European flag

Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL

Serie L


2023/2598

20.11.2023

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2023/2598

z dnia 11 września 2023 r.

w sprawie sprostowania słoweńskiej wersji językowej rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/2104 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do norm handlowych dotyczących oliwy z oliwek

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 75 ust. 2 i art. 78 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Słoweńska wersja językowa rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/2104 (2) zawiera błąd w art. 8 ust. 6 w odniesieniu do wymogów dotyczących miejsca pochodzenia. Błąd ten ma wpływ na treść wspomnianego przepisu.

(2)

Należy zatem odpowiednio sprostować słoweńską wersję językową rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/2104. Sprostowanie nie ma wpływu na pozostałe wersje językowe.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(Nie dotyczy wersji polskiej.)

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 września 2023 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2104 z dnia 29 lipca 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do norm handlowych dotyczących oliwy z oliwek oraz uchylające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2568/91 i rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 29/2012 (Dz.U. L 284 z 4.11.2022, s. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2598/oj

ISSN 1977-0766 (electronic edition)