Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0006

Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare

OJ L 3, 5.1.2002, p. 1–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 027 P. 142 - 165
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 027 P. 142 - 165
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 027 P. 142 - 165
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 027 P. 142 - 165
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 027 P. 142 - 165
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 027 P. 142 - 165
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 027 P. 142 - 165
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 027 P. 142 - 165
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 027 P. 142 - 165
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 033 P. 70 - 93
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 033 P. 70 - 93
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 024 P. 45 - 68

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/6/oj

13/Volumul 33

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

70


32002R0006


L 003/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 6/2002 AL CONSILIULUI

din 12 decembrie 2001

privind desenele sau modelele industriale comunitare

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 308,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât:

(1)

Un sistem unificat de obținere a unui desen sau model industrial comunitar, care să beneficieze de o protecție uniformă și care să producă efecte uniforme pe întreg teritoriul Comunității, poate contribui la realizarea obiectivelor comunitare definite prin tratat.

(2)

Numai țările membre ale Benelux au introdus o legislație uniformă pentru protecția desenelor sau a modelelor industriale. În celelalte state membre, protecția desenelor sau a modelelor industriale este reglementată de dreptul intern și este limitată la teritoriul statului membru în cauză. Prin urmare, desene sau modele identice pot să beneficieze de protecție diferită în funcție de statul membru și care să acopere proprietari diferiți, ceea ce determină în mod inevitabil anumite conflicte în desfășurarea comerțului între statele membre.

(3)

Diferențele considerabile existente între legislațiile statelor membre care reglementează desenele sau modelele industriale constituie atât obstacole, cât și surse de denaturare a concurenței la nivel comunitar. Spre deosebire de comerțul intern cu produse care încorporează un desen sau un model industrial și de concurența la nivel intern dintre aceste produse, comerțul și concurența în Comunitate sunt împiedicate și denaturate de numărul important de cereri, birouri, proceduri, reglementări, drepturi exclusive limitate la o anumită țară, precum și de cheltuielile administrative cumulate care implică taxe și costuri foarte mari pentru solicitant. Directiva 98/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind protecția juridică a desenelor și modelelor industriale (4) contribuie la ameliorarea acestei situații.

(4)

Limitarea protecției desenelor sau modelelor industriale la teritoriul diferitelor state membre, fie că legislațiile acestora sunt sau nu apropiate, poate determina o fragmentare a pieței interne în cazul produselor care încorporează un desen sau un model industrial ce face obiectul unor drepturi interne deținute de persoane diferite, fapt care poate constitui un obstacol în calea liberei circulații a mărfurilor.

(5)

În consecință, este necesară crearea unui desen sau model industrial comunitar direct aplicabil în fiecare stat membru, deoarece numai astfel, prin prezentarea unei cereri unice în fața Oficiului de armonizare din cadrul pieței interne (mărci, desene și modele industriale), după o procedură unică și în temeiul unei legislații unice, se poate obține protecția unui desen sau model industrial pe un teritoriu unic care să cuprindă toate statele membre.

(6)

Având în vedere că obiectivele acțiunii preconizate, respectiv protejarea unui desen sau a unui model industrial pe un teritoriu unic care să cuprindă toate statele membre, date fiind importanța și efectele creării unui desen sau model industrial comunitar și a unei autorități comunitare în materie, nu pot fi îndeplinite într-un mod satisfăcător prin acțiunea izolată a fiecărui stat membru, ci pot fi realizate mai bine prin acțiune la nivel comunitar, Comunitatea poate lua măsuri în temeiul principiului subsidiarității consacrat prin articolul 5 din tratat. Conform principiului proporționalității enunțat în articolul în cauză, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor menționate.

(7)

Protecția sporită a esteticii industriale încurajează autorii individuali să contribuie la afirmarea superiorității comunitare în domeniu, favorizând, în același timp, inovația și dezvoltarea de noi produse și investițiile în producerea acestora.

(8)

Este, așadar, esențial pentru economia comunitară să se instituie un sistem de protecție a desenelor sau modelelor industriale mai accesibil și mai bine adaptat la necesitățile pieței interne.

(9)

Dispozițiile materiale din prezentul regulament referitoare la legislația privind desenele sau modelele industriale ar trebui aliniate la dispozițiile corespunzătoare din Directiva 98/71/CE.

(10)

Acordarea protecției pentru desene sau modele industriale ale unor caracteristici impuse exclusiv de o funcție tehnică nu ar trebui să perturbe inovația tehnologică, înțelegându-se faptul că protecția desenului sau modelului în cauză nu înseamnă că acesta trebuie să prezinte un anumit caracter estetic. De asemenea, nu trebuie perturbată interoperabilitatea produselor de fabricație diferită prin extinderea protecției asupra unor desene sau modele industriale de componente mecanice. Așadar, caracteristicile unui desen sau model care sunt excluse de la protecție pentru aceste motive nu trebuie luate în considerare pentru a aprecia dacă alte caracteristici ale desenului sau modelului în cauză îndeplinesc condițiile pentru a obține protecția.

(11)

Cu toate acestea, componentele mecanice ale produselor modulare pot constitui un element important al caracteristicilor inovatoare ale respectivelor produse și un avantaj important pentru comercializarea acestora, astfel încât trebuie să se prevadă și pentru ele posibilitatea de a beneficia de sistemul de protecție în cauză.

(12)

Protecția nu trebuie extinsă asupra pieselor care nu sunt vizibile la o utilizare normală a produsului și nici asupra caracteristicilor unei piese care nu sunt vizibile după montarea acesteia sau asupra caracteristicilor unor piese care, luate separat, nu îndeplinesc cerințele de noutate și de caracter individual. Caracteristicile unui desen sau model care sunt excluse de la protecție pentru aceste motive nu trebuie luate în considerare, în consecință, pentru a evalua dacă alte caracteristici ale acelui desen sau model îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de protecție.

(13)

Directiva 98/71/CE nu permite realizarea unei apropieri complete a legislațiilor statelor membre privind utilizarea desenelor sau modelelor industriale protejate în vederea reparării unui produs complex pentru a-i reda aspectul inițial, dacă desenul sau modelul se aplică unui produs sau este încorporat într-un produs care constituie la rândul său o piesă dintr-un produs complex de al cărui aspect depinde desenul sau modelul protejat. În cadrul procedurii de conciliere privind directiva în cauză, Comisia s-a angajat să analizeze impactul dispozițiilor acestei directive la trei ani de la termenul limită pentru transpunerea sa, în special în sectoarele industriale cele mai afectate. În aceste condiții, până la adoptarea de către Consiliu a unei politici în domeniu pe baza unei propuneri a Comisiei, nu trebuie protejate ca desene sau modele industriale comunitare acele desene sau modele industriale aplicate unui produs sau care sunt încorporate într-un produs care, la rândul său, constituie o piesă dintr-un produs complex de al cărui aspect depinde desenul sau modelul, desenele sau modelele protejate în cauză fiind destinate reparării unui produs complex pentru a-i reda aspectul inițial.

(14)

Evaluarea caracterului individual al unui desen sau al unui model industrial presupune să se stabilească dacă există o diferență clară între impresia globală pe care acesta o produce asupra unui utilizator avizat care îl privește și impresia produsă asupra aceluiași utilizator de totalitatea desenelor sau modelelor deja existente, ținându-se seama de natura produsului căruia i se aplică sau în care este încorporat desenul sau modelul și mai ales de sectorul industrial căruia îi aparține și de gradul de libertate al autorului la elaborarea desenului sau a modelului.

(15)

Desenul sau modelul industrial comunitar ar trebui să răspundă, pe cât posibil, necesităților tuturor sectoarelor economice ale Comunității.

(16)

Câteva dintre aceste sectoare produc cantități mari de desene sau de modele industriale destinate unor produse care au adesea un ciclu de viață economică scurt, pentru care este avantajos să se obțină protecția fără a mai trece prin toate formalitățile de înregistrare și pentru care durata protecției nu este esențială. Pe de altă parte, există sectoare pentru care înregistrarea este avantajoasă prin gradul mai ridicat de certitudine juridică pe care îl oferă, aceste sectoare solicitând protecția desenelor sau a modelelor industriale pe o durată mai lungă, corespunzătoare duratei de viață previzibile a produselor lor pe piață.

(17)

Dată fiind situația menționată, sunt necesare două forme de protecție, respectiv una pe termen scurt, corespunzând desenului sau modelului industrial neînregistrat, respectiv una pe termen mai lung, corespunzând desenului sau modelului industrial înregistrat.

(18)

Desenul sau modelul industrial comunitar înregistrat impune crearea și păstrarea unui registru în care se înscriu toate cererile care îndeplinesc anumite condiții de formă și care au obținut o dată de depozit pentru cererea de înregistrare. În principiu, sistemul de înregistrare nu ar trebui să se bazeze pe o examinare destinată să stabilească anterior înregistrării dacă desenul sau modelul îndeplinește condițiile de obținere a protecției, astfel încât să se reducă la minimum procedurile de înregistrare și alte demersuri pe care trebuie să le întreprindă solicitantul.

(19)

Pentru a fi valabil, un desen sau un model industrial comunitar ar trebui să fie nou și să aibă un caracter individual care să-l diferențieze de alte desene sau modele industriale.

(20)

De asemenea, este necesar ca autorul sau succesorul în drepturi ala acestuia să aibă posibilitatea de a testa produsele în care urmează să fie încorporat desenul sau modelul industrial și care urmează să fie introduse pe piață, pentru a hotărî dacă protecția oferită de înregistrarea comunitară este oportună. În acest sens, este necesar să se prevadă că divulgarea desenului sau a modelului de către autor sau de către succesorul acestuia în drepturi sau divulgarea abuzivă în cursul perioadei de douăsprezece luni care precedă data de depunere a cererii de înregistrare nu trebuie să împiedice evaluarea noutății sau a caracterului individual al desenului sau modelului în cauză.

(21)

Natura exclusivă a dreptului conferit de desenul sau modelul industrial comunitar înregistrat reflectă dorința de a-i asocia cel mai înalt grad de certitudine juridică posibil. În schimb, desenul sau modelul comunitar industrial neînregistrat nu trebuie să confere decât dreptul de a împiedica copierea. Prin urmare, protecția nu se poate extinde asupra unor produse cărora li se aplică desene sau modele rezultate la rândul lor din desene sau modele industriale concepute independent de către un al doilea autor. Dreptul în cauză trebuie să se extindă, de asemenea, asupra comerțului cu produse cărora li se aplică desene sau modele industriale contrafăcute.

(22)

Măsurile destinate să garanteze exercitarea acestor drepturi țin de competența legiuitorului național. În consecință, este necesar să se prevadă anumite sancțiuni de bază uniforme în toate statele membre. Sancțiunile în cauză ar trebui să permită stoparea actelor de contrafacere, indiferent de jurisdicția în cadrul căreia este invocată executarea.

(23)

Orice terț care poate dovedi că a început să utilizeze cu bună credință, pe teritoriul Comunității, chiar și în scopuri comerciale – sau se pregătește în mod serios și efectiv pentru o asemenea utilizare –, un desen sau un model industrial cuprins în sfera de protecție a unui desen sau model industrial comunitar înregistrat și care nu este o copie a acestuia din urmă poate beneficia de un drept de exploatare limitată a desenului sau modelului în cauză.

(24)

Unul dintre obiectivele fundamentale ale prezentului regulament este ca procedura de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar să implice un minim de cheltuieli și de dificultăți din partea solicitantului, astfel încât respectiva procedură să devină ușor accesibilă întreprinderilor mici și mijlocii și autorilor independenți.

(25)

Pentru sectoarele economice care produc, pe perioade scurte de timp, un mare număr de desene sau de modele industriale cu ciclu de viață relativ scurt, dintre care numai un mic procent va fi comercializat în cele din urmă, este mai avantajos să se utilizeze desenul sau modelul comunitar industrial neînregistrat. Sectoarele în cauză au nevoie, de asemenea, să poată recurge mai ușor la desenele sau modelele industriale comunitare înregistrate. Această necesitate poate fi, așadar, satisfăcută prin posibilitatea de a combina mai multe desene sau modele industriale într-un depozit multiplu. Desenele sau modelele cuprinse într-un depozit multiplu pot, cu toate acestea, să fie tratate independent unele de celelalte în ceea ce privește exercitarea drepturilor, licențele, drepturile reale, executarea silită, procedurile de insolvență, renunțarea, reînnoirea, cesiunea, amânarea publicării sau declararea nulității.

(26)

Publicarea normală, după înregistrare, a unui desen sau model industrial comunitar poate să pună în pericol sau să distrugă, în anumite cazuri, succesul unei operațiuni comerciale care înglobează desenul sau modelul în cauză. În astfel de situații, o soluție poate fi obținerea amânării publicării pentru un termen rezonabil.

(27)

Examinarea acțiunilor privind valabilitatea unui desen sau model industrial comunitar înregistrat de către o singură instanță poate însemna o economie de timp și de resurse financiare în raport cu procedurile care pot implica diferite instanțe naționale.

(28)

În consecință, este necesar să se prevadă garanții care să includă dreptul la o cale de atac înaintea unei camere de recurs și, în ultimă instanță, înaintea Curții de Justiție. Această soluție ar contribui la interpretarea uniformă a condițiilor de valabilitate a desenelor sau modelelor comunitare.

(29)

Este esențial ca exercitarea drepturilor conferite de un desen sau model industrial comunitar să poată fi garantată în mod eficient pe întreg teritoriul Comunității.

(30)

Sistemul de soluționare a litigiilor ar trebui să evite pe cât posibil fenomenul de forum shopping. De aceea, este necesar să se stabilească norme foarte clare de drept internațional privat.

(31)

Prezentul regulament nu exclude aplicarea, în cazul desenelor sau modelelor industriale protejate de un desen sau model industrial comunitar, a reglementărilor privind proprietatea industrială sau a altor reglementări relevante ale statelor membre, precum cele referitoare la protecția dobândită prin înregistrare sau cele referitoare la desenele sau modelele industriale neînregistrate, la mărci, la brevete și la alte modele de utilitate sau cele privind concurența neloială și răspunderea civilă.

(32)

În absența unei armonizări complete a legislației privind dreptul de autor, se impune consacrarea principiului de cumul al protecției specifice desenelor și modelelor industriale comunitare cu protecția oferită de dreptul de autor, lăsând în același timp statelor membre întreaga libertate de stabilire a întinderii protecției oferite de dreptul de autor și a condițiilor de acordare a protecției respective.

(33)

Măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentului regulament se adoptă în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei (5),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Desenul sau modelul comunitar

(1)   Desenele sau modelele industriale care îndeplinesc condițiile enunțate în prezentul regulament sunt denumite în continuare „desene sau modele industriale comunitare”.

(2)   Un desen sau model industrial comunitar este protejat:

(a)

drept „desen sau model industrial comunitar neînregistrat”, dacă este făcut public conform procedurilor prevăzute de prezentul regulament;

(b)

drept „desen sau model industrial comunitar înregistrat”, dacă este înregistrat conform procedurilor prevăzute de prezentul regulament.

(3)   Desenul sau modelul industrial comunitar are un caracter unitar. Produce aceleași efecte în întreaga Comunitate. Nu poate fi înregistrat, transferat, nu poate să facă obiectul unei renunțări sau al unei decizii de anulare, iar utilizarea sa nu poate fi interzisă, decât pentru întreaga Comunitate. Principiul menționat anterior se aplică, cu excepția cazurilor în care prezentul regulament dispune altfel.

Articolul 2

Oficiul

Oficiul de armonizare în cadrul pieței interne (mărci, desene și modele industriale), denumit în continuare „Oficiul”, înființat prin Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (6), denumit în continuare „regulamentul privind marca comunitară”, îndeplinește sarcinile atribuite de prezentul regulament.

TITLUL II

DREPTUL DESENELOR ȘI MODELELOR INDUSTRIALE

Secțiunea 1

Condițü de protecție

Articolul 3

Definiții

În înțelesul prezentului regulament:

(a)

„desen sau model industrial” înseamnă aspectul exterior al unui produs sau al unei părți a acestuia, care îi conferă, în special, caracteristicile liniilor, contururilor, culorilor, formei, texturii și/sau a materialelor și/sau a ornamentației produsului în sine;

(b)

„produs” înseamnă orice articol industrial sau artizanal, inclusiv, printre altele, piesele concepute spre a fi asamblate într-un produs complex, ambalaj, formă de prezentare, simboluri grafice și caractere tipografice, cu excepția programelor de calculator;

(c)

„produs complex” înseamnă un produs compus din mai multe piese ce pot fi înlocuite astfel încât să permită dezasamblarea și reasamblarea produsului.

Articolul 4

Condiții de protecție

(1)   Un desen sau un model industrial este protejat printr-un desen sau model industrial comunitar numai dacă are caracter individual și de noutate.

(2)   Un desen sau un model industrial aplicat unui produs sau încorporat într-un produs care constituie o piesă a unui produs complex este considerat ca având un caracter individual și de noutate numai dacă:

(a)

după încorporarea în produsul complex, piesa rămâne vizibilă la o utilizare normală a produsului și

(b)

caracteristicile vizibile ale piesei îndeplinesc, fiecare în parte, condițiile de noutate și de caracter individual.

(3)   Prin „utilizare normală” în înțelesul alineatului (2) litera (a) se înțelege utilizarea produsului de către utilizatorul final, cu excepția operațiunilor de întreținere, service sau reparații.

Articolul 5

Noutatea

(1)   Se consideră că un desen sau model industrial reprezintă o noutate dacă nici un desen sau model identic nu a fost făcut public:

(a)

în cazul unui desen sau model industrial comunitar neînregistrat, înainte de data la care desenul sau modelul pentru care se solicită protecție a fost făcut public pentru prima dată;

(b)

în cazul unui desen sau model industrial comunitar înregistrat, înainte de data de depunere a cererii de înregistrare a desenului sau modelului pentru care se solicită protecție sau, dacă se revendică o prioritate, înainte de data de prioritate.

(2)   Desenele sau modelele sunt considerate identice dacă caracteristicile lor diferă între ele numai la nivelul unor detalii nesemnificative.

Articolul 6

Caracterul individual

(1)   Se consideră că un desen sau un model industrial are caracter individual dacă impresia globală pe care o produce asupra utilizatorului avizat diferă de impresia produsă asupra unui asemenea utilizator de orice alt desen sau model care a fost făcut public:

(a)

în cazul unui desen sau model industrial comunitar neînregistrat, înainte de data la care desenul sau modelul pentru care se solicită protecție a fost făcut public pentru prima dată;

(b)

în cazul unui desen sau model industrial comunitar înregistrat, înainte de data de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă se revendică o prioritate, înainte de data de prioritate.

(2)   Pentru aprecierea caracterului individual trebuie să se ia în considerare gradul de libertate a autorului în elaborarea desenului sau a modelului.

Articolul 7

Divulgare

(1)   În sensul aplicării dispozițiilor articolelor 5 și 6, se consideră că un desen sau un model industrial a fost divulgat publicului dacă a fost publicat ca urmare a înregistrării sau în alt mod, sau a fost expus, utilizat în comerț sau făcut public în orice alt mod, înainte de data prevăzută la articolul 5 alineatul (1) litera (a) și la articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau articolul 5 alineatul (1) litera (b) și la articolul 6 alineatul (1) litera (b), după caz, cu excepția situațiilor în care aceste acțiuni nu ar fi putut deveni cunoscute, în cursul normal al afacerilor, grupurilor specializate din sectorul în cauză care funcționează în Comunitate. Cu toate acestea, nu se consideră divulgat publicului un desen sau un model care a fost divulgat numai unui terț, în condiții de confidențialitate explicite sau implicite.

(2)   În sensul dispozițiilor articolelor 5 și 6, nu se ia în considerare divulgarea dacă desenul sau modelul industrial pentru care se solicită protecția unui desen sau model industrial comunitar înregistrat a fost divulgat publicului:

(a)

de către autor sau succesorul acestuia în drepturi sau de către un terț, ca urmare a unor informații pe care le-a furnizat sau a unor acte îndeplinite de autor sau succesorul acestuia în drepturi și

(b)

pe parcursul perioadei de douăsprezece luni premergătoare datei de depunere a cererii de înregistrare sau datei de prioritate, dacă se revendică o prioritate.

(3)   Alineatul (2) se aplică și în cazul în care desenul sau modelul a fost divulgat publicului în urma unui comportament abuziv față de autor sau de succesorul acestuia în drepturi.

Articolul 8

Desene sau modele industriale impuse de funcția lor tehnică și desene sau modele industriale de interconexiuni

(1)   Un desen sau un model industrial comunitar nu conferă drepturi asupra caracteristicilor aspectului unui produs care sunt impuse exclusiv de funcția sa tehnică.

(2)   Un desen sau un model industrial comunitar nu conferă drepturi asupra caracteristicilor aspectului unui produs care trebuie să fie reproduse obligatoriu în forma și dimensiunile lor exacte pentru ca produsul în care este încorporat sau căruia i se aplică desenul sau modelul să poată fi racordat mecanic la un alt produs, să poată fi plasat în interiorul sau în jurul unui alt produs sau pus în contact cu un alt produs, astfel încât fiecare dintre produse să-și îndeplinească funcția proprie.

(3)   Prin derogare de la dispozițiile alineatului (2), un desen sau un model industrial comunitar conferă drepturi asupra unui desen sau model care respectă condițiile stabilite în articolele 5 și 6 și care are drept obiectiv acela de a permite asamblarea sau conectarea multiplă a unor produse interschimbabile în interiorul unui sistem modular.

Articolul 9

Desene sau modele industriale care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri

Un desen sau un model industrial comunitar nu conferă drepturi dacă desenul sau modelul contravine ordinii publice sau bunelor moravuri.

Secțiunea 2

Întinderea și durata protecției

Articolul 10

Întinderea protecției

(1)   Protecția conferită de desenul sau modelul industrial comunitar se întinde asupra oricărui desen sau model care nu produce asupra utilizatorului avizat o impresie vizuală globală diferită.

(2)   Pentru stabilirea întinderii protecției, trebuie să se ia în considerare gradul de libertate pe care-l deține autorul în realizarea desenului sau a modelului.

Articolul 11

Durata protecției pentru desenul sau modelul industrial comunitar neînregistrat

(1)   Un desen sau un model industrial care îndeplinește condițiile enumerate în secțiunea 1 este protejat în calitate de desen sau model industrial comunitar neînregistrat pe parcursul unei perioade de trei ani de la data la care desenul sau modelul a fost divulgat publicului pentru prima dată în cadrul Comunității.

(2)   În sensul alineatului (1), se consideră că un desen sau un model industrial a fost divulgat publicului în cadrul Comunității dacă a fost publicat, expus, utilizat în comerț sau făcut public în orice alt mod, în așa fel încât, în cursul normal al afacerilor, se poate presupune că acțiunea respectivă ar fi devenit cunoscută grupurilor specializate din sectorul în cauză care funcționează în Comunitate. Cu toate acestea, nu se consideră divulgat publicului un desen sau un model care a fost divulgat numai unui terț, în condiții de confidențialitate explicite sau implicite.

Articolul 12

Durata protecției pentru desenul sau modelul industrial comunitar înregistrat

Prin înregistrarea la Oficiu, un desen sau un model industrial care îndeplinește condițiile enumerate în secțiunea 1 este protejat în calitate de desen sau model industrial comunitar înregistrat pe parcursul unei perioade de cinci ani începând cu data la care a fost depusă cererea de înregistrare. Titularul dreptului poate obține prorogarea duratei protecției cu mai multe perioade de câte cinci ani, până la maximum douăzeci și cinci de ani de la data la care a fost depusă cererea.

Articolul 13

Reînnoire

(1)   Înregistrarea desenului sau modelului industrial comunitar se reînnoiește la cererea titularului sau a oricărei alte persoane autorizate în mod expres de acesta, cu condiția să se achite taxa de reînnoire.

(2)   Înainte de expirarea înregistrării, Oficiul îl informează în timp util pe titularul desenului sau al modelului industrial comunitar înregistrat, precum și pe orice titular al unui drept înscris în registrul desenelor sau modelelor industriale comunitare, menționat la articolul 72, denumit în continuare „registru”, cu privire la expirarea înregistrării pentru desenul sau modelul înregistrat în cauză. Absența acestei informări nu atrage răspunderea Oficiului.

(3)   Termenul de depunere a cererii de reînnoire și de achitare a taxei de reînnoire este de șase luni, expirând în ultima zi a lunii în decursul căreia se încheie perioada de protecție. Dacă se înregistrează întârzieri, termenul de depunere a cererii și de achitare a taxei poate fi prelungit cu șase luni, începând din a doua zi de la data menționată la prima teză, sub rezerva achitării unei taxe suplimentare în decursul acestui termen suplimentar.

(4)   Reînnoirea produce efecte din ziua următoare datei la care expiră înregistrarea. Aceasta se consemnează în registru.

Secțiunea 3

Dreptul asupra desenului sau modelului industrial comunitar

Articolul 14

Dreptul asupra desenului sau modelului industrial comunitar

(1)   Dreptul asupra desenului sau modelului industrial comunitar aparține autorului sau succesorului în drepturi al acestuia.

(2)   Dacă mai multe persoane au realizat un desen sau un model împreună, dreptul asupra desenului sau modelului industrial comunitar le aparține în comun.

(3)   Cu toate acestea, dacă un desen sau un model este realizat de un salariat în cadrul atribuțiilor sale de serviciu sau la cererea expresă a angajatorului său, dreptul asupra desenului sau modelului industrial aparține angajatorului, cu excepția situațiilor în care există dispoziții contrare sau convenție contrară în legislația internă aplicabilă.

Articolul 15

Revendicarea dreptului asupra unui desen sau a unui model industrial comunitar

(1)   Dacă un desen sau un model industrial comunitar neînregistrat este divulgat sau revendicat de o persoană care nu este îndreptățită în temeiul articolului 14 sau dacă un desen sau un model comunitar înregistrat a fost depus sau înregistrat în numele unei astfel de persoane, persoana îndreptățită în temeiul articolului menționat, fără a aduce atingere oricăror altor drepturi sau acțiuni, poate revendica să fie recunoscută drept titular legitim al desenului sau al modelului industrial comunitar în cauză.

(2)   Dacă o persoană are împreună cu o alta dreptul asupra unui desen sau model industrial comunitar, aceasta poate revendica să fie recunoscută drept cotitular.

(3)   Acțiunile menționate la alineatele (1) și (2) se prescriu într-un termen de trei ani de la data publicării în cazul unui desen sau al unui model industrial comunitar înregistrat, respectiv de la data divulgării în cazul unui desen sau model industrial comunitar neînregistrat. Dispoziția nu se aplică dacă persoana care nu are dreptul asupra desenului sau modelului industrial comunitar a acționat cu rea-credință în momentul în care desenul sau modelul în cauză a fost depus sau divulgat ori încredințat.

(4)   În cazul unui desen sau al unui model industrial comunitar înregistrat, în registru trebuie înscrise următoarele elemente:

(a)

menționarea faptului că s-a introdus o acțiune în justiție în temeiul alineatului (1);

(b)

hotărârea având autoritate de lucru judecat privind acțiunea în justiție sau orice altă măsură care pune capăt procedurii;

(c)

orice modificare intervenită în dreptul de proprietate asupra desenului sau modelului comunitar înregistrat, ca efect al hotărârii având autoritate de lucru judecat.

Articolul 16

Efectele hotărârii judecătorești în ceea ce privește dreptul asupra desenului sau modelului industrial comunitar înregistrat

(1)   Dacă, urmare a unei acțiuni în justiție formulate în temeiul articolului 15 alineatul (1), are loc o schimbare completă în dreptul de proprietate asupra unui desen sau a unui model industrial comunitar înregistrat, licențele și celelalte drepturi se sting prin transcrierea în registru a titularului dreptului de proprietate.

(2)   Dacă, înainte de transcrierea în registru a introducerii acțiunii în justiție prevăzute la articolul 15 alineatul (1), titularul desenului sau al modelului industrial comunitar înregistrat sau licențiatul a exploatat desenul sau modelul industrial în Comunitate sau se pregătește în mod serios și efectiv în acest sens, îl poate exploata în continuare, cu condiția să solicite, în termenul prevăzut de regulamentul de punere în aplicare, o licență neexclusivă noului titular înscris în registru. Licența trebuie acordată pentru o perioadă rezonabilă și în condiții rezonabile.

(3)   Dispozițiile alineatului (2) nu se aplică dacă titularul desenului, al modelului industrial comunitar înregistrat sau al licenței a acționat cu rea-credință în momentul inițierii exploatării respectivului desen, model sau licență sau când s-a pregătit pentru o astfel de utilizare.

Articolul 17

Prezumția în favoarea titularului înregistrat

Persoana în numele căreia este înregistrat desenul sau modelul industrial comunitar sau, înainte de înregistrare, persoana în numele căreia a fost depusă cererea de înregistrare a desenului sau a modelului industrial comunitar este considerată a fi persoana care are capacitate procesuală în cadrul oricărei proceduri în fața Oficiului, precum și în orice alte proceduri.

Articolul 18

Dreptul autorului de a fi menționat

Similar solicitantulului sau titularului unui desen sau model industrial comunitar înregistrat, autorul are dreptul de a fi menționat în această calitate în fața Oficiului și în registru. Dacă desenul sau modelul este rezultatul unei munci de echipă, menționarea autorului poate fi înlocuită cu menționarea echipei.

Secțiunea 4

Efecte ale desenului sau modelului industrial comunitar

Articolul 19

Drepturi conferite de desenul sau modelul industrial comunitar

(1)   Desenul sau modelul industrial comunitar înregistrat conferă titularului său dreptul exclusiv de a-l utiliza și interzice oricărui terț utilizarea acestuia fără consimțământul titularului. Prin utilizare, în înțelesul prezentei dispoziții, se înțelege, în special, fabricarea, ofertarea, introducerea pe piață, importul, exportul sau utilizarea propriu-zisă a unui produs în care a fost încorporat sau căruia i s-a aplicat desenul sau modelul în cauză, precum și depozitarea produsului respectiv în scopurile menționate anterior.

(2)   Cu toate acestea, desenul sau modelul industrial comunitar neînregistrat nu conferă titularului său dreptul de a interzice actele menționate la alineatul (1) decât dacă utilizarea contestată rezultă din copierea desenului sau a modelului protejat.

Utilizarea contestată nu este considerată ca provenind din copierea desenului sau a modelului protejat dacă rezultă dintr-o muncă de creație independentă realizată de un autor despre care se poate afirma în mod justificat că nu cunoștea desenul sau modelul divulgat de titular.

(3)   Dispozițiile alineatului (2) se aplică în egală măsură unui desen sau unui model industrial comunitar înregistrat care face obiectul unei amânări a publicării, cu condiția ca informațiile relevante înscrise în registru și în dosarul aferent să nu fi fost divulgate publicului conform articolului 50 alineatul (4).

Articolul 20

Limitarea drepturilor conferite de un desen sau model industrial comunitar

(1)   Drepturile conferite de un desen sau model industrial comunitar nu se aplică în ceea ce privește:

(a)

actele îndeplinite în scop personal și în scopuri necomerciale;

(b)

actele îndeplinite în scopuri experimentale;

(c)

actele de reproducere în scopuri didactice sau bibliografice, cu condiția ca aceste acte să fie compatibile cu practicile comerciale loiale, să nu aducă atingere utilizării normale a desenului sau a modelului și să indice sursa.

(2)   În plus, drepturile conferite de un desen sau de un model industrial comunitar nu se exercită în ceea ce privește:

(a)

echipamentele de la bordul navelor sau aeronavelor înmatriculate într-o țară terță și care pătrund temporar pe teritoriul Comunității;

(b)

importul în Comunitate de piese demontate și accesorii, în vederea reparării vehiculelor în cauză;

(c)

executarea de reparații la vehiculele respective.

Articolul 21

Limitarea drepturilor

Drepturile conferite de desenul sau de modelul industrial comunitar nu se aplică actelor care implică un produs în care a fost încorporat sau căruia i se aplică desenul sau modelul care intră în sfera de protecție a desenului sau modelului industrial comunitar, dacă produsul a fost introdus pe piață pe teritoriul Comunității de către sau cu consimțământul titularului desenului sau al modelului industrial comunitar în cauză.

Articolul 22

Drepturile asupra desenului sau modelului industrial comunitar înregistrat întemeiate pe utilizarea anterioară

(1)   Se poate prevala de un drept întemeiat pe utilizarea anterioară orice terț care poate demonstra că, înainte de data de depunere a cererii sau, dacă se revendică prioritatea, înainte de data de prioritate, începuse să utilizeze cu bună-credință în Comunitate – sau se pregătea în mod serios în sensul unei astfel de utilizări – un desen sau un model industrial care intră în sfera de protecție a unui desen sau model industrial comunitar înregistrat și care nu constituie o copie a acestuia din urmă.

(2)   Dreptul întemeiat pe utilizarea anterioară îl îndreptățește pe terțul în cauză să exploateze desenul sau modelul industrial în scopurile pentru care începuse să îl utilizeze sau pentru care se pregătise în mod serios să îl utilizeze înainte de data depunerii cererii sau înainte de data de prioritate aferentă desenului sau modelului industrial comunitar înregistrat.

(3)   Dreptul întemeiat pe utilizarea anterioară nu oferă posibilitatea de a acorda unui terț o licență de exploatare a desenului sau modelului industrial în cauză.

(4)   Dacă terțul în cauză este o întreprindere, dreptul întemeiat pe utilizarea anterioară nu poate fi transferat decât împreună cu acea parte din activitatea întreprinderii în cadrul căreia s-a utilizat desenul sau modelul sau au avut loc pregătirile pentru o astfel de utilizare.

Articolul 23

Utilizarea de către guvern

Orice dispoziție din legislația unui stat membru prin care se autorizează utilizarea desenelor sau a modelelor naționale de către guvern sau în numele acestuia se poate aplica desenelor sau modelelor comunitare, dar numai în măsura în care respectiva utilizare este necesară în scopuri esențiale de apărare sau de securitate.

Secțiunea 5

Nulitate

Articolul 24

Declararea nulității

(1)   Un desen sau un model industrial comunitar înregistrat este declarat nul în urma unei cereri înaintate Oficiului, în conformitate cu procedura prevăzută de titlurile VI și VII sau de către o instanță competentă în materia desenelor și modelelor industriale comunitare, ca urmare a unei cereri reconvenționale în cadrul unei acțiuni în contrafacere.

(2)   Nulitatea înregistrării unui desen sau model industrial comunitar poate fi pronunțată chiar și după stingerea dreptului sau renunțarea la acesta.

(3)   Un desen sau un model industrial comunitar neînregistrat este declarat nul de către o instanță competentă în materia desenelor și modelelor comunitare, la cererea introdusă la instanța în cauză sau ca urmare a unei cereri reconvenționale în cadrul unei acțiuni în contrafacere.

Articolul 25

Cauze de nulitate

(1)   Un desen sau un model industrial comunitar poate fi declarat nul numai dacă:

(a)

desenul sau modelul nu corespunde definiției menționate la articolul 3 litera (a);

(b)

desenul sau modelul nu îndeplinește condițiile stabilite de articolele 4 - 9;

(c)

în temeiul unei hotărâri judecătorești, titularul nu are dreptul asupra desenului sau modelului industrial comunitar în înțelesul articolului 14;

(d)

desenul sau modelul industrial comunitar se află în conflict cu un desen sau model anterior care a fost divulgat publicului după data depunerii cererii de înregistrare sau – în cazul în care s-a revendicat o prioritate – după data de prioritate a desenului sau modelului comunitar și care este protejat începând cu o dată anterioară prin înregistrarea unui desen sau model industrial comunitar sau prin cerere de înregistrare a unui astfel de desen sau model ori prin înregistrarea unui desen sau model într-un stat membru sau printr-o cerere de obținere a dreptului aferent;

(e)

se utilizează un semn distinctiv într-un desen sau model ulterior și legislația comunitară sau legislația statului membru în cauză care reglementează respectivul semn îi conferă titularului dreptul de a interzice utilizarea în cauză;

(f)

desenul sau modelul constituie o utilizare neautorizată a unei opere protejate de legislația în domeniul dreptului de autor dintr-un stat membru;

(g)

desenul sau modelul constituie o utilizare abuzivă a unuia dintre elementele enumerate de articolul 6b din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale (denumită în continuare „Convenția de la Paris”) sau o utilizare abuzivă a altor semne, embleme sau blazoane decât cele prevăzute la articolul 6b menționat anterior, acestea prezentând un interes public deosebit pentru un anumit stat membru.

(2)   Cauza prevăzută la alineatul (1) litera (c) poate fi invocată numai de către persoana care este titular al desenului sau modelului industrial comunitar în sensul articolului 14.

(3)   Cauzele prevăzute la alineatul (1) literele (d), (e) și (f) pot fi invocate numai de către solicitantul sau titularul dreptului anterior.

(4)   Cauza prevăzută la alineatul (1) litera (g) poate fi invocată numai de către persoana sau instituția interesată de utilizarea în cauză.

(5)   Alineatele (3) și (4) nu aduc atingere libertății statelor membre de a prevedea că pot fi, de asemenea, invocate din oficiu de către autoritatea competentă a statului membru respectiv cauzele menționate la alineatul (1) literele (d) și (g).

(6)   Un desen sau un model industrial comunitar înregistrat care a fost anulat în conformitate cu alineatul (1) literele (b), (e), (f) sau (g) poate fi menținut într-o formă modificată dacă, în această formă, îndeplinește criteriile de acordare a protecției și dacă se păstrează astfel identitatea desenului sau a modelului. Prin „menținerea într-o formă modificată” se înțelege înregistrarea însoțită de o renunțare parțială din partea titularului desenului sau al modelului comunitar înregistrat ori înscrierea în registru a unei hotărâri judecătorești sau a unei decizii a Oficiului care pronunță nulitatea parțială a desenului sau a modelului comunitar înregistrat.

Articolul 26

Efectele nulității

(1)   Se consideră că desenul sau modelul industrial comunitar în cauză nu a avut, încă de la început, efectele prevăzute de prezentul regulament, drept pentru care a fost declarat nul.

(2)   Sub rezerva dispozițiilor de drept intern referitoare fie la acțiunea în repararea prejudiciului cauzat de neglijența sau de reaua-credință a titularului desenului sau modelului comunitar, fie la îmbogățirea fără justă cauză, efectul retroactiv al nulității desenului sau modelului industrial comunitar nu aduce atingere:

(a)

hotărârilor pronunțate în acțiunile în contrafacere care au dobândit autoritate de lucru judecat și au fost executate înainte de pronunțarea hotărârii de anulare;

(b)

contractelor încheiate anterior pronunțării hotărârii de anulare, în măsura în care au fost executate înainte de pronunțarea hotărârii în cauză; cu toate acestea, în măsura în care circumstanțele justifică acest lucru, se poate solicita, din rațiuni de echitate, restituirea sumelor vărsate în temeiul contractului.

TITLUL III

DESENELE ȘI MODELELE INDUSTRIALE COMUNITARE CA OBIECT AL DREPTULUI DE PROPRIETATE

Articolul 27

Asimilarea desenelor sau modelelor industriale comunitare desenelor sau modelelor industriale naționale

(1)   Cu excepția dispozițiilor contrare prevăzute de articolele 28, 29, 30, 31 și 32, desenul sau modelul industrial comunitar, în calitatea sa de obiect al dreptului de proprietate, este tratat, în totalitatea sa și pe întreg teritoriul Comunității, drept desen sau model industrial al statului membru pe teritoriul căruia:

(a)

titularul are sediul sau domiciliul la data luată în considerare sau

(b)

dacă litera (a) nu se aplică, titularul are o unitate la data luată în considerare.

(2)   Dacă este vorba despre un desen sau un model industrial comunitar înregistrat, alineatul (1) se aplică pe baza înscrierilor din registru.

(3)   În caz de cotitularitate, dacă există mai mulți titulari care îndeplinesc condițiile enunțate la alineatul (1), statul membru prevăzut în prezentul alineat este determinat:

(a)

luându-se în considerare cotitularul desemnat de comun acord de către titulari, dacă este vorba despre un desen sau model industrial comunitar neînregistrat;

(b)

luându-se în considerare primul cotitular în ordinea înscrierii în registru, dacă este vorba despre un desen sau model industrial comunitar înregistrat.

(4)   Dacă nu se pot aplica alineatele (1), (2) și (3), statul membru prevăzut la alineatul (1) este cel pe teritoriul căruia își are sediul Oficiul.

Articolul 28

Transferul desenului sau modelului industrial comunitar înregistrat

Transferul desenului sau modelului industrial comunitar înregistrat este supus următoarelor dispoziții:

(a)

la cererea uneia dintre părți, transferul este înscris în registru și se publică;

(b)

atât timp cât transferul nu a fost încă înscris în registru, succesorul în drepturi nu se poate prevala de drepturile care decurg din înregistrarea desenului sau modelului industrial comunitar;

(c)

dacă în relațiile cu Oficiul trebuie respectate anumite termene, succesorul în drepturi poate depune la Oficiu declarațiile prevăzute în acest sens imediat ce Oficiul a primit cererea de înregistrare a transferului;

(d)

toate documentele care, în temeiul articolului 66, trebuie notificate titularului desenului sau al modelului industrial comunitar înregistrat, sunt transmise de Oficiu către persoana înregistrată ca titular sau, dacă este cazul, către reprezentantul acesteia.

Articolul 29

Drepturi reale asupra unui desen sau model industrial comunitar înregistrat

(1)   Desenul sau modelul industrial comunitar înregistrat poate fi gajat sau poate face obiectul unor drepturi reale.

(2)   La cererea uneia dintre părți, drepturile menționate la alineatul (1) sunt înscrise în registru și se publică.

Articolul 30

Executare silită

(1)   Desenul sau modelul industrial comunitar înregistrat poate face obiectul unor măsuri de executare silită.

(2)   În materia procedurii de executare silită a unui desen sau model industrial comunitar înregistrat, competența exclusivă aparține instanțelor și autorităților din statul membru determinat în conformitate cu articolul 27.

(3)   La solicitarea uneia dintre părți, executarea silită se înscrie în registru și se publică.

Articolul 31

Procedura de insolvență

(1)   Singura procedură de insolvență în care poate fi inclus un desen sau model industrial comunitar este cea deschisă în statul membru pe teritoriul căruia este situat centrul principal de interese al debitorului.

(2)   În caz de coproprietate asupra unui desen sau model industrial comunitar, alineatul (1) se aplică pentru cota coproprietarului.

(3)   Dacă un desen sau model industrial comunitar este inclus într-o procedură de insolvență, acest fapt trebuie înscris în registru și se publică în Buletinul desenelor sau modelelor industriale comunitare menționat la articolul 73 alineatul (1), la cererea autorității naționale competente.

Articolul 32

Licențe

(1)   Desenul sau modelul industrial comunitar poate face obiectul unor licențe valabile pe o parte din sau pe întreg teritoriul Comunității. Licențele pot fi exclusive sau neexclusive.

(2)   Fără a aduce atingere eventualelor acțiuni întemeiate pe dreptul contractual, titularul poate invoca drepturile conferite de desenul sau modelul industrial comunitar împotriva unui licențiat care încalcă una dintre clauzele contractului de licență în ceea ce privește durata acestuia, forma acoperită de desen sau model, gama de produse pentru care s-a acordat licența și calitatea produselor fabricate de licențiat.

(3)   Fără a aduce atingere prevederilor din contractul de licență, licențiatul nu poate declanșa o procedură referitoare la contrafacerea unui desen sau model industrial comunitar decât cu acordul titularului acestuia. Cu toate acestea, titularul unei licențe exclusive poate iniția o asemenea procedură dacă, somat fiind, titularul desenului sau modelului industrial comunitar nu introduce el însuși o acțiune în contrafacere în termenul adecvat.

(4)   Pentru a obține repararea prejudiciului suferit, orice licențiat are dreptul de a interveni în justiție în cadrul acțiunii în contrafacere inițiate de titularul desenului sau modelului industrial comunitar.

(5)   La solicitarea uneia dintre părți, acordarea sau transferul unei licențe asupra unui desen sau model industrial comunitar înregistrat se înscrie în registru și se publică.

Articolul 33

Opozabilitate față de terți

(1)   Opozabilitatea față de terți a actelor juridice menționate la articolele 28, 29, 30 și 32 este reglementată prin legislația statului membru determinat în conformitate cu articolul 27.

(2)   Pentru desenele sau modelele industriale comunitare înregistrate, actele juridice menționate la articolul 28, 29 și 32 devin opozabile terților în toate statele membre numai după înscrierea în registru. Cu toate acestea, înainte de înscriere, un asemenea act este opozabil terților care au dobândit drepturi asupra desenului sau modelului comunitar înregistrat după data actului în cauză, dar care aveau cunoștință despre act în momentul dobândirii drepturilor.

(3)   Alineatul (2) nu se aplică unei persoane care dobândește desenul sau modelul comunitar înregistrat sau un drept asupra desenului sau modelului comunitar înregistrat prin transferul întregii întreprinderi sau prin alt tip de succesiune cu titlu universal.

(4)   Până la intrarea în vigoare în statele membre a unor dispoziții comune în materie de insolvență, opozabilitatea față de terți este reglementată prin legislația statului membru unde s-a deschis pentru prima dată procedura în cauză, în conformitate cu dreptul intern sau cu reglementările relevante în domeniu.

Articolul 34

Cererea de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar ca obiect al dreptului de proprietate

(1)   Cererea de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar ca obiect al dreptului de proprietate este considerată, în totalitate și pentru întreg teritoriul Comunității, drept înregistrarea unui desen sau model industrial al statului membru determinat în conformitate cu articolul 27.

(2)   Articolele 28, 29, 30, 31, 32 și 33 se aplică, mutatis mutandis, cererilor de înregistrare a desenelor sau modelelor industriale comunitare. Dacă punerea în aplicare a uneia dintre aceste dispoziții este condiționată de înscrierea în registru, această formalitate trebuie îndeplinită cu ocazia înregistrării desenului sau a modelului industrial comunitar.

TITLUL IV

CEREREA DE ÎNREGISTRARE A UNUI DESEN SAU MODEL INDUSTRIAL COMUNITAR

Secțiunea 1

Depunerea cererii și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească aceasta

Articolul 35

Depunerea și transmiterea cererii de înregistrare

(1)   Cererea de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar se poate depune, la alegerea solicitantului:

(a)

la Oficiu sau

(b)

la serviciul central competent în domeniul proprietății industriale al unui stat membru sau

(c)

în țările din Benelux, la Oficiul desenelor sau modelelor industriale din Benelux.

(2)   Dacă cererea a fost depusă la serviciul central competent în domeniul proprietății industriale al unui stat membru sau la Oficiul desenelor sau modelelor industriale din Benelux, serviciul sau oficiul în cauză ia toate măsurile necesare pentru a transmite Oficiului cererea în termen de două săptămâni de la depunerea acesteia. Există posibilitatea ca solicitantului să i se ceară o taxă, care nu depășește costul administrativ al recepției și transmiterii cererii.

(3)   Imediat după primirea cererii transmise de serviciul central competent în domeniul proprietății industriale al unui stat membru sau de Oficiul desenelor sau modelelor industriale din Benelux, Oficiul îl informează pe solicitant cu privire la aceasta, menționând data la care a primit cererea.

(4)   După zece ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia redactează un raport privind funcționarea sistemului de depunere a cererilor de înregistrare a desenelor sau modelelor industriale comunitare, însoțit, dacă este cazul, de propuneri de modificare a sistemului.

Articolul 36

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cererea

(1)   Cererea de înregistrare a unui desen sau a unui model industrial comunitar trebuie să conțină:

(a)

solicitarea de înregistrare,

(b)

datele de identificare a solicitantului,

(c)

o reprezentare a desenului sau a modelului care să poată fi reprodusă. Cu toate acestea, dacă cererea se referă la un desen și conține o solicitare de amânare a publicării în temeiul articolului 50, reprezentarea desenului poate fi înlocuită cu un specimen.

(2)   Cererea trebuie să conțină, de asemenea, indicarea produselor în care urmează să se încorporeze desenul sau modelul în cauză sau cărora li se va aplica respectivul desen sau model industrial.

(3)   În plus, cererea poate să conțină:

(a)

o descriere care să explice reprezentarea sau specimenul;

(b)

o cerere de amânare a publicării înregistrării în conformitate cu articolul 50;

(c)

informații care să permită identificarea reprezentantului, dacă solicitantul a desemnat un reprezentant;

(d)

o clasificare pe clase a produselor care urmează să încorporeze desenul sau modelul în cauză sau cărora li se va aplica respectivul desen sau model;

(e)

menționarea autorului sau a echipei de autori sau o declarație pe proprie răspundere a solicitantului care să ateste că autorul sau echipa de autori a (au) renunțat la dreptul de a fi menționat (menționați).

(4)   Cererea implică plata taxei de înregistrare și a taxei de publicare. Dacă s-a depus o cerere de amânare în conformitate cu articolul 3 litera (b), taxa de publicare este înlocuită de taxa de amânare a publicării.

(5)   Cererea trebuie să îndeplinească, de asemenea, condițiile prevăzute de regulamentul de punere în aplicare.

(6)   Informațiile menționate la alineatul (2) și la alineatul (3) literele (a) și (d) nu aduc atingere sferei de protecție a desenului sau a modelului în sine.

Articolul 37

Depozitul multiplu

(1)   Se pot include mai multe desene industriale sau modele industriale într-un depozit multiplu de desene sau modele industriale comunitare. Cu excepția ornamentelor, această posibilitate poate fi folosită cu condiția ca produsele care urmează să încorporeze desenele sau modelele sau cărora li se vor aplica aceste desene industriale sau modele să facă parte din aceeași clasă a Clasificării internaționale a desenelor și modelelor industriale.

(2)   Pe lângă plata taxelor menționate la articolul 36 alineatul (4), depozitul multiplu implică plata unei taxe suplimentare de înregistrare și a unei taxe suplimentare de publicare. Dacă depozitul multiplu conține o cerere de amânare a publicării, taxa suplimentară de publicare este înlocuită de taxa suplimentară de amânare a publicării. Taxele suplimentare se calculează pe bază de procentaje din taxele de bază aplicabile fiecărui desen sau model suplimentar.

(3)   Depozitul multiplu trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de regulamentul de punere în aplicare.

(4)   În sensul prezentului regulament, fiecare dintre desenele sau modelele unui depozit multiplu sau o înregistrare multiplă poate fi tratat(ă) independent de celelalte. Un desen sau model industrial poate, independent de celelalte, să fie pus în aplicare, să facă obiectul unor licențe, al unor drepturi reale, al unei executări silite, să fie inclus într-o procedură de insolvență, să facă obiectul unei renunțări, al unei reînnoiri, al unei cesionări, al unei amânări a publicării sau să fie declarat nul. Depozitul multiplu sau înregistrarea multiplă pot fi divizate în depozite separate sau în înregistrări separate numai în condițiile prevăzute de regulamentul de punere în aplicare.

Articolul 38

Data de depunere

(1)   Data de depunere a cererii de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar este data la care documentele cuprinzând informațiile prevăzute la articolul 36 alineatul (1) sunt depuse la Oficiu sau, dacă cererea este depusă la oficiul central competent în domeniul proprietății industriale al unui stat membru sau la Oficiul desenelor sau modelelor industriale din Benelux, data la care documentele în cauză sunt depuse la oficiul în cauză.

(2)   Dacă cererea este depusă la oficiul central competent în domeniul proprietății industriale al unui stat membru sau la Oficiul desenelor sau modelelor industrial din Benelux și parvine Oficiului după mai mult de două luni de la depunerea documentelor cuprinzând informațiile prevăzute la articolul 36 alineatul (1), prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), data de depunere a cererii este data la care Oficiul a primit documentele în cauză.

Articolul 39

Valoarea de depozit național a depozitului comunitar

Cererea de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar căreia i-a fost atribuită o dată de depunere are, în statele membre, valoarea de depozit național reglementar luând în considerare, dacă este cazul, dreptul de prioritate invocat în sprijinul cererii în cauză.

Articolul 40

Clasificare

În sensul prezentului regulament, se aplică anexa la Aranjamentul de la Locarno privind clasificarea internațională a desenelor și modelelor industriale, semnat la 8 octombrie 1968.

Secțiunea 2

Prioritate

Articolul 41

Dreptul de prioritate

(1)   Persoana care a depus în mod corespunzător o cerere de înregistrare a unui desen sau model industrial sau a unui model de utilitate pentru sau în unul dintre statele membre care este parte la Convenția de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului sau succesorul acesteia în drepturi beneficiază, la depunerea cererii de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar pentru același desen sau model ori pentru același model de utilitate, de un drept de prioritate pentru o perioadă de șase luni începând cu data de depunere a primei cereri.

(2)   Se recunoaște că dă naștere dreptului de prioritate orice depozit având valoare de depozit național reglementar în temeiul dreptului intern al statului în cauză sau orice depozit realizat în temeiul acordurilor bilaterale sau multilaterale.

(3)   Prin „depozit național reglementar” se înțelege orice depozit considerat suficient pentru a stabili data la care a fost depusă cererea, indiferent de soluționarea acordată ulterior cererii în cauză.

(4)   Pentru a stabili prioritatea, se consideră drept primă cerere o cerere ulterioară de înregistrare a unui desen sau model industrial care a făcut deja obiectul unei prime cereri anterioare în sau pentru același stat, cu condiția ca, la data de depunere a cererii ulterioare, cererea anterioară să fi fost retrasă, abandonată sau refuzată fără a fi fost supusă unei inspecții publice și fără a fi lăsat să subziste drepturi și cu condiția ca cererea respectivă să nu fi constituit deja temei de revendicare a unui drept de prioritate. Astfel, cererea anterioară nu mai poate fi folosită pentru revendicarea dreptului de prioritate.

(5)   Dacă prima depunere de cerere s-a realizat într-un stat care nu este parte la Convenția de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului, alineatele (1)-(4) se aplică numai dacă statul în cauză, conform constatărilor publicate, acordă, pe baza unei depuneri de cerere la Oficiu, un drept de prioritate supus anumitor condiții și având efecte echivalente celor prevăzute în prezentul regulament.

Articolul 42

Revendicarea priorității

Solicitantul înregistrării unui desen sau model industrial comunitar care dorește să se prevaleze de prioritatea unei cereri anterioare trebuie să prezinte o declarație de prioritate și o copie a cererii anterioare. Dacă limba cererii anterioare nu este una dintre limbile de lucru ale Oficiului, acesta poate solicita o traducere a cererii anterioare într-una dintre limbile sale de lucru.

Articolul 43

Efect al dreptului de prioritate

Efectul dreptului de prioritate constă în aceea că data de prioritate este considerată a fi data de depunere a cererii de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar în înțelesul articolelor 5, 6, 7 și 22, al articolului 25 alineatul (1) litera (d) și al articolului 50 alineatul (1).

Articolul 44

Prioritate de expunere

(1)   Dacă solicitantul unui desen sau al unui model industrial comunitar înregistrat a divulgat produsele în care a fost încorporat desenul sau modelul sau cărora li s-a aplicat desenul sau modelul respectiv în cadrul expozițiilor internaționale oficiale sau recunoscute în mod oficial în sensul Convenției privind expozițiile internaționale semnate la Paris la 22 noiembrie 1928, poate să se prevaleze de dreptul de prioritate în sensul articolului 43 începând cu data primei divulgări a produselor, cu condiția să depună cererea în termen de șase luni de la data primei divulgări a produselor respective.

(2)   Orice solicitant care dorește să se prevaleze de prioritate conform alineatului (1) trebuie, în condițiile stabilite de regulamentul de punere în aplicare, să facă dovada că a prezentat în cadrul expoziției produsele care au încorporat desenul sau modelul ori cărora li s-a aplicat desenul sau modelul respectiv.

(3)   O prioritate de expunere acordată într-un stat membru sau într-o țară terță nu prorogă termenul de valabilitate al priorității prevăzut la articolul 41.

TITLUL V

PROCEDURĂ DE ÎNREGISTRARE

Articolul 45

Examinarea conformității cererii cu condițiile de formă privind depozitul

(1)   Oficiul examinează respectarea de către cerere a condițiilor necesare pentru acordarea unei date depozitului, în conformitate cu articolul 36 alineatul (1).

(2)   Oficiul examinează dacă:

(a)

cererea îndeplinește celelalte condiții prevăzute la articolul 36 alineatele (2), (3), (4) și (5) și, în cazul unui depozit multiplu, condițiile prevăzute la articolul 37 alineatele (1) și (2);

(b)

cererea îndeplinește condițiile de formă stabilite de regulamentul de punere în aplicare în vederea aplicării dispozițiilor articolelor 36 și 37;

(c)

sunt îndeplinite condițiile menționate la articolul 77 alineatul (2);

(d)

sunt îndeplinite cerințele referitoare la revendicarea unei priorități, în cazul în care o prioritate este revendicată.

(3)   Regulamentul de punere în aplicare stabilește normele de examinare a conformității cererii cu condițiile de formă privind depozitul.

Articolul 46

Nereguli care pot fi remediate

(1)   Dacă Oficiul constată, în cadrul examinării prevăzute la articolul 45, nereguli care pot fi remediate, acesta invită solicitantul să le remedieze în termenul prevăzut.

(2)   Dacă neregulile se referă la condițiile menționate la articolul 36 alineatul (1) și dacă solicitantul se conformează invitației Oficiului în termenul prevăzut, acesta din urmă acordă ca dată a depozitului data la care neregulile constatate au fost remediate. Dacă remedierea neregulilor nu se realizează în termenul prevăzut, cererea nu este tratată drept cerere de înregistrare a unui desen sau a unui model comunitar.

(3)   Dacă neregulile se referă la condițiile menționate la articolul 45 alineatul (2) literele (a), (b) și (c), inclusiv plata taxelor, și dacă solicitantul se conformează invitației Oficiului în termenul prevăzut, acesta din urmă acordă ca dată a depozitului data inițială de depunere a cererii. Dacă remedierea neregulilor constatate sau a neefectuării plății nu se realizează în termenul prevăzut, Oficiul respinge cererea.

(4)   Dacă neregulile se referă la condițiile menționate la articolul 45 alineatul (2) litera (d) și solicitantul nu le remediază în termenul prevăzut, se pierde dreptul de prioritate asupra cererii.

Articolul 47

Motive de respingere a cererilor de înregistrare

(1)   Dacă Oficiul constată, în cadrul examinării prevăzute la articolul 45, că desenul sau modelul industrial care face obiectul unei cereri de protecție:

(a)

nu se încadrează în definiția menționată la articolul 3 litera (a) sau

(b)

contravine ordinii publice sau bunelor moravuri, Oficiul respinge cererea.

(2)   Cererea nu poate fi respinsă înainte ca solicitantului să i se fi acordat posibilitatea de a-și retrage sau modifica cererea sau de a-și prezenta observațiile.

Articolul 48

Înregistrare

Dacă cererea îndeplinește condițiile pe care trebuie să le respecte o cerere de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar și în măsura în care cererea în cauză nu a fost respinsă în temeiul articolului 47, Oficiul înscrie cererea în registrul desenelor sau modelelor comunitare, ca desen sau model industrial comunitar înregistrat. Înscrierea în registru poartă data de depunere a cererii menționată la articolul 38.

Articolul 49

Publicare

În urma înregistrării, Oficiul publică desenul sau modelul industrial comunitar în Buletinul desenelor sau modelelor comunitare, în conformitate cu articolul 73 alineatul (1). Regulamentul de punere în aplicare menționează elementele care trebuie să facă obiectul publicării.

Articolul 50

Amânarea publicării

(1)   Solicitantul unui desen sau model industrial comunitar înregistrat poate solicita, în momentul depunerii cererii, amânarea publicării desenului sau modelului industrial comunitar înregistrat pe o perioadă de treizeci de luni de la data depunerii cererii sau, dacă s-a revendicat o prioritate, de la data de prioritate.

(2)   În urma cererii în cauză, dacă se îndeplinesc condițiile menționate la articolul 48, desenul sau modelul industrial comunitar înregistrat este înscris în registru, fără ca reprezentarea desenului sau a modelului ori dosarul referitor la cerere să poată fi consultate de public, sub rezerva aplicării dispozițiilor articolului 74 alineatul (2).

(3)   Oficiul publică în Buletinul desenelor sau modelelor industriale comunitare o mențiune privind amânarea publicării desenului sau a modelului industrial comunitar înregistrat. Mențiunea respectivă este însoțită de informații care permit identificarea titularului desenului sau al modelului industrial comunitar înregistrat, data de depunere a cererii și orice alte informații prevăzute de regulamentul de punere în aplicare.

(4)   La expirarea perioadei de amânare sau, la cererea titularului, la orice dată anterioară, Oficiul deschide spre consultare publică toate înscrierile în registru, precum și dosarul privind cererea de înregistrare, și publică desenul sau modelul comunitar înregistrat în Buletinul desenelor sau modelelor industriale comunitare, cu condiția ca, în termenul prevăzut de regulamentul de punere în aplicare:

(a)

să se fi achitat taxa de publicare și, în cazul unei cereri multiple, taxa de publicare suplimentară;

(b)

dacă se face uz de posibilitatea oferită de articolul 36 alineatul (1) litera (c), titularul să fi depus la Oficiu reprezentarea desenului.

Dacă titularul nu se conformează dispozițiilor menționate anterior, se consideră că desenul sau modelul industrial comunitar înregistrat nu a avut încă de la început efectele menționate în prezentul regulament.

(5)   În cazul unui depozit multiplu, este suficient ca dispozițiile alineatului (4) să se aplice numai unora dintre desenele sau modelele care fac obiectul depozitului multiplu.

(6)   Introducerea unei acțiuni în justiție în temeiul desenului sau modelului industrial comunitar înregistrat pe parcursul perioadei de amânare a publicării este condiționată de necesitatea ca informațiile cuprinse în registru și în dosarul referitor la cerere să fie comunicate persoanei împotriva căreia s-a intentat acțiunea.

TITLUL VI

RENUNȚARE ȘI NULITATEA DESENULUI SAU MODELULUI INDUSTRIAL COMUNITAR

Articolul 51

Renunțare

(1)   Renunțarea la desenul sau modelul comunitar industrial înregistrat se notifică în scris de către titular Oficiului. Renunțarea produce efecte numai după înscrierea sa în registru.

(2)   În cazul renunțării la un desen sau model industrial comunitar a cărui publicare a fost amânată, se consideră că desenul sau modelul comunitar în cauză nu a avut încă de la început efectele menționate de prezentul regulament.

(3)   Un desen sau model industrial comunitar înregistrat poate face obiectul unei renunțări parțiale, cu condiția ca forma modificată a respectivului desen sau model să îndeplinească criteriile de acordare a protecției și să se păstreze identitatea desenului sau modelului.

(4)   Renunțarea poate fi înscrisă în registru numai cu consimțământul titularului unui drept înscris în registrul desenelor sau modelelor comunitare. Dacă există o licență înscrisă în registru, renunțarea poate fi înscrisă numai după ce titularul desenului sau al modelului comunitar înregistrat demonstrează că a informat licențiatul cu privire la intenția sa de renunțare. Înscrierea în registru se face la expirarea termenului prevăzut de regulamentul de punere în aplicare.

(5)   Dacă s-a intentat o acțiune în revendicarea dreptului asupra unui desen sau model industrial comunitar înregistrat, în conformitate cu articolul 14, în fața unei instanțe competente în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare, Oficiul efectuează înscrierea în registru a renunțării numai cu consimțământul solicitantului.

Articolul 52

Cerere de declarare a nulității

(1)   Sub rezerva aplicării dispozițiilor articolului 25 alineatele (2), (3), (4) și (5), orice persoană fizică sau juridică, precum și orice autoritate publică autorizată în acest sens, poate prezenta Oficiului o cerere de declarare a nulității unui desen sau model industrial comunitar înregistrat.

(2)   Cererea trebuie prezentată în scris și motivată. Cererea se consideră ca fiind introdusă numai după achitarea taxei aferente cererii de declarare a nulității.

(3)   Cererea de declarare a nulității este inadmisibilă dacă o instanță competentă în materia desenelor sau modelelor industriale comunitare a pronunțat deja o hotărâre în ceea ce privește o cerere având același obiect și aceeași cauză și între aceleași părți, dacă hotărârea respectivă a dobândit autoritate de lucru judecat.

Articolul 53

Examinarea cererii

(1)   Dacă Oficiul consideră că o anumită cerere în declararea nulității este admisibilă, acesta examinează dacă cauzele de nulitate menționate la articolul 25 se opun menținerii desenului sau modelului industrial comunitar înregistrat.

(2)   În cursul examinării cererii, efectuate în conformitate cu regulamentul de punere în aplicare, Oficiul invită părțile, ori de câte ori este necesar, să-și prezinte, în termenul alocat, observațiile referitoare la comunicările prezentate de celelalte părți sau de Oficiu.

(3)   Hotărârea prin care se pronunță nulitatea desenului sau modelului industrial comunitar înregistrat este înscrisă în registrul desenelor sau modelelor industriale comunitare din momentul în care este definitivă.

Articolul 54

Participarea la procedură a presupusului vinovat de contrafacere

(1)   Dacă s-a depus o cerere de declarare a nulității pentru un desen sau model industrial comunitar înregistrat și Oficiul nu a luat încă o hotărâre definitivă, orice terț care face dovada că a fost declanșată împotriva sa o procedură în contrafacere fondată pe același desen sau model industrial comunitar poate participa la procedura în nulitate, cu condiția să prezinte cererea de declarare a nulității în termen de trei luni de la data la care a fost introdusă acțiunea în contrafacere.

Prezenta dispoziție se aplică oricărui terț care face dovada că, după ce titularul desenului sau modelului comunitar i-a cerut să înceteze presupusa contrafacere a desenului sau modelului în cauză, a introdus împotriva titularului o acțiune vizând constatarea judiciară a faptului că acesta nu este autor al contrafacerii.

(2)   Cererea de intervenție în justiție trebuie prezentată în scris și motivată. Aceasta produce efecte numai după achitarea taxei prevăzute la articolul 52 alineatul (2). În continuare, sub rezerva excepțiilor prevăzute de regulamentul de punere în aplicare, cererea este tratată drept cerere de declarare a nulității.

TITLUL VII

ACȚIUNI

Articolul 55

Hotărâri care pot fi supuse unei căi de atac

(1)   Deciziile examinatorilor, cele ale diviziei administrative a mărcilor, desenelor și modelelor industriale și a aspectelor juridice, precum și cele ale diviziilor de anulare pot fi supuse unei căi de atac. Calea de atac are efect suspensiv.

(2)   O hotărâre care nu pune capăt unei proceduri în privința uneia dintre părți nu poate fi supusă unei căi de atac decât după hotărârea finală, cu excepția cazului în care hotărârea respectivă prevede posibilitatea unei căi de atac independente.

Articolul 56

Persoane îndreptățite să introducă o cale de atac și să se constituie părți în instanță

Orice parte la procedura care a avut drept rezultat o hotărâre poate introduce o cale de atac împotriva respectivei hotărâri, atât timp cât aceasta din urmă nu a fost pronunțată în favoarea sa. Celelalte părți la procedura respectivă sunt, de drept, părți la procedura căii de atac.

Articolul 57

Termen și formă

Calea de atac trebuie formulată în scris la Oficiu în termen de două luni de la data notificării hotărârii. Calea de atac se consideră ca fiind înaintată numai după achitarea taxei pentru calea de atac. În termen de patru luni de la data notificării hotărârii, trebuie depus un memoriu în care să se expună motivele de atac.

Articolul 58

Reexaminare preliminară

(1)   Dacă organul a cărui hotărâre este atacată consideră calea de atac admisibilă și întemeiată, trebuie să revină asupra hotărârii. Prezenta dispoziție nu se aplică dacă procedura opune persoana care a introdus calea de atac unei alte părți.

(2)   Dacă nu se revine asupra hotărârii în termen de o lună de la data primirii memoriului în care sunt expuse motivele de atac, aceasta trebuie deferită imediat camerei de recurs, fără aviz asupra fondului.

Articolul 59

Examinarea căii de atac

(1)   Dacă calea de atac este admisibilă, camera de recurs cercetează dacă se poate pronunța asupra acesteia.

(2)   În cursul examinării căii de atac, camera de recurs invită părțile, ori de câte ori este necesar, să-și prezinte, în termenul alocat, observațiile referitoare la comunicările prezentate de celelalte părți sau de instanță.

Articolul 60

Hotărâre privind calea de atac

(1)   În urma examenului de fond asupra căii de atac, camera de recurs se pronunță asupra acesteia. Aceasta poate fie să exercite competențele organului care a pronunțat hotărârea atacată, fie să retrimită cauza spre soluționare organului în cauză.

(2)   În cazul în care camera de recurs retrimite cauza spre soluționare organului care a pronunțat hotărârea atacată, acest organ este obligat să țină seama de considerentele și de dispozitivul hotărârii pronunțate de camera de recurs, cu condiția ca împrejurările cauzei să fi rămas aceleași.

(3)   Hotărârile camerelor de recurs produc efecte numai de la data expirării termenului menționat la articolul 61 alineatul (5) sau, dacă în acest termen a fost înaintată o acțiune în fața Curții de Justiție, de la data respingerii căii de atac în cauză.

Articolul 61

Acțiune în fața Curții de Justiție

(1)   Hotărârile camerelor de recurs prin care se pronunță asupra unei căi de atac pot face obiectul unei acțiuni în fața Curții de Justiție.

(2)   Acțiunea se înaintează pe motive de necompetență, încălcarea unor norme fundamentale de procedură, nerespectarea tratatului, nerespectarea dispozițiilor prezentului regulament sau a oricărei norme de drept privind aplicarea acestuia sau abuzul de putere.

(3)   Curtea de Justiție are competența atât de a anula, cât și de a modifica hotărârea atacată.

(4)   Calea de atac este deschisă oricărei părți la procedura înaintea camerei de recurs, în măsura în care hotărârea nu a fost pronunțată în favoarea sa.

(5)   Acțiunea se introduce în fața Curții de Justiție în termen de două luni de la data notificării hotărârii camerei de recurs.

(6)   Oficiul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru executarea hotărârii Curții de Justiție.

TITLUL VIII

PROCEDURA ÎN FAȚA OFICIULUI

Secțiunea 1

Dispoziții generale

Articolul 62

Motivarea hotărârilor

Hotărârile Oficiului sunt motivate. Ele nu se pot întemeia decât pe motive sau pe dovezi față de care părțile au avut posibilitatea de a formula observații.

Articolul 63

Examinarea din oficiu a faptelor

(1)   În cursul procedurii, Oficiul procedează la examinarea din oficiu a faptelor. Cu toate acestea, în cazul unei acțiuni în nulitate, examinarea este limitată la motivele invocate și la cererile introduse de părți.

(2)   Oficiul poate să nu ia în considerare faptele pe care părțile nu le-au invocat sau dovezile pe care nu le-au furnizat la timp.

Articolul 64

Procedura orală

(1)   Oficiul recurge la procedura orală fie din oficiu, fie la cererea uneia dintre părțile la procedură, dacă consideră că acest lucru este util.

(2)   Procedura orală, inclusiv pronunțarea hotărârii, sunt publice, cu excepția cazului în care există o hotărâre contrară a instanței sesizate, caz în care publicitatea ar putea prezenta, în special pentru o parte la procedură, inconveniente grave și nejustificate.

Articolul 65

Probațiune

(1)   În cadrul oricărei proceduri în fața Oficiului, se pot administra, în special, următoarele mijloace de probă:

(a)

ascultarea părților;

(b)

solicitarea de informații;

(c)

prezentarea de documente și de mijloace de probă;

(d)

ascultarea martorilor;

(e)

expertiza;

(f)

declarații scrise date sub jurământ sau în mod solemn sau cu efect echivalent conform legislației statului în care sunt făcute.

(2)   Departamentul competent al Oficiului poate desemna un membru al acestuia în vederea administrării mijloacelor de probă.

(3)   Dacă Oficiul consideră necesar ca o parte, un martor sau un expert să depună mărturie orală, acesta citează persoana în cauză să se înfățișeze înaintea sa.

(4)   Părțile sunt informate în legătură cu ascultarea unui martor sau a unui expert în fața Oficiului. Acestea au dreptul de a fi prezente și de a pune întrebări martorului sau expertului.

Articolul 66

Notificare

Oficiul notifică din oficiu persoanelor interesate toate hotărârile și invitațiile de a se înfățișa înaintea sa, precum și comunicările care determină curgerea unui termen sau a căror notificare este prevăzută de alte dispoziții ale prezentului regulament sau ale regulamentului de punere în aplicare sau este dispusă de președintele Oficiului.

Articolul 67

Restitutio in integrum

(1)   Solicitantul sau titularul unui desen sau model industrial comunitar înregistrat sau orice altă parte la o procedură în fața Oficiului care, deși a dat dovadă de întreaga prudență impusă de circumstanțe, nu a fost în măsură să respecte un termen prevăzut de Oficiu, este repus în drepturi, la cerere, dacă obstrucționarea menționată a avut drept consecință directă, în temeiul prezentului regulament, pierderea unui drept sau pierderea unei căi de atac.

(2)   Cererea menționată trebuie prezentată în scris în termen de două luni de la încetarea obstrucționării. În același termen trebuie îndeplinit actul nerealizat. Cererea nu este admisibilă decât pe parcursul unui termen de un an de la data expirării termenului nerespectat. În caz de neprezentare a cererii de reînnoire a înregistrării sau de neplată a taxei de reînnoire, termenul suplimentar de șase luni prevăzut la articolul 13 alineatul (3) teza a doua se deduce din perioada de un an.

(3)   Cererea trebuie motivată și să indice toate faptele și motivele de fapt invocate în sprijinul său. Se consideră că cererea a fost recepționată numai după achitarea taxei de restitutio in integrum.

(4)   Departamentul care are competența de a statua în ceea ce privește actul neîndeplinit se pronunță asupra cererii.

(5)   Dispozițiile prezentului articol nu se aplică termenelor prevăzute la alineatul (2) și la articolul 41 alineatul (1).

(6)   În cazul în care solicitantul sau titularul unui desen sau model industrial comunitar înregistrat este repus în drepturi, acesta nu-și poate invoca drepturile împotriva unui terț care, de bună credință, pe parcursul perioadei cuprinse între pierderea drepturilor asupra cererii sau asupra înregistrării desenului sau a modelului comunitar și publicarea mențiunii privind repunerea în drepturi, a comercializat produse care încorporează sau cărora li s-a aplicat un desen sau model industrial care intră în sfera de protecție a unui desen sau model industrial comunitar înregistrat.

(7)   Terțul care poate să se prevaleze de dispozițiile alineatului (6) poate formula terță opoziție împotriva hotărârii de repunere în drepturi a solicitantului sau a titularului unui desen sau model industrial comunitar înregistrat, în termen de două luni de la data publicării mențiunii de repunere în drepturi.

(8)   Nici o dispoziție din prezentul articol nu aduce atingere dreptului unui stat membru de a acorda restitutio in integrum în ceea ce privește termenele prevăzute de prezentul regulament și care trebuie să fie respectate în fața autorităților statului în cauză.

Articolul 68

Trimitere la principiile generale

În absența unor dispoziții de procedură în prezentul regulament, în regulamentul de punere în aplicare, în regulamentul privind taxele sau în regulamentul de procedură al camerelor de recurs, Oficiul ia în considerare principiile admise în general în domeniu în statele membre.

Articolul 69

Încetarea obligațiilor financiare

(1)   Dreptul Oficiului de a solicita achitarea taxelor se prescrie în patru ani începând cu ultima zi a anului calendaristic în cursul căruia taxa a devenit exigibilă.

(2)   Drepturile împotriva Oficiului în ceea ce privește restituirea taxelor sau sumele percepute excedentar de către acesta cu ocazia achitării taxelor se prescriu în patru ani începând cu ultima zi a anului calendaristic în cursul căruia au luat naștere drepturile.

(3)   Termenul prevăzut la alineatele (1) și (2) este întrerupt, în cazul menționat la alineatul (1), de o invitație de a achita taxa și, în cazul menționat la alineatul (2), de o solicitare scrisă de a invoca dreptul în cauză. Termenul menționat reîncepe să curgă de la data întreruperii. Expiră la sfârșitul unei perioade de șase ani calculată începând cu sfârșitul anului calendaristic în cursul căruia a început să fie calculat inițial, cu excepția cazului în care între timp a fost inițiată o acțiune în justiție în vederea valorificării dreptului în cauză. În acest caz, termenul expiră cel mai devreme la încheierea unei perioade de un an începând cu data la care hotărârea a dobândit autoritate de lucru judecat.

Secțiunea 2

Cheltuieli

Articolul 70

Repartizarea cheltuielilor

(1)   Partea care pierde într-o acțiune în nulitate pentru un desen sau model industrial comunitar înregistrat sau într-o cale de atac suportă taxele pretinse de cealaltă parte, precum și propriile sale cheltuieli, indispensabile pentru desfășurarea procedurilor, inclusiv cheltuielile de deplasare, de ședere și remunerația unui agent, consilier sau avocat, în limita tarifelor stabilite pentru fiecare categorie de cheltuieli, în condițiile prevăzute de regulamentul de punere în aplicare.

(2)   Cu toate acestea, în măsura în care părțile cad în pretenții în privința unuia sau mai multor capete de cerere sau în măsura în care echitatea impune acest lucru, divizia de anulare sau camera de recurs decide o repartizare diferită a cheltuielilor.

(3)   Partea care pune capăt unei proceduri prin renunțarea la un desen sau model industrial comunitar înregistrat, fie pentru că nu-și reînnoiește înregistrarea, fie pentru că își retrage cererea în nulitate sau calea de atac, suportă taxele și cheltuielile care revin celeilalte părți, în condițiile prevăzute la alineatele (1) și (2).

(4)   Dacă nu se pronunță o hotărâre într-o anumită cauză, divizia de anulare sau camera de recurs au competența de a decide modul de repartizare a cheltuielilor.

(5)   Dacă părțile stabilesc, în fața diviziei de anulare sau a camerei de recurs, o repartizare a cheltuielilor diferită de cea care ar rezulta din aplicarea alineatelor (1), (2), (3) și (4), instanța în cauză ia act de acest acord.

(6)   La cerere, grefa diviziei de anulare sau a camerei de recurs stabilește valoarea cheltuielilor care trebuie rambursate în temeiul alineatelor (1), (2), (3), (4) și (5). În urma unei cereri prezentate în termenul prevăzut de regulamentul de punere în aplicare, această valoare poate fi revizuită printr-o hotărâre a diviziei de anulare sau a camerei de recurs.

Articolul 71

Executarea hotărârilor de stabilire a valorii cheltuielilor

(1)   Orice hotărâre definitivă a Oficiului care stabilește valoarea cheltuielilor constituie titlu executoriu.

(2)   Executarea silită este reglementată de normele de procedură civilă aflate în vigoare în statul membru pe teritoriul căruia s-a desfășurat. Hotărârea este investită cu formulă executorie de către autoritatea națională desemnată în acest sens de guvernul fiecărui stat membru, lucru care trebuie adus la cunoștința Oficiului și a Curții de Justiție, fără să fie necesar alt control în afara celui de verificare a autenticității titlului.

(3)   După îndeplinirea acestor formalități la cererea părții interesate, aceasta poate continua executarea silită prin sesizarea directă a organismului competent, în conformitate cu legislația internă.

(4)   Executarea silită nu poate fi suspendată decât în temeiul unei decizii a Curții de Justiție. Cu toate acestea, controlul regularității măsurilor de executare este de competența instanțelor statului membru în cauză.

Secțiunea 3

Informarea publicului și a autorităților statelor membre

Articolul 72

Registrul desenelor sau modelelor industriale comunitare

Oficiul ține un registru, denumit Registrul desenelor sau modelelor industriale comunitare, în care apar mențiunile a căror înscriere este prevăzută de prezentul regulament sau de regulamentul de punere în aplicare. Registrul este deschis consultării publice, sub rezerva aplicării dispozițiilor articolului 50 alineatul (2).

Articolul 73

Publicații periodice

(1)   Oficiul publică periodic un Buletin al desenelor sau modelelor industriale comunitare, care conține articolele deschise consultării publice din registrul desenelor sau modelelor industriale comunitare, precum și toate celelalte mențiuni a căror publicare este prevăzută de prezentul regulament sau de regulamentul de punere în aplicare.

(2)   Comunicările și informațiile de ordin general emise de președintele Oficiului, precum și orice alte informații referitoare la prezentul regulament și la aplicarea sa, se publică în Jurnalul Oficial al Oficiului.

Articolul 74

Consultarea publică

(1)   Dosarele referitoare la cereri de înregistrare a unor desene sau modele industriale comunitare care nu au fost încă publicate, precum și dosarele referitoare la desene sau la modele comunitare înregistrate care au făcut obiectul unei măsuri de amânare a publicării în conformitate cu articolul 50 sau care, în timpul aplicării respectivei decizii, au făcut obiectul unei renunțări înainte sau la expirarea termenului de amânare, pot fi deschise spre consultare publică numai cu acordul solicitantului sau titularului desenului sau al modelului comunitar înregistrat.

(2)   Orice persoană care justifică un interes legitim poate consulta un dosar fără consimțământul solicitantului sau al titularului desenului sau modelului comunitar înregistrat, înainte de publicarea acestuia sau după renunțarea la acesta în cazul prevăzut la alineatul (1).

Prezenta dispoziție se aplică în special în cazul în care persoana interesată dovedește că solicitantul sau titularul desenului sau al modelului comunitar înregistrat a întreprins demersurile necesare pentru a se prevala, împotriva sa, de drepturile conferite de desenul sau de modelul comunitar înregistrat.

(3)   După publicarea desenului sau a modelului comunitar înregistrat, dosarul este deschis consultării publice, la cerere.

(4)   Cu toate acestea, dacă dosarul este deschis consultării publice în conformitate cu alineatul (2) sau (3), anumite elemente din dosar pot fi excluse de la consultare, în conformitate cu regulamentul de punere în aplicare.

Articolul 75

Cooperare administrativă

Cu excepția unor dispoziții contrare din prezentul regulament sau prevăzute prin legislațiile interne, Oficiul și instanțele sau alte autorități competente ale statelor membre își oferă asistență reciprocă, la cerere, făcând schimb de informații sau permițând celeilalte părți accesul la dosarele proprii.

Dacă Oficiul permite accesul la dosarele sale instanțelor, ministerelor publice sau altor servicii centrale din domeniul proprietății industriale, accesul în cauză nu este supus restricțiilor prevăzute la articolul 74.

Articolul 76

Schimb de publicații

(1)   Oficiul și serviciile centrale din domeniul proprietății industriale ale statelor membre își expediază reciproc, la cerere și gratuit, pentru propriul uz, unul sau mai multe exemplare din publicațiile proprii respective.

(2)   Oficiul poate încheia acorduri privind schimbul sau expedierea publicațiilor.

Secțiunea 4

Reprezentare

Articolul 77

Principii generale referitoare la reprezentare

(1)   Sub rezerva aplicării dispozițiilor alineatului (2), nimeni nu este obligat să fie reprezentat în fața Oficiului.

(2)   Fără a aduce atingere alineatului (3) al doilea paragraf, persoanele fizice sau juridice care nu au nici domiciliul, nici sediul și nici unitatea industrială sau comercială efectivă și funcțională în Comunitate trebuie să fie reprezentate în fața Oficiului, în conformitate cu articolul 78 alineatul (1), în orice procedură desfășurată înaintea Oficiului și instituită de prezentul regulament, cu excepția procedurii de depunere a unei cereri de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar. Regulamentul de punere în aplicare poate prevedea și alte excepții în acest sens.

(3)   Persoanele fizice sau juridice care au domiciliul, sediul sau o unitate industrială sau comercială efectivă și funcțională în Comunitate pot fi reprezentate în fața Oficiului de un angajat al lor, care trebuie să depună la Oficiu o procură semnată ce urmează să fie inclusă în dosar și pentru care regulamentul de punere în aplicare stabilește modalitățile.

Angajatul unei persoane juridice prevăzute de prezentul alineat poate acționa și în numele altor persoane juridice legate din punct de vedere economic de respectiva persoană, chiar dacă aceste alte persoane juridice nu au nici domiciliul, nici sediul principal, nici vreo unitate industrială sau comercială efectivă și funcțională în Comunitate.

Articolul 78

Reprezentare profesională

(1)   Reprezentarea persoanelor fizice sau juridice în cadrul procedurilor introduse în fața Oficiului în conformitate cu prezentul regulament poate fi realizată numai:

(a)

de un avocat care are dreptul să profeseze pe teritoriul unuia dintre statele membre și care are domiciliul profesional în Comunitate, dacă poate acționa în statul membru în cauză în calitate de mandatar în domeniul proprietății industriale;

(b)

de orice mandatar autorizat înscris pe lista prevăzută la articolul 89 alineatul (1) litera (b) din regulamentul privind marca comunitară;

(c)

de orice persoană înscrisă pe lista specifică a mandatarilor autorizați în domeniul desenelor sau modelelor prevăzută la alineatul (4).

(2)   Persoanele prevăzute la alineatul (1) litera (c) sunt împuternicite să reprezinte terții exclusiv în cadrul procedurilor în materia desenelor sau modelelor industriale cu privire la care este sesizat Oficiul.

(3)   Regulamentul de punere în aplicare prevede dacă și în ce condiții reprezentanții sunt obligați să depună la Oficiu o procură semnată care să fie inclusă în dosar.

(4)   Poate să fie înscrisă pe lista specifică a mandatarilor autorizați în domeniul desenelor sau modelelor industriale orice persoană fizică:

(a)

având cetățenia unuia dintre statele membre;

(b)

având domiciliul profesional sau locul de muncă în Comunitate;

(c)

împuternicită să reprezinte persoane fizice sau juridice în domeniul desenelor sau modelelor industriale, în fața serviciului central al proprietății industriale al unui stat membru sau în fața Oficiului desenelor și modelelor industriale din Benelux. În cazul în care, în statul în cauză, împuternicirea de a reprezenta persoane fizice sau juridice în domeniul desenelor sau al modelelor industriale nu este condiționată de deținerea unei calificări profesionale speciale, persoanele care solicită să fie înscrise pe listă trebuie să aibă o experiență de cel puțin cinci ani în materie de desene sau modele cu serviciul central al proprietății industriale al statului în cauză. Cu toate acestea, sunt exceptate de la prezenta condiție de exercitare a profesiei persoanele a căror calificare profesională, pentru a asigura, în materia desenelor și modelelor industriale, reprezentarea persoanelor fizice sau juridice în fața serviciului central al proprietății industriale dintr-unul dintre statele membre, este recunoscută oficial în conformitate cu reglementările statului în cauză.

(5)   Înscrierea pe lista prevăzută la alineatul (4) se efectuează la cerere, însoțită de o atestare și furnizată de oficiul central al proprietății industriale al statului membru în cauză, în care se precizează, de asemenea, îndeplinirea condițiilor menționate de alineatul în cauză.

(6)   Președintele Oficiului poate acorda o derogare:

(a)

de la cerința prevăzută la alineatul (4) litera (a), în anumite circumstanțe speciale;

(b)

de la cerința prevăzută la alineatul (4) litera (c) teza a doua, dacă solicitantul face dovada că a dobândit calificarea necesară într-un alt mod.

(7)   Regulamentul de punere în aplicare definește condițiile în care o persoană poate fi radiată de pe listă.

TITLUL IX

COMPETENȚA ȘI PROCEDURA ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ACȚIUNILE ÎN JUSTIȚIE ÎN DOMENIUL DESENELOR ȘI MODELELOR INDUSTRIALE COMUNITARE

Secțiunea 1

Competență judiciară și executarea hotărârilor

Articolul 79

Aplicarea convenției de executare

(1)   Dacă prezentul regulament nu prevede altfel, dispozițiile Convenției privind competența judiciară și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, semnată la Bruxelles la 27 septembrie 1968 (7), denumită în continuare „convenția de executare”, se aplică procedurilor privind desene sau modele industriale comunitare și cereri de înregistrare a unor desene sau modele comunitare, precum și procedurilor referitoare la acțiuni intentate pe baza unor desene sau modele industriale comunitare și pe baza unor desene sau modele industriale naționale care beneficiază de un cumul de protecție.

(2)   Dispozițiile convenției de executare, aplicabile în temeiul alineatului (1), își produc efectele în privința unui stat membru numai în textul convenției aflate în vigoare pentru respectivul stat membru la un moment dat.

(3)   În ceea ce privește procedurile ce rezultă din acțiunile și cererile prevăzute la articolul 81:

(a)

nu se aplică articolele 2 și 4, articolul 5 punctele (1), (3), (4) și (5), articolul 16 punctul (4), precum și articolul 24 din convenția de executare;

(b)

articolele 17 și 18 din convenția de executare se aplică în limitele prevăzute la articolul 82 alineatul (4) din prezentul regulament;

(c)

dispozițiile titlului II din convenția de executare aplicabile persoanelor cu domiciliul într-un stat membru se aplică și persoanelor care nu au domiciliul într-un stat membru, dar care au o unitate în acel stat.

(4)   Dispozițiile convenției de executare nu produc efecte față de un stat membru în care convenția respectivă nu se aplică încă. Până la intrarea în vigoare a convenției în cauză, procedurile menționate la alineatul (1) din prezentul articol sunt reglementate în statul membru respectiv prin orice convenție bilaterală sau multilaterală care îi reglementează relațiile cu un alt stat membru interesat sau, în lipsa unei asemenea convenții, de legislația sa internă în materie de competență judiciară, recunoaștere și executare a hotărârilor.

Secțiunea 2

Litigii privind contrafacerea și nulitatea desenelor sau modelelor industriale comunitare

Articolul 80

Instanțe competente în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare

(1)   Statele membre desemnează, pe teritoriul lor, un număr pe cât de limitat posibil de instanțe naționale de primul și al doilea grad de jurisdicție (instanțe competente în domeniul desenelor și modelelor comunitare) care au sarcina de a îndeplini funcțiile atribuite prin prezentul regulament.

(2)   Fiecare stat membru comunică Comisiei, până la 6 martie 2005, o listă a instanțelor competente în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare, conținând o mențiune privind denumirea și competența teritorială a acestora.

(3)   Statul membru în cauză comunică imediat Comisiei orice schimbare survenită după comunicarea menționată la alineatul (2) și referitoare la numărul, denumirea sau competența teritorială a instanțelor în cauză.

(4)   Comisia notifică statelor membre informațiile menționate la alineatele (2) și (3) și le publică în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

(5)   Atât timp cât un stat membru nu a procedat la comunicarea prevăzută la alineatul (2), orice procedură care rezultă dintr-o acțiune menționată la articolul 81 și în privința căreia instanțele statului respectiv au competența de a aplica dispozițiile articolului 82 este adusă în fața acelei instanțe a statului respectiv care ar avea competența teritorială și de atribuire dacă ar fi vorba de o procedură referitoare la înregistrarea unui desen sau model industrial al statului în cauză.

Articolul 81

Competența în domeniul contrafacerii și nulității

Instanțele competente în domeniul desenelor și modelelor industriale comunitare au competența exclusivă:

(a)

în materia acțiunilor în contrafacere și – în cazul în care este prevăzută în dreptul intern – în materia acțiunilor privind posibila contrafacere a unui desen sau model industrial comunitar;

(b)

în domeniul acțiunilor în constatarea inexistenței unei contrafaceri, dacă sunt prevăzute în dreptul intern;

(c)

în domeniul acțiunilor în nulitatea unui desen sau model industrial comunitar neînregistrat;

(d)

în domeniul cererilor reconvenționale în nulitatea unui desen sau model industrial comunitar prezentate în cadrul acțiunilor menționate la litera (a).

Articolul 82

Competență internațională

(1)   Sub rezerva dispozițiilor prezentului regulament, precum și a dispozițiilor convenției de executare aplicabile în temeiul articolului 79, procedurile care rezultă din acțiunile și cererile prevăzute la articolul 81 sunt aduse în fața instanțelor statului membru pe teritoriul căruia are domiciliul pârâtul sau, în cazul în care acesta nu are domiciliul într-unul dintre statele membre, în fața instanțelor oricărui stat membru în care are o unitate.

(2)   În cazul în care pârâtul nu are nici domiciliul, nici unitate pe teritoriul unui stat membru, procedurile în cauză sunt aduse în fața instanțelor statului membru pe teritoriul căruia este domiciliat reclamantul sau, în cazul în care acesta nu are domiciliul într-unul dintre statele membre, în fața instanțelor oricărui stat membru în care are o unitate.

(3)   Dacă nici pârâtul, nici reclamantul nu au astfel domiciliul sau o astfel de unitate, procedurile în cauză sunt aduse în fața instanțelor statului membru pe teritoriul căruia se află sediul Oficiului.

(4)   Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatelor (1), (2) și (3):

(a)

în cazul în care părțile convin că este de competența unei alte instanțe competente în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare, se aplică dispozițiile articolului 17 din convenția de executare;

(b)

în cazul în care pârâtul compare în fața unei alte instanțe competente în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare, se aplică dispozițiile articolului 18 din convenția de executare.

(5)   Procedurile ce rezultă din acțiunile și cererile prevăzute la articolul 81 literele (a) și (d) pot fi aduse, de asemenea, în fața instanțelor statului membru pe teritoriul căruia a fost săvârșită fapta de contrafacere sau a fost semnalat pericolul de contrafacere.

Articolul 83

Întinderea competenței în materie de contrafacere

(1)   O instanță competentă în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare a cărei competență se întemeiază pe articolul 82 alineatul (1), (2), (3) sau (4) are competența de a hotărî în privința faptelor de contrafacere comise sau asupra pericolelor de contrafacere existente pe teritoriul oricărui stat membru.

(2)   O instanță competentă în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare și a cărei competență se întemeiază pe articolul 82 alineatul (5) are competența de a hotărî numai în privința faptelor de contrafacere comise sau asupra pericolelor de contrafacere existente pe teritoriul statului membru în care este situată instanța respectivă.

Articolul 84

Acțiunea sau cererea reconvențională în nulitate privind un desen sau model industrial comunitar

(1)   Acțiunea sau cererea reconvențională în nulitate privind un desen sau model industrial comunitar nu poate fi întemeiată decât pe cauzele de nulitate enumerate la articolul 25.

(2)   În cazurile menționate la articolul 25 alineatele (2), (3), (4) și (5), acțiunea sau cererea reconvențională poate fi introdusă numai de către persoana împuternicită în temeiul respectivelor dispoziții.

(3)   În cazul în care cererea reconvențională se introduce într-un litigiu în care titularul desenului sau al modelului comunitar nu este încă parte, acesta este informat cu privire la situația respectivă și poate interveni în litigiu în conformitate cu condițiile prevăzute de legislația statului membru în care are sediul instanța în cauză.

(4)   Nu se poate contesta valabilitatea unui desen sau model industrial comunitar printr-o acțiune în constatarea inexistenței contrafacerii.

Articolul 85

Prezumția de valabilitate – apărarea pe fond

(1)   În procedurile rezultate din acțiuni în contrafacere sau din acțiuni privind posibila contrafacere a unui desen sau model industrial comunitar înregistrat, instanțele competente în domeniul desenelor sau modelelor comunitare consideră desenul sau modelul comunitar în cauză valabil. Valabilitatea nu poate fi contestată decât printr-o cerere reconvențională în nulitate. Cu toate acestea, este admisibilă excepția de nulitate privind desenul sau modelul comunitar ridicată pe o altă cale decât prin cerere reconvențională dacă pârâtul susține că desenul sau modelul comunitar ar putea fi declarat nul în temeiul unui drept național anterior al pârâtului în sensul articolului 25 alineatul (1) litera (d).

(2)   În procedurile rezultate din acțiuni în contrafacere sau din acțiuni privind posibila contrafacere a unui desen sau model industrial comunitar neînregistrat, instanțele competente în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare consideră desenul sau modelul comunitar în cauză valabil dacă titularul desenului sau al modelului face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la articolul 11 și dacă indică prin ce anume desenul sau modelul său prezintă un caracter individual. Cu toate acestea, pârâtul poate să conteste valabilitatea pe cale de excepție sau printr-o cerere reconvențională în nulitate.

Articolul 86

Hotărâri în materie de nulitate

(1)   În cazul în care valabilitatea unui desen sau model industrial comunitar a fost contestată printr-o cerere reconvențională într-o procedură în fața unei instanțe competente în domeniul desenelor sau modelelor comunitare:

(a)

dacă instanța consideră că una dintre cauzele de nulitate menționate la articolul 25 se opune menținerii desenului sau a modelului comunitar, aceasta declară nulitatea desenului sau a modelului comunitar;

(b)

dacă instanța consideră că nici una dintre cauzele de nulitate menționate la articolul 25 nu se opune menținerii desenului sau a modelului comunitar, aceasta respinge cererea reconvențională.

(2)   Instanța competentă în domeniul desenelor sau modelelor comunitare sesizată prin cerere reconvențională în nulitatea unui desen sau model industrial comunitar înregistrat comunică Oficiului data la care a fost introdusă cererea. Oficiul înscrie acest fapt în registrul desenelor sau modelelor comunitare.

(3)   Instanța competentă în domeniul desenelor sau modelelor comunitare sesizată prin cerere reconvențională în nulitatea unui desen sau model industrial comunitar înregistrat poate, la cererea titularului desenului sau modelului comunitar înregistrat și după audierea celorlalte părți, să suspende procedura și să ceară pârâtului să prezinte Oficiului o cerere în nulitate într-un termen stabilit de instanță. Dacă nu se prezintă cererea respectivă în termenul stabilit, procedura se continuă, iar cererea reconvențională este considerată retrasă. Se aplică dispozițiile articolului 91 alineatul (3).

(4)   În cazul în care o instanță competentă în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare a pronunțat o hotărâre care a dobândit autoritate de lucru judecat asupra unei cereri reconvenționale în nulitatea unui desen sau model industrial comunitar înregistrat, Oficiul trebuie să primească o copie a hotărârii în cauză. Oricare parte poate solicita informații în privința acestei comunicări. Oficiul înscrie în registrul desenelor sau modelelor comunitare o mențiune privind hotărârea, în condițiile prevăzute de regulamentul de punere în aplicare.

(5)   Nu se poate introduce nici o cerere reconvențională în nulitatea unui desen sau model industrial comunitar înregistrat dacă Oficiul a pronunțat deja o hotărâre care a dobândit autoritate de lucru judecat într-un litigiu între aceleași părți, având același obiect și aceeași cauză.

Articolul 87

Efecte ale hotărârii în privința nulității

În cazul în care hotărârea unei instanțe competente în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare prin care se pronunță nulitatea unui desen sau model industrial comunitar dobândește autoritate de lucru judecat, aceasta produce în continuare, în toate statele membre, efectele enumerate la articolul 26.

Articolul 88

Legislație aplicabilă

(1)   Instanțele competente în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare aplică dispozițiile prezentului regulament.

(2)   Pentru toate aspectele care nu intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament, instanța competentă în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare aplică dreptul său intern, inclusiv dreptul internațional privat.

(3)   Cu excepția cazurilor în care prezentul regulament prevede altfel, instanța competentă în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare aplică normele de procedură aplicabile aceluiași tip de proceduri referitoare la o înregistrare a unui desen sau model în statul membru pe teritoriul căruia este situată instanța respectivă.

Articolul 89

Sancțiuni în cadrul acțiunii în contrafacere

(1)   În cazul în care, într-o acțiune în contrafacere sau acțiune privind riscul de contrafacere, o instanță competentă în domeniul desenelor sau modelelor comunitare constată că pârâtul a contrafăcut sau există riscul să contrafacă un desen sau un model comunitar, aceasta dispune, cu excepția cazului în care există anumite motive speciale care o determină să nu acționeze astfel:

(a)

printr-o ordonanță prin care i se interzice pârâtului să-și continue actele de contrafacere sau actele care prezintă riscul de contrafacere;

(b)

printr-o ordonanță de sechestrare a produselor contrafacerii;

(c)

printr-o ordonanță de sechestrare a materialelor și instrumentelor care au servit, în special, la crearea sau la producerea mărfurilor contrafăcute, dacă proprietarul acestora cunoștea scopul în care erau utilizate materialele sau instrumentele în cauză sau dacă scopul respectiv era flagrant în circumstanțele respective;

(d)

prin orice ordonanță care impune alte sancțiuni recomandate în cazul în speță și prevăzute de legea – inclusiv de dreptul internațional privat – statului membru în care au fost săvârșite actele de contrafacere sau care prezintă riscul de contrafacere.

(2)   Instanța competentă în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare ia măsurile adecvate pentru garantarea respectării ordonanțelor menționate la alineatul (1), în conformitate cu dreptul intern.

Articolul 90

Măsuri provizorii și conservatorii

(1)   Pot fi solicitate autorităților judiciare, în ceea ce privește un anumit desen sau model industrial comunitar, măsurile provizorii și conservatorii prevăzute de legea unui stat membru în ceea ce privește desenele sau modelele industriale naționale, și chiar și instanțelor competente în domeniul desenelor sau modelelor comunitare din statul respectiv, chiar dacă, în temeiul prezentului regulament, o instanță din domeniul desenelor sau modelelor comunitare din alt stat membru este competentă pentru a cunoaște fondul.

(2)   În procedurile privind măsuri provizorii și conservatorii este admisibilă excepția de nulitate a unui desen sau model industrial comunitar ridicată de pârât pe altă cale decât pe cale de cerere reconvențională. Articolul 85 alineatul (2) se aplică mutatis mutandis.

(3)   O instanță competentă în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare a cărei competență se întemeiază pe articolul 82 alineatul (1), (2), (3) sau (4) poate dispune măsuri provizorii sau conservatorii care, sub rezerva oricărei proceduri impuse în scopul recunoașterii și executării conform titlului III din convenția de executare, sunt aplicabile pe teritoriul oricărui stat membru. Această competență este exclusivă.

Articolul 91

Norme speciale în materie de conexitate

(1)   Cu excepția cazului în care nu există motive speciale pentru a continua o anumită procedură, o instanță competentă în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare sesizată printr-o acțiune menționată la articolul 81, cu excepția unei acțiuni în constatarea inexistenței contrafacerii, suspendă pronunțarea din proprie inițiativă, după audierea părților sau la cererea uneia dintre părți și după audierea celorlalte părți, în cazul în care valabilitatea desenului sau a modelului comunitar este deja contestată printr-o cerere reconvențională în fața unei alte instanțe competente în domeniul desenelor sau al modelelor industriale comunitare sau dacă s-a depus la Oficiu o cerere în nulitate în cazul unui desen sau model industrial comunitar înregistrat.

(2)   Cu excepția cazului în care nu există motive speciale pentru a continua o anumită procedură, Oficiul sesizat printr-o cerere în nulitatea unui desen sau un model comunitar înregistrat suspendă pronunțarea din proprie inițiativă, după audierea părților sau la cererea uneia dintre părți și după audierea celorlalte părți, în cazul în care valabilitatea desenului sau a modelului comunitar este deja contestată printr-o cerere reconvențională în fața unei alte instanțe competente în domeniul desenelor sau al modelelor comunitare. Cu toate acestea, dacă una dintre părțile la procedura desfășurată în fața instanței competente în domeniul desenelor sau modelelor comunitare solicită acest lucru, instanța poate, după audierea părților la procedura respectivă, să suspende pronunțarea. În acest caz, Oficiul continuă procedura pendinte în fața sa.

(3)   Instanța competentă în domeniul desenelor sau al modelelor industriale comunitare care suspendă pronunțarea poate dispune luarea unor măsuri provizorii sau conservatorii pe durata suspendării.

Articolul 92

Competența instanțelor de al doilea grad de jurisdicție competente în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare – Recurs în anulare

(1)   Hotărârile instanțelor de prim grad de jurisdicție competente în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare, pronunțate în procedurile ce rezultă din acțiunile și cererile prevăzute la articolul 81, pot fi atacate cu recurs în fața instanțelor de al doilea grad de jurisdicție competente în domeniul desenelor sau modelelor comunitare.

(2)   Condițiile în care se poate intenta recurs în fața unei instanțe de al doilea grad de jurisdicție competente în domeniul desenelor sau modelelor comunitare sunt stabilite de legislația internă a statului membru pe teritoriul căruia este situată instanța respectivă.

(3)   Hotărârilor instanțelor de al doilea grad de jurisdicție competente în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare li se aplică dispozițiile interne privind recursul în anulare.

Secțiunea 3

Alte litigii privind desenele sau modelele industriale comunitare

Articolul 93

Dispoziții suplimentare privind competența instanțelor naționale, altele decât cele competente în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare

(1)   În statul membru ale cărui instanțe sunt competente în conformitate cu articolul 79 alineatul (1) sau (4), acțiunile în materia desenelor sau modelelor industriale comunitare, altele decât cele menționate la articolul 81 sunt aduse în fața instanțelor care au avea competența teritorială și de atribuire în cazul în care ar fi vorba despre acțiuni privind înregistrările naționale de desene sau modele industriale în statul în cauză.

(2)   În cazul în care, în temeiul articolului 79 alineatele (1) și (4) și în temeiul alineatului (1) din prezentul articol, nici o instanță nu este competentă pentru a cunoaște o acțiune privind un desen sau model industrial comunitar, alta decât cele menționate la articolul 81, acțiunea în cauză poate fi adusă în fața instanțelor statului membru pe teritoriul căruia se află sediul Oficiului.

Articolul 94

Obligația instanței naționale

Instanța națională sesizată printr-o acțiune privind un desen sau model industrial comunitar – alta decât acțiunile menționate la articolul 81 – trebuie să considere respectivul desen sau model industrial comunitar valabil. Cu toate acestea, articolul 85 alineatul (2) și articolul 90 alineatul (2) se aplică mutatis mutandis.

TITLUL X

EFECTE ASUPRA LEGISLAȚIEI STATELOR MEMBRE

Articolul 95

Acțiuni intentate în paralel pe baza desenelor sau modelelor industriale comunitare și pe baza înregistrărilor naționale de desene sau modele industriale

(1)   Dacă se intentează acțiuni în contrafacere sau privind riscul de contrafacere pentru aceleași fapte și între aceleași părți în fața instanțelor unor state membre diferite sesizate una pe baza unui desen sau model industrial comunitar, iar cealaltă pe baza unei înregistrări naționale a unui desen sau model industrial care creează dreptul la un cumul de protecție, instanța sesizată a doua trebuie, chiar din oficiu, să-și decline competența în favoarea instanței celei dintâi sesizate. Instanța care ar trebui să-și decline competența poate suspenda pronunțarea dacă se contestă competența celeilalte instanțe.

(2)   Instanța competentă în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare sesizată printr-o acțiune în contrafacere sau privind riscul de contrafacere pe baza unui desen sau model industrial comunitar respinge acțiunea dacă s-a pronunțat, pentru aceleași fapte, o hotărâre definitivă asupra fondului, între aceleași părți, pe baza unei înregistrări naționale a unui desen sau model industrial care dă naștere dreptului la un cumul de protecție.

(3)   Instanța sesizată printr-o acțiune în contrafacere sau privind riscul de contrafacere pe baza înregistrării naționale a unui desen sau model industrial respinge acțiunea dacă s-a pronunțat, pentru aceleași fapte, o hotărâre definitivă asupra fondului, între aceleași părți, pe baza unui desen sau model industrial comunitar care dă naștere dreptului la un cumul de protecție.

(4)   Alineatele (1), (2) și (3) nu se aplică măsurilor provizorii și conservatorii.

Articolul 96

Relația cu celelalte forme de protecție prevăzute de legislațiile interne

(1)   Prezentul regulament se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor de drept, comunitare sau ale statului membru în cauză, aplicabile desenelor sau modelelor industriale neînregistrate, mărcilor și altor semne distinctive, brevetelor și modelelor de utilitate, caracterelor tipografice, răspunderii civile și concurenței neloiale.

(2)   Un desen sau model protejat de un desen sau model industrial comunitar beneficiază și de protecția acordată de legislația statelor membre privind dreptul de autor, începând cu data la care a fost creat sau stabilit într-o formă oarecare. Fiecare stat membru stabilește întinderea și condițiile în care se poate obține protecția în cauză, inclusiv gradul de originalitate necesar.

TITLUL XI

DISPOZIȚII SUPLIMENTARE PRIVIND OFICIUL

Secțiunea 1

Dispoziții generale

Articolul 97

Dispoziție generală

Cu excepția unor dispoziții contrare prevăzute de prezentul titlu, titlul XII din regulamentul privind marca comunitară se aplică Oficiului în ceea ce privește sarcinile care îi sunt încredințate în temeiul prezentului regulament.

Articolul 98

Limba de procedură

(1)   Cererea de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar se redactează într-una dintre limbile oficiale ale Comunității.

(2)   Solicitantul trebuie să indice o a doua limbă, dintre limbile Oficiului, care să fie acceptată pentru utilizarea ca limbă alternativă de procedură în fața Oficiului.

În cazul în care cererea a fost redactată într-o limbă care nu este o limbă a Oficiului, acesta asigură efectuarea traducerii cererii în limba alternativă indicată de solicitant.

(3)   Dacă titularul unei cereri de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar este singura parte la procedurile în fața Oficiului, limba de procedură este limba utilizată pentru depunerea cererii de înregistrare. Dacă cererea s-a făcut într-o altă limbă decât limbile Oficiului, acesta poate trimite comunicări scrise solicitantului în a doua limbă indicată de acesta în cerere.

(4)   În cazul procedurilor în nulitate, limba de procedură este limba utilizată la depunerea cererii de înregistrare, dacă aceasta este o limbă a Oficiului. Dacă cererea a fost depusă într-o altă limbă decât limbile Oficiului, limba de procedură este a doua limbă indicată în cerere.

Cererea în nulitate se depune în limba de procedură.

În cazul în care nu se utilizează limba de procedură pentru depunere, titularul desenului sau modelului comunitar poate prezenta observații în limba cererii. Oficiul asigură efectuarea traducerii acestor observații în limba de procedură.

Regulamentul de punere în aplicare poate prevedea că cheltuielile de traducere care revin Oficiului nu pot, în afara unei derogări acordate de Oficiu și justificate de complexitatea cauzei, să depășească o sumă stabilită pentru fiecare tip de procedură, în funcție de dimensiunea medie a declarațiilor primite de Oficiu. Cheltuielile care depășesc suma în cauză pot fi puse în sarcina părții care pierde, conform articolului 70.

(5)   Părțile la procedura în nulitate pot conveni ca limba de procedură să fie o altă limbă oficială a Comunității.

Articolul 99

Publicare și registru

(1)   Toate informațiile a căror publicare este prevăzută de prezentul regulament sau de regulamentul de punere în aplicare se publică în toate limbile oficiale ale Comunității.

(2)   Toate înscrierile în registrul desenelor sau modelelor comunitare se efectuează în toate limbile oficiale ale Comunității.

(3)   În caz de dubiu, se consideră ca fiind autentic textul redactat în limba Oficiului în care s-a depus cererea de desen sau de model comunitar. Dacă cererea a fost depusă într-o limbă oficială a Comunității, alta decât una dintre limbile Oficiului, se consideră ca fiind autentic textul redactat în cea de-a doua limbă indicată de solicitant.

Articolul 100

Competențele suplimentare ale președintelui

Pe lângă funcțiile și competențele conferite președintelui Oficiului de articolul 119 din regulamentul privind marca comunitară, președintele poate supune Comisiei orice proiect de modificare a prezentului regulament, a regulamentului de punere în aplicare, a regulamentului privind taxele sau a oricărei alte norme, dacă respectiva normă se aplică desenelor sau modelelor industriale comunitare înregistrate, după ce s-a consultat consiliul de administrație și, în ceea ce privește regulamentul privind taxele, comitetul bugetar.

Articolul 101

Competențele suplimentare ale consiliului de administrație

Pe lângă competențele care îi sunt acordate de articolul 121 și următoarele din regulamentul privind marca comunitară sau de alte dispoziții din prezentul regulament, consiliul de administrație:

(a)

stabilește data de la care se pot depune cererile de înregistrare a desenelor sau modelelor comunitare, în conformitate cu articolul 111 alineatul (2);

(b)

este consultat înainte de adoptarea directivelor privind examinarea condițiilor formale, examinarea motivelor de refuzare a înregistrării și acțiunile în nulitate care se desfășoară în fața Oficiului, precum și în celelalte cazuri prevăzute de prezentul regulament.

Secțiunea 2

Proceduri

Articolul 102

Competență

Au competența de a lua orice hotărâre în cadrul procedurilor prevăzute de prezentul regulament:

(a)

examinatorii;

(b)

divizia administrativă a mărcilor, desenelor și modelelor industriale și aspectelor juridice;

(c)

diviziile de anulare;

(d)

camerele de recurs.

Articolul 103

Examinatorii

Examinatorul are competența de a lua, în numele Oficiului, orice decizie privind cererile de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar.

Articolul 104

Divizia administrativă a mărcilor, desenelor și modelelor industriale și aspectelor juridice

(1)   Divizia administrativă a mărcilor și aspectelor juridice prevăzută de articolul 128 din regulamentul privind marca comunitară devine divizia administrativă a mărcilor, desenelor și modelelor industriale și aspectelor juridice.

(2)   Pe lângă competențele care îi sunt conferite de regulamentul privind marca comunitară, divizia are competența de a lua orice decizie necesară în temeiul prezentului regulament și care nu intră în competența unui examinator sau a unei divizii de anulare. Divizia are, în special, competența de a lua orice decizie referitoare la înscrierea în registrul desenelor sau modelelor industriale comunitare.

Articolul 105

Diviziile de anulare

(1)   Divizia de anulare are competența de a lua orice decizie referitoare la cererile în nulitate privind un desen sau un model industrial comunitar înregistrat.

(2)   Divizia de anulare este compusă din trei membri. Cel puțin un membru al său este jurist.

Articolul 106

Camerele de recurs

Pe lângă competențele care le sunt conferite de articolul 131 din regulamentul privind marca comunitară, camerele de recurs instituite de același regulament au competența de a statua asupra acțiunilor intentate împotriva unor hotărâri privind desenele sau modelele industriale comunitare pronunțate de examinatori, de diviziile de anulare și de divizia administrativă a mărcilor, desenelor și modelelor industriale și aspectelor juridice.

TITLUL XII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 107

Regulamentul de punere în aplicare

(1)   Normele de aplicare a prezentului regulament sunt stabilite într-un regulament de punere în aplicare.

(2)   În conformitate cu normele de aplicare stabilite de regulamentul de punere în aplicare și de un regulament privind taxele, pe lângă taxele prevăzute deja de prezentul regulament, sunt exigibile taxe în următoarele situații:

(a)

plata cu întârziere a taxei de înregistrare;

(b)

plata cu întârziere a taxei de publicare;

(c)

plata cu întârziere a taxei de amânare a publicării;

(d)

plata cu întârziere a taxelor suplimentare pentru depozitul multiplu;

(e)

eliberarea unei copii a certificatului de înregistrare;

(f)

înregistrarea transferului unui desen sau model industrial comunitar înregistrat;

(g)

înregistrarea unei licențe sau a unui alt drept asupra unui desen sau model industrial comunitar înregistrat;

(h)

radierea înregistrării unei licențe sau a unui alt drept;

(i)

eliberarea unui extras din registru;

(j)

consultarea dosarelor;

(k)

eliberarea de copii ale documentelor depuse;

(l)

comunicarea de informații conținute într-un dosar;

(m)

reexaminarea stabilirii cheltuielilor de procedură care trebuie rambursate;

(n)

eliberarea de copii legalizate după o cerere.

(3)   Regulamentul de punere în aplicare și regulamentul privind taxele se adoptă și se modifică în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 109 alineatul (2).

Articolul 108

Regulamentele de procedură ale camerelor de recurs

Normele de procedură ale camerelor de recurs se aplică acțiunilor cu care sunt sesizate respectivele instanțe în temeiul prezentului regulament, fără a aduce atingere nici unei modificări necesare sau nici unei dispoziții suplimentare și se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 109 alineatul (2).

Articolul 109

Comitetul

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   În situațiile în care se face trimitere la prezentul alineat se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

Articolul 110

Dispoziție tranzitorie

(1)   Până la data intrării în vigoare a modificărilor aduse prezentului regulament, la propunerea Comisiei în acest sens, nu se acordă protecție sub titlul de desen sau model industrial comunitar pentru un desen sau model care constituie o piesă dintr-un produs complex, piesă utilizată în sensul articolului 19 alineatul (1) pentru a permite repararea acestui produs complex cu scopul de a-i reda aspectul inițial.

(2)   Propunerea Comisiei menționată la alineatul (1) este prezentată împreună cu modificările pe care Comisia le înaintează referitor la același subiect în conformitate cu articolul 18 din Directiva 98/71/CE și ține seama de aceste modificări.

Articolul 111

Intrarea în vigoare

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a șaizecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

(2)   Cererile de înregistrare a desenelor și modelelor comunitare pot fi depuse la Oficiu începând cu data stabilită de consiliul de administrație, la recomandarea președintelui Oficiului.

(3)   Cererile de înregistrare a desenelor sau modelelor comunitare depuse în cele trei luni care preced data menționată la alineatul (2) se consideră a fi prezentate la data respectivă.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 decembrie 2001.

Pentru Consiliu

Președintele

M. AELVOET


(1)  JO C 29, 31.1.1994, p. 20 și JO C 248, 29.8.2000, p. 3.

(2)  JO C 67, 1.3.2001, p. 318.

(3)  JO C 110, 2.5.1995 și JO C 75, 15.3.2000, p. 35.

(4)  JO L 289, 28.10.1998, p. 28.

(5)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(6)  JO L 11, 14.1.1994, p. 1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 3288/94 (JO L 349, 31.12.1994, p. 83).

(7)  JO L 299, 31.12.1972, p. 32, astfel cum a fost modificată prin convențiile de aderare la respectiva convenție a statelor aderente la Comunitățile Europene.


Top