ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 301

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 65
22 listopada 2022


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2279 z dnia 1 sierpnia 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 przez określenie liczby i nazw zmiennych dla dziedziny korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych dla roku odniesienia 2023 ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2280 z dnia 15 listopada 2022 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Salacgrīvas nēģi (ChOG)]

20

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2281 z dnia 15 listopada 2022 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Lumblija (ChOG)]

21

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2282 z dnia 21 listopada 2022 r. ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 30 września 2022 r. do dnia 30 grudnia 2022 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ( 1 )

22

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/2283 z dnia 21 listopada 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2020/1351 w sprawie udzielenia Republice Łotewskiej tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19

119

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2284 z dnia 14 listopada 2022 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 8308)  ( 1 )

125

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2022/2285 z dnia 8 listopada 2022 r. zmieniająca decyzję (UE) 2021/2255 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2022 r. (EBC/2021/54) (EBC/2022/41)

212

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

*

Decyzja Komitetu Stowarzyszenia UE–Ukraina nr 1/2022 w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu z dnia 25 października 2022 r. w sprawie aktualizacji załącznika XV (Zbliżenie przepisów celnych) do Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony [2022/2286]

214

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

22.11.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 301/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/2279

z dnia 1 sierpnia 2022 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 przez określenie liczby i nazw zmiennych dla dziedziny „korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych” dla roku odniesienia 2023

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 z dnia 10 października 2019 r. ustanawiające wspólne ramy statystyk europejskich dotyczących osób i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym zbieranych metodą doboru próby, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 808/2004, (WE) nr 452/2008 i (WE) nr 1338/2008 oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1177/2003 i rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

W celu zaspokojenia potrzeb statystycznych w odniesieniu do odpowiednich tematów szczegółowych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2019/1700 Komisja powinna określić liczbę i nazwy zmiennych dla zbioru danych w dziedzinie „korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych” dla roku odniesienia 2023,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Liczbę i nazwy zmiennych dla dziedziny „korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych” dla roku odniesienia 2023 przedstawiono w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 sierpnia 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 261 I z 14.10.2019, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Liczba i nazwy zmiennych dla dziedziny „korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych” dla roku odniesienia 2023

Temat

Temat szczegółowy

Identyfikator zmiennej

Nazwa zmiennej/opis zmiennej

01. Informacje techniczne – 15 obowiązkowych zmiennych technicznych, – 2 opcjonalnie zmienne techniczne

Informacje na temat zbierania danych

REFYEAR

Rok badania

Informacje na temat zbierania danych

INTDATE

Data odniesienia – data pierwszego wywiadu

Informacje na temat zbierania danych

STRATUM_ID

Warstwa

Informacje na temat zbierania danych

SCX

Jednostka losowania pierwszego stopnia

Oznakowanie

HH_ID

Identyfikator gospodarstwa domowego

Oznakowanie

IND_ID

Indywidualny identyfikator

Oznakowanie

HH_REF_ID

Identyfikator gospodarstwa domowego, do którego należy respondent

Wagi

HH_WGHT

Waga gospodarstwa domowego

Wagi

IND_WGHT

Waga danej osoby

Charakterystyka wywiadu

TIME

Czas trwania wywiadu

Charakterystyka wywiadu

INT_TYPE

Rodzaj wywiadu

Lokalizacja

COUNTRY

Państwo zamieszkania

Lokalizacja

GEO_NUTS1

Region zamieszkania

Lokalizacja

GEO_NUTS2

(opcjonalnie)

Region zamieszkania (opcjonalnie)

Lokalizacja

GEO_NUTS3

(opcjonalnie)

Region zamieszkania

(opcjonalnie)

Lokalizacja

DEG_URBA

Stopień urbanizacji

Lokalizacja

GEO_DEV

Położenie geograficzne

02. Charakterystyka osób i gospodarstw domowych – 7 zbieranych zmiennych, – 1 zmienna pochodna, – 7 zmiennych opcjonalnych

Demografia

SEX

Płeć

Demografia

YEARBIR

Rok urodzenia

Demografia

PASSBIR

Po ostatnim dniu urodzin

Demografia

AGE

Wiek w ukończonych latach

Obywatelstwo i pochodzenie migracyjne

CITIZENSHIP

Państwo głównego obywatelstwa

Obywatelstwo i pochodzenie migracyjne

CNTRYB

Państwo urodzenia

Skład gospodarstwa domowego

HH_POP

Wielkość gospodarstwa domowego (liczba członków gospodarstwa domowego)

Skład gospodarstwa domowego

HH_POP_16_24 (opcjonalnie)

Liczba członków gospodarstwa domowego w wieku od 16 do 24 lat (opcjonalnie)

Skład gospodarstwa domowego

HH_POP_16_24S (opcjonalnie)

Liczba uczących się członków gospodarstwa domowego w wieku od 16 do 24 lat

(opcjonalnie)

Skład gospodarstwa domowego

HH_POP_25_64 (opcjonalnie)

Liczba członków gospodarstwa domowego w wieku od 25 do 64 lat (opcjonalnie)

Skład gospodarstwa domowego

HH_POP_65_MAX (opcjonalnie)

Liczba członków gospodarstwa domowego w wieku co najmniej 65 lat (opcjonalnie)

Skład gospodarstwa domowego

HH_CHILD

Liczba dzieci poniżej 16 roku życia

Skład gospodarstwa domowego

HH_CHILD_14_15

(opcjonalnie)

Liczba dzieci w wieku od 14 do 15 lat

(opcjonalnie)

Skład gospodarstwa domowego

HH_CHILD_5_13

(opcjonalnie)

Liczba dzieci w wieku od 5 do 13 lat (opcjonalnie)

Skład gospodarstwa domowego

HH_CHILD_LE_4

(opcjonalnie)

Liczba dzieci w wieku nieprzekraczającym 4 lat (opcjonalnie)

03. Uczestnictwo w rynku pracy – 5 zbieranych zmiennych, 3 zmienne opcjonalnie

Główny status na rynku pracy (samoocena)

MAINSTAT

Główny status na rynku pracy (samoocena)

Podstawowe cechy wykonywanej pracy

STAPRO

Status zatrudnienia w głównej pracy

Podstawowe cechy wykonywanej pracy

NACE1D

(opcjonalnie)

Działalność gospodarcza jednostki lokalnej w głównej pracy

(opcjonalnie)

Podstawowe cechy wykonywanej pracy

ISCO2D

Zawód w głównej pracy

Podstawowe cechy wykonywanej pracy

OCC_ICT

Specjalista z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) czy nie

Podstawowe cechy wykonywanej pracy

OCC_MAN

Pracownik fizyczny czy nie

Podstawowe cechy wykonywanej pracy

EMPST_WKT

(opcjonalnie)

Główna praca w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy (samoocena)

(opcjonalnie)

Czas trwania umowy

EMPST_CONTR (opcjonalnie)

Rodzaj umowy w głównym miejscu pracy

(opcjonalnie)

04. Poziom i charakterystyka wykształcenia – 1 zbierana zmienna, – 1 zmienna pochodna

Poziom wykształcenia

ISCEDD

Poziom wykształcenia (najwyższy ukończony poziom kształcenia)

Poziom wykształcenia

ISCED

Zagregowany poziom wykształcenia

05. Dochody, spożycie i elementy zasobności, w tym zadłużenie – 1 zbierana zmienna

Miesięczne dochody gospodarstwa domowego ogółem

HH_IQ5

Całkowity bieżący średni miesięczny dochód netto

06. Udział w społeczeństwie informacyjnym – 125 zbieranych zmiennych, – 12 zmiennych opcjonalnych, – 1 zmienna pochodna

Dostęp do ICT

IACC

Dostęp gospodarstwa domowego do internetu w domu (za pomocą dowolnego urządzenia)

Korzystanie i częstotliwość korzystania z ICT

IU

Ostatni przypadek korzystania z internetu, w dowolnym miejscu i za pomocą dowolnego urządzenia

Korzystanie i częstotliwość korzystania z ICT

IFUS

Średnia częstotliwość korzystania z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy

Korzystanie i częstotliwość korzystania z ICT

IUG_DKPC

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy na komputerze stacjonarnym

Korzystanie i częstotliwość korzystania z ICT

IUG_LPC

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy na laptopie

Korzystanie i częstotliwość korzystania z ICT

IUG_TPC

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy na tablecie

Korzystanie i częstotliwość korzystania z ICT

IUG_MP

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy na smartfonie

Korzystanie i częstotliwość korzystania z ICT

IUG_OTH1

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy na innych urządzeniach (takich jak telewizja hybrydowa, inteligentny głośnik, konsola do gier, czytnik e-booków, inteligentny zegarek)

Aktywność w internecie

IUEM

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do wysyłania i odbierania poczty elektronicznej

Aktywność w internecie

IUPH1

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do połączeń telefonicznych online (w tym połączeń wideo)

Aktywność w internecie

IUSNET

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do uczestnictwa w serwisach społecznościowych (tworzenie profilu użytkownika, zamieszczanie wiadomości lub inny rodzaj aktywności)

Aktywność w internecie

IUCHAT1

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do komunikacji natychmiastowej (wymiana wiadomości za pomocą komunikatorów)

Aktywność w internecie

IUNW1

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do czytania wiadomości, gazet lub czasopism informacyjnych online

Aktywność w internecie

IHIF

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do poszukiwania informacji związanych ze zdrowiem (dotyczących np. obrażeń ciała, chorób, żywienia, poprawy stanu zdrowia)

Aktywność w internecie

IUIF

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do wyszukiwania informacji o towarach lub usługach

Aktywność w internecie

IUPOL2

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do wyrażania opinii w sprawach obywatelskich lub politycznych na stronach internetowych lub w mediach społecznościowych

Aktywność w internecie

IUVOTE

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do uczestnictwa w konsultacjach lub głosowaniach online mających na celu rozwiązanie kwestii obywatelskich lub politycznych (np. miejskie planowanie przestrzenne, podpisanie petycji)

Aktywność w internecie

IUJOB

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do poszukiwania pracy lub wysyłania podań o pracę

Aktywność w internecie

IUSELL

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do sprzedaży towarów lub usług na stronie internetowej lub za pośrednictwem aplikacji

Aktywność w internecie

IUBK

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy w celach prywatnych do bankowości internetowej (w tym bankowości mobilnej)

Aktywność w internecie

IUOLC

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy do celów edukacyjnych, zawodowych lub prywatnych przez uczestnictwo w kursie internetowym

Aktywność w internecie

IUOLM

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy do celów edukacyjnych, zawodowych lub prywatnych przez korzystanie z materiałów edukacyjnych dostępnych online, niestanowiących pełnych kursów (np. materiałów audiowizualnych, seminariów internetowych, podręczników elektronicznych, aplikacji lub platform edukacyjnych)

Aktywność w internecie

IUOCIS1

Korzystanie z internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy do celów edukacyjnych, zawodowych lub prywatnych przez komunikowanie się z osobami prowadzącymi szkolenie lub studentami/uczniami z wykorzystaniem narzędzi internetowych opartych na plikach audio lub wideo

Kontakty z organami publicznymi

IGOVIP

Działalność za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji organów publicznych lub służb publicznych, prowadzona w ciągu ostatnich 12 miesięcy w celach prywatnych polegająca na dostępie respondenta do informacji o sobie przechowywanych przez organy publiczne lub służby publiczne

Kontakty z organami publicznymi

IGOVIDB

Działalność za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji organów publicznych lub służb publicznych, prowadzona w ciągu ostatnich 12 miesięcy w celach prywatnych, polegająca na dostępie respondenta do informacji pochodzących z publicznych baz danych lub rejestrów (takich jak informacje o dostępności książek w bibliotekach publicznych, do rejestrów katastralnych, rejestrów przedsiębiorstw)

Kontakty z organami publicznymi

IGOV12IF

Działalność za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji organów publicznych lub służb publicznych, prowadzona w ciągu ostatnich 12 miesięcy w celach prywatnych polegająca na dostępie respondenta do informacji (np. o usługach, świadczeniach, uprawnieniach, przepisach, godzinach otwarcia)

Kontakty z organami publicznymi

IGOVIX

W ciągu ostatnich 12 miesięcy respondent nie uzyskał dostępu do żadnych danych osobowych ani baz danych ani nie uzyskał żadnych informacji za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji organów publicznych lub służb publicznych w celach prywatnych

Kontakty z organami publicznymi

IGOV12FM

Pobieranie/drukowanie urzędowych formularzy przez respondenta ze strony internetowej lub aplikacji organów lub służb publicznych w celach prywatnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Kontakty z organami publicznymi

IGOVAPR

Umówienie się na spotkanie lub dokonanie rezerwacji przez respondenta za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji z organami publicznymi lub służbami publicznymi w celach prywatnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy (np. rezerwacja książki w bibliotece publicznej, spotkanie z urzędnikiem rządowym lub państwowym świadczeniodawcą opieki zdrowotnej)

Kontakty z organami publicznymi

IGOVPOST

(opcjonalnie)

Otrzymywanie przez respondenta wszelkich oficjalnych komunikatów lub dokumentów przesłanych przez organy publiczne za pośrednictwem konta respondenta na stronie internetowej lub aplikacji (nazwa usługi, jeżeli ma to zastosowanie w danym państwie) organów lub służb publicznych (takich jak powiadomienia o grzywnach lub fakturach, pismach) doręczanie wezwań sądowych, dokumentów sądowych, [przykłady krajowe]) w celach prywatnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Należy wykluczyć korzystanie z wiadomości lub powiadomień opartych na wiadomościach e-mail lub SMS, że dany dokument jest dostępny (opcjonalnie)

Kontakty z organami publicznymi

IGOVTAX1

Składanie przez respondenta w ciągu ostatnich 12 miesięcy własnej deklaracji podatkowej za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji

Kontakty z organami publicznymi

IGOVODC

Działalność prowadzona w ciągu ostatnich 12 miesięcy za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji organów publicznych lub służb publicznych w celach prywatnych, polegająca na złożeniu przez respondenta wniosku o wydanie urzędowych dokumentów lub zaświadczeń (takich jak dyplom, świadectwo urodzenia, ślubu, rozwodu, zgonu, zezwolenie na pobyt, wyciąg z rejestru policyjnego lub karnego, [przykłady krajowe])

Kontakty z organami publicznymi

IGOVBE

Działalność prowadzona w ciągu ostatnich 12 miesięcy za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji organów publicznych lub służb publicznych w celach prywatnych, polegająca na złożeniu przez respondenta wniosku o świadczenia lub uprawnienia (takich jak emerytura, zasiłek dla osób bezrobotnych, świadczenie na dziecko, zapisy do szkół, uczelni wyższych [przykłady krajowe])

Kontakty z organami publicznymi

IGOVRCC

Działalność prowadzona w ciągu ostatnich 12 miesięcy za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji organów publicznych lub służb publicznych, w celach prywatnych, polegająca na składaniu przez pozwanego innych wniosków, roszczeń lub skarg (takich jak zgłoszenie kradzieży policji, wniesienie skargi do sądu, złożenie wniosku o pomoc prawną, wszczęcie postępowania w sprawie roszczenia cywilnego przed sądem, [przykłady krajowe])

Kontakty z organami publicznymi

IRGOVNN

Powody, dla których w ciągu ostatnich 12 miesięcy respondent nie składał żadnych wniosków o wydanie jakichkolwiek dokumentów urzędowych ani nie zgłaszał żadnych roszczeń za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji organów publicznych/służb publicznych – respondent nie potrzebował domagać się żadnych dokumentów ani wnosić żadnych roszczeń

Kontakty z organami publicznymi

IRGOVLS

Powody, dla których w ciągu ostatnich 12 miesięcy respondent nie składał wniosku o wydanie jakichkolwiek dokumentów urzędowych ani nie zgłaszał żadnych roszczeń za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji organów publicznych/służb publicznych – brak umiejętności lub wiedzy (np. respondent nie potrafił skorzystać ze strony/aplikacji internetowej lub było to zbyt skomplikowane)

Kontakty z organami publicznymi

IRGOVSEC

Powody, dla których w ciągu ostatnich 12 miesięcy respondent nie składał wniosku o wydanie jakichkolwiek dokumentów urzędowych ani nie zgłaszał żadnych roszczeń za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji organów publicznych/służb publicznych – obawy o bezpieczeństwo danych osobowych lub niechęć do płacenia przez internet (z uwagi na oszustwa związane z kartą kredytową)

Kontakty z organami publicznymi

IRGOVEID

(opcjonalnie)

Powody, dla których w ciągu ostatnich 12 miesięcy respondent nie składał wniosku o wydanie jakichkolwiek dokumentów urzędowych ani nie zgłaszał żadnych roszczeń za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji organów publicznych/służb publicznych – brak podpisu elektronicznego, aktywowanej identyfikacji elektronicznej lub innego instrumentu do identyfikacji elektronicznej (wymaganych do skorzystania z usług) [przykłady krajowe] (opcjonalnie)

Kontakty z organami publicznymi

IRGOVOP

Powody, dla których w ciągu ostatnich 12 miesięcy respondent nie składał wniosku o wydanie jakichkolwiek dokumentów urzędowych ani nie zgłaszał żadnych roszczeń za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji organów publicznych/służb publicznych – inna osoba zrobiła to za respondenta (np. konsultant, doradca, krewny)

Kontakty z organami publicznymi

IRGOVOTH

Powody, dla których w ciągu ostatnich 12 miesięcy respondent nie składał wniosku o wydanie jakichkolwiek dokumentów urzędowych ani nie zgłaszał żadnych roszczeń za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji organów publicznych/służb publicznych – inny powód

Kontakty z organami publicznymi

IEID

Korzystanie z identyfikacji elektronicznej w ciągu ostatnich 12 miesięcy [kompletny wykaz identyfikacji elektronicznych w danym kraju oficjalnie uznanych przez organy publiczne lub służby publiczne i charakteryzujących się średnim lub wysokim poziomem zaufania zgodnie z rozporządzeniem eIDAS (1)], aby w celach prywatnych uzyskać dostęp do usług online

Kontakty z organami publicznymi

IEIDOC

Rodzaj usług, w odniesieniu do których w ciągu ostatnich 12 miesięcy respondent korzystał z identyfikacji elektronicznej [kompletny wykaz identyfikacji elektronicznych w danym kraju oficjalnie uznanych przez organy publiczne lub służby publiczne i charakteryzujących się średnim lub wysokim poziomem zaufania zgodnie z rozporządzeniem eIDAS] – usługi świadczone przez organy publiczne lub służby publiczne w kraju zamieszkania respondenta (np. składanie deklaracji podatkowej, ubieganie się o świadczenia społeczne, ubieganie się o świadectwa urzędowe, dostęp do dokumentacji medycznej, [przykłady krajowe])

Kontakty z organami publicznymi

IEIDEC

Rodzaj usług, w odniesieniu do których w ciągu ostatnich 12 miesięcy respondent korzystał z tożsamości elektronicznej [kompletny wykaz identyfikacji elektronicznych w danym kraju oficjalnie uznanych przez organy publiczne lub służby publiczne i charakteryzujących się średnim lub wysokim poziomem zaufania zgodnie z rozporządzeniem eIDAS] – usługi świadczone przez organy publiczne lub służby publiczne innych państw europejskich (np. składanie deklaracji podatkowej, składanie wniosku o oficjalne dokumenty lub zaświadczenia, [przykłady krajowe]) (jeżeli ma to zastosowanie w danym państwie)

Kontakty z organami publicznymi

IEIDBS

Rodzaj usług, w odniesieniu do których w ciągu ostatnich 12 miesięcy respondent korzystał z identyfikacji elektronicznej [kompletny wykaz identyfikacji elektronicznych w danym kraju oficjalnie uznanych przez organy publiczne lub służby publiczne i charakteryzujących się średnim lub wysokim poziomem zaufania zgodnie z rozporządzeniem eIDAS] – usługi świadczone przez przedsiębiorstwa (np. dostęp do usług bankowych, logowanie do usług transportowych, identyfikacja za pomocą identyfikacji elektronicznej np. na internetowej platformie handlowej, [przykłady krajowe]) (jeżeli ma to zastosowanie w danym państwie)

Kontakty z organami publicznymi

IREIDNA

Powody niekorzystania w ciągu ostatnich 12 miesięcy z identyfikacji elektronicznej oficjalnie uznanej przez organy publiczne lub służby publiczne i charakteryzującej się średnim lub wysokim poziomem zaufania zgodnie z rozporządzeniem eIDAS – respondent nie wiedział o istnieniu identyfikacji elektronicznej

Kontakty z organami publicznymi

IREIDNO

Powody niekorzystania w ciągu ostatnich 12 miesięcy z identyfikacji elektronicznej oficjalnie uznanej przez organy publiczne lub służby publiczne i charakteryzującej się średnim lub wysokim poziomem zaufania zgodnie z rozporządzeniem eIDAS – respondent nie posiada identyfikacji elektronicznej

Kontakty z organami publicznymi

IREIDNN

Powody niekorzystania w ciągu ostatnich 12 miesięcy z identyfikacji elektronicznej oficjalnie uznanej przez organy publiczne lub służby publiczne i charakteryzującej się średnim lub wysokim poziomem zaufania zgodnie z rozporządzeniem eIDAS – respondent nie potrzebował dostępu do usług online wymagających identyfikacji elektronicznej

Kontakty z organami publicznymi

IREIDSEC

Powody niekorzystania w ciągu ostatnich 12 miesięcy z identyfikacji elektronicznej oficjalnie uznanej przez organy publiczne lub służby publiczne i charakteryzującej się średnim lub wysokim poziomem zaufania zgodnie z rozporządzeniem eIDAS – respondent nie czuje się bezpiecznie, korzystając z identyfikacji elektronicznej (obawy dotyczące bezpieczeństwa ICT, ochrony danych osobowych)

Kontakty z organami publicznymi

IREIDTEC

Powody niekorzystania w ciągu ostatnich 12 miesięcy z identyfikacji elektronicznej oficjalnie uznanej przez organy publiczne lub służby publiczne i charakteryzującej się średnim lub wysokim poziomem zaufania zgodnie z rozporządzeniem eIDAS – używalność/kwestie techniczne (np. jest to dla użytkownika zbyt trudne lub nieprzystępne, brak odpowiedniego czytnika kart, niekompatybilność oprogramowania, nieobsługiwanie identyfikacji elektronicznej przez usługi, do których respondent potrzebował dostępu)

Kontakty z organami publicznymi

IREIDDEV

Powody niekorzystania w ciągu ostatnich 12 miesięcy z identyfikacji elektronicznej oficjalnie uznanej przez organy publiczne lub służby publicznej i charakteryzującej się średnim lub wysokim poziomem zaufania zgodnie z rozporządzeniem eIDAS – respondent nie mógł skorzystać z identyfikacji elektronicznej w celu uzyskania dostępu do usługi na smartfonie lub tablecie

Kontakty z organami publicznymi

IREIDOTH

Powody niekorzystania w ciągu ostatnich 12 miesięcy z identyfikacji elektronicznej oficjalnie uznanej przez organy publiczne lub służby publiczne i charakteryzującej się średnim lub wysokim poziomem zaufania zgodnie z rozporządzeniem eIDAS – inne powody

Handel elektroniczny

IBUY

Ostatni zakup lub zamówienie towarów lub usług online na użytek prywatny

Handel elektroniczny

BCLOT1

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny odzieży (w tym odzieży sportowej), butów lub akcesoriów (takich jak torby/torebki, biżuteria) od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)

Handel elektroniczny

BSPG

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny artykułów sportowych (z wyłączeniem odzieży sportowej) od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)

Handel elektroniczny

BCG

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny zabawek lub artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci (takich jak pieluszki, butelki, wózki dziecięce) od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)

Handel elektroniczny

BFURN1

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny mebli, akcesoriów domowych (takich jak dywany czy zasłony) lub artykułów ogrodniczych (takich jak narzędzia czy rośliny) od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)

Handel elektroniczny

BMUFL

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny muzyki na płytach CD lub na płytach winylowych, filmów lub seriali na płytach DVD, Blu-ray itp. od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)

Handel elektroniczny

BBOOKNLG

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny drukowanych książek, czasopism lub gazet od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)

Handel elektroniczny

BHARD1

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny komputerów, tabletów, telefonów komórkowych lub akcesoriów do nich od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)

Handel elektroniczny

BEEQU1

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny elektroniki użytkowej (takiej jak telewizory, wieże stereo, aparaty fotograficzne, zestawy typu soundbar, inteligentne głośniki, asystenci wirtualni) lub sprzętu gospodarstwa domowego (takiego jak pralki) od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)

Handel elektroniczny

BMED1

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny lekarstw lub suplementów diety takich jak witaminy (z wyłączeniem odnawiania recept przez internet) od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)

Handel elektroniczny

BFDR

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny dostaw z restauracji lub od sieci szybkiej obsługi, lub usług cateringowych od przedsiębiorstw lub osób prywatnych

Handel elektroniczny

BFDS

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny żywności lub napojów ze sklepów lub od dostawców zestawów gotowych składników do samodzielnego przygotowywania posiłków od przedsiębiorstw lub osób prywatnych

Handel elektroniczny

BCBW

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny kosmetyków, produktów do makijażu lub pielęgnacji ciała od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)

Handel elektroniczny

BCPH

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny produktów do prania i czyszczenia lub do higieny osobistej (takich jak szczoteczki do zębów, chusteczki, detergenty, ścierki do czyszczenia) od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)

Handel elektroniczny

BBMC

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny rowerów, motorowerów, samochodów lub innych pojazdów albo części zamiennych do nich od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)

Handel elektroniczny

BOPG

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny innych dóbr materialnych od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)

Handel elektroniczny

BPG_ANY

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny innych z wymienionych dóbr materialnych od przedsiębiorstw lub osób prywatnych (w tym artykułów używanych)

Handel elektroniczny

BPG_DOM

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu towarów od krajowych sprzedawców (od przedsiębiorstw lub osób prywatnych)

Handel elektroniczny

BPG_EU

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu towarów od sprzedawców z innych państw UE (od przedsiębiorstw lub osób prywatnych)

Handel elektroniczny

BPG_WRLD

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu towarów od sprzedawców z pozostałych państw świata (od przedsiębiorstw lub osób prywatnych)

Handel elektroniczny

BPG_UNK

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu towarów od sprzedawców, których kraj pochodzenia jest nieznany (od przedsiębiorstw lub osób prywatnych)

Handel elektroniczny

BPG_PP

Towary zakupione od osób prywatnych za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji

Handel elektroniczny

BMUSS

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu lub subskrypcji na użytek prywatny muzyki jako usługi strumieniowej lub do pobrania

Handel elektroniczny

BFLMS

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu lub subskrypcji na użytek prywatny filmów lub seriali jako usługi strumieniowej lub do pobrania

Handel elektroniczny

BBOOKNLS

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu lub subskrypcji na użytek prywatny e-booków, czasopism lub gazet internetowych

Handel elektroniczny

BGAMES

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu lub subskrypcji na użytek prywatny gier internetowych lub gier do pobrania na smartfony, tablety, komputery lub konsole do gier

Handel elektroniczny

BSOFTS

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu lub subskrypcji na użytek prywatny oprogramowania komputerowego lub innego oprogramowania do pobrania, w tym aktualizacji

Handel elektroniczny

BHLFTS

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu lub subskrypcji na użytek publiczny aplikacji związanych z ochroną zdrowia lub utrzymaniem sprawności fizycznej (z wyłączeniem aplikacji bezpłatnych)

Handel elektroniczny

BAPP

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu lub subskrypcji na użytek prywatny innych aplikacji (związanych np. z nauką języków, podróżowaniem lub pogodą) (z wyłączeniem aplikacji bezpłatnych)

Handel elektroniczny

BSTICK

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny biletów na imprezy sportowe

Handel elektroniczny

BCTICK

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny biletów na imprezy kulturalne lub inne (takie jak bilety do kina, na koncerty, targi)

Handel elektroniczny

BSIMC

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny abonamentów internetowych lub na telefony komórkowe

Handel elektroniczny

BSUTIL

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny abonamentów na dostawę energii elektrycznej, wody, energii cieplnej, wywóz śmieci lub podobne usługi

Handel elektroniczny

BHHS

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny usług dla gospodarstwa domowego (takich jak sprzątanie, opieka nad dziećmi, prace remontowe lub ogrodnicze) (w tym również od osób prywatnych)

Handel elektroniczny

BTPS_E

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny usług transportowych od przedsiębiorstwa transportowego, takich jak przejazd lokalnymi autobusami, podróż samolotem bądź koleją lub przejazdy taksówkami

Handel elektroniczny

BTPS_PP

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny usług transportowych od osób prywatnych

Handel elektroniczny

BRA_E

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do wynajęcia na użytek prywatny zakwaterowania od przedsiębiorstw takich jak hotele lub biura podróży

Handel elektroniczny

BRA_PP

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do wynajęcia na użytek prywatny lokum od osób prywatnych

Handel elektroniczny

BOTS (opcjonalnie)

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu na użytek prywatny wszelkich innych usług (z wyłączeniem usług finansowych i ubezpieczeniowych)

(opcjonalnie)

Handel elektroniczny

BF

Liczba przypadków, kiedy w ciągu ostatnich 3 miesięcy za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji zakupiono na użytek prywatny towary lub usługi

Przeszkody i problemy w korzystaniu

BTFW1

Problemy napotkane w handlu internetowym: w ciągu ostatnich 3 miesięcy, podczas dokonywania zakupów online na użytek prywatny za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji, korzystanie ze strony internetowej było trudne lub niezadowalające (np. zbyt skomplikowane, dezorientujące, źle funkcjonujące)

Przeszkody i problemy w korzystaniu

BDGL1

Problemy napotkane w handlu internetowym: w ciągu ostatnich 3 miesięcy podczas dokonywania zakupów online na użytek prywatny za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji, respondent napotkał trudności w znalezieniu informacji na temat gwarancji lub innych praw

Przeszkody i problemy w korzystaniu

BSPD1

Problemy napotkane w handlu internetowym: w ciągu ostatnich 3 miesięcy, podczas dokonywania zakupów online na użytek prywatny za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji, tempo dostaw było wolniejsze niż podane

Przeszkody i problemy w korzystaniu

BCPR1

Problemy napotkane w handlu internetowym: w ciągu ostatnich 3 miesięcy, podczas dokonywania zakupów online na użytek prywatny za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji, ostateczne poniesione koszty były wyższe niż podane (nieoczekiwane opłaty transakcyjne lub nieuzasadnione opłaty gwarancyjne)

Przeszkody i problemy w korzystaniu

BWDN1

Problemy napotkane w handlu internetowym: w ciągu ostatnich 3 miesięcy, podczas dokonywania zakupów online na użytek prywatny za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji, dostarczone towary lub usługi były uszkodzone lub niewłaściwe

Przeszkody i problemy w korzystaniu

BFRA1

Problemy napotkane w handlu internetowym: w ciągu ostatnich 3 miesięcy, podczas dokonywania zakupów online na użytek prywatny za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji, respondent spotkał się z oszustwem (takim jak niedostarczenie towarów/usług lub nadużycie danych karty kredytowej)

Przeszkody i problemy w korzystaniu

BCR1

Problemy napotkane w handlu internetowym: w ciągu ostatnich 3 miesięcy, podczas dokonywania zakupów online na użytek prywatny za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji, złożenie skargi i dochodzenie roszczeń było trudne lub odpowiedź otrzymana po złożeniu skargi była niezadowalająca

Przeszkody i problemy w korzystaniu

BDNS1

Problemy napotkane w handlu internetowym: w ciągu ostatnich 3 miesięcy, podczas dokonywania zakupów online na użytek prywatny za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji, zagraniczny sprzedawca detaliczny nie prowadził sprzedaży do kraju respondenta

Przeszkody i problemy w korzystaniu

BOTH2

Problemy napotkane w handlu internetowym: inne problemy, jakich respondent doświadczył w ciągu ostatnich 3 miesięcy podczas dokonywania zakupów online na użytek prywatny za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji

Przeszkody i problemy w korzystaniu

BARR2X

W ciągu ostatnich 3 miesięcy respondent nie doświadczył żadnych problemów podczas dokonywania zakupów online na użytek prywatny za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji

Handel elektroniczny

BFIN_IN1

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu w celach prywatnych polis ubezpieczeniowych, w tym ubezpieczenia podróżnego, również w pakiecie, na przykład z biletem lotniczym

Handel elektroniczny

BFIN_CR1

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zaciągania w celach prywatnych pożyczek lub kredytów hipotecznych bądź uzyskania kredytu w bankach lub innych instytucjach finansowych

Handel elektroniczny

BFIN_SH1

Korzystanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy z internetu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji do zakupu lub sprzedaży w celach prywatnych akcji, obligacji, udziałów w funduszach lub innych aktywów finansowych

Umiejętności cyfrowe

CXFER1

Czynności wykonywane w ciągu ostatnich 3 miesięcy do celów edukacyjnych, zawodowych lub prywatnych, obejmujące kopiowanie lub przenoszenie plików (takich jak dokumenty, dane, obrazy, nagrania wideo) między folderami, urządzeniami (pocztą elektroniczną, przy pomocy komunikatorów internetowych, złączy USB, kabli) lub do chmury

Umiejętności cyfrowe

CINSAPP1

Czynności wykonywane w ciągu ostatnich 3 miesięcy do celów edukacyjnych, zawodowych lub prywatnych, obejmujące pobieranie danych lub instalowanie oprogramowania lub aplikacji

Umiejętności cyfrowe

CCONF1

Czynności wykonywane w ciągu ostatnich 3 miesięcy do celów edukacyjnych, zawodowych lub prywatnych, obejmujące zmiany ustawień oprogramowania, aplikacji lub urządzenia (takie jak dostosowanie języka, kolorów, kontrastu, wielkości tekstu, paska narzędzi/menu)

Umiejętności cyfrowe

CWRD1

Czynności wykonywane w ciągu ostatnich 3 miesięcy do celów edukacyjnych, zawodowych lub prywatnych, związane z korzystaniem z oprogramowania do edycji tekstu

Umiejętności cyfrowe

CPRES2

Czynności wykonywane w ciągu ostatnich 3 miesięcy do celów edukacyjnych, zawodowych lub prywatnych, obejmujące tworzenie plików (takich jak dokumenty, obrazy, nagrania wideo), zawierających różne elementy, takie jak tekst, obraz, tabele, wykresy, animacje lub dźwięk

Umiejętności cyfrowe

CXLS1

Czynności wykonywane w ciągu ostatnich 3 miesięcy do celów edukacyjnych, zawodowych lub prywatnych, związane z korzystaniem z oprogramowania do arkuszy kalkulacyjnych

Umiejętności cyfrowe

CXLSADV1

Czynności wykonywane w ciągu ostatnich 3 miesięcy do celów edukacyjnych, zawodowych lub prywatnych, obejmujące korzystanie z zaawansowanych funkcji oprogramowania do arkuszy kalkulacyjnych (funkcje, wzory, makra i inne funkcje programistyczne) w celu katalogowania, analizy, strukturyzowania lub modyfikacji danych

Umiejętności cyfrowe

CEPVA1

Czynności wykonywane w ciągu ostatnich 3 miesięcy do celów edukacyjnych, zawodowych lub prywatnych, związane z edytowaniem zdjęć, plików audio lub wideo

Umiejętności cyfrowe

CPRG2

Czynności wykonywane w ciągu ostatnich 3 miesięcy do celów edukacyjnych, zawodowych lub prywatnych, związane z pisaniem kodu w języku programowania

Umiejętności cyfrowe

UDI

Informacje lub treści (takie jak nagrania wideo, obrazy) obejrzane w ciągu ostatnich 3 miesięcy na informacyjnych stronach internetowych lub w mediach społecznościowych, które respondent uznał za nieprawdziwe lub budzące wątpliwości

Umiejętności cyfrowe

TIC

Sprawdzanie przez respondenta w ciągu ostatnich 3 miesięcy prawdziwości informacji lub treści znajdujących się na informacyjnych stronach internetowych lub w mediach społecznościowych

Umiejętności cyfrowe

TICCSFOI

Sprawdzanie przez respondenta prawdziwości informacji lub treści znalezionych na stronach internetowych przez sprawdzanie źródeł lub wyszukiwanie innych informacji w internecie

Umiejętności cyfrowe

TICIDIS

Sprawdzanie przez respondenta prawdziwości informacji lub treści znalezionych na stronach internetowych przez śledzenie w internecie debat dotyczących danych informacji lub uczestniczenie w nich

Umiejętności cyfrowe

TICNIDIS

Sprawdzanie przez respondenta prawdziwości informacji lub treści znalezionych na stronach internetowych przez wymianę opinii na ich temat offline z innymi osobami lub wykorzystywanie innych źródeł niż internet

Umiejętności cyfrowe

TICXND

Prawdziwość informacji lub treści znalezionych w internecie nie była sprawdzana, ponieważ respondent wiedział już, że informacje, treści lub źródło nie są wiarygodne

Umiejętności cyfrowe

TICXSKL

Prawdziwość informacji lub treści znalezionych w internecie nie była sprawdzana, ponieważ respondent nie dysponował potrzebną do tego wiedzą lub umiejętnościami

Umiejętności cyfrowe

TICXOTH

Prawdziwość informacji lub treści znalezionych w internecie nie była sprawdzana z innych powodów

Umiejętności cyfrowe

HM

(opcjonalnie)

Wiadomości napotkane w internecie w nagraniach wideo, na blogach lub vlogach, w mediach społecznościowych lub w serwisach informacyjnych (także w komentarzach) w ciągu ostatnich 3 miesięcy, które respondent uznał za wrogie lub poniżające w stosunku do konkretnych osób lub grup osób (opcjonalnie)

Umiejętności cyfrowe

HMPS (opcjonalnie)

Grupy osób lub konkretne osoby, które ze względu na poglądy polityczne lub społeczne są celem wiadomości uznanych za wrogie lub poniżające, lub do których takie wiadomości są kierowane (opcjonalnie)

Umiejętności cyfrowe

HMSO (opcjonalnie)

Grupy osób lub konkretne osoby, które ze względu na orientację seksualną (tożsamości LGBTIQ) są celem wiadomości uznanych za wrogie lub poniżające, lub do których takie wiadomości są kierowane (opcjonalnie)

Umiejętności cyfrowe

HMSE (opcjonalnie)

Grupy osób lub konkretne osoby, które ze względu na płeć są celem wiadomości uznanych za wrogie lub poniżające, lub do których takie wiadomości są kierowane (opcjonalnie)

Umiejętności cyfrowe

HMRE (opcjonalnie)

Grupy osób lub konkretne osoby, które ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne są celem wiadomości uznanych za wrogie lub poniżające, lub do których takie wiadomości są kierowane (opcjonalnie)

Umiejętności cyfrowe

HMRB (opcjonalnie)

Grupy osób lub konkretne osoby, które ze względu na religię lub przekonania są celem wiadomości uznanych za wrogie lub poniżające, lub do których takie wiadomości są kierowane (opcjonalnie)

Umiejętności cyfrowe

HMD (opcjonalnie)

Grupy osób lub konkretne osoby, które ze względu na niepełnosprawność są celem wiadomości uznanych za wrogie lub poniżające, lub do których takie wiadomości są kierowane (opcjonalnie)

Umiejętności cyfrowe

HMOTH (opcjonalnie)

Grupy osób lub konkretne osoby, które ze względu na inne cechy osobowe są celem uznanych za wrogie lub poniżające wiadomości, lub do których takie wiadomości są kierowane (opcjonalnie)

Bezpieczeństwo, prywatność, zaufanie

MAPS_RPS

Wykonywanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy następujących czynności w internecie w celu zarządzania dostępem do własnych danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, numer dowodu tożsamości, dane kontaktowe, numer karty kredytowej, fotografie, dane o lokalizacji): czytanie oświadczeń o polityce ochrony prywatności przed wprowadzeniem danych osobowych

Bezpieczeństwo, prywatność, zaufanie

MAPS_RRGL

Wykonywanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy następujących czynności w internecie w celu zarządzania dostępem do własnych danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, numer dowodu tożsamości, dane kontaktowe, numer karty kredytowej, fotografie, dane o lokalizacji): ograniczanie lub odmowa dostępu do własnych danych o lokalizacji

Bezpieczeństwo, prywatność, zaufanie

MAPS_LAP

Wykonywanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy następujących czynności w internecie w celu zarządzania dostępem do własnych danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, numer dowodu tożsamości, dane kontaktowe, numer karty kredytowej, fotografie, dane o lokalizacji): ograniczanie dostępu do profilu lub treści na portalach społecznościowych lub na internetowych platformach przechowywania i współdzielenia plików

Bezpieczeństwo, prywatność, zaufanie

MAPS_RAAD

Wykonywanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy następujących czynności w internecie w celu zarządzania dostępem do własnych danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, numer dowodu tożsamości, dane kontaktowe, numer karty kredytowej, fotografie, dane o lokalizacji): odmowa udzielenia zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów reklamowych

Bezpieczeństwo, prywatność, zaufanie

MAPS_CWSC

Wykonywanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy następujących czynności w internecie w celu zarządzania dostępem do własnych danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, numer dowodu tożsamości, dane kontaktowe, numer karty kredytowej, fotografie, dane o lokalizacji): sprawdzanie, czy strona internetowa, na której respondent dostarczył dane osobowe, była bezpieczna (np. strony https, logo lub certyfikat bezpieczeństwa);

Bezpieczeństwo, prywatność, zaufanie

MAPS_APD

Wykonywanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy następujących czynności w internecie w celu zarządzania dostępem do własnych danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, numer dowodu tożsamości, dane kontaktowe, numer karty kredytowej, fotografie, dane o lokalizacji): zwracanie się do administratora lub dostawcy stron internetowych lub wyszukiwarek o dostęp do danych na temat respondenta, którymi dysponują, w celu ich aktualizacji lub usunięcia

Bezpieczeństwo, prywatność, zaufanie

PCOOK1

Zmiana ustawień w przeglądarce internetowej w celu uniknięcia lub ograniczenia plików cookie na którymkolwiek z urządzeń respondenta

Bezpieczeństwo, prywatność, zaufanie

CCOOK (opcjonalnie)

Zaniepokojenie faktem, że działania online respondenta są rejestrowane w celu oferowania mu reklam dostosowanych do jego preferencji

(opcjonalnie)

Bezpieczeństwo, prywatność, zaufanie

USLCOOK

Korzystanie na którymkolwiek z urządzeń respondenta z oprogramowania ograniczającego możliwość śledzenia jego działalności w internecie


(1)  Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i uslug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym oraz uchylajace dyrektywe 1999/93/WE (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73). Sredni i wysoki poziom zaufania zostal ustalony zgodnie z rozporzadzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1502 z dnia 8 wrzesnia 2015 r. w sprawie ustanowienia minimalnych specyfikacji technicznych i procedur dotyczacych poziomów zaufania w zakresie srodków identyfikacji elektronicznej na podstawie art. 8 ust. 3 rozporzadzenia (UE) nr 910/2014.


22.11.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 301/20


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/2280

z dnia 15 listopada 2022 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Salacgrīvas nēģi” (ChOG)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 wniosek Łotwy o rejestrację nazwy „Salacgrīvas nēģi” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2).

(2)

Do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (WE) nr 1151/2012, nazwę „Salacgrīvas nēģi” należy zatem zarejestrować,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa „Salacgrīvas nēģi” (ChOG) zostaje zarejestrowana.

Nazwa, o której mowa w akapicie pierwszym, określa produkt należący do klasy 1.7 Świeże ryby, małże i skorupiaki oraz produkty wytwarzane z nich, zgodnie z załącznikiem XI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 668/2014 (3).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 listopada 2022 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącą,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. C 281 z 22.7.2022, s. 9.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 179 z 19.6.2014, s. 36).


22.11.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 301/21


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/2281

z dnia 15 listopada 2022 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Lumblija” (ChOG)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje,

(1)

Zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 wniosek Chorwacji o rejestrację nazwy „Lumblija” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2).

(2)

Do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, nazwę „Lumblija” należy zatem zarejestrować,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa „Lumblija” (ChOG) zostaje zarejestrowana.

Nazwa, o której mowa w akapicie pierwszym, określa produkt należący do klasy 2.3 Chleb, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, herbatniki i inne wyroby piekarnicze, zgodnie z załącznikiem XI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 668/2014 (3).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 listopada 2022 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącą,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. C 286 z 27.7.2022, s. 57.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 179 z 19.6.2014, s. 36).


22.11.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 301/22


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/2282

z dnia 21 listopada 2022 r.

ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 30 września 2022 r. do dnia 30 grudnia 2022 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (1), w szczególności jej art. 77e ust. 2 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia jednolitych warunków obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji do celów dyrektywy 2009/138/WE należy dla każdej daty odniesienia ustalić informacje techniczne dotyczące odpowiednich struktur terminowych stopy procentowej wolnej od ryzyka, spreadów bazowych służących do obliczania korekty dopasowującej oraz korekt z tytułu zmienności.

(2)

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji powinny stosować informacje techniczne ustalone na podstawie danych rynkowych z końca ostatniego miesiąca poprzedzającego pierwszy sprawozdawczy dzień odniesienia, do którego stosuje się niniejsze rozporządzenie. Dnia 6 października 2022 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych przekazał Komisji informacje techniczne dotyczące danych rynkowych z końca września 2022 r. Informacje te opublikowano w dniu 6 października 2022 r. zgodnie z art. 77e ust. 1 dyrektywy 2009/138/WE.

(3)

Z uwagi na konieczność zapewnienia natychmiastowej dostępności informacji technicznych ważne jest, by niniejsze rozporządzenie weszło w życie w trybie pilnym.

(4)

Ze względów ostrożnościowych niezbędne jest, aby zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji stosowały te same informacje techniczne przy obliczaniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych, niezależnie od daty przedstawiania przez nie sprawozdań właściwym organom. Niniejsze rozporządzenie powinno być zatem stosowane od pierwszego sprawozdawczego dnia odniesienia, do którego niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie.

(5)

W celu jak najszybszego zapewnienia pewności prawa przyjęcie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, zgodnie z art. 8 w związku z art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 (2), jest należycie uzasadnione szczególnie pilną potrzebą związaną z dostępnością informacji dotyczących odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Przy obliczaniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 30 września 2022 r. do dnia 30 grudnia 2022 r. zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji stosują informacje techniczne, o których mowa w ust. 2.

2.   Dla każdej odpowiedniej waluty informacje techniczne wykorzystywane do obliczania najlepszego oszacowania zgodnie z art. 77 dyrektywy 2009/138/WE, korekty dopasowującej zgodnie z art. 77c tej dyrektywy i korekty z tytułu zmienności zgodnie z art. 77d tej dyrektywy są następujące:

a)

odpowiednie struktury terminowe stopy procentowej wolnej od ryzyka określone w załączniku I;

b)

spready bazowe służące do obliczania korekty dopasowującej określone w załączniku II;

c)

dla każdego odpowiedniego krajowego rynku ubezpieczeń – korekty z tytułu zmienności określone w załączniku III.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 30 września 2022 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 listopada 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).


ZAŁĄCZNIKI I

Odpowiednie struktury terminowe stopy procentowej wolnej od ryzyka stosowane przy obliczaniu najlepszego oszacowania, bez korekty dopasowującej oraz korekty z tytułu zmienności

Termin zapadalności (w latach)

Euro

Korona czeska

Korona duńska

Forint

Korona szwedzka

Kuna

1

2,378  %

6,852  %

2,368  %

13,041  %

3,151  %

2,114  %

2

2,725  %

6,556  %

2,715  %

12,493  %

3,170  %

2,588  %

3

2,792  %

6,085  %

2,782  %

11,733  %

3,196  %

2,920  %

4

2,837  %

5,649  %

2,827  %

11,030  %

3,207  %

3,181  %

5

2,873  %

5,332  %

2,863  %

10,464  %

3,195  %

3,422  %

6

2,901  %

5,144  %

2,891  %

10,033  %

3,161  %

3,663  %

7

2,920  %

5,033  %

2,910  %

9,719  %

3,122  %

3,905  %

8

2,943  %

4,964  %

2,933  %

9,502  %

3,089  %

4,163  %

9

2,967  %

4,915  %

2,956  %

9,370  %

3,067  %

4,392  %

10

2,992  %

4,874  %

2,982  %

9,285  %

3,058  %

4,561  %

11

3,006  %

4,835  %

2,996  %

9,244  %

3,062  %

4,679  %

12

3,018  %

4,797  %

3,008  %

9,225  %

3,075  %

4,759  %

13

3,020  %

4,760  %

3,010  %

9,216  %

3,091  %

4,812  %

14

3,006  %

4,724  %

2,996  %

9,215  %

3,109  %

4,844  %

15

2,974  %

4,688  %

2,964  %

9,208  %

3,126  %

4,861  %

16

2,922  %

4,652  %

2,912  %

9,178  %

3,143  %

4,866  %

17

2,861  %

4,618  %

2,851  %

9,127  %

3,159  %

4,861  %

18

2,799  %

4,584  %

2,789  %

9,059  %

3,173  %

4,850  %

19

2,744  %

4,551  %

2,734  %

8,979  %

3,187  %

4,834  %

20

2,699  %

4,520  %

2,689  %

8,890  %

3,200  %

4,814  %

21

2,668  %

4,489  %

2,658  %

8,795  %

3,211  %

4,791  %

22

2,647  %

4,460  %

2,638  %

8,695  %

3,222  %

4,766  %

23

2,635  %

4,431  %

2,626  %

8,594  %

3,231  %

4,740  %

24

2,630  %

4,404  %

2,621  %

8,491  %

3,240  %

4,713  %

25

2,629  %

4,377  %

2,620  %

8,389  %

3,249  %

4,685  %

26

2,632  %

4,352  %

2,624  %

8,287  %

3,256  %

4,657  %

27

2,639  %

4,328  %

2,631  %

8,188  %

3,263  %

4,630  %

28

2,648  %

4,304  %

2,640  %

8,090  %

3,270  %

4,602  %

29

2,658  %

4,282  %

2,650  %

7,995  %

3,276  %

4,575  %

30

2,670  %

4,260  %

2,662  %

7,902  %

3,282  %

4,548  %

31

2,682  %

4,240  %

2,675  %

7,813  %

3,287  %

4,522  %

32

2,696  %

4,220  %

2,688  %

7,726  %

3,293  %

4,497  %

33

2,709  %

4,200  %

2,702  %

7,642  %

3,297  %

4,472  %

34

2,723  %

4,182  %

2,716  %

7,562  %

3,302  %

4,449  %

35

2,737  %

4,164  %

2,731  %

7,484  %

3,306  %

4,425  %

36

2,751  %

4,148  %

2,745  %

7,410  %

3,310  %

4,403  %

37

2,765  %

4,131  %

2,759  %

7,338  %

3,314  %

4,381  %

38

2,779  %

4,116  %

2,773  %

7,269  %

3,317  %

4,360  %

39

2,792  %

4,101  %

2,786  %

7,203  %

3,321  %

4,340  %

40

2,806  %

4,086  %

2,800  %

7,139  %

3,324  %

4,320  %

41

2,819  %

4,072  %

2,813  %

7,078  %

3,327  %

4,301  %

42

2,831  %

4,059  %

2,825  %

7,020  %

3,330  %

4,283  %

43

2,843  %

4,046  %

2,838  %

6,963  %

3,333  %

4,265  %

44

2,855  %

4,033  %

2,850  %

6,909  %

3,335  %

4,248  %

45

2,867  %

4,021  %

2,862  %

6,857  %

3,338  %

4,232  %

46

2,878  %

4,010  %

2,873  %

6,807  %

3,340  %

4,216  %

47

2,889  %

3,999  %

2,884  %

6,759  %

3,343  %

4,200  %

48

2,900  %

3,988  %

2,895  %

6,713  %

3,345  %

4,186  %

49

2,910  %

3,978  %

2,906  %

6,668  %

3,347  %

4,171  %

50

2,920  %

3,967  %

2,916  %

6,625  %

3,349  %

4,158  %

51

2,930  %

3,958  %

2,925  %

6,584  %

3,351  %

4,144  %

52

2,940  %

3,948  %

2,935  %

6,544  %

3,353  %

4,131  %

53

2,949  %

3,939  %

2,944  %

6,506  %

3,355  %

4,119  %

54

2,958  %

3,931  %

2,953  %

6,469  %

3,357  %

4,107  %

55

2,966  %

3,922  %

2,962  %

6,433  %

3,358  %

4,095  %

56

2,974  %

3,914  %

2,970  %

6,399  %

3,360  %

4,084  %

57

2,982  %

3,906  %

2,978  %

6,366  %

3,362  %

4,073  %

58

2,990  %

3,899  %

2,986  %

6,333  %

3,363  %

4,063  %

59

2,998  %

3,891  %

2,994  %

6,302  %

3,365  %

4,052  %

60

3,005  %

3,884  %

3,001  %

6,272  %

3,366  %

4,043  %

61

3,012  %

3,877  %

3,008  %

6,243  %

3,367  %

4,033  %

62

3,019  %

3,870  %

3,015  %

6,215  %

3,369  %

4,024  %

63

3,026  %

3,864  %

3,022  %

6,187  %

3,370  %

4,015  %

64

3,032  %

3,857  %

3,029  %

6,161  %

3,371  %

4,006  %

65

3,039  %

3,851  %

3,035  %

6,135  %

3,372  %

3,998  %

66

3,045  %

3,845  %

3,041  %

6,110  %

3,374  %

3,989  %

67

3,051  %

3,839  %

3,047  %

6,086  %

3,375  %

3,981  %

68

3,057  %

3,834  %

3,053  %

6,063  %

3,376  %

3,974  %

69

3,062  %

3,828  %

3,059  %

6,040  %

3,377  %

3,966  %

70

3,068  %

3,823  %

3,064  %

6,018  %

3,378  %

3,959  %

71

3,073  %

3,818  %

3,070  %

5,996  %

3,379  %

3,951  %

72

3,078  %

3,813  %

3,075  %

5,976  %

3,380  %

3,945  %

73

3,083  %

3,808  %

3,080  %

5,955  %

3,381  %

3,938  %

74

3,088  %

3,803  %

3,085  %

5,935  %

3,382  %

3,931  %

75

3,093  %

3,798  %

3,090  %

5,916  %

3,383  %

3,925  %

76

3,098  %

3,794  %

3,095  %

5,897  %

3,384  %

3,919  %

77

3,102  %

3,789  %

3,099  %

5,879  %

3,385  %

3,912  %

78

3,107  %

3,785  %

3,104  %

5,861  %

3,385  %

3,907  %

79

3,111  %

3,781  %

3,108  %

5,844  %

3,386  %

3,901  %

80

3,115  %

3,776  %

3,112  %

5,827  %

3,387  %

3,895  %

81

3,119  %

3,772  %

3,116  %

5,811  %

3,388  %

3,890  %

82

3,123  %

3,769  %

3,120  %

5,795  %

3,389  %

3,884  %

83

3,127  %

3,765  %

3,124  %

5,779  %

3,389  %

3,879  %

84

3,131  %

3,761  %

3,128  %

5,764  %

3,390  %

3,874  %

85

3,135  %

3,757  %

3,132  %

5,749  %

3,391  %

3,869  %

86

3,138  %

3,754  %

3,136  %

5,734  %

3,391  %

3,864  %

87

3,142  %

3,750  %

3,139  %

5,720  %

3,392  %

3,859  %

88

3,146  %

3,747  %

3,143  %

5,706  %

3,393  %

3,855  %

89

3,149  %

3,744  %

3,146  %

5,692  %

3,393  %

3,850  %

90

3,152  %

3,740  %

3,150  %

5,679  %

3,394  %

3,846  %

91

3,156  %

3,737  %

3,153  %

5,666  %

3,395  %

3,841  %

92

3,159  %

3,734  %

3,156  %

5,653  %

3,395  %

3,837  %

93

3,162  %

3,731  %

3,159  %

5,641  %

3,396  %

3,833  %

94

3,165  %

3,728  %

3,162  %

5,629  %

3,396  %

3,829  %

95

3,168  %

3,725  %

3,165  %

5,617  %

3,397  %

3,825  %

96

3,171  %

3,722  %

3,168  %

5,605  %

3,397  %

3,821  %

97

3,174  %

3,719  %

3,171  %

5,593  %

3,398  %

3,817  %

98

3,177  %

3,717  %

3,174  %

5,582  %

3,399  %

3,813  %

99

3,179  %

3,714  %

3,177  %

5,571  %

3,399  %

3,810  %

100

3,182  %

3,711  %

3,180  %

5,560  %

3,400  %

3,806  %

101

3,185  %

3,709  %

3,182  %

5,550  %

3,400  %

3,803  %

102

3,187  %

3,706  %

3,185  %

5,540  %

3,401  %

3,799  %

103

3,190  %

3,704  %

3,187  %

5,529  %

3,401  %

3,796  %

104

3,192  %

3,701  %

3,190  %

5,519  %

3,402  %

3,792  %

105

3,195  %

3,699  %

3,192  %

5,510  %

3,402  %

3,789  %

106

3,197  %

3,696  %

3,195  %

5,500  %

3,402  %

3,786  %

107

3,200  %

3,694  %

3,197  %

5,491  %

3,403  %

3,783  %

108

3,202  %

3,692  %

3,200  %

5,482  %

3,403  %

3,780  %

109

3,204  %

3,690  %

3,202  %

5,472  %

3,404  %

3,777  %

110

3,206  %

3,687  %

3,204  %

5,464  %

3,404  %

3,774  %

111

3,209  %

3,685  %

3,206  %

5,455  %

3,405  %

3,771  %

112

3,211  %

3,683  %

3,209  %

5,446  %

3,405  %

3,768  %

113

3,213  %

3,681  %

3,211  %

5,438  %

3,405  %

3,765  %

114

3,215  %

3,679  %

3,213  %

5,430  %

3,406  %

3,762  %

115

3,217  %

3,677  %

3,215  %

5,422  %

3,406  %

3,760  %

116

3,219  %

3,675  %

3,217  %

5,414  %

3,407  %

3,757  %

117

3,221  %

3,673  %

3,219  %

5,406  %

3,407  %

3,754  %

118

3,223  %

3,671  %

3,221  %

5,398  %

3,407  %

3,752  %

119

3,225  %

3,669  %

3,223  %

5,390  %

3,408  %

3,749  %

120

3,227  %

3,668  %

3,225  %

5,383  %

3,408  %

3,747  %

121

3,228  %

3,666  %

3,226  %

5,376  %

3,408  %

3,744  %

122

3,230  %

3,664  %

3,228  %

5,368  %

3,409  %

3,742  %

123

3,232  %

3,662  %

3,230  %

5,361  %

3,409  %

3,739  %

124

3,234  %

3,661  %

3,232  %

5,354  %

3,409  %

3,737  %

125

3,236  %

3,659  %

3,234  %

5,348  %

3,410  %

3,735  %

126

3,237  %

3,657  %

3,235  %

5,341  %

3,410  %

3,732  %

127

3,239  %

3,656  %

3,237  %

5,334  %

3,410  %

3,730  %

128

3,241  %

3,654  %

3,239  %

5,328  %

3,411  %

3,728  %

129

3,242  %

3,652  %

3,240  %

5,321  %

3,411  %

3,726  %

130

3,244  %

3,651  %

3,242  %

5,315  %

3,411  %

3,724  %

131

3,245  %

3,649  %

3,244  %

5,309  %

3,412  %

3,722  %

132

3,247  %

3,648  %

3,245  %

5,302  %

3,412  %

3,720  %

133

3,248  %

3,646  %

3,247  %

5,296  %

3,412  %

3,718  %

134

3,250  %

3,645  %

3,248  %

5,290  %

3,412  %

3,716  %

135

3,251  %

3,643  %

3,250  %

5,284  %

3,413  %

3,714  %

136

3,253  %

3,642  %

3,251  %

5,279  %

3,413  %

3,712  %

137

3,254  %

3,641  %

3,253  %

5,273  %

3,413  %

3,710  %

138

3,256  %

3,639  %

3,254  %

5,267  %

3,413  %

3,708  %

139

3,257  %

3,638  %

3,255  %

5,262  %

3,414  %

3,706  %

140

3,259  %

3,637  %

3,257  %

5,256  %

3,414  %

3,704  %

141

3,260  %

3,635  %

3,258  %

5,251  %

3,414  %

3,702  %

142

3,261  %

3,634  %

3,260  %

5,246  %

3,414  %

3,701  %

143

3,263  %

3,633  %

3,261  %

5,240  %

3,415  %

3,699  %

144

3,264  %

3,631  %

3,262  %

5,235  %

3,415  %

3,697  %

145

3,265  %

3,630  %

3,263  %

5,230  %

3,415  %

3,695  %

146

3,266  %

3,629  %

3,265  %

5,225  %

3,415  %

3,694  %

147

3,268  %

3,628  %

3,266  %

5,220  %

3,416  %

3,692  %

148

3,269  %

3,626  %

3,267  %

5,215  %

3,416  %

3,690  %

149

3,270  %

3,625  %

3,268  %

5,211  %

3,416  %

3,689  %

150

3,271  %

3,624  %

3,270  %

5,206  %

3,416  %

3,687  %


Termin zapadalności (w latach)

Lew

Funt szterling

Lej rumuński

Złoty

Korona islandzka

Korona norweska

1

2,328  %

5,093  %

7,909  %

7,166  %

6,023  %

3,581  %

2

2,675  %

5,417  %

8,285  %

7,388  %

6,018  %

3,537  %

3

2,742  %

5,365  %

8,471  %

7,411  %

5,995  %

3,475  %

4

2,787  %

5,208  %

8,536  %

7,349  %

5,963  %

3,424  %

5

2,823  %

5,039  %

8,555  %

7,270  %

5,925  %

3,394  %

6

2,851  %

4,851  %

8,549  %

7,197  %

5,882  %

3,387  %

7

2,870  %

4,679  %

8,521  %

7,138  %

5,834  %

3,393  %

8

2,893  %

4,546  %

8,482  %

7,099  %

5,780  %

3,403  %

9

2,916  %

4,444  %

8,431  %

7,086  %

5,721  %

3,415  %

10

2,942  %

4,364  %

8,363  %

7,080  %

5,658  %

3,426  %

11

2,956  %

4,291  %

8,276  %

7,053  %

5,594  %

3,435  %

12

2,967  %

4,222  %

8,174  %

7,005  %

5,530  %

3,442  %

13

2,970  %

4,157  %

8,062  %

6,944  %

5,466  %

3,448  %

14

2,956  %

4,098  %

7,944  %

6,873  %

5,404  %

3,452  %

15

2,924  %

4,043  %

7,822  %

6,795  %

5,343  %

3,456  %

16

2,872  %

3,991  %

7,699  %

6,713  %

5,284  %

3,459  %

17

2,810  %

3,943  %

7,576  %

6,628  %

5,226  %

3,462  %

18

2,749  %

3,897  %

7,454  %

6,543  %

5,171  %

3,464  %

19

2,694  %

3,852  %

7,334  %

6,457  %

5,118  %

3,466  %

20

2,650  %

3,808  %

7,217  %

6,373  %

5,066  %

3,468  %

21

2,620  %

3,764  %

7,103  %

6,289  %

5,017  %

3,469  %

22

2,600  %

3,721  %

6,992  %

6,208  %

4,970  %

3,470  %

23

2,589  %

3,679  %

6,885  %

6,129  %

4,924  %

3,471  %

24

2,585  %

3,640  %

6,782  %

6,052  %

4,881  %

3,471  %

25

2,585  %

3,603  %

6,683  %

5,977  %

4,839  %

3,472  %

26

2,590  %

3,569  %

6,587  %

5,905  %

4,799  %

3,473  %

27

2,597  %

3,538  %

6,496  %

5,836  %

4,761  %

3,473  %

28

2,607  %

3,511  %

6,408  %

5,769  %

4,724  %

3,473  %

29

2,619  %

3,486  %

6,323  %

5,705  %

4,689  %

3,474  %

30

2,632  %

3,465  %

6,243  %

5,643  %

4,656  %

3,474  %

31

2,645  %

3,447  %

6,165  %

5,584  %

4,624  %

3,474  %

32

2,659  %

3,432  %

6,091  %

5,527  %

4,593  %

3,474  %

33

2,674  %

3,419  %

6,021  %

5,473  %

4,564  %

3,474  %

34

2,689  %

3,408  %

5,953  %

5,420  %

4,535  %

3,474  %

35

2,704  %

3,399  %

5,888  %

5,370  %

4,508  %

3,474  %

36

2,719  %

3,391  %

5,826  %

5,322  %

4,482  %

3,474  %

37

2,733  %

3,385  %

5,767  %

5,276  %

4,458  %

3,474  %

38

2,748  %

3,380  %

5,710  %

5,232  %

4,434  %

3,474  %

39

2,762  %

3,375  %

5,655  %

5,190  %

4,411  %

3,473  %

40

2,776  %

3,372  %

5,603  %

5,149  %

4,389  %

3,473  %

41

2,790  %

3,369  %

5,553  %

5,110  %

4,368  %

3,473  %

42

2,803  %

3,367  %

5,505  %

5,072  %

4,348  %

3,473  %

43

2,816  %

3,365  %

5,459  %

5,037  %

4,328  %

3,473  %

44

2,828  %

3,363  %

5,415  %

5,002  %

4,309  %

3,473  %

45

2,841  %

3,363  %

5,373  %

4,969  %

4,291  %

3,472  %

46

2,853  %

3,362  %

5,332  %

4,937  %

4,274  %

3,472  %

47

2,864  %

3,361  %

5,293  %

4,906  %

4,257  %

3,472  %

48

2,875  %

3,361  %

5,255  %

4,877  %

4,241  %

3,472  %

49

2,886  %

3,361  %

5,219  %

4,848  %

4,226  %

3,471  %

50

2,897  %

3,361  %

5,184  %

4,821  %

4,211  %

3,471  %

51

2,907  %

3,362  %

5,150  %

4,794  %

4,196  %

3,471  %

52

2,917  %

3,362  %

5,118  %

4,769  %

4,182  %

3,471  %

53

2,926  %

3,363  %

5,087  %

4,744  %

4,169  %

3,471  %

54

2,935  %

3,363  %

5,057  %

4,721  %

4,156  %

3,470  %

55

2,944  %

3,364  %

5,028  %

4,698  %

4,143  %

3,470  %

56

2,953  %

3,365  %

5,000  %

4,676  %

4,131  %

3,470  %

57

2,962  %

3,366  %

4,973  %

4,654  %

4,120  %

3,470  %

58

2,970  %

3,367  %

4,946  %

4,634  %

4,108  %

3,469  %

59

2,978  %

3,367  %

4,921  %

4,614  %

4,097  %

3,469  %

60

2,985  %

3,368  %

4,897  %

4,595  %

4,087  %

3,469  %

61

2,993  %

3,369  %

4,873  %

4,576  %

4,076  %

3,469  %

62

3,000  %

3,370  %

4,850  %

4,558  %

4,066  %

3,469  %

63

3,007  %

3,371  %

4,828  %

4,540  %

4,057  %

3,468  %

64

3,014  %

3,372  %

4,806  %

4,523  %

4,047  %

3,468  %

65

3,020  %

3,373  %

4,785  %

4,507  %

4,038  %

3,468  %

66

3,027  %

3,374  %

4,765  %

4,491  %

4,029  %

3,468  %

67

3,033  %

3,375  %

4,745  %

4,475  %

4,021  %

3,468  %

68

3,039  %

3,376  %

4,726  %

4,460  %

4,012  %

3,467  %

69

3,045  %

3,377  %

4,708  %

4,445  %

4,004  %

3,467  %

70

3,051  %

3,377  %

4,690  %

4,431  %

3,996  %

3,467  %

71

3,056  %

3,378  %

4,672  %

4,417  %

3,989  %

3,467  %

72

3,062  %

3,379  %

4,655  %

4,404  %

3,981  %

3,467  %

73

3,067  %

3,380  %

4,638  %

4,391  %

3,974  %

3,466  %

74

3,072  %

3,381  %

4,622  %

4,378  %

3,967  %

3,466  %

75

3,077  %

3,382  %

4,607  %

4,366  %

3,960  %

3,466  %

76

3,082  %

3,383  %

4,591  %

4,353  %

3,953  %

3,466  %

77

3,087  %

3,383  %

4,576  %

4,342  %

3,947  %

3,466  %

78

3,091  %

3,384  %

4,562  %

4,330  %

3,940  %

3,466  %

79

3,096  %

3,385  %

4,548  %

4,319  %

3,934  %

3,465  %

80

3,100  %

3,386  %

4,534  %

4,308  %

3,928  %

3,465  %

81

3,105  %

3,386  %

4,521  %

4,298  %

3,922  %

3,465  %

82

3,109  %

3,387  %

4,507  %

4,287  %

3,917  %

3,465  %

83

3,113  %

3,388  %

4,495  %

4,277  %

3,911  %

3,465  %

84

3,117  %

3,389  %

4,482  %

4,267  %

3,905  %

3,465  %

85

3,121  %

3,389  %

4,470  %

4,258  %

3,900  %

3,464  %

86

3,125  %

3,390  %

4,458  %

4,248  %

3,895  %

3,464  %

87

3,128  %

3,391  %

4,446  %

4,239  %

3,890  %

3,464  %

88

3,132  %

3,391  %

4,435  %

4,230  %

3,885  %

3,464  %

89

3,136  %

3,392  %

4,424  %

4,221  %

3,880  %

3,464  %

90

3,139  %

3,393  %

4,413  %

4,213  %

3,875  %

3,464  %

91

3,142  %

3,393  %

4,402  %

4,204  %

3,870  %

3,464  %

92

3,146  %

3,394  %

4,392  %

4,196  %

3,866  %

3,464  %

93

3,149  %

3,394  %

4,382  %

4,188  %

3,861  %

3,463  %

94

3,152  %

3,395  %

4,372  %

4,180  %

3,857  %

3,463  %

95

3,155  %

3,396  %

4,362  %

4,172  %

3,853  %

3,463  %

96

3,158  %

3,396  %

4,353  %

4,165  %

3,848  %

3,463  %

97

3,161  %

3,397  %

4,343  %

4,157  %

3,844  %

3,463  %

98

3,164  %

3,397  %

4,334  %

4,150  %

3,840  %

3,463  %

99

3,167  %

3,398  %

4,325  %

4,143  %

3,836  %

3,463  %

100

3,170  %

3,398  %

4,316  %

4,136  %

3,832  %

3,463  %

101

3,173  %

3,399  %

4,308  %

4,129  %

3,829  %

3,462  %

102

3,176  %

3,399  %

4,299  %

4,123  %

3,825  %

3,462  %

103

3,178  %

3,400  %

4,291  %

4,116  %

3,821  %

3,462  %

104

3,181  %

3,400  %

4,283  %

4,110  %

3,818  %

3,462  %

105

3,183  %

3,401  %

4,275  %

4,103  %

3,814  %

3,462  %

106

3,186  %

3,401  %

4,267  %

4,097  %

3,811  %

3,462  %

107

3,188  %

3,402  %

4,259  %

4,091  %

3,807  %

3,462  %

108

3,191  %

3,402  %

4,252  %

4,085  %

3,804  %

3,462  %

109

3,193  %

3,402  %

4,245  %

4,079  %

3,801  %

3,462  %

110

3,195  %

3,403  %

4,237  %

4,073  %

3,798  %

3,461  %

111

3,198  %

3,403  %

4,230  %

4,068  %

3,795  %

3,461  %

112

3,200  %

3,404  %

4,223  %

4,062  %

3,791  %

3,461  %

113

3,202  %

3,404  %

4,216  %

4,057  %

3,788  %

3,461  %

114

3,204  %

3,405  %

4,210  %

4,052  %

3,785  %

3,461  %

115

3,207  %

3,405  %

4,203  %

4,046  %

3,783  %

3,461  %

116

3,209  %

3,405  %

4,196  %

4,041  %

3,780  %

3,461  %

117

3,211  %

3,406  %

4,190  %

4,036  %

3,777  %

3,461  %

118

3,213  %

3,406  %

4,184  %

4,031  %

3,774  %

3,461  %

119

3,215  %

3,406  %

4,178  %

4,026  %

3,771  %

3,461  %

120

3,217  %

3,407  %

4,171  %

4,021  %

3,769  %

3,461  %

121

3,219  %

3,407  %

4,165  %

4,017  %

3,766  %

3,460  %

122

3,220  %

3,407  %

4,160  %

4,012  %

3,763  %

3,460  %

123

3,222  %

3,408  %

4,154  %

4,007  %

3,761  %

3,460  %

124

3,224  %

3,408  %

4,148  %

4,003  %

3,758  %

3,460  %

125

3,226  %

3,409  %

4,142  %

3,998  %

3,756  %

3,460  %

126

3,228  %

3,409  %

4,137  %

3,994  %

3,753  %

3,460  %

127

3,230  %

3,409  %

4,132  %

3,990  %

3,751  %

3,460  %

128

3,231  %

3,409  %

4,126  %

3,986  %

3,749  %

3,460  %

129

3,233  %

3,410  %

4,121  %

3,981  %

3,746  %

3,460  %

130

3,235  %

3,410  %

4,116  %

3,977  %

3,744  %

3,460  %

131

3,236  %

3,410  %

4,111  %

3,973  %

3,742  %

3,460  %

132

3,238  %

3,411  %

4,106  %

3,969  %

3,740  %

3,460  %

133

3,239  %

3,411  %

4,101  %

3,965  %

3,737  %

3,460  %

134

3,241  %

3,411  %

4,096  %

3,962  %

3,735  %

3,459  %

135

3,243  %

3,412  %

4,091  %

3,958  %

3,733  %

3,459  %

136

3,244  %

3,412  %

4,086  %

3,954  %

3,731  %

3,459  %

137

3,246  %

3,412  %

4,082  %

3,950  %

3,729  %

3,459  %

138

3,247  %

3,412  %

4,077  %

3,947  %

3,727  %

3,459  %

139

3,249  %

3,413  %

4,073  %

3,943  %

3,725  %

3,459  %

140

3,250  %

3,413  %

4,068  %

3,940  %

3,723  %

3,459  %

141

3,251  %

3,413  %

4,064  %

3,936  %

3,721  %

3,459  %

142

3,253  %

3,413  %

4,059  %

3,933  %

3,719  %

3,459  %

143

3,254  %

3,414  %

4,055  %

3,929  %

3,717  %

3,459  %

144

3,256  %

3,414  %

4,051  %

3,926  %

3,715  %

3,459  %

145

3,257  %

3,414  %

4,047  %

3,923  %

3,714  %

3,459  %

146

3,258  %

3,414  %

4,043  %

3,919  %

3,712  %

3,459  %

147

3,259  %

3,415  %

4,039  %

3,916  %

3,710  %

3,459  %

148

3,261  %

3,415  %

4,035  %

3,913  %

3,708  %

3,459  %

149

3,262  %

3,415  %

4,031  %

3,910  %

3,707  %

3,458  %

150

3,263  %

3,415  %

4,027  %

3,907  %

3,705  %

3,458  %


Termin zapadalności (w latach)

Frank szwajcarski

Dolar australijski

Bat

Dolar kanadyjski

Peso chilijskie

Peso kolumbijskie

1

0,415  %

3,996  %

1,463  %

4,256  %

10,191  %

11,136  %

2

0,558  %

4,179  %

1,882  %

4,090  %

8,600  %

11,653  %

3

0,657  %

4,162  %

2,216  %

3,851  %

7,805  %

12,009  %

4

0,741  %

4,163  %

2,468  %

3,653  %

7,386  %

12,260  %

5

0,820  %

4,211  %

2,666  %

3,538  %

7,152  %

12,431  %

6

0,896  %

4,267  %

2,825  %

3,496  %

7,019  %

12,539  %

7

0,962  %

4,315  %

2,956  %

3,489  %

6,941  %

12,614  %

8

1,014  %

4,361  %

3,068  %

3,492  %

6,896  %

12,669  %

9

1,053  %

4,395  %

3,175  %

3,497  %

6,870  %

12,704  %

10

1,077  %

4,417  %

3,278  %

3,498  %

6,849  %

12,704  %

11

1,090  %

4,438  %

3,394  %

3,494  %

6,818  %

12,655  %

12

1,092  %

4,454  %

3,519  %

3,485  %

6,778  %

12,565  %

13

1,085  %

4,461  %

3,640  %

3,473  %

6,731  %

12,443  %

14

1,070  %

4,459  %

3,751  %

3,460  %

6,680  %

12,298  %

15

1,057  %

4,449  %

3,845  %

3,445  %

6,626  %

12,135  %

16

1,055  %

4,430  %

3,919  %

3,431  %

6,571  %

11,961  %

17

1,063  %

4,402  %

3,975  %

3,416  %

6,516  %

11,778  %

18

1,078  %

4,366  %

4,017  %

3,402  %

6,460  %

11,589  %

19

1,097  %

4,322  %

4,048  %

3,388  %

6,406  %

11,398  %

20

1,121  %

4,271  %

4,070  %

3,375  %

6,352  %

11,207  %

21

1,146  %

4,211  %

4,085  %

3,363  %

6,299  %

11,016  %

22

1,174  %

4,147  %

4,094  %

3,352  %

6,248  %

10,828  %

23

1,202  %

4,081  %

4,099  %

3,342  %

6,199  %

10,644  %

24

1,230  %

4,014  %

4,100  %

3,332  %

6,151  %

10,464  %

25

1,259  %

3,949  %

4,098  %

3,324  %

6,104  %

10,289  %

26

1,288  %

3,885  %

4,094  %

3,316  %

6,059  %

10,120  %

27

1,316  %

3,826  %

4,088  %

3,310  %

6,016  %

9,956  %

28

1,343  %

3,771  %

4,081  %

3,304  %

5,975  %

9,798  %

29

1,370  %

3,722  %

4,072  %

3,299  %

5,935  %

9,646  %

30

1,397  %

3,679  %

4,063  %

3,296  %

5,897  %

9,500  %

31

1,422  %

3,642  %

4,053  %

3,293  %

5,860  %

9,360  %

32

1,447  %

3,611  %

4,043  %

3,291  %

5,825  %

9,226  %

33

1,471  %

3,584  %

4,032  %

3,289  %

5,791  %

9,097  %

34

1,495  %

3,562  %

4,022  %

3,288  %

5,758  %

8,974  %

35

1,517  %

3,542  %

4,011  %

3,288  %

5,727  %

8,856  %

36

1,539  %

3,526  %

4,000  %

3,288  %

5,697  %

8,743  %

37

1,560  %

3,511  %

3,989  %

3,288  %

5,668  %

8,635  %

38

1,580  %

3,499  %

3,979  %

3,289  %

5,640  %

8,532  %

39

1,600  %

3,489  %

3,969  %

3,290  %

5,614  %

8,433  %

40

1,618  %

3,480  %

3,958  %

3,291  %

5,588  %

8,338  %

41

1,637  %

3,472  %

3,948  %

3,292  %

5,564  %

8,247  %

42

1,654  %

3,466  %

3,939  %

3,293  %

5,540  %

8,160  %

43

1,671  %

3,460  %

3,929  %

3,295  %

5,518  %

8,077  %

44

1,687  %

3,455  %

3,920  %

3,296  %

5,496  %

7,997  %

45

1,703  %

3,451  %

3,911  %

3,298  %

5,475  %

7,920  %

46

1,718  %

3,448  %

3,902  %

3,300  %

5,455  %

7,847  %

47

1,733  %

3,445  %

3,893  %

3,302  %

5,435  %

7,776  %

48

1,747  %

3,442  %

3,885  %

3,303  %

5,417  %

7,708  %

49

1,760  %

3,440  %

3,877  %

3,305  %

5,399  %

7,643  %

50

1,773  %

3,438  %

3,869  %

3,307  %

5,381  %

7,580  %

51

1,786  %

3,437  %

3,861  %

3,309  %

5,365  %

7,520  %

52

1,798  %

3,435  %

3,854  %

3,311  %

5,348  %

7,462  %

53

1,810  %

3,434  %

3,847  %

3,313  %

5,333  %

7,406  %

54

1,821  %

3,433  %

3,840  %

3,314  %

5,318  %

7,352  %

55

1,833  %

3,432  %

3,833  %

3,316  %

5,303  %

7,299  %

56

1,843  %

3,432  %

3,826  %

3,318  %

5,289  %

7,249  %

57

1,854  %

3,431  %

3,820  %

3,320  %

5,275  %

7,201  %

58

1,864  %

3,431  %

3,814  %

3,322  %

5,262  %

7,154  %

59

1,873  %

3,431  %

3,808  %

3,323  %

5,249  %

7,108  %

60

1,883  %

3,430  %

3,802  %

3,325  %

5,237  %

7,065  %

61

1,892  %

3,430  %

3,797  %

3,327  %

5,225  %

7,022  %

62

1,901  %

3,430  %

3,791  %

3,328  %

5,214  %

6,981  %

63

1,909  %

3,430  %

3,786  %

3,330  %

5,202  %

6,941  %

64

1,918  %

3,430  %

3,781  %

3,332  %

5,191  %

6,903  %

65

1,926  %

3,430  %

3,776  %

3,333  %

5,181  %

6,866  %

66

1,933  %

3,430  %

3,771  %

3,335  %

5,171  %

6,830  %

67

1,941  %

3,430  %

3,766  %

3,336  %

5,161  %

6,794  %

68

1,949  %

3,430  %

3,762  %

3,338  %

5,151  %

6,760  %

69

1,956  %

3,430  %

3,757  %

3,339  %

5,142  %

6,727  %

70

1,963  %

3,430  %

3,753  %

3,341  %

5,132  %

6,695  %

71

1,969  %

3,431  %

3,748  %

3,342  %

5,123  %

6,664  %

72

1,976  %

3,431  %

3,744  %

3,343  %

5,115  %

6,634  %

73

1,983  %

3,431  %

3,740  %

3,345  %

5,106  %

6,604  %

74

1,989  %

3,431  %

3,736  %

3,346  %

5,098  %

6,575  %

75

1,995  %

3,431  %

3,733  %

3,347  %

5,090  %

6,548  %

76

2,001  %

3,431  %

3,729  %

3,349  %

5,083  %

6,520  %

77

2,007  %

3,432  %

3,725  %

3,350  %

5,075  %

6,494  %

78

2,012  %

3,432  %

3,722  %

3,351  %

5,068  %

6,468  %

79

2,018  %

3,432  %

3,718  %

3,352  %

5,060  %

6,443  %

80

2,023  %

3,432  %

3,715  %

3,353  %

5,053  %

6,418  %

81

2,028  %

3,432  %

3,712  %

3,355  %

5,047  %

6,395  %

82

2,034  %

3,433  %

3,709  %

3,356  %

5,040  %

6,371  %

83

2,039  %

3,433  %

3,705  %

3,357  %

5,033  %

6,349  %

84

2,043  %

3,433  %

3,702  %

3,358  %

5,027  %

6,326  %

85

2,048  %

3,433  %

3,699  %

3,359  %

5,021  %

6,305  %

86

2,053  %

3,433  %

3,697  %

3,360  %

5,015  %

6,284  %

87

2,057  %

3,433  %

3,694  %

3,361  %

5,009  %

6,263  %

88

2,062  %

3,434  %

3,691  %

3,362  %

5,003  %

6,243  %

89

2,066  %

3,434  %

3,688  %

3,363  %

4,997  %

6,223  %

90

2,070  %

3,434  %

3,686  %

3,364  %

4,992  %

6,204  %

91

2,075  %

3,434  %

3,683  %

3,365  %

4,986  %

6,185  %

92

2,079  %

3,434  %

3,681  %

3,366  %

4,981  %

6,166  %

93

2,083  %

3,434  %

3,678  %

3,366  %

4,976  %

6,148  %

94

2,087  %

3,435  %

3,676  %

3,367  %

4,971  %

6,131  %

95

2,090  %

3,435  %

3,673  %

3,368  %

4,966  %

6,113  %

96

2,094  %

3,435  %

3,671  %

3,369  %

4,961  %

6,096  %

97

2,098  %

3,435  %

3,669  %

3,370  %

4,956  %

6,080  %

98

2,101  %

3,435  %

3,666  %

3,371  %

4,952  %

6,064  %

99

2,105  %

3,435  %

3,664  %

3,371  %

4,947  %

6,048  %

100

2,108  %

3,435  %

3,662  %

3,372  %

4,943  %

6,032  %

101

2,112  %

3,436  %

3,660  %

3,373  %

4,938  %

6,017  %

102

2,115  %

3,436  %

3,658  %

3,374  %

4,934  %

6,002  %

103

2,118  %

3,436  %

3,656  %

3,374  %

4,930  %

5,987  %

104

2,121  %

3,436  %

3,654  %

3,375  %

4,926  %

5,973  %

105

2,125  %

3,436  %

3,652  %

3,376  %

4,921  %

5,959  %

106

2,128  %

3,436  %

3,650  %

3,377  %

4,917  %

5,945  %

107

2,131  %

3,436  %

3,648  %

3,377  %

4,914  %

5,931  %

108

2,134  %

3,437  %

3,646  %

3,378  %

4,910  %

5,918  %

109

2,136  %

3,437  %

3,645  %

3,379  %

4,906  %

5,905  %

110

2,139  %

3,437  %

3,643  %

3,379  %

4,902  %

5,892  %

111

2,142  %

3,437  %

3,641  %

3,380  %

4,899  %

5,879  %

112

2,145  %

3,437  %

3,639  %

3,381  %

4,895  %

5,867  %

113

2,148  %

3,437  %

3,638  %

3,381  %

4,892  %

5,855  %

114

2,150  %

3,437  %

3,636  %

3,382  %

4,888  %

5,843  %

115

2,153  %

3,437  %

3,634  %

3,382  %

4,885  %

5,831  %

116

2,155  %

3,437  %

3,633  %

3,383  %

4,881  %

5,819  %

117

2,158  %

3,438  %

3,631  %

3,383  %

4,878  %

5,808  %

118

2,160  %

3,438  %

3,630  %

3,384  %

4,875  %

5,797  %

119

2,163  %

3,438  %

3,628  %

3,385  %

4,872  %

5,786  %

120

2,165  %

3,438  %

3,627  %

3,385  %

4,869  %

5,775  %

121

2,168  %

3,438  %

3,625  %

3,386  %

4,866  %

5,765  %

122

2,170  %

3,438  %

3,624  %

3,386  %

4,863  %

5,754  %

123

2,172  %

3,438  %

3,622  %

3,387  %

4,860  %

5,744  %

124

2,174  %

3,438  %

3,621  %

3,387  %

4,857  %

5,734  %

125

2,177  %

3,438  %

3,620  %

3,388  %

4,854  %

5,724  %

126

2,179  %

3,438  %

3,618  %

3,388  %

4,851  %

5,714  %

127

2,181  %

3,439  %

3,617  %

3,389  %

4,848  %

5,704  %

128

2,183  %

3,439  %

3,616  %

3,389  %

4,846  %

5,695  %

129

2,185  %

3,439  %

3,614  %

3,390  %

4,843  %

5,686  %

130

2,187  %

3,439  %

3,613  %

3,390  %

4,840  %

5,676  %

131

2,189  %

3,439  %

3,612  %

3,391  %

4,838  %

5,667  %

132

2,191  %

3,439  %

3,611  %

3,391  %

4,835  %

5,659  %

133

2,193  %

3,439  %

3,609  %

3,391  %

4,833  %

5,650  %

134

2,195  %

3,439  %

3,608  %

3,392  %

4,830  %

5,641  %

135

2,197  %

3,439  %

3,607  %

3,392  %

4,828  %

5,633  %

136

2,199  %

3,439  %

3,606  %

3,393  %

4,825  %

5,624  %

137

2,200  %

3,439  %

3,605  %

3,393  %

4,823  %

5,616  %

138

2,202  %

3,439  %

3,604  %

3,394  %

4,821  %

5,608  %

139

2,204  %

3,440  %

3,603  %

3,394  %

4,818  %

5,600  %

140

2,206  %

3,440  %

3,601  %

3,394  %

4,816  %

5,592  %

141

2,208  %

3,440  %

3,600  %

3,395  %

4,814  %

5,584  %

142

2,209  %

3,440  %

3,599  %

3,395  %

4,811  %

5,577  %

143

2,211  %

3,440  %

3,598  %

3,396  %

4,809  %

5,569  %

144

2,213  %

3,440  %

3,597  %

3,396  %

4,807  %

5,562  %

145

2,214  %

3,440  %

3,596  %

3,396  %

4,805  %

5,554  %

146

2,216  %

3,440  %

3,595  %

3,397  %

4,803  %

5,547  %

147

2,217  %

3,440  %

3,594  %

3,397  %

4,801  %

5,540  %

148

2,219  %

3,440  %

3,593  %

3,397  %

4,799  %

5,533  %

149

2,221  %

3,440  %

3,592  %

3,398  %

4,797  %

5,526  %

150

2,222  %

3,440  %

3,591  %

3,398  %

4,795  %

5,519  %


Termin zapadalności (w latach)

Dolar Hongkongu

Rupia indyjska

Peso meksykańskie

Nowy dolar tajwański

Dolar nowozelandzki

Rand

1

4,216  %

6,763  %

10,965  %

1,139  %

4,614  %

7,729  %

2

4,321  %

7,093  %

10,418  %

1,242  %

4,733  %

8,236  %

3

4,196  %

7,244  %

9,827  %

1,334  %

4,651  %

8,518  %

4

4,093  %

7,327  %

9,536  %

1,403  %

4,572  %

8,764  %

5

4,044  %

7,358  %

9,439  %

1,462  %

4,507  %

9,021  %

6

3,984  %

7,379  %

9,411  %

1,511  %

4,480  %

9,285  %

7

3,920  %

7,403  %

9,406  %

1,550  %

4,467  %

9,577  %

8

3,864  %

7,428  %

9,400  %

1,581  %

4,458  %

9,827  %

9

3,824  %

7,454  %

9,382  %

1,607  %

4,455  %

10,028  %

10

3,805  %

7,482  %

9,342  %

1,626  %

4,455  %

10,189  %

11

3,807  %

7,492  %

9,277  %

1,653  %

4,460  %

10,316  %

12

3,822  %

7,485  %

9,191  %

1,690  %

4,467  %

10,412  %

13

3,842  %

7,466  %

9,092  %

1,731  %

4,474  %

10,477  %

14

3,862  %

7,438  %

8,984  %

1,776  %

4,481  %

10,512  %

15

3,880  %

7,405  %

8,870  %

1,822  %

4,487  %

10,517  %

16

3,892  %

7,367  %

8,752  %

1,868  %

4,490  %

10,491  %

17

3,899  %

7,326  %

8,633  %

1,915  %

4,491  %

10,442  %

18

3,904  %

7,283  %

8,514  %

1,960  %

4,490  %

10,374  %

19

3,905  %

7,240  %

8,396  %

2,004  %

4,485  %

10,292  %

20

3,904  %

7,196  %

8,280  %

2,048  %

4,477  %

10,199  %

21

3,902  %

7,152  %

8,167  %

2,089  %

4,466  %

10,099  %

22

3,898  %

7,109  %

8,056  %

2,129  %

4,452  %

9,995  %

23

3,893  %

7,066  %

7,949  %

2,168  %

4,437  %

9,888  %

24

3,887  %

7,025  %

7,845  %

2,205  %

4,420  %

9,779  %

25

3,881  %

6,984  %

7,745  %

2,241  %

4,402  %

9,670  %

26

3,874  %

6,945  %

7,649  %

2,275  %

4,383  %

9,562  %

27

3,867  %

6,906  %

7,556  %

2,308  %

4,364  %

9,455  %

28

3,860  %

6,869  %

7,467  %

2,340  %

4,345  %

9,351  %

29

3,852  %

6,833  %

7,381  %

2,370  %

4,326  %

9,249  %

30

3,845  %

6,799  %

7,299  %

2,399  %

4,307  %

9,149  %

31

3,837  %

6,765  %

7,221  %

2,426  %

4,288  %

9,053  %

32

3,830  %

6,733  %

7,146  %

2,453  %

4,269  %

8,960  %

33

3,822  %

6,702  %

7,074  %

2,478  %

4,251  %

8,871  %

34

3,815  %

6,673  %

7,005  %

2,503  %

4,233  %

8,784  %

35

3,807  %

6,644  %

6,939  %

2,526  %

4,216  %

8,701  %

36

3,800  %

6,616  %

6,876  %

2,548  %

4,199  %

8,621  %

37

3,793  %

6,590  %

6,815  %

2,570  %

4,182  %

8,543  %

38

3,787  %

6,564  %

6,757  %

2,590  %

4,166  %

8,469  %

39

3,780  %

6,540  %

6,701  %

2,610  %

4,151  %

8,398  %

40

3,773  %

6,516  %

6,648  %

2,629  %

4,136  %

8,330  %

41

3,767  %

6,494  %

6,597  %

2,647  %

4,121  %

8,264  %

42

3,761  %

6,472  %

6,548  %

2,665  %

4,107  %

8,202  %

43

3,755  %

6,451  %

6,501  %

2,682  %

4,093  %

8,141  %

44

3,749  %

6,431  %

6,456  %

2,698  %

4,080  %

8,083  %

45

3,743  %

6,411  %

6,413  %

2,714  %

4,068  %

8,027  %

46

3,738  %

6,392  %

6,371  %

2,729  %

4,055  %

7,973  %

47

3,732  %

6,374  %

6,331  %

2,743  %

4,043  %

7,922  %

48

3,727  %

6,357  %

6,293  %

2,757  %

4,032  %

7,872  %

49

3,722  %

6,340  %

6,256  %

2,770  %

4,021  %

7,824  %

50

3,717  %

6,324  %

6,220  %

2,783  %

4,010  %

7,778  %

51

3,713  %

6,308  %

6,186  %

2,796  %

3,999  %

7,734  %

52

3,708  %

6,293  %

6,153  %

2,808  %

3,989  %

7,691  %

53

3,704  %

6,279  %

6,121  %

2,820  %

3,980  %

7,650  %

54

3,699  %

6,265  %

6,090  %

2,831  %

3,970  %

7,610  %

55

3,695  %

6,251  %

6,061  %

2,842  %

3,961  %

7,572  %

56

3,691  %

6,238  %

6,032  %

2,852  %

3,952  %

7,535  %

57

3,687  %

6,225  %

6,004  %

2,863  %

3,944  %

7,499  %

58

3,683  %

6,213  %

5,978  %

2,872  %

3,935  %

7,465  %

59

3,679  %

6,201  %

5,952  %

2,882  %

3,927  %

7,431  %

60

3,676  %

6,189  %

5,927  %

2,891  %

3,920  %

7,399  %

61

3,672  %

6,178  %

5,903  %

2,900  %

3,912  %

7,368  %

62

3,669  %

6,167  %

5,879  %

2,909  %

3,905  %

7,338  %

63

3,665  %

6,157  %

5,856  %

2,917  %

3,898  %

7,308  %

64

3,662  %

6,147  %

5,834  %

2,926  %

3,891  %

7,280  %

65

3,659  %

6,137  %

5,813  %

2,934  %

3,884  %

7,252  %

66

3,656  %

6,127  %

5,792  %

2,941  %

3,877  %

7,226  %

67

3,653  %

6,118  %

5,772  %

2,949  %

3,871  %

7,200  %

68

3,650  %

6,109  %

5,753  %

2,956  %

3,865  %

7,175  %

69

3,647  %

6,100  %

5,734  %

2,963  %

3,859  %

7,150  %

70

3,644  %

6,092  %

5,715  %

2,970  %

3,853  %

7,127  %

71

3,642  %

6,083  %

5,697  %

2,977  %

3,848  %

7,104  %

72

3,639  %

6,075  %

5,680  %

2,983  %

3,842  %

7,081  %

73

3,636  %

6,067  %

5,663  %

2,990  %

3,837  %

7,059  %

74

3,634  %

6,060  %

5,647  %

2,996  %

3,832  %

7,038  %

75

3,632  %

6,052  %

5,631  %

3,002  %

3,826  %

7,018  %

76

3,629  %

6,045  %

5,615  %

3,008  %

3,822  %

6,997  %

77

3,627  %

6,038  %

5,600  %

3,013  %

3,817  %

6,978  %

78

3,625  %

6,031  %

5,585  %

3,019  %

3,812  %

6,959  %

79

3,622  %

6,024  %

5,571  %

3,024  %

3,807  %

6,940  %

80

3,620  %

6,018  %

5,557  %

3,030  %

3,803  %

6,922  %

81

3,618  %

6,011  %

5,543  %

3,035  %

3,799  %

6,904  %

82

3,616  %

6,005  %

5,529  %

3,040  %

3,794  %

6,887  %

83

3,614  %

5,999  %

5,516  %

3,045  %

3,790  %

6,870  %

84

3,612  %

5,993  %

5,504  %

3,049  %

3,786  %

6,854  %

85

3,610  %

5,987  %

5,491  %

3,054  %

3,782  %

6,838  %

86

3,609  %

5,982  %

5,479  %

3,059  %

3,778  %

6,822  %

87

3,607  %

5,976  %

5,467  %

3,063  %

3,775  %

6,807  %

88

3,605  %

5,971  %

5,456  %

3,068  %

3,771  %

6,792  %

89

3,603  %

5,965  %

5,444  %

3,072  %

3,767  %

6,777  %

90

3,602  %

5,960  %

5,433  %

3,076  %

3,764  %

6,763  %

91

3,600  %

5,955  %

5,422  %

3,080  %

3,760  %

6,749  %

92

3,598  %

5,950  %

5,412  %

3,084  %

3,757  %

6,736  %

93

3,597  %

5,945  %

5,401  %

3,088  %

3,754  %

6,722  %

94

3,595  %

5,941  %

5,391  %

3,092  %

3,750  %

6,709  %

95

3,594  %

5,936  %

5,381  %

3,096  %

3,747  %

6,696  %

96

3,592  %

5,931  %

5,371  %

3,099  %

3,744  %

6,684  %

97

3,591  %

5,927  %

5,362  %

3,103  %

3,741  %

6,672  %

98

3,589  %

5,923  %

5,353  %

3,107  %

3,738  %

6,659  %

99

3,588  %

5,918  %

5,343  %

3,110  %

3,735  %

6,648  %

100

3,586  %

5,914  %

5,334  %

3,113  %

3,732  %

6,636  %

101

3,585  %

5,910  %

5,326  %

3,117  %

3,730  %

6,625  %

102

3,584  %

5,906  %

5,317  %

3,120  %

3,727  %

6,614  %

103

3,582  %

5,902  %

5,309  %

3,123  %

3,724  %

6,603  %

104

3,581  %

5,898  %

5,300  %

3,126  %

3,722  %

6,592  %

105

3,580  %

5,894  %

5,292  %

3,129  %

3,719  %

6,582  %

106

3,579  %

5,891  %

5,284  %

3,132  %

3,716  %

6,572  %

107

3,577  %

5,887  %

5,276  %

3,135  %

3,714  %

6,561  %

108

3,576  %

5,883  %

5,269  %

3,138  %

3,711  %

6,552  %

109

3,575  %

5,880  %

5,261  %

3,141  %

3,709  %

6,542  %

110

3,574  %

5,876  %

5,254  %

3,144  %

3,707  %

6,532  %

111

3,573  %

5,873  %

5,246  %

3,147  %

3,704  %

6,523  %

112

3,572  %

5,870  %

5,239  %

3,149  %

3,702  %

6,514  %

113

3,571  %

5,866  %

5,232  %

3,152  %

3,700  %

6,505  %

114

3,570  %

5,863  %

5,225  %

3,155  %

3,698  %

6,496  %

115

3,569  %

5,860  %

5,219  %

3,157  %

3,696  %

6,487  %

116

3,568  %

5,857  %

5,212  %

3,160  %

3,693  %

6,479  %

117

3,567  %

5,854  %

5,205  %

3,162  %

3,691  %

6,470  %

118

3,566  %

5,851  %

5,199  %

3,165  %

3,689  %

6,462  %

119

3,565  %

5,848  %

5,193  %

3,167  %

3,687  %

6,454  %

120

3,564  %

5,845  %

5,186  %

3,169  %

3,685  %

6,446  %

121

3,563  %

5,842  %

5,180  %

3,172  %

3,683  %

6,438  %

122

3,562  %

5,839  %

5,174  %

3,174  %

3,681  %

6,430  %

123

3,561  %

5,837  %

5,168  %

3,176  %

3,680  %

6,423  %

124

3,560  %

5,834  %

5,163  %

3,178  %

3,678  %

6,415  %

125

3,559  %

5,831  %

5,157  %

3,181  %

3,676  %

6,408  %

126

3,558  %

5,829  %

5,151  %

3,183  %

3,674  %

6,401  %

127

3,557  %

5,826  %

5,146  %

3,185  %

3,672  %

6,394  %

128

3,557  %

5,823  %

5,140  %

3,187  %

3,671  %

6,387  %

129

3,556  %

5,821  %

5,135  %

3,189  %

3,669  %

6,380  %

130

3,555  %

5,818  %

5,130  %

3,191  %

3,667  %

6,373  %

131

3,554  %

5,816  %

5,124  %

3,193  %

3,665  %

6,366  %

132

3,553  %

5,814  %

5,119  %

3,195  %

3,664  %

6,360  %

133

3,553  %

5,811  %

5,114  %

3,197  %

3,662  %

6,353  %

134

3,552  %

5,809  %

5,109  %

3,199  %

3,661  %

6,347  %

135

3,551  %

5,807  %

5,104  %

3,201  %

3,659  %

6,340  %

136

3,550  %

5,804  %

5,100  %

3,202  %

3,658  %

6,334  %

137

3,550  %

5,802  %

5,095  %

3,204  %

3,656  %

6,328  %

138

3,549  %

5,800  %

5,090  %

3,206  %

3,655  %

6,322  %

139

3,548  %

5,798  %

5,086  %

3,208  %

3,653  %

6,316  %

140

3,547  %

5,796  %

5,081  %

3,209  %

3,652  %

6,310  %

141

3,547  %

5,794  %

5,076  %

3,211  %

3,650  %

6,305  %

142

3,546  %

5,791  %

5,072  %

3,213  %

3,649  %

6,299  %

143

3,545  %

5,789  %

5,068  %

3,214  %

3,647  %

6,293  %

144

3,545  %

5,787  %

5,063  %

3,216  %

3,646  %

6,288  %

145

3,544  %

5,785  %

5,059  %

3,218  %

3,645  %

6,282  %

146

3,543  %

5,783  %

5,055  %

3,219  %

3,643  %

6,277  %

147

3,543  %

5,782  %

5,051  %

3,221  %

3,642  %

6,272  %

148

3,542  %

5,780  %

5,047  %

3,222  %

3,641  %

6,266  %

149

3,542  %

5,778  %

5,043  %

3,224  %

3,639  %

6,261  %

150

3,541  %

5,776  %

5,039  %

3,225  %

3,638  %

6,256  %


Termin zapadalności (w latach)

Real

Yuan renminbi

Ringgit

Rubel rosyjski

Dolar singapurski

Won południowokoreański

1

12,616  %

1,934  %

3,152  %

10,036  %

3,506  %

4,051  %

2

11,611  %

2,109  %

3,590  %

10,364  %

3,721  %

4,219  %

3

11,337  %

2,254  %

3,839  %

10,488  %

3,746  %

4,174  %

4

11,339  %

2,390  %

4,003  %

10,528  %

3,718  %

4,117  %

5

11,453  %

2,495  %

4,140  %

10,532  %

3,679  %

4,053  %

6

11,593  %

2,577  %

4,260  %

10,516  %

3,637  %

3,976  %

7

11,736  %

2,645  %

4,361  %

10,498  %

3,596  %

3,901  %

8

11,889  %

2,706  %

4,444  %

10,497  %

3,559  %

3,837  %

9

12,028  %

2,765  %

4,517  %

10,499  %

3,527  %

3,781  %

10

12,174  %

2,821  %

4,575  %

10,520  %

3,500  %

3,731  %

11

12,259  %

2,878  %

4,631  %

10,558  %

3,480  %

3,685  %

12

12,280  %

2,933  %

4,686  %

10,626  %

3,464  %

3,643  %

13

12,252  %

2,987  %

4,740  %

10,731  %

3,452  %

3,604  %

14

12,188  %

3,038  %

4,793  %

10,831  %

3,442  %

3,569  %

15

12,096  %

3,088  %

4,848  %

10,886  %

3,435  %

3,538  %

16

11,982  %

3,136  %

4,903  %

10,895  %

3,429  %

3,510  %

17

11,852  %

3,182  %

4,956  %

10,869  %

3,424  %

3,485  %

18

11,711  %

3,225  %

5,005  %

10,814  %

3,420  %

3,463  %

19

11,561  %

3,267  %

5,044  %

10,738  %

3,416  %

3,444  %

20

11,407  %

3,306  %

5,073  %

10,645  %

3,414  %

3,429  %

21

11,251  %

3,344  %

5,088  %

10,539  %

3,412  %

3,416  %

22

11,093  %

3,380  %

5,092  %

10,424  %

3,410  %

3,405  %

23

10,936  %

3,414  %

5,087  %

10,302  %

3,408  %

3,396  %

24

10,782  %

3,447  %

5,075  %

10,177  %

3,407  %

3,389  %

25

10,630  %

3,478  %

5,057  %

10,050  %

3,406  %

3,383  %

26

10,481  %

3,507  %

5,036  %

9,922  %

3,405  %

3,378  %

27

10,337  %

3,536  %

5,011  %

9,795  %

3,405  %

3,374  %

28

10,197  %

3,563  %

4,985  %

9,669  %

3,405  %

3,371  %

29

10,062  %

3,588  %

4,956  %

9,546  %

3,404  %

3,369  %

30

9,931  %

3,613  %

4,927  %

9,426  %

3,404  %

3,367  %

31

9,805  %

3,636  %

4,897  %

9,308  %

3,404  %

3,365  %

32

9,684  %

3,659  %

4,867  %

9,195  %

3,404  %

3,364  %

33

9,568  %

3,680  %

4,836  %

9,085  %

3,404  %

3,364  %

34

9,457  %

3,701  %

4,806  %

8,979  %

3,404  %

3,363  %

35

9,350  %

3,720  %

4,777  %

8,876  %

3,404  %

3,363  %

36

9,247  %

3,739  %

4,748  %

8,777  %

3,405  %

3,364  %

37

9,149  %

3,757  %

4,719  %

8,683  %

3,405  %

3,364  %

38

9,055  %

3,775  %

4,691  %

8,591  %

3,405  %

3,364  %

39

8,965  %

3,791  %

4,664  %

8,504  %

3,406  %

3,365  %

40

8,878  %

3,807  %

4,638  %

8,420  %

3,406  %

3,366  %

41

8,795  %

3,823  %

4,612  %

8,339  %

3,406  %

3,366  %

42

8,716  %

3,837  %

4,588  %

8,261  %

3,407  %

3,367  %

43

8,640  %

3,852  %

4,564  %

8,187  %

3,407  %

3,368  %

44

8,567  %

3,865  %

4,540  %

8,115  %

3,407  %

3,369  %

45

8,496  %

3,878  %

4,518  %

8,046  %

3,408  %

3,370  %

46

8,429  %

3,891  %

4,496  %

7,980  %

3,408  %

3,371  %

47

8,364  %

3,903  %

4,475  %

7,916  %

3,409  %

3,372  %

48

8,302  %

3,915  %

4,455  %

7,855  %

3,409  %

3,373  %

49

8,242  %

3,926  %

4,435  %

7,796  %

3,410  %

3,374  %

50

8,184  %

3,937  %

4,417  %

7,740  %

3,410  %

3,375  %

51

8,129  %

3,948  %

4,398  %

7,685  %

3,411  %

3,376  %

52

8,075  %

3,958  %

4,381  %

7,633  %

3,411  %

3,377  %

53

8,024  %

3,968  %

4,363  %

7,582  %

3,411  %

3,378  %

54

7,974  %

3,977  %

4,347  %

7,533  %

3,412  %

3,379  %

55

7,927  %

3,986  %

4,331  %

7,486  %

3,412  %

3,380  %

56

7,880  %

3,995  %

4,315  %

7,441  %

3,413  %

3,381  %

57

7,836  %

4,004  %

4,301  %

7,397  %

3,413  %

3,382  %

58

7,793  %

4,012  %

4,286  %

7,355  %

3,414  %

3,383  %

59

7,751  %

4,020  %

4,272  %

7,314  %

3,414  %

3,384  %

60

7,711  %

4,028  %

4,258  %

7,274  %

3,415  %

3,385  %

61

7,672  %

4,035  %

4,245  %

7,236  %

3,415  %

3,386  %

62

7,634  %

4,043  %

4,233  %

7,199  %

3,415  %

3,386  %

63

7,598  %

4,050  %

4,220  %

7,163  %

3,416  %

3,387  %

64

7,562  %

4,057  %

4,208  %

7,128  %

3,416  %

3,388  %

65

7,528  %

4,063  %

4,197  %

7,094  %

3,417  %

3,389  %

66

7,495  %

4,070  %

4,185  %

7,061  %

3,417  %

3,390  %

67

7,462  %

4,076  %

4,174  %

7,029  %

3,417  %

3,391  %

68

7,431  %

4,082  %

4,164  %

6,999  %

3,418  %

3,391  %

69

7,401  %

4,088  %

4,153  %

6,969  %

3,418  %

3,392  %

70

7,371  %

4,094  %

4,143  %

6,940  %

3,418  %

3,393  %

71

7,342  %

4,100  %

4,134  %

6,911  %

3,419  %

3,394  %

72

7,315  %

4,105  %

4,124  %

6,884  %

3,419  %

3,394  %

73

7,287  %

4,111  %

4,115  %

6,857  %

3,419  %

3,395  %

74

7,261  %

4,116  %

4,106  %

6,831  %

3,420  %

3,396  %

75

7,235  %

4,121  %

4,097  %

6,806  %

3,420  %

3,397  %

76

7,210  %

4,126  %

4,089  %

6,781  %

3,421  %

3,397  %

77

7,186  %

4,131  %

4,080  %

6,757  %

3,421  %

3,398  %

78

7,162  %

4,135  %

4,072  %

6,734  %

3,421  %

3,399  %

79

7,139  %

4,140  %

4,064  %

6,711  %

3,421  %

3,399  %

80

7,117  %

4,144  %

4,057  %

6,689  %

3,422  %

3,400  %

81

7,095  %

4,149  %

4,049  %

6,667  %

3,422  %

3,400  %

82

7,073  %

4,153  %

4,042  %

6,646  %

3,422  %

3,401  %

83

7,052  %

4,157  %

4,035  %

6,626  %

3,423  %

3,402  %

84

7,032  %

4,161  %

4,028  %

6,606  %

3,423  %

3,402  %

85

7,012  %

4,165  %

4,021  %

6,586  %

3,423  %

3,403  %

86

6,992  %

4,169  %

4,014  %

6,567  %

3,424  %

3,403  %

87

6,973  %

4,173  %

4,008  %

6,548  %

3,424  %

3,404  %

88

6,955  %

4,177  %

4,001  %

6,530  %

3,424  %

3,404  %

89

6,937  %

4,180  %

3,995  %

6,512  %

3,424  %

3,405  %

90

6,919  %

4,184  %

3,989  %

6,494  %

3,425  %

3,405  %

91

6,901  %

4,187  %

3,983  %

6,477  %

3,425  %

3,406  %

92

6,884  %

4,191  %

3,977  %

6,461  %

3,425  %

3,406  %

93

6,868  %

4,194  %

3,972  %

6,444  %

3,425  %

3,407  %

94

6,852  %

4,197  %

3,966  %

6,428  %

3,426  %

3,407  %

95

6,836  %

4,200  %

3,961  %

6,413  %

3,426  %

3,408  %

96

6,820  %

4,203  %

3,955  %

6,397  %

3,426  %

3,408  %

97

6,805  %

4,207  %

3,950  %

6,382  %

3,426  %

3,408  %

98

6,790  %

4,210  %

3,945  %

6,368  %

3,427  %

3,409  %

99

6,775  %

4,212  %

3,940  %

6,353  %

3,427  %

3,409  %

100

6,761  %

4,215  %

3,935  %

6,339  %

3,427  %

3,410  %

101

6,747  %

4,218  %

3,930  %

6,325  %

3,427  %

3,410  %

102

6,733  %

4,221  %

3,926  %

6,312  %

3,427  %

3,410  %

103

6,720  %

4,224  %

3,921  %

6,298  %

3,428  %

3,411  %

104

6,706  %

4,226  %

3,916  %

6,285  %

3,428  %

3,411  %

105

6,693  %

4,229  %

3,912  %

6,272  %

3,428  %

3,412  %

106

6,681  %

4,231  %

3,908  %

6,260  %

3,428  %

3,412  %

107

6,668  %

4,234  %

3,903  %

6,248  %

3,428  %

3,412  %

108

6,656  %

4,236  %

3,899  %

6,235  %

3,429  %

3,413  %

109

6,644  %

4,239  %

3,895  %

6,224  %

3,429  %

3,413  %

110

6,632  %

4,241  %

3,891  %

6,212  %

3,429  %

3,413  %

111

6,620  %

4,243  %

3,887  %

6,201  %

3,429  %

3,414  %

112

6,609  %

4,246  %

3,883  %

6,189  %

3,429  %

3,414  %

113

6,598  %

4,248  %

3,879  %

6,178  %

3,430  %

3,414  %

114

6,587  %

4,250  %

3,875  %

6,167  %

3,430  %

3,415  %

115

6,576  %

4,252  %

3,872  %

6,157  %

3,430  %

3,415  %

116

6,565  %

4,255  %

3,868  %

6,146  %

3,430  %

3,415  %

117

6,555  %

4,257  %

3,864  %

6,136  %

3,430  %

3,415  %

118

6,544  %

4,259  %

3,861  %

6,126  %

3,430  %

3,416  %

119

6,534  %

4,261  %

3,857  %

6,116  %

3,431  %

3,416  %

120

6,524  %

4,263  %

3,854  %

6,106  %

3,431  %

3,416  %

121

6,515  %

4,265  %

3,851  %

6,097  %

3,431  %

3,417  %

122

6,505  %

4,267  %

3,847  %

6,087  %

3,431  %

3,417  %

123

6,496  %

4,268  %

3,844  %

6,078  %

3,431  %

3,417  %

124

6,486  %

4,270  %

3,841  %

6,069  %

3,431  %

3,417  %

125

6,477  %

4,272  %

3,838  %

6,060  %

3,431  %

3,418  %

126

6,468  %

4,274  %

3,835  %

6,051  %

3,432  %

3,418  %

127

6,459  %

4,276  %

3,832  %

6,042  %

3,432  %

3,418  %

128

6,451  %

4,277  %

3,829  %

6,034  %

3,432  %

3,418  %

129

6,442  %

4,279  %

3,826  %

6,025  %

3,432  %

3,419  %

130

6,434  %

4,281  %

3,823  %

6,017  %

3,432  %

3,419  %

131

6,425  %

4,283  %

3,820  %

6,009  %

3,432  %

3,419  %

132

6,417  %

4,284  %

3,817  %

6,001  %

3,432  %

3,419  %

133

6,409  %

4,286  %

3,815  %

5,993  %

3,433  %

3,420  %

134

6,401  %

4,287  %

3,812  %

5,985  %

3,433  %

3,420  %

135

6,393  %

4,289  %

3,809  %

5,977  %

3,433  %

3,420  %

136

6,386  %

4,291  %

3,806  %

5,970  %

3,433  %

3,420  %

137

6,378  %

4,292  %

3,804  %

5,962  %

3,433  %

3,420  %

138

6,371  %

4,294  %

3,801  %

5,955  %

3,433  %

3,421  %

139

6,363  %

4,295  %

3,799  %

5,947  %

3,433  %

3,421  %

140

6,356  %

4,297  %

3,796  %

5,940  %

3,433  %

3,421  %

141

6,349  %

4,298  %

3,794  %

5,933  %

3,434  %

3,421  %

142

6,342  %

4,299  %

3,791  %

5,926  %

3,434  %

3,422  %

143

6,335  %

4,301  %

3,789  %

5,919  %

3,434  %

3,422  %

144

6,328  %

4,302  %

3,787  %

5,913  %

3,434  %

3,422  %

145

6,321  %

4,304  %

3,784  %

5,906  %

3,434  %

3,422  %

146

6,314  %

4,305  %

3,782  %

5,899  %

3,434  %

3,422  %

147

6,308  %

4,306  %

3,780  %

5,893  %

3,434  %

3,423  %

148

6,301  %

4,308  %

3,778  %

5,887  %

3,434  %

3,423  %