?

COMISIA EUROPEANĂEUROPEAN COMMISSION
Bruxelles, 15.12.2020Brussels, 15.12.2020
COM(2020) 825 finalCOM(2020) 825 final
2020/0361(COD)2020/0361(COD)
Propunere deProposal for a
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUIREGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
privind o piață unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale) și de modificare a Directivei 2000/31/CEon a Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC
(Text cu relevanță pentru SEE)(Text with EEA relevance)
{SEC(2020) 432 final} - {SWD(2020) 348 final} - {SWD(2020) 349 final}{SEC(2020) 432 final} - {SWD(2020) 348 final} - {SWD(2020) 349 final}
EXPUNERE DE MOTIVEEXPLANATORY MEMORANDUM
1.CONTEXTUL PROPUNERII1.CONTEXT OF THE PROPOSAL
•Motivele și obiectivele propunerii•Reasons for and objectives of the proposal
În perioada care a trecut de la adoptarea Directivei 2000/31/CE 1 („Directiva privind comerțul electronic”), în cadrul societății informaționale au apărut o serie de servicii (digitale) noi și inovatoare, care au un impact asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor Uniunii și influențează și transformă obiceiurile acestora în materie de comunicare, conexiune, consum și afaceri. Aceste servicii au contribuit într-o măsură semnificativă la transformările societale și economice care pot fi observate în Uniune și în întreaga lume. În același timp, utilizarea acestor servicii a devenit și o sursă de noi riscuri și provocări, atât pentru societate în ansamblul ei, cât și pentru persoanele care utilizează aceste servicii. Serviciile digitale pot sprijini atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă prin contribuția pe care o au la asigurarea sustenabilității economice, sociale și de mediu. Criza provocată de pandemia de COVID-19 a demonstrat importanța tehnologiilor digitale în toate aspectele vieții moderne. Ea a demonstrat în mod clar dependența economiei și a societății noastre de serviciile digitale și a scos în evidență atât beneficiile, cât și riscurile care decurg din cadrul legislativ actual care reglementează funcționarea serviciilor digitale.Since the adoption of Directive 2000/31/EC 1 (the “e-Commerce Directive”), new and innovative information society (digital) services have emerged, changing the daily lives of Union citizens and shaping and transforming how they communicate, connect, consume and do business. Those services have contributed deeply to societal and economic transformations in the Union and across the world. At the same time, the use of those services has also become the source of new risks and challenges, both for society as a whole and individuals using such services. Digital services can support achieving Sustainable Development Goals by contributing to economic, social and environmental sustainability. The coronavirus crisis has shown the importance of digital technologies in all aspects of modern life. It has clearly shown the dependency of our economy and society on digital services and highlighted both the benefits and the risks stemming from the current framework for the functioning of digital services.
În comunicarea intitulată „Conturarea viitorului digital al Europei” 2 , Comisia s-a angajat să actualizeze normele orizontale care definesc responsabilitățile și obligațiile furnizorilor de servicii digitale, în special ale platformelor online.In the Communication ‘Shaping Europe’s Digital Future’ 2 , the Commission committed to update the horizontal rules that define the responsibilities and obligations of providers of digital services, and online platforms in particular.
În acest sens, Comisia a ținut cont de aspectele identificate în rapoartele din proprie inițiativă ale Parlamentului European și a analizat propunerile cuprinse în acestea. Parlamentul European a adoptat două rezoluții în temeiul articolului 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), una referitoare la „Actul legislativ privind serviciile digitale – îmbunătățirea funcționării pieței unice” 3 și a doua referitoare la „Actul legislativ privind serviciile digitale: adaptarea normelor de drept comercial și civil pentru entitățile comerciale care își desfășoară activitatea online” 4 . Parlamentul European a adoptat, de asemenea, o rezoluție în cadrul procedurii fără caracter legislativ referitoare la „Actul legislativ privind serviciile digitale și chestiuni privind drepturile fundamentale” 5 . În esență, rezoluțiile sunt complementare sub numeroase aspecte. Ele pledează cu fermitate în favoarea menținerii principiilor de bază ale Directivei privind comerțul electronic și a protejării drepturilor fundamentale în mediul online, precum și a anonimatului online, ori de câte ori acesta este posibil din punct de vedere tehnic. Rezoluțiile subliniază importanța transparenței, a obligațiilor de informare și a răspunderii furnizorilor de servicii digitale și pledează pentru impunerea unor obligații eficace în vederea combaterii conținutului ilegal online. De asemenea, ele susțin meritele exercitării supravegherii publice la nivelul UE și la nivel național, precum și ale cooperării dintre autoritățile competente din toate jurisdicțiile în ceea ce privește asigurarea respectării legii, în special atunci când este vorba de chestiuni cu caracter transfrontalier.In doing so, the Commission has taken account of the issues identified in the European Parliament’s own initiative reports and analysed the proposals therein. The European Parliament adopted two resolutions on the basis of Article 225 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) on the ‘Digital Services Act – Improving the functioning of the Single Market’ 3 and on the ‘Digital Services Act: adapting commercial and civil law rules for commercial entities operating online’ 4 . The European Parliament also adopted a resolution under the non-legislative procedure on the ‘Digital Services Act and fundamental rights issues posed’ 5 . In substance, the resolutions are complementary in many aspects. They include a strong call for maintaining the core principles of the e-Commerce Directive and for protecting fundamental rights in the online environment, as well as online anonymity wherever technically possible. They call for transparency, information obligations and accountability for digital services providers and advocate for effective obligations to tackle illegal content online. They also advocate for public oversight at EU and national level, and cooperation between competent authorities across jurisdictions in enforcing the law, especially when addressing cross-border matters.
Rezoluția referitoare la „Actul legislativ privind serviciile digitale – îmbunătățirea funcționării pieței unice” pledează în favoarea unei reforme ambițioase a cadrului juridic existent al UE privind comerțul electronic, cu menținerea, însă, a principiilor de bază ale regimului de răspundere prevăzut de acesta, respectiv interzicerea monitorizării generale și clauza privind piața internă, pe care le consideră în continuare valabile. Confirmând obiectivele Directivei privind comerțul electronic, rezoluția lansează un apel la întreprinderea de măsuri care să se axeze pe protecția consumatorilor, prin includerea unei secțiuni detaliate privind platformele multilaterale online, și să asigure încrederea consumatorilor în economia digitală, respectând în același timp drepturile fundamentale ale utilizatorilor. Rezoluția pledează, de asemenea, pentru adoptarea de norme care să stea la baza unui mediu digital competitiv în Europa și consideră că Actul legislativ privind serviciile digitale poate servi drept exemplu și punct de plecare pentru elaborarea unor standarde mondiale în domeniu.The resolution on ‘Digital Services Act – Improving the functioning of the Single Market’ calls for an ambitious reform of the existing EU e-commerce legal framework while maintaining the core principles of its liability regime, the prohibition of general monitoring and the internal market clause, which it considers to be still valid today. Confirming the objectives of the e-Commerce Directive, the resolution calls for measures which have consumer protection at their core, by including a detailed section on online marketplaces, and which ensure consumer trust in the digital economy, while respecting users’ fundamental rights. The resolution also advocates for rules to underpin a competitive digital environment in Europe, and envisages the Digital Services Act as a standard-setter at global level.
Rezoluția referitoare la „Actul legislativ privind serviciile digitale: adaptarea normelor de drept comercial și civil pentru entitățile comerciale care își desfășoară activitatea online” pledează pentru o mai mare echitate, transparență și răspundere a procedurilor de moderare a conținutului ale serviciilor digitale, cu respectarea drepturilor fundamentale și garantarea unei căi independente de atac în justiție. Rezoluția solicită totodată instituirea unui mecanism detaliat de notificare și acțiune prin care să se combată conținutul ilegal, adoptarea unor norme cuprinzătoare privind publicitatea online, inclusiv privind publicitatea țintită, precum și crearea condițiilor favorabile pentru dezvoltarea și utilizarea contractelor inteligente.The resolution on ‘Digital Services Act: adapting commercial and civil law rules for commercial entities operating online’ calls for more fairness, transparency and accountability for digital services’ content moderation processes, ensuring that fundamental rights are respected, and guaranteeing independent recourse to judicial redress. The resolution also includes the request for a detailed ‘notice-and-action’ mechanism addressing illegal content, comprehensive rules about online advertising, including targeted advertising, and enabling the development and use of smart contracts.
Rezoluția fără caracter legislativ referitoare la „Actul legislativ privind serviciile digitale și chestiuni privind drepturile fundamentale” evidențiază necesitatea clarității juridice pentru platforme și utilizatori și a respectării drepturilor fundamentale în condițiile dezvoltării rapide a tehnologiei. Rezoluția lansează, de asemenea, un apel la adoptarea unor norme armonizate în ceea ce privește combaterea conținutului ilegal online, exonerarea de răspundere și moderarea conținutului. Rezoluția prevede, de asemenea, responsabilități clare în materie de raportare și transparență pentru platforme și autorități. În concluziile sale 6 , Consiliul a salutat, la rândul său, anunțul făcut de Comisie cu privire la adoptarea unui act legislativ privind serviciile digitale, subliniind „necesitatea unor norme clare și armonizate bazate pe dovezi cu privire la responsabilitățile și răspunderea pentru serviciile digitale, care să garanteze intermediarilor de servicii de internet un nivel adecvat de securitate juridică” și „necesitatea de a consolida capacitățile și cooperarea autorităților naționale, păstrând și întărind principiile fundamentale ale pieței unice, și necesitatea de a consolida siguranța cetățenilor și de a proteja drepturile acestora în mediul digital, la nivelul întregii piețe unice”. Acest apel la acțiune a fost reiterat în concluziile Consiliului din 2 octombrie 2020 7 .The non-legislative resolution on the ‘Digital Services Act and fundamental rights issues posed’ highlights the need for legal clarity for platforms and users, and respect for fundamental rights given the rapid development of technology. It calls for harmonised rules for addressing illegal content online and for liability exemptions and content moderation. The resolution also includes clear reporting and transparency responsibilities for platforms and authorities.The Council’s Conclusions 6 also welcomed the Commission’s announcement of a Digital Services Act, emphasising ‘the need for clear and harmonised evidence-based rules on responsibilities and accountability for digital services that would guarantee internet intermediaries an appropriate level of legal certainty’, and stressing ‘the need to enhance European capabilities and the cooperation of national authorities, preserving and reinforcing the fundamental principles of the Single Market and the need to enhance citizens’ safety and to protect their rights in the digital sphere across the Single Market’. This call for action was reiterated in the Council’s Conclusions of 2 October 2020 7 .
Pornind de la principiile-cheie stabilite în Directiva privind comerțul electronic, care sunt valabile și astăzi, prezenta propunere urmărește să garanteze cele mai bune condiții pentru furnizarea de servicii digitale inovatoare pe piața internă, să contribuie la siguranța online și la protecția drepturilor fundamentale și să stabilească o structură de guvernanță solidă și durabilă pentru supravegherea eficace a furnizorilor de servicii intermediare.Building on the key principles set out in the e-Commerce Directive, which remain valid today, this proposal seeks to ensure the best conditions for the provision of innovative digital services in the internal market, to contribute to online safety and the protection of fundamental rights, and to set a robust and durable governance structure for the effective supervision of providers of intermediary services.
Propunerea definește responsabilități clare și un regim de răspundere pentru furnizorii de servicii intermediare, în special pentru platformele online, cum ar fi rețelele de socializare și platformele multilaterale. Prin stabilirea unor obligații clare de diligență pentru anumite servicii intermediare, inclusiv a unor proceduri de notificare și de acțiune pentru conținutul ilegal și a posibilității de a contesta deciziile în materie de moderare a conținutului ale platformelor, propunerea urmărește să îmbunătățească siguranța online a utilizatorilor în întreaga Uniune, precum și protecția drepturilor lor fundamentale. În plus, obligația ca anumite platforme online să primească, să stocheze, să verifice parțial și să publice informații privind comercianții care utilizează serviciile lor va asigura un mediu online mai sigur și mai transparent pentru consumatori. Recunoscând impactul deosebit al platformelor online foarte mari asupra economiei și a societății noastre, propunerea stabilește standarde mai ridicate de transparență și răspundere pentru furnizorii de astfel de platforme cu privire la moderarea conținutului, publicitate și procesele algoritmice. Prezenta propunere stabilește obligații de evaluare a riscurilor generate de sistemele lor în vederea dezvoltării unor instrumente adecvate de gestionare a riscurilor care să protejeze integritatea acestor servicii în fața tehnicilor manipulatoare. Pragul operațional pentru furnizorii de servicii supuși acestor obligații include platformele online cu un număr important de utilizatori în Uniune, estimat în prezent la peste 45 de milioane de utilizatori destinatari ai serviciului. Acest prag este proporțional cu riscurile care decurg din numărul de utilizatori al platformelor în Uniune; în cazul unei variații cu nu anumit procent a populației Uniunii, Comisia va ajusta numărul de destinatari luați în considerare pentru calcularea pragului, astfel încât acesta să corespundă constant unui procent de 10 % din populația Uniunii. În plus, Actul legislativ privind serviciile digitale va stabili un mecanism de protecție în materie de coreglementare, bazat inclusiv pe inițiativele de voluntariat existente.The proposal defines clear responsibilities and accountability for providers of intermediary services, and in particular online platforms, such as social media and marketplaces. By setting out clear due-diligence obligations for certain intermediary services, including notice-and-action procedures for illegal content and the possibility to challenge the platforms’ content moderation decisions, the proposal seeks to improve users’ safety online across the entire Union and improve the protection of their fundamental rights. Furthermore, an obligation for certain online platforms to receive, store and partially verify and publish information on traders using their services will ensure a safer and more transparent online environment for consumers. Recognising the particular impact of very large online platforms on our economy and society, the proposal sets a higher standard of transparency and accountability on how the providers of such platforms moderate content, on advertising and on algorithmic processes. It sets obligations to assess the risks their systems pose to develop appropriate risk management tools to protect the integrity of their services against the use of manipulative techniques. The operational threshold for service providers in scope of these obligations includes those online platforms with a significant reach in the Union, currently estimated to be amounting to more than 45 million recipients of the service. This threshold is proportionate to the risks brought by the reach of the platforms in the Union; where the Union’s population changes by a certain percentage, the Commission will adjust the number of recipients considered for the threshold, so that it consistently corresponds to 10 % of the Union’s population. Additionally, the Digital Services Act will set out a co-regulatory backstop, including building on existing voluntary initiatives.
Propunerea menține normele în materie de răspundere prevăzute în Directiva privind comerțul electronic pentru furnizorii de servicii intermediare – act recunoscut ca fiind una dintre pietrele angulare ale economiei digitale și, totodată, ca având un rol esențial în protejarea drepturilor fundamentale online. Aceste norme au fost interpretate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care a oferit clarificări și orientări deosebit de utile. Însă, pentru a se asigura o armonizare eficace în întreaga Uniune și pentru a se evita fragmentarea juridică, este necesar ca aceste norme să fie incluse într-un regulament. De asemenea, este necesar să se clarifice anumite aspecte ale acestor norme pentru a se elimina factorii care îi descurajează în prezent pe furnizorii de servicii intermediare să efectueze investigații proprii pe bază voluntară pentru a garanta siguranța utilizatorilor lor și să se aduce unele clarificări privind rolul pe care îl joacă aceștia din punctul de vedere al consumatorilor, în anumite circumstanțe. Aceste clarificări ar trebui să îi ajute pe furnizorii mai mici și inovatori să se extindă și să se dezvolte, beneficiind de o mai mare securitate juridică.The proposal maintains the liability rules for providers of intermediary services set out in the e-Commerce Directive – by now established as a foundation of the digital economy and instrumental to the protection of fundamental rights online. Those rules have been interpreted by the Court of Justice of the European Union, thus providing valuable clarifications and guidance. Nevertheless, to ensure an effective harmonisation across the Union and avoid legal fragmentation, it is necessary to include those rules in a Regulation. It is also appropriate to clarify some aspects of those rules to eliminate existing disincentives towards voluntary own-investigations undertaken by providers of intermediary services to ensure their users’ safety and to clarify their role from the perspective of consumers in certain circumstances. Those clarifications should help smaller, innovative providers scale up and grow by benefitting from greater legal certainty.
Pentru a avea o piață unică a serviciilor digitale aprofundată și fără frontiere este nevoie de o cooperare consolidată între statele membre astfel încât să se asigure o supraveghere și o respectare eficace a noilor norme instituite prin propunerea de regulament. Propunerea stabilește responsabilități clare pentru statul membru care supraveghează respectarea de către furnizorii de servicii stabiliți pe teritoriul său a obligațiilor prevăzute în propunerea de regulament. În acest fel se asigură în modul cel mai rapid și mai eficace respectarea normelor și protejarea tuturor cetățenilor UE. Scopul propunerii este de a stabili proceduri simple și clare, atât pentru cetățeni, cât și pentru furnizorii de servicii, pentru a găsi soluții în interacțiunile lor cu autoritățile de supraveghere. În cazul în care apar riscuri sistemice în întreaga Uniune, propunerea de regulament prevede supravegherea și asigurarea respectării normelor la nivelul Uniunii.A deeper, borderless single market for digital services requires enhanced cooperation among Member States to guarantee effective oversight and enforcement of the new rules set out in the proposed Regulation. The proposal sets clear responsibilities for the Member State supervising the compliance of service providers established in its territory with the obligations set by the proposed Regulation. This ensures the swiftest and most effective enforcement of rules and protects all EU citizens. It aims at providing the simple and clear processes for both citizens and service providers to find relief in their interactions with supervising authorities. Where systemic risks emerge across the Union, the proposed Regulation provides for supervision and enforcement at Union level.
•Coerența cu dispozițiile existente în domeniul de politică•Consistency with existing policy provisions in the policy area
Actualul cadru juridic al UE care reglementează serviciile digitale se bazează, în primul rând, pe Directiva privind comerțul electronic. Prezenta propunere de regulament nu aduce atingere Directivei privind comerțul electronic, bazându-se pe dispozițiile acesteia, în special pe principiul pieței interne prevăzut la articolul 3. Propunerea de regulament prevede un mecanism de cooperare și de coordonare pentru supravegherea obligațiilor pe care le impune. În ceea ce privește cadrul orizontal al exonerării de răspundere pentru furnizorii de servicii intermediare, prezentul regulament elimină articolele 12-15 din Directiva privind comerțul electronic și le reproduce în regulament, menținând exonerările de răspundere ale acestor furnizori, astfel cum au fost interpretate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene.The current EU legal framework regulating digital services is underpinned, first and foremost, by the e-Commerce Directive. This proposed Regulation is without prejudice to the e-Commerce Directive, and builds on the provisions laid down therein, notably on the internal market principle set out in Article 3. The proposed Regulation provides for a cooperation and coordination mechanism for the supervision of the obligations it imposes. With regard to the horizontal framework of the liability exemption for providers of intermediary services, this Regulation deletes Articles 12-15 in the e-Commerce Directive and reproduces them in the Regulation, maintaining the liability exemptions of such providers, as interpreted by the Court of Justice of the European Union.
În funcție de sistemul juridic al fiecărui stat membru și de domeniul de drept în cauză, autoritățile judiciare sau administrative naționale pot adopta ordine prin care să impună furnizorilor de servicii intermediare să ia măsuri împotriva anumitor elemente specifice de conținut ilegal. Astfel de ordine trebuie, mai ales atunci când prevăd obligația furnizorului de a împiedica reapariția conținutului ilegal, să fie emise în conformitate cu dreptul Uniunii, în special cu interzicerea obligațiilor generale de monitorizare, astfel cum a fost interpretată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene 8 . Prezenta propunere, în special articolul 8, nu aduce atingere acestei jurisprudențe. Prezenta propunere ar trebui să constituie o bază adecvată pentru dezvoltarea unor tehnologii robuste care să împiedice reapariția informațiilor ilegale și să fie însoțită de cele mai puternice garanții astfel încât să se evite eliminarea eronată a conținutului legal; astfel de mecanisme ar putea fi dezvoltate pe baza unor acorduri voluntare negociate între toate părțile interesate și ar trebui încurajate de către statele membre; este în interesul tuturor părților implicate în furnizarea de servicii intermediare să adopte și să aplice astfel de proceduri; dispozițiile în materie de răspundere ale prezentei directive nu ar trebui să împiedice dezvoltarea și operarea eficientă, de către diferitele părți interesate, a sistemelor tehnice de protecție și identificare, precum și de recunoaștere automată care au fost făcute posibile prin utilizarea tehnologiilor digitale, în limitele prevăzute de Regulamentul 2016/679.Depending on the legal system of each Member State and the field of law at issue, national judicial or administrative authorities may order providers of intermediary services to act against certain specific items of illegal content. Such orders, in particular where they require the provider to prevent that illegal content reappears, must be issued in compliance with Union law, in particular with the prohibition of general monitoring obligations, as interpreted by the Court of Justice of the European Union 8 . This proposal, in particular its Article 8, leaves this case-law unaffected. This proposal should constitute the appropriate basis for the development of robust technologies to prevent the reappearance of illegal information, accompanied with the highest safeguards to avoid that lawful content is taken down erroneously; such tools could be developed on the basis of voluntary agreements between all parties concerned and should be encouraged by Member States; it is in the interest of all parties involved in the provision of intermediary services to adopt and implement such procedures; the provisions of this Regulation relating to liability should not preclude the development and effective operation, by the different interested parties, of technical systems of protection and identification and of automated recognition made possible by digital technology within the limits laid down by Regulation 2016/679.
•Coerența cu alte politici ale Uniunii•Consistency with other Union policies
Regulamentul propus introduce un cadru orizontal pentru toate categoriile de conținut, produse, servicii și activități bazate pe servicii intermediare. Caracterul ilegal al unor astfel de conținuturi, produse sau servicii nu este definit în prezentul regulament, dar decurge din dreptul Uniunii sau din legislația națională adoptată în conformitate cu dreptul Uniunii.The proposed Regulation introduces a horizontal framework for all categories of content, products, services and activities on intermediary services. The illegal nature of such content, products or services is not defined in this Regulation but results from Union law or from national law in accordance with Union law.
Instrumentele sectoriale nu acoperă toate lacunele în materie de reglementare evidențiate în raportul de evaluare a impactului: ele nu prevăd norme în adevăratul sens al cuvântului privind obligațiile procedurale legate de conținutul ilegal și includ doar norme de bază privind transparența și răspunderea furnizorilor de servicii și mecanisme limitate de supraveghere. În plus, legislația sectorială acoperă situațiile în care sunt necesare abordări adaptate. În ceea ce privește domeniul lor de aplicare, aceste acte legislative sunt limitate din două puncte de vedere. În primul rând, instrumentele sectoriale vizează un subset restrâns de probleme (de exemplu, încălcări ale drepturilor de autor, conținut cu caracter terorist, materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor sau discursuri ilegale de incitare la ură, unele produse ilegale). În al doilea rând, ele privesc exclusiv diseminarea unui astfel de conținut prin anumite tipuri de servicii (de exemplu, subsetul de platforme online pentru încălcarea drepturilor de autor, doar platformele de partajare a materialelor video și numai în ceea ce privește conținutul audiovizual cu caracter terorist sau discursurile de incitare la ură). Este însă important să se clarifice relația dintre noul regulament propus și instrumentele sectoriale.Sector-specific instruments do not cover all the regulatory gaps evidenced in the impact assessment report: they do not provide fully-fledged rules on the procedural obligations related to illegal content and they only include basic rules on transparency and accountability of service providers and limited oversight mechanisms. In addition, sector-specific laws cover situations where adapted approaches are necessary. In terms of scope, they are limited from two perspectives. First, the sector-specific interventions address a small subset of issues (e.g. copyright infringements, terrorist content, child sexual abuse material or illegal hate speech, some illegal products). Second, they only cover the dissemination of such content on certain types of services (e.g. sub-set of online platforms for copyright infringements, only video-sharing platforms and only as regards audiovisual terrorist content or hate speech). However, it is important that the relationship between the new proposed Regulation and the sector-specific instruments is clarified.
Regulamentul propus completează legislația sectorială existentă și nu afectează aplicarea legislației UE existente care reglementează anumite aspecte ale furnizării de servicii ale societății informaționale, care se aplică ca lex specialis. De exemplu, obligațiile prevăzute în Directiva 2010/13/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2018/1808, privind furnizorii de platforme de partajare a materialelor video („DSMAV”) în ceea ce privește conținutul audiovizual și comunicările comerciale audiovizuale se vor aplica în continuare. Cu toate acestea, prezentul regulament se aplică furnizorilor respectivi în măsura în care DSMAV sau alte acte juridice ale Uniunii, cum ar fi propunerea de regulament privind combaterea diseminării conținutului online cu caracter terorist, nu conțin dispoziții mai specifice aplicabile acestora.The proposed Regulation complements existing sector-specific legislation and does not affect the application of existing EU laws regulating certain aspects of the provision of information society services, which apply as lex specialis. By way of example, the obligations set out in Directive 2010/13/EC, as amended by Directive (EU) 2018/1808, on video-sharing platform providers (“AVSMD”) as regards audiovisual content and audiovisual commercial communications will continue to apply. However, this Regulation applies to those providers to the extent that the AVSMD or other Union legal acts, such as the proposal for a Regulation on addressing the dissemination on terrorist content online, do not contain more specific provisions applicable to them.
Cadrul stabilit în Regulamentul (UE) 2019/1150 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, menit să garanteze faptul că întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online și utilizatorii profesionali de site-uri beneficiază, în legătură cu motoarele de căutare online, de un nivel adecvat de transparență, echitate și de căi de atac eficace, se va aplica ca lex specialis.The framework established in the Regulation (EU) 2019/1150 on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services to ensure that business users of such services and corporate website users in relation to online search engines are granted appropriate transparency, fairness and effective redress possibilities, will apply as lex specialis.
În plus, normele stabilite în prezenta propunere vor fi complementare acquis-ului în materie de protecție a consumatorilor, în special Directivei (UE) 2019/2161 de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivelor 98/6/CE, 2005/29/CE și 2011/83/UE, care stabilesc norme specifice pentru sporirea transparenței în ceea ce privește unele caracteristici propuse de anumite servicii ale societății informaționale.Furthermore, the rules set out in the present proposal will be complementary to the consumer protection acquis and specifically with regard to Directive (EU) 2019/2161 amending Council Directive 93/13/EEC and Directives 98/6/EC, 2005/29/EC and 2011/83/EU which establish specific rules to increase transparency as to certain features offered by certain information society services.
Prezenta propunere nu aduce atingere Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor) și nici altor norme ale Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal și confidențialitatea comunicațiilor. De exemplu, măsurile privind publicitatea pe platformele online completează, dar nu modifică normele existente privind consimțământul și dreptul la opoziție față de prelucrarea datelor cu caracter personal. Acestea impun obligații în materie de transparență față de utilizatorii platformelor online, iar aceste informații le vor permite, de asemenea, să își exercite drepturile în calitate de persoane vizate. Ele permit, de asemenea, controlul de către autorități și cercetători agreați a modului în care reclamele sunt afișate și direcționate către un anumit public-țintă.This proposal is without prejudice to the Regulation (EU) 2016/679 (the General Data Protection Regulation) and other Union rules on protection of personal data and privacy of communications. For example, the measures concerning advertising on online platforms complement but do not amend existing rules on consent and the right to object to processing of personal data. They impose transparency obligations towards users of online platforms, and this information will also enable them to make use of their rights as data subjects. They also enable scrutiny by authorities and vetted researchers on how advertisements are displayed and how they are targeted.
Prezenta propunere va fi completată prin acțiuni suplimentare întreprinse în temeiul Planului de acțiune pentru democrația europeană COM(2020) 790 final, cu obiectivul de a consolida rolul cetățenilor și de a construi democrații mai reziliente în întreaga Uniune. În special, normele privind codurile de conduită prevăzute în prezentul regulament ar putea servi drept bază și ar putea fi completate de un cod de bune practici privind dezinformarea revizuit și consolidat, bazat pe orientările Comisiei.This proposal will be complemented by further actions under the European Democracy Action Plan COM(2020) 790 final, with the objective of empowering citizens and building more resilient democracies across the Union. In particular, the rules on codes of conduct established in this Regulation could serve as a basis and be complemented by a revised and strengthened Code of practice on disinformation, building on the guidance of the Commission.
Propunerea este, de asemenea, pe deplin convergentă cu strategiile în materie de egalitate adoptate de Comisie în contextul Uniunii egalității și le consolidează. Propunerea nu aduce atingere inițiativei Comisiei care vizează îmbunătățirea condițiilor de muncă ale persoanelor care lucrează pentru platformele digitale.The proposal is also fully consistent and further supports equality strategies adopted by the Commission in the context of the Union of Equality. The proposal is without prejudice to the Commission’s initiative aimed at improving the labour conditions of people working through digital platforms.
Nu în ultimul rând, propunerea de regulament se bazează pe Recomandarea din 2018 privind conținutul ilegal 9 . Ea ține seama de experiența dobândită cu ocazia eforturilor de autoreglementare sprijinite de Comisie, cum ar fi angajamentul privind siguranța produselor 10 , Memorandumul de înțelegere privind vânzarea prin internet a mărfurilor contrafăcute 11 , Codul de conduită privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ură 12 și Forumul UE pentru internet, în ceea ce privește conținutul cu caracter terorist.Finally, the proposed regulation builds on the Recommendation on illegal content of 2018. 9 It takes account of experiences gained with self-regulatory efforts supported by the Commission, such as the Product Safety Pledge 10 , the Memorandum of Understanding against counterfeit goods 11 , the Code of Conduct against illegal hate speech 12 , and the EU Internet Forum with regard to terrorist content.
2.TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE2.LEGAL BASIS, SUBSIDIARITY AND PROPORTIONALITY
•Temeiul juridic•Legal basis
Temeiul juridic al propunerii este articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care prevede stabilirea de măsuri care să asigure funcționarea pieței interne.The legal basis for the proposal is Article 114 of the Treaty on the Functioning of the European Union, which provides for the establishment of measures to ensure the functioning of the Internal Market.
Obiectivul principal al prezentei propuneri este de a asigura buna funcționare a pieței interne, în special în ceea ce privește furnizarea de servicii digitale transfrontaliere (mai exact, servicii intermediare). În conformitate cu acest obiectiv, propunerea urmărește să asigure condiții armonizate pentru dezvoltarea de servicii transfrontaliere inovatoare în Uniune, prin abordarea și prevenirea apariției unor obstacole în calea unor astfel de activități economice rezultate din diferențele în materie de evoluție a legislațiilor naționale, ținând seama de faptul că mai multe state membre au legiferat sau intenționează să legifereze cu privire la aspecte precum eliminarea conținutului ilegal online, obligația de diligență, procedurile de notificare și de acțiune și transparența. În același timp, propunerea prevede supravegherea adecvată a serviciilor digitale și cooperarea dintre autorități la nivelul Uniunii, sprijinind astfel încrederea, inovarea și creșterea în cadrul pieței interne.The primary objective of this proposal is to ensure the proper functioning of the internal market, in particular in relation to the provision of cross-border digital services (more specifically, intermediary services). In line with this objective, the proposal aims to ensure harmonised conditions for innovative cross-border services to develop in the Union, by addressing and preventing the emergence of obstacles to such economic activity resulting from differences in the way national laws develop, taking into account that several Member States have legislated or intend to legislate on issues such as the removal of illegal content online, diligence, notice and action procedures and transparency. At the same time, the proposal provides for the appropriate supervision of digital services and cooperation between authorities at Union level, therefore supporting trust, innovation and growth in the internal market.
•Subsidiaritate•Subsidiarity
Având în vedere caracterul inerent transfrontalier al internetului, eforturile legislative la nivel național menționate mai sus împiedică furnizarea și primirea de servicii pe întreg teritoriul Uniunii și sunt ineficiente în a garanta siguranța și protecția uniformă a drepturilor cetățenilor și ale întreprinderilor din Uniune în mediul online. Armonizarea condițiilor necesare pentru dezvoltarea unor servicii digitale transfrontaliere inovatoare în Uniune, menținând în același timp un mediu online sigur, poate fi asigurată numai la nivelul Uniunii.Taking into account that the Internet is by its nature cross-border, the legislative efforts at national level referred to above hamper the provision and reception of services throughout the Union and are ineffective in ensuring the safety and uniform protection of the rights of Union citizens and businesses online. Harmonising the conditions for innovative cross-border digital services to develop in the Union, while maintaining a safe online environment, can only be served at Union level.
Întreprinderea de acțiuni la nivelul Uniunii oferă previzibilitate și securitate juridică și reduce costurile de asigurare a conformității în întreaga Uniune. În același timp, în acest fel se promovează protecția în mod egal a tuturor cetățenilor Uniunii prin garantarea faptului că acțiunile de combatere a conținutului ilegal online întreprinse de furnizorii de servicii intermediare sunt coerente, indiferent unde în Uniune sunt stabiliți furnizorii respectivi. Un sistem de supraveghere bine coordonat, consolidat la nivelul Uniunii, asigură, de asemenea, o abordare coerentă cu privire la furnizorii de servicii intermediare care își desfășoară activitatea în toate statele membre.Union level action provides predictability and legal certainty, and reduces compliance costs across the Union. At the same time, it fosters the equal protection of all Union citizens, by ensuring that action against illegal content online by providers of intermediary services is consistent, regardless of their place of establishment. A well coordinated supervisory system, reinforced at Union level, also ensures a coherent approach applicable to providers of intermediary services operating in all Member States.
Pentru a-i proteja în mod eficace pe utilizatorii online și pentru a evita ca furnizorii de servicii digitale cu sediul în Uniune să aibă un dezavantaj concurențial, este necesar să fie incluși în domeniul de aplicare al regulamentului și furnizorii de servicii relevanți stabiliți în afara Uniunii care își desfășoară activitatea pe piața internă.To effectively protect users online, and to avoid that Union-based digital service providers are subject to a competitive disadvantage, it is necessary to also cover to relevant service providers established outside of the Union whose operate on the internal market.
•Proporționalitate•Proportionality
Propunerea urmărește să încurajeze, din partea furnizorilor de servicii intermediare, un comportament responsabil și care să respecte obligația de diligență, astfel încât să existe un mediu online sigur, care să le permită cetățenilor Uniunii și altor părți să își exercite în mod liber drepturile fundamentale, în special libertatea de exprimare și de informare. Aspecte­cheie ale propunerii limitează domeniul de aplicare al regulamentului la ceea ce este strict necesar pentru atingerea acestor obiective.The proposal seeks to foster responsible and diligent behaviour by providers of intermediary services to ensure a safe online environment, which allows Union citizens and other parties to freely exercise their fundamental rights, in particular the freedom of expression and information. Key features of the proposal limit the Regulation to what is strictly necessary to achieve those objectives.
În special, propunerea stabilește obligații asimetrice de diligență pentru diferite tipuri de furnizori de servicii digitale, în funcție de natura serviciilor lor și de dimensiunea lor, astfel încât să asigure faptul că serviciile lor nu sunt utilizate pentru activități ilegale și că furnizorii își desfășoară activitatea în mod responsabil. Prin această abordare, problemele identificate sunt gestionate numai acolo unde se materializează, fără a-i împovăra pe furnizorii care nu sunt vizați de aceste probleme. Anumite obligații de fond se adresează doar platformelor online foarte mari, care, având în vedere numărul lor mare de utilizatori, au dobândit un rol central și sistemic în facilitarea dezbaterii publice și a tranzacțiilor economice. Furnizorii de foarte mici dimensiuni sunt scutiți în totalitate de aceste obligații.In particular, the proposal sets asymmetric due diligence obligations on different types of digital service providers depending on the nature of their services and their size, to ensure their services are not misused for illegal activities and providers operate responsibly. This approach addresses certain identified problems only there where they materialise, while not overburdening providers unconcerned by those problems. Certain substantive obligations are limited only to very large online platforms, which due to their reach have acquired a central, systemic role in facilitating the public debate and economic transactions. Very small providers are exempt from the obligations altogether.
În ceea ce îi privește pe furnizorii de servicii digitale stabiliți în afara Uniunii care își oferă serviciile în Uniune, regulamentul prevede numirea unui reprezentant legal în Uniune pentru a asigura supravegherea eficace și, dacă este necesar, asigurarea respectării legii.As regards digital service providers established outside of the Union offering services in the Union, the Regulation requires the appointment of a legal representative in the Union to ensure effective oversight and, where necessary, enforcement.
Într-o manieră proporțională cu obligațiile și ținând seama de caracterul transfrontalier al serviciilor digitale, propunerea va introduce un mecanism de cooperare între statele membre, cu o supraveghere sporită la nivelul Uniunii a platformelor online foarte mari. În plus, propunerea nu modifică legislația sectorială specifică sau mecanismele de asigurare a respectării legislației și de guvernanță stabilite în temeiul acesteia, ci prevede un cadru orizontal de referință pentru aspectele care nu se încadrează în conținutul specific sau în subcategoriile specifice de servicii reglementate în actele sectoriale.Proportionate to the obligations, and taking into account the cross-border nature of digital services, the proposal will introduce a cooperation mechanism across Member States with enhanced Union level oversight of very large online platforms. Additionally, the proposal does not amend sector-specific legislation or the enforcement and governance mechanisms set thereunder, but provides for a horizontal framework to rely on, for aspects beyond specific content or subcategories of services regulated in sector-specific acts.
Prin instituirea unui cadru clar, prin cooperarea pe care o prevede între statele membre și cu acestea și prin autoreglementare, prezenta propunere urmărește să consolideze securitatea juridică și să sporească încrederea, rămânând în același timp relevantă și eficace pe termen lung datorită flexibilității cadrului de cooperare.By establishing a clear framework, accompanied by cooperation between and with Member States, as well as by self-regulation, this proposal aims to enhance legal certainty and increase trust levels, while staying relevant and effective in the long term because of the flexibility of the cooperation framework.
•Alegerea instrumentului•Choice of the instrument
Articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene oferă legiuitorului posibilitatea de a adopta regulamente și directive.Article 114 of the Treaty on the Functioning of the European Union gives the legislator the possibility to adopt regulations and directives.
Comisia a decis să prezinte o propunere de regulament pentru a asigura un nivel uniform de protecție în întreaga Uniune și pentru a preveni divergențele care împiedică libera furnizare a serviciilor relevante în cadrul pieței interne, precum și pentru a garanta protecția uniformă a drepturilor și obligații uniforme pentru întreprinderi și consumatori în cadrul pieței interne. Acest lucru este necesar pentru a oferi securitate juridică și transparență atât pentru operatorii economici, cât și pentru consumatori. Regulamentul propus asigură, de asemenea, o monitorizare coerentă a drepturilor și a obligațiilor, precum și sancțiuni echivalente în toate statele membre, precum și o cooperare eficace între autoritățile de supraveghere din diferite state membre și la nivelul Uniunii.The Commission has decided to put forward a proposal for a Regulation to ensure a consistent level of protection throughout the Union and to prevent divergences hampering the free provision of the relevant services within the internal market, as well as guarantee the uniform protection of rights and uniform obligations for business and consumers across the internal market. This is necessary to provide legal certainty and transparency for economic operators and consumers alike. The proposed Regulation also ensures consistent monitoring of the rights and obligations, and equivalent sanctions in all Member States, as well as effective cooperation between the supervisory authorities of different Member States and at Union level.
3.REZULTATELE EVALUĂRILOR EX-POST, ALE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRILOR IMPACTULUI3.RESULTS OF EX-POST EVALUATIONS, STAKEHOLDER CONSULTATIONS AND IMPACT ASSESSMENTS
•Evaluările ex-post/verificarea adecvării legislației existente•Ex-post evaluations/fitness checks of existing legislation
Prezenta propunere se bazează pe evaluarea Directivei privind comerțul electronic, care a fost efectuată simultan cu evaluarea impactului care însoțește prezenta propunere. Obiectivele specifice ale Directivei privind comerțul electronic au fost de a asigura (i) o piață internă pentru serviciile digitale care funcționează corespunzător, (ii) eliminarea eficace a conținutului ilegal online, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale și (iii) un nivel adecvat de informare și transparență pentru consumatori.This proposal builds on the evaluation of the e-Commerce Directive, conducted as a ‘back to back’ evaluation with the Impact Assessment accompanying the proposal. The specific objectives of the e-Commerce Directive were to ensure (i) a well-functioning internal market for digital services, (ii) the effective removal of illegal content online in full respect of fundamental rights, and (iii) an adequate level of information and transparency for consumers.
În ceea ce privește eficacitatea Directivei privind comerțul electronic, evaluarea arată că, deși Directiva privind comerțul electronic a oferit un stimulent important pentru creșterea pieței interne pentru serviciile digitale și a permis intrarea pe piață și dezvoltarea unor noi furnizori de astfel de servicii, obiectivele sale inițiale nu au fost îndeplinite pe deplin.As regards the effectiveness of the e-Commerce Directive, the evaluation shows that while the e-Commerce Directive has provided an important incentive for the growth of the internal market for digital services, and enabled entry and scaling up of new providers of such services, the initial objectives have not been fully achieved.
În special, creșterea dinamică a economiei digitale și apariția unor noi tipuri de furnizori de servicii generează noi provocări, care au fost abordate diferit de statele membre, motiv pentru care trebuie clarificat setul inițial de obiective. În plus, aceste evoluții îngreunează și mai mult atingerea obiectivelor respective, așa cum o demonstrează fragmentarea juridică sporită.In particular, the dynamic growth of the digital economy and the appearance of new types of service providers raises certain new challenges, dealt with differently by Member States, where the initial set of objectives need to be clarified. In addition, these developments put an additional strain on achieving already existing objectives as the increased legal fragmentation shows.
Evaluarea a arătat, de asemenea, că, deși unele dintre noile instrumente normative contribuie în mod semnificativ la realizarea unora dintre obiectivele de politică stabilite în Directiva privind comerțul electronic, acestea oferă doar soluții sectoriale pentru unele dintre problemele subiacente (de exemplu, în ceea ce privește abordarea proliferării anumitor tipuri de activități ilegale). Prin urmare, ele nu abordează în mod coerent astfel de probleme la nivelul întregului ecosistem digital, dat fiind că se limitează la anumite tipuri de servicii sau la anumite tipuri de conținut ilegal. În plus, deși inițiativele de autoreglementare au avut, în general, rezultate pozitive, asigurarea respectării acestora nu este posibilă din punct de vedere juridic și ele nici nu se adresează tuturor participanților la economia digitală. În ceea ce privește eficiența Directivei privind comerțul electronic, aceasta a impus costuri suplimentare limitate pentru administrațiile statelor membre și pentru furnizorii de servicii ale societății informaționale. Evaluarea nu a evidențiat costuri deosebit de ridicate sau disproporționate și nu s-au exprimat preocupări substanțiale cu privire la impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Principala preocupare în această privință este legată de lipsa de claritate a mecanismului de cooperare între statele membre, care este oneros și antrenează duplicarea costurilor, în pofida faptului că directiva urmărește un obiectiv contrar, în special în ceea ce privește supravegherea platformelor online. Acest lucru a redus, în esență, eficiența sa în ceea ce privește menținerea bunei funcționări a pieței interne.The evaluation also showed that while several new regulatory instruments make valuable contributions to the attainment of some of the policy objectives set out in the e-Commerce Directive, they provide only sector-specific solutions for some of the underlying problems (e.g. in addressing the proliferation of specific types of illegal activity). They therefore do not address such issues consistently for the entire digital ecosystem, as they are limited to certain types of services or certain types of illegal content. Furthermore, while self-regulatory initiatives have generally shown positive results, they cannot be legally enforced, nor do they cover all participants in the digital economy. As regards the efficiency of the e-Commerce Directive, the Directive imposed only limited additional costs for Member States' administrations and providers of information society services. The evaluation has not revealed particularly high or disproportionate costs and no substantial concerns have been raised regarding impacts on small and medium-sized enterprises. The main concern in this regard is related to the lack of clarity in the cooperation mechanism across Member States, creating burdens and duplication of costs, despite the opposite objective of the Directive, in particular where the supervision of online platforms is concerned. This has essentially reduced its efficiency in maintaining the functioning of the internal market.
În ceea ce privește întrebările referitoare la relevanța în prezent a obiectivelor urmărite de Directiva privind comerțul electronic, evaluarea arată că obiectivele Directivei privind comerțul electronic rămân valabile, existând totuși unele evoluții noi care nu sunt bine reflectate în obiectivele de politică publică existente.In relation to questions about the continued relevance of the objectives pursued by the e-Commerce Directive, the evaluation shows that the objectives of the e-Commerce Directive continue to remain valid, while at the same time there are several new developments that are not well reflected in the existing public policy objectives.
În primul rând, consultarea publică deschisă, contribuțiile specifice ale părților interesate, rapoartele publicate de Parlamentul European 13 , precum și concluziile Consiliului 14 confirmă faptul că principiile și obiectivele existente ale Directivei privind comerțul electronic sunt valabile și în prezent. Cu toate acestea, de la intrarea în vigoare a directivei au apărut noi asimetrii informaționale și riscuri, legate în special de apariția platformelor online, în special a celor foarte mari, și de amploarea transformării digitale. Acest lucru este valabil, de exemplu, în ceea ce privește deciziile algoritmice (care au un impact asupra modului în care fluxurile de informații sunt intermediate online) sau sistemele de publicitate online.First, the open public consultation, targeted submissions by stakeholders, reports issued by the European Parliament 13 as well as Council conclusions 14 confirm that the existing principles and objectives of the e-Commerce Directive remain valid today. However, new information asymmetries and risks have arisen since the entry into force of the Directive, notably related to the emergence of online platforms, in particular very large ones, and the scale of the digital transformation. This is for example the case in the areas of algorithmic decision making (with an impact on how information flows are intermediated online), or in online advertising systems.
Evaluarea a arătat că Directiva privind comerțul electronic este coerentă cu alte intervenții ale UE care au avut loc după adoptarea sa. De asemenea, evaluarea nu a identificat nicio incoerență internă a Directivei privind comerțul electronic.The evaluation showed that the e-Commerce Directive is coherent with other EU interventions that took place since its adoption. The evaluation also did not identify any internal in-coherence of the e-Commerce Directive.
Nu în ultimul rând, cel puțin o parte din beneficiile efective ale Directivei privind comerțul electronic care au fost identificate în cadrul evaluării ar putea fi considerate o valoare adăugată europeană. Este probabil că statele membre ar fi continuat să aplice propriile sisteme normative fără niciun set comun de principii și că unele state membre ar fi continuat să funcționeze fără norme orizontale. Cu toate acestea, în absența unor dovezi solide, nu este posibil să se tragă concluzii ferme cu privire la importanța acestei valori adăugate europene.Finally, at least parts of the actual benefits of the e-Commerce Directive that the evaluation identified could be considered as EU added value. It is likely that Member States would have continued applying their own regulatory systems without any common set of principles and that some Member States would have continued to have no horizontal rules in place at all. In the absence of robust evidence, it is however not possible to draw firm conclusions on the extent of this EU added value.
•Consultările cu părțile interesate•Stakeholder consultations
În ultimii cinci ani, Comisia s-a consultat cu diverse părți interesate, inclusiv furnizori de servicii digitale, cum ar fi platformele online și alte servicii intermediare, întreprinderi care desfășoară activități comerciale online, editori media, proprietari de mărci și alte întreprinderi, parteneri sociali, utilizatori de servicii digitale, organizații ale societății civile, autorități naționale, reprezentanți ai mediului academic, comunitatea tehnică, organizații internaționale și publicul larg. În ultimii ani, au avut loc, în mai multe etape, consultări specifice în cursul cărora au fost colectate în detaliu opiniile părților interesate cu privire la aspecte legate de serviciile digitale și platforme.Over the past five years, the Commission has consulted a wide range of different stakeholders, including providers of digital services such as online platforms and other intermediary services, businesses trading online, media publishers, brand owners and other businesses, social partners, users of digital services, civil society organisations, national authorities, academia, the technical community, international organisations and the general public. An array of targeted consultation steps have captured thoroughly stakeholder views on issues related to digital services and platforms over the last years.
Consultarea publică deschisă referitoare la Actul legislativ privind serviciile digitale a fost accesibilă timp de 14 săptămâni, între 2 iunie și 8 septembrie, și a primit 2 863 de răspunsuri și aproximativ 300 de documente de poziție din partea a diverse părți interesate. Majoritatea contribuțiilor primite au venit de la publicul larg (66 % din partea cetățenilor Uniunii, 8 % din partea cetățenilor din afara UE), de la întreprinderi/organizații de întreprinderi (7,4 %), asociații de întreprinderi (6 %) și ONG-uri (5,6 %). Au urmat autoritățile publice (2,2 %), institutele academice/de cercetare (1,2 %), sindicatele (0,9 %) și organizațiile consumatorilor și de mediu (0,4 %).The open public consultation on the Digital Services Act was open for 14 weeks, between 2nd of June and 8th of September and received 2,863 responses and around 300 position papers from a diverse group of stakeholders. Most feedback was submitted by the general public (66% from Union citizens, 8% from non-EU citizens), companies/ businesses organizations (7.4%), business associations (6%), and NGOs (5.6%). This was followed by public authorities (2.2%), academic/research institutions (1.2%), trade unions (0.9%), and consumer and environmental organisations (0.4%).
În general, există un consens general între părțile interesate cu privire la necesitatea de a acționa, atât pentru a aborda problema siguranței online, cât și pentru a sprijini dezvoltarea pieței interne pentru serviciile digitale.Overall, there is a general agreement amongst stakeholders for a need for action, both in addressing online safety and in furthering the internal market for digital services.
Părțile interesate sunt de acord că principiile de bază ale Directivei privind comerțul electronic sunt în continuare relevante și trebuie menținute, inclusiv principiul pieței interne pentru supravegherea serviciilor digitale, regimul răspunderii și interzicerea obligațiilor generale de monitorizare.Stakeholders converge on the continued relevance of the main principles of the e-Commerce Directive and agree that they should be maintained, including the internal market principle for the supervision of digital services, the liability regime, and the prohibition of general monitoring obligations.
De asemenea, părțile interesate sunt de acord, în linii mari, asupra necesității de a moderniza cadrul juridic în lumina provocărilor actuale, prin stabilirea unor obligații clare pentru furnizorii de servicii, armonizate în întreaga UE. Majoritatea respondenților, indiferent de categoria profesională, au indicat că au avut de a face în mediul online cu conținut, bunuri sau servicii dăunătoare și ilegale și au remarcat în mod specific o creștere alarmantă a acestora în timpul pandemiei de COVID-19. O mare parte dintre respondenții care au declarat că au notificat conținut sau bunuri ilegale furnizorilor de servicii digitale și-au exprimat nemulțumirea cu privire la răspunsul primit și la ineficacitatea mecanismelor de notificare odată semnalată ilegalitatea conținutului sau a bunurilor. În plus, în percepția utilizatorilor, există o neconcordanță între politicile declarate ale furnizorilor și acțiunile lor concrete.Stakeholders also broadly agree on the need to upgrade the framework in light of today’s challenges by establishing clear obligations for service providers, harmonised across the EU. A majority of respondents, all categories included, indicated that they have encountered both harmful and illegal content, goods or services online, and specifically noted an alarming spike during the Covid-19 pandemic. A large share of respondents who say they have notified illegal content or goods to digital service providers expressed their dissatisfaction with the response and the ineffectiveness of reporting mechanisms after the exposure took place. Moreover, users perceive there to be a mismatch between providers’ policies as stated and their concrete actions.
Există un consens larg, inclusiv în rândul furnizorilor de servicii care au răspuns la consultare, cu privire la necesitatea unor obligații de notificare și de acțiune simple, standardizate și transparente, armonizate la nivelul pieței interne. Acestea sunt considerate esențiale pentru a permite luarea unor măsuri rapide de combatere a conținutului ilegal și pentru a spori claritatea juridică pentru utilizatorii platformelor și pentru platformele mici care încearcă să se extindă pe piața internă. Respondenții sunt de acord și cu privire la importanța unui mecanism de atac.There is broad consensus, including among service providers responding to the consultation, on the need for simple, standardised, transparent notice and action obligations, harmonised across the internal market. This is considered as essential to enable rapid responses to illegal content and enhance legal clarity for users of platforms and for small platforms seeking to scale in the internal market. Respondents also agree on the importance of a redress mechanisms.
În ceea ce privește piețele online, mai multe părți interesate au semnalat necesitatea unor măsuri mai specifice, cum ar fi identificarea vânzătorilor.Concerning online marketplaces, several stakeholders flagged the need for more targeted measures such as the identification of sellers.
De asemenea, respondenții sunt, în general, de acord că domeniul de aplicare teritorial al acestor obligații ar trebui să îi includă pe toți actorii care oferă bunuri, informații sau servicii în Uniune, indiferent unde își au sediul. O mare parte dintre respondenți au subliniat, de asemenea, importanța acestor aspecte, în special în ceea ce privește platformele mari.Respondents also generally agree that the territorial scope for these obligations should include all players offering goods, information or services in the Union, regardless of their place of establishment. A large share of respondents also emphasized the importance of these issues in particular where large platforms are concerned.
Există un consens larg în rândul părților interesate cu privire la faptul că un conținut „dăunător” (dar nu sau, cel puțin, nu neapărat ilegal) nu ar trebui definit în Actul legislativ privind serviciile digitale și nu ar trebui să fie supus obligației de a fi eliminat, acesta fiind un domeniu delicat, cu implicații grave pentru protecția libertății de exprimare.There is a general agreement among stakeholders that ‘harmful’ (yet not, or at least not necessarily, illegal) content should not be defined in the Digital Services Act and should not be subject to removal obligations, as this is a delicate area with severe implications for the protection of freedom of expression.
Cu toate acestea, modul în care sistemele algoritmice influențează fluxurile de informații online este preocupant pentru un număr mare de părți interesate. Mai multe părți interesate, în special societatea civilă și mediul academic, au subliniat necesitatea răspunderii algoritmice și a unor audituri în materie de transparență, în special în ceea ce privește modul în care informațiile sunt ierarhizate în funcție de prioritate și modul în care sunt direcționate către un anumit public-țintă. În mod similar, în ceea ce privește publicitatea online, opiniile părților interesate au reflectat preocupările generale legate de marja redusă de acțiune a utilizatorilor și de lipsa unei supravegheri și a unei asigurări eficace a respectării normelor.However, the way algorithmic systems shape information flows online is an area of concern among a wide category of stakeholders. Several stakeholders, in particular civil society and academics, pointed out the need for algorithmic accountability and transparency audits, especially with regard to how information is prioritized and targeted. Similarly, regarding online advertising, stakeholder views echoed the broad concerns around the lack of user empowerment and lack of meaningful oversight and enforcement.
În ceea ce privește asigurarea respectării normelor, există un punct de vedere împărtășit de majoritatea părților interesate conform căruia ar trebui să existe o mai bună cooperare între autorități atât la nivel transfrontalier, cât și în cadrul fiecărui stat membru. Supravegherea la nivelul UE este considerată esențială, iar majoritatea respondenților par să fie în favoarea instituirii unei entități de supraveghere unice.When it comes to enforcement, there is a general understanding among stakeholders that cooperation between authorities should be improved both cross-border and within each Member State. EU oversight is considered crucial and the majority of respondents seems to favour a unified oversight entity.
•Obținerea și utilizarea expertizei•Collection and use of expertise
Etapele pregătitoare ale propunerii se bazează pe o serie de studii și asistență de specialitate, inclusiv pe o serie de studii juridice comandate care s-au axat pe punerea în aplicare a Directivei privind comerțul electronic și pe fragmentarea juridică 15 , pe studii privind transparența și răspunderea algoritmică 16 , precum și pe studii interne privind costurile moderării conținutului, regimurile de răspundere pentru intermediari și costul non-Europei, realizate cu sprijinul Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene. Pentru a culege punctele de vedere și percepțiile publicului larg, Comisia a efectuat un sondaj Eurobarometru în 2018, cu un eșantion reprezentativ de peste 33 000 de respondenți din toate statele membre 17 .The preparatory steps for the proposal rest on an array of studies and expert advice, including a number of legal studies commissioned focusing on the implementation of the E-Commerce Directive and the state of legal fragmentation 15 , studies on algorithmic transparency and accountability 16 , as well as internal studies on costs of content moderation, liability regimes for intermediaries, and cost of non-Europe, with the support of the Joint Research Centre of the European Commission. For gathering the views and perceptions of the general public, the Commission ran a Eurobarometer survey in 2018 with a representative sample of over 33,000 respondents from all Member States 17 .
Analiza juridică se bazează și pe o colecție bogată de jurisprudență, alcătuită în special din hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, pe o serie de dispoziții ale Directivei privind comerțul electronic și ale actelor conexe, cum ar fi dispozițiile privind interpretarea conceptului de „servicii ale societății informaționale” 18 sau dispozițiile privind răspunderea furnizorilor de servicii intermediare 19 . De asemenea, Comisia a obținut avizele și părerile experților în cadrul unor consultări specifice și activități participative, inclusiv în cursul unei serii de ateliere, conferințe, interviuri cu experți și judecători, consultări ale Grupului de experți privind comerțul electronic, precum și numeroase reuniuni bilaterale și analize ale documentelor de poziție ad-hoc și ale studiilor de cercetare elaborate de diferite organizații, reprezentanți ai sectorului, organizații ale societății civile și membri ai mediului academic.The legal analysis also rests on a rich collection of case law, in particular by the Court of Justice of the European Union, of several provisions of the e-Commerce Directive and related acts, such as provisions concerning the interpretation of the notion of “information society services” 18 or provisions concerning the liability of intermediary services providers 19 The Commission also gathered expertise and views through targeted consultations and engagement activities, including a series of workshops, conferences, interviews with experts and judges, consultations of the Expert Group on e-commerce, as well as numerous bilateral meetings and analysis of ad hoc position and research papers from organizations, industry representatives, civil society and academia.
Nu în ultimul rând, analiza se bazează și pe recenzii din literatura de specialitate, pe studii și documente de cercetare prezentate de cadre universitare în cadrul consultării publice deschise și pe alte studii independente, inclusiv pe colecțiile de studii efectuate pentru Parlamentul European 20 .Finally, the analysis rests on additional literature review, studies and research papers submitted by academics in the open public consultation and other independent studies, including the collection of studies carried out for the European Parliament 20 .
•Evaluarea impactului•Impact assessment
Comitetul de control normativ a emis un aviz pozitiv cu rezerve cu privire la evaluarea impactului și a formulat sugestii de îmbunătățire 21 . Raportul de evaluare a impactului a fost revizuit din nou ținându-se cont de acest feedback, în special prin clarificarea legăturilor dintre Actul legislativ privind serviciile digitale și cadrul normativ mai larg, prin oferirea unei descrieri mai detaliate a opțiunilor de politică, precum și printr-o analiză mai detaliată a dovezilor subiacente abordate în raportul revizuit de evaluare a impactului.The Regulatory Scrutiny Board issued a positive opinion with reservations on the impact assessment, including suggestions for improvement 21 . The Impact Assessment report was further revised along these lines, notably in clarifying the interlinks between the Digital Services Act and the broader regulatory framework, providing more detailed descriptions of the policy options, and a more detailed analysis of the underlying evidence addressed in the revised impact assessment report.
Importanța serviciilor digitale în economia și societatea noastră, dar și riscurile tot mai mari care decurg din utilizarea lor vor continua să capete amploare. În scenariul de referință, Comisia va continua să asigure respectarea normelor în vigoare, inclusiv cu privire la aspectele sectoriale, și va sprijini eforturile de autoreglementare existente. Cu toate acestea, având în vedere evoluția constantă a problemelor cărora trebuie să le facă față, statele membre vor continua să legifereze în mod independent. Fragmentarea juridică și mozaicul de măsuri naționale care decurg din această stare de fapt nu numai că vor compromite eforturile de combatere eficace a activităților ilegale și de protejare a drepturilor fundamentale ale cetățenilor în întreaga UE, ci vor împiedica și dezvoltarea unor servicii noi și inovatoare pe piața internă, consolidând poziția celor câțiva actori care își pot permite costurile de conformare suplimentare. Prin urmare, definirea normelor și asigurarea respectării lor sunt în principal apanajul companiilor private foarte mari, ceea ce accentuează asimetria informațiilor dintre serviciile online, utilizatorii acestora și autoritățile publice.The importance in our economy and society, but also the growing risks brought by digital services will continue to scale. In the baseline scenario, the Commission will continue to enforce existing rules, including on sector-specific issues, and will support the self-regulatory efforts in place. However, faced with the evolving problems, Member States will continue to legislate independently. The legal fragmentation with the resulting patchwork of national measures will not just fail to effectively tackle illegal activities and protect citizens’ fundamental rights throughout the EU, it will also hinder new, innovative services from scaling up in the internal market, cementing the position of the few players which can afford the additional compliance costs. This leaves the rule setting and enforcement mostly to very large private companies, with ever-growing information asymmetry between online services, their users and public authorities.
În plus față de scenariul de referință, au fost evaluate trei opțiuni principale de politică. Opțiunea 1 ar consta în codificarea recomandării din 2018: s-ar stabili o serie de obligații procedurale pentru platformele online astfel încât să se combată activitățile ilegale desfășurate de utilizatorii lor. Obligațiile ar include, de asemenea, garanțiile necesare pentru protejarea drepturilor fundamentale ale utilizatorilor și pentru asigurarea transparenței. Opțiunea 1 ar consolida, de asemenea, mecanismele de cooperare administrativă, permițând autorităților să soluționeze problemele transfrontaliere prin intermediul unui Centru de schimb de informații, care ar facilita fluxurile de informații. În plus față de măsurile prevăzute în cadrul opțiunii 1, opțiunea 2 ar elimina factorii care îi descurajează pe furnizorii de servicii să ia măsuri voluntare de combatere a conținutului ilegal și ar introduce măsuri de sporire a transparenței în ceea ce privește sistemele de recomandare și publicitatea. Mecanismul de asigurare a respectării normelor și de cooperare ar urma să fie consolidat prin numirea unui coordonator central în fiecare stat membru. Opțiunea 3, care se bazează pe măsurile prezentate în opțiunile anterioare, include măsuri specifice, asimetrice, cu obligații mai stricte pentru platformele online foarte mari, care sunt susceptibile să antreneze cele mai ridicate niveluri de risc pentru societatea și economia UE, precum și anumite clarificări limitate ale regimului de răspundere pentru furnizorii de servicii intermediare și un sistem de guvernanță al UE cu competențe consolidate de supraveghere și de asigurare a respectării legii.Three main policy options were assessed, in addition to the baseline. Option 1 would codify the Recommendation of 2018: it would lay down a range of procedural obligations for online platforms to tackle illegal activities conducted by their users. The obligations would also include the necessary safeguards in order to protect users’ fundamental rights and ensure transparency. It would also enhance the administrative cooperation mechanisms for authorities to resolve cross-border issues through a digital clearing house, facilitating information flows. Option 2 would in addition to measures in option 1, remove disincentives for service providers to take voluntary measures against illegal content, and introduce measures to enhance transparency around recommender systems and advertising. The enforcement and cooperation mechanism would be enhanced with the appointment of a central coordinator in each Member State. Option 3, building on the measures outlined in the previous options, includes targeted, asymmetric measures with stronger obligations for very large online platforms which are prone to the highest levels of risks for the EU society and economy, as well as certain limited clarifications of the liability regime for providers of intermediary services and an EU governance system with reinforced oversight and enforcement powers.
Evaluarea impacturilor economice și sociale identificate și compararea eficacității, eficienței, coerenței și proporționalității sale au arătat că opțiunea 3 ar îndeplini în modul cel mai eficace obiectivele urmărite prin acțiunea la nivelul UE prin stabilirea unui cadru proporțional, adecvat pentru a permite adaptarea la noile provocări ale unei lumi digitale dinamice. Componentele incluse în opțiunea 3 se bucură, de asemenea, de o largă susținere în rândul părților interesate, inclusiv din partea Parlamentului European și a statelor membre.The assessment of the economic and social impacts identified, and the comparison of its effectiveness, efficiency, coherence and proportionality showed that Option 3 would most effectively meet the objectives of the intervention by establishing the proportionate framework fit for adapting to emerging challenges in the dynamic digital world. The components included in Option 3 are also broadly supported by stakeholders, including positions from the European Parliament and Member States.
Opțiunea preferată ar sprijini accesul la piața internă al furnizorilor de servicii intermediare din Uniunea Europeană și capacitatea acestora de a se dezvolta prin reducerea costurilor legate de fragmentarea juridică. Deși se preconizează unele costuri legate de îndeplinirea obligațiilor de diligență, se estimează că acestea sunt contrabalansate de reducerea fragmentării actuale care ar decurge din armonizare. Se preconizează că această opțiune va avea un impact pozitiv asupra competitivității, inovării și investițiilor în serviciile digitale, în special în startupuri și în întreprinderile în curs de expansiune din Uniunea Europeană care oferă modele de afaceri bazate pe platforme, dar și, în grade diferite, în sectoarele care se bazează pe comerțul digital și a căror dezvoltare e accelerată prin contribuția comerțului digital.The preferred option would support the access to the internal market for European Union intermediary service providers and their ability to scale-up by reducing costs related to the legal fragmentation. While costs for compliance with due diligence obligations are expected, it is estimated this is offset by reducing the current fragmentation through harmonisation. It is expected to have a positive impact on competitiveness, innovation and investment in digital services, in particular European Union start-ups and scale-ups offering platform business models but also, to varying extents, on sectors underpinned and amplified by digital commerce.
În cadrul opțiunii preferate, se intenționează să se definească repartizarea adecvată a responsabilităților între serviciile intermediare, destinatarii acestora și autorități în ceea ce privește combaterea conținutului ilegal online. În acest scop, opțiunea preferată introduce o abordare asimetrică a obligațiilor de diligență impuse platformelor online foarte mari: este o abordare supravegheată în materie de gestionare a riscurilor, care recunoaște un rol important sistemului de guvernanță în asigurarea respectării legii. Obligațiile asimetrice sunt impuse numai platformelor online foarte mari, care, conform datelor actuale, au nu numai cel mai mare număr de utilizatori, ci sunt și întreprinderile mari cu o cifră de afaceri importantă. Prin urmare, deși măsurile specifice sunt mai restrictive decât cele impuse altor întreprinderi, ele sunt proporționale cu capacitatea întreprinderilor în cauză de a se conforma.The preferred option intends to define the appropriate division of responsibilities between intermediary services, their recipients and authorities when fighting against illegal content online. To do so, it introduces an asymmetric approach to the due diligence obligations imposed on very large online platforms: this is a supervised risk management approach, with an important role of the governance system for enforcement. The asymmetric obligations are only imposed on very large online platforms, which have, based on the current data, not only the broadest reach, but are also the large companies with important turnover. Consequently, while the targeted measures are more restrictive than for other companies, they are proportionate to the ability of the companies to comply.
Pentru autoritățile publice, opțiunea propusă ar reduce costurile generate de ineficiențele și suprapunerile identificate în cadrul de cooperare actual. Deși statele membre ar urma să suporte costurile numirii unei autorități competente noi sau ale desemnării unei autorități deja existente, se preconizează că beneficiile în materie de eficiență care ar rezulta vor contrabalansa aceste costuri: pentru autoritățile în cauză, prin mutualizarea resurselor, îmbunătățirea fluxurilor de informații și simplificarea procedurilor de interacțiune cu omologii lor de pe piața internă, precum și cu furnizorii de servicii.For public authorities, the proposed option would cut the costs brought by the inefficiencies and duplications in the existing set-up for the cooperation of authorities. While Member States would bear the costs of appointing a competent authority, new or already established, the efficiency gains are expected to outweigh them: for the individual authorities through mutualisation of resources, better information flows, and straight-forward processes for interacting with their counterparts across the internal market, as well as with service providers.
•Adecvarea reglementărilor și simplificare•Regulatory fitness and simplification
Evaluarea impactului care însoțește prezenta propunere consideră că valoarea adăugată adusă de intervenția Uniunii în ceea ce privește combaterea riscului de fragmentare juridică generat de abordările divergente în materie de reglementare și supraveghere (fără a se ține așadar seama de siguranța și încrederea sporite în serviciile digitale) ar consta numai într-o posibilă creștere a comerțului digital transfrontalier cu 1 până la 1,8 %, adică echivalentul unei creșteri a cifrei de afaceri generate la nivel transfrontalier cuprinsă între 8,6 miliarde EUR și 15,5 miliarde EUR.The Impact Assessment accompanying this proposal identifies the sole added value of Union intervention addressing the risk of legal fragmentation triggered by divergent regulatory and supervisory approaches (hence without accounting for the increased safety and trust on digital services) in a possible increase of cross-border digital trade of 1 to 1.8%, i.e. the equivalent of an increase in turnover generated cross-border of EUR 8.6 billion and up to EUR 15.5 billion.
În ceea ce privește valoarea adăugată rezultată în ceea ce privește asigurarea respectării normelor, inițiativa generează câștiguri importante de eficiență în materie de cooperare între statele membre și de mutualizare a unor resurse pentru acordarea de asistență tehnică la nivelul UE, pentru inspectarea și auditarea sistemelor de moderare a conținutului, a sistemelor de recomandare și a publicității online pe platformele online foarte mari. La rândul său, acest lucru conduce la o eficacitate sporită a măsurilor de asigurare a respectării normelor și de supraveghere, în timp ce sistemul actual se bazează în mare măsură pe capacitatea limitată de supraveghere a unui număr mic de state membre.With regard to added value in the enforcement of measures, the initiative creates important efficiency gains in the cooperation across Member States and mutualising some resources for technical assistance at EU level, for inspecting and auditing content moderation systems, recommender systems and online advertising on very large online platforms. This, in turn, leads to an increased effectiveness of enforcement and supervision measures, whereas the current system relies to a large extent on the limited capability for supervision in a small number of Member States.
•Drepturile fundamentale•Fundamental rights
Cetățenii Uniunii și nu numai sunt expuși unor riscuri și prejudicii tot mai mari în mediul online – de la diseminarea de conținut și activități ilegale până la limitarea libertății de exprimare și alte efecte negative asupra societății. Măsurile de politică avute în vedere în prezenta propunere legislativă vor îmbunătăți în mod substanțial această situație, oferind un cadru de guvernanță modern și pregătit să facă față provocărilor viitorului, care protejează în mod eficace drepturile și interesele legitime ale tuturor părților implicate, majoritatea - cetățeni ai Uniunii. Propunerea introduce garanții importante pentru a le permite cetățenilor să se exprime liber, consolidând totodată marja de acțiune a utilizatorilor în mediul online, precum și exercitarea altor drepturi fundamentale, cum ar fi dreptul la o cale de atac eficientă, nediscriminarea, drepturile copilului, precum și protecția datelor cu caracter personal și a vieții private în mediul online.Union citizens and others are exposed to ever-increasing risks and harms online – from the spread of illegal content and activities, to limitations to express themselves and other societal harms. The envisaged policy measures in this legislative proposal will substantially improve this situation by providing a modern, future-proof governance framework, effectively safeguarding the rights and legitimate interests of all parties involved, most of all Union citizens. The proposal introduces important safeguards to allow citizens to freely express themselves, while enhancing user agency in the online environment, as well as the exercise of other fundamental rights such as the right to an effective remedy, non-discrimination, rights of the child as well as the protection of personal data and privacy online.
Regulamentul propus va atenua riscurile blocării în mod eronat sau nejustificat a intervențiilor online, va aborda efectele de intimidare a libertății de exprimare, va stimula libertatea de a primi informații și de a avea opinii și va consolida posibilitățile utilizatorilor de a exercita o cale de atac. Anumite grupuri sau persoane pot fi vulnerabile sau dezavantajate din punctul de vedere al utilizării serviciilor online din cauza considerentelor de gen, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Aceste grupuri sau persoane pot fi afectate în mod disproporționat de restricțiile și măsurile de eliminare a conținutului din cauza unor biasuri (inconștiente sau conștiente) pe care este posibil ca utilizatorii și părțile terțe să le fi integrat în sistemele de notificare și care este posibil să fi fost reproduse în instrumentele automatizate de moderare a conținutului utilizate de platforme. Propunerea va atenua riscurile de discriminare, în special pentru aceste grupuri sau persoane, și va contribui la protejarea drepturilor copilului și a dreptului la demnitate umană în mediul online. Propunerea nu va impune decât obligația eliminării conținutului ilegal și va impune aplicarea de garanții obligatorii atunci când se elimină informațiile utilizatorilor, inclusiv prin furnizarea de informații explicative utilizatorului, prin prevederea de mecanisme de gestionare a plângerilor cu sprijinul furnizorilor de servicii, precum și printr-un mecanism extrajudiciar de soluționare a litigiilor. În plus, propunerea va garanta faptul că cetățenii UE sunt protejați și atunci când utilizează servicii furnizate de furnizori care nu sunt stabiliți în Uniune, dar care își desfășoară activitatea pe piața internă, întrucât acești furnizori intră, la rândul lor, sub incidența prevederilor propunerii.The proposed Regulation will mitigate risks of erroneous or unjustified blocking speech, address the chilling effects on speech, stimulate the freedom to receive information and hold opinions, as well as reinforce users’ redress possibilities. Specific groups or persons may be vulnerable or disadvantaged in their use of online services because of their gender, race or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation. They can be disproportionately affected by restrictions and removal measures following from (unconscious or conscious) biases potentially embedded in the notification systems by users and third parties, as well as replicated in automated content moderation tools used by platforms. The proposal will mitigate discriminatory risks, particularly for those groups or persons and will contribute to the protection of the rights of the child and the right to human dignity online. The proposal will only require removal of illegal content and will impose mandatory safeguards when users’ information is removed, including the provision of explanatory information to the user, complaint mechanisms supported by the service providers as well as external out-of-court dispute resolution mechanism. Furthermore, it will ensure EU citizens are also protected when using services provided by providers not established in the Union but active on the internal market, since those providers are covered too.
În ceea ce privește libertatea furnizorilor de servicii de a desfășura o activitate comercială, costurile suportate de întreprinderi sunt compensate de reducerea fragmentării pe piața internă. Propunerea introduce garanții pentru a ușura sarcina furnizorilor de servicii, inclusiv măsuri împotriva notificărilor nejustificate repetate și a verificării prealabile de către autoritățile publice a notificatorilor de încredere. În plus, anumite obligații vizează platformele online foarte mari, care sunt adesea expuse celor mai mari riscuri și care au capacitatea de a absorbi sarcina suplimentară.With regard to service providers’ freedom to conduct a business, the costs incurred on businesses are offset by reducing fragmentation across the internal market. The proposal introduces safeguards to alleviate the burden on service providers, including measures against repeated unjustified notices and prior vetting of trusted flaggers by public authorities. Furthermore, certain obligations are targeted to very large online platforms, where the most serious risks often occur and which have the capacity absorb the additional burden.
Legislația propusă va menține interzicerea obligațiilor generale de monitorizare prevăzută în Directiva privind comerțul electronic, care este, în sine, esențială pentru asigurarea unui echilibru adecvat necesar al drepturilor fundamentale în mediul online. Noul regulament interzice obligațiile generale de monitorizare deoarece acestea ar putea limita în mod disproporționat libertatea de exprimare a utilizatorilor și libertatea de a primi informații și ar putea crea o sarcină administrativă excesivă pentru furnizorii de servicii și, prin urmare, ar putea afecta în mod nejustificat libertatea acestora de a desfășura o activitate comercială. Interdicția limitează, de asemenea, stimulentele pentru supravegherea online și are implicații pozitive pentru protecția datelor cu caracter personal și a vieții private.The proposed legislation will preserve the prohibition of general monitoring obligations of the e-Commerce Directive, which in itself is crucial to the required fair balance of fundamental rights in the online world. The new Regulation prohibits general monitoring obligations, as they could disproportionately limit users’ freedom of expression and freedom to receive information, and could burden service providers excessively and thus unduly interfere with their freedom to conduct a business. The prohibition also limits incentives for online surveillance and has positive implications for the protection of personal data and privacy.
Toate măsurile din propunere sunt pe deplin conforme și convergente cu standardele ridicate de protecție a datelor cu caracter personal și de protecție a vieții private și a vieții private stabilite în legislația UE.All measures in the proposal are fully compliant and aligned with the high standard of personal data protection and protection of privacy of communications and private life, set in EU legislation.
4.IMPLICAȚIILE BUGETARE4.BUDGETARY IMPLICATIONS
Impactul bugetar al propunerii va fi acoperit de alocările prevăzute în CFM 2021-2027 în cadrul pachetelor financiare ale programului Europa digitală și ale Programului privind piața unică, astfel cum sunt detaliate în fișa financiară legislativă care însoțește prezenta propunere de regulament. Aceste implicații necesită, de asemenea, reprogramarea rubricii 7 din Perspectiva financiară.The budgetary impact of the proposal will be covered by the allocations foreseen in the MFF 2021-27 under the financial envelopes of the Digital Europe Programme and Single Market Programme as detailed in the legislative financial statement accompanying this proposal for a regulation.These implications require also reprogramming of Heading 7 of the Financial Perspective.
Fișa financiară legislativă care însoțește prezenta propunere de regulament acoperă implicațiile bugetare pentru regulamentul în sine.The legislative financial statement accompanying this proposal for a Regulation covers the budgetary impacts for the Regulation itself.
5.ALTE ELEMENTE5.OTHER ELEMENTS
•Planuri de punere în aplicare și măsuri de monitorizare, evaluare și raportare•Implementation plans and monitoring, evaluation and reporting arrangements
Comisia va stabili un cadru cuprinzător pentru monitorizarea continuă a realizărilor, a rezultatelor și a impactului prezentului instrument legislativ la data aplicării sale. Pe baza programului de monitorizare stabilit, se are în vedere o evaluare a instrumentului în termen de cinci ani de la intrarea sa în vigoare.The Commission will establish a comprehensive framework for continuously monitoring the output, results and impact of this legislative instrument upon the date of its application. Based on the established monitoring programme, an evaluation of the instrument is envisaged within five years from its entry into force.
•Explicație detaliată a dispozițiilor specifice ale propunerii•Detailed explanation of the specific provisions of the proposal
Capitolul I stabilește dispozițiile generale, inclusiv obiectul și domeniul de aplicare al regulamentului (articolul 1) și definițiile termenilor-cheie utilizați în regulament (articolul 2).Chapter I sets out general provisions, including the subject matter and scope of the Regulation (Article 1) and the definitions of key terms used in the Regulation (Article 2).
Capitolul II conține dispoziții privind exonerarea de răspundere a furnizorilor de servicii intermediare. Mai precis, acesta include condițiile în care furnizorii de servicii de simplă transmitere (articolul 3), de stocare în cache (articolul 4) și de găzduire (articolul 5) sunt exonerați de răspundere pentru informațiile provenite de la terți pe care le transmit și le stochează. Capitolul II prevede, de asemenea, că exonerările de răspundere ar trebui să se aplice și în cazul în care furnizorii de servicii intermediare efectuează investigații voluntare din proprie inițiativă sau respectă legea (articolul 6) și prevede interzicerea obligațiilor de monitorizare generală sau de cercetare activă a faptelor pentru furnizorii respectivi (articolul 7). Nu în ultimul rând, capitolul II impune furnizorilor de servicii intermediare, în baza ordinelor emise de autoritățile judiciare sau administrative naționale, obligația de a lua măsuri împotriva conținutului ilegal (articolul 8) și de a furniza informații (articolul 9).Chapter II contains provisions on the exemption of liability of providers of intermediary services. More specifically, it includes the conditions under which providers of mere conduit (Article 3), caching (Article 4) and hosting services (Article 5) are exempt from liability for the third-party information they transmit and store. It also provides that the liability exemptions should not be disapplied when providers of intermediary services carry out voluntary own-initiative investigations or comply with the law (Article 6) and it lays down a prohibition of general monitoring or active fact-finding obligations for those providers (Article 7). Finally, it imposes an obligation on providers of intermediary services in respect of orders from national judicial or administrative authorities to act against illegal content (Article 8) and to provide information (Article 9).
Capitolul III stabilește obligațiile de diligență pentru un mediu online transparent și sigur, în cinci secțiuni diferite.Chapter III sets out the due diligence obligations for a transparent and safe online environment, in five different sections.
Secțiunea 1 stabilește obligațiile aplicabile tuturor furnizorilor de servicii intermediare, în special: obligația de a stabili un punct unic de contact pentru a facilita comunicarea directă cu autoritățile statelor membre, cu Comisia și cu comitetul (articolul 10); obligația de a desemna un reprezentant legal în Uniune pentru furnizorii care nu sunt stabiliți într-un stat membru, dar care își oferă serviciile în Uniune (articolul 11); obligația de a stabili în condițiile generale de utilizare restricțiile pe care este posibil să le impună în ceea ce privește utilizarea serviciilor lor și de a da dovadă de responsabilitate în aplicarea și asigurarea respectării acestor restricții (articolul 12) și obligațiile de a publica rapoarte privind transparența în legătură cu eliminarea și blocarea informațiilor considerate a constitui conținut ilegal sau a contraveni condițiilor generale de utilizare ale furnizorilor (articolul 13).Section 1 lays down obligations applicable to all providers of intermediary services, in particular: the obligation to establish a single point of contact to facilitate direct communication with Member States’ authorities, the Commission and the Board (Article 10); the obligation to designate a legal representative in the Union for providers not established in any Member State, but offering their services in the Union (Article 11); the obligation to set out in their terms and conditions any restrictions that they may impose on the use of their services and to act responsibly in applying and enforcing those restrictions (Article 12); and transparency reporting obligations in relation to the removal and the disabling of information considered to be illegal content or contrary to the providers’ terms and conditions (Article 13).
Secțiunea 2 stabilește obligații, în plus față de cele prevăzute în secțiunea 1, aplicabile furnizorilor de servicii de găzduire. În special, această secțiune obligă furnizorii respectivi să instituie mecanisme care să permită terților să notifice prezența unui conținut presupus ilegal (articolul 14). În plus, în cazul în care decide să elimine informații specifice furnizate de un destinatar al serviciului sau să blocheze accesul la acestea, secțiunea prevede obligația de a se furniza destinatarului serviciului o justificare corespunzătoare (articolul 15).Section 2 lays down obligations, additional to those under Section 1, applicable to providers of hosting services. In particular, that section obliges those providers to put in place mechanisms to allow third parties to notify the presence of alleged illegal content (Article 14). Furthermore, if such a provider decides to remove or disable access to specific information provided by a recipient of the service, it imposes the obligation to provide that recipient with a statement of reasons (Article 15).
Secțiunea 3 stabilește obligații aplicabile tuturor platformelor online, în plus față de cele prevăzute în secțiunile 1 și 2. Această secțiune nu se aplică platformelor online care pot fi considerate microîntreprinderi sau întreprinderi mici în sensul anexei la Recomandarea 2003/361/CE (articolul 16). Secțiunea stabilește obligația platformelor online de a institui un sistem intern de tratare a plângerilor legate de deciziile luate în legătură cu un conținut presupus ilegal sau cu informații incompatibile cu condițiile lor generale de utilizare (articolul 17). De asemenea, secțiunea respectivă obligă platformele online să colaboreze cu organismele certificate de soluționare extrajudiciară a litigiilor pentru a găsi o soluție la orice litigiu cu utilizatorii serviciilor lor (articolul 18). În plus, obligă platformele online să se asigure că notificările transmise de entitățile cărora li s-a acordat statutul de notificatori de încredere sunt tratate cu prioritate (articolul 19) și stabilește măsurile pe care platformele online trebuie să le adopte împotriva utilizării abuzive (articolul 20). Mai mult, această secțiune include cerința ca platformele online să informeze autoritățile competente de aplicare a legii în cazul în care iau cunoștință de orice informație care dă naștere unei suspiciuni cu privire la săvârșirea unei infracțiuni grave ce implică o amenințare la adresa vieții sau a siguranței persoanelor (articolul 21). Secțiunea obligă, de asemenea, platformele online să primească, să stocheze, să depună eforturi rezonabile pentru a evalua fiabilitatea comercianților care utilizează serviciile lor și să publice informații specifice cu privire la aceștia, în cazul în care respectivele platforme online le permit consumatorilor să încheie contracte la distanță cu respectivii comercianți (articolul 22). Aceste platforme online sunt, de asemenea, obligate să își organizeze interfața într-un mod care să le permită comercianților să respecte legislația Uniunii în materie de protecție a consumatorilor și de siguranță a produselor (articolul 22a). Platformele online au, de asemenea, obligația de a publica rapoarte privind activitățile lor legate de eliminarea și blocarea informațiilor considerate a constitui conținut ilegal sau a contraveni condițiilor lor generale de utilizare (articolul 23). Secțiunea include, de asemenea, obligații în materie de transparență pentru platformele online în ceea ce privește publicitatea online (articolul 24).Section 3 lays down obligations applicable to all online platforms, additional to those under Sections 1 and 2. The Section specifies that it does not apply to online platforms that are micro or small enterprises within the meaning of the Annex to Recommendation 2003/361/EC (Article 16). The Section lays down the obligation for online platforms to provide an internal complaint-handling system in respect of decisions taken in relation to alleged illegal content or information incompatible with their terms and conditions (Article 17). It also obliges online platforms to engage with certified out-of-court dispute settlement bodies to resolve any dispute with users of their services (Article 18). It further obliges online platforms to ensure that notices submitted by entities granted the status of trusted flaggers are treated with priority (Article 19) and sets out the measures online platforms are to adopt against misuse (Article 20). Furthermore, this Section includes a requirement for online platforms to inform competent enforcement authorities in the event they become aware of any information giving rise to a suspicion of serious criminal offences involving a threat to the life or safety of persons (Article 21). The Section also obliges online platforms to receive, store, make reasonable efforts to assess the reliability of and publish specific information on the traders using their services where those online platforms allow consumers to conclude distance contracts with those traders (Article 22). Those online platforms are also obliged to organise their interface in a way that enables traders to respect Union consumer and product safety law (Article 22a). Online platforms are also obliged to publish reports on their activities relating to the removal and the disabling of information considered to be illegal content or contrary to their terms and conditions (Article 23). The Section also includes transparency obligations for online platforms in respect of online advertising (Article 24).
Secțiunea 4 stabilește obligații suplimentare față de cele prevăzute în secțiunile 1-3 pentru platformele online foarte mari (astfel cum sunt definite la articolul 25) în vederea gestionării riscurilor sistemice. Platformele online foarte mari sunt obligate să efectueze evaluări ale riscurilor sistemice generate de funcționarea și utilizarea serviciilor lor (articolul 26) sau legate de aceste aspecte și să ia măsuri rezonabile și eficace menite să atenueze riscurile respective (articolul 27). De asemenea, aceste platforme trebuie să se supună unor audituri externe independente (articolul 28). Secțiunea include, de asemenea, o obligație specifică în cazul în care platformele online foarte mari utilizează sisteme de recomandări (articolul 29) sau afișează publicitate online pe interfața lor online (articolul 30). În plus, secțiunea stabilește condițiile în care platformele online foarte mari oferă acces la date coordonatorului serviciilor digitale din țara de stabilire sau Comisiei și cercetătorilor agreați (articolul 31), prevede obligația de a numi unul sau mai mulți coordonatori ai funcției de conformitate care să asigure respectarea obligațiilor prevăzute în regulament (articolul 32) și a obligațiilor specifice suplimentare de raportare în materie de transparență (articolul 33).Section 4 lays down obligations, additional to the obligations laid down in Sections 1 to 3, for very large online platforms (as defined by Article 25) to manage systemic risks. Very large online platforms are obliged to conduct risk assessments on the systemic risks brought about by or relating to the functioning and use of their services (Article 26) and to take reasonable and effective measures aimed at mitigating those risks (Article 27). They are also to submit themselves to external and independent audits (Article 28). The Section includes also a specific obligation in case very large online platforms use recommender systems (Article 29) or display online advertising on their online interface (Article 30). Furthermore, the Section sets out the conditions under which very large online platforms provide access to data to the Digital Services Coordinator of establishment or the Commission and vetted researchers (Article 31), the obligation to appoint one or more compliance officers to ensure compliance with the obligations laid down in the Regulation (Article 32) and specific, additional transparency reporting obligations (Article 33).
Secțiunea 5 conține dispoziții orizontale referitoare la obligațiile de diligență, și anume procedurile pentru care Comisia va sprijini și va promova elaborarea și aplicarea unor standarde europene armonizate (articolul 34), cadrul pentru elaborarea de coduri de conduită (articolul 35) și cadrul pentru elaborarea unor coduri de conduită specifice pentru publicitatea online (articolul 36). Există, de asemenea, o dispoziție privind protocoalele de criză, menită să abordeze circumstanțele extraordinare care afectează siguranța sau sănătatea publică (articolul 37).Section 5 contains transversal provisions concerning due diligence obligations, namely the processes for which the Commission will support and promote the development and implementation of harmonised European standards (Article 34); the framework for the development of codes of conduct (Article 35); and the framework for the development of specific codes of conduct for online advertising (Article 36). There is also a provision on crisis protocols to address extraordinary circumstances affecting public security or public health (Article 37).
Capitolul IV conține dispoziții referitoare la punerea în aplicare și asigurarea respectării prezentului regulament.Chapter IV contains the provisions concerning the implementation and enforcement of this Regulation.
Secțiunea 1 stabilește dispoziții privind autoritățile naționale competente, inclusiv coordonatorii serviciilor digitale, care sunt principalele autorități naționale desemnate de statele membre să asigure aplicarea consecventă a prezentului regulament (articolul 38). Coordonatorii serviciilor digitale, ca și alte autorități competente desemnate, sunt independenți și își îndeplinesc atribuțiile în mod imparțial, transparent și în timp util (articolul 39). Statele membre în care se află sediul principal al furnizorului au competența de a asigura respectarea prezentului regulament (articolul 40). Coordonatorilor serviciilor digitale li se încredințează competențe specifice (articolul 41). Statele membre trebuie să stabilească norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării de către furnizorii de servicii intermediare a obligațiilor prevăzute de prezentul regulament (articolul 42). Coordonatorii serviciilor digitale pot primi plângeri împotriva furnizorilor de servicii intermediare pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de prezentul regulament (articolul 43). Coordonatorii serviciilor digitale au obligația de a publica rapoarte anuale privind activitățile lor (articolul 44) și de a coopera cu coordonatorii serviciilor digitale din alte state membre (articolul 45). Coordonatorii serviciilor digitale pot participa, de asemenea, la investigații comune cu privire la aspectele reglementate de regulament (articolul 46).Section 1 lays down provisions concerning national competent authorities, including Digital Services Coordinators, which are the primary national authorities designated by the Member States for the consistent application of this Regulation (Article 38). The Digital Services Coordinators, like other designated competent authorities, are independent and perform their tasks impartially, transparently and in a timely manner (Article 39). Member States where the main establishment of the provider is located have jurisdiction to enforce this Regulation (Article 40). The Digital Services Coordinators are granted specific powers (Article 41). Member States are to lay down rules on penalties applicable to breaches of the obligations by providers of intermediary services under this Regulation (Article 42). Digital Services Coordinators can receive complaints against providers of intermediary services for breaches of the obligations laid down in this Regulation (Article 43). Digital Services Coordinators are required to publish annual reports on their activities (Article 44) and to cooperate with Digital Services Coordinators of other Member States (Article 45). Digital Services Coordinators can also participate in joint investigations with regard to matters covered by the Regulation (Article 46).
Secțiunea 2 stabilește dispoziții privind Comitetul european pentru servicii digitale, un grup consultativ independent al coordonatorilor serviciilor digitale (articolul 47). Aceasta stabilește, de asemenea, structura comitetului respectiv (articolul 48) și sarcinile acestuia (articolul 49).Section 2 lays down provisions regarding the European Board for Digital Services, an independent advisory group of Digital Services Coordinators (Article 47). It also sets out the structure of that Board (Article 48) and its tasks (Article 49).
Secțiunea 3 se referă la supravegherea, investigarea, asigurarea respectării normelor și monitorizarea platformelor online foarte mari. Aceasta prevede o supraveghere sporită în cazul în care astfel de platforme încalcă dispozițiile capitolului III secțiunea 4 (articolul 50). Se prevede, de asemenea, posibilitatea Comisiei de a interveni în relația cu platformele online foarte mari în cazul în care încălcările persistă (articolul 51). În aceste cazuri, Comisia poate efectua investigații, inclusiv prin solicitări de informații (articolul 52), interviuri (articolul 53) și inspecții la fața locului (articolul 54), poate adopta măsuri provizorii (articolul 55), poate face obligatorii angajamentele asumate de platformele online foarte mari (articolul 56) și poate monitoriza conformitatea acestora cu regulamentul (articolul 57). În caz de neconformitate, Comisia poate adopta decizii de neconformitate (articolul 58) și amenzi (articolul 59) sau penalități cu titlu cominatoriu (articolul 60) pentru încălcarea regulamentului de către platformele online foarte mari, precum și pentru furnizarea de informații incorecte, incomplete sau înșelătoare în contextul investigației. Regulamentul stabilește, de asemenea, un termen de prescripție pentru impunerea de sancțiuni (articolul 61) și pentru executarea lor (articolul 62). Nu în ultimul rând, regulamentul stabilește garanțiile procedurale în fața Comisiei, în special dreptul de a fi audiat și dreptul de acces la dosar (articolul 63) și publicarea deciziilor (articolul 64). Secțiunea prevede, de asemenea, cooperarea Comisiei cu instanțele judecătorești naționale (articolul 65) și adoptarea de acte de punere în aplicare cu privire la modalitățile practice de derulare a procedurilor (articolul 66).Section 3 concerns the supervision, investigation, enforcement and monitoring of very large online platforms. It provides for enhanced supervision in the event such platforms infringe the provisions of Chapter III, Section 4 (Article 50). It also provides the possibility for the Commission to intervene vis à vis very large online platforms in case the infringements persist (Article 51). In these cases the Commission can carry out investigations, including through requests for information (Article 52), interviews (Article 53) and on-site inspections (Article 54), can adopt interim measures (Article 55) and make binding commitments by very large online platforms (Article 56), as well as monitor their compliance with the Regulation (Article 57). In case of non-compliance, the Commission can adopt non-compliance decisions (Article 58), as well as fines (Article 59) and periodic penalty payments (Article 60) for breaches of the Regulation by very large online platforms as well as for supply of incorrect, incomplete or misleading information in the context of the investigation. The Regulation sets also a limitation period for the imposition of penalties (Article 61) and for their enforcement (Article 62). Finally, the Regulation sets the procedural guarantees in front of the Commission, in particular the right to be heard and of access to the file (Article 63) and the publication of decisions (Article 64). The Section also provides for the cooperation of the Commission with national courts (Article 65) and for the adoption of implementing acts on practical arrangement on the proceedings (Article 66).
Secțiunea 4 include dispoziții comune privind asigurarea respectării normelor. În primul rând, aceasta stabilește norme privind un sistem de schimb de informații care să sprijine comunicarea dintre coordonatorii serviciilor digitale, Comisie și comitet (articolul 67). Este prevăzut, de asemenea, dreptul destinatarilor serviciilor intermediare de a mandata un organism, o organizație sau o asociație să exercite drepturile în numele lor (articolul 68).Section 4 includes the common provisions on enforcement. It first lays down rules on an information-sharing system supporting communications between Digital Services Coordinators, the Commission and the Board (Article 67). It also includes the right of recipients of intermediary services to mandate a body, organisation and association to exercise their rights on their behalf (article 68).
Secțiunea 5 se referă la adoptarea de acte delegate și de acte de punere în aplicare în conformitate cu articolele 290 și, respectiv, 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (articolele 69 și 70).Section 5 relates to the adoption of delegated and implementing acts in accordance with Articles 290 and 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union, respectively (Articles 69 and 70).
În cele din urmă, capitolul V conține dispozițiile finale ale prezentului regulament, care se referă la eliminarea articolelor 12-15 din Directiva privind comerțul electronic, având în vedere că acestea au fost încorporate în regulament (articolul 71), la modificările aduse Directivei 2020/XX/CE (articolul 72), la evaluarea regulamentului (articolul 73) și la intrarea în vigoare și aplicarea acestuia (articolul 74).Finally, Chapter V contains the final provisions of this Regulation, which concern the deletion of Articles 12 to 15 of the e-Commerce Directive given that they have been incorporated in the Regulation (Article 71), amendments to Directive 2020/XX/EC (Article 72), evaluation of the Regulation (Article 73), and its entry into force and application (Article 74).
2020/0361 (COD)2020/0361 (COD)
Propunere deProposal for a
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUIREGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
privind o piață unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale) și de modificare a Directivei 2000/31/CEon a Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC
(Text cu relevanță pentru SEE)(Text with EEA relevance)
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 114 thereof,
având în vedere propunerea Comisiei Europene,Having regard to the proposal from the European Commission,
după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,After transmission of the draft legislative act to the national parliaments,
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European 22 ,Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee 22 ,
având în vedere avizul Comitetului Regiunilor 23 ,Having regard to the opinion of the Committee of the Regions 23 ,
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European 24 ,Having regard to the opinion of the European Data Protection Supervisor 24 ,
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,Acting in accordance with the ordinary legislative procedure,
întrucât:Whereas:
(1)Serviciile societății informaționale și, în special, serviciile intermediare au devenit o parte importantă a economiei Uniunii și a vieții de zi cu zi a cetățenilor Uniunii. La douăzeci de ani de la adoptarea cadrului juridic existent aplicabil acestor servicii prevăzut de Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului 25 , modelele de afaceri și serviciile noi și inovatoare, cum ar fi rețelele sociale și platformele multilaterale online, au permis utilizatorilor comerciali și consumatorilor să disemineze și să acceseze informații și să efectueze tranzacții în moduri inedite. În prezent, majoritatea cetățenilor Uniunii utilizează zilnic aceste servicii. Cu toate acestea, transformarea digitală și utilizarea sporită a acestor servicii au dat naștere și unor noi riscuri și provocări, atât pentru utilizatorii individuali, cât și pentru societate în ansamblul său.(1)Information society services and especially intermediary services have become an important part of the Union’s economy and daily life of Union citizens. Twenty years after the adoption of the existing legal framework applicable to such services laid down in Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council 25 , new and innovative business models and services, such as online social networks and marketplaces, have allowed business users and consumers to impart and access information and engage in transactions in novel ways. A majority of Union citizens now uses those services on a daily basis. However, the digital transformation and increased use of those services has also resulted in new risks and challenges, both for individual users and for society as a whole.
(2)Statele membre adoptă tot mai mult sau au în vedere adoptarea unor legi naționale privind aspectele reglementate de prezentul regulament, prin care impun, de exemplu, furnizorilor de servicii intermediare obligații de diligență. Aceste legislații naționale divergente au un impact negativ asupra pieței interne, care, astfel cum se prevede la articolul 26 din tratat, cuprinde un spațiu fără frontiere interne, în care sunt asigurate libera circulație a mărfurilor și a serviciilor și libertatea de stabilire, dată fiind natura intrinsec transfrontalieră a internetului, care este utilizat în general pentru furnizarea serviciilor respective. Condițiile de furnizare a serviciilor intermediare pe piața internă ar trebui armonizate, astfel încât să se ofere întreprinderilor acces la noi piețe și oportunități de exploatare a beneficiilor pieței interne, iar consumatorilor și altor destinatari ai serviciilor, o gamă mai largă de opțiuni.(2)Member States are increasingly introducing, or are considering introducing, national laws on the matters covered by this Regulation, imposing, in particular, diligence requirements for providers of intermediary services. Those diverging national laws negatively affect the internal market, which, pursuant to Article 26 of the Treaty, comprises an area without internal frontiers in which the free movement of goods and services and freedom of establishment are ensured, taking into account the inherently cross-border nature of the internet, which is generally used to provide those services. The conditions for the provision of intermediary services across the internal market should be harmonised, so as to provide businesses with access to new markets and opportunities to exploit the benefits of the internal market, while allowing consumers and other recipients of the services to have increased choice.
(3)Un comportament responsabil și diligent din partea furnizorilor de servicii intermediare este esențial pentru un mediu online sigur, previzibil și de încredere și pentru a permite cetățenilor Uniunii și altor persoane să își exercite drepturile fundamentale garantate de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („Carta”), în special libertatea de exprimare și de informare și libertatea de a desfășura o activitate comercială, precum și dreptul la nediscriminare.(3)Responsible and diligent behaviour by providers of intermediary services is essential for a safe, predictable and trusted online environment and for allowing Union citizens and other persons to exercise their fundamental rights guaranteed in the Charter of Fundamental Rights of the European Union (‘Charter’), in particular the freedom of expression and information and the freedom to conduct a business, and the right to non-discrimination.
(4)Prin urmare, pentru a proteja și a îmbunătăți funcționarea pieței interne, ar trebui stabilit un set specific de norme obligatorii uniforme, eficace și proporționale la nivelul Uniunii. Prezentul regulament creează condiții favorabile pentru apariția și dezvoltarea serviciilor digitale inovatoare pe piața internă. Este necesar să existe, la nivelul Uniunii, o apropiere a măsurilor normative adoptate la nivel național cu privire la obligațiile impuse furnizorilor de servicii intermediare, astfel încât să se evite și să se pună capăt fragmentării pieței interne și să se asigure securitatea juridică, reducând astfel incertitudinea pentru dezvoltatori și favorizând interoperabilitatea. Dacă se aplică cerințe neutre din punct de vedere tehnologic, inovarea nu ar trebui să fie inhibată, ci stimulată.(4)Therefore, in order to safeguard and improve the functioning of the internal market, a targeted set of uniform, effective and proportionate mandatory rules should be established at Union level. This Regulation provides the conditions for innovative digital services to emerge and to scale up in the internal market. The approximation of national regulatory measures at Union level concerning the requirements for providers of intermediary services is necessary in order to avoid and put an end to fragmentation of the internal market and to ensure legal certainty, thus reducing uncertainty for developers and fostering interoperability. By using requirements that are technology neutral, innovation should not be hampered but instead be stimulated.
(5)Prezentul regulament ar trebui să se aplice furnizorilor anumitor servicii ale societății informaționale, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului 26 , adică oricărui serviciu furnizat în mod normal în schimbul unei remunerații, la distanță, prin mijloace electronice și la cererea individuală a unui destinatar. În mod specific, prezentul regulament ar trebui să se aplice furnizorilor de servicii intermediare, în special serviciilor intermediare care constau în servicii cunoscute sub denumirea de „simplă transmitere”, „stocare în cache” și „găzduire”, având în vedere că creșterea exponențială a utilizării acestor servicii, în principal în scopuri legitime și benefice pentru societate, indiferent de forma lor, a consolidat, de asemenea, rolul acestora în intermedierea și răspândirea de informații și activități ilegale sau dăunătoare.(5)This Regulation should apply to providers of certain information society services as defined in Directive (EU) 2015/1535 of the European Parliament and of the Council 26 , that is, any service normally provided for remuneration, at a distance, by electronic means and at the individual request of a recipient. Specifically, this Regulation should apply to providers of intermediary services, and in particular intermediary services consisting of services known as ‘mere conduit’, ‘caching’ and ‘hosting’ services, given that the exponential growth of the use made of those services, mainly for legitimate and socially beneficial purposes of all kinds, has also increased their role in the intermediation and spread of unlawful or otherwise harmful information and activities.
(6)În practică, anumiți furnizori de servicii intermediare intermediază servicii care pot sau nu să fie furnizate prin mijloace electronice, cum ar fi serviciile informatice la distanță, serviciile de transport, cazare sau livrare. Prezentul regulament ar trebui să se aplice exclusiv serviciilor intermediare și nu ar trebui să aducă atingere cerințelor prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern cu privire la produsele sau serviciile intermediate prin serviciile intermediare, inclusiv în situațiile în care serviciul intermediar constituie o parte integrantă a altui serviciu care nu este un serviciu intermediar, astfel cum se specifică în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.(6)In practice, certain providers of intermediary services intermediate in relation to services that may or may not be provided by electronic means, such as remote information technology services, transport, accommodation or delivery services. This Regulation should apply only to intermediary services and not affect requirements set out in Union or national law relating to products or services intermediated through intermediary services, including in situations where the intermediary service constitutes an integral part of another service which is not an intermediary service as specified in the case law of the Court of Justice of the European Union.
(7)Pentru a asigura eficacitatea normelor prevăzute în prezentul regulament și condiții de concurență echitabile în cadrul pieței interne, prezentele norme ar trebui să se aplice furnizorilor de servicii intermediare indiferent de locul lor de stabilire sau de reședință, în măsura în care aceștia furnizează servicii în Uniune, cu condiția să se demonstreze o legătură substanțială cu Uniunea.(7)In order to ensure the effectiveness of the rules laid down in this Regulation and a level playing field within the internal market, those rules should apply to providers of intermediary services irrespective of their place of establishment or residence, in so far as they provide services in the Union, as evidenced by a substantial connection to the Union.
(8)Ar trebui să se considere că există o astfel de legătură substanțială cu Uniunea atunci când furnizorul de servicii are un sediu în Uniune sau, dacă nu are un sediu în Uniune, are un număr semnificativ de utilizatori în unul sau mai multe state membre ori își direcționează activitățile spre unul sau mai multe state membre. Direcționarea activităților spre unul sau mai multe state membre poate fi determinată pe baza tuturor circumstanțelor relevante, inclusiv a unor factori precum utilizarea unei limbi sau a unei monede utilizate în general în statul membru respectiv, posibilitatea de a comanda produse sau servicii sau utilizarea unui domeniu național de prim nivel. Direcționarea activităților spre un stat membru ar putea, de asemenea, să fie dedusă din disponibilitatea unei aplicații în magazinul de aplicații național relevant, din furnizarea de publicitate sau publicitate locală în limba utilizată în statul membru respectiv sau din gestionarea relațiilor cu clienții, de exemplu prin furnizarea de servicii de asistență pentru clienți în limba utilizată în general în statul membru respectiv. De asemenea, ar trebui să se prezume existența unei legături substanțiale în cazul în care un furnizor de servicii își direcționează activitățile spre unul sau mai multe state membre, astfel cum se prevede la articolul 17 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului 27 . Pe de altă parte, simpla accesibilitate tehnică a unui site internet din Uniune nu poate fi considerată, exclusiv din acest motiv, ca dovadă a existenței unei legături substanțiale cu Uniunea.(8)Such a substantial connection to the Union should be considered to exist where the service provider has an establishment in the Union or, in its absence, on the basis of the existence of a significant number of users in one or more Member States, or the targeting of activities towards one or more Member States. The targeting of activities towards one or more Member States can be determined on the basis of all relevant circumstances, including factors such as the use of a language or a currency generally used in that Member State, or the possibility of ordering products or services, or using a national top level domain. The targeting of activities towards a Member State could also be derived from the availability of an application in the relevant national application store, from the provision of local advertising or advertising in the language used in that Member State, or from the handling of customer relations such as by providing customer service in the language generally used in that Member State. A substantial connection should also be assumed where a service provider directs its activities to one or more Member State as set out in Article 17(1)(c) of Regulation (EU) 1215/2012 of the European Parliament and of the Council 27 . On the other hand, mere technical accessibility of a website from the Union cannot, on that ground alone, be considered as establishing a substantial connection to the Union.
(9)Fără a aduce atingere aplicării lor, prezentul regulament ar trebui să completeze normele care rezultă din alte acte ale dreptului Uniunii care reglementează anumite aspecte ale furnizării de servicii intermediare, în special din Directiva 2000/31/CE, cu excepția modificărilor introduse prin prezentul regulament, Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului, astfel cum a fost modificată 28 , și din Regulamentul (UE).../... al Parlamentului European și al Consiliului 29 – propunere de regulament privind conținutul cu caracter terorist online. Prin urmare, prezentul regulament nu aduce atingere acestor alte acte, care trebuie considerate lex specialis în raport cu cadrul general aplicabil prevăzut în prezentul regulament. Cu toate acestea, normele din prezentul regulament se aplică în ceea ce privește aspectele care nu sunt abordate sau nu sunt pe deplin abordate de aceste alte acte, precum și aspectele cu privire la care aceste alte acte lasă statelor membre posibilitatea de a adopta anumite măsuri la nivel național.(9)This Regulation should complement, yet not affect the application of rules resulting from other acts of Union law regulating certain aspects of the provision of intermediary services, in particular Directive 2000/31/EC, with the exception of those changes introduced by this Regulation, Directive 2010/13/EU of the European Parliament and of the Council as amended, 28 and Regulation (EU) …/.. of the European Parliament and of the Council 29 – proposed Terrorist Content Online Regulation. Therefore, this Regulation leaves those other acts, which are to be considered lex specialis in relation to the generally applicable framework set out in this Regulation, unaffected. However, the rules of this Regulation apply in respect of issues that are not or not fully addressed by those other acts as well as issues on which those other acts leave Member States the possibility of adopting certain measures at national level.
(10)Din rațiuni de claritate, ar trebui subliniat, de asemenea, faptul că prezentul regulament nu aduce atingere Regulamentului (UE) 2019/1148 al Parlamentului European și al Consiliului 30 și Regulamentului (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului 31 , Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului 32 și Regulamentului [.../...] privind derogarea temporară de la anumite dispoziții ale Directivei 2002/58/CE 33 , precum și legislației Uniunii în materie de protecție a consumatorilor, în special Directivei 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului 34 , Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului 35 și Directivei 93/13/CEE a Parlamentului European și a Consiliului 36 , astfel cum a fost modificată de Directiva (UE) 2019/2161 a Parlamentului European și a Consiliului 37 , și legislației Uniunii în materie de protecție a datelor cu caracter personal, în special Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și a Consiliului 38 . Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este reglementată exclusiv de normele dreptului Uniunii în materie, în special de Regulamentul (UE) 2016/679 și de Directiva 2002/58/CE. Prezentul regulament nu aduce atingere nici normelor dreptului Uniunii privind condițiile de muncă.(10)For reasons of clarity, it should also be specified that this Regulation is without prejudice to Regulation (EU) 2019/1148 of the European Parliament and of the Council 30 and Regulation (EU) 2019/1150 of the European Parliament and of the Council, 31 , Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council 32 and Regulation […/…] on temporary derogation from certain provisions of Directive 2002/58/EC 33 as well as Union law on consumer protection, in particular Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council 34 , Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council 35 and Directive 93/13/EEC of the European Parliament and of the Council 36 , as amended by Directive (EU) 2019/2161 of the European Parliament and of the Council 37 , and on the protection of personal data, in particular Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council. 38 The protection of individuals with regard to the processing of personal data is solely governed by the rules of Union law on that subject, in particular Regulation (EU) 2016/679 and Directive 2002/58/EC. This Regulation is also without prejudice to the rules of Union law on working conditions.
(11)Ar trebui clarificat faptul că prezentul regulament nu aduce atingere normelor din dreptul Uniunii referitoare la dreptul de autor și drepturile conexe, care stabilesc norme și proceduri specifice, care ar trebui să rămână neschimbate.(11)It should be clarified that this Regulation is without prejudice to the rules of Union law on copyright and related rights, which establish specific rules and procedures that should remain unaffected.
(12)Pentru a atinge obiectivul asigurării unui mediu online sigur, previzibil și de încredere, în sensul prezentului regulament, conceptul de „conținut ilegal” ar trebui să fie definit în sens larg și să acopere și informațiile referitoare la conținutul, produsele, serviciile și activitățile ilegale. Mai exact, acest concept ar trebui înțeles ca referindu-se la informațiile, indiferent de forma lor, care, în temeiul legislației aplicabile, sunt fie ele însele ilegale, cum ar fi discursurile ilegale de incitare la ură sau conținutul cu caracter terorist și conținutul discriminatoriu ilegal, fie se referă la activități ilegale, cum ar fi partajarea de imagini care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor, partajarea ilegală neconsensuală de imagini private, urmărirea în mediul online, vânzarea de produse neconforme sau contrafăcute, utilizarea neautorizată a materialelor protejate prin drepturi de autor sau activitățile care implică încălcări ale legislației privind protecția consumatorilor. În această privință, este irelevant dacă ilegalitatea informațiilor sau a activității este stabilită în baza dreptului Uniunii sau a unei legi naționale conforme cu dreptul Uniunii și care este natura exactă sau obiectul legislației în cauză.(12)In order to achieve the objective of ensuring a safe, predictable and trusted online environment, for the purpose of this Regulation the concept of “illegal content” should be defined broadly and also covers information relating to illegal content, products, services and activities. In particular, that concept should be understood to refer to information, irrespective of its form, that under the applicable law is either itself illegal, such as illegal hate speech or terrorist content and unlawful discriminatory content, or that relates to activities that are illegal, such as the sharing of images depicting child sexual abuse, unlawful non-consensual sharing of private images, online stalking, the sale of non-compliant or counterfeit products, the non-authorised use of copyright protected material or activities involving infringements of consumer protection law. In this regard, it is immaterial whether the illegality of the information or activity results from Union law or from national law that is consistent with Union law and what the precise nature or subject matter is of the law in question.
(13)Având în vedere caracteristicile specifice ale serviciilor în cauză și necesitatea corespunzătoare de a impune furnizorilor acestora anumite obligații specifice, este necesar să se distingă, în cadrul categoriei mai largi a furnizorilor de servicii de găzduire, astfel cum este definită în prezentul regulament, subcategoria platformelor online. Platformele online, cum ar fi rețelele sociale sau platformele multilaterale online, ar trebui să fie definite ca furnizori de servicii de găzduire care nu numai că stochează informațiile furnizate de destinatarii serviciului la cererea acestora, ci și diseminează aceste informații publicului, din nou la cererea acestora. Cu toate acestea, pentru a se evita impunerea unor obligații prea generale, furnizorii de servicii de găzduire nu ar trebui să fie considerați platforme online în cazul în care diseminarea către public este doar o caracteristică minoră și pur auxiliară a unui alt serviciu și această caracteristică nu poate fi utilizată, din motive tehnice obiective, independent de acest alt serviciu principal, iar integrarea acestei caracteristici nu este un mijloc de a se sustrage normelor prezentului regulament aplicabile platformelor online. De exemplu, secțiunea de comentarii a unui ziar online ar putea constitui o astfel de caracteristică, în condițiile în care este evident că este auxiliară serviciului principal, care constă în publicarea de știri sub responsabilitatea editorială a editorului.(13)Considering the particular characteristics of the services concerned and the corresponding need to make the providers thereof subject to certain specific obligations, it is necessary to distinguish, within the broader category of providers of hosting services as defined in this Regulation, the subcategory of online platforms. Online platforms, such as social networks or online marketplaces, should be defined as providers of hosting services that not only store information provided by the recipients of the service at their request, but that also disseminate that information to the public, again at their request. However, in order to avoid imposing overly broad obligations, providers of hosting services should not be considered as online platforms where the dissemination to the public is merely a minor and purely ancillary feature of another service and that feature cannot, for objective technical reasons, be used without that other, principal service, and the integration of that feature is not a means to circumvent the applicability of the rules of this Regulation applicable to online platforms. For example, the comments section in an online newspaper could constitute such a feature, where it is clear that it is ancillary to the main service represented by the publication of news under the editorial responsibility of the publisher.
(14)Conceptul de „diseminare către public”, astfel cum este utilizat în prezentul regulament, ar trebui să implice punerea de informații la dispoziția unui număr potențial nelimitat de persoane, adică luarea de măsuri astfel încât informațiile să fie ușor accesibile de către utilizatori în general, fără o intervenție suplimentară din partea destinatarului serviciului care furnizează informațiile, indiferent dacă persoanele respective au efectiv acces la informațiile în cauză. Simpla posibilitate de a crea grupuri de utilizatori ai unui anumit serviciu nu ar trebui, în sine, înțeleasă în sensul că informațiile diseminate în acest mod nu sunt diseminate publicului. Cu toate acestea, conceptul ar trebui să excludă diseminarea de informații în grupuri închise care constau dintr-un număr finit de persoane prestabilite. Serviciile de comunicații interpersonale, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului 39 , cum ar fi e-mailurile sau serviciile de mesagerie privată, nu intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament. Informațiile ar trebui considerate ca fiind diseminate publicului în sensul prezentului regulament numai în cazul în care acest lucru are loc la cererea directă a destinatarului serviciului care a furnizat informațiile.(14)The concept of ‘dissemination to the public’, as used in this Regulation, should entail the making available of information to a potentially unlimited number of persons, that is, making the information easily accessible to users in general without further action by the recipient of the service providing the information being required, irrespective of whether those persons actually access the information in question. The mere possibility to create groups of users of a given service should not, in itself, be understood to mean that the information disseminated in that manner is not disseminated to the public. However, the concept should exclude dissemination of information within closed groups consisting of a finite number of pre-determined persons. Interpersonal communication services, as defined in Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council, 39 such as emails or private messaging services, fall outside the scope of this Regulation. Information should be considered disseminated to the public within the meaning of this Regulation only where that occurs upon the direct request by the recipient of the service that provided the information.
(15)În cazul în care unele dintre serviciile furnizate de un furnizor intră sub incidența prezentului regulament, în timp ce altele, nu sau în cazul în care serviciile furnizate de un furnizor sunt vizate în secțiuni diferite ale prezentului regulament, dispozițiile relevante din prezentul regulament ar trebui să se aplice numai cu privire la serviciile respective care intră în domeniul lor de aplicare.(15)Where some of the services provided by a provider are covered by this Regulation whilst others are not, or where the services provided by a provider are covered by different sections of this Regulation, the relevant provisions of this Regulation should apply only in respect of those services that fall within their scope.
(16)Securitatea juridică oferită de cadrul orizontal ce prevede exonerarea condiționată de răspundere a furnizorilor de servicii intermediare, prevăzută în Directiva 2000/31/CE, a permis apariția și dezvoltarea multor servicii noi pe piața internă. Prin urmare, acest cadru ar trebui menținut. Cu toate acestea, având în vedere divergențele apărute în contextul transpunerii și al aplicării normelor relevante la nivel național și din motive de claritate și coerență, cadrul respectiv ar trebui încorporat în prezentul regulament. De asemenea, este necesar să se clarifice anumite elemente ale cadrului respectiv în lumina jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene.(16)The legal certainty provided by the horizontal framework of conditional exemptions from liability for providers of intermediary services, laid down in Directive 2000/31/EC, has allowed many novel services to emerge and scale-up across the internal market. That framework should therefore be preserved. However, in view of the divergences when transposing and applying the relevant rules at national level, and for reasons of clarity and coherence, that framework should be incorporated in this Regulation. It is also necessary to clarify certain elements of that framework, having regard to case law of the Court of Justice of the European Union.
(17)Normele relevante din capitolul II ar trebui să stabilească numai în ce situație furnizorul de servicii intermediare în cauză nu poate fi considerat răspunzător pentru conținutul ilegal furnizat de destinatarii serviciului. Aceste norme nu ar trebui înțelese ca oferind o bază pozitivă pentru identificarea situațiilor în care un furnizor poate fi considerat răspunzător, lucru care trebuie stabilit în baza normelor aplicabile din dreptul Uniunii sau din dreptul intern. În plus, exonerările de răspundere prevăzute în prezentul regulament ar trebui să se aplice oricărui tip de răspundere, legat de orice tip de conținut ilegal, indiferent de obiectul sau de natura exactă a acestor legi.(17)The relevant rules of Chapter II should only establish when the provider of intermediary services concerned cannot be held liable in relation to illegal content provided by the recipients of the service. Those rules should not be understood to provide a positive basis for establishing when a provider can be held liable, which is for the applicable rules of Union or national law to determine. Furthermore, the exemptions from liability established in this Regulation should apply in respect of any type of liability as regards any type of illegal content, irrespective of the precise subject matter or nature of those laws.
(18)Exonerările de răspundere prevăzute în prezentul regulament nu ar trebui să se aplice în cazul în care, în loc să se limiteze la furnizarea neutră a serviciilor, prin simpla prelucrare tehnică și automată a informațiilor furnizate de destinatarul serviciului, furnizorul de servicii intermediare joacă un rol activ în acest proces, de așa natură încât acesta îi permite să ia cunoștință de conținutul informațiilor respective sau să le controleze. În consecință, exonerările respective nu ar trebui să se aplice în ceea ce privește răspunderea cu privire la informațiile furnizate nu de destinatarul serviciului, ci chiar de furnizorul de servicii intermediare, inclusiv în situația în care informațiile au fost redactate sub responsabilitatea editorială a furnizorului respectiv.(18)The exemptions from liability established in this Regulation should not apply where, instead of confining itself to providing the services neutrally, by a merely technical and automatic processing of the information provided by the recipient of the service, the provider of intermediary services plays an active role of such a kind as to give it knowledge of, or control over, that information. Those exemptions should accordingly not be available in respect of liability relating to information provided not by the recipient of the service but by the provider of intermediary service itself, including where the information has been developed under the editorial responsibility of that provider.
(19)Având în vedere natura diferită a activităților de „simplă transmitere”, de „stocare în cache” și de „găzduire”, precum și situația și capacitățile diferite ale furnizorilor de servicii în cauză, este necesar să se aplice acestor activități norme distincte, în măsura în care, în temeiul prezentului regulament, acestea fac obiectul unor cerințe și condiții diferite, iar domeniul lor de aplicare diferă, potrivit interpretării Curții de Justiție a Uniunii Europene.(19)In view of the different nature of the activities of ‘mere conduit’, ‘caching’ and ‘hosting’ and the different position and abilities of the providers of the services in question, it is necessary to distinguish the rules applicable to those activities, in so far as under this Regulation they are subject to different requirements and conditions and their scope differs, as interpreted by the Court of Justice of the European Union.
(20)Un furnizor de servicii intermediare care colaborează în mod deliberat cu un destinatar al serviciilor pentru a desfășura activități ilegale nu furnizează servicii în mod neutru și, prin urmare, nu ar trebui să poată beneficia de exonerările de răspundere prevăzute în prezentul regulament.(20)A provider of intermediary services that deliberately collaborates with a recipient of the services in order to undertake illegal activities does not provide its service neutrally and should therefore not be able to benefit from the exemptions from liability provided for in this Regulation.
(21)Un furnizor ar trebui să poată beneficia de exonerările de răspundere pentru serviciile care constau în „simpla transmitere” și „stocarea în cache” în cazul în care nu are nicio legătură cu informațiile transmise. Aceasta înseamnă, printre altele, că furnizorul trebuie să nu modifice informațiile pe care le transmite. Această cerință nu ar trebui însă înțeleasă ca incluzând manipulările cu caracter tehnic care au loc în cursul transmiterii, deoarece acestea nu alterează integritatea informațiilor transmise.(21)A provider should be able to benefit from the exemptions from liability for ‘mere conduit’ and for ‘caching’ services when it is in no way involved with the information transmitted. This requires, among other things, that the provider does not modify the information that it transmits. However, this requirement should not be understood to cover manipulations of a technical nature which take place in the course of the transmission, as such manipulations do not alter the integrity of the information transmitted.
(22)Pentru a beneficia de exonerarea de răspundere pentru serviciile de găzduire, furnizorul ar trebui, din momentul în care ia cunoștință efectiv sau își dă seama de conținutul ilegal, să acționeze prompt pentru a elimina conținutul respectiv sau pentru a bloca accesul la acesta. Eliminarea conținutului sau blocarea accesului la acesta ar trebui să se realizeze cu respectarea principiului libertății de exprimare. Furnizorul poate lua cunoștință sau își poate da seama în mod efectiv de existența unui conținut ilegal în special prin intermediul investigațiilor sale din proprie inițiativă sau al notificărilor care i-au fost transmise de persoane fizice sau entități în conformitate cu prezentul regulament, în măsura în care respectivele notificări sunt suficient de precise și justificate în mod corespunzător pentru a permite unui operator economic diligent să identifice, să evalueze și, după caz, să ia în mod rezonabil măsuri împotriva conținutului presupus ilegal.(22)In order to benefit from the exemption from liability for hosting services, the provider should, upon obtaining actual knowledge or awareness of illegal content, act expeditiously to remove or to disable access to that content. The removal or disabling of access should be undertaken in the observance of the principle of freedom of expression. The provider can obtain such actual knowledge or awareness through, in particular, its own-initiative investigations or notices submitted to it by individuals or entities in accordance with this Regulation in so far as those notices are sufficiently precise and adequately substantiated to allow a diligent economic operator to reasonably identify, assess and where appropriate act against the allegedly illegal content.
(23)Pentru a asigura protecția eficace a consumatorilor atunci când efectuează tranzacții comerciale intermediate în mediul online, anumiți furnizori de servicii de găzduire, și anume platformele online care le permit consumatorilor să încheie contracte la distanță cu comercianții, nu ar trebui să poată beneficia de exonerarea de răspundere acordată furnizorilor de servicii de găzduire prevăzută în prezentul regulament în măsura în care respectivele platforme online prezintă informațiile relevante referitoare la tranzacțiile în cauză într-un mod care îi determină pe consumatori să creadă că informațiile respective au fost furnizate de platformele online respective sau de destinatarii serviciului acționând sub autoritatea sau controlul lor și că platformele online respective au cunoștință de informațiile respective sau le controlează, chiar dacă este posibil ca acest lucru să fie fals. În această privință, ar trebui să se stabilească în mod obiectiv, ținându-se seama de toate circumstanțele relevante, dacă este posibil ca, din felul în care sunt prezentate informațiile, un consumator mediu și relativ bine informat să deducă o astfel de concluzie.(23)In order to ensure the effective protection of consumers when engaging in intermediated commercial transactions online, certain providers of hosting services, namely, online platforms that allow consumers to conclude distance contracts with traders, should not be able to benefit from the exemption from liability for hosting service providers established in this Regulation, in so far as those online platforms present the relevant information relating to the transactions at issue in such a way that it leads consumers to believe that the information was provided by those online platforms themselves or by recipients of the service acting under their authority or control, and that those online platforms thus have knowledge of or control over the information, even if that may in reality not be the case. In that regard, is should be determined objectively, on the basis of all relevant circumstances, whether the presentation could lead to such a belief on the side of an average and reasonably well-informed consumer.
(24)Exonerările de răspundere prevăzute în prezentul regulament nu ar trebui să afecteze posibilitatea de a se emite ordine de diferite tipuri împotriva furnizorilor de servicii intermediare, chiar și în cazul în care aceștia îndeplinesc condițiile prevăzute în cadrul exonerărilor respective. Astfel de ordine pot lua, în special, forma unor hotărâri ale instanțelor judecătorești sau decizii ale autorităților administrative prin care se impune încetarea oricărei încălcări sau prevenirea acesteia, inclusiv prin eliminarea conținutului ilegal identificat în ordinele respective emise în conformitate cu dreptul Uniunii, sau blocarea accesului la acest conținut.(24)The exemptions from liability established in this Regulation should not affect the possibility of injunctions of different kinds against providers of intermediary services, even where they meet the conditions set out as part of those exemptions. Such injunctions could, in particular, consist of orders by courts or administrative authorities requiring the termination or prevention of any infringement, including the removal of illegal content specified in such orders, issued in compliance with Union law, or the disabling of access to it.
(25)Pentru a crea securitate juridică și pentru a nu descuraja activitățile de depistare, identificare și combatere a conținutului ilegal pe care furnizorii de servicii intermediare le pot întreprinde în mod voluntar, ar trebui să se clarifice faptul că simplul fapt că furnizorii desfășoară astfel de activități nu înseamnă că aceștia nu sunt eligibili să beneficieze de exonerările de răspundere prevăzute în prezentul regulament, cu condiția ca activitățile respective să fie desfășurate cu bună-credință și cu diligență. În plus, este necesar să se clarifice că simplul fapt că furnizorii respectivi iau măsuri, cu bună-credință, pentru a se conforma obligațiilor impuse în dreptul Uniunii, inclusiv celor prevăzute în prezentul regulament în ceea ce privește punerea în aplicare a condițiilor lor de utilizare, nu ar trebui să însemne că aceștia nu sunt eligibili să beneficieze de respectivele exonerări de răspundere. Prin urmare, orice astfel de activități și măsuri care este posibil să fi fost întreprinse de un anumit furnizor nu ar trebui să fie luate în considerare pentru a se stabili, pe baza lor, dacă furnizorul poate invoca o exonerare de răspundere, în special în ceea ce privește întrebarea dacă furnizorul furnizează serviciul în mod neutru și poate, așadar, să intre sub incidența dispoziției relevante; această regulă nu înseamnă însă că furnizorul poate neapărat invoca o exonerare de răspundere.(25)In order to create legal certainty and not to discourage activities aimed at detecting, identifying and acting against illegal content that providers of intermediary services may undertake on a voluntary basis, it should be clarified that the mere fact that providers undertake such activities does not lead to the unavailability of the exemptions from liability set out in this Regulation, provided those activities are carried out in good faith and in a diligent manner. In addition, it is appropriate to clarify that the mere fact that those providers take measures, in good faith, to comply with the requirements of Union law, including those set out in this Regulation as regards the implementation of their terms and conditions, should not lead to the unavailability of those exemptions from liability. Therefore, any such activities and measures that a given provider may have taken should not be taken into account when determining whether the provider can rely on an exemption from liability, in particular as regards whether the provider provides its service neutrally and can therefore fall within the scope of the relevant provision, without this rule however implying that the provider can necessarily rely thereon.
(26)Deși normele capitolului II din prezentul regulament se concentrează asupra exonerării de răspundere a furnizorilor de servicii intermediare, trebuie reamintit că, în pofida faptului că acești furnizori au, în general, un rol important, problema conținutului ilegal online și a activităților ilegale online nu ar trebui abordată exclusiv prin concentrarea asupra răspunderii și responsabilităților acestora. Atunci când este posibil, terții afectați de conținutul ilegal transmis sau stocat online ar trebui să încerce să soluționeze conflictele legate de un astfel de conținut fără a implica furnizorii de servicii intermediare în cauză. Destinatarii serviciului ar trebui să fie trași la răspundere, în cazul în care normele aplicabile ale dreptului Uniunii și ale dreptului intern care stabilesc o astfel de răspundere prevăd acest lucru, pentru conținutul ilegal pe care îl furnizează și pe care îl pot disemina prin intermediul serviciilor intermediare. După caz, alți actori, cum ar fi moderatorii de grup din mediile online închise, în special în cazul grupurilor mari, ar trebui, de asemenea, să contribuie la evitarea răspândirii conținutului ilegal online, în conformitate cu legislația aplicabilă. În plus, în cazul în care este necesar să fie implicați furnizorii de servicii ale societății informaționale, inclusiv furnizorii de servicii intermediare, orice solicitare sau ordin cu privire la o astfel de implicare ar trebui, ca regulă generală, să fie adresat actorului care are capacitatea tehnică și operațională de a acționa împotriva unor conținuturi ilegale anume, astfel încât să se prevină și să se reducă la minimum orice posibile efecte negative asupra disponibilității și accesibilității informațiilor care nu sunt conținut ilegal.(26)Whilst the rules in Chapter II of this Regulation concentrate on the exemption from liability of providers of intermediary services, it is important to recall that, despite the generally important role played by those providers, the problem of illegal content and activities online should not be dealt with by solely focusing on their liability and responsibilities. Where possible, third parties affected by illegal content transmitted or stored online should attempt to resolve conflicts relating to such content without involving the providers of intermediary services in question. Recipients of the service should be held liable, where the applicable rules of Union and national law determining such liability so provide, for the illegal content that they provide and may disseminate through intermediary services. Where appropriate, other actors, such as group moderators in closed online environments, in particular in the case of large groups, should also help to avoid the spread of illegal content online, in accordance with the applicable law. Furthermore, where it is necessary to involve information society services providers, including providers of intermediary services, any requests or orders for such involvement should, as a general rule, be directed to the actor that has the technical and operational ability to act against specific items of illegal content, so as to prevent and minimise any possible negative effects for the availability and accessibility of information that is not illegal content.
(27)Începând din anul 2000, au apărut noi tehnologii care îmbunătățesc disponibilitatea, eficiența, viteza, fiabilitatea, capacitatea și securitatea sistemelor de transmitere și stocare a datelor online, ducând la crearea unui ecosistem online tot mai complex. În această privință, ar trebui reamintit faptul că furnizorii de servicii care stabilesc și facilitează arhitectura logică subiacentă și funcționarea corespunzătoare a internetului, inclusiv funcțiile auxiliare tehnice, pot beneficia, la rândul lor, de exonerările de răspundere prevăzute în prezentul regulament, în măsura în care serviciile lor se încadrează în categoria „simplă transmitere”, „stocare în cache” sau servicii de găzduire. Astfel de servicii includ, după caz, rețelele locale cu acces pe suport radio, servicii ale sistemului de nume de domenii (DNS), registrele de nume de domenii Top­level, autoritățile de certificare care eliberează certificate digitale sau rețelele de furnizare de conținut care permit sau îmbunătățesc funcțiile altor furnizori de servicii intermediare. De asemenea, serviciile utilizate pentru comunicații și mijloacele tehnice de furnizare a acestora au evoluat, la rândul lor, în mod semnificativ, ducând la apariția unor servicii online precum serviciile de telefonie VOIP, serviciile de mesagerie și serviciile de e-mail accesate de pe web, în cazul cărora comunicarea este realizată prin intermediul unui serviciu de acces la internet. Și aceste servicii pot beneficia de exonerările de răspundere, în măsura în care se încadrează în categoria „simplă transmitere”, „stocare în cache” sau serviciu de găzduire.(27)Since 2000, new technologies have emerged that improve the availability, efficiency, speed, reliability, capacity and security of systems for the transmission and storage of data online, leading to an increasingly complex online ecosystem. In this regard, it should be recalled that providers of services establishing and facilitating the underlying logical architecture and proper functioning of the internet, including technical auxiliary functions, can also benefit from the exemptions from liability set out in this Regulation, to the extent that their services qualify as ‘mere conduits’, ‘caching’ or hosting services. Such services include, as the case may be, wireless local area networks, domain name system (DNS) services, top–level domain name registries, certificate authorities that issue digital certificates, or content delivery networks, that enable or improve the functions of other providers of intermediary services. Likewise, services used for communications purposes, and the technical means of their delivery, have also evolved considerably, giving rise to online services such as Voice over IP, messaging services and web-based e-mail services, where the communication is delivered via an internet access service. Those services, too, can benefit from the exemptions from liability, to the extent that they qualify as ‘mere conduit’, ‘caching’ or hosting service.
(28)Furnizorii de servicii intermediare nu ar trebui să facă obiectul unei obligații de monitorizare în ceea ce privește obligațiile cu caracter general. Acest lucru nu privește obligațiile de monitorizare într-un caz specific și, în special, nu afectează ordinele emise de autoritățile naționale în temeiul legislației naționale, în conformitate cu condițiile stabilite în prezentul regulament. Nicio dispoziție a prezentului regulament nu ar trebui interpretată ca impunând o obligație generală de monitorizare sau o obligație de cercetare activă a faptelor sau o obligație generală a furnizorilor de a lua măsuri proactive în privința conținutului ilegal.(28)Providers of intermediary services should not be subject to a monitoring obligation with respect to obligations of a general nature. This does not concern monitoring obligations in a specific case and, in particular, does not affect orders by national authorities in accordance with national legislation, in accordance with the conditions established in this Regulation. Nothing in this Regulation should be construed as an imposition of a general monitoring obligation or active fact-finding obligation, or as a general obligation for providers to take proactive measures to relation to illegal content.
(29)În funcție de sistemul juridic al fiecărui stat membru și de domeniul de drept în cauză, autoritățile judiciare sau administrative naționale pot dispune ca furnizorii de servicii intermediare să acționeze împotriva anumitor elemente specifice de conținut ilegal sau să furnizeze anumite informații specifice. Actele legislative naționale pe baza cărora sunt emise astfel de ordine diferă considerabil, iar ordinele sunt emise din ce în ce mai mult în situații transfrontaliere. Pentru a se asigura faptul că aceste ordine pot fi respectate în mod eficace și eficient, astfel încât autoritățile publice în cauză să își poată îndeplini sarcinile, iar furnizorii să nu fie supuși vreunei sarcini disproporționate, fără a afecta în mod nejustificat drepturile și interesele legitime ale terților, este necesar să se stabilească anumite condiții pe care ar trebui să le îndeplinească aceste ordine, precum și anumite cerințe complementare referitoare la prelucrarea acestor ordine.(29)Depending on the legal system of each Member State and the field of law at issue, national judicial or administrative authorities may order providers of intermediary services to act against certain specific items of illegal content or to provide certain specific items of information. The national laws on the basis of which such orders are issued differ considerably and the orders are increasingly addressed in cross-border situations. In order to ensure that those orders can be complied with in an effective and efficient manner, so that the public authorities concerned can carry out their tasks and the providers are not subject to any disproportionate burdens, without unduly affecting the rights and legitimate interests of any third parties, it is necessary to set certain conditions that those orders should meet and certain complementary requirements relating to the processing of those orders.
(30)Ordinele de a acționa împotriva conținutului ilegal sau de a furniza informații ar trebui emise în conformitate cu dreptul Uniunii, în special cu Regulamentul (UE) 2016/679, și cu interzicerea obligațiilor generale de monitorizare a informațiilor sau de căutare activă a faptelor sau circumstanțelor care indică activități ilegale prevăzute în prezentul regulament. Condițiile și cerințele prevăzute în prezentul regulament care se aplică ordinelor de a acționa împotriva conținutului ilegal nu aduc atingere altor acte ale Uniunii care prevăd sisteme similare de acțiune împotriva anumitor tipuri de conținut ilegal, cum ar fi Regulamentul (UE) …/… [Propunere de regulament privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist] sau Regulamentul (UE) 2017/2394, care conferă autorităților statelor membre însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului competențe specifice pentru a dispune furnizarea de informații, iar condițiile și cerințele care se aplică ordinelor de furnizare de informații nu aduc atingere altor acte ale Uniunii care prevăd norme relevante similare pentru sectoare specifice. Aceste condiții și cerințe nu ar trebui să aducă atingere normelor privind conservarea și păstrarea prevăzute de legislația națională aplicabilă, în conformitate cu dreptul Uniunii, și nici cererilor de confidențialitate ale autorităților de aplicare a legii legate de nedivulgarea informațiilor.(30)Orders to act against illegal content or to provide information should be issued in compliance with Union law, in particular Regulation (EU) 2016/679 and the prohibition of general obligations to monitor information or to actively seek facts or circumstances indicating illegal activity laid down in this Regulation. The conditions and requirements laid down in this Regulation which apply to orders to act against illegal content are without prejudice to other Union acts providing for similar systems for acting against specific types of illegal content, such as Regulation (EU) …/…. [proposed Regulation addressing the dissemination of terrorist content online], or Regulation (EU) 2017/2394 that confers specific powers to order the provision of information on Member State consumer law enforcement authorities, whilst the conditions and requirements that apply to orders to provide information are without prejudice to other Union acts providing for similar relevant rules for specific sectors. Those conditions and requirements should be without prejudice to retention and preservation rules under applicable national law, in conformity with Union law and confidentiality requests by law enforcement authorities related to the non-disclosure of information.
(31)Domeniul de aplicare teritorială al acestor ordine de a acționa împotriva conținutului ilegal ar trebui să fie stabilit în mod clar pe baza legislației Uniunii sau a legislației naționale aplicabile care permite emiterea ordinului și nu ar trebui să depășească ceea ce este strict necesar pentru atingerea obiectivelor sale. În această privință, autoritatea judiciară sau administrativă națională care emite ordinul ar trebui să pună în balanță obiectivul urmărit de ordin, în conformitate cu temeiul juridic care permite emiterea sa, și drepturile și interesele legitime ale tuturor terților care pot fi afectați de ordin, în special drepturile lor fundamentale prevăzute de cartă. În plus, în cazul în care ordinul referitor la informațiile specifice poate avea efecte în afara teritoriului statului membru al autorității în cauză, autoritatea ar trebui să evalueze dacă este probabil ca informațiile în cauză să constituie conținut ilegal în alte state membre vizate și, în cazurile relevante, să țină seama de normele relevante ale dreptului Uniunii sau ale dreptului internațional și de interesele curtoaziei internaționale.(31)The territorial scope of such orders to act against illegal content should be clearly set out on the basis of the applicable Union or national law enabling the issuance of the order and should not exceed what is strictly necessary to achieve its objectives. In that regard, the national judicial or administrative authority issuing the order should balance the objective that the order seeks to achieve, in accordance with the legal basis enabling its issuance, with the rights and legitimate interests of all third parties that may be affected by the order, in particular their fundamental rights under the Charter. In addition, where the order referring to the specific information may have effects beyond the territory of the Member State of the authority concerned, the authority should assess whether the information at issue is likely to constitute illegal content in other Member States concerned and, where relevant, take account of the relevant rules of Union law or international law and the interests of international comity.
(32)Ordinele de furnizare a informațiilor reglementate de prezentul regulament se referă la furnizarea de informații specifice cu privire la destinatari individuali ai serviciului intermediar în cauză care sunt identificați în ordinele respective în scopul stabilirii conformității destinatarilor serviciilor cu normele Uniunii sau cu normele naționale aplicabile. Prin urmare, ordinele referitoare la informații privind un grup de destinatari ai serviciului care nu sunt identificați în mod specific, inclusiv ordinele de furnizare de informații agregate necesare în scopuri statistice sau în scopul elaborării de politici bazate pe date concrete, nu ar trebui să fie afectate de normele prezentului regulament privind furnizarea de informații.(32)The orders to provide information regulated by this Regulation concern the production of specific information about individual recipients of the intermediary service concerned who are identified in those orders for the purposes of determining compliance by the recipients of the services with applicable Union or national rules. Therefore, orders about information on a group of recipients of the service who are not specifically identified, including orders to provide aggregate information required for statistical purposes or evidence-based policy-making, should remain unaffected by the rules of this Regulation on the provision of information.
(33)Ordinele de a acționa împotriva conținutului ilegal și de a furniza informații fac obiectul normelor care garantează competența statului membru în care este stabilit furnizorul de servicii căruia îi este adresat ordinul și care prevăd derogările posibile de la această competență în anumite cazuri, enunțate la articolul 3 din Directiva 2000/31/CE, numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul respectiv. Dat fiind că ordinele în cauză se referă la elemente specifice de conținut ilegal și, respectiv, la anumite informații ilegale, atunci când sunt adresate unor furnizori de servicii intermediare stabiliți în alt stat membru, ordinele în cauză nu restrâng, în principiu, libertatea acestor furnizori de a presta servicii transfrontaliere. Prin urmare, normele prevăzute la articolul 3 din Directiva 2000/31/CE, inclusiv cele privind necesitatea de a justifica măsurile de derogare de la competența statului membru în care este stabilit furnizorul de servicii din anumite motive specificate și privind notificarea unor astfel de măsuri, nu se aplică în ceea ce privește ordinele respective.(33)Orders to act against illegal content and to provide information are subject to the rules safeguarding the competence of the Member State where the service provider addressed is established and laying down possible derogations from that competence in certain cases, set out in Article 3 of Directive 2000/31/EC, only if the conditions of that Article are met. Given that the orders in question relate to specific items of illegal content and information, respectively, where they are addressed to providers of intermediary services established in another Member State, they do not in principle restrict those providers’ freedom to provide their services across borders. Therefore, the rules set out in Article 3 of Directive 2000/31/EC, including those regarding the need to justify measures derogating from the competence of the Member State where the service provider is established on certain specified grounds and regarding the notification of such measures, do not apply in respect of those orders.
(34)Pentru a atinge obiectivele prezentului regulament și, în special, pentru a îmbunătăți funcționarea pieței interne și a asigura un mediu online sigur și transparent, este necesar să se stabilească un set clar și echilibrat de obligații armonizate privind diligența pentru furnizorii de servicii intermediare. Aceste obligații ar trebui să vizeze, în special, garantarea diferitelor obiective de politică publică, cum ar fi siguranța și încrederea destinatarilor serviciului, inclusiv a minorilor și a utilizatorilor vulnerabili, protejarea drepturilor fundamentale relevante consacrate în cartă, asigurarea unei răspunderi semnificative a furnizorilor respectivi și capacitarea destinatarilor și a altor părți afectate, facilitând în același timp supravegherea necesară de către autoritățile competente.(34)In order to achieve the objectives of this Regulation, and in particular to improve the functioning of the internal market and ensure a safe and transparent online environment, it is necessary to establish a clear and balanced set of harmonised due diligence obligations for providers of intermediary services. Those obligations should aim in particular to guarantee different public policy objectives such as the safety and trust of the recipients of the service, including minors and vulnerable users, protect the relevant fundamental rights enshrined in the Charter, to ensure meaningful accountability of those providers and to empower recipients and other affected parties, whilst facilitating the necessary oversight by competent authorities.
(35)În această privință, este important ca obligațiile de diligență să fie adaptate tipului și naturii serviciului intermediar în cauză. Prin urmare, prezentul regulament stabilește obligații de bază aplicabile tuturor furnizorilor de servicii intermediare, precum și obligații suplimentare pentru furnizorii de servicii de găzduire și, mai precis, pentru platformele online și platformele online foarte mari. În măsura în care este posibil ca furnizorii de servicii intermediare să se încadreze în aceste categorii diferite, având în vedere natura serviciilor lor și dimensiunea lor, furnizorii de servicii intermediare ar trebui să respecte toate obligațiile corespunzătoare prevăzute de prezentul regulament. Aceste obligații armonizate privind diligența, care ar trebui să fie rezonabile și nearbitrare, sunt necesare pentru a răspunde preocupărilor de politică publică identificate, cum ar fi protejarea intereselor legitime ale destinatarilor serviciului, abordarea practicilor ilegale și protejarea drepturilor fundamentale în mediul online.(35)In that regard, it is important that the due diligence obligations are adapted to the type and nature of the intermediary service concerned. This Regulation therefore sets out basic obligations applicable to all providers of intermediary services, as well as additional obligations for providers of hosting services and, more specifically, online platforms and very large online platforms. To the extent that providers of intermediary services may fall within those different categories in view of the nature of their services and their size, they should comply with all of the corresponding obligations of this Regulation. Those harmonised due diligence obligations, which should be reasonable and non-arbitrary, are needed to achieve the identified public policy concerns, such as safeguarding the legitimate interests of the recipients of the service, addressing illegal practices and protecting fundamental rights online.
(36)Pentru a facilita o comunicare fără sincope și eficientă cu privire la chestiunile reglementate de prezentul regulament, furnizorilor de servicii intermediare ar trebui să li se impună obligația de a înființa un punct de contact unic și de a publica informațiile relevante referitoare la punctul lor de contact, inclusiv limbile care trebuie utilizate în astfel de comunicări. Punctul de contact poate fi utilizat, de asemenea, de către notificatorii de încredere și entitățile profesionale care se află într-o relație specifică cu furnizorul de servicii intermediare. Spre deosebire de reprezentantul legal, punctul de contact ar trebui să servească unor scopuri operaționale și nu ar trebui neapărat să aibă o locație fizică.(36)In order to facilitate smooth and efficient communications relating to matters covered by this Regulation, providers of intermediary services should be required to establish a single point of contact and to publish relevant information relating to their point of contact, including the languages to be used in such communications. The point of contact can also be used by trusted flaggers and by professional entities which are under a specific relationship with the provider of intermediary services. In contrast to the legal representative, the point of contact should serve operational purposes and should not necessarily have to have a physical location .
(37)Furnizorii de servicii intermediare stabiliți într-o țară terță care oferă servicii în Uniune ar trebui să desemneze un reprezentant legal împuternicit în mod suficient în Uniune și să furnizeze informații cu privire la reprezentanții lor legali, astfel încât să se permită supravegherea eficace și, dacă este necesar, asigurarea respectării prezentului regulament în legătură cu furnizorii respectivi. Ar trebui să fie posibil ca reprezentantul legal să aibă și rolul de punct de contact, cu condiția respectării cerințelor relevante ale prezentului regulament.(37)Providers of intermediary services that are established in a third country that offer services in the Union should designate a sufficiently mandated legal representative in the Union and provide information relating to their legal representatives, so as to allow for the effective oversight and, where necessary, enforcement of this Regulation in relation to those providers. It should be possible for the legal representative to also function as point of contact, provided the relevant requirements of this Regulation are complied with.
(38)Deși libertatea de a încheia contracte a furnizorilor de servicii intermediare ar trebui, în principiu, să fie respectată, este oportun să se stabilească anumite norme privind conținutul, aplicarea și asigurarea respectării condițiilor generale de utilizare ale furnizorilor respectivi, în interesul transparenței, al protecției destinatarilor serviciului și al evitării rezultatelor inechitabile sau arbitrare.(38)Whilst the freedom of contract of providers of intermediary services should in principle be respected, it is appropriate to set certain rules on the content, application and enforcement of the terms and conditions of those providers in the interests of transparency, the protection of recipients of the service and the avoidance of unfair or arbitrary outcomes.
(39)Pentru a asigura un nivel adecvat de transparență și răspundere, furnizorii de servicii intermediare ar trebui să prezinte rapoarte anuale, în conformitate cu cerințele armonizate prevăzute în prezentul regulament, cu privire la activitatea de moderare a conținutului pe care o desfășoară, inclusiv cu privire la măsurile luate ca urmare a aplicării și a asigurării respectării condițiilor lor generale de utilizare. Totuși, pentru a se evita sarcinile disproporționate, aceste obligații de raportare în materie de transparență nu ar trebui să se aplice furnizorilor care sunt microîntreprinderi sau întreprinderi mici, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei 40 .(39)To ensure an adequate level of transparency and accountability, providers of intermediary services should annually report, in accordance with the harmonised requirements contained in this Regulation, on the content moderation they engage in, including the measures taken as a result of the application and enforcement of their terms and conditions. However, so as to avoid disproportionate burdens, those transparency reporting obligations should not apply to providers that are micro- or small enterprises as defined in Commission Recommendation 2003/361/EC. 40
(40)Furnizorii de servicii de găzduire joacă un rol deosebit de important în combaterea conținutului ilegal online, deoarece stochează informații furnizate de destinatarii serviciului și la cererea acestora și oferă, de regulă, acces la informațiile respective și altor destinatari, uneori la scară largă. Este important ca toți furnizorii de servicii de găzduire, indiferent de dimensiunea lor, să instituie mecanisme de notificare și de acțiune ușor de utilizat care să faciliteze notificarea către furnizorul de servicii de găzduire în cauză a anumitor informații pe care partea care face notificarea le consideră a fi conținut ilegal („notificarea”), notificare pe baza căreia furnizorul respectiv poate decide dacă este sau nu de acord cu evaluarea respectivă și dacă dorește să elimine sau să blocheze accesul la conținutul respectiv („acțiunea”). Cu condiția ca cerințele privind notificările să fie îndeplinite, ar trebui să fie posibil ca persoanele sau entitățile să poată notifica printr-o singură notificare mai multe elemente specifice de conținut cu privire la care se presupune că este ilegal. Obligația de a institui mecanisme de notificare și de acțiune ar trebui să se aplice, de exemplu, serviciilor de stocare și partajare de fișiere, serviciilor de găzduire de pagini web, serverelor publicitare și serviciilor de tip pastebin (de stocare de text), în măsura în care îndeplinesc condițiile necesare pentru a putea fi considerate furnizori de servicii de găzduire care intră sub incidența prezentului regulament.(40)Providers of hosting services play a particularly important role in tackling illegal content online, as they store information provided by and at the request of the recipients of the service and typically give other recipients access thereto, sometimes on a large scale. It is important that all providers of hosting services, regardless of their size, put in place user-friendly notice and action mechanisms that facilitate the notification of specific items of information that the notifying party considers to be illegal content to the provider of hosting services concerned ('notice'), pursuant to which that provider can decide whether or not it agrees with that assessment and wishes to remove or disable access to that content ('action'). Provided the requirements on notices are met, it should be possible for individuals or entities to notify multiple specific items of allegedly illegal content through a single notice. The obligation to put in place notice and action mechanisms should apply, for instance, to file storage and sharing services, web hosting services, advertising servers and paste bins, in as far as they qualify as providers of hosting services covered by this Regulation.
(41)Normele privind astfel de mecanisme de notificare și de acțiune ar trebui armonizate la nivelul Uniunii, astfel încât să se asigure prelucrarea promptă, diligentă și obiectivă a notificărilor pe baza unor norme care să fie uniforme, transparente și clare și care să prevadă garanții solide pentru protejarea drepturilor și intereselor legitime ale tuturor părților afectate, în special a drepturilor fundamentale garantate de cartă, indiferent de statul membru în care sunt stabilite sau își au reședința părțile respective și de domeniul de drept în cauză. Drepturile fundamentale includ, după caz, dreptul la libertatea de exprimare și de informare, dreptul la respectarea vieții private și de familie, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, dreptul la nediscriminare și dreptul la o cale de atac eficientă pentru destinatarii serviciului, libertatea de a desfășura o activitate comercială, inclusiv libertatea contractuală, a furnizorilor de servicii, precum și dreptul la demnitate umană, drepturile copilului, dreptul la protecția proprietății, inclusiv a proprietății intelectuale, și dreptul la nediscriminare al părților afectate de conținutul ilegal.(41)The rules on such notice and action mechanisms should be harmonised at Union level, so as to provide for the timely, diligent and objective processing of notices on the basis of rules that are uniform, transparent and clear and that provide for robust safeguards to protect the right and legitimate interests of all affected parties, in particular their fundamental rights guaranteed by the Charter, irrespective of the Member State in which those parties are established or reside and of the field of law at issue. The fundamental rights include, as the case may be, the right to freedom of expression and information, the right to respect for private and family life, the right to protection of personal data, the right to non-discrimination and the right to an effective remedy of the recipients of the service; the freedom to conduct a business, including the freedom of contract, of service providers; as well as the right to human dignity, the rights of the child, the right to protection of property, including intellectual property, and the right to non-discrimination of parties affected by illegal content.
(42)În cazul în care un furnizor de servicii de găzduire decide să elimine sau să dezactiveze informații furnizate de un destinatar al serviciului, de exemplu în urma primirii unei notificări sau acționând din proprie inițiativă, inclusiv prin utilizarea de mijloace automatizate, furnizorul respectiv ar trebui să informeze destinatarul cu privire la decizia sa, la motivele deciziei sale și la căile de atac disponibile pentru a contesta decizia, având în vedere consecințele negative pe care astfel de decizii le pot avea asupra destinatarului, inclusiv în ceea ce privește exercitarea dreptului fundamental la libertatea de exprimare. Această obligație ar trebui să se aplice indiferent de motivele deciziei, în special dacă acțiunea a fost întreprinsă deoarece informațiile notificate sunt considerate a fi conținut ilegal sau incompatibile cu condițiile generale de utilizare. Căile de atac disponibile pentru a contesta decizia furnizorului de servicii de găzduire ar trebui să includă întotdeauna căi de atac judiciare.(42)Where a hosting service provider decides to remove or disable information provided by a recipient of the service, for instance following receipt of a notice or acting on its own initiative, including through the use of automated means, that provider should inform the recipient of its decision, the reasons for its decision and the available redress possibilities to contest the decision, in view of the negative consequences that such decisions may have for the recipient, including as regards the exercise of its fundamental right to freedom of expression. That obligation should apply irrespective of the reasons for the decision, in particular whether the action has been taken because the information notified is considered to be illegal content or incompatible with the applicable terms and conditions. Available recourses to challenge the decision of the hosting service provider should always include judicial redress.
(43)Pentru a evita sarcinile disproporționate, obligațiile suplimentare impuse platformelor online în temeiul prezentului regulament nu ar trebui să se aplice microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei 41 , cu excepția cazului în care amploarea și impactul lor sunt de așa natură încât îndeplinesc criteriile pentru a se califica drept platforme online foarte mari în temeiul prezentului regulament. Normele de consolidare prevăzute în recomandarea respectivă contribuie la asigurarea faptului că se previne orice eludare a acestor obligații suplimentare. Scutirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici de la aceste obligații suplimentare nu ar trebui înțeleasă ca afectând capacitatea acestora de a institui, în mod voluntar, un sistem care să respecte una sau mai multe dintre obligațiile respective.(43)To avoid disproportionate burdens, the additional obligations imposed on online platforms under this Regulation should not apply to micro or small enterprises as defined in Recommendation 2003/361/EC of the Commission, 41 unless their reach and impact is such that they meet the criteria to qualify as very large online platforms under this Regulation. The consolidation rules laid down in that Recommendation help ensure that any circumvention of those additional obligations is prevented. The exemption of micro- and small enterprises from those additional obligations should not be understood as affecting their ability to set up, on a voluntary basis, a system that complies with one or more of those obligations.
(44)Destinatarii serviciului ar trebui să poată contesta cu ușurință și în mod eficace anumite decizii ale platformelor online care îi afectează în mod negativ. Prin urmare, platformele online ar trebui să aibă obligația de a prevedea sisteme interne de soluționare a plângerilor care să îndeplinească anumite condiții menite să asigure faptul că sistemele sunt ușor accesibile și conduc la rezultate rapide și echitabile. În plus, ar trebui să se prevadă posibilitatea soluționării extrajudiciare a litigiilor, inclusiv a celor care nu au putut fi soluționate în mod satisfăcător prin intermediul sistemelor interne de soluționare a plângerilor, de către organisme certificate care au independența, mijloacele și expertiza necesare pentru a-și desfășura activitățile într-un mod echitabil, rapid și eficient din punctul de vedere al costurilor. Posibilitățile de contestare a deciziilor platformelor online astfel create ar trebui să completeze, fără să afecteze însă în niciun fel, posibilitatea de a recurge la căi de atac judiciare în conformitate cu legislația statului membru în cauză.(44)Recipients of the service should be able to easily and effectively contest certain decisions of online platforms that negatively affect them. Therefore, online platforms should be required to provide for internal complaint-handling systems, which meet certain conditions aimed at ensuring that the systems are easily accessible and lead to swift and fair outcomes. In addition, provision should be made for the possibility of out-of-court dispute settlement of disputes, including those that could not be resolved in satisfactory manner through the internal complaint-handling systems, by certified bodies that have the requisite independence, means and expertise to carry out their activities in a fair, swift and cost-effective manner. The possibilities to contest decisions of online platforms thus created should complement, yet leave unaffected in all respects, the possibility to seek judicial redress in accordance with the laws of the Member State concerned.
(45)În ceea ce privește litigiile contractuale dintre consumatori și întreprinderi cu privire la achiziționarea de bunuri sau servicii, Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului 42 asigură accesul consumatorilor și al întreprinderilor din Uniune la entități de soluționare alternativă a litigiilor certificate din punctul de vedere al calității. În acest sens, ar trebui să se clarifice faptul că normele prezentului regulament privind soluționarea extrajudiciară a litigiilor nu aduc atingere directivei respective, inclusiv dreptului pe care îl au consumatorii, în temeiul directivei respective, de a se retrage din procedură în orice moment în cazul în care sunt nemulțumiți de executarea sau funcționarea procedurii.(45)For contractual consumer-to-business disputes over the purchase of goods or services, Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council 42 ensures that Union consumers and businesses in the Union have access to quality-certified alternative dispute resolution entities. In this regard, it should be clarified that the rules of this Regulation on out-of-court dispute settlement are without prejudice to that Directive, including the right of consumers under that Directive to withdraw from the procedure at any stage if they are dissatisfied with the performance or the operation of the procedure.
(46)Se pot lua măsuri mai rapide și mai fiabile împotriva conținutului ilegal atunci când platformele online iau măsurile necesare pentru a se asigura că notificările transmise de notificatorii de încredere prin intermediul mecanismelor de notificare și de acțiune prevăzute în prezentul regulament sunt tratate cu prioritate, fără a aduce atingere obligației de a prelucra și de a decide cu privire la toate notificările transmise în temeiul acestor mecanisme în timp util, în mod diligent și obiectiv. Un astfel de statut de notificator de încredere ar trebui acordat numai entităților, și nu persoanelor, care au demonstrat, printre altele, că au o expertiză și competențe deosebite în combaterea conținutului ilegal, că reprezintă interese colective și că lucrează în mod diligent și obiectiv. Astfel de entități pot avea caracter public, cum ar fi, în cazul conținutului cu caracter terorist, unitățile de semnalare a conținutului online ale autorităților naționale de aplicare a legii sau ale Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii („Europol”) sau pot fi organizații neguvernamentale și organisme semipublice, cum ar fi organizațiile care fac parte din rețeaua INHOPE de linii telefonice de urgență pentru raportarea materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și organizațiile care s-au angajat să notifice discursurile online ilegale rasiste și xenofobe. În ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală, organizațiilor din industrie și titularilor de drepturi li s-ar putea acorda statutul de notificator de încredere în cazul în care au demonstrat că îndeplinesc condițiile aplicabile. Normele prezentului regulament privind notificatorii de încredere nu ar trebui înțelese ca împiedicând platformele online să acorde un tratament similar notificărilor transmise de entități sau persoane cărora nu li s-a acordat statutul de notificator de încredere în temeiul prezentului regulament, să coopereze în alt mod cu alte entități, în conformitate cu legislația aplicabilă, inclusiv cu prezentul regulament și cu Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului 43 .(46)Action against illegal content can be taken more quickly and reliably where online platforms take the necessary measures to ensure that notices submitted by trusted flaggers through the notice and action mechanisms required by this Regulation are treated with priority, without prejudice to the requirement to process and decide upon all notices submitted under those mechanisms in a timely, diligent and objective manner. Such trusted flagger status should only be awarded to entities, and not individuals, that have demonstrated, among other things, that they have particular expertise and competence in tackling illegal content, that they represent collective interests and that they work in a diligent and objective manner. Such entities can be public in nature, such as, for terrorist content, internet referral units of national law enforcement authorities or of the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (‘Europol’) or they can be non-governmental organisations and semi-public bodies, such as the organisations part of the INHOPE network of hotlines for reporting child sexual abuse material and organisations committed to notifying illegal racist and xenophobic expressions online. For intellectual property rights, organisations of industry and of right-holders could be awarded trusted flagger status, where they have demonstrated that they meet the applicable conditions. The rules of this Regulation on trusted flaggers should not be understood to prevent online platforms from giving similar treatment to notices submitted by entities or individuals that have not been awarded trusted flagger status under this Regulation, from otherwise cooperating with other entities, in accordance with the applicable law, including this Regulation and Regulation (EU) 2016/794 of the European Parliament and of the Council. 43  
(47)Utilizarea abuzivă a serviciilor platformelor online prin furnizarea în mod frecvent de conținut vădit ilegal sau prin transmiterea frecventă de notificări sau plângeri vădit nefondate în cadrul mecanismelor și sistemelor instituite în temeiul prezentului regulament subminează încrederea și prejudiciază drepturile și interesele legitime ale părților în cauză. Prin urmare, este necesar să se instituie garanții adecvate și proporționale împotriva unei astfel de utilizări abuzive. Informațiile ar trebui considerate ca fiind conținut vădit ilegal, iar notificările sau plângerile ar trebui să fie considerate vădit nefondate în cazul în care este evident pentru un nespecialist, fără efectuarea vreunei analize de fond, că acel conținut este ilegal, respectiv că notificările sau plângerile sunt nefondate. În anumite condiții, platformele online ar trebui să își suspende temporar activitățile relevante în ceea ce privește persoana implicată în comportamentul abuziv. Acest lucru nu aduce atingere libertății platformelor online de a-și stabili condițiile generale de utilizare, precum și măsuri mai stricte în cazul conținutului vădit ilegal legat de infracțiuni grave. Din motive de transparență, această posibilitate ar trebui să fie stabilită, în mod clar și suficient de detaliat, în condițiile generale de utilizare ale platformelor online. Ar trebui să se prevadă întotdeauna posibilitatea introducerii unei căi de atac cu privire la deciziile luate în acest sens de platformele online și deciziile ar trebui să facă obiectul supravegherii de către coordonatorul serviciilor digitale competent. Normele prezentului regulament privind utilizarea abuzivă nu ar trebui să împiedice platformele online să ia alte măsuri pentru a aborda furnizarea de conținut ilegal de către destinatarii serviciului lor sau alt tip de utilizare abuzivă a serviciilor lor, în conformitate cu dreptul intern și al Uniunii aplicabil. Normele respective nu aduc atingere niciunei posibilități de a trage la răspundere persoanele implicate în utilizarea abuzivă, inclusiv pentru daune, prevăzută în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.(47)The misuse of services of online platforms by frequently providing manifestly illegal content or by frequently submitting manifestly unfounded notices or complaints under the mechanisms and systems, respectively, established under this Regulation undermines trust and harms the rights and legitimate interests of the parties concerned. Therefore, there is a need to put in place appropriate and proportionate safeguards against such misuse. Information should be considered to be manifestly illegal content and notices or complaints should be considered manifestly unfounded where it is evident to a layperson, without any substantive analysis, that the content is illegal respectively that the notices or complaints are unfounded. Under certain conditions, online platforms should temporarily suspend their relevant activities in respect of the person engaged in abusive behaviour. This is without prejudice to the freedom by online platforms to determine their terms and conditions and establish stricter measures in the case of manifestly illegal content related to serious crimes. For reasons of transparency, this possibility should be set out, clearly and in sufficiently detail, in the terms and conditions of the online platforms. Redress should always be open to the decisions taken in this regard by online platforms and they should be subject to oversight by the competent Digital Services Coordinator. The rules of this Regulation on misuse should not prevent online platforms from taking other measures to address the provision of illegal content by recipients of their service or other misuse of their services, in accordance with the applicable Union and national law. Those rules are without prejudice to any possibility to hold the persons engaged in misuse liable, including for damages, provided for in Union or national law.
(48)În unele cazuri, o platformă online poate lua cunoștință, de exemplu printr-o notificare de la o parte care a făcut notificarea sau prin propriile măsuri voluntare, de informații referitoare la o anumită activitate a unui destinatar al serviciului, cum ar fi furnizarea anumitor tipuri de conținut ilegal, care justifică în mod rezonabil, având în vedere toate circumstanțele relevante de care are cunoștință platforma online, suspiciunea că este posibil ca destinatarul să fi comis, să comită sau că este probabil că va comite o infracțiune gravă care implică o amenințare la adresa vieții sau a siguranței unei persoane, cum ar fi infracțiunile specificate în Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului 44 . În astfel de cazuri, platforma online ar trebui să informeze fără întârziere autoritățile de aplicare a legii competente cu privire la o astfel de suspiciune, furnizând toate informațiile relevante de care dispune, inclusiv, în cazurile relevante, conținutul în cauză și o explicație a suspiciunii sale. Prezentul regulament nu oferă temeiul juridic pentru crearea de profiluri ale destinatarilor serviciilor în vederea unei posibile identificări a infracțiunilor de către platformele online. Platformele online ar trebui, de asemenea, să respecte alte norme aplicabile ale dreptului Uniunii sau ale dreptului intern pentru protecția drepturilor și libertăților persoanelor fizice atunci când informează autoritățile de aplicare a legii.(48)An online platform may in some instances become aware, such as through a notice by a notifying party or through its own voluntary measures, of information relating to certain activity of a recipient of the service, such as the provision of certain types of illegal content, that reasonably justify, having regard to all relevant circumstances of which the online platform is aware, the suspicion that the recipient may have committed, may be committing or is likely to commit a serious criminal offence involving a threat to the life or safety of person, such as offences specified in Directive 2011/93/EU of the European Parliament and of the Council 44 . In such instances, the online platform should inform without delay the competent law enforcement authorities of such suspicion, providing all relevant information available to it, including where relevant the content in question and an explanation of its suspicion. This Regulation does not provide the legal basis for profiling of recipients of the services with a view to the possible identification of criminal offences by online platforms. Online platforms should also respect other applicable rules of Union or national law for the protection of the rights and freedoms of individuals when informing law enforcement authorities.
(49)Pentru a contribui la crearea unui mediu online sigur, fiabil și transparent pentru consumatori, precum și pentru alte părți interesate, cum ar fi comercianții concurenți și titularii drepturilor de proprietate intelectuală, și pentru a descuraja comercianții să vândă produse sau servicii cu încălcarea normelor aplicabile, platformele online care le permit consumatorilor să încheie contracte la distanță cu comercianții ar trebui să asigure trasabilitatea acestor comercianți. Prin urmare, comerciantul ar trebui să aibă obligația de a furniza platformei online anumite informații esențiale, inclusiv în scopul promovării de mesaje cu privire la produse sau al oferirii de produse. Această cerință ar trebui să se aplice și comercianților care promovează mesaje cu privire la produse sau servicii în numele mărcilor, pe baza unor acorduri subiacente. Aceste platforme online ar trebui să stocheze toate informațiile în mod securizat, pentru o perioadă rezonabilă de timp, care să nu depășească ceea ce este necesar, astfel încât informațiile să poată fi accesate, în conformitate cu legislația aplicabilă, inclusiv în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, de către autoritățile publice și părțile private care au un interes legitim, inclusiv prin ordinele de furnizare a informațiilor menționate în prezentul regulament.(49)In order to contribute to a safe, trustworthy and transparent online environment for consumers, as well as for other interested parties such as competing traders and holders of intellectual property rights, and to deter traders from selling products or services in violation of the applicable rules, online platforms allowing consumers to conclude distance contracts with traders should ensure that such traders are traceable. The trader should therefore be required to provide certain essential information to the online platform, including for purposes of promoting messages on or offering products. That requirement should also be applicable to traders that promote messages on products or services on behalf of brands, based on underlying agreements. Those online platforms should store all information in a secure manner for a reasonable period of time that does not exceed what is necessary, so that it can be accessed, in accordance with the applicable law, including on the protection of personal data, by public authorities and private parties with a legitimate interest, including through the orders to provide information referred to in this Regulation.
(50)Pentru a asigura aplicarea eficientă și adecvată a acestei obligații, fără a impune sarcini disproporționate, platformele online vizate ar trebui să depună eforturi rezonabile pentru a verifica fiabilitatea informațiilor furnizate de comercianții în cauză, în special prin utilizarea bazelor de date oficiale online și a interfețelor online disponibile gratuit, cum ar fi registrele naționale ale comerțului și Sistemul de schimb de informații privind TVA 45 , sau prin adresarea unei solicitări comercianților în cauză să furnizeze documente justificative de încredere, cum ar fi copii ale documentelor de identitate, ale extraselor bancare certificate, ale certificatelor întreprinderii și ale certificatelor emise de registrul comerțului. Platformele online vizate pot utiliza și alte surse, disponibile pentru utilizare la distanță, care oferă un grad similar de fiabilitate în vederea respectării acestei obligații. Cu toate acestea, nu ar trebui să li se impună platformelor online vizate obligația să întreprindă în mediul online demersuri excesive sau costisitoare de cercetare a faptelor sau să efectueze verificări la fața locului. De asemenea, nu ar trebui să se considere că astfel de platforme online care au depus eforturile rezonabile impuse de prezentul regulament garantează consumatorului sau altor părți interesate fiabilitatea informațiilor respective. Astfel de platforme online ar trebui, de asemenea, să își proiecteze și să își organizeze interfața online de așa manieră încât să le permită comercianților să își respecte obligațiile care le revin în temeiul dreptului Uniunii, în special cerințele prevăzute la articolele 6 și 8 din Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului 46 , la articolul 7 din Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului 47 și la articolul 3 din Directiva 98/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului 48 .(50)To ensure an efficient and adequate application of that obligation, without imposing any disproportionate burdens, the online platforms covered should make reasonable efforts to verify the reliability of the information provided by the traders concerned, in particular by using freely available official online databases and online interfaces, such as national trade registers and the VAT Information Exchange System 45 , or by requesting the traders concerned to provide trustworthy supporting documents, such as copies of identity documents, certified bank statements, company certificates and trade register certificates. They may also use other sources, available for use at a distance, which offer a similar degree of reliability for the purpose of complying with this obligation. However, the online platforms covered should not be required to engage in excessive or costly online fact-finding exercises or to carry out verifications on the spot. Nor should such online platforms, which have made the reasonable efforts required by this Regulation, be understood as guaranteeing the reliability of the information towards consumer or other interested parties. Such online platforms should also design and organise their online interface in a way that enables traders to comply with their obligations under Union law, in particular the requirements set out in Articles 6 and 8 of Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council 46 , Article 7 of Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council 47 and Article 3 of Directive 98/6/EC of the European Parliament and of the Council 48 .
(51)Având în vedere responsabilitățile și obligațiile specifice ale platformelor online, acestea ar trebui să facă obiectul unor obligații de raportare în materie de transparență, care să se aplice în plus față de obligațiile de raportare în materie de transparență aplicabile tuturor furnizorilor de servicii intermediare în temeiul prezentului regulament. Pentru a stabili dacă platformele online pot fi platforme online foarte mari care fac obiectul anumitor obligații suplimentare în temeiul prezentului regulament, obligațiile de raportare în materie de transparență pentru platformele online ar trebui să includă anumite obligații legate de publicarea și comunicarea de informații cu privire la numărul mediu lunar de destinatari activi ai serviciului în Uniune.(51)In view of the particular responsibilities and obligations of online platforms, they should be made subject to transparency reporting obligations, which apply in addition to the transparency reporting obligations applicable to all providers of intermediary services under this Regulation. For the purposes of determining whether online platforms may be very large online platforms that are subject to certain additional obligations under this Regulation, the transparency reporting obligations for online platforms should include certain obligations relating to the publication and communication of information on the average monthly active recipients of the service in the Union.
(52)Publicitatea online joacă un rol important în mediul online, inclusiv în ceea ce privește furnizarea serviciilor platformelor online. Cu toate acestea, publicitatea online poate contribui la riscuri semnificative, de la publicitatea care este în sine conținut ilegal, la contribuția la stimulentele financiare pentru publicarea sau amplificarea în mediul online a conținutului și a activităților ilegale sau care sunt dăunătoare în alt mod sau la afișarea discriminatorie a publicității care are impact asupra egalității de tratament a cetățenilor și a oportunităților oferite acestora. Pe lângă cerințele care decurg din articolul 6 din Directiva 2000/31/CE, platformele online ar trebui, prin urmare, să aibă obligația de a se asigura că destinatarii serviciului dispun de anumite informații individualizate care sunt necesare pentru a înțelege când și în numele cui este afișat anunțul publicitar. În plus, destinatarii serviciului ar trebui să dispună de informații cu privire la principalii parametri utilizați pentru a determina faptul că trebuie să li se afișeze publicitate specifică, fiind oferite explicații semnificative cu privire la logica utilizată în acest scop, inclusiv atunci când acest lucru se bazează pe crearea de profiluri. Cerințele prezentului regulament privind furnizarea de informații referitoare la publicitate nu aduc atingere aplicării dispozițiilor relevante ale Regulamentului (UE) 2016/679, în special a celor referitoare la dreptul de opoziție, procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri și, mai concret, necesitatea de a obține consimțământul persoanei vizate înainte de prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul publicității direcționate. De asemenea, prezentul regulament nu aduce atingere dispozițiilor prevăzute în Directiva 2002/58/CE, în special celor privind stocarea informațiilor în echipamentele terminale și accesul la informațiile stocate în acestea.(52)Online advertisement plays an important role in the online environment, including in relation to the provision of the services of online platforms. However, online advertisement can contribute to significant risks, ranging from advertisement that is itself illegal content, to contributing to financial incentives for the publication or amplification of illegal or otherwise harmful content and activities online, or the discriminatory display of advertising with an impact on the equal treatment and opportunities of citizens. In addition to the requirements resulting from Article 6 of Directive 2000/31/EC, online platforms should therefore be required to ensure that the recipients of the service have certain individualised information necessary for them to understand when and on whose behalf the advertisement is displayed. In addition, recipients of the service should have information on the main parameters used for determining that specific advertising is to be displayed to them, providing meaningful explanations of the logic used to that end, including when this is based on profiling. The requirements of this Regulation on the provision of information relating to advertisement is without prejudice to the application of the relevant provisions of Regulation (EU) 2016/679, in particular those regarding the right to object, automated individual decision-making, including profiling and specifically the need to obtain consent of the data subject prior to the processing of personal data for targeted advertising. Similarly, it is without prejudice to the provisions laid down in Directive 2002/58/EC in particular those regarding the storage of information in terminal equipment and the access to information stored therein.  
(53)Având în vedere importanța platformelor online foarte mari, datorită impactului lor, în special în ceea ce privește numărul de destinatari ai serviciului, facilitarea dezbaterilor publice, a tranzacțiilor economice și a diseminării de informații, opinii și idei și în ceea ce privește influențarea modului în care destinatarii obțin și comunică informații online, este necesar să se impună acestor platforme obligații specifice, pe lângă cele aplicabile tuturor platformelor online. Aceste obligații suplimentare impuse platformelor online foarte mari sunt necesare pentru a răspunde preocupărilor în materie de politici publice, neexistând măsuri alternative și mai puțin restrictive care să conducă efectiv la același rezultat.(53)Given the importance of very large online platforms, due to their reach, in particular as expressed in number of recipients of the service, in facilitating public debate, economic transactions and the dissemination of information, opinions and ideas and in influencing how recipients obtain and communicate information online, it is necessary to impose specific obligations on those platforms, in addition to the obligations applicable to all online platforms. Those additional obligations on very large online platforms are necessary to address those public policy concerns, there being no alternative and less restrictive measures that would effectively achieve the same result.
(54)Platformele online foarte mari pot cauza riscuri societale, diferite ca sferă de aplicare și impact de cele cauzate de platformele mai mici. Odată ce numărul destinatarilor unei platforme ajunge să reprezinte o proporție semnificativă din populația Uniunii, riscurile sistemice pe care le prezintă platforma au un impact negativ disproporționat în Uniune. O astfel de acoperire semnificativă ar trebui considerată ca existând în cazul în care numărul destinatarilor depășește un prag operațional stabilit la 45 de milioane, și anume un număr echivalent cu 10 % din populația Uniunii. Pragul operațional ar trebui actualizat prin modificări adoptate prin acte delegate, atunci când este necesar. Aceste platforme online foarte mari ar trebui, prin urmare, să facă obiectul celor mai stricte standarde de obligații de diligență, proporțional cu impactul și mijloacele lor societale.(54)Very large online platforms may cause societal risks, different in scope and impact from those caused by smaller platforms. Once the number of recipients of a platform reaches a significant share of the Union population, the systemic risks the platform poses have a disproportionately negative impact in the Union. Such significant reach should be considered to exist where the number of recipients exceeds an operational threshold set at 45 million, that is, a number equivalent to 10% of the Union population. The operational threshold should be kept up to date through amendments enacted by delegated acts, where necessary. Such very large online platforms should therefore bear the highest standard of due diligence obligations, proportionate to their societal impact and means.
(55)Având în vedere efectele de rețea care caracterizează economia platformelor, baza de utilizatori a unei platforme online se poate extinde rapid și poate atinge dimensiunea unei platforme online foarte mari, cu impactul aferent asupra pieței interne. Acest lucru se poate întâmpla în cazul unei creșteri exponențiale înregistrate în perioade scurte de timp sau în cazul unei prezențe globale și al unei cifre de afaceri mari care îi permit platformei online să valorifice pe deplin efectele de rețea și economiile de scară și de gamă. În special o cifră de afaceri anuală sau o capitalizare bursieră mare poate fi un indiciu al scalabilității rapide în ceea ce privește numărul de utilizatori. În aceste cazuri, coordonatorul serviciilor digitale ar trebui să îi poată solicita platformei o raportare mai frecventă cu privire la baza utilizatorilor pentru a putea identifica în timp util momentul în care platforma respectivă ar trebui desemnată drept platformă online foarte mare în sensul prezentului regulament.(55)In view of the network effects characterising the platform economy, the user base of an online platform may quickly expand and reach the dimension of a very large online platform, with the related impact on the internal market. This may be the case in the event of exponential growth experienced in short periods of time, or by a large global presence and turnover allowing the online platform to fully exploit network effects and economies of scale and of scope. A high annual turnover or market capitalisation can in particular be an indication of fast scalability in terms of user reach. In those cases, the Digital Services Coordinator should be able to request more frequent reporting from the platform on the user base to be able to timely identify the moment at which that platform should be designated as a very large online platform for the purposes of this Regulation.
(56)Platformele online foarte mari sunt utilizate într-un mod care influențează puternic siguranța online, formarea opiniei publice și a discursului, precum și comerțul online. Modul în care își concep serviciile este, în general, optimizat pentru a aduce beneficii modelelor lor de afaceri bazate adesea pe publicitate și poate cauza preocupări societale. În absența unei reglementări și a unei aplicări eficace, platformele online foarte mari pot stabili regulile jocului, fără a identifica și a atenua în mod eficace riscurile și daunele societale și economice pe care le pot cauza. În temeiul prezentului regulament, platformele online foarte mari ar trebui, prin urmare, să evalueze riscurile sistemice care decurg din funcționarea și utilizarea serviciilor lor, precum și din potențialele utilizări abuzive de către destinatarii serviciului și să ia măsuri de atenuare adecvate.(56)Very large online platforms are used in a way that strongly influences safety online, the shaping of public opinion and discourse, as well as on online trade. The way they design their services is generally optimised to benefit their often advertising-driven business models and can cause societal concerns. In the absence of effective regulation and enforcement, they can set the rules of the game, without effectively identifying and mitigating the risks and the societal and economic harm they can cause. Under this Regulation, very large online platforms should therefore assess the systemic risks stemming from the functioning and use of their service, as well as by potential misuses by the recipients of the service, and take appropriate mitigating measures.
(57)Ar trebui evaluate în profunzime trei categorii de riscuri sistemice. O primă categorie se referă la riscurile asociate utilizării abuzive a serviciului prin diseminarea de conținut ilegal, cum ar fi diseminarea de materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor sau discursuri ilegale de incitare la ură, precum și la riscurile asociate desfășurării de activități ilegale, cum ar fi vânzarea de produse sau servicii interzise de dreptul Uniunii sau de dreptul național, inclusiv de produse contrafăcute. De exemplu, și fără a aduce atingere responsabilității personale a destinatarului serviciului platformelor online foarte mari pentru posibilul caracter ilegal al activității sale în temeiul legislației aplicabile, o astfel de diseminare sau astfel de activități pot constitui un risc sistemic semnificativ în cazul în care accesul la un astfel de conținut poate fi amplificat prin conturi care au o sferă de influență deosebit de mare. O a doua categorie de riscuri se referă la impactul serviciului asupra exercitării drepturilor fundamentale, astfel cum sunt protejate de Carta drepturilor fundamentale, inclusiv libertatea de exprimare și de informare, dreptul la viață privată, dreptul la nediscriminare și drepturile copilului. Astfel de riscuri pot apărea, de exemplu, în legătură cu modul în care sunt proiectate sistemele algoritmice utilizate de platforma online foarte mare sau cu utilizarea abuzivă a serviciului acesteia prin transmiterea de notificări abuzive sau prin alte metode de reducere la tăcere sau de obstrucționare a concurenței. O a treia categorie de riscuri se referă la manipularea intenționată și, adesea, coordonată a serviciului platformei, cu un impact previzibil asupra sănătății, discursului civic, proceselor electorale, siguranței publice și protecției minorilor, având în vedere necesitatea de a proteja ordinea publică și viața privată și de a combate practicile comerciale frauduloase și înșelătoare. Astfel de riscuri pot apărea, de exemplu, prin crearea de conturi false, utilizarea boților și prin alte comportamente automatizate sau parțial automatizate, care pot conduce la diseminarea rapidă și pe scară largă a informațiilor care constituie conținut ilegal sau sunt incompatibile cu condițiile generale de utilizare ale unei platforme online.(57)Three categories of systemic risks should be assessed in-depth. A first category concerns the risks associated with the misuse of their service through the dissemination of illegal content, such as the dissemination of child sexual abuse material or illegal hate speech, and the conduct of illegal activities, such as the sale of products or services prohibited by Union or national law, including counterfeit products. For example, and without prejudice to the personal responsibility of the recipient of the service of very large online platforms for possible illegality of his or her activity under the applicable law, such dissemination or activities may constitute a significant systematic risk where access to such content may be amplified through accounts with a particularly wide reach. A second category concerns the impact of the service on the exercise of fundamental rights, as protected by the Charter of Fundamental Rights, including the freedom of expression and information, the right to private life, the right to non-discrimination and the rights of the child. Such risks may arise, for example, in relation to the design of the algorithmic systems used by the very large online platform or the misuse of their service through the submission of abusive notices or other methods for silencing speech or hampering competition. A third category of risks concerns the intentional and, oftentimes, coordinated manipulation of the platform’s service, with a foreseeable impact on health, civic discourse, electoral processes, public security and protection of minors, having regard to the need to safeguard public order, protect privacy and fight fraudulent and deceptive commercial practices. Such risks may arise, for example, through the creation of fake accounts, the use of bots, and other automated or partially automated behaviours, which may lead to the rapid and widespread dissemination of information that is illegal content or incompatible with an online platform’s terms and conditions.
(58)Platformele online foarte mari ar trebui să utilizeze mijloacele necesare pentru a atenua cu diligență riscurile sistemice identificate în evaluarea riscurilor. Platformele online foarte mari ar trebui, în cadrul unor astfel de măsuri de atenuare, să aibă în vedere, de exemplu, îmbunătățirea sau adaptarea în alt mod a proiectării și funcționării sistemelor de moderare ai conținutului, de recomandare algoritmică și a interfețelor online, astfel încât să descurajeze și să limiteze diseminarea conținutului ilegal, adaptarea proceselor decizionale sau adaptarea condițiilor generale de utilizare. Se pot prevedea, de asemenea, măsuri corective, cum ar fi încetarea perceperii de venituri din publicitate pentru un anumit conținut, sau alte acțiuni, ca de exemplu îmbunătățirea vizibilității surselor de informații oficiale. Platformele online foarte mari își pot consolida procesele interne sau supravegherea oricăreia dintre activitățile lor, în special în ceea ce privește detectarea riscurilor sistemice. Platformele online foarte mari pot, de asemenea, să inițieze sau să își intensifice cooperarea cu notificatorii de încredere, să organizeze sesiuni de formare și schimburi cu organizații ale notificatorilor de încredere și să coopereze cu alți furnizori de servicii, inclusiv prin inițierea sau aderarea la coduri de conduită existente sau la alte măsuri de autoreglementare. Orice măsuri adoptate ar trebui să respecte cerințele privind diligența prevăzute în prezentul regulament și să fie eficace și adecvate pentru atenuarea riscurilor specifice identificate, în interesul protejării ordinii publice și a vieții private și al combaterii practicilor comerciale frauduloase și înșelătoare, și ar trebui să fie proporționale, având în vedere capacitatea economică a platformelor online foarte mari și necesitatea de a evita restricțiile care nu sunt necesare privind utilizarea serviciilor lor, ținând seama în mod corespunzător de efectele negative potențiale asupra drepturilor fundamentale ale destinatarilor serviciului.(58)Very large online platforms should deploy the necessary means to diligently mitigate the systemic risks identified in the risk assessment. Very large online platforms should under such mitigating measures consider, for example, enhancing or otherwise adapting the design and functioning of their content moderation, algorithmic recommender systems and online interfaces, so that they discourage and limit the dissemination of illegal content, adapting their decision-making processes, or adapting their terms and conditions. They may also include corrective measures, such as discontinuing advertising revenue for specific content, or other actions, such as improving the visibility of authoritative information sources. Very large online platforms may reinforce their internal processes or supervision of any of their activities, in particular as regards the detection of systemic risks. They may also initiate or increase cooperation with trusted flaggers, organise training sessions and exchanges with trusted flagger organisations, and cooperate with other service providers, including by initiating or joining existing codes of conduct or other self-regulatory measures. Any measures adopted should respect the due diligence requirements of this Regulation and be effective and appropriate for mitigating the specific risks identified, in the interest of safeguarding public order, protecting privacy and fighting fraudulent and deceptive commercial practices, and should be proportionate in light of the very large online platform’s economic capacity and the need to avoid unnecessary restrictions on the use of their service, taking due account of potential negative effects on the fundamental rights of the recipients of the service.
(59)Platformele online foarte mari ar trebui, după caz, să efectueze evaluări ale riscurilor și să își conceapă măsurile de atenuare a riscurilor cu implicarea reprezentanților destinatarilor serviciului, a reprezentanților grupurilor potențial afectate de serviciile lor, a experților independenți și a organizațiilor societății civile.(59)Very large online platforms should, where appropriate, conduct their risk assessments and design their risk mitigation measures with the involvement of representatives of the recipients of the service, representatives of groups potentially impacted by their services, independent experts and civil society organisations.
(60)Având în vedere necesitatea de a asigura efectuarea unei verificări de către experți independenți, platformele online foarte mari ar trebui să răspundă, prin audit independent, pentru respectarea de către acestea a obligațiilor prevăzute în prezentul regulament și, după caz, pentru orice angajament complementar asumat în temeiul codurilor de conduită și al protocoalelor pentru situații de criză. Aceste platforme ar trebui să acorde auditorului acces la toate datele relevante necesare pentru a efectua auditul în mod corespunzător. Auditorii ar trebui, de asemenea, să fie în măsură să utilizeze alte surse de informații obiective, inclusiv studii efectuate de cercetători agreați. Auditorii ar trebui să garanteze confidențialitatea, securitatea și integritatea informațiilor, cum ar fi secretele comerciale, pe care le obțin atunci când își îndeplinesc sarcinile și trebuie să aibă expertiza necesară în domeniul gestionării riscurilor și competența tehnică de a audita algoritmii. Auditorii ar trebui să fie independenți, astfel încât să își poată îndeplini sarcinile în mod adecvat și fiabil. În cazul în care independența lor nu este de netăgăduit, aceștia ar trebui să demisioneze sau să se abțină de la misiunea de audit.(60)Given the need to ensure verification by independent experts, very large online platforms should be accountable, through independent auditing, for their compliance with the obligations laid down by this Regulation and, where relevant, any complementary commitments undertaking pursuant to codes of conduct and crises protocols. They should give the auditor access to all relevant data necessary to perform the audit properly. Auditors should also be able to make use of other sources of objective information, including studies by vetted researchers. Auditors should guarantee the confidentiality, security and integrity of the information, such as trade secrets, that they obtain when performing their tasks and have the necessary expertise in the area of risk management and technical competence to audit algorithms. Auditors should be independent, so as to be able to perform their tasks in an adequate and trustworthy manner. If their independence is not beyond doubt, they should resign or abstain from the audit engagement.
(61)Raportul de audit ar trebui să fie justificat, astfel încât să ofere o imagine semnificativă a activităților întreprinse și a concluziilor la care s-a ajuns. Acesta ar trebui să reprezinte o sursă de informații pentru măsurile pe care le ia platforma online foarte mare în vederea respectării obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului regulament sau, după caz, raportul poate propune îmbunătățiri ale acestor măsuri. Raportul ar trebui transmis fără întârziere coordonatorului serviciilor digitale din țara de stabilire și comitetului, împreună cu evaluarea riscurilor și măsurile de atenuare, precum și cu planurile platformei referitoare la măsurile prin care va da curs recomandărilor auditului. Raportul ar trebui să includă o opinie de audit bazată pe concluziile desprinse din probele de audit obținute. Ar trebui emisă o opinie pozitivă în cazul în care toate dovezile arată că platforma online foarte mare respectă obligațiile prevăzute în prezentul regulament sau, după caz, orice angajamente pe care și le-a asumat în temeiul unui cod de conduită sau al unui protocol de criză, în special prin identificarea, evaluarea și atenuarea riscurilor sistemice ale sistemului și serviciilor sale. O opinie pozitivă ar trebui să fie însoțită de observații, în cazul în care auditorul dorește să includă remarci care nu au un efect semnificativ asupra rezultatului auditului. Ar trebui emisă o opinie negativă în cazul în care auditorul consideră că platforma online foarte mare nu respectă prezentul regulament sau angajamentele pe care și le-a asumat.(61)The audit report should be substantiated, so as to give a meaningful account of the activities undertaken and the conclusions reached. It should help inform, and where appropriate suggest improvements to the measures taken by the very large online platform to comply with their obligations under this Regulation. The report should be transmitted to the Digital Services Coordinator of establishment and the Board without delay, together with the risk assessment and the mitigation measures, as well as the platform’s plans for addressing the audit’s recommendations. The report should include an audit opinion based on the conclusions drawn from the audit evidence obtained. A positive opinion should be given where all evidence shows that the very large online platform complies with the obligations laid down by this Regulation or, where applicable, any commitments it has undertaken pursuant to a code of conduct or crisis protocol, in particular by identifying, evaluating and mitigating the systemic risks posed by its system and services. A positive opinion should be accompanied by comments where the auditor wishes to include remarks that do not have a substantial effect on the outcome of the audit. A negative opinion should be given where the auditor considers that the very large online platform does not comply with this Regulation or the commitments undertaken.
(62)O parte esențială a activității unei platforme online foarte mari este modul în care informațiile sunt prioritizate și prezentate pe interfața sa online pentru a facilita și optimiza accesul la informații pentru destinatarii serviciului. Acest lucru se realizează, de exemplu, prin sugerarea, ierarhizarea și prioritizarea algoritmică a informațiilor, efectuarea unei distincții la nivel de text sau alte reprezentări vizuale sau prin organizarea în alt mod a informațiilor furnizate de destinatari. Astfel de sisteme de recomandare pot avea un impact semnificativ asupra capacității destinatarilor de a extrage informații online și de a interacționa cu acestea. Sistemele de recomandare joacă, de asemenea, un rol important în amplificarea anumitor mesaje, diseminarea virală a informațiilor și stimularea comportamentului online. Prin urmare, platformele online foarte mari ar trebui să se asigure că destinatarii sunt informați în mod corespunzător și că pot influența informațiile care le sunt prezentate. Platformele online foarte mari ar trebui să prezinte în mod clar și ușor de înțeles principalii parametri utilizați la astfel de sisteme de recomandare pentru a asigura faptul că destinatarii înțeleg modul în care se prioritizează informațiile care le sunt oferite. Platformele online foarte mari ar trebui, de asemenea, să se asigure că destinatarii beneficiază de opțiuni alternative în ceea ce privește principalii parametri, inclusiv opțiuni care nu se bazează pe stabilirea profilului destinatarului.(62)A core part of a very large online platform’s business is the manner in which information is prioritised and presented on its online interface to facilitate and optimise access to information for the recipients of the service. This is done, for example, by algorithmically suggesting, ranking and prioritising information, distinguishing through text or other visual representations, or otherwise curating information provided by recipients. Such recommender systems can have a significant impact on the ability of recipients to retrieve and interact with information online. They also play an important role in the amplification of certain messages, the viral dissemination of information and the stimulation of online behaviour. Consequently, very large online platforms should ensure that recipients are appropriately informed, and can influence the information presented to them. They should clearly present the main parameters for such recommender systems in an easily comprehensible manner to ensure that the recipients understand how information is prioritised for them. They should also ensure that the recipients enjoy alternative options for the main parameters, including options that are not based on profiling of the recipient.
(63)Sistemele de publicitate utilizate de platformele online foarte mari prezintă riscuri deosebite și necesită o supraveghere publică și de reglementare suplimentară, având în vedere amploarea lor și capacitatea acestora de a viza și de a ajunge la destinatarii serviciului pe baza comportamentului lor în interiorul și în afara interfeței online a platformei respective. Platformele online foarte mari ar trebui să asigure accesul public la registrele cu evidența comunicărilor cu caracter publicitar afișate pe interfețele lor online pentru a facilita supravegherea și cercetarea cu privire la riscurile emergente generate de distribuirea de comunicări cu caracter publicitar online, de exemplu în ceea ce privește comunicările cu caracter publicitar ilegale sau tehnicile de manipulare și dezinformarea, cu un impact negativ real și previzibil asupra sănătății publice, a securității publice, a dezbaterii civile, a participării politice și a egalității. Registrele cu evidența comunicărilor cu caracter publicitar ar trebui să includă conținutul comunicărilor cu caracter publicitar și datele conexe privind entitatea care își face publicitate și difuzarea comunicărilor cu caracter publicitar, în special în ceea ce privește publicitatea direcționată.(63)Advertising systems used by very large online platforms pose particular risks and require further public and regulatory supervision on account of their scale and ability to target and reach recipients of the service based on their behaviour within and outside that platform’s online interface. Very large online platforms should ensure public access to repositories of advertisements displayed on their online interfaces to facilitate supervision and research into emerging risks brought about by the distribution of advertising online, for example in relation to illegal advertisements or manipulative techniques and disinformation with a real and foreseeable negative impact on public health, public security, civil discourse, political participation and equality. Repositories should include the content of advertisements and related data on the advertiser and the delivery of the advertisement, in particular where targeted advertising is concerned.
(64)Pentru a supraveghea în mod corespunzător respectarea de către platformele online foarte mari a obligațiilor prevăzute în prezentul regulament, coordonatorul serviciilor digitale din țara de stabilire sau Comisia poate solicita accesul la date specifice sau raportarea acestora. O astfel de cerință poate include, de exemplu, datele necesare pentru a evalua riscurile și posibilele prejudicii cauzate de sistemele platformei, datele privind acuratețea, funcționarea și testarea sistemelor algoritmice pentru moderarea conținutului, a sistemelor de recomandare sau de publicitate ori datele privind procesele și rezultatele moderării conținutului sau ale sistemelor interne de soluționare a plângerilor în sensul prezentului regulament. Investigațiile efectuate de cercetători cu privire la evoluția și gravitatea riscurilor sistemice online sunt deosebit de importante pentru corelarea asimetriilor în materie de informații și pentru instituirea unui sistem rezilient de atenuare a riscurilor, informarea platformelor online, a coordonatorilor serviciilor digitale, a altor autorități competente, a Comisiei și a publicului. Prin urmare, prezentul regulament prevede un cadru pentru garantarea accesului cercetătorilor agreați la datele provenite de la platformele online foarte mari. Toate cerințele privind accesul la date în temeiul cadrului respectiv ar trebui să fie proporționale și să protejeze în mod adecvat drepturile și interesele legitime – inclusiv secretele comerciale și alte informații confidențiale – ale platformei și ale oricăror alte părți interesate, inclusiv ale destinatarilor serviciului.(64)In order to appropriately supervise the compliance of very large online platforms with the obligations laid down by this Regulation, the Digital Services Coordinator of establishment or the Commission may require access to or reporting of specific data. Such a requirement may include, for example, the data necessary to assess the risks and possible harms brought about by the platform’s systems, data on the accuracy, functioning and testing of algorithmic systems for content moderation, recommender systems or advertising systems, or data on processes and outputs of content moderation or of internal complaint-handling systems within the meaning of this Regulation. Investigations by researchers on the evolution and severity of online systemic risks are particularly important for bridging information asymmetries and establishing a resilient system of risk mitigation, informing online platforms, Digital Services Coordinators, other competent authorities, the Commission and the public. This Regulation therefore provides a framework for compelling access to data from very large online platforms to vetted researchers. All requirements for access to data under that framework should be proportionate and appropriately protect the rights and legitimate interests, including trade secrets and other confidential information, of the platform and any other parties concerned, including the recipients of the service.
(65)Având în vedere complexitatea funcționării sistemelor implementate și riscurile sistemice pe care le prezintă acestea pentru societate, platformele online foarte mari ar trebui să numească coordonatori ai funcției de conformitate, care ar trebui să aibă calificările necesare pentru a operaționaliza măsurile și a monitoriza conformitatea cu prezentul regulament în cadrul organizării platformei. Platformele online foarte mari ar trebui să se asigure că coordonatorul funcției de conformitate este implicat, în mod corespunzător și în timp util, în toate aspectele legate de prezentul regulament. Având în vedere riscurile suplimentare legate de activitățile platformelor online foarte mari și obligațiile lor suplimentare care le revin în temeiul prezentului regulament, celelalte cerințe în materie de transparență prevăzute în prezentul regulament ar trebui completate cu cerințe în materie de transparență suplimentare aplicabile în mod specific platformelor online foarte mari, în special pentru a raporta cu privire la evaluările riscurilor efectuate și la măsurile subsecvente adoptate, astfel cum se prevede în prezentul regulament.(65)Given the complexity of the functioning of the systems deployed and the systemic risks they present to society, very large online platforms should appoint compliance officers, which should have the necessary qualifications to operationalise measures and monitor the compliance with this Regulation within the platform’s organisation. Very large online platforms should ensure that the compliance officer is involved, properly and in a timely manner, in all issues which relate to this Regulation. In view of the additional risks relating to their activities and their additional obligations under this Regulation, the other transparency requirements set out in this Regulation should be complemented by additional transparency requirements applicable specifically to very large online platforms, notably to report on the risk assessments performed and subsequent measures adopted as provided by this Regulation.
(66)Pentru a facilita aplicarea eficace și consecventă a obligațiilor prevăzute în prezentul regulament, care pot necesita punerea în aplicare prin mijloace tehnologice, este important să se promoveze standarde voluntare la nivel de sector de profil care să acopere anumite proceduri tehnice, în cazul în care sectorul de profil poate contribui la dezvoltarea unor mijloace standardizate pentru a se conforma prezentului regulament, cum ar fi permiterea transmiterii de notificări, inclusiv prin intermediul interfețelor de programare a aplicațiilor, sau cu privire la interoperabilitatea registrelor cu evidența comunicărilor cu caracter publicitar. Astfel de standarde ar putea fi utile în special pentru furnizorii relativ mici de servicii intermediare. Standardele ar putea face distincție între diferitele tipuri de conținut ilegal sau diferitele tipuri de servicii intermediare, după caz.(66)To facilitate the effective and consistent application of the obligations in this Regulation that may require implementation through technological means, it is important to promote voluntary industry standards covering certain technical procedures, where the industry can help develop standardised means to comply with this Regulation, such as allowing the submission of notices, including through application programming interfaces, or about the interoperability of advertisement repositories. Such standards could in particular be useful for relatively small providers of intermediary services. The standards could distinguish between different types of illegal content or different types of intermediary services, as appropriate.
(67)Comisia și comitetul ar trebui să încurajeze elaborarea de coduri de conduită pentru a contribui la aplicarea prezentului regulament. Deși punerea în aplicare a codurilor de conduită ar trebui să fie măsurabilă și să facă obiectul supravegherii publice, acest lucru nu ar trebui să afecteze caracterul voluntar al acestor coduri și libertatea părților interesate de a decide dacă să participe sau nu. În anumite circumstanțe, este important ca platformele online foarte mari să coopereze în ceea ce privește elaborarea și aderarea la coduri de conduită specifice. Nicio dispoziție a prezentului regulament nu împiedică alți furnizori de servicii să adere la aceleași standarde de diligență, să adopte cele mai bune practici și să beneficieze de orientările furnizate de Comisie și de comitet, prin participarea la aceleași coduri de conduită.(67)The Commission and the Board should encourage the drawing-up of codes of conduct to contribute to the application of this Regulation. While the implementation of codes of conduct should be measurable and subject to public oversight, this should not impair the voluntary nature of such codes and the freedom of interested parties to decide whether to participate. In certain circumstances, it is important that very large online platforms cooperate in the drawing-up and adhere to specific codes of conduct. Nothing in this Regulation prevents other service providers from adhering to the same standards of due diligence, adopting best practices and benefitting from the guidance provided by the Commission and the Board, by participating in the same codes of conduct.
(68)Este oportun ca prezentul regulament să identifice anumite domenii de luat în considerare pentru astfel de coduri de conduită. În special, ar trebui analizate măsurile de atenuare a riscurilor legate de anumite tipuri de conținut ilegal prin acorduri de autoreglementare și coreglementare. Un alt aspect care trebuie luat în considerare este posibilul impact negativ al riscurilor sistemice asupra societății și democrației, cum ar fi dezinformarea sau activitățile manipulatoare și abuzive. Este vorba de operațiuni coordonate menite să amplifice informațiile, inclusiv dezinformarea, cum ar fi utilizarea boților sau a conturilor false pentru a crea informații false sau înșelătoare, uneori cu scopul de a obține câștiguri economice, care sunt deosebit de dăunătoare pentru destinatarii vulnerabili ai serviciului, cum ar fi copiii. În ceea ce privește aceste domenii, aderarea la un anumit cod de conduită și respectarea acestuia de către o platformă online foarte mare pot fi considerate o măsură adecvată de atenuare a riscurilor. Refuzul unei platforme online, fără a oferi explicații adecvate, de a da curs invitației Comisiei de a participa la aplicarea unui astfel de cod de conduită ar putea fi luat în considerare, după caz, atunci când se stabilește dacă platforma online a încălcat obligațiile prevăzute în prezentul regulament.(68)It is appropriate that this Regulation identify certain areas of consideration for such codes of conduct. In particular, risk mitigation measures concerning specific types of illegal content should be explored via self- and co-regulatory agreements. Another area for consideration is the possible negative impacts of systemic risks on society and democracy, such as disinformation or manipulative and abusive activities. This includes coordinated operations aimed at amplifying information, including disinformation, such as the use of bots or fake accounts for the creation of fake or misleading information, sometimes with a purpose of obtaining economic gain, which are particularly harmful for vulnerable recipients of the service, such as children. In relation to such areas, adherence to and compliance with a given code of conduct by a very large online platform may be considered as an appropriate risk mitigating measure. The refusal without proper explanations by an online platform of the Commission’s invitation to participate in the application of such a code of conduct could be taken into account, where relevant, when determining whether the online platform has infringed the obligations laid down by this Regulation.
(69)Normele privind codurile de conduită prevăzute în prezentul regulament ar putea servi drept bază pentru eforturile de autoreglementare stabilite deja la nivelul Uniunii, inclusiv Angajamentul privind siguranța produselor, Memorandumul de înțelegere împotriva mărfurilor contrafăcute, Codul de conduită împotriva discursurilor ilegale de incitare la ură, precum și Codul de bune practici privind dezinformarea. În special în ceea ce privește Codul de bune practici privind dezinformarea, Comisia va emite orientări pentru consolidarea acestuia, astfel cum a anunțat în Planul de acțiune pentru democrația europeană.(69)The rules on codes of conduct under this Regulation could serve as a basis for already established self-regulatory efforts at Union level, including the Product Safety Pledge, the Memorandum of Understanding against counterfeit goods, the Code of Conduct against illegal hate speech as well as the Code of practice on disinformation. In particular for the latter, the Commission will issue guidance for strengthening the Code of practice on disinformation as announced in the European Democracy Action Plan.
(70)Furnizarea de publicitate online implică, în general, mai mulți actori, inclusiv servicii intermediare care pun în legătură entitățile care publică publicitatea cu agenții de publicitate. Codurile de conduită ar trebui să sprijine și să completeze obligațiile în materie de transparență legate de publicitate pe care le au platformele online și platformele online foarte mari prevăzute în prezentul regulament, pentru a oferi mecanisme flexibile și eficace de facilitare și consolidare a respectării acestor obligații, în special în ceea ce privește modalitățile de transmitere a informațiilor relevante. Implicarea unei game largi de părți interesate ar trebui să asigure faptul că respectivele coduri de conduită beneficiază de un sprijin larg, sunt solide din punct de vedere tehnic, eficace și sunt cât mai ușor de utilizat, pentru a se asigura faptul că obligațiile în materie de transparență își ating obiectivele.(70)The provision of online advertising generally involves several actors, including intermediary services that connect publishers of advertising with advertisers. Codes of conducts should support and complement the transparency obligations relating to advertisement for online platforms and very large online platforms set out in this Regulation in order to provide for flexible and effective mechanisms to facilitate and enhance the compliance with those obligations, notably as concerns the modalities of the transmission of the relevant information. The involvement of a wide range of stakeholders should ensure that those codes of conduct are widely supported, technically sound, effective and offer the highest levels of user-friendliness to ensure that the transparency obligations achieve their objectives.
(71)În cazul unor circumstanțe extraordinare care afectează siguranța publică sau sănătatea publică, Comisia poate iniția elaborarea unor protocoale de criză pentru a coordona un răspuns rapid, colectiv și transfrontalier în mediul online. Circumstanțele extraordinare pot presupune orice eveniment imprevizibil, cum ar fi cutremure, uragane, pandemii și alte amenințări transfrontaliere grave la adresa sănătății publice, războaie și acte de terorism, împrejurare în care, de exemplu, platformele online pot fi utilizate în mod abuziv pentru răspândirea rapidă a conținutului ilegal sau a dezinformării sau în care este necesar să se difuzeze rapid informații fiabile. Având în vedere rolul important pe care îl au platformele online foarte mari în diseminarea informațiilor în societățile noastre și la nivel transfrontalier, aceste platforme ar trebui încurajate să elaboreze și să aplice protocoale specifice pentru situațiile de criză. Astfel de protocoale pentru situațiile de criză ar trebui activate numai pentru o perioadă limitată de timp, iar măsurile adoptate ar trebui, de asemenea, să se limiteze la ceea ce este strict necesar pentru a face față circumstanțelor extraordinare în cauză. Măsurile respective ar trebui să fie consecvente cu prezentul regulament și nu ar trebui să constituie o obligație generală pentru platformele online foarte mari participante de a monitoriza informațiile pe care le transmit sau le stochează și nici de a căuta în mod activ fapte sau circumstanțe care indică un conținut ilegal.(71)In case of extraordinary circumstances affecting public security or public health, the Commission may initiate the drawing up of crisis protocols to coordinate a rapid, collective and cross-border response in the online environment. Extraordinary circumstances may entail any unforeseeable event, such as earthquakes, hurricanes, pandemics and other serious cross-border threats to public health, war and acts of terrorism, where, for example, online platforms may be misused for the rapid spread of illegal content or disinformation or where the need arises for rapid dissemination of reliable information. In light of the important role of very large online platforms in disseminating information in our societies and across borders, such platforms should be encouraged in drawing up and applying specific crisis protocols. Such crisis protocols should be activated only for a limited period of time and the measures adopted should also be limited to what is strictly necessary to address the extraordinary circumstance. Those measures should be consistent with this Regulation, and should not amount to a general obligation for the participating very large online platforms to monitor the information which they transmit or store, nor actively to seek facts or circumstances indicating illegal content.
(72)Sarcina de a asigura adecvarea supravegherii și a controlului respectării obligațiilor prevăzute în prezentul regulament ar trebui, în principiu, să le revină statelor membre. În acest scop, statele membre ar trebui să desemneze cel puțin o autoritate care să aibă sarcina de a aplica și de a asigura respectarea prezentului regulament. Cu toate acestea, statele membre ar trebui să poată încredința mai multor autorități competente sarcini și competențe specifice în materie de supraveghere sau de asigurare a respectării prezentul regulament, de exemplu pentru sectoare specifice, cum ar fi autoritățile de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice, autoritățile de reglementare din domeniul mass-mediei sau autoritățile de protecție a consumatorilor, în funcție de structura lor constituțională, organizațională și administrativă națională.(72)The task of ensuring adequate oversight and enforcement of the obligations laid down in this Regulation should in principle be attributed to the Member States. To this end, they should appoint at least one authority with the task to apply and enforce this Regulation. Member States should however be able to entrust more than one competent authority, with specific supervisory or enforcement tasks and competences concerning the application of this Regulation, for example for specific sectors, such as electronic communications’ regulators, media regulators or consumer protection authorities, reflecting their domestic constitutional, organisational and administrative structure.
(73)Având în vedere caracterul transfrontalier al serviciilor în cauză și gama orizontală de obligații introduse de prezentul regulament, autoritatea desemnată cu sarcina de a supraveghea aplicarea și, după caz, de a asigura respectarea prezentului regulament ar trebui să fie identificată drept coordonator al serviciilor digitale în fiecare stat membru. În cazul în care sunt desemnate mai multe autorități competente pentru a aplica și a asigura respectarea prezentului regulament, o singură autoritate din statul membru respectiv ar trebui să fie identificată drept coordonator al serviciilor digitale. Coordonatorul serviciilor digitale ar trebui să servească drept punct de contact unic în ceea ce privește toate aspectele legate de aplicarea prezentului regulament, pentru Comisie, comitet, coordonatorii serviciilor digitale ai altor state membre, precum și pentru alte autorități competente ale statului membru în cauză. În special, în cazul în care într-un anumit stat membru li se încredințează sarcini în temeiul prezentului regulament mai multor autorități competente, coordonatorul serviciilor digitale ar trebui să se coordoneze și să coopereze cu autoritățile respective în conformitate cu legislația națională care stabilește sarcinile care le revin și ar trebui să asigure implicarea efectivă a tuturor autorităților relevante în demersul de supraveghere și asigurare a respectării la nivelul Uniunii.(73)Given the cross-border nature of the services at stake and the horizontal range of obligations introduced by this Regulation, the authority appointed with the task of supervising the application and, where necessary, enforcing this Regulation should be identified as a Digital Services Coordinator in each Member State. Where more than one competent authority is appointed to apply and enforce this Regulation, only one authority in that Member State should be identified as a Digital Services Coordinator. The Digital Services Coordinator should act as the single contact point with regard to all matters related to the application of this Regulation for the Commission, the Board, the Digital Services Coordinators of other Member States, as well as for other competent authorities of the Member State in question. In particular, where several competent authorities are entrusted with tasks under this Regulation in a given Member State, the Digital Services Coordinator should coordinate and cooperate with those authorities in accordance with the national law setting their respective tasks, and should ensure effective involvement of all relevant authorities in the supervision and enforcement at Union level.
(74)Coordonatorul serviciilor digitale, precum și celelalte autorități competente desemnate în temeiul prezentului regulament joacă un rol crucial în asigurarea eficacității drepturilor și obligațiilor prevăzute în prezentul regulament și în îndeplinirea obiectivelor acestuia. În consecință, este necesar să se asigure faptul că autoritățile respective acționează în deplină independență față de organismele private și publice, fără a avea obligația sau posibilitatea de a solicita sau primi instrucțiuni, inclusiv de la guvern, și fără a aduce atingere sarcinilor specifice de a coopera cu alte autorități competente, cu coordonatorii serviciilor digitale, cu comitetul și cu Comisia. Pe de altă parte, independența acestor autorități nu ar trebui să însemne că nu pot face obiectul, în conformitate cu constituțiile naționale și fără a pune în pericol realizarea obiectivelor prezentului regulament, unor mecanisme naționale de control sau monitorizare a cheltuielilor lor financiare sau unui control jurisdicțional sau că nu ar trebui să aibă posibilitatea de a consulta alte autorități naționale, inclusiv autoritățile de aplicare a legii sau autoritățile de gestionare a crizelor, după caz.(74)The Digital Services Coordinator, as well as other competent authorities designated under this Regulation, play a crucial role in ensuring the effectiveness of the rights and obligations laid down in this Regulation and the achievement of its objectives. Accordingly, it is necessary to ensure that those authorities act in complete independence from private and public bodies, without the obligation or possibility to seek or receive instructions, including from the government, and without prejudice to the specific duties to cooperate with other competent authorities, the Digital Services Coordinators, the Board and the Commission. On the other hand, the independence of these authorities should not mean that they cannot be subject, in accordance with national constitutions and without endangering the achievement of the objectives of this Regulation, to national control or monitoring mechanisms regarding their financial expenditure or to judicial review, or that they should not have the possibility to consult other national authorities, including law enforcement authorities or crisis management authorities, where appropriate.
(75)Statele membre pot numi o autoritate națională existentă drept coordonator al serviciilor digitale sau îi pot atribui sarcini specifice de aplicare și asigurare a respectării prezentului regulament, cu condiția ca orice autoritate astfel desemnată să respecte cerințele prevăzute în prezentul regulament, de exemplu în ceea ce privește independența sa. În plus, statele membre nu sunt, în principiu, împiedicate să fuzioneze funcții în cadrul unei autorități existente, în conformitate cu dreptul Uniunii. Măsurile în acest sens pot include, printre altele, interzicerea revocării din funcție a președintelui sau a unui membru al Consiliului de administrație al unui organ colegial al unei autorități existente înainte de expirarea mandatului acestora, pentru simplul motiv că a avut loc o reformă instituțională care implică fuziunea mai multor funcții în cadrul unei singure autorități, în lipsa unor norme care să garanteze că astfel de revocări nu pun în pericol independența și imparțialitatea membrilor respectivi.(75)Member States can designate an existing national authority with the function of the Digital Services Coordinator, or with specific tasks to apply and enforce this Regulation, provided that any such appointed authority complies with the requirements laid down in this Regulation, such as in relation to its independence. Moreover, Member States are in principle not precluded from merging functions within an existing authority, in accordance with Union law. The measures to that effect may include, inter alia, the preclusion to dismiss the President or a board member of a collegiate body of an existing authority before the expiry of their terms of office, on the sole ground that an institutional reform has taken place involving the merger of different functions within one authority, in the absence of any rules guaranteeing that such dismissals do not jeopardise the independence and impartiality of such members.
(76)În lipsa unei cerințe generale care să le impună furnizorilor de servicii intermediare obligația să asigure o prezență fizică pe teritoriul unuia dintre statele membre, trebuie să se clarifice în jurisdicția cărui stat membru intră furnizorii respectivi în sensul asigurării respectării de către autoritățile naționale competente a normelor prevăzute în capitolele III și IV. Un furnizor ar trebui să intre sub jurisdicția statului membru în care se află locul său principal de desfășurare a activității, și anume statul membru în care furnizorul își are sediul central sau sediul social în cadrul căruia sunt exercitate principalele funcții financiare și de control operațional. În ceea ce privește furnizorii care nu au un sediu în Uniune, dar care oferă servicii în Uniune și, prin urmare, intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament, ar trebui să aibă jurisdicție statul membru în care acești furnizori și-au desemnat reprezentantul legal, având în vedere atribuțiile reprezentanților legali în temeiul prezentului regulament. Cu toate acestea, în interesul aplicării eficace a prezentului regulament, toate statele membre ar trebui să aibă jurisdicție în ceea ce privește furnizorii care nu au desemnat un reprezentant legal, cu condiția respectării principiului ne bis in idem. În acest scop, fiecare stat membru care are jurisdicție cu privire la astfel de furnizori ar trebui, fără întârzieri nejustificate, să informeze toate celelalte state membre cu privire la măsurile pe care le-a luat în exercitarea jurisdicției respective.(76)In the absence of a general requirement for providers of intermediary services to ensure a physical presence within the territory of one of the Member States, there is a need to ensure clarity under which Member State's jurisdiction those providers fall for the purposes of enforcing the rules laid down in Chapters III and IV by the national competent authorities. A provider should be under the jurisdiction of the Member State where its main establishment is located, that is, where the provider has its head office or registered office within which the principal financial functions and operational control are exercised. In respect of providers that do not have an establishment in the Union but that offer services in the Union and therefore fall within the scope of this Regulation, the Member State where those providers appointed their legal representative should have jurisdiction, considering the function of legal representatives under this Regulation. In the interest of the effective application of this Regulation, all Member States should, however, have jurisdiction in respect of providers that failed to designate a legal representative, provided that the principle of ne bis in idem is respected. To that aim, each Member State that exercises jurisdiction in respect of such providers should, without undue delay, inform all other Member States of the measures they have taken in the exercise of that jurisdiction.
(77)Statele membre ar trebui să acorde coordonatorului serviciilor digitale și oricărei alte autorități competente desemnate în temeiul prezentului regulament competențe și mijloace suficiente pentru a asigura eficacitatea investigațiilor și a asigurării respectării regulamentului. Coordonatorii serviciilor digitale ar trebui, în special, să poată căuta și obține informații care se află pe teritoriul său, inclusiv în contextul investigațiilor comune, ținând seama în mod corespunzător de faptul că măsurile de supraveghere și de asigurare a respectării legislației privind un furnizor aflat sub jurisdicția unui alt stat membru ar trebui să fie adoptate de coordonatorul serviciilor digitale al celuilalt stat membru, atunci când este cazul, date fiind procedurile legate de cooperarea transfrontalieră.(77)Member States should provide the Digital Services Coordinator, and any other competent authority designated under this Regulation, with sufficient powers and means to ensure effective investigation and enforcement. Digital Services Coordinators should in particular be able to search for and obtain information which is located in its territory, including in the context of joint investigations, with due regard to the fact that oversight and enforcement measures concerning a provider under the jurisdiction of another Member State should be adopted by the Digital Services Coordinator of that other Member State, where relevant in accordance with the procedures relating to cross-border cooperation.
(78)Statele membre ar trebui să stabilească în legislația națională, în conformitate cu dreptul Uniunii și, în special, cu prezentul regulament și cu carta, condițiile și limitele detaliate pentru exercitarea competențelor de investigare și de asigurare a respectării legii ale coordonatorilor serviciilor digitale și ale altor autorități competente, după caz, în temeiul prezentului regulament.(78)Member States should set out in their national law, in accordance with Union law and in particular this Regulation and the Charter, the detailed conditions and limits for the exercise of the investigatory and enforcement powers of their Digital Services Coordinators, and other competent authorities where relevant, under this Regulation.
(79)În cursul exercitării acestor competențe, autoritățile competente ar trebui să respecte normele naționale aplicabile privind proceduri și aspecte precum necesitatea unei autorizații judiciare prealabile pentru a intra în anumite incinte și secretul profesional al avocatului. Aceste dispoziții ar trebui să asigure, în special, respectarea drepturilor fundamentale la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, inclusiv dreptul la apărare, și dreptul la respectarea vieții private. În acest sens, garanțiile prevăzute în legătură cu procedurile utilizate de Comisie în temeiul prezentului regulament ar putea servi drept punct de referință adecvat. Ar trebui garantată o procedură prealabilă, echitabilă și imparțială înainte de luarea oricărei decizii finale, inclusiv dreptul de a fi ascultat al persoanelor în cauză și dreptul de a avea acces la dosar, respectând în același timp confidențialitatea și secretul profesional și comercial, precum și obligația de a motiva în mod semnificativ deciziile. Acest lucru nu ar trebui însă să împiedice luarea de măsuri în caz de urgențe justificate în mod corespunzător și sub rezerva unor condiții și modalități procedurale adecvate. Exercitarea competențelor ar trebui, de asemenea, să fie proporțională, printre altele, cu natura și prejudiciul global real sau potențial cauzat de încălcare sau de presupusa încălcare. Autoritățile competente ar trebui, în principiu, să ia în considerare toate faptele și circumstanțele relevante ale cazului, inclusiv informațiile strânse de autoritățile competente ale altor state membre.(79)In the course of the exercise of those powers, the competent authorities should comply with the applicable national rules regarding procedures and matters such as the need for a prior judicial authorisation to enter certain premises and legal professional privilege. Those provisions should in particular ensure respect for the fundamental rights to an effective remedy and to a fair trial, including the rights of defence, and, the right to respect for private life. In this regard, the guarantees provided for in relation to the proceedings of the Commission pursuant to this Regulation could serve as an appropriate point of reference. A prior, fair and impartial procedure should be guaranteed before taking any final decision, including the right to be heard of the persons concerned, and the right to have access to the file, while respecting confidentiality and professional and business secrecy, as well as the obligation to give meaningful reasons for the decisions. This should not preclude the taking of measures, however, in duly substantiated cases of urgency and subject to appropriate conditions and procedural arrangements. The exercise of powers should also be proportionate to, inter alia the nature and the overall actual or potential harm caused by the infringement or suspected infringement. The competent authorities should in principle take all relevant facts and circumstances of the case into account, including information gathered by competent authorities in other Member States.
(80)Statele membre ar trebui să se asigure că încălcările obligațiilor prevăzute în prezentul regulament pot fi sancționate într-un mod eficace, proporțional și disuasiv, ținând seama de natura, gravitatea, recurența și durata încălcării, având în vedere interesul public urmărit, domeniul de aplicare și tipul activităților desfășurate, precum și capacitatea economică a contravenientului. În special, sancțiunile ar trebui să ia în considerare dacă furnizorul de servicii intermediare în cauză nu își respectă în mod sistematic sau recurent obligațiile care îi revin în temeiul prezentului regulament, precum și, în cazul în care acest lucru este relevant, dacă furnizorul își desfășoară activitatea în mai multe state membre.(80)Member States should ensure that violations of the obligations laid down in this Regulation can be sanctioned in a manner that is effective, proportionate and dissuasive, taking into account the nature, gravity, recurrence and duration of the violation, in view of the public interest pursued, the scope and kind of activities carried out, as well as the economic capacity of the infringer. In particular, penalties should take into account whether the provider of intermediary services concerned systematically or recurrently fails to comply with its obligations stemming from this Regulation, as well as, where relevant, whether the provider is active in several Member States.
(81)Pentru a asigura aplicarea eficace a prezentului regulament, persoanele fizice sau organizațiile reprezentative ar trebui să poată depune plângeri legate de nerespectarea prezentului regulament la coordonatorul serviciilor digitale de pe teritoriul pe care au primit serviciul, fără a aduce atingere normelor privind jurisdicția din prezentul regulament. Plângerile ar trebui să ofere o imagine fidelă a preocupărilor legate de conformitatea unui anumit furnizor de servicii intermediare și ar putea fi, de asemenea, o modalitate de informare a coordonatorului serviciilor digitale cu privire la orice alte aspecte transversale. Coordonatorul serviciilor digitale ar trebui să implice alte autorități naționale competente, precum și coordonatorul serviciilor digitale al altui stat membru, în special cel al statului membru în care este stabilit furnizorul de servicii intermediare în cauză, dacă chestiunea respectivă necesită cooperare transfrontalieră.(81)In order to ensure effective enforcement of this Regulation, individuals or representative organisations should be able to lodge any complaint related to compliance with this Regulation with the Digital Services Coordinator in the territory where they received the service, without prejudice to this Regulation’s rules on jurisdiction. Complaints should provide a faithful overview of concerns related to a particular intermediary service provider’s compliance and could also inform the Digital Services Coordinator of any more cross-cutting issues. The Digital Services Coordinator should involve other national competent authorities as well as the Digital Services Coordinator of another Member State, and in particular the one of the Member State where the provider of intermediary services concerned is established, if the issue requires cross-border cooperation.
(82)Statele membre ar trebui să se asigure că coordonatorii serviciilor digitale pot lua măsuri eficace pentru a remedia anumite încălcări deosebit de grave și persistente, care să fie proporționale cu aceste încălcări. În special în cazul în care măsurile respective pot afecta drepturile și interesele terților, cum ar fi cazul în care accesul la interfețele online este restricționat, este oportun să se solicite ca măsurile să fie dispuse de o autoritate judiciară competentă la cererea coordonatorilor serviciilor digitale și să facă obiectul unor garanții suplimentare. În special, terților care ar putea fi afectați ar trebui să li se ofere posibilitatea de a fi ascultați, iar astfel de ordine ar trebui emise numai atunci când nu sunt disponibile în mod rezonabil competențele de a lua astfel de măsuri, astfel cum sunt prevăzute de alte acte ale dreptului Uniunii sau de legislația națională, de exemplu pentru a proteja interesele colective ale consumatorilor, pentru a asigura eliminarea promptă a paginilor web care conțin sau diseminează pornografie infantilă sau pentru a bloca accesul la servicii utilizate de un terț pentru a încălca un drept de proprietate intelectuală.(82)Member States should ensure that Digital Services Coordinators can take measures that are effective in addressing and proportionate to certain particularly serious and persistent infringements. Especially where those measures can affect the rights and interests of third parties, as may be the case in particular where the access to online interfaces is restricted, it is appropriate to require that the measures be ordered by a competent judicial authority at the Digital Service Coordinators’ request and are subject to additional safeguards. In particular, third parties potentially affected should be afforded the opportunity to be heard and such orders should only be issued when powers to take such measures as provided by other acts of Union law or by national law, for instance to protect collective interests of consumers, to ensure the prompt removal of web pages containing or disseminating child pornography, or to disable access to services are being used by a third party to infringe an intellectual property right, are not reasonably available.
(83)Un astfel de ordin de restricționare a accesului nu ar trebui să depășească ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului său. Astfel, ordinul de restricționare a accesului ar trebui să fie temporar și să se adreseze, în principiu, unui furnizor de servicii intermediare, cum ar fi furnizorul de servicii de găzduire, furnizorul de servicii de internet sau registrul de domenii ori operatorul de registru relevant, care se află într-o poziție rezonabilă pentru a atinge obiectivul în cauză fără a restricționa în mod nejustificat accesul la informații legale.(83)Such an order to restrict access should not go beyond what is necessary to achieve its objective. For that purpose, it should be temporary and be addressed in principle to a provider of intermediary services, such as the relevant hosting service provider, internet service provider or domain registry or registrar, which is in a reasonable position to achieve that objective without unduly restricting access to lawful information.
(84)Coordonatorul serviciilor digitale ar trebui să publice periodic un raport cu privire la activitățile desfășurate în temeiul prezentului regulament. Coordonatorul serviciilor digitale este informat cu privire la ordinele de luare de măsuri împotriva conținutului ilegal sau de furnizare de informații reglementate de prezentul regulament și prin intermediul sistemului comun de schimb de informații, motiv pentru care coordonatorul serviciilor digitale ar trebui să includă în raportul său anual numărul și categoriile de astfel de ordine adresate furnizorilor de servicii intermediare emise de autoritățile judiciare și administrative din statul său membru.(84)The Digital Services Coordinator should regularly publish a report on the activities carried out under this Regulation. Given that the Digital Services Coordinator is also made aware of orders to take action against illegal content or to provide information regulated by this Regulation through the common information sharing system, the Digital Services Coordinator should include in its annual report the number and categories of these orders addressed to providers of intermediary services issued by judicial and administrative authorities in its Member State.
(85)În cazul în care un coordonator al serviciilor digitale solicită unui alt coordonator al serviciilor digitale să ia măsuri, coordonatorul serviciilor digitale solicitant sau comitetul, în cazul în care acesta emite o recomandare de evaluare a unor aspecte care implică mai mult de trei state membre, ar trebui să poată sesiza Comisia în caz de dezacord în ceea ce privește evaluările sau măsurile luate sau propuse sau în cazul în care nu se adoptă măsuri. Pe baza informațiilor puse la dispoziție de autoritățile în cauză, Comisia ar trebui, în consecință, să îi poată solicita coordonatorului serviciilor digitale competent să reevalueze chestiunea și să ia măsurile necesare pentru a asigura conformitatea într-o anumită perioadă de timp. Această posibilitate nu aduce atingere obligației generale a Comisiei de a supraveghea aplicarea dreptului Uniunii și, dacă este necesar, de a asigura respectarea acestuia, sub controlul Curții de Justiție a Uniunii Europene, în conformitate cu tratatele. Neîntreprinderea de măsuri de către coordonatorul serviciilor digitale din țara de stabilire în urma unei astfel de cereri poate duce, de asemenea, la o intervenție a Comisiei în temeiul secțiunii 3 din capitolul IV din prezentul regulament, în cazul în care autorul suspectat al încălcării este o platformă online foarte mare.(85)Where a Digital Services Coordinator requests another Digital Services Coordinator to take action, the requesting Digital Services Coordinator, or the Board in case it issued a recommendation to assess issues involving more than three Member States, should be able to refer the matter to the Commission in case of any disagreement as to the assessments or the measures taken or proposed or a failure to adopt any measures. The Commission, on the basis of the information made available by the concerned authorities, should accordingly be able to request the competent Digital Services Coordinator to re-assess the matter and take the necessary measures to ensure compliance within a defined time period. This possibility is without prejudice to the Commission’s general duty to oversee the application of, and where necessary enforce, Union law under the control of the Court of Justice of the European Union in accordance with the Treaties. A failure by the Digital Services Coordinator of establishment to take any measures pursuant to such a request may also lead to the Commission’s intervention under Section 3 of Chapter IV of this Regulation, where the suspected infringer is a very large online platform
(86)Pentru a facilita supravegherea și investigațiile transfrontaliere care implică mai multe state membre, coordonatorii serviciilor digitale ar trebui să poată participa, în mod permanent sau temporar, la activități comune de supraveghere și investigare cu privire la aspectele reglementate de prezentul regulament. Aceste activități pot include și alte autorități competente și pot acoperi o varietate de aspecte, de la exerciții coordonate de colectare a datelor până la cereri de informații sau inspecții la sedii, în limitele și domeniul de aplicare al competențelor de care dispune fiecare autoritate participantă. Comitetului i se poate solicita să ofere consiliere în legătură cu activitățile respective, de exemplu prin propunerea de foi de parcurs și de termene-limită pentru activități sau prin propunerea de grupuri operative ad-hoc la care să participe autoritățile implicate.(86)In order to facilitate cross-border supervision and investigations involving several Member States, the Digital Services Coordinators should be able to participate, on a permanent or temporary basis, in joint oversight and investigation activities concerning matters covered by this Regulation. Those activities may include other competent authorities and may cover a variety of issues, ranging from coordinated data gathering exercises to requests for information or inspections of premises, within the limits and scope of powers available to each participating authority. The Board may be requested to provide advice in relation to those activities, for example by proposing roadmaps and timelines for activities or proposing ad-hoc task-forces with participation of the authorities involved.
(87)Având în vedere provocările specifice care pot apărea în legătură cu evaluarea și asigurarea conformității unei platforme online foarte mari, de exemplu în ceea ce privește amploarea sau complexitatea unei încălcări suspectate sau necesitatea unei anumite expertize sau a unor anumite capacități la nivelul Uniunii, coordonatorii serviciilor digitale ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita, în mod voluntar, Comisiei să intervină și să își exercite competențele de investigare și de asigurare a respectării legislației în temeiul prezentului regulament.(87)In view of the particular challenges that may emerge in relation to assessing and ensuring a very large online platform’s compliance, for instance relating to the scale or complexity of a suspected infringement or the need for particular expertise or capabilities at Union level, Digital Services Coordinators should have the possibility to request, on a voluntary basis, the Commission to intervene and exercise its investigatory and enforcement powers under this Regulation.
(88)Pentru a asigura o aplicare consecventă a prezentului regulament, este necesar să se înființeze la nivelul Uniunii un grup consultativ independent, care ar trebui să sprijine Comisia și să contribuie la coordonarea acțiunilor coordonatorilor serviciilor digitale. Comitetul european pentru servicii digitale ar trebui să fie alcătuit din coordonatorii serviciilor digitale, fără a aduce atingere posibilității coordonatorilor serviciilor digitale de a invita la reuniunile sale delegați ad-hoc sau de a numi delegați ad-hoc din cadrul altor autorități competente cărora li s-au încredințat sarcini specifice în temeiul prezentului regulament, atunci când acest lucru este necesar în conformitate cu sarcinile și competențele care le-au fost alocate la nivel național. În cazul în care există mai mulți participanți dintr-un stat membru, dreptul de vot ar trebui să rămână limitat la un reprezentant pe fiecare stat membru.(88)In order to ensure a consistent application of this Regulation, it is necessary to set up an independent advisory group at Union level, which should support the Commission and help coordinate the actions of Digital Services Coordinators. That European Board for Digital Services should consist of the Digital Services Coordinators, without prejudice to the possibility for Digital Services Coordinators to invite in its meetings or appoint ad hoc delegates from other competent authorities entrusted with specific tasks under this Regulation, where that is required pursuant to their national allocation of tasks and competences. In case of multiple participants from one Member State, the voting right should remain limited to one representative per Member State.
(89)Comitetul ar trebui să contribuie la obținerea unei perspective comune la nivelul Uniunii cu privire la aplicarea consecventă a prezentului regulament și la cooperarea între autoritățile competente, inclusiv prin consilierea Comisiei și a coordonatorilor serviciilor digitale cu privire la măsurile adecvate de investigare și de asigurare a respectării legislației, în special în ceea ce privește platformele online foarte mari. Comitetul ar trebui, de asemenea, să contribuie la elaborarea de modele și coduri de conduită relevante și să analizeze tendințele generale emergente în ceea ce privește dezvoltarea serviciilor digitale în Uniune.(89)The Board should contribute to achieving a common Union perspective on the consistent application of this Regulation and to cooperation among competent authorities, including by advising the Commission and the Digital Services Coordinators about appropriate investigation and enforcement measures, in particular vis à vis very large online platforms. The Board should also contribute to the drafting of relevant templates and codes of conduct and analyse emerging general trends in the development of digital services in the Union.
(90)În acest scop, comitetul ar trebui să poată adopta avize, cereri și recomandări adresate coordonatorilor serviciilor digitale sau altor autorități naționale competente. Deși acestea nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic, decizia de abatere de la ele ar trebui să fie explicată în mod corespunzător și ar putea fi luată în considerare de către Comisie atunci când evaluează respectarea prezentului regulament de către statul membru în cauză.(90)For that purpose, the Board should be able to adopt opinions, requests and recommendations addressed to Digital Services Coordinators or other competent national authorities. While not legally binding, the decision to deviate therefrom should be properly explained and could be taken into account by the Commission in assessing the compliance of the Member State concerned with this Regulation.
(91)Comitetul ar trebui să reunească reprezentanții coordonatorilor serviciilor digitale și ai eventualelor alte autorități competente, sub președinția Comisiei, pentru a asigura o evaluare a aspectelor care i-au fost prezentate într-o dimensiune pe deplin europeană. Având în vedere posibilele elemente transversale care ar putea fi relevante pentru alte cadre de reglementare de la nivelul Uniunii, comitetului ar trebui să i se permită să coopereze cu alte organe, oficii, agenții și grupuri consultative ale Uniunii cu responsabilități în domenii precum egalitatea, inclusiv egalitatea între femei și bărbați, nediscriminarea, protecția datelor, comunicațiile electronice, serviciile audiovizuale, detectarea și investigarea fraudelor care aduc atingere bugetului UE în ceea ce privește taxele vamale sau protecția consumatorilor, după cum este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor sale.(91)The Board should bring together the representatives of the Digital Services Coordinators and possible other competent authorities under the chairmanship of the Commission, with a view to ensuring an assessment of matters submitted to it in a fully European dimension. In view of possible cross-cutting elements that may be of relevance for other regulatory frameworks at Union level, the Board should be allowed to cooperate with other Union bodies, offices, agencies and advisory groups with responsibilities in fields such as equality, including equality between women and men, and non-discrimination, data protection, electronic communications, audiovisual services, detection and investigation of frauds against the EU budget as regards custom duties, or consumer protection, as necessary for the performance of its tasks.
(92)Comisia, prin intermediul președintelui comitetului, ar trebui să participe în cadrul comitetului fără drept de vot. Prin intermediul președintelui, Comisia ar trebui să se asigure că ordinea de zi a reuniunilor este stabilită în conformitate cu cererile membrilor comitetului, astfel cum se prevede în regulamentul de procedură, și în conformitate cu atribuțiile comitetului prevăzute în prezentul regulament.(92)The Commission, through the Chair, should participate in the Board without voting rights. Through the Chair, the Commission should ensure that the agenda of the meetings is set in accordance with the requests of the members of the Board as laid down in the rules of procedure and in compliance with the duties of the Board laid down in this Regulation.
(93)Având în vedere necesitatea de a asigura sprijin pentru activitățile comitetului, acesta ar trebui să se poată baza pe expertiza și pe resursele umane ale Comisiei și ale autorităților naționale competente. Modalitățile operaționale specifice pentru funcționarea internă a comitetului ar trebui specificate mai detaliat în regulamentul de procedură al comitetului.(93)In view of the need to ensure support for the Board’s activities, the Board should be able to rely on the expertise and human resources of the Commission and of the competent national authorities. The specific operational arrangements for the internal functioning of the Board should be further specified in the rules of procedure of the Board.
(94)Având în vedere importanța platformelor online foarte mari, amploarea și impactul lor, nerespectarea de către acestea a obligațiilor specifice care le sunt aplicabile poate afecta un număr semnificativ de destinatari ai serviciilor din diferite state membre și poate cauza prejudicii societale majore, astfel de nerespectări putând fi, totodată, foarte greu de identificat și abordat.(94)Given the importance of very large online platforms, in view of their reach and impact, their failure to comply with the specific obligations applicable to them may affect a substantial number of recipients of the services across different Member States and may cause large societal harms, while such failures may also be particularly complex to identify and address.
(95)Prin urmare, pentru a răspunde acestor preocupări de politică publică, este necesar să se prevadă un sistem comun de supraveghere și asigurare a respectării legislației consolidate la nivelul Uniunii. Odată ce a fost identificată o încălcare a uneia dintre dispozițiile care se aplică doar platformelor online foarte mari, de exemplu în urma unor investigații individuale sau comune, a unui audit sau a unor plângeri, coordonatorul serviciilor digitale din țara de stabilire, din proprie inițiativă sau la recomandarea comitetului, ar trebui să monitorizeze orice măsură ulterioară luată de platforma online foarte mare în cauză, astfel cum este prevăzută în planul său de acțiune. Coordonatorul serviciilor digitale ar trebui să poată solicita, după caz, efectuarea unui audit specific suplimentar, în mod voluntar, pentru a stabili dacă măsurile respective sunt suficiente pentru a remedia încălcarea. La finalul acestei proceduri, coordonatorul serviciilor digitale ar trebui să informeze comitetul, Comisia și platforma în cauză cu privire la opinia sa referitoare la faptul dacă platforma respectivă a abordat sau nu încălcarea, precizând în special comportamentul relevant și evaluarea sa cu privire la măsurile luate. Coordonatorul serviciilor digitale ar trebui să își îndeplinească rolul în cadrul acestui sistem comun în timp util și ținând seama în cea mai mare măsură de orice avize și alte recomandări ale comitetului.(95)In order to address those public policy concerns it is therefore necessary to provide for a common system of enhanced supervision and enforcement at Union level. Once an infringement of one of the provisions that solely apply to very large online platforms has been identified, for instance pursuant to individual or joint investigations, auditing or complaints, the Digital Services Coordinator of establishment, upon its own initiative or upon the Board’s advice, should monitor any subsequent measure taken by the very large online platform concerned as set out in its action plan. That Digital Services Coordinator should be able to ask, where appropriate, for an additional, specific audit to be carried out, on a voluntary basis, to establish whether those measures are sufficient to address the infringement. At the end of that procedure, it should inform the Board, the Commission and the platform concerned of its views on whether or not that platform addressed the infringement, specifying in particular the relevant conduct and its assessment of any measures taken. The Digital Services Coordinator should perform its role under this common system in a timely manner and taking utmost account of any opinions and other advice of the Board.
(96)În cazul în care încălcarea dispoziției care se aplică exclusiv platformelor online foarte mari nu este abordată în mod eficace de platforma respectivă în temeiul planului de acțiune, numai Comisia poate decide, din proprie inițiativă sau la recomandarea comitetului, să investigheze în continuare încălcarea în cauză și măsurile subsecvente luate de platformă, coordonatorul serviciilor digitale din țara de stabilire neparticipând la această investigare. După efectuarea investigațiilor necesare, Comisia ar trebui să poată emite decizii de constatare a unei încălcări și de impunere de sancțiuni cu privire la platformele online foarte mari, atunci când acest lucru este justificat. De asemenea, Comisia ar trebui să aibă o astfel de posibilitate de a interveni în situațiile transfrontaliere în care coordonatorul serviciilor digitale din țara de stabilire nu a luat nicio măsură în pofida solicitării Comisiei sau în situațiile în care coordonatorul serviciilor digitale din țara de stabilire a solicitat el însuși Comisiei să intervină în ceea ce privește o încălcare a oricărei alte dispoziții a prezentului regulament săvârșită de o platformă online foarte mare.(96)Where the infringement of the provision that solely applies to very large online platforms is not effectively addressed by that platform pursuant to the action plan, only the Commission may, on its own initiative or upon advice of the Board, decide to further investigate the infringement concerned and the measures that the platform has subsequently taken, to the exclusion of the Digital Services Coordinator of establishment. After having conducted the necessary investigations, the Commission should be able to issue decisions finding an infringement and imposing sanctions in respect of very large online platforms where that is justified. It should also have such a possibility to intervene in cross-border situations where the Digital Services Coordinator of establishment did not take any measures despite the Commission’s request, or in situations where the Digital Services Coordinator of establishment itself requested for the Commission to intervene, in respect of an infringement of any other provision of this Regulation committed by a very large online platform.
(97)Comisia ar trebui să dispună în continuare de libertatea de a decide dacă dorește sau nu să intervină în oricare dintre situațiile în care este împuternicită să facă acest lucru în temeiul prezentului regulament. Odată ce Comisia a inițiat procedura, coordonatorii serviciilor digitale din țările de stabilire în cauză ar trebui să fie împiedicați să își exercite competențele de investigare și de asigurare a respectării legislației în ceea ce privește comportamentul relevant al platformei online foarte mari în cauză, astfel încât să se evite duplicarea, inconsecvențele și riscurile de nerespectare a principiului ne bis in idem. Cu toate acestea, din motive de eficacitate, coordonatorii serviciilor digitale respectivi nu ar trebui să fie împiedicați să își exercite competențele fie pentru a asista Comisia, la cererea acesteia, în îndeplinirea sarcinilor sale de supraveghere, fie cu privire la alte comportamente, inclusiv cu privire la un comportament al aceleiași platforme online foarte mari care este suspectat a constitui o nouă încălcare. Coordonatorii serviciilor digitale respectivi, precum și comitetul și alți coordonatori ai serviciilor digitale, după caz, ar trebui să furnizeze Comisiei toate informațiile și asistența necesare pentru a-i permite să își îndeplinească sarcinile în mod eficace, în timp ce, la rândul său, Comisia ar trebui să îi informeze cu privire la exercitarea competențelor sale, după caz. În această privință, Comisia ar trebui, după caz, să țină seama de orice evaluări relevante efectuate de comitet sau de coordonatorii serviciilor digitale în cauză, precum și de orice dovezi și informații relevante colectate de aceștia, fără a aduce atingere competențelor și responsabilității Comisiei de a efectua investigații suplimentare, dacă este necesar.(97)The Commission should remain free to decide whether or not it wishes to intervene in any of the situations where it is empowered to do so under this Regulation. Once the Commission initiated the proceedings, the Digital Services Coordinators of establishment concerned should be precluded from exercising their investigatory and enforcement powers in respect of the relevant conduct of the very large online platform concerned, so as to avoid duplication, inconsistencies and risks from the viewpoint of the principle of ne bis in idem. However, in the interest of effectiveness, those Digital Services Coordinators should not be precluded from exercising their powers either to assist the Commission, at its request in the performance of its supervisory tasks, or in respect of other conduct, including conduct by the same very large online platform that is suspected to constitute a new infringement. Those Digital Services Coordinators, as well as the Board and other Digital Services Coordinators where relevant, should provide the Commission with all necessary information and assistance to allow it to perform its tasks effectively, whilst conversely the Commission should keep them informed on the exercise of its powers as appropriate. In that regard, the Commission should, where appropriate, take account of any relevant assessments carried out by the Board or by the Digital Services Coordinators concerned and of any relevant evidence and information gathered by them, without prejudice to the Commission’s powers and responsibility to carry out additional investigations as necessary.
(98)Având în vedere atât provocările specifice care pot apărea în încercarea de a asigura respectarea dispozițiilor de către platformele online foarte mari, cât și importanța eficacității unei astfel de acțiuni, date fiind dimensiunea și impactul acestora, precum și prejudiciile pe care le pot cauza, Comisia ar trebui să dispună de competențe solide de investigare și de asigurare a respectării legislației pentru a-i permite să investigheze, să asigure respectarea și să monitorizeze anumite norme prevăzute în prezentul regulament, cu respectarea deplină a principiului proporționalității și a drepturilor și intereselor părților afectate.(98)In view of both the particular challenges that may arise in seeking to ensure compliance by very large online platforms and the importance of doing so effectively, considering their size and impact and the harms that they may cause, the Commission should have strong investigative and enforcement powers to allow it to investigate, enforce and monitor certain of the rules laid down in this Regulation, in full respect of the principle of proportionality and the rights and interests of the affected parties.
(99)În special, Comisia ar trebui să aibă acces la orice documente, date și informații relevante necesare pentru inițierea și desfășurarea investigațiilor și pentru monitorizarea respectării obligațiilor relevante prevăzute în prezentul regulament, indiferent de cine deține documentele, datele sau informațiile în cauză și indiferent de forma sau formatul acestora, de suportul de stocare sau de locul exact în care sunt stocate. Comisia ar trebui să poată solicita în mod direct ca platforma online foarte mare în cauză sau terții relevanți ori persoanele fizice relevante să furnizeze orice dovezi, date și informații relevante. În plus, Comisia ar trebui să poată solicita orice informații relevante de la orice autoritate, organism sau agenție publică a statului membru sau de la orice persoană fizică sau juridică în sensul prezentului regulament. Comisia ar trebui să fie împuternicită să solicite accesul la bazele de date și algoritmii persoanelor relevante, precum și explicații referitoare la acestea și să intervieveze, cu consimțământul acestora, orice persoane care ar putea fi în posesia unor informații utile și să înregistreze declarațiile făcute. Comisia ar trebui, de asemenea, să fie împuternicită să efectueze inspecțiile necesare pentru a asigura respectarea dispozițiilor relevante ale prezentului regulament. Aceste competențe de investigare urmăresc să completeze posibilitatea Comisiei de a solicita asistență coordonatorilor serviciilor digitale și altor autorități ale statelor membre, de exemplu prin furnizarea de informații sau în exercitarea competențelor respective.(99)In particular, the Commission should have access to any relevant documents, data and information necessary to open and conduct investigations and to monitor the compliance with the relevant obligations laid down in this Regulation, irrespective of who possesses the documents, data or information in question, and regardless of their form or format, their storage medium, or the precise place where they are stored. The Commission should be able to directly require that the very large online platform concerned or relevant third parties, or than individuals, provide any relevant evidence, data and information. In addition, the Commission should be able to request any relevant information from any public authority, body or agency within the Member State, or from any natural person or legal person for the purpose of this Regulation. The Commission should be empowered to require access to, and explanations relating to, data-bases and algorithms of relevant persons, and to interview, with their consent, any persons who may be in possession of useful information and to record the statements made. The Commission should also be empowered to undertake such inspections as are necessary to enforce the relevant provisions of this Regulation. Those investigatory powers aim to complement the Commission’s possibility to ask Digital Services Coordinators and other Member States’ authorities for assistance, for instance by providing information or in the exercise of those powers
(100)Ar trebui să se asigure respectarea obligațiilor relevante prevăzute în prezentul regulament prin intermediul impunerii de amenzi și de penalități cu titlu cominatoriu. În acest scop, ar trebui stabilite, de asemenea, niveluri adecvate ale amenzilor și ale penalităților cu titlu cominatoriu impuse pentru nerespectarea obligațiilor și încălcarea normelor de procedură, sub rezerva unor termene de prescripție corespunzătoare.(100)Compliance with the relevant obligations imposed under this Regulation should be enforceable by means of fines and periodic penalty payments. To that end, appropriate levels of fines and periodic penalty payments should also be laid down for non-compliance with the obligations and breach of the procedural rules, subject to appropriate limitation periods.
(101)Platformele online foarte mari în cauză și alte persoane care fac obiectul exercitării competențelor Comisiei ale căror interese pot fi afectate de o decizie ar trebui să aibă posibilitatea de a-și prezenta observațiile înaintea adoptării deciziei, iar deciziile adoptate ar trebui să facă obiectul unei publicități ample. Deși trebuie asigurat dreptul la apărare al părților interesate, în special dreptul de acces la dosar, este esențial ca informațiile confidențiale să fie protejate. În plus, Comisia respectă confidențialitatea informațiilor, dar ar trebui să se asigure că orice informație pe care se bazează decizia sa este divulgată într-o măsură care să îi permită destinatarului deciziei să înțeleagă faptele și considerațiile care au dus la adoptarea deciziei.(101)The very large online platforms concerned and other persons subject to the exercise of the Commission’s powers whose interests may be affected by a decision should be given the opportunity of submitting their observations beforehand, and the decisions taken should be widely publicised. While ensuring the rights of defence of the parties concerned, in particular, the right of access to the file, it is essential that confidential information be protected. Furthermore, while respecting the confidentiality of the information, the Commission should ensure that any information relied on for the purpose of its decision is disclosed to an extent that allows the addressee of the decision to understand the facts and considerations that lead up to the decision.
(102)Din motive de eficacitate și eficiență, pe lângă evaluarea generală a regulamentului, care trebuie efectuată în termen de cinci ani de la intrarea acestuia în vigoare, după faza inițială de demarare și pe baza primilor trei ani de aplicare a prezentului regulament, Comisia ar trebui să efectueze și o evaluare a activităților comitetului și a structurii acestuia.(102)In the interest of effectiveness and efficiency, in addition to the general evaluation of the Regulation, to be performed within five years of entry into force, after the initial start-up phase and on the basis of the first three years of application of this Regulation, the Commission should also perform an evaluation of the activities of the Board and on its structure.
(103)În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului 49 .(103)In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission. Those powers should be exercised in accordance with Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council 49 .
(104)În vederea îndeplinirii obiectivelor prezentului regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a completa prezentul regulament. În special, ar trebui adoptate acte delegate de stabilire a criteriilor de identificare a platformelor online foarte mari și a specificațiilor tehnice pentru cererile de acces. Este deosebit de importantă organizarea unor consultări adecvate de către Comisie și desfășurarea acestora în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul trebuie să primească toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții trebuie să aibă acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei care au sarcina de a pregăti actele delegate.(104)In order to fulfil the objectives of this Regulation, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty should be delegated to the Commission to supplement this Regulation. In particular, delegated acts should be adopted in respect of criteria for identification of very large online platforms and of technical specifications for access requests. It is of particular importance that the Commission carries out appropriate consultations and that those consultations be conducted in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making of 13 April 2016. In particular, to ensure equal participation in the preparation of delegated acts, the European Parliament and the Council receive all documents at the same time as Member States' experts, and their experts systematically have access to meetings of Commission expert groups dealing with the preparation of delegated acts.
(105)Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale recunoscute de cartă și drepturile fundamentale care constituie principii generale ale dreptului Uniunii. În consecință, prezentul regulament ar trebui interpretat și aplicat în conformitate cu aceste drepturi fundamentale, inclusiv cu libertatea de exprimare și de informare, precum și libertatea și pluralismul mass-mediei. Atunci când își exercită competențele prevăzute în prezentul regulament, toate autoritățile publice implicate ar trebui să atingă, în situațiile în care drepturile fundamentale relevante intră în conflict, un echilibru just între drepturile în cauză, în conformitate cu principiul proporționalității.(105)This Regulation respects the fundamental rights recognised by the Charter and the fundamental rights constituting general principles of Union law. Accordingly, this Regulation should be interpreted and applied in accordance with those fundamental rights, including the freedom of expression and information, as well as the freedom and pluralism of the media. When exercising the powers set out in this Regulation, all public authorities involved should achieve, in situations where the relevant fundamental rights conflict, a fair balance between the rights concerned, in accordance with the principle of proportionality.
(106)Dat fiind că obiectivul prezentului regulament, și anume buna funcționare a pieței interne și asigurarea unui mediu online sigur, previzibil și de încredere în care drepturile fundamentale consacrate în cartă sunt protejate în mod corespunzător, nu poate fi atins în mod satisfăcător de către statele membre, deoarece nu pot realiza armonizarea și cooperarea necesare acționând singure, dar, având în vedere domeniul său de aplicare teritorială și personală, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, enunțat la același articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar în vederea îndeplinirii respectivului obiectiv,(106)Since the objective of this Regulation, namely the proper functioning of the internal market and to ensure a safe, predictable and trusted online environment in which the fundamental rights enshrined in the Charter are duly protected, cannot be sufficiently achieved by the Member States because they cannot achieve the necessary harmonisation and cooperation by acting alone, but can rather, by reason of its territorial and personal scope, be better achieved at the Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union. In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective,
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:HAVE ADOPTED THIS REGULATION:
Capitolul I – Dispoziții generaleChapter I – General provisions
Articolul 1 Obiect și domeniu de aplicareArticle 1 Subject matter and scope
1.Prezentul regulament stabilește norme armonizate cu privire la furnizarea de servicii intermediare pe piața internă. În special, regulamentul stabilește:1.This Regulation lays down harmonised rules on the provision of intermediary services in the internal market. In particular, it establishes:
(a)un cadru pentru exonerarea condiționată de răspundere a furnizorilor de servicii intermediare;(a)a framework for the conditional exemption from liability of providers of intermediary services;
(b)norme privind obligațiile specifice în materie de diligență, adaptate anumitor categorii specifice de furnizori de servicii intermediare;(b)rules on specific due diligence obligations tailored to certain specific categories of providers of intermediary services;
(c)norme privind punerea în aplicare și asigurarea respectării prezentului regulament, inclusiv în ceea ce privește cooperarea și coordonarea între autoritățile competente.(c)rules on the implementation and enforcement of this Regulation, including as regards the cooperation of and coordination between the competent authorities.
2.Scopul prezentului regulament este:2.The aims of this Regulation are to:
(a)de a contribui la buna funcționare a pieței interne a serviciilor intermediare;(a)contribute to the proper functioning of the internal market for intermediary services;
(b)de a stabili norme uniforme pentru un mediu online sigur, previzibil și de încredere, în care drepturile fundamentale consacrate în cartă să fie protejate în mod eficace.(b)set out uniform rules for a safe, predictable and trusted online environment, where fundamental rights enshrined in the Charter are effectively protected.
3.Prezentul regulament se aplică serviciilor intermediare furnizate destinatarilor serviciului care își au sediul sau reședința în Uniune, indiferent de locul în care își au sediul furnizorii serviciilor respective.3.This Regulation shall apply to intermediary services provided to recipients of the service that have their place of establishment or residence in the Union, irrespective of the place of establishment of the providers of those services.
4.Prezentul regulament nu se aplică serviciilor care nu sunt servicii intermediare și nici cerințelor impuse în privința unui astfel de serviciu, indiferent dacă serviciul este furnizat prin utilizarea unui serviciu intermediar.4.This Regulation shall not apply to any service that is not an intermediary service or to any requirements imposed in respect of such a service, irrespective of whether the service is provided through the use of an intermediary service.
5.Prezentul regulament nu aduce atingere normelor stabilite prin următoarele:5.This Regulation is without prejudice to the rules laid down by the following:
(a)Directiva 2000/31/CE;(a)Directive 2000/31/EC;
(b)Directiva 2010/13/CE;(b)Directive 2010/13/EC;
(c)legislația Uniunii privind drepturile de autor și drepturile conexe;(c)Union law on copyright and related rights;
(d)Regulamentul (UE) …/…. privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist [TCO odată adoptat];(d)Regulation (EU) …/…. on preventing the dissemination of terrorist content online [TCO once adopted];
(e)Regulamentul (UE) …./…. privind ordinele europene de divulgare și de păstrare a probelor electronice în materie penală și Directiva (UE) …./…. de stabilire a unor norme armonizate privind desemnarea reprezentanților legali în scopul obținerii de probe în cadrul procedurilor penale [probe electronice odată adoptat];(e)Regulation (EU) …./….on European Production and Preservation Orders for electronic evidence in criminal matters and Directive (EU) …./….laying down harmonised rules on the appointment of legal representatives for the purpose of gathering evidence in criminal proceedings [e-evidence once adopted]
(f)Regulamentul (UE) 2019/1148;(f)Regulation (EU) 2019/1148;
(g)Regulamentul (UE) 2019/1150;(g)Regulation (EU) 2019/1150;
(h)legislația Uniunii privind protecția consumatorilor și siguranța produselor, inclusiv Regulamentul (UE) 2017/2394;(h)Union law on consumer protection and product safety, including Regulation (EU) 2017/2394;
(i)legislația Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (UE) 2016/679 și Directiva 2002/58/CE.(i)Union law on the protection of personal data, in particular Regulation (EU) 2016/679 and Directive 2002/58/EC.
Articolul 2 DefinițiiArticle 2 Definitions
În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:For the purpose of this Regulation, the following definitions shall apply:
(a)„servicii ale societății informaționale” înseamnă servicii în sensul articolului 1 alineatul (1) litera (b) din Directiva (UE) 2015/1535;(a)‘information society services’ means services within the meaning of Article 1(1)(b) of Directive (EU) 2015/1535;
(b)„destinatar al serviciului” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care utilizează serviciul intermediar relevant;(b)‘recipient of the service’ means any natural or legal person who uses the relevant intermediary service;
(c)„consumator” înseamnă orice persoană fizică care acționează în alte scopuri decât cele ale activității sale comerciale, economice sau profesionale;(c)‘consumer’ means any natural person who is acting for purposes which are outside his or her trade, business or profession;
(d)„a oferi servicii în Uniune” înseamnă a permite persoanelor juridice sau fizice din unul sau mai multe state membre să utilizeze serviciile furnizorului de servicii ale societății informaționale care are o legătură substanțială cu Uniunea. Se consideră că există o astfel de legătură substanțială în cazul în care furnizorul are un sediu în Uniune. În cazul în care nu are un astfel de sediu, evaluarea unei legături substanțiale se bazează pe criterii factuale specifice, cum ar fi:(d)‘to offer services in the Union’ means enabling legal or natural persons in one or more Member States to use the services of the provider of information society services which has a substantial connection to the Union; such a substantial connection is deemed to exist where the provider has an establishment in the Union; in the absence of such an establishment, the assessment of a substantial connection is based on specific factual criteria, such as:
–un număr semnificativ de utilizatori în unul sau mai multe state membre sau–a significant number of users in one or more Member States; or
–direcționarea activităților către unul sau mai multe state membre.–the targeting of activities towards one or more Member States.
(e)„comerciant” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, indiferent dacă este publică sau privată, care acționează, inclusiv prin intermediul unei alte persoane în numele sau în contul ei, în scopuri legate de activitatea sa comercială, economică, meșteșugărească sau profesională;(e)‘trader’ means any natural person, or any legal person irrespective of whether privately or publicly owned, who is acting, including through any person acting in his or her name or on his or her behalf, for purposes relating to his or her trade, business, craft or profession;
(f)„serviciu intermediar” înseamnă unul dintre următoarele servicii:(f)‘intermediary service’ means one of the following services:
–un serviciu de „simplă transmitere”, care constă în transmiterea într-o rețea de comunicații a informațiilor furnizate de un destinatar al serviciului sau în furnizarea accesului la o rețea de comunicații;–a ‘mere conduit’ service that consists of the transmission in a communication network of information provided by a recipient of the service, or the provision of access to a communication network;
–un serviciu de „stocare în cache”, care constă în transmiterea într-o rețea de comunicații a informațiilor furnizate de un destinatar al serviciului, implicând stocarea automată, intermediară și temporară a informațiilor transmise, singurul scop al stocării fiind acela de a face mai eficientă transmiterea mai departe a informaților către alți destinatari, la cererea acestora;–a ‘caching’ service that consists of the transmission in a communication network of information provided by a recipient of the service, involving the automatic, intermediate and temporary storage of that information, for the sole purpose of making more efficient the information's onward transmission to other recipients upon their request;
–un serviciu de „găzduire”, care constă în stocarea informațiilor furnizate de un destinatar al serviciului și la cererea acestuia.–a ‘hosting’ service that consists of the storage of information provided by, and at the request of, a recipient of the service;
(g)„conținut ilegal” înseamnă orice informație care, în sine sau prin referire la o activitate, inclusiv vânzarea de produse sau furnizarea de servicii, nu este conformă cu legislația Uniunii sau cu legislația unui stat membru, indiferent de obiectul sau natura exactă a respectivei legislații;(g)‘illegal content’ means any information,, which, in itself or by its reference to an activity, including the sale of products or provision of services is not in compliance with Union law or the law of a Member State, irrespective of the precise subject matter or nature of that law;
(h) „platformă online” înseamnă un furnizor de servicii de găzduire care, la cererea unui destinatar al serviciului, stochează și diseminează informații către public, cu excepția cazului în care activitatea respectivă este o caracteristică minoră și pur auxiliară a unui alt serviciu și, din motive obiective și tehnice, nu poate fi utilizată fără celălalt serviciu, iar integrarea caracteristicii în celălalt serviciu nu este un mijloc de a eluda aplicabilitatea prezentului regulament;(h) ‘online platform’ means a provider of a hosting service which, at the request of a recipient of the service, stores and disseminates to the public information, unless that activity is a minor and purely ancillary feature of another service and, for objective and technical reasons cannot be used without that other service, and the integration of the feature into the other service is not a means to circumvent the applicability of this Regulation.
(i)„diseminare către public” înseamnă punerea informațiilor la dispoziția unui număr potențial nelimitat de terți, la cererea destinatarului serviciului care a furnizat informațiile;(i)‘dissemination to the public’ means making information available, at the request of the recipient of the service who provided the information, to a potentially unlimited number of third parties;
(j)„contract la distanță” înseamnă un contract în sensul articolului 2 punctul 7 din Directiva 2011/83/UE;(j)‘distance contract’ means a contract within the meaning of Article 2(7) of Directive 2011/83/EU;
(k)„interfață online” înseamnă orice software, inclusiv un site web sau o parte a acestuia, și aplicații, inclusiv aplicații mobile;(k)‘online interface’ means any software, including a website or a part thereof, and applications, including mobile applications;
(l)„coordonator al serviciilor digitale din țara de stabilire” înseamnă coordonatorul serviciilor digitale din statul membru în care este stabilit furnizorul unui serviciu intermediar ori în care își are reședința sau este stabilit reprezentantul legal al acestui furnizor;(l)‘Digital Services Coordinator of establishment’ means the Digital Services Coordinator of the Member State where the provider of an intermediary service is established or its legal representative resides or is established;
(m)„coordonator al serviciilor digitale din țara de destinație” înseamnă coordonatorul serviciilor digitale dintr-un stat membru în care este furnizat serviciul intermediar;(m)‘Digital Services Coordinator of destination’ means the Digital Services Coordinator of a Member State where the intermediary service is provided;
(n)„publicitate” înseamnă informațiile menite să promoveze mesajul unei persoane juridice sau fizice, indiferent dacă promovarea se realizează în scop comercial sau necomercial, și afișate de o platformă online pe interfața sa online contra unei remunerații, cu scopul specific de a promova informațiile respective;(n)‘advertisement’ means information designed to promote the message of a legal or natural person, irrespective of whether to achieve commercial or non-commercial purposes, and displayed by an online platform on its online interface against remuneration specifically for promoting that information;
(o)„sistem de recomandare” înseamnă un sistem complet sau parțial automatizat utilizat de o platformă online pentru a sugera în interfața sa online informații specifice destinatarilor serviciului, inclusiv ca urmare a unei căutări inițiate de destinatar sau a stabilirii în alt mod a ordinii sau a vizibilității relative a informațiilor afișate;(o)‘recommender system’ means a fully or partially automated system used by an online platform to suggest in its online interface specific information to recipients of the service, including as a result of a search initiated by the recipient or otherwise determining the relative order or prominence of information displayed;
(p)„moderare a conținutului” înseamnă activitățile întreprinse de furnizorii de servicii intermediare cu scopul de a detecta, identifica și aborda conținutul ilegal sau informațiile incompatibile cu condițiile generale de utilizare ale acestora, furnizate de destinatarii serviciului, inclusiv măsurile luate care afectează disponibilitatea, vizibilitatea și accesibilitatea conținutului ilegal respectiv sau a informațiilor respective, cum ar fi retrogradarea, blocarea accesului la conținutul și informațiile respective sau eliminarea acestora, ori măsurile luate care afectează capacitatea destinatarilor de a furniza informațiile respective, cum ar fi închiderea sau suspendarea contului destinatarului;(p)‘content moderation’ means the activities undertaken by providers of intermediary services aimed at detecting, identifying and addressing illegal content or information incompatible with their terms and conditions, provided by recipients of the service, including measures taken that affect the availability, visibility and accessibility of that illegal content or that information, such as demotion, disabling of access to, or removal thereof, or the recipients’ ability to provide that information, such as the termination or suspension of a recipient’s account;
(q)„condiții generale de utilizare” înseamnă toate condițiile generale de utilizare sau specificațiile, indiferent de denumirea sau forma lor, care reglementează relația contractuală dintre furnizorul de servicii intermediare și destinatarii serviciilor.(q)‘terms and conditions’ means all terms and conditions or specifications, irrespective of their name or form, which govern the contractual relationship between the provider of intermediary services and the recipients of the services.
Capitolul II – Răspunderea furnizorilor de servicii intermediareChapter II – Liability of providers of intermediary services
Articolul 3 „Simpla transmitere”Article 3 ‘Mere conduit’
1.În cazul în care se furnizează un serviciu al societății informaționale care constă în transmiterea într-o rețea de comunicații a informațiilor furnizate de un destinatar al serviciului sau în furnizarea accesului la o rețea de comunicații, furnizorul de servicii nu este responsabil pentru informațiile transmise, cu condiția ca furnizorul:1.Where an information society service is provided that consists of the transmission in a communication network of information provided by a recipient of the service, or the provision of access to a communication network, the service provider shall not be liable for the information transmitted, on condition that the provider:
(a)să nu inițieze transmiterea;(a)does not initiate the transmission;
(b)să nu selecteze destinatarul transmiterii și(b)does not select the receiver of the transmission; and
(c)să nu selecteze sau să modifice informațiile care fac obiectul transmiterii.(c)does not select or modify the information contained in the transmission.
2.Activitățile de transmitere și de furnizare a accesului prevăzute la alineatul (1) includ stocarea automată, intermediară și tranzitorie a informațiilor transmise, atât timp cât stocarea servește exclusiv pentru executarea transmiterii în rețeaua de comunicații și cu condiția ca durata stocării să nu depășească timpul care este necesar în mod rezonabil pentru a efectua transmiterea.2.The acts of transmission and of provision of access referred to in paragraph 1 include the automatic, intermediate and transient storage of the information transmitted in so far as this takes place for the sole purpose of carrying out the transmission in the communication network, and provided that the information is not stored for any period longer than is reasonably necessary for the transmission.
3.Prezentul articol nu afectează posibilitatea ca o instanță judecătorească sau o autoritate administrativă să solicite furnizorului de servicii, în conformitate cu sistemele juridice din statele membre, să pună capăt unei încălcări sau să o prevină.3.This Article shall not affect the possibility for a court or administrative authority, in accordance with Member States' legal systems, of requiring the service provider to terminate or prevent an infringement.
Articolul 4 „Stocarea în cache”Article 4 ‘Caching’
1.În cazul în care un serviciu al societății informaționale constă în transmiterea într-o rețea de comunicații a informațiilor furnizate de un destinatar al serviciului, furnizorul de servicii nu este responsabil pentru stocarea automată, intermediară și temporară a informațiilor transmise, atât timp cât stocarea servește exclusiv pentru a face mai eficientă transmiterea mai departe a informaților către alți destinatari ai serviciului, la cererea acestora, cu condiția ca:1.Where an information society service is provided that consists of the transmission in a communication network of information provided by a recipient of the service, the service provider shall not be liable for the automatic, intermediate and temporary storage of that information, performed for the sole purpose of making more efficient the information's onward transmission to other recipients of the service upon their request, on condition that:
(a)furnizorul să nu modifice informația;(a)the provider does not modify the information;
(b)furnizorul să îndeplinească condițiile de acces la informație;(b)the provider complies with conditions on access to the information;
(c)furnizorul să se conformeze normelor privind actualizarea informației, precizate într-un mod recunoscut și folosit pe scară largă de întreprinderile din sector;(c)the provider complies with rules regarding the updating of the information, specified in a manner widely recognised and used by industry;
(d)furnizorul să nu interfereze cu folosirea licită a tehnologiei, larg recunoscută și folosită în industrie, în scopul de a obține date privind utilizarea informației și(d)the provider does not interfere with the lawful use of technology, widely recognised and used by industry, to obtain data on the use of the information; and
(e)furnizorul să acționeze prompt pentru a elimina informațiile pe care le-a stocat sau pentru a bloca accesul la acestea de îndată ce ia cunoștință de faptul că informațiile aflate la originea transmiterii au fost eliminate din rețea ori accesul la acestea a fost blocat sau de faptul că o instanță judecătorească sau o autoritate administrativă a dispus eliminarea informațiilor respective sau blocarea acestora.(e)the provider acts expeditiously to remove or to disable access to the information it has stored upon obtaining actual knowledge of the fact that the information at the initial source of the transmission has been removed from the network, or access to it has been disabled, or that a court or an administrative authority has ordered such removal or disablement.
2.Prezentul articol nu afectează posibilitatea ca o instanță judecătorească sau o autoritate administrativă să solicite furnizorului de servicii, în conformitate cu sistemele juridice din statele membre, să pună capăt unei încălcări sau să o prevină.2.This Article shall not affect the possibility for a court or administrative authority, in accordance with Member States' legal systems, of requiring the service provider to terminate or prevent an infringement.
Articolul 5 GăzduireaArticle 5 Hosting
1.Atunci când se furnizează un serviciu al societății informaționale care constă în stocarea informațiilor furnizate de un destinatar al serviciului, furnizorul serviciului nu este responsabil pentru informațiile stocate la cererea unui destinatar al serviciului, cu condiția ca furnizorul:1.Where an information society service is provided that consists of the storage of information provided by a recipient of the service the service provider shall not be liable for the information stored at the request of a recipient of the service on condition that the provider:
(a)să nu aibă cunoștință despre activitatea ilegală sau conținutul ilegal, iar în ceea ce privește acțiunile în despăgubiri, să nu aibă cunoștință de fapte sau circumstanțe din care să rezulte că activitatea sau conținutul este vădit ilegal sau(a)does not have actual knowledge of illegal activity or illegal content and, as regards claims for damages, is not aware of facts or circumstances from which the illegal activity or illegal content is apparent; or
(b)din momentul în care ia la cunoștință faptul că conținutul este ilegal, să acționeze prompt pentru a elimina conținutul ilegal sau pentru a bloca accesul la acesta.(b)upon obtaining such knowledge or awareness, acts expeditiously to remove or to disable access to the illegal content.
2.Alineatul (1) nu se aplică atunci când destinatarul serviciului acționează sub autoritatea sau sub controlul furnizorului.2.Paragraph 1 shall not apply where the recipient of the service is acting under the authority or the control of the provider.
3.Alineatul (1) nu se aplică în ceea ce privește răspunderea în temeiul legislației privind protecția consumatorilor pe care o au platformele online care le permit consumatorilor să încheie contracte la distanță cu comercianții, în cazul în care o astfel de platformă online prezintă informația specifică sau facilitează în alt mod tranzacția specifică în cauză în așa fel încât un consumator obișnuit și suficient de bine informat să creadă că informația, produsul sau serviciul care face obiectul tranzacției este furnizat fie de platforma online însăși, fie de un destinatar al serviciului care acționează sub autoritatea sau sub controlul său.3.Paragraph 1 shall not apply with respect to liability under consumer protection law of online platforms allowing consumers to conclude distance contracts with traders, where such an online platform presents the specific item of information or otherwise enables the specific transaction at issue in a way that would lead an average and reasonably well-informed consumer to believe that the information, or the product or service that is the object of the transaction, is provided either by the online platform itself or by a recipient of the service who is acting under its authority or control.
4.Prezentul articol nu afectează posibilitatea ca o instanță judecătorească sau o autoritate administrativă să solicite furnizorului de servicii, în conformitate cu sistemele juridice din statele membre, să pună capăt unei încălcări sau să o prevină.4.This Article shall not affect the possibility for a court or administrative authority, in accordance with Member States' legal systems, of requiring the service provider to terminate or prevent an infringement.
Articolul 6 Investigații voluntare din proprie inițiativă și conformitatea juridicăArticle 6 Voluntary own-initiative investigations and legal compliance
Nu trebuie să se considere că furnizorii de servicii intermediare nu sunt eligibili pentru a beneficia de exonerarea de răspundere menționată la articolele 3, 4 și 5 pentru simplul motiv că efectuează investigații voluntare din proprie inițiativă sau alte activități menite să detecteze, să identifice și să elimine conținutul ilegal sau să blocheze accesul la acesta ori pentru că iau măsurile necesare pentru a se conforma cerințelor legislației Uniunii, inclusiv celor prevăzute în prezentul regulament.Providers of intermediary services shall not be deemed ineligible for the exemptions from liability referred to in Articles 3, 4 and 5 solely because they carry out voluntary own-initiative investigations or other activities aimed at detecting, identifying and removing, or disabling of access to, illegal content, or take the necessary measures to comply with the requirements of Union law, including those set out in this Regulation.
Articolul 7 Lipsa obligațiilor generale de monitorizare sau de cercetare activă a faptelorArticle 7 No general monitoring or active fact-finding obligations
Nu trebuie impusă furnizorilor de servicii intermediare obligația generală de monitorizare a informațiilor pe care furnizorii de servicii intermediare le transmit sau le stochează și nici obligația de a căuta în mod activ fapte sau circumstanțe care să indice activități ilegale. No general obligation to monitor the information which providers of intermediary services transmit or store, nor actively to seek facts or circumstances indicating illegal activity shall be imposed on those providers. 
Articolul 8 Ordine de a acționa împotriva conținutului ilegalArticle 8 Orders to act against illegal content
1.La primirea unui ordin de a acționa împotriva unui anumit element de conținut ilegal, emis de autoritățile judiciare sau administrative naționale relevante în temeiul legislației Uniunii sau al legislației naționale aplicabile, în conformitate cu legislația Uniunii, furnizorii de servicii intermediare trebuie să informeze, fără întârzieri nejustificate, autoritatea care emite ordinul cu privire la cursul de acțiune dat ordinelor, precizând acțiunile luate și momentul în care au fost luate.1.Providers of intermediary services shall, upon the receipt of an order to act against a specific item of illegal content, issued by the relevant national judicial or administrative authorities, on the basis of the applicable Union or national law, in conformity with Union law, inform the authority issuing the order of the effect given to the orders, without undue delay, specifying the action taken and the moment when the action was taken.
2.Statele membre trebuie să se asigure că ordinele menționate la alineatul (1) îndeplinesc următoarele condiții:2.Member States shall ensure that the orders referred to in paragraph 1 meet the following conditions:
(a)ordinele conțin următoarele elemente:(a)the orders contains the following elements:
–o expunere de motive care să explice de ce informațiile reprezintă conținut ilegal, făcând trimitere la dispoziția specifică din legislația Uniunii sau din legislația națională care a fost încălcată;–a statement of reasons explaining why the information is illegal content, by reference to the specific provision of Union or national law infringed;
–una sau mai multe adrese uniforme exacte pentru localizarea resurselor (URL-uri) și, dacă este necesar, informații suplimentare care să permită identificarea conținutului ilegal în cauză;–one or more exact uniform resource locators and, where necessary, additional information enabling the identification of the illegal content concerned;
–informații privind căile de atac aflate la dispoziția furnizorului serviciului și a destinatarului serviciului care a furnizat conținutul;–information about redress available to the provider of the service and to the recipient of the service who provided the content;
(b)domeniul de aplicare teritorială al ordinului, pe baza normelor aplicabile ale legislației Uniunii și ale legislației naționale, inclusiv ale cartei, și, după caz, a principiilor generale de drept internațional, nu depășește ceea ce este strict necesar pentru atingerea obiectivului său;(b)the territorial scope of the order, on the basis of the applicable rules of Union and national law, including the Charter, and, where relevant, general principles of international law, does not exceed what is strictly necessary to achieve its objective;
(c)ordinul este redactat în limba declarată de furnizor și este trimis punctului de contact desemnat de furnizor în conformitate cu articolul 10.(c)the order is drafted in the language declared by the provider and is sent to the point of contact, appointed by the provider, in accordance with Article 10.
3.Coordonatorul serviciilor digitale din statul membru al autorității judiciare sau administrative care emite ordinul trebuie să transmită, fără întârzieri nejustificate, o copie a ordinelor menționate la alineatul (1) tuturor celorlalți coordonatori ai serviciilor digitale prin intermediul sistemului instituit în conformitate cu articolul 67.3.The Digital Services Coordinator from the Member State of the judicial or administrative authority issuing the order shall, without undue delay, transmit a copy of the orders referred to in paragraph 1 to all other Digital Services Coordinators through the system established in accordance with Article 67.
4.Condițiile și cerințele prevăzute la prezentul articol nu aduc atingere cerințelor prevăzute de dreptul procesual penal național, în conformitate cu legislația Uniunii.4.The conditions and requirements laid down in this article shall be without prejudice to requirements under national criminal procedural law in conformity with Union law.
Articolul 9 Ordine de furnizare de informațiiArticle 9 Orders to provide information
1.La primirea unui ordin de furnizare a unei anumite informații cu privire la unul sau mai mulți destinatari individuali ai serviciului, care a fost emis de autoritățile judiciare sau administrative naționale relevante în temeiul legislației Uniunii și al legislației naționale aplicabile, în conformitate cu legislația Uniunii, furnizorii de servicii intermediare trebuie să informeze fără întârzieri nejustificate autoritatea emitentă a ordinului cu privire la primirea ordinului și la cursul de acțiune care s-a dat ordinului.1.Providers of intermediary services shall, upon receipt of an order to provide a specific item of information about one or more specific individual recipients of the service, issued by the relevant national judicial or administrative authorities on the basis of the applicable Union or national law, in conformity with Union law, inform without undue delay the authority of issuing the order of its receipt and the effect given to the order.
2.Statele membre trebuie să se asigure că ordinele menționate la alineatul (1) îndeplinesc următoarele condiții:2.Member States shall ensure that orders referred to in paragraph 1 meet the following conditions:
(a)ordinele conțin următoarele elemente:(a)the order contains the following elements:
–o expunere de motive care explică scopul pentru care sunt solicitate informațiile și motivul pentru care cerința de a furniza informațiile este necesară și proporțională pentru a stabili dacă destinatarii serviciilor intermediare respectă normele Uniunii sau normele naționale aplicabile, cu excepția cazului în care o astfel de expunere de motive nu poate fi furnizată din motive legate de prevenirea, investigarea, depistarea și urmărirea penală a infracțiunilor;–a statement of reasons explaining the objective for which the information is required and why the requirement to provide the information is necessary and proportionate to determine compliance by the recipients of the intermediary services with applicable Union or national rules, unless such a statement cannot be provided for reasons related to the prevention, investigation, detection and prosecution of criminal offences;
–informații privind căile de atac aflate la dispoziția furnizorului și a destinatarilor serviciului în cauză;–information about redress available to the provider and to the recipients of the service concerned;
(b)ordinul impune doar obligația ca furnizorul să furnizeze informații colectate deja în scopul furnizării serviciului și care se află sub controlul acestuia;(b)the order only requires the provider to provide information already collected for the purposes of providing the service and which lies within its control;
(c)ordinul este redactat în limba declarată de furnizor și este trimis punctului de contact desemnat de furnizorul respectiv în conformitate cu articolul 10.(c)the order is drafted in the language declared by the provider and is sent to the point of contact appointed by that provider, in accordance with Article 10;
3.Coordonatorul serviciilor digitale din statul membru al autorității judiciare sau administrative naționale care emite ordinul trebuie să transmită, fără întârzieri nejustificate, o copie a ordinului menționat la alineatul (1) tuturor coordonatorilor serviciilor digitale prin intermediul sistemului instituit în conformitate cu articolul 67.3.The Digital Services Coordinator from the Member State of the national judicial or administrative authority issuing the order shall, without undue delay, transmit a copy of the order referred to in paragraph 1 to all Digital Services Coordinators through the system established in accordance with Article 67.
4.Condițiile și cerințele prevăzute la prezentul articol nu aduc atingere cerințelor prevăzute de dreptul procesual penal național, în conformitate cu legislația Uniunii.4.The conditions and requirements laid down in this article shall be without prejudice to requirements under national criminal procedural law in conformity with Union law.
Capitolul III Obligații de diligență pentru un mediu online transparent și sigurChapter III Due diligence obligations for a transparent and safe online environment
Secțiunea 1 Dispoziții aplicabile tuturor furnizorilor de servicii intermediareSection 1 Provisions applicable to all providers of intermediary services
Articolul 10 Puncte de contactArticle 10 Points of contact
1.Furnizorii de servicii intermediare trebuie să instituie un punct de contact unic care să permită comunicarea directă, prin mijloace electronice, cu autoritățile statelor membre, cu Comisia și cu comitetul menționat la articolul 47 în vederea aplicării prezentului regulament.1.Providers of intermediary services shall establish a single point of contact allowing for direct communication, by electronic means, with Member States’ authorities, the Commission and the Board referred to in Article 47 for the application of this Regulation.
2.Furnizorii de servicii intermediare trebuie să facă publice informațiile necesare pentru a identifica și a comunica cu ușurință cu punctele lor unice de contact.2.Providers of intermediary services shall make public the information necessary to easily identify and communicate with their single points of contact.
3.Furnizorii de servicii intermediare trebuie să menționeze în informațiile menționate la alineatul (2) limba sau limbile oficiale ale Uniunii care pot fi utilizate pentru a comunica cu punctele lor de contact și care trebuie să includă cel puțin una dintre limbile oficiale ale statului membru în care furnizorul de servicii intermediare își are sediul principal sau în care reprezentantul legal al acestuia își are reședința sau sediul.3.Providers of intermediary services shall specify in the information referred to in paragraph 2, the official language or languages of the Union, which can be used to communicate with their points of contact and which shall include at least one of the official languages of the Member State in which the provider of intermediary services has its main establishment or where its legal representative resides or is established.
Articolul 11 Reprezentanți legaliArticle 11 Legal representatives
1.Furnizorii de servicii intermediare care nu au un sediu în Uniune, dar care oferă servicii în Uniune trebuie să desemneze în scris o persoană juridică sau fizică ca reprezentant legal al acestora în unul dintre statele membre în care furnizorul își oferă serviciile.1.Providers of intermediary services which do not have an establishment in the Union but which offer services in the Union shall designate, in writing, a legal or natural person as their legal representative in one of the Member States where the provider offers its services.
2.Furnizorii de servicii intermediare trebuie să îi împuternicească pe reprezentanții lor legali să fie contactați în plus față de furnizor sau în locul acestuia de către autoritățile statelor membre, Comisie și comitet cu privire la toate aspectele necesare pentru primirea, respectarea și executarea deciziilor emise în legătură cu prezentul regulament. Furnizorii de servicii intermediare trebuie să îi acorde reprezentantului lor legal competențele și resursele necesare pentru ca acesta să poată să coopereze cu autoritățile statelor membre, cu Comisia și cu comitetul și să se conformeze deciziilor respective.2.Providers of intermediary services shall mandate their legal representatives to be addressed in addition to or instead of the provider by the Member States’ authorities, the Commission and the Board on all issues necessary for the receipt of, compliance with and enforcement of decisions issued in relation to this Regulation. Providers of intermediary services shall provide their legal representative with the necessary powers and resource to cooperate with the Member States’ authorities, the Commission and the Board and comply with those decisions.
3.Reprezentantul legal desemnat poate fi tras la răspundere pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezentul regulament, fără a se aduce atingere răspunderii și acțiunilor în justiție care ar putea fi introduse împotriva furnizorului de servicii intermediare.3.The designated legal representative can be held liable for non-compliance with obligations under this Regulation, without prejudice to the liability and legal actions that could be initiated against the provider of intermediary services.
4.Furnizorii de servicii intermediare trebuie să notifice numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon ale reprezentantului lor legal coordonatorului serviciilor digitale din statul membru în care își are reședința sau în care este stabilit reprezentantul legal. Furnizorii de servicii intermediare trebuie să se asigure că informațiile respective sunt actualizate.4.Providers of intermediary services shall notify the name, address, the electronic mail address and telephone number of their legal representative to the Digital Service Coordinator in the Member State where that legal representative resides or is established. They shall ensure that that information is up to date.
5.Desemnarea unui reprezentant legal în cadrul Uniunii în temeiul alineatului (1) nu este echivalentă stabilirii în Uniune.5.The designation of a legal representative within the Union pursuant to paragraph 1 shall not amount to an establishment in the Union.
Articolul 12 Condiții generale de utilizareArticle 12 Terms and conditions
1.Furnizorii de servicii intermediare trebuie să includă, în condițiile lor generale de utilizare, informații cu privire la orice restricții pe care le impun în legătură cu utilizarea serviciului lor în ceea ce privește informațiile furnizate de destinatarii serviciului. Informațiile respective trebuie să includă informații cu privire la politicile, procedurile, măsurile și instrumentele utilizate în scopul moderării conținutului, inclusiv procesul decizional algoritmic și evaluarea umană. Informațiile respective trebuie să fie prezentate într-un limbaj clar și lipsit de ambiguitate și trebuie puse la dispoziția publicului într-un format ușor accesibil.1.Providers of intermediary services shall include information on any restrictions that they impose in relation to the use of their service in respect of information provided by the recipients of the service, in their terms and conditions. That information shall include information on any policies, procedures, measures and tools used for the purpose of content moderation, including algorithmic decision-making and human review. It shall be set out in clear and unambiguous language and shall be publicly available in an easily accessible format.
2.Furnizorii de servicii intermediare trebuie să acționeze în mod diligent, obiectiv și proporțional în aplicarea și asigurarea respectării restricțiilor menționate la alineatul (1), ținând seama în mod corespunzător de drepturile și interesele legitime ale tuturor părților implicate, inclusiv de drepturile fundamentale aplicabile ale destinatarilor serviciului, astfel cum sunt consacrate în cartă.2.Providers of intermediary services shall act in a diligent, objective and proportionate manner in applying and enforcing the restrictions referred to in paragraph 1, with due regard to the rights and legitimate interests of all parties involved, including the applicable fundamental rights of the recipients of the service as enshrined in the Charter.
Articolul 13 Obligațiile de raportare în materie de transparență ale furnizorilor de servicii intermediareArticle 13 Transparency reporting obligations for providers of intermediary services
1.Furnizorii de servicii intermediare trebuie să publice, cel puțin o dată pe an, rapoarte clare, ușor de înțeles și detaliate cu privire la orice moderare a conținutului pe care au efectuat-o în cursul perioadei relevante. Rapoartele respective trebuie să includă, în special, în funcție de cazurile aplicabile, informații privind următoarele aspecte:1.Providers of intermediary services shall publish, at least once a year, clear, easily comprehensible and detailed reports on any content moderation they engaged in during the relevant period. Those reports shall include, in particular, information on the following, as applicable: 
(a)numărul de ordine primite de la autoritățile statelor membre, clasificate în funcție de tipul de conținut ilegal în cauză, inclusiv ordinele emise în conformitate cu articolele 8 și 9, precum și timpul mediu necesar pentru a întreprinde acțiunea indicată în ordinele respective;(a)the number of orders received from Member States’ authorities, categorised by the type of illegal content concerned, including orders issued in accordance with Articles 8 and 9, and the average time needed for taking the action specified in those orders;
(b)numărul notificărilor transmise în conformitate cu articolul 14, clasificate în funcție de tipul de presupus conținut ilegal în cauză, orice acțiune întreprinsă în urma notificărilor, făcând distincție între acțiunile întreprinse în temeiul legii sau al condițiilor generale de utilizare ale furnizorului, precum și timpul mediu necesar pentru a întreprinde acțiunea;(b)the number of notices submitted in accordance with Article 14, categorised by the type of alleged illegal content concerned, any action taken pursuant to the notices by differentiating whether the action was taken on the basis of the law or the terms and conditions of the provider, and the average time needed for taking the action;
(c)moderarea conținutului efectuată din propria inițiativă a furnizorilor, inclusiv numărul și tipul de măsuri luate care afectează disponibilitatea, vizibilitatea și accesibilitatea informațiilor furnizate de destinatarii serviciului și capacitatea destinatarilor de a furniza informații, clasificate în funcție de tipul de motiv și de temeiul în baza căruia au fost luate măsurile respective;(c)the content moderation engaged in at the providers’ own initiative, including the number and type of measures taken that affect the availability, visibility and accessibility of information provided by the recipients of the service and the recipients’ ability to provide information, categorised by the type of reason and basis for taking those measures;
(d)numărul de plângeri primite prin intermediul sistemului intern de soluționare a plângerilor menționat la articolul 17, temeiul plângerilor respective, deciziile luate cu privire la plângerile respective, timpul mediu necesar pentru luarea deciziilor respective și numărul de cazuri în care deciziile respective au fost anulate.(d)the number of complaints received through the internal complaint-handling system referred to in Article 17, the basis for those complaints, decisions taken in respect of those complaints, the average time needed for taking those decisions and the number of instances where those decisions were reversed.
2.Alineatul (1) nu se aplică furnizorilor de servicii intermediare care pot fi considerate microîntreprinderi sau întreprinderi mici în sensul anexei la Recomandarea 2003/361/CE.2.Paragraph 1 shall not apply to providers of intermediary services that qualify as micro or small enterprises within the meaning of the Annex to Recommendation 2003/361/EC.
Secțiunea 2 Dispoziții suplimentare aplicabile furnizorilor de servicii de găzduire, inclusiv platformelor onlineSection 2 Additional provisions applicable to providers of hosting services, including online platforms
Articolul 14 Mecanisme de notificare și de acțiuneArticle 14 Notice and action mechanisms
1.Furnizorii de servicii de găzduire trebuie să instituie mecanisme care să permită oricărei persoane fizice sau entități să notifice acestor furnizori prezența în cadrul serviciului pe care îl oferă a anumitor informații pe care persoana sau entitatea respectivă le consideră a fi conținut ilegal. Mecanismele respective trebuie să fie ușor de accesat, ușor de utilizat și trebuie să permită transmiterea notificărilor exclusiv prin mijloace electronice.1.Providers of hosting services shall put mechanisms in place to allow any individual or entity to notify them of the presence on their service of specific items of information that the individual or entity considers to be illegal content. Those mechanisms shall be easy to access, user-friendly, and allow for the submission of notices exclusively by electronic means.
2.Mecanismele menționate la alineatul (1) trebuie să fie de așa natură încât să faciliteze transmiterea de notificări suficient de precise și justificate în mod corespunzător, în baza cărora un operator economic diligent să poată identifica ilegalitatea conținutului în cauză. În acest scop, furnizorii trebuie să ia măsurile necesare pentru a permite și a facilita transmiterea de notificări care să conțină toate elementele următoare:2.The mechanisms referred to in paragraph 1 shall be such as to facilitate the submission of sufficiently precise and adequately substantiated notices, on the basis of which a diligent economic operator can identify the illegality of the content in question. To that end, the providers shall take the necessary measures to enable and facilitate the submission of notices containing all of the following elements:
(a)o explicație a motivelor pentru care persoana fizică sau entitatea consideră că informațiile în cauză sunt conținut ilegal;(a)an explanation of the reasons why the individual or entity considers the information in question to be illegal content;
(b)o indicație clară a localizării electronice a informațiilor respective, în special URL-ul sau URL-urile exacte și, dacă este necesar, informații suplimentare care să permită identificarea conținutului ilegal;(b)a clear indication of the electronic location of that information, in particular the exact URL or URLs, and, where necessary, additional information enabling the identification of the illegal content;
(c)numele și adresa de e-mail ale persoanei fizice sau ale entității care transmite notificarea, cu excepția cazului în care informațiile sunt considerate ca implicând una dintre infracțiunile menționate la articolele 3-7 din Directiva 2011/93/UE;(c)the name and an electronic mail address of the individual or entity submitting the notice, except in the case of information considered to involve one of the offences referred to in Articles 3 to 7 of Directive 2011/93/EU;
(d)o declarație care să confirme că persoana fizică sau entitatea care transmite notificarea are cu bună-credință convingerea că informațiile și acuzațiile cuprinse în notificare sunt exacte și complete.(d)a statement confirming the good faith belief of the individual or entity submitting the notice that the information and allegations contained therein are accurate and complete.
3.Notificările care includ elementele menționate la alineatul (2) trebuie considerate ca reprezentând luare la cunoștință sau conștientizare efective în sensul articolului 5 în ceea ce privește informațiile specifice în cauză.3.Notices that include the elements referred to in paragraph 2 shall be considered to give rise to actual knowledge or awareness for the purposes of Article 5 in respect of the specific item of information concerned.
4.În cazul în care notificarea conține numele și adresa de e-mail ale persoanei fizice sau ale entității care a transmis-o, furnizorul de servicii de găzduire trebuie să trimită imediat persoanei fizice sau entității respective o confirmare de primire a notificării.4.Where the notice contains the name and an electronic mail address of the individual or entity that submitted it, the provider of hosting services shall promptly send a confirmation of receipt of the notice to that individual or entity.
5.De asemenea, furnizorul trebuie să notifice fără întârzieri nejustificate persoanei fizice sau entității respective decizia pe care a luat-o în legătură cu informațiile la care se referă notificarea, oferind informații cu privire la căile de atac posibile în legătură cu decizia respectivă.5.The provider shall also, without undue delay, notify that individual or entity of its decision in respect of the information to which the notice relates, providing information on the redress possibilities in respect of that decision.
6.Furnizorii de servicii de găzduire trebuie să prelucreze toate notificările pe care le primesc în temeiul mecanismelor menționate la alineatul (1) și trebuie să ia decizii cu privire la informațiile la care se referă notificările, în timp util, cu diligență și obiectivitate. În cazul în care utilizează mijloace automatizate pentru prelucrare sau luarea deciziilor, furnizorii de servicii de găzduire trebuie să includă informații cu privire la utilizarea unor astfel de mijloace în notificarea menționată la alineatul (4).6.Providers of hosting services shall process any notices that they receive under the mechanisms referred to in paragraph 1, and take their decisions in respect of the information to which the notices relate, in a timely, diligent and objective manner. Where they use automated means for that processing or decision-making, they shall include information on such use in the notification referred to in paragraph 4.
Articolul 15 Expunerea de motiveArticle 15 Statement of reasons
1.În cazul în care un furnizor de servicii de găzduire decide să elimine anumite informații furnizate de destinatarii serviciului sau să blocheze accesul la acestea, indiferent de mijloacele utilizate pentru detectarea, identificarea, eliminarea informațiilor respective sau blocarea accesului la acestea și de motivul deciziei în acest sens, furnizorul de servicii de găzduire trebuie să informeze destinatarul cu privire la decizie cel târziu în momentul eliminării informațiilor sau al blocării accesului la acestea și trebuie să prezinte o expunere de motive clară și specifică cu privire la decizia respectivă.1.Where a provider of hosting services decides to remove or disable access to specific items of information provided by the recipients of the service, irrespective of the means used for detecting, identifying or removing or disabling access to that information and of the reason for its decision, it shall inform the recipient, at the latest at the time of the removal or disabling of access, of the decision and provide a clear and specific statement of reasons for that decision.
2.Expunerea de motive menționată la alineatul (1) trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:2.The statement of reasons referred to in paragraph 1 shall at least contain the following information:
(a)trebuie să menționeze dacă decizia implică eliminarea informațiilor sau blocarea accesului la informații și, dacă este cazul, domeniul de aplicare teritorială al blocării accesului;(a)whether the decision entails either the removal of, or the disabling of access to, the information and, where relevant, the territorial scope of the disabling of access;
(b)faptele și circumstanțele care au fost avute în vedere în luarea deciziei, inclusiv, după caz, trebuie să se menționeze dacă decizia a fost luată ca urmare a unei notificări transmise în conformitate cu articolul 14;(b)the facts and circumstances relied on in taking the decision, including where relevant whether the decision was taken pursuant to a notice submitted in accordance with Article 14;
(c)după caz, informații privind utilizarea mijloacelor automatizate în procesul decizional, precizând inclusiv dacă decizia a fost luată în privința conținutului detectat sau identificat prin mijloace automatizate;(c)where applicable, information on the use made of automated means in taking the decision, including where the decision was taken in respect of content detected or identified using automated means;
(d)în cazul în care decizia se referă la un presupus conținut ilegal, o trimitere la temeiul juridic pe care se bazează și explicarea motivelor pentru care se consideră că informațiile sunt ilegale în baza respectivului temei;(d)where the decision concerns allegedly illegal content, a reference to the legal ground relied on and explanations as to why the information is considered to be illegal content on that ground;
(e)în cazul în care temeiul deciziei este presupusa incompatibilitate a informațiilor cu condițiile generale de utilizare ale furnizorului, o trimitere la temeiul contractual invocat și explicarea motivelor pentru care se consideră că informațiile sunt incompatibile în baza respectivului temei;(e)where the decision is based on the alleged incompatibility of the information with the terms and conditions of the provider, a reference to the contractual ground relied on and explanations as to why the information is considered to be incompatible with that ground;
(f)informații privind căile de atac la care poate recurge destinatarul serviciului în ceea ce privește decizia, în special mecanismele interne de soluționare a plângerilor, soluționarea extrajudiciară a litigiilor și căile de atac judiciare.(f)information on the redress possibilities available to the recipient of the service in respect of the decision, in particular through internal complaint-handling mechanisms, out-of-court dispute settlement and judicial redress.
3.Informațiile furnizate de furnizorii de servicii de găzduire în conformitate cu prezentul articol trebuie să fie clare, ușor de înțeles și cât mai precise și mai specifice posibil în circumstanțele date. Mai concret, informațiile trebuie să fie de așa natură încât să permită în mod rezonabil destinatarului serviciului în cauză să își exercite în mod efectiv căile de atac posibile menționate la alineatul (2) litera (f).3.The information provided by the providers of hosting services in accordance with this Article shall be clear and easily comprehensible and as precise and specific as reasonably possible under the given circumstances. The information shall, in particular, be such as to reasonably allow the recipient of the service concerned to effectively exercise the redress possibilities referred to in point (f) of paragraph 2.
4.Furnizorii de servicii de găzduire trebuie să publice deciziile și expunerile de motive menționate la alineatul (1) într-o bază de date accesibilă publicului, gestionată de Comisie. Informațiile respective nu trebuie să conțină date cu caracter personal.4.Providers of hosting services shall publish the decisions and the statements of reasons, referred to in paragraph 1 in a publicly accessible database managed by the Commission. That information shall not contain personal data.
Secțiunea 3 Dispoziții suplimentare aplicabile platformelor onlineSection 3 Additional provisions applicable to online platforms
Articolul 16 Excluderea microîntreprinderilor și a întreprinderilor miciArticle 16 Exclusion for micro and small enterprises
Prezenta secțiune nu se aplică platformelor online care pot fi considerate microîntreprinderi sau întreprinderi mici în sensul anexei la Recomandarea 2003/361/CE.This Section shall not apply to online platforms that qualify as micro or small enterprises within the meaning of the Annex to Recommendation 2003/361/EC.
Articolul 17 Sistemul intern de soluționare a plângerilorArticle 17 Internal complaint-handling system
1.Platformele online trebuie să le ofere destinatarilor serviciului, pe o perioadă de cel puțin șase luni de la decizia menționată la prezentul alineat, accesul la un sistem intern eficace de soluționare a plângerilor, care să permită depunerea plângerilor pe cale electronică și în mod gratuit, în legătură cu următoarele decizii luate de platformele online pe motiv că informațiile furnizate de destinatari reprezintă conținut ilegal sau sunt incompatibile cu condițiile lor generale de utilizare:1.Online platforms shall provide recipients of the service, for a period of at least six months following the decision referred to in this paragraph, the access to an effective internal complaint-handling system, which enables the complaints to be lodged electronically and free of charge, against the following decisions taken by the online platform on the ground that the information provided by the recipients is illegal content or incompatible with its terms and conditions:
(a)deciziile de eliminare a informațiilor sau de blocare a accesului la informații;(a)decisions to remove or disable access to the information;
(b)deciziile de suspendare sau sistare a furnizării serviciului, integral sau parțial, către destinatari;(b)decisions to suspend or terminate the provision of the service, in whole or in part, to the recipients;
(c)deciziile de suspendare sau închidere a contului destinatarilor.(c)decisions to suspend or terminate the recipients’ account.
2.Platformele online trebuie să se asigure că sistemele lor interne de soluționare a plângerilor sunt ușor de accesat, ușor de utilizat și că permit și facilitează depunerea de plângeri suficient de precise și justificate în mod corespunzător.2.Online platforms shall ensure that their internal complaint-handling systems are easy to access, user-friendly and enable and facilitate the submission of sufficiently precise and adequately substantiated complaints.
3.Platformele online trebuie să trateze plângerile depuse prin intermediul sistemului lor intern de soluționare a plângerilor în timp util, în mod diligent și obiectiv. În cazul în care o plângere conține motive suficiente pentru ca platforma online să considere că informațiile la care se referă plângerea nu sunt ilegale și nu sunt incompatibile cu condițiile generale de utilizare ale platformei sau conține informații care indică faptul că comportamentul reclamantului nu justifică suspendarea sau sistarea serviciului ori suspendarea sau închiderea contului, platforma online trebuie să anuleze decizia menționată la alineatul (1) fără întârzieri nejustificate.3.Online platforms shall handle complaints submitted through their internal complaint-handling system in a timely, diligent and objective manner. Where a complaint contains sufficient grounds for the online platform to consider that the information to which the complaint relates is not illegal and is not incompatible with its terms and conditions, or contains information indicating that the complainant’s conduct does not warrant the suspension or termination of the service or the account, it shall reverse its decision referred to in paragraph 1 without undue delay.
4.Platformele online trebuie să îi informeze pe reclamanți fără întârzieri nejustificate cu privire la decizia pe care au luat-o în legătură cu informațiile la care se referă plângerea și trebuie să îi informeze pe reclamanți cu privire la posibilitatea de soluționare extrajudiciară a litigiului prevăzută la articolul 18 și cu privire la celelalte căi de atac disponibile.4.Online platforms shall inform complainants without undue delay of the decision they have taken in respect of the information to which the complaint relates and shall inform complainants of the possibility of out-of-court dispute settlement provided for in Article 18 and other available redress possibilities.
5.Platformele online trebuie să se asigure că deciziile menționate la alineatul (4) nu sunt luate exclusiv prin mijloace automatizate.5.Online platforms shall ensure that the decisions, referred to in paragraph 4, are not solely taken on the basis of automated means.
Articolul 18 Soluționarea extrajudiciară a litigiilorArticle 18 Out-of-court dispute settlement
1.Destinatarii serviciului cărora li se adresează deciziile menționate la articolul 17 alineatul (1) au dreptul de a opta pentru orice modalitate extrajudiciară de soluționare a litigiilor care a fost certificată în conformitate cu alineatul (2) în vederea soluționării litigiilor legate de deciziile respective, inclusiv a plângerilor care nu au putut fi soluționate prin intermediul sistemului intern de soluționare a plângerilor menționat la articolul respectiv. Platformele online trebuie să colaboreze cu bună credință cu organismul ales în vederea soluționării litigiului și au obligația de a respecta decizia luată de organismul respectiv.1.Recipients of the service addressed by the decisions referred to in Article 17(1), shall be entitled to select any out-of-court dispute that has been certified in accordance with paragraph 2 in order to resolve disputes relating to those decisions, including complaints that could not be resolved by means of the internal complaint-handling system referred to in that Article. Online platforms shall engage, in good faith, with the body selected with a view to resolving the dispute and shall be bound by the decision taken by the body.
Primul paragraf nu aduce atingere dreptului destinatarului în cauză de a introduce o cale de atac împotriva deciziei în fața unei instanțe judecătorești, în conformitate cu legislația aplicabilă.The first subparagraph is without prejudice to the right of the recipient concerned to redress against the decision before a court in accordance with the applicable law.
2.Coordonatorul serviciilor digitale din statul membru în care este stabilit organismul de soluționare extrajudiciară a litigiilor trebuie să certifice respectivul organism, la cererea organismului în cauză, dacă organismul a demonstrat că îndeplinește toate condițiile următoare:2.The Digital Services Coordinator of the Member State where the out-of-court dispute settlement body is established shall, at the request of that body, certify the body, where the body has demonstrated that it meets all of the following conditions:
(a)este imparțial și independent de platformele online și de destinatarii serviciului furnizat de platformele online;(a)it is impartial and independent of online platforms and recipients of the service provided by the online platforms;
(b)dispune de expertiza necesară în ceea ce privește chestiunile apărute în unul sau mai multe domenii specifice ale conținutului ilegal sau în ceea ce privește aplicarea și asigurarea respectării condițiilor generale de utilizare ale uneia sau mai multor tipuri de platforme online, permițând organismului să contribuie în mod eficace la soluționarea unui litigiu;(b)it has the necessary expertise in relation to the issues arising in one or more particular areas of illegal content, or in relation to the application and enforcement of terms and conditions of one or more types of online platforms, allowing the body to contribute effectively to the settlement of a dispute;
(c)se poate avea acces cu ușurință la procesul de soluționare a litigiilor prin intermediul tehnologiei comunicațiilor electronice;(c)the dispute settlement is easily accessible through electronic communication technology;
(d)are capacitatea de a soluționa litigiul într-un mod rapid, eficace și eficient din punctul de vedere al costurilor și în cel puțin o limbă oficială a Uniunii;(d)it is capable of settling dispute in a swift, efficient and cost-effective manner and in at least one official language of the Union;
(e)procesul de soluționare a litigiilor se derulează în conformitate cu norme de procedură clare și echitabile.(e)the dispute settlement takes place in accordance with clear and fair rules of procedure.
Coordonatorul serviciilor digitale trebuie să menționeze în certificat, dacă este cazul, aspectele specifice la care se referă expertiza organismului și limba sau limbile oficiale ale Uniunii în care organismul poate să soluționeze litigii, astfel cum se prevede la primul paragraf literele (b) și, respectiv, (d).The Digital Services Coordinator shall, where applicable, specify in the certificate the particular issues to which the body’s expertise relates and the official language or languages of the Union in which the body is capable of settling disputes, as referred to in points (b) and (d) of the first subparagraph, respectively.
3.În cazul în care organismul dă câștig de cauză destinatarului serviciului, platforma online trebuie să ramburseze destinatarului eventualele taxe și alte cheltuieli rezonabile pe care destinatarul le-a plătit sau pe care trebuie să le plătească în legătură cu soluționarea litigiului. În cazul în care organismul dă câștig de cauză platformei online, destinatarul nu trebuie să fie obligat să ramburseze eventualele taxe sau alte cheltuieli pe care platforma online le-a plătit sau pe care trebuie să le plătească în legătură cu soluționarea litigiului.3.If the body decides the dispute in favour of the recipient of the service, the online platform shall reimburse the recipient for any fees and other reasonable expenses that the recipient has paid or is to pay in relation to the dispute settlement. If the body decides the dispute in favour of the online platform, the recipient shall not be required to reimburse any fees or other expenses that the online platform paid or is to pay in relation to the dispute settlement. 
Taxele percepute de organism pentru soluționarea litigiului trebuie să fie rezonabile și, în orice caz, nu trebuie să depășească costurile aferente.The fees charged by the body for the dispute settlement shall be reasonable and shall in any event not exceed the costs thereof.
Înainte de inițierea procedurii de soluționare a litigiilor, organismele extrajudiciare certificate de soluționare a litigiilor trebuie să aducă la cunoștința destinatarului serviciilor și a platformei online în cauză taxele sau mecanismele utilizate pentru stabilirea taxelor.Certified out-of-court dispute settlement bodies shall make the fees, or the mechanisms used to determine the fees, known to the recipient of the services and the online platform concerned before engaging in the dispute settlement.
4.Statele membre pot să instituie organisme extrajudiciare de soluționare a litigiilor în sensul alineatului (1) sau pot să sprijine activitățile unora sau ale tuturor organismelor extrajudiciare de soluționare a litigiilor pe care le-au certificat în conformitate cu alineatul (2).4.Member States may establish out-of-court dispute settlement bodies for the purposes of paragraph 1 or support the activities of some or all out-of-court dispute settlement bodies that they have certified in accordance with paragraph 2.
Statele membre trebuie să se asigure că niciuna dintre activitățile lor desfășurate în temeiul primului paragraf nu afectează capacitatea coordonatorilor serviciilor digitale de a certifica organismele în cauză în conformitate cu alineatul (2).Member States shall ensure that any of their activities undertaken under the first subparagraph do not affect the ability of their Digital Services Coordinators to certify the bodies concerned in accordance with paragraph 2.
5.Coordonatorii serviciilor digitale trebuie să notifice Comisiei organismele extrajudiciare de soluționare a litigiilor pe care le-au certificat în conformitate cu alineatul (2), inclusiv, după caz, mențiunile indicate la al doilea paragraf de la alineatul respectiv. Comisia trebuie să publice o listă a organismelor respective, inclusiv a mențiunilor respective, pe un site web special și trebuie să actualizeze lista.5.Digital Services Coordinators shall notify to the Commission the out-of-court dispute settlement bodies that they have certified in accordance with paragraph 2, including where applicable the specifications referred to in the second subparagraph of that paragraph. The Commission shall publish a list of those bodies, including those specifications, on a dedicated website, and keep it updated.
6.Prezentul articol nu aduce atingere Directivei 2013/11/UE și nici procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor și entităților pentru consumatori instituite în temeiul directivei respective.6.This Article is without prejudice to Directive 2013/11/EU and alternative dispute resolution procedures and entities for consumers established under that Directive.
Articolul 19 Notificatori de încredereArticle 19 Trusted flaggers
1.Platformele online trebuie să ia măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a se asigura că notificările transmise de notificatorii de încredere prin intermediul mecanismelor menționate la articolul 14 sunt prelucrate și că se ia o decizie în privința acestora cu prioritate și fără întârziere.1.Online platforms shall take the necessary technical and organisational measures to ensure that notices submitted by trusted flaggers through the mechanisms referred to in Article 14, are processed and decided upon with priority and without delay.
2.Statutul de notificator de încredere în temeiul prezentului regulament se acordă, la cererea oricărei entități, de coordonatorul serviciilor digitale din statul membru în care este stabilit solicitantul, dacă solicitantul demonstrează că îndeplinește toate condițiile următoare:2.The status of trusted flaggers under this Regulation shall be awarded, upon application by any entities, by the Digital Services Coordinator of the Member State in which the applicant is established, where the applicant has demonstrated to meet all of the following conditions:
(a)are expertiză și competențe specifice în detectarea, identificarea și notificarea conținutului ilegal;(a)it has particular expertise and competence for the purposes of detecting, identifying and notifying illegal content;
(b)reprezintă interesele colective și este independent de orice platformă online;(b)it represents collective interests and is independent from any online platform;
(c) își desfășoară activitățile de așa manieră încât să transmită notificări în timp util, cu diligență și obiectivitate.(c) it carries out its activities for the purposes of submitting notices in a timely, diligent and objective manner.
3.Coordonatorii serviciilor digitale trebuie să comunice Comisiei și comitetului numele, adresele și adresele de e-mail ale entităților cărora le-au acordat statutul de notificator de încredere în conformitate cu alineatul (2).3.Digital Services Coordinators shall communicate to the Commission and the Board the names, addresses and electronic mail addresses of the entities to which they have awarded the status of the trusted flagger in accordance with paragraph 2.
4.Comisia trebuie să publice informațiile menționate la alineatul (3) într-o bază de date accesibilă publicului și să actualizeze baza de date.4.The Commission shall publish the information referred to in paragraph 3 in a publicly available database and keep the database updated.
5.În cazul în care o platformă online deține informații din care rezultă că un notificator de încredere a transmis, prin intermediul mecanismelor prevăzute la articolul 14, un număr semnificativ de notificări insuficient de precise sau motivate în mod inadecvat, inclusiv informații colectate în legătură cu prelucrarea plângerilor prin intermediul sistemelor interne de soluționare a plângerilor prevăzute la articolul 17 alineatul (3), platforma online trebuie să comunice informațiile respective coordonatorului serviciilor digitale care a acordat statutul de notificator de încredere entității în cauză, furnizând explicațiile și documentele justificative necesare.5.Where an online platform has information indicating that a trusted flagger submitted a significant number of insufficiently precise or inadequately substantiated notices through the mechanisms referred to in Article 14, including information gathered in connection to the processing of complaints through the internal complaint-handling systems referred to in Article 17(3), it shall communicate that information to the Digital Services Coordinator that awarded the status of trusted flagger to the entity concerned, providing the necessary explanations and supporting documents.
6.Coordonatorul serviciilor digitale care a acordat statutul de notificator de încredere unei entități trebuie să revoce statutul respectiv dacă stabilește, în urma unei investigații efectuate fie din proprie inițiativă, fie pe baza informațiilor primite de la terți, inclusiv a informațiilor furnizate de o platformă online în temeiul alineatului (5), că entitatea nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la alineatul (2). Înainte de a revoca statutul respectiv, coordonatorul serviciilor digitale trebuie să ofere entității posibilitatea de a reacționa la constatările investigației sale și la intenția sa de a revoca statutul entității de notificator de încredere.6.The Digital Services Coordinator that awarded the status of trusted flagger to an entity shall revoke that status if it determines, following an investigation either on its own initiative or on the basis information received by third parties, including the information provided by an online platform pursuant to paragraph 5, that the entity no longer meets the conditions set out in paragraph 2. Before revoking that status, the Digital Services Coordinator shall afford the entity an opportunity to react to the findings of its investigation and its intention to revoke the entity’s status as trusted flagger
7.Comisia, după consultarea comitetului, poate emite orientări pentru a asista platformele online și coordonatorii serviciilor digitale în aplicarea alineatelor (5) și (6).7.The Commission, after consulting the Board, may issue guidance to assist online platforms and Digital Services Coordinators in the application of paragraphs 5 and 6.
Articolul 20 Măsuri și protecție împotriva utilizării abuziveArticle 20 Measures and protection against misuse
1.Platformele online trebuie să suspende, pe o perioadă rezonabilă de timp și după ce au emis în prealabil un avertisment, furnizarea serviciilor lor către destinatarii serviciului care furnizează frecvent conținut care este în mod vădit ilegal.1.Online platforms shall suspend, for a reasonable period of time and after having issued a prior warning, the provision of their services to recipients of the service that frequently provide manifestly illegal content.
2.Platformele online trebuie să suspende, pe o perioadă rezonabilă de timp și după ce au emis în prealabil un avertisment, prelucrarea notificărilor și a plângerilor transmise prin intermediul mecanismelor de notificare și de acțiune și al sistemelor interne de soluționare a plângerilor menționate la articolele 14 și, respectiv, 17, de către persoanele fizice sau entitățile ori de către reclamanții care transmit frecvent notificări sau plângeri care sunt în mod vădit nefondate.2.Online platforms shall suspend, for a reasonable period of time and after having issued a prior warning, the processing of notices and complaints submitted through the notice and action mechanisms and internal complaints-handling systems referred to in Articles 14 and 17, respectively, by individuals or entities or by complainants that frequently submit notices or complaints that are manifestly unfounded.
3.Platformele online trebuie să evalueze, de la caz la caz și în timp util, cu diligență și obiectivitate, dacă un destinatar, o persoană fizică, o entitate sau un reclamant întreprinde practicile de utilizare abuzivă menționate la alineatele (1) și (2), ținând seama de toate faptele și circumstanțele relevante care rezultă din informațiile aflate la dispoziția platformei online. Circumstanțele respective trebuie să includă cel puțin următoarele:3.Online platforms shall assess, on a case-by-case basis and in a timely, diligent and objective manner, whether a recipient, individual, entity or complainant engages in the misuse referred to in paragraphs 1 and 2, taking into account all relevant facts and circumstances apparent from the information available to the online platform. Those circumstances shall include at least the following:
(a)numărul absolut de elemente de conținut vădit ilegal sau de notificări ori reclamații vădit nefondate, depuse în ultimul an;(a)the absolute numbers of items of manifestly illegal content or manifestly unfounded notices or complaints, submitted in the past year;
(b)proporția relativă a elementelor de conținut vădit ilegal sau de notificări ori reclamații vădit nefondate în raport cu numărul total de informații furnizate sau de notificări transmise în ultimul an;(b)the relative proportion thereof in relation to the total number of items of information provided or notices submitted in the past year;
(c)gravitatea utilizărilor abuzive și consecințele acestora;(c)the gravity of the misuses and its consequences;
(d)intenția destinatarului, a persoanei fizice, a entității sau a reclamantului.(d)the intention of the recipient, individual, entity or complainant.
4.Platformele online trebuie să stabilească, în mod clar și detaliat, în condițiile lor generale de utilizare, politica în ceea ce privește utilizarea abuzivă menționată la alineatele (1) și (2), inclusiv în ceea ce privește faptele și circumstanțele pe care le iau în considerare atunci când evaluează dacă anumite comportamente constituie utilizare abuzivă și durata suspendării.4.Online platforms shall set out, in a clear and detailed manner, their policy in respect of the misuse referred to in paragraphs 1 and 2 in their terms and conditions, including as regards the facts and circumstances that they take into account when assessing whether certain behaviour constitutes misuse and the duration of the suspension.
Articolul 21 Notificarea suspiciunilor de infracțiuniArticle 21 Notification of suspicions of criminal offences
1.În cazul în care o platformă online are cunoștință de orice informație care creează suspiciunea că a avut loc, are loc sau este probabil să aibă loc o infracțiune gravă care implică o amenințare la adresa vieții sau a siguranței persoanelor, platforma online trebuie să informeze cu promptitudine autoritățile de aplicare a legii sau autoritățile judiciare ale statului membru sau ale statelor membre vizate de suspiciune și trebuie să furnizeze toate informațiile relevante disponibile.1.Where an online platform becomes aware of any information giving rise to a suspicion that a serious criminal offence involving a threat to the life or safety of persons has taken place, is taking place or is likely to take place, it shall promptly inform the law enforcement or judicial authorities of the Member State or Member States concerned of its suspicion and provide all relevant information available.
2.În cazul în care platforma online nu poate identifica cu o certitudine rezonabilă statul membru în cauză, platforma online trebuie să informeze autoritățile de aplicare a legii din statul membru în care este stabilită sau în care se află reprezentantul său legal ori să informeze Europol.2.Where the online platform cannot identify with reasonable certainty the Member State concerned, it shall inform the law enforcement authorities of the Member State in which it is established or has its legal representative or inform Europol.
În sensul prezentului articol, statul membru în cauză este statul membru în care se suspectează că a avut loc, are loc sau este probabil să aibă loc infracțiunea ori statul membru în care își are reședința sau se află infractorul prezumat ori statul membru în care își are reședința sau se află victima infracțiunii prezumate.For the purpose of this Article, the Member State concerned shall be the Member State where the offence is suspected to have taken place, be taking place and likely to take place, or the Member State where the suspected offender resides or is located, or the Member State where the victim of the suspected offence resides or is located.
Articolul 22 Trasabilitatea comercianțilorArticle 22 Traceability of traders
1.În cazul în care o platformă online le permite consumatorilor să încheie contracte la distanță cu comercianți, platforma online trebuie să se asigure că comercianții pot utiliza serviciile platformei doar pentru a promova mesaje privind produsele sau serviciile ori pentru a oferi produse sau servicii consumatorilor situați în Uniune dacă, înainte de utilizarea serviciilor sale, platforma online a obținut următoarele informații:1.Where an online platform allows consumers to conclude distance contracts with traders, it shall ensure that traders can only use its services to promote messages on or to offer products or services to consumers located in the Union if, prior to the use of its services, the online platform has obtained the following information:
(a)numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail ale comerciantului;(a)the name, address, telephone number and electronic mail address of the trader;
(b)o copie a documentului de identificare al comerciantului sau orice altă identificare electronică, astfel cum este definită la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 50 ;(b)a copy of the identification document of the trader or any other electronic identification as defined by Article 3 of Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council 50 ;
(c)coordonatele contului bancar ale comerciantului, în cazul în care comerciantul este o persoană fizică;(c)the bank account details of the trader, where the trader is a natural person;
(d)numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail ale operatorului economic, în sensul articolului 3 punctul 13 și al articolului 4 din Regulamentul (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului 51 sau al oricărui act relevant al dreptului Uniunii;(d)the name, address, telephone number and electronic mail address of the economic operator, within the meaning of Article 3(13) and Article 4 of Regulation (EU) 2019/1020 of the European Parliament and the Council 51 or any relevant act of Union law;
(e)în cazul în care comerciantul este înregistrat într-un registru de comerț sau un registru public similar, registrul de comerț în care comerciantul este înregistrat și numărul de înregistrare sau mijlocul echivalent de identificare din acel registru;(e)where the trader is registered in a trade register or similar public register, the trade register in which the trader is registered and its registration number or equivalent means of identification in that register;
(f)o autocertificare a comerciantului care se angajează să ofere numai produse sau servicii care respectă normele aplicabile ale dreptului Uniunii.(f)a self-certification by the trader committing to only offer products or services that comply with the applicable rules of Union law.
2.În momentul primirii informațiilor respective, platforma online trebuie să depună eforturi rezonabile pentru a evalua fiabilitatea informațiilor menționate la alineatul (1) literele (a), (d) și (e) prin utilizarea bazelor de date online oficiale accesibile în mod liber sau a interfețelor online puse la dispoziție de un stat membru sau de Uniune sau prin cereri adresate comerciantului de a furniza documente justificative din surse fiabile.2.The online platform shall, upon receiving that information, make reasonable efforts to assess whether the information referred to in points (a), (d) and (e) of paragraph 1 is reliable through the use of any freely accessible official online database or online interface made available by a Member States or the Union or through requests to the trader to provide supporting documents from reliable sources.
3.În cazul în care platforma online obține indicii că oricare dintre informațiile menționate la alineatul (1) obținute de la comerciantul în cauză este inexactă sau incompletă, platforma respectivă trebuie să solicite comerciantului să corecteze informațiile în măsura în care acest lucru este necesar pentru a se asigura că toate informațiile sunt exacte și complete, fără întârziere sau în termenul stabilit în legislația Uniunii și legislația națională.3.Where the online platform obtains indications that any item of information referred to in paragraph 1 obtained from the trader concerned is inaccurate or incomplete, that platform shall request the trader to correct the information in so far as necessary to ensure that all information is accurate and complete, without delay or within the time period set by Union and national law.
În cazul în care comerciantul nu corectează sau nu completează informațiile respective, platforma online suspendă furnizarea serviciilor sale către comerciant până când acesta dă curs cererii.Where the trader fails to correct or complete that information, the online platform shall suspend the provision of its service to the trader until the request is complied with.
4.Platforma online trebuie să stocheze informațiile obținute în temeiul alineatelor (1) și (2) în mod securizat pe durata relației contractuale cu comerciantul în cauză. Ulterior, platforma trebuie să șteargă informațiile.4.The online platform shall store the information obtained pursuant to paragraph 1 and 2 in a secure manner for the duration of their contractual relationship with the trader concerned. They shall subsequently delete the information.
5.Fără a aduce atingere alineatului (2), platforma divulgă informații terților numai în cazul în care are această obligație în temeiul legislației aplicabile, inclusiv al ordinelor menționate la articolul 9 și al oricărui ordin emis de autoritățile competente ale statelor membre sau de Comisie pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin în temeiul prezentului regulament.5.Without prejudice to paragraph 2, the platform shall only disclose the information to third parties where so required in accordance with the applicable law, including the orders referred to in Article 9 and any orders issued by Member States’ competent authorities or the Commission for the performance of their tasks under this Regulation.
6.Platforma online trebuie să pună la dispoziția destinatarilor serviciului informațiile menționate la alineatul (1) literele (a), (d), (e) și (f) în mod clar, ușor accesibil și inteligibil.6.The online platform shall make the information referred to in points (a), (d), (e) and (f) of paragraph 1 available to the recipients of the service, in a clear, easily accessible and comprehensible manner.
7.Platforma online trebuie să conceapă și să își organizeze interfața online în așa fel încât comercianții să poată să își respecte obligațiile privind informațiile precontractuale și informațiile privind siguranța produselor care le revin în temeiul dreptului aplicabil al Uniunii.7.The online platform shall design and organise its online interface in a way that enables traders to comply with their obligations regarding pre-contractual information and product safety information under applicable Union law.
Articolul 23 Obligațiile de raportare în materie de transparență ale furnizorilor de platforme onlineArticle 23 Transparency reporting obligations for providers of online platforms
1.Pe lângă informațiile menționate la articolul 13, platformele online trebuie să includă în rapoartele menționate la articolul respectiv informații cu privire la următoarele:1.In addition to the information referred to in Article 13, online platforms shall include in the reports referred to in that Article information on the following:
(a)numărul litigiilor înaintate organismelor extrajudiciare de soluționare a litigiilor menționate la articolul 18, rezultatele procedurii de soluționare a litigiilor și timpul mediu necesar pentru finalizarea procedurilor de soluționare a litigiilor;(a)the number of disputes submitted to the out-of-court dispute settlement bodies referred to in Article 18, the outcomes of the dispute settlement and the average time needed for completing the dispute settlement procedures;
(b)numărul suspendărilor impuse în temeiul articolului 20, făcând distincție între suspendările aplicate pentru furnizarea de conținut vădit ilegal, transmiterea de notificări vădit nefondate și depunerea de plângeri vădit nefondate;(b)the number of suspensions imposed pursuant to Article 20, distinguishing between suspensions enacted for the provision of manifestly illegal content, the submission of manifestly unfounded notices and the submission of manifestly unfounded complaints;
(c)orice utilizare a unor mijloace automatizate în scopul moderării conținutului, menționând inclusiv scopurile precise, indicatorii de acuratețe ai mijloacelor automatizate în îndeplinirea scopurilor respective și eventualele garanții aplicate.(c)any use made of automatic means for the purpose of content moderation, including a specification of the precise purposes, indicators of the accuracy of the automated means in fulfilling those purposes and any safeguards applied.
2.Platformele online trebuie să publice, cel puțin o dată la șase luni, informații privind numărul mediu lunar de destinatari activi ai serviciului în fiecare stat membru, calculat ca medie pe perioada ultimelor șase luni, în conformitate cu metodologia prevăzută în actele delegate adoptate în temeiul articolului 25 alineatul (2).2.Online platforms shall publish, at least once every six months, information on the average monthly active recipients of the service in each Member State, calculated as an average over the period of the past six months, in accordance with the methodology laid down in the delegated acts adopted pursuant to Article 25(2).
3.Platformele online trebuie să comunice coordonatorului serviciilor digitale din țara de stabilire, la cererea coordonatorului, informațiile menționate la alineatul (2), actualizate până în momentul respectivei cereri. Respectivul coordonator al serviciilor digitale poate solicita platformei online să furnizeze informații suplimentare în ceea ce privește calculul menționat la alineatul respectiv, inclusiv explicații și justificări cu privire la datele utilizate. Informațiile respective nu trebuie să includă date cu caracter personal.3.Online platforms shall communicate to the Digital Services Coordinator of establishment, upon its request, the information referred to in paragraph 2, updated to the moment of such request. That Digital Services Coordinator may require the online platform to provide additional information as regards the calculation referred to in that paragraph, including explanations and substantiation in respect of the data used. That information shall not include personal data.
4.Comisia poate să adopte acte de punere în aplicare pentru a stabili modele privind forma, conținutul și alte detalii ale rapoartelor menționate la alineatul (1).4.The Commission may adopt implementing acts to lay down templates concerning the form, content and other details of reports pursuant to paragraph 1.
Articolul 24 Transparența publicității onlineArticle 24 Online advertising transparency
Platformele online care afișează comunicări cu caracter publicitar pe interfețele lor online trebuie să se asigure că destinatarii serviciului pot identifica, pentru fiecare comunicare cu caracter publicitar specifică afișată fiecărui destinatar individual, în mod clar, lipsit de ambiguitate și în timp real:Online platforms that display advertising on their online interfaces shall ensure that the recipients of the service can identify, for each specific advertisement displayed to each individual recipient, in a clear and unambiguous manner and in real time:
(a)că informația afișată este o comunicare cu caracter publicitar;(a)that the information displayed is an advertisement;
(b)persoana fizică sau juridică în numele căreia este afișată comunicarea cu caracter publicitar;(b)the natural or legal person on whose behalf the advertisement is displayed;
(c)informații relevante cu privire la principalii parametri utilizați pentru a determina destinatarul căruia îi este afișată comunicarea cu caracter publicitar.(c)meaningful information about the main parameters used to determine the recipient to whom the advertisement is displayed.
Secțiunea 4 Obligații suplimentare impuse platformelor online foarte mari în vederea gestionării riscurilor sistemiceSection 4 Additional obligations for very large online platforms to manage systemic risks
Articolul 25 Platformele online foarte mariArticle 25 Very large online platforms
1.Prezenta secțiune se aplică platformelor online care își furnizează serviciile unui număr mediu lunar de destinatari activi ai serviciilor în Uniune mai mare sau egal cu 45 de milioane, calculat în conformitate cu metodologia stabilită în actele delegate menționate la alineatul (3).1.This Section shall apply to online platforms which provide their services to a number of average monthly active recipients of the service in the Union equal to or higher than 45 million, calculated in accordance with the methodology set out in the delegated acts referred to in paragraph 3.
2.Comisia trebuie să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 69 pentru a ajusta numărul mediu lunar al destinatarilor serviciului în Uniune menționat la alineatul (1), în cazul în care populația Uniunii crește sau scade cu cel puțin 5 % în raport cu populația din 2020 sau, după ajustarea prin intermediul unui act delegat, a populației Uniunii în anul în care a fost adoptat cel mai recent act delegat. În acest caz, Comisia ajustează numărul astfel încât să corespundă unui procent de 10 % din populația Uniunii în anul în care adoptă actul delegat, rotunjit în sus sau în jos astfel încât numărul să poată fi exprimat în milioane.2.The Commission shall adopt delegated acts in accordance with Article 69 to adjust the number of average monthly recipients of the service in the Union referred to in paragraph 1, where the Union’s population increases or decreases at least with 5 % in relation to its population in 2020 or, after adjustment by means of a delegated act, of its population in the year in which the latest delegated act was adopted. In that case, it shall adjust the number so that it corresponds to 10% of the Union’s population in the year in which it adopts the delegated act, rounded up or down to allow the number to be expressed in millions.
3.Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 69, după consultarea comitetului, pentru a stabili o metodologie specifică pentru calcularea numărului mediu lunar de destinatari activi ai serviciului în Uniune, în sensul alineatului (1). Metodologia trebuie să precizeze, în special, modul de determinare a populației Uniunii și criteriile de determinare a destinatarilor activi medii lunari ai serviciului în Uniune, ținând seama de diferitele caracteristici de accesibilitate.3.The Commission shall adopt delegated acts in accordance with Article 69, after consulting the Board, to lay down a specific methodology for calculating the number of average monthly active recipients of the service in the Union, for the purposes of paragraph 1. The methodology shall specify, in particular, how to determine the Union’s population and criteria to determine the average monthly active recipients of the service in the Union, taking into account different accessibility features.
4.Coordonatorul serviciilor digitale din țara de stabilire trebuie să verifice, cel puțin o dată la șase luni, dacă numărul mediu lunar de destinatari activi ai serviciului din Uniune al platformelor online aflate în jurisdicția sa este egal sau mai mare decât numărul menționat la alineatul (1). Pe baza acestei verificări, coordonatorul serviciilor digitale din locul de stabilire adoptă o decizie prin care desemnează platforma online ca platformă online foarte mare în sensul prezentului regulament sau prin care pune capăt desemnării respective și comunică decizia respectivă, fără întârzieri nejustificate, platformei online în cauză și Comisiei.4.The Digital Services Coordinator of establishment shall verify, at least every six months, whether the number of average monthly active recipients of the service in the Union of online platforms under their jurisdiction is equal to or higher than the number referred to in paragraph 1. On the basis of that verification, it shall adopt a decision designating the online platform as a very large online platform for the purposes of this Regulation, or terminating that designation, and communicate that decision, without undue delay, to the online platform concerned and to the Commission.
Comisia se asigură că lista platformelor online desemnate drept platforme online foarte mari este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și actualizează lista respectivă. Obligațiile prevăzute în prezenta secțiune se aplică, respectiv încetează să se aplice platformelor online foarte mari în cauză după patru luni de la publicarea listei respective.The Commission shall ensure that the list of designated very large online platforms is published in the Official Journal of the European Union and keep that list updated. The obligations of this Section shall apply, or cease to apply, to the very large online platforms concerned from four months after that publication.
Articolul 26 Evaluarea riscurilorArticle 26 Risk assessment
1.Platformele online foarte mari trebuie să identifice, să analizeze și să evalueze, de la data aplicării menționată la articolul 25 alineatul (4) al doilea paragraf, cel puțin o dată pe an, orice riscuri sistemice semnificative care decurg din funcționarea și utilizarea serviciilor lor în Uniune. Evaluarea riscurilor trebuie să fie specifică serviciilor lor și trebuie să includă următoarele riscuri sistemice:1.Very large online platforms shall identify, analyse and assess, from the date of application referred to in the second subparagraph of Article 25(4), at least once a year thereafter, any significant systemic risks stemming from the functioning and use made of their services in the Union. This risk assessment shall be specific to their services and shall include the following systemic risks:
(a)diseminarea de conținut ilegal prin intermediul serviciilor lor;(a)the dissemination of illegal content through their services;
(b)orice efecte negative asupra exercitării drepturilor fundamentale în ceea ce privește respectarea vieții private și de familie, a libertății de exprimare și de informare, interzicerea discriminării și drepturile copilului, astfel cum sunt consacrate la articolele 7, 11, 21 și, respectiv, 24 din cartă;(b)any negative effects for the exercise of the fundamental rights to respect for private and family life, freedom of expression and information, the prohibition of discrimination and the rights of the child, as enshrined in Articles 7, 11, 21 and 24 of the Charter respectively;
(c)manipularea intenționată a serviciului lor, inclusiv prin utilizarea neautentică sau exploatarea automatizată a serviciului, cu efect negativ real sau previzibil asupra protecției sănătății publice, a minorilor, a discursului civic ori cu efecte reale sau previzibile legate de procesele electorale și siguranța publică.(c)intentional manipulation of their service, including by means of inauthentic use or automated exploitation of the service, with an actual or foreseeable negative effect on the protection of public health, minors, civic discourse, or actual or foreseeable effects related to electoral processes and public security.
2.Atunci când efectuează evaluări ale riscurilor, platformele online foarte mari trebuie să ia în considerare, în special, modul în care sistemele lor de moderare a conținutului, sistemele lor de recomandare și sistemele lor de selectare și afișare a publicității influențează oricare dintre riscurile sistemice menționate la alineatul (1), inclusiv diseminarea potențial rapidă și pe scară largă a conținutului ilegal și a informațiilor incompatibile cu condițiile lor generale de utilizare.2.When conducting risk assessments, very large online platforms shall take into account, in particular, how their content moderation systems, recommender systems and systems for selecting and displaying advertisement influence any of the systemic risks referred to in paragraph 1, including the potentially rapid and wide dissemination of illegal content and of information that is incompatible with their terms and conditions.
Articolul 27 Atenuarea riscurilorArticle 27 Mitigation of risks
1.Platformele online foarte mari trebuie să instituie măsuri de atenuare rezonabile, proporționale și eficace, adaptate la riscurile sistemice specifice identificate în temeiul articolului 26. Aceste măsuri pot include, după caz:1.Very large online platforms shall put in place reasonable, proportionate and effective mitigation measures, tailored to the specific systemic risks identified pursuant to Article 26. Such measures may include, where applicable:
(a)adaptarea sistemelor de moderare a conținutului sau de recomandare, a proceselor lor decizionale, a caracteristicilor sau a funcționării serviciilor lor ori a condițiilor generale de utilizare;(a)adapting content moderation or recommender systems, their decision-making processes, the features or functioning of their services, or their terms and conditions;
(b)măsuri specifice menite să limiteze afișarea comunicărilor cu caracter publicitar asociate serviciului pe care îl furnizează platformele online foarte mari;(b)targeted measures aimed at limiting the display of advertisements in association with the service they provide;
(c)consolidarea proceselor interne sau a supravegherii oricăreia dintre activitățile platformelor online foarte mari, în special în ceea ce privește detectarea riscurilor sistemice;(c)reinforcing the internal processes or supervision of any of their activities in particular as regards detection of systemic risk;
(d)inițierea sau ajustarea cooperării cu notificatorii de încredere în conformitate cu articolul 19;(d)initiating or adjusting cooperation with trusted flaggers in accordance with Article 19;
(e)inițierea sau ajustarea cooperării cu alte platforme online prin intermediul codurilor de conduită și al protocoalelor pentru situații de criză menționate la articolul 35 și, respectiv, la articolul 37.(e)initiating or adjusting cooperation with other online platforms through the codes of conduct and the crisis protocols referred to in Article 35 and 37 respectively.
2.Comitetul, în cooperare cu Comisia, trebuie să publice rapoarte cuprinzătoare, o dată pe an, care trebuie să includă următoarele:2.The Board, in cooperation with the Commission, shall publish comprehensive reports, once a year, which shall include the following:
(a)identificarea și evaluarea celor mai importante și recurente riscuri sistemice raportate de platformele online foarte mari sau identificate prin alte surse de informații, în special cele prevăzute în conformitate cu articolele 31 și 33;(a)identification and assessment of the most prominent and recurrent systemic risks reported by very large online platforms or identified through other information sources, in particular those provided in compliance with Article 31 and 33;
(b)cele mai bune practici pentru platformele online foarte mari în vederea atenuării riscurilor sistemice identificate.(b)best practices for very large online platforms to mitigate the systemic risks identified.
3.Comisia, în cooperare cu coordonatorii serviciilor digitale, poate emite orientări generale privind aplicarea alineatului (1) în ceea ce privește riscurile specifice, mai ales pentru a prezenta cele mai bune practici și a recomanda posibile măsuri, ținând seama în mod corespunzător de posibilele consecințe ale măsurilor asupra drepturilor fundamentale consacrate în cartă ale tuturor părților implicate. Atunci când elaborează orientările respective, Comisia trebuie să organizeze consultări publice.3.The Commission, in cooperation with the Digital Services Coordinators, may issue general guidelines on the application of paragraph 1 in relation to specific risks, in particular to present best practices and recommend possible measures, having due regard to the possible consequences of the measures on fundamental rights enshrined in the Charter of all parties involved. When preparing those guidelines the Commission shall organise public consultations.
Articolul 28 Auditul independentArticle 28 Independent audit
1.Platformele online foarte mari trebuie să facă obiectul, pe propria cheltuială și cel puțin o dată pe an, al unor audituri de evaluare a conformității cu următoarele:1.Very large online platforms shall be subject, at their own expense and at least once a year, to audits to assess compliance with the following:
(a)obligațiile prevăzute în capitolul III;(a)the obligations set out in Chapter III;
(b)orice angajamente asumate în temeiul codurilor de conduită menționate la articolele 35 și 36 și al protocoalelor pentru situații de criză menționate la articolul 37.(b)any commitments undertaken pursuant to the codes of conduct referred to in Articles 35 and 36 and the crisis protocols referred to in Article 37.
2.Auditurile efectuate în temeiul alineatului (1) trebuie să fie efectuate de organizații care:2.Audits performed pursuant to paragraph 1 shall be performed by organisations which:
(a)sunt independente de platforma online foarte mare în cauză;(a)are independent from the very large online platform concerned;
(b)au expertiză dovedită în domeniul gestionării riscurilor, competențe și capacități tehnice;(b)have proven expertise in the area of risk management, technical competence and capabilities;
(c)și-au dovedit obiectivitatea și etica profesională, în special prin respectarea codurilor de practică sau a standardelor corespunzătoare.(c)have proven objectivity and professional ethics, based in particular on adherence to codes of practice or appropriate standards.
3.Organizațiile care efectuează auditurile trebuie să redacteze un raport de audit pentru fiecare audit. Raportul trebuie întocmit în scris și trebuie să includă cel puțin următoarele elemente:3.The organisations that perform the audits shall establish an audit report for each audit. The report shall be in writing and include at least the following:
(a)numele, adresa și punctul de contact al platformei online foarte mari care face obiectul auditului și perioada acoperită;(a)the name, address and the point of contact of the very large online platform subject to the audit and the period covered;
(b)numele și adresa organizației care efectuează auditul;(b)the name and address of the organisation performing the audit;
(c)o descriere a elementelor specifice auditate și metodologia aplicată;(c)a description of the specific elements audited, and the methodology applied;
(d)o descriere a principalelor constatări ale auditului;(d)a description of the main findings drawn from the audit;
(e)o opinie de audit cu privire la respectarea de către platforma online foarte mare care face obiectul auditului a obligațiilor și a angajamentelor menționate la alineatul (1), care poate să fie pozitivă, cu observații sau negativă;(e)an audit opinion on whether the very large online platform subject to the audit complied with the obligations and with the commitments referred to in paragraph 1, either positive, positive with comments or negative;
(f)în cazul în care opinia de audit nu este pozitivă, recomandări operaționale privind măsuri specifice de asigurare a conformității.(f)where the audit opinion is not positive, operational recommendations on specific measures to achieve compliance.
4.Platformele online foarte mari care primesc un raport de audit care nu este pozitiv trebuie să țină seama în mod corespunzător de recomandările operaționale care le sunt adresate, în vederea luării măsurilor necesare pentru a le pune în aplicare. În termen de o lună de la primirea respectivelor recomandări, platformele online foarte mari care primesc un raport de audit care nu este pozitiv trebuie să adopte un raport privind punerea în aplicare a măsurilor recomandate în urma auditului. În cazul în care nu pun în aplicare recomandările operaționale, platformele online foarte mari care primesc un raport de audit care nu este pozitiv trebuie să justifice în raportul privind punerea în aplicare a măsurilor recomandate în urma auditului motivele pentru care nu au pus în aplicare recomandările operaționale și trebuie să prezinte eventualele măsuri alternative pe care le-au luat pentru a remedia orice cazuri de neconformitate identificate.4.Very large online platforms receiving an audit report that is not positive shall take due account of any operational recommendations addressed to them with a view to take the necessary measures to implement them. They shall, within one month from receiving those recommendations, adopt an audit implementation report setting out those measures. Where they do not implement the operational recommendations, they shall justify in the audit implementation report the reasons for not doing so and set out any alternative measures they may have taken to address any instances of non-compliance identified.
Articolul 29 Sistemele de recomandareArticle 29 Recommender systems
1.Platformele online foarte mari care utilizează sisteme de recomandare trebuie să stabilească în condițiile lor generale de utilizare, într-un mod clar, accesibil și ușor de înțeles, principalii parametri utilizați în sistemele lor de recomandare, precum și orice opțiuni prin care destinatarii serviciului pot modifica sau influența parametrii principali care este posibil să fi fost puși la dispoziție de platforme, inclusiv cel puțin o opțiune care nu se bazează pe crearea de profiluri, în sensul articolului 4 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/679.1.Very large online platforms that use recommender systems shall set out in their terms and conditions, in a clear, accessible and easily comprehensible manner, the main parameters used in their recommender systems, as well as any options for the recipients of the service to modify or influence those main parameters that they may have made available, including at least one option which is not based on profiling, within the meaning of Article 4 (4) of Regulation (EU) 2016/679.
2.În cazul în care sunt disponibile mai multe opțiuni în temeiul alineatului (1), platformele online foarte mari trebuie să ofere o funcționalitate ușor accesibilă pe interfața lor online care să îi permită destinatarului serviciului să selecteze și să modifice în orice moment opțiunea preferată pentru fiecare dintre sistemele de recomandare care determină ordinea relativă a informațiilor care le sunt prezentate.2.Where several options are available pursuant to paragraph 1, very large online platforms shall provide an easily accessible functionality on their online interface allowing the recipient of the service to select and to modify at any time their preferred option for each of the recommender systems that determines the relative order of information presented to them.
Articolul 30 Obligații suplimentare în materie de transparență a publicității onlineArticle 30 Additional online advertising transparency
1.Platformele online foarte mari care afișează publicitate pe interfețele lor online trebuie să compileze și să pună la dispoziția publicului, prin intermediul interfețelor de programare a aplicațiilor, un registru care să conțină informațiile menționate la alineatul (2), pe o durată de până la un an după ce anunțul publicitar a fost afișat ultima dată pe interfețele lor online. Platformele online foarte mari trebuie să se asigure că registrul nu conține date cu caracter personal ale destinatarilor serviciului cărora le-a fost sau le-ar fi putut fi afișat anunțul.1.Very large online platforms that display advertising on their online interfaces shall compile and make publicly available through application programming interfaces a repository containing the information referred to in paragraph 2, until one year after the advertisement was displayed for the last time on their online interfaces. They shall ensure that the repository does not contain any personal data of the recipients of the service to whom the advertisement was or could have been displayed.
2.Registrul trebuie să includă cel puțin toate informațiile următoare:2.The repository shall include at least all of the following information:
(a)conținutul comunicării cu caracter publicitar;(a)the content of the advertisement;
(b)persoana fizică sau juridică în numele căreia este afișată comunicarea cu caracter publicitar;(b)the natural or legal person on whose behalf the advertisement is displayed;
(c)perioada în care a fost afișată comunicarea cu caracter publicitar;(c)the period during which the advertisement was displayed;
(d)dacă se dorea în mod special afișarea comunicării cu caracter publicitar unuia sau mai multor grupuri specifice de destinatari ai serviciului și, dacă da, principalii parametri utilizați în acest scop;(d)whether the advertisement was intended to be displayed specifically to one or more particular groups of recipients of the service and if so, the main parameters used for that purpose;
(e)numărul total de destinatari ai serviciului cărora le-a fost afișată comunicarea cu caracter publicitar și, după caz, numărul total pentru grupul sau grupurile de destinatari cărora li s-a adresat în mod specific comunicarea cu caracter publicitar.(e)the total number of recipients of the service reached and, where applicable, aggregate numbers for the group or groups of recipients to whom the advertisement was targeted specifically.
Articolul 31 Accesul la date și controlul acestoraArticle 31 Data access and scrutiny
1.Platformele online foarte mari trebuie să îi ofere coordonatorului serviciilor digitale din țara de stabilire sau Comisiei, la cererea motivată a acestora și într-un termen rezonabil, indicat în cerere, acces la datele necesare pentru monitorizarea și evaluarea conformității cu prezentul regulament. Respectivul coordonator al serviciilor digitale și Comisia trebuie să utilizeze datele în cauză numai în scopurile respective.1.Very large online platforms shall provide the Digital Services Coordinator of establishment or the Commission, upon their reasoned request and within a reasonable period, specified in the request, access to data that are necessary to monitor and assess compliance with this Regulation. That Digital Services Coordinator and the Commission shall only use that data for those purposes.
2.La cererea motivată a coordonatorului serviciilor digitale din țara de stabilire sau a Comisiei, platformele online foarte mari trebuie să ofere, într-un termen rezonabil, specificat în cerere, acces la date cercetătorilor agreați care îndeplinesc cerințele de la alineatul (4) de la prezentul articol, în unicul scop de a desfășura activități de cercetare care contribuie la identificarea și înțelegerea riscurilor sistemice, astfel cum sunt prevăzute la articolul 26 alineatul (1).2.Upon a reasoned request from the Digital Services Coordinator of establishment or the Commission, very large online platforms shall, within a reasonable period, as specified in the request, provide access to data to vetted researchers who meet the requirements in paragraphs 4 of this Article, for the sole purpose of conducting research that contributes to the identification and understanding of systemic risks as set out in Article 26(1).
3.Platformele online foarte mari trebuie să ofere acces la date în temeiul alineatelor (1) și (2) prin intermediul bazelor de date online sau al interfețelor de programare a aplicațiilor, după caz.3.Very large online platforms shall provide access to data pursuant to paragraphs 1 and 2 through online databases or application programming interfaces, as appropriate.
4.Pentru a fi agreați, cercetătorii trebuie să fie afiliați instituțiilor academice, să nu aibă interese comerciale, să aibă experiență dovedită în domeniile legate de riscurile investigate sau metodologiile de cercetare conexe și trebuie să se angajeze să respecte cerințele specifice de securitate și confidențialitate a datelor corespunzătoare fiecărei cereri și să aibă capacitatea de a da curs acestui angajament.4.In order to be vetted, researchers shall be affiliated with academic institutions, be independent from commercial interests, have proven records of expertise in the fields related to the risks investigated or related research methodologies, and shall commit and be in a capacity to preserve the specific data security and confidentiality requirements corresponding to each request.
5.După consultarea comitetului, Comisia adoptă acte delegate care stabilesc condițiile tehnice în care platformele online foarte mari vor face schimb de date în temeiul alineatelor (1) și (2), precum și scopurile în care pot fi utilizate datele. Actele delegate respective trebuie să stabilească condițiile specifice în care un astfel de schimb de date cu cercetătorii agreați poate avea loc în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, ținând seama de drepturile și interesele platformelor online foarte mari și ale destinatarilor serviciului în cauză, inclusiv de protecția informațiilor confidențiale, în special a secretelor comerciale, și menținând securitatea serviciilor platformelor.5.The Commission shall, after consulting the Board, adopt delegated acts laying down the technical conditions under which very large online platforms are to share data pursuant to paragraphs 1 and 2 and the purposes for which the data may be used. Those delegated acts shall lay down the specific conditions under which such sharing of data with vetted researchers can take place in compliance with Regulation (EU) 2016/679, taking into account the rights and interests of the very large online platforms and the recipients of the service concerned, including the protection of confidential information, in particular trade secrets, and maintaining the security of their service.
6.În termen de 15 zile de la primirea unei cereri prevăzute la alineatele (1) și (2), o platformă online foarte mare poate solicita coordonatorului serviciilor digitale din țara de stabilire sau Comisiei, după caz, să modifice cererea, în cazul în care consideră că nu este în măsură să acorde acces la datele solicitate din unul dintre următoarele două motive:6.Within 15 days following receipt of a request as referred to in paragraph 1 and 2, a very large online platform may request the Digital Services Coordinator of establishment or the Commission, as applicable, to amend the request, where it considers that it is unable to give access to the data requested because one of following two reasons:
(a)nu are acces la date;(a)it does not have access to the data;
(b)acordarea accesului la date va conduce la vulnerabilități semnificative la adresa securității serviciului sau a protecției informațiilor confidențiale, în special a secretelor comerciale.(b)giving access to the data will lead to significant vulnerabilities for the security of its service or the protection of confidential information, in particular trade secrets.
7.Cererile de modificare în temeiul alineatului (6) litera (b) trebuie să conțină propuneri pentru unul sau mai multe mijloace alternative prin care se poate acorda acces la datele solicitate sau la alte date care sunt adecvate și suficiente pentru scopul cererii.7.Requests for amendment pursuant to point (b) of paragraph 6 shall contain proposals for one or more alternative means through which access may be provided to the requested data or other data which are appropriate and sufficient for the purpose of the request.
Coordonatorul serviciilor digitale din țara de stabilire sau Comisia trebuie să decidă cu privire la cererea de modificare în termen de 15 zile și să comunice platformei online foarte mari decizia sa și, dacă este cazul, cererea modificată și noul termen pentru a se conforma cererii.The Digital Services Coordinator of establishment or the Commission shall decide upon the request for amendment within 15 days and communicate to the very large online platform its decision and, where relevant, the amended request and the new time period to comply with the request.
Articolul 32 Coordonatorii funcției de conformitateArticle 32 Compliance officers
1.Platformele online foarte mari trebuie să desemneze unul sau mai mulți coordonatori ai funcției de conformitate care să răspundă de monitorizarea conformității platformelor cu prezentul regulament.1.Very large online platforms shall appoint one or more compliance officers responsible for monitoring their compliance with this Regulation.
2.Platformele online foarte mari trebuie să desemneze drept coordonatori ai funcției de conformitate numai persoanele care au calificările profesionale, cunoștințele, experiența și capacitatea necesare pentru îndeplinirea sarcinilor menționate la alineatul (3). Coordonatorii funcției de conformitate pot fi membri ai personalului platformei online foarte mari în cauză sau pot îndeplini aceste sarcini în baza unui contract cu respectiva platformă.2.Very large online platforms shall only designate as compliance officers persons who have the professional qualifications, knowledge, experience and ability necessary to fulfil the tasks referred to in paragraph 3. Compliance officers may either be staff members of, or fulfil those tasks on the basis of a contract with, the very large online platform concerned.
3.Coordonatorii funcției de conformitate au următoarele sarcini:3.Compliance officers shall have the following tasks:
(a)cooperarea cu coordonatorul serviciilor digitale din țara de stabilire și cu Comisia în sensul prezentului regulament;(a)cooperating with the Digital Services Coordinator of establishment and the Commission for the purpose of this Regulation;
(b)organizarea și supravegherea activităților platformei online foarte mari legate de auditul independent în temeiul articolului 28;(b)organising and supervising the very large online platform’s activities relating to the independent audit pursuant to Article 28;
(c)informarea și consilierea conducerii și a angajaților platformei online foarte mari cu privire la obligațiile relevante în temeiul prezentului regulament;(c)informing and advising the management and employees of the very large online platform about relevant obligations under this Regulation;
(d)monitorizarea respectării de către platforma online foarte mare a obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului regulament.(d)monitoring the very large online platform’s compliance with its obligations under this Regulation.
4.Platformele online foarte mari trebuie să ia măsurile necesare astfel încât coordonatorii funcției de conformitate să își poată îndeplini sarcinile în mod independent.4.Very large online platforms shall take the necessary measures to ensure that the compliance officers can perform their tasks in an independent manner.
5.Platformele online foarte mari trebuie să comunice numele și datele de contact ale coordonatorului funcției de conformitate coordonatorului serviciilor digitale din țara de stabilire și Comisiei.5.Very large online platforms shall communicate the name and contact details of the compliance officer to the Digital Services Coordinator of establishment and the Commission.
6.Platformele online foarte mari trebuie să îl sprijine pe coordonatorul funcției de conformitate în îndeplinirea sarcinilor sale și trebuie să îi pună la dispoziție resursele necesare pentru îndeplinirea în mod adecvat a sarcinilor respective. Coordonatorul funcției de conformitate răspunde direct în fața celui mai înalt nivel al conducerii platformei.6.Very large online platforms shall support the compliance officer in the performance of his or her tasks and provide him or her with the resources necessary to adequately carry out those tasks. The compliance officer shall directly report to the highest management level of the platform.
Articolul 33 Obligațiile de raportare în materie de transparență ale platformelor online foarte mariArticle 33 Transparency reporting obligations for very large online platforms
1.Platformele online foarte mari trebuie să publice rapoartele menționate la articolul 13 în termen de șase luni de la data aplicării menționate la articolul 25 alineatul (4) și, ulterior, la fiecare șase luni.1.Very large online platforms shall publish the reports referred to in Article 13 within six months from the date of application referred to in Article 25(4), and thereafter every six months.
2.Pe lângă rapoartele prevăzute la articolul 13, platformele online foarte mari trebuie să pună la dispoziția publicului și să transmită coordonatorului serviciilor digitale din țara de stabilire și Comisiei, cel puțin o dată pe an și în termen de 30 de zile de la adoptarea raportului privind punerea în aplicare a măsurilor recomandate în urma auditului prevăzut la articolul 28 alineatul (4):2.In addition to the reports provided for in Article 13, very large online platforms shall make publicly available and transmit to the Digital Services Coordinator of establishment and the Commission, at least once a year and within 30 days following the adoption of the audit implementing report provided for in Article 28(4):
(a)un raport care prezintă rezultatele evaluării riscurilor în temeiul articolului 26;(a)a report setting out the results of the risk assessment pursuant to Article 26;
(b)măsurile aferente de atenuare a riscurilor identificate și puse în aplicare în temeiul articolului 27;(b)the related risk mitigation measures identified and implemented pursuant to Article 27;
(c)raportul de audit prevăzut la articolul 28 alineatul (3);(c)the audit report provided for in Article 28(3);
(d)raportul privind punerea în aplicare a măsurilor recomandate în urma auditului prevăzut la articolul 28 alineatul (4).(d)the audit implementation report provided for in Article 28(4).
3.În cazul în care o platformă online foarte mare consideră că publicarea de informații în temeiul alineatului (2) poate avea ca rezultat divulgarea de informații confidențiale ale platformei respective sau ale destinatarilor serviciului, poate cauza vulnerabilități semnificative în ceea ce privește securitatea serviciului său, poate submina securitatea publică sau poate aduce un prejudiciu destinatarilor, platforma poate elimina aceste informații din rapoarte. În acest caz, platforma respectivă trebuie să transmită rapoartele complete coordonatorului serviciilor digitale din țara de stabilire și Comisiei, însoțite de o expunere a motivelor care justifică motivele pentru care informațiile au fost eliminate din rapoartele publice.3.Where a very large online platform considers that the publication of information pursuant to paragraph 2 may result in the disclosure of confidential information of that platform or of the recipients of the service, may cause significant vulnerabilities for the security of its service, may undermine public security or may harm recipients, the platform may remove such information from the reports. In that case, that platform shall transmit the complete reports to the Digital Services Coordinator of establishment and the Commission, accompanied by a statement of the reasons for removing the information from the public reports.
Secțiunea 5 Alte dispoziții privind obligațiile de diligențăSection 5 other provisions concerning due diligence obligations
Articolul 34 StandardeArticle 34 Standards
1.Comisia sprijină și promovează elaborarea și punerea în aplicare de standarde sectoriale voluntare stabilite de organismele de standardizare europene și internaționale relevante, cel puțin pentru următoarele:1.The Commission shall support and promote the development and implementation of voluntary industry standards set by relevant European and international standardisation bodies at least for the following:
(a)transmiterea electronică a notificărilor în temeiul articolului 14;(a)electronic submission of notices under Article 14;
(b)transmiterea electronică a notificărilor de către notificatorii de încredere în temeiul articolului 19, inclusiv prin interfețe de programare a aplicațiilor;(b)electronic submission of notices by trusted flaggers under Article 19, including through application programming interfaces;
(c)interfețe specifice, inclusiv interfețe de programare a aplicațiilor, pentru a facilita respectarea obligațiilor prevăzute la articolele 30 și 31;(c)specific interfaces, including application programming interfaces, to facilitate compliance with the obligations set out in Articles 30 and 31;
(d)auditarea platformelor online foarte mari în temeiul articolului 28;(d)auditing of very large online platforms pursuant to Article 28;
(e)interoperabilitatea registrelor cu evidența comunicărilor cu caracter publicitar menționate la articolul 30 alineatul (2);(e)interoperability of the advertisement repositories referred to in Article 30(2);
(f)transmiterea de date între intermediarii de publicitate în sprijinul obligațiilor în materie de transparență în temeiul articolului 24 literele (b) și (c).(f)transmission of data between advertising intermediaries in support of transparency obligations pursuant to points (b) and (c) of Article 24.
2.Comisia sprijină actualizarea standardelor în lumina evoluțiilor tehnologice și a comportamentului destinatarilor serviciilor în cauză.2.The Commission shall support the update of the standards in the light of technological developments and the behaviour of the recipients of the services in question.
Articolul 35 Codurile de conduităArticle 35 Codes of conduct
1.Comisia și comitetul încurajează și facilitează elaborarea de coduri de conduită la nivelul Uniunii care să contribuie la aplicarea corespunzătoare a prezentului regulament, ținând seama mai ales de provocările specifice legate de abordarea diferitelor tipuri de conținut ilegal și a riscurilor sistemice, în conformitate cu legislația Uniunii, în particular în ceea ce privește concurența și protecția datelor cu caracter personal.1.The Commission and the Board shall encourage and facilitate the drawing up of codes of conduct at Union level to contribute to the proper application of this Regulation, taking into account in particular the specific challenges of tackling different types of illegal content and systemic risks, in accordance with Union law, in particular on competition and the protection of personal data.
2.În cazul în care apare un risc sistemic semnificativ în sensul articolului 26 alineatul (1) care afectează mai multe platforme online foarte mari, Comisia poate invita platformele online foarte mari în cauză, alte platforme online foarte mari, alte platforme online și alți furnizori de servicii intermediare, după caz, precum și organizațiile societății civile și alte părți interesate să participe la elaborarea codurilor de conduită, inclusiv prin stabilirea unor angajamente de a lua măsuri specifice de atenuare a riscurilor, precum și a unui cadru de raportare periodică cu privire la orice măsuri luate și la rezultatele acestora.2.Where significant systemic risk within the meaning of Article 26(1) emerge and concern several very large online platforms, the Commission may invite the very large online platforms concerned, other very large online platforms, other online platforms and other providers of intermediary services, as appropriate, as well as civil society organisations and other interested parties, to participate in the drawing up of codes of conduct, including by setting out commitments to take specific risk mitigation measures, as well as a regular reporting framework on any measures taken and their outcomes.
3.Atunci când pun în aplicare alineatele (1) și (2), Comisia și comitetul trebuie să se asigure că codurile de conduită stabilesc în mod clar obiectivele, conțin indicatori-cheie de performanță pentru a măsura realizarea obiectivelor respective și țin seama în mod corespunzător de nevoile și interesele tuturor părților interesate, inclusiv ale cetățenilor, la nivelul Uniunii. Comisia și comitetul trebuie, de asemenea, să se asigure că participanții prezintă periodic rapoarte Comisiei și coordonatorilor serviciilor digitale din țara de stabilire cu privire la eventualele măsurile luate și rezultatele acestora, astfel cum sunt măsurate în raport cu indicatorii-cheie de performanță pe care îi conțin.3.When giving effect to paragraphs 1 and 2, the Commission and the Board shall aim to ensure that the codes of conduct clearly set out their objectives, contain key performance indicators to measure the achievement of those objectives and take due account of the needs and interests of all interested parties, including citizens, at Union level. The Commission and the Board shall also aim to ensure that participants report regularly to the Commission and their respective Digital Service Coordinators of establishment on any measures taken and their outcomes, as measured against the key performance indicators that they contain.
4.Comisia și comitetul trebuie să evalueze dacă codurile de conduită îndeplinesc obiectivele menționate la alineatele (1) și (3) și trebuie să monitorizeze și să analize periodic îndeplinirea obiectivelor respectivelor coduri. Comisia și comitetul trebuie să își publice concluziile.4.The Commission and the Board shall assess whether the codes of conduct meet the aims specified in paragraphs 1 and 3, and shall regularly monitor and evaluate the achievement of their objectives. They shall publish their conclusions.
5.Comitetul trebuie să monitorizeze și să evalueze periodic îndeplinirea obiectivelor codurilor de conduită, în raport cu indicatorii-cheie de performanță prevăzuți de coduri.5.The Board shall regularly monitor and evaluate the achievement of the objectives of the codes of conduct, having regard to the key performance indicators that they may contain.
Articolul 36 Coduri de conduită pentru publicitatea onlineArticle 36 Codes of conduct for online advertising
1.Pe lângă cerințele prevăzute la articolele 24 și 30, Comisia trebuie să încurajeze și să faciliteze elaborarea de coduri de conduită la nivelul Uniunii între platformele online și alți furnizori de servicii relevanți, cum ar fi furnizorii de servicii intermediare de publicitate online sau organizațiile care îi reprezintă pe destinatarii serviciului și organizațiile societății civile sau autoritățile relevante, pentru a contribui la o mai mare transparență a publicității online.1.The Commission shall encourage and facilitate the drawing up of codes of conduct at Union level between, online platforms and other relevant service providers, such as providers of online advertising intermediary services or organisations representing recipients of the service and civil society organisations or relevant authorities to contribute to further transparency in online advertising beyond the requirements of Articles 24 and 30.
2.Comisia trebuie să se asigure că codurile de conduită urmăresc transmiterea eficace a informațiilor, cu respectarea deplină a drepturilor și intereselor tuturor părților implicate, precum și crearea unui mediu concurențial, transparent și echitabil în publicitatea online, în conformitate cu legislația Uniunii și cu legislația națională, în special în ceea ce privește concurența și protecția datelor cu caracter personal. Comisia trebuie să se asigure că codurile de conduită abordează cel puțin:2.The Commission shall aim to ensure that the codes of conduct pursue an effective transmission of information, in full respect for the rights and interests of all parties involved, and a competitive, transparent and fair environment in online advertising, in accordance with Union and national law, in particular on competition and the protection of personal data. The Commission shall aim to ensure that the codes of conduct address at least:
(a)transmiterea informațiilor deținute de furnizorii de servicii intermediare de publicitate online către destinatarii serviciului în ceea ce privește cerințele prevăzute la articolul 24 literele (b) și (c);(a)the transmission of information held by providers of online advertising intermediaries to recipients of the service with regard to requirements set in points (b) and (c) of Article 24;
(b)transmiterea informațiilor deținute de furnizorii de servicii intermediare de publicitate online către registre în temeiul articolului 30.(b)the transmission of information held by providers of online advertising intermediaries to the repositories pursuant to Article 30.
3.Comisia trebuie să încurajeze elaborarea de coduri de conduită în termen de un an de la data aplicării prezentului regulament și aplicarea lor în termen de cel mult șase luni de la data respectivă.3.The Commission shall encourage the development of the codes of conduct within one year following the date of application of this Regulation and their application no later than six months after that date.
Articolul 37 Protocoale pentru situații de crizăArticle 37 Crisis protocols
1.Comitetul poate recomanda Comisiei să inițieze elaborarea, în conformitate cu alineatele (2), (3) și (4), a unor protocoale pentru situații de criză care să abordeze situații de criză strict limitate la circumstanțe extraordinare care afectează siguranța publică sau sănătatea publică.1.The Board may recommend the Commission to initiate the drawing up, in accordance with paragraphs 2, 3 and 4, of crisis protocols for addressing crisis situations strictly limited to extraordinary circumstances affecting public security or public health.
2.Comisia trebuie să încurajeze și să faciliteze participarea platformelor online foarte mari și, după caz, a altor platforme online, cu implicarea Comisiei, la elaborarea, testarea și aplicarea respectivelor protocoale pentru situații de criză, care includ una sau mai multe dintre următoarele măsuri:2.The Commission shall encourage and facilitate very large online platforms and, where appropriate, other online platforms, with the involvement of the Commission, to participate in the drawing up, testing and application of those crisis protocols, which include one or more of the following measures:
(a)afișarea de informații vizibile privind situația de criză, furnizate de autoritățile statelor membre sau de autoritățile de la nivelul Uniunii;(a)displaying prominent information on the crisis situation provided by Member States’ authorities or at Union level;
(b)asigurarea faptului că punctul de contact menționat la articolul 10 este responsabil cu gestionarea crizelor;(b)ensuring that the point of contact referred to in Article 10 is responsible for crisis management;
(c)după caz, să adapteze resursele dedicate respectării obligațiilor prevăzute la articolele 14, 17, 19, 20 și 27 la nevoile create de situația de criză.(c)where applicable, adapt the resources dedicated to compliance with the obligations set out in Articles 14, 17, 19, 20 and 27 to the needs created by the crisis situation.
3.Comisia poate implica, după caz, autoritățile statelor membre și organele, oficiile și agențiile Uniunii în elaborarea, testarea și supravegherea aplicării protocoalelor pentru situații de criză. Atunci când este necesar și oportun, Comisia poate, de asemenea, să implice organizațiile societății civile sau alte organizații relevante în elaborarea protocoalelor pentru situații de criză.3.The Commission may involve, as appropriate, Member States’ authorities and Union bodies, offices and agencies in drawing up, testing and supervising the application of the crisis protocols. The Commission may, where necessary and appropriate, also involve civil society organisations or other relevant organisations in drawing up the crisis protocols.
4.Comisia trebuie să se asigure că protocoalele pentru situații de criză stabilesc în mod clar toate elementele următoare:4.The Commission shall aim to ensure that the crisis protocols set out clearly all of the following:
(a)parametrii specifici pentru a determina care este circumstanța excepțională specifică pe care protocolul pentru situații de criză urmărește să o abordeze și obiectivele pe care le urmărește;(a)the specific parameters to determine what constitutes the specific extraordinary circumstance the crisis protocol seeks to address and the objectives it pursues;
(b)rolul fiecărui participant și măsurile pe care trebuie să le pună în aplicare pentru pregătirea activării protocolului și după activarea protocolului pentru situații de criză;(b)the role of each participant and the measures they are to put in place in preparation and once the crisis protocol has been activated;
(c)o procedură clară care să stabilească momentul în care urmează să fie activat protocolul pentru situații de criză;(c)a clear procedure for determining when the crisis protocol is to be activated;
(d)o procedură clară care să stabilească perioada în care trebuie luate măsurile de întreprins ca urmare a activării protocolului pentru situații de criză, această perioadă trebuind să se limiteze la strictul necesar pentru abordarea circumstanțelor extraordinare specifice în cauză;(d)a clear procedure for determining the period during which the measures to be taken once the crisis protocol has been activated are to be taken, which is strictly limited to what is necessary for addressing the specific extraordinary circumstances concerned;
(e)garanții care să abordeze efectele negative asupra exercitării drepturilor fundamentale consacrate în cartă, în special a libertății de exprimare și de informare și a dreptului la nediscriminare;(e)safeguards to address any negative effects on the exercise of the fundamental rights enshrined in the Charter, in particular the freedom of expression and information and the right to non-discrimination;
(f)un proces de raportare publică cu privire la măsurile luate, durata și rezultatele acestora, care să se desfășoare la încetarea situației de criză.(f)a process to publicly report on any measures taken, their duration and their outcomes, upon the termination of the crisis situation.
5.În cazul în care Comisia consideră că un protocol pentru situații de criză nu remediază în mod eficace situația de criză sau nu garantează exercitarea drepturilor fundamentale, astfel cum se menționează la alineatul (4) litera (e), Comisia poate solicita participanților să revizuiască protocolul pentru situații criză, inclusiv prin adoptarea de măsuri suplimentare.5.If the Commission considers that a crisis protocol fails to effectively address the crisis situation, or to safeguard the exercise of fundamental rights as referred to in point (e) of paragraph 4, it may request the participants to revise the crisis protocol, including by taking additional measures.
Capitolul IV Punere în aplicare, cooperare, sancțiuni și asigurarea respectăriiChapter IV Implementation, cooperation, sanctions and enforcement
Secțiunea 1 Autoritățile competente și coordonatorii naționali ai serviciilor digitaleSection 1 Competent authorities and National Digital Services Coordinators
Articolul 38 Autoritățile competente și coordonatorii serviciilor digitaleArticle 38 Competent authorities and Digital Services Coordinators
1.Statele membre trebuie să desemneze una sau mai multe autorități competente ca fiind responsabile cu aplicarea și asigurarea respectării prezentului regulament (denumite în continuare „autoritățile competente”).1.Member States shall designate one or more competent authorities as responsible for the application and enforcement of this Regulation (‘competent authorities’).
2.Statele membre trebuie să desemneze una dintre autoritățile competente în calitate de coordonator al serviciilor digitale. Coordonatorul serviciilor digitale trebuie să fie responsabil de toate aspectele legate de aplicarea și asigurarea respectării prezentului regulament în statul membru respectiv, cu excepția cazului în care statul membru în cauză a încredințat anumite sarcini sau sectoare specifice altor autorități competente. Coordonatorul serviciilor digitale trebuie, în orice caz, să fie responsabil de asigurarea coordonării la nivel național a aspectelor respective și de contribuția la aplicarea și asigurarea respectării eficace și consecvente a prezentului regulament în întreaga Uniune.2.Member States shall designate one of the competent authorities as their Digital Services Coordinator. The Digital Services Coordinator shall be responsible for all matters relating to application and enforcement of this Regulation in that Member State, unless the Member State concerned has assigned certain specific tasks or sectors to other competent authorities. The Digital Services Coordinator shall in any event be responsible for ensuring coordination at national level in respect of those matters and for contributing to the effective and consistent application and enforcement of this Regulation throughout the Union.
În acest scop, coordonatorii serviciilor digitale trebuie să coopereze între ei, cu alte autorități naționale competente, cu comitetul și cu Comisia, fără a aduce atingere posibilității ca statele membre să prevadă schimburi periodice de opinii cu alte autorități, atunci când acest lucru este relevant pentru îndeplinirea sarcinilor acestor alte autorități și ale coordonatorului serviciilor digitale.For that purpose, Digital Services Coordinators shall cooperate with each other, other national competent authorities, the Board and the Commission, without prejudice to the possibility for Member States to provide for regular exchanges of views with other authorities where relevant for the performance of the tasks of those other authorities and of the Digital Services Coordinator.
În cazul în care, pe lângă coordonatorul serviciilor digitale, un stat membru desemnează mai multe autorități competente, statul membru trebuie să se asigure că sarcinile autorităților respective și ale coordonatorului serviciilor digitale sunt clar definite și că aceștia cooperează îndeaproape și eficace în îndeplinirea sarcinilor care le revin. Statul membru în cauză trebuie să comunice Comisiei și comitetului numele celorlalte autorități competente, precum și sarcinile care le revin.Where a Member State designates more than one competent authority in addition to the Digital Services Coordinator, it shall ensure that the respective tasks of those authorities and of the Digital Services Coordinator are clearly defined and that they cooperate closely and effectively when performing their tasks. The Member State concerned shall communicate the name of the other competent authorities as well as their respective tasks to the Commission and the Board.
3.Statele membre trebuie să desemneze coordonatorii serviciilor digitale în termen de două luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.3.Member States shall designate the Digital Services Coordinators within two months from the date of entry into force of this Regulation.
Statele membre trebuie să pună la dispoziția publicului și să comunice Comisiei și comitetului denumirea autorității competente pe care au desemnat-o drept coordonator al serviciilor digitale și informații cu privire la modul în care poate fi contactat coordonatorul.Member States shall make publicly available, and communicate to the Commission and the Board, the name of their competent authority designated as Digital Services Coordinator and information on how it can be contacted.
4.Cerințele aplicabile coordonatorilor serviciilor digitale prevăzute la articolele 39, 40 și 41 se aplică, de asemenea, oricăror alte autorități competente desemnate de statele membre în temeiul alineatului (1).4.The requirements applicable to Digital Services Coordinators set out in Articles 39, 40 and 41 shall also apply to any other competent authorities that the Member States designate pursuant to paragraph 1.
Articolul 39 Cerințe cu privire la coordonatorii serviciilor digitaleArticle 39 Requirements for Digital Services Coordinators
1.Statele membre trebuie să se asigure că coordonatorii lor ai serviciilor digitale își îndeplinesc sarcinile care le revin în temeiul prezentului regulament în mod imparțial, transparent și în timp util. Statele membre trebuie să se asigure că coordonatorii serviciilor digitale dispun de resurse tehnice, financiare și umane adecvate pentru a-și îndeplini sarcinile.1.Member States shall ensure that their Digital Services Coordinators perform their tasks under this Regulation in an impartial, transparent and timely manner. Member States shall ensure that their Digital Services Coordinators have adequate technical, financial and human resources to carry out their tasks.
2.Atunci când își îndeplinesc sarcinile și își exercită competențele în conformitate cu prezentul regulament, coordonatorii serviciilor digitale trebuie să acționeze în deplină independență. Coordonatorii serviciilor digitale trebuie protejați de orice influență externă, indiferent dacă aceasta este directă sau indirectă, și nu trebuie să solicite și nici să accepte instrucțiuni de la nicio altă autoritate publică sau parte privată.2.When carrying out their tasks and exercising their powers in accordance with this Regulation, the Digital Services Coordinators shall act with complete independence. They shall remain free from any external influence, whether direct or indirect, and shall neither seek nor take instructions from any other public authority or any private party.
3.Alineatul (2) nu aduce atingere sarcinilor coordonatorilor serviciilor digitale din cadrul sistemului de supraveghere și de asigurare a respectării legislației prevăzut în prezentul regulament și nici cooperării cu alte autorități competente în conformitate cu articolul 38 alineatul (2). Alineatul (2) nu împiedică supravegherea autorităților în cauză în conformitate cu dreptul constituțional național.3.Paragraph 2 is without prejudice to the tasks of Digital Services Coordinators within the system of supervision and enforcement provided for in this Regulation and the cooperation with other competent authorities in accordance with Article 38(2). Paragraph 2 shall not prevent supervision of the authorities concerned in accordance with national constitutional law.
Articolul 40 CompetențăArticle 40 Jurisdiction
1.Statul membru în care se află sediul principal al furnizorului de servicii intermediare trebuie să aibă competență în sensul capitolelor III și IV din prezentul regulament.1.The Member State in which the main establishment of the provider of intermediary services is located shall have jurisdiction for the purposes of Chapters III and IV of this Regulation.
2.În sensul capitolelor III și IV, se consideră că un furnizor de servicii intermediare care nu are un sediu în Uniune, dar care oferă servicii în Uniune intră în sfera de competență a statului membru în care își are reședința sau este stabilit reprezentantul legal al furnizorului de servicii intermediare.2.A provider of intermediary services which does not have an establishment in the Union but which offers services in the Union shall, for the purposes of Chapters III and IV, be deemed to be under the jurisdiction of the Member State where its legal representative resides or is established.
3.Dacă furnizorul de servicii intermediare nu numește un reprezentant legal în conformitate cu articolul 11, toate statele membre vor avea competență în senul capitolelor III și IV. În cazul în care un stat membru decide să își exercite competența în temeiul prezentului alineat, statul membru trebuie să informeze toate celelalte state membre și să se asigure că este respectat principiul ne bis in idem.3.Where a provider of intermediary services fails to appoint a legal representative in accordance with Article 11, all Member States shall have jurisdiction for the purposes of Chapters III and IV. Where a Member State decides to exercise jurisdiction under this paragraph, it shall inform all other Member States and ensure that the principle of ne bis in idem is respected.
4.Alineatele (1), (2) și (3) nu aduc atingere articolului 50 alineatul (4) al doilea paragraf, articolului 51 alineatul (2) al doilea paragraf și nici sarcinilor și competențelor Comisiei prevăzute în secțiunea 3.4.Paragraphs 1, 2 and 3 are without prejudice to the second subparagraph of Article 50(4) and the second subparagraph of Article 51(2) and the tasks and powers of the Commission under Section 3.
Articolul 41 Competențele coordonatorilor serviciilor digitaleArticle 41 Powers of Digital Services Coordinators
1.Atunci când este necesar pentru a-și îndeplini sarcinile, coordonatorii serviciilor digitale trebuie să aibă cel puțin următoarele competențe de investigare în ceea ce privește conduita furnizorilor de servicii intermediare care intră în jurisdicția statului lor membru:1.Where needed for carrying out their tasks, Digital Services Coordinators shall have at least the following powers of investigation, in respect of conduct by providers of intermediary services under the jurisdiction of their Member State:
(a)competența de a solicita furnizorilor respectivi, precum și altor persoane care acționează în scopuri legate de activitatea lor comercială, economică, meșteșugărească sau profesională care pot avea cunoștință în mod rezonabil de informații referitoare la o presupusă încălcare a prezentului regulament, inclusiv organizațiilor care efectuează auditurile menționate la articolul 28 și la articolul 50 alineatul (3), să furnizeze informațiile respective într-un termen rezonabil;(a)the power to require those providers, as well as any other persons acting for purposes related to their trade, business, craft or profession that may reasonably be aware of information relating to a suspected infringement of this Regulation, including, organisations performing the audits referred to in Articles 28 and 50(3), to provide such information within a reasonable time period;
(b)competența de a efectua verificări la fața locului în orice incinte pe care le folosesc furnizorii respectivi sau persoanele respective în scopuri legate de activitatea lor comercială, economică, meșteșugărească sau profesională sau de a solicita altor autorități publice să facă acest lucru, pentru a examina, a confisca, a efectua sau a obține copii ale informațiilor referitoare la o presupusă încălcare, sub orice formă, indiferent de mediul de stocare;(b)the power to carry out on-site inspections of any premises that those providers or those persons use for purposes related to their trade, business, craft or profession, or to request other public authorities to do so, in order to examine, seize, take or obtain copies of information relating to a suspected infringement in any form, irrespective of the storage medium;
(c)competența de a solicita oricărui membru al personalului sau oricărui reprezentant al furnizorilor sau persoanelor respective explicații cu privire la orice informații referitoare la o presupusă încălcare și de a înregistra răspunsurile.(c)the power to ask any member of staff or representative of those providers or those persons to give explanations in respect of any information relating to a suspected infringement and to record the answers.
2.Atunci când este necesar pentru a-și îndeplini sarcinile, coordonatorii serviciilor digitale trebuie să aibă cel puțin următoarele competențe de asigurare a aplicării legii în ceea ce privește furnizorii de servicii intermediare care intră în jurisdicția statului lor membru:2.Where needed for carrying out their tasks, Digital Services Coordinators shall have at least the following enforcement powers, in respect of providers of intermediary services under the jurisdiction of their Member State:
(a)competența de a accepta angajamentele oferite de furnizorii respectivi în ceea ce privește respectarea de către aceștia a prezentului regulament și de a conferi caracter obligatoriu angajamentelor respective;(a)the power to accept the commitments offered by those providers in relation to their compliance with this Regulation and to make those commitments binding;
(b)competența de a ordona încetarea încălcărilor și, după caz, de a impune măsuri corective proporționale cu încălcarea și necesare pentru a pune capăt efectiv încălcării;(b)the power to order the cessation of infringements and, where appropriate, to impose remedies proportionate to the infringement and necessary to bring the infringement effectively to an end;
(c)competența de a impune amenzi în conformitate cu articolul 42 pentru nerespectarea prezentului regulament, inclusiv pentru nerespectarea oricărora dintre ordinele emise în temeiul alineatului (1);(c)the power to impose fines in accordance with Article 42 for failure to comply with this Regulation, including with any of the orders issued pursuant to paragraph 1;
(d)competența de a impune penalități cu titlu cominatoriu în conformitate cu articolul 42 pentru a se asigura că se pune capăt încălcării în conformitate cu un ordin emis în temeiul literei (b) de la prezentul alineat sau pentru nerespectarea oricăruia dintre ordinele emise în temeiul alineatului (1);(d)the power to impose a periodic penalty payment in accordance with Article 42 to ensure that an infringement is terminated in compliance with an order issued pursuant to point (b) of this paragraph or for failure to comply with any of the orders issued pursuant to paragraph 1;
(e)competența de a adopta măsuri provizorii pentru a evita riscul unui prejudiciu grav.(e)the power to adopt interim measures to avoid the risk of serious harm.
În ceea ce privește literele (c) și (d) de la primul paragraf, coordonatorii serviciilor digitale trebuie să aibă, de asemenea, competențele de asigurare a aplicării legii prevăzute la literele respective în ceea ce privește celelalte persoane menționate la alineatul (1) în caz de nerespectare de către acestea a unui ordin care le-a fost emis în temeiul alineatului respectiv. Coordonatorii serviciilor digitale exercită respectivele competențe de asigurare a aplicării legii numai după ce au furnizat în timp util persoanelor respective toate informațiile relevante referitoare la ordinele respective, inclusiv perioada de timp aplicabilă, amenzile sau penalitățile cu titlu cominatoriu care pot fi impuse în caz de nerespectare și căile de atac.As regards points (c) and (d) of the first subparagraph, Digital Services Coordinators shall also have the enforcement powers set out in those points in respect of the other persons referred to in paragraph 1 for failure to comply with any of the orders issued to them pursuant to that paragraph. They shall only exercise those enforcement powers after having provided those others persons in good time with all relevant information relating to such orders, including the applicable time period, the fines or periodic payments that may be imposed for failure to comply and redress possibilities.
3.Atunci când este necesar pentru a-și îndeplini sarcinile, în cazul în care au fost epuizate toate celelalte competențe în temeiul prezentului articol menite să asigure încetarea încălcării, în cazul în care încălcarea persistă și cauzează prejudicii grave care nu pot fi evitate prin exercitarea altor competențe disponibile în temeiul legislației Uniunii sau al legislației naționale, coordonatorii serviciilor digitale trebuie să aibă, de asemenea, în ceea ce privește furnizorii de servicii intermediare care intră în jurisdicția statului membru al coordonatorului serviciilor digitale competența de a lua următoarele măsuri:3.Where needed for carrying out their tasks, Digital Services Coordinators shall also have, in respect of providers of intermediary services under the jurisdiction of their Member State, where all other powers pursuant to this Article to bring about the cessation of an infringement have been exhausted, the infringement persists and causes serious harm which cannot be avoided through the exercise of other powers available under Union or national law, the power to take the following measures:
(a)să solicite organului de conducere al furnizorului ca, într-un termen rezonabil, să examineze situația, să adopte și să prezinte un plan de acțiune care să descrie măsurile necesare pentru a pune capăt încălcării, să se asigure că furnizorul ia măsurile respective și să prezinte rapoarte cu privire la măsurile luate;(a)require the management body of the providers, within a reasonable time period, to examine the situation, adopt and submit an action plan setting out the necessary measures to terminate the infringement, ensure that the provider takes those measures, and report on the measures taken;
(b)să solicite autorității judiciare competente din statul membru în cauză să dispună restricționarea temporară a accesului destinatarilor serviciului vizat de încălcare sau, numai în cazul în care acest lucru nu este fezabil din punct de vedere tehnic, la interfața online a furnizorului de servicii intermediare pe care are loc încălcarea, atunci când coordonatorul serviciilor digitale consideră că furnizorul nu a respectat în mod suficient cerințele de la litera (a), că încălcarea persistă și cauzează un prejudiciu grav și că încălcarea presupune o infracțiune gravă care implică o amenințare la adresa vieții sau a siguranței persoanelor.(b)where the Digital Services Coordinator considers that the provider has not sufficiently complied with the requirements of the first indent, that the infringement persists and causes serious harm, and that the infringement entails a serious criminal offence involving a threat to the life or safety of persons, request the competent judicial authority of that Member State to order the temporary restriction of access of recipients of the service concerned by the infringement or, only where that is not technically feasible, to the online interface of the provider of intermediary services on which the infringement takes place.
Cu excepția cazului în care acționează la cererea Comisiei menționată la articolul 65, înainte de a trimite cererea menționată la litera (b) primul paragraf, coordonatorul serviciilor digitale trebuie să invite părțile interesate să prezinte observații scrise într­un termen care nu trebuie să fie mai scurt de două săptămâni, descriind măsurile pe care intenționează să le solicite și identificând destinatarul sau destinatarii vizați. Furnizorul, destinatarul sau destinatarii vizați și orice alt terț care demonstrează un interes legitim au dreptul de a participa la procedura desfășurată de autoritatea judiciară competentă. Orice măsură dispusă trebuie să fie proporțională cu natura, gravitatea, recurența și durata încălcării, fără a restricționa în mod nejustificat accesul destinatarilor serviciului în cauză la informații legale.The Digital Services Coordinator shall, except where it acts upon the Commission’s request referred to in Article 65, prior to submitting the request referred to in point (b) of the first subparagraph, invite interested parties to submit written observations within a time period that shall not be less than two weeks, describing the measures that it intends to request and identifying the intended addressee or addressees thereof. The provider, the intended addressee or addressees and any other third party demonstrating a legitimate interest shall be entitled to participate in the proceedings before the competent judicial authority. Any measure ordered shall be proportionate to the nature, gravity, recurrence and duration of the infringement, without unduly restricting access to lawful information by recipients of the service concerned.
Restricția trebuie impusă pe o perioadă de patru săptămâni, sub rezerva posibilității ca, prin ordinul său, autoritatea judiciară competentă să permită coordonatorului serviciilor digitale să prelungească perioada respectivă cu perioade suplimentare având aceeași durată, sub rezerva unui număr maxim de prelungiri stabilit de autoritatea judiciară respectivă. Având în vedere drepturile și interesele tuturor părților afectate de restricție și toate circumstanțele relevante, inclusiv orice informație pe care furnizorul, destinatarul sau destinatarii și orice alt terț care a demonstrat un interes legitim i-o poate furniza, coordonatorul serviciilor digitale prelungește perioada numai în cazul în care consideră că au fost îndeplinite ambele condiții de mai jos:The restriction shall be for a period of four weeks, subject to the possibility for the competent judicial authority, in its order, to allow the Digital Services Coordinator to extend that period for further periods of the same lengths, subject to a maximum number of extensions set by that judicial authority. The Digital Services Coordinator shall only extend the period where it considers, having regard to the rights and interests of all parties affected by the restriction and all relevant circumstances, including any information that the provider, the addressee or addressees and any other third party that demonstrated a legitimate interest may provide to it, that both of the following conditions have been met:
(a)furnizorul nu a luat măsurile necesare pentru a pune capăt încălcării;(a)the provider has failed to take the necessary measures to terminate the infringement;
(b)restricția temporară nu restricționează în mod nejustificat accesul destinatarilor serviciului la informații legale, având în vedere numărul destinatarilor afectați și existența unor alternative adecvate și ușor accesibile.(b)the temporary restriction does not unduly restrict access to lawful information by recipients of the service, having regard to the number of recipients affected and whether any adequate and readily accessible alternatives exist.
În cazul în care coordonatorul serviciilor digitale consideră că aceste două condiții au fost îndeplinite, dar nu mai poate prelungi perioada în temeiul celui de al treilea paragraf, coordonatorul serviciilor digitale trebuie să depună o nouă cerere la autoritatea judiciară competentă, astfel cum se menționează la litera (b) primul paragraf.Where the Digital Services Coordinator considers that those two conditions have been met but it cannot further extend the period pursuant to the third subparagraph, it shall submit a new request to the competent judicial authority, as referred to in point (b) of the first subparagraph.
4.Competențele enumerate la alineatele (1), (2) și (3) nu aduc atingere secțiunii 3.4.The powers listed in paragraphs 1, 2 and 3 are without prejudice to Section 3.
5.Măsurile luate de coordonatorii serviciilor digitale în exercitarea competențelor lor enumerate la alineatele (1), (2) și (3) trebuie să fie eficace, disuasive și proporționale, ținând seama în special de natura, gravitatea, recurența și durata încălcării sau a presupusei încălcări la care se referă măsurile respective, precum și capacitatea economică, tehnică și operațională a furnizorului de servicii intermediare în cauză, dacă este cazul.5.The measures taken by the Digital Services Coordinators in the exercise of their powers listed in paragraphs 1, 2 and 3 shall be effective, dissuasive and proportionate, having regard, in particular, to the nature, gravity, recurrence and duration of the infringement or suspected infringement to which those measures relate, as well as the economic, technical and operational capacity of the provider of the intermediary services concerned where relevant.
6.Statele membre trebuie să se asigure că exercitarea competențelor în temeiul alineatelor (1), (2) și (3) face obiectul unor garanții adecvate prevăzute în legislația națională aplicabilă, în conformitate cu carta și cu principiile generale ale dreptului Uniunii. În particular, măsurile respective trebuie luate numai în conformitate cu dreptul la respectarea vieții private și cu dreptul la apărare, inclusiv cu dreptul de a fi ascultat și dreptul de acces la dosar, și sub rezerva dreptului tuturor părților afectate la o cale de atac eficace.6.Member States shall ensure that any exercise of the powers pursuant to paragraphs 1, 2 and 3 is subject to adequate safeguards laid down in the applicable national law in conformity with the Charter and with the general principles of Union law. In particular, those measures shall only be taken in accordance with the right to respect for private life and the rights of defence, including the rights to be heard and of access to the file, and subject to the right to an effective judicial remedy of all affected parties.
Articolul 42 SancțiuniArticle 42 Penalties
1.Statele membre trebuie să adopte regimul sancțiunilor care se aplică în cazul nerespectării prezentului regulament de către furnizorii de servicii intermediare din jurisdicția lor și trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora în conformitate cu articolul 41.1.Member States shall lay down the rules on penalties applicable to infringements of this Regulation by providers of intermediary services under their jurisdiction and shall take all the necessary measures to ensure that they are implemented in accordance with Article 41.
2.Sancțiunile trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive. Statele membre trebuie să informeze Comisia cu privire la regimurile și măsurile respective și trebuie să o informeze fără întârziere cu privire la orice modificare ulterioară a acestora.2.Penalties shall be effective, proportionate and dissuasive. Member States shall notify the Commission of those rules and of those measures and shall notify it, without delay, of any subsequent amendments affecting them.
3.Statele membre trebuie să se asigure că valoarea maximă a sancțiunilor impuse pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezentul regulament nu depășește 6 % din venitul anual sau din cifra de afaceri anuală a furnizorului de servicii intermediare în cauză. Sancțiunile pentru furnizarea de informații incorecte, incomplete sau înșelătoare, pentru lipsa unui răspuns sau pentru nerectificarea informațiilor incorecte, incomplete sau înșelătoare și pentru refuzarea efectuării verificării la fața locului nu trebuie să depășească 1 % din venitul anual sau din cifra de afaceri anuală a furnizorului în cauză.3.Member States shall ensure that the maximum amount of penalties imposed for a failure to comply with the obligations laid down in this Regulation shall not exceed 6 % of the annual income or turnover of the provider of intermediary services concerned. Penalties for the supply of incorrect, incomplete or misleading information, failure to reply or rectify incorrect, incomplete or misleading information and to submit to an on-site inspection shall not exceed 1% of the annual income or turnover of the provider concerned.
4.Statele membre trebuie să se asigure că valoarea maximă a penalităților cu titlu cominatoriu nu depășește pe zi 5 % din cifra de afaceri zilnică medie a furnizorului de servicii intermediare în cauză pe exercițiul financiar precedent, calculată de la data specificată în decizia în cauză. 4.Member States shall ensure that the maximum amount of a periodic penalty payment shall not exceed 5 % of the average daily turnover of the provider of intermediary services concerned in the preceding financial year per day, calculated from the date specified in the decision concerned.
Articolul 43 Dreptul de a depune o plângereArticle 43 Right to lodge a complaint
Destinatarii serviciului au dreptul de a depune plângeri împotriva furnizorilor de servicii intermediare, întemeiate pe încălcarea prezentului regulament, la coordonatorul serviciilor digitale din statul membru în care își au reședința sau sunt stabiliți destinatarii. Coordonatorul serviciilor digitale analizează plângerea și, dacă este cazul, o transmite coordonatorului serviciilor digitale din țara de stabilire. În cazul în care plângerea intră în sfera de responsabilitate a unei alte autorități competente din statul său membru, coordonatorul serviciilor digitale care primește plângerea o transmite autorității respective.Recipients of the service shall have the right to lodge a complaint against providers of intermediary services alleging an infringement of this Regulation with the Digital Services Coordinator of the Member State where the recipient resides or is established. The Digital Services Coordinator shall assess the complaint and, where appropriate, transmit it to the Digital Services Coordinator of establishment. Where the complaint falls under the responsibility of another competent authority in its Member State, the Digital Service Coordinator receiving the complaint shall transmit it to that authority.
Articolul 44 Rapoarte de activitateArticle 44 Activity reports
1.Coordonatorii serviciilor digitale întocmesc un raport anual cu privire la activitățile desfășurate în temeiul prezentului regulament. Aceste rapoarte anuale se pun la dispoziția publicului și se transmit Comisiei și comitetului.1.Digital Services Coordinators shall draw up an annual report on their activities under this Regulation. They shall make the annual reports available to the public, and shall communicate them to the Commission and to the Board.
2.Raportul anual conține cel puțin următoarele informații:2.The annual report shall include at least the following information:
(a)numărul și obiectul ordinelor de a acționa împotriva conținutului ilegal și ale ordinelor de a furniza informații emise în conformitate cu articolele 8 și 9 de către orice autoritate judiciară sau administrativă națională a statului membru al coordonatorului serviciilor digitale în cauză;(a)the number and subject matter of orders to act against illegal content and orders to provide information issued in accordance with Articles 8 and 9 by any national judicial or administrative authority of the Member State of the Digital Services Coordinator concerned;
(b)acțiunile întreprinse pentru a da curs acestor ordine, astfel cum au fost comunicate coordonatorului serviciilor digitale în temeiul articolelor 8 și 9.(b)the effects given to those orders, as communicated to the Digital Services Coordinator pursuant to Articles 8 and 9.
3.În cazul în care un stat membru a desemnat mai multe autorități competente în temeiul articolului 38, acesta se asigură că coordonatorul serviciilor digitale întocmește un raport unic referitor la activitățile tuturor autorităților competente și că coordonatorul serviciilor digitale primește toate informațiile relevante și sprijinul necesar în acest scop din partea celorlalte autorități competente în cauză.3.Where a Member State has designated several competent authorities pursuant to Article 38, it shall ensure that the Digital Services Coordinator draws up a single report covering the activities of all competent authorities and that the Digital Services Coordinator receives all relevant information and support needed to that effect from the other competent authorities concerned.
Articolul 45 Cooperarea transfrontalieră dintre coordonatorii serviciilor digitaleArticle 45 Cross-border cooperation among Digital Services Coordinators
1.În cazul în care un coordonator al serviciilor digitale are motive să suspecteze că un furnizor al unui serviciu intermediar care nu se află sub jurisdicția statului membru în cauză a încălcat prezentul regulament, acesta îi solicită coordonatorului serviciilor digitale din țara de stabilire să analizeze chestiunea și să ia măsurile de investigare și de asigurare a respectării normelor necesare pentru a asigura conformitatea cu prezentul regulament.1.Where a Digital Services Coordinator has reasons to suspect that a provider of an intermediary service, not under the jurisdiction of the Member State concerned, infringed this Regulation, it shall request the Digital Services Coordinator of establishment to assess the matter and take the necessary investigatory and enforcement measures to ensure compliance with this Regulation.
În cazul în care comitetul are motive să suspecteze că un furnizor de servicii intermediare a săvârșit o încălcare a prezentului regulament care afectează cel puțin trei state membre, acesta îi poate recomanda coordonatorului serviciilor digitale din țara de stabilire să analizeze această chestiune și să ia măsurile de investigare și de asigurare a respectării normelor necesare pentru a asigura conformitatea cu prezentul regulament.Where the Board has reasons to suspect that a provider of intermediary services infringed this Regulation in a manner involving at least three Member States, it may recommend the Digital Services Coordinator of establishment to assess the matter and take the necessary investigatory and enforcement measures to ensure compliance with this Regulation.
2.Solicitarea sau recomandarea formulată în temeiul alineatului (1) trebuie să indice cel puțin:2.A request or recommendation pursuant to paragraph 1 shall at least indicate:
(a)punctul de contact al furnizorului de servicii intermediare în cauză, prevăzut la articolul 10;(a)the point of contact of the provider of the intermediary services concerned as provided for in Article 10;
(b)o descriere a faptelor relevante, a dispozițiilor vizate din prezentul regulament și a motivelor pentru care coordonatorul serviciilor digitale care a transmis solicitarea sau comitetul suspectează că furnizorul a încălcat prezentul regulament;(b)a description of the relevant facts, the provisions of this Regulation concerned and the reasons why the Digital Services Coordinator that sent the request, or the Board, suspects that the provider infringed this Regulation;
(c)orice alte informații pe care coordonatorul serviciilor digitale care a transmis solicitarea sau comitetul le consideră relevante, inclusiv, după caz, informații colectate din proprie inițiativă sau sugestii privind măsuri specifice de investigare sau de asigurare a respectării normelor care trebuie luate, inclusiv măsuri provizorii.(c)any other information that the Digital Services Coordinator that sent the request, or the Board, considers relevant, including, where appropriate, information gathered on its own initiative or suggestions for specific investigatory or enforcement measures to be taken, including interim measures.
3.Coordonatorul serviciilor digitale din țara de stabilire acordă cea mai mare atenție posibilă solicitării sau recomandării formulate în temeiul alineatului (1). În cazul în care apreciază că nu dispune de suficiente informații pentru a da curs solicitării sau recomandării și are motive să considere că coordonatorul serviciilor digitale care a trimis cererea sau comitetul ar putea furniza informații suplimentare, coordonatorul serviciilor digitale din țara de stabilire poate solicita aceste informații. Termenul prevăzut la alineatul (4) se suspendă până la furnizarea informațiilor suplimentare respective.3.The Digital Services Coordinator of establishment shall take into utmost account the request or recommendation pursuant to paragraph 1. Where it considers that it has insufficient information to act upon the request or recommendation and has reasons to consider that the Digital Services Coordinator that sent the request, or the Board, could provide additional information, it may request such information. The time period laid down in paragraph 4 shall be suspended until that additional information is provided.
4.Coordonatorul serviciilor digitale din țara de stabilire transmite coordonatorului serviciilor digitale care a transmis solicitarea sau comitetului, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în decurs de cel mult două luni de la primirea solicitării sau a recomandării, evaluarea realizată cu privire la încălcarea suspectată sau, dacă este cazul, evaluarea realizată de orice altă autoritate competentă în temeiul dreptului intern, însoțită de o explicație privind eventualele măsuri de investigare sau de asigurare a respectării normelor luate sau avute în vedere în legătură cu evaluarea respectivă în scopul de a asigura conformitatea cu prezentul regulament.4.The Digital Services Coordinator of establishment shall, without undue delay and in any event not later than two months following receipt of the request or recommendation, communicate to the Digital Services Coordinator that sent the request, or the Board, its assessment of the suspected infringement, or that of any other competent authority pursuant to national law where relevant, and an explanation of any investigatory or enforcement measures taken or envisaged in relation thereto to ensure compliance with this Regulation.
5.În cazul în care coordonatorul serviciilor digitale care a transmis solicitarea sau, după caz, comitetul nu a primit un răspuns în termenul prevăzut la alineatul (4) sau în cazul în care nu este de acord cu evaluarea efectuată de coordonatorul serviciilor digitale din țara de stabilire, acesta poate sesiza Comisia, furnizând toate informațiile relevante. Aceste informații trebuie să cuprindă cel puțin solicitarea sau recomandarea trimisă coordonatorului serviciilor digitale din țara de stabilire, informațiile suplimentare furnizate în conformitate cu alineatul (3) și comunicarea menționată la alineatul (4).5.Where the Digital Services Coordinator that sent the request, or, where appropriate, the Board, did not receive a reply within the time period laid down in paragraph 4 or where it does not agree with the assessment of the Digital Services Coordinator of establishment, it may refer the matter to the Commission, providing all relevant information. That information shall include at least the request or recommendation sent to the Digital Services Coordinator of establishment, any additional information provided pursuant to paragraph 3 and the communication referred to in paragraph 4.
6.Comisia analizează această chestiune în termen de trei luni de la data la care a fost sesizată în temeiul alineatului (5), după consultarea coordonatorului serviciilor digitale din țara de stabilire și a comitetului, cu excepția cazului în a fost sesizată chiar de către comitet.6.The Commission shall assess the matter within three months following the referral of the matter pursuant to paragraph 5, after having consulted the Digital Services Coordinator of establishment and, unless it referred the matter itself, the Board.
7.În cazul în care, în temeiul alineatului (6), Comisia concluzionează că evaluarea efectuată sau măsurile de investigare sau de asigurare a respectării normelor luate sau avute în vedere în temeiul alineatului (4) sunt incompatibile cu prezentul regulament, aceasta îi solicită coordonatorului serviciilor digitale din țara de stabilire să evalueze în continuare chestiunea și să ia măsurile de investigare sau de asigurare a respectării normelor necesare pentru a asigura conformitatea cu prezentul regulament, precum și să o informeze cu privire la măsurile luate în termen de două luni de la data solicitării respective.7.Where, pursuant to paragraph 6, the Commission concludes that the assessment or the investigatory or enforcement measures taken or envisaged pursuant to paragraph 4 are incompatible with this Regulation, it shall request the Digital Service Coordinator of establishment to further assess the matter and take the necessary investigatory or enforcement measures to ensure compliance with this Regulation, and to inform it about those measures taken within two months from that request.
Articolul 46 Investigații comune și solicitări de intervenție a ComisieiArticle 46 Joint investigations and requests for Commission intervention
1.Coordonatorii serviciilor digitale pot participa la investigații comune, coordonate eventual cu sprijinul comitetului, care vizează aspectele reglementate de prezentul regulament în ceea ce îi privește pe furnizorii de servicii intermediare care desfășoară activități în mai multe state membre.1.Digital Services Coordinators may participate in joint investigations, which may be coordinated with the support of the Board, with regard to matters covered by this Regulation, concerning providers of intermediary services operating in several Member States.
Aceste investigații comune nu aduc atingere îndatoririlor și competențelor coordonatorilor serviciilor digitale participanți și nici cerințelor aplicabile îndeplinirii acestor îndatoriri și exercitării acestor competențe prevăzute în prezentul regulament. Coordonatorii serviciilor digitale participanți pun rezultatele investigațiilor comune la dispoziția celorlalți coordonatori ai serviciilor digitale, a Comisiei și a comitetului, prin intermediul sistemului prevăzut la articolul 67 pentru îndeplinirea îndatoririlor care le revin în acest sens în temeiul prezentului regulament.Such joint investigations are without prejudice to the tasks and powers of the participating Digital Coordinators and the requirements applicable to the performance of those tasks and exercise of those powers provided in this Regulation. The participating Digital Services Coordinators shall make the results of the joint investigations available to other Digital Services Coordinators, the Commission and the Board through the system provided for in Article 67 for the fulfilment of their respective tasks under this Regulation.
2.Dacă are motive să suspecteze că o platformă online foarte mare a încălcat prezentul regulament, coordonatorul serviciilor digitale din țara de stabilire poate solicita Comisiei să ia măsurile de investigare și de asigurare a respectării legislației necesare pentru a asigura respectarea prezentului regulament în conformitate cu secțiunea 3. Această solicitare trebuie să conțină toate informațiile enumerate la articolul 45 alineatul (2) și să precizeze motivele pentru care se solicită intervenția Comisiei.2.Where a Digital Services Coordinator of establishment has reasons to suspect that a very large online platform infringed this Regulation, it may request the Commission to take the necessary investigatory and enforcement measures to ensure compliance with this Regulation in accordance with Section 3. Such a request shall contain all information listed in Article 45(2) and set out the reasons for requesting the Commission to intervene.
Secțiunea 2 Comitetul european pentru servicii digitaleSection 2 European Board for Digital Services
Articolul 47 Comitetul european pentru servicii digitaleArticle 47 European Board for Digital Services
1.Se instituie un grup consultativ independent al coordonatorilor serviciilor digitale cu atribuții în materie de supraveghere a furnizorilor de servicii intermediare, denumit „Comitetul european pentru servicii digitale” („comitetul”).1.An independent advisory group of Digital Services Coordinators on the supervision of providers of intermediary services named ‘European Board for Digital Services’ (the ‘Board’) is established.
2.Comitetul le furnizează consiliere coordonatorilor serviciilor digitale și Comisiei în conformitate cu prezentul regulament, în vederea îndeplinirii următoarelor obiective:2.The Board shall advise the Digital Services Coordinators and the Commission in accordance with this Regulation to achieve the following objectives:
(a)să contribuie la aplicarea consecventă a prezentului regulament și la cooperarea eficace dintre coordonatorii serviciilor digitale și Comisie în ceea ce privește aspectele reglementate de prezentul regulament;(a)Contributing to the consistent application of this Regulation and effective cooperation of the Digital Services Coordinators and the Commission with regard to matters covered by this Regulation;
(b)să coordoneze și să contribuie la orientările și analizele Comisiei și ale coordonatorilor serviciilor digitale, precum și ale altor autorități competente referitoare la problemele susceptibile să apară pe piața internă în ceea ce privește aspectele reglementate de prezentul regulament;(b)coordinating and contributing to guidance and analysis of the Commission and Digital Services Coordinators and other competent authorities on emerging issues across the internal market with regard to matters covered by this Regulation;
(c)să le acorde asistență coordonatorilor serviciilor digitale și Comisiei la supravegherea platformelor online foarte mari.(c)assisting the Digital Services Coordinators and the Commission in the supervision of very large online platforms.
Articolul 48 Structura comitetuluiArticle 48 Structure of the Board 
1.Comitetul este format din coordonatorii serviciilor digitale, care sunt reprezentați de înalți funcționari. În cazul în care se prevede astfel în dreptul intern, la comitet participă, alături de coordonatorul serviciilor digitale, și alte autorități competente cărora li s-au încredințat responsabilități operaționale specifice în ceea ce privește aplicarea și asigurarea respectării prezentului regulament. La reuniuni pot fi invitate și alte autorități naționale în cazul în care chestiunile discutate le privesc.1.The Board shall be composed of the Digital Services Coordinators, who shall be represented by high-level officials. Where provided for by national law, other competent authorities entrusted with specific operational responsibilities for the application and enforcement of this Regulation alongside the Digital Services Coordinator shall participate in the Board. Other national authorities may be invited to the meetings, where the issues discussed are of relevance for them.
2.Fiecare stat membru dispune de un vot. Comisia nu are drept de vot.2.Each Member State shall have one vote. The Commission shall not have voting rights.
La adoptarea deciziilor, comitetul hotărăște cu majoritate simplă.The Board shall adopt its acts by simple majority.
3.Comitetul este prezidat de Comisie. Comisia convoacă reuniunile și stabilește ordinea de zi în conformitate cu sarcinile care revin comitetului în temeiul prezentului regulament și cu regulamentul său de procedură.3.The Board shall be chaired by the Commission. The Commission shall convene the meetings and prepare the agenda in accordance the tasks of the Board pursuant to this Regulation and with its rules of procedure.
4.Comisia furnizează sprijin administrativ și analitic pentru activitățile desfășurate de comitet în temeiul prezentului regulament.4.The Commission shall provide administrative and analytical support for the activities of the Board pursuant to this Regulation.
5.Comitetul poate invita experți și observatori să participe la reuniunile sale și poate coopera cu alte organe, oficii, agenții și grupuri consultative ale Uniunii, precum și cu experți externi, după caz. Comitetul pune la dispoziția publicului rezultatele acestei cooperări.5.The Board may invite experts and observers to attend its meetings, and may cooperate with other Union bodies, offices, agencies and advisory groups, as well as external experts as appropriate. The Board shall make the results of this cooperation publicly available.
6.Comitetul își adoptă regulamentul de procedură după ce a obținut aprobarea Comisiei.6.The Board shall adopt its rules of procedure, following the consent of the Commission.
Articolul 49 Sarcinile comitetuluiArticle 49 Tasks of the Board
1.În cazul în care sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 47 alineatul (2), comitetul îndeplinește, în special, următoarele sarcini:1.Where necessary to meet the objectives set out in Article 47(2), the Board shall in particular:
(a)sprijină coordonarea investigațiilor comune;(a)support the coordination of joint investigations;
(b)sprijină autoritățile competente în vederea analizării rapoartelor și a rezultatelor auditurilor desfășurate cu privire la platformele online foarte mari, a căror transmitere este prevăzută de prezentul regulament;(b)support the competent authorities in the analysis of reports and results of audits of very large online platforms to be transmitted pursuant to this Regulation;
(c)emite avize și recomandări destinate coordonatorilor serviciilor digitale sau le furnizează consiliere în conformitate cu prezentul regulament;(c)issue opinions, recommendations or advice to Digital Services Coordinators in accordance with this Regulation;
(d)recomandă Comisiei să ia măsurile menționate la articolul 51 și, la cererea acesteia, adoptă avize cu privire la proiectele de măsuri ale Comisiei referitoare la platformele online foarte mari, în conformitate cu prezentul regulament;(d)advise the Commission to take the measures referred to in Article 51 and, where requested by the Commission, adopt opinions on draft Commission measures concerning very large online platforms in accordance with this Regulation;
(e)sprijină și promovează elaborarea și punerea în aplicare a standardelor, orientărilor, rapoartelor, modelelor și codurilor de conduită europene prevăzute în prezentul regulament, precum și identificarea problemelor susceptibile să apară, legate de aspectele reglementate de prezentul regulament.(e)support and promote the development and implementation of European standards, guidelines, reports, templates and code of conducts as provided for in this Regulation, as well as the identification of emerging issues, with regard to matters covered by this Regulation.
2.Coordonatorii serviciilor digitale și alte autorități naționale competente care nu dau curs avizelor, solicitărilor sau recomandărilor adoptate de comitet care le sunt adresate prezintă motivele pentru care au ales să nu dea curs respectivelor acte în cadrul rapoartelor lor publicate în temeiul prezentului regulament sau al deciziilor lor relevante, după caz.2.Digital Services Coordinators and other national competent authorities that do not follow the opinions, requests or recommendations addressed to them adopted by the Board shall provide the reasons for this choice when reporting pursuant to this Regulation or when adopting their relevant decisions, as appropriate.
Secțiunea 3 Supraveghere, investigare, asigurarea respectării normelor și monitorizare în ceea ce privește platformele online foarte mariSection 3 Supervision, investigation, enforcement and monitoring in respect of very large online platforms
Articolul 50 O supraveghere consolidată pentru platformele online foarte mariArticle 50 Enhanced supervision for very large online platforms
1.Atunci când adoptă o decizie prin care constată că o platformă online foarte mare a încălcat una dintre dispozițiile capitolului III secțiunea 4, coordonatorul serviciilor digitale din țara de stabilire utilizează sistemul de supraveghere consolidată prevăzut la prezentul articol. Coordonatorul serviciilor digitale ține seama în cea mai mare măsură posibilă de orice aviz și recomandare emise de Comisie și de comitet în temeiul prezentului articol.1.Where the Digital Services Coordinator of establishment adopts a decision finding that a very large online platform has infringed any of the provisions of Section 4 of Chapter III, it shall make use of the enhanced supervision system laid down in this Article. It shall take utmost account of any opinion and recommendation of the Commission and the Board pursuant to this Article.
Comisia, acționând din proprie inițiativă, sau comitetul, acționând din proprie inițiativă sau la cererea a cel puțin trei coordonatori ai serviciilor digitale din țări de destinație, poate, în cazul în care are motive să suspecteze că o platformă online foarte mare a încălcat una dintre dispozițiile respective, să îi recomande coordonatorului serviciilor digitale din țara de stabilire să investigheze încălcarea suspectată, pentru ca acest coordonator al serviciilor digitale să adopte o astfel de decizie într-un termen rezonabil.The Commission acting on its own initiative, or the Board acting on its own initiative or upon request of at least three Digital Services Coordinators of destination, may, where it has reasons to suspect that a very large online platform infringed any of those provisions, recommend the Digital Services Coordinator of establishment to investigate the suspected infringement with a view to that Digital Services Coordinator adopting such a decision within a reasonable time period.
2.Atunci când comunică decizia menționată la alineatul (1) primul paragraf platformei online foarte mari vizate, coordonatorul serviciilor digitale din țara de stabilire îi solicită acesteia să elaboreze și să comunice coordonatorului serviciilor digitale din țara de stabilire, Comisiei și comitetului, în termen de o lună de la decizia respectivă, un plan de acțiune în care să precizeze modul în care platforma intenționează să pună capăt încălcării sau să o corecteze. Măsurile prevăzute în planul de acțiune pot include, după caz, participarea la un cod de conduită, astfel cum este prevăzut la articolul 35.2.When communicating the decision referred to in the first subparagraph of paragraph 1 to the very large online platform concerned, the Digital Services Coordinator of establishment shall request it to draw up and communicate to the Digital Services Coordinator of establishment, the Commission and the Board, within one month from that decision, an action plan, specifying how that platform intends to terminate or remedy the infringement. The measures set out in the action plan may include, where appropriate, participation in a code of conduct as provided for in Article 35.
3.În termen de o lună de la primirea planului de acțiune, comitetul îi transmite coordonatorului serviciilor digitale din țara de stabilire avizul său privind planul de acțiune. În termen de o lună de la primirea acestui aviz, respectivul coordonator al serviciilor digitale decide dacă planul de acțiune este adecvat pentru a pune capăt încălcării sau a o corecta.3.Within one month following receipt of the action plan, the Board shall communicate its opinion on the action plan to the Digital Services Coordinator of establishment. Within one month following receipt of that opinion, that Digital Services Coordinator shall decide whether the action plan is appropriate to terminate or remedy the infringement.
În cazul în care coordonatorul serviciilor digitale din țara de stabilire are îndoieli cu privire la faptul că măsurile propuse pot pune capăt încălcării sau o pot corecta, acesta poate solicita platformei online foarte mari vizate să se supună unui audit suplimentar independent care să evalueze eficacitatea măsurilor respective în raport cu încetarea sau corectarea încălcării. În acest caz, platforma transmite raportul de audit coordonatorului serviciilor digitale în cauză, Comisiei și comitetului în termen de patru luni de la decizia menționată la primul paragraf. Atunci când solicită acest audit suplimentar, coordonatorul serviciilor digitale poate desemna o anumită organizație de audit, selectată pe baza criteriilor stabilite la articolul 28 alineatul (2), în vederea efectuării auditului, urmând ca cheltuielile aferente acestuia să fie suportate de platforma vizată.Where the Digital Services Coordinator of establishment has concerns on the ability of the measures to terminate or remedy the infringement, it may request the very large online platform concerned to subject itself to an additional, independent audit to assess the effectiveness of those measures in terminating or remedying the infringement. In that case, that platform shall send the audit report to that Digital Services Coordinator, the Commission and the Board within four months from the decision referred to in the first subparagraph. When requesting such an additional audit, the Digital Services Coordinator may specify a particular audit organisation that is to carry out the audit, at the expense of the platform concerned, selected on the basis of criteria set out in Article 28(2).
4.Coordonatorul serviciilor digitale din țara de stabilire comunică Comisiei, comitetului și platformei online foarte mari opiniile sale cu privire la întrebarea dacă platforma online foarte mare a pus capăt încălcării sau a corectat-o și prezintă elementele pe care se întemeiază aceste opinii. Coordonatorul în cauză efectuează această comunicare în următoarele termene, după caz:4.The Digital Services Coordinator of establishment shall communicate to the Commission, the Board and the very large online platform concerned its views as to whether the very large online platform has terminated or remedied the infringement and the reasons thereof. It shall do so within the following time periods, as applicable:
(a)în termen de o lună de la primirea raportului de audit menționat la alineatul (3) al doilea paragraf, în cazul în care s-a efectuat un astfel de audit;(a)within one month from the receipt of the audit report referred to in the second subparagraph of paragraph 3, where such an audit was performed;
(b)în termen de trei luni de la decizia privind planul de acțiune menționată la alineatul (3) primul paragraf, în cazul în care nu s-a efectuat un astfel de audit;(b)within three months from the decision on the action plan referred to in the first subparagraph of paragraph 3, where no such audit was performed;
(c)imediat după expirarea termenului prevăzut la alineatul (2), în cazul în care platforma respectivă nu a comunicat planul de acțiune la termenul prevăzut.(c)immediately upon the expiry of the time period set out in paragraph 2, where that platform failed to communicate the action plan within that time period.
În urma acestei comunicări, coordonatorul serviciilor digitale din țara de stabilire nu mai este abilitat să ia măsuri de investigare sau de asigurare a respectării normelor cu privire la comportamentul în cauză al platformei online foarte mari vizate, fără a aduce atingere articolului 66 sau oricăror alte măsuri pe care acest coordonator le poate lua la cererea Comisiei.Pursuant to that communication, the Digital Services Coordinator of establishment shall no longer be entitled to take any investigatory or enforcement measures in respect of the relevant conduct by the very large online platform concerned, without prejudice to Article 66 or any other measures that it may take at the request of the Commission.
Articolul 51 Intervenția Comisiei și deschiderea proceduriiArticle 51 Intervention by the Commission and opening of proceedings
1.Comisia, acționând fie la recomandarea comitetului, fie din proprie inițiativă după consultarea acestuia, poate iniția proceduri în vederea eventualei adoptări a unor decizii în temeiul articolelor 58 și 59 cu privire la comportamentul în cauză al platformei online foarte mari care:1.The Commission, acting either upon the Board’s recommendation or on its own initiative after consulting the Board, may initiate proceedings in view of the possible adoption of decisions pursuant to Articles 58 and 59 in respect of the relevant conduct by the very large online platform that:
(a)este suspectată că a încălcat oricare dintre dispozițiile prezentului regulament, iar coordonatorul serviciilor digitale din țara de stabilire nu a luat nicio măsură de investigare sau de asigurare a respectării normelor în conformitate cu solicitarea Comisiei menționată la articolul 45 alineatul (7) la expirarea termenului stabilit în solicitarea respectivă;(a)is suspected of having infringed any of the provisions of this Regulation and the Digital Services Coordinator of establishment did not take any investigatory or enforcement measures, pursuant to the request of the Commission referred to in Article 45(7), upon the expiry of the time period set in that request;
(b)este suspectată că a încălcat oricare dintre dispozițiile prezentului regulament, iar coordonatorul serviciilor digitale din țara de stabilire nu a solicitat Comisiei să intervină în conformitate cu articolul 46 alineatul (2) la primirea solicitării respective;(b)is suspected of having infringed any of the provisions of this Regulation and the Digital Services Coordinator of establishment requested the Commission to intervene in accordance with Article 46(2), upon the reception of that request;
(c)s-a constatat că a încălcat una dintre dispozițiile capitolului III secțiunea 4 la expirarea termenului relevant pentru comunicare menționat la articolul 50 alineatul (4).(c)has been found to have infringed any of the provisions of Section 4 of Chapter III, upon the expiry of the relevant time period for the communication referred to in Article 50(4).
2.În cazul în care decide să inițieze proceduri în temeiul alineatului (1), Comisia transmite o notificare în acest sens tuturor coordonatorilor serviciilor digitale, comitetului și platformei online foarte mari vizate.2.Where the Commission decides to initiate proceedings pursuant to paragraph 1, it shall notify all Digital Services Coordinators, the Board and the very large online platform concerned.
În ceea ce privește alineatul (1) literele (a) și (b), în urma notificării respective, coordonatorul serviciilor digitale din țara de stabilire nu mai este abilitat să ia măsuri de investigare sau de asigurare a respectării normelor cu privire la comportamentul în cauză al platformei online foarte mari vizate, fără a aduce atingere articolului 66 sau oricăror alte măsuri pe care acest coordonator le poate lua la cererea Comisiei.As regards points (a) and (b) of paragraph 1, pursuant to that notification, the Digital Services Coordinator of establishment concerned shall no longer be entitled to take any investigatory or enforcement measures in respect of the relevant conduct by the very large online platform concerned, without prejudice to Article 66 or any other measures that it may take at the request of the Commission.
3.Coordonatorul serviciilor digitale menționat la articolul 45 alineatul (7), la articolul 46 alineatul (2) și la articolul 50 alineatul (1), după caz, transmite Comisiei, fără întârzieri nejustificate, după ce a fost informat:3.The Digital Services Coordinator referred to in Articles 45(7), 46(2) and 50(1), as applicable, shall, without undue delay upon being informed, transmit to the Commission:
(a)orice informații pe care le-a schimbat în legătură cu încălcarea sau presupusa încălcare, după caz, cu comitetul și cu platforma online foarte mare vizată;(a)any information that that Digital Services Coordinator exchanged relating to  the infringement or the suspected infringement, as applicable, with the Board and with the very large online platform concerned;
(b)dosarul său referitor la încălcare sau la presupusa încălcare, după caz;(b)the case file of that Digital Services Coordinator relating to the infringement or the suspected infringement, as applicable;
(c)orice alte informații aflate în posesia sa care ar putea fi relevante pentru procedura inițiată de Comisie.(c)any other information in the possession of that Digital Services Coordinator that may be relevant to the proceedings initiated by the Commission.
4.Comitetul și coordonatorii serviciilor digitale care au transmis solicitarea menționată la articolul 45 alineatul (1) transmit Comisiei, fără întârzieri nejustificate după ce au fost informați, orice informații aflate în posesia lor care ar putea fi relevante pentru procedurile inițiate de Comisie.4.The Board, and the Digital Services Coordinators making the request referred to in Article 45(1), shall, without undue delay upon being informed, transmit to the Commission any information in their possession that may be relevant to the proceedings initiated by the Commission.
Articolul 52 Solicitări de informațiiArticle 52 Requests for information
1.Pentru a-și îndeplini îndatoririle care i-au fost atribuite în temeiul prezentei secțiuni, Comisia poate solicita, printr-o simplă cerere sau printr-o decizie, platformelor online foarte mari vizate, precum și oricăror alte persoane care acționează în scopuri legate de activitatea lor comercială, economică, meșteșugărească sau liberală și pot avea cunoștință în mod rezonabil de informații legate de presupusa încălcare sau, respectiv, de încălcare, inclusiv organizațiilor care efectuează auditurile menționate la articolul 28 și la articolul 50 alineatul (3), să furnizeze aceste informații într-un termen rezonabil.1.In order to carry out the tasks assigned to it under this Section, the Commission may by simple request or by decision require the very large online platforms concerned, as well as any other persons acting for purposes related to their trade, business, craft or profession that may be reasonably be aware of information relating to the suspected infringement or the infringement, as applicable, including organisations performing the audits referred to in Articles 28 and 50(3), to provide such information within a reasonable time period.
2.Atunci când transmite o cerere simplă de informații unei platforme online foarte mari sau unei alte persoane menționate la articolul 52 alineatul (1), Comisia menționează temeiul juridic și scopul cererii, precizează care sunt informațiile solicitate și stabilește termenul în care informațiile trebuie furnizate, precum și sancțiunile prevăzute la articolul 59 pentru furnizarea de informații incorecte sau înșelătoare.2.When sending a simple request for information to the very large online platform concerned or other person referred to in Article 52(1), the Commission shall state the legal basis and the purpose of the request, specify what information is required and set the time period within which the information is to be provided, and the penalties provided for in Article 59 for supplying incorrect or misleading information.
3.Atunci când solicită printr-o decizie platformei online foarte mari vizate sau unei alte persoane menționate la articolul 52 alineatul (1) să furnizeze informații, Comisia menționează temeiul juridic și scopul solicitării, precizează care sunt informațiile solicitate și stabilește termenul în care trebuie furnizate informațiile. Comisia indică, de asemenea, sancțiunile prevăzute la articolul 59 și indică sau aplică penalitățile cu titlu cominatoriu prevăzute la articolul 60. De asemenea, aceasta indică dreptul de a ataca decizia la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.3.Where the Commission requires the very large online platform concerned or other person referred to in Article 52(1) to supply information by decision, it shall state the legal basis and the purpose of the request, specify what information is required and set the time period within which it is to be provided. It shall also indicate the penalties provided for in Article 59 and indicate or impose the periodic penalty payments provided for in Article 60. It shall further indicate the right to have the decision reviewed by the Court of Justice of the European Union.
4.Proprietarii platformei online foarte mari vizate sau o altă persoană menționată la articolul 52 alineatul (1) ori reprezentanții acestora și, în cazul persoanelor juridice, întreprinderile sau societățile sau, în cazul în care acestea nu au personalitate juridică, persoanele autorizate prin lege sau prin statut să le reprezinte furnizează informațiile solicitate în numele platformei online foarte mari vizate sau al altei persoane menționate la articolul 52 alineatul (1). Avocații autorizați în mod corespunzător să acționeze pot furniza informațiile în numele clienților lor. Aceștia din urmă au în continuare întreaga responsabilitate în cazul în care informațiile furnizate sunt incomplete, incorecte sau înșelătoare.4.The owners of the very large online platform concerned or other person referred to in Article 52(1) or their representatives and, in the case of legal persons, companies or firms, or where they have no legal personality, the persons authorised to represent them by law or by their constitution shall supply the information requested on behalf of the very large online platform concerned or other person referred to in Article 52(1). Lawyers duly authorised to act may supply the information on behalf of their clients. The latter shall remain fully responsible if the information supplied is incomplete, incorrect or misleading. 
5.La cererea Comisiei, coordonatorii serviciilor digitale și celelalte autorități competente îi furnizează acesteia toate informațiile necesare pentru ca aceasta să își poată îndeplini îndatoririle care i-au fost atribuite în conformitate cu prezenta secțiune.5.At the request of the Commission, the Digital Services Coordinators and other competent authorities shall provide the Commission with all necessary information to carry out the tasks assigned to it under this Section.
Articolul 53 Competența de a desfășura interviuri și de a lua declarațiiArticle 53 Power to take interviews and statements
Pentru a-și îndeplini îndatoririle care i-au fost atribuite în temeiul prezentei secțiuni, Comisia poate să intervieveze orice persoană fizică sau juridică care consimte să fie intervievată în scopul obținerii de informații referitoare la obiectul unei investigații, în legătură cu presupusa încălcare sau cu încălcarea, după caz.In order to carry out the tasks assigned to it under this Section, the Commission may interview any natural or legal person which consents to being interviewed for the purpose of collecting information, relating to the subject-matter of an investigation, in relation to the suspected infringement or infringement, as applicable.
Articolul 54 Competența de a efectua inspecții la fața loculuiArticle 54 Power to conduct on-site inspections
1.Pentru a-și îndeplini îndatoririle care îi sunt atribuite în temeiul prezentei secțiuni, Comisia poate efectua inspecții la fața locului la sediul platformei online foarte mari vizate sau al altei persoane menționate la articolul 52 alineatul (1).1.In order to carry out the tasks assigned to it under this Section, the Commission may conduct on-site inspections at the premises of the very large online platform concerned or other person referred to in Article 52(1).
2.Inspecțiile la fața locului pot fi efectuate, de asemenea, cu asistența auditorilor sau a experților numiți de Comisie în temeiul articolului 57 alineatul (2).2.On-site inspections may also be carried out with the assistance of auditors or experts appointed by the Commission pursuant to Article 57(2).
3.În cursul inspecțiilor la fața locului, Comisia și auditorii sau experții desemnați de aceasta pot solicita platformei online foarte mari vizate sau altei persoane menționate la articolul 52 alineatul (1) să ofere explicații cu privire la organizarea, funcționarea, sistemul informatic, algoritmii, tratarea datelor și desfășurarea activităților sale. Comisia și auditorii sau experții desemnați de aceasta pot adresa întrebări personalului-cheie al platformei online foarte mari vizate sau unei alte persoane menționate la articolul 52 alineatul (1).3.During on-site inspections the Commission and auditors or experts appointed by it may require the very large online platform concerned or other person referred to in Article 52(1) to provide explanations on its organisation, functioning, IT system, algorithms, data-handling and business conducts. The Commission and auditors or experts appointed by it may address questions to key personnel of the very large online platform concerned or other person referred to in Article 52(1).
4.Platforma online foarte mare vizată sau o altă persoană menționată la articolul 52 alineatul (1) are obligația de a se supune unei inspecții la fața locului dispuse printr-o decizie a Comisiei. Decizia indică obiectul și scopul vizitei, stabilește data la care începe și indică sancțiunile prevăzute la articolele 59 și 60, precum și dreptul de a ataca decizia la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.4.The very large online platform concerned or other person referred to in Article 52(1) is required to submit to an on-site inspection ordered by decision of the Commission. The decision shall specify the subject matter and purpose of the visit, set the date on which it is to begin and indicate the penalties provided for in Articles 59 and 60 and the right to have the decision reviewed by the Court of Justice of the European Union.
Articolul 55 Măsuri provizoriiArticle 55 Interim measures
1.În cadrul procedurilor care pot conduce la adoptarea unei decizii de neconformitate în temeiul articolului 58 alineatul (1), în caz de urgență cauzată de riscul unor prejudicii grave pentru destinatarii serviciului, Comisia poate dispune, printr-o decizie, măsuri provizorii împotriva platformei online foarte mari vizate, pe baza constatării prima facie a unei încălcări.1.In the context of proceedings which may lead to the adoption of a decision of non-compliance pursuant to Article 58(1), where there is an urgency due to the risk of serious damage for the recipients of the service, the Commission may, by decision, order interim measures against the very large online platform concerned on the basis of a prima facie finding of an infringement.
2.Decizia adoptată în temeiul alineatului (1) se aplică pe o durată determinată și poate fi reînnoită în măsura în care este necesar și adecvat.2.A decision under paragraph 1 shall apply for a specified period of time and may be renewed in so far this is necessary and appropriate.
Articolul 56 AngajamenteArticle 56 Commitments
1.În cazul în care, în cursul procedurilor desfășurate în temeiul prezentei secțiuni, platforma online foarte mare vizată se angajează să asigure respectarea dispozițiilor relevante ale prezentului regulament, Comisia poate, printr-o decizie, să confere acestor angajamente caracter obligatoriu pentru platforma online foarte mare vizată și să declare că nu mai are motive să ia măsuri.1.If, during proceedings under this Section, the very large online platform concerned offers commitments to ensure compliance with the relevant provisions of this Regulation, the Commission may by decision make those commitments binding on the very large online platform concerned and declare that there are no further grounds for action.
2.Comisia poate, la cerere sau din proprie inițiativă, să redeschidă procedura:2.The Commission may, upon request or on its own initiative, reopen the proceedings:
(a)în cazul în care intervine o schimbare semnificativă privind oricare dintre faptele pe care s-a fundamentat decizia;(a)where there has been a material change in any of the facts on which the decision was based;
(b)în cazul în care platforma online foarte mare vizată acționează în contradicție cu angajamentele asumate sau(b)where the very large online platform concerned acts contrary to its commitments; or
(c)în cazul în care decizia s-a întemeiat pe informații incomplete, incorecte sau înșelătoare furnizate de platforma online foarte mare vizată sau de o altă persoană menționată la articolul 52 alineatul (1).(c)where the decision was based on incomplete, incorrect or misleading information provided by the very large online platform concerned or other person referred to in Article 52(1).
3.În cazul în care consideră că angajamentele oferite de platforma online foarte mare vizată nu sunt de natură să asigure respectarea efectivă a dispozițiilor relevante din prezentul regulament, Comisia respinge angajamentele respective printr-o decizie motivată atunci când încheie procedurile.3.Where the Commission considers that the commitments offered by the very large online platform concerned are unable to ensure effective compliance with the relevant provisions of this Regulation, it shall reject those commitments in a reasoned decision when concluding the proceedings.
Articolul 57 Acțiuni de monitorizareArticle 57 Monitoring actions
1.În scopul îndeplinirii îndatoririlor care îi sunt atribuite în temeiul prezentei secțiuni, Comisia poate lua măsurile necesare pentru a monitoriza punerea în aplicare și respectarea efectivă a prezentului regulament de către platforma online foarte mare vizată. De asemenea, Comisia poate dispune ca această platformă să ofere acces la bazele sale de date și la algoritmii săi, precum și explicații referitoare la aceștia.1.For the purposes of carrying out the tasks assigned to it under this Section, the Commission may take the necessary actions to monitor the effective implementation and compliance with this Regulation by the very large online platform concerned. The Commission may also order that platform to provide access to, and explanations relating to, its databases and algorithms.
2.Acțiunile prevăzute la alineatul (1) pot include numirea unor experți și auditori externi independenți care să acorde asistență Comisiei în ceea ce privește monitorizarea conformității cu dispozițiile relevante din prezentul regulament și să îi furnizeze acesteia expertiză sau cunoștințe specifice.2.The actions pursuant to paragraph 1 may include the appointment of independent external experts and auditors to assist the Commission in monitoring compliance with the relevant provisions of this Regulation and to provide specific expertise or knowledge to the Commission. 
Articolul 58 NeconformitateArticle 58 Non-compliance
1.Comisia adoptă o decizie de neconformitate în cazul în care constată că platforma online foarte mare vizată nu respectă una sau mai multe dintre următoarele:1.The Commission shall adopt a non-compliance decision where it finds that the very large online platform concerned does not comply with one or more of the following:
(a)dispozițiile relevante din prezentul regulament;(a)the relevant provisions of this Regulation;
(b)măsurile provizorii dispuse în temeiul articolului 55;(b)interim measures ordered pursuant to Article 55;
(c)angajamentele care au devenit obligatorii în temeiul articolului 56.(c)commitments made binding pursuant to Article 56,
2.Înainte de adoptarea deciziei în temeiul alineatului (1), Comisia comunică constatările sale preliminare platformei online foarte mari vizate. În constatările preliminare, Comisia explică măsurile pe care intenționează să le ia sau pe care consideră că platforma online foarte mare vizată ar trebui să le ia pentru a da curs în mod eficace constatărilor preliminare.2.Before adopting the decision pursuant to paragraph 1, the Commission shall communicate its preliminary findings to the very large online platform concerned. In the preliminary findings, the Commission shall explain the measures that it considers taking, or that it considers that the very large online platform concerned should take, in order to effectively address the preliminary findings.
3.În decizia adoptată în temeiul alineatului (1), Comisia dispune ca platforma online foarte mare vizată să ia măsurile necesare pentru a asigura respectarea deciziei adoptate în temeiul alineatului (1) într-un termen rezonabil și să furnizeze informații cu privire la măsurile pe care platforma intenționează să le ia pentru a se conforma deciziei.3.In the decision adopted pursuant to paragraph 1 the Commission shall order the very large online platform concerned to take the necessary measures to ensure compliance with the decision pursuant to paragraph 1 within a reasonable time period and to provide information on the measures that that platform intends to take to comply with the decision.
4.Platforma online foarte mare vizată transmite Comisiei o descriere a măsurilor pe care le-a luat pentru a asigura respectarea deciziei adoptate în temeiul alineatului (1) de îndată ce aplică aceste măsuri.4.The very large online platform concerned shall provide the Commission with a description of the measures it has taken to ensure compliance with the decision pursuant to paragraph 1 upon their implementation.
5.În cazul în care constată că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1), Comisia închide investigația printr-o decizie.5.Where the Commission finds that the conditions of paragraph 1 are not met, it shall close the investigation by a decision.
Articolul 59 AmenziArticle 59 Fines
1.În decizia adoptată în temeiul articolului 58, Comisia poate aplica unei platforme online foarte mari amenzi care nu depășesc 6 % din cifra de afaceri totală a acesteia pe exercițiul financiar precedent în cazul în care constată că această platformă, în mod intenționat sau din neglijență:1.In the decision pursuant to Article 58, the Commission may impose on the very large online platform concerned fines not exceeding 6% of its total turnover in the preceding financial year where it finds that that platform, intentionally or negligently:
(a)încalcă dispozițiile relevante din prezentul regulament;(a)infringes the relevant provisions of this Regulation;
(b)nu respectă o decizie care dispune măsuri provizorii în temeiul articolului 55 sau(b)fails to comply with a decision ordering interim measures under Article 55; or
(c)nu respectă un angajament devenit obligatoriu printr-o decizie adoptată în temeiul articolului 56.(c)fails to comply with a voluntary measure made binding by a decision pursuant to Articles 56.
2.Comisia poate aplica, prin decizie, platformei online foarte mari vizate sau unei alte persoane menționate la articolul 52 alineatul (1) amenzi care nu depășesc 1 % din cifra de afaceri totală a acesteia pe exercițiul financiar precedent, în cazul în care aceasta, în mod intenționat sau din neglijență:2.The Commission may by decision impose on the very large online platform concerned or other person referred to in Article 52(1) fines not exceeding 1% of the total turnover in the preceding financial year, where they intentionally or negligently:
(a)furnizează informații incorecte, incomplete sau înșelătoare ca răspuns la o cerere formulată în temeiul articolului 52 sau, în cazul în care informațiile sunt solicitate printr-o decizie, nu răspunde cererii în termenul stabilit;(a)supply incorrect, incomplete or misleading information in response to a request pursuant to Article 52 or, when the information is requested by decision, fail to reply to the request within the set time period;
(b)nu rectifică, în termenul stabilit de Comisie, informațiile incorecte, incomplete sau înșelătoare furnizate de către un membru al personalului sau nu furnizează ori refuză să furnizeze informații complete;(b)fail to rectify within the time period set by the Commission, incorrect, incomplete or misleading information given by a member of staff, or fail or refuse to provide complete information;
(c)refuză să se supună unei inspecții la fața locului dispuse în temeiul articolului 54.(c)refuse to submit to an on-site inspection pursuant to Article 54.
3.Înainte de adoptarea deciziei în temeiul alineatului (2), Comisia comunică constatările sale preliminare platformei online foarte mari vizate sau unei alte persoane menționate la articolul 52 alineatul (1).3.Before adopting the decision pursuant to paragraph 2, the Commission shall communicate its preliminary findings to the very large online platform concerned or other person referred to in Article 52(1).
4.La stabilirea cuantumului amenzii, Comisia ține seama de gravitatea, durata, recurența încălcării și, în cazul amenzilor aplicate în temeiul alineatului (2), de întârzierea cauzată procedurii.4.In fixing the amount of the fine, the Commission shall have regard to the nature, gravity, duration and recurrence of the infringement and, for fines imposed pursuant to paragraph 2, the delay caused to the proceedings.
Articolul 60 Penalități cu titlu cominatoriuArticle 60 Periodic penalty payments
1.Comisia poate aplica, prin decizie, platformei online foarte mari vizate sau unei alte persoane menționate la articolul 52 alineatul (1), după caz, penalități cu titlu cominatoriu care nu depășesc 5 % din cifra de afaceri zilnică medie din exercițiul financiar precedent pentru fiecare zi de întârziere, calculate de la data stabilită în decizie, pentru a le obliga:1.The Commission may, by decision, impose on the very large online platform concerned or other person referred to in Article 52(1), as applicable, periodic penalty payments not exceeding 5 % of the average daily turnover in the preceding financial year per day, calculated from the date appointed by the decision, in order to compel them to:
(a)să furnizeze informații corecte și complete ca răspuns la o decizie prin care se solicită informații în temeiul articolului 52;(a)supply correct and complete information in response to a decision requiring information pursuant to Article 52;
(b)să se supună unei inspecții la fața locului dispuse printr-o decizie adoptată în temeiul articolului 54;(b)submit to an on-site inspection which it has ordered by decision pursuant to Article 54;
(c)să respecte o decizie care dispune măsuri provizorii în temeiul articolului 55 alineatul (1);(c)comply with a decision ordering interim measures pursuant to Article 55(1);
(d)să își respecte angajamentele devenite obligatorii printr-o decizie adoptată în temeiul articolului 56 alineatul (1);(d)comply with commitments made legally binding by a decision pursuant to Article 56(1);
(e)să respecte decizia adoptată în temeiul articolului 58 alineatul (1).(e)comply with a decision pursuant to Article 58(1).
2.În cazul în care platforma online foarte mare vizată sau o altă persoană menționată la articolul 52 alineatul (1) și-a îndeplinit obligația a cărei nerespectare era vizată de penalitățile cu titlu cominatoriu, Comisia poate stabili cuantumul definitiv al penalităților cu titlu cominatoriu la o valoare mai mică decât cea care ar rezulta în temeiul deciziei inițiale.2.Where the very large online platform concerned or other person referred to in Article 52(1) has satisfied the obligation which the periodic penalty payment was intended to enforce, the Commission may fix the definitive amount of the periodic penalty payment at a figure lower than that which would arise under the original decision.
Articolul 61 Termenul de prescripție pentru impunerea penalitățilorArticle 61 Limitation period for the imposition of penalties
1.Competențele conferite Comisiei prin articolele 59 și 60 sunt supuse unui termen de prescripție de trei ani.1.The powers conferred on the Commission by Articles 59 and 60 shall be subject to a limitation period of five years.
2.Prescripția curge din ziua în care se comite încălcarea. Cu toate acestea, în cazul unor încălcări continue sau repetate, prescripția începe să curgă din ziua încetării încălcării.2.Time shall begin to run on the day on which the infringement is committed. However, in the case of continuing or repeated infringements, time shall begin to run on the day on which the infringement ceases.
3.Orice acțiune întreprinsă de Comisie sau de coordonatorul serviciilor digitale al unui stat membru în scopul investigării unei încălcări sau al unor proceduri referitoare la o încălcare întrerupe cursul termenului de prescripție pentru aplicarea amenzilor sau a penalităților cu titlu cominatoriu. Printre acțiunile care întrerup termenul de prescripție se numără, în special, următoarele:3.Any action taken by the Commission or by the Digital Services Coordinator for the purpose of the investigation or proceedings in respect of an infringement shall interrupt the limitation period for the imposition of fines or periodic penalty payments. Actions which interrupt the limitation period shall include, in particular, the following:
(a)solicitările de informații din partea Comisiei sau a unui coordonator al serviciilor digitale;(a)requests for information by the Commission or by a Digital Services Coordinator;
(b)o inspecție la fața locului;(b)on-site inspection;
(c)inițierea unei proceduri de către Comisie în temeiul articolului 51 alineatul (2).(c)the opening of a proceeding by the Commission pursuant to Article 51(2).
4.După fiecare întrerupere, termenul de prescripție începe să curgă din nou de la zero. Totuși, termenul de prescripție pentru aplicarea amenzilor sau a penalităților cu titlu cominatoriu expiră cel târziu în ziua în care o perioadă egală cu dublul termenului de prescripție s-a scurs fără să se fi aplicat o amendă sau penalități cu titlu cominatoriu de către Comisie. Această perioadă se prelungește cu perioada în care termenul de prescripție a fost suspendat în temeiul alineatului (5).4.Each interruption shall start time running afresh. However, the limitation period for the imposition of fines or periodic penalty payments shall expire at the latest on the day on which a period equal to twice the limitation period has elapsed without the Commission having imposed a fine or a periodic penalty payment. That period shall be extended by the time during which the limitation period is suspended pursuant to paragraph 5.
5.Termenul de prescripție pentru aplicarea amenzilor sau a penalităților cu titlu cominatoriu se suspendă pe durata în care decizia Comisiei face obiectul unor acțiuni pendinte la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.5.The limitation period for the imposition of fines or periodic penalty payments shall be suspended for as long as the decision of the Commission is the subject of proceedings pending before the Court of Justice of the European Union.
Articolul 62 Termenul de prescripție pentru executarea sancțiunilorArticle 62 Limitation period for the enforcement of penalties
1.Pentru competența Comisiei de a pune în aplicare deciziile luate în temeiul articolelor 59 și 60 se aplică un termen de prescripție de cinci ani.1.The power of the Commission to enforce decisions taken pursuant to Articles 59 and 60 shall be subject to a limitation period of five years.
2.Termenul de prescripție începe să curgă de la data la care decizia devine definitivă.2.Time shall begin to run on the day on which the decision becomes final.
3.Termenul de prescripție pentru executarea sancțiunilor este întrerupt:3.The limitation period for the enforcement of penalties shall be interrupted:
(a)prin notificarea unei decizii de modificare a cuantumului inițial al amenzii sau al penalităților cu titlu cominatoriu sau de refuzare a unei cereri de modificare;(a)by notification of a decision varying the original amount of the fine or periodic penalty payment or refusing an application for variation;
(b)prin orice act al Comisiei sau al unui stat membru care acționează la cererea Comisiei ce vizează executarea silită a amenzii sau a penalităților cu titlu cominatoriu.(b)by any action of the Commission, or of a Member State acting at the request of the Commission, designed to enforce payment of the fine or periodic penalty payment.
4.După fiecare întrerupere, termenul de prescripție începe să curgă din nou de la zero.4.Each interruption shall start time running afresh.
5.Termenul de prescripție pentru executarea sancțiunilor se suspendă pe perioada în care:5.The limitation period for the enforcement of penalties shall be suspended for so long as:
(a)se acordă timp pentru efectuarea plății;(a)time to pay is allowed;
(b)se suspendă executarea plății în temeiul unei hotărâri a Curții de Justiție a Uniunii Europene.(b)enforcement of payment is suspended pursuant to a decision of the Court of Justice of the European Union.
Articolul 63 Dreptul de a fi ascultat și dreptul de acces la dosarArticle 63 Right to be heard and access to the file
1.Înainte de a adopta o decizie în temeiul articolului 58 alineatul (1), al articolului 59 sau al articolului 60, Comisia acordă platformei online foarte mari vizate sau unei alte persoane menționate la articolul 52 alineatul (1) posibilitatea de a fi ascultată:1.Before adopting a decision pursuant to Articles 58(1), 59 or 60, the Commission shall give the very large online platform concerned or other person referred to in Article 52(1) the opportunity of being heard on: 
(a)cu privire la constatările preliminare ale Comisiei, inclusiv cu privire la orice chestiune referitor la care Comisia a ridicat obiecții, precum și(a)preliminary findings of the Commission, including any matter to which the Commission has taken objections; and
(b)cu privire la măsurile pe care Comisia ar putea intenționa să le adopte având în vedere constatările preliminare menționate la litera (a).(b)measures that the Commission may intend to take in view of the preliminary findings referred to point (a).
2.Platforma online foarte mare vizată sau o altă persoană menționată la articolul 52 alineatul (1) își poate prezenta observațiile cu privire la constatările preliminare ale Comisiei într-un termen rezonabil stabilit de Comisie în constatările sale preliminare, care nu poate fi mai mic de 14 zile.2.The very large online platform concerned or other person referred to in Article 52(1) may submit their observations on the Commission’s preliminary findings within a reasonable time period set by the Commission in its preliminary findings, which may not be less than 14 days.
3.Comisia își fundamentează deciziile numai pe obiecțiile cu privire la care părțile în cauză au putut prezenta observații.3.The Commission shall base its decisions only on objections on which the parties concerned have been able to comment.
4.Drepturile la apărare ale părților în cauză sunt pe deplin garantate în cadrul procedurilor. Acestea au dreptul de a avea acces la dosarul Comisiei în baza unui acord de divulgare negociată, sub rezerva interesului legitim al platformei online foarte mari vizate sau al unei alte persoane menționate la articolul 52 alineatul (1) de a-și proteja secretele profesionale. Dreptul de acces la dosar nu include accesul la informațiile confidențiale și la documentele interne ale Comisiei sau ale autorităților statelor membre. În special, dreptul de acces nu include accesul la corespondența dintre Comisie și aceste autorități. Nicio dispoziție a prezentului alineat nu împiedică Comisia să divulge și să utilizeze informațiile necesare pentru a dovedi o încălcare.4.The rights of defence of the parties concerned shall be fully respected in the proceedings. They shall be entitled to have access to the Commission's file under the terms of a negotiated disclosure, subject to the legitimate interest of the very large online platform concerned or other person referred to in Article 52(1) in the protection of their business secrets. The right of access to the file shall not extend to confidential information and internal documents of the Commission or Member States’ authorities. In particular, the right of access shall not extend to correspondence between the Commission and those authorities. Nothing in this paragraph shall prevent the Commission from disclosing and using information necessary to prove an infringement.
5.Informațiile strânse în temeiul articolelor 52, 53 și 54 se utilizează numai în scopul prezentului regulament.5.The information collected pursuant to Articles 52, 53 and 54 shall be used only for the purpose of this Regulation.
6.Fără a aduce atingere schimbului și utilizării informațiilor menționate la articolul 51 alineatul (3) și la articolul 52 alineatul (5), Comisia, comitetul, autoritățile statelor membre și funcționarii, agenții și alte persoane care lucrează sub supravegherea acestora și orice altă persoană fizică sau juridică implicată, inclusiv auditorii și experții numiți în temeiul articolului 57 alineatul (2), nu divulgă informațiile obținute sau schimbate în temeiul prezentei secțiuni și care, prin natura lor, fac obiectul obligației de păstrare a secretului profesional.6.Without prejudice to the exchange and to the use of information referred to in Articles 51(3) and 52(5), the Commission, the Board, Member States’ authorities and their respective officials, servants and other persons working under their supervision,; and any other natural or legal person involved, including auditors and experts appointed pursuant to Article 57(2) shall not disclose information acquired or exchanged by them pursuant to this Section and of the kind covered by the obligation of professional secrecy.
Articolul 64 Publicarea deciziilorArticle 64 Publication of decisions
1.Comisia publică deciziile pe care le adoptă în temeiul articolului 55 alineatul (1), al articolului 56 alineatul (1) și al articolelor 58, 59 și 60. Publicarea indică numele părților și conținutul principal al deciziei, inclusiv orice sancțiuni aplicate.1.The Commission shall publish the decisions it adopts pursuant to Articles 55(1), 56(1), 58, 59 and 60. Such publication shall state the names of the parties and the main content of the decision, including any penalties imposed.
2.Publicarea ține seama de drepturile și interesele legitime ale platformei online foarte mari vizate, ale oricărei alte persoane menționate la articolul 52 alineatul (1) și ale oricăror părți terțe în ceea ce privește protejarea informațiilor confidențiale ale acestora.2.The publication shall have regard to the rights and legitimate interests of the very large online platform concerned, any other person referred to in Article 52(1) and any third parties in the protection of their confidential information.
Articolul 65 Cereri de restricționare a accesului și cooperarea cu instanțele naționaleArticle 65 Requests for access restrictions and cooperation with national courts
1.În cazul în care s-au epuizat toate competențele conferite în temeiul prezentului articol menite să pună capăt încălcării prezentului regulament, iar încălcarea persistă și cauzează prejudicii grave care nu pot fi evitate prin exercitarea altor competențe disponibile în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, Comisia îi poate solicita coordonatorului serviciilor digitale din țara de stabilire a platformei online foarte mare vizate să acționeze în temeiul articolului 41 alineatul (3).1.Where all powers pursuant to this Article to bring about the cessation of an infringement of this Regulation have been exhausted, the infringement persists and causes serious harm which cannot be avoided through the exercise of other powers available under Union or national law, the Commission may request the Digital Services Coordinator of establishment of the very large online platform concerned to act pursuant to Article 41(3).
Înainte de a-i adresa această solicitare coordonatorului serviciilor digitale, Comisia invită părțile interesate să prezinte observații scrise într-un termen care nu poate fi mai mic de două săptămâni, descriind măsurile pe care intenționează să le solicite și precizând destinatarul sau destinatarii acestor măsuri.Prior to making such request to the Digital Services Coordinator, the Commission shall invite interested parties to submit written observations within a time period that shall not be less than two weeks, describing the measures it intends to request and identifying the intended addressee or addressees thereof.
2.Comisia, acționând din proprie inițiativă, poate prezenta observații scrise autorității judiciare competente menționate la articolul 41 alineatul (3) dacă acest demers este necesar pentru aplicarea coerentă a prezentului regulament. De asemenea, Comisia poate formula observații orale cu permisiunea autorității judiciare în cauză2.Where the coherent application of this Regulation so requires, the Commission, acting on its own initiative, may submit written observations to the competent judicial authority referred to Article 41(3). With the permission of the judicial authority in question, it may also make oral observations.
Exclusiv în scopul pregătirii observațiilor sale, Comisia poate solicita autorității judiciare competente să îi transmită sau să asigure transmiterea oricărui document necesar pentru evaluarea cazului.For the purpose of the preparation of its observations only, the Commission may request that judicial authority to transmit or ensure the transmission to it of any documents necessary for the assessment of the case.
Articolul 66 Acte de punere în aplicare legate de intervenția ComisieiArticle 66 Implementing acts relating to Commission intervention
1.În ceea ce privește intervenția Comisiei reglementată de prezenta secțiune, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare privind modalitățile practice pentru:1.In relation to the Commission intervention covered by this Section, the Commission may adopt implementing acts concerning the practical arrangements for:
(a)procedurile desfășurate în temeiul articolelor 54 și 57;(c)the proceedings pursuant to Articles 54 and 57;
(b)audierile prevăzute la articolul 63;(a)the hearings provided for in Article 63;
(c)divulgarea negociată a informațiilor prevăzută la articolul 63.(b)the negotiated disclosure of information provided for in Article 63.
2.Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 70. Înainte de adoptarea oricăror măsuri în temeiul alineatului (1), Comisia publică un proiect al acestora și invită toate părțile interesate să-și prezinte observațiile în termenul stabilit în proiect, care nu poate fi mai scurt de o lună.2.Those implementing acts shall be adopted in accordance with the advisory procedure referred to in Article 70. Before the adoption of any measures pursuant to paragraph 1, the Commission shall publish a draft thereof and invite all interested parties to submit their comments within the time period set out therein, which shall not be less than one month.
Secțiunea 4 Dispoziții comune privind asigurarea respectării normelorSection 4 Common provisions on enforcement
Articolul 67 Sistemul de schimb de informațiiArticle 67 Information sharing system
1.Comisia instituie și menține un sistem fiabil și securizat de schimb de informații menit să sprijine comunicațiile dintre coordonatorii serviciilor digitale, Comisie și comitet.1.The Commission shall establish and maintain a reliable and secure information sharing system supporting communications between Digital Services Coordinators, the Commission and the Board.
2.Coordonatorii serviciilor digitale, Comisia și comitetul utilizează sistemul de schimb de informații pentru toate comunicările efectuate în temeiul prezentului regulament.2.The Digital Services Coordinators, the Commission and the Board shall use the information sharing system for all communications pursuant to this Regulation.
3.Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care se stabilesc modalitățile practice și operaționale de funcționare a sistemului de schimb de informații și de interoperabilitate a acestuia cu alte sisteme relevante. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 70.3.The Commission shall adopt implementing acts laying down the practical and operational arrangements for the functioning of the information sharing system and its interoperability with other relevant systems. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the advisory procedure referred to in Article 70.
Articolul 68 ReprezentareArticle 68 Representation
Fără a aduce atingere Directivei 2020/XX/UE a Parlamentului European și a Consiliului 52 , destinatarii serviciilor intermediare au dreptul de a mandata un organism, o organizație sau o asociație să exercite drepturile menționate la articolele 17, 18 și 19 în numele lor, cu condiția ca organismul, organizația sau asociația să îndeplinească toate condițiile următoare:Without prejudice to Directive 2020/XX/EU of the European Parliament and of the Council 52 , recipients of intermediary services shall have the right to mandate a body, organisation or association to exercise the rights referred to in Articles 17, 18 and 19 on their behalf, provided the body, organisation or association meets all of the following conditions:
(a)își desfășoară activitatea fără scop lucrativ;(a)it operates on a not-for-profit basis;
(b)a fost constituit(ă) în mod corespunzător, în conformitate cu dreptul intern al unui stat membru;(b)it has been properly constituted in accordance with the law of a Member State;
(c)printre obiectivele statutare se numără un interes legitim de a asigura respectarea prezentului regulament.(c)its statutory objectives include a legitimate interest in ensuring that this Regulation is complied with.
Secțiunea 5 Acte delegateSection 5 Delegated acts
Articolul 69 Exercitarea delegăriiArticle 69 Exercise of the delegation
1.Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în condițiile prevăzute la prezentul articol.1.The power to adopt delegated acts is conferred on the Commission subject to the conditions laid down in this Article.
2.Delegarea de competențe menționată la articolele 23, 25 și 31 se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată de la [data adoptării preconizate a prezentului regulament].2.The delegation of power referred to in Articles 23, 25, and 31 shall be conferred on the Commission for an indeterminate period of time from [date of expected adoption of the Regulation].
3.Delegarea de competențe menționată la articolele 23, 25 și 31 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor precizate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.3.The delegation of power referred to in Articles 23, 25 and 31 may be revoked at any time by the European Parliament or by the Council. A decision of revocation shall put an end to the delegation of power specified in that decision. It shall take effect the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union or at a later date specified therein. It shall not affect the validity of any delegated acts already in force.
4.De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.4.As soon as it adopts a delegated act, the Commission shall notify it simultaneously to the European Parliament and to the Council.
5.Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 23, 25 și 31 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.5.A delegated act adopted pursuant to Articles 23, 25 and 31 shall enter into force only if no objection has been expressed by either the European Parliament or the Council within a period of three months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by three months at the initiative of the European Parliament or of the Council.
Articolul 70 ComitetulArticle 70 Committee
1.Comisia este asistată de Comitetul pentru servicii digitale. Acesta este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 .1.The Commission shall be assisted by the Digital Services Committee. That Committee shall be a Committee within the meaning of Regulation ( EU) No 182/2011 .
2.Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 .2.Where reference is made to this Article, Article 4 of Regulation ( EU) No 182/2011 shall apply.
Capitolul V Dispoziții finaleChapter V Final provisions
Articolul 71 Eliminarea anumitor dispoziții din Directiva 2000/31/CEArticle 71 Deletion of certain provisions of Directive 2000/31/EC
1.Articolele 12-15 din Directiva 2000/31/CE se elimină.1.Articles 12 to 15 of Directive 2000/31/EC shall be deleted.
2.Trimiterile la articolele 12-15 din Directiva 2000/31/CE se interpretează ca trimiteri la articolele 3, 4, 5 și, respectiv, 7 din prezentul regulament.2.References to Articles 12 to 15 of Directive 2000/31/EC shall be construed as references to Articles 3, 4, 5 and 7 of this Regulation, respectively.
Articolul 72 Modificări aduse Directivei 2020/XX/CE privind acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilorArticle 72 Amendments to Directive 2020/XX/EC on Representative Actions for the Protection of the Collective Interests of Consumers
3.La anexa I se adaugă următorul text:3.The following is added to Annex I:
„(X) Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind o piață unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale) și de modificare a Directivei 2000/31/CE.”“(X) Regulation of the European Parliament and of the Council on a Single Market for Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC”
Articolul 73 EvaluareArticle 73 Evaluation
1.Până la cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament și, ulterior, din cinci în cinci ani, Comisia realizează o evaluare a prezentului regulament și prezintă un raport Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European.1.By five years after the entry into force of this Regulation at the latest, and every five years thereafter, the Commission shall evaluate this Regulation and report to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee.
2.În scopul menționat la alineatul (1), statele membre și comitetul transmit informații la cererea Comisiei.2.For the purpose of paragraph 1, Member States and the Board shall send information on the request of the Commission.
3.La efectuarea evaluărilor menționate la alineatul (1), Comisia ia în considerare pozițiile și constatările Parlamentului European, ale Consiliului, precum și ale altor organisme sau surse relevante.3.In carrying out the evaluations referred to in paragraph 1, the Commission shall take into account the positions and findings of the European Parliament, the Council, and other relevant bodies or sources.
4.În termen de cel mult trei ani de la data aplicării prezentului regulament, Comisia, după consultarea comitetului, efectuează o evaluare a funcționării comitetului și prezintă un raport Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European, ținând seama de primii ani de aplicare a regulamentului. Acest raport, care se bazează pe constatări și ține seama în cea mai mare măsură posibilă de avizul comitetului, este însoțit, după caz, de o propunere de modificare a prezentului regulament în ceea ce privește structura comitetului.4.By three years from the date of application of this Regulation at the latest, the Commission, after consulting the Board, shall carry out an assessment of the functioning of the Board and shall report it to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee, taking into account the first years of application of the Regulation. On the basis of the findings and taking into utmost account the opinion of the Board, that report shall, where appropriate, be accompanied by a proposal for amendment of this Regulation with regard to the structure of the Board.
Articolul 74 Intrare în vigoare și aplicareArticle 74 Entry into force and application
1.Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.1.This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
2.Se aplică începând cu [data de - trei luni de la intrarea sa în vigoare].2.It shall apply from [date - three months after its entry into force].
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Adoptat la Bruxelles,Done at Brussels,
Pentru Parlamentul European,    Pentru Consiliu,For the European Parliament    For the Council
Președintele    PreședinteleThe President    The President
FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂLEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT
1.CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI1.FRAMEWORK OF THE PROPOSAL/INITIATIVE
1.1.Titlul propunerii/inițiativei1.1.Title of the proposal/initiative
1.2.Domeniul (domeniile) de politică vizat(e)1.2.Policy area(s) concerned
1.3.Obiectul propunerii/inițiativei1.3.The proposal/initiative relates to
1.4.Motivele propunerii/inițiativei1.4.Grounds for the proposal/initiative
1.6.Durata și impactul financiar1.6.Duration and financial impact
1.7.Modul (modurile) de gestiune preconizat(e)1.7.Management mode(s) planned
2.MĂSURI DE GESTIUNE2.MANAGEMENT MEASURES
2.1.Dispoziții în materie de monitorizare și de raportare2.1.Monitoring and reporting rules
2.2.Sistemul (sistemele) de gestiune și de control2.2.Management and control system(s)
2.3.Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor2.3.Measures to prevent fraud and irregularities
3.IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI3.ESTIMATED FINANCIAL IMPACT OF THE PROPOSAL/INITIATIVE
3.1.Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli propusă (propuse)3.1.Heading(s) of the multiannual financial framework and new expenditure budget line(s) proposed
3.2.Impactul estimat asupra cheltuielilor 3.2.Estimated impact on expenditure 
3.2.1.Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor3.2.1.Summary of estimated impact on expenditure
3.2.2.Sinteza impactului estimat asupra creditelor cu caracter administrativ3.2.2.Summary of estimated impact on appropriations of an administrative nature
3.2.3.Contribuțiile terților3.2.3.Third-party contributions
3.3.Impactul estimat asupra veniturilor3.3.Estimated impact on revenue
FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂLEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT
1.CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI1.FRAMEWORK OF THE PROPOSAL/INITIATIVE
1.1.Titlul propunerii/inițiativei1.1.Title of the proposal/initiative
Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind o piață unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale) și de modificare a Directivei 2000/31/CERegulation of the European Parliament and of the Council on A Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC
1.2.Domeniul (domeniile) de politică vizat(e) în structura ABM/ABB 53  1.2.Policy area(s) concerned in the ABM/ABB structure 53  
Domeniul de politică: Rețele de comunicare, conținut și tehnologie; Piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uriPolicy area: Communications Networks, Content and Technology; Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Impactul bugetar se explică prin noile atribuții încredințate Comisiei, inclusiv sarcinile de supraveghere directă și de sprijinire a comitetului.The budgetary impact concerns the new tasks entrusted with the Commission, including the direct supervisory tasks and the support to the Board..
Activitate: Conturarea viitorului digital al EuropeiActivity: Shaping Europe's digital future
1.3.Obiectul propunerii/inițiativei1.3.The proposal/initiative relates to:
☑ o acțiune nouă ☑ a new action 
◻ o acțiune nouă întreprinsă ca urmare a unui proiect-pilot/a unei acțiuni pregătitoare 54  ◻ a new action following a pilot project/preparatory action 54  
◻ prelungirea unei acțiuni existente ◻ the extension of an existing action 
◻ o fuziune sau o redirecționare a uneia sau mai multor acțiuni către o altă/o nouă acțiune ◻ a merger or redirection of one or more actions towards another/a new action 
1.4.Motivele propunerii/inițiativei 1.4.Grounds for the proposal/initiative 
1.4.1.Cerința (cerințele) care trebuie îndeplinită (îndeplinite) pe termen scurt sau lung, inclusiv un calendar detaliat pentru punerea în aplicare a inițiativei1.4.1.Requirement(s) to be met in the short or long term including a detailed timeline for roll-out of the implementation of the initiative
Regulamentul ar trebui să fie direct aplicabil după [ 3 luni de la] adoptarea sa și, până la momentul respectiv, guvernanța asigurată de UE ar trebui să facă posibilă supravegherea transfrontalieră eficace a serviciilor digitale. De aceea, până la momentul respectiv, statele membre trebuie să desemneze autoritățile existente care vor exercita atribuțiile de coordonatori ai serviciilor digitale și/sau să înființeze autorități noi în acest scop. În același timp, ar trebui să se instituie un grup consultativ independent ad-hoc (comitetul), care să devină operațional pentru a-și putea planifica acțiunile și a începe să primească și să prelucreze informații de la coordonatorii serviciilor digitale și de la Comisie, cu scopul de a furniza consiliere, avize și recomandări pentru a asigura aplicarea coerentă a regulamentului. În plus, Comisia va fi împuternicită să exercite, în ultimă instanță, o supraveghere directă asupra anumitor platforme, în conformitate cu procedurile și criteriile stabilite într-un act delegat. În paralel, platforma europeană utilizată pentru schimbul de informații ar trebui să fie pe deplin operațională.The Regulation should be directly applicable after [3 months] from its adoption, and by that time the EU governance should allow the effective supervision of digital services cross-border. By that moment, therefore, Member States shall have appointed existing authorities and/or established new authorities performing the tasks of the DSCs. At the same time, an ad hoc independent advisory group (the Board) should be set-up and effective in order to be able to plan its actions and start receiving and processing information from DSCs and the Commission, with a view to provide its advises, opinion and recommendations in ensuring consistent application of the Regulation. Moreover, the Commission will be empowered to eventually perform direct supervision of certain platforms, in accordance with the procedures and criteria laid down in a delegated acts. By the same time, the European platform supporting the exchange of information should be fully operative.
În faza inițială, de lansare, și până la prima revizuire pe termen scurt a regulamentului, Comisia ar trebui să asigure activitățile de sprijinire a comitetului, precum și infrastructura informatică și aplicațiile interne, eventual cu contribuția/implicarea personalului coordonatorilor naționali ai serviciilor digitale.In the initial start-up phase and until the first short-term review of the Regulation, the supporting activities to the Board, as well as IT and internal applications infrastructure, should be provided by the Commission with the possible contribution/involvement of personnel from national DSCs as well.
1.4.2.Valoarea adăugată a intervenției Uniunii (aceasta poate rezulta din diferiți factori, de exemplu mai buna coordonare, securitatea juridică, o mai mare eficacitate sau complementaritate). În sensul prezentului punct, „valoarea adăugată a intervenției Uniunii” este valoarea ce rezultă din intervenția Uniunii care depășește valoarea ce ar fi fost obținută dacă ar fi acționat doar statele membre.1.4.2.Added value of Union involvement (it may result from different factors, e.g. coordination gains, legal certainty, greater effectiveness or complementarities). For the purposes of this point 'added value of Union involvement' is the value resulting from Union intervention which is additional to the value that would have been otherwise created by Member States alone.
Motivele acțiunii la nivel european (ex ante): Pentru a asigura buna funcționare a pieței unice, intervenția permite, printre altele, supravegherea adecvată a serviciilor digitale și cooperarea dintre autorități la nivelul UE, sprijinind astfel încrederea, inovarea și creșterea în cadrul pieței unice. Acest lucru este necesar pentru a crea condiții optime pentru dezvoltarea unor servicii digitale transfrontaliere inovatoare în UE, care să depășească teritoriile naționale, și, în același timp, pentru a menține un mediu online sigur pentru toți cetățenii UE, obiective care pot fi îndeplinite numai la nivel european. Mai mult, în ceea ce privește în mod expres platformele foarte mari, având în vedere sfera și efectele paneuropeane ale reglementării și supravegherii acestor actori, este necesar și un nivel european consolidat de supraveghere, care să asigure coordonarea autorităților naționale de reglementare și să vină în completarea acțiunilor acestora.Reasons for action at European level (ex-ante): In order to ensure the proper functioning of the single market, the intervention provides, inter alia, for the appropriate supervision of digital services and cooperation between authorities at EU level, therefore supporting trust, innovation and growth in the single market. This is necessary to ensure the best conditions for innovative cross-border digital services to develop in the EU across national territories and at the same time maintain a safe online environment for all EU citizens, goals which can only be served at European level. With specific regard to very large platforms, moreover, a strengthened European layer of supervision, coordinating and complementing national regulators, is also necessary in view of the pan-EU reach and effects of regulation and supervision of these actors.
Valoarea adăugată pe care se preconizează că o va avea intervenția Uniunii (ex post): Evaluarea impactului care însoțește prezenta propunere consideră că valoarea adăugată adusă de intervenția Uniunii în ceea ce privește combaterea riscului de fragmentare juridică generat de abordările divergente în materie de reglementare și supraveghere (fără a se ține așadar seama de siguranța și încrederea sporite în serviciile digitale) ar consta într-o posibilă creștere a comerțului digital transfrontalier cu 1 până la 1,8 %, adică echivalentul unei creșteri a cifrei de afaceri generate la nivel transfrontalier cuprinsă între 8,6 miliarde EUR și 15,5 miliarde EUR.Expected generated Union added value (ex-post): The Impact Assessment accompanying this proposal identifies the sole added value of Union intervention addressing the risk of legal fragmentation triggered by divergent regulatory and supervisory approaches (hence without accounting for the increased safety and trust on digital services) in a possible increase of cross-border digital trade of 1 to 1.8%, i.e. the equivalent of an increase in turnover generated cross-border of EUR 8.6 billion and up to EUR 15.5 billion.
În ceea ce privește valoarea adăugată rezultată în ceea ce privește asigurarea respectării normelor, inițiativa generează câștiguri importante de eficiență în materie de cooperare între statele membre și de mutualizare a unor resurse pentru acordarea de asistență tehnică la nivelul UE, pentru inspectarea și auditarea sistemelor de moderare a conținutului, a sistemelor de recomandare și a publicității online pe platformele online foarte mari. La rândul său, acest lucru conduce la o eficacitate sporită a măsurilor de asigurare a respectării normelor și de supraveghere, în timp ce sistemul actual se bazează în mare măsură pe capacitatea limitată de supraveghere a unui număr mic de state membre.With regard to added value in the enforcement of measures, the initiative creates important efficiency gains in the cooperation across Member States and mutualising some resources for technical assistance at EU level, for inspecting and auditing content moderation systems, recommender systems and online advertising on very large online platforms. This, in turn, leads to an increased effectiveness of enforcement and supervision measures, whereas the current system relies to a large extent on the limited capability for supervision in a small number of Member States.
1.4.3.Învățăminte desprinse din experiențele anterioare similare1.4.3.Lessons learned from similar experiences in the past
Directiva 2000/31/CE privind comerțul electronic oferă cadrul principal pentru funcționarea pieței unice și supravegherea serviciilor digitale și stabilește o structură de bază pentru un mecanism de cooperare generală între statele membre, care acoperă, în principiu, toate cerințele aplicabile serviciilor digitale. Evaluarea directivei a evidențiat deficiențe ale mai multor aspecte ale acestui mecanism de cooperare, inclusiv ale aspectelor procedurale importante, cum ar fi lipsa unor termene clare în care statele membre trebuie să formuleze un răspuns, la care se adaugă o lipsă generală de reacție la solicitările omologilor lor. Cu timpul, a apărut astfel o lipsă de încredere între statele membre în abordarea preocupărilor legate de furnizorii care oferă servicii digitale la nivel transfrontalier, în special în ceea ce privește platformele online. În schimb, statele membre au preferat să reglementeze în mod independent aceste chestiuni, în special prin impunerea unor norme diferite referitoare la obligațiile platformelor online și ale altor intermediari online în ceea ce privește furnizarea, de către utilizatorii lor, de conținut, produse sau servicii ilegale. Această fragmentare juridică are repercusiuni grave atât asupra capacității furnizorilor europeni de servicii de a se extinde pe piața unică, cât și asupra protecției și siguranței online a cetățenilor UE. Evaluarea directivei și evaluarea impactului au evidențiat necesitatea de a defini un set diferențiat de norme și cerințe la nivel european, inclusiv obligații specifice pentru platformele foarte mari, care ar necesita instrumente și mecanisme de supraveghere adecvate și coerente la nivel european. Din acest motiv, punerea în aplicare a obligațiilor specifice prevăzute în prezentul regulament ar necesita un mecanism specific de cooperare la nivelul UE, prevăzut cu o structură de guvernanță care să asigure coordonarea organismelor responsabile specifice la nivelul UE, precum și o supraveghere consolidată și flexibilă la nivelul UE a platformelor online foarte mari.The E-commerce Directive 2000/31/EC provides the core framework for the functioning of the single market and the supervision of digital services and sets a basic structure for a general cooperation mechanism among Member States , covering in principle all requirements applicable to digital services. The evaluation of the Directive pointed to shortcomings in several aspects of this cooperation mechanism , including important procedural aspects such as the lack of clear timeframes for response from Member States coupled with a general lack of responsiveness to requests from their counterparts. This has led over the years to a lack of trust between Member States in addressing concerns about providers offering digital services cross-border, in particular in what concerns online platforms. Member States have instead regulated independently, in particular in imposing different rules covering obligations for online platforms and other online intermediaries as regards illegal content, goods or services providers by their users. This legal fragmentation has serious repercussions both on the ability of European service providers to scale in the single market, and on the protection and safety online of EU citizens. The evaluation of the Directive and the impact assessment showed the need to define a differentiated set of rules and requirements at European level, including specific obligations for very large platforms, which would require appropriate and consistent supervisory tools and mechanisms at European level. For this reason the implementation of the specific obligations laid down in this Regulation would require a specific cooperation mechanism at EU level, with a governance structure ensuring coordinator of specific responsible bodies at EU level, and a reinforced and agile EU level supervision of very large online platforms.
1.4.4.Compatibilitatea și posibila sinergie cu alte instrumente corespunzătoare 1.4.4.Compatibility and possible synergy with other appropriate instruments 
Actul legislativ privind serviciile digitale definește un nou cadru comun de cerințe aplicabile anumitor servicii ale societății informaționale (intermediari), care depășește cu mult cadrul de bază prevăzut de Directiva privind comerțul electronic. De aceea, prin prezenta propunere trebuie să se instituie o nouă funcție de reglementare și supraveghere la nivel național și european.The Digital Services Act defines a new common framework of requirements applicable to certain information society services (intermediaries), which goes well beyond the basic framework provided by the E-commerce Directive. For this reason, a new national and European regulatory and supervisory function needs to be established with this proposal.
În ceea ce privește posibilele sinergii cu modelul actual de cooperare prevăzut de Directiva privind comerțul electronic, prezentul regulament ar putea genera sinergii în special la nivel național. Astfel, coordonatorului serviciilor digitale i s-ar putea atribui și sarcina de a gestiona notificările efectuate în temeiul articolului 3 din Directiva privind comerțul electronic, deși regulamentul nu prevede acest lucru.As regards possible synergies with the current cooperation model under the E-Commerce Directive, this Regulation could trigger synergies in particular at national level, where Digital Services Coordinator could also be entrusted with the task to handle the notifications pursuant to Article 3 of the E-commerce Directive, although the Regulation does not mandate it.
1.5.Durata și impactul financiar1.5.Duration and financial impact
◻ durată limitată◻ limited duration
–◻    de la [ZZ/LL]AAAA până la [ZZ/LL]AAAA–◻    in effect from [DD/MM]YYYY to [DD/MM]YYYY
–◻    impactul financiar din AAAA până în AAAA pentru creditele de angajament și din AAAA până în AAAA pentru creditele de plată–◻    Financial impact from YYYY to YYYY for commitment appropriations and from YYYY to YYYY for payment appropriations.
☑ durată nelimitată☑ unlimited duration
–Punere în aplicare cu o perioadă de creștere în intensitate din 2023 până în 2026,–Implementation with a start-up period from 2023 to 2026,
–urmată de o perioadă de funcționare la capacitate maximă.–followed by full-scale operation.
1.6.Modul (modurile) de gestiune preconizat(e) 55  1.6.Management mode(s) planned 55  
☑ Gestiune directă asigurată de Comisie☑ Direct management by the Commission
–☑ prin intermediul departamentelor sale, inclusiv al personalului din delegațiile Uniunii;–☑ by its departments, including by its staff in the Union delegations;
–◻    prin intermediul agențiilor executive–◻    by the executive agencies
◻ Gestiune partajată cu statele membre◻ Shared management with the Member States
◻ Gestiune indirectă, cu delegarea sarcinilor de execuție bugetară:◻ Indirect management by entrusting budget implementation tasks to:
–◻ țărilor terțe sau organismelor pe care le-au desemnat acestea;–◻ third countries or the bodies they have designated;
–◻ organizațiilor internaționale și agențiilor acestora (a se preciza);–◻ international organisations and their agencies (to be specified);
–◻BEI și Fondului european de investiții;–◻the EIB and the European Investment Fund;
–◻ organismelor menționate la articolele 208 și 209 din Regulamentul financiar;–◻ bodies referred to in Articles 208 and 209 of the Financial Regulation;
–◻ organismelor de drept public;–◻ public law bodies;
–◻ organismelor de drept privat cu misiune de serviciu public, cu condiția să prezinte garanții financiare adecvate;–◻ bodies governed by private law with a public service mission to the extent that they provide adequate financial guarantees;
–◻ organismelor de drept privat dintr-un stat membru care sunt responsabile cu punerea în aplicare a unui parteneriat public-privat și care prezintă garanții financiare adecvate;–◻ bodies governed by the private law of a Member State that are entrusted with the implementation of a public-private partnership and that provide adequate financial guarantees;
–◻ persoanelor cărora li se încredințează executarea unor acțiuni specifice în cadrul PESC, în temeiul titlului V din TUE, și care sunt identificate în actul de bază relevant.–◻ persons entrusted with the implementation of specific actions in the CFSP pursuant to Title V of the TEU, and identified in the relevant basic act.
–Dacă se indică mai multe moduri de gestiune, a se furniza detalii suplimentare în secțiunea „Observații”.–If more than one management mode is indicated, please provide details in the ‘Comments’ section.
ObservațiiComments
2.MĂSURI DE GESTIUNE2.MANAGEMENT MEASURES
2.1.Dispoziții în materie de monitorizare și de raportare2.1.Monitoring and reporting rules
A se preciza frecvența și condițiile aferente monitorizării și raportării.Specify frequency and conditions.
Regulamentul va fi revizuit și evaluat periodic în termen de cinci ani de la intrarea sa în vigoare și, ulterior, din cinci în cinci ani. În plus, Comisia ar trebui să întreprindă mai multe acțiuni de monitorizare, eventual la recomandarea comitetului, pentru a evalua în mod continuu eficacitatea și eficiența măsurilor, în contextul aplicării acestora, inclusiv supravegherea și analiza problemelor susceptibile să apară.The Regulation will be reviewed and evaluated periodically. within five years from the entry into force of the regulation, and then every five years thereafter. In addition to that, several monitoring actions should be carried out by the Commission, possibly upon advise of the Board, in evaluating continuously the effectiveness and efficiency of the measures, in the context of the application of the measures, including supervision and analysis of emerging issues.
Mai mult, Comisia ar trebui să efectueze în mod specific o evaluare pe termen scurt pentru a evalua performanța comitetului în raport cu obiectivele, mandatul și sarcinile sale. Evaluarea va aborda în special eventuala necesitate de a înființa o agenție autonomă, precum și implicațiile financiare ale unei astfel de modificări. Comisia trebuie să prezinte Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind constatările evaluării.Moreover, the Commission should specifically perform a short term evaluation to assess the Board’s performance in relation to its objectives, mandate and tasks. The evaluation will, in particular, address the possible need to establish an autonomous agency, and the financial implications of any such modification. The Commission must report on the findings of the evaluation to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee.
2.2.Sistemul de gestiune și de control2.2.Management and control system
2.2.1.Justificarea modului (modurilor) de gestiune, a mecanismului (mecanismelor) de punere în aplicare a finanțării, a modalităților de plată și a strategiei de control propuse2.2.1.Justification of the management mode(s), the funding implementation mechanism(s), the payment modalities and the control strategy proposed
Regulamentul stabilește o nouă politică în ceea ce privește normele armonizate pentru furnizarea de servicii ale societății informaționale pe piața internă, asigurând în același timp siguranța și fiabilitatea serviciilor online și a drepturilor fundamentale online. Aceste noi norme necesită, de asemenea, un mecanism de asigurare a coerenței pentru aplicarea transfrontalieră a obligațiilor prevăzute de prezentul regulament, un nou grup consultativ care să coordoneze activitățile autorităților naționale și ale Comisiei, precum și competențe directe de execuție pentru Comisie și instituirea unui sistem de informații care să faciliteze fluxurile de informații dintre coordonatorii serviciilor digitale.The Regulation establishes a new policy with regard to harmonised rules for the provision of information society services in the internal market while ensuring the safety and trustworthy of on-line services and the fundamental rights online. These new rules require also a consistency mechanism for the cross-border application of the obligations under this Regulation, a new advisory group coordinating the activities of national authorities and of the Commission as well as direct enforcement powers for the Commission and the set-up of an information system facilitating information flows between Digital Services Coordinators.
Este necesar să se aloce resurse adecvate serviciilor Comisiei pentru a le permite să facă față acestor noi sarcini. Se estimează că asigurarea respectării noului regulament va necesita 50 ENI în total (15 ENI pentru gestionarea noilor sarcini și decizii de supraveghere directă și 35 ENI pentru sprijinirea activităților comitetului legate de investigațiile Comisiei sau de investigațiile comune ale coordonatorilor serviciilor digitale).In order to face these new tasks, it is necessary to appropriately resource the Commission’s services. The enforcement of the new Regulation is estimated to require 50 FTE à regime (15FTE for the management of the new direct supervisory tasks and decisions and 35FTE for the support to the activities of the Board in the investigations of the Commission or joint investigations of Digital Services Coordinators.).
2.2.2.Informații privind riscurile identificate și sistemul (sistemele) de control intern instituit(e) pentru atenuarea lor2.2.2.Information concerning the risks identified and the internal control system(s) set up to mitigate them
Pentru a avea garanția că acest comitet își îndeplinește mandatul stabilit în prezentul regulament, președinția comitetului ar trebui să fie asigurată de Comisie, care va fi în măsură să pregătească ordinea de zi, urmând ca membrii să ia decizii în conformitate cu atribuțiile consacrate în prezentul regulament.In order to ensure that the Board fulfils its mandate as established in this Regulation, it is foreseen that the Chair of the Board should be provided by the Commission, which will be able to prepare the agenda for decision of the members in accordance with the tasks enshrined in this Regulation.
În plus, pentru ca membrii comitetului să aibă posibilitatea de a lua decizii în cunoștință de cauză pe baza elementelor factuale și a analizei de fond, se prevede ca acesta să fie susținut de structura administrativă a Comisiei.Moreover, in order to ensure that the members of the Board have the possibility to make informed decisions on the basis of factual elements and background analysis, it is provided that the Board should be supported by the administrative structure of the Commission.
2.3.Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor2.3.Measures to prevent fraud and irregularities
A se preciza măsurile de prevenire și de protecție existente sau preconizate.Specify existing or envisaged prevention and protection measures.
Creditele suplimentare necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament vor intra sub incidența actualelor măsuri de prevenire a fraudei aplicabile Comisiei.The existing fraud prevention measuers applicable to the Commission will cover the additional appropriations necessary for this Regulation.
3.IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI3.ESTIMATED FINANCIAL IMPACT OF THE PROPOSAL/INITIATIVE
3.1.Rubrica din cadrul financiar multianual și noua (noile) linie (linii) bugetară (bugetare) de cheltuieli propusă (propuse) 3.1.Heading of the multiannual financial framework and new expenditure budget line(s) proposed 
Rubrica din cadrul financiar multianual | Linia bugetară | Tipul de cheltuieli | ContribuțieHeading of multiannual financial framework | Budget line | Type of expenditure | Contribution
Număr   Rubrica 1 | Dif./ Nedif. 56 | din partea țărilor AELS 57 | din partea țărilor candidate 58 | din partea țărilor terțe | în sensul articolului [21 alineatul (2) litera (b)] din Regulamentul financiarNumber Heading 1 | Diff./Non-diff. 56 | from EFTA countries 57 | from candidate countries 58 | from third countries | within the meaning of Article [21(2)(b)] of the Financial Regulation
1 | 02 04 05 01 | Programul Europa digitală - Implementarea, utilizarea optimă a capacităților digitale și interoperabilitatea | 03 02 01 01 | Programul privind piața unică - Funcționarea și dezvoltarea pieței interne a bunurilor și a serviciilor  | Dif. | DA | NU | NU | NU1 | 02 04 05 01 | Digital Europe Programme (DEP) - Deployment, best use of digital capacities and Interoperability | 03 02 01 01 | Single Market Programme (SMP) - Operation and development of the internal market of goods and services | Diff. | YES | NO | NO | NO
1 | 03 01 01 01 | Cheltuieli de sprijin pentru „Programul privind piața unică (inclusiv IMM-urile)” | Nedif. | DA | NU | NU | NU1 | 03 01 01 01 | Support expenditure for the "Single Market Programme (incl. SMEs)" | Non-diff | YES | NO | NO | NO
3.2.Impactul estimat asupra cheltuielilor3.2.Estimated impact on expenditure
Impactul bugetar al propunerii va fi acoperit în întregime de alocările prevăzute în CFM 2021-2027 în cadrul pachetelor financiare ale programului Europa digitală și ale Programului privind piața unică. Nu se prevăd cheltuieli în contextul actualului CFM.The budgetary impact of the proposal will be entirely covered by the allocations foreseen in the MFF 2021-27 under the financial envelopes of the Digital Europe and Single Market programmes. No expenditure is foreseen in the context of the current MFF.
3.2.1.Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor3.2.1.Summary of estimated impact on expenditure
Rubrica din cadrul financiar multianual | 1 | Rubrica 1Heading of multiannual financial framework | 1 | Heading 1
Credite operaționale | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | După 2027 59 | TOTAL 2023-2027 | TOTAL GENERALOperational appropriations | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Post 2027 59 | TOTAL 2023-2027 | GRAND TOTAL
02 04 05 01 | Programul Europa digitală - Implementarea, utilizarea optimă a capacităților digitale și interoperabilitatea | Angajamente | (1) | 4,526 | 6,076 | 9,802 | 9,802 | 9,802 | 9,802 | 40,008 | 49,81002 04 05 01 | Digital Europe Programme (DEP) - Deployment, best use of digital capacities and Interoperability | Commitments | (1) | 4,526 | 6,076 | 9,802 | 9,802 | 9,802 | 9,802 | 40,008 | 49,810
Plăți | (2) | 2,525 | 4,526 | 5,075 | 8,800 | 9,000 | 19,584 | 30,226 | 49,810Payments | (2) | 2,525 | 4,526 | 5,075 | 8,800 | 9,000 | 19,584 | 30,226 | 49,810
03 02 01 01 | Programul privind piața unică - Funcționarea și dezvoltarea pieței interne a bunurilor și serviciilor | Angajamente | (3) | 2,600 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 18,800 | 24,20003 02 01 01 | Single Market Programme (SMP) - Operation and development of the internal market of goods and services | Commitments | (3) | 2,600 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 18,800 | 24,200
Plăți | (4) | 2,600 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 18,800 | 24,200Payments | (4) | 2,600 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 18,800 | 24,200
03 01 01 01 | Cheltuieli de sprijin pentru Programul privind piața unică | Angajamente = Plăți | (5) | 0,025 | 0,230 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,915 | 0,91503 01 01 01 | Support expenditure for the Single Market Programme | Commitments = Payments | (5) | 0,025 | 0,230 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,915 | 0,915
TOTAL credite pentru pachetul financiar al programului | Angajamente | (1)+(3)+(5) | 4,551 | 8,906 | 15,422 | 15,422 | 15,422 | 15,202 | 59,723 | 74,925TOTAL appropriations for the envelope of the programme | Commitments | (1)+(3)+(5) | 4,551 | 8,906 | 15,422 | 15,422 | 15,422 | 15,202 | 59,723 | 74,925
Plăți | (2)+(4)+(5) | 2,550 | 7,356 | 10,695 | 14,420 | 14,920 | 24,984 | 49,941 | 74,925Payments | (2)+(4)+(5) | 2,550 | 7,356 | 10,695 | 14,420 | 14,920 | 24,984 | 49,941 | 74,925
Rubrica din cadrul financiar  multianual | 7 | „Cheltuieli administrative”Heading of multiannual financial framework | 7 | ‘Administrative expenditure’
milioane EUR (cu trei zecimale)EUR million (to three decimal places)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | După 2027 60 | TOTAL (2023-2027)2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Post 2027 60 | TOTAL (2023-2027)
Resurse umane | 0,750 | 3,750 | 6,295 | 6,295 | 6,295 | 6,295 | 23,385Human resources | 0,750 | 3,750 | 6,295 | 6,295 | 6,295 | 6,295 | 23,385
Alte cheltuieli administrative | 0,140 | 0,250 | 0,275 | 0,300 | 0,325 | 0,325 | 1,290Other administrative expenditure | 0,140 | 0,250 | 0,275 | 0,300 | 0,325 | 0,325 | 1,290
TOTAL credite la RUBRICA 7 din cadrul financiar multianual | (Total angajamente = Total plăți) | 0,890 | 4,000 | 6,570 | 6,595 | 6,620 | 6,620 | 24,675TOTAL appropriations under HEADING 7 of the multiannual financial framework | (Total commitments = Total payments) | 0,890 | 4,000 | 6,570 | 6,595 | 6,620 | 6,620 | 24,675
milioane EUR (cu trei zecimale)EUR million (to three decimal places)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | După 2027 | TOTAL (2023-2027)2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Post 2027 | TOTAL (2023-2027)
TOTAL credite  de la RUBRICILE   din cadrul financiar multianual  | Angajamente | 5,441 | 12,906 | 21,992 | 22,017 | 22,042 | 21,822 | 84,398TOTAL appropriations across HEADINGS of the multiannual financial framework  | Commitments | 5,441 | 12,906 | 21,992 | 22,017 | 22,042 | 21,822 | 84,398
Plăți | 3,440 | 11,356 | 17,265 | 21,015 | 21,540 | 31,640 | 74,616Payments | 3,440 | 11,356 | 17,265 | 21,015 | 21,540 | 31,640 | 74,616
3.2.2.Sinteza impactului estimat asupra creditelor cu caracter administrativ3.2.2.Summary of estimated impact on appropriations of an administrative nature
–◻    Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite cu caracter administrativ–◻    The proposal/initiative does not require the use of appropriations of an administrative nature
–☑    Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite cu caracter administrativ, conform explicațiilor de mai jos:–☑    The proposal/initiative requires the use of appropriations of an administrative nature, as explained below:
milioane EUR (cu trei zecimale)EUR million (to three decimal places)
Anul | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTALYears | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL
RUBRICA 7  din cadrul financiar multianualHEADING 7 of the multiannual financial framework
Resurse umane | 0,75 | 3,75 | 6,295 | 6,295 | 6,295 | 23,385Human resources | 0.75 | 3.75 | 6.295 | 6.295 | 6.295 | 23.385
Alte cheltuieli administrative | 0,140 | 0,250 | 0,275 | 0,300 | 0,325 | 1,290Other administrative expenditure | 0,140 | 0,250 | 0,275 | 0,300 | 0,325 | 1,290
Subtotal RUBRICA 7  din cadrul financiar multianual | 0,890 | 4,000 | 6,570 | 6,595 | 6,620 | 24,675Subtotal HEADING 7 of the multiannual financial framework | 0,890 | 4,000 | 6,570 | 6,595 | 6,620 | 24,675
În afara RUBRICII 7 61   din cadrul financiar multianualOutside HEADING 7 61 of the multiannual financial framework
Resurse umaneHuman resources
Alte cheltuieli cu caracter administrativ | 0,025 | 0,230 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,915Other expenditure of an administrative nature | 0,025 | 0,230 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,915
Subtotal   în afara RUBRICII 7  din cadrul financiar multianual | 0,025 | 0,230 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,915Subtotal outside HEADING 7 of the multiannual financial framework | 0,025 | 0,230 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,915
TOTAL | 0,915 | 4,230 | 6,790 | 6,815 | 6,840 | 25,590TOTAL | 0,915 | 4,230 | 6,790 | 6,815 | 6,840 | 25,590
Necesarul de credite pentru resursele umane și pentru alte cheltuieli cu caracter administrativ va fi acoperit de creditele direcției generale (DG) respective care sunt deja alocate pentru gestionarea acțiunii și/sau au fost redistribuite intern în cadrul DG-ului respectiv, completate, după caz, cu resurse suplimentare care ar putea fi alocate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii anuale de alocare și ținând seama de constrângerile bugetare 62 .The appropriations required for human resources and other expenditure of an administrative nature will be met by appropriations from the DG that are already assigned to management of the action and/or have been redeployed within the DG, together if necessary with any additional allocation which may be granted to the managing DG under the annual allocation procedure and in the light of budgetary constraints 62 .
3.2.2.1.Necesarul de resurse umane estimat3.2.2.1.Estimated requirements of human resources
–◻    Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de resurse umane.–◻    The proposal/initiative does not require the use of human resources.
–☑    Propunerea/inițiativa implică utilizarea de resurse umane, conform explicațiilor de mai jos:–☑    The proposal/initiative requires the use of human resources, as explained below:
Estimări în echivalent normă întreagăEstimate to be expressed in full time equivalent units
Anul | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027Years | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
•Posturi din schema de personal (funcționari și agenți temporari)• Establishment plan posts (officials and temporary staff)
La sediu și în reprezentanțele Comisiei | 6 | 19 | 32 | 32 | 32Headquarters and Commission’s Representation Offices | 6 | 19 | 32 | 32 | 32
în delegațiiDelegations
cercetareResearch
• Personal extern (în echivalent normă întreagă: ENI) - AC, AL, END, INT și JPD  63 | Rubrica 7• External staff (in Full Time Equivalent unit: FTE) - AC, AL, END, INT and JED  63 | Heading 7
Finanțare în cadrul RUBRICII 7 din cadrul financiar multianual  | - la sediu | 11 | 18 | 18 | 18Financed from HEADING 7 of the multiannual financial framework  | - at Headquarters | 11 | 18 | 18 | 18
- în delegații- in Delegations
Finanțare din pachetul financiar al programului  64 | - la sediuFinanced from the envelope of the programme  64 | - at Headquarters
- în delegații- in Delegations
CercetareResearch
Alte linii bugetare (a se preciza)Other (specify)
TOTAL | 6 | 30 | 50 | 50 | 50TOTAL | 6 | 30 | 50 | 50 | 50
Necesarul de resurse umane va fi asigurat din efectivele de personal ale DG-ului în cauză alocate deja pentru gestionarea acțiunii și/sau redistribuite intern în cadrul DG-ului, completate, după caz, cu resurse suplimentare ce ar putea fi acordate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii anuale de alocare și ținând seama de constrângerile bugetare.The human resources required will be met by staff from the DG who are already assigned to management of the action and/or have been redeployed within the DG, together if necessary with any additional allocation which may be granted to the managing DG under the annual allocation procedure and in the light of budgetary constraints.
Descrierea sarcinilor care trebuie efectuate:Description of tasks to be carried out:
Funcționari și personal temporar | Supravegherea punerii corecte în aplicare a obligațiilor stabilite de regulament pentru societățile private și statele membre | Pregătesc și elaborează acte de punere în aplicare și acte delegate, în conformitate cu prezentul regulament | Efectuarea de investigații, audituri și alte analize, inclusiv analiza datelor | Gestionarea consultărilor publice și specifice | Achiziționarea și gestionarea studiilor externe legate de analiza sistemelor algoritmice, de inteligență artificială și de gestionare a datelor | Furnizarea de sprijin administrativ comitetului și organizarea de reuniuni, pregătirea avizelor și alte tipuri de sprijin pentru comitetOfficials and temporary staff | Supervision of the correct implementation of the obligations set by the Regulation for private companies and Member States | Preparation and drafting of implementing and delegated acts, in compliance with this Regulation | Conducting investigations, audits and other analysis, including data analytics | Managing public and targeted consultations | Procuring and managing external studies studies related to analysis of algorithmic, artificial intelligence and data management systems | Administrative support to the Board and organisation of meetings, preparation of opinions and other support to the Board
Personal extern | Efectuarea de investigații, audituri și alte analize | Gestionarea consultărilor publice și specifice | Furnizarea de sprijin administrativ comitetului și organizarea de reuniuni, pregătirea avizelor și alte tipuri de sprijin pentru comitetExternal staff | Conducting investigations, audits and other analysis | Managing public and targeted consultations | Administrative support to the Board and organisation of meetings, preparation of opinions and other support to the Board
3.2.3.Contribuțiile terților3.2.3.Third-party contributions
–☑    nu prevede cofinanțare din partea terților–☑    does not provide for co-financing by third parties
–◻    prevede cofinanțare din partea terților, estimată mai jos:–◻    provides for the co-financing by third parties estimated below:
Credite în milioane EUR (cu trei zecimale)Appropriations in EUR million (to three decimal places)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total
A se preciza organismul care asigură cofinanțarea Specify the co-financing body 
TOTAL credite cofinanțateTOTAL appropriations co-financed
3.3.Impactul estimat asupra veniturilor3.3.Estimated impact on revenue
–☑    Propunerea/inițiativa nu are impact financiar asupra veniturilor.–☑    The proposal/initiative has no financial impact on revenue.
–◻    Propunerea/inițiativa are următorul impact financiar:–◻    The proposal/initiative has the following financial impact:
–◻    asupra resurselor proprii–◻    on own resources
–◻    asupra veniturilor diverse–◻    on miscellaneous revenue
vă rugăm să precizați dacă veniturile sunt alocate unor linii de cheltuieli ◻    please indicate, if the revenue is assigned to expenditure lines ◻    
milioane EUR (cu trei zecimale)EUR million (to three decimal places)
Linia bugetară pentru venituri: | Impactul propunerii/inițiativei 65Budget revenue line: | Impact of the proposal/initiative 65
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 20272021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Articolul …...Article ………….
ANEXĂ  la FIȘA FINANCIARĂ LEGISLATIVĂANNEX to the LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT
Titlul propunerii/inițiativeiName of the proposal/initiative:
Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind o piață unică pentru serviciile digitaleRegulation of the European Parliament and of the Council on A Single Market For Digital Services
(1)NUMĂRUL și COSTURILE aferente RESURSELOR UMANE CONSIDERATE NECESARE(1)NUMBER and COST of HUMAN RESOURCES CONSIDERED NECESSARY
(2)COSTURI aferente ALTOR CHELTUIELI ADMINISTRATIVE(2)COST of OTHER ADMINISTRATIVE EXPENDITURE
(3)METODE de CALCUL UTILIZATE pentru ESTIMAREA COSTURILOR(3)METHODS of CALCULATION USED for ESTIMATING COSTS
(a)Resurse umane(a)Human resources
(b)Alte cheltuieli administrative(b)Other administrative expenditure
(1)Costurile aferente resurselor umane considerate necesare(1)Cost of human resources considered necessary
Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de resurse umane.The proposal/initiative does not require the use of human resources
☑    Propunerea/inițiativa implică utilizarea de resurse umane, conform explicațiilor de mai jos:☑    The proposal/initiative requires the use of human resources, as explained below:
milioane EUR (cu trei zecimale)EUR million (to three decimal places)
RUBRICA 7 | din cadrul financiar multianual | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTALHEADING 7 | of the multiannual financial framework | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL
ENI | Credite | ENI | Credite | ENI | Credite | ENI | Credite | ENI | Credite | ENI | Credite | ENI | Credite | ENI | CrediteFTE | Appropriations | FTE | Appropriations | FTE | Appropriations | FTE | Appropriations | FTE | Appropriations | FTE | Appropriations | FTE | Appropriations | FTE | Appropriations
• Posturi din schema de personal (funcționari și agenți temporari)• Establishment plan posts (officials and temporary staff)
La sediu și în reprezentanțele Comisiei | AD |   |   |   |   | 5 | 0,60  | 16 | 2,4 | 27 | 4,05 | 27 | 4,05 | 27   | 4,05 |   |  Headquarters and Commission’s Representation Offices | AD |   |   |   |   | 5 | 0,60  | 16 | 2,4 | 27 | 4,05 | 27 | 4,05 | 27   | 4,05 |   |  
AST |   |   |   |   |  1 |  0,15 | 3 |  0,45 | 5 |  0,75 | 5 | 0,75 |  5 | 0,75 |   |  AST |   |   |   |   |  1 |  0,15 | 3 |  0,45 | 5 |  0,75 | 5 | 0,75 |  5 | 0,75 |   |  
în delegațiile Uniunii | AD |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  in Union Delegations | AD |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
AST |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  AST |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
• Personal extern 66• External staff 66
Pachet global | AC |   |   |   |   |   |   | 7 | 0,56 |  7 |  0,56 |  7 |  0,56 |  7 |  0,56 |   |  Global envelope | AC |   |   |   |   |   |   | 7 | 0,56 |  7 |  0,56 |  7 |  0,56 |  7 |  0,56 |   |  
END |   |   |   |   |   |   | 4 |  0,34 | 11 |  0,935 |  11 | 0,935 |  11 |  0,935 |   |  END |   |   |   |   |   |   | 4 |  0,34 | 11 |  0,935 |  11 | 0,935 |  11 |  0,935 |   |  
INT |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  INT |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
Alte linii bugetare (a se preciza) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  Other budget lines (specify) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
Subtotal RUBRICA 7 | din cadrul financiar multianual |   |   |   |   |   | 6  | 0,75  | 30 | 3,75 | 50 | 6,295 | 50 | 6,295 | 50 | 6,295 |   |  Subtotal – HEADING 7 | of the multiannual financial framework |   |   |   |   |   | 6  | 0,75  | 30 | 3,75 | 50 | 6,295 | 50 | 6,295 | 50 | 6,295 |   |  
(2)Costuri aferente altor cheltuieli administrative(2)Cost of other administrative expenditure
Propunerea/inițiativa nu necesită utilizarea de credite administrativeThe proposal/initiative does not require the use of administrative appropriations
☑    Propunerea/inițiativa necesită utilizarea de credite administrative, conform explicațiilor de mai jos:☑    The proposal/initiative requires the use of administrative appropriations, as explained below:
milioane EUR (cu trei zecimale)EUR million (to three decimal places)
RUBRICA 7 | din cadrul financiar multianual | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TotalHEADING 7 | of the multiannual financial framework | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total
La sediu: |   |   |   |   |   |   |   |  At headquarters: |   |   |   |   |   |   |   |  
Cheltuieli pentru delegații și reprezentare |   |   |   | 0,05  | 0,075 | 0,1 | 0,125  | 0,35 Mission and representation expenses |   |   |   | 0.05  | 0.075 | 0.1 | 0.125  | 0.35 
Cheltuieli aferente conferințelor și reuniunilor |   |   | 0,1  | 0,14  | 0,14 | 0,14 |  0,14 |  0,66Conference and meeting costs |   |   | 0.1  | 0.14  | 0.14 | 0.14 |  0.14 |  0.66
Costuri operaționale în raport cu realizările (a se vedea metodele de calcul) |   |   | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,28Operational costs related to outputs (see methods of calculation) |   |   | 0.04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,28
Alte linii bugetare (a se preciza, dacă este cazul) |   |   |   |   |   |   |   |  Other budget lines (specify where necessary) |   |   |   |   |   |   |   |  
În delegațiile Uniunii |   |   |   |   |   |   |   |  In Union delegations |   |   |   |   |   |   |   |  
Cheltuieli pentru delegații, conferințe și reprezentare |   |   |   |   |   |   |   |  Missions, conferences and representation expenses |   |   |   |   |   |   |   |  
Perfecționare profesională |   |   |   |   |   |   |   |  Further training of staff |   |   |   |   |   |   |   |  
Cheltuieli de achiziționare și de închiriere și cheltuieli aferente |   |   |   |   |   |   |   |  Acquisition, renting and related expenditure |   |   |   |   |   |   |   |  
Echipamente, mobilier, materiale și servicii |   |   |   |   |   |   |   |  Equipment, furniture, supplies and services |   |   |   |   |   |   |   |  
Subtotal RUBRICA 7 | din cadrul financiar multianual |   |   | 0,140 | 0,250 | 0,275 | 0,300 | 0,325 | 1,290Subtotal HEADING 7 | of the multiannual financial framework |   |   | 0.140 | 0,250 | 0,275 | 0,300 | 0,325 | 1,290
milioane EUR (cu trei zecimale)EUR million (to three decimal places)
În afara RUBRICII 7  | din cadrul financiar multianual | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TotalOutside HEADING 7  | of the multiannual financial framework | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total
Cheltuieli cu asistența tehnică și administrativă (nu includ cheltuielile cu personalul extern) din creditele operaționale (fostele linii „BA”) |   |   |   |   |   |   |   |  Expenditure on technical and administrative assistance (not including external staff) from operational appropriations (former 'BA' lines) |   |   |   |   |   |   |   |  
- la sediu |   |   |   |   |   |   |   |  - at Headquarters |   |   |   |   |   |   |   |  
- în delegațiile Uniunii |   |   |   |   |   |   |   |  - in Union delegations |   |   |   |   |   |   |   |  
Alte cheltuieli de gestiune pentru cercetare |   |   |   |   |   |   |   |  Other management expenditure for research |   |   |   |   |   |   |   |  
Alte linii bugetare (a se preciza, dacă este cazul) |   |   |   |   |   |   |  Other budget lines (specify where necessary) |   |   |   |   |   |   |  
Activități de comunicare/consultare |   |   | 0,025 | 0,230 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,915Communication/consultation activities |   |   | 0,025 | 0,230 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,915
Subtotal – în afara RUBRICII 7 | din cadrul financiar multianual |   |  Sub-total – Outside HEADING 7 | of the multiannual financial framework |   |  
TOTAL | RUBRICA 7 și în afara RUBRICII 7  din cadrul financiar multianual | 0,165 | 0,480 | 0,495 | 0,520 | 0,545 | 2,205TOTAL | HEADING 7 and Outside HEADING 7 of the multiannual financial framework | 0,165 | 0,480 | 0,495 | 0,520 | 0,545 | 2,205
Necesarul de credite pentru resursele umane și pentru alte cheltuieli cu caracter administrativ va fi acoperit de creditele direcției generale (DG) respective care sunt deja alocate pentru gestionarea acțiunii și/sau au fost redistribuite intern în cadrul DG-ului respectiv, completate, după caz, cu resurse suplimentare care ar putea fi alocate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii anuale de alocare și ținând seama de constrângerile bugetare.The appropriations required for human resources and other expenditure of an administrative nature will be met by appropriations from the DG that are already assigned to management of the action and/or have been redeployed within the DG, together if necessary with any additional allocation which may be granted to the managing DG under the annual allocation procedure and in the light of budgetary constraints.
(3)Metodele de calcul utilizate pentru estimarea costurilor(3)Methods of calculation used to estimate costs
(a) Resurse umane(a) Human resources
Această parte stabilește metoda de calcul utilizată pentru estimarea resurselor umane considerate necesare [ipoteze referitoare la volumul de muncă, inclusiv cu privire la anumite posturi (profiluri profesionale din sistemul Sysper2), categoriile de personal și costurile medii aferente]This part sets out the method of calculation used to estimate the human resources considered necessary (workload assumptions, including specific jobs (Sysper 2 work profiles), staff categories and the corresponding average costs)
RUBRICA 7 din cadrul financiar multianualHEADING 7 of the multiannual financial framework
N.B.: Costurile medii pentru fiecare categorie de personal de la sediul central sunt disponibile pe BudgWeb: | https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspxNB: The average costs for each category of staff at Headquarters are available on BudgWeb: | https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspx
• Funcționari și personal temporar | Presupunând că adoptarea și aplicarea vor avea loc în cursul anului 2023, Comisia va trebui să redistribuie treptat, la nivel intern, resursele necesare pentru a asigura îndeplinirea noilor sale sarcini până la data aplicării regulamentului, inclusiv adoptarea actelor de punere în aplicare și a actelor delegate impuse de regulament. Comisia va trebui, de asemenea, să instituie un grup operativ însărcinat să supervizeze aplicarea regulamentului pentru platformele foarte mari și să sprijine activitățile comitetului. | Organigrama va trebui să prevadă 15 ENI (13 AD + 2 AST) pentru a asigura îndeplinirea atribuțiilor suplimentare ale Comisiei legate de Actul legislativ privind serviciile digitale (soluționarea litigiilor, supravegherea directă, actele de punere în aplicare). | În plus, în cadrul Comisiei va trebui să se redistribuie la nivel intern un total de 35 de ENI (14 AD/AT, 3 AST, 7 AC și 11 END) pentru a furniza sprijin comitetului, ținând seama că este posibil să fie nevoie să se asigure monitorizarea activă a unui număr de aproximativ 20-25 de platforme online foarte mari (inclusiv examinarea tuturor documentelor normative) și p implicare în mecanismul de asigurare a coerenței/mecanismul bilateral (dacă se ia ca referință Sistemul de informare al pieței interne, ar urma să se înregistreze aproximativ 10 notificări pe an în temeiul articolului 3 din DCE și nu este exclus ca noile obligații prevăzute de Actul legislativ privind serviciile digitale în ceea ce privește toate serviciile societății informaționale aflate în activitate în UE să aibă ca rezultat un număr similar, dacă nu și mai mare, de notificări). | Întrucât inițiativa are caracter orizontal și intersectează diferite domenii de competență ale Comisiei, cum ar fi cele legate de piața internă, de serviciile digitale, de protecția consumatorilor și de protecția libertăților fundamentale online, se preconizează să se pună în comun resurse de la toate direcțiile generale ale Comisiei, sub rezerva acordului DG HR și a direcțiilor generale vizate, urmând să se desfășoare discuții în această direcție.• Officials and temporary staff | Assuming adoption and application during 2023 the Commission will have to gradually redeploy internally the resources needed to ensure the fulfilment of its new tasks by the date of application of the Regulation, including the adoption of the implementing and delegated acts mandated by the Regulation.The Commission will have also to set a task force entrusted with the supervision on the application of the Regulation for very large platforms and the support to the Board’s activities. | The organigram will need to provide for 15 FTE (13 AD + 2 AST) to carry on the additional COM functions related to the DSA (dispute settlement, direct supervision, implementing acts). | In addition, a total work force of 35 FTE (14 AD/TA, 3 AST, 7 CA and 11 END) will need to be internally redeployed in the Commission to provide the support to the Board, taking into account that it would require an active monitoring of approx 20/25 Very Large Platform (including screeing of all the regulatory documents) and involvement in the consistency/bilateral mechanism (as a reference in IMI approx 10 notifications per year pursuant to Article 3 ECD were filed, and it is not excluded a similar, if not higher, amount of notifications could involve the new obligations of the DSA as regards all ISS operating in EU). | As the initiative is of horizontal nature and cross-cuts various competence domains of the Commission, such as those related to internal market, digital services, consumer protection, protection of fundamental freedoms on-line, the plan is to pull together resources from all Commission DGs, subject to agreement of HR and concerned DGs, to be discussed.
• Personal extern• External staff
În afara RUBRICII 7 din cadrul financiar multianualOutside HEADING 7 of the multiannual financial framework
• Numai posturile finanțate din bugetul de cercetare • Only posts financed from the research budget 
• Personal extern• External staff
(b)Alte cheltuieli administrative(b)Other administrative expenditure
A se prezenta în detaliu metoda de calcul utilizată pentru fiecare linie bugetarăGive details of the method of calculation used for each budget line
și în special ipotezele pe care se bazează (de exemplu, numărul de reuniuni pe an, costurile medii etc.)and in particular the underlying assumptions (e.g. number of meetings per year, average costs, etc.)
RUBRICA 7 din cadrul financiar multianualHEADING 7 of the multiannual financial framework
Cheltuieli pentru delegații și reprezentare | ·Pentru investigațiile la fața locului care vizează platformele online foarte mari: nu se prevăd inspecții de acest tip pentru primul an (2023), dar se estimează că aceste misiuni vor fi din ce în ce mai necesare după intrarea în vigoare: estimate la 15 în 2025, 20 în 2026 și 25 în 2027, pe măsură ce se vor intensifica activitățile de asigurare a respectării normelor. Costul mediu pe investigație este estimat la 0,005 milioane EUR, presupunând că la investigații participă cel mult 2 angajați la fața locului, iar durata unei investigații este de 5 zile | Cheltuieli aferente conferințelor și reuniunilor | ·Reuniuni lunare ale comitetului sprijinite de Comisie, costul estimat fiind de 0,01 milioane EUR pe reuniune. Se prevede că în 2023 vor avea loc numai 8 reuniuni | ·Alte reuniuni ale experților: estimări prudente conform cărora vor fi organizate până la 4 reuniuni ale experților pe an pentru colectarea de contribuții și consiliere cu privire la aspectele tehnice, juridice și societale din partea unor experți de renume | Costuri operaționale în raport cu realizările | ·Pregătirea și transmiterea avizului comitetului: s-a estimat că ar fi necesar și fezabil să se emită un astfel de aviz după fiecare reuniune a comitetului. S-a estimat că un aviz din două ar presupune un sprijin tehnic ad-hoc de 0,1 milioane EUR.Missions and representation expenses | ·For on-site investigations of very large online platforms: no such inspections estimated for the first year (2023), but estimate for such missions to be increasingly necessary after the entry into force: estimated 15 in 2025, 20 in 2026 and 25 in 2027, as the enforcement activities intensify. Average cost per investigation estimated at 0.005 mil. EUR, assuming involvement of up to 2 staff on site and a duration of an investigation of 5 days | Conference and meeting costs | ·Monthly Board meetings supported by the Commission, with an estimate of 0.01mil EUR per meeting. Only 8 meetings estilated to take place in 2023 | ·Other expert meetings: conservative estimates that up to 4 expert meeting per annum would be organised for gathering inputs and advise on technical, legal and societal concerns from leading experts | Operational costs related to outputs | ·Preparation and delivery of opinion of the Board: estimated that one such opinion per meeting of the Board would be necessary and feasible. Estimated that one out of two opinions would entail a 0.1mil EUR ad hoc technical study support.
În afara RUBRICII 7 din cadrul financiar multianual (cheltuieli de sprijin și operaționale)Outside HEADING 7 of the multiannual financial framework (support and operational expenditure)
Cheltuieli de sprijin | ·Comisia și comitetul vor trebui să desfășoare consultări ample cu privire la majoritatea rezultatelor principale preconizate. Costul mediu pe consultare este estimat la 0,005 milioane EUR, reprezentând consultări specifice și reuniuni fizice, presupunând că majoritatea consultărilor se vor desfășura online. Consultările se axează pe: cadrele de evaluare a riscurilor (2 în 2024 și, respectiv, 2025 și una în 2026), proiectele de orientări (2 pe an în perioada 2023-2025, număr care se preconizează că va crește la 3 pe an ulterior), consultările premergătoare adoptării actelor de punere în aplicare și a actelor delegate (3 în 2023 și 2 în 2024). | ·Se estimează că va fi necesar un buget de sprijin pentru activitățile de comunicare continue, care va sprijini implicarea părților interesate în toate etapele consultărilor, de 0,2 milioane EUR pe an, începând din 2024. | Cheltuieli operaționale | Studii și consultări | În cadrul activităților sale de sprijin pentru comitet și pentru propriile sarcini directe de executare, Comisia va trebui să fie în măsură să efectueze o analiză aprofundată a sistemelor algoritmice, de gestionare a datelor și de inteligență artificială pe care se bazează serviciile platformelor foarte mari (aproximativ 20-25 în întreaga UE). În acest scop va fi necesar să se apeleze la o expertiză foarte specializată, prin studii ad-hoc și/sau consultanți care să colaboreze la analiză, în special: | ·Solicitările de acces la date pentru evaluarea riscurilor: cheltuieli legate de prelucrarea datelor și de asistența tehnică externă, cu o estimare medie de 0,025 milioane EUR pe cerere. Se prevede că volumul de solicitări va crește și se va stabiliza la aproximativ 2 solicitări pe an pentru fiecare furnizor de servicii foarte mare supravegheat (pentru un număr estimat de 20 furnizori de servicii) – adică 40 de solicitări de acest tip pe an începând din 2026, 5 în 2023 și 20 în 2025 | ·Vor fi necesare cheltuieli cu studiile și experții în analiza datelor pentru stabilirea cadrului metodologic și a bazei de cunoștințe necesare pentru identificarea riscurilor și consolidarea capacităților autorităților publice de aplicare a legii de a proteja cetățenii și întreprinderile europene în cazul nerespectării regulamentului, precum și a standardelor și metodologiilor de corectare a acestor încălcări. Se consideră că studiile vor trebui să asigure în mod regulat metodologii și cadre solide pentru auditarea unei serii întregi de sisteme algoritmice aflate în evoluție, pentru evaluarea riscurilor, precum și pentru analiza riscurilor celor mai semnificative, astfel cum rezultă din prezentarea generală a sectorului (care nu este strict legată de platforme individuale/acțiuni de asigurare a respectării legislației, ci implică și sisteme care au capacitatea de a modela piețe specifice și/sau diseminarea informațiilor în rândul utilizatorilor din Uniune). Estimările prevăd un regim de până la 22 de studii de evaluare a riscurilor, studii tehnice și de fezabilitate cu o complexitate care variază de la un nivel scăzut (50k) la nivelul de cadru (1 milion EUR). Angajamentele aferente acestor studii ar urma să fie plătite după finalizarea studiilor, plata urmând astfel să aibă loc, în general, în exercițiul financiar care urmează semnării contractului. | ·În ceea ce privește inspecțiile tehnice individuale și auditurile din domeniul reglementărilor ale sistemelor algoritmice și de inteligență artificială ale furnizorilor foarte mari: se preconizează o complexitate ridicată (inspectarea a aproximativ 8 sisteme algoritmice) sau o complexitate medie (inspectarea a aproximativ 5 sisteme algoritmice). Costurile estimate se ridică la 0,5 milioane EUR pentru o complexitate ridicată și la 0,3 milioane EUR pentru un audit cu complexitate redusă, cu un cost mediu de 0,075 milioane EUR pentru inspecția unui sistem tehnic (astfel cum a fost estimat pentru auditurile tehnice externe în SMART 2018/0037) și cu resurse suplimentare necesare pentru analiza globală. Costurile acoperă recurgerea la cercetători științifici din domeniul datelor în calitate de contractanți externi și achiziționarea de sprijin extern. Se preconizează că în 2023 nu se va efectua nicio inspecție de acest tip, dar că în 2025 capacitatea și necesarul vor crește la 16 (3 inspecții de complexitate ridicată și 13 inspecții de complexitate medie). Inspecțiile ar urma să fie finalizate într-o perioadă mai scurtă de timp decât studiile și să fie plătite, în medie, în cursul aceluiași exercițiu ca cel al angajamentelor. | Sisteme de informare și de gestiune (IT) | ·O componentă esențială care sprijină aplicarea regulamentului este o platformă digitală menită să faciliteze schimburile de informații între statele membre, comitet și Comisie, precum și să asigure funcționalitățile și interoperabilitatea cu alte funcții prevăzute în regulament. Costurile de dezvoltare sunt estimate la 4,5 milioane EUR pe o perioadă de 4 ani (2 milioane EUR în 2023 pentru înființare, 1 milion EUR în 2024 și 2025 pentru finalizarea dezvoltării și asigurarea interoperabilității și 0,03 milioane pentru actualizare și interoperabilitate). Costurile de mentenanță și asistență pentru utilizatori sunt estimate, de asemenea, la 0,001 milioane EUR în primii doi ani, bugetul urmând să se stabilizeze relativ la 0,002 milioane EUR pe an. Se estimează că plățile pentru actualizări și evoluții ulterioare vor fi vărsate în cursul exercițiului financiar ulterior implementării/furnizării platformei. | Având în vedere cele de mai sus, cheltuielile operaționale din afara rubricii 7 ar fi relevante pentru următoarele programe ale Comisiei | - Programul Europa digitală: în ceea ce privește activitățile legate de studii generale și analiza datelor menite să consolideze capacitatea autorităților publice de aplicare a legii de a analiza, a identifica și a aborda riscurile legate de disfuncționalitățile sistemice ale platformelor foarte mari într-un cadru comun la scara întregii Uniuni, precum și de a transmite solicitări de acces la date și de a gestiona aceste solicitări și a crea platforma informatică necesară pentru schimbul de informații care va permite schimbul de informații între autoritățile competente și Comisie și interoperabilitatea bazelor de date și a funcționalităților prevăzute în regulament, cu următoarele cheltuieli preconizate (mil. EUR) | 2023            2024            2025            2026            2027                                 | 4,526            6,076            9,802            9,802            9,802 | - Programul privind piața unică: în ceea ce privește activitățile de execuție specifice care urmează să fie desfășurate cu privire la platformele foarte mari, cum ar fi inspecțiile tehnice și auditurile individuale, precum și consultarea publică aferentă] | 2023            2024            2025            2026            2027 | 0,025            2,830            5,620            5,620         5,620 | Apendice: imagine de ansamblu detaliată asupra cheltuielilor operaționale și administrativeSupport expenditure | ·The Commission and the Board will need to consult widely on most of the core deliverables issued. An average cost per consultation is estimated at 0.005mil EUR, accounting for targeted consultations and physical meetings, and expecting that most consultations will be conducted online. Consultations focus on: risk assessment frameworks (2 in 2024 and 2025 respectively, and one in 2026), draft guidelines (2 per annum in 2023 to 2025, expected to increase to 3 per annum thereafter), consultations preceding the adoption of implementing and delegated acts (3 in 2023 and 2 in 2024). | ·A continuous communication support budget, supporting the stakeholder engagement around all the consultation steps, is foreseen with a 0.2 mil EUR per annum estimate, starting in 2024. | Operational expenditure | Studies and consultations | The Commission, in its support activities to the Board and for its own direct enforcement tasks, will need to be able to carry on in-depth analysis of algorithmic, data management and artificial intelligence systems underpinning the services of very large platforms (approx 20/25 across EU). This will require recourse to very specialised expertise through ad hoc studies and/or consultant supporting the analysis, and in particular: | ·Data access requests for risk assessment: expenditure related to data processing and external technical support, with an average estimate of 0.025mil EUR per request. Volumes of requests expected to increase and stabilise at around 2 requests per year for each very large service provider supervised (for an expected number of 20 service providers) – i.e. 40 such requests per annum starting in 2026, with 5 in 2023 and 20 in 2025 | ·Expenditure for studies and data analyst experts will be necessary for establishing the methodological framework and knowledge base necessary to identify risks and build-up the capabilities of public enforcer to protect European citizens and businesses from failures to comply with the Regulation, as well as standards and methodologies to remedy them. It is considered that studies will need to regularly ensure robust methodologies and frameworks for auditing of a range of evolving algorithmic systems, risk assessment, as well as analysis of the most prominent risks, as resulting from overview of the sector (not strictly related to individual platforms/enforcement actions, but also involving systems with the capacity to shape specific markets and/or information dissemination across users in the Union). It is estimated a regime to perform up to 22 risk assessment, technical and feasibility studies with complexity ranging from low (50k) to framework (1mil€). Commitments for these studies are supposed to be paid off upon completion of the studies, hence on average the financial year following signature of the contract | ·With regard to individual Technical inspections and regulatory audits over very large providers’ systems algorithmic and artificial intelligence systems: expected to be high complexity (inspection of around 8 algorithmic systems) or medium complexity (inspection of around 5 algorithmic systems). Cost estimates amount to 0.5 mil EUR for a high complexity and 0.3mil EUR for a low complexity audit, with an average cost of 0.075 mil EUR for the inspection of one technical system (as estimated for external technical audits in SMART 2018/0037) and additional resources necessary for the overall analysis. Costs cover the use of data scientists external contractors and procurement of external support. It is expected that no such inspection will be conducted in 2023, but that the capacity and need will escalate to 16 (3 high complexity and 13 medium complexity) inspections in 2025. Inspections are supposed to be completed within a shorter period of time than studies and paid on average the same year of commitments. | Information and management systems (IT) | ·A core component supporting the application of the Regulation is a digital platform facilitating exchanges of information between Member States, the Board and the Commission, as well as ensuring functionalities and interoperability with other functions provided for in the Regulation. Development costs are estimates at 4.5 mil EUR over 4 years (2 mil in 2023 for its set-up, 1 mil in 2024 and 2025 for its full development and interoperability and 0.03 onwards to keep it up-to-date and interoperable. Maintenance and user assistance costs are also estimates at 0.001mil EUR in the first two years, and a more stable budget of 0.002mil EUR per annum thereafter. Payments for further updates and developments are estimated on the financial year following the implementation/delivery of the platform. | In view of the above, the operational expenditure outside Heading 7 would be relevant for the following programmes of the Commission | - Digital Europe Programme: with regards to activities related to general studies and data analysis aiming at increasing capability of public enforcers in analysing, identifying and addressing risks related to systemic failures of Very Large Platforms within a common framework across the Union, as well as to perform data access requests and management and build and set up the necessary IT information sharing platform that will allow the exchange of information among competent authorities and the Commission and interoperability of databases and functionalities foreseen in the Regulation, with the following envisaged expenditure (mil€) | 2023            2024            2025            2026            2027                                 | 4,526            6,076            9,802            9,802            9,802 | - Single Market Programme: with regard to the specific enforcement activities to be carried out with regard to Very Large Platforms, such as individual technical inspections and auditing, as well as related public consultation] | 2023            2024            2025            2026            2027 | 0,025            2,830            5,620            5,620         5,620 | Appendix: detailed overview of operational and administraive expenses
Apendice: imagine de ansamblu detaliată asupra cheltuielilor operaționale și din domeniul resurselor umaneAppendix: detailed overview of operational and HR expenses
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total
  | cantitate | cost pe unitate | total | cantitate | cost pe unitate | total | cantitate | cost pe unitate | total | cantitate | cost pe unitate | total | cantitate | cost pe unitate | total |    | quantity | cost per unit | total | quantity | cost per unit | total | quantity | cost per unit | total | quantity | cost per unit | total | quantity | cost per unit | total |  
Cheltuieli pentru delegații și reprezentare | Cheltuieli pentru delegații și reprezentare (pentru inspecții) |   |   | 0 | 10 | 0,005 | 0,05 | 15 | 0,005 | 0,075 | 20 | 0,005 | 0,1 | 25 | 0,005 | 0,125 |  Mission and representation expenses | Mission and representation expenses (for inspections) |   |   | 0 | 10 | 0,005 | 0,05 | 15 | 0,005 | 0,075 | 20 | 0,005 | 0,1 | 25 | 0,005 | 0,125 |  
  | SUBTOTAL |   |   | 0 |   |   | 0,05 |   |   | 0,075 |   |   | 0,1 |   |   | 0,125 | 0,35  | SUBTOTAL |   |   | 0 |   |   | 0,05 |   |   | 0,075 |   |   | 0,1 |   |   | 0,125 | 0,35
Cheltuieli aferente conferințelor și reuniunilor | Reuniuni ale comitetului | 8 | 0,01 | 0,08 | 12 | 0,01 | 0,12 | 12 | 0,01 | 0,12 | 12 | 0,01 | 0,12 | 12 | 0,01 | 0,12 |  Conference and meeting costs | Board meetings | 8 | 0,01 | 0,08 | 12 | 0,01 | 0,12 | 12 | 0,01 | 0,12 | 12 | 0,01 | 0,12 | 12 | 0,01 | 0,12 |  
  | Alte reuniuni ale experților | 4 | 0,005 | 0,02 | 4 | 0,005 | 0,02 | 4 | 0,005 | 0,02 | 4 | 0,005 | 0,02 | 4 | 0,005 | 0,02 |    | Other expert meetings | 4 | 0,005 | 0,02 | 4 | 0,005 | 0,02 | 4 | 0,005 | 0,02 | 4 | 0,005 | 0,02 | 4 | 0,005 | 0,02 |  
  | SUBTOTAL |   |   | 0,1 |   |   | 0,14 |   |   | 0,14 |   |   | 0,14 |   |   | 0,14 | 0,66  | SUBTOTAL |   |   | 0,1 |   |   | 0,14 |   |   | 0,14 |   |   | 0,14 |   |   | 0,14 | 0,66
Costuri operaționale în raport cu realizările | Avize | 8 | 0,005 | 0,04 | 12 | 0,005 | 0,06 | 12 | 0,005 | 0,06 | 12 | 0,005 | 0,06 | 12 | 0,005 | 0,06 |  Operational costs related to outputs | Opinions | 8 | 0,005 | 0,04 | 12 | 0,005 | 0,06 | 12 | 0,005 | 0,06 | 12 | 0,005 | 0,06 | 12 | 0,005 | 0,06 |  
  | SUBTOTAL |   |   | 0,04 |   |   | 0,06 |   |   | 0,06 |   |   | 0,06 |   |   | 0,06 | 0,28  | SUBTOTAL |   |   | 0,04 |   |   | 0,06 |   |   | 0,06 |   |   | 0,06 |   |   | 0,06 | 0,28
Studii și consultări | Studii-cadru de evaluare a riscurilor | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |  Studies and consultations | Risk assessment framework studies | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |  
  | Studii tehnice și cadre de audit algoritmic | 3 | 0,3 | 0,9 | 6 | 0,3 | 1,8 | 12 | 0,3 | 3,6 | 12 | 0,3 | 3,6 | 12 | 0,3 | 3,6 |    | Technical studies and algorithmic auditing frameworks | 3 | 0,3 | 0,9 | 6 | 0,3 | 1,8 | 12 | 0,3 | 3,6 | 12 | 0,3 | 3,6 | 12 | 0,3 | 3,6 |  
  | Studii de fezabilitate pentru standarde tehnice | 2 | 0,05 | 0,1 | 2 | 0,05 | 0,1 | 2 | 0,05 | 0,1 | 2 | 0,05 | 0,1 | 2 | 0,05 | 0,1 |    | Feasibility studies for technical standards | 2 | 0,05 | 0,1 | 2 | 0,05 | 0,1 | 2 | 0,05 | 0,1 | 2 | 0,05 | 0,1 | 2 | 0,05 | 0,1 |  
  | Solicitări de acces la date și prelucrarea datelor pentru evaluările riscurilor | 5 | 0,025 | 0,125 | 15 | 0,025 | 0,375 | 20 | 0,025 | 0,5 | 40 | 0,025 | 1 | 40 | 0,025 | 1 |    | Data access requests and data processing for risk assessments | 5 | 0,025 | 0,125 | 15 | 0,025 | 0,375 | 20 | 0,025 | 0,5 | 40 | 0,025 | 1 | 40 | 0,025 | 1 |  
  | Studiu anual privind riscurile semnificative | 1 | 0,4 | 0,4 | 2 | 0,4 | 0,8 | 4 | 0,4 | 1,6 | 4 | 0,4 | 1,6 | 4 | 0,4 | 1,6 |    | Yearly study on prominent risks | 1 | 0,4 | 0,4 | 2 | 0,4 | 0,8 | 4 | 0,4 | 1,6 | 4 | 0,4 | 1,6 | 4 | 0,4 | 1,6 |  
  | Inspecții și audituri tehnice (complexitate ridicată) |   | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 3 | 0,5 | 1,5 | 3 | 0,5 | 1,5 | 3 | 0,5 | 1,5 |    | Technical inspections and audits(high complexity) |   | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 3 | 0,5 | 1,5 | 3 | 0,5 | 1,5 | 3 | 0,5 | 1,5 |  
  | Inspecții și audituri tehnice (complexitate medie) |   | 0,3 | 0 | 7 | 0,3 | 2,1 | 13 | 0,3 | 3,9 | 13 | 0,3 | 3,9 | 13 | 0,3 | 3,9 |    | Technical inspections and audits(medium complexity) |   | 0,3 | 0 | 7 | 0,3 | 2,1 | 13 | 0,3 | 3,9 | 13 | 0,3 | 3,9 | 13 | 0,3 | 3,9 |  
  | Consultări privind orientările | 2 | 0,005 | 0,01 | 2 | 0,005 | 0,01 | 2 | 0,005 | 0,01 | 3 | 0,005 | 0,015 | 3 | 0,005 | 0,015 |    | Consultations on guidance | 2 | 0,005 | 0,01 | 2 | 0,005 | 0,01 | 2 | 0,005 | 0,01 | 3 | 0,005 | 0,015 | 3 | 0,005 | 0,015 |  
  | Consultări privind cadrele de evaluare a riscurilor |   | 0,005 | 0 | 2 | 0,005 | 0,01 | 2 | 0,005 | 0,01 | 1 | 0,005 | 0,005 | 1 | 0,005 | 0,005 |    | Consultations on risk assessment frameworks |   | 0,005 | 0 | 2 | 0,005 | 0,01 | 2 | 0,005 | 0,01 | 1 | 0,005 | 0,005 | 1 | 0,005 | 0,005 |  
  | Consultări privind actele de punere în aplicare și delegate | 3 | 0,005 | 0,015 | 2 | 0,005 | 0,01 |   | 0,005 | 0 |   | 0,005 | 0 |   | 0,005 | 0 |    | Consultaions on implementing and delegatning acts | 3 | 0,005 | 0,015 | 2 | 0,005 | 0,01 |   | 0,005 | 0 |   | 0,005 | 0 |   | 0,005 | 0 |  
  | Comunicare și sprijin pentru implicarea părților interesate |   | 0,2 | 0 | 1 | 0,2 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 |    | Communication and stakeholder engagement support |   | 0,2 | 0 | 1 | 0,2 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 |  
  | SUBTOTAL |   |   | 2,55 |   |   | 7,905 |   |   | 14,42 |   |   | 14,92 |   |   | 14,92 | 54,715  | SUBTOTAL |   |   | 2,55 |   |   | 7,905 |   |   | 14,42 |   |   | 14,92 |   |   | 14,92 | 54,715
Sisteme de gestiune și informare | Dezvoltarea de platforme digitale de schimb de informații | 1 | 2 | 2 |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   | 0,5 | 0,5 |   | 0,5 | 0,5 |  Information and management systems | Development of digital clearinghouse platforms | 1 | 2 | 2 |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   | 0,5 | 0,5 |   | 0,5 | 0,5 |  
  | Întreținere |   | 0,001 | 0,001 |   | 0,001 | 0,001 |   | 0,002 | 0,002 |   | 0,002 | 0,002 |   | 0,002 | 0,002 |    | Maintenance |   | 0,001 | 0,001 |   | 0,001 | 0,001 |   | 0,002 | 0,002 |   | 0,002 | 0,002 |   | 0,002 | 0,002 |  
  | SUBTOTAL |   |   | 2,001 |   |   | 1,001 |   |   | 1,002 |   |   | 0,502 |   |   | 0,502 | 5,008  | SUBTOTAL |   |   | 2,001 |   |   | 1,001 |   |   | 1,002 |   |   | 0,502 |   |   | 0,502 | 5,008
SUBTOTAL cheltuieli |   |   |   | 4,691 |   |   | 9,156 |   |   | 15,697 |   |   | 15,722 |   |   | 15,747 | 61,013SUBTOTAL expenditures |   |   |   | 4,691 |   |   | 9,156 |   |   | 15,697 |   |   | 15,722 |   |   | 15,747 | 61,013
Buget pentru resursele umane |   |   | 0,750 |   |   | 3,750 |   |   | 6,295 |   |   | 6,295 |   |   | 6,295 | 23,385HR budget |   |   | 0,750 |   |   | 3,750 |   |   | 6,295 |   |   | 6,295 |   |   | 6,295 | 23,385
TOTAL GENERAL |   |   |   | 5,441 |   |   | 12,906 |   |   | 21,992 |   |   | 22,017 |   |   | 22,042 | 84,398GRAND TOTAL |   |   |   | 5,441 |   |   | 12,906 |   |   | 21,992 |   |   | 22,017 |   |   | 22,042 | 84,398
Necesarul de credite pentru resursele umane și pentru alte cheltuieli cu caracter administrativ va fi acoperit de creditele direcției generale (DG) respective care sunt deja alocate pentru gestionarea acțiunii și/sau au fost redistribuite intern în cadrul DG-ului respectiv, completate, după caz, cu resurse suplimentare care ar putea fi alocate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii anuale de alocare și ținând seama de constrângerile bugetare.The appropriations required for human resources and other expenditure of an administrative nature will be met by appropriations from the DG that are already assigned to management of the action and/or have been redeployed within the DG, together if necessary with any additional allocation which may be granted to the managing DG under the annual allocation procedure and in the light of budgetary constraints.
(1)    Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (Directiva privind comerțul electronic) ( JO L 178, 17.7.2000, p. 1 ).(1)    Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce) ( OJ L 178, 17.7.2000, p. 1 ).
(2)     https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf  (2)     https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf  
(3)    Parlamentul European, Rezoluția referitoare la îmbunătățirea funcționării pieței unice [2020/2018 (INL)].(3)    European Parliament, Resolution on improving the functioning of the Single Market (2020/2018(INL)).
(4)    Parlamentul European, Rezoluția referitoare la adaptarea normelor de drept comercial și civil pentru entitățile comerciale care își desfășoară activitatea online [2020/2019 (INL)].(4)    European Parliament, Resolution on adapting commercial and civil law rules for commercial entities operating online (2020/2019(INL)).
(5)    Parlamentul European, Rezoluția referitoare la Actul legislativ privind serviciile digitale și chestiuni privind drepturile fundamentale [2020/2022 (INI)](5)    European Parliament, Resolution on the Digital Services Act and fundamental rights issues posed (2020/2022(INI))
(6)    Concluziile Consiliului privind conturarea viitorului digital al Europei, 8711/20 din 9 iunie 2020, https://www.consilium.europa.eu/media/44389/st08711-en20.pdf  (6)    Council Conclusions on Shaping Europe’s Digital Future, 8711/20 of 9 June 2020, https://www.consilium.europa.eu/media/44389/st08711-en20.pdf
(7)     https://www.consilium.europa.eu/media/45910/021020-euco-final-conclusions.pdf  (7)     https://www.consilium.europa.eu/media/45910/021020-euco-final-conclusions.pdf  
(8)    De exemplu, Hotărârea din 3 octombrie 2019, Glawischnig-Piesczek (C-18/18).(8)    For instance, Judgment of 3 October 2019, Glawischnig-Piesczek (C-18/18).
(9)    Recomandarea Comisiei din 1.3.2018 privind măsuri de combatere eficace a conținutului ilegal online [C(2018) 1177 final](9)    Commission Recommendation of 1.3.2018 on measures to effectively tackle illegal content online (C(2018) 1177 final)
(10)     https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/product-safety-pledge_en  (10)     https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/product-safety-pledge_en  
(11)     https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-counterfeit-goods-internet_en  (11)     https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-counterfeit-goods-internet_en  
(12)     https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en  (12)     https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en  
(13)    Parlamentul European, ibidem(13)    European Parliament, ibidem
(14)    Conturarea viitorului digital al Europei, disponibil la adresa:     https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8711-2020-INIT/ro/pdf .(14)    Shaping Europe’s digital future, available at: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8711-2020-INIT/en/pdf .
(15)    Van Hoboken J. et al (2018), Hosting Intermediary Services and Illegal Content Online, și Schwemer, S., Mahler, T. & Styri, H. (2020). Legal analysis of the intermediary service providers of non-hosting nature, ICF, Grimaldi, The Liability Regime and Notice-and-Action Procedures, SMART 2016/0039(15)    Van Hoboken J. et al (2018), Hosting Intermediary Services and Illegal Content Online, and Schwemer, S., Mahler, T. & Styri, H. (2020). Legal analysis of the intermediary service providers of non-hosting nature, ICF, Grimaldi, The Liability Regime and Notice-and-Action Procedures, SMART 2016/0039
(16)    Optimity Advisors, SMART 2017/0055 Algorithmic Awareness building — State of the art Report și LNE, Governance and Accountability Mechanism for Algorithmic Systems (în curs de elaborare). SMART 2018/37(16)    Optimity Advisors, SMART 2017/ 0055 Algorithmic Awareness building – State of the art report and LNE, Governance and Accountability Mechanisms for Algorithmic Systems (forthcoming). SMART 2018/37
(17)    Sondajul Eurobarometru TNS. (2018, iulie). Sondajul Eurobarometru Flash 469: Conținutul ilegal online(17)    Eurobarometer TNS. (2018, July). Flash Eurobarometer 469: Illegal content online
(18)    De exemplu, cauza C-108/09, Ker-Optika, ECLI:EU:C:2010:725, cauza C-291/13, Papasavvas, ECLI:EU:C:2014:2209, cauza C-484/14, Tobias McFadden/Sony Music, ECLI:EU:C:2016:689; Cauza C­434/15 Asociación Profesional Élite Taxi, ECLI:EU:C:2017:981 sau cauza C-390/18 Airbnb Ireland UC, ECLI:EU:C:2019:1112.(18)    For example, Case C-108/09, Ker-Optika, ECLI:EU:C:2010:725, Case C-291/13, Papasavvas, ECLI:EU:C:2014:2209, Case C-484/14, Tobias McFadden v. Sony Music, ECLI:EU:C:2016:689; Case C-434/15 Asociación Profesional Élite Taxi, ECLI:EU:C:2017:981 or Case C-390/18 Airbnb Ireland UC, ECLI:EU:C:2019:1112.
(19)    Cauzele C-236/08 - C-238/08, Google France și Google/Vuitton, ECLI:EU:C:2010:159; Cauza C-324/09, eBay, ECLI:EU:C:2011:474; Cauza C-70/10, Scarlet, ECLI:EU:C:2011:771; Cauza C-360/10, Netlog, ECLI:EU:C:2012:85; Cauza C-314/12, eBay, ECLI:EU:C:2014:192; Cauza C-484/14, Tobias McFadden/Sony Music, ECLI:EU:C:2016:689 sau cauza C-18/18, Glawischnig. ECLI:EU:C:2019:821.(19)    Cases C-236/08 to C-238/08, Google France and Google v. Vuitton, ECLI:EU:C:2010:159; Case C‑324/09, eBay, ECLI:EU:C:2011:474; Case C-70/10, Scarlet, ECLI:EU:C:2011:771; Case C-360/10, Netlog, ECLI:EU:C:2012:85; Case C-314/12, UPC Telekabel Wien, EU:C:2014:192; Case C-484/14, Tobias McFadden v. Sony Music, ECLI:EU:C:2016:689 or Case C‑18/18, Glawischnig. ECLI:EU:C:2019:821.
(20)    Actul legislativ privind serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice, disponibilă la adresa: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0272_RO.html . Actul legislativ privind serviciile digitale: adaptarea normelor de drept comercial și civil pentru entitățile comerciale care își desfășoară activitatea online , disponibil la adresa: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0273_RO.html . Actul legislativ privind serviciile digitale și chestiuni privind drepturile fundamentale , disponibil la adresa: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0274_RO.html .(20)    Digital Services Act: Improving the functioning of the Single Market, available at: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0272_EN.html . Digital Services Act: adapting commercial and civil law rules for commercial entities operating online , available at: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0273_EN.html . Digital Services Act and fundamental rights issues posed , available at: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0274_EN.html .
(21)    Linkuri către fișa rezumat și către avizul pozitiv al CCN vor fi incluse după publicarea acestora.(21)    Links to the summary sheet and the positive opinion of the RSB will be included after their publication.
(22)    JO C , , p. .(22)    OJ C , , p. .
(23)    JO C , , p. .(23)    OJ C , , p. .
(24)    JO C, p.(24)    OJ C, p.
(25)    Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (Directiva privind comerțul electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).(25)    Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market ('Directive on electronic commerce') (OJ L 178, 17.7.2000, p. 1).
(26)    Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (JO L 241, 17.9.2015, p. 1).(26)    Directive (EU) 2015/1535 of the European Parliament and of the Council of 9 September 2015 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical regulations and of rules on Information Society services (OJ L 241, 17.9.2015, p. 1).
(27)    Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO L 351, 20.12.2012, p. 1).(27)    Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (OJ L351, 20.12.2012, p.1).
(28)    Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010, p. 1).(28)    Directive 2010/13/EU of the European Parliament and of the Council of 10 March 2010 on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive) (Text with EEA relevance), OJ L 95, 15.4.2010, p. 1 .
(29)    Regulamentul (UE).../... al Parlamentului European și al Consiliului — propunere de regulament privind conținutul cu caracter terorist online(29)    Regulation (EU) …/.. of the European Parliament and of the Council – proposed Terrorist Content Online Regulation
(30)    Regulamentul (UE) 2019/1148 al Parlamentului European și al Consiliului privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 (JO L 186, 11.7.2019, p. 1).(30)    Regulation (EU) 2019/1148 of the European Parliament and of the Council on the marketing and use of explosives precursors, amending Regulation (EC) No 1907/2006 and repealing Regulation (EU) No 98/2013 (OJ L 186, 11.7.2019, p. 1).
(31)    Regulamentul (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online (JO L 186, 11.7.2019, p. 57).(31)    Regulation (EU) 2019/1150 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services (OJ L 186, 11.7.2019, p. 57).
(32)    Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).(32)    Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications), OJ L 201, 31.7.2002, p. 37.
(33)    Regulamentul [.../...] privind derogarea temporară de la anumite dispoziții ale Directivei 2002/58/CE.(33)    Regulation […/…] on temporary derogation from certain provisions of Directive 2002/58/EC.
(34)    Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului („Directiva privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor”)(34)    Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council (‘Unfair Commercial Practices Directive’)
(35)    Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului.(35)    Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council.
(36)    Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii(36)    Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts.
(37)    Directiva (UE) 2019/2161 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivelor 98/6/CE, 2005/29/CE și 2011/83/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor Uniunii în materie de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme(37)    Directive (EU) 2019/2161 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Council Directive 93/13/EEC and Directives 98/6/EC, 2005/29/EC and 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council as regards the better enforcement and modernisation of Union consumer protection rules
(38)    Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).(38)    Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1).
(39)    Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice (reformare), JO L 321, 17.12.2018, p. 36.(39)    Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code (Recast), OJ L 321, 17.12.2018, p. 36
(40)    Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).(40)    Commission Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises (OJ L 124, 20.5.2003, p. 36).
(41)    Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).(41)    Commission Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises (OJ L 124, 20.5.2003, p. 36).
(42)    Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (JO L 165, 18.6.2013, p. 63).(42)    Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on alternative dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (OJ L 165, 18.6.2013, p. 63).
(43)    Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului, JO L 135, 24.5.2016, p. 53.(43)    Regulation (EU) 2016/794 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and replacing and repealing Council Decisions 2009/371/JHA, 2009/934/JHA, 2009/935/JHA, 2009/936/JHA and 2009/968/JHA, OJ L 135, 24.5.2016, p. 53
(44)    Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile și de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului (JO L 335, 17.12.2011, p. 1).(44)    Directive 2011/93/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography, and replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA (OJ L 335, 17.12.2011, p. 1).
(45)     https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=ro  (45)     https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=en  
(46)    Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului.(46)    Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council
(47)    Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului („Directiva privind practicile comerciale neloiale”).(47)    Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council (‘Unfair Commercial Practices Directive’)
(48)    Directiva 98/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind protecția consumatorului prin indicarea prețurilor produselor oferite consumatorilor.(48)    Directive 98/6/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 on consumer protection in the indication of the prices of products offered to consumers
(49)    Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).(49)    Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers (OJ L 55, 28.2.2011, p. 13).
(50)    Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.(50)    Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC
(51)    Regulamentul (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor și de modificare a Directivei 2004/42/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 și (UE) nr. 305/2011 (JO L 169, 25.6.2019, p. 1).(51)    Regulation (EU) 2019/1020 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on market surveillance and compliance of products and amending Directive 2004/42/EC and Regulations (EC) No 765/2008 and (EU) No 305/2011 (OJ L 169, 25.6.2019, p. 1).
(52)    [Trimitere](52)    [Reference]
(53)    ABM: gestiune pe activități; ABB: întocmirea bugetului pe activități.(53)    ABM: activity-based management; ABB: activity-based budgeting.
(54)    Astfel cum se menționează la articolul 58 alineatul (2) litera (a) sau (b) din Regulamentul financiar.(54)    As referred to in Article 58(2)(a) or (b) of the Financial Regulation.
(55)    Explicații detaliate privind modurile de gestiune, precum și trimiterile la Regulamentul financiar sunt disponibile pe site-ul BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html(55)    Details of management modes and references to the Financial Regulation may be found on the BudgWeb site: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(56)    Dif. = credite diferențiate / Nedif. = credite nediferențiate.(56)    Diff. = Differentiated appropriations / Non-diff. = Non-differentiated appropriations.
(57)    AELS: Asociația Europeană a Liberului Schimb.(57)    EFTA: European Free Trade Association.
(58)    Țările candidate și, după caz, țările potențial candidate din Balcanii de Vest.(58)    Candidate countries and, where applicable, potential candidates from the Western Balkans.
(59)(59)
   Toate cifrele din această coloană sunt orientative și sunt furnizate sub rezerva continuării programelor și a disponibilității creditelor   All figures in this column are indicative and subject to the continuation of the programmes and availability of appropriations
(60)    Toate cifrele din această coloană sunt orientative și sunt furnizate sub rezerva continuării programelor și a disponibilității creditelor(60)    All figures in this column are indicative and subject to the continuation of the programmes and the availability of appropriations
(61)    Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli de sprijin pentru punerea în aplicare a programelor și/sau a acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă și cercetare directă.(61)    Technical and/or administrative assistance and expenditure in support of the implementation of EU programmes and/or actions (former ‘BA’ lines), indirect research, direct research.
(62)(62)
   Întrucât inițiativa are caracter orizontal și intersectează diferite domenii de competență ale Comisiei, cum ar fi cele legate de piața internă, de serviciile digitale, de protecția consumatorilor și de protecția libertăților fundamentale online, se preconizează să se pună în comun resurse de la toate direcțiile generale ale Comisiei, sub rezerva acordului DG HR și a direcțiilor generale vizate, urmând să se desfășoare discuții în această direcție.   As the initiative is of horizontal nature and cross-cuts various competence domains of the Commission, such as those related to internal market, digital services, consumer protection, protection of fundamental freedoms on-line, the plan is to pull together resources from all Commission DGs, subject to agreement of HR and concerned DGs, to be discussed.
(63)    AC= agent contractual; AL= agent local; END = expert național detașat; INT = personal pus la dispoziție de agenți de muncă temporară; JPD = tânăr profesionist în delegații.(63)    AC= Contract Staff; AL = Local Staff; END = Seconded National Expert; INT = agency staff; JPD= Junior Professionals in Delegations.
(64)    Subplafonul pentru personal extern acoperit din creditele operaționale (fostele linii „BA”).(64)    Sub-ceiling for external staff covered by operational appropriations (former ‘BA’ lines).
(65)    În ceea ce privește resursele proprii tradiționale (taxe vamale, cotizații pentru zahăr), sumele indicate trebuie să fie sume nete, și anume sumele brute după deducerea unei cote de 20 % pentru costurile de colectare.(65)    As regards traditional own resources (customs duties, sugar levies), the amounts indicated must be net amounts, i.e. gross amounts after deduction of 20 % for collection costs.
(66) Necesarul de resurse umane va fi asigurat din efectivele de personal ale DG-ului în cauză alocate deja pentru gestionarea acțiunii și/sau redistribuite intern în cadrul DG-ului, completate, după caz, cu resurse suplimentare ce ar putea fi acordate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii anuale de alocare și ținând seama de constrângerile bugetare.    AC= agent contractual; AL= agent local; END = expert național detașat; INT = personal pus la dispoziție de agenți de muncă temporară; JPD = tânăr profesionist în delegații.(66) The human resources required will be met by staff from the DG who are already assigned to management of the action and/or have been redeployed within the DG, together if necessary with any additional allocation, which may be granted to the managing DG under the annual allocation procedure and in the light of budgetary constraints.    AC = Contract Staff; AL = Local Staff; END = Seconded National Expert; INT= agency staff; JPD= Junior Professionals in Delegations.