EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_11_010_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
11 Relqtioner met omvärlden
Volym 10


SV

 

11 Relqtioner met omvärlden - Volym 10

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1981 L 137 0037
 

31981D0361

 

Rådets beslut av den 28 april 1981 om förhandlingar enligt artikel 24.6 i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) (81/361/EEG:)

3

 
1981 L 137 0038
 

41981D0362

 

Beslut fattat vid sammanträde i rådet av företrädarna för regeringarna i Europeiska kol- och stålgemenskapens medlemsstater av den 28 april 1981 om inledande av tulltaxeförhandlingar enligt artikel XXIV.6 i GATT-avtalet (81/362/EKSG:)

4

 
1981 L 162 0004
 

31981D0420

 

Rådets beslut av den 19 maj 1981 om slutandet av protokollet om samarbete om bekämpning av förorening av Medelhavet av olja och andra skadliga ämnen vid krissituationer (81/420/EEG:)

5

 
1981 L 162 0006
 

21976A0216(02)

 

Protokoll om samarbete om bekämpning av förorening av Medelhavet av olja och andra skadliga ämnen vid krissituationer

7

 
1981 L 227 0021
 

31981D0608

 

Rådets beslut av den 13 juli 1981 om antagande av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten (81/608/EEG:)

19

 
1981 L 227 0022
 

21980A1118(01)

 

Konvention om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten

20

 
1981 L 252 0026
 

31981D0691

 

Rådets beslut av den 4 september 1981 om antagande av konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (81/691/EEG:)

27

 
1981 L 252 0027
 

21981A0905(01)

 

Konvention om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis antagen i Canberra den 20 maj 1980

28

 
1981 L 279 0001
 

31981R2818

 

Rådets förordning (EEG) nr 2818/81 av den 29 september 1981 om genomförandet av 1980 års internationella kakaoavtals ekonomiska bestämmelser och övervakningsregler

37

 
1981 L 328 0001
 

31981R3245

 

Rådets förordning (EEG) nr 3245/81 av den 26 oktober 1981 om inrättandet av ett europeiskt samarbetsorgan

61

 
1981 L 328 0005
 

31981R3246

 

Rådets förordning (EEG) nr 3246/81 av den 26 oktober 1981 om slutande av avtal om kommersiellt och ekonomiskt samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Indien

65

 
1981 L 328 0006
 

21981A0623(01)

 

AVTAL om kommersiellt och ekonomiskt samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Indien - Europeiska ekonomiska gemenskapens deklaration

66

 
1981 L 352 0028
 

21981A0623(02)

 

Protokoll om kommersiellt och ekonomiskt samarbete mellan Europeiska kol- och stålgemenskapen och Indien (81/958/EKSG)

73

 
1981 L 354 0027
 

31981D0967

 

Rådets beslut av den 24 november 1981 om slutande av protokollet om anslutning av Colombia till Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) (81/967/EEG:)

77

 
1981 L 354 0028
 

21979A1128(01)

 

Protokoll om Colombias anslutning till Allmänna tull- och handelsavtalet

78

 
1981 L 357 0003
 

31981R3566

 

Rådets förordning (EEG) nr 3566/81 av den 3 december 1981 om tillämpningen av samarbetsrådets EEG-Libanon beslut nr 1/81 om ersättning av beräkningsenheten med ecu i protokollet med definition av "ursprungsvaror" och metoder för administrativt samarbete för samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Libanon

80

 
1981 L 379 0053
 

31981D1053

 

Rådets beslut av den 29 december 1981 om ingående av ett fiskeavtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Canadas regering (81/1053/EEG:)

82

 
1981 L 379 0054
 

21981A1230(02)

 

Fiskeavtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Kanadas regering - Gemenskapens förklaring angående artikel XI i fiskeavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Kanadas regering

83

 
1982 L 038 0001
 

31982D0072

 

Rådets beslut av den 3 december 1981 om ingående av Konventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö (82/72/EEG:)

87

 
1982 L 038 0003
 

21979A0919(01)

 

Konvention om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö

89

 
1982 L 043 0026
 

31982D0077

 

Rådets beslut av den 27 juni 1980 om undertecknande och deposition av deklarationen om provisoriskt införande av 1980 års konvention om livsmedelshjälp (82/77/EEG:)

104

 
1982 L 204 0029
 

31982D0458

 

Rådets beslut av den 14 juni 1982 om slutande av avtal i form av skriftväxling mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Tjeckoslovakien om handel inom får- och getköttssektorn (82/458/EEG:)

106

 
1982 L 204 0030
 

21982A0712(01)

 

Agreement in the form of an exchange of letters between the European Economic Community and the Czechoslovak Socialist Republic on trade in the sheepmeat and goatmeat sector

107

 
1982 L 210 0008
 

31982D0460

 

Rådets beslut av den 24 juni 1982 om tillägg till bilaga 4 till konventionen om skydd av Rhen mot kemisk förorening (82/460/EEG:)

116

 
1982 L 211 0001
 

31982R1934

 

Rådets förordning (EEG) nr 1934/82 av den 12 juli 1982 om ändring av förordning (EEG) nr 2603/69 om upprättandet av gemensamma exportregler

118

 
1982 L 219 0052
 

31982D0495

 

Rådets beslut av den 19 juli 1982 om ingåendet av ett samarbetsavtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Thailand om produktion och saluförande av samt handel med maniok (82/495/EEG)

123

 
1982 L 219 0053
 

21982A0728(01)

 

Samarbetsavtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Thailand om produktion och saluförande av samt handel med maniok

124

 
1982 L 219 0058
 

31982D0497

 

Rådets beslut av den 19 juli 1982 om ingående av avtalet i form av skriftväxling mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Brasilien om import av maniok från Brasilien och andra leverantörsländer som är medlemmar av Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) (82/497/EEG:)

127

 
1982 L 219 0059
 

21982A0728(03)

 

Avtal i form av skriftväxling mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Brasilien om import av maniok från Brasilien och andra leverantörsländer som är medlemmar av Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT)

128

 
1982 L 281 0008
 

21981A0921(01)

 

Avtal mellan Australiens regering och Europeiska atomenergigemenskapen om överföring av kärnmaterial från Australien till Europeiska atomenergigemenskapen - Skrivelse till Australien från Euratom-medlemsstater som inte har bilaterala avtal med Australien - Tilläggsskrivelser (82/672/Euratom)

129

 
1982 L 300 0020
 

21982A0428(01)

 

Skriftväxling mellan Europeiska gemenskaperna och Världshälsoorganisationen (WHO) om fastställande av förfarandet för samarbete mellan dessa två organisationerna - Promemoria om fastställande av riktlinjer för samarbete mellan Världshälsoorganisationen och Europeiska gemenskaperna (82/725/EKSG, EEG, Euratom)

142

 
1982 L 300 0023
 

21982A0607(01)

 

Samarbetsavtal mellan Rådet för arabisk ekonomisk enhet (CAEU) och Europeiska gemenskaperna (82/726/EKSG, EEG, Euratom)

145

 
1982 L 310 0022
 

31982D0728

 

Rådets beslut av den 26 oktober 1982 om slutande av ett avtal om tullkoncessionerna i lista 21 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Indonesien som förhandlats enligt artikel 28 i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) (82/728/EEG:)

147

 
1982 L 310 0023
 

21982A1106(01)

 

Förhandlingar enligt artikel 28 - Lista 21 - Indonesien

148

 
1982 L 357 0020
 

31982D0854

 

Rådets beslut av den 10 december 1982 om bestämmelser beträffande exportgarantier och exportfinansiering för vissa underleverantörskontrakt med parter i andra medlemsstater i Europeiska gemenskaperna eller i icke-medlemsländer (82/854/EEG:)

151

 
1983 L 010 0001
 

31983R0056

 

Rådets förordning (EEG) nr 56/83 av den 16 december 1982 om genomförande av avtalet om tillfällig internationell passagerartrafik på landsväg med buss (ASOR)

154

 
1983 L 045 0011
 

31983K0375

 

Kommissionens rekommendation nr 375/83/EKSG av den 14 februari 1983 om införande av en slutgiltig utjämningstull för import av vissa plåtar av järn eller stål med ursprung i Brasilien och om inställandet av uttag av denna tull

157

 
1983 L 067 0001
 

31983D0101

 

Rådets beslut av den 28 februari 1983 om slutande av protokollet om skyddet av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor (83/101/EEG:)

160

 
1983 L 067 0003
 

21983A0312(01)

 

Protokoll om skyddet av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor

162

Top