ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 321

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 65
15 grudnia 2022


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/2455 z dnia 8 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1217/2010 w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii porozumień badawczo-rozwojowych ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/2456 z dnia 8 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1218/2010 w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii porozumień specjalizacyjnych ( 1 )

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2457 z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1993 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej rozszerzone na przywóz niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych wysyłanych z Indii, Indonezji, Malezji, Tajwanu i Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z tych państw

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2458 z dnia 14 grudnia 2022 r. wprowadzające zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1224/2009 odliczenia od kwot połowowych w roku 2022 w odniesieniu do niektórych stad z powodu przełowienia innych stad w poprzednich latach i zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1926

10

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/2459 z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stosowania podwyższonej opłaty wizowej w odniesieniu do Gambii

18

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2022/2460 z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie krajowego programu pomocy długoterminowej dla rolnictwa w północnych regionach Szwecji (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 9240)

22

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2461 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia systemu KZR INiG w odniesieniu do wykazania zgodności z wymogami ustanowionymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 dotyczącymi biopaliw, biopłynów, paliw z biomasy, odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego oraz pochodzących z recyklingu paliw węglowych oraz w sprawie uchylenia decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2022/603 ( 1 )

38

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2462 z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/2323 ustanawiającą europejski wykaz zakładów recyklingu statków zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 ( 1 )

42

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji Rady 2014/194/UE z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, uzgodnień między Unią Europejską a Republiką Islandii dotyczących warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu ( Dz.U. L 106 z 9.4.2014 )

71

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/978 z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/159 nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali ( Dz.U. L 167 z 24.6.2022 )

72

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 ( Dz.U. L 150 z 14.6.2018 )

74

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/2387 z dnia 30 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2017/655 w zakresie dostosowania przepisów dotyczących monitorowania emisji zanieczyszczeń gazowych z silników spalinowych wewnętrznego spalania w trakcie eksploatacji zamontowanych w maszynach mobilnych nieporuszających się po drogach w celu uwzględnienia silników o mocy mniejszej niż 56 kW i większej niż 560 kW ( Dz.U. L 316 z 8.12.2022 )

75

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

15.12.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2022/2455

z dnia 8 grudnia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1217/2010 w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii porozumień badawczo-rozwojowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2821/71 z dnia 20 grudnia 1971 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych (1),

po opublikowaniu projektu niniejszego rozporządzenia (2),

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (EWG) nr 2821/71 upoważnia Komisję do stwierdzenia, w drodze rozporządzenia i zgodnie z art. 101 ust. 3 Traktatu, że art. 101 ust. 1 Traktatu nie ma zastosowania do niektórych kategorii porozumień badawczo-rozwojowych.

(2)

W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1217/2010 (3) określono kategorie porozumień badawczo-rozwojowych, które zdaniem Komisji zwykle spełniają warunki określone w art. 101 ust. 3 Traktatu. Rozporządzenie to wygasa 31 grudnia 2022 r.

(3)

5 września 2019 r. Komisja rozpoczęła ocenę rozporządzenia (UE) nr 1217/2010. Z dowodów zebranych w ramach oceny wynika, że rozporządzenie (UE) nr 1217/2010 jest użytecznym instrumentem, a jego przepisy pozostają istotne dla zainteresowanych stron. Na podstawie wyników oceny 7 czerwca 2021 r. Komisja rozpoczęła ocenę skutków wariantów strategicznych dotyczących przyjęcia nowego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w odniesieniu do porozumień badawczo-rozwojowych.

(4)

Aby dać Komisji odpowiedni czas na zakończenie procesu przyjęcia nowego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w odniesieniu do porozumień badawczo-rozwojowych oraz zgodnie z uprawnieniami Komisji na mocy art. 2 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2821/71, okres stosowania rozporządzenia (UE) nr 1217/2010 należy przedłużyć o sześć miesięcy.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1217/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 9 rozporządzenia (UE) nr 1217/2010 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Niniejsze rozporządzenie traci moc z dniem 30 czerwca 2023 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 grudnia 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 285 z 29.12.1971, s. 46. Ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2009 r. art. 81 Traktatu WE (poprzednio art. 85 Traktatu EWG) stał się art. 101 Traktatu. Treść tych postanowień jest zasadniczo identyczna. Do celów niniejszego rozporządzenia odniesienia do art. 85 Traktatu EWG lub art. 81 Traktatu WE należy rozumieć, tam gdzie to stosowne, jako odniesienia do art. 101 Traktatu.

(2)  Dz.U. C 405 z 21.10.2022, s. 53.

(3)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1217/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii porozumień badawczo-rozwojowych (Dz.U. L 335 z 18.12.2010, s. 36).


15.12.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2022/2456

z dnia 8 grudnia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1218/2010 w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii porozumień specjalizacyjnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2821/71 z dnia 20 grudnia 1971 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych (1),

po opublikowaniu projektu niniejszego rozporządzenia (2),

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (EWG) nr 2821/71 upoważnia Komisję do stwierdzenia, w drodze rozporządzenia i zgodnie z art. 101 ust. 3 Traktatu, że art. 101 ust. 1 Traktatu nie ma zastosowania do niektórych kategorii porozumień specjalizacyjnych.

(2)

W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1218/2010 (3) określono kategorie porozumień specjalizacyjnych, które zdaniem Komisji zwykle spełniają warunki określone w art. 101 ust. 3 Traktatu. Rozporządzenie to wygasa 31 grudnia 2022 r.

(3)

5 września 2019 r. Komisja rozpoczęła ocenę rozporządzenia (UE) nr 1218/2010. Z dowodów zebranych w ramach oceny wynika, że rozporządzenie (UE) nr 1218/2010 jest użytecznym instrumentem, a jego przepisy pozostają istotne dla zainteresowanych stron. Na podstawie wyników oceny 7 czerwca 2021 r. Komisja rozpoczęła ocenę skutków wariantów strategicznych dotyczących przyjęcia nowego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w odniesieniu do porozumień specjalizacyjnych.

(4)

Aby dać Komisji odpowiedni czas na zakończenie procesu przyjęcia nowego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w odniesieniu do porozumień specjalizacyjnych oraz zgodnie z uprawnieniami Komisji na mocy art. 2 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2821/71, okres stosowania rozporządzenia (UE) nr 1218/2010 należy przedłużyć o sześć miesięcy.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1218/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1218/2010 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Niniejsze rozporządzenie traci moc z dniem 30 czerwca 2023 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 grudnia 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 285 z 29.12.1971, s. 46. Ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2009 r. art. 81 Traktatu WE (poprzednio art. 85 Traktatu EWG) stał się art. 101 Traktatu. Treść tych postanowień jest zasadniczo identyczna. Do celów niniejszego rozporządzenia odniesienia do art. 85 Traktatu EWG lub art. 81 Traktatu WE należy rozumieć, tam gdzie to stosowne, jako odniesienia do art. 101 Traktatu.

(2)  Dz.U. C 405 z 21.10.2022, s. 50.

(3)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1218/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii porozumień specjalizacyjnych (Dz.U. L 335 z 18.12.2010, s. 43).


15.12.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/5


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/2457

z dnia 14 grudnia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1993 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej rozszerzone na przywóz niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych wysyłanych z Indii, Indonezji, Malezji, Tajwanu i Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z tych państw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (1) („podstawowe rozporządzenie antydumpingowe”), w szczególności jego art. 13 ust. 4 i art. 14 ust. 5,

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1993 z dnia 6 listopada 2017 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej rozszerzone na przywóz niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych wysyłanych z Indii, Indonezji, Malezji, Tajwanu i Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z tych państw, w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 (2),

a także mając na uwadze, co następuje,

1.   OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

(1)

Rozporządzeniem (UE) nr 791/2011 (3) Rada nałożyła ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych z Chińskiej Republiki Ludowej.

(2)

W następstwie dochodzeń w sprawie obejścia środków środki te zostały rozszerzone rozporządzeniami wykonawczymi Rady (UE) nr 672/2012 (4), (UE) nr 21/2013 (5) i (UE) nr 1371/2013 (6), ostatnio zmienionym rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/1711 (7), na przywóz niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych wysyłanych z Indii, Indonezji, Malezji, Tajwanu i Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z tych państw, z wyjątkiem produktów produkowanych przez Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. i Pyrotek India Pvt. Ltd.

(3)

Środki te zostały dalej rozszerzone rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 976/2014 (8) na przywóz nieznacznie zmienionych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych.

(4)

W następstwie przeglądu wygaśnięcia obecnie obowiązujące środki zostały wprowadzone rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/1993, zmienionym rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/788 (9), na mocy którego przyznano zwolnienie przedsiębiorstwu SPG Glass Fibre PVT. Ltd.

2.   PROCEDURA

2.1.   Wniosek o zwolnienie

(5)

23 sierpnia 2021 r. Komisja Europejska („Komisja”) otrzymała wniosek o przyznanie zwolnienia ze środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych wysyłanych z Indii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Indii. Wniosek został złożony przez przedsiębiorstwo Urja Products Private Limited („wnioskodawca”).

(6)

Wniosek zawierał dowody na to, że wnioskodawca był nowym producentem eksportującym i spełniał kryteria zwolnienia zgodnie z art. 13 ust. 4 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego, a mianowicie: 1) nie dokonywał wywozu do Unii produktu objętego przeglądem w okresie objętym dochodzeniem, to jest od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. („okres objęty pierwotnym dochodzeniem”); 2) nie jest powiązany z żadnym eksporterem lub producentem, który podlega środkom antydumpingowym wprowadzonym rozporządzeniem pierwotnym; 3) faktycznie dokonywał wywozu do Unii produktu objętego przeglądem po zakończeniu okresu objętego pierwotnym dochodzeniem albo stał się stroną nieodwołalnego zobowiązania umownego do wywozu znaczącej ilości do Unii oraz 4) nie stosował praktyk obchodzenia środków.

(7)

Komisja stwierdziła, że wniosek zawierał wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie dochodzenia na podstawie art. 13 ust. 4 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego celem określenia możliwości przyznania wnioskodawcy zwolnienia z rozszerzonych środków.

2.2.   Wszczęcie postępowania

(8)

20 kwietnia 2022 r. rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2022/651 (10) Komisja wszczęła przegląd rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1993 w celu określenia możliwości przyznania wnioskodawcy zwolnienia. Tym samym rozporządzeniem Komisja uchyliła cła antydumpingowe nałożone rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/1993 w odniesieniu do przywozu produkt objętego przeglądem przez wnioskodawcę i zaleciła organom celnym podjęcie odpowiednich kroków w celu rejestrowania takiego przywozu („rozporządzenie wszczynające”).

(9)

Komisja wezwała zainteresowane strony do skontaktowania się z nią w celu wzięcia udziału w dochodzeniu przeglądowym. Wszystkie zainteresowane strony miały możliwość przedstawienia uwag na temat wszczęcia dochodzenia oraz złożenia wniosku o posiedzenie wyjaśniające przed Komisją lub rzecznikiem praw stron w postępowaniach w sprawie handlu w terminach określonych w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2022/651. Nie otrzymano żadnych uwag ani wniosków o posiedzenie wyjaśniające.

2.3.   Produkt objęty przeglądem

(10)

Produktem objętym przeglądem są tkaniny siatkowe o otwartych oczkach z włókien szklanych, o wielkości oczka powyżej 1,8 mm zarówno pod względem długości, jak i szerokości, oraz o wadze powyżej 35 g/m2, z wyłączeniem tarcz z włókna szklanego, wysyłane z Indii, zgłoszone lub niezgłoszone jako pochodzące z Indii, obecnie objęte kodami CN ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 i ex 7019 69 90 (kody TARIC 7019630014, 7019640014, 7019650014, 7019660014 i 7019699014). Powyższe kody CN i kody TARIC podano jedynie w celach informacyjnych.

(11)

Tkaniny siatkowe o otwartych oczkach z włókien szklanych posiadają różne wielkości oczek i masę na metr kwadratowy i są wykorzystywane głównie jako materiał wzmacniający w sektorze budowlanym (zewnętrzne izolacje termiczne, zbrojenie podłóg, naprawy ścian).

2.4.   Okres objęty dochodzeniem przeglądowym

(12)

Okres objęty dochodzeniem przeglądowym trwał od 1 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2021 r. („okres objęty dochodzeniem przeglądowym”).

2.5.   Dochodzenie

(13)

Komisja zwróciła się do wnioskodawcy o wypełnienie kwestionariusza w celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne do celów dochodzenia. Wnioskodawca przedłożył odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu 2 czerwca 2022 r.

(14)

Komisja przeprowadziła następnie wizytę weryfikacyjną na terenie zakładów wnioskodawcy we wrześniu 2022 r. Komisja starała się zweryfikować wszelkie informacje, które uznała za niezbędne do ustalenia, czy wnioskodawca spełnia niezbędne warunki.

3.   USTALENIA

(15)

W odniesieniu do warunku 1 Komisja odniosła się do poprzednich ustaleń (11), zgodnie z którymi wnioskodawca nie produkował ani nie dokonywał wywozu do Unii produktu objętego dochodzeniem w okresie objętym pierwotnym dochodzeniem. W związku z tym stwierdzono, że warunek 1) został spełniony.

(16)

Jeżeli chodzi o warunek 2, w toku dochodzenia zidentyfikowano kilka przedsiębiorstw powiązanych, a mianowicie Jayatma Industries Ltd działające w branży wyrobów włókienniczych i odzieżowych, Mihikita Enterprises Ltd działające w sektorze budownictwa oraz Denis Chem Lab Ltd działające w branży wyrobów medycznych. Żadne z tych przedsiębiorstw nie było zaangażowane w produkcję, przetwarzanie, sprzedaż lub zakup produktu objętego dochodzeniem. Stwierdzono zatem, że warunek 2 został spełniony.

(17)

W odniesieniu do warunku 3 wnioskodawca dokonał wywozu produktu objętego dochodzeniem do dwóch przedsiębiorstw w UE w 2021 r. W związku z tym stwierdzono, że wnioskodawca spełnił warunek 3.

(18)

Wreszcie w trakcie dochodzenia ustalono, że wnioskodawca wytworzył całość produktu, który wywoził do Unii. Ustalono również, że wnioskodawca nie przywoził z Chin żadnych surowców do produkcji produktu objętego przeglądem. W toku dochodzenia potwierdzono zatem, że wnioskodawca nie był zaangażowany w praktyki związane z obchodzeniem środków określone w art. 13 rozporządzenia podstawowego. Komisja stwierdziła zatem, że kryterium 4 również zostało spełnione.

(19)

W związku z tym Komisja stwierdziła, że wnioskodawca spełnia kryteria określone w art. 13 ust. 4 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego. Wnioskodawca powinien zatem zostać zwolniony z obowiązujących środków antydumpingowych zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/1993.

(20)

Należy zatem zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1993.

4.   ZMIANA W WYKAZIE PRZEDSIĘBIORSTW KORZYSTAJĄCYCH ZE ZWOLNIENIA Z ROZSZERZONYCH ŚRODKÓW

(21)

Biorąc pod uwagę ustalenia, o których mowa powyżej, oraz zgodnie z art. 13 ust. 4 i art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, Komisja stwierdziła, że wnioskodawcę należy dodać do wykazu przedsiębiorstw zwolnionych ze środków antydumpingowych wprowadzonych rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/1993.

(22)

Wnioskodawca i przemysł Unii zostali poinformowani o zamiarze Komisji dotyczącym zwolnienia Urja Products Private Limited z obowiązujących środków antydumpingowych.

(23)

Strony otrzymały możliwość zgłoszenia uwag. Nie otrzymano żadnych uwag.

(24)

Niniejsze rozporządzenie jest zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1036,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Art. 1 ust. 1 i 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1993 zmienionego rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2018/788 otrzymują brzmienie:

„1.   Niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych, o wielkości oczka powyżej 1,8 mm na długość i szerokość oraz o masie powyżej 35 g/m2, z wyłączeniem tarcz z włókna szklanego, obecnie objętych kodami CN ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 i ex 7019 69 90 (kody TARIC 7019 63 00 19, 7019 64 00 19, 7019 65 00 18, 7019 66 00 18 i 7019 69 90 19) i pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.”.

„3.   Ostateczne cło antydumpingowe mające zastosowanie do przywozu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, jak wskazano w ust. 2, niniejszym rozszerza się na przywóz takich samych tkanin o otwartych oczkach (obecnie objętych kodami CN ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 i ex 7019 69 90) wysyłanych z Indii i Indonezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Indii i Indonezji (kody TARIC 7019 63 00 14, 7019 63 00 15, 7019 64 00 14, 7019 64 00 15, 7019 65 00 14, 7019 65 00 15, 7019 66 00 14 7019 66 00 15, 7019 69 90 14 i 7019 69 90 15), z wyjątkiem tkanin produkowanych przez Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd (dodatkowy kod TARIC B942), Pyrotek India Pvt. Ltd (dodatkowy kod TARIC C051) i SPG Glass Fibre Pvt. Ltd (dodatkowy kod TARIC C205) i Urja Products Private Limited (dodatkowy kod TARIC C861), na przywóz takich samych tkanin z otwartymi oczkami wysyłanych z Malezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji (kody TARIC 7019 63 00 11, 7019 64 00 11, 7019 65 00 11, 7019 66 00 11 i 7019 69 90 11), oraz na przywóz takich samych tkanin z otwartymi oczkami wysyłanych z Tajwanu i Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajwanu i Tajlandii (kody TARIC 7019 63 00 12, 7019 63 00 13, 7019 64 00 12, 7019 64 00 13, 7019 65 00 12, 7019 65 00 13, 7019 66 00 12, 7019 66 00 13, 7019 69 90 12 i 7019 69 90 13).

Stosowanie zwolnienia przyznanego przedsiębiorstwom Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd, Pyrotek India Pvt. Ltd i SPG Glass Fibre PVT. Ltd oraz Urja Products Private Limited jest uzależnione od przedstawienia organom celnym państw członkowskich ważnej faktury handlowej, która jest zgodna z wymogami określonymi w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. W przypadku nieprzedstawienia takiej faktury stosuje się cło antydumpingowe nałożone przepisami ust. 1.”.

Artykuł 2

1.   Niniejszym poleca się organom celnym zaprzestanie rejestracji przywozu ustanowionej zgodnie z art. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/651.

2.   Nie pobiera się ostatecznego cła z mocą wsteczną od zarejestrowanego przywozu.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21.

(2)  Dz.U. L 288 z 7.11.2017, s. 4.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 791/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego i ostatecznego pobrania tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 204 z 9.8.2011, s. 1).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 672/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 791/2011 wobec przywozu niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych wysyłanych z Malezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji (Dz.U. L 196 z 24.7.2012, s. 1).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 21/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 791/2011 wobec przywozu niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych wysyłanych z Tajwanu i Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajwanu i Tajlandii (Dz.U. L 11 z 16.1.2013, s. 1).

(6)  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1371/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 791/2011 wobec przywozu niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych wysyłanych z Indii i Indonezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Indii i Indonezji (Dz.U. L 346 z 20.12.2013, s. 20).

(7)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1711 z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1371/2013 w odniesieniu do terminu stosowania zwolnień przyznanych indyjskim producentom eksportującym (Dz.U. L 286 z 14.11.2018, s. 12).

(8)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 976/2014 z dnia 15 września 2014 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 791/2011 na przywóz niektórych tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz niektórych nieznacznie zmienionych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych, również pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 274 z 16.9.2014, s. 13).

(9)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/788 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1993 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej rozszerzone na przywóz niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych wysyłanych z Indii, Indonezji, Malezji, Tajwanu i Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z tych państw, w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 (Dz.U. L 134 z 31.5.2018, s. 5).

(10)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/651 z dnia 20 kwietnia 2022 r. wszczynające przegląd rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1993 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej rozszerzone na przywóz niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych wysyłanych z Indii, Indonezji, Malezji, Tajwanu i Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z tych państw, w celu określenia możliwości przyznania zwolnienia z tych środków jednemu indyjskiemu producentowi eksportującemu, uchylające cło antydumpingowe w odniesieniu do przywozu od tego producenta eksportującego i poddające rejestracji przywóz od tego producenta eksportującego (Dz.U. L 119 z 21.4.2022, s. 68).

(11)  Zgodnie z motywem 50 rozporządzenia (UE) nr 1371/2013 Komisja stwierdziła, że „Urja Products nie produkuje produktu objętego dochodzeniem”.


15.12.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/10


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/2458

z dnia 14 grudnia 2022 r.

wprowadzające zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1224/2009 odliczenia od kwot połowowych w roku 2022 w odniesieniu do niektórych stad z powodu przełowienia innych stad w poprzednich latach i zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1926

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (1), w szczególności jego art. 105 ust. 1, 2, 3 i 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kwoty połowowe na 2021 r. zostały ustanowione rozporządzeniami Rady (UE) 2020/1579 (2), (UE) 2021/90 (3), (UE) 2021/91 (4) i (UE) 2021/92 (5).

(2)

Kwoty połowowe na 2022 r. zostały ustanowione rozporządzeniami Rady (UE) 2021/91, (UE) 2021/1888 (6), (UE) 2022/109 (7) i (UE) 2022/110 (8).

(3)

Zgodnie z art. 105 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 Komisja dokonuje odliczeń od przyszłych kwot połowowych danego państwa członkowskiego, gdy ustali, że to państwo członkowskie przekroczyło kwoty połowowe, które zostały mu przyznane.

(4)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2022/1926 (9) ustanowiono odliczenia od kwot połowowych w roku 2022 dla niektórych stad ryb z powodu przełowienia tych stad w poprzednich latach.

(5)

W przypadku niektórych państw członkowskich, mianowicie Hiszpanii, Francji, Litwy i Polski nie można było wprowadzić na podstawie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/1926 pewnych odliczeń od kwot połowowych przyznanych w odniesieniu do przełowionych stad, ponieważ państwa te nie dysponują takimi kwotami w 2022 r.

(6)

Art. 105 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 stanowi, że jeżeli dokonanie odliczeń od kwoty dla danego stada w roku następującym po roku, w którym doszło do przełowienia, nie jest możliwe, ponieważ danemu państwu członkowskiemu nie przyznano stosownej kwoty dla tego stada, odliczenie może zostać dokonane w odniesieniu do innych stad w tym samym obszarze geograficznym lub o tej samej wartości handlowej, po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi państwami członkowskimi.

(7)

Zgodnie z komunikatem Komisji 2022/C 369/03 sprawie wytycznych dotyczących odliczania kwot na mocy art. 105 ust. 1, 2 i 5 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 (10) („wytyczne”), takie odliczenia powinny być dokonywane w odniesieniu do stad poławianych przez tę samą flotę, która dokonała przełowienia.

(8)

W kwestii pewnych odliczeń od kwot połowowych przyznanych w odniesieniu do stad innych niż przełowione zasięgnięto opinii zainteresowanych państw członkowskich. Należy zatem dokonać odliczeń od tych kwot połowowych przyznanych w odniesieniu do stad innych niż przełowione tym państwom członkowskim w roku 2022.

(9)

Biorąc pod uwagę, że występująca w obszarze 7d (RJC/07D.) raja nabijana jest podgatunkiem przynależnym do stada rajokształtnych w obszarze 7d (SRX/07D.), odliczenie należne od Irlandii z powodu przełowienia rai nabijanej w obszarze 7d zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2022/1926 zostaje dokonane w odniesieniu do kwoty na połowy rajokształtnych w obszarze 7d, udostępnionej dla Irlandii na 2022 r.

(10)

W 2021 r. Portugalia przełowiła kwotę na połowy sardeli europejskiej w obszarach 9 i 10, w wodach Unii obszaru CECAF 34.1.1 (ANE/9/3411). W dniu 22 sierpnia 2022 r. Portugalia zwróciła się o rozłożenie na trzy lata należnego odliczenia – z zastosowaniem mnożnika 1,4 na podstawie art. 105 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009. Zgodnie z pkt 3 lit. a) wytycznych można zaakceptować rozłożenie odliczenia na co najmniej dwa lata, jeżeli stado jest zarządzane w sposób zrównoważony na podstawie odpowiednich opinii naukowych dotyczących tego stada. Zgodnie z badaniami akustycznymi monitorującymi rozmieszczenie liczebności i biomasy oraz badaniem kilku parametrów biologicznych sardeli przeprowadzanym co roku, szacowana biomasa sardeli w 2022 r. wzrosła o 64 % w porównaniu z badaniami z 2021 r. Portugalski instytut naukowy IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), we współpracy z hiszpańskim instytutem naukowym IEO (Instituto Español de Oceanografía), testuje nową zasadę kontroli odłowu za pomocą oceny strategii zarządzania. W oczekiwaniu na planowaną wartość odniesienia opracowywaną przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES) dla tego stada można zaakceptować rozłożenie odliczenia na okres dwóch lat, a nie trzech.

(11)

Z ostatnich zaktualizowanych danych przekazanych przez Francję w dniu 9 września 2022 r. wynika, że wspólna kwota na 2021 r. w wysokości 1 tony przyznana w odniesieniu do marlina białego w Oceanie Atlantyckim (WHM/ATLANT_AMS) w ramach „Innych stad” zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/92 – w ramach której Francja mogła poławiać – została przekroczona. Biorąc pod uwagę, że Francja zgłosiła połowy wynoszące 2 972 kg w ramach tej kwoty dotyczącej „Innych stad”, należy dokonać odliczenia z powodu tego przełowienia – z zastosowaniem mnożnika wynoszącego 1,5 zgodnie z art. 105 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 – w odniesieniu do kwoty na połowy marlina białego w Oceanie Atlantyckim dostępnej dla Francji na 2022 r. Odpowiednie odliczenie należy zatem dodać do załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/1926.

(12)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2022/1926.

(13)

Dalsze aktualizacje lub korekty mogą nadal mieć miejsce w następstwie wykrycia błędów, pominięć lub błędnej sprawozdawczości w odniesieniu do danych liczbowych dotyczących połowów zgłoszonych przez państwa członkowskie na podstawie art. 33 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 w odniesieniu do bieżącego lub wcześniejszego roku budżetowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Kwoty połowowe ustanowione w rozporządzeniach (UE) 2021/91, (UE) 2021/1888, (UE) 2022/109 i (UE) 2022/110 na rok 2022, o których mowa w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, zmniejsza się poprzez zastosowanie odliczeń w odniesieniu do innych stad określonych w tym załączniku.

Artykuł 2

Załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/1926 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Odliczenie dotyczące Portugalii w wysokości 2 954,752 ton, mające zastosowanie w 2022 r. ze względu na przełowienie w 2021 r. stada sardeli europejskiej w obszarach 9 i 10 i w wodach Unii obszaru CECAF 34.1.1 (ANE/9/3411), zostaje rozłożone na dwa lata.

Mające zastosowanie roczne odliczenie wynosi 1 477,376 ton w 2022 i 2023 r. bez uszczerbku dla wszelkich dalszych dostosowań kwot wynikających z ewentualnego późniejszego przełowienia.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) 2020/1579 z dnia 29 października 2020 r. ustalające uprawnienia do połowów na rok 2021 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2020/123 w odniesieniu do uprawnień do połowów w innych wodach (Dz.U. L 362 z 30.10.2020, s. 3).

(3)  Rozporządzenie Rady (UE) 2021/90 z dnia 28 stycznia 2021 r. ustalające uprawnienia do połowów na rok 2021 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym (Dz.U. L 31 z 29.1.2021, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Rady (UE) 2021/91 z dnia 28 stycznia 2021 r. ustanawiające na lata 2021 i 2022 uprawnienia do połowów dla unijnych statków rybackich dotyczące niektórych stad ryb głębokowodnych (Dz.U. L 31 z 29.1.2021, s. 20).

(5)  Rozporządzenie Rady (UE) 2021/92 z dnia 28 stycznia 2021 r. ustalające uprawnienia do połowów na rok 2021 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie w wodach Unii oraz, dla unijnych statków rybackich, w niektórych wodach nienależących do Unii (Dz.U. L 31 z 29.1.2021, s. 31).

(6)  Rozporządzenie Rady (UE) 2021/1888 z dnia 27 października 2021 r. ustalające uprawnienia do połowów na rok 2022 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2021/92 w odniesieniu do uprawnień do połowów w innych wodach (Dz.U. L 384 z 29.10.2021, s. 1).

(7)  Rozporządzenie Rady (UE) 2022/109 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia uprawnień do połowów na rok 2022 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mających zastosowanie w wodach Unii oraz, dla unijnych statków rybackich, w niektórych wodach nienależących do Unii (Dz.U. L 21 z 31.1.2022, s. 1).

(8)  Rozporządzenie Rady (UE) 2022/110 z dnia 27 stycznia 2022 r. ustalające uprawnienia do połowów na rok 2022 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym (Dz.U. L 21 z 31.1.2022, s. 165).

(9)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1926 z dnia 11 października 2022 r. wprowadzające odliczenia od kwot połowowych w roku 2022 w odniesieniu do niektórych stad z powodu przełowienia tych stad w poprzednich latach (Dz.U. L 265 z 12.10.2022, s. 67).

(10)  Komunikat Komisji w sprawie wytycznych dotyczących odliczania kwot na mocy art. 105 ust. 1, 2 i 5 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 i zastępujący komunikat 2012/C 72/07 (2022/C 369/03) (Dz.U. C 369 z 27.9.2022, s. 3).


ZAŁĄCZNIK I

ODLICZENIA OD KWOT POŁOWOWYCH NA ROK 2022, JAKIE NALEŻY ZASTOSOWAĆ W ODNIESIENIU DO INNYCH STAD

STADA PRZEŁOWIONE

 

INNE STADA

Państwo członkowskie

Kod gatunku

Kod obszaru

Nazwa gatunku

Nazwa obszaru

Ilość, której nie można odliczyć od kwoty połowowej na rok 2022 w odniesieniu do przełowionego stada (w kilogramach)

 

Państwo członkowskie

Kod gatunku

Kod obszaru

Nazwa gatunku

Nazwa obszaru

Ilość, którą należy odliczyć od kwoty połowowej na rok 2022 w odniesieniu do innego stada (w kilogramach)

ESP

GHL

1N2AB

Halibut niebieski

wody Norwegii obszarów 1 i 2

56 667

 

ESP

COD

1/2B.

Dorsz atlantycki

1 i 2b

56 667

ESP

HAD

1N2AB

Plamiak

wody Norwegii obszarów 1 i 2

19 059

 

ESP

COD

1/2B.

Dorsz atlantycki

1 i 2b

7 627

REB

1N2AB

Karmazyn

wody Norwegii obszarów 1 i 2

11 432

ESP

OTH

1N2AB

Pozostałe gatunki

wody Norwegii obszarów 1 i 2

41 357

 

ESP

REB

1N2AB

Karmazyn

wody Norwegii obszarów 1 i 2

41 357

FRA

RED

51214S

Karmazyny

wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 5; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

3 516

 

FRA

BLI

5B67-

Molwa niebieska

6 i 7; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5

3 516

LTU

HER

4AB.

Śledź atlantycki

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Unii i wody Norwegii obszaru 4 na północ od 53°30′ N

13 592

 

LTU

MAC

2CX14-

Makrela

6, 7, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 2a,12 i 14

13 592

POL

MAC

2A34.

Makrela

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszarów 2a, 3 i 4

63 850

 

POL

HER

3D-R30

Śledź atlantycki

wody Unii podrejonów 25–27, 28.2, 29 i 32

63 850


ZAŁĄCZNIK II

Załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/1926 otrzymuje brzmienie:

ODLICZENIA OD KWOT POŁOWOWYCH NA 2022 R. W ODNIESIENIU DO STAD PRZEŁOWIONYCH

Państwo członkowskie

Kod gatunku

Kod obszaru

Nazwa gatunku

Nazwa obszaru

Początkowa kwota na rok 2021 (w kilogramach)

Dozwolone wielkości wyładunków na rok 2021 (całkowita dostosowana ilość w kilogramach)  (1)

Całkowite połowy w roku 2021 (ilość w kilogramach)

Wykorzystanie kwoty w stosunku do dozwolonych wielkości wyładunków (w %)

Wielkość przełowienia w stosunku do dozwolonych wielkości wyładunków (ilość w kilogramach)

Mnożnik  (2)

Mnożnik dodatkowy  (3) ,  (4)

Zaległe odliczenia z poprzednich lat  (5) (ilość w kilogramach)

Odliczenia od kwot połowowych na rok 2022  (6) i kolejne lata (ilość w kilogramach)

Odliczenia od kwot połowowych na rok 2022 w odniesieniu do przełowionych stad  (7)(ilość w kilogramach)

Odliczenia od kwot połowowych na rok 2022 w odniesieniu do innych stad (ilość w kilogramach)

Do odliczenia od kwot połowowych na rok 2023 i kolejne lata (ilość w kilogramach)

CYP

SWO

MED

Wlócznik

Morze Sródziemne

52 230

52 230

55 703

106,65  %

3 473

/

C (8)

/

3 473

3 473

/

/

DEU

HER

4AB.

Sledz atlantycki

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Unii i wody Norwegii obszaru 4 na pólnoc od 53°30' N

33 852 000

17 152 318

18 844 967

109,87  %

1 692 649

/

A (8)

/

1 692 649

1 692 649

/

/

DNK

COD

03AN.

Dorsz atlantycki

ciesnina Skagerrak

1 515 000

1 556 000

1 598 949

102,76  %

42 949

/

C (8)

/

42 949

42 949

/

/

DNK

HER

4AB.

Sledz atlantycki

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Unii i wody Norwegii obszaru 4 na pólnoc od 53°30' N

49 993 000

49 711 223

51 805 988

104,21  %

2 094 765

/

/

/

2 094 765

2 094 765

/

/

ESP

COD

1/2B.

Dorsz atlantycki

1 i 2b

11 331 000

8 580 172

8 604 667

100,29  %

24 495

/

A (8)

/

24 495

24 495

/

/

ESP

GHL

1N2AB

Halibut niebieski

wody Norwegii obszarów 1 i 2

/

6 000

43 778

729,63  %

37 778

1,00

A

/

56 667

/

56 667

/

ESP

HAD

1N2AB

Plamiak

wody Norwegii obszarów 1 i 2

/

0

19 059

Nie dotyczy

19 059

1,00

/

/

19 059

/

19 059

/

ESP

OTH

1N2AB

Pozostale gatunki

wody Norwegii obszarów 1 i 2

/

0

27 571

Nie dotyczy

27 571

1,00

A

/

41 357

/

41 357

/

EST

GHL

N3LMNO

Halibut niebieski

NAFO 3LMNO

331 000

502 500

515 085

102,50  %

12 585

/

/

/

12 585

12 585

/

/

FRA

RED

51214S

Karmazyny

wody Unii i wody miedzynarodowe obszaru 5; wody miedzynarodowe obszarów 12 i 14

0

0

3 516

Nie dotyczy

3 516

1,00

/

/

3 516

/

3 516

/

FRA

WHM

ATLANT

Marlin bialy

Ocean Atlantycki

1 000  (9)

1 000  (9)

2 972

297,20  %

1 972

1,00

C

/

2 958

2 958

/

/

GRC

BFT

AE45WM

Tunczyk blekitnopletwy

Ocean Atlantycki na wschód od 45° W oraz Morze Sródziemne

314 030

314 030

322 640

102,74  %

8 610

/

C (8)

/

8 610

8 610

/

/

IRL

HER

6AS7BC

Sledz atlantycki

6aS, 7b i 7c

1 236 000

1 513 457

1 605 894

106,11  %

92 437

/

/

/

92 437

92 437

/

/

IRL

RJC

07D.

Raja nabijana

7d

/

0

1 741

Nie dotyczy

1 741

1,00

/

/

1 741  (10)

1 741  (10)

/

/

LTU

HER

4AB.

Sledz atlantycki

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Unii i wody Norwegii obszaru 4 na pólnoc od 53°30' N

/

452 600

466 192

103,00  %

13 592

/

/

/

13 592

/

13 592

/

LVA

SPR

3BCD-C.

Szprot

wody Unii podrejonów 22–32

30 845 000

28 709 205

29 084 587

101,31  %

375 382

/

C (8)

/

375 382

375 382

/

/

NLD

HER

4AB.

Sledz atlantycki

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Unii i wody Norwegii obszaru 4 na pólnoc od 53°30' N

46 381 000

45 488 813

46 533 481

102,30  %

1 044 668

/

/

/

1 044 668

1 044 668

/

/

POL

MAC

2A34.

Makrela

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszarów 2a, 3 i 4

/

0

63 850

Nie dotyczy

63 850

1,00

/

/

63 850

/

63 850

/

PRT

ALF

3X14-

Beryksy

wody Unii i wody miedzynarodowe obszarów 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 i 14

145 000

136 677

139 363

101,97  %

2 686

/

/

/

2 686

2 686

/

/

PRT

ANE

9/3411

Sardela europejska

9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

7 829 000

8 752 733

10 863 270

124,11  %

2 110 537

1,40

/

/

2 954 752  (11)

1 477 376  (11)

/

1 477 376  (11)

PRT

ANF

8C3411

Zabnicowate

8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

584 000

648 238

657 235

101,39  %

8 997

/

C (8)

/

8 997

8 997

/

/

PRT

BFT

AE45WM

Tunczyk blekitnopletwy

Ocean Atlantycki na wschód od 45° W oraz Morze Sródziemne

572 970

572 970

583 215

101,79  %

10 245

/

C (8)

/

10 245

10 245

/

/

PRT

HKE

8C3411

Morszczuk europejski

8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

2 483 000

2 093 417

2 207 568

105,45  %

114 151

/

C (8)

/

114 151

114 151

/

/

SWE

HER

03A.

Sledz atlantycki

3a

9 498 000

13 085 112

13 223 209

101,06  %

138 097

/

/

/

138 097

138 097

/

/


(1)  Kwoty dostępne dla państwa członkowskiego na podstawie odpowiednich rozporządzeń w sprawie uprawnień do połowów, po uwzględnieniu: wymian tych uprawnień zgodnie z art. 16 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22), przenoszenia kwot z 2020 na 2021 r. zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 wprowadzającego dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (Dz.U. L 115 z 9.5.1996, s. 3) oraz z art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 lub zmian przydziałów bądź odliczeń uprawnień do połowów zgodnie z art. 37 i 105 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

(2)  Zgodnie z art. 105 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009. Odliczenie równe przełowieniu *1,00 stosuje się we wszystkich przypadkach przełowienia równego lub mniejszego niż 100 ton.

(3)  Zgodnie z art. 105 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 oraz pod warunkiem, że stopień przełowienia przekracza 10 %.

(4)  Litera »A« oznacza, że z powodu ciągłego przeławiania w latach 2019, 2020 i 2021 zastosowano mnożnik dodatkowy wynoszący 1,5. Litera »C« oznacza, że zastosowano mnożnik dodatkowy wynoszący 1,5, ponieważ stado jest objęte planem wieloletnim.

(5)  Ilości pozostałe z poprzednich lat.

(6)  Odliczenia na rok 2022.

(7)  Odliczenia na rok 2022, których można by faktycznie dokonać, biorąc pod uwagę dostępną kwotę na dzień 19 października 2022 r.

(8)  Mnożnik dodatkowy nie ma zastosowania, gdyż przełowienie nie przekracza 10 % dozwolonych wyładunków.

(9)  Kwota dostępna dla »Innych«, w ramach której zezwalano Francji na prowadzenie połowów.

(10)  Do odliczenia od kwoty połowowej dotyczącej stada rajokształtnych dostępnej dla Irlandii w obszarze 7d (SRX/07D.) w 2022 r.

(11)  Na wniosek Portugalii odliczenie 2 954 752 kg przewidziane na 2022 r. z powodu przełowienia w 2021 r. zostało równo rozłożone na dwa lata (2022 i 2023).”.


DECYZJE

15.12.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/18


DECYZJA WYKONAWCZA RADY (UE) 2022/2459

z dnia 8 grudnia 2022 r.

w sprawie stosowania podwyższonej opłaty wizowej w odniesieniu do Gambii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (1), w szczególności jego art. 25a ust. 5 lit. b),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 25a ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 810/2009 Komisja dokonuje regularnie oceny współpracy państw trzecich w zakresie readmisji. W oparciu o ocenę dokonaną zgodnie z tym przepisem, współpracę ze strony Gambii w zakresie readmisji oceniono jako niewystarczającą. Biorąc pod uwagę działania podejmowane w celu podniesienia poziomu współpracy i poprawy ogólnych stosunków Unii z Gambią, uznano, że współpraca Gambii z Unią w kwestiach readmisji nie była wystarczająca i niezbędne stało się podjęcie przez Unię działań.

(2)

W dniu 7 października 2021 r., zgodnie z art. 25a ust. 5 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 810/2009, przyjęto decyzję wykonawczą Rady (UE) 2021/1781 (2), na podstawie której stosowanie niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 810/2009 zostało czasowo zawieszone wobec niektórych obywateli Gambii.

(3)

Zgodnie z art. 25a ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 810/2009 po wejściu w życie decyzji wykonawczej (UE) 2021/1781 Komisja stale oceniała współpracę Gambii w zakresie readmisji. Z oceny tej wynika, że nie poczyniono znaczących postępów, ponieważ współpraca w zakresie identyfikacji i powrotów nadal jest trudna, nie przestrzegano ram czasowych określonych w porozumieniu o readmisji UE-Gambia, a moratorium na powroty lotami czarterowymi – wprowadzone jednostronnie przez Gambię – obowiązywało do marca 2022 r. Pomimo pewnych ograniczonych postępów, w szczególności wydania trzech zezwoleń na lądowanie w kontekście operacji powrotowych po zawieszeniu moratorium wprowadzonego przez Gambię, współpraca w zakresie readmisji pozostaje niewystarczająca i nadal potrzebne są znaczne i trwałe usprawnienia.

(4)

Komisja ocenia, że pomimo środków przyjętych decyzją wykonawczą (UE) 2021/1781 współpraca Gambii z Unią w kwestiach readmisji jest nadal niewystarczająca i konieczne są dalsze działania, bez wpływu na decyzję wykonawczą (UE) 2021/1781.

(5)

Stopniowe stosowanie podwyższonej opłaty wizowej wobec obywateli Gambii powinno wyraźnie zasygnalizować władzom Gambii, że podjęcie niezbędnych działań jest konieczne, aby poprawić współpracę w zakresie readmisji.

(6)

Opłata wizowa w wysokości 120 EUR, określona w rozporządzeniu (WE) nr 810/2009, powinna zatem mieć zastosowanie do obywateli Gambii podlegających obowiązkowi wizowemu na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1806 (3). Zgodnie z tym rozporządzeniem opłaty tej nie stosuje się wobec dzieci poniżej 12 roku życia. Nie stosuje się jej również do osób ubiegających się o wizę, w odniesieniu do których opłata wizowa została zniesiona lub obniżona zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 810/2009.

(7)

Niniejsza decyzja nie powinna mieć wpływu na stosowanie dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4), w której rozszerzono prawo do swobodnego przemieszczania się na członków rodziny, niezależnie od ich obywatelstwa, dołączających do obywatela Unii lub mu towarzyszących. Niniejsza decyzja nie powinna mieć zatem zastosowania do członków rodziny obywatela Unii, wobec których ma zastosowanie dyrektywa 2004/38/WE, ani do członków rodziny obywatela państwa trzeciego korzystającego z prawa do swobodnego przemieszczania się równoważnego prawu przysługującemu obywatelom Unii na mocy umowy między Unią a państwem trzecim.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji powinny pozostawać bez uszczerbku dla zobowiązań państw członkowskich wynikających z prawa międzynarodowego, w tym jako państw przyjmujących międzynarodowe organizacje międzyrządowe lub międzynarodowe konferencje zwołane przez Organizację Narodów Zjednoczonych lub inne międzynarodowe organizacje międzyrządowe, których państwem przyjmującym są państwa członkowskie. A zatem stosowanie podwyższonej opłaty wizowej nie powinno mieć zastosowania do obywateli Gambii ubiegających się o wizę w zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia przez państwa członkowskie ich zobowiązań jako państw przyjmujących takie organizacje lub takie konferencje.

(9)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i nie jest nią związana ani jej nie stosuje. Ponieważ niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, zgodnie z art. 4 tego protokołu Dania – w terminie sześciu miesięcy po przyjęciu przez Radę niniejszej decyzji – podejmuje decyzję, czy dokona jej transpozycji do swego prawa krajowego.

(10)

Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Irlandii zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE (5); Irlandia nie uczestniczy w związku z tym w jej przyjęciu i nie jest nią związana ani jej nie stosuje.

(11)

W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (6), które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt B decyzji Rady 1999/437/WE (7).

(12)

W odniesieniu do Szwajcarii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (8), które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt B decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/146/WE (9).

(13)

W odniesieniu do Liechtensteinu niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (10), które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt B decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2011/350/UE (11).

(14)

Niniejsza decyzja jest aktem stanowiącym rozwinięcie dorobku Schengen lub w inny sposób z nim związanym w rozumieniu, odpowiednio, art. 3 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2003 r., art. 4 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2005 r. i art. 4 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2011 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zakres

1.   Niniejszą decyzję stosuje się do obywateli Gambii podlegających obowiązkowi wizowemu na mocy rozporządzenia (UE) 2018/1806.

2.   Niniejszej decyzji nie stosuje się do obywateli Gambii, którzy są zwolnieni z obowiązku wizowego na mocy art. 4 lub 6 rozporządzenia (UE) 2018/1806.

3.   Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla możliwości odstąpienia od pobrania opłaty wizowej w indywidualnych przypadkach lub obniżenia wysokości takiej opłaty, zgodnie z art. 16 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 810/2009.

4.   Niniejszej decyzji nie stosuje się do obywateli Gambii ubiegających się o wizę i będących członkami rodziny obywatela Unii, wobec których stosuje się dyrektywę 2004/38/WE, ani do członków rodziny obywatela państwa trzeciego korzystającego z prawa do swobodnego przemieszczania się równoważnego prawu przysługującemu obywatelom Unii na mocy umowy między Unią a państwem trzecim.

5.   Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla przypadków, w których państwo członkowskie jest związane zobowiązaniami z zakresu prawa międzynarodowego, a mianowicie:

a)

jest państwem przyjmującym międzynarodową organizację międzyrządową;

b)

jako państwo przyjmujące międzynarodową konferencję zwołaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych lub inną międzynarodową organizację międzyrządową, której państwem przyjmującym jest państwo członkowskie, lub pod auspicjami tych organizacji;

c)

na podstawie umowy wielostronnej przyznającej przywileje i immunitety; lub

d)

na podstawie traktatu pojednawczego (traktatu laterańskiego) z 1929 r. zawartego między Stolicą Apostolską (Państwem Watykańskim) a Włochami, w obowiązującym brzmieniu.

6.   Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla środków przewidzianych decyzją wykonawczą (UE) 2021/1781 i stosowanych zgodnie z tą decyzją.

Artykuł 2

Stosowanie opłaty wizowej

Obywatele Gambii ubiegający się o wizę uiszczają opłatę wizową w wysokości 120 EUR.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej notyfikacji.

Artykuł 4

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Estońskiej, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Chorwacji, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Węgier, Republiki Malty, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 grudnia 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

V. RAKUŠAN


(1)  Dz.U. L 243 z 15.9.2009, s. 1.

(2)  Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2021/1781 z dnia 7 października 2021 r. w sprawie zawieszenia niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 w odniesieniu do Gambii (Dz.U. L 360 z 11.10.2021, s. 124).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1806 z dnia 14 listopada 2018 r. wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Dz.U. L 303 z 28.11.2018, s. 39).

(4)  Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77).

(5)  Decyzja Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotycząca wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20).

(6)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 36.

(7)  Decyzja Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania Układu zawartego przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącego włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 31).

(8)  Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 52.

(9)  Decyzja Rady 2008/146/WE z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 1).

(10)  Dz.U. L 160 z 18.6.2011, s. 21.

(11)  Decyzja Rady 2011/350/UE z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu w sprawie przystąpienia Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, odnoszącego się do zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych i do przemieszczania się osób (Dz.U. L 160 z 18.6.2011, s. 19).


15.12.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/22


DECYZJA KOMISJI (UE) 2022/2460

z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie krajowego programu pomocy długoterminowej dla rolnictwa w północnych regionach Szwecji

(notyfikowana jako dokument nr C(2022) 9240)

(Jedynie tekst w języku szwedzkim jest autentyczny)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Akt przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji do Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 142,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją 96/228/WE (1) Komisja zatwierdziła krajowy program pomocy długoterminowej dla rolnictwa w północnych regionach Szwecji („program pomocy nordyckiej”) zgłoszony przez Szwecję zgodnie z art. 143 Aktu przystąpienia w celu uzyskania zezwolenia zgodnie z art. 142 Aktu przystąpienia. Decyzję 96/228/WE zastąpiono decyzją Komisji C(2010) 6050 (2). Decyzja ta została zastąpiona decyzją Komisji (UE) 2018/479 (3).

(2)

Ponieważ zezwolenie Szwecji na wdrażanie programu pomocy nordyckiej określonego w decyzji (UE) 2018/479 wygasa w dniu 31 grudnia 2022 r., należy przyjąć nową decyzję.

(3)

Pismem z dnia 1 lipca 2022 r. Szwecja powiadomiła Komisję o swoim wniosku dotyczącym przedłużenia programu pomocy nordyckiej. Szwecja wystąpiła z wnioskiem, aby Komisja zmieniła decyzję (UE) 2018/479 w celu kontynuacji programu z przedłużonym o jeden rok okresem obowiązywania, zwiększenia całkowitej rocznej wartości odniesienia, co pociąga za sobą dostosowanie poziomów wsparcia, oraz w celu zmiany daty, z którą Szwecja powinna przedstawić wnioski dotyczące zmiany i przedłużenia programu.

(4)

Krajowa pomoc długoterminowa, o której mowa w art. 142 Aktu przystąpienia, ma na celu zapewnienie utrzymania działalności rolniczej w północnych regionach określonych przez Komisję.

(5)

Uwzględniając czynniki, o których mowa w art. 142 ust. 1 i 2 Aktu przystąpienia, należy określić jednostki administracyjne pogrupowane według podregionów, położone na obszarach na północ od 62. równoleżnika lub na obszarach przylegających do niego, na których występują porównywalne warunki klimatyczne, powodujące, że prowadzenie działalności rolniczej jest szczególnie utrudnione. W podregionach tych gęstość zaludnienia wynosi nie więcej niż 10 mieszkańców na kilometr kwadratowy, wykorzystywana powierzchnia użytków rolnych stanowi na ich obszarze 10 % lub mniej całkowitej powierzchni obszaru gminy, a część wykorzystywanej powierzchni użytków rolnych przeznaczonej pod rośliny polowe przeznaczone do spożycia przez ludzi stanowi 20 % lub mniej. Należy uwzględnić podregiony otoczone innymi podregionami leżącymi na takich obszarach, nawet jeśli nie spełniają one tych samych wymogów.

(6)

W celu ułatwienia zarządzania programem i skoordynowania go ze wsparciem udzielanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 (4) na obszarach otrzymujących pomoc na podstawie niniejszej decyzji należy uwzględnić te same jednostki gminne co te, które należą do obszaru wyznaczonego na podstawie art. 32 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 (5) oraz art. 71 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/2115 w planie strategicznym WPR na rzecz wdrażania wspólnej polityki rolnej w Szwecji na lata 2023–2027.

(7)

Okresem odniesienia, który należy uwzględnić podczas dokonywania oceny rozwoju produkcji rolnej i ogólnego poziomu wsparcia, powinien – na podstawie dostępnych statystyk krajowych oraz w celu zapewnienia jednolitego stosowania we wszystkich sektorach produkcji – być rok 1993.

(8)

Zgodnie z art. 142 Aktu przystąpienia całkowita kwota przyznanej pomocy powinna być wystarczająca do utrzymania działalności rolniczej w północnych regionach Szwecji, ale nie może prowadzić do ogólnego wsparcia przekraczającego poziom wsparcia w przedakcesyjnym okresie odniesienia, który zostanie określony. W celu udzielenia wsparcia na podstawie art. 142 Aktu przystąpienia na odpowiednim poziomie, uwzględniając obecne koszty produkcji i nie przekraczając jednocześnie poziomu wsparcia w określonym przedakcesyjnym okresie odniesienia, przy określaniu maksymalnego dopuszczalnego poziomu pomocy na podstawie tego artykułu należy uwzględnić zmiany wskaźnika cen konsumpcyjnych w Szwecji w latach od 1993 do 2022.

(9)

W związku z tym, na podstawie danych z 1993 r. do końca kwietnia 2022 r., maksymalna kwota rocznej pomocy obliczona jako średnia w sześcioletnim okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2028 r. powinna wynosić 473,75 mln SEK.

(10)

W celu uproszczenia programu pomocy nordyckiej i umożliwienia Szwecji elastycznego kierowania pomocy do różnych sektorów produkcji należy ustalić jedną maksymalną średnią roczną kwotę pomocy w odniesieniu do łącznego wsparcia, w tym odrębne maksymalne wsparcie w zakresie produkcji i transportu mleka krowiego w celu zapewnienia zrównoważonego podziału wsparcia.

(11)

Pomoc należy przyznawać corocznie na podstawie czynników produkcji (duże jednostki przeliczeniowe i hektary), z wyjątkiem mleka krowiego, w przypadku którego pomoc należy przyznawać na podstawie jednostek produkcji (kilogramów) w ramach całkowitych limitów ustanowionych w niniejszej decyzji.

(12)

Aby umożliwić szybkie reagowanie na zmienność cen produkcji rolnej i utrzymanie działalności rolniczej w północnych regionach Szwecji, należy umożliwić Szwecji ustalenie na każdy rok kalendarzowy kwoty pomocy na sektor w ramach kategorii pomocy i na jednostkę produkcji.

(13)

Szwecja powinna zróżnicować pomoc w swoich północnych regionach i ustalić roczne kwoty pomocy stosownie do stopnia nasilenia naturalnego utrudnienia oraz innych obiektywnych, przejrzystych i uzasadnionych kryteriów odnoszących się do celów określonych w art. 142 ust. 3 akapit trzeci Aktu przystąpienia, którymi są: zachowanie tradycyjnej produkcji produktów podstawowych i przetworzonych odpowiadających w szczególny sposób warunkom klimatycznym danych regionów, poprawa struktur produkcji, wprowadzania do obrotu i przetwarzania produktów rolnych, ułatwienie usuwania takich produktów oraz zapewnienie odpowiedniej ochrony środowiska i terenów wiejskich.

(14)

Pomoc należy wypłacać corocznie na podstawie rzeczywistej liczby kwalifikujących się czynników produkcji. Szwecja powinna mieć jednak prawo do wypłaty pomocy w zakresie mleka krowiego, kur niosek i świń przeznaczonych do uboju, a także transportu mleka krowiego w miesięcznych ratach. Pomoc w zakresie mleka krowiego opiera się na rzeczywistej produkcji w celu zapewnienia ciągłości produkcji.

(15)

Należy unikać nadmiernej rekompensaty dla producentów poprzez odzyskiwanie nienależnych płatności w sposób niezwłoczny, a najpóźniej przed dniem 1 czerwca następnego roku.

(16)

Zgodnie z art. 142 ust. 2 Aktu przystąpienia pomoc przyznana na podstawie niniejszej decyzji nie powinna prowadzić do zwiększenia całkowitej produkcji w stosunku do tradycyjnego poziomu produkcji na obszarze objętym programem pomocy nordyckiej.

(17)

W związku z tym konieczne jest ustalenie rocznej maksymalnej liczby kwalifikujących się czynników produkcji w odniesieniu do każdej kategorii pomocy oraz maksymalnej dopuszczalnej rocznej wielkości produkcji mleka krowiego na poziomie równym lub niższym niż w okresach odniesienia.

(18)

W przypadku gdy liczba czynników produkcji w kategorii lub wielkość produkcji mleka krowiego przekraczają maksymalny poziom w danym roku, w celu przestrzegania średnich pięcioletnich liczbę kwalifikujących się czynników produkcji lub ilość mleka krowiego należy zmniejszyć o odpowiednią liczbę czynników produkcji w latach kalendarzowych następujących po roku, w którym nastąpiło przekroczenie maksymalnej ilości, z wyjątkiem pomocy z tytułu transportu mleka krowiego, kur niosek i świń przeznaczonych do uboju oraz mleka krowiego, w odniesieniu do których ilość kwalifikująca się może zostać obniżona o ilość odpowiadającą nadwyżce w ostatnim miesiącu roku, w którym przekroczono maksymalną dopuszczalną ilość.

(19)

Ponieważ zgłaszanie do Komisji wniosków dotyczących przedłużenia i zmiany pomocy zatwierdzonej na podstawie niniejszej decyzji powinno umożliwić terminowe przygotowanie oceny programu, należy umożliwić dokonanie takiego zgłoszenia w tym samym roku, w którym składane jest pięcioletnie sprawozdanie, oraz przedłużyć okres obowiązywania zatwierdzenia programu pomocy nordyckiej z pięciu do sześciu lat.

(20)

Zgodnie z art. 143 ust. 2 Aktu przystąpienia Szwecja powinna przekazać Komisji informacje na temat wdrażania i skutków pomocy. W celu lepszej oceny długoterminowych skutków pomocy oraz aby ustalić poziomy pomocy jako średnie wieloletnie, należy co pięć lat składać sprawozdania o społeczno-gospodarczych skutkach pomocy i przekazywać coroczne sprawozdania zawierające informacje finansowe i inne informacje dotyczące wdrażania, niezbędne do zapewnienia przestrzegania warunków ustanowionych w niniejszej decyzji.

(21)

Należy określić zasady mające zastosowanie do zmian wprowadzonych w programie przez Komisję lub zaproponowanych przez Szwecję w celu ochrony uzasadnionych oczekiwań beneficjentów pomocy i zapewnienia ciągłości programu, aby można było skutecznie realizować cele zawarte w art. 142 Aktu przystąpienia.

(22)

Szwecja powinna zapewnić wprowadzenie odpowiednich środków kontroli w stosunku do beneficjentów pomocy. W celu zapewnienia skuteczności tych środków i przejrzystości wdrażania programu pomocy nordyckiej wspomniane środki kontroli należy w jak największym stopniu dostosować do środków stosowanych w ramach wspólnej polityki rolnej.

(23)

Aby osiągnąć cel, jakim jest utrzymanie produkcji, zgodnie z art. 142 Aktu przystąpienia i aby ułatwić zarządzanie wsparciem, niniejsza decyzja powinna obowiązywać od dnia 1 stycznia 2023 r.

(24)

W celu zapewnienia jasności należy uchylić decyzję (UE) 2018/479. Należy zapewnić środki przejściowe dotyczące sprawozdawczości w zakresie wsparcia udzielonego na podstawie art. 142 Aktu przystąpienia i wypłaconego w latach 2018–2022 na podstawie decyzji Komisji (UE) 2018/479,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zatwierdzona pomoc

1.   Od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2028 r. Szwecja jest uprawniona do wdrażania programu pomocy długoterminowej dla rolnictwa w północnych regionach wymienionych w załączniku I.

2.   Całkowita kwota przyznanej pomocy nie przekracza 473,75 mln SEK na rok kalendarzowy. Roczne kwoty maksymalne uznaje się za roczne średnie pomocy przyznanej w okresie sześciu lat kalendarzowych objętych niniejszą decyzją.

3.   Kategorie pomocy i sektory produkcji w odniesieniu do każdej kategorii, maksymalne dopuszczalne średnie roczne kwoty określone w ust. 2, w tym osobną maksymalną kwotę przeznaczoną na produkcję i transport mleka krowiego, a także maksymalną roczną liczbę kwalifikujących się czynników produkcji na kategorię pomocy określono w załączniku II.

4.   Pomoc przyznaje się na podstawie kwalifikujących się czynników produkcji lub wielkości produkcji w następujący sposób:

a)

na kilogram faktycznie wyprodukowanego mleka w przypadku produkcji mleka krowiego;

b)

na dużą jednostkę przeliczeniową inwentarza w przypadku produkcji zwierzęcej;

c)

na hektar w przypadku upraw i produkcji ogrodniczej, w tym jagód;

d)

jako rekompensatę kosztów rzeczywistych z tytułu transportu mleka krowiego, odliczając wszelkie inne wsparcie publiczne dla tych samych kosztów.

Pomoc powiązaną z wielkością produkcji można przyznać wyłącznie na produkcję mleka krowiego, przy czym pomoc ta nie może być w żadnym przypadku powiązana z przyszłą produkcją.

Kursy przeliczeniowe na duże jednostki przeliczeniowe inwentarza dla różnych rodzajów zwierząt gospodarskich są określone w załączniku II.

5.   Zgodnie z ust. 3 oraz w granicach określonych w załączniku II Szwecja dokonuje rozróżnienia pomocy w swoich północnych regionach i ustala corocznie kwoty pomocy z tytułu czynnika produkcji, kosztu lub jednostki produkcji na podstawie obiektywnych kryteriów odnoszących się do stopnia nasilenia naturalnego utrudnienia i innych czynników przyczyniających się do osiągnięcia celów określonych w art. 142 ust. 3 akapit trzeci Aktu przystąpienia.

Artykuł 2

Okresy odniesienia

Okresem odniesienia, o którym mowa w art. 142 ust. 3 akapit pierwszy tiret drugie Aktu przystąpienia, jest rok 1993, zarówno w odniesieniu do ilości, jak i poziomu wsparcia określonego w art. 1 niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Warunki przyznawania pomocy

1.   Szwecja określa, w granicach przewidzianych w niniejszej decyzji, warunki przyznawania pomocy różnym kategoriom beneficjentów. Warunki te obejmują stosowane kryteria kwalifikowalności i wyboru oraz zapewniają równe traktowanie beneficjentów.

2.   Pomoc wypłacana jest beneficjentom na podstawie rzeczywistych czynników produkcji lub, w odniesieniu do produkcji mleka krowiego, rzeczywistej wielkości produkcji, o której mowa w art. 1 ust. 4.

3.   Pomoc jest wypłacana corocznie, z wyjątkiem pomocy w odniesieniu do mleka krowiego, pomocy z tytułu transportu mleka krowiego, kur niosek i świń przeznaczonych do uboju, w odniesieniu do których pomoc może być wypłacana w miesięcznych ratach.

4.   Przekroczenie maksymalnej rocznej liczby czynników produkcji lub ilości kwalifikujących się do pomocy określonych w załączniku II uwzględnia się jako odpowiednie zmniejszenie liczby czynników produkcji w roku następującym po przekroczeniu, w którym pomoc wypłacana jest w rocznych ratach, lub w ostatnim miesiącu roku, w którym pomoc wypłacana jest co miesiąc.

5.   Szwecja podejmuje odpowiednie środki, aby zapobiec przekroczeniu, o którym mowa w ust. 4, w przypadku gdy takie przekroczenie wydaje się prawdopodobne na podstawie oficjalnych lub oficjalnie zweryfikowanych prognoz statystycznych.

6.   Nadpłatę lub nienależną płatność na rzecz beneficjenta odzyskuje się, odliczając odpowiednie kwoty od pomocy wypłacanej beneficjentowi w kolejnym roku lub w inny sposób w tym samym roku, w przypadku gdy beneficjentowi nie wypłaca się żadnej pomocy. Nienależne kwoty odzyskuje się przed dniem 1 czerwca następnego roku.

Artykuł 4

Informacje i środki kontroli

1.   W ramach informacji przekazywanych zgodnie z art. 143 ust. 2 Aktu przystąpienia Szwecja przedkłada Komisji co roku do dnia 1 czerwca informacje na temat wdrażania pomocy przyznanej na podstawie niniejszej decyzji w poprzednim roku kalendarzowym.

Informacje te dotyczą zwłaszcza:

a)

identyfikacji jednostek gminnych, w których wypłacono pomoc, za pomocą szczegółowej mapy oraz, w razie potrzeby, za pomocą innych danych;

b)

całkowitej produkcji obejmującej rok sprawozdawczy w przypadku podregionów kwalifikujących się do objęcia pomocą na podstawie niniejszej decyzji, wyrażonej w ilościach dla każdego z produktów wymienionych w załączniku II;

c)

łącznej liczby czynników produkcji i ilości, liczby czynników produkcji i ilości kwalifikujących się do pomocy oraz liczby czynników produkcji i ilości wspieranych na sektor produkcji określony w załączniku II w podziale na produkty w poszczególnych sektorach, w tym wskazania przekroczenia dopuszczalnej maksymalnej rocznej liczby czynników produkcji i ilości, a także opisu ewentualnych środków podjętych, aby zapobiec takiemu przekroczeniu;

d)

całkowitej wypłaconej pomocy, całkowitej kwoty pomocy przypadającej na kategorię pomocy i rodzaj produkcji, kwot wypłaconych na rzecz beneficjentów według czynnika produkcji/innej jednostki, a także kryteriów różnicujących kwoty pomocy według podregionów i rodzajów gospodarstw rolnych lub na podstawie innych czynników;

e)

zastosowanego systemu płatności wraz ze szczegółami dotyczącymi wszelkich zaliczek opartych na szacunkach, płatności końcowych, a także stwierdzonych nadpłat i ich odzyskiwania;

f)

kwot pomocy wypłacanych na podstawie art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w jednostkach administracyjnych objętych niniejszą decyzją;

g)

odniesień do prawodawstwa krajowego, w ramach którego pomoc jest wykonywana.

2.   Przed dniem 1 czerwca 2028 r. Szwecja, oprócz sprawozdania rocznego obejmującego rok 2027, przedkłada Komisji sprawozdanie obejmujące pięcioletni okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.

W sprawozdaniu wskazuje się w szczególności:

a)

całkowitą kwotę pomocy wypłaconą w trakcie pięcioletniego okresu oraz jej podział na kategorie pomocy, rodzaje produkcji i podregiony;

b)

w odniesieniu do każdej kategorii pomocy – całkowite wielkości produkcji na rok i na okres pięcioletni, liczbę czynników produkcji i poziom dochodów rolników w regionach kwalifikujących się do pomocy;

c)

zmiany w produkcji rolnej, przetwarzaniu i wprowadzaniu do obrotu w społecznym i gospodarczym kontekście północnych regionów;

d)

wpływ pomocy na ochronę środowiska naturalnego i ochronę terenów wiejskich;

e)

wnioski dotyczące średnioterminowego rozwoju pomocy na podstawie danych przedstawionych w sprawozdaniu.

3.   Szwecja dostarcza dane w formie zgodnej ze standardami statystycznymi stosowanymi przez Unię.

4.   Szwecja podejmuje wszelkie kroki niezbędne do zastosowania niniejszej decyzji i odpowiednie środki kontroli w stosunku do beneficjentów pomocy.

5.   Środki kontroli są w jak najszerszym zakresie zharmonizowane z systemami kontroli stosowanymi w ramach unijnych systemów wsparcia.

Artykuł 5

Zastosowanie ewentualnych zmian

1.   Na podstawie informacji dotyczących systemu wsparcia, o którym mowa w art. 4, oraz uwzględniając krajowy i unijny kontekst produkcji rolnej, a także innych istotnych czynników, do dnia 1 lipca 2028 r. Szwecja musi przekazać Komisji odpowiednie wnioski dotyczące przedłużenia i zmiany pomocy zatwierdzonej na podstawie niniejszej decyzji.

2.   Jeżeli Komisja podejmie decyzję o zmianie niniejszej decyzji, w szczególności na podstawie zmian we wspólnej organizacji rynków rolnych lub w systemie wsparcia bezpośredniego bądź zmiany stawki jakiejkolwiek zatwierdzonej krajowej pomocy państwa w dziedzinie rolnictwa, każda zmiana programu pomocy zatwierdzonego niniejszą decyzją ma zastosowanie tylko od roku następującego po roku, w którym zmiana została przyjęta.

Artykuł 6

Uchylenie

Decyzja (UE) 2018/479 traci moc ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2023 r. Art. 4 ust. 2 tej decyzji ma jednak nadal zastosowanie do pomocy przyznanej w latach 2018–2022 na podstawie tej decyzji.

Artykuł 7

Stosowanie

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2023 r.

Artykuł 8

Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Szwecji.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2022 r.

W imieniu Komisji

Janusz WOJCIECHOWSKI

Członek Komisji


(1)  Decyzja Komisji 96/228/WE z dnia 28 lutego 1996 r. w sprawie krajowego programu pomocy długoterminowej w celu wsparcia rolników w północnych regionach Szwecji (Dz.U. L 76 z 26.3.1996, s. 29).

(2)  Decyzja Komisji C(2010) 6050 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie krajowego programu pomocy długoterminowej w celu wsparcia rolników w północnych regionach Szwecji.

(3)  Decyzja Komisji (UE) 2018/479 z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie krajowego programu pomocy długoterminowej dla rolnictwa w północnych regionach Szwecji (Dz.U. L 79 z 22.3.2018, s. 55).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz.U. L 435 z 6.12.2021, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487).


ZAŁĄCZNIK I

PODREGION 1

Prowincja

Gmina

Miejscowość

Dalarna

Älvdalen

Idre

Jämtland

Krokom

Hotagen

 

Strömsund

Frostviken

 

Åre

Åre

 

 

Kall

 

 

Undersåker

 

Berg

Storsjö

 

Härjedalen

Linsell

 

 

Hede

 

 

Ljusnedal

 

 

Tännäs

Västerbotten

Storuman

Tärna

 

Sorsele

Sorsele

 

Dorotea

Risbäck

 

Vilhelmina

Vilhelmina

Norrbotten

Arvidsjaur

Arvidsjaur

 

Arjeplog

Arjeplog

 

Jokkmokk

Jokkmokk

 

 

Porjus

 

Pajala

Muonionalusta

 

 

Junosuando

 

Gällivare

Gällivare

 

 

Nilivaara

 

 

Malmberget

 

Kiruna

Jukkasjärvi

 

 

Vittangi

 

 

Karesuando

Powierzchnia użytków rolnych w podregionie 1

6 700 ha

PODREGION 2

Prowincja

Gmina

Okręg

Dalarna

Malung

Lima

 

 

Transtrand

 

Älvdalen

Särna

Västernorrland

Örnsköldsvik

Trehörningsjö

Jämtland

Ragunda

Borgvattnet

 

 

Stugun

 

Bräcke

Bräcke

 

 

Nyhem

 

 

Håsjö

 

 

Sundsjö

 

 

Revsund

 

 

Bodsjö

 

Krokom

Näskott

 

 

Aspås

 

 

Ås

 

 

Laxsjö

 

 

Föllinge

 

 

Offerdal

 

 

Alsen

 

Strömsund

Ström

 

 

Alanäs

 

 

Gåxsjö

 

 

Hammerdal

 

 

Bodum

 

 

Tåsjö

 

Åre

Mattmar

 

 

Mörsil

 

 

Hallen

 

Berg

Berg

 

 

Hackås

 

 

Oviken

 

 

Myssjö

 

 

Åsarne

 

 

Klövsjö

 

 

Rätan

 

Härjedalen

Sveg

 

 

Vemdalen

 

 

Ängersjö

 

 

Lillhärdal

 

Östersund

Östersund

 

 

Frösö

 

 

Sunne

 

 

Näs

 

 

Lockne

 

 

Marieby

 

 

Brunflo

 

 

Kyrkås

 

 

Lit

 

 

Häggenås

Västerbotten

Vindeln

Vindeln

 

 

Åmsele

 

Norsjö

Norsjö

 

Malå

Malå

 

Storuman

Stensele

 

Sorsele

Gargnäs

 

Dorotea

Dorotea

 

Åsele

Åsele

 

 

Fredrika

 

Lycksele

Lycksele

 

 

Björksele

 

 

Örträsk

 

Skellefteå

Boliden

 

 

Fällfors

 

 

Jörn

 

 

Kalvträsk

Norrbotten

Jokkmokk

Vuollerim

 

Övertorneå

Svanstein

 

Pajala

Pajala

 

 

Korpilombolo

 

 

Tärendö

 

Gällivare

Hakkas

Powierzchnia użytków rolnych w podregionie 2

46 600 ha

PODREGION 3

Prowincja

Gmina

Okręg

Värmland

Torsby

Södra Finnskoga

Dalarna

Älvdalen

Älvdalen

Gävleborg

Nordanstig

Hassela

 

Ljusdal

Hamra

 

 

Los

 

 

Kårböle

Västernorrland

Ånge

Haverö

 

Timrå

Ljustorp

 

Härnösand

Stigsjö

 

 

Viksjö

 

Sundsvall

Indal

 

 

Holm

 

 

Liden

 

Kramfors

Nordingrå

 

 

Vibyggerå

 

 

Ullånger

 

 

Torsåker

 

Sollefteå

Graninge

 

 

Junsele

 

 

Edsele

 

 

Ramsele

 

Örnsköldsvik

Örnsköldsvik

 

 

Anundsjö

 

 

Skorped

 

 

Sidensjö

 

 

Nätra

 

 

Själevad

 

 

Mo

 

 

Gideå

 

 

Björna

Jämtland

Ragunda

Ragunda

 

Bräcke

Hällesjö

 

Krokom

Rödön

 

Strömsund

Fjällsjö

 

Åre

Marby

 

Härjedalen

Älvros

 

 

Överhogdal

 

 

Ytterhogdal

 

Östersund

Norderö

Västerbotten

Nordmaling

Nordmaling

 

Bjurholm

Bjurholm

 

Robertsfors

Bygdeå

 

 

Nysätra

 

Vännäs

Vännäs

 

Umeå

Umeå Landsförsamling

 

 

Tavelsjö

 

 

Sävar

 

Skellefteå

Skellefteå Landsförsamling

 

 

Kågedalen

 

 

Byske

 

 

Lövånger

 

 

Burträsk

Norrbotten

Överkalix

Överkalix

 

Kalix

Nederkalix

 

 

Töre

 

Övertorneå

Övertorneå

 

 

Hietaniemi

 

Älvsbyn

Älvsby

 

Luleå

Luleå Domkyrkoförsamling

 

 

Örnäset

 

 

Nederluleå

 

 

Råneå

 

Piteå

Piteå Stadsförsamling

 

 

Hortlax

 

 

Piteå Landsförsamling

 

 

Norrfjärden

 

Boden

Överluleå

 

 

Gunnarsbyn

 

 

Edefors

 

 

Sävast

 

Haparanda

Nedertorneå-Haparanda

 

 

Karl Gustav

Powierzchnia użytków rolnych w podregionie 3

108 650 ha

PODREGION 4

Prowincja

Gmina

Okręg

Värmland

Torsby

Lekvattnet

 

 

Nyskoga

 

 

Norra Finnskoga

 

 

Dalby

 

 

Norra Ny

 

Filipstad

Rämmen

 

Hagfors

Gustav Adolf

Dalarna

Vansbro

Järna

 

 

Nås

 

 

Äppelbo

 

Malung

Malung

 

Rättvik

Boda

 

 

Ore

 

Orsa

Orsa

 

Mora

Våmhus

 

 

Venjan

 

Falun

Bjursås

 

Ludvika

Säfsnäs

Gävleborg

Ovanåker

Ovanåker

 

 

Voxna

 

Nordanstig

Ilsbo

 

 

Harmånger

 

 

Jättendal

 

 

Gnarp

 

 

Bergsjö

 

Ljusdal

Ljusdal

 

 

Färila

 

 

Ramsjö

 

 

Järvsö

 

Bollnäs

Rengsjö

 

 

Undersvik

 

 

Arbrå

 

Hudiksvall

Bjuråker

Västernorrland

Ånge

Borgsjö

 

 

Torp

 

Timrå

Timrå

 

 

Hässjö

 

 

Tynderö

 

Härnösand

Härnösands Domkyrkoförsamling

 

 

Högsjö

 

 

Häggdånger

 

 

Säbrå

 

 

Hemsö

 

Sundsvall

Sundsvalls Gustav Adolf

 

 

Skönsmon

 

 

Skön

 

 

Alnö

 

 

Sättna

 

 

Selånger

 

 

Stöde

 

 

Tuna

 

 

Attmar

 

 

Njurunda

 

Kramfors

Gudmundrå

 

 

Nora

 

 

Skog

 

 

Bjärtrå

 

 

Styrnäs

 

 

Dal

 

 

Ytterlännäs

 

Sollefteå

Sollefteå

 

 

Multrå

 

 

Långsele

 

 

Ed

 

 

Resele

 

 

Helgum

 

 

Ådals-Liden

 

 

Boteå

 

 

Överlännäs

 

 

Sånga

 

Örnsköldsvik

Arnäs

 

 

Grundsunda

Jämtland

Ragunda

Fors

Västerbotten

Umeå

Umeå Stadsförsamling

 

 

Teg

 

 

Ålidhem

 

 

Holmsund

 

 

Hörnefors

 

 

Holmön

 

 

Umeå Maria

 

Skellefteå

Skellefteå Sankt Olov

 

 

Skellefteå Sankt Örjan

 

 

Bureå

Powierzchnia użytków rolnych w podregionie 4

69 050 ha

PODREGION 5

Prowincja

Gmina

Okręg

Värmland

Kil

Boda

 

Eda

Eda

 

 

Järnskog

 

 

Skillingmark

 

 

Köla

 

Torsby

Fryksände

 

 

Vitsand

 

 

Östmark

 

Grums

Värmskog

 

Årjäng

Silbodal

 

 

Sillerud

 

 

Karlanda

 

 

Holmedal

 

 

Blomskog

 

 

Trankil

 

 

Västra Fågelvik

 

 

Töcksmark

 

 

Östervallskog

 

Sunne

Gräsmark

 

 

Lysvik

 

Filipstad

Gåsborn

 

Hagfors

Hagfors

 

 

Ekshärad

 

 

Norra Råda

 

 

Sunnemo

 

Arvika

Arvika Östra

 

 

Arvika Västra

 

 

Stavnäs

 

 

Högerud

 

 

Glava

 

 

Bogen

 

 

Gunnarskog

 

 

Ny

 

 

Älgå

 

 

Mangskog

 

 

Brunskog

 

Säffle

Svanskog

 

 

Långserud

Dalarna

Gagnef

Mockfjärd

 

 

Gagnef

 

 

Floda

 

Leksand

Leksand

 

 

Djura

 

 

Ål

 

 

Siljansnäs

 

Rättvik

Rättvik

 

Mora

Mora

 

 

Sollerön

 

Falun

Svärdsjö

 

 

Enviken

Gävleborg

Ockelbo

Ockelbo

 

Ovanåker

Alfta

 

Gävle

Hamrånge

 

Söderhamn

Söderhamn

 

 

Sandarne

 

 

Skog

 

 

Ljusne

 

 

Söderala

 

 

Bergvik

 

 

Mo

 

 

Trönö

 

 

Norrala

 

Bollnäs

Bollnäs

 

 

Segersta

 

Bollnäs

Hanebo

 

Hudiksvall

Hudiksvall

 

 

Idenor

 

 

Hälsingtuna

 

 

Rogsta

 

 

Njutånger

 

 

Enånger

 

 

Delsbo

 

 

Norrbo

 

 

Forsa

 

 

Hög

Powierzchnia użytków rolnych w podregionie 5

72 300 ha


ZAŁĄCZNIK II

 

Maksymalna średnia roczna kwota pomocy na okres sześciu lat, od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2028 r. (w mln SEK)

Maksymalna roczna liczba kwalifikujących się czynników produkcji  (1)

Mleko krowie i pomoc na transport mleka krowiego

 

450 000 ton każdy

Kozy, świnie przeznaczone do uboju, lochy, kury nioski

 

17 000 DJP

Miękkie owoce, warzywa i ziemniaki

 

3 660 hektarów

POMOC OGÓŁEM

473,75  (2)

 


(1)  Kursy przeliczeniowe na duże jednostki przeliczeniowe inwentarza (DJP): koza to 0,20 DJP, kura nioska to 0,01 DJP, locha to 0,33 DJP i świnia do uboju to 0,10 DJP.

(2)  Z czego maksymalnie kwotę 443,44 mln SEK wsparcia można przyznać na kategorię mleko krowie i pomoc na transport mleka krowiego.


15.12.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/38


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/2461

z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia systemu „KZR INiG” w odniesieniu do wykazania zgodności z wymogami ustanowionymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 dotyczącymi biopaliw, biopłynów, paliw z biomasy, odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego oraz pochodzących z recyklingu paliw węglowych oraz w sprawie uchylenia decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2022/603

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (1), w szczególności jej art. 30 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie (UE) 2018/2001 ustanowiono wymogi dotyczące niektórych paliw, a mianowicie biopaliw, biopłynów, paliw z biomasy, odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego oraz pochodzących z recyklingu paliw węglowych. Wymogi te gwarantują, że paliwa te mogą być zaliczane na poczet realizacji celów określonych w tej dyrektywie wyłącznie wtedy, gdy zostały wyprodukowane w sposób zrównoważony i znacznie ograniczają emisje gazów cieplarnianych w porównaniu z paliwami kopalnymi. W art. 29 tej dyrektywy ustanowiono kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy. Ponadto w art. 26 dyrektywy i w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/807 (2) określono kryteria ustalania: (i) które surowce do produkcji biopaliw, biopłynów lub paliw z biomasy wiążą się z wysokim ryzykiem spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów; oraz (ii) które biopaliwa, biopłyny lub paliwa z biomasy o wysokim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów, które spełniają określone warunki, mogą zostać certyfikowane jako wiążące się z niskim ryzykiem spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów. W art. 25 ust. 2 dyrektywy (UE) 2018/2001 ustanowiono kryteria ograniczania emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego oraz pochodzących z recyklingu paliw węglowych stosowanych w transporcie. W art. 28 ust. 2 tej dyrektywy zobowiązano podmioty gospodarcze do wprowadzenia do unijnej bazy danych informacji o przeprowadzonych transakcjach oraz o właściwościach dotyczących zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do niektórych paliw odnawialnych (biopaliw, biogazu oraz odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego) oraz pochodzących z recyklingu paliw węglowych stosowanych w transporcie.

(2)

W dyrektywie (UE) 2018/2001 ustanowiono również zasady obliczania wkładu odnawialnej energii elektrycznej do celów w zakresie transportu. W szczególności w art. 27 ust. 3 tej dyrektywy określono zasady dokonywania obliczeń takich udziałów w przypadku, gdy energia elektryczna jest wykorzystywana bezpośrednio do napędu pojazdów elektrycznych, jak i gdy jest wykorzystywana do produkcji odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego, które są stosowane w transporcie.

(3)

Systemy dobrowolne odgrywają znaczącą rolę w dostarczaniu dowodów zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w przypadku biopaliw i biopłynów. Zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001 systemy dobrowolne mogą być wykorzystywane do: (i) poświadczania zgodności wszystkich paliw produkowanych z biomasy, w tym paliw gazowych i stałych, z kryteriami zrównoważonego rozwoju określonymi w tej dyrektywie; (ii) dostarczania dokładnych danych na temat ograniczenia przez nie emisji gazów cieplarnianych; (iii) poświadczania zgodności odnawialnych ciekłych i gazowych paliw transportowych pochodzenia niebiologicznego oraz pochodzących z recyklingu paliw węglowych z odpowiadającymi im kryteriami ograniczania emisji gazów cieplarnianych; oraz (iv) wykazania zgodności z przepisami art. 27 ust. 3 tej dyrektywy dotyczącymi obliczania udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w transporcie. Systemy dobrowolne mogą również służyć do wykazania, że podmioty gospodarcze wprowadzają dokładne informacje do unijnych lub krajowych baz danych na temat niektórych paliw odnawialnych i pochodzących z recyklingu paliw węglowych stosowanych w transporcie zgodnie z art. 28 ust. 4 dyrektywy (UE) 2018/2001. Ponadto systemy dobrowolne można wykorzystywać do certyfikowania biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy o niskim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów. Komisja może zdecydować, że dobrowolne systemy krajowe lub międzynarodowe mogą służyć wszystkim lub niektórym z tych celów.

(4)

Zgodnie z art. 30 ust. 9 dyrektywy (UE) 2018/2001 w przypadku gdy podmiot gospodarczy przedstawia dowód lub dane dotyczące zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych uzyskane w ramach dobrowolnego systemu uznanego przez Komisję, państwo członkowskie nie może wymagać od dostawcy, w zakresie objętym decyzją o uznaniu, przedstawiania dalszych dowodów.

(5)

W ramach dobrowolnego systemu „KZR INiG” w dniu 28 sierpnia 2020 r. przedłożono Komisji wniosek o zatwierdzenie na podstawie art. 30 ust. 4 dyrektywy (UE) 2018/2001. Na podstawie wniosku Komisja dokonała oceny tego systemu, w wyniku której zidentyfikowano pewne kwestie uniemożliwiające uznanie tego systemu za zgodny z kryteriami zrównoważonego rozwoju określonymi w art. 29 dyrektywy (UE) 2018/2001. W ponownie złożonym wniosku z dnia 25 czerwca 2021 r. poprawnie odniesiono się do tych kwestii. W ocenie Komisji stwierdzono, że przedmiotowy system: (i) odpowiednio uwzględnia kryteria zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biomasy rolniczej określone w art. 29 ust. 2–5 dyrektywy (UE) 2018/2001; (ii) zawiera dokładne dane dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do celów art. 29 ust. 10 dyrektywy (UE) 2018/2001; oraz (iii) stosuje metodykę bilansu masy zgodnie z wymogami art. 30 ust. 1 i 2 dyrektywy (UE) 2018/2001. Komisja uznała jednak, że system nie uwzględnia odpowiednio kryteriów zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biomasy leśnej, określonych w art. 29 ust. 6 i 7 dyrektywy (UE) 2018/2001. W związku z tym decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/603 (3) system „KZR INiG” uznano za zgodny wyłącznie z wymogami określonymi w art. 29 ust. 2–5 i ust. 10 dyrektywy (UE) 2018/2001.

(6)

W ramach systemu „KZR INiG” wprowadzono dalsze zmiany w celu zapewnienia odpowiedniego uwzględnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biomasy leśnej określonych w art. 29 ust. 6 i 7 dyrektywy (UE) 2018/2001. Po dalszych zmianach, w ponownie złożonym wniosku z dnia 23 września 2022 r. poprawnie odniesiono się do wszystkich pozostałych kwestii, które zostały wcześniej zidentyfikowane.

(7)

System „KZR INiG” obejmuje następujące surowce: biomasę rolniczą, biomasę leśną oraz odpady i pozostałości. System ten obejmuje również wszystkie rodzaje paliw. Ma globalny zasięg geograficzny i obejmuje cały proces kontroli pochodzenia (w przypadku biometanu aż do jednostki produkcyjnej). Komisja dokonała ponownej oceny wniosku złożonego ponownie dnia 23 września 2022 r. i stwierdziła, że system ten: (i) odpowiednio uwzględnia kryteria zrównoważonego rozwoju określone w art. 29 ust. 2–7 dyrektywy (UE) 2018/2001; (ii) zawiera dokładne dane dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do celów art. 29 ust. 10 tej dyrektywy; oraz (iii) stosuje metodykę bilansu masy zgodnie z wymogami art. 30 ust. 1 i 2 tej dyrektywy.

(8)

W ocenie Komisji nie uwzględnia się aktu wykonawczego, który ma zostać przyjęty zgodnie z art. 29 ust. 8 dyrektywy (UE) 2018/2001 w sprawie wytycznych dotyczących wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju określonymi w art. 29 ust. 6 i 7 tej dyrektywy (4). System „KZR INiG” zostanie zatem poddany ponownej ocenie w tym zakresie.

(9)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/996 (5) będzie miało zastosowanie dopiero od dnia 30 grudnia 2023 r. System „KZR INiG” powinien zostać poddany ponownej ocenie w świetle nowego rozporządzenia wykonawczego.

(10)

W ocenie systemu „KZR INiG” Komisja wykazała, że spełnia on stosowne normy wiarygodności, przejrzystości i niezależności audytu, jak również wymogi dotyczące metodyki określone w załączniku VI do dyrektywy (UE) 2018/2001.

(11)

W celu zachowania przejrzystości i pewności prawa, w jednym akcie Komisji należy w kompleksowy sposób określić wszystkie kryteria zrównoważonego rozwoju i emisji gazów cieplarnianych, które w ocenie Komisji system „KZR INiG” odpowiednio uwzględnia. Należy zatem zastąpić decyzję wykonawczą (UE) 2022/603.

(12)

Zatwierdzony system „KZR INiG” powinien zostać udostępniony w części poświęconej systemom dobrowolnym na stronie internetowej Komisji „Europa”.

(13)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Zrównoważonego Charakteru Biopaliw, Biopłynów i Paliw z Biomasy,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Dobrowolny system „KZR INiG” („system”), przedłożony Komisji do zatwierdzenia w dniu 23 września 2022 r., wykazuje, w odniesieniu do paliw objętych audytem w ramach systemu, następujące elementy:

a)

zgodność partii biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy z kryteriami zrównoważonego rozwoju określonymi w art. 29 ust. 2–7 i 10 dyrektywy (UE) 2018/2001;

b)

przestrzeganie przez podmioty gospodarcze obowiązku wprowadzenia dokładnych informacji do unijnej lub krajowej bazy danych na temat paliw odnawialnych i pochodzących z recyklingu paliw węglowych stosowanych w transporcie zgodnie z art. 28 ust. 4 dyrektywy (UE) 2018/2001.

System zawiera także dokładne dane dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na potrzeby art. 29 ust. 10 dyrektywy (UE) 2018/2001, gdyż zapewnia przekazywanie wszystkich istotnych informacji od podmiotów gospodarczych na wyższych ogniwach łańcucha kontroli do podmiotów gospodarczych na niższych ogniwach tego łańcucha.

W przypadku gdy zakres dobrowolnego systemu „KZR INiG”, w postaci przedłożonej Komisji do zatwierdzenia w dniu 23 września 2022 r., ulegnie zmianom, które mogłyby mieć wpływ na podstawę wydania niniejszej decyzji, o zmianach takich niezwłocznie powiadamia się Komisję. Komisja przeprowadza ocenę zgłoszonych zmian, aby ustalić, czy system w dalszym ciągu odpowiednio spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju, w odniesieniu do których został zatwierdzony.

Artykuł 2

Decyzję stosuje się do dnia 16 grudnia 2027 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja traci moc, jeżeli:

a)

jednoznacznie ustalono, że w dobrowolnym systemie „KZR INiG” nie wdrożono elementów uznanych za istotne z perspektywy niniejszej decyzji lub jeżeli miało miejsce poważne, strukturalne naruszenie tych elementów;

b)

w ramach dobrowolnego systemu „KZR INiG” nie zostaną przedłożone Komisji sprawozdania roczne, zgodnie z art. 30 ust. 5 dyrektywy (UE) 2018/2001;

c)

w ramach dobrowolnego systemu „KZR INiG” nie zostaną wdrożone standardy niezależnego audytu i inne wymogi określone w aktach wykonawczych, o których mowa w art. 29 ust. 8 lub w art. 30 ust. 8 dyrektywy (UE) 2018/2001, lub udoskonalenia innych elementów systemu uważane za istotne dla dalszego uznania.

Artykuł 4

Decyzja wykonawcza (UE) 2022/603 traci moc ze skutkiem od dnia 16 grudnia 2022 r.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 82.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/807 z dnia 13 marca 2019 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 w odniesieniu do określania surowców o wysokim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów, w przypadku których zaobserwowano znaczącą ekspansję obszaru produkcji na tereny zasobne w pierwiastek węgla oraz certyfikowania biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy o niskim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów (Dz.U. L 133 z 21.5.2019, s. 1).

(3)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/603 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia systemu „KZR INiG” w odniesieniu do wykazania zgodności z wymogami ustanowionymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 dotyczącymi biopaliw, biopłynów, paliw z biomasy, odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego oraz pochodzących z recyklingu paliw węglowych (Dz.U. L 114 z 12.4.2022, s. 185).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze w sprawie wytycznych dotyczących wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju określonymi w art. 29 ust. 6 i 7 dyrektywy (UE) 2018/2001 otrzymało w dniu 14 września 2022 r. pozytywną opinię Komitetu ds. Zrównoważonego Charakteru Biopaliw, Biopłynów i Paliw z Biomasy, ale nie zostało jeszcze oficjalnie przyjęte.

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/996 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zasad weryfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz kryteriów niskiego ryzyka spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów (Dz.U. L 168 z 27.6.2022, s. 1).


15.12.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/42


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/2462

z dnia 14 grudnia 2022 r.

zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/2323 ustanawiającą europejski wykaz zakładów recyklingu statków zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie recyklingu statków oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 i dyrektywę 2009/16/WE (1), w szczególności jego art. 16,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 6 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 zobowiązuje właścicieli statków do zapewnienia, aby statki przeznaczone do recyklingu były poddawane recyklingowi wyłącznie w zakładach recyklingu statków wymienionych w europejskim wykazie zakładów recyklingu statków („europejski wykaz”) opublikowanym zgodnie z art. 16 tego rozporządzenia.

(2)

Europejski wykaz jest ustanowiony w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/2323 (2).

(3)

Zezwolenie dla UAB Armar i Démonaval Recycling – zakładów recyklingu statków zlokalizowanych odpowiednio na Litwie i we Francji – wygasło odpowiednio w dniu 19 kwietnia 2022 r. i w dniu 11 grudnia 2022 r. Komisja otrzymała od Litwy i Francji informację, że przyznane tym zakładom zezwolenie na prowadzenie recyklingu statków zostało przedłużone przed jego wygaśnięciem, zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013. Należy zatem zaktualizować datę, od której wygasa włączenie tych zakładów do europejskiego wykazu.

(4)

Bułgaria poinformowała Komisję, że Ship and Industrial Service Ltd. – zakład recyklingu statków znajdujący się na jej terytorium – uzyskał zezwolenie właściwego organu zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013. Bułgaria przedstawiła Komisji wszystkie informacje niezbędne, aby zakład ten włączyć do europejskiego wykazu. Należy zatem zaktualizować europejski wykaz w celu włączenia tego zakładu.

(5)

Komisja została poinformowana o zmianach danych kontaktowych Dales Marine Services Ltd i Gardet & De Bezenac Recycling – zakładów recyklingu statków zlokalizowanych odpowiednio w Zjednoczonym Królestwie i we Francji. Należy zatem odpowiednio zaktualizować europejski wykaz.

(6)

Przedsiębiorstwo Kishorn Port Ltd poinformowało Komisję o zmianie licencji, która ogranicza zakres działalności i nakłada warunki na operatora tego zakładu. Zmiana zwiększa maksymalne dopuszczalne wymiary statku. Należy zatem odpowiednio zaktualizować europejski wykaz.

(7)

Zgodnie z art. 15 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 Komisja przeprowadziła przegląd śródokresowy Işıksan – zakładu recyklingu statków zlokalizowanego w Turcji – w wyniku którego nie udało się potwierdzić, że zakład ten nadal spełnia odpowiednie wymogi art. 13 ust. 1, w szczególności lit. b), f) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1257/2013. Ponadto ustalono, że przedmiotowy zakład nie spełnił wymogów dotyczących recyklingu statków pływających pod banderą państw członkowskich UE, określonych w art. 13 ust. 2 lit. a)–c) rozporządzenia (UE) nr 1257/2013. Poza tym dostępne informacje nie pozwalają na stwierdzenie, czy pewna liczba statków pływających pod banderą państw członkowskich UE, które miały zostać poddane recyklingowi w Işıksan, została ostatecznie zdemontowana w tym zakładzie, ale wskazują, że statki te zostały przekazane do pobliskich zakładów, które nie są ujęte w europejskim wykazie. Praktyka ta stanowi naruszenie wymogów określonych w art. 13 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1257/2013, zgodnie z którym operatorzy zakładów znajdujących się w europejskim wykazie muszą poddać recyklingowi statki pływające pod banderą państw członkowskich UE w swoim zakładzie zgodnie z planem recyklingu dla danego statku. Należy zatem zaktualizować europejski wykaz w celu usunięcia tego zakładu.

(8)

Komisja przeprowadziła ocenę badania wypadków i analizę pierwotnych przyczyn dwóch wypadków śmiertelnych, które miały miejsce w lutym 2021 r. i czerwcu 2022 r. w Simsekler – innym zakładzie recyklingu statków znajdującym się w Turcji. Z oceny wynika, że przyczyną wypadków były nie tylko indywidualne działania, ale raczej czynniki organizacyjne, na które stocznia powinna położyć nacisk, aby poprawić kontrolę ryzyka. Ponadto sprawozdanie na temat pierwszego wypadku śmiertelnego, przekazane do zakładu w czerwcu 2021 r., zawierało konkretne zalecenia dotyczące poprawy bezpieczeństwa pracowników. Zakład nie zastosował się do wniosku Komisji o informowanie jej o wprowadzonych w tym zakresie środkach. Przedmiotowy zakład nie spełnia zatem odpowiednich wymogów art. 13 ust. 1, w szczególności lit. b), f) oraz i) rozporządzenia (UE) nr 1257/2013. W związku z powyższym należy zaktualizować europejski wykaz w celu usunięcia tego zakładu.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2016/2323.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu utworzonego na podstawie art. 25 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2323 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 330 z 10.12.2013, s. 1.

(2)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2323 z dnia 19 grudnia 2016 r. ustanawiająca europejski wykaz zakładów recyklingu statków zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 w sprawie recyklingu statków (Dz.U. L 345 z 20.12.2016, s. 119).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

Europejski wykaz zakładów recyklingu statków, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

CZĘŚĆ A

Zakłady recyklingu statków znajdujące się w państwie członkowskim

Nazwa zakładu

Metoda recyklingu

Rodzaj i wielkość statków, które można poddać recyklingowi

Ograniczenia i uwarunkowania w funkcjonowaniu zakładu recyklingu statków, w tym dotyczące gospodarowania odpadami niebezpiecznymi

Informacje na temat procedury wyraźnego lub dorozumianego zatwierdzenia planu recyklingu statku przez właściwy organ (1)

Maksymalna roczna wielkość recyklingu statków obliczona jako suma wyrażonej w LDT masy statków, które zostały poddane recyklingowi w danym roku w tym zakładzie (2)

Data, od której wygasa włączenie do europejskiego wykazu (3)

BELGIA

NV Galloo Recycling Ghent

Scheepszatestraat 9

9000 Gent

Belgia

Tel. +32 (0)9/2512521

E-mail: peter.wyntin@galloo.com

Wzdłuż burty statku (na wodzie w miejscu postoju), pochylnia

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 265 m

Szerokość: 37 m

Zanurzenie: 12,5 m

 

Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 30 dni

34 000  (4)

31 marca 2025 r.

BUŁGARIA

Ship and Industrial Service Ltd

Slipway 3

Asparuhovo district

9000 Varna

Bułgaria

Tel. + 359 888334114

E-mail: d_kondov@yahoo.co.uk

Suchy dok

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 140 m

Szerokość: 16 m

Zanurzenie: 6 m

Masa statku pustego: 1 800 t

Ograniczenia i warunki określono w zezwoleniu na gospodarowanie odpadami (decyzja nr 03-DO-655-00/25.01.2019).

Wyraźne zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 30 dni Organem właściwym do wydania decyzji zatwierdzającej jest dyrekcja regionalnego inspektoratu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w regionie, w którym znajduje się zakład recyklingu statków.

12 500  (5)

25 stycznia 2024 r.

DANIA

FAYARD A/S

Kystvejen 100

DK-5330 Munkebo

Dania

www.fayard.dk

Tel. +45 75920000

E-mail: fayard@fayard.dk

Suchy dok

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 415 m

Szerokość: 90 m

Zanurzenie: 7,8 m

Zakład recyklingu statków jest regulowany zgodnie z mającym zastosowanie ustawodawstwem i z warunkami określonymi w pozwoleniu środowiskowym z 7 listopada 2018 r. wydanym przez gminę Kerteminde. Pozwolenie środowiskowe zawiera warunki dotyczące godzin pracy, specjalnych warunków eksploatacji, gospodarowania odpadami i ich składowania, a także warunek, zgodnie z którym działania muszą być prowadzone w suchym doku.

Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 14 dni.

0  (6)

7 listopada 2023 r.

Fornæs ApS

Rolshøjvej 12-16

8500 Grenaa

Dania

www.fornaes.com

Tel. +45 86326393

E-mail: recycling@fornaes.dk

Wzdłuż burty statku, suchy dok

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 150 m

Szerokość: 25 m

Zanurzenie: 7 m

Pojemność brutto (GT): 10 000

Gmina Norddjurs ma prawo do przekazania odpadów niebezpiecznych do zatwierdzonych pod kątem ochrony środowiska urządzeń odbiorczych.

Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 14 dni.

30 000  (7)

12 maja 2026 r.

Jatob ApS

Langerak 12

9900 Frederikshavn

Dania

www.jatob.dk

Tel. +45 86681689

E-mail: post@jatob.dk

mathias@jatob.dk

Wzdłuż burty statku, pochylnia

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 150 m

Szerokość: 30 m

Zanurzenie: 6 m

Gospodarowanie frakcjami odpadów i ich składowanie jest przedmiotem pozwolenia środowiskowego. Tymczasowe składowanie odpadów niebezpiecznych może odbywać się przez okres do jednego roku na terenie zakładu.

Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 14 dni.

13 000  (8)

9 marca 2025 r.

Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S)

Sandholm 60

9900 Frederikshavn

Dania

www.modernamericanrecyclingservices.com/

E-mail: kim@mars-eu.dk

Pochylnia

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 290 m

Szerokość: 90 m

Zanurzenie: 14 m

Warunki, na jakich działa zakład recyklingu statków, zostały określone w pozwoleniu środowiskowym z 9 marca 2018 r. wydanym przez gminę Frederikshavn.

Gmina Frederikshavn ma prawo do przekazania odpadów niebezpiecznych do zatwierdzonych pod kątem ochrony środowiska urządzeń odbiorczych.

Zakład nie może przechowywać odpadów niebezpiecznych przez okres dłuższy niż rok.

Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 14 dni.

0  (9)

23 sierpnia 2023 r.

Smedegaarden A/S

Vikingkaj 5

6700 Esbjerg

Dania

www.smedegaarden.net

Tel. +45 75128888

E-mail: m@smedegaarden.net

Wzdłuż burty statku, pochylnia

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 200 m*

Szerokość: 48 m

Zanurzenie: 7,5 m

(*Jeśli długość > 170 m, wymagane jest dopuszczenie przez gminę Esbjerg)

Warunki, na jakich działa zakład recyklingu statków, zostały określone w pozwoleniu środowiskowym z 4 czerwca 2015 r. wydanym przez gminę Esbjerg.

Gmina Esbjerg ma prawo do przekazania odpadów niebezpiecznych do zatwierdzonych pod kątem ochrony środowiska urządzeń odbiorczych.

Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 14 dni.

20 000  (10)

11 marca 2026 r.

Stena Recycling A/S

Grusvej 6

6700 Esbjerg

Dania

www.stenarecycling.dk

Tel. +45 20699190

E-mail: jakob.kristensen@stenarecycling.com

Suchy dok

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

 

Długość: 40 m

 

Szerokość: 40 m

 

Zanurzenie: 10 m

Warunki, na jakich działa zakład recyklingu statków, zostały określone w pozwoleniu środowiskowym z 5 października 2017 r. wydanym przez gminę Esbjerg.

Gmina Esbjerg ma prawo do przekazania odpadów niebezpiecznych do zatwierdzonych pod kątem ochrony środowiska urządzeń odbiorczych, określonych w pozwoleniu środowiskowym dla tego zakładu recyklingu statków.

Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 14 dni.

0  (11)

7 lutego 2024 r.

ESTONIA

BLRT Refonda Baltic OÜ

Kopli 103, 11712 Tallinn, Estonia

Tel. +372 6102933

Faks: +372 6102444

E-mail: refonda@blrt.ee

www.refonda.ee

Na wodzie przy nabrzeżu i w doku pływającym

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 197 m

Szerokość: 32 m

Zanurzenie: 9,6 m

Zezwolenie na składowanie odpadów nr KL-511809. Pozwolenie na gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi nr 0546. Regulamin portu Vene-Balti, podręcznik recyklingu statków MSR-Refonda. System zarządzania środowiskowego, gospodarowanie odpadami EP 4.4.6-1-13

Zakład może poddawać recyklingowi wyłącznie te materiały niebezpieczne, na które otrzymał pozwolenie.

Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 30 dni

24 364  (12)

15 lutego 2026 r.

HISZPANIA

DESGUACE INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L.U. (DINA)

Vega de Tapia, s/n

48903 Barakaldo-Bizkaia

Hiszpania

Tel. +34 944971552

E-mail: dina@dinascrapping.com

www.redena.es

Wzdłuż burty statku, rampa do demontażu

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 120 m

Szerokość: 20 m

Zanurzenie: 6 m

Ograniczenia te są włączone do zintegrowanego pozwolenia środowiskowego.

Dorozumiane zatwierdzenie. Właściwym organem w sprawie zatwierdzenia jest organ ds. ochrony środowiska wspólnoty autonomicznej, w której znajduje się zakład.

2 086  (13)

3 marca 2026 r.

DDR VESSELS XXI, S.L.

Port »El Musel«

Gijon

Hiszpania

Tel. +34 630144416

E-mail: abarredo@ddr-vessels.com

Wzdłuż burty statku, rampa do demontażu

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 169,9 m

(Statki o długości przekraczającej tę długość, które można tak ustabilizować, aby powodowały zerowy lub ujemny ruch rampy, mogą być zaakceptowane w zależności od wyników szczegółowego studium wykonalności.)

Szerokość: 25 m

Ograniczenia te są włączone do zintegrowanego pozwolenia środowiskowego.

Dorozumiane zatwierdzenie. Właściwym organem w sprawie zatwierdzenia jest organ ds. ochrony środowiska wspólnoty autonomicznej, w której znajduje się zakład.

3 600  (14)

28 lipca 2025 r.

FRANCJA

Démonaval Recycling

ZI du Malaquis

Rue François Arago

76580 LE TRAIT

Tel. +33 (0)769791280

E-mail: patrick@demonaval-recycling.fr

Wzdłuż burty statku, suchy dok

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 140 m

Szerokość: 25 m

Głębokość: 5 m

Ograniczenia środowiskowe zostały zdefiniowane w zezwoleniu wydanym przez prefekta.

Wyraźne zatwierdzenie – właściwym organem w zakresie decyzji zatwierdzającej jest Minister Środowiska.

1 500  (15)

21 września 2027 r.

GARDET & DE BEZENAC Recycling

/Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG

616, Boulevard Jules Durand

76600 Le Havre

Francja

Tel. +33 (0)235951634

E-mail: normandie@baudelet.fr

Urządzenia pływające i pochylnia

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 150 m

Szerokość: 18 m

Głębokość: 7 m

LDT: 7 000

Ograniczenia środowiskowe zostały zdefiniowane w zezwoleniu wydanym przez prefekta.

Wyraźne zatwierdzenie – właściwym organem w zakresie decyzji zatwierdzającej jest Minister Środowiska.

7 730  (16)

29 grudnia 2026 r.

Grand Port Maritime de Bordeaux

152, Quai de Bacalan – CS 41320 – 33082 Bordeaux Cedex

Francja

Tel. +33 (0)556905800

E-mail: maintenance@bordeaux-port.fr

Wzdłuż burty statku, suchy dok

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 240 m

Szerokość: 37 m

Głębokość: 17 m

Ograniczenia środowiskowe zostały zdefiniowane w zezwoleniu wydanym przez prefekta.

Wyraźne zatwierdzenie – właściwym organem w zakresie decyzji zatwierdzającej jest Minister Środowiska.

9 000  (17)

27 września 2026 r.

Recycleurs Bretons - Navaléo

170 rue Jacqueline Auriol

29470 Guipavas

Francja

Tel. +33 (0)298011106

E-mail: navaleo@navaleo.fr

Wzdłuż burty statku, suchy dok

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 225 m

Szerokość: 34 m

Głębokość: 27 m

Ograniczenia środowiskowe zostały zdefiniowane w zezwoleniu wydanym przez prefekta.

Wyraźne zatwierdzenie – właściwym organem w zakresie decyzji zatwierdzającej jest Minister Środowiska.

15 000  (18)

19 czerwca 2025 r.

WŁOCHY

San Giorgio del Porto S.p.A.

Calata Boccardo 8

16128 – Genova –

Włochy

Tel. +39 (0)10251561

E-mail:

segreteria@sgdp.it;

sangiorgiodelporto@legalmail.it

www.sgdp.it

Wzdłuż burty statku, suchy dok

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 350 m

Szerokość: 75 m

Głębokość: 16 m

Pojemność brutto (GT): 130 000

Te ograniczenia i restrykcje są włączone do zintegrowanego pozwolenia środowiskowego.

Wyraźne zatwierdzenie

38 564  (19)

6 czerwca 2023 r.

ŁOTWA

»Galaksis N«, Ltd.

Kapsedes street 2D,

Liepāja, LV – 3414

Łotwa

Tel. +371 29410506

E-mail: galaksisn@inbox.lv

Wzdłuż burty statku (na wodzie w miejscu postoju), suchy dok

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 165 m

Szerokość: 22 m

Głębokość: 7 m

Pojemność brutto (GT): 12 000

Zob. zezwolenie krajowe nr LI12IB0053

Wyraźne zatwierdzenie – pisemne powiadomienie w ciągu 30 dni roboczych

0  (20)

17 lipca 2024 r.

LITWA

UAB APK

Minijos 180 (miejsce postoju 133 A), LT 93269, Klaipėda,

Litwa

Tel. +370 (46)365776

Faks: +370 (46)365776

E-mail: uab.apk@gmail.com

Wzdłuż burty statku (na wodzie w miejscu postoju)

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 130 m

Szerokość: 35 m

Głębokość: 10 m

Pojemność brutto (GT): 3 500

Zob. zezwolenie krajowe nr TL-KL.1-15/2015.

Wyraźne zatwierdzenie – pisemne powiadomienie w ciągu 30 dni roboczych

1 500  (21)

12 marca 2025 r.

UAB Armar

Minijos 180 (miejsce postoju 131 A), LT 93269, Klaipėda,

Litwa

Tel. +370 68532607

E-mail: armar.uab@gmail.com

Wzdłuż burty statku (na wodzie w miejscu postoju)

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 80 m

Szerokość: 16 m

Głębokość: 5 m

Pojemność brutto (GT): 1 500

Zob. zezwolenie krajowe nr TL-KL.1-51/2017.

Wyraźne zatwierdzenie – pisemne powiadomienie w ciągu 30 dni roboczych

3 910  (22)

12 kwietnia 2027 r.

UAB Demeksa

Nemuno g. 42 A (miejsce postoju 121), LT 93277 Klaipėda

Litwa

Tel. +370 63069903

E-mail: uabdemeksa@gmail.com

Wzdłuż burty statku (na wodzie w miejscu postoju)

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 58 m

Szerokość: 16 m

Głębokość: 5 m

Pojemność brutto (GT): 3 500

Zob. zezwolenie krajowe nr TL-KL.1-64/2019.

Wyraźne zatwierdzenie – pisemne powiadomienie w ciągu 30 dni roboczych

0  (23)

22 maja 2024 r.

UAB Vakarų refonda

Minijos 180 (miejsca postoju 129, 130, 131 A, 131, 132, 133 A), LT 93269, Klaipėda,

Litwa

Tel. +370 (46)483940/483891

Faks: +370 (46)483891

E-mail: refonda@wsy.lt

Wzdłuż burty statku (na wodzie w miejscu postoju)

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 230 m

Szerokość: 55 m

Głębokość: 14 m

Pojemność brutto (GT): 70 000

Zob. zezwolenie krajowe nr (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015.

Wyraźne zatwierdzenie – pisemne powiadomienie w ciągu 30 dni roboczych

20 140  (24)

30 kwietnia 2025 r.

NIDERLANDY

Damen Verolme Rotterdam B.V.

Prof. Gerbrandyweg 25

3197 KK Rotterdam

Niderlandy

Tel. +31 (0)181234353

E-mail: MZoethout@damenverolme.com

Suchy dok

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 400 m

Szerokość: 90 m

Głębokość: 12 m

Wysokość: 90 m

Obiekt posiada zezwolenie na działalność; zezwolenie to zawiera ograniczenia i warunki dotyczące funkcjonowania w sposób przyjazny dla środowiska.

Wyraźne zatwierdzenie

0  (25)

21 maja 2026 r.

DECOM Amsterdam B.V.

Siciliëweg 10 1045 AS Amsterdam

Niderlandy

Tel. +31 235581937

E-mail: info@decomamsterdam.eu

Działania przygotowawcze wzdłuż nabrzeża, przeniesienie na ląd do złomowania

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 240 m

Szerokość: 50 m

Zanurzenie: 9 m

Obiekt posiada zezwolenie na działalność; zezwolenie to zawiera ograniczenia i warunki dotyczące funkcjonowania w sposób przyjazny dla środowiska.

Wyraźne zatwierdzenie

17 500  (26)

5 października 2026 r.

Hoondert Services & Decommissioning B.V.

Spanjeweg 4

4455 TW Nieuwdorp

Tel. +31 113352510

E-mail: info@hsd.nl

Działania przygotowawcze wzdłuż nabrzeża, przeniesienie na ląd do złomowania

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 175 m

Szerokość: 40 m

Głębokość: 10 m

Obiekt posiada zezwolenie na działalność; zezwolenie to zawiera ograniczenia i warunki dotyczące funkcjonowania w sposób przyjazny dla środowiska.

Wyraźne zatwierdzenie

30 000  (27)

26 stycznia 2026 r.

Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V.

Estlandweg 10

4455 SV Nieuwdorp

Niderlandy

Tel. +31 113351710

E-mail: slf@sagro.nl

Działania przygotowawcze wzdłuż nabrzeża, przeniesienie na ląd do złomowania

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 120 m

Szerokość: 20 m

Głębokość: 6 m

Obiekt posiada zezwolenie na działalność; zezwolenie to zawiera ograniczenia i warunki dotyczące funkcjonowania w sposób przyjazny dla środowiska.

Wyraźne zatwierdzenie

15 000  (28)

28 marca 2024 r.

Scheepssloperij Nederland B.V.

Havenweg 1

3295 XZ

s-Gravendeel

Postbus 5234

3295 ZJ

s-Gravendeel

Niderlandy

Tel. +31 180463990

E-mail: gsnoek@sloperij-nederland.nl

Na wodzie w miejscu cumowania i na pochylni

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 200 m

Szerokość: 33 m

Głębokość: 5,5 m

Wysokość: 45 m (most Botlek)

Obiekt posiada zezwolenie na działalność; zezwolenie to zawiera ograniczenia i warunki dotyczące funkcjonowania w sposób przyjazny dla środowiska.

Działania przygotowawcze odbywają się wzdłuż nabrzeża, do momentu gdy kadłub może zostać zaholowany na pochylnię przy użyciu wciągarki o zdolności pociągowej 2 000 ton.

Wyraźne zatwierdzenie

17 500  (29)

12 maja 2026 r.

NORWEGIA

ADRS Decom Gulen

Adres zakładu:

Sløvågen 2,

5960 Dalsøyra,

Norwegia

Adres biura:

Statsminister Michelsens vei 38,

5230 Paradis,

Norwegia

https://adrs.no/

Wzdłuż burty statku, pochylnia, suchy dok/na wodzie

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 360 m

Szerokość: Bez ograniczenia

Głębokość: Bez ograniczenia

Zob. zezwolenie krajowe nr 2019.0501.T

Wyraźne zatwierdzenie

0  (30)

1 października 2024 r.

AF Offshore Decom

Raunesvegen 597,

5578 Nedre Vats

Norwegia

https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/

Wzdłuż burty statku

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 290 m

Szerokość: Bez ograniczenia

Głębokość: Bez ograniczenia

Zob. zezwolenie krajowe nr 2005.0038.T.

Wyraźne zatwierdzenie

31 000  (31)

28 stycznia 2024 r.

Green Yard AS

Angholmen,

4485 Feda,

Norwegia

www.greenyard.no

Suchy dok (obiekt zamknięty), pochylnia

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 230 m

Szerokość: 25 m

Głębokość: 20 m

Zob. zezwolenie krajowe nr 2018.0833.T.

Duże operacje demontażu muszą być przeprowadzane w pomieszczeniach zamkniętych.

Jedynymi operacjami demontażu i cięcia, które są dozwolone na zewnątrz, są drobne czynności umożliwiające wprowadzanie statków do obiektu zamkniętego. Więcej informacji można znaleźć w zezwoleniu.

Wyraźne zatwierdzenie

0  (32)

28 stycznia 2024 r.

Green Yard Kleven AS

6065 Ulsteinvik

Norwegia

www.kleven.no

Wzdłuż burty statku, pochylnia

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 170 m

Szerokość: 35 m

Głębokość: Bez ograniczenia

Zob. zezwolenie krajowe nr 2021.0011.T

Wyraźne zatwierdzenie

0  (33)

9 kwietnia 2026 r.

Fosen Gjenvinning AS

Stokksundveien 1432,

7177 Revsnes

Norwegia

Tel. +47 40039479

Email: knut@fosengjenvinning.no

Wzdłuż burty statku

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 z wyjątkiem platform lub statków stosowanych do wydobywania węglowodorów

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 150 m

Szerokość: 20 m

Głębokość: 7 m

Zob. zezwolenie krajowe nr 2006.0250.T.

Wyraźne zatwierdzenie

8 000  (34)

9 stycznia 2024 r.

Aker Solutions AS (Stord)

Eldøyane 59

5411 Stord

Norwegia

www.akersolutions.com

Wzdłuż burty statku (na wodzie w miejscu postoju), pochylnia

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 230 m

Szerokość: Bez ograniczenia

Głębokość: Bez ograniczenia

Zob. zezwolenie krajowe nr 2013.0111.T.

Wyraźne zatwierdzenie

43 000  (35)

28 stycznia 2024 r.

Lutelandet Industrihamn

Lutelandet Offshore AS

6964 Korssund,

Norwegia

www.lutelandetoffshore.com

Wzdłuż burty statku

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: Bez ograniczenia

Szerokość: Bez ograniczenia

Głębokość: Bez ograniczenia

Zob. pozwolenie krajowe nr 2014.0646.T.

Wyraźne zatwierdzenie

14 000  (36)

28 stycznia 2024 r.

Norscrap West AS

Hanøytangen 122,

5310 Hauglandhella,

Norwegia

www.norscrap.no

Wzdłuż burty statku, pływająca pochylnia, suchy dok

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 150 m

Szerokość: 34 m

Głębokość: Bez ograniczenia

Zob. zezwolenie krajowe nr 2017.0864.T.

Maksymalnie 8 000 LDT na pływającej pochylni Statki przekraczające 8 000 LDT muszą zostać częściowo rozebrane przed holowaniem na pochylnię

Wyraźne zatwierdzenie

4 500  (37)

1 marca 2024 r.

FINLANDIA

Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd)

Navirentie, 21100 Naantali

Finlandia

Tel. +358 244511

Email try@turkurepairyard.com

Wzdłuż burty statku, suchy dok

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 250 m

Szerokość: 40 m

Zanurzenie: 7,9 m

Ograniczenia te są zawarte w krajowym pozwoleniu środowiskowym.

Wyraźne zatwierdzenie

20 000  (38)

1 października 2023 r.

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO – IRLANDIA PÓŁNOCNA

Harland and Wolff (Belfast) Ltd

Queen’s Island

Belfast

BT3 9DU

Tel. +44 (0)2890534189

Faks:+44 (0)2890458515

E-mail: Eoghan.Rainey@harland-wolff.com

Suchy dok i na wodzie w miejscu postoju

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 556 m

Szerokość: 93 m

Zanurzenie: 7,5 m

Nośność: 550 000

Obiekt jest autoryzowany na mocy pozwolenia na gospodarowanie odpadami (nr pozwolenia LN/20/11), które ogranicza działania i określa warunki dotyczące prowadzącego zakład.

Wyraźne zatwierdzenie

12 000  (39)

16 czerwca 2025 r.

CZĘŚĆ B

Zakłady recyklingu statków znajdujące się w państwach trzecich

Nazwa zakładu

Metoda recyklingu

Rodzaj i wielkość statków, które można poddać recyklingowi

Ograniczenia i uwarunkowania w funkcjonowaniu zakładu recyklingu statków, w tym dotyczące gospodarowania odpadami niebezpiecznymi

Informacje na temat procedury wyraźnego lub dorozumianego zatwierdzenia planu recyklingu statku przez właściwy organ (40)

Maksymalna roczna wielkość recyklingu statków obliczona jako suma wyrażonej w LDT masy statków, które zostały poddane recyklingowi w danym roku w tym zakładzie (41)

Data, od której wygasa włączenie do europejskiego wykazu (42)

TURCJA

Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. Ltd. Sti.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 5 Aliağa

İzmir 35800,

Turcja

Tel. +90 2326182107 – 08 - 09

E-mail: info@avsargemiltd.com

Na lądzie

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 z wyjątkiem platform

Maksymalne wymiary statku:

Długość: Bez ograniczenia

Szerokość: 50 m

Zanurzenie: 15 m

Obiekt posiada zezwolenie na demontaż statku, wydane przez Ministerstwo Środowiska i Urbanistyki, oraz świadectwo pozwolenia na demontaż statku wydane przez Ministerstwo Transportu i Infrastruktury, które zawiera ograniczenia i warunki dotyczące działania zakładu.

Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 15 dni

Plan recyklingu statku (SRP) jest częścią zestawu dokumentów, przeglądów oraz zezwoleń/pozwoleń, które są przedkładane właściwym organom w celu uzyskania zezwolenia na demontaż statku. SRP nie zostaje ani jednoznacznie zatwierdzony, ani odrzucony jako samodzielny dokument.

54 224  (43)

2 grudnia 2025 r.

EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 10 Aliağa,

Izmir 35800,

Turcja

Tel. +90 2326182162

E-mail: pamirtaner@egecelik.com

Na lądzie

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: Bez ograniczenia

Szerokość: 50 m

Zanurzenie: 15 m

Obiekt posiada zezwolenie na demontaż statku, wydane przez Ministerstwo Środowiska i Urbanistyki, oraz świadectwo pozwolenia na demontaż statku wydane przez Ministerstwo Transportu i Infrastruktury, które zawiera ograniczenia i warunki dotyczące działania zakładu.

Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 15 dni

Plan recyklingu statku (SRP) jest częścią zestawu dokumentów, przeglądów oraz zezwoleń/pozwoleń, które są przedkładane właściwym organom w celu uzyskania zezwolenia na demontaż statku. SRP nie zostaje ani jednoznacznie zatwierdzony, ani odrzucony jako samodzielny dokument.

55 503  (44)

12 lutego 2025 r.

LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET

LTD.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 3-4 Aliağa,

Izmir 35800,

Turcja

Tel. +90 2326182030

E-mail: info@leyal.com.tr

Na lądzie

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: Bez ograniczenia

Szerokość: 100 m

Zanurzenie: 15 m

Obiekt posiada zezwolenie na demontaż statku, wydane przez Ministerstwo Środowiska i Urbanistyki, oraz świadectwo pozwolenia na demontaż statku wydane przez Ministerstwo Transportu i Infrastruktury, które zawiera ograniczenia i warunki dotyczące działania zakładu.

Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 15 dni

Plan recyklingu statku (SRP) jest częścią zestawu dokumentów, przeglądów oraz zezwoleń/pozwoleń, które są przedkładane właściwym organom w celu uzyskania zezwolenia na demontaż statku. SRP nie zostaje ani jednoznacznie zatwierdzony, ani odrzucony jako samodzielny dokument.

64 815  (45)

9 grudnia 2023 r.

LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 25 Aliağa,

Izmir 35800,

Turcja

Tel. +90 2326182065

E-mail: demtas@leyal.com.tr

Na lądzie

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: Bez ograniczenia

Szerokość: 63 m

Zanurzenie: 15 m

Obiekt posiada zezwolenie na demontaż statku, wydane przez Ministerstwo Środowiska i Urbanistyki, oraz świadectwo pozwolenia na demontaż statku wydane przez Ministerstwo Transportu i Infrastruktury, które zawiera ograniczenia i warunki dotyczące działania zakładu.

Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 15 dni

Plan recyklingu statku (SRP) jest częścią zestawu dokumentów, przeglądów oraz zezwoleń/pozwoleń, które są przedkładane właściwym organom w celu uzyskania zezwolenia na demontaż statku. SRP nie zostaje ani jednoznacznie zatwierdzony, ani odrzucony jako samodzielny dokument.

57 275  (46)

9 grudnia 2023 r.

ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN.AŞ.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 23 Aliağa,

Izmir 35800,

Turcja

Tel. +90 2326182105

E-mail: oge@ogegemi.com

www.ogegemi.com

Na lądzie

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: Bez ograniczenia

Szerokość: 70 m

Zanurzenie: 15 m

Obiekt posiada zezwolenie na demontaż statku, wydane przez Ministerstwo Środowiska i Urbanistyki, oraz świadectwo pozwolenia na demontaż statku wydane przez Ministerstwo Transportu i Infrastruktury, które zawiera ograniczenia i warunki dotyczące działania zakładu.

Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 15 dni

Plan recyklingu statku (SRP) jest częścią zestawu dokumentów, przeglądów oraz zezwoleń/pozwoleń, które są przedkładane właściwym organom w celu uzyskania zezwolenia na demontaż statku. SRP nie zostaje ani jednoznacznie zatwierdzony, ani odrzucony jako samodzielny dokument.

62 471  (47)

12 lutego 2025 r.

Sök Denizcilik Tic. Ltd. Sti

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 8-9 Aliağa,

Izmir 35800,

Turcja

Tel. +90 2326182092

E-mail: info@sokship.com

Na lądzie

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: Bez ograniczenia

Szerokość: 90 m

Zanurzenie: 15 m

Obiekt posiada zezwolenie na demontaż statku, wydane przez Ministerstwo Środowiska i Urbanistyki, oraz świadectwo pozwolenia na demontaż statku wydane przez Ministerstwo Transportu i Infrastruktury, które zawiera ograniczenia i warunki dotyczące działania zakładu.

Dorozumiane zatwierdzenie przy maksymalnym okresie przeglądu 15 dni

Plan recyklingu statku (SRP) jest częścią zestawu dokumentów, przeglądów oraz zezwoleń/pozwoleń, które są przedkładane właściwym organom w celu uzyskania zezwolenia na demontaż statku. SRP nie zostaje ani jednoznacznie zatwierdzony, ani odrzucony jako samodzielny dokument.

66 167  (48)

12 lutego 2025 r.

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Dales Marine Services Ltd

Imperial Dry Dock

Leith

Edinburgh

EH6 7DR

Tel. + 44 (0)1314543380; + 44 (0)7834658588

E-mail: Phil@dalemarine.co.uk

Suchy dok i na wodzie w miejscu postoju

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 z wyjątkiem platform

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 165 m

Szerokość: 20 m

Zanurzenie: 7,7 m

Obiekt jest autoryzowany na mocy pozwolenia na gospodarowanie odpadami (nr pozwolenia WML/L/1157331), które ogranicza działania i określa warunki dotyczące prowadzącego zakład.

Wyraźne zatwierdzenie

5 019  (49)

22 maja 2027 r.

Kishorn Port Ltd

Kishorn Base

Kishorn

Strathcarron

IV54 8XA

Zjednoczone Królestwo

Tel. +44 (0)1397773840

E-mail: enquiries@kishornportltd.com

alasdair@kishornportltd.com

frank@fergusontransport.co.uk

Suchy dok

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

Długość: 160 m

Szerokość: 160 m

Zanurzenie: 13,8 m

LDT: 26 448

Obiekt jest autoryzowany na mocy pozwolenia na gospodarowanie odpadami (nry pozwoleń WML/L/1175043 Modification 01 i WML/L/1175043 Modification 02), które ogranicza działania i określa warunki dotyczące prowadzącego zakład.

Wyraźne zatwierdzenie

38 148  (50)

22 maja 2027 r.

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

International Shipbreaking Limited L.L.C

18601 R.L Ostos Road

Brownsville TX, 78521

Stany Zjednoczone

Tel. 956-831-2299

E-mail: chris.green@internationalshipbreaking.com

robert.berry@internationalshipbreaking.com

Wzdłuż burty statku (na wodzie w miejscu postoju), pochylnia

Statki zgodne z definicją w art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013

Maksymalne wymiary statku:

 

Długość: 366 m

 

Szerokość: 48 m

 

Zanurzenie: 9 m

Warunki, na jakich zezwala się zakładowi na prowadzenie działalności, są określone w zezwoleniach, świadectwach i upoważnieniach wydanych przez Agencję Ochrony Środowiska, Teksańską Komisję ds. Jakości Środowiska Naturalnego (Texas Commission of Environmental Quality), teksański Generalny Urząd Gruntów (General Land Office) oraz straż przybrzeżną Stanów Zjednoczonych.

Amerykańska ustawa o kontroli substancji toksycznych zakazuje przywozu do Stanów Zjednoczonych statków pływających pod banderą państw trzecich i zawierających stężenia PCB wyższe niż 50 ppm.

Zakład posiada dwie pochylnie do ostatecznego recyklingu statków (pochylnia wschodnia i zachodnia). Statki pływające pod banderą państw członkowskich UE poddaje się recyklingowi wyłącznie na pochylni wschodniej.

W prawie Stanów Zjednoczonych nie istnieje obecnie procedura związana z zatwierdzaniem planów recyklingu statków.

120 000  (51)

9 grudnia 2023 r.


(1)  Na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 w sprawie recyklingu statków.

(2)  Na podstawie art. 32 ust. 1 lit. a) zdanie trzecie rozporządzenia (UE) nr 1257/2013.

(3)  Data, od której wygasa włączenie do europejskiego wykazu odpowiada dacie wygaśnięcia zezwolenia lub pozwolenia przyznanego zakładowi w państwie członkowskim.

(4)  Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 50 000 LDT rocznie.

(5)  Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 12 500 LDT rocznie.

(6)  Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 30 000 LDT rocznie.

(7)  Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 50 000 LDT rocznie.

(8)  Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 30 000 LDT rocznie.

(9)  Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 200 000 LDT rocznie.

(10)  Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 50 000 LDT rocznie.

(11)  Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 45 000 LDT rocznie.

(12)  Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 36 000 LDT rocznie.

(13)  Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 6 000 LDT rocznie.

(14)  Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 60 000 LDT rocznie.

(15)  Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 15 000 LDT rocznie.

(16)  Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 12 000 LDT rocznie.

(17)  Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 23 000 LDT rocznie.

(18)  Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 40 000 LDT rocznie.

(19)  Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 60 000 LDT rocznie.

(20)  Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 10 000 LDT rocznie.

(21)  Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 30 000 LDT rocznie.

(22)  Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 6 000 LDT rocznie.

(23)  Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 10 000 LDT rocznie.

(24)  Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 45 000 LDT rocznie.

(25)  Zgodnie z posiadanym zezwoleniem teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 100 000 LDT rocznie.

(26)  Zgodnie z posiadanym zezwoleniem teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 47 500 LDT rocznie.

(27)  Zgodnie z posiadanym zezwoleniem teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 100 000 LDT rocznie.

(28)  Zgodnie z posiadanym zezwoleniem teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 100 000 LDT rocznie.

(29)  Zgodnie z posiadanym zezwoleniem teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 40 000 LDT rocznie.

(30)  Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 75 000 LDT rocznie.

(31)  Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 75 000 LDT rocznie.

(32)  Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 30 000 LDT rocznie.

(33)  Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 30 000 LDT rocznie.

(34)  Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 10 000 LDT rocznie.

(35)  Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 85 000 LDT rocznie.

(36)  Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 200 000 LDT rocznie.

(37)  Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 100 000 LDT rocznie.

(38)  Zgodnie z przekazanymi informacjami teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 40 000 LDT rocznie.

(39)  Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 300 000 LDT rocznie.

(40)  Na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 w sprawie recyklingu statków.

(41)  Na podstawie art. 32 ust. 1 lit. a) zdanie trzecie rozporządzenia (UE) nr 1257/2013.

(42)  Zakład recyklingu statków znajdujący się w państwie trzecim jest włączony do europejskiego wykazu na okres pięciu lat od daty wejścia w życie odpowiedniej decyzji wykonawczej Komisji, która przewiduje włączenie tego zakładu do wykazu, chyba że określono inaczej.

(43)  Teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 60 000 LDT rocznie.

(44)  Teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 60 000 LDT rocznie.

(45)  Teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 80 000 LDT rocznie.

(46)  Teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 70 000 LDT rocznie.

(47)  Teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 90 000 LDT rocznie.

(48)  Teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 100 000 LDT rocznie.

(49)  Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 7 275 LDT rocznie.

(50)  Zgodnie z posiadanym zezwoleniem zakład może poddać recyklingowi maksymalnie 38 148 LDT rocznie.

(51)  Teoretyczna maksymalna roczna zdolność recyklingu statków w tym zakładzie wynosi 120 000 LDT rocznie.


Sprostowania

15.12.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/71


Sprostowanie do decyzji Rady 2014/194/UE z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, uzgodnień między Unią Europejską a Republiką Islandii dotyczących warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 106 z dnia 9 kwietnia 2014 r. )

Spis treści oraz strona 2, tytuł, motyw 2 oraz art. 1:

zamiast:

„Republiką Islandii”,

powinno być:

„Islandią”.


15.12.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/72


Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/978 z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/159 nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 167 z dnia 24 czerwca 2022 r. )

Strona 77, załącznik II, zmiana do numeru produktu 9 w tabeli w części IV.1 załącznika IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/159:

zamiast:

„9

Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

Republika Korei

47 773,95

47 773,95

46 735,39

47 254,67

49 549,16

49 549,16

49 010,58

49 010,58

25 %

09.8846

Tajwan

44 302,39

44 302,39

43 339,29

43 820,84

45 948,59

45 948,59

45 449,15

45 449,15

25 %

09.8847

Indie

29 610,23

29 610,23

28 966,53

29 288,38

30 710,50

30 710,50

30 376,69

30 376,69

25 %

09.8848

Republika Południowej Afryki

25 765,68

25 765,68

25 205,56

25 485,62

26 723,10

26 723,10

26 432,63

26 432,63

25 %

09.8853

Stany Zjednoczone

24 090,93

24 090,93

23 567,21

23 829,07

24 986,11

24 986,11

24 714,52

24 714,52

25 %

09.8849

Turcja

20 046,66

20 046,66

19 610,86

19 828,76

20 791,56

20 791,56

20 565,57

20 565,57

25 %

09.8850

Malezja

12 700,45

12 700,45

12 424,35

12 562,40

13 172,38

13 172,38

13 029,20

13 029,20

25 %

09.8851

Pozostałe państwa

50 944,84

50 944,84

49 837,34

50 391,09

52 837,87

52 837,87

52 263,55

52 263,55

25 %

11

powinno być:

„9

Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

Republika Korei

47 773,95

47 773,95

46 735,39

47 254,67

49 549,16

49 549,16

49 010,58

49 010,58

25 %

09.8846

Tajwan

44 302,39

44 302,39

43 339,29

43 820,84

45 948,59

45 948,59

45 449,15

45 449,15

25 %

09.8847

Indie

29 610,23

29 610,23

28 966,53

29 288,38

30 710,50

30 710,50

30 376,69

30 376,69

25 %

09.8848

Republika Południowej Afryki

25 765,68

25 765,68

25 205,56

25 485,62

26 723,10

26 723,10

26 432,63

26 432,63

25 %

09.8853

Stany Zjednoczone

24 090,93

24 090,93

23 567,21

23 829,07

24 986,11

24 986,11

24 714,52

24 714,52

25 %

09.8849

Turcja

20 046,66

20 046,66

19 610,86

19 828,76

20 791,56

20 791,56

20 565,57

20 565,57

25 %

09.8850

Pozostałe państwa

63 645,29

63 645,29

62 261,69

62 953,49

66 010,25

66 010,25

65 292,75

65 292,75

25 %

11

Strona 85, załącznik II, zmiana do numeru produktu 9 w tabeli w części IV.2 załącznika IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/159:

zamiast:

„9

Pozostałe państwa

50 944,84

50 944,84

49 837,34

50 391,09

52 837,87

52 837,87

52 263,55

52 263,55 ”

powinno być:

„9

Pozostałe państwa

63 645,29

63 645,29

62 261,69

62 953,49

66 010,25

66 010,25

65 292,75

65 292,75 ”


15.12.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/74


Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 150 z dnia 14 czerwca 2018 r. )

Strona 86, załącznik III, sekcja 5, tytuł:

zamiast:

„Przyjmowanie produktów od innych podmiotów jednostek”,

powinno być:

„Przyjmowanie produktów od innych podmiotów lub jednostek”.


15.12.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/75


Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/2387 z dnia 30 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2017/655 w zakresie dostosowania przepisów dotyczących monitorowania emisji zanieczyszczeń gazowych z silników spalinowych wewnętrznego spalania w trakcie eksploatacji zamontowanych w maszynach mobilnych nieporuszających się po drogach w celu uwzględnienia silników o mocy mniejszej niż 56 kW i większej niż 560 kW

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 316 z dnia 8 grudnia 2022 r. )

1. Strona 3, artykuł 1, punkt 3:

zamiast:

„3)

w art. 3a dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:

„3.   W przypadku homologacji typu UE typu silnika lub rodziny silników homologowanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przed dniem 26 grudnia 2022 r. nie wymaga się rewizji ani rozszerzenia w wyniku badań przeprowadzonych zgodnie z wymogami załącznika.”,”

powinno być:

„3)

w art. 3a dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:

„3.   W przypadku homologacji typu UE typu silnika lub rodziny silników homologowanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przed dniem 28 grudnia 2022 r. nie wymaga się rewizji ani rozszerzenia w wyniku badań przeprowadzonych zgodnie z wymogami załącznika.”.”

2. Strona 6, załącznik, punkt 7:

zamiast:

„2.6.1.1.1.

Badanie dziewięciu silników należących do grupy ISM o akumulacji godzin pracy wynoszącej mniej niż a % EDP, zgodnie z tabelą 2. Wyniki badania przedkłada się organowi udzielającemu homologacji do dnia 26 grudnia 2024 r.

2.6.1.1.2.

Badanie dziewięciu silników należących do grupy ISM o akumulacji godzin pracy wynoszącej więcej niż b % EDP, zgodnie z tabelą 2. Sprawozdania z badań przedkłada się organowi udzielającemu homologacji do dnia 26 grudnia 2026 r.”,

powinno być:

„2.6.1.1.1.

Badanie dziewięciu silników należących do grupy ISM o akumulacji godzin pracy wynoszącej mniej niż a % EDP, zgodnie z tabelą 2. Wyniki badania przedkłada się organowi udzielającemu homologacji do dnia 28 grudnia 2024 r.

2.6.1.1.2.

Badanie dziewięciu silników należących do grupy ISM o akumulacji godzin pracy wynoszącej więcej niż b % EDP, zgodnie z tabelą 2. Sprawozdania z badań przedkłada się organowi udzielającemu homologacji do dnia 28 grudnia 2026 r.”.

3. Strona 7, załącznik, punkt 7:

zamiast:

„2.6.2.1.1.

Badanie x silników należących do grupy ISM o akumulacji godzin pracy wynoszącej mniej niż c % EDP, zgodnie z tabelą 3. Wyniki badania przedkłada się organowi udzielającemu homologacji do dnia 26 grudnia 2024 r.

2.6.2.1.2.

Badanie x silników należących do grupy ISM o akumulacji godzin pracy wynoszącej więcej niż d % EDP, zgodnie z tabelą 3. Wyniki badania przedkłada się organowi udzielającemu homologacji do dnia do dnia 26 grudnia 2026 r.”,

powinno być:

„2.6.2.1.1.

Badanie x silników należących do grupy ISM o akumulacji godzin pracy wynoszącej mniej niż c % EDP, zgodnie z tabelą 3. Wyniki badania przedkłada się organowi udzielającemu homologacji do dnia 28 grudnia 2024 r.

2.6.2.1.2.

Badanie x silników należących do grupy ISM o akumulacji godzin pracy wynoszącej więcej niż d % EDP, zgodnie z tabelą 3. Wyniki badania przedkłada się organowi udzielającemu homologacji do dnia do dnia 28 grudnia 2026 r.”.

4. Strona 8, załącznik, punkt 7:

zamiast:

„2.6.2.2.1.

Wyniki badania pierwszych x silników przedkłada się przed upływem późniejszej z następujących dat:

a)

26 grudnia 2024 r.”,

powinno być:

„2.6.2.2.1.

Wyniki badania pierwszych x silników przedkłada się przed upływem późniejszej z następujących dat:

a)

28 grudnia 2024 r.”.

5. Strona 9, załącznik, punkt 7:

zamiast:

„2.6.2.2.3.

a)

[…]

(i)

wyniki badania jednego silnika o akumulacji godzin pracy między c % EDP i d % EDP, jak określono w tabeli 3 do dnia 26 grudnia 2025 r.; lub”,

powinno być:

„2.6.2.2.3.

a)

[…]

(i)

wyniki badania jednego silnika o akumulacji godzin pracy między c % EDP i d % EDP, jak określono w tabeli 3 do dnia 28 grudnia 2025 r.; lub”,

6. Strona 9, załącznik, punkt 7:

zamiast:

„2.6.3.1.1.

Badanie x silników z grupy ISM o roku produkcji maszyny mobilnej nieporuszającej się po drogach nie późniejszym niż 2 lata przed datą tego badania (zob. rys. 2), zgodnie z tabelą 4. Wyniki badania przedkłada się organowi udzielającemu homologacji do dnia 26 grudnia 2024 r.

2.6.3.1.2.

Badanie x silników z grupy ISM o roku produkcji maszyny mobilnej nieporuszającej się po drogach nie wcześniejszym niż 4 lata przed datą tego badania (zob. rys. 2), zgodnie z tabelą 4. Wyniki badania przedkłada się organowi udzielającemu homologacji do dnia 26 grudnia 2026 r.”,

powinno być:

„2.6.3.1.1.

Badanie x silników z grupy ISM o roku produkcji maszyny mobilnej nieporuszającej się po drogach nie późniejszym niż 2 lata przed datą tego badania (zob. rys. 2), zgodnie z tabelą 4. Wyniki badania przedkłada się organowi udzielającemu homologacji do dnia 28 grudnia 2024 r.

2.6.3.1.2.

Badanie x silników z grupy ISM o roku produkcji maszyny mobilnej nieporuszającej się po drogach nie wcześniejszym niż 4 lata przed datą tego badania (zob. rys. 2), zgodnie z tabelą 4. Wyniki badania przedkłada się organowi udzielającemu homologacji do dnia 28 grudnia 2026 r.”.

7. Strona 10, załącznik, punkt 7:

zamiast:

„2.6.4.1.1.

Badanie x silników należących do grupy ISM z odczytem hodometru maszyny mobilnej nieporuszającej się po drogach wskazującym akumulację godzin pracy wynoszącą mniej niż c (km), zgodnie z tabelą 4 i 6. Wyniki badania przedkłada się organowi udzielającemu homologacji do dnia 26 grudnia 2024 r.

2.6.4.1.2.

Badanie x silników należących do grupy ISM z odczytem hodometru maszyny mobilnej nieporuszającej się po drogach wskazującym akumulację godzin pracy wynoszącą więcej niż d (km), zgodnie z tabelą 4 i 6. Wyniki badania przedkłada się organowi udzielającemu homologacji do dnia 26 grudnia 2026 r.”,

powinno być:

„2.6.4.1.1.

Badanie x silników należących do grupy ISM z odczytem hodometru maszyny mobilnej nieporuszającej się po drogach wskazującym akumulację godzin pracy wynoszącą mniej niż c (km), zgodnie z tabelą 4 i 6. Wyniki badania przedkłada się organowi udzielającemu homologacji do dnia 28 grudnia 2024 r.

2.6.4.1.2.

Badanie x silników należących do grupy ISM z odczytem hodometru maszyny mobilnej nieporuszającej się po drogach wskazującym akumulację godzin pracy wynoszącą więcej niż d (km), zgodnie z tabelą 4 i 6. Wyniki badania przedkłada się organowi udzielającemu homologacji do dnia 28 grudnia 2026 r.”.