ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 119

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 66
5 maja 2023


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2023/912 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki na podstawie artykułu XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącej zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

1

 

*

TŁUMACZENIE – Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotycząca zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie Wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

3

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2023/913 z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie wykonania art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją w Demokratycznej Republice Konga

20

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/914 z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 802/2004 ( 1 )

22

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/915 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych zanieczyszczeń w żywności oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ( 1 )

103

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/916 z dnia 28 kwietnia 2023 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Melocotón de Cieza (ChOG)]

158

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/917 z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie sprostowania polskiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu ( 1 )

159

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/918 z dnia 4 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: aklonifen, ametoktradyna, beflubutamid, bentiowalikarb, boskalid, kaptan, kletodym, cykloksydym, cyflumetofen, dazomet, diklofop, dimetomorf, etefon, fenazachina, fluopikolid, fluoksastrobina, flurochloridon, folpet, formetanat, wirus polihedrozy jądrowej Helicoverpa armigera, hymeksazol, kwas indolilo-3-masłowy, mandipropamid, metalaksyl, metaldehyd, metam, metazachlor, metrybuzyna, milbemektyna, paklobutrazol, penoksulam, fenmedifam, pirymifos metylu, propamokarb, prochinazyd, protiokonazol, S-metolachlor, wirus polihedrozy jądrowej Spodoptera littoralis, Trichoderma asperellum szczep T34 i Trichoderma atroviride szczep I-1237 ( 1 )

160

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/919 z dnia 4 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/804 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów rurowych bez szwu z żelaza innego niż żeliwo lub stali innej niż nierdzewna, o przekroju okrągłym i o średnicy zewnętrznej przekraczającej 406,4 mm pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

166

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/920 z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wsparcia gruzińskich sił obronnych

169

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/921 z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wsparcia sił zbrojnych Republiki Mołdawii

173

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2023/922 z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie wykonania decyzji 2010/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Demokratycznej Republice Konga

177

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

5.5.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/1


DECYZJA RADY (UE) 2023/912

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki na podstawie artykułu XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącej zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy, w związku z art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) pkt (v),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z decyzją Rady (UE) 2022/1665 (2) Umowę między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącą zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (zwaną dalej „umową”) podpisano w imieniu Unii w dniu 17 stycznia 2023 r., z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie.

(2)

Celem Umowy jest ustanowienie podziału kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii, na podstawie art. XXVIII GATT 1994.

(3)

Umowa powinna zostać zatwierdzona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącą zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Unii (3).

Artykuł 2

Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Unii powiadomienia przewidzianego w art. 3 ust. 1 umowy (4).

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej przyjęciu.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2023 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

P. KULLGREN


(1)  Zgoda z dnia 15 marca 2023 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Decyzja Rady (UE) 2022/1665 z dnia 26 września 20222 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki na podstawie artykułu XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącej zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (Dz.U. L 251 z 29.9.2022, s. 1).

(3)  Zob. s. 3 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(4)  Data wejścia w życie umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.


5.5.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/3


TŁUMACZENIE

UMOWA między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotycząca zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie Wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

UNIA EUROPEJSKA,

zwana dalej „Unią”,

oraz

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI,

zwane dalej „Stanami Zjednoczonymi”,

zwane dalej łącznie „Stronami”,

UWZGLĘDNIAJĄC negocjacje, które były prowadzone zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 i dotyczyły zmiany koncesji w odniesieniu do kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej Unii CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii, zgodnie z powiadomieniem członków WTO w dokumencie G/SECRET/42/Add.2,

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

ARTYKUŁ 1

Kontyngenty taryfowe Unii bez Zjednoczonego Królestwa

W odniesieniu do kontyngentów taryfowych, w przypadku których Stany Zjednoczone mają prawo do prowadzenia negocjacji lub konsultacji na podstawie art. XXVIII GATT 1994, Stany Zjednoczone i Unia zgadzają się z proponowanymi zobowiązaniami ilościowymi dotyczącymi kontyngentu taryfowego, określonymi w dołączonym załączniku 1 do G/SECRET/42/Add.2 w odniesieniu do Unii, z zastrzeżeniem następującyh postanowień:

kontyngent taryfowy 005 (mięso z bydła/jadalne podroby wołowe): wielkość dla Unii części tego kontyngentu dotyczącej Stanów Zjednoczonych/Kanady zmienia się na 10 500 ton,

kontyngent taryfowy 015 (mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone: kawałki ze świń domowych, świeże, schłodzone lub zamrożone, nawet z kością, z wyjątkiem polędwicy przedstawianej oddzielnie): wielkość dla Unii części erga omnes tego kontyngentu zmienia się na 4 786 ton,

kontyngent taryfowy 017 (mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone: schaby i szynki ze świń domowych, bez kości, świeże, schłodzone lub zamrożone): wielkość dla Unii tego kontyngentu erga omnes zmienia się na 5 720 ton,

kontyngent taryfowy 018 (mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone: schaby i szynki ze świń domowych, bez kości, świeże, schłodzone lub zamrożone): wielkość dla Unii tego kontyngentu dotyczącego Stanów Zjednoczonych zmienia się na 0 ton,

kontyngent taryfowy 030 (mleko odtłuszczone w proszku): wielkość dla Unii tego kontyngentu erga omnes zmienia się na 62 917 ton,

kontyngent taryfowy 044 (ziemniaki, świeże lub schłodzone, od 1 stycznia do 15 maja): wielkość dla Unii tego kontyngentu erga omnes zmienia się na 4 295 ton,

kontyngent taryfowy 045 (pomidory): wielkość dla Unii tego kontyngentu erga omnes zmienia się na 472 tony,

kontyngent taryfowy 047 (marchew i rzepa, świeże lub schłodzone): wielkość dla Unii tego kontyngentu erga omnes zmienia się na 1 244 tony,

kontyngent taryfowy 048 (ogórki, świeże lub schłodzone, od 1 listopada do 15 maja): wielkość dla Unii tego kontyngentu erga omnes zmienia się na 647 ton,

kontyngent taryfowy 051 (suszona cebula): wielkość dla Unii tego kontyngentu erga omnes zmienia się na 9 770 ton,

kontyngent taryfowy 056 (migdały): wielkość dla Unii tego kontyngentu erga omnes zmienia się na 86 223 tony,

kontyngent taryfowy 065 (świeże czereśnie, od 21 maja do 15 lipca): wielkość dla Unii tego kontyngentu erga omnes zmienia się na 151 ton,

kontyngent taryfowy 068 (pszenica zwyczajna średniej i niskiej jakości): wielkość dla Unii tego kontyngentu dotyczącego Stanów Zjednoczonych zmienia się na 572 000 ton,

kontyngent taryfowy 069 (jęczmień): wielkość dla Unii tego kontyngentu erga omnes zmienia się na 307 105 ton,

kontyngent taryfowy 071 (kukurydza): wielkość dla Unii tego kontyngentu erga omnes zmienia się na 276 440 ton,

kontyngent taryfowy 074 (ryż niełuskany): wielkość dla Unii tego kontyngentu erga omnes zmienia się na 7 ton,

kontyngent taryfowy 076 (ryż całkowicie lub częściowo bielony): przydział częściowy tego kontyngentu dla Stanów Zjednoczonych, administrowany wewnętrznie na podstawie odpowiednich przepisów Unii, zmienia się na 25 772 tony,

kontyngent taryfowy 077 (ryż całkowicie lub częściowo bielony): przydział częściowy tego kontyngentu dla Stanów Zjednoczonych, administrowany wewnętrznie na podstawie odpowiednich przepisów Unii, zmienia się na 1 910 ton,

kontyngent taryfowy 080 (ryż łamany): wielkość dla Unii tego kontyngentu erga omnes zmienia się na 28 360 ton,

kontyngent taryfowy 110 (soki owocowe): wielkość dla Unii tego kontyngentu erga omnes zmienia się na 6 551 ton,

kontyngent taryfowy 111 (sok winogronowy): wielkość dla Unii tego kontyngentu erga omnes zmienia się na 2 525 ton,

kontyngent taryfowy 112 (przetwory spożywcze): wielkość dla Unii tego kontyngentu erga omnes zmienia się na 783 tony,

kontyngent taryfowy 113 (przetwory spożywcze): wielkość dla Unii tego kontyngentu dotyczącego Stanów Zjednoczonych zmienia się na 1 286 ton,

kontyngent taryfowy 121 (pozostałe preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt: niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10 % masy): wielkość dla Unii tego kontyngentu erga omnes zmienia się na 2 800 ton,

kontyngent taryfowy 122 (pozostałe preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt: niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10 % masy): wielkość dla Unii tego kontyngentu erga omnes zmienia się na 2 700 ton,

kontyngent taryfowy 123 (karma dla psów lub kotów): wielkość dla Unii tego kontyngentu erga omnes zmienia się na 1 732 tony,

kontyngent taryfowy 011 (przetworzone krewetki z gatunku Pandalus borealis): wielkość dla Unii tego kontyngentu erga omnes zmienia się na 500 ton,

kontyngent taryfowy 013 (sklejka z gatunków drzew iglastych, bez dodatku innych substancji: o grubości większej niż 18,5 mm po oszlifowaniu lub o grubości większej niż 8,5 mm, gdy obie strony nie są poddane innej obróbce niż proces korowania): wielkość dla Unii tego kontyngentu erga omnes zmienia się na 448 500 metrów sześciennych.

Ponadto Stany Zjednoczone i Unia zgadzają się na następujące zmiany w przewidzianych zobowiązaniach, aby ułatwić korzystanie z niektórych kontyngentów taryfowych:

kontyngent taryfowy 011 (mięso z bydła, zamrożone; jadalne podroby bydła, zamrożone): Unia dostosowuje część ad valorem należności celnej w ramach kontyngentu z 20 % do 15 %.

ARTYKUŁ 2

Toczące się negocjacje Unii na podstawie art. XXVIII GATT 1994

1.   Stany Zjednoczone przyjmują do wiadomości, że Unia nadal prowadzi negocjacje i konsultacje z innymi członkami WTO posiadającymi prawo do prowadzenia negocjacji lub konsultacji na podstawie art. XXVIII GATT 1994 w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii, zgodnie z powiadomieniem członków WTO w dokumencie G/SECRET/42/Add.2.

2.   W wyniku tych negocjacji i konsultacji Unia może rozważyć ewentualną zmianę udziałów i ilości określonych w powyższym wykazie lub zaproponowanych przez Unię w dokumencie G/SECRET/42/Add.2. W przypadku takiej zamierzonej zmiany dotyczącej wcześniejszego zobowiązania w ramach unijnego kontyngentu taryfowego, w odniesieniu do którego Stany Zjednoczone mają prawo do prowadzenia negocjacji lub konsultacji, Unia konsultuje się ze Stanami Zjednoczonymi w celu osiągnięcia wzajemnie zadowalającego wyniku przed wprowadzeniem wszelkich takich zmian, bez uszczerbku dla praw każdej ze stron na podstawie art. XXVIII GATT 1994.

ARTYKUŁ 3

Przepisy końcowe

1.   Unia Europejska i Stany Zjednoczone powiadamiają się wzajemnie o zakończeniu swoich wewnętrznych procedur dotyczących wejścia w życie niniejszej umowy. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem przekazania ostatniego powiadomienia.

2.   Niniejsza umowa stanowi umowę międzynarodową między Unią a Stanami Zjednoczonymi, w tym do celów art. XXVIII ust. 3 lit. a) i b) GATT 1994.

SPORZĄDZONO w Brukseli dnia siedemnastego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku, w dwóch egzemplarzach w języku angielskim.

W imieniu Unii Europejskiej

W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki


ZAŁĄCZNIK DO UMOWY

G/SECRET/42/Add.2

Wykaz kontyngentów taryfowych, które mają być zmienione na liście koncesyjnej CLXXV – Unia Europejska

Proponuje się następujące zmiany:

Proponuje się podział kontyngentów taryfowych między Unię Europejską w składzie po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa („UE-27”) i Zjednoczone Królestwo w oparciu o przepływy handlowe w ramach każdego kontyngentu taryfowego w reprezentatywnym okresie (2013–2015). Podział został ustalony na podstawie wykorzystywanego procentowo udziału UE-27 i Zjednoczonego Królestwa, który zastosowano do całej zaplanowanej wielkości kontyngentów taryfowych. Zastosowano spójne podejście do wszystkich kontyngentów taryfowych, w tym do danych i metodyki. Poniżej przedstawiono obecne koncesje i proponowany podział dla UE-27.

1.   Kontyngenty taryfowe, które mają zostać zmienione w części I sekcja I-B (Produkty rolne)

Numer porządkowy kontyngentu taryfowego

Opis kontyngentu

Jednostka

Inne warunki

___

Państwo będące dostawcą

Obecna koncesja na liście koncesyjnej CLXXV

(EU28)

Proponowana koncesja dla UE-27

001

Bydło żywe

sztuki

 

710

710

002

Bydło żywe

sztuki

 

711

711

003

Bydło żywe

sztuki

 

24 070

24 070

004

Owce i kozy żywe, inne niż zwierzęta hodowlane czystej krwi

t

REPUBLIKA MACEDONII PÓŁNOCNEJ

215

215

004

Owce i kozy żywe, inne niż zwierzęta hodowlane czystej krwi

t

Inne

105

105

004

Owce i kozy żywe, inne niż zwierzęta hodowlane czystej krwi

t

Erga omnes

91

91

005

Mięso z bydła, świeże, schłodzone lub zamrożone

Jadalne podroby z bydła, świeże, schłodzone lub zamrożone

t (masa produktu)

Argentyna

17 000

16 936

005

Mięso z bydła, świeże, schłodzone lub zamrożone

Jadalne podroby z bydła, świeże, schłodzone lub zamrożone

t (masa produktu)

Australia

7 150

2 481

005

Mięso z bydła, świeże, schłodzone lub zamrożone

Jadalne podroby z bydła, świeże, schłodzone lub zamrożone

t (masa produktu)

Urugwaj

2 300

2 022

005

Mięso z bydła, świeże, schłodzone lub zamrożone

Jadalne podroby z bydła, świeże, schłodzone lub zamrożone

t (masa produktu)

USA/Kanada

11 500

11 481

006

Wysokiej jakości mięso z bydła, świeże, schłodzone lub zamrożone

t

Nowa Zelandia

1 300

846

007

Wysokiej jakości mięso z bydła, bez kości, świeże lub schłodzone

Jadalne podroby z bydła, świeże, schłodzone lub zamrożone

t

Argentyna

12 500

12 453

008

Mięso z bydła, bez kości, świeże, schłodzone lub zamrożone

Jadalne podroby z bydła, świeże, schłodzone lub zamrożone

t

Brazylia

10 000

8 951

009

Mięso z bydła, bez kości, świeże, schłodzone lub zamrożone

Jadalne podroby z bydła, świeże, schłodzone lub zamrożone

t

Urugwaj

4 076

3 584

010

Mięso z bydła, zamrożone

Jadalne podroby wołowe, zamrożone

t (masa bez kości)

 

54 875

43 732

011

Mięso z bydła, zamrożone

Jadalne podroby wołowe, zamrożone

t (masa z kośćmi)

 

63 703

19 676

012

Mięso bawole, bez kości, świeże, schłodzone lub zamrożone

t (bez kości)

Argentyna

200

200

013

Mięso bawole, bez kości, zamrożone

t (bez kości)

Australia

2 250

1 405

014

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone:

Tusze i półtusze ze świń domowych, świeże, schłodzone lub zamrożone

t

 

15 067

15 067

015

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone:

Kawałki ze świń domowych, świeże, schłodzone lub zamrożone, nawet z kością, z wyjątkiem polędwicy przedstawianej oddzielnie

t

Kanada

4 624

4 623

015

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone:

Kawałki ze świń domowych, świeże, schłodzone lub zamrożone, nawet z kością, z wyjątkiem polędwicy przedstawianej oddzielnie

t

Erga omnes

6 135

6 133

016

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone:

Schaby ze świń domowych i ich kawałki, z kośćmi, świeże lub schłodzone

Boczek ze świń domowych i jego kawałki, zamrożone

t

 

7 000

7 000

017

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone:

Schaby i szynki ze świń domowych, bez kości, świeże, schłodzone lub zamrożone

t

 

35 265

12 680

018

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone:

Schaby i szynki ze świń domowych, bez kości, świeże, schłodzone lub zamrożone

t

USA

4 922

1 770

019

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone:

Polędwica ze świń domowych, świeża, schłodzona lub zamrożona

t

 

5 000

3 780

020

Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone

t (masa tuszy)

Argentyna

23 000

17 006

020

Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone

t (masa tuszy)

Australia

19 186

3 837

020

Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone

t (masa tuszy)

Chile

3 000

2 628

020

Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone

t (masa tuszy)

Grenlandia

100

48

020

Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone

t (masa tuszy)

Islandia

600

349

020

Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone

t (masa tuszy)

Nowa Zelandia

228 389

114 184

020

Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone

t (masa tuszy)

Urugwaj

5 800

4 759

020

Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone

t (masa tuszy)

Bośnia i Hercegowina

850

410

020

Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone

t (masa tuszy)

Inne

200

200

020

Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone

t (masa tuszy)

Erga omnes

200

178

021

Jadalne podroby wołowe, zamrożone

t

Argentyna

700

700

021

Jadalne podroby wołowe, zamrożone

t

Inne

800

800

022

Tusze kurczaków, świeże, schłodzone lub zamrożone

t

 

6 249

4 054

023

Mięso i jadalne podroby z drobiu, świeże, schłodzone lub zamrożone

t

USA

21 345

21 345

024

Kawałki z kurczaka, świeże, schłodzone lub zamrożone

t

 

8 570

8 253

025

Kawałki mięsa z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, bez kości, zamrożone

t

 

2 705

2 427

026

Kawałki mięsa z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zamrożone

t

Brazylia

9 598

8 308

026

Kawałki mięsa z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zamrożone

t

Erga omnes

15 500

13 471

027

Mięso z indyków, świeże, schłodzone lub zamrożone

t

 

1 781

1 781

028

Kawałki z indyka, zamrożone

t

Brazylia

3 110

2 692

028

Kawałki z indyka, zamrożone

t

Erga omnes

4 985

4 253

029

Mięso drobiowe, solone

t

Brazylia

170 807

129 930

029

Mięso drobiowe, solone

t

Tajlandia

92 610

68 385

029

Mięso drobiowe, solone

t

Inne

828

824

030

Odtłuszczone mleko w proszku

t

 

68 537

68 536

031

Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka

t (w ekwiwalencie masła)

 

11 360

11 360

032

Masło, co najmniej sześciotygodniowe, o zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 80 % masy, ale mniejszej niż 85 % masy, wytwarzane bezpośrednio z mleka lub śmietany bez wykorzystania surowców przechowywanych, w jednorazowym, autonomicznym i nieprzerwanym procesie.

Masło co najmniej sześciotygodniowe, o wagowej zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 80 %, ale mniejszej niż 85 %, produkowane bezpośrednio z mleka lub śmietany bez wykorzystania surowców przechowywanych, w jednorazowym, autonomicznym i nieprzerwanym procesie, który może wymagać, aby śmietana przechodziła przez stan koncentracji tłuszczu i/lub frakcjonowanie tego tłuszczu (metoda wskazana jako „Ammix” i „Spreadable”)

t

Nowa Zelandia

74 693

47 177

033

Ser i twaróg:

Ser do pizzy, zamrożony, cięty na kawałki, każdy ważący nie więcej niż 1 g, w pojemnikach o zawartości netto 5 kg lub więcej, o zawartości wody 52 % masy lub więcej, oraz o zawartości tłuszczu 38 % masy lub więcej w suchej masie

t

 

5 360

5 360

034

Pozostałe sery

t

 

19 525

19 525

035

Ser i twaróg:

Emmentaler, w tym przetworzony (topiony) Emmentaler

t

 

18 438

18 438

036

Ser i twaróg:

Gruyère, Sbrinz, w tym przetworzony (topiony) Gruyère

t

 

5 413

5 413

037

Ser i twaróg:

Ser do przetworzenia

t

 

20 007

11 741

038

Ser do przetworzenia

t

Australia

500

500

038

Ser do przetworzenia

t

Nowa Zelandia

4 000

1 670

039

Ser i twaróg:

Cheddar

t

 

15 005

14 941

040

Cheddar

t

Nowa Zelandia

7 000

4 361

040

Cheddar

t

Australia

3 711

3 711

041

Cheddar

t

Kanada

4 000

0

042

Jaja drobiu w skorupkach, przeznaczone do spożycia

t

 

135 000

114 669

043

Żółtka jaj

Jaja ptasie bez skorupek

t (ekwiwalent jaj w skorupkach)

 

7 000

7 000

044

Ziemniaki, świeże lub schłodzone, od 1 stycznia do 15 maja

t

 

4 295

4 292

045

Pomidory

t

 

472

464

046

Czosnek

t

Argentyna

19 147

19 147

046

Czosnek

t

Chiny

48 225

40 556

046

Czosnek

t

Inne

6 023

3 711

047

Marchew i rzepa, świeże lub schłodzone

t

 

1 244

1 192

048

Ogórki, świeże lub schłodzone, od 1 listopada do 15 maja

t

 

1 134

500

049

Pozostałe warzywa, świeże lub schłodzone (słodka papryka)

t

 

500

500

050

Grzyby z gatunku Agaricus, przetworzone, zakonserwowane lub tymczasowo zakonserwowane

t

Chiny

1 450

1 450

050

Grzyby z gatunku Agaricus, przetworzone, zakonserwowane lub tymczasowo zakonserwowane

t

Erga omnes

33 980

33 980

051

Suszona cebula

t

 

12 000

9 696

052

Maniok (cassava)

t

Tajlandia

5 750 000

3 096 027

053

Maniok (cassava) inny niż granulki z mąki lub mączki

Maranta, salep i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi

t

Chiny

350 000

275 805

053

Maniok (cassava) inny niż granulki z mąki lub mączki i

Maranta, salep i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrob

t

Indonezja

825 000

0

053

Maniok (cassava) inny niż granulki z mąki lub mączki

Maranta, salep i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi

t

Inni członkowie WTO z wyjątkiem Tajlandii, Chin i Indonezji

145 590

124 552

053

Maniok (cassava) inny niż granulki z mąki lub mączki

Maranta, salep i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi

t

Inni członkowie niebędący członkami WTO

30 000

30 000

053

Maniok (cassava) inny niż granulki z mąki lub mączki

Maranta, salep i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi

t

Inni członkowie niebędący członkami WTO

2 000

1 691

054

Słodkie ziemniaki, inne niż przeznaczone do spożycia przez ludzi

t

Chiny

600 000

252 641

055

Słodkie ziemniaki, inne niż przeznaczone do spożycia przez ludzi

t

Inne niż Chiny

5 000

4 985

056

Migdały, inne niż gorzkie

t

 

90 000

85 958

057

Pomarańcze słodkie, świeże

t

 

20 000

20 000

058

Inne hybrydy cytrusowe

t

 

15 000

14 931

059

Cytryny, od 15 stycznia do 14 czerwca

t

 

10 000

8 156

060

Winogrona stołowe, świeże, od 21 lipca do 31 października

t

 

1 500

885

061

Jabłka, świeże, od 1 kwietnia do 31 lipca

t

 

696

666

062

Gruszki, świeże, inne niż gruszki na perry, luzem, od 1 sierpnia do 31 grudnia

t

 

1 000

810

063

Morele, świeże, od 1 sierpnia do 31 maja

t

 

500

74

064

Morele, świeże, od 1 czerwca do 31 lipca

t

 

2 500

1 387

065

Czereśnie, świeże, od 21 maja do 15 lipca

t

 

800

105

066

Pszenica durum

t

 

50 000

50 000

067

Pszenica wysokiej jakości

t

 

300 000

300 000

068

Pszenica zwyczajna (średniej i niskiej jakości)

t

USA

572 000

571 943

068

Pszenica zwyczajna (średniej i niskiej jakości)

t

Kanada

38 853

1 463

068

Pszenica zwyczajna (średniej i niskiej jakości)

t

Inne

2 371 600

2 285 665

068

Pszenica zwyczajna (średniej i niskiej jakości)

t

Erga omnes

129 577

129 577

069

Jęczmień

t

 

307 105

306 812

070

Jęczmień browarny

t

 

50 890

20 789

071

Kukurydza

t

 

277 988

269 214

072

Kukurydza

t

 

500 000

500 000

073

Kukurydza

t

 

2 000 000

2 000 000

074

Ryż niełuskany

t

 

7

5

075

Ryż łuskany (brązowy)

t

 

1 634

1 416

076

Ryż całkowicie lub częściowo bielony

t

 

63 000

36 731

077

Ryż całkowicie lub częściowo bielony

t

Tajlandia

4 313

3 663

077

Ryż całkowicie lub częściowo bielony

t

Inne

9 187

6 859

078

Ryż całkowicie lub częściowo bielony

t

Tajlandia

1 200

1 019

078

Ryż całkowicie lub częściowo bielony

t

Erga omnes

25 516

22 442

079

Ryż łamany, przeznaczony do produkcji środków spożywczych objętych pozycją 1901 10 00

t

 

1 000

1 000

080

Ryż łamany

t

 

31 788

26 581

081

Ryż łamany

t

 

100 000

93 709

082

Ziarno sorgo

t

 

300 000

300 000

083

Proso

t

 

1 300

888

084

Obrobione ziarna owsa, inne niż śrutowane

t

 

10 000

231

085

Skrobia z manioku

t

 

8 000

6 632

086

Skrobia z manioku

t

 

2 000

1 658

087

Kiełbasy, suche lub do smarowania, niepoddane obróbce cieplnej

Pozostałe kiełbasy

t

 

3 002

164

088

Przetworzone mięso z indyków

t

Brazylia

92 300

89 950

088

Przetworzone mięso z indyków

t

Inne

11 596

11 301

089

Przetworzone mięso z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, niepoddane obróbce cieplnej, zawierające 57 % masy lub więcej mięsa lub podrobów drobiowych

t

Brazylia

15 800

10 969

089

Przetworzone mięso z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, niepoddane obróbce cieplnej, zawierające 57 % masy lub więcej mięsa lub podrobów drobiowych

t

Inne

340

236

090

Mięso z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, poddane obróbce termicznej

t

Brazylia

79 477

52 665

090

Mięso z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, poddane obróbce termicznej

t

Tajlandia

160 033

109 441

090

Mięso z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, poddane obróbce termicznej

t

Inne

11 443

8 471

091

Przetworzone mięso z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zawierające 25 % masy lub więcej, ale mniej niż 57 % masy, mięsa lub podrobów drobiowych

t

Brazylia

62 905

59 699

091

Przetworzone mięso z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zawierające 25 % masy lub więcej, ale mniej niż 57 % masy, mięsa lub podrobów drobiowych

t

Tajlandia

14 000

8 019

091

Przetworzone mięso z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zawierające 25 % masy lub więcej, ale mniej niż 57 % masy, mięsa lub podrobów drobiowych

t

Inne

2 800

1 669

092

Przetworzone mięso z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zawierające mniej niż 25 % masy mięsa lub podrobów, drobiowych

t

Brazylia

295

163

092

Przetworzone mięso z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zawierające mniej niż 25 % masy mięsa lub podrobów, drobiowych

t

Tajlandia

2 100

1 162

092

Przetworzone mięso z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zawierające mniej niż 25 % masy mięsa lub podrobów, drobiowych

t

Inne

470

260

093

Przetworzone mięso z kaczek, gęsi, perliczek, niepoddane obróbce cieplnej, zawierające 57 % masy lub więcej mięsa lub podrobów, drobiowych

t

Tajlandia

10

0

094

Przetworzone mięso z kaczek, gęsi, perliczek, poddane obróbce cieplnej, zawierające 57 % masy lub więcej mięsa lub podrobów, drobiowych

t

Tajlandia

13 500

8 572

094

Przetworzone mięso z kaczek, gęsi, perliczek, poddane obróbce cieplnej, zawierające 57 % masy lub więcej mięsa lub podrobów, drobiowych

t

Inne

220

159

095

Przetworzone mięso z kaczek, gęsi, perliczek, zawierające 25 % masy lub więcej, ale nie mniej niż 57 % masy, mięsa lub podrobów drobiowych

t

Tajlandia

600

300

095

Przetworzone mięso z kaczek, gęsi, perliczek, zawierające 25 % masy lub więcej, ale nie mniej niż 57 % masy, mięsa lub podrobów drobiowych

t

Inne

148

0

096

Przetworzone mięso z kaczek, gęsi, perliczek, zawierające mniej niż 25 % masy mięsa lub podrobów drobiowych

t

Tajlandia

600

278

096

Przetworzone mięso z kaczek, gęsi, perliczek, zawierające mniej niż 25 % masy mięsa lub podrobów drobiowych

t

Inne

125

58

097

Przetworzone lub zakonserwowane mięso ze świń domowych

t

 

6 161

6 161

098

Surowy cukier trzcinowy, do rafinacji

t

Australia

9 925

4 961

098

Surowy cukier trzcinowy, do rafinacji

t

Brazylia

388 124

358 454

098

Surowy cukier trzcinowy, do rafinacji

t

Kuba

10 000

10 000

098

Surowy cukier trzcinowy, do rafinacji

t

Erga omnes

372 876

341 460

099

Cukier trzcinowy lub buraczany

t (ekwiwalent cukru białego)

Indie

10 000

5 841

099

Cukier trzcinowy lub buraczany

t (ekwiwalent cukru białego)

Państwa AKP

1 294 700

921 707

100

Fruktoza chemicznie czysta

t

 

4 504

4 504

101

Fruktoza chemicznie czysta

t

 

1 253

1 253

102

Wyroby cukiernicze

t

 

2 289

2 245

103

Czekolada

t

 

107

81

104

Czekolada

t

 

2 026

2 026

105

Przetwory spożywcze ze zbóż

t

 

191

191

106

Makarony

t

 

532

497

107

Herbatniki

t

 

409

409

108

Zakonserwowane ananasy, owoce cytrusowe, gruszki, morele, wiśnie, brzoskwinie i truskawki

t

 

2 838

2 820

109

Sok pomarańczowy, zamrożony, o gęstości nieprzekraczającej 1,33 g/cm3 w temperaturze 20 °C

t

 

1 500

1 500

110

Soki owocowe

t

 

7 044

6 436

111

Sok winogronowy (włączając moszcz gronowy):

t

 

14 029

0

112

Przetwory spożywcze

t

 

921

702

113

Przetwory spożywcze

t

USA

1 550

831

114

Wino ze świeżych winogron (inne niż wino musujące i gatunkowe wino produkowane w określonych regionach) w pojemnikach o objętości ≤ 2 l i o zawartości alkoholu ≤ 13 % obj.

hl

 

40 000

4 689

115

Wino ze świeżych winogron (inne niż wino musujące i gatunkowe wino produkowane w określonych regionach) w pojemnikach o objętości > 2 l i o zawartości alkoholu ≤ 13 % obj.

hl

 

20 000

15 647

116

Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron, aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi, w pojemnikach o objętości > 2 l i o zawartości alkoholu ≤ 18 % obj.

hl

 

13 810

13 808

117

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż, nawet granulowane

t

 

475 000

458 068

118

Gluten kukurydziany

t

 

10 000

10 000

119

Preparaty składające się z mieszaniny kiełków słodowych i pośladu jęczmiennego przed procesem słodowania (mogące zawierać inne ziarna) z pozostałościami jęczmiennymi po procesie słodowania, oraz zawierające 12,5 % masy białka lub więcej

Preparaty składające się z mieszaniny kiełków słodowych i pośladu jęczmiennego przed procesem słodowania (mogące zawierać ich ziarna) z pozostałościami jęczmiennymi po procesie słodowania, oraz zawierające 12,5 % masy białka lub więcej oraz nie więcej niż 28 % skrobi

t

 

20 000

20 000

120

Preparaty składające się z mieszaniny kiełków słodowych i pośladu jęczmiennego przed procesem słodowania (mogące zawierać inne ziarna) z pozostałościami jęczmiennymi po procesie słodowania, oraz zawierające 15,5 % masy białka lub więcej

Preparaty składające się z mieszaniny kiełków słodowych i pośladu jęczmiennego przed procesem słodowania (mogące zawierać ich ziarna) z pozostałościami jęczmiennymi po procesie słodowania, oraz zawierające 15,5 % masy białka lub więcej oraz nie więcej niż 23 % skrobi

t

 

100 000

100 000

121

Pozostałe preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt:

Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10 % masy

t

 

2 800

2 746

122

Pozostałe preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt:

Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10 % masy

t

 

2 700

2 670

123

Karma dla psów lub kotów

t

 

2 058

1 393

124

Albumina jaja

t (ekwiwalent jaj w skorupkach)

 

15 500

15 500

2.   Kontyngenty taryfowe, które mają zostać zmienione w części I sekcja II-B (inne produkty)

Numer porządkowy kontyngentu taryfowego

Opis kontyngentu

Jednostka

Inne warunki – Państwo będące dostawcą

Obecna koncesja na liście koncesyjnej CLXXV (UE28)

Proponowana koncesja dla UE-27

001

Tuńczyki (z rodzaju Thunnus) i ryby z rodzaju Euthynnus

t

 

17 250

17 221

002

Śledź

t

 

34 000

31 888

003

Morszczuk srebrzysty (Merluccius bilinearis)

t

 

2 000

1 999

004

Ryby z rodzaju Coregonus

t

 

1 000

1 000

005

Ryby z rodzaju Allocyttus i z gatunku Pseudocyttus maculatus

t

 

200

200

006

Dorsz z gatunków Gadus morhuaGadus ogac Ryby z gatunku Boreogadus saida:

t

 

25 000

24 998

007

Ryby przetworzone lub zakonserwowane (z wyjątkiem całych lub w kawałkach): z sardynek, pelamidy (bonito), makreli z gatunku Scomber scombrusScomber japonicus, ryb z gatunku Orcynopsis unicolor

t

 

865

631

008

Ryby przetworzone lub zakonserwowane (z wyjątkiem całych lub w kawałkach): z sardynek, pelamidy (bonito), makreli z gatunku Scomber scombrusScomber japonicus, ryb z gatunku Orcynopsis unicolor

t

Tajlandia

1 410

123

009

Ryby przetworzone lub zakonserwowane (z wyjątkiem całych lub w kawałkach): z tuńczyka, bonito lub innych ryb z rodzaju Euthynnus

t

 

742

742

010

Ryby przetworzone lub zakonserwowane (z wyjątkiem całych lub w kawałkach): z tuńczyka, bonito lub innych ryb z rodzaju Euthynnus

t

Tajlandia

1 816

1 816

011

Krewetki z gatunku Pandalus borealis, w skorupie, gotowane, zamrożone, ale dalej nieprzetworzone

t

 

500

474

012

Raki słodkowodne, gotowane z koprem, zamrożone

t

 

3 000

2 965

013

Sklejka z gatunków drzew iglastych, bez dodatku innych substancji: o grubości większej niż 18,5 mm po oszlifowaniu lub o grubości większej niż 8,5 mm, gdy obie strony nie są poddane innej obróbce niż proces korowania

metry sześcienne

 

650 000

482 648

014

Przędza lniana (inna niż pakuły), niebielona, o masie liniowej 333,3  decyteksa lub większej (o numerze metrycznym nieprzekraczającym 30)

t

 

400

400

015

Podobna drobnica szklana inna niż: paciorki szklane, imitacje pereł, imitacje kamieni szlachetnych i półszlachetnych

t

 

52

52

016

Żelazokrzem

t

 

12 600

12 600

017

Żelazokrzemomangan

t

 

18 550

18 550

018

Żelazochrom zawierający nie więcej niż 0,10 % masy węgla oraz więcej niż 30 % masy, ale nie więcej niż 90 % masy chromu

t

 

2 950

2 804


ROZPORZĄDZENIA

5.5.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/20


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2023/913

z dnia 4 maja 2023 r.

w sprawie wykonania art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją w Demokratycznej Republice Konga

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją w Demokratycznej Republice Konga (1), w szczególności jego art. 9 ust. 5,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 18 lipca 2005 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 1183/2005.

(2)

W dniu 1 marca 2023 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych powołany na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1533 (2004) zaktualizował informacje dotyczące jednej osoby objętej środkami ograniczającymi.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 maja 2023 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Dz.U. L 193 z 23.7.2005, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 część a) (Wykaz osób, o których mowa w art. 2 i 2a) pozycja 30 otrzymuje brzmienie:

„30.

Bosco TAGANDA

(alias a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) General Taganda (generał Taganda), d) Lydia (gdy należał do Rwandyjskiej Armii Patriotycznej), e) Terminator, f) Tango Romeo (sygnał wywoławczy), g) Romeo (sygnał wywoławczy), h) Major)

Adres: Belgia (według stanu z 14 grudnia 2022 r.)

Data urodzenia: między 1973 a 1974 r.

Miejsce urodzenia: Bigogwe, Rwanda

Obywatelstwo: Demokratyczna Republika Konga

Data wskazania przez ONZ: 1 listopada 2005 r. (aktualizacja 13 października 2016 r., 19 sierpnia 2020 r. i 1 marca 2023 r.).

Inne informacje: Urodził się w Rwandzie, w dzieciństwie przeprowadził się do Nyamitaby, terytorium Masisi, Kiwu Północne. 11 grudnia 2004 r. dekretem prezydenckim został mianowany generałem brygady FARDC w następstwie umowy pokojowej z Ituri. Był szefem sztabu w CNDP, a po aresztowaniu Laurenta Nkundy w styczniu 2009 r. został dowódcą wojskowym CNDP. Od stycznia 2009 r. był de facto zastępcą dowódcy kolejnych operacji skierowanych przeciwko FDLR: »Umoja Wetu«, »Kimia II« oraz »Amani Leo« w Kiwu Północnym i Południowym. W marcu 2013 r. wjechał na terytorium Rwandy i 22 marca oddał się dobrowolnie w ręce pracowników MTK w Kigali. Został przekazany do MTK w Hadze w Niderlandach. 9 czerwca 2014 r. MTK potwierdził stawiane mu zarzuty: 13 zarzutów popełnienia zbrodni wojennych i 5 zarzutów popełnienia zbrodni przeciwko ludzkości. Proces rozpoczął się we wrześniu 2015 r. 8 lipca 2019 r. MTK uznał go winnym 18 zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, popełnionych w Ituri w latach 2002–2003. 7 listopada 2019 r. został skazany na łączną karę 30 lat pozbawienia wolności. Złożył odwołanie zarówno od wyroku skazującego, jak i od kary. 30 marca 2021 r. Wydział Odwoławczy MTK podtrzymał wyrok skazujący i wymiar kary. 14 grudnia 2022 r. został przeniesiony na terytorium Belgii w celu wykonania kary. Link do strony ze specjalnymi ogłoszeniami Rady Bezpieczeństwa ONZ i Interpolu: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Dodatkowe informacje zawarte w opracowanym przez Komitet Sankcji podsumowaniu uzasadnienia umieszczenia w wykazie:

Bosco Taganda był dowódcą wojskowym Unii Kongijskich Patriotów/Frakcja Lubangi (UPC/L) mającym wpływ na politykę, kontrolującym działania i dowodzącym siłami UPC/L – jednej z grup zbrojnych i bojówek, o których mowa w pkt 20 rezolucji 1493 (2003); UPC/L jest zamieszana w handel bronią naruszający embargo. W grudniu 2004 r. został mianowany generałem w FARDC, lecz odmówił przyjęcia awansu, pozostając tym samym poza strukturami FARDC. Jak podaje Biuro Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ ds. Dzieci w Konfliktach Zbrojnych, odpowiadał za werbowanie i wykorzystywanie dzieci w Ituri w latach 2002–2003, a w 155 przypadkach odpowiadał – bezpośrednio lub jako wydający rozkazy – za werbowanie i wykorzystywanie dzieci w Kiwu Północnym w latach 2002–2009. Jako szef sztabu CNDP był odpowiedzialny – bezpośrednio i jako wydający rozkazy – za rzeź w miejscowości Kiwanja w listopadzie 2008 r.

Urodził się w Rwandzie, w dzieciństwie przeprowadził się do Nyamitaby, terytorium Masisi, Kiwu Północne. W czerwcu 2011 r. mieszkał w Gomie i posiadał duże gospodarstwa rolne w okolicy Ngungu, terytorium Masisi, Kiwu Północne. Dekretem prezydenckim został mianowany 11 grudnia 2004 r. generałem brygady FARDC w następstwie umowy pokojowej z Ituri. Był szefem sztabu w CNDP, a po aresztowaniu Laurenta Nkundy w styczniu 2009 r. został dowódcą wojskowym CNDP. Od stycznia 2009 r. był de facto zastępcą dowódcy kolejnych operacji skierowanych przeciwko FDLR: »Umoja Wetu«, »Kimia II« oraz »Amani Leo« w Kiwu Północnym i Południowym. W marcu 2013 r. wjechał na terytorium Rwandy, 22 marca oddał się dobrowolnie w ręce pracowników MTK w Kigali, następnie został przewieziony do MTK w Hadze w Niderlandach. 9 czerwca 2014 r. MTK potwierdził stawiane mu zarzuty: 13 zarzutów popełnienia zbrodni wojennych i 5 zarzutów popełnienia zbrodni przeciwko ludzkości. Proces rozpoczął się we wrześniu 2015 r.”.


5.5.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/22


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/914

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 802/2004

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając art. 57 ust. 2 lit. a) Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym w związku z art. 1 protokołu 21 do tego Porozumienia,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (1), w szczególności jego art. 23 ust. 1,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 802/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (2) było kilkakrotnie zmieniane. Mając na uwadze konieczność wprowadzenia dalszych zmian, w celu zapewnienia przejrzystości rozporządzenie (WE) nr 802/2004 należy uchylić i zastąpić.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 139/2004 oparte jest na zasadzie obowiązkowego zgłaszania koncentracji, zanim zostaną one dokonane. Zgłoszenie ma istotne skutki prawne, korzystne dla stron uczestniczących w proponowanej koncentracji. Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia powoduje jednak, że strony podlegają karze grzywny, jak również może spowodować niekorzystne skutki o charakterze cywilnoprawnym. Dlatego też, w interesie pewności prawa, niezbędne jest precyzyjne określenie przedmiotu i treści informacji, które należy podać w zgłoszeniu.

(3)

Strony zgłaszające zobowiązane są przedstawić Komisji w uczciwy sposób pełne informacje na temat faktów i okoliczności, które mają znaczenie przy podejmowaniu decyzji odnośnie do zgłaszanej koncentracji.

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 139/2004 umożliwia również zainteresowanym przedsiębiorstwom występowanie, w drodze uzasadnionego wniosku składanego przed dokonaniem zgłoszenia, o to, aby koncentracja spełniająca warunki określone w tym rozporządzeniu została odesłana do Komisji przez jedno lub kilka państw członkowskich lub, w odpowiednim przypadku, aby Komisja odesłała ją do jednego lub kilku państw członkowskich. Ważne jest, aby dostarczyć Komisji i właściwym organom zainteresowanych państw członkowskich wystarczających informacji, tak aby umożliwić im w krótkim czasie dokonanie oceny, czy sprawa powinna zostać odesłana. W tym celu uzasadniony wniosek o odesłanie powinien zawierać pewne szczegółowe informacje.

(5)

Aby uprościć i przyspieszyć analizę zgłoszeń, uzasadnionych wniosków oraz informacji dotyczących zobowiązań, należy stosować standardowe formularze. Formularze zawarto w załącznikach do niniejszego rozporządzenia. Forma załączników do niniejszego rozporządzenia może się zmienić, a odpowiednie formularze mogą zostać zastąpione formularzami elektronicznymi zawierającymi te same wymogi informacyjne.

(6)

Ponieważ od chwili złożenia zgłoszenia zaczynają biec terminy prawne przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 139/2004, należy również określić warunki regulujące takie terminy oraz moment, od którego termin zaczyna biec.

(7)

W interesie pewności prawa należy określić zasady obliczania terminów przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 139/2004. Należy zwłaszcza określić początek i koniec terminów oraz okoliczności zawieszające bieg tych terminów, z należytym uwzględnieniem wymagań wynikających z wyjątkowo napiętych ram czasowych przewidzianych dla postępowania.

(8)

Przepisy dotyczące postępowań prowadzonych przez Komisję na podstawie rozporządzenia (WE) nr 139/2004 należy tak sformułować, aby w pełni zabezpieczyć prawo do bycia wysłuchanym i prawo do obrony. W tym celu Komisja powinna rozróżniać strony zgłaszające koncentrację, inne strony uczestniczące w proponowanej koncentracji, strony trzecie oraz strony, co do których Komisja ma zamiar podjąć decyzję o nałożeniu grzywny lub okresowych kar pieniężnych.

(9)

Komisja powinna dać stronom zgłaszającym i innym stronom uczestniczącym w proponowanej koncentracji – na ich wniosek – możliwość nieformalnego, ściśle poufnego przedyskutowania zamierzonej koncentracji przed dokonaniem zgłoszenia. Ponadto, po zgłoszeniu, Komisja powinna utrzymywać ścisły kontakt z tymi stronami w zakresie niezbędnym do omówienia z nimi wszelkich problemów praktycznych lub prawnych, które stwierdzi podczas pierwszego badania sprawy, tak aby, o ile to możliwe, rozwiązać takie problemy za wspólnym porozumieniem.

(10)

Zgodnie z zasadą poszanowania prawa do obrony stronom zgłaszającym należy dać możliwość przedstawienia uwag do wszystkich zastrzeżeń, które Komisja proponuje uwzględnić w swoich decyzjach. Inne strony uczestniczące w proponowanej koncentracji powinny również zostać powiadomione o zastrzeżeniach Komisji i powinny mieć możliwość wyrażenia swoich opinii.

(11)

Strony trzecie, wykazujące uzasadniony interes, powinny również otrzymać możliwość wyrażenia swoich poglądów, jeżeli wystąpią w tej sprawie z pisemnym wnioskiem.

(12)

Te wszystkie osoby uprawnione do przedstawiania uwag powinny przedstawiać te uwagi na piśmie, zarówno w interesie własnym, jak i w interesie rzetelnej administracji, bez uszczerbku dla ich prawa do wystąpienia, w stosownych przypadkach, o złożenie ustnych wyjaśnień na spotkaniu wyjaśniającym w celu uzupełnienia procedury pisemnej. W sprawach pilnych Komisja powinna jednak mieć możliwość bezzwłocznego przeprowadzenia spotkań wyjaśniających, na których strony zgłaszające, inne strony uczestniczące lub strony trzecie składają ustne wyjaśnienia.

(13)

Konieczne jest określenie przepisów dotyczących praw osób, które mają być wysłuchane, zakresu udostępniania im akt Komisji i warunków, na jakich mogą one być reprezentowane lub korzystać z pomocy.

(14)

Przy udostępnianiu akt Komisja powinna zapewnić ochronę tajemnic handlowych i innych informacji poufnych. Komisja powinna mieć możliwość zażądania wskazania informacji poufnych od przedsiębiorstw, które złożyły dokumenty lub oświadczenia.

(15)

Aby umożliwić Komisji przeprowadzenie prawidłowej oceny zobowiązań zaproponowanych przez strony zgłaszające pod względem zapewniania zgodności koncentracji z rynkiem wewnętrznym oraz w celu zapewnienia stosownych konsultacji z innymi stronami uczestniczącymi, stronami trzecimi oraz organami państw członkowskich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 139/2004, należy ustanowić procedurę i terminy na składanie zobowiązań.

(16)

Przekazywanie dokumentów do Komisji i przez Komisję powinno zasadniczo odbywać się drogą cyfrową, z uwzględnieniem rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnej i wpływu takiego przekazywania na środowisko. Dotyczy to w szczególności zgłoszeń, uzasadnionych wniosków, uwag przedstawionych w odpowiedzi na zastrzeżenia, które Komisja kieruje do stron zgłaszających, jak również zobowiązań proponowanych zgodnie z art. 6 ust. 2 lub art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 139/2004,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

ZAKRES

Artykuł 1

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do kontroli koncentracji dokonywanej na podstawie rozporządzenia (WE) nr 139/2004.

ROZDZIAŁ II

ZGŁOSZENIA I INNE DOKUMENTY

Artykuł 2

Osoby uprawnione do składania zgłoszeń

1.   Zgłoszenia składają osoby lub przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 139/2004.

2.   Jeżeli zgłoszenia podpisują upoważnieni zewnętrzni przedstawiciele osób lub przedsiębiorstw, tacy przedstawiciele przedstawiają dowód na piśmie, że są upoważnieni do działania.

Artykuł 3

Składanie zgłoszeń

1.   Zgłoszenia składa się na formularzu CO, zgodnie z załącznikiem I. Na warunkach określonych w załączniku II zgłoszenia można składać na skróconym formularzu CO określonym w tym załączniku. Wspólne zgłoszenia składa się na jednym formularzu.

2.   Formularze, o których mowa w ust. 1, oraz wszystkie odpowiednie dokumenty uzupełniające przedkłada się Komisji zgodnie z art. 22 i instrukcjami opublikowanymi przez Komisję w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

3.   Zgłoszenia sporządza się w jednym z języków urzędowych Unii. Dla stron zgłaszających język ten jest również językiem postępowania, jak również każdego kolejnego postępowania dotyczącego tej samej koncentracji. Dokumenty uzupełniające składane są w języku oryginału. Jeżeli język oryginału dokumentu nie jest jednym z języków urzędowych Unii, załącza się tłumaczenie na język postępowania.

4.   W przypadku gdy zgłoszenia dokonywane są na podstawie art. 57 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, mogą one być składane również w jednym z języków urzędowych państw EFTA lub w języku roboczym Urzędu Nadzoru EFTA. Jeżeli językiem wybranym do dokonywania zgłoszeń nie jest język urzędowy Unii, strony zgłaszające przedkładają jednocześnie całą dokumentację z tłumaczeniem na jeden z języków urzędowych Unii. Język, na który zostanie dokonane tłumaczenie, jest stosowany przez Unię jako język postępowania w stosunku do stron zgłaszających.

Artykuł 4

Wymagane informacje i dokumenty

1.   Zgłoszenia zawierają informacje, w tym dokumenty, wymagane we właściwych formularzach określonych w załącznikach I i II. Informacje te muszą być prawidłowe i kompletne.

2.   Komisja – na pisemny wniosek stron zgłaszających – może zwolnić z obowiązku dostarczenia jakiejkolwiek konkretnej informacji w zgłoszeniu, w tym dokumentów, lub z jakiegokolwiek innego wymogu określonego w załącznikach I i II, jeżeli uzna, że spełnienie tych obowiązków lub wymogów nie jest niezbędne do zbadania sprawy.

3.   Komisja bezzwłocznie zawiadamia na piśmie strony zgłaszające lub ich przedstawicieli o otrzymaniu zgłoszenia i jakiejkolwiek odpowiedzi na pismo wystosowane przez Komisję zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3.

Artykuł 5

Data wejścia w życie zgłoszenia

1.   Z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4 zgłoszenia wchodzą w życie z dniem ich otrzymania przez Komisję.

2.   W przypadku gdy informacje, w tym dokumenty, zawarte w zgłoszeniu są niekompletne w jakimś istotnym aspekcie, Komisja bezzwłocznie informuje na piśmie strony zgłaszające lub ich przedstawicieli. W takich przypadkach zgłoszenie wchodzi w życie w dniu otrzymania przez Komisję kompletnych informacji.

3.   Komisję zawiadamia się bezzwłocznie o istotnych zmianach faktów podanych w zgłoszeniu, które zostały ujawnione po zgłoszeniu i są znane lub powinny być znane stronom zgłaszającym, lub też o nowych informacjach, które zostały ujawnione po zgłoszeniu, są znane lub powinny być znane stronom i musiałyby być zawarte w zgłoszeniu, gdyby były znane w chwili jego składania. W takich przypadkach, gdy te istotne zmiany lub nowe informacje mogłyby mieć znaczący wpływ na wynik oceny koncentracji, Komisja może uznać, że zgłoszenie weszło w życie w chwili otrzymania przez nią odnośnych informacji. Komisja bezzwłocznie zawiadamia o tym na piśmie strony zgłaszające lub ich przedstawicieli.

4.   Do celów niniejszego artykułu informacje nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd uważa się za informacje niekompletne, bez uszczerbku dla art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 139/2004.

5.   W przypadku gdy Komisja publikuje fakt dokonania zgłoszenia na podstawie art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 139/2004, określa ona datę otrzymania zgłoszenia. W przypadku gdy w wyniku dalszego stosowania ust. 2, 3 i 4 niniejszego artykułu data wejścia w życie zgłoszenia jest późniejsza niż data określona w tej publikacji, Komisja w kolejnej publikacji podaje do wiadomości tę późniejszą datę.

Artykuł 6

Przepisy szczególne dotyczące uzasadnionych wniosków, uzupełnień i certyfikacji

1.   Uzasadnione wnioski, w rozumieniu art. 4 ust. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 139/2004, zawierają informacje, w tym dokumenty, wymagane w załączniku III do niniejszego rozporządzenia. Przekazywane informacje muszą być prawidłowe i kompletne.

2.   Art. 2, art. 3 ust. 1 zdanie trzecie, art. 3 ust. 2, 3 i 4, art. 4, art. 5 ust. 1–4 oraz art. 22 niniejszego rozporządzenia stosuje się odpowiednio do uzasadnionych wniosków w rozumieniu art. 4 ust. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 139/2004.

3.   Art. 2, art. 3 ust. 1 zdanie trzecie, art. 3 ust. 2, 3 i 4, art. 4, art. 5 ust. 1–4 oraz art. 22 niniejszego rozporządzenia stosuje się odpowiednio do uzupełnień zgłoszeń i certyfikacji w rozumieniu art. 10 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 139/2004.

ROZDZIAŁ III

TERMINY

Artykuł 7

Początek biegu terminów

Terminy rozpoczynają bieg w dniu roboczym, zgodnie z art. 24 niniejszego rozporządzenia, następującym po zdarzeniu, do którego odnosi się stosowny przepis rozporządzenia (WE) nr 139/2004.

Artykuł 8

Koniec biegu terminów

1.   Termin obliczony w dniach roboczych kończy się z upływem ostatniego dnia roboczego tego terminu.

2.   Termin wyznaczony przez Komisję na konkretny dzień kalendarzowy upływa z tym dniem.

Artykuł 9

Zawieszenie biegu terminów

1.   Terminy, o których mowa w art. 9 ust. 4 oraz art. 10 ust. 1 i 3 rozporządzenia (WE) nr 139/2004 ulegają zawieszeniu, gdy Komisja musi podjąć decyzję na podstawie art. 11 ust. 3 lub art. 13 ust. 4 tego rozporządzenia, z któregokolwiek z następujących powodów:

a)

informacje, których Komisja zażądała zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 139/2004 od jednej ze stron zgłaszających lub jakiejkolwiek innej strony uczestniczącej, jak określono w art. 11 tego rozporządzenia, nie zostały dostarczone w terminie wyznaczonym przez Komisję lub zostały dostarczone, lecz są niekompletne;

b)

informacje, których Komisja zażądała zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 139/2004 od strony trzeciej, nie zostały dostarczone w terminie wyznaczonym przez Komisję lub zostały dostarczone, lecz są niekompletne, z powodu okoliczności, za które odpowiedzialna jest jedna ze stron zgłaszających lub jakakolwiek inna strona uczestnicząca, jak określono w art. 11 tego rozporządzenia;

c)

jedna ze stron zgłaszających lub jakakolwiek inna strona uczestnicząca, jak określono w art. 11 niniejszego rozporządzenia, odmówiła poddania się inspekcji, którą Komisja uznała za konieczną na podstawie art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 139/2004, lub odmówiła współpracy przy przeprowadzaniu takiej inspekcji, o której mowa w art. 13 ust. 2 tego rozporządzenia;

d)

strony zgłaszające nie poinformowały Komisji o istotnych zmianach faktów podanych w zgłoszeniu lub o jakichkolwiek nowych informacjach, o których mowa w art. 5 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

2.   Terminy, o których mowa w art. 9 ust. 4 oraz art. 10 ust. 1 i 3 rozporządzenia (WE) nr 139/2004 ulegają zawieszeniu w przypadku, gdy Komisja musi podjąć decyzję na podstawie art. 11 ust. 3 tego rozporządzenia, przy czym nie wystąpiła wcześniej z prostym wnioskiem o udzielenie informacji, w wyniku okoliczności, za które odpowiedzialne jest jedno z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji.

3.   Terminy, o których mowa w art. 9 ust. 4 oraz art. 10 ust. 1 i 3 rozporządzenia (WE) nr 139/2004 ulegają zawieszeniu:

a)

w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), na okres między upływem terminu określonego w prostym wniosku o udzielenie informacji a uzyskaniem kompletnych i prawidłowych informacji wymaganych decyzją lub chwilą, w której Komisja poinformuje strony zgłaszające, że w świetle wyników jej trwającego dochodzenia lub rozwoju sytuacji rynkowej żądane informacje nie są już konieczne;

b)

w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. c), na okres między niepomyślną próbą przeprowadzenia inspekcji a zakończeniem inspekcji zarządzonej decyzją lub chwilą, w której Komisja poinformuje strony zgłaszające, że w świetle wyników jej trwającego dochodzenia lub rozwoju sytuacji rynkowej żądane informacje nie są już konieczne;

c)

w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. d), na okres między zaistnieniem zmiany w faktach, o których tam mowa, a uzyskaniem kompletnych i prawidłowych informacji;

d)

w przypadkach, o których mowa w ust. 2, na okres między upływem terminu określonego w decyzji a uzyskaniem kompletnych i prawidłowych informacji wymaganych decyzją lub chwilą, w której Komisja poinformuje strony zgłaszające, że w świetle wyników jej trwającego dochodzenia lub rozwoju sytuacji rynkowej żądane informacje nie są już konieczne.

4.   Zawieszenie biegu terminu rozpoczyna się w dniu roboczym następującym po dniu, w którym wystąpiło zdarzenie powodujące zawieszenie. Kończy się ono z końcem dnia, w którym usunięta zostanie przyczyna zawieszenia. Jeżeli taki dzień nie jest dniem roboczym, zawieszenie biegu terminu kończy się z końcem następnego dnia roboczego.

5.   Komisja przetwarza w rozsądnym terminie wszystkie dane otrzymane przez nią w ramach dochodzenia, które mogłyby pozwolić jej uznać, że żądane informacje lub zarządzona inspekcja nie są już konieczne w rozumieniu ust. 3 lit. a), b) i d).

Artykuł 10

Zgodność z terminami

1.   Terminy, o których mowa w art. 4 ust. 4 akapit czwarty, art. 9 ust. 4, art. 10 ust. 1 i 3 oraz art. 22 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 139/2004, są dotrzymane, jeżeli Komisja podjęła odnośną decyzję przed końcem danego okresu.

2.   Terminy, o których mowa w art. 4 ust. 4 akapit drugi, art. 4 ust. 5 akapit trzeci, art. 9 ust. 2, art. 22 ust. 1 akapit drugi oraz art. 22 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 139/2004, są dotrzymane przez zainteresowane państwo członkowskie, jeżeli przed końcem danego okresu to państwo członkowskie poinformuje Komisję na piśmie lub, w odpowiednim przypadku, złoży wniosek na piśmie lub się do niego przyłączy.

3.   Termin, o którym mowa w art. 9 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 139/2004, jest dotrzymany, jeżeli przed końcem tego okresu właściwe organy zainteresowanego państwa członkowskiego poinformują zainteresowane przedsiębiorstwa w sposób określony w tym przepisie.

ROZDZIAŁ IV

WYKONYWANIE PRAWA DO BYCIA WYSŁUCHANYM I SPOTKANIA WYJAŚNIAJĄCE

Artykuł 11

Strony, które mają być wysłuchane

W odniesieniu do prawa do bycia wysłuchanym zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) nr 139/2004 wyróżnia się następujące strony:

a)

strony zgłaszające, to znaczy osoby lub przedsiębiorstwa składające zgłoszenie zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 139/2004;

b)

inne strony uczestniczące, to znaczy strony uczestniczące w proponowanej koncentracji inne niż strony zgłaszające, takie jak sprzedający i przedsiębiorstwo, które jest celem koncentracji;

c)

osoby trzecie, to znaczy osoby fizyczne lub prawne, w tym klienci, dostawcy i konkurenci, pod warunkiem że wykażą uzasadniony interes w rozumieniu art. 18 ust. 4 zdanie drugie rozporządzenia (WE) nr 139/2004, co w szczególności ma miejsce w przypadku:

(i)

członków organów administrujących lub zarządzających zainteresowanych przedsiębiorstw lub uznanych przedstawicieli ich pracowników;

(ii)

stowarzyszeń konsumenckich, jeżeli proponowana koncentracja dotyczy produktów lub usług, z których korzystają konsumenci końcowi;

d)

strony, wobec których Komisja zamierza podjąć decyzję na podstawie art. 14 lub art. 15 rozporządzenia (WE) nr 139/2004.

Artykuł 12

Decyzje o zawieszeniu koncentracji

1.   W przypadku gdy Komisja zamierza podjąć decyzję na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 139/2004, która ma niekorzystny skutek dla jednej lub kilku stron, informuje ona strony zgłaszające i inne strony uczestniczące o swoich zastrzeżeniach i wyznacza termin, w którym mogą one przedstawić na piśmie swoją opinię.

2.   W przypadku gdy zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 139/2004 Komisja podjęła tymczasowo decyzję, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, bez umożliwienia stronom zgłaszającym i innym stronom uczestniczącym przedłożenia swoich opinii, bezzwłocznie przekazuje im tekst decyzji tymczasowej i wyznacza termin, w którym mogą one przedstawić na piśmie swoją opinię.

Po przedstawieniu opinii przez strony zgłaszające i inne strony uczestniczące Komisja podejmuje decyzję ostateczną, uchylającą, zmieniającą lub potwierdzającą decyzję tymczasową. Jeżeli strony zgłaszające i inne strony uczestniczące nie przedstawią swoich opinii na piśmie w wyznaczonym terminie, z chwilą upływu tego terminu decyzja tymczasowa Komisji staje się decyzją ostateczną.

Artykuł 13

Decyzje co do istoty sprawy

1.   W przypadku gdy Komisja zamierza podjąć decyzję na podstawie art. 6 ust. 3 lub art. 8 ust. 2–6 rozporządzenia (WE) nr 139/2004, przed konsultacją z Komitetem Doradczym wysłuchuje strony zgodnie z art. 18 ust. 1 i 3 tego rozporządzenia.

Art. 12 ust. 2 tego rozporządzenia stosuje się odpowiednio we wszystkich przypadkach, w których w zastosowaniu art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 139/2004 Komisja podjęła tymczasowo decyzję zgodnie z art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia.

2.   Komisja przekazuje swoje zastrzeżenia stronom zgłaszającym na piśmie w pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń. Po wydaniu pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń Komisja może przekazać stronom zgłaszającym jedno uzupełniające pisemne zgłoszenie zastrzeżeń lub większą ich liczbę, jeżeli chce zgłosić nowe zastrzeżenia lub zmienić zasadniczy charakter zgłoszonych wcześniej zastrzeżeń.

Przekazując swoje zastrzeżenia, Komisja określa termin, w jakim strony zgłaszające mogą poinformować Komisję o swoich uwagach na piśmie.

Komisja informuje na piśmie inne strony uczestniczące o zastrzeżeniach, o których mowa w akapicie pierwszym, oraz określa termin, w jakim strony te mogą poinformować Komisję o swoich uwagach na piśmie.

Komisja nie jest zobowiązana do uwzględniania uwag otrzymanych po upływie wyznaczonego terminu.

3.   W swoich pisemnych uwagach strony, do których skierowano zastrzeżenia lub które poinformowano o tych zastrzeżeniach, mogą przedstawić wszelkie istotne znane im fakty oraz załączają wszelkie właściwe dokumenty na dowód przedstawionych faktów. Mogą również zaproponować, by Komisja wysłuchała osoby, które mogą potwierdzić te fakty. Przekazują swoje uwagi Komisji zgodnie z art. 22 i instrukcjami opublikowanymi przez Komisję w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja bezzwłocznie przekazuje kopie takich uwag pisemnych właściwym organom państw członkowskich.

4.   Po wydaniu pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń Komisja może skierować do stron zgłaszających pismo przedstawiające okoliczności faktyczne, informując je o dodatkowych lub nowych faktach lub dowodach, które Komisja pragnie wykorzystać w celu potwierdzenia zgłoszonych wcześniej zastrzeżeń.

Przekazując pismo przedstawiające okoliczności faktyczne, Komisja określa termin, w jakim strony zgłaszające mogą poinformować Komisję o swoich uwagach na piśmie.

5.   W przypadku gdy Komisja zamierza podjąć decyzję na podstawie art. 14 lub art. 15 rozporządzenia (WE) nr 139/2004, przed konsultacją z Komitetem Doradczym wysłuchuje strony, co do których zamierza podjąć taką decyzję, zgodnie z art. 18 ust. 1 i 3 tego rozporządzenia.

Procedurę przewidzianą w ust. 2 akapit pierwszy i drugi oraz w ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 14

Składanie ustnych wyjaśnień na spotkaniu wyjaśniającym

1.   W przypadku gdy Komisja zamierza podjąć decyzję na podstawie art. 6 ust. 3 lub art. 8 ust. 2–6 rozporządzenia (WE) nr 139/2004, umożliwia stronom zgłaszającym, które wystąpiły o to w swoich uwagach pisemnych, przedstawienie swoich argumentów na spotkaniu wyjaśniającym. Może ona również, na innych etapach postępowania, umożliwić stronom zgłaszającym ustne przedstawienie swoich poglądów.

2.   W przypadku gdy Komisja zamierza podjąć decyzję na podstawie art. 6 ust. 3 lub art. 8 ust. 2–6 rozporządzenia (WE) nr 139/2004, umożliwia również innym stronom uczestniczącym, które wystąpiły o to w swoich uwagach pisemnych, przedstawienie swoich argumentów na spotkaniu wyjaśniającym. Może ona również, na innych etapach postępowania, umożliwić innym stronom uczestniczącym ustne przedstawienie swoich poglądów.

3.   W przypadku gdy Komisja zamierza podjąć decyzję na podstawie art. 14 lub art. 15 rozporządzenia (WE) nr 139/2004, umożliwia stronom, na które zamierza nałożyć grzywnę lub okresową karę pieniężną, przedstawienie swoich argumentów na spotkaniu wyjaśniającym, jeżeli wystąpiły one o to w swoich uwagach pisemnych. Może również, na innych etapach postępowania, umożliwić takim stronom ustne przedstawienie swoich poglądów.

Artykuł 15

Prowadzenie spotkań wyjaśniających

1.   Urzędnik przeprowadzający spotkanie wyjaśniające prowadzi je całkowicie niezależnie.

2.   Komisja zaprasza osoby, które mają złożyć ustne wyjaśnienia, do uczestniczenia w spotkaniu wyjaśniającym w wyznaczonym przez nią dniu.

3.   Komisja zaprasza właściwe organy państw członkowskich do uczestniczenia w każdym spotkaniu wyjaśniającym.

4.   Osoby zaproszone do uczestnictwa pojawiają się osobiście lub są reprezentowane, w odpowiednim przypadku, przez przedstawicieli ustawowych lub statutowych. Przedsiębiorstwa i związki przedsiębiorstw mogą być również reprezentowane przez odpowiednio upoważnionych pełnomocników wyznaczonych spośród ich stałych pracowników.

5.   Osobom wysłuchiwanym przez Komisję mogą towarzyszyć ich prawnicy lub inne wykwalifikowane i stosownie upoważnione osoby, dopuszczone przez urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające.

6.   Spotkania wyjaśniające są niejawne. Każda osoba może być wysłuchana oddzielnie lub w obecności innych osób zaproszonych do uczestnictwa, z uwzględnieniem uzasadnionego interesu przedsiębiorstw w ochronie ich tajemnic handlowych i innych informacji poufnych.

7.   Urzędnik przeprowadzający spotkanie wyjaśniające może zezwolić wszystkim stronom w rozumieniu art. 11, służbom Komisji oraz właściwym organom państw członkowskich na zadawanie pytań podczas spotkania wyjaśniającego.

8.   Urzędnik przeprowadzający spotkanie wyjaśniające może zorganizować spotkanie przygotowawcze ze stronami i służbami Komisji, aby ułatwić sprawną organizację spotkania wyjaśniającego.

9.   Oświadczenia każdej wysłuchiwanej osoby są rejestrowane. Na wniosek rejestracja spotkania wyjaśniającego udostępniana jest osobom uczestniczącym w tym spotkaniu. Uwzględnia się przy tym uzasadniony interes przedsiębiorstw w ochronie ich tajemnic handlowych i innych informacji poufnych.

Artykuł 16

Wysłuchanie osób trzecich

1.   Jeżeli o wysłuchanie występują osoby trzecie, Komisja informuje je na piśmie o charakterze i przedmiocie postępowania i wyznacza termin, w jakim mogą one przedłożyć swoje opinie.

2.   W przypadku wydania pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń lub uzupełniającego pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń Komisja może przesłać osobom trzecim wersję tego zgłoszenia nieopatrzoną klauzulą poufności lub może poinformować je o charakterze i przedmiocie postępowania za pomocą innych odpowiednich środków. W tym celu w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania zgłoszenia zastrzeżeń strony zgłaszające wskazują wszelkie informacje uwzględnione w zastrzeżeniach, które uważają za poufne, zgodnie z art. 18 ust. 3 akapit drugi i trzeci. Komisja przekazuje osobom trzecim wersję zastrzeżeń nieopatrzoną klauzulą poufności do wykorzystania jedynie do celów odnośnego postępowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 139/2004. Osoby trzecie akceptują to ograniczenie wykorzystania przed otrzymaniem wersji zastrzeżeń nieopatrzonej klauzulą poufności.

Jeżeli nie wydano pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń, Komisja nie ma obowiązku udzielania osobom trzecim, o których mowa w ust. 1, żadnych informacji poza informacjami o charakterze i przedmiocie postępowania.

3.   Osoby trzecie, o których mowa w ust. 1, przedstawiają swoje opinie na piśmie w wyznaczonym terminie. Komisja może, w stosownych przypadkach, umożliwić uczestniczenie w spotkaniu wyjaśniającym tym osobom trzecim, które wystąpiły o to w swoich uwagach pisemnych. Może również w innych przypadkach umożliwić tym osobom trzecim ustne przedstawienie swoich poglądów.

4.   Komisja może zaprosić jakąkolwiek inną osobę fizyczną lub prawną do wyrażenia swojej opinii na piśmie lub ustnie, w tym również podczas spotkania wyjaśniającego.

ROZDZIAŁ V

DOSTĘP DO AKT I POSTĘPOWANIE Z INFORMACJAMI POUFNYMI

Artykuł 17

Dostęp do akt i wykorzystanie dokumentów

1.   Komisja umożliwia stronom, do których skierowała pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, na ich wniosek dostęp do akt w celu umożliwienia im skorzystania z prawa do obrony. Dostęp udzielany jest po zawiadomieniu przez Komisję stron zgłaszających o pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń.

2.   Komisja umożliwia dostęp do akt również innym stronom uczestniczącym, które zostały poinformowane o zastrzeżeniach, na wniosek tych stron, o ile jest to niezbędne do przygotowania ich uwag.

3.   Prawo dostępu do akt nie obejmuje:

a)

informacji poufnych;

b)

wewnętrznych dokumentów Komisji;

c)

wewnętrznych dokumentów właściwych organów państw członkowskich;

d)

korespondencji między Komisją a właściwymi organami państw członkowskich;

e)

korespondencji między właściwymi organami państw członkowskich; oraz

f)

korespondencji między Komisją a innymi organami ochrony konkurencji.

4.   Dokumenty otrzymane poprzez uzyskanie dostępu do akt na podstawie niniejszego artykułu mogą być wykorzystane jedynie na potrzeby odnośnego postępowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 139/2004.

Artykuł 18

Postępowanie z informacjami poufnymi

1.   Informacje, w tym dokumenty, nie są przekazywane ani udostępniane przez Komisję, o ile:

a)

zawierają tajemnice handlowe lub inne informacje poufne; oraz

b)

Komisja nie uważa ujawnienia informacji za niezbędne do celów postępowania.

2.   Osoby, przedsiębiorstwa lub związki przedsiębiorstw, które przedstawiają swoje opinie lub uwagi zgodnie z art. 12, 13 i 16 niniejszego rozporządzenia lub dostarczają informacje zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 139/2004, lub następnie przedstawiają dalsze informacje Komisji w ramach tego samego postępowania, wyraźnie oznaczają wszelkie materiały, które uważają za poufne, podając uzasadnienie, i w terminie określonym przez Komisję dostarczają oddzielną wersję, która nie jest poufna.

3.   Bez uszczerbku dla ust. 2 Komisja może zażądać od osób, o których mowa w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 139/2004, przedsiębiorstw i związków przedsiębiorstw we wszystkich przypadkach, w których składają lub złożyły one dokumenty lub oświadczenia na podstawie rozporządzenia (WE) nr 139/2004, aby oznaczyły dokumenty lub części dokumentów, które ich zdaniem zawierają tajemnice handlowe lub inne informacje poufne należące do nich, oraz wskazały przedsiębiorstwa, w stosunku do których dokumenty takie mają być uważane za poufne.

Komisja może również żądać, aby osoby, o których mowa w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 139/2004, przedsiębiorstwa lub związki przedsiębiorstw oznaczyły jakąkolwiek część pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń, streszczenia sprawy lub decyzji podjętej przez Komisję, która w ich opinii zawiera tajemnice handlowe.

Jeżeli określone informacje są oznaczone jako tajemnice handlowe lub inne informacje poufne, to osoby, przedsiębiorstwa i związki przedsiębiorstw przedstawiają uzasadnienie takiego oznaczenia i dostarczają oddzielną wersję, która nie jest poufna, w terminie wyznaczonym przez Komisję.

4.   Jeżeli osoby, przedsiębiorstwa lub związki przedsiębiorstw nie dopełnią obowiązków określonych w ust. 2 i 3, Komisja może uznać, że dane dokumenty lub oświadczenia nie zawierają informacji poufnych.

ROZDZIAŁ VI

PROPOZYCJE ZOBOWIĄZAŃ SKŁADANE PRZEZ ZAINTERESOWANE PRZEDSIĘBIORSTWA

Artykuł 19

Terminy na złożenie zobowiązań

1.   Zobowiązania zaproponowane przez zainteresowane przedsiębiorstwa na podstawie art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 139/2004 składane są do Komisji w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.

2.   Zobowiązania zaproponowane przez zainteresowane przedsiębiorstwa na podstawie art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 139/2004 składane są do Komisji w terminie 65 dni roboczych od dnia wszczęcia postępowania.

W przypadku zaproponowania przez zainteresowane przedsiębiorstwa zobowiązań w terminie krótszym niż 55 dni roboczych od daty wszczęcia postępowania, a następnie przedstawienia przez nie ich zmienionej wersji w terminie 55 lub więcej dni roboczych od tej daty, na potrzeby stosowania art. 10 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia (WE) nr 139/2004 zmienioną wersję zobowiązań uznaje się za nowe zobowiązania.

Jeżeli na podstawie art. 10 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 139/2004 okres na podjęcie decyzji wydawanej na podstawie art. 8 ust. 1–3 zostaje przedłużony, okres 65 dni roboczych na złożenie zobowiązań zostaje automatycznie przedłużony o taką samą liczbę dni roboczych.

W wyjątkowych sytuacjach Komisja może uwzględnić zobowiązania zaproponowane po upływie odpowiedniego terminu na ich złożenie, określonego w niniejszym artykule. Podejmując decyzję w sprawie uwzględnienia zobowiązań zaproponowanych w takich okolicznościach, Komisja zwraca szczególną uwagę na konieczność spełnienia wymogów określonych w art. 19 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 139/2004.

3.   Art. 7, 8 i 9 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 20

Procedura składania zobowiązań

1.   Zobowiązania proponowane przez zainteresowane przedsiębiorstwa zgodnie z art. 6 ust. 2 lub art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 139/2004 składa się do Komisji zgodnie z art. 22 i instrukcjami opublikowanymi przez Komisję w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja bezzwłocznie przekazuje takie zobowiązania właściwym organom państw członkowskich.

2.   Oprócz wymogów określonych w ust. 1 zainteresowane przedsiębiorstwa, proponując zobowiązania na podstawie art. 6 ust. 2 lub art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 139/2004, przedstawiają informacje wymagane w formularzu RM określonym w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 22 i instrukcjami opublikowanymi przez Komisję w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przekazywane informacje muszą być prawidłowe i kompletne.

Art. 4 stosuje się odpowiednio do formularza RM towarzyszącego zobowiązaniom proponowanym zgodnie z art. 6 ust. 2 lub art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 139/2004.

3.   Składając propozycję zobowiązań na podstawie art. 6 ust. 2 lub art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 139/2004, zainteresowane przedsiębiorstwa jednocześnie wyraźnie oznaczają wszelkie informacje, które uważają za poufne, podają uzasadnienie takiego oznaczenia i dostarczają oddzielną wersję, która nie jest poufna.

4.   Zobowiązania zaproponowane na podstawie art. 6 ust. 2 lub art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 139/2004 podpisują strony zgłaszające, a także wszelkie inne strony uczestniczące, na które w ramach zobowiązań nakładane są obowiązki.

5.   Po przyjęciu decyzji na podstawie art. 6 ust. 2 lub art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 139/2004 na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej niezwłocznie publikuje się wersję zobowiązań nieopatrzoną klauzulą poufności. W tym celu strony zgłaszające przedstawiają Komisji wersję zobowiązań nieopatrzoną klauzulą poufności w ciągu pięciu dni roboczych od dnia przyjęcia decyzji na podstawie art. 6 ust. 2 lub art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 139/2004.

Artykuł 21

Zarządcy

1.   Zobowiązania proponowane przez zainteresowane przedsiębiorstwa zgodnie z art. 6 ust. 2 lub art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 139/2004 mogą obejmować wyznaczenie jednego lub większej liczby niezależnych zarządców na koszt zainteresowanych przedsiębiorstw, którzy będą wspierali Komisję w nadzorowaniu wywiązywania się stron z podjętych zobowiązań lub będą wdrażali te zobowiązania. Zarządcy mogą zostać wyznaczeni przez strony i podlegają zatwierdzeniu przez Komisję lub mogą być wyznaczeni przez Komisję. Zarządcy wykonują swoje obowiązki pod nadzorem Komisji.

2.   Komisja może dołączyć do swojej decyzji wydanej na podstawie art. 6 ust. 2 lub art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 139/2004 warunki i obowiązki dotyczące zarządców, o których mowa w ust. 1.

ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY RÓŻNE

Artykuł 22

Przekazywanie i podpisywanie dokumentów

1.   Przekazywanie dokumentów do Komisji i przez Komisję odbywa się drogą cyfrową, chyba że Komisja wyjątkowo zezwoli na korzystanie z innych środków określonych w ust. 6 i 7.

2.   W przypadku gdy wymagany jest podpis, dokumenty składane drogą cyfrową muszą być podpisane przy użyciu co najmniej jednego kwalifikowanego podpisu elektronicznego zgodnego z wymogami określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014 („rozporządzenie eIDAS”) (3) i zmianach wprowadzanych w nim w przyszłości.

3.   Szczegółowe specyfikacje techniczne dotyczące sposobów przekazywania i podpisywania dokumentów są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i udostępniane na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej.

4.   Z wyjątkiem formularzy zawartych w załącznikach I, II i III wszystkie dokumenty przekazane Komisji drogą elektroniczną w dniu roboczym uznaje się za otrzymane w dniu ich wysłania, pod warunkiem że znacznik czasu automatycznego potwierdzenia odbioru wskazuje, że otrzymano je tego dnia. Formularze zawarte w załącznikach I, II i III przekazane Komisji drogą elektroniczną w dniu roboczym uznaje się za otrzymane w dniu ich wysłania, pod warunkiem że znacznik czasu automatycznego potwierdzenia odbioru wskazuje, że otrzymano je tego dnia przed rozpoczęciem godzin urzędowania lub w godzinach urzędowania podanych na stronie internetowej DG ds. Konkurencji. Formularze zawarte w załącznikach I, II i III przekazane Komisji drogą elektroniczną w dniu roboczym po godzinach urzędowania podanych na stronie internetowej DG ds. Konkurencji uznaje się za otrzymane następnego dnia roboczego. Wszystkie dokumenty przekazane Komisji drogą elektroniczną w dniu innym niż dzień roboczy uznaje się za otrzymane następnego dnia roboczego.

5.   Dokumentów przekazywanych Komisji drogą elektroniczną nie uznaje się za doręczone, jeżeli dokumenty lub ich części:

a)

nie nadają się do użytku (są uszkodzone);

b)

zawierają wirusy, złośliwe oprogramowanie lub inne zagrożenia;

c)

zawierają podpisy elektroniczne, których ważności Komisja nie jest w stanie zweryfikować.

W takich przypadkach Komisja bezzwłocznie informuje o tym nadawcę.

6.   Dokumenty przekazywane Komisji przesyłką poleconą uznaje się za doręczone w dniu ich dostarczenia na adres opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Adres ten znajduje się również na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej.

7.   Dokumenty przekazywane Komisji przez doręczenie ich do rąk własnych adresata uznaje się za doręczone w dniu ich dostarczenia na adres opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile Komisja poświadczy to potwierdzeniem odbioru. Adres ten znajduje się również na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej.

Artykuł 23

Określanie terminów

1.   Przy określaniu terminów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 2 oraz art. 16 ust. 1 Komisja uwzględnia stopień pilności sprawy oraz czas potrzebny stronom zgłaszającym, innym stronom uczestniczącym lub osobom trzecim na przygotowanie opinii lub uwag. Komisja bierze również pod uwagę dni ustawowo wolne od pracy w państwie, w którym znajdują się strony zgłaszające, inne strony uczestniczące lub osoby trzecie.

2.   Terminy określane są jako dokładna data kalendarzowa.

Artykuł 24

Dni robocze

Określenie „dni robocze” oznacza, zarówno w rozporządzeniu (WE) nr 139/2004, jak i w niniejszym rozporządzeniu wszystkie dni inne niż soboty, niedziele i dni wolne od pracy Komisji, których wykaz publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przed początkiem każdego roku.

Artykuł 25

Uchylenie i przepisy przejściowe

1.   Nie naruszając przepisu ust. 2, rozporządzenie (WE) nr 802/2004 traci moc z dniem 1 września 2023 r.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.

2.   Rozporządzenie (WE) nr 802/2004 stosuje się nadal do koncentracji podlegających zakresowi stosowania rozporządzenia (WE) nr 139/2004 i zgłoszonych w dniu 31 sierpnia 2023 r. lub przed tą datą.

Artykuł 26

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 kwietnia 2023 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.

(2)  Dz.U. L 133 z 30.4.2004, s. 1.

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73).


ZAŁĄCZNIK I

FORMULARZ DO ZGŁOSZENIA KONCENTRACJI NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 139/2004

(FORMULARZ CO)

WPROWADZENIE

A.   Przeznaczenie formularza CO

1)

Niniejszy formularz CO określa informacje, które muszą podać strony zgłaszające przy dokonywaniu zgłoszenia do Komisji Europejskiej proponowanego połączenia, przejęcia lub innej koncentracji. System kontroli łączenia przedsiębiorstw w Unii Europejskiej został ustanowiony rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (1) oraz rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/914 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw („rozporządzenie wykonawcze”) (2), do którego załączony jest niniejszy formularz CO. Zwraca się uwagę na odpowiednie postanowienia Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (3) („Porozumienie EOG”).

B.   Kontakty przed zgłoszeniem i wnioski o zwolnienie

1.   Rodzaje informacji wymaganych w formularzu CO

2)

W formularzu CO należy przedstawić następujące informacje:

a)

podstawowe informacje, które są co do zasady niezbędne do oceny wszystkich koncentracji (sekcje 1–10);

b)

informacje o efektywności (sekcja 11);

c)

informacje, które należy dostarczyć w przypadkach dotyczących wspólnych przedsiębiorstw (sekcja 12).

3)

Informacje wymagane w sekcjach 1–10 muszą być co do zasady przekazywane we wszystkich przypadkach i w związku z tym stanowią wymóg dokonania kompletnego zgłoszenia. W sekcji 11 wymagane są informacje o efektywności zgłaszanej transakcji, które strony zgłaszające mogą przedstawić, jeżeli chcą, aby Komisja od początku rozpatrywała wszelkie argumenty dotyczące efektywności. Informacje wymagane w sekcji 12 muszą być podane we wszystkich przypadkach dotyczących wspólnych przedsiębiorstw; w tych przypadkach informacje te są wymogiem dokonania kompletnego zgłoszenia.

2.   Informacje, które są z uzasadnionych względów niedostępne

4)

W wyjątkowych okolicznościach konkretne elementy informacji wymagane w niniejszym formularzu CO mogą być z uzasadnionych względów w części lub w całości niedostępne dla stron zgłaszających (np. z powodu niedostępności informacji o spółce przejmowanej w przypadku wrogiej oferty przejęcia). W takim przypadku strony zgłaszające mogą zwrócić się do Komisji z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku przedstawienia odpowiednich informacji lub z konieczności wypełnienia któregokolwiek innego warunku określonego w formularzu CO, dotyczącego tych informacji. Wniosek ten należy złożyć zgodnie z instrukcjami określonymi w sekcji B.4.

3.   Informacje, które nie są niezbędne do zbadania sprawy przez Komisję

5)

Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisja może zwolnić z obowiązku przedstawienia dowolnej konkretnej informacji w formularzu CO, w tym dokumentów, lub z konieczności wypełnienia któregokolwiek innego warunku, jeśli uzna, że spełnienie tych obowiązków lub warunków nie jest niezbędne do zbadania sprawy.

6)

W innych przypadkach art. 4 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego miałby zastosowanie w szczególności do informacji, o których mowa w sekcjach 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 5.5 i 5.6 oraz sekcji 10 niniejszego formularza CO, chociaż są one niezbędne do zbadania przez Komisję niektórych spraw.

7)

W takich okolicznościach strony zgłaszające mogą zwrócić się do Komisji z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku przedstawienia odpowiednich informacji lub z konieczności wypełnienia któregokolwiek innego warunku określonego w formularzu CO, dotyczącego tych informacji. Wniosek ten należy złożyć zgodnie z instrukcjami określonymi w sekcji B.4.

4.   Kontakty przed zgłoszeniem i wnioski o zwolnienie

8)

Zachęca się strony zgłaszające do udziału w dyskusjach przed zgłoszeniem we wszystkich zwykłych przypadkach na podstawie projektu formularza CO. Możliwość nawiązania kontaktów przed zgłoszeniem to usługa oferowana przez Komisję stronom zgłaszającym na zasadzie dobrowolności; jej celem jest przygotowanie do przeprowadzenia formalnej procedury kontroli łączenia przedsiębiorstw. Kontakty przed zgłoszeniem, chociaż nie są obowiązkowe, są zatem niezwykle cenne zarówno dla stron zgłaszających, jak i dla Komisji, m.in. w kontekście określenia dokładnego zakresu informacji wymaganych w formularzu CO. W większości przypadków będą też one skutkować znacznym ograniczeniem wymaganego zakresu informacji.

9)

W trakcie kontaktów przed zgłoszeniem strony zgłaszające mogą składać wnioski o zwolnienie. Komisja rozpatrzy wnioski o zwolnienie, o ile spełniony jest jeden z następujących warunków:

a)

strony zgłaszające podadzą wystarczające przyczyny, dla których odpowiednie informacje są z uzasadnionych względów niedostępne, i przedstawią najlepsze dane szacunkowe zastępujące brakujące informacje wraz ze źródłem takich szacunków. W miarę możliwości strony zgłaszające muszą wskazać, gdzie Komisja lub dane państwo lub państwa członkowskie oraz państwo lub państwa EFTA mogą uzyskać wymagane informacje, niedostępne dla tych stron;

b)

strony zgłaszające podadzą wystarczające przyczyny, dla których odpowiednie informacje nie są niezbędne do zbadania sprawy.

10)

Wnioski o zwolnienie należy składać w samym projekcie formularza CO (na początku odpowiedniej sekcji lub podsekcji). Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji („DG ds. Konkurencji”) Komisji będzie rozpatrywała wnioski o zwolnienie w kontekście przeglądu projektu formularza CO. DG ds. Konkurencji będzie zazwyczaj potrzebowała pięciu dni roboczych na udzielenie odpowiedzi na wniosek.

11)

Celem uniknięcia wątpliwości należy zauważyć, że chociaż Komisja mogła przyjąć, że konkretna informacja wymagana niniejszym formularzem CO może zostać pominięta w zgłoszeniu dokonywanym przy użyciu formularza CO, to fakt ten w żaden sposób nie uniemożliwia Komisji wystąpienia w dowolnym czasie w trakcie postępowania o przedłożenie takiej informacji, w szczególności w drodze wniosku o udzielenie informacji na podstawie art. 11 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

12)

Strony zgłaszające mogą skorzystać z najlepszych praktyk DG ds. Konkurencji w zakresie prowadzenia postępowań WE dotyczących kontroli łączenia przedsiębiorstw, opublikowanych na stronie internetowej DG. ds. Konkurencji i okresowo uaktualnianych. Znajdują się w nich wskazówki dotyczące kontaktów przed zgłoszeniem oraz przygotowania zgłoszeń.

C.   Wymóg dotyczący prawidłowości i kompletności zgłoszenia

13)

Jak wyjaśniono w sekcji B.1., informacje wymagane w sekcjach 1–10 muszą być co do zasady przekazywane we wszystkich zwykłych przypadkach (4) i w związku z tym stanowią wymóg dokonania kompletnego zgłoszenia. Wszelkie wymagane informacje należy podawać we właściwej sekcji formularza CO; informacje muszą być prawidłowe i kompletne.

14)

Należy w szczególności uwzględnić, co następuje:

a)

zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw oraz art. 5 ust. 2 i 4 rozporządzenia wykonawczego terminy przewidziane w rozporządzeniu w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw związane ze zgłoszeniem rozpoczynają bieg dopiero od dnia otrzymania przez Komisję wszystkich informacji, które są wymagane przy zgłoszeniu. Ma to na celu zapewnienie, aby Komisja miała możliwość dokonania oceny zgłaszanej koncentracji w terminach ściśle określonych w rozporządzeniu w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw;

b)

w trakcie przygotowywania zgłoszenia strony zgłaszające muszą weryfikować dokładność, prawidłowość i aktualność przedkładanych Komisji imion i nazwisk osób wyznaczonych do kontaktów i numerów kontaktowych, a w szczególności adresów poczty elektronicznej;

c)

zgodnie z art. 5 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego informacje nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd przedstawione w zgłoszeniu uznaje się za informacje niekompletne;

d)

wymagane dane kontaktowe należy przekazać w formacie wskazanym przez DG ds. Konkurencji na jej stronie internetowej (5). Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania ważne jest, by dane kontaktowe były prawidłowe. W tym celu należy upewnić się, że dostarczone adresy e-mail są spersonalizowane i przypisane konkretnym osobom kontaktowym i że nie są to ogólne skrzynki mailowe przedsiębiorstwa (np. info@, hello@). Na podstawie nieodpowiednich danych kontaktowych Komisja może uznać zgłoszenie za niekompletne;

e)

zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw strony zgłaszające, które celowo lub wskutek niedbalstwa dostarczają informacje nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd, mogą podlegać karze grzywny w wysokości do 1 % łącznego obrotu danego przedsiębiorstwa. Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 3 lit. a) oraz art. 8 ust. 6 lit. a) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw Komisja może odwołać swoją decyzję o zgodności zgłaszanej koncentracji, jeśli decyzja ta została podjęta na podstawie nieprawidłowych informacji, za dostarczenie których odpowiada jedna ze stron uczestniczących w koncentracji.

D.   Sposób dokonywania zgłoszenia

15)

Układ informacji wymaganych niniejszym formularzem CO powinien być zgodny z numeracją sekcji i punktów tego formularza; należy również podpisać deklarację zawartą w sekcji 13 i załączyć dokumentację uzupełniającą. W przypadku gdy informacje wymagane w jednej sekcji częściowo (lub całkowicie) pokrywają się z informacjami wymaganymi w innej sekcji, tych samych informacji nie należy podawać dwukrotnie, należy jednak stosować dokładne odesłania.

16)

Formularz CO musi zostać podpisany przez osoby upoważnione zgodnie z prawem do działania w imieniu każdej ze zgłaszających stron lub przez co najmniej jednego upoważnionego zewnętrznego przedstawiciela zgłaszającej strony lub stron. Do formularza CO należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo (6). Specyfikacje techniczne i instrukcje dotyczące zgłoszeń (w tym podpisów) można znaleźć w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

17)

Przy wypełnianiu sekcji 6, 8, 9 i 10 niniejszego formularza CO zachęca się strony do rozważenia, czy dla zachowania jasności sekcje te najlepiej przedstawić w porządku numerycznym, czy też mogą być one zgrupowane razem dla każdego z rynków, na które koncentracja wywiera wpływ (lub też grupy takich rynków).

18)

Dla zachowania jasności niektóre informacje mogą być umieszczone w załącznikach. Istotne jest jednak, by wszelkie podstawowe informacje, a zwłaszcza informacje o udziałach stron w rynku i o ich największych konkurentach, przedstawione były w głównym dokumencie formularza CO. Załączniki do niniejszego formularza CO stosuje się wyłącznie do uzupełnienia informacji podanych w samym formularzu.

19)

Dokumenty uzupełniające należy składać w języku oryginału; w przypadku gdy nie jest to język urzędowy Unii, muszą one zostać przetłumaczone na język postępowania (art. 3 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego).

20)

Dokumenty uzupełniające mogą być kopiami oryginałów. W takim przypadku strona zgłaszająca musi potwierdzić, że są one zgodne z oryginałem i kompletne.

E.   Poufność i dane osobowe

21)

Art. 339 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 17 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw oraz odpowiednie postanowienia Porozumienia EOG (7) wymagają, by Komisja, państwa członkowskie, Urząd Nadzoru EFTA oraz państwa EFTA, ich urzędnicy i inni pracownicy nie ujawniali informacji uzyskanych w wyniku stosowania tego rozporządzenia i objętych ze względu na swój charakter tajemnicą zawodową. Tę samą zasadę stosuje się do ochrony poufności między stronami zgłaszającymi.

22)

Jeżeli zgłaszający jest zdania, że w razie opublikowania lub ujawnienia w inny sposób innym stronom którejkolwiek z informacji, do podania których jest on zobowiązany, doszłoby do naruszenia jego interesów, powinien on przedstawić te informacje oddzielnie, z wyraźnym oznaczeniem „tajemnica handlowa” umieszczonym na każdej stronie. Należy również podać przyczyny, dla których informacje te nie powinny być ujawniane lub publikowane.

23)

W przypadku połączeń lub wspólnych przejęć, lub w innych przypadkach, w których zgłoszenie dokonywane jest przez więcej niż jedną ze stron, tajemnice handlowe mogą być składane oddzielnie i przywoływane w zgłoszeniu jako załącznik. Aby zgłoszenie zostało uznane za kompletne, należy do niego dołączyć wszystkie takie załączniki.

24)

Wszelkie dane osobowe przekazane w niniejszym formularzu CO będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (8).

F.   Definicje i instrukcje do celów niniejszego formularza CO

25)

Do celów niniejszego załącznika stosuje się następujące definicje:

a)

„strona uczestnicząca w koncentracji/strony uczestniczące w koncentracji” lub „strona/strony”: wyrażenia te odnoszą się zarówno do stron przejmujących, jak i przejmowanych lub stron uczestniczących w połączeniu, w tym wszystkich przedsiębiorstw, w których przejmowany jest pakiet kontrolny lub które są przedmiotem publicznej oferty przejęcia. O ile nie określono inaczej, terminy „strona zgłaszająca/strony zgłaszające” oraz „strona uczestnicząca w koncentracji/strony uczestniczące w koncentracji” obejmują wszystkie przedsiębiorstwa, które należą do tych samych grup kapitałowych co te strony;

b)

„właściwy rynek produktowy”: właściwy rynek produktowy obejmujący wszystkie te produkty lub usługi, które w opinii konsumenta są wymienialne lub zastępowalne z uwagi na ich cechy, cenę oraz zamierzony sposób użycia. Właściwy rynek produktowy może w niektórych przypadkach obejmować szereg odrębnych produktów lub usług, których fizyczne lub techniczne cechy są bardzo zbliżone i które są wymienne. Do czynników istotnych dla oceny właściwego rynku produktowego zalicza się analizę przyczyn, dla których przy zastosowaniu powyższej definicji niektóre produkty czy usługi są objęte tym rynkiem, a inne są z niego wyłączone, przy uwzględnieniu np. kwestii substytucyjności produktów i usług, cen, elastyczności cenowej popytu lub innych istotnych czynników (np. substytucyjności po stronie podaży w stosownych przypadkach);

c)

„właściwy rynek geograficzny”: właściwy rynek geograficzny obejmujący obszar, na którym zainteresowane przedsiębiorstwa zapewniają podaż odnośnych produktów lub usług i zajmują się zaspokajaniem popytu na te produkty lub usługi, na którym warunki konkurencji są wystarczająco jednolite, i który można odróżnić od sąsiednich obszarów geograficznych, w szczególności ze względu na istnienie na tych obszarach dostrzegalnie różnych warunków konkurencji. Czynniki istotne dla oceny właściwego rynku geograficznego obejmują m.in. rodzaj i charakterystykę danych produktów lub usług, istnienie barier wejścia na rynek, preferencji konsumentów, dostrzegalne różnice w udziałach w rynku przedsiębiorstw między obszarami sąsiednimi lub istotne różnice cen;

d)

„horyzontalne nakładanie się obszarów działalności”: koncentracja powoduje horyzontalne nakładanie się obszarów działalności, gdy strony uczestniczące w koncentracji są zaangażowane w działalność gospodarczą na tych samych właściwych rynkach produktowych i geograficznych (w tym w opracowywanie produktów przygotowywanych do wprowadzenia na rynek (9)(10);

e)

„stosunki niehoryzontalne”: koncentracja prowadzi do powstania stosunków niehoryzontalnych, w przypadku gdy działalność stron uczestniczących w koncentracji pozostaje w stosunkach, które nie są horyzontalnym nakładaniem się obszarów działalności;

f)

„stosunki wertykalne”: koncentracja powoduje powstanie stosunków wertykalnych, gdy co najmniej jedna strona uczestnicząca w koncentracji jest zaangażowana w działalność gospodarczą na rynku produktowym będącym rynkiem wyższego lub niższego szczebla w stosunku do rynku produktowego, na którym działa jakakolwiek inna strona uczestnicząca w koncentracji, w tym w opracowywanie produktów przygotowywanych do wprowadzenia na rynek (11);

g)

„rynki, na które koncentracja wywiera wpływ”: rynki, na które koncentracja wywiera wpływ, to wszystkie właściwe rynki produktowe i geograficzne, a także możliwe alternatywne właściwe rynki produktowe i geograficzne, na których obszary działalności stron nakładają się horyzontalnie lub występują między nimi stosunki wertykalne i które nie spełniają warunków rozpatrywania określonych w pkt 5 zawiadomienia w sprawie uproszczonej procedury (12) i nie korzystają z klauzul elastyczności zawartych w pkt 8 zawiadomienia w sprawie uproszczonej procedury.

26)

Dane finansowe wymagane w sekcji 4 należy podawać w euro, po średnich kursach wymiany obowiązujących w latach lub innych okresach objętych zgłoszeniem.

G.   Opis ilościowych danych ekonomicznych gromadzonych przez zainteresowane przedsiębiorstwa

27)

Informacje wymagane w sekcjach 5.5 i 5.6 niniejszego formularza muszą zostać podane, by formularz CO mógł zostać uznany za kompletny.

28)

Strony uczestniczące w koncentracji mogą uzyskać dalsze wskazówki w opracowanym przez DG ds. Konkurencji dokumencie opisującym najlepsze praktyki w zakresie przedstawiania danych gospodarczych lub gromadzenia danych w postępowaniach dotyczących stosowania art. 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz w sprawach dotyczących łączenia przedsiębiorstw, który został opublikowany na stronie internetowej DG ds. Konkurencji i który jest okresowo aktualizowany.

H.   Współpraca międzynarodowa pomiędzy Komisją i innymi organami ochrony konkurencji

29)

Komisja zachęca strony uczestniczące w koncentracji, by ułatwiały współpracę międzynarodową pomiędzy Komisją i innymi organami ochrony konkurencji, które zajmują się tą samą koncentracją. Z doświadczenia Komisji wynika, że sprawna współpraca pomiędzy Komisją i organami ochrony konkurencji w jurysdykcjach spoza EOG przynosi zainteresowanym stronom znaczne korzyści.

30)

Komisja zachęca także strony uczestniczące w koncentracji do składania oświadczeń o rezygnacji z objęcia klauzulą poufności, co umożliwi Komisji wymianę informacji z innymi organami ochrony konkurencji spoza EOG, które zajmują się tą samą koncentracją. Każde takie oświadczenie ułatwia wspólną dyskusję i analizę koncentracji, ponieważ pozwala Komisji podzielić się istotnymi informacjami z innymi organami ochrony konkurencji, które badają tę samą koncentrację, z uwzględnieniem poufnych informacji handlowych uzyskanych od stron uczestniczących w koncentracji. W tym celu Komisja zachęca strony uczestniczące w koncentracji do korzystania z opracowanego przez Komisję i okresowo aktualizowanego wzoru oświadczenia o rezygnacji z objęcia klauzulą poufności, który został opublikowany na stronie internetowej DG ds. Konkurencji.

SEKCJA 1

OPIS KONCENTRACJI

1.1.

Proszę krótko opisać koncentrację, wskazując strony uczestniczące w koncentracji, jej charakter (np. połączenie, przejęcie lub wspólne przedsiębiorstwo), obszary działalności stron uczestniczących w koncentracji, rynki, na które wpłynie koncentracja (w tym główne rynki, na które koncentracja wywiera wpływ (13)) oraz strategiczne i ekonomiczne uzasadnienie koncentracji.

1.2.

Proszę podać niepoufne streszczenie (do 500 słów) informacji przedstawionych w sekcji 1.1, w tym: sposób, w jaki koncentracja jest dokonywana (na przykład w drodze zakupu udziałów/akcji, oferty publicznej, umowy itp.); artykuły rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, na podstawie których transakcja kwalifikuje się do uznania jej za koncentrację; przedsiębiorstwa biorące udział w koncentracji. W odniesieniu do każdego z przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji proszę podać: pełną nazwę, kraj założenia, jednostkę dominującą najwyższego szczebla, krótki opis działalności i obszarów geograficznych działalności. W przypadku nowo tworzonych wspólnych przedsiębiorstw proszę przedstawić planowaną działalność i planowane geograficzne obszary działalności. Streszczenie to zostanie opublikowane na stronie internetowej DG ds. Konkurencji po otrzymaniu zgłoszenia. Streszczenie należy zredagować w taki sposób, by nie zawierało żadnych informacji poufnych ani tajemnic handlowych.

Przykład (proszę usunąć w zgłoszeniu)

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

 

[Pełna nazwa przedsiębiorstwa A] ([nazwa skrócona przedsiębiorstwa A], [kraj pochodzenia przedsiębiorstwa A]), kontrolowane przez [przedsiębiorstwo X]

 

[Pełna nazwa przedsiębiorstwa B] ([nazwa skrócona przedsiębiorstwa B], [kraj pochodzenia przedsiębiorstwa B]), kontrolowane przez [przedsiębiorstwo Y]

 

[Przedsiębiorstwo A] przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad (całością/częścią) [przedsiębiorstwa B] LUB

 

[Przedsiębiorstwo A] łączy się, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, z [przedsiębiorstwem B] LUB

 

[Przedsiębiorstwo A] i [przedsiębiorstwo B] przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad [przedsiębiorstwem C].

Koncentracja dokonywana jest w drodze [środki realizacji koncentracji, np. w drodze zakupu udziałów/aktywów itp.].

Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

a.

w odniesieniu do [przedsiębiorstwa A]: [zwięzły opis przedmiotu działalności, np. różnorodne substancje chemiczne z podstawową działalnością w zakresie agronomii, wysokowydajnych tworzyw sztucznych i substancji chemicznych oraz produktów i usług związanych z węglowodorem i energią].

b.

w odniesieniu do [przedsiębiorstwa B]: [zwięzły opis przedmiotu działalności, np. technologia i innowacje oparte na krzemie z podstawową działalnością w zakresie rozwoju i produkcji polimerów i innych materiałów opartych na związkach krzemu].

SEKCJA 2

INFORMACJE O STRONACH

2.1.

Informacje o stronach uczestniczących w koncentracji (14)

Dla każdej ze stron uczestniczących w koncentracji należy podać:

2.1.1.

nazwę przedsiębiorstwa;

2.1.2.

czy przedsiębiorstwo jest stroną zgłaszającą;

2.1.3.

imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail oraz stanowisko właściwej osoby wyznaczonej do kontaktów; podany adres musi stanowić adres do doręczeń, na który można przesyłać dokumenty, a w szczególności decyzje Komisji oraz inne dokumenty proceduralne, przy czym uznaje się, że wskazana osoba wyznaczona do kontaktów jest upoważniona do odbioru korespondencji;

2.1.4.

w przypadku wyznaczenia jednego lub więcej upoważnionych zewnętrznych przedstawicieli – dane przedstawiciela lub przedstawicieli, którym można doręczać dokumenty, a w szczególności decyzje Komisji oraz inne dokumenty proceduralne;

2.1.4.1.

imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail oraz stanowisko każdego z przedstawicieli; oraz

2.1.4.2.

oryginał pełnomocnictwa (w odniesieniu do strony zgłaszającej lub stron zgłaszających).

2.2.

Charakter działalności gospodarczej stron

W odniesieniu do każdej ze stron uczestniczących w koncentracji należy opisać charakter działalności prowadzonej przez dane przedsiębiorstwo.

SEKCJA 3

SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE KONCENTRACJI, STRUKTURY WŁASNOŚCI I KONTROLI (15)

Informacje wymagane na podstawie niniejszej sekcji można zilustrować przy użyciu tabel lub schematów organizacyjnych w celu uwidocznienia struktury własności i kontroli stron uczestniczących w koncentracji zarówno przed dokonaniem koncentracji, jak i po nim.

3.1.

Proszę opisać charakter zgłaszanej koncentracji, odnosząc się do właściwych kryteriów zawartych w rozporządzeniu w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw oraz skonsolidowanym obwieszczeniu Komisji dotyczącym kwestii jurysdykcyjnych (16):

3.1.1.

Proszę wskazać przedsiębiorstwa lub osoby samodzielnie lub wspólnie z innymi kontrolujące, bezpośrednio lub pośrednio, każdą ze stron uczestniczących w koncentracji oraz opisać strukturę własności i kontroli przedmiotowych przedsiębiorstw przed zakończeniem koncentracji.

3.1.2.

Proszę wyjaśnić, czy proponowana koncentracja to:

a)

pełne połączenie;

b)

przejęcie wyłącznej lub wspólnej kontroli;

c)

umowa lub inny sposób uzyskania możliwości sprawowania bezpośredniej lub pośredniej kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw;

d)

przejęcie wspólnej kontroli nad wspólnym przedsiębiorstwem o pełnym zakresie funkcji w rozumieniu art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw; jeśli tak, proszę wyjaśnić, dlaczego wspólne przedsiębiorstwo uznaje się za posiadające pełen zakres funkcji (17).

3.1.3.

Proszę wyjaśnić, w jaki sposób koncentracja zostanie zrealizowana (np. poprzez zawarcie umowy, publiczną ofertę przejęcia itp.).

3.1.4.

Odnosząc się do art. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, proszę wyjaśnić, czy w celu przeprowadzenia koncentracji w chwili dokonywania zgłoszenia:

a)

zawarto umowę;

b)

nabyto pakiet kontrolny;

c)

ogłoszono publiczną ofertę przejęcia lub wyrażono zamiar jej ogłoszenia;

d)

strony uczestniczące w koncentracji w dobrej wierze wyraziły zamiar zawarcia umowy.

3.1.5.

Proszę wskazać przewidywane daty wszelkich istotnych zdarzeń, które przyczynią się do dokonania koncentracji.

3.1.6.

Proszę objaśnić strukturę własności i kontroli każdej ze stron uczestniczących w koncentracji po zakończeniu koncentracji.

3.2.

Proszę opisać ekonomiczne uzasadnienie koncentracji.

3.3.

Proszę podać wartość transakcji (cenę zakupu lub wartość wszystkich przedmiotowych aktywów, w zależności od sytuacji; proszę określić, czy chodzi o akcje, gotówkę czy inne aktywa).

3.4.

Proszę opisać wszelkie wsparcie finansowe lub inne rodzaje wsparcia otrzymane od organów publicznych przez którąkolwiek ze stron uczestniczących w koncentracji oraz podać charakter i wysokość otrzymanego wsparcia. W tym kontekście:

3.4.1.

proszę wskazać, czy którakolwiek ze stron uczestniczących w koncentracji była beneficjentem pomocy, która jest lub była przedmiotem unijnego postępowania w sprawie pomocy państwa;

3.4.2.

proszę wskazać, czy złożyli Państwo lub zamierzają Państwo złożyć zgłoszenie, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2560 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie subsydiów zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny (Dz.U. L 330 z 23.12.2022, s. 1).

3.5.

Proszę przedstawić wykaz wszystkich jurysdykcji poza EOG, w których koncentracja została lub zostanie zgłoszona (przed lub po zakończeniu koncentracji) lub jest przedmiotem dochodzenia prowadzonego na podstawie przepisów o kontroli łączenia przedsiębiorstw. W odniesieniu do każdej jurysdykcji należy wskazać (rzeczywistą lub przewidywaną) datę zgłoszenia oraz, w stosownych przypadkach, etap dochodzenia.

3.6.

W odniesieniu do stron uczestniczących w koncentracji proszę przedstawić wykaz wszystkich pozostałych przedsiębiorstw prowadzących działalność na rynkach, na które koncentracja wywiera wpływ, oraz w których przedsiębiorstwa lub osoby należące do grupy posiadają indywidualnie lub zbiorowo 10 % lub więcej praw głosu, wyemitowanego kapitału podstawowego lub innych papierów wartościowych, wraz ze wskazaniem tego podmiotu oraz posiadanego przezeń udziału procentowego.

3.7.

Proszę opisać, czy co najmniej jeden z konkurentów stron posiada znaczne udziały niekontrolujące (tj. powyżej 10 %) w którejkolwiek ze stron uczestniczących w koncentracji. Proszę wskazać udział procentowy i prawa związane z udziałami. Proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przejęć dokonanych w ciągu ostatnich trzech lat przez grupy wskazane w sekcji 2.1, prowadzące działalność na rynkach, na które koncentracja wywiera wpływ.

SEKCJA 4

OBRÓT

W odniesieniu do każdej ze stron uczestniczących w koncentracji proszę przedstawić następujące dane za ostatni rok obrotowy (18):

4.1.

obrót światowy;

4.2.

obrót w UE;

4.3.

obrót w EOG (UE i EFTA);

4.4.

obrót w każdym państwie członkowskim UE (proszę zaznaczyć, w którym państwie członkowskim – jeśli ma to miejsce – uzyskuje się więcej niż dwie trzecie obrotów w UE);

4.5.

obrót w EFTA;

4.6.

obrót w każdym państwie EFTA (proszę zaznaczyć, w którym państwie EFTA – jeśli ma to miejsce – uzyskuje się więcej niż dwie trzecie obrotów w EFTA); proszę też określić, czy łączne obroty przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji na terytorium państw EFTA wynoszą 25 % lub więcej ich całkowitych obrotów na terytorium EOG).

Dane dotyczące obrotu należy przedłożyć poprzez wypełnienie szablonu tabeli przygotowanego przez Komisję, dostępnego na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji.

SEKCJA 5

UZUPEŁNIAJĄCE DOKUMENTY I DANE

Strony zgłaszające muszą przedstawić następujące dokumenty:

5.1.

kopie ostatecznych lub najbardziej aktualnych wersji wszystkich dokumentów służących do przeprowadzenia koncentracji, czy to w drodze porozumienia stron uczestniczących w koncentracji, przejęcia pakietu kontrolnego czy publicznej oferty przejęcia;

5.2.

w przypadku publicznej oferty przejęcia – kopię dokumentu ofertowego. Jeżeli dokument ofertowy jest niedostępny w chwili dokonywania zgłoszenia, należy przedstawić kopię najbardziej aktualnego dokumentu potwierdzającego zamiar ogłoszenia publicznej oferty przejęcia, zaś kopia dokumentu ofertowego musi zostać dostarczona możliwie jak najszybciej, ale nie później niż do chwili, gdy zostanie wysłana udziałowcom;

5.3.

informację o stronie internetowej, na której dostępne są najbardziej aktualne sprawozdania roczne i sprawozdania finansowe stron uczestniczących w koncentracji, o ile taka strona istnieje, lub, jeśli taka strona nie istnieje, kopie ostatnich sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych stron uczestniczących w koncentracji;

5.4.

kopie następujących dokumentów sporządzonych lub przyjętych przez któregokolwiek członka zarządu, rady dyrektorów lub rady nadzorczej, w zależności od istniejącej struktury zarządzania przedsiębiorstwem, lub inną osobę lub osoby pełniące podobne funkcje (lub na które takie funkcje oddelegowano lub którym je powierzono), lub zgromadzenie udziałowców, lub też takich dokumentów sporządzonych na potrzeby któregokolwiek z tych podmiotów:

a)

protokołów posiedzeń zarządu, rady dyrektorów, rady nadzorczej lub zgromadzenia udziałowców, podczas których omawiano transakcję, lub też wyciągi z tych protokołów odnoszące się do dyskusji na temat tej transakcji;

b)

analiz, sprawozdań, opracowań, badań, prezentacji i wszelkich porównywalnych dokumentów mających na celu dokonanie oceny lub przeprowadzenie analizy koncentracji w odniesieniu do jej uzasadnienia (z uwzględnieniem dokumentów, w których transakcja ta jest omawiana w odniesieniu do potencjalnych alternatywnych możliwości przejęcia), udziałów w rynku, warunków konkurowania, konkurentów (faktycznych i potencjalnych), potencjału wzrostu sprzedaży lub wejścia na inne rynki produktowe lub geograficzne lub ogólnych warunków rynkowych;

c)

analiz, sprawozdań, opracowań, badań i wszelkich podobnych dokumentów z ostatnich dwóch lat mających na celu dokonanie oceny któregokolwiek z rynków, na który koncentracja wywiera wpływ (19) w odniesieniu do udziałów w rynku, warunków konkurowania, konkurentów (faktycznych i potencjalnych) lub potencjału wzrostu sprzedaży lub wejścia na inne rynki produktowe lub geograficzne.

Proszę sporządzić wykaz dokumentów wymienionych w niniejszej sekcji 5.4, wskazując dla każdego dokumentu datę jego sporządzenia oraz imię, nazwisko oraz stanowisko jego adresata lub adresatów;

5.5.

dane, które każda strona uczestnicząca w koncentracji gromadzi i przechowuje w toku zwykłej działalności gospodarczej i które mogą być przydatne na potrzeby ilościowej analizy ekonomicznej. Opis tych danych powinien obejmować w szczególności informacje dotyczące:

a)

rodzaju danych (informacje dotyczące sprzedaży lub przetargów, marży zysków, szczegółów procedury przetargowej itp.);

b)

poziomu dezagregacji (w podziale na kraj, produkt, klienta, umowę itp.);

c)

okresu, za który dane są dostępne, oraz formatu danych;

d)

źródła danych (np. oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) lub zbiór danych zakupiony od zewnętrznych dostawców itp.);

5.6.

opis wykorzystywania danych przedstawionych w sekcji 5.5 w toku zwykłej działalności gospodarczej. W szczególności proszę opisać, w stosownych przypadkach, wewnętrzne zbiory danych opracowane na podstawie powyższych danych, a także rodzaj produktów i analiz w zakresie sprawozdawczości wewnętrznej, takich jak strategia biznesowa, plany marketingowe, plany inwestycyjne, badanie rynku i monitorowanie konkurentów (np. porównanie produktów/usług i produktów przygotowywanych do wprowadzenia na rynek jednej ze stron uczestniczących w koncentracji z produktami jej głównych konkurentów lub porównanie produktów stron uczestniczących w koncentracji; strategia i pozycjonowanie konkurentów lub analizy SWOT (20)).

SEKCJA 6

DEFINICJE RYNKU

Właściwe rynki produktowe i geograficzne określają zakres, w jakim musi być oceniona władza rynkowa nowego podmiotu, który powstał w wyniku koncentracji (21). Przedstawiając właściwe rynki produktowe i geograficzne, strony zgłaszające muszą przedłożyć, oprócz wszelkich definicji rynku produktowego i geograficznego, które uznają za stosowne, wszelkie możliwe alternatywne definicje rynku produktowego i geograficznego. Możliwe alternatywne definicje rynku produktowego i geograficznego mogą zostać ustalone na podstawie wcześniejszych decyzji Komisji, wyroków sądów Unii i (szczególnie w przypadkach, do których nie ma precedensów ustanowionych przez Komisję ani sądy) przez odwołanie się do sprawozdań branżowych, badań rynku i wewnętrznych dokumentów stron zgłaszających.

6.1.

Proszę omówić wszystkie możliwe definicje rynku właściwego, w przypadku których proponowana koncentracja mogłaby spowodować powstanie rynków, na które koncentracja wywiera wpływ. Proszę wyjaśnić, jak zdaniem stron zgłaszających należy zdefiniować właściwe rynki produktowe i geograficzne.

6.2.

Biorąc pod uwagę wszystkie omówione możliwe definicje rynku właściwego, proszę wskazać każdy rynek, na który koncentracja wywiera wpływ (22), oraz przedstawić informacje skrócone na temat działalności stron uczestniczących w koncentracji na każdym możliwym rynku właściwym. Należy dodać do tabel tyle wierszy, ile konieczne jest do uwzględnienia wszystkich możliwych rynków branych pod uwagę:

Krótki opis rynków, na które koncentracja wywiera wpływ

Horyzontalne nakładanie się obszarów działalności

Definicja rynku produktowego

Definicja rynku geograficznego

Łączny udział w rynku

[Określić rok]

[Określić wskaźnik]

 

 

 

 

 

 

Krótki opis rynków, na które koncentracja wywiera wpływ

Stosunki wertykalne

Rynek wyższego szczebla

Rynek niższego szczebla

Definicja rynku produktowego

Definicja rynku geograficznego

Łączny udział w rynku

[Określić rok][Określić wskaźnik]

Definicja rynku produktowego

Definicja rynku geograficznego

Łączny udział w rynku

[Określić rok][Określić wskaźnik]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.

Proszę opisać zakres produktowy i geograficzny wszystkich możliwych alternatywnych definicji rynku (w przypadku gdy takie rynki obejmują całość lub część EOG) innych niż rynki, na które koncentracja wywiera wpływ, wskazane w sekcji 6.2, na które zgłoszona koncentracja może mieć znaczący wpływ, na przykład w sytuacji, gdy:

a)

którakolwiek ze stron uczestniczących w koncentracji posiada udział w rynku przekraczający 25 %, a jakakolwiek inna strona uczestnicząca w koncentracji jest potencjalnym konkurentem na takim rynku. Stronę można uznać za potencjalnego konkurenta w szczególności wówczas, gdy planuje ona wejście na rynek lub opracowała albo realizowała takie plany w ciągu trzech ostatnich lat;

b)

którakolwiek ze stron uczestniczących w koncentracji jest obecna na rynku produktowym, który jest rynkiem sąsiadującym ściśle powiązanym z rynkiem produktowym, na którym działa jakakolwiek inna strona uczestnicząca w koncentracji, a indywidualne lub łączne udziały stron w którymkolwiek z tych rynków wynoszą 30 % lub więcej. Rynki produktowe są ściśle ze sobą powiązanymi rynkami sąsiadującymi, jeżeli dane produkty są w stosunku do siebie komplementarne (23) lub gdy należą one do grupy produktów, które są zazwyczaj kupowane przez jedną grupę klientów, z tym samym przeznaczeniem końcowym (24).

Aby umożliwić Komisji przeanalizowanie już na samym początku wpływu proponowanej koncentracji na konkurencję na rynkach określonych w sekcji 6, strony zgłaszające są proszone o dostarczenie informacji przewidzianych w sekcji 8–10 niniejszego formularza CO także w odniesieniu do tych rynków.

SEKCJA 7

INFORMACJE NA TEMAT RYNKÓW OBJĘTYCH ZAKRESEM PKT 8 ZAWIADOMIENIA W SPRAWIE UPROSZCZONEJ PROCEDURY

W przypadku rynków objętych zakresem pkt 8 zawiadomienia w sprawie uproszczonej procedury należy co do zasady wypełnić tylko sekcję 7. Jeżeli jednak zachodzi którakolwiek z okoliczności wymienionych w sekcji II.C zawiadomienia w sprawie uproszczonej procedury, klauzula elastyczności zazwyczaj nie będzie stosowana (25) . W takim przypadku należy wypełnić sekcje 6, 8, 9 i 10 niniejszego formularza.

7.1.

W odniesieniu do każdego rynku objętego zakresem pkt 8 zawiadomienia w sprawie uproszczonej procedury proszę zaznaczyć odpowiednie pola poniżej (26).

Na podstawie wszystkich możliwych definicji rynków (i) łączny udział stron w rynku wynosi 20 % lub więcej, ale pozostaje poniżej 25 % na każdym rynku właściwym, na którym obszary działalności stron nakładają się na siebie, oraz (ii) nie występują żadne ze specjalnych okoliczności określonych w sekcji II.C zawiadomienia w sprawie uproszczonej procedury.

Na podstawie wszystkich możliwych definicji rynków łączny udział stron w rynku wynosi 20 % lub więcej, ale pozostaje poniżej 25 % na każdym rynku właściwym, na którym obszary działalności stron nakładają się na siebie, oraz mimo że występuje co najmniej jedna ze specjalnych okoliczności określonych w sekcji II.C zawiadomienia w sprawie uproszczonej procedury, sprawa nie powoduje żadnych problemów w zakresie konkurencji z powodów wyjaśnionych w podsekcji 7.4.

Nie występują żadne z okoliczności określonych w sekcji II.C zawiadomienia w sprawie uproszczonej procedury, a indywidualne i łączne udziały w rynku wszystkich stron uczestniczących w koncentracji, które są zaangażowane w działalność gospodarczą na rynku będącym rynkiem wyższego lub niższego szczebla w stosunku do rynku, na którym działa dowolna inna strona uczestnicząca w koncentracji (stosunki wertykalne), spełniają co najmniej jeden z następujących warunków:

wynoszą 30 % lub więcej, ale są niższe niż 35 % na rynkach wyższego i niższego szczebla;

są niższe niż 50 % na jednym rynku, podczas gdy indywidualne i łączne udziały w rynku wszystkich stron uczestniczących w koncentracji na wszystkich pozostałych rynkach, między którymi istnieje stosunek wertykalny, są mniejsze niż 10 %.

Występuje co najmniej jedna z okoliczności określonych w sekcji II.C zawiadomienia w sprawie uproszczonej procedury, sprawa nie powoduje żadnych problemów w zakresie konkurencji z powodów wyjaśnionych w sekcji 7.4, a indywidualne i łączne udziały w rynku wszystkich stron uczestniczących w koncentracji, między którymi występują stosunki wertykalne, spełniają co najmniej jeden z następujących warunków:

wynoszą 30 % lub więcej, ale są niższe niż 35 % na rynkach wyższego i niższego szczebla;

są niższe niż 50 % na jednym rynku, podczas gdy indywidualne i łączne udziały w rynku wszystkich stron uczestniczących w koncentracji na wszystkich pozostałych rynkach, między którymi istnieje stosunek wertykalny, są mniejsze niż 10 %.

7.2.

Proszę wypełnić poniższą tabelę, jeżeli koncentracja prowadzi do horyzontalnego nakładania się obszarów działalności, które wchodzi w zakres pkt 8 zawiadomienia w sprawie uproszczonej procedury. Należy powielić tę tabelę tyle razy, ile konieczne jest do uwzględnienia wszystkich możliwych wziętych pod uwagę rynków:

Horyzontalne nakładanie się obszarów działalności – udziały w rynku

Precedensy (proszę podać odniesienie do właściwych punktów)

Badany możliwy rynek produktowy

Badany możliwy rynek geograficzny

Dostawca

Rok X-2

Rok X-1

Rok X

Wartość

Wolumen

Wartość

Wolumen

Wartość

Wolumen

 

 

 

Przedsiębiorstwo biorące udział w koncentracji 1

%

%

%

%

%

%

Przedsiębiorstwo biorące udział w koncentracji 2

%

%

%

%

%

%

Przedsiębiorstwo biorące udział w koncentracji 3

%

%

%

%

%

%

Łącznie

%

%

%

%

%

%

Konkurent 1

Proszę nie wypełniać

%

%

Konkurent 2

%

%

Konkurent 3

%

%

Inni

%

%

Ogółem

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Wielkość rynku

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Proszę opisać obszary działalności stron na tym rynku:

Proszę przedstawić w tym miejscu bardziej szczegółowe informacje (w szczególności jeżeli nie istnieją żadne precedensy, należy przedstawić poglądy stron na definicję rynku produktowego/geograficznego):

Wskaźniki, źródła i metodyka wykorzystywane do obliczenia udziału w rynku. Jeżeli wartość i wolumen nie są najpowszechniejszymi wskaźnikami do obliczania udziału w rynku na danych rynkach, należy przedstawić udziały w rynku, opierając się na alternatywnych wskaźnikach, wraz z wyjaśnieniem.

Proszę podać dane kontaktowe konkurenta 1, konkurenta 2 i konkurenta 3 w wymaganym formacie.

7.3.

Proszę wypełnić poniższą tabelę, jeżeli koncentracja prowadzi do powstania stosunków wertykalnych objętych zakresem pkt 8 zawiadomienia w sprawie uproszczonej procedury. Należy powielić tę tabelę tyle razy, ile konieczne jest do uwzględnienia wszystkich możliwych wziętych pod uwagę rynków (27):

Stosunki wertykalne – udziały w rynku

RYNEK WYŻSZEGO SZCZEBLA

Precedensy (proszę podać odniesienie do właściwych punktów)

Badany możliwy rynek produktowy

Badany możliwy rynek geograficzny

Dostawca

Rok X-2

Rok X-1

Rok X

Wartość

Wolumen

Wartość

Wolumen

Wartość

Wolumen

 

 

 

Przedsiębiorstwo biorące udział w koncentracji 1

%

%

%

%

%

%

Przedsiębiorstwo biorące udział w koncentracji 2

%

%

%

%

%

%

Przedsiębiorstwo biorące udział w koncentracji 3

%

%

%

%

%

%

Łącznie

%

%

%

%

%

%

Konkurent 1

Proszę nie wypełniać

%

%

Konkurent 2

%

%

Konkurent 3

%

%

Inni

%

%

Ogółem

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Wielkość rynku

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Proszę opisać obszary działalności stron na tym rynku:

Proszę przedstawić w tym miejscu bardziej szczegółowe informacje (w szczególności jeżeli nie istnieją żadne precedensy, należy przedstawić poglądy stron na definicję rynku produktowego/geograficznego):

Wskaźniki, źródła i metodyka wykorzystywane do obliczenia udziału w rynku. Jeżeli wartość i wolumen nie są najpowszechniejszymi wskaźnikami do obliczania udziału w rynku na danych rynkach, należy przedstawić udziały w rynku, opierając się na alternatywnych wskaźnikach, wraz z wyjaśnieniem.

Proszę podać dane kontaktowe konkurenta 1, konkurenta 2 i konkurenta 3 w wymaganym formacie.

RYNEK NIŻSZEGO SZCZEBLA

Precedensy (proszę podać odniesienie do właściwych punktów)

Badany możliwy rynek produktowy

Badany możliwy rynek geograficzny

Dostawca

Rok X-2

Rok X-1

Rok X

Wartość

Wolumen

Wartość

Wolumen

Wartość

Wolumen

 

 

 

Przedsiębiorstwo biorące udział w koncentracji 1

%

%

%

%

%

%

Przedsiębiorstwo biorące udział w koncentracji 2

%

%

%

%

%

%

Przedsiębiorstwo biorące udział w koncentracji 3

%

%

%

%

%

%

Łącznie

%

%

%

%

%

%

Konkurent 1

Proszę nie wypełniać

%

%

Konkurent 2

%

%

Konkurent 3

%

%

Inni

%

%

Ogółem

100 %

100 %

Wielkość rynku

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Proszę opisać obszary działalności stron na tym rynku:

Proszę przedstawić w tym miejscu bardziej szczegółowe informacje (w szczególności jeżeli nie istnieją żadne precedensy, należy przedstawić poglądy stron na definicję rynku produktowego/geograficznego):

Wskaźniki, źródła i metodyka wykorzystywane do obliczenia udziału w rynku. Jeżeli wartość i wolumen nie są najpowszechniejszymi wskaźnikami do obliczania udziału w rynku na danych rynkach, należy przedstawić udziały w rynku, opierając się na alternatywnych wskaźnikach, wraz z wyjaśnieniem.

Proszę podać dane kontaktowe konkurenta 1, konkurenta 2 i konkurenta 3 w wymaganym formacie.

7.4.

Zabezpieczenia i wyłączenia

Proszę uzupełnić te informacje w odniesieniu do rynków określonych w sekcjach 7.2 i 7.3 (28).

Którakolwiek ze stron uczestniczących w koncentracji posiada znaczne udziały niekontrolujące (tj. powyżej 10 %) lub wzajemne powiązania co do kierownictwa w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na tych samych rynkach co którakolwiek z pozostałych stron lub na rynkach, między którymi istnieje stosunek wertykalny (np. spółka przejmująca posiada udziały niekontrolujące lub wspólne kierownictwo w spółce, która prowadzi działalność na tym samym rynku co spółka przejmowana).

Tak

Nie

Co najmniej jeden z konkurentów stron posiada znaczne udziały niekontrolujące (tj. powyżej 10 %) w dowolnym przedsiębiorstwie biorącym udział w koncentracji.

Jeżeli tak:

Proszę wskazać % udziałów:

Proszę wskazać prawa związane z udziałami:

Tak

Nie

Strony prowadzą działalność na ściśle powiązanych rynkach sąsiadujących i którakolwiek ze stron posiada indywidualnie udział w rynku w wysokości co najmniej 30 % na którymkolwiek z tych rynków na podstawie dowolnej możliwej definicji rynku.

Tak

Nie

Na którymkolwiek z rynków, na których występuje horyzontalne nakładanie się obszarów działalności lub na których powstają stosunki wertykalne na podstawie dowolnej możliwej definicji rynku, pozostanie mniej niż trzech konkurentów posiadających udziały w rynku powyżej 5 %.

Tak

Nie

Przekroczono istotne progi udziału w rynku pod względem zdolności na podstawie dowolnej możliwej definicji rynku (29).

Tak

Nie

Strony (lub jedna strona) niedawno weszły na nakładające się na siebie rynki (tj. weszły na rynek w ciągu ostatnich trzech lat).

Tak

Nie

Strony są ważnymi innowatorami na nakładających się rynkach.

Tak

Nie

W ciągu ostatnich pięciu lat strony wprowadziły na rynek ważny produkt.

Tak

Nie

Koncentracja powoduje wzajemne nakładanie się produktów przygotowywanych do wprowadzenia na rynek lub nakładanie się produktów, przygotowywanych do wprowadzenia na rynek z produktami wprowadzonymi do obrotu.

Tak

Nie

Jedna ze stron planuje rozszerzenie działalności na rynkach produktowych lub rynkach geograficznych, na których inna strona uczestnicząca w koncentracji prowadzi działalność, lub które są w stosunku wertykalnym względem rynków, na których prowadzi działalność inna strona uczestnicząca w koncentracji.

Proszę wyjaśnić, jakie produkty lub usługi są przewidziane w tych planach, i określić ramy czasowe: [tekst otwarty]

Tak

Nie

W łańcuchach produkcji mających ponad dwa poziomy udziały indywidualne lub łączne stron w rynku wynoszą 30 % lub więcej na dowolnym poziomie łańcucha wartości (pod względem wartości, wolumenu lub zdolności).

Tak

Nie

W przypadku udzielenia odpowiedzi „tak” na którekolwiek z powyższych pytań należy wyjaśnić, dlaczego według opinii zgłaszającego dany rynek nie powoduje problemów w zakresie konkurencji, i podać wszystkie istotne szczegóły: [tekst otwarty]

SEKCJA 8

INFORMACJE O RYNKACH

8.1.

W odniesieniu do każdego rynku, na który koncentracja wywiera wpływ, proszę przedstawić następujące informacje za każdy rok w okresie ostatnich trzech lat:

8.1.1.

w odniesieniu do każdej ze stron uczestniczących w koncentracji – charakter działalności prowadzonej przez dane przedsiębiorstwo, jego główne aktywne podmioty zależne lub marki, nazwy produktów lub znaki towarowe wykorzystywane na każdym z tych rynków;

8.1.2.

szacunkowe wskazanie całkowitej wielkości rynku pod względem wartości (w euro) i wolumenu (w jednostkach) sprzedaży (30). Należy wskazać podstawę i źródła danych użytych do obliczeń oraz, na ile to możliwe, przedstawić dokumenty potwierdzające te obliczenia;

8.1.3.

dla każdej ze stron uczestniczących w koncentracji – wartość i wolumen sprzedaży oraz szacunkową ocenę udziałów w rynku;

8.1.4.

szacunkową ocenę udziału w rynku w ujęciu wartościowym (oraz, w odpowiednim przypadku, jego wolumenu) wszystkich konkurentów (w tym importerów), których udział we właściwym rynku podlegającym analizie wynosi co najmniej 5 %. Proszę określić źródła danych wykorzystanych do obliczenia tych udziałów w rynku oraz, na ile jest to możliwe, przedstawić dokumenty na potwierdzenie tych obliczeń;

8.1.5.

oszacowanie całkowitych zdolności produkcyjnych na właściwych rynkach. Proszę wskazać, jaka część tych zdolności w ostatnich trzech latach została przypisana każdej ze stron uczestniczących w koncentracji i jakie były wskaźniki wykorzystania przez każdą z nich tych zdolności. W stosownych przypadkach proszę wskazać lokalizację i zdolności produkcyjne zakładów produkcyjnych każdej ze stron uczestniczących w koncentracji na rynkach, na które koncentracja wywiera wpływ;

8.1.6.

informacje na temat produktów stron i ich konkurentów, które są przygotowywane do wprowadzenia na rynek (w tym etap ich rozwoju, oszacowanie prognozowanej sprzedaży i udziałów w rynku stron uczestniczących w koncentracji na przestrzeni najbliższych trzech do pięciu lat).

Informacje na temat horyzontalnego nakładania się obszarów działalności i stosunków wertykalnych dotyczących produktów przygotowywanych do wprowadzenia na rynek

8.2.

W odniesieniu do każdej możliwej definicji właściwego rynku produktowego i geograficznego, w przypadku gdy występują horyzontalne nakładanie się obszarów działalności lub stosunki wertykalne dotyczące (i) co najmniej jednego produktu jednej lub kilku stron uczestniczących w koncentracji wprowadzonego do obrotu oraz co najmniej jednego produktu innych stron uczestniczących w koncentracji, który jest przygotowywany do wprowadzenia na rynek (31), lub (ii) produktów stron koncentracji, które są przygotowywane do wprowadzenia na rynek, należy podać informacje określone w poniższych tabelach:

Horyzontalne nakładanie się obszarów działalności dotyczące produktów przygotowywanych do wprowadzenia na rynek

Precedensy (proszę podać odniesienie do właściwych punktów)

Badany możliwy rynek produktowy

Badany możliwy rynek geograficzny

Dostawca

Rok X-2 (32)

Rok X-1

Rok X

Produkty przygotowywane do wprowadzenia na rynek (33)

(Podać nazwę)

Wartość

Wolumen

Wartość

Wolumen

Wartość

Wolumen

 

 

 

Przedsiębiorstwo biorące udział w koncentracji 1

%

%

%

%

%

%

 

Przedsiębiorstwo biorące udział w koncentracji 2

%

%

%

%

%

%

 

Przedsiębiorstwo biorące udział w koncentracji 3

%

%

%

%

%

%

 

Łącznie

%

%

%

%

%

%

 

Konkurent 1

%

%

%

%

%

%

 

Konkurent 2

%

%

%

%

%

%

 

Konkurent 3

%

%

%

%

%

%

 

Inni

%

%

%

%

%

%

 

Ogółem

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Proszę nie wypełniać

Wielkość rynku

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Proszę opisać obszary działalności stron na tym rynku:

Proszę przedstawić w tym miejscu bardziej szczegółowe informacje (w szczególności jeżeli nie istnieją żadne precedensy, należy przedstawić poglądy stron na definicję rynku produktowego/geograficznego):

Wskaźniki, źródła i metodyka wykorzystywane do obliczenia udziału w rynku. Jeżeli wartość i wolumen nie są najpowszechniejszymi wskaźnikami do obliczania udziału w rynku na danych rynkach, należy przedstawić udziały w rynku, opierając się na alternatywnych wskaźnikach, wraz z wyjaśnieniem.

Proszę podać informacje na temat produktów stron i ich konkurentów, które są przygotowywane do wprowadzenia na rynek (w tym etap ich rozwoju, oszacowanie prognozowanej sprzedaży i udziałów w rynku stron uczestniczących w koncentracji na przestrzeni najbliższych trzech do pięciu lat).

Proszę podać dane kontaktowe konkurenta 1, konkurenta 2 i konkurenta 3 w wymaganym formacie.

Stosunki wertykalne dotyczące produktów przygotowywanych do wprowadzenia na rynek

RYNEK WYŻSZEGO SZCZEBLA

Precedensy (proszę podać odniesienie do właściwych punktów)

Badany możliwy rynek produktowy

Badany możliwy rynek geograficzny

Dostawca

Rok X-2 (34)

Rok X-1

Rok X

Produkty przygotowywane do wprowadzenia na rynek (podać nazwę) (35)

Wartość

Wolumen

Wartość

Wolumen

Wartość

Wolumen

 

 

 

Przedsiębiorstwo biorące udział w koncentracji 1

%

%

%

%

%

%

 

Przedsiębiorstwo biorące udział w koncentracji 2

%

%

%

%

%

%

 

Przedsiębiorstwo biorące udział w koncentracji 3

%

%

%

%

%

%

 

Łącznie

%

%

%

%

%

%

 

Konkurent 1

%

%

%

%

%

%

 

Konkurent 2

%

%

%

%

%

%

 

Konkurent 3

%

%

%

%

%

%

 

Inni

%

%

%

%

%

%

 

Ogółem

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Proszę nie wypełniać

Wielkość rynku

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Proszę opisać obszary działalności stron na tym rynku:

Proszę przedstawić w tym miejscu bardziej szczegółowe informacje (w szczególności jeżeli nie istnieją żadne precedensy, należy przedstawić poglądy stron na definicję rynku produktowego/geograficznego):

Wskaźniki, źródła i metodyka wykorzystywane do obliczenia udziału w rynku. Jeżeli wartość i wolumen nie są najpowszechniejszymi wskaźnikami do obliczania udziału w rynku na danych rynkach, należy przedstawić udziały w rynku, opierając się na alternatywnych wskaźnikach, wraz z wyjaśnieniem.

Proszę podać informacje na temat produktów stron i ich konkurentów, które są przygotowywane do wprowadzenia na rynek (w tym etap ich rozwoju, oszacowanie prognozowanej sprzedaży i udziałów w rynku stron uczestniczących w koncentracji na przestrzeni najbliższych trzech do pięciu lat).

Proszę podać dane kontaktowe konkurenta 1, konkurenta 2 i konkurenta 3 w wymaganym formacie.

RYNEK NIŻSZEGO SZCZEBLA

Precedensy (proszę podać odniesienie do właściwych punktów)

Badany możliwy rynek produktowy

Badany możliwy rynek geograficzny

Dostawca

Rok X-2 (36)

Rok X-1

Rok X

Produkty przygotowywane do wprowadzenia na rynek

(Podać nazwę) (37)

Wartość

Wolumen

Wartość

Wolumen

Wartość

Wolumen

 

 

 

Przedsiębiorstwo biorące udział w koncentracji 1

%

%

%

%

%

%

 

Przedsiębiorstwo biorące udział w koncentracji 2

%

%

%

%

%

%

 

Przedsiębiorstwo biorące udział w koncentracji 3

%

%

%

%

%

%

 

Łącznie

%

%

%

%

%

%

 

Konkurent 1

%

%

%

%

%

%

 

Konkurent 2

%

%

%

%

%

%

 

Konkurent 3

%

%

%

%

%

%

 

Inni

%

%

%

%

%

%

 

Ogółem

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Proszę nie wypełniać

Wielkość rynku

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Proszę opisać obszary działalności stron na tym rynku:

Proszę przedstawić w tym miejscu bardziej szczegółowe informacje (w szczególności jeżeli nie istnieją żadne precedensy, należy przedstawić poglądy stron na definicję rynku produktowego/geograficznego):

Wskaźniki, źródła i metodyka wykorzystywane do obliczenia udziału w rynku. Jeżeli wartość i wolumen nie są najpowszechniejszymi wskaźnikami do obliczania udziału w rynku na danych rynkach, należy przedstawić udziały w rynku, opierając się na alternatywnych wskaźnikach, wraz z wyjaśnieniem.

Proszę podać informacje na temat produktów stron i ich konkurentów, które są przygotowywane do wprowadzenia na rynek (w tym etap ich rozwoju, oszacowanie prognozowanej sprzedaży i udziałów w rynku stron uczestniczących w koncentracji na przestrzeni najbliższych trzech do pięciu lat).

Proszę podać dane kontaktowe konkurenta 1, konkurenta 2 i konkurenta 3 w wymaganym formacie.

SEKCJA 9

STRUKTURA PODAŻY

9.1.

Proszę pokrótce opisać strukturę podaży na każdym z rynków, na które koncentracja wywiera wpływ. W szczególności należy wskazać:

a)

sposób funkcjonowania tych rynków;

b)

sposób, w jaki strony uczestniczące w koncentracji i ich najwięksi konkurenci wytwarzają i sprzedają produkty lub usługi (np. czy strony uczestniczące w koncentracji i ich najwięksi konkurenci wytwarzają i sprzedają lokalnie);

c)

sposób, w jaki strony uczestniczące w koncentracji ustalają ceny produktów lub usług;

d)

charakter i zakres integracji pionowej każdej ze stron uczestniczących w koncentracji w porównaniu z ich największymi konkurentami.

Struktura popytu

9.2.

Proszę pokrótce opisać strukturę popytu na każdym z rynków, na które koncentracja wywiera wpływ, wskazując w szczególności:

a)

fazy rozwoju rynku, na przykład pod względem wprowadzenia produktu, wzrostu, dojrzałości i spadku oraz przewidywanego wskaźnika wzrostu popytu;

b)

znaczenie preferencji klienta, na przykład pod względem przywiązania do marki, świadczenia usług przed i po sprzedaży, dostarczania pełnego asortymentu produktów lub efektów sieci;

c)

rolę kosztów zmiany przez klienta jednego dostawcy na innego (w kategoriach wymaganego nakładu czasu i środków finansowych):

(i)

w odniesieniu do istniejących produktów;

(ii)

w odniesieniu do nowych produktów, zastępujących produkty istniejące (co obejmuje normalny horyzont czasowy umów zawieranych z klientami);

d)

stopień koncentracji lub rozproszenia klientów;

e)

sposób, w jaki klienci dokonują zakupu danych produktów lub usług, a w szczególności, czy korzystają z technik udzielania zamówień, takich jak zaproszenia do składania ofert oraz procedury przetargowe.

SEKCJA 10

ZRÓŻNICOWANIE PRODUKTÓW ORAZ STOPIEŃ ZBLIŻENIA KONKURENCJI

10.1.

Proszę pokrótce opisać stopień zróżnicowania produktów na każdym z rynków, na które koncentracja wywiera wpływ, wskazując w szczególności:

a)

rolę i znaczenie zróżnicowania produktów pod względem jakości („zróżnicowanie wertykalne”) oraz innych cech produktów („zróżnicowanie horyzontalne” i „zróżnicowanie przestrzenne”);

b)

podział klientów na różne segmenty z opisem „typowego klienta” w każdym segmencie;

c)

w przypadku horyzontalnego nakładania się obszarów działalności – istnienie rywalizacji pomiędzy stronami uczestniczącymi w koncentracji w ujęciu ogólnym, jak również stopień zbliżenia substytucyjności produktów stron uczestniczących w koncentracji, z uwzględnieniem poszczególnych segmentów klientów oraz „typowych klientów” zidentyfikowanych w ramach odpowiedzi na pytanie w lit. b).

Systemy dystrybucji i sieci usługowe

10.2.

Należy pokrótce opisać:

a)

systemy dystrybucji, które przeważają na tym rynku oraz ich znaczenie, a także w jakim zakresie dystrybucja prowadzona jest przez osoby trzecie lub przedsiębiorstwa należące do tej samej grupy kapitałowej co strony, jak również znaczenie wyłącznych umów dystrybucyjnych oraz długoterminowych umów innego rodzaju;

b)

istniejące sieci usługowe (na przykład w zakresie konserwacji i napraw) i ich znaczenie na tych rynkach. W jakim stopniu takie usługi są realizowane przez osoby trzecie lub przedsiębiorstwa należące do tej samej grupy kapitałowej, do której należą strony?

Wejście na rynek i wycofanie się z niego

10.3.

Proszę wskazać, czy w okresie pięciu ostatnich lat miały miejsce znaczące wejścia przedsiębiorstw na rynki, na które koncentracja wywiera wpływ. Jeśli tak, proszę wskazać podmioty, które weszły na rynek, i przedstawić szacunkowe dane dotyczące obecnego udziału w rynku przypadającego na każdy taki podmiot.

10.4.

Proszę wskazać, czy Państwa zdaniem istnieją przedsiębiorstwa (w tym te, które obecnie działają wyłącznie na rynkach poza UE lub EOG), które mogą wejść na rynki, na które koncentracja wywiera wpływ. Jeśli tak, proszę wyjaśnić, dlaczego takie wejście jest prawdopodobne i oszacować czas, w jakim może ono nastąpić.

10.5.

Proszę pokrótce opisać główne czynniki wpływające na wejście na każdy z rynków, na który koncentracja wywiera wpływ, analizując wejście zarówno z geograficznego punktu widzenia, jak i pod kątem produktu. W razie potrzeby proszę uwzględnić, co następuje:

a)

całkowite koszty wejścia (badania i rozwój, produkcja, utworzenie systemów dystrybucji, promocja, reklama, serwis itd.) w odniesieniu do znaczącego konkurenta, będącego w stanie sprostać konkurencji, ze wskazaniem jego udziału rynkowego;

b)

wszelkie bariery wejścia o charakterze prawnym lub regulacyjnym, takie jak urzędowe zezwolenia czy normy w jakiejkolwiek formie;

c)

bariery związane z dostępem do klientów, takie jak bariery wynikające z procedur certyfikacji produktu, lub znaczenie reputacji oraz udokumentowanego doświadczenia;

d)

wszelkie przypadki, w których zachodzi potrzeba i możliwość uzyskania dostępu do patentów, know-how oraz innych praw własności intelektualnej na tych rynkach;

e)

zakres, w jakim każda ze stron uczestniczących w koncentracji jest właścicielem, licencjobiorcą lub licencjodawcą patentu, know-how lub innych praw na właściwych rynkach;

f)

znaczenie korzyści skali i zakresu oraz efektów sieciowych dla produkcji lub dystrybucji produktów lub usług na rynkach, na które koncentracja wywiera wpływ;

g)

dostęp do źródeł zaopatrzenia, tzn. dostępność surowców i niezbędnej infrastruktury.

10.6.

Proszę wyjaśnić, czy którakolwiek ze stron uczestniczących w koncentracji lub którykolwiek z konkurentów posiada produkty przygotowywane do wprowadzenia na rynek (38) albo planuje rozszerzyć produkcję lub możliwości sprzedaży na którymkolwiek rynku, na który koncentracja wywiera wpływ. Jeśli tak, proszę oszacować prognozowaną sprzedaż i udziały stron uczestniczących w koncentracji w rynku na przestrzeni najbliższych trzech do pięciu lat.

10.7.

Proszę wskazać, czy w okresie pięciu ostatnich lat miały miejsce przypadki wyjścia z któregokolwiek z rynków, na które koncentracja wywiera wpływ. Jeśli tak, proszę wskazać firmy, które dokonały wyjścia z rynku oraz przedstawić szacunkowe dane na temat ich udziału w rynku w roku poprzedzającym wyjście.

Badania i rozwój

10.8.

Proszę wyjaśnić znaczenie badań i rozwoju w odniesieniu do zdolności konkurowania na rynkach, na które koncentracja wywiera wpływ, w ujęciu długofalowym. Proszę wyjaśnić charakter badań i rozwoju na rynkach, na które koncentracja wywiera wpływ, realizowanych przez strony uczestniczące w koncentracji. W razie potrzeby proszę uwzględnić, co następuje:

a)

trendy i nasilenie działań w zakresie badań i rozwoju na tych rynkach i dla stron uczestniczących w koncentracji. Nasilenie działań w zakresie badań i rozwoju można zilustrować wydatkami na badania i rozwój; liczbą pracowników zajmujących się badaniami i rozwojem (w przeliczeniu na pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy); liczbą i znaczeniem obiektów badawczo-rozwojowych lub liczbą patentów zgłoszonych w ciągu ostatnich trzech lat;

b)

przebieg rozwoju technologicznego w odniesieniu do tych rynków na przestrzeni dostatecznie długiego okresu (z uwzględnieniem częstotliwości wprowadzania nowych produktów lub usług oraz ich rozwoju, procesów produkcyjnych, systemów dystrybucji);

c)

plany i priorytety w zakresie badań, jakie strony uczestniczące w koncentracji mają na najbliższe trzy lata.

Dane kontaktowe

10.9.

Proszę podać imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej kierownika działu prawnego (lub innej osoby pełniącej podobną funkcję, a w przypadku braku takiej osoby – dyrektora generalnego) następujących podmiotów (39):

a)

konkurentów wskazanych w sekcji 8.1.4;

b)

dziesięciu największych klientów każdej ze stron na każdym rynku, na który koncentracja wywiera wpływ;

c)

podmiotów, które niedawno weszły na rynek, wskazanych w sekcji 10.3; oraz

d)

podmiotów, które potencjalnie mogą wejść na rynek, wskazanych w sekcji 10.4.

Dane kontaktowe muszą zostać przekazane zgodnie z wzorem Komisji dostępnym na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji.

10.10.

Proszę podać imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej jednego lub większej liczby przedstawicieli głównych związków zawodowych lub stowarzyszeń pracowników, które istnieją u stron uczestniczących w koncentracji. Dane kontaktowe muszą zostać przekazane zgodnie z wzorem Komisji dostępnym na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji.

SEKCJA 11

EFEKTYWNOŚĆ

Jeżeli strona zgłaszająca życzy sobie, aby Komisja już na samym początku (40) szczegółowo przeanalizowała, czy korzyści w zakresie efektywności powstałe w wyniku koncentracji mogą poprawić zdolność i motywację nowego podmiotu do działania na rzecz konkurencyjności z korzyścią dla konsumentów, proszę opisać każdą korzyść w zakresie efektywności i dostarczyć dokumenty uzupełniające odnoszące się do każdej takiej korzyści (w tym redukcji kosztów, wprowadzenia nowych produktów oraz poprawy obsługi lub produktów), jaka według przewidywań stron wyniknie z proponowanej koncentracji w odniesieniu do któregokolwiek z przedmiotowych produktów (41).

W odniesieniu do każdej zgłoszonej korzyści wynikającej z efektywności należy przedstawić:

a)

szczegółowe wyjaśnienie, w jaki sposób proponowana koncentracja umożliwiłaby nowemu podmiotowi osiągnięcie efektywności. Proszę wskazać kroki, jakie strony zamierzają podjąć, aby osiągnąć efektywność, a także określić ryzyko związane z osiągnięciem efektywności oraz czas i koszty wymagane do tego, aby ją osiągnąć;

b)

na ile to możliwe, określenie ilościowe korzyści wynikających z efektywności i szczegółowe wyjaśnienie, w jaki sposób zostały one obliczone. Proszę oszacować, w stosownych przypadkach, znaczenie efektywności dla wprowadzania nowych produktów lub poprawy jakości. W przypadku korzyści wynikających z efektywności w formie redukcji kosztów należy oddzielnie przedstawić informacje na temat jednorazowego zmniejszenia kosztów stałych, zmniejszenia okresowych kosztów stałych i kosztów zmiennych (w EUR/jednostkę i w EUR/rok);

c)

zakres, w jakim konsumenci będą mieli możliwość skorzystania z efektywności i szczegółowe wyjaśnienie, na jakiej podstawie wyciągnięto taki wniosek;

d)

powód, dla którego strona lub strony nie mogłyby w takim samym stopniu osiągnąć efektywności innymi środkami niż proponowana koncentracja i w sposób, który nie powodowałby problemów w zakresie konkurencji.

SEKCJA 12

KOOPERACYJNY EFEKT WSPÓLNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

W przypadku wspólnego przedsiębiorstwa proszę odpowiedzieć na następujące pytania do celów art. 2 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw:

a)

Czy dwie lub więcej spółek dominujących utrzymuje, w znaczącym stopniu, swoją działalność na tym samym rynku co wspólne przedsiębiorstwo lub na rynku będącym rynkiem wyższego lub niższego szczebla w stosunku do rynku tego wspólnego przedsiębiorstwa, lub na rynku sąsiadującym ściśle powiązanym z tym rynkiem?

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę podać dla każdego rynku, o którym tu mowa:

(i)

obrót każdej spółki dominującej w poprzednim roku obrotowym,

(ii)

gospodarcze znaczenie działalności wspólnego przedsiębiorstwa w odniesieniu do tego obrotu,

(iii)

udział w rynku każdej spółki dominującej.

b)

Jeśli odpowiedź na pytanie a) jest twierdząca i strona zgłaszająca uważa, że utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa nie prowadzi do koordynacji między niezależnymi przedsiębiorstwami, która ogranicza konkurencję w rozumieniu art. 101 ust. 1 TFUE oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednich postanowień Porozumienia EOG (42), należy takie twierdzenie uzasadnić.

c)

Bez uszczerbku dla odpowiedzi udzielonych na pytania w lit. a) i b) oraz w celu umożliwienia Komisji dokonania pełnej oceny sprawy, jeżeli strona zgłaszająca uważa, że w danym przypadku zastosowanie mają warunki określone w art. 101 ust. 3 TFUE oraz, w stosownych przypadkach, w odpowiednich postanowieniach Porozumienia EOG (43), należy takie twierdzenie uzasadnić. Przepisy art. 101 ust. 1 TFUE można uznać na podstawie art. 101 ust. 3 TFUE za niemające zastosowania, jeśli operacja:

(i)

przyczynia się do polepszenia produkcji lub dystrybucji towarów lub do popierania postępu technicznego lub gospodarczego;

(ii)

oferuje konsumentom sprawiedliwy udział w osiąganej korzyści;

(iii)

nie nakłada na zainteresowane przedsiębiorstwa ograniczeń, które nie są niezbędne do osiągnięcia tych celów; oraz

(iv)

nie umożliwia tym przedsiębiorstwom eliminowania konkurencji w stosunku do znacznej części danych produktów.

SEKCJA 13

DEKLARACJA

Zgłoszenie musi kończyć się poniższą deklaracją, podpisaną przez wszystkie strony zgłaszające lub w ich imieniu:

Strona lub strony zgłaszające oświadczają, że według ich najlepszej wiedzy i przekonania informacje podane w niniejszym zgłoszeniu są prawdziwe, prawidłowe i kompletne, że dostarczono wierne i kompletne kopie dokumentów wymaganych formularzem CO, że wszystkie dane szacunkowe zostały oznaczone jako takie oraz że są one najlepszymi danymi szacunkowymi w odniesieniu do stosownych faktów, a wszystkie wyrażone opinie są szczere. Strony są świadome treści art. 14 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”.

W przypadku formularzy opatrzonych podpisem cyfrowym poniższe pola służą wyłącznie do celów informacyjnych. Powinny one być zgodne z metadanymi zawartymi w odpowiednich podpisach elektronicznych.

Data:

[podpisujący 1]

Nazwa:

Organizacja:

Stanowisko:

Adres:

Nr tel.:

E-mail:

[„podpisano elektronicznie” / podpis]

[podpisujący 2, jeżeli dotyczy]

Nazwa:

Organizacja:

Stanowisko:

Adres:

Nr tel.:

E-mail:

[„podpisano elektronicznie” / podpis]


(1)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”), (Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1).

(2)  Zob. s. 22 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(3)  Zob. w szczególności art. 57 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), pkt 1 załącznika XIV do Porozumienia EOG, protokoły 21 i 24 do Porozumienia EOG (wszystkie dostępne na stronie https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0947d2fe-111f-4754-a705-1e03df20f517.0001.01/DOC_3&format=PDF) oraz protokół 4 do Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości („porozumienie o nadzorze i Trybunale”), dostępny na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOL_1994_344_R_0001_003. Wszelkie odniesienia do państw EFTA rozumie się jako odniesienia do tych państw EFTA, które są stronami Porozumienia EOG. Zgodnie ze stanem na dzień 1 maja 2004 r. tymi państwami są Islandia, Liechtenstein i Norwegia.

(4)  Oraz w sekcji 12 w przypadkach dotyczących wspólnych przedsiębiorstw.

(5)  Zob. https://ec.europa.eu/competition-policy/mergers/practical-information_en.

(6)  Zob. wzór pełnomocnictwa dostępny na stronie https://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/power_of_attorney_template_en.docx.

(7)  Zob. w szczególności art. 122 Porozumienia EOG, art. 9 protokołu 24 do Porozumienia EOG i art. 17 ust. 2 w rozdziale XIII protokołu 4 do porozumienia o nadzorze i Trybunale.

(8)  Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39. Zob. również oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące dochodzeń w sprawie łączenia przedsiębiorstw dostępne na stronie internetowej https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_pl.

(9)  Produkty przygotowywane do wprowadzenia na rynek to produkty, które prawdopodobnie w krótkim lub średnim terminie zostaną wprowadzone na rynek. „Produkty przygotowywane do wprowadzenia na rynek” obejmują również usługi.

(10)  Horyzontalne nakładanie się obszarów działalności dotyczące tych produktów obejmuje nakładanie się produktów przygotowywanych do wprowadzenia na rynek oraz nakładanie się co najmniej jednego produktu wprowadzonego do obrotu i co najmniej jednego produktu przygotowywanego do wprowadzenia na rynek.

(11)  Stosunki wertykalne dotyczące tych produktów obejmują stosunki między produktami przygotowywanymi do wprowadzenia na rynek oraz stosunki między co najmniej jednym produktem wprowadzonym do obrotu i co najmniej jednym produktem przygotowywanym do wprowadzenia na rynek.

(12)  Zawiadomienie Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (Dz.U. C 160 z 5.5.2023, s. 1) („zawiadomienie w sprawie uproszczonej procedury”).

(13)  Więcej informacji na temat sposobu identyfikacji rynków, na które koncentracja wywiera wpływ, można znaleźć w sekcji 6.

(14)  Obejmuje to spółkę przejmowaną w przypadku wrogiej oferty przejęcia, w którym to przypadku szczegółowe dane należy podać w miarę posiadanych możliwości.

(15)  Zob. art. 3 ust. 3–5 oraz art. 5 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

(16)  Zob. skonsolidowane obwieszczenie Komisji dotyczące kwestii jurysdykcyjnych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw, (Dz.U. C 95 z 16.4.2008, s. 1), dostępne na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52008XC0416%2808%29 („skonsolidowane obwieszczenie Komisji dotyczące kwestii jurysdykcyjnych”).

(17)  Zob. sekcja B IV skonsolidowanego obwieszczenia dotyczącego kwestii jurysdykcyjnych.

(18)  Więcej informacji dotyczących obliczania obrotu można znaleźć w skonsolidowanym obwieszczeniu Komisji dotyczącym kwestii jurysdykcyjnych.

(19)  Więcej informacji na temat sposobu identyfikacji rynków, na które koncentracja wywiera wpływ, można znaleźć w sekcji 6.

(20)  SWOT oznacza analizę mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Wszelkie inne metody przedstawiania otoczenia konkurencyjnego w danym obszarze produktów/innowacji również wchodzą w zakres wymaganych danych.

(21)  Zob. obwieszczenie Komisji w sprawie definicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji, (Dz.U. C 372 z 9.12.1997, s. 5).

(22)  W trakcie kontaktów przed zgłoszeniem strony zgłaszające muszą ujawnić informacje dotyczące wszystkich rynków, na które koncentracja potencjalnie może wywierać wpływ, nawet jeżeli strony ostatecznie stwierdzą, że koncentracja nie wywiera na te rynki wpływu, i niezależnie od tego, że strony zgłaszające mogą zająć określone stanowisko wobec problemu definicji rynku.

(23)  Produkty (lub usługi) są określane jako komplementarne, jeżeli na przykład stosowanie (lub konsumpcja) jednego produktu zasadniczo pociąga za sobą stosowanie (lub konsumpcję) innego produktu, jak na przykład zszywacze i zszywki, drukarki i wkłady.

(24)  Przykładem produktów należących do takiej grupy mogłyby być whisky i gin sprzedawane w barach i restauracjach oraz różne materiały opakowaniowe dla pewnej kategorii towarów, sprzedawane producentom takich towarów.

(25)  Zawiadomienie w sprawie uproszczonej procedury, pkt 11.

(26)  Proszę wypełnić tylko jedną tabelę w odniesieniu do wszystkich rynków objętych zakresem pkt 8 zawiadomienia w sprawie uproszczonej procedury, zaznaczając (wszystkie) odpowiednie pola.

(27)  Na przykład jeżeli w przypadku stosunków wertykalnych między rynkiem wyższego szczebla W i rynkiem niższego szczebla N rozważane są możliwe definicje rynku wyższego szczebla W1 i W2, należy wypełnić dwie tabele: zawierającą informacje dotyczące W1 i N oraz zawierającą informacje dotyczące W2 i N.

(28)  Proszę wypełnić tylko jedną tabelę w odniesieniu do wszystkich rynków objętych zakresem pkt 8 zawiadomienia w sprawie uproszczonej procedury, do których nie stosują się żadne zabezpieczenia/wyłączenia (tj. odpowiedź na wszystkie pytania w sekcji 7.4 brzmi „nie”). W odniesieniu do każdego rynku objętego zakresem pkt 8 zawiadomienia w sprawie uproszczonej procedury, w przypadku którego odpowiedź na co najmniej jedno pytanie brzmi „tak”, należy wypełnić osobną tabelę.

(29)  Jeżeli wskaźnik ten nie jest istotny dla rynków, na których koncentracja powoduje horyzontalne nakładanie się działalności stron lub powstanie stosunków wertykalnych między nimi, należy wskazać „Nie”.

(30)  Wartość i wolumen rynku muszą odzwierciedlać produkcję pomniejszoną o wywóz i powiększoną o przywóz w odniesieniu do omawianych obszarów geograficznych.

(31)  Niniejszej sekcji nie trzeba wypełniać, jeżeli informacje te podano w sekcji 8.1.6 w odniesieniu do tych samych produktów przygotowywanych do wprowadzenia na rynek.

(32)  Należy podać udziały w rynku, jeżeli co najmniej jedna ze stron wprowadziła do obrotu produkty.

(33)  Należy podać udziały w rynku produktów wprowadzonych do obrotu w odniesieniu do konkurentów. W przypadku braku jakichkolwiek produktów wprowadzonych do obrotu proszę podać co najmniej trzech konkurentów rozwijających konkurencyjne produkty.

(34)  Należy podać udziały w rynku, jeżeli co najmniej jedna ze stron wprowadziła do obrotu produkty.

(35)  Należy podać udziały w rynku produktów wprowadzonych do obrotu w odniesieniu do konkurentów. W przypadku braku jakichkolwiek produktów wprowadzonych do obrotu proszę podać co najmniej trzech konkurentów rozwijających konkurencyjne produkty.

(36)  Należy podać udziały w rynku, jeżeli co najmniej jedna ze stron wprowadziła do obrotu produkty.

(37)  Należy podać udziały w rynku produktów wprowadzonych do obrotu w odniesieniu do konkurentów. W przypadku braku jakichkolwiek produktów wprowadzonych do obrotu proszę podać co najmniej trzech konkurentów rozwijających konkurencyjne produkty.

(38)  W nawiązaniu do odpowiedzi na sekcje 8.1.6 i 8.2 powyżej.

(39)  Komisja może w dowolnym czasie, także na potrzeby dokonania kompletnego zgłoszenia koncentracji na podstawie niniejszego formularza CO, zażądać podania większej liczby danych kontaktowych dla każdej z kategorii uczestników rynku wskazanych w niniejszym formularzu CO, a także zażądać podania danych kontaktowych innych kategorii uczestników rynku, na przykład dostawców.

(40)  Brak podania wymaganej informacji o efektywności na etapie zgłaszania nie wyklucza przedstawienia takich informacji na późniejszym etapie. Jednak im wcześniej informacje te zostaną podane, tym lepiej Komisja będzie mogła zweryfikować argument dotyczący efektywności.

(41)  Dalsze wskazówki odnośnie do oceny efektywności znajdują się w wytycznych Komisji w sprawie oceny horyzontalnego połączenia przedsiębiorstw na mocy rozporządzenia Rady w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw, (Dz.U. C 31 z 5.2.2004, s. 5), dostępne na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=celex%3A52004XC0205%2802%29.

(42)  Zob. art. 53 ust. 1 Porozumienia EOG.

(43)  Zob. art. 53 ust. 3 Porozumienia EOG.


ZAŁĄCZNIK II

SKRÓCONY FORMULARZ CO DO ZGŁOSZENIA KONCENTRACJI NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA (WE) Nr 139/2004

(SKRÓCONY FORMULARZ CO)

1.   Wprowadzenie

1)

W niniejszym skróconym formularzu CO określono informacje, które strony zgłaszające muszą podać przy dokonywaniu zgłoszenia Komisji Europejskiej niektórych proponowanych koncentracji, które kwalifikują się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

2)

Przy wypełnianiu niniejszego skróconego formularza CO należy zwrócić uwagę na przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (1) („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”) oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/914 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw („rozporządzenie wykonawcze”) (2), do którego załączony jest niniejszy skrócony formularz CO. Sugeruje się również zapoznanie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji (3).

3)

Co do zasady skrócony formularz CO można wykorzystywać w celu zgłaszania koncentracji w przypadku spełnienia jednego z poniższych warunków:

a)

co najmniej dwa przedsiębiorstwa przejmują wspólną kontrolę nad wspólnym przedsiębiorstwem, pod warunkiem że wspólne przedsiębiorstwo nie ma bieżącego obrotu w obrębie terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) (4) oraz że przedsiębiorstwa, o których mowa, nie planują przeniesienia żadnych aktywów znajdujących się w EOG do wspólnego przedsiębiorstwa w chwili dokonywania zgłoszenia (5);

b)

co najmniej dwa przedsiębiorstwa przejmują wspólną kontrolę nad wspólnym przedsiębiorstwem, pod warunkiem że wspólne przedsiębiorstwo prowadzi w EOG działalność o niewielkim znaczeniu. Odnosi się to koncentracji, w przypadku których spełnione są wszystkie następujące warunki (6):

(i)

roczny bieżący obrót wspólnego przedsiębiorstwa lub obrót z wniesionej działalności, jak również przewidywany roczny obrót na terytorium EOG wynosi mniej niż 100 mln EUR;

(ii)

całkowita wartość aktywów przeniesionych do wspólnego przedsiębiorstwa na terytorium EOG, planowana w chwili dokonywania zgłoszenia, wynosi mniej niż 100 mln EUR;

c)

co najmniej dwa przedsiębiorstwa łączą się lub co najmniej jedno przedsiębiorstwo przejmuje wyłączną lub wspólną kontrolę nad innym przedsiębiorstwem, pod warunkiem że żadna ze stron uczestniczących w takiej koncentracji nie prowadzi działalności gospodarczej na tym samym rynku produktowym i geograficznym lub na właściwym rynku produktowym będącym rynkiem wyższego lub niższego szczebla w stosunku do rynku produktowego, na którym działa jakakolwiek inna strona koncentracji (7);

d)

co najmniej dwa przedsiębiorstwa łączą się lub co najmniej jedno przedsiębiorstwo przejmuje wyłączną lub wspólną kontrolę nad innym przedsiębiorstwem i spełnione są warunki określone poniżej na podstawie wszystkich możliwych definicji rynków (8):

(i)

łączny udział w rynku wszystkich stron uczestniczących w koncentracji, które są zaangażowane w działalność gospodarczą na tym samym rynku produktowym i geograficznym (horyzontalne nakładanie się obszarów działalności), spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

aa)

jest niższy niż 20 %;

bb)

jest niższy niż 50 %, a przyrost (delta) indeksu Herfindahla-Hirschmanna („HHI”) wynikający z koncentracji na tym rynku jest niższy niż 150;

(ii)

indywidualne lub łączne udziały w rynku wszystkich stron uczestniczących w koncentracji, które są zaangażowane w działalność gospodarczą na rynku produktowym będącym rynkiem wyższego lub niższego szczebla w stosunku do rynku produktowego, na którym działa dowolna inna strona uczestnicząca w koncentracji (stosunek wertykalny), spełniają co najmniej jeden z następujących warunków:

aa)

są niższe niż 30 % na rynkach wyższego i niższego szczebla;

bb)

są niższe niż 30 % na rynku wyższego szczebla, a strony uczestniczące w koncentracji prowadzące działalność na rynku niższego szczebla posiadają udział w nabyciu wynoszący mniej niż 30 % w odniesieniu do nakładów na rynku wyższego szczebla;

cc)

są niższe niż 50 % zarówno na rynku wyższego, jak i niższego szczebla, przyrost (delta) indeksu Herfindahla-Hirschmanna (HHI) wynikający z koncentracji jest niższy niż 150 zarówno na rynku wyższego, jak i niższego szczebla, a mniejsze przedsiębiorstwo pod względem udziału w rynku jest takie samo na rynku wyższego i niższego szczebla;

e)

strona ma przejąć wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem, nad którym posiada już wspólną kontrolę (9).

4)

Ponadto, na wniosek stron zgłaszających, Komisja może zbadać w ramach procedury uproszczonej i na podstawie skróconego formularza CO koncentracje, w ramach których co najmniej dwa przedsiębiorstwa łączą się lub co najmniej jedno przedsiębiorstwo przejmuje wyłączną lub wspólną kontrolę nad innym przedsiębiorstwem, o ile spełnione są oba określone poniżej warunki na podstawie wszystkich możliwych definicji rynków (10):

a)

łączny udział w rynku wszystkich stron uczestniczących w koncentracji, których obszary działalności horyzontalnie się nakładają, jest niższy niż 25 %;

b)

indywidualne i łączne udziały w rynku wszystkich stron uczestniczących w koncentracji, między którymi istnieje stosunek wertykalny, spełniają co najmniej jeden z następujących warunków:

(i)

są niższe niż 35 % na rynkach wyższego i niższego szczebla;

(ii)

są niższe niż 50 % na jednym rynku, podczas gdy indywidualne i łączne udziały w rynku wszystkich stron uczestniczących w koncentracji na wszystkich pozostałych rynkach, między którymi istnieje stosunek wertykalny, są mniejsze niż 10 %.

5)

Ponadto, na wniosek stron zgłaszających, Komisja może zbadać w ramach procedury uproszczonej i na podstawie skróconego formularza CO koncentracje, w ramach których co najmniej dwa przedsiębiorstwa przejmują wspólną kontrolę nad wspólnym przedsiębiorstwem, pod warunkiem że (11):

a)

roczny bieżący obrót wspólnego przedsiębiorstwa lub obrót z wniesionej działalności na terytorium EOG wynosi mniej niż 150 mln EUR; oraz

b)

całkowita wartość aktywów przeniesionych do wspólnego przedsiębiorstwa na terytorium EOG, planowana w chwili dokonywania zgłoszenia, wynosi mniej niż 150 mln EUR.

6)

Komisja może w każdym momencie zażądać złożenia formularza CO, gdy wydaje się, że nie zostały spełnione warunki użycia skróconego formularza CO lub, wyjątkowo, gdy warunki te są spełnione, a Komisja mimo to postanawia, że dokonanie zgłoszenia z wykorzystaniem formularza CO jest konieczne na potrzeby odpowiedniego zbadania ewentualnych problemów w zakresie konkurencji.

2.   Sposób wypełniania i składania skróconego formularza CO

7)

W przypadku połączenia w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw lub w przypadku przejęcia wspólnej kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw strony uczestniczące w połączeniu lub strony przejmujące wspólną kontrolę muszą wspólnie wypełnić skrócony formularz CO. W przypadku przejęcia wyłącznej kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw skrócony formularz CO musi wypełnić podmiot przejmujący. W przypadku publicznej oferty przejęcia przedsiębiorstwa skrócony formularz CO musi wypełnić oferent.

8)

Konieczne jest wypełnienie różnych sekcji skróconego formularza CO, w zależności od cech koncentracji i od przyczyn, dla których koncentracja kwalifikuje się do objęcia procedurą uproszczoną (12):

a)

sekcje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, i 16 należy uzupełnić we wszystkich przypadkach;

b)

sekcję 8 należy uzupełnić, jeżeli koncentracja powoduje horyzontalne nakładanie się obszarów działalności stron;

c)

sekcję 9 lub 10 należy uzupełnić, jeżeli koncentracja powoduje powstanie stosunku wertykalnego między obszarami działalności stron;

d)

sekcję 11 należy uzupełnić we wszystkich przypadkach, z wyjątkiem sytuacji, w których koncentracje są objęte zakresem stosowania pkt 5 lit. a) lub c) zawiadomienia w sprawie uproszczonej procedury;

e)

sekcja 12 musi zostać uzupełniona w przypadku wspólnego przedsiębiorstwa.

9)

Przed formalnym złożeniem zgłoszenia na podstawie procedury uproszczonej i niezależnie od kategorii koncentracji, do której można stosować procedurę uproszczoną, strony zgłaszające muszą we wszystkich przypadkach złożyć wniosek o przydzielenie sprawy zespołowi. We wniosku należy wskazać rodzaj transakcji, kategorię sprawy, którą można rozpatrywać w ramach procedury uproszczonej, oraz przewidywaną datę zgłoszenia (13). Zachęca się strony zgłaszające do bezpośredniego zgłaszania niektórych kategorii spraw, które można rozpatrywać w ramach procedury uproszczonej, bez podejmowania kontaktów przed zgłoszeniem lub z podjęciem ich na krótko przed zgłoszeniem (14). W przypadku takich spraw wniosek o przydzielenie sprawy zespołowi należy złożyć przynajmniej na tydzień przed przewidywaną datą ich zgłoszenia. W przypadku spraw powodujących horyzontalne nakładanie się obszarów działalności stron lub powstanie stosunków niehoryzontalnych między obszarami działalności stron uczestniczących w koncentracji należy zainicjować kontakty przed zgłoszeniem, składając wniosek o przydzielenie sprawy zespołowi przynajmniej na dwa tygodnie przed przewidywaną datą zgłoszenia.

10)

Wszelkie dane osobowe przekazane w skróconym formularzu CO będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (15).

11)

Skrócony formularz CO musi zostać podpisany przez osoby upoważnione zgodnie z prawem do działania w imieniu każdej ze zgłaszających stron lub przez co najmniej jednego upoważnionego zewnętrznego przedstawiciela zgłaszającej strony lub stron. Do skróconego formularza CO należy dołączyć odpowiednie dokumenty pełnomocnictwa (16). Co jakiś czas w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej publikowane będą specyfikacje techniczne i instrukcje dotyczące podpisów.

3.   Definicje do celów niniejszego skróconego formularza CO

12)

Do celów niniejszego skróconego formularza stosuje się następujące definicje:

a)

„strona uczestnicząca w koncentracji/strony uczestniczące w koncentracji” lub „strona/strony”: zarówno strona(-y) przejmująca(-e), jak i przejmowana(-e) lub strony uczestniczące w połączeniu, w tym wszystkie przedsiębiorstwa, w których przejmowany jest pakiet kontrolny lub które są przedmiotem publicznej oferty przejęcia. O ile nie określono inaczej, terminy „strona zgłaszająca/strony zgłaszające” oraz „strona uczestnicząca w koncentracji/strony uczestniczące w koncentracji” obejmują wszystkie przedsiębiorstwa, które należą do tych samych grup kapitałowych co te strony;

b)

„rok”: rok kalendarzowy, chyba że określono inaczej. O ile nie określono inaczej, wszelkie informacje wymagane w skróconym formularzu CO muszą odnosić się do roku poprzedzającego rok dokonywania zgłoszenia.

4.   Wymóg dotyczący prawidłowości i kompletności zgłoszenia

13)

Wszelkie informacje wymagane w skróconym formularzu CO muszą być prawidłowe i kompletne. Wymagane informacje należy przedstawić w odpowiedniej sekcji skróconego formularza CO. Każda ze stron dokonujących zgłoszenia odpowiada za dokładność informacji, które przekazuje. Należy w szczególności uwzględnić, co następuje:

a)

W myśl art. 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw oraz art. 5 ust. 2 i 4 rozporządzenia wykonawczego terminy przewidziane w rozporządzeniu w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw związane ze zgłoszeniem rozpoczynają bieg dopiero od dnia otrzymania przez Komisję wszystkich informacji, które są wymagane przy zgłoszeniu. Wymóg ten ma na celu zapewnienie, aby Komisja miała możliwość dokonania oceny zgłaszanej koncentracji w terminach ściśle określonych w rozporządzeniu w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jeśli zgłoszenie jest niekompletne, Komisja bezzwłocznie zawiadomi na piśmie strony zgłaszające lub ich przedstawicieli.

b)

Strona zgłaszająca/strony zgłaszające muszą sprawdzić w trakcie przygotowywania zgłoszenia, czy nazwiska i numery kontaktowe, a w szczególności adresy e-mail przesłane Komisji są dokładne, odpowiednie i aktualne.

c)

Zgodnie z art. 5 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego informacje nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd przedstawione w zgłoszeniu uznaje się za informacje niekompletne.

d)

Wymagane dane kontaktowe należy przekazać w formacie wskazanym przez Dyrekcję Generalną ds. Konkurencji („DG ds. Konkurencji”) na jej stronie internetowej (17). Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania ważne jest, by dane kontaktowe były prawidłowe. W tym celu należy upewnić się, że dostarczone adresy e-mail są spersonalizowane i przypisane konkretnym osobom kontaktowym, i że nie są to ogólne skrzynki mailowe przedsiębiorstwa (np. info@, hello@). Na podstawie nieodpowiednich danych kontaktowych Komisja może uznać zgłoszenie za niekompletne.

e)

Zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw strony zgłaszające, które celowo lub wskutek niedbalstwa dostarczają informacje nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd, mogą podlegać karze grzywny w wysokości do 1 % łącznego obrotu danego przedsiębiorstwa. Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 3 lit. a) oraz art. 8 ust. 6 lit. a) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw Komisja może odwołać swoją decyzję o zgodności koncentracji, jeśli decyzja ta została podjęta na podstawie nieprawidłowych informacji, za dostarczenie których odpowiada jedna ze stron uczestniczących w koncentracji.

f)

Można wystąpić z pisemnym wnioskiem do Komisji, aby uznała zgłoszenie za kompletne pomimo braku informacji wymaganych w skróconym formularzu CO, jeżeli zgłaszający z uzasadnionych przyczyn nie ma do nich dostępu, w części lub w całości (np. z powodu niedostępności informacji o spółce przejmowanej w przypadku wrogiej oferty przejęcia). Komisja rozpatrzy taki wniosek, jeżeli podane zostaną przyczyny niedostępności tych informacji oraz najlepsze dane szacunkowe zastępujące brakujące informacje wraz ze źródłem takich szacunków. W miarę możliwości należy wskazać, gdzie Komisja mogłaby uzyskać wymagane informacje, niedostępne dla zgłaszającego.

g)

Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisja może zwolnić z obowiązku przedstawienia dowolnej konkretnej informacji w zgłoszeniu, jeśli uzna, że spełnienie tych obowiązków lub warunków nie jest niezbędne do zbadania sprawy. W związku z tym można, w ramach kontaktów przed zgłoszeniem, wystąpić do Komisji z pisemnym wnioskiem o zwolnienie z obowiązku przedstawienia niektórych informacji, które według zgłaszającego nie są konieczne do zbadania sprawy przez Komisję. Takie wnioski o zwolnienie należy przesłać wraz z projektem skróconego formularza CO w ramach kontaktów przed zgłoszeniem. Wnioski o zwolnienie należy przesyłać w oddzielnej wiadomości e-mail na adres zespołu odpowiedzialnego za sprawę. Komisja rozpatrzy takie wnioski, pod warunkiem że będą zawierały wystarczające uzasadnienie tego, dlaczego takie informacje nie są niezbędne do rozpatrzenia sprawy. Zgodnie z najlepszymi praktykami Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji w zakresie prowadzenia postępowań WE dotyczących kontroli łączenia przedsiębiorstw Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji zwykle udziela odpowiedzi na wnioski o zwolnienie w terminie pięciu dni roboczych. Celem uniknięcia wątpliwości należy zauważyć, że chociaż Komisja mogła przyjąć, że podanie niektórych informacji wymaganych w skróconym formularzu CO nie było konieczne w celu dokonania kompletnego zgłoszenia koncentracji, to fakt ten nie uniemożliwia Komisji wystąpienia w dowolnym czasie (przed dokonaniem zgłoszenia lub po jego dokonaniu) o przedłożenie takich informacji, np. w drodze wniosku o udzielenie informacji na podstawie art. 11 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

5.   Przejście do zwykłej procedury i zgłoszenia na podstawie formularza CO

14)

Przy ocenie, czy można zgłosić koncentrację w ramach procedury uproszczonej, korzystając ze skróconego formularza CO, Komisja zadba o to, by wszystkie istotne okoliczności zostały ustalone w wystarczająco jasny sposób. W tym zakresie odpowiedzialność za dostarczenie prawidłowych i kompletnych informacji spoczywa na stronach zgłaszających.

15)

Jeśli po zgłoszeniu koncentracji Komisja uzna, że sprawa nie kwalifikuje się do zgłoszenia w ramach procedury uproszczonej, może zażądać pełnego lub, w stosownych przypadkach, częściowego zgłoszenia na formularzu CO. Sytuacja ta może wystąpić, gdy mają miejsce którekolwiek z następujących okoliczności:

a)

wydaje się, że nie spełniono warunków zgłoszenia na skróconym formularzu CO;

b)

mimo spełnienia warunków zastosowania skróconego formularza CO niezbędne jest pełne lub częściowe zgłoszenie na formularzu CO w celu odpowiedniego zbadania ewentualnych problemów w zakresie konkurencji lub ustalenia, czy transakcja stanowi koncentrację w rozumieniu art. 3 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw;

c)

skrócony formularz CO zawiera informacje nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd;

d)

państwo członkowskie lub państwo EFTA wyrazi uzasadnione wątpliwości dotyczące problemów w zakresie konkurencji w odniesieniu do zgłoszonej koncentracji w terminie 15 dni roboczych od otrzymania kopii skróconego formularza CO;

e)

osoba trzecia wyrazi uzasadnione wątpliwości dotyczące problemów w zakresie konkurencji w terminie wyznaczonym przez Komisję na składanie uwag przez osoby trzecie.

16)

W takich przypadkach zgłoszenie może zostać uznane za niekompletne w istotnym aspekcie w rozumieniu art. 5 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego. Komisja bezzwłocznie zawiadamia o tym na piśmie strony zgłaszające lub ich przedstawicieli. Zgłoszenie staje się skuteczne dopiero w dniu otrzymania wszystkich wymaganych informacji.

6.   Poufność

17)

Art. 339 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 17 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw oraz odpowiednie postanowienia Porozumienia EOG wymagają, by Komisja, państwa członkowskie, Urząd Nadzoru EFTA oraz państwa EFTA, ich urzędnicy i inni pracownicy nie ujawniali informacji uzyskanych w wyniku stosowania tego rozporządzenia i objętych ze względu na swój charakter tajemnicą zawodową. Tę samą zasadę stosuje się do ochrony poufności między stronami zgłaszającymi.

18)

Jeżeli zgłaszający jest zdania, że w razie opublikowania lub ujawnienia w inny sposób innym stronom którejkolwiek z informacji, do podania których jest on zobowiązany, doszłoby do naruszenia jego interesów, powinien on przedstawić te informacje oddzielnie, z wyraźnym oznaczeniem „tajemnica handlowa” umieszczonym na każdej stronie. Należy również podać przyczyny, dla których informacje te nie powinny być ujawniane lub publikowane.

19)

W przypadku połączeń lub wspólnych przejęć, lub w innych przypadkach, w których zgłoszenie dokonywane jest przez więcej niż jedną ze stron, tajemnice handlowe mogą być składane oddzielnie i przywoływane w zgłoszeniu jako załącznik. Wszystkie takie załączniki należy dołączyć do zgłoszenia, tak aby można je było uznać za kompletne.

SEKCJA 1

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRAWY

 (*1) Numer sprawy:

M.

 (*1) Nazwa sprawy:

Język:

O ile nie określono inaczej, odniesienia do artykułów znajdujące się w poniższych tabelach należy odczytywać jako odniesienia do artykułów rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

Zgłoszenie w ramach procedury uproszczonej: tak

Rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw

Jurysdykcja:

Art. 1 ust. 2

Art. 1 ust. 3

Art. 4 ust. 5

Art. 22

Podstawa zgłoszenia:

Art. 4 ust. 1

Art. 4 ust. 4

Art. 4 ust. 5

Art. 22

Koncentracja:

Połączenie [art. 3 ust. 1 lit. a)] (18)

Przejęcie wyłącznej kontroli [art. 3 ust. 1 lit. b)]

Przejęcie wspólnej kontroli [art. 3 ust. 1 lit. b)] (19)

Przejęcie wspólnej kontroli nad wspólnym przedsiębiorstwem utworzonym od podstaw [art. 3 ust. 4] (20)

Przejęcie wspólnej kontroli w każdym innym scenariuszu (tj. pozostaje co najmniej jeden z udziałowców lub akcjonariuszy posiadających wcześniej pakiet kontrolny) [art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4] (21)

Kategoria sprawy zgodnie z zawiadomieniem w sprawie uproszczonej procedury:

Pkt 5 lit. a) zawiadomienia w sprawie uproszczonej procedury

Pkt 5 lit. e) zawiadomienia w sprawie uproszczonej procedury

Pkt 5 lit. b) zawiadomienia w sprawie uproszczonej procedury

Pkt 5 lit. c) zawiadomienia w sprawie uproszczonej procedury

Pkt 8 zawiadomienia w sprawie uproszczonej procedury

Pkt 5 lit. d) zawiadomienia w sprawie uproszczonej procedury

Pkt 9 zawiadomienia w sprawie uproszczonej procedury

Zgłoszenie powiązane z wcześniejszą sprawą (powiązaną operacją/równoległą transakcją/przerwaną lub wycofaną sprawą)? TAK ☐ NIE ☐

Jeżeli tak, proszę podać numer sprawy:

Zgłoszenie powiązane z konsultacją w sprawie tej samej koncentracji? TAK ☐ NIE ☐

Jeżeli tak, proszę podać numer konsultacji:

Środki realizacji koncentracji:

Ogłoszenie publicznej oferty przejęcia [DATA]

Zakup udziałów

Zakup aktywów

Zakup papierów wartościowych

Umowa o zarządzanie lub wszelkie inne środki umowne

Zakup udziałów w nowo utworzonym przedsiębiorstwie będącym wspólnym przedsiębiorstwem

Wartość koncentracji w EUR:

Siedziba przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

W tym samym państwie członkowskim

W tym samym państwie trzecim

W różnych państwach członkowskich

W różnych państwach trzecich

SEKCJA 2

PRZEDSIĘBIORSTWA BIORĄCE UDZIAŁ W KONCENTRACJI I ICH OBROTY

Przedsiębiorstwa biorące udział w koncentracji (22)

Kategoria (23)

Kontrolowane przez

Zwięzły opis przedmiotu działalności gospodarczej przedsiębiorstwa biorącego udział w koncentracji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę przedstawić schemat struktury własności i kontroli każdego z przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji przed koncentracją i po jej zakończeniu:

 

Przedsiębiorstwa biorące udział w koncentracji

Kraj pochodzenia

Rola (24)

Obrót (w mln EUR) (25)

Rok obrotu (26)

w skali globalnej

w skali UE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łączne obroty wszystkich przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji

 

 

 

Żadne z przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji nie uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Unię w jednym i tym samym państwie członkowskim.

W przypadku zgłaszania połączenia na podstawie art. 1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw należy wypełnić również poniższą tabelę. Należy zawrzeć informacje na temat wszystkich państw członkowskich, które spełniają kryteria określone w art. 1 ust. 3 lit. b) i c) i w razie potrzeby dodać w tabeli wiersze:

Nazwa danego państwa członkowskiego do celów art. 1 ust. 3 lit. b) i c) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw

Łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji w tym państwie członkowskim

(w mln EUR)

Nazwa danych przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji do celów art. 1 ust. 3 lit. c) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw

Obrót przedsiębiorstwa biorącego udział w koncentracji w tym państwie członkowskim

(w mln EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żadne z przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji nie uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Unię w jednym i tym samym państwie członkowskim.


Obrót na terytorium państw EFTA (27)

Łączne obroty przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji na terytorium państw EFTA wynoszą co najmniej 25 % ich całkowitych obrotów na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

TAK ☐ NIE ☐

Każde z przynajmniej dwóch przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji wykazuje obrót przekraczający 250 mln EUR na terytorium państw EFTA.

TAK ☐ NIE ☐

Proponowana koncentracja mogłaby kwalifikować się do odesłania do państwa EFTA, gdyż prowadzi do powstania rynku lub rynków, na które koncentracja wywiera wpływ, na terytorium dowolnego państwa EFTA, które to rynki wykazują wszystkie cechy odrębnego rynku.

TAK ☐ NIE ☐

SEKCJA 3

NAZWA PRODUKTU LUB PRODUKTÓW, KTÓRYCH DOTYCZY KONCENTRACJA (28) , ZGODNIE Z NACE (29)

Nazwa produktu lub produktów

NACE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKCJA 4

SKRÓCONY OPIS KONCENTRACJI

Proszę podać niepoufne streszczenie (do 250 słów) informacji przedstawionych w sekcji 1.1, w tym: sposób, w jaki koncentracja jest dokonywana (na przykład w drodze zakupu udziałów/akcji, oferty publicznej, umowy itp.); artykuły rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, na podstawie których transakcja kwalifikuje się do uznania jej za koncentrację; przedsiębiorstwa biorące udział w koncentracji. W odniesieniu do każdego z przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji proszę podać: pełną nazwę, kraj założenia, jednostkę dominującą najwyższego szczebla, krótki opis działalności i obszarów geograficznych działalności. W przypadku nowo tworzonych wspólnych przedsiębiorstw proszę przedstawić planowaną działalność i planowane geograficzne obszary działalności. Streszczenie to zostanie opublikowane na stronie internetowej DG ds. Konkurencji po otrzymaniu zgłoszenia. Streszczenie należy zredagować w taki sposób, by nie zawierało żadnych informacji poufnych ani tajemnic handlowych.)

Przykład (proszę usunąć w zgłoszeniu)

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

 

[Pełna nazwa przedsiębiorstwa A] ([nazwa skrócona przedsiębiorstwa A], [kraj pochodzenia przedsiębiorstwa A]), kontrolowane przez [przedsiębiorstwo X]

 

[Pełna nazwa przedsiębiorstwa B] ([nazwa skrócona przedsiębiorstwa B], [kraj pochodzenia przedsiębiorstwa B]), kontrolowane przez [przedsiębiorstwo Y]

 

[Przedsiębiorstwo A] przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad (całością/częścią) [przedsiębiorstwa B] LUB

 

[Przedsiębiorstwo A] łączy się, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, z [przedsiębiorstwem B] LUB

 

[Przedsiębiorstwo A] i [przedsiębiorstwo B] przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad [przedsiębiorstwem C].

Koncentracja dokonywana jest w drodze [środki realizacji koncentracji, np. w drodze zakupu udziałów/aktywów itp.].

Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

a.

w odniesieniu do [przedsiębiorstwa A]: [zwięzły opis przedmiotu działalności, np. różnorodne substancje chemiczne z podstawową działalnością w zakresie agronomii, wysokowydajnych tworzyw sztucznych i substancji chemicznych oraz produktów i usług związanych z węglowodorem i energią].

b.

w odniesieniu do [przedsiębiorstwa B]: [zwięzły opis przedmiotu działalności, np. technologia i innowacje oparte na krzemie z podstawową działalnością w zakresie rozwoju i produkcji polimerów i innych materiałów opartych na związkach krzemu].

SEKCJA 5

UZASADNIENIE KONCENTRACJI I HARMONOGRAM

5.1.   Uzasadnienie koncentracji

Należy zwięźle opisać uzasadnienie proponowanej koncentracji.

 

5.2.   Harmonogram

Należy zwięźle opisać harmonogram proponowanej koncentracji (w tym w stosownych przypadkach prawnie wiążącą datę zakończenia).

 

5.3.   Proszę uzupełnić odpowiedź o wszelkie dodatkowe informacje, które chcieliby Państwo przekazać Komisji.

 

SEKCJA 6

JURYSDYKCJA (30)

6.1.   Zwięzły opis koncentracji i zmiany kontroli (do 250 słów)

Przykład 1 (proszę usunąć w zgłoszeniu)

Zgodnie z umową sprzedaży i kupna udziałów podpisaną dnia X.X.XX [przedsiębiorstwo A] nabędzie udziały stanowiące 75 % łącznych praw głosu [przedsiębiorstwa B]. Pozostałe 25 % praw głosu [przedsiębiorstwa B] będzie należało do [udziałowca mniejszościowego M]. Ponieważ decyzje związane ze strategią handlową [przedsiębiorstwa B] będą przyjmowane zwykłą większością głosów, [przedsiębiorstwo A], które posiada większość udziałów i głosów, będzie sprawowało decydującą kontrolę nad [przedsiębiorstwem B]. [Przedsiębiorstwo B] będzie zatem podlegało wyłącznej kontroli [przedsiębiorstwa A].

Przykład 2 (proszę usunąć w zgłoszeniu)

Zgodnie z umową sprzedaży i kupna udziałów podpisaną dnia X.X.XX [przedsiębiorstwo A] nabędzie udziały stanowiące 40 % łącznych praw głosu [przedsiębiorstwa B]. Pozostałe 60 % praw głosu [przedsiębiorstwa B] będzie należało do [przedsiębiorstwa C]. Zarząd będzie się składał z siedmiu członków, a troje z nich zostanie wyznaczonych przez [przedsiębiorstwo A]. [Przedsiębiorstwo A] będzie posiadało prawo weta wobec powoływania kierownictwa najwyższego szczebla, przyjmowania budżetu i biznesplanu. [Przedsiębiorstwo B] będzie zatem podlegało wspólnej kontroli [przedsiębiorstwa A] i [przedsiębiorstwa C].

6.2.   Przejęcie kontroli

☐   Przejęcie wyłącznej kontroli

Podmiot przejmujący przejmuje wyłączną kontrolę nad spółką przejmowaną lub spółkami przejmowanymi w rozumieniu art. 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Proszę wskazać środki przejęcia wyłącznej kontroli, zaznaczając odpowiednie pola:

[Przedsiębiorstwo 1] przejmuje wyłączną kontrolę pozytywną, tj. nabywa większość praw głosu, nad spółką przejmowaną lub spółkami przejmowanymi (formalna wyłączna kontrola).

[Przedsiębiorstwo 1] przejmuje wyłączną kontrolę negatywną nad spółką przejmowaną lub spółkami przejmowanymi, tj. nabywa możliwość korzystania z wyłącznego prawa weta wobec strategicznych decyzji (formalna wyłączna kontrola). Należy wyjaśnić, o jakie strategiczne decyzje chodzi:

[Przedsiębiorstwo 1] przejmuje faktyczną wyłączną kontrolę nad spółką przejmowaną lub spółkami przejmowanymi, posiadając [należy wskazać dokładną liczbę udziałów w spółce i praw głosu] %, gdyż jest wysoce prawdopodobne, że osiągnie większość na zgromadzeniu udziałowców (spółki przejmowanej).

Należy również wskazać, czy w ramach koncentracji występuje którykolwiek z następujących elementów:

Przebieg głosowania na zgromadzeniach udziałowców spółki przejmowanej lub spółek przejmowanych w ostatnich pięciu latach przedstawiał się następująco: [należy przedstawić informacje dotyczące frekwencji na przedmiotowych zgromadzeniach w odniesieniu do każdego roku]. Dzięki swoim udziałom w spółce [przedsiębiorstwo 1] posiadałoby większość głosów na zgromadzeniu udziałowców w latach [należy wskazać na których posiedzeniach].

Pozostałe udziały są rozproszone.

Inni istotni udziałowcy mają strukturalne, gospodarcze lub rodzinne powiązania z [przedsiębiorstwem 1]. Należy wyjaśnić te powiązania: […].

Inni udziałowcy mają czysto finansowe interesy w (spółce przejmowanej).

☐   Przejęcie wspólnej kontroli

[Przedsiębiorstwo 1], [przedsiębiorstwo 2] i [przedsiębiorstwo 3] (w razie konieczności proszę dodać kolejne) przejmują wspólną kontrolę nad spółką przejmowaną lub spółkami przejmowanymi w rozumieniu art. 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw poprzez równość praw głosu lub powołanie organów decyzyjnych lub prawo weta (pkt 64–73 skonsolidowanego obwieszczenia Komisji dotyczącego kwestii jurysdykcyjnych).

 

Podmioty przejmujące

Przedsiębiorstwo 1

Przedsiębiorstwo 2

Przedsiębiorstwo 3

Udziały w ramach wspólnego przedsiębiorstwa (%)

 

 

 

Prawa głosu (%)

 

 

 

Liczba przedstawicieli powołanych w organie decyzyjnym spółki przejmowanej  (31) /łączna liczba członków organu decyzyjnego

 

 

 

Przedstawiciel organu zarządzającego ma decydujący głos (tak/nie)

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Prawo weta wobec powoływania kierownictwa najwyższego szczebla (tak/nie)

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Prawo weta wobec przyjęcia biznesplanu (tak/nie)

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Jeśli tak, proszę przedstawić kopię najnowszego(-ych) biznesplanu(-ów) spółki przejmowanej.

Prawo weta wobec przyjęcia budżetu (tak/nie)

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Prawo weta wobec inwestycji

Tak

Nie

Proszę wskazać w oknie poniżej poziom inwestycji i ich częstotliwość w określonym sektorze.

Tak

Nie

Proszę wskazać w oknie poniżej poziom inwestycji i ich częstotliwość w określonym sektorze.

Tak

Nie

Proszę wskazać w oknie poniżej poziom inwestycji i ich częstotliwość w określonym sektorze.

 

 

 

Inne prawa związane z konkretnym rynkiem

Tak

Nie

Proszę wskazać w oknie poniżej, o które prawa weta chodzi.

Tak

Nie

Proszę wskazać w oknie poniżej, o które prawa weta chodzi.

Tak

Nie

Proszę wskazać w oknie poniżej, o które prawa weta chodzi.

 

 

 

[Przedsiębiorstwo 1], [przedsiębiorstwo 2] i [przedsiębiorstwo 3] (proszę dodać kolejne w razie konieczności) przejmują wspólną kontrolę nad spółką przejmowaną lub spółkami przejmowanymi w rozumieniu art. 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw z zastosowaniem innych środków (zob. pkt 74–80 skonsolidowanego obwieszczenia Komisji dotyczącego kwestii jurysdykcyjnych), w szczególności:

[Przedsiębiorstwo 1], [przedsiębiorstwo 2] i [przedsiębiorstwo 3] (proszę dodać kolejne w razie konieczności) przejmują wspólną kontrolę nad spółką przejmowaną lub spółkami przejmowanymi w drodze porozumienia o połączeniu przysługujących praw, spółki holdingowej lub w inny dopuszczalny prawem sposób.

[Przedsiębiorstwo 1], [przedsiębiorstwo 2] i [przedsiębiorstwo 3] (proszę dodać kolejne w razie konieczności) przejmują faktyczną wspólną kontrolę nad spółką przejmowaną lub spółkami przejmowanymi na podstawie silnej wspólnoty interesów. Należy wyjaśnić taką wspólnotę interesów: […]

6.3.   Pełen zakres funkcji (należy wypełnić tylko wówczas, gdy koncentracja jest objęta zakresem art. 3 ust. 4 lub art. 3 ust. 1 lit. b) w związku z art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw)

Wspólne przedsiębiorstwo pełni pełen zakres funkcji w rozumieniu art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, gdyż wspólne przedsiębiorstwo pełni w sposób trwały wszystkie funkcje samodzielnego podmiotu gospodarczego. Ściślej ujmując:

wspólne przedsiębiorstwo będzie miało wystarczające zasoby, aby działać niezależnie na rynku, w szczególności wyspecjalizowane kierownictwo, wystarczające zasoby finansowe, personel i aktywa;

wspólne przedsiębiorstwo będzie miało własny dostęp do rynku lub będzie na nim obecne niezależnie od swoich spółek dominujących;

wspólne przedsiębiorstwo będzie na stałe osiągało ponad 50 % swojej sprzedaży na rzecz osób trzecich (tj. poza wstępnym okresem trzech lat);

LUB

wspólne przedsiębiorstwo ma osiągać ponad 50 % swojej sprzedaży na rzecz spółek dominujących poza wstępnym okresem, będzie się ona jednak odbywać w oparciu o warunki rynkowe, w tym na tych samych zasadach i warunkach, co sprzedaż na rzecz osób trzecich;

wspólne przedsiębiorstwo ma prowadzić działalność w sposób stały, gdyż nie zostało utworzone na krótki, ograniczony okres, a czas trwania jego działalności będzie wynosić [proszę wskazać czas trwania];

nie oczekuje się na podjęcie żadnych decyzji osób trzecich ani decyzji zewnętrznych, które mają zasadnicze znaczenie dla rozpoczęcia działalności gospodarczej wspólnego przedsiębiorstwa;

inne: [proszę wyjaśnić]

6.4.   Proszę uzupełnić odpowiedź o wszelkie dodatkowe informacje, które chcieliby Państwo przekazać Komisji.

 

SEKCJA 7

KATEGORIA PROCEDURY UPROSZCZONEJ (W ODNIESIENIU DO ODPOWIEDNICH PUNKTÓW ZAWIADOMIENIA W SPRAWIE UPROSZCZONEJ PROCEDURY)

a)   Pkt 5 lit. a) zawiadomienia w sprawie uproszczonej procedury

Wspólne przedsiębiorstwo nie prowadzi działalności na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG):

Wspólne przedsiębiorstwo nie generuje żadnych bieżących (tj. w chwili dokonywania zgłoszenia) lub przewidywanych (w ciągu najbliższych trzech lat po dokonaniu zgłoszenia) obrotów w obrębie EOG.

Spółki dominujące wspólnego przedsiębiorstwa nie planują żadnego przenoszenia aktywów do wspólnego przedsiębiorstwa w obrębie EOG w chwili dokonywania zgłoszenia (32).

Jeżeli koncentracja spełnia kryteria określone w pkt 5 lit. a) zawiadomienia w sprawie uproszczonej procedury, nie jest konieczne wypełnianie sekcji 8, 9 i 11 poniżej.

LUB

b)   Pkt 5 lit. b) zawiadomienia w sprawie uproszczonej procedury ☐

Wspólne przedsiębiorstwo prowadzi na terytorium EOG bieżącą lub przewidywaną działalność o niewielkim znaczeniu:

Roczny bieżący obrót wspólnego przedsiębiorstwa lub obrót z wniesionej działalności (33) w chwili dokonywania zgłoszenia, jak również roczny obrót przewidywany w ciągu trzech lat po dokonaniu zgłoszenia na terytorium EOG wynosi mniej niż 100 mln EUR.

Całkowita wartość aktywów przeniesionych do wspólnego przedsiębiorstwa na terytorium EOG, planowana w chwili dokonywania zgłoszenia (34), wynosi mniej niż 100 mln EUR.

LUB

c)   Pkt 5 lit. c) zawiadomienia w sprawie uproszczonej procedury (35)

Żadna ze stron uczestniczących w koncentracji nie prowadzi działalności na tym samym rynku produktowym i geograficznym.

Żadna ze stron uczestniczących w koncentracji nie prowadzi działalności na rynku wyższego lub niższego szczebla względem siebie nawzajem.

Jeżeli koncentracja spełnia kryteria określone w pkt 5 lit. c) zawiadomienia w sprawie uproszczonej procedury, nie jest konieczne wypełnianie sekcji 8, 9 i 11 poniżej.

LUB

d)   Pkt 5 lit. d) zawiadomienia w sprawie uproszczonej procedury ☐

Co najmniej dwa przedsiębiorstwa łączą się lub co najmniej jedno przedsiębiorstwo przejmuje wyłączną lub wspólną kontrolę nad innym przedsiębiorstwem i spełnione są warunki określone w pkt 5 lit. d) ppkt (i) i (ii) zawiadomienia w sprawie uproszczonej procedury na podstawie wszystkich możliwych definicji rynków (36).

Łączne udziały w rynku wszystkich stron uczestniczących w koncentracji, które są zaangażowane w działalność gospodarczą na tym samym rynku produktowym i geograficznym (horyzontalne nakładanie się obszarów działalności), spełniają co najmniej jeden z następujących warunków:

są niższe niż 20 %;

są niższe niż 50 %, a przyrost (delta) indeksu Herfindahla-Hirschmanna (HHI) wynikający z koncentracji na tych rynkach jest niższy niż 150 (37).

Indywidualne i łączne udziały w rynku wszystkich stron uczestniczących w koncentracji, które są zaangażowane w działalność gospodarczą na rynku produktowym będącym rynkiem wyższego lub niższego szczebla w stosunku do rynku produktowego, na którym działa dowolna inna strona uczestnicząca w koncentracji (stosunki wertykalne), spełniają co najmniej jeden z następujących warunków:

są niższe niż 30 % na rynku wyższego i niższego szczebla;

są niższe niż 30 % na rynku wyższego szczebla, a udział w nabyciu nakładów na rynku wyższego szczebla przez podmiot na rynku niższego szczebla jest niższy niż 30 %;

są niższe niż 50 % zarówno na rynku wyższego, jak i niższego szczebla, przyrost (delta) HHI wynikający z koncentracji jest niższy niż 150 zarówno na rynku wyższego, jak i niższego szczebla, a mniejsze przedsiębiorstwo pod względem udziałów w rynku jest takie samo na rynku wyższego i niższego szczebla (38).

LUB

e)   Pkt 5 lit. e) zawiadomienia w sprawie uproszczonej procedury ☐

Strona zgłaszająca przejmuje wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem, nad którym posiada już wspólną kontrolę.

LUB

f)   Pkt 8 zawiadomienia w sprawie uproszczonej procedury (klauzula elastyczności) ☐

Na podstawie wszystkich możliwych definicji rynków (i) łączne udziały stron w rynku wynoszą poniżej 25 % na każdym rynku właściwym, na którym obszary działalności stron nakładają się na siebie, oraz (ii) nie występują żadne ze specjalnych okoliczności określonych w sekcji II.C zawiadomienia w sprawie uproszczonej procedury.

Na podstawie wszystkich możliwych definicji rynków łączne udziały stron w rynku wynoszą poniżej 25 % na każdym rynku właściwym, na którym obszary działalności stron nakładają się na siebie, oraz mimo że występuje co najmniej jedna ze specjalnych okoliczności określonych w sekcji II.C zawiadomienia w sprawie uproszczonej procedury, sprawa nie powoduje żadnych problemów w zakresie konkurencji z powodów wyjaśnionych w sekcji 11.

Nie występują żadne z okoliczności określonych w sekcji II.C zawiadomienia w sprawie uproszczonej procedury, a indywidualne i łączne udziały w rynku wszystkich stron uczestniczących w koncentracji, które są zaangażowane w działalność gospodarczą na rynku będącym rynkiem wyższego lub niższego szczebla w stosunku do rynku, na którym działa dowolna inna strona uczestnicząca w koncentracji (stosunki wertykalne), spełniają co najmniej jeden z następujących warunków:

są niższe niż 35 % na rynkach wyższego i niższego szczebla;

są niższe niż 50 % na jednym rynku, podczas gdy indywidualne i łączne udziały w rynku wszystkich stron uczestniczących w koncentracji na wszystkich pozostałych rynkach, między którymi istnieje stosunek wertykalny, są mniejsze niż 10 %.

Występuje co najmniej jedna z okoliczności określonych w sekcji II.C zawiadomienia w sprawie uproszczonej procedury, sprawa nie powoduje żadnych problemów w zakresie konkurencji z powodów wyjaśnionych w sekcji 11, a indywidualne i łączne udziały w rynku wszystkich stron uczestniczących w koncentracji, między którymi występują stosunki wertykalne, spełniają co najmniej jeden z następujących warunków:

są niższe niż 35 % na rynkach wyższego i niższego szczebla;

są niższe niż 50 % na jednym rynku, podczas gdy indywidualne i łączne udziały w rynku wszystkich stron uczestniczących w koncentracji na wszystkich pozostałych rynkach, między którymi istnieje stosunek wertykalny, są mniejsze niż 10 %.

LUB

g)   Pkt 9 zawiadomienia w sprawie uproszczonej procedury (klauzula elastyczności) ☐

Roczny bieżący obrót wspólnego przedsiębiorstwa lub obrót z wniesionej działalności (39) na terytorium EOG jest w chwili dokonywania zgłoszenia wyższy niż 100 mln EUR, lecz niższy niż 150 mln EUR.

Całkowita wartość aktywów przeniesionych do wspólnego przedsiębiorstwa na terytorium EOG, planowana w chwili dokonywania zgłoszenia, jest wyższa niż 100 mln EUR, lecz niższa niż 150 mln EUR (40).

Jeżeli wspólne przedsiębiorstwo prowadzi działalność na terytorium EOG i koncentracja powoduje horyzontalne nakładanie się obszarów działalności lub stosunki wertykalne, należy wypełnić odpowiednio sekcję 8 lub 9.

Proszę uzupełnić odpowiedź o wszelkie dodatkowe informacje, które chcieliby Państwo przekazać Komisji.

 

SEKCJA 8

HORYZONTALNE NAKŁADANIE SIĘ OBSZARÓW DZIAŁALNOŚCI

8.1.

Poniższą tabelę należy wypełnić, jeżeli koncentracja prowadzi do horyzontalnego nakładania się obszarów działalności, w tym nakładania się między (i) produktami przygotowywanymi do wprowadzenia na rynek (41) i produktami wprowadzonymi do obrotu lub (ii) produktami przygotowywanymi do wprowadzenia na rynek (tj. nakładanie się produktów przygotowywanych do wprowadzenia na rynek między sobą) (42). Należy powielić tę tabelę tyle razy, ile konieczne jest do uwzględnienia wszystkich możliwych wziętych pod uwagę rynków:

Horyzontalne nakładanie się obszarów działalności – udziały w rynku i produkty przygotowywane do wprowadzenia na rynek

Precedensy (proszę podać odniesienie do właściwych punktów)

Badany możliwy rynek produktowy

Badany możliwy rynek geograficzny

Dostawca

Rok X-2

Rok X-1

Rok X

Produkty przygotowywane do

wprowadzenia na rynek (43)

(Nazwa)

Wartość

Wolumen

Wartość

Wolumen

Wartość

Wolumen

 

 

 

Przedsiębiorstwo biorące udział w koncentracji 1

%

%

%

%

%

%

 

Przedsiębiorstwo biorące udział w koncentracji 2

%

%

%

%

%

%

 

Przedsiębiorstwo biorące udział w koncentracji 3

%

%

%

%

%

%

 

Łącznie

%

%

%

%

%

%

 

Konkurent 1

Proszę nie wypełniać

%

%

 

Konkurent 2

%

%

 

Konkurent 3

%

%

 

Inni

%

%

 

Ogółem

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Proszę nie wypełniać

Wielkość rynku

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Proszę opisać obszary działalności stron na tym rynku:

Proszę przedstawić w tym miejscu bardziej szczegółowe informacje (w szczególności jeżeli nie istnieją żadne precedensy, należy przedstawić poglądy stron na definicję rynku produktowego/geograficznego):

Wskaźniki, źródła i metodyka wykorzystywane do obliczenia udziału w rynku. Jeżeli wartość i wolumen nie są najpowszechniejszymi wskaźnikami do obliczania udziału w rynku na danych rynkach, należy przedstawić udziały w rynku, opierając się na alternatywnych wskaźnikach, wraz z wyjaśnieniem:

Jeżeli sprawa jest objęta zakresem pkt 5 lit. d) ppkt (i) lit. bb) zawiadomienia w sprawie uproszczonej procedury, należy podać współczynnik delta HHI:

Proszę przedstawić informacje na temat produktów stron i ich konkurentów, które to produkty są przygotowywane do wprowadzenia na rynek (w tym etap ich rozwoju):

Proszę podać dane kontaktowe konkurenta 1, konkurenta 2 i konkurenta 3 w wymaganym formacie:

8.2.

Proszę uzupełnić odpowiedź o wszelkie dodatkowe informacje, które chcieliby Państwo przekazać Komisji.

 

SEKCJA 9

STOSUNKI WERTYKALNE

9.1.

Poniższą tabelę należy wypełnić, jeżeli koncentracja prowadzi do powstania stosunków wertykalnych (44) , w tym między (i) produktami przygotowywanymi do wprowadzenia na rynek i produktami wprowadzonymi do obrotu lub (ii) produktami przygotowywanymi do wprowadzenia na rynek (tj. wzajemne stosunki wertykalne między produktami przygotowywanymi do wprowadzenia na rynek). Należy powielić tę tabelę tyle razy, ile konieczne jest do uwzględnienia wszystkich możliwych wziętych pod uwagę rynków (45):

Stosunki wertykalne – udziały w rynku i produkty przygotowywane do wprowadzenia na rynek

RYNEK WYŻSZEGO SZCZEBLA

Precedensy (proszę podać odniesienie do właściwych punktów)

Badany możliwy rynek produktowy

Badany możliwy rynek geograficzny

Dostawca

Rok X-2

Rok X-1

Rok X

Produkty przygotowywane do wprowadzenia na rynek (Nazwa) (46)

Wartość

Wolumen

Wartość

Wolumen

Wartość

Wolumen

 

 

 

Przedsiębiorstwo biorące udział w koncentracji 1

%

%

%

%

%

%

 

Przedsiębiorstwo biorące udział w koncentracji 2

%

%

%

%

%

%

 

Przedsiębiorstwo biorące udział w koncentracji 3

%

%

%

%

%

%

 

Łącznie

%

%

%

%

%

%

 

Konkurent 1

Proszę nie wypełniać

%

%

 

Konkurent 2

%

%

 

Konkurent 3

%

%

 

Inni

%

%

 

Ogółem

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Proszę nie wypełniać

Wielkość rynku

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Proszę opisać obszary działalności stron na tym rynku:

Proszę przedstawić w tym miejscu bardziej szczegółowe informacje (w szczególności jeżeli nie istnieją żadne precedensy, należy przedstawić poglądy stron na definicję rynku produktowego/geograficznego):

Wskaźniki, źródła i metodyka wykorzystywane do obliczenia udziału w rynku. Jeżeli wartość i wolumen nie są najpowszechniejszymi wskaźnikami do obliczania udziału w rynku na danych rynkach, należy przedstawić udziały w rynku, opierając się na alternatywnych wskaźnikach, wraz z wyjaśnieniem:

Jeżeli sprawa jest objęta zakresem pkt 5 lit. d) ppkt (ii) lit. cc) zawiadomienia w sprawie uproszczonej procedury, należy podać współczynnik delta HHI (wartość i wolumen dotyczący trzech lat):

Proszę przedstawić informacje na temat produktów stron i ich konkurentów, które to produkty są przygotowywane do wprowadzenia na rynek (w tym etap ich rozwoju):

Proszę podać dane kontaktowe konkurenta 1, konkurenta 2 i konkurenta 3 w wymaganym formacie:

RYNEK NIŻSZEGO SZCZEBLA

Precedensy (proszę podać odniesienie do właściwych punktów)

Badany możliwy rynek produktowy

Badany możliwy rynek geograficzny

Dostawca

Rok X-2

Rok X-1

Rok X

Produkty przygotowywane do wprowadzenia na rynek (Nazwa) (47)

Wartość

Wolumen

Wartość

Wolumen

Wartość

Wolumen

 

 

 

Przedsiębiorstwo biorące udział w koncentracji 1

%

%

%

%

%

%

 

Przedsiębiorstwo biorące udział w koncentracji 2

%

%

%

%