Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 19 lipca 2017 r. –
Lysoform Dr. Hans Rosemann et Ecolab Deutschland/ECHA

(sprawa C‑663/16 P) ( 1 )

Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Rozporządzenie (UE) nr 528/2012 – Udostępnianie na rynku i stosowanie produktów biobójczych – Artykuł 95 – Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) – Publikacja wykazu substancji czynnych – Wpisanie przedsiębiorstwa jako dostawcy substancji czynnej

1. 

Postępowanie sądowe–Zarzut niedopuszczalności–Przedmiot–Obowiązek strony podnoszącej zarzut do wysunięcia w piśmie procesowym argumentów dotyczących istoty sporu–Brak

(regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 151 § 1; regulamin postępowania przed Sądem, art. 130)

(zob. pkt 28–33)

2. 

Postępowanie sądowe–Obowiązek otwarcia przez Sąd ustnego etapu postępowania przed rozpoznaniem zarzutu niedopuszczalności–Brak

(regulamin postępowania przed Sądem, art. 130 § 7)

(por. pkt 36)

3. 

Skarga o stwierdzenie nieważności–Osoby fizyczne lub prawne–Przesłanki dopuszczalności–Interes prawny–Legitymacja procesowa–Pojęcie

(art. 263 akapit czwarty TFUE)

(por. pkt 41)

4. 

Skarga o stwierdzenie nieważności–Osoby fizyczne lub prawne–Akty dotyczące ich bezpośrednio i indywidualnie–Bezpośrednie oddziaływanie–Kryteria

(art. 263 akapit czwarty TFUE)

(por. pkt 42)

5. 

Skarga o stwierdzenie nieważności–Osoby fizyczne lub prawne–Akty dotyczące ich bezpośrednio i indywidualnie–Wykładnia contra legem wymogu, by dany akt dotyczył tych osób bezpośrednio–Niedopuszczalność

(art. 263 akapit czwarty TFUE)

(por. pkt 43)

Sentencja

1) 

Odwołanie zostaje oddalone.

2) 

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH i Ecolab Deutschland GmbH zostają obciążeni kosztami postępowania.

3) 

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Ecolab Deutschland GmbH, Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA), BASF SE i Oxea GmbH pokrywają własne koszty związane z postępowaniem w przedmiocie wniosku o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta.


( 1 ) Dz.U. C 53 z 20.2.2017.