EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R1005-20220915

Consolidated text: Regulamentul (CE) NR. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1005/2022-09-15

02008R1005 — RO — 15.09.2022 — 003.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1005/2008 AL CONSILIULUI

din 29 septembrie 2008

de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999

(JO L 286 29.10.2008, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

 M1

REGULAMENTUL (CE) NR. 1010/2009 AL COMISIEI din 22 octombrie 2009

  L 280

5

27.10.2009

 M2

REGULAMENTUL (UE) NR. 86/2010 AL COMISIEI din 29 ianuarie 2010

  L 26

1

30.1.2010

 M3

REGULAMENTUL (UE) NR. 202/2011 AL COMISIEI din 1 martie 2011

  L 57

10

2.3.2011

►M4

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/1479 AL COMISIEI din 7 septembrie 2022

  L 233

36

8.9.2022


Rectificat prin:

►C1

Rectificare, JO L 022, 26.1.2011, p.  8 (1005/2008)
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1005/2008 AL CONSILIULUI

din 29 septembrie 2008

de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Domeniul de aplicare și obiective

(1)  
Prezentul regulament instituie un sistem comunitar de prevenire, descurajare și eliminare a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN).
(2)  
În sensul alineatului (1), fiecare stat membru adoptă măsurile corespunzătoare, în conformitate cu dreptul comunitar, în vederea asigurării eficienței sistemului respectiv. Acesta pune la dispoziția autorităților competente suficiente mijloace care să le permită acestora îndeplinirea obiectivelor stabilite prin prezentul regulament.
(3)  
Sistemul prevăzut la alineatul (1) se aplică tuturor activităților de pescuit INN și activităților conexe desfășurate pe teritoriul statelor membre cărora li se aplică tratatul, în apele comunitare, apele maritime care se află sub jurisdicția sau suveranitatea țărilor terțe și în marea liberă. Activităților de pescuit INN care se produc în apele maritime ale teritoriilor de peste mări și în țările menționate în anexa II din tratat li se aplică același regim ca și celor care au loc în apele maritime ale țărilor terțe.

Articolul 2

Definiții

În înțelesul prezentului regulament:

1. 

„pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat” sau „pescuitul INN” desemnează activitățile de pescuit care sunt ilegale, nedeclarate sau nereglementate;

2. 

„pescuitul ilegal” desemnează activitățile de pescuit:

(a) 

desfășurate de către navele de pescuit naționale sau internaționale în apele maritime aflate sub jurisdicția unui stat, fără permisiunea statului în cauză sau în contradicție cu legile și reglementările acestuia;

(b) 

desfășurate de către navele de pescuit care arborează pavilionul statelor care sunt părți contractante la o organizație regională de gestionare a pescuitului, dar care operează în contradicție cu măsurile de conservare și gestionare adoptate de organizația în cauză și pe care statele respective trebuie să le respecte sau cu dispozițiile legii internaționale aplicabile; sau

(c) 

desfășurate de navele de pescuit cu încălcarea legilor naționale sau a obligațiilor internaționale, inclusiv a obligațiilor asumate de statele cooperante la nivelul organizației regionale de gestionare a pescuitului în cauză;

3. 

„pescuitul nedeclarat” desemnează activități de pescuit:

(a) 

care nu au fost declarate sau care au fost declarate în mod eronat de către autoritatea națională competentă, în contradicție cu legile și reglementările naționale; sau

(b) 

care au fost desfășurate în zona de competență a unei organizații regionale de gestionare a pescuitului și nu au fost declarate sau care au fost declarate în mod eronat, în contradicție cu procedurile de declarare ale acelei organizații;

4. 

„pescuitul nereglementat” desemnează activități de pescuit:

(a) 

desfășurate în aria de aplicare a unei organizații regionale de gestionare a pescuitului de nave de pescuit fără naționalitate sau de acele nave de pescuit care arborează pavilionul unui stat care nu face parte din organizația în cauză sau de către orice altă entitate de pescuit, într-o manieră care nu este în conformitate sau care contravine măsurilor de conservare și gestionare ale acelei organizații; sau

(b) 

desfășurate în zonele sau în legătură cu stocurile de pești pentru care nu există măsuri aplicabile de conservare sau gestionare de nave de pescuit într-o manieră care nu este în conformitate cu responsabilitățile statului privind conservarea resurselor marine vii în temeiul dreptului internațional;

5. 

„navă de pescuit” desemnează orice navă, de orice dimensiune, folosită sau destinată folosirii în scopul exploatării comerciale a resurselor piscicole, inclusiv navele de sprijin, navele de prelucrare a peștelui, navele care participă la transbordare, precum și navele de marfă echipate pentru transportul produselor pescărești, cu excepția portcontainerelor;

6. 

„navă de pescuit comunitară” desemnează o navă de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru și este înregistrată în Comunitate;

7. 

„autorizație de pescuit” desemnează dreptul de a exercita activități de pescuit pe parcursul unei perioade specificate, într-o anumită zonă sau pentru o anumită pescărie;

8. 

„produse pescărești” desemnează orice produse care intră sub incidența capitolului 03 și a pozițiilor tarifare 1604 și 1605 din Nomenclatura combinată stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun ( 1 ), cu excepția produselor a căror listă figurează în anexa I la prezentul regulament;

9. 

„măsuri de conservare și gestionare” desemnează măsurile de conservare și gestionare a uneia sau a mai multor specii aparținând resurselor marine vii și care sunt adoptate și sunt în vigoare în conformitate cu normele aplicabile ale dreptului internațional și/sau comunitar;

10. 

„transbordare” desemnează descărcarea întregii sau a oricărei cantități de produse pescărești de la bordul unei nave de pescuit pe o altă navă de pescuit;

11. 

„import” desemnează introducerea produselor pescărești pe teritoriul Comunității, inclusiv în scopul transbordării în porturile de pe teritoriul acesteia;

12. 

„import indirect” desemnează importul de pe teritoriul unei țări terțe alta decât statul de pavilion al navei de pescuit responsabilă pentru captură;

13. 

„export” desemnează orice mutare către o țară terță a produselor pescărești capturate de navele de pescuit aflate sub pavilionul unui stat membru, inclusiv de pe teritoriul Comunității, din țări terțe sau din zone de pescuit;

14. 

„reexport” desemnează orice mutare de pe teritoriul Comunității a produselor pescărești care au fost anterior importate în interiorul Comunității;

15. 

„organizație regională de gestionare a pescuitului” desemnează o organizație subregională, regională sau un organism competent similar, recunoscut în temeiul dreptului internațional, care instituie măsuri de conservare și gestionare a resurselor marine vii aflate în responsabilitatea sa, în virtutea convenției sau a acordului său de instituire;

16. 

„parte contractantă” desemnează partea contractantă la convenția sau la acordul internațional de instituire a unei organizații regionale de gestionare a pescuitului, precum și statele, entitățile de pescuit sau orice alte entități care cooperează cu o astfel de organizație și cărora le-a fost acordat statutul de parte cooperantă necontractantă în raport cu organizația respectivă;

17. 

„reperare” desemnează orice identificare făcută de autoritatea competentă a unui stat membru care este responsabilă cu inspecția pe mare sau de către căpitanul unei nave de pescuit din Comunitate sau dintr-o țară terță, a unei nave de pescuit care poate intra sub incidența unuia sau a mai multora dintre criteriile menționate la articolul 3 alineatul (1);

18. 

„operațiune comună de pescuit” desemnează orice operațiune între două sau mai multe nave de pescuit în care captura este transferată de la o unealtă de pescuit a unei nave de pescuit la cealaltă sau unde tehnica utilizată de acele nave de pescuit necesită unelte de pescuit comune;

19. 

„persoană juridică” desemnează orice entitate juridică cu acest statut în baza dreptului național aplicabil, cu excepția statelor sau a organismelor publice care exercită autoritatea de stat și a organizațiilor publice;

20. 

„risc” desemnează probabilitatea producerii unui eveniment legat de produsele pescărești importate sau exportate de pe teritoriul Comunității, care împiedică aplicarea corectă a prezentului regulament sau a măsurilor de conservare și gestionare;

21. 

„gestionarea riscurilor” desemnează determinarea sistematică a riscurilor și punerea în aplicare a tuturor măsurilor necesare pentru a limita expunerea la riscuri. Aceasta include activități cum ar fi strângerea de date și de informații, analiza și evaluarea riscurilor, determinarea și punerea în aplicare a măsurilor necesare, precum și monitorizarea și reexaminarea periodică a procesului și a rezultatelor obținute, pe baza surselor și a strategiilor internaționale, comunitare și naționale;

22. 

„marea liberă” desemnează întreaga parte a mării definită în articolul 86 din Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării („UNCLOS”);

23. 

„lot” desemnează produsele care fie sunt trimise simultan de la un exportator la un destinatar, fie sunt însoțite de un singur document de transport corespunzător expedierii de la exportator la destinatar.

Articolul 3

Nave de pescuit implicate în activități de pescuit INN

(1)  

O navă de pescuit este presupusă a fi implicată în activități de pescuit INN dacă, contrar măsurilor aplicabile de conservare și gestionare din zona în care a desfășurat aceste activități:

(a) 

a pescuit fără a deține o licență valabilă, o autorizație sau un permis emis de statul de pavilion sau de statul de coastă corespunzător; sau

(b) 

nu și-a îndeplinit obligațiile de a înregistra și de a raporta capturile și datele referitoare la capturi, inclusiv datele care trebuie transmise prin sistemul de monitorizare a navelor prin satelit sau notificările prealabile în conformitate cu articolul 6; sau

(c) 

a pescuit într-o zonă închisă, în timpul unei sezon închis, fără sau după atingerea unei cote și/sau dincolo de o limită de adâncime; sau

(d) 

s-a implicat într-o activitate de pescuit dirijat al unui stoc care este protejat prin amânarea pescuitului sau pentru care pescuitul este interzis; sau

(e) 

a utilizat unelte de pescuit interzise sau neconforme; sau

(f) 

a falsificat sau a ascuns însemnele, identitatea sau numărul de înmatriculare ale navei; sau

(g) 

a ascuns, sustras sau lichidat probe legate de o investigație; sau

(h) 

a obstrucționat activitatea funcționarilor în exercitarea de către aceștia a atribuțiilor de control privind respectarea măsurilor de conservare și gestionare aplicabile sau activitatea observatorilor în exercitarea de către aceștia a atribuțiilor de observare a respectării normelor comunitare aplicabile; sau

(i) 

a îmbarcat, a transbordat sau a debarcat pește sub dimensiunile minime, încălcând legislația în vigoare; sau

(j) 

a transbordat sau a participat la operațiuni comune de pescuit, a sprijinit sau a realimentat alte nave de pescuit identificate ca fiind implicate în activități de pescuit INN în sensul prezentului regulament, în special pe cele incluse pe lista de nave de pescuit INN ale Comunității sau pe lista de nave de pescuit INN a unei organizații regionale de gestionare a pescuitului; sau

(k) 

a desfășurat activități de pescuit în zona unei organizații regionale de gestionare a pescuitului într-un mod neconform cu sau în contradicție cu măsurile de conservare și gestionare ale acelei organizații și arborează pavilionul unui stat care nu face parte din organizația respectivă sau care nu cooperează cu aceasta astfel cum a fost stabilit de respectiva organizație; sau

(l) 

nu are naționalitate și este prin urmare o navă apatridă, în conformitate cu dreptul internațional.

(2)  
Activitățile menționate la alineatul (1) sunt considerate încălcări grave în conformitate cu articolul 42, în funcție de gradul de gravitate al încălcării în cauză, care se stabilește de către autoritatea competentă a statului membru, ținând cont de criterii precum daunele cauzate, valoarea acestora, amploarea încălcării sau recurența acesteia.CAPITOLUL II

INSPECȚIILE NAVELOR DE PESCUIT DIN ȚĂRILE TERȚE ÎN PORTURILE STATELOR MEMBRESECȚIUNEA 1

Condiții pentru accesul în port al navelor de pescuit din țările terțe

Articolul 4

Inspecțiile în port

(1)  
În vederea prevenirii, a descurajării și a eliminării pescuitului INN, este menținut unui sistem eficient al inspecțiilor în port pentru navele de pescuit din țările terțe care acostează o perioadă scurtă de timp în porturile statelor membre.
(2)  
Accesul în porturile statelor membre, aprovizionarea serviciilor portuare și organizarea operațiunilor de debarcare sau transbordare în astfel de porturi sunt interzise pentru navele de pescuit din țările terțe, dacă nu îndeplinesc condițiile expuse în prezentul regulament, cu excepția cazurilor de forță majoră sau de pericol în sensul articolului 18 al UNCLOS („forța majoră sau pericolul”) pentru serviciile strict necesare în vederea remedierii acestor situații.
(3)  
Transbordările între navele de pescuit ale țărilor terțe sau între acestea și navele de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru sunt interzise în apele comunitare și au loc doar în port, în conformitate cu dispozițiile din prezentul capitol.
(4)  
Navele de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru nu sunt autorizate să transbordeze pe apă capturi de pe navele de pescuit din țările terțe în afara apelor comunitare dacă navele de pescuit nu sunt înregistrate ca nave de marfă pe lângă o organizație regională de gestionare a pescuitului.

Articolul 5

Porturile desemnate

(1)  
Statele membre desemnează porturi sau locuri apropiate de țărm în care sunt permise operațiunile de debarcare sau transbordare a produselor pescărești și serviciile portuare menționate la articolul 4 alineatul (2).
(2)  
Pentru navele de pescuit ale unor țări terțe accesul la serviciile portuare și organizarea operațiunilor de debarcare sau transbordare sunt autorizate doar în porturile desemnate.
(3)  
Statele membre transmit Comisiei o listă a porturilor desemnate, nu mai târziu de data de 15 ianuarie a fiecărui an. Orice modificări ulterioare ale listei sunt notificate Comisiei cu cel puțin 15 zile înainte ca modificarea să producă efecte.
(4)  
Comisia publică fără întârziere lista porturilor desemnate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe site-ul său internet.

Articolul 6

Notificarea prealabilă

(1)  

Căpitanii navelor de pescuit din țările terțe sau reprezentanții lor aduc la cunoștința autorităților competente ale țărilor membre ale căror porturi desemnate sau posibilități de debarcare doresc să le utilizeze, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de timpul estimat al sosirii în port, următoarele informații:

(a) 

datele de identificare a navei;

(b) 

numele portului de destinație desemnat și scopurile vizitei, debarcarea, transbordarea sau accesul la servicii;

(c) 

autorizația de pescuit sau, după caz, autorizația de sprijinire a operațiunilor de pescuit sau de transbordare a produselor pescărești;

(d) 

perioada campaniei de pescuit;

(e) 

data și ora estimată a sosirii în port;

(f) 

cantitățile din fiecare specie reținută la bord sau, după caz, un raport negativ;

(g) 

zona sau zonele în care s-au realizat capturile sau în care a avut loc transbordarea, fie că au avut loc în apele comunitare, în zonele aflate sub jurisdicția sau suveranitatea unei țări terțe sau în marea liberă;

(h) 

cantitățile din fiecare specie de debarcat sau de transbordat.

Căpitanii navelor de pescuit din țările terțe sau reprezentanții lor sunt scutiți de obligația notificării informațiilor conținute la literele (a), (c), (d), (g) și (h), în cazul în care certificatul de captură a fost validat în conformitate cu capitolul III pentru întreaga captură care urma să fie debarcată sau transbordată pe teritoriul Comunității.

(2)  
Notificarea menționată la alineatul (1) este însoțită de un certificat de captură validat în conformitate cu dispozițiile capitolului III, dacă navele de pescuit din țările terțe au la bord produse pescărești. Dispozițiile prevăzute la ►C1  articolul 13 ◄ privind recunoașterea documentelor de captură sau a documentelor de control portuar al statelor care fac parte din sistemele de documentare a capturilor sau de control portuar, adoptate de organizații regionale de gestionare a pescuitului, se aplică mutatis mutandis.
(3)  
Comisia, în conformitate cu procedura menționată la articolul 54 alineatul (2), poate acorda anumitor categorii de nave de pescuit din țările terțe o exceptare de la obligația prevăzută la alineatul (1) pentru o perioadă limitată și care se poate reînnoi sau poate prevedea o altă perioadă de notificare, luând în considerare, inter alia, tipul de produse pescărești, distanța dintre zonele de pescuit, locurile de debarcare și porturile în care navele respective sunt înregistrate sau listate.
(4)  
Prezentul articol se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor speciale stabilite prin acordurile din domeniul pescuitului încheiate între Comunitate și țări terțe.

Articolul 7

Autorizarea

(1)  
Fără a aduce atingere articolului 37 punctul 5, o navă de pescuit dintr-o țară terță primește autorizația de acces în port doar dacă informațiile menționate la articolul 6 alineatul (1) sunt complete și, în cazul în care nava dintr-o țară terță are la bord produse pescărești, dacă sunt însoțite de certificatul de captură menționat la articolul 6 alineatul (2).
(2)  
Autorizarea începerii operațiunilor de debarcare sau de transbordare în port este supusă unui control privind completitudinea informațiilor prezentate, așa cum se prevede la alineatul (1), și, după caz, unei inspecții efectuate în conformitate cu secțiunea 2.
(3)  
Prin derogare de la alineatele (1) și (2) ale prezentului articol, statele membre portuare pot autoriza accesul în port și debarcarea totală sau parțială în cazurile în care informațiile la care face referire articolul 6 alineatul (1) nu sunt complete sau controlul ori verificarea acestora este în curs de desfășurare, dar în aceste cazuri păstrează produsele pescărești în depozit sub controlul autorităților competente. Produsele pescărești sunt puse în vânzare, preluate sau transportate doar în momentul în care informațiile menționate la articolul 6 alineatul (1) au fost primite sau procesul de control ori de verificare a fost finalizat. Dacă acest proces nu este finalizat în interval de 14 zile de la debarcare, statul membru portuar poate confisca și îndepărta produsele pescărești, în conformitate cu normele naționale. Costul depozitării se suportă de către operatori.

Articolul 8

Înregistrarea operațiilor de debarcare sau de transbordare

(1)  
Căpitanii navelor din țările terțe sau reprezentanții acestora prezintă autorităților statului membru ale cărui porturi desemnate sau posibilități de debarcare sau transbordare le folosesc, în măsura în care este posibil, prin mijloace electronice, înaintea efectuării operațiilor de debarcare sau de transbordare, o declarație în care să specifice cantitatea de produse pescărești pe categorii de specii de debarcat sau de transbordat, precum și data și locul fiecărei capturi. Căpitanii și reprezentanții lor răspund pentru acuratețea acestor declarații.
(2)  
Statele membre păstrează originalele declarațiilor menționate la alineatul (1) sau o copie pe hârtie a acestor declarații în cazul transmiterii lor prin mijloace electronice, pe o perioadă de trei ani sau mai mult, în conformitate cu normele naționale.
(3)  
Procedurile de declarare a debarcărilor și a transbordărilor și formularele de declarație se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 54 alineatul (2).
(4)  
Statele membre notifică Comisia, prin transmitere computerizată înainte de sfârșitul primei luni a fiecărui trimestru calendaristic, cu privire la cantitățile de pește debarcate și/sau transbordate în porturile lor de către navele de pescuit din țările terțe în timpul trimestrului anterior.SECȚIUNEA 2

Inspecțiile în port

Articolul 9

Principii generale

(1)  
Statele membre efectuează anual inspecții în porturile lor desemnate pentru cel puțin 5 % din operațiunile de debarcare și de transbordare ale navelor de pescuit din țările terțe, în conformitate cu criteriile de referință stabilite prin procedura prevăzută la articolul 54 alineatul (2) pe baza gestionării riscurilor, fără a aduce atingere pragurilor superioare adoptate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului.
(2)  

În toate cazurile, se inspectează următoarele nave de pescuit:

(a) 

navele de pescuit reperate în conformitate cu articolul 48;

(b) 

navele de pescuit declarate în cadrul unei notificări realizate conform sistemului de alertă al Comunității, în conformitate cu capitolul IV;

(c) 

navele de pescuit identificate de către Comisie ca presupuse a se fi implicat în activități de pescuit INN, în conformitate cu articolul 25;

(d) 

navele de pescuit care apar într-o listă a navelor INN adoptată de o organizație regională de gestionare a pescuitului, notificată statelor membre în conformitate cu articolul 30.

Articolul 10

Procedura de inspecție

(1)  
Funcționarii responsabili cu inspecțiile („funcționarii”) au competența de a examina toate zonele relevante, punțile și încăperile navelor de pescuit, capturile prelucrate sau nu, plasele sau alte unelte, echipamentul și orice documentație relevantă pe care ofițerii o consideră necesară pentru verificarea conformității cu legile, reglementările sau măsurile internaționale de gestionare și conservare aplicabile. Funcționarii pot de asemenea interoga persoanele despre care se consideră că ar deține informații cu privire la obiectul inspecției.
(2)  
Inspecțiile implică monitorizarea tuturor operațiunilor de debarcare sau transbordare și includ o verificare încrucișată între cantitățile de specii înregistrate în notificarea prealabilă de debarcare și cantitățile de specii debarcate sau transbordate.
(3)  
Funcționarii își semnează raportul de inspecție în prezența căpitanului navei de pescuit, care are dreptul să adauge sau să indice adăugarea tuturor informațiilor care i se par relevante și să-și aplice semnătura. Funcționarii notează în jurnalul de bord faptul că s-a realizat o inspecție.
(4)  
O copie a raportului de inspecție se înmânează căpitanului navei de pescuit, care o poate transmite armatorului.
(5)  
Căpitanul cooperează și acordă asistență în cadrul inspecțiilor navei de pescuit și nu obstrucționează, intimidează sau intervine în activitatea funcționarilor în exercitarea atribuțiilor lor.

Articolul 11

Procedura în caz de încălcări

(1)  

Dacă informațiile strânse pe durata inspecției furnizează funcționarului dovezi pentru a considera că nava de pescuit a fost implicată într-o activitate de pescuit INN, în conformitate cu criteriile stabilite la articolul 3, acesta:

(a) 

notează încălcarea suspectată în raportul de inspecție;

(b) 

ia toate măsurile necesare pentru a asigura păstrarea în siguranță a dovezii încălcării suspectate;

(c) 

înaintează imediat raportul de inspecție către autoritatea competentă.

(2)  
Dacă rezultatele inspecției furnizează dovezi că o navă de pescuit a unei țări terțe a fost implicată într-o activitate de pescuit INN, în conformitate cu criteriile stabilite la articolul 3, autoritățile competente din statele membre portuare nu autorizează aceste nave să debarce sau să transbordeze capturile lor.
(3)  
Statul membru care inspectează notifică imediat decizia sa de a nu autoriza operațiunile de debarcare sau transbordare în conformitate cu alineatul (2), împreună cu o copie a raportului de inspecție, Comisiei sau unui organism desemnat de aceasta, care o transmite imediat autorității competente a statului de pavilion al navei de pescuit inspectate, cu o copie către statul de pavilion sau statele navelor donatoare în care navele de pescuit inspectate s-au implicat în operațiuni de transbordare. După caz, notificarea se trimite în copie și secretarului executiv al organizației regionale de gestionare a pescuitului în a cărei zonă de competență a fost făcută captura.
(4)  
În cazul în care încălcarea suspectată a avut loc în marea liberă, statul membru portuar cooperează cu statul de pavilion în efectuarea investigației și, după caz, aplică sancțiuni prevăzute de legislația statului membru portuar respectiv cu condiția ca, în conformitate cu dreptul internațional, statul de pavilion să-și dea acordul în mod expres cu privire la transferul jurisdicției sale. În plus, în cazul în care încălcarea suspectată a avut loc în apele maritime ale unei țări terțe, statul membru portuar cooperează cu statul de coastă în efectuarea investigației și, după caz, aplică sancțiuni prevăzute de legislația statului membru portuar respectiv cu condiția ca, în conformitate cu dreptul internațional, statul de coastă să-și dea acordul în mod expres cu privire la transferul jurisdicției sale.CAPITOLUL III

REGIMUL DE CERTIFICARE A CAPTURII PENTRU IMPORTUL ȘI EXPORTUL PRODUSELOR PESCĂREȘTI

Articolul 12

Certificatele de captură

(1)  
Se interzice importul în Comunitate al produselor pescărești obținute din pescuitul INN.
(2)  
Pentru ca interdicția stabilită la alineatul (1) să producă efecte, produsele pescărești sunt importate în Comunitate doar dacă sunt însoțite de un certificat de captură în conformitate cu prezentul regulament.
(3)  
Certificatul de captură menționat la alineatul (2) se validează de către statul de pavilion al navei de pescuit sau al navelor de pescuit care au realizat capturile din care au fost obținute produsele pescărești. Certificatul se utilizează pentru a certifica faptul că asemenea capturi au fost făcute în conformitate cu legile, reglementările și măsurile internaționale de conservare și gestionare aplicabile.
(4)  
Certificatul de captură conține toate informațiile specificate în specimenul prezentat în anexa II și se validează de către o autoritate publică a statului de pavilion cu competența necesară de a atesta acuratețea informațiilor. În acord cu statele de pavilion, în cadrul cooperării stabilite la articolul 20 alineatul (4), certificatul de captură poate fi stabilit, validat sau prezentat prin mijloace electronice sau înlocuit cu sistemele electronice de urmărire prin care se asigură același nivel de control de către autorități.
(5)  
Lista produselor excluse din domeniul de aplicare al certificatului de captură, prevăzută în anexa I, poate fi revizuită în fiecare an pe baza rezultatelor informațiilor care au fost strânse în temeiul capitolelor II, III, IV, V, VIII, X și XII și poate fi modificată în conformitate cu procedura menționată la articolul 54 alineatul (2).

Articolul 13

Sistemele de documentare a capturilor adoptate și în vigoare în cadrul unei organizații regionale de gestionare a pescuitului

(1)  
Documentele de captură și orice alte documente conexe, validate în conformitate cu sistemele de documentare a capturii adoptate de către o organizație regională de gestionare a pescuitului, care sunt recunoscute ca respectând cerințele stabilite prin prezentul regulament, sunt acceptate ca certificate de captură privind produsele pescărești din speciile la care se aplică asemenea sisteme de documentare a capturilor și se supun cerințelor de control și verificare care incumbă statului membru de import, în conformitate cu articolele 16 și 17, și dispozițiilor privind refuzul importului de la articolul 18. Lista acestor sisteme de documentare a capturilor se stabilește în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 54 alineatul (2).
(2)  
Alineatul (1) se aplică fără a aduce atingere reglementărilor specifice în vigoare, conform cărora astfel de sisteme de documentare a capturilor sunt puse în aplicare în dreptul comunitar.

Articolul 14

Importul indirect al produselor pescărești

(1)  

Pentru a importa produse pescărești constituind un singur lot, care sunt transportate în aceeași formă în Comunitate dintr-o țară terță alta decât statul de pavilion, importatorul prezintă autorităților statelor membre de import:

(a) 

certificatul (certificatele) de captură validate de statul de pavilion; și

(b) 

dovezi întemeiate care atestă faptul că produsele pescărești nu au suferit alte operațiuni decât cele de descărcare, reîncărcare sau orice operațiuni necesare pentru conservarea lor în bune condiții și au rămas sub supravegherea autorităților competente din țară terță în cauză.

Dovezile întemeiate în acest sens se furnizează în modalitățile următoare:

(i) 

după caz, pe baza unui document unic de transport care acoperă trecerea de pe teritoriul statului de pavilion prin țara terță; sau

(ii) 

pe baza unui document emis de autoritățile competente din țară terță în cauză:

— 
care furnizează descrierea exactă a produselor pescărești, menționând data descărcării și a reîncărcării produselor și, după caz, numele vapoarelor sau al altor mijloace de transport utilizate; și
— 
care precizează condițiile în care produsele pescărești au rămas în țara terță respectivă.

În cazul în care speciile în cauză se supun unui sistem de documentare a capturii al unei organizații regionale de gestionare a pescuitului, care a fost recunoscut în conformitate cu articolul 13, documentele sus-menționate pot fi înlocuite de certificatul de reexport din cadrul acestui sistem de documentare a capturii, cu condiția ca țara terță să își fi îndeplinit cerințele de notificare în mod corespunzător.

(2)  

Pentru a importa produse pescărești constituind un singur lot și care au fost prelucrate într-o țară terță alta decât statul de pavilion, importatorul prezintă autorităților statului membru de import o declarație stabilită de fabrica de prelucrare din țara terță respectivă și aprobată de autoritățile competente ale acesteia în conformitate cu formularul din anexa IV:

(a) 

care furnizează o descriere exactă a produselor prelucrate și neprelucrate și a cantităților respective;

(b) 

care precizează că produsele prelucrate au fost prelucrate în țara terță respectivă din capturi însoțite de un certificat (de certificate) de captură validat (validate) de statul de pavilion; și

(c) 

însoțită de următoarele:

(i) 

certificatul (certificatele) de captură în original în cazul în care totalitatea capturilor în cauză a fost utilizată pentru prelucrarea produselor pescărești exportate într-un singur lot; sau

(ii) 

copie a certificatului (certificatelor) de captură în original în cazul în care o parte din capturile în cauză au fost folosite pentru prelucrarea produselor pescărești exportate într-un singur lot.

În cazul în care specia în cauză se supune unui sistem de documentare a capturii al unei organizații regionale de gestionare a pescuitului, care a fost recunoscut în conformitate cu articolul 13, declarația poate fi înlocuită de certificatul de reexport din cadrul acestui sistem de documentare a capturii, cu condiția ca țara terță de prelucrare să își fi îndeplinit corespunzător cerințele de notificare.

(3)  
Documentele și declarația menționate la alineatul (1) litera (b) și, respectiv, la alineatul (2) din prezentul articol pot fi comunicate prin mijloace electronice în cadrul cooperării stabilite la articolul 20 alineatul (4).

Articolul 15

Exportul capturilor făcute de către nave de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru

(1)  
Exportul capturilor realizate de către nave de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru este supus validării unui certificat de captură de către autoritățile competente ale statului membru de pavilion, astfel cum este prevăzut la articolul 12 alineatul (4), dacă aceasta se impune în cadrul cooperării stabilite la articolul 20 alineatul (4).
(2)  
Statele membre de pavilion notifică Comisiei autoritățile naționale abilitate cu validarea certificatelor de captură menționate la alineatul (1).

Articolul 16

Prezentarea și controlul certificatelor de captură

(1)  
Certificatul de captură validat se prezintă de către importator autorităților competente ale statului membru în care se intenționează să se importe produsul, cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte de timpul estimat de sosire la locul de intrare pe teritoriul Comunității. Termenul limită de trei zile lucrătoare poate fi adaptat în funcție de tipul de produs pescăresc, de distanța până la locul de intrare pe teritoriul Comunității sau de mijlocul de transport utilizat. Aceste autorități competente, în baza gestionării riscurilor, controlează certificatul de captură având în vedere informațiile furnizate prin notificarea primită de la statul de pavilion în conformitate cu articolele 20 și 22.
(2)  
Prin derogare de la alineatul (1), importatorii cărora li s-a acordat statutul de ►C1  operator economic aprobat ◄ pot să înștiințeze autoritățile competente ale statului membru cu privire la sosirea produselor în termenul menționat la alineatul (1) și să țină la dispoziția autorităților certificatul de examinare și documentele conexe menționate la articolul 14 în scopul controlului acestora în conformitate cu alineatul (1) al prezentului articol sau al verificărilor în conformitate cu articolul 17.
(3)  

Criteriile pentru acordarea de către autoritățile competente ale unui stat membru a statutului de ►C1  operator economic aprobat ◄ unui importator includ următoarele:

(a) 

stabilirea importatorului pe teritoriul statului membru respectiv;

(b) 

un număr și un volum suficient de operații de import care să justifice punerea în aplicare a procedurii menționate la alineatul (2);

(c) 

antecedente corespunzătoare în ceea ce privește respectarea măsurilor de conservare și de gestionare;

(d) 

un sistem satisfăcător de gestionare a documentelor comerciale și, după caz, de transport și de prelucrare, care să permită controale și verificări corespunzătoare în sensul prezentului regulament;

(e) 

existența unor facilități în ceea ce privește efectuarea acestor controale și verificări;

(f) 

după caz, standarde practice de competență sau calificări profesionale în legătură directă cu activitatea desfășurată; precum și

(g) 

după caz, dovada solvabilității financiare.

Statele membre comunică Comisiei numele și adresa ►C1  operatorilor economici aprobați ◄ cât de repede posibil după acordarea acestui statut. Comisia pune la dispoziția statelor membre aceste informații, prin mijloace electronice.

Normele referitoare la statutul de ►C1  operator economic aprobat ◄ pot fi stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 54 alineatul (2).

Articolul 17

Verificări

(1)  
Autoritățile competente ale statelor membre pot efectua toate verificările pe care le consideră necesare pentru a asigura aplicarea corectă a dispozițiilor prezentului regulament.
(2)  
Verificările pot consta în special în examinarea produselor, verificarea datelor declarației și a existenței și a autenticității documentelor, examinarea conturilor operatorilor și a altor evidențe, inspectarea mijloacelor de transport, inclusiv a containerelor și a locurilor de depozitare a produselor, și realizarea unor anchete oficiale și a altor acțiuni similare, pe lângă inspectarea navelor de pescuit în port în temeiul capitolului II.
(3)  
Verificările se concentrează asupra riscurilor identificate pe baza criteriilor elaborate la nivel național sau comunitar în cadrul gestionării riscurilor. Statele membre notifică Comisiei criteriile lor naționale în termen de 30 de zile lucrătoare după 29 octombrie 2008 și actualizează aceste informații. Criteriile comunitare se stabilesc în conformitate cu procedura stabilită la articolul 54 alineatul (2).
(4)  

Verificările se efectuează în orice situație în care:

(a) 

autoritățile de control ale statului membru au motive pentru a pune la îndoială autenticitatea certificatului de captură propriu-zis, a sigiliului de validare sau a semnăturii autorității competente a statului de pavilion; sau

(b) 

autoritățile de control ale statului membru sunt în posesia unor informații care pun la îndoială conformitatea navelor de pescuit cu legile, reglementările sau măsurile de conservare și gestionare aplicabile sau îndeplinirea altor cerințe ale prezentului regulament; sau

(c) 

navele de pescuit, companiile de pescuit sau orice alți operatori au fost raportați în legătură cu presupuse activități de pescuit INN, inclusiv acele nave de pescuit care au fost raportate către o organizație regională de gestionare a pescuitului, conform termenilor unui instrument adoptat de către organizația respectivă în vederea întocmirii unor liste de nave presupuse a fi desfășurat activități de pescuit ilegal, nedeclarat și nereglementat; sau

(d) 

statele de pavilion sau statele de reexport au fost raportate unei organizații regionale de gestionare a pescuitului în conformitate cu termenii unui instrument adoptat de către organizația respectivă în vederea punerii în aplicare a măsurilor de comerț în ceea ce privește statele de pavilion; sau

(e) 

a fost publicată o notificare de alertă, în conformitate cu articolul 23 alineatul (1).

(5)  
Statele membre pot decide să efectueze verificări aleatorii, în plus față de verificările menționate la alineatele (3) și (4).
(6)  

În scopul verificării, autoritățile competente ale unui stat membru pot solicita asistența autorităților competente ale statului de pavilion sau ale unei țări terțe alta decât statul de pavilion menționate la articolul 14; în acest caz:

(a) 

cererea de asistență menționează motivele pentru care autoritățile competente ale statului membru în cauză au îndoieli întemeiate cu privire la validitatea certificatului, a declarațiilor din acesta și/sau a conformității produselor cu măsurile de conservare și gestionare. În sprijinul acestei cereri, se trimit o copie a certificatului de captură și orice informații sau documente care sugerează că informațiile din certificat nu sunt corecte. Această cerere se transmite fără întârziere autorităților competente ale statului de pavilion sau ale unei țări terțe alta decât statul de pavilion menționate la articolul 14;

(b) 

procedura de verificare se finalizează în termen de 15 zile de la data cererii de verificare. Dacă autoritățile competente ale statului de pavilion în cauză nu pot respecta termenul limită, autoritățile de control ale statului membru pot, la cererea țării de pavilion sau a unei țări terțe alta decât statul de pavilion menționate la articolul 14, să acorde o prelungire a termenului limită pentru răspuns, care nu poate depăși 15 zile.

(7)  
Eliberarea produselor pe piețe se suspendă în timpul așteptării rezultatelor procedurilor de verificare menționate la alineatele (1)-(6). Costul depozitării se suportă de către operator.
(8)  
Statele membre notifică Comisiei autoritățile lor abilitate cu controlul și verificarea certificatelor de captură în conformitate cu articolul 16 și cu alineatele (1)-(6) din prezentul articol.

Articolul 18

Refuzul importului

(1)  

Autoritățile competente ale statelor membre refuză, după caz, importul în Comunitate al produselor pescărești fără să trebuiască să ceară dovezi suplimentare sau să trimită o cerere de asistență către statul de pavilion în cazul în care iau cunoștință de faptul că:

(a) 

importatorul nu a prezentat un certificat de captură pentru produsele în cauză sau nu și-a îndeplinit obligațiile în temeiul articolului 16 alineatele (1) și (2);

(b) 

produsele destinate importului nu sunt aceleași cu cele menționate în certificatul de captură;

(c) 

certificatul de captură nu este validat de autoritatea publică a statului de pavilion menționat la articolul 12 alineatul (3);

(d) 

certificatul de captură nu conține toate informațiile solicitate;

(e) 

importatorul nu poate demonstra că produsele pescărești îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 14 alineatele (1) sau (2);

(f) 

o navă de pescuit care figurează în certificatul de captură ca navă de origine a capturilor este inclusă pe lista de nave INN a Comunității sau pe listele de nave INN menționate la articolul 30;

(g) 

certificatul de captură a fost validat de autoritățile unui stat de pavilion identificat ca stat necooperant în conformitate cu articolul 31.

(2)  

Autoritățile competente ale statelor membre refuză, după caz, importul în Comunitate al oricăror produse pescărești, în urma unei cereri de asistență în temeiul articolului 17 alineatul (6), în cazul în care:

(a) 

au primit un răspuns în conformitate cu care exportatorul nu a fost îndreptățit să solicite validarea unui certificat de captură; sau

(b) 

au primit un răspuns în conformitate cu care produsele nu îndeplinesc măsurile de conservare și gestionare sau nu sunt îndeplinite alte condiții prevăzute în prezentul capitol; sau

(c) 

nu au primit niciun răspuns în termenul limită prevăzut; sau

(d) 

nu s-a răspuns pertinent la întrebările pe care le-au ridicat în cerere.

(3)  
În cazul în care importul produselor pescărești este refuzat ca urmare a alineatului (1) sau (2), statele membre pot confisca și distruge, îndepărta sau vinde produsele pescărești în conformitate cu legile naționale. Profiturile din vânzări pot fi folosite în scopuri de caritate.
(4)  
Orice persoană are dreptul să utilizeze o cale de atac împotriva deciziilor care o afectează luate de către autoritățile competente în temeiul alineatelor (1), (2) sau (3). Dreptul la o cale de atac se exercită în conformitate cu dispozițiile în vigoare în statul membru în cauză.
(5)  
Autoritățile competente ale statelor membre notifică statul de pavilion și, după caz, țara terță alta decât statul de pavilion menționată la articolul 14 cu privire la refuzurile importului. O copie a notificării se transmite Comisiei.

Articolul 19

Tranzit și transbordare

(1)  
În cazul în care, la punctul de intrare pe teritoriul Comunității, produsele pescărești sunt supuse unei proceduri de tranzit și transportate într-un alt stat membru în care vor intra sub incidența unei alte proceduri vamale, dispozițiile articolelor 17 și 18 se pun în aplicare în respectivul stat membru.
(2)  
În situația în care, la punctul de intrare pe teritoriul Comunității, produsele pescărești sunt supuse unei proceduri de tranzit și transportate într-un alt punct din același stat membru în care vor intra sub incidența unei alte proceduri vamale, statele membre pot pune în aplicare dispozițiile articolelor 16, 17 și 18 la punctul de intrare sau la punctul de destinație. Statele membre notifică Comisiei, cât de repede posibil, măsurile pe care le-au adoptat în vederea punerii în aplicare a prezentului alineat și actualizează aceste informații. Comisia publică notificările în cauză pe site-ul său internet.
(3)  
În cazul în care, la punctul de intrare pe teritoriul Comunității, produsele pescărești sunt transbordate și transportate pe mare într-un alt stat membru, dispozițiile articolelor 17 și 18 se pun în aplicare în respectivul stat membru.
(4)  
Statul membru de transbordare comunică statelor membre de destinație informațiile obținute din documentația de transport privind natura produselor pescărești, greutatea acestora, portul de încărcare și transportatorul din țara terță, numele navelor de transport și porturile de transbordare și de destinație, de îndată ce respectivele informații sunt cunoscute și înainte de data sosirii în portul de destinație.

Articolul 20

Notificările statului de pavilion și cooperarea cu țările terțe

(1)  

Acceptarea certificatelor de captură validate de către un stat de pavilion dat în sensul prezentului regulament este supusă condiției primirii de către Comisie a unei notificări din partea statului de pavilion respectiv, care să certifice că:

(a) 

există convenții naționale pentru punerea în aplicare, controlul și asigurarea respectării legilor, a reglementărilor și a măsurilor de conservare și gestionare cărora trebuie să se supună navele de pescuit ale statului în cauză;

(b) 

autoritățile sale publice sunt împuternicite să ateste autenticitatea informațiilor conținute în certificatele de captură și să realizeze verificări ale unor asemenea certificate la cererea statelor membre. Notificarea include, de asemenea, informațiile necesare pentru identificarea acestor autorități.

(2)  
Informațiile care trebuie incluse în notificarea menționată la alineatul (1) sunt prevăzute în anexa III.
(3)  
Comisia informează statul de pavilion cu privire la primirea notificării trimise în conformitate cu alineatul (1). Dacă statul de pavilion nu transmite toate informațiile prevăzute la alineatul (1), Comisia indică statului respectiv ce elemente lipsesc și îi solicită să facă o nouă notificare.
(4)  

Comisia cooperează, după caz, pe plan administrativ cu țări terțe în domeniile de aplicare a dispozițiilor din prezentul regulament referitoare la certificarea capturilor, inclusiv prin mijloace electronice, pentru stabilirea, validarea sau prezentarea certificatelor de captură și, după caz, a documentelor menționate la articolul 14 alineatele (1) și (2).

Această cooperare are următoarele obiective:

(a) 

garantarea faptului că produsele pescărești importate în Comunitatea provin din capturi făcute în conformitate cu legile, reglementările sau măsurile de conservare și gestionare aplicabile;

(b) 

facilitarea îndeplinirii de către statele de pavilion a formalităților legate de accesul în porturi al navelor de pescuit, de importul de produse pescărești și de cerințele privind verificarea certificatelor de captură, stabilite la capitolul II și în prezentul capitol;

(c) 

asigurarea condițiilor pentru realizarea auditurilor la fața locului de către Comisie sau de către un organism desemnat de aceasta pentru verificarea punerii în aplicare efective a acordului de cooperare;

(d) 

asigurarea condițiilor pentru stabilirea unui cadru pentru schimbul de informații între cele două părți în vederea sprijinirii punerii în aplicare a acordului de cooperare.

(5)  
Cooperarea prevăzută la alineatul (4) nu se înțelege ca o condiție prealabilă a aplicării prezentului capitol în cazul importurilor care provin din capturi realizate de navele de pescuit care arborează pavilionul oricărui stat.

Articolul 21

Reexportul

(1)  
Reexportul produselor importate în temeiul unui certificat de captură în conformitate cu prezentul capitol se autorizează prin validarea de către autoritățile competente ale statului membru a rubricii „reexport” de pe certificatul de captură sau de pe o copie a acestuia în care produsele pescărești ce urmează să fie reexportate constituie o parte din produsele importate.
(2)  
Procedura definită la articolul 16 alineatul (2) se aplică mutatis mutandis în cazul în care produsele pescărești sunt reexportate de către un ►C1  operator economic aprobat ◄ .
(3)  
Statele membre notifică Comisiei autoritățile lor abilitate cu validarea și verificarea rubricii „reexport” din certificatul de captură în conformitate cu procedura definită la articolul 15.

Articolul 22

Ținerea evidențelor și difuzarea

(1)  

Comisia ține o evidență a statelor și a autorităților lor competente notificate în conformitate cu prezentul capitol. Această evidență conține:

(a) 

statele membre care au notificat autoritățile naționale competente pentru validarea, controlul și verificarea certificatelor de captură și a celor de reexport în conformitate cu articolele 15, 16, 17 și 21;

(b) 

statele de pavilion pentru care au fost primite notificările în conformitate cu articolul 20 alineatul (1), indicându-le pe acelea pentru care a fost stabilită cooperarea cu țările terțe, în conformitate cu articolul 20 alineatul (4).

(2)  
Comisia publică pe site-ul său de internet și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene lista statelor și a autorităților lor competente menționate la alineatul (1) și actualizează informațiile regulat. Comisia pune la dispoziția autorităților din statele membre responsabile cu validarea și verificarea certificatelor de captură, prin mijloace electronice, informații privind autoritățile statelor de pavilion responsabile cu validarea și verificarea certificatelor de captură.
(3)  
Comisia publică pe site-ul său internet și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene lista sistemelor de documentare a capturilor, care sunt recunoscute în conformitate cu articolul 13, și o actualizează periodic.
(4)  
Statele membre păstrează originalele certificatelor de captură prezentate pentru import, ale certificatelor de captură validate pentru export și ale rubricilor „reexport” validate din certificatele de captură pentru o perioadă de trei ani sau mai mult, în conformitate cu normele naționale.
(5)  
►C1  Operatorii economici aprobați ◄ păstrează originalele documentelor menționate la alineatul (4) din prezentul articol pentru o perioadă de trei ani sau mai mult, în conformitate cu normele naționale.CAPITOLUL IV

SISTEMUL DE ALERTĂ AL COMUNITĂȚII

Articolul 23

Instituirea stărilor de alertă

(1)  
În cazul în care informațiile obținute în conformitate cu capitolele II, III, V, VI, VII, VIII, X sau XI ridică suspiciuni întemeiate privind respectarea, de către navele de pescuit sau de către produsele pescărești din anumite țări terțe, a legilor sau a reglementărilor aplicabile, inclusiv a legilor sau a reglementărilor aplicabile comunicate de țări terțe în temeiul cooperării prevăzute la articolul 20 alineatul (4), sau a măsurilor internaționale de gestionare și conservare, Comisia publică, pe site-ul său internet și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, o notificare de alertă pentru a preveni operatorii și pentru a se asigura că statele membre adoptă măsuri corespunzătoare în ceea ce privește țările terțe în cauză în conformitate cu dispozițiile prezentului capitol.
(2)  
Comisia comunică fără întârziere informațiile menționate la alineatul (1) autorităților statelor membre și statului de pavilion în cauză, precum și, acolo unde este necesar, țării terțe alta decât statul de pavilion menționate la articolul 14.

Articolul 24

Măsuri după instituirea stării de alertă

(1)  

La primirea informațiilor transmise în conformitate cu articolul 23 alineatul (2), statele membre, după caz și în conformitate cu gestionarea riscurilor:

(a) 

identifică transporturile de produse pescărești care urmează să fie importate aflate sub incidența notificării de alertă și efectuează o verificare a certificatului de captură și, după caz, a documentelor menționate la articolul 14, în conformitate cu dispozițiile stabilite la articolul 17;

(b) 

adoptă măsuri care să asigure că viitoarele transporturi de produse pescărești destinate importului aflate sub incidența notificării de alertă sunt supuse unei verificări a certificatului de captură și, după caz, a documentelor menționate la articolul 14, în conformitate cu dispozițiile stabilite la articolul 17;

(c) 

identifică toate transporturile anterioare de produse pescărești care se intră sub incidența notificării de alertă și desfășoară verificări corespunzătoare, inclusiv verificarea certificatelor de captură prezentate anterior;

(d) 

supune navele de pescuit care intră sub incidența notificării de alertă, în conformitate cu normele de drept internațional, anchetelor, investigațiilor sau inspecțiilor necesare, pe mare, în porturi sau în alte locuri de debarcare.

(2)  
Statele membre transmit Comisiei în cel mai scurt timp posibil concluziile verificărilor și ale cererilor de verificare, precum și măsurile adoptate în situația în care s-a determinat nerespectarea legislației și a reglementărilor aplicabile sau a măsurilor internaționale de gestionare și conservare.
(3)  

În cazul în care decide, ca urmare a concluziilor verificărilor desfășurate în temeiul alineatului (1), că suspiciunea bine întemeiată care a motivat notificarea de alertă nu mai există, Comisia, fără întârziere:

(a) 

publică o notificare în acest sens pe site-ul său de internet și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene prin care anulează notificarea de alertă anterioară;

(b) 

înștiințează statul de pavilion și, după caz, țara terță alta decât statul de pavilion menționată la articolul 14 în legătură cu anularea; și

(c) 

înștiințează statele membre prin intermediul unor canale adecvate.

(4)  

În cazul în care decide, ca urmare a concluziilor verificărilor desfășurate în temeiul alineatului (1), că suspiciunea bine întemeiată care a motivat notificarea de alertă persistă, Comisia fără întârziere:

(a) 

actualizează notificarea de alertă prin intermediul unei noi publicări pe site-ul său internet și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

(b) 

înștiințează statul de pavilion și, după caz, țara terță alta decât statul de pavilion menționată la articolul 14;

(c) 

înștiințează statele membre prin intermediul unor canale adecvate; și

(d) 

dacă este necesar, supune cazul organizației regionale de gestionare a pescuitului ale cărei măsuri de conservare și gestionare este posibil să fi fost încălcate.

(5)  

Acolo unde Comisia decide că, în lumina concluziilor verificărilor desfășurate în temeiul alineatului (1), există motive suficiente pentru a considera că faptele stabilite pot constitui un caz de nerespectare a legislației și a reglementărilor aplicabile sau a măsurilor internaționale de gestionare și conservare, aceasta, fără întârziere:

(a) 

publică o nouă notificare de alertă în acest scop pe site-ul său internet și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

(b) 

înștiințează statul de pavilion și adoptă procedurile și demersurile corespunzătoare, în conformitate cu capitolele V și VI;

(c) 

după caz, înștiințează țara terță alta decât statul de pavilion menționată la articolul 14;

(d) 

înștiințează statele membre prin intermediul unor canale adecvate; și

(e) 

dacă este necesar, supune cazul organizației regionale de gestionare a pescuitului ale cărei măsuri de conservare și gestionare este posibil să fi fost încălcate.CAPITOLUL V

IDENTIFICAREA NAVELOR DE PESCUIT IMPLICATE ÎN ACTIVITĂȚI DE PESCUIT INN

Articolul 25

Suspiciunea de activități de pescuit INN

(1)  

Comisia sau o entitate desemnată de aceasta colectează și analizează:

(a) 

toate informațiile privind activitățile de pescuit INN obținute în conformitate cu capitolele II, III, IV, VIII, X și XI; și/sau

(b) 

orice alte informații relevante, după caz, cum ar fi:

(i) 

date privind captura;

(ii) 

informații comerciale obținute de la oficiile naționale de statistică și din alte surse fiabile;

(iii) 

registre și baze de date privind navele;

(iv) 

programe privind documentele de captură sau documentele statistice ale organizației regionale de gestionare a pescuitului;

(v) 

rapoarte de reperare sau alte activități referitoare la presupusele nave de pescuit INN și liste de nave de pescuit INN raportate sau adoptate de către organizațiile regionale de gestionare a pescuitului;

(vi) 

rapoarte conforme Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 privind navele de pescuit presupuse a fi implicate în activități de pescuit INN, astfel cum se prevede la articolul 3;

(vii) 

orice alte informații relevante obținute, inter alia, în porturi și în zonele de pescuit.

(2)  
Statele membre pot prezenta Comisiei, în orice moment, orice informații suplimentare care ar putea fi relevante pentru realizarea listei de nave de pescuit INN a Comunității. Comisia sau o entitate desemnată de aceasta difuzează informația, împreună cu toate dovezile furnizate, statelor membre și statelor de pavilion în cauză.
(3)  
Comisia sau un organism desemnat de aceasta ține un dosar privind fiecare navă de pescuit cu privire la care s-a raportat o suspiciune de implicare în activități de pescuit INN, care este actualizat pe măsură ce se obțin noi informații.

Articolul 26

Prezumția de activități de pescuit INN

(1)  
Comisia identifică navele de pescuit în legătură cu care s-au obținut informații suficiente în conformitate cu articolul 25 pentru a presupune că aceste nave de pescuit pot fi implicate în activități de pescuit INN, acordând statului de pavilion o garanție pentru desfășurarea unei anchete oficiale.
(2)  

Comisia notifică statele de pavilion ale căror nave de pescuit sunt identificate în temeiul alineatului (1) cu privire la o cerere oficială de anchetă în legătură cu presupusele activități de pescuit INN ale navelor lor în cauză. Notificarea:

(a) 

conține toate informațiile culese de Comisie cu privire la activitățile de pescuit presupuse a fi pescuit INN;

(b) 

emite o cerere oficială către statul de pavilion ca acesta să adopte toate măsurile necesare pentru a investiga presupusele activități de pescuit INN și pentru a informa Comisia în timp util asupra rezultatelor acestei investigații;

(c) 

emite o cerere oficială către statul de pavilion de a lua măsuri imediate de punere în executare în cazul în care se dovedește că suspiciunea formulată împotriva navelor de pescuit în cauză este întemeiată, precum și de a informa Comisia asupra măsurilor adoptate;

(d) 

solicită statului de pavilion să notifice armatorul și, după caz, operatorul navelor de pescuit în cauză cu privire la expunerea detaliată a motivelor care justifică intenția de includere a navei de pescuit pe lista de nave de pescuit INN a Comunității, conform prevederilor articolului 37, precum și cu privire la consecințele acestei includeri. Statelor de pavilion li se solicită, de asemenea, să furnizeze informații Comisiei privind armatorul navei de pescuit și, după caz, operatorul acesteia, astfel încât să se garanteze că aceste persoane pot fi audiate, în conformitate cu articolul 27 alineatul (2);

(e) 

înștiințează statul de pavilion cu privire la dispozițiile cuprinse în capitolele VI și VII.

(3)  

Comisia notifică statele membre de pavilion ale căror nave de pescuit sunt identificate în temeiul alineatului (1) cu privire la cererea oficială de anchetă în legătură cu presupusele activități de pescuit INN ale navelor în cauză care arborează pavilioanele acestora. Notificarea:

(a) 

conține toate informațiile culese de Comisie cu privire la presupusele activitățile de pescuit INN;

(b) 

conține o cerere oficială către statul membru de pavilion ca acesta să adopte toate măsurile necesare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2847/93, pentru a investiga presupusele activități de pescuit INN sau, după caz, pentru a raporta toate măsurile luate deja în vederea investigării lor și pentru a informa Comisia în timp util asupra rezultatelor acestei investigații;

(c) 

emite o cerere oficială către statul membru de pavilion de a adopta în timp util măsuri de punere în executare în cazul în care se dovedește că suspiciunea formulată împotriva navelor de pescuit este întemeiată, precum și de a informa Comisia asupra măsurilor adoptate;

(d) 

solicită statului membru de pavilion să notifice armatorul sau, după caz, operatorul navelor de pescuit în cauză cu privire la expunerea detaliată a motivelor care justifică intenția de includere a navei pe lista de nave de pescuit INN a Comunității, conform dispozițiilor articolului 37, precum și cu privire la consecințele acestei includeri. Statelor membre de pavilion li se solicită, de asemenea, să furnizeze informații Comisiei privind armatorul navei de pescuit și, după caz, operatorii acesteia, astfel încât să existe certitudinea că aceste persoane pot fi audiate, în conformitate cu articolul 27 alineatul (2).

(4)  
Comisia difuzează informațiile privind navele de pescuit presupuse a fi implicate în activități de pescuit INN către toate statele membre pentru a facilita punerea în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93.

Articolul 27

Întocmirea listei de nave de pescuit INN a Comunității

(1)  
Comisia întocmește lista de nave de pescuit INN a Comunității, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 54 alineatul (2). Această listă include navele de pescuit despre care, în urma măsurilor adoptate în temeiul articolelor 25 și 26, s-au obținut, în conformitate cu prezentul regulament, informații în baza cărora se stabilește că navele în cauză sunt implicate în activități de pescuit INN și că statele lor de pavilion nu s-au conformat cererilor oficiale menționate la articolul 26 alineatul (2) literele (b) și (c) și la articolul 26 alineatul (3) literele (b) și (c) ca răspuns la activitățile de pescuit INN respective.
(2)  
Înainte de a include orice navă de pescuit pe lista de nave de pescuit INN a Comunității, Comisia furnizează operatorului navei de pescuit și, după caz, operatorilor navei de pescuit în cauză o expunere detaliată a motivelor care justifică intenția de a o include pe lista respectivă, precum și toate elementele care sprijină suspiciunea că nava de pescuit a desfășurat activități de pescuit INN. Expunerea menționează dreptul de a solicita sau de a furniza informații suplimentare și acordă armatorului și, după caz, operatorului posibilitatea de a fi audiați și de a-și apăra cauza, acordându-le timpul și mijloacele corespunzătoare.
(3)  
În cazul în care se ia decizia de includere a unei nave de pescuit pe lista de nave de pescuit INN a Comunității, Comisia comunică decizia și motivele acesteia armatorului și, după caz, operatorului navei de pescuit.
(4)  
Obligațiile impuse Comisiei prin alineatele (2) și (3) se aplică fără a aduce atingere responsabilității principale a statului de pavilion asupra navei de pescuit și numai în măsura în care Comisia dispune de informațiile relevante privind identificarea armatorului și a operatorilor navei de pescuit.
(5)  
Comisia notifică statului de pavilion includerea navei de pescuit pe lista de nave de pescuit INN a Comunității și furnizează statului de pavilion o expunere detaliată a motivelor acestei includeri pe listă.
(6)  

Comisia solicită statelor de pavilion care au nave de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Comunității:

(a) 

să notifice armatorul navelor de pescuit cu privire la includerea acestora pe lista de nave de pescuit INN a Comunității, motivele care au justificat această includere, precum și consecințele care rezultă din includerea în listă, astfel cum se prevede la articolul 37; și

(b) 

să ia toate măsurile necesare pentru a elimina aceste activități de pescuit INN, inclusiv, dacă este necesar, prin retragerea înmatriculării sau a licențelor de pescuit ale navelor de pescuit în cauză, și să informeze Comisia cu privire la măsurile adoptate.

(7)  
Prezentul articol nu se aplică navelor de pescuit ale Comunității dacă statul membru de pavilion a luat măsuri în conformitate cu alineatul (8).
(8)  
Navele de pescuit comunitare nu sunt incluse pe lista de nave de pescuit INN ale Comunității dacă statul membru de pavilion a luat măsuri în conformitate cu prezentul regulament și cu Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 împotriva abaterilor care constituie încălcări grave prevăzute la articolul 3 alineatul (2), fără a aduce atingere măsurilor luate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului.

Articolul 28

Eliminarea navelor de pescuit de pe lista de nave de pescuit INN a Comunității

(1)  

Comisia elimină o navă de pescuit de pe lista de nave de pescuit INN a Comunității, în conformitate cu procedura menționată la articolul 54 alineatul (2), în cazul în care statul de pavilion al navei de pescuit demonstrează că:

(a) 

nava nu s-a implicat în niciuna dintre activitățile de pescuit INN din cauza cărora a fost inclusă în listă; sau

(b) 

s-au aplicat sancțiuni proporționale, disuasive și eficace ca răspuns la activitățile de pescuit INN respective, în special pentru navele de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2847/93.

(2)  

Armatorul sau, după caz, operatorul unei nave de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Comunității poate prezenta Comisiei o cerere de revizuire a statutului navei respective în cazul de inacțiune din partea statului de pavilion în temeiului alineatului (1).

Comisia ia în considerare ștergerea navei de pescuit de pe listă doar dacă:

(a) 

armatorul sau operatorii furnizează dovezi că nava de pescuit nu mai este implicată în activități de pescuit INN; sau

(b) 

nava de pescuit inclusă pe listă s-a scufundat sau a fost transformată în fier vechi.

(3)  

În toate celelalte cazuri, Comisia ia în considerare ștergerea navei de pescuit de pe listă numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a) 

au trecut cel puțin doi ani de la includerea navei de pescuit pe listă, în decursul cărora Comisia nu a mai primit rapoarte suplimentare, în conformitate cu articolul 25, privind suspiciuni de activități de pescuit INN desfășurate de navă; sau

(b) 

armatorul prezintă informații privind situația prezentă a activității navei de pescuit, prin care demonstrează că aceasta desfășoară activități în deplină concordanță cu legislația, reglementările și/sau măsurile de conservare și gestionare care se aplică oricăror activități de pescuit la care aceasta participă; sau

(c) 

nava de pescuit în cauză, armatorul sau operatorii acesteia nu mențin legături operaționale sau financiare, directe sau indirecte, cu nicio altă navă și cu niciun alt armator sau operator despre care se presupune sau există certitudinea implicării în activități de pescuit INN.

Articolul 29

Conținutul, publicitatea și păstrarea listei de nave de pescuit INN a Comunității

(1)  

Lista de nave de pescuit INN a Comunității conține următoarele date privind fiecare navă de pescuit:

(a) 

numele și, dacă este cazul, numele anterior (anterioare);

(b) 

pavilionul și, dacă este cazul, pavilioanele anterioare;

(c) 

armatorul și, dacă este cazul, armatorii anteriori, inclusiv armatorii beneficiari, dacă există;

(d) 

operatorul și, dacă este cazul, operatorii anteriori;

(e) 

indicativul de apel și, dacă este cazul, indicativele de apel anterioare;

(f) 

numărul Lloyds/OMI (dacă este disponibil);

(g) 

fotografii, dacă sunt disponibile;

(h) 

data primei includeri pe listă;

(i) 

rezumatul activităților care justifică includerea navei pe listă, împreună cu referințele la toate documentele relevante care furnizează informații și dovezi asupra acestor activități.

(2)  
Comisia publică lista de nave de pescuit INN a Comunității în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și adoptă orice măsuri necesare pentru a asigura publicitatea acesteia, inclusiv prin publicarea ei pe site-ul său internet.
(3)  
Comisia actualizează la fiecare trei luni lista de nave de pescuit INN a Comunității și prevede un sistem de notificare automată a actualizărilor către statele membre, către organizațiile regionale de gestionare a pescuitului și către orice membru al societății civile care ar solicita aceasta. În plus, Comisia transmite lista către FAO și către organizațiile regionale de gestionare a pescuitului în scopul consolidării cooperării dintre Comunitate și aceste organizații în scopul prevenirii, al descurajării și al eliminării pescuitului INN.

Articolul 30

Listele de nave de pescuit INN adoptate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului

(1)  
În afară de navele de pescuit menționate la articolul 27, navele de pescuit incluse pe listele de nave de pescuit INN adoptate de către organizațiile regionale de gestionare a pescuitului sunt incluse pe lista de nave de pescuit INN a Comunității, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 54 alineatul (2). Ștergerea acestor nave de pe lista de nave de pescuit INN a Comunității depinde de deciziile luate în acest sens de către organizația regională de gestionare a pescuitului competentă.
(2)  
În fiecare an, după primirea din partea organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului a listelor de nave de pescuit în legătură cu care s-a presupus sau s-a confirmat implicarea în activități de pescuit INN, Comisia notifică statele membre cu privire la aceste liste.
(3)  
Comisia notifică prompt statelor membre orice adăugare în, ștergere din și/sau modificare a listelor menționate la alineatul (2) al prezentului articol, ori de câte ori au loc astfel de schimbări. Articolul 37 se aplică în ceea ce privește navele care apar în listele de pescuit INN ale organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului, cu modificările din momentul notificării lor către statele membre.CAPITOLUL IV

ȚĂRILE TERȚE NECOOPERANTE

Articolul 31

Identificarea țărilor terțe necooperante

(1)  
Comisia, în conformitate cu procedura menționată la articolul 54 alineatul (2), identifică țările terțe pe care le consideră ca țări terțe necooperante în ceea ce privește combaterea activităților de pescuit INN.
(2)  
Identificarea prevăzută la alineatul (1) se bazează pe revizuirea informațiilor obținute conform capitolelor II, III, IV, V, VIII, X și XI sau, după caz, a oricăror alte informații relevante, precum datele privind captura, informațiile comerciale obținute de la institutele naționale de statistică și din alte surse fiabile, registrele de nave și bazele de date, documentele privind captura sau programele de documente statistice și listele de nave de pescuit INN adoptate de către organizațiile regionale de gestionare a pescuitului, ca și orice alte informații obținute în porturi și în zonele de pescuit.
(3)  
O țară terță poate fi identificată ca țară terță necooperantă în cazul în care nu se achită de sarcinile care îi revin în temeiul dreptului internațional în calitatea sa de stat de pavilion, portuar, de coastă sau de piață, de a lua măsuri de prevenire, descurajare și eliminare a activităților de pescuit INN.
(4)  

Pentru scopurile alineatului (3), Comisia se bazează în primul rând pe examinarea măsurilor luate de țara terță în ceea ce privește:

(a) 

activitățile de pescuit INN repetate dovedite în mod corespunzător ca fiind desfășurate sau sprijinite de nave de pescuit care arborează pavilionul său sau de resortisanții săi sau de nave de pescuit care operează în apele sale maritime sau utilizează porturile sale; sau

(b) 

accesul produselor pescărești provenite din activități de pescuit INN pe piața sa.

(5)  

În sensul alineatului (3), Comisia ia în considerare:

(a) 

dacă țara terță în cauză cooperează în mod efectiv cu Comunitatea prin furnizarea unui răspuns la cererile Comisiei de a investiga, de a furniza informații sau de a monitoriza pescuitul INN și activitățile conexe;

(b) 

dacă țara terță în cauză a luat măsuri eficiente de punere în executare cu privire la operatorii care se fac responsabili de activități de pescuit INN și, în special, dacă s-au pus în aplicare sancțiuni cu un grad suficient de severitate, astfel încât să îi priveze pe cei care au încălcat legea de beneficiile rezultate din activitățile de pescuit INN;

(c) 

istoricul, natura, împrejurările și gravitatea asociate formelor de activități de pescuit INN avute în vedere;

(d) 

în ceea ce privește țările în curs de dezvoltare, capacitatea existentă a autorităților lor competente.

(6)  

În sensul alineatului (3), Comisia ia de asemenea în considerare următoarele elemente:

(a) 

ratificarea sau aderarea țărilor în cauză la instrumentele internaționale în domeniul pescuitului și, în special, la UNCLOS, Acordul ONU privind stocurile de pește și Acordul FAO;

(b) 

statutul țării terțe în cauză ca parte contractantă în cadrul organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului sau acordul acesteia de a pune în aplicare măsurile de conservare și gestionare stabilite de aceste organizații;

(c) 

orice acțiuni sau omisiuni ale țării terțe în cauză care ar fi putut să diminueze eficacitatea legislației și a reglementărilor aplicabile sau a măsurilor internaționale de conservare și gestionare aplicabile.

(7)  
După caz, la punerea în aplicare a dispozițiilor prezentului articol se ține seama în mod corespunzător de constrângerile specifice din țările în curs de dezvoltare, în special în ceea ce privește monitorizarea, controlul și supravegherea activităților de pescuit.

Articolul 32

Demersuri cu privire la țările identificate ca țări terțe necooperante

(1)  

Comisia trimite fără întârziere o notificare țărilor în cauză cu privire la posibilitatea de a fi identificate drept țări terțe necooperante în conformitate cu criteriile stabilite la articolul 31. Comisia include în notificare următoarele informații:

(a) 

motivul sau motivele pentru identificare, împreună cu toate dovezile disponibile în acest sens;

(b) 

posibilitatea de a răspunde Comisiei în scris cu privire la decizia de identificare și la alte informații relevante, de exemplu, dovezi care să nege identificarea sau, după caz, un plan de acțiune menit să aducă îmbunătățiri situației și măsurile adoptate pentru remedierea acesteia;

(c) 

dreptul de a solicita sau de a furniza informații suplimentare;

(d) 

consecințele identificării sale ca țară terță necooperantă, astfel cum este prevăzut la articolul 38.

(2)  
De asemenea, Comisia include în notificarea menționată la alineatul (1) o cerere către țara terță în cauză de a adopta orice măsuri necesare pentru încetarea activităților de pescuit INN respective și pentru prevenirea în viitor a acestui gen de activități, precum și de a remedia orice acțiune sau omisiune menționată la articolul 31 alineatul (6) litera (c).
(3)  
Comisia transmite țării terțe în cauză notificarea și cererea, prin mai multe mijloace de comunicare. Comisia caută să obțină confirmarea din partea țării respective în ceea ce privește primirea de către aceasta a comunicării.
(4)  
Comisia acordă țării terțe în cauză timpul corespunzător pentru a răspunde la notificare, precum și un termen rezonabil pentru remedierea situației.

Articolul 33

Stabilirea unei liste a țărilor terțe necooperante

(1)  
Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, decide cu privire la o listă a țărilor terțe necooperante.
(2)  
Comisia comunică imediat țării terțe în cauză identificarea acesteia ca țară terță necooperantă și măsurile aplicate în conformitate cu articolul 38 și îi solicită să remedieze situația prezentă și să o înștiințeze cu privire la măsurile luate pentru a asigura respectarea de către navele sale de pescuit a măsurilor de conservare și gestionare.
(3)  
După adoptarea unei decizii în conformitate cu alineatul (1) al prezentului articol, Comisia o comunică, fără întârziere, statelor membre și le solicită să asigure punerea imediată în aplicare a măsurilor prevăzute la articolul 38. Statele membre informează Comisia cu privire la toate măsurile pe care le-au adoptat ca răspuns la această cerere.

Articolul 34

Eliminarea de pe lista de țări terțe necooperante

(1)  
Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, elimină țara terță de pe lista de țări terțe necooperante dacă țara terță în cauză demonstrează că situația care a justificat includerea sa în listă a fost remediată. De asemenea, decizia de eliminare ia în considerare dacă țările terțe în cauză identificate au adoptat măsuri concrete care permit să se obțină o îmbunătățire durabilă a situației.
(2)  
În urma adoptării unei decizii în temeiul alineatului (1) al prezentului articol, Comisia notifică fără întârziere statele membre cu privire la înlăturarea măsurilor menționate la articolul 38 în ceea ce privește țara terță în cauză.

Articolul 35

Publicitatea listei de țări terțe necooperante

Comisia publică lista de țări terțe necooperante în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și adoptă orice măsuri necesare pentru a asigura publicitatea acestei liste, inclusiv prin publicarea ei pe site-ul său internet. Comisia actualizează lista periodic și asigură un sistem de notificare automată a actualizărilor către statele membre, către organizațiile regionale de gestionare a pescuitului, precum și către oricare membru al societății civile care ar solicita aceasta. În plus, Comisia transmite lista de țări terțe necooperante către FAO și către organizațiile regionale de gestionare a pescuitului în scopul consolidării cooperării dintre Comunitate și aceste organizații în domeniul prevenirii, al descurajării și al eliminării pescuitului INN.

Articolul 36

Măsuri de urgență

(1)  
Dacă există dovezi că măsurile adoptate de o țară terță subminează măsurile de conservare și gestionare adoptate de către o organizație regională de gestionare a pescuitului, Comisia este îndreptățită, în conformitate cu obligațiile sale internaționale, să adopte măsuri de urgență, care nu durează mai mult de șase luni. Comisia poate adopta o nouă decizie pentru a extinde măsurile de urgență pentru o perioadă de maximum șase luni.
(2)  

Măsurile de urgență menționate la alineatul (1) pot să prevadă, inter alia:

(a) 

ca navele de pescuit autorizate să pescuiască și care arborează pavilionul țării terțe în cauză să nu primească acces în porturile statelor membre, cu excepția cazurilor de forță majoră sau de pericol în sensul articolului 4 alineatul (2) pentru servicii strict necesare în vederea remedierii acestor situații;

(b) 

navele de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru nu sunt autorizate să participe la operațiuni comune de pescuit cu navele care arborează pavilionul țării terțe în cauză;

(c) 

navele de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru nu sunt autorizate să pescuiască în apele maritime aflate sub jurisdicția țării terțe în cauză, fără a aduce atingere dispozițiilor stabilite în acordurile bilaterale de pescuit;

(d) 

nu se autorizează furnizarea de pește viu pentru fermele piscicole din apele maritime aflate sub jurisdicția țării terțe în cauză;

(e) 

peștele viu capturat de navele de pescuit care arborează pavilionul țării terțe în cauză nu este acceptat pentru uzul fermelor piscicole din apele maritime aflate sub jurisdicția unui stat membru.

(3)  
Măsurile de urgență produc efecte imediate. Măsurile de urgență sunt comunicate statelor membre și țării terțe în cauză și sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(4)  
Statele membre respective pot să sesizeze Consiliul în legătură cu decizia Comisiei menționată la alineatul (1) în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
(5)  
Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate să ia o decizie diferită în termen de o lună de la data primirii sesizării.CAPITOLUL VII

MĂSURI PRIVIND NAVELE DE PESCUIT ȘI STATELE IMPLICATE ÎN ACTIVITĂȚI DE PESCUIT INN

Articolul 37

Măsuri privind navele de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Comunității

Următoarele măsuri se aplică navelor de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Comunității („nave de pescuit implicate în pescuitul INN”):

1. 

statele membre de pavilion nu prezintă Comisiei nicio cerere de autorizații de pescuit pentru navele de pescuit implicate în pescuitul INN;

2. 

se retrag autorizațiile sau permisele speciale de pescuit actuale care au fost emise de statele membre de pavilion pentru nave de pescuit implicate în pescuitul INN;

3. 

navele de pescuit implicate în pescuitul INN care arborează pavilionul unei țări terțe nu sunt autorizate să pescuiască în apele Comunității și se interzice navlosirea acestora;

4. 

navele de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru nu trebuie în niciun fel să acorde asistență, să se implice în operațiuni de prelucrare a peștelui sau să participe la transbordări sau la operațiuni comune de pescuit cu nave de pescuit implicate în pescuitul INN;

5. 

accesul navelor de pescuit implicate în pescuitul INN care arborează pavilionul unui stat membru nu se autorizează pentru alte porturi ale Comunității decât porturile lor de înmatriculare, cu excepția cazurilor de forță majoră sau de pericol. Intrarea într-un port al unui stat membru a navelor de pescuit implicate în pescuitul INN care arborează pavilionul unei țări terțe nu se autorizează, cu excepția cazurilor de forță majoră sau de pericol. Un stat membru poate opta să autorizeze intrarea în porturile sale a unei nave de pescuit implicate în pescuitul INN cu condiția să fie confiscate capturile de la bord și, după caz, uneltele de pescuit interzise în conformitate cu măsurile de conservare și gestionare adoptate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului. De asemenea, statele membre confiscă capturile și, după caz, uneltele de pescuit interzise conform măsurilor respective de la bordul navelor de pescuit implicate în pescuitul INN care au fost autorizate să intre în porturile lor din motive de forță majoră sau de pericol;

6. 

navelor implicate în pescuitul INN care arborează pavilionul unei țări terțe nu li se furnizează în porturi provizii, combustibil sau alte servicii, cu excepția cazurilor de forță majoră sau de pericol;

7. 

navele de pescuit implicate în pescuitul INN care arborează pavilionul unei țări terțe nu sunt autorizate să schimbe echipajul, cu excepția necesității apărute în caz de forță majoră sau de pericol;

8. 

statele membre refuză acordarea pavilionului lor navelor de pescuit implicate în pescuitul INN;

9. 

se interzice importul produselor pescărești capturate de navele de pescuit implicate în pescuitul INN și, în consecință, nu se acceptă sau validează certificatele de captură care însoțesc produsele respective;

10. 

se interzice exportul și reexportul de produse pescărești pentru prelucrare provenite de pe navele de pescuit implicate în pescuitul INN;

11. 

navele de pescuit implicate în pescuitul INN care nu au pește sau echipaj la bord sunt autorizate să intre în port în vederea transformării în fier vechi, dar fără ca aceasta să aducă atingere oricărei urmăriri în justiție sau sancționări impuse respectivei nave și oricărei persoane juridice sau fizice în cauză.

Articolul 38

Măsuri privind țările terțe necooperante

Următoarele măsuri se aplică țărilor terțe necooperante:

1. 

se interzice importul în Comunitate al produselor pescărești capturate de nave de pescuit care arborează pavilionul unor asemenea țări și, în consecință, certificatele care însoțesc asemenea produse nu se acceptă. În cazul în care identificarea unei țări terțe necooperante, conform articolului 31, este justificată de lipsa de măsuri adecvate adoptate de această țară terță în legătură cu activitățile de pescuit INN care afectează un anumit stoc sau anumite specii, interzicerea importului se poate aplica numai în ceea ce privește acest stoc sau aceste specii;

2. 

se interzice achiziționarea de către operatori din Comunitate a unei nave de pescuit care arborează pavilionul unor asemenea țări;

3. 

se interzice schimbarea pavilionului navelor de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru cu pavilionul unor astfel de țări;

4. 

statele membre nu autorizează încheierea de contracte de navlosire cu asemenea țări pentru navele de pescuit care arborează pavilionul lor;

5. 

se interzice exportul de nave de pescuit din Comunitate către asemenea țări;

6. 

se interzic acordurile comerciale private între resortisanți ai unui stat membru și asemenea țări prin care o navă de pescuit care arborează pavilionul respectivului stat membru ar utiliza posibilitățile de pescuit ale unor asemenea state;

7. 

se interzic operațiunile de pescuit comune care implică nave de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru împreună cu o navă de pescuit care arborează pavilionul unei astfel de țări;

8. 

Comisia propune denunțarea oricărui acord bilateral de pescuit existent sau a oricăror acorduri de parteneriat în domeniul pescuitului cu astfel de țări care prevăd încetarea acordului în cazul nerespectării promisiunilor făcute de către acestea cu privire la combaterea pescuitului INN;

9. 

Comisia nu intră în negocieri în vederea încheierii unui acord bilateral de pescuit sau a unor acorduri de parteneriat în domeniul pescuitului cu astfel de țări.CAPITOLUL VIII

RESORTISANȚII

Articolul 39

Resortisanți care sprijină sau se angajează în pescuitul INN

(1)  
Resortisanții care intră sub jurisdicția statelor membre („resortisanții”) nu sprijină și nu se angajează în pescuitul INN, inclusiv prin angajarea la bordul navelor sau ca operatori sau ca armatori beneficiari ai navelor incluse pe lista de nave de pescuit INN a Comunității.
(2)  
Fără a se aduce atingere răspunderii principale a statului de pavilion, statele membre cooperează între ele și cu țările terțe și iau toate măsurile corespunzătoare, în conformitate cu legislația națională și comunitară, pentru a identifica acei resortisanți care sprijină sau sunt angajați în activități de pescuit INN.
(3)  
Fără a aduce atingere responsabilității principale a statului de pavilion, statele membre adoptă măsurile corespunzătoare, sub rezerva legilor și a reglementărilor lor aplicabile și în conformitate cu acestea, în privința resortisanților identificați ca sprijinind sau angajându-se în pescuitul INN.
(4)  
Fiecare stat membru notifică Comisiei numele autorităților competente responsabile cu coordonarea strângerii și verificării informațiilor privind activitățile resortisanților la care se face referire în acest capitol și pentru raportarea către Comisie și cooperarea cu aceasta.

Articolul 40

Prevenire și sancționare

(1)  
Statele membre încurajează resortisanții să notifice orice informații pe care le dețin referitoare la interesele juridice, generatoare de beneficii, sau interesele financiare în sau pentru controlul navelor de pescuit care arborează pavilionul unei țări terțe, precum și cu privire la numele navelor în cauză.
(2)  
Resortisanții nu vând sau exportă nave de pescuit operatorilor implicați în operarea, gestionarea sau deținerea în proprietate a navelor de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Comunității.
(3)  
Fără a aduce atingere altor dispoziții din legislația comunitară privind fondurile publice, statele membre nu acordă niciun ajutor public conform regimului național de acordare a ajutoarelor sau fondurilor comunitare operatorilor implicați în operarea, gestionarea sau deținerea în proprietate a navelor de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Comunității.
(4)  
Statele membre depun eforturi pentru a obține informații privind existența oricărui acord între resortisanți și o țară terță, care permite schimbarea pavilionului navelor de pescuit care arborează pavilionul lor cu pavilionul unei astfel de țări terțe. Statele membre informează Comisia cu privire la acest aspect, prezentând o listă a navelor de pescuit în cauză.CAPITOLUL IX

MĂSURI IMEDIATE DE PUNERE ÎN EXECUTARE, SANCȚIUNI ȘI SANCȚIUNI COMPLEMENTARE

Articolul 41

Domeniul de aplicare

Prezentul capitol se aplică cu privire la:

1. 

încălcările grave comise în limitele teritoriului statelor membre căruia i se aplică tratatul sau în limitele apelor maritime supuse suveranității sau jurisdicției statelor membre, cu excepția apelor adiacente teritoriilor și țărilor menționate în anexa II la tratat; sau

2. 

încălcări grave comise de navele de pescuit ale Comunității sau de resortisanți ai statelor membre;

3. 

încălcări grave identificate pe teritoriul sau în apele menționate la punctul 1 al prezentului articol, dar care au fost comise în marea liberă sau în jurisdicția unei țări terțe și care sunt sancționate în conformitate cu articolul 11 alineatul (4).

Articolul 42

Încălcări grave

(1)  

În sensul prezentului regulament, încălcare gravă desemnează:

(a) 

activitățile considerate a constitui activități de pescuit INN, conform criteriilor stabilite la articolul 3;

(b) 

desfășurarea de afaceri în directă legătură cu activitățile INN, inclusiv comercializarea sau importul de produse pescărești;

(c) 

contrafacerea documentelor menționate în prezentul regulament sau utilizarea unor astfel de documente false sau nevalabile.

(2)  
Gravitatea încălcării se stabilește de către autoritatea competentă a statului membru, ținând seama de criteriile stabilite la articolul 3 alineatul (2).

Articolul 43

Măsuri imediate de punere în executare

(1)  

În cazul în care o persoană fizică este suspectată de a fi comis sau este surprinsă în timpul comiterii unei încălcări grave sau o persoană juridică este suspectată de a fi răspunzătoare pentru o astfel de încălcare, statele membre trebuie să înceapă o investigație amplă asupra încălcării și, în conformitate cu legislația națională și în funcție de gravitatea încălcării, să ia măsuri imediate de punere în executare, cum ar fi, în special:

(a) 

încetarea imediată a activităților de pescuit;

(b) 

redirecționarea către port a navei de pescuit;

(c) 

redirecționarea vehiculului de transport către o altă locație pentru inspectare;

(d) 

ordonarea unei garanții;

(e) 

confiscarea uneltelor de pescuit, a capturilor și a produselor pescărești;

(f) 

imobilizarea temporară a navei de pescuit sau a vehiculului de transport respectiv;

(g) 

suspendarea autorizației de pescuit.

(2)  
Măsurile de punere în executare trebuie să fie de așa natură încât să prevină continuarea respectivei încălcări grave a legii și să permită autorităților competente să ducă la bun sfârșit investigația.

Articolul 44

Sancțiuni pentru încălcările grave

(1)  
Statele membre se asigură că persoana fizică care a comis o încălcare gravă sau persoana juridică răspunzătoare pentru o încălcare gravă este pedepsită prin sancțiuni administrative eficace, proporționale și disuasive.
(2)  

Statele membre impun o sancțiune maximă echivalentă cu cel puțin de cinci ori valoarea produselor pescărești obținute prin comiterea încălcării grave.

În cazul unor încălcări grave repetate într-un interval de 5 ani, statele membre impun o sancțiune maximă echivalentă cu cel puțin de opt ori valoarea produselor pescărești obținute prin comiterea încălcării grave.

La aplicarea acestor sancțiuni, statele membre țin seama de valoarea daunelor cauzate resurselor piscicole și mediului marin respectiv.

(3)  
Statele membre pot folosi de asemenea, sau în mod alternativ, sancțiuni penale eficace, proporționale și disuasive.

Articolul 45

Sancțiuni complementare

Sancțiunile prevăzute în acest capitol pot fi însoțite de alte sancțiuni sau măsuri, în special de:

1. 

sechestrarea navei de pescuit implicate într-o încălcare;

2. 

imobilizarea temporară a navei de pescuit;

3. 

confiscarea uneltelor de pescuit, a capturilor, a produselor pescărești interzise;

4. 

suspendarea sau retragerea autorizației de pescuit;

5. 

reducerea sau retragerea drepturilor de pescuit;

6. 

excluderea temporară sau permanentă de la dreptul de a obține noi drepturi de pescuit;

7. 

interzicerea temporară sau permanentă a accesului la asistență publică sau la subvenții;

8. 

suspendarea sau retragerea statutului de ►C1  operator economic aprobat ◄ acordat în conformitate cu articolul 16 alineatul (3).

Articolul 46

Nivelul general al sancțiunilor și al sancțiunilor complementare

Nivelul general al sancțiunilor și al sancțiunilor complementare este calculat în așa fel încât să asigure că ele îi privează efectiv pe cei răspunzători de beneficiile economice derivate din încălcările grave ale legii pe care aceștia le-au comis, fără a aduce atingere dreptului legitim la exercitarea profesiei. În acest scop, trebuie să se țină cont și de măsurile imediate de punere în executare luate în temeiul articolului 43.

Articolul 47

Răspunderea persoanelor juridice

(1)  

Persoanele juridice sunt răspunzătoare pentru încălcări grave în cazul în care asemenea încălcări au fost comise în beneficiul lor de orice persoană fizică acționând individual sau ca parte a unui organ al persoanei juridice și deținând o poziție de conducere în cadrul persoanei juridice, bazată pe:

(a) 

un mandat de reprezentare a persoanei juridice; sau

(b) 

o autoritate de a lua decizii în numele persoanei juridice; sau

(c) 

o autoritate de a exercita controlul în cadrul persoanei juridice.

(2)  
O persoană juridică poate fi făcută răspunzătoare atunci când lipsa de supraveghere sau control din partea uneia dintre persoanele fizice menționate la alineatul (1) a făcut posibilă comiterea unei încălcări grave în beneficiul acelei persoane juridice de către o persoană fizică aflată sub autoritatea sa.
(3)  
Răspunderea unei persoane juridice nu trebuie să excludă procedura împotriva persoanelor fizice care sunt autoare, instigatoare sau complice ale încălcărilor respective.CAPITOLUL X

PUNEREA ÎN APLICARE A DISPOZIȚIILOR PRIVIND REPERĂRILE DE NAVE DE PESCUIT, ADOPTATE DE UNELE ORGANIZAȚII REGIONALE DE GESTIONARE A PESCUITULUI

Articolul 48

Reperarea pe mare

(1)  
Dispozițiile prezentului capitol se aplică activităților de pescuit reglementate de normele privind reperările pe mare adoptate în cadrul organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului și care au caracter obligatoriu pentru Comunitate.
(2)  
În cazul în care o autoritate competentă dintr-un stat membru, responsabilă cu inspectarea pe mare, reperează o navă de pescuit implicată în activități care pot fi considerate drept activități de pescuit INN, aceasta emite imediat un raport privind reperarea. Astfel de rapoarte și rezultatele investigațiilor realizate cu privire la respectivele nave de pescuit de către statele membre în cauză sunt considerate probe pentru a fi utilizate în punerea în aplicare a mecanismelor de identificare și executare prevăzute în prezentul regulament.
(3)  

În eventualitatea în care căpitanul unei nave de pescuit din Comunitate sau dintr-o țară terță reperează o navă de pescuit implicată în activități asemenea celor menționate la alineatul (2), căpitanul respectiv poate strânge cât mai multe informații posibil cu privire la reperare, de exemplu:

(a) 

numele și descrierea navei de pescuit;

(b) 

indicativul navei de pescuit;

(c) 

numărul de înmatriculare și, dacă este cazul, numărul Lloyds/OMI al navei de pescuit;

(d) 

statul de pavilion al navei de pescuit;

(e) 

poziția (latitudinea, longitudinea) din momentul când a fost identificată prima dată;

(f) 

data/ora UTC când a fost identificată prima dată;

(g) 

una sau mai multe fotografii ale navei de pescuit, ca probă a reperării;

(h) 

orice alte informații relevante privind activitățile observate ale navei de pescuit respective.

(4)  
Rapoartele de reperare se trimit fără întârziere autorității competente a statului membru de pavilion al vasului de pescuit reperator, care le transmite cât mai repede posibil Comisiei sau organismului desemnat de aceasta. Comisia sau organismul desemnat de aceasta informează apoi, imediat, statul de pavilion al navei de pescuit reperate. Comisia sau organismul desemnat de aceasta transmite după aceea raportul de reperare tuturor statelor membre și, dacă este cazul, secretarului executiv al organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului competente, pentru luarea de măsuri ulterioare în conformitate cu măsurile adoptate de aceste organizații.
(5)  
Un stat membru care primește, de la autoritatea competentă a unei părți contractante a unei organizații regionale de gestionare a pescuitului, un raport de reperare care se referă la activități ale unei nave de pescuit care arborează pavilionul său notifică cât de repede posibil raportul și toate informațiile relevante Comisiei sau organismului desemnat de aceasta, care apoi transmite aceste informații secretarului executiv al organizației regionale de gestionare a pescuitului în cauză, pentru luarea de măsuri ulterioare în conformitate cu măsurile adoptate de această organizație, după caz.
(6)  
Acest articol se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor mai stricte adoptate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului la care Comunitatea este parte contractantă.

Articolul 49

Transmiterea de informații privind navele de pescuit reperate

(1)  
Statele membre care obțin informații documentate corespunzător cu privire la navele de pescuit reperate transmit fără întârziere aceste informații Comisiei sau organismului desemnat de aceasta, în formatul stabilit în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 54 alineatul (2).
(2)  
Comisia sau organismul desemnat de aceasta examinează, de asemenea, informațiile documentate corespunzător cu privire la navele de pescuit reperate, prezentate de cetățeni, organizații ale societății civile, inclusiv organizații ecologiste, precum și de reprezentanți ai intereselor părților interesate din domeniul pescuitului sau al comerțului cu pește.

Articolul 50

Investigarea navelor de pescuit reperate

(1)  
Statele membre inițiază cât mai repede posibil o investigație cu privire la activitățile navelor de pescuit care arborează pavilionul lor, care au fost reperate în conformitate cu articolul 49.
(2)  
Statele membre notifică, prin mijloace electronice acolo unde este posibil, Comisiei sau organismului desemnat de aceasta informații privind inițierea investigației și orice măsuri adoptate sau intenționate privind navele de pescuit reperate care arborează pavilionul lor, în cel mai scurt timp posibil și, în orice caz, în termen de două luni de la notificarea raportului de reperare în temeiul articolului 48 alineatul (4). Rapoartele cu privire la progresul investigațiilor referitoare la activitățile navei de pescuit reperate sunt furnizate Comisiei sau organismului desemnat de aceasta periodic, la intervale corespunzătoare. La încheierea investigațiilor, se prezintă Comisiei sau organismului desemnat de aceasta un raport final privind rezultatele obținute.
(3)  
Statele membre, altele decât statul membru de pavilion în cauză, verifică, după caz, dacă navele de pescuit reperate despre care s-a raportat au desfășurat activități în apele maritime aflate sub jurisdicția lor sau dacă produsele pescărești provenite de la acele nave au fost debarcate sau importate pe teritoriul lor și investighează antecedentele acestor nave în ceea ce privește conformitatea cu măsurile relevante de conservare și gestionare. Statele membre notifică fără întârziere Comisiei sau organismului desemnat de aceasta și statului membru de pavilion în cauză rezultatul verificărilor și al investigațiilor lor.
(4)  
Comisia sau organismul desemnat de aceasta comunică tuturor statelor membre informațiile primite în conformitate cu alineatele (2) și (3).
(5)  
Prezentul articol se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute în capitolul V din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 și dispozițiilor adoptate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului la care Comunitatea este parte contractantă.CAPITOLUL XI

ASISTENȚA RECIPROCĂ

Articolul 51

Asistența reciprocă

(1)  
Autoritățile administrative responsabile cu punerea în aplicare a prezentului regulament în statele membre cooperează între ele, cu autoritățile administrative ale țărilor terțe și cu Comisia, în vederea asigurării conformității cu prezentul regulament.
(2)  
În scopul alineatului (1), este instituit un sistem de asistență reciprocă, care include un sistem de informații automat, denumit „sistemul de informații privind pescuitul INN”, care va fi gestionat de Comisie sau de un organism desemnat de aceasta, pentru asistarea autorităților competente în prevenirea, investigarea și urmărirea activităților de pescuit INN.
(3)  
Normele detaliate de aplicare a prezentului capitol se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 54 alineatul (2).CAPITOLUL XII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 52

Punerea în aplicare

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentului regulament se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 54 alineatul (2).

Articolul 53

Sprijinul financiar

Statele membre pot impune operatorilor în cauză să contribuie la costurile legate de punerea în aplicare a prezentului regulament.

Articolul 54

Procedura comitetului

(1)  
Comisia este asistată de comitetul instituit în temeiul articolului 30 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002.
(2)  

Atunci când se face referire la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la o lună.

Articolul 55

Obligațiile de raportare

(1)  
La fiecare doi ani, statele membre transmit Comisiei un raport privind aplicarea prezentului regulament cel târziu până la data de 30 aprilie a anului calendaristic următor.
(2)  
În baza rapoartelor prezentate de statele membre și a propriilor sale observații, Comisia elaborează un raport la fiecare trei ani, pe care îl înaintează Parlamentului European și Consiliului.
(3)  
Comisia realizează o evaluare a impactului prezentului regulament asupra activităților de pescuit INN până la 29 octombrie 2013.

Articolul 56

Abrogări

Articolul 28b alineatul (2), articolele 28e, 28f, 28g și articolul 31 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93, Regulamentul (CE) nr. 1093/94, Regulamentul (CE) nr. 1447/1999, articolele 8, 19a, 19b, 19c, 21, 21b, 21c din Regulamentul (CE) nr. 1936/2001 și articolele 26a, 28, 29, 30 și 31 din Regulamentul (CE) nr. 601/2004 se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2010.

Trimiterile la regulamentele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 57

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼M4
ANEXA I

Lista produselor excluse din definiția „produselor pescărești” de la articolul 2 punctul 8ex capitolul 3

ex  16 04

ex  16 05

Produse de acvacultură obținute din pește mic sau larve

0302 91 00

ex 0302 99 00

0303 91 10

0303 91 90

ex 0303 99 00

0305 20 00

0305 72 00

ex 0305 79 00

ex  16 04

Ficat, icre, lapți, înotătoare (cu excepția înotătoarelor peștilor din clasa Chondrichthyes), capete, cozi, vezici înotătoare de pește și alte organe comestibile de pește

0301 11 00

0301 19 00

Pești ornamentali vii

ex 0301 91

Păstrăvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache și Oncorhynchus chrysogaster) vii, capturați în apă dulce

ex 0301 92

Anghile (Anguilla spp.) vii, capturate în apă dulce

0301 93 00

Crapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), vii

ex 0301 99 11

Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou și Oncorhynchus rhodurus), somoni de Atlantic (Salmo salar) și somoni de Dunăre (Hucho hucho) vii, capturați în apă dulce

0301 99 17

Alte specii de pești de apă dulce vii

ex 0302 11

Păstrăvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache și Oncorhynchus chrysogaster) proaspeți sau refrigerați, cu excepția fileului de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304, capturați în apă dulce

ex 0302 13 00

Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou și Oncorhynchus rhodurus), proaspeți sau refrigerați, cu excepția fileului de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304, capturați în apă dulce

ex 0302 14 00

Somoni de Atlantic (Salmo salar) și somoni de Dunăre (Hucho hucho), proaspeți sau refrigerați, cu excepția fileului de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304, capturați în apă dulce

ex 0302 19 00

Alte salmonide proaspete sau refrigerate, cu excepția fileului de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304, capturate în apă dulce

0302 71 00

Tilapia (Oreochromis spp.) proaspăt sau refrigerat, cu excepția fileului de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304

0302 72 00

Specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), proaspeți sau refrigerați, cu excepția fileului de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304

0302 73 00

Crapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), proaspeți sau refrigerați, cu excepția fileului de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304

ex 0302 74 00

Anghile (Anguilla spp.) proaspete sau refrigerate, cu excepția fileului de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304, capturate în apă dulce

0302 79 00

Biban de Nil (Lates niloticus) și pești cap-de-șarpe (Channa spp.), proaspeți sau refrigerați, cu excepția fileului de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304

0302 89 10

Alți pești de apă dulce, proaspeți sau refrigerați, cu excepția fileului de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304

ex 0303 11 00

Somon roșu (Oncorhynchus nerka), congelat, cu excepția fileului de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304, capturat în apă dulce

ex 0303 12 00

Alți somoni de Pacific (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou și Oncorhynchus rhodurus), congelați, cu excepția fileului de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304, capturați în apă dulce

ex 0303 13 00

Somoni de Atlantic (Salmo salar) și somoni de Dunăre (Hucho hucho), congelați, cu excepția fileului de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304, capturați în apă dulce

ex 0303 14

Păstrăvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache și Oncorhynchus chrysogaster) congelați, cu excepția fileului de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304, capturați în apă dulce

ex 0303 19 00

Alte salmonide congelate, cu excepția fileului de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304, capturate în apă dulce

0303 23 00

Tilapia (Oreochromis spp.) congelat, cu excepția fileului de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304

0303 24 00

Specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), congelate, cu excepția fileului de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304

0303 25 00

Crapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), congelați, cu excepția fileului de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304

ex 0303 26 00

Anghile (Anguilla spp.) congelate, cu excepția fileului de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304, capturate în apă dulce

0303 29 00

Biban de Nil (Lates niloticus) și pești cap-de-șarpe (Channa spp.), congelați, cu excepția fileului de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304

0303 89 10

Alți pești de apă dulce congelați, cu excepția fileului de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304

0304 31 00

Fileuri proaspete sau refrigerate de tilapia (Oreochromis spp.)

0304 32 00

Fileuri proaspete sau refrigerate de specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0304 33 00

Fileuri proaspete sau refrigerate de biban de Nil (Lates niloticus)

ex 0304 39 00

Fileuri proaspete sau refrigerate de crapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anghile (Anguilla spp.), capturate în apă dulce și pești cap-de-șarpe (Channa spp.)

ex 0304 41 00

Fileuri proaspete sau refrigerate de somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou și Oncorhynchus rhodurus), somoni de Atlantic (Salmo salar) și somoni de Dunăre (Hucho hucho), capturați în apă dulce

ex 0304 42

Fileuri proaspete sau refrigerate de păstrăvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache și Oncorhynchus chrysogaster), capturați în apă dulce

0304 49 10

Fileuri proaspete sau refrigerate de la alți pești de apă dulce

ex 0304 51 00

Carne de pește (chiar tocată), cu excepția fileului de pește, proaspătă sau refrigerată, de tilapia (Oreochromis spp.), specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), crapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anghile (Anguilla spp.) capturate în apă dulce, biban de Nil (Lates niloticus) și pești cap-de-șarpe (Channa spp.)

ex 0304 52 00

Carne de pește (chiar tocată), cu excepția fileului de pește, proaspătă sau refrigerată, de salmonide, capturate în apă dulce

0304 59 10

Carne de pește (chiar tocată), cu excepția fileului de pește, proaspătă sau refrigerată, de la alți pești de apă dulce

0304 61 00

Fileuri congelate de tilapia (Oreochromis spp.)

0304 62 00

Fileuri congelate de specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0304 63 00

Fileuri congelate de biban de Nil (Lates niloticus)

ex 0304 69 00

Fileuri congelate de crapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anghile (Anguilla spp.), capturate în apă dulce și pești cap-de-șarpe (Channa spp.)

ex 0304 81 00

Fileuri congelate de somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou și Oncorhynchus rhodurus), somoni de Atlantic (Salmo salar) și somoni de Dunăre (Hucho hucho), capturați în apă dulce

ex 0304 82

Fileuri congelate de păstrăvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache și Oncorhynchus chrysogaster), capturați în apă dulce

0304 89 10

Fileuri congelate de la alți pești de apă dulce

ex 0304 93

Carne de pește (chiar tocată), cu excepția fileului de pește, congelată, de tilapia (Oreochromis spp.), specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), crapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anghile (Anguilla spp.) capturate în apă dulce, biban de Nil (Lates niloticus) și pești cap-de-șarpe (Channa spp.)

0304 99 21

Carne de pește (chiar tocată), cu excepția fileului de pește, congelată, de la alți pești de apă dulce

ex 0305 31 00

Fileuri uscate, sărate sau în saramură, dar neafumate de tilapia (Oreochromis spp.), specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), crapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anghile (Anguilla spp.) capturate în apă dulce, biban de Nil (Lates niloticus) și pești cap-de-șarpe (Channa spp.)

ex 0305 39 10

Fileuri de pește, sărate sau în saramură, dar neafumate de somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou și Oncorhynchus rhodurus), somoni de Atlantic (Salmo salar) și somoni de Dunăre (Hucho hucho), capturați în apă dulce

ex 0305 39 90

Fileuri uscate, sărate sau în saramură, dar neafumate, de alți pești de apă dulce

ex 0305 41 00

Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou și Oncorhynchus rhodurus), somoni de Atlantic (Salmo salar) și somoni de Dunăre (Hucho hucho), afumați, inclusiv fileuri, capturați în apă dulce

ex 0305 43 00

Păstrăvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache și Oncorhynchus chrysogaster), afumați, inclusiv fileuri, capturați în apă dulce

ex 0305 44 10

Anghile (Anguilla spp.) afumate, inclusiv fileuri, capturate în apă dulce

0305 44 90

Tilapia (Oreochromis spp.), specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), crapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), biban de Nil (Lates niloticus) și pești cap-de-șarpe (Channa spp.), afumați, inclusiv fileuri

ex 0305 49 80

Alți pești de apă dulce, afumați, inclusiv fileuri

ex 0305 52 00

Tilapia (Oreochromis spp.), specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), crapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anghile (Anguilla spp.) capturate în apă dulce, biban de Nil (Lates niloticus) și pești cap-de-șarpe (Channa spp.), uscați, chiar sărați, dar neafumați

ex 0305 59 85

Alți pești de apă dulce, uscați, chiar sărați, dar neafumați

ex 0305 64 00

Tilapia (Oreochromis spp.), specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), crapi (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anghile (Anguilla spp.) capturate în apă dulce, biban de Nil (Lates niloticus) și pești cap-de-șarpe (Channa spp.), în saramură sau sărați, dar neuscați și neafumați

ex 0305 69 50

Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou și Oncorhynchus rhodurus), somon de Atlantic (Salmo salar) și somoni de Dunăre (Hucho hucho), în saramură sau sărați, dar neuscați și neafumați, capturați în apă dulce

ex 0305 69 80

Alți pești de apă dulce, în saramură sau sărați, dar neuscați și neafumați

0306 19 10

Raci de apă dulce, congelați

ex 0306 31 00

Languste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), ornamentale, vii

ex 0306 32 10

Homari (Homarus spp.), ornamentali, vii

ex 0306 33 10

ex 0306 33 90

Crabi ornamentali, vii

ex 0306 34 00

Homari norvegieni (Nephrops norvegicus), ornamentali, vii

ex 0306 35 50

ex 0306 35 90

Creveți de apă rece (Pandalus spp., Crangon crangon), ornamentali, vii

ex 0306 36 10

Creveți din familia Pandalidae, alții decât cei din genul Pandalus, ornamentali, vii

ex 0306 36 50

Creveți din genul Crangon, alții decât cei din specia Crangon crangon, ornamentali, vii

ex 0306 36 90

Alți creveți ornamentali, vii

0306 39 10

Raci de apă dulce, vii, proaspeți sau refrigerați

ex 0306 39 90

Alte crustacee ornamentale, vii; crustacee capturate în apă dulce

0306 99 10

Raci de apă dulce, uscați, sărați sau în saramură; afumați, separați sau nu de cochilie, atât fierți, cât și nefierți înainte sau în timpul afumării

0307 11 10

0307 11 90

0307 12 00

0307 19 00

Stridii, separate sau nu de cochilie, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; stridii afumate, separate sau nu de cochilie, chiar preparate termic înainte sau în timpul afumării

0307 21 10

Scoici St. Jacques, inclusiv scoici-pieptene, din familia Pecten, Chlamys sau Placopecten, separate sau nu de cochilie, vii, proaspete sau refrigerate

0307 21 90

Alte scoici St. Jacques și alte moluște din familia Pectinidae, separate sau nu de cochilie, vii, proaspete sau refrigerate

0307 22 10

0307 22 90

Scoici St. Jacques, inclusiv scoici-pieptene, din familia Pecten, Chlamys sau Placopecten, separate sau nu de cochilie, congelate

0307 22 95

Alte scoici St. Jacques și alte moluște din familia Pectinidae, separate sau nu de cochilie, congelate

0307 29 10

Scoici St. Jacques, inclusiv scoici-pieptene, din familia Pecten, Chlamys sau Placopecten, separate sau nu de cochilie, uscate, sărate sau în saramură; afumate, separate sau nu de cochilie, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării

0307 29 90

Alte scoici St. Jacques și alte moluște din familia Pectinidae, separate sau nu de cochilie, uscate, sărate sau în saramură; afumate, separate sau nu de cochilie, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării

0307 31 10

0307 31 90

0307 32 10

0307 32 90

0307 39 20

0307 39 80

Midii (Mytilus spp., Perna spp.), separate sau nu de cochilie, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; midii afumate, separate sau nu de cochilie, chiar preparate termic înainte sau în timpul afumării

ex 0307 42

Sepii și calmari, ornamentali, vii

ex 0307 51 00

Caracatițe (Octopus spp.), ornamentale, vii

0307 60 00

Melci, alții decât melcii de mare, separați sau nu de cochilie, vii, proaspeți, refrigerați, congelați, uscați, sărați sau în saramură; melci, alții decât melcii de mare, afumați, separați sau nu de cochilie, chiar preparați termic înainte sau în timpul afumării

0307 71 00

0307 72 10

0307 72 90

0307 79 00

Bivalve marine (familiile Arcidae, Arcticidae, Cardiidae,

Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae și Veneridae), separate sau nu de cochilie, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; bivalve marine, afumate, separate sau nu de cochilie, chiar preparate termic înainte sau în timpul afumării

ex 0307 81 00

ex 0307 82 00

Urechea mării (Haliotis spp.) și speciile de melci din genul Strombus (Strombus spp.), ornamentale, vii

0307 91 00

0307 92 00

0307 99 00

Alte moluște, separate sau nu de cochilie, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; alte moluște afumate, separate sau nu de cochilie, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării

ex 0308 11 00

ex 0308 21 00

ex 0308 30 80

ex 0308 90 10

Nevertebrate acvatice, altele decât crustaceele și moluștele, ornamentale, vii; nevertebrate acvatice de apă dulce (altele decât crustaceele și moluștele)

0308 30 50

0308 30 80

Meduze (Rhopilema spp.)

0308 90 10

0308 90 50

0308 90 90

Alte nevertebrate acvatice, altele decât crustaceele și moluștele

0309 10 00

0309 90 00

Făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de pește, de crustacee, de moluște și de alte nevertebrate acvatice, adecvate pentru consumul uman

ex 1604 11 00

Somoni capturați în ape dulci, preparați sau conservați, întregi sau bucăți, dar nu tocați

ex 1604 17 00

Anghile capturate în apă dulce, preparate sau conservate, întregi sau în bucăți, dar nu tocate

ex 1604 19 10

Salmonide, altele decât somonii, capturate în ape dulci, preparate sau conservate, întregi sau bucăți, dar nu tocate

ex 1604 19 91

Fileuri de pește de apă dulce crude, doar acoperite cu aluat sau pesmet (pane), chiar preprăjite în ulei, congelate

ex 1604 19 97

Alți pești de apă dulce, preparați sau conservați, întregi sau bucăți, dar nu tocați, cu excepția fileurilor crude, doar acoperite cu aluat sau pesmet (pane), chiar preprăjite în ulei, congelate

ex 1604 20 10

Somoni capturați în ape dulci, altfel preparați sau conservați (altfel decât întregi sau bucăți, dar nu tocați)

ex 1604 20 30

Salmonide, altele decât somonii, capturate în ape dulci, altfel preparate sau conservate (altfel decât întregi sau bucăți, dar nu tocate)

ex 1604 20 90

Alți pești de apă dulce, altfel preparați sau conservați (altfel decât întregi sau bucăți, dar nu tocați)

1604 32 00

Înlocuitori de caviar

ex 1605 40 00

Raci de apă dulce, preparați sau conservați

1605 51 00

Stridii, preparate sau conservate

1605 52 00

Scoici St. Jacques, inclusiv scoici-pieptene, preparate sau conservate

1605 53 10

1605 53 90

Midii, preparate sau conservate

1605 56 00

Bivalve marine, preparate sau conservate

1605 58 00

Melci, alții decât melcii de mare, preparați sau conservați

ex 1605 59 00

Alte moluște [cu excepția speciile de melci din genul Strombus (Strombus spp.)], preparate sau conservate

1605 63 00

Meduze, preparate sau conservate

1605 69 00

Alte nevertebrate acvatice, preparate sau conservate

▼B
ANEXA II

Certificat de captură și certificat de reexport al Comunității Europene