Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 września 2009 r. – Komisja przeciwko Belgii

(sprawa C‑100/08)

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Artykuły 28 WE i 30 WE – Ochrona gatunków dzikiej fauny i flory – Przepisy dotyczące posiadania i sprzedaży ptaków urodzonych i hodowanych w niewoli, legalnie wprowadzonych do obrotu w innych państwach członkowskich

1.                     Swobodny przepływ towarów – Ograniczenia ilościowe – Środki o skutku równoważnym – Pojęcie (art. 28 WE) (por. pkt 81, 82)

2.                     Swobodny przepływ towarów – Ograniczenia ilościowe – Środki o skutku równoważnym (art. 28 WE, 30 WE; rozporządzenie Rady nr 338/97; rozporządzenie Komisji nr 865/2006) (por. pkt 84–88, 91–93, 96–103, 110–113)

3.                     Środowisko naturalne – Ochrona dzikiego ptactwa – Dyrektywa 79/409 – Zakres stosowania (dyrektywa Rady 79/409) (por. pkt 106)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Naruszenie art. 28 WE – Ochrona gatunków dzikiej fauny i flory – Zakaz posiadania niektórych ptaków sprzedawanych legalnie w innych państwach członkowskich.

Sentencja

1)

Królestwo Belgii,

–        nakładając na przywóz, posiadanie i sprzedaż ptaków urodzonych i hodowanych w niewoli, które zostały legalnie wprowadzone do obrotu w innych państwach członkowskich, restrykcyjne warunki wymagające od zainteresowanych podmiotów gospodarczych działających na rynku zmiany oznakowania okazów, tak by odpowiadało ono szczególnym wymogom określonym w belgijskich przepisach, oraz nie dopuszczając oznakowania uznawanego w innych państwach członkowskich ani zaświadczeń wystawionych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, oraz

–        pozbawiając handlarzy możliwości uzyskania zwolnienia od zakazu posiadania ptaków rodzimych europejskich gatunków, legalnie wprowadzonych do obrotu w innych państwach członkowskich,

uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy art. 28 WE.

2)

Królestwo Belgii zostaje obciążone kosztami postępowania.