EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01998D0569-20021203

Consolidated text: Decisão da Comissão de 6 de Outubro de 1998 que fixa as condições especiais de importação de moluscos bivalves, equinodermos, tunicados e gastrópodes marinhos vivos originários da Tunísia [notificada com o número C(1998) 2952] (Texto relevante para efeitos do EEE) (98/569/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/569/2002-12-03

  The document is unavailable in your User interface language.

1998D0569 — CS — 03.12.2002 — 001.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 6. října 1998,

kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů pocházejících z Tuniska

(oznámeno pod číslem K(1998) 2952)

(Text s významem pro EHP)

(98/569/ES)

(Úř. věst. L 277, 14.10.1998, p.31)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. října 2002,

  L 281

18

19.10.2002
▼B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 6. října 1998,

kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů pocházejících z Tuniska

(oznámeno pod číslem K(1998) 2952)

(Text s významem pro EHP)

(98/569/ES)KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/492/EHS ze dne 15. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění živých mlžů na trh ( 1 ), naposledy pozměněnou směrnicí 97/79/ES ( 2 ), a zejména na článek 9 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že odborník Komise provedl inspekční návštěvu Tuniska, aby ověřil podmínky, za nichž se živí mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži produkují, skladují a expedují do Společenství;

vzhledem k tomu, že podle ustanovení právních předpisů Tuniska je za hygienickou kontrolu živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů a za sledování hygieny a hygienických podmínek produkce odpovědný úřad „Direction générale de la santé animale (DGSA) du ministère de l’agriculture“. Uvedené právní předpisy zmocňují DGSA, aby v některých oblastech povolil nebo zakázal sběr živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů;

vzhledem k tomu, že DGSA a jeho laboratoře jsou schopny účinně ověřovat dodržování platných právních předpisů v Tunisku;

vzhledem k tomu, že se příslušné tuniské úřady zavázaly, že budou pravidelně a rychle sdělovat Komisi údaje o přítomnosti planktonu obsahujícího toxiny v oblastech sběru;

vzhledem k tomu, že příslušné tuniské úřady vydaly oficiální ujištění, že budou dodrženy požadavky uvedené v kapitole V přílohy směrnice 91/492/EHS a požadavky rovnocenné požadavkům stanoveným uvedenou směrnicí pro třídění produkčních a sádkovacích oblastí, schvalování středisek pro expedici a pro čištění a kontrolu veřejného zdraví a sledování produkce; že je třeba Společenství sdělovat zejména jakékoliv změny produkčních oblastí;

vzhledem k tomu, že Tunisko lze zařadit do seznamu třetích zemí, které splňují podmínky rovnocennosti uvedené v čl. 9 odst. 3 písm. a) směrnice 91/492/EHS;

vzhledem k tomu, že by pravidla pro získání osvědčení o zdravotní nezávadnosti uvedeného v čl. 9 odst. 3 písm. b) bodu i) směrnice 91/492/EHS rovněž měla obsahovat definici vzoru osvědčení, minimální požadavky na jazyk nebo jazyky, v nichž musí být vypracováno, status osoby zmocněné je podepsat a na obalu by měla být připevněna značka zdravotní nezávadnosti;

vzhledem k tomu, že by měly být v souladu s čl. 9 odst. 3 písm. b) bodu ii) směrnice 91/492/EHS stanoveny produkční oblasti, v nichž mohou být mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži sbíráni a z nichž mohou být vyváženi do Společenství;

vzhledem k tomu, že podle čl. 9 odst. 3 písm. c) směrnice 91/492/EHS je nezbytné vypracovat seznam provozoven, z nichž je povolen dovoz živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů; že tento seznam je třeba vypracovat na základě sdělení DGSA Komisi; že za zajištění shody s ustanoveními, která jsou za tímto účelem stanovena v čl. 9 odst. 3 písm. c) směrnice 91/492/EHS, proto odpovídá DGSA;

vzhledem k tomu, že se použijí zvláštní podmínky dovozu, aniž jsou dotčena rozhodnutí přijatá v souladu se směrnicí Rady 91/67/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh ( 3 ), naposledy pozměněnou směrnicí 97/79/ES;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:▼M1

Článek 1

Příslušným úřadem v Tunisku, který ověřuje a potvrzuje, že živí mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži splňují požadavky směrnice 91/492/EHS, je „Direction générale des services vétérinaires (DGSV)“.

Článek 2

1.  Živí mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži pocházející z Tuniska a dovážení do Společenství musejí splňovat podmínky stanovené v odstavcích 2, 3, 4 a 5.

2.  Ke každé zásilce musí být přiložen očíslovaný originál osvědčení o zdravotní nezávadnosti, který je řádně vyplněn, podepsán, opatřen datem a vyhotoven na jednom listu v souladu se vzorem uvedeným v příloze A tohoto rozhodnutí.

3.  Musejí pocházet z povolených produkčních oblastí uvedených v příloze B tohoto rozhodnutí.

4.  Musejí být baleny do zapečetěných obalů schváleným střediskem pro expedici nebo pro čištění uvedeným na seznamu v příloze C tohoto rozhodnutí.

5.  Každé balení musí být opatřeno nesmazatelnou značkou zdravotní nezávadnosti obsahující alespoň tyto informace:

 země odeslání: TUNISKO,

 druhy (obecný a vědecký název),

 identifikace produkční oblasti a schvalovací číslo střediska pro expedici,

 datum balení uvádějící alespoň den a měsíc.

▼B

Článek 3

1.  Osvědčení uvedené v čl. 2 odst. 1 musí být vypracováno nejméně v jednom úředním jazyce členského státu, v němž se kontroly provádějí.

▼M1

2.  V osvědčení musí být uvedeno jméno, kvalifikace a podpis zástupce DGSV.

▼B

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

▼M1
PŘÍLOHA A

image

image

▼B
PŘÍLOHA B

PRODUKČNÍ OBLASTI, KTERÉ SPLŇUJÍ PODMÍNKY STANOVENÉ V KAPITOLE I ODST. 1 PÍSM. b) PŘÍLOHY SMĚRNICE 91/492/EHS 

Název

T1

Lac de Tunis (Nord)

T2

Canal de Tunis

B1

Menzel Jemil

B2

Faroua

S1

Sfax Nord

S2

Gargour

S3

Guetifa

S4

O. Maltine Nord

S5

O. Maltine Sud

S6

Skhira

G1

Gabès Nord

G2

Gabès Sud 1

G3

Gabès Sud 2

M1

Médenine Nord

M2

Lagune Boughrara

M3

Djerba Nord
PŘÍLOHA C

SEZNAM PROVOZOVEN SCHVÁLENÝCH PRO VÝVOZ DO EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍČíslo

Název

Adresa

P.U 200

M. A. Trad

Port de Zarzouna-Bizerte

P.U 300

Prince Export

Port Prince-Nabeul

P.U 306

Médipêche el ghoul

Sidi Daoud-Nabeul( 1 ) Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 1.

( 2 ) Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 31.

( 3 ) Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 1.

Top