UZASADNIENIE

1.KONTEKST AKTU DELEGOWANEGO

Kontekst prawny i polityczny wniosku

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 1 (rozporządzenie ustanawiające ramy etykietowania energetycznego) ustanowiono ramy etykietowania energetycznego dla produktów związanych z energią na poziomie UE. Etykietowanie energetyczne to instrument polityki UE o kluczowym znaczeniu, służący do informowania konsumentów o wymogach dotyczących efektywności energetycznej i innych aspektach środowiskowych produktów związanych z energią wprowadzonych na rynek wewnętrzny. Etykietę energetyczną rozpoznaje i wykorzystuje 85 % Europejczyków 2 .

W komunikacie Komisji COM(2016) 773 final 3 (plan prac dotyczący ekoprojektu na lata 2016–2019) zamieszczono wykaz produktów priorytetowych przy wprowadzaniu środków, które wybrano na podstawie ich potencjału w zakresie opłacalnej redukcji emisji gazów cieplarnianych, w następstwie w pełni przejrzystego procesu zwieńczonego sformułowaniem planów prac, w których określono priorytety w zakresie opracowania środków wykonawczych. W planie prac dotyczącym ekoprojektu na lata 2016–2019 uwzględniono urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej jako grupę priorytetową, nad którą trwają prace.

Ponadto szereg nowych inicjatyw w zakresie polityki wskazuje na to, że strategie dotyczące ekoprojektu i etykietowania energetycznego są istotne w szerszym kontekście politycznym. Główne wspomniane inicjatywy to:

komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, COM(2015) 80 final 4 (strategia ramowa na rzecz unii energetycznej), w który wzywa się do tworzenia zrównoważonej, niskoemisyjnej i przyjaznej dla klimatu gospodarki;

porozumienie paryskie 5 , w którym wzywa się do wznowienia wysiłków na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla;

protokół z Göteborga 6 , mający na celu kontrolowanie zanieczyszczenia powietrza;

komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2015) 614 final 7  (plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym), w którym podkreśla się potrzebę włączenia możliwości naprawy, podatności recyklingowej i trwałości do ekoprojektu;

system handlu emisjami (ETS) 8 , mający na celu uzyskanie racjonalnych pod względem kosztów redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG). Pośredni wpływ na emisję gazów cieplarnianych wywiera zużycie energii przez produkty objęte strategiami dotyczącymi ekoprojektu i etykietowania energetycznego;

komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady COM(2014) 330 final 9 (strategia bezpieczeństwa energetycznego), którego celem jest zapewnienie stabilnych i obfitych dostaw energii.

Kontekst ogólny

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu, w połączeniu z ramami prawnymi w dziedzinie etykietowania energetycznego, stanowi rynkowy mechanizm zobowiązań i zachęt mający na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, ponieważ wywiera znaczący wpływ na wybory dokonywane przez konsumentów przy zakupie produktów zużywających energię.

Dzięki obu ramom polityki produkty wprowadzane na rynek UE zużywają około jednej piątej energii mniej przy takiej samej eksploatacji. Przewiduje się, że do 2020 r. wykorzystanie etykiet dotyczących efektywności energetycznej oraz wymogów dotyczących ekoprojektu doprowadzi do oszczędności energii w UE na poziomie około 165 Mtoe (milionów ton oleju ekwiwalentnego), co odpowiada mniej więcej rocznemu zużyciu energii pierwotnej we Włoszech. W kategoriach względnych oznacza to potencjalną oszczędność energii w wysokości około 9 % całkowitego zużycia energii w UE i potencjalne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 7 %. Przewiduje się, że w 2030 r. oszczędności wzrosną do 15 % całkowitego zużycia energii w UE i 11 % całkowitej emisji dwutlenku węgla w UE.

Urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej (np. szafy stosowane w supermarketach, chłodziarki napojów, małe zamrażarki do lodów, witryny do lodów gałkowych oraz automaty sprzedające) mają podstawowe znaczenie dla zapewnienia zachowania jakości żywności w łańcuchu żywnościowym w Unii, a także dla dostarczania konsumentom innych niepsujących się środków spożywczych, np. napojów, które zazwyczaj spożywa się w temperaturze niższej niż temperatura otoczenia. Spełniając tę funkcję, urządzenia te zużywają jednak znaczną ilość energii i przyczyniają się w znacznym stopniu do emisji gazów cieplarnianych, przy rocznym zużyciu na poziomie około 65 TWh w UE-28, co odpowiada około 0,46 % całkowitego zużycia energii końcowej w UE.

Prace nad tą grupą produktów rozpoczęły się w latach 2004–2005. W pierwszym badaniu przygotowawczym w sprawie ekoprojektu dotyczącego chłodzenia komercyjnego w 2007 r. ustalono istotne aspekty środowiskowe urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej oraz przeanalizowano prawne, techniczne, środowiskowe, ekonomiczne i behawioralne aspekty chłodzenia komercyjnego. Wykazało ono istnienie znaczącego potencjału w zakresie oszczędności energii. W latach 2013–2014 JRC zaktualizowało badanie przygotowawcze.

Powyższe badanie przygotowawcze i jego aktualizacja potwierdziły istniejący i opłacalny potencjał w zakresie ograniczenia zużycia energii. Dlatego też cele niniejszego wniosku to:

wprowadzenie etykiety energetycznej w sektorze komercyjnych urządzeń chłodniczych, aby umożliwić konsumentom kupującym urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej skuteczne i wystarczające rozróżnianie urządzeń dostępnych na rynku;

zachęcenie producentów do dalszego opracowywania i wprowadzania na rynek energooszczędnych technologii i produktów;

ograniczenie kosztów ponoszonych przez użytkowników;

obniżenie średniego zużycia energii przez komercyjne szafy chłodnicze i dodatkowo redukcja emisji gazów cieplarnianych, które w przypadku chłodzenia komercyjnego są związane głównie ze zużyciem energii, ale także z wyciekiem czynników chłodniczych;

przyczynianie się do wzrostu konkurencyjności przemysłu UE i jego wiodącej roli w wysokiej jakości produkcji;

propagowanie efektywności energetycznej jako wkładu w bezpieczeństwo dostaw energii w ramach unijnego celu polegającego na zmniejszeniu zużycia energii w UE o 32,5 % do 2030 r. przez zwiększenie zainteresowania rynku energooszczędnymi urządzeniami chłodniczymi z funkcją sprzedaży bezpośredniej dzięki wprowadzeniu etykiety energetycznej (wraz z proponowanymi wymogami dotyczącymi ekoprojektu);

wprowadzenie szczegółowych wymogów dotyczących wycofania z użytku, aby ułatwić demontaż szaf i osiągnięcie celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE 10  (dyrektywa WEEE).

Spójność z przepisami obowiązującymi w tej dziedzinie polityki

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010 11 obejmuje swoim zakresem urządzenia chłodnicze w budynkach mieszkalnych. Tego rodzaju urządzenia chłodnicze stosowane są głównie w gospodarstwach domowych. Obecnie trwa przegląd tego rozporządzenia. Zakres wniosku dotyczącego zmian nie obejmuje urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej, w związku z czym nie wystąpią nakładające się na siebie wymogi.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1094 12 obejmuje szafy chłodnicze lub mroźnicze oraz schładzarki lub zamrażarki szokowe. Urządzenia te są urządzeniami chłodniczymi używanymi przez użytkowników profesjonalnych (np. w restauracjach), ale nie są przeznaczone do ekspozycji artykułów ani dostępu przez klientów. Niniejszy wniosek nie obejmuje produktów wchodzących w zakres rozporządzenia w sprawie ekoprojektu dotyczącego szaf chłodniczych lub mroźniczych, w związku z czym nie wystąpią nakładające się na siebie wymogi.

Rozporządzenia w sprawie etykietowania energetycznego dla komponentów – oprócz rozporządzeń w sprawie etykietowania energetycznego dla produktów końcowych, wymogi dotyczące etykietowania energetycznego mogą mieć zastosowanie do komponentów urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej. Obecnie jedynym komponentem uregulowanym w aspekcie etykietowania energetycznego są lampy (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 874/2012 13 ).

Spójność z innymi politykami Unii

Nie zidentyfikowano żadnych przepisów UE w dziedzinie zużycia energii przez chłodzenie komercyjne. W odniesieniu do chłodzenia komercyjnego stosuje się odpowiednie prawodawstwo unijne w dziedzinie bezpieczeństwa, zarówno mechanicznego, jak i elektrycznego, oraz norm. Do pozostałych przepisów mających znaczenie dla produktów chłodzenia komercyjnego w kontekście aspektów środowiskowych należą:

dyrektywa WEEE, w której ustanowiono wymogi dotyczące np. odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko wynikającego z wytwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) i gospodarowania tym sprzętem oraz z wykorzystania zasobów. Dyrektywa WEEE ma bezpośrednie zastosowanie do urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej. Środki wykonawcze dotyczące ekoprojektu mogą uzupełnić wdrożenie dyrektywy WEEE dzięki uwzględnieniu np. środków na rzecz efektywnego gospodarowania materiałami (przyczyniając się w ten sposób do redukcji odpadów), instrukcji prawidłowego montażu i demontażu (co pomoże w unikaniu powstawania odpadów) itp.;

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE 14 (dyrektywa RoHS) ogranicza stosowanie sześciu określonych materiałów niebezpiecznych i czterech ftalanów występujących w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (EEE). Dyrektywa RoHS nie ma wyraźnego zastosowania do urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej, oczekuje się jednak, że elementy elektroniczne w tych urządzeniach będą zgodne z tą dyrektywą dzięki wdrożeniu dyrektywy w ogólnym portfelu produktów dostawców. W niniejszym wniosku nie występują wymogi dublujące się z wymogami tej dyrektywy;

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 15 (rozporządzenie w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych) ustanawia środki kontroli emisji fluorowanych gazów cieplarnianych, w tym wodorofluorowęglowodorów (HFC). Rozporządzenie w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych ma zastosowanie do urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej. Ponieważ w niniejszym wniosku postanowiono nie uwzględniać wymogów dotyczących gazów chłodniczych, nie wystąpią nakładające się na siebie wymogi;

celem systemu handlu emisjami (ETS) 16 jest wprowadzenie limitu łącznych emisji niektórych gazów cieplarnianych emitowanych przez instalacje. Z czasem limit ten jest obniżany, co sprawia, że łączne emisje się zmniejszają. W ramach tego pułapu przedsiębiorstwa otrzymują lub nabywają uprawnienia do emisji, którymi mogą ze sobą wzajemnie handlować, w zależności od potrzeb. Mogą też kupować ograniczone ilości międzynarodowych jednostek emisji. ETS nie dotyczy bezpośrednio urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej, jednakże dotyczy produkcji energii elektrycznej. Prowadzi to do niższych cen w ramach systemu handlu emisjami (co może się z kolei przełożyć na obniżenie cen energii elektrycznej) lub do mniejszych potrzeb w zakresie redukcji emisji w sektorach objętych ETS (niższe cele dotyczące energii ze źródeł odnawialnych lub mniejsze redukcje emisji dwutlenku węgla w przemyśle).

2.Podstawa prawna, pomocniczość i proporcjonalność

Podstawa prawna

Proponowane rozporządzenie stanowi środek delegowany przyjęty zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1369, w szczególności jego art. 11 i 16. Podstawą prawną działań na poziomie UE za pośrednictwem dyrektywy ramowej w sprawie ekoprojektu i rozporządzenia ustanawiającego ramy etykietowania energetycznego są art. 114 i art. 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 17 . Art. 114 odnosi się do „ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego”, natomiast w art. 194 wyznaczono, m.in., cel UE „w ramach ustanawiania lub funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz z uwzględnieniem potrzeby zachowania i poprawy stanu środowiska”, aby „zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii w Unii” i „wspierać efektywność energetyczną i oszczędność energii, jak również rozwój nowych i odnawialnych form energii”.

Pomocniczość (w przypadku kompetencji niewyłącznych)

Przyjęcie środków dotyczących etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej na mocy przepisów poszczególnych państw członkowskich doprowadziłoby do powstania przeszkód w swobodnym przepływie towarów w Unii. W związku z tym takie środki muszą być jednolite pod względem treści w całej Unii. Zgodnie z zasadą pomocniczości 18 należy zatem przyjąć wspomniany środek na szczeblu unijnym.

Posiedzenie Forum Konsultacyjnego w dniu 2 lipca 2014 r. zaowocowało szerokim poparciem ze strony państw członkowskich dla ogólnounijnych środków wykonawczych dotyczących urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej. UE ograniczy się jedynie do ustanowienia ram legislacyjnych. W odniesieniu do pewnych aspektów wdrożenia, takich jak nadzór i monitoring rynku, działania na szczeblu UE nie są konieczne do osiągnięcia celów, ponieważ państwa członkowskie przejmują te obowiązki na podstawie dyrektywy ramowej w sprawie etykietowania energetycznego.

Proporcjonalność

Rozporządzenie ustanawiające ramy etykietowania energetycznego uwzględnia zintegrowane badanie proporcjonalności i istotności w art. 16 ust. 2, który stanowi, że akty delegowane mają precyzować produkty, które spełniają następujące kryteria:

a)grupa produktów posiada znaczący potencjał, jeżeli chodzi o oszczędności energii oraz, w stosownych przypadkach, innych zasobów;

b)modele o równoważnych funkcjach znacznie się różnią pod względem poziomów osiągów w obrębie grupy produktów;

c)nie występują istotne niekorzystne skutki w zakresie przystępności cenowej i kosztów całego cyklu życia danej grupy produktów;

d)wprowadzenie wymogów etykietowania energetycznego dla grupy produktów nie ma znaczącego niekorzystnego wpływu na funkcjonalność produktu będącego w użyciu.

Ocenę wniosku pod kątem tego typu wymogów przeprowadzono w ocenie skutków. Stwierdzono, że wniosek spełnia te kryteria, osiągając jednocześnie cele opisane w sekcji 1 niniejszego uzasadnienia. Zgodnie z zasadą proporcjonalności środek ten nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celu, jakim jest ustanowienie zharmonizowanych wymogów w zakresie etykietowania energetycznego dla urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej.

Krótki opis proponowanych działań

W latach 2008–2009 i 2014–2015 przeprowadzono dwie oceny skutków. W dniu 7 lipca 2015 r. Rada ds. Kontroli Regulacyjnej wydała pozytywną opinię z uwagami. Oceniono scenariusze charakteryzujące się różnymi poziomami efektywności energetycznej; w drugim badaniu scenariusze te były następujące:

a)dotychczasowy scenariusz postępowania, w którym zakłada się kontynuację wszystkich innych istotnych polityk i środków na szczeblu UE;

b)dobrowolne porozumienie;

c)obowiązkowe jedynie wymogi dotyczące ekoprojektu;

d)obowiązkowe jedynie wymogi dotyczące etykietowania energetycznego;

e)obowiązkowe wymogi dotyczące ekoprojektu i etykietowania energetycznego wprowadzane w trzech coraz bardziej rygorystycznych etapach;

f)obowiązkowe wymogi dotyczące ekoprojektu i etykietowania energetycznego wprowadzane w dwóch coraz bardziej rygorystycznych etapach.

Z uwagi na przedłużający się okres między zakończeniem oceny skutków a przeprowadzeniem konsultacji między służbami Komisji wymogi zaproponowane w ocenie skutków zostały zbadane i – w stosownych przypadkach – zaktualizowane w oparciu o dane z 2017 r. dotyczące urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej na podstawie uwag przekazanych przez przedstawicieli sektora we współpracy z JRC.

Scenariusz zakładający przyjęcie wymogów w zakresie efektywności energetycznej w dwóch etapach oraz wprowadzenie etykiety energetycznej został wybrany jako scenariusz preferowany. Szacuje się, że do 2030 r. scenariusz ten przyniesie następujące skutki:

oszczędności energii elektrycznej rzędu 19 TWh rocznie (48 TWh rocznie pod względem energii pierwotnej) oraz oszczędności emisji gazów cieplarnianych rzędu 7,4 Mt ekwiwalentu CO2 rocznie;

oszczędność rocznych wydatków użytkowników końcowych w wysokości 2,9 mld EUR i dodatkowe przychody przedsiębiorstw w wysokości 0,4 mld EUR rocznie;

dostosowanie się do postępu technologicznego i globalnych minimalnych wymogów dotyczących efektywności energetycznej w innych gospodarkach;

przyczynianie się do wzrostu konkurencyjności przemysłu UE i jego wiodącej roli w wysokiej jakości produkcji;

zabezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw.

Etykieta energetyczna

Podczas gdy urządzenia chłodnicze stosowane w gospodarstwach domowych i szafy chłodnicze lub mroźnicze są objęte przepisami w zakresie etykietowania energetycznego, nie jest tak w przypadku urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej. Mimo że tego rodzaju urządzenia są przedmiotem obrotu między przedsiębiorstwami, etykietowanie energetyczne mogłoby stanowić przydatne narzędzie komunikacyjne dla działów odpowiedzialnych za zakupy i mogłoby pomóc w skupieniu się na względach dotyczących zużycia energii przy podejmowaniu decyzji o zakupie. Co więcej samo wprowadzenie minimalnych wymogów nie byłoby wystarczające do tego, by przekonać rynek do zakupu urządzeń wyposażonych w drzwi, co jest jednym z najbardziej opłacalnych środków, jakie można wprowadzić w celu zwiększenia efektywności energetycznej. Dlatego też proponuje się wprowadzenie etykiety energetycznej w celu uzupełnienia wymogów dotyczących ekoprojektu.

Wniosek w sprawie etykiety energetycznej będzie obowiązywał od 1 września 2020 r. Klasy efektywności energetycznej określono w poniższej tabeli. Klasy etykietowania energetycznego określono w taki sposób, by uzyskać rozkład punktów danych zbliżony do rozkładu normalnego w poszczególnych klasach efektywności energetycznej. Oczekuje się, że w 2020 r. klasa A będzie pusta. Jest to zgodne z rozporządzeniem ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego.

We wniosku wyszczególniono parametry i inne informacje, które należy wprowadzić, w szczególności:

do ogólnodostępnej części bazy danych o produktach ustanowionej na podstawie rozporządzenia (UE) 2017/1369 (część ta może być wydrukowana w postaci karty informacyjnej produktu);

do części bazy danych o produktach dotyczącej zgodności ustanowionej na podstawie rozporządzenia (UE) 2017/1369 (stanowi to część dokumentacji technicznej).

Wykaz parametrów, które należy wprowadzić do bazy danych o produktach, obejmuje nie tylko informacje ściśle powiązane z etykietą energetyczną i procesem jej weryfikacji, ale również wszystkie informacje przydatne dla użytkowników końcowych i organów nadzoru rynku w celu weryfikacji zgodności z aktualnie opracowywanym rozporządzeniem dotyczącym ekoprojektu dla źródeł światła.

Zamiarem Komisji jest, aby akt ten był stosowany od daty rozpoczęcia stosowania aktu dotyczącego ekoprojektu, który jest opracowywany równolegle.

Klasy efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej:

Klasa efektywności energetycznej

Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)

A

EEI < 10

B

10 ≤ EEI < 20

C

20 ≤ EEI < 35

D

35 ≤ EEI < 50

E

50 ≤ EEI < 65

F

65 ≤ EEI < 80

G

EEI ≥ 80

3.Wyniki ocen ex post, konsultacji z zainteresowanymi stronami i ocen skutków

Konsultacje z zainteresowanymi stronami

Na etapie badań przygotowawczych oraz przed obydwoma posiedzeniami Forum Konsultacyjnego i po ich zakończeniu prowadzono szeroko zakrojone konsultacje z zainteresowanymi stronami. W trakcie konsultacji z zainteresowanymi stronami zasięgano również opinii zewnętrznych ekspertów i je analizowano.

Badanie przygotowawcze zostało przeprowadzone zgodnie z metodyką w zakresie ekoprojektu dla produktów związanych z energią (MEErP) 19 .

Zakres wspomnianego badania obejmował urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej (komercyjne szafy chłodnicze) – w jego ramach przeprowadzono analizę techniczną, środowiskową i ekonomiczną w celu ustalenia, czy w danym przypadku należy przyjąć stosowne wymogi i opracować warianty strategiczne.

Badanie przygotowawcze zostało opracowane w ramach otwartej procedury, w której wzięto pod uwagę wkład wniesiony przez odpowiednie zainteresowane strony, w tym przez producentów i ich stowarzyszenia, organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska, organizacje konsumenckie oraz przedstawicieli państw członkowskich.

Aby ułatwić komunikację z zainteresowanymi stronami, stworzono dedykowaną stronę internetową poświęconą pierwszemu badaniu, na której publikowano wyniki okresowe oraz inne istotne materiały. W trakcie tego badania zorganizowano dwa otwarte spotkania konsultacyjne poświęcone badaniu. Uczestniczyło w nich szerokie grono zainteresowanych stron, w tym przedstawiciele sektora, organizacje pozarządowe i przedstawiciele państw członkowskich.

Zgodnie z art. 18 dyrektywy 2009/125/WE 20 w ramach Forum Konsultacyjnego ds. Ekoprojektu przeprowadzono formalne konsultacje z przedstawicielami państw członkowskich i zainteresowanymi stronami. Pierwsze posiedzenie Forum Konsultacyjnego poświęcone chłodziarkom i zamrażarkom komercyjnym odbyło się w dniu 23 kwietnia 2010 r. Z powodu zbyt dużej rozbieżności poglądów między zainteresowanymi stronami nie wypracowano jednak żadnej propozycji środków i zwrócono się o przeprowadzenie dodatkowej analizy.

Proces ten wznowiono w 2012 r. Aby zaktualizować rezultaty prac przygotowawczych i przedstawić techniczne opcje środków wykonawczych, JRC intensywnie współpracowało z zainteresowanymi stronami w ramach technicznej grupy roboczej.

Techniczna grupa robocza ds. chłodzenia komercyjnego składała się z ekspertów z sektora administracji, przemysłu, organizacji pozarządowych oraz ze środowisk akademickich państw członkowskich. Eksperci współpracowali ze sobą za pośrednictwem strony internetowej poświęconej projektowi 21 , na której publikowali dane, informacje lub pisemne uwagi dotyczące wstępnych roboczych wersji badania przygotowawczego. W tym kontekście dwukrotnie zorganizowano warsztaty: w dniu 23 kwietnia 2013 r. w Sewilli i w dniu 10 grudnia 2013 r. w Brukseli. Ekspertów należących do technicznej grupy roboczej poproszono o wypełnienie trzech kwestionariuszy, które miały na celu zebranie informacji, zaktualizowanie danych i zgromadzenie opinii na temat zakresu przepisów, definicji i zużycia energii. Zainteresowane strony brały udział w licznych spotkaniach dwustronnych oraz odbywały wizyty w zakładach produkcyjnych, badawczych i demontujących.

W dniu 2 lipca 2014 r. odbyło się drugie posiedzenie Forum Konsultacyjnego poprzedzone rozdystrybuowaniem zaktualizowanych dokumentów roboczych (not wyjaśniających, projektu rozporządzenia w sprawie ekoprojektu, projektu rozporządzenia w sprawie etykiety energetycznej oraz projektu metod przejściowych).

W momencie wejścia w życie porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską w sprawie lepszego stanowienia prawa 22 prace nad projektem rozporządzenia wykroczyły już poza etap otwartych konsultacji publicznych, dlatego też nie przeprowadzono żadnych otwartych konsultacji publicznych.

W latach 2017–2018 zorganizowano kilka spotkań dwustronnych z udziałem przedstawicieli sektora i JRC, aby zaktualizować dane i wymogi przedstawione w ocenie skutków. W ramach konsultacji między służbami, które odbywały się w okresie wrzesień–październik 2018 r., przeprowadzono konsultacje dotyczące projektu wniosku zawierającego zaktualizowane wymogi.

Informacje zwrotne

W ramach programu lepszego stanowienia prawa na przestawianie informacji zwrotnych przewidziano określony okres w celu zgromadzenia dodatkowych opinii obywateli i zainteresowanych stron.

Wpłynęło 9 opinii – 2 ze strony organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska, 6 ze strony przedsiębiorstw/stowarzyszeń gospodarczych i jedna od organu publicznego (odpowiednio 67 %, 22 % i 11 % informacji zwrotnych). Respondenci pochodzili z Belgii (4), Niemiec(2), Szwajcarii (2), the Niderlandów (1) i Szwecji (1). 7 respondentów było małymi i średnimi przedsiębiorstwami (stowarzyszenia branżowe i organizacje pozarządowe również zarejestrowano jako małe i średnie przedsiębiorstwa, chociaż reprezentują one dużą część branży i konsumentów), a 2 reprezentowało duże przedsiębiorstwo.

Organizacje pozarządowe miały głównie obawy dotyczące przejrzystości wzoru dotyczącego efektywności energetycznej, które należy uprościć, usuwając współczynniki korekcji; poziomu ambicji w odniesieniu do zamrażarek do lodów, EEI powinien wynosić 80 w T1 i 50 w T2; oraz wymogów dotyczących zasobooszczędności, które należy dodatkowo wzmocnić.

Przedstawiciele sektora byli zainteresowani głównie rozróżnieniem między grupami produktów, które wymaga dalszego dopracowania; wymogami dotyczącymi szaf zasilanych przez agregat zewnętrzny i szaf typu plug-in, które powinny być mniej rygorystyczne; koniecznością określenia modelu odniesienia do badań; dostosowaniem do norm; chłodniczymi bębnowymi automatami sprzedającymi; oraz ladami do wydawania ryb z kruszonym lodem, które należy wyłączyć z zakresu stosowania rozporządzenia.

Ocena skutków

Ocena skutków jest wymagana, jeżeli spodziewane gospodarcze, środowiskowe lub społeczne skutki działań UE mogą okazać się znaczące. Ocenę skutków wprowadzenia przepisów w zakresie ekoprojektu i etykietowania energetycznego dla urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej przeprowadzono w latach 2014–2015.

Opierała się ona na danych zgromadzonych w ramach badania przygotowawczego. Dodatkowe dane i informacje zostały zebrane i omówione przez zespół ds. oceny skutków z przedstawicielami przemysłu i ekspertami oraz innymi zainteresowanymi stronami, w tym przedstawicielami państw członkowskich.

Zasadniczo wszystkie zainteresowane strony popierają wymogi dotyczące ekoprojektu i etykietowania urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej. W szczególności większość przedstawicieli europejskiego przemysłu popiera jak najszybsze przyjęcie stosownych przepisów: ich zdaniem nowe wymogi pobudziłyby innowacje i pozwoliłyby przemysłowi na lepsze planowanie inwestycji w nowe produkty.

Wybór instrumentu

Proponowana forma działania to bezpośrednio stosowane rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie (UE) 2017/1369.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) …/…

z dnia 11.3.2019 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE 23 , w szczególności jego art. 11 i 16,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)Rozporządzenie (UE) 2017/1369 uprawnia Komisję do przyjmowania aktów delegowanych dotyczących etykietowania lub zmiany skali etykiet grup produktów przedstawiających znaczny potencjał oszczędności energii i, w stosownych przypadkach, innych zasobów.

(2)W komunikacie Komisji COM(2016) 773 24 (plan prac dotyczący ekoprojektu) sporządzonym przez Komisję w zastosowaniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE 25 określono priorytety działań w ramach ekoprojektu i etykietowania energetycznego na lata 2016–2019. Urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej należą do grup produktów związanych z energią, które traktuje się priorytetowo w kontekście przeprowadzania badań przygotowawczych i ewentualnego przyjęcia środków.

(3)Szacuje się, że środki z planu prac dotyczącego ekoprojektu mogą potencjalnie przynieść łącznie ponad 260 TWh rocznych oszczędności energii końcowej w 2030 r., co jest równoważne redukcji emisji gazów cieplarnianych o około 100 mln ton rocznie w 2030 r. Urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej są jedną z grup produktów wymienionych w planie prac dotyczącym ekoprojektu; szacuje się, że w przypadku tych urządzeń poziom rocznych oszczędności energii końcowej wyniesie 48 TWh w 2030 r.

(4)Komisja przeprowadziła dwa badania przygotowawcze obejmujące charakterystykę techniczną, ekologiczną i ekonomiczną urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej zazwyczaj stosowanych w Unii. Badania te przeprowadzono w ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami z Unii i państw trzecich. Wyniki badań opublikowano i zaprezentowano Forum Konsultacyjnemu ustanowionemu na mocy art. 14 rozporządzenia (UE) 2017/1369.

(5)W badaniach przygotowawczych stwierdzono, że istnieje potrzeba wprowadzenia wymogów w zakresie etykietowania energetycznego dla urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej.

(6)W badaniach przygotowawczych stwierdzono, że zużycie energii w fazie użytkowania stanowi najważniejszy aspekt środowiskowy związany z urządzeniami chłodniczymi z funkcją sprzedaży bezpośredniej.

(7)Badania przygotowawcze wykazały, że zużycie energii elektrycznej przez produkty podlegające niniejszemu rozporządzeniu może być dodatkowo znacznie zredukowane za sprawą środka etykietowania energetycznego ukierunkowanego na urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej.

(8)Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do następujących urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej: szaf chłodniczych (zamrażarek lub chłodziarek) stosowanych w supermarketach, chłodziarek napojów, małych zamrażarek do lodów, witryn do lodów gałkowych i chłodniczych automatów sprzedających.

(9)Minibarów i urządzeń do przechowywania wina z funkcją sprzedaży nie należy uznawać za urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej, a zatem należy wyłączyć je z zakresu niniejszego rozporządzenia; są one natomiast objęte zakresem rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/XXX [Urząd Publikacji – proszę wpisać odesłanie do rozporządzenia C(2019)1806] 26 .

(10)Pionowe szafy ze statycznym układem chłodzenia stanowią profesjonalne urządzenia chłodnicze, a ich definicje znajdują się w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1095 27 , dlatego też należy wyłączyć je z zakresu niniejszego rozporządzenia.

(11)Urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej wystawiane na targach powinny być opatrzone etykietą energetyczną, jeżeli pierwszy egzemplarz danego modelu został już wprowadzony do obrotu lub zostaje wprowadzany do obrotu na targach.

(12)Odpowiednie parametry produktów należy mierzyć wiarygodnymi, dokładnymi i odtwarzalnymi metodami. Metody te powinny uwzględniać uznane najnowocześniejsze metody pomiarów, w tym, jeśli są dostępne, zharmonizowane normy przyjęte przez europejskie organizacje normalizacyjne wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 28 .

(13)Terminologia i metody badań określone w niniejszym rozporządzeniu są spójne z terminologią i metodami badań przyjętymi w normach EN 16901, EN 16902, EN 50597 i EN ISO 23953-2.

(14)Uznając wzrost sprzedaży produktów związanych z energią za pośrednictwem internetowych platform hostingowych zamiast za pośrednictwem stron internetowych dostawców, należy wyjaśnić, że internetowe platformy sprzedaży powinny być odpowiedzialne za umożliwianie wyeksponowania etykiety zapewnionej przez dostawcę w bliskiej odległości od ceny. Powinny one informować dystrybutora o tym obowiązku, ale nie powinny być odpowiedzialne za dokładność lub treść dostarczonej etykiety i karty informacyjnej produktu. Jednakże – w zastosowaniu art. 14 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu i Rady 29 w sprawie handlu elektronicznego – takie internetowe platformy hostingowe powinny bezzwłocznie podejmować działania w celu odebrania lub zablokowania dostępu do informacji o danym produkcie, jeżeli posiadają informację na temat jego niezgodności (np. brakującej, niekompletnej lub nieprawidłowej etykiety lub karty informacyjnej produktu), na przykład w przypadku przekazania takich informacji przez organ nadzoru rynku. Dostawca prowadzący sprzedaż bezpośrednio użytkownikom końcowym poprzez swoją stronę internetową jest objęty obowiązkami sprzedawcy w zakresie sprzedaży na odległość, o których mowa w art. 5 rozporządzenia (UE) 2017/1369.

(15)Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu zostały omówione przez Forum Konsultacyjne i ekspertów z państw członkowskich zgodnie z art. 14 i 18 rozporządzenia (UE) 2017/1369,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Przedmiot i zakres stosowania

1.W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się wymogi dotyczące etykietowania zasilanych sieciowo urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej, w tym urządzeń sprzedawanych do chłodzenia artykułów innych niż środki spożywcze.

2.Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do:

a)urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej, które są zasilane wyłącznie ze źródeł energii innych niż energia elektryczna;

b)urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej niewykorzystujących cyklu sprężania par do chłodzenia;

c)komponentów zewnętrznych, takich jak urządzenie skraplające, sprężarki lub urządzenie skraplające wodę, do których szafa zasilana przez agregat zewnętrzny musi zostać podłączona, aby mogła działać;

d)urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej przetwarzających żywność;

e)urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej specjalnie zbadanych i zatwierdzonych pod kątem ich zdatności do przechowywania leków lub próbek pobieranych do celów naukowych;

f)urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej przeznaczonych do sprzedaży i wystawiania żywych środków spożywczych, takich jak urządzenia chłodnicze przeznaczone do sprzedaży i ekspozycji żywych ryb oraz skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych, chłodzone akwaria i zbiorniki z wodą;

g)lad sałatkowych;

h)poziomych lad do wydawania żywności z wbudowanym zasobnikiem przeznaczonym do pracy w temperaturach roboczych chłodzenia;

i)urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej, które nie są wyposażone w zintegrowany układ chłodzący i których działanie opiera się na pobieraniu schłodzonego powietrza wytwarzanego przez zewnętrzny agregat do oziębiania powietrza; nie obejmuje to szaf zasilanych przez agregat zewnętrzny ani chłodniczych automatów sprzedających kategorii 6 określonych w załączniku IV tabela 4;

j)szaf narożnych;

k)automatów sprzedających, które są przeznaczone do pracy w temperaturach roboczych mrożenia;

l)lad do wydawania ryb z kruszonym lodem;

m)szaf chłodniczych lub mroźniczych, schładzarek lub zamrażarek szokowych, urządzeń skraplających i agregatów do oziębiania cieczy, zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (UE) 2015/1095;

n)urządzeń do przechowywania wina i minibarów.

Artykuł 2
Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1.„urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej” oznacza szafę izolowaną z co najmniej jedną komorą, w której panują warunki o konkretnej kontrolowanej temperaturze, chłodzoną poprzez naturalną lub wymuszoną konwekcję przy wykorzystaniu co najmniej jednego sposobu zużycia energii i która jest przeznaczona do prezentowania i sprzedaży klientom – z opcją wspomaganego wydawania lub bez takiej opcji – środków spożywczych i innych artykułów przechowywanych w określonej temperaturze niższej niż temperatura otoczenia, bezpośrednio przez otwarte boki lub przez przynajmniej jedne drzwi lub przynajmniej jedną szufladę, uwzględniając urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej z przestrzeniami wykorzystywanymi do przechowywania środków spożywczych i innych artykułów niedostępnych dla klientów, oraz wyłączając minibary i urządzenia do przechowywania wina;

2.„środki spożywcze” oznaczają żywność, składniki, napoje, w tym wino, i inne artykuły przeznaczone do spożycia, wymagające schłodzenia do określonych temperatur;

3.„urządzenie skraplające” oznacza produkt, który łączy przynajmniej jedną sprężarkę napędzaną elektrycznie i jeden skraplacz i który jest zdolny do schładzania i stałego utrzymywania niskiej lub średniej temperatury we wnętrzu urządzenia lub układu chłodniczego przy wykorzystaniu – po uprzednim podłączeniu do wyparownika i do urządzenia rozprężającego – cyklu sprężania pary, zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (UE) 2015/1095;

4.„szafa zasilana przez agregat zewnętrzny” oznacza urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej fabrycznie zmontowane z komponentów, które do pełnienia funkcji urządzenia chłodniczego z funkcją sprzedaży bezpośredniej musi być dodatkowo podłączone do komponentów zewnętrznych (urządzenia skraplającego, sprężarki lub urządzenia skraplającego wodę), które nie stanowią integralnej części szafy;

5.„urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej przetwarzające żywność” oznaczają urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej specjalnie zbadane i zatwierdzone pod kątem przetwarzania żywności, takie jak maszyny do produkcji lodów, chłodnicze automaty sprzedające wyposażone w mikrofalówki lub maszyny do produkcji lodu; zakres tej definicji nie obejmuje urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej wyposażonych w jedną komorę zaprojektowaną specjalnie do przetwarzania żywności, której pojemność stanowi mniej niż 20 % pojemności netto urządzenia;

6.„pojemność netto” oznacza, wyrażoną w decymetrach sześciennych (dm³) lub litrach (l), część pojemności brutto dowolnej komory, która pozostaje po odjęciu pojemności komponentów i przestrzeni nienadających się do przechowywania lub ekspozycji środków spożywczych i innych artykułów;

7.„pojemność brutto” oznacza, wyrażoną w decymetrach sześciennych (dm³) lub litrach (l), pojemność w obrębie wewnętrznej części komory, bez wyposażenia wewnętrznego oraz przy zamkniętych drzwiach lub wieku;

8.„specjalnie zbadany i zatwierdzony” oznacza, że produkt spełnia wszystkie poniższe wymogi:

a)został specjalnie zaprojektowany i zbadany pod względem wspomnianych warunków użytkowania lub zastosowań, zgodnie ze wspomnianym prawodawstwem unijnym lub powiązanymi aktami prawnymi, odpowiednimi przepisami państwa członkowskiego lub odpowiednimi normami europejskimi lub międzynarodowymi;

b)posiada dołączony dowód, który należy dołączyć do dokumentacji technicznej w postaci certyfikatu, znaku homologacji typu lub sprawozdania z badania, potwierdzający, że dany produkt został zatwierdzony specjalnie do użytku we wspomnianych warunkach użytkowania lub zastosowaniach;

c)jest wprowadzany do obrotu specjalnie z myślą o danym warunku operacyjnym lub zastosowaniu, czego dowodzą co najmniej dokumentacja techniczna, informacje dotyczące produktu oraz wszelkie materiały reklamowe lub marketingowe;

9.„lada sałatkowa” oznacza urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej z przynajmniej jednymi drzwiami lub jedną szufladą o froncie ustawionym w płaszczyźnie pionowej, posiadające w górnej powierzchni wycięcia, w które można włożyć pojemniki do przechowywania tymczasowego umożliwiające łatwy dostęp do przechowywanych środków spożywczych, takich jak dodatki do pizzy lub składniki sałatek;

10.„chłodzona pozioma lada do wydawania żywności z wbudowanym zasobnikiem” oznacza szafę poziomą przeznaczoną do wspomaganego wydawania, która posiada zasobnik chłodu, którego pojemność wynosi co najmniej 100 litrów (l) na metr (m) długości i który jest zwykle umieszczany u podstawy lady do wydawania żywności;

11.„szafa pozioma” oznacza urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej, które posiada poziomą przestrzeń ekspozycyjną otwieraną i dostępną od góry;

12.„temperatura robocza chłodzenia” oznacza temperaturę między -3,5 °C a 15 °C w przypadku urządzeń wyposażonych w systemy zarządzania energią w celu oszczędzania energii oraz między -3,5 °C a 10 °C w przypadku urządzeń, które nie są wyposażone w te systemy;

13.„temperatura robocza” oznacza temperaturę znamionową wewnątrz komory w trakcie badania;

14.„chłodniczy automat sprzedający” oznacza urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej przeznaczone do przyjmowania płatności lub żetonów od klientów, a następnie wydawania schłodzonych środków spożywczych i innych artykułów bez pomocy obsługi na miejscu;

15.„szafa narożna” oznacza urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej stosowane w celu osiągnięcia geometrycznej ciągłości między dwiema szafami podłużnymi, które są ustawione względem siebie pod kątem lub które tworzą krzywą. Szafa narożna nie posiada widocznej osi wzdłużnej ani długości, ponieważ ma jedynie kształt wypełnienia (tj. kształt klina lub podobny) i z założenia nie ma funkcjonować jako samodzielne urządzenie chłodzące. Oba brzegi szafy narożnej są nachylone pod kątem od 30° do 90°;

16.„temperatura robocza mrożenia” oznacza temperaturę poniżej -12 stopni Celsjusza (°C);

17.„lada do wydawania ryb z kruszonym lodem” oznacza szafę do poziomego wspomaganego wydawania, zaprojektowaną i sprzedawaną specjalnie do ekspozycji świeżych ryb. Lada ta charakteryzuje się umieszczoną w jej wierzchniej części warstwą kruszonego lodu, która służy utrzymaniu temperatury eksponowanych świeżych ryb; lada posiada także wbudowany odpływ;

18.„urządzenie do przechowywania wina” oznacza urządzenie chłodnicze posiadające jedynie jeden rodzaj komory do przechowywania wina, pozwalające na precyzyjną regulację temperatury przechowywania i temperatury docelowej oraz wyposażone w rozwiązania antywibracyjne, jak określono w rozporządzeniu (UE) 2019/XXX [Urząd Publikacji – proszę wpisać odesłanie do rozporządzenia C(2019)1806];

19.„komora” oznacza zamkniętą przestrzeń w urządzeniu chłodniczym z funkcją sprzedaży bezpośredniej, która jest oddzielona od innych komór ścianką, pojemnikiem lub podobną strukturą, i która jest bezpośrednio dostępna przez co najmniej jedne drzwi zewnętrzne i może być podzielona na podkomory. Do celów niniejszego rozporządzenia pojęcie „komora” odnosi się zarówno do komór, jak i podkomór, o ile nie wskazano inaczej;

20.„drzwi zewnętrzne” są częścią urządzenia chłodniczego z funkcją sprzedaży bezpośredniej, która może być przesunięta lub usunięta, aby umożliwić przynajmniej przełożenie ładunku z zewnątrz do wnętrza urządzenia chłodniczego z funkcją sprzedaży bezpośredniej lub z wnętrza na zewnątrz;

21.„podkomora” oznacza wydzieloną w komorze przestrzeń, w której panuje inny zakres temperatur roboczych niż w komorze, w której się ona znajduje;

22.„minibar” oznacza urządzenie chłodnicze o pojemności całkowitej nieprzekraczającej 60 l przeznaczone głównie do przechowywania i sprzedaży środków spożywczych w pokojach hotelowych i podobnych miejscach, jak określono w rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/XXX[Urząd Publikacji – proszę wpisać odesłanie do rozporządzenia C(2019)1806];

23.„punkt sprzedaży” oznacza miejsce, gdzie urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej są wystawiane lub oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej;

24.„wskaźnik efektywności energetycznej” (EEI) oznacza, wyrażony w procentach, wskaźnik liczbowy względnej efektywności energetycznej urządzenia chłodniczego z funkcją sprzedaży bezpośredniej, wyrażony w wartościach procentowych (%) i obliczony zgodnie z załącznikiem IV pkt 2.

Artykuł 3
Obowiązki dostawców

1.Dostawcy dopilnowują, aby:

a)każde urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej było dostarczane wraz z drukowaną etykietą uwzględniającą format określony w załączniku III;

b)parametry z karty informacyjnej produktu, określone w załączniku V, były wprowadzone do bazy danych o produktach;

c)na specjalne żądanie dystrybutora, karta informacyjna produktu została udostępniona w formie drukowanej;

d)treść dokumentacji technicznej, określona w załączniku VI, została wprowadzona do bazy danych o produktach;

e)wszelkie reklamy wizualne konkretnego modelu urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej zawierały na etykiecie klasę efektywności energetycznej i zakres dostępnych klas efektywności energetycznej, zgodnie z załącznikiem VII;

f)wszelkie promocyjne materiały techniczne lub inne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu urządzenia chłodniczego z funkcją sprzedaży bezpośredniej, w tym promocyjne materiały techniczne lub inne materiały promocyjne w internecie, zawierały na etykiecie klasę efektywności energetycznej tego modelu i zakres dostępnych klas efektywności energetycznej, zgodnie z załącznikami VII i VIII;

g)dystrybutorom każdego modelu urządzenia chłodniczego z funkcją sprzedaży bezpośredniej udostępniono etykietę elektroniczną w formacie określonym w załączniku III oraz uwzględniającą informacje określone w załączniku III;

h)dystrybutorom każdego modelu urządzenia chłodniczego z funkcją sprzedaży bezpośredniej udostępniono elektroniczną kartę informacyjną produktu określoną w załączniku V.

2.Klasy efektywności energetycznej ustala się na podstawie wskaźnika efektywności energetycznej obliczonego zgodnie z załącznikiem II.

Artykuł 4
Obowiązki dystrybutorów

Dystrybutorzy dopilnowują, aby:

a)każde urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej było zaopatrzone w punkcie jego sprzedaży, w tym na targach, w dostarczoną przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) etykietę, umieszczoną w taki sposób, w przypadku urządzeń do zabudowy, aby była wyraźnie widoczna, a w przypadku innych urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej w taki sposób, aby była wyraźnie widoczna na zewnętrznej powierzchni przedniej lub górnej urządzenia chłodniczego;

b)w przypadku sprzedaży na odległość etykieta i karta informacyjna produktu zostały dostarczone zgodnie z załącznikami VII i VIII;

c)wszelkie reklamy wizualne konkretnego modelu urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej, w tym w internecie, zawierały na etykiecie klasę efektywności energetycznej i zakres dostępnych klas efektywności energetycznej, zgodnie z załącznikami VII i VIII;

d)wszelkie promocyjne materiały techniczne lub inne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu urządzenia chłodniczego z funkcją sprzedaży bezpośredniej, w tym promocyjne materiały techniczne lub inne materiały promocyjne w internecie, w których opisano jego konkretne parametry techniczne, zawierały na etykiecie klasę efektywności energetycznej tego modelu i zakres dostępnych klas efektywności energetycznej, zgodnie z załącznikami VII i VIII.

Artykuł 5
Obowiązki internetowych platform hostingowych

W przypadku gdy dostawca usług hostingowych, o którym mowa w art. 14 dyrektywy 2000/31/WE, dopuszcza bezpośrednią sprzedaż urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej za pośrednictwem swojej strony internetowej, umożliwia on pokazanie etykiety elektronicznej i elektronicznej karty produktu dostarczonych przez sprzedawcę na mechanizmie wyświetlania zgodnie z przepisami załącznika VIII i informuje sprzedawcę o obowiązku wyświetlania tych informacji.

Artykuł 6
Metody pomiaru

Informacje, które należy dostarczyć zgodnie z art. 3 i 4, uzyskuje się przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i odtwarzalnych metod pomiarów i obliczeń, z uwzględnieniem uznanych najnowocześniejszych metod pomiarów i obliczeń, zgodnie z załącznikiem IV.

Artykuł 7
Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Przy wykonywaniu kontroli na potrzeby nadzoru rynku, o których mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1369, państwa członkowskie stosują procedurę weryfikacji opisaną w załączniku IX.

Artykuł 8
Przegląd

Komisja dokonuje przeglądu niniejszego rozporządzenia w kontekście postępu technologicznego i przedstawia wyniki tego przeglądu, w tym, w stosownych przypadkach, projekt wniosku dotyczącego zmian, Forum Konsultacyjnemu nie później niż do dnia [Urząd Publikacji – proszę wpisać datę: cztery lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia]. W powyższym przeglądzie dokonuje się oceny, m.in.:

a)klas efektywności energetycznej;

b)możliwości uwzględnienia aspektów gospodarki o obiegu zamkniętym;

c)wykonalności dopracowania klasyfikacji produktów, m.in. z uwzględnieniem różnicy między szafami zasilanymi przez agregat wewnętrzny a szafami zasilanymi przez agregat zewnętrzny.

Artykuł 9
Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 marca 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11.3.2019 r.

   W imieniu Komisji

   Przewodniczący
   Jean-Claude JUNCKER

(1)     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 1).
(2)     Study on the impact of the energy label – and of potential changes to it – on consumer understanding and on purchase decisions (Badanie na temat zrozumiałości etykiety energetycznej dla konsumentów oraz jej wpływu na decyzje konsumenckie dotyczące zakupów (z uwzględnieniem potencjalnych zmian etykiety)) – LE London Economics i IPSOS, październik 2014 r.
(3)     Komunikat Komisji – Plan prac dotyczący ekoprojektu (COM(2016) 773 final, Bruksela, 30 listopada 2016 r.)
(4)    Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego: „Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu” (COM(2015) 80 final z 25.2.2015).
(5)     https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement.  
(6)    http://www.unece.org/env/lrtap/multi_h1.html
(7)     Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym” (COM(2015) 614 final, Bruksela 2.12.2015 r.).
(8)     https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_pl
(9)     Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady „Europejska strategia bezpieczeństwa energetycznego” COM(2014) 330 final, Bruksela 25.8.2014).
(10)    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz.U. L 197 z 24.7.2012, s. 38).
(11)     Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych (Dz.U. L 314 z 30.11.2010, s. 17).
(12)    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1094 z dnia 5 maja 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego szaf chłodniczych lub mroźniczych (Dz.U. L 177 z 8.7.2015, s. 2).
(13)     Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego lamp elektrycznych i opraw oświetleniowych (Dz.U. L 258 z 26.9.2012, s. 1).
(14)    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 88).
(15)     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 195).
(16)    https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_pl
(17)    Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. C 326 z 26.10.2012, s. 47).
(18)    Zasada pomocniczości, określona w art. 5 Traktatu ustanawiającego Unię Europejską, ma na celu zapewnienie, aby decyzje były podejmowane jak najbliżej obywateli; Unia powinna podejmować działania jedynie w obszarach podlegających jej wyłącznej kompetencji, które podjęte na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym nie byłyby bardziej skuteczne.
(19)     R. B. J. Kemna, Methodology for the Ecodesign of Energy-related Products (MEErP) – Part 2 [„Metodyka w zakresie ekoprojektu dla produktów związanych z energią (MEErP) – Część 2”], VHK na zlecenie Komisji Europejskiej, 2011 r. (MEErP).
(20)     Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10).
(21)     http://susproc.jrc.ec.europa.eu/comrefrig/index.html .
(22)    Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. (Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1).
(23)    Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 1.
(24)    Komunikat Komisji. Plan prac dotyczący ekoprojektu na lata 2016–2019, COM(2016) 773 final z 30.11.2016.
(25)    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10).
(26)    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/XXX [Urząd Publikacji – proszę wpisać pełną sygnaturę Dz.U. L dla rozporządzenia C(2019)1806]).
(27)    Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1095 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla szaf chłodniczych lub mroźniczych, schładzarek lub zamrażarek szokowych, urządzeń skraplających i agregatów do oziębiania cieczy (Dz.U. L 177 z 8.7.2015, s. 19).
(28)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12).
(29)    Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1).

ZAŁĄCZNIK I
Definicje mające zastosowanie do załączników

Stosuje się następujące definicje:

1)„chłodziarka napojów” oznacza urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej zaprojektowane w celu schładzania w określonym tempie zapakowanych niepsujących się napojów, z wykluczeniem win, ładowanych w temperaturze otoczenia w celu ich sprzedaży w określonych temperaturach niższych od temperatury otoczenia. Chłodziarka napojów zapewnia możliwość uzyskania dostępu do napojów bezpośrednio przez otwarte boki urządzenia lub przez przynajmniej jedne drzwi lub przynajmniej jedną szufladę. Temperatura wewnątrz chłodziarki może wzrastać w okresach braku popytu w celu zaoszczędzenia energii, biorąc pod uwagę fakt, że napoje się nie psują;

2)„zamrażarka do lodów” oznacza zamkniętą szafę poziomą służącą do przechowywania lub ekspozycji i sprzedaży opakowanych lodów, w przypadku której konsumenci uzyskują dostęp do opakowanych lodów przez otwieranie nieprzezroczystej lub przezroczystej pokrywy od góry, o pojemności netto ≤600 litrów (l) oraz – wyłącznie w przypadku zamrażarek do lodów o przezroczystej pokrywie – o wartości współczynnika pojemności netto podzielonej przez całkowitą powierzchnię ekspozycji TDA ≥ 0,35 metra (m);

3)„przezroczysta pokrywa” oznacza drzwi wykonane z przezroczystego materiału obejmującego co najmniej 75 % powierzchni drzwi, przez które użytkownik końcowy może wyraźnie zobaczyć artykuły znajdujące się wewnątrz;

4)„całkowita powierzchnia ekspozycji” (TDA) oznacza, wyrażaną w metrach kwadratowych (m²), całkowitą widoczną powierzchnię obszaru, na którym wyeksponowano środki spożywcze i inne artykuły, uwzględniając obszar widoczny przez przeszklenie, określaną jako suma rzutu powierzchni poziomych i pionowych pojemności netto;

5)„fotokod (kod” QR) oznacza matrycowy kod kreskowy zawarty na etykiecie energetycznej modelu produktu, który umożliwia dostęp do informacji o tym modelu w publicznej części bazy danych o produktach;

6)„roczne zużycie energii” (AE) oznacza, wyrażone w kilowatogodzinach na rok (kWh/r), średnie dzienne zużycie energii pomnożone przez 365 (dni w roku), obliczane zgodnie z załącznikiem IV pkt 2 lit. b);

7)„dzienne zużycie energii” (Edaily) oznacza, wyrażoną w kilowatogodzinach na dzień (kWh/24h), energię elektryczną zużywaną przez urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej przez 24 godziny w warunkach odniesienia;

8)„standardowe roczne zużycie energii” (SAE) oznacza, wyrażone w kilowatogodzinach na rok (kWh/r), referencyjne roczne zużycie energii przez urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej, obliczane zgodnie z załącznikiem IV pkt 2 lit. c);

9)„M” i „N” oznaczają parametry modelowania uwzględniające całkowitą powierzchnię ekspozycji lub zależność zużycia energii od pojemności, których wartości określono w załączniku IV tabela 3;

10)„współczynnik temperatury” (C) oznacza współczynnik korygujący uwzględniający różnicę pod względem temperatury roboczej;

11)„współczynnik klasy klimatycznej” (CC) oznacza współczynnik korygujący uwzględniający różnicę w warunkach otoczenia, dla których zaprojektowano dane urządzenie chłodnicze;

12)„P” oznacza współczynnik korygujący uwzględniający różnice między szafą zasilaną przez agregat wewnętrzny a szafą zasilaną przez agregat zewnętrzny;

13)„szafa zasilana przez agregat wewnętrzny” oznacza urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej, które posiada wbudowany układ chłodniczy zawierający sprężarkę i urządzenie skraplające;

14)„witryna do lodów gałkowych” oznacza urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej umożliwiające przechowywanie lodów, ich eksponowanie i nabieranie za pomocą łyżki do lodów w ustalonych granicach temperatur określonych w załączniku IV tabela 4;

15)„szafa pionowa” oznacza urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej, które posiada pionową lub pochyloną otwieraną witrynę;

16)„szafa półpionowa” oznacza szafę pionową wyposażoną w pionową lub pochyloną otwieraną witrynę, której całkowita wysokość nie przekracza 1,5 metra (m);

17)„szafa kombinowana” oznacza urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej łączące kierunki ekspozycji i otwierania typowe dla szaf pionowych i poziomych;

18)„szafa stosowana w supermarketach” oznacza urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej przeznaczone do sprzedaży i ekspozycji środków spożywczych i innych artykułów w zastosowaniach obecnych w handlu detalicznym, np. w supermarketach. Chłodziarki napojów, chłodnicze automaty sprzedające, witryny do lodów gałkowych i zamrażarki do lodów nie są uznawane za szafy stosowane w supermarketach;

19)„chłodziarka” oznacza urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej, które stale utrzymuje temperaturę produktów przechowywanych w szafie w temperaturze roboczej chłodzenia;

20)„zamrażarka” oznacza urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej, które stale utrzymuje temperaturę produktów przechowywanych w szafie w temperaturze roboczej mrożenia;

21)„szafa rolkowa” oznacza szafę stosowaną w supermarketach umożliwiającą eksponowanie towarów bezpośrednio na paletach lub rolkach, które mogą być umieszczane w szafie poprzez ich podnoszenie, obracanie lub usunięcie dolnej przedniej części, jeżeli ją zainstalowano;

22)„pakiet M” oznacza pakiet badawczy wyposażony w urządzenie do pomiaru temperatury;

23)„automat sprzedający wielotemperaturowy” oznacza chłodniczy automat sprzedający składający się z co najmniej dwóch komór o różnych temperaturach roboczych;

24)„mechanizm wyświetlania” oznacza każdy ekran, w tym ekran dotykowy lub inną technologię wizualną, służący do wyświetlania użytkownikom treści internetowych;

25)„ekran dotykowy” oznacza ekran reagujący na dotyk w urządzeniach takich jak tablet, komputer typu slate lub smartfon;

26)„wyświetlacz wbudowany” oznacza interfejs, w którym dostęp do obrazu lub zbioru danych uzyskuje się poprzez kliknięcie myszą, najechanie myszą lub rozszerzenie innego obrazu lub zbioru danych na ekranie dotykowym;

27)„tekst zastępczy” oznacza tekst wprowadzony jako alternatywa dla grafiki, pozwalający przedstawić informacje w formie innej niż graficzna, w przypadkach gdy urządzenia wyświetlające nie mogą wyświetlić grafiki lub jako pomoc w ułatwieniach dostępu, np. jako dane wejściowe dla aplikacji syntezy mowy.

ZAŁĄCZNIK II
Klasy efektywności energetycznej

Klasę efektywności energetycznej urządzenia chłodniczego z funkcją sprzedaży bezpośredniej ustala się na podstawie jego współczynnika efektywności energetycznej (EEI) określonego w tabeli 1.

Tabela 1: Klasy efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej:

Klasa efektywności energetycznej

WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

A

EEI < 10

B

10 ≤ EEI < 20

C

20 ≤ EEI < 35

D

35 ≤ EEI < 50

E

50 ≤ EEI < 65

F

65 ≤ EEI < 80

G

EEI ≥ 80

EEI urządzenia chłodniczego z funkcją sprzedaży bezpośredniej ustala się zgodnie z załącznikiem IV pkt 2.

ZAŁĄCZNIK III
Etykieta dla urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej

1.ETYKIETA DLA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH Z FUNKCJĄ SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ, Z WYJĄTKIEM CHŁODZIAREK NAPOJÓW I ZAMRAŻAREK DO LODÓW

1.1.Etykieta:

1.2.Na etykiecie muszą się znajdować następujące informacje:

I.kod QR;

II.nazwa dostawcy lub znak towarowy;

III.identyfikator modelu u dostawcy;

IV.skala klas efektywności energetycznej od A do G;

V.klasa efektywności energetycznej ustalona zgodnie z załącznikiem II;

VI.AE wyrażone w kWh na rok i zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej;

VII.

w przypadku chłodniczych automatów sprzedających: suma pojemności netto wszystkich komór o temperaturach roboczych chłodzenia, wyrażona w litrach (l) i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej;

w przypadku wszystkich innych urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej: suma powierzchni ekspozycji o temperaturach roboczych chłodzenia wyrażona w metrach kwadratowych (m²) i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku;

w przypadku urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej nie obejmuje ona komór o temperaturach roboczych chłodzenia: pomija się piktogram i wartości w litrach (l) lub w metrach kwadratowych (m²) w ppkt VII;

VIII.

w przypadku urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej z wszystkimi komorami o temperaturze roboczej chłodzenia o tej samej klasie temperatury, z wyjątkiem chłodniczych automatów sprzedających:

temperatura na górze: najwyższa temperatura najcieplejszego pakietu M komory (komór) o temperaturach roboczych chłodzenia, w stopniach Celsjusza (°C) i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej, zgodnie z tabelą 4;

temperatura na dole: najniższa temperatura najzimniejszego pakietu M komory (komór) o temperaturach roboczych chłodzenia w stopniach Celsjusza (°C) i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej lub najwyższa temperatura minimalna najcieplejszego pakietu M komory (komór) o temperaturach roboczych chłodzenia w stopniach Celsjusza (°C) i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej zgodnie z tabelą 4;

w przypadku chłodniczych automatów sprzedających:

temperatura na górze: maksymalna zmierzona temperatura produktu w komorze (komorach) o temperaturach roboczych chłodzenia, w stopniach Celsjusza (°C) i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej, zgodnie z tabelą 4;

temperatura na dole: temperaturę pomija się;

w przypadku urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej, które nie zawierają komór o temperaturach roboczych chłodzenia, piktogram oraz wartości w stopniach Celsjusza (°C), o których mowa w pkt VIII, pomija się;

IX.

w przypadku wszystkich urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej, z wyłączeniem automatów sprzedających: suma powierzchni ekspozycji o temperaturach roboczych mrożenia wyrażona w metrach kwadratowych (m²) i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku;

w przypadku urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej nie obejmuje ona komór o temperaturach roboczych mrożenia: pomija się piktogram i wartości w metrach kwadratowych (m²) w ppkt IX;

X.

w przypadku urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej z wszystkimi komorami o temperaturach roboczych mrożenia o tej samej klasie temperatury, z wyjątkiem chłodniczych automatów sprzedających:

temperatura na górze: najwyższa temperatura najcieplejszego pakietu M komory (komór) o temperaturach roboczych mrożenia, w stopniach Celsjusza (°C) i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej, zgodnie z tabelą 4;

temperatura na dole: najniższa temperatura najzimniejszego pakietu M komory (komór) o temperaturach roboczych mrożenia w stopniach Celsjusza (°C) i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej lub najwyższa temperatura minimalna najcieplejszego pakietu M komory (komór) o temperaturach roboczych mrożenia w stopniach Celsjusza (°C) i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej zgodnie z tabelą 4;

w przypadku chłodniczych automatów sprzedających:

temperatura na górze: maksymalna zmierzona temperatura produktu w komorze (komorach) o temperaturach roboczych mrożenia, w stopniach Celsjusza (°C) i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej, zgodnie z tabelą 4;

temperatura na dole: temperaturę pomija się;

w przypadku urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej nie obejmuje ona komór o temperaturach roboczych mrożenia: pomija się piktogram i wartości w stopniach Celsjusza (°C) w ppkt X;

XI.numer niniejszego rozporządzenia, czyli „2019/XXX” [Urząd Publikacji – proszę wstawić numer niniejszego rozporządzenia w tym punkcie i w prawym rogu etykiety energetycznej].2.ETYKIETA DLA CHŁODZIAREK NAPOJÓW

2.1.Etykieta:

2.2.Na etykiecie muszą się znajdować następujące informacje:

I.kod QR;

II.nazwa dostawcy lub znak towarowy;

III.identyfikator modelu u dostawcy;

IV.skala klas efektywności energetycznej od A do G;

V.klasa efektywności energetycznej ustalona zgodnie z załącznikiem II;

VI.AE wyrażone w kWh na rok i zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej;

VII.suma pojemności brutto wszystkich komór o temperaturach roboczych chłodzenia, wyrażona w litrach (l) i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej;

VIII. najwyższa średnia temperatura komory spośród wszystkich komór o temperaturach roboczych chłodzenia, w stopniach Celsjusza (°C) i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej, zgodnie z tabelą 5;

IX. najcieplejsza temperatura otoczenia, w stopniach Celsjusza (°C) i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej, zgodnie z tabelą 6;

XIII.numer niniejszego rozporządzenia, czyli „2019/XXX” [Urząd Publikacji – proszę wstawić numer niniejszego rozporządzenia w tym punkcie i w prawym rogu etykiety energetycznej].3.ETYKIETA DLA ZAMRAŻAREK DO LODÓW:

3.1.Etykieta:3.2.Na etykiecie muszą się znajdować następujące informacje:

I.kod QR;

II.nazwa dostawcy lub znak towarowy;

III.identyfikator modelu u dostawcy;

IV.skala klas efektywności energetycznej od A do G;

V.klasa efektywności energetycznej ustalona zgodnie z załącznikiem II;

VI.AE wyrażone w kWh na rok i zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej;

VII.suma pojemności netto wszystkich komór o temperaturach roboczych mrożenia, wyrażona w litrach (l) i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej;

VIII.najwyższa średnia temperatura komory spośród wszystkich komór o temperaturach roboczych mrożenia, w stopniach Celsjusza (°C) i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej, zgodnie z tabelą 7;

IX.maksymalna temperatura otoczenia, w stopniach Celsjusza (°C) i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej, zgodnie z tabelą 8;

X.numer niniejszego rozporządzenia, czyli „2019/XXX” [Urząd Publikacji – proszę wstawić numer niniejszego rozporządzenia w tym punkcie i w prawym rogu etykiety energetycznej].4.WZORY ETYKIETY

4.1.Wzór etykiety dla urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej, z wyjątkiem chłodziarek napojów i zamrażarek do lodów:

4.2.Wzór etykiety dla chłodziarek napojów

4.3.Wzór etykiety dla zamrażarek do lodów:4.4.Przy czym:

a)Etykiety muszą mieć co najmniej 96 mm szerokości i 192 mm wysokości. Jeżeli etykieta została wydrukowana w większym formacie, jej treść musi jednak pozostać proporcjonalna w stosunku do powyższych specyfikacji.

b)Tło etykiety jest w 100 % w kolorze białym.

c)Rodzaje czcionek to Verdana i Calibri.

d)Wymiary i specyfikacje elementów etykiety muszą być takie, jak wskazano na wzorach etykiet w pkt 4.1–4.3.

e)Kolory CMYK – cyjan, magenta, żółty i czarny – podawane zgodnie z poniższym przykładem: 0,70,100,0: 0 % cyjanu, 70 % magenty, 100 % żółtego, 0 % czarnego;

f)Etykiety muszą spełniać wszystkie poniższe wymogi (oznaczenia liczbowe odnoszą się do rysunków powyżej):

kolory logo UE są następujące:

tło: 100,80,0,0;

gwiazdy 0,0,100,0;

kolorem logo energii jest: 100,80,0,0;

kod QR jest w 100 % czarny;

nazwa dostawcy musi być zapisana kolorem w 100 % czarnym i czcionką Verdana Bold, 9 pkt;

identyfikator modelu musi być zapisany kolorem w 100 % czarnym i czcionką Verdana Regular, 9 pkt;

skala od A do G musi wyglądać następująco:

kolor liter skali klasyfikacji efektywności energetycznej musi być w 100 % biały, i należy używać czcionki Calibri Bold, 19 pkt; litery muszą być wyśrodkowane w odniesieniu do osi odległej o 4,5 mm od lewej strony strzałek;

kolory strzałek skali od A do G są następujące:

·Klasa A: 100,0,100,0;

·Klasa B: 70,0,100,0;

·Klasa C: 30,0,100,0;

·Klasa D: 0,0,100,0;

·Klasa E: 0,30,100,0;

·Klasa F: 0,70,100,0;

·Klasa G: 0,100,100,0;

separatory wewnętrzne mają grubość 0,5 pkt, a ich kolor jest w 100 % czarny;

litera klasy efektywności energetycznej musi być w kolorze w 100 % białym, i musi ona być przedstawiona czcionką Calibri Bold, 33 pkt. Strzałka klasy efektywności energetycznej i odpowiednia strzałka na skali od A do G muszą być umieszczone tak, aby ich groty były na tej samej wysokości. Litera na strzałce klasy efektywności energetycznej musi być umieszczona w środku prostokątnej części strzałki, która musi być kolorze w 100 % czarnym.

wartość rocznego zużycia energii musi być zapisana czcionką Verdana Bold, 28 pkt; tekst „kWh/rocznie” musi być zapisany czcionką Verdana Regular, 18 pkt. Musi być wyśrodkowany i w kolorze w 100 % czarnym;

piktogramy muszą być takie, jak wskazano na wzorach etykiety i zgodne z następującymi wymogami:

linie piktogramów muszą mieć grubość 1,2 pkt i wraz z tekstami (liczbami i jednostkami) muszą być w kolorze w 100 % czarnym;

liczby pod piktogramami muszą być zapisane czcionką Verdana Bold, 16 pkt, a jednostki czcionką Verdana Regular, 12 pkt i muszą być wyśrodkowany pod piktogramami;

wartości temperatur muszą być zapisane czcionką Verdana Bold, 12 pkt; a „°C” czcionką Verdana Regular, 12 pkt, i należy je umieścić po prawej stronie piktogramu termometru lub wewnątrz piktogramu przedstawiającego temperaturę otoczenia;

dla urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej, z wyłączeniem chłodziarek napojów i zamrażarek do lodów: w przypadku gdy urządzenie składa się wyłącznie z komór mroźnych lub wyłącznie z komór niemroźnych, jedynie odpowiednie piktogramy, jak określono w pkt 1.2 ppkt VII, VIII, IX i X, ma zostać przedstawiony i wyśrodkowany pomiędzy separatorem wewnętrznym pod rocznym zużyciem energii i dołem etykiety energetycznej;

kolor numeru rozporządzenia musi być w 100 % czarny, a czcionką musi być Verdana Regular, 6 pkt.

ZAŁĄCZNIK IV
Metody pomiarów i obliczenia

Pomiarów i obliczeń do celów zapewnienia zgodności i weryfikacji zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia dokonuje się przy użyciu zharmonizowanych norm lub przy użyciu innych wiarygodnych, dokładnych i odtwarzalnych metod uwzględniających powszechnie uznane najnowocześniejsze metody i zgodnych z następującymi określonymi poniżej przepisami. Numery referencyjne tych zharmonizowanych norm zostały w tym celu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

1.Ogólne warunki badań:

a)warunki otoczenia muszą odpowiadać zestawowi 1, z wyjątkiem zamrażarek do lodów i witryn do lodów gałkowych, które należy badać w warunkach otoczenia odpowiadających zestawowi 2 przedstawionemu w tabeli 2;

b)w przypadku możliwości ustawienia różnych temperatur w komorze należy ją badać w najniższej temperaturze roboczej;

c)chłodnicze automaty sprzedające z komorami o zmiennej pojemności muszą być badane w warunkach, w których pojemność netto komory o najwyższej temperaturze roboczej została dostosowana do minimalnej pojemności netto tej komory;

d)w przypadku chłodziarek napojów prędkość chłodzenia jest podana dla czasu przywrócenia połowy zawartości.

Tabela 2: Warunki otoczenia

Temperatura termometru suchego, °C

Wilgotność względna, %

Punkt rosy, °C

Masa pary wodnej w suchym powietrzu, g/kg

Zestaw 1

25

60

16,7

12,0

Zestaw 2

30

55

20,0

14,8

2.Określanie EEI:

a)w przypadku wszystkich urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej EEI, wyrażony w % i zaokrąglony do pierwszego miejsca po przecinku, stanowi stosunek rocznego zużycia energii (AE) (w kWh/rok) do referencyjnego standardowego rocznego zużycia energii (SAE) (w kWh/rok) i oblicza się go w następujący sposób:

EEI = AE / SAE.

b)wartość AE, wyrażoną w kWh/rok i zaokrągloną do drugiego miejsca po przecinku, oblicza się w następujący sposób:

AE = 365 × Edaily;

gdzie:

Edaily oznacza zużycie energii przez urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej w ciągu 24 godzin, wyrażone w kWh/24h i zaokrąglone do trzeciego miejsca po przecinku;

c)wartość SAE, wyrażoną w kWh/rok i zaokrągloną do drugiego miejsca po przecinku, w przypadku urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej z wszystkimi komorami o tej samej klasie temperatury i chłodniczych automatów sprzedających SAE oblicza się w następujący sposób:

SAE = 365 × P × (M + N × Y) × C;

w przypadku urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej wyposażonych w więcej niż jedną komorę o różnych klasach temperatury, z wyjątkiem chłodniczych automatów sprzedających, SAE oblicza się w następujący sposób:

SAE = 365 × P × ∑nc=1 (M + N × Yc) × Cc;

gdzie:

1)c jest oznaczeniem rodzaju komory w urządzeniu przyjmującym wartości od 1 do n; gdzie n oznacza całkowitą liczbę rodzajów komory.

2)Wartości M i N podano w tabeli 3.

Tabela 3: Wartości M i N

Kategoria

Wartość M

Wartość N

Chłodziarki napojów

2,1

0,006

Zamrażarki do lodów

2,0

0,009

Chłodnicze automaty sprzedające

4,1

0,004

Witryny do lodów gałkowych

25,0

30,400

Pionowe i kombinowane szafy chłodnicze stosowane w supermarketach

9,1

9,100

Poziome szafy chłodnicze stosowane w supermarketach

3,7

3,500

Pionowe i kombinowane szafy mroźnicze stosowane w supermarketach

7,5

19,300

Poziome szafy mroźnicze stosowane w supermarketach

4,0

10,300

Szafy rolkowe (od 1 marca 2021 r.)

9,2

11,600

Szafy rolkowe (od 1 września 2023 r.)

9,1

9,100

3)W tabeli 4 podano wartości C, współczynnika temperatury.

Tabela 4: Warunki temperaturowe i odpowiadające im wartości współczynnika temperatury, C

a) Szafy stosowane w supermarketach

Kategoria

Klasa temperatury

Najwyższa temperatura najcieplejszego pakietu M

(°C)

Najniższa temperatura najzimniejszego pakietu M

(°C)

Najwyższa temperatura minimalna wszystkich pakietów M (°C)

Wartość C

Pionowe, kombinowane szafy chłodnicze stosowane w supermarketach

M2

≤ +7

≥ -1

nd.

1,00

H1 i H2

≤ +10

≥ -1

nd.

0,82

M1

≤ +5

≥ -1

nd.

1,15

Poziome szafy chłodnicze stosowane w supermarketach

M2

≤ +7

≥ -1

nd.

1,00

H1 i H2

≤ +10

≥ -1

nd.

0,92

M1

≤ +5

≥ -1

nd.

1,08

Pionowe i kombinowane szafy mroźnicze stosowane w supermarketach

L1

≤ -15

nd.

≤ -18

1,00

L2

≤ -12

nd.

≤ -18

0,90

L3

≤ -12

nd.

≤ -15

0,90

Poziome szafy mroźnicze stosowane w supermarketach

L1

≤ -15

nd.

≤ -18

1,00

L2

≤ -12

nd.

≤ -18

0,92

L3

≤ -12

nd.

≤ -15

0,92

b) Witryny do lodów gałkowych

Klasa temperatury

Najwyższa temperatura najcieplejszego pakietu M

(°C)

Najniższa temperatura najzimniejszego pakietu M

(°C)

Najwyższa temperatura minimalna wszystkich pakietów M (°C)

Wartość C

G1

-10

-14

nd.

1,00

G2

-10

-16

nd.

1,00

G3

-10

-18

nd.

1,00

L1

-15

nd.

-18

1,00

L2

-12

nd.

-18

1,00

L3

-12

nd.

-15

1,00

S

Klasyfikacja specjalna

1,00

c) Chłodnicze automaty sprzedające

Klasa temperatury**

Maksymalna zmierzona temperatura produktu (Tv)

(°C)

Wartość C

Kategoria 1

7

1+(12-TV)/25

Kategoria 2

12

Kategoria 3

3

Kategoria 4

(TV1+TV2)/2*

Kategoria 6

(TV1+TV2)/2*

d) Inne urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej

Kategoria

Wartość C

Inne urządzenia

1,00

Uwagi:

* W przypadku automatów sprzedających wielotemperaturowych wartość TV odpowiada uśrednionej wartości TV1 (maksymalna zmierzona temperatura produktu w najcieplejszej komorze) i TV2 (maksymalna zmierzona temperatura produktu w najzimniejszej komorze).

** Kategoria 1 = chłodnicze automaty z zamkniętą częścią przednią z puszkami i butelkami ułożonymi w stosach, kategoria 2 = chłodnicze automaty z przednim przeszkleniem do sprzedaży puszek i butelek, wyrobów cukierniczych i przekąsek, kategoria 3 = chłodnicze automaty z przednim przeszkleniem do sprzedaży wyłącznie szybko psujących się środków spożywczych, kategoria 4 = wielotemperaturowe chłodnicze automaty sprzedające z przednim przeszkleniem, kategoria 6 = urządzenia kombinowane należące do różnych kategorii automatów w pojedynczej obudowie i zasilane jednym agregatem chłodniczym.

nd. = nie dotyczy

4)Współczynnik Y oblicza się w następujący sposób:

a)w przypadku chłodziarek napojów:

Yc stanowi równoważną pojemność komór chłodziarki napojów o temperaturze docelowej Tc, (Veqc) obliczoną w następujący sposób:

Yc =Veqc = PojemnośćBruttoc × ((25 – Tc)/20) × CC;

gdzie Tc stanowi średnią temperaturę klasyfikacji komory, a CC oznacza współczynnik klasy klimatycznej. Wartości Tc przedstawiono w tabeli 5. Wartości CC przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 5: Klasy temperatury i odpowiadające im średnie temperatury komór (Tc) chłodziarek napojów

Klasa temperatury

Tc (°C)

K1

+3,5

K2

+2,5

K3

-1,0

K4

+5,0

Tabela 6. Warunki pracy i wartości CC dla chłodziarek napojów

Najwyższa temperatura otoczenia (°C)

Wilgotność względna otoczenia (%)

CC

+25

60

1,00

+32

65

1,05

+40

75

1,10

b)w przypadku zamrażarek do lodów:

Yc stanowi równoważną pojemność komór zamrażarki do lodów o temperaturze docelowej Tc, (Veqc) obliczoną na podstawie następującego wzoru:

Yc =Veqc = PojemnośćNetto × ((12 – Tc)/30) × CC;

gdzie Tc stanowi średnią temperaturę klasyfikacji komory, a CC oznacza współczynnik klasy klimatycznej. Wartości Tc przedstawiono w tabeli 7. Wartości CC przedstawiono w tabeli 8.

Tabela 7. Klasy temperatury i odpowiadające im średnie temperatury komór (Tc) zamrażarek do lodów

Klasa temperatury

Tc (°C)

Temperatura najcieplejszego pakietu M niższa lub równa we wszystkich badaniach (poza badaniem otwierania pokrywy) (°C)

Maksymalny wzrost temperatury najcieplejszego pakietu M dopuszczalny w trakcie badania otwierania pokrywy (°C)

-18

2

-18,0

-7

2

-7,0

Tabela 8: Warunki pracy i odpowiadające im wartości CC dla zamrażarek do lodów

Wartość minimalna

Wartość maksymalna

CC

Temperatura otoczenia (°C) 

Wilgotność względna otoczenia (%)

Temperatura otoczenia (°C) 

Wilgotność względna otoczenia (%)

Zamrażarka do lodów z przezroczystą pokrywą

16

80

30

55

1,00

35

75

1,10

40

40

1,20

Zamrażarka do lodów z nieprzezroczystą pokrywą

16

80

30

55

1,00

35

75

1,04

40

40

1,10

c)w przypadku chłodniczych automatów sprzedających:

Y oznacza pojemność netto chłodniczego automatu sprzedającego stanowiącą sumę pojemności wszystkich komór, w których przechowywane są produkty bezpośrednio dostępne do sprzedaży, oraz pojemność elementów, przez które produkty są przemieszczane podczas procesu wydawania, wyrażoną w litrach (l) i zaokrągloną do najbliższej liczby całkowitej;

d)w przypadku wszystkich innych urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej:

Yc oznacza sumę TDA wszystkich komór o tej same klasie temperatury urządzenia chłodniczego z funkcją sprzedaży bezpośredniej wyrażoną w metrach kwadratowych (m2) i zaokrągloną do drugiego miejsca po przecinku.

5)Wartości P przedstawiono w tabeli 9.

Tabela 9: Wartości P 

Rodzaj szafy

P

Szafy zasilane przez agregat wewnętrzny stosowane w supermarketach

1,10

Inne urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej

1,00

ZAŁĄCZNIK V 
Karta informacyjna produktu

Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b) dostawca wprowadza do bazy danych o produktach informacje określone w tabeli 10.

Tabela 10: Karta informacyjna produktu

Nazwa dostawcy lub znak towarowy:

Adres dostawcyb:

Identyfikator modelu:

Przeznaczenie:

Ekspozycja i sprzedaż

Rodzaj urządzenia chłodniczego z funkcją sprzedaży bezpośredniej:

[chłodziarki napojów / zamrażarki do lodów / witryna do lodów gałkowych / szafa stosowana w supermarketach / chłodnicze automaty sprzedające]

Kod rodziny szaf zgodny ze zharmonizowanymi normami lub innymi wiarygodnymi, dokładnymi i odtwarzalnymi metodami zgodnymi z załącznikiem IV.

Na przykład: [HC1/…/HC8], [VC1/…/VC4]

Parametry specyficzne dla danego produktu

Chłodziarki napojów: należy wypełnić pkt 1, zamrażarki do lodów: należy wypełnić pkt 2, witryna do lodów gałkowych: należy wypełnić pkt 3, szafa stosowana w supermarketach: należy wypełnić pkt 4, chłodnicze automaty sprzedające: należy wypełnić pkt 5. Jeżeli urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej zawiera komory o różnych temperaturach lub komorę, w której można ustawić różne temperatury, wpisy należy powtórzyć dla każdej komory lub dla każdego ustawienia temperatury):

1.Chłodziarki napojów:

Pojemność brutto (dm³ lub l)

Warunki otoczenia, w których można użytkować urządzenie (zgodnie z tabelą 6)

Najwyższa temperatura (°C)

Wilgotność względna (%)

x

x

x

2.Zamrażarki do lodów z [przezroczystą pokrywą / nieprzezroczystą pokrywą]

Pojemność netto (dm³ lub l)

Warunki otoczenia, w których można użytkować urządzenie (zgodnie z tabelą 8)

Zakres temperatur (°C)

Zakres wilgotności względnej (%)

minimum

maksimum

minimum

maksimum

x

x

x

x

x

3.Witryna do lodów gałkowych

Całkowita powierzchnia ekspozycji (m²)

Klasa temperatury (zgodnie z tabelą 4 lit. b))

x,xx

[G1/ G2/ G3/ L1/ L2/ L3/ S]4.[Zasilana przez agregat wewnętrzny/zewnętrzny] [pozioma / pionowa (inna niż półpionowa) / półpionowa / kombinowana] szafa stosowana w supermarketach, rolkowa: [tak/nie]:

Całkowita powierzchnia ekspozycji (m²)

Klasa temperatury (zgodnie z tabelą 4 lit. a))

x,xx

[chłodziarka: [M2/H1/H2/M1]/zamrażarka:[L1/L2/L3]]

5.Chłodnicze automaty sprzedające, [chłodnicze automaty z zamkniętą częścią przednią z puszkami i butelkami ułożonymi w stosach / chłodnicze automaty z przednim przeszkleniem do sprzedaży [puszek i butelek, wyrobów cukierniczych i przekąsek / wyłącznie szybko psujących się środków spożywczych] / wielotemperaturowe chłodnicze automaty do sprzedaży [należy podać rodzaj środków spożywczych, do sprzedaży których są przeznaczone] / urządzenia kombinowane należące do różnych kategorii automatów w pojedynczej obudowie i zasilane jednym agregatem chłodniczym do sprzedaży [należy podać rodzaj produktów spożywczych, do sprzedaży których są przeznaczone]]:

Pojemność (dm³ lub l)

Klasa temperatury (zgodnie z tabelą 4 lit. c))

x

kategoria [1/2/3/4/6]

Ogólne parametry produktu:

Parametr

Wartość

Parametr

Wartość

Roczne zużycie energii (kWh/a)d

x,xx

Zalecana temperatura (temperatury) do optymalnego przechowywania żywności (°C) (ustawienia te nie mogą być sprzeczne z warunkami temperaturowymi określonymi w załączniku IV odpowiednio w tabeli 4, 5 lub 6)

x

EEI

x,x

Klasa efektywności energetycznej

[A/B/C/D/E/F/G]c

Parametry źródła światłaa,b:

Rodzaj źródła światła

[rodzaj]

Klasa efektywności energetycznej

[A/B/C/D/E/F/G]c

Minimalny okres gwarancji oferowanej przez dostawcęb:

Informacje dodatkowe:

Link do strony internetowej dostawcy, na której dostępne są informacje z pkt 3 załącznika II do rozporządzania Komisji (UE) 2019/XXX 1 [Urząd Publikacji – proszę wpisać numer rozporządzenia C(2019)2127]b:

a Określony zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/XXX [Urząd Publikacji – proszę wpisać numer rozporządzenia C(2019)1805] 2 .

b Zmian tych elementów nie uznaje się za istotne na potrzeby art. 4 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/1369.

c Jeżeli baza danych o produktach automatycznie tworzy ostateczną treść tej rubryki, dostawca nie wprowadza tych danych.

d Jeżeli urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej posiada kilka komór działających w różnych temperaturach, podaje się roczne zużycie energii przez zintegrowane urządzenie. Jeżeli do chłodzenia poszczególnych komór tego samego urządzenia wykorzystuje się odrębne układy chłodnicze, w miarę możliwości podaje się również zużycie energii przez poszczególne podukłady.

ZAŁĄCZNIK VI
Dokumentacja techniczna

1.Dokumentacja techniczna, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. d), obejmuje następujące elementy:

a)informacje określone w załączniku V;

b)informacje określone w tabeli 11;

Tabela 11: Informacje dodatkowe, które mają być zawarte w dokumentacji technicznej

Ogólny opis modelu urządzenia chłodniczego z funkcją sprzedaży bezpośredniej wystarczający do jego jednoznacznej i łatwej identyfikacji:

Specyfikacja produktu

Ogólna specyfikacja produktu:

Parametr

Wartość

Parametr

Wartość

Roczne zużycie energii (kWh /r)

x,xx

Standardowe roczne zużycie energii (kWh/r)

x,xx

Dzienne zużycie energii (kWh/24h)

x,xxx

Warunki otoczenia

[Zestaw 1 / Zestaw 2]

M

x,x

N

x,xxx

Współczynnik temperatury (C)

x,xx

Y

x,xx

P

x,xx

Współczynnik klasy klimatycznej (CC)a

x,xx

Temperatura docelowa (Tc) (°C)a

x,x

Informacje dodatkowe:

Odnośniki do zastosowanych zharmonizowanych norm lub innych wiarygodnych, dokładnych i odtwarzalnych metod:

W stosownych przypadkach dane identyfikacyjne i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu dostawcy:

Wykaz modeli równoważnych, w tym identyfikatory modelu:

a Tylko dla chłodziarek napojów i zamrażarek do lodów

2.W przypadku gdy informacje zawarte w dokumentacji technicznej dla danego modelu otrzymano:

a)na podstawie modelu, który ma taką samą charakterystykę techniczną istotną dla informacji technicznych, które należy przedstawić, ale który został wyprodukowany przez innego producenta; lub

b)na podstawie obliczeń opartych na projekcie lub ekstrapolacji danych dotyczących innego modelu tego samego bądź innego producenta, lub obu;

dokumentacja techniczna musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące takich obliczeń, ocenę przeprowadzoną przez producenta w celu weryfikacji dokładności obliczeń oraz, w stosownych przypadkach, deklarację identyczności modeli różnych producentów.

ZAŁĄCZNIK VII
Informacje, które należy podawać w reklamach wizualnych, technicznych materiałach promocyjnych lub innych materiałach promocyjnych, w przypadku sprzedaży na odległość, z wyjątkiem sprzedaży na odległość przez internet

1.W przypadku reklam wizualnych urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej, w celu zapewnienia zgodności z wymogami określonymi w art. 3 ust. 1 lit. e) i art. 4 lit. c), klasę efektywności energetycznej i zakres klas efektywności energetycznej dostępne na etykiecie należy przedstawić zgodnie z pkt 4 niniejszego załącznika.

2.W przypadku technicznych materiałów promocyjnych lub innych materiałów promocyjnych dotyczących urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej, w celu zapewnienia zgodności z wymogami określonymi w art. 3 ust. 1 lit. f) i art. 4 lit. d), klasę efektywności energetycznej i zakres klas efektywności energetycznej dostępne na etykiecie należy przedstawić zgodnie z pkt 4 niniejszego załącznika.

3.W przypadku sprzedaży na odległość w formie papierowej urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej klasy efektywności energetycznej i zakres klas efektywności energetycznej dostępne na etykiecie muszą być przedstawione zgodnie z pkt 4 niniejszego załącznika.

4.Klasę efektywności energetycznej i zakres klas efektywności energetycznej należy przedstawić, jak wskazano na rys. 1:

a)ze strzałką zawierającą literę klasy energetycznej w kolorze białym, zapisaną czcionką Calibri Bold i z wielkością czcionki odpowiadającą co najmniej wielkości czcionki dla ceny, jeżeli cena została podana, a we wszystkich innych przypadkach wyraźnie widoczną i zapisaną czcionką o czytelnym rozmiarze;

b)z kolorem strzałki odpowiadającym kolorowi klasy efektywności energetycznej;

c)z zakresem dostępnych klas efektywności energetycznej w kolorze w 100 % czarnym, oraz

d)wielkość musi być taka, aby strzałka była dobrze widoczna i czytelna. Litera w strzałce klasy efektywności energetycznej musi być umieszczona w środku prostokątnej części strzałki, z obramowaniem o grubości 0,5 pkt w kolorze czarnym wokół strzałki i litery klasy efektywności energetycznej.

W drodze odstępstwa, jeżeli druk w przypadku reklam wizualnych, technicznych materiałów promocyjnych lub innych materiałów promocyjnych lub sprzedaży na odległość w formie papierowej jest monochromatyczny, strzałka może być monochromatyczna w przypadku tego typu reklam wizualnych, technicznych materiałów promocyjnych lub innych materiałów promocyjnych lub sprzedaży na odległość w formie papierowej.

Rysunek 1. Przykład kolorowej i monochromatycznej strzałki skierowanej w lewo/prawo z podanym zakresem klas efektywności energetycznej

5.W przypadku sprzedaży na odległość opartej na telemarketingu należy wyraźnie poinformować klientów o klasie efektywności energetycznej i zakresie klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie oraz o tym, że mogą oni uzyskać dostęp do pełnej etykiety oraz karty informacyjnej produktu za pośrednictwem ogólnodostępnej strony internetowej lub żądając ich drukowanych kopii.

6.We wszystkich sytuacjach wymienionych w pkt 1–3 i 5 klient musi mieć możliwość uzyskania na żądanie drukowanej kopii etykiety i karty informacyjnej produktu.

ZAŁĄCZNIK VIII
Informacje, które należy podawać w przypadku sprzedaży na odległość przez internet

1.Stosowną etykietę udostępnioną przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. g) umieszcza się na mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od ceny produktu, jeżeli cena została podana, a we wszystkich innych przypadkach w bliskiej odległości od produktu. Wielkość etykiety musi być taka, aby była ona dobrze widoczna i czytelna, oraz musi być proporcjonalna do wielkości określonej w pkt 4 załącznika III. Etykieta może być wyświetlana za pomocą wyświetlacza wbudowanego, w którym to przypadku obraz wykorzystywany do uzyskania dostępu do etykiety jest zgodny ze specyfikacjami określonymi w pkt 3 niniejszego załącznika. Jeżeli zastosowano wyświetlacz wbudowany, etykieta pojawia się przy pierwszym kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu obrazu na ekranie dotykowym.

2.Obraz stosowany do uzyskania dostępu do etykiety w przypadku wyświetlacza wbudowanego, jak wskazano na rys. 2:

a)jest strzałką w kolorze odpowiadającym klasie efektywności energetycznej produktu na etykiecie;

b)zawiera oznaczenie klasy efektywności energetycznej produktu umieszczone na strzałce w kolorze w białym, czcionką Calibri Bold wielkością czcionki odpowiadającą wielkości czcionki dla ceny, jeżeli cena została podana, a we wszystkich innych przypadkach dobrze widoczną i zapisaną czcionką o czytelnym rozmiarze; oraz

c)podaje zakres dostępnych klas efektywności energetycznej w kolorze w 100 % czarnym, oraz

d)ma jedną z dwóch poniższych form, a jego wielkość musi być taka, aby strzałka była dobrze widoczna i czytelna. Litera w strzałce klasy efektywności energetycznej musi być umieszczona w środku prostokątnej części strzałki, z widocznym obramowaniem w kolorze w 100 % czarnym umieszczonym wokół strzałki i litery klasy efektywności energetycznej.

Rysunek 2: Kolorowa strzałka skierowana w lewo/prawo z podanym zakresem klas efektywności energetycznej

3.W przypadku wyświetlacza wbudowanego sekwencja wyświetlania etykiety jest następująca:

a)obraz, o którym mowa w pkt 2 niniejszego załącznika, jest pokazywany na mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od ceny produktu, jeżeli cena została podana, a we wszystkich innych przypadkach w bliskiej odległości od produktu;

b)obraz odsyła do etykiety określonej w załączniku III;

c)etykieta wyświetla się po kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu obrazu na ekranie dotykowym;

d)etykieta wyświetla się jako wyskakujące okno, nowa karta, nowa strona lub dodatkowy obraz na ekranie;

e)do celów powiększania etykiety na ekranach dotykowych zastosowanie mają metody powiększania w urządzeniach dotykowych;

f)etykieta przestaje się wyświetlać po zastosowaniu opcji zamknięcia lub innego standardowego mechanizmu zamykania;

g)tekst zastępczy dla grafiki, który ma się wyświetlać w przypadku niewyświetlenia się etykiety, zawiera klasę efektywności energetycznej produktu, o wielkości czcionki odpowiadającej czcionce zastosowanej dla ceny produktu, jeżeli cena została podana, a we wszystkich innych przypadkach jest wyraźnie widoczny i zapisany czcionką o czytelnym rozmiarze.

4.Elektroniczną kartę informacyjną produktu udostępnioną przez dostawców zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. h) umieszcza się na mechanizmie wyświetlania w bliskiej odległości od ceny produktu, jeżeli ją podano, a we wszystkich pozostałych przypadkach w bliskiej odległości od produktu. Musi ona mieć taką wielkość, aby karta informacyjna produktu była dobrze widoczna i czytelna. Karta informacyjna produktu może być wyświetlana za pomocą wyświetlacza wbudowanego lub przez odniesienie do bazy danych o produktach, w którym to przypadku link wykorzystywany do uzyskania dostępu do karty zawiera widoczne i czytelne oznaczenie „Karta informacyjna produktu”. Jeżeli zastosowano wyświetlacz wbudowany, karta informacyjna produktu pojawia się przy pierwszym kliknięciu myszą, najechaniu myszą lub rozszerzeniu linku na ekranie dotykowym.

ZAŁĄCZNIK IX
Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku 

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji deklarowanych parametrów prowadzonej przez organy państwa członkowskiego i nie mogą być stosowane przez dostawcę jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej. Wartości i klasy na etykiecie lub w karcie produktu nie mogą być korzystniejsze dla dostawcy niż wartości podane w dokumentacji technicznej.

W przypadku gdy model został zaprojektowany tak, aby miał możliwość wykrywania, że jest testowany (np. poprzez rozpoznanie warunków testowych lub cyklu testowego) i reagowania na taką sytuację w szczególny sposób poprzez automatyczną zmianę swojego działania w trakcie testu w celu osiągnięcia bardziej korzystnego poziomu w zakresie któregokolwiek z parametrów określonych w niniejszym rozporządzeniu lub ujętych w dokumentacji technicznej bądź ujętych w jakiejkolwiek przedstawionej dokumentacji, model i wszystkie modele równoważne uznaje się za niespełniające wymogów.

W celu dokonania oceny zgodności modelu produktu z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu organy państw członkowskich stosują następującą procedurę weryfikacji:

1)Organy państwa członkowskiego poddają weryfikacji tylko jeden egzemplarz danego modelu.

2)Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli:

a)wartości podane w dokumentacji technicznej zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1369 (wartości deklarowane) oraz, w stosownych przypadkach, wartości zastosowane do obliczenia tych wartości nie są korzystniejsze dla dostawcy niż odpowiadające im wartości podane w sprawozdaniach z badań; oraz

b)wartości podane na etykiecie i w karcie informacyjnej produktu nie są bardziej korzystne dla dostawcy niż wartości deklarowane, a podana klasa efektywności energetycznej nie jest bardziej korzystna dla dostawcy niż klasa ustalona za pomocą wartości deklarowanych; oraz

c)gdy organy państwa członkowskiego badają jeden egzemplarz danego modelu, wartości ustalone (wartości istotnych parametrów oraz wartości wyliczone na podstawie tych pomiarów) są zgodne z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 12.

3)W przypadku nieuzyskania wyników, o których mowa w pkt 2 lit. a) i b), uznaje się, że dany model oraz wszystkie modele równoważne nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

4)W przypadku nieuzyskania wyniku, o którym mowa w pkt 2 lit. c), organy państwa członkowskiego wykonują badania trzech wybranych dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu. Ewentualnie trzy dodatkowe wybrane egzemplarze mogą należeć do jednego modelu równoważnego lub ich większej liczby.

5)Model uznaje się za zgodny z mającymi zastosowanie wymogami, jeżeli odnosząca się do wspomnianych trzech egzemplarzy średnia arytmetyczna wartości ustalonych pozostaje w zgodzie z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyleniami na potrzeby weryfikacji podanymi w tabeli 12.

6)Jeżeli wyniki określone w pkt 5 nie zostaną uzyskane, uznaje się, że model i wszystkie modele równoważne nie spełniają wymogów niniejszego rozporządzenia.

7)Po podjęciu decyzji w sprawie niezgodności modelu zgodnie z pkt 3 i 6 organy państwa członkowskiego niezwłocznie przekazują wszelkie istotne informacje organom pozostałych państw członkowskich oraz Komisji.

Organy państwa członkowskiego stosują metody pomiaru i obliczeń określone w załączniku IV.

Do celów wymagań, o których mowa w niniejszym załączniku, organy państwa członkowskiego stosują wyłącznie dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w tabeli 12 i stosują wyłącznie procedurę opisaną w pkt 1–7. W odniesieniu do parametrów w tabeli 12 nie stosuje się innych odchyleń, takich jak odchylenia określone w zharmonizowanych normach, ani innej metody pomiaru.

Tabela 12: Dopuszczalne odchylenia mierzonych parametrów

Parametry

Dopuszczalne odchylenia

Pojemność netto, a w stosownych przypadkach również pojemność komór netto

Wartość ustalonaa nie może być niższa o więcej niż 3 % lub 1 litr – w zależności od tego, która z tych wartości jest większa – od wartości deklarowanej.

Pojemność brutto, a w stosownych przypadkach również pojemność komór brutto

Wartość ustalonaa nie może być niższa o więcej niż 3 % lub 1 litr – w zależności od tego, która z tych wartości jest większa – od wartości deklarowanej.

TDA, a w stosownych przypadkach również TDA komór

Wartość ustalonaa nie może być niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 3 %.

Edaily

Wartość ustalonaa nie może być wyższa od wartości deklarowanej o więcej niż 10 %.

AE

Wartość ustalonaa nie może być wyższa od wartości deklarowanej o więcej niż 10 %.

a W przypadku trzech dodatkowych egzemplarzy badanych, jak określono w pkt 4, wartość ustalona oznacza średnią arytmetyczną wartości wyznaczonych dla tych trzech dodatkowych urządzeń.

(1)    Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/XXX [Urząd Publikacji – proszę wpisać pełną sygnaturę Dz.U. L dla rozporządzenia C(2019)2127].
(2)    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/XXX [Urząd Publikacji – proszę wpisać pełną sygnaturę Dz.U. L dla rozporządzenia C(2019)1805].