ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 249

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 65
27 września 2022


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1650 z dnia 24 marca 2022 r. zmieniające wykonawcze standardy techniczne ustanowione w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/1646 w odniesieniu do indeksów głównych i uznanych giełd zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1651 z dnia 20 września 2022 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Carne Arouquesa (ChNP)]

10

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1652 z dnia 20 września 2022 r. zatwierdzające zmiany na poziomie Unii w specyfikacji produktu oznaczonego chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym [Colli di Rimini (ChNP)]

11

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1653 z dnia 26 września 2022 r. dodające do kwot połowowych na 2022 r. określone ilości zatrzymane w roku 2021 na podstawie art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96

13

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/1654 z dnia 27 września 2022 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2018/1788 w sprawie wsparcia Centrum Kontroli Broni Strzeleckiej i Lekkiej dla Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej (SEESAC) w realizacji regionalnego planu działania w sprawie zwalczania nielegalnego handlu bronią na Bałkanach Zachodnich

45

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1655 z dnia 26 września 2022 r. uznająca sprawozdanie zawierające informacje na temat typowych emisji gazów cieplarnianych pochodzących z uprawy soi w Argentynie na podstawie art. 31 ust. 3 i 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001

47

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1656 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie uznania austriackiego systemu certyfikacji w rolnictwie (AACS) na potrzeby wykazania zgodności z wymogami ustanowionymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 dotyczącymi biopaliw, biopłynów, paliw z biomasy, odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego oraz pochodzących z recyklingu paliw węglowych ( 1 )

50

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1657 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie uznania dobrowolnego systemu Program zrównoważonej biomasy w odniesieniu do wykazania zgodności z wymogami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 dotyczącymi biopaliw, biopłynów, paliw z biomasy, odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego oraz pochodzących z recyklingu paliw węglowych ( 1 )

53

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1658 z dnia 26 września 2022 r. uchylająca decyzję wykonawczą (UE) 2022/1189 dotyczącą niektórych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 6931)  ( 1 )

56

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

27.9.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1650

z dnia 24 marca 2022 r.

zmieniające wykonawcze standardy techniczne ustanowione w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/1646 w odniesieniu do indeksów głównych i uznanych giełd zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (1), w szczególności jego art. 197 ust. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1646 (2) przyjęto przy założeniu, że indeksy akcyjne, które należy uznać za główne indeksy do celów rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (a tym samym umożliwiające instytucjom wykorzystywanie akcji wchodzących w skład tych indeksów jako uznane zabezpieczenie), powinny składać się głównie z akcji, w przypadku których można racjonalnie spodziewać się ich zbycia w sytuacji, gdy instytucja ma potrzebę ich upłynnienia. Założono, że warunek ten jest spełniony, jeżeli dla co najmniej 90 % składników indeksu wartość akcji w wolnym obrocie wynosi co najmniej 500 000 000 EUR lub, w przypadku braku informacji dotyczących akcji w wolnym obrocie, kapitalizacja rynkowa wynosi co najmniej 1 000 000 000 EUR. Założenie to nie uległo zmianie.

(2)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1646 stanowi również, że instytucje powinny mieć również możliwość uznania jako uznane zabezpieczenie instrumentów wchodzących w skład indeksów głównych, które nie spełniają wyżej wymienionych kryteriów, ale których składniki są w wystarczającym stopniu przedmiotem obrotu, a także rozważono w nim nowe kryteria identyfikacji tych indeksów. Doświadczenie wykazało jednak, że kryteria te, zdefiniowane w odniesieniu do rynku, na którym opiera się indeks, są trudne do zastosowania w stosunku do indeksu głównego ustanowionego w państwie trzecim, ponieważ wymagają gromadzenia danych dotyczących wszystkich akcji dopuszczonych do obrotu na tym rynku. Trudności te uniemożliwiały właściwe osiągnięcie celu rozporządzenia (UE) nr 575/2013, jakim jest zapewnienie minimalnego progu płynności składników indeksu. Konieczne jest zatem ustanowienie nowych kryteriów, które wyeliminowałyby stwierdzone niedociągnięcia. Te nowe kryteria powinny zapewnić adekwatność instrumentów jako uznanego zabezpieczenia, a tym samym zapewnić wystarczający próg płynności niezależnie od rynku, na którym opiera się indeks, w przypadku gdy spełnione są dwa warunki związane ze standardowymi wskaźnikami płynności rynkowej. Pierwszy warunek powinien zobowiązywać do tego, by dla co najmniej 80 % składników indeksu wartość akcji w wolnym obrocie wynosiła co najmniej 25 000 000 EUR lub, w przypadku braku informacji dotyczących akcji w wolnym obrocie, kapitalizacja rynkowa wynosiła co najmniej 50 000 000 EUR. Drugi warunek powinien zobowiązywać do tego, by wszystkie składniki indeksu o kapitalizacji rynkowej mniejszej lub równej 10 000 000 000 EUR miały minimalny średni dzienny obrót w wysokości 500 000 EUR, a wszystkie składniki indeksu o kapitalizacji rynkowej powyżej 10 000 000 000 EUR miały minimalny średni dzienny obrót w wysokości 1 000 000 EUR. Średni dzienny obrót należy obliczać ma podstawie okresu 12 miesięcy roku kalendarzowego poprzedzającego ocenę lub, w stosownych przypadkach, na podstawie okresu 12 miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego, w którym instrument finansowy był udostępniany do obrotu.

(3)

Definicja „uznanej giełdy” określona w art. 4 ust. 1 pkt 72 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 została ostatnio zmieniona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 (3). Zmiana ta polegała na dodaniu w pkt 72 lit. a) słów „lub rynek państwa trzeciego, który uznaje się za równoważny z rynkiem regulowanym zgodnie z procedurą określoną w art. 25 ust. 4 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE”. Ze względu na tę zmianę „uznane giełdy” nie ograniczają się już wyłącznie do „rynków regulowanych”. Zmiana ta powinna zostać odzwierciedlona w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/1646 poprzez włączenie do tego rozporządzenia giełd, w odniesieniu do których Komisja przyjęła decyzję w sprawie równoważności zgodnie z art. 25 ust. 4 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE (4).

(4)

Po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej Traktaty przestały mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa od dnia 1 lutego 2020 r., a Zjednoczone Królestwo jest obecnie państwem trzecim. Komisja nie przyjęła dotychczas decyzji w sprawie równoważności zgodnie z art. 25 ust. 4 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa. Należy zatem wyłączyć z wykazu uznanych giełd giełdy mające siedzibę w Zjednoczonym Królestwie.

(5)

Od czasu wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1646 w strukturze rynku zaszły pewne zmiany, w szczególności jeżeli chodzi o powstanie nowych giełd, połączenia, zmiany nazw lub zaprzestanie działalności. Zmiany te należy odzwierciedlić w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/1646.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1646.

(7)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

(8)

ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych ustanowionej na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (5),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/1646

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 2016/1646 wprowadza się następujące zmiany:

1)

Załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1646 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

2)

Załącznik II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1646 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 marca 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1646 z dnia 13 września 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do indeksów głównych i uznanych giełd zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (Dz.U. L 245 z 14.9.2016, s. 5).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014 (Dz.U. L 314 z 5.12.2019, s. 1).

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).


ZAŁĄCZNIK I

INDEKSY GŁÓWNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 197 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 575/2013

Tabela 1

Indeksy akcji

Indeks

Państwo/region

Austrian Traded Index

Austria

BEL 20

Belgia

CETOP20

Europa Środkowa

CNX 100

Indie

CSI 300 Index

Chiny

EGX 30

Egipt

FTSE 350

Zjednoczone Królestwo

FTSE All World Index

Europa

FTSE All-World Index

Globalny

FTSE MIB

Włochy

FTSE Nasdaq Dubai UAE 20 Index

Zjednoczone Emiraty Arabskie

FTSE RAFI Emerging Index

Rynki wschodzące

FTSE Straits Times Index

Singapur

FTSE/JSE Capped Top 40

Republika Południowej Afryki

FTSE/JSE Industrial 25

Republika Południowej Afryki

Hang Seng Mainland 100 Index

Hongkong

HDAX

Niemcy

IBEX 35

Hiszpania

IBOVESPA

Brazylia

ISEQ 20

Irlandia

KOSPI 100

Korea Południowa

MSCI ACWI Index

Globalny

MSCI EM 50

Rynki wschodzące

NASDAQ-100

Stany Zjednoczone

Nikkei 300

Japonia

NYSE ARCA China Index

Chiny

OBX

Norwegia

OMX Copenhagen 25

Dania

OMX Helsinki 25

Finlandia

OMXS60

Szwecja

Qatar Exchange General Index

Katar

S&P 500

Stany Zjednoczone

S&P BSE 100

Indie

S&P Latin America 40

Ameryka Łacińska

S&P/ASX 100

Australia

S&P/BMV IPC

Meksyk

S&P/NZX 10

Nowa Zelandia

S&P/TSX 60

Kanada

SBF 120

Francja

SBF 50

Tajlandia

SMI Expanded

Szwajcaria

STOXX Asia/Pacific 600

Azja/Pacyfik

STOXX Europe 600

Europa

TOPIX Mid 400

Japonia

TSEC Taiwan 50

Tajwan

WIG20

Polska


ZAŁĄCZNIK II

UZNANE GIEŁDY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 197 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 575/2013

Tabela 1

Uznane giełdy, na których kontrakty i umowy wymienione w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 575/2013 nie są przedmiotem obrotu

Rynek regulowany

MIC

AIAF — MERCADO DE RENTA FIJA

XDRF, SEND

ATHENS EXCHANGE SECURITIES MARKET

XATH

BADEN-WUERTTEMBERGISCHE WERTPAPIERBOERSE

STUC, STUA

BOERSE BERLIN

BERC, BERA, EQTB, EQTA

BOERSE DUESSELDORF

DUSC, DUSA

BOERSE MUENCHEN

MUNC, MUNA

BOLSA DE BARCELONA

XBAR, SBAR

BOLSA DE BILBAO

XBIL, SBIL

BOLSA DE MADRID

XMAD, MERF

BOLSA DE VALENCIA

XVAL

BONDSPOT SECURITIES MARKET

RPWC

BOURSE DE LUXEMBOURG

XLUX

BRATISLAVA STOCK EXCHANGE

XBRA

BUCHAREST STOCK EXCHANGE

XBSE

BUDAPEST STOCK EXCHANGE

XBUD

BULGARIAN STOCK EXCHANGE — SOFIA JSC

XBUL

CBOE EUROPE

CCXE

CME AMSTERDAM

BTAM

CYPRUS STOCK EXCHANGE

XCYS

ELECTRONIC BOND MARKET

MOTX

ELECTRONIC ETF AND ETC/ETN MARKET – ETFplus

ETFP

ELECTRONIC SECONDARY SECURITIES MARKET

HDAT

ELECTRONIC SHARE MARKET

MTAA

EURONEXT AMSTERDAM

XAMS

EURONEXT BRUSSELS

XBRU

EURONEXT DUBLIN

XMSM

EURONEXT EXPAND

XOAS

EURONEXT LISBON

XLIS

EURONEXT OSLO

XOSL

EURONEXT PARIS

XPAR

FRANKFURTER WERTPAPIERBOERSE (REGULIERTER MARKT)

FRAA, XETA

HANSEATISCHE WERTPAPIERBOERSE HAMBURG (REGULIERTER MARKT)

HAMA, HAMM

LJUBLJANA STOCK EXCHANGE OFFICIAL MARKET

XLJU

MALTA STOCK EXCHANGE

XMAL, IFSM

MARKET FOR INVESTMENT VEHICLES (MIV)

MIVX

MTS GOVERNMENT MARKET

MTSC

NASDAQ COPENHAGEN

XCSE

NASDAQ HELSINKI

XHEL

NASDAQ ICELAND

XICE

NASDAQ RIGA

XRIS

NASDAQ STOCKHOLM

XSTO

NASDAQ TALLINN

XTAL

NASDAQ VILNIUS

XLIT

NIEDERSAECHSISCHE BOERSE ZU HANNOVER (REGULIERTER MARKT)

HANA

NORDIC GROWTH MARKET NGM

XNGM

NXCHANGE

XNXC

PRAGUE STOCK EXCHANGE

XPRA

RM-SYSTEM CZECH STOCK EXCHANGE

XRMZ

TRADEGATE EXCHANGE (REGULIERTER MARKT)

XGRM

VIENNA STOCKEXCHANGE OFFICIAL MARKET (AMTLICHER HANDEL)

WBAH

WARSAW STOCK EXCHANGE

XWAR, WBON, WETP

ZAGREB STOCK EXCHANGE

XZAG

ASX LIMITED

XASX

CHI–X AUSTRALIA PTY LTD

CHIA

THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED (SEHK)

SHKG

BOX OPTIONS EXCHANGE LLC

XBOX

CBOE BYX EXCHANGE, INC. (uprzednio BATS BYX EXCHANGE, INC.; BATS Y-EXCHANGE, INC.)

BATY

CBOE BZX EXCHANGE, INC. (uprzednio BATS BZX EXCHANGE, INC.; BATS EXCHANGE, INC.)

BATS

CBOE C2 EXCHANGE, INC.

C2OX

CBOE EDGA EXCHANGE, INC. (uprzednio BATS EDGA EXCHANGE, INC.; EDGA EXCHANGE, INC.)

EDGA

CBOE EDGX EXCHANGE, INC. (uprzednio BATS EDGX EXCHANGE, INC.; EDGX EXCHANGE, INC.)

EDGX

CBOE EXCHANGE, INC.

CBSX

CHICAGO STOCK EXCHANGE, INC.

XCHI

THE INVESTORS EXCHANGE LLC

IEXG

MIAMI INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE

XMIO

MIAX PEARL, LLC

MPRL

NASDAQ BX, INC. (uprzednio NASDAQ OMX BX, INC.; BOSTON STOCK EXCHANGE)

BOSD

NASDAQ GEMX, LLC (uprzednio ISE GEMINI)

GMNI

NASDAQ ISE, LLC (uprzednio INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE, LLC)

XISX

NASDAQ MRX, LLC (uprzednio ISE MERCURY)

MCRY

NASDAQ PHLX LLC (uprzednio NASDAQ OMX PHLX, LLC; PHILADELPHIA STOCK EXCHANGE)

XPHL

THE NASDAQ STOCK MARKET

XNAS

NEW YORK STOCK EXCHANGE LLC

XNYS

NYSE ARCA, INC.

ARCX

AQUA SECURITIES L.P.

AQUA

ATS-1

MSTX

ATS-4

MSPL

ATS-6

MSRP

BARCLAYS ATS

BARX

BARCLAYS DIRECTEX

BCDX

BIDS TRADING, L.P.

BIDS

CIOI

CIOI

CITIBLOC

CBLC

CITICROSS

CICX

CODA MARKETS, INC

CODA

CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC

CAES

DEUTSCHE BANK SECURITIES, INC

DBSX

EBX LLC

LEVL

INSTINCT X

BAML

INSTINET CONTINUOUS BLOCK CROSSING SYSTEM (CBX)

ICBX

INSTINET, LLC (INSTINET CROSSING, INSTINET BLX)

XINS

INSTINET, LLC (BLOCKCROSS)

BLKX

JPB-X

JPBX

J.P. MORGAN ATS (’JPM-X’)

JPMX

JSVC LLC

 (*)

LIQUIDNET H2O ATS

LIUH

LIQUIDNET NEGOTIATION ATS

LIUS

LUMINEX TRADING & ANALYTICS LLC

LMNX

NATIONAL FINANCIAL SERVICES, LLC

NFSC

POSIT

ITGI

SIGMA X2

SGMT

SPOT QUOTE LLC

 (*)

SPREAD ZERO LLC

 (*)

UBS ATS

UBSS

USTOCKTRADE

 (*)

VIRTU MATCHIT

VFMI

XE

PJCX


Tabela 2

Uznane giełdy, na których kontrakty i umowy wymienione w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 575/2013 są przedmiotem obrotu

Rynek regulowany

MIC

ATHENS EXCHANGE DERIVATIVES MARKET

XADE

BUDAPEST STOCK EXCHANGE

XBUD

CBOE DERIVATIVES

CDEX

EUREX DEUTSCHLAND

XEUR

EURONEXT BRUSSELS DERIVATIVES

XBRD

EURONEXT COM\, COMMODITIES FUTURES AND OPTIONS

XEUC

EURONEXT EQF\, EQUITIES AND INDICES DERIVATIVES

XEUE

EUROPEAN ENERGY EXCHANGE

XEEE, XEER

FISH POOL

FISH

HENEX FINANCIAL ENERGY MARKET - DERIVATIVES MARKET

HEDE

HUDEX ENERGY EXCHANGE

HUDX

ICE ENDEX MARKETS

NDEX

ITALIAN DERIVATIVES MARKET

XDMI

MATIF

XMAT

MEFF EXCHANGE

XMRV, XMPW, XMFX

MERCADO DE FUTUROS E OPCOES

MFOX

MONEP

XMON

NASDAQ OSLO

NORX

NASDAQ STOCKHOLM

XSTO

NOREXECO

NEXO

OMIP – POLO PORTUGUES

OMIP

OSLO BØRS

XOSL

WARSAW STOCK EXCHANGE/COMMODITIES/POLISH POWER EXCHANGE/COMMODITY DERIVATIVES

PLPD

WARSAW STOCK EXCHANGE/FINANCIAL DERIVATIVES

WDER


(*)  Kody MIC niedostępne w ISO 10383 – Kody giełd i wykazu identyfikacji rynku.


27.9.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/10


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1651

z dnia 20 września 2022 r.

zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [„Carne Arouquesa” (ChNP)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 53 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 Komisja rozpatrzyła wniosek Portugalii o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Carne Arouquesa” zarejestrowanej na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1107/96 (2).

(2)

Proponowana zmiana nie jest nieznaczna w rozumieniu art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, Komisja opublikowała zatem wniosek o wprowadzenie zmiany zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) wymienionego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3).

(3)

Do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, wymienioną zmianę w specyfikacji należy zatem zatwierdzić,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zatwierdza się zmianę w specyfikacji opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczącą nazwy „Carne Arouquesa” (ChNP).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 września 2022 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącą,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1107/96 z dnia 12 czerwca 1996 r. w sprawie rejestracji oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia zgodnie z procedurą określoną w art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92 (Dz.U. L 148 z 21.6.1996, s. 1).

(3)  Dz.U. C 219 z 3.6.2022, s. 4.


27.9.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/11


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1652

z dnia 20 września 2022 r.

zatwierdzające zmiany na poziomie Unii w specyfikacji produktu oznaczonego chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym [„Colli di Rimini” (ChNP)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/33 z dnia 17 października 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do wniosków o objęcie ochroną nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i określeń tradycyjnych w sektorze wina, procedury zgłaszania sprzeciwu, ograniczeń stosowania, zmian w specyfikacji produktu, unieważnienia ochrony oraz etykietowania i prezentacji (1), w szczególności jego art. 15 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja rozpatrzyła wniosek o zatwierdzenie zmian na poziomie Unii w specyfikacji produktu objętego chronioną nazwą pochodzenia „Colli di Rimini”, przekazany przez Włochy zgodnie z art. 105 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 (2) w związku z art. 15 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/33. Zmiany obejmują zmianę nazwy z „Colli di Rimini” na „Rimini”.

(2)

Komisja opublikowała wniosek o zatwierdzenie zmian na poziomie Unii w specyfikacji produktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3) zgodnie z art. 97 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

(3)

Komisja nie otrzymała żadnego oświadczenia o sprzeciwie na podstawie art. 98 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

(4)

Należy zatem zatwierdzić zmiany na poziomie Unii w specyfikacji produktu zgodnie z art. 99 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 w związku z art. 15 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/33,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się zmiany w specyfikacji produktu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczące nazwy „Colli di Rimini” (ChNP).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 września 2022 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącą,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 9 z 11.1.2019, s. 2.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

(3)  Dz.U. C 226 z 10.6.2022, s. 9.


27.9.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/13


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1653

z dnia 26 września 2022 r.

dodające do kwot połowowych na 2022 r. określone ilości zatrzymane w roku 2021 na podstawie art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzające dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96, w odniesieniu do zasobów objętych analitycznymi TAC państwo członkowskie, któremu została przyznana odpowiednia kwota, może zwrócić się do Komisji przed dniem 31 października roku stosowania kwoty o zatrzymanie i przeniesienie na rok następny do 10 % tej kwoty.

(2)

W rozporządzeniach Rady (UE) 2020/1579 (2) i (UE) 2021/92 (3) ustalono kwoty połowowe w odniesieniu do niektórych stad ryb na 2021 r. oraz określono, które stada ryb mogą być objęte środkami przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 847/96.

(3)

W rozporządzeniach Rady (UE) 2021/1888 (4) i (UE) 2022/109 (5) ustalono kwoty połowowe w odniesieniu do niektórych stad ryb na 2022 r.

(4)

Przed dniem 31 października 2021 r. niektóre państwa członkowskie wystąpiły z wnioskiem o zatrzymanie i przeniesienie na 2022 r. części kwot na 2021 r. w odniesieniu do niektórych stad ryb. Stada ryb, których dotyczą wnioski o przeniesienie, oraz stan ich eksploatacji spełniają warunki określone dla takiego przeniesienia w rozporządzeniu (WE) nr 847/96. Zatrzymane ilości należy dodać do kwot na 2022 r., z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych we wspomnianym rozporządzeniu.

(5)

Aby uniknąć nadmiernej elastyczności, która podważyłaby zasady racjonalnej i odpowiedzialnej eksploatacji żywych zasobów morza, utrudniłaby realizację celów wspólnej polityki rybołówstwa i pogorszyłaby biologiczny stan stad, jeżeli w odniesieniu do określonego stada państwo członkowskie skorzystało już z elastyczności obejmującej kolejny rok przewidzianej w art. 15 ust. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 (6), nie należy stosować żadnych przeniesień niewykorzystanych kwot połowowych na podstawie art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 i odwrotnie.

(6)

Przeniesienie niewykorzystanej kwoty połowowej makreli w wodach Zjednoczonego Królestwa i wodach międzynarodowych obszarów 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 i 14 (MAC/*2A6 – warunek szczególny dla MAC/2A34.) na wniosek niektórych państw członkowskich powinno mieć zastosowanie do kwoty makreli w Zjednoczonym Królestwie i wodach międzynarodowych obszarów 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 i 14 (MAC/*2AX14 – warunek szczególny dla MAC/2A34.) po zmianach kodu stada określonego w rozporządzeniu (UE) 2022/109.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Kwoty połowowe ustanowione na 2022 r. w rozporządzeniach (UE) 2021/1888 i (UE) 2022/109 zwiększa się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 września 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 115 z 9.5.1996, s. 3.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) 2020/1579 z dnia 29 października 2020 r. ustalające uprawnienia do połowów na rok 2021 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2020/123 w odniesieniu do uprawnień do połowów w innych wodach (Dz.U. L 362 z 30.10.2020, s. 3).

(3)  Rozporządzenie Rady (UE) 2021/92 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia uprawnień do połowów na 2021 r. w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mających zastosowanie w wodach Unii oraz, dla unijnych statków rybackich, w niektórych wodach nienależących do Unii (Dz.U. L 31 z 29.1.2021, s. 31).

(4)  Rozporządzenie Rady (UE) 2021/1888 z dnia 27 października 2021 r. ustalające uprawnienia do połowów na rok 2022 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2021/92 w odniesieniu do uprawnień do połowów w innych wodach (Dz.U. L 384 z 29.10.2021, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Rady (UE) 2022/109 z dnia 27 stycznia 2022 r. ustalające uprawnienia do połowów na rok 2022 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie w wodach Unii oraz, dla unijnych statków rybackich, w niektórych wodach nienależących do Unii (Dz.U. L 21 z 31.1.2022, s. 1).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).


ZAŁĄCZNIK

Kod państwa

Kod stada

Gatunek

Nazwa obszaru

Ostateczna kwota na 2021 r. (1) (w tonach)

Połowy w 2021 r. (w tonach)

Połowy zgodnie z warunkiem szczególnym (2) w 2021 r. (w tonach)

Całkowite połowy w 2021 r. (w tonach)

% ostatecznego wykorzystania kwoty

Przeniesiona ilość (w tonach)

Stada ryb, w odniesieniu do których kwoty zostały ustalone rozporządzeniem Rady (UE) 2020/1579

DE

HER/3D-R30

Śledź atlantycki

wody Unii podrejonów 25–27, 28.2, 29 i 32

645,119

629,450

0

629,450

97,57

15,669

DE

PLE/3BCD-C

Gładzica

wody Unii podrejonów 22–32

1 221,220

952,696

0

952,696

78,01

122,122

DE

SPR/3BCD-C

Szprot

wody Unii podrejonów 22–32

11 953,067

11 952,646

0

11 952,646

100

0,421

DK

PLE/3BCD-C

Gładzica

wody Unii podrejonów 22–32

5 354,316

1 425,959

0

1 425,959

26,63

535,432

DK

SPR/3BCD-C

Szprot

wody Unii podrejonów 22–32

25 825,932

24 552,693

0

24 552,693

95,07

1 273,239

EE

HER/03D.RG

Śledź atlantycki

podrejon 28.1

17 658,860

15 950,209

0

15 950,209

90,32

1 708,651

EE

HER/3D-R30

Śledź atlantycki

wody Unii podrejonów 25–27, 28.2, 29 i 32

12 635,580

11 227,277

0

11 227,277

88,85

1 263,558

EE

SPR/3BCD-C

Szprot

wody Unii podrejonów 22–32

26 835,522

25 712,686

0

25 712,686

95,82

1 122,836

FI

HER/3D-R30

Śledź atlantycki

wody Unii podrejonów 25–27, 28.2, 29 i 32

20 342,672

20 269,180

0

20 269,180

99,64

73,492

FI

HER/30/31

Śledź atlantycki

podrejony 30–31

101 530,643

56 982,670

0

56 982,670

56,12

10 153,064

LV

HER/03D.RG

Śledź atlantycki

podrejon 28.1

23 253,125

22 011,098

0

22 011,098

94,66

1 242,027

LV

HER/3D-R30

Śledź atlantycki

wody Unii podrejonów 25–27, 28.2, 29 i 32

4 313,112

3 839,901

0

3 839,901

89,03

431,311

PL

HER/3D-R30

Śledź atlantycki

wody Unii podrejonów 25–27, 28.2, 29 i 32

28 013,005

25 750,066

0

25 750,066

91,92

2 262,939

PL

PLE/3BCD-C

Gładzica

wody Unii podrejonów 22–32

1 056,264

331,089

0

331,089

31,35

105,626

PL

SPR/3BCD-C

Szprot

wody Unii podrejonów 22–32

67 356,155

66 501,452

0

66 501,452

98,73

854,703

SE

HER/30/31.

Śledź atlantycki

podrejony 30–31

17 996,987

14 717,486

0

14 717,486

81,78

1 799,699

SE

HER/3D-R30

Śledź atlantycki

wody Unii podrejonów 25–27, 28.2, 29 i 32

34 679,610

32 346,221

0

32 346,221

93,27

2 333,389

SE

PLE/3BCD-C

Gładzica

wody Unii podrejonów 22–32

400,817

16,901

0

16,901

4,22

40,082

SE

SPR/3BCD-C

Szprot

wody Unii podrejonów 22–32

45 699,668

43 685,663

0

43 685,663

95,59

2 014,005

Stada ryb, w odniesieniu do których kwoty zostały ustalone rozporządzeniem Rady (UE) 2021/92

BE

ANF/*8ABDE

Żabnicowate

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszarów 8a, 8b, 8d i 8e (warunek szczególny dla ANF/07.)

374,413

45,840

0

45,840

12,24

37,441

BE

ANF/07.

Żabnicowate

7

3 000,152

1 246,590

45,840

1 292,430

43,08

300,015

BE

HAD/*2AC4.

Plamiak

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszarów 2a i 4 (warunek szczególny dla HAD/5BC6 A.)

1,545

0

0

0

0

0,155

BE

HAD/07 A.

Plamiak

7a

54,645

2,620

0

2,620

4,79

5,465

BE

HAD/2AC4.

Plamiak

4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

310,600

149,400

0,470

149,870

48,25

31,060

BE

HAD/6B1214

Plamiak

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 6b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

18,850

0

0

0

0

1,885

BE

HAD/7X7A34

Plamiak

7b-k, 8, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

185,783

152,820

0

152,820

82,26

18,578

BE

HER/*04B.

Śledź atlantycki

4b (warunek szczególny dla HER/4CXB7D)

4 608,843

0,830

0

0,830

0,02

460,884

BE

HER/2A47DX

Śledź atlantycki

4, 7d i wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

0,500

0,120

0

0,120

24,00

0,050

BE

HER/4CXB7D

Śledź atlantycki

4c, 7d z wyjątkiem stada występującego w Blackwater

112,881

47,020

0,830

47,850

42,39

11,288

BE

HKE/*03 A.

Morszczuk europejski

3a (warunek szczególny dla HKE/2AC4-C)

4,231

0

0

0

0

0,423

BE

HKE/*8ABDE

Morszczuk europejski

8a, 8b, 8d i 8e (warunek szczególny dla HKE/571214)

74,533

0

0

0

0

7,453

BE

HKE/2AC4-C

Morszczuk europejski

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

42,367

19,190

0

19,190

45,29

4,237

BE

HKE/571214

Morszczuk europejski

6 i 7; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

562,693

69,370

0

69,370

12,33

56,269

BE

HKE/8ABDE.

Morszczuk europejski

8a, 8b, 8d i 8e

18,141

6,170

0

6,170

34,01

1,814

BE

JAX/2 A-14

Ostroboki i powiązane przyłowy

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

2,408

1,800

0

1,800

74,75

0,241

BE

LEZ/*8ABDE

Smuklice

8a, 8b, 8d i 8e (warunek szczególny dla LEZ/07.)

51,864

39,490

0

39,490

76,14

5,186

BE

LEZ/07.

Smuklice

7

787,503

692,250

39,490

731,740

92,92

55,763

BE

LEZ/2AC4-C

Smuklice

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

8,999

3,850

0

3,850

42,78

0,900

BE

MAC/2A34.

Makrela

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszarów 2a, 3 i 4

87,445

78,510

0

78,510

89,78

8,745

BE

MAC/2CX14-

Makrela

6, 7, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 2a,12 i 14

45,616

38,580

0

38,580

84,58

4,562

BE

NEP/07.

Homarzec

7

18,347

12,930

0

12,930

70,47

1,835

BE

NEP/2AC4-C

Homarzec

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

923,732

719,090

0

719,090

77,85

92,373

BE

NEP/8ABDE.

Homarzec

8a, 8b, 8d i 8e

1,116

0

0

0

0

0,112

BE

PLE/07 A.

Gładzica

7a

149,489

100,590

0

100,590

67,29

14,949

BE

PLE/2A3AX4

Gładzica

4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a; część obszaru 3a poza cieśninami Skagerrak i Kattegat

6 011,328

2 300,650

5,340

2 305,990

38,36

601,133

BE

PLE/7DE.

Gładzica

7d i 7e

1 647,807

805,590

0

805,590

48,89

164,781

BE

POK/2C3A4

Czarniak

3a i 4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

19,858

10,890

0

10,890

54,84

1,986

BE

SOL/07E.

Sola

7e

147,622

102,350

0

102,350

69,33

14,762

BE

SOL/24-C.

Sola

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

1 770,009

265,450

0

265,450

15,00

177,001

BE

SOL/7FG.

Sola

7f i 7 g

899,610

834,420

0

834,420

92,75

65,190

BE

SOL/8AB.

Sola

8a i 8b

265,002

230,630

0

230,630

87,03

26,500

BE

WHG/2AC4.

Witlinek

4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

266,517

125,010

0,180

125,190

46,97

26,652

BE

WHG/7X7 A-C

Witlinek

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7h, 7j i 7k

180,239

137,370

0

137,370

76,22

18,024

DE

ANF/*8ABDE

Żabnicowate

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszarów 8a, 8b, 8d i 8e (warunek szczególny dla ANF/07.)

41,718

0

0

0

0

4,172

DE

ANF/07.

Żabnicowate

7

300,077

261,015

0

261,015

86,98

30,008

DE

BLI/5B67-

Molwa niebieska

6 i 7; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5

128,620

0

0

0

0

12,862

DE

GHL/2 A-C46

Halibut niebieski

6; wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b

52,630

0

0

0

0

5,263

DE

HAD/*2AC4.

Plamiak

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszarów 2a i 4 (warunek szczególny dla HAD/5BC6 A.)

1,555

0

0

0

0

0,156

DE

HAD/*6AN58

Plamiak

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 6a na północ od 58°30′ N (warunek szczególny dla HAD/2AC4.)

125,400

0

0

0

0

12,540

DE

HAD/03 A.

Plamiak

3a

138,173

23,595

0

23,595

17,08

13,817

DE

HAD/2AC4.

Plamiak

4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

1 324,974

293,075

185,816

478,891

36,14

132,497

DE

HAD/5BC6 A.

Plamiak

6a; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b

7,347

0

0

0

0

0,735

DE

HAD/6B1214

Plamiak

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 6b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

22,124

0

0

0

0

2,212

DE

HAD/7X7A34

Plamiak

7b-k, 8, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

3,075

2,406

0

2,406

78,24

0,308

DE

HER/*04B.

Śledź atlantycki

4b (warunek szczególny dla HER/4CXB7D)

1 561,696

1 450,000

0

1 450,000

92,85

111,696

DE

HER/03 A.

Śledź atlantycki

3a

155,595

142,644

0

142,644

91,68

12,951

DE

HER/03 A-BC

Śledź atlantycki

3a

56,667

0

25,500

25,500

45,00

5,667

DE

HER/1/2-

Śledź atlantycki

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Wysp Owczych, wody Norwegii i wody międzynarodowe obszarów 1 i 2

3 186,199

0,457

3 185,348

3 185,805

99,99

0,394

DE

HER/2A47DX

Śledź atlantycki

4, 7d i wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

98,387

88,530

0

88,530

89,98

9,839

DE

HER/4CXB7D

Śledź atlantycki

4c, 7d z wyjątkiem stada występującego w Blackwater

6 653,561

5 172,290

1 450,000

6 622,290

99,53

31,271

DE

HKE/*03 A.

Morszczuk europejski

3a (warunek szczególny dla HKE/2AC4-C)

19,468

5,271

0

5,271

27,08

1,947

DE

HKE/*6AN58

Morszczuk europejski

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 6a na północ od 58°30′ N (warunek szczególny dla HKE/2AC4-C)

10,140

0

0

0

0

1,014

DE

HKE/03 A.

Morszczuk europejski

3a

1,000

0,068

0

0,068

6,80

0,100

DE

HKE/2AC4-C

Morszczuk europejski

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

589,979

525,070

5,271

530,341

89,89

58,998

DE

HKE/571214

Morszczuk europejski

6 i 7; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

20,123

3,585

0

3,585

17,82

2,012

DE

JAX/*07D.

Ostroboki i powiązane przyłowy

7d (warunek szczególny dla JAX/2 A-14)

290,325

0

0

0

0

29,033

DE

JAX/*2A4AC

Ostroboki i powiązane przyłowy

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszarów 2a lub 4a (warunek szczególny dla JAX/2 A-14)

295,231

0

0

0

0

29,523

DE

JAX/2 A-14

Ostroboki i powiązane przyłowy

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

8 068,372

7 177,975

82,963

7 260,938

89,99

806,837

DE

LEZ/*6AN58

Smuklice

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 6a na północ od 58°30′ N (warunek szczególny dla LEZ/2AC4-C)

1,400

0

0

0

0

0,140

DE

LEZ/2AC4-C

Smuklice

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

9,078

8,590

0

8,509

94,62

0,488

DE

MAC/*2A6.

Makrela

wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszarów 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 i 14 (warunek szczególny dla MAC/2A34.)

340,000

0

0

0

0

34,000  (3)

DE

MAC/*2AX14

Makrela

wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszarów 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 i 14 (warunek szczególny dla MAC/2A34.)

340,200

0

0

0

0

34,020

DE

MAC/*4 A-UK

Makrela

wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 4a (warunek szczególny dla JAX/2CX14)

13 462,497

9 145,025

0

9 145,025

67,93

1 346,250

DE

MAC/*8C910

Makrela

8c, 9 i 10 oraz wody Unii obszaru CECAF 34.1.1 (warunek szczególny dla MAC/2CX14-)

5 190,385

0

0

0

0

519,039

DE

MAC/2A34.

Makrela

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszarów 2a, 3 i 4

264,000

259,286

4,421

263,707

99,89

0,293

DE

MAC/2CX14-

Makrela

6, 7, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 2a,12 i 14

11 429,864

2 000,277

9 145,025

11 145,302

97,51

284,562

DE

MAC/8C3411

Makrela

8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

0,255

0

0

0

0

0,026

DE

NEP/03 A.

Homarzec

3a

49,147

44,067

0

44,067

89,66

4,915

DE

NEP/2AC4-C

Homarzec

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

608,528

396,741

0

396,741

65,20

60,853

DE

OTH/*07D.

Przyłowy kaprosza i witlinka

7d (warunek szczególny dla JAX/*07D.)

14,759

0

0

0

0

1,476

DE

OTH/*2 A-14

Przyłowy kaprosza, plamiaka, witlinka i makreli

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14 (warunek szczególny dla JAX/2 A-14)

296,061

82,963

0

82,963

28,02

29,606

DE

PLE/03AN.

Gładzica

cieśnina Skagerrak

73,773

42,747

0

42,747

57,94

7,377

DE

PLE/03AS.

Gładzica

cieśnina Kattegat

6,288

4,940

0

4,940

78,56

0,629

DE

PLE/2A3AX4

Gładzica

4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a; część obszaru 3a poza cieśninami Skagerrak i Kattegat

5 598,887

1 265,899

1,754

1 267,653

22,64

559,889

DE

PLE/7DE.

Gładzica

7d i 7e

2,200

2,112

0

2,112

96,00

0,088

DE

POK/*2AC4C

Czarniak

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszarów 2a i 4 (warunek szczególny dla POK/56-14)

95,700

0

0

0

0

9,570

DE

POK/*6AN58

Czarniak

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 6a na północ od 58°30′ N (warunek szczególny dla POK/2C3A4)

866,400

0

0

0

0

86,640

DE

POK/2C3A4

Czarniak

3a i 4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

5 713,014

4 487,811

0

4 487,811

78,55

571,301

DE

POK/56-14

Czarniak

6; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszarów 5b, 12 i 14

33,497

1,330

0

1,330

3,97

3,350

DE

SOL/24-C.

Sola

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

1 460,379

644,986

0

644,986

44,17

146,038

DE

SOL/3ABC24

Sola

3a; wody Unii podrejonów 22–24

31,059

20,663

0

20,663

66,53

3,106

DE

WHB/1X14

Błękitek

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 i 14

38 397,579

34 557,463

0,094

34 557,557

90,00

3 839,758

DE

WHG/2AC4.

Witlinek

4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

310,038

178,432

25,685

204,117

65,84

31,004

DE

WHG/7X7 A-C

Witlinek

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7h, 7j i 7k

5,300

4,364

0

4,364

82,34

0,530

DK

GHL/2 A-C46

Halibut niebieski

6; wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b

30,558

0

0

0

0

3,056

DK

HAD/*6AN58

Plamiak

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 6a na północ od 58°30′ N (warunek szczególny dla HAD/2AC4.)

197,000

0

0

0

0

19,700

DK

HAD/03 A.

Plamiak

3a

2 323,512

1 753,657

0

1 753,657

75,47

232,351

DK

HAD/2AC4.

Plamiak

4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

2 134,327

1 195,521

346,695

1 542,216

72,26

213,433

DK

HER/*04B.

Śledź atlantycki

4b (warunek szczególny dla HER/4CXB7D)

378,926

0

0

0

0

37,893

DK

HER/03 A.

Śledź atlantycki

3a

5 685,269

2 230,993

3 440,557

5 671,550

99,76

13,719

DK

HER/03 A-BC

Śledź atlantycki

3a

6 324,435

137,609

1 693,352

1 830,961

28,95

632,444

DK

HER/1/2-

Śledź atlantycki

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Wysp Owczych, wody Norwegii i wody międzynarodowe obszarów 1 i 2

17 614,763

0

15 854,495

15 854,495

90,01

1 760,268

DK

HER/2A47DX

Śledź atlantycki

4, 7d i wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

7 436,172

6 709,375

0

6 709,375

90,23

726,797

DK

HER/4CXB7D

Śledź atlantycki

4c, 7d z wyjątkiem stada występującego w Blackwater

670,889

0

0

0

0

67,089

DK

HKE/*03 A.

Morszczuk europejski

3a (warunek szczególny dla HKE/2AC4-C)

173,204

0

0

0

0

17,320

DK

HKE/*6AN58

Morszczuk europejski

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 6a na północ od 58°30′ N (warunek szczególny dla HKE/2AC4-C)

88,380

0

0

0

0

8,838

DK

HKE/03 A.

Morszczuk europejski

3a

2 549,815

690,354

0

690,354

27,07

254,982

DK

HKE/2AC4-C

Morszczuk europejski

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

2 195,043

1 050,610

0

1 050,610

47,86

219,504

DK

HKE/571214

Morszczuk europejski

6 i 7; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

10,053

4,207

0

4,207

41,85

1,005

DK

JAX/*2A4AC

Ostroboki i powiązane przyłowy

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszarów 2a lub 4a (warunek szczególny dla JAX/2 A-14)

378,376

0

0

0

0

37,838

DK

JAX/2 A-14

Ostroboki i powiązane przyłowy

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

6 662,466

6 037,105

59,079

6 096,184

91,50

566,282

DK

LEZ/*6AN58

Smuklice

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 6a na północ od 58°30′ N (warunek szczególny dla LEZ/2AC4-C)

1,400

0

0

0

0

0,140

DK

LEZ/2AC4-C

Smuklice

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

47,404

43,148

0

43,148

91,02

4,256

DK

MAC/*2A6.

Makrela

wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszarów 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 i 14 (warunek szczególny dla MAC/2A34.)

12 502,41

3 380,963

0

3 380,963

27,04

1 250,241  (3)

DK

MAC/*2AX14

Makrela

wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszarów 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 i 14 (warunek szczególny dla MAC/2A34.)

11 199,600

0

0

0

0

1 119,960

DK

MAC/*3A4BC

Makrela

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszarów 3a i 4bc (warunek szczególny dla MAC/2A34.)

3 982,649

962,221

0

962,221

24,16

398,265

DK

MAC/*4 A-UK

Makrela

wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 4a (warunek szczególny dla JAX/2CX14)

1 143,404

0

0

0

0

114,340

DK

MAC/2A34.

Makrela

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszarów 2a, 3 i 4

19 420,393

13 529,716

4 343,225

17 872,941

92,03

1 547,452

DK

NEP/03 A.

Homarzec

3a

10 183,876

4 732,010

0

4 732,010

46,47

1 018,388

DK

NEP/2AC4-C

Homarzec

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

1 150,255

533,152

0

533,152

46,35

115,026

DK

OTH/*2 A-14

Przyłowy kaprosza, plamiaka, witlinka i makreli

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14 (warunek szczególny dla JAX/2 A-14)

378,358

59,079

0

59,079

15,61

37,836

DK

PLE/03AN.

Gładzica

cieśnina Skagerrak

14 027,474

4 208,202

0

4 208,202

30,00

1 402,747

DK

PLE/03AS.

Gładzica

cieśnina Kattegat

540,320

197,685

0

197,685

36,59

54,032

DK

PLE/2A3AX4

Gładzica

4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a; część obszaru 3a poza cieśninami Skagerrak i Kattegat

19 529,988

3 782,673

1 122,947

4 905,620

25,12

1 952,999

DK

POK/*6AN58

Czarniak

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 6a na północ od 58°30′ N (warunek szczególny dla POK/2C3A4)

343,050

0

0

0

0

34,305

DK

POK/2C3A4

Czarniak

3a i 4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

3 258,566

2 932,695

0

2 932,695

90,00

325,857

DK

POK/56-14

Czarniak

6; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszarów 5b, 12 i 14

0,036

0

0

0

0

0,004

DK

SOL/24-C.

Sola

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

810,309

171,774

0

171,774

21,20

81,031

DK

SOL/3ABC24

Sola

3a; wody Unii podrejonów 22–24

548,942

291,911

0

291,911

53,18

54,894

DK

WHB/1X14

Błękitek

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 i 14

44 812,421

40 249,430

19,611

40 269,041

89,86

4 481,242

DK

WHG/2AC4.

Witlinek

4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

1 443,393

247,770

61,844

309,614

21,45

144,339

EE

BLI/5B67-

Molwa niebieska

6 i 7; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5

19,899

0

0

0

0

1,990

ES

ANE/08.

Sardela europejska

8

29 481,787

27 888,600

0

27 888,600

94,60

1 593,187

ES

ANF/*8ABDE

Żabnicowate

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszarów 8a, 8b, 8d i 8e (warunek szczególny dla ANF/07.)

148,807

0

0

0

0

14,881

ES

ANF/07.

Żabnicowate

7

3 413,044

3 071,999

0

3 071,999

90,01

341,045

ES

ANF/8ABDE.

Żabnicowate

8a, 8b, 8d i 8e

1 566,353

574,222

0

574,222

36,66

156,635

ES

ANF/8C3411

Żabnicowate

8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

3 212,102

782,756

0

782,756

24,37

321,210

ES

BLI/5B67-

Molwa niebieska

6 i 7; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5

405,767

374,504

0

374,504

92,30

31,263

ES

GHL/2 A-C46

Halibut niebieski

6; wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b

39,970

0

0

0

0

3,997

ES

HER/1/2-

Śledź atlantycki

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Wysp Owczych, wody Norwegii i wody międzynarodowe obszarów 1 i 2

47,165

0

0

0

0

4,717

ES

HKE/*57-14

Morszczuk europejski

6 i 7; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14 (warunek szczególny dla HKE/8ABDE.)

4 156,069

0

0

0

0

415,607

ES

HKE/*8ABDE

Morszczuk europejski

8a, 8b, 8d i 8e (warunek szczególny dla HKE/571214)

2 974,455

0

0

0

0

297,446

ES

HKE/571214

Morszczuk europejski

6 i 7; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

18 796,331

14 229,675

0

14 229,675

75,70

1 879,633

ES

HKE/8ABDE.

Morszczuk europejski

8a, 8b, 8d i 8e

12 831,773

8 660,964

0

8 660,964

67,50

1 283,177

ES

HKE/8C3411

Morszczuk europejski

8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

6 337,947

6 050,659

0

6 050,659

95,47

287,288

ES

JAX/*08C.

Ostroboki i powiązane przyłowy

8c (warunek szczególny dla JAX/09.)

5 392,217

4 852,995

0

4 852,995

90,00

539,222

ES

JAX/*08C2

Ostroboki i powiązane przyłowy

8c (warunek szczególny dla JAX/2 A-14)

6 412,915

205,353

0

205,353

3,20

641,292

ES

JAX/*09.

Ostroboki

9 (warunek szczególny dla JAX/08C.)

1 114,130

0

0

0

0

111,413

ES

JAX/08C.

Ostroboki

8c

12 216,641

10 994,977

0

10 994,977

90,00

1 221,664

ES

JAX/09.

Ostroboki

9

37 020,804

10 783,441

4 852,995

15 636,436

42,24

3 702,080

ES

JAX/2 A-14

Ostroboki i powiązane przyłowy

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

3 715,510

806,711

436,413

1 243,124

33,46

371,551

ES

LEZ/*8ABDE

Smuklice

8a, 8b, 8d i 8e (warunek szczególny dla LEZ/07.)

2 021,153

0

0

0

0

202,115

ES

LEZ/07.

Smuklice

7

5 274,318

2 822,983

0

2 822,983

53,52

527,432

ES

LEZ/56-14

Smuklice

6; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

624,046

430,134

0

430,134

68,93

62,405

ES

LEZ/8ABDE.

Smuklice

8a, 8b, 8d i 8e

1 099,111

705,050

0

705,050

64,15

109,911

ES

LEZ/8C3411

Smuklice

8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

2 134,230

804,274

0

804,274

37,68

213,423

ES

MAC/*08B.

Makrela

8b (warunek szczególny dla MAC/8C3411)

3 009,096

0

0

0

0

300,910

ES

MAC/*8ABD.

Makrela

8a, 8b i 8d (warunek szczególny dla MAC/8C3411)

8 958,184

0

0

0

0

895,818

ES

MAC/*8C910

Makrela

8c, 9 i 10 oraz wody Unii obszaru CECAF 34.1.1 (warunek szczególny dla MAC/2CX14-)

2 075,490

1 750,767

0

1 750,767

84,35

207,549

ES

MAC/8C3411

Makrela

8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

30 754,405

24 279,070

0

24 279,070

78,95

3 075,441

ES

NEP/*07U16

Homarzec

jednostka funkcjonalna 16 podobszaru ICES 7 (warunek szczególny dla NEP/07.)

817,701

317,522

0

317,522

38,83

81,770

ES

NEP/07.

Homarzec

7

856,166

63,745

317,522

381,267

44,53

85,617

ES

NEP/5BC6.

Homarzec

6; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b

68,020

0

0

0

0

6,802

ES

NEP/8ABDE.

Homarzec

8a, 8b, 8d i 8e

204,417

0,010

0

0,010

0

20,442

ES

OTH/*08C2

Przyłowy kaprosza i witlinka

8c (warunek szczególny dla JAX/*08C2)

320,107

0

0

0

0

32,011

ES

OTH/*2 A-14

Przyłowy kaprosza, plamiaka, witlinka i makreli

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14 (warunek szczególny dla JAX/2 A-14)

257,674

231,060

0

231,060

89,67

25,767

ES

WHB/1X14

Błękitek

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 i 14

106,463

50,758

0

50,758

47,68

10,646

ES

WHB/8C3411

Błękitek

8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

32 629,758

23 188,021

0

23 188,021

71,06

3 262,976

FR

ANE/08.

Sardela europejska

8

2 936,860

93,356

0

93,356

3,18

293,686

FR

ANF/*8ABDE

Żabnicowate

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszarów 8a, 8b, 8d i 8e (warunek szczególny dla ANF/07.)

2 402,496

0

0

0

0

240,250

FR

ANF/07.

Żabnicowate

7

22 496,182

13 410,492

0

13 410,492

59,61

2 249,618

FR

ANF/8ABDE.

Żabnicowate

8a, 8b, 8d i 8e

9 643,135

3 063,612

0

3 063,612

31,77

964,314

FR

ANF/8C3411

Żabnicowate

8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

38,889

3,705

0

3,705

9,53

3,889

FR

BLI/5B67-

Molwa niebieska

6 i 7; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5

9 250,367

2 006,214

0

2 006,214

21,69

925,037

FR

GHL/2 A-C46

Halibut niebieski

6; wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b

516,113

219,367

0

219,367

42,50

51,611

FR

HAD/*2AC4.

Plamiak

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszarów 2a i 4 (warunek szczególny dla HAD/5BC6 A.)

68,396

0

0

0

0

6,840

FR

HAD/*6AN58

Plamiak

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 6a na północ od 58°30′ N (warunek szczególny dla HAD/2AC4.)

218,500

0

0

0

0

21,850

FR

HAD/07 A.

Plamiak

7a

246,712

0,335

0

0,335

0,14

24,671

FR

HAD/2AC4.

Plamiak

4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

2 333,810

224,339

0

224,339

9,61

233,381

FR

HAD/5BC6 A.

Plamiak

6a; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b

287,200

95,425

0

95,425

33,23

28,720

FR

HAD/6B1214

Plamiak

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 6b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

925,779

0,484

0

0,484

0,05

92,578

FR

HAD/7X7A34

Plamiak

7b-k, 8, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

9 110,786

4 281,048

0

4 281,048

46,99

911,079

FR

HER/*04B.

Śledź atlantycki

4b (warunek szczególny dla HER/4CXB7D)

5 211,300

0

0

0

0

521,130

FR

HER/1/2-

Śledź atlantycki

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Wysp Owczych, wody Norwegii i wody międzynarodowe obszarów 1 i 2

0,100

0

0

0

0

0,010

FR

HER/2A47DX

Śledź atlantycki

4, 7d i wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

43,104

0

0

0

0

4,310

FR

HER/4AB.

Śledź atlantycki

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Unii i wody Norwegii obszaru 4 na północ od 53°30′ N

16 150,763

13 744,971

0

13 744,971

85,10

1 615,076

FR

HER/4CXB7D

Śledź atlantycki

4c, 7d z wyjątkiem stada występującego w Blackwater

10 659,944

9 690,259

0

9 690,259

90,90

969,685

FR

HKE/*03 A.

Morszczuk europejski

3a (warunek szczególny dla HKE/2AC4-C)

38,331

0

0

0

0

3,833

FR

HKE/*57-14

Morszczuk europejski

6 i 7; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14 (warunek szczególny dla HKE/8ABDE.)

6 249,811

0

0

0

0

624,981

FR

HKE/*6AN58

Morszczuk europejski

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 6a na północ od 58°30′ N (warunek szczególny dla HKE/2AC4-C)

19,560

0

0

0

0

1,956

FR

HKE/*8ABDE

Morszczuk europejski

8a, 8b, 8d i 8e (warunek szczególny dla HKE/571214)

2 974,457

0

0

0

0

297,446

FR

HKE/2AC4-C

Morszczuk europejski

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

917,627

719,897

0

719,897

78,45

91,763

FR

HKE/571214

Morszczuk europejski

6 i 7; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

26 586,953

15 426,711

0

15 426,711

58,02

2 658,695

FR

HKE/8ABDE.

Morszczuk europejski

8a, 8b, 8d i 8e

28 810,831

12 059,243

0

12 059,243

41,86

2 881,083

FR

JAX/*07D.

Ostroboki i powiązane przyłowy

7d (warunek szczególny dla JAX/2 A-14)

151,951

0

0

0

0

15,195

FR

JAX/*08C2

Ostroboki i powiązane przyłowy

8c (warunek szczególny dla JAX/2 A-14)

2 413,926

0

0

0

0

241,393

FR

JAX/*2A4AC

Ostroboki i powiązane przyłowy

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszarów 2a lub 4a (warunek szczególny dla JAX/2 A-14)

151,956

0

0

0

0

15,196

FR

JAX/08C.

Ostroboki

8c

193,602

0,102

0

0,102

0,05

19,360

FR

JAX/2 A-14

Ostroboki i powiązane przyłowy

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

4 325,554

3 674,296

0

3 674,296

84,94

432,555

FR

LEZ/*2AC4C

Smuklice

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszarów 2a i 4 (warunek szczególny dla LEZ/56-14)

513,607

20,138

0

20,138

3,92

51,361

FR

LEZ/*6AN58

Smuklice

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 6a na północ od 58°30′ N (warunek szczególny dla LEZ/2AC4-C)

8,400

0

0

0

0

0,840

FR

LEZ/*8ABDE

Smuklice

8a, 8b, 8d i 8e (warunek szczególny dla LEZ/07.)

2 452,958

523,461

0

523,461

21,34

245,296

FR

LEZ/07.

Smuklice

7

6 980,580

3 089,522

523,461

3 612,983

51,76

698,058

FR

LEZ/2AC4-C

Smuklice

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

71,902

56,523

0

56,523

78,61

7,190

FR

LEZ/56-14

Smuklice

6; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

2 078,775

126,762

20,138

146,9

7,07

207,878

FR

LEZ/8ABDE.

Smuklice

8a, 8b, 8d i 8e

915,016

805,366

0

805,366

88,02

91,502

FR

LEZ/8C3411

Smuklice

8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

95,850

1,431

0

1,431

1,49

9,585

FR

MAC/*08B.

Makrela

8b (warunek szczególny dla MAC/8C3411)

20,059

0

0

0

0

2,006

FR

MAC/*2A6.

Makrela

wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszarów 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 i 14 (warunek szczególny dla MAC/2A34.)

1 028,000

0

0

0

0

102,800  (3)

FR

MAC/*2AX14

Makrela

wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszarów 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 i 14 (warunek szczególny dla MAC/2A34.)

1 027,800

0

0

0

0

102,780

FR

MAC/*3A4BC

Makrela

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszarów 3a i 4bc (warunek szczególny dla MAC/2A34.)

546,870

0

0

0

0

54,687

FR

MAC/*4 A-UK

Makrela

wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 4a (warunek szczególny dla JAX/2CX14)

14 440,720

3 414,905

0

3 414,905

23,65

1 444,072

FR

MAC/*8ABD.

Makrela

8a, 8b i 8d (warunek szczególny dla MAC/8C3411)

83,466

0

0

0

0

8,347

FR

MAC/*8C910

Makrela

8c, 9 i 10 oraz wody Unii obszaru CECAF 34.1.1 (warunek szczególny dla MAC/2CX14-)

3 460,710

0

0

0

0

346,071

FR

MAC/2A34.

Makrela

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszarów 2a, 3 i 4

1 813,130

1 631,093

0

1 631,093

89,96

181,313

FR

MAC/2CX14-

Makrela

6, 7, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 2a,12 i 14

17 452,623

11 278,150

3 414,905

14 693,055

84,19

1 745,262

FR

MAC/8C3411

Makrela

8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

261,862

112,021

0

112,021

42,78

26,186

FR

NEP/*07U16

Homarzec

jednostka funkcjonalna 16 podobszaru ICES 7 (warunek szczególny dla NEP/07.)

286,769

0

0

0

0

28,677

FR

NEP/07.

Homarzec

7

4 487,753

169,320

0

169,320

3,77

448,775

FR

NEP/2AC4-C

Homarzec

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

36,903

0

0

0

0

3,690

FR

NEP/5BC6.

Homarzec

6; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b

135,233

0

0

0

0

13,523

FR

NEP/8ABDE.

Homarzec

8a, 8b, 8d i 8e

4 209,896

3 005,521

0

3 005,521

71,39

420,990

FR

OTH/*07D.

Przyłowy kaprosza i witlinka

7d (warunek szczególny dla JAX/*07D.)

7,603

0

0

0

0

0,760

FR

OTH/*08C2

Przyłowy kaprosza i witlinka

8c (warunek szczególny dla JAX/*08C2)

120,795

0

0

0

0

12,080

FR

OTH/*2 A-14

Przyłowy kaprosza, plamiaka, witlinka i makreli

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14 (warunek szczególny dla JAX/2 A-14)

153,054

0

0

0

0

15,305

FR

PLE/07 A.

Gładzica

7a

32,601

0,005

0

0,005

0,02

3,260

FR

PLE/2A3AX4

Gładzica

4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a; część obszaru 3a poza cieśninami Skagerrak i Kattegat

1 126,544

8,966

0

8,966

0,80

112,654

FR

PLE/7DE.

Gładzica

7d i 7e

7 405,389

828,238

0

828,238

11,18

740,539

FR

POK/*2AC4C

Czarniak

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszarów 2a i 4 (warunek szczególny dla POK/56-14)

948,000

0

0

0

0

94,800

FR

POK/*6AN58

Czarniak

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 6a na północ od 58°30′ N (warunek szczególny dla POK/2C3A4)

2 039,100

0

0

0

0

203,910

FR

POK/2C3A4

Czarniak

3a i 4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

14 637,434

9 796,394

0

9 796,394

66,93

1 463,743

FR

POK/56-14

Czarniak

6; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszarów 5b, 12 i 14

3 346,074

1 378,834

0

1 378,834

41,21

334,607

FR

SOL/07E.

Sola

7e

563,874

251,746

0

251,746

44,65

56,387

FR

SOL/24-C.

Sola

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

357,372

166,839

0

166,839

46,68

35,737

FR

SOL/7FG.

Sola

7f i 7 g

96,873

61,912

0

61,912

63,91

9,687

FR

SOL/8AB.

Sola

8a i 8b

3 532,775

2 810,895

0

2 810,895

79,57

353,278

FR

WHB/1X14

Błękitek

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 i 14

19 794,241

14 611,893

0

14 611,893

73,82

1 979,424

FR

WHG/2AC4.

Witlinek

4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

2 752,164

478,097

0

478,097

17,37

275,216

FR

WHG/7X7 A-C

Witlinek

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7h, 7j i 7k

5 964,290

4 390,550

0

4 390,550

73,61

596,429

IE

ANF/07.

Żabnicowate

7

3 856,870

3 454,027

0

3 454,027

89,56

385,687

IE

BLI/5B67-

Molwa niebieska

6 i 7; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5

25,463

0,701

0

0,701

2,75

2,546

IE

GHL/2 A-C46

Halibut niebieski

6; wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b

25,001

0

0

0

0

2,500

IE

HAD/07 A.

Plamiak

7a

1 476,146

1 164,517

0

1 164,517

78,89

147,615

IE

HAD/5BC6 A.

Plamiak

6a; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b

715,652

602,915

0

602,915

84,25

71,565

IE

HAD/6B1214

Plamiak

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 6b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

666,684

510,494

0

510,494

76,57

66,668

IE

HAD/7X7A34

Plamiak

7b-k, 8, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

3 805,656

3 403,164

0

3 403,164

89,42

380,566

IE

HER/07 A/MM

Śledź atlantycki

7a

1 043,197

840,380

0

840,380

80,56

104,320

IE

HER/1/2-

Śledź atlantycki

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Wysp Owczych, wody Norwegii i wody międzynarodowe obszarów 1 i 2

3 168,593

1 792,600

0

1 792,600

56,57

316,859

IE

HER/4AB.

Śledź atlantycki

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Unii i wody Norwegii obszaru 4 na północ od 53°30′ N

445,853

414,158

0

414,158

92,89

31,695

IE

HKE/571214

Morszczuk europejski

6 i 7; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

4 289,261

3 862,196

0

3 862,196

90,04

427,065

IE

JAX/2 A-14

Ostroboki i powiązane przyłowy

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

20 932,557

18 943,950

0

18 943,628

90,50

1 988,607

IE

LEZ/07.

Smuklice

7

3 206,537

2 152,893

0

2 152,893

67,14

320,654

IE

LEZ/56-14

Smuklice

6; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

943,505

670,874

0

670,874

71,10

94,351

IE

MAC/*4 A-UK

Makrela

wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 4a (warunek szczególny dla JAX/2CX14)

65 610,335

11 020,716

0

11 020,716

16,80

6 561,034

IE

MAC/2CX14-

Makrela

6, 7, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 2a,12 i 14

61 810,855

49 818,003

11 020,716

60 838,719

98,43

972,136

IE

NEP/*07U16

Homarzec

jednostka funkcjonalna 16 podobszaru ICES 7 (warunek szczególny dla NEP/07.)

1 839,115

1 626,217

0

1 626,217

88,42

183,912

IE

NEP/07.

Homarzec

7

7 036,692

4 618,240

1 626,217

6 244,457

88,74

703,669

IE

NEP/5BC6.

Homarzec

6; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b

225,729

89,415

0

89,415

39,61

22,573

IE

PLE/07 A.

Gładzica

7a

1 177,855

106,791

0

106,791

9,07

117,786

IE

POK/56-14

Czarniak

6; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszarów 5b, 12 i 14

411,365

72,077

0

72,077

17,52

41,137

IE

SOL/7FG.

Sola

7f i 7 g

50,373

47,754

0

47,754

94,80

2,619

IE

WHB/1X14

Błękitek

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 i 14

43 287,698

38 959,487

0

38 959,487

90,00

4 328,211

IE

WHG/7X7 A-C

Witlinek

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7h, 7j i 7k

3 504,317

2 924,545

0

2 924,545

83,46

350,432

LT

MAC/2CX14-

Makrela

6, 7, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 2a,12 i 14

6 700,000

0

6 656,454

6 656,454

99,35

43,546

NL

ANF/*8ABDE.

Żabnicowate

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszarów 8a, 8b, 8d i 8e (warunek szczególny dla ANF/07.)

48,459

0

0

0

0

4,846

NL

ANF/07.

Żabnicowate

7

148,723

5,071

0

5,071

3,41

14,872

NL

BLI/5B67-

Molwa niebieska

6 i 7; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5

25,770

0

0

0

0

2,577

NL

GHL/2 A-C46

Halibut niebieski

6; wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b

43,143

0,008

0

0,008

0,02

4,314

NL

HAD/03 A.

Plamiak

3a

11,301

10,550

0

10,55

93,35

0,751

NL

HAD/2AC4.

Plamiak

4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

450,051

262,669

86,040

348,709

77,48

45,005

NL

HAD/5BC6 A.

Plamiak

6a; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b

4,049

0,430

0

0,43

10,62

0,405

NL

HAD/7X7A34

Plamiak

7b-k, 8, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

40,525

38,548

0

38,548

95,12

1,977

NL

HER/*04B.

Śledź atlantycki

4b (warunek szczególny dla HER/4CXB7D)

7 779,141

699,137

0

699,137

8,99

777,914

NL

HER/1/2-

Śledź atlantycki

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Wysp Owczych, wody Norwegii i wody międzynarodowe obszarów 1 i 2

11 675,492

0

10 478,624

10 478,624

89,75

1 167,549

NL

HER/2A47DX

Śledź atlantycki

4, 7d i wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

17,205

0,395

0

0,395

2,30

1,721

NL

HER/4CXB7D

Śledź atlantycki

4c, 7d z wyjątkiem stada występującego w Blackwater

17 885,000

16 776,449

699,137

17 475,586

97,71

409,414

NL

HKE/*03 A.

Morszczuk europejski

3a (warunek szczególny dla HKE/2AC4-C)

10,376

10,374

0

10,374

99,98

0,002

NL

HKE/*8ABDE.

Morszczuk europejski

8a, 8b, 8d i 8e (warunek szczególny dla HKE/571214)

37,309

0

0

0

0

3,731

NL

HKE/2AC4-C

Morszczuk europejski

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

126,635

54,603

10,374

64,977

51,31

12,664

NL

HKE/571214

Morszczuk europejski

6 i 7; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

226,113

171,158

0

171,158

75,70

22,611

NL

HKE/8ABDE.

Morszczuk europejski

8a, 8b, 8d i 8e

35,802

7,133

0

7,133

19,92

3,580

NL

JAX/2 A-14

Ostroboki i powiązane przyłowy

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

23 776,644

20 350,090

1 155,846

21 505,936

90,45

2 270,708

NL

LEZ/07.

Smuklice

7

0,446

0,359

0

0,359

80,49

0,045

NL

LEZ/2AC4-C

Smuklice

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

39,934

1,274

0

1,274

3,19

3,993

NL

MAC/*3A4BC

Makrela

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszarów 3a i 4bc (warunek szczególny dla MAC/2A34.)

1 152,229

940,759

0

940,759

81,65

115,223

NL

MAC/*4 A-UK

Makrela

wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 4a (warunek szczególny dla JAX/2CX14)

24 789,582

13 213,821

0

13 213,821

53,30

2 478,958

NL

MAC/*8ABD.

Makrela

8a, 8b i 8d (warunek szczególny dla MAC/8C3411)

892,032

816,196

0

816,196

91,50

75,836

NL

MAC/*8C910

Makrela

8c, 9 i 10 oraz wody Unii obszaru CECAF 34.1.1 (warunek szczególny dla MAC/2CX14-)

5 383,953

0

0

0

0

538,395

NL

MAC/2A34.

Makrela

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszarów 2a, 3 i 4

2 552,055

1 395,664

940,759

2 336,423

91,55

215,632

NL

MAC/2CX14-

Makrela

6, 7, 8a, 8b, 8d i 8e; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 2a,12 i 14

21 665,754

6 422,083

13 213,821

19 635,904

90,63

2 029,850

NL

MAC/8C3411

Makrela

8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

892,232

0

816,196

816,196

91,48

76,036

NL

NEP/07.

Homarzec

7

0,251

0,003

0

0,003

1,20

0,025

NL

NEP/2AC4-C

Homarzec

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

1 466,825

1 275,435

0

1 275,435

86,95

146,683

NL

PLE/03AN.

Gładzica

cieśnina Skagerrak

2 646,530

2 245,895

0

2 245,895

84,86

264,653

NL

PLE/2A3AX4

Gładzica

4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a; część obszaru 3a poza cieśninami Skagerrak i Kattegat

39 413,382

12 425,774

2 459,858

14 885,632

37,77

3 941,338

NL

PLE/7DE.

Gładzica

7d i 7e

61,405

50,398

0

50,398

82,07

6,141

NL

POK/2C3A4

Czarniak

3a i 4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

196,774

140,388

0

140,388

71,34

19,677

NL

POK/56-14

Czarniak

6; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszarów 5b, 12 i 14

3,157

3,003

0

3,003

95,12

0,154

NL

SOL/24-C.

Sola

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

15 978,493

6 199,787

0

6 199,787

38,80

1 597,849

NL

SOL/3ABC24

Sola

3a; wody Unii podrejonów 22–24

53,200

40,004

0

40,004

75,20

5,320

NL

WHB/1X14

Błękitek

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 i 14

68 105,305

60 403,788

7,316

60 411,104

88,70

6 810,531

NL

WHG/2AC4.

Witlinek

4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

1 135,302

707,314

11,038

718,352

63,27

113,530

NL

WHG/7X7 A-C

Witlinek

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7h, 7j i 7k

380,792

294,058

0

294,058

77,22

38,079

PT

HER/1/2-

Śledź atlantycki

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Wysp Owczych, wody Norwegii i wody międzynarodowe obszarów 1 i 2

0,014

0

0

0

0

0,001

PT

JAX/08C.

Ostroboki

8c

34,750

0

0

0

0

3,475

PT

JAX/09.

Ostroboki

9

98 715,104

21 877,162

38,127

21 915,289

22,20

9 871,510

PT

JAX/2 A-14

Ostroboki i powiązane przyłowy

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

104,194

0

0

 

0

10,419

PT

LEZ/8C3411

Smuklice

8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

89,748

82,445

0

82,445

91,86

7,303

PT

MAC/8C3411

Makrela

8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

5 609,189

4 717,790

32,251

4 750,041

84,68

560,919

PT

WHB/1X14

Błękitek

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 i 14

1,153

0

0

0

0

0,115

PT

WHB/8C3411

Błękitek

8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

8 156,026

1 568,954

0

1 568,954

19,24

815,603

SE

HAD/03 A.

Plamiak

3a

272,869

125,205

0

125,205

45,88

27,287

SE

HAD/2AC4.

Plamiak

4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

184,643

63,285

4,288

67,573

36,60

18,464

SE

HER/03 A-BC

Śledź atlantycki

3a

1 017,777

589,363

342,314

931,677

91,54

86,100

SE

HER/1/2-

Śledź atlantycki

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Wysp Owczych, wody Norwegii i wody międzynarodowe obszarów 1 i 2

1 117,102

0

1 116,119

1 116,119

99,91

0,983

SE

HER/4AB.

Śledź atlantycki

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Unii i wody Norwegii obszaru 4 na północ od 53°30′ N

12 679,195

12 675,665

3,517

12 679,182

100

0,013

SE

HKE/03 A.

Morszczuk europejski

3a

261,315

44,235

0

44,235

16,93

26,132

SE

JAX/2 A-14

Ostroboki i powiązane przyłowy

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

0,016

0,015

0

0,015

93,75

0,001

SE

MAC/2A34.

Makrela

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszarów 2a, 3 i 4

3 922,043

3 388,218

282,983

3 671,201

93,60

250,842

SE

NEP/03 A.

Homarzec

3a

3 650,662

1 629,656

0

1 629,656

44,64

365,066

SE

PLE/03AN.

Gładzica

cieśnina Skagerrak

745,419

41,422

0

41,422

5,56

74,542

SE

PLE/03AS.

Gładzica

cieśnina Kattegat

61,284

13,386

0

13,386

21,84

6,128

SE

POK/2C3A4

Czarniak

3a i 4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

364,825

254,297

0

254,297

69,70

36,483

SE

SOL/3ABC24

Sola

3a; wody Unii podrejonów 22–24

20,889

9,659

0

9,659

46,24

2,089

SE

WHB/1X14

Błękitek

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Unii i wody międzynarodowe obszarów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 i 14

80,927

72,912

0

72,912

90,10

8,015

SE

WHG/2AC4.

Witlinek

4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

66,705

57,635

0

57,635

86,40

6,671


(1)  Kwoty dostępne dla państwa członkowskiego na podstawie odpowiednich rozporządzeń w sprawie kwot połowowych po uwzględnieniu wymian kwot połowowych zgodnie z art. 16 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22), przeniesienia kwot z 2020 r. na 2021 r. zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 i art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 lub ponownego przydziału i odliczenia kwot połowowych zgodnie z art. 37 i 105 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1).

(2)  Warunek szczególny określony w załącznikach do odpowiednich rozporządzeń ustalających kwoty połowowe na rok 2021.

(3)  Do przeniesienia do MAC/*2AX14 (wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszarów 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 i 14 (warunek szczególny dla MAC/2A34.)).


DECYZJE

27.9.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/45


DECYZJA RADY (WPZiB) 2022/1654

z dnia 27 września 2022 r.

zmieniająca decyzję (WPZiB) 2018/1788 w sprawie wsparcia Centrum Kontroli Broni Strzeleckiej i Lekkiej dla Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej (SEESAC) w realizacji regionalnego planu działania w sprawie zwalczania nielegalnego handlu bronią na Bałkanach Zachodnich

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i art. 31 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 19 listopada 2018 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2018/1788 (1).

(2)

W dniu 6 grudnia 2021 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2021/2161 (2) zmieniającą decyzję (WPZiB) 2018/1788 i przedłużającą okres realizacji działań, o których mowa w art. 1 zmienianej decyzji, do dnia 17 października 2022 r.

(3)

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju – partner w realizacji działania – występując w imieniu Centrum Kontroli Broni Strzeleckiej i Lekkiej dla Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej, zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie o 3 miesiące, tj. do dnia 17 stycznia 2023 r., okresu wdrażania decyzji (WPZiB) 2018/1788 ze względu na dalsze opóźnienie w realizacji działań realizowanych w ramach projektu na mocy decyzji (WPZiB) 2018/1788 spowodowane skutkami pandemii COVID-19.

(4)

Kontynuowanie działań, o których mowa w art. 1 decyzji (WPZiB) 2018/1788, do dnia 17 stycznia 2023 r. może nastąpić bez konsekwencji dla zasobów finansowych.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić art. 5 ust. 2 decyzji (WPZiB) 2018/1788,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Art. 5 ust. 2 decyzji (WPZiB) 2018/1788 otrzymuje brzmienie:

„2.   Niniejsza decyzja traci moc z dniem 17 stycznia 2023 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 września 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

Z. NEKULA


(1)  Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1788 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wsparcia Centrum Kontroli Broni Strzeleckiej i Lekkiej dla Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej (SEESAC) w realizacji regionalnego planu działania w sprawie zwalczania nielegalnego handlu bronią na Bałkanach Zachodnich (Dz.U. L 293 z 20.11.2018, s. 11).

(2)  Decyzja Rady (WPZiB) 2021/2161 z dnia 6 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2018/1788 w sprawie wsparcia Centrum Kontroli Broni Strzeleckiej i Lekkiej dla Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej (SEESAC) w realizacji regionalnego planu działania w sprawie zwalczania nielegalnego handlu bronią na Bałkanach Zachodnich (Dz.U. L 436 z 7.12.2021, s. 46).


27.9.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/47


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/1655

z dnia 26 września 2022 r.

uznająca sprawozdanie zawierające informacje na temat typowych emisji gazów cieplarnianych pochodzących z uprawy soi w Argentynie na podstawie art. 31 ust. 3 i 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (1), w szczególności jej art. 31 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa (UE) 2018/2001 stanowi, że biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy muszą pozwalać na znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z paliwami kopalnymi, aby można je było zaliczać na poczet celów określonych w tej dyrektywie. W tym celu w art. 29 ust. 10 określono konkretne progi ograniczenia emisji dla tych paliw, a w art. 31 określono sposób obliczania ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dzięki wykorzystaniu tych paliw. Przy dokonywaniu tych obliczeń można zastosować wartości standardowe określone w załącznikach V i VI do dyrektywy (UE) 2018/2001. Zamiast wartości standardowych odnoszących się do emisji gazów cieplarnianych pochodzących z uprawy surowców rolnych możliwe jest pod pewnymi warunkami stosowanie wartości typowych. Te wartości typowe, reprezentujące średnią wartość na konkretnym obszarze, mogą być zgłaszane Komisji przez państwa członkowskie lub państwa trzecie. Mogą one być stosowane tylko wtedy, gdy Komisja uzna je za dokładne.

(2)

16 lutego 2022 r. Argentyna przekazała Komisji sprawozdanie końcowe zawierające dane służące do pomiaru emisji gazów cieplarnianych związanych z uprawą nasion soi typowo produkowanych w regionach Argentyny równoważnych regionom NUTS 2 (2) Unii Europejskiej, zwracając się o uznanie dokładności takich danych zgodnie z art. 31 ust. 4 dyrektywy (UE) 2018/2001.

(3)

Komisja oceniła sprawozdanie i stwierdziła, że zawiera ono dokładne dane służące do pomiaru emisji gazów cieplarnianych związanych z uprawą nasion soi typowo produkowanych w regionach Argentyny równoważnych regionom NUTS 2 Unii Europejskiej.

(4)

Środki przewidziane w tej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Zrównoważonego Charakteru Biopaliw, Biopłynów i Paliw z Biomasy,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Sprawozdanie, które 16 lutego 2022 r. Argentyna przedłożyła Komisji do uznania, zawiera dokładne dane służące do pomiaru emisji gazów cieplarnianych związanych z uprawą nasion soi typowo produkowanych w regionach Argentyny równoważnych regionom NUTS 2 Unii Europejskiej, na podstawie art. 31 ust. 4 dyrektywy (UE) 2018/2001. Zestawienie danych przedstawionych w sprawozdaniu znajduje się w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja obowiązuje przez okres pięciu lat od dnia jej wejścia w życie. Jeżeli zakres sprawozdania, w postaci przedłożonej 16 lutego 2022 r. Komisji do uznania, ulegnie zmianom, które mogłyby mieć wpływ na przesłanki wydania niniejszej decyzji, o zmianach takich niezwłocznie powiadamia się Komisję. Komisja ocenia zgłoszone zmiany w celu ustalenia, czy sprawozdanie nadal zawiera dokładne dane, w odniesieniu do których zostało uznane.

Artykuł 3

Komisja może uchylić niniejszą decyzję, jeżeli zostanie wyraźnie wykazane, że sprawozdanie nie zawiera już dokładnych danych służących do pomiaru emisji gazów cieplarnianych związanych z uprawą nasion soi produkowanych w Argentynie.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 września 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 82.

(2)  NUTS jest systemem klasyfikacji jednostek terytorialnych UE do celów statystycznych.


ZAŁĄCZNIK

Zestawienie łącznej emisji gazów cieplarnianych pochodzących z uprawy soi w podziale na kategorie w regionach Argentyny w kg ekwiwalentu CO2 na suchą tonę nasion soi

Prowincja

Emisja gazów cieplarnianych resztki pożniwne (kg ekwiwalentu CO2/suchą tonę)

Emisja gazów cieplarnianych stosowanie nawozów (kg ekwiwalentu CO2/suchą tonę)

Emisja gazów cieplarnianych zużycie paliwa (kg ekwiwalentu CO2/suchą tonę)

Emisja gazów cieplarnianych produkcja paliwa (kg ekwiwalentu CO2/suchą tonę)

Emisja gazów cieplarnianych produkcja agrochemikaliów (kg ekwiwalentu CO2/suchą tonę)

Emisja gazów cieplarnianych produkcja nawozów (kg ekwiwalentu CO2/suchą tonę)

Emisja gazów cieplarnianych produkcja nasion (kg ekwiwalentu CO2/suchą tonę)

Ogółem (kg ekwiwalentu CO2/suchą tonę)

BUENOS AIRES

95,90

3,94

40,79

3,94

40,64

5,61

0,00

190,81

CHACO

97,41

6,60

53,97

5,21

70,30

6,23

0,00

239,72

CORDOBA

89,04

5,13

36,91

3,56

41,05

4,89

0,00

180,58

ENTRE RIOS

102,53

13,11

51,29

4,95

57,61

15,91

0,00

245,41

LA PAMPA

90,75

3,61

37,07

3,58

36,12

4,08

0,00

175,20

SALTA

94,87

1,08

51,34

4,96

55,72

1,39

0,00

209,36

SANTA FE

88,54

1,86

36,05

3,48

43,95

4,40

0,00

178,28

SANTIAGO DEL ESTERO

93,15

0,41

48,09

4,64

54,91

0,42

0,00

201,62

TUCUMAN

94,87

1,08

51,34

4,96

55,72

1,39

0,00

209,36


27.9.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/50


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/1656

z dnia 26 września 2022 r.

w sprawie uznania austriackiego systemu certyfikacji w rolnictwie (AACS) na potrzeby wykazania zgodności z wymogami ustanowionymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 dotyczącymi biopaliw, biopłynów, paliw z biomasy, odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego oraz pochodzących z recyklingu paliw węglowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (1), w szczególności jej art. 30 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie (UE) 2018/2001 ustanowiono wymogi dotyczące biopaliw, biopłynów, paliw z biomasy, odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego oraz pochodzących z recyklingu paliw węglowych, w celu zapewnienia, aby mogły one być zaliczane na poczet celów określonych w tej dyrektywie tylko wtedy, gdy zostały wyprodukowane w sposób zrównoważony i pozwalają na znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z paliwami kopalnymi. W art. 29 dyrektywy (UE) 2018/2001 ustanowiono kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy, a w art. 26 tej dyrektywy i w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/807 (2) ustanowiono kryteria określania:

które surowce do produkcji biopaliw, biopłynów lub paliw z biomasy wiążą się z wysokim ryzykiem spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów, oraz

które biopaliwa, biopłyny lub paliwa z biomasy o wysokim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów, które spełniają określone warunki, mogą zostać certyfikowane jako wiążące się z niskim ryzykiem spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów.

(2)

W dyrektywie (UE) 2018/2001 określono również zasady dotyczące sposobu obliczania wkładu odnawialnej energii elektrycznej w realizację celów w zakresie transportu, zarówno w przypadku gdy energia elektryczna jest wykorzystywana bezpośrednio do napędzania pojazdów elektrycznych, jak i gdy jest wykorzystywana do produkcji odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego, które są stosowane w transporcie.

(3)

W celu upewnienia się, że przestrzegane są ustanowione przepisy dotyczące biopaliw, biopłynów, paliw z biomasy, odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego oraz pochodzących z recyklingu paliw węglowych, państwa członkowskie mogą stosować systemy dobrowolne lub krajowe systemy certyfikacji. Zarówno dobrowolne, jak i krajowe systemy certyfikacji odegrały ważną rolę w dostarczaniu dowodów na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do biopaliw i biopłynów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE (3). Na mocy dyrektywy (UE) 2018/2001 rozszerzono rolę dobrowolnych i krajowych systemów certyfikacji. Po pierwsze, mogą one obecnie służyć do poświadczania zgodności wszystkich paliw wyprodukowanych z biomasy, w tym paliw gazowych i stałych, z kryteriami zrównoważonego rozwoju określonymi w dyrektywie (UE) 2018/2001 oraz do dostarczania dokładnych danych na temat ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Po drugie, mogą one służyć do poświadczania zgodności odnawialnych ciekłych i gazowych paliw transportowych pochodzenia niebiologicznego oraz pochodzących z recyklingu paliw węglowych z odpowiadającymi im kryteriami ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Po trzecie, mogą one służyć do wykazania zgodności z przepisami ustanowionymi w art. 27 ust. 3 dyrektywy (UE) 2018/2001 dotyczącymi obliczania odnawialnej energii elektrycznej w transporcie. Po czwarte, mogą one służyć do wykazania, że podmioty gospodarcze wprowadzają dokładne informacje do unijnej lub krajowej bazy danych na temat paliw odnawialnych i pochodzących z recyklingu paliw węglowych stosowanych w transporcie zgodnie z art. 28 ust. 4 dyrektywy (UE) 2018/2001. Po piąte, mogą one być wykorzystywane do certyfikacji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy o niskim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów.

(4)

W przypadku gdy podmiot gospodarczy przedstawia dowód lub dane dotyczące zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych uzyskane w ramach uznanego przez Komisję systemu krajowego lub dobrowolnego, państwo członkowskie nie może wymagać od tego podmiotu gospodarczego, w zakresie objętym decyzją o uznaniu, przedstawiania dalszych dowodów na taką zgodność. W związku z tym pozytywna ocena i formalne uznanie przez Komisję krajowego lub dobrowolnego systemu certyfikacji oznacza obowiązkową akceptację oświadczeń o zgodności uzyskanych w ramach tych systemów przez wszystkie państwa członkowskie.

(5)

14 lipca 2021 r. Austria po raz pierwszy przedłożyła Komisji wniosek o uznanie na podstawie art. 30 ust. 6 dyrektywy (UE) 2018/2001 dotyczący austriackiego systemu certyfikacji w rolnictwie (AACS). Na podstawie tego wniosku Komisja przeprowadziła ocenę systemu i zwróciła uwagę na pewne kwestie wymagające modyfikacji. 7 marca 2022 r. Austria przedłożyła zmodyfikowany system, w którym we właściwy sposób odniesiono się do wspomnianych kwestii. System ten obejmuje surowce rolne i oleje roślinne (w tym pozostałości) na etapach od gospodarstwa aż do wstępnego przetworzenia.

(6)

Oceniając AACS, Komisja stwierdziła, że obejmuje on w odpowiedni sposób kryteria zrównoważonego rozwoju określone w art. 29 ust. 3–5 dyrektywy (UE) 2018/2001, a jednocześnie zawiera również dokładne dane dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do celów art. 29 ust. 10 dyrektywy (UE) 2018/2001 i stosuje metodykę bilansu masy zgodnie z wymogami art. 30 ust. 1 i 2 dyrektywy (UE) 2018/2001.

(7)

W wyniku oceny AACS uznano, że system ten spełnia stosowne normy wiarygodności, przejrzystości i niezależności audytu, jak również wymogi dotyczące metodyki określone w załączniku V do dyrektywy (UE) 2018/2001.

(8)

Uznany system powinien zostać udostępniony w części poświęconej systemom dobrowolnym na stronie internetowej Komisji „EUROPA”.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Zrównoważonego Charakteru Biopaliw, Biopłynów i Paliw z Biomasy,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Austriacki system certyfikacji w rolnictwie („system”), przedłożony Komisji do uznania 7 marca 2022 r., wykazuje w odniesieniu do paliw objętych kontrolą w ramach tego systemu:

a)

zgodność partii biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy z kryteriami zrównoważonego rozwoju określonymi w art. 29 ust. 2–5 i 10 dyrektywy (UE) 2018/2001;

b)

przestrzeganie przez podmioty gospodarcze obowiązku wprowadzania dokładnych informacji do unijnej lub krajowej bazy danych na temat paliw odnawialnych i pochodzących z recyklingu paliw węglowych stosowanych w transporcie zgodnie z art. 28 ust. 4 dyrektywy (UE) 2018/2001.

System zawiera także dokładne dane dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na potrzeby art. 29 ust. 10 dyrektywy (UE) 2018/2001, gdyż zapewnia przekazywanie wszystkich istotnych informacji od podmiotów gospodarczych na wyższych ogniwach łańcucha kontroli pochodzenia produktu do podmiotów gospodarczych na niższych ogniwach tego łańcucha.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja obowiązuje przez okres 5 lat od dnia jej wejścia w życie.

Jeżeli zakres systemu, w postaci przedłożonej Komisji do uznania 7 marca 2022 r., ulegnie zmianom, które mogłyby mieć wpływ na przesłanki wydania niniejszej decyzji, o zmianach takich niezwłocznie powiadamia się Komisję.

Komisja przeprowadza ocenę zgłoszonych zmian, aby ustalić, czy system w dalszym ciągu odpowiednio zapewnia zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju, w odniesieniu do których został uznany.

Artykuł 3

W pewnych okolicznościach Komisja może uchylić niniejszą decyzję, w tym:

a)

jeżeli jednoznacznie ustalono, że w systemie nie wdrożono elementów uznanych za istotne z perspektywy niniejszej decyzji lub zaprzestano ich wdrażania w sposób stanowiący poważne, strukturalne naruszenie;

b)

jeżeli w ramach systemu nie zostaną przedłożone Komisji sprawozdania roczne, wymagane na mocy art. 30 ust. 5 dyrektywy (UE) 2018/2001; lub

c)

jeżeli system nie będzie spełniał standardów niezależnego audytu lub innych wymogów określonych w aktach wykonawczych, o których mowa w art. 30 ust. 8 dyrektywy (UE) 2018/2001, lub jeśli w ramach systemu nie zostaną wdrożone udoskonalenia innych elementów systemu uważane za istotne dla utrzymania uznania.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 września 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 82.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/807 z dnia 13 marca 2019 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 w odniesieniu do określania surowców o wysokim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów, w przypadku których zaobserwowano znaczącą ekspansję obszaru produkcji na tereny zasobne w pierwiastek węgla oraz certyfikowania biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy o niskim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów (Dz.U. L 133 z 21.5.2019, s. 1).

(3)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16).


27.9.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/53


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/1657

z dnia 26 września 2022 r.

w sprawie uznania dobrowolnego systemu „Program zrównoważonej biomasy” w odniesieniu do wykazania zgodności z wymogami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 dotyczącymi biopaliw, biopłynów, paliw z biomasy, odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego oraz pochodzących z recyklingu paliw węglowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (1), w szczególności jej art. 30 ust. 4 i 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie (UE) 2018/2001 określono wymogi dotyczące niektórych paliw, a mianowicie biopaliw, biopłynów, paliw z biomasy, odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego oraz pochodzących z recyklingu paliw węglowych, w celu zapewnienia, aby mogły one być zaliczane na poczet celów określonych w tej dyrektywie tylko wtedy, gdy zostały wyprodukowane w sposób zrównoważony i emitują mniej gazów cieplarnianych w porównaniu z paliwami kopalnymi. W art. 29 dyrektywy ustanowiono kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy. Ponadto w art. 26 dyrektywy i w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/807 (2) ustanowiono z jednej strony kryteria służące określeniu, które surowce do produkcji biopaliw, biopłynów lub paliw z biomasy charakteryzują się wysokim ryzykiem spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów, a z drugiej strony, które biopaliwa, biopłyny lub paliwa z biomasy o wysokim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów spełniające określone warunki mogą być certyfikowane jako charakteryzujące się niskim ryzykiem spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów. W art. 25 ust. 2 dyrektywy ustanowiono kryteria ograniczania emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego oraz pochodzących z recyklingu paliw węglowych stosowanych w transporcie. W art. 28 ust. 2 dyrektywy zobowiązano podmioty gospodarcze do wprowadzenia do unijnej bazy danych informacji o przeprowadzonych transakcjach oraz o właściwościach dotyczących zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do niektórych paliw odnawialnych (biopaliw, biogazu oraz odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego) oraz pochodzących z recyklingu paliw węglowych stosowanych w transporcie.

(2)

W dyrektywie (UE) 2018/2001 ustanowiono również zasady obliczania wkładu odnawialnej energii elektrycznej do celów w zakresie transportu. W szczególności w art. 27 ust. 3 tej dyrektywy określono zasady dokonywania obliczeń takich udziałów zarówno w przypadku, gdy energia elektryczna jest wykorzystywana bezpośrednio do napędu pojazdów elektrycznych, jak i gdy jest wykorzystywana do produkcji odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego, które są stosowane w transporcie.

(3)

Systemy dobrowolne odgrywają ważną rolę w dostarczaniu dowodów zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w przypadku biopaliw i biopłynów. Zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001 dobrowolne systemy mogą służyć do poświadczania zgodności wszystkich paliw wyprodukowanych z biomasy, w tym paliw gazowych i stałych, z kryteriami zrównoważonego rozwoju określonymi we wspomnianej dyrektywie oraz do dostarczania dokładnych danych na temat ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dzięki tym paliwom, a także do poświadczania zgodności odnawialnych ciekłych i gazowych paliw transportowych pochodzenia niebiologicznego i pochodzących z recyklingu paliw węglowych z kryteriami ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz do udowodnienia zgodności z przepisami art. 27 ust. 3 tej dyrektywy w odniesieniu do obliczania udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w transporcie. Systemy dobrowolne mogą również służyć do wykazania, że podmioty gospodarcze wprowadzają dokładne informacje do unijnej lub krajowej bazy danych na temat niektórych paliw odnawialnych i pochodzących z recyklingu paliw węglowych stosowanych w transporcie zgodnie z art. 28 ust. 4 dyrektywy (UE) 2018/2001. Ponadto systemy dobrowolne można wykorzystywać do certyfikowania biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy o niskim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów. Komisja może zdecydować, że dobrowolne systemy krajowe lub międzynarodowe mogą służyć wszystkim lub niektórym z tych celów.

(4)

Zgodnie z art. 30 ust. 9 dyrektywy (UE) 2018/2001 w przypadku gdy podmiot gospodarczy przedstawia dowód lub dane dotyczące zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych uzyskane w ramach dobrowolnego systemu uznanego przez Komisję, państwo członkowskie nie może wymagać od dostawcy, w zakresie objętym decyzją o uznaniu, przedstawiania dalszych dowodów.

(5)

W ramach dobrowolnego systemu „Program zrównoważonej biomasy” (ang. Sustainable Biomass Program – SBP, zwanego dalej „systemem SBP”) w dniu 15 października 2020 r. przedłożono Komisji wniosek o uznanie zgodnie z art. 30 ust. 4 dyrektywy (UE) 2018/2001. W wyniku złożenia wniosku Komisja oceniła przedmiotowy system i wskazała pewne kwestie wymagające modyfikacji. W dniu 2 grudnia 2021 r. system SBP ponownie przedłożył swój wniosek, odnosząc się do zidentyfikowanych kwestii.

(6)

System SBP obejmuje następujące rodzaje surowców: a) materiały lignocelulozowe pozyskiwane z obszarów leśnych i innych; b) pozostałości z przetwarzania z sektorów związanych z leśnictwem i rolnictwem (poza lasami i gruntami rolnymi). Wyklucza się pozostałości rolnicze z gruntów rolnych. System SBP obejmuje paliwa z biomasy (pelety i wióry drzewne) produkowane z leśnego i nieleśnego materiału lignocelulozowego oraz pozostałości z przetwarzania z sektorów związanych z leśnictwem i rolnictwem do celów wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. W zakres systemu SBP nie wchodzą „biopłyny”, „biopaliwa”, „biogaz”, „odnawialne ciekłe i gazowe paliwa transportowe pochodzenia niebiologicznego” oraz „paliwa pochodzące z recyklingu paliw węglowych”. System SBP ma globalny zasięg geograficzny i obejmuje cały łańcuch kontroli pochodzenia produktu.

(7)

Oceniając system SBP, Komisja stwierdziła, że obejmuje on odpowiednio kryteria zrównoważonego rozwoju określone w art. 29 ust. 6–7 dyrektywy (UE) 2018/2001, zawiera dokładne dane dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do celów art. 29 ust. 10 tej dyrektywy i stosuje metodykę bilansu masy zgodnie z wymogami art. 30 ust. 1 i 2 wspomnianej dyrektywy. Ocena ta nie uwzględnia przyszłych aktów wykonawczych, które mają zostać przyjęte zgodnie z art. 29 ust. 8 i art. 30 ust. 8 dyrektywy (UE) 2018/2001, w sprawie wytycznych dotyczących wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju określonymi w art. 29 ust. 6 i 7 tej dyrektywy oraz w sprawie zasad weryfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz kryteriów niskiego ryzyka spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów. W związku z tym system SBP zostanie ponownie oceniony po przyjęciu wspomnianych aktów wykonawczych.

(8)

Ocena systemu SBP wykazała, że spełnia on stosowne normy wiarygodności, przejrzystości i niezależności audytu, jak również wymogi dotyczące metodyki określone w załączniku VI do dyrektywy (UE) 2018/2001.

(9)

Uznany system SBP powinien zostać udostępniony w części poświęconej systemom dobrowolnym na stronie internetowej Komisji „Europa”.

(10)

W celu umożliwienia szybkiego stosowania środków przewidzianych w niniejszej decyzji niniejsza decyzja powinna wejść w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(11)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Zrównoważonego Charakteru Biopaliw, Biopłynów i Paliw z Biomasy ustanowionego na mocy art. 34 ust. 2 dyrektywy (UE) 2018/2001,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Dobrowolny system „Program zrównoważonej biomasy” przedłożony Komisji do uznania w dniu 2 grudnia 2021 r. wykazuje, w odniesieniu do paliw objętych audytem w ramach systemu, następujące elementy:

a)

zgodność partii paliw z biomasy z kryteriami zrównoważonego rozwoju określonymi w art. 29 ust. 6–7 i 10 dyrektywy (UE) 2018/2001.

Dobrowolny system „Program zrównoważonej biomasy” zawiera także dokładne dane dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na potrzeby art. 29 ust. 10 dyrektywy (UE) 2018/2001, gdyż zapewnia przekazywanie wszystkich istotnych informacji od podmiotów gospodarczych na wyższych ogniwach łańcucha kontroli pochodzenia produktu do podmiotów gospodarczych na niższych ogniwach tego łańcucha.

W przypadku gdy zakres dobrowolnego systemu „Program zrównoważonej biomasy”, w postaci przedłożonej Komisji do uznania w dniu 2 grudnia 2021 r., ulegnie zmianom, które mogłyby mieć wpływ na podstawę wydania niniejszej decyzji, o zmianach takich niezwłocznie powiadamia się Komisję. Komisja przeprowadza ocenę zgłoszonych zmian, aby ustalić, czy system w dalszym ciągu odpowiednio uwzględnia kryteria zrównoważonego rozwoju, w odniesieniu do których został uznany.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 28 września 2027 r.

Artykuł 3

Komisja może uchylić niniejszą decyzję między innymi w następujących okolicznościach:

a)

jeżeli jednoznacznie ustalono, że w dobrowolnym systemie „Program zrównoważonej biomasy” nie wdrożono elementów uznanych za istotne z perspektywy niniejszej decyzji lub jeżeli miało miejsce poważne, strukturalne naruszenie tych elementów;

b)

jeżeli w ramach dobrowolnego systemu „Program zrównoważonej biomasy” nie zostaną przedłożone Komisji sprawozdania roczne, zgodnie z art. 30 ust. 5 dyrektywy (UE) 2018/2001;

c)

jeżeli w ramach dobrowolnego systemu „Program zrównoważonej biomasy” nie zostaną wdrożone standardy niezależnego audytu i inne wymogi określone w aktach wykonawczych, o których mowa w art. 29 ust. 8 lub w art. 30 ust. 8 dyrektywy (UE) 2018/2001, lub udoskonalenia innych elementów systemu uważane za istotne dla dalszego uznania.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 września 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 82.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/807 z dnia 13 marca 2019 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 w odniesieniu do określania surowców o wysokim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów, w przypadku których zaobserwowano znaczącą ekspansję obszaru produkcji na tereny zasobne w pierwiastek węgla oraz certyfikowania biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy o niskim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów (Dz.U. L 133 z 21.5.2019, s. 1.).


27.9.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/56


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/1658

z dnia 26 września 2022 r.

uchylająca decyzję wykonawczą (UE) 2022/1189 dotyczącą niektórych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Niemczech

(notyfikowana jako dokument nr C(2022) 6931)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (1), w szczególności jego art. 259 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Afrykański pomór świń jest zakaźną chorobą wirusową występującą u świń utrzymywanych i dzikich, która może mieć poważny wpływ na odnośną populację zwierząt i rentowność hodowli, powodując zakłócenia w przemieszczaniu przesyłek tych zwierząt i pozyskanych od nich lub z nich produktów w Unii oraz w wywozie do państw trzecich.

(2)

W przypadku wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych świń istnieje poważne ryzyko rozprzestrzenienia się tej choroby na inne zakłady, w których utrzymywane są świnie.

(3)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/687 (2) uzupełnia przepisy dotyczące zwalczania chorób umieszczonych w wykazie, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) 2016/429, i zdefiniowanych jako choroby kategorii A, B i C w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/1882 (3). W szczególności w art. 21 i 22 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 przewidziano ustanowienie obszaru objętego ograniczeniami w przypadku wystąpienia ogniska choroby kategorii A, w tym afrykańskiego pomoru świń, oraz przewidziano stosowanie na nim niektórych środków. Ponadto art. 21 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego stanowi, że obszar objęty ograniczeniami obejmuje obszar zapowietrzony, obszar zagrożony oraz, w razie potrzeby, obszary buforowe wokół lub w sąsiedztwie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego.

(4)

W następstwie wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych świń w niemieckim kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, potwierdzonego w dniu 2 lipca 2022 r., oraz informacji otrzymanych od tego federalnego państwa członkowskiego na temat sytuacji w zakresie choroby na jego terytorium, przyjęto decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2022/1189 (4). Wspomniana decyzja wykonawcza stanowi, że Niemcy mają obowiązek zapewnić, aby obszar objęty ograniczeniami, na którym mają zastosowanie środki dotyczące obszarów zapowietrzonych i zagrożonych przewidziane w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/687, obejmował co najmniej obszary wymienione w załączniku do tej decyzji wykonawczej.

(5)

Decyzja wykonawcza (UE) 2022/1189 ma zastosowanie do dnia 14 października 2022 r. Okres stosowania decyzji wykonawczej (UE) 2022/1189 określono z uwzględnieniem daty wystąpienia ogniska choroby, epidemiologii choroby oraz czasu potrzebnego na przeprowadzenie dochodzenia epidemiologicznego zapewniającego brak choroby oraz zgodnie z międzynarodowymi normami (5) Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (WOAH, założona jako OIE) dotyczącymi przywrócenia statusu obszaru wolnego od choroby na obszarze wcześniej wolnym od choroby oraz z wytycznymi Komisji w sprawie regionalizacji ASF (6).

(6)

Pod koniec sierpnia 2022 r. Niemcy poinformowały Komisję o obecnej korzystnej sytuacji w zakresie afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych świń na obszarze objętym ograniczeniami w kraju związkowym Dolna Saksonia oraz o tym, że środki dotyczące obszarów zapowietrzonych i zagrożonych zostały należycie wdrożone zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687 w celu zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się tej choroby.

(7)

Na podstawie otrzymanych informacji i uzasadnień, w szczególności biorąc pod uwagę zakończenie wstępnego oczyszczania i dezynfekcji w zakładzie dotkniętym chorobą w dniu 5 lipca 2022 r. oraz biorąc pod uwagę obecną korzystną sytuację dotyczącą afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych świń w kraju związkowym Dolna Saksonia oraz środki należycie wdrożone przez Niemcy, a także aby zapobiec niepotrzebnym zakłóceniom w handlu, należy uchylić decyzję wykonawczą (UE) 2022/1189 ze skutkiem od dnia 5 października 2022 r.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Decyzja wykonawcza (UE) 2022/1189 traci moc ze skutkiem od dnia 5 października 2022 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 września 2022 r.

W imieniu Komisji

Stella KYRIAKIDES

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 64).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1882 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania niektórych przepisów dotyczących zapobiegania chorobom oraz ich zwalczania do kategorii chorób umieszczonych w wykazie oraz ustanawiające wykaz gatunków i grup gatunków, z którymi wiąże się znaczne ryzyko rozprzestrzeniania się chorób umieszczonych w tym wykazie (Dz.U. L 308 z 4.12.2018, s. 21).

(4)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1189 z dnia 8 lipca 2022 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Niemczech (Dz.U. L 184 z 11.7.2022, s. 66).

(5)  Kodeks zdrowia zwierząt lądowych OIE, 29. wydanie, 2021. Tom I i II ISBN 978-92-95115-40-8; https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/

(6)  Dokument roboczy SANTE/7112/2015/Rev. 3 „Zasady i kryteria określania podziału geograficznego na obszary ze względu na afrykański pomór świń” (https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en).