EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1081

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1081/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, în ceea ce privește Serviciul European de Acțiune Externă

OJ L 311, 26.11.2010, p. 9–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 001 P. 293 - 298

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogare implicită prin 32012R0966

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1081/oj

26.11.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 311/9


REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 1081/2010 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 24 noiembrie 2010

de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, în ceea ce privește Serviciul European de Acțiune Externă

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 322, precum și Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Curții de Conturi (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (3) (denumit în continuare „Regulamentul financiar”) stabilește principiile bugetare și normele financiare care ar trebui respectate în orice act legislativ. Este necesar să fie modificate anumite dispoziții din Regulamentul financiar pentru a ține cont de schimbările introduse de Tratatul de la Lisabona și de înființarea Serviciului European de Acțiune Externă, în temeiul Deciziei 2010/427/UE a Consiliului din 26 iulie 2010 privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă (4).

(2)

Tratatul de la Lisabona instituie un Serviciu european pentru acțiunea externă (denumit în continuare „SEAE”). Decizia 2010/427/UE prevede că SEAE este un serviciu sui generis și ar trebui tratat ca instituție în sensul Regulamentului financiar.

(3)

În contextul descărcării de gestiune, având în vedere că SEAE ar trebui tratat ca instituție în sensul Regulamentului financiar, SEAE ar trebui să fie integral supus procedurilor prevăzute la articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la articolele 145-147 din Regulamentul financiar. SEAE ar trebui să coopereze pe deplin cu instituțiile implicate în procedura de descărcare de gestiune și să furnizeze, după caz, orice informații suplimentare necesare, inclusiv prin participarea la reuniunile organismelor relevante. Comisia ar trebui să fie în continuare responsabilă, în conformitate cu articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru execuția bugetului, inclusiv a creditelor operaționale executate de șefii delegațiilor Uniunii care acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați ai Comisiei. Pentru a-i permite Comisiei să își îndeplinească responsabilitățile, șefii delegațiilor Uniunii ar trebui să furnizeze informațiile necesare. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare „Înaltul Reprezentant”) ar trebui să fie informat concomitent și să faciliteze cooperarea dintre delegațiile Uniunii și departamentele Comisiei. Dată fiind noutatea acestei structuri, este necesar să se aplice dispoziții de înaltă calitate privind transparența și răspunderea bugetară și financiară.

(4)

În cadrul SEAE, directorul general pentru buget și administrație ar trebui să fie responsabil în fața Înaltului Reprezentant pentru gestionarea administrativă și pentru gestionarea bugetară internă a SEAE. Directorul general ar trebui să respecte formatul existent și să urmeze normele administrative care se aplică părții din secțiunea III din bugetul Uniunii care se înscrie în rubrica 5 din cadrul financiar multianual.

(5)

Înființarea SEAE ar trebui să urmeze principiile enunțate de Consiliul European din 29 și 30 octombrie 2009, în special principiul eficienței costurilor, vizând neutralitatea bugetară.

(6)

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că delegațiile Comisiei vor face parte integrantă din SEAE ca delegații ale Uniunii. Pentru a se asigura gestionarea eficientă, toate cheltuielile administrative și de sprijin ale delegațiilor Uniunii care finanțează costuri comune ar trebui executate de un singur serviciu de sprijin. În acest scop, Regulamentul financiar ar trebui să prevadă posibilitatea introducerii unor dispoziții detaliate, care urmează să fie stabilite de comun acord cu Comisia, pentru a facilita execuția creditelor administrative ale delegațiilor Uniunii.

(7)

Este necesar să se asigure continuitatea funcționării delegațiilor Uniunii și, în special, continuitatea și eficiența modului de gestionare a ajutorului extern de către delegații. Prin urmare, Comisia ar trebui să fie autorizată să își subdelege competențele de execuție a cheltuielilor operaționale către șefii delegațiilor Uniunii care aparțin SEAE, în calitate de instituție separată. În plus, atunci când Comisia execută bugetul în cadrul gestiunii centralizate directe, ar trebui să i se permite să facă acest lucru și prin subdelegarea responsabilității către șefii delegațiilor Uniunii. Ordonatorii de credite delegați ai Comisiei ar trebui să fie în continuare responsabili pentru definirea sistemelor interne de gestiune și control, în timp ce șefii delegațiilor Uniunii ar trebui să fie responsabili pentru instituirea și funcționarea în mod adecvat a acestor sisteme, precum și pentru gestionarea fondurilor și a operațiunilor pe care le desfășoară în cadrul delegațiilor lor. Șefii delegațiilor Uniunii ar trebui să prezinte, de două ori pe an, rapoarte în acest sens. O astfel de delegare poate fi retrasă în conformitate cu normele aplicabile Comisiei.

(8)

Pentru a respecta principiul bunei gestiuni financiare, șefii delegațiilor Uniunii ar trebui, atunci când acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați ai Comisiei, să aplice normele Comisiei și să fie supuși acelorași sarcini, obligații și responsabilități ca orice alt ordonator de credite subdelegat al Comisiei. În acest scop, șefii delegațiilor ar trebui să se refere la Comisie ca instituție de care depind.

(9)

Contabilul Comisiei rămâne responsabil pentru întreaga secțiune din buget consacrată Comisiei, inclusiv pentru operațiunile contabile legate de creditele subdelegate șefilor delegațiilor Uniunii. Prin urmare, se impune o clarificare cu privire la faptul că responsabilitățile contabilului SEAE ar trebui să vizeze exclusiv secțiunea din buget consacrată SEAE, pentru a evita orice suprapunere a responsabilităților. Contabilul șef al Comisiei ar trebui să acționeze, de asemenea, în calitate de contabil șef al SEAE în ceea ce privește execuția secțiunii din buget consacrate SEAE, sub rezerva unei revizuiri.

(10)

Pentru a asigura coerența și tratamentul egal între ordonatorii de credite subdelegați care sunt membri ai personalului SEAE și cei care sunt membri ai personalului Comisiei, precum și pentru a asigura informarea adecvată a Comisiei, grupul Comisiei specializat în domeniul neregulilor financiare ar trebui să fie responsabil și pentru tratarea neregulilor din cadrul SEAE, în cazurile în care competențele de execuție ale Comisiei sunt subdelegate șefilor delegațiilor Uniunii. Cu toate acestea, pentru a menține legătura dintre responsabilitatea gestiunii financiare și acțiunile disciplinare, Comisia ar trebui să aibă dreptul de a solicita Înaltului Reprezentant să inițieze proceduri în cazul în care grupul specializat constată nereguli privind competențele Comisiei subdelegate șefilor delegațiilor Uniunii. În acest caz, Înaltul Reprezentant ar trebui să ia măsurile adecvate în conformitate cu Statutul funcționarilor (5).

(11)

Auditorul intern al Comisiei ar trebui să acționeze în calitate de auditor intern al SEAE în ceea ce privește execuția secțiunilor din buget consacrate atât Comisiei, cât și SEAE, sub rezerva unei revizuiri.

(12)

Pentru a asigura controlul democratic asupra execuției bugetului Uniunii, șefii delegațiilor Uniunii ar trebui să ofere o asigurare, însoțită de un raport care să prezinte informații cu privire la eficiența și eficacitatea sistemelor interne de gestiune și control din delegațiile lor, precum și cu privire la gestionarea operațiunilor care le-au fost subdelegate. Rapoartele șefilor delegațiilor Uniunii ar trebui să fie anexate la raportul anual de activitate al ordonatorilor de credite delegați responsabili și puse la dispoziția autorității bugetare.

(13)

În sensul Regulamentului financiar, termenul „Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate” ar trebui interpretat în conformitate cu diferitele funcții ce îi revin Înaltului Reprezentant în temeiul articolul 18 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

(14)

Prin urmare, Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

(1)   Prezentul regulament stabilește normele privind întocmirea și execuția bugetului general al Uniunii Europene (denumit în continuare «bugetul»), precum și prezentarea și auditarea conturilor.

(2)   În sensul prezentului regulament:

termenul «instituție» se referă la Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu, Comisia Europeană, Curtea de Justiție a Uniunii Europene și Curtea de Conturi Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor, Ombudsmanul European, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și Serviciul European de Acțiune Externă (denumit în continuare «SEAE»);

Banca Centrală Europeană nu este considerată o instituție a Uniunii.

(3)   Orice referire la «Comunități» sau la «Uniune» se înțelege ca o referire la Uniunea Europeană și/sau la Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în funcție de context.”

2.

La articolul 16 al doilea paragraf, cuvintele „a serviciului extern al Comisiei” se înlocuiesc cu „a Comisiei și a SEAE”.

3.

La articolul 28 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Orice propunere sau inițiativă înaintată autorității legislative de către Comisie, de către Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare «Înaltul Reprezentant») sau de către un stat membru care poate avea un impact asupra bugetului, inclusiv schimbarea numărului de posturi, trebuie să fie însoțită de o fișă financiară și de evaluarea prevăzută la articolul 27 alineatul (4).”

4.

La articolul 30 alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Comisia pune la dispoziție, într-un mod corespunzător, informațiile privind beneficiarii fondurilor provenite de la bugetul pe care îl deține aceasta, atunci când bugetul este executat în mod centralizat și direct de către departamentele sale sau de către delegațiile Uniunii în conformitate cu articolul 51 al doilea paragraf, precum și informațiile referitoare la beneficiarii fondurilor furnizate de entitățile cărora le sunt delegate sarcini de execuție a bugetului în cadrul altor moduri de gestionare.”

5.

La articolul 31 primul paragraf, înainte de cuvântul „Consiliul” se introduc cuvintele „Consiliul European și”, iar înainte de cuvântul „întocmesc” se introduc cuvintele „precum și Serviciul European de Acțiune Externă”.

6.

La articolul 31, după primul paragraf se introduce următorul paragraf:

„SEAE întocmește o estimare a veniturilor și cheltuielilor sale, pe care o transmite Comisiei în fiecare an înainte de 1 iulie. Înaltul Reprezentant va organiza consultări cu membrii Comisiei responsabili pentru politica de dezvoltare, politica de vecinătate și cooperarea internațională, ajutorul umanitar și reacția la situații de criză, având ca obiect responsabilitățile ce îi revin fiecăruia dintre aceștia.”

7.

La articolul 33 se adaugă următorul alineat:

„(3)   În conformitate cu articolul 8 alineatul (5) din Decizia 2010/427/UE a Consiliului din 26 iulie 2010 privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă (6) și pentru a asigura transparența bugetară în domeniul acțiunii externe a Uniunii, Comisia transmite autorității bugetare, împreună cu proiectul de buget, un document de lucru care prezintă, într-un mod cuprinzător:

toate cheltuielile administrative și operaționale legate de acțiunile externe ale Uniunii, inclusiv de sarcinile din cadrul politicii externe și de securitate comune/ politicii de securitate și apărare comune (PESC/PSAC), care sunt finanțate de la bugetul Uniunii;

cheltuielile administrative globale ale SEAE pentru exercițiul anterior, defalcate în cheltuieli pentru fiecare delegație și cheltuieli pentru administrația centrală a SEAE; împreună cu cheltuielile operaționale defalcate pe zone geografice (regiuni, țări), domenii tematice, delegații și misiuni ale Uniunii.

De asemenea, documentul de lucru prezintă:

numărul de posturi pentru fiecare grad din fiecare categorie și numărul de posturi permanente și temporare, inclusiv efectivele de personal contractual și local autorizate în limitele creditelor bugetare în fiecare dintre delegațiile Uniunii, precum și în administrația centrală a SEAE;

eventualele majorări sau reduceri ale numărului de posturi pe grade și pe categorii în cadrul administrației centrale a SEAE și în cadrul tuturor delegațiilor Uniunii, comparativ cu exercițiul anterior;

numărul de posturi autorizate pentru respectivul exercițiu financiar, numărul de posturi autorizate pentru exercițiul anterior, precum și numărul de posturi ocupate de diplomați detașați din statele membre și de personal din cadrul Consiliului și al Comisiei; o imagine detaliată a întregului personal angajat în cadrul delegațiilor Uniunii în momentul prezentării proiectului de buget, inclusiv o defalcare pe zone geografice, țări și misiuni, făcând distincția între posturile prevăzute în schema de personal, agenții contractuali, agenții locali și experții naționali detașați, precum și creditele solicitate în proiectul de buget pentru aceste alte categorii de personal, inclusiv estimări privind numărul echivalent de posturi cu normă completă care ar putea fi utilizate în limitele creditelor solicitate.

8.

La articolul 46 alineatul (1), se adaugă următorul punct:

„6.

Cuantumul total al cheltuielilor destinate politicii externe și de securitate comune (PESC) este înscris într-un singur capitol bugetar, denumit PESC și format din articole bugetare specifice. Aceste articole acoperă cheltuielile PESC, printre ele numărându-se linii bugetare specifice care identifică misiunile unice majore.”

9.

La articolul 50 primul paragraf, se adaugă următoarele teze:

„Cu toate acestea, pot fi stabilite, de comun acord cu Comisia, dispoziții detaliate pentru a facilita execuția creditelor administrative ale delegațiilor Uniunii. Dispozițiile în cauză nu trebuie să cuprindă vreo derogare de la dispozițiile Regulamentului financiar și de la normele sale de aplicare.”

10.

La articolul 51 se introduc următoarele paragrafe:

„Cu toate acestea, Comisia poate delega șefilor delegațiilor Uniunii competențele sale de execuție bugetară pentru creditele de funcționare înscrise în propria sa secțiune. Aceasta îl informează, concomitent, pe Înaltul Reprezentant cu privire la acest aspect. Atunci când acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați ai Comisiei, șefii delegațiilor Uniunii aplică normele utilizate de Comisie pentru execuția bugetului și sunt supuși acelorași sarcini, obligații și responsabilități ca orice alt ordonator de credite subdelegat al Comisiei.

Comisia poate retrage delegarea în cauză în conformitate cu propriile norme.

În scopul celui de al doilea paragraf, Înaltul Reprezentant ia măsurile necesare pentru a facilita cooperarea dintre delegațiile Uniunii și departamentele Comisiei.”

11.

Articolul 53a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 53a

Atunci când Comisia execută bugetul în mod centralizat, sarcinile de execuție sunt efectuate fie direct de către departamentele sale sau de către delegațiile Uniunii în conformitate cu articolul 51 al doilea paragraf, fie indirect, în conformitate cu articolele 54-57.”

12.

La articolul 59 se adaugă următorul alineat:

„(5)   Atunci când șefii delegațiilor Uniunii acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați în conformitate cu articolul 51 al doilea paragraf, aceștia se află în subordinea Comisiei ca instituție responsabilă de definirea, exercitarea, controlul și evaluarea sarcinilor și responsabilităților ce le revin în calitate de ordonatori de credite subdelegați. Comisia îl informează, concomitent, pe Înaltul Reprezentant cu privire la acest aspect.”

13.

La sfârșitul celui de-al doilea paragraf de la articolul 60 alineatul (7), se adaugă următoarea teză:

„Rapoartele anuale de activitate ale ordonatorilor de credite delegați sunt puse, de asemenea, la dispoziția autorității bugetare.”

14.

În secțiunea 2, se adaugă următorul articol:

„Articolul 60a

(1)   Atunci când șefii delegațiilor Uniunii acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați în conformitate cu articolul 51 al doilea paragraf, aceștia cooperează strâns cu Comisia în vederea utilizării adecvate a fondurilor, pentru a asigura, în special, legalitatea și regularitatea tranzacțiilor financiare, respectarea principiului bunei gestiuni financiare în gestionarea fondurilor și protejarea efectivă a intereselor financiare ale Uniunii.

În acest scop, șefii delegațiilor iau toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație susceptibilă să compromită responsabilitatea Comisiei în ceea ce privește execuția bugetului care le-a fost subdelegat, precum și orice conflict de priorități care ar putea avea un impact asupra punerii în aplicare a sarcinilor de gestiune financiară care le-au fost subdelegate.

Atunci când se ivește o situație sau un conflict de tipul celor menționate la al doilea paragraf, șefii delegațiilor Uniunii informează fără întârziere directorii generali din cadrul Comisiei și al SEAE cu privire la acest aspect. Directorii generali respectivi iau măsurile necesare pentru remedierea situației.

(2)   Atunci când șefii delegațiilor Uniunii se găsesc în situația menționată la articolul 60 alineatul (6), aceștia fac apel la grupul specializat în domeniul neregulilor financiare instituit în temeiul articolului 66 alineatul (4). În eventualitatea unor activități ilegale, de fraudă sau de corupție care pot dăuna intereselor Uniunii, șefii delegațiilor Uniunii informează autoritățile și organismele desemnate de legislația aplicabilă.

(3)   Șefii delegațiilor Uniunii care acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați în conformitate cu articolul 51 al doilea paragraf prezintă rapoarte ordonatorului lor de credite delegat, astfel încât acesta din urmă să poată integra rapoartele în cauză în raportul său anual de activitate menționat la articolul 60 alineatul (7). Rapoartele prezentate de șefii delegațiilor Uniunii cuprind informații privind eficiența și eficacitatea sistemelor interne de gestiune și control instituite în cadrul delegației lor, precum și informații privind gestionarea operațiunilor care le-au fost subdelegate, și oferă asigurarea prevăzută la articolul 66 alineatul (3a). Rapoartele în cauză se anexează la raportul anual de activitate al ordonatorului de credite delegat și se pun la dispoziția autorității bugetare, ținând cont, dacă este cazul, de caracterul lor confidențial.

Șefii delegațiilor Uniunii cooperează pe deplin cu instituțiile implicate în procedura de descărcare de gestiune și furnizează, după caz, orice informații suplimentare necesare. În acest context, li se poate solicita să participe la reuniuni ale organelor relevante și să ofere asistență ordonatorului de credite delegat.

(4)   Șefii delegațiilor Uniunii care acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați în conformitate cu articolul 51 al doilea paragraf răspund oricărei solicitări care le este adresată de ordonatorul de credite delegat al Comisiei din proprie inițiativă sau, în contextul descărcării de gestiune, la cererea Parlamentului European.

(5)   Comisia se asigură că subdelegarea de competențe nu aduce atingere procedurii de descărcare, în conformitate cu articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.”

15.

La articolul 61 alineatul (1), se adaugă următoarele paragrafe după litera (f):

„Responsabilitățile contabilului SEAE nu vizează decât secțiunea din buget consacrată SEAE, astfel cum este executată de acest organism. Contabilul șef al Comisiei rămâne responsabil pentru întreaga secțiune din buget consacrată Comisiei, inclusiv pentru operațiunile contabile legate de creditele subdelegate șefilor delegațiilor Uniunii.

Contabilul șef al Comisiei ar trebui să acționeze, de asemenea, în calitate de contabil al SEAE în ceea ce privește execuția secțiunii din buget consacrate SEAE, cu respectarea articolului 186a.”

16.

Articolul 66 se modifică după cum urmează:

(a)

se introduce următorul alineat:

„(3a)   În cazul subdelegării către șefii delegațiilor Uniunii, ordonatorul de credite delegat este responsabil pentru definirea sistemelor interne de gestiune și control existente, precum și de asigurarea eficienței și eficacității acestora. Șefii delegațiilor Uniunii sunt responsabili pentru instituirea și funcționarea în mod adecvat a acestor sisteme, conform instrucțiunilor ordonatorului de credite delegat, precum și pentru gestionarea fondurilor și a operațiunilor pe care le desfășoară în cadrul delegației Uniunii din subordinea lor. Înainte de a-și prelua funcția, aceștia trebuie să participe la cursuri specifice de formare privind sarcinile și responsabilitățile ce le revin ordonatorilor de credite, precum și privind execuția bugetară, în conformitate cu articolul 50 din normele de aplicare.

Șefii delegațiilor Uniunii prezintă rapoarte cu privire la responsabilitățile care le revin în temeiul primului paragraf al prezentului alineat, în conformitate cu articolul 60a alineatul (3).

În fiecare an, șefii delegațiilor Uniunii pun la dispoziția ordonatorului de credite delegat al Comisiei asigurarea privind sistemele interne de gestiune și control instituite în delegațiile lor, precum și cu privire la gestionarea operațiunilor care le sunt delegate și rezultatele acestora, pentru a permite ordonatorului de credite să întocmească declarația de asigurare, în conformitate cu articolul 60 alineatul (7).”

(b)

se adaugă următorul alineat:

„(5)   Atunci când șefii delegațiilor Uniunii acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați în conformitate cu articolul 51 al doilea paragraf, grupul specializat în domeniul neregulilor financiare instituit de Comisie în temeiul alineatului (4) din prezentul articol este competent în ceea ce privește cazurile la care se face referire la alineatul respectiv.

În cazul în care sesizează probleme de sistem, grupul înaintează un raport cu recomandări ordonatorului de credite, Înaltului Reprezentant și ordonatorului de credite delegat, dacă acesta din urmă nu este persoana în cauză, precum și auditorului intern.

Pe baza avizului grupului, Comisia poate solicita Înaltului Reprezentant să inițieze, în calitatea Înaltului Reprezentant de autoritate împuternicită să facă numiri, proceduri care impun răspunderea disciplinară sau pecuniară a ordonatorilor de credite subdelegați, în cazul în care neregulile vizează competențele care le-au fost subdelegate de către Comisie. În acest caz, Înaltul Reprezentant urmează să ia măsurile adecvate în conformitate cu Statutul funcționarilor pentru a pune în aplicare deciziile privind acțiunile disciplinare și/sau pecuniare recomandate de Comisie.

Statele membre sprijină pe deplin Uniunea la punerea în executare a oricăror măsuri luate în temeiul articolului 22 din Statutul funcționarilor în consecința răspunderii ce le incumbă agenților temporari cărora li se aplică articolul 2 litera (e) din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene.”

17.

La articolul 85 se adaugă următoarele paragrafe:

„În scopul realizării auditului intern al SEAE, șefii delegațiilor Uniunii, acționând în calitate de ordonatori de credite subdelegați în conformitate cu articolul 51 al doilea paragraf, sunt supuși competențelor de verificare ale auditorului intern al Comisiei, pentru activitățile de gestiune financiară care le-au fost subdelegate.

Auditorul intern al Comisiei acționează și în calitate de auditor intern al SEAE în ceea ce privește execuția secțiunii din buget consacrate SEAE, cu respectarea articolului 186a.”

18.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 147a

SEAE face pe deplin obiectul procedurilor prevăzute la articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la articolele 145-147 din prezentul regulament. SEAE cooperează pe deplin cu instituțiile implicate în procedura de descărcare de gestiune și furnizează, după caz, orice informații suplimentare necesare, inclusiv prin participarea la reuniunile organismelor relevante.”

19.

La articolul 163, prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Acțiunile menționate în prezentul titlu pot fi puse în aplicare în mod centralizat de către Comisie în conformitate cu articolul 53a, prin gestionare partajată, în mod descentralizat de către țara terță beneficiară sau de către țările terțe beneficiare sau împreună cu organizații internaționale, în conformitate cu dispozițiile relevante de la articolele 53-57.”

20.

La articolul 165, prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Punerea în aplicare a acțiunilor de către țările terțe beneficiare sau organizațiile internaționale este supusă controlului Comisiei și al delegațiilor Uniunii în conformitate cu articolul 51 al doilea paragraf.”

21.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 186a

Articolul 61 alineatul (1) al treilea paragraf și articolul 85 al treilea paragraf vor fi revizuite în 2013, ținând seama de caracteristicile specifice SEAE, în special de cele ale delegațiilor Uniunii, și, după caz, de o capacitate adecvată de gestiune financiară a SEAE.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 24 noiembrie 2010.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

O. CHASTEL


(1)  JO C 145, 3.6.2010, p. 4.

(2)  Poziția Parlamentului European din 20 octombrie 2010 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 17 noiembrie 2010.

(3)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 201, 3.8.2010, p. 30.

(5)  Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene prevăzut în Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 (JO L 56, 4.3.1968, p. 1).

(6)  JO L 201, 3.8.2010, p. 30.”


Top