ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 184

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 65
11 lipca 2022


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1180 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprostowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/45/WE w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1181 z dnia 8 lipca 2022 r. zmieniające preambułę do załącznika V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych ( 1 )

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1182 z dnia 4 lipca 2022 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Derecske alma (ChOG)]

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1183 z dnia 8 lipca 2022 r. zmieniające załączniki II i IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2002 w odniesieniu do powiadamiania unijnego i sprawozdawczości unijnej w zakresie wykrywania niektórych chorób umieszczonych w wykazie ( 1 )

6

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1184 z dnia 8 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 468/2010 ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy

9

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1185 z dnia 8 lipca 2022 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family ( 1 )

29

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1186 z dnia 8 lipca 2022 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych L+R Propanol PT1 Family ( 1 )

41

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1187 z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2022/493 ustalającą ostateczny przydział pomocy unijnej państwom członkowskim na owoce i warzywa dla szkół oraz na mleko dla szkół na okres od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 4873)

56

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1188 z dnia 8 lipca 2022 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji wykonawczej (UE) 2021/260 w odniesieniu do państw członkowskich lub ich części, dla których zatwierdzono środki krajowe w odniesieniu do niektórych chorób zwierząt wodnych zgodnie z art. 226 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 ( 1 )

59

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1189 z dnia 8 lipca 2022 r. dotycząca niektórych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 4962)  ( 1 )

66

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

11.7.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 184/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/1180

z dnia 11 stycznia 2022 r.

w sprawie sprostowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/45/WE w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/45/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich (1), w szczególności jej art. 10 ust. 2 i 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/411 (2) zawierało błąd w zmienianej sekcji 2 rozdział II-1 część B załącznika I do dyrektywy 2009/45/WE.

(2)

Sekcja 2 rozdział II-1 część B załącznika I do dyrektywy 2009/45/WE zmienionej rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/411 nie wyłącza prawidła 8.1 z zakresu stosowania odpowiedniej części Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu sporządzonej w Londynie w dniu 1 listopada 1974 r. (konwencja SOLAS z 1974 r.), z poprawkami, do statków pasażerskich kategorii B, C i D.

(3)

Podczas negocjacji w sprawie projektu rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/411 eksperci uzgodnili, że wymogi dotyczące bezpiecznego powrotu do portu zapisane w prawidle 8.1 w rozdziale II-1 część B konwencji SOLAS z 1974 r. nie powinny mieć zastosowania do statków pasażerskich kategorii B, C i D, ponieważ byłoby to nieproporcjonalne ze względu na okoliczności, w jakich funkcjonują te kategorie statków.

(4)

Należy zatem odpowiednio sprostować dyrektywę 2009/45/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W sekcji 2 rozdział II-1 załącznika I do dyrektywy 2009/45/WE część B otrzymuje brzmienie:

„CZĘŚĆ B – STATECZNOŚĆ W STANIE NIEUSZKODZONYM, PODZIAŁ GRODZIOWY I STATECZNOŚĆ W STANIE USZKODZONYM

Statki spełniają wymagania zawarte w odpowiednich postanowieniach rozdziału II-1 części B–B-4 konwencji SOLAS, z poprawkami, z wyjątkiem prawidła 8-1.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 stycznia 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 163 z 25.6.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/411 z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/45/WE w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich w odniesieniu do wymagań bezpieczeństwa dla statków pasażerskich uprawiających żeglugę krajową (Dz.U. L 83 z 19.3.2020, s. 1).


11.7.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 184/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2022/1181

z dnia 8 lipca 2022 r.

zmieniające preambułę do załącznika V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (1), w szczególności jego art. 31 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Substancja formaldehyd (nr CAS 50-00-0, nr WE 200-001-8) została sklasyfikowana jako substancja rakotwórcza (kategoria 1B) i działająca uczulająco na skórę (kategoria 1) w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (2). Zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 stosowanie w produktach kosmetycznych substancji sklasyfikowanych w tym załączniku jako substancje rakotwórcze kategorii 1B jest zakazane. W związku z tym stosowanie formaldehydu jako takiego w produktach kosmetycznych zostało zakazane i jest on obecnie wymieniony w pozycji 1577 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009.

(2)

Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 zawiera wykaz substancji dopuszczonych do stosowania w produktach kosmetycznych jako substancje konserwujące. Niektóre z tych substancji konserwujących stopniowo uwalniają formaldehyd w celu spełnienia funkcji konserwującej w gotowym produkcie kosmetycznym (tzw. substancje uwalniające formaldehyd). Substancje uwalniające formaldehyd są stosowane zarówno w produktach kosmetycznych niespłukiwanych, jak i spłukiwanych.

(3)

Aby poinformować konsumentów uczulonych na formaldehyd o obecności formaldehydu, który może wywołać reakcję alergiczną, w pkt 2 preambuły do załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 stwierdzono, że każdy produkt gotowy zawierający substancje ujęte w tym załączniku uwalniające formaldehyd musi mieć na etykiecie umieszczone ostrzeżenie „zawiera formaldehyd”, jeśli stężenie formaldehydu w gotowym produkcie przekracza 0,05 %.

(4)

W opinii naukowej z dnia 7 maja 2021 r. (3) Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) stwierdził, że obecny próg 0,05 % (500 ppm) nie chroni w wystarczającym stopniu konsumentów uczulonych na formaldehyd. SCCS stwierdził ponadto, że w celu ochrony zdecydowanej większości tych konsumentów obecny próg dla wymogu etykietowania powinien zostać obniżony do 0,001 % (10 ppm) i powinien on mieć zastosowanie do całkowitego uwolnionego formaldehydu niezależnie od tego, czy produkt zawiera jedną substancję uwalniającą formaldehyd czy większą ich liczbę.

(5)

W świetle opinii SCCS można stwierdzić, że potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego wynikające ze stosowania niektórych substancji, które uwalniają formaldehyd w gotowych produktach kosmetycznych, uzasadnia zastosowanie w odniesieniu do wymogu oznakowania takich produktów specjalnym ostrzeżeniem „zawiera formaldehyd” niższego progu niż obecnie obowiązujący. Próg ten powinien zostać obniżony zgodnie z propozycją SCCS. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1223/2009.

(6)

Sektorowi należy przyznać odpowiedni czas na dostosowanie się do nowych wymogów poprzez dokonanie niezbędnych dostosowań na etykietach oraz w składzie produktów w celu zapewnienia, by tylko produkty kosmetyczne spełniające nowe wymogi były wprowadzane do obrotu. Podmiotom gospodarczym należy również przyznać odpowiedni czas na wycofanie z obrotu produktów kosmetycznych, które nie spełniają nowych wymogów i które zostały wprowadzone do obrotu przed wejściem w życie nowego przepisu dotyczącego etykietowania. W związku z tym, biorąc pod uwagę stosunkowo niskie ryzyko związane z substancjami uwalniającymi formaldehyd oraz dużą liczbę produktów kosmetycznych, których dotyczy ta kwestia, okres przejściowy powinien wynosić odpowiednio 24 i 48 miesięcy.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Kosmetycznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Punkt 2 preambuły do załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 otrzymuje brzmienie:

„2.

Każdy produkt gotowy zawierający substancje ujęte w niniejszym załączniku uwalniające formaldehyd musi mieć na etykiecie umieszczone ostrzeżenie »uwalnia formaldehyd«, jeśli całkowite stężenie formaldehydu uwolnionego w gotowym produkcie przekracza 0,001 % (10 ppm), niezależnie od tego, czy produkt gotowy zawiera jedną lub więcej substancji uwalniających formaldehyd.

Każdy produkt gotowy zawierający substancje, o których mowa w akapicie pierwszym, który jest zgodny z rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009 w brzmieniu obowiązującym w dniu 30 lipca 2022 r., może być jednak wprowadzany do obrotu w Unii do dnia 31 lipca 2024 r. i udostępniany na rynku unijnym do dnia 31 lipca 2026 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 59.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).

(3)  SCCS (Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów), Opinia naukowa dotycząca progu dla ostrzeżenia „zawiera formaldehyd” w pkt 2 preambuły do załącznika V w odniesieniu do substancji uwalniających formaldehyd, wersja ostateczna z dnia 7 maja 2021 r., SCCS/1632/21.


11.7.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 184/5


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1182

z dnia 4 lipca 2022 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Derecske alma” (ChOG)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje,

(1)

Zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 wniosek Węgier o rejestrację nazwy „Derecske alma” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2).

(2)

Do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, należy zatem zarejestrować nazwę „Derecske alma”,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa „Derecske alma” (ChOG) zostaje zarejestrowana.

Nazwa, o której mowa w akapicie pierwszym, określa produkt należący do klasy 1.6. Owoce, warzywa i zboża świeże lub przetworzone, zgodnie z załącznikiem XI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 668/2014 (3).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 lipca 2022 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącą,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. C 115 z 11.3.2022, s. 18.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 179 z 19.6.2014, s. 36).


11.7.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 184/6


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1183

z dnia 8 lipca 2022 r.

zmieniające załączniki II i IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2002 w odniesieniu do powiadamiania unijnego i sprawozdawczości unijnej w zakresie wykrywania niektórych chorób umieszczonych w wykazie

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (1), w szczególności jego art. 23,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/2002 (2) ustanowiono przepisy dotyczące powiadamiania unijnego i sprawozdawczości unijnej w zakresie wykrywania chorób umieszczonych w wykazie. W szczególności art. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2002 stanowi, że powiadomienia unijne muszą zawierać informacje określone w załączniku II do tego rozporządzenia, natomiast art. 5 tego rozporządzenia stanowi, że podział na regiony do celów powiadamiania i sprawozdawczości wprowadzony przez państwa członkowskie zgodnie z art. 21 rozporządzenia (UE) 2016/429 znajduje się w załączniku IV do tego rozporządzenia wykonawczego.

(2)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/1882 (3) zdefiniowano umieszczone w wykazie choroby w podziale na kategorie A–E i przewidziano, że przepisy dotyczące zapobiegania chorobom i ich zwalczania w odniesieniu do chorób umieszczonych w wykazie, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429, mają zastosowanie do kategorii chorób umieszczonych w wykazie w odniesieniu do gatunków umieszczonych w wykazie i grup gatunków umieszczonych w wykazie, o których mowa w tabeli w załączniku do tego rozporządzenia wykonawczego. Zmiany, które mają zostać wprowadzone niniejszym rozporządzeniem do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2002, powinny zawierać dalsze szczegóły dotyczące przepisów dotyczących chorób kategorii A w zakresie powiadamiania o wystąpieniu ogniska choroby w odniesieniu do lokalizacji ogniska choroby oraz daty czyszczenia i dezynfekcji; takie dodatkowe wymogi dotyczące powiadamiania są uzasadnione w przypadku chorób kategorii A ze względu na ryzyko, jakie stanowią one dla zdrowia zwierząt w Unii.

(3)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/687 (4) uzupełnia rozporządzenie (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zwalczania chorób kategorii A, B i C. Biorąc pod uwagę znaczenie dostarczania bardziej szczegółowych informacji na temat środków zwalczania chorób oraz informacji ramowych dotyczących występowania ognisk chorób kategorii A, należy zmienić załącznik II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2002 w celu uwzględnienia informacji, czy ognisko wystąpiło na obszarze już objętym ograniczeniami w następstwie ustanowienia obszarów objętych ograniczeniami, jak przewidziano w art. 64, 70, 71, 257, 258 lub 259 rozporządzenia (UE) 2016/429, ponieważ ma to wpływ na ryzyko stwarzane przez takie ogniska.

(4)

Środki ustanowione w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/687 obejmują ustanowienie obszarów objętych ograniczeniami w następstwie wystąpienia ogniska choroby kategorii A oraz wstępne czyszczenie i dezynfekcję. Informacje na temat takich środków powinny być bardziej przejrzyste w ramach powiadamiania unijnego wymaganego na mocy art. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2002.

(5)

Załącznik IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2002 nie zawiera wpisu dotyczącego Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do Irlandii Północnej. Z tego powodu Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna) w stosownych przypadkach powinno zostać wymienione w załączniku IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2002, w odniesieniu do Irlandii Północnej.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki II i IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2002.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach II i IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2002 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2002 z dnia 7 grudnia 2020 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do powiadamiania unijnego i sprawozdawczości unijnej w zakresie chorób umieszczonych w wykazie, formatów i procedur dotyczących przedkładania unijnych programów nadzoru i programów likwidacji choroby i sprawozdawczości w ich zakresie oraz wnioskowania o uznanie statusu obszaru wolnego od choroby, a także komputerowego systemu informacyjnego (Dz.U. L 412 z 8.12.2020, s. 1).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1882 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania niektórych przepisów dotyczących zapobiegania chorobom oraz ich zwalczania do kategorii chorób umieszczonych w wykazie oraz ustanawiające wykaz gatunków i grup gatunków, z którymi wiąże się znaczne ryzyko rozprzestrzeniania się chorób umieszczonych w tym wykazie (Dz.U. L 308 z 4.12.2018, s. 21).

(4)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 64).


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II i IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a)

pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8.

Region i położenie geograficzne ogniska choroby. W odniesieniu do wszystkich chorób kategorii A zdefiniowanych w art. 1 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1882 należy wskazać, czy ognisko wystąpiło w miejscu już objętym ograniczeniami w następstwie ustanowienia obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do tej samej choroby kategorii A zgodnie z art. 64, 70, 71, 257, 258 lub 259 rozporządzenia (UE) 2016/429.”;

b)

pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15.

Data zakończenia wstępnego oczyszczania i dezynfekcji w następstwie wystąpienia u zwierząt utrzymywanych ogniska dowolnej choroby kategorii A zdefiniowanej w art. 1 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1882.”;

2)

w załączniku IV w tabeli wprowadza się następujące zmiany:

a)

nagłówek otrzymuje brzmienie:

„Państwo członkowskie (*1)

Podział na regiony do celów powiadamiania i sprawozdawczości

b)

dodaje się pozycję w brzmieniu:

„Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)

Powiatowy/Regionalny Lekarz Weterynarii”11.7.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 184/9


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1184

z dnia 8 lipca 2022 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 468/2010 ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (1), w szczególności jego art. 30,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozdział V rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 ustanawia procedury identyfikacji statków rybackich prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy („połowy NNN”), a także procedury sporządzania unijnego wykazu takich statków („unijny wykaz”). Art. 37 wymienionego rozporządzenia określa działania podejmowane wobec statków rybackich wpisanych do przedmiotowego wykazu.

(2)

Unijny wykaz ustanowiono rozporządzeniem Komisji (UE) nr 468/2010 (2), zmienionym następnie rozporządzeniami wykonawczymi Komisji (UE) nr 724/2011 (3), (UE) nr 1234/2012 (4), (UE) nr 672/2013 (5), (UE) nr 137/2014 (6), (UE) 2015/1296 (7), (UE) 2016/1852 (8), (UE) 2017/2178 (9), (UE) 2018/1883 (10), (UE) 2020/269 (11) oraz (UE) 2021/1120 (12).

(3)

Zgodnie z art. 30 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 statki znajdujące się w wykazach statków NNN przyjętych przez regionalne organizacje zarządzania rybołówstwem powinny zostać włączone do unijnego wykazu.

(4)

Wszystkie regionalne organizacje ds. rybołówstwa sporządzają i regularnie aktualizują wykazy statków NNN zgodnie ze swymi odnośnymi zasadami (13).

(5)

Zgodnie z art. 30 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008, po otrzymaniu od regionalnej organizacji zarządzania rybołówstwem wykazów statków rybackich, co do których istnieje podejrzenie lub w przypadku których stwierdzono, że prowadzą połowy NNN, Komisja uaktualnia unijny wykaz. Ponieważ Komisja otrzymała nowe wykazy od regionalnych organizacji zarządzania rybołówstwem, unijny wykaz powinien zostać obecnie uaktualniony.

(6)

Jako że te same statki mogą być umieszczone w wykazach pod różnymi nazwami lub banderami, w zależności od czasu ich wpisania do wykazów regionalnych organizacji zarządzania rybołówstwem, uaktualniony unijny wykaz powinien zawierać różne nazwy lub bandery ustalone przez odpowiednie regionalne organizacje zarządzania rybołówstwem.

(7)

Statek „Eros Dos” (14) został usunięty z wykazu ustanowionego przez Komisję ds. Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku („NEAFC”) zgodnie z art. 44 systemu kontroli i egzekwowania NEAFC. Ponieważ decyzja została podjęta przez odpowiednią regionalną organizację ds. zarządzania rybołówstwem zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008, statek ten powinien zostać w związku z tym usunięty z wykazu unijnego, mimo że nie został jeszcze usunięty z wykazu ustanowionego przez Komisję ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim („IOTC”), Organizację Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku („NAFO”) oraz Organizację Rybołówstwa Południowo-Wschodniego Atlantyku („SEAFO”).

(8)

Statek „Xin Shi Ji 16” (15), który jest obecnie wpisany do unijnego wykazu, został usunięty z wykazu ustanowionego przez Międzyamerykańską Komisję ds. Tuńczyka Tropikalnego („IATTC”) zgodnie z rezolucją C-15-01 (16) tej regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem. Ponieważ decyzja została podjęta przez odpowiednią regionalną organizację ds. zarządzania rybołówstwem zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008, statek ten powinien zostać w związku z tym usunięty z wykazu unijnego, mimo że nie został jeszcze usunięty z wykazu ustanowionego przez NEAFC.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 468/2010.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Część B załącznika do rozporządzenia (UE) nr 468/2010 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 468/2010 z dnia 28 maja 2010 r. ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (Dz.U. L 131 z 29.5.2010, s. 22).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 724/2011 z dnia 25 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 468/2010 ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (Dz.U. L 194 z 26.7.2011, s. 14).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1234/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 468/2010 ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (Dz.U. L 350 z 20.12.2012, s. 38).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 672/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 468/2010 ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (Dz.U. L 193 z 16.7.2013, s. 6).

(6)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 137/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 468/2010 ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (Dz.U. L 43 z 13.2.2014, s. 47).

(7)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1296 z dnia 28 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 468/2010 ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (Dz.U. L 199 z 29.7.2015, s. 12).

(8)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1852 z dnia 19 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 468/2010 ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (Dz.U. L 284 z 20.10.2016, s. 5).

(9)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2178 z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 468/2010 ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (Dz.U. L 307 z 23.11.2017, s. 14).

(10)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1883 z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 468/2010 ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (Dz.U. L 308 z 4.12.2018, s. 30).

(11)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/269 z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 468/2010 ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (Dz.U. L 56 z 27.2.2020, s. 7).

(12)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1120 z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 468/2010 ustanawiające unijny wykaz statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (Dz.U. L 243 z 9.7.2021, s. 18).

(13)  Ostatnie aktualizacje wykazów statków NNN sporządzonych przez regionalne organizacje ds. rybołówstwa: CCAMLR: wykazy NCP i CP statków NNN przyjęte na 40. corocznym posiedzeniu w dniach 18–29 października 2021 r.; CCSBT: Wykaz CCSBT statków NNN przyjęty na 28. corocznym posiedzeniu Komisji w dniach 11–13 października 2021 r., zaktualizowany w dniu 18 stycznia 2022 r.; GFCM: Wykaz statków NNN przyjęty na 44. sesji GFCM w dniach 2–6 listopada 2021 r.; IATTC: wykaz IATTC statków NNN przyjęty na 95. posiedzeniu IATTC w dniu 4 grudnia 2020 r.; ICCAT: Wykaz statków NNN przyjęty na 27. regularnym posiedzeniu ICCAT w dniach 15–23 listopada 2021 r.; IOTC: Wykaz IOTC statków NNN przyjęty na 25. corocznym posiedzeniu IOTC w dniach 7–11 czerwca 2021 r., zaktualizowany w dniu 25 lutego 2022 r.; NAFO: wykaz NAFO statków NNN, przyjęty na 43. corocznym posiedzeniu NAFO w dniach 20–24 września 2021 r.; NEAFC: Wykaz B statków NNN przyjęty na 40. corocznym posiedzeniu NEAFC w dniach 9–12 listopada 2021 r., zaktualizowany w dniu 1 lutego 2022 r.; NPFC: wykaz NPFC statków NNN, przyjęty na 6. posiedzeniu NPFC w dniach 23–25 lutego 2021 r.; SEAFO: wykaz SEAFO statków NNN na 2022 r., przyjęty na 18. corocznym posiedzeniu SEAFO w dniach 24–25 listopada 2021 r.; SIOFA: Wykaz IOTC statków NNN przyjęty na 8. posiedzeniu stron w dniach 5–9 lipca 2021 r., zaktualizowany w dniu 18 lutego 2022 r.; SPRFMO: wykaz statków NNN na 2022 r., przyjęty na 10. posiedzeniu SPRFMO w dniach 24–28 stycznia 2022 r.; WCPFC: wykaz WCPFC statków NNN na 2020 r., przyjęty na 18. sesji zwyczajnej WCPFC w dniach 29 listopada–7 grudnia 2021 r., obowiązuje od dnia 5 lutego 2022 r.

(14)  Numer identyfikacyjny statku według IMO: 8604668.

(15)  Dawny numer referencyjny IATTC: 15579.

(16)  W momencie wykreślenia z wykazu zastosowanie miała rezolucja IATTC C-15-01. Proszę zauważyć, że w 2019 r. rezolucja ta została zmieniona i zastąpiona rezolucją IATTC C-19-02.


ZAŁĄCZNIK

„CZĘŚĆ B

Statki umieszczone w wykazie zgodnie z art. 30 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008

Numer identyfikacyjny statku wg IMO  (1)/numer referencyjny wg RFMO

Nazwa statku  (2)

Państwo bandery lub terytorium bandery  (2)

RFMO, która umieściła statek w swoim wykazie  (2)

417000878/1 [IOTC]/20210009 [ICCAT]

ABISHAK PUTHA 3

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

20150046 [ICCAT]/2 [IOTC]

ABUNDANT 1 (poprzednia nazwa według ICCAT: YI HONG 6; poprzednia nazwa według CCSBT, IOTC, SIOFA: YI HONG 06)

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150042 [ICCAT]/3 [IOTC]

ABUNDANT 12 (poprzednia nazwa według CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: YI HONG 106)

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150044 [ICCAT]/4 [IOTC]

ABUNDANT 3 (poprzednia nazwa według CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: YI HONG 16)

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20170013 [ICCAT]/5 [IOTC]

ABUNDANT 6 (poprzednia nazwa według CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: YI HONG 86)

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150043 [ICCAT]/6 [IOTC]

ABUNDANT 9 (poprzednia nazwa według CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: YI HONG 116)

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20060010 [ICCAT]/7 [IOTC]

ACROS NR 2

Nieznane (ostatnia znana bandera: Honduras)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20060009 [ICCAT]/8 [IOTC]

ACROS NR 3

Nieznane (ostatnia znana bandera: Honduras)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

9 [IOTC]

AL'AMIR MUHAMMAD

Egipt

GFCM, IOTC, NEAFC, SIOFA

7306570/10 [IOTC]/20200001 [ICCAT]

ALBORAN II (poprzednie nazwy według GFCM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO: WHITE ENTERPRISE)

Nieznane (ostatnia znana bandera według GFCM, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA: Panama, Saint Kitts i Nevis; ostatnia znana bandera według ICCAT: Panama)

GFCM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

7036345/20190003 [ICCAT]/11 [IOTC]

AMORINN (poprzednie nazwy według CCAMLR, CCSBT, ICCAT, NEAFC, SEAFO: ICEBERG II, LOME, NOEMI; poprzednie nazwy według GFCM, IOTC, SIOFA: ICEBERG II, NOEMI, LOME)

Nieznane (ostatnie znane bandery według CCAMLR, IOTC, SEAFO, SIOFA: Togo, Belize; ostatnia znana bandera według ICCAT: Togo)

CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

20150001 [ICCAT]/12 [IOTC]

ANEKA 228

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150002 [ICCAT]/13 [IOTC]

ANEKA 228; KM.

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7236634/20190004 [ICCAT]/14 [IOTC]

ANTONY (poprzednie nazwy: URGORA, ATLANTIC OJI MARU NR 33, OJI MARU NR 33)

Nieznane (ostatnie znane bandery według to CCAMLR, SEAFO: Indonezja, Belize, Panama, Honduras, Wenezuela; ostatnie znane bandery według IOTC, NEAFC, SIOFA: Wenezuela, Honduras, Panama, Belize, Indonezja)

CCAMLR, CCSBT ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

7322897/20150024 [ICCAT]/15 [IOTC]

ASIAN WARRIOR (poprzednie nazwy według CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, NEAFC, SEAFO: KUNLUN, TAISHAN, CHANG BAI, HONGSHUI, HUANG HE 22, SIMA QIAN BARU 22, CORVUS, GALAXY, INA MAKA, BLACK MOON, RED MOON, EOLO, THULE, MAGNUS, DORITA; poprzednia nazwa według IOTC: DORITA)

Nieznane [według CCAMLR, ICCAT, NEAFC, SEAFO, SIOFA], Gwinea Równikowa [według IOTC] (ostatnie znane bandery według CCAMLR: Indonezja, Tanzania, Korea Północna (KRLD), Panama, Sierra Leone, Korea Północna (KRLD), Gwinea Równikowa, Saint Vincent i Grenadyny, Urugwaj; ostatnie znane bandery według ICCAT: Gwinea Równikowa, Saint Vincent i Grenadyny, Gwinea Równikowa; ostatnie znane bandery według SEAFO, SIOFA: Indonezja, Tanzania, Korea Północna (KRLD), Panama, Sierra Leone, Gwinea Równikowa, Urugwaj)

CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

9042001/20150047 [ICCAT]/16 [IOTC]

ATLANTIC WIND (poprzednie nazwy według CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, NEAFC, SEAFO, SIOFA: ZEMOUR 2, LUAMPA, YONGDING, JIANGFENG, CHENGDU, SHAANXI HENAN 33, XIONG NU BARU 33, DRACO I, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, SEO YANG NR 88, CARRAN; poprzednia nazwa według IOTC: CARRAN)

Nieznane (ostatnie znane bandery według CCAMLR: Tanzania, Gwinea Równikowa, Indonezja, Tanzania, Kambodża, Panama, Sierra Leone, Korea Północna (KRLD), Togo, Republika Korei, Urugwaj; ostatnia znana bandera według IOTC: Gwinea Równikowa; ostatnie znane bandery według SIOFA: Tanzania, Gwinea Równikowa, Indonezja, Kambodża, Panama, Sierra Leone, Korea Północna (KRLD), Togo, Urugwaj; ostatnie znane bandery według SEAFO: Tanzania, Gwinea Równikowa, Indonezja, Kambodża, Panama, Sierra Leone, Korea Północna (KRLD), Togo, Korea Północna (KRLD), Urugwaj; ostatnia znana bandera według ICCAT: Gwinea Równikowa)

CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

9037537/20190005 [ICCAT]/17 [IOTC]

BAROON (poprzednie nazwy według CCAMLR, CCSBT, ICCAT, NEAFC, SEAFO: LANA, ZEUS, TRITON I; poprzednie nazwy według IOTC: LANA, ZEUS, TRITON-1)

Nieznane [według CCAMLR, CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA], Tanzania [według GFCM] (ostatnie znane bandery według NEAFC: Nigeria, Mongolia, Togo, Sierra Leone; ostatnie znane bandery według CCAMLR, CCSBT, ICCAT, IOTC, SEAFO: Tanzania, Nigeria, Mongolia, Togo, Sierra Leone; ostatnie znane bandery według SIOFA: Nigeria, Mongolia, Togo, Sierra Leone, Tanzania)

CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

12290 [IATTC]/20110011 [ICCAT]/18 [IOTC]

BHASKARA NR 10

Nieznane (ostatnia znana bandera według CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC: Indonezja)

CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

12291 [IATTC]/20110012 [ICCAT]/19 [IOTC]

BHASKARA NR 9

Nieznane (ostatnia znana bandera według CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC: Indonezja)

CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20060001 [ICCAT]/20 [IOTC]

BIGEYE

Nieznane

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20040005 [ICCAT]/21 [IOTC]

BRAVO

Nieznane

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

9407 [IATTC]/20110013 [ICCAT]/22 [IOTC]

CAMELOT

Nieznane (ostatnia znana bandera według CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC: Belize)

CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

6622642/20190006 [ICCAT]/23 [IOTC]

CHALLENGE (poprzednie nazwy według CCAMLR, CCSBT, ICCAT, NEAFC, SEAFO: PERSEVERANCE, MILA; poprzednie nazwy według IOTC: MILA, PERSEVERANCE, MILA, ISLA, MONTANA CLARA, PERSEVERANCE)

Nieznane (ostatnie znane bandery według to CCAMLR, SEAFO: Gwinea Równikowa, Zjednoczone Królestwo; ostatnie znane bandery według IOTC, SIOFA: Panama, Gwinea Równikowa, Zjednoczone Królestwo)

CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

20150003 [ICCAT]/24 [IOTC]

CHI TONG

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7825215/125 [IATTC]/20110014 [ICCAT]/25-116 [IOTC]/280020064 [CCSBT/IATTC]

CHIA HAO NR 66 [według CCSBT, IATTC, IOTC, GFCM, SIOFA], SAGE [według ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA] (poprzednia nazwa według IOTC: CHI FUW NR 6, poprzednie nazwy według ICCAT: CHIA HAO NR 66, CHI FUW NR6)  (3)

Nieznane [według CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, SIOFA], Gambia [według IOTC, NEAFC, SIOFA] (ostatnia znana bandera według CCSBT, IATTC, NEAFC: Belize; ostatnia znana bandera według IOTC: Gwinea Równikowa; ostatnie znane bandery według ICCAT: Gambia, Seszele, Belize)

CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20190001 [ICCAT]/26 [IOTC]

CHOTCHAINAVEE 35 (poprzednia nazwa według SIOFA: CARRAN)

Nieznane (ostatnie znane bandery według CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: Dżibuti

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7330399/20190002 [ICCAT]/27 [IOTC]

COBIJA (poprzednie nazwy według IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA: CAPE FLOWER; CAPE WRATH II; poprzednie nazwy według CCSBT, ICCAT: CAPE FLOWER, CAPE WRATH)

Nieznane (ostatnie znane bandery według CCSBT, IOTC, SEAFO, SIOFA: Boliwia, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Nieznane, Republika Południowej Afryki, Kanada) ostatnie znane bandery według NEAFC, SIOFA: Boliwia; ostatnie znane bandery według ICCAT: Boliwia, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca)

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

20080001 [ICCAT]/28 [IOTC]

DANIAA (poprzednia nazwa według CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, SIOFA: CARLOS)

Nieznane (ostatnia znana bandera według CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC: Gwinea)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

6163 [IATTC]/20130005 [ICCAT]/29 [IOTC]/7742-PP [CCSBT/IATTC]

DRAGON III

Nieznane (ostatnia znana bandera według CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC: Kambodża)

CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

8025082/N467 [CCSBT]/20210010 [ICCAT]

EL SHADDAI (poprzednia nazwa według CCAMLR, CCSBT, ICCAT, SEAFO, SIOFA: BANZARE)

Południowa Afryka (ostatnia znana bandera według CCAMLR, CCSBT: Urugwaj)

CCAMLR, CCSBT, ICCAT, NEAFC, SEAFO, SIOFA

20150004 [ICCAT]/31 [IOTC]

FU HSIANG FA 18

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150005 [ICCAT]/32 [IOTC]

FU HSIANG FA NR 01

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150006 [ICCAT]/33 [IOTC]

FU HSIANG FA NR 02

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150007 [ICCAT]/34 [IOTC]

FU HSIANG FA NR 06

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150008 [ICCAT]/35 [IOTC]

FU HSIANG FA NR 08

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150009 [ICCAT]/36 [IOTC]

FU HSIANG FA NR 09

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150010 [ICCAT]/37 [IOTC]

FU HSIANG FA NR 11

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150011 [ICCAT]/38 [IOTC]

FU HSIANG FA NR 13

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150012 [ICCAT]/39 [IOTC]

FU HSIANG FA NR 17

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150013 [ICCAT]/40 [IOTC]

FU HSIANG FA NR 20

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150014 [ICCAT]/41 [IOTC]

FU HSIANG FA NR 21 [według CCSBT, ICCAT, IOTC], FU HSIANG FA NR 21a [według SIOFA]

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA

20130003 [ICCAT]/42 [IOTC]

FU HSIANG FA NR 21 [według CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC], FU HSIANG FA [według GFCM, IOTC, NEAFC, SIOFA], FU HSIANG FA NR 21b [według SIOFA]

Nieznane

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150015 [ICCAT]/43 [IOTC]

FU HSIANG FA NR 23

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150016 [ICCAT]/44 [IOTC]

FU HSIANG FA NR 26

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150017 [ICCAT]/45 [IOTC]

FU HSIANG FA NR 30

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7355662/20130001 [ICCAT]/M-01432 [WCPFC,CCSBT]/46 [IOTC]

FU LIEN NR 1

Nieznane [według CCSBT, GFCM, ICCAT, NEAFC, SIOFA, WCPFC], Gruzja [według IOTC] (ostatnia znana bandera według CCSBT, GFCM, NEAFC, WCPFC: Gruzja)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA, WCPFC

20130004 [ICCAT]/47 [IOTC]

FULL RICH

Nieznane (ostatnie znane bandery według CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: Belize)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20080005 [ICCAT]/48 [IOTC]

GALA I (poprzednie nazwy: MANARA II, ROAGAN)

Nieznane (ostatnie znane bandery według to CCSBT, ICCAT: Libia, Wyspa Man; ostatnia znana bandera według IOTC, NEAFC: Libia)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

6591 [IATTC]/20130006 [ICCAT]/49 [IOTC]

GOIDAU RUEY NR 1 (poprzednie nazwy według CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC: GOIDAU RUEY 1)

Nieznane (ostatnia znana bandera według CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC: Panama)

CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7020126/20190007 [ICCAT]/50 [IOTC]

GOOD HOPE (poprzednia nazwa według CCAMLR, CCSBT, GFCM, NEAFC, SEAFO: TOTO; poprzednie nazwy według ICCAT, IOTC, SIOFA: TOTO, SEA RANGER V)

Nigeria

CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

6719419/51 [IOTC]/20200003 [ICCAT]

GORILERO (poprzednia nazwa: GRAN SOL)

Nieznane (ostatnie znane bandery: Sierra Leone, Panama)

GFCM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

20090003 [ICCAT]/52[IOTC]

GUNUAR MELYAN 21

Nieznane

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

13 [NPFC]/53 [IOTC]

HAI DA 705

Nieznane

IOTC, NEAFC NPFC, SIOFA

4000354/20200012 [ICCAT]/54 [IOTC]

HALELUYA

Nieznane (ostatnia znana bandera według ICCAT: Tanzania)

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

8529533/20200011 [ICCAT]/94 [IOTC]

HALIFAX [według CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA], MARIO 11 [według SIOFA] (poprzednia nazwa według CCSBT, ICCAT, IOTC: MARIO 11; poprzednie nazwy według SIOFA: MARIO N°11, MARIO 11)  (3)

Namibia [według CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA], Senegal [według SIOFA] (ostatnia znana bandera według CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC: Senegal)

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7322926/20190009 [ICCAT]/55 [IOTC]

HEAVY SEA (poprzednie nazwy: DUERO, JULIUS, KETA, SHERPA UNO)

Nieznane (ostatnie znane bandery według CCAMLR, IOTC, SIOFA: Panama, Saint Kitts i Nevis, Belize)

CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

20150018 [ICCAT]/56 [IOTC]

HOOM XIANG 101

Nieznane (ostatnie znane bandery według CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: Malezja)

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150019 [ICCAT]/57 [IOTC]

HOOM XIANG 103

Nieznane (ostatnie znane bandery według CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: Malezja)

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150020 [ICCAT]/58 [IOTC]

HOOM XIANG 105

Nieznane (ostatnie znane bandery według CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: Malezja)

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20100004 [ICCAT]/59 [IOTC]

HOOM XIANG II [według CCSBT, IOTC, SIOFA], HOOM XIANG 11 [według GFCM, ICCAT, NEAFC]

Nieznane (ostatnia znana bandera: Malezja)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7332218/60 [IOTC]/20200004 [ICCAT]

IANNIS 1 [według NEAFC], IANNIS I [według GFCM, ICCAT, IOTC, NAFO, SEAFO, SIOFA] (poprzednie nazwy według GFCM, SIOFA: MOANA MAR, CANOS DE MECA)

Nieznane (ostatnia znana bandera: Panama)

GFCM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

61 [IOTC]/20210001 [ICCAT]

IMULA 0730

KLT/LAKPRIYA 14 [według CCSBT, IOTC, NEAFC, SIOFA], IMULA 0730

KLT [według ICCAT]

Sri Lanka

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

62 [IOTC]/20210002 [ICCAT]

IMULA 0846 KLT/GOD

BLESS [według CCSBT, IOTC, NEAFC, SIOFA], IMULA 0846 KLT [według ICCAT]

Sri Lanka

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

63 [IOTC]/20210003 [ICCAT]

IMUL-A-1028-TLE/DEWLI

FISHING KUDAWELLA [według IOTC, NEAFC, SIOFA], IMUL-A-1028-TLE/DEWLI

FISHING KUDAWELL [według CCSBT],

IMUL-A-1028-TLE [według ICCAT] Sri Lanka

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

64 [IOTC]/20210004 [ICCAT]

IND-TN-15-MM8297/ARARAT/RESH MITHA [według CCSBT, IOTC, NEAFC, SIOFA], IND-TN-15-MM8297 [według ICCAT]

Indie

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

8004076/20210006 [według ICCAT]

ISRAR 1 (poprzednie nazwy według SIOFA: MARCO N°21, MEGA N°2, TERANG SURYA, TUNA INDAH N°3)

Oman (ostatnie znane bandery według SIOFA: Senegal, Belize)

CCSBT, ICCAT, SIOFA

8568694/20210007 [według ICCAT]

ISRAR 2 (poprzednie nazwy według SIOFA: RICOS NR 6, MARIO NR 6, YUH PAO NR 6)

Oman (ostatnie znane bandery według SIOFA: Saint Vincent i Grenadyny, Tanzania, Vanuatu)

CCSBT, ICCAT, SIOFA

8568682/20210008 [według ICCAT]

ISRAR 3 (poprzednie nazwy według SIOFA: RICOS NR 3, MARIO NR 3, YUH PAO NR 3)

Oman (ostatnie znane bandery według SIOFA: Saint Vincent i Grenadyny, Tanzania, Vanuatu)

CCSBT, ICCAT, SIOFA

6607666/20190008 [ICCAT]/65 [IOTC]

JINZHANG [według CCAMLR, CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA], HAI LUNG [według GFCM, SEAFO] (poprzednie nazwy według CCAMLR, CCSBT, ICCAT, IOTC, SEAFO, SIOFA: HAI LUNG, YELE, RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA; poprzednie nazwy według GFCM, SEAFO: YELE, RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA; poprzednie nazwy według NEAFC: HAI LUNG, RAY, KILLY, TROPIC, ISLA CRACIOSA, CONSTANT; poprzednie nazwy według SIOFA: YELE, RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA, CONSTANT)  (3)

Nieznane [według CCAMLR, GFCM, ICCAT, IOTC, SEAFO, SIOFA], Nieznane/Belize [według NEAFC] (osta CCAMLR, SEAFO: Sierra Leone, Belize, Gwinea Równikowa, Republika Południowej Afryki; ostatnia znana bandera według NEAFC: Republika Południowej Afryki; ostatnie znane bandery według IOTC: Belize, Mongolia, Gwinea Równikowa, Republika Południowej Afryki, Belize; ostatnia znana bandera według ICCAT, SEAFO: Belize)

CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

9505 [IATTC]/20130007 [ICCAT]/66 [IOTC]

JYI LIH 88

Nieznane

CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150021 [ICCAT]/67 [IOTC]

KIM SENG DENG 3

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7905443/20190010 [ICCAT]/68 [IOTC]

KOOSHA 4 (poprzednia nazwa według ICCAT, IOTC, SIOFA: EGUZKIA)

Iran

CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

20150022 [ICCAT]/69 [IOTC]

KUANG HSING 127

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150023 [ICCAT]/70 [IOTC]

KUANG HSING 196

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7325746/71 [IOTC]/20200005 [ICCAT]

LABIKO [według GFCM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA] (poprzednia nazwa według GFCM, NAFO, NEAFC, SEAFO: MAINE; poprzednie nazwy według IOTC: MAINE, CLAUDE MONIER, CHEVALIER D'ASSAS; poprzednie nazwy według ICCAT: CLAUDE MOINIER, MAINE)

Nieznane [według GFCM, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA] Gwinea [według ICCAT] (ostatnia znana bandera według GFCM, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA: Gwinea; ostatnie znane bandery według IOTC: Tanzania, Gwinea Równikowa, Indonezja, Kambodża, Panama, Sierra Leone, Korea Północna (KRLD), Togo, Urugwaj;

GFCM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

1 [NPFC]/72 [IOTC]

LIAO YUAN YU 071

Nieznane

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

2 [NPFC]/73 [IOTC]

LIAO YUAN YU 072

Nieznane

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

3 [NPFC]/74 [IOTC]

LIAO YUAN YU 9

Nieznane

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

20060007 [ICCAT]/75 [IOTC]

LILA NR 10

Nieznane (ostatnia znana bandera według CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, SIOFA: Panama)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7388267/20190011 [ICCAT]/76 [IOTC]

LIMPOPO (poprzednie nazwy według CCAMLR, CCSBT, NEAFC, SEAFO: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE; poprzednie nazwy według IOTC: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE, CONBAROYA, TERCERO, LENA, ALOS, ROSS; poprzednie nazwy według ICCAT: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE, CONBAROYA, TERCERO)

Nieznane (ostatnie znane bandery według CCAMLR, IOTC, SEAFO, SIOFA: Togo, Ghana, Seszele, Francja; ostatnie znane bandery według GFCM: Togo, Ghana, Seszele;

CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

28 [NPFC]/77 [IOTC]

LU RONG SHUI 158

Nieznane

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

14 [NPFC]/78 [IOTC]

LU RONG YU 1189

Nieznane

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

24 [NPFC]/79 [IOTC]

LU RONG YU 612

Nieznane

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

17 [NPFC]/80 [IOTC]

LU RONG YUAN YU 101

Nieznane

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

18 [NPFC]/81 [IOTC]

LU RONG YUAN YU 102

Nieznane

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

19 [NPFC]/82 [IOTC]

LU RONG YUAN YU 103

Nieznane

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

20 [NPFC]/83 [IOTC]

LU RONG YUAN YU 105

Nieznane

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

21 [NPFC]/84 [IOTC]

LU RONG YUAN YU 106

Nieznane

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

22 [NPFC]/85 [IOTC]

LU RONG YUAN YU 108

Nieznane

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

23 [NPFC]/86 [IOTC]

LU RONG YUAN YU 109

Nieznane

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

25 [NPFC]/87 [IOTC]

LU RONG YUAN YU 787

Nieznane

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

27 [NPFC]/88 [IOTC]

LU RONG YUAN YU 797

Nieznane

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

26 [NPFC]/89 [IOTC]

LU RONG YUAN YU YUN 958

Nieznane

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

20150025 [ICCAT]/90 [IOTC]

MAAN YIH HSING

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20040007 [ICCAT]/91 [IOTC]

MADURA 2

Nieznane

CCSBT, IOTC, GFCM, ICCAT, NEAFC, SIOFA

20040008 [ICCAT]/92 [IOTC]

MADURA 3

Nieznane

CCSBT, IOTC, GFCM, ICCAT, NEAFC, SIOFA

20060002 [ICCAT]/93 [IOTC]

MARIA

Nieznane

CCSBT, IOTC, GFCM, ICCAT, NEAFC, SIOFA

20180002 [ICCAT]/95 [IOTC]/HSN5721 [CCSBT]

MARWAN 1 (poprzednie nazwy według CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: AL WESAM 4, CHAICHANACHOKE 8)

Somalia (ostatnie znane bandery według CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: Dżibuti, Tajlandia)

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20060005 [ICCAT]/96 [IOTC]

MELILLA NR 101  (3)

Nieznane (ostatnia znana bandera: Panama)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20060004 [ICCAT]/97 [IOTC]

MELILLA NR 103  (3)

Nieznane (ostatnia znana bandera: Panama)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7385174/98 [IOTC]/20200006 [ICCAT]

MURTOSA

Nieznane (ostatnia znana bandera według GFCM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA: Togo)

GFCM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

14613 [IATTC]/20110003 [ICCAT]/M-00545 [WCPFC, CCSBT, ICCAT]/99 [IOTC]/C-00545 [IATTC/IOTC]

NEPTUNE

Nieznane [według CCSBT, GFCM, ICCAT, SIOFA, WCPFC], Gruzja [według IATTC, IOTC, NEAFC] (ostatnia znana bandera według CCSBT, GFCM, ICCAT, SIOFA, WCPFC: Gruzja)

CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA, WCPFC

20160001 [ICCAT]/100 [IOTC]

NEW BAI I No. 168 (poprzednia nazwa według SIOFA: TAI YUAN NR 227; poprzednia nazwa według ICCAT: SAMUDERA)

Nieznane [według CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC], Liberia [według SIOFA] (ostatnie znane bandery według ICCAT: Liberia, Indonezja)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

8808654/50628PE XT [CCSBT]/101 [IOTC]/20210005 [ICCAT]

NIKA

Nieznane (ostatnia znana bandera według CCAMLR, ICCAT, IOTC, NEAFC: Panama)

CCAMLR, CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

20060008 [ICCAT]/102 [IOTC]

NR 2 CHOYU

Nieznane (ostatnia znana bandera według CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, SIOFA: Honduras)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20060011 [ICCAT]/103 [IOTC]

NR 3 CHOYU

Nieznane (ostatnia znana bandera według CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, SIOFA: Honduras)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

8808903/20190012 [ICCAT]/104 [IOTC]

NORTHERN WARRIOR (poprzednie nazwy według CCAMLR, CCSBT, ICCAT, IOTC, SEAFO, SIOFA; MILLENNIUM, SIP 3; poprzednie nazwy według NEAFC: MILLENNIUM, SHIP 3 )

Angola (ostatnie znane bandery według CCAMLR, IOTC, SEAFO, SIOFA: Curaçao, Antyle Holenderskie, Republika Południowej Afryki, Belize, Maroko)

CCAMLR, CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

20040006 [ICCAT]/107 [IOTC]

OCEAN DIAMOND

Nieznane

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

8665193/20200010 [ICCAT]/108 [IOTC]

CHIA HAO NR 2 (poprzednia nazwa według ICCAT: WANG FA)

Nieznane (ostatnie znane bandery według ICCAT: Vanuatu, Boliwia)

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

11369 [IATTC]/20130008 [ICCAT]/110 [IOTC]

ORCA

Nieznane (ostatnia znana bandera: Belize)

CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20060012 [ICCAT]/111 [IOTC]

ORIENTE NR 7

Nieznane (ostatnia znana bandera według CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, SIOFA: Honduras)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

5062479/20190013 [ICCAT]/112 [IOTC]

PERLON (poprzednie nazwy według CCAMLR, CCSBT, ICCAT, NEAFC, SEAFO: CHERNE, BIGARO, HOKING, SARGO, LUGALPESCA; poprzednie nazwy według IOTC: CHERNE, SARGO, HOKING, BIGARO, UGALPESCAA; poprzednie nazwy według GFCM, SIOFA: CHERNE, SARGO, HOKING, BIGARO, LUGALPESCA)

Nieznane (ostatnie znane bandery według CCAMLR, IOTC, SEAFO, SIOFA: Mongolia, Togo, Urugwaj; ostatnie znane bandery według GFCM: Urugwaj, Mongolia, Togo)

CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

9319856/20150033 [ICCAT]/113 [IOTC]

PESCACISNE 1/PESCACISNE 2 (poprzednie nazwywedług CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, NEAFC, SEAFO, SIOFA: ZEMOUR 1, KADEI, SONGHUA, YUNNAN, NIHEWAN, HUIQUAN, WUTAISHAN ANHUI 44, YANGZI HUA 44, TROSKY, PALOMA V; poprzednia nazwa według IOTC: PALOMA V)

Nieznane [według CCAMLR, GFCM, ICCAT, NEAFC, SEAFO, SIOFA] Mauretania [według IOTC] (ostatnie znane bandery według CCAMLR, SEAFO, SIOFA: Mauretania, Gwinea Równikowa, Indonezja, Tanzania, Mongolia, Kambodża, Namibia, Urugwaj; ostatnia znana bandera według IOTC: Gwinea Równikowa; ostatnie znane bandery według ICCAT: Mauretania, Gwinea Równikowa)

CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

20180003 [ICCAT]/114 [IOTC]/K22/IS/2019 [CCSBT]

PROGRESO (poprzednie nazwy: AL WESAM 5, CHAINAVEE 54)

Kamerun [według CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA], Nieznane [według NEAFC] (ostatnie znane bandery według CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: Dżibuti, Tajlandia)

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

95 [IATTC]/20130009 [ICCAT]/115 [IOTC]

REYMAR 6

Nieznane (ostatnia znana bandera: Belize)

CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20130013 [ICCAT]/117 [IOTC]

SAMUDERA PASIFIK No. 18 (poprzednie nazwy według CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC: KAWIL No. 03, LADY VI-T-III)

Indonezja

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150026 [ICCAT]/118 [IOTC]

SAMUDERA PERKASA 11

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150027 [ICCAT]/41 [IOTC]/119 [IOTC]

SAMUDERA PERKASA 12 [według ICCAT, NEAFC], SAMUDRA PERKASA 12 [według CCSBT, IOTC, SIOFA]

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7424891/20190014 [ICCAT]/120 [IOTC]

SEA URCHIN (poprzednie nazwy ALDABRA, OMOA I)

Gambia/bez bandery [według CCAMLR, CCSBT, SEAFO], Gambia [według GFCM, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA] Nieznane [według ICCAT] (ostatnie znane bandery według CCAMLR, IOTC, SEAFO, SIOFA: Tanzania, Honduras; ostatnia znana bandera według ICCAT: Gambia)

CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

8692342/20180004 [ICCAT]/121 [IOTC]HSB3852 [IOTC/CCSBT]

SEA VIEW [według ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA], SEAVIEW [według CCSBT] (poprzednie nazwy według CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: AL WESAM 2, CHAINAVEE 55)

Kamerun (ostatnie znane bandery według CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: Dżibuti, Tajlandia)

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

8692354/20180005 [ICCAT]/122 [IOTC]/HSN5282 [IOTC/CCSBT]

SEA WIND (poprzednie nazwy według CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: AL WESAM 1, SUPPHERMNAVEE 21)

Kamerun (ostatnie znane bandery według CCSBT, IOTC, SIOFA: Dżibuti, Tajlandia; ostatnia znana bandera według ICCAT: Tajlandia)

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20080004 [ICCAT]/123 [IOTC]

SHARON 1 (poprzednie nazwy według GFCM, SIOFA: MANARA I, POSEIDON; poprzednie nazwy według CCSBT, ICCAT, IOTC: MANARA 1, POSEIDON)

Nieznane (ostatnia znana bandera według GFCM, IOTC, SIOFA: Libia; ostatnie znane bandery według CCSBT, ICCAT: Libia, Zjednoczone Królestwo)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20170014 [ICCAT]/124 [IOTC]

SHENG JI QUN 3

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150028 [ICCAT]/125 [IOTC]

SHUEN SIANG

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20170015 [ICCAT]/126 [IOTC]

SHUN LAI (poprzednia nazwa według CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: HSIN JYI WANG NR 6)

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150029 [ICCAT]/127 [IOTC]

SIN SHUN FA 6

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150030 [ICCAT]/128 [IOTC]

SIN SHUN FA 67

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150031 [ICCAT]/129 [IOTC]

SIN SHUN FA 8

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150032 [ICCAT]/130 [IOTC]

SIN SHUN FA 9

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20050001 [ICCAT]/131 [IOTC]

SOUTHERN STAR 136 (poprzednia nazwa według CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, SIOFA: HSIANG CHANG)

Nieznane (ostatnia znana bandera według CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, SIOFA: Saint Vincent i Grenadyny)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150034 [ICCAT]/132 [IOTC]

SRI FU FA 168

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150035 [ICCAT]/133 [IOTC]

SRI FU FA 18

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150036 [ICCAT]/134 [IOTC]

SRI FU FA 188

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150037 [ICCAT]/135 [IOTC]

SRI FU FA 189

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150038 [ICCAT]/136 [IOTC]

SRI FU FA 286

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150039 [ICCAT]/137 [IOTC]

SRI FU FA 67

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150040 [ICCAT]/138 [IOTC]

SRI FU FA 888

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

8514772/20190015 [ICCAT]/139 [IOTC]

STS-50 (poprzednie nazwy według CCAMLR, CCSBT, ICCAT, NEAFC, SEAFO: AYDA, SEA BREEZE, ANDREY DOLGOV, STD NR 2, SUN TAI NR 2, SHINSEI MARU NR 2; poprzednie nazwy według IOTC, SIOFA: AYDA, SEA BREEZ 1, ANDREY DOLGOV, STD NR 2, SUNTAI NR 2, SUN TAI NR 2, SHINSEI MARU NR 2; poprzednie nazwy według GFCM: AYDA, SEA BREEZE, ANDREY DOLGOV, STD NR 2, SUNTAI NR 2, SUN TAI No. 2, SHINSEI MARU NR 2)

Togo [według CCAMLR, CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA], Nieznane [według GFCM] (ostatnie znane bandery według CCAMLR: Kambodża, Republika Korei, Filipiny, Japonia, Namibia, Japonia; ostatnie znane bandery według SEAFO: Kambodża, Republika Korei, Filipiny, Japonia, Namibia; ostatnie znane bandery według IOTC: Kambodża, Republika Korei, Filipiny, Japonia, Namibia, Togo)

CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

7816472/109 [IOTC]/20200008 [ICCAT]

SUMMER REFER [według GFCM, NEAFC], OKAPI MARTA [według ICCAT, IOTC, SIOFA] (poprzednia nazwa według SIOFA: SUMMER REFER; poprzednia nazwa według GFCM, NEAFC: OKAPI MARTA)

Nieznane [według GFCM, ICCAT, NEAFC, SIOFA], Belize [według IOTC] (ostatnia znana bandera według ICCAT: Belize)

GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

9259070/9405 [IATTC]/20130010 [ICCAT]/140 [IOTC]

TA FU 1

Nieznane (ostatnia znana bandera według CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC: Belize)

CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

13568 [IATTC]/20130011 [ICCAT]/141 [IOTC]/490810002 [CCSBT/IATTC]

TCHING YE NR 6 (poprzednia nazwa według GFCM, ICCAT, IOTC, SIOFA: EL DIRIA I)

Nieznane (ostatnia znana bandera według CCSBT, GFCM, IATTC, IOTC, NEAFC, SIOFA: Belize; ostatnie znane bandery według ICCAT: Belize, Kostaryka)

CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150041 [ICCAT]/142 [IOTC]

TIAN LUNG NR12

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7321374/143 [IOTC]/20200009 [ICCAT]

TRINITY (poprzednie nazwy według NAFO: YUCUTAN BASIN, ENXEMBRE, FONTE NOVA, JAWHARA; poprzednie nazwy według ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO: ENXEMBRE, YUCUTAN BASIN, FONTENOVA, JAWHARA)

Nieznane (ostatnia znana bandera według GFCM: Ghana; ostatnie znane bandery według NAFO: Ghana, Panama; ostatnie znane bandery według IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA: Ghana, Panama, Maroko; ostatnie znane bandery według ICCAT: Panama, Maroko)

GFCM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

29 [NPFC]/105 [IOTC]

Nieznane [według NEAFC, NPFC], NPFC 29 Nieznane [według IOTC, SIOFA]

Nieznane

IOTC, NEAFC  (4), NPFC, SIOFA

30 [NPFC]/106 [IOTC]

Nieznane [według NEAFC, NPFC], NPFC 30 Nieznane [według IOTC, SIOFA]

Nieznane

IOTC, NEAFC  (4), NPFC, SIOFA

34 [NPFC]

Nieznane [według NPFC], NPFC 34 Nieznane [według SIOFA]

Nieznane

NPFC, SIOFA

35 [NPFC]

Nieznane [według NPFC], NPFC 35 Nieznane [według SIOFA]

Nieznane

NPFC, SIOFA

36 [NPFC]

Nieznane [według NPFC], NPFC 36 Nieznane [według SIOFA]

Nieznane

NPFC, SIOFA

8994295/129 [IATTC]/20130012 [ICCAT]/144 [IOTC]/280110095 [CCSBT/IATTC]

WEN TENG NR 688/MAHKOIA ABADI NR 196 [według GFCM, IATTC, SIOFA], WEN TENG NR 688 [według CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC] (poprzednia nazwa według ICCAT, IOTC: MAHKOIA ABADI NR 196)

Nieznane (ostatnia znana bandera: Belize)

CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7826233/20090001 [ICCAT]/145 [IOTC]

XING HAI FENG [według CCSBT, IOTC]; XING HAI FEN [według ICCAT, NEAFC, SIOFA]; OCEAN LION [według GFCM]; (poprzednia nazwa według CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA: OCEAN LION)  (3)

Nieznane [według GFCM, IOTC, NEAFC], Panama [według CCSBT, ICCAT, SIOFA] (ostatnia znana bandera według CCSBT, GFCM, ICCAT, NEAFC, SIOFA: Gwinea Równikowa; ostatnie znane bandery według IOTC: Panama, Gwinea Równikowa)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150045 [ICCAT]/146 [IOTC]

YI HONG 3

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20130002 [ICCAT]/147 [IOTC]

YU FONG 168

Nieznane (ostatnia znana bandera według CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, SIOFA, WCPFC: Tajwan)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA, WCPFC

 

YU FONG 168

Nieznane

CCSBT

20090002 [ICCAT]/148 [IOTC]

YU MAAN WON

Nieznane (ostatnia znana bandera według CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, SIOFA: Gruzja)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

31 [NPFC]/412356488 [SIOFA]/149 [IOTC]

YUANDA 6

Nieznane

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

32[NPFC]/412365486[SIOFA]/150[IOTC]

YUANDA 8

Nieznane

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

20170016 [ICCAT]/151 [IOTC]

YUTUNA 3 (poprzednia nazwa według CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: HUNG SHENG NR 166)

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20170017 [ICCAT]/152 [IOTC]

YUTUNA NR1

Nieznane

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

15 [NPFC]/153 [IOTC]

ZHE LING YU LENG 90055

Nieznane

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

16 [NPFC]/154 [IOTC]

ZHE LING YU LENG 905

Nieznane

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

33 [NPFC]/412123526 [SIOFA]/155 [IOTC]

ZHEXIANG YU 23029

Nieznane

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

7302548/2006003 [ICCAT]/156 [IOTC]

ZHI MING [według CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA], NR 101 GLORIA [według GFCM, SIOFA] (poprzednie nazwy według CCSBT, ICCAT: GOLDEN

LAKE, NR 101 GLORIA; poprzednia nazwa według GFCM, SIOFA: GOLDEN LAKE; poprzednia nazwa według NEAFC: NR 101 GLORIA)  (3)

Mongolia [według CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA], Nieznane [według GFCM, SIOFA] (ostatnia znana banderawedług CCSBT, GFCM, ICCAT, SIOFA: Panama)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

4 [NPFC]/157 [IOTC]

ZHOU YU 651

Nieznane

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

5 [NPFC]/158 [IOTC]

ZHOU YU 652

Nieznane

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

6 [NPFC]/159 [IOTC]

ZHOU YU 653

Nieznane

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

7 [NPFC]/160 [IOTC]

ZHOU YU 656

Nieznane

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

8 [NPFC]/161 [IOTC]

ZHOU YU 657

Nieznane

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

9 [NPFC]/162 [IOTC]

ZHOU YU 658

Nieznane

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

10 [NPFC]/163 [IOTC]

ZHOU YU 659

Nieznane

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

11 [NPFC]/164 [IOTC]

ZHOU YU 660

Nieznane

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

12 [NPFC]/165 [IOTC]

ZHOU YU 661

Nieznane

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA


(1)  Międzynarodowa Organizacja Morska.

(2)  Dodatkowych informacji należy szukać na stronach internetowych regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem.

(3)  Statek ten został kilkakrotnie umieszczony w wykazie przez niektóre RFMO; w związku z tym wszystkie informacje skopiowano w tym samym wierszu. Dodatkowych informacji należy szukać na stronach internetowych regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem.

(4)  NEAFC wprowadziła jeden statek o nazwie »NIEZNANY« do swojego wykazu statków NNN, po porównaniu tego wykazu z wykazem NPFC; nie jest jednak możliwe określenie, do którego statku odnoszą się te organizacje. W związku z tym w przypadku obu statków o nazwie »NIEZNANY« dokonuje się odniesienia do NEAFC.”


11.7.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 184/29


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1185

z dnia 8 lipca 2022 r.

udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family”

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (1), w szczególności jego art. 44 ust. 5 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 3 grudnia 2020 r. przedsiębiorstwo Contec Europe złożyło, zgodnie z art. 43 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 528/2012, wniosek o pozwolenie na rodzinę produktów biobójczych o nazwie „Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family”, należącą do grupy produktowej 2, zgodnie z opisem w załączniku V do tego rozporządzenia, przedstawiając pisemne potwierdzenie, że właściwy organ Słowenii zgodził się dokonać oceny wniosku. Wniosek został zarejestrowany w rejestrze produktów biobójczych pod numerem BC-PP063133-29.

(2)

„Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family” zawiera nadtlenek wodoru jako substancję czynną, która figuruje w unijnym wykazie zatwierdzonych substancji czynnych, o którym mowa w art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 528/2012, do stosowania w grupie produktowej 2.

(3)

W dniu 26 maja 2021 r. właściwy organ oceniający przedłożył Europejskiej Agencji Chemikaliów („Agencja”), zgodnie z art. 44 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 528/2012, sprawozdanie z oceny i wnioski ze swojej oceny.

(4)

W dniu 15 grudnia 2021 r. Agencja przedłożyła Komisji opinię (2), w tym projekt charakterystyki produktu biobójczego dotyczącej „Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family” i ostateczne sprawozdanie z oceny dotyczące rodziny produktów biobójczych zgodnie z art. 44 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 528/2012.

(5)

W opinii stwierdzono, że „Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family” jest rodziną produktów biobójczych w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. s) rozporządzenia (UE) nr 528/2012, że kwalifikuje się ona do pozwolenia unijnego zgodnie z art. 42 ust. 1 tego rozporządzenia i że, z zastrzeżeniem zgodności z projektem charakterystyki produktu biobójczego, spełnia ona warunki określone w art. 19 ust. 1 i 6 tego rozporządzenia.

(6)

W dniu 19 stycznia 2022 r. Agencja przekazała Komisji projekt charakterystyki produktu biobójczego we wszystkich językach urzędowych Unii zgodnie z art. 44 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 528/2012.

(7)

Komisja zgadza się z opinią Agencji i uznaje, że należy udzielić pozwolenia unijnego na „Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family”.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedsiębiorstwu Contec Europe udziela się pozwolenia unijnego o numerze EU-0027735-0000 na udostępnianie na rynku i stosowanie rodziny produktów biobójczych „Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family” zgodnie z charakterystyką produktu biobójczego określoną w załączniku.

Pozwolenie unijne jest ważne od dnia 31 lipca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2032 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1.

(2)  Opinia ECHA z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie pozwolenia unijnego na „Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family” (ECHA/BPC/298/2021), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation


ZAŁĄCZNIK

Charakterystyka rodziny produktów biobójczych

Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family

Grupa produktowa 2 – Środki dezynfekujące lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt (Środki dezynfekujące)

Numer pozwolenia: EU-0027735-0000

Numer zasobu w R4BP: EU-0027735-0000

CZĘŚĆ I

PIERWSZY POZIOM INFORMACYJNY

1.   INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1.1.   Nazwa handlowa rodziny produktów biobójczych

Nazwa

Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family

1.2.   Grupa produktowa

Grupa produktowa

Gr. 02 - Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt

1.3.   Posiadacz pozwolenia

Nazwa i adres posiadacza pozwolenia

Nazwa

Contec Europe

Adres

Zl Du Prat Avenue Paul Duplaix, 56000 Vannes Francja

Numer pozwolenia

EU-0027735-0000

Numer zasobu w R4BP

EU-0027735-0000

Data udzielenia pozwolenia

31 lipca 2022 r.

Data ważności pozwolenia

30 czerwca 2032 r.

1.4.   Producent (-ci) produktów biobójczych

Nazwa producenta

Contec Inc.,

Adres producenta

525 Locust Grove,, 29303 Spartanburg, Stany Zjednoczone

Lokalizacja zakładów produkcyjnych

Unit 6A, Wansbeck Business Park, Rotary Parkway,, NE63 8QW Ashington, Zjednoczone Królestwo

1.5.   Producent (-ci) substancji czynnych

Substancja czynna

Nadtlenek wodoru

Nazwa producenta

Solvay Chemicals International

Adres producenta

Rue Ransbeek 310,, 1120 Brussels, Belgia

Lokalizacja zakładów produkcyjnych

Rue Solvay 39,, B-5190 Jemeppe-sur-Sambre, Belgia

Via Piave 6, Rosignano Solvay,, I-57013 Livorno, Włochy

Köthensche Strasse 1-3,, D06406 Bernburg, Niemcy

Baronet Road,, WA4 6HA Warrington, Zjednoczone Królestwo

Yrjönojantie 2,, 45910 Voikkaa, Finlandia

Rua Eng. Clement Dumoulin,, P-2625-106 Povoa de Santa Iria, Portugalia

2.   SKŁAD I POSTAĆ UŻYTKOWA RODZINY PRODUKTÓW

2.1.   Informacje o składzie jakościowym i ilościowyme rodziny produktów

Nazwa zwyczajowa

Nazwa IUPAC

Funkcja

Numer CAS

Numer WE

Zawartość (%)

Min.

Maks.

Nadtlenek wodoru

 

Substancja czynna

7722-84-1

231-765-0

6,67

6,67

2.2.   Rodzaj(-e) postaci użytkowej

Postać użytkowa

AL - Ciecz

CZĘŚĆ II

DRUGI POZIOM INFORMACYJNY – META SPC

META SPC 1

1.   META SPC 1 – INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1.1.   Meta SPC 1 – identyfikator

Identyfikator

meta SPC 1

1.2.   Rozszerzenie numeru pozwolenia

Numer

1-1

1.3.   Grupa produktowa

Grupa produktowa

Gr. 02 - Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt

2.   META SPC 1 – SKŁAD

2.1.   Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 1

Nazwa zwyczajowa

Nazwa IUPAC

Funkcja

Numer CAS

Numer WE

Zawartość (%)

Min.

Maks.

Nadtlenek wodoru

 

Substancja czynna

7722-84-1

231-765-0

6,67

6,67

2.2.   Rodzaj(e) receptury z meta SPC 1

Postać użytkowa

AL - Ciecz

3.   ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 1

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Dokładnie umyć ręcepo użyciu.

Stosować ochrona oczu/ochrona twarzy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:Zasięgnąć zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:Zasięgnąć porady.

4.   ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE POZWOLENIEM Z META SPC 1

4.1.   Opis użycia

Tabela 1. Zastosowanie # 1 – Zastosowanie nr 1 – Nanoszenie rozpylaczem ze spustem na odpowiednią ściereczkę do pomieszczeń czystych w celu rozprowadzenia na wewnętrznej powierzchni izolatorów i systemów barierowych o ograniczonym dostępie ('RABS')

Grupa produktowa

Gr. 02 - Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt

W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem

/

Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)

Nazwa naukowa: /

Nazwa zwyczajowa: Bacteria

Etap rozwoju: /

Nazwa naukowa: /

Nazwa zwyczajowa: Yeasts

Etap rozwoju: /

Nazwa naukowa: /

Nazwa zwyczajowa: Fungi

Etap rozwoju: /

Obszar zastosowania

Wewnątrz

W izolatorach i RABS umieszczonych w pomieszczeniach czystych: dezynfekcja powierzchni twardych/nieporowatych. Nie do stosowania w opiece zdrowotnej.

Sposób (-oby) nanoszenia

metoda: rozpylanie produktu na odpowiednią ściereczkę do pomieszczeń czystych w celu rozprowadzenia produktu na powierzchni.

Szczegółowy opis:

/

Stosowane dawki i częstotliwość stosowania

Stosowana dawka: /

Rozcieńczenie (%): bez rozcieńczania – produkt jest gotowy do użycia (RTU).

Liczba i harmonogram aplikacji:

Gotowy do użycia produkt aktywny wobec bakterii przez czas kontaktu 15 minut oraz wobec drożdżaków i grzybów przez czas kontaktu 30 minut w temperaturze pokojowej (~ 20°C).

Częstotliwość stosowania zależy od zakładu i wymagań użytkownika.

Kategoria (-e) użytkowników

Profesjonalny

Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe

Butelka polietylenu wysokiej gęstości ('HDPE') o pojemności 1 l z regulowanym spustem, zamknięta w polietylenowej torbie zewnętrznej.

4.1.1.   Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

Rozpylić produkt na ściereczkę do pomieszczeń czystych wewnątrz izolatora lub systemu RABS i użyć do naniesienia produktu na powierzchnię przeznaczoną do dezynfekcji. Upewnić się, że cała powierzchnia jest widocznie mokra przez czas kontaktu: 15 minut w przypadku bakterii i 30 minut w przypadku drożdżaków i grzybów. Nie stosować więcej niż 50 ml produktu/m2. Należy zapewnić jednolite rozprowadzenie produktu biobójczego. W przypadku powierzchni widocznie zabrudzonych wymagane jest czyszczenie przed dezynfekcją.

4.1.2.   Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Unikać kontaktu ręki z oczami.

4.1.3.   Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Zob. sekcja Ogólne wskazówki dotyczące stosowania.

4.1.4.   Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Zob. sekcja Ogólne wskazówki dotyczące stosowania.

4.1.5.   Gdy dotyczy danego zastosowania,warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Zob. sekcja Ogólne wskazówki dotyczące stosowania.

4.2.   Opis użycia

Tabela 2. Zastosowanie # 2 – Zastosowanie nr 2 – Zastosowanie obejmujące przelanie do pojemnika i użycie odpowiedniej ściereczki lub mopa do pomieszczeń czystych w celu rozprowadzenia na wewnętrznej powierzchni izolatorów i RABS

Grupa produktowa

Gr. 02 - Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt

W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem

/

Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)

Nazwa naukowa: /

Nazwa zwyczajowa: Bacteria

Etap rozwoju: /

Nazwa naukowa: /

Nazwa zwyczajowa: Yeasts

Etap rozwoju: /

Nazwa naukowa: /

Nazwa zwyczajowa: Fungi

Etap rozwoju: /

Obszar zastosowania

Wewnątrz

W izolatorach i RABS umieszczonych w pomieszczeniach czystych: dezynfekcja powierzchni twardych/nieporowatych.

Nie do stosowania w opiece zdrowotnej.

Sposób (-oby) nanoszenia

metoda: przelanie produktu do odpowiedniego pojemnika, a następnie rozprowadzenie go na powierzchni odpowiednią ściereczką lub mopem do pomieszczeń czystych.

Szczegółowy opis:

/

Stosowane dawki i częstotliwość stosowania

Stosowana dawka: /

Rozcieńczenie (%): bez rozcieńczania – produkt jest gotowy do użycia

Liczba i harmonogram aplikacji:

Gotowy do użycia produkt aktywny wobec bakterii przez czas kontaktu 15 minut oraz wobec drożdżaków i grzybów przez czas kontaktu 30 minut w temperaturze pokojowej (~ 20°C). Częstotliwość stosowania zależy od zakładu i wymagań użytkownika.

Kategoria (-e) użytkowników

Profesjonalny

Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe

Butelka HDPE o pojemności 0,5 l, 1 l i 5 l z zabezpieczeniem przed otwarciem, zamknięta w polietylenowej torbie zewnętrznej.

4.2.1.   Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

Przelać produkt do odpowiedniego pojemnika wewnątrz izolatora lub systemu RABS i użyć ściereczki lub mopa do pomieszczeń czystych do naniesienia produktu na powierzchnię przeznaczoną do dezynfekcji. Upewnić się, że cała powierzchnia jest widocznie mokra przez czas kontaktu: 15 minut w przypadku bakterii i 30 minut w przypadku drożdżaków i grzybów. Nie stosować więcej niż 50 ml produktu/m2. Należy zapewnić jednolite rozprowadzenie produktu biobójczego. W przypadku powierzchni widocznie zabrudzonych wymagane jest czyszczenie przed dezynfekcją.

4.2.2.   Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Unikać kontaktu ręki z oczami.

4.2.3.   Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Zob. sekcja Ogólne wskazówki dotyczące stosowania.

4.2.4.   Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Zob. sekcja Ogólne wskazówki dotyczące stosowania.

4.2.5.   Gdy dotyczy danego zastosowania,warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Zob. sekcja Ogólne wskazówki dotyczące stosowania.

4.3.   Opis użycia

Tabela 3. Zastosowanie # 3 – Zastosowanie nr 3 – Nanoszenie rozpylaczem ze spustem na odpowiednią ściereczkę do pomieszczeń czystych w celu rozprowadzenia na powierzchni pomieszczeń czystych

Grupa produktowa

Gr. 02 - Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt

W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem

/

Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)

Nazwa naukowa: /

Nazwa zwyczajowa: Bacteria

Etap rozwoju: /

Nazwa naukowa: /

Nazwa zwyczajowa: Yeasts

Etap rozwoju: /

Nazwa naukowa: /

Nazwa zwyczajowa: Fungi

Etap rozwoju: /

Obszar zastosowania

Wewnątrz

Dezynfekcja twardych, nieporowatych powierzchni w pomieszczeniach czystych.

Nie do stosowania w opiece zdrowotnej.

Sposób (-oby) nanoszenia

metoda: Dezynfekcja twardych, nieporowatych powierzchni w pomieszczeniach czystych. Nie do stosowania w opiece zdrowotnej.

Szczegółowy opis:

/

Stosowane dawki i częstotliwość stosowania

Stosowana dawka: /

Rozcieńczenie (%): bez rozcieńczania – produkt jest gotowy do użycia

Liczba i harmonogram aplikacji:

Gotowy do użycia produkt aktywny wobec bakterii przez czas kontaktu 15 minut oraz wobec drożdżaków i grzybów przez czas kontaktu 30 minut w temperaturze pokojowej (~ 20°C). Częstotliwość stosowania zależy od zakładu i wymagań użytkownika.

Kategoria (-e) użytkowników

Profesjonalny

Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe

Butelka HDPE o pojemności 1 l z regulowanym spustem, zamknięta w polietylenowej torbie zewnętrznej.

4.3.1.   Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

Rozpylić produkt na ściereczkę do pomieszczeń czystych i użyć do naniesienia produktu na powierzchnię przeznaczoną do dezynfekcji w pomieszczeniu czystym. Upewnić się, że cała powierzchnia jest widocznie mokra przez czas kontaktu: 15 minut w przypadku bakterii i 30 minut w przypadku drożdżaków i grzybów. Nie stosować więcej niż 50 ml produktu/m2. Należy zapewnić jednolite rozprowadzenie produktu biobójczego. W przypadku powierzchni widocznie zabrudzonych wymagane jest czyszczenie przed dezynfekcją.

4.3.2.   Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Produkt może być stosowany wyłącznie do dezynfekcji małych powierzchni.

Stosowanie ochrony oczu podczas pracy z produktem jest obowiązkowe.

W przypadku stosowania w pomieszczeniach czystych obowiązkowe jest stosowanie odpowiednich środków kontroli technicznej/inżynieryjnej w celu usunięcia unoszących się w powietrzu pozostałości (np. wentylacja pomieszczeń lub lokalna wentylacja wywiewna ('LEV')). W pomieszczeniach czystych, w których stosowany jest produkt, należy zapewnić wentylację o minimalnej wydajności 360/h.

4.3.3.   Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Zob. sekcja Ogólne wskazówki dotyczące stosowania.

4.3.4.   Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Zob. sekcja Ogólne wskazówki dotyczące stosowania.

4.3.5.   Gdy dotyczy danego zastosowania,warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Zob. sekcja Ogólne wskazówki dotyczące stosowania.

4.4.   Opis użycia

Tabela 4. Zastosowanie # 4 – Zastosowanie nr 4 – Zastosowanie obejmujące przelanie do pojemnika i użycie odpowiedniej ściereczki lub mopa do pomieszczeń czystych w celu rozprowadzenia na powierzchni pomieszczeń czystych

Grupa produktowa

Gr. 02 - Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt

W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem

/

Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)

Nazwa naukowa: /

Nazwa zwyczajowa: Bacteria

Etap rozwoju: /

Nazwa naukowa: /

Nazwa zwyczajowa: Yeasts

Etap rozwoju: /

Nazwa naukowa: /

Nazwa zwyczajowa: Fungi

Etap rozwoju: /

Obszar zastosowania

Wewnątrz

Dezynfekcja twardych, nieporowatych powierzchni w pomieszczeniach czystych.

Nie do stosowania w opiece zdrowotnej.

Sposób(-oby) nanoszenia

metoda: przelanie produktu do odpowiedniego pojemnika, a następnie rozprowadzenie go na powierzchni odpowiednią ściereczką lub mopem do pomieszczeń czystych.

Szczegółowy opis:

/

Stosowane dawki i częstotliwość stosowania

Stosowana dawka: /

Rozcieńczenie (%): bez rozcieńczania – produkt jest gotowy do użycia (RTU).

Liczba i harmonogram aplikacji:

Gotowy do użycia produkt aktywny wobec bakterii przez czas kontaktu 15 minut oraz wobec drożdżaków i grzybów przez czas kontaktu 30 minut w temperaturze pokojowej (~ 20°C). Częstotliwość stosowania zależy od zakładu i wymagań użytkownika.

Kategoria (-e) użytkowników

Profesjonalny

Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe

Butelka HDPE o pojemności 0,5 l, 1L i 5 l z zabezpieczeniem przed otwarciem, zamknięta w polietylenowej torbie zewnętrznej.

4.4.1.   Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

Przelać produkt do odpowiedniego pojemnika i użyć ściereczki lub mopa do pomieszczeń czystych do naniesienia produktu na powierzchnię przeznaczoną do dezynfekcji w pomieszczeniu czystym. Upewnić się, że cała powierzchnia jest widocznie mokra przez czas kontaktu: 15 minut w przypadku bakterii i 30 minut w przypadku drożdżaków i grzybów. Nie stosować więcej niż 50 ml produktu/m2. Należy zapewnić jednolite rozprowadzenie produktu biobójczego. W przypadku powierzchni widocznie zabrudzonych wymagane jest czyszczenie przed dezynfekcją.

4.4.2.   Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Przelewanie produktu powinno odbywać się wyłącznie w pomieszczeniach wentylowanych (z min. 3 wymianami powietrza/h).

Stosowanie ochrony oczu podczas pracy z produktem jest obowiązkowe.

W przypadku stosowania w pomieszczeniach czystych obowiązkowe jest stosowanie odpowiednich środków kontroli technicznej/inżynieryjnej w celu usunięcia unoszących się w powietrzu pozostałości (np. wentylacja pomieszczeń lub LEV). W pomieszczeniach czystych, w których stosowany jest produkt, należy zapewnić wentylację o minimalnej wydajności 360/h.

Jeśli produkt jest nakładany przez przecieranie, dezynfekcja musi być ograniczona do małej powierzchni

W przypadku nakładania produktu mopem w celu dezynfekcji podłóg lub innych dużych powierzchni w pomieszczeniach czystych należy rozważyć dodatkowe środki ograniczające ryzyko:

Używanie sprzętu ochrony dróg oddechowych (SODO) zapewniającego współczynnik ochrony 10 jest obowiązkowe dla użytkownika profesjonalnego i wszystkich innych osób przebywających w pomieszczeniu. Wymagany jest przynajmniej zasilany aparat oddechowy oczyszczający powietrze z kaskiem/kapturem/maską (TH1/TM1) lub maska całotwarzowa/półmaska ze złożonym filtrem przeciwgazowym/P2 (typ filtra (litera kodu, kolor) zostanie określony przez posiadacza zezwolenia w informacji o produkcie).

Po zakończeniu mycia mopem cały personel musi opuścić pomieszczenie.

Środki kontroli technicznej lub inżynieryjnej mające na celu usunięcie unoszących się w powietrzu pozostałości są obowiązkowe (np. wentylacja lub LEV), zanim użytkownicy profesjonalni zostaną dopuszczeni do wejścia na obszary po dezynfekcji dużych powierzchni. Monitorować stężenie w powietrzu i upewnić się, że wartość graniczna (1,25 mg/m3) nie zostanie przekroczona, gdy użytkownicy profesjonalni ponownie wejdą na obszar.

4.4.3.   Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Zob. sekcja Ogólne wskazówki dotyczące stosowania.

4.4.4.   Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Zob. sekcja Ogólne wskazówki dotyczące stosowania.

4.4.5.   Gdy dotyczy danego zastosowania,warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Zob. sekcja Ogólne wskazówki dotyczące stosowania.

5.   OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA (1) Z META SPC 1

5.1.   Instrukcje stosowania

Zob. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania.

5.2.   Środki zmniejszające ryzyko

Zużyte ściereczki wyrzucać do zamkniętego pojemnika.

5.3.   Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

SKUTKI BEZPOŚREDNIE/POŚREDNIE

Powoduje poważne podrażnienie oczu. Przy normalnym użytkowaniu nie są znane ani oczekiwane żadne inne skutki dla zdrowia.

INSTRUKCJA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku wystąpienia objawów skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Przepłukać usta. Podać osobie narażonej coś do picia, jeśli jest to w stanie przełknąć. NIE wywoływać wymiotów. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Przemyć skórę wodą. W przypadku wystąpienia objawów skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI: Spłukać wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie przez 5 minut. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

ŚRODKI NADZWYCZAJNE W CELU OCHRONY ŚRODOWISKA

Unikać uwalniania do środowiska naturalnego.

5.4.   Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Utylizację tego opakowania należy zawsze prowadzić zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów oraz wszelkimi miejscowymi wymaganiami władz lokalnych.

Nie usuwać niewykorzystanego produktu do gleby, cieków wodnych, rur (zlewu, toalety…) ani kanalizacji.

5.5.   Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, chronić przed uszkodzeniem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Przechowywać w odpowiednio zaprojektowanych zbiornikach do przechowywania luzem lub w oryginalnym wentylowanym pojemniku.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Nie zamrażać.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Okres trwałości: 24 miesiące.

6.   INNE INFORMACJE

Nieistotne.

7.   TRZECI POZIOM INFORMACYJNY:POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 1

7.1.   Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa

Contec HydroPure

Obszar rynku: EU

Contec Sterile HydroPure

Obszar rynku: EU

Numer pozwolenia

EU-0027735-0001 1-1

Nazwa zwyczajowa

Nazwa IUPAC

Funkcja

Numer CAS

Numer WE

Zawartość (%)

Nadtlenek wodoru

 

Substancja czynna

7722-84-1

231-765-0

6,67


(1)  Instrukcje użytkowania, środki zmniejszające ryzyko oraz pozostałe wskazówki dotyczące stosowania na podstawie niniejszego punktu obowiązują w przypadku wszystkich zastosowań objętych pozwoleniem w ramach meta SPC 1.


11.7.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 184/41


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1186

z dnia 8 lipca 2022 r.

udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „L+R Propanol PT1 Family”

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (1), w szczególności jego art. 44 ust. 5 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 25 kwietnia 2019 r. przedsiębiorstwo Lohmann & Rauscher International GmbH&Co.KG złożyło, zgodnie z art. 43 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 528/2012, wniosek o udzielenie pozwolenia na rodzinę produktów biobójczych o nazwie „L+R Propanol PT1 Family”, należącą do grupy produktowej 1 zgodnie z opisem w załączniku V do tego rozporządzenia, z pisemnym potwierdzeniem, że właściwy organ Szwajcarii zgodził się dokonać oceny wniosku. Wniosek został zarejestrowany w rejestrze produktów biobójczych pod numerem BC-MU051242-25.

(2)

Rodzina produktów biobójczych „L+R Propanol PT1 Family” zawiera propan-1-ol i propan-2-ol jako substancje czynne, które figurują w unijnym wykazie zatwierdzonych substancji czynnych, o którym mowa w art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 528/2012 dla PT 1.

(3)

W dniu 29 marca 2021 r. właściwy organ oceniający przedłożył Europejskiej Agencji Chemikaliów („Agencja”), zgodnie z art. 44 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 528/2012, sprawozdanie z oceny i wnioski ze swojej oceny.

(4)

W dniu 4 listopada 2021 r. Agencja przedłożyła Komisji opinię (2), w tym projekt charakterystyki produktu biobójczego dotyczącej „L+R Propanol PT1 Family” i ostateczne sprawozdanie z oceny dotyczące rodziny produktów biobójczych zgodnie z art. 44 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 528/2012.

(5)

W opinii stwierdzono, że „L+R Propanol PT1 Family” jest rodziną produktów biobójczych w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. s) rozporządzenia (UE) nr 528/2012, że kwalifikuje się ona do pozwolenia unijnego zgodnie z art. 42 ust. 1 tego rozporządzenia i że, z zastrzeżeniem zgodności z projektem charakterystyki produktu biobójczego, spełnia ona warunki określone w art. 19 ust. 1 i 6 tego rozporządzenia.

(6)

W dniu 22 listopada 2021 r. Agencja przekazała Komisji projekt charakterystyki produktu biobójczego we wszystkich językach urzędowych Unii zgodnie z art. 44 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 528/2012.

(7)

Komisja zgadza się z opinią Agencji i uważa, że w związku z tym należy udzielić pozwolenia unijnego na „L+R Propanol PT1 Family”.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedsiębiorstwu Lohmann & Rauscher International GmbH&Co.KG udziela się pozwolenia unijnego o numerze EU-0027466-0000 na udostępnianie na rynku i stosowanie rodziny produktów biobójczych „L+R Propanol PT1 Family” zgodnie z charakterystyką produktu biobójczego określoną w załączniku.

Pozwolenie unijne jest ważne od dnia 31 lipca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2032 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1.

(2)  Opinia ECHA z dnia 7 października 2021 r. w sprawie pozwolenia unijnego na „L+R Propanol PT1 Family” (ECHA/BPC/291/2021), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.


ZAŁĄCZNIK

Charakterystyka rodziny produktów biobójczych

L+R Propanol PT1 Family

Grupa produktowa 1 – Higiena ludzi (Środki dezynfekujące)

Numer pozwolenia: EU-0027466-0000

Numer zasobu w R4BP: EU-0027466-0000

CZĘŚĆ I

PIERWSZY POZIOM INFORMACYJNY

1.   INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1.1.   Nazwa handlowa rodziny produktów biobójczych

Nazwa

L+R Propanol PT1 Family

1.2.   Grupa produktowa

Grupa produktowa

Gr. 01 - Higiena ludzi

1.3.   Posiadacz pozwolenia

Nazwa i adres posiadacza pozwolenia

Nazwa

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

Adres

Westerwaldstrasse 4, 56579 Rengsdorf Niemcy

Numer pozwolenia

EU-0027466-0000

Numer zasobu w R4BP

EU-0027466-0000

Data udzielenia pozwolenia

31 lipca 2022 r.

Data ważności pozwolenia

30 czerwca 2032 r.

1.4.   Producent (-ci) produktów biobójczych

Nazwa producenta

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

Adres producenta

Westerwaldstrasse 4, 56579 Rengsdorf Niemcy

Lokalizacja zakładów produkcyjnych

A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH, Otto-Brenner-Straße 16-18, 21337 Lüneburg Niemcy

1.5.   Producent (-ci) substancji czynnych

Substancja czynna

Propan-2-ol

Nazwa producenta

INEOS Solvent Germany GmbH

Adres producenta

Römerstrasse 733, 47443 Moers Niemcy

Lokalizacja zakładów produkcyjnych

INEOS Solvent Germany GmbH, Römerstrasse 733, 47443 Moers Niemcy


Substancja czynna

Propan-1-ol

Nazwa producenta

OQ Chemicals GmbH (formerly OXEA)

Adres producenta

Rheinpromenade 4a, 40789 Monheim am Rhein Niemcy

Lokalizacja zakładów produkcyjnych

OQ Chemicals Corporation, 2001 FM 3057 (formerly OXEA Corporation), TX 77414-2968 Bay City Stany Zjednoczone


Substancja czynna

Propan-1-ol

Nazwa producenta

Sasol Chemie GmbH & Co. KG

Adres producenta

Secunda Chemical Operations, Sasol Place, 50 Katherine Street, 2090 Sandton Republika Południowej Afryki

Lokalizacja zakładów produkcyjnych

Secunda Chemical Operations, PDP Kruger Street, 2302 Secunda Republika Południowej Afryki


Substancja czynna

Propan-1-ol

Nazwa producenta

BASF SE

Adres producenta

Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Niemcy

Lokalizacja zakładów produkcyjnych

BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Niemcy

2.   SKŁAD I POSTAĆ UŻYTKOWA RODZINY PRODUKTÓW

2.1.   Informacje o składzie jakościowym i ilościowyme rodziny produktów

Nazwa zwyczajowa

Nazwa IUPAC

Funkcja

Numer CAS

Numer WE

Zawartość (%)

Min.

Maks.

Propan-2-ol

 

Substancja czynna

67-63-0

200-661-7

45,0

45,0

Propan-1-ol

 

Substancja czynna

71-23-8

200-746-9

30,0

30,0

Tetradecanol

Myristil alcohol

Substancja niebędąca substancją czynną

112-72-1

204-000-3

0,0

0,95

2.2.   Rodzaj(-e) postaci użytkowej

Postać użytkowa

AL - Ciecz

CZĘŚĆ II

DRUGI POZIOM INFORMACYJNY – META SPC

META SPC 1

1.   META SPC 1 – INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1.1.   Meta SPC 1 – identyfikator

Identyfikator

meta SPC 1

1.2.   Rozszerzenie numeru pozwolenia

Numer

1-1

1.3.   Grupa produktowa

Grupa produktowa

Gr. 01 - Higiena ludzi

2.   META SPC 1 – SKŁAD

2.1.   Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 1

Nazwa zwyczajowa

Nazwa IUPAC

Funkcja

Numer CAS

Numer WE

Zawartość (%)

Min.

Maks.

Propan-2-ol

 

Substancja czynna

67-63-0

200-661-7

45,0

45,0

Propan-1-ol

 

Substancja czynna

71-23-8

200-746-9

30,0

30,0

Tetradecanol

Myristil alcohol

Substancja niebędąca substancją czynną

112-72-1

204-000-3

0,95

0,95

2.2.   Rodzaj(e) receptury z meta SPC 1

Postać użytkowa

AL - Ciecz

3.   ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 1

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Łatwopalna ciecz i pary.

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. – Nie palić.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Unikać wdychania par.

Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

Unikać uwolnienia do środowiska.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.Przechowywać w chłodnym miejscu.

Przechowywać pod zamknięciem.

Usuwać zawartość do zatwierdzonego zakładu utylizacji odpadów.

4.   ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE POZWOLENIEM Z META SPC 1

4.1.   Opis użycia

Tabela 1. Zastosowanie # 1 – Higieniczne mycie rąk

Grupa produktowa

Gr. 01 - Higiena ludzi

W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem

Nie dotyczy.

Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)

Nazwa naukowa: other

Nazwa zwyczajowa: Bacteria

Etap rozwoju: Brak danych

Nazwa naukowa: other

Nazwa zwyczajowa: Yeasts

Etap rozwoju: Brak danych

Nazwa naukowa: other

Nazwa zwyczajowa: Mycobacteria

Etap rozwoju: Brak danych

Nazwa naukowa: other

Nazwa zwyczajowa: viruses (limited spectrum of virucidal activity)

Etap rozwoju: Brak danych

Obszar zastosowania

Wewnątrz

szpitale i inne instytucje opieki zdrowotnej, przychodnie, poradnie, gabinety lekarskie, domy opieki (w tym domowa opieka na pacjentami)

stołówki szpitalne, duże kuchnie, przemysł farmaceutyczny, zakłady wytwórcze, laboratoria: higieniczne mycie rąk do widocznie czystych i suchych dłoni

wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Sposób (-oby) nanoszenia

metoda: Aplikacja ręczna

Szczegółowy opis:

wcieranie

Stosowane dawki i częstotliwość stosowania

Stosowana dawka: Dawkowanie: co najmniej 3 ml (użyć dozowników, na przykład ustawić 1,5 ml na jedno wciśnięcie, 2 wciśnięcia na 3 ml). Minimalny czas kontaktu: 30 s

Rozcieńczenie (%): produkt gotowy do użycia

Liczba i harmonogram aplikacji:

Nie ma ograniczeń co do liczby ani punktów czasowych stosowania w ciągu doby. Nie ma potrzeby uwzględniania interwałów bezpieczeństwa pomiędzy fazami podawania.

Produkt można stosować w dowolnym czasie i tak często, jak to jest konieczne.

Kategoria (-e) użytkowników

Przemysłowy

Profesjonalny

Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe

100 ml, 500 ml i 1000 ml w przezroczystych butelkach z HDPE z nakrętką typu „flip top” z PP.

4.1.1.   Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

Produkt można stosować bezpośrednio lub przy użyciu dozownika albo pompki.

W przypadku higienicznego mycia rąk należy użyć 3 ml produktu i utrzymywać dłonie nawilżone przez 30 sekund.

4.1.2.   Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Patrz ogólna instrukcja dotycząca stosowania meta SPC 1

4.1.3.   Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Patrz ogólna instrukcja dotycząca stosowania meta SPC 1

4.1.4.   Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Patrz ogólna instrukcja dotycząca stosowania meta SPC 1

4.1.5.   Gdy dotyczy danego zastosowania,warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Patrz ogólna instrukcja dotycząca stosowania meta SPC 1

4.2.   Opis użycia

Tabela 2. Zastosowanie # 2 – Chirurgiczne mycie rąk

Grupa produktowa

Gr. 01 - Higiena ludzi

W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem

Nie dotyczy.

Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)

Nazwa naukowa: other

Nazwa zwyczajowa: Bacteria

Etap rozwoju: Brak danych

Nazwa naukowa: other

Nazwa zwyczajowa: Yeasts

Etap rozwoju: Brak danych

Nazwa naukowa: other

Nazwa zwyczajowa: Mycobacteria

Etap rozwoju: Brak danych

Nazwa naukowa: other

Nazwa zwyczajowa: viruses (limited spectrum of virucidal activity)

Etap rozwoju: Brak danych

Obszar zastosowania

Wewnątrz

Szpitale i inne instytucje opieki zdrowotnej: chirurgiczne mycie rąk do widocznie czystych i suchych dłoni oraz przedramion.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Sposób (-oby) nanoszenia

metoda: Aplikacja ręczna

Szczegółowy opis:

wcieranie

Stosowane dawki i częstotliwość stosowania

Stosowana dawka: Dawkowanie: w porcjach po 3 ml (użyć dozowników, na przykład ustawić 1,5 ml na jedno wciśnięcie, 2 wciśnięcia na 3 ml). Minimalny czas ekspozycji: 90 s

Rozcieńczenie (%): produkt gotowy do użycia

Liczba i harmonogram aplikacji:

Nie ma ograniczeń co do liczby ani punktów czasowych stosowania w ciągu doby. Nie ma potrzeby uwzględniania interwałów bezpieczeństwa pomiędzy fazami podawania.

Produkt można stosować w dowolnym czasie i tak często, jak to jest konieczne.

Kategoria (-e) użytkowników

Profesjonalny

Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe

100 ml, 500 ml i 1 000  ml w przezroczystych butelkach z HDPE z nakrętką typu „flip top” z PP.

4.2.1.   Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

Produkt można stosować bezpośrednio lub przy użyciu dozownika albo pompki.

W przypadku chirurgicznego mycia rąk należy użyć tylu porcji 3 ml, ile jest konieczne, by utrzymać dłonie nawilżone przez 90 sekund.

4.2.2.   Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Patrz ogólna instrukcja dotycząca stosowania meta SPC 1

4.2.3.   Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Patrz ogólna instrukcja dotycząca stosowania meta SPC 1

4.2.4.   Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Patrz ogólna instrukcja dotycząca stosowania meta SPC 1

4.2.5.   Gdy dotyczy danego zastosowania,warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Patrz ogólna instrukcja dotycząca stosowania meta SPC 1

5.   OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA (1) Z META SPC 1

5.1.   Instrukcje stosowania

Wyłącznie do użytku profesjonalnego.

5.2.   Środki zmniejszające ryzyko

Unikać kontaktu z oczami.

Chronić przed dziećmi.

5.3.   Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Natychmiast spłukać skórę dużą ilością wody. Następnie zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać ją przed ponownym użyciem. Kontynuować spłukiwanie skóry wodą przez 15 minut. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Natychmiast płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie przez co najmniej 15 minut. Zadzwonić na nr 112/wezwać karetkę w celu uzyskania pomocy medycznej.

Informacje dla personelu opieki zdrowotnej/lekarza:

Oczy należy także wielokrotnie płukać podczas drogi do lekarza w razie narażenia na związki o odczynie zasadowym (pH >11), aminy oraz kwasy, takie jak kwas octowy, kwas mrówkowy czy kwas propionowy.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast przepłukać usta. Podać coś do picia, jeśli poszkodowany jest w stanie przełykać. NIE wywoływać wymiotów. Zadzwonić na nr 112/wezwać karetkę w celu uzyskania pomocy medycznej.

W razie rozlania: Zebrać przy użyciu absorbentu (na przykład piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny środek wiążący). Po zebraniu postępować z materiałem zgodnie z opisem w punkcie „Postępowanie z odpadami”.

5.4.   Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Z opakowania należy usunąć pozostałości, a całkowicie opróżnione opakowanie usunąć zgodnie z przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.

Nieopróżnione całkowicie opakowanie należy usunąć w sposób określony przez miejscowy zakład utylizacji odpadów.

5.5.   Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Środki techniczne i warunki magazynowania:

Okres ważności: 36 miesięcy

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty i suchy w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Zalecana temperatura przechowywania: 0-–30°C

Wymagania dotyczące pomieszczeń i zbiorników do magazynowania:

Pojemnik, który został otwarty, należy dokładnie zamknąć i utrzymywać w pozycji pionowej, aby zapobiec wyciekowi. Zawsze przechowywać w pojemnikach wykonanych z tego samego materiału, co oryginalny pojemnik.

Zalecenia dotyczące magazynowania:

Nie przechować razem z substancjami utleniającymi ani substancjami zdolnymi do samozapłonu.

6.   INNE INFORMACJE

7.   TRZECI POZIOM INFORMACYJNY:POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 1

7.1.   Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa

L+R handdisinfect blue

Obszar rynku: EU

Numer pozwolenia

EU-0027466-0001 1-1

Nazwa zwyczajowa

Nazwa IUPAC

Funkcja

Numer CAS

Numer WE

Zawartość (%)

Propan-2-ol

 

Substancja czynna

67-63-0

200-661-7

45,0

Propan-1-ol

 

Substancja czynna

71-23-8

200-746-9

30,0

Tetradecanol

Myristil alcohol

Substancja niebędąca substancją czynną

112-72-1

204-000-3

0,95

META SPC 2

1.   META SPC 2 – INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1.1.   Meta SPC 2 – identyfikator

Identyfikator

meta SPC 2

1.2.   Rozszerzenie numeru pozwolenia

Numer

1-2

1.3.   Grupa produktowa

Grupa produktowa

Gr. 01 - Higiena ludzi

2.   META SPC 2 – SKŁAD

2.1.   Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 2

Nazwa zwyczajowa

Nazwa IUPAC

Funkcja

Numer CAS

Numer WE

Zawartość (%)

Min.

Maks.

Propan-2-ol

 

Substancja czynna

67-63-0

200-661-7

45,0

45,0

Propan-1-ol

 

Substancja czynna

71-23-8

200-746-9

30,0

30,0

2.2.   Rodzaj(e) receptury z meta SPC 2

Postać użytkowa

AL - Ciecz

3.   ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 2

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Łatwopalna ciecz i pary.

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. – Nie palić.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Unikać wdychania par.

Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.Przechowywać w chłodnym miejscu.

Przechowywać pod zamknięciem.

Usuwać zawartość do zatwierdzonego zakładu utylizacji odpadów.

4.   ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE POZWOLENIEM Z META SPC 2

4.1.   Opis użycia

Tabela 3. Zastosowanie # 1 – Higieniczne mycie rąk

Grupa produktowa

Gr. 01 - Higiena ludzi

W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem

Nie dotyczy.

Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)

Nazwa naukowa: other

Nazwa zwyczajowa: Bacteria

Etap rozwoju: Brak danych

Nazwa naukowa: other

Nazwa zwyczajowa: Yeasts

Etap rozwoju: Brak danych

Nazwa naukowa: other

Nazwa zwyczajowa: Mycobacteria

Etap rozwoju: Brak danych

Nazwa naukowa: other

Nazwa zwyczajowa: viruses (limited spectrum of virucidal activity)

Etap rozwoju: Brak danych

Obszar zastosowania

Wewnątrz

szpitale i inne instytucje opieki zdrowotnej, przychodnie, poradnie, gabinety lekarskie, domy opieki (w tym domowa opieka na pacjentami)

stołówki szpitalne, duże kuchnie, przemysł farmaceutyczny, zakłady wytwórcze, laboratoria: higieniczne mycie rąk do widocznie czystych i suchych dłoni

wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Sposób (-oby) nanoszenia

metoda: Aplikacja ręczna

Szczegółowy opis:

wcieranie

Stosowane dawki i częstotliwość stosowania

Stosowana dawka: Dawkowanie: co najmniej 3 ml (użyć dozowników, na przykład ustawić 1,5 ml na jedno wciśnięcie, 2 wciśnięcia na 3 ml). Minimalny czas kontaktu: 30 s

Rozcieńczenie (%): produkt gotowy do użycia

Liczba i harmonogram aplikacji:

Nie ma ograniczeń co do liczby ani punktów czasowych stosowania w ciągu doby. Nie ma potrzeby uwzględniania interwałów bezpieczeństwa pomiędzy fazami podawania.

Produkt można stosować w dowolnym czasie i tak często, jak to jest konieczne.

Kategoria (-e) użytkowników

Przemysłowy

Profesjonalny

Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe

100 ml, 500 ml i 1 000 ml w przezroczystych butelkach z HDPE z nakrętką typu „flip top” z PP.

4.1.1.   Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

Produkt można stosować bezpośrednio lub przy użyciu dozownika albo pompki.

W przypadku higienicznego mycia rąk należy użyć 3 ml produktu i utrzymywać dłonie nawilżone przez 30 sekund.

4.1.2.   Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Patrz ogólna instrukcja dotycząca stosowania meta SPC 2

4.1.3.   Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Patrz ogólna instrukcja dotycząca stosowania meta SPC 2

4.1.4.   Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Patrz ogólna instrukcja dotycząca stosowania meta SPC 2

4.1.5.   Gdy dotyczy danego zastosowania,warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Patrz ogólna instrukcja dotycząca stosowania meta SPC 2

4.2.   Opis użycia

Tabela 4. Zastosowanie # 2 – Chirurgiczne mycie rąk

Grupa produktowa

Gr. 01 - Higiena ludzi

W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem

Nie dotyczy.

Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)

Nazwa naukowa: other

Nazwa zwyczajowa: Bacteria

Etap rozwoju: Brak danych

Nazwa naukowa: other

Nazwa zwyczajowa: Yeasts

Etap rozwoju: Brak danych

Nazwa naukowa: other

Nazwa zwyczajowa: Mycobacteria

Etap rozwoju: Brak danych

Nazwa naukowa: other

Nazwa zwyczajowa: viruses (limited spectrum of virucidal activity)

Etap rozwoju: Brak danych

Obszar zastosowania

Wewnątrz

Szpitale i inne instytucje opieki zdrowotnej: chirurgiczne mycie rąk do widocznie czystych i suchych dłoni oraz przedramion.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Sposób (-oby) nanoszenia

metoda: Aplikacja ręczna

Szczegółowy opis:

wcieranie

Stosowane dawki i częstotliwość stosowania

Stosowana dawka: Dawkowanie: w porcjach po 3 ml (użyć dozowników, na przykład ustawić 1,5 ml na jedno wciśnięcie, 2 wciśnięcia na 3 ml). Minimalny czas ekspozycji: 90 s

Rozcieńczenie (%): produkt gotowy do użycia

Liczba i harmonogram aplikacji:

Nie ma ograniczeń co do liczby ani punktów czasowych stosowania w ciągu doby. Nie ma potrzeby uwzględniania interwałów bezpieczeństwa pomiędzy fazami podawania.

Produkt można stosować w dowolnym czasie i tak często, jak to jest konieczne.

Kategoria (-e) użytkowników

Profesjonalny

Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe

100 ml, 500 ml i 1 000  ml w przezroczystych butelkach z HDPE z nakrętką typu „flip top” z PP.

4.2.1.   Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

Produkt można stosować bezpośrednio lub przy użyciu dozownika albo pompki.

W przypadku chirurgicznego mycia rąk należy użyć tylu porcji 3 ml, ile jest konieczne, by utrzymać dłonie nawilżone przez 90 sekund.

4.2.2.   Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Patrz ogólna instrukcja dotycząca stosowania meta SPC 2

4.2.3.   Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Patrz ogólna instrukcja dotycząca stosowania meta SPC 2

4.2.4.   Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Patrz ogólna instrukcja dotycząca stosowania meta SPC 2

4.2.5.   Gdy dotyczy danego zastosowania,warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Patrz ogólna instrukcja dotycząca stosowania meta SPC 2

5.   OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA (2) Z META SPC 2

5.1.   Instrukcje stosowania

Wyłącznie do użytku profesjonalnego.

5.2.   Środki zmniejszające ryzyko

Unikać kontaktu z oczami.

Chronić przed dziećmi.

5.3.   Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Natychmiast spłukać skórę dużą ilością wody. Następnie zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać ją przed ponownym użyciem. Kontynuować spłukiwanie skóry wodą przez 15 minut. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Natychmiast płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie przez co najmniej 15 minut. Zadzwonić na nr 112/wezwać karetkę w celu uzyskania pomocy medycznej.

Informacje dla personelu opieki zdrowotnej/lekarza:

Oczy należy także wielokrotnie płukać podczas drogi do lekarza w razie narażenia na związki o odczynie zasadowym (pH >11), aminy oraz kwasy, takie jak kwas octowy, kwas mrówkowy czy kwas propionowy.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast przepłukać usta. Podać coś do picia, jeśli poszkodowany jest w stanie przełykać. NIE wywoływać wymiotów. Zadzwonić na nr 112/wezwać karetkę w celu uzyskania pomocy medycznej.

W razie rozlania: Zebrać przy użyciu absorbentu (na przykład piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny środek wiążący). Po zebraniu postępować z materiałem zgodnie z opisem w punkcie „Postępowanie z odpadami”.

5.4.   Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Z opakowania należy usunąć pozostałości, a całkowicie opróżnione opakowanie usunąć zgodnie z przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.

Nieopróżnione całkowicie opakowanie należy usunąć w sposób określony przez miejscowy zakład utylizacji odpadów.

5.5.   Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Środki techniczne i warunki magazynowania:

Okres ważności: 36 miesięcy

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty i suchy w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Zalecana temperatura przechowywania: 0-–30°C

Wymagania dotyczące pomieszczeń i zbiorników do magazynowania:

Pojemnik, który został otwarty, należy dokładnie zamknąć i utrzymywać w pozycji pionowej, aby zapobiec wyciekowi. Zawsze przechowywać w pojemnikach wykonanych z tego samego materiału, co oryginalny pojemnik.

Zalecenia dotyczące magazynowania:

Nie przechować razem z substancjami utleniającymi ani substancjami zdolnymi do samozapłonu.

6.   INNE INFORMACJE

7.   TRZECI POZIOM INFORMACYJNY:POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 2

7.1.   Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa

L+R handdisinfect 03

Obszar rynku: EU

Numer pozwolenia

EU-0027466-0002 1-2

Nazwa zwyczajowa

Nazwa IUPAC

Funkcja

Numer CAS

Numer WE

Zawartość (%)

Propan-2-ol

 

Substancja czynna

67-63-0

200-661-7

45,0

Propan-1-ol

 

Substancja czynna

71-23-8

200-746-9

30,0

7.2.   Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa

L+R handdisinfect 04

Obszar rynku: EU

Numer pozwolenia

EU-0027466-0003 1-2

Nazwa zwyczajowa

Nazwa IUPAC

Funkcja

Numer CAS

Numer WE

Zawartość (%)

Propan-2-ol

 

Substancja czynna

67-63-0

200-661-7

45,0

Propan-1-ol

 

Substancja czynna

71-23-8

200-746-9

30,0


(1)  Instrukcje użytkowania, środki zmniejszające ryzyko oraz pozostałe wskazówki dotyczące stosowania na podstawie niniejszego punktu obowiązują w przypadku wszystkich zastosowań objętych pozwoleniem w ramach meta SPC 1.

(2)  Instrukcje użytkowania, środki zmniejszające ryzyko oraz pozostałe wskazówki dotyczące stosowania na podstawie niniejszego punktu obowiązują w przypadku wszystkich zastosowań objętych pozwoleniem w ramach meta SPC 2.


DECYZJE

11.7.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 184/56


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/1187

z dnia 7 lipca 2022 r.

zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2022/493 ustalającą ostateczny przydział pomocy unijnej państwom członkowskim na owoce i warzywa dla szkół oraz na mleko dla szkół na okres od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(2022) 4873)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 5 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/39 (2) państwa członkowskie, które chcą uczestniczyć w unijnym programie pomocy na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych („program dla szkół”) muszą przedłożyć Komisji do dnia 31 stycznia każdego roku wniosek o pomoc unijną odnoszący się do następnego roku szkolnego i, w stosownych przypadkach, zaktualizowany wniosek o pomoc unijną dotyczący trwającego roku szkolnego.

(2)

W oparciu o informacje zgłoszone przez państwa członkowskie do 31 stycznia 2022 r. decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/493 (3) ustalono ostateczny przydział pomocy unijnej państwom członkowskim na owoce i warzywa dla szkół oraz na mleko dla szkół na okres od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r.

(3)

Zgodnie z art. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/861 (4) do 15 czerwca 2022 r. państwa członkowskie mogą przedłożyć Komisji drugi wniosek o pomoc unijną na okres od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r., związany z koniecznością zapewnienia pomocy dzieciom przesiedlonym z Ukrainy kwalifikującym się do uczestnictwa w programie dla szkół.

(4)

W drugim wniosku o pomoc unijną na okres od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. Francja, Niderlandy, Austria i Słowenia wyraziły gotowość do niewykorzystania całej kwoty swojego ostatecznego przydziału pomocy unijnej na owoce i warzywa dla szkół lub mleko dla szkół określonej w załączniku I do decyzji wykonawczej (UE) 2022/493. Bułgaria, Czechy, Niemcy, Estonia, Grecja, Łotwa, Litwa, Węgry, Polska, Rumunia i Słowacja zgłosiły gotowość do wykorzystania kwoty przekraczającej ich ostateczny przydział pomocy unijnej na owoce i warzywa dla szkół lub mleko dla szkół określony w załączniku I do decyzji wykonawczej (UE) 2022/493. Belgia, Bułgaria, Dania, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Włochy, Cypr, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Austria, Portugalia, Słowenia, Finlandia i Szwecja nie złożyły drugiego wniosku o pomoc unijną na owoce i warzywa dla szkół lub mleko dla szkół i w związku z tym uznaje się, że potwierdziły swoje ostateczne przydziały określone w załączniku I do decyzji wykonawczej (UE) 2022/493.

(5)

Aby zmaksymalizować pełny potencjał dostępnych funduszy i zaradzić trudnościom we wdrażaniu programu dla szkół w związku z przesiedleniem dzieci z Ukrainy w następstwie agresji wojskowej Rosji na Ukrainę w dniu 24 lutego 2022 r., należy zmienić ostateczny przydział pomocy unijnej na owoce i warzywa dla szkół oraz mleko dla szkół na okres od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. Ponowny przydział ostatecznych kwot pomocy unijnej, o które nie wnioskowano, powinien uwzględniać drugi wniosek państw członkowskich o pomoc unijną i opierać się na liczbie dzieci w wieku od sześciu do dziesięciu lat w państwach członkowskich, zgodnie z art. 5 ust. 5 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1370/2013.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do decyzji wykonawczej (UE) 2022/493.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik I do decyzji wykonawczej (UE) 2022/493 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 lipca 2022 r.

W imieniu Komisji

Janusz WOJCIECHOWSKI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 346 z 20.12.2013, s. 12.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/39 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych (Dz.U. L 5 z 10.1.2017, s. 1).

(3)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/493 ustalająca ostateczny przydział pomocy unijnej państwom członkowskim na owoce i warzywa dla szkół oraz na mleko dla szkół na okres od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. oraz zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2021/462 (Dz.U. L 100 z 28.3.2022, s. 55).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/861 z dnia 1 czerwca 2022 r. ustanawiające przepisy wyjątkowe dotyczące drugich wniosków państw członkowskich o pomoc unijną na owoce i warzywa dla szkół oraz na mleko dla szkół oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/39 w odniesieniu do ponownego przydziału pomocy unijnej na okres od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. (Dz.U. L 151 z 2.6.2022, s. 42).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

Rok szkolny 2022/2023

Państwo członkowskie

Ostateczny przydział środków na program „Owoce i warzywa w szkole”

w EUR

Ostateczny przydział środków na program „Mleko w szkole”

w EUR

Belgia

3 405 460

1 613 199

Bułgaria

2 145 826

1 030 342

Czechy

3 515 512

1 784 619

Dania

1 855 060

1 460 645

Niemcy

20 810 417

9 696 041

Estonia

520 903

751 337

Irlandia

1 811 303

900 398

Grecja

3 221 670

1 550 685

Hiszpania

13 292 411

6 302 784

Francja

16 271 478

16 146 588

Chorwacja

1 390 541

800 354

Włochy

17 117 780

8 003 535

Cypr

390 044

400 177

Łotwa

658 180

711 207

Litwa

966 451

1 081 456

Luksemburg

295 111

193 000

Węgry

3 122 448

1 772 817

Malta

293 504

193 000

Niderlandy

5 570 944

2 177 837

Austria

2 301 768

1 044 680

Polska

12 494 071

10 739 507

Portugalia

3 283 397

2 220 981

Rumunia

6 900 318

10 455 944

Słowenia

570 823

311 770

Słowacja

1 872 965

960 398

Finlandia

1 599 047

3 824 689

Szwecja

0

8 998 717

Ogółem

125 677 429

95 126 707


11.7.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 184/59


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/1188

z dnia 8 lipca 2022 r.

zmieniająca załączniki I i II do decyzji wykonawczej (UE) 2021/260 w odniesieniu do państw członkowskich lub ich części, dla których zatwierdzono środki krajowe w odniesieniu do niektórych chorób zwierząt wodnych zgodnie z art. 226 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (1), w szczególności jego art. 226 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/260 (2) ustanowiono wykazy państw członkowskich i ich części, które uznaje się za wolne od niektórych chorób zwierząt wodnych, niewymienionych w art. 9 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) 2016/429 lub które są objęte programem likwidacji choroby.

(2)

Kolejne państwa członkowskie lub ich części mogą zostać dodane do wykazu obszarów wolnych od choroby znajdującego się w załączniku I do decyzji wykonawczej (UE) 2021/260 lub do wykazu obszarów objętych programem likwidacji choroby znajdującego się w załączniku II do tej decyzji wykonawczej jeżeli Komisja zostanie z wyprzedzeniem powiadomiona o wszelkich środkach, które mogą mieć wpływ na przemieszczanie zwierząt wodnych między państwami członkowskimi, tak aby środki te mogły zostać zatwierdzone lub, w razie potrzeby, zmienione.

(3)

Dania, Finlandia, Francja, Portugalia, Słowenia i Włochy powiadomiły Komisję o częściach swoich terytoriów, które powinny zostać zatwierdzone jako wolne od choroby zgodnie z art. 226 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/429. Obejmują one dwie strefy wolne od zakażenia herpeswirusem koi (KHV) oraz kilka kompartmentów wolnych od bakteryjnej choroby nerek (BKD), KHV lub zakaźnej martwicy trzustki (IPN). Dania powiadomiła ponadto Komisję o kilku kompartmentach objętych programami likwidacji BKD lub IPN, które powinny zostać zatwierdzone zgodnie z art. 226 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/429.

(4)

Komisja oceniła informacje przedłożone przez Danię, Finlandię, Francję, Portugalię, Słowenię i Włochy dotyczące środków krajowych wprowadzonych przez te państwa zgodnie z art. 226 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/429 w celu zapobieżenia wprowadzeniu lub ograniczenia rozprzestrzeniania się tych chorób. Komisja jest przekonana, że te środki krajowe są niezbędne, aby zapobiec wprowadzeniu lub zwalczać rozprzestrzenianie się wspomnianych chorób. W związku z tym te środki krajowe należy zatwierdzić, a strefy i kompartmenty, do których mają one zastosowanie, należy umieścić w wykazach znajdujących się w załącznikach I i II do decyzji wykonawczej (UE) 2021/260.

(5)

Należy zatem zmienić załącznik I do decyzji wykonawczej (UE) 2021/260 w celu uwzględnienia stref wolnych od KHV we Francji i Włoszech, kompartmentów wolnych od BKD i IPN w Danii, kompartmentów wolnych od BKD w Finlandii, kompartmentów wolnych od KHV we Francji i Portugalii oraz kompartmentów wolnych od IPN w Słowenii. Należy również zmienić załącznik II do tej decyzji wykonawczej w celu uwzględnienia kompartmentów objętych programami likwidacji BKD i IPN w Danii.

(6)

Ponadto Irlandia powiadomiła Komisję, że wszystkie kompartmenty herpeswirusa-1 μvar (OsHV-1μvar) u ostryg na jej terytorium, które są wymienione w załączniku I do decyzji wykonawczej (UE) 2021/260, powinny zostać usunięte z wykazu. Należy zatem zmienić załącznik I do decyzji wykonawczej (UE) 2021/260, aby uwzględnić tę zmianę statusu kompartmentów wolnych od OsHV-1μvar w Irlandii.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2021/260.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załączniki I i II do decyzji wykonawczej (UE) 2021/260 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.

(2)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/260 z dnia 11 lutego 2021 r. zatwierdzająca środki krajowe mające na celu ograniczenie wpływu niektórych chorób zwierząt wodnych zgodnie z art. 226 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 oraz uchylająca decyzję Komisji 2010/221/UE (Dz.U. L 59 z 19.2.2021, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

Państwa członkowskie  (1) lub ich części uznawane za wolne od niektórych chorób zwierząt wodnych i w odniesieniu do których zatwierdzono środki krajowe zgodnie z art. 226 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/429

Choroba

Państwo członkowskie

Kod

Zasięg geograficzny obszaru, w odniesieniu do którego zatwierdzono środki krajowe

Zakażenie herpeswirusem koi (KHV)

Francja

FR

Strefa Durançole, od źródła rzeki Durançole do ujścia z FR 13092001 CE Ferme Marine de la Durançole

Następujące pojedyncze kompartmenty obejmujące jeden zakład akwakultury z określonym numerem zatwierdzenia:

FR 17116001 CE

Pisiculture de l’EARL Carpio

FR 34023506 CE

SCEA les poissons du Soleil

FR 34195501 CE

Olivier Germaine – Pisciculture

FR 39366002 CE

Pisciculture du Moulin de Pierre

FR 63263022 CE

Pisciculture de Fontanas

FR 66190003 CE

SCEA les poissons du Soleil

FR 72261001 CE

Ecloserie de l’AAPPMA de Conlie – Bernay – Ruillé

FR 72294001 CE

Ecloserie de l’AAPPMA 72 – Sougé Le Ganelon

Włochy

IT

Strefa jezior Monticolo obejmująca wylęgarnię ryb IT004BZ106, »Grande lago di Monticolo/Großer Montiggler See« oraz »Piccolo lago di Monticolo/Kleiner Montiggler See«

Irlandia

IE

Całe terytorium

Portugalia

PT

Następujący kompartment obejmujący jeden zakład akwakultury z określonym numerem zatwierdzenia:

PT 06 001 CP Herdade de Entre Águas/PT

Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)

UK(NI)

Irlandia Północna

Wiosenna wiremia karpi (SVC)

Dania

DK

Całe terytorium

Finlandia

FI

Całe terytorium

Węgry

HU

Całe terytorium

Irlandia

IE

Całe terytorium

Szwecja

SE

Całe terytorium

Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)

UK(NI)

Irlandia Północna

Bakteryjna choroba nerek (BKD)

Dania

DK

Następujące pojedyncze kompartmenty obejmujące jeden zakład akwakultury z określonym numerem zatwierdzenia:

42939

Trinbak Dambrug Brænderigårdens

84470

Dambrug

103471

Abildvad Dambrug

103559

Fårup Mølle Dambrug

103587

Trend Å Dambrug

103623

Hårkjær Dambrug

103647

Egebæk Dambrug

103670

Refsgårds Dambrug

103682

Sangild Dambrug

103733

Skade Dambrug

117789

Funderholme Fiskeopdræt

118656

AquaSearch Ova, Billund

118844

Ravning ægpakkeri

128165

Ollerupgård Dambrug

Finlandia

FI

Następujące pojedyncze kompartmenty obejmujące zakłady akwakultury z określonymi numerami zatwierdzenia:

177-1/

Hanka-Taimen Oy

177-2

Gospodarstwo rybackie Vanaja i Venekoski

386-1

Pohjois-Karjalan kalanviljely Oy, gospodarstwo rybackie Keskijärvi

386-2

Pohjois-Karjalan kalanviljely Oy, gospodarstwo rybackie Kontiolahti

065-3

Kainuun Lohi Oy, gospodarstwo rybackie Likolampi

185-2

Terhontammi Oy, wylęgarnia ryb Sorsakoski

383

Kuusamon Jalokala Oy, wylęgarnia ryb Käylä

253-3

Fiński Instytut Zasobów Naturalnych - Luke, gospodarstwo rybackie Taivalkoski

Irlandia

IE

Całe terytorium

Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)

UK(NI)

Irlandia Północna

Zakaźna martwica trzustki (IPN)

Dania

DK

Następujące pojedyncze kompartmenty obejmujące jeden zakład akwakultury z określonym numerem zatwierdzenia:

42939

Trinbak Dambrug

83138

Hallesøhuse Dambrug

84470

Brænderigårdens Dambrug

103554

Fruerlund Dambrug

103559

Fårup Mølle Dambrug

103571

Hallesø Dambrug

103623

Hårkjær Dambrug

103640

Munkbro Dambrug

103647

Egebæk Dambrug

103668

Ravning Dambrug

103670

Refsgårds Dambrug

103682

Sangild Dambrug

103802

Ådal Dambrug

103910

Piledal Dambrug

104106

Hallundbæk Dambrug

106296

Mølbjerg Dambrug

106314

Ravningkær Dambrug

117789

Funderholme Fiskeopdræt

118656

AquaSearch Ova, Billund

118844

Ravning ægpakkeri

121851

Gadegård Dambrug

122355

FREA

125770

Aquasearch Ova

128165

Ollerupgård Dambrug

129695

Ravning Avlsstation

Finlandia

FI

Części kontynentalne terytorium

Słowenia

SI

Następujące pojedyncze kompartmenty obejmujące jeden zakład akwakultury z określonym numerem zatwierdzenia:

 

SIRIB050108 Pšata

 

SIRIB120102 Ilirska Bistrica

Szwecja

SE

Części kontynentalne terytorium

Zakażenie wywoływane przez Gyrodactylus salaris (GS)

Finlandia

FI

Zlewnie rzek Tenojoki i Näätämöjoki; zlewnie rzek Paatsjoki, Tuulomajoki i Uutuanjoki uznawane są za strefy buforowe

Irlandia

IE

Całe terytorium

Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)

UK(NI)

Irlandia Północna

Herpeswirus 1 μνar (OsHV-1 μvar) u ostryg

Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)

UK(NI)

Terytorium Irlandii Północnej z wyjątkiem zatoki Dundrum i zatoki Killough, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne Lough i Strangford Lough

Zakażenie alfawirusem ryb łososiowatych (SAV)

Finlandia

FI

Części kontynentalne terytorium

ZAŁĄCZNIK II

Państwa członkowskie  (2) lub ich części, w których obowiązują programy likwidacji dotyczące niektórych chorób zwierząt wodnych i w odniesieniu do których zatwierdzono środki krajowe zgodnie z art. 226 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/429

Choroba

Państwo członkowskie

Kod

Zasięg geograficzny obszaru, w odniesieniu do którego zatwierdzono środki krajowe

Bakteryjna choroba nerek (BKD)

Dania

DK

Następujące pojedyncze kompartmenty obejmujące jeden zakład akwakultury z określonym numerem zatwierdzenia:

92158

Hørup Mølle Dambrug

108516

Hulsig Dambrug

118738

Øster Højgård Avlsdambrug

122491

Tarp dambrug

129695

Ravning Avlsstation

Szwecja

SE

Części kontynentalne terytorium

Zakaźna martwica trzustki (IPN)

Dania

DK

Następujące pojedyncze kompartmenty obejmujące jeden zakład akwakultury z określonym numerem zatwierdzenia:

92158

Hørup Mølle Dambrug

103606

Lundby Dambrug

108516

Hulsig Dambrug

122491

Tarp dambrug

Szwecja

SE

Części przybrzeżne terytorium


(1)  Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, a w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, do celów niniejszego załącznika odniesienia do państw członkowskich obejmują Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do Irlandii Północnej.

(2)  Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, do celów niniejszego załącznika odniesienia do państw członkowskich obejmują Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do Irlandii Północnej.


11.7.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 184/66


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/1189

z dnia 8 lipca 2022 r.

dotycząca niektórych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Niemczech

(notyfikowana jako dokument nr C(2022) 4962)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (1), w szczególności jego art. 259 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Afrykański pomór świń jest zakaźną chorobą wirusową dotykającą świnie utrzymywane i dzikie i może mieć poważny wpływ na odnośną populację zwierząt i rentowność hodowli, powodując zakłócenia w przemieszczaniu przesyłek tych zwierząt i pozyskanych od nich lub z nich produktów w Unii oraz w wywozie do państw trzecich.

(2)

W przypadku wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych świń istnieje poważne ryzyko rozprzestrzenienia się tej choroby na inne zakłady, w których utrzymywane są świnie.

(3)

Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/687 (2) uzupełnia przepisy dotyczące zwalczania chorób umieszczonych w wykazie, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) 2016/429, i zdefiniowanych jako choroby kategorii A, B i C w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/1882 (3). W szczególności w art. 21 i 22 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 przewidziano ustanowienie obszaru objętego ograniczeniami w przypadku wystąpienia ogniska choroby kategorii A, w tym afrykańskiego pomoru świń, oraz przewidziano stosowanie na nim niektórych środków. Ponadto art. 21 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego stanowi, że obszar objęty ograniczeniami obejmuje obszar zapowietrzony, obszar zagrożony oraz, w razie potrzeby, obszary buforowe wokół lub w sąsiedztwie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego.

(4)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/605 (4) ustanowiono środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń. W szczególności art. 3 lit. a) tego rozporządzenia wykonawczego przewiduje ustanowienie obszaru objętego ograniczeniami w przypadku wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych świń, zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687.

(5)

Niemcy poinformowały Komisję o obecnej sytuacji w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń na swoim terytorium w następstwie wystąpienia ogniska tej choroby u utrzymywanych świń w Dolnej Saksonii potwierdzonego w dniu 1 lipca 2022 r. oraz, zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687 i rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2021/605, ustanowiły obszar objęty ograniczeniami obejmujący obszary zapowietrzone i zagrożone, w których stosuje się ogólne środki kontroli choroby określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/687, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się tej choroby.

(6)

W celu zapobieżenia niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii, a także aby uniknąć wprowadzenia przez państwa trzecie nieuzasadnionych barier w handlu, konieczne jest szybkie określenie na poziomie Unii obszaru objętego ograniczeniami w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, który obejmuje obszary zapowietrzone i zagrożone w Niemczech we współpracy z tym państwem członkowskim.

(7)

W związku z tym w załączniku do niniejszej decyzji należy określić obszary wskazane jako okręgi zapowietrzone i zagrożone w Niemczech oraz ustalić czas trwania tej regionalizacji.

(8)

Ze względu na pilny charakter sytuacji epidemiologicznej w Unii w odniesieniu do rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń ważne jest, aby środki określone w niniejszej decyzji wykonawczej były stosowane jak najszybciej.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niemcy zapewniają, aby:

a)

obszar objęty ograniczeniami obejmujący obszar zapowietrzony i obszar zagrożony został niezwłocznie ustanowiony przez właściwy organ tego państwa członkowskiego zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 i na warunkach określonych w tym artykule;

b)

obszary zapowietrzone i zagrożone, o których mowa w lit. a), obejmowały co najmniej obszary wymienione w załączniku do niniejszej decyzji wykonawczej.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 14 października 2022 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2022 r.

W imieniu Komisji

Stella KYRIAKIDES

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 64).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1882 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania niektórych przepisów dotyczących zapobiegania chorobom oraz ich zwalczania do kategorii chorób umieszczonych w wykazie oraz ustanawiające wykaz gatunków i grup gatunków, z którymi wiąże się znaczne ryzyko rozprzestrzeniania się chorób umieszczonych w tym wykazie (Dz.U. L 308 z 4.12.2018, s. 21).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. L 129 z 15.4.2021, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Obszary w Niemczech ustanowione jako obszar objęty ograniczeniami, o którym mowa w art. 1

Data, do której środki mają zastosowanie

Obszar zapowietrzony:

Landkreis Emsland:

The area of the parts of Landkreis Emsland contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.367868 E7.293016

14.10.2022

Obszar zagrożony:

Landkreis Emsland:

The area of the parts of Landkreis Emsland extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.367868 E7.293016

Landkreis Grafschaft-Bentheim:

The area of the parts of Landkreis Grafschaft Bentheim extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.367868 E7.293016