ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 266

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 65
13 października 2022


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1929 z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające wykonawcze standardy techniczne określone w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2020/1227 w odniesieniu do szablonów na potrzeby przekazywania, zgodnie z wymogami dotyczącymi zgłoszenia STS, informacji dotyczących bilansowych sekurytyzacji syntetycznych

1

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1930 z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniające regulacyjne standardy techniczne określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2018/1229 w odniesieniu do daty rozpoczęcia stosowania przepisów dotyczących systemu zakupu na otwartym rynku ( 1 )

13

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1931 z dnia 10 października 2022 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Scalogno di Romagna(ChOG)]

16

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2022/1932 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komisji Mieszanej UE-CTC ustanowionej na mocy Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej, dotyczącego zmian tej konwencji

17

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1933 z dnia 12 października 2022 r. zmieniająca dyrektywę Rady 2008/90/WE w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania odstępstwa dotyczącego warunków przywozu materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych oraz roślin sadowniczych przeznaczonych do produkcji owoców z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 7148)

19

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do regulaminu wewnętrznego Europejskiego Komitetu Regionów ( Dz.U. L 472 z 30.12.2021 )

21

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/201 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do systemów zarządzania i systemów zgłaszania zdarzeń, które mają zostać ustanowione przez organizacje projektujące i produkujące, a także procedur stosowanych przez Agencję, oraz w sprawie sprostowania tego rozporządzenia ( Dz.U. L 33 z 15.2.2022 )

22

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

13.10.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 266/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1929

z dnia 31 marca 2022 r.

zmieniające wykonawcze standardy techniczne określone w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2020/1227 w odniesieniu do szablonów na potrzeby przekazywania, zgodnie z wymogami dotyczącymi zgłoszenia STS, informacji dotyczących bilansowych sekurytyzacji syntetycznych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 (1), w szczególności jego art. 27 ust. 7 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/1227 (2) określono szablony, które należy stosować do celów przekazywania informacji zgodnie z wymogami dotyczącymi zgłoszenia prostych, przejrzystych i standardowych (STS) sekurytyzacji. W szczególności w załącznikach I–III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1227 określono informacje, które należy zgłaszać Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w odniesieniu do sekurytyzacji spełniających wymogi STS określone w art. 19–22 i art. 23–26 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

(2)

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/557 (3) zmieniono rozporządzenie (UE) 2017/2402, rozszerzając ramy sekurytyzacji STS na bilansowe sekurytyzacje syntetyczne. W związku z tym konieczne jest określenie szablonu na potrzeby przekazywania – zgodnie z wymogami dotyczącymi zgłoszenia STS – informacji dotyczących bilansowych sekurytyzacji syntetycznych.

(3)

Aby zapewnić inwestorom, potencjalnym inwestorom i właściwym organom przegląd porównawczy wszystkich rodzajów sekurytyzacji STS, należy zapewnić spójność wszystkich zgłoszeń STS. Szablon na potrzeby zgłoszenia sekurytyzacji bilansowych STS powinien zatem być zgodny z formatem szablonu dla sekurytyzacji tradycyjnych STS, a jednocześnie uwzględniać wymogi dotyczące umów o ochronę kredytową oraz rolę agenta weryfikującego będącego osobą trzecią, jak określono w art. 26e rozporządzenia (UE) 2017/2402.

(4)

Należy określić format każdego z pól, które należy wypełnić w zgłoszeniu sekurytyzacji bilansowych STS, a przekazywanie wszelkich informacji ESMA powinno odbywać się drogą elektroniczną.

(5)

Załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1227 odzwierciedla zmiany w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2020/1226 (4) określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2022/1301 (5).

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/1227.

(7)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez ESMA.

(8)

ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych kosztów i korzyści, które mogą się z nim wiązać, oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (6),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2020/1227

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2020/1227 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a.   Informacje, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. d) i w art. 1 ust. 2 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1226, przekazuje się za pomocą szablonu określonego w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.”;

b)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   W przypadku gdy informacje, które powinny zostać przekazane na podstawie niniejszego artykułu, nie są dostępne lub nie są wymagane ze względu na zastosowanie przepisów przejściowych określonych w art. 43 i 43a rozporządzenia (UE) 2017/2402, zgłoszenie zawiera w odpowiednim polu lub polach załączników do niniejszego rozporządzenia adnotację »Nie dotyczy ze względu na zastosowanie przepisów przejściowych«.”;

c)

ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.   »Informacje dodatkowe«, o których mowa w art. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1226, przekazuje się w polu »Pole do wypełnienia« w załącznikach I–IV do niniejszego rozporządzenia.”;

2)

w załącznikach I, II i III wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

3)

dodaje się załącznik IV w brzmieniu określonym w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 marca 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 347 z 28.12.2017, s. 35.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1227 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do szablonów na potrzeby przekazywania informacji zgodnie z wymogami dotyczącymi zgłoszenia STS (Dz.U. L 289 z 3.9.2020, s. 315).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/557 z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/2402 w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji w celu wsparcia odbudowy po kryzysie związanym z COVID-19 (Dz.U. L 116 z 6.4.2021, s. 1).

(4)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1226 z dnia 12 listopada 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 i ustanawiające regulacyjne standardy techniczne określające informacje, które mają być przekazywane zgodnie z wymogami dotyczącymi zgłoszenia STS (Dz.U. L 289 z 3.9.2020, s. 285).

(5)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1301 z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniające regulacyjne standardy techniczne określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/1226 w odniesieniu do informacji, które należy przekazywać zgodnie z wymogami dotyczącymi zgłoszenia STS w odniesieniu do bilansowych sekurytyzacji syntetycznych (Dz.U. L 197 z 26.7.2022, s. 10).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).


ZAŁĄCZNIK I

W załącznikach I, II i III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1227 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w tabeli „Formularz zgłoszenia STS dotyczący sekurytyzacji nieobjętej ABCP” w załączniku I wiersze odpowiadające kodom pól STSS4, STSS17, STSS21 i STSS22 otrzymują brzmienie:

„STSS4

Niepowtarzalny identyfikator

 

{ALPHANUM-1000}

STSS17

Jednostka inicjująca (lub pierwotny kredytodawca) jest instytucją kredytową

 

{Y/N}

STSS21

Podlega rygorystycznym przepisom dotyczącym wycofania

 

{ALPHANUM-10000}

STSS22

Zwolnienie z egzekwowania przepisów dotyczących wycofania (ang. clawback) w ramach krajowego prawa upadłościowego

 

{ALPHANUM-10000}”

2)

w tabeli „Formularz zgłoszenia STS dotyczący sekurytyzacji ABCP” w załączniku II wiersze odpowiadające kodom pól STSAT4, STSAT17, STSAT21 i STSAT22 otrzymują brzmienie:

„STSAT4

Niepowtarzalny identyfikator

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT17

Jednostka inicjująca (lub pierwotny kredytodawca) jest instytucją kredytową

 

{Y/N}

STSAT21

Podlega rygorystycznym przepisom dotyczącym wycofania

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT22

Zwolnienie z egzekwowania przepisów dotyczących wycofania (ang. clawback) w ramach krajowego prawa upadłościowego

 

{ALPHANUM-10000}”

3)

w tabeli „Formularz zgłoszenia STS dotyczący programu ABCP” w załączniku III wiersz odpowiadający kodowi pola STSAP4 otrzymuje brzmienie:

„STSAP4

Niepowtarzalny identyfikator

 

{ALPHANUM-1000}”


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK IV

Formaty pól mające zastosowanie do formularza zgłoszenia STS

SYMBOL

RODZAJ DANYCH

DEFINICJA

{ALPHANUM-n}

Do »n« znaków alfanumerycznych

Pole na tekst dowolny. Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).

{COUNTRYCODE_2}

2 znaki alfanumeryczne

Dwuliterowy kod państwa zgodnie z kodem państwa alpha-2 według ISO 3166-1. Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).

{CURRENCYCODE_3}

3 znaki alfanumeryczne

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z kodami walut ISO 4217. Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).

{DATEFORMAT}

Format daty zgodnie z ISO 8601

Daty należy podawać w następującym formacie: RRRR-MM-DD

{Y/N}

1 znak alfanumeryczny

»prawda« – Y

»fałsz« – N

{ISIN}

12 znaków alfanumerycznych

Kod ISIN, jak określono w ISO 6166

{LEI}

20 znaków alfanumerycznych

Identyfikator podmiotu prawnego, jak określono w ISO 17442

Formularz zgłoszenia STS dotyczący sekurytyzacji bilansowych

KOD POLA

NAZWA POLA

POLE DO WYPEŁNIENIA

FORMAT POLA

STSSY1

Pierwszy punkt kontaktowy

 

{LEI}

STSSY2

Data powiadomienia

 

{DATEFORMAT}

STSSY3

Kod identyfikacyjny instrumentu

 

{ISIN}

STSSY4

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI)

 

{LEI}

STSSY5

Sprzedawca ochrony

 

{ALPHANUM-100}

STSSY6

Identyfikator zgłoszenia

 

{ALPHANUM-100}

STSSY7

Niepowtarzalny identyfikator

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY8

Repozytorium sekurytyzacji

 

{ALPHANUM-100}

STSSY9

Państwo prowadzenia działalności

 

{COUNTRYCODE_2}

STSSY10

Klasyfikacja sekurytyzacji syntetycznej

 

{LIST}

STSSY11

Sekurytyzacja syntetyczna z ochroną kredytową nierzeczywistą

 

{LIST}

STSSY12

Zastosowana umowa dotycząca ochrony kredytowej

 

{LIST}

STSSY13

Klasyfikacja ekspozycji bazowych

 

{LIST}

STSSY14

Data emisji

 

{DATEFORMAT}

STSSY15

Upoważniona osoba trzecia dokonująca weryfikacji – oświadczenie

 

{ALPHANUM-100}

STSSY16

Upoważniona osoba trzecia dokonująca weryfikacji – państwo prowadzenia działalności

 

{COUNTRYCODE_2}

STSSY17

Upoważniona osoba trzecia dokonująca weryfikacji – właściwy organ

 

{ALPHANUM-100}

STSSY18

Status STS

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY19

Jednostką inicjującą jest podmiotem podlegającymi nadzorowi w Unii

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY20

Jednostka inicjująca stosuje się do zasad dotyczących zakupionych ekspozycji osoby trzeciej

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY21

Inicjowanie ekspozycji bazowej

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY22

Aktywa utrzymywane w bilansie jednostki inicjującej w chwili zamknięcia transakcji

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY23

Kategoria grupy

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY24

Brak dodatkowego zabezpieczenia ekspozycji jednostki inicjującej

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY25

Umowa dotycząca ochrony kredytowej spełniająca warunki art. 249 rozporządzenia (UE) nr 575/2013

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY26

Umowa dotycząca ochrony kredytowej spełniająca inne przepisy dotyczące ograniczania ryzyka kredytowego

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY27

Oświadczenia i zapewnienia – Tytuł prawny do ekspozycji bazowej

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY28

Oświadczenia i zapewnienia – Jednostka inicjująca zatrzymuje ryzyko kredytowe aktywów bazowych

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY29

Oświadczenia i zapewnienia – Zgodność ekspozycji z kryteriami kwalifikowalności

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY30

Oświadczenia i zapewnienia – Wiążące i egzekwowalne zobowiązanie dłużnika

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY31

Oświadczenia i zapewnienia – Kryteria zawierania umów kredytowych

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY32

Oświadczenia i zapewnienia – Nie występuje istotne naruszenie lub niewykonanie zobowiązań przez któregokolwiek z dłużników

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY33

Oświadczenia i zapewnienia – Dokumentacja transakcji nie zawiera żadnych nieprawdziwych informacji

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY34

Oświadczenia i zapewnienia – Egzekwowalność lub ściągalność ekspozycji bazowych

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY35

Kryteria kwalifikowalności, które nie dopuszczają aktywnego zarządzania portfelem ekspozycji bazowych na zasadzie uznaniowej

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY36

Zwolnienie z zakazu aktywnego zarządzania portfelem

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY37

Ekspozycja dodana po dacie zamknięcia transakcji spełniająca kryteria kwalifikowalności

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY38

Ekspozycje, które zostały spłacone w całości

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY39

Ekspozycje bazowe, które zostały zbyte

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY40

Zmiana, która nie jest spowodowana przez kredyt

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY41

Niespełnione kryteria kwalifikowalności

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY42

Jednorodność aktywów

 

{ALPHANUM}

STSSY43

Wyłącznie jeden rodzaj aktywów

 

{ALPHANUM}

STSSY44

Zobowiązania, które są umownie wiążące i egzekwowalne

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY45

Określona płatność okresowa

 

{ALPHANUM}

STSSY46

Przychody ze sprzedaży aktywów

 

{ALPHANUM}

STSSY47

Brak zbywalnych papierów wartościowych

 

{ALPHANUM}

STSSY48

Brak resekurytyzacji

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY49

Standardy zawierania umów kredytowych ujawniane potencjalnym inwestorom

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY50

Możliwość pełnego dochodzenia roszczeń od dłużników

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY51

Standardy zawierania umów kredytowych – brak osób trzecich

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY52

Standardy zawierania umów kredytowych – Kredyty na nieruchomości mieszkalne

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY53

Standardy zawierania umów kredytowych – Ocena kredytobiorców

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY54

Wiedza fachowa jednostki inicjującej lub pierwotnego kredytodawcy

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY55

Brak ekspozycji, których dotyczy niewykonanie zobowiązania

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY56

Brak negatywnej historii kredytowej

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY57

Ryzyko niewywiązania się z płatności nie jest wyższe niż w przypadku ekspozycji niesekurytyzacyjnych

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY58

Co najmniej jedna płatność dokonana w momencie włączania aktywów bazowych

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY59

Przestrzeganie wymogów dotyczących zatrzymywania ryzyka

 

{ALPHANUM}

STSSY60

Ograniczanie ryzyka stopy procentowej i ryzyka walutowego

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY61

Zabezpieczenie ochrony kredytowej i płatność z tytułu ochrony kredytowej denominowane w tej samej walucie

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY62

Zobowiązania SPPE nie większe niż dochody SSPE

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY63

Instrumenty pochodne stosowane wyłącznie do zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej lub ryzyka walutowego

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY64

Wykorzystanie instrumentów pochodnych opartych na wspólnych standardach

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY65

Płatności odsetek liczonych według stóp referencyjnych oparte na powszechnie stosowanych stopach procentowych bez złożonych formuł lub instrumentów pochodnych

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY66

Zdarzenie uprawniające do egzekwowania bez uszczerbku dla wszczęcia egzekucji przez inwestora

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY67

Egzekwowanie umowy dotyczącej ochrony kredytowej – Nie zatrzymuje się żadnej kwoty środków pieniężnych w SSPE

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY68

Straty przypisane w kolejności według uprzywilejowania

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY69

Spłata sekwencyjna

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY70

Niesekwencyjna kolejność płatności

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY71

Czynniki uruchamiające związane z dochodami

 

{ALPHANUM}

STSSY72

Czynniki uruchamiające związane z dochodami

 

{ALPHANUM}

STSSY73

Czynniki uruchamiające związane z dochodami

 

{ALPHANUM}

STSSY74

Kwota zabezpieczenia równa kwocie spłacanych transz

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY75

Wystąpiło zdarzenie kredytowe, kwota ochrony kredytowej dostępna w dowolnym terminie płatności

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY76

Postanowienia dotyczące przedterminowej spłaty należności lub czynniki uruchamiające przedterminową spłatę należności – Jakość kredytowa

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY77

Postanowienia dotyczące przedterminowej spłaty należności lub czynniki uruchamiające przedterminową spłatę należności – Straty

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY78

Postanowienia dotyczące przedterminowej spłaty należności lub czynniki uruchamiające przedterminową spłatę należności – Nowe ekspozycje

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY79

Zobowiązanie umowne, obowiązki i zadania – Jednostka obsługująca

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY80

Zobowiązanie umowne, obowiązki i zadania –

Powiernik

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY81

Zobowiązanie umowne, obowiązki i zadania – Agent weryfikujący będący osobą trzecią

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY82

Zobowiązanie umowne, obowiązki i zadania – Niewykonanie zobowiązania lub niewypłacalność

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY83

Zobowiązanie umowne, obowiązki i zadania – Procedury obsługi

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY84

Normy obsługi

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY85

Wiedza fachowa wymagana od jednostki obsługującej

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY86

Wdrożone dobrze udokumentowane i odpowiednie zasady, procedury i środki kontroli zarządzania ryzykiem

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY87

Procedury obsługi są co najmniej tak samo rygorystyczne jak te stosowane w odniesieniu do podobnych ekspozycji nieobjętych sekurytyzacją

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY88

Istnieje rejestr referencyjny

 

{ALPHANUM}

STSSY89

Rejestr referencyjny – Zawartość

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY90

Terminowe rozwiązanie konfliktów między różnymi kategoriami inwestorów

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY91

SSPE – Jasno określone prawa głosu

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY92

Dane dotyczące historycznych wyników w zakresie niewykonania zobowiązań i strat

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY93

Próba ekspozycji bazowych podlegająca zewnętrznej weryfikacji

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY94

Dostępność modelu przepływów pieniężnych z tytułu zobowiązań dla potencjalnych inwestorów

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY95

Publikacja informacji dotyczących efektywności środowiskowej ekspozycji bazowych, na które składają się kredyty na nieruchomości mieszkalne lub kredyty na zakup samochodu lub umowy leasingu samochodów

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY96

Odstępstwo od wymogu publikacji informacji dotyczących efektywności środowiskowej ekspozycji bazowych, na które składają się kredyty na nieruchomości mieszkalne lub kredyty na zakup samochodu lub umowy leasingu samochodów

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY97

Odpowiedzialność jednostki inicjującej za przestrzeganie przepisów art. 7 rozporządzenia (UE) 2017/2402

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY98

Dostęp potencjalnych inwestorów do informacji wymienionych w art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/2402

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY99

Dostęp potencjalnych inwestorów do informacji wymienionych w art. 7 ust. 1 lit. b), c) i d) rozporządzenia (UE) 2017/2402 co najmniej w formie projektu lub we wstępnej formie

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY100

Zdarzenia kredytowe i wykorzystanie gwarancji

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY101

Zdarzenia kredytowe i wykorzystanie kredytowych instrumentów pochodnych

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY102

Udokumentowana umowa dotycząca ochrony kredytowej

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY103

Działania restrukturyzacyjne nie wykluczają uruchomienia kwalifikujących się zdarzeń kredytowych.

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY104

Płatność z tytułu ochrony kredytowej opiera się na rzeczywistej zrealizowanej stracie i standardowych zasadach i procedurach w zakresie windykacji

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY105

Płatność z tytułu ochrony kredytowej płatna w określonym terminie

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY106

Płatność okresowa z tytułu ochrony kredytowej najpóźniej sześć miesięcy po zdarzeniu kredytowym

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY107

Płatność okresowa z tytułu ochrony kredytowej wyższa niż odnośna kwota oczekiwanych strat

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY108

Warunki płatności okresowej z tytułu ochrony kredytowej

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY109

Metoda obliczania okresowych i ostatecznych płatności z tytułu ochrony kredytowej

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY110

Płatność z tytułu ochrony kredytowej proporcjonalna do części niespłaconej kwoty nominalnej

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY111

Egzekwowalność płatności z tytułu ochrony kredytowej

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY112

Kwota płatna przez inwestorów na mocy umowy dotyczącej ochrony kredytowej jest określona w umowie dotyczącej ochrony kredytowej

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY113

Możliwość obliczenia kwot w każdych okolicznościach

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY114

Inwestorzy dokonują płatności w okolicznościach określonych w umowie dotyczącej ochrony kredytowej

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY115

Ocena okoliczności powodujących konieczność dokonania przez inwestorów płatności przeprowadzana przez agenta weryfikującego będącego osobą trzecią

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY116

Obliczanie płatności z tytułu ochrony kredytowej na poziomie indywidualnej ekspozycji bazowej

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY117

Określenie maksymalnego okresu przedłużenia procesu odzyskiwania wierzytelności

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY118

Okres przedłużenia krótszy niż dwa lata

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY119

Końcowa płatność z tytułu ochrony kredytowej na podstawie oszacowania końcowej straty przez jednostkę inicjującą

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY120

Wypowiedzenie umowy dotyczącej ochrony kredytowej

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY121

Premie z tytułu ochrony kredytowej uzależnione od pozostającej do spłaty wartości nominalnej

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY122

W umowie dotyczącej ochrony kredytowej nie przewiduje się mechanizmów, które mogą pozwolić na uniknięcie lub zmniejszenie faktycznego przypisania strat inwestorom

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY123

Odstępstwo w odniesieniu do płatności premii z góry

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY124

Opis premii z tytułu ochrony kredytowej w dokumentacji transakcji

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY125

Egzekwowalność praw inwestorów

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY126

Wyznaczenie agenta weryfikującego będącego osobą trzecią przed datą zamknięcia transakcji

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY127

Kontrola przeprowadzana przez agenta weryfikującego będącego osobą trzecią – Zawiadomienie o zdarzeniu kredytowym określone w warunkach umowy dotyczącej ochrony kredytowej

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY128

Kontrola przeprowadzana przez agenta weryfikującego będącego osobą trzecią – Ekspozycja bazowa włączona do portfela referencyjnego

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY129

Kontrola przeprowadzana przez agenta weryfikującego będącego osobą trzecią – Spełnienie kryteriów kwalifikowalności w chwili włączenia do portfela referencyjnego

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY130

Kontrola przeprowadzana przez agenta weryfikującego będącego osobą trzecią – Spełnienie warunków uzupełnienia

 

{{ALPHANUM-1000}

STSSY131

Kontrola przeprowadzana przez agenta weryfikującego będącego osobą trzecią – Zgodność kwoty straty ze stratą wykazaną przez jednostkę inicjującą w jej rachunku zysków i strat

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY132

Kontrola przeprowadzana przez agenta weryfikującego będącego osobą trzecią – Prawidłowe przypisanie strat inwestorom

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY133

Niezależność agenta weryfikującego będącego osobą trzecią od jednostek inicjujących, inwestorów i (w stosownych przypadkach) od SSPE

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY134

Wyznaczenie agenta weryfikującego będącego osobą trzecią przed datą zamknięcia transakcji

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY135

Kontrola na podstawie próby przeprowadzana przez agenta weryfikującego będącego osobą trzecią

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY136

Możliwość zażądania przez inwestorów, aby agent weryfikujący będący osobą trzecią przeprowadził kontrolę dowolnej ekspozycji bazowej

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY137

Możliwość zapewnienia agentowi weryfikującemu będącemu osobą trzecią dostępu do wszystkich istotnych informacji

 

{ALPHANUM-10000}

STSS138

Zdarzenia powodujące zakończenie transakcji

 

{ALPHANUM-10000}

STSS139

Dokumentacja transakcji – Prawa dotyczące odkupu

 

{ALPHANUM-10000}

STSS140

Dokumentacja transakcji – Opcji wykupu typu time call nie skonstruowano w sposób mający na celu uniknięcie przypisania strat do pozycji wsparcia jakości kredytowej

 

{ALPHANUM-10000}

STSS141

Opcja wykupu typu time call

 

{ALPHANUM-10000}

STSS142

Ochrona kredytowa rzeczywista – Zwrot zabezpieczenia inwestorom w kolejności uprzywilejowania transz

 

{ALPHANUM-10000}

STSS143

Zakończenie transakcji przez inwestorów w następstwie niezapłacenia premii z tytułu ochrony kredytowej

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY144

Kwota syntetycznej marży nadwyżkowej dla inwestorów określona w dokumentacji transakcji i wyrażona jako stały procent całkowitego niespłaconego salda portfela

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY145

Niewykorzystana syntetyczna marża nadwyżkowa, która ma zostać zwrócona jednostce inicjującej

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY146

Jednostki inicjujące stosujące metodę wewnętrznych ratingów – Całkowita kwota zaangażowana rocznie nie wyższa niż jednoroczne regulacyjne kwoty oczekiwanych strat

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY147

Jednostki inicjujące niestosujące metody wewnętrznych ratingów – Metoda obliczenia jednorocznej kwoty oczekiwanych strat z tytułu portfela bazowego wyraźnie ustalona w dokumentacji transakcji

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY148

Warunki dotyczące syntetycznej marży nadwyżkowej określone w dokumentacji transakcji

 

{ALPHANUM-10000}

STSS149

Wykorzystana ochrona kredytowa

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY150

Egzekwowalność prawa jednostki inicjującej do wykorzystania zabezpieczenia w celu wypełnienia zobowiązań płatniczych inwestorów w zakresie ochrony kredytowej w drodze odpowiednich uzgodnień dotyczących zabezpieczenia

 

{ALPHANUM}

STSSY151

Prawo inwestorów do otrzymania zwrotu każdego niewykorzystanego zabezpieczenia w przypadku, gdy dojdzie do odwrócenia sekurytyzacji lub w miarę spłaty poszczególnych transz

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY152

Zabezpieczenie zainwestowane w papiery wartościowe – Kryteria kwalifikowalności i uzgodnienia dotyczące przechowywania określone w dokumentacji transakcji

 

{ALPHANUM}

STSSY153

Narażenie inwestorów na ryzyko kredytowe jednostki inicjującej

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY154

Opinia prawna potwierdzająca egzekwowalność ochrony kredytowej we wszystkich jurysdykcjach.

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY155

Zabezpieczenie wysokiej jakości – Dłużne papiery wartościowe o wadze ryzyka równej 0 %

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY156

Zabezpieczenie wysokiej jakości – Środki pieniężne w instytucji kredytowej będącej osobą trzecią o stopniu jakości kredytowej równym 3 lub więcej

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY157

Odstępstwo – Zabezpieczenie w formie środków pieniężnych zdeponowanych w jednostce inicjującej

 

{ALPHANUM}

STSSY158

Zabezpieczenie w formie środków pieniężnych zdeponowanych w jednostce inicjującej – Zezwolenie właściwego organu

 

{ALPHANUM}

STSSY159

Przeniesienie zabezpieczenia w przypadku, gdy instytucja kredytowa będąca osobą trzecią lub jednostka inicjująca przestaje spełniać wymogi dotyczące minimalnego stopnia jakości kredytowej

 

{ALPHANUM}

STSSY160

Spełnienie wymogów dotyczących zabezpieczenia w przypadku inwestycji w obligacje powiązane z ryzykiem kredytowym emitowane przez jednostkę inicjującą

 

{ALPHANUM-1000}


13.10.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 266/13


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/1930

z dnia 6 lipca 2022 r.

zmieniające regulacyjne standardy techniczne określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2018/1229 w odniesieniu do daty rozpoczęcia stosowania przepisów dotyczących systemu zakupu na otwartym rynku

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 (1), w szczególności jego art. 7 ust. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2018/1229 (2) określono środki mające na celu zapobieganie przypadkom nieprzeprowadzenia rozrachunku i reagowanie na takie przypadki oraz mające stanowić zachętę do przestrzegania dyscypliny rozrachunku. Środki te obejmują monitorowanie przypadków nieprzeprowadzenia rozrachunku oraz pobieranie i dystrybucję kar pieniężnych w przypadkach nieprzeprowadzenia rozrachunku. W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2018/1229 określono również szczegóły operacyjne procesu zakupu na otwartym rynku, o którym mowa w art. 7 ust. 3–8 rozporządzenia (UE) nr 909/2014.

(2)

Rozporządzenie delegowane (UE) 2018/1229 zostało zmienione rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2020/1212 (3) w celu odroczenia daty wejścia w życie rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/1229 do dnia 1 lutego 2021 r. Odroczona data wejścia w życie została ponownie przesunięta na dzień 1 lutego 2022 r. rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2021/70 (4).

(3)

Zainteresowane strony przedstawiły jednak dowody na to, że obowiązkowy zakup na otwartym rynku mógłby zwiększyć presję na płynność i koszty papierów wartościowych, w przypadku których istnieje ryzyko ich zakupu na otwartym rynku. W tym kontekście stosowanie przepisów dotyczących obowiązkowego zakupu na otwartym rynku określonych w rozporządzeniu (UE) nr 909/2014 i doprecyzowanych w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2018/1229 mogłoby mieć negatywny wpływ na efektywność i konkurencyjność rynków kapitałowych w Unii. Wpływ ten mógłby z kolei doprowadzić do zwiększenia różnicy między ceną kupna a ceną sprzedaży, zmniejszenia efektywności rynku, a także zmniejszonej motywacji do udzielania pożyczek papierów wartościowych na rynkach pożyczek papierów wartościowych i rynkach odkupu oraz do dokonywania rozrachunku transakcji z CDPW mającymi siedzibę w Unii. Oczekuje się zatem, że koszty stosowania przepisów dotyczących obowiązkowego zakupu na otwartym rynku, określonych obecnie w rozporządzeniu (UE) nr 909/2014, przewyższą potencjalne korzyści.

(4)

Art. 76 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 został zmieniony przez art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/858 (5). Zmiana ta przewiduje możliwość ustalenia różnych dat rozpoczęcia stosowania w odniesieniu do poszczególnych środków dyscypliny rozrachunku, o których mowa w art. 7 ust. 1–13 rozporządzenia (UE) nr 909/2014, doprecyzowanych w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2018/1229, w celu zapewnienia wystarczającego czasu na ponowną ocenę ram dyscypliny rozrachunku określonych w rozporządzeniu (UE) nr 909/2014, a w szczególności przepisów dotyczących obowiązkowego zakupu na otwartym rynku. Należy zatem zapewnić, aby przepisy rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/1229 dotyczące obowiązkowego zakupu na otwartym rynku nie miały zastosowania do czasu zakończenia tej ponownej oceny. Zagwarantowałoby to również, że uczestnicy rynku nie będą ponosili podwójnie kosztów wdrażania w przypadku zmiany tych przepisów w wyniku przeglądu rozporządzenia (UE) nr 909/2014 (6).

(5)

W związku z tym te przepisy rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/1229, które odnoszą się do obowiązkowego zakupu na otwartym rynku, nie powinny mieć zastosowania od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia 2 listopada 2025 r..

(6)

Na podstawie art. 72 rozporządzenia (UE) nr 909/2014 oraz art. 76 ust. 5 tego rozporządzenia w brzmieniu sprzed jego zmiany rozporządzeniem (UE) 2022/858 art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 (7) został uchylony z dniem wejścia w życie rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/1229, aby odzwierciedlić fakt, że od tego dnia rozporządzenie (UE) nr 909/2014 i rozporządzenie delegowane (UE) 2018/1229 miały zharmonizować na poziomie Unii środki mające na celu zapobieganie przypadkom nieprzeprowadzenia rozrachunku i reagowanie na takie przypadki przy szerszym zakresie stosowania niż miało to miejsce na podstawie rozporządzenia (UE) nr 236/2012. Biorąc pod uwagę, że przepisy rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/1229, które dotyczą obowiązkowego zakupu na otwartym rynku, nie będą miały zastosowania od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia 2 listopada 2025 r., należy przewidzieć procesy zakupu na otwartym rynku, które były uprzednio określone w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 236/2012, do czasu rozpoczęcia stosowania przepisów określonych w art. 21–38 rozporządzenia (UE) 2018/1229.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) 2018/1229.

(8)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

(9)

Biorąc pod uwagę ograniczony zakres zmiany, potrzebę jak najszybszego zapewnienia uczestnikom rynku jasności prawa oraz uwagi przekazane już przez tych uczestników rynku w ramach konsultacji publicznych, które Komisja Europejska przeprowadziła w kontekście wniosku ustawodawczego dotyczącego rozporządzenia (UE) 2022/858, ESMA nie przeprowadził żadnych otwartych konsultacji publicznych. ESMA przeanalizował jednak ramowo potencjalne powiązane koszty i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (8). Przy opracowywaniu projektu regulacyjnych standardów technicznych ESMA współpracował również z członkami Europejskiego Systemu Banków Centralnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2018/1229

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2018/1229 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w rozdziale IV „Przepisy końcowe” dodaje się art. 41a w brzmieniu:

„Artykuł 41a

Przepisy przejściowe

W okresie do dnia 2 listopada 2025 r. kontrahent centralny w państwie członkowskim, który świadczy usługi rozliczeniowe w odniesieniu do akcji, zapewnia istnienie procedur spełniających wszystkie następujące wymogi:

a)

jeżeli osoba fizyczna lub prawna sprzedająca akcje nie jest w stanie dostarczyć tych akcji do celów rozrachunku w terminie czterech dni roboczych po terminie rozrachunku, uruchamiane są automatycznie procesy zakupu tych akcji na otwartym rynku, aby zapewnić ich dostarczenie do celów rozrachunku;

b)

jeżeli proces zakupu akcji na otwartym rynku w celu ich dostarczenia nie jest możliwy, kupującemu wypłaca się kwotę określoną na podstawie wartości akcji, które miały być dostarczone w dacie dostawy, powiększoną o kwotę z tytułu strat poniesionych przez kupującego w wyniku niedokonania rozrachunku;

c)

osoba fizyczna lub prawna, która nie dokonała rozrachunku, refunduje wszystkie kwoty zapłacone na podstawie lit. a) i b).”;

2)

w art. 42 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

tytuł otrzymuje brzmienie:

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania”;

(ii)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Środki dyscypliny rozrachunku określone w art. 21–38 nie mają jednak zastosowania do dnia 2 listopada 2025 r.”.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 lipca 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1229 z dnia 25 maja 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie dyscypliny rozrachunku (Dz.U. L 230 z 13.9.2018, s. 1).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1212 z dnia 8 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2018/1229 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie dyscypliny rozrachunku (Dz.U. L 275 z 24.8.2020, s. 3).

(4)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/70 z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2018/1229 dotyczące regulacyjnych standardów technicznych w zakresie dyscypliny rozrachunku w odniesieniu do jego wejścia w życie (Dz.U. L 27 z 27.1.2021, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/858 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie systemu pilotażowego na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru, a także zmiany rozporządzeń (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 909/2014 oraz dyrektywy 2014/65/UE (Dz.U. L 151 z 2.6.2022, s. 1).

(6)  W dniu 16 marca 2022 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany rozporządzenia (UE) nr 909/2014 w celu zwiększenia efektywności unijnych rynków rozrachunku, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności finansowej (https://ec.europa.eu/info/publications/220316-central-securities-depositories-regulation-review_en).

(7)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz.U. L 86 z 24.3.2012, s. 1).

(8)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).


13.10.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 266/16


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1931

z dnia 10 października 2022 r.

zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [„Scalogno di Romagna”(ChOG)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 53 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 Komisja rozpatrzyła wniosek Włoch o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego „Scalogno di Romagna” zarejestrowanego na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2325/97 (2).

(2)

Proponowana zmiana nie jest nieznaczna w rozumieniu art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, Komisja opublikowała zatem wniosek o wprowadzenie zmiany zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) wymienionego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3).

(3)

Do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, wymienioną zmianę w specyfikacji należy zatem zatwierdzić,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zatwierdza się zmianę w specyfikacji opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczącą nazwy „Scalogno di Romagna” (ChOG).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 października 2022 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącą,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2325/97 z dnia 24 listopada 1997 r. uzupełniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 w sprawie rejestracji oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia zgodnie z procedurą określoną w art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92 (Dz.U. L 322 z 25.11.1997, s. 33).

(3)  Dz.U. C 233 z 16.6.2022, s. 38.


DECYZJE

13.10.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 266/17


DECYZJA RADY (UE) 2022/1932

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komisji Mieszanej UE-CTC ustanowionej na mocy Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej, dotyczącego zmian tej konwencji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Konwencja o wspólnej procedurze tranzytowej (1) (zwana dalej „Konwencją”) została zawarta między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, Republiką Austrii, Republiką Finlandii, Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Królestwem Szwecji i Konfederacją Szwajcarską i weszła w życie w dniu 1 stycznia 1988 r.

(2)

Zgodnie z art. 15 ust. 3 lit. a) Konwencji Komisja Mieszana UE-CTC ustanowiona zgodnie z art. 14 ust. 1 Konwencji (zwana dalej „Komisją Mieszaną UE-CTC”) może przyjmować w drodze decyzji zmiany załączników do Konwencji.

(3)

W dniu 25 sierpnia 2022 r. Komisja Mieszana UE-CTC podjęła decyzję o zaproszeniu Ukrainy do przystąpienia do Konwencji i w dniu 31 sierpnia 2022 r. Ukraina złożyła dokument przystąpienia.

(4)

Przystąpienie Ukrainy będzie wymagało odpowiedniego dostosowania dokumentów gwarancyjnych oraz wprowadzenia pewnych terminów technicznych w języku ukraińskim.

(5)

Należy określić stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii w ramach Komisji Mieszanej UE-CTC, ponieważ zmiany w Konwencji, jeśli zostaną zatwierdzone, będą wywierały skutki prawne w Unii.

(6)

Wszystkie państwa członkowskie Unii wyraziły pozytywną opinię na temat proponowanych zmian w ramach grupy roboczej UE-CTC ds. wspólnego tranzytu.

(7)

Ponieważ decyzja Komisji Mieszanej UE-CTC zmieni Konwencję, należy tę decyzję opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej po jej przyjęciu.

(8)

Stanowisko Unii w ramach Komisji Mieszanej UE-CTC powinno zatem być oparte na dołączonym projekcie decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii w ramach Komisji Mieszanej UE-CTC, ustanowionej na mocy Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej (zwanej dalej „Komisją Mieszaną UE-CTC”), na najbliższym posiedzieniu lub w drodze procedury pisemnej Komisji Mieszanej UE-CTC, w odniesieniu do zmian w załącznikach do Konwencji, opiera się na projekcie decyzji Komisji Mieszanej UE-CTC załączonym do niniejszej decyzji.

Przedstawiciel Unii w Komisji Mieszanej UE-CTC może wyrazić zgodę na niewielkie zmiany techniczne w projekcie decyzji.

Artykuł 2

Po przyjęciu decyzja Komisji Mieszanej UE-CTC zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 września 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

J. SÍKELA


(1)  Dz.U. L 226 z 13.8.1987, s. 2.


13.10.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 266/19


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/1933

z dnia 12 października 2022 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 2008/90/WE w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania odstępstwa dotyczącego warunków przywozu materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych oraz roślin sadowniczych przeznaczonych do produkcji owoców z państw trzecich

(notyfikowana jako dokument nr C(2022) 7148)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2008/90/WE z dnia 29 września 2008 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin sadowniczych oraz roślinami sadowniczymi przeznaczonymi do produkcji owoców (1), w szczególności jej art. 12 ust. 2 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja jest zobowiązana na mocy art. 12 ust. 1 dyrektywy 2008/90/WE do podejmowania decyzji, czy materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze wytwarzane w państwie trzecim oraz spełniające te same wymogi odnoszące się do obowiązków dostawcy, tożsamości, cech, zdrowia roślin, podłoża uprawowego, pakowania, przeprowadzonych inspekcji, oznaczania i plombowania odpowiadają pod każdym z wyżej wymienionych względów materiałowi rozmnożeniowemu i roślinom sadowniczym produkowanym w Unii i spełniającym wymogi wspomnianej dyrektywy. W art. 12 ust. 2 dyrektywy 2008/90/WE przewidziano odstępstwo umożliwiające państwom członkowskim, w oczekiwaniu na taką decyzję, stosowanie do przywozu materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych warunków odpowiadających co najmniej warunkom, które mają zastosowanie do materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych oraz roślin sadowniczych produkowanych w Unii.

(2)

Odstępstwo to przyznano do dnia 31 grudnia 2022 r. Państwa członkowskie mogą zatem stosować warunki równoważne warunkom określonym w dyrektywach wykonawczych Komisji 2014/96/UE (2), 2014/97/UE (3) i 2014/98/UE (4).

(3)

W przygotowaniu jest decyzja wykonawcza Komisji dotycząca równoważności materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych i roślin sadowniczych przeznaczonych do produkcji owoców, produkowanych w niektórych państwach trzecich. Komisja musi zbadać odpowiednie przepisy tych państw trzecich i zdecydować, czy materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze przeznaczone do produkcji owoców produkowane w tych państwach są równoważne materiałowi rozmnożeniowemu i roślinom sadowniczym przeznaczonym do produkcji owoców, produkowanym w Unii i zgodnym z dyrektywą 2008/90/WE. Komisja musi również zbadać, czy materiał rozmnożeniowy i rośliny sadownicze produkowane w tych państwach trzecich dają takie same gwarancje, jeśli chodzi o obowiązki dostawcy, tożsamość, cechy, zdrowie roślin, podłoże uprawowe, pakowanie, przeprowadzone inspekcje, oznaczanie i plombowanie, jak odpowiedni materiał produkowany w Unii zgodnie z tą dyrektywą.

(4)

Z uwagi czas niezbędny do przeprowadzenia takich ocen oraz dużą liczbę wniosków otrzymanych od państw trzecich, uznaje się, że przyjęcie wyżej wymienionej decyzji wykonawczej do dnia 31 grudnia 2022 r. nie jest wykonalne. Do momentu przyjęcia tej decyzji wykonawczej oraz aby zapobiec zakłóceniom w handlu, państwa członkowskie powinny nadal korzystać z odstępstwa przewidzianego w art. 12 ust. 2 dyrektywy 2008/90/WE.

(5)

Okres stosowania odstępstwa ustanowionego w art. 12 ust. 2 dyrektywy 2008/90/WE należy zatem przedłużyć do dnia 31 grudnia 2025 r.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2008/90/WE.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 12 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 2008/90/WE datę „31 grudnia 2022 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2025 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 października 2022 r.

W imieniu Komisji

Stella KYRIAKIDES

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 267 z 8.10.2008, s. 8.

(2)  Dyrektywa wykonawcza Komisji 2014/96/UE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wymagań dotyczących etykietowania, plombowania i pakowania materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych oraz roślin sadowniczych przeznaczonych do produkcji owoców, który to materiał i rośliny są objęte zakresem dyrektywy Rady 2008/90/WE (Dz.U. L 298 z 16.10.2014, s. 12).

(3)  Dyrektywa wykonawcza Komisji 2014/97/UE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/90/WE w odniesieniu do rejestracji dostawców i odmian oraz w odniesieniu do wspólnego wykazu odmian (Dz.U. L 298 z 16.10.2014, s. 16).

(4)  Dyrektywa wykonawcza Komisji 2014/98/UE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/90/WE w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących rodzajów i gatunków roślin sadowniczych, o których mowa w załączniku I do tej dyrektywy, szczegółowych wymogów wobec dostawców oraz szczegółowych zasad dotyczących inspekcji urzędowych (Dz.U. L 298 z 16.10.2014, s. 22).


Sprostowania

13.10.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 266/21


Sprostowanie do regulaminu wewnętrznego Europejskiego Komitetu Regionów

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 472 z dnia 30 grudnia 2021 r. )

Strona 2, artykuł 6:

zamiast:

„4.

Zastępca lub członek zastępujący innego członka mogą przyjąć pełnomocnictwo tylko od jednego członka. Zastępcy lub członkowi zastępującemu innego członka przysługują na danym posiedzeniu takie same uprawnienia jak członkowi zwykłemu. O udzieleniu pełnomocnictwa do głosowania należy powiadomić Sekretariat Generalny, przestrzegając wymaganego trybu powiadamiania. Powiadomienie powinno wpłynąć najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie.

Każda sesja plenarna daje podstawę do zwrotu kosztów tylko jednej osobie: albo członkowi, albo jego zastępcy. Prezydium reguluje tę kwestię szczegółowo w przepisach wykonawczych dotyczących kosztów podróży i diet.

5.

Zastępca wyznaczony na sprawozdawcę może przedstawić projekt opinii, za który jest odpowiedzialny, na sesji plenarnej, której porządek obrad przewiduje rozpatrzenie tego projektu opinii. Członek może udzielić zastępcy pełnomocnictwa do głosowania na czas rozpatrywania projektu opinii. O udzieleniu pełnomocnictwa do głosowania należy przed danym posiedzeniem powiadomić na piśmie sekretarza generalnego.

6.

Bez uszczerbku dla przepisów art. 24 ust. 1, wszelkie pełnomocnictwo traci ważność z chwilą, gdy członek, który go udzielił, przestaje być członkiem Komitetu.”,

powinno być:

„4.

Zastępca lub członek zastępujący innego członka mogą przyjąć pełnomocnictwo tylko od jednego członka. Zastępcy lub członkowi zastępującemu innego członka przysługują na danym posiedzeniu takie same uprawnienia jak członkowi zwykłemu. O udzieleniu pełnomocnictwa do głosowania należy powiadomić Sekretariat Generalny, przestrzegając wymaganego trybu powiadamiania. Powiadomienie powinno wpłynąć najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie.

5.

Każda sesja plenarna daje podstawę do zwrotu kosztów tylko jednej osobie: albo członkowi, albo jego zastępcy. Prezydium reguluje tę kwestię szczegółowo w przepisach wykonawczych dotyczących kosztów podróży i diet.

6.

Zastępca wyznaczony na sprawozdawcę może przedstawić projekt opinii, za który jest odpowiedzialny, na sesji plenarnej, której porządek obrad przewiduje rozpatrzenie tego projektu opinii. Członek może udzielić zastępcy pełnomocnictwa do głosowania na czas rozpatrywania projektu opinii. O udzieleniu pełnomocnictwa do głosowania należy przed danym posiedzeniem powiadomić na piśmie sekretarza generalnego.

7.

Bez uszczerbku dla przepisów art. 24 ust. 1, wszelkie pełnomocnictwo traci ważność z chwilą, gdy członek, który go udzielił, przestaje być członkiem Komitetu.”.

13.10.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 266/22


Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/201 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do systemów zarządzania i systemów zgłaszania zdarzeń, które mają zostać ustanowione przez organizacje projektujące i produkujące, a także procedur stosowanych przez Agencję, oraz w sprawie sprostowania tego rozporządzenia

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 33 z dnia 15 lutego 2022 r. )

Strona 38, pkt 61 w załączniku I – dodatek X Formularz 55b EASA załącznika I – wydanie 3 sekcja 3 wiersz 5:

zamiast:

„Do czasu, gdy wymagana będzie zgodność z przepisami w zakresie utrzymania, utrzymanie można prowadzić zgodnie z charakterystyką organizacji produkującej, sekcja xxx.”,

powinno być:

„Do czasu, gdy wymagana będzie zgodność z przepisami w zakresie obsługi technicznej, obsługę techniczną można prowadzić zgodnie z charakterystyką organizacji produkującej, sekcja xxx.”.