?

18.11.2009    | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 303/118.11.2009    | EN | Official Journal of the European Union | L 303/1
REGULAMENTUL (CE) NR. 1099/2009 AL CONSILIULUICOUNCIL REGULATION (EC) No 1099/2009
din 24 septembrie 2009of 24 September 2009
privind protecția animalelor în momentul ucideriion the protection of animals at the time of killing
(Text cu relevanță pentru SEE)(Text with EEA relevance)
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 37 thereof,
având în vedere propunerea Comisiei,Having regard to the proposal from the Commission,
având în vedere avizul Parlamentului European (1),Having regard to the Opinion of the European Parliament (1),
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),Having regard to the Opinion of the European Economic and Social Committee (2),
după consultarea Comitetului Regiunilor,After consultation of the Committee of the Regions,
întrucât:Whereas:
(1) | Directiva 93/119/CE a Consiliului din 22 decembrie 1993 privind protecția animalelor în momentul sacrificării sau uciderii (3) stabilește reguli minime comune la nivel comunitar pentru protecția animalelor în momentul sacrificării sau uciderii. De la adoptarea sa, directiva menționată nu a suferit nicio modificare importantă.(1) | Council Directive 93/119/EC of 22 December 1993 on the protection of animals at the time of slaughter or killing (3) establishes common minimum rules for the protection of animals at the time of slaughter or killing in the Community. That Directive has not been substantially amended since its adoption.
(2) | Uciderea animalelor le poate cauza durere, chin, frică sau alte forme de suferință chiar și în cazul aplicării celor mai bune condiții tehnice disponibile. Anumite operații aferente uciderii pot cauza efecte negative, orice tehnică de asomare prezentând unele dezavantaje. Operatorii economici sau orice altă persoană implicată în uciderea animalelor ar trebui să ia măsurile necesare pentru a evita durerea și pentru a reduce la minimum chinul și suferința animalelor în cursul procesului de sacrificare sau ucidere, ținând cont de cele mai bune practici din domeniu și de metodele permise de prezentul regulament. Prin urmare, durerea, chinul sau suferința ar trebui să fie considerate ca evitabile, atunci când operatorii economici sau orice altă persoană implicată în uciderea animalelor nu respectă una dintre cerințele prezentului regulament sau utilizează practici permise fără să recurgă însă la cele mai moderne dintre acestea, provocându-le astfel animalelor, prin neglijență sau intenționat, durere, chin sau suferință.(2) | Killing animals may induce pain, distress, fear or other forms of suffering to the animals even under the best available technical conditions. Certain operations related to the killing may be stressful and any stunning technique presents certain drawbacks. Business operators or any person involved in the killing of animals should take the necessary measures to avoid pain and minimise the distress and suffering of animals during the slaughtering or killing process, taking into account the best practices in the field and the methods permitted under this Regulation. Therefore, pain, distress or suffering should be considered as avoidable when business operators or any person involved in the killing of animals breach one of the requirements of this Regulation or use permitted practices without reflecting the state of the art, thereby inducing by negligence or intention, pain, distress or suffering to the animals.
(3) | Protecția animalelor în momentul sacrificării sau uciderii este reglementată de dreptul comunitar începând cu 1974 și a fost consolidată în mod substanțial prin Directiva 93/119/CE. Cu toate acestea, s-au constatat discrepanțe mari între statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a directivei respective; au fost, de asemenea, identificate preocupări și diferențe importante în materie de bunăstare, care ar putea influența competitivitatea între operatorii economici.(3) | The protection of animals at the time of slaughter or killing has been covered by Community law since 1974, and was substantively reinforced by Directive 93/119/EC. However, large discrepancies have been observed between the Member States in implementing that Directive and major welfare concerns and differences susceptible to affect competitiveness between business operators have been pointed out.
(4) | Bunăstarea animalelor constituie o valoare comunitară consacrată prin Protocolul (nr. 33) privind protecția și bunăstarea animalelor anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene („Protocolul nr. 33”). Protecția animalelor în momentul sacrificării sau uciderii este un subiect de interes public care afectează atitudinile consumatorilor față de produsele agricole. În plus, îmbunătățirea protecției animalelor în momentul sacrificării contribuie la ameliorarea calității cărnii, având, de asemenea, un efect pozitiv indirect asupra securității muncii în abatoare.(4) | Animal welfare is a Community value that is enshrined in the Protocol (No 33) on protection and welfare of animals annexed to the Treaty establishing the European Community (Protocol (No 33)). The protection of animals at the time of slaughter or killing is a matter of public concern that affects consumer attitudes towards agricultural products. In addition, improving the protection of animals at the time of slaughter contributes to higher meat quality and indirectly has a positive impact on occupational safety in slaughterhouses.
(5) | Legislația națională privind protecția animalelor în momentul sacrificării sau uciderii influențează condițiile de concurență și, prin urmare, funcționarea pieței comune a produselor de origine animală prevăzute în anexa I la Tratatul de instituire a Comunității Europene. Este necesară stabilirea unor reguli comune pentru a asigura dezvoltarea rațională a pieței interne a produselor respective.(5) | National law concerning the protection of animals at the time of slaughter or killing has an impact on competition and, accordingly, on the operation of the internal market in products of animal origin included in Annex I to the Treaty establishing the European Community. It is necessary to establish common rules in order to ensure the rational development of the internal market in those products.
(6) | Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), instituită prin Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (4), a adoptat două avize privind bunăstarea animalelor în cadrul principalelor sisteme de asomare și ucidere ale anumitor specii de animale, mai precis, în 2004, un aviz privind aspecte ale bunăstării în cadrul principalelor sisteme de asomare și ucidere ale principalelor specii comerciale de animale și, în 2006, un aviz privind aspecte ale bunăstării în cadrul principalelor sisteme de asomare și ucidere ale cervidelor, caprinelor, iepurilor, struților, rațelor, gâștelor și prepelițelor crescute în scopuri comerciale. Dreptul comunitar în acest domeniu ar trebui să fie actualizat, pentru a ține cont de avizele științifice menționate. Recomandările de a elimina treptat utilizarea dioxidului de carbon în cazul porcinelor și utilizarea asomatoarelor cu baie de apă în cazul păsărilor de crescătorie nu au fost incluse în prezentul regulament deoarece evaluarea impactului a indicat că, în prezent, astfel de recomandări nu sunt viabile din punct de vedere economic în UE. Cu toate acestea, este important ca această discuție să fie continuată în viitor. În acest scop, Comisia ar trebui să întocmească și să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la diferitele metode de asomare a păsărilor, în special asomatoarele cu băi de apă multiple. În plus, alte recomandări ar trebui excluse din prezentul regulament pentru că ele se referă la parametri tehnici care ar trebui să facă parte din măsurile de punere în aplicare sau din orientările comunitare. Recomandările privind peștii de crescătorie nu au fost incluse în prezentul regulament ca urmare a necesității unui aviz științific și a unei evaluări economice suplimentare în acest domeniu.(6) | The European Food Safety Authority (EFSA), established by Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety (4), has adopted two opinions on the welfare aspects of the main systems of stunning and killing of certain species of animals, namely on the welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals, in 2004, and on the welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail, in 2006. Community law in this area should be updated to take into account those scientific opinions. Recommendations to phase out the use of carbon dioxide for pigs and the use of waterbath stunners for poultry are not included in this Regulation because the impact assessment revealed that such recommendations were not economically viable at present in the EU. However, it is important to continue this discussion in the future. To this end, the Commission should prepare and submit to the European Parliament and to the Council a report on the various stunning methods for poultry, and in particular multiple-bird waterbath stunners. Furthermore, other recommendations should be excluded from this Regulation because they refer to technical parameters that should be part of implementing measures or Community guidelines. Recommendations on farm fish are not included in this Regulation because there is a need for further scientific opinion and economic evaluation in this field.
(7) | În 2007, Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OIE) a adoptat Codul sanitar pentru animale terestre, care include orientări privind sacrificarea animalelor, precum și privind uciderea animalelor în scop de control al bolilor. Orientările internaționale respective conțin recomandări privind manipularea, imobilizarea, asomarea și sângerarea animalelor în abatoare și privind uciderea animalelor în cazul apariției focarelor de boli contagioase. Este, de asemenea, necesar ca standardele internaționale menționate să fie luate în considerare în cadrul prezentului regulament.(7) | In 2007, the World Organisation for Animal Health (OIE) adopted the Terrestrial Animal Health Code which includes guidelines for the slaughter of animals and for the killing of animals for disease control purposes. Those international guidelines contain recommendations concerning the handling, restraining, stunning and bleeding of animals in slaughterhouses and the killing of animals in cases of outbreak of contagious diseases. Those international standards should also be taken into account in this Regulation.
(8) | De la adoptarea Directivei 93/119/CE, legislația comunitară din domeniul siguranței alimentare aplicabilă abatoarelor a fost modificată în mod substanțial prin adoptarea Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (5) și a Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (6). Regulamentele menționate subliniază responsabilitatea operatorilor din sectorul alimentar cu privire la asigurarea siguranței alimentare. Abatoarele fac, de asemenea, obiectul unei proceduri de aprobare prealabilă, în cursul căreia autoritatea competentă examinează construcția, amenajarea și echiparea lor, pentru a verifica dacă acestea corespund normelor tehnice privind siguranța alimentară. Este necesar ca abatoarele, precum și construcția, amenajarea și echiparea lor să țină cont mai mult de preocupările privind bunăstarea animalelor.(8) | Since the adoption of Directive 93/119/EC, Community food safety legislation applicable to slaughterhouses has been profoundly amended by the adoption of Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on hygiene of foodstuffs (5) and Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin (6). Those Regulations emphasise the responsibility of food business operators to ensure food safety. Slaughterhouses are also subject to a pre-approval procedure whereby the construction, layout and equipment are examined by the competent authority to ensure that they comply with the corresponding technical rules on food safety. Animal welfare concerns should be better integrated into slaughterhouses, their construction and layout, as well as the equipment used therein.
(9) | Au fost, de asemenea, reorganizate controalele oficiale ale lanțului alimentar, prin adoptarea Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (7) și a Regulamentului (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (8).(9) | Official controls in the food chain have also been reorganised by the adoption of Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules (7) and Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 laying down specific rules for the organisation of official controls on products of animal origin intended for human consumption (8).
(10) | Condițiile în care animalele din crescătorii sunt ucise au un impact direct sau indirect asupra pieței alimentelor, hranei pentru animale și a altor produse, precum și asupra competitivității operatorilor economici din aceste sectoare. Prin urmare, aceste operații de sacrificare ar trebui să fie reglementate de dreptul comunitar. Cu toate acestea, speciile crescute în mod tradițional, cum ar fi caii, măgarii, vitele, ovinele, caprinele sau porcinele pot fi, de asemenea, crescute pentru alte scopuri, spre exemplu, ca animale de companie, animale pentru spectacole sau pentru activități sportive, precum și ca animale de muncă. Atunci când uciderea acestor animale determină producția de alimente sau alte produse, operațiile respective ar trebui să intre în domeniul de aplicare al prezentului regulament. Prin urmare, uciderea animalelor sălbatice și a animalelor fără stăpân în scopul de a controla numărul acestora nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare al prezentului regulament.(10) | Conditions under which animals kept for farming purposes are killed have a direct or indirect impact on the market for food, feed or other products and on the competitiveness of the business operators concerned. Therefore, such killing operations should be covered by Community law. However, traditionally farmed species such as horses, donkeys, cattle, sheep, goats or pigs can also be kept for other purposes, such as, for example, pets, animals for shows, work purposes, or sports. Where the killing of animals of such species produces food or other products, those operations should fall within the scope of this Regulation. Consequently, the killing of wild or stray animals for population control purposes should not fall within the scope of this Regulation.
(11) | Peștii prezintă diferențe fiziologice importante față de animalele terestre; peștii de crescătorie sunt sacrificați și uciși într-un context foarte diferit, mai ales în ceea ce privește procesul de inspecție. În plus, cercetările în domeniul asomării peștilor sunt mult mai puțin dezvoltate față cele referitoare la alte specii de crescătorie. Ar trebui să se stabilească standarde separate privind protecția peștilor în momentul uciderii. Prin urmare, dispozițiile aplicabile peștilor ar trebui să se limiteze pentru moment la principiile esențiale. Inițiativele viitoare ale Comunității ar trebui să se bazeze pe o evaluare științifică a riscurilor privind sacrificarea și uciderea peștilor, realizată de EFSA, evaluare care să țină cont de implicațiile sociale, economice și administrative.(11) | Fish present substantial physiological differences from terrestrial animals and farmed fish are slaughtered and killed in a very different context, in particular as regards the inspection process. Furthermore, research on the stunning of fish is far less developed than for other farmed species. Separate standards should be established on the protection of fish at killing. Therefore, provisions applicable to fish should, at present, be limited to the key principle. Further initiatives by the Community should be based on a scientific risk assessment for the slaughter and killing of fish performed by EFSA and taking into account the social, economic and administrative implications.
(12) | Uciderea animalelor productive care suferă dureri puternice, în absența unui mod viabil din punct de vedere economic de a atenua astfel de dureri, constituie o datorie etică. În majoritatea cazurilor, animalele pot fi ucise prin modalități care respectă condițiile de bunăstare adecvate. Cu toate acestea, în situații excepționale, cum ar fi accidentele produse în zone îndepărtate în care nu poate fi asigurată prezența personalului competent și a echipamentului adecvat, respectarea regulilor privind condițiile optime de bunăstare ar putea prelungi suferința animalelor. Astfel, în interesul acestor animale, este necesară excluderea uciderii de urgență din aplicarea anumitor dispoziții ale prezentului regulament.(12) | It is an ethical duty to kill productive animals which are in severe pain where there is no economically viable way to alleviate such pain. In most cases, animals can be killed respecting proper welfare conditions. However, under exceptional circumstances, such as accidents in remote locations, where competent personnel and equipment cannot reach the animals, complying with optimal welfare rules could prolong their suffering. In the interest of the animals it is, therefore, appropriate to exclude emergency killing from the application of certain provisions of this Regulation.
(13) | Câteodată, animalele pot pune în pericol ființele umane, constituind un risc pentru viața acestora, provocând leziuni grave sau transmițând boli mortale. De obicei, aceste riscuri sunt prevenite prin imobilizarea corespunzătoare a animalelor, dar în anumite situații ar putea fi necesară uciderea animalelor periculoase pentru a pune capăt unor astfel de riscuri. Caracterul urgent al situațiilor de acest tip determină faptul că uciderea nu poate fi mereu efectuată în condițiile optime de bunăstare. În consecință, în aceste cazuri este necesară derogarea de la obligația de a asoma sau de a ucide imediat animalele.(13) | Occasionally animals can be dangerous for human beings, possibly putting human life at risk, inflicting serious injuries or transmitting deadly diseases. Preventing those risks is usually performed through the proper restraining of animals but it may also be necessary to kill dangerous animals to end such risks in certain circumstances. Under those circumstances, the killing cannot always be performed under the best welfare conditions due to the emergency. Therefore, it is necessary to derogate from the obligation to stun or immediately kill the animals in those cases.
(14) | Activitățile de vânătoare sau de pescuit sportiv se desfășoară într-un context în care condițiile uciderii sunt foarte diferite față de cele referitoare la animalele de crescătorie, vânătoarea fiind reglementată de o legislație specifică. Prin urmare, este necesară excluderea uciderilor în contextul vânătorii sau al pescuitului sportiv din domeniul de aplicare al prezentului regulament.(14) | Hunting or recreational fishing activities take place in a context where conditions of killing are very different from the ones used for farmed animals and hunting is subject to specific legislation. It is therefore appropriate to exclude killings taking place during hunting or recreational fishing from the scope of this Regulation.
(15) | Protocolul nr. 33 subliniază, de asemenea, necesitatea de a respecta actele cu putere de lege și actele administrative, precum și obiceiurile din statele membre, referitoare, în special, la ritualuri religioase, tradiții culturale și moșteniri regionale atunci când se formulează și se pun în aplicare politicile comunitare, cum ar fi agricultura și piața internă. Prin urmare, este necesară excluderea din domeniul de aplicare al prezentului regulament a manifestărilor culturale în cazurile în care respectarea cerințelor de bunăstare a animalelor ar afecta în mod negativ însăși natura manifestărilor respective.(15) | Protocol No (33) underlines the need to respect the legislative or administrative provisions and customs of the Member States relating, in particular, to religious rites, cultural traditions and regional heritage when formulating and implementing the Community’s policies on, inter alia, agriculture and the internal market. It is therefore appropriate to exclude from the scope of this Regulation cultural events, where compliance with animal welfare requirements would adversely affect the very nature of the event concerned.
(16) | În plus, tradițiile culturale se referă la mentalități, acțiuni sau comportamente moștenite, consacrate sau consuetudinare, care implică, de fapt, conceptul unui element transmis sau care provine de la un predecesor. Acestea contribuie la consolidarea legăturilor sociale de lungă durată între generații. Cu condiția ca activitățile respective să nu afecteze piața produselor de origine animală și să nu fie motivate de scopuri de producție, este necesar să se excludă uciderea animalelor în contextul acestor manifestări din domeniul de aplicare al prezentului regulament.(16) | In addition, cultural traditions refer to an inherited, established, or customary pattern of thought, action or behaviour which includes in fact the concept of something transmitted by, or acquired from, a predecessor. They contribute to fostering long-standing social links between generations. Provided that those activities do not affect the market of products of animal origin and are not motivated by production purposes, it is appropriate to exclude the killing of animals taking place during those events from the scope of this Regulation.
(17) | Sacrificarea păsărilor de crescătorie, a iepurilor de crescătorie și a iepurilor de câmp pentru consumul personal intern nu se realizează într-o măsură care să poată afecta competitivitatea abatoarelor comerciale. În mod similar, eforturile pe care autoritățile publice ar trebui să le facă pentru a detecta și a controla astfel de operații nu ar fi proporționale cu problemele potențiale de rezolvat. Prin urmare, este necesară excluderea acestor operații din domeniul de aplicare al prezentului regulament.(17) | The slaughter of poultry, rabbits and hares for private domestic consumption is not performed on a scale likely to affect the competitiveness of commercial slaughterhouses. Similarly, the necessary efforts required from public authorities to detect and control such operations would not be proportionate to the potential problems to be solved. It is, therefore, appropriate to exclude those operations from the scope of this Regulation.
(18) | Derogarea de la asomare în cazul sacrificărilor religioase care au loc în abatoare a fost acordată prin Directiva 93/119/CE. Din moment ce dispozițiile comunitare aplicabile sacrificării religioase au fost transpuse în mod diferit în funcție de contextele naționale și din moment ce normele naționale țin cont de dimensiuni care depășesc scopul prezentului regulament, este important ca derogarea de la asomarea animalelor înaintea sacrificării să fie menținută, lăsând, totuși, un anumit grad de subsidiaritate fiecărui stat membru. Prin urmare, prezentul regulament respectă libertatea de religie și dreptul persoanelor de a-și manifesta religia sau convingerea prin intermediul cultului, învățământului, practicilor și îndeplinirii riturilor, astfel cum acestea au fost consacrate prin articolul 10 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.(18) | Derogation from stunning in case of religious slaughter taking place in slaughterhouses was granted by Directive 93/119/EC. Since Community provisions applicable to religious slaughter have been transposed differently depending on national contexts and considering that national rules take into account dimensions that go beyond the purpose of this Regulation, it is important that derogation from stunning animals prior to slaughter should be maintained, leaving, however, a certain level of subsidiarity to each Member State. As a consequence, this Regulation respects the freedom of religion and the right to manifest religion or belief in worship, teaching, practice and observance, as enshrined in Article 10 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
(19) | Există suficiente date științifice care demonstrează că animalele vertebrate sunt ființe sensibile, care ar trebui, prin urmare, incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament. Reptilele și amfibiile nu sunt însă animale crescute în mod obișnuit în comunitate; prin urmare, includerea lor în domeniul de aplicare al prezentei directive nu ar fi oportună sau proporțională.(19) | There is sufficient scientific evidence to demonstrate that vertebrate animals are sentient beings which should therefore fall within the scope of this Regulation. Reptiles and amphibians, however, are not animals commonly farmed in the Community and it would not, therefore, be appropriate or proportionate to include them within its scope.
(20) | Multe metode de ucidere provoacă durere animalelor. Din acest motiv, asomarea este necesară pentru a determina pierderea cunoștinței și a sensibilității înaintea sau în momentul uciderii animalelor. Măsurarea gradului de pierdere a conștienței și a sensibilității unui animal este complexă și trebuie să fie efectuată utilizând o metodologie aprobată științific. În orice caz, este necesară monitorizarea prin intermediul indicatorilor, pentru a evalua eficiența metodei respective în condiții practice.(20) | Many killing methods are painful for animals. Stunning is therefore necessary to induce a lack of consciousness and sensibility before, or at the same time as, the animals are killed. Measuring the lack of consciousness and sensibility of an animal is complex and needs to be performed under scientifically approved methodology. Monitoring through indicators, however, should be carried out to evaluate the efficiency of the procedure under practical conditions.
(21) | Monitorizarea eficienței asomării se bazează în special pe evaluarea gradului de conștiență și de sensibilitate a animalelor. Conștiența unui animal rezultă mai ales din posibilitatea acestuia de a simți emoții și de a-și controla mișcările voluntare. În ciuda anumitor excepții, cum ar fi imobilizarea prin intermediul curentului electric sau alte tipuri de paralizie provocată, se presupune că un animal este inconștient în absența poziției ridicate naturale, când nu este treaz și nu manifestă emoții pozitive sau negative, cum ar fi frica sau agitația. Sensibilitatea unui animal constă în principal în posibilitatea sa de a simți durerea. În general, se poate presupune că un animal este lipsit de sensibilitate atunci când acesta nu manifestă reflexe sau reacții la stimuli cum ar fi sunetele, mirosurile, lumina sau contactul fizic.(21) | Monitoring stunning efficiency is mainly based on the evaluation of consciousness and sensibility of the animals. The consciousness of an animal is essentially its ability to feel emotions and control its voluntary mobility. Despite some exceptions, such as electro-immobilisations or other provoked paralysis, an animal can be presumed to be unconscious when it loses its natural standing position, is not awake and does not show signs of positive or negative emotions such as fear or excitement. Sensibility of an animal is essentially its ability to feel pain. In general, an animal can be presumed to be insensitive when it does not show any reflexes or reactions to stimulus such as sound, odour, light or physical contact.
(22) | Noi metode de asomare sunt create și propuse spre utilizare în mod regulat, pentru a răspunde noilor provocări din sectoarele creșterii animalelor și industriei cărnii. Prin urmare, este important să fie autorizată Comisia în vederea aprobării noilor metode de asomare concomitent cu menținerea unui nivel înalt de protecție a animalelor.(22) | New stunning methods are regularly developed and proposed on the market in order to face the new challenges of the farming and meat industry. It is, therefore, important to authorise the Commission to approve new stunning methods while keeping a uniform and high level of protection for animals.
(23) | Orientările comunitare constituie un instrument util pentru a oferi operatorilor și autorităților competente informații specifice privind parametrii care trebuie utilizați pentru a asigura un nivel înalt de protecție a animalelor, păstrând, în același timp, un mediu echitabil pentru operatori. În consecință, este necesar să fie autorizată Comisia să elaboreze astfel de orientări.(23) | Community guidelines are a useful tool to provide business operators and competent authorities with specific information on the parameters to be used in order to ensure a high level of protection for animals while keeping a level playing field for business operators. It is, therefore, necessary to authorise the Commission to draw up such guidelines.
(24) | În funcție de modul în care sunt utilizate în cadrul procesului de sacrificare sau ucidere, unele metode de asomare pot determina moartea animalelor într-un mod care evită durerea și reduce la minimum chinul sau suferința animalelor. Este posibil ca alte metode de asomare să nu conducă la moarte, animalele putându-și recăpăta cunoștința sau senzitivitatea în timpul unei proceduri dureroase ulterioare. Prin urmare, aceste metode ar trebui completate cu alte tehnici care să conducă la moarte sigură înainte ca animalul să își revină. Așadar, este esențial să se specifice ce metode de asomare trebuie finalizate cu o metodă de ucidere.(24) | Depending on how they are used during the slaughtering or killing process, some stunning methods can lead to death while avoiding pain and minimising distress or suffering for the animals. Other stunning methods may not lead to death and the animals may recover their consciousness or sensibility during subsequent painful procedures. Such methods should, therefore, be completed by other techniques that lead to certain death before the recovery of the animals. It is, therefore, essential to specify which stunning methods need to be completed by a killing method.
(25) | Condițiile în care animalele sunt asomate și rezultatele asomării variază în practică, din cauza multor factori. Din acest motiv, este necesară evaluarea regulată a consecințelor asomării. În acest scop, operatorii ar trebui să stabilească un eșantion reprezentativ, pentru a verifica eficiența metodelor de asomare folosite, ținând cont de omogeneitatea grupului de animale și de alți factori hotărâtori, cum ar fi echipamentul utilizat și personalul implicat.(25) | The conditions under which animals are stunned and the results of such stunning vary in practice due to many factors. Regular assessment of the outcome of stunning should therefore be made. For that purpose, business operators should establish a representative sample to check the efficiency of their stunning practices, taking into account the homogeneity of the group of animals, and other critical factors, such as the equipment used and the personnel involved.
(26) | Unele protocoale de asomare se pot dovedi a fi suficient de eficiente pentru a ucide în mod ireversibil animalele în toate situațiile în condițiile aplicării anumitor parametri-cheie specifici. În astfel de cazuri, necesitatea verificării asomării ar părea inutilă și disproporționată. În consecință, este necesar să se prevadă posibilitatea acordării de derogări de la obligațiile referitoare la verificarea asomării în cazurile în care există suficiente dovezi științifice că un anumit protocol de asomare produce moartea ireversibilă a tuturor animalelor în anumite condiții comerciale.(26) | Some stunning protocols may prove to be sufficiently reliable to irreversibly kill the animals in all circumstances if specific key parameters are applied. In such cases, the need for checks for stunning would appear unnecessary and disproportionate. It is therefore appropriate to provide for the possibility to grant derogations from the obligations regarding checks on stunning when there is sufficient scientific evidence that a given stunning protocol provides for irreversible death to all animals under certain commercial conditions.
(27) | Bunăstarea animalelor este influențată puternic de gestionarea cotidiană a operațiilor; pot fi obținute rezultate fiabile numai dacă operatorii economici elaborează instrumente de monitorizare prin intermediul cărora să evalueze efectele acestor operații. Astfel, este necesară elaborarea unor proceduri standard de operare, bazate pe riscuri, la toate nivelurile procesului de producție. Aceste proceduri ar trebui să ia în calcul obiective clare, persoanele responsabile, metodele folosite, criterii măsurabile, precum și modalitățile de monitorizare și de înregistrare. Parametrii-cheie stabiliți pentru fiecare metodă de asomare ar trebui specificați într-un mod care să asigure asomarea adecvată în cazul tuturor animalelor supuse acestui proces.(27) | The welfare of animals is largely influenced by the daily management of the operations, and reliable results can only be obtained if business operators develop monitoring tools to evaluate their effects. Standard operating procedures should therefore be developed at all stages of the production cycle and should be risk-based. They should include clear objectives, responsible persons, modus operandi, measurable criteria, as well as monitoring and recording procedures. Key parameters set out for each stunning method should be specified in a way ensuring proper stunning of all animals submitted to the process.
(28) | Existența unui personal bine instruit și competent contribuie la ameliorarea condițiilor de tratare a animalelor. Competența în domeniul bunăstării animalelor presupune cunoașterea principalelor modele comportamentale, a necesităților, precum și a semnelor de conștiență și de sensibilitate care caracterizează specia în cauză. Aceasta include, de asemenea, cunoștințe tehnice cu privire la echipamentul de asomare utilizat. Prin urmare, ar trebui să se impună persoanelor care efectuează anumite operații de sacrificare și celor care supraveghează uciderea sezonieră a animalelor pentru blană să dețină un certificat de competență adecvat operațiilor pe care le efectuează. Ar fi însă disproporționat față de obiectivele urmărite să se ceară un certificat de competență pentru ceilalți membri ai personalului care intervin în uciderea animalelor.(28) | Well trained and skilled personnel improve the conditions under which animals are treated. Competence with regards to animal welfare implies knowledge of the basic behavioural patterns and the needs of the species concerned as well as signs of consciousness and sensibility. It also includes technical expertise with regard to the stunning equipment used. Personnel carrying out certain slaughter operations and people supervising the seasonal killing of fur animals should therefore be required to have a certificate of competence relevant to the operations they perform. Requiring a certificate of competence for other personnel killing animals would, however, be disproportionate to the aims pursued.
(29) | Se poate presupune că personalul cu mai mulți ani de experiență deține un anumit nivel de competență. Din acest motiv, prezentul regulament ar trebui să conțină o dispoziție tranzitorie pentru cerințele privind certificatul de competență al personalului aflat în această situație.(29) | Personnel with several years of experience may be presumed to have a certain level of expertise. A transitional provision regarding the certificate of competence requirements should therefore be provided for in this Regulation with regards to such personnel.
(30) | Echipamentul de asomare este conceput și proiectat pentru a fi eficient într-un context specific. Prin urmare, producătorii ar trebui să furnizeze utilizatorilor instrucțiuni detaliate privind condițiile în care ar trebui folosite și întreținute echipamentele pentru a asigura un nivel optim de bunăstare a animalelor.(30) | Stunning equipment is developed and designed to be efficient in a specific context. Manufacturers should therefore provide detailed instructions to users concerning the conditions under which equipment should be used and maintained to ensure optimal welfare for the animals.
(31) | Pentru a garanta eficiența echipamentului de asomare și a echipamentului de imobilizare, acestea ar trebui să fie întreținute în mod adecvat. În cazul echipamentului folosit în mod intensiv, ar putea fi necesară înlocuirea anumitor părți; în plus, chiar echipamentul folosit în mod ocazional ar putea să devină mai puțin eficient din cauza coroziunii sau a altor factori de mediu. În mod similar, anumite tipuri de echipament trebuie să fie reglate cu precizie. Prin urmare, operatorii economici sau orice altă persoană implicată în uciderea animalelor ar trebui să aplice proceduri de întreținere pentru echipamentul respectiv.(31) | In order to ensure efficiency, stunning and restraining equipment should be properly maintained. Equipment that is used intensively may require the replacement of certain parts and even equipment occasionally used may decrease in efficiency due to corrosion or other environmental factors. Similarly, some equipment also needs to be accurately calibrated. Business operators or any person involved in the killing of animals should therefore implement maintenance procedures for that equipment.
(32) | Imobilizarea animalelor este necesară pentru siguranța operatorilor și aplicarea corespunzătoare a anumitor tehnici de asomare. Cu toate acestea, imobilizarea poate fi chinuitoare pentru animale și, prin urmare, ar trebui aplicată cât mai puțin timp posibil.(32) | Restraining animals is necessary for the safety of operators and the proper application of some stunning techniques. However, restraining is likely to create distress to the animals and should therefore be applied for as short a period as possible.
(33) | Animalele ar putea suferi dacă procedurile de asomare eșuează. Din acest motiv, prezentul regulament ar trebui să prevadă existența unui echipament de asomare de rezervă adecvat, care să reducă la minimum durerea, chinul sau suferința animalelor.(33) | Animals may suffer when stunning procedures fail. This Regulation should therefore provide for appropriate back-up stunning equipment to be available to minimise pain, distress or suffering to the animals.
(34) | Sacrificarea păsărilor de crescătorie, a iepurilor de crescătorie și a iepurilor de câmp pentru furnizarea directă de cantități mici de carne către consumatorii finali sau distribuitorii locali care livrează cu amănuntul astfel de carne către consumatorii locali sub formă de carne proaspătă se realizează la niveluri care diferă de la un stat membru la altul din cauza normelor naționale care guvernează acest tip de activitate în conformitate cu articolul 1 alineatul (3) litera (d) și articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 853/2004. Totuși, este important să se asigure aplicarea unui nivel minim de bunăstare a animalelor și acestor tipuri de activități.(34) | The scale of the slaughtering of poultry, rabbits and hares for the direct supply of small quantities of meat to the final consumer or to local retail establishments supplying such meat directly to the final consumer as fresh meat, varies from one Member State to the other due to the national rules governing this activity in accordance with Article 1(3)(d) and 4 of Regulation (EC) No 853/2004. It is, however, important to ensure that certain minimum animal welfare requirements apply also to those activities.
(35) | În ceea ce privește sacrificarea anumitor categorii de animale, altele decât păsările de crescătorie, iepurii de crescătorie și iepurii de câmp pentru consumul personal intern, există deja cerințe comunitare minimale care trebuie aplicate, cum ar fi asomarea prealabilă, precum și norme naționale. Prin urmare, este oportun să se asigure că și în prezentul regulament sunt incluse anumite norme minimale privind bunăstarea animalelor.(35) | With regard to the slaughter of certain categories of animals, other than poultry, rabbits and hares, for private domestic consumption, certain minimum Community requirements such as prior stunning as well as national rules exist already. Therefore, it is appropriate to ensure that minimum animal welfare rules are established also in this Regulation.
(36) | Regulamentul (CE) nr. 854/2004 stabilește o listă a unităților din care este autorizat importul anumitor produse de origine animală. Cerințele generale și cerințele suplimentare aplicabile abatoarelor prevăzute în prezentul regulament ar trebui să fie luate în considerare în scopul stabilirii listei respective.(36) | Regulation (EC) No 854/2004 provides for a list of establishments from which imports into the Community of specified products of animal origin are permitted. The general requirements and the additional requirements applicable to slaughterhouses laid down in this Regulation should be taken into account for the purposes of that list.
(37) | Comunitatea caută să promoveze standarde înalte de bunăstare pentru efectivele de animale din întreaga lume, în special în ceea ce privește comercializarea. Comunitatea susține standardele și recomandările specifice cu privire la bunăstarea animalelor emise de OIE, inclusiv în ceea ce privește sacrificarea animalelor. Aceste standarde și recomandări ar trebui luate în considerare atunci când trebuie stabilită echivalența cu cerințele comunitare din prezentul regulament în ceea ce privește importurile.(37) | The Community seeks to promote high welfare standards in animal livestock populations worldwide, particularly in relation to trade. It supports the specific standards and recommendations on animal welfare of the OIE, including on the slaughter of animals. Such standards and recommendations should be taken into account when equivalency with Community requirements under this Regulation needs to be established for the purpose of imports.
(38) | Ghidurile de bune practici întocmite de către organizații ale operatorilor sunt instrumente valoroase care ajută operatorii economici să respecte anumite cerințe cuprinse în prezentul regulament, cum ar fi, de exemplu, elaborarea și punerea în aplicare de proceduri standard de operare.(38) | Guides to good practice drawn up by organisations of business operators are valuable instruments to help business operators comply with certain requirements laid down in this Regulation, such as, for instance, the development and implementation of standard operating procedures.
(39) | Abatoarele și echipamentele folosite de acestea sunt proiectate pentru anumite categorii de animale și pentru anumite capacități. Depășirea acestor capacități sau folosirea echipamentului în scopuri pentru care acesta nu a fost proiectat determină efecte negative asupra bunăstării animalelor. Prin urmare, este necesar ca informațiile privind aspectele menționate să fie comunicate autorităților competente și să facă parte din procedura de aprobare a abatoarelor.(39) | Slaughterhouses and the equipment used therein are designed for particular categories of animals and capacities. Where those capacities are exceeded or the equipment is used for purposes for which it was not designed, it has a negative impact on the welfare of animals. Information on these aspects should therefore be communicated to the competent authorities and should be part of the approval procedure for slaughterhouses.
(40) | Abatoarele mobile reduc necesitatea ca animalele să fie transportate pe distanțe lungi și, prin urmare, pot contribui la protejarea bunăstării animalelor. Cu toate acestea, restricțiile de natură tehnică pentru abatoarele mobile sunt diferite față de cele pentru abatoarele fixe, iar normele tehnice ar putea să necesite adaptări adecvate. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să ofere posibilitatea de a stabili derogări care să dispenseze abatoarele mobile de cerințele privind amenajarea, construcția și echiparea abatoarelor. Până la adoptarea unor astfel de derogări, este necesar să se permită statelor membre să stabilească sau să păstreze norme naționale privind abatoarele mobile.(40) | Mobile slaughterhouses reduce the need for animals to be transported over long distances and therefore may contribute to safeguarding animal welfare. However, technical constraints for mobile slaughterhouses differ from fixed slaughterhouses and technical rules may need to be consequently adapted. Therefore, this Regulation should provide for the possibility to establish derogations exempting mobile slaughterhouses from the requirements on layout, construction and equipment of slaughterhouses. Pending the adoption of such derogations, it is appropriate to allow Member States to establish or maintain national rules regarding mobile slaughterhouses.
(41) | Se înregistrează permanent progrese științifice și tehnice în privința construcției, amenajării și echipării abatoarelor. Prin urmare, este important să fie autorizată Comisia să modifice cerințele aplicabile construcției, amenajării și echipării abatoarelor, menținând, în același timp, un nivel ridicat de protecție a animalelor.(41) | Scientific and technical progress is regularly made with regard to the construction, layout and equipment of slaughterhouses. It is therefore important to authorise the Commission to amend the requirements applicable to the construction, layout and equipment of slaughterhouses while keeping a uniform and high level of protection for animals.
(42) | Orientările comunitare sunt utile pentru că oferă operatorilor și autorităților competente informații specifice privind construcția, amenajarea și echiparea abatoarelor pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a animalelor, păstrând, în același timp, un mediu echitabil pentru operatorii economici. În consecință, este necesar să fie autorizată Comisia să adopte astfel de orientări.(42) | Community guidelines are useful to provide business operators and the competent authorities with specific information on the construction, layout and equipment of slaughterhouses in order to ensure a high level of protection for animals, while maintaining a level playing field for business operators. It is therefore necessary to authorise the Commission to adopt such guidelines.
(43) | Sacrificarea fără asomare necesită o tăiere a gâtului efectuată cu precizie cu un cuțit ascuțit, pentru a reduce la minimum suferința. În plus, animalele care nu sunt imobilizate în mod mecanic după tăierea gâtului tind să încetinească procesul de sângerare, prelungind astfel în mod inutil suferința. Animalele din speciile bovine, ovine și caprine sunt cele mai comune specii sacrificate cu folosirea acestei proceduri. Din acest motiv, rumegătoarele sacrificate fără asomare ar trebui să fie imobilizate în mod mecanic și individual.(43) | Slaughter without stunning requires an accurate cut of the throat with a sharp knife to minimise suffering. In addition, animals that are not mechanically restrained after the cut are likely to endure a slower bleeding process and, thereby, prolonged unnecessary suffering. Animals of bovine, ovine and caprine species are the most common species slaughtered under this procedure. Therefore, ruminants slaughtered without stunning should be individually and mechanically restrained.
(44) | Se înregistrează permanent progrese științifice și tehnice în privința manipulării și imobilizării animalelor în abatoare. Prin urmare, este important să fie autorizată Comisia să modifice cerințele aplicabile manipulării și imobilizării animalelor înainte de sacrificare, menținând, în același timp, un nivel ridicat de protecție a animalelor.(44) | Science and technical progress are regularly made with regard to the handling and restraining of animals at slaughterhouses. It is therefore important to authorise the Commission to amend the requirements applicable to the handling and restraining of animals before slaughter while keeping a uniform and high level of protection for animals.
(45) | Orientările comunitare sunt utile pentru că oferă operatorilor economici și autorităților competente informații specifice privind manipularea și imobilizarea animalelor înainte de sacrificare, pentru a asigura un nivel înalt de protecție a animalelor, păstrând, în același timp, un mediu echitabil pentru operatorii economici. În consecință, este necesar să fie autorizată Comisia să adopte astfel de orientări.(45) | Community guidelines are useful to provide business operators and competent authorities with specific information on the handling and restraining of animals before slaughter in order to ensure a high level of protection for the animals, while maintaining a level playing field for business operators. It is therefore necessary to authorise the Commission to adopt such guidelines.
(46) | Experiența unor state membre a arătat că numirea ca responsabil cu bunăstarea animalelor a unei persoane cu o calificare corespunzătoare, care să coordoneze și să urmărească punerea în aplicare a procedurilor de operare referitoare la bunăstarea animalelor în abatoare, a determinat efecte pozitive în materie de bunăstare. Această măsură ar trebui, prin urmare, să fie aplicată la nivelul întregii Comunități. Responsabilul cu bunăstarea animalelor ar trebui să dețină o autoritate și o competență tehnică suficiente pentru a oferi o orientare adecvată personalului implicat în activitățile de sacrificare.(46) | The experience gained in some Member States has shown that the appointment of a specifically qualified person as an animal welfare officer to coordinate and follow up the implementation of animal welfare operating procedures in slaughterhouses has provided positive welfare benefits. This measure should therefore be applied throughout the Community. The animal welfare officer should have sufficient authority and technical competence to provide relevant guidance to slaughter line personnel.
(47) | Abatoarele mici, care se ocupă mai ales cu vânzarea directă a alimentelor către consumatorii finali, nu necesită un sistem de gestionare complex pentru a pune în aplicare principiile generale ale prezentului regulament. Cerința de a dispune de un responsabil cu bunăstarea animalelor la fața locului ar fi, prin urmare, disproporționată în raport cu obiectivele urmărite în aceste cazuri, fiind astfel necesar ca prezentul regulament să prevadă o derogare de la cerința respectivă pentru abatoarele mici.(47) | Small slaughterhouses predominantly involved in the direct sale of food to the final consumer do not require a complex system of management to implement the general principles of this Regulation. The requirement to have an animal welfare officer in place would therefore be disproportionate to the objectives pursued in those cases and this Regulation should provide for a derogation from that requirement for such slaughterhouses.
(48) | Frecvent, depopularea implică o gestionare a crizei prin abordarea în paralel a unor priorități diferite, cum ar fi sănătatea animalelor, sănătatea publică, protecția mediului sau bunăstarea animalelor. Cu toate că este important ca normele privind bunăstarea animalelor să fie respectate în toate etapele procesului de depopulare, în situații excepționale respectarea normelor respective ar putea pune în pericol sănătatea umană sau ar putea încetini mult procesul de eradicare a unei boli, expunând astfel mai multe animale la îmbolnăvire și la moarte.(48) | Depopulation often involves crisis management with parallel priorities, such as animal health, public health, environment, or animal welfare. Whilst it is important that animal welfare rules are complied with at all stages in the process of depopulation, it may occur that under exceptional circumstances compliance with those rules may put human health at risk or may significantly slow down the process of eradication of a disease, thereby exposing more animals to sickness and death.
(49) | În mod corespunzător, autoritățile competente ar trebui să aibă posibilitatea de a institui derogări de la anumite dispoziții din prezentul regulament, evaluate de la caz la caz, atunci când starea de sănătate a animalelor determină necesitatea uciderii de urgență a acestora și/sau dacă nu există alternative adecvate pentru a le asigura un nivel optimal de bunăstare. Cu toate acestea, astfel de derogări nu ar trebui să înlocuiască o programare corespunzătoare. În acest scop, este necesară ameliorarea nivelului planificării și integrarea corespunzătoare a bunăstării animalelor în planurile de urgență pentru bolile contagioase.(49) | Accordingly, the competent authorities should be permitted to derogate from certain provisions of this Regulation on a case-by-case basis where the animal health situation requires the emergency killing of animals and/or when no suitable alternatives are available to provide optimum welfare for them. Such derogations should not, however, be a substitute for proper planning. To this end, the level of planning should be increased and animal welfare properly integrated into contingency plans for contagious diseases.
(50) | În sensul procedurilor de notificare a bolilor animale, informațiile referitoare la apariția focarelor de boli în conformitate cu Directiva 82/894/CEE din 21 decembrie 1982 privind notificarea maladiilor la animale în cadrul Comunității (9) sunt comunicate prin Sistemul de notificare a bolilor animalelor (ADNS). În prezent, ADNS nu oferă informații specifice cu privire la bunăstarea animalelor, dar poate fi dezvoltat să facă în viitor acest lucru. În consecință, ar trebui prevăzută o derogare de la obligația de raportare privind bunăstarea animalelor în caz de depopulare pentru a se avea în vedere dezvoltarea viitoare a ADNS.(50) | For the purpose of animal disease notification procedures, information on outbreaks of diseases in accordance with Directive 82/894/EEC of 21 December 1982 on the notification of animal diseases within the Community (9) is notified through the Animal Disease Notification System (ADNS). At present, ADNS does not provide specific information on animal welfare but may be developed in the future to do so. As a consequence, a derogation from the reporting obligation on animal welfare in case of depopulation should be foreseen in order to envisage the further development of ADNS.
(51) | Echipamentele moderne de asomare și de imobilizare sunt din ce în ce mai complexe și mai sofisticate, necesitând cunoștințe tehnice și analize specifice. În consecință, statele membre ar trebui să se asigure că se pune la dispoziția autorității competente suficient sprijin științific, la care funcționarii să poată apela atunci când este necesară evaluarea echipamentelor sau metodelor de asomare a animalelor.(51) | Modern stunning and restraining equipment is increasingly complex and sophisticated, requiring specific expertise and analysis. Member States should therefore ensure that sufficient scientific support is made available to the competent authority, to which officials could refer when equipment or methods for stunning animals need to be assessed.
(52) | Eficiența fiecărei metode de asomare se bazează pe controlul parametrilor-cheie și pe evaluarea sa periodică. Elaborarea de ghiduri de bune practici privind procedurile de monitorizare și de operare care să fie utilizate în contextul uciderii animalelor este un factor important pentru asigurarea unei orientări adecvate în materie de bunăstare a animalelor pentru operatorii economici. Pentru evaluarea unor astfel de ghiduri sunt necesare cunoștințe științifice, experiență practică și realizarea unor compromisuri între părțile interesate. Aceste sarcini ar trebui să fie îndeplinite de un centru sau o rețea de referință în fiecare stat membru, în colaborare cu părțile interesate.(52) | The efficiency of each stunning method is based on the control of key parameters and its regular evaluation. Developing guides to good practice on operating and monitoring procedures for use when killing animals is important in providing proper guidance on animal welfare for business operators. The evaluation of such guides requires scientific knowledge, practical experience and compromise among stakeholders. A reference centre or network in each Member State should therefore perform this task in cooperation with the relevant interested parties.
(53) | Emiterea certificatelor de competență ar trebui să se realizeze într-un mod uniform. Prin urmare, organismele sau entitățile care emit certificatele de competență ar trebui să fie acreditate în funcție de standarde coerente care trebuie să fie evaluate din punct de vedere științific. În consecință, entitatea care oferă sprijinul științific în conformitate cu articolul 20 ar trebui să furnizeze, atunci când este necesar, avizul său cu privire la capacitatea și adecvarea organismelor sau a entităților care emit certificatele de competență.(53) | The delivery of certificates of competence should be provided in a uniform manner. Bodies or entities issuing certificates of competence should therefore be accredited according to consistent standards which should be assessed scientifically. Accordingly, the entity providing scientific support in conformity with Article 20 should provide, where necessary, its opinion on the capacity and suitability of bodies or entities issuing certificates of competence.
(54) | Regulamentul (CE) nr. 882/2004 prevede anumite măsuri care să fie întreprinse de autoritatea competentă în cazul neconformării, în special în relație cu normele de bunăstare. Prin urmare, se impune numai stabilirea măsurilor suplimentare care sunt specifice prezentului regulament.(54) | Regulation (EC) No 882/2004 provides for certain action to be taken by the competent authority in case of non-compliance, in particular with regard to welfare rules. Accordingly, it is only necessary to provide for the additional action to be taken that is specific to this Regulation.
(55) | Regulamentul (CE) nr. 178/2002 prevede că EFSA promovează constituirea de rețele ale organizațiilor care își desfășoară activitatea în cadrul misiunilor Autorității pentru a facilita cooperarea științifică, schimbul de informații, elaborarea și punerea în aplicare a proiectelor comune, precum și schimbul cunoștințelor și al celor mai bune practici referitoare la legislația în domeniul alimentar.(55) | Regulation (EC) No 178/2002 provides that EFSA shall promote the networking of organisations operating in the field within the Authority’s missions so as to facilitate scientific cooperation, the exchange of information, the development and implementation of joint projects, as well as the exchange of expertise and best practices in the field of food law.
(56) | Emiterea certificatelor de competență și organizarea cursurilor de formare ar trebui să se realizeze într-un mod uniform. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să prevadă obligațiile statelor membre în acest domeniu și modalitățile în care certificatele de competență trebuie acordate, suspendate sau retrase.(56) | The delivery of certificates of competence and training courses should be provided in a uniform manner. This Regulation should therefore set out the obligations of the Member States in this respect and the modalities under which certificates of competence are to be granted, suspended or withdrawn.
(57) | Cetățenii europeni se așteaptă ca un minim de norme privind bunăstarea animalelor să fie respectate în timpul sacrificării animalelor. În anumite zone, atitudinea față de animale depinde și de percepțiile naționale, în unele state membre existând chiar cererea de a se menține sau adopta norme de bunăstare a animalelor mai extinse decât cele convenite la nivel de Comunitate. În interesul animalelor și cu condiția să nu fie afectată funcționarea pieței interne, este necesar să se permită statelor membre anumită flexibilitate pentru a menține sau, în anumite domenii specifice, pentru a adopta norme naționale mai extinse. | Este important să se asigure că aceste norme naționale nu sunt folosite de statele membre într-un mod care să prejudicieze corecta funcționare a pieței interne.(57) | European citizens expect a minimum of welfare rules to be respected during the slaughter of animals. In certain areas, attitudes towards animals also depend on national perceptions and there is a demand in some Member States to maintain or adopt more extensive animal welfare rules than those agreed upon at Community level. In the interest of the animals and provided that it does not affect the functioning of the internal market, it is appropriate to allow Member States certain flexibility to maintain or, in certain specific fields, adopt more extensive national rules. | It is important to ensure that such national rules are not used by Member States in a way to prejudice the correct functioning of the internal market.
(58) | În anumite domenii circumscrise domeniului de aplicare a prezentului regulament, Consiliul are nevoie de mai multe informații științifice, sociale și economice înainte de a stabili reguli detaliate, în special în ceea ce privește peștele de crescătorie și vitele imobilizate în poziții inverse. În consecință, Comisia trebuie să pună la dispoziția Consiliului aceste informații înainte de a propune orice fel de modificare a regulamentului în domeniile respective.(58) | In some areas within the scope of this Regulation, the Council needs further scientific, social and economic information before establishing detailed rules, in particular, in the case of farmed fish and concerning the restraint by inversion of cattle. As a consequence, it is necessary that the Commission provide this information to the Council before proposing any amendment in those areas of this Regulation.
(59) | Amenajarea, construirea și echiparea abatoarelor necesită o planificare și investiții pe termen lung. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să prevadă o perioadă de tranziție adecvată, pentru a ține cont de timpul necesar pentru ca sectorul în cauză să se adapteze la cerințele corespunzătoare prevăzute de prezentul regulament. În cursul perioadei respective, ar trebui să se aplice în continuare cerințele Directivei 93/119/CE aplicabile amenajării, construcției și echipării abatoarelor.(59) | The layout, construction and equipment of slaughterhouses require long-term planning and investment. Accordingly, this Regulation should provide for an appropriate transitional period to take into account the necessary time to allow the industry to adapt to the corresponding requirements set out in this Regulation. During that period, the requirements of Directive 93/119/EC that are applicable to the layout, construction and equipment of slaughterhouses should continue to apply.
(60) | Statele membre ar trebui să stabilească norme privind sancțiunile pentru încălcările dispozițiilor prezentului regulament și să asigure punerea lor în aplicare. Sancțiunile menționate anterior ar trebui să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare.(60) | Member States should lay down rules on penalties applicable to infringements of the provisions of this Regulation and ensure that they are implemented. Those penalties should be effective, proportionate and dissuasive.
(61) | Întrucât obiectivul prezentului regulament, respectiv asigurarea unei abordări armonizate în ceea ce privește standardele de bunăstare a animalelor în momentul uciderii, nu poate fi realizat în suficientă măsură de statele membre și, prin urmare, date fiind dimensiunea și efectele prezentului regulament, poate fi realizat mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, este necesar și adecvat în raport cu realizarea obiectivului respectiv să fie stabilite norme specifice privind uciderea animalelor în scopul producerii de alimente, lână, piele, blană sau de alte produse, precum și privind operațiile aferente. Prezentul regulament nu dispune mai mult decât ceea ce este necesar pentru îndeplinirea obiectivului respectiv.(61) | Since the objective of this Regulation, namely to ensure a harmonised approach with regard to animal welfare standards at the time of killing, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of this Regulation, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty. In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, it is necessary and appropriate for the achievement of that objective to lay down specific rules for the killing of animals for the production of food, wool, skin, fur or other products, and for related operations. This Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.
(62) | Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (10),(62) | The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission (10),
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:HAS ADOPTED THIS REGULATION:
CAPITOLUL ICHAPTER I
OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚIISUBJECT MATTER, SCOPE AND DEFINITIONS
Articolul 1Article 1
Obiectul și domeniul de aplicareSubject matter and scope
(1)   Prezentul regulament stabilește norme privind uciderea animalelor crescute sau deținute în scopul producerii de alimente, lână, piele, blană sau orice alte produse, precum și privind uciderea animalelor în scopul depopulării și operațiile aferente.1.   This Regulation lays down rules for the killing of animals bred or kept for the production of food, wool, skin, fur or other products as well as the killing of animals for the purpose of depopulation and for related operations.
În ceea ce privește peștii, se vor aplica însă numai obligațiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1).However as regards fish, only the requirements laid down in Article 3(1) shall apply.
(2)   Capitolul II, cu excepția articolului 3 alineatele (1) și (2), precum și capitolul III și capitolul IV cu excepția articolului 19 nu se aplică în cazul uciderii de urgență în afara unui abator sau atunci când respectarea dispozițiilor respective ar determina un risc imediat și serios pentru sănătatea sau siguranța umană.2.   Chapter II, except for Article 3(1) and (2) thereof, Chapter III and Chapter IV except for Article 19 thereof, shall not apply in case of emergency killing outside of a slaughterhouse or where compliance with those provisions would result in an immediate and serious risk for human health or safety.
(3)   Prezentul regulament nu se aplică:3.   This Regulation shall not apply:
(a) | atunci când animalele sunt ucise: | (i) | în cadrul unor experimente științifice efectuate sub supravegherea unei autorități competente; | (ii) | în cadrul activităților de vânătoare sau de pescuit sportiv; | (iii) | în cadrul manifestărilor culturale sau sportive;(a) | where animals are killed: | (i) | during scientific experiments carried out under the supervision of a competent authority; | (ii) | during hunting or recreational fishing activities; | (iii) | during cultural or sporting events;
(b) | în cazul păsărilor de crescătorie, al iepurilor de crescătorie și al iepurilor de câmp sacrificați în afara unui abator de către proprietarul lor, pentru consumul personal intern.(b) | to poultry, rabbits and hares slaughtered outside of a slaughterhouse by their owner for his/her private domestic consumption.
Articolul 2Article 2
DefinițiiDefinitions
În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:For the purposes of this Regulation, the following definitions shall apply:
(a) | „ucidere” înseamnă orice proces provocat în mod intenționat care cauzează moartea unui animal;(a) | ‘killing’ means any intentionally induced process which causes the death of an animal;
(b) | „operații aferente” înseamnă operații cum ar fi manipularea, adăpostirea, imobilizarea, asomarea și sângerarea animalelor, care au loc în contextul și în locul unde acestea urmează să fie ucise;(b) | ‘related operations’ means operations such as handling, lairaging, restraining, stunning and bleeding of animals taking place in the context and at the location where they are to be killed;
(c) | „animal” înseamnă orice animal vertebrat, cu excepția reptilelor și a amfibiilor;(c) | ‘animal’ means any vertebrate animal, excluding reptiles and amphibians;
(d) | „ucidere de urgență” înseamnă uciderea animalelor având leziuni sau o boală asociată cu durere sau suferință puternică, dacă nu există alte posibilități practice de a reduce această durere sau suferință;(d) | ‘emergency killing’ means the killing of animals which are injured or have a disease associated with severe pain or suffering and where there is no other practical possibility to alleviate this pain or suffering;
(e) | „adăpostire” înseamnă păstrarea animalelor în boxe, țarcuri, spații acoperite sau terenuri asociate cu operațiile de sacrificare sau care fac parte din acestea;(e) | ‘lairaging’ means keeping animals in stalls, pens, covered areas or fields associated with or part of slaughterhouse operations;
(f) | „asomare” înseamnă orice proces provocat în mod intenționat care determină pierderea cunoștinței și a sensibilității fără durere, inclusiv orice proces care determină moartea imediată;(f) | ‘stunning’ means any intentionally induced process which causes loss of consciousness and sensibility without pain, including any process resulting in instantaneous death;
(g) | „rit religios” înseamnă o serie de acte relative la sacrificarea animalelor care sunt stabilite de o religie;(g) | ‘religious rite’ means a series of acts related to the slaughter of animals and prescribed by a religion;
(h) | „manifestări culturale sau sportive” înseamnă manifestările legate în mod esențial și predominant de tradiții culturale sau activități sportive consolidate în timp, inclusiv curse sau alte forme de competiții, dacă acestea nu determină o producție de carne sau de alte produse de origine animală sau dacă producția respectivă este marginală în raport cu evenimentul propriu-zis și nu este semnificativă din punct de vedere economic;(h) | ‘cultural or sporting events’ means events which are essentially and predominantly related to long established cultural traditions or sporting activities, including racing or other forms of competitions, where there is no production of meat or other animal products or where that production is marginal compared to the event as such and not economically significant;
(i) | „proceduri standard de operare” înseamnă un set de instrucțiuni scrise care au scopul de a obține realizarea în mod uniform a unei funcții sau unui standard specific;(i) | ‘standard operating procedures’ means a set of written instructions aimed at achieving uniformity of the performance of a specific function or standard;
(j) | „sacrificare” înseamnă uciderea animalelor destinate consumului uman;(j) | ‘slaughtering’ means the killing of animals intended for human consumption;
(k) | „abator” înseamnă orice unitate utilizată pentru sacrificarea animalelor terestre care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 853/2004;(k) | ‘slaughterhouse’ means any establishment used for slaughtering terrestrial animals which falls within the scope of Regulation (EC) No 853/2004;
(l) | „operator economic” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care deține controlul unei întreprinderi care se ocupă de uciderea animalelor sau de orice alte operațiuni asociate care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament;(l) | ‘business operator’ means any natural or legal person having under its control an undertaking carrying out the killing of animals or any related operations falling within the scope of this Regulation;
(m) | „animale pentru blană” înseamnă acele specii de animale mamifere crescute în special pentru producerea de blănuri, cum ar fi nurca, dihorul, vulpea, ratonul, nutria, șinșila;(m) | ‘fur animals’ means animals of the mammal species primarily reared for the production of fur such as minks, polecats, foxes, raccoons, coypu and chinchillas;
(n) | „depopulare” înseamnă procesul de ucidere a animalelor din motive de sănătate publică sau a animalelor, de bunăstare a animalelor sau din motive de mediu, sub supravegherea autorității competente;(n) | ‘depopulation’ means the process of killing animals for public health, animal health, animal welfare or environmental reasons under the supervision of the competent authority;
(o) | „păsări de crescătorie” înseamnă păsările de fermă, inclusiv păsările care nu sunt considerate domestice, dar care sunt crescute ca animale domestice, cu excepția acarinatelor;(o) | ‘poultry’ means farmed birds, including birds that are not considered to be domestic birds but which are farmed as domestic animals, with the exception of ratites;
(p) | „imobilizare” înseamnă aplicarea unei proceduri menite să restricționeze mișcările animalului, care îl cruță de orice fel de durere, teamă sau agitație care pot fi evitate, pentru a facilita asomarea sau uciderea efectivă a acestuia;(p) | ‘restraint’ means the application to an animal of any procedure designed to restrict its movements sparing any avoidable pain, fear or agitation in order to facilitate effective stunning and killing;
(q) | „autoritate competentă” înseamnă autoritatea centrală a unui stat membru care are competența de a asigura respectarea cerințelor prezentului regulament sau orice autoritate căreia autoritatea centrală i-a delegat competența respectivă;(q) | ‘competent authority’ means the central authority of a Member State competent to ensure compliance with the requirements of this Regulation or any other authority to which that central authority has delegated that competence;
(r) | „spinalizare” înseamnă lacerarea țesutului nervos central și a măduvei spinării cu ajutorul unui instrument alungit în formă de tijă introdus în cavitatea craniană.(r) | ‘pithing’ means the laceration of the central nervous tissue and spinal cord by means of an elongated rod-shaped instrument introduced into the cranial cavity.
CAPITOLUL IICHAPTER II
CERINȚE GENERALEGENERAL REQUIREMENTS
Articolul 3Article 3
Cerințe generale privind uciderea și operațiile aferenteGeneral requirements for killing and related operations
(1)   În timpul uciderii animalelor și al operațiilor aferente, acestea sunt ferite de orice durere, chin sau suferință evitabile.1.   Animals shall be spared any avoidable pain, distress or suffering during their killing and related operations.
(2)   În sensul alineatului (1), operatorii economici adoptă măsurile necesare pentru a garanta, în special, că animalele:2.   For the purposes of paragraph 1, business operators shall, in particular, take the necessary measures to ensure that animals:
(a) | beneficiază de confort fizic și de protecție, în special prin menținerea curățeniei, în condiții termice adecvate și prin evitarea căderilor și alunecărilor;(a) | are provided with physical comfort and protection, in particular by being kept clean in adequate thermal conditions and prevented from falling or slipping;
(b) | sunt protejate de leziuni;(b) | are protected from injury;
(c) | sunt tratate și adăpostite ținându-se cont de comportamentul lor normal;(c) | are handled and housed taking into consideration their normal behaviour;
(d) | nu manifestă semne de durere, teamă care pot fi evitate sau afișează comportamente anormale;(d) | do not show signs of avoidable pain or fear or exhibit abnormal behaviour;
(e) | nu suferă din cauza unei privări prelungite de hrană sau de apă;(e) | do not suffer from prolonged withdrawal of feed or water;
(f) | sunt ferite de interacțiuni care pot fi evitate cu alte animale care le-ar putea afecta bunăstarea.(f) | are prevented from avoidable interaction with other animals that could harm their welfare.
(3)   Structurile utilizate pentru ucidere și pentru operațiile aferente trebuie să fie proiectate, construite, întreținute și exploatate astfel încât în condițiile de utilizare prevăzute pentru acestea, pe tot parcursul anului, să asigure respectarea obligațiilor prevăzute la alineatele (1) și (2).3.   Facilities used for killing and related operations shall be designed, constructed, maintained and operated so as to ensure compliance with the obligations set out in paragraphs 1 and 2 under the expected conditions of activity of the facility throughout the year.
Articolul 4Article 4
Metode de asomareStunning methods
(1)   Animalele vor fi ucise doar după asomare, în conformitate cu metodele și cerințele specifice referitoare la aplicarea metodelor respective prevăzute în anexa I. Pierderea cunoștinței și sensibilității se menține până la moartea animalului.1.   Animals shall only be killed after stunning in accordance with the methods and specific requirements related to the application of those methods set out in Annex I. The loss of consciousness and sensibility shall be maintained until the death of the animal.
Metodele menționate în anexa I care nu au drept rezultat moartea instantanee (denumită în continuare „asomare simplă”) sunt urmate cât de repede posibil de o procedură care să asigure moartea, cum ar fi sângerarea, spinalizarea, electrocutarea sau expunerea prelungită la anoxie.The methods referred to in Annex I which do not result in instantaneous death (hereinafter referred to as simple stunning) shall be followed as quickly as possible by a procedure ensuring death such as bleeding, pithing, electrocution or prolonged exposure to anoxia.
(2)   Anexa I poate fi modificată pentru a ține seama de progresul tehnic și științific, în baza unui aviz al EFSA și în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2).2.   Annex I may be amended to take account of scientific and technical progress on the basis of an opinion of EFSA and in accordance with the procedure referred to in Article 25(2).
Orice astfel de modificări trebuie să asigure un nivel de bunăstare a animalelor cel puțin echivalent cu acela asigurat prin metodele existente.Any such amendments shall ensure a level of animal welfare at least equivalent to that ensured by the existing methods.
(3)   Orientările comunitare privind metodele prevăzute în anexa I pot fi adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2).3.   Community guidelines concerning the methods set out in Annex I may be adopted in accordance with the procedure referred to in Article 25(2).
(4)   În cazul animalelor supuse unor metode speciale de sacrificare prevăzute de ritualuri religioase, cerințele prevăzute la alineatul (1) nu se aplică atunci când sacrificarea are loc într-un abator.4.   In the case of animals subject to particular methods of slaughter prescribed by religious rites, the requirements of paragraph 1 shall not apply provided that the slaughter takes place in a slaughterhouse.
Articolul 5Article 5
Verificarea asomăriiChecks on stunning
(1)   Operatorii economici se asigură de faptul că persoanele responsabile de asomare sau alte persoane desemnate în acest sens desfășoară verificări periodice pentru a se asigura că animalele nu prezintă niciun semn de conștiență sau sensibilitate în intervalul de timp dintre procesul de asomare și moarte.1.   Business operators shall ensure that persons responsible for stunning or other nominated staff carry out regular checks to ensure that the animals do not present any signs of consciousness or sensibility in the period between the end of the stunning process and death.
Aceste verificări se realizează asupra unui eșantion de animale suficient de reprezentativ, iar frecvența lor se stabilește ținând cont de rezultatul verificărilor precedente și de orice factori care ar putea afecta eficiența procesului de asomare.Those checks shall be carried out on a sufficiently representative sample of animals and their frequency shall be established taking into account the outcome of previous checks and any factors which may affect the efficiency of the stunning process.
În cazul în care rezultatul verificărilor indică faptul că un animal nu este asomat în mod corespunzător, persoana însărcinată cu asomarea ia imediat măsurile corespunzătoare, astfel cum este specificat în procedurile standard de operare întocmite în conformitate cu articolul 6 alineatul (2).When the outcome of the checks indicates that an animal is not properly stunned, the person in charge of stunning shall immediately take the appropriate measures as specified in the standard operating procedures drawn up in accordance with Article 6(2).
(2)   În cazul în care, în sensul articolului 4 alineatul (4), animalele sunt ucise fără asomare prealabilă, persoanele responsabile cu procesul de sacrificare efectuează verificări sistematice pentru a se asigura că animalele nu prezintă niciun semn de conștiință sau sensibilitate înainte de a fi eliberate din imobilizare și că nu prezintă niciun semn de viață înainte de a se trece la eviscerare sau opărire.2.   Where, for the purpose of Article 4(4), animals are killed without prior stunning, persons responsible for slaughtering shall carry out systematic checks to ensure that the animals do not present any signs of consciousness or sensibility before being released from restraint and do not present any sign of life before undergoing dressing or scalding.
(3)   În sensul alineatelor (1) și (2), operatorii economici pot folosi procedurile de verificare descrise în ghidurile de bune practici menționate la articolul 13.3.   For the purpose of paragraphs 1 and 2, business operators may use checking procedures as described in the guides to good practice referred to in Article 13.
(4)   Atunci când este cazul, pentru a se ține seama de nivelul înalt de fiabilitate a anumitor metode de asomare și pe baza unui aviz al EFSA, în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2) se pot adopta derogări de la cerințele prevăzute la alineatul (1).4.   Where appropriate, in order to take account of the high level of reliability of certain stunning methods and on the basis of an opinion of EFSA, derogations from the requirements laid down in paragraph 1 may be adopted in accordance with the procedure referred to in Article 25(2).
Articolul 6Article 6
Proceduri standard de operareStandard operating procedures
(1)   Operatorii economici planifică din timp uciderea animalelor și operațiile aferente și le efectuează în conformitate cu procedurile standard de operare.1.   Business operators shall plan in advance the killing of animals and related operations and shall carry them out in accordance with standard operating procedures.
(2)   Operatorii economici concep și pun în aplicare astfel de proceduri standard de operare pentru a garanta că uciderea și operațiile aferente se desfășoară în conformitate cu articolul 3 alineatul (1).2.   Business operators shall draw up and implement such standard operating procedures to ensure that killing and related operations are carried out in accordance with Article 3(1).
În ceea ce privește asomarea, procedurile standard de operare:As regards stunning, the standard operating procedures shall:
(a) | țin cont de recomandările producătorului;(a) | take into account the manufacturers’ recommendations;
(b) | definesc, pentru fiecare metodă de asomare utilizată, pe baza dovezilor științifice disponibile, parametrii-cheie menționați în capitolul I din anexa I care asigură eficacitatea asomării animalelor;(b) | define for each stunning method used, on the basis of available scientific evidence, the key parameters set out in Chapter I of Annex I ensuring their effectiveness to stun the animals;
(c) | specifică măsurile care trebuie luate în cazul în care verificările menționate la articolul 5 indică faptul că un animal nu este asomat corespunzător sau, în cazul animalelor asomate în conformitate cu articolul 4 alineatul (4), că animalele încă mai prezintă semne de viață.(c) | specify the measures to be taken when the checks referred to in Article 5 indicate that an animal is not properly stunned or, in the case of animals slaughtered in accordance with Article 4(4), that the animal still presents signs of life.
(3)   În sensul alineatului (2) din prezentul articol, operatorii economici pot folosi procedurile standard de operare descrise în ghidurile de bune practici menționate la articolul 13.3.   For the purpose of paragraph 2 of this Article, a business operator may use standard operating procedures as described in the guides to good practice referred to in Article 13.
(4)   Operatorii economici pun la dispoziția autorității competente procedurile standard de operare, la cererea acesteia.4.   Business operators shall make available to the competent authority their standard operating procedures upon request.
Articolul 7Article 7
Nivelul și certificatul de competențăLevel and certificate of competence
(1)   Uciderea și operațiile aferente pot fi efectuate numai de către persoane cu un nivel de competență adecvat, fără a provoca animalelor niciun fel de durere, chin sau suferință evitabile.1.   Killing and related operations shall only be carried out by persons with the appropriate level of competence to do so without causing the animals any avoidable pain, distress or suffering.
(2)   Operatorii economici se asigură că următoarele operații aferente sacrificării sunt efectuate numai de persoane care dețin un certificat de competență pentru astfel de operații, conform dispozițiilor articolului 21, demonstrându-și capacitatea de a efectua aceste operații în conformitate cu normele prevăzute în prezentul regulament:2.   Business operators shall ensure that the following slaughter operations are only carried out by persons holding a certificate of competence for such operations, as provided for in Article 21, demonstrating their ability to carry them out in accordance with the rules laid down in this Regulation:
(a) | manipularea și îngrijirea animalelor înainte de imobilizare;(a) | the handling and care of animals before they are restrained;
(b) | imobilizarea animalelor în vederea asomării și uciderii;(b) | the restraint of animals for the purpose of stunning or killing;
(c) | asomarea animalelor;(c) | the stunning of animals;
(d) | evaluarea eficacității asomării;(d) | the assessment of effective stunning;
(e) | imobilizarea și suspendarea animalelor vii;(e) | the shackling or hoisting of live animals;
(f) | sângerarea animalelor vii;(f) | the bleeding of live animals;
(g) | sacrificarea în conformitate cu articolul 4 alineatul (4).(g) | the slaughtering in accordance with Article 4(4).
(3)   Fără a aduce atingere obligației prevăzute la alineatul (1), uciderea animalelor pentru blană se efectuează în prezența și sub supravegherea directă a unei persoane care deține un certificat de competență, conform dispozițiilor menționate la articolul 21, emis pentru toate operațiilor efectuate sub supravegherea sa. Operatorii economici din cadrul crescătoriilor de animale pentru blană notifică în avans autoritatea competentă cu privire la data uciderii animalelor.3.   Without prejudice to the obligation set out in paragraph 1 of this Article, the killing of fur animals shall be carried out in the presence and under the direct supervision of a person holding a certificate of competence as referred to in Article 21 issued for all the operations carried out under his supervision. Business operators of fur farms shall notify the competent authority in advance when animals are to be killed.
Articolul 8Article 8
Instrucțiunile pentru utilizarea echipamentelor de imobilizare și de asomareInstructions for the use of restraining and stunning equipment
Produsele comercializate sau prezentate prin intermediul publicității ca echipamente de imobilizare sau de asomare se vând numai atunci când sunt însoțite de instrucțiuni adecvate privind utilizarea lor, într-un mod care să asigure un nivel optim al bunăstării animalelor. De asemenea, aceste instrucțiuni se pun la dispoziția producătorilor în mod public, prin intermediul internetului.Products marketed or advertised as restraining or stunning equipment shall only be sold when accompanied by appropriate instructions concerning their use in a manner which ensures optimal conditions for the welfare of animals. Those instructions shall also be made publicly available by the manufacturers via the Internet.
Aceste instrucțiuni specifică în special:Those instructions shall in particular specify:
(a) | speciile, categoriile, cantitățile și/sau greutatea animalelor cărora le sunt destinate echipamentele;(a) | the species, categories, quantities and/or weights of animals for which the equipment is intended to be used;
(b) | parametrii recomandați care corespund diferitelor circumstanțe de utilizare, inclusiv parametrii-cheie prevăzuți la capitolul I din anexa I;(b) | the recommended parameters corresponding to the different circumstances of use, including the key parameters set out in Chapter I of Annex I;
(c) | pentru echipamentul de asomare, o metodă de monitorizare a eficienței echipamentului în privința respectării normelor stabilite prin prezentul regulament;(c) | for stunning equipment, a method for monitoring the efficiency of the equipment as regards compliance with the rules laid down in this Regulation;
(d) | recomandările de întreținere și, dacă este cazul, de calibrare a echipamentului de asomare.(d) | the recommendations for maintenance and, where necessary, calibration of the stunning equipment.
Articolul 9Article 9
Utilizarea echipamentelor de imobilizare și de asomareUse of restraining and stunning equipment
(1)   Operatorii economici asigură că orice echipament de imobilizare sau de asomare a animalelor este întreținut și verificat în conformitate cu instrucțiunile producătorilor de către persoane care au fost instruite în mod special în acest scop.1.   Business operators shall ensure that all equipment used for restraining or stunning animals is maintained and checked in accordance with the manufacturers’ instructions by persons specifically trained for that purpose.
Operatorii economici întocmesc un registru de întreținere. Aceste registre se păstrează cel puțin un an și le pun la dispoziția autorității competente la cererea acesteia.Business operators shall draw up a record of maintenance. They shall keep those records for at least one year and shall make them available to the competent authority upon request.
(2)   Operatorii economici asigură faptul că, în cursul operațiilor de asomare, un echipament de rezervă adecvat este disponibil imediat la fața locului și este folosit în cazul în care echipamentul de asomare utilizat inițial nu dă rezultate. Metoda de rezervă poate fi diferită de cea utilizată prima dată.2.   Business operators shall ensure that during stunning operations appropriate back-up equipment is immediately available on the spot and is used in the case of failure of the stunning equipment initially used. The back-up method may differ from that first used.
(3)   Operatorii se asigură că animalele nu sunt plasate în echipamentul de imobilizare, inclusiv de imobilizare a capului, decât în momentul în care persoana însărcinată cu asomarea sau sângerarea este pregătită să le asomeze sau să le sângereze cât mai repede posibil.3.   Business operators shall ensure that animals are not placed in restraining equipment, including head restraints, until the person in charge of stunning or bleeding is ready to stun or bleed them as quickly as possible.
Articolul 10Article 10
Consumul personal internPrivate domestic consumption
În cazul sacrificării animalelor, altele decât păsările de crescătorie, iepurii de crescătorie și iepurii de câmp, și al operațiilor conexe efectuate în afara unui abator de către proprietarul acestora sau de către o persoană aflată sub responsabilitatea și supravegherea proprietarului pentru consumul personal intern se aplică numai dispozițiile articolului 3 alineatul (1), articolului 4 alineatul (1) și articolului 7 alineatul (1).Only the requirements of Articles 3(1), 4 (1) and 7(1) shall apply to the slaughtering of animals, other than poultry, rabbits and hares, and the related operations outside of a slaughterhouse by their owner or by a person under the responsibility and supervision of the owner, for private domestic consumption.
Cu toate acestea, în cazul unei sacrificări de animale, altele decât păsările de crescătorie, iepurii de crescătorie și iepurii de câmp, porcii, oile și caprele, în afara unui abator, de către proprietarul acestora sau de către o persoană aflată sub responsabilitatea și supravegherea proprietarului, pentru consumul personal intern, se aplică și dispozițiile prevăzute la articolul 15 alineatul (3) și la punctele 1.8-1.11, 31.1, precum și, în cazul în care este vorba despre asomarea simplă, punctul 3.2 din anexa III.However, also the requirements laid down in Article 15(3) and in points 1.8 to 1.11, 3.1 and, in as far as it refers to simple stunning, point 3.2 of Annex III shall apply to the slaughtering of animals, other than poultry, rabbits, hares, pigs, sheep and goats, outside of a slaughterhouse by their owner or by a person under the responsibility and supervision of the owner for private domestic consumption.
Articolul 11Article 11
Furnizarea directă de mici cantități de păsări de crescătorie, iepuri de crescătorie și iepuri de câmpDirect supply of small quantities of poultry, rabbits and hares
(1)   În cazul sacrificării păsărilor de crescătorie, a iepurilor de crescătorie și a iepurilor de câmp în cadrul fermei în scopul furnizării directe de mici cantități de carne către consumatorul final sau distribuitorii locali care livrează cu amănuntul astfel de carne către consumatorii locali sub formă de carne proaspătă, se aplică numai dispozițiile articolului 3 alineatul (1), articolului 4 alineatul (1) și articolului 7 alineatul (1), cu condiția ca numărul de animale sacrificate în cadrul fermei să nu depășească numărul maxim de animale care urmează să fie stabilit în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2).1.   Only the requirements of Articles 3(1), 4(1) and 7(1) shall apply to the slaughtering of poultry, rabbits and hares on the farm for the purpose of directly supplying small quantities of meat by the producer to the final consumer or to local retail establishments supplying such meat directly to the final consumer as fresh meat, provided that the number of animals slaughtered on the farm does not exceed the maximum number of animals to be established in accordance with the procedure referred to in Article 25(2).
(2)   Cerințele prevăzute în capitolele II și III din prezentul regulament se aplică în cazul sacrificării unor astfel de animale atunci când numărul acestora depășește numărul maxim menționat la alineatul (1) din prezentul articol.2.   The requirements laid down in Chapters II and III of this Regulation shall apply to the slaughtering of such animals when their number exceeds the maximum number referred to in paragraph 1 of this Article.
Articolul 12Article 12
Importurile din țări terțeImports from third countries
Cerințele prevăzute în capitolele II și III din prezentul regulament se aplică în sensul articolului 12 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 854/2004.The requirements laid down in Chapters II and III of this Regulation shall apply for the purposes of Article 12(2)(a) of Regulation (EC) No 854/2004.
Certificatul de sănătate care însoțește carnea importată din țări terțe este însoțit de un atestat care să certifice conformitatea cu cerințe cel puțin echivalente cu cele prevăzute la capitolele II și III din prezentul regulament.The health certificate accompanying meat imported from third countries shall be supplemented by an attestation certifying that requirements at least equivalent to those laid down in Chapters II and III of this Regulation have been met.
Articolul 13Article 13
Elaborarea și difuzarea ghidurilor de bune practiciDevelopment and dissemination of guides to good practice
(1)   Statele membre încurajează elaborarea și difuzarea de ghiduri de bune practici pentru a facilita punerea în aplicare a prezentului regulament.1.   Member States shall encourage the development and dissemination of guides to good practice to facilitate the implementation of this Regulation.
(2)   Atunci când se întocmesc astfel de ghiduri de bune practici, acestea se elaborează și difuzează de către organizațiile de operatori economici:2.   When such guides to good practice are drawn up, they shall be developed and disseminated by organisations of business operators:
(a) | prin consultare cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale, autoritățile competente și alte părți interesate;(a) | in consultation with representatives of non governmental organisations, competent authorities and other interested parties;
(b) | ținând seama de avizele științifice menționate la articolul 20 alineatul (1) litera (c).(b) | having regard to scientific opinions as referred to in Article 20(1)(c).
(3)   Autoritatea competentă evaluează ghidurile de bune practici pentru a se asigura că acestea au fost elaborate în conformitate cu alineatul (2) și că sunt conforme cu orientările comunitare existente.3.   The competent authority shall assess guides to good practice in order to ensure that they have been developed in accordance with paragraph 2 and that they are consistent with existing Community guidelines.
(4)   În cazul în care organizațiile operatorilor nu prezintă ghiduri de bune practici, autoritatea competentă poate elabora și publica propriile ghiduri de bune practici.4.   Where organisations of business operators fail to submit guides to good practice, the competent authority may develop and publish its own guides to good practice.
(5)   Statele membre prezintă Comisiei toate ghidurile de bune practici validate de autoritatea competentă. Comisia creează și exploatează un sistem de înregistrare a acestor ghiduri, pe care îl pune la dispoziția statelor membre.5.   Member States shall forward to the Commission all guides to good practice validated by the competent authority. The Commission shall set up and run a registration system for such guides and make it available to Member States.
CAPITOLUL IIICHAPTER III
CERINȚE SUPLIMENTARE APLICABILE ABATOARELORADDITIONAL REQUIREMENTS APPLICABLE TO SLAUGHTERHOUSES
Articolul 14Article 14
Amenajarea, construcția și echiparea abatoarelorLayout, construction and equipment of slaughterhouses
(1)   Operatorii economici se asigură că amenajarea și construcția abatoarelor, precum și echipamentul utilizat în cadrul acestora respectă regulile prevăzute în anexa II.1.   Business operators shall ensure that the layout and construction of slaughterhouses and the equipment used therein comply with the rules set out in Annex II.
(2)   În sensul prezentului regulament, operatorii economici prezintă, atunci când li se solicită acest lucru, autorității competente menționate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 853/2004, pentru fiecare abator, cel puțin următoarele informații:2.   For the purposes of this Regulation, business operators shall, when requested, submit to the competent authority referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 853/2004 for each slaughterhouse at least the following:
(a) | numărul maxim de animale pe oră pentru fiecare linie de sacrificare;(a) | the maximum number of animals per hour for each slaughter line;
(b) | categoriile de animale și greutățile pentru care pot fi folosite echipamentele de imobilizare sau de asomare disponibile;(b) | the categories of animals and weights for which the restraining or stunning equipment available may be used;
(c) | capacitatea maximă pentru fiecare spațiu de adăpostire.(c) | the maximum capacity for each lairage area.
Autoritatea competentă respectivă analizează informațiile prezentate de operator în conformitate cu primul paragraf în momentul aprobării abatorului.The competent authority shall assess the information submitted by the operator in accordance with the first subparagraph when approving the slaughterhouse.
(3)   În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2), pot fi adoptate următoarele:3.   The following may be adopted in accordance with the procedure referred to in Article 25(2):
(a) | derogări de la normele prevăzute în anexa II pentru abatoarele mobile;(a) | derogations from the rules set out in Annex II for mobile slaughterhouses;
(b) | modificări necesare adaptării anexei II pentru a ține cont de progresul științific și tehnic.(b) | amendments necessary to adapt Annex II to take account of scientific and technical progress.
Până la adoptarea derogărilor menționate la litera (a) din primul paragraf, statele membre pot stabili sau menține normele naționale aplicabile în cazul abatoarelor mobile.Pending the adoption of derogations referred to in point (a) of the first subparagraph, the Member States may establish or maintain national rules applying to mobile slaughterhouses.
(4)   Orientările comunitare pentru punerea în aplicare a alineatului (2) din prezentul articol și a anexei II se pot adopta în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2).4.   Community guidelines for the implementation of paragraph 2 of this Article and Annex II may be adopted in accordance with the procedure referred to in Article 25(2).
Articolul 15Article 15
Operațiile de manipulare și de imobilizare în abatoareHandling and restraining operations at slaughterhouses
(1)   Operatorii economici se asigură că normele de operare pentru abatoare prevăzute în anexa III sunt respectate.1.   Business operators shall ensure that the operational rules for slaughterhouses set out in Annex III are complied with.
(2)   Operatorii economici asigură că toate animalele care sunt ucise în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) fără asomare prealabilă sunt imobilizate individual; rumegătoarele se imobilizează mecanic.2.   Business operators shall ensure that all animals that are killed in accordance with Article 4(4) without prior stunning are individually restrained; ruminants shall be mechanically restrained.
Sistemele de imobilizare a animalelor bovine în poziții inverse sau în orice poziții nefirești se folosesc doar în cazul animalelor sacrificate în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) și cu condiția ca acestea să fie prevăzute cu un dispozitiv care restricționează atât mișcarea laterală, cât și cea verticală a capului animalului și să fie ajustabile astfel încât să se adapteze dimensiunii animalului.Systems restraining bovine animals by inversion or any unnatural position shall not be used except in the case of animals slaughtered in accordance with Article 4(4) and provided that they are fitted with a device that restricts both the lateral and vertical movement of the head of the animal and are adjustable to be adapted to the size of the animal.
(3)   Următoarele metode de imobilizare sunt interzise:3.   The following methods of restraint shall be prohibited:
(a) | suspendarea sau ridicarea animalelor conștiente;(a) | suspending or hoisting conscious animals;
(b) | fixarea mecanică sau legarea labelor sau picioarelor animalelor;(b) | mechanical clamping or tying of the legs or feet of animals;
(c) | secționarea măduvei spinării, de exemplu cu ajutorul unui stilet sau pumnal;(c) | severing the spinal cord, such as by the use of a puntilla or dagger;
(d) | utilizarea curentului electric pentru imobilizarea animalului la intensități care nu îl asomează sau ucid în circumstanțe controlate, în particular orice aplicare a curentului electric care nu înconjoară creierul.(d) | the use of electric currents to immobilise the animal that do not stun or kill it under controlled circumstances, in particular, any electric current application that does not span the brain.
Cu toate acestea, literele (a) și (b) nu se aplică dispozitivelor de suspendare utilizate pentru păsările de crescătorie.However, points (a) and (b) shall not apply to the shackles used for poultry.
(4)   Pentru a ține seama de progresul tehnic și științific, inclusiv de un aviz al EFSA, anexa III poate fi modificată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2).4.   To take account of scientific and technical progress, including an opinion of EFSA; Annex III may be amended in accordance with the procedure referred to in Article 25(2).
(5)   Orientările comunitare pentru punerea în aplicare a normelor prevăzute în anexa III pot fi adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2).5.   Community guidelines for the implementation of the rules set out in Annex III may be adopted in accordance with the procedure referred to in Article 25(2).
Articolul 16Article 16
Proceduri de monitorizare în cadrul abatoarelorMonitoring procedures at slaughterhouses
(1)   În sensul articolului 5, operatorii economici adoptă și pun în aplicare proceduri de monitorizare adecvate în cadrul abatoarelor.1.   For the purposes of Article 5, business operators shall put in place and implement appropriate monitoring procedures in slaughterhouses.
(2)   Procedurile de monitorizare menționate la alineatul (1) descriu modalitatea în care trebuie efectuate verificările prevăzute la articolul 5 și includ cel puțin următoarele informații:2.   The monitoring procedures referred to in paragraph 1 of this Article shall describe the way the checks referred to in Article 5 have to be carried out and shall include at least the following:
(a) | numele persoanelor responsabile de procedura de monitorizare;(a) | the name of the persons responsible for the monitoring procedure;
(b) | indicatorii destinați să detecteze semnele absenței sau prezenței conștienței sau sensibilității la animalele; indicatorii destinați detectării absenței semnelor de viață la animalele sacrificate în conformitate cu articolul 4 alineatul (4);(b) | indicators designed to detect signs of unconsciousness and consciousness or sensibility in the animals; indicators designed to detect the absence of signs of life in the animals slaughtered in accordance with Article 4(4);
(c) | criteriile în funcție de care să se determine dacă rezultatele arătate de indicatorii menționați la litera (b) sunt satisfăcătoare;(c) | criteria for determining whether the results shown by the indicators referred to in point (b) are satisfactory;
(d) | circumstanțele și/sau momentul în care trebuie să aibă loc monitorizarea;(d) | the circumstances and/or the time when the monitoring must take place;
(e) | numărul de animale din fiecare eșantion care să fie verificate în cursul monitorizării;(e) | the number of animals in each sample to be checked during the monitoring;
(f) | proceduri adecvate pentru a garanta că, în cazul în care criteriile menționate la litera (c) nu sunt îndeplinite, operațiile de asomare sau de ucidere sunt reexaminate pentru a identifica motivele oricărui tip de imperfecțiune și schimbările necesare ale acestor operații.(f) | appropriate procedures to ensure that in the event that the criteria referred to in point (c) are not met, the stunning or killing operations are reviewed in order to identify the causes of any shortcomings and the necessary changes to be made to those operations.
(3)   Operatorii economici introduc câte o procedură de monitorizare specifică pentru fiecare linie de sacrificare.3.   Business operators shall put in place a specific monitoring procedure for each slaughter line.
(4)   Frecvența verificărilor ține cont de principalii factori de risc, cum ar fi schimbările legate de tipul sau dimensiunea animalelor sacrificate sau de organizarea activității personalului, fiind stabilită în vederea garantării unor rezultate cu un nivel ridicat de siguranță.4.   The frequency of the checks shall take into account the main risk factors, such as changes regarding the types or the size of animals slaughtered or personnel working patterns and shall be established so as to ensure results with a high level of confidence.
(5)   În sensul alineatelor (1)-(4) din prezentul articol, operatorii pot folosi procedurile de monitorizare descrise în ghidurile de bune practici menționate la articolul 13.5.   For the purpose of paragraphs 1 to 4 of this Article, business operators may use monitoring procedures as described in the guides to good practice referred to in Article 13.
(6)   Orientările comunitare privind procedurile de monitorizare în abatoare pot fi adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2).6.   Community guidelines concerning monitoring procedures in slaughterhouses may be adopted in accordance with the procedure referred to in Article 25(2).
Articolul 17Article 17
Responsabilul cu bunăstarea animalelorAnimal welfare officer
(1)   Operatorii economici desemnează un responsabil cu bunăstarea animalelor pentru fiecare abator care să acorde asistența necesară pentru ca abatorul respectiv să respecte normele stabilite prin prezentul regulament.1.   Business operators shall designate an animal welfare officer for each slaughterhouse to assist them in ensuring compliance with the rules laid down in this Regulation.
(2)   Responsabilul cu bunăstarea animalelor se află sub autoritatea directă a operatorului economic și raportează direct acestuia în ceea ce privește chestiunile referitoare la bunăstarea animalelor. Acesta este în măsură să ceară ca personalul abatorului să realizeze orice măsuri corective necesare pentru a asigura respectarea normelor stabilite prin prezentul regulament.2.   The animal welfare officer shall be under the direct authority of the business operator and shall report directly to him or her on matters relating to the welfare of the animals. He or she shall be in a position to require that the slaughterhouse personnel carry out any remedial actions necessary to ensure compliance with the rules laid down in this Regulation.
(3)   Sarcinile responsabilului cu bunăstarea animalelor sunt prevăzute în procedurile standard de operare ale abatoarelor și aduse în mod eficace în atenția personalului interesat.3.   The responsibilities of the animal welfare officer shall be set out in the standard operating procedures of the slaughterhouse and effectively brought to the attention of the personnel concerned.
(4)   Responsabilul cu bunăstarea animalelor deține un certificat de competență conform cu dispozițiile menționate la articolul 21, emis pentru toate operațiile desfășurate în abatoarele unde el/ea este responsabil.4.   The animal welfare officer shall hold a certificate of competence as referred to in Article 21, issued for all the operations taking place in the slaughterhouses for which he or she is responsible.
(5)   Responsabilul cu bunăstarea animalelor ține o evidență a măsurilor întreprinse în vederea asigurării bunăstării animalelor din abatorul în care își desfășoară activitatea. Aceste evidențe se păstrează cel puțin un an și se pun la dispoziția autorităților competente la solicitarea acestora.5.   The animal welfare officer shall keep a record of the action taken to improve animal welfare in the slaughterhouse in which he/she carries out his/her tasks. This record shall be kept for at least one year and shall be made available to the competent authority upon request.
(6)   Alineatele (1)-(5) nu se aplică abatoarelor care sacrifică mai puțin de 1 000 de unități animal viu pentru mamifere sau 150 000 de unități pe an pentru păsări sau iepuri de crescătorie.6.   Paragraphs 1 to 5 shall not apply to slaughterhouses slaughtering less than 1 000 livestock units of mammals or 150 000 birds or rabbits per year.
În sensul primului paragraf, „unitate animal viu” înseamnă o unitate de măsură standard care permite reunirea diferitelor categorii de animale pentru a permite compararea acestora.For the purpose of the first subparagraph, ‘livestock unit’ means a standard measurement unit that allows the aggregation of the various categories of livestock in order to enable them to be compared.
În aplicarea primului paragraf statele membre vor folosi următoarele rate de conversie:When applying the first subparagraph, Member States shall use the following conversion rates:
(a) | animale bovine adulte în sensul Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (11) și ecvidee: 1 unitate animal viu;(a) | adult bovine animals within the meaning of Council Regulation (EC) No 1234/2007 of 22 October 2007 establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation) (11) and equidae: 1 livestock unit;
(b) | alte animale bovine: 0,50 unitate animal viu;(b) | other bovine animals: 0,50 livestock unit;
(c) | porcine cu o greutate în viu de peste 100 kg: 0,20 unitate animal viu;(c) | pigs with a live weight of over 100 kg: 0,20 livestock unit;
(d) | alte porcine: 0,15 unitate animal viu;(d) | other pigs: 0,15 livestock unit;
(e) | ovine și caprine: 0,10 unitate animal viu;(e) | sheep and goats: 0,10 livestock unit;
(f) | miei, iezi și purcei cu o greutate în viu mai mică de 15 kg: 0,05 unitate animal viu.(f) | lambs, kids and piglets of less than 15 kg live weight: 0,05 livestock unit.
CAPITOLUL IVCHAPTER IV
DEPOPULAREA ȘI UCIDEREA DE URGENȚĂDEPOPULATION AND EMERGENCY KILLING
Articolul 18Article 18
DepopulareaDepopulation
(1)   Autoritatea competentă responsabilă cu o operație de depopulare stabilește un plan de acțiune pentru a asigura respectarea normelor prevăzute în prezentul regulament, înainte de începerea operației.1.   The competent authority responsible for a depopulation operation shall establish an action plan to ensure compliance with the rules laid down in this Regulation, before the commencement of the operation.
În special, metodele de asomare și de ucidere planificate și procedurile standard de operare corespunzătoare având scopul de a garanta respectarea normelor stabilite în prezentul regulament se includ în planurile de urgență cerute de dreptul comunitar privind sănătatea animală, pe baza ipotezelor stabilite în planul de urgență cu privire la dimensiunea și situarea focarelor suspectate.In particular, the stunning and killing methods planned and the corresponding standard operating procedures for ensuring compliance with the rules laid down in this Regulation shall be included in the contingency plans required under Community law on animal health, on the basis of the hypothesis established in the contingency plan concerning the size and the location of suspected outbreaks.
(2)   Autoritatea competentă:2.   The competent authority shall:
(a) | garantează că astfel de operații se desfășoară în conformitate cu planul de acțiune menționat la alineatul (1);(a) | ensure that such operations are carried out in accordance with the action plan referred to in paragraph 1;
(b) | ia toate măsurile adecvate pentru a proteja bunăstarea animalelor în cele mai bune condiții disponibile.(b) | take any appropriate action to safeguard the welfare of the animals in the best available conditions.
(3)   În sensul prezentului articol și în situații excepționale, autoritatea competentă poate acorda derogări de la una sau mai multe dispoziții ale prezentului regulament, dacă consideră că respectarea acestora poate afecta sănătatea umană sau încetini în mod semnificativ procesul de eradicare a unei boli.3.   For the purposes of this Article and in exceptional circumstances, the competent authority may grant derogations from one or more of the provisions of this Regulation where it considers that compliance is likely to affect human health or significantly slow down the process of eradication of a disease.
(4)   Până la data de 30 iunie a fiecărui an, autoritatea competentă menționată la alineatul (1) transmite Comisiei un raport privind operațiile de depopulare desfășurate în cursul anului precedent și îl pune la dispoziția publicului prin intermediul internetului.4.   By 30 June each year, the competent authority referred to in paragraph 1 shall transmit to the Commission a report on the depopulation operations carried out during the previous year and make it publicly available via the Internet.
În ceea ce privește fiecare operație de depopulare, raportul respectiv va include în special:With regards to each depopulation operation, that report shall include, in particular:
(a) | motivele depopulării;(a) | the reasons for the depopulation;
(b) | numărul și speciile de animale ucise;(b) | the number and the species of animals killed;
(c) | metodele de asomare și de ucidere utilizate;(c) | the stunning and killing methods used;
(d) | o descriere a dificultăților întâmpinate și, dacă este cazul, a soluțiilor găsite pentru a diminua sau reduce la minimum suferința animalelor în cauză;(d) | a description of the difficulties encountered and, where appropriate, solutions found to alleviate or minimise the suffering of the animals concerned;
(e) | orice derogare acordată în conformitate cu alineatul (3).(e) | any derogation granted in accordance with paragraph 3.
(5)   Orientările comunitare pentru elaborarea și punerea în aplicare a acțiunilor de depopulare pot fi adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2).5.   Community guidelines for the drawing up and implementation of depopulation action plans may be adopted in accordance with the procedure referred to in Article 25(2).
(6)   După caz, pentru a se ține seama de informațiile colectate de Sistemul de notificare a bolilor animalelor (ADNS) se pot adopta derogări de la obligația de raportare prevăzută la alineatul (4) din prezentul articol, în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2).6.   Where appropriate, in order to take account of the information collected by the ADNS, a derogation from the reporting obligation laid down in paragraph 4 of this Article may be adopted in accordance with the procedure referred to in Article 25(2).
Articolul 19Article 19
Uciderea de urgențăEmergency killing
În cazul uciderii de urgență, deținătorul animalelor în cauză ia toate măsurile necesare pentru a le ucide cât mai rapid.In the case of emergency killing, the keeper of the animals concerned shall take all the necessary measures to kill the animal as soon as possible.
CAPITOLUL VCHAPTER V
AUTORITATEA COMPETENTĂCOMPETENT AUTHORITY
Articolul 20Article 20
Sprijin științificScientific support
(1)   Fiecare stat membru se asigură că există suficient sprijin științific independent disponibil pentru a asista autoritățile competente, la solicitarea acestora, prin furnizarea de:1.   Each Member State shall ensure that sufficient independent scientific support is available to assist the competent authorities, upon their request, by providing:
(a) | expertize tehnice și științifice în legătură cu autorizarea abatoarelor, astfel cum se menționează la articolul 14 alineatul (2) și elaborarea de noi metode de asomare;(a) | scientific and technical expertise relating to the approval of slaughterhouses as referred to in Article 14(2) and the development of new stunning methods;
(b) | avize științifice referitoare la instrucțiunile furnizate de producători privind utilizarea și întreținerea echipamentelor de imobilizare și de asomare;(b) | scientific opinions on the instructions provided by manufacturers on the use and maintenance of restraining and stunning equipment;
(c) | avize științifice cu privire la ghidurile de bune practici elaborate pe teritoriul său în sensul prezentului regulament;(c) | scientific opinions on guides to good practice developed within its territory for the purposes of this Regulation;
(d) | recomandări în sensul prezentului regulament, în special cu privire la inspecții și audituri;(d) | recommendations for the purposes of this Regulation, in particular in relation to inspections and audits;
(e) | avize cu privire la capacitatea și adecvarea unor organisme și entități separate de a îndeplini cerințele prevăzute la articolul 21 alineatul (2);(e) | opinions on the capacity and suitability of separate bodies and entities to fulfil the requirements laid down in Article 21(2).
(2)   Sprijinul științific poate fi furnizat prin intermediul unei rețele cu condiția efectuării tuturor sarcinilor enumerate la alineatul (1) pentru toate activitățile relevante care au loc în statele membre în cauză.2.   Scientific support may be provided via a network, subject to all the tasks listed in paragraph 1 being performed with respect to all the relevant activities taking place in the Member States concerned.
În acest scop, fiecare stat membru desemnează un punct de contact unic și îl pune la dispoziția publicului prin intermediul internetului. Acest punct de contact este responsabil de schimbul de informații tehnice și științifice și de cele mai bune practici privind punerea în aplicare a prezentului regulament cu omologii săi și cu Comisia.For this purpose, each Member State shall identify a single contact point and make it publicly available via the Internet. Such contact point shall be responsible for sharing technical and scientific information and best practices regarding the implementation of this Regulation with its counterparts and the Commission.
Articolul 21Article 21
Certificatul de competențăCertificate of competence
(1)   În sensul articolului 7, statele membre desemnează autoritatea competentă care are responsabilitatea:1.   For the purposes of Article 7, Member States shall designate the competent authority responsible for:
(a) | de a asigura disponibilitatea cursurilor de formare pentru personalul implicat în desfășurarea operațiilor de ucidere și a operațiilor aferente;(a) | ensuring that training courses are available for personnel involved in killing and related operations;
(b) | de a emite certificate de competență care atestă promovarea unui examen final independent; subiectele examenului respectiv se referă la categoriile de animale relevante și corespund operațiilor enumerate la articolul 7 alineatele (2) și (3), precum și subiectelor prevăzute în anexa IV;(b) | delivering certificates of competence attesting the passing of an independent final examination; the subjects of this examination shall be relevant for the categories of animals concerned and correspond to the operations referred to in Article 7(2) and (3), and to the subjects set out in Annex IV;
(c) | de a autoriza programele de formare pentru cursurile menționate la litera (a) și conținutul și modalitățile examenului menționat la litera (b).(c) | approving training programmes of the courses referred to in point (a) and the content and modalities of the examination referred in point (b).
(2)   Autoritatea competentă poate delega examinarea finală și emiterea certificatelor de competență unui organism sau unei entități separate, care:2.   The competent authority may delegate the final examination and the issuance of the certificate of competence to a separate body or entity which:
(a) | deține experiența, personalul și echipamentul necesare;(a) | has the expertise, staff and equipment necessary to do so;
(b) | este independent(ă) și nu se află în conflict de interese în ceea ce privește examinarea finală și emiterea certificatelor de competență.(b) | is independent and free from any conflict of interest as regards the final examination and the issuance of the certificates of competence.
De asemenea, autoritatea competentă poate delega și organizarea de cursuri de formare unui organism sau unei entități separate care dispune de expertiza, personalul și echipamentul necesare pentru aceasta.The competent authority may also delegate the organisation of the training courses to a separate body or entity which has the expertise, staff and equipment necessary to do so.
Datele de contact ale organismelor și entităților cărora le-au fost delegate aceste sarcini sunt puse de autoritatea competentă la dispoziția publicului prin intermediul internetului.The details of bodies and entities to which such tasks have been delegated shall be made publicly available by the competent authority via the Internet.
(3)   Certificatele de competență menționează categoriile de animale, tipurile de echipamente și operațiile enunțate la articolul 7 alineatul (2) sau (3) pentru care este valabil certificatul.3.   Certificates of competence shall indicate for which categories of animals, type of equipment and for which of the operations listed in Article 7(2) or (3) the certificate is valid.
(4)   Statele membre recunosc certificatele de competență eliberate într-un alt stat membru.4.   Member States shall recognise certificates of competence issued in another Member State.
(5)   Autoritatea competentă poate elibera certificate de competență temporare dacă:5.   The competent authority may issue temporary certificates of competence provided that:
(a) | solicitantul participă la unul dintre cursurile de formare menționate la alineatul (1) litera (a);(a) | the applicant is registered in one of the training courses referred to in paragraph 1(a);
(b) | solicitantul va lucra în prezența și sub directa supraveghere a altei persoane care deține un certificat de competență eliberat pentru activitatea specifică pe care urmează să o desfășoare;(b) | the applicant is to work in the presence and under the direct supervision of another person who holds a certificate of competence issued for the specific activity to be undertaken;
(c) | validitatea certificatului temporar nu depășește trei luni; și(c) | the validity of the temporary certificate does not exceed three months; and
(d) | solicitantul furnizează o declarație scrisă care atestă că nu i s-a mai eliberat anterior un alt certificat de competență temporar pentru același tip de activitate sau demonstrează autorității competente, în mod satisfăcător, că nu a putut să treacă examenul final.(d) | the applicant provides a written declaration stating that he/she has not previously been issued another temporary certificate of competence of the same scope or demonstrates to the satisfaction of the competent authority that he/she was unable to take the final examination.
(6)   Fără a aduce atingere deciziei unei autorități judiciare sau a unei autorități competente de interzicere a manipulării animalelor, certificatele de competență, inclusiv certificatele temporare, se eliberează numai dacă solicitantul furnizează o declarație scrisă care atestă că nu a comis încălcări grave ale dreptului comunitar și/sau național în domeniul protecției animalelor în cursul perioadei de trei ani anterioare datei solicitării unui astfel de certificat.6.   Without prejudice to a decision by a judicial authority or by a competent authority prohibiting the handling of animals, certificates of competence, including a temporary certificate of competence, shall only be issued if the applicant provides a written declaration stating that he/she has committed no serious infringement of Community law and/or national law on the protection of animals in the three years preceding the date of application for such a certificate.
(7)   Statele membre pot recunoaște calificările obținute în alte scopuri ca fiind echivalente cu certificatele de competență în sensul prezentului regulament, cu condiția ca acestea să fi fost obținute în condiții echivalente cu cele prevăzute la prezentul articol. Autoritatea competentă pune la dispoziția publicului și actualizează, prin intermediul internetului, o listă a calificărilor recunoscute drept echivalente cu certificatul de competență.7.   Member States may recognise qualifications obtained for other purposes as equivalent to certificates of competence for the purposes of this Regulation provided that they have been obtained under conditions equivalent to those laid down in this Article. The competent authority shall make publicly available and keep up to date, via the Internet, a list of qualifications recognised as equivalent to the certificate of competence.
(8)   Orientările comunitare pentru aplicarea dispozițiilor alineatului (1) din prezentul articol pot fi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2).8.   Community guidelines for the application of paragraph 1 of this Article may be adopted in accordance with the procedure referred to in Article 25(2).
CAPITOLUL VICHAPTER VI
NECONFORMITATEA, SANCȚIUNILE ȘI COMPETENȚELE DE PUNERE ÎN APLICARENON-COMPLIANCE, PENALTIES AND IMPLEMENTING POWERS
Articolul 22Article 22
NeconformitateaNon-compliance
(1)   În sensul articolului 54 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, autoritatea competentă poate, în special:1.   For the purpose of Article 54 of Regulation (EC) No 882/2004, the competent authority may in particular:
(a) | să solicite operatorilor economici să își modifice procedurile standard de operare și, în special, să reducă ritmul de producție sau chiar să oprească producția;(a) | require business operators to amend their standard operating procedures and, in particular, slow down or stop production;
(b) | să solicite operatorilor economici să mărească frecvența controalelor prevăzute la articolul 5 și să modifice procedurile de monitorizare menționate la articolul 16;(b) | require business operators to increase the frequency of the checks referred to in Article 5 and amend the monitoring procedures referred to in Article 16;
(c) | să suspende sau să retragă certificatele de competență eliberate în temeiul prezentului regulament unei persoane care nu mai demonstrează suficiente competențe, cunoștințe sau familiarizare cu sarcinile aferente pentru îndeplinirea operațiilor pentru care a fost eliberat certificatul;(c) | suspend or withdraw certificates of competence issued under this Regulation from a person who no longer shows sufficient competence, knowledge or awareness of his/her tasks to carry out the operations for which the certificate was issued;
(d) | să suspende sau să retragă delegarea competențelor prevăzută la articolul 21 alineatul (2);(d) | suspend or withdraw the delegation of power referred to in Article 21(2);
(e) | să solicite modificarea instrucțiunilor prevăzute la articolul 8 acordând atenția cuvenită avizelor științifice furnizate în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) litera (b).(e) | require the amendment of the instructions referred to in Article 8 with due regard to the scientific opinions provided pursuant to Article 20(1)(b).
(2)   În cazul în care o autoritate competentă suspendă sau retrage un certificat de competență, aceasta va informa autoritatea competentă care l-a acordat cu privire la decizia sa.2.   When a competent authority suspends or withdraws a certificate of competence, it shall inform the granting competent authority of its decision.
Articolul 23Article 23
SancțiuniPenalties
Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor care se aplică în caz de nerespectare a prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Aceste sancțiuni trebuie să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare. Statele membre notifică aceste dispoziții Comisiei până la 1 ianuarie 2013 și o informează de îndată cu privire la orice modificare ulterioară a acestora.The Member States shall lay down the rules on penalties applicable to infringements of this Regulation and shall take all measures necessary to ensure that they are implemented. The penalties provided for must be effective, proportionate and dissuasive. The Member States shall notify those provisions to the Commission by 1 January 2013 and shall notify it without delay of any subsequent amendment affecting them.
Articolul 24Article 24
Normele de punere în aplicareImplementing rules
Normele de punere în aplicare a prezentului regulament pot fi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25 alineatul (2).Any detailed rules necessary for the implementation of this Regulation may be adopted in accordance with the procedure referred to in Article 25(2).
Articolul 25Article 25
Procedura comitetuluiCommittee procedure
(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, instituit prin articolul 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.1.   The Commission shall be assisted by the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health, established by Article 58 of Regulation (EC) No 178/2002.
(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE.2.   Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply.
Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.The period referred to in Article 5(6) of Decision 1999/468/EC shall be set at three months.
CAPITOLUL VIICHAPTER VII
DISPOZIȚII FINALEFINAL PROVISIONS
Articolul 26Article 26
Norme naționale mai stricteStricter national rules
(1)   Prezentul regulament nu împiedică statele membre să mențină orice norme naționale destinate asigurării unei protecții mai extinse a animalelor în momentul uciderii aplicabile la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament.1.   This Regulation shall not prevent Member States from maintaining any national rules aimed at ensuring more extensive protection of animals at the time of killing in force at the time of entry into force of this Regulation.
Înainte de 1 ianuarie 2013, statele membre informează Comisia cu privire la existența unor astfel de norme naționale. Comisia le supune atenției celorlalte state membre.Before 1 January 2013, Member States shall inform the Commission about such national rules. The Commission shall bring them to the attention of the other Member States.
(2)   Statele membre pot adopta norme naționale destinate să asigure o protecție mai extinsă a animalelor în momentul uciderii decât cele prevăzute de prezentul regulament cu privire la următoarele domenii:2.   Member States may adopt national rules aimed at ensuring more extensive protection of animals at the time of killing than those contained in this Regulation in relation to the following fields:
(a) | uciderea animalelor și celelalte operațiuni conexe, desfășurate în afara unui abator;(a) | the killing and related operations of animals outside of a slaughterhouse;
(b) | sacrificarea vânatului de crescătorie, astfel cum a fost definit la punctul 1.6 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, inclusiv renii, și celelalte operațiuni conexe;(b) | the slaughtering and related operations of farmed game as defined in point 1.6 of Annex I to Regulation (EC) No 853/2004, including reindeer;
(c) | sacrificarea animalelor și celelalte operațiuni conexe, în conformitate cu articolul 4 alineatul (4).(c) | the slaughtering and related operations of animals in accordance with Article 4(4).
Statele membre notifică Comisiei aceste norme naționale. Comisia le supune atenției celorlalte state membre.Member States shall notify the Commission of any such national rules. The Commission shall bring them to the attention of the other Member States.
(3)   În cazul în care, pe baza unor noi dovezi științifice, un stat membru consideră oportun să adopte măsuri destinate asigurării unei protecții mai extinse a animalelor în momentul uciderii în raport cu metodele de asomare prezentate în anexa I, acesta transmite Comisiei o notificare cu privire la măsurile avute în vedere. Comisia le supune atenției celorlalte state membre.3.   Where, on the basis of new scientific evidence, a Member State deems it necessary to take measures aimed at ensuring more extensive protection of animals at the time of killing in relation to the methods of stunning referred to in Annex I, it shall notify the Commission of the envisaged measures. The Commission shall bring them to the attention of the other Member States.
Comisia prezintă chestiunea comitetului menționat la articolul 25 alineatul (1) în termen de o lună de la notificare și, pe baza avizului EFSA și în conformitate cu procedura menționată la articolul 25 alineatul (2), aprobă sau respinge măsurile naționale în cauză.The Commission shall put the matter before the Committee referred to in Article 25(1) within 1 month of the notification and shall, on the basis of an opinion of EFSA and in accordance with the procedure referred to in Article 25(2), approve or reject the national measures involved.
În cazul în care Comisia consideră adecvat, pe baza măsurilor naționale aprobate, poate propune modificări la anexa I, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2).Where the Commission deems it appropriate, it may, on the basis of the approved national measures, propose amendments to Annex I in accordance with Article 4(2).
(4)   Un stat membru nu interzice sau împiedică punerea în circulație pe teritoriul său a produselor de origine animală derivate din animalele ucise în alt stat membru pe motiv că animalele în cauză nu au fost ucise în conformitate cu normele sale naționale destinate unei protecții mai extinse a animalelor în momentul uciderii.4.   A Member State shall not prohibit or impede the putting into circulation within its territory of products of animal origin derived from animals that have been killed in another Member State on the grounds that the animals concerned have not been killed in accordance with its national rules aimed at a more extensive protection of animals at the time of killing.
Articolul 27Article 27
RaportareaReporting
(1)   Până la 8 decembrie 2014, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport privind posibilitatea de a introduce anumite cerințe privind protecția peștilor în momentul uciderii, ținând seama de aspectele legate de bunăstarea animalelor, precum și de impactul socio-economic și asupra mediului. După caz, acest raport va fi însoțit de propuneri legislative în vederea modificării prezentului regulament prin introducerea unor norme specifice privind protecția peștilor în momentul uciderii.1.   No later than 8 December 2014, the Commission shall submit to the European Parliament and to the Council a report on the possibility of introducing certain requirements regarding the protection of fish at the time of killing taking into account animal welfare aspects as well as the socioeconomic and environmental impacts. This report shall, if appropriate, be accompanied by legislative proposals with a view to amending this Regulation, by including specific rules regarding the protection of fish at the time of killing.
În așteptarea adoptării acestor măsuri, statele membre pot menține sau adopta norme naționale privind protecția peștilor în momentul sacrificării sau al uciderii și informează Comisia cu privire la acestea.Pending the adoption of these measures, Member States may maintain or adopt national rules regarding the protection of fish at the time of slaughter or killing and shall inform the Commission thereof.
(2)   Până la 8 decembrie 2012, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport privind sistemele de imobilizare a bovinelor în poziții inverse sau nefirești. Acest raport se bazează pe rezultatele unui studiu științific care compară sistemele în cauză cu cele care imobilizează bovinele în poziție verticală și iau în considerare aspectele privind protecția animalelor, precum și implicațiile socio-economice, inclusiv acceptarea acestora de către comunitățile religioase și siguranța operatorilor. După caz, acest raport va fi însoțit de propuneri legislative în vederea modificării prezentului regulament în ceea ce privește sistemele de imobilizare a bovinelor în poziții inverse sau nefirești.2.   No later than 8 December 2012, the Commission shall submit to the European Parliament and to the Council a report on systems restraining bovine animals by inversion or any unnatural position. This report shall be based on the results of a scientific study comparing these systems to the ones maintaining bovines in the upright position and shall take into account animal welfare aspects as well as the socioeconomic implications, including their acceptability by the religious communities and the safety of operators. This report shall, if appropriate, be accompanied by legislative proposals with a view to amending this Regulation concerning the systems restraining bovine animals by inversion or any unnatural position.
(3)   Până la 8 decembrie 2013, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport privind diferitele metode de asomare a păsărilor de crescătorie, în special asomatoarele cu băi de apă multiple pentru păsări, ținând seama de aspectele legate de bunăstarea animalelor, precum și de impactul socio-economic și asupra mediului.3.   No later than 8 December 2013, the Commission shall submit to the European Parliament and to the Council a report on the various stunning methods for poultry, and in particular multiple-bird waterbath stunners, taking into account animal welfare aspects, as well as the socioeconomic and environmental impacts.
Articolul 28Article 28
AbrogareRepeal
(1)   Directiva 93/119/CEE se abrogă.1.   Directive 93/119/EEC is repealed.
Cu toate acestea, în sensul articolului 29 alineatul (1) din prezentul regulament, continuă să se aplice următoarele dispoziții din Directiva 93/119/CEE:However, for the purpose of Article 29(1) of this Regulation, the following provisions of Directive 93/119/EEC shall continue to apply:
(a) | anexa A: | (i) | punctul 1 din secțiunea I; | (ii) | punctul 1 și a doua teză de la punctul 3, punctele 6, 7 și 8, precum și prima teză de la punctul 9 din secțiunea II;(a) | Annex A: | (i) | paragraph 1 of Section I; | (ii) | paragraph 1 and the second sentence of paragraph 3 and paragraphs 6, 7, 8 and the first sentence of paragraph 9 of Section II;
(b) | anexa C, punctul 3.A.2, punctul 3.B.1 primul paragraf, punctul 3.B.2, punctul 3.B.4 și punctele 4.2 și 4.3 din secțiunea II;(b) | Annex C, paragraphs 3.A.2, the first subparagraph of 3.B.1, 3.B.2, 3.B.4 and paragraphs 4.2 and 4.3 of Section II.
(2)   Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.2.   References to the repealed Directive shall be construed as references to this Regulation.
Articolul 29Article 29
Dispoziții tranzitoriiTransitional provisions
(1)   Până la 8 decembrie 2019, articolul 14 alineatul (1) se aplică numai pentru abatoarele noi sau pentru orice amenajare nouă, construcție sau echipamente reglementate de normele prevăzute în anexa II, care nu au intrat în funcțiune înainte de 1 ianuarie 2013 prezentului regulament.1.   Until 8 December 2019, Article 14(1) shall only apply to new slaughterhouses or to any new layout, construction or equipment covered by the rules set out in Annex II which have not entered into operation before 1 January 2013.
(2)   Până la 8 decembrie 2015, statele membre pot dispune ca certificatele de competență menționate la articolul 21 să fie emise prin procedură simplificată în cazul persoanelor care demonstrează o experiență profesională relevantă de cel puțin trei ani.2.   Until 8 December 2015, Member States may provide for certificates of competence, as referred to in Article 21, to be issued by way of a simplified procedure to persons demonstrating relevant professional experience of at least three years.
Articolul 30Article 30
Intrarea în vigoareEntry into force
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.This Regulation shall enter into force on the 20th day following its publication in the Official Journal of the European Union.
Se aplică de la 1 ianuarie 2013.It shall apply from 1 January 2013.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Adoptat la Bruxelles, 24 septembrie 2009.Done at Brussels, 24 September 2009.
Pentru ConsiliuFor the Council
PreședinteleThe President
M. OLOFSSONM. OLOFSSON
(1)  Avizul din 6 mai 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).(1)  Opinion of 6 May 2009 (not yet published in the Official Journal).
(2)  Avizul din 25 februarie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).(2)  Opinion of 25 February 2009 (not yet published in the Official Journal).
(3)  JO L 340, 31.12.1993, p. 21.(3)  OJ L 340, 31.12.1993, p. 21.
(4)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.(4)  OJ L 31, 1.2.2002, p. 1.
(5)  JO L 139, 30.4.2004, p. 1.(5)  OJ L 139, 30.4.2004, p. 1.
(6)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55.(6)  OJ L 139, 30.4.2004, p. 55.
(7)  JO L 191, 28.5.2004, p. 1.(7)  OJ L 191, 28.5.2004, p. 1.
(8)  JO L 226, 25.6.2004, p. 83.(8)  OJ L 226, 25.6.2004, p. 83.
(9)  JO L 378, 31.12.1982, p. 58.(9)  OJ L 378, 31.12.1982, p. 58.
(10)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.(10)  OJ L 184, 17.7.1999, p. 23.
(11)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.(11)  OJ L 299, 16.11.2007, p. 1.
ANEXA IANNEX I
LISTA METODELOR DE ASOMARE ȘI SPECIFICAȚIILE AFERENTELIST OF STUNNING METHODS AND RELATED SPECIFICATIONS
(menționate la articolul 4)(as referred to in Article 4)
CAPITOLUL ICHAPTER I
MetodeMethods
Tabelul 1 –   Metode mecaniceTable 1 —   Mechanical methods
Nr. | Denumire | Descriere | Condiții de utilizare | Parametri-cheie | Cerințe specifice pentru anumite metode – capitolul II din prezenta anexăNo | Name | Description | Conditions of use | Key parameters | Specific requirements for certain methods — Chapter II of this Annex
1 | Dispozitiv cu bolț captiv penetrant | O leziune gravă și ireversibilă a creierului provocată de șoc și de penetrarea unui bolț captiv | Asomare simplă | Toate speciile | Sacrificare, depopulare și alte situații | Poziția și direcția de împușcare | O viteză, o lungime a ieșirii și un diametru al bolțului corespunzătoare dimensiunii și speciei animalului | Intervalul maxim dintre asomare și sângerare/ucidere (secunde) | Nu se aplică1 | Penetrative captive bolt device | Severe and irreversible damage of the brain provoked by the shock and the penetration of a captive bolt. | Simple stunning. | All species. | Slaughter, depopulation and other situations. | Position and direction of the shot. | Appropriate velocity, exit length and diameter of bolt according to animal size and species. | Maximum stun to stick/kill interval(s). | Not applicable.
2 | Dispozitiv cu bolț captiv nepenetrant | O leziune gravă a creierului provocată de șocul unui bolț captiv fără penetrare | Asomare simplă | Rumegătoare, păsări de crescătorie, iepuri de crescătorie și iepuri de câmp | Sacrificare doar pentru rumegătoare | Sacrificare, depopulare și alte situații pentru păsări de crescătorie, iepuri de crescătorie și iepuri de câmp | Poziția și direcția de împușcare | O viteză, un diametru și o formă a bolțului corespunzătoare dimensiunii și speciei animalului | Forța cartușului utilizat | Intervalul maxim dintre asomare și sângerare/ucidere (secunde) | Punctul 12 | Non-penetrative captive bolt device | Severe damage of the brain by the shock of a captive bolt without penetration. | Simple stunning. | Ruminants, poultry, rabbits and hares. | Slaughter only for ruminants. | Slaughter, depopulation and other situations for poultry, rabbits and hares. | Position and direction of the shot. | Appropriate velocity, diameter and shape of bolt according to animal size and species. | Strength of the cartridge used. | Maximum stun to stick/kill interval(s). | Point 1.
3 | Armă de foc cu proiectil liber | O leziune gravă și ireversibilă a creierului provocată de șoc și de penetrarea unuia sau mai multor proiectile | Toate speciile | Sacrificare, depopulare și alte situații | Poziția de împușcare | Puterea și calibrul cartușului | Tipul de proiectil | Nu se aplică3 | Firearm with free projectile | Severe and irreversible damage of the brain provoked by the shock and the penetration of one or more projectiles. | All species. | Slaughter, depopulation and other situations. | Position of the shot. | Power and calibre of the cartridge. | Type of projectile. | Not applicable.
4 | Macerarea | Strivirea imediată a întregului animal | Pui de maximum 72 de ore și ouă embrionate | Toate situațiile cu excepția sacrificării | Cantitatea maximă care poate fi introdusă | Distanța dintre lame și viteza de rotație | Măsuri pentru a preveni supraîncărcarea | Punctul 24 | Maceration | Immediate crushing of the entire animal. | Chicks up to 72 hours and egg embryos. | All situations other than slaughter. | Maximum size of the batch to be introduced. | Distance between the blades and speed of rotation. | Measure to prevent overloading. | Point 2.
5 | Dislocarea cervicală | Întinderea și răsucirea manuală sau mecanică a gâtului, provocând astfel ischemia cerebrală | Păsări cântărind maximum 5 kg în viu | Sacrificare, depopulare și alte situații | Nu se aplică | Punctul 35 | Cervical dislocation | Manual or mechanical stretching and twist of the neck provoking cerebral ischemia. | Poultry up to 5 kg live weight. | Slaughter, depopulation and other situations. | Not applicable. | Point 3.
6 | Lovitură puternică penetrativă în cap | Lovitură fermă și precisă în cap care provoacă vătămarea gravă a creierului | Porcine tinere, miei, iezi, iepuri de crescătorie, iepuri de câmp, animale pentru blană și păsări cântărind maximum 5 kg în viu | Sacrificare, depopulare și alte situații | Forța și localizarea loviturii | Punctul 36 | Percussive blow to the head | Firm and accurate blow to the head provoking severe damage to the brain. | Piglets, lambs, kids, rabbits, hares, fur animals and poultry up to 5 kg live weight. | Slaughter, depopulation and other situations. | Force and location of the blow. | Point 3.
Tabelul 2 –   Metode electriceTable 2 —   Electrical methods
Nr. | Denumire | Descriere | Condiții de utilizare | Parametri-cheie | Cerințe specifice capitolului II din prezenta anexăNo | Name | Description | Conditions of use | Key parameters | Specific requirements of Chapter II of this Annex
1 | Asomarea electrică aplicată exclusiv la nivelul capului | Expunere a creierului la curent electric, determinând o formă de epilepsie generalizată pe electroencefalogramă (EEG) | Asomare simplă | Toate speciile | Sacrificare, depopulare și alte situații | Curent minim (A sau mA) | Tensiune minimă (V) | Frecvență maximă (Hz) | Durata minimă a expunerii | Intervalul maxim dintre asomare și sângerare/ucidere (secunde) | Frecvența reglării echipamentului | Optimizarea fluxului de curent | Evitarea unor șocuri electrice înainte de asomare | Poziționarea și zona suprafeței de contact a electrozilor | Punctul 41 | Head-only electrical stunning | Exposure of the brain to a current generating a generalised epileptic form on the electro-encephalogram (EEG). | Simple stunning. | All species. | Slaughter, depopulation and other situations. | Minimum current (A or mA). | Minimum voltage (V). | Maximum frequency (Hz). | Minimum time of exposure. | Maximum stun-to-stick/kill interval(s). | Frequency of calibration of the equipment. | Optimisation of the current flow. | Prevention of electrical shocks before stunning. | Position and contact surface area of electrodes. | Point 4.
2 | Asomarea prin electricitate aplicată la nivelul capului și corpului | Expunere a corpului la un curent care generează, în același timp, o formă de epilepsie generalizată pe EEG și fibrilația sau oprirea inimii | Asomare simplă în cazul sacrificării | Toate speciile | Sacrificare, depopulare și alte situații | Curent minim (A sau mA) | Tensiune minimă (V) | Frecvență maximă (Hz) | Durata minimă a expunerii | Frecvența reglării echipamentului | Optimizarea fluxului de curent | Evitarea unor șocuri electrice înainte de asomare | Poziționarea și zona suprafeței de contact a electrozilor | Intervalul maxim dintre asomare și sângerare în cazul asomării sau asomărilor simple (secunde) | Punctul 52 | Head-to-Body electrical stunning | Exposure of the body to a current generating at the same time a generalised epileptic form on the EEG and the fibrillation or the stopping of the heart. | Simple stunning in case of slaughter. | All species. | Slaughter, depopulation and other situations. | Minimum current (A or mA). | Minimum voltage (V). | Maximum frequency (Hz). | Minimum time of exposure. | Frequency of calibration of the equipment. | Optimisation of the current flow. | Prevention of electrical shocks before stunning. | Position and contact surface area of electrodes. | Maximum stun-to-stick interval(s), in case of simple stunning(s). | Point 5.
3 | Electrocutare în baie de apă | Expunere a întregului corp la un curent care generează o formă de epilepsie generalizată pe EEG și o posibilă fibrilație sau oprire a inimii prin intermediul unei băi de apă | Asomare simplă cu excepția cazului în care frecvența este mai mică sau egală cu 50Hz | Păsări de crescătorie | Sacrificare, depopulare și alte situații | Curent minim (A sau mA) | Tensiune minimă (V) | Frecvență maximă (Hz) | Frecvența reglării echipamentului | Evitarea unor șocuri electrice înainte de asomare | Reducerea la minimum a durerii în momentul suspendării | Optimizarea fluxului de curent | Durata maximă a suspendării înainte de baia de apă | Durata minimă a expunerii pentru fiecare animal | Imersiunea păsărilor până la baza aripilor | Intervalul maxim dintre asomare și sângerare/ucidere pentru frecvențele peste 50 Hz (secunde) | Punctul 63 | Electrical waterbath | Exposure of the entire body to a current generating a generalised epileptic form on the EEG and possibly the fibrillation or the stopping of the heart through a waterbath. | Simple stunning except where frequency is equal to or less than 50 Hz. | Poultry. | Slaughter, depopulation and other situations. | Minimum current (A or mA). | Minimum voltage (V). | Maximum frequency (Hz). | Frequency of calibration of the equipment. | Prevention of electrical shocks before stunning. | Minimising pain at shackling. | Optimisation of current flow. | Maximum shackle duration before the waterbath. | Minimum time of exposure for each animal. | Immersion of the birds up to the base of the wings. | Maximum stun-to-stick/kill interval(s) for frequency over 50 Hz(s). | Point 6.
Tabelul 3 –   Metode prin gazareTable 3 —   Gas methods
Nr. | Denumire | Descriere | Condiții de utilizare | Parametri-cheie | Cerințe specifice capitolului II din prezenta anexăNo | Name | Description | Conditions of use | Key parameters | Specific requirements of Chapter II of this Annex
1 | Dioxid de carbon, concentrație ridicată | Expunerea directă sau progresivă a animalelor conștiente la un amestec gazos conținând peste 40 % dioxid de carbon. Metoda poate fi folosită în bazine, tuneluri, containere sau clădiri etanșeizate în prealabil | Asomare simplă în cazul sacrificării porcinelor | Porcine, mustelide, șinșile, păsări de crescătorie cu excepția rațelor și a gâștelor | Sacrificare numai în cazul porcinelor | Alte situații cu excepția sacrificării în cazul păsărilor de crescătorie, al mustelidelor, al șinșilelor și al porcinelor | Concentrația dioxidului de carbon | Durata de expunere | Intervalul maxim dintre asomare și sângerare în cazul asomării simple (secunde) | Calitatea gazului | Temperatura gazului | Punctul 7 | Punctul 81 | Carbon dioxide at high concentration | Direct or progressive exposure of conscious animals to a gas mixture containing more than 40 % carbon dioxide. The method may be used in pits, tunnels, containers or building previously sealed. | Simple stunning in case of slaughter of pigs. | Pigs, mustelids, chinchillas, poultry except ducks and geese. | Slaughter only for pigs. | Other situations than slaughter for poultry mustelids, chinchillas, pigs. | Carbon dioxide concentration. | Duration of exposure. | Maximum stun-to-stick interval(s) in case of simple stunning. | Quality of the gas. | Temperature of the gas. | Point 7. | Point 8.
2 | Dioxid de carbon în două faze | Expunerea succesivă a animalelor conștiente la un amestec gazos conținând până la 40 % dioxid de carbon, urmată de o concentrație mai mare de dioxid de carbon sau după ce animalele și-au pierdut cunoștința | Păsări de crescătorie | Sacrificare, depopulare și alte situații | Concentrația dioxidului de carbon | Durata de expunere | Calitatea gazului | Temperatura gazului | Nu se aplică2 | Carbon dioxide in two phases | Successive exposure of conscious animals to a gas mixture containing up to 40 % of carbon dioxide, followed when animals have lost consciousness, by a higher concentration of carbon dioxide. | Poultry | Slaughter, depopulation and other situations | Carbon dioxide concentration. | Duration of exposure. | Quality of the gas. | Temperature of the gas. | Not applicable.
3 | Dioxid de carbon asociat cu gaze inerte | Expunerea directă sau progresivă a animalelor conștiente la un amestec de gaz, conținând până la 40 % dioxid de carbon asociat cu gaze inerte, care duce la anoxie. Metoda poate fi folosită în bazine, saci, tuneluri, containere sau clădiri etanșeizate în prealabil | Asomare simplă a porcinelor în cazul în care durata expunerii la o concentrație de dioxid de carbon de minim 30 % este mai mică de 7 minute | Asomare simplă a păsărilor în cazul în care durata totală a expunerii la o concentrație de dioxid de carbon de minim 30 % este mai mică de 3 minute | Porcine și păsări de crescătorie | Sacrificare, depopulare și alte situații | Concentrația dioxidului de carbon | Durata de expunere | Intervalul maxim dintre asomare și sângerare/ucidere în cazul asomării simple (secunde) | Calitatea gazului | Temperatura gazului | Concentrația de oxigen | Punctul 83 | Carbon dioxide associated with inert gases | Direct or progressive exposure of conscious animals to a gas mixture containing up to 40 % of carbon dioxide associated with inert gases leading to anoxia. The method may be used in pits, bags, tunnels, containers or in buildings previously sealed. | Simple stunning for pigs if the duration of exposure to at least 30 % of carbon dioxide is of less than 7 minutes. | Simple stunning for poultry if the overall duration of exposure to at least 30 % of carbon dioxide is of less than 3 minutes. | Pigs and poultry. | Slaughter, depopulation and other situations. | Carbon dioxide concentration. | Duration of exposure. | Maximum stun-to-stick/kill interval(s) in case of simple stunning. | Quality of the gas. | Temperature of the gas. | Oxygen concentration. | Point 8.
4 | Gaze inerte | Expunerea directă sau progresivă a animalelor conștiente la un amestec de gaz inert, precum argon sau azot, care duce la anoxie. Metoda poate fi folosită în bazine, saci, tuneluri, containere sau în clădiri etanșeizate în prealabil | Asomare simplă în cazul sacrificării porcinelor | Asomare simplă pentru păsări de crescătorie în cazul în care durata expunerii la anoxie este mai mică de 3 minute | Porcine și păsări de crescătorie | Sacrificare, depopulare și alte situații | Concentrația de oxigen | Durata de expunere | Calitatea gazului | Intervalul maxim dintre asomare și sângerare/ucidere în cazul asomării simple (secunde) | Temperatura gazului | Punctul 84 | Inert gases | Direct or progressive exposure of conscious animals to a inert gas mixture such as Argon or Nitrogen leading to anoxia. The method may be used in pits, bags, tunnels, containers or in buildings previously sealed. | Simple stunning in case of the slaughter of pigs. | Simple stunning for poultry if the duration of exposure to anoxia is of less than 3 minutes. | Pigs and poultry. | Slaughter, depopulation and other situations. | Oxygen concentration. | Duration of exposure. | Quality of the gas. | Maximum stun-to-stick/kill interval(s) in case of simple stunning. | Temperature of the gas. | Point 8.
5 | Monoxid de carbon (sub formă pură) | Expunerea animalelor conștiente la un amestec gazos conținând peste 4 % monoxid de carbon | Animale pentru blană, păsări de crescătorie și porcine tinere | Alte situații cu excepția sacrificării | Calitatea gazului | Concentrația monoxidului de carbon | Durata de expunere | Temperatura gazului | Punctele 9.1, 9.2 și 9.35 | Carbon monoxide (pure source) | Exposure of conscious animals to a gas mixture containing more than 4 % of carbon monoxide. | Fur animals, poultry and piglets. | Other situations than slaughter. | Quality of the gas. | Carbon monoxide concentration. | Duration of exposure. | Temperature of the gas. | Points 9.1, 9.2 and 9.3.
6 | Monoxid de carbon asociat cu alte gaze | Expunerea animalelor conștiente la un amestec gazos conținând peste 1 % monoxid de carbon, asociat cu alte gaze toxice | Animale pentru blană, păsări de crescătorie și porcine tinere | Alte situații cu excepția sacrificării | Concentrația monoxidului de carbon | Durata de expunere | Temperatura gazului | Filtrarea gazului produs de motor | Punctul 96 | Carbon monoxide associated with other gases | Exposure of conscious animals to a gas mixture containing more than 1 % of carbon monoxide associated with other toxic gases. | Fur animals, poultry and piglets. | Other situations than slaughter. | Carbon monoxide concentration. | Duration of exposure. | Temperature of the gas. | Filtration of the gas produced from engine. | Point 9.
Tabelul 4 –   Alte metodeTable 4 —   Other methods
Nr. | Denumire | Descriere | Condiții de utilizare | Parametri-cheie | Cerințe specifice capitolului II din prezenta anexăNo | Name | Description | Conditions of use | Key parameters | Specific requirements of Chapter II of this Annex
1 | Injecție letală | Pierderea cunoștinței și a sensibilității, urmată de moartea ireversibilă determinată de injectarea unor substanțe veterinare | Toate speciile | Alte situații cu excepția sacrificării | Tipul de injecție | Utilizarea medicamentelor aprobate | Nu se aplică1 | Lethal injection | Loss of consciousness and sensibility followed by irreversible death induced by the injection of veterinary medicines. | All species. | Other situations than slaughter. | Type of injection. | Using approved medicines. | Not applicable.
CAPITOLUL IICHAPTER II
Cerințe specifice pentru anumite metodeSpecific requirements for certain methods
1.   Dispozitiv cu bolț captiv nepenetrant1.   Non-penetrative captive bolt device
La utilizarea acestei metode, operatorii trebuie să acorde o atenție deosebită pentru a evita fracturarea craniului.When using this method business operators shall pay attention to avoid the fracture of the skull.
Această metodă se va utiliza doar în cazul rumegătoarelor a căror greutate în viu nu depășește 10 kg.This method shall only be used for ruminants of less than 10 kg of live weight.
2.   Macerarea2.   Maceration
Această metodă asigură macerarea instantanee și moartea imediată a animalelor. Aparatul conține lame rotative cu acționare mecanică rapidă sau proiecții de polistiren expandat. Aparatul trebuie să aibă o capacitate suficientă pentru a asigura uciderea instantanee a tuturor animalelor, chiar în cazul în care sunt în număr mare.This method shall provide instantaneous maceration and immediate death of the animals. The apparatus shall contain rapidly rotating mechanically operated killing blades or expanded polystyrene projections. The capacity of the apparatus shall be sufficient to ensure that all animals are killed instantaneously, even if they are handled in a large number.
3.   Dislocarea cervicală și lovitură puternică penetrativă în cap3.   Cervical dislocation and percussive blow to the head
Aceste metode nu se vor utiliza ca metode de rutină, ci numai în cazul nu sunt disponibile alte metode de asomare.These methods shall not be used as routine methods but only where there are no other methods available for stunning.
Aceste metode nu se vor utiliza în abatoare decât ca metodă de rezervă pentru asomare.These methods shall not be used in slaughterhouses except as a back-up method for stunning.
Nicio persoană nu va ucide prin dislocare cervicală manuală sau lovitură puternică penetrativă în cap mai mult de 70 de animale pe zi.No person shall kill by manual cervical dislocation or percussive blow to the head more than seventy animals per day.
Dislocarea cervicală manuală nu va fi utilizată pentru animalele cu o greutate în viu mai mare de trei kilograme.Manual cervical dislocation shall not be used on animals of more than three kg live weight.
4.   Asomarea electrică aplicată exclusiv la nivelul capului4.   Head-only electrical stunning
4.1. | În cazul asomării electrice exclusiv la nivelul capului, electrozii înconjoară creierul animalului și sunt adaptați dimensiunii capului.4.1. | When using head-only electrical stunning, electrodes shall span the brain of the animal and be adapted to its size.
4.2. | Asomarea electrică exclusiv la nivelul capului se efectuează aplicând limitele minime de curent prevăzute în tabelul 1. | Tabelul 1 –   Limite minime ale curentului pentru asomarea electrică exclusiv la nivelul capului | Categorie de animale | Bovine în vârstă de cel puțin 6 luni | Bovine cu vârsta sub 6 luni | Animale din speciile ovină și caprină | Animale din specia porcine | Pui | Curcani | Curent minim | 1,28 A | 1,25 A | 1,00 A | 1,30 A | 240 mA | 400 mA4.2. | Head-only electrical stunning shall be carried out in accordance with the minimum currents set out in Table 1. | Table 1 —   Minimum currents for head-only electrical stunning | Category of animals | Bovine animals of 6 months or older | Bovine animals less than 6 months | Animals of ovine and caprine species | Animals of porcine species | Chicken | Turkeys | Minimum current | 1,28 A | 1,25 A | 1,00 A | 1,30 A | 240 mA | 400 mA
5.   Asomarea prin electricitate aplicată la nivelul capului și al corpului5.   Head-to-body electrical stunning
5.1.   Animale din speciile ovină, caprină și porcină.5.1.   Animals of the ovine, caprine and porcine species.
Nivelul minim al curentului pentru asomarea prin electricitate aplicată la nivelul capului și al corpului este de 1 amper pentru ovine și caprine și 1,3 amperi pentru porcine.The minimum currents for head-to-body electrical stunning shall be 1 ampere for sheep and goats and 1,30 amperes for pigs.
5.2.   Vulpi5.2.   Foxes
Electrozii se aplică la nivelul gurii și al rectului, cu o valoare minimă a curentului de 0,3 amperi și un voltaj minim de 110 volți, pentru cel puțin trei secunde.Electrodes shall be applied to the mouth and rectum with a current of a minimum value of 0,3 amperes and a minimum voltage of 110 volts for at least three seconds.
5.3.   Șinșile5.3.   Chinchillas
Electrozii se aplică de la urechi la coadă, cu o valoare minimă a curentului de 0,57 amperi, pentru cel puțin 60 de secunde.Electrodes shall be applied ear to tail with a current of a minimum value of 0,57 amperes for at least 60 seconds.
6.   Asomarea electrică cu baie de apă a păsărilor de crescătorie6.   Electrical waterbath stunning of poultry
6.1. | Animalele nu sunt suspendate dacă sunt prea mici în raport cu asomatorul cu baie de apă sau dacă fixarea poate determina sau crește durerea (de exemplu, în cazul animalelor vizibil rănite). În aceste cazuri, animalele sunt ucise utilizând o metodă alternativă.6.1. | Animals shall not be shackled if they are too small for the waterbath stunner or if shackling is likely to induce or increase the pain suffered (such as visibly injured animals). In these cases, they shall be killed by an alternative method.
6.2. | Dispozitivele de suspendare se umezesc înainte de suspendarea și expunerea la curent a păsărilor vii. Păsările se suspendă de ambele picioare.6.2. | Shackles shall be wet before live birds are shackled and exposed to the current. Birds shall be hung by both legs.
6.3. | Pentru animalele enumerate în tabelul 2 asomarea cu baie de apă se efectuează în conformitate cu nivelul minim al curentului stabilit în tabelul următor, iar animalele sunt expuse la curent pentru o durată minimă de cel puțin patru secunde. | Tabelul 2 –   Cerințe privind curentul utilizat de echipamentul pentru asomarea cu baie de apă | (valori medii per animal) | Frecvența (Hz) | Pui | Curcani | Rațe și gâște | Prepelițe | < 200 Hz | 100 mA | 250 mA | 130 mA | 45 mA | De la 200 la 400 Hz | 150 mA | 400 mA | Interzis | Interzis | De la 400 la 1 500 Hz* | 200 mA | 400 mA | Interzis | Interzis6.3. | For animals referred to in Table 2, waterbath stunning shall be carried out in accordance with the minimum currents laid down therein, and animals shall be exposed to that current for a minimum duration of at least four seconds. | Table 2 —   Electrical requirements for waterbath stunning equipment | (average values per animal) | Frequency (Hz) | Chickens | Turkeys | Ducks and geese | Quails | < 200 Hz | 100 mA | 250 mA | 130 mA | 45 mA | From 200 to 400 Hz | 150 mA | 400 mA | Not permitted | Not permitted | From 400 to 1 500 Hz | 200 mA | 400 mA | Not permitted | Not permitted
7.   Concentrație ridicată de dioxid de carbon7.   Carbon dioxide at high concentration
În cazul porcinelor, al mustelidelor și al șinșilelor, se utilizează o concentrație minimă de dioxid de carbon de 80 %.In the case of pigs, mustelids and chinchillas, the minimum concentration of 80 % of carbon dioxide shall be used.
8.   Dioxidul de carbon, utilizarea gazelor inerte sau a unei combinații a acestor amestecuri gazoase8.   Carbon dioxide, use of inert gases or a combination of those gas mixtures
În niciun caz gazele nu vor intra în camera sau locația în care animalele urmează să fie asomate și ucise într-un mod care ar putea provoca arsuri sau agitație din cauza înghețării sau a lipsei de umiditate.Under no circumstances shall gases enter into the chamber or the location where animals are to be stunned and killed in a way that it could create burns or excitement by freezing or lack of humidity.
9.   Monoxidul de carbon (sub formă pură sau asociat cu alte gaze)9.   Carbon monoxide (pure source or associated with other gases)
9.1. | Animalele sunt ținute permanent sub supraveghere vizuală.9.1. | Animals shall be kept under visual supervision at all times.
9.2. | Acestea sunt introduse unul câte unul, asigurându-se faptul că atunci când un animal este introdus în încăpere cel dinaintea sa și-a pierdut deja cunoștința sau este mort.9.2. | They shall be introduced one by one, and it shall be ensured that before the next animal is introduced the previous one is unconscious or dead.
9.3. | Animalele rămân în încăpere până când se constată moartea lor.9.3. | Animals shall remain in the chamber until they are dead.
9.4. | Se poate utiliza gazul produs de un motor special adaptat în scopul uciderii animalelor, cu condiția ca persoana responsabilă de uciderea animalelor să fi verificat în prealabil dacă gazul utilizat: | (a) | a fost răcit în mod corespunzător; | (b) | a fost filtrat suficient; | (c) | nu conține componente sau gaze iritante. | Motorul se testează anual înainte de a se proceda la uciderea animalelor.9.4. | Gas produced by an engine specially adapted for the purpose of killing of animals may be used provided that the person responsible for killing has previously verified that the gas used: | (a) | has been suitably cooled; | (b) | has been sufficiently filtered; | (c) | is free from any irritant component or gas. | The engine shall be tested every year before the killing of animals takes place.
9.5. | Animalele sunt introduse în încăpere numai când se obține concentrația minimă de monoxid de carbon.9.5. | Animals shall not be placed in the chamber until the minimum concentration of carbon monoxide has been reached.
ANEXA IIANNEX II
AMENAJAREA, CONSTRUCȚIA ȘI ECHIPAREA ABATOARELORLAYOUT, CONSTRUCTION AND EQUIPMENT OF SLAUGHTERHOUSES
(menționate la articolul 14)(as referred to in Article 14)
1.   Toate structurile de adăpostire1.   All lairage facilities
1.1. | Sistemele de ventilație sunt proiectate, construite și întreținute astfel încât să se asigure în mod constant bunăstarea animalelor, ținând seama de gama condițiilor meteorologice probabile.1.1. | Ventilation systems shall be designed, constructed and maintained so that the welfare of the animals is constantly ensured, taking into account the expected range of weather conditions.
1.2. | În cazul în care sunt necesare mijloace mecanice de ventilație, se prevăd instalații alternative de alarmă și urgență în eventualitatea unei avarii.1.2. | Where mechanical means of ventilation are required, provision shall be made for an alarm and emergency back-up facilities in the event of breakdown.
1.3. | Structurile de adăpostire se proiectează și se construiesc astfel încât să se reducă la minimum riscul rănirii animalelor și apariția de zgomote bruște.1.3. | Lairage facilities shall be designed and constructed so as to minimise the risk of injuries to the animals and the occurrence of sudden noises.
1.4. | Structurile de adăpostire se proiectează și se construiesc astfel încât să faciliteze inspecția animalelor. Se asigură un iluminat fix sau portabil adecvat pentru a permite inspecția animalelor în orice moment.1.4. | Lairage facilities shall be designed and constructed so as to facilitate the inspection of the animals. Adequate fixed or portable lighting shall be provided to enable the inspection of animals at any time.
2.   Structurile de adăpostire pentru animalele care nu sunt livrate în containere2.   Lairage facilities for animals not delivered in containers
2.1. | Se proiectează și se construiesc țarcuri, coridoare și piste, pentru a permite ca: | (a) | animalele să se miște în mod liber în direcția cerută, utilizând caracteristicile lor comportamentale și fără agitație; | (b) | porcinele și ovinele să se deplaseze unele lângă altele, cu excepția cazurilor în care pistele conduc la echipamentul de imobilizare.2.1. | Pens, passageways and races shall be designed and constructed to allow: | (a) | the animals to move freely in the required direction using their behavioural characteristics and without distraction; | (b) | pigs or sheep to walk side by side, except in the case of races leading to the restraining equipment.
2.2. | Rampele și podurile se echipează cu protecție laterală pentru a exista siguranță ca animalele nu cad.2.2. | Ramps and bridges shall be equipped with lateral protection to ensure that animals cannot fall off.
2.3. | Sistemul de furnizare a apei în țarcuri se proiectează, se construiește și se întreține astfel încât să se permită accesul animalelor la apă curată în orice moment, fără ca acestea să se rănească sau să fie limitate în mișcare.2.3. | The water supply system in pens shall be designed, constructed and maintained so as to allow all animals at all times access to clean water without being injured or limited in their movements.
2.4. | În cazul în care se utilizează un țarc de așteptare, acesta se construiește cu o podea netedă și părți laterale solide, între țarcurile de adăpostire și pista care conduce la punctul de asomare, și se proiectează astfel încât animalele să nu poată fi blocate sau călcate în picioare.2.4. | When a waiting pen is used, it shall be constructed with a level floor and solid sides, between the holding pens and the race leading to the point of stunning and designed so that animals cannot be trapped or trampled.
2.5. | Podelele sunt construite și întreținute astfel încât să se reducă la minimum riscul ca animalele să alunece, să cadă sau să se rănească la picioare.2.5. | Floors shall be built and maintained in such a way as to minimise the risk of animals slipping, falling or injuring their feet.
2.6. | În cazul în care abatoarele au câmpuri de adăpost fără refugiu natural sau umbră, trebuie asigurată o protecție adecvată împotriva intemperiilor. În cazul în care nu există astfel de protecție, câmpurile de adăpost respective nu se vor utiliza în caz de condiții meteorologice nefavorabile. În lipsa unei surse naturale de apă se vor asigura structuri de adăpare.2.6. | Where slaughterhouses have field lairages without natural shelter or shade, appropriate protection from adverse weather conditions shall be provided. In the absence of such protection, these lairages shall not be used under adverse weather conditions. In the absence of a natural source of water, drinking facilities shall be provided.
3.   Echipamentul și structurile de imobilizare3.   Restraining equipment and facilities
3.1. | Echipamentul și structurile de imobilizare sunt proiectate, construite și întreținute pentru a: | (a) | optimiza aplicarea metodei de asomare sau ucidere; | (b) | preveni rănirea sau contuzionarea animalelor; | (c) | reduce la minimum agitația animalelor și sunetele emise de acestea când sunt imobilizate; | (d) | reduce la minimum timpul de imobilizare.3.1. | Restraining equipment and facilities shall be designed, built and maintained to: | (a) | optimise the application of the stunning or killing method; | (b) | prevent injury or contusions to the animals; | (c) | minimise struggle and vocalisation when animals are restrained; | (d) | minimise the time of restraint.
3.2. | Pentru animalele din specia bovine, boxele de imobilizare utilizate împreună cu un bolț pneumatic captiv trebuie să posede un dispozitiv care să împiedice mișcările laterale și verticale ale capului animalului.3.2. | For animals of bovine species, restraining boxes used in conjunction with a pneumatic captive bolt shall be fitted with a device that restricts both the lateral and vertical movement of the head of the animal.
4.   Echipamentul pentru asomarea electrică (cu excepția echipamentului de asomare cu baie de apă)4.   Electrical stunning equipment (except waterbath stunning equipment)
4.1. | Echipamentul pentru asomarea electrică este fixat printr-un dispozitiv care afișează și înregistrează detalii privind parametrii-cheie electrici pentru fiecare animal asomat. Dispozitivul se amplasează astfel încât să existe o vizibilitate clară pentru personal și trebuie să emită un avertisment vizual și sonor clar în cazul în care durata expunerii scade sub nivelul necesar. Aceste înregistrări se păstrează cel puțin un an.4.1. | Electrical stunning equipment shall be fitted with a device which displays and records the details of the electrical key parameters for each animal stunned. The device shall be placed so as to be clearly visible to the personnel and shall give a clearly visible and audible warning if the duration of exposure falls below the required level. These records shall be kept for at least one year.
4.2. | Echipamentul automat pentru asomarea electrică asociat unui dispozitiv de imobilizare emite un curent constant.4.2. | Automatic electrical stunning equipment associated to a restrainer shall deliver a constant current.
5.   Echipamentul pentru asomarea electrică cu baie de apă5.   Waterbath stunning equipment
5.1. | Liniile de suspendare să fie proiectate și poziționate astfel încât păsările suspendate să nu întâlnească niciun obstacol și să se reducă la minimum disconfortul acestora.5.1. | Shackle lines shall be designed and positioned in such a way that birds suspended on them are clear of any obstruction and that disturbance to the animals is reduced to a minimum.
5.2. | Liniile de suspendare să fie proiectate astfel încât păsările care sunt suspendare de acestea să nu rămână atârnate în stare de conștiență mai mult de un minut. Cu toate acestea, rațele, gâștele și curcile să nu rămână atârnate în stare de conștiență mai mult de două minute.5.2. | Shackle lines shall be designed in such a way that birds suspended on them will not remain hung conscious longer than one minute. However ducks, geese and turkeys shall not remain hung conscious longer than two minutes.
5.3. | Întreaga lungime a liniei de suspendare, de la punctul de intrare până la bazinul de opărire, să fie ușor accesibilă în cazul în care animalele trebuie să fie înlăturate de pe linia de abataj.5.3. | The whole length of the shackle line up to the point of entry into the scald tank shall be easily accessible in case animals have to be removed from the slaughter line.
5.4. | Dimensiunea și forma inelelor metalice să corespundă dimensiunii picioarelor păsărilor care urmează să fie asomate, pentru a garanta o electrocutare nedureroasă.5.4. | The size and shape of the metal shackles shall be appropriate to the size of the legs of poultry to be slaughtered so that electrical contact can be secured without causing pain.
5.5. | Echipamentul de asomare cu baie de apă să fie prevăzut cu o rampă de intrare izolată electric, proiectată și întreținută astfel încât să prevină revărsarea apei la intrare.5.5. | Waterbath stunning equipment shall be equipped with an electrically insulated entry ramp and designed and maintained so as to prevent overflow of water at the entrance.
5.6. | Baia de apă să fie proiectată astfel încât nivelul de imersiune a păsărilor să poată fi adaptat cu ușurință.5.6. | The waterbath shall be designed in such a way that the level of immersion of the birds can be easily adapted.
5.7. | Electrozii echipamentului de asomare cu baie de apă să cuprindă toată lungimea bazinului. Bazinul să fie proiectat și întreținut astfel încât cătușele care trec pe deasupra apei să fie în contact continuu cu bara de interacțiune împământată.5.7. | The electrodes in waterbath stunning equipment shall extend the full length of the waterbath. The waterbath shall be designed and maintained in such a way that when the shackles pass over the water they are in continuous contact with the earthed rubbing bar.
5.8. | Se realizează un sistem în contact cu pieptul păsărilor de la punctul de suspendare până când păsările intră în asomator, în scopul de a le calma.5.8. | A system in contact with the breast of the birds shall be built from the point of shackling until the birds enter the waterbath stunner in order to calm them down.
5.9. | Echipamentul de asomare cu baie de apă să fie ușor accesibil, pentru a permite sângerarea păsărilor care au fost asomate, în cazul în care acestea rămân în bazin ca urmare a unei avarii sau a unei întârzieri pe linie.5.9. | Access to the waterbath stunning equipment shall be available to allow the bleeding of birds that have been stunned and remain in the waterbath as a result of a breakdown or delay in the line.
5.10. | Echipamentul de asomare cu baie de apă să fie fixat printr-un dispozitiv care afișează și înregistrează detalii privind parametrii-cheie electrici utilizați. Aceste înregistrări se păstrează cel puțin un an.5.10. | Waterbath stunning equipment shall be fitted with a device which displays and records the details of the electrical key parameters used. These records shall be kept for at least one year.
6.   Echipamentul de asomare cu gaz pentru porcine și păsările de crescătorie6.   Gas stunning equipment for pigs and poultry
6.1. | Asomatoarele cu gaz, inclusiv benzile transportoare, să fie concepute și construite pentru a: | (a) | optimiza aplicarea metodei de asomare cu gaz; | (b) | preveni rănirea sau contuzionarea animalelor; | (c) | reduce la minimum agitația animalelor și sunetele emise de acestea când sunt imobilizate.6.1. | Gas stunners, including conveyor belts, shall be designed and built to: | (a) | optimise the application of stunning by gas; | (b) | prevent injury or contusions to the animals; | (c) | minimise struggle and vocalisation when animals are restrained.
6.2. | Asomatoarele cu gaz să fie echipate pentru a măsura în permanență, afișa și înregistra concentrația de gaz și timpul de expunere, precum și pentru a emite un avertisment vizual sau sonor clar în cazul în care concentrația gazului scade sub nivelul cerut. Dispozitivul se amplasează astfel încât să existe o vizibilitate clară pentru personal. Aceste înregistrări se păstrează cel puțin un an.6.2. | The gas stunner shall be equipped to measure continuously, display and record the gas concentration and the time of exposure, and to give a clearly visible and audible warning if the concentration of gas falls below the required level. The device shall be placed so as to be clearly visible to the personnel. These records shall be kept for at least one year.
6.3. | Asomatorul cu gaz să fie proiectat astfel încât animalele să se poată așeza fără să se suprapună, chiar și în cazul exploatării liniei la capacitatea sa maximă.6.3. | The gas stunner shall be designed in a manner that, even at the maximum permitted throughput, the animals are able to lie down without being stacked on each other.
ANEXA IIIANNEX III
NORME DE OPERARE PENTRU ABATOAREOPERATIONAL RULES FOR SLAUGHTERHOUSES
(menționate la articolul 15)(as referred to in Article 15)
1.   Sosirea, deplasarea și manipularea animalelor1.   The arrival, moving and handling of animals
1.1. | Condițiile de bunăstare pentru fiecare transport de animale sunt evaluate în mod sistematic de responsabilul cu bunăstarea animalelor sau de o persoană direct subordonată acestuia la sosirea animalelor, în vederea identificării priorităților, în special stabilind care sunt animalele cu necesități de bunăstare specifice și ce măsuri adecvate se impun.1.1. | The welfare conditions of each consignment of animals shall be systematically assessed by the animal welfare officer or a person reporting directly to the animal welfare officer upon arrival in order to identify the priorities, in particular by determining which animals have specific welfare needs and the corresponding measures to be taken.
1.2. | Animalele să fie descărcate cât mai rapid după sosire și sacrificate fără întârzieri nejustificate. | Mamiferele, cu excepția iepurilor de crescătorie și a iepurilor de câmp, care nu sunt duse la locul de sacrificare imediat după sosire, să fie adăpostite. | Animalele care nu sunt sacrificate în termen de 12 ore de la sosire trebuie hrănite și ulterior alimentate cu cantități moderate de hrană la intervale corespunzătoare. În astfel de cazuri, animalele primesc o cantitate adecvată de așternut pentru vite sau de materiale echivalente, care să garanteze un nivel de confort corespunzător speciei și numărului de animale în cauză. Materialul respectiv să garanteze un drenaj eficient sau să asigure o absorbție adecvată a urinei și fecalelor.1.2. | Animals shall be unloaded as quickly as possible after arrival and subsequently slaughtered without undue delay. | Mammals, except rabbits and hares, which are not taken directly upon arrival to the place of slaughter, shall be lairaged. | Animals which have not been slaughtered within 12 hours of their arrival shall be fed, and subsequently given moderate amounts of food at appropriate intervals. In such cases, the animals shall be provided an appropriate amount of bedding or equivalent material which guarantees a level of comfort appropriate to the species and the number of animals concerned. This material shall guarantee an efficient drainage or ensure adequate absorption of urine and faeces.
1.3. | Containerele în care sunt transportate animalele să fie păstrate în ordine, manipulate cu atenție, în special în cazul în care fundul containerelor este perforat sau flexibil, și: | (a) | să nu fie aruncate, făcute să cadă sau lovite; | (b) | atunci când este posibil, să fie încărcate și descărcate pe orizontală și cu mijloace mecanice; | Animalele să fie descărcate individual atunci când este posibil.1.3. | Containers in which animals are transported shall be kept in good order, handled with care, in particular if they have a perforated or flexible bottom, and: | (a) | shall not be thrown, dropped, or knocked over; | (b) | where possible, shall be loaded and unloaded horizontally and mechanically; | Whenever possible animals shall be unloaded individually.
1.4. | Atunci când containerele sunt așezate unul peste altul, se fie luate măsurile de precauție necesare: | (a) | pentru a limita căderea de urină și fecale asupra animalelor situate mai jos; | (b) | pentru a se asigura stabilitatea containerelor; | (c) | pentru a se asigura că ventilația nu este blocată.1.4. | When containers are put one on top of the other, the necessary precautions shall be taken: | (a) | to limit urine and faeces falling on the animals placed underneath; | (b) | to ensure stability of the containers; | (c) | to ensure that ventilation is not impeded.
1.5. | În scopul sacrificării, animalele neînțărcate, animalele de lapte în lactație, femelele care au fătat în timpul transportului sau animalele livrate în containere au prioritate față de celelalte animale. Dacă acest lucru nu este posibil, se adoptă măsuri care să le atenueze suferința, în special: | (a) | mulgând animalele de lapte la intervale de maximum 12 ore; | (b) | asigurând condiții adecvate pentru sugar și pentru bunăstarea animalului nou-născut, în cazul femelelor care au fătat; | (c) | asigurând apă animalelor livrate în containere.1.5. | For the purpose of slaughter, unweaned animals, lactating dairy animals, females having given birth during the journey or animals delivered in containers shall be given priority over other types of animal. If this is not possible, arrangements shall be made so as to relieve them from their suffering, in particular by: | (a) | milking dairy animals at intervals of not more than 12 hours; | (b) | providing appropriate conditions for suckling and the welfare of the newborn animal in the case of a female having given birth; | (c) | providing water in the case of animals delivered in containers.
1.6. | Mamiferele, cu excepția iepurilor de crescătorie și a iepurilor de câmp, care nu sunt duse la locul de sacrificare imediat după descărcare, să aibă tot timpul apă suficientă de băut, din instalații corespunzătoare.1.6. | Mammals, except rabbits and hares, which are not taken directly to the place of slaughter after being unloaded, shall have drinking water available to them from appropriate facilities at all times.
1.7. | Să se asigure o aprovizionare constantă de animale pentru asomare și ucidere pentru a se evita ca manipulatorii de animale să grăbească animalele din țarcurile de adăpostire.1.7. | A steady supply of animals for stunning and killing shall be ensured in order to prevent animal handlers rushing animals from the holding pens.
1.8. | Se interzic următoarele: | (a) | lovirea animalelor cu mâna sau cu piciorul; | (b) | aplicarea unei presiuni într-o zonă sensibilă a corpului animalelor, în urma căreia animalele să sufere dureri sau suferințe evitabile; | (c) | ridicarea sau târârea animalelor de cap, urechi, coarne, picioare, coadă sau lână sau manipularea acestora într-un mod care le produce dureri sau suferințe; | Cu toate acestea, interdicția de a ridica animalele de picioare nu se aplică păsărilor de crescătorie, iepurilor de crescătorie și iepurilor de câmp; | (d) | utilizarea țepușelor sau a altor instrumente ascuțite; | (e) | răsucirea, strivirea sau ruperea cozilor animalelor sau lovirea ochilor animalelor.1.8. | It shall be prohibited to: | (a) | strike or kick the animals; | (b) | apply pressure to any particularly sensitive part of the body in such a way as to cause animals avoidable pain or suffering; | (c) | lift or drag the animals by the head, ears, horns, legs, tail or fleece, or handle them in such a way as to cause them pain or suffering; | however, the prohibition on lifting animals by their legs shall not apply to poultry, rabbits and hares; | (d) | use prods or other implements with pointed ends; | (e) | twist, crush or break the tails of animals or grasp the eyes of any animal.
1.9. | Să fie evitată, pe cât posibil, utilizarea instrumentelor care administrează șocuri electrice. În orice caz, astfel de instrumente se utilizează numai pentru animalele bovine și porcine adulte care refuză să se miște și numai dacă acestea au spațiu suficient pentru a înainta. Șocurile nu durează mai mult de o secundă, sunt repartizate la intervale adecvate și se aplică exclusiv pe mușchii membrelor posterioare. Dacă animalul nu reacționează, șocurile nu se administrează în mod repetat.1.9. | The use of instruments which administer electric shocks shall be avoided as far as possible. In any case, such instruments shall only be used for adult bovine animals and adult pigs which refuse to move, and only when they have room ahead of them in which to move. The shocks shall last no longer than one second, be adequately spaced and shall only be applied to the muscles of the hindquarters. Shocks shall not be used repeatedly if the animal fails to respond.
1.10. | Animalele să nu fie legate de coarne, de cornițe sau de inelul din nas, nici să nu fie imobilizate prin legarea picioarelor împreună. Dacă este necesară legarea animalelor, frânghiile, funiile sau orice alte mijloace utilizate: | (a) | să fie suficient de rezistente pentru a nu se rupe; | (b) | să permită animalelor să se așeze, să mănânce și să se adape, dacă este necesar; | (c) | să fie proiectate astfel încât să elimine orice risc de strangulare sau rănire și să permită dezlegarea rapidă a animalelor.1.10. | Animals shall not be tied by the horns, antlers or nose rings and their legs shall not be tied together. When animals need to be tied, ropes, tethers or other means used shall be: | (a) | strong enough not to break; | (b) | such as to allow the animals, if necessary, to lie down and to eat and drink; | (c) | designed in such a way as to eliminate any danger of strangulation or injury, and so as to allow animals to be quickly released.
1.11. | Animalele care nu se pot deplasa nu sunt târâte până la locul sacrificării, ci sunt ucise acolo unde se află.1.11. | Animals which are unable to walk shall not be dragged to the place of slaughter, but shall be killed where they lie.
2.   Norme suplimentare pentru mamiferele din adăposturi (cu excepția iepurilor de crescătorie și a iepurilor de câmp)2.   Additional rules for mammals in lairage (except for rabbits and hares)
2.1. | Fiecare animal să aibă suficient spațiu pentru a se ridica, a se așeza și, cu excepția vitelor ținute individual, pentru a se întoarce.2.1. | Each animal shall have enough space to stand up, lie down and, except for cattle kept individually, turn around.
2.2. | Animalele să fie ținute în siguranță în adăpost și se iau măsuri pentru a le împiedica să scape și pentru a le proteja de animalele de pradă.2.2. | Animals shall be kept securely in the lairage and care shall be taken to prevent them from escaping and to protect them from predators.
2.3. | Pentru fiecare țarc se se indice printr-un în mod vizibil data și ora sosirii și, cu excepția vitelor ținute individual, numărul maxim de animale care pot fi ținute.2.3. | For each pen it shall be indicated with a visible sign the date and time of arrival and, except for cattle kept individually, the maximum number of animals to be kept.
2.4. | În toate zilele în care abatorul funcționează și înainte de sosirea animalelor, se pregătesc și se păstrează gata de utilizare boxe izolate pentru animalele care necesită îngrijiri specifice.2.4. | Every day that the slaughterhouse operates, before any animal arrives, isolation pens for animals that require specific care shall be prepared and kept ready for immediate use.
2.5. | Starea generală și starea de sănătate a animalelor dintr-un adăpost să fie controlată periodic de responsabilul cu bunăstarea animalelor sau de o persoană având competențe adecvate.2.5. | The condition and state of health of the animals in a lairage shall be regularly inspected by the animal welfare officer or a person having appropriate competence.
3.   Sângerarea animalelor3.   Bleeding of animals
3.1. | Dacă o singură persoană este responsabilă de asomarea, încătușarea, suspendarea și sângerarea animalelor, aceasta desfășoară toate operațiile menționate în mod consecutiv asupra unui animal înainte de a efectua oricare dintre ele asupra unui alt animal.3.1. | Where one person is responsible for the stunning, shackling, hoisting and bleeding of animals, that person shall carry out all those operations consecutively on one animal before carrying out any of them on another animal.
3.2. | În cazul asomării simple sau al sacrificării în conformitate cu articolul 4 alineatul (4), cele două artere carotide sau vasele din care apar acestea sunt secționate în mod sistematic. Stimularea electrică se efectuează numai după ce s-a verificat că animalul se află în stare de inconștiență. Eviscerarea sau opărirea ulterioară să fie efectuată numai după verificarea absenței semnelor de viață ale animalului.3.2. | In case of simple stunning or slaughter in accordance with Article 4(4), the two carotid arteries or the vessels from which they arise shall be systematically severed. Electrical stimulation shall only be performed once the unconsciousness of the animal has been verified. Further dressing or scalding shall only be performed once the absence of signs of life of the animal has been verified.
3.3. | Păsările să fie sacrificate utilizând un dispozitiv automat de tăiere a gâtului numai dacă se poate stabili faptul că dispozitivul respectiv a tăiat într-adevăr ambele vase de sânge. Atunci când dispozitivul de tăiere a gâtului nu a funcționat în mod eficient, pasărea să fie sacrificată imediat.3.3. | Birds shall not be slaughtered by means of automatic neck cutters unless it can be ascertained whether or not the neck cutters have effectively severed both blood vessels. When neck cutters have not been effective the bird shall be slaughtered immediately.
ANEXA IVANNEX IV
CORESPONDENȚA DINTRE ACTIVITĂȚILE ȘI CERINȚELE AFERENTE EXAMINĂRII COMPETENȚEICORRESPONDENCE BETWEEN ACTIVITIES AND REQUIREMENTS FOR EXAMINATION OF COMPETENCE
(menționate la articolul 21)(as referred to in Article 21)
Operațiile de sacrificare enumerate la articolul 7 alineatul (2) | Subiecte în vederea examinării competențeiSlaughter operations listed in Article 7(2) | Subjects for examination of competence
Toate operațiile enumerate la articolul 7 alineatul (2) literele (a)-(g) | Comportamentul, suferința, conștiența și sensibilitatea, precum și stresul animalelorAll operations listed in Article 7(2)(a) to (g). | Animal behaviour, animal suffering, consciousness and sensibility, stress in animals.
(a) | manipularea și îngrijirea animalelor înainte de imobilizare | Aspecte practice ale manipulării și imobilizării animalelor | Cunoașterea instrucțiunilor producătorilor cu privire la tipurile de echipamente de imobilizare folosite în cazul imobilizării mecanice(a) | the handling and care of animals before they are restrained; | Practical aspects of handling and restraining animals. | Knowledge of manufacturers’ instructions on the type of restraint equipments used in case of mechanical restraint
(b) | imobilizarea animalelor în vederea asomării și uciderii(b) | the restraint of animals for the purpose of stunning or killing;
(c) | asomarea animalelor | Aspectele practice ale tehnicilor de imobilizare și cunoașterea instrucțiunilor producătorilor cu privire la tipurile de echipamente de imobilizare folosite | Metode de rezervă de asomare și/sau de ucidere | Întreținerea de bază și curățarea echipamentului de asomare și/sau de ucidere(c) | the stunning of animals; | Practical aspects of stunning techniques and knowledge of manufacturers’ instructions on the type of stunning equipments used. | Back-up stunning and/or killing methods. | Basic maintenance and cleaning of stunning and/or killing equipment.
(d) | evaluarea eficacității asomării | Monitorizarea eficacității asomării | Metode de rezervă de asomare și/sau de ucidere(d) | the assessment of effective stunning; | Monitoring the effectiveness of stunning. | Back-up stunning and/or killing methods.
(e) | imobilizarea și suspendarea animalelor vii | Aspecte practice ale manipulării și imobilizării animalelor | Monitorizarea eficacității asomării(e) | the shackling or hoisting of live animals; | Practical aspects of handling and restraining animals. | Monitoring the effectiveness of stunning.
(f) | sângerarea animalelor vii | Monitorizarea eficacității asomării și a semnelor vitale | Metode de rezervă de asomare și/sau de ucidere | Utilizarea și întreținerea corespunzătoare a cuțitelor utilizate pentru sângerare(f) | the bleeding of live animals; | Monitoring the effectiveness of stunning and the absence of signs of life. | Back-up stunning and/or killing methods. | Appropriate use and maintenance of bleeding knives.
(g) | sacrificarea în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) | Utilizarea și întreținerea corespunzătoare a cuțitelor utilizate pentru sângerare | Monitorizarea absenței semnelor vitale(g) | the slaughtering in accordance with Article 4(4); | Appropriate use and maintenance of bleeding knives. | Monitoring the absence of signs of life.
Operațiile de ucidere enumerate la articolul 7 alineatul (3) | Subiecte în vederea examinării competențeiKilling operations listed in Article 7(3) | Subjects for examination of competence
Uciderea animalelor pentru blană | Aspecte practice ale manipulării și imobilizării animalelor | Aspectele practice ale tehnicilor de imobilizare și cunoașterea instrucțiunilor producătorilor cu privire la echipamentele de imobilizare | Metode de rezervă de asomare și/sau de ucidere | Monitorizarea eficienței asomării și confirmarea morții | Întreținerea de bază și curățarea echipamentului de asomare și/sau de uciderethe killing of fur animals. | Practical aspects of handling and restraining animals. | Practical aspects of stunning techniques and knowledge of manufacturers’ instructions on stunning equipments. | Back-up stunning and/or killing methods. | Monitoring the effectiveness of stunning and confirmation of death. | Basic maintenance and cleaning of stunning and/or killing equipment.