Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0760

Regulamentul (CE) nr. 760/2008 al Comisiei din 31 iulie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește autorizațiile pentru utilizarea cazeinei și a cazeinaților la fabricarea brânzeturilor

OJ L 205, 1.8.2008, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 238 - 241

No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/760/oj

1.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 205/22


REGULAMENTUL (CE) NR. 760/2008 AL COMISIEI

din 31 iulie 2008

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește autorizațiile pentru utilizarea cazeinei și a cazeinaților la fabricarea brânzeturilor

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 121 litera (i), articolul 192 și articolul 194 coroborate cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 2204/90 al Consiliului din 24 iulie 1990 de stabilire a normelor generale suplimentare privind organizarea comună a piețelor în sectorul laptelui și produselor lactate în ceea ce privește brânzeturile (2) se abrogă prin Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 începând cu 1 iulie 2008.

(2)

Dispozițiile articolului 3 din Regulamentul (CEE) nr. 2204/90 privind schimbul de informații cu privire la controale și la măsurile administrative nu au fost încorporate în Regulamentul (CE) nr. 1234/2007. În temeiul articolelor 192 și 194 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, aceste dispoziții trebuie integrate în Regulamentul (CE) nr. 1547/2006 al Comisiei din 13 octombrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2204/90 al Consiliului (3).

(3)

Din motive de claritate și raționalitate, este necesară abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1547/2006 și înlocuirea acestuia cu un nou regulament.

(4)

Articolul 119 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că utilizarea cazeinei și a cazeinaților la fabricarea brânzeturilor face obiectul unei autorizații prealabile. Este necesar să se stabilească normele pentru acordarea autorizațiilor respective, luând în considerare cerințele în materie de control al întreprinderilor. Pentru a facilita implementarea și monitorizarea derogărilor în cauză, autorizațiile ar trebui acordate pentru o perioadă determinată.

(5)

La articolul 121 litera (i) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, se prevede că procentele maxime de cazeină și cazeinați care urmează a fi încorporate în brânzeturi trebuie stabilite pe baza unor criterii obiective, ținând seama de ceea ce este necesar din punct de vedere tehnologic. Este adecvat să se stabilească la nivel comunitar procentele menționate, pe baza cunoștințelor disponibile. Pentru a facilita controlul respectării acestei dispoziții, este indicat să se aplice aceste procente în mod global și nu pe produs individualizat, fără a aduce atingere standardelor mai stricte la nivel național.

(6)

Atunci când se utilizează cazeină și/sau cazeinați în brânzeturi, trebuie respectate standardele internaționale pentru brânzeturi, în special raportul proteine de zer/cazeină (4).

(7)

Este necesar să se stabilească norme privind controalele și sancțiunile, ținând cont de structura sectorului de activitate. Nivelul sancțiunii ar trebui stabilit în momentul reintroducerii ajutorului prevăzut la articolul 100 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(8)

Fără a aduce atingere sancțiunilor naționale, în cazul utilizării fără autorizație a cazeinei și a cazeinaților la fabricarea brânzeturilor, este adecvat, în cazul în care valoarea ajutorului este fixată în temeiul articolului 100 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, să se solicite o sancțiune stabilită pe baza valorii cazeinei și a cazeinaților, pe de o parte, și pe baza valorii unei cantități corespunzătoare de lapte praf degresat, pe de altă parte, pentru a neutraliza cel puțin avantajele economice care rezultă din utilizarea neautorizată. Atât timp cât valoarea ajutorului pentru producția de cazeină și de cazeinați este stabilită la zero, este adecvat să nu se stabilească nivelul sancțiunii.

(9)

Articolul 204 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că regulamentul se aplică în ceea ce privește sectorul laptelui și al produselor lactate, cu excepția dispozițiilor menționate în partea II titlul I capitolul III, începând cu 1 iulie 2008. Acesta abrogă Regulamentul (CEE) nr. 2204/90 începând cu acea dată. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să se aplice de la 1 iulie 2008.

(10)

Pentru a permite acestui sector de activitate să se adapteze la noul procent maxim de încorporare și la extinderea aplicării sale la alte brânzeturi, este necesar să se prevadă o derogare pentru o perioadă de șase luni.

(11)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis un aviz în termenul stabilit de președintele său,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Autorizațiile menționate la articolul 119 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 se eliberează pentru o perioadă de 12 luni, la cererea întreprinderilor interesate, cu condiția ca acestea să se angajeze în prealabil în scris să accepte și să respecte dispozițiile articolului 3 din prezentul regulament.

(2)   Autorizațiile se eliberează cu un număr de ordine pentru fiecare întreprindere sau, după caz, pentru fiecare unitate de producție.

(3)   Autorizațiile pot viza unul sau mai multe tipuri de brânzeturi, în conformitate cu cererea întreprinderii în cauză.

Articolul 2

(1)   Procentul maxim menționat la articolul 121 litera (i) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 care urmează a fi încorporat în produsele clasificate la codul NC 0406 este de 10 %. Acesta se aplică la greutatea brânzeturilor produse de întreprinderea sau de unitatea de producție în cauză în cursul unei perioade de șase luni.

Brânzeturile cu adaos de cazeină sau de cazeinați nu depășesc raportul proteine de zer/cazeină din lapte și respectă legislația națională a țării de fabricație în ceea ce privește utilizarea cazeinei și a cazeinaților.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), până la 31 decembrie 2008, procentul maxim menționat la primul paragraf al alineatului menționat este de 5 % pentru:

(a)

brânzeturile topite clasificate la codul NC 0406 30;

(b)

brânzeturile topite rase clasificate la codul NC ex 0406 20, fabricate printr-un procedeu continuu, fără adăugarea unor brânzeturi topite fabricate în prealabil;

(c)

brânzeturile topite sub formă de praf clasificate la codul NC ex 0406 20, fabricate printr-un procedeu continuu, fără adăugarea unor brânzeturi topite fabricate în prealabil.

Articolul 3

(1)   Întreprinderile:

(a)

declară autorității competente cantitățile și tipurile de brânzeturi fabricate, precum și cantitățile de cazeină și de cazeinați încorporate în diferitele produse;

(b)

țin o evidență a stocurilor care să permită verificarea cantităților și a tipurilor de brânzeturi fabricate, a cantităților de cazeină și de cazeinați achiziționate și/sau fabricate, precum și a destinației și/sau a utilizării acestora.

(2)   Evidența stocurilor menționată la alineatul (1) litera (b) cuprinde informațiile privind originea, compoziția și cantitatea de materii prime folosite la fabricarea brânzeturilor. Statele membre pot solicita prelevarea de eșantioane pentru a verifica informațiile respective. Statele membre se asigură de respectarea confidențialității informațiilor colectate de la întreprinderi.

Articolul 4

(1)   Statele membre asigură respectarea prezentului regulament prin intermediul verificării administrative și fizice, în special prin:

(a)

controale frecvente și inopinate la fața locului pentru a verifica concordanța dintre evidența contabilă a stocurilor, pe de o parte, și documentele comerciale corespunzătoare și stocurile efectiv deținute, pe de altă parte; aceste controale vizează un număr reprezentativ din declarațiile menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (a);

(b)

controale prin sondaj efectuate la întreprinderile care fabrică brânzeturi și cărora nu le-a fost acordată nicio autorizație.

(2)   Fiecare întreprindere supusă autorizării este controlată cel puțin o dată pe an.

Articolul 5

Statele membre păstrează date cu privire la:

(a)

numărul de autorizații eliberate și/sau retrase;

(b)

cantitățile de cazeină și cazeinați declarate în conformitate cu aceste autorizații și cantitatea de brânzeturi produsă;

(c)

cazurile în care cazeina și/sau cazeinații au fost utilizați, fie în absența unei autorizații, fie fără a respecta procentele stabilite, precum și cantitățile neautorizate de cazeină și cazeinați utilizate.

Articolul 6

(1)   Fără a aduce atingere sancțiunilor prevăzute de statele membre în cauză, utilizarea cazeinei și a cazeinaților fără autorizație face obiectul unei sancțiuni. Această sancțiune este stabilită atunci când se modifică nivelul ajutorului prevăzut la articolul 100 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)   Sumele colectate în temeiul alineatului (1) sunt considerate ca fiind venituri alocate în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 883/2006 (5) al Comisiei și sunt declarate Comisiei în conformitate cu articolul 5 din regulamentul menționat.

Articolul 7

(1)   Regulamentul (CE) nr. 1547/2006 se abrogă.

Cu toate acestea, autorizațiile acordate în conformitate cu articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1547/2006 rămân valabile până la data expirării.

(2)   Trimiterile la regulamentul abrogat și la articolul 3 din Regulamentul (CEE) nr. 2204/90 se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexă.

Articolul 8

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2008. Cu toate acestea, articolul 2 alineatul (1) se aplică de la 1 ianuarie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 iulie 2008.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 510/2008 al Comisiei (JO L 149, 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 201, 31.7.1990, p. 7. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2583/2001 (JO L 345, 29.12.2001, p. 6).

(3)  JO L 286, 17.10.2006, p. 8.

(4)  Standard general al Codex Alimentarius pentru brânză (CODEX STAN A-6, modificat în 2006).

(5)  JO L 171, 23.6.2006, p. 1.


ANEXĂ

Tabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 1547/2006

Regulamentul (CEE) nr. 2204/90

Prezentul regulament

Articolele 1 și 2

 

Articolele 1 și 2

 

Articolul 3 alineatul (1) literele (a) și (b)

Articolul 3 alineatul (1)

 

Articolul 3 alineatul (1) litera (c)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (1)

 

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (2)

 

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (3)

 

Articolul 5 litera (c)

Articolul 4 alineatul (1)

 

Articolul 6

Articolul 4 alineatul (2)

 

Articolul 5

 

Articolul 5 literele (a) și (b)

Articolul 6

 

 

Articolul 7

Articolul 7

 

Articolul 8

Anexa I

 

Anexa II

 

Anexa III

 


Top