European flag

Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL

Serie L


2023/2497

16.11.2023

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2023/2497

z dnia 15 listopada 2023 r.

zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów dotyczących koncesji

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją 2014/115/UE (2) Rada zatwierdziła Protokół zmieniający Porozumienie w sprawie zamówień rządowych (3) zawarte w ramach Światowej Organizacji Handlu. Zmienione Porozumienie w sprawie zamówień rządowych („Porozumienie”) jest instrumentem wielostronnym i jego celem jest wzajemne otwarcie rynków zamówień publicznych przez jego strony. Porozumienie ma zastosowanie do każdego zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty („progi”) wyznaczone w Porozumieniu i wyrażone w specjalnych prawach ciągnienia.

(2)

Jednym z celów dyrektywy 2014/23/UE jest umożliwienie podmiotom zamawiającym i instytucjom zamawiającym, które stosują tę dyrektywę, przestrzegania równocześnie zobowiązań wynikających z Porozumienia. W celu zapewnienia, aby próg dotyczący koncesji określony w art. 8 ust. 1 dyrektywy 2014/23/UE odpowiadał progowi dotyczącemu koncesji określonemu w Porozumieniu, należy skorygować próg określony w tej dyrektywie.

(3)

W art. 9 ust. 1 dyrektywy 2014/23/UE Komisja została zobowiązana do korygowania przedmiotowych progów co dwa lata, począwszy od dnia 1 stycznia. W związku z tym progi na lata 2024–2025 powinny mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2024 r.

(4)

Obliczania progów nie można rozpocząć wcześniej niż w dniu 1 września ze względu na dostępność danych. Zgodnie z art. 9 ust. 3 wspomnianej dyrektywy skorygowane progi w euro i odpowiadające im wartości w innych walutach krajowych Unii Europejskiej (UE), publikowane są przez Komisję w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na początku listopada. W związku z powyższym i aby dotrzymać wyżej wymienionego terminu, Komisja odwołuje się do trybu pilnego w celu przyjęcia niniejszego rozporządzenia.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2014/23/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 8 ust. 1 dyrektywy 2014/23/UE kwotę „5 382 000 EUR” zastępuje się kwotą „5 538 000 EUR”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie] stosuje się od dnia 1 stycznia 2024 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 listopada 2023 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 1.

(2)  Decyzja Rady 2014/115/UE z dnia 2 grudnia 2013 r. dotycząca zawarcia Protokołu zmieniającego Porozumienie w sprawie zamówień rządowych (Dz.U. L 68 z 7.3.2014, s. 1).

(3)   Dz.U. L 68 z 7.3.2014, s. 2.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2497/oj

ISSN 1977-0766 (electronic edition)