EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_006_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
13.Индустриална политика и вътрешен пазар
TOM 06

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

13.   Индустриална политика и вътрешен пазар

TOM 006

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1982

L 167

1

 

 

31982L0368

 

 

 

Директива на Съвета от 17 май 1982 година относно изменение за втори път на Директива 76/768/ЕИО относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с козметични продукти

3

1982

L 185

1

 

 

31982L0434

 

 

 

Втора Директива на Комисията от 14 май 1982 година за сближаване на законодателството на държавите-членки относно методите за анализ, необходими за контрола върху състава на козметичните продукти

36

1982

L 230

35

 

 

31982L0504

 

 

 

Директива на Съвета от 12 юли 1982 година за изменение на Директива 78/663/ЕИО за установяване на специфични критерии за чистота на емулгатори, стабилизатори, сгъстители и желиращи вещества, предназначени за влагане в храни

64

1982

L 252

1

 

 

31982L0621

 

 

 

Директива на Комисията от 1 юли 1982 година относно адаптиране към техническия прогрес на Директива 76/891/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно електромерите

67

1982

L 252

8

 

 

31982L0624

 

 

 

Директива на Комисията от 1 юли 1982 година относно адаптиране към техническия прогрес на Директива 76/765/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно алкохоломерите и алкохолохидромерите

68

1982

L 297

26

 

 

31982L0711

 

 

 

Директива на Съвета oт 18 октомври 1982 година за установяване на основните правила, необходими за изпитване на миграцията на съставките на пластмасови материали и изделия, предназначени за контакт с храни

70

1982

L 339

55

 

 

31982L0806

 

 

 

Директива на Съвета от 22 ноември 1982 година относно второ изменение (бензол) на Директива 76/769/ЕИО за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и за употребата на някои опасни вещества и препарати

75

1982

L 350

34

 

 

31982L0828

 

 

 

Директива на Съвета от 3 декември 1982 година относно трето изменение (PCT) на Директива 76/769/ЕИО за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати

77

1982

L 378

1

 

 

31982L0883

 

 

 

Директива на Съвета от 3 декември 1982 година относно процедури за наблюдение и контрол на околни среди, засегнати от отпадъци от производството на титанов двуокис

79

1982

L 378

45

 

 

31982L0890

 

 

 

Директива на Съвета от 17 декември 1982 година за изменение на директивите относно сближаването на законодателствата на държавите-членки за колесните селскостопански или горски трактори

93

1982

L 386

31

 

 

31982L0953

 

 

 

Директива на Комисията от 15 декември 1982 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 79/622/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно защитните конструкции при преобръщане на колесни селскостопански или горски трактори (статични изпитвания)

95

1983

L 109

13

 

 

31983L0190

 

 

 

Директива на Комисията от 28 март 1983 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 78/764/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно седалката на водача на колесни селскостопански или горски трактори

103

1983

L 109

25

 

 

31983L0191

 

 

 

Втора директива на Комисията от 30 март 1983 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложения II, III, IV и V към Директива 76/768/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно козметичните продукти

115

1983

L 137

31

 

 

31983D0247

 

 

 

Решение на Комисията от 11 май 1983 година за създаване на Комитет по политиката на Общността по отношение на горското стопанство и промишлеността в областта на горското стопанство

118

1983

L 147

9

 

 

31983L0264

 

 

 

Директива на Съвета от 16 май 1983 година относно четвърто изменение на Директива 76/769/ЕИО за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати

120

1983

L 188

15

 

 

31983L0341

 

 

 

Трета директива на Комисията от 29 юни 1983 година за адаптиране към техническия прогрес на приложения II, III и V към Директива 76/768/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно козметичните продукти

122

1983

L 237

25

 

 

31983L0417

 

 

 

Директива на Съвета от 25 юли 1983 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно определени лактопротеини (казеини и казеинати), предназначени за консумация от човека

123

1983

L 263

33

 

 

31983L0478

 

 

 

Директива на Съвета от 19 септември 1983 година относно пето изменение (азбест) на Директива 76/769/ЕИО за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати

130

1983

L 275

20

 

 

31983L0496

 

 

 

Четвърта директива на Комисията от 22 септември 1983 година за адаптиране към техническия прогрес на приложение VI към Директива 76/768/EИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно козметичните продукти

134

1983

L 291

9

 

 

31983L0514

 

 

 

Трета Директива на Комисията от 27 септември 1983 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно методите за анализ, необходими за контрола върху състава на козметичните продукти

136

1983

L 332

38

 

 

31983L0574

 

 

 

Директива на Съвета от 26 октомври 1983 година относно трето изменение на Директива 76/768/ЕИО относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързано с козметични продукти

174

1983

L 332

43

 

 

31983L0575

 

 

 

Директива на Съвета от 26 октомври 1983 година за изменение на Директива 71/316/ЕИО за сближаване на законодателствата на държавите-членки, отнасящи се до общите разпоредби за измервателните уреди и за методите за метрологичен контрол

179

1983

L 334

21

 

 

31983L0577

 

 

 

Директива на Комисията oт 15 ноември 1983 година за изменение на Директива 83/201/ЕИО за установяване на изключения от Директива 77/99/ЕИО на Съвета относно някои продукти, които съдържат други храни и само малък процент месо или продукти от месо

184

1984

L 074

49

 

 

31984L0156

 

 

 

Директива на Съвета от 8 март 1984 година за граничните стойности и целевите показатели за качество за изхвърлянията на живак от други отрасли, освен този на хлор-алкалната електролиза

185

1984

L 228

31

 

 

31984L0415

 

 

 

Пета директива на Комисията от 18 юли 1984 година за адаптиране към техническия прогрес на приложения II, III, IV, V и VI към Директива 76/768/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно козметичните продукти

192

1984

L 251

1

 

 

31984L0449

 

 

 

Директива на Комисията от 25 април 1984 година относно шесто адаптиране към техническия прогрес на Директива 67/548/ЕИО на Съвета относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества

195

1984

L 277

12

 

 

31984L0500

 

 

 

Директива на Съвета от 15 октомври 1984 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно керамичните предмети, предназначени за контакт с храни

197

1984

L 300

1

 

 

31984L0525

 

 

 

Директива на Съвета от 17 септември 1984 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно безшевните стоманени газови бутилки

202

1984

L 300

20

 

 

31984L0526

 

 

 

Директива на Съвета от 17 септември 1984 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно безшевните газови бутилки от нелегиран алуминий и алуминиеви сплави

221

1984

L 300

48

 

 

31984L0527

 

 

 

Директива на Съвета от 17 септември 1984 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно заварèните газови бутилки от нелегирана стомана

249

1984

L 300

179

 

 

31984L0539

 

 

 

Директива на Съвета от 17 септември 1984 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно използваното в хуманната и ветеринарна медицина електромедицинско оборудване

273

Top