ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 176

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 66
11 lipca 2023


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2023/1433 z dnia 10 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

1

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1434 z dnia 25 kwietnia 2023 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w zakresie dodania uwag w załączniku VI część 1 sekcja 1.1.3 ( 1 )

3

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1435 z dnia 2 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w odniesieniu do zmiany wpisów w załączniku VI część 3 dotyczących kwasu 2-etyloheksanowego i jego soli, kwasu borowego, tritlenku diboru, heptatlenku disodu tetraboru, hydratu, tetraboranu disodu, bezwodnego, soli sodowej kwasu ortoborowego, dekahydratu tetraboranu disodu i pentahydratu tetraboranu disodu ( 1 )

6

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1436 z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej dimoksystrobina, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/408 ( 1 )

10

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2023/1437 z dnia 4 maja 2023 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego rtęci w przetwornikach ciśnienia topnienia do reometrów kapilarnych w określonych warunkach ( 1 )

14

 

*

Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2023/1438 z dnia 10 lipca 2023 r. zmieniająca dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE w odniesieniu do protokołów badań niektórych odmian gatunków roślin rolniczych i roślin warzywnych ( 1 )

17

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/1439 z dnia 10 lipca 2023 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

26

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/1440 z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wsparcia sił zbrojnych Ghany

28

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

11.7.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 176/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2023/1433

z dnia 10 lipca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2015/1333 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii oraz uchylającą decyzję 2011/137/WPZiB (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 26 lutego 2011 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) przyjęła rezolucję RB ONZ nr 1970 (2011), nakładając tym samym na Libię embargo na broń.

(2)

W swojej rezolucji nr 2292 (2016) RB ONZ upoważniła państwa działające na szczeblu krajowym lub za pośrednictwem organizacji regionalnych do przeprowadzania inspekcji na pełnym morzu u wybrzeży Libii statków, co do których istnieją uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że statki te przewożą broń lub powiązane materiały do lub z Libii, bezpośrednio lub pośrednio, z naruszeniem embarga na broń nałożonego przez ONZ na Libię, i postanowiła, że państwa, po odkryciu podczas takich inspekcji przedmiotów zabronionych na mocy embarga na broń nałożonego na Libię, mają zająć takie przedmioty i je unieszkodliwić.

(3)

Decyzja Rady (WPZiB) 2020/472 (2) stanowi, że podstawowym zadaniem unijnej operacji morskiej EUNAVFOR MED IRINI jest przyczynianie się do wdrażania nałożonego przez ONZ na Libię embarga na broń.

(4)

W tym celu art. 2 ust. 3 decyzji (WPZiB) 2020/472 stanowi, że zgodnie z odpowiednimi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych takimi jak rezolucje RB ONZ nr 1970 (2011) i nr 2473 (2019), w szczególności rezolucją RB ONZ nr 2292 (2016), oraz zgodnie z potrzebami, EUNAVFOR MED IRINI przeprowadza, na uzgodnionym obszarze działań, na morzu pełnym u wybrzeży Libii, inspekcje statków płynących do Libii lub z Libii, w przypadku gdy zaistnieją uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że takie statki przewożą broń lub powiązane materiały do Libii lub z Libii, bezpośrednio lub pośrednio, z naruszeniem embarga na broń nałożonego na Libię, oraz że EUNAVFOR MED IRINI ma podejmować stosowne działania w celu przejęcia i unieszkodliwienia takich towarów.

(5)

Ponadto art. 2 ust. 5 decyzji (WPZiB) 2020/472 stanowi, że mając na uwadze wyjątkowe wymogi operacyjne, oraz na zaproszenie państwa członkowskiego, EUNAVFOR MED IRINI może przekierowywać statki do portów tego państwa członkowskiego oraz dokonywać unieszkodliwiania przejętej broni i powiązanych materiałów, w tym poprzez ich przechowywanie, niszczenie lub przekazanie państwu członkowskiemu lub stronie trzeciej. Stanowi on również, że unieszkodliwianie przejętej broni i powiązanych materiałów może zostać dokonane z pomocą państwa członkowskiego, które zobowiązuje się do możliwie najszybszego zakończenia procedur wymaganych do unieszkodliwienia przejętych przedmiotów, w ramach mającego zastosowanie prawa i procedur.

(6)

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/1439 (3) wprowadza przepis decyzji (WPZiB) 2015/1333, zgodnie z którym takie państwo członkowskie jest zobowiązane do wprowadzenia środków niezbędnych do ułatwienia unieszkodliwienia, w imieniu EUNAVFOR MED IRINI, broni i powiązanych materiałów przejętych przez EUNAVFOR MED IRINI na pełnym morzu zgodnie z jego mandatem.

(7)

W celu zapewnienia jednolitego stosowania tego przepisu we wszystkich państwach członkowskich konieczne jest podjęcie działań regulacyjnych na szczeblu Unii.

(8)

Rozporządzenie Rady (UE) 2016/44 (4) nadaje skuteczność decyzji (WPZiB) 2015/1333. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2016/44,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) 2016/44 dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 22a

1.   Państwo członkowskie pomagające EUNAVFOR MED IRINI zgodnie z art. 2 ust. 5 decyzji Rady (WPZiB) 2020/472 (*1) podejmuje niezbędne środki w celu unieszkodliwienia w imieniu EUNAVFOR MED IRINI broni lub powiązanych materiałów, w tym towarów i technologii objętych wspólnym wykazem uzbrojenia Unii, przewożonych na pełnym morzu z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 5a ust. 1 decyzji (WPZiB) 2015/1333, i przejętych przez EUNAVFOR MED IRINI na pełnym morzu na podstawie art. 2 ust. 3 decyzji (WPZiB) 2020/472.

2.   Unieszkodliwienie, o którym mowa w ust. 1, może mieć miejsce, w szczególności, poprzez zniszczenie tych przedmiotów, uczynienie ich niezdatnymi do użytku lub zezwolenie na ich wykorzystanie, w tym przez stronę trzecią, przy jednoczesnym zapewnieniu, by nie zostały później przekazane do Libii lub do innego państwa trzeciego, do którego zakazane jest przekazywanie broni lub powiązanych materiałów.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 lipca 2023 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Dz.U. L 206 z 1.8.2015, s. 34.

(2)  Decyzja Rady (WPZiB) 2020/472 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym (EUNAVFOR MED IRINI) (Dz.U. L 101 z 1.4.2020, s. 4).

(3)  Decyzja Rady (WPZiB) 2023/1439 z dnia 10 lipca 2023 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii (zob. s. 26 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(4)  Rozporządzenie Rady (UE) 2016/44 z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 204/2011 (Dz.U. L 12 z 19.1.2016, s. 1).


11.7.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 176/3


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2023/1434

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w zakresie dodania uwag w załączniku VI część 1 sekcja 1.1.3

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W sekcji 1.1.3 części 1 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 wymieniono uwagi, które są przypisane do jednej lub wielu pozycji zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania i odnoszą się do identyfikacji, klasyfikacji i oznakowania substancji, jak również klasyfikacji i oznakowania mieszanin.

(2)

W opinii z 11 czerwca 2020 r. dotyczącej kwasu 2-etyloheksanowego i jego soli (2) Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC) działający przy Europejskiej Agencji Chemikaliów zalecił dodanie nowej uwagi w części 1 sekcja 1.1.3.1 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w celu wyjaśnienia, że klasyfikacja obejmująca grupę substancji w tej samej pozycji opiera się wyłącznie na niebezpiecznych właściwościach tej części substancji, która jest wspólna dla wszystkich substancji wymienionych w danej pozycji. Według RAC w przypadku części substancji, które nie są wspólne należy ocenić, czy ich niebezpieczne właściwości mogą uzasadniać surowszą klasyfikację (wyższą kategorię) lub szerszą klasyfikację (w tym dodatkowe zróżnicowanie, narządy docelowe lub zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia) dla tej samej klasy zagrożenia. W części 1 sekcja 1.1.3.1 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 należy zatem dodać nową uwagę X. Ponieważ uwaga ta może zostać przypisana w przyszłości innym substancjom o takich samych właściwościach, należy ją sformułować w taki sposób, aby nie ograniczała się do tej konkretnej pozycji.

(3)

W opinii RAC z dnia 20 września 2019 r. dotyczącej kwasu borowego; tritlenku diboru; heptatlenku disodu tetraboru, hydratu; tetraboranu disodu bezwodnego; soli sodowej kwasu ortoborowego; dekahydratu tetraboranu disodu i pentahydratu tetraboranu disodu (3), a także opinii RAC z dnia 11 czerwca 2020 r. dotyczącej kwasu 2-etyloheksanowego i jego soli, opisano dowody naukowe na to, że działanie szkodliwe na rozrodczość każdej z tych grup substancji wynika z występowania indywiduum chemicznego wspólnego dla wszystkich członków danej grupy. Rozpatrując propozycje dotyczące zharmonizowanej klasyfikacji niektórych związków boru oraz kwasu 2-etyloheksanowego i jego soli, eksperci państw członkowskich, z którymi konsultowano się w ramach grupy ekspertów CARACAL (właściwe organy ds. rozporządzeń w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP)), zwrócili się o dodanie nowych uwag w sekcji 1.1.3.2 części 1 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. Jak wynika z dyskusji na forum grupy ekspertów CARACAL, uwagi te są niezbędne, aby umożliwić dokładniejszą identyfikację zagrożenia stwarzanego przez mieszaniny, które zawierają kilka substancji należących do tej samej „pozycji grupowej”. Zasada addytywności powinna mieć zastosowanie do substancji, w przypadku których stwarzane zagrożenie wynika z obecności lub utworzenia wspólnego indywiduum chemicznego. W związku z tym konieczne jest uwzględnienie udziału tych substancji w ogólnej niebezpiecznej właściwości mieszaniny, proporcjonalnie do ich stężenia, poprzez porównanie mających zastosowanie ogólnych lub specyficznych stężeń granicznych z sumą stężeń obecnych substancji. W sekcji 1.1.3.2 części 1 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 należy zatem dodać dwie nowe uwagi: uwagę 11 i uwagę 12. Uwaga 11 powinna być przypisana kwasowi borowemu i jego solom oraz innym związkom borowym uwalniającym kwas borowy/boran ze względu na specyfikę przedmiotowych pozycji, należy ją zatem sformułować w taki sposób, aby była ona specyficzna dla tych pozycji. Uwaga 12 może zostać przypisana w przyszłości substancjom innym niż kwas 2-etyloheksanowy i jego sole, należy ją zatem sformułować w taki sposób, aby nie ograniczała się do tej konkretnej pozycji.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1272/2008,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

W załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 kwietnia 2023 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/documents/10162/8740de5b-368d-55a7-7955-094ef602d760

(3)  https://echa.europa.eu/documents/10162/584263da-199c-f86f-9b73-422a4f22f1c3


ZAŁĄCZNIK

W części 1 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w sekcji 1.1.3.1 dodaje się uwagę X w brzmieniu:

„Uwaga X:

Klasyfikacja klasy lub klas zagrożenia w niniejszej pozycji opiera się wyłącznie na niebezpiecznych właściwościach tej części substancji, która jest wspólna dla wszystkich substancji w pozycji. Niebezpieczne właściwości którejkolwiek substancji w tej pozycji zależą również od właściwości tej części substancji, która nie jest wspólna dla wszystkich substancji w grupie. Należy dokonać oceny tej części, aby ustalić, czy w odniesieniu do klasy lub klas zagrożenia w tej pozycji można zastosować surowszą klasyfikację (tj. wyższą kategorię) lub szerszy zakres tej samej klasyfikacji (dodatkowe zróżnicowanie, narządy docelowe lub zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia).”;

2)

w sekcji 1.1.3.2 dodaje się uwagi 11 i 12 w brzmieniu:

„Uwaga 11:

Klasyfikacja mieszanin jako działających szkodliwie na rozrodczość jest konieczna, jeżeli suma stężeń poszczególnych związków boru zaklasyfikowanych jako działające szkodliwie na rozrodczość w mieszaninie wprowadzanej do obrotu wynosi ≥ 0,3 %.

Uwaga 12:

Klasyfikacja mieszanin jako działających szkodliwie na rozrodczość jest konieczna, jeżeli suma stężeń poszczególnych substancji objętych niniejszą pozycją w mieszaninie wprowadzanej do obrotu jest co najmniej równa mającemu zastosowanie ogólnemu stężeniu granicznemu dla przypisanej kategorii lub specyficznemu stężeniu granicznemu podanemu w tej pozycji.”.


11.7.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 176/6


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2023/1435

z dnia 2 maja 2023 r.

zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w odniesieniu do zmiany wpisów w załączniku VI część 3 dotyczących kwasu 2-etyloheksanowego i jego soli, kwasu borowego, tritlenku diboru, heptatlenku disodu tetraboru, hydratu, tetraboranu disodu, bezwodnego, soli sodowej kwasu ortoborowego, dekahydratu tetraboranu disodu i pentahydratu tetraboranu disodu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (1), w szczególności jego art. 37 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Tabela 3 w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 zawiera wykaz zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania substancji stwarzających zagrożenie na podstawie kryteriów ustanowionych w częściach 2–5 załącznika I do tego rozporządzenia.

(2)

Zgodnie z art. 37 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 Europejskiej Agencji Chemikaliów („Agencja”) zostały przedłożone wnioski o wprowadzenie zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania niektórych substancji oraz o zaktualizowanie lub usunięcie zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania niektórych innych substancji. Komitet ds. Oceny Ryzyka Agencji („RAC”) przyjął opinie w sprawie tych wniosków po uwzględnieniu uwag otrzymanych od zainteresowanych stron.

(3)

W opinii RAC z dnia 20 września 2019 r. dotyczącej kwasu borowego, tritlenku diboru, heptatlenku disodu tetraboru, hydratu, tetraboranu disodu, bezwodnego, soli sodowej kwasu ortoborowego, dekahydratu tetraboranu disodu i pentahydratu tetraboranu disodu (2), a także opinii RAC z dnia 11 czerwca 2020 r. dotyczącej kwasu 2-etyloheksanowego i jego soli (3) opisano dowody naukowe wskazujące, że działanie szkodliwe na rozrodczość każdej z tych grup substancji wynika z jednostki molekularnej wspólnej dla wszystkich członków grupy substancji. Eksperci z państw członkowskich, z którymi konsultowano się w ramach grupy ekspertów Komisji CARACAL (właściwe organy ds. rozporządzeń REACH i CLP), zwrócili się zatem o dodanie uwag do wpisów dotyczących grup substancji, o których mowa w tych opiniach RAC z 2019 r. i 2020 r., w celu zajęcia się sytuacją, gdy kilka substancji należących do jednej z tych grup jest obecnych razem w mieszaninie, oraz zapewnienia, że stężenie graniczne mające zastosowanie do klasyfikacji mieszaniny należy porównać z sumą stężeń tych substancji. Uwagi te zostały dodane do części 1 sekcja 1.1.3.2 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2023/1434 z dnia 25 kwietnia 2023 r. zmieniającym, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w zakresie dodania uwag w załączniku VI część 1 sekcja 1.1.3 (4) jako uwaga 11 i uwaga 12. Należy zatem dodać odniesienie do uwagi 11 do wpisów dotyczących kwasu borowego, tritlenku diboru, heptatlenku disodu tetraboru, hydratu, tetraboranu disodu, bezwodnego, soli sodowej kwasu ortoborowego, dekahydratu tetraboranu disodu i pentahydratu tetraboranu disodu oraz odniesienia do uwagi 12 do wpisu dotyczącego kwasu 2-etyloheksanowego i jego soli.

(4)

W swojej opinii z dnia 11 czerwca 2020 r. dotyczącej kwasu 2-etyloheksanowego i jego soli RAC zalecił dodanie uwagi do tego wpisu, aby uwzględnić możliwość, że o ile wpis dotyczący tej grupy substancji opiera się na właściwościach toksycznych wspólnej części tych substancji, o tyle inna, specyficzna dla danej substancji część tych substancji może uzasadniać klasyfikację w wyższej kategorii lub klasyfikację o szerszym zakresie, np. w tym dodatkowe zróżnicowanie, organy docelowe lub zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, w odniesieniu do niektórych substancji we wpisie. Uwaga taka została dodana do części 1 sekcja 1.1.3.1 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 rozporządzeniem delegowanym (UE) 2023/1434 jako uwaga X. Należy zatem dodać odniesienie do uwagi X do wpisu dotyczącego kwasu 2-etyloheksanowego i jego soli.

(5)

Eksperci z państw członkowskich, z którymi skonsultowano się w ramach grupy ekspertów CARACAL, zasugerowali, że obecna uwaga A powinna mieć zastosowanie do kwasu 2-etyloheksanowego i jego soli. Uwaga A stanowi, że w przypadku substancji objętych wpisem o ogólnym opisie, takim jak „…związki” lub „sole…”, dostawca jest zobowiązany do podania na etykiecie właściwej nazwy. Ponieważ wpis dotyczący kwasu 2-etyloheksanowego i jego soli zawiera taki ogólny opis, do wpisu tego należy dodać odniesienie do uwagi A.

(6)

Ponieważ rozporządzenie delegowane (UE) 2023/1434 zostało przyjęte w dniu 25 kwietnia 2023 r., uwagi zawarte w tym rozporządzeniu nie mogły zostać dodane do tabeli 3 w załączniku VI w momencie przyjęcia rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/849 (5) i rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/692 (6), w których dodano odpowiednie pozycje do tabeli 3 w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. Należy zatem zaktualizować wpisy dotyczące kwasu borowego; tritlenku diboru; heptatlenku disodu tetraboru, hydratu; tetraboranu disodu, bezwodnego; soli sodowej kwasu ortoborowego; dekahydratu tetraboranu disodu; pentahydratu tetraboranu disodu poprzez dodanie odniesienia do uwagi 11 do każdego z nich. Konieczna jest również aktualizacja wpisu dotyczącego kwasu 2-etyloheksanowego i jego soli poprzez dodanie do tego wpisu odniesienia do uwagi 12 i uwagi X.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1272/2008.

(8)

Nie należy natychmiast wymagać zgodności ze zmienionymi zharmonizowanymi klasyfikacjami, ponieważ dostawcy potrzebują czasu na dostosowanie oznakowania i opakowań substancji i mieszanin do zmienionych zharmonizowanych klasyfikacji oraz na sprzedaż istniejących zapasów substancji i mieszanin. Okres ten umożliwiłby również dostawcom podjęcie działań niezbędnych do zapewnienia zgodności z innymi wymogami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 zmienionym niniejszym rozporządzeniem. Dostawcy powinni jednak mieć możliwość stosowania zmienionych zharmonizowanych klasyfikacji oraz odpowiedniego dostosowania oznakowania i opakowań, na zasadzie dobrowolności, od momentu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, tak aby zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska oraz zaoferować dostawcom wystarczającą elastyczność,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

W załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Art. 1 stosuje się od dnia 1 lutego 2025 r.

Dostawcy mogą klasyfikować, znakować i pakować substancje i mieszaniny wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 zmienionym niniejszym rozporządzeniem od dnia 31 lipca 2023 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 maja 2023 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/documents/10162/584263da-199c-f86f-9b73-422a4f22f1c3

(3)  https://echa.europa.eu/documents/10162/8740de5b-368d-55a7-7955-094ef602d760

(4)  Zob. s. 3 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(5)  Dz.U. L 188 z 28.5.2021, s. 27.

(6)  Dz.U. L 129 z 3.5.2022, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku VI część 3 tabela 3 wpisy odpowiadające numerom indeksowym 005-007-00-2, 005-008-00-8, 005-011-00-4 i 607-230-00-6 otrzymują brzmienie:

Nr indeksowy

Nazwa chemiczna

Numer WE

Numer CAS

Klasyfikacja

Oznakowanie

Specyficzne stężenia graniczne, współczynniki M oraz ATE

Uwagi

Klasa zagrożenia i kody kategorii

Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia

Piktogram, kody haseł ostrzegawczych

Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia

Dodatkowe kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia

„005-007-00-2

kwas borowy; [1]

kwas borowy; [2]

233-139-2 [1]

234-343-4 [2]

10043-35-3 [1]

11113-50-1 [2]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

11 ”

„005-008-00-8

tritlenek diboru

215-125-8

1303-86-2

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

11 ”

„005-011-00-4

heptatlenek disodu tetraboru, hydrat; [1]

tetraboran disodu, bezwodny; [2]

sól sodowa kwasu ortoborowego; [3]

dekahydrat tetraboranu disodu; [4]

pentahydrat tetraboranu disodu [5]

235-541-3 [1]

215-540-4 [2]

237-560-2 [3]

215-540-4 [4]

215-540-4 [5]

12267-73-1 [1]

1330-43-4 [2]

13840-56-7 [3]

1303-96-4 [4]

12179-04-3 [5]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

11 ”

„607-230-00-6

kwas 2-etyloheksanowy i jego sole z wyjątkiem wymienionych w innym miejscu w niniejszym załączniku

-

-

Repr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D

 

 

A, X, 12 ”


11.7.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 176/10


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/1436

z dnia 10 lipca 2023 r.

w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej dimoksystrobina, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/408

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 20 ust. 1 i art. 78 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywą Komisji 2006/75/WE (2) włączono dimoksystrobinę jako substancję czynną do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (3).

(2)

Zgodnie z art. 78 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 substancje czynne włączone do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG uznaje się za zatwierdzone rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 i są one wymienione w części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (4).

(3)

Zatwierdzenie substancji czynnej dimoksystrobina, określonej w części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011, wygasa w dniu 31 stycznia 2024 r.

(4)

Wniosek o odnowienie zatwierdzenia substancji czynnej dimoksystrobina przedłożono Węgrom, państwu członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy, oraz Irlandii, państwu członkowskiemu pełniącemu rolę współsprawozdawcy, zgodnie z art. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 844/2012 (5) w terminie określonym w tym artykule.

(5)

Wnioskodawca złożył również dodatkową dokumentację wymaganą na mocy art. 6 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 844/2012 państwu członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy, państwu członkowskiemu pełniącemu rolę współsprawozdawcy, Komisji oraz Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”). Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy stwierdziło, że wniosek jest kompletny.

(6)

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy w porozumieniu z państwem członkowskim pełniącym rolę współsprawozdawcy przygotowało projekt sprawozdania z oceny w sprawie odnowienia i w dniu 1 września 2017 r. przedłożyło go Urzędowi i Komisji. W projekcie sprawozdania z oceny w sprawie odnowienia państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy zaproponowało odnowienie zatwierdzenia substancji czynnej dimoksystrobina.

(7)

Urząd podał do wiadomości publicznej dodatkową dokumentację skróconą. Urząd udostępnił również projekt sprawozdania z oceny w sprawie odnowienia wnioskodawcy i państwom członkowskim w celu zgłoszenia uwag i rozpoczął konsultacje publiczne na ten temat. Otrzymane uwagi Urząd przekazał Komisji.

(8)

W styczniu i czerwcu 2022 r. Urząd przeprowadził konsultacje eksperckie z dziedziny toksykologii ssaków, losów i zachowania przedmiotowej substancji w środowisku oraz ekotoksykologii. W wyniku tych konsultacji Urząd wskazała na obawy, w szczególności w odniesieniu do zanieczyszczenia wód gruntowych istotnymi toksykologicznie metabolitami dimoksystrobiny.

(9)

W dniu 12 sierpnia 2022 r., w świetle stwierdzonych przez Urząd obaw dotyczących zanieczyszczenia wód gruntowych, Komisja zwróciła się do Urzędu o wydanie oświadczenia zawierającego streszczenie głównych ustaleń Urzędu odnoszących się do oceny substancji czynnej dimoksystrobina w odniesieniu do jej losów w środowisku, zachowania i ekotoksykologii.

(10)

W dniu 11 października 2022 r. Urząd przekazał to oświadczenie Komisji (6).

(11)

W swoim oświadczeniu Urząd potwierdził, że istnieje krytyczny obszar budzący obawy w odniesieniu do wszystkich reprezentatywnych zastosowań substancji czynnej, w szczególności potencjalnie wysokie prawdopodobieństwo zanieczyszczenia wód gruntowych istotnymi toksykologicznie metabolitami dimoksystrobiny (505M08 i 505M09) we wszystkich warunkach geoklimatycznych przedstawionych w scenariuszach oceny wód gruntowych.

(12)

W dniu 8 grudnia 2022 r. Komisja przedstawiła Stałemu Komitetowi ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz projekt sprawozdania w sprawie odnowienia, a w dniu 25 stycznia 2023 r. – projekt niniejszego rozporządzenia.

(13)

Komisja zwróciła się do wnioskodawcy o przedstawienie uwag do oświadczenia Urzędu. Ponadto, zgodnie z art. 14 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 844/2012, Komisja zwróciła się do wnioskodawcy o przedstawienie uwag do projektu sprawozdania w sprawie odnowienia. Wnioskodawca przedstawił uwagi, które zostały dokładnie przeanalizowane.

(14)

Mimo argumentów przedstawionych przez wnioskodawcę nie udało się wyeliminować obaw związanych z losami dimoksystrobiny w środowisku, jej zachowaniem i ekotoksykologią.

(15)

W związku z tym nie ustalono, aby dimoksystrobina spełniała kryteria zatwierdzenia przewidziane w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009. Dlatego też nie należy odnawiać zatwierdzenia tej substancji czynnej.

(16)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011.

(17)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/408 (7) wymieniono dimoksystrobinę jako substancję kwalifikującą się do zastąpienia. Wobec nieodnowienia zatwierdzenia dimoksystrobiny wymienienie tej substancji w wykazie nie ma już znaczenia. W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/408 należy zatem skreślić pozycję dotyczącą dimoksystrobiny.

(18)

Państwom członkowskim należy dać czas na cofnięcie zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające dimoksystrobinę.

(19)

Jeśli zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 państwa członkowskie przyznają dodatkowy okres na zużycie zapasów środków ochrony roślin zawierających dimoksystrobinę, okres ten nie powinien przekraczać 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(20)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/115 (8) przedłużono okres zatwierdzenia dimoksystrobiny do dnia 31 stycznia 2024 r., aby umożliwić zakończenie procedury odnowienia przed wygaśnięciem zatwierdzenia tej substancji. Jednakże z uwagi na to, że decyzję o nieodnowieniu zatwierdzenia podjęto przed upływem tego przedłużonego okresu zatwierdzenia, niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie przed tą datą.

(21)

Niniejsze rozporządzenie nie wyklucza możliwości złożenia kolejnego wniosku dotyczącego zatwierdzenia dimoksystrobiny na podstawie art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

(22)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nieodnowienie zatwierdzenia substancji czynnej

Zatwierdzenie substancji czynnej dimoksystrobina nie zostaje odnowione.

Artykuł 2

Zmiana w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 540/2011

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 skreśla się wiersz 128 dotyczący dimoksystrobiny.

Artykuł 3

Zmiana w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/408

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/408 skreśla się pozycję dotyczącą dimoksystrobiny.

Artykuł 4

Środki przejściowe

Państwa członkowskie cofają zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające dimoksystrobinę jako substancję czynną do dnia 31 stycznia 2024 r.

Artykuł 5

Okres na zużycie zapasów

Dodatkowy okres na zużycie zapasów przyznany przez państwa członkowskie zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 upływa najpóźniej dnia 31 lipca 2024 r.

Artykuł 6

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 lipca 2023 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.

(2)  Dyrektywa Komisji 2006/75/WE z dnia 11 września 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia dimoksystrobiny jako substancji czynnej (Dz.U. L 248 z 12.9.2006, s. 3).

(3)  Dyrektywa Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotycząca wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 844/2012 z dnia 18 września 2012 r. ustanawiające przepisy niezbędne do wprowadzenia w życie procedury odnowienia dotyczącej substancji czynnych, jak przewidziano w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 252 z 19.9.2012, s. 26). Rozporządzenie to zostało zastąpione rozporządzeniem (UE) 2020/1740, ma ono jednak nadal zastosowanie do procedury odnowienia zatwierdzenia substancji czynnych: 1) których okres zatwierdzenia kończy się przed dniem 27 marca 2024 r.; 2) w przypadku których rozporządzenie przyjęte zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 w dniu 27 marca 2021 r. lub później przedłuża okres zatwierdzenia do dnia 27 marca 2024 r. lub do daty późniejszej.

(6)  EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności), 2022. „Statement concerning the assessment of environmental fate and behaviour and ecotoxicology in the context of the pesticides peer review of the active substance dimoxystrobin” (Oświadczenie dotyczące oceny losów i zachowania w środowisku oraz ekotoksykologii w kontekście wzajemnej oceny w zakresie pestycydów dotyczącej substancji czynnej dimoksystrobina). Dziennik EFSA 2022;20(11):e07634 https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7634.

(7)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/408 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wykonania art. 80 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin oraz w sprawie ustalenia wykazu substancji kwalifikujących się do zastąpienia (Dz.U. L 67 z 12.3.2015, s. 18).

(8)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/115 z dnia 16 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresu zatwierdzenia substancji czynnej dimoksystrobina (Dz.U. L 15 z 17.1.2023, s. 13).


DYREKTYWY

11.7.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 176/14


DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2023/1437

z dnia 4 maja 2023 r.

zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego rtęci w przetwornikach ciśnienia topnienia do reometrów kapilarnych w określonych warunkach

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (1), w szczególności jej art. 5 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2011/65/UE nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, aby sprzęt elektryczny i elektroniczny wprowadzany do obrotu nie zawierał substancji niebezpiecznych wymienionych w załączniku II do tej dyrektywy. Ograniczenie to nie dotyczy określonych zastosowań objętych wyłączeniem wymienionych w załączniku IV do tej dyrektywy.

(2)

W załączniku I do dyrektywy 2011/65/UE wymieniono kategorie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którego dotyczy ta dyrektywa.

(3)

Rtęć jest substancją objętą ograniczeniami wymienioną w załączniku II do dyrektywy 2011/65/UE.

(4)

W dniu 26 kwietnia 2021 r. Komisja otrzymała wniosek, złożony zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 2011/65/UE, o umieszczenie w wykazie w załączniku IV do tej dyrektywy wyłączenia dotyczącego rtęci w przetwornikach ciśnienia topnienia do reometrów kapilarnych w temperaturach powyżej 300 °C i ciśnieniach powyżej 1 000 barów („wnioskowane wyłączenie”).

(5)

Stosowany przetwornik ciśnienia, wbudowany w reometry kapilarne, składa się z elementów elektrycznych i stanowi elektryczne urządzenie pomiarowe objęte zakresem dyrektywy 2011/65/UE. Reometry kapilarne, których dotyczy wnioskowane wyłączenie, należą do kategorii 9 („przyrządy do nadzoru i sterowania”) wymienionej w załączniku I do dyrektywy 2011/65/UE.

(6)

W ocenie wniosku o przyznanie wyłączenia, która obejmowała badanie techniczne i naukowe (2), stwierdzono, że zastąpienie rtęci w przetwornikach ciśnienia topnienia do reometrów kapilarnych w temperaturach powyżej 300 °C i ciśnieniach powyżej 1 000 barów jest obecnie naukowo i technicznie niewykonalne. Ocena obejmowała konsultacje z zainteresowanymi stronami wymagane w art. 5 ust. 7 dyrektywy 2011/65/UE.

(7)

Spełniony jest jeden z odnośnych warunków określonych w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2011/65/UE, a mianowicie to, że usunięcie i zastąpienie jest naukowo lub technicznie niewykonalne.

(8)

Należy zatem przyznać wnioskowane wyłączenie, uwzględniając objęte nim zastosowania w załączniku IV do dyrektywy 2011/65/UE w odniesieniu do sprzętu elektrycznego i elektronicznego kategorii 9.

(9)

Aby zapewnić zgodność z przyszłymi ograniczeniami dotyczącymi produktów z dodatkiem rtęci wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 (3), konieczne jest ograniczenie okresu obowiązywania wyłączenia do dnia 31 grudnia 2025 r. Okres ten ustala się zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 2011/65/UE.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2011/65/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku IV do dyrektywy 2011/65/UE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 31 stycznia 2024 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 lutego 2024 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 maja 2023 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 88.

(2)  Study to assess requests for two (-2-) exemptions, for mercury in pressure transducer and DEHP in a PVC base material, in Annex IV of Directive 2011/65/EU (Pack 25)

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 (Dz.U. L 137 z 24.5.2017, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku IV do dyrektywy 2011/65/UE dodaje się pozycję 49 w brzmieniu:

„49.

Rtęć w przetwornikach ciśnienia topnienia do reometrów kapilarnych w temperaturach powyżej 300 °C i ciśnieniach powyżej 1 000 barów.

Dotyczy kategorii 9 i wygasa dnia 31 grudnia 2025 r.”


11.7.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 176/17


DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2023/1438

z dnia 10 lipca 2023 r.

zmieniająca dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE w odniesieniu do protokołów badań niektórych odmian gatunków roślin rolniczych i roślin warzywnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/53/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych (1), w szczególności jej art. 7 ust. 2 lit. a) i b),

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (2), w szczególności jej art. 7 ust. 2 lit. a) i b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywy Komisji 2003/90/WE (3) i 2003/91/WE (4) mają na celu zapewnienie, aby odmiany gatunków roślin rolniczych i roślin warzywnych, które państwa członkowskie włączają do swoich krajowych katalogów, były zgodne z protokołami ustanowionymi przez Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO). W szczególności dyrektywy te mają na celu zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin rolniczych i roślin warzywnych. W odniesieniu do gatunków nieobjętych protokołami CPVO dyrektywy te mają na celu zapewnienie zgodności z wytycznymi Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV).

(2)

CPVO i UPOV zaktualizowały obowiązujące protokoły, w szczególności w odniesieniu do konopi siewnych, czosnku, kalarepy, cykorii liściowej, arbuza i rzepy białej. Zmiany te powinny znaleźć odzwierciedlenie w prawie Unii.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE.

(4)

Państwa członkowskie powinny stosować nowe przepisy od dnia 1 stycznia 2024 r. Aby jednak nie zakłócać badań urzędowych, zastosowanie powinny mieć następujące zasady. W przypadku odmian, które nie zostały jeszcze zatwierdzone do włączenia do wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych lub roślin warzywnych, urzędowe badania, które rozpoczęły się przed dniem 1 stycznia 2024 r. i których jeszcze nie zakończono, należy kontynuować zgodnie z dyrektywą 2003/90/WE lub dyrektywą 2003/91/WE w brzmieniu obowiązującym przed ich zmianą na mocy niniejszej dyrektywy.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zmiany w dyrektywie 2003/90/WE

Załączniki I i II do dyrektywy 2003/90/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w części A załącznika do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

Zmiany w dyrektywie 2003/91/WE

Załączniki do dyrektywy 2003/91/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w części B załącznika do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 3

Transpozycja

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów. Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 stycznia 2024 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 4

Środki przejściowe

W przypadku urzędowych badań odmian rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 2024 r., ale nadal nie zakończonych, stosuje się dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE w brzmieniu obowiązującym przed ich zmianą na mocy niniejszej dyrektywy.

Artykuł 5

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 6

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 lipca 2023 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 1.

(2)  Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.

(3)  Dyrektywa Komisji 2003/90/WE z dnia 6 października 2003 r. określająca środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/53/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych (Dz.U. L 254 z 8.10.2003, s. 7).

(4)  Dyrektywa Komisji 2003/91/WE z dnia 6 października 2003 r. określająca środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków do badania niektórych odmian gatunków warzyw (Dz.U. L 254 z 8.10.2003, s. 11).


ZAŁĄCZNIK

Część A

„ZAŁĄCZNIK I

Wykaz gatunków określonych w art. 1 ust. 2 lit. a), które muszą być zgodne z protokołami technicznymi CPVO  (*1)

Nazwa systematyczna

Nazwa zwyczajowa

Protokół CPVO

Dactylis glomerata L.

Kupkówka pospolita

TP 31/1 z 25.3.2021

Festuca arundinacea Schreb.

Kostrzewa trzcinowa

TP 39/1 z 1.10.2015

Festuca filiformis Pourr.

Kostrzewa nitkowata

TP 67/1 z 23.6.2011

Festuca ovina L.

Kostrzewa owcza

TP 67/1 z 23.6.2011

Festuca pratensis Huds.

Kostrzewa łąkowa

TP 39/1 z 1.10.2015

Festuca rubra L.

Kostrzewa czerwona

TP 67/1 z 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.

Kostrzewa szczeciniasta

TP 67/1 z 23.6.2011

Lolium multiflorum Lam.

Życica wielokwiatowa

TP 4/2 z 19.3.2019

Lolium perenne L.

Życica trwała

TP 4/2 z 19.3.2019

Loliumhybridum Hausskn.

Życica mieszańcowa

TP 4/2 z 19.3.2019

Medicago sativa L.

Lucerna siewna

TP 6/1 corr. z 22.12.2021

Medicagovaria T. Martyn

Lucerna mieszańcowa

TP 6/1 corr. z 22.12.2021

Phleum nodosum L.

Tymotka kolankowata

TP 34/1 z 22.12.2021

Phleum pratense L.

Tymotka łąkowa

TP 34/1 z 22.12.2021

Pisum sativum L. (partim)

Peluszka

TP 7/2 rev. 3 corr. z 6.3.2020

Poa pratensis L.

Wiechlina łąkowa

TP 33/1 z 15.3.2017

Trifolium pratense L.

Koniczyna czerwona

TP 5/1 z 22.12.2021

Vicia faba L.

Bób

TP 8/1 z 19.3.2019

Vicia sativa L.

Wyka siewna

TP 32/1 z 19.4.2016

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Brukiew

TP 89/1 z 11.3.2015

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Rzodkiew oleista

TP 178/1 z 15.3.2017

Brassica napus L. (partim)

Rzepak

TP 36/3 z 21.4.2020

Cannabis sativa L.

Konopie siewne

TP 276/2 rev. z 30.12.2022

Glycine max (L.) Merr.

Nasiono soi

TP 80/1 z 15.3.2017

Gossypium spp.

Bawełna

TP 88/2 z 11.12.2020

Helianthus annuus L.

Słonecznik

TP 81/1 z 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

Len/siemię lniane

TP 57/2 z 19.3.2014

Sinapis alba L.

Gorczyca biała

TP 179/1 z 15.3.2017

Avena nuda L.

Owies nagi, owies nagoziarnisty

TP 20/3 z 6.3.2020

Avena sativa L. (w tym A. byzantina K. Koch)

Owies zwyczajny i owies bizantyjski

TP 20/3 z 6.3.2020

Hordeum vulgare L.

Jęczmień

TP 19/5 z 19.3.2019

Oryza sativa L.

Ryż

TP 16/3 z 1.10.2015

Secale cereale L.

Żyto

TP 58/1 rev. corr. z 27.4.2022

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor

Sorgo

TP 122/1 z 19.3.2019

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

Sorgo sudańskie/Trawa sudańska

TP 122/1 z 19.3.2019

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolorSorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

Mieszańce będące wynikiem krzyżowania Sorghum bicolor subsp. bicolorSorghum bicolor subsp. drummondii

TP 122/1 z 19.3.2019

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Mieszańce powstałe ze skrzyżowania gatunków rodzaju Triticum i gatunków rodzaju Secale

TP 121/3 corr. z 27.4.2022

Triticum aestivum L. subsp. aestivum

Pszenica

TP 3/5 z 19.3.2019

Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren

Pszenica durum

TP 120/3 z 19.3.2014

Zea mays L. (partim)

Kukurydza

TP 2/3 z 11.3.2010

Solanum tuberosum L.

Ziemniak

TP 23/3 z 15.3.2017

AŁĄCZNIK II

Wykaz gatunków określonych w art. 1 ust. 2 lit. b), które muszą być zgodne z wytycznymi w sprawie badań UPOV  (*2)

Nazwa systematyczna

Nazwa zwyczajowa

Wytyczne UPOV

Beta vulgaris L.

Burak pastewny

TG/150/3 z 4.11.1994

Agrostis canina L.

Mietlica psia

TG/30/6 z 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth

Mietlica biaława

TG/30/6 z 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Mietlica rozłogowa

TG/30/6 z 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Mietlica pospolita

TG/30/6 z 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

Stokłosa uniolowata

TG/180/3 z 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Stokłosa alaskańska

TG/180/3 z 4.4.2001

xFestulolium Asch. et Graebn.

Mieszańce powstałe ze skrzyżowania gatunku rodzaju Festuca z gatunkiem rodzaju Lolium

TG/243/1 z 9.4.2008

Lotus corniculatus L.

Komonica zwyczajna

TG/193/1 z 9.4.2008

Lupinus albus L.

Łubin biały

TG/66/4 z 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

Łubin wąskolistny

TG/66/4 z 31.3.2004

Lupinus luteus L.

Łubin żółty

TG/66/4 z 31.3.2004

Medicago doliata Carmign.

Lucerna kolczasta

TG/228/1 z 5.4.2006

Medicago italica (Mill.) Fiori

Lucerna włoska

TG/228/1 z 5.4.2006

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Lucerna nadbrzeżna

TG/228/1 z 5.4.2006

Medicago lupulina L

Lucerna nerkowata

TG/228/1 z 5.4.2006

Medicago murex Willd.

Lucerna ostrostrąkowa

TG/228/1 z 5.4.2006

Medicago polymorpha L.

Lucerna wielokształtna

TG/228/1 z 5.4.2006

Medicago rugosa Desr.

Lucerna pomarszczona

TG/228/1 z 5.4.2006

Medicago scutellata (L.) Mill.

Lucerna tarczowata

TG/228/1 z 5.4.2006

Medicago truncatula Gaertn.

Lucerna ściętolistkowa

TG/228/1 z 5.4.2006

Trifolium repens L.

Koniczyna biała

TG/38/7 z 9.4.2003

Trifolium subterraneum L.

Koniczyna podziemna

TG/170/3 z 4.4.2001

Phacelia tanacetifolia Benth.

Facelia błękitna

TG/319/1 z 5.4.2017

Arachis hypogaea L.

Orzech ziemny

TG/93/4 z 9.4.2014

Brassica juncea (L.) Czern.

Gorczyca sarepska

TG/335/1 z 17.12.2020

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Rzepik

TG/185/3 z 17.4.2002

Carthamus tinctorius L.

Krokosz barwierski

TG/134/3 z 12.10.1990

Papaver somniferum L.

Mak

TG/166/4 z 9.4.2014

Część B

„ZAŁĄCZNIK I

Wykaz gatunków określonych w art. 1 ust. 2 lit. a), które muszą być zgodne z protokołami technicznymi CPVO  (*3)

Nazwa systematyczna

Nazwa zwyczajowa

Protokół CPVO

Allium cepa L. (grupa Cepa)

Cebula i echalion

TP 46/2 z 1.4.2009

Allium cepa L. (grupa Aggregatum)

Szalotka

TP 46/2 z 1.4.2009

Allium fistulosum L.

Cebula siedmiolatka (czosnek dęty)

TP 161/1 z 11.3.2010

Allium porrum L.

Por

TP 85/2 z 1.4.2009

Allium sativum L.

Czosnek

TP 162/2 z 30.5.2023

Allium schoenoprasum L.

Szczypiorek

TP 198/2 z 11.3.2015

Apium graveolens L.

Seler

TP 82/1 z 13.3.2008

Apium graveolens L.

Seler zwyczajny

TP 74/1 z 13.3.2008

Asparagus officinalis L.

Szparag

TP 130/2 z 16.2.2011

Beta vulgaris L.

Burak ćwikłowy

TP 60/1 z 1.4.2009

Beta vulgaris L.

Burak liściowy

TP 106/2 z 14.4.2021

Brassica oleracea L.

Jarmuż

TP 90/1 z 16.2.2011

Brassica oleracea L.

Kalafior

TP 45/2 rev. 2 z 21.3.2018

Brassica oleracea L.

Brokuł

TP 151/2 rev. 2 z 21.4.2020

Brassica oleracea L.

Brukselka

TP 54/2 rev. z 15.3.2017

Brassica oleracea L.

Kalarepa

TP 65/2 z 30.5.2023

Brassica oleracea L.

Kapusta głowiasta włoska, kapusta głowiasta biała i kapusta głowiasta czerwona

TP 48/3 rev. 2 z 25.3.2021

Brassica rapa L.

Kapusta chińska

TP 105/1 z 13.3.2008

Capsicum annuum L.

Papryka

TP 76/2 rev. 2 corr. z 21.4.2020

Cichorium endivia L.

Endywia kędzierzawa i endywia szerokolistna

TP 118/3 z 19.3.2014

Cichorium intybus L.

Cykoria korzeniowa

TP 172/2 z 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Cykoria liściowa

TP 154/2 rev. z 31.3.2023

Cichorium intybus L.

Cykoria siewna

TP 173/2 z 21.3.2018

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Arbuz

TP 142/2 rev. 2 z 31.3.2023

Cucumis melo L.

Melon

TP 104/2 rev. 2 corr. z 25.3.2021

Cucumis sativus L.

Ogórek

TP 61/2 rev. 2 z 19.3.2019

Cucurbita maxima Duchesne

Dynia olbrzymia

TP 155/1 z 11.3.2015

Cucurbita pepo L.

Cukinia

TP 119/1 rev. z 19.3.2014

Cynara cardunculus L.

Karczoch zwyczajny i karczoch hiszpański (kard)

TP 184/2 rev. z 6.3.2020

Daucus carota L.

Marchew jadalna i marchew pastewna

TP 49/3 corr. z 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Koper włoski

TP 183/2 z 14.4.2021

Lactuca sativa L.

Sałata siewna

TP 13/6 rev. 3 z 27.4.2022

Solanum lycopersicum L.

Pomidor

TP 44/4 rev. 5 z 14.4.2021

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Pietruszka

TP 136/1 corr. z 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Fasola wielokwiatowa

TP 9/1 z 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Fasola zwykła karłowa i fasola zwykła tyczna

TP 12/4 z 27.2.2013

Pisum sativum L. (partim)

Groch siewny łuskowy o nasionach pomarszczonych, groch siewny łuskowy o nasionach gładkich i groch siewny cukrowy

TP 7/2 rev. 3 corr. z 6.3.2020

Raphanus sativus L.

Rzodkiewka, rzodkiew czarna

TP 64/2 rev. corr. z 11.3.2015

Rheum rhabarbarum L

Rabarbar

TP 62/1 z 19.4.2016

Scorzonera hispanica L.

Skorzonera (wężymord)

TP 116/1 z 11.3.2015

Solanum melongena L.

Oberżyna

TP 117/1 z 13.3.2008

Spinacia oleracea L.

Szpinak

TP 55/5 rev. 4 z 27.4.2022

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Roszpunka warzywna

TP 75/2 z 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Bób

TP 206/1 z 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Kukurydza cukrowa i kukurydza pękająca

TP 2/3 z 11.3.2010

Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner

Podkładki pomidora

TP 294/1 rev. 5 z 14.4.2021

Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne

Mieszańce międzygatunkowe Cucurbita maxima Duchesne z Cucurbita moschata Duchesne do użytku jako podkładki

TP 311/1 z 15.3.2017

ZAŁĄCZNIK II

Wykaz gatunków określonych w art. 1 ust. 2 lit. b), które muszą być zgodne z wytycznymi w sprawie badań UPOV  (*4)

Nazwa systematyczna

Nazwa zwyczajowa

Wytyczne UPOV

Brassica rapa L.

Rzepa biała

TG/37/11 z 23.9.2022


(*1)  Tekst tych protokołów można znaleźć na stronie internetowej CPVO (www.cpvo.europa.eu).

(*2)  Tekst tych wytycznych można znaleźć na stronie internetowej UPOV (www.upov.int).

(*3)  Tekst tych protokołów można znaleźć na stronie internetowej CPVO (www.cpvo.europa.eu).

(*4)  Tekst tych wytycznych można znaleźć na stronie internetowej UPOV (www.upov.int).


DECYZJE

11.7.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 176/26


DECYZJA RADY (WPZiB) 2023/1439

z dnia 10 lipca 2023 r.

zmieniająca decyzję (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 31 lipca 2015 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2015/1333 (1) w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii.

(2)

Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) w swojej rezolucji nr 2292 (2016) upoważniła państwa działające na szczeblu krajowym lub za pośrednictwem organizacji regionalnych do przeprowadzania na pełnym morzu u wybrzeży Libii inspekcji statków, co do których istnieją uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że przewożą broń lub powiązane materiały do Libii lub z Libii, bezpośrednio lub pośrednio, z naruszeniem embarga na broń nałożonego przez ONZ na Libię, i postanowiła, że państwa, po odkryciu podczas takich inspekcji przedmiotów zakazanych na mocy embarga na broń nałożonego na Libię, mają zająć takie przedmioty i je unieszkodliwić.

(3)

Decyzja Rady (WPZiB) 2020/472 (2) stanowi, że podstawowym zadaniem unijnej operacji morskiej EUNAVFOR MED IRINI jest przyczynianie się do wdrażania embarga na broń nałożonego przez ONZ na Libię.

(4)

W tym celu art. 2 ust. 3 decyzji (WPZiB) 2020/472 stanowi, że zgodnie z odpowiednimi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ), w szczególności z rezolucją RB ONZ nr 2292 (2016), oraz zgodnie z potrzebami, EUNAVFOR MED IRINI przeprowadza, na uzgodnionym obszarze działań, na morzu pełnym u wybrzeży Libii, inspekcje statków płynących do Libii lub z Libii, w przypadku gdy zaistnieją uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że takie statki przewożą broń lub powiązane materiały do Libii lub z Libii, bezpośrednio lub pośrednio, z naruszeniem embarga na broń nałożonego na Libię, oraz że EUNAVFOR MED IRINI ma podejmować odpowiednie działania w celu przejęcia i unieszkodliwienia takich przedmiotów.

(5)

Ponadto art. 2 ust. 5 decyzji (WPZiB) 2020/472 stanowi, że mając na uwadze wyjątkowe wymogi operacyjne, oraz na zaproszenie państwa członkowskiego, EUNAVFOR MED IRINI może przekierowywać statki do portów tego państwa członkowskiego oraz dokonywać unieszkodliwienia przejętej broni i powiązanych materiałów, w tym poprzez ich przechowywanie, niszczenie lub przekazanie państwu członkowskiemu lub stronie trzeciej. Stanowi on również, że unieszkodliwienie przejętej broni i powiązanych materiałów może zostać dokonane z pomocą państwa członkowskiego, które zobowiązuje się do możliwie najszybszego zakończenia procedur wymaganych do unieszkodliwienia przejętych przedmiotów, w ramach mających zastosowanie przepisów i procedur.

(6)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie przepisy w celu zapewnienia, by takie państwo członkowskie było zobowiązane do podjęcia niezbędnych środków w celu ułatwienia unieszkodliwiania, w imieniu EUNAVFOR MED IRINI, broni i powiązanych materiałów przejętych na pełnym morzu przez EUNAVFOR MED IRINI zgodnie z jej mandatem.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (WPZiB) 2015/1333,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji (WPZiB) 2015/1333 dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 5a

1.   Zgodnie ze stosownymi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) dotyczącymi Libii, w szczególności rezolucjami RB ONZ nr 1970 (2011) oraz nr 2292 (2016), statkom pływającym pod banderą państwa trzeciego płynącym do Libii lub z Libii zakazuje się przewożenia broni i powiązanych materiałów, w tym towarów i technologii objętych wspólnym wykazem uzbrojenia Unii, do Libii lub z Libii, bezpośrednio lub pośrednio, na pełnym morzu u wybrzeży Libii, z naruszeniem embarga na broń ustanowionego rezolucją RB ONZ nr 1970 (2011).

2.   Państwo członkowskie pomagające EUNAVFOR MED IRINI zgodnie z art. 2 ust. 5 decyzji Rady (WPZiB) 2020/472 (*1) podejmuje niezbędne środki w celu unieszkodliwienia, w imieniu EUNAVFOR MED IRINI, broni lub powiązanych materiałów, w tym towarów i technologii objętych wspólnym wykazem uzbrojenia Unii, przejętych przez EUNAVFOR MED IRINI na pełnym morzu zgodnie z art. 2 ust. 3 tej decyzji.

3.   Unieszkodliwienie, o którym mowa w ust. 2, może mieć miejsce w szczególności poprzez zniszczenie tych przedmiotów, uczynienie ich niezdatnymi do użytku lub zezwolenie na ich wykorzystanie, w tym przez stronę trzecią, przy jednoczesnym niedopuszczeniu do ich późniejszego przekazania do Libii lub do innego państwa trzeciego, do którego zakazane jest przekazywanie broni lub powiązanych materiałów.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 lipca 2023 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Decyzja Rady (WPZiB) 2015/1333 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii oraz uchylająca decyzję 2011/137/WPZiB (Dz.U. L 206 z 1.8.2015, s. 34).

(2)  Decyzja Rady (WPZiB) 2020/472 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym (EUNAVFOR MED IRINI) (Dz.U. L 101 z 1.4.2020, s. 4).


11.7.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 176/28


DECYZJA RADY (WPZiB) 2023/1440

z dnia 10 lipca 2023 r.

w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wsparcia sił zbrojnych Ghany

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i art. 41 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W decyzji Rady (WPZiB) 2021/509 (1) ustanawia się Europejski Instrument na rzecz Pokoju (zwany dalej „EPF”) w celu finansowania przez państwa członkowskie działań Unii w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB), służących utrzymaniu pokoju, zapobieganiu konfliktom i umacnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego na podstawie art. 21 ust. 2 lit. c) Traktatu. W szczególności, zgodnie z art. 1 ust. 2 decyzji (WPZiB) 2021/509, EPF ma być wykorzystywany na finansowanie środków pomocy, takich jak działania mające na celu wzmocnienie zdolności państw trzecich oraz organizacji regionalnych i międzynarodowych dotyczących kwestii wojskowych i obronnych.

(2)

W związku z kryzysem dotykającym środkową część Sahelu pogorszeniu uległy warunki bezpieczeństwa w północnych regionach nadbrzeżnych państw Zatoki Gwinejskiej, a mianowicie Ghany, Wybrzeża Kości Słoniowej, Beninu i Togo.

(3)

W świetle coraz trudniejszej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa ważne jest wzmocnienie sił obrony i bezpieczeństwa w celu umożliwienia i wspierania wysiłków stabilizacyjnych w Ghanie. W tym kontekście i w pełni uwzględniając fakt, że sytuacja wymaga zintegrowanej reakcji, jednym z kluczowych priorytetów Unii jest długoterminowy pokój i bezpieczeństwo w Ghanie.

(4)

W dniu 5 maja 2023 r. Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa otrzymał od Ghany wniosek o udzielenie przez Unię pomocy siłom zbrojnym Ghany w nabywaniu kluczowego sprzętu na potrzeby wzmocnienia zdolności operacyjnych jednostek wojskowych rozmieszczonych w północnej części kraju w celu zwalczania ugrupowań zbrojnych oraz reagowania na ich ataki terrorystyczne i ograniczania możliwości dokonywania ataków terrorystycznych przez te ugrupowania.

(5)

Środki pomocy mają być realizowane z uwzględnieniem zasad i wymogów określonych w decyzji (WPZiB) 2021/509, w szczególności w zgodności ze wspólnym stanowiskiem Rady 2008/944/WPZiB (2), oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi realizacji dochodów i wydatków finansowanych w ramach EPF.

(6)

Rada potwierdza, że jest zdecydowana chronić, propagować i realizować prawa człowieka, podstawowe wolności i zasady demokratyczne, a także umacniać praworządność i dobre sprawowanie władzy zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, Powszechną deklaracją praw człowieka i prawem międzynarodowym, w szczególności prawem międzynarodowym praw człowieka oraz międzynarodowym prawem humanitarnym,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Ustanowienie, cele, zakres i czas trwania

1.   Ustanawia się środek pomocy na rzecz Ghany (zwanej dalej „beneficjentem”) finansowany z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (zwanego dalej „EPF”) (zwany dalej „środkiem pomocy”).

2.   Celem środka pomocy jest zwiększenie zdolności sił zbrojnych Ghany do ochrony integralności terytorialnej i suwerenności Ghany i jej ludności cywilnej przed napaścią wewnętrzną i zewnętrzną oraz do przyczynienia się do pokoju i stabilności w regionie.

3.   Aby osiągnąć cel określony w ust. 2, w ramach środka pomocy finansuje się następujące rodzaje sprzętu, które nie są przeznaczone do stosowania śmiercionośnej siły:

a)

sprzęt wywiadowczy i urządzenia dozorowania;

b)

systemy walki elektronicznej;

c)

wojskowy sprzęt inżynieryjny;

d)

sprzęt do prowadzenia działań na wodach śródlądowych;

e)

sprzęt do niszczenia amunicji wybuchowej.

4.   W ramach środka pomocy finansuje się przekazanie do Ghany 105 pojazdów wojskowych przejętych w dniu 18 lipca 2022 r. przez operację EUNAVFOR MED IRINI, które znajdowały się na pokładzie statku handlowego typu ro-ro MV Victory, w związku z naruszeniem przez ten statek embarga ONZ na broń nałożonego na Libię.

5.   Okres obowiązywania środka pomocy wynosi 30 miesięcy od daty przyjęcia niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Uzgodnienia finansowe

1.   Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych ze środkiem pomocy wynosi 8 250 000 EUR.

2.   Wszystkimi wydatkami zarządza się zgodnie z decyzją (WPZiB) 2021/509 oraz przepisami dotyczącymi realizacji dochodów i wydatków finansowanych w ramach EPF.

3.   Wydatki związane z realizacją środka pomocy kwalifikują się od daty przyjęcia niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Uzgodnienia z beneficjentem

1.   Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwany dalej „Wysokim Przedstawicielem”) dokonuje z beneficjentem niezbędnych uzgodnień, by zapewnić przestrzeganie przez niego wymogów i warunków ustanowionych niniejszą decyzją jako warunku udzielenia wsparcia w ramach środka pomocy.

2.   Uzgodnienia, o których mowa w ust. 1, obejmują postanowienia zobowiązujące beneficjenta do zapewnienia:

a)

przestrzegania przez siły zbrojne Ghany odpowiednich przepisów prawa międzynarodowego, w szczególności prawa międzynarodowego praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego;

b)

właściwego i efektywnego wykorzystania wszelkich aktywów dostarczonych w ramach środka pomocy do celów, do których zostały one dostarczone;

c)

wystarczającego konserwowania wszelkich aktywów dostarczonych w ramach środka pomocy w celu zapewnienia ich użyteczności i dostępności operacyjnej przez cały cykl ich życia;

d)

by po zakończeniu cyklu życia aktywów żadne aktywa dostarczone w ramach środka pomocy nie zostały utracone ani przekazane bez zgody Komitetu Instrumentu ustanowionego na podstawie decyzji (WPZiB) 2021/509 na rzecz osób lub podmiotów innych niż określone w tych uzgodnieniach.

3.   Uzgodnienia, o których mowa w ust. 1, obejmują postanowienia dotyczące zawieszenia i zakończenia wsparcia w ramach środka pomocy w przypadku stwierdzenia, że beneficjent naruszył obowiązki określone w ust. 2.

Artykuł 4

Wykonanie

1.   Wysoki Przedstawiciel jest odpowiedzialny za zapewnienie wykonania niniejszej decyzji zgodnie z decyzją (WPZiB) 2021/509 oraz z przepisami dotyczącymi realizacji dochodów i wydatków finansowanych w ramach EPF, jak również zgodnie ze zintegrowanymi ramami metodologicznymi dla oceny i określenia środków i kontroli wymaganych w związku ze środkami pomocy w ramach EPF.

2.   Działania, o których mowa w art. 1 ust. 3, realizuje administrator do spraw środków pomocy w drodze porozumienia administracyjnego z Economat des Armées zgodnie z art. 37 decyzji (WPZiB) 2021/509.

Artykuł 5

Monitorowanie, kontrola i ewaluacja

1.   Wysoki Przedstawiciel monitoruje wypełniania przez beneficjenta obowiązków ustanowionych w art. 3. Monitorowanie to wykorzystuje się, by uzyskać wiedzę na temat okoliczności i ryzyka naruszenia obowiązków ustanowionych zgodnie z art. 3 oraz przyczynić się do zapobiegania takim naruszeniom, w tym naruszaniu prawa międzynarodowego praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego przez siły zbrojne Ghany.

2.   Kontrola po wysłaniu sprzętu i zaopatrzenia jest zorganizowana w następujący sposób:

a)

weryfikacja dostawy, przy czym certyfikaty dostaw w ramach instrumentu mają być podpisywane przez siły użytkownika końcowego w momencie przeniesienia prawa własności;

b)

sprawozdawczość dotycząca działań, w ramach których beneficjent ma co roku informować o działaniach prowadzonych z wykorzystaniem sprzętu dostarczanego w ramach środka pomocy i o inwentaryzacji wskazanych pozycji, w stosownych przypadkach, do czasu uznania przez Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB), że takie sprawozdania nie są już konieczne;

c)

inspekcje na miejscu, przy czym beneficjent ma zapewnić Wysokiemu Przedstawicielowi – na jego wniosek – możliwość kontroli na miejscu.

3.   Wysoki Przedstawiciel przeprowadza ocenę końcową po zakończeniu środka pomocy, aby ocenić, czy środek pomocy przyczynił się do osiągnięcia celów określonych w art. 1 ust. 2.

Artykuł 6

Sprawozdawczość

W okresie wykonywania Wysoki Przedstawiciel przedstawia KPiB półroczne sprawozdania z realizacji środka pomocy, zgodnie z art. 63 decyzji (WPZiB) 2021/509. Administrator do spraw środków pomocy regularnie informuje Komitet Instrumentu ustanowiony decyzją (WPZiB) 2021/509 na temat realizacji dochodów i wydatków zgodnie z art. 38 tej decyzji, w tym poprzez dostarczanie informacji na temat zaangażowanych dostawców i podwykonawców.

Artykuł 7

Zawieszenie i zakończenie

1.   KPiB może podjąć decyzję o całkowitym lub częściowym zawieszeniu realizacji środka pomocy zgodnie z art. 64 decyzji (WPZiB) 2021/509.

2.   KPiB może również zalecić Radzie zakończenie środka pomocy.

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 lipca 2023 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Decyzja Rady (WPZiB) 2021/509 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju oraz uchylenia decyzji (WPZiB) 2015/528 (Dz.U. L 102 z 24.3.2021, s. 14).

(2)  Wspólne stanowisko Rady 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. określające wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego (Dz.U. L 335 z 13.12.2008, s. 99).