Wykonywanie przewozów lotniczych: przepisy unijne

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 1008/2008 – wspólne zasady wykonywania przewozów lotniczych na terenie UE

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące wykonywania przewozów lotniczych w UE, w tym wydawania koncesji przewoźnikom lotniczym i przejrzystości cen.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Koncesje na wykonywanie przewozów lotniczych i leasing statków powietrznych

Przejrzystość cen

Obowiązek użyteczności publicznej

Podział ruchu lotniczego między porty lotnicze

Kraje UE mogą regulować podział ruchu lotniczego między porty lotnicze, pod warunkiem że:

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie weszło w życie 1 listopada 2008 r.

KONTEKST

„Lotniczy rynek wewnętrzny” na stronie internetowej Komisji Europejskiej

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (wersja przekształcona) (Dz.U. L 293 z 31.10.2008, s. 3–20)

Ostatnia aktualizacja: 22.02.2016