Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 grudnia 2009 r. – Komisja przeciwko Zjednoczonemu Królestwu

(sprawa C‑390/07)

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Środowisko naturalne – Dyrektywa 91/271/EWG – Oczyszczanie ścieków komunalnych – Artykuł 3 ust. 1 i 2, art. 5 ust. 1–3 i 5 oraz załączniki I i II – Początkowy brak wskazania obszarów wrażliwych – Pojęcie „eutrofizacja” – Kryteria – Ciężar dowodu – Data właściwa dla dokonania oceny dowodów – Wprowadzenie obowiązku zbiórki – Wprowadzenie bardziej rygorystycznego oczyszczania ścieków odprowadzanych do obszarów wrażliwych

1.                     Środowisko naturalne – Oczyszczanie ścieków komunalnych – Dyrektywa 91/271 – Wskazanie obszarów wrażliwych na eutrofizację – Eutrofizacja – Pojęcie (dyrektywa Rady 91/271, art. 2 pkt 11, art. 5 ust. 1) (por. pkt 26–29, 33–38)

2.                     Środowisko naturalne – Oczyszczanie ścieków komunalnych – Dyrektywa 91/271 – Wskazanie obszarów wrażliwych na eutrofizację – Obowiązek zebrania przez państwa członkowskie danych niezbędnych do tego wskazania (art. 10 WE, 211 WE, 226 WE; dyrektywa Rady 91/271, art. 5 ust. 1; załącznik II) (por. pkt 32, 39, 42–46, 355)

3.                     Skarga o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – Badanie zasadności przez Trybunał – Sytuacja, jaką należy wziąć pod uwagę – Sytuacja w chwili upływu terminu wyznaczonego w uzasadnionej opinii (art. 226 WE; dyrektywa Rady 91/271, art. 5 ust. 1; załącznik II, lit. a)) (por. pkt 50–63)

4.                     Środowisko naturalne – Oczyszczanie ścieków komunalnych – Dyrektywa 91/271 – Bardziej rygorystyczne oczyszczanie ścieków komunalnych pochodzących z aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej ponad 10 000 (dyrektywa Rady 91/271, art. 5 ust. 2, art. 3, 5; załącznik I B) (por. pkt 347, 357; pkt 1 sentencji)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Artykuł 3 ust. 1 i 2, art. 5 ust. 1, 2, 3 i 5 dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U. L 135, s. 40) oraz załącznik II do niej – Brak wskazania określonych obszarów, które powinny zostać określone jako wrażliwe z powodu eutrofizacji i brak wprowadzenia bardziej rygorystycznego oczyszczania ścieków odprowadzanych do oczyszczalni ścieków komunalnych pochodzących z aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej ponad 10 000 w obszarach wrażliwych lub w obszarach, które powinny zostać wskazane jako wrażliwe.

Sentencja

1)

Nie poddając bardziej rygorystycznemu oczyszczaniu ścieków odprowadzanych do oczyszczalni ścieków komunalnych w Craigavon (oczyszczalnie ścieków w Ballynacor i Bullay’s Hill) oraz w Magherafelt, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy art. 5 ust. 2, 3 i 5 dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

2)

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3)

Komisja Europejska pokrywa koszty poniesione przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii.

4)

Republika Portugalii pokrywa własne koszty.