ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 322I

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 65
16 grudnia 2022


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/2474 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

1

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/2475 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

315

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/2476 z dnia 16 grudnia 2022 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

318

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2477 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

466

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2478 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniająca decyzję 2014/512/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

614

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2479 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

687

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

16.12.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 322/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/2474

z dnia 16 grudnia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2022/2478 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającą decyzję 2014/512/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 31 lipca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 833/2014 (2).

(2)

Rozporządzenie (UE) nr 833/2014 nadaje skuteczność niektórym środkom przewidzianym w decyzji Rady 2014/512/WPZiB (3).

(3)

W dniu 16 grudnia 2022 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2022/2478 zmieniającą decyzję 2014/512/WPZiB.

(4)

Należy rozszerzyć wykaz towarów i technologii podlegających ograniczeniom, które mogą przyczynić się do wzmocnienia potencjału militarnego i technologicznego Rosji lub do rozwoju rosyjskiego sektora obronności i bezpieczeństwa, poprzez dodanie silników dronów, dodatkowego sprzętu chemicznego i biologicznego, środków rozpraszania tłumu oraz komponentów elektronicznych.

(5)

Decyzja (WPZiB) 2022/2478 rozszerza również wykaz podmiotów związanych z rosyjskim kompleksem wojskowo-przemysłowym, na które nakłada się surowsze ograniczenia wywozowe dotyczące produktów i technologii podwójnego zastosowania oraz towarów i technologii, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia potencjału rosyjskiego sektora obronnego i bezpieczeństwa pod względem technologicznym, poprzez dodanie 168 nowych podmiotów. Ze względu na konkretne ryzyko przekierowywania niektórych towarów lub technologii z Krymu lub Sewastopola do Federacji Rosyjskiej do tego wykazu użytkowników końcowych należy również włączyć niektóre kontrolowane przez Rosję podmioty z siedzibą na Krymie lub w Sewastopolu. Włączenie to pozostaje bez uszczerbku dla faktu, że Unia nie uznaje nielegalnej aneksji Krymu i Sewastopola przez Federację Rosyjską i nadal zdecydowanie ją potępia.

(6)

Decyzja (WPZiB) 2022/2478 przedłuża zawieszenie licencji na nadawanie w Unii w stosunku do rosyjskich mediów znajdujących się pod stałą kontrolą rosyjskiego przywództwa oraz zakaz nadawania ich treści.

(7)

Federacja Rosyjska prowadzi systematyczną, międzynarodową kampanię manipulowania przekazem medialnym i przeinaczania faktów w celu wzmocnienia swojej strategii destabilizacji państw z nią sąsiadujących, Unii i jej państw członkowskich. W szczególności działania propagandowe wielokrotnie i konsekwentnie wymierzane są w europejskie partie polityczne, zwłaszcza w okresach wyborów, społeczeństwo obywatelskie, osoby ubiegające się o azyl, rosyjskie mniejszości etniczne, mniejszości seksualne oraz w funkcjonowanie instytucji demokratycznych w Unii i jej państwach członkowskich.

(8)

Aby uzasadnić i wesprzeć swoją agresję na Ukrainę, Federacja Rosyjska prowadzi ciągłe i skoordynowane działania propagandowe skierowane do społeczeństwa obywatelskiego w Unii i w państwach sąsiadujących, poważnie przeinaczając fakty i manipulując nimi.

(9)

Te działania propagandowe prowadzone są za pośrednictwem szeregu mediów znajdujących się pod stałą bezpośrednią lub pośrednią kontrolą przywództwa Federacji Rosyjskiej. Takie działania stanowią poważne i bezpośrednie zagrożenie dla porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego Unii. Media te odgrywają istotną i zasadniczą rolę w tworzeniu warunków sprzyjających agresji wobec Ukrainy i wspieraniu tej agresji oraz w destabilizacji państw z nią sąsiadujących.

(10)

Ze względu na powagę sytuacji i w odpowiedzi na działania Rosji destabilizujące sytuację na Ukrainie należy wprowadzić, w sposób zgodny z podstawowymi prawami i wolnościami uznanymi w Karcie praw podstawowych, w szczególności z prawem do wolności wypowiedzi i informacji uznanym w jej art. 11, dalsze środki ograniczające mające na celu zawieszenie działalności nadawczej takich mediów w Unii lub skierowanej do Unii. Środki te powinny zostać utrzymane do czasu zakończenia agresji na Ukrainę oraz do czasu, gdy Federacja Rosyjska i powiązane z nią media przestaną prowadzić działania propagandowe przeciwko Unii i jej państwom członkowskim.

(11)

Zgodnie z podstawowymi prawami i wolnościami uznanymi w Karcie praw podstawowych, w szczególności z prawem do wolności wypowiedzi i informacji, wolnością prowadzenia działalności gospodarczej i prawem własności, uznanymi w jej art. 11, 16 i 17, środki te nie uniemożliwiają tym mediom i ich personelowi prowadzenia w Unii działalności innej niż nadawanie, takiej jak przeprowadzanie badań i wywiadów. W szczególności środki te nie wpływają na obowiązek przestrzegania praw, wolności i zasad, o których mowa w art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej, w Karcie praw podstawowych oraz w konstytucjach państw członkowskich, w ich odpowiednich zakresach stosowania.

(12)

W celu zapewnienia spójności z procedurą zawieszenia licencji na nadawanie, o której mowa w decyzji 2014/512/WPZiB Rada powinna korzystać z uprawnień wykonawczych do decydowania, po zbadaniu odpowiednich przypadków, czy środki ograniczające mają mieć zastosowanie w terminie określonym w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do kilku podmiotów wymienionych w załączniku XV do niniejszego rozporządzenia.

(13)

Decyzja (WPZiB) 2022/2478 uzupełnienia już istniejący zakaz dotyczący nowych inwestycji w rosyjskim sektorze energetycznym poprzez wprowadzenie dodatkowego zakazu nowych inwestycji w rosyjskim sektorze górniczym, z wyjątkiem działalności górniczej i wydobywczej obejmującej niektóre surowce krytyczne.

(14)

Należy rozszerzyć zakaz wywozu obejmujący towary i technologie nadające się do stosowania w lotnictwie i przemyśle kosmicznym na silniki lotnicze i ich części. Zakaz ten, jak również zakaz lądowania na terytorium Unii, startowania z niego lub przelotu nad nim mają zastosowanie zarówno do załogowych, jak i bezzałogowych statków powietrznych. Ponadto decyzją (WPZiB) 2022/2478 wprowadza się odstępstwo na świadczenie pomocy technicznej związanej z wykorzystaniem towarów i technologii nadających się do użytku w lotnictwie lub w przemyśle kosmicznym, gdy jest to niezbędne do uniknięcia kolizji między satelitami lub ich niezamierzonego ponownego wejścia w atmosferę. Ponadto wprowadza się w niej możliwość przyznawania przez właściwe organy krajowe odstępstw zezwalających na wywóz do celów medycznych, farmaceutycznych i humanitarnych niektórych towarów lotniczych, które są również powszechnie wykorzystywane w medycynie.

(15)

Należy również rozszerzyć również wykaz towarów, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia rosyjskich zdolności przemysłowych, poprzez uwzględnienie takich pozycji jak generatory, drony-zabawki, laptopy, dyski twarde, komponenty informatyczne, sprzęt noktowizyjny i radionawigacyjny, kamery i soczewki.

(16)

Decyzją (WPZiB) 2022/2478 przedłuża się o dodatkowe sześć miesięcy zwolnienie mające zastosowanie do przywozu metanolu pochodzącego z Rosji lub wywożonego z Rosji.

(17)

Rozporządzeniem (UE) nr 833/2014 zakazano przywozu ropy naftowej z Rosji rurociągiem lub transportem morskim. W rozporządzeniu (UE) nr 833/2014 przewidziano jednocześnie tymczasowe odstępstwa dla przywozów realizowanych rurociągiem oraz – dla Bułgarii – dla przywozu drogą morską. Odstępstwa te miały wyłącznie na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw w państwach członkowskich, przy jednoczesnym utrzymaniu równych warunków działania między nimi. Należy zatem wyjaśnić, że podobnie jak w przypadku państw członkowskich importujących rosyjską ropę naftową rurociągami, Bułgaria nie może sprzedawać kupującym mającym siedzibę w innych państwach członkowskich lub w państwach trzecich produktów ropopochodnych uzyskanych z rosyjskiej ropy naftowej przywożonej na podstawie tego odstępstwa. Bunkrowanie lub tankowanie pojazdu lub statku powietrznego w państwach członkowskich korzystających z tych odstępstw nie jest objęte tym zakazem.

(18)

W duchu solidarności z Ukrainą decyzja (WPZiB) 2022/2478 zezwala jednak Węgrom, Słowacji i Bułgarii na wywóz do Ukrainy niektórych produktów ropopochodnych uzyskiwanych z rosyjskiej ropy naftowej przywożonej na podstawie wspomnianych odstępstw, w tym, w razie potrzeby, tranzytem przez inne państwa członkowskie.

(19)

Decyzją (WPZiB) 2022/2478 zezwala się Bułgarii na wywóz do państw trzecich niektórych produktów ropopochodnych uzyskiwanych z rosyjskiej ropy naftowej przywożonej na podstawie wspomnianych odstępstw. Jest to konieczne, aby ograniczyć zagrożenia dla środkowiska i bezpieczeństwa, ponieważ takie produkty nie mogą być bezpiecznie składowane w Bułgarii. Roczny wywóz nie powinien przekraczać średniego rocznego wywozu takich produktów w ciągu ostatnich pięciu lat.

(20)

Należy wyłączyć kondensat gazu ziemnego produkowanego w zakładach produkcji skroplonego gazu ziemnego (LNG) z ograniczeń określonych w art. 3m i 3n, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw skroplonego gazu ziemnego. Aby nie dopuścić do obchodzenia środków ograniczających i zapewnić, aby produkty zawierające kondensat gazu ziemnego podlegające ograniczeniom na podstawie art. 3m i 3n nie były nabywane, przywożone ani transportowane do Unii ani do państw trzecich, należy wprowadzić obowiązek sprawozdawczy dla operatorów zaangażowanych w transakcje dotyczące kondensatu gazu ziemnego pochodzącego z zakładu produkcyjnego LNG.

(21)

Decyzją (WPZiB) 2022/2478 dodaje się rosyjski Bank Rozwoju Regionalnego do wykazu rosyjskich podmiotów będących własnością państwa lub kontrolowanych przez państwo, które objęte są zakazem transakcji.

(22)

W decyzji (WPZiB) 2022/2478 zakazuje się obywatelom Unii zajmowania jakichkolwiek stanowisk w organach zarządzających wszystkich rosyjskich osób prawnych, podmiotów lub organów będących własnością państwa lub kontrolowanych przez państwo, mających siedzibę w Rosji. Przewiduje się w niej również możliwość udzielania przez właściwe organy swoim obywatelom zezwolenia na zajmowanie takich stanowisk w istniejących spółkach joint venture lub w podobnych porozumieniach prawnych, a także w unijnych jednostkach zależnych z siedzibą w Rosji oraz w przypadku gdy zajmowanie takiego stanowiska jest niezbędne do zapewnienia kluczowych dostaw energii lub gdy osoba prawna, podmiot lub organ uczestniczą w tranzycie przez Rosję ropy naftowej pochodzącej z państwa trzeciego, a zajmowanie takiego stanowiska wiąże się z działaniami, które nie są w inny sposób zakazane.

(23)

Decyzja (WPZiB) 2022/2478 przedłuża okres zwolnienia z zakazu zawierania transakcji z niektórymi rosyjskimi podmiotami państwowymi, jeżeli taka transakcja jest absolutnie niezbędna do likwidacji spółki joint venture lub podobnego porozumienia prawnego. Wprowadzono w niej również możliwość udzielania przez właściwe organy krajowe zezwoleń na transakcje, które są niezbędne do zbycia udziałów posiadanych przez rosyjskie podmioty państwowe w unijnych przedsiębiorstwach i wycofania się tych podmiotów z unijnych przedsiębiorstw.

(24)

Aby ułatwić unijnym podmiotom wycofanie inwestycji z rosyjskiego rynku, decyzją (WPZiB) 2022/2478 wprowadzono tymczasowe odstępstwo od zakazów przywozu i wywozu zawartych w rozporządzeniu (UE) nr 833/2014. Aby ułatwić szybkie wyjście z rosyjskiego rynku, odstępstwo to ma charakter tymczasowy i ma ograniczony zakres, umożliwiając sprzedaż, dostawę lub przekazywanie takich towarów lub ich przywóz do Unii do dnia 30 września 2023 r. i ma zastosowanie wyłącznie do tych towarów, które znajdowały się już fizycznie w Rosji w momencie wejścia w życie odpowiednich zakazów. Ponadto organy krajowe powinny zapewnić, aby zakazane towary, które pozostały w Rosji w wyniku wycofania inwestycji, nie przysparzały korzyści wojskowym użytkownikom końcowym ani nie miały końcowego zastosowania wojskowego.

(25)

Należy ujednolicić spoczywający na państwach członkowskich obowiązek zgłaszania depozytów przekraczających 100 000 EUR od osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w państwach trzecich, w których większość udziałów posiadają obywatele rosyjscy lub osoby fizyczne mieszkające w Rosji, z podobnymi obowiązkami, które istnieją już w stosunku do innych rodzajów depozytów.

(26)

Ponadto decyzją (WPZiB) 2022/2478 rozszerzono obowiązujący zakaz świadczenia niektórych usług na rzecz Federacji Rosyjskiej oraz osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji poprzez wprowadzenie zakazu świadczenia usług reklamowych, usług w zakresie badania rynku i badania opinii publicznej, a także usług w zakresie badania produktów i kontroli technicznej. Zgodnie z Centralną Klasyfikacją Produktów określoną w dokumentach statystycznych Urzędu Statystycznego Narodów Zjednoczonych, seria M, nr 77, CPC prov., 1991 r., „usługi w zakresie badania rynku i badania opinii publicznej” obejmują usługi w zakresie badania rynku i usługi w zakresie badania opinii publicznej. „Usługi w zakresie badań i analiz technicznych” obejmują usługi w zakresie badania i analizy składu i czystości, usługi w zakresie badania i analizy właściwości fizycznych, usługi w zakresie badania i analizy zintegrowanych systemów mechanicznych i elektrycznych, usługi w zakresie kontroli technicznej, jak również inne usługi w zakresie badań i analiz technicznych. Świadczenie pomocy technicznej związanej z towarami wywożonymi do Rosji pozostaje możliwe, o ile w momencie świadczenia takiej pomocy sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz takich towarów nie są zakazane na mocy niniejszego rozporządzenia. „Usługi reklamowe” obejmują usługi sprzedaży lub dzierżawy przestrzeni reklamowej lub czasu reklamowego oraz usługi w zakresie planowania, tworzenia i umieszczania reklam, a także inne usługi reklamowe.

(27)

Decyzją (WPZiB) 2022/2478 doprecyzowuje się i zmienia zwolnienia z zakazu przywozu wyrobów stalowych, które albo pochodzą z Rosji, albo są przywożone z Rosji.

(28)

Decyzją (WPZiB) 2022/2478 wprowadzono również pewne korekty o charakterze technicznym w części normatywnej.

(29)

Środki te wchodzą w zakres Traktatu, a zatem do ich wdrożenia konieczne jest podjęcie działań regulacyjnych na szczeblu Unii, w szczególności w celu zapewnienia jednolitego stosowania tych środków we wszystkich państwach członkowskich.

(30)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 833/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 833/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

„x)

»sektor górniczo-wydobywczy« oznacza sektor obejmujący działalność związaną z lokalizowaniem, wydobyciem i przetwarzaniem materiałów nieenergetycznych oraz z gospodarowaniem nimi.”;

2)

art. 3a otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3a

1.   Zakazuje się:

a)

nabywania jakichkolwiek nowych lub rozszerzania jakichkolwiek dotychczasowych udziałów w jakichkolwiek osobach prawnych, podmiotach lub organach zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa Rosji lub jakiegokolwiek innego kraju trzeciego i prowadzących działalność w sektorze energetycznym w Rosji;

b)

udzielania jakichkolwiek nowych pożyczek lub kredytów lub uczestniczenia w jakichkolwiek uzgodnieniach służących udzielaniu jakichkolwiek nowych pożyczek lub kredytów, lub udzielania finansowania w inny sposób, w tym w postaci kapitału własnego, na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa Rosji lub jakiegokolwiek innego kraju trzeciego i prowadzących działalność w sektorze energetycznym w Rosji, lub w udokumentowanym celu finansowania takiej osoby prawnej, takiego podmiotu lub takiego organu;

c)

tworzenia jakichkolwiek nowych spółek joint venture z jakimikolwiek osobami prawnymi, podmiotami lub organami zarejestrowanymi lub utworzonymi na mocy prawa Rosji lub jakiegokolwiek innego kraju trzeciego i prowadzącymi działalność w sektorze energetycznym w Rosji;

d)

świadczenia usług inwestycyjnych bezpośrednio związanych z działalnością, o której mowa w lit. a), b) i c).

2.   Zakazuje się:

a)

nabywania jakichkolwiek nowych lub rozszerzania jakichkolwiek dotychczasowych udziałów w jakichkolwiek osobach prawnych, podmiotach lub organach zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa Rosji lub jakiegokolwiek innego kraju trzeciego i prowadzących działalność w sektorze górniczo-wydobywczym w Rosji;

b)

udzielania jakichkolwiek nowych pożyczek lub kredytów lub uczestniczenia w jakichkolwiek uzgodnieniach służących udzielaniu jakichkolwiek nowych pożyczek lub kredytów, lub udzielania finansowania w inny sposób, w tym w postaci kapitału własnego, na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa Rosji lub jakiegokolwiek innego kraju trzeciego i prowadzących działalność w sektorze górniczo-wydobywczym w Rosji, lub w udokumentowanym celu finansowania takiej osoby prawnej, takiego podmiotu lub takiego organu;

c)

tworzenia jakichkolwiek nowych spółek joint venture z jakimikolwiek osobami prawnymi, podmiotami lub organami zarejestrowanymi lub utworzonymi na mocy prawa Rosji lub jakiegokolwiek innego kraju trzeciego i prowadzącymi działalność w sektorze górniczo-wydobywczym w Rosji;

d)

świadczenia usług inwestycyjnych bezpośrednio związanych z działalnością, o której mowa w lit. a), b) i c).

3.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na wszelkie działania, o których mowa w ust. 1, po ustaleniu, że:

a)

jest to niezbędne do zapewnienia kluczowych dostaw energii w Unii, a także transportu gazu ziemnego i ropy, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, o ile nie jest to zabronione na mocy art. 3m lub 3n, z Rosji lub przez Rosję do Unii; lub

b)

dotyczy to wyłącznie osoby prawnej, podmiotu lub organu prowadzących działalność w sektorze energetycznym w Rosji, będących własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego.

4.   Dane państwo lub państwa członkowskie informują pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 3 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

5.   Zakaz, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania do działalności górniczej i wydobywczej, która uzyskuje najwyższą wartość z produkcji któregokolwiek z materiałów wymienionych w załączniku XXX lub której głównym celem jest produkcja któregokolwiek z tych materiałów.”;

3)

w art. 3c wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„5b.   W odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku XI część C zakazy ustanowione w ust. 1 i 4 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 16 stycznia 2023 r. umów zawartych przed dniem 17 grudnia 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.”

;

b)

dodaje się ustęy w brzmieniu:

„6b.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 4 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na świadczenie pomocy technicznej związanej z wykorzystaniem towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, po ustaleniu, że udzielenie takiej pomocy technicznej jest niezbędne do uniknięcia kolizji między satelitami lub ich niezamierzonego wejścia w atmosferę.

6c.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 4 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów objętych kodami CN 8517 71 00, 8517 79 00 i 9026 00 00 wymienionych w załączniku XI część B lub na pomoc techniczną, usługi pośrednictwa, finansowanie lub pomoc finansową, które są z tym związane, po ustaleniu, że jest to niezbędne do celów medycznych lub farmaceutycznych lub do celów humanitarnych, co obejmuje m.in. dostarczanie lub ułatwianie dostarczania pomocy, w tym zaopatrzenia medycznego i żywności, lub przewóz pracowników organizacji humanitarnych i związaną z tym pomoc, lub do celów ewakuacji.

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia w związku z celami medycznymi, farmaceutycznymi lub humanitarnymi zgodnie z niniejszym ustępem właściwe organy krajowe nie wydają zezwolenia na wywóz na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji lub do wykorzystania w Rosji, jeżeli mają uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że zastosowanie końcowe przedmiotowych towarów może mieć charakter wojskowy.”

;

4)

art. 3ea, ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.   Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 5, 5a i 5b terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.”

;

5)

w art. 3g wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 1, lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d)

przywozu lub zakupu, od dnia 30 września 2023 r., bezpośrednio lub pośrednio, wyrobów z żelaza i stali wymienionych w załączniku XVII, jeżeli zostały one przetworzane w państwie trzecim, z wykorzystaniem wyrobów z żelaza i stali pochodzących z Rosji, wymienionych w załączniku XVII; w odniesieniu do wyrobów wymienionych w załączniku XVII przetworzonych w państwie trzecim z wykorzystaniem wyrobów ze stali pochodzących z Rosji o kodach CN 7207 11 lub 7207 12 10 zakaz ten ma zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2024 r. dla kodu CN 7207 11 i od dnia 1 października 2024 r. dla kodów CN 7207 12 10 i 7224 90”;

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku XVII część B, które nie są wymienione w części A tego załącznika i bez uszczerbku dla ust. 4, zakazy ustanowione w ust. 1 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 8 stycznia 2023 r. umów zawartych przed dniem 7 października 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do towarów objętych kodami CN 7207 11, 7207 12 10 i 7224 90 , do których zastosowanie mają ust. 4, 5 i 5a.”

;

c)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„5a.   Zakazy ustanowionoe w ust. 1 nie mają zastosowania do przywozu, zakupu lub transportu ani powiązanej pomocy technicznej lub finansowej następujących ilości towarów objętych kodem CN 7224 90:

a)

147 007 ton metrycznych między dniem 17 grudnia 2022 r. a dniem 31 grudnia 2023 r;

b)

110 255 ton metrycznych między dniem 1 stycznia 2024 r. a dniem 30 września 2024 r.”;

d)

ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.   Wielkościami kontyngentów przywozowych określonych w ust. 4, 5 i 5a zarządzają Komisja i państwa członkowskie zgodnie z systemem zarządzania kontyngentami taryfowymi przewidzianym w art. 49–54 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 (*1).

(*1)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).”;"

6)

w art. 3i wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 3b otrzymuje brzmienie:

„3b.   W odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku XXI część B zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 8 stycznia 2023 r. umów zawartych przed dniem 7 października 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do towarów objętych kodem CN 2905 11 wymienionych w załączniku XXI część B, do których stosuje się ust. 3ba.”

;

b)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„3ba.   W odniesieniu do towarów objętych kodem CN 2905 11 wymienionych w załączniku XXI część B zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 18 czerwca 2023 r. umów zawartych przed dniem 7 października 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.”

;

7)

w ust. 3k wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 3 otrzymuje brzmienie

„3.   W odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku XXIII część A zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 10 lipca 2022 r. umów zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.”

;

b)

ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a.   W odniesieniu do towarów objętych kodami CN 2701, 2702, 2703 i 2704 wymienionych w załączniku XXIII część A zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 8 stycznia 2023 r. umów zawartych przed dniem 7 października 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.”

;

c)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„3b.   W odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku XXIII część B zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 16 stycznia 2023 r. umów zawartych przed dniem 17 grudnia 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.”

;

d)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„5a.   Właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów objętych kodem CN 8417 20, 8419 81 i 8438 10 10 lub na świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej, po ustaleniu, że takie towary lub świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej są niezbędne do użytku osobistego w gospodarstwie domowym osób fizycznych.”

;

e)

ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.   Przy podejmowaniu decyzji dotyczących wniosków o zezwolenia, o których mowa w ust. 5 i 5a, właściwe organy nie wydają zezwolenia na wywóz na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji lub do wykorzystania w Rosji, jeżeli mają uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że zastosowanie końcowe danych towarów może mieć charakter wojskowy.”

;

8)

w art. 3m wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 7 dodaje się następujące akapity:

„Od dnia 5 lutego 2023 r. zabrania się przekazywania lub transportu produktów ropopochodnych objętych kodem CN 2710, uzyskanych z ropy naftowej przywożonej na podstawie odstępstwa przyznanego przez właściwy organ Bułgarii na podstawie ust. 5, do innych państw członkowskich lub do państw trzecich lub sprzedaży takich produktów ropopochodnych kupującym w innych państwach członkowskich lub w państwach trzecich.

Na zasadzie odstępstwa od zakazu ustanowionego w akapicie drugim właściwe organy Bułgarii mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na sprzedaż, dostawę, przekazywanie lub wywóz do Ukrainy niektórych produktów ropopochodnych wymienionych w załączniku XXXI, uzyskanych z ropy naftowej przywożonej na podstawie ust. 5, po ustaleniu, że:

a)

produkty te są przeznaczone do wyłącznego użytku w Ukrainie;

b)

taka sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz nie mają na celu obejścia zakazów ustanowionych w akapicie drugim.

Na zasadzie odstępstwa od zakazu ustanowionego w akapicie drugim właściwe organy Bułgarii mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na sprzedaż, dostawę, przekazywanie lub wywóz do jakiegokolwiek państwa trzeciego produktów ropopochodnych wymienionych w załączniku XXXII, uzyskanych z ropy naftowej przywożonej na podstawie ust. 5, w ramach kontyngentów wywozowych, o których mowa w tym załączniku, po ustaleniu, że:

a)

produkty nie mogą być składowane w Bułgarii ze względu na zarożenia z dla środowiska i bezpieczeństwa;

b)

taka sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz nie mają na celu obejścia zakazów ustanowionych w akapicie drugim.

Bułgaria informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego ustępu w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.”;

b)

w ust. 8 dodaje się akapity w brzmieniu:

„Od dnia 5 lutego 2023 r., na zasadzie odstępstwa od zakazów, o których mowa w akapicie trzecim, właściwe organy Węgier i Słowacji mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na sprzedaż, dostawę, przekazywanie lub wywóz do Ukrainy niektórych produktów ropopochodnych wymienionych w załączniku XXXI, uzyskanych z ropy naftowej przywożonej na podstawie ust. 3 lit. d), po ustaleniu, że:

a)

produkty te są przeznaczone do wyłącznego użytku w Ukrainie;

b)

taka sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz nie mają na celu obejścia zakazów ustanowionych w akapicie trzecim.

Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego ustępu w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.”;

c)

dodaje się ustępy w brzmieniu:

„11.   Osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy informują w terminie dwóch tygodni właściwy organ państwa członkowskiego, w którym mają miejsce zamieszkania, znajdują się, mają siedzibę lub są zarejestrowane o wszelkich transakcjach zakupu, przywozu lub przekazania do Unii kondensatów gazu ziemnego objętych podpozycją CN 2709 00 10 z zakładów produkujących skroplony gaz ziemny, pochodzących lub wywożonych z Rosji. Sprawozdania te powinny zawierać informacje o ilościach.

Dane państwo członkowskie przekazuje pozostałym państwom członkowskim i Komisji informacje otrzymane zgodnie z poprzednim akapitem.

12.   Na podstawie informacji otrzymanych zgodnie z ust. 11 Komisja dokonuje przeglądu funkcjonowania środków dotyczących kondensatów gazu ziemnego objętych podpozycją CN 2709 00 10 z zakładów produkujących skroplony gaz ziemny, pochodzących lub wywożonych z Rosji, nie później niż 18 czerwca 2023 r.”

;

9)

w art. 3n dodaje się ustępy w brzmieniu:

„12.   Osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy informują w terminie dwóch tygodni właściwy organ państwa członkowskiego, w którym mają miejsce zamieszkania, znajdują się, mają siedzibę lub są zarejestrowane o wszelkich transakcjach zakupu lub przekazania do państw trzecich kondensatów gazu ziemnego objętych podpozycją CN 2709 00 10 z zakładów produkujących skroplony gaz ziemny, pochodzących lub wywożonych z Rosji. Sprawozdania te powinny zawierać informacje o ilościach.

Dane państwo członkowskie przekazuje pozostałym państwom członkowskim i Komisji informacje otrzymane zgodnie z poprzednim akapitem.

13.   Na podstawie informacji otrzymanych zgodnie z ust. 12 Komisja dokonuje przeglądu funkcjonowania środków dotyczących kondensatów gazu ziemnego objętych podpozycją CN 2709 00 10 z zakładów produkujących skroplony gaz ziemny, pochodzących lub wywożonych z Rosji, nie później niż 18 czerwca 2023 r.”

;

10)

art. 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   Zakazuje się notowania na giełdzie i świadczenia usług od dnia 12 kwietnia 2022 r. i dopuszczenia do obrotu giełdowego z dniem 29 stycznia 2023 r., w systemach obrotu zarejestrowanych lub uznanych w Unii, w odniesieniu do zbywalnych papierów wartościowych wszelkich osób prawnych, podmiotów lub organów, które mają siedzibę w Rosji i które w ponad 50 % stanowią własność publiczną.”

;

11)

w art. 5aa wprowadza się następujące zmiany

a)

dodaje się ustępy w brzmieniu:

„1b.   Zakazuje się od dnia 16 stycznia 2023 r. zajmowania stanowisk w organach zarządzających:

a)

osoby prawnej, podmiotu lub organu mających siedzibę w Rosji, które podlegają kontroli publicznej lub są w ponad 50 % własnością publiczną lub w których Rosja, jej rząd lub bank centralny mają prawo do udziału w zyskach lub z którymi Rosja, jej rząd lub bank centralny pozostają w innych istotnych stosunkach gospodarczych;

b)

osoby prawnej, podmiotu lub organu mających siedzibę w Rosji, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c)

osoby prawnej, podmiotu lub organu, mających siedzibę w Rosji i działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu.

Zakaz ten nie ma zastosowania do osób prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w ust. 1, do których stosuje się ust. 1a.

1c.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1b właściwe organy mogą zezwolić na zajmowanie stanowiska w organie zarządzającym osoby prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w ust. 1b, po ustaleniu, że ta osoba prawna, ten podmiot lub ten organ są:

a)

spółką joint venture lub podobnym porozumieniem prawnym obejmującym osobą prawną podmiot lub organ, o których mowa w ust. 1b, i zawartym przez osobą prawną, podmiot lub organ zarejestrowane lub utworzone na mocy prawa państwa członkowskiego przed dniem 17 grudnia 2022 r., lub

b)

osobą prawną, podmiotem lub organem, o których mowa w ust. 1b, mającymi siedzibę w Rosji przed dniem 17 grudnia 2022 r. i które są własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanego lub utworzonego na mocy prawa państwa członkowskiego lub które są samodzielnie lub wspólnie kontrolowane przez taką osobę prawną, taki podmiot lub taki organ.

1d.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1b właściwe organy mogą zezwolić na zajmowanie stanowiska w organie zarządzającym osoby prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w ust. 1b, po ustaleniu, że zajmowanie takiego stanowiska jest niezbędne do zapewnienia kluczowych dostaw energii.

1e.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1b właściwe organy mogą zezwolić na zajmowanie stanowiska w organie zarządzającym osoby prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w ust. 1b, po ustaleniu, że dana osoba prawna, dany podmiot lub dany organ uczestniczą w tranzycie przez Rosję ropy naftowej pochodzącej z państwa trzeciego lub że zajmowanie takiego stanowiska wiąże się z działaniami, które nie są zakazane na mocy art. 3m i 3n.”

;

b)

dodaje się ustępy w brzmieniu:

„2d.   Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do wykonywania do dnia 18 marca 2023 r. umów zawartych z osobą prawną, podmiotem lub organem, o których mowa w załączniku XIX część C, przed dniem 17 grudnia 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

2e.   Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do przyjmowania płatności należnych od osób prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w załączniku XIX część C, na podstawie umów wykonanych przed dniem 18 marca 2023 r.”

;

c)

ust. 3 lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d)

transakcji, w tym sprzedaży, które są absolutnie niezbędne do likwidacji, do dnia 30 czerwca 2023 r., spółki joint venture lub podobnego porozumienia prawnego, utworzonych lub zawartych przed dniem 16 marca 2022 r. z udziałem osoby prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w ust. 1;”;

d)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„3a.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na transakcje, które są absolutnie niezbędne do zbycia do dnia 30 czerwca 2023 r. przez podmioty, o których mowa w ust. 1, lub ich jednostki zależne w Unii udziałów w osobach prawnych, podmiotach lub organach mających siedzibę w Unii i do wycofania się z nich.”

;

e)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„5.   Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1c, 1d, 1e i 3a w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.”

;

12)

w art. 5g ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

„aa)

dostarczają właściwemu organowi krajowemu państwa członkowskiego, w którym się znajdują, lub Komisji, nie później niż do dnia 27 maja 2023 r., wykaz depozytów przekraczających 100 000 EUR posiadanych przez osoby prawne, podmioty lub organy mające siedzibę poza Unią, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji. Co 12 miesięcy przekazują aktualizacje dotyczące kwot takich depozytów.”;

13)

art. 5n otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5n

1.   Zakazuje się świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, usług rachunkowych, audytowych (w tym w zakresie badań ustawowych), księgowych lub doradztwa podatkowego, lub doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, lub usług w zakresie public relations na rzecz:

a)

rządu Rosji; lub

b)

osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji.

2.   Zakazuje się świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, usług architektonicznych i inżynieryjnych, usług doradztwa prawnego i usług doradztwa informatycznego na rzecz:

a)

rządu Rosji; lub

b)

osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji.

2a.   Zakazuje się świadczenia usług w zakresie badania rynku i badania opinii publicznej, usług w zakresie badań i analiz technicznych oraz usług reklamowych na rzecz:

a)

rządu Rosji; lub

b)

osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji.

3.   Ust. 1 nie ma zastosowania do świadczenia usług, które są absolutnie niezbędne do rozwiązania do dnia 5 lipca 2022 r. niezgodnych z niniejszym artykułem umów zawartych przed dniem 4 czerwca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

4.   Ust. 2 nie ma zastosowania do świadczenia usług, które są absolutnie niezbędne do rozwiązania do dnia 8 stycznia 2023 r. niezgodnych z niniejszym artykułem umów zawartych przed dniem 7 października 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

4a.   Ust. 2a nie ma zastosowania do świadczenia usług, które są absolutnie niezbędne do rozwiązania do dnia 16 stycznia 2023 r. umów zawartych przed dniem 17 grudnia 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

5.   Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do świadczenia usług, które są absolutnie niezbędne do korzystania z prawa do obrony w postępowaniu sądowym oraz z prawa do skutecznego środka odwoławczego.

6.   Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do świadczenia usług, które są absolutnie niezbędne do zapewnienia dostępu do postępowań sądowych, administracyjnych lub arbitrażowych w państwie członkowskim, a także do uznania lub wykonania orzeczenia sądowego lub orzeczenia arbitrażowego wydanego w państwie członkowskim, pod warunkiem, że takie świadczenie usług jest zgodne z celami niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia (UE) nr 269/2014.

7.   Ust. 1, 2 i 2a nie mają zastosowania do świadczenia usług przeznaczonych do wyłącznego użytku osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, które są własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanego lub utworzonego na mocy prawa państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii albo kraju partnerskiego wymienionego w załączniku VIII, lub które są samodzielnie lub wspólnie kontrolowane przez taką osobę prawną, taki podmiot lub taki organ.

8.   Ust. 2 i 2a nie mają zastosowania do świadczenia usług niezbędnych w kontekście stanów zagrożenia zdrowia publicznego, pilnego zapobiegania zdarzeniom, które mogą mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub pilnego łagodzenia skutków takich zdarzeń lub reagowania na klęski żywiołowe.

9.   Ust. 2 nie ma zastosowania do świadczenia usług niezbędnych do aktualizacji oprogramowania przeznaczonego do celów niewojskowych oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, dozwolonych na podstawie art. 2 ust. 3 lit. d) i art. 2a ust. 3 lit. d) w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku VII.

10.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, 2 i 2a właściwe organy mogą zezwolić na świadczenie usług, o których mowa w tych ustępach, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że jest to niezbędne:

a)

do celów humanitarnych, na przykład dostarczania lub ułatwiania dostarczania pomocy, w tym zaopatrzenia medycznego, żywności, lub przewozu pracowników organizacji humanitarnych i związanej z tym pomocy, lub do celów ewakuacji;

b)

na potrzeby działań społeczeństwa obywatelskiego, które bezpośrednio wspierają demokrację, prawa człowieka lub praworządność w Rosji;

c)

do funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich lub krajów partnerskich w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji posiadających immunitet zgodnie z prawem międzynarodowym;

d)

do zapewnienia kluczowych dostaw energii w Unii oraz zakupu, przywozu lub transportu do Unii tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu lub rudy żelaza;

e)

do zapewnienia ciągłej eksploatacji infrastruktury, sprzętu i oprogramowania, które mają krytyczne znaczenie dla ludzkiego zdrowia i bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa środowiska;

f)

do utworzenia, eksploatacji, utrzymania, zaopatrzenia w paliwo i ponownego przetwarzania paliwa oraz bezpieczeństwa potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych oraz do kontynuacji projektowania, budowy i oddania do eksploatacji potrzebnych do ukończenia cywilnych obiektów jądrowych, dla dostaw prekursorów do wytwarzania radioizotopów medycznych i podobnych zastosowań medycznych lub technologii krytycznych do monitorowania promieniowania środowiskowego oraz dla współpracy w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju; lub

g)

do zapewnienia przez unijnych operatorów telekomunikacyjnych usług komunikacji elektronicznej niezbędnych do eksploatacji, utrzymania i bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa, usług komunikacji elektronicznej w Rosji, w Ukrainie, w Unii, między Rosją a Unią i między Ukrainą a Unią oraz dla usług ośrodka przetwarzania danych w Unii.

11.   Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 10 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.”;

14)

dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 12b

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 2, 2a, 3, 3b, 3c, 3f, 3h i 3k właściwe organy mogą zezwolić na sprzedaż, dostawę lub przekazywanie towarów i technologii wymienionych w załącznikach II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX i XXIII, a także w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2021/821 do dnia 30 września 2023 r., w przypadku gdy taka sprzedaż, taka dostawa lub takie przekazywanie są absolutnie niezbędne do wycofania inwestycji z Rosji lub likwidacji działalności gospodarczej w Rosji, o ile spełnione są następujące warunki:

a)

przedmiotowe towary i technologie są własnością obywatela państwa członkowskiego lub są własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego lub są własnością osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji, które są własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego lub które są kontrolowane – samodzielnie lub wspólnie – przez taką osobę prawną, taki podmiot lub taki organ; oraz

b)

właściwe organy podejmujące decyzje dotyczące wniosków o zezwolenia nie mają uzasadnionych podstaw, by sądzić, że przedmiotowe towary mogą być przeznaczone dla wojskowego użytkownika końcowego lub mieć końcowe zastosowanie wojskowe w Rosji; oraz

c)

przedmiotowe towary i technologie znajdowały się fizycznie w Rosji przed wejściem w życie odpowiednich zakazów ustanowionych w art. 2, 2a, 3, 3b, 3c, 3f, 3h lub 3k w odniesieniu do tych towarów i technologii.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 3g i 3i właściwe organy mogą zezwolić na przywóz lub przekazywanie towarów wymienionych w załącznikach XVII i XXI do dnia 30 września 2023 r., w przypadku gdy taki przywóz lub takie przekazywanie są absolutnie niezbędne do wycofania inwestycji z Rosji lub likwidacji działalności gospodarczej w Rosji, o ile spełnione są następujące warunki:

a)

przedmiotowe towary są własnością obywatela państwa członkowskiego lub są własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego lub są własnością osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji, które są własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego lub które są kontrolowane – samodzielnie lub wspólnie – przez taką osobę prawną, taki podmiot lub taki organ; oraz

b)

przedmiotowe towary znajdowały się fizycznie w Rosji przed wejściem w życie odpowiednich zakazów ustanowionych w art. 3g i 3i w odniesieniu do tych towarów.

3.   Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1 i 2 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

4.   Wszystkie zezwolenia, o których mowa w ust. 1, udzielone w odniesieniu do towarów i technologii wymienionych w załączniku VII oraz w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2021/821 wydaje się drogą elektroniczną, w miarę możliwości, na formularzach zawierających co najmniej wszystkie elementy wzoru C określonego w załączniku IX i w porządku przedstawionym w tym wzorze.

Artykuł 12c

1.   Właściwe organy wymieniają się z pozostałymi państwami członkowskimi i Komisją informacjami na temat pozwoleń udzielanych na podstawie art. 12b ust. 1 w odniesieniu do towarów i technologii wymienionych w załączniku VII oraz w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2021/821. Ta wymiana informacji odbywa się za pomocą systemu elektronicznego udostępnionego zgodnie z art. 23 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2021/821.

2.   Informacje otrzymane w wyniku stosowania niniejszego artykułu wykorzystywane są wyłącznie do celów, w których o nie wystąpiono, w tym wymiany, o której mowa w art. 2d ust. 4.

3.   Państwa członkowskie i Komisja zapewniają ochronę informacji poufnych uzyskanych w wyniku stosowania niniejszego artykułu zgodnie z prawem Unii i odpowiednim prawem krajowym.

4.   Państwa członkowskie i Komisja zapewniają, aby klauzula tajności informacji niejawnych przekazywanych lub wymienianych na mocy niniejszego artykułu nie została obniżona ani zniesiona bez uprzedniej pisemnej zgody twórcy.”;

15)

w załączniku IV wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

16)

w załączniku VII wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia;

17)

w załączniku IX wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia;

18)

w załączniku XI wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem IV do niniejszego rozporządzenia;

19)

w załączniku XV wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem V do niniejszego rozporządzenia.

Punkt 19 ma zastosowanie do jednego lub kilku podmiotów, o których mowa w załączniku V do niniejszego rozporządzenia, od dnia 1 lutego 2023 r. oraz pod warunkiem, że Rada, po przeanalizowaniu odpowiednich przypadków, podejmie taką decyzję w drodze aktu wykonawczego;

20)

w załączniku XVII wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem VI do niniejszego rozporządzenia;

21)

w załączniku XIX wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem VII do niniejszego rozporządzenia;

22)

w załączniku XXIII wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem VIII do niniejszego rozporządzenia;

23)

w załączniku XXV wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem IX do niniejszego rozporządzenia;

24)

dodaje się załącznik XXX zgodnie z załącznikiem X do niniejszego rozporządzenia;

25)

dodaje się załącznik XXXI zgodnie z załącznikiem XI do niniejszego rozporządzenia;

26)

dodaje się załącznik XXXII zgodnie z załącznikiem XII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 grudnia 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

M. BEK


(1)  Dz.U. L 322 I z 16.12.2022.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 1).

(3)  Decyzja Rady 2014/512/WPZiB z dnia 31 lipca 2014 r. dotycząca środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 13).


ZAŁĄCZNIK I

Załącznik IV do rozporządzenia (UE) nr 833/2014 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK IV

Wykaz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w art. 2 ust. 7, art. 2a ust. 7 i art. 2b ust. 1

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

Admiralty Shipyard JSC

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI

Argut OOO

Communication Center of the Ministry of Defense

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis

Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia

Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA)

Foreign Intelligence Service (SVR)

Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center)

Irkut Corporation

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding Yard)

JSC Rocket and Space Centre – Progress

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

Kazan Helicopter Plant PJSC

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

Ministry of Defence RF

Moscow Institute of Physics and Technology

NPO High Precision Systems JSC

NPO Splav JSC

OPK Oboronprom

PJSC Beriev Aircraft Company

PJSC Irkut Corporation

PJSC Kazan Helicopters

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company

Promtech-Dubna, JSC

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern

Rapart Services LLC; Rosoboronexport OJSC (ROE)

Rostec (Russian Technologies State Corporation)

Rostekh – Azimuth

Russian Aircraft Corporation MiG

Russian Helicopters JSC

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

Sukhoi Aviation JSC

Sukhoi Civil Aircraft

Tactical Missiles Corporation JSC

Tupolev JSC

UEC-Saturn

United Aircraft Corporation

JSC AeroKompozit

United Engine Corporation

UEC-Aviadvigatel JSC

United Instrument Manufacturing Corporation

United Shipbuilding Corporation

JSC PO Sevmash

Krasnoye Sormovo Shipyard

Severnaya Shipyard

Shipyard Yantar

UralVagonZavod

Baikal Electronics

Center for Technological Competencies in Radiophtonics

Central Research and Development Institute Tsiklon

Crocus Nano Electronics

Dalzavod Ship-Repair Center

Elara

Electronic Computing and Information Systems

ELPROM

Engineering Center Ltd.

Forss Technology Ltd.

Integral SPB

JSC Element

JSC Pella-Mash

JSC Shipyard Vympel

Kranark LLC

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

LLC Center

MCST Lebedev

Miass Machine-Building Factory

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk

MPI VOLNA

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

Nerpa Shipyard

NM-Tekh

Novorossiysk Shipyard JSC

NPO Electronic Systems

NPP Istok

NTC Metrotek

OAO GosNIIkhimanalit

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

OJSC TSRY

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

OOO Planar

OOO Sertal

Photon Pro LLC

PJSC Zvezda

Amur Shipbuilding Factory PJSC

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

AO Kronshtadt

Avant Space LLC

Production Association Strela

Radioavtomatika

Research Center Module

Robin Trade Limited

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

Rubin Sever Design Bureau

Russian Space Systems

Rybinsk Shipyard Engineering

Scientific Research Institute of Applied Chemistry

Scientific-Research Institute of Electronics

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

Scientific Research Institute NII Submikron

Sergey IONOV

Serniya Engineering

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

Ship Maintenance Center Zvezdochka

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

UAB Pella-Fjord

United Shipbuilding Corporation JSC “35th Shipyard”

United Shipbuilding Corporation JSC “Astrakhan Shipyard”

United Shipbuilding Corporation JSC “Aysberg Central Design Bureau”

United Shipbuilding Corporation JSC “Baltic Shipbuilding Factory”

United Shipbuilding Corporation JSC “Krasnoye Sormovo Plant OJSC”

United Shipbuilding Corporation JSC SC “Zvyozdochka”

United Shipbuilding Corporation “Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar”

United Shipbuilding Corporation “Scientific Research Design Technological Bureau Onega”

United Shipbuilding Corporation “Sredne-Nevsky Shipyard”

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

Urals Project Design Bureau Detal

Vega Pilot Plant

Vertikal LLC

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

VTK Ltd

Yaroslavl Shipbuilding Factory

ZAO Elmiks-VS

ZAO Sparta

ZAO Svyaz Inzhiniring

46th TSNII Central Scientific Research Institute

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

Almaz JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt

Etalon Scientific and Production Association

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics

Institute of Theoretical and Experimental Physics

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

Kulon Scientific-Research Institute JSC

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

Optron, JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC

Scientific Production Enterprise ‘Radiosviaz’

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio- Components

Scientific-Production Enterprise ‘Kant’

Scientific-Production Enterprise ‘Svyaz’

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

Scientific-Production Enterprise Volna

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

Scientific-Research Institute “Argon”

Scientific-Research Institute and Factory Platan

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Salute”

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘State Machine Building Design Bureau “Vympel’ By Name I.I.Toropov”

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “URALELEMENT”

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Plant Dagdiesel”

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering”

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company “Research Center for Automated Design”

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

Tactical Missile Company, NPO Lightning

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant “Molot”

Tactical Missile Company, PJSC MBDB “ISKRA”

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation, “Central Design Bureau of Automation”

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation, AO GNPP “Region”

Tactical Missile Corporation, AO TMKB “Soyuz”

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

Tactical Missile Corporation, Concern “MPO – Gidropribor”

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company “KRASNY GIDROPRESS”

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau “Detal”

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) “October”

United Shipbuilding Corporation “Production Association Northern Machine Building Enterprise”

United Shipbuilding Corporation “5th Shipyard”

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI)

Rosatomflot

Lyulki Experimental-Design Bureau

Lyulki Science and Technology Center

AO Aviaagregat

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI)

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus)

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM)

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute)

Federal State Unitary Enterprise “State Scientific-Research Institute for Aviation Systems” (GosNIIAS)

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ)

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ)

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ)

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ)

Joint Stock Company 766 UPTK

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ)

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont)

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov)

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara)

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev)

JSC NII Steel

Joint Stock Company Remdizel

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka)

Joint Stock Company STAR

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash)

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion)

Lytkarino Machine-Building Plant

Moscow Aviation Institute

Moscow Institute of Thermal Technology

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ)

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ)

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ)

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ)

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ)

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ)

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP)

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO)

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat)

Salute Gas Turbine Research and Production Center

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint)

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA)

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA)

Software Research Institute

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant)

Tula Arms Plant

Russian Institute of Radio Navigation and Time

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart)

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN)

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI)

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI)

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP)

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS)

UEC-Perm Engines, JSC

Ural Works of Civil Aviation, JSC

Central Design Bureau for Marine Engineering “Rubin”, JSC

“Aeropribor-Voskhod”, JSC

Aerospace Equipment Corporation, JSC

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC

Aerospace Systems Design Bureau, JSC

Afanasyev Technomac, JSC

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC

Joint Stock Company Eleron

AO Rubin

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant

Branch of PAO II – Aviastar

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP)

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau

Joint Stok Company Microtechnology

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering

Joint Stock Company Radiopribor

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN

Joint Stock Company Rychag

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal

Public Joint Stock Company Techpribor

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant

V.V. Tarasov Avia Avtomatika

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences

Irkutsk Aviation Plant

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant

Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai

Joint Stock Company “Head Special Design Bureau Prozhektor”

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek

Joint Stock Company SPMDB Malachite

Joint Stock Company Votkinsky Zavod

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation

NPP Start

OAO Radiofizika

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company

Radio Technical Institute named after A. L. Mints

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics

Shvabe JSC

Special Technological Center LLC

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45

Strategic Control Posts Corporation

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC

Voentelecom JSC

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS)

Ak Bars Holding

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences

Systems of Biological Synthesis LLC

Borisfen, JSC

Barnaul cartridge plant, JSC

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC

Bryansk Automobile Plant, JSC

Burevestnik Central Research Institute, JSC

Research Institute of Space Instrumentation, JSC

Arsenal Machine-building plant, OJSC

Central Design Bureau of Automatics, JSC

Zelenodolsk Design Bureau, JSC

Zavod Elecon, JSC

VMP “Avitec”, JSC

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design

Tulatochmash, JSC

PJSC “I.S. Brook” INEUM

SPE “Krasnoznamenets”, JSC

SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC

SPA “Impuls”, JSC

RusBITech

ROTOR 43

Rostov optical and mechanical plant, PJSC

RATEP, JSC

PLAZ

OKB “Technika”

Ocean Chips

Nudelman Precision Engineering Design Bureau

Angstrem JSC

NPCAP

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (alias: SIBFIRE), Новосибирский Патронный Завод

Novator DB

NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC

NII Stali JSC

Nevskoe Design Bureau, JSC

Neva Electronica JSC

ENICS

The JSC Makeyev Design Bureau

KURGANPRIBOR, JSC.


ZAŁĄCZNIK II

Załącznik VII do rozporządzenia (UE) nr 833/2014 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK VII

Wykaz towarów i technologii, o których mowa w art. 2a ust. 1 i art. 2b ust. 1

Część A

Do niniejszego załącznika mają zastosowanie uwagi ogólne, akronimy i skróty oraz definicje zawarte w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2021/821 z wyjątkiem »Części I – Uwagi ogólne, akronimy i skróty oraz definicje, uwagi ogólne do załącznika I, pkt 2.«.

Definicje terminów stosowanych we wspólnym wykazie uzbrojenia (CML) Unii Europejskiej (2020/C 85/01) mają zastosowanie do niniejszego załącznika.

Nie naruszając przepisów art. 12 niniejszego rozporządzenia produkty niekontrolowane zawierające co najmniej jeden komponent wymieniony w niniejszym załączniku nie podlegają kontrolom na mocy art. 2a i 2b niniejszego rozporządzenia.

Nie naruszając przepisów art. 12 niniejszego rozporządzenia produkty niekontrolowane zawierające co najmniej jeden komponent wymieniony w niniejszym załączniku nie podlegają kontrolom na mocy art. 2a i 2b niniejszego rozporządzenia.

Kategoria I – Elektronika

X.A.I.001

Urządzenia i podzespoły elektroniczne.

a.

»mikroukłady mikroprocesorowe«, »mikroukłady mikrokomputerowe« i mikroukłady do mikrosterowników posiadające jedną z następujących cech charakterystycznych:

1.

prędkość eksploatacyjną co najmniej 5 gigaflopsów i jednostkę arytmetyczno-logiczną z szyną dostępu na co najmniej 32 bity;

2.

częstotliwość zegara powyżej 25 MHz; lub

3.

więcej niż jedną szynę danych albo rozkazów albo szeregowy port komunikacji zapewniający bezpośrednie zewnętrzne połączenie między równoległym «mikroukładem mikroprocesorowym«, o prędkości transmisji danych 2,5 MB/s;

b.

następujące układy scalone pamięci:

1.

elektronicznie wymazywalne programowane pamięci tylko do odczytu (EEPROM) o pojemności:

a.

przekraczającej 16 Mbit na pakiet dla typów pamięci flash; lub

b.

przekraczającej jedną z następujących wartości granicznych dla wszystkich pozostałych typów EEPROM:

1.

powyżej 1 Mbit na opakowanie; lub

2.

powyżej 256 kbitów na opakowanie i maksymalny czas dostępu poniżej 80 ns;

2.

pamięci statyczne o dostępie swobodnym (SRAM) o pojemności:

a.

powyżej 1 Mbit na opakowanie; lub

b.

powyżej 256 kbitów na opakowanie i maksymalny czas dostępu poniżej 25 ns;

c.

przetworniki analogowo-cyfrowe posiadające jedną z następujących cech charakterystycznych:

1.

rozdzielczość 8 bitów lub większa, lecz mniej niż 12 bitów i wielkość wyjściowa większa niż 200 megapróbek na sekundę (MSPS);

2.

rozdzielczość 12 bitów i wielkość wyjściowa większa niż 105 mega próbek/sek. (MSPS);

3.

rozdzielczość powyżej 12 bitów lecz równa lub mniejsza niż 14 bitów i wielkość wyjściowa większa niż 10 megapróbek na sekundę (MSPS); lub

4.

rozdzielczość ponad 14 bitów i wielkość wyjściowa większa niż 2,5 megapróbek na sekundę (MSPS);

d.

programowalne przez użytkownika urządzenia logiczne posiadające maksymalną liczbę asynchronicznych cyfrowych wejść/wyjść wynoszącą między 200 a 700;

e.

procesory do szybkiej transformacji Fouriera (FFT) posiadające nominalny czas realizacji dla 1 024 punktowej zespolonej transformaty FFT poniżej 1 ms;

f.

wykonywane na zamówienie układy scalone o nieznanej ich producentowi funkcji lub poziomie kontroli sprzętu, w którym będzie zastosowany dany układ scalony, spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

1.

posiadające ponad 144 końcówek; lub

2.

typowe »podstawowe opóźnienie przechodzenia sygnału przez bramkę« mniejsze niż 0,4 ns;

g.

następujące »elektroniczne urządzenia próżniowe« o fali bieżącej, fali impulsowej lub ciągłej:

1.

sprzężone urządzenia wnękowe lub ich pochodne;

2.

urządzenia oparte na obwodach z prowadnicami spiralnymi, składanymi lub w kształcie serpentyny lub ich pochodne, spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

a.

»chwilowa szerokość pasma« równa co najmniej połowie oktawy i średnia moc (wyrażona w kW) razy częstotliwość (wyrażona w GHz) większa niż 0,2; lub

b.

»chwilowa szerokość pasma« mniejsza niż połowa oktawy; i średnia moc (wyrażona w kW) razy częstotliwość (wyrażona w GHz) większa niż 0,4;

h.

elastyczne falowody przeznaczone do użytku na częstotliwościach przewyższających 40 GHz;

i.

urządzenia wykorzystujące powierzchniowe fale akustyczne oraz szumiące powierzchniowo (płytkie) fale akustyczne spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

1.

częstotliwość nośna powyżej 1 GHz; lub

2.

częstotliwość nośna równa lub większa niż 1 GHz; oraz

a.

»tłumienie pasma bocznego częstotliwości« powyżej 55 dB;

b.

iloczyn maksymalnego czasu zwłoki i szerokości pasma (czas w μs, a szerokość pasma w MHz) powyżej 100; lub

c.

opóźnienie dyspersyjne powyżej 10 μs;

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.A.I.001.i »Tłumienie pasma bocznego częstotliwości« oznacza maksymalną wartość tłumienia wyszczególnioną na arkuszu danych.

j.

»ogniwa«, takie jak:

1.

»ogniwa pierwotne« o »gęstości energii« nie większej niż 550 Wh/kg w temperaturze 293 K (20 °C);

2.

»ogniwa wtórne« o »gęstości energii« nie większej niż 350 Wh/kg w temperaturze 293 K (20 °C);

Uwaga: Pozycja X.A.I.001.j nie obejmuje kontrolą baterii, w tym również baterii pojedynczych.

Uwagi techniczne:

1.

Do celów pozycji X.A.I.001.j. gęstość energii (Wh/kg) otrzymuje się, mnożąc napięcie znamionowe przez pojemność znamionową w amperogodzinach (Ah) i dzieląc powyższe przez masę w kilogramach. Jeżeli pojemność znamionowa nie jest podana, gęstość energii otrzymuje się przez podniesienie napięcia znamionowego do kwadratu, a następnie pomnożenie przez czas rozładowania wyrażony w godzinach oraz podzielenie przez obciążenie rozładowania wyrażone w omach i całkowitą masę ogniwa wyrażoną w kilogramach.

2.

Do celów pozycji X.A.I.001.j »ogniwo« definiuje się jako urządzenie elektrochemiczne zawierające elektrody dodatnie i ujemne oraz elektrolit i będące źródłem energii elektrycznej. Jest to podstawowy element składowy baterii.

3.

Do celów pozycji X.A.I.001.j.1 »ogniwo pierwotne« jest »ogniwem«, które nie jest przeznaczone do ładowania z jakiegokolwiek innego źródła.

4.

Do celów pozycji X.A.I.001.j.2 »ogniwo wtórne« jest »ogniwem«, które jest przeznaczone do ładowania z zewnętrznego źródła energii elektrycznej.

k.

»nadprzewodzące« elektromagnesy lub cewki, specjalnie zaprojektowane w sposób umożliwiający ich pełne ładowanie i rozładowanie w czasie mniejszym niż jedna minuta, posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:

Uwaga: Pozycja X.A.I.001.k. nie obejmuje kontrolą elektromagnesów ani cewek »nadprzewodzących« zaprojektowanych do aparatury obrazowania rezonansem magnetycznym (MRI), wykorzystywanej w medycynie.

1.

maksymalna energia dostarczona podczas rozładowania podzielona przez czas rozładowania powyżej 500 kJ na minutę;

2.

średnica wewnętrzna uzwojenia prądowego cewki wynosi powyżej 250 mm; oraz

3.

zostały dostosowane do indukcji magnetycznej powyżej 8 T lub posiadają »całkowitą gęstość prądu « w uzwojeniu powyżej 300 A/mm2;

l.

układy lub systemy magazynowania energii elektromagnetycznej zawierające podzespoły wykonane z materiałów »nadprzewodzących«, specjalnie zaprojektowane do pracy w temperaturach poniżej »temperatury krytycznej« co najmniej jednego z elementów »nadprzewodzących« i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

1.

częstotliwości robocze powyżej 1 MHz;

2.

gęstość zmagazynowanej energii wynosząca co najmniej 1 MJ/m3; oraz

3.

czas wyładowania poniżej 1 ms;

m.

tyratrony wodorowe/wodorowo izotopowe o konstrukcji ceramiczno-metalowej i prądzie szczytowym 500 A lub większym;

n.

nieużywane;

o.

ogniwa słoneczne, zespoły ogniwo-łącznik-szkło osłonowe (CIC), panele słoneczne i baterie słoneczne, które są »klasy kosmicznej « i nie są objęte kontrolą według pozycji 3A001.e.4 (1).

X.A.I.002

»Zespoły elektroniczne«, moduły i sprzęt ogólnego przeznaczenia.

a.

elektroniczne urządzenia testowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

b.

urządzenia do cyfrowego zapisu na taśmie magnetycznej posiadające którąkolwiek z następujących cech:

1.

złącze komunikacyjne o maksymalnej szybkości przesyłania sygnałów cyfrowych powyżej 60 Mbit/s i wykorzystujące techniki skanowania spiralnego;

2.

złącze komunikacyjne o maksymalnej szybkości przesyłania sygnałów cyfrowych powyżej 120 Mbit/s i wykorzystujące techniki skanowania za pomocą głowicy stałej; lub

3.

»klasy kosmicznej«;

c.

urządzenia posiadające złącza komunikacyjne o szybkości przesyłania sygnałów cyfrowych powyżej 60 Mbit/s, umożliwiające przekształcanie cyfrowych rejestratorów obrazów na taśmie magnetycznej w cyfrowe rejestratory danych;

d.

niemodularne oscyloskopy analogowe o szerokości pasma 1 GHz lub większej;

e.

systemy modularnych oscyloskopów analogowych posiadające którąkolwiek z następujących cech:

1.

procesor o szerokości pasma 1 GHz lub większej; lub

2.

moduły wtykowe o indywidualnej szerokości pasma 4 GHz lub większej;

f.

analogowe oscyloskopy próbkujące do analizy powtarzających się zjawisk o efektywnej szerokości pasma większej niż 4 GHz;

g.

cyfrowe oscyloskopy i rejestratory stanów przejściowych, wykorzystujące techniki przetwarzania analogowo-cyfrowego, umożliwiające przechowywanie stanów przejściowych poprzez sekwencyjne próbkowanie jednostkowych sygnałów wejściowych w kolejnych odstępach czasu mniejszych niż 1 ns (ponad 1 giga próbek na sekundę (GSPS)), digitalizując z rozdzielczością 8 bitów lub większa i przechowując co najmniej 256 próbek.

Uwaga: Pozycja X.A.I.002 obejmuje kontrolą następujące specjalnie zaprojektowane podzespoły do analogowych oscyloskopów:

1.

jednostki typu plug-in;

2.

wzmacniacze zewnętrzne;

3.

przedwzmacniacze;

4.

przyrządy do pobierania próbek;

5.

lampy elektronopromieniowe.

X.A.I.003

Następujące specjalistyczne urządzenia do przetwarzania, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821:

a.

przemienniki częstotliwości oraz ich specjalnie zaprojektowane części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

b.

spektrometry masowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

c.

cała aparatura rentgenowska FXR lub podzespoły systemów impulsowych zaprojektowanych z jej wykorzystaniem, w tym generatory Marxa, sieci pulsacyjne o wysokiej mocy, wysokonapięciowe kondensatory i wyzwalacze;

d.

wzmacniacze impulsowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

e.

następujące urządzenia elektroniczne do generowania opóźnienia czasowego lub pomiaru przedziałów czasowych:

1.

cyfrowe generatory opóźnienia czasowego o rozdzielczości 50 ns lub mniej w przedziałach czasu 1 μs lub więcej; lub

2.

wielokanałowe (z trzema lub więcej kanałami) lub modularne liczniki przedziału czasowego i urządzenia chronometryczne o rozdzielczości 50 ns lub mniej w przedziałach czasu 1 μs lub więcej;

f.

instrumenty analityczne w zakresie chromatografii i spektometrii.

X.B.I.001

Następujące urządzenia do produkcji elektronicznych podzespołów lub materiałów oraz specjalnie zaprojektowane podzespoły i akcesoria do:

a.

urządzenia specjalnie zaprojektowane do produkcji lamp elektronowych, elementów optycznych oraz specjalnie zaprojektowane podzespoły do nich objęte kontrolą według pozycji 3A001 (2) lub X.A.I.001;

b.

następujące urządzenia specjalnie zaprojektowane do produkcji urządzeń półprzewodnikowych, układów scalonych i »zespołów elektronicznych« oraz systemy zawierające taki sprzęt lub mające jego cechy:

Uwaga: Pozycja X.B.I.001.b obejmuje kontrolą również urządzenia używane do stosowania w produkcji innych urządzeń, takich jak urządzenia do przetwarzania obrazu, urządzenia elektrooptyczne, urządzenia do fal akustycznych lub zmodyfikowane w tym celu.

1.

następujący sprzęt do przetwarzania materiałów do produkcji urządzeń i podzespołów wymienionych w pozycji X.B.I.001.b:

Uwaga: Pozycja X.B.I.001 nie obejmuje kontrolą rur kwarcowych, wykładzin piecowych, łopatek, łodzi (z wyjątkiem specjalnie zaprojektowanych łodzi klatkowych), bełkotek, kaset lub tygli specjalnie zaprojektowanych do urządzeń przetwórczych objętych kontrolą według pozycji X.B.I.001.b.1.

a.

urządzenia do produkcji krzemu polikrystalicznego i materiałów objętych kontrolą według pozycji 3C001 (3);

b.

urządzenia specjalnie zaprojektowane do oczyszczania lub przetwarzania materiałów półprzewodnikowych III/V i II/VI objętych kontrolą według pozycji 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 lub 3C005 (4), z wyjątkiem wyciągarek kryształów, dla których zob. X.B.I.001.b.1.c poniżej;

c.

następujące wyciągarki kryształów i piece:

Uwaga: X.B.I.001.b.1.c nie obejmuje kontrolą pieców dyfuzyjnych i utleniających.

1.

urządzenia do wyżarzania lub rekrystalizacji, inne niż piece stałotemperaturowe, wykorzystujące wysokie szybkości transferu energii, zdolne do przetwarzania płytek półprzewodnikowych z szybkością przekraczającą 0,005 m2 na minutę;

2.

»pullery do wyciągania kryształów« sterowane programem zapisanym w pamięci« i posiadające którąkolwiek z niżej wymienionych cech:

a.

wielokrotne ładowanie bez wymiany tygla;

b.

zdolność do pracy przy ciśnieniach powyżej 2,5 x 105 Pa; lub

c.

zdolność do ciągnięcia kryształów o średnicy przekraczającej 100 mm;

d.

urządzenia do wytwarzania warstw epitaksjalnych »sterowane programem zapisanym w pamięci« posiadające którąkolwiek z następujących cech:

1.

zdolność do wytwarzania warstwy krzemu o równomiernej grubości z dokładnością poniżej ±2,5 % na odcinku o długości 200 mm lub większej;

2.

zdolność do wytwarzania warstwy dowolnego materiału innego niż krzem o równomiernej grubości płytki półprzewodnikowej z dokładnością co najmniej ±3,5 %; lub

3.

rotacja poszczególnych płytek podczas przetwarzania;

e.

sprzęt wykorzystujący wiązkę molekularną do wytwarzania warstw epitaksjalnych;

f.

sprzęt wzmacniany magnetycznie do »rozpylania jonowego« ze »specjalnie zaprojektowanymi« blokadami ładunkowymi, zdolny do przenoszenia płytek w izolowanym środowisku próżniowym;

g.

sprzęt specjalnie zaprojektowany do implantacji jonów, dyfuzji wzmocnionej jonami lub fotowzmocnionej, posiadające którąkolwiek z niżej wymienionych cech:

1.

zdolność do wytwarzania wzorów;

2.

energia wiązki (napięcie przyspieszające) powyżej 200 keV;

3.

zoptymalizowanie do działania przy energii wiązki (napięciach przyspieszających) poniżej 10 keV; lub

4.

zdolność do wysokoenergetycznej implantacji tlenu w podgrzane »podłoże«;

h.

następujące urządzenia »sterowane programem zapisanym w pamięci« do selektywnego usuwania (trawienia) za pomocą suchych metod anizotropowych (np. za pomocą plazmy):

1.

»typy do serii« posiadające którąkolwiek z niżej wyszczególnionych cech:

a.

wykrywanie punktów końcowych inne niż typy oparte na optycznej spektroskopii emisyjnej; lub

b.

ciśnienie robocze reaktora (trawienie) jest nie większe niż 26,66 Pa;

2.

»typy do pojedynczych płytek« posiadające którąkolwiek z niżej wyszczególnionych cech:

a.

wykrywanie punktów końcowych inne niż typy oparte na optycznej spektroskopii emisyjnej;

b.

ciśnienie robocze reaktora (trawienie) jest nie większe niż 26,66 Pa; lub

c.

podawanie płytek za pomocą urządzeń typu kaseta-kaseta i load-lock

Uwagi:

1.

»Typy do serii« odnoszą się do maszyn, które nie są specjalnie zaprojektowane do produkcji pojedynczych płytek. Takie maszyny mogą przetwarzać co najmniej dwie płytki jednocześnie przy wspólnych parametrach procesu (np. moc w zakresie fal radiowych, temperatura, rodzaj gazu trawiącego, szybkość przepływu).

2.

»Typy do pojedynczych płytek« odnosi się do maszyn, które są specjalnie zaprojektowane do produkcji pojedynczych płytek. maszyny te mogą wykorzystywać techniki automatycznego podawania płytek do załadowywania pojedynczej płytki do urządzeń do przetwarzania. Definicja obejmuje urządzenia, które mogą ładować i przetwarzać kilka płytek, ale w przypadku których parametry trawienia, np. moc znamionowa w zakresie fal radiowych lub punkt końcowy, można określić niezależnie dla każdej pojedynczej płytki.

i.

urządzenia do chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD), np. CVD intensyfikowane za pomocą plazmy (PECVD) lub CVD wzmacniane fotowoltaicznie, do produkcji urządzeń półprzewodnikowych, do osadzania tlenków, azotków, metali lub krzemu multikrystalicznego, posiadające jedną z następujących właściwości:

1.

urządzenia do chemicznego osadzania z fazy gazowej działające poniżej 105 Pa; lub

2.

urządzenia PECVD pracujące poniżej 60 Pa lub wyposażone w automatyczne podawanie płytek za pomocą urządzeń typu kaseta-kaseta i load-lock;

Uwaga: Pozycja X.B.I.001.b.1.i nie obejmuje kontrolą systemów niskociśnieniowego chemicznego osadzania z fazy gazowej (LPCVD) ani urządzeń reaktywnych do »rozpylania jonowego«.

j.

systemy wiązek elektronów specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do wytwarzania masek lub przetwarzania urządzeń półprzewodnikowych, posiadające którąkolwiek z niżej wymienionych cech:

1.

odchylenie wiązki elektrostatycznej;

2.

profilowany, niegaussowski profil wiązki;

3.

prędkość przetwarzania analogowo-cyfrowego powyżej 3 MHz;

4.

dokładność przetwarzania analogowo-cyfrowego powyżej 12 bitów; lub

5.

dokładność sterowania sprzężeniem zwrotnym »od celu do wiązki« (target-to-beam) 1 μm lub większa;

Uwaga: Pozycja X.B.I.001.b.1.j nie obejmuje kontrolą systemów naparowywania elektronowego ani skaningowych mikroskopów elektronowych ogólnego przeznaczenia.

k.

następujące urządzenia do wykańczania powierzchni podczas obróbki płytek półprzewodnikowych:

1.

specjalnie zaprojektowane urządzenia do obróbki odwrotnej strony płytek cieńszych niż 100 μm, a następnie ich oddzielania; lub

2.

specjalnie zaprojektowane urządzenia do osiągania nierówności powierzchni czynnej przetworzonej płytki o wartości dwa sigma nie większej niż 2 μm, całkowitego wskazanego odczytu (TIR);

Uwaga: Pozycja X.B.I.001.b.1.k nie obejmuje kontrolą urządzeń do jednostronnego docierania i polerowania do wykańczania powierzchni płytek.

l.

urządzenia łączące, które obejmują wspólne pojedyncze lub złożone komory próżniowe specjalnie zaprojektowane w celu umożliwienia integracji wszelkich urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.B.I.001 w kompletny system;

m.

urządzenia »sterowane programem zapisanym w pamięci« wykorzystujące »lasery« do naprawy lub przycinania »monolitycznych układów scalonych«, posiadające jedną z niżej wymienionych cech:

1.

dokładność pozycjonowania mniejsza niż ±1 μm; lub

2.

rozmiar plamki (szerokość szczeliny) poniżej 3 μm;

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.B.I.001.b.1 ‘Rozpylanie jonowe’ jest procesem powlekania, w którym naładowane dodatnio jony są przyspieszane przez pole elektryczne w kierunku powierzchni docelowej (materiał powłokowy). Energia kinetyczna padających jonów jest wystarczająca do wyrwania atomów z powierzchni materiału powłokowego i osadzenia ich na powierzchni podłoża. ( Uwaga: Rozpylanie jonowe za pomocą triody, magnetronowe i reakcyjne, które jest wykorzystywane do zwiększania przyczepności powłoki i wydajności osadzania jest zwykłą modyfikacją procesu).

2.

następujące maski, podłoża, urządzenia do wytwarzania masek i urządzenia do przenoszenia obrazu do produkcji urządzeń i podzespołów wyszczególnionych w pozycji X.B.I.001:

Uwaga: Termin maski odnosi się do masek stosowanych w litografii elektronowej, litografii rentgenowskiej i litografii ultrafioletowej, a także zwykłej fotolitografii w świetle ultrafioletowym i widzialnym.

a.

gotowe maski, siatki i wzory do nich, z wyjątkiem:

1.

gotowych masek lub siatek do produkcji obwodów scalonych nieobjętych kontrolą według pozycji 3A001 (5); lub

2.

masek lub siatek spełniające oba poniższe kryteria:

a.

ich konstrukcja opiera się na geometrii 2,5 μm lub większej; oraz

b.

projekt nie zawiera szczególnych cech umożliwiających zmianę zamierzonego zastosowania za pomocą urządzeń produkcyjnych lub »oprogramowania«;

b.

następujące podłoża maski:

1.

»podłoża« pokryte twardą powierzchnią (np. chromem, krzemem, molibdenem) (np. szkło, kwarc, szafiry) do przygotowania masek o wymiarach przekraczających 125 mm x 125 mm; lub

2.

podłoża specjalnie zaprojektowane do masek rentgenowskich;

c.

sprzęt, inny niż komputery ogólnego przeznaczenia, specjalnie zaprojektowany do wspomaganego komputerowo projektowania (CAD) urządzeń półprzewodnikowych lub układów scalonych;

d.

następujące maszyny lub sprzęt do produkcji masek lub siatek:

1.

fotooptyczne kamery typu step-and-repeat zdolne do wytwarzania matryc o wymiarach większych niż 100 mm x 100 mm lub zdolne do pojedynczej ekspozycji większej niż 6 mm x 6 mm w płaszczyźnie obrazu (tj. ogniskowej) lub zdolne do wytwarzania szerokości linii poniżej 2,5 μm w substancji fotolitograficznej na »podłożu«;

2.

urządzenia do wytwarzania masek lub siatek, wykorzystujące litografię jonową lub »laserową«, zdolne do wytwarzania linii o szerokości poniżej 2,5 μm; lub

3.

urządzenia lub uchwyty do zmiany masek lub siatek lub do dodawania membran w celu usunięcia usterek;

Uwaga: Pozycje X.B.I.001.b.2.d.1 i b.2.d.2 nie obejmują kontrolą urządzeń do wytwarzania masek przy użyciu metod fotooptycznych, które były dostępne na rynku przed dniem 1 stycznia 1980 r., lub o wydajności nie wyższej niż takie urządzenia.

e.

urządzenia »sterowane programem zapisanym w pamięci« do kontroli masek, siatek lub membran o:

1.

rozdzielczości 0,25 μm lub większej; oraz

2.

dokładności 0,75 μm lub większej na odcinku o jednej lub dwóch współrzędnych wynoszącym co najmniej 63,5 mm;

Uwaga: Pozycja X.B.I.001.b.2.e nie obejmuje kontrolą skaningowych mikroskopów elektronowych ogólnego przeznaczenia, z wyjątkiem specjalnie zaprojektowanych i oprzyrządowanych do automatycznej kontroli wzorów.

f.

urządzenia pozycjonujące i naświetlające do produkcji płytek przy użyciu metod fotooptycznych lub rentgenowskich, np. sprzęt litograficzny, w tym zarówno sprzęt do przenoszenia obrazów poprzez projekcję, jak i metodę step-and-repeat (bezpośrednie działanie na płytkę) lub sprzęt skanujący (skaner), zdolny do wykonywania którejkolwiek z następujących funkcji:

Uwaga: Pozycja X.B.I.001.b.2.f nie obejmuje kontrolą fotooptycznych urządzeń kontaktowych i zbliżeniowych do pozycjonowania i naświetlania masek lub przenoszenia obrazów kontaktowych.

1.

wytwarzanie wzoru o wielkości mniejszej niż 2,5 μm;

2.

pozycjonowanie z dokładnością większą niż ±0,25 μm (3 sigma);

3.

nakładanie maszyna-maszyna nie lepsze niż ±0,3 μm; lub

4.

źródło światła o długości fali krótszej niż 400 nm;

g.

wiązka elektronów, wiązka jonów lub urządzenia rentgenowskie do przenoszenia obrazów za pomocą projekcji zdolne do wytwarzania wzorów poniżej 2,5 μm;

Uwaga: W przypadku systemów skupionej wiązki odchylanej (systemy z bezpośrednim zapisem), zob. X.B.I.001.b.1.j.

h.

urządzenia wykorzystujące »lasery« do bezpośredniego zapisu na płytkach, zdolne do wytwarzania wzorów poniżej 2,5 μm;

3.

następujące urządzenia do montażu układów scalonych:

a.

urządzenie do mocowania płytki »sterowane programem zapisanym w pamięci« posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:

1.

specjalnie zaprojektowane dla »hybrydowych układów scalonych«;

2.

skok pozycjonowania stolika X-Y przekracza 37,5 x 37,5 mm; oraz

3.

dokładność umiejscowienia w płaszczyźnie X-Y jest mniejsza niż ±10 μm;

b.

urządzenia »sterowane programem zapisanym w pamięci« do tworzenia wielu połączeń w jednej operacji (np. urządzenia łączące beam lead, urządzenia łączące nośniki układów scalonych, urządzenia łączące taśmą);

c.

półautomatyczne lub automatyczne zgrzewarki na gorąco, w których nasadka jest podgrzewana lokalnie do temperatury wyższej niż korpus opakowania, specjalnie zaprojektowane do ceramicznych pakietów mikroukładów objętych kontrolą według pozycji 3A001 (6) i których przepustowość wynosi co najmniej jedno opakowanie na minutę;

Uwaga: Pozycja X.B.I.001.b.3 nie obejmuje kontrolą spawarek punktowych oporowych o ogólnym przeznaczeniu.

4.

filtry do pomieszczeń czystych zdolne do zapewnienia powietrza zawierającego nie więcej niż 10 cząstek o wielkości 0,3 μm na 0,02832 m3 oraz materiały filtrujące do nich.

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.B.I.001 »sterowanie programem zapisanym w pamięci« oznacza sterowanie za pomocą instrukcji przechowywanych w pamięci elektronicznej, które procesor może wykonać w celu kierowania wykonywaniem z góry określonych funkcji Urządzenie może być ‘sterowane programem zapisanym w pamięci’ niezależnie od tego, czy pamięć elektroniczna jest wewnętrzna, czy też zewnętrzna względem urządzenia.

X.B.I.002

Urządzenia do kontroli lub testowania elektronicznych podzespołów i materiałów oraz specjalnie zaprojektowane podzespoły i akcesoria do nich.

a.

urządzenia specjalnie zaprojektowane do kontroli lub testowania lamp elektronowych, elementów optycznych oraz specjalnie zaprojektowane podzespoły do nich objęte kontrolą według pozycji 3A001 (7) lub X.A.I.001;

b.

następujące urządzenia specjalnie zaprojektowane do kontroli lub testowania urządzeń półprzewodnikowych, układów scalonych i »zespołów elektronicznych « oraz systemy zawierające taki sprzęt lub mające jego cechy:

Uwaga: Pozycja X.B.I.002.b obejmuje kontrolą również urządzenia używane do stosowania w kontroli lub testowaniu innych urządzeń, takich jak urządzenia do przetwarzania obrazu, urządzenia elektrooptyczne, urządzenia do fal akustycznych lub zmodyfikowane w tym celu.

1.

urządzenia kontrolne »sterowane programem zapisanym w pamięci« do automatycznego wykrywania usterek, błędów lub zanieczyszczeń o wielkości 0,6 μm lub mniejszej, w lub na przetworzonych płytkach i podłożach, innych niż płytki obwodów drukowanych lub układy scalone, wykorzystujące techniki uzyskiwania obrazów optycznych do porównywania wzorów;

Uwaga: Pozycja X.B.I.002.b.1 nie obejmuje kontrolą skaningowych mikroskopów elektronowych ogólnego przeznaczenia, z wyjątkiem specjalnie zaprojektowanych i oprzyrządowanych do automatycznej kontroli wzorów.

2.

następujące specjalnie zaprojektowane urządzenia pomiarowe i analityczne »sterowane programem zapisanym w pamięci«:

a.

specjalnie zaprojektowane do pomiaru zawartości tlenu lub węgla w materiałach półprzewodnikowych;

b.

urządzenia do pomiaru szerokości linii z rozdzielczością 1 μm lub większą;

c.

specjalnie zaprojektowane instrumenty do pomiaru płaskości, umożliwiające pomiar odchyleń 10 μm lub mniejszych z rozdzielczością 1 μm lub większą;

3.

sprzęt do sondowania płytek »sterowany programem zapisanym w pamięci« posiadający którąkolwiek z następujących cech:

a.

dokładność pozycjonowania większa niż 3,5 μm;

b.

zdolność do testowania urządzeń posiadających więcej niż 68 zacisków; lub

c.

zdolność do testowania przy częstotliwości powyżej 1 GHz;

4.

następujące urządzenia testowe:

a.

urządzenia »sterowane programem zapisanym w pamięci« specjalnie zaprojektowane do testowania dyskretnych elementów półprzewodnikowych i nieobudowanych matryc, zdolne do testowania przy częstotliwościach powyżej 18 GHz;

Uwaga techniczna: Dyskretne urządzenia półprzewodnikowe obejmują fotokomórki i ogniwa słoneczne.

b.

urządzenia »sterowane programem zapisanym w pamięci« specjalnie zaprojektowany do testowania układów scalonych i ich »zespołów elektronicznych«, zdolne do testowania funkcjonalnego:

1.

przy »szybkości wzorca« przekraczającej 20 MHz; lub

2.

przy »szybkości wzorca« przekraczającej 10 MHz, ale nieprzekraczającej 20 MHz i zdolne do testowania pakietów liczących ponad 68 terminali;

Uwagi: Pozycja X.B.I.002.b.4.b. nie obejmuje kontrolą urządzeń testujących specjalnie zaprojektowanego do testowania:

1.

pamięci

2.

zespołów elektronicznych lub klasy »zespołów elektronicznych« do zastosowań domowych albo rozrywkowych; oraz

3.

elektronicznych podzespołów, »elektronicznych zespołów« i układów scalonych nieobjętych kontrolą według pozycji 3A001 (8) lub X.A.I.001, pod warunkiem że takie urządzenia testowe nie zawierają urządzeń obliczeniowych z »możliwością programowania przez użytkownika«.

Uwaga techniczna: Do celów tej pozycji X.B.I.002.b.4.b »szybkości wzorca«, określona jest jako maksymalna częstotliwość operacji cyfrowych testera. Jest ona zatem równoważna największej szybkości przesyłania danych, z jaką tester może działać w trybie niemultipleksowym. Jest również określana jako prędkość testowania, maksymalna częstotliwość cyfrowa lub maksymalna prędkość cyfrowa.

c.

urządzenia specjalnie zaprojektowane do określania wydajności układów płaszczyzn ogniskowych dla długości fal powyżej 1 200 nm wykorzystujące pomiary »sterowane programem zapisanym w pamięci « lub ocenę wspomaganą komputerowo i posiadające którąkolwiek z niżej wymienionych cech:

1.

przy skanowaniu plamek świetlnych o średnicy mniejszej niż 0,12 mm;

2.

zaprojektowane do pomiaru parametrów fotoczułości oraz do oceny odpowiedzi częstotliwościowej, funkcji przenoszenia modulacji, jednolitości reakcji lub szumu; lub

3.

zaprojektowane do oceny zestawów zdolnych do tworzenia obrazów o ponad 32 x 32 elementach liniowych;

5.

systemy do testowania wiązką elektronów zaprojektowane do pracy przy napięciu 3 keV lub niższym lub systemy z wiązką »laserową« do bezkontaktowego sondowania zasilanych urządzeń półprzewodnikowych, spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

a.

zdolność stroboskopowa z wygaszaniem wiązki lub strobowaniem detektora;

b.

spektrometr elektronowy do pomiarów napięcia o rozdzielczości poniżej 0,5 V; lub

c.

elektryczne przyrządy badawcze do analizy wydajności układów scalonych;

Uwaga: Pozycja X.B.I.002.b.5 nie obejmuje kontrolą skaningowych mikroskopów elektronowych z wyjątkiem specjalnie zaprojektowanych i oprzyrządowanych do bezstykowego sondowania zasilanego urządzenia półprzewodnikowego.

6.

wielofunkcyjne systemy zogniskowanych wiązek jonów »sterowane programem zapisanym w pamięci«, specjalnie zaprojektowane do produkcji, naprawy, analizy układu fizycznego i testowania masek lub urządzeń półprzewodnikowych i posiadające jedną z następujących cech:

a.

dokładność sterowania sprzężeniem zwrotnym »od celu do wiązki« (target-to-beam) 1 μm lub większa; lub

b.

dokładność przetwarzania analogowo-cyfrowego powyżej 12 bitów;

7.

systemy do pomiaru cząstek stałych wykorzystujące »lasery« zaprojektowane do pomiaru wielkości cząstek i ich stężenia w powietrzu, posiadające obydwie niżej wymienione cechy:

a.

zdolność do pomiaru cząstek o wielkości 0,2 μm lub mniejszych przy natężeniu przepływu 0,02832 m3 na minutę lub większym; oraz

b.

zdolność do scharakteryzowania czystego powietrza klasy 10 lub lepszej.

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.B.I.002 »sterowanie programem zapisanym w pamięci« oznacza sterowanie za pomocą instrukcji przechowywanych w pamięci elektronicznej, które procesor może wykonać w celu kierowania wykonywaniem z góry określonych funkcji Urządzenie może być »sterowane programem zapisanym w pamięci« niezależnie od tego, czy pamięć elektroniczna jest wewnętrzna, czy też zewnętrzna względem urządzenia.

X.C.I.001

Materiały fotorezystywne pozytywowe zaprojektowane do litografii półprzewodnikowej, specjalnie wyregulowanej (zoptymalizowanej) do stosowania w zakresie długości fali od 193 do 370 nm;

X.D.I.001

»Oprogramowanie « specjalnie zaprojektowane do »rozwoju«, »produkcji« lub »użytkowania« urządzeń lub podzespołów elektronicznych objętych kontrolą według pozycji X.A.I.001, sprzętu elektronicznego ogólnego przeznaczenia objętego kontrolą według pozycji X.A.I.002 lub sprzętu do produkcji i testowania objętego kontrolą według pozycji X.B.I.001 i X.B.I.002; lub »oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do »użytkowania « urządzeń objętych kontrolą według pozycji 3B001.g i 3B001.h (9).

X.E.I.001

»Technologia« do »rozwoju«, »produkcji« lub »użytkowania« urządzeń lub podzespołów elektronicznych objętych kontrolą według pozycji X.A.I.001, sprzętu elektronicznego ogólnego przeznaczenia objętego kontrolą według pozycji X.A.I.002 lub sprzętu do produkcji i testowania objętego kontrolą według pozycji X.B.I.001 lub X.B.I.002 lub materiały objęte kontrolą według pozycji X.C.I.001.

Kategoria II – Komputery

Uwaga: Kategoria II nie obejmuje kontrolą towarów przeznaczonych na użytek własny osób fizycznych.

X.A.II.001

Komputery, »zespoły elektroniczne« i towarzyszący im sprzęt, nieobjęte kontrolą według pozycji 4A001 lub 4A003 (10), oraz specjalnie zaprojektowane komponenty do nich.

Uwaga: Poziom kontroli »komputerów cyfrowych « i towarzyszącego im sprzętu opisany w pozycji X.A.II.001 Wynika z poziomu kontroli innego sprzętu lub systemów, pod warunkiem że:

a.

»komputery cyfrowe« lub towarzyszący im sprzęt mają zasadnicze znaczenie dla działania innego sprzętu lub systemów;

b.

»komputery cyfrowe« lub towarzyszący im sprzęt nie są »elementem o podstawowym znaczeniu« innego sprzętu lub systemów; oraz

N.B.1: Poziom kontroli sprzętu do »przetwarzania sygnałów « lub »wzmacniania obrazów «, specjalnie zaprojektowanego do innego sprzętu i ograniczonego funkcjonalnie do wymogów pracy tego sprzętu wynika z poziomu kontroli innego sprzętu, nawet, gdy wykracza to poza kryterium »elementu o podstawowym znaczeniu«.

N.B.2: W przypadku poziomu kontroli »komputerów cyfrowych« lub towarzyszącego im sprzętu do sprzętu telekomunikacyjnego zob. kategoria 5 część 1 (Telekomunikacja) (11) .

c.

»technologia « do »komputerów cyfrowych « i towarzyszącego im sprzętu jest określona w pozycji 4E (12) .

a.

komputery elektroniczne i związane z nimi urządzenia oraz »zespoły elektroniczne « i specjalnie zaprojektowane komponenty do nich przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia powyżej 343 K (70 °C);

b.

»komputery cyfrowe« łącznie z urządzeniami do »przetwarzania sygnałów« lub »wzmacniania obrazów« o »skorygowanej wydajności szczytowej« (»APP«) równej co najmniej 0,0128 teraflopsów ważonych (WT);

c.

następujące »zespoły elektroniczne«, które są specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu poprawy wydajności poprzez agregację procesorów:

1.

zaprojektowane tak, aby były zdolne do agregacji w konfiguracjach co najmniej 16 procesorów;

2.

nieużywane;

Uwaga 1: Pozycję X.A.II.001.c stosuje się wyłącznie do »zespołów elektronicznych« i programowanych połączeń z »APP«, których moc obliczeniowa nie wykracza poza wartości graniczne wyszczególnione w pozycji X.A.II.001.b, w przypadku ich dostarczania jako »zespoły elektroniczne« w stanie rozłożonym. Pozycja ta nie dotyczy »zespołów elektronicznych«, które ze względu na charakter swojej konstrukcji nie mogą z natury rzeczy być wykorzystywane jako urządzenia towarzyszące, objęte kontrolą według pozycji X.A.II.001.k.

Uwaga 2: Pozycja X.A.II.001.c nie obejmuje kontrolą »zespołów elektronicznych « specjalnie przeznaczonych do wyrobu albo rodziny wyrobów, których maksymalna konfiguracja nie przekracza ograniczeń określonych w pozycji X.A.II.001.b.

d.

nieużywane;

e.

nieużywane;

f.

urządzenia do »przetwarzania sygnałów« lub »wzmacniania obrazów« o »skorygowanej wydajności szczytowej« (»APP«) równej co najmniej 0,0128 teraflopsów ważonych (WT);

g.

nieużywane;

h.

nieużywane;

i.

sprzęt zawierający ‘urządzenia interfejsu końcowego’ przekraczające wartości graniczne określone w pozycji X.A.III.101;

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.A.II.001.i»urządzenie interfejsu końcowego«oznacza urządzenie, za pomocą którego informacje wchodzą do systemu telekomunikacyjnego lub z niego wychodzą, np. telefon, urządzenie do transmisji danych, komputer itp.

j.

sprzęt specjalnie zaprojektowany w celu zapewnienia połączenia zewnętrznego »komputerów cyfrowych« lub towarzyszącego im sprzętu, który pozwala na wymianę danych z szybkościami przekraczającymi 80 MB/s;

Uwaga: Pozycja X.A.II.001.j. nie obejmuje kontrolą sprzętu zapewniającego połączenia wewnętrzne (np. tablice połączeń, szyny), urządzeń łączących o charakterze pasywnym, »sterowników dostępu do sieci« ani»sterowników torów telekomunikacyjnych«.

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.A.II.001.j»sterownik toru telekomunikacyjnego«oznacza interfejs fizyczny sterujący przepływem cyfrowych informacji synchronicznych lub asynchronicznych. Jest to zespół, który może być wbudowany w komputer lub urządzenie telekomunikacyjne z zadaniem zapewniania dostępu do łączy telekomunikacyjnych.

k.

komputery hybrydowe i »zespoły elektroniczne« oraz specjalnie zaprojektowane komponenty do nich zawierające przetworniki analogowo-cyfrowe posiadające wszystkie niżej wymienione cechy:

1.

co najmniej 32 kanały; oraz

2.

rozdzielczość co najmniej 14 bitów (plus bit znaku) oraz szybkość przetwarzania co najmniej 200 000 Hz.

X.D.II.001

»Oprogramowanie « do kontroli i walidacji »programu«, »oprogramowanie« umożliwiające automatyczną generację »kodów źródłowych« oraz »oprogramowanie« systemów operacyjnych, które jest specjalnie zaprojektowane do urządzeń do »przetwarzania w czasie rzeczywistym«.

a.

»program« do kontroli i walidacji »oprogramowania« wykorzystujący techniki matematyczne i analityczne oraz zaprojektowany lub zmodyfikowany do »programów« posiadających więcej niż 500 000 instrukcji »kodu źródłowego«;

b.

»oprogramowanie« umożliwiające automatyczne generowanie »kodów źródłowych« z danych pozyskanych w trybie on-line z czujników zewnętrznych opisanych w rozporządzeniu (UE) 2021/821; lub

c.

»oprogramowanie« systemu operacyjnego »specjalnie zaprojektowane« do urządzeń do »przetwarzania w czasie rzeczywistym«, które gwarantuje ‘globalny czas opóźnienia przerwania’ poniżej 20 μs.

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.D.II.001 »globalny czas opóźnienia przerwania« oznacza czas potrzebny systemowi komputerowemu na rozpoznanie przerwania spowodowanego zdarzeniem, obsługę tego przerwania i kontekstowe przełączenie na alternatywne zadanie rezydujące w pamięci na wypadek przerwania.

X.D.II.002

»Oprogramowanie « inne niż objęte kontrolą w pozycji 4D001 (13), specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do »rozwoju «, »produkcji« lub »użytkowania« urządzeń objętych kontrolą według pozycji 4A101 (14).

X.E.II.001

»Technologia« do »rozwoju«, »produkcji« lub »użytkowania« sprzętu objętego kontrolą w pozycji X.A.II.001 lub »oprogramowania« objętego kontrolą w pozycji X.D.II.001 lub X.D.II.002.

X.E.II.002

»Technologia« do »rozwoju« lub »produkcji« sprzętu zaprojektowanego do »wielostrumieniowego przetwarzania danych«.

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.E.II.002 »wielostrumieniowe przetwarzanie danych« oznacza technikę opartą na mikroprogramie lub architekturze sprzętu, umożliwiającą równoczesne przetwarzanie dwóch lub więcej sekwencji danych pod kontrolą jednej lub kilku sekwencji instrukcji za pomocą takich narzędzi, jak:

1.

zespoły o architekturze opartej na jednoinstrukcyjnym przetwarzaniu wielu danych (SIMD), np. procesory wektorowe lub tablicowe;

2.

zespoły o architekturze opartej na wielokrotnym jednoinstrukcyjnym przetwarzaniu wielu danych (MSIMD);

3.

zespoły o architekturze opartej na wieloinstrukcyjnym przetwarzaniu wielu danych (MIMD), włącznie z procesorami połączonymi bezpośrednio, połączonymi silnie lub połączonymi luźno; lub

4.

elementy przetwarzające o strukturze tablicowej, włącznie z tablicami dynamicznymi.

Kategoria III. Część 1 – Telekomunikacja

Uwaga: Kategoria III. Część 1 nie obejmuje kontrolą towarów przeznaczonych na użytek własny osób fizycznych.

X.A.III.101

Urządzenia telekomunikacyjne.

a.

wszelkie rodzaje urządzeń telekomunikacyjnych, nieobjęte kontrolą według pozycji 5A001.a (15), specjalnie zaprojektowane do pracy poza zakresem temperatur od 219 K (-54 °C) do 397 K (124 °C);

b.

telekomunikacyjne urządzenia i systemy przesyłowe oraz specjalnie zaprojektowane do nich części składowe i osprzęt, posiadające którąkolwiek z niżej wymienionych cech i właściwości lub realizujące którąkolwiek z wymienionych poniżej funkcji:

Uwaga: Telekomunikacyjne urządzenia przesyłowe:

a.

należące do następujących kategorii, lub ich połączenia:

1.

urządzenia radiowe (np. nadajniki, odbiorniki i nadajniki-odbiorniki);

2.

urządzenia do zamykania linii;

3.

wzmacniacze pośrednie;

4.

wzmacniaki;

5.

regeneratory;

6.

urządzenia kodujące tłumaczenia (transkodery);

7.

multipleksy (w tym mutipleksy statystyczne);

8.

modulatory/demodulatory (modemy);

9.

transmultipleksy (zob. zalecenie CCITT G701);

10.

urządzenia do cyfrowego połączenia międzysystemowego »sterowane programem zapisanym w pamięci« ;

11.

‘bramy’ i mosty;

12.

‘jednostki dostępu do mediów’; oraz

b.

zaprojektowane do użytku w komunikacji jednokanałowej lub wielokanałowej za pośrednictwem któregokolwiek z poniższych:

1.

przewód (linia);

2.

kabel koncentryczny;

3.

kabel światłowodowy;

4.

promieniowanie elektromagnetyczne; lub

5.

podwodna fala akustyczna.

1.

wykorzystujące techniki cyfrowe, w tym cyfrowe przetwarzanie sygnałów analogowych, i zaprojektowane do pracy z »szybkością transmisji danych cyfrowych« na najwyższym poziomie multipleksu przekraczającą 45 Mbit/s lub »całkowitą szybkością transmisji danych cyfrowych« przekraczającą 90 Mbit/s;

Uwaga: Pozycja X.A.III.101.b.1 nie obejmuje kontrolą urządzeń specjalnie zaprojektowanych w celu ich wbudowania do jakiegokolwiek systemu satelitarnego przeznaczonego do użytku cywilnego oraz ich eksploatacji w takim systemie.

2.

modemy wykorzystujące »szerokość pasma jednego kanału głosowego« o »szybkości przesyłania danych« przekraczającej 9 600 bitów na sekundę;

3.

urządzenia do cyfrowego połączenia międzysystemowego »sterowane programem zapisanym w pamięci« o »szybkości transmisji danych cyfrowych« przekraczającej 8,5 Mbit/s na port;

4.

urządzenia posiadające którąkolwiek z następujących właściwości:

a.

»sterowniki dostępu do sieci « i związane z nimi wspólne nośniki o ‘szybkości transmisji danych cyfrowych’ przekraczającej 33 Mbit/s; lub

b.

»sterowniki kanału komunikacyjnego« z wyjściem cyfrowym o ‘szybkości przesyłania danych’ przekraczającej 64 000 bitów/s na kanał;

Uwaga: Jeżeli jakiekolwiek nieobjęte kontrolą urządzenie zawiera »sterownik dostępu do sieci«, nie może ono posiadać żadnego rodzaju interfejsu telekomunikacyjnego, z wyjątkiem opisanych w pozycji X.A.III.101.b.4, ale nieobjętych kontrolą według tej pozycji.

5.

wykorzystujące »laser« i posiadające którąkolwiek z następujących właściwości:

a.

długość fali nadawczej przekraczająca 1 000 nm; lub

b.

stosujące techniki analogowe i posiadające szerokość pasma przekraczającą 45 MHz;

c.

wykorzystujące techniki koherentnego przekazu optycznego lub koherentnej detekcji optycznej (zwane także technikami heterodyny optycznej lub technikami homodynowymi);

d.

wykorzystujące techniki zwielokrotniania przez rozdzielanie fal; lub

e.

dające »wzmocnienie optyczne«;

6.

urządzenia radiowe pracujące z częstotliwościami wejściowymi lub wyjściowymi przekraczającymi:

a.

31 GHz w przypadku zastosowań ziemskich stacji satelitarnych; lub

b.

26,5 GHz w przypadku pozostałych zastosowań;

Uwaga: Pozycja X.A.III.101.b.6 nie obejmuje kontrolą urządzeń do użytku cywilnego zgodnych z przydzielonym przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) pasmem między 26,5 GHz i 31 GHz.

7.

urządzenia radiowe wykorzystujące którekolwiek z następujących:

a.

techniki modulacji kwadraturowej (QAM) powyżej poziomu 4, jeżeli »całkowita szybkość transmisji danych cyfrowych« przekracza 8,5 Mbit/s;

b.

techniki QAM powyżej poziomu 16, jeżeli »całkowita szybkość transmisji danych cyfrowych« nie przekracza 8,5 Mbit/s;

c.

inne techniki modulacji cyfrowej i posiadające »efektywność wykorzystania widma« przekraczającą 3 bit/s/Hz; lub

d.

pracujące w paśmie 1,5 MHz do 87,5 MHz i stosujące techniki adaptacyjne zapewniające tłumienie sygnałów zakłócających na poziomie większym niż 15 dB.

Uwagi:

1.

Pozycja X.A.III.101.b.7 nie obejmuje kontrolą urządzeń specjalnie zaprojektowanych w celu ich wbudowania do jakiegokolwiek systemu satelitarnego przeznaczonego do użytku cywilnego oraz ich eksploatacji w takim systemie.

2.

Pozycja X.A.III.101.b.7 nie obejmuje kontrolą urządzeń do przekazu radiowego przeznaczonych do pracy w przydzielonym paśmie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU):

a.

spełniającym którekolwiek z poniższych kryteriów:

1.

nieprzekraczającym 960 MHz; lub

2.

z »całkowitą szybkością transmisji danych cyfrowych« nieprzekraczającą 8,5 Mbit/s; oraz

b.

posiadającym »efektywność wykorzystania widma« nieprzekraczającą 4 bit/s/Hz.

c.

urządzenia przełączające »sterowane programem zapisanym w pamięci« i powiązane systemy sygnalizacyjne (oraz specjalnie zaprojektowane do nich części składowe i osprzęt) posiadające którąkolwiek z niżej wymienionych cech i właściwości lub realizujące którąkolwiek z wymienionych poniżej funkcji:

Uwaga: Multipleksery statystyczne z cyfrowym wejściem i cyfrowym wyjściem, które umożliwiają przełączanie, traktuje się jako przełączniki »sterowane programem zapisanym w pamięci«.

1.

urządzenia lub systemy do »przełączania danych (komunikatów)« zaprojektowane do »pracy w trybie pakietowym « oraz ich zespoły elektroniczne i części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

2.

nieużywane;

3.

przekierowywanie lub przełączanie pakietów »datagramów«;

Uwaga: Pozycja X.A.III.101.c.3 nie obejmuje kontrolą sieci ograniczonych do korzystania wyłącznie ze »sterowników dostępu do sieci« ani do samych »sterowników dostępu do sieci«.

4.

nieużywane;

5.

priorytet wielopoziomowy i pierwszeństwo dla przełączania obwodu;

Uwaga: Pozycja X.A.III.101.c.5 nie obejmuje kontrolą jednopoziomowego pierwszeństwa połączeń.

6.

zaprojektowane do automatycznego wyłączania komórkowych połączeń radiowych z innymi przełącznikami komórkowymi lub do automatycznego połączenia ze scentralizowaną bazą danych abonentów wspólną dla więcej niż jednego przełącznika;

7.

zawierające urządzenia do cyfrowego połączenia międzysystemowego »sterowane programem zapisanym w pamięci« o »szybkości transmisji danych cyfrowych« przekraczającej 8,5 Mbit/s na port;

8.

»sygnalizacja za pośrednictwem wspólnego kanału« pracująca w trybie niestowarzyszonym albo półstowarzyszonym;

9.

»adaptacyjny dynamiczny wybór trasy«;

10.

będące przełącznikami pakietów, przełącznikami obwodów i routerami z portami lub liniami przekraczającymi którekolwiek z następujących wartości:

a.

»szybkości przesyłania danych« na poziomie 64 000 bit/s na kanał dla »sterownika toru komunikacyjnego«; lub

Uwaga: Pozycja X.A.III.101.c.10.a nie obejmuje kontrolą multipleksowych złożonych połączeń składających się wyłącznie z torów komunikacyjnych, które nie są indywidualnie sterowane przez X.A.III.101.b.1.

b.

»szybkości transmisji danych cyfrowych« na poziomie 33 Mbit/s dla »sterownika dostępu do sieci« i powiązanych wspólnych nośników;

Uwaga: Pozycja X.A.III.101.c.10 nie obejmuje kontrolą przełączników pakietów ani routerów z portami lub liniami nieprzekraczającymi limitów określonych w pozycji X.A.III.101.c.10.

11.

»komutacja optyczna«;

12.

wykorzystujące techniki » asynchronicznego trybu przesyłania« (»ATM«);

d.

światłowody i kable światłowodowe o długości większej niż 50 m zaprojektowane do pracy w trybie pojedynczym;

e.

sterownik scentralizowanej sieci posiadający wszystkie niżej wymienione cechy:

1.

otrzymuje dane z węzłów; oraz

2.

przetwarza te dane w celu zapewnienia sterowania ruchem bez konieczności podejmowania decyzji przez operatora, a tym samym dokonuje »adaptacyjnego dynamicznego wyboru trasy«;

Uwaga 1: Pozycja X.A.III.101.e. nie obejmuje przypadków decyzji o zmianie trasy podejmowanych na podstawie określonych wcześniej informacji.

Uwaga 2: Pozycja X.A.III.101.e nie wyklucza sterowania ruchem jako funkcji przewidywalnych statystycznych warunków ruchu.

f.

fazowane układy antenowe pracujące powyżej 10,5 GHz, zawierające elementy czynne oraz rozproszone części składowe, zaprojektowane w celu umożliwienia elektronicznego sterowania kształtowaniem i wyznaczaniem wiązki, z wyjątkiem systemów lądowania według wskazań przyrządów spełniających normy Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) (mikrofalowe systemy lądowania (MLS));

g.

urządzenia łączności ruchomej inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821 oraz ich »zespoły elektroniczne « i części składowe; lub

h.

urządzenia łączności radiowej zaprojektowane do użytku na częstotliwościach równych lub przekraczających 19,7 GHz oraz ich części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821.

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.A.III.101:

1)

»Asynchroniczny tryb przesyłania« (»ATM«) oznacza tryb przesyłania polegający na tym, że informacja jest organizowana w komórkach; asynchroniczność należy rozumieć w tym sensie, że rekurencja komórek zależy od wymaganej lub chwilowej szybkości transmisji bitów.

2)

»Szerokość pasma jednego kanału głosowego« oznacza urządzenia do transmisji danych zaprojektowane do eksploatacji w jednym kanale głosowym o częstotliwości 3 100 Hz, zgodnie z definicją w zaleceniu CCITT G.151.

3)

»Sterownik toru telekomunikacyjnego« oznacza interfejs fizyczny sterujący przepływem cyfrowych informacji synchronicznych lub asynchronicznych. Jest to zespół, który może być wbudowany w komputer lub urządzenie telekomunikacyjne z zadaniem zapewniania dostępu do łączy telekomunikacyjnych.

4)

»Datagram« oznacza samodzielną, niezależną jednostkę danych zawierającą informacje wystarczające do przekierowania jej ze źródła do docelowego urządzenia terminala danych bez polegania na wcześniejszych wymianach między tym źródłem i docelowym urządzeniem terminala danych oraz siecią przesyłową.

5)

»Fast select« oznacza funkcję mającą zastosowanie do połączeń wirtualnych, która umożliwia urządzeniu terminala danych rozszerzenie możliwości przekazywania danych w ramach konfiguracji połączenia i rozliczanie »pakietów« wykraczające poza podstawowe możliwości połączenia wirtualnego.

6)

»Brama« oznacza funkcję, realizowaną przez dowolne połączenie urządzeń i »oprogramowania«, polegającą na dokonywaniu konwersji konwencji dotyczących przedstawiania, przetwarzania lub przekazywania informacji stosowanych w jednym systemie w odpowiednie, ale różniące się konwencje stosowane w innym systemie.

7)

»Sieć cyfrowa z integracją usług« (ISDN) oznacza jednolitą sieć cyfrową typu koniec-koniec, w której dane pochodzące ze wszystkich rodzajów komunikacji (np. głos, tekst, dane, obrazy nieruchome i ruchome) są przesyłane z jednego portu (terminala) w ramach wymiany (przełączania) za pośrednictwem jednej linii dostępowej do abonenta i od abonenta.

8)

»Pakiet« oznacza grupę cyfr binarnych zawierającą dane i sygnały sterujące, która jest przełączana jako całość. Dane, sygnały sterujące i informacje kontrolne o ewentualnych błędach są ułożone w określonym formacie.

9)

»Sygnalizacja za pośrednictwem wspólnego kanału« oznacza przekazywanie informacji sterujących (sygnalizacji) za pośrednictwem kanału odrębnego od kanału wykorzystywanego do komunikatów. Kanał sygnalizacji zazwyczaj steruje wieloma kanałami komunikatów.

10)

»Szybkość przesyłania danych« oznacza szybkość, zgodnie z definicją podaną w zaleceniu 53–36 ITU, uwzględniającą fakt, że w przypadku modulacji niebitowej, szybkości w bodach i bitach na sekundę są różne. Uwzględnia bity do kodowania, kontrolne i synchronizujące.

11)

»Adaptacyjny dynamiczny wybór trasy« oznacza automatyczną zmianę trasy w ruchu na podstawie odbieranych i analizowanych informacji o bieżących warunkach w sieci.

12)

»Jednostka dostępu do mediów« oznacza urządzenie zawierające co najmniej jeden interfejs komunikacyjny (»sterownik dostępu do sieci«, sterownik toru telekomunikacyjnego«, modem lub magistralę komputerową) służący do połączenia urządzenia końcowego do sieci.

13)

»Efektywność wykorzystania widma’ oznacza »szybkość transmisji danych cyfrowych’ [bits/s] / 6 dB widmowej szerokości pasma w Hz.

14)

»Sterowanie programem zapisanym w pamięci« oznacza sterowanie za pomocą instrukcji zapisanych w pamięci elektronicznej, które procesor może wykonywać w celu kierowania parametrami uprzednio określonych funkcji.

Uwaga: Urządzenie może być »sterowane programem zapisanym w pamięci« niezależnie od tego, czy pamięć elektroniczna jest wewnętrzna, czy też zewnętrzna względem urządzenia.

X.B.III.101

Telekomunikacyjne urządzenia testujące, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821.

X.C.III.101

Preformy ze szkła lub z dowolnych innych materiałów zoptymalizowane na potrzeby produkcji światłowodów objętych kontrolą według pozycji X.A.III.101.

X.D.III.101

»Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane na potrzeby »rozwoju«, »produkcji« lub »użytkowania« urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.A.III.101 i X.B.III.101, oraz »oprogramowanie « do adaptacyjnego dynamicznego wyboru trasy, zgodnie z poniższym opisem:

a.

»oprogramowanie«, inne niż w postaci wykonywalnej maszynowo, specjalnie zaprojektowane do »adaptacyjnego dynamicznego wyboru trasy«;

b.

nieużywane.

X.E.III.101

»Technologie« do »rozwoju«, »produkcji« lub »użytkowania« urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.A.III.101 lub X.B.III.101, lub »oprogramowanie « objęte kontrolą według pozycji X.D.III.101, oraz inne następujące »technologie«:

a.

specjalne »technologie«, takie jak:

1.

»technologia« przetwarzania i nakładania powłok na światłowody specjalnie zaprojektowane tak, aby nadawały się do stosowania pod wodą;

2.

»technologia« na potrzeby »rozwoju« urządzeń wykorzystujących techniki »synchronicznej hierarchii cyfrowej« (»SDH«) lub »synchronicznej sieci optycznej» (»SONET«).

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.E.III.101:

1)

»Synchroniczna hierarchia cyfrowa« (Synchronous digital hierarchy, SDH) oznacza hierarchię cyfrową zapewniającą środki zarządzania, multipleksu i dostępu do różnych form ruchu cyfrowego przy wykorzystaniu formatu synchronicznej transmisji na różnych rodzajach nośników. Format ten opiera się na module transportu synchronicznego (Synchronous Transport Module, STM) zdefiniowanym w zaleceniach CCITT G.703, G.707, G.708, G.709 oraz innych, które nie zostały jeszcze opublikowane. Wskaźnikiem pierwszego poziomu ‘SDH’ jest 155,52 Mbits/s.

2)

»Synchroniczna sieć optyczna« (Synchronous optical network, SONET) oznacza sieć zapewniającą środki zarządzania, multipleksu i dostępu do różnych form ruchu cyfrowego przy wykorzystaniu formatu synchronicznej transmisji na światłowodach. Format ten stanowi północnoamerykańską wersję »SDH« i korzysta on również z modułu transportu synchronicznego (STM). Jako podstawowy moduł transportowy wykorzystuje on jednak synchroniczny transport sygnału (Synchronous Transport Signal, STS) ze wskaźnikiem pierwszego poziomu wynoszącym 51,81 Mbits/s. Trwa proces integracji norm SONET z normami »SDH«.

Kategoria III. Część 2 – Ochrona informacji

Uwaga: Kategoria III. Część 2 nie obejmuje kontrolą towarów przeznaczonych na użytek własny osób fizycznych.

X.A.III.201

Następujące urządzenia:

a.

nieużywane;

b.

nieużywane;

c.

towary sklasyfikowane jako szyfrowanie dla rynku masowego zgodnie z uwagą dotyczącą kryptografii – uwaga 3 do kategorii 5 część 2 (16).

X.D.III.201

Następujące »oprogramowanie« na potrzeby »ochrony informacji «:

Uwaga: Pozycja ta nie obejmuje kontrolą »oprogramowania « zaprojektowanego lub zmodyfikowanego w celu ochrony przed szkodliwymi uszkodzeniami komputera, np. wirusami, w przypadku gdy stosowanie »kryptografii « ogranicza się do uwierzytelnienia, podpisu cyfrowego lub deszyfrowania danych lub plików.

a.

nieużywane;

b.

nieużywane;

c.

»oprogramowanie« sklasyfikowane jako »oprogramowanie« szyfrujące dla rynku masowego zgodnie z uwagą dotyczącą kryptografii – uwaga 3 do kategorii 5 część 2 (17).

X.E.III.201

Następujące »technologie«»ochrony informacji« zgodnie z uwagą ogólną do technologii:

a.

nieużywane;

b.

»technologie«, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821, na potrzeby »użytkowania« towarów dla rynku masowego objętych kontrolą według pozycji X.A.III.201.c lub »oprogramowanie« dla rynku masowego objęte kontrolą według pozycji X.D.III.201.c.

Kategoria IV – Czujniki i lasery

X.A.IV.001

Morskie lub naziemne urządzenia akustyczne zdolne do wykrywania lub lokalizacji obiektów lub elementów podwodnych lub do pozycjonowania statków nawodnych lub pojazdów podwodnych; oraz specjalnie zaprojektowane części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821.

X.A.IV.002

Następujące czujniki optyczne:

a.

następujące lampowe wzmacniacze obrazu i specjalnie do nich zaprojektowane elementy:

1.

lampowe wzmacniacze obrazu posiadające wszystkie poniższe cechy charakterystyczne:

a.

reakcja szczytowa w zakresie długości fal z przedziału powyżej 400 nm, ale nieprzekraczającej 1 050 nm;

b.

płytka mikrokanalikowa do wzmacniania obrazów elektronicznych z otworkami w odstępach (odległość między środkami otworków) mniejszych niż 25 μm; oraz

c.

posiadające którąkolwiek z poniższych cech charakterystycznych:

1.

fotokatoda S-20, S-25 lub alkaliczna (wielopierwiastkowa); lub

2.

fotokatoda GaAs lub GaInAs;

2.

specjalnie zaprojektowane płytki mikrokanalikowe posiadające obie poniższe cechy charakterystyczne:

a.

co najmniej 15 000 kanałów na płytkę; oraz

b.

otworki w odstępach (odległość między środkami otworków) mniejszych niż 25 μm;

b.

urządzenia do widzenia bezpośredniego działające w zakresie promieniowania widzialnego lub podczerwonego, wyposażone w lampowe wzmacniacze obrazu posiadające cechy charakterystyczne wymienione w pozycji X.A.IV.002.a.1.

X.A.IV.003

Następujące kamery:

a.

kamery spełniające kryteria uwagi 3 do pozycji 6A003.b.4 (18);

b.

nieużywane.

X.A.IV.004

Następujące urządzenia optyczne:

Uwaga: Pozycja X.A.IV.004 nie obejmuje kontrolą filtrów optycznych ze stałymi szczelinami powietrznymi ani filtrów typu Lyot.

a.

filtry optyczne:

1.

dla fal o długości przekraczającej 250 nm, złożone z wielowarstwowych powłok optycznych i posiadające jedną z następujących cech charakterystycznych:

a.

szerokości pasma równe lub mniejsze niż 1 nm połowy natężenia pełnej szerokości (Full Width Half Intensity, FWHI) i transmisja szczytowa wynosząca co najmniej 90 %; lub

b.

szerokości pasma równe lub mniejsze niż 0,1 nm FWHI i transmisja szczytowa wynosząca co najmniej 50 %;

2.

dla fal o długości przekraczającej 250 nm, posiadające wszystkie następujące cechy charakterystyczne:

a.

przestrajalne w zakresie widma wynoszącym co najmniej 500 nm;

b.

z chwilowym filtrem środkowoprzepustowym wynoszącym 1,25 nm lub mniej;

c.

długość fali możliwa do ponownego ustawienia w ciągu 0,1 ms z dokładnością do 1 nm lub lepszą w przestrajalnym zakresie widma; oraz

d.

pojedyncza transmisja szczytowa wynosząca co najmniej 91 %;

3.

przełączniki (filtry) nieprzezroczystości optycznej o polu widzenia wynoszącym co najmniej 30o oraz czasie reakcji równym lub mniejszym niż 1 ns;

b.

kabel z ‘włókien domieszkowanych fluorkiem’ lub jego światłowody, z tłumieniem mniejszym niż 4 dB/km w zakresie długości fal z przedziału powyżej 1 000 nm, ale nieprzekraczającej 3 000 nm.

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.A.IV.004.b ‘włókna domieszkowane fluorkiem’ oznaczają włókna wytwarzane ze związków fluorku luzem.

X.A.IV.005

Następujące »lasery «:

a.

»lasery« na dwutlenku węgla (CO2) spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

1.

ciągła (CW) moc wyjściowa przekraczająca 10 kW;

2.

wyjście impulsowe z »czasem trwania impulsu « przekraczającym 10 μs; oraz

a.

przeciętna moc wyjściowa przekraczająca 10 kW; lub

b.

»moc szczytowa « impulsu przekraczająca 100 kW; lub

3.

wyjście impulsowe z »czasem trwania impulsu« nieprzekraczającym 10 μs; oraz

a.

energia impulsu powyżej 5 J na impuls i »moc szczytowa« przekraczająca 2,5 kW; lub

b.

przeciętna moc wyjściowa przekraczająca 2,5 kW;

b.

następujące lasery półprzewodnikowe:

1.

indywidualne »lasery« półprzewodnikowe działające w trybie z pojedynczym przejściem poprzecznym, o następujących cechach charakterystycznych:

a.

przeciętna moc wyjściowa przekraczająca 100 mW; lub

b.

długość fali przekraczająca 1 050 nm;

2.

indywidualne »lasery« półprzewodnikowe działające w trybie z wielokrotnym przejściem poprzecznym lub zestawy indywidualnych »laserów« półprzewodnikowych, o długości fali przekraczającej 1 050 nm;

c.

»lasery « rubinowe o energii wyjściowej przekraczającej 20 J na impuls;

d.

»nieprzestrajalne«»lasery impulsowe« o długości fali wyjściowej przekraczającej 975 nm, ale nieprzekraczającej 1 150 nm, i posiadające którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

1.

»czas trwania impulsu« równy lub przekraczający 1 ns, ale nieprzekraczający 1 μs, i posiadające którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

a.

sygnał wyjściowy w trybie pojedynczego przejścia poprzecznego i mający którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

1.

»sprawność całkowita« przekraczająca 12 % i »średnia moc wyjściowa« przekraczająca 10 W i zdolne do pracy przy częstotliwości powtarzania impulsów większej niż 1 kHz; lub

2.

»średnia moc wyjściowa« przekraczająca 20 W; lub

b.

sygnał wyjściowy w trybie wielokrotnego przejścia poprzecznego i mający którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

1.

»sprawność całkowita« przekraczająca 18 % i »średnia moc wyjściowa « przekraczająca 30 W;

2.

»moc szczytowa « przekraczająca 200 MW; lub

3.

»średnia moc wyjściowa « przekraczająca 50 W; lub

2.

»czas trwania impulsu« przekraczający 1 μs i mające którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

a.

sygnał wyjściowy w trybie pojedynczego przejścia poprzecznego i mający którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

1.

»sprawność całkowita« przekraczająca 12 % i »średnia moc wyjściowa « przekraczająca 10 W i zdolne do pracy przy częstotliwości powtarzania impulsów większej niż 1 kHz; lub

2.

»średnia moc wyjściowa « przekraczająca 20 W; lub

b.

sygnał wyjściowy w trybie wielokrotnego przejścia poprzecznego i mający którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

1.

»sprawność całkowita« przekraczająca 18 % i »średnia moc wyjściowa « przekraczająca 30 W; lub

2.

»średnia moc wyjściowa « przekraczająca 500 W;

e.

»nieprzestrajalne«»lasery CW« (z falą ciągłą) o długości fali wyjściowej przekraczającej 975 nm, ale nieprzekraczającej 1 150 nm, i posiadające którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

1.

sygnał wyjściowy w trybie pojedynczego przejścia poprzecznego i mający którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

a.

»sprawność całkowita« przekraczająca 12 % i »średnia moc wyjściowa « przekraczająca 10 W i zdolne do pracy przy częstotliwości powtarzania impulsów większej niż 1 kHz; lub

b.

»średnia moc wyjściowa« przekraczająca 50 W; lub

2.

sygnał wyjściowy w trybie wielokrotnego przejścia poprzecznego i mający którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

a.

»sprawność całkowita« przekraczająca 18 % i »średnia moc wyjściowa « przekraczająca 30 W; lub

b.

»średnia moc wyjściowa« przekraczająca 500 W;

Uwaga: Pozycja X.A.IV.005.e.2.b nie obejmuje kontrolą »laserów « przemysłowych działających w trybie wielokrotnego przejścia poprzecznego o mocy wyjściowej nieprzekraczającej 2 kW i o masie całkowitej większej niż 1 200 kg. Do celów niniejszej uwagi masa całkowita obejmuje wszystkie części składowe wymagane do funkcjonowania »lasera «, tzn. »laser«, zasilacz, wymiennik ciepła, natomiast nie obejmuje kontrolą zewnętrznych urządzeń optycznych do kondycjonowania lub wysyłania wiązki.

f.

»nieprzestrajalne«»lasery« o długości fali przekraczającej 1 400 nm, ale nieprzekraczającej 1 555 nm, i posiadające którąkolwiek z następujących cech charakterystycznych:

1.

energia wyjściowa przekraczająca 100 mJ na impuls i »moc szczytowa « impulsu przekraczająca 1 W; lub

2.

średnia lub ciągła (CW) moc wyjściowa przekraczająca 1 W;

g.

»lasery« na swobodnych elektronach.

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.A.IV.005 »sprawność całkowitą« definiuje się jako stosunek mocy wyjściowej »lasera « (lub »średniej mocy wyjściowej«) do całkowitej mocy wejściowej wymaganej do funkcjonowania »lasera«, w tym zasilania/kondycjonowania mocy oraz kondycjonowania termicznego/wymiennika ciepła.

X.A.IV.006

Następujące »magnetometry«, »nadprzewodzące« czujniki elektromagnetyczne i specjalnie zaprojektowane do nich części składowe:

a.

»magnetometry«, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821, charakteryzujące się »czułością« mniejszą (lepszą) niż 1,0 nT (średnia kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy z Hz;

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.A.IV.006.a »czułość« (poziom szumu) oznacza średni pierwiastek kwadratowy ograniczonego przez urządzenie progu szumu, który jest najniższym sygnałem dającym się zmierzyć.

b.

»nadprzewodzące « czujniki elektromagnetyczne, części składowe wytworzone z »nadprzewodzących « materiałów:

1.

przeznaczone do pracy w temperaturach poniżej »temperatury krytycznej« co najmniej jednego z ich elementów »nadprzewodzących« (włącznie z urządzeniami, których działanie jest oparte na zjawisku Josephsona, lub urządzeniami »nadprzewodzącymi« działającymi na zasadzie interferencji kwantowej (SQUIDS));

2.

przeznaczone do wykrywania zmian pola elektromagnetycznego przy częstotliwościach wynoszących 1 kHz lub mniej; oraz

3.

posiadające jedną z następujących cech charakterystycznych:

a.

wyposażone w cienkowarstwowe elementy SQUIDS o minimalnym wymiarze charakterystycznym poniżej 2 μm i zaopatrzone w odpowiednie wejściowe i wyjściowe obwody sprzęgające;

b.

przeznaczone do pracy przy szybkości zmian pola magnetycznego przekraczającej 1 x 106 strumienia magnetycznego na sekundę;

c.

przeznaczone do działania w ziemskim polu magnetycznym bez ekranowania magnetycznego; lub

d.

mające współczynnik temperaturowy poniżej (mniejszy niż) 0,1 strumienia magnetycznego/K.

X.A.IV.007

Następujące grawimetry do użytku naziemnego, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821:

a.

mające dokładność statyczną poniżej (lepszą niż) 100 μGal; lub

b.

będące grawimetrem z elementem kwarcowym (Wordena).

X.A.IV.008

Następujące radarowe systemy, urządzenia i główne części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821, oraz specjalnie zaprojektowane do nich części składowe:

a.

pokładowe urządzenia radarowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821, oraz specjalnie zaprojektowane do nich części składowe;

b.

radary »laserowe «»klasy kosmicznej« lub urządzenia optyczne (Light Detection and Ranging, LIDAR) »specjalnie zaprojektowane « do badań lub do obserwacji meteorologicznych;

c.

polepszające widzenie systemy radarowego obrazowania pracujące w częstotliwościach fal milimetrowych, specjalnie zaprojektowane do wiropłatów i posiadające wszystkie następujące cechy charakterystyczne:

1.

praca na częstotliwości 94 GHz;

2.

średnia moc wyjściową poniżej 20 mW;

3.

szerokość wiązki radarowej wynosząca 1 stopień; oraz

4.

zakres działania wynoszący co najmniej 1 500 m.

X.A.IV.009

Następujące specjalne urządzenia przetwarzające:

a.

sejsmiczne urządzenia detekcyjne nieobjęte kontrolą według pozycji X.A.IV.009.c;

b.

kamery telewizyjne zabezpieczone przed promieniowaniem, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821; lub

c.

sejsmiczne systemy wykrywania wtargnięć, które wykrywają, klasyfikują i określają wpływ na źródło wykrytego sygnału.

X.B.IV.001

Urządzenia, w tym narzędzia, matryce, uchwyty lub mierniki, oraz inne specjalnie zaprojektowane do nich części składowe i osprzęt, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane na potrzeby któregokolwiek z poniższych:

a.

produkcji lub kontroli:

1.

magnesów (wigglers) do »laserów« na swobodnych elektronach;

2.

fotoinjektorów do »laserów« na swobodnych elektronach;

b.

korekty, do wymaganych tolerancji, podłużnego pola magnetycznego »laserów « na swobodnych elektronach.

X.C.IV.001

Czujnikowe włókna optyczne zmodyfikowane strukturalnie w taki sposób, aby ich »długość zdudnień« (beat length) była mniejsza niż 500 mm (wysoka dwójłomność), lub materiały do czujników optycznych nieopisane w pozycji 6C002.b (19) i o zawartości cynku wynoszącej co najmniej 6 % według ‘ułamka molowego’.

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.C.IV.001:

1)

»Ułamek molowy« definiowany jest jako stosunek moli ZnTe do sumy moli CdTe i ZnTe znajdujących się w krysztale.

2)

»Długość zdudnień« (beat length) oznacza odległość, którą dwa ortogonalnie polaryzowane sygnały, początkowo w fazie, muszą przemierzyć, aby osiągnąć różnicę w fazie wynoszącą 2 Pi radianów.

X.C.IV.002

Następujące materiały optyczne:

a.

następujące materiały o niskiej absorpcji optycznej:

1.

związki fluorku luzem zawierające składniki o czystości wynoszącej co najmniej 99,999 %; lub

Uwaga: Pozycja X.C.IV.002.a.1 obejmuje kontrolą fluorki cyrkonu lub glinu oraz ich odmiany.

2.

szkło z fluorku luzem wykonane ze związków objętych kontrolą według pozycji 6C004.e.1 (20);

b.

»preformy światłowodów« wykonane ze związków fluorku luzem zawierające składniki o czystości wynoszącej co najmniej 99,999 %, specjalnie zaprojektowane do produkcji ‘włókien domieszkowanych fluorkiem’ objętych kontrolą według pozycji X.A.IV.004.b.

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.C.IV.002:

1)

»Włókna domieszkowane fluorkiem« oznaczają włókna wytwarzane ze związków fluorku luzem.

2)

»Preformy światłowodów« oznaczają pręty, sztaby lub pręciki ze szkła, tworzyw sztucznych lub innych materiałów, które zostały specjalnie przetworzone do wykorzystania w produkcji światłowodów. Właściwości preformy determinują podstawowe parametry wytwarzanych z nich światłowodów.

X.D.IV.001

»Oprogramowanie «, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821, specjalnie zaprojektowane do »rozwoju«, »produkcji « lub »użytkowania « towarów objętych kontrolą według pozycji 6A002, 6A003 (21), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 lub X.A.IV.008.

X.D.IV.002

»Oprogramowanie « specjalnie zaprojektowane do »rozwoju « lub »produkcji« urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.A.IV.002, X.A.IV.004 lub X.A.IV.005.

X.D.IV.003

Następujące inne »oprogramowanie «:

a.

»oprogramowanie« stanowiące »programy« na potrzeby służb kontroli ruchu lotniczego (Air Traffic Control, ATC) zainstalowane na komputerach ogólnego przeznaczenia znajdujących się w centrach kontroli ruchu lotniczego i umożliwiające automatyczne przekazywanie danych docelowych radaru pierwotnego (jeżeli nie są one skorelowane z danymi wtórnego radaru dozorowania (SSR)) z przyjmującego centrum ATC do innego centrum ATC;

b.

»oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane na potrzeby sejsmicznych systemów wykrywania wtargnięć objętych pozycją X.A.IV.009.c; lub

c.

»kod źródłowy« specjalnie zaprojektowany do sejsmicznych systemów wykrywania wtargnięć objętych pozycją X.A.IV.009.c.

X.E.IV.001

»Technologie« do »rozwoju«, »produkcji« lub »użytkowania« urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 lub X.A.IV.009.c.

X.E.IV.002

»Technologie« do »rozwoju« lub »produkcji« urządzeń, materiałów lub »oprogramowania« objętych kontrolą według pozycji X.A.IV.002, X.A.IV.004, lub X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002, lub X.D.IV.003.

X.E.IV.003

Następujące inne »technologie«:

a.

technologie wytwarzania elementów optycznych na potrzeby seryjnej produkcji optycznych części składowych z prędkością przekraczającą 10m2 pola powierzchni na rok na dowolnym pojedynczym wrzecionie i posiadające wszystkie następujące cechy charakterystyczne:

1.

pole przekraczające 1 m2; oraz

2.

kształt powierzchni przekraczający λ/10 (średnia kwadratowa) dla określonej długości fali;

b.

»technologie « dla filtrów optycznych o szerokości pasma równej lub mniejszej niż 10 nm, polu widzenia (FOV) przekraczającym 40o i rozdzielczości przekraczającej 0,75 par linii na miliradian;

c.

»technologie« do »rozwoju« lub »produkcji« kamer objętych kontrolą według pozycji X.A.IV.003;

d.

»technologie«»niezbędne« do »rozwoju« lub »produkcji«»magnetometrów« innych niż trzyosiowe, w których zastosowano bramkowanie strumienia, lub systemów złożonych z takich »magnetometrów«, posiadających jedną z następujących cech charakterystycznych:

1.

»czułość« mniejsza (lepsza) niż 0,05 nT (średnia kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy z Hz przy częstotliwościach poniżej 1 Hz; lub

2.

»czułość« mniejsza (lepsza) niż 1 x 10-3 nT (średnia kwadratowa) na pierwiastek kwadratowy z Hz przy częstotliwościach 1 Hz lub większych;

e.

»technologie«»niezbędne« do »rozwoju« lub »produkcji« urządzeń do konwersji promieniowania podczerwonego na światło widzialne, posiadających wszystkie następujące cechy charakterystyczne:

1.

reakcja w zakresie długości fal z przedziału powyżej 700 nm, ale nieprzekraczającej 1 500 nm; oraz

2.

połączenie fotodetektora podczerwieni, diody elektroluminescencyjnej (OLED) i nanokryształu do celów konwersji promieniowania podczerwonego w światło widzialne.

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.E.IV.003 »czułość« (poziom szumu) oznacza średni pierwiastek kwadratowy ograniczonego przez urządzenie progu szumu, który jest najniższym sygnałem dającym się zmierzyć.

Kategoria V – Nawigacja i awionika

X.A.V.001

Pokładowe urządzenia komunikacyjne, wszystkie inercyjne systemy nawigacyjne »statku powietrznego« oraz inne urządzenia elektroniki lotniczej, w tym części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821.

Uwaga 1: Pozycja X.A.V.001 nie obejmuje kontrolą zestawów słuchawkowych ani mikrofonów.

Uwaga 2: Pozycja X.A.V.001 nie obejmuje kontrolą towarów przeznaczonych na użytek własny osób fizycznych.

X.B.V.001

Inne urządzenia specjalnie zaprojektowane do testowania, kontroli lub »produkcji « urządzeń nawigacyjnych i urządzeń elektroniki lotniczej.

X.D.V.001

»Oprogramowanie«, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821, do »rozwoju«, »produkcji« lub »użytkowania« urządzeń nawigacyjnych, pokładowych urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń elektroniki lotniczej.

X.E.V.001

»Technologie«, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821, do »rozwoju«, »produkcji« lub »użytkowania« urządzeń nawigacyjnych, pokładowych urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń elektroniki lotniczej.

Kategoria VI – Urządzenia okrętowe

X.A.VI.001

Następujące jednostki pływające, systemy okrętowe lub wyposażenie morskie i specjalnie zaprojektowane do nich części składowe, oraz części składowe i osprzęt:

a.

następujące podwodne systemy wizyjne:

1.

systemy telewizyjne (składające się z kamery, świateł, urządzeń monitorujących i do przesyłania sygnałów) o rozdzielczości granicznej mierzonej w powietrzu powyżej 500 linii i specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w taki sposób, że można nimi zdalnie sterować z pojazdów podwodnych; lub

2.

podwodne kamery telewizyjne o rozdzielczości granicznej mierzonej w powietrzu powyżej 700 linii;

Uwaga techniczna: W telewizji rozdzielczość graniczna jest miarą rozdzielczości poziomej, wyrażanej zazwyczaj jako maksymalna liczba linii mieszcząca się w wysokości obrazu, rozróżnianych na karcie testowej, określana według normy IEEE 208/1960 lub dowolnej równoważnej normy.

b.

aparaty fotograficzne specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do stosowania pod wodą, na błony filmowe formatu 35 mm lub większego, i posiadające funkcję automatycznego ustawiania ostrości lub zdalnego ustawiania ostrości specjalnie zaprojektowane do stosowania pod wodą;

c.

stroboskopowe instalacje oświetleniowe, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do pracy pod wodą, o energii strumienia świetlnego większej niż 300 J na jeden błysk;

d.

inne podwodne urządzenia rejestracji obrazu, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

e.

nieużywane;

f.

jednostki pływające (nawodne lub podwodne), w tym łodzie pneumatyczne, oraz specjalnie zaprojektowane do nich części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

Uwaga: Pozycja X.A.VI.001.f nie obejmuje kontrolą jednostek pływających na tymczasowym postoju, wykorzystywanych do transportu prywatnego lub do przewozu pasażerów lub towarów z obszaru celnego Unii lub przez ten obszar.

g.

silniki okrętowe (zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne) oraz silniki okrętów podwodnych oraz specjalnie zaprojektowane do nich części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

h.

samodzielne podwodne aparaty tlenowe (akwalung) i powiązane wyposażenie, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

i.

kamizelki ratunkowe, naboje służące do nadmuchiwania, kompasy do nurkowania i komputery do nurkowania;

Uwaga: Pozycja X.A.VI.001.i nie obejmuje kontrolą towarów przeznaczonych na użytek własny osób fizycznych.

j.

podwodne urządzenia świetlne i napędowe; lub

Uwaga: Pozycja X.A.VI.001.j nie obejmuje kontrolą towarów przeznaczonych na użytek własny osób fizycznych.

k.

sprężarki powietrza i systemy filtracji powietrza specjalnie zaprojektowane do napełniania cylindrów powietrza.

X.D.VI.001

»Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do »rozwoju«, »produkcji« lub »użytkowania« urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.A.VI.001.

X.D.VI.002

»Oprogramowanie« specjalnie zaprojektowane do eksploatacji bezzałogowych pojazdów podwodnych wykorzystywanych w przemyśle naftowym i gazowym.

X.E.VI.001

»Technologie« do »rozwoju«, »produkcji« lub »użytkowania« urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.A.VI.001.

Kategoria VII – Kosmonautyka, aeronautyka i napęd

X.A.VII.001

Silniki wysokoprężne oraz ciągniki i specjalnie do nich zaprojektowane podzespoły, inne niż określone w CML lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821:

a.

silniki wysokoprężne, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821, do samochodów ciężarowych, ciągników i zastosowań w motoryzacji, o całkowitej mocy użytecznej wynoszącej co najmniej 298 kW;

b.

ciągniki kołowe do użytku poza drogami publicznymi o nośności wynoszącej co najmniej 9 ton; oraz główne części składowe i osprzęt, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;

c.

ciągniki drogowe do naczep, z jedną lub dwiema osiami tylnymi o nacisku nominalnym wynoszącym co najmniej 9 ton na oś oraz specjalnie zaprojektowane główne części składowe.

Uwaga: Pozycje X.A.VII.001.b i X.A.VII.001.c nie obejmują kontrolą pojazdów na tymczasowym postoju, wykorzystywanych do transportu prywatnego lub do przewozu pasażerów lub towarów z obszaru celnego Unii lub przez ten obszar.

X.A.VII.002

»Silniki z turbiną gazową oraz części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821.

a.

nieużywane;

b.

nieużywane;

c.

silniki lotnicze z turbiną gazową oraz specjalnie zaprojektowane do nich części składowe«.

d.

nieużywane;

e.

części składowe specjalnie zaprojektowane do urządzeń do oddychania dla samolotów z kabiną ciśnieniową, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821.

X.A.VII.003

Silniki statków powietrznych, inne niż określone w pozycji X.A.VII.002, we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821:

a.

silniki spalinowe z tłokami wykonującymi ruch posuwisto-zwrotny lub obrotowy; lub

b.

silniki elektryczne.

Uwaga techniczna: Do celów pozycji X.A.VII.003 statki powietrzne obejmują: samoloty, bezzałogowe statki powietrzne, śmigłowce, wiatrakowce, hybrydowe statki powietrzne lub modele sterowane radiowo.

X.B.VII.001

Urządzenia do badań wibracji oraz specjalnie zaprojektowane części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821.

Uwaga: Pozycja X.B.VII.001. obejmuje kontrolą wyłącznie urządzenia do »rozwoju« lub »produkcji«. Nie obejmuje ona kontrolą systemów monitorowania stanu.

X.B.VII.002

Następujące specjalnie zaprojektowane urządzenia, oprzyrządowanie lub osprzęt do produkcji lub pomiarów wirujących i nieruchomych łopatek turbin lub bandaży do wirników:

a.

zautomatyzowane urządzenia wykorzystujące inne niż mechaniczne metody pomiaru grubości ścianki profili łopatkowych;

b.

oprzyrządowanie, osprzęt lub urządzenia pomiarowe na potrzeby procesów wiercenia otworów za pomocą »laserów«, dysz wodnych lub technik elektromechanicznych albo elektroiskrowych (ECM/EDM), objętych kontrolą według pozycji 9E003.c (22);

c.

urządzenia do wypłukiwania rdzenia ceramicznego;

d.

urządzenia lub narzędzia do produkcji rdzenia ceramicznego;

e.

urządzenia do przygotowywania woskowych form do wyrobu powłoki ceramicznej;

f.

urządzenia do wypalania powłoki ceramicznej.

X.D.VII.001

»Oprogramowanie«, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821, do »rozwoju« lub »produkcji« urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.A.VII.001 lub X.B.VII.001.

X.D.VII.002

»Oprogramowanie« do »rozwoju« lub »produkcji« urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.A.VII.002 lub X.B.VII.002.

X.E.VII.001

»Technologie«, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821, do »rozwoju« lub »produkcji« lub »użytkowania« urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.A.VII.001 lub X.B.VII.001.

X.E.VII.002

»Technologie« do »rozwoju«, »produkcji « lub »użytkowania « urządzeń objętych kontrolą według pozycji X.A.VII.002 lub X.B.VII.002.

X.E.VII.003

Inne »technologie«, nieopisane w pozycji 9E003 (23):

a.

systemy regulacji odległości między wierzchołkiem łopatek wirnikowych a obudową wykorzystujące »technologię « aktywnej obudowy kompensacyjnej, ograniczone do bazy danych dotyczących projektu i rozwoju; lub

b.

łożyska gazowe dla zespołów wirników silników turbinowych.

Kategoria VIII – Pozycje różne

X.A.VIII.001

Następujące urządzenia do produkcji lub poszukiwania ropy naftowej:

a.

zintegrowane urządzenia pomiarowe z głowicą wiertniczą, w tym inercyjne systemy nawigacji do pomiaru podczas wiercenia (MWD);

b.

systemy monitorowania gazu i ich detektory, przeznaczone do ciągłej pracy i wykrywania siarkowodoru;

c.

sprzęt do pomiarów sejsmologicznych, w tym sejsmetyka refleksyjna i wibratory sejsmiczne;

d.

echosondy osadu.