EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01994R2965-20031001

Consolidated text: Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 de înființare a Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2965/2003-10-01

1994R2965 — RO — 01.10.2003 — 002.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 2965/94 AL CONSILIULUI

din 28 noiembrie 1994

de înființare a Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene

(JO L 314, 7.12.1994, p.1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

REGULAMENTUL (CE) NR. 2610/95 AL CONSILIULUI din 30 octombrie 1995

  L 268

1

10.11.1995

►M2

REGULAMENTUL (CE) NR. 1645/2003 AL CONSILIULUI din 18 iunie 2003

  L 245

13

29.9.2003
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 2965/94 AL CONSILIULUI

din 28 noiembrie 1994

de înființare a Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii EuropeneCONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolul 235 al acestuia,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât, după adoptarea, de comun acord de către reprezentanții guvernelor statelor membre întruniți la nivel de șefi de stat sau de guvern, a deciziei din 29 octombrie 1993 privind amplasarea sediilor anumitor organisme și departamente ale Comunităților Europene și ale Europol ( 1 ), reprezentanții statelor membre au adoptat de comun acord declarația privind înființarea Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii pe lângă serviciile de traducere ale Comisiei, cu sediul la Luxemburg, pentru a furniza serviciile de traducere necesare pentru funcționarea organismelor și serviciilor ale căror sedii au fost stabilite prin decizia amintită, cu excepția Institutului Monetar European;

întrucât înființarea unui centru specializat unic constituie o soluție practică pentru problema satisfacerii nevoilor de traduceri ale unui număr mare de organisme din diverse zone din întreaga Uniune;

întrucât normele care guvernează centrul de traduceri trebuie să îi permită să ofere servicii organismelor cu personalitate juridică, independente administrativ și care au un buget propriu, menținându-se totodată o legătură operativă cu Comisia;

întrucât tratatul nu prevede competențe specifice de acțiune privind adoptarea prezentului regulament, altele decât cele incluse în articolul 235,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1

Se înființează Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii, denumit în continuare „centrul”.

▼M1

Articolul 2

(1)  Centrul asigură serviciile de traducere necesare pentru funcționarea următoarelor agenții și oficii:

 Agenția Europeană de Mediu;

 Fundația Europeană pentru Formare;

 Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie;

 Agenția Europeană pentru Evaluarea Medicamentelor;

 Agenția pentru Sănătate și Siguranță în Muncă;

 Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci de comerț, desene și modele industriale);

 Oficiul European de Poliție (Europol) și Unitatea pentru droguri din cadrul Europol.

Centrul și fiecare dintre agențiile și oficiile menționate anterior încheie acorduri privind modalitățile în care vor coopera.

(2)  Agențiile și oficiile înființate de Consiliu, altele decât cele menționate la alineatul (1), pot avea acces la serviciile centrului pe baza acordurilor care urmează să fie încheiate cu centrul.

(3)  Instituțiile și organismele Uniunii care dispun deja de propriile lor servicii de traducere pot avea acces, pe bază voluntară, la centru în conformitate cu acordurile care urmează să fie încheiate între părți pentru a putea recurge la serviciile acestuia.

(4)  Centrul participă pe deplin la activitatea Comitetului interinstituțional pentru traduceri.

▼B

Articolul 3

(1)  Centrul are personalitate juridică.

(2)  Pentru a i se permite să își îndeplinească sarcinile care i-au fost repartizate, centrul dispune în toate statele membre de cea mai largă capacitate juridică acordată persoanelor juridice în temeiul legislațiilor naționale ale acestora.

Articolul 4

▼M1

(1)  Centrul are un consiliu de administrație format din:

(a) un reprezentant de la fiecare din agențiile și oficiile enumerate la articolul 2 alineatul (1); orice acord menționat la articolul 2 alineatul (2) poate preconiza o reprezentare a agenției sau a oficiului parte la acordul în cauză;

(b) un reprezentant din fiecare stat membru al Uniunii Europene;

(c) doi reprezentanți ai Comisiei;

(d) un reprezentant al fiecărei instituții și al fiecărui organism care dispun de propriile servicii de traducere, dar au încheiat acorduri cu centrul privind colaborarea pe bază voluntară.

▼B

(2)  Supleanții reprezentanților menționați la alineatul (1) sunt numiți ca înlocuitori ai reprezentanților în absența acestora din urmă.

(3)  Consiliul de administrație este prezidat de către unul dintre reprezentanții Comisiei.

Articolul 5

(1)  Membrii consiliului de administrație sunt numiți pe o perioadă de trei ani.

(2)  Mandatul membrilor consiliului de administrație poate fi reînnoit.

Articolul 6

(1)  Președintele convoacă o reuniune a consiliului de administrație de cel puțin două ori pe an și la cererea a cel puțin o treime din membrii menționați la articolul 4 alineatul (1) litera (a).

(2)  Deciziile consiliului de administrație se adoptă cu o majoritate de două treimi.

(3)  Fiecare membru al consiliului de administrație dispune de un vot.

(4)  Președintele nu participă la vot.

Articolul 7

Consiliul de administrație își stabilește regulamentul de procedură.

Articolul 8

(1)  Consiliul de administrație adoptă programul anual de lucru al centrului pe baza unui proiect întocmit de către director.

(2)  Programul poate fi adaptat pe parcursul anului prin procedura menționată la alineatul (1).

▼M2

(3)  Consiliul de administrație adoptă raportul anual privind activitățile centrului și îl transmite până la data de 15 iunie Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi și organismelor menționate la articolul 2.

(4)  Centrul înaintează anual autorității bugetare orice informații relevante pentru rezultatele procedurilor de evaluare.

▼B

Articolul 9

(1)  Centrul se află sub autoritatea unui director numit de către Consiliul de administrație la propunerea Comisiei pentru o perioadă de cinci ani; mandatul acestuia poate fi reînnoit.

(2)  Directorul este reprezentantul legal al centrului. Acesta sau aceasta răspunde de:

 pregătirea și punerea în aplicare corespunzătoare a programului de lucru și a deciziilor adoptate de către consiliul de administrație;

 administrarea curentă;

 îndeplinirea sarcinilor ce revin centrului;

 executarea bugetului;

 toate problemele legate de personal;

 pregătirea ședințelor consiliului de administrație.

(3)  Directorul răspunde în fața consiliului de administrație.

Articolul 10

(1)  Pentru fiecare an financiar corespunzător anului calendaristic se elaborează estimări ale veniturilor și cheltuielilor centrului, care se introduc în bugetul centrului.

▼M1

(2)  

(a) Veniturile și cheltuielile prevăzute de bugetul centrului sunt echilibrate.

▼M2

(b) Veniturile centrului cuprind plățile efectuate de organismele pentru care lucrează centrul și de instituțiile și organele cu care s-a convenit colaborarea în schimbul activității desfășurate de centru, inclusiv activități interinstituționale, precum și subvenția acordată de Comunitate.

▼M2 —————

▼B

(3)  Cheltuielile centrului includ remunerația personalului, cheltuielile administrative și de infrastructură, precum și costurile de funcționare.

▼M1

Articolul 11

(1)  Înainte de revizuirea prevăzută la articolul 19, orice agenție sau oficiu menționat la articolul 2 alineatul (1) care se confruntă cu dificultăți deosebite în ceea ce privește asigurarea serviciilor de către centru, poate aborda centrul pentru a identifica cele mai adecvate soluții pentru dificultățile în cauză.

(2)  În cazul în care se dovedește că este imposibil să se identifice astfel de soluții în termen de trei luni, agenția sau oficiul în cauză poate trimite o comunicare justificată corespunzător Comisiei, astfel încât Comisia să poată lua măsurile necesare și, după caz, să poată organiza, prin intermediul centrului și cu sprijinul acestuia, o procedură mai sistematică de recurs la terțe părți pentru traducerea documentelor vizate.

▼B

Articolul 12

Comisia furnizează centrului, pe baza aranjamentelor care urmează a fi convenite cu centrul și prin rambursarea costurilor, următoarele tipuri de asistență:

1. servicii de sprijin: terminologie, baze de date, documentație, traduceri automate, pregătirea și evidența traducătorilor independenți, precum și detașarea unor funcționari în posturi în cadrul centrului;

2. gestionarea serviciilor administrative de bază: plata salariilor, asigurările de sănătate, sistemele de pensii, organizarea serviciilor sociale.

▼M2

Articolul 13

(1)  Se pregătesc estimările tuturor veniturilor și cheltuielilor centrului pentru fiecare exercițiu financiar, care corespunde anului calendaristic, estimări care se regăsesc în bugetul centrului, iar acesta cuprinde și o schemă de personal.

(2)  Veniturile și cheltuielile indicate în bugetul centrului sunt echilibrate.

(3)  În fiecare an, pe baza unui proiect elaborat de director, consiliul de administrație realizează o estimare a veniturilor și cheltuielilor centrului pentru exercițiul financiar următor. Consiliul de administrație înaintează Comisiei această estimare, care cuprinde un proiect al schemei de personal, până la data de 31 martie.

(4)  Comisia înaintează estimarea Parlamentului European și Consiliului (denumite în continuare „autoritatea bugetară”), împreună cu proiectul preliminar de buget general al Uniunii Europene.

(5)  Pe baza estimării, Comisia introduce în proiectul preliminar de buget general al Uniunii Europene estimările pe care le consideră necesare pentru schema de personal și valoarea subvenției care urmează a fi suportată din bugetul general, și prezintă acest buget autorității bugetare în conformitate cu articolul 272 din tratat.

(6)  Autoritatea bugetară autorizează alocările reprezentând subvenții destinate centrului.

Autoritatea bugetară adoptă schema de personal a centrului.

(7)  Consiliul de administrație adoptă bugetul centrului. Acesta devine definitiv în urma adoptării finale a bugetului general al Uniunii Europene. Bugetul se ajustează în mod corespunzător, după caz.

(8)  Consiliul de administrație notifică, cât mai curând posibil, autoritatea bugetară cu privire la intenția sa de a pune în aplicare orice proiect care ar putea avea implicații financiare semnificative asupra finanțării bugetului, în special cu privire la orice proiecte cu caracter imobiliar, cum ar fi închirierea sau achiziționarea de clădiri. Consiliul de administrație informează Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când o componentă a autorității bugetare și-a notificat intenția de a emite un aviz, aceasta înaintează avizul către consiliul de administrație în termen de șase săptămâni de la data notificării proiectului.

▼B

Articolul 14

(1)  Directorul execută bugetul centrului.

▼M2

(2)  După încheierea fiecărui exercițiu financiar, conturile provizorii sunt comunicate contabilului Comisiei de către contabilul centrului, împreună cu un raport privind gestiunea bugetară și financiară în cadrul exercițiului financiar vizat, până la data de 1 martie. Contabilul Comisiei efectuează consolidarea conturilor provizorii ale instituțiilor și organismelor descentralizate, în conformitate cu articolul 128 din regulamentul financiar general.

(3)  După încheierea fiecărui exercițiu financiar, contabilul Comisiei înaintează Curții de Conturi conturile provizorii ale centrului, împreună cu un raport privind gestiunea bugetară și financiară în cadrul exercițiului financiar vizat, până la data de 31 martie. Raportul privind gestiunea bugetară și financiară în cadrul exercițiului financiar vizat se înaintează, de asemenea, Parlamentului European și Consiliului.

(4)  După primirea observațiilor Curții de Conturi cu privire la conturile provizorii ale centrului, în temeiul articolului 129 din regulamentul financiar general, directorul elaborează conturile finale ale centrului pe proprie răspundere și le prezintă consiliului de administrație pentru aviz.

(5)  Consiliul de administrație emite un aviz privind conturile finale ale centrului.

(6)  După încheierea fiecărui exercițiu financiar, directorul înaintează conturile finale, până la data de 1 iulie, Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi, împreună cu avizul consiliului de administrație.

(7)  Conturile finale se publică.

(8)  Directorul trimite Curții de Conturi un răspuns la observațiile acesteia până la 30 septembrie. Directorul trimite acest răspuns și consiliului de administrație.

(9)  Directorul prezintă Parlamentului European, la cererea acestuia, orice informații necesare pentru buna desfășurare a procedurii de descărcare pentru exercițiul financiar vizat, conform dispozițiilor din articolul 146 alineatul (3) din regulamentul financiar general.

(10)  La recomandarea Consiliului, hotărând cu majoritate calificată, înainte de 30 aprilie din anul N + 2, Parlamentul European efectuează descărcarea de gestiune directorului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul N.

Articolul 15

Consiliul de administrație adoptă reglementările financiare aplicabile centrului, după consultarea Comisiei. Acestea nu pot devia de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene ( 2 ), cu excepția cazului în care cerințele specifice funcționării centrului o cer și cu acordul prealabil al Comisiei.

▼B

Articolul 16

Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene se aplică centrului.

Articolul 17

(1)  Personalul centrului respectă reglementările aplicabile funcționarilor și altor angajați ai Comunităților Europene.

(2)  În privința personalului său, centrul exercită competențele transferate autorității împuternicite să facă numiri.

(3)  Consiliul de administrație, de comun acord cu Comisia, adoptă dispozițiile de aplicare necesare pentru a asigura, inter alia, confidențialitatea anumitor activități.

Articolul 18

(1)  Răspunderea contractuală a centrului este reglementată de legea aplicabilă contractului în cauză.

Curtea de Justiție a Comunităților Europene se poate pronunța în privința oricărei clauze de arbitraj conținută în contractele încheiate de către centru.

(2)  În cazul răspunderii extracontractuale, în conformitate cu principiile generale comune ordinilor juridice ale statelor membre, centrul repară orice daună provocată de către angajații săi în exercitarea îndatoririlor de serviciu.

Curtea de Justiție a Comunităților Europene se poate pronunța în orice litigiu legat de compensarea unor astfel de daune.

(3)  Răspunderea personală a funcționarilor centrului este reglementată de dispozițiile în materie care le sunt aplicabile.

▼M2

Articolul 18a

(1)  Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei ( 3 ) se aplică documentelor deținute de centru.

(2)  Consiliul de administrație adoptă dispozițiile de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1645/2003 al Consiliului din 18 iunie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2965/94 de înființare a Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene ( 4 ).

(3)  Împotriva deciziilor adoptate de centru în temeiul articolului 8 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 se pot înainta plângeri către Ombudsman sau pot face obiectul unor acțiuni la Curtea de Justiție, în condițiile prevăzute la articolele 195 și, respectiv, 230 din tratat.

▼B

Articolul 19

Regulamentul de funcționare al centrului, definit în prezentul regulament, poate fi revizuit de către Consiliu la propunerea Comisiei și după exprimarea avizului Parlamentului European, în termen de cel mult trei ani de la sfârșitul perioadei de demarare a centrului, care nu depășește trei exerciții bugetare.

Articolul 20

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.( 1 ) JO C 323, 30.11.1993, p. 1.

( 2 ) JO L 357, 31.12.2002, p. 72, cu rectificare publicată în JO L 2, 7.1.2003, p. 39.

( 3 ) JO L 145, 31.5.2001, p. 43.

( 4 ) JO L 245, 29.9.2003, p. 13.

Top