EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_15_012_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
15 Ympäristö, kuluttajat ja terveydensuojelu
Nide 12

  The document is unavailable in your User interface language.

FI

 

15 Ympäristö, kuluttajat ja terveydensuojelu - Nide 12

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1992 L 350 0056
 

31992R3457

 

Komission asetus (ETY) N:o 3457/92, annettu 30 päivänä marraskuuta 1992, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2092/91 kolmansista maista yhteisöön tapahtuvaa tuontia varten säädettyä tarkastustodistusta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

3

 
1992 L 370 0076
 

31992L0109

 

Neuvoston direktiivi 92/109/ETY, annettu 14 päivänä joulukuuta 1992, tiettyjen huumaus- ja psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen käytettävien aineiden valmistamisesta ja saattamisesta markkinoille

7

 
1992 L 378 0021
 

31992R3713

 

Komission asetus (ETY) N:o 3713/92, annettu 22 päivänä joulukuuta 1992, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanoa koskevan määräajan siirtämisestä tietyistä kolmansista maista peräisin olevan tuonnin osalta

13

 
1992 L 383 0017
 

31992R3769

 

Komission asetus (ETY) N:o 3769/92, annettu 21 päivänä joulukuuta 1992, toimenpiteistä tiettyjen aineiden kulkeutumisen estämiseksi huumausaineiden tai psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3677/90 soveltamisesta ja muuttamisesta

14

 
1992 L 405 0041
 

31992R3952

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3952/92, annettu 30 päivänä joulukuuta 1992, asetuksen (ETY) N:o 594/91 muuttamisesta otsonikerrosta heikentävistä aineista luopumisen nopeuttamiseksi

29

 
1992 L 409 0011
 

31992L0112

 

Neuvoston direktiivi 92/112/ETY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1992, menettelytavoista titaanidioksiditeollisuuden jätteiden aiheuttaman pilaantumisen vähentämistä ja mahdollista poistamista koskevien ohjelmien yhdenmukaistamiseksi

32

 
1993 L 025 0005
 

31993R0207

 

Komission asetus (ETY) N:o 207/93, annettu 29 päivänä tammikuuta 1993, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen VI sisällöstä ja mainitun asetuksen 5 artiklan 4 kohdan säännösten soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

37

 
1993 L 030 0001
 

31993R0259

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 259/93, annettu 1 päivänä helmikuuta 1993, Euroopan yhteisössä, Euroopan yhteisöön ja Euroopan yhteisöstä tapahtuvien jätteiden siirtojen valvonnasta ja tarkastamisesta

43

 
1993 L 036 0001
 

31993R0302

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 302/93, annettu 8 päivänä helmikuuta 1993, Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen perustamisesta

71

 
1993 L 037 0001
 

31993R0315

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 315/93, annettu 8 päivänä helmikuuta 1993, elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä

78

 
1993 L 040 0001
 

31993R0339

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 339/93, annettu 8 päivänä helmikuuta 1993, kolmansista maista tuotavien tuotteiden tuoteturvallisuutta koskevien säännöstenmukaisuuden tarkastamisesta

81

 
1993 L 045 0025
 

31993D0114

 

Neuvoston päätös, tehty 15 päivänä helmikuuta 1993, pöytäkirjan tekemisestä Saksan liittotasavallan, Tekin ja Slovakian liittotasavallan hallitusten sekä Euroopan talousyhteisön välisen Elben suojelua käsittelevää kansainvälistä komissiota koskevaan 8 päivänä lokakuuta 1990 tehtyyn yleissopimukseen (93/114/ETY:)

85

 
1993 L 045 0026
 

21993A0223(01)

 

Pöytäkirja Saksan liittotasavallan, Tsekin ja Slovakian liittotasavallan hallitusten sekä Euroopan talousyhteisön välisen Elben suojelua käsittelevää kansainvälistä komissiota koskevaan 8 päivänä lokakuuta 1990 tehtyyn yleissopimukseen

86

 
1993 L 052 0018
 

31993L0005

 

Neuvoston direktiivi 93/5/ETY, annettu 25 päivänä helmikuuta 1993, jäsenvaltioiden avusta komissiolle ja näiden yhteistyöstä elintarvikkeita koskevien kysymysten tieteellisessä tutkimisessa

87

 
1993 L 074 0081
 

31993L0012

 

Neuvoston direktiivi 93/12/ETY, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1993, tiettyjen nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuudesta

90

 
1993 L 084 0001
 

31993R0793

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 793/93, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1993, olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta

93

 
1993 L 093 0037
 

31993L0011

 

Komission direktiivi 93/11/ETY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 1993, N-nitrosamiinien ja N-nitrosoituvien aineiden vapautumisesta elastomeeristä tai kumista valmistetuista tuttipullon tuteista ja huvituteista

167

 
1993 L 095 0029
 

31993L0013

 

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

169

 
1993 L 104 0046
 

31993L0018

 

Komission direktiivi 93/18/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 88/379/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kolmannen kerran

174

 
1993 L 121 0020
 

31993L0015

 

Neuvoston direktiivi 93/15/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden markkinoille saattamista ja valvontaa koskevien säännösten yhdenmukaistamisesta

185

 
1993 L 129 0023
 

31993D0326

 

Komission päätös, tehty 13 päivänä toukokuuta 1993, yhteisön ekotuotemerkkiä koskevien kustannusten ja maksujen suuntaviivoista (93/326/ETY:)

201

 
1993 L 151 0022
 

31993R1534

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1534/93, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1993, luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen soveltamisesta yhteisössä annetun asetuksen (ETY) N:o 3626/82 muuttamisesta

203

 
1993 L 159 0134
 

31993L0046

 

Komission direktiivi 93/46/ETY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1993, tiettyjen huumaus- ja psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen käytettävien aineiden valmistamisesta ja markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 92/109/ETY liitteiden korvaamisesta ja muuttamisesta

204

 
1993 L 167 0031
 

31993D0389

 

Neuvoston päätös, tehty 24 päivänä kesäkuuta 1993, yhteisön CO2-päästöjen ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen valvontajärjestelmästä (93/389/ETY:)

207

 
1993 L 168 0001
 

31993R1836

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1836/93, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1993, teollisuusyritysten vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään

210

 
1993 L 185 0020
 

31993R2047

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2047/93, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1993, otsonikerrosta heikentävien aineiden ja otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien tuotteiden kaupasta valtioiden kanssa, jotka eivät ole otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan osapuolia

228

 
1993 L 198 0035
 

31993D0430

 

Komission päätös, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1993, yhteisön ekotuotemerkin myöntämistä pesukoneille koskevista ekologisista arviointiperusteista (93/430/ETY:)

230

 
1993 L 198 0038
 

31993D0431

 

Komission päätös, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1993, yhteisön ekotuotemerkin myöntämistä astianpesukoneille koskevista ekologisista arviointiperusteista (93/431/ETY:)

233

Top