ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 312

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 65
5 grudnia 2022


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2360 z dnia 3 sierpnia 2022 r. zmieniające regulacyjne standardy techniczne określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2018/389 w odniesieniu do obejmującego okres 90 dni wyłączenia dotyczącego dostępu do rachunku ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2361 z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające załączniki V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Kanady, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu, materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych ( 1 )

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2362 z dnia 2 grudnia 2022 r. przedłużające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w zakresie minimalnych odległości od brzegu i minimalnej głębokości morza, przyznane w odniesieniu do niewodów dobrzeżnych stosowanych do połowów na niektórych wodach terytorialnych Francji (Oksytania i Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże)

91

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2363 z dnia 2 grudnia 2022 r. przedłużające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w odniesieniu do zakazu połowów nad chronionymi siedliskami, minimalnych odległości od brzegu i minimalnej głębokości morza dla trawlerów stosujących sieci typu gangui, prowadzących połowy na niektórych wodach terytorialnych Francji (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

95

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2364 z dnia 2 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresu zatwierdzenia substancji czynnej glifosat ( 1 )

99

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2365 z dnia 2 grudnia 2022 r. zmieniające wykonawcze standardy techniczne ustanowione w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/1801 w odniesieniu do tabel przyporządkowania określających związek między ocenami kredytowymi wystawianymi przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej w odniesieniu do sekurytyzacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 ( 1 )

101

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2366 z dnia 2 grudnia 2022 r. określająca specyfikacje rozwiązania technicznego ułatwiającego gromadzenie danych przez państwa członkowskie i Europol w celu generowania statystyk dotyczących dostępu do danych VIS na potrzeby ochrony porządku publicznego

109

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

5.12.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/2360

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

zmieniające regulacyjne standardy techniczne określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2018/389 w odniesieniu do obejmującego okres 90 dni wyłączenia dotyczącego dostępu do rachunku

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającą dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającą dyrektywę 2007/64/WE (1), w szczególności jej art. 98 ust. 4 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 10 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/389 (2) zawiera wyłączenie z określonego w art. 97 dyrektywy (UE) 2015/2366 wymogu stosowania silnego uwierzytelniania klienta w przypadku, gdy użytkownik usług płatniczych uzyskuje dostęp do informacji o saldzie rachunku płatniczego lub o transakcjach płatniczych przeprowadzonych niedawno za pośrednictwem rachunku płatniczego, bez ujawniania szczególnie chronionych danych dotyczących płatności. W takim przypadku dostawcy usług płatniczych mogą nie stosować silnego uwierzytelniania klienta w celu uzyskania dostępu do informacji o rachunku, pod warunkiem że silne uwierzytelnianie klienta zastosowano w momencie uzyskania po raz pierwszy dostępu do tych informacji i co najmniej co 90 dni po takim pierwszym dostępie.

(2)

Stosowanie tego wyłączenia doprowadziło do bardzo rozbieżnych praktyk, jeżeli chodzi o stosowanie rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/389, ponieważ niektórzy dostawcy usług płatniczych prowadzący rachunek żądają silnego uwierzytelnienia co 90 dni, inni żądają go w krótszych odstępach czasu, a niektórzy nie stosują wyłączenia w ogóle i żądają silnego uwierzytelnienia przy każdym dostępie do rachunku. Rozbieżność ta prowadzi do niepożądanych utrudnień napotykanych przez klientów przy korzystaniu z usług informacji o rachunku i ma negatywny wpływ na usługi dostawców świadczących usługę dostępu do informacji o rachunku.

(3)

Aby zapewnić właściwą równowagę między celami dyrektywy (UE) 2015/2366, jakimi są zwiększenie bezpieczeństwa, ułatwienie innowacji i zwiększenie konkurencji na rynku wewnętrznym, należy doprecyzować stosowanie wyłączenia określonego w art. 10 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/389 w przypadkach, w których dostęp do informacji o rachunku uzyskuje się za pośrednictwem dostawcy świadczącego usługę dostępu do informacji o rachunku. W takim przypadku dostawcy usług płatniczych nie powinni zatem mieć możliwości wyboru między stosowaniem lub niestosowaniem silnego uwierzytelniania klienta, a wyłączenie powinno mieć charakter obowiązkowy i podlegać warunkom mającym na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa i ochrony danych użytkowników usług płatniczych.

(4)

Wyłączenie powinno ograniczać się do dostępu do informacji o saldzie rachunku płatniczego i ostatnich transakcjach na rachunku płatniczym bez ujawniania szczególnie chronionych danych dotyczących płatności. Wyłączenie powinno mieć zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy dostawcy usług płatniczych zastosowali już silne uwierzytelnianie klienta na potrzeby uzyskania po raz pierwszy dostępu za pośrednictwem danego dostawcy świadczącego usługę dostępu do informacji o rachunku i to silne uwierzytelnianie klienta powinno być okresowo odnawiane.

(5)

Aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych użytkowników usług płatniczych dostawcy usług płatniczych powinni mieć możliwość zastosowania silnego uwierzytelniania w dowolnym momencie, jeżeli mają ku temu obiektywnie uzasadnione i należycie udokumentowane powody związane z nieuprawnionym lub nielegalnym dostępem. Może tak być w przypadku, gdy mechanizmy monitorowania transakcji stosowane przez dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek wykryją zwiększone ryzyko nieuprawnionego lub nielegalnego dostępu. Aby zapewnić spójne stosowanie wyłączenia, dostawcy usług płatniczych prowadzący rachunek powinni w takich przypadkach dokumentować i należycie uzasadnić swojemu właściwemu organowi krajowemu, na jego żądanie, powody zastosowania silnego uwierzytelniania klienta.

(6)

Jeżeli użytkownik usług płatniczych uzyskuje bezpośredni dostęp do informacji o rachunku, dostawcy usług płatniczych powinni nadal mieć możliwość wyboru, czy stosować silne uwierzytelnianie klienta. W takich przypadkach nie odnotowano bowiem żadnych szczególnych problemów wymagających zmiany wyłączenia określonego w art. 10 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/389, inaczej niż w przypadku dostępu za pośrednictwem dostawcy świadczącego usługę dostępu do informacji o rachunku.

(7)

Aby zapewnić równe warunki działania wszystkim dostawcom usług płatniczych oraz zgodnie z celem dyrektywy (UE) 2015/2366, jakim jest ułatwienie rozwoju przyjaznych dla użytkowników i innowacyjnych usług, proporcjonalne jest ustanowienie okresu tej samej długości, wynoszącego 180 dni, w odniesieniu do odnowienia silnego uwierzytelniania klienta w celu uzyskania dostępu do informacji o rachunku zarówno bezpośrednio u dostawcy usług płatniczych, jak i za pośrednictwem dostawcy świadczącego usługę dostępu do informacji o rachunku. Odnawianie silnego uwierzytelniania klienta z obecnie obowiązującą częstotliwością mogłoby prowadzić do niepożądanych utrudnień napotykanych przez klientów przy korzystaniu z usług informacji o rachunku oraz uniemożliwiać dostawcom świadczącym usługę dostępu do informacji o rachunku oferowanie odpowiednich usług, a klientom – korzystanie z tych usług.

(8)

Dostawcy usług płatniczych prowadzący rachunek, którzy oferują specjalny interfejs i którzy wdrożyli mechanizm awaryjny określony w art. 33 ust. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/389, nie powinni być zobowiązani do wdrożenia nowego obowiązkowego wyłączenia w ramach swoich interfejsów bezpośredniego kontaktu z klientami do celów mechanizmu awaryjnego, jeżeli nie stosują oni wyłączenia określonego w art. 10 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/389 w swoich interfejsach bezpośredniego kontaktu z klientami. Nieproporcjonalne byłoby wymaganie od dostawców usług płatniczych prowadzących rachunek, którzy oferują specjalny interfejs, w ramach którego muszą wdrożyć nowe obowiązkowe wyłączenie, wdrożenie tego wyłączenia również w ramach swoich interfejsów bezpośredniego kontaktu z klientami do celów mechanizmu awaryjnego.

(9)

Aby zapewnić dostawcom usług płatniczych wystarczająco dużo czasu na dokonanie niezbędnych zmian w swoich systemach, dostawcy usług płatniczych prowadzący rachunek powinni udostępnić dostawcom usług płatniczych informacje o zmianach, których dokonali w specyfikacjach technicznych swoich interfejsów w celu zapewnienia zgodności z niniejszym rozporządzeniem, najpóźniej dwa miesiące przed wprowadzeniem takich zmian.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) 2018/389.

(11)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.

(12)

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektu regulacyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Bankowej Grupy Interesariuszy powołanej na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 (3).

(13)

Zgodnie z art. 42 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1725 skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który swoje uwagi przekazał w dniu 7 czerwca 2022 r.

(14)

Aby umożliwić sprawne przejście na nowe wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu, dostawcy usług płatniczych, którzy stosowali wyłączenie określone w art. 10 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/389 przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, powinni mieć możliwość dalszego stosowania tego wyłączenia przez okres maksymalnie 90 dni od ostatniego zastosowania silnego uwierzytelniania klienta,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2018/389

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2018/389 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 10

Dostęp do informacji o rachunku płatniczym bezpośrednio u dostawcy usług płatniczych prowadzącego rachunek

1.   Dostawcy usług płatniczych mogą nie stosować silnego uwierzytelniania klienta, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów określonych w art. 2, w przypadku gdy użytkownik usług płatniczych uzyskuje dostęp do swojego rachunku płatniczego bezpośrednio w trybie online, pod warunkiem że dostęp ogranicza się do jednej z wymienionych niżej pozycji w trybie online bez ujawniania szczególnie chronionych danych dotyczących płatności:

a)

salda jednego wyznaczonego rachunku płatniczego lub większej liczby wyznaczonych rachunków płatniczych;

b)

transakcji płatniczych przeprowadzonych w ciągu ostatnich 90 dni za pośrednictwem jednego wyznaczonego rachunku płatniczego lub większej ich liczby.

2.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 dostawcy usług płatniczych nie podlegają wyłączeniu z obowiązku stosowania silnego uwierzytelniania klienta, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

a)

użytkownik usług płatniczych uzyskuje dostęp do informacji określonych w ust. 1 w trybie online po raz pierwszy;

b)

minęło więcej niż 180 dni odkąd użytkownik usług płatniczych po raz ostatni uzyskał dostęp do informacji określonych w ust. 1 w trybie online oraz odkąd ostatni raz zastosowano silne uwierzytelnianie klienta.”

;

2)

dodaje się art. 10a w brzmieniu:

„Artykuł 10a

Dostęp do informacji o rachunku płatniczym za pośrednictwem dostawcy świadczącego usługę dostępu do informacji o rachunku

1.   Dostawcy usług płatniczych nie stosują silnego uwierzytelniania klienta w przypadku, gdy użytkownik usług płatniczych uzyskuje dostęp do swojego rachunku płatniczego w trybie online za pośrednictwem dostawcy świadczącego usługę dostępu do informacji o rachunku, pod warunkiem że dostęp ogranicza się do jednej z wymienionych niżej pozycji w trybie online bez ujawniania szczególnie chronionych danych dotyczących płatności:

a)

salda jednego wyznaczonego rachunku płatniczego lub większej liczby wyznaczonych rachunków płatniczych;

b)

transakcji płatniczych przeprowadzonych w ciągu ostatnich 90 dni za pośrednictwem jednego wyznaczonego rachunku płatniczego lub większej ich liczby.

2.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 dostawcy usług płatniczych stosują silne uwierzytelnianie klienta, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

a)

użytkownik usług płatniczych uzyskuje dostęp do informacji określonych w ust. 1 w trybie online po raz pierwszy za pośrednictwem dostawcy świadczącego usługę dostępu do informacji o rachunku;

b)

minęło więcej niż 180 dni odkąd użytkownik usług płatniczych po raz ostatni uzyskał dostęp do informacji określonych w ust. 1 w trybie online za pośrednictwem dostawcy świadczącego usługę dostępu do informacji o rachunku oraz odkąd ostatni raz zastosowano silne uwierzytelnianie klienta.

3.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 dostawcy usług płatniczych mogą stosować silne uwierzytelnianie klienta w przypadku, gdy użytkownik usług płatniczych uzyskuje dostęp do swojego rachunku płatniczego w trybie online za pośrednictwem dostawcy świadczącego usługę dostępu do informacji o rachunku, a dostawca usług płatniczych ma ku temu obiektywnie uzasadnione i należycie udokumentowane powody związane z nieuprawnionym lub nielegalnym dostępem do rachunku płatniczego. W takim przypadku dostawca usług płatniczych dokumentuje i należycie uzasadnia swojemu właściwemu organowi krajowemu, na żądanie, powody zastosowania silnego uwierzytelniania klienta.

4.   Dostawcy usług płatniczych prowadzący rachunek, którzy oferują specjalny interfejs, o którym mowa w art. 31, nie są zobowiązani do wdrożenia wyłączenia określonego w ust. 1 niniejszego artykułu do celów mechanizmu awaryjnego, o którym mowa w art. 33 ust. 4, jeżeli nie stosują oni wyłączenia określonego w art. 10 w ramach bezpośredniego interfejsu stosowanego na potrzeby uwierzytelniania swoich użytkowników usług płatniczych i komunikacji z tymi użytkownikami.”

;

3)

w art. 30 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 4 dostawcy usług płatniczych prowadzący rachunek udostępniają dostawcom usług płatniczych, o których to dostawcach mowa w niniejszym artykule, informacje o zmianach, których dokonali w specyfikacjach technicznych swoich interfejsów w celu zapewnienia zgodności z art. 10a, najpóźniej dwa miesiące przed wprowadzeniem takich zmian.”

.

Artykuł 2

Przepisy przejściowe

1.   Dostawcy usług płatniczych, którzy stosowali wyłączenie określone w art. 10 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/389 przed dniem 25 lipca 2023 r., mogą – do końca okresu objętego tym wyłączeniem – w dalszym ciągu stosować to wyłączenie w odniesieniu do wniosków o uzyskanie dostępu otrzymanych za pośrednictwem dostawcy świadczącego usługę dostępu do informacji o rachunku.

2.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 w każdym przypadku, gdy w odniesieniu do wniosku o uzyskanie dostępu za pośrednictwem dostawcy świadczącego usługę dostępu do informacji o rachunku złożonego przed końcem okresu objętego wyłączeniem, o którym mowa w ust. 1, stosuje się nowe silne uwierzytelnianie klienta, zastosowanie ma art. 10a wprowadzony niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 3

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 25 lipca 2023 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 sierpnia 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 35.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji (Dz.U. L 69 z 13.3.2018, s. 23).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).


5.12.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/5


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/2361

z dnia 1 grudnia 2022 r.

zmieniające załączniki V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Kanady, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu, materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (1), w szczególności jego art. 230 ust. 1 oraz art. 232 ust. 1 i 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) 2016/429 stanowi, że do Unii można wprowadzać wyłącznie przesyłki zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzące z państwa trzeciego lub terytorium, lub ich strefy bądź kompartmentu, wymienionych w wykazie zgodnie z art. 230 ust. 1 tego rozporządzenia.

(2)

W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2020/692 (2) określono wymagania w zakresie zdrowia zwierząt, które muszą spełniać przesyłki niektórych gatunków i kategorii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich lub terytoriów bądź ich stref lub kompartmentów w przypadku zwierząt akwakultury, aby mogły zostać wprowadzone do Unii.

(3)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/404 (3) ustanowiono wykazy państw trzecich lub terytoriów bądź ich stref lub kompartmentów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii gatunków i kategorii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego, które są objęte zakresem rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692.

(4)

W szczególności w załącznikach V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 określono wykazy państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii odpowiednio przesyłek drobiu, materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych.

(5)

Kanada powiadomiła Komisję o wystąpieniu ośmiu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu znajdujących się w prowincjach Alberta (1), Kolumbia Brytyjska (5), Ontario (1) i Saskatchewan (1) w Kanadzie, potwierdzonych w okresie od 14 listopada 2022 r. do 19 listopada 2022 r. w drodze analizy laboratoryjnej (RT-PCR).

(6)

Ponadto Zjednoczone Królestwo powiadomiło Komisję o wystąpieniu ośmiu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu w hrabstwach Derbyshire (1), Durham (1), Lincolnshire (1), Norfolk (1), North Yorkshire (1), Staffordshire (1) i Worcestershire (1) w Anglii w Zjednoczonym Królestwie oraz w Aberdeenshire (1) w Szkocji w Zjednoczonym Królestwie, potwierdzonych w okresie od 20 listopada 2022 r. do 26 listopada 2022 r. w drodze analizy laboratoryjnej (RT-PCR).

(7)

W związku z wystąpieniem ostatnich ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków organy weterynaryjne Kanady i Zjednoczonego Królestwa wyznaczyły strefy objęte kontrolą o promieniu co najmniej 10 km wokół zakładów, w których wystąpiła choroba, oraz wprowadziły politykę likwidacji stad w celu kontroli występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków i ograniczenia rozprzestrzeniania się tej choroby.

(8)

Kanada i Zjednoczone Królestwo przedłożyły Komisji informacje o sytuacji epidemiologicznej na swoim terytorium oraz o środkach wprowadzonych celem zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków. Informacje te zostały ocenione przez Komisję. Na podstawie tej oceny i w celu ochrony statusu zdrowia zwierząt w Unii nie należy dalej zezwalać na wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu, materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych z obszarów objętych ograniczeniami ustanowionych przez organy weterynaryjne Kanady i Zjednoczonego Królestwa w wyniku niedawnego wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków.

(9)

Ponadto Stany Zjednoczone przedłożyły zaktualizowane informacje na temat sytuacji epidemiologicznej na swoim terytorium w odniesieniu do 17 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w zakładach drobiarskich w stanach Kolorado (3), Kansas (2), Maine (1), Nowy Jork (3), Pensylwania (6) i Wisconsin (2) w Stanach Zjednoczonych, potwierdzonych w okresie od 11 marca 2022 r. do 9 czerwca 2022 r.

(10)

Stany Zjednoczone przedstawiły również informacje na temat środków wprowadzonych w celu zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków. W szczególności w związku z wystąpieniem wspomnianych ognisk tej choroby Stany Zjednoczone wprowadziły politykę likwidacji stad w celu kontroli i ograniczenia rozprzestrzeniania się tej choroby, a także zakończyły wymagane działania w zakresie czyszczenia i dezynfekcji w następstwie wdrożenia na swoim terytorium polityki likwidacji stad w zakażonych zakładach drobiarskich.

(11)

Komisja oceniła informacje przedłożone przez Stany Zjednoczone i stwierdziła, że ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w zakładach drobiarskich zostały zlikwidowane i że nie istnieje już ryzyko związane z wprowadzaniem do Unii towarów drobiowych ze stref Stanów Zjednoczonych, z których wprowadzanie towarów drobiowych do Unii zostało zawieszone ze względu na te ogniska.

(12)

Należy zatem zmienić załączniki V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404, aby uwzględnić obecną sytuację epidemiologiczną w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków w Kanadzie, Zjednoczonym Królestwie i Stanach Zjednoczonych.

(13)

Ponadto ze względu na stały wzrost liczby ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w państwach trzecich lub terytoriach, w których ma miejsce regionalizacja, wykazy w części 1 załącznika V i części 1 załącznika XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 należy często zmieniać w trybie pilnym, aby odzwierciedlić obecną sytuację epidemiologiczną w odniesieniu do tej choroby. W celu ułatwienia tego zadania i zapewnienia, aby część 1 wspomnianych załączników odzwierciedlała aktualną sytuację epidemiologiczną w odniesieniu do tej choroby, należy uprościć strukturę i format tych przepisów. W związku z tym należy zmienić strukturę i format części 1 załączników V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w celu przedstawienia wymaganych informacji w krótszy i prostszy sposób.

(14)

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną w Kanadzie i Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz poważne ryzyko wprowadzenia tej choroby do Unii, zmiany, które mają zostać wprowadzone niniejszym rozporządzeniem w załącznikach V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404, powinny stać się skuteczne w trybie pilnym.

(15)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 grudnia 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692 z dnia 30 stycznia 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przemieszczania ich i postępowania z nimi po ich wprowadzeniu (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 379).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/404 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiające wykazy państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 (Dz.U. L 114 z 31.3.2021, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku V wprowadza się następujące zmiany:

a)

część 1 otrzymuje brzmienie:

„Część 1

Wykaz państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu i materiału biologicznego drobiu, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. d).

Sekcja A

Kategorie, których wprowadzanie do Unii może być dozwolone, oraz świadectwa zdrowia zwierząt dla przesyłki.

Kategorie

Świadectwa zdrowia zwierząt

Drób hodowlany inny niż ptaki bezgrzebieniowe i drób produkcyjny inny niż ptaki bezgrzebieniowe

BPP

Hodowlane ptaki bezgrzebieniowe i produkcyjne ptaki bezgrzebieniowe

BPR

Pisklęta jednodniowe inne niż ptaki bezgrzebieniowe

DOC

Pisklęta jednodniowe ptaków bezgrzebieniowych

DOR

Jaja wylęgowe drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HEP

Jaja wylęgowe ptaków bezgrzebieniowych

HER

Jaja wolne od określonych czynników chorobotwórczych

SPF

Drób przeznaczony do uboju inny niż ptaki bezgrzebieniowe

SP

Ptaki bezgrzebieniowe przeznaczone do uboju

SR

Mniej niż 20 sztuk drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU-LT20

Mniej niż 20 jaj wylęgowych drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HE-LT20

Sekcja B

Wykaz państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu i materiału biologicznego drobiu.

Kod ISO i nazwa państwa trzeciego lub terytorium

Kod strefy określonej w części 2

Świadectwa zdrowia zwierząt dla kategorii, których wprowadzanie do Unii jest dozwolone

Warunki szczególne określone w części 3

Gwarancje zdrowia zwierząt określone w części 4

Data zamknięcia

Data otwarcia

1

2

3

4

5

6

7

AR

Argentyna

AR-0

SPF

 

 

 

 

AU

Australia

AU-0

SPF

 

 

 

 

BPP, DOC, SP, POU-LT20, HEP, HE-LT20

P1

 

31.7.2020

20.7.2021

BPR, DOR, HER,

C, P1

 

31.7.2020

20.7.2021

BR

Brazylia

BR-0

SPF

 

 

 

 

BR-1

BPR, DOR, SR, HER

N

 

 

 

BR-2

BPP, SP, DOC, POU-LT20, HEP, HE-LT20

N

 

 

 

BW

Botswana

BW-0

BPR, DOR, HER

P1

C

27.8.2021

 

SPF

 

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

SPF

 

 

 

 

CA-1

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N

 

 

 

CA-2

-

 

 

 

 

CA-2.1

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.2.2022

1.7.2022

CA-2.2

N, P1

 

8.2.2022

11.6.2022

CA-2.3

N, P1

 

26.3.2022

15.9.2022

CA-2.4

N, P1

 

28.3.2022

23.9.2022

CA-2.5

N, P1

 

31.3.2022

7.9.2022

CA-2.6

N, P1

 

2.4.2022

31.8.2022

CA-2.7

N, P1

 

4.4.2022

4.9.2022

CA-2.8

N, P1

 

5.4.2022

 

CA-2.9

N, P1

 

7.4.2022

2.9.2022

CA-2.10

N, P1

 

7.4.2022

 

CA-2.11

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

8.4.2022

21.9.2022

CA-2.12

N, P1

 

8.4.2022

1.9.2022

CA-2.13

N, P1

 

10.4.2022

 

CA-2.14

N, P1

 

11.4.2022

4.8.2022

CA-2.15

N, P1

 

11.4.2022

3.9.2022

CA-2.16

N, P1

 

11.4.2022

4.9.2022

CA-2.17

N, P1

 

11.4.2022

13.8.2022

CA-2.18

N, P1

 

11.4.2022

2.9.2022

CA-2.19

N, P1

 

10.4.2022

24.9.2022

CA-2.20

N, P1

 

12.4.2022

14.10.2022

CA-2.21

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

13.4.2022

30.9.2022

CA-2.22

N, P1

 

14.4.2022

 

CA-2.23

N, P1

 

14.4.2022

3.9.2022

CA-2.24

N, P1

 

14.4.2022

16.10.2022

CA-2.25

N, P1

 

15.4.2022

31.8.2022

CA-2.26

N, P1

 

19.4.2022

29.8.2022

CA-2.27

N, P1

 

19.4.2022

28.8.2022

CA-2.28

N, P1

 

21.4.2022

10.9.2022

CA-2.29

N, P1

 

21.4.2022

19.7.2022

CA-2.30

N, P1

 

16.4.2022

30.8.2022

CA-2.31

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

17.4.2022

4.9.2022

CA-2.32

N, P1

 

20.4.2022

18.8.2022

CA-2.33

N, P1

 

21.4.2022

23.9.2022

CA-2.34

N, P1

 

22.4.2022

9.9.2022

CA-2.35

N, P1

 

22.4.2022

21.8.2022

CA-2.36

N, P1

 

22.4.2022

 

CA-2.37

N, P1

 

22.4.2022

19.8.2022

CA-2.38

N, P1

 

23.4.2022

1.9.2022

CA-2.39

N, P1

 

24.4.2022

 

CA-2.40

N, P1

 

25.4.2022

 

CA-2.41

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

26.4.2022

8.10.2022

CA-2.42

N, P1

 

26.4.2022

5.8.2022

CA-2.43

N, P1

 

27.4.2022

9.9.2022

CA-2.44

N, P1

 

26.4.2022

16.9.2022

CA-2.45

N, P1

 

28.4.2022

1.9.2022

CA-2.46

N, P1

 

28.4.2022

18.8.2022

CA-2.47

N, P1

 

29.4.2022

 

CA-2.48

N, P1

 

29.4.2022

 

CA-2.49

N, P1

 

2.5.2022

 

CA-2.50

N, P1

 

2.5.2022

29.8.2022

CA-2.51

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2.5.2022

21.8.2022

CA-2.52

N, P1

 

3.5.2022

 

CA-2.53

N, P1

 

3.5.2022

3.9.2022

CA-2.54

N, P1

 

3.5.2022

 

CA-2.55

N, P1

 

3.5.2022

 

CA-2.56

N, P1

 

4.5.2022

 

CA-2.57

N, P1

 

5.5.2022

30.8.2022

CA-2.58

N, P1

 

5.5.2022

 

CA-2.59

N, P1

 

5.5.2022

 

CA-2.60

N, P1

 

10.5.2022

 

CA-2.61

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.5.2022

26.8.2022

CA-2.62

N, P1

 

12.5.2022

 

CA-2.63

N, P1

 

13.5.2022

 

CA-2.64

N, P1

 

18.5.2022

10.9.2022

CA-2.65

N, P1

 

18.5.2022

 

CA-2.66

N, P1

 

22.5.2022

 

CA-2.67

N, P1

 

26.5.2022

 

CA-2.68

N, P1

 

4.5.2022

26.8.2022

CA-2.69

N, P1

 

4.6.2022

 

CA-2.70

N, P1

 

4.6.2022

 

CA-2.71

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

8.6.2022

6.10.2022

CA-2.72

N, P1

 

15.6.2022

 

CA-2.73

N, P1

 

18.6.2022

 

CA-2.74

N, P1

 

9.7.2022

 

CA-2.75

N, P1

 

21.7.2022

 

CA-2.76

N, P1

 

28.7.2022

 

CA-2.77

N, P1

 

1.8.2022

 

CA-2.78

N, P1

 

23.8.2022

 

CA-2.79

N, P1

 

31.8.2022

 

CA-2.80

N, P1

 

4.9.2022

 

CA-2.81

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.9.2022

 

CA-2.82

N, P1

 

13.9.2022

 

CA-2.83

N, P1

 

12.9.2022

 

CA-2.84

N, P1

 

12.9.2022

 

CA-2.85

N, P1

 

12.9.2022

 

CA-2.86

N, P1

 

15.9.2022

 

CA-2.87

N, P1

 

15.9.2022

 

CA-2.88

N, P1

 

18.9.2022

 

CA-2.89

N, P1

 

15.9.2022

 

CA-2.90

N, P1

 

19.9.2022

 

CA-2.91

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

17.9.2022

 

CA-2.92

N, P1

 

18.9.2022

 

CA-2.93

N, P1

 

18.9.2022

 

CA-2.94

N, P1

 

20.9.2022

 

CA-2.95

N, P1

 

19.9.2022

 

CA-2.96

N, P1

 

20.9.2022

 

CA-2.97

N, P1

 

21.09.2022

 

CA-2.98

N, P1

 

22.9.2022

 

CA-2.99

N, P1

 

23.9.2022

 

CA-2.100

N, P1

 

26.9.2022

 

CA-2.101

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

26.9.2022

 

CA-2.102

N, P1

 

26.9.2022

 

CA-2.103

N, P1

 

27.9.2022

 

CA-2.104

N, P1

 

28.9.2022

 

CA-2.105

N, P1

 

29.9.2022

 

CA-2.106

N, P1

 

1.10.2022

 

CA-2.107

N, P1

 

4.10.2022

 

CA-2.108

N, P1

 

4.10.2022

 

CA-2.109

N, P1

 

6.10.2022

 

CA-2.110

N, P1

 

7.10.2022

 

CA-2.111

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.10.2022

 

CA-2.112

N, P1

 

27.9.2022

 

CA-2.113

N, P1

 

27.9.2022

 

CA-2.114

N, P1

 

27.9.2022

 

CA-2.115

N, P1

 

29.9.2022

 

CA-2.116

N, P1

 

30.9.2022

 

CA-2.117

N, P1

 

30.9.2022

 

CA-2.118

N, P1

 

30.9.2022

 

CA-2.119

N, P1

 

6.10.2022

 

CA-2.120

N, P1

 

7.10.2022

 

CA-2.121

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.10.2022

 

CA-2.122

N, P1

 

7.10.2022

 

CA-2.123

N, P1

 

9.10.2022

 

CA-2.124

N, P1

 

10.10.2022

 

CA-2.125

N, P1

 

12.10.2022

 

CA-2.126

N, P1

 

13.10.2022

 

CA-2.127

N, P1

 

14.10.2022

 

CA-2.128

N, P1

 

15.10.2022

 

CA-2.129

N, P1

 

18.10.2022

 

CA-2.130

N, P1

 

18.10.2022

 

CA-2.131

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.10.2022

 

CA-2.132

N, P1

 

19.10.2022

 

CA-2.133

N, P1

 

20.10.2022

 

CA-2.134

N, P1

 

21.10.2022

 

CA-2.135

N, P1

 

22.10.2022

 

CA-2.136

N, P1

 

24.10.2022

 

CA-2.137

N, P1

 

26.10.2022

 

CA-2.138

N, P1

 

26.10.2022

 

CA-2.139

N, P1

 

27.10.2022

 

CA-2.140

N, P1

 

27.10.2022

 

CA-2.141

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.10.2022

 

CA-2.142

N, P1

 

28.10.2022

 

CA-2.143

N, P1

 

31.10.2022

 

CA-2.144

N, P1

 

4.11.2022

 

CA-2.145

N, P1

 

9.11.2022

 

CA-2.146

N, P1

 

14.11.2022

 

CA-2.147

N, P1

 

16.11.2022

 

CA-2.148

N, P1

 

16.11.2022

 

CA-2.149

N, P1

 

16.11.2022

 

CA-2.150

N, P1

 

18.11.2022

 

CA-2.151

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.11.2022

 

CA-2.152

N, P1

 

19.11.2022

 

CA-2.153

N, P1

 

19.11.2022

 

CH

Szwajcaria

CH-0

Z zastrzeżeniem umowy, o której mowa w załączniku I pkt 7

CL

Chile

CL-0

SPF

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N

 

 

 

GB

Zjednoczone Królestwo

GB-0

SPF

 

 

 

 

GB-1

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N

 

 

 

GB-2

 

 

 

 

 

GB-2.1

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

GB-2.2

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

GB-2.3

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

GB-2.4

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

GB-2.5

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

GB-2.6

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

GB-2.7

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

GB-2.8

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

GB-2.9

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

GB-2.10

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

GB-2.11

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

GB-2.12

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

GB-2.13

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

GB-2.14

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

GB-2.15

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

GB-2.16

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

GB-2.17

N, P1

 

2.11.2021

19.2.2022

GB-2.18

N, P1

 

4.11.2021

8.2.2022

GB-2.19

N, P1

 

8.11.2021

4.3.2022

GB-2.20

N, P1

 

12.11.2021

20.2.2022

GB-2.21

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

GB-2.22

N, P1

 

14.11.2021

22.3.2022

GB-2.23

N, P1

 

17.11.2021

22.3.2022

GB-2.24

N, P1

 

19.11.2021

24.2.2022

GB-2.25

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

GB-2.26

N, P1

 

21.11.2021

14.3.2022

GB-2.27

N, P1

 

21.11.2021

25.4.2022

GB-2.28

N, P1

 

21.11.2021

8.3.2022

GB-2.29

N, P1

 

22.11.2021

2.3.2022

GB-2.30

N, P1

 

24.11.2021

26.4.2022

GB-2.31

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

GB-2.32

N, P1

 

24.11.2021

26.4.2022

GB-2.33

N, P1

 

25.11.2021

12.4.2022

GB-2.34

N, P1

 

26.11.2021

26.4.2022

GB-2.35

N, P1

 

26.11.2021

22.4.2022

GB-2.36

N, P1

 

26.11.2021

28.2.2022

GB-2.37

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

GB-2.38

N, P1

 

26.11.2021

26.4.2022

GB-2.39

N, P1

 

28.11.2021

26.4.2022

GB-2.40

N, P1

 

30.11.2021

12.4.2022

GB-2.41

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2.12.2021

26.4.2022

GB-2.42

N, P1

 

2.12.2021

22.3.2022

GB-2.43

N, P1

 

2.12.2021

7.4.2022

GB-2.44

N, P1

 

3.12.2021

20.3.2022

GB-2.45

N, P1

 

3.12.2021

12.3.2022

GB-2.46

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022

GB-2.47

N, P1

 

5.12.2021

9.4.2022

GB-2.48

N, P1

 

5.12.2021

26.4.2022

GB-2.49

N, P1

 

6.12.2021

12.4.2022

GB-2.50

N, P1

 

7.12.2021

12.4.2022

GB-2.51

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.12.2021

19.4.2022

GB-2.52

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

GB-2.53

N, P1

 

8.12.2021

11.5.2022

GB-2.54

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022

GB-2.55

N, P1

 

10.12.2021

8.4.2022

GB-2.56

N, P1

 

10.12.2021

20.4.2022

GB-2.57

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022

GB-2.58

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

GB-2.59

N, P1

 

12.12.2021

31.5.2022

GB-2.60

N, P1

 

13.12.2021

31.5.2022

GB-2.61

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022

GB-2.62

N, P1

 

11.12.2021

31.5.2022

GB-2.63

N, P1

 

14.12.2021

12.4.2022

GB-2.64

N, P1

 

14.12.2021

19.4.2022

GB-2.65

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

GB-2.66

N, P1

 

14.12.2021

31.5.2022

GB-2.67

N, P1

 

15.12.2021

23.4.2022

GB-2.68

N, P1

 

15.12.2021

18.3.2022

GB-2.69

N, P1

 

16.12.2021

14.6.2022

GB-2.70

N, P1

 

16.12.2021

26.4.2022

GB-2.71

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

GB-2.72

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

GB-2.73

N, P1

 

18.12.2021

31.5.2022

GB-2.74

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

GB-2.75

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

GB-2.76

N, P1

 

11.12.2021

20.5.2022

GB-2.77

N, P1

 

22.12.2021

22.7.2022

GB-2.78

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

GB-2.79

N, P1

 

28.12.2021

8.6.2022

GB-2.80

N, P1

 

30.12.2021

11.5.2022

GB-2.81

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

31.12.2021

14.6.2022

GB-2.82

N, P1

 

31.12.2021

8.6.2022

GB-2.83

N, P1

 

2.1.2022

14.6.2022

GB-2.84

N, P1

 

3.1.2022

14.6.2022

GB-2.85

N, P1

 

4.1.2022

7.6.2022

GB-2.86

N, P1

 

5.1.2022

8.6.2022

GB-2.87

N, P1

 

7.1.2022

10.6.2022

GB-2.88

N, P1

 

10.1.2022

8.6.2022

GB-2.89

N, P1

 

13.1.2022

11.5.2022

GB-2.90

N, P1

 

13.1.2022

11.5.2022

GB-2.91

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.1.2022

22.6.2022

GB-2.92

N, P1

 

22.1.2022

11.5.2022

GB-2.93

N, P1

 

25.1.2022

16.6.2022

GB-2.94

N, P1

 

28.1.2022

11.5.2022

GB-2.95

N, P1

 

28.1.2022

22.6.2022

GB-2.96

N, P1

 

4.2.2022

15.6.2022

GB-2.97

N, P1

 

9.2.2022

20.6.2022

GB-2.98

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

GB-2.99

N, P1

 

21.2.2022

31.5.2022

GB-2.100

N, P1

 

21.2.2022

26.5.2022

GB-2.101

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

23.2.2022

4.7.2022

GB-2.102

N, P1

 

25.2.2022

30.6.2022

GB-2.103

N, P1

 

26.2.2022

21.7.2022

GB-2.104

N, P1

 

1.3.2022

21.7.2022

GB-2.105

N, P1

 

11.3.2022

10.6.2022

GB-2.106

N, P1

 

12.3.2022

21.7.2022

GB-2.107

N, P1

 

12.3.2022

21.7.2022

GB-2.108

N, P1

 

18.3.2022

20.6.2022

GB-2.109

N, P1

 

19.3.2022

28.6.2022

GB-2.110

N, P1

 

20.3.2022

22.7.2022

GB-2.111

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022

GB-2.112

N, P1

 

28.3.2022

21.7.2022

GB-2.113

N, P1

 

30.3.2022

22.7.2022

GB-2.114

N, P1

 

6.4.2022

15.7.2022

GB-2.115

N, P1

 

6.4.2022

02.8.2022

GB-2.116

N, P1

 

7.4.2022

15.7.2022

GB-2.117

N, P1

 

8.4.2022

22.7.2022

GB-2.118

N, P1

 

8.4.2022

21.7.2022

GB-2.119

N, P1

 

13.4.2022

15.7.2022

GB-2.120

N, P1

 

22.4.2022

27.7.2022

GB-2.121

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.5.2022

24.8.2022

GB-2.122

N, P1

 

30.5.2022

31.8.2022

GB-2.123

N, P1

 

1.6.2022

13.9.2022

GB-2.124

N, P1

 

7.6.2022

11.9.2022

GB-2.125

N, P1

 

19.5.2022

24.8.2022

GB-2.126

N, P1

 

15.6.2022

18.9.2022

GB-2.127

N, P1

 

6.7.2022

9.10.2022

GB-2.128

N, P1

 

21.7.2022

 

GB-2.129

N, P1

 

5.8.2022

 

GB-2.130

N, P1

 

6.8.2022

 

GB-2.131

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.8.2022

 

GB-2.132

N, P1

 

10.8.2022

 

GB-2.133

N, P1

 

21.8.2022

 

GB-2.134

N, P1

 

26.8.2022

 

GB-2.135

N, P1

 

28.8.2022

 

GB-2.136

N, P1

 

29.8.2022

 

GB-2.137

N, P1

 

2.9.2022

 

GB-2.138

N, P1

 

3.9.2022

 

GB-2.139

N, P1

 

5.9.2022

 

GB-2.140

N, P1

 

6.9.2022

 

GB-2.141

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.9.2022

 

GB-2.142

N, P1

 

8.9.2022

 

GB-2.143

N, P1

 

9.9.2022

 

GB-2.144

N, P1

 

16.9.2022

 

GB-2.145

N, P1

 

17.9.2022

 

GB-2.146

N, P1

 

18.9.2022

 

GB-2.147

N, P1

 

19.9.2022

 

GB-2.148

N, P1

 

19.9.2022

 

GB-2.149

N, P1

 

20.9.2022

 

GB-2.150

N, P1

 

22.9.2022

 

GB-2.151

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.9.2022

 

GB-2.152

N, P1

 

23.9.2022

 

GB-2.153

N, P1

 

24.9.2022

 

GB-2.154

N, P1

 

24.9.2022

 

GB-2.155

N, P1

 

27.9.2022

 

GB-2.156

N, P1

 

28.9.2022

 

GB-2.157

N, P1

 

29.9.2022

 

GB-2.158

N, P1

 

1.10.2022

 

GB-2.159

N, P1

 

1.10.2022

 

GB-2.160

N, P1

 

1.10.2022

 

GB-2.161

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3.10.2022

 

GB-2.162

N, P1

 

4.10.2022

 

GB-2.163

N, P1

 

4.10.2022

 

GB-2.164

N, P1

 

4.10.2022

 

GB-2.165

N, P1

 

6.10.2022

 

GB-2.166

N, P1

 

7.10.2022

 

GB-2.167

N, P1

 

6.10.2022

 

GB-2.168

N, P1

 

7.10.2022

 

GB-2.169

N, P1

 

8.10.2022

 

GB-2.170

N, P1

 

7.10.2022

 

GB-2.171

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.10.2022

 

GB-2.172

N, P1

 

11.10.2022

 

GB-2.173

N, P1

 

10.10.2022

 

GB-2.174

N, P1

 

10.10.2022

 

GB-2.175

N, P1

 

11.10.2022

 

GB-2.176

N, P1

 

11.10.2022

 

GB-2.177

N, P1

 

11.10.2022

 

GB-2.178

N, P1

 

11.10.2022

 

GB-2.179

N, P1

 

12.10.2022

 

GB-2.180

N, P1

 

12.10.2022

 

GB-2.181

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.10.2022

 

GB-2.182

N, P1

 

9.10.2022

 

GB-2.183

N, P1

 

13.10.2022

 

GB-2.184

N, P1

 

13.10.2022

 

GB-2.185

N, P1

 

14.10.2022

 

GB-2.186

N, P1

 

14.10.2022

 

GB-2.187

N, P1

 

14.10.2022

 

GB-2.188

N, P1

 

15.10.2022

 

GB-2.189

N, P1

 

16.10.2022

 

GB-2.190

N, P1

 

16.10.2022

 

GB-2.191

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

16.10.2022

 

GB-2.192

N, P1

 

16.10.2022

 

GB-2.193

N, P1

 

16.10.2022

 

GB-2.194

N, P1

 

17.10.2022

 

GB-2.195

N, P1

 

18.10.2022

 

GB-2.196

N, P1

 

18.10.2022

 

GB-2.197

N, P1

 

18.10.2022

 

GB-2.198

N, P1

 

18.10.2022

 

GB-2.199

N, P1

 

18.10.2022

 

GB-2.200

N, P1

 

19.10.2022

 

GB-2.201

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.10.2022

 

GB-2.202

N, P1

 

19.10.2022

 

GB-2.203

N, P1

 

19.10.2022

 

GB-2.204

N, P1

 

20.10.2022

 

GB-2.205

N, P1

 

20.10.2022

 

GB-2.206

N, P1

 

21.10.2022

 

GB-2.207

N, P1

 

21.10.2022

 

GB-2.208

N, P1

 

21.10.2022

 

GB-2.209

N, P1

 

22.10.2022

 

GB-2.210

N, P1

 

22.10.2022

 

GB-2.211

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.10.2022

 

GB-2.212

N, P1

 

23.10.2022

 

GB-2.213

N, P1

 

23.10.2022

 

GB-2.214

N, P1

 

23.10.2022

 

GB-2.215

N, P1

 

23.10.2022

 

GB-2.216

N, P1

 

23.10.2022

 

GB-2.217

N, P1

 

24.10.2022

 

GB-2.218

N, P1

 

24.10.2022

 

GB-2.219

N, P1

 

26.10.2022

 

GB-2.220

N, P1

 

26.10.2022

 

GB-2.221

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

26.10.2022

 

GB-2.222

N, P1

 

26.10.2022

 

GB-2.223

N, P1

 

27.10.2022

 

GB-2.224

N, P1

 

27.10.2022

 

GB-2.225

N, P1

 

28.10.2022

 

GB-2.226

N, P1

 

29.10.2022

 

GB-2.227

N, P1

 

29.10.2022

 

GB-2.228

N, P1

 

29.10.2022

 

GB-2.229

N, P1

 

30.10.2022

 

GB-2.230

N, P1

 

29.10.2022

 

GB-2.231

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

30.10.2022

 

GB-2.232

N, P1

 

31.10.2022

 

GB-2.233

N, P1

 

1.11.2022

 

GB-2.234

N, P1

 

1.11.2022

 

GB-2.235

N, P1

 

1.11.2022

 

GB-2.236

N, P1

 

2.11.2022

 

GB-2.237

N, P1

 

2.11.2022

 

GB-2.238

N, P1

 

2.11.2022

 

GB-2.239

N, P1

 

3.11.2022

 

GB-2.240

N, P1

 

3.11.2022

 

GB-2.241

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

4.11.2022

 

GB-2.242

N, P1

 

4.11.2022

 

GB-2.243

N, P1

 

5.11.2022

 

GB-2.244

N, P1

 

5.11.2022

 

GB-2.245

N, P1

 

6.11.2022

 

GB-2.246

N, P1

 

6.11.2022

 

GB-2.247

N, P1

 

7.11.2022

 

GB-2.248

N, P1

 

8.11.2022

 

GB-2.249

N, P1

 

9.11.2022

 

GB-2.250

N, P1

 

9.11.2022

 

GB-2.251

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

10.11.2022

 

GB-2.252

N, P1

 

11.11.2022

 

GB-2.253

N, P1

 

11.11.2022

 

GB-2.254

N, P1

 

13.11.2022

 

GB-2.255

N, P1

 

14.11.2022

 

GB-2.256

N, P1

 

14.11.2022

 

GB-2.257

N, P1

 

15.11.2022

 

GB-2.258

N, P1

 

16.11.2022

 

GB-2.259

N, P1

 

16.11.2022

 

GB-2.260

N, P1

 

18.11.2022

 

GB-2.261

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.11.2022

 

GB-2.262

N, P1

 

20.11.2022

 

GB-2.263

N, P1

 

20.11.2022

 

GB-2.264

N, P1

 

20.11.2022

 

GB-2.265

N, P1

 

21.11.2022

 

GB-2.266

N, P1

 

22.11.2022

 

GB-2.267

N, P1

 

20.11.2022

 

GB-2.268

N, P1

 

23.11.2022

 

GB-2.269

N, P1

 

26.11.2022

 

GG

Guernsey

GG-0

BPP, POU-LT20

N

 

 

 

GL

Grenlandia

GL-0

SPF

 

 

 

 

IL

Izrael

IL-0

BPP, BPR, DOC, DOR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

P2

 

28.1.2017

 

SP

P2

 

18.4.2015

 

SPF

 

 

 

 

IS

Islandia

IS-0

SPF

 

 

 

 

MG

Madagaskar

MG-0

SPF

 

 

 

 

MX

Meksyk

MX-0

SPF

 

 

 

 

NA

Namibia

NA-0

BPR, DOR, HER

 

C

 

 

SPF

 

 

 

 

NZ

Nowa Zelandia

NZ-0

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, SPF, HEP, HER, HE-LT20

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre i Miquelon

PM-0

SPF

 

 

 

 

TH

Tajlandia

TH-0

SPF

 

 

 

 

TN

Tunezja

TN-0

BPP, BPR, DOR, POU-LT20, SPF, HER, HE-LT20

 

 

 

 

TR

Turcja

TR-0

SPF

 

 

 

 

US

Stany Zjednoczone

US-0

SPF

 

 

 

 

US-1

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N

 

 

 

US-2

 

 

 

 

 

US-2.1

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.2

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.3

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2021

US-2.4

N, P1

 

8.2.2022

18.8.2022

US-2.5

N, P1

 

12.2.2022

22.7.2022

US-2.6

N, P1

 

15.2.2022

22.7.2022

US-2.7

N, P1

 

16.2.2022

18.8.2022

US-2.8

N, P1

 

22.2.2022

17.10.2022

US-2.9

N, P1

 

23.2.2022

4.8.2022

US-2.10

N, P1

 

23.2.2022

4.8.2022

US-2.11

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

24.2.2022

18.8.2022

US-2.12

N, P1

 

2.3.2022

18.8.2022

US-2.13

N, P1

 

4.3.2022

22.9.2022

US-2.14

N, P1

 

4.3.2022

20.10.2022

US-2.15

N, P1

 

5.3.2022

22.7.2022

US-2.16

N, P1

 

6.3.2022

27.8.2022

US-2.17

N, P1

 

8.3.2022

17.10.2022

US-2.18

N, P1

 

8.3.2022

9.8.2022

US-2.19

N, P1

 

8.3.2022

2.9.2022

US-2.20

N, P1

 

9.3.2022

21.8.2022

US-2.21

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

10.3.2022

17.10.2022

US-2.22

N, P1

 

10.3.2022

7.8.2022

US-2.23

N, P1

 

11.3.2022

11.9.2022

US-2.24

N, P1

 

12.3.2022

22.7.2022

US-2.25

N, P1

 

14.3.2022

26.8.2022

US-2.26

N, P1

 

17.3.2022

29.7.2022

US-2.27

N, P1

 

17.3.2022

3.8.2022

US-2.28

N, P1

 

18.3.2022

23.11.2022

US-2.29

N, P1

 

18.3.2022

17.10.2022

US-2.30

N, P1

 

18.3.2022

26.7.2022

US-2.31

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.3.2022

22.7.2022

US-2.32

N, P1

 

20.3.2022

26.7.2022

US-2.33

N, P1

 

22.3.2022

3.9.2022

US-2.34

N, P1

 

22.3.2022

21.11.2022

US-2.35

N, P1

 

22.3.2022

25.7.2022

US-2.36

N, P1

 

22.3.2022

22.7.2022

US-2.37

N, P1

 

22.3.2022

8.8.2022

US-2.38

N, P1

 

23.3.2022

25.7.2022

US-2.39

N, P1

 

23.3.2022

31.8.2022

US-2.40

N, P1

 

23.3.2022

22.7.2022

US-2.41

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

24.3.2022

3.9.2022

US-2.42

N, P1

 

24.3.2022

22.7.2022

US-2.43

N, P1

 

24.3.2022

27.8.2022

US-2.44

N, P1

 

25.3.2022

28.7.2022

US-2.45

N, P1

 

25.3.2022

7.9.2022

US-2.46

N, P1

 

26.3.2022

23.8.2022

US-2.47

N, P1

 

23.3.2022

26.11.2022

US-2.48

N, P1

 

25.3.2022

26.11.2022

US-2.49

N, P1

 

25.3.2022

26.7.2022

US-2.50

N, P1

 

27.3.2022

4.8.2022

US-2.51

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022

US-2.52

N, P1

 

27.3.2022

22.7.2022

US-2.53

N, P1

 

29.3.2022

30.7.2022

US-2.54

N, P1

 

29.3.2022

9.8.2022

US-2.55

N, P1

 

28.3.2022

28.8.2022

US-2.56

N, P1

 

28.3.2022

29.7.2022

US-2.57

N, P1

 

29.3.2022

21.9.2022

US-2.58

N, P1

 

29.3.2022

3.9.2022

US-2.59

N, P1

 

29.3.2022

30.11.2022

US-2.60

N, P1

 

29.3.2022

10.10.2022

US-2.61

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

29.3.2022

 

US-2.62

N, P1

 

29.3.2022

9.10.2022

US-2.63

N, P1

 

30.3.2022

27.8.2022

US-2.64

N, P1

 

30.3.2022

2.8.2022

US-2.65

N, P1

 

31.3.2022

24.9.2022

US-2.66

N, P1

 

31.3.2022

26.8.2022

US-2.67

N, P1

 

31.3.2022

20.8.2022

US-2.68

N, P1

 

31.3.2022

 

US-2.69

N, P1

 

31.3.2022

12.9.2022

US-2.70

N, P1

 

1.4.2022

 

US-2.71

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.4.2022

22.7.2022

US-2.72

N, P1

 

1.4.2022

12.9.2022

US-2.73

N, P1

 

2.4.2022

2.8.2022

US-2.74

N, P1

 

2.4.2022

24.8.2022

US-2.75

N, P1

 

2.4.2022

14.8.2022

US-2.76

N, P1

 

2.4.2022

10.10.2022

US-2.77

N, P1

 

2.4.2022

10.10.2022

US-2.78

N, P1

 

2.4.2022

10.10.2022

US-2.79

N, P1

 

2.4.2022

6.9.2022

US-2.80

N, P1

 

2.4.2022

8.8.2022

US-2.81

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

15.8.2022

US-2.82

N, P1

 

3.4.2022

24.9.2022

US-2.83

N, P1

 

3.4.2022

30.8.2022

US-2.84

N, P1

 

3.4.2022

18.9.2022

US-2.85

N, P1

 

3.4.2022

29.8.2022

US-2.86

N, P1

 

3.4.2022

22.7.2022

US-2.87

N, P1

 

4.4.2022

29.7.2022

US-2.88

N, P1

 

4.4.2022

27.10.2022

US-2.89

N, P1

 

4.4.2022

22.10.2022

US-2.90

N, P1

 

4.4.2022

9.10.2022

US-2.91

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

4.4.2022

5.9.2022

US-2.92

N, P1

 

4.4.2022

7.8.2022

US-2.93

N, P1

 

5.4.2022

24.9.2022

US-2.94

N, P1

 

5.4.2022

8.8.2022

US-2.95

N, P1

 

5.4.2022

5.9.2022

US-2.96

N, P1

 

5.4.2022

9.10.2022

US-2.97

N, P1

 

5.4.2022

9.10.2022

US-2.98

N, P1

 

5.4.2022

12.8.2022

US-2.99

N, P1

 

5.4.2022

28.8.2022

US-2.100

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.101

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

10.10.2022

US-2.102

N, P1

 

5.4.2022

17.8.2022

US-2.103

N, P1

 

5.4.2022

26.8.2022

US-2.104

N, P1

 

5.4.2022

2.8.2022

US-2.105

N, P1

 

5.4.2022

15.8.2022

US-2.106

N, P1

 

6.4.2022

10.10.2022

US-2.107

N, P1

 

6.4.2022

10.10.2022

US-2.108

N, P1

 

6.4.2022

16.9.2022

US-2.109

N, P1

 

6.4.2022

 

US-2.110

N, P1

 

6.4.2022

28.8.2022

US-2.111

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.4.2022

5.8.2022

US-2.112

N, P1

 

7.4.2022

13.10.2022

US-2.113

N, P1

 

8.4.2022

22.8.2022

US-2.114

N, P1

 

7.4.2022

19.10.2022

US-2.115

N, P1

 

8.4.2022

8.10.2022

US-2.116

N, P1

 

8.4.2022

8.9.2022

US-2.117

N, P1

 

8.4.2022

 

US-2.118

N, P1

 

1.4.2022

24.8.2022

US-2.119

N, P1

 

5.4.2022

24.9.2022

US-2.120

N, P1

 

6.4.2022

20.8.2022

US-2.121

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

8.4.2022

 

US-2.122

N, P1

 

8.4.2022

15.8.2022

US-2.123

N, P1

 

8.4.2022

31.8.2022

US-2.124

N, P1

 

9.4.2022

29.8.2022

US-2.125

N, P1

 

9.4.2022

14.8.2022

US-2.126

N, P1

 

9.4.2022

29.8.2022

US-2.127

N, P1

 

9.4.2022

29.7.2022

US-2.128

N, P1

 

12.4.2022

18.9.2022

US-2.129

N, P1

 

12.4.2022

16.9.2022

US-2.130

N, P1

 

12.4.2022

28.8.2022

US-2.131

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.4.2022

12.10.2022

US-2.132

N, P1

 

12.4.2022

26.9.2022

US-2.133

N, P1

 

12.4.2022

24.8.2022

US-2.134

N, P1

 

12.4.2022

10.10.2022

US-2.135

N, P1

 

12.4.2022

22.9.2022

US-2.136

N, P1

 

13.4.2022

 

US-2.137

N, P1

 

13.4.2022

28.8.2022

US-2.138

N, P1

 

13.4.2022

29.9.2022

US-2.139

N, P1

 

13.4.2022

4.9.2022

US-2.140

N, P1

 

13.4.2022

 

US-2.141

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

13.4.2022

26.7.2022

US-2.142

N, P1

 

14.4.2022

28.8.2022

US-2.143

N, P1

 

14.4.2022

5.9.2022

US-2.144

N, P1

 

13.4.2022

8.10.2022

US-2.145

N, P1

 

14.4.2022

 

US-2.146

N, P1

 

14.4.2022

22.8.2022

US-2.147

N, P1

 

15.4.2022

28.11.2022

US-2.148

N, P1

 

15.4.2022

7.9.2022

US-2.149

N, P1

 

19.4.2022

 

US-2.150

N, P1

 

19.4.2022

26.11.2022

US-2.151

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.4.2022

18.9.2022

US-2.152

N, P1

 

19.4.2022

18.9.2022

US-2.153

N, P1

 

19.4.2022

7.9.2022

US-2.154

N, P1

 

19.4.2022

9.10.2022

US-2.155

N, P1

 

19.4.2022

9.10.2022

US-2.156

N, P1

 

19.4.2022

9.10.2022

US-2.157

N, P1

 

19.4.2022

11.10.2022

US-2.158

N, P1

 

19.4.2022

 

US-2.159

N, P1

 

19.4.2022

22.10.2022

US-2.160

N, P1

 

19.4.2022

 

US-2.161

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.4.2022

 

US-2.162

N, P1

 

20.4.2022

22.8.2022

US-2.163

N, P1

 

20.4.2022

14.8.2022

US-2.164

N, P1

 

20.4.2022

18.9.2022

US-2.165

N, P1

 

20.4.2022

18.9.2022

US-2.166

N, P1

 

20.4.2022

25.8.2022

US-2.167

N, P1

 

20.4.2022

28.11.2022

US-2.168

N, P1

 

20.4.2022

30.10.2022

US-2.169

N, P1

 

21.4.2022

7.10.2022

US-2.170

N, P1

 

21.4.2022

19.8.2022

US-2.171

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.4.2022

16.9.2022

US-2.172

N, P1

 

21.4.2022

19.9.2022

US-2.173

N, P1

 

21.4.2022

10.10.2022

US-2.174

N, P1

 

22.4.2022

14.9.2022

US-2.175

N, P1

 

22.4.2022

21.9.2022

US-2.176

N, P1

 

22.4.2022

23.9.2022

US-2.177

N, P1

 

22.4.2022

28.11.2022

US-2.178

N, P1

 

23.4.2022

 

US-2.179

N, P1

 

25.4.2022

16.9.2022

US-2.180

N, P1

 

26.4.2022

 

US-2.181

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

26.4.2022

28.11.2022

US-2.182

N, P1

 

27.4.2022

 

US-2.183

N, P1

 

27.4.2022

8.9.2022

US-2.184

N, P1

 

27.4.2022

29.8.2022

US-2.185

N, P1

 

28.4.2022

 

US-2.186

N, P1

 

29.4.2022

18.9.2022

US-2.187

N, P1

 

29.4.2022

 

US-2.188

N, P1

 

29.4.2022

28.11.2022

US-2.189

N, P1

 

30.4.2022

12.8.2022

US-2.190

N, P1

 

28.4.2022

15.9.2022

US-2.191

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3.5.2022

28.9.2022

US-2.192

N, P1

 

3.5.2022

29.9.2022

US-2.193

N, P1

 

3.5.2022

29.9.2022

US-2.194

N, P1

 

3.5.2022

21.8.2022

US-2.195

N, P1

 

3.5.2022

7.10.2022

US-2.196

N, P1

 

3.5.2022

15.9.2022

US-2.197

N, P1

 

4.5.2022

 

US-2.198

N, P1

 

5.5.2022

 

US-2.199

N, P1

 

7.5.2022

25.9.2022

US-2.200

N, P1

 

9.5.2022

 

US-2.201

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

US-2.202

N, P1

 

10.5.2022

29.9.2022

US-2.203

N, P1

 

10.5.2022

29.9.2022

US-2.204

N, P1

 

10.5.2022

28.11.2022

US-2.205

N, P1

 

10.5.2022

 

US-2.206

N, P1

 

10.5.2022

6.10.2022

US-2.207

N, P1

 

11.5.2022

 

US-2.208

N, P1

 

13.5.2022

22.9.2022

US-2.209

N, P1

 

14.5.2022

11.10.2022

US-2.210

N, P1

 

17.5.2022

 

US-2.211

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

17.5.2022

 

US-2.212

N, P1

 

17.5.2022

 

US-2.213

N, P1

 

17.5.2022

 

US-2.214

N, P1

 

17.5.2022

 

US-2.215

N, P1

 

17.5.2022

8.10.2022

US-2.216

N, P1

 

18.5.2022

 

US-2.217

N, P1

 

18.5.2022

 

US-2.218

N, P1

 

18.5.2022

30.10.2022

US-2.219

N, P1

 

18.5.2022

29.9.2022

US-2.220

N, P1

 

19.5.2022

 

US-2.221

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.5.2022

 

US-2.222

N, P1

 

21.5.2022

15.9.2022

US-2.223

N, P1

 

23.5.2022

2.10.2022

US-2.224

N, P1

 

2.6.2022

8.10.2022

US-2.225

N, P1

 

6.6.2022

 

US-2.226

N, P1

 

7.6.2022

3.11.2022

US-2.227

N, P1

 

7.6.2022

23.9.2022

US-2.228

N, P1

 

7.6.2022

 

US-2.229

N, P1

 

9.6.2022

3.11.2022

US-2.230

N, P1

 

1.7.2022

 

US-2.231

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.7.2022

 

US-2.232

N, P1

 

14.7.2022

 

US-2.233

N, P1

 

15.7.2022

 

US-2.234

N, P1

 

18.7.2022

 

US-2.235

N, P1

 

19.7.2022

 

US-2.236

N, P1

 

19.7.2022

 

US-2.237

N, P1

 

21.7.2022

 

US-2.238

N, P1

 

26.7.2022

 

US-2.239

N, P1

 

11.8.2022

 

US-2.240

N, P1

 

22.8.2022

 

US-2.241

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

26.8.2022

 

US-2.242

N, P1

 

26.8.2022

 

US-2.243

N, P1

 

30.8.2022

 

US-2.244

N, P1

 

30.8.2022

 

US-2.245

N, P1

 

30.8.2022

 

US-2.246

N, P1

 

30.8.2022

 

US-2.247

N, P1

 

30.8.2022

 

US-2.248

N, P1

 

1.9.2022

 

US-2.249

N, P1

 

1.9.2022

 

US-2.250

N, P1

 

1.9.2022

 

US-2.251

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2.9.2022

 

US-2.252

N, P1

 

3.9.2022

 

US-2.253

N, P1

 

7.9.2022

 

US-2.254

N, P1

 

8.9.2022

 

US-2.255

N, P1

 

9.9.2022

 

US-2.256

N, P1

 

9.9.2022

 

US-2.257

N, P1

 

13.9.2022

 

US-2.258

N, P1

 

13.9.2022

 

US-2.259

N, P1

 

13.9.2022

 

US-2.260

N, P1

 

13.9.2022

 

US-2.261

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

15.9.2022

 

US-2.262

N, P1

 

15.9.2022

 

US-2.263

N, P1

 

14.9.2022

 

US-2.264

N, P1

 

14.9.2022

 

US-2.265

N, P1

 

15.9.2022

 

US-2.266

N, P1

 

20.9.2022

 

US-2.267

N, P1

 

20.9.2022

 

US-2.268

N, P1

 

20.9.2022

 

US-2.269

N, P1

 

20.9.2022

 

US-2.270

N, P1

 

20.9.2022

 

US-2.271

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.9.2022

 

US-2.272

N, P1

 

21.9.2022

 

US-2.273

N, P1

 

21.9.2022

 

US-2.274

N, P1

 

21.9.2022

 

US-2.275

N, P1

 

21.9.2022

 

US-2.276

N, P1

 

21.9.2022

 

US-2.277

N, P1

 

22.9.2022

 

US-2.278

N, P1

 

23.9.2022

 

US-2.279

N, P1

 

24.9.2022

 

US-2.280

N, P1

 

27.9.2022

 

US-2.281

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

27.9.2022

 

US-2.282

N, P1

 

27.9.2022

 

US-2.283

N, P1

 

28.9.2022

 

US-2.284

N, P1

 

28.9.2022

 

US-2.285

N, P1

 

29.9.2022

 

US-2.286

N, P1

 

29.9.2022

 

US-2.287

N, P1

 

29.9.2022

 

US-2.288

N, P1

 

29.9.2022

 

US-2.289

N, P1

 

3.10.2022

 

US-2.290

N, P1

 

3.10.2022

 

US-2.291

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

4.10.2022

 

US-2.292

N, P1

 

4.10.2022

 

US-2.293

N, P1

 

4.10.2022

 

US-2.294

N, P1

 

5.10.2022

 

US-2.295

N, P1

 

7.10.2022

 

US-2.296

N, P1

 

7.10.2022

 

US-2.297

N, P1