Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_07_005_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
07 Transportpolitik
Volym 05

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

07 Transportpolitik - Volym 05

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1993 L 194 0005
 

31993R2158

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2158/93 av den 28 juli 1993 om tillämpningen på rådets förordning (EEG) nr 613/91 av ändringar i 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och i 1973 års internationella konvention om förhindrande av förorening från fartyg

3

 
1993 L 266 0002
 

31993R2944

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2944/93 av den 25 oktober 1993 om ändring av kommissionens förordning (EEG) nr 1839/92 om kontrolldokument för skytteltrafik med inkvartering och för tillfällig trafik

5

 
1993 L 278 0001
 

31993R3089

 

Rådets förordning (EEG) nr 3089/93 av den 29 oktober 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2299/89 om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem

12

 
1993 L 279 0001
 

31993R3118

 

Rådets förordning (EEG) nr 3118/93 av den 25 oktober 1993 om förutsättningar för transportföretag att utföra inrikes godstransporter på väg i en medlemsstat där de inte är etablerade

21

 
1993 L 279 0032
 

31993L0089

 

Rådets direktiv 93/89/EEG av den 25 oktober 1993 om medlemsstaternas tillämpning av skatter på vissa fordon som används för godstransporter på väg och tullar och avgifter för användningen av vissa infrastrukturer

37

 
1993 L 305 0001
 

31993D0628

 

Rådets beslut av den 29 oktober 1993 om skapandet av ett transeuropeiskt nät för kombinerade transporter (93/628/EEG:)

44

 
1993 L 305 0011
 

31993D0629

 

Rådets beslut av den 29 oktober 1993 om skapande av ett transeuropeiskt vägnät (93/629/EEG:)

50

 
1993 L 305 0039
 

31993D0630

 

Rådets beslut av den 29 oktober 1993 om skapandet av ett transeuropeiskt nät av inre vattenvägar (93/630/EEG:)

65

 
1993 L 314 0010
 

31993R3433

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3433/93 av den 15 december 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 1102/89 om fastställande av vissa åtgärder för verkställande av rådets förordning (EEG) nr 1101/89 om strukturella förbättringar inom inlandssjöfarten

68

 
1993 L 329 0063
 

31993D0704

 

Rådets beslut av den 30 november 1993 om upprättandet av en gemenskapsdatabas för trafikolyckor (93/704/EG:)

69

 
1993 L 333 0037
 

31993R3652

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3652/93 av den 22 december 1993 om tillämpningen av artikel 85.3 i fördraget på vissa kategorier av avtal mellan företag med avseende på datoriserade bokningssystem för lufttransporttjänster

72

 
1993 L 336 0001
 

31993R3666

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3666/93 av den 15 december 1993 om ändring av förordning nr 27 och förordningarna (EEG) nr 1629/69, (EEG) nr 4260/88, (EEG) nr 4261/88 och (EEG) nr 2367/90 för genomförandet av de konkurrensbestämmelser som fastställs i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

80

 
1994 L 092 0013
 

31994R0792

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 792/94 av den 8 april 1994 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 3118/93 i fråga om företag som utför godstransporter på väg för egen räkning

152

 
1994 L 098 0001
 

31994R0844

 

Rådets förordning (EG) nr 844/94 av den 12 april 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 1101/89 om strukturella förbättringar inom inlandssjöfarten

153

 
1994 L 147 0006
 

31994L0023

 

Kommissionens direktiv 94/23/EG av den 8 juni 1994 om ändring, i syfte att fastställa minimistandard för provning av bromssystem på fordon, av rådets direktiv 77/143/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet

154

 
1994 L 298 0022
 

31994R2812

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2812/94 av den 18 november 1994 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1101/89 beträffande villkoren för ny kapacitet som sätts i trafik inom inlandssjöfarten

157

 
1994 L 319 0001
 

31994R2978

 

Rådets förordning (EG) nr 2978/94 av den 21 november 1994 om genomförande av IMO-resolution A.747(18) om tillämpningen av mätning av dräktighet av barlastutrymmen i oljetankfartyg med segregerade barlasttankar

159

 
1994 L 319 0007
 

31994L0055

 

Rådets direktiv 94/55/EG av den 21 november 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg

165

 
1994 L 319 0014
 

31994L0056

 

Rådets direktiv 94/56/EG av den 21 november 1994 om grundläggande principer för utredning av flyghaverier och tillbud inom civil luftfart

172

 
1994 L 319 0020
 

31994L0057

 

Rådets direktiv 94/57/EG av den 22 november 1994 om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed

178

 
1994 L 322 0011
 

31994R3039

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3039/94 av den 14 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 1102/89 om fastställande av vissa åtgärder för verkställande av rådets förordning (EEG) nr 1101/89 om strukturella förbättringar inom inlandssjöfarten

186

 
1994 L 337 0086
 

31994L0072

 

Rådets direktiv 94/72/EG av den 19 december 1994 om ändring av direktiv 91/439/EEG om körkort

188

 
1994 L 341 0020
 

31994R3298

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3298/94 av den 21 december 1994 om det närmare förfarandet i systemet med transiträttigheter (miljöpoäng) för transport med tung lastbil genom Österrike, upprättat genom artikel 11 i protokoll nr 9 till Anslutningsakten för Norge, Österrike, Finland och Sverige

189

 
1994 L 350 0008
 

31994R3314

 

Rådets förordning (EG) nr 3314/94 av den 22 december 1994 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1101/89 om strukturella förbättringar inom inlandssjöfarten

205

 
1994 L 350 0009
 

31994R3315

 

Rådets förordning (EG) nr 3315/94 av den 22 december 1994 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3118/93 om förutsättningar för transportföretag att utföra inrikes godstransporter på väg i en medlemsstat där de inte är etablerade

206

Top