ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 233

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 66
21 września 2023


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2023/1796 z dnia 18 września 2023 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Republiką Chile na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) 1994 dotyczącej zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

1

 

*

Umowa MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ A REPUBLIKĄ CHILE NA PODSTAWIE ART. XXVIII UKŁADU OGÓLNEGO W SPRAWIE TARYF CELNYCH I HANDLU (GATT) 1994 DOTYCZĄCA ZMIANY KONCESJI W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH KONTYNGENTÓW TARYFOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA LIŚCIE KONCESYJNEJ UE CLXXV W NASTĘPSTWIE WYSTĄPIENIA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA Z UNII EUROPEJSKIEJ

3

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1797 z dnia 7 lipca 2023 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 przez określenie liczby i nazw zmiennych dla dziedziny korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych dla roku odniesienia 2024 ( 1 )

7

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1798 z dnia 10 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2020/689 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zasad dotyczących nadzoru, programów likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie i niektórych nowo występujących chorób ( 1 )

24

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1799 z dnia 19 września 2023 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń ( 1 )

27

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2023/1800 podjęta w porozumieniu z przewodniczącą Komisji Europejskiej z dnia 19 września 2023 r. w sprawie mianowania członka Komisji

82

 

*

Decyzja Rady (UE) 2023/1801 z dnia 19 września 2023 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de España

83

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1802 z dnia 20 września 2023 r. określająca uzgodnienia techniczne dotyczące zatrzymywania danych

85

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1134 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008, (WE) nr 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 i (UE) 2019/1896 oraz uchylenia decyzji Rady 2004/512/WE i (WE) nr 2008/633/ WSiSW w celu zreformowania Wizowego Systemu Informacyjnego ( Dz.U. L 248 z 13.7.2021 )

88

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

21.9.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 233/1


DECYZJA RADY (UE) 2023/1796

z dnia 18 września 2023 r.

w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Republiką Chile na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) 1994 dotyczącej zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy, w związku z art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) pkt (v),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 15 czerwca 2018 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) 1994 w sprawie podziału kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXVw następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii.

(2)

Negocjacje z Republiką Chile zakończono w dniu 1 grudnia 2022 r. parafowaniem Umowy między Unią Europejską a Republiką Chile na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) 1994 dotyczącej zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (zwanej dalej „Umową”).

(3)

Umowa została podpisana w imieniu Unii w dniu 9 czerwca 2023 r., z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie, zgodnie z decyzją Rady (UE) 2023/676 (2).

(4)

Należy zatwierdzić Umowę,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Umowę między Unią Europejską a Republiką Chile na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) 1994 dotyczącą zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (3).

Artykuł 2

Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Unii powiadomienia przewidzianego w art. 4 ust. 1 Umowy (4).

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 września 2023 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

L. PLANAS PUCHADES


(1)  Zgoda z dnia 11 lipca 2023 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Decyzja Rady (UE) 2023/676 z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Republiką Chile na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) 1994 dotyczącej zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (Dz.U. L 86 z 24.3.2023, s. 1).

(3)  Zob. s. 3 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(4)  Data wejścia w życie Umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.


21.9.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 233/3


UMOWA MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ A REPUBLIKĄ CHILE NA PODSTAWIE ART. XXVIII UKŁADU OGÓLNEGO W SPRAWIE TARYF CELNYCH I HANDLU (GATT) 1994 DOTYCZĄCA ZMIANY KONCESJI W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH KONTYNGENTÓW TARYFOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA LIŚCIE KONCESYJNEJ UE CLXXV W NASTĘPSTWIE WYSTĄPIENIA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA Z UNII EUROPEJSKIEJ

UNIA EUROPEJSKA,

zwana dalej „Unią”

oraz

REPUBLIKA CHILE,

zwana dalej „Chile”,

zwane dalej łącznie „Stronami”,

UWZGLĘDNIAJĄC negocjacje, które były prowadzone zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994, dotyczące zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii, zgodnie z powiadomieniem członków WTO w dokumencie G/SECRET/42/Add.2,

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Cele

Bez uszczerbku dla przyszłych negocjacji na podstawie art. XXVIII GATT 1994 oraz wyłącznie na potrzeby wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii celem niniejszej umowy jest uzgodnienie, z zastrzeżeniem z art. 2, zmiany koncesji, o której to zmianie poinformowano członków WTO w dokumencie G/SECRET/42/Add.2, oraz powiązanych zobowiązań ilościowych podjętych przez Unię Europejską, która nie obejmuje już Zjednoczonego Królestwa, w odniesieniu do kontyngentów taryfowych, w przypadku których Chile ma prawa do negocjacji na podstawie art. XXVIII GATT 1994.

Artykuł 2

Kontyngenty taryfowe Unii, która nie obejmuje już Zjednoczonego Królestwa

1.   W odniesieniu do kontyngentów taryfowych, w przypadku których Chile ma prawa do negocjacji na podstawie art. XXVIII GATT 1994, Chile zgadza się z proponowanymi zobowiązaniami ilościowymi wynikającymi z kontyngentów taryfowych w wersji zamieszczonej w dokumencie G/SECRET/42/Add.2, przyjętymi przez Unię po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa.

2.   Niezależnie od postanowień ust. 1, w odniesieniu do kontyngentu taryfowego 020 (mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone) Chile i Unia zgadzają się na następującą zmianę przewidzianych zobowiązań: wielkość przydziału Unii dla Chile dostosowuje się do 2 527 ton.

Artykuł 3

Toczące się negocjacje Unii na podstawie art. XXVIII GATT 1994

1.   Strony potwierdzają, że Unia nadal prowadzi negocjacje i konsultacje z innymi członkami WTO posiadającymi prawa do negocjacji lub konsultacji na podstawie art. XXVIII GATT 1994 w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii, o czym poinformowano członków WTO.

2.   W wyniku tych negocjacji i konsultacji Unia może rozważyć zmianę podziałów i ilości określonych w art. 2 lub określonych w dokumencie G/SECRET/42/Add.2. W razie takiej zmiany dotyczącej wcześniejszego zobowiązania w ramach kontyngentu taryfowego Unii, w odniesieniu do którego Chile ma prawa do negocjacji, Unia odbędzie konsultacje z Chile w celu wypracowania wzajemnie satysfakcjonującego rozwiązania przed przystąpieniem do jakiejkolwiek takiej zmiany, bez uszczerbku dla praw każdej ze stron na podstawie art. XXVIII GATT 1994.

Artykuł 4

Postanowienia końcowe

1.   Niniejsza umowa wchodzi w życie w dniu następującym po dniu, w którym Strony powiadomią się wzajemnie o zakończeniu swoich odpowiednich wewnętrznych procedur prawnych niezbędnych do tego celu.

2.   Niniejsza umowa stanowi umowę międzynarodową między Unią a Chile, w tym na potrzeby art. XXVIII:3 lit. a) i b) GATT 1994.

3.   Niniejsza umowa zostaje sporządzona w dwóch egzemplarzach w języku angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, a teksty w każdym z tych języków są jednakowo autentyczne.

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy, należycie do tego upoważnieni, podpisali niniejszą umowę.

Съставено в Брюксел на девети юни две хиляди двадесет и трета година.

Hecho en Bruselas, el nueve de junio de dos mil veintitrés.

V Bruselu dne devátého června dva tisíce dvacet tři.

Udfærdiget i Bruxelles den niende juni to tusind og treogtyve.

Geschehen zu Brüssel am neunten Juni zweitausenddreiundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta juunikuu üheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι τρία.

Done at Brussels on the ninth day of June in the year two thousand and twenty three.

Fait à Bruxelles, le neuf juin deux mille vingt-trois.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle fiche a trí.

Sastavljeno u Bruxellesu devetog lipnja godine dvije tisuće dvadeset treće.

Fatto a Bruxelles, addì nove giugno duemilaventitré.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit trešā gada devītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt trečių metų birželio devintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonharmadik év június havának kilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-disa’ jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u tlieta u għoxrin.

Gedaan te Brussel, negen juni tweeduizend drieëntwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego.

Feito em Bruxelas, em nove de junho de dois mil e vinte e três.

Întocmit la Bruxelles la nouă iunie două mii douăzeci și trei.

V Bruseli deviateho júna dvetisícdvadsaťtri.

V Bruslju, devetega junija dva tisoč triindvajset.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme.

Som skedde i Bryssel den nionde juni år tjugohundratjugotre.

Image 1


ROZPORZĄDZENIA

21.9.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 233/7


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2023/1797

z dnia 7 lipca 2023 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 przez określenie liczby i nazw zmiennych dla dziedziny „korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych” dla roku odniesienia 2024

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 z dnia 10 października 2019 r. ustanawiające wspólne ramy statystyk europejskich dotyczących osób i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym zbieranych metodą doboru próby, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 808/2004, (WE) nr 452/2008 i (WE) nr 1338/2008 oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1177/2003 i rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

W celu zaspokojenia potrzeb statystycznych w odniesieniu do odpowiednich tematów szczegółowych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2019/1700 Komisja powinna określić liczbę i nazwy zmiennych dla zbioru danych w dziedzinie „korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych” dla roku odniesienia 2024,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Liczbę i nazwy zmiennych dla dziedziny „korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych” dla roku odniesienia 2024 przedstawiono w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 lipca 2023 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Dz.U. L 261 I z 14.10.2019, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Liczba i nazwy zmiennych dla dziedziny „korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych” dla roku odniesienia 2024

Temat

Temat szczegółowy

Identyfikator zmiennej

Nazwa zmiennej/opis zmiennej

01.

Informacje techniczne – 15 obowiązkowych zmiennych technicznych, – 2 opcjonalnie zmienne techniczne

Informacje na temat zbierania danych

REFYEAR

Rok badania

Informacje na temat zbierania danych

INTDATE

Data odniesienia – data pierwszego wywiadu

Informacje na temat zbierania danych

STRATUM_ID

Warstwa

Informacje na temat zbierania danych

PSU

Jednostka losowania pierwszego stopnia

Oznakowanie

HH_ID

Identyfikator gospodarstwa domowego

Oznakowanie

IND_ID

Indywidualny identyfikator

Oznakowanie

HH_REF_ID

Identyfikator gospodarstwa domowego, do którego należy respondent

Wagi

HH_WGHT

Waga gospodarstwa domowego

Wagi

IND_WGHT

Waga danej osoby

Charakterystyka wywiadu

TIME

Czas trwania wywiadu

Charakterystyka wywiadu

INT_TYPE

Rodzaj wywiadu

Lokalizacja

COUNTRY

Państwo zamieszkania

Lokalizacja

GEO_NUTS1

Region zamieszkania

Lokalizacja

GEO_NUTS2

(opcjonalnie)

Region zamieszkania (opcjonalnie)

Lokalizacja

GEO_NUTS3

(opcjonalnie)

Region zamieszkania (opcjonalnie)

Lokalizacja

DEG_URBA

Stopień urbanizacji

Lokalizacja

GEO_DEV

Położenie geograficzne

02.

Charakterystyka osób i gospodarstw domowych – 7 zbieranych zmiennych, – 1 zmienna pochodna, – 7 zmiennych opcjonalnych

Demografia

SEX

Płeć

Demografia

YEARBIR

Rok urodzenia

Demografia

PASSBIR

Po ostatnim dniu urodzin

Demografia

AGE

Wiek w ukończonych latach

Obywatelstwo i pochodzenie migracyjne

CITIZENSHIP

Państwo głównego obywatelstwa

Obywatelstwo i pochodzenie migracyjne

CNTRYB

Państwo urodzenia

Skład gospodarstwa domowego

HH_POP

Wielkość gospodarstwa domowego (liczba członków gospodarstwa domowego)

Skład gospodarstwa domowego

HH_POP_16_24 (opcjonalnie)

Liczba członków gospodarstwa domowego w wieku od 16 do 24 lat (opcjonalnie)

Skład gospodarstwa domowego

HH_POP_16_24S (opcjonalnie)

Liczba uczących się członków gospodarstwa domowego w wieku od 16 do 24 lat (opcjonalnie)

Skład gospodarstwa domowego

HH_POP_25_64 (opcjonalnie)

Liczba członków gospodarstwa domowego w wieku od 25 do 64 lat (opcjonalnie)

Skład gospodarstwa domowego

HH_POP_65_MAX (opcjonalnie)

Liczba członków gospodarstwa domowego w wieku co najmniej 65 lat (opcjonalnie)

Skład gospodarstwa domowego

HH_CHILD

Liczba dzieci w wieku poniżej 16 lat

Skład gospodarstwa domowego

HH_CHILD_14_15

(opcjonalnie)

Liczba dzieci w wieku od 14 do 15 lat (opcjonalnie)

Skład gospodarstwa domowego

HH_CHILD_5_13

(opcjonalnie)

Liczba dzieci w wieku od 5 do 13 lat (opcjonalnie)

Skład gospodarstwa domowego

HH_CHILD_LE_4

(opcjonalnie)

Liczba dzieci w wieku nieprzekraczającym 4 lat (opcjonalnie)

03.

Uczestnictwo w rynku pracy – 5 zbieranych zmiennych, 3 zmienne opcjonalnie

Główny status na rynku pracy (samoocena)

MAINSTAT

Główny status na rynku pracy (samoocena)

Podstawowe cechy wykonywanej pracy

STAPRO

Status zatrudnienia w głównej pracy

Podstawowe cechy wykonywanej pracy

NACE1D

(opcjonalnie)

Działalność gospodarcza jednostki lokalnej w głównej pracy (opcjonalnie)

Podstawowe cechy wykonywanej pracy

ISCO2D

Zawód w głównej pracy

Podstawowe cechy wykonywanej pracy

OCC_ICT

Specjalista z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) czy nie

Podstawowe cechy wykonywanej pracy

OCC_MAN

Pracownik fizyczny czy nie

Podstawowe cechy wykonywanej pracy

EMPST_WKT

(opcjonalnie)

Główna praca w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy (samoocena) (opcjonalnie)

Czas trwania umowy

EMPST_CONTR

(opcjonalnie)

Rodzaj umowy w głównym miejscu pracy (opcjonalnie)

04.

Poziom i charakterystyka wykształcenia – 1 zbierana zmienna, – 1 zmienna pochodna

Poziom wykształcenia

ISCEDD

Poziom wykształcenia (najwyższy ukończony poziom kształcenia)

Poziom wykształcenia

ISCED

Zagregowany poziom wykształcenia

05.

Zdrowie: stan zdrowia i niepełnosprawność, dostęp do opieki zdrowotnej, jej dostępność i korzystanie z niej oraz uwarunkowania zdrowia – 1 zbierana zmienna

Elementy minimalnego europejskiego modułu zdrowia

GALI

Ograniczenie aktywności z powodu problemów zdrowotnych

06.

Dochody, spożycie i elementy zasobności, w tym zadłużenie – 1 zbierana zmienna

Miesięczne dochody gospodarstwa domowego ogółem

HH_IQ5

Całkowity bieżący średni miesięczny dochód netto

07.

Udział w społeczeństwie informacyjnym – 113 zbieranych zmiennych, – 16 zmiennych opcjonalnych, – 2 zmienne pochodne

Dostęp do ICT

IACC

Dostęp gospodarstwa domowego do internetu w domu (za pomocą dowolnego urządzenia)

Korzystanie i częstotliwość korzystania z ICT

IU

Ostatni przypadek korzystania z internetu, w dowolnym miejscu i za pomocą dowolnego urządzenia

Korzystanie i częstotliwość korzystania z ICT

IFUS

Średnia częstotliwość korzystania z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy

Aktywność w internecie

IUEM

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do wysyłania i odbierania poczty elektronicznej

Aktywność w internecie

IUPH1

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do połączeń telefonicznych online (w tym połączeń wideo)

Aktywność w internecie

IUSNET

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do uczestnictwa w mediach społecznościowych (tworzenie profilu użytkownika, zamieszczanie wiadomości lub inny rodzaj aktywności)

Aktywność w internecie

IUCHAT1

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do komunikacji natychmiastowej (wymiana wiadomości za pomocą komunikatorów)

Aktywność w internecie

IUIF

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do wyszukiwania informacji o towarach lub usługach

Aktywność w internecie

IUNW1

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do czytania wiadomości, gazet lub czasopism informacyjnych online

Aktywność w internecie

IUPOL2

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do wyrażania opinii w sprawach obywatelskich lub politycznych na stronach internetowych lub w mediach społecznościowych

Aktywność w internecie

IUVOTE

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do uczestnictwa w konsultacjach lub głosowaniach online mających na celu rozwiązanie kwestii obywatelskich lub politycznych (np. miejskie planowanie przestrzenne, podpisanie petycji)

Aktywność w internecie

IUMUSS1

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do słuchania muzyki (np. radia internetowego, muzyki przesyłanej strumieniowo) lub pobierania muzyki

Aktywność w internecie

IUSTV

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do oglądania programów telewizyjnych transmitowanych strumieniowo (na żywo lub z odtworzenia) od nadawców telewizyjnych (np. [przykłady krajowe])

Aktywność w internecie

IUVOD

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do korzystania z komercyjnych usług transmisji strumieniowej

Aktywność w internecie

IUVSS

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do oglądania treści wideo oferowanych przez serwisy udostępniania treści

Aktywność w internecie

IUPDG

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do grania w gry lub pobierania gier

Aktywność w internecie

IUPCAST

(opcjonalnie)

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do słuchania lub pobierania podcastów

Aktywność w internecie

IHIF

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do poszukiwania informacji związanych ze zdrowiem (dotyczących np. obrażeń ciała, chorób, żywienia, poprawy stanu zdrowia)

Aktywność w internecie

IUMAPP

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do umówienia się na wizytę w ramach opieki zdrowotnej (np. w szpitalu, przychodni, u lekarza, fizjoterapeuty lub psychoterapeuty) za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji

Aktywność w internecie

IUAPR

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celu prywatnym do uzyskania dostępu do własnych danych medycznych

Aktywność w internecie

IUOHC

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do korzystania z innych usług zdrowotnych za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji zamiast konieczności udania się do szpitala lub odbycia wizyty u lekarza (np. w celu otrzymania recepty lub konsultacji przez internet)

Aktywność w internecie

IUSELL

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do sprzedaży towarów lub usług na stronie internetowej lub za pośrednictwem aplikacji

Aktywność w internecie

IUBK

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do bankowości internetowej (w tym bankowości mobilnej)

Aktywność w internecie

IUOLC

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy do celów edukacyjnych, zawodowych lub prywatnych przez uczestnictwo w kursie internetowym

Aktywność w internecie

IUOLM

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy do celów edukacyjnych, zawodowych lub prywatnych przez korzystanie z materiałów edukacyjnych dostępnych online, niestanowiących pełnych kursów (np. materiałów audiowizualnych, seminariów internetowych, podręczników elektronicznych, aplikacji lub platform edukacyjnych)

Aktywność w internecie

IUOCIS1

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy do celów edukacyjnych, zawodowych lub prywatnych przez komunikowanie się z osobami prowadzącymi szkolenie lub studentami/uczniami z wykorzystaniem narzędzi internetowych opartych na plikach audio lub wideo

Aktywność w internecie

IUOFE

Zajęcia edukacyjne w kształceniu formalnym, w których respondent uczestniczył w ciągu ostatnich 3 miesięcy (np. w szkole lub na uczelni)

Aktywność w internecie

IUOW

Zajęcia edukacyjne w kształceniu formalnym, w których respondent uczestniczył w ciągu ostatnich 3 miesięcy, w celach związanych z pracą

Aktywność w internecie

IUOPP

Zajęcia edukacyjne, w których respondent uczestniczył w ciągu ostatnich 3 miesięcy, na potrzeby prywatne

Aktywność w internecie

IUACRG

Otwarcie konta lub zarejestrowanie się w bezpłatnej aplikacji lub usłudze (np. subskrypcja/konto w mediach społecznościowych, aplikacje do zakupu biletów na transport publiczny, transmisja strumieniowa muzyki, gry)

Aktywność w internecie

IUACDL

Usunięcie bądź próba usunięcia własnego konta lub bezpłatnej aplikacji lub rezygnacja bądź próba rezygnacji z bezpłatnej usługi (np. media społecznościowe, aplikacje do zakupu biletów na transport publiczny, transmisja strumieniowa muzyki, gry) w ciągu ostatnich 3 miesięcy

Aktywność w internecie

IUACDLP

Napotkanie problemów podczas prób usunięcia własnego konta lub bezpłatnej aplikacji lub prób rezygnacji z bezpłatnej usługi (np. trudności z ustaleniem sposobu usunięcia konta, nieproporcjonalnie długi czas poświęcony na jego usunięcie, problemy techniczne, niedopuszczalne warunki rezygnacji, niemożność rezygnacji) w ciągu ostatnich 3 miesięcy

Kontakty z organami publicznymi

IGOVIP

Działalność za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji organów publicznych lub służb publicznych, prowadzona w ciągu ostatnich 12 miesięcy w celach prywatnych polegająca na dostępie respondenta do informacji o sobie, przechowywanych przez organy publiczne lub służby publiczne (np. dotyczących [przykłady krajowe])

Kontakty z organami publicznymi

IGOVIDB

Działalność za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji organów publicznych lub służb publicznych, prowadzona w ciągu ostatnich 12 miesięcy w celach prywatnych, polegająca na dostępie respondenta do informacji pochodzących z publicznych baz danych lub rejestrów (takich jak informacje o dostępności książek w bibliotekach publicznych, do rejestrów katastralnych, rejestrów przedsiębiorstw)

Kontakty z organami publicznymi

IGOV12IF

Działalność za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji organów publicznych lub służb publicznych, prowadzona w ciągu ostatnich 12 miesięcy w celach prywatnych polegająca na uzyskiwaniu informacji przez respondenta (np. o usługach, świadczeniach, uprawnieniach, przepisach, godzinach otwarcia)

Kontakty z organami publicznymi

IGOVIX

W ciągu ostatnich 12 miesięcy respondent nie uzyskał dostępu do żadnych danych osobowych ani baz danych ani nie uzyskał żadnych informacji za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji organów publicznych lub służb publicznych w celach prywatnych

Kontakty z organami publicznymi

IGOV12FM

Pobieranie/drukowanie urzędowych formularzy przez respondenta ze strony internetowej lub aplikacji organów lub służb publicznych w celach prywatnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Kontakty z organami publicznymi

IGOVAPR

Umówienie się na spotkanie lub dokonanie rezerwacji przez respondenta za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji z organami publicznymi lub służbami publicznymi w celach prywatnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy (np. rezerwacja książki w bibliotece publicznej, spotkanie z urzędnikiem rządowym lub państwowym świadczeniodawcą opieki zdrowotnej)

Kontakty z organami publicznymi

IGOVPOST

(opcjonalnie)

Otrzymywanie przez respondenta wszelkich oficjalnych komunikatów lub dokumentów przesłanych przez organy publiczne za pośrednictwem konta respondenta na stronie internetowej lub aplikacji (nazwa usługi, jeżeli ma to zastosowanie w danym państwie) organów lub służb publicznych (takich jak powiadomienia o grzywnach lub fakturach, pismach) doręczanie wezwań sądowych, dokumentów sądowych, [przykłady krajowe]) w celach prywatnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy Należy wykluczyć korzystanie z wiadomości lub powiadomień opartych na wiadomościach e-mail lub SMS, że dany dokument jest dostępny. (opcjonalnie)

Kontakty z organami publicznymi

IGOVTAX2

Wypełnianie, edycja, przeglądanie lub zatwierdzenie przez respondenta własnej deklaracji podatkowej za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji w ciągu ostatnich 12 miesięcy na użytek prywatny

Kontakty z organami publicznymi

IGOVODC

Działalność prowadzona w ciągu ostatnich 12 miesięcy za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji organów publicznych lub służb publicznych w celach prywatnych, polegająca na złożeniu przez respondenta wniosku o wydanie urzędowych dokumentów lub zaświadczeń (takich jak dyplom, świadectwo urodzenia, ślubu, rozwodu, zgonu, zezwolenie na pobyt, wyciąg z rejestru policyjnego lub karnego, [przykłady krajowe])

Kontakty z organami publicznymi

IGOVBE

Działalność prowadzona w ciągu ostatnich 12 miesięcy za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji organów publicznych lub służb publicznych w celach prywatnych, polegająca na złożeniu przez respondenta wniosku o świadczenia lub uprawnienia (takie jak emerytura, zasiłek dla osób bezrobotnych, świadczenie na dziecko, zapisy do szkół, uczelni wyższych [przykłady krajowe])

Kontakty z organami publicznymi

IGOVRCC

Działalność prowadzona w ciągu ostatnich 12 miesięcy za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji organów publicznych lub służb publicznych, w celach prywatnych, polegająca na składaniu przez respondenta innych wniosków, roszczeń lub skarg (takich jak zgłoszenie kradzieży policji, wniesienie skargi do sądu, złożenie wniosku o pomoc prawną, wszczęcie postępowania w sprawie roszczenia cywilnego przed sądem [przykłady krajowe])

Kontakty z organami publicznymi

IRGOVNN

Powody, dla których w ciągu ostatnich 12 miesięcy respondent nie składał żadnych wniosków o wydanie jakichkolwiek dokumentów urzędowych ani nie zgłaszał żadnych roszczeń za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji organów publicznych lub służb publicznych – respondent nie potrzebował ubiegać się o żadne dokumenty ani wnosić żadnych roszczeń

Kontakty z organami publicznymi

IRGOVLS

Powody, dla których w ciągu ostatnich 12 miesięcy respondent nie składał wniosku o wydanie jakichkolwiek dokumentów urzędowych ani nie zgłaszał żadnych roszczeń za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji organów publicznych lub służb publicznych – brak umiejętności lub wiedzy (np. respondent nie potrafił skorzystać ze strony/aplikacji internetowej lub było to zbyt skomplikowane)

Kontakty z organami publicznymi

IRGOVSEC

Powody, dla których w ciągu ostatnich 12 miesięcy respondent nie składał wniosku o wydanie jakichkolwiek dokumentów urzędowych ani nie zgłaszał żadnych roszczeń za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji organów publicznych lub służb publicznych – obawy o bezpieczeństwo danych osobowych lub niechęć do płacenia przez internet (z uwagi na oszustwa związane z kartą kredytową)

Kontakty z organami publicznymi

IRGOVEID

(opcjonalnie)

Powody, dla których w ciągu ostatnich 12 miesięcy respondent nie składał wniosku o wydanie jakichkolwiek dokumentów urzędowych ani nie zgłaszał żadnych roszczeń za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji organów publicznych lub służb publicznych – brak podpisu elektronicznego, aktywowanej identyfikacji elektronicznej lub innego instrumentu do identyfikacji elektronicznej (wymaganych do skorzystania z usług) [przykłady krajowe] (opcjonalnie)

Kontakty z organami publicznymi

IRGOVOP

Powody, dla których w ciągu ostatnich 12 miesięcy respondent nie składał wniosku o wydanie jakichkolwiek dokumentów urzędowych ani nie zgłaszał żadnych roszczeń za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji organów publicznych lub służb publicznych – inna osoba zrobiła to za respondenta (np. konsultant, doradca, krewny)

Kontakty z organami publicznymi

IRGOVNAP

(opcjonalnie)

Powody, dla których w ciągu ostatnich 12 miesięcy respondent nie składał wniosku o wydanie jakichkolwiek dokumentów urzędowych ani nie zgłaszał żadnych roszczeń za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji organów publicznych lub służb publicznych – brak dostępności takich usług online (opcjonalnie)

Kontakty z organami publicznymi

IRGOVOTH

Powody, dla których w ciągu ostatnich 12 miesięcy respondent nie składał wniosku o wydanie jakichkolwiek dokumentów urzędowych ani nie zgłaszał żadnych roszczeń za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji organów publicznych lub służb publicznych – inny powód

Kontakty z organami publicznymi

IGOVANYS

Respondent kontaktował się z organami publicznymi

Kontakty z organami publicznymi

IIGOVDU

Problemy związane z korzystaniem ze strony internetowej lub aplikacji organów publicznych lub służb publicznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy – korzystanie ze strony internetowej lub aplikacji było utrudnione (np. nie była ona dla użytkownika łatwa w obsłudze, brzmienie nie było jasne, procedura nie była odpowiednio wyjaśniona)

Kontakty z organami publicznymi

IIGOVTP

Problemy związane z korzystaniem ze strony internetowej lub aplikacji organów publicznych lub służb publicznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy - problemy techniczne napotkane podczas korzystania ze strony internetowej lub aplikacji (np. długie ładowanie, awaria strony internetowej)

Kontakty z organami publicznymi

IIGOVEID

(opcjonalnie)

Problemy związane z korzystaniem ze strony internetowej lub aplikacji organów publicznych lub służb publicznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy - problemy z użyciem podpisu elektronicznego lub identyfikacji elektronicznej (eID) (opcjonalnie)

Kontakty z organami publicznymi

IIGOVPAY

(opcjonalnie)

Problemy związane z korzystaniem ze strony internetowej lub aplikacji organów publicznych lub służb publicznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy – respondent nie był w stanie zapłacić za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji (np. z powodu braku dostępu do wymaganych metod płatności) (opcjonalnie)

Kontakty z organami publicznymi

IIGOVMOB

Problemy związane z korzystaniem ze strony internetowej lub aplikacji organów publicznych lub służb publicznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy – respondent nie był w stanie uzyskać dostępu do usługi za pomocą smartfona lub tabletu (np. z powodu niekompatybilności wersji urządzenia lub braku odpowiedniej aplikacji)

Kontakty z organami publicznymi

IIGOVOTH

Problemy związane z korzystaniem ze strony internetowej lub aplikacji organów publicznych lub służb publicznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy – inne

Kontakty z organami publicznymi

IIGOVX

Respondent nie miał żadnych problemów związanych z korzystaniem ze strony internetowej lub aplikacji organów publicznych lub służb publicznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Handel elektroniczny

IBUY

Ostatni zakup lub zamówienie towarów lub usług online na użytek prywatny

Handel elektroniczny

BCLOT1

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny odzieży (w tym odzieży sportowej), butów lub akcesoriów (takich jak torby/torebki, biżuteria) od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)

Handel elektroniczny

BSPG

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny artykułów sportowych (z wyłączeniem odzieży sportowej) od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)

Handel elektroniczny

BCG

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny zabawek lub artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci (takich jak pieluszki, butelki, wózki dziecięce) od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)

Handel elektroniczny

BFURN1

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny mebli, akcesoriów domowych (takich jak dywany czy zasłony) lub artykułów ogrodniczych (takich jak narzędzia czy rośliny) od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)

Handel elektroniczny

BMUFL

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny muzyki na płytach CD lub na płytach winylowych, filmów lub seriali na płytach DVD, Blu-ray itp. od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)

Handel elektroniczny

BBOOKNLG

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny drukowanych książek, czasopism lub gazet od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)

Handel elektroniczny

BHARD1

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny komputerów, tabletów, telefonów komórkowych lub akcesoriów do nich od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)

Handel elektroniczny

BEEQU1

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny elektroniki użytkowej (takiej jak telewizory, wieże stereo, aparaty fotograficzne, zestawy typu soundbar, inteligentne głośniki, asystenci wirtualni) lub sprzętu gospodarstwa domowego (takiego jak pralki) od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)

Handel elektroniczny

BMED1

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny leków lub suplementów diety takich jak witaminy (z wyłączeniem odnawiania recept przez internet) od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)

Handel elektroniczny

BFDR

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny dostaw z restauracji lub od sieci szybkiej obsługi, lub usług cateringowych od przedsiębiorstw lub osób prywatnych

Handel elektroniczny

BFDS

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny żywności lub napojów ze sklepów lub od dostawców zestawów gotowych składników do samodzielnego przygotowywania posiłków od przedsiębiorstw lub osób prywatnych

Handel elektroniczny

BCBW

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny kosmetyków, produktów do makijażu lub pielęgnacji ciała od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)

Handel elektroniczny

BCPH

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny produktów do prania i czyszczenia lub do higieny osobistej (takich jak szczoteczki do zębów, chusteczki, detergenty, ścierki do czyszczenia) od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)

Handel elektroniczny

BBMC

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny rowerów, motorowerów, samochodów lub innych pojazdów albo części zamiennych do nich od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)

Handel elektroniczny

BOPG

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny innych dóbr materialnych od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)

Handel elektroniczny

BSIMC

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny abonamentów internetowych lub na telefony komórkowe

Handel elektroniczny

BSUTIL

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny abonamentów na dostawę energii elektrycznej, wody, energii cieplnej, wywóz śmieci lub podobne usługi

Handel elektroniczny

BTPS_E

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji w celu zakupu na użytek prywatny usług transportowych od przedsiębiorstw, np. biletu na autobus, pociąg lub samolot bądź przejazdu taksówką

Handel elektroniczny

BRA_E

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do wynajęcia na użytek prywatny zakwaterowania od przedsiębiorstw takich jak hotele lub biura podróży

Handel elektroniczny

BTICK2

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji w celu zakupu na użytek prywatny biletów na imprezy (np. na koncerty, do kina, na wydarzenia sportowe lub targi)

Handel elektroniczny

BBOOK2

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji w celu zakupu na użytek prywatny e-booków lub audiobooków do pobrania (w tym aktualizacji)

Handel elektroniczny

BSOFT2

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny oprogramowania do pobrania, w tym ulepszeń (upgrade)

Handel elektroniczny

BGAMES2

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny gier do pobrania (w tym ulepszeń) lub wirtualnych przedmiotów wykorzystywanych w grach

Handel elektroniczny

BMUSS2

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celu korzystania z płatnego abonamentu (w tym istniejących i nowych abonamentów) na usługę transmisji strumieniowej muzyki na użytek prywatny

Handel elektroniczny

BFLMS2

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celu korzystania z płatnego abonamentu (w tym istniejących i nowych abonamentów) na usługę transmisji strumieniowej filmów, seriali lub wydarzeń sportowych na użytek prywatny

Handel elektroniczny

BBOOKNLS2

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celu korzystania z płatnej subskrypcji (w tym istniejących lub nowych subskrypcji) internetowych serwisów informacyjnych, gazet internetowych lub czasopism internetowych na użytek prywatny

Handel elektroniczny

BGAMSS

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celu korzystania z płatnego abonamentu (w tym istniejących i nowych abonamentów) na gry online na użytek prywatny

Handel elektroniczny

BHLFTS2

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celu korzystania z płatnej subskrypcji (w tym istniejących i nowych subskrypcji) na aplikacje związane ze zdrowiem lub sprawnością fizyczną na użytek prywatny

Handel elektroniczny

BAPP2

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celu korzystania z płatnej subskrypcji (w tym istniejących i nowych subskrypcji) na inne aplikacje (np. wykorzystywane w podróży, do nauki języków, prognozy pogody) na użytek prywatny

Handel elektroniczny

BOTS (opcjonalnie)

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny wszelkich innych usług (z wyłączeniem usług finansowych i ubezpieczeniowych) (opcjonalnie)

Handel elektroniczny

BFIN_IN1

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu w celach prywatnych polis ubezpieczeniowych, w tym ubezpieczenia podróżnego, również w pakiecie, na przykład z biletem lotniczym

Handel elektroniczny

BFIN_CR1

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zaciągania w celach prywatnych pożyczek lub kredytów hipotecznych bądź uzyskania kredytu w bankach lub innych instytucjach finansowych

Handel elektroniczny

BFIN_SH1

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu lub sprzedaży w celach prywatnych akcji, obligacji, udziałów w funduszach lub innych aktywów finansowych

Łączność z internetem w dowolnym miejscu

IOT_DEM2

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z podłączonych do internetu (inteligentnych): termostatu, licznika zużycia, oświetlenia, wtyczek lub innych rozwiązań internetowych służących do zarządzania energią w mieszkaniu respondenta do celów prywatnych

Łączność z internetem w dowolnym miejscu

IOT_DSEC2

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z podłączonych do internetu: systemu alarmowego w mieszkaniu, wykrywacza dymu, kamer bezpieczeństwa, zamków do drzwi lub innych rozwiązań internetowych służących do ochrony lub zabezpieczenia mieszkania respondenta do celów prywatnych

Łączność z internetem w dowolnym miejscu

IOT_DHA2

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z podłączonych do internetu urządzeń gospodarstwa domowego, takich jak roboty do odkurzania, lodówki, piekarniki, ekspresy do kawy, urządzenia ogrodnicze lub irygacyjne – do celów prywatnych

Łączność z internetem w dowolnym miejscu

IOT_DVA2

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z wirtualnego asystenta w postaci inteligentnego głośnika lub aplikacji do celów prywatnych

Łączność z internetem w dowolnym miejscu

IOT_DX2

Respondent nie korzystał w ciągu ostatnich 3 miesięcy z żadnych podłączonych do internetu urządzeń służących do zarządzania energią, rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa lub ochrony, urządzeń gospodarstwa domowego ani wirtualnego asystenta do celów prywatnych

Łączność z internetem w dowolnym miejscu

IOT_BDK2

Powody, dla których respondent nie korzystał w ciągu ostatnich 3 miesięcy z żadnych podłączonych do internetu urządzeń służących do zarządzania energią, rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa lub ochrony, urządzeń gospodarstwa domowego ani wirtualnego asystenta do celów prywatnych – respondent nie wiedział, że takie urządzenia lub systemy istnieją

Łączność z internetem w dowolnym miejscu

IOT_BNN2

Powody, dla których respondent nie korzystał w ciągu ostatnich 3 miesięcy z żadnych podłączonych do internetu urządzeń służących do zarządzania energią, rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa lub ochrony, urządzeń gospodarstwa domowego ani wirtualnego asystenta do celów prywatnych – respondent nie miał potrzeby korzystania z takich podłączonych do internetu urządzeń ani systemów

Łączność z internetem w dowolnym miejscu

IOT_BCST2

Powody, dla których respondent nie korzystał w ciągu ostatnich 3 miesięcy z żadnych podłączonych do internetu urządzeń służących do zarządzania energią, rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa lub ochrony, urządzeń gospodarstwa domowego ani wirtualnego asystenta do celów prywatnych – zbyt wysokie koszty

Łączność z internetem w dowolnym miejscu

IOT_BLC2

Powody, dla których respondent nie korzystał w ciągu ostatnich 3 miesięcy z żadnych podłączonych do internetu urządzeń służących do zarządzania energią, rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa lub ochrony, urządzeń gospodarstwa domowego ani wirtualnego asystenta do celów prywatnych – brak kompatybilności z innymi urządzeniami lub systemami

Łączność z internetem w dowolnym miejscu

IOT_BLSK2

Powody, dla których respondent nie korzystał w ciągu ostatnich 3 miesięcy z żadnych podłączonych do internetu urządzeń służących do zarządzania energią, rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa lub ochrony, urządzeń gospodarstwa domowego ani wirtualnego asystenta do celów prywatnych – brak umiejętności posługiwania się tymi urządzeniami lub systemami

Łączność z internetem w dowolnym miejscu

IOT_BCPP2

Powody, dla których respondent nie korzystał w ciągu ostatnich 3 miesięcy z żadnych podłączonych do internetu urządzeń służących do zarządzania energią, rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa lub ochrony, urządzeń gospodarstwa domowego ani wirtualnego asystenta do celów prywatnych – obawy respondenta związane z korzystaniem z tych urządzeń lub systemów dotyczące ochrony danych osobowych i prywatności

Łączność z internetem w dowolnym miejscu

IOT_BCSC2

Powody, dla których respondent nie korzystał w ciągu ostatnich 3 miesięcy z żadnych podłączonych do internetu urządzeń służących do zarządzania energią, rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa lub ochrony, urządzeń gospodarstwa domowego ani wirtualnego asystenta do celów prywatnych – obawy związane z bezpieczeństwem (np. że urządzenie lub system zostaną zhakowane)

Łączność z internetem w dowolnym miejscu

IOT_BCSH2

Powody, dla których respondent nie korzystał w ciągu ostatnich 3 miesięcy z żadnych podłączonych do internetu urządzeń służących do zarządzania energią, rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa lub ochrony, urządzeń gospodarstwa domowego ani wirtualnego asystenta do celów prywatnych – obawy związane z bezpieczeństwem lub zdrowiem (np. że posługiwanie się urządzeniem lub systemem może doprowadzić do wypadku, obrażeń lub problemów zdrowotnych)

Łączność z internetem w dowolnym miejscu

IOT_BOTH2

Powody, dla których respondent nie korzystał w ciągu ostatnich 3 miesięcy z żadnych podłączonych do internetu urządzeń służących do zarządzania energią, rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa lub ochrony, urządzeń gospodarstwa domowego ani wirtualnego asystenta do celów prywatnych – inne powody

Łączność z internetem w dowolnym miejscu

IOT_IUTV2

Korzystanie w domu respondenta z telewizji internetowej do celów prywatnych w ciągu ostatnich 3 miesięcy

Łączność z internetem w dowolnym miejscu

IOT_IUGC2

Korzystanie w domu respondenta w celach prywatnych z podłączonej do internetu konsoli do gry w ciągu ostatnich 3 miesięcy

Łączność z internetem w dowolnym miejscu

IOT_IUHA2

Korzystanie w domu respondenta w celach prywatnych z podłączonego do internetu domowego systemu audio lub inteligentnych głośników w ciągu ostatnich 3 miesięcy

Łączność z internetem w dowolnym miejscu

IOT_DCS2

Korzystanie z podłączonych do internetu: inteligentnych zegarków, opasek fitness, gogli lub zestawów słuchawkowych, lokalizatorów, akcesoriów, odzieży lub obuwia, do celów prywatnych w ciągu ostatnich 3 miesięcy

Łączność z internetem w dowolnym miejscu

IOT_DHE2

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z podłączonych do internetu urządzeń do monitorowania ciśnienia krwi, poziomu cukru, masy ciała (takich jak inteligentne wagi), robotów opiekuńczych lub innych podłączonych do internetu urządzeń do ochrony zdrowia i opieki medycznej, do celów prywatnych

Łączność z internetem w dowolnym miejscu

IOT_DTOY2

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z zabawek (dla dzieci lub dla dorosłych) podłączonych do internetu, np. robotów-zabawek, dronów lub lalek, w celach prywatnych

Łączność z internetem w dowolnym miejscu

IOT_DCAR2

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z samochodu z wbudowanym bezprzewodowym połączeniem internetowym, do celów prywatnych

Łączność z internetem w dowolnym miejscu

IOT_USE2

Respondent korzystał z internetu rzeczy w ciągu ostatnich 3 miesięcy

Łączność z internetem w dowolnym miejscu

IOT_PSEC2

Problemy napotkane w ciągu ostatnich 3 miesięcy w związku ze wspomnianymi urządzeniami lub systemami podłączonymi do internetu – problemy związane z bezpieczeństwem lub prywatnością (np. zhakowanie urządzenia lub systemu, problemy z ochroną informacji o respondencie i jego rodzinie generowane przez te urządzenia lub systemy)

Łączność z internetem w dowolnym miejscu

IOT_PSHE2

Problemy napotkane w ciągu ostatnich 3 miesięcy w związku ze wspomnianymi urządzeniami lub systemami podłączonymi do internetu – problemy związane z bezpieczeństwem lub zdrowiem (np. wypadek, obrażenia lub problemy zdrowotne w wyniku korzystania z urządzenia)

Łączność z internetem w dowolnym miejscu

IOT_PDU2

Problemy napotkane w ciągu ostatnich 3 miesięcy w związku ze wspomnianymi urządzeniami lub systemami podłączonymi do internetu – trudności w korzystaniu z urządzenia (np. trudności z instalacją, konfiguracją, podłączeniem, sparowaniem urządzenia)

Łączność z internetem w dowolnym miejscu

IOT_POTH2

Problemy napotkane w ciągu ostatnich 3 miesięcy w związku ze wspomnianymi urządzeniami lub systemami podłączonymi do internetu – inne problemy (np. problemy z połączeniem lub obsługą posprzedażową)

Łączność z internetem w dowolnym miejscu

IOT_PX2

Respondent nie napotkał w ciągu ostatnich 3 miesięcy żadnych problemów w związku ze wspomnianymi urządzeniami lub systemami podłączonymi do internetu

Wyniki korzystania

ECO_DMOB

Sposób, w jaki respondent postąpił ze swoim telefonem komórkowym lub smartfonem, który zastąpił lub z którego przestał korzystać (z wyjątkiem urządzeń udostępnionych przez pracodawców)

Wyniki korzystania

ECO_DLT

Sposób, w jaki respondent postąpił ze swoim laptopem lub tabletem, który zastąpił lub z którego przestał korzystać (z wyjątkiem urządzeń udostępnionych przez pracodawców)

Wyniki korzystania

ECO_DPC

Sposób, w jaki respondent postąpił ze swoim komputerem stacjonarnym, który zastąpił lub z którego przestał korzystać (z wyjątkiem urządzeń udostępnionych przez pracodawców)

Wyniki korzystania

ECO_PP

(opcjonalnie)

Cechy uznane przez respondenta za ważne przy ostatnim zakupie telefonu komórkowego lub smartfonu, tabletu, laptopa lub komputera stacjonarnego – cena (opcjonalnie)

Wyniki korzystania

ECO_BDS

(opcjonalnie)

Cechy uznane przez respondenta za ważne przy ostatnim zakupie telefonu komórkowego lub smartfonu, tabletu, laptopa lub komputera stacjonarnego – marka, wygląd lub wielkość (opcjonalnie)

Wyniki korzystania

ECO_PHD

(opcjonalnie)

Cechy uznane przez respondenta za ważne przy ostatnim zakupie telefonu komórkowego lub smartfonu, tabletu, laptopa lub komputera stacjonarnego – parametry sprzętowe (np. pojemność, szybkość procesora, jakość kamery, karta graficzna) (opcjonalnie)

Wyniki korzystania

ECO_PECD

(opcjonalnie)

Cechy uznane przez respondenta za ważne przy ostatnim zakupie telefonu komórkowego lub smartfonu, tabletu, laptopa lub komputera stacjonarnego – ekologiczne cechy urządzenia, np. trwałość, możliwość aktualizowania i naprawy zmniejszająca zapotrzebowanie na materiały; przyjazne dla środowiska materiały wykorzystywane do pakowania (opcjonalnie)

Wyniki korzystania

ECO_PEG

(opcjonalnie)

Cechy uznane przez respondenta za ważne przy ostatnim zakupie telefonu komórkowego lub smartfonu, tabletu, laptopa lub komputera stacjonarnego – możliwość wydłużenia okresu posługiwania się urządzeniem poprzez wykupienie przedłużonej gwarancji (opcjonalnie)

Wyniki korzystania

ECO_PEE

(opcjonalnie)

Cechy uznane przez respondenta za ważne przy ostatnim zakupie telefonu komórkowego lub smartfonu, tabletu, laptopa lub komputera stacjonarnego – wydajność energetyczna urządzenia

(opcjonalnie)

Wyniki korzystania

ECO_PTBS

(opcjonalnie)

Cechy uznane przez respondenta za ważne przy ostatnim zakupie telefonu komórkowego lub smartfonu, tabletu, laptopa lub komputera stacjonarnego – oferowany przez producenta lub sprzedawcę system zwrotu (producent lub sprzedawca bez dodatkowych kosztów odbiera urządzenie, kiedy stało się ono już przestarzałe, lub oferuje zniżkę przy kupnie nowego) (opcjonalnie)

Wyniki korzystania

ECO_PX

(opcjonalnie)

Cechy uznane przez respondenta za ważne przy ostatnim zakupie telefonu komórkowego lub smartfonu, tabletu, laptopa lub komputera stacjonarnego – respondent nie brał pod uwagę żadnej z wymienionych cech (opcjonalnie)

Wyniki korzystania

ECO_PBX

(opcjonalnie)

Cechy uznane przez respondenta za ważne przy ostatnim zakupie telefonu komórkowego lub smartfonu, tabletu, laptopa lub komputera stacjonarnego – respondent nigdy nie kupił żadnego z wymienionych urządzeń (opcjonalnie)


21.9.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 233/24


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2023/1798

z dnia 10 lipca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2020/689 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zasad dotyczących nadzoru, programów likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie i niektórych nowo występujących chorób

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (1), w szczególności jego art. 29 lit a) i d), art. 37 ust. 5, art. 39 i art. 41 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (UE) 2016/429 ustanowiono przepisy dotyczące zapobiegania chorobom zwierząt przenoszonym na zwierzęta lub ludzi oraz zwalczania tych chorób, w tym przepisy dotyczące nadzoru, unijnych programów nadzoru, zatwierdzania przez Komisję statusu obszaru wolnego od choroby oraz utrzymania statusu obszaru wolnego od choroby.

(2)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/689 (2) uzupełnia zasady dotyczące nadzoru, programów likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie i niektórych nowo występujących chorób zwierząt lądowych, wodnych oraz innych zwierząt, o których mowa w rozporządzeniu (UE) 2016/429.

(3)

Zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/689 właściwe organy są zobowiązane do określenia docelowych populacji zwierząt istotnych dla różnych rodzajów nadzoru. Ponadto w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/689 określono kategorie zwierząt, które powinny podlegać nadzorowi. W kontekście obecnych epizootii wysoce zjadliwej grypy ptaków w sprawozdaniu naukowym Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności dotyczącym przeglądu sytuacji w zakresie grypy ptaków w okresie od grudnia 2022 r. do marca 2023 r., opublikowanym w dniu 20 marca 2023 r. (3), zalecono rozszerzenie i wzmocnienie nadzoru zarówno w odniesieniu do dzikich ssaków, w szczególności zwierząt mięsożernych, jak i zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych, w szczególności norek amerykańskich, na obszarach podwyższonego ryzyka, na których występuje wysoce zjadliwa wysoce zjadliwa grypa ptaków u dzikiego ptactwa i drobiu. Gatunki ssaków nie są włączone do kategorii podlegających nadzorowi przewidzianemu w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/689. W związku z tym należy zmienić obowiązujące przepisy dotyczące nadzoru nad gatunkami docelowymi i grypą ptaków, aby uwzględnić to zalecenie w odniesieniu do ryzyka stwarzanego przez obecną wysoce zjadliwą grypę ptaków podtypu H5N1, a także, w stosownych przypadkach, umożliwić właściwym organom prowadzenie ustrukturyzowanego nadzoru nad wysoce zjadliwą grypą ptaków u niektórych gatunków ssaków.

(4)

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/689 przewidziano różne sposoby uzyskania statusu obszaru wolnego od choroby. W przypadku kilku chorób nie jest możliwe uzyskanie tego statusu bez uprzedniego wdrożenia zatwierdzonego programu likwidacji choroby, ponieważ państwa członkowskie nie mogą podążać ścieżką opartą na danych historycznych i danych z nadzoru ze względu na pewne ograniczenia mające zastosowanie w przypadku chorób, które mogą podlegać tej ścieżce, a także ze względu na ograniczone ramy czasowe, w których należy składać wnioski o uzyskanie tego statusu. Doświadczenie zdobyte od daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 pokazało, że podejście to nie jest odpowiednie, ponieważ nie zawsze zapewnia dodatkowe gwarancje pozwalające na przyznanie statusu obszaru wolnego od choroby. Należy zatem zmienić rozporządzenie delegowane (UE) 2020/689, aby dać państwom członkowskim możliwość uzyskania statusu obszaru wolnego od choroby w odniesieniu do wszystkich istotnych chorób na podstawie danych historycznych i danych z nadzoru oraz bez ograniczeń czasowych.

(5)

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/689 przewidziano kilka wymogów dotyczących utrzymania statusu obszaru wolnego od zakażenia wirusem rzekomego pomoru drobiu bez szczepień. Doświadczenie zdobyte od daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 wykazało, że odpowiednie przepisy wymagają doprecyzowania w kwestii stosowanych kryteriów.

(6)

W związku z tym, ze względu na pewność i jasność prawa, należy odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) 2020/689,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/689

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/689 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 4 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:

„3.   Właściwy organ włącza do docelowej populacji zwierząt zwierzęta utrzymywane lub dzikie należące do gatunków, których nie wymieniono wykazie w związku z daną chorobą umieszczoną w wykazie, jeżeli właściwy organ uzna, że stanowią one ryzyko dla zdrowia zwierząt i ludzi.”

;

2)

w art. 70 uchyla się ust. 4, 5 i 6;

3)

w art. 76 uchyla się ust. 3 i 4;

4)

w załącznikach II i V do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 lipca 2023 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/689 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zasad dotyczących nadzoru, programów likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie i niektórych nowo występujących chorób (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 211).

(3)  Dziennik EFSA 2023;21(3): 7917


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II i V do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku II część I wprowadza się następujące zmiany:

a)

tytuł otrzymuje brzmienie:

„CZĘŚĆ I

NADZÓR NAD ZWIERZĘTAMI POD KĄTEM GRYPY PTAKÓW ”;

b)

sekcja 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   ZAKRES TERYTORIALNY

Nadzór musi zostać wprowadzony we wszystkich państwach członkowskich.”;

c)

tytuł sekcji 2 otrzymuje brzmienie:

Sekcja 2

Cele nadzoru ”;

d)

po sekcji 9 dodaje się sekcję 10 w brzmieniu:

Sekcja 10

Nadzór nad gatunkami, które nie są wymienione w wykazie w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków

Nadzór nad wysoce zjadliwą grypą ptaków musi obejmować działania nadzoru w odniesieniu do zwierząt utrzymywanych i dzikich należących do gatunków niewymienionych w wykazie, jeżeli sytuacja epidemiologiczna wskazuje, że gatunki te mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi.”;

2)

załącznik V część IV sekcja 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.

Na zasadzie odstępstwa od pkt 1 status obszaru wolnego od zakażenia wirusem rzekomego pomoru drobiu bez szczepień przyznany państwu członkowskiemu lub strefie może zostać utrzymany w przypadku potwierdzenia ognisk zakażenia wirusem rzekomego pomoru drobiu, jeżeli:

a)

właściwy organ zgłosił jedynie niewielką liczbę ognisk pierwotnych w ciągu roku kalendarzowego;

b)

właściwy organ stwierdził, że wystąpiła jedynie niewielka liczba ognisk wtórnych powiązanych epidemiologicznie z każdym ogniskiem pierwotnym; oraz

c)

środki zwalczania choroby były stosowane przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące w odniesieniu do każdego ogniska pierwotnego i powiązanych ognisk wtórnych.”.


21.9.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 233/27


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/1799

z dnia 19 września 2023 r.

zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (1), w szczególności jego art. 71 ust. 3 i art. 259 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Afrykański pomór świń jest zakaźną chorobą wirusową występującą u świń utrzymywanych i dzikich, która może mieć poważny wpływ na odnośną populację zwierząt i rentowność hodowli, powodując zakłócenia w przemieszczaniu przesyłek tych zwierząt i pozyskanych od nich lub z nich produktów w Unii oraz w ich wywozie do państw trzecich.

(2)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/687 (2) uzupełnia przepisy dotyczące zwalczania chorób umieszczonych w wykazie, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) 2016/429, i zdefiniowanych jako choroby kategorii A, B i C w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/1882 (3). W szczególności w art. 21 i 22 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 przewidziano ustanowienie obszaru objętego ograniczeniami w przypadku wystąpienia ogniska choroby kategorii A, w tym afrykańskiego pomoru świń, oraz przewidziano stosowanie na nim niektórych środków. Ponadto art. 21 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego stanowi, że obszar objęty ograniczeniami obejmuje obszar zapowietrzony, obszar zagrożony oraz, w razie potrzeby, obszary buforowe wokół lub w sąsiedztwie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego.

(3)

Ponadto w art. 63–66 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 przewidziano pewne środki, które należy wprowadzić w przypadku urzędowego potwierdzenia wystąpienia ogniska choroby kategorii A u dzikich zwierząt, w tym afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń.

(4)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2023/594 (4) ustanowiono środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, które mają być stosowane przez pewien okres przez państwa członkowskie, które są wymienione lub których obszary są wymienione w załącznikach I i II (zainteresowane państwa członkowskie). W załączniku I do tego rozporządzenia wykonawczego wymieniono obszary objęte ograniczeniami I, II i III w następstwie wystąpienia ognisk tej choroby.

(5)

Obszary wymienione jako obszary objęte ograniczeniami I, II i III w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 wyznaczono w oparciu o sytuację epidemiologiczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń w Unii. Załączniki I i II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 zostały ostatnio zmienione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/1677 (5) w następstwie zmian sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do tej choroby na Łotwie i w Polsce. Od czasu przyjęcia tego rozporządzenia wykonawczego sytuacja epidemiologiczna w odniesieniu do tej choroby w niektórych zainteresowanych państwach członkowskich uległa zmianie.

(6)

Wszelkie zmiany obszarów objętych ograniczeniami I, II i III w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 powinny opierać się na sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń na obszarach występowania tej choroby oraz ogólnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń w zainteresowanym państwie członkowskim, poziomie ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się tej choroby, a także naukowych zasadach i kryteriach określania podziału geograficznego na obszary ze względu na afrykański pomór świń oraz wytycznych Unii uzgodnionych z państwami członkowskimi w ramach Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz i publicznie dostępnych na stronie internetowej Komisji (6). Zmiany takie powinny również uwzględniać normy międzynarodowe, takie jak Kodeks zdrowia zwierząt lądowych (7) Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (WOAH), oraz uzasadnienia podziału na obszary podane przez właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich.

(7)

W przypadku wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych świń w państwie członkowskim w art. 3 lit. a) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 przewidziano ustanowienie obszaru objętego ograniczeniami przez właściwy organ tego państwa członkowskiego zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687.

(8)

W przypadku wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń w państwie członkowskim w art. 3 lit. b) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 przewidziano ustanowienie strefy objętej zakażeniem przez właściwy organ tego państwa członkowskiego zgodnie z art. 63 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687.

(9)

Ponadto w następstwie wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń w państwie członkowskim lub strefie uprzednio uznawanych za wolne od choroby w art. 6 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 przewidziano umieszczenie tego obszaru jako strefy objętej zakażeniem w wykazie w części A załącznika II do tego rozporządzenia wykonawczego.

(10)

W związku z wystąpieniem pierwszego i pojedynczego ogniska afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych świń w państwie członkowskim lub strefie uprzednio uznawanych za wolne od choroby w art. 7 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 przewidziano również umieszczenie tego obszaru jako obszaru objętego ograniczeniami obejmującego obszar zapowietrzony i zagrożony w wykazie w części B załącznika II do tego rozporządzenia wykonawczego.

(11)

Włochy poinformowały Komisję o obecnej sytuacji w zakresie afrykańskiego pomoru świń na swoim terytorium w następstwie potwierdzenia wystąpienia jednego ogniska tej choroby u utrzymywanych świń w regionie Lombardia w dniu 18 sierpnia 2023 r. na obszarze uprzednio uznawanym za wolny od choroby. Zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687 i rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2023/594 Włochy ustanowiły obszar objęty ograniczeniami obejmujący obszar zapowietrzony i zagrożony, na którym stosuje się ogólne środki zwalczania chorób określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/687, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się tej choroby.

(12)

W następstwie otrzymania od Włoch informacji dotyczących tego ogniska u świń utrzymywanych na obszarze wcześniej wolnym od choroby w regionie Lombardia tego państwa członkowskiego przyjęto decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2023/1684 (8). Decyzja wykonawcza (UE) 2023/1684 ma zastosowanie do dnia 28 listopada 2023 r.

(13)

W maju 2023 r. Włochy poinformowały Komisję również o potwierdzeniu wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń w regionie Kampania na obszarze uprzednio uznawanym za wolny od choroby. W związku z tym właściwy organ tego państwa członkowskiego ustanowił strefę objętą zakażeniem zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687 i rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2023/594, a ta strefa objęta zakażeniem została wymieniona w części A załącznika II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594.

(14)

Ponadto Szwecja poinformowała Komisję o potwierdzeniu w gminie Fagersta jednego ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń w dniu 6 września 2023 r. na obszarze wcześniej wolnym od choroby. W związku z tym właściwy organ tego państwa członkowskiego ustanowił strefę objętą zakażeniem zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687 i rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2023/594.

(15)

W następstwie otrzymania od Szwecji informacji dotyczących tego ogniska u dzikich świń na obszarze wcześniej wolnym od choroby w gminie Fagersta tego państwa członkowskiego przyjęto decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2023/1778 (9). Decyzja wykonawcza (UE) 2023/1778 ma zastosowanie do dnia 6 grudnia 2023 r.

(16)

Od czasu przyjęcia rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/1677 zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2023/594 wystąpiły nowe ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń utrzymywanych w Chorwacji i u dzikich świń we Włoszech i Chorwacji, a sytuacja epidemiologiczna na niektórych obszarach wymienionych jako obszary objęte ograniczeniami I i II w Niemczech oraz jako obszary objęte ograniczeniami III na Łotwie i w Polsce w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 poprawiła się w odniesieniu do świń dzikich i utrzymywanych ze względu na stosowanie przez te państwa członkowskie środków zwalczania chorób zgodnie z przepisami Unii.

(17)

W następstwie niedawnych ognisk afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń we Włoszech oraz biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Unii, podział na obszary w tym państwie członkowskim został ponownie oceniony i zaktualizowany zgodnie z art. 6 i 7 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594. Ponadto ponownie oceniono i zaktualizowano wprowadzone środki zarządzania ryzykiem. Zmiany te należy odzwierciedlić w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594.

(18)

We wrześniu 2023 r. odnotowano wystąpienie kilku ognisk afrykańskiego pomoru świń u świń utrzymywanych w żupanii vukowarsko-srijemskiej w Chorwacji na obszarach obecnie wymienionych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 jako obszary zagrożone. Te nowe ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń utrzymywanych oznaczają wzrost poziomu ryzyka, który należy uwzględnić w tym załączniku. W związku z tym wspomniane obszary Chorwacji, wymienione obecnie w tym załączniku jako obszary zagrożone, na których wystąpiły niedawne ogniska afrykańskiego pomoru świń, powinny obecnie zostać wymienione w tym załączniku jako obszary zapowietrzone, a nie jako obszary zagrożone tego załącznika, a obecne granice obszarów zagrożonych również należy ponownie określić w celu uwzględnienia tych niedawnych ognisk.

(19)

Biorąc pod uwagę ogólną sytuację epidemiologiczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń we Włoszech oraz nowe ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń w regionie Kampania, ten obszar Włoch, na którym wystąpiły wspomniane ogniska afrykańskiego pomoru świń, wymieniony obecnie w części A załącznika II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594, powinien teraz zostać wymieniony jako obszary objęte ograniczeniami I i II w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 oraz usunięty z części A załącznika II do tego rozporządzenia wykonawczego.

(20)

Dodatkowo, na podstawie informacji i uzasadnienia przekazanych przez Niemcy oraz z uwagi na skuteczność środków zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń na niektórych obszarach objętych ograniczeniami II wymienionych w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594, stosowanych w Niemczech zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687, a w szczególności środków określonych w art. 64, 65 i 67 tego rozporządzenia, oraz zgodnie ze środkami zmniejszającymi ryzyko w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń określonymi w kodeksie WOAH, niektóre obszary w krajach Meklemburgia-Pomorze Przednie i Brandenburgia w Niemczech wymienione obecnie w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 jako obszary objęte ograniczeniami II powinny teraz zostać usunięte z wykazu w tym załączniku z powodu niewystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń u świń utrzymywanych i dzikich na tych obszarach objętych ograniczeniami II przez ostatnie dwanaście miesięcy.

(21)

Ponadto, na podstawie informacji i uzasadnienia przekazanych przez Niemcy oraz z uwagi na skuteczność środków zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń na niektórych obszarach objętych ograniczeniami I oraz na obszarach objętych ograniczeniami, z którymi graniczą wspomniane obszary objęte ograniczeniami I, wymienionych w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594, stosowanych w Niemczech zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687, a w szczególności środków określonych w art. 64, 65 i 67 tego rozporządzenia, oraz zgodnie ze środkami zmniejszającymi ryzyko w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń określonymi w kodeksie WOAH, niektóre obszary w krajach Meklemburgia-Pomorze Przednie i Brandenburgia w Niemczech wymienione obecnie w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 jako obszary objęte ograniczeniami I powinny teraz zostać usunięte z wykazu w tym załączniku z powodu niewystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń u świń utrzymywanych i dzikich na tych obszarach objętych ograniczeniami I oraz na obszarach, z którymi graniczą wspomniane obszary objęte ograniczeniami I, przez ostatnie dwanaście miesięcy.

(22)

Ponadto, na podstawie informacji i uzasadnienia przekazanych przez Polskę oraz z uwagi na skuteczność środków zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych świń na niektórych obszarach objętych ograniczeniami III wymienionych w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594, stosowanych w Polsce zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687, a w szczególności środków określonych w art. 22, 25 i 40 tego rozporządzenia, oraz zgodnie ze środkami zmniejszającymi ryzyko w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń określonymi w kodeksie WOAH, niektóre obszary w województwach lubuskim, dolnośląskim i wielkopolskim w Polsce wymienione obecnie w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 jako obszary objęte ograniczeniami III powinny teraz zostać wymienione w tym załączniku jako obszary objęte ograniczeniami II z powodu niewystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych świń na tych obszarach objętych ograniczeniami III przez ostatnie dwanaście miesięcy, podczas gdy choroba ta nadal występuje u dzikich świń. Te obszary objęte ograniczeniami III powinny teraz zostać wymienione w tym załączniku jako obszary objęte ograniczeniami II z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.

(23)

Ponadto, na podstawie informacji i uzasadnienia przekazanych przez Łotwę oraz z uwagi na skuteczność środków zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych świń na niektórych obszarach objętych ograniczeniami III wymienionych w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594, stosowanych na Łotwie zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687, a w szczególności środków określonych w art. 22, 25 i 40 tego rozporządzenia, oraz zgodnie ze środkami zmniejszającymi ryzyko w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń określonymi w kodeksie WOAH, niektóre obszary w powiecie Kuldīgas na Łotwie wymienione obecnie w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 jako obszary objęte ograniczeniami III powinny teraz zostać wymienione w tym załączniku jako obszary objęte ograniczeniami II z powodu niewystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych świń na tych obszarach objętych ograniczeniami III przez ostatnie dwanaście miesięcy, podczas gdy choroba ta nadal występuje u dzikich świń. Te obszary objęte ograniczeniami III powinny teraz zostać wymienione w tym załączniku jako obszary objęte ograniczeniami II z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.

(24)

W związku z wystąpieniem pierwszego i pojedynczego ogniska afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych świń w państwie członkowskim lub strefie uprzednio uznawanych za wolne od choroby w art. 7 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 przewidziano również umieszczenie tego obszaru jako obszaru objętego ograniczeniami obejmującego obszar zapowietrzony i zagrożony w wykazie w części B załącznika II do tego rozporządzenia wykonawczego. W związku z tym obszar objęty ograniczeniami ustanowiony przez właściwy organ Włoch w regionie Lombardia należy wymienić w części B załącznika II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594, a decyzję wykonawczą (UE) 2023/1684 należy uchylić.

(25)

Podobnie, w następstwie wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń w państwie członkowskim lub strefie uprzednio uznawanych za wolne od choroby w art. 6 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 przewidziano umieszczenie tego obszaru jako strefy objętej zakażeniem w wykazie w części A załącznika II do tego rozporządzenia wykonawczego. Dlatego też strefę objętą zakażeniem ustanowioną przez właściwy organ Szwecji w gminie Fagersta oraz części gmin Surahammar, Norberg, Skinnskatteberg, Västerås, Sala, Smedjebacken i Avesta należy wymienić w części A załącznika II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594, a decyzję wykonawczą (UE) 2023/1778 należy uchylić.

(26)

Ponadto, biorąc pod uwagę ogólną sytuację epidemiologiczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń w Chorwacji oraz ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzikich i utrzymywanych świń, te obszary Chorwacji, na których wystąpiły wspomniane ogniska afrykańskiego pomoru świń, powinny zostać wymienione na dłuższy okres w częściach A i B załącznika II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594. W związku z tym strefy objęte zakażeniem i obszary objęte ograniczeniami w tym załączniku powinny obecnie zostać umieszczone w wykazie do października 2023 r.

(27)

Aby uwzględnić niedawne zmiany sytuacji epidemiologicznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń w Unii oraz proaktywnie zwalczać ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się tej choroby, we Włoszech, na Łotwie i w Polsce należy wyznaczyć nowe obszary objęte ograniczeniami o odpowiedniej wielkości oraz uwzględnić je jako obszary objęte ograniczeniami I i II, należy usunąć niektóre części obszarów objętych ograniczeniami I i II w Niemczech z wykazu w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594, należy wyznaczyć nowe obszary objęte ograniczeniami dla Chorwacji i wymienić je jako obszary zapowietrzone w załączniku II do tego rozporządzenia, a istniejące strefy objęte zakażeniem oraz obszary objęte ograniczeniami w Chorwacji wymienione w załączniku II do tego rozporządzenia należy rozszerzyć. Ponieważ sytuacja w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń jest w Unii bardzo dynamiczna, przy wyznaczaniu tych nowych obszarów objętych ograniczeniami wzięto pod uwagę sytuację epidemiologiczną na otaczających je obszarach.

(28)

Ze względu na pilny charakter sytuacji epidemiologicznej w Unii w odniesieniu do rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń ważne jest, aby zmiany, które mają zostać wprowadzone niniejszym rozporządzeniem w załącznikach I i II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594, stały się skuteczne tak szybko, jak jest to możliwe.

(29)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2023/594

Załączniki I i II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Uchylenie decyzji wykonawczej (UE) 2023/1684

Decyzja wykonawcza (UE) 2023/1684 traci moc.

Artykuł 3

Uchylenie decyzji wykonawczej (UE) 2023/1778

Decyzja wykonawcza (UE) 2023/1778 traci moc.

Artykuł 4

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 września 2023 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania, Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 64.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1882 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania niektórych przepisów dotyczących zapobiegania chorobom oraz ich zwalczania do kategorii chorób umieszczonych w wykazie oraz ustanawiające wykaz gatunków i grup gatunków, z którymi wiąże się znaczne ryzyko rozprzestrzeniania się chorób umieszczonych w tym wykazie (Dz.U. L 308 z 4.12.2018, s. 21).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiające środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 (Dz.U. L 79 z 17.3.2023, s. 65).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1677 z dnia 30 sierpnia 2023 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. L 216 z 1.9.2023, s. 39).

(6)  Dokument roboczy SANTE/7112/2015/Rev. 3 „Zasady i kryteria określania podziału geograficznego na obszary ze względu na afrykański pomór świń”. https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en

(7)  Kodeks zdrowia zwierząt lądowych OIE, 29. wydanie, 2021. Tom I i II ISBN 978-92-95115-40-8; https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/

(8)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1684 z dnia 31 sierpnia 2023 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń we Włoszech (Dz.U. L 123 z 4.9.2023, s. 123).

(9)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1778 z dnia 12 września 2023 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Szwecji (Dz.U. L 228 z 15.9.2023, s. 251).


ZAŁĄCZNIK

Załączniki I i II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 otrzymują brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK I

OBSZARY OBJĘTE OGRANICZENIAMI I, II ORAZ III

CZĘŚĆ I

1.   Niemcy

Następujące obszary objęte ograniczeniami I w Niemczech:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim,

Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,

Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Kruge,

Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,

Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,

Gemeinde Althüttendorf,

Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,

Gemeinde Britz,

Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,

Gemeinde Breydin,

Gemeinde Melchow,

Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,

Hohenfinow südlich der B167,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,

Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,

Gemeinde Zichow,

Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,

Gemeinde Tantow,

Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Radekow, der Gemarkung Rosow südlich der K 7311 und der Gemarkung Neurochlitz westlich der B2,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow westlich der B2 sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und der B2 bis zur Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,

Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf und Markgrafpieske,

Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,

Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,

Gemeinde Rauen,

Gemeinde Wendisch Rietz nördlich der B246 und östlich des Scharmützelsees,

Gemeinde Bad Saarow mit den Gemarkungen Petersdorf (SP) und Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Briescht, Falkenberg (T), Giesensdorf, Wulfersdorf, Görsdorf (B), Kossenblatt, Lindenberg, Mittweide, Ranzig, Stremmen, Tauche, Trebatsch, Sabrodt und Sawall,

Gemeinde Langewahl südlich der A12,

Gemeinde Berkenbrück südlich der A12,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Rietz-Neuendorf westlich der L411 bis Raßmannsdorf und westlich der K 6734,

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Eisenhüttenstadt mit der Gemarkung Diehlo und der Gemarkung Eisenhüttenstadt außer nördlich der L 371 und außer östlich der B 112,

Gemeinde Mixdorf,

Gemeinde Siehdichum mit den Gemarkungen Pohlitz und Schernsdorf und mit der Gemarkung Rießen südlich des Oder-Spree-Kanal,

Gemeinde Müllrose südlich des Oder-Spree-Kanal,

Gemeinde Briesen mit der Gemarkung Kersdorf südlich A12 und der Gemarkung Neubrück Forst westlich der K 7634 und südlich der A12,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Turnow,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Guhrow,

Gemeinde Werben,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Babow, Eichow und Milkersdorf,

Gemeinde Burg (Spreewald),

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Lauchhammer,

Gemeinde Schwarzheide westlich der BAB 13,

Gemeinde Schipkau mit den Gemarkungen Annahütte, Drochow und den Gemarkungen Klettwitz und Schipkau westlich der BAB 13,

Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Wormlage, Saalhausen, Barzig, Freienhufen, Großräschen,

Gemeinde Vetschau/Spreewald mit den Gemarkungen: Naundorf, Fleißdorf, Suschow, Stradow, Göritz, Koßwig, Vetschau, Repten, Tornitz, Missen und Orgosen,

Gemeinde Calau mit den Gemarkungen: Kalkwitz, Mlode, Saßleben, Reuden, Bolschwitz, Säritz, Calau, Kemmen, Werchow und Gollmitz,

Gemeinde Luckaitztal,

Gemeinde Bronkow,

Gemeinde Altdöbern mit der Gemarkung Altdöbern westlich der Bahnlinie,

Gemeinde Tettau,

Landkreis Elbe-Elster:

Gemeinde Sallgast mit den Gemarkungen Dollenchen, Zürchel und Sallgast,

Gemeinde Lichterfeld-Schacksdorf mit der Gemarkung Bergheide,

Gemeinde Finsterwalde mit der Gemarkung Finsterwalde östlich der L60,

Gemeinde Großthiemig,

Gemeinde Hirschfeld,

Gemeinde Gröden,

Gemeinde Schraden,

Gemeinde Merzdorf,

Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf, Prösen, Stolzenhain a.d. Röder,

Gemeinde Plessa mit der Gemarkung Plessa,

Bundesland Sachsen:

Stadt Dresden:

Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Glaubitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Hirschstein,

Gemeinde Käbschütztal,

Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Nünchritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Röderaue, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Gröditz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Lommatzsch,

Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Nossen,

Gemeinde Stadt Riesa,

Gemeinde Stadt Strehla,

Gemeinde Stauchitz,

Gemeinde Wülknitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Zeithain,

Landkreis Mittelsachsen:

Gemeinde Großweitzschen mit den Ortsteilen Döschütz, Gadewitz, Niederranschütz, Redemitz,

Gemeinde Ostrau mit den Ortsteilen Auerschütz, Beutig, Binnewitz, Clanzschwitz, Delmschütz, Döhlen, Jahna, Kattnitz, Kiebitz, Merschütz, Münchhof, Niederlützschera, Noschkowitz, Oberlützschera, Obersteina, Ostrau, Pulsitz, Rittmitz, Schlagwitz, Schmorren, Schrebitz, Sömnitz, Trebanitz, Zschochau,

Gemeinde Reinsberg,

Gemeinde Stadt Döbeln mit den Ortsteilen Beicha, Bormitz, Choren, Döbeln, Dreißig, Geleitshäuser, Gertitzsch, Gödelitz, Großsteinbach, Juchhöh, Kleinmockritz, Leschen, Lüttewitz, Maltitz, Markritz, Meila, Mochau, Nelkanitz, Oberranschütz, Petersberg, Präbschütz, Prüfern, Schallhausen, Schweimnitz, Simselwitz, Theeschütz, Zschackwitz, Zschäschütz,

Gemeinde Stadt Großschirma mit den Ortsteilen Obergruna, Siebenlehn,

Gemeinde Stadt Roßwein mit den Ortsteilen Gleisberg, Haßlau, Klinge, Naußlitz, Neuseifersdorf, Niederforst, Ossig, Roßwein, Seifersdorf, Wettersdorf, Wetterwitz,

Gemeinde Striegistal mit den Ortsteilen Gersdorf, Kummersheim, Marbach,

Gemeinde Zschaitz-Ottewig,

Landkreis Nordsachsen:

Gemeinde Arzberg mit den Ortsteilen Stehla, Tauschwitz,

Gemeinde Cavertitz mit den Ortsteilen Außig, Cavertitz, Klingenhain, Schirmenitz, Treptitz,

Gemeinde Liebschützberg mit den Ortsteilen Borna, Bornitz, Clanzschwitz, Ganzig, Kleinragewitz, Laas, Leckwitz, Liebschütz, Sahlassan, Schönnewitz, Terpitz östlich der Querung am Käferberg, Wadewitz, Zaußwitz,

Gemeinde Naundorf mit den Ortsteilen Casabra, Gastewitz, Haage, Hof, Hohenwussen, Kreina, Nasenberg, Raitzen, Reppen, Salbitz, Stennschütz, Zeicha,

Gemeinde Stadt Belgern-Schildau mit den Ortsteilen Ammelgoßwitz, Dröschkau, Liebersee östlich der B182, Oelzschau, Seydewitz, Staritz, Wohlau,

Gemeinde Stadt Mügeln mit den Ortsteilen Mahris, Schweta südlich der K8908, Zschannewitz,

Gemeinde Stadt Oschatz mit den Ortsteilen Lonnewitz östlich des Sandbaches und nördlich der B6, Oschatz östlich des Schmorkauer Wegs und nördlich der S28, Rechau, Schmorkau, Zöschau,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Bannewitz,

Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,

Gemeinde Kreischa,

Gemeinde Lohmen,

Gemeinde Müglitztal,

Gemeinde Stadt Dohna,

Gemeinde Stadt Freital,

Gemeinde Stadt Heidenau,

Gemeinde Stadt Hohnstein,

Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,

Gemeinde Stadt Pirna,

Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,

Gemeinde Stadt Stolpen,

Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großopitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und Spechtshausen,

Gemeinde Stadt Wilsdruff, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Vorpommern Greifswald

Gemeinde Penkun,

Gemeinde Nadrensee,

Gemeinde Krackow,

Gemeinde Glasow,

Gemeinde Grambow.

2.   Estonia

Następujące obszary objęte ograniczeniami I w Estonii:

Hiiu maakond.

3.   Łotwa

Następujące obszary objęte ograniczeniami I na Łotwie:

Dienvidkurzemes novada, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts,

Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

4.   Litwa

Następujące obszary objęte ograniczeniami I na Litwie:

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė.

5.   Węgry

Następujące obszary objęte ograniczeniami I na Węgrzech:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 950950, 950960, 950970, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951950, 952050, 952150, 952250, 952550, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953650, 953660, 953750, 953850, 953950, 953960, 954050, 954060, 954150, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150, 956160, 956250, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 751250, 751260, 751350, 751360, 751750, 751850, 751950, 753650, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754360, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754850 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577250, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

6.   Polska

Następujące obszary objęte ograniczeniami I w Polsce:

w województwie kujawsko - pomorskim:

powiat rypiński,

powiat brodnicki,

powiat grudziądzki,

powiat miejski Grudziądz,

powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

powiat łomżyński,

gminy Turośl, Mały Płock w powiecie kolneńskim,

powiat zambrowski,

powiat miejski Łomża,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bodzanów, Bulkowo, Gąbin, Mała Wieś, Słubice, Słupno, Wyszogród w powiecie płockim,

powiat ciechanowski,

powiat płoński,

powiat pułtuski,

gminy Rościszewo i Szczutowo w powiecie sierpeckim,

gminy Nowa Sucha, Teresin, Sochaczew z miastem Sochaczew w powiecie sochaczewskim,

część powiatu żyrardowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu grodziskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

gmina Bieżuń, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim,

część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim,

gminy Czernice Borowe, Krasne, Krzynowłoga Mała, miasto Przasnysz, część gminy wiejskiej Przasnysz niewymieniona w części II i części III załącznika I w powiecie przasnyskim,

część powiatu makowskiego niewymieniona w części II i III załącznika I,

część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińśk Mazowiecki, Kałuszyn, Mrozy, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Pacyna, Sanniki w powiecie gostynińskim,

gmina Gózd, część gminy Skaryszew położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 733, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 733 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy, w powiecie radomskim,

gminy Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno w powiecie lipskim,

gminy Kazanów, Policzna, Tczów, Zwoleń w powiecie zwoleńskim,

w województwie podkarpackim:

gminy Brzyska, Kołaczyce, Tarnowiec, część gminy Nowy Żmigród położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 993, część gminy wiejskiej Jasło położona na południowy wschód od miasta Jasło w powiecie jasielskim,

gmina Grodzisko Dolne w powiecie leżajskim,

część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Chłopice, Pawłosiów, Jarosław z miastem Jarosław w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

gminy Rakszawa, Żołynia w powiecie łańcuckim,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

część powiatu dębickiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Krościenko Wyżne gminy w powiecie krośnieńskim,

powiat miejski Krosno,

gminy Bukowsko, Zagórz, część gminy Zarszyn położona na północ od linii wynaczonej przez linię kolejową biegnącą od zachodniej do wschodniej granicy gminy, część gminy wiejskiej Sanok położona na zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 886 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy gminy miejskiej Sanok oraz na południe od granicy miasta Sanok, część gminy Komańcza położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 889 oraz na północ od drogi nr 889 biegnącej od tego skrzyżowania do północnej granicy gminy w powiecie sanockim,

gmina Cisna w powiecie leskim,

gminy Lutowiska, Czarna, Ustrzyki Dolne w powiecie bieszczadzkim,

gmina Haczów, część gminy Brzozów położona na zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 886 biegnacą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie brzozowskim,

w województwie świętokrzyskim:

powiat buski,

powiat skarżyski,

część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,

powiat staszowski,

gminy Brody, część gminy Wąchock położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42, część gminy Mirzec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Mirzec, łączącą miejscowości Gadka – Mirzec, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od miejscowości Mirzec do wschodniej granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Gowarczów, Końskie, Stąporków w powiecie koneckim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

powiat opoczyński,

gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki, Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Malbork z miastem Malbork, część gminy Nowy Staw położna na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

gmina Sztum w powiecie sztumskim,

gminy Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Pszczółki, miasto Pruszcz Gdański, część gminy wiejskiej Pruszcz Gdański położona na wschód od lini wyznaczonej przez drogę A1 w powiecie gdańskim,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

część powiatu kwidzyńskiego niewymieniona w części II załącznika I,

w województwie lubuskim:

gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,

powiat strzelecko – drezdenecki,

w województwie dolnośląskim:

gminy Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część w powiecie wrocławskim,

część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,

gminy Pielgrzymka, miasto Złotoryja, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

gminy Janowice Wielkie, Mysłakowice, Stara Kamienica, Szklarska Poręba w powiecie karkonoskim,

część powiatu miejskiego Jelenia Góra położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 366,

gminy Bolków, Paszowice, miasto Jawor, część gminy Męcinka położona na południe od drogi nr 363 w powiecie jaworskim,

gminy Dobromierz i Marcinowice w powiecie świdnickim,

gminy Dzierżoniów, Pieszyce, miasto Bielawa, miasto Dzierżoniów w powiecie dzierżoniowskim,

gminy Głuszyca, Mieroszów w powiecie wałbrzyskim,

gmina Nowa Ruda i miasto Nowa Ruda w powiecie kłodzkim,

gminy Kamienna Góra, Marciszów i miasto Kamienna Góra w powiecie kamiennogórskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew w powiecie krotoszyńskim,

gminy Książ Wielkopolski, część gminy Dolsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na wschód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy, w powiecie śremskim,

gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,

gminy Kleszczewo, Kostrzyn, Pobiedziska, w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

powiat czarnkowsko-trzcianecki,

część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Wągrowiec z miastem Wągrowiec, część gminy Skoki położna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę 197 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 196, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 196 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Skoki i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Skoki – Rościnno - Grzybowo biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 196 do zachodniej granicy gminy w powiecie wągrowieckim,

gmina Dobrzyca w powiecie pleszewskim,

gminy Odolanów, Przygodzice, Raszków, Sośnie, miasto Ostrów Wielkopolski, część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sulisław – Łąkociny – Wierzbno i na zachód od miasta Ostrów Wielkopolski oraz część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na wschód od miasta Ostrów Wielkopolski w powiecie ostrowskim,

gmina Kobyla Góra w powiecie ostrzeszowskim,

gminy Baranów, Bralin, Perzów, Rychtal, Trzcinica, Łęka Opatowska w powiecie kępińskim,

część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,

w województwie opolskim:

gmina Byczyna, część gminy Kluczbork położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowana z drogą nr 45, a następnie od tego skrzyżowania na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 do skrzyżowania z ulicą Fabryczną w miejscowości Kluczbork i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ulice Fabryczna -Dzierżonia – Strzelecka w miejscowości Kluczbork do wschodniej granicy gminy, w powiecie kluczborskim,

gminy Praszka, Gorzów Śląski, Radłów, Olesno, Zębowice, część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,

część gminy Grodków położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie brzeskim,

gminy Łambinowice, Pakosławice, Skoroszyce, część gminy Korfantów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 407 w powiecie nyskim,

część gminy Biała położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 407 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 414 i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 414 biegnącej od tego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą nr 409, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 409 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie prudnickim,

gminy Chrząstowice, Ozimek, Komprachcice, Prószków, część gminy Łubniany położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Świerkle – Masów, ulicę Leśną w miejscowości Masów oraz na południe od ulicy Kolanowskiej biegnącej do wschodniej granicy gminy, część gminy Turawa położona na południe od linii wyznaczonej przez ulice Powstańców Śląskich -Kolanowską -Opolską – Kotorską w miejscowości Węgry i dalej na południe od drogi łączącej miejscowości Węgry- Kotórz Mały – Turawa – Rzędów – Kadłub Turawski – Zakrzów Turawski biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie opolskim,

powiat miejski Opole,

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, część gminy Myślibórz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 biegnącej od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 26, następnie na wschód od drogi nr 26 biegnącej od tego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą nr 119 i dalej na wschód od drogi nr 119 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 26 do północnej granicy gminy, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Warnice w powiecie pyrzyckim,

gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,

część powiatu miejskiego Szczecin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S10 biegnącą od wschodniej granicy gminy do przecięcia z rzeką Regalica, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Regalica biegnącą do jeziora Dąbie i dalej na południe od linii wyznaczonej przez linię brzegową jeziora Dąbie do wschodniej granicy gminy,

gminy Przybiemów, Osina, część gminy Maszewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 106 w powiecie goleniowskim,

gminy Wolin, Międzyzdroje w powiecie kamieńskim,

powiat miejski Świnoujście,

gmina Kobylanka, część gminy wiejskiej Stargard położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez południową i zachodnią granicę miasta Stargard oraz część gminy położona na północ od miasta Stargard i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 106 w powiecie stargardzkim,

w województwie małopolskim:

gminy Bobowa, Moszczenica, Łużna, Ropa, część gminy wiejskiej Gorlice położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Biecz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 w powiecie gorlickim,

powiat nowosądecki,

gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna, Szczawnica w powiecie nowotarskim,

powiat miejski Nowy Sącz,

gminy Skrzyszów, Lisia Góra, Radłów, Wietrzychowice, Żabno, część gminy wiejskiej Tarnów położona na wschód od miasta Tarnów w powiecie tarnowskim,

powiat dąbrowski,

gminy Klucze, Bolesław, Bukowno w powiecie olkuskim,

gmina Szerzyny w powiecie tarnowskim,

w województwie śląskim:

gmina Sławków w powiecie będzińskim,

powiat miejski Jaworzno,

powiat miejski Mysłowice,

powiat miejski Katowice,

powiat miejski Siemianowice Śląskie,

powiat miejski Chorzów,

powiat miejski Piekary Śląskie,

powiat miejski Bytom,

gminy Kalety, Ożarowice, Świerklaniec, Miasteczko Śląskie, Radzionków w powiecie tarnogórskim,

gmina Woźniki w powiecie lublinieckim,

gminy Myszków i Koziegłowy w powiecie myszkowskim,

gminy Ogrodzieniec, Zawiercie, Włodowice w powiecie zawierciańskim.

7.   Słowacja

Następujące obszary objęte ograniczeniami I na Słowacji:

in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy,

in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,

in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Tehla, Lula, Beša, Jesenské, Ina, Lok, Veľký Ďur, Horný Pial, Horná Seč, Starý Tekov, Dolná Seč, Hronské Kľačany, Levice, Podlužany, Krškany, Brhlovce, Bory, Santovka, Domadice, Hontianske Trsťany, Žemberovce,

in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov,

the whole district of Ružomberok, except municipalities included in zone II,

the whole district of Turčianske Teplice, except municipalities included in zone II,

in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly, Belá-Dulice, Ďanová, Karlová, Laskár, Rakovo, Príbovce, Košťany nad Turcom, Socovce, Turčiansky Ďur, Kláštor pod Znievom, Slovany, Ležiachov, Benice,

in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá,

in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec,

in the district of Prievidza, the municipalities of Handlová, Cígeľ, Podhradie, Lehota pod Vtáčnikom, Ráztočno,

the whole district of Partizánske, except municipalities included in zone II,

in the district of Topoľčany, the municipalities of Krnča, Prázdnovce, Solčany, Nitrianska Streda, Čeľadince, Kovarce, Súlovce, Oponice,

in the district of Nitra, the municipalities of Horné Lefantovce, Dolné Lefantovce, Bádice, Jelenec, Žirany, Podhorany, Nitrianske Hrnčiarovce, Štitáre, Pohranice, Hosťová, Kolíňany, Malý Lapáš, Dolné Obdokovce, Čeľadice, Veľký Lapáš, Babindol, Malé Chyndice, Golianovo, Klasov, Veľké Chyndice, Nová Ves nad Žitavou, Paňa, Vráble, Tajná, Lúčnica nad Žitavou, Žitavce, Melek, Telince, Čifáre.

8.   Włochy

Następujące obszary objęte ograniczeniami I we Włoszech:

Piedmont Region:

in the province of Alessandria the following Municipalities: Oviglio, Viguzzolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Carentino, Frascaro, Borgoratto Alessandrino, Volpeglino, Gamalero, Pontecurone, Castelnuovo Scrivia, Alluvione Piovera, Sale, Bassignana, Pecetto di Valenza, Rivarone, Montecastello, Valenza, San Salvatore Monferrato, Castelletto Monferrato, Quargnento, Solero, Pietra Marazzi,

in the province of Asti the following Municipalities: Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Maranzana, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Quaranti, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Canelli, San Marzano Oliveto,

in the province of Cuneo the following Municipalities: Bergolo, Pezzolo Valle Uzzone, Cortemilia, Levice, Castelletto Uzzone, Perletto, Castino, Cossano Belbo, Rocchetta Belbo, Santo Stefano Belbo, Gottasecca, Monesiglio, Sale delle Langhe, Camerana, Castelnuovo di Ceva, Priero, Prunetto, Montezemolo, Perlo,

Liguria Region:

in the province of Genova the following Municipalities: Portofino, Santa Margherita Ligure, Camogli, Zoagli, Leivi, Chiavari, Santo Stefano d’Aveto, Mezzanego, Carasco, Borzonasca,

in the province of Savona the following Municipalities: Bergeggi, Spotorno, Vezzi Portio, Noli, Orco Feglino, Bormida, Calice Ligure, Rialto, Osiglia, Murialdo,

Emilia-Romagna Region:

in the Province of Piacenza the following Municipalities: Cerignale, Ottone (est fiume Trebbia), Corte Brugnatella, Bobbio, Alta Val Tidone, Ferriere,

in the provonce of Parma Municipality of Tornolo (parte Amministrativa a ovest del Fiume Taro),

Lombardia Region:

in the Province of Pavia the following Municipalities: Volpara, Rocca De’ Giorgi, Colli Verdi – Ruino e Canevino, Casteggio, Oliva Gessi, Montebello della Battaglia, Montalto Pavese, Corvino San Quirino, Calvignano, Voghera,

Lazio Region:

in the province of Rome,

North: the following Municipalities:Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara,

West: the municipality of Fiumicino,

South: Municipality of Rome between the limits of Zone 2 (North), the boundaries of Municipality of Fiumicino (West), the Tiber River up to the intersection with the Grande Raccordo Anulare, the Grande Raccordo Anulare up to the intersection with A24 Highway, A24 Highway up to the intersection with Viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo up to the intersection with the boundaries of the municipality of Guidonia Montecelio,

East: the following Municipalities: Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant’Angelo Romano, Fonte Nuova.

Sardinia Region:

in the Province of Sud Sardegna the following Municipalities: Escalaplano, Genuri, Gesico, Goni, Las Plassas, Setzu, Seui Isola Amministrativa, Siurgus Donigala, Suelli, Tuili, Villanovafranca,

in the Province of Nuoro the following Municipalities: Atzara, Bitti, Bolotana, Bortigali, Dorgali, Elini, Elini Isola Amministrativa, Gairo, Girasole, Ilbono, Lanusei, Lei, Loceri, Lotzorai, Macomer a Ovest della SS 131, Noragugume, Oliena, Ortueri, Orune, Osini, Perdasdefogu, Silanus, Sorgono, Tortolì, Ulassai,

in the Province of Oristano the following Municipalities: Albagiara, Ardauli, Assolo, Asuni, Bidonì, Gonnosnò, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Samugheo, Sedilo, Senis, Sini, Sorradile,

in the Province of Sassari the following Municipalities: Alà Dei Sardi, Ardara, Berchidda, Bonnanaro, Bonorva a ovest della SS 131, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave a ovest della SS 131, Mores a nord della SS 128bis - SP 63, Oschiri a nord della E 840, Ozieri a nord della Sp 63 - SP 1 - SS 199, Torralba a ovest della SS 131, Tula,

Calabria Region:

In Reggio Calabria Province the following Municipalities: Taurianova, Locri, Cittanova, Gerace, Rizziconi, Canolo, Antonimina, Portigliola, Gioia Tauro, Sant’ilario dello Ionio, Agnana Calabra, Mammola, Melicucco, Polistena, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, Siderno, Placanica, Riace, San Giovanni di Gerace, Martone, Stilo, Marina di Gioiosa Jonica, Roccella Jonica, Maropati, Laureana di Borrello, Candidoni, Camini, Grotteria, Monasterace, Giffone, Pazzano, Gioiosa Ionica, Bivongi, Galatro, Stignano, San Pietro di Caridà, Serrata, Feroleto della Chiesa, Caulonia, Cinquefrondi, Anoia,

In Basilicata Region:

In Potenza Province the following Municipalities: Marsico Nuovo, Marsicovetere, Montemurro, Lauria, Rivello, Viggiano, Castelsaraceno, Sarconi, Spinoso, Nemoli, Armento, Sasso di Castalda, Trecchina, San Martino d’Agri, Maratea, Corleto Perticara, Laurenzana, Carbone, Latronico, Calvello, Brienza, San Chirico Raparo, Castelluccio Superiore, Abriola,

In Campania Region:

In Salerno Province the following Municipalities: Piaggine, Morigerati, Monte San Giacomo, Tortorella, Teggiano, Sala Consilina, Rofrano, Valle Dell’angelo, Torre Orsaia, San Giovanni a Piro, Vibonati, San Rufo, Roccagloriosa, Laurito, Roscigno, Futani, Sapri, Polla, Ispani, Montano Antilia, Novi Velia, Laurino, Cannalonga, Celle di Bulgheria, Cuccaro Vetere, Corleto Monforte, Campora, San Pietro al Tanagro, Sacco, Torraca, Sant’angelo a Fasanella, Santa Marina, Sant’Arsenio, Atena Lucana, Bellosguardo, Alfano.

9.   Czechy

Następujące obszary objęte ograniczeniami I w Czechach:

Liberecký kraj:

v okrese Liberec katastrální území obcí Hrádek nad Nisou, Oldřichov v Hájích, Grabštejn, Václavice u Hrádku nad Nisou, Horní Vítkov, Dolní Vítkov, Bílý Kostel nad Nisou, Dolní Chrastava, Horní Chrastava, Chrastava I, Nová Ves u Chrastavy, Mlýnice, Albrechtice u Frýdlantu, Kristiánov, Heřmanice u Frýdlantu, Dětřichov u Frýdlantu, Mníšek u Liberce, Oldřichov na Hranicích, Machnín, Svárov u Liberce, Desná I, Krásná Studánka, Stráž nad Nisou, Fojtka, Radčice u Krásné Studánky, Kateřinky u Liberce, Staré Pavlovice, Nové Pavlovice, Růžodol I, Františkov u Liberce, Liberec, Ruprechtice, Rudolfov, Horní Růžodol, Rochlice u Liberce, Starý Harcov, Vratislavice nad Nisou, Kunratice u Liberce, Proseč nad Nisou, Lukášov, Rýnovice, Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Jindřichov nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Lučany nad Nisou, Smržovka, Tanvald, Jiřetín pod Bukovou, Dolní Maxov, Antonínov, Horní Maxov, Karlov u Josefova Dolu, Loučná nad Nisou, Hraničná nad Nisou, Janov nad Nisou, Bedřichov u Jablonce nad Nisou, Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, Albrechtice v Jizerských horách, Desná III, Polubný, Harrachov, Jizerka, Andělská Hora u Chrastavy, Benešovice u Všelibic, Cetenov, Česká Ves v Podještědí, Dolní Sedlo, Dolní Suchá u Chotyně, Donín u Hrádku nad Nisou, Druzcov, Hlavice, Hrubý Lesnov, Chotyně, Chrastava II, Chrastná, Jablonné v Podještědí, Janovice v Podještědí, Janův Důl, Jítrava, Kněžice v Lužických horách, Kotel, Kryštofovo Údolí, Křižany, Lázně Kundratice, Loučná, Lvová, Malčice u Všelibic, Markvartice v Podještědí, Nesvačily u Všelibic, Novina u Liberce, Osečná, Panenská Hůrka, Polesí u Rynoltic, Postřelná, Přibyslavice, Rynoltice, Smržov u Českého Dubu, Vápno, Všelibice, Zábrdí u Osečné, Zdislava, Žibřidice,

v okrese Česká Lípa katastrální území obcí Bezděz, Blatce, Brniště, Břevniště pod Ralskem, Česká Lípa, Deštná u Dubé, Dobranov, Dražejov u Dubé, Drchlava, Dřevčice, Dubá, Dubice u České Lípy, Dubnice pod Ralskem, Hamr na Jezeře, Heřmaničky u Dobranova, Hlemýždí, Holany, Horky u Dubé, Horní Krupá, Houska, Chlum u Dubé, Jabloneček, Jestřebí u České Lípy, Kamenice u Zákup, Korce, Kruh v Podbezdězí, Kvítkov u České Lípy, Lasvice, Loubí pod Vlhoštěm, Luhov u Mimoně, Luka, Maršovice u Dubé, Náhlov, Nedamov, Noviny pod Ralskem, Obora v Podbezdězí, Okna v Podbezdězí, Okřešice u České Lípy, Pavlovice u Jestřebí, Písečná u Dobranova, Skalka u Doks, Sosnová u České Lípy, Srní u České Lípy, Stará Lípa, Starý Šidlov, Stráž pod Ralskem, Šváby, Tachov u Doks, Tubož, Újezd u Jestřebí, Velenice u Zákup, Velký Grunov, Velký Valtinov, Vítkov u Dobranova, Vlčí Důl, Vojetín, Vrchovany, Zahrádky u České Lípy, Zákupy, Zbyny, Žďár v Podbezdězí, Ždírec v Podbezdězí, Žizníkov,

Středočeský kraj

v okrese Mladá Boleslav katastrální území obcí Bezdědice, Březovice pod Bezdězem, Víska u Březovic, Dolní Krupá u Mnichova Hradiště, Mukařov u Jiviny, Neveklovice, Strážiště u Jiviny, Vicmanov, Vrchbělá, Březinka pod Bezdězem, Bělá pod Bezdězem, Dolní Rokytá, Horní Rokytá, Rostkov, Kozmice u Jiviny.

10.   Grecja

Następujące obszary objęte ograniczeniami I w Grecji:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Prosotsani, Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Melenikitsi, Nea Tyroloi, Palaiokastro and Skotoussa (Irakleia Municipality),

the municipal department of Vamvakofyto, part of the municipal department of Sidirokastro and the community departments of Agkistro, Kapnofyto and Achladochori (Sintiki Municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas, Leukonas, Kala Dendra, Christos, Monokklisia, Ano Kamila, Mitrousi, Oinoussa, Agia Eleni, Adelfiko, Vamvakoussa, Kato Kamila, Kouvouklia, Koumaria, Konstantinato, Peponia, Skoutari and the community departments of Orini and Ano Vrontou (Serres Municipality),

the municipal departments of Choumniko, Agia Paraskevi, Ligaria, Sisamia, Anthi, Therma, Nigrita, Terpni and Flampouro (Visaltia Municipality),

the municipal departments of Valtotopos, Neos Skopos, Neochori Serron (Emmanouil Pappas Municipality),

in the regional unit of Kilkis:

the municipal departments of, Megali Vrisi, Megali Sterna, Kastaneon, Iliolousto, Gallikos, Kampani, Mandres, Nea Santa, Pedino, Chrisopetra, Vaptistis, Kristoni Chorigio, Mavroneri, Neo Ginekokatsro, Xilokeratea and Mesiano (Kilkis Municipality),

the municipal departments of Eiriniko, Euzonoi, Vafiochori, Mikro Dasos, Peukodasos, Polikastro, Pontoirakleia, Axioupoli, Gorgopi, Idomeni, Plagia, Rizia, Skra, Fanos, Goumenissa, Grivas, Karpi, Kastaneri, Stathis, Toumpa and the community department of Livadia (Peonias Municipality),

in the regional unit of Thessaloniki:

the municipal departments of Assiros, Krithia, Exalofos, Lofiskos, Analipsi, Irakleio, Kolchiko, Lagadas, Perivolaki, Chrisavgi and Askos (Lagadas Municipality),

the municipal departments of Arethousa, Maurouda, Skepasto, Stefanina, Filadelfio, Evagelismos, Nimfopetra, Profitis, Scholari and Volvi (Volvi Municipality),

the municipal departments of Drimos, Mesaio, Melissochori and Liti (Oreokastro Municipality),

in the regional unit of Pella:

the municipal departments of Aloros, Aridea, Apsalos, Vorino, Garefio, Dorothea, Loutraki, Likostomo, Megaplatanos, Xifiani, Piperia, Polikarpi, Promachoi, Sosandra, Tsaki, Archaggelos, Exaplatanos, Theodorakio, Thiriopetra, Ida, Konstantia, Milea, Neromili, Notia, Periklia, Filoteia, Foustani and Chrisi (Almopia Municipality),

the municipal departments of Grammatiko, Agras, Vrita, Karidia, Mesimeri, Nisi, Platani, Sotira and Flamouria (Edessa Municipality),

in the regional unit of Kozani:

the municipal departments of Komnina, Mesovouno and Pirgi (Eordea Municipality),

in the regional unit of Florina:

the municipal departments of Agrapidies, Aetos, Anargiri, Valtonera, Limnochori, Pedino, Sklithro, Aminteo, Xino Nero, Rodonas, Fanos, Antigonos, Vegora, Levea, Maniaki, Pelargos, Filotas and the community department of Nimfeo (Aminteo Municipality),

the municipal departments of Agios Achillios, Agios Germanos, Antartiko, Vrontero, Kallithea, Karies, Lemos, Lefkonas, Mikrolimni, Pisoderi, Plati, Prasino, Psarades and the community departments of Vatochori, Kristallopigi and Kotas (Prespes Municipality),

the municipal departments of Agia Paraskevi, Akritas, Ano Kalliniki, Ano Klines, Ethniko, Kato Kalliniki, Kato Klines, Kladorrachi, Krateros, Neos Kafkasos, Niki, Parorio, Poliplatano, Agios Vartholomeos, Ammochori, Ano Idroussa, Atrapos, Drosopigi, Kolchiki, Leptokaries, Perasma, Polipotamo, Triantafillia, Tropeouchos, Idroussa, Flampouro, Alona, Armenochori, Korifi, Mesonisi, Proti, Skopia, Trivouno and Florina (Florina Municipality),

in the regional unit of Kastoria:

the municipal departments of Avgi, Koromilia, Lefki, Maniaki, Omorfoklissia, Pentavriso, Tsakoni, Chiliodenro, Agia Kiriaki, Kalochori, Mesopotamia, Inoi, Pteria, Vitsi, Kastoria, Agios Antonios, Gavros, Kranionas, Makrochori, Mavrokampos, Melas, Chalara, Dispilio and the community departments of Dendrochori and Ieropigi (Kastoria Municipality),

the municipal departments of Akrites, Polianemo, Kotili, Kipseli, Nestorio, Ptelea and the community deprtments of Eptachori, Chrisi and Gramos (Nestorio Municipality),

the municipal departments of Argos Orestiko, Vrachos, Kastanofito, Lagka, Lakkomata, Melanthio and Spilea (Orestidos Municipality),

in the regional unit of Ioannina:

the municipal departments of Agios Minas, Aristi, Elafotopos, Mesovouni, Monodendri, Vradeto, Vrisochori, Kapesovo, Koukouli, Tsepelovo and the community department of Papigko (Zagori Municipality),

the municipal departments of Vatatades, Vlachatano, Vasilopoulo, Evrymenes, Raiko, Zitsa, Lithino, Aetopetra Dodonis, Vereniki, Voutsaras, Vrisoula, Gkrimpovo, Granitsopoula, Despotiko, Ekklisochori, Kalochori, Rizo and Fotino (Zitsa Municipality),

the municipal departments of Agia Varvara, Agia Paraskevi, Aetopetra Konitsas, Aidonochori, Amarantos, Ganadio, Elefthero, Exochi, Iliorachi, Kavasila, Kallithea, Klidonia, Konitsa, Mazi, Melissopetra, Molista, Molivdoskepastos, Monastiri, Nikanoras, Pades, Paleoselli, Pigi, Pournia, Pirgos, Asimochori, Vourmpiani, Gorgopotamos, Drosopigi, Kastanea, Kefalochori, Lagkada, Oxia, Plagia, Plikati, Pirsogianni. Chionades and the community departments of Aetomilitsa and Fourka (Konitsa Municipality),

the municipal departments of Areti, Vrontismeni, Ieromnimi, Katarraktis, Kouklii, Mazaraki, Mavronoros, Parakalamos, Repetista, Riachovo, Sitaria, Agios Kosmas, Vasiliko, Kakolakkos, Kato Meropi, Kefalovriso, Meropi, Paleopirgos, Roupsia, Oreokastro, Agia Marina, Argirochori, Vissani, Delvinaki, Kastaniani, Kerasovo, Krioneri, Ktismata, Limni, Μavropoulo, Orinos Xirovaltos, Peristeri, Pontikates, Stratinista, Teriachi, Faraggi, Charavgi, Ano Ravenia, Geroplatanos, Doliana, Kalpaki, Kato Ravenia, Mavrovouni, Negrades, Chrisorrachi and the community departments of Dimokori, Lavdani, Dolo, Drimades, Pogoniani and Stavroskiadi (Pogoni Municipality).

in the regional unit of Thesprotia:

the municipal departments of Agios Vlasios, Grekochori, Igoumenitsa, Kastri, Kriovrisi, Ladochori, Mavroudi, Nea Selefkia, Geroplatanos, Drimitsa, Parapotamos and Plataria (Igoumenitsa Municipality),

the municipal departments of Pente Ekklisies, Plakoti and Polidroso (Souli Municipality),

the municipal departments of Asprokklisi, Kestrini, Ragio, Sagiada, Smertos, Agios Nikolaos, Agii Pantes, Aetos, Ampelonas, Anavrito, Achladia, Vavouri, Vrisella, Gardiki, Giromeri, Gola, Kallithea Filiaton, Kato Xechoro, Keramitsa, Kerasochori, Kefalochori, Kokkinia, Kokkinolithari, Kouremadi, Krioneri, Kiparisso, Leptokaria, Lia, Lista, Malouni, Milea, Xechoro, Paleokklisi, Paleochori, Palampas, Pigadoulia, Plaisio, Platanos, Raveni, Rizo, Sideri, Trikorifo, Tsamantas, Faneromeni, Filiates, Finiki and Charavgi (Filiates Municipality).

CZĘŚĆ II

1.   Bułgaria

Następujące obszary objęte ograniczeniami II w Bułgarii:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv,

the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Blagoevgrad,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Burgas,

the whole region of Varna,

the whole region of Silistra,

the whole region of Ruse,

the whole region of Veliko Tarnovo,

the whole region of Pleven,

the whole region of Targovishte,

the whole region of Shumen,

the whole region of Sliven,

the whole region of Vidin,

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Lovech excluding the areas in Part III,

the whole region of Montana, excluding the areas in Part III,

the whole region of Vratza excluding the areas in Part III.

2.   Niemcy

Następujące obszary objęte ograniczeniami II w Niemczech:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Eisenhüttenstadt mit der Gemarkung Eisenhüttenstadt nördlich der L371 und östlich der B112,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Siehdichum mit der Gemarkung Rießen nördlich des Oder-Spree-Kanal,

Gemeinde Müllrose nördlich des Oder-Spree-Kanal,

Gemeinde Briesen mit den Gemarkungen Alt Madlitz, Madlitz-Forst, Biegen, Briesen, Falkenberg (B), Wilmersdorf (B), der Gemarkung Kersdorf nördlich A12 und der Gemarkung Neubrück Forst östlich der K7634 und nördlich der A12,

Gemeinde Jacobsdorf,

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Rietz-Neuendorf mit der Gemarkung Neubrück östlich der L411 und K6734,

Gemeinde Langewahl nördlich der A12,

Gemeinde Berkenbrück nördlich der A12,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,

Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern,

Gemeinde Guben,

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Preilack,

Gemeinde Teichland,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Forst,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal,

Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,

Gemeinde Tschernitz,

Gemeinde Döbern,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Wiesengrund,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Wolkenberg, Stradow, Jessen, Pulsberg und Perpe,

Gemeinde Welzow,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit der Gemarkung Gablenz,

Gemeinde Drebkau mit den Gemarkungen Greifenhain und Kausche,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Bleyen-Genschmar,

Gemeinde Neuhardenberg,

Gemeinde Golzow,

Gemeinde Küstriner Vorland,

Gemeinde Alt Tucheband,

Gemeinde Reitwein,

Gemeinde Podelzig,

Gemeinde Gusow-Platkow,

Gemeinde Seelow,

Gemeinde Vierlinden,

Gemeinde Lindendorf,

Gemeinde Fichtenhöhe,

Gemeinde Lietzen,

Gemeinde Falkenhagen (Mark),

Gemeinde Zeschdorf,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Lebus,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,

Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,

Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf – östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße “Sophienhof” dieser westlich folgend bis “Ruesterchegraben” weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung “Herrnhof”, weiter entlang “Letschiner Hauptgraben” nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin und Kunersdorf – östlich der B167,

Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altglietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,

Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,

Gemeinde Oderaue,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder, Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,

Gemeinde Neulewin,

Gemeinde Neutrebbin,

Gemeinde Letschin,

Gemeinde Zechin,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,

Gemeinde Parsteinsee,

Gemeinde Oderberg,

Gemeinde Liepe,

Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),

Gemeinde Niederfinow,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuehütte, Sandkrug östlich der L200,

Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,

Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde, Schöneberg, Flemsdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2,

Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,

Gemeinde Berkholz-Meyenburg,

Gemeinde Mark Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,

Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und der B2 bis Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,

Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Mescherin, der Gemarkung Neurochlitz östlich der B2 und der Gemarkung Rosow nördlich der K 7311,

Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,

Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Vetschau mit den Gemarkungen Wüstenhain und Laasow,

Gemeinde Altdöbern mit den Gemarkungen Reddern, Ranzow, Pritzen, Altdöbern östlich der Bahnstrecke Altdöbern –Großräschen,

Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Woschkow, Dörrwalde, Allmosen,

Gemeinde Neu-Seeland,

Gemeinde Neupetershain,

Gemeinde Senftenberg,

Gemeinde Schipkau mit den Gemarkungen Hörlitz, Meuro und den Gemarkungen Schipkau und Klettwitz östlich der BAB 13,

Gemeinde Schwarzheide östlich der BAB 13,

Gemeinde Hohenbocka,

Gemeinde Grünewald,

Gemeinde Hermsdorf,

Gemeinde Kroppen,

Gemeinde Ortrand,

Gemeinde Großkmehlen,

Gemeinde Lindenau,

Gemeinde Frauendorf,

Gemeinde Ruhland,

Gemeinde Guteborn,

Gemeinde Schwarzbach,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen,

Stadt Dresden:

Stadtgebiet nördlich der BAB4 bis zum Verlauf westlich der Elbe, dann nördlich der B6,

Landkreis Görlitz,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren östlich der Elbe,

Gemeinde Ebersbach,

Gemeinde Glaubitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Klipphausen östlich der S177,

Gemeinde Lampertswalde,

Gemeinde Moritzburg,

Gemeinde Niederau östlich der B101,

Gemeinde Nünchritz östlich der Elbe und südlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Priestewitz,

Gemeinde Röderaue östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Schönfeld,

Gemeinde Stadt Coswig,

Gemeinde Stadt Gröditz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Stadt Großenhain,

Gemeinde Stadt Meißen östlich des Straßenverlaufs der S177 bis zur B6, dann B6 bis zur B101, ab der B101 Elbtalbrücke Richtung Norden östlich der Elbe,

Gemeinde Stadt Radebeul,

Gemeinde Stadt Radeburg,

Gemeinde Thiendorf,

Gemeinde Weinböhla,

Gemeinde Wülknitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Stadt Wilsdruff nördlich der BAB4 zwischen den Abfahren Wilsdruff und Dreieck Dresden-West.

3.   Estonia

Następujące obszary objęte ograniczeniami II w Estonii:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Łotwa

Następujące obszary objęte ograniczeniami II na Łotwie:

Aizkraukles novads,

Alūksnes novads,

Augšdaugavas novads,

Ādažu novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Cēsu novads,

Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Vaiņodes, Gaviezes, Grobiņas, Rucavas, Vērgales, Medzes, Embūtes, Kalvenes, Kazdangas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules, Grobiņas pilsēta,

Dobeles novads,

Gulbenes novada Daukstu, Druvienas, Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Lizuma, Līgo, Rankas, Tirzas pagasts,

Jelgavas novads,

Jēkabpils novada Aknīstes, Asares, Atašienes, Dunavas, Elkšņu, Gārsenes, Kalna, Krustpils, Leimaņu, Rites, Rubenes, Salas, Saukas, Sēlpils, Variešu, Viesītes, Zasas pagasts, Ābeļu pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa posmā no apdzīvotas vietas Laši līdz Ābeļu pagasta robežai, Dignājas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V824, Jēkabpils valstspilsēta, Viesītes, Aknīstes pilsēta,

Krāslavas novada Andrupenes, Andzeļu, Aulejas, Bērziņu, Dagdas, Ezernieku, Grāveru, Izvaltas, Kaplavas, Kastuļinas, Kombuļu, Konstantinovas, Krāslavas, Ķepovas, Piedrujas, Svariņu, Šķaunes, Šķeltovas, Ūdrīšu pagasts, Dagdas, Krāslavas pilsēta,

Kuldīgas novads,

Ķekavas novads,

Limbažu novads,

Līvānu novada Jersikas, Rožupes, Rudzātu, Sutru pagasts, Līvānu pilsēta,

Ludzas novads,

Madonas novada Barkavas pagasta daļa uz Rietumiem no ceļā Meirānu kanāls – Vēršuzepi, Bērzaunes, Ērgļu, Indrānu, Jumurdas, Kalsnavas, Ošupes, Sausnējas, Vestienas pagasts, Liezēres pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa P30, Aronas pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa P30, Lubānas, Madonas pilsēta,

Mārupes novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novada Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Feimaņu, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Lūznavas, Mākoņkalna, Maltas, Nautrēnu, Ozolaines, Ozolmuižas, Pušas, Sakstagala, Silmalas, Sokolku, Stoļerovas, Stružānu, Vērēmu pagasts, Dekšāres pagasta daļa uz Dienvidiem no autoceļa A12, Dricānu pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P36, Gaigalavas pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P36, Viļānu pagasta daļa uz Dienvidiem no autoceļa A12, Viļānu pilsēta,

Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novads,

Smiltenes novads,

Talsu novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Valmieras novads,

Varakļānu novad, novada Murmastienes pagasts, Varakļānu pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa V869, Varakļānu pilsēta,

Ventspils novads,

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

5.   Litwa

Następujące obszary objęte ograniczeniami II na Litwie:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Juodaičių, Seredžiaus, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų Rūdos seniūnija, išskyrus vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, Plutiškių seniūnija,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kražių, Liolių, Tytuvėnų, Tytuvėnų apylinkių, Pakražančio ir Vaiguvos seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Kretingos rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių ir Videniškių seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Kriūkų, Lekėčių ir Lukšių seniūnijos,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė: Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kužių, Meškuičių, Raudėnų, Šakynos ir Šiaulių kaimiškosios seniūnijos,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Kernavės, Musninkų ir Širvintų seniūnijos,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė: Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Pivonijos, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Ukmergės miesto, Veprių, Vidiškių ir Žemaitkiemo seniūnijos,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų ir Zujūnų seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Węgry

Następujące obszary objęte ograniczeniami II na Węgrzech:

Békés megye 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952350, 952450, 952650 és 956350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753660, 754150, 754250, 754370, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7.   Polska

Następujące obszary objęte ograniczeniami II w Polsce:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat elbląski,

powiat miejski Elbląg,

część powiatu gołdapskiego niewymieniona w częśći III załącznika I,

powiat piski,

powiat bartoszycki,

powiat olecki,

część powiatu giżyckiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat braniewski,

powiat kętrzyński,

powiat lidzbarski,

gminy Dźwierzuty Jedwabno, Pasym, Świętajno, Wielbark, Szczytno i miasto Szczytno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

część powiatu węgorzewskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat olsztyński,

powiat miejski Olsztyn,

powiat nidzicki,

powiat ostródzki,

powiat nowomiejski,

powiat iławski,

powiat działdowski,

w województwie podlaskim:

powiat bielski,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

powiat siemiatycki,

powiat hajnowski,

gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

powiat białostocki,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

gminy Grabowo, Stawiski, Kolno z miastem Kolno w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

część powiatu sochaczewskiego niewymieniona w części I załącznika I,

gmina Przyłęk w powiecie zwoleńskim,

powiat kozienicki,

gminy Chotcza i Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,

gminy Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia – Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Przytyk, Wolanów, Zakrzew, część gminy Kowala położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 733 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 744 w miejscowości Maliszów i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od miejscowości Maliszów do południowej granicy gminy w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

część powiatu szydłowickiego niewymieniona w części III załącznika I,

gminy Szelków i Rzewnie w powiecie makowskim,

gminy Lubowidz i Kuczbork Osada w powiecie żuromińskim,

gmina Wieczfnia Kościelna w powicie mławskim,

powiat nowodworski,

gminy Radzymin, Wołomin, miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka, część gminy Tłuszcz położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Łochów – Wołomin, część gminy Jadów położona na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Dąbrówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wołomińskim,

powiat garwoliński,

gminy Boguty – Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy Wąsewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 60, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 60 biegnącą od zachodniej granicy miasta Ostrów Mazowiecka do zachodniej granicy gminy w powiecie ostrowskim,

część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, część gminy Zabrodzie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,

gminy Latowicz, Siennica, Sulejówek w powiecie mińskim,

powiat otwocki,

część powiatu warszawskiego zachodniego niewymieniona w części I załącznika I,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

powiat grójecki,

gminy Grodzisk Mazowiecki, Żabia Wola, miasto Milanówek, miasto Podkowa Leśna w powiecie grodziskim,

gmina Mszczonów w powiecie żyrardowskim,

powiat białobrzeski,

powiat przysuski,

powiat miejski Warszawa,

gminy Chorzele, Jednorożec, część gminy wiejskiej Przasnysz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Przasnysz i na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Przasnysz, łączącej miejscowości Dębiny – Bartniki – Przasnysz w powiecie przasnyskim,

w województwie lubelskim:

część powiatu bialskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat miejski Biała Podlaska,

powiat janowski,

powiat puławski,

powiat rycki,

powiat łukowski,

powiat lubelski,

powiat miejski Lublin,

gminy Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Kock, Lubartów z miastem Lubartów, Michów, Ostrówek, w powiecie lubartowskim,

powiat łęczyński,

powiat świdnicki,

powiat biłgorajski,

powiat hrubieszowski,

powiat krasnostawski,

część powiatu chełmskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat tomaszowski,

powiat kraśnicki,

część powiatu parczewskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat opolski,

część powiatu włodawskiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu radzyńskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat miejski Zamość,

powiat zamojski,

w województwie podkarpackim:

powiat stalowowolski,

powiat lubaczowski,

gminy Medyka, Stubno, część gminy Orły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

gmina Laszki, Wiązownica, Radymno z miastem Radymno w powiecie jarosławskim,

gmina Kamień, część gminy Sokołów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gminy Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim,

część powiatu leżajskiego niewymieniona w części I załącznika I,

powiat niżański,

powiat tarnobrzeski,

powiat miejski Tarnobrzeg,

gmina Ostrów, część gminy Sędziszów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie ropczycko – sędziszowskim,

część gminy Czarna położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

powiat mielecki,

gminy Dębowiec, Krempna, Osiek Jasielski, Skołyszyn, miasto Jasło, część gminy wiejskiej Jasło położona na południe od miasta Jasło, część gminy Nowy Żmigród położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 993 w powiecie jasielskim,

gminy Jaśliska, Rymanów, Iwonicz Zdrój, Dukla w powiecie krośnieńskim,

gmina Besko, część gminy Zarszyn położona na południe od linii wynaczonej prze linię kolejową biegnącą od zachodniej do wschodniej granicy gminy, część gminy Komańcza położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 889 oraz na południe od drogi nr 889 biegnącej od tego skrzyżowania do północnej granicy gminy w powiecie sanockim,

w województwie małopolskim:

gminy Lipinki, Sękowa, Uście Gorlickie, miasto Gorlice, część gminy wiejskiej Gorlice położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Biecz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 w powiecie gorlickim,

w województwie pomorskim:

gminy Mikołajki Pomorskie, Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń, Stary Targ w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole, część gminy Nowy Staw położna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gmina Prabuty w powiecie kwidzyńskim,

w województwie świętokrzyskim:

gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,

gminy Dwikozy, Wilczyce, Zawichost w powiecie sandomierskim,

w województwie lubuskim:

gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok, Witnica w powiecie gorzowskim,

powiat miejski Gorzów Wielkopolski,

powiat żarski,

powiat słubicki,

powiat żagański,

powiat krośnieński,

powiat zielonogórski,

powiat miejski Zielona Góra,

powiat nowosolski,

powiat sulęciński,

powiat międzyrzecki,

powiat świebodziński,

powiat wschowski,

w województwie dolnośląskim:

powiat zgorzelecki,

powiat polkowicki,

powiat wołowski,

gmina Jeżów Sudecki w powiecie karkonoskim,

powiat lubiński,

powiat średzki,

gmina Mściwojów, Wądroże Wielkie, część gminy Męcinka położona na północ od drogi nr 363 w powiecie jaworskim,

powiat miejski Legnica,

powiat legnicki,

powiat trzebnicki,

powiat lubański,

powiat miejski Wrocław,

gminy Czernica, Długołęka, Siechnice, Mietków, Kąty Wrocławskie, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

gminy Jelcz - Laskowice, Oława z miastem Oława i część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Bierutów, Dziadowa Kłoda, miasto Oleśnica, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

powiat bolesławiecki,

powiat milicki,

powiat górowski,

powiat głogowski,

gmina Świerzawa, Wojcieszów, Zagrodno, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

powiat lwówecki,

gminy Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Walim, miasto Boguszów - Gorce, miasto Jedlina – Zdrój, miasto Szczawno – Zdrój w powiecie wałbrzyskim,

powiat miejski Wałbrzych,

część powiatu świdnickiego niewymieniona w części I załącznika I,

w województwie wielkopolskim:

powiat wolsztyński,

powiat grodziski,

powiat kościański,

gminy Brodnica, Śrem, część gminy Dolsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na zachód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,

gmina Zaniemyśl w powiecie średzkim,

powiat międzychodzki,

powiat nowotomyski,

gmina Ryczywół, część gminy Rogoźno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogi łączące miejscowości Rożnowo – Szczytno – Boguniewo – Studzieniec – Budziszewko – Budziszewice w powiecie obornickim,

vczęść gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

powiat miejski Poznań,

gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Kórnik, Mosina, Stęszew, Swarzędz, Tarnowo Podgórne, miasto Luboń, miasto Puszczykowo w powiecie poznańskim,

powiat rawicki,

gminy Duszniki, Kaźmierz, Ostroróg, Pniewy, część gminy Wronki niewymieniona w części I załącznika I w powiecie szamotulskim,

część powiatu gostyńskiego niewymieniona w części I załącznika I,

gminy Kobylin, Zduny, Krotoszyn, miasto Sulmierzyce w powiecie krotoszyńskim,

część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sulisław – Łąkociny – Wierzbno w powiecie ostrowskim,

gminy Włoszakowice, Święciechowa, Wijewo, część gminy Rydzyna położona na południe od linii wyznaczonej przez kanał Kopanica (Rów Polski) w powiecie leszczyńskim,

w województwie łódzkim:

gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,

w województwie zachodniopomorskim:

gmina Boleszkowice, część gminy Myślibórz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 biegnącej od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 26, następnie na zachód od drogi nr 26 biegnącej od tego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą nr 119 i dalej na zachód od drogi nr 119 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 26 do północnej granicy gminy, część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Bielice, Kozielice w powiecie pyrzyckim,

powiat gryfiński,

powiat policki,

część miasta Szczecin niewymieniona w części I załącznika I,

gminy Goleniów i Stepnica w powiecie goleniowskim,

w województwie opolskim:

gminy Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz, część gminy Grodków położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie brzeskim,

gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Popielów, Murów, Niemodlin, Tułowice, część gminy Łubniany położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Świerkle – Masów, ulicę Leśną w miejscowości Masów oraz na północ od ulicy Kolanowskiej biegnącej do wschodniej granicy gminy, część gminy Turawa położona na północ od linii wyznaczonej przez ulice Powstańców Śląskich -Kolanowską -Opolską – Kotorską w miejscowości Węgry i dalej na północ od drogi łączącej miejscowości Węgry- Kotórz Mały – Turawa – Rzędów – Kadłub Turawski – Zakrzów Turawski biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie opolskim,

gminy Lasowice Wielkie, Wołczyn, część gminy Kluczbork położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowana z drogą nr 45, a następnie od tego skrzyżowania na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 do skrzyżowania z ulicą Fabryczną w miejscowości Kluczbork i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ulice Fabryczna -Dzierżonia – Strzelecka w miejscowości Kluczbork do wschodniej granicy gminyw powiecie kluczborskim,

powiat namysłowski,

w województwie śląskim:

powiat miejski Sosnowiec,

powiat miejski Dąbrowa Górnicza,

gminy Bobrowniki, Mierzęcice, Psary, Siewierz, miasto Będzin, miasto Czeladź, miasto Wojkowice w powiecie będzińskim,

gminy Łazy i Poręba w powiecie zawierciańskim.

8.   Słowacja

Następujące obszary objęte ograniczeniami II na Słowacji:

the whole district of Gelnica,

the whole district of Poprad,

the whole district of Spišská Nová Ves,

the whole district of Levoča,

the whole district of Kežmarok,

the whole district of Michalovce, except municipalities included in zone III,

the whole district of Medzilaborce,

the whole district of Košice-okolie,

the whole district of Rožnava,

the whole city of Košice,

the whole district of Sobrance, except municipalities included in zone III,

the whole district of Vranov nad Topľou,

the whole district of Humenné,

the whole district of Snina,

the whole district of Prešov,

the whole district of Sabinov,

the whole district of Svidník,

the whole district of Stropkov,

the whole district of Bardejov,

the whole district of Stará Ľubovňa,

the whole district of Revúca,

the whole district of Rimavská Sobota,

in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I,

the whole district of Lučenec,

the whole district of Poltár,

the whole district of Zvolen,

the whole district of Detva,

the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I,

the whole district of Banska Stiavnica,

the whole district of Žarnovica,

the whole district of Banska Bystica,

the whole district of Brezno,

the whole district of Liptovsky Mikuláš,

the whole district of Trebišov’,

the whole district of Zlaté Moravce,

in the district of Levice the municipality of Kozárovce, Kalná nad Hronom, Nový Tekov, Malé Kozmálovce, Veľké Kozmálovce, Tlmače, Rybník, Hronské Kosihy, Čajkov, Nová Dedina, Devičany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská, Drženice,

in the district of Turčianske Teplice, municipalties of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce,

in the district of Ružomberok, municipalties of Liptovské revúce, Liptovská osada, Liptovská Lúžna,

the whole district Žiar nad Hronom,

in the district of Prievidza, municipalties of Kamenec pod Vtáčnikom, Bystričany, Čereňany, Oslany, Horná Ves, Radobica,

in the district of Partizánske, the municipalities of Veľké Uherce, Pažiť, Kolačno, Veľký Klíž, Ješkova Ves, Klátová Nová Ves.

9.   Włochy

Następujące obszary objęte ograniczeniami II we Włoszech:

Piedmont Region:

in the Province of Alessandria the following Municipalities: Alessandria, Tortona, Carbonara Scrivia, Frugarolo, Paderna, Spineto Scrivia, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Castelspina, Casal Cermelli, Alice Bel Colle, Terzo, Bistagno, Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grognardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D’orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant’Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D’orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D’orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone, Spigno Monferrato, Montechiaro d’Acqui, Castelletto d’Erro, Ponti, Denice, Pozzolo Formigaro, Cerreto Grue, Casasco, Montegioco, Montemarzino, Momperone, Merana, Pozzol Groppo, Villaromagnano, Sarezzano, Monleale, Volpedo, Casalnoceto,

in the province of Asti the following Municipalities: Mombaldone, Castel Rocchero, Montabone, Sessame, Monatero Bormida, Roccaverano, Vesime, Cessole, Loazzolo, San Giorgio Scarampi, Olmo Gentile, Bubbio, Rocchetta Palafea, Cassinasco, Castel Boglione, Serole,

In the Province of Cuneo, Municipality of Saliceto,

Liguria Region:

in the province of Genova the following Municipalities: Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant’Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia, Fascia, Gorreto, Propata, Rondanina, Neirone, Montebruno, Uscio, Avegno, Recco, Tribogna, Moconesi, Favale Di Malvaro, Cicagna, Lorsica, Rapallo, Rezzoaglio, Orero, Fontanigorda, Rovegno, San Colombano Certenoli, Coreglia Ligure, Borzonasca,

in the province of Savona the following Municipalities: Savona, Cairo Montenotte, Quiliano, Altare, Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello, Mioglia, Giusvalla, Dego, Vado Ligure, Albissola Marina, Carcare, Plodio, Cosseria, Piana Crixia, Mallare, Pallare, Roccavignale, Millesimo, Cengio,

Lombardia Region:

In the Province of Pavia the following Municipalities: Ponte Nizza, Bagnaria, Brallo Di Pregola, Menconico, Zavattarello, Romagnese, Varzi, Val Di Nizza, Santa Margherita Di Staffora, Cecima, Colli Verdi – Valverde, Borgoratto Mormorolo, Godiasco, Rocca Susella, Fortunago, Montesegale, Borgo Priolo, Rivanazzano, Torrazza Coste, Retorbido, Codevilla,

Emilia-Romagna Region:

in the province of Piacenza the following Municipalities: Ottone (ovest fiume Trebbia), Zerba,

Lazio Region:

the Area of Rome Municipality within the administrative boundaries of the Local Heatlh Unit „ASL RM1”,

Sardinia Region:

South Province of Sardinia: Barumi, Escolca, Escolca Isola Amministrativa, Esterzili, Genoni, Gergei, Gesturi, Isili, Mandas, Nuragas, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seui, Seulo, Villanova Tulo,

Nuoro Province: Aritzo, Austis, Belvi, Fonni, Gadoni, Gavoi, Lodine, Macomer (East of SS 131), Meana Sardo, Ollolai, Olzai, Orotelli, Osidda, Ottana, Ovodda, Sarule, Teti, Tiana, Tonara, Ussassai,

Oristano Province: Laconi, Nureci,

Sassari Province: Anela, Benetutti, Boni, Bonorva (East SS 131), Bottidda, Buddusò, Bultei, Burgos, Esporlatu, Giave (East SS 131), Illorai, Ittireddu, Mores (South SS 128 bis – SP 63), Nughedu di San Nicolò, Nule, Oschiri (South E 840), Ozieri (South SP 63 – SP 1 – SS 199), Pattada and Torralba (East SS 131),

Calabria Region:

In Reggio Calabria Province the following Municipalities: Cardeto, Motta San Giovanni, Montebello Ionico, Sant’eufemia D’aspromonte, Sant’Alessio in Aspromonte, Sinopoli, San Roberto, San Lorenzo, San Procopio, Palmi, Melito di Porto Salvo, Laganadi, Calanna, Melicuccà, Santo Stefano in Aspromonte, Seminara, Reggio Calabria, Scilla, Condofuri, Bagaladi, Bagnara Calabra, Fiumara, Bova Marina, Villa San Giovanni, Campo Calabro,

In Basilicata Region:

In Potenza Province the following Municipalities: Moliterno, Lagonegro, Grumento Nova, Paterno, Tramutola,

In Campania Region:

In Salerno Province the following Municipalities: Sassano, Casaletto Spartano, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Buonabitacolo, Sanza, Padula, Caselle in Pittari.

10.   Czechy

Następujące obszary objęte ograniczeniami II w Czechach:

Liberecký kraj:

v okrese Liberec katastrální území obcí Arnoltice u Bulovky, Hajniště pod Smrkem, Nové Město pod Smrkem, Dětřichovec, Bulovka, Horní Řasnice, Dolní Pertoltice, Krásný Les u Frýdlantu, Jindřichovice pod Smrkem, Horní Pertoltice, Dolní Řasnice, Raspenava, Dolní Oldřiš, Ludvíkov pod Smrkem, Lázně Libverda, Háj u Habartic, Habartice u Frýdlantu, Kunratice u Frýdlantu, Víska u Frýdlantu, Poustka u Frýdlantu, Višňová u Frýdlantu, Předlánce, Černousy, Boleslav, Ves, Andělka, Frýdlant, Srbská, Hejnice, Bílý Potok pod Smrkem,

v okrese Česká Lípa katastrální území obcí Bohatice u Zákup, Boreček, Božíkov, Brenná, Doksy u Máchova jezera, Hradčany nad Ploučnicí, Kuřívody, Mimoň, Pertoltice pod Ralskem, Ploužnice pod Ralskem, Provodín, Svébořice, Veselí nad Ploučnicí, Vranov pod Ralskem.

CZĘŚĆ III

1.   Bułgaria

Następujące obszary objęte ograniczeniami III w Bułgarii:

the Pazardzhik region:

in municipality of Pazardzhik the villages of Apriltsi, Sbor, Tsar Asen, Rosen, Ovtchepoltsi, Gelemenovo, Saraya, Yunatsite, Velitchkovo,

in municipality of Panagyurishte the villages of Popintsi, Levski, Elshitsa,

in municipality of Lesitchovo the villages of Pamidovo, Dinkata, Shtarkovo, Kalugerovo,

in municipality of Septemvri the village of Karabunar,

in municipality of Streltcha the village of Svoboda,

the Montana region:

municipalities of Vulchedrum and Lom,

the Lovech region:

municipalities of Lukovit and Yablanitsa,

the Vratsa region:

municipality of Roman.

2.   Włochy

Następujące obszary objęte ograniczeniami III we Włoszech:

Sardinia Region:

Nuoro Municipality: Arzana, Baunei, Desulo, Mamoiada, Nuoro, Oniferi, Orani, Orgosolo, Talana, Triei, Urzulei, Villagrande Strisaili,

Calabria Region:

In Reggio Calabria Province, Municipalities of: Cosoleto, Delianuova, Varapodio, Oppido Mamertina, Molochio, Terranova Sappo Minulio, Platì, Ciminà, Santa Cristina D’aspromonte, Scido, Ardore, Benestare, Careri, Casignana, Bianco, Bovalino, Sant’agata del Bianco, Samo, Africo, Brancaleone, Palizzi, Staiti, Ferruzzano, Bova, Caraffa del Bianco, Bruzzano Zeffirio, San Luca, Roghudi, Roccaforte del Greco, Roghudi, Roccaforte del Greco.

3.   Łotwa

Następujące obszary objęte ograniczeniami III na Łotwie:

Gulbenes novada Beļavas, Litenes, Stāmerienas, Stradu pagasts, Gulbenes pilsēta,

Krāslavas novada Robežnieku, Indras, Kalniešu, Skaistas, Asūnes pagasts,

Madonas novada Cesvaines, Sarkaņu, Dzelzavas, Lazdonas, Ļaudonas, Praulienas, Mārcienas, Mētrienas pagasts, Liezēres pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa P30, Aronas pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa P30, Barkavas pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa Meirānu kanāls – Vēršuzepi, Cesvaines pilsēta,

Jēkabpils novada Kūku, Mežāres, Vīpes pagasts, Dignājas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V824, Ābeļu pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa posmā no apdzīvotas vietas Laši līdz Ābeļu pagasta robežai,

Līvānu novada Turku pagasts,

Rēzeknes novada Nagļu, Rikavas pagasts, Gaigalavas pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P36, Dricānu pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P36, Dekšāres pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa A12, Viļānu pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa A12,

Varakļānu novada Varakļānu pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa V869.

4.   Litwa

Następujące obszary objęte ograniczeniami III na Litwie:

Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto seniūnija, Girdžių, Jurbarkų Raudonės, Skirsnemunės, Veliuonos ir Šimkaičių seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių ir Giedraičių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Šakių, Plokščių ir Žvirgždaičių seniūnijos,

Kalvarijos savivaldybė,

Kazlų rūdos savivaldybė: Antanavos, Jankų ir Kazlų Rūdos seniūnijos: vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės apylinkių, Kukečių, Šaukėnų ir Užvenčio seniūnijos,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė: Alionių ir Zibalų seniūnijos,

Šiaulių rajono savivaldybė: Bubių, Kuršėnų kaimiškoji ir Kuršėnų miesto seniūnijos,

Ukmergės rajono savivaldybė: Želvos seniūnija,

Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės seniūnija.

5.   Polska

Następujące obszary objęte ograniczeniami III w Polsce:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Banie Mazurskie w powiecie godłapskim,

gmina Budry, część gminy Pozezdrze położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63, część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 63 w miejscowości Węgorzewo, a następnie od tego skrzyżowania na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie węgorzewskim,

część gminy Kruklanki położna na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej do północnej granicy gminy i łączącej miejscowości Leśny Zakątek – Podleśne – Jeziorowskie – Jasieniec – Jakunówko w powiecie giżyckim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, część gminy Rydzyna położona na północ od linii wyznaczonej przez kanał Kopanica (Rów Polski) w powiecie leszczyńskim,

powiat miejski Leszno,

gmina Śmigiel, miasto Kościan, część gminy Kościan położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Spytkówka – Stary Lubosz – Kościan, biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Kościan oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od granicy miasta Kościan i łączącą miejscowości Czarkowo – Ponin do południowej granicy gminy, część gminy Krzywiń położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie kościańskim,

gmina Międzychód, część gminy Sieraków położona za zachód od liini wyznaczonej przez drogę nr 150 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Sieraków, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 133 biegnącą od skrzyżowania z drogę nr 150 do skrzyżowania z drogą nr 182 i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowość Sieraków od skrzyżowania z drogą nr 182 i lączącą miejscowości Góra – Śrem – Kurnatowice do południowej granicy gminy, część gminy Kwilcz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogąnr 24 w miejscowości Kwilcz, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 24 do zachodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Kwilcz – Stara Dąbrowa - Miłostowo w powiecie międzychodzkim,

gmina Oborniki, część gminy Rogoźno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogi łączące miejscowości Rożnowo – Szczytno – Boguniewo – Studzieniec – Budziszewko – Budziszewice w powiecie obornickim,

gminy Czerwonak, Murowana Goślina, Suchy Las, Rokietnica w powiecie poznańskim,

część gminy Skoki położna na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 197 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 196, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 196 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Skoki i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Skoki – Rościnno - Grzybowo biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 196 do zachodniej granicy gminy w powiecie wągrowieckim

gminy Obrzycko z miastem Obrzycko, Szamotuły w powiecie szamotulskim,

w województwie lubelskim:

gmina Milanów, Jabłoń, Parczew, Siemień, część gminy Dębowa Kłoda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przewłoka-Dębowa Kłoda biegnąca od północnej granicy gminy do miejscowości Dębowa Kłoda, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819 biegnąca od miejscowości Dębowa Kłoda do południowej granicy gminy w powiecie parczewskim,

gmina Wohyń, Komarówka Podlaska, część gminy Radzyń Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski oraz na wschód od miasta Radzyń Podlaski w powiecie radzyńskim,

część gminy Drelów położona na południe od kanału Wieprz – Krzna, część gminy Wisznice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 w powiecie bialskim,

gminy Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Serniki, Uścimów w powiecie lubartowskim,

gminy Dorohusk, Kamień, Ruda - Huta, Sawin, część gminy wiejskiej Chełm położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Chełm w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gmina Wola Uhruska w powiecie włodawskim,

w województwie mazowieckim:

część gminy wiejskiej Przasnysz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Przasnysz, łączącej miejscowości Dębiny – Bartniki – Przasnysz oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od południowej granicy miasta Przasnysz do południowej granicy gminy i łączącej miejscowości Przasnysz – Leszno – Gostkowo w powiecie przasnyskim,

gminy Czerwonka, Płoniawy – Bramura, Krasnosielc, Sypniewo w powiecie makowskim,

gmina Mirów powiecie szydłowieckim,

gminy Iłża, Wierzbica, część gminy Kowala położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 733 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 744 w miejscowości Maliszów i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od miejscowości Maliszów do południowej granicy gminy, część gminy Skaryszew położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 733, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 733 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy, w powiecie radomskim,

w województwie świętokrzyskim:

część gminy Mirzec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Mirzec, łączącą miejscowości Gadka – Mirzec, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od miejscowości Mirzec do wschodniej granicy gminy w powiecie starachowickim.

6.   Rumunia

Następujące obszary objęte ograniczeniami III w Rumunii:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Bistrița Năsăud,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Suceava

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Judeţul Mehedinţi,

Județul Gorj,

Județul Argeș,

Judeţul Olt,

Judeţul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea,