ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 199

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 65
28 lipca 2022


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1317 z dnia 27 lipca 2022 r. ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 w odniesieniu do stosowania norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (norm GAEC) 7 i 8 w odniesieniu do roku składania wniosków 2023

1

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2022/1318 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie mianowania członka Trybunału Obrachunkowego

5

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1319 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie akceptacji wniosku o niestosowanie niektórych przepisów technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI) odnośnie do rekonfiguracji istniejącego taboru na pociągi zespołowe 19 TGV P-DUPLEX, złożonego przez Francję zgodnie z art. 7 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 5150)

6

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1320 z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 5471)  ( 1 )

12

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji Europejskiego Banku Centralnego (UE) [2022/134] z dnia 19 stycznia 2022 r. określającej wspólne zasady przekazywania przez Europejski Bank Centralny informacji nadzorczych organom i instytucjom na potrzeby wykonywania zadań powierzonych Europejskiemu Bankowi Centralnemu na mocy rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013 (EBC/2022/2) ( Dz.U. L 20 z 31.1.2022 )

31

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

28.7.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 199/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1317

z dnia 27 lipca 2022 r.

ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 w odniesieniu do stosowania norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (norm GAEC) 7 i 8 w odniesieniu do roku składania wniosków 2023

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (1), w szczególności z jego art. 148 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) 2021/2115 państwa członkowskie mają zapewnić, aby wszystkie użytki rolne, w tym grunty, które nie są już wykorzystywane do celów produkcyjnych, były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska oraz mają ustalić, na szczeblu krajowym lub regionalnym, minimalne normy dla rolników i innych beneficjentów w odniesieniu do każdej normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (normy GAEC) wymienionej w załączniku III do tego rozporządzenia zgodnie z głównymi celami tych norm, o których mowa w tym załączniku. Normy GAEC mają zastosowanie od roku składania wniosków 2023, z wyjątkiem normy GAEC 2, która może mieć zastosowanie wyłącznie od roku składania wniosków 2024 lub 2025, jeżeli jest to należycie uzasadnione.

(2)

W swoim komunikacie pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i zwiększenie odporności systemów żywnościowych” (2) Komisja przedstawiła poważne konsekwencje rosyjskiej inwazji na Ukrainę dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego. Rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała gwałtowny wzrost cen towarów i miała wpływ na podaż produktów rolnych i popyt na te produkty na rynkach światowych. Przede wszystkim zagrożona jest globalna produkcja pszenicy zarówno na skutek szoku podażowego wynikającego z wielkości udziału Ukrainy i Rosji w rynkach pszenicy, jak i szoku spowodowanego kosztami nakładów – zwłaszcza gazu ziemnego, nawozów azotowych i tlenu. Istnieje wysoki poziom niepewności w odniesieniu do sytuacji w zakresie dostaw żywności na świecie, a to budzi obawy co do światowego bezpieczeństwa żywnościowego. Aby przyczynić się do szybkiego rozwiązania tej sytuacji i utrzymać dostawy żywności, należy utrzymać potencjał unijnej produkcji żywności, zapewniając jednocześnie średnio- i długoterminową stabilność dostaw żywności dzięki dalszemu przechodzeniu na zrównoważoną produkcję żywności, jak określono w strategii „od pola do stołu” i strategii na rzecz bioróżnorodności.

(3)

Zarówno norma GAEC 7 „Zmianowanie upraw na gruntach ornych, z wyjątkiem roślin rosnących pod wodą”, jak i pierwszy wymóg określony w normie GAEC 8 „Minimalny udział powierzchni użytków rolnych wykorzystanej na elementy lub obszary nieprodukcyjne”, wymienione w załączniku III do rozporządzenia (UE) 2021/2115, które mają zastosowanie od roku składania wniosków 2023, mają wpływ na wykorzystanie gruntów ornych do celów produkcyjnych. Norma GAEC 7 może mieć wpływ na wybór upraw przez rolników, z uwagi na fakt, że określa ona minimalne wymogi dotyczące różnorodności w czasie i przestrzeni w odniesieniu do różnych upraw, aby zachować potencjał gleby i zwiększyć jej żyzność celem zapewnienia długoterminowej wydajności. Na podstawie wymogu, zgodnie z którym minimalny odsetek gruntów ornych jest przeznaczany na obszary lub elementy nieprodukcyjne w celu poprawy różnorodności biologicznej w gospodarstwach – niezbędnej dla zdrowych i produktywnych ekosystemów – zgodnie z pierwszym wymogiem normy GAEC 8 rolnicy mogą, obok zachowania elementów krajobrazu, przeznaczyć pewną część gruntów ornych na grunty ugorowane do celów różnorodności biologicznej.

(4)

Z uwagi na konieczność stawienia czoła wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem żywnościowym, które są wynikiem problemów z dostępnością i przystępnością cenową żywności na światowych rynkach oraz aby utrzymać unijny potencjał produkcji żywności, a jednocześnie realizować cele Europejskiego Zielonego Ładu, w szczególności strategii „od pola do stołu” i strategii na rzecz bioróżnorodności, należy wyjątkowo zezwolić rolnikom na elastyczność w wykorzystywaniu dostępnych im gruntów ornych do produkcji żywności, przy jednoczesnym łagodzeniu negatywnego wpływu tych wyborów na środowisko i zmianę klimatu. Należy zatem upoważnić państwa członkowskie do odstępstwa od stosowania w odniesieniu do roku składania wniosków 2023, normy GAEC 7 oraz pierwszego wymogu normy GAEC 8 wymienionych w załączniku III do rozporządzenia (UE) 2021/2115, jak zostało to określone w ich planach strategicznych WPR. Biorąc pod uwagę, że odstępstwo ma na celu przyczynienie się do rozwiązania problemów związanych z bezpieczeństwem żywnościowym w perspektywie krótkoterminowej, należy ustalić, że grunty orne, które nie zostałyby przeznaczone na obszary nieprodukcyjne w wyniku odstępstwa od pierwszego wymogu w ramach normy GAEC 8 wymienionego w załączniku III do rozporządzenia (UE) 2021/2115, jak zostało to określone przez państwa członkowskie w ich planach strategicznych WPR, nie powinny być wykorzystywane do uprawy kukurydzy i nasion soi, z uwagi na fakt, że uprawy te nie są w większości przeznaczone do produkcji żywności. Ponadto państwa członkowskie korzystające z odstępstw od norm GAEC 7 lub 8 powinny ogólnie promować wykorzystywanie upraw do produkcji żywności, a także stosowanie ekoschematów i środków rolno-środowiskowo-klimatycznych zaplanowanych w ich planach strategicznych WPR, których celem jest poprawa różnorodności biologicznej w gospodarstwach i zachowanie potencjału gleby.

(5)

Biorąc pod uwagę znaczenie wyżej wymienionych norm GAEC 7 i 8 dla celów zachowania potencjału gleby i poprawy różnorodności biologicznej w gospodarstwach rolnych w ramach długoterminowego zrównoważonego rozwoju sektora oraz utrzymania potencjału produkcji żywności, okres trwania odstępstwa obejmuje jedynie rok składania wniosków 2023 i nie ma ono wpływu na przepisy w latach po 2023 r. oraz powinno ograniczać się do tego, co jest absolutnie niezbędne do rozwiązania globalnych problemów związanych z bezpieczeństwem żywnościowym. W związku z tym pozostałe trzy wymogi w ramach normy GAEC 8 wymienione w załączniku III do rozporządzenia (UE) 2021/2115, w tym wymóg zachowania elementów krajobrazu, nadal mają zastosowanie w odniesieniu do roku składania wniosków 2023 jako zabezpieczenie służące realizacji głównego celu normy, jakim jest poprawa różnorodności biologicznej w gospodarstwach rolnych.

(6)

Możliwość odstępstwa od stosowania tych norm GAEC określonych przez państwa członkowskie w ich planach strategicznych WPR pozostaje bez uszczerbku dla obowiązku przewidzianego w art. 109 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2021/2115 dotyczącego włączenia przez państwa członkowskie do ich planów strategicznych WPR opisu wdrażania i powiązanych elementów każdej normy GAEC wymienionej w załączniku III do tego rozporządzenia.

(7)

Ponieważ normy GAEC stanowią część warunków bazowych ekoschematów oraz zobowiązań rolno-środowiskowych, związanych z klimatem i innych zobowiązań w zakresie zarządzania, należy ustanowić przepisy dotyczące przestrzegania poziomu bazowego, w przypadku gdy państwo członkowskie korzysta z odstępstw w odniesieniu do stosowania normy GAEC 7 lub pierwszego wymogu w ramach normy GAEC 8. W celu zapewnienia stabilności planów strategicznych WPR i zachowania zakładanego poziomu interwencji, które stanowią część zielonej architektury wspólnej polityki rolnej (WPR) od 2023 r., poziom bazowy powinien pozostać bez zmian niezależnie od zastosowanego odstępstwa. W szczególności należy nadal przestrzegać podstawowych wymogów normy GAEC 7 lub pierwszego wymogu w ramach normy GAEC 8 w celu otrzymania wsparcia interwencyjnego, w przypadku gdy zobowiązania obejmują te podstawowe wymogi lub opierają się na nich.

(8)

Monitorowanie wpływu tych odstępstw na światowe bezpieczeństwo żywnościowe oraz na środowisko i zmianę klimatu ma zasadnicze znaczenie, państwa członkowskie powinny zatem ocenić wdrożenie tych odstępstw i przedstawić Komisji sprawozdanie na ten temat.

(9)

Aby zapewnić skuteczność odstępstw dozwolonych na podstawie niniejszego rozporządzenia pod kątem ich celu oraz biorąc pod uwagę, że rolnicy podejmują decyzje dotyczące siewu w odniesieniu do zbiorów w 2023 r. począwszy od lata 2022 r., decyzję o skorzystaniu z odstępstw należy podjąć w trybie pilnym. W związku z tym państwa członkowskie powinny podjąć decyzje i powiadomić o nich Komisję w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia za pomocą systemu informacji udostępnionego przez Komisję na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1185 (3). Decyzje te należy włączyć do planów strategicznych WPR przy pierwszej sposobności: albo przy ponownym przedłożeniu planu strategicznego WPR zgodnie z art. 118 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2021/2115, albo w pierwszym wniosku o zmianę planu strategicznego WPR zgodnie z art. 119 tego rozporządzenia. Ze względu na potrzebę zapewnienia terminowego wdrożenia decyzje nie powinny podlegać zatwierdzeniu przez Komisję.

(10)

Z uwagi na fakt, że państwa członkowskie muszą podjąć decyzje z odpowiednim wyprzedzeniem, zanim rolnicy podejmą decyzje w sprawie siewu, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Polityki Rolnej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Decyzje wprowadzające odstępstwo od stosowania niektórych norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska w odniesieniu do roku składania wniosków 2023

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 13 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/2115 państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o odstępstwie w odniesieniu do roku składania wniosków 2023 od stosowania jednej lub obu następujących norm GAEC wymienionych w załączniku III do tego rozporządzenia, jak zostało to określone przez państwa członkowskie w ich planach strategicznych WPR:

a)

Norma GAEC 7 „Zmianowanie upraw na gruntach ornych, z wyjątkiem roślin rosnących pod wodą”;

b)

Norma GAEC 8 pierwszy wymóg „Minimalny udział powierzchni użytków rolnych przeznaczonej na obszary lub obiekty nieprodukcyjne:

Minimalny udział co najmniej 4 % gruntów ornych na poziomie gospodarstwa przeznaczonych na obszary i elementy nieprodukcyjne, w tym grunty ugorowane.

W przypadku gdy rolnik zobowiązuje się przeznaczyć co najmniej 7 % swoich gruntów ornych na obszary lub elementy nieprodukcyjne, w tym grunty ugorowane, w ramach bardziej zaawansowanego ekoschematu zgodnie z art. 31 ust. 6, udział, jaki należy przypisać zgodności z normą dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, jest ograniczony do 3 %.

Minimalny udział co najmniej 7 % gruntów ornych na poziomie gospodarstwa, jeżeli obejmuje to również międzyplony lub uprawy wiążące azot, uprawiane bez stosowania środków ochrony roślin, z czego 3 % stanowią grunty ugorowane lub elementy nieprodukcyjne. W odniesieniu do międzyplonów państwa członkowskie stosują współczynnik ważenia 0,3”.

Państwa członkowskie korzystające z odstępstwa, o którym mowa w akapicie pierwszym lit. b), zapewniają, aby miało ono zastosowanie wyłącznie do gruntów ugorowanych i nie miało zastosowania do innych elementów nieprodukcyjnych.

Państwa członkowskie zapewniają, aby grunty orne, które nie będą przeznaczone na obszary nieprodukcyjne w wyniku odstępstwa, o którym mowa w akapicie pierwszym lit. b), nie były wykorzystywane do uprawy kukurydzy, nasion soi lub zagajników o krótkiej rotacji.

Państwa członkowskie korzystające z odstępstw, o których mowa w akapicie pierwszym, wspierają uprawę roślin przeznaczonych do produkcji żywności.

Państwa członkowskie korzystające z odstępstw, o których mowa w akapicie pierwszym, promują stosowanie ekoschematów i środków rolno-środowiskowo-klimatycznych zaplanowanych w swoich planach strategicznych WPR, których celem jest poprawa różnorodności biologicznej w gospodarstwach i zachowanie potencjału gleby.

2.   Do celów ekoschematów, o których mowa w art. 31 rozporządzenia (UE) 2021/2115, oraz zobowiązań rolno-środowiskowych, związanych z klimatem i innych zobowiązań w dziedzinie zarządzania, o których mowa w art. 70 tego rozporządzenia i ustanowionych przez państwa członkowskie w ich planach strategicznych WPR, na rok składania wniosków 2023 poziomy bazowe, o których mowa w art. 31 ust. 5 akapit pierwszy lit. a) i art. 70 ust. 3 akapit pierwszy lit. a) tego rozporządzenia w odniesieniu do normy GAEC 7 i pierwszego wymogu w ramach normy GAEC 8, pozostają niezmienione decyzjami państwa członkowskiego, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

Artykuł 2

Termin, powiadomienie o decyzjach i ich stosowanie

1.   W terminie 30 dni od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie, które zdecydują się skorzystać z odstępstw, o których mowa w art. 1 ust. 1, powiadamiają Komisję o decyzjach podjętych na podstawie tego ustępu za pomocą systemu informacji udostępnionego przez Komisję na podstawie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1185.

2.   Państwa członkowskie uwzględniają decyzje podjęte na podstawie art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia w sekcji 3.10 dotyczącej warunkowości i norm GAEC w planach strategicznych WPR w ramach ponownego przedłożenia planu strategicznego WPR zgodnie z art. 118 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2021/2115 lub jako część pierwszego wniosku o zmianę planu strategicznego WPR zgodnie z art. 119 tego rozporządzenia.

3.   Decyzje podjęte na podstawie art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia nie podlegają zatwierdzeniu przez Komisję, o którym mowa, odpowiednio, w art. 118 ust. 6 lub art. 119 ust. 10 rozporządzenia (UE) 2021/2115.

4.   Decyzje podjęte na podstawie art. 1 ust. 1 stosuje się w odniesieniu do roku składania wniosków 2023.

5.   Państwa członkowskie korzystające z odstępstw, o których mowa w art. 1 ust. 1, włączają do rocznego sprawozdania z realizacji celów, o którym mowa w art. 134 rozporządzenia (UE) 2021/2115, które ma zostać sporządzone na dzień 15 lutego 2024 r., ocenę wpływu stosowania takich odstępstw na globalne bezpieczeństwo żywnościowe, ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianie klimatu.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 27 lipca 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 435 z 6.12.2021, s. 1.

(2)  COM(2022) 133 final.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1185 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do przekazywanych Komisji powiadomień o informacjach i dokumentach oraz zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia Komisji (Dz.U. L 171 z 4.7.2017, s. 113).


DECYZJE

28.7.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 199/5


DECYZJA RADY (UE) 2022/1318

z dnia 26 lipca 2022 r.

w sprawie mianowania członka Trybunału Obrachunkowego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 286 ust. 5,

uwzględniając propozycję Królestwa Niderlandów,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją (UE) 2019/2173 (2) Alex BRENNINKMEIJER został mianowany członkiem Trybunału Obrachunkowego na okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

(2)

Pismem z dnia 3 czerwca 2021 r. Alex BRENNINKMEIJER złożył rezygnację ze stanowiska członka Trybunału Obrachunkowego ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2022 r. Zgodnie z art. 286 ust. 5 akapit trzeci Traktatu nadal pełnił obowiązki do czasu mianowania jego następcy.

(3)

W dniu 14 kwietnia 2022 r. Alex BRENNINKMEIJER zmarł.

(4)

Należy mianować nowego członka Trybunału Obrachunkowego na pozostały okres kadencji Alexa BRENNINKMEIJERA.

(5)

Królestwo Niderlandów zaproponowało mianowanie Stephanusa Abrahama BLOKA na stanowisko członka Trybunału Obrachunkowego od dnia 1 września 2022 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Stephanus Abraham BLOK zostaje niniejszym mianowany na stanowisko członka Trybunału Obrachunkowego na okres od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lipca 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

J. SÍKELA


(1)  Opinia z dnia 23 czerwca 2022 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Decyzja Rady (UE) 2019/2173 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie mianowania pięciu członków Trybunału Obrachunkowego (Dz.U. L 329 z 19.12.2019, s. 94).


28.7.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 199/6


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/1319

z dnia 26 lipca 2022 r.

w sprawie akceptacji wniosku o niestosowanie niektórych przepisów technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI) odnośnie do rekonfiguracji istniejącego taboru na pociągi zespołowe 19 TGV P-DUPLEX, złożonego przez Francję zgodnie z art. 7 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797

(notyfikowana jako dokument nr C(2022) 5150)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

KOMISJA EUROPEJSKA,

Uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (1), w szczególności jej art. 7 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 10 grudnia 2021 r. władze Francji przedłożyły Komisji, zgodnie z art. 7 ust. 4 dyrektywy (UE) 2016/797, wniosek o niestosowanie niektórych przepisów technicznych specyfikacji interoperacyjności („TSI”), tj. TSI określonej w załączniku do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1302/2014 (2) („TSI LOC&AS”), TSI określonej w załączniku do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1300/2014 (3) („TSI PRM”) oraz TSI określonej w załączniku do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1304/2014 (4) („TSI NOI”), do projektu modernizacji taboru kolejowego w odniesieniu do 19 pociągów zespołowych przeznaczonych do eksploatacji we francuskiej sieci kolejowej.

(2)

Wniosek został złożony na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) dyrektywy (UE) 2016/797, a mianowicie ze względu na brak ekonomicznej opłacalności projektu w przypadku przeprowadzenia modernizacji przedmiotowych pociągów zespołowych.

(3)

Wniosek dotyczy przebudowy 19 pociągów zespołowych, których wagony silnikowe i wagony osobowe zostały rozdzielone w momencie ich produkcji w 2006 r. Ze względu na ówczesny popyt na rynku lokomotywy tych pociągów zespołowych były eksploatowane i są nadal eksploatowane jako wagony łączone typu „Réseau 1N”, a wagony osobowe tych pociągów zespołowych były eksploatowane jako lokomotywy łączone typu „Réseau”.

(4)

Przedmiotowe pociągi zespołowe zbliżają się obecnie do postoju technicznego przewidzianego w połowie ich okresu użytkowania. Planuje się przeprowadzenie konserwacji w celu zapewnienia ich bezpiecznej eksploatacji przez kolejne 16 lat. W ramach konserwacji przewiduje się ponowne połączenie oryginalnych lokomotyw i wagonów osobowych. Etap prac modernizacyjnych ma się odbyć w latach 2022–2025, a pierwsze pociągi zespołowe trafiły do warsztatów w lutym 2022 r. Celem jest uzyskanie do grudnia 2023 r. zezwoleń dla typu dla 19 pociągów zespołowych objętych modernizacją. Następnie dla każdego pociągu zespołowego wydane zostaną zezwolenia dotyczące zgodności z typem.

(5)

Strategia udzielania zezwoleń na proces rekonfiguracji opiera się na „nowym” zezwoleniu dotyczącym wariantu typu TGV Duplex, który został już wcześniej dopuszczony. W tych okolicznościach jedynie zmodyfikowane części wagonów osobowych będą musiały być zgodne z TSI. Lokomotywy nie podlegają żadnym zmianom, ale uznaje się je za nowe elementy w stosunku do typu TGV Duplex, a zezwolenie dla nich należy uznać za „pierwsze” zezwolenie, co wymaga wykazania pełnej zgodności z obowiązującymi TSI: LOC &PAS, NOI i PRM.

(6)

Lokomotywy i wagony osobowe 19 pociągów zespołowych podlegających modernizacji i rekonfiguracji są zgodne z normami i TSI obowiązującymi w czasie ich produkcji. Od 2006 r. odpowiednie TSI były dopracowywane i wprowadzono w nich bardziej rygorystyczne wymagania. Wnioskuje się o niestosowanie obecnych TSI w związku z tym, że ich zastosowanie do już istniejących pociągów zespołowych spowodowałoby konieczność poniesienia znacznych dodatkowych kosztów modernizacji i rekonfiguracji, a także znaczne opóźnienie, jeśli chodzi o oddanie przedmiotowych pociągów zespołowych do eksploatacji.

(7)

Ponadto zastosowanie pkt 4.2.3.1, 4.2.8.2.6, 4.2.10.4.4, 4.2.3.3.2, 4.2.3.7 i 4.2.8.2.9 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 1302/2014, pkt 4.2.1, 4.2.2 i 4.2.3 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 1304/2014 oraz pkt 4.2.2.1 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 1300/2014 zobowiązywałoby dostawcę do przeprowadzenia szeroko zakrojonych opracowań w zakresie rozwoju, alokacji zasobów i dodatkowych kosztów materiałowych, co zagrażałoby rentowności projektu, uwzględniając fakt, że szacowany koszt jednostkowy projektu wzrósłby o ponad 60 %.

(8)

Koszt dodatkowy nie może zostać pokryty przez 19 pociągów zespołowych bez zakwestionowania znaczenia ekonomicznego oraz rentowności projektu modernizacji i rekonfiguracji.

(9)

W ramach projektu zapewniona zostanie zgodność z innymi przepisami obecnych TSI, z uwzględnieniem modyfikacji oświetlenia wnętrza, platform wewnętrznych i pomieszczeń pasażerskich, okien przednich, świateł i kontrolek, sprzęgów awaryjnych, dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych, sygnalizacji wewnętrznej, piktogramów i informacji dotykowych oraz generatora dźwięku w kabinie, zgodnie z pkt 4.2.9.1.8, 4.2.9.2.1, 4.2.7.1.1–4.2.7.1.4, 4.2.7.2.1 i 4.2.2.7.2 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 1302/2014 oraz pkt 4.2.2.4 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 1300/2014.

(10)

Projekt zapewni również pełną zgodność 19 pociągów zespołowych z rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/919 (5), w tym modernizację do wzorca 3 ERTMS.

(11)

Jeżeli wniosek o niestosowanie nie zostanie przyjęty, zdolność przewozowa w obszarze przyszłego użytkowania 19 pociągów zespołowych może zostać naruszona ze szkodą dla pasażerów kolei. Nastąpiłoby opóźnienie projektu o około 3 lata. Wstrzymanie realizacji projektu doprowadziłoby do wycofania z eksploatacji pociągów, co wpłynęłoby na interesy handlowe operatora w 2023 r. podczas odbudowy sektora kolejowego po pandemii COVID-19. Szacuje się, że utrata przychodów przez operatora wyniosłaby ponad 100 mln EUR.

(12)

Informacje na temat wniosku o niestosowanie zostały przekazane przez przedstawicieli Francji członkom komitetu, o którym mowa w art. 51 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/797, na jego 93. posiedzeniu.

(13)

Ewentualny wpływ na bezpieczeństwo wynikający z niestosowania niektórych przepisów TSI LOC & PAS, PRM oraz NOI jest złagodzony przez fakt, że dla 19 zrekonfigurowanych pociągów zespołowych wykazano już zgodność z odpowiednimi wymogami bezpieczeństwa mającymi zastosowanie w momencie wydania pierwotnego zezwolenia w 2006 r. i od tamtej pory były one bezpiecznie eksploatowane.

(14)

W związku z powyższym Komisja uważa, że warunki określone w art. 7 ust. 1 lit. c) i art. 7 ust. 4 dyrektywy (UE) 2016/797 należy uznać za spełnione w odniesieniu do wagonów silnikowych i wagonów osobowych 19 przedmiotowych pociągów zespołowych. W związku z tym należy przyjąć złożony przez władze Francji wniosek o niestosowanie pkt 4.2.3.1, 4.2.8.2.6, 4.2.10.4.4, 4.2.3.3.2, 4.2.3.7 oraz 4.2.8.2.9 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 1302/2014, pkt 4.2.1, 4.2.2 i 4.2.3 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 1304/2014 oraz pkt 4.2.2.1 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 1300/2014, przy jednoczesnym ograniczeniu skutków niestosowania tych punktów poprzez zastosowanie przepisów, które obowiązywały w momencie wydania pierwotnego zezwolenia, jako przepisów alternatywnych.

(15)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 51 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/797,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Akceptuje się wniosek władz Francji o niestosowanie przepisów technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI) określonych w załącznikach do rozporządzenia (UE) nr 1302/2014, rozporządzenia (UE) nr 1300/2014 i rozporządzenia (UE) nr 1304/2014, o których mowa w załączniku I do niniejszej decyzji, do 19 zrekonfigurowanych pociągów zespołowych typu TGV P-DUPLEX składających się z pojazdów wymienionych w załączniku II do niniejszej decyzji.

Przepisy będące przedmiotem wniosku o niestosowanie, o którym mowa w akapicie pierwszym, wraz z przepisami alternatywnymi, które mają być stosowane, są wymienione w załączniku I.

Obszarem użytkowania pojazdów wymienionych w załączniku II jest Francja.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lipca 2022 r.

W imieniu Komisji

Adina-Ioana VĂLEAN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 44.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor – lokomotywy i tabor pasażerski” systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz.U. L 356 z 12.12.2014, s. 228).

(3)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (Dz.U. L 356 z 12.12.2014, s. 110).

(4)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1304/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Tabor kolejowy – hałas”, zmieniające decyzję 2008/232/WE i uchylające decyzję 2011/229/UE (Dz.U. L 356 z 12.12.2014, s. 421).

(5)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz.U. L 158 z 15.6.2016, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Poniższa tabela zawiera wykaz przepisów objętych art. 1, które nie muszą być stosowane, oraz przepisów, które mają być stosowane w zamian.

Niestosowany przepis TSI

Stosowany przepis alternatywny

TSI LOC&PAS, pkt 4.2.3.1 – skrajnia

W przypadku wagonów silnikowych: broszury UIC 505-1 i 506

W przypadku wagonów osobowych: norma EN 15273-2 (listopad 2017 r.), decyzja Komisji 2008/232/WE (uchylona TSI HS RST), decyzja Komisji 2011/291/UE (uchylona TSI LOC &PAS)

TSI LOC&PAS, pkt 4.2.8.2.6 – współczynnik mocy

Certyfikat weryfikacji WE nr: 0942/6/SH2/2007/RST/FR-EN/ECA1178AD0048

TSI LOC&PAS, pkt 4.2.10.4.4 –

zdolność ruchu

Francuska norma NF F16-103

TSI LOC&PAS, pkt 4.2.3.3.2 – monitorowanie stanu łożysk osi

Francuska specyfikacja SAMI D 001

TSI LOC&PAS, pkt 4.2.3.7 – odgarniacze

Francuskie zarządzenie „arrêté MR” z dnia 5 czerwca 2000 r., § 2.2.1

TSI LOC&PAS, pkt 4.2.8.2.9 – wymagania dotyczące pantografu

Decyzja Komisji 2002/735/WE (uchylona TSI HS RST), francuskie zarządzenie „arrêté MR” z dnia 5 czerwca 2000 r., § 3.2.1, broszura UIC 608

TSI NOI, pkt 4.2.1 – wartości dopuszczalne hałasu stacjonarnego

Decyzja Komisji 2002/735/WE (uchylona TSI HS RST)

TSI NOI, pkt 4.2.2 – wartości dopuszczalne hałasu ruszania

TSI NOI, pkt 4.2.3 – wartości dopuszczalne hałasu przejazdu

TSI PRM, pkt 4.2.2.1 – siedzenia

Decyzja Komisji 2008/164/WE (uchylona TSI PRM)


ZAŁĄCZNIK II

W poniższych tabelach wymieniono europejskie numery pojazdów (EVN zgodnie z definicją w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1614) wagonów silnikowych i wagonów osobowych objętych art. 1, które mają zostać zrekonfigurowane jako pociągi zespołowe typu TGV P-DUPLEX.

Kolejność wierszy w tabelach pozostaje bez uszczerbku dla par „wagonów silnikowych + wagonów osobowych”, które mają być formowane.

EVN wagonów silnikowych i wagonów osobowych mogą ulec zmianie po rekonfiguracji.

Tabela 2.1

Wagony silnikowe

Wagon silnikowy 1

Wagon silnikowy 2

93870384001-8

93870384002-6

93870384003-4

93870384004-2

93870384007-5

93870384008-3

93870384009-1

93870384010-9

93870384011-7

93870384012-5

93870384013-3

93870384014-1

93870384015-8

93870384016-6

93870384017-4

93870384018-2

93870384019-0

93870384020-8

93870384021-6

93870384022-4

93870384023-2

93870384024-0

93870384025-7

93870384026-5

93870384027-3

93870384028-1

93870384005-9

93870384006-7

93870384029-9

93870384030-7

93870384031-5

93870384032-3

93870384033-1

93870384034-9

93870384035-6

93870384036-4

93870384037-2

93870384038-0


Tabela 2.2

Wagony osobowe

Wagon osobowy 1

Wagon osobowy 2

Wagon osobowy 3

Wagon osobowy 4

Wagon osobowy 5

Wagon osobowy 6

Wagon osobowy 7

Wagon osobowy 8

93870291601-7

93870292601-6

93870293601-5

93870294601-4

93870295601-3

93870296601-2

93870297601-1

93870298601-0

93870291602-5

93870292602-4

93870293602-3

93870294602-2

93870295602-1

93870296602-0

93870297602-9

93870298602-8

93870291604-1

93870292604-0

93870293604-9

93870294604-8

93870295604-7

93870296604-6

93870297604-5

93870298604-4

93870291605-8

93870292605-7

93870293605-6

93870294605-5

93870295605-4

93870296605-3

93870297605-2

93870298605-1

93870291606-6

93870292606-5

93870293606-4

93870294606-3

93870295606-2

93870296606-1

93870297606-0

93870298606-9

93870291607-4

93870292607-3

93870293607-2

93870294607-1

93870295607-0

93870296607-9

93870297607-8

93870298607-7

93870291608-2

93870292608-1

93870293608-0

93870294608-9

93870295608-8

93870296608-7

93870297608-6

93870298608-5

93870291609-0

93870292609-9

93870293609-8

93870294609-7

93870295609-6

93870296609-5

93870297609-4

93870298609-3

93870291610-8

93870292610-7

93870293610-6

93870294610-5

93870295610-4

93870296610-3

93870297610-2

93870298610-1

93870291611-6

93870292611-5

93870293611-4

93870294611-3

93870295611-2

93870296611-1

93870297611-0

93870298611-9

93870291612-4

93870292612-3

93870293612-2

93870294612-1

93870295612-0

93870296612-9

93870297612-8

93870298612-7

93870291616-5

93870292616-4

93870293616-3

93870294616-2

93870295616-1

93870296616-0

93870297616-9

93870298616-8

93870291617-3

93870292617-2

93870293617-1

93870294617-0

93870295617-9

93870296617-8

93870297617-7

93870298617-6

93870291603-3

93870292603-2

93870293603-1

93870294603-0

93870295603-9

93870296603-8

93870297603-7

93870298603-6

93870291619-9

93870292619-8

93870293619-7

93870294619-6

93870295619-5

93870296619-4

93870297619-3

93870298619-2

93870291613-2

93870292613-1

93870293613-0

93870294613-9

93870295613-8

93870296613-7

93870297613-6

93870298613-5

93870291614-0

93870292614-9

93870293614-8

93870294614-7

93870295614-6

93870296614-5

93870297614-4

93870298614-3

93870291615-7

93870292615-6

93870293615-5

93870294615-4

93870295615-3

93870296615-2

93870297615-1

93870298615-0

93870291618-1

93870292618-0

93870293618-9

93870294618-8

93870295618-7

93870296618-6

93870297618-5

93870298618-4


28.7.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 199/12


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/1320

z dnia 26 lipca 2022 r.

zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich

(notyfikowana jako dokument nr C(2022) 5471)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (1), w szczególności jego art. 259 ust. 1 lit. c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest wirusową chorobą zakaźną ptaków i może wywierać poważny wpływ na rentowność gospodarstw drobiarskich, co z kolei powoduje zakłócenia w handlu wewnątrz Unii oraz w wywozie do państw trzecich. Wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków mogą zakażać ptaki migrujące i być przez nie następnie przenoszone na duże odległości podczas ich jesiennych i wiosennych migracji. Występowanie wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa stwarza zatem stałe zagrożenie bezpośredniego i pośredniego wprowadzenia tych wirusów do gospodarstw, w których utrzymuje się drób lub ptaki żyjące w niewoli. W przypadku wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków istnieje ryzyko, że czynnik chorobotwórczy rozprzestrzeni się na inne gospodarstwa, w których utrzymuje się drób lub ptaki żyjące w niewoli.

(2)

W rozporządzeniu (UE) 2016/429 ustanowiono nowe ramy prawne dotyczące zapobiegania chorobom przenoszącym się lub przenoszonym na zwierzęta lub na ludzi oraz dotyczące zwalczania takich chorób. Wysoce zjadliwa grypa ptaków wchodzi w zakres definicji choroby umieszczonej w wykazie w tym rozporządzeniu i podlega ustanowionym w nim przepisom dotyczącym zapobiegania chorobom i ich zwalczania. Ponadto rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/687 (2) uzupełnia rozporządzenie (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie i ich zwalczania, w tym środków zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków.

(3)

Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2021/641 (3) przyjęto w ramach rozporządzenia (UE) 2016/429 i ustanowiono w niej środki zwalczania chorób w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków.

(4)

W szczególności w decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 przewiduje się, że obszary zapowietrzone, zagrożone i buforowe ustanowione przez państwa członkowskie w następstwie wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687, powinny obejmować co najmniej obszary wymienione jako obszary zapowietrzone, zagrożone i buforowe w załączniku do tej decyzji wykonawczej.

(5)

Załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 został niedawno zmieniony decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/1200 (4) w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu lub ptaków żyjących w niewoli w Belgii i Niderlandach, które to ogniska należało uwzględnić w tym załączniku.

(6)

Od dnia przyjęcia decyzji wykonawczej (UE) 2022/1200 Niemcy powiadomiły Komisję o wystąpieniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w zakładach, w których utrzymuje się drób lub ptaki żyjące w niewoli, znajdujących się w krajach związkowych Szlezwik-Holsztyn i Dolna Saksonia w tym państwie członkowskim.

(7)

Ponadto Polska powiadomiła Komisję o wystąpieniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w zakładzie, w którym utrzymuje się drób lub ptaki żyjące w niewoli, znajdującym się w województwie wielkopolskim w tym państwie członkowskim.

(8)

Ponadto jedno z ognisk potwierdzonych w Niemczech znajduje się w pobliżu granicy z Danią, a właściwe organy tych państw członkowskich należycie współpracowały w celu ustanowienia niezbędnego obszaru zagrożonego zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687, ponieważ obszar zagrożony rozciąga się na terytorium Danii.

(9)

Właściwe organy Danii, Niemiec i Polski wprowadziły niezbędne środki zwalczania chorób wymagane zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687, w tym ustanowiły obszary zapowietrzone i zagrożone wokół tych ognisk.

(10)

Komisja zbadała środki zwalczania chorób wprowadzone przez Danię, Niemcy i Polskę we współpracy z tymi państwami członkowskimi i stwierdziła, że granice obszarów zapowietrzonych i zagrożonych w Niemczech i Polsce oraz obszaru zagrożonego w Danii wyznaczone przez właściwe organy tych państw członkowskich znajdują się w wystarczającej odległości od zakładów, w których potwierdzono wystąpienie ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków.

(11)

W załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 żadne obszary Danii nie są obecnie wymienione jako obszary zagrożone, żadne obszary Niemiec jako obszary zapowietrzone oraz żadne obszary Polski jako obszary zapowietrzone i zagrożone.

(12)

Aby zapobiec niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii, a także uniknąć wprowadzenia przez państwa trzecie nieuzasadnionych barier w handlu, konieczne jest niezwłoczne określenie na poziomie Unii, we współpracy z Danią, Niemcami i Polską, obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych przez Niemcy i Polskę oraz obszaru zagrożonego ustanowionego przez Danię zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687.

(13)

W załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 należy zatem wymienić obszar zagrożony w przypadku Danii, obszar zapowietrzony w przypadku Niemiec oraz obszary zapowietrzone i zagrożone w przypadku Polski.

(14)

Ponadto należy zmienić obszary wymienione w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 jako obszary zagrożone w odniesieniu do Niemiec.

(15)

W związku z powyższym należy zmienić załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641, aby zaktualizować podział na obszary na poziomie Unii w celu uwzględnienia obszarów zapowietrzonych i zagrożonych należycie ustanowionych przez Niemcy i Polskę oraz obszaru zagrożonego należycie ustanowionego przez Danię zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687 oraz okresu obowiązywania środków mających na nich zastosowanie.

(16)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2021/641.

(17)

Ze względu na pilny charakter sytuacji epidemiologicznej w Unii w odniesieniu do rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków ważne jest, aby zmiany wprowadzone niniejszą decyzją w decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 stały się skuteczne tak szybko, jak jest to możliwe.

(18)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lipca 2022 r.

W imieniu Komisji

Stella KYRIAKIDES

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 64).

(3)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/641 z dnia 16 kwietnia 2021 r. dotycząca środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 134 z 20.4.2021, s. 166).

(4)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1200 z dnia 11 lipca 2022 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 185 z 12.7.2022, s. 138).


ZAŁĄCZNIK

”ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ A

Obszary zapowietrzone w zainteresowanych państwach członkowskich*, o których mowa w art. 1 i 2:

Państwo członkowskie: Francja

Obszar obejmujący:

Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687

Département: Dordogne (24)

»AURIAC-DU-PERIGORD à l’Ouest de l’Affluent de la Laurence«

»AZERAT à l’Ouest du lieu-dit Servolle«

»BARS au nord des lieux-dits la Tuilières, Lascasses, Le Four de Marty, le Bousquet, la Bleyrie«

THENON

16.8.2022

Państwo członkowskie: Niemcy

Obszar obejmujący:

Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687

NIEDERSACHSEN

Landkreis Cuxhaven

Beginnend im Ort Lunestedt am Bahnübergang/Heerstedter Straße (K45) Richtung Norden bis zur Querung des Gewässers »Dohrener Bach«. Dem Verlauf des Baches stromaufwärts in östlicher Richtung entlang bis zum Übergang auf die Straße »Kiefernweg« (B71), auf dieser Straße weiter bis nach Beverstedt. An der Kreuzung der L134 auf die Straße »Alte Bundesstraße« übergehend in die Straße »Logestraße«. Dieser folgend bis zur Kreuzung der Straße »Wellener Straße« (L128). Nach Süden weiter auf der L128, bis zur Straße »Drillmoor« in Richtung Kramelheide abbiegend. Dem Straßenverlauf folgend und in die Straße »Nasse Straße« abbiegend auf die Straße »Neue Dorfstraße« (L128) in Richtung Oldendorf, ab der Abbiegung der Straße »Im Dorfe« (K42) dieser folgend Richtung Brunshausen. In die Straße »Hirtenweg« abbiegend und dem Straßenverlauf folgend bis nach Seebeck auf die Straße »Seebeck« bis zum Flussübergang »Billerbeck«.

Dem Flussverlauf stromaufwärts folgend, übergehend in das Gewässer »Stubbengraben« bis zur Straßenüberquerung der Straße »Haßbüttel«. Der Straße Richtung Norden folgend übergehend in die Straße »Haßbütteler Weg« in Richtung Bokel. An der Kreuzung auf die Straße »Hauptstraße« (L134), abbiegend in die Straße »Littstraße«, übergehend in die Straße »Lehmkuhlweg«»Hahnenbergsweg« und »Immenberg«. Abbiegend in die Straße »Mittelstraße« dann übergehend in die Straße »Heiser Weg« nach Norden abbiegen in die Straße »Oberheiser Straße« übergehend in die Straßen »Oberheise«, Hollenerheide«, »Alte Reihe« und weiter in die Straße »Schuldamm«, auf die Straße »Bei den Bauern« (K45) fortlaufend bis zur Überquerung des »Bewehrer Abzugsgraben« nach Norden in den Fluss »Lune«. Der Lune flussabwärts folgend bis zur Mündung des »Hammerwiesen Graben«. Diesem entlang, ankommend an der Straße »Heudamm«, weiter bis in die Straße »Raue Stätte«, abbiegend in die Straße »An der Bahn« und dort weiter bis zum Bahnübergang als Ausgangspunkt.

12.8.2022

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Kreis Schleswig-Flensburg

3 Km Umkreis um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 9,589367 54,751891 und Sekundär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 9,567510 54,785590. Betroffen sind Teile der Gemeinden Ringsberg, Wees, Munkbrarup, Husby, Grundhof, Sörup, Ausacker, Hürup und Maasbüll.

9.8.2022

Państwo członkowskie: Niderlandy

Obszar obejmujący:

Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687

Province Noord-Holland

Those parts of the municipality Zaanstad, Wormerland, Purmerland, Edam-Volendam en Amsterdam contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.95 lat 52.44.

27.7.2022

Państwo członkowskie: Polska

Obszar obejmujący:

Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie ostrowskim, w gminie Sieroszewice miejscowości: Biernacice, Zamość;

2)

w powiecie ostrzeszowskim:

a)

w gminie Kraszewice miejscowości: Racławice, Renta, Mączniki, Jaźwiny;

w gminie Grabów nad Prosną miejscowości: Giżyce, Palaty, Grabów-Wójtostwo, Grabów nad Prosną, Skrzynki, Smolniki, Zawady

12.8.2022

CZĘŚĆ B

Obszary zagrożone w zainteresowanych państwach członkowskich*, o których mowa w art. 1 i 3:

Państwo członkowskie: Dania

Obszar obejmujący:

Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687

The parts of Aabenraa and Soenderborg municipalities (ADNS 01580 and ADNS 01540) that is parts of the German zone within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates

N 54.785588; E 9.567511

18.8.2022

Państwo członkowskie: Niemcy

Obszar obejmujący:

Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687

NIEDERSACHSEN

Landkreis Cuxhaven

Beginnend an der Autobahnausfahrt 9 Bremerhaven-Wulsdorf der A27 auf die B71 in Richtung Beverstedt, bis zur Abbiegung nach Nückel. Auf der Straße »Nückel« übergehend in die Straße »Heudamm«»Hosermühlen«»Hosermühlener Straße« Richtung Pennhop folgend bis zum Bahnübergang der Bahnstrecke RB33 Bremerhaven – Bremervörde. Dem Bahnverlauf folgend bis Geestenseth zum Bahnübergang der Straße »Geestensether Straße« (K40), dieser durch den Ort Frelsdorf folgend. Über die Straße »Malser Straße«»Fresldorfer Weg« bis zur Kreuzung der Straße »Hipstedter Straße«. Auf dieser Straße weiter, übergehend in die Straße »Malser Weg« in südliche Richtung bis zur Landkreisgrenze nach Rotenburg (Wümme).

Der Landkreisgrenze Richtung Süden folgend, übergehend zur Landkreisgrenze Osterholz. Von der Landkreis Osterholz an der Straße »Bremerhorn« (K47) kommend in westliche Richtung auf die Straße »Bremerhorner Weg«, weiter auf die Straße »Albstedter Straße« (K48) und »Unter den Linden« übergehend in die Straße »Dorfhagener Allee« bis zur Kreuzung der Straße »An der Bundesstraße« (B6). Dieser in Richtung Bremerhaven folgend bis zur Abbiegung auf die Straße »Dorfhagener Straße« Richtung Hagen im Bremischen. Ankommend an der Straße »Auf der Wurth«, dieser weiter folgend über »Am Amtsholz« auf die Straße »Amtsdamm« (L134). Im weiteren Verlauf bis zur Kreuzung der Straße »Blumenstraße« (K51), dieser folgend, übergehend in die Straße »Kreisstraße« (K51), abbiegend auf die Autobahn A 27 an der Anschlussstelle 12 Hagen in Richtung Bremerhaven. Der A27 folgend bis zum Ausgangspunkt der Ausfahrt 9 Bremerhaven-Wulsdorf.

21.8.2022

Landkreis Cuxhaven

Beginnend im Ort Lunestedt am Bahnübergang/Heerstedter Straße (K45) Richtung Norden bis zur Querung des Gewässers »Dohrener Bach«. Dem Verlauf des Baches stromaufwärts in östlicher Richtung entlang bis zum Übergang auf die Straße »Kiefernweg« (B71), auf dieser Straße weiter bis nach Beverstedt. An der Kreuzung der L134 auf die Straße »Alte Bundesstraße« übergehend in die Straße »Logestraße«. Dieser folgend bis zur Kreuzung der Straße »Wellener Straße« (L128). Nach Süden weiter auf der L128, bis zur Straße »Drillmoor« in Richtung Kramelheide abbiegend. Dem Straßenverlauf folgend und in die Straße »Nasse Straße« abbiegend auf die Straße »Neue Dorfstraße« (L128) in Richtung Oldendorf, ab der Abbiegung der Straße »Im Dorfe« (K42) dieser folgend Richtung Brunshausen. In die Straße »Hirtenweg« abbiegend und dem Straßenverlauf folgend bis nach Seebeck auf die Straße »Seebeck« bis zum Flussübergang »Billerbeck«.

Dem Flussverlauf stromaufwärts folgend, übergehend in das Gewässer »Stubbengraben« bis zur Straßenüberquerung der Straße »Haßbüttel«. Der Straße Richtung Norden folgend übergehend in die Straße »Haßbütteler Weg« in Richtung Bokel. An der Kreuzung auf die Straße »Hauptstraße« (L134), abbiegend in die Straße »Littstraße«, übergehend in die Straße »Lehmkuhlweg«»Hahnenbergsweg« und »Immenberg«. Abbiegend in die Straße »Mittelstraße« dann übergehend in die Straße »Heiser Weg« nach Norden abbiegen in die Straße »Oberheiser Straße« übergehend in die Straßen »Oberheise«, Hollenerheide«, »Alte Reihe« und weiter in die Straße »Schuldamm«, auf die Straße »Bei den Bauern« (K45) fortlaufend bis zur Überquerung des »Bewehrer Abzugsgraben« nach Norden in den Fluss »Lune«. Der Lune flussabwärts folgend bis zur Mündung des »Hammerwiesen Graben«. Diesem entlang, ankommend an der Straße »Heudamm«, weiter bis in die Straße »Raue Stätte«, abbiegend in die Straße »An der Bahn« und dort weiter bis zum Bahnübergang als Ausgangspunkt.

13.8.2022 - 21.8.2022

Landkreis Osterholz

Die Überwachungszone besteht im Landkreis Osterholz aus den Gemeinden Lübberstedt, Axstedt und Holste.

21.8.2022

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Stadt Flensburg

Gesamtes Stadtgebiet, von der Flensburger Förde beginnend, der Stadtgrenze folgen bis zum Ochsenweg.

18.8.2022

Kreis Schleswig-Flensburg

Von der Stadtgrenze Flensburg/Ochsenweg südwärts folgen bis zur B200. Von dort westwärts bis zur A7. Dieser südwärts folgen bis zur Amtsgrenze Oeversee/Sieverstedt. Dieser Amtsgrenze folgen und weiter über die Amtsgrenze Havetoft/Uelsby und Mittelangeln/Struxdorf bis zur in südlicher Richtung kreuzenden Strasse Schwienholm. Dieser folgen bis Eckberg. Über Eckbergsee, Treholz, Feldstrasse bis K127. Der K127 in nördlicher Richtung folgend bis Kreuzung Alter Weg und südlich weiter bis zur Kreuzung mit der Amtsgrenze Mohrkirch/Böel. Der Amtsgrenze ostwärts folgen bis Amtsgrenze Mohrkirch/Saustrup. In nördlicher Richtung weiter über die Amtsgrenze Mohrkirch/Rügge bis zur Amtsgrenze Ahneby/Rügge und weiter über die Amtsgrenze Sterup/Rügge. Der Amtsgrenze Sterup/Esgrus nördlich folgen über die Amtsgrenze Sterup/Niesgrau, Sterup/Steinfeld bis zur Amtsgrenze Steinbergkirche/Steinfeld. Weiter folgen bis zur Flensburger Förde und westwärts entlang bis zur Stadtgrenze Flensburg.

18.8.2022

Kreis Schleswig-Flensburg

3 Km Umkreis um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 9,589367 54,751891 und Sekundär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 9,567510 54,785590. Betroffen sind Teile der Gemeinden Ringsberg, Wees, Munkbrarup, Husby, Grundhof, Sörup, Ausacker, Hürup und Maasbüll.

10.8.2022 – 18.8.2022

Państwo członkowskie: Francja

Obszar obejmujący:

Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687

Département: Dordogne (24)

BANEUIL

BEAUREGARD-ET-BASSAC

BELEYMAS

»BOULAZAC ISLE MANOIRE

sud A89«

BOURROU

BUGUE

CAMPAGNE

CAMPSEGRET

CAUSE-DE-CLERANS

CHALAGNAC

CLERMONT-DE-BEAUREGARD

CREYSSENSAC-ET-PISSOT

DOUVILLE

DOUZE

EGLISE-NEUVE-DE-VERGT

FOULEIX

GRUN-BORDAS

ISSAC

JOURNIAC

LACROPTE

LALINDE

LAMONZIE-MONTASTRUC

LIORAC-SUR-LOUYRE

MAUZAC-ET-GRAND-CASTANG

MONTAGNAC-LA-CREMPSE

»SANILHAC

territoire au Sud de l’A89 et à l’Est de la RN21«

PRESSIGNAC-VICQ

QUEYSSAC

VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU

SAINT-AMAND-DE-VERGT

SAINT-AVIT-DE-VIALARD

SAINT-CIRQ

SAINT-FELIX-DE-REILLAC-ET-MORTEMART

SAINT-FELIX-DE-VILLADEIX

SAINTE-FOY-DE-LONGAS

SAINT-GEORGES-DE-MONTCLARD

SAINT-HILAIRE-D’ESTISSAC

SAINT-JEAN-D’ESTISSAC

SAINT-JULIEN-DE-CREMPSE

SAINT-MARCEL-DU-PERIGORD

SAINT-MARTIN-DES-COMBES

SAINT-MAIME-DE-PEREYROL

SAINT-MICHEL-DE-VILLADEIX

SAINT-PAUL-DE-SERRE

SALON

SAVIGNAC-DE-MIREMONT

VERGT

VEYRINES-DE-VERGT

VILLAMBLARD

9.8.2022

ARCHIGNAC

BORREZE

CASSAGNE

CHAPELLE-AUBAREIL

COTEAUX PERIGOURDINS

DORNAC

FEUILLADE

JAYAC

MARCILLAC-SAINT-QUENTIN

»MONTIGNAC

territoire au Sud de la Vézère«

NADAILLAC

PAULIN

PAZAYAC

SAINT-AMAND-DE-COLY

SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET

SAINT-GENIES

SALIGNAC-EYVIGUES

SERGEAC

TAMNIES

TERRASSON-LAVILLEDIEU

THONAC

VALOJOULX

29.7.2022

ANGOISSE

ANLHIAC

CORGNAC-SUR-L’ISLE

COULAURES

DUSSAC

EYZERAC

GENIS

LANOUAILLE

MAYAC

NANTHEUIL

NANTHIAT

NEGRONDES

PAYZAC

PREYSSAC-D’EXCIDEUIL

SAINT-GERMAIN-DES-PRES

SAINT-JORY-LAS-BLOUX

SAINT-MEDARD-D’EXCIDEUIL

SAINT-MESMIN

SAINT-SULPICE-D’EXCIDEUIL

SARLANDE

SARRAZAC

SAVIGNAC-LEDRIER

SAVIGNAC-LES-EGLISES

»SORGES ET LIGUEUX

(Est de la RN21) (24540) «

THIVIERS

VAUNAC

26.7.2022

AJAT

»AUBAS au nord de la D 704«

»AURIAC DU PERIGORD (24018) - (à l’Est de l’Affluent de la Laurence)«

»AZERAT à l’est du lieu-dit Servolle«

BACHELLERIE

»BARS au sud des lieux-dits la Tuilières, Lascasses, Le Four de Marty, le Bousquet, la Bleyrie«

»FANLAC au nord du GR36«

FOSSEMAGNE

»GRANGES-D’ANS (au sud de la D70) «

LIMEYRAT

»MONTIGNAC au nord de la D704 et du GR461)«

»PLAZAC au nord de la D6 et D45«

»SAINTE-ORSE Au sud de la D70«

SAINT-RABIER

24.8.2022

»AURIAC-DU-PERIGORD à l’Ouest de l’Affluent de la Laurence«

»AZERAT à l’Ouest du lieu-dit Servolle«

»BARS au nord des lieux-dits la Tuilières, Lascasses, Le Four de Marty, le Bousquet, la Bleyrie«

THENON

17.8.2022 - 24.8.2022

Les communes suivantes dans le département: Loire-Atlantique (44)

Abbaretz

Cordemais

Couëron

Frossay

Joué-sur-Erdre

Nort-sur-Erdre

Nozay

Pannecé

Riaillé

Saint-Étienne-de-Montluc

Saint-Viaud

Teillé

Le Temple-de-Bretagne

Treffieux

Vigneux-de-Bretagne

Chaumes-en-Retz

La Bernerie-en-Retz

Villeneuve-en-Retz

Chauvé

Les Moutiers-en-Retz

La Plaine-sur-Mer

Pornic

Préfailles

Saint-Hilaire-de-Chaléons

Saint-Michel-Chef-Chef

Sainte-Pazanne

27.7.2022

Legé

La Limouzinière

Machecoul-Saint-Même

La Marne

Paulx

Saint-Colomban

Corcoué-sur-Logne

Saint-Étienne-de-Mer-Morte

Saint-Lumine-de-Coutais

Saint-Mars-de-Coutais

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Touvois

2.8.2022

Aigrefeuille-sur-Maine

Ancenis-Saint-Géréon

La Boissière-du-Doré

Boussay

La Chevrolière

Clisson

Gétigné

Le Landreau

Montbert

Montrelais

La Regrippière

La Remaudière

Remouillé

Saint-Aignan-Grandlieu

Vair-sur-Loire

Saint-Hilaire-de-Clisson

Saint-Lumine-de-Clisson

Vallet

Loireauxence

La Roche-Blanche

Geneston

15.8.2022

La Planche

Vieillevigne

29.8.2022

Département: Lot (46)

ALVIGNAC

BALADOU

BRETENOUX

CALES

CRESSENSAC-SARRAZAC

CREYSSE

CUZANCE

FLOIRAC

GIGNAC

LACAVE

LACHAPELLE-AUZAC

LAVERGNE

LE VIGNON EN QUERCY

LOUBRESSAC

MARTEL

MAYRAC

MAYRINHAC-LENTOUR

MEYRONNE

MIERS

MONTVALENT

PADIRAC

PINSAC

PRUDHOMAT

RIGNAC

ROCAMADOUR

SAINT-DENIS-LES-MARTEL

SAINT-SOZY

SOUILLAC

STRENQUELS

THEGRA

VAYRAC

22.7.2022

Département: Maine-et-Loire (49)

Angrie

Bécon-les-Granits

Champtocé-sur-Loire

Chazé-sur-Argos

Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Loiré

Saint-Augustin-des-Bois

Saint-Georges-sur-Loire

Saint-Germain-des-Prés

Saint-Léger-de-Linières

Saint-Martin-du-Fouilloux

Saint-Sigismond

»Segré-en-Anjou Bleu

Sainte-Gemmes-d’Andigné«

Val d’Erdre-Auxence

26.7.2022

Aubigné-sur-Layon

Beaulieu-sur-Layon

Bellevigne-en-Layon

»Brissac Loire Aubance

Luigné«

Cernusson

Chalonnes-sur-Loire

Chanteloup-les-Bois

Chaudefonds-sur-Layon

Chemillé-en-Anjou

Cléré-sur-Layon

Coron

Denée

»Doué-en-Anjou

Brigné«

La Plaine

Lys-Haut-Layon

»Mauges-sur-Loire

Saint-Laurent-de-la-Plaine«

Montilliers

Mozé-sur-Louet

Passavant-sur-Layon

Rochefort-sur-Loire

Saint-Paul-du-Bois

Somloire

Soulaines-sur-Aubance

Terranjou

Val-du-Layon

Vezins

8.8.2022

»Mauges-sur-Loire

(sauf Saint-Laurent-de-la-Plaine)«

Montrevault-sur-Evre

Orée d’Anjou

22.8.2022

Beaupréau-en-Mauges

Bégrolles-en-Mauges

Cholet

La Romagne

La Séguinière

La Tessouale

Le May-sur-Evre

Le Puy-Saint-Bonnet

Les Cerqueux

Maulévrier

Mazières-en-Mauges

Nuaillé

Saint-Christophe-du-Bois

Saint-Léger-sous-Cholet

Sèvremoine

Toutlemonde

Trémentines

Yzernay

29.8.2022

Les communes suivantes dans le département: DEUX-SEVRES (79)

Availles-Thouarsais

Saint-Généroux

26.7.2022

Doux

Thénezay

26.7.2022

Ardin

Coulonges-sur-l’Autize

Saint-Pompain

Villiers-en-Plaine

26.7.2022

Amailloux

Boussais

Glénay

Gourgé

Lageon

Louin

Maisontiers

Saint-Loup-Lamairé

Tessonière

2.8.2022

Allonne

Azay-sur-Thouet

Saint-Pardoux-Soutiers

Le Tallud

8.8.2022

L’Absie

Chanteloup

La Chapelle-Saint-Laurent

Largeasse

Neuvy-Bouin

Scillé

Trayes

Vernoux-en-Gâtine

19.8.2022

Bretignolles

Cerizay

Mauléon

Cirières

Combrand

Courlay

La Forêt-sur-Sèvre

Moncoutant-sur-Sèvre

Montravers

Nueil-les-Aubiers

La Petite-Boissière

Le Pin

Saint-Amand-sur-Sèvre

Saint-André-sur-Sèvre

SAINT-PIERRE-DES-ECHAUBROGNES

Saint-Paul-en-Gâtine

29.8.2022

Argentonnay

Bressuire

Val en Vignes

Coulonges-Thouarsais

Geay

Genneton

Luché-Thouarsais

Saint-Aubin-du-Plain

Voulmentin

Saint Maurice Étusson

29.8.2022

Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)

La Chapelle-aux-Lys

Faymoreau

Loge-Fougereuse

Marillet

Puy-de-Serre

Saint-Hilaire-de-Voust

27.7.2022

Apremont

Beauvoir-sur-Mer

Benet

Bois-de-Céné

Bouin

Challans

Châteauneuf

Coëx

Commequiers

Falleron

Foussais-Payré

Froidfond

La Garnache

Maché

Saint-Christophe-du-Ligneron

Saint-Gervais

Saint-Hilaire-des-Loges

Saint-Maixent-sur-Vie

Saint-Révérend

Saint-Urbain

Sallertaine

Soullans

26.7.2022

Aizenay

Beaufou

Bellevigny

La Chaize-le-Vicomte

La Chapelle-Palluau

Doix lès Fontaines

Dompierre-sur-Yon

La Ferrière

Fontenay-le-Comte

Fougeré

La Genétouze

Grand’Landes

Les Lucs-sur-Boulogne

La Merlatière

Montreuil

Mouilleron-le-Captif

Palluau

Les Velluire-sur-Vendée

Le Poiré-sur-Vie

La Roche-sur-Yon

Saint-Denis-la-Chevasse

Saint-Étienne-du-Bois

Saint-Martin-de-Fraigneau

Saint-Martin-des-Noyers

Saint-Michel-le-Cloucq

Saint-Paul-Mont-Penit

Saint-Pierre-le-Vieux

La Taillée

Vix

Vouillé-les-Marais

3.8.2022

L’Aiguillon-sur-Vie

Aubigny-Les Clouzeaux

Auchay-sur-Vendée

Bazoges-en-Pareds

Beaulieu-sous-la-Roche

Bessay

Bourneau

Bournezeau

La Caillère-Saint-Hilaire

Chantonnay

La Chapelle-Hermier

La Chapelle-Thémer

Château-Guibert

Corpe

Le Girouard

Le Givre

Grosbreuil

L’Hermenault

L’Île-d’Olonne

La Jaudonnière

La Jonchère

Landeronde

Landevieille

Le Langon

Longèves

Luçon

Les Magnils-Reigniers

Mareuil-sur-Lay-Dissais

Marsais-Sainte-Radégonde

Martinet

Mervent

Les Achards

Moutiers-les-Mauxfaits

Moutiers-sur-le-Lay

Mouzeuil-Saint-Martin

Nalliers

Nesmy

L’Orbrie

Péault

Petosse

Les Pineaux

Pissotte

Pouillé

La Réorthe

Rosnay

Saint-Aubin-la-Plaine

Saint-Avaugourd-des-Landes

Saint-Benoist-sur-Mer

Saint-Cyr-des-Gâts

Saint-Cyr-en-Talmondais

Saint-Étienne-de-Brillouet

Sainte-Flaive-des-Loups

Rives de l’Yon

Sainte-Foy

Sainte-Gemme-la-Plaine

Saint-Georges-de-Pointindoux

Sainte-Hermine

Saint-Hilaire-le-Vouhis

Saint-Jean-de-Beugné

Saint-Juire-Champgillon

Saint-Julien-des-Landes

Saint-Laurent-de-la-Salle

Brem-sur-Mer

Saint-Martin-des-Fontaines

Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine

Saint-Mathurin

Sainte-Pexine

Saint-Valérien

Saint-Vincent-sur-Graon

Sérigné

Sigournais

Le Tablier

Talmont-Saint-Hilaire

Thiré

Thorigny

Thouarsais-Bouildroux

Vairé

Venansault

9.8.2022

Chauché

Essarts en Bocage

Mouchamps

La Rabatelière

Rochetrejoux

Saint-André-Goule-d’Oie

Sainte-Cécile

Saint-Germain-de-Prinçay

Saint-Vincent-Sterlanges

Vendrennes

16.8.2022

Bazoges-en-Paillers

La Boissière-de-Montaigu

Chavagnes-en-Paillers

Mesnard-la-Barotière

Saint-Fulgent

23.8.2022

La Bernardière

Les Brouzils

La Bruffière

La Copechagnière

Cugand

L’Herbergement

Montaigu-Vendée

Rocheservière

Montréverd

Saint-Philbert-de-Bouaine

Treize-Septiers

30.8.2022

Beaurepaire

La Gaubretière

Les Herbiers

Les Landes-Genusson

Mortagne-sur-Sèvre

Saint-Aubin-des-Ormeaux

Saint-Laurent-sur-Sèvre

Saint-Malô-du-Bois

Saint-Martin-des-Tilleuls

Tiffauges

Chanverrie

6.9.2022

Le Boupère

Les Epesses

Sèvremont

Saint-Mars-la-Réorthe

Saint-Paul-en-Pareds

Treize-Vents

13.9.2022

Antigny

Breuil-Barret

Cezais

La Châtaigneraie

Chavagnes-les-Redoux

Cheffois

Mallièvre

La Meilleraie-Tillay

Menomblet

Monsireigne

Montournais

Mouilleron-Saint-Germain

Pouzauges

Réaumur

Saint-Maurice-des-Noues

Saint-Maurice-le-Girard

Saint-Mesmin

Saint-Pierre-du-Chemin

Saint-Prouant

Saint-Sulpice-en-Pareds

Tallud-Sainte-Gemme

La Tardière

Vouvant

13.9.2022

Les communes suivantes dans le département: Haute Vienne (87)

GLANDON

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE – Sud de la D901 et de la D18

26.7.2022

Państwo członkowskie: Niderlandy

Obszar obejmujący:

Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687

Province Noord-Holland

1.

Vanaf kruising A5/Spoorlijn, Spoorlijn Amsterdam-Alkmaar volgen in noordelijke richting Noorzeekanaal overstekend overgaand in Provincialeweg N203 tot aan Stationsstraat.

2.

Stationsstraat volgen in noordelijke richting tot aan Zaanweg.

3.

Zaanweg volgen in oostelijke richting tot aan Nieuweweg.

4.

Nieuweweg volgen in noordelijke richting tot aan Mercuriusweg.

5.

Mercuriusweg volgen in oostelijke richting tot aan Rouenweg.

6.

Rouenweg volgen in noordelijke richting tot aan Zandweg.

7.

Zandweg volgen in oostelijke richting overgaand in Dorpsstraat overgaand in Oosteinde tot aan Wever.

8.

Wever volgen in noordelijke richting tot aan Dorpsstraat.

9.

Dorpsstraat volgen in oostelijke richting tot aan Van Saanelaan.

10.

Van Saanelaan volgen in noordelijke richting tot aan Noorderganssloot.

11.

Noorderganssloot volgen in oostelijke richting tot aan Jispersluissloot.

12.

Jispersluissloot volgen in noordelijke richting tot aan Kanaaldijk.

13.

Kanaaldijk volgen in oostelijke richting tot aan Middenweg.

14.

Middenweg volgen in noordelijke richting tot aan N244.

15.

N244 volgen in oostelijke richting tot aan Purmerenderweg.

16.

Purmerenderweg volgen in noordelijke richting tot aan Kwadijkerweg.

17.

Kwadijkerweg volgen in oostelijke richting overgaand in Kwadijk tot aan Purmerringvaart.

18.

Purmerringvaart volgen in noordelijke richting tot aan Nieuwe Haven te Edam.

19.

Nieuwe Haven te Edam volgen in oostelijke richting overgaand in Oorgat tot aan Zeedijk.

20.

Zeedijk volgen in zuidelijke richting overgaand in Noordeinde tot aan Haven.

21.

Haven volgen in zuidelijke richting tot aan Havenbuurt.

22.

Havenbuurt volgen via zeedijk overgaand in Waterlandsezeedijk overgaand in Markermeer tot aan Uitdammerdijk.

23.

Uitdammerdijk volgen in zuidelijke richting tot aan A10.

24.

A10 volgen in zuidelijke richting tot aan Spoorlijn.

25.

Spoorlijn volgen in noordelijke tot aan Wijttenbachstraat.

26.

Wijttenbachstraat volgen in westelijke richting overgaand in Eerste Oosterparkstraat tot aan Wibautstraat.

27.

Wibautstraat volgen in noordelijke straat tot aan S100.

28.

S100 volgen in westelijke richting tot aan Overtoom (S106).

29.

S106 volgen in westelijke richting tot aan Hoofdweg.

30.

Hoofdweg volgen in noordelijke richting tot aan Bos en Lommerweg.

31.

Bos en Lommerweg volgen in westelijke richting tot aan A10.

32.

A10 volgen in noordelijke richting tot aan Spoorlijn Amsterdam/Alkmaar.

33.

Spoorlijn Amsterdam/Alkmaar volgen in westelijke richting tot aan A5.

5.8.2022

Those parts of the municipality Zaanstad, Wormerland, Purmerland, Edam-Volendam en Amsterdam contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.95 lat 52.44.

28.7.2022 – 5.8.2022

Państwo członkowskie: Polska

Obszar obejmujący:

Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687

Województwo łódzkie

1)

w powiecie wieruszowskim:

w gminie Galewice miejscowość: Brzeziny

19.8.2022

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie kaliskim:

a)

w gminie Brzeziny miejscowości: Ostrów Kaliski, Zagórna, Pieczyska, Świerczyna, Przystajnia Kolonia, Przystajnia Wieś, Przystajnia Folwark, Moczalec, Jagodziniec;

b)

w gminie Godziesze Wielkie, miejscowości: Kakawa-Kolonia, Kakawa Nowa, Kakawa Stara, Rafałów;

2)

w powiecie ostrowskim, w gminie Sieroszowice miejscowości: Wielowieś, Namysłaki, Raduchów, Kania;

3)

w powiecie ostrzeszowskim:

a)

w gminie Mikstat miejscowości: Kaliszkowice Ołobockie, Kaliszkowice Kaliskie, Przedborów

b)

w gminie Doruchów miejscowości: Skarydzew, Mieleszówka, Wygoda Plugawska, Morawin, Stara Kuźnica, Doruchów

c)

w gminie Grabów nad Prosną miejscowości: Chlewo, Grabów-Pustkowie, Książenice, Bukownica, Marszałki, Siekierzyn, Kuźnica Bobrowska, Bobrowniki, Dębicze, Kopeć;

d)

w gminie Kraszewice miejscowości: Jelenie, Kuźnica Grabowska, Głuszyna, Kraszewice

e)

w gminie Czajków: Klon

21.8.2022

w powiecie ostrowskim, w gminie Sieroszewice miejscowości: Biernacice, Zamość;

w powiecie ostrzeszowskim:

f)

w gminie Kraszewice miejscowości: Racławice, Renta, Mączniki, Jaźwiny;

w gminie Grabów nad Prosną miejscowości: Giżyce, Palaty, Grabów-Wójtostwo, Grabów nad Prosną, Skrzynki, Smolniki, Zawady

13.8.2022 – 21.8.2022

CZĘŚĆ C

Obszary buforowe w zainteresowanych państwach członkowskich*, o których mowa w art. 1 i 3a:

*

Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, do celów niniejszego załącznika odniesienia do państwa członkowskiego obejmują Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do Irlandii Północnej.

Sprostowania

28.7.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 199/31


Sprostowanie do decyzji Europejskiego Banku Centralnego (UE) [2022/134] z dnia 19 stycznia 2022 r. określającej wspólne zasady przekazywania przez Europejski Bank Centralny informacji nadzorczych organom i instytucjom na potrzeby wykonywania zadań powierzonych Europejskiemu Bankowi Centralnemu na mocy rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013 (EBC/2022/2)

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 20 z dnia 31 stycznia 2022 r. )

Okładka, spis treści i s. 257, tytuł:

zamiast:

„Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) [2022/134] z dnia 19 stycznia 2022 r. określająca wspólne zasady przekazywania przez Europejski Bank Centralny informacji nadzorczych organom i instytucjom na potrzeby wykonywania zadań powierzonych Europejskiemu Bankowi Centralnemu na mocy rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013 (EBC/2022/2)”,

powinno być:

„Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2022/134 z dnia 19 stycznia 2022 r. określająca wspólne zasady przekazywania przez Europejski Bank Centralny informacji nadzorczych organom i instytucjom na potrzeby wykonywania zadań powierzonych Europejskiemu Bankowi Centralnemu na mocy rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013 (EBC/2022/2)”.