European flag

Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL

Seria L


2024/1244

2.5.2024

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2024/1244

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie przekazywania danych środowiskowych z instalacji przemysłowych, ustanowienia Europejskiego Portalu Emisji Przemysłowych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 166/2006

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z 8. unijnym programem działań w zakresie środowiska przyjętym na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/591 (4) Komisja, państwa członkowskie, władze regionalne i lokalne oraz zainteresowane strony mają obowiązek skutecznego stosowania wysokich standardów dotyczących przejrzystości, udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości zgodnie z Konwencją Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (EKG ONZ) o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (zwanej dalej „konwencją z Aarhus”), zarówno na poziomie Unii, jak i państwa członkowskiego.

(2)

Konwencja z Aarhus, ratyfikowana przez Wspólnotę Europejską w dniu 17 lutego 2005 r. decyzją Rady 2005/370/WE (5), uznaje, że zwiększony publiczny dostęp do informacji dotyczących środowiska i rozpowszechnianie takich informacji przyczynia się do zwiększenia świadomości ekologicznej, swobodnej wymiany opinii, bardziej efektywnego uczestnictwa społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska, a ostatecznie na poprawę stanu środowiska. Ponadto konwencja z Aarhus uznaje prawo do ochrony poufności danych osobowych lub akt osobowych dotyczących osoby fizycznej, w przypadku gdy osoba ta nie wyraziła zgody na ujawnienie społeczeństwu tych informacji, w przypadku gdy taka poufność jest przewidziana w prawie krajowym. W przypadku gdy prawo Unii wymaga zachowania poufności informacji handlowych lub przemysłowych w celu ochrony uzasadnionego interesu gospodarczego, poufność ta powinna być chroniona.

(3)

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (6) i (UE) 2018/1725 (7) mają zastosowanie do przetwarzania danych osobowych odpowiednio przez państwa członkowskie lub przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii w ramach niniejszego rozporządzenia. W związku z tym osoby, których dane dotyczą, mają prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu ich danych w ramach niniejszego rozporządzenia oraz o wykonywaniu swoich praw wynikających z tych rozporządzeń.

(4)

W dniu 2 grudnia 2005 r. decyzją Rady 2006/61/WE Wspólnota Europejska ratyfikowała Protokół EKG ONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń (zwany dalej „Protokołem”) (8).

(5)

Rozporządzeniem (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (9) ustanowiono Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń w celu wykonania Protokołu.

(6)

W sprawozdaniu Komisji z postępów w wykonywaniu rozporządzenia (WE) nr 166/2006, opublikowanym w dniu 13 grudnia 2017 r., stwierdzono, że należy usprawnić wykonywanie obowiązków sprawozdawczych poprzez dalsze badanie synergii z innymi powiązanymi unijnymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska dotyczącymi zanieczyszczeń z instalacji przemysłowych, w tym w szczególności z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (10) i dyrektywą Rady 91/271/EWG (11). W sprawozdaniu podkreślono również potrzebę zbadania możliwości dodania informacji kontekstowych, aby zwiększyć skuteczność przekazywanych danych.

(7)

Komunikat Komisji z dnia 12 maja 2021 r., zatytułowany „Droga do zdrowej planety dla wszystkich. Plan działania UE na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby”, ustanawia unijny plan działania na rzecz zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń, energii, obniżenia emisyjności i gospodarki o obiegu zamkniętym oraz promuje skuteczne wykorzystanie przekazywanych informacji w szerszych ramach monitorowania realizacji i perspektyw zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń oraz w ramach monitorowania przewidzianych w 8. unijnym programie działań w zakresie środowiska.

(8)

Zgodnie z wnioskami Komisji z jej drugiego sprawozdania z postępów w wykonywaniu rozporządzenia (WE) nr 166/2006, opublikowanym w dniu 13 grudnia 2017 r., w czerwcu 2021 r. Komisja – przy wsparciu Europejskiej Agencji Środowiska (zwanej dalej „Agencją”) – opracowała Europejski Portal Emisji Przemysłowych (zwany dalej „portalem”), który ma zastąpić Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, w celu poprawy synergii ze sprawozdawczością prowadzoną na podstawie dyrektywy 2010/75/UE.

(9)

Portal powinien zapewniać społeczeństwu bezpłatny dostęp online do bardziej zintegrowanego i spójnego zestawu danych dotyczących kluczowych presji na środowisko powodowanych przez instalacje przemysłowe, ponieważ takie dane stanowią efektywne kosztowo narzędzie służące do dokonywania porównań i podejmowania decyzji w kwestiach dotyczących środowiska, zachęcania do poprawy efektywności środowiskowej, śledzenia tendencji, wykazywania postępów w zmniejszaniu zanieczyszczenia, porównywania instalacji, monitorowania zgodności z odpowiednimi umowami międzynarodowymi, ustalania priorytetów oraz oceny postępów osiąganych w ramach unijnych i krajowych polityk i programów ochrony środowiska.

(10)

Portal powinien prezentować zawarte w nim dane w formie zagregowanej i niezagregowanej, aby umożliwić użytkownikom prowadzenie ukierunkowanych wyszukiwań, a także zapewnić elektroniczne środki pozyskiwania danych w łatwy sposób, w tym w postaci zbiorów danych opartych na zapytaniach.

(11)

Wymogi dotyczące sprawozdawczości powinny mieć zastosowanie na poziomie instalacji w celu wdrożenia synergii między portalem a bazami danych dotyczących presji na środowisko powodowanych przez instalacje przemysłowe, w tym instalacje objęte dyrektywą 2010/75/UE, oraz w celu zapewnienia spójnego wykonywania tej dyrektywy i wsparcia na rzecz jej wykonywania.

(12)

Aby zachować zgodność z wymogami Protokołu, wymogi dotyczące sprawozdawczości przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny mieć zastosowanie do wszystkich rodzajów działalności wymienionych w załączniku I do Protokołu, a przy spełnianiu tych wymogów dotyczących sprawozdawczości należy wskazać zakład, do którego należy instalacja lub jej część. Ponadto, aby osiągnąć synergie z powiązanymi przepisami prawa Unii w zakresie ochrony środowiska mającymi wpływ na instalacje przemysłowe, zakres stosowania niniejszego rozporządzenia powinien być również dostosowany do rodzajów działalności przemysłowej wymienionych w załącznikach I i Ia do dyrektywy 2010/75/UE oraz z niektórymi rodzajami działalności objętymi dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 (12).

(13)

W celu monitorowania efektywności środowiskowej instalacji przemysłowych dane, które mają być zawarte w portalu, powinny obejmować, przy przekroczeniu mających zastosowanie wartości progowych wymienionych w załączniku II, uwolnienia do środowiska niektórych zanieczyszczeń, transfery poza miejsce powstania ścieków zawierających te zanieczyszczenia oraz transfery odpadów poza miejsce powstania.

(14)

Portal powinien również zawierać dane dotyczące zużycia wody, energii i odpowiednich surowców przez dane instalacje, aby umożliwić monitorowanie postępów w kierunku wysoko zasobooszczędnej gospodarki o obiegu zamkniętym. Dane, które mają być zawarte w portalu, powinny obejmować odpowiednie surowce wykorzystywane w procesie produkcji i mające znaczący wpływ lub oddziaływanie na środowisko. Ustalenie, co należy uznać za odpowiednie surowce, powinno opierać się na pracach przeprowadzonych w ramach procesu prowadzącego do opracowania dokumentów referencyjnych dotyczących najlepszych dostępnych technik zgodnie z dyrektywą 2010/75/UE.

(15)

W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do składania sprawozdań przez operatorów właściwym organom, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze do ustanowienia wykazu odpowiednich surowców, które mają być zgłaszane przez operatorów po konsultacji z państwami członkowskimi, zainteresowanymi branżami oraz organizacjami pozarządowymi promującymi zdrowie ludzkie i ochronę środowiska. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 (13).

(16)

Operatorzy instalacji powinni przekazywać informacje dotyczące wielkości produkcji i godzin pracy danej instalacji, aby umożliwić kontekstualizację przekazywanych danych dotyczących uwolnień zanieczyszczeń, transferów ścieków zawierających te zanieczyszczenia poza miejsce powstania oraz transferów odpadów poza miejsce powstania. Informacje te powinny, w stosownych przypadkach, być przetwarzane zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia dotyczącymi poufności.

(17)

Ogólne korzyści płynące z portalu w zakresie dostępu do informacji dotyczących środowiska w odniesieniu do instalacji przemysłowych, powinny zostać zmaksymalizowane poprzez uwzględnienie informacji przekazywanych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą 2010/75/UE, a także innych przepływów informacji wynikających z prawa Unii dotyczącego ochrony środowiska w zakresie zmiany klimatu, ochrony powietrza, wody i gruntów, prawa Unii dotyczącego gospodarowania odpadami, w tym sprawozdawczości na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE (14), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (15) oraz dyrektywy 2010/75/UE. Ponadto, aby maksymalnie zwiększyć wartość portalu dla użytkowników, powinien on być zaprojektowany w sposób ułatwiający przyszłą integrację z innymi odpowiednimi przepływami danych środowiskowych.

(18)

W celu zapewnienia pewności prawa operatorzy instalacji lub państwa członkowskie powinni wskazywać, czy dane dotyczące uwolnienia zanieczyszczeń, transferów ścieków zawierających te zanieczyszczenia i transferów odpadów poza miejsce powstania są poniżej progów sprawozdawczych.

(19)

Aby poprawić jakość przekazywanych danych oraz zapewnić ich porównywalność, należy zharmonizować metody kwantyfikacji, które mają być stosowane przez operatorów przy zgłaszaniu uwolnień zanieczyszczeń, transferów ścieków zawierających te zanieczyszczenia poza miejsce powstania, transferów odpadów poza miejsce powstania oraz wykorzystania zasobów. Operatorzy powinni stosować pomiary do celów kwantyfikacji, ponieważ pomiar jest najdokładniejszą metodą kwantyfikacji. Jeżeli pomiar nie jest możliwy, operatorzy powinni stosować obliczenia. Szacunki powinny być stosowane tylko w ostateczności.

(20)

Ponieważ operatorzy instalacji do produkcji zwierząt gospodarskich i akwakultury mogą nie dysponować zasobami niezbędnymi do dokładnego określenia ilościowego zamierzonych uwolnień zanieczyszczeń, państwa członkowskie powinny być uprawnione do ilościowego określenia tych uwolnień w imieniu tych operatorów.

(21)

W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do sprawozdawczości państw członkowskich należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze do określania rodzaju i formatu informacji, które mają być przekazywane, oraz terminów ich przekazywania. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

(22)

Biorąc pod uwagę znaczenie, jakie dla obywateli Unii ma szybki dostęp do informacji dotyczących środowiska, istotne jest, aby państwa członkowskie i Komisja udostępniały publicznie dane tak szybko, jak jest to technicznie możliwe. W tym celu, o ile dokładny termin składania sprawozdań ma zostać określony w akcie wykonawczym, powinien on przypadać nie później niż jedenaście miesięcy od zakończenia danego roku sprawozdawczego.

(23)

W stosownych przypadkach portal powinien także ułatwiać dostęp do informacji o uwolnieniach zanieczyszczeń ze źródeł rozproszonych, aby umożliwić decydentom uwzględnienie uwolnienia zanieczyszczeń w bardziej odpowiednim kontekście oraz wybór najskuteczniejszego rozwiązania w zakresie zmniejszania zanieczyszczeń.

(24)

Dane przekazywane przez państwa członkowskie i operatorów powinny odznaczać się wysoką jakością, w szczególności jeżeli chodzi o ich dokładność, kompletność, spójność i wiarygodność. Właściwe organy powinny zatem oceniać jakość danych dostarczanych przez operatorów.

(25)

Publiczny dostęp do informacji dotyczących środowiska przekazywanych przez państwa członkowskie powinien być nieograniczony, a wyjątki od tej zasady powinny być możliwe, w stosownych przypadkach, wyłącznie zgodnie z dyrektywą 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (16) lub rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (17).

(26)

Należy zapewnić udział społeczeństwa w każdym dalszym rozwoju portalu poprzez umożliwienie wczesnego i skutecznego przekazywania uwag, informacji, analiz i opinii na potrzeby procesu decyzyjnego w tym zakresie.

(27)

Aby zwiększyć przydatność i oddziaływanie portalu, Komisja – przy wsparciu Agencji – powinna opracować wytyczne wspierające wykonywanie niniejszego rozporządzenia, zwracając szczególną uwagę na wykonywanie przepisów, które nie były częścią rozporządzenia (WE) nr 166/2006, oraz na potencjalne skutki dla sektorów nieobjętych tym rozporządzeniem.

(28)

Aby umożliwić Komisji aktualizację wykazu rodzajów działalności przemysłowej lub rolniczej, w odniesieniu do których zastosowanie mają wymogi sprawozdawcze, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w celu zmiany niniejszego rozporządzenia, aby dostosować załącznik I do zmian wprowadzonych do Protokołu.

(29)

Komisja powinna być również uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE w celu zmiany załącznika II do niniejszego rozporządzenia, aby określić progi sprawozdawczości, dodać zanieczyszczenia, które podlegają szczególnym środkom regulacyjnym na podstawie prawa Unii dotyczącego jakości wody i powietrza oraz chemikaliów, w tym rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (18) oraz dyrektyw 2000/60/WE (19), 2004/107/WE (20) Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Parlamentu Europejskiego 2006/118/WE (21), 2008/50/WE (22), 2008/105/WE (23) i (UE) 2020/2184 (24), oraz w celu odzwierciedlenia zmian wprowadzonych do Protokołu w odniesieniu do zanieczyszczeń podlegających zgłoszeniu lub ich progów sprawozdawczości. Aby ułatwić pełne stosowanie niniejszego rozporządzenia, do dnia 31 grudnia 2025 r. Komisja powinna przyjąć akt delegowany, w którym dokona przeglądu wykazu substancji i wartości progowych określonych w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, w tym między innymi oceny potrzeby obniżenia progów sprawozdawczych dla substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS) oraz innych odpowiednich substancji.

(30)

Przy przyjmowaniu aktów delegowanych szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa (25). W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(31)

Aby zapewnić skuteczne wykonywanie niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie powinny ustanowić przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie do jego naruszeń oraz powinny zapewnić ich wykonanie.

(32)

Ponieważ rozporządzenie (WE) nr 166/2006 wymaga znacznych zmian, należy je uchylić i zastąpić niniejszym rozporządzeniem, mając na względzie pewność prawa, jasność i przejrzystość.

(33)

Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie zwiększenie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska poprzez ustanowienie zintegrowanej i spójnej ogólnounijnej elektronicznej bazy danych oraz umożliwienie monitorowania zanieczyszczeń przemysłowych w celu przyczynienia się do zapobiegania im i ich zmniejszania, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, ponieważ potrzeba porównywalności danych w państwach członkowskich wymaga wysokiego stopnia harmonizacji, natomiast ze względu na rozmiar i skutki działania możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tych celów.

(34)

Wymogi dotyczące sprawozdawczości ustanowione niniejszym rozporządzeniem powinny mieć zastosowanie od roku sprawozdawczego 2027, aby zapewnić państwom członkowskim i operatorom wystarczającą ilość czasu na podjęcie niezbędnych środków.

(35)

W celu zapewnienia ciągłości danych i pewności prawa rozporządzenie (WE) nr 166/2006 powinno nadal mieć zastosowanie w roku sprawozdawczym 2026,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady zbierania i przekazywania danych środowiskowych dotyczących instalacji przemysłowych oraz ustanawia Portal Emisji Przemysłowych (zwany dalej „portalem”) na poziomie Unii w formie internetowej bazy danych umożliwiającej publiczny dostęp do takich danych.

Niniejsze rozporządzenie wykonuje Protokół EKG ONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń (zwany dalej „Protokołem”).

Artykuł 2

Cele

Celem niniejszego rozporządzenia jest zwiększenie publicznego dostępu do informacji poprzez utworzenie portalu, a tym samym ułatwienie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska, a także identyfikacja źródeł zanieczyszczeń przemysłowych, oraz umożliwienie monitorowania zanieczyszczeń przemysłowych w celu przyczynienia się do zapobiegania im oraz ich zmniejszania.

Artykuł 3

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„instalacja” oznacza stacjonarną jednostkę techniczną, w ramach której prowadzony jest jeden lub większa liczba rodzajów działalności wymienionych w załączniku I, oraz wszelkie inne bezpośrednio powiązane rodzaje działalności w tym samym miejscu, które mają techniczny związek z rodzajami działalności wymienionymi w tym załączniku i które mogłyby mieć wpływ na emisje i zanieczyszczenie;

2)

„zakład” oznacza jedną lub większą liczbę instalacji, lub ich części, które znajdują się w tym samym miejscu, i są eksploatowane przez tę samą osobę fizyczną lub prawną;

3)

„miejsce” oznacza geograficzne położenie instalacji i zakładu;

4)

„społeczeństwo” oznacza społeczność zdefiniowaną w art. 3 pkt 16 dyrektywy 2010/75/UE;

5)

„uwolnienie” oznacza każde wprowadzenie zanieczyszczenia do środowiska w wyniku jakiejkolwiek działalności człowieka, zamierzonej lub przypadkowej, rutynowej lub nierutynowej, w tym wycieki, emisje, odprowadzenia, wprowadzenia, unieszkodliwianie lub składowanie, lub odprowadzenia poprzez układy kanalizacyjne bez końcowego oczyszczania ścieków;

6)

„zanieczyszczenie” oznacza substancję lub grupę substancji, które mogą być szkodliwe dla środowiska lub zdrowia ludzkiego ze względu na ich własności i ich wprowadzenie do środowiska;

7)

„substancja” oznacza substancję zdefiniowaną w art. 3 pkt 1 dyrektywy 2010/75/UE;

8)

„operator” oznacza operatora zdefiniowanego w art. 3 pkt 15 dyrektywy 2010/75/UE;

9)

„transfer poza miejsce powstania” oznacza przemieszczenie poza granice instalacji odpadów przeznaczonych do procesów odzysku lub unieszkodliwienia oraz zanieczyszczeń w ściekach przeznaczonych do oczyszczenia;

10)

„odpady” oznaczają odpady zdefiniowane w art. 3 pkt 1 dyrektywy 2008/98/WE;

11)

„ściek” oznacza ściek komunalny, bytowy lub przemysłowy zdefiniowany odpowiednio w art. 2 pkt 1, 2 i 3 dyrektywy Rady 91/271/EWG oraz wszelkie inne ścieki podlegające przepisom prawa Unii z powodu zawartych w nich substancji lub przedmiotów;

12)

„źródła rozproszone” oznaczają wiele mniejszych lub rozrzuconych źródeł, z których zanieczyszczenia mogą być uwalniane do powietrza, wody lub gleby, których łączne oddziaływanie na te ośrodki może być znaczące i w wypadku których niepraktyczne jest zbieranie sprawozdań z każdego z nich z osobna;

13)

„właściwy organ” oznacza organ lub organy krajowe, lub jakikolwiek inny podmiot lub podmioty właściwe, wyznaczone przez państwa członkowskie;

14)

„odpady niebezpieczne” oznaczają odpady niebezpieczne zdefiniowane w art. 3 pkt 2 dyrektywy 2008/98/WE;

15)

„proces odzysku” oznacza wszystkie procesy wymienione w załączniku II do dyrektywy 2008/98/WE;

16)

„proces unieszkodliwiania” oznacza wszystkie procesy wymienione w załączniku I do dyrektywy 2008/98/WE;

17)

„rok sprawozdawczy” oznacza rok kalendarzowy, za który muszą zostać zebrane dane;

18)

„akwakultura” oznacza akwakulturę zdefiniowaną w art. 4 pkt 25 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 (26).

Artykuł 4

Zawartość portalu

1.   Portal zawiera następujące dane:

a)

dane dotyczące uwolnień zanieczyszczeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a);

b)

dane dotyczące transferów poza miejsce powstania odpadów, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b), oraz zanieczyszczeń w ściekach, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c);

c)

informacje dotyczące poszczególnych instalacji przekazywane Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą 2010/75/UE, w szczególności jej art. 72;

d)

dane dotyczące wykorzystania wody, energii oraz odpowiednich surowców, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. d);

e)

informacji kontekstowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. e);

f)

danych dotyczących uwolnień zanieczyszczeń ze źródeł rozproszonych, o których mowa w art. 8 ust. 1, w przypadku gdy dane takie są dostępne.

2.   Portal zawiera linki do:

a)

krajowych rejestrów uwolnień i transferów zanieczyszczeń ustanowionych przez państwa członkowskie zgodnie z Protokołem;

b)

innych istniejących publicznie dostępnych rejestrów, baz danych lub stron internetowych ustanowionych na poziomie państwa członkowskiego lub Unii, zapewniających dostęp do wymogów dotyczących sprawozdawczości określonych w prawie Unii dotyczącym zmiany klimatu, ochrony powietrza, wody i gruntów oraz gospodarowania odpadami.

Artykuł 5

Projekt i struktura portalu

1.   Komisja zapewnia publiczny dostęp do portalu, prezentując dane w ustandaryzowanym formacie, zarówno w formie zagregowanej, jak i niezagregowanej, w celu umożliwienia co najmniej wyszukiwania, ekstrakcji danych i pobierania zbiorów danych na podstawie zapytań według:

a)

zakładu, w tym w stosownych przypadkach według jednostki dominującej zakładu, i jego położenia geograficznego, w tym zlewni rzeki;

b)

instalacji;

c)

rodzaju działalności;

d)

wystąpienia na poziomie państwa członkowskiego lub Unii;

e)

odpowiednio zanieczyszczenia, odpadów lub zasobów;

f)

elementu środowiska, a mianowicie powietrza, wody lub gleby, do którego zanieczyszczenie jest uwalniane;

g)

odpowiednio transferów odpadów poza miejsce powstania oraz miejsca ich przeznaczenia;

h)

transferu zanieczyszczeń zawartych w ściekach poza miejsce powstania;

i)

źródeł rozproszonych; oraz

j)

właściciela lub operatora instalacji.

2.   Portal musi zostać zaprojektowany tak, aby jak najbardziej ułatwić społeczeństwu dostęp do danych, i umożliwić, w zwykłych warunkach użytkowania, ciągły i łatwy dostęp do danych w internecie. Portal zawiera wszystkie dane przekazywane przez co najmniej 10 poprzednich lat sprawozdawczych. Przy projektowaniu portalu uwzględnia się możliwość jego rozszerzania w przyszłości.

Artykuł 6

Przekazywanie danych i informacji właściwym organom przez operatorów

1.   Każdy operator instalacji, który prowadzi jeden lub większą liczbę rodzajów działalności wymienionych w załączniku I, osiągających lub przekraczających mające zastosowanie progi wydajności określone w tym załączniku, i który uwalnia którekolwiek z zanieczyszczeń wymienionych w załączniku II w ilości przekraczającej mające zastosowanie wartości progowe, albo przekracza wartości progowe odpadów określone w lit. b) niniejszego ustępu, przekazuje corocznie właściwemu organowi co najmniej następujące informacje i dane, chyba że takie informacje lub dane są już udostępnione właściwemu organowi:

a)

dane dotyczące uwolnienia do powietrza, wody i gleby któregokolwiek z zanieczyszczeń wymienionych w załączniku II, dla którego mająca zastosowanie wartość progowa określona w tym załączniku jest przekroczona;

b)

dane dotyczące transferów poza miejsce powstania przekraczających rocznie 2 tony na zakład dla odpadów innych niż niebezpieczne lub 2 000 ton na zakład dla odpadów innych niż niebezpieczne, dla dowolnego procesu odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem przetwarzania w glebie i ziemi oraz głębokiego zatłaczania, o których mowa w załączniku I do dyrektywy 2008/98/WE, z podaniem „R” lub „D”, w zależności od tego, czy odpad jest przeznaczony odpowiednio do procesu odzysku, czy do procesu unieszkodliwienia oraz, dla transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych, nazwę i adres przedsiębiorstwa, które przeprowadziło proces odzysku lub unieszkodliwienia w odniesieniu do odpadów oraz rzeczywiste miejsce procesu odzysku lub unieszkodliwienia; odpady podlegające procesom unieszkodliwiania typu przetwarzanie w glebie i ziemi lub głębokie zatłaczanie zgłasza jako uwolnienie do gleby wyłącznie operator instalacji, w której dany odpad powstał;

c)

dane dotyczące transferów poza miejsce powstania któregokolwiek z zanieczyszczeń wymienionych w załączniku II zawartego w ściekach przeznaczonych do oczyszczenia, dla którego wartość progowa określona w tym załączniku w kolumnie 1b jest przekroczona;

d)

dane dotyczące wykorzystania wody, energii oraz odpowiednich surowców określone w akcie wykonawczym, o którym mowa w akapicie drugim;

e)

informacje umożliwiające kontekstualizację danych przekazywanych na podstawie lit. a)–d), w tym wielkość produkcji oraz liczbę godzin pracy;

f)

informacje, czy instalacja jest również objęta dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (27), dyrektywą 91/271/EWG, dyrektywą 2010/75/UE, dyrektywą 2012/18/UE, dyrektywą (UE) 2015/2193 lub jakimkolwiek innym przepisem prawa Unii dotyczącym ochrony środowiska określonym w formularzu sprawozdania, o którym mowa w art. 7 niniejszego rozporządzenia;

g)

informacje dotyczące zakładu, do którego należy instalacja.

Do dnia 31 grudnia 2025 r. Komisja przyjmie w drodze aktów wykonawczych wykaz odpowiednich surowców, które należy zgłosić zgodnie z akapitem pierwszym lit. d) niniejszego ustępu, określając rodzaje i jednostki, na podstawie dokumentów referencyjnych dotyczących najlepszych dostępnych technik zdefiniowanych w art. 3 pkt 11 dyrektywy 2010/75/UE. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 17 ust. 2 niniejszego rozporządzenia. Komisja dokonuje przeglądu tych aktów wykonawczych i w stosownych przypadkach wprowadza do nich zmiany.

2.   W przypadku gdy uwolnienie, o którym mowa w ust. 1 akapit pierwszy lit. a), lub transfer zanieczyszczeń poza miejsce powstania, o którym mowa w ust. 1 akapit pierwszy lit. c), nie przekracza mających zastosowanie wartości progowych określonych w załączniku II, lub gdy transfery odpadów poza miejsce powstania nie przekraczają wartości progowych określonych w ust. 1 akapit pierwszy lit. b), operator danej instalacji oświadcza w swoim sprawozdaniu, że uwolnienie zanieczyszczeń lub transfery zanieczyszczeń lub odpadów poza miejsce powstania są poniżej tych wartości progowych.

Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o przekazaniu informacji, o których mowa w akapicie pierwszym, wyłącznie w pierwszym sprawozdaniu dotyczącym instalacji, lub jej części, sporządzonym przez operatora po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, lub w pierwszym sprawozdaniu sporządzonym przez operatora po tym, jak uwolnienia zanieczyszczeń lub transfery zanieczyszczeń lub odpadów poza miejsce powstania nie przekraczają już mających zastosowanie wartości progowych określonych w załączniku II.

3.   Przygotowując sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 akapit pierwszy niniejszego artykułu, operatorzy wykorzystują najlepsze dostępne informacje. Operatorzy uzyskują dane za pomocą pomiarów. W przypadku gdy pomiar nie daje najlepszych dostępnych informacji, jest niemożliwy lub nie jest opłacalny pod względem technologicznym i ekonomicznym, operatorzy uzyskują dane za pomocą obliczeń. W przypadku gdy ani pomiar, ani obliczenie nie jest możliwe, operatorzy mogą uzyskać dane poprzez szacowanie. Informacje te mogą obejmować dane z monitorowania, wskaźniki emisji, równania bilansu masy, pośrednie monitorowanie lub inne obliczenia, oceny techniczne oraz inne metody zgodne z art. 9 ust. 1 oraz, jeżeli są dostępne, zgodne z metodykami uznanymi na poziomie międzynarodowym.

4.   Operatorzy określają w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1, metody użyte do uzyskania danych. W przypadku gdy dane uzyskano za pomocą pomiaru, podaje się metodę analityczną. W przypadku gdy dane uzyskano za pomocą obliczeń, podaje się metodę obliczeń.

5.   Uwolnienia, o których mowa w załączniku II, które są zgłaszane zgodnie z ust. 1 akapit pierwszy, obejmują wszystkie uwolnienia ze wszystkich źródeł określonych w załączniku I znajdujących się w miejscu instalacji.

6.   Do celów ust. 1 akapit pierwszy dane dotyczące uwolnień i transferów przekazuje się jako całkowite wartości uwolnień i transferów wynikających ze wszystkich działań zamierzonych, przypadkowych, rutynowych i nierutynowych. Dostarczając te dane, operatorzy określają, jeżeli to możliwe, wszelkie dane związane z niezamierzonym uwolnieniem zanieczyszczeń.

7.   Operator każdej instalacji zbiera z odpowiednią częstotliwością dane potrzebne do określenia, które z uwolnień i transferów poza miejsce powstania instalacji lub jej części podlegają wymogom dotyczącym sprawozdawczości na podstawie ust. 1 akapit pierwszy.

8.   Operator każdej instalacji przechowuje zapisy danych, z których pochodziły przekazywane dane, oraz udostępnia je swojemu właściwemu organowi przez okres pięciu lat od końca danego roku sprawozdawczego. Zapisy te muszą również zawierać opis metodyki wykorzystanej do zbierania danych.

9.   Państwa członkowskie mogą zadecydować o samodzielnym określaniu ilościowym zamierzonych uwolnień, o których mowa w ust. 1 akapit pierwszy lit. a) niniejszego artykułu, w imieniu operatorów instalacji objętych rodzajami działalności, o których mowa w wierszach drugim i siódmym załącznika I. W takich przypadkach ust. 1–8 niniejszego artykułu nie mają zastosowania do tych operatorów w odniesieniu do takich uwolnień.

10.   Do celów art. 7 państwa członkowskie określają termin, w jakim operatorzy mają dostarczać swoim właściwym organom dane, o których mowa w niniejszym artykule.

11.   Do dnia wejścia w życie aktu delegowanego, o którym mowa w art. 15 ust. 3, w przypadku gdy instalacja lub jej część nie spełnia warunków określonych w ust. 1 akapit pierwszy niniejszego artykułu, ale jest częścią zakładu, który spełnia te warunki, instalacja ta lub jej część podlegają obowiązkom w zakresie sprawozdawczości ustanowionym w niniejszym artykule, z wyjątkiem obowiązków ustanowionych w ust. 2 niniejszego artykułu.

Artykuł 7

Składanie sprawozdań Komisji przez państwa członkowskie

1.   Państwa członkowskie co roku, ale nie później niż 11 miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego, składają Komisji drogą elektroniczną sprawozdanie zawierające wszystkie dane, o których mowa w art. 6, w formacie określanym przez Komisję w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 17 ust. 2.

2.   Służby Komisji, wspomagane przez Europejską Agencję Środowiska (zwaną dalej „Agencją”), wprowadzają dane przekazywane przez państwa członkowskie do portalu w ciągu miesiąca od zakończenia składania sprawozdań przez państwa członkowskie zgodnie z ust. 1.

Artykuł 8

Dane dotyczące uwolnień zanieczyszczeń ze źródeł rozproszonych

1.   Komisja, wspierana przez Agencję, włącza do portalu dane dotyczące uwolnień zanieczyszczeń ze źródeł rozproszonych, w przypadku gdy takie dane istnieją i zostały już zgłoszone przez państwa członkowskie.

2.   Dane dostępne w portalu muszą umożliwiać użytkownikom wyszukiwanie i identyfikowanie uwolnień zanieczyszczeń ze źródeł rozproszonych zgodnie z odpowiednim rozkładem przestrzennym i muszą zawierać informacje dotyczące metodyki wykorzystanej do pozyskania danych.

3.   W przypadku stwierdzenia braku danych dotyczących uwolnień zanieczyszczeń ze źródeł rozproszonych, Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 16 aktów delegowanych w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez zainicjowanie sprawozdawczości w zakresie uwolnienia odpowiednich zanieczyszczeń z jednego lub większej liczby źródeł rozproszonych, przy wykorzystaniu, w razie potrzeby, metodyk uznanych na poziomie międzynarodowym.

Artykuł 9

Zapewnianie jakości i jej ocena

1.   Operatorzy instalacji, którzy podlegają wymogom dotyczącym sprawozdawczości określonym w art. 6, zapewniają wysoką jakość przekazywanych przez siebie danych.

2.   Właściwe organy oceniają jakość danych dostarczanych przez operatorów, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, w szczególności pod względem dokładności, kompletności, spójności i wiarygodności tych danych. W przypadku wystąpienia braków jakościowych w danych dostarczanych zgodnie z art. 6, na żądanie właściwych organów operatorzy, których to dotyczy, niezwłocznie dostarczają im poprawione dane.

Artykuł 10

Dostęp do informacji

1.   Komisja, wspierana przez Agencję, udostępnia publicznie i bezpłatnie w internecie dane zawarte w portalu w ciągu miesiąca od złożenia sprawozdań przez państwa członkowskie zgodnie z art. 7 ust. 1.

2.   W przypadku gdy społeczeństwo nie ma łatwego dostępu do danych zawartych w portalu, dane państwo członkowskie oraz Komisja umożliwiają elektroniczny dostęp do portalu w publicznie dostępnych miejscach.

3.   Każde państwo członkowskie udostępnia społeczeństwu swoje dane, przekazane zgodnie z art. 6, oraz, jeżeli to możliwe, z art. 8 ust. 1, w sposób ciągły, bezpłatnie oraz bez uzależniania dostępu od rejestracji.

Artykuł 11

Poufność

W przypadku gdy dane państwo członkowskie uznaje dane za poufne zgodnie z art. 4 ust. 2 dyrektywy 2003/4/WE, w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, za dany rok sprawozdawczy wskazuje się oddzielnie dla każdej instalacji, jakiego rodzaju danych nie można podać do wiadomości publicznej, oraz podaje się powody nieujawnienia.

Artykuł 12

Udział społeczeństwa

1.   Komisja zapewnia społeczeństwu wczesną i skuteczną możliwość udziału w dalszym rozwoju portalu, w tym również poprzez tworzenie zdolności instytucjonalnej i przygotowywanie zmian do niniejszego rozporządzenia.

2.   Społeczeństwo ma możliwość przedkładania uwag, informacji, analiz oraz opinii w rozsądnym terminie oraz w którymkolwiek języku urzędowym Unii.

3.   Komisja należycie uwzględnia taki wkład oraz informuje społeczeństwo o wynikach jego udziału.

Artykuł 13

Wytyczne

Komisja, wspierana przez Agencję i w porozumieniu z państwami członkowskimi, opracowuje i okresowo aktualizuje wytyczne wspierające wykonywanie niniejszego rozporządzenia, dotyczące co najmniej następujących kwestii:

a)

procedur sprawozdawczości, zwracając szczególną uwagę na przepisy, które nie były częścią rozporządzenia (WE) nr 166/2006, oraz sektorów nieobjętych tym rozporządzeniem, w tym wytycznych technicznych dotyczących metod ułatwiających analizę na potrzeby monitorowania PFAS, takich jak granice wykrywalności, wartości parametryczne i częstotliwość pobierania próbek;

b)

danych, które mają być przekazywane;

c)

zapewniania jakości i jej oceny;

d)

wskazywania rodzaju danych, które mogą nie zostać ujawnione, oraz, w przypadku danych poufnych, powody ich nieujawniania;

e)

odniesień do uznanych na poziomie międzynarodowym metod określania, analizowania i pobierania próbek uwalnianych zanieczyszczeń;

f)

nazwy wszelkich jednostek dominujących;

g)

metod obliczeniowych, w tym wskaźników emisji dla poszczególnych technologii redukcji emisji, w odniesieniu do produkcji zwierzęcej i akwakultury;

h)

sposobów stosowania w praktyce definicji określonych w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do miejsc, zakładów i instalacji, za pomocą między innymi wykazu przykładów lub szczegółowych wyjaśnień, zdjęć, rysunków, schematów lub wszelkich innych wizualnych odniesień lub wsparcia.

Wytyczne dotyczące akapitu pierwszego lit. a)–g) sporządza się po raz pierwszy do dnia 1 stycznia 2026 r.

Wytyczne dotyczące akapitu pierwszego lit. h) sporządza się po raz pierwszy do dnia 1 stycznia 2025 r., po konsultacji z państwami członkowskimi.

Artykuł 14

Podnoszenie świadomości

Państwa członkowskie i Komisja promują świadomość społeczną na temat portalu oraz zrozumienie i wykorzystywanie zawartych w nim danych.

Artykuł 15

Zmiany w załącznikach

1.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 16 niniejszego rozporządzenia w celu zmiany załącznika I, aby dostosować go do Protokołu po przyjęciu wszelkich zmian do jego załączników.

2.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 16 w celu zmiany załącznika II z co najmniej jednego z następujących powodów:

a)

dodania zanieczyszczenia, w przypadku gdy uwolnienie tego zanieczyszczenia do powietrza, wody lub gleby ma lub może mieć niekorzystny wpływ na środowisko lub zdrowie ludzkie, w tym zanieczyszczenia uwalnianego w wyniku rodzaju działalności, o których mowa w załączniku I, i które spełnia jeden z następujących warunków:

(i)

dane zanieczyszczenie określone jest jako substancja objęta wpisem w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 lub ograniczeniem zawartym w załączniku XVII do tego rozporządzenia;

(ii)

dane zanieczyszczenie określone jest jako substancja priorytetowa zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE lub 2008/105/WE;

(iii)

dane zanieczyszczenie uwzględniono na listach obserwacyjnych ustanowionych w ramach dyrektywy 2006/118/WE lub 2008/105/WE lub dyrektywy (UE) 2020/2184;

(iv)

dane zanieczyszczenie podlega wartościom dopuszczalnym lub innym ograniczeniom zgodnie z dyrektywą 2004/107/WE, 2006/118/WE, 2008/50/WE lub (UE) 2020/2184;

b)

ustalenia i zaktualizowania wartości progowych uwalnianych zanieczyszczeń, tak aby osiągnąć cel, jakim jest wychwytywanie co najmniej 90 % uwalniania każdego z zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby pochodzących z rodzajów działalności, o których mowa w załączniku I, w tym wartości progowych zerowych w przypadku substancji stanowiących szczególnie wysokie zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska;

c)

dodania lub usunięcia zanieczyszczenia oraz, w razie potrzeby, zmiany mającej zastosowanie wartości progowej w celu dostosowania załącznika II do niniejszego rozporządzenia do Protokołu;

d)

usunięcia zanieczyszczenia, które nie jest już określone jako substancja priorytetowa, o której mowa w lit. a) ppkt (ii) niniejszego ustępu, lub które zostało usunięte z list obserwacyjnych, o których mowa w lit. a) ppkt (iii) niniejszego ustępu.

3.   Komisja przyjmie akt delegowany zgodnie z ust. 2 do dnia 31 grudnia 2025 r. Komisja może przyjąć dodatkowe akty delegowane po tym dniu zgodnie z ust. 2.

Artykuł 16

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.   Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.   Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 8 ust. 3 i art. 15 ust. 1 i 2, powierza się Komisji na okres 5 lat od dnia 22 maja 2024 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3.   Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 8 ust. 3 i art. 15 ust. 1 i 2, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4.   Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.

5.   Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6.   Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 8 ust. 3 lub art. 15 ust. 1 lub 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 17

Procedura komitetowa

1.   Komisję wspomaga komitet. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Artykuł 18

Sankcje oraz środki zapewniania przestrzegania prawa

1.   Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia oraz podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ich wykonywania. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie bez zbędnej zwłoki powiadamiają Komisję o tych przepisach i środkach, a także bez zbędnej zwłoki powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach tych przepisów i środków.

2.   Sankcje, o których mowa w ust. 1, obejmują grzywny.

3.   Państwa członkowskie zapewniają, aby sankcje ustanowione zgodnie z niniejszym artykułem w stosownych przypadkach należycie uwzględniały następujące kwestie:

a)

charakter, wagę i skalę naruszenia, mając na uwadze cel, jakim jest osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska;

b)

stopień winy związanej z naruszeniem;

c)

powtarzalny lub jednostkowy charakter naruszenia.

4.   Państwa członkowskie przyjmują środki zapewniania przestrzegania prawa w celu zapobiegania naruszeniom, o których mowa w ust. 1, oraz wykrywania ich.

Artykuł 19

Przegląd

Komisja przeprowadza przegląd wykonywania niniejszego rozporządzenia oraz załączników do niego co najmniej raz na pięć lat od dnia rozpoczęcia jego stosowania. Celem przeglądu jest między innymi zapewnienie dostosowania niniejszego rozporządzenia oraz załączników do niego do postępu naukowo-technicznego. W procesie przeglądu należycie uwzględnia się międzynarodowe inicjatywy dotyczące uwalniania zanieczyszczeń z działalności przemysłowej oraz wpływu uwalniania takich zanieczyszczeń na zdrowie ludzkie lub środowisko, najlepsze praktyki i postępy państw członkowskich w tym zakresie oraz postęp w dziedzinie badań i technologii.

W stosownych przypadkach Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany niniejszego rozporządzenia lub załączników do niego, lub zmiany obydwu.

Artykuł 20

Uchylenie

Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 traci moc ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2028 r.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia (WE) nr 166/2006 traktuje się jak odesłania do niniejszego rozporządzenia zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 21

Przepisy przejściowe

Niezależnie od art. 20 akapit pierwszy niniejszego rozporządzenia, rozporządzenie (WE) nr 166/2006 nadal ma zastosowanie w odniesieniu do sprawozdawczości za rok 2026.

Artykuł 22

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2028 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 24 kwietnia 2024 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodnicząca

R. METSOLA

W imieniu Rady

Przewodniczący

M. MICHEL


(1)   Dz.U. C 443 z 22.11.2022, s. 130.

(2)   Dz.U. C 498 z 30.12.2022, s. 154.

(3)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2024 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 12 kwietnia 2024 r.

(4)  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/591 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2030 r. (Dz.U. L 114 z 12.4.2022, s. 22).

(5)  Decyzja Rady 2005/370/WE z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Dz.U. L 124 z 17.5.2005, s. 1).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

(7)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).

(8)  Decyzja Rady 2006/61/WE z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu EKG–ONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń (Dz.U. L 32 z 4.2.2006, s. 54).

(9)  Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz.U. L 33 z 4.2.2006, s. 1).

(10)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17).

(11)  Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40).

(12)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (Dz.U. L 313 z 28.11.2015, s. 1).

(13)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

(14)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE (Dz.U. L 197 z 24.7.2012, s. 1).

(15)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).

(16)  Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz.U. L 41 z 14.2.2003, s. 26).

(17)  Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).

(18)  Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).

(19)  Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).

(20)  Dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu | (Dz.U. L 23 z 26.1.2005, s. 3).

(21)  Dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (Dz.U. L 372 z 27.12.2006, s. 19).

(22)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz.U. L 152 z 11.6.2008, s. 1).

(23)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 84).

(24)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 435 z 23.12.2020, s. 1).

(25)   Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

(26)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).

(27)  Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).


ZAŁĄCZNIK I

Rodzaje działalności

Rodzaj działalności

Próg wydajności

1

Rodzaje działalności wymienione w załączniku I do dyrektywy 2010/75/UE

Z przekroczeniem mających zastosowanie progów wydajności określonych w dyrektywie 2010/75/UE

2

Rodzaje działalności wymienione w załączniku Ia do dyrektywy 2010/75/UE

Z przekroczeniem mających zastosowanie progów wydajności określonych w dyrektywie 2010/75/UE

3

Rodzaje działalności, o których mowa w art. 2 dyrektywy (UE) 2015/2193 (w przypadku gdy nie zostały uwzględnione w załączniku I do dyrektywy 2010/75/UE)

Obiekty energetycznego spalania o nominalnej mocy dostarczonej wynoszącej co najmniej 20 MW i nieprzekraczającej 50 MW

4

Górnictwo podziemne i działalności powiązane (w tym wydobycie ropy naftowej lub gazu ziemnego, na lądzie albo na morzu (w przypadku gdy nie zostały uwzględnione w załączniku I do dyrektywy 2010/75/UE)

Nie określono progu wydajności (wszystkie instalacje są objęte obowiązkiem dotyczącym sprawozdawczości).

5

Górnictwo odkrywkowe i kamieniołomy (w przypadku gdy nie zostały objęte załącznikiem I do dyrektywy 2010/75/UE)

W przypadku gdy powierzchnia miejsca objętego rzeczywistą działalnością wydobywczą wynosi 25 hektarów

6

Oczyszczalnie ścieków komunalnych

Wydajność odpowiadająca co najmniej liczbie 100 000 mieszkańców

7

Akwakultura oparta na paszach

Przekraczająca roczną zdolność produkcyjną w wysokości 500 ton

8

Instalacje do budowy i demontażu statków oraz do malowania statków lub do usuwania farby ze statków

Wydajność dla statków o długości 100 m

9

Elektroliza wody do produkcji wodoru

Produkcja na skalę przemysłową


ZAŁĄCZNIK II

Zanieczyszczenia (1)

Nr

Nr CAS

Zanieczyszczenie (1)

Wartość progowa dla uwolnień

(kolumna 1)

do powietrza

(kolumna 1a)

kg/rok

do wody

(kolumna 1b)

kg/rok

do gleby

(kolumna 1c)

kg/rok

1

74-82-8

Metan (CH4)

100 000

 (2)

2

630-08-0

Tlenek węgla (CO)

500 000

3

124-38-9

Dwutlenek węgla (CO2)

100 mln

4

 

Wodorofluorowęglowodory (HFC) (3)

100

5

10024-97-2

Podtlenek azotu (N2O)

10 000

6

7664-41-7

Amoniak (NH3)

10 000

7

 

Niemetanowe lotne związki organiczne (NMVOC)

100 000

8

 

Tlenki azotu (NOx/NO2)

100 000

9

 

Perfluorowęglowodory (PFC) (4)

100

10

2551-62-4

Heksafluorek siarki (SF 6)

50

11

 

Tlenki siarki (SOx/SO2)

150 000

12

 

Azot całkowity

50 000

50 000

13

 

Fosfor całkowity

5 000

5 000

14

 

Wodorochlorofluorowęglowodory (HCFC) (5)

1

15

 

Chlorofluorowęglowodory (CFC) (6)

1

16

 

Halony (7)

1

17

 

Arsen i jego związki (jako As) (8)

20

5

5

18

 

Kadm i jego związki (jako Cd) (8)

10

5

5

19

 

Chrom i jego związki (jako Cr) (8)

100

50

50

20

 

Miedź i jej związki (jako Cu) (8)

100

50

50

21

 

Rtęć i jej związki (jako Hg) (8)

10

1

1

22

 

Nikiel i jego związki (jako Ni) (8)

50

20

20

23

 

Ołów i jego związki (jako Pb) (8)

200

20

20

24

 

Cynk i jego związki (jako Zn) (8)

200

100

100

25

15972-60-8

Alachlor

1

1

26

309-00-2

Aldryna

1

1

1

27

1912-24-9

Atrazyna

1

1

28

57-74-9

Chlordan

1

1

1

29

143-50-0

Chlordekon

1

1

1

30

470-90-6

Chlorfenwinfos

1

1

31

85535-84-8

Chloroalkany, C10-C 13

1

1

32

2921-88-2

Chloropiryfos

1

1

33

50-29-3

DDT

1

1

1

34

115-32-2

Dikofol

1

1

1

35

107-06-2

1, 2-dichloroetan (EDC)

1 000

10

10

36

75-09-2

Dichlorometan (DCM)

1 000

10

10

37

60-57-1

Dieldryna

1

1

1

38

330-54-1

Diuron

1

1

39

115-29-7

Endosulfan

1

1

40

72-20-8

Endryna

1

1

1

41

 

Związki halogenoorganiczne (jako AOX) (9)

1 000

1 000

42

76-44-8

Heptachlor

1

1

1

43

118-74-1

Heksachlorobenzen (HCB)

10

1

1

44

87-68-3

Heksachlorobutadien (HCBD)

1

1

45

608-73-1

1, 2,3, 4, 5, 6-heksachlorocykloheksan (HCH)

10

1

1

46

58-89-9

Lindan

1

1

1

47

2385-85-5

Mireks

1

1

1

48

 

PCDD+PCDF (dioksyny + furany) (jako Teq) (10)

0,0001

0,0001

0,0001

49

608-93-5

Pentachlorobenzen

1

1

1

50

87-86-5

Pentachlorofenol (PCP)

10

1

1

51

335-67-1

Kwas perfluorooktanowy (PFOA) i jego sole

1

1

1

52

355-46-4

Kwas perfluoroheksanosulfonowy (PFHxS) i jego sole

1

1

1

53

1336-36-3

Polichlorowane bifenyle (PCB)

0,1

0,1

0,1

54

122-34-9

Symazyna

1

1

55

127-18-4

Tetrachloroetylen (PER)

2 000

10

56

56-23-5

Tetrachlorometan (TCM)

100

1

57

12002-48-1

Trichlorobenzeny (TCB) (wszystkie izomery)

10

1

58

71-55-6

1, 1, 1-trichloroetan

100

59

79-34-5

1, 1,2, 2-tetrachloroetan

50

60

79-01-6

Trichloroetylen

2 000

10

61

67-66-3

Trichlorometan

500

10

62

8001-35-2

Toksafen

1

1

1

63

75-01-4

Chlorek winylu

1 000

10

10

64

120-12-7

Antracen

50

1

1

65

71-43-2

Benzen

1 000

200 (jako BTEX) (11)

200 (jako BTEX) (11)

66

 

Bromowane difenyloetery (PBDE) (12)

1

1

67

 

Nonylofenol i oksyetylenowane nonylofenole (NP/NPE)

1

1

68

100-41-4

Etylobenzen

200 (jako BTEX) (11)

200 (jako BTEX) (11)

69

75-21-8

Tlenek etylenu

1 000

10

10

70

34123-59-6

Izoproturon

1

1

71

91-20-3

Naftalen

100

10

10

72

 

Organiczne związki cyny (jako całkowita Sn)

50

50

73

117-81-7

Ftalan di-2-etyloheksylu (DEHP)

10

1

1

74

108-95-2

Fenole (jako całkowity C) (13)

20

20

75

 

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (PAH) (14)

50

5

5

76

108-88-3

Toluen

200 (jako BTEX) (11)

200 (jako BTEX) (11)

77

 

Tributylocyna i jej związki (15)

1

1

78

 

Trifenylocyna i jej związki (16)

1

1

79

 

Całkowity węgiel organiczny (TOC) (jako całkowity C lub COD/3)

50 000

80

1582-09-8

Trifluralina

1

1

81

1330-20-7

Ksyleny (17)

200 (jako BTEX) (11)

200 (jako BTEX) (11)

82

 

Chlorki (jako całkowity Cl)

2 mln

2 mln

83

 

Chlor i jego związki nieorganiczne (jako HCl)

10 000

84

1332-21-4

Azbest

1

1

1

85

 

Cyjanki (jako całkowite CN)

50

50

86

 

Fluorki (jako całkowity F)

2 000

2 000

87

 

Fluor i jego związki nieorganiczne (jako HF)

5 000

88

74-90-8

Cyjanowodór (HCN)

200

89

 

Cząstki stałe (PM10)

50 000

90

1806-26-4

Oktylofenole i oksyetylenowane oktylofenole

1

91

206-44-0

Fluoranten

1

92

465-73-6

Izodryna

1

93

36355-1-8

Heksabromobifenyl

0,1

0,1

0,1

94

191-24-2

Benzo(g,h,i)perylen

 

1

 


(1)  O ile nie określono inaczej, każde zanieczyszczenie określone w niniejszym załączniku zgłasza się jako masę całkowitą tego zanieczyszczenia lub, w przypadku gdy zanieczyszczenie jest grupą substancji, jako masę całkowitą tej grupy.

(2)  Myślnik (—) oznacza, że dany parametr i element nie wymagają zgłaszania.

(3)  Masa całkowita fluorowęglowodorów: suma HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.

(4)  Masa całkowita perfluorowęglowodorów: suma CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.

(5)  Masa całkowita substancji, w tym ich izomerów, wymienionych w grupie VIII załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. L 286 z 31.10.2009, s. 1).

(6)  Masa całkowita substancji, w tym ich izomerów, wymienionych w grupach I i II załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1005/2009.

(7)  Masa całkowita substancji, w tym ich izomerów, wymienionych w grupach III i VI załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1005/2009.

(8)  Wszystkie metale zgłasza się jako masę całkowitą danego pierwiastka we wszystkich formach chemicznych obecnych w uwolnionych zanieczyszczeniach.

(9)  Związki halogenoorganiczne, które mogą być adsorbowane przez węgiel aktywowany, wyrażone jako chlorek.

(10)  Wyrażone jako I-TEQ.

(11)  Pojedyncze zanieczyszczenia mają być zgłaszane, jeśli próg dla BTEX (sumaryczny parametr dla benzenu, toluenu, etylobenzenu, ksylenów) zostanie przekroczony.

(12)  Masa całkowita następujących bromowanych difenyloeterów: penta-BDE, okta-BDE oraz deka-BDE.

(13)  Masa całkowita fenolu i prostych pochodnych fenoli wyrażona jako węgiel całkowity.

(14)  Do celów zgłaszania uwolnień do powietrza wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (PAH) mają być mierzone jako benzo(a)piren (50-32-8), benzo(b)fluoranten (205-99-2), benzo(k)fluoranten (207-08-9) oraz indeno(1,2,3-cd)piren (193-39-5), jak określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczącym trwałych zanieczyszczeń organicznych (Dz.U. L 169 z 25.6.2019, s. 45).

(15)  Masa całkowita związków tributylocyny, wyrażona jako masa tributylocyny.

(16)  Masa całkowita związków trifenylocyny, wyrażona jako masa trifenylocyny.

(17)  Masa całkowita ksylenów (o-ksyleny, m-ksyleny, paraksyleny).


ZAŁĄCZNIK III

Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 166/2006

Niniejsze rozporządzenie

art. 1

art. 1

art. 2 pkt 1

art. 3 pkt 4

art. 2 pkt 2

art. 3 pkt 13

art. 2 pkt 3

art. 3 pkt 1

art. 2 pkt 4

art. 3 pkt 2

art. 2 pkt 5

art. 3 pkt 3

art. 2 pkt 6

art. 3 pkt 8

art. 2 pkt 7

art. 3 pkt 17

art. 2 pkt 8

art. 3 pkt 7

art. 2 pkt 9

art. 3 pkt 6

art. 2 pkt 10

art. 3 pkt 5

art. 2 pkt 11

art. 3 pkt 9

art. 2 pkt 12

art. 3 pkt 12

art. 2 pkt 13

art. 3 pkt 10

art. 2 pkt 14

art. 3 pkt 14

art. 2 pkt 15

art. 3 pkt 11

art. 2 pkt 16

art. 3 pkt 16

art. 2 pkt 17

art. 3 pkt 15

art. 3 lit. a)

art. 4 ust. 1 lit. a)

art. 3 lit. b)

art. 4 ust. 1 lit. b)

art. 3 lit. c)

art. 4 ust. 1 lit. f)

art. 4 ust. 1

art. 5 ust. 1

art. 4 ust. 2

art. 5 ust. 2

art. 5 ust. 1 lit. a)

art. 6 ust. 1 lit. a)

art. 5 ust. 1 lit. b)

art. 6 ust. 1 lit. b)

art. 5 ust. 1 lit. c)

art. 6 ust. 1 lit. c)

art. 5 ust. 1 akapit drugi

art. 5 ust. 1 akapit trzeci

art. 6 ust. 4

art. 5 ust. 1 akapit czwarty

art. 6 ust. 5

art. 5 ust. 2

art. 6 ust. 6

art. 5 ust. 3

art. 6 ust. 7

art. 5 ust. 4

art. 5 ust. 5

art. 6 ust. 8

art. 6

art. 6 ust. 1 lit. b)

art. 7 ust. 1

art. 6 ust. 10

art. 7 ust. 2

art. 7 ust. 1

art. 7 ust. 3

art. 7 ust. 2

art. 8 ust. 1

art. 8 ust. 1

art. 8 ust. 2

art. 8 ust. 2

art. 8 ust. 3

art. 8 ust. 3

art. 9 ust. 1

art. 9 ust. 1

art. 9 ust. 2

art. 9 ust. 2

art. 9 ust. 3

art. 9 ust. 4

art. 10 ust. 1

art. 10 ust. 1

art. 10 ust. 2

art. 10 ust. 2

art. 11

art. 11

art. 12 ust. 1

art. 12 ust. 1

art. 12 ust. 2

art. 12 ust. 2

art. 12 ust. 3

art. 12 ust. 3

art. 13

art. 14

art. 13

art. 15

art. 14

art. 18

art. 15

art. 18a

art. 16

art. 19

art. 17

art. 20

art. 18

art. 21

załącznik I

załącznik I

załącznik II

załącznik II


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1244/oj

ISSN 1977-0766 (electronic edition)