Zapewnienie odpowiedniej kontroli żywności i paszy

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

Rozporządzenie ma na celu zapewnienie, że w Unii Europejskiej (UE) przestrzegane są wysokie standardy w odniesieniu do żywności i pasz. W drodze urzędowych kontroli sprawdza się, czy poszczególne przepisy tego aktu prawnego są wykonywane w sposób pełny.

Rozporządzenie usuwa luki w dotychczasowym prawodawstwie poprzez reorganizację kontroli urzędowych w taki sposób, aby były zintegrowane na wszystkich etapach produkcji i we wszystkich sektorach. W rozporządzeniu określono zakres odpowiedzialności kontrolerów krajowych i unijnych. Jego celem jest zapobieganie, eliminowanie lub ograniczanie dopuszczalnych poziomów zagrożenia ludzi i zwierząt, gwarantowanie uczciwych praktyk w handlu paszami i żywnością oraz ochrona interesów konsumenta.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Uchylenie

Z dniem 14 grudnia 2019 r. rozporządzenie jest uchylane i zastępowane przez rozporządzenie (UE) 2017/625 (zob. streszczenie Egzekwowanie przepisów UE dotyczących łańcucha rolno-spożywczego).

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 20 maja 2004 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1–141)

Kolejne zmiany rozporządzenia (WE) nr 882/2004 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Ostatnia aktualizacja: 19.06.2015