Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (siódma izba) z dnia 10 grudnia 2008 r. – Kronoply i Kronotex przeciwko Komisji

(sprawa T‑388/02)

Pomoc państwa – Decyzja Komisji o niewnoszeniu zastrzeżeń – Skarga o stwierdzenie nieważności – Termin do wniesienia skargi – Publikacja skróconego zawiadomienia – Brak istotnej zmiany pozycji konkurencyjnej – Niedopuszczalność – Status zainteresowanego – Dopuszczalność – Brak wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego – Brak poważnych trudności

1.                     Skarga o stwierdzenie nieważności – Termin – Rozpoczęcie biegu terminu – Data publikacji – Dzień powzięcia wiadomości o akcie – Charakter subsydiarny – Akty, które zgodnie z utrwaloną praktyką danej instytucji stanowią przedmiot publikacji w Dzienniku Urzędowym (art. 230 akapit piąty WE) (por. pkt 29–32)

2.                     Skarga o stwierdzenie nieważności – Osoby fizyczne lub prawne – Akty dotyczące ich bezpośrednio i indywidualnie – Decyzja Komisji stwierdzająca zgodność pomocy państwa ze wspólnym rynkiem bez wszczynania formalnego postępowania wyjaśniającego – Skarga konkurującego przedsiębiorstwa niewykazująca istotnej zmiany jego pozycji na rynku – Niedopuszczalność (art. 88 ust. 2, 3 WE, art. 230 akapit czwarty WE) (por. pkt 62, 64)

3.                     Skarga o stwierdzenie nieważności – Osoby fizyczne lub prawne – Akty dotyczące ich bezpośrednio i indywidualnie – Decyzja Komisji stwierdzająca zgodność pomocy państwa ze wspólnym rynkiem bez wszczynania formalnego postępowania wyjaśniającego – Skarga osób zainteresowanych w rozumieniu art. 88 ust. 2 WE – Dopuszczalność – Przesłanki (art. 88 ust. 2, 3 WE, art. 230 akapit czwarty WE) (por. pkt 60, 70–72)

4.                     Pomoc przyznawana przez państwa – Badanie przez Komisję – Etap wstępny i etap kontradyktoryjny postępowania – Zgodność pomocy ze wspólnym rynkiem – Decyzja o niewszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego – Dopuszczalność – Przesłanka (art. 88 ust. 2, 3 WE; rozporządzenie Rady nr 659/1999, art. 4 ust. 4) (por. pkt 92, 93)

5.                     Pomoc przyznawana przez państwa – Zakaz – Odstępstwa – Uprawnienia dyskrecjonalne Komisji – Uprawnienie do uchwalenia wytycznych (art. 3 lit. g) WE, art. 87 ust. 3 WE) (por. pkt 143, 144)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 19 czerwca 2002 r. o niewnoszeniu zastrzeżeń wobec pomocy przyznanej Zellstoff Stendal przez władze niemieckie na budowę fabryki celulozy.

Sentencja

1)

Skarga zostaje w części odrzucona jako niedopuszczalna i w części oddalona jako bezzasadna.

2)

Kronoply GmbH & Co. KG i Kronotex GmbH & Co. KG zostają obciążone, poza swoimi własnymi kosztami, kosztami poniesionymi przez Komisję Wspólnot Europejskich, jak również przez Zellstoff Stendal GmbH i Land Sachsen-Anhalt.

3)

Republika Federalna Niemiec pokrywa własne koszty.