European flag

Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL

Serie L


2024/206

29.2.2024

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/206

z dnia 18 grudnia 2023 r.

określające częstotliwość i format zgłaszania nieprawidłowości w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 i uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1975

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Państwa członkowskie są zobowiązane do zgłaszania nieprawidłowości dotyczących Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie art. 50 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2021/2116 oraz zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2024/205 (2).

(2)

Interesy finansowe Unii powinny być chronione w jednakowy sposób, niezależnie od funduszy wykorzystanych do realizacji celów, dla których dane fundusze zostały ustanowione. W związku z tym art. 52 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/2116 uprawnia Komisję do przyjmowania przepisów wykonawczych dotyczących procedur w odniesieniu do obowiązków w zakresie współpracy, których państwa członkowskie muszą przestrzegać w związku z wdrożeniem spoczywającego na nich obowiązku zgłaszania nieprawidłowości związanych z finansowaniem wspólnej polityki rolnej. Przepisy takie powinny być równoważne szczegółowym przepisom dotyczącym zgłaszania nieprawidłowości określonym w załączniku XII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 (3) oraz powinny być zgodne z przepisami określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2024/203 (4).

(3)

Aby zapewnić skuteczną analizę i ogólne zarządzanie przypadkami nieprawidłowości w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 (5) oraz innymi przypadkami nieprzestrzegania warunków określonych przez państwa członkowskie w planach strategicznych wspólnej polityki rolnej w tym kontekście, państwa członkowskie powinny regularnie i terminowo przekazywać Komisji wszystkie istotne informacje na temat nieprawidłowości, które należy zgłaszać zgodnie z art. 50 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2021/2116 i zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2024/205. W celu ochrony interesów finansowych Unii konieczne jest określenie jednolitych warunków przekazywania takich informacji, w szczególności częstotliwości i formatu.

(4)

Aby uzyskać maksymalne korzyści ze stosowania elektronicznych środków wymiany informacji przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa wymiany, państwa członkowskie powinny korzystać ze specjalnego systemu zarządzania nieprawidłowościami (IMS) do powiadamiania o nieprawidłowościach.

(5)

Państwa członkowskie i Komisja powinny zapewnić, aby przekazywanie danych za pośrednictwem IMS odbywało się w bezpieczny sposób gwarantujący dostępność, integralność, wiarygodność i poufność informacji.

(6)

Aby uniknąć sytuacji, w której dana nieprawidłowość miałaby dalsze następstwa wykraczające poza terytorium zgłaszającego państwa członkowskiego, państwo członkowskie powinno niezwłocznie zgłosić Komisji każdą taką nieprawidłowość.

(7)

Użycie euro jako jedynej waluty do zgłaszania nieprawidłowości jest niezbędne do zapewnienia porównywalności przekazywanych informacji. W przypadku państw członkowskich, które nie przyjęły euro jako swojej waluty, konieczne jest określenie kursu wymiany stosowanego do przeliczania przedmiotowych kwot na euro oraz kursu wymiany stosowanego do przeliczania wydatków, które nie zostały zapisane w księgach rachunkowych agencji płatniczej.

(8)

Należy uchylić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1975 (6), w którym określono częstotliwość i format zgłaszania nieprawidłowości w okresie programowania 2014–2020. Rozporządzenie to powinno jednak nadal mieć zastosowanie do zgłaszania nieprawidłowości w odniesieniu do pomocy przyznanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 (7).

(9)

Jako że dokonano już płatności w ramach przedmiotowych funduszy, a zatem mogły już wystąpić nieprawidłowości, przepisy niniejszego rozporządzenia powinny mieć natychmiastowe zastosowanie. Rozporządzenie powinno zatem wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(10)

Zgodnie z art. 42 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1725 skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu określa się częstotliwość i format zgłaszania nieprawidłowości przez państwa członkowskie na podstawie art. 50 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2021/2116.

Artykuł 2

Częstotliwość zgłaszania nieprawidłowości

1.   W terminie dwóch miesięcy od końca każdego kwartału państwa członkowskie przesyłają Komisji zgłoszenie wstępne nieprawidłowości, o którym mowa w art. 3 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2024/205.

Jednakże dane państwo członkowskie zgłasza Komisji wszelkie tego rodzaju nieprawidłowości niezwłocznie, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że dana nieprawidłowość będzie miała dalsze następstwa poza terytorium zgłaszającego państwa członkowskiego.

2.   Państwa członkowskie przesyłają Komisji zgłoszenie uzupełniające zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia delegowanego (UE) 2024/205, niezwłocznie po uzyskaniu istotnych informacji.

Artykuł 3

Format zgłoszeń

Informacje, o których mowa w art. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2024/205, przesyła się drogą elektroniczną przy użyciu specjalnego systemu zarządzania nieprawidłowościami (IMS).

Artykuł 4

Stosowanie euro

1.   Kwoty zgłaszane przez państwa członkowskie są denominowane w euro.

2.   Państwa członkowskie, które nie przyjęły euro jako swojej waluty do dnia przedłożenia zgłoszenia zgodnie z art. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2024/205, przeliczają kwoty w walucie krajowej na euro zgodnie z art. 94 rozporządzenia (UE) 2021/2116. W przypadku wydatków, które nie zostały zapisane w księgach rachunkowych agencji płatniczej, stosowany jest najbardziej aktualny miesięczny obrachunkowy kurs wymiany, opublikowany w formie elektronicznej przez Komisję, w momencie wstępnego zgłoszenia.

Artykuł 5

Uchylenie i przepisy przejściowe

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1975 traci moc.

Jednakże rozporządzenie to stosuje się nadal do zgłaszania nieprawidłowości dotyczących pomocy przyznanej w okresie programowania 2014–2020 na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1306/2013.

Artykuł 6

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 grudnia 2023 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Dz.U. L 435 z 6.12.2021, s. 187.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2024/205 z dnia 18 grudnia 2023 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 przepisami szczegółowymi dotyczącymi zgłaszania nieprawidłowości w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1971 (Dz.U. L, 2024/205, dd.mm.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/205/oj).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz.U. L 231 z 30.6.2021, s. 159).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/203 z dnia 18 grudnia 2023 r. określające format stosowany do zgłaszania nieprawidłowości w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników (EFG) na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/691 (OJ L, 2024/203, dd.mm.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/203/oj).

(5)  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1).

(6)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1975 z dnia 8 lipca 2015 r. określające częstotliwość i format zgłaszania nieprawidłowości w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 (Dz.U. L 293 z 10.11.2015, s. 23).

(7)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/206/oj

ISSN 1977-0766 (electronic edition)