EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0049

Directiva 2009/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce privește anumite cerințe de prezentare a informațiilor impuse societăților comerciale mijlocii și obligația de a întocmi conturi consolidate (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 164, 26.6.2009, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 161 - 163

No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2013; abrogare implicită prin 32013L0034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/49/oj

26.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 164/42


DIRECTIVA 2009/49/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 18 iunie 2009

de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce privește anumite cerințe de prezentare a informațiilor impuse societăților comerciale mijlocii și obligația de a întocmi conturi consolidate

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 44 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Consiliul European din 8-9 martie 2007 a subliniat, în concluziile Președinției, importanța reducerii sarcinilor administrative pentru stimularea economiei europene, având în vedere în special posibilele avantaje create astfel pentru societățile comerciale mici și mijlocii. Acesta a insistat asupra necesității unei acțiuni comune susținute atât din partea Uniunii Europene, cât și a statelor membre în vederea reducerii sarcinilor administrative.

(2)

Contabilitatea și auditul au fost identificate ca domenii în care sarcinile administrative care revin societăților comerciale din cadrul Comunității pot fi reduse.

(3)

Comunicarea Comisiei din 10 iulie 2007 privind un mediu de afaceri simplificat pentru societățile comerciale în domeniul dreptului societăților comerciale, al contabilității și al auditului identifică modificările care se impun cu privire la cea de A patra directivă 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor forme de societăți comerciale (3) și la cea de A șaptea directivă 83/349/CEE a Consiliului din 13 iunie 1983 privind conturile consolidate (4). S-a acordat o atenție deosebită simplificării în continuare a obligațiilor de raportare care revin societăților comerciale mici și mijlocii.

(4)

În trecut, s-au operat o serie de modificări pentru a permite societăților comerciale aflate sub incidența Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE să utilizeze metodele contabile în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară (IFRS). În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate (5), societățile comerciale ale căror titluri sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată a oricărui stat membru au obligația de a întocmi conturi consolidate în conformitate cu IFRS și, prin urmare, sunt exonerate de majoritatea obligațiilor prevăzute de Directivele 78/660/CEE și 83/349/CEE. Directivele respective continuă, totuși, să constituie baza contabilității societăților comerciale mici și mijlocii din UE.

(5)

Societățile comerciale mici și mijlocii sunt deseori supuse acelorași reguli ca și societățile comerciale mai mari, dar nevoile lor specifice în materie de contabilitate au fost rareori evaluate. Ceea ce preocupă în mod special în cazul societăților comerciale de acest tip este numărul sporit al obligațiilor de prezentare a informațiilor. Regulile ample de raportare creează o povară financiară și pot împiedica utilizarea eficientă a capitalului în scopuri productive.

(6)

Aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 a subliniat de asemenea necesitatea de a clarifica relația dintre standardele de contabilitate impuse prin Directiva 83/349/CEE și IFRS.

(7)

În cazul în care cheltuielile de constituire pot fi tratate ca active în bilanț, articolul 34 alineatul (2) din Directiva 78/660/CEE impune explicarea respectivelor cheltuieli în notele la conturi. Societățile comerciale mici pot fi exonerate de obligația de a prezenta informațiile respective, în conformitate cu articolul 44 alineatul (2) din directiva respectivă. Pentru a reduce sarcinile administrative inutile, ar trebui să existe posibilitatea de a exonera și societățile comerciale mijlocii de obligația de prezentare a informațiilor.

(8)

În conformitate cu Directiva 83/349/CEE, o întreprindere-mamă trebuie să întocmească conturi consolidate chiar dacă singura ei filială sau toate filialele ei, în ansamblu, sunt nesemnificative în sensul articolului 16 alineatul (3) din respectiva directivă. Ca urmare a acestui fapt, întreprinderile respective intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 și le revine așadar obligația de a întocmi situații financiare consolidate în conformitate cu IFRS. Obligația respectivă se consideră a fi împovărătoare în situația în care întreprinderea-mamă are numai filiale nesemnificative. Prin urmare, ar trebui ca o întreprindere-mamă să fie exonerată de obligația de a întocmi conturi consolidate și un raport anual consolidat în cazul în care aceasta are numai filiale considerate nesemnificative atât individual, cât și în ansamblu. Chiar dacă respectiva obligație statutară ar trebui să fie eliminată, o întreprindere-mamă ar trebui să păstreze posibilitatea de a întocmi conturi consolidate și un raport anual consolidat din proprie inițiativă.

(9)

Deoarece obiectivul prezentei directive, și anume reducerea sarcinilor administrative în ceea ce privește anumite cerințe de prezentare a informațiilor impuse societăților comerciale mijlocii și obligația anumitor societăți comerciale din Comunitate de a întocmi conturi consolidate, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, având în vedere amploarea și efectele acțiunii, poate fi realizat mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut în articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(10)

Directivele 78/660/CEE și 83/349/CEE ar trebui, prin urmare, să se modifice în mod corespunzător.

(11)

În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare (6), statele membre sunt încurajate să elaboreze, pentru ele însele și în interesul Comunității, propriile lor tabele care să prezinte, în măsura în care este posibil, corespondența dintre prezenta directivă și măsurile de transpunere și să le facă publice,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificarea Directivei 78/660/CEE

La articolul 45 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 78/660/CEE, prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre pot permite societăților comerciale menționate la articolul 27 să omită prezentarea informațiilor prevăzute la articolul 34 alineatul (2) și la articolul 43 alineatul (1) punctul 8.”

Articolul 2

Modificarea Directivei 83/349/CEE

La articolul 13 din Directiva 83/349/CEE, se introduce următorul alineat:

„(2a)   Fără a aduce atingere articolului 4 alineatul (2) și articolelor 5 și 6, orice întreprindere-mamă care se află sub incidența dreptului intern al unui stat membru și care are numai filiale nesemnificative în sensul articolului 16 alineatul (3), atât individual, cât și în ansamblu, este exonerată de obligația impusă la articolul 1 alineatul (1).”

Articolul 3

Transpunere

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1 ianuarie 2011. Statele membre informează Comisia în această privință.

Atunci când statele membre adoptă măsurile respective, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care acestea le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 4

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iunie 2009.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

Š. FÜLE


(1)  JO C 77, 31.3.2009, p. 37.

(2)  Avizul Parlamentului European din 18 decembrie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 11 mai 2009.

(3)  JO L 222, 14.8.1978, p. 11.

(4)  JO L 193, 18.7.1983, p. 1.

(5)  JO L 243, 11.9.2002, p. 1.

(6)  JO C 321, 31.12.2003, p. 1.


Top