ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 153

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 65
3 czerwca 2022


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/876 z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy

1

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/877 z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy

11

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/878 z dnia 3 czerwca 2022 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

15

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/879 z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

53

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/880 z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

75

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2022/881 z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie wykonania decyzji 2012/642/WPZiB dotyczącej środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy

77

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/882 z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniająca decyzję 2012/642/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy

88

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/883 z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

92

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/884 z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany decyzji 2014/512/WPZiB dotyczącej środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

128

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/885 z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

139

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

3.6.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2022/876

z dnia 3 czerwca 2022 r.

w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (1), w szczególności jego art. 8a ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 18 maja 2006 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 765/2006.

(2)

Zważywszy na powagę sytuacji na Białorusi i utrzymujące się naruszenia praw człowieka oraz represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji, do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 765/2006 należy dodać 12 osób fizycznych i osiem podmiotów.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 765/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 765/2006 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 czerwca 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodnicząca

C. COLONNA


(1)  Dz.U. L 134 z 20.5.2006, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 765/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w tabeli „A. Osoby fizyczne, o których mowa w art. 2 ust. 1” dodaje się następujące osoby fizyczne:

 

Nazwisko i imię

(transliteracja ang. z jęz. białoruskiego) (transliteracja ang. z jęz. rosyjskiego)

Nazwisko i imię

(pisownia białoruska)

(pisownia rosyjska)

Informacje umożliwiające identyfikację

Przyczyny umieszczenia w wykazie

Data umieszczenia w wykazie

„184.

Ihar Vasilievich KARPENKA

Igor Vasilievich KARPENKO

Iгар Васiльевiч КАРПЕНКА

Игорь Васильевич КАРПЕНКО

Stanowisko(a): przewodniczący Centralnej Komisji Republiki Białorusi ds. Organizowania Wyborów i Przeprowadzania Państwowych Referendów

Data urodzenia: 28.4.1964

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Od 13 grudnia 2021 r. pełni funkcję przewodniczącego Centralnej Komisji Republiki Białorusi ds. Organizowania Wyborów i Przeprowadzania Państwowych Referendów i w związku z tym jest odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie referendum konstytucyjnego z 27 lutego 2022 r., które nie spełniało międzynarodowych standardów praworządności, demokracji i praw człowieka i nie spełniało kryteriów ustalonych przez Komisję Wenecką. W szczególności nie zachowano przejrzystości procesu przygotowań: nie uwzględniono w nim społeczeństwa obywatelskiego ani demokratycznej opozycji na uchodźstwie.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia demokracji i praworządności na Białorusi.

3.6.2022

185.

Dzmitry Aliaksaevich ALEKSIN

Dmitry Alexeevich OLEKSIN

Дзмiтрый Аляксеевiч АЛЕКСIН

Дмитрий Алексеевич ОЛЕКСИН

Stanowisko(a): syn Alekseja Aleksina, udziałowiec Belneftgazu, Energo-Oil i Grantlo (wcześniej Energo-Oil-Invest)

Data urodzenia: 25.4.1987

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Syn Alekseja Aleksina, prominentnego białoruskiego biznesmena. W 2021 r. został współwłaścicielem przedsiębiorstw, których właścicielem był jego ojciec lub z którymi jego ojciec był powiązany, w tym Energo-Oil, Belneftgazu i Grantlo (wcześniej Energo-Oil-Invest). Przedsiębiorstwom tym przyznano preferencyjne traktowanie na podstawie dekretów prezydenckich podpisanych przez Aleksandra Łukaszenkę: Inter Tobacco przyznano wyłączne uprawnienia do przywozu wyrobów tytoniowych na Białoruś, a Belneftgazowi nadano status krajowego operatora monitorującego tranzyt.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

3.6.2022

186.

Vital Aliaksevich ALEKSIN

Vitaliy Alexeevich OLEKSIN

Вiталь Аляксеевiч АЛЯКСIН

Виталий Алексеевич ОЛЕКСИН

Stanowisko(a): syn Alekseja Aleksina, udziałowiec Belneftgazu, Energo-Oil i Grantlo (wcześniej Energo-Oil-Invest)

Data urodzenia: 29.8.1997

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Syn Alekseja Aleksina, prominentnego białoruskiego biznesmena. W 2021 r. został współwłaścicielem przedsiębiorstw, których właścicielem był jego ojciec lub z którymi jego ojciec był powiązany, w tym Energo-Oil, Belneftgazu i Grantlo (wcześniej Energo-Oil-Invest). Przedsiębiorstwom tym przyznano preferencyjne traktowanie na podstawie dekretów prezydenckich podpisanych przez Aleksandra Łukaszenkę: Inter Tobacco przyznano wyłączne uprawnienia do przywozu wyrobów tytoniowych na Białoruś, a Belneftgazowi nadano status krajowego operatora monitorującego tranzyt.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

3.6.2022

187.

Bogoljub KARIĆ

Богољуб КАРИЋ

Боголюб КАРИЧ

Stanowisko(a): serbski biznesmen i polityk, powiązany z przedsiębiorstwem Dana Holdings

Data urodzenia: 17.1.1954

Miejsce urodzenia: Peja/Peć, Kosowo

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: serbskie

Numer paszportu: 012830978 (ważny do 27.12.2026)

Serbski biznesmen i polityk. Wraz z członkami rodziny rozwinął na Białorusi sieć przedsiębiorstw handlu nieruchomościami i utrzymuje sieć kontaktów z rodziną Aleksandra Łukaszenki. W szczególności był ściśle powiązany z przedsiębiorstwem Dana Holdings i jego byłą spółką zależną Dana Astra; według doniesień reprezentował te podmioty podczas spotkań z Aleksandrem Łukaszenką. Jedna z powiązanych z nim firm przygotowała projekt »Minsk World«, który Aleksander Łukaszenka uznał za »przykład współpracy słowiańskiego świata«. Powiązane z nim przedsiębiorstwa korzystały – dzięki tym bliskim stosunkom z Aleksandrem Łukaszenką i jego otoczeniem – z preferencyjnego traktowania ze strony reżimu Łukaszenki, w tym uzyskiwały ulgi podatkowe i działki pod zabudowę.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

3.6.2022

188.

Andrii SICH

Andrey SYCH

Андрiй СИЧ

Андрей СЫЧ

Stanowisko(a): współgospodarz programu »Platforma« w kanale »Belarus 1« telewizji państwowej

członek organizacji »Rusj molodaja«

Data urodzenia: 20.9.1990

Miejsce urodzenia: Białoruś

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Współgospodarz programu »Platforma« nadawanego w kanale Belarus 1 telewizji państwowej. Jako osoba pełniąca tę funkcję wspiera reżimową narrację służącą dyskredytowaniu niezależnych mediów, podważaniu demokracji i usprawiedliwianiu represji. Wspierał narrację reżimu Łukaszenki na temat zamiaru zorganizowania przez zachodnie państwa zamachu stanu na Białorusi i wzywał do surowych kar dla osób rzekomo zaangażowanych w te działania, wspierał kampanię dezinformacyjną dotyczącą złego traktowania migrantów, którzy przybyli do Unii z Białorusi, i propagował obraz niezależnych mediów jako agentów zagranicznego wpływu, których działalność należy ograniczyć.

Wspiera zatem reżim Łukaszenki.

3.6.2022

189.

Dzianis Aliaksandravich MIKUSHEU

Denis Alexandrovich MIKUSHEV

Дзянiс Аляксандравiч МIКУШЭЎ

Денис Александрович МИКУШЕВ

Stanowisko(a): naczelnik Wydziału Nadzoru Przestrzegania Orzeczeń Sądowych w Sprawach Karnych w prokuraturze obwodu homelskiego; starszy radca sprawiedliwości

Data urodzenia: 21.3.1980

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Szef Wydziału Nadzoru Zgodności z Prawem Orzeczeń Sądowych w Sprawach Karnych w prokuraturze obwodu homelskiego i starszy doradca prawny. Jako osoba pełniąca tę funkcję jest odpowiedzialny za wszczęcie postępowania przeciwko Siarhiejowi Cichanouskiemu, Arciomowi Sakauowi, Dzmitrowi Papouowi, lharowi Łosikowi, Uładzimirowi Cichanowiczowi i Mikałajowi Statkiewiczowi. Przyczynił się do arbitralnego zatrzymania Siarhieja Cichanouskiego, jak przedstawiono w sprawozdaniu Grupy Roboczej ds. Arbitralnych Zatrzymań przy Radzie Praw Człowieka.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

3.6.2022

190.

Mikalai Ivanavich DOLIA

Nikolai Ivanovich DOLYA

Мiĸалай Iванавiч ДОЛЯ

Ниĸолай Иванович ДОЛЯ

Stanowisko(a): sędzia Sądu Regionalnego w obwodzie homelskim

Data urodzenia: 3.7.1979

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Osobisty numer identyfikacyjny: 3070379H041PBI

Mikałai Dolia jest sędzią Sądu Regionalnego w obwodzie homelskim. Jako osoba sprawująca tę funkcję jest odpowiedzialny za skazanie Siarhieja Cichanouskiego, Arcioma Sakaua, Dzmitra Papoua, lhara Łosika, Uładzimira Cichanowicza i Mikałaja Statkiewicza na nieproporcjonalnie długie kary pozbawienia wolności. Przyczynił się do arbitralnego zatrzymania Siarhieja Cichanouskiego, jak przedstawiono w sprawozdaniu Grupy Roboczej ds. Arbitralnych Zatrzymań przy Radzie Praw Człowieka.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

3.6.2022

191.

Andrei Yauhenavich PARSHYN

Andrei Yevgenevich PARSHIN

Андрэй Яўгенавiч ПАРШЫН

Андрей Евгеньевич ПАРШИН

Stanowisko(a): szef Głównego Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji na Białorusi (GUBOPiK)

Data urodzenia: 19.2.1974

Adres: Skryganova St., Apt. 211, Minsk, Belarus

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Andrei Parszyn jest od 2021 r. szefem Głównego Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji (GUBOPiK) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. GUBOPiK jest jednym z głównych organów odpowiedzialnych za prześladowania polityczne na Białorusi, w tym arbitralne i bezprawne aresztowania i złe traktowanie, w tym tortury, działaczy i członków społeczeństwa obywatelskiego.

GUBOPiK opublikował w swoim profilu Telegram nagrania wymuszonych zeznań białoruskich działaczy i zwykłych obywateli, narażając ich na reakcje społeczeństwa białoruskiego i wykorzystując jako narzędzie nacisku politycznego. GUBOPiK zatrzymał również Marka Bernsteina, jednego z czołowych rosyjskojęzycznych redaktorów Wikipedii, za publikowanie informacji na temat rosyjskiej agresji na Ukrainę, uznawanych za antyrosyjskie fałszywe informacje.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi.

3.6.2022

192.

Ihar Piatrovich TUR

Igor Petrovich TUR

Iгар Пятровiч ТУР

Игорь Петрович ТУР

Stanowisko(a): pracownik państwowego kanału telewizyjnego »ONT«, autor i prezenter wielu programów (»Propaganda«, »Do uzupełnienia«)

Data urodzenia: 26.3.1989

Miejsce urodzenia: Grodno, Białoruś

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Ihar Tur jest pracownikiem państwowego kanału telewizyjnego »ONT« i jednym z głównych propagandystów reżimu Łukaszenki. Jest gospodarzem programu »Propaganda«, w którym wzywa do przemocy, dyskredytuje działaczy opozycji i promuje nagrania z wymuszonymi zeznaniami więźniów politycznych. Jest autorem szeregu fałszywych doniesień dotyczących protestów białoruskiej opozycji oraz dezinformacji na temat wydarzeń w Unii i ataków na społeczeństwo obywatelskie. Jest również odpowiedzialny za rozpowszechnianie w internecie dezinformacji i wiadomości podżegających do przemocy. Otrzymał od Aleksandra Łukaszenki medal za pracę w mediach.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

3.6.2022

193.

Lyudmila Leanidauna HLADKAYA

Lyudmila Leonidovna GLADKAYA

Людмiла Леанiдаўна ГЛАДКАЯ

Людмила Леонидовна ГЛАДКАЯ

Stanowisko(a): specjalna korespondentka gazety »SB Belarus Segodnya«, prezenterka państwowego kanału telewizyjnego »Belarus 1«

Data urodzenia: 30.6.1983

Adres: 8A Vodolazhsky St., apt. 45, Minsk, Belarus

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Ludmiła Hładkaja jest jedną z najważniejszych propagandystek reżimu Łukaszenki. Jest pracowniczką gazety »SB Belarus Segodnya« i współpracowniczką innych mediów proreżimowych, w tym państwowego kanału telewizyjnego »Belarus 1«. Mówiąc o opozycji demokratycznej, często posługuje się mową nienawiści i obraźliwym językiem. Przeprowadziła również liczne »wywiady« z bezprawnie zatrzymanymi obywatelami Białorusi, często studentami, ukazując ich w upokarzających sytuacjach i czyniąc z nich obiekt drwin. Propagowała represje stosowane przez białoruski aparat bezpieczeństwa i uczestniczyła w kampaniach dezinformacyjnych i w kampaniach manipulowania informacjami. Publicznie wyraża poparcie dla Aleksandra Łukaszenki i dumę ze służenia jego reżimowi. Za swoją pracę jest publicznie chwalona i nagradzana przez Łukaszenkę.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

3.6.2022

194.

Ryhor Yur'yevich AZARONAK

Grigoriy Yurevich AZARYONOK

Рыгор Юр'евiч АЗАРОНАК

Григорий Юрьевич АЗАРЁНОК

Stanowisko(a): pracownik państwowego kanału telewizyjnego »CTV«, autor i gospodarz kilku programów (»Tajne sprężyny polityki«, »Order Judasza« i »Panopticon«)

Stopień: porucznik rezerwy

Data urodzenia: 18.10.1995

Miejsce urodzenia: Minsk (Mińsk), Białoruś

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Ryhor Azaronak jest jednym z głównych propagandystów reżimu Łukaszenki. Jest felietonistą politycznym, autorem i gospodarzem cotygodniowych programów propagandowych na państwowym kanale telewizyjnym »CTV«. W swoich audycjach popierał przemoc wobec przeciwników reżimu Łukaszenki, systematycznie używał obraźliwego języka wobec działaczy, dziennikarzy i innych przeciwników reżimu Łukaszenki. Otrzymał od Aleksandra Łukaszenki nagrodę z medalem »Za odwagę«.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

3.6.2022

195.

Ivan Ivanavich GALAVATYI

Ivan Ivanovich GOLOVATY

Iван Iванавiч ГАЛАВАТЫ

Иван Иванович ГОЛОВАТЫЙ

Stanowisko(a): dyrektor generalny OJSC »Belaruskali«

członek Stałej Komisji do Spraw Zagranicznych i Bezpieczeństwa Narodowego Rady Republiki w ramach Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi

Data urodzenia: 15.6.1976

Miejsce urodzenia: osada Pogost, rejon soligorski, obwód miński, Białoruś

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Iwan Gaławatyj jest dyrektorem generalnym przedsiębiorstwa państwowego Belaruskali, które jest dla reżimu Łukaszenki źródłem znacznych dochodów i waluty obcej. Jest członkiem Rady Republiki i Zgromadzenia Narodowego, piastuje również wiele innych wysokich stanowisk na Białorusi i w trakcie swojej kariery otrzymał wiele nagród państwowych, w tym bezpośrednio od Aleksandra Łukaszenki. Jest ściśle związany z Aleksandrem Łukaszenką i członkami jego rodziny. Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

Pracownicy »Belaruskali«, którzy wzięli udział w strajkach i pokojowych demonstracjach po sfałszowanych wyborach prezydenckich na Białorusi w sierpniu 2020 r., zostali pozbawieni premii i zwolnieni. Aleksander Łukaszenka osobiście groził zastąpieniem strajkujących górnikami z Ukrainy. Iwan Gaławatyj jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

3.6.2022”

2)

w tabeli „B. Osoby prawne, podmioty lub organy, o których mowa w art. 2 ust. 1” dodaje się następujące osoby prawne:

 

Nazwisko i imię

(transliteracja ang. z jęz. białoruskiego)

(transliteracja ang. z jęz. rosyjskiego)

Nazwisko i imię

(pisownia białoruska)

(pisownia rosyjska)

Informacje umożliwiające identyfikację

Przyczyny umieszczenia w wykazie

Data umieszczenia w wykazie

„28.

Open Joint Stock Company »Belaruskali«

Адкрытае акцыянернае таварыства »Беларуськалiй«

Открытое акционерное общество »Беларуськалий«

Adres: 5 Korzha St., Soligorsk, 223710, Minsk Region/Oblast, Belarus

Data rejestracji: 23.12.1996

Numer rejestracji: 600122610

»OJSC Belaruskali« jest przedsiębiorstwem państwowym i jednym z największych producentów węglanu potasu na świecie, dostarczającym 20 % światowego eksportu węglanu potasu. Jest zatem dla reżimu Łukaszenki źródłem znacznych dochodów i waluty obcej. Aleksander Łukaszenka określił je jako »narodowy skarb, dumę, jeden z filarów białoruskiego eksportu«. »Belaruskali« osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

Pracowników »Belaruskali«, którzy wzięli udział w strajkach i pokojowych demonstracjach po sfałszowanych wyborach prezydenckich na Białorusi w sierpniu 2020 r., zarząd przedsiębiorstwa zastraszał i zwolnił. Aleksander Łukaszenka osobiście groził zastąpieniem strajkujących górnikami z Ukrainy. W związku z tym »Belaruskali« jest odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi i wspiera reżim Łukaszenki.

3.6.2022

29.

Joint Stock Company »Belarusian Potash Company«

ААТ »Беларуская калiйная кампанiя«

ОАО Белорусская калийная компания

Adres: 35 Masherova Ave. 220002, Minsk, Belarus

Data rejestracji: 13.9.2013

Numer rejestracji: 192050251

Tel. +375 (17)-309-30-10; +375 (17)-309-30-30

Adres e-mail: info@belpc.by

JSC Belarusian Potash Company jest przedsiębiorstwem eksportującym białoruskiego państwowego producenta węglanu potasu »Belaruskali«. »Belaruskali« jest dla reżimu Łukaszenki jednym z największych źródeł dochodów. Dostawy z Belarusian Potash Company stanowią 20 % światowego eksportu węglanu potasu.

Państwo gwarantuje Belarusian Potash Company prawa monopolistyczne do eksportu nawozów potasowych. Dzięki preferencyjnemu traktowaniu ze strony władz białoruskich przedsiębiorstwo uzyskuje znaczne dochody. Belarus Potash Company osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

3.6.2022

30.

»Inter Tobacco« LLC

Таварыства з абмежаванай адказнасцю »Iнтэр Табак«

Общество с ограниченной ответственностью »Интер Тобако«

Adres: 131 Novodvorskiy village, Novodvorskiy village council, Minsk District, 223016 Minsk Region/Oblast, Belarus (Minsk Free Economic Zone)

Data rejestracji: 10.10.2002

Numer rejestracji: 808000714

Inter Tobacco LLC jest częścią przemysłu tytoniowego na Białorusi. Posiada znaczną część intratnego krajowego rynku papierosów na Białorusi. Przedsiębiorstwu przyznano wyłączne uprawnienia do importu wyrobów tytoniowych na Białoruś na podstawie dekretu podpisanego przez Aleksandra Łukaszenkę. Ponadto Łukaszenka wydał dekret prezydencki w celu ponownego określenia granic stolicy Białorusi, Mińska, w celu wyodrębnienia gruntów pod fabrykę Inter Tobacco – prawdopodobnie z powodów związanych z uchylaniem się od opodatkowania. Inter Tobacco należy do Alekseja Aleksina i członków jego bliskiej rodziny (jest własnością należącego do Oleksina przedsiębiorstwa Energo-Oil).

Inter Tobacco osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

3.6.2022

31.

Open Joint-Stock Company »Naftan«

Адкрытае акцыянернае таварыства »Нафтан«

Открытое акционерное общество »Нафтан«

Adres: Novopolotsk 1, 211440 Vitebsk Region/Oblast, Belarus,

Data rejestracji: 1992

Numer rejestracji: 300042199

Jako przedsiębiorstwo państwowe OJSC Naftan jest dla reżimu Łukaszenki źródłem znacznych dochodów i waluty obcej. »Naftan« osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

Pracowników Naftanu, którzy wzięli udział w strajkach i pokojowych demonstracjach po sfałszowanych wyborach prezydenckich na Białorusi w sierpniu 2020 r., zarząd przedsiębiorstwa zastraszał i zwolnił. W związku z tym Naftan jest odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi i wspiera reżim Łukaszenki.

3.6.2022

32.

Open Joint-Stock Company »Grodno Tobacco Factory Neman«

Адкрытае акцыянернае таварыства »Гродзенская тытунёвая фабрыка Нёман«

Oткрытое акционерное общество »Гродненская табачная фабрика Неман«

Adres: 18 Ordzhonikidze St., 230771 Grodno/Hrodna, Belarus

Data rejestracji: 30.12.1996

Numer rejestracji: 500047627

OJSC Grodno Tobacco Factory Neman jest białoruskim przedsiębiorstwem państwowym i jednym z głównych źródeł dochodów dla reżimu Łukaszenki. Przedsiębiorstwo posiada 70–80 % udziału w rynku tytoniu na Białorusi. OJSC Grodno Tobacco Factory Neman osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

Produkowane na Białorusi papierosy marek należących do Grodno Tobacco Factory Neman stanowią najczęściej przemycane do Unii papierosy w ramach lukratywnego przemytu wyrobów tytoniowych. Wagony kolejowe należące do białoruskich przedsiębiorstw państwowych Belaruskali i Grodno Azot są wykorzystywane w tym procederze przemytu. Grodno Tobacco Factory Neman przyczynia się zatem do ułatwiania nielegalnego przekazywania towarów objętych ograniczeniami na terytorium Unii.

3.6.2022

33.

Beltamozhservice

Рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства »Белмытсэрвiс«

Республиканское унитарное предприятие »Белтаможсервис«

Adres: 17th km, Minsk-Dzerzhinsk highway, administrative building, office 75, Shchomyslitsky s/s, 223049 Minsk Region/Oblast, Belarus

Data rejestracji: 9.6.1999

Numer rejestracji: 101561144

Beltamozhservice jest przedsiębiorstwem państwowym będącym jednym z największych przedsiębiorstw logistycznych na Białorusi, ściśle powiązanym z władzami Białorusi i zaangażowanym w przemyt i powrotny wywóz towarów z Białorusi do Rosji. Przedsiębiorstwo korzysta z powiązań z władzami białoruskimi i zapewnia znaczne dochody reżimowi Łukaszenki. Beltamozhservice osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

3.6.2022

34.

Open Joint Stock Company – »Managing Company of Holding ‘Belkommunmash’«

Адкрытае акцыянернае таварыства »Кiруючая кампанiя холдынгу ‘Белкамунмаш’«

Открытое акционерное общество »Управляющая компания холдинга ‘Белкоммунмаш’«

Adres: 64B-2 Perekhodnaya St., 220070 Minsk, Belarus

Data rejestracji: 13.8.1991

Numer rejestracji: 100205408

Belkommunmash jest białoruskim producentem pojazdów transportu publicznego. Aleksander Łukaszenka promuje działalność Belkommunmash, gwarantując, że przedsiębiorstwo dotrzyma swoich zobowiązań umownych wobec partnerów, i wykorzystując swój wpływ do wspierania działalności gospodarczej Belkommunmash, w związku z czym Belkommunmash osiąga korzyści z reżimu Łukaszenki.

Belkommunmash zwolnił pracowników w odpowiedzi na ich protest przeciwko sfałszowanym wynikom wyborów prezydenckich w 2020 r., jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspiera reżim Łukaszenki.

3.6.2022

35.

Belteleradio Company / National State Television and Radio Company of the Republic of Belarus

Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанiя Рэспублiкi Беларусь / Белтэлерадыёкампанiя

Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь / Белтелерадиокомпания

Adres: 9 Makayonka St., Minsk, Belarus

Data rejestracji: 14.9.1994

Numer rejestracji: 100717729

Strona internetowa: tvr.by

Belteleradio Company to przedsiębiorstwo będące publicznym nadawcą radiowo-telewizyjnym, które kontroluje siedem kanałów telewizyjnych i pięć stacji radiowych na Białorusi. Po sfałszowanych wyborach prezydenckich w sierpniu 2020 r. Belteleradio Company zwolniło protestujących pracowników kontrolowanych przez siebie mediów i zastąpiło ich rosyjskimi pracownikami mediów. Jest zatem odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Stacje telewizyjne i radiowe nadzorowane przez Belteleradio Company aktywnie rozpowszechniają propagandę i tym samym wspierają reżim Łukaszenki.

3.6.2022”


3.6.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/11


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/877

z dnia 3 czerwca 2022 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady 2012/642/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. dotyczącą środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 18 maja 2006 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 765/2006 (2).

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 765/2006 nadaje skuteczność środkom przewidzianym w decyzji 2012/642/WPZiB.

(3)

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/882 (3) rozszerza zakres sankcji w celu dalszego wdrożenia konkluzji Rady Europejskiej z dnia 24 marca 2022 r. w związku z zaangażowaniem Białorusi w niedopuszczalną i nielegalną rosyjską agresję wojskową przeciwko Ukrainie, który to akt na mocy prawa międzynarodowego kwalifikuje się jako akt agresji.

(4)

Mając na względzie powagę sytuacji, konieczne jest zastosowanie dodatkowych środków. W konsekwencji decyzja (WPZiB) 2022/882 rozszerzyła wykaz podmiotów objętych ograniczeniami dotyczącymi zezwoleń na sprzedaż, dostawę, przekazywanie lub wywóz towarów i technologii podwójnego zastosowania oraz towarów i technologii, które mogą przyczynić się do wzmocnienia potencjału militarnego i technologicznego Białorusi lub do rozwoju białoruskiego sektora obronności i bezpieczeństwa. Decyzja (WPZiB) 2022/882 rozszerza również wykaz białoruskich instytucji kredytowych i ich białoruskich jednostek zależnych objętych środkami ograniczającym w odniesieniu do świadczenia specjalistycznych usług w zakresie komunikatów finansowych.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 765/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 765/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 1zb otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1zb

1.   Zakazuje się świadczenia specjalistycznych usług w zakresie komunikatów finansowych, wykorzystywanych do wymiany danych finansowych, na rzecz osób prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku XV lub na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę na Białorusi, w których ponad 50 % praw własności należy bezpośrednio lub pośrednio do jednego z podmiotów wymienionych w załączniku XV.

2.   W odniesieniu do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w załączniku XV, zakaz, o którym mowa w ust. 1 stosuje się od daty wskazanej dla nich w tym załączniku. Zakaz ten stosuje się od tej samej daty do jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę na Białorusi, w których ponad 50 % praw własności należy bezpośrednio lub pośrednio do jednego z podmiotów wymienionych w załączniku XV.”;

2)

w art. 9, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Państwa członkowskie przyjmują przepisy określające sankcje, w tym odpowiednie sankcje karne, mające zastosowanie w przypadkach naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia oraz podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich stosowania. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie przewidują także odpowiednie środki konfiskaty dochodów z takich naruszeń.”;

3)

załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 765/2006 zastępuje się tekstem zawartym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

4)

załącznik XV do rozporządzenia (WE) nr 765/2006 zastępuje się tekstem zawartym w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 czerwca 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodnicząca

C. COLONNA


(1)  Dz.U. L 285 z 17.10.2012, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.U. L 134 z 20.5.2006, s. 1).

(3)  Decyzja Rady (WPZiB) 2022/882 z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany decyzji 2012/642/WPZiB dotyczącej środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.U. L 153 z 3.6.2022).


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK V

WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH LUB PRAWNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1e UST. 7, ART. 1f UST. 7 I ART. 1fa UST. 1

Ministerstwo Obrony Białorusi

140 Repair Plant JSC

558 Aircraft Repair Plant JSC

2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC

AGAT - Control Systems - Managing Company of Geoinformation Control Systems Holding, JSC

AGAT - Electromechanical Plant OJSC

AGAT - SYSTEM

ATE - Engineering LLC

BelOMO Holding

Belspetsvneshtechnika SFTUE

Beltechexport, CJSC

BSVT-New Technologies

Departament Spraw Wewnętrznych Komitetu Wykonawczego Obwodu Homelskiego

Oddziały Wewnętrzne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Białorusi

KGB Alpha

Kidma Tech OJSC

Minotor-Service

Minsk Wheeled Tractor Plant

Oboronnye Initsiativy LLC

OJS KB Radar Managing Company

Peleng JSC

Państwowy Urzędu Przemysłu Wojskowego Republiki Białorusi

Komitet Bezpieczeństwa Państwowego Republiki Białorusi

Transaviaexport Airlines, JSC

Volatavto OJSC


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK XV

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW LUB ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1zb

Nazwa osoby prawnej, podmiotu lub organu

Data rozpoczęcia stosowania

Belagroprombank

20 marca 2022 r.

Bank Dabrabyt

20 marca 2022 r.

Development Bank of the Republic of Belarus (Bank Rozwoju Republiki Białorusi)

20 marca 2022 r.

Belinvestbank (Białoruski Bank Rozwoju i Odbudowy)

14 czerwca 2022 r.


3.6.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/15


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2022/878

z dnia 3 czerwca 2022 r.

wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 269/2014.

(2)

Unia niezmiennie popiera suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy oraz nadal potępia działania i polityki podważające integralność terytorialną Ukrainy.

(3)

Unia z całą mocą potępia sygnalizowane akty okrucieństwa popełnione przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej w Buczy i innych ukraińskich miastach. Unia popiera wszystkie środki mające zapewnić rozliczalność naruszeń praw człowieka i naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego popełnianych w Ukrainie przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej.

(4)

Zważywszy na powagę sytuacji, Rada uważa, że do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 należy dodać 65 osób i 18 podmiotów.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 269/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 czerwca 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodnicząca

C. COLONNA


(1)  Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6.


ZAŁĄCZNIK

Do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 dodaje się następujące osoby i podmioty:

1.   OSOBY

 

Imię i nazwisko

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia w wykazie

„1111.

Azatbek Asanbekovich OMURBEKOV

(rosyjski: Азатбек Асанбекович ОМУРБЕКОВ)

Pułkownik, dowódca 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Adres: Knyaz-Volkonskoye, Khabarovsky district, Motostrelkovy passage, 3

Dowódca 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej, nazwano go »rzeźnikiem Buczy« ze względu na jego bezpośrednią odpowiedzialność za zabójstwa, gwałty i tortury w Buczy.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1112.

Andrei Boevich KURBANOV

(rosyjski: Андрей Боевич КУРБАНОВ)

Pułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 7.1.1970

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 4615 949409

Nr krajowego dokumentu tożsamości: У-184386

Pułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1113.

Viacheslav Sergeevich KLOBUKOV

(rosyjski: Вячеслав Сергеевич КЛОБУКОВ)

Pułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 19.11.1978

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 8001 142195

Nr krajowego dokumentu tożsamości: Ф-703443

Pułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1114.

Aleksandr Viktorovich VINS

(rosyjski: Александр Викторович ВИНС)

Pułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 24.1.1969

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 0801 547363

Nr krajowego dokumentu tożsamości: T-194304

Pułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1115.

Aleksandr Leonidovich SHERSHNEV

(rosyjski: Александр Леонидович ШЕРШНЕВ)

Pułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 14.1.1978

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 3802 634927

Numer krajowego dokumentu tożsamości: Ф-529191

Pułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1116.

Sergei Aleksandrovich VETROV

(rosyjski: Сергей Александрович ВЕТРОВ)

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 25.9.1982

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 6804 36337

Numer krajowego dokumentu tożsamości: X-296449

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1117.

Ruslan Ovsepovich MITIAEV

(rosyjski: Руслан Овсепович МИТЯЕВ)

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 30.10.1978

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 6002 284996

Numer krajowego dokumentu tożsamości: Ф-052935

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1118.

Andrei Nikolaevich ERMISHKO

(rosyjski: Андрей Николаевич ЕРМИШКО)

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 5.11.1972

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 1202 583493

Numer krajowego dokumentu tożsamości: У-639041

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1119.

Maksim Alekseevich PLATONENKOV

(rosyjski: Максим Алексеевич ПЛАТОНЕНКОВ)

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 3.1.1980

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 5003 593303

Numer krajowego dokumentu tożsamości: У-874515

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1120.

Vladimir Viktorovich MATAFONOV

(rosyjski: Владимир Викторович МАТАФОНОВ)

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 5.9.1979

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 7600 562816

Numer krajowego dokumentu tożsamości: Ф-594713

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1121.

Dmitrii Ivanovich LVOV

(alias Dmitrii Ivanovich LVIV)

(rosyjski: Дмитрий Иванович ЛЬВОВ)

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 15.8.1975

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 7603 794013

Numer krajowego dokumentu tożsamości: Ф-620752

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1122.

Evgenii Valerievich LADYZHENSKII

(rosyjski: Евгений Валерьевич ЛАДЫЖЕНСКИЙ)

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 1.1.1977

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 8103 551489

Numer krajowego dokumentu tożsamości: У-853407

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1123.

Dmitrii Viktorovich PAKHANDRIN

(rosyjski: Дмитрий Викторович ПАХАНДРИН)

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 19.9.1976

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 0402 274319

Numer krajowego dokumentu tożsamości: Ф-620770

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1124.

Anatolii Aleksandrovich SHIPITSYN

(rosyjski: Анатолий Александрович ШИПИЦЫН)

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 12.9.1977

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 5301 903199

Numer krajowego dokumentu tożsamości: Ф-607350

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1125.

Denis Nikolaevich DEEV

(rosyjski: Денис Николаевич ДЕЕВ)

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 30.7.1977

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 9002 427497

Numer krajowego dokumentu tożsamości: Ф-624703

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1126.

Oleg Iurievich BUKHVALOV

(rosyjski: Олег Юрьевич БУХВАЛОВ)

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 20.5.1979

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 1804 68726

Numer krajowego dokumentu tożsamości: Ф-584921

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1127.

Dmitrii Aleksandrovich SMOLIAGO

(rosyjski: Дмитрий Александрович СМОЛЯГО)

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 27.12.1976

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 2702 603048

Numer krajowego dokumentu tożsamości: Ф-670103

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1128.

Aleksei Viacheslavovich BOLSHAKOV

(rosyjski: Алексей Вячеславович БОЛЬШАКОВ)

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 15.3.1976

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 0802 576504

Numer krajowego dokumentu tożsamości: У-053364

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1129.

Roman Vladimirovich NADEZDHIN

(rosyjski: Роман Владимирович НАДЕЖДИН)

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 21.7.1977

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 1002 570526

Numer krajowego dokumentu tożsamości: У-874071

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1130.

Viktor Vladimirovich FILIPPOV

(rosyjski: Виктор Владимирович ФИЛИППОВ)

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 27.10.1972

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 0502 898734

Numer krajowego dokumentu tożsamości: У-721933

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1131.

Faik Sameddin ogly MAMEDOV

(alias Faik Samaddin MAMMADOV)

(rosyjski: Фаик Самеддин оглы МАМЕДОВ)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 24.11.1978

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 9902 119102

Numer krajowego dokumentu tożsamości: 802348

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1132.

Igor Evgenievich FEDOTOV

(rosyjski: Игорь Евгеньевич ФЕДОТОВ)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 9.12.1980

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 6602 516592

Numer krajowego dokumentu tożsamości: 845762

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1133.

German Nikolaevich KULEMIN

(rosyjski: Герман Николаевич КУЛЕМИН)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 29.3.1982

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 6702 594036

Numer krajowego dokumentu tożsamości: 949685

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1134.

Roman Victorovich BURDO

(rosyjski: Роман Викторович БУРДО)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 26.11.1980

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 1003 651875

Numer krajowego dokumentu tożsamości: 1083746

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1135.

Dmitry Arkadyevich KOZLOV

(rosyjski: Дмитрий Аркадьевич КОЗЛОВ)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 11.10.1978

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 0801 272127

Numer krajowego dokumentu tożsamości: 1088985

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1136.

Ivan Alexandrovich KURKIN

(rosyjski: Иван Александрович КУРКИН)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 17.1.1982

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 0804 232754

Numer krajowego dokumentu tożsamości: 1091451

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1137.

Evgeny Yurievich VAZHENOV

(rosyjski: Евгений Юрьевич ВАЖЕНОВ)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 27.1.1985

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 1005 944897

Numer krajowego dokumentu tożsamości: 1092162

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1138.

Dmitry Yulianovich IONOV

(rosyjski: Дмитрий Юлианович ИОНОВ)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 3.7.1965

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 1005 724322

Numer krajowego dokumentu tożsamości: 1093778

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1139.

Alexander Anatolyevich KOCHERGIN

(rosyjski: Александр Анатольевич КОЧЕРГИН)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 10.12.1971

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 0803 940939

Numer krajowego dokumentu tożsamości: 1093786

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1140.

Alexander Vladimirovich KOPYLOV

(rosyjski: Александр Владимирович КОПЫЛОВ)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 29.9.1980

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 7301 420589

Numer krajowego dokumentu tożsamości: 1094262

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1141.

Maxim Vladimirovich CHERNYSHEV

(rosyjski: Максим Владимирович ЧЕРНЫШЕВ)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 8.10.1980

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 0810 999451

Numer krajowego dokumentu tożsamości: 1094540

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1142.

Stanislav Igorevich MAKAROV

(rosyjski: Станислав Игорьевич МAКАРОВ)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 16.8.1982

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 0810 953377

Numer krajowego dokumentu tożsamości: 1095194

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1143.

Andrey Nikolaevich IVANOV

(rosyjski: Андрей Николаевич ИВАНОВ)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 26.2.1981

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 2701 493476

Numer krajowego dokumentu tożsamości: 1095611

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1144.

Sergei Gennadyevich PERESHIVKIN

(rosyjski: Сергей Геннадьевич ПЕРЕШИВКИН)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 19.1.1973

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 0804 277244

Numer krajowego dokumentu tożsamości: 1100141

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1145.

Aleksey Vladimirovich PRYSEV

(rosyjski: Алексей Владимирович ПРЫСЕВ)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 25.11.1975

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 0501 704733

Data wydania: 20.3.2002

Numer dokumentu tożsamości: У-360702

Numer osobowy w organizacji: 1100633

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1146.

Sergey Viktorovich RUDENKO

(rosyjski: Сергей Викторович РУДЕНКО)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 7.10.1975

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 0801 524291

Data wydania: 14.3.2002

Numer dokumentu tożsamości: У-268570

Numer osobowy w organizacji: 1100637

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1147.

Olga Aleksandrovna KHAMENOK

(rosyjski: Ольга Александровна ХАМЕНОК)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 14.12.1981

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Numer paszportu: 6004 190824

Data wydania: 10.10.2003

Numer dokumentu tożsamości: Ф-142685

Numer osobowy w organizacji: 1102882

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodziła działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1148.

Dmitriy Gennadyevich LEVIN

(rosyjski: Дмитрий Геннадьевич ЛЕВИН)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 25.10.1982

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 0804 98883

Data wydania: 30.6.2003

Numer dokumentu tożsamości: У-268857

Numer osobowy w organizacji: 1103126

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1149.

Dmitriy Alekseevich GONCHAR

(rosyjski: Дмитрий Алексеевич ГОНЧАР)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 31.1.1970

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 0802 562844

Data wydania: 27.5.2002

Numer dokumentu tożsamości: У-265899

Numer osobowy w organizacji: 1103591

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1150.

Sergey Sergeevich ZORIN

(rosyjski: Сергей Сергеевич ЗОРИН)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 25.10.1982

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 7503 78809

Data wydania: 2.3.2003

Numer dokumentu tożsamości: X-115531

Numer osobowy w organizacji: 1166487

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1151.

Aleksandr Aleksandrovich POTAPOV

(rosyjski: Александр Александрович ПОТАПОВ)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 8.5.1981

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 6603 808655

Data wydania: 29.4.2003

Numer dokumentu tożsamości: X-078567

Numer osobowy w organizacji: 1170231

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1152.

Stepan Viktorovich GRIGOROV

(rosyjski: Степан Викторович ГРИГОРОВ)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 26.3.1979

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 8110 342164

Data wydania: 9.7.2010

Numer dokumentu tożsamości: Ф-594680

Numer osobowy w organizacji: 1194779

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1153.

Sergey Viktorovich MOSALEV

(rosyjski: Сергей Викторович МОСАЛЕВ)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 19.1.1978

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 0802 688231

Data wydania: 18.10.2015

Numer dokumentu tożsamości: Ф-866954

Numer osobowy w organizacji: 2737869

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1154.

Valentin Pavlovich LUTSAK

(rosyjski: Валентин Павлович ЛУЦАК)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 5.4.1979

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 5004 572078

Data wydania: 28.8.2004

Numer krajowego dokumentu tożsamości: Ф-879492

Numer osobowy w organizacji: 3102560

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1155.

Sergey Nikolaevich BORISENKO

(rosyjski: Сергей Николаевич БОРИСЕНКО)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 15.3.1978

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 0503 357858

Data wydania: 30.1.2003

Numer dokumentu tożsamości: У-268030

Numer osobowy w organizacji: 3127462

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1156.

Marina Alexandrovna MORDASHOVA

(rosyjski: Марина Александровна МОРДАШОВА)

Data urodzenia: 17.5.1979

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Powiązane osoby:

Alexey Mordashov (mąż)

Kirill Mordashov (pasierb)

Nikita Mordashov (pasierb)

Powiązane podmioty:

Ondero Limited, Brytyjskie Wyspy Dziewicze

Unifirm Limited, Cypr

Żona Aleksieja Mordaszowa, prezesa przedsiębiorstwa Severgroup. Aleksiej Mordaszow przekazał swoje warte łącznie ponad 1,5 mld EUR udziały w koncernie turystycznym TUI i spółce zajmującej się wydobyciem złota Nordgold na rzecz swojej żony Mariny Mordaszowej poprzez różne spółki offshore, w tym Unifirm Limited, Ondero Limited i Ranel Assets Limited, które są własnością lub są pod kontrolą Mariny Mordaszowej. Jest ona zatem osobą fizyczną powiązaną z umieszczoną w wykazie osobą odpowiedzialną za wspieranie działań i polityk, które podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, oraz za dostarczanie finansowego i materialnego wsparcia decydentom rosyjskim odpowiedzialnym za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy, a także uzyskującą korzyści od tych decydentów.

3.6.2022

 

 

Ranel Assets Limited, Brytyjskie Wyspy Dziewicze

Rayglow Limited, Cypr

ServerGroup LLC (Federacja Rosyjska)

KN-Holding LLC (Stany Zjednoczone)

Nordgold

 

 

1157.

Mikhail Evgenievich MIZINTSEV

(rosyjski: Михаил Евгеньевич МИЗИНЦЕВ)

Szef Narodowego Centrum Zarządzania Obroną Federacji Rosyjskiej, generał broni

Data urodzenia: 10.9.1962

Miejsce urodzenia: Awerinskaja, rejon siamżeński, obwód wołogodzki

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Szef Narodowego Centrum Zarządzania Obroną Federacji Rosyjskiej. Nazywany »rzeźnikiem Mariupola« i uznawany za dowódcę nadzorującego oblężenie Mariupola, gdzie, kierując bombardowaniem tego miasta przez siły rosyjskie, stosował taktyki poprzednio wykorzystywane w oblężeniu Aleppo w Syrii. Jest oskarżany w szczególności o organizowanie bombardowań Mariupola, w których zabitych zostało tysiące cywilów, w tym ostrzału szpitala położniczego i teatru w Mariupolu, gdzie zginęły setki dzieci. Jest zatem osobą fizyczną, która wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponoszącą odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1158.

Elizaveta Dmitrievna PESKOVA

(rosyjski: Елизавета Дмитриевна ПЕСКОВА)

Wiceprzewodnicząca Fundacji Rozwoju Rosyjsko-Francuskich Inicjatyw Historycznych

Data urodzenia: 9.1.1998

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Powiązane osoby: Dmitry Peskov (ojciec)

Córka umieszczonego w wykazie na podstawie decyzji 2014/145/WPZiB Dmitrija Pieskowa, sekretarza prasowego prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina.

Wiceprzewodnicząca Fundacji Rozwoju Rosyjsko-Francuskich Inicjatyw Historycznych i założycielka firmy komunikacyjnej. Te lukratywne stanowiska i swój luksusowy styl życia zawdzięcza koneksjom swojego ojca.

Jest zatem powiązana z umieszczoną w wykazie osobą, która aktywnie wspierała działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające.

3.6.2022

1159.

Nikolay Dmitrievich PESKOV

(alias Nikolay Dmitrievich CHOLES/CHOULZ)

(rosyjski: Николай Дмитриевич ПЕСКОВ)

(alias Николай Дмитриевич ЧОУЛЗ)

Data urodzenia: 3.2.1990

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Nr paszportu: 721123760

Data wydania: 12.9.2012

Data ważności: 12.9.2022

Nr krajowego dokumentu tożsamości: 4516913332

Powiązane osoby: Dmitry Peskov (ojciec)

Syn umieszczonego w wykazie na podstawie decyzji 2014/145/WPZiB Dmitrija Pieskowa, sekretarza prasowego prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina.

Korzysta z majątku i pieniędzy swojego ojca, w związku z czym bezpośrednio uzyskuje korzyści z bliskich powiązań ze swoim ojcem. Jest zatem powiązany z umieszczoną w wykazie osobą, która aktywnie wspierała działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające.

3.6.2022

1160.

Tatiana Aleksandrovna NAVKA

(rosyjski: Татьяна Александровна НАВКА)

Data urodzenia: 13.4.1975

Miejsce urodzenia: Ukraina

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Żona umieszczonego w wykazie na podstawie decyzji 2014/145/WPZiB Dmitrija Pieskowa, sekretarza prasowego prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina.

Jest współwłaścicielką przedsiębiorstw i nieruchomości znajdujących się między innymi na terytorium Półwyspu Krymskiego, który został nielegalnie zaanektowany przez Federację Rosyjską. Wspiera zatem działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające. Ponadto jest powiązana z umieszczoną w wykazie osobą, która aktywnie wspierała działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające.

3.6.2022

1161.

Sergey Vladimirovich SAVOSTYANOV

(rosyjski: Сергей Владимирович САВОСТЬЯНОВ)

Członek moskiewskiej dumy miejskiej

Data urodzenia: 22.8.1984

Miejsce urodzenia: Lubiercy, obwód moskiewski, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Rosyjski mąż stanu i polityk. 8 września 2019 r. został wybrany deputowanym moskiewskiej dumy miejskiej.

Negując integralność terytorialną niepodległych państw i propagując przywrócenie granic byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, publicznie wspiera działania Federacji Rosyjskiej w Ukrainie. Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1162.

Andrei Yurievich LIPOV

(rosyjski: Андрей Юрьевич ЛИПОВ)

Szef rosyjskiej Federalnej Służby Nadzoru w zakresie Komunikacji, Informatyki i Środków Masowego Przekazu (Roskomnadzor)

Data urodzenia: 23.11.1969

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Szef rosyjskiej Federalnej Służby Nadzoru w zakresie Komunikacji, Informatyki i Środków Masowego Przekazu (Roskomnadzor). Roskomnadzor jest jednym z głównych narzędzi cenzury i represji wobec wolnych mediów w Rosji.

Jako szef tej służby odpowiada za decyzje, które doprowadziły do ocenzurowania i zamknięcia niezależnych rosyjskich mediów.

W wyniku tych działań powstała ocenzurowana przestrzeń informacyjna promująca, wspierająca i aprobująca rosyjską agresję zbrojną na Ukrainę.

3.6.2022

 

 

 

Ponadto pod jego kierownictwem Roskomnadzor aktywnie podważał integralność terytorialną Ukrainy poprzez wspieranie separatystycznych regionów Ukrainy, tzw. »republik« w Donbasie, a w szczególności poprzez wspieranie Denisa Puszylina, szefa tzw. »Donieckiej Republiki Ludowej«.

W związku z tym jest odpowiedzialny za aktywne wspieranie lub realizację działań lub polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażających.

 

1163.

Volodymir Vasilyovich SALDO

(ukraiński: Володимир Васильович САЛЬДО)

Członek rady miasta Chersoń, członek »Komitetu Ocalenia na rzecz Pokoju i Porządku« w Chersoniu

Były mer Chersonia (2002–2012) i były poseł do parlamentu (Partia Regionów, 2012–2014)

Data urodzenia: 12.6.1956

Obywatelstwo: ukraińskie

Płeć: mężczyzna

Uczestniczył w marcu 2022 r. w wiecu poparcia dla rosyjskiej agresji na Ukrainę, a następnie był zaangażowany w utworzenie tzw. »Komitetu Ocalenia na rzecz Pokoju i Porządku« – organu współpracy z rosyjskim okupantem w obwodzie chersońskim. Wspierał i promował polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

3.6.2022

1164.

Kyrylo Sergiyovich STREMOUSOV

(ukraiński: Кирило Сергiйович СТРЕМОУСОВ)

Przewodniczący »Komitetu Ocalenia na rzecz Pokoju i Porządku« w Chersoniu

DOB:1976

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Zaangażowany w marcu 2022 r. w utworzenie tzw. »Komitetu Ocalenia na rzecz Pokoju i Porządku« – organu współpracy z rosyjskim okupantem w obwodzie chersońskim.

Wspierał i promował polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

3.6.2022

1165.

Serhiy Mikolayovich CHEREVKO

(ukraiński: Сергiй Миколайович ЧЕРЕВКО)

Członek »Komitetu Ocalenia na rzecz Pokoju i Porządku« w Chersoniu, były wicemer Chersonia

Data urodzenia: 11.8.1975

Obywatelstwo: ukraińskie

Płeć: mężczyzna

Zaangażowany w marcu 2022 r. w utworzenie tzw. »Komitetu Ocalenia na rzecz Pokoju i Porządku« – organu współpracy z rosyjskim okupantem w obwodzie chersońskim.

Wspierał i promował polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

3.6.2022

1166.

Tetiana KUZMICH

(ukraiński: Тетяна КУЗЬМIЧ)

Członkini »Komitetu Ocalenia na rzecz Pokoju i Porządku« w Chersoniu

Była wicemer Chersonia

Przewodnicząca organizacji społeczeństwa obywatelskiego »Rosyjska Wspólnota Narodowa ‘Rusich’«

Data urodzenia: 10.4.1968

Obywatelstwo: ukraińskie

Płeć: kobieta

Zaangażowana w marcu 2022 r. w utworzenie tzw. »Komitetu Ocalenia na rzecz Pokoju i Porządku« – organu współpracy z rosyjskim okupantem w obwodzie chersońskim.

Wspierała i promowała polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

3.6.2022

1167.

Galina Viktorivna DANILCHENKO

(ukraiński: Галина Вiкторiвна ДАНИЛЬЧЕНКО)

Mianowana przez rosyjskie siły okupacyjne pełniącą obowiązki mera Melitopola

Data urodzenia: 1964

Obywatelstwo: ukraińskie

Płeć: kobieta

Pełni obowiązki mera Melitopola.

Mianowana na miejsce prawowitego mera Melitopola, który 4 marca 2022 r. został uprowadzony przez siły rosyjskie. Ponadto wygłosiła kilka oświadczeń popierających rosyjską obecność w Melitopolu i wzywała jego mieszkańców, by nie stawiali oporu okupantowi.

Pełniąc to stanowisko, wspierała zatem i promowała polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

3.6.2022

1168.

Petr AKOPOV

(rosyjski: Петр АКОПОВ)

Funkcja: rosyjski propagandysta: dziennikarz w RIA Nowosti

Data urodzenia: 7.10.1968

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Rosyjski propagandysta i dziennikarz w RIA Nowosti, rosyjskiej państwowej krajowej agencji informacyjnej będącej pod faktyczną kontrolą państwową Rossija Segodnia. Jedna z centralnych postaci propagandy rządowej i autor artykułów odmawiających Ukrainie prawa do państwowości; wzywa do »denazyfikacji«, a także do »deukrainizacji« tego państwa, propagując ideę, zgodnie z którą Ukraina powinna być integralną częścią Rosji.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1169.

Timofey Nikolaevich SERGEYTSEV

(rosyjski: Тимофей Николаевич СЕРГЕЙЦЕВ)

Funkcja: rosyjski propagandysta: dziennikarz w RIA Nowosti

Data urodzenia: 3.11.1963

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Rosyjski propagandysta i dziennikarz w RIA Nowosti, rosyjskiej państwowej krajowej agencji informacyjnej będącej pod faktyczną kontrolą państwową Rossija Segodnia. Jedna z centralnych postaci propagandy rządowej i autor artykułów odmawiających Ukrainie prawa do państwowości; wzywa do »denazyfikacji«, a także do »deukrainizacji« tego państwa, propagując ideę, zgodnie z którą Ukraina powinna być integralną częścią Rosji.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1170.

Victoria NIKIFOROVA

(rosyjski: Виктория НИКИФОРОВА)

Funkcja: rosyjska propagandzistka: pracuje dla RIA Nowosti

Data urodzenia: 12.6.1971

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Jest rosyjską propagandzistką i dziennikarką w RIA Nowosti, rosyjskiej państwowej krajowej agencji informacyjnej będącej pod faktyczną kontrolą państwową Rossija Segodnia. Jest jedną z głównych postaci propagandy rządowej; zaprzeczała prawu do istnienia Ukrainy oraz zdolności narodu Ukrainy do samostanowienia. Twierdzi, że naród ukraiński został poddany »praniu mózgów« i jest »zakładnikiem«, a tym samym promuje pozytywny stosunek do rosyjskiej agresji wobec Ukrainy.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1171.

Alina Maratovna KABAEVA

(alias Alina Maratovna KABAYEVA)

(rosyjski: Алина Маратовна КАБАЕВА)

Funkcja: przewodnicząca zarządu National Media Group (NMG)

Data urodzenia: 12.5.1983

Miejsce urodzenia: Taszkient, Uzbekistan

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Powiązane podmioty: National Media Group (NMG)

Jest przewodniczącą zarządu National Media Group (NMG), holdingu będącego właścicielem dużej liczby udziałów w niemal wszystkich głównych rosyjskich mediach federalnych, które rozpowszechniają propagandę rządu rosyjskiego. Jest byłą rosyjską gimnastyczką i byłą członkinią Dumy Państwowej. Ma bliskie związki z prezydentem Władimirem Putinem.

Jest zatem odpowiedzialna za wspieranie działań i polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie. Ponadto jest powiązana z umieszczoną w wykazie osobą, która ponosi odpowiedzialność za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie oraz aktywnie wspiera takie działania.

3.6.2022

1172.

Aleksandra MELNICHENKO

(serbski: Александра МЕЉНИЧЕНКО)

Data urodzenia: 21.4.1977

Miejsce urodzenia: Belgrad, Serbia

Powiązana osoba: Andrey Igorevich Melnichenko (mąż)

Obywatelstwo: serbskie, chorwackie

Płeć: kobieta

Numer paszportu: chorwacki paszport nr 094949450 (termin ważności: 23.12.2023)

Żona Andreya Igorevicha Melnichenki, rosyjskiego przemysłowca, który jest właścicielem głównego producenta nawozów EuroChem Group i przedsiębiorstwa węglowego SUEK. W pełni korzysta ona z fortuny i bogactwa swojego męża. Wraz z nim jest właścicielem dwóch luksusowych apartamentów o wartości ponad 30 mln dolarów. W marcu 202 r. zastąpiła swojego męża jako beneficjent rzeczywisty Firstline Trust, zarządzanego przez Linetrust PTC Ltd, spółkę reprezentującą ostatecznego właściciela EuroChem Group.

Jest w związku z tym powiązana z jednym z czołowych przedsiębiorców, który działa w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy. Ponadto Andrey Igorevich Melnichenko wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające.

3.6.2022

1173.

Eduard Yurevich KHUDAYNATOV

(Эдуард Юрьевич Худайнатов)

Data urodzenia: 11.9.1960

Miejsce urodzenia: Szymkent, ZSRR (obecnie Kazachstan)

Obywatelstwo: rosyjskie

Numer paszportu: 753296761 (rosyjski)

Płeć: mężczyzna

Przedsiębiorca rosyjski działający w sektorze energetycznym. Właściciel »Independent Oil and Gas Company« (NOC, JSC Neftegazholding), jednego z największych rosyjskich przedsiębiorstw prywatnych i jednego z czołowych producentów ropy naftowej, które zajmuje się poszukiwaniem, eksploatacją i rozwojem pół naftowych i gazowych, rafinacją ropy naftowej oraz produkcją i wprowadzaniem do obrotu produktów ropopochodnych. Przychód tego przedsiębiorstwa w 2015 r. wyniósł 2,2 mld USD.

W ostatnich latach »Independent Oil and Gas Company« nabyło od państwowego Rosneftu znaczne udziały w przedsiębiorstwach działających w sektorze energetycznym, wraz z ich licencjami na wydobywanie. Ponadto NOC, wraz z Rosneftem, uczestniczy w projekcie Vostok Oil. W ostatnich kilku latach Khudaynatov otrzymał od Rosneftu 9,6 mld USD w zamian za przedsiębiorstwo posiadające pola naftowe na Tajmyrze.

3.6.2022

 

 

 

W 2019 r. NOC i Rosneft zwróciły się do prezydenta Władimira Putina o przekazanie im korzyści w związku z ich działalnością wydobywczą w Arktyce i otrzymały takie korzyści.

Związany z rosyjskim oligarchą Igorem Sechinem i prezydentem Władimirem Putinem.

Pracował z Sechinem w Rosnefcie, a ich przedsiębiorstwa wspólnie prowadzą działalność gospodarczą w sektorze energetycznym.

Brał udział w pierwszej prezydenckiej kampanii wyborczej Władimira Putina w 2000 r., kierując nią w regionie Tiumenia, który reprezentuje jako członek regionalnej Dumy od 1997 r.

 

 

 

 

Przyznano mu order »Za zasługi dla ojczyzny« za »wzmacnianie pozycji Rosji na światowym rynku energii i poprawianie jej perspektyw inwestycyjnych«.

Jest zatem jednym z wiodących przedsiębiorców zaangażowanych w sektory gospodarcze zapewniające istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej. Uzyskuje korzyści od rządu Federacji Rosyjskiej i jest powiązany z umieszczonymi w wykazie osobami.

 

1174.

Pavel Evgenevich PRIGOZHIN

(Павел Евгеньевич ПРИГОЖИН

Data urodzenia: 1996

Obywatelstwo: rosyjskie

Numer identyfikacji podatkowej: 780103765308

Powiązane osoby: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (ojciec), Lyubov Valentinovna Prigozhina (matka), Polina Evgenievna Prigozhinaa (siostra)

Powiązane podmioty: Lakhta Park, Lakhta Park Premium, Lakhta Plaza, Turtrans

Płeć: mężczyzna

Syn Jewgienija Prigożina, prominentnego rosyjskiego biznesmena, ściśle powiązanego z prezydentem Władimirem Putinem i z rosyjskim Ministerstwem Obrony. Założyciel i nieoficjalny szef Grupy Wagnera, nieposiadającego osobowości prawnej podmiotu wojskowego z siedzibą w Rosji, odpowiedzialnego za rozmieszczanie najemników w Ukrainie.

Założone przez niego przedsiębiorstwo, Concord, znane także jako KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, którego właścicielem był do listopada 2019 r., oraz grupa innych powiązanych z nim przedsiębiorstw, w tym Concord Management and Consulting LLC oraz Megaline LLC, odnosiły korzyści z dużych zamówień publicznych rosyjskiego Ministerstwa Obrony po bezprawnej aneksji Krymu przez Federację Rosyjską i okupacji wschodniej Ukrainy przez wspieranych przez Rosję separatystów.

3.6.2022

 

 

 

Właściciel pięciu przedsiębiorstw, których właścicielką była wcześniej jego matka, Liubow Walentinowna Prigożina: Beta LLC, Turstatus, Lakhta Park Premium LLC, Lakhta Park LLC i Lakhta Plaza LLC.

Jest zatem powiązany z wiodącymi przedsiębiorcami lub osobami prawnymi, podmiotami lub organami zaangażowanymi w sektory gospodarcze zapewniające istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

 

1175.

Arkady Yurievich VOLOZH

(Аркaдий Юрьевич ВOЛОЖ)

Funkcja: współzałożyciel i dyrektor generalny Yandex N.V.

Data urodzenia: 11.2.1964

Miejsce urodzenia: Atyrau, Kazachska Socjalistyczna Republika Radziecka, ZSRR (obecnie Kazachstan)

Obywatelstwo: rosyjskie, maltańskie

Płeć: mężczyzna

Przedsiębiorca rosyjski prowadzący działalność w sektorze IT i technologicznym. Założyciel i dyrektor generalny Yandex. Yandex jest największym przedsiębiorstwem internetowym w Rosji, obsługującym najpopularniejszą rosyjską wyszukiwarkę.

Udziałowcami i inwestorami Yandex są rosyjskie banki państwowe, takie jak Sberbank i VTB.

W 2019 r. Yandex zgodził się na restrukturyzację, dzięki której »złoty pakiet udziałów« trafił do nowo utworzonej fundacji Public Interest Foundation, której celem jest »obrona interesów Federacji Rosyjskiej«. Poprzez tę fundację rząd Federacji Rosyjskiej jest w stanie użyć weta w stosunku do wykazu określonych spraw, na przykład sprzedaży praw własności intelektualnej i sprzedaży lub transferu danych osobowych rosyjskich użytkowników zagranicznym przedsiębiorstwom; obie te sprawy uznawane są za mające wpływ na »interes narodowy« Rosji. Yandex jest również odpowiedzialny za propagowanie państwowych mediów i narracji w wynikach wyszukiwania oraz za obniżanie pozycjonowania i usuwanie treści krytycznych wobec Kremla, takich jak treści dotyczące prowadzonej przez Rosję wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.

3.6.2022”

 

 

 

Jest jednym z wiodących przedsiębiorców zaangażowanych w sektory gospodarcze zapewniające istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy, Ponadto, jako założyciel Yandex, wspiera, materialnie lub finansowo, rząd Federacji Rosyjskiej i jest odpowiedzialny za wspieranie działań lub polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

 

2.   PODMIOTY

 

Imię i nazwisko

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia w wykazie

„84.

JSC GARNIZON

(rosyjski: АО Гарнизон)

Adres: Kosmodamianskaya Naberezhnaya 24, Moscow, Russia 115035; building 1.

Adres do korespondencji: Sadovnicheskaya 53, Moscow, Russia 115035

Tel.: +7 (499) 790-92-12

Strona internetowa: http://ao-garnizon.ru

E-mail: info@ao-garnizon.ru

JSC Garnizon jest spółką holdingową podlegającą Ministerstwu Obrony Federacji Rosyjskiej. W skład spółki wchodzi ponad 60 podmiotów. Wykonuje ona zadania wyznaczone przez Ministerstwo Obrony i chroni interesy sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Pełniła rolę instytucji zamawiającej w przetargach publicznych, reprezentując interesy Ministerstwa Obrony.

Jest zatem osobą prawną wspierającą, materialnie lub finansowo, rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

3.6.2022

85.

JSC OBORONENERGO

(rosyjski: АО Оборонэнерго)

Adres: 107140, Moscow, 1st Krasnoselsky lane, 11, Russia

Tel.: +7 (495) 532-13-06

Strona internetowa: https://oboronenergo.su

E-mail: info@oen.su

JSC Oboronenergo jest wojskowym dostawcą energii, który na podstawie umów rządowych świadczy usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej na rzecz rosyjskich jednostek wojskowych i innych podmiotów podległych Ministerstwu Obrony. Przedsiębiorstwo to uczestniczyło w modernizacji wojskowej bazy lotniczej w Korenowsku, wykorzystywanej przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej do przeprowadzania ataków na cele zlokalizowane w Ukrainie podczas niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę.

Zatem wspierało materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy i uzyskiwało od tego rządu korzyści. Ponadto wspierało materialnie działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

3.6.2022

86.

OJSC Ulyanovsk Automobile Plant (UAZ)

(rosyjski: ООО »Ульяновский автомобильный завод« (УАЗ))

Adres: Moskovskoye Shosse, 92, Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, 432008

Tel.: +7 (8422) 40-91-09

Strona internetowa: https://uaz.global/

E-mail: mm.medvedev@dnd.team

Przedsiębiorstwo UAZ jest rosyjskim producentem samochodów. Dostarcza siłom zbrojnym Federacji Rosyjskiej pojazdy UAZ Patriot, które zostały użyte przez armię rosyjską podczas niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę.

Zatem wspiera materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy i uzyskuje od tego rządu korzyści. Jest odpowiedzialne za materialne wspieranie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

3.6.2022

87.

JSC VOENTELECOM (VOYENTELEKOM)

(rosyjski: АО »Воентелеком«)

Adres: 107014, Russia, Moscow, st. Bolshaya Olenya, 15A, building 1

Tel.: +7 (495) 609-50-05 , +7 (985) 900-50-05

Strona internetowa: https://voentelecom.ru

E-mail: info@voentelecom.ru

Voentelecom jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych dla Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. Rząd Federacji Rosyjskiej uznał Voentelecom za przedsiębiorstwo o znaczeniu federalnym. Voentelecom zajmuje się utrzymaniem i naprawą infrastruktury informatycznej, wojskowego sprzętu łącznościowego, linii łączności i sprzętu walki elektronicznej, należących do sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, także na terytorium nielegalnie zaanektowanych Krymu i Sewastopola. Przedsiębiorstwo to opracowało ujednolicony, zautomatyzowany system komunikacji cyfrowej dla armii rosyjskiej. Zapewnia rosyjskiej marynarce wojennej bezpieczną szerokopasmową łączność radiową, także na terytorium nielegalnie zaanektowanego Półwyspu Krymskiego. Voentelecom współpracowało z konglomeratem Rostec w zakresie opracowania standardu LTE na terytorium nielegalnie zaanektowanych Krymu i Sewastopola.

3.6.2022

 

 

 

Zatem wspierało materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy i uzyskiwało od tego rządu korzyści. Ponadto wspierało materialnie działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

 

88.

JSC VOENTORG

(rosyjski: АО »Военторг«)

Adres: Russia, Moscow, 115035, Sadovnicheskaya st., 55/26, building 3

Tel.: +7 (495) 609-5200

Strona internetowa: http://www.oaovoentorg.ru

E-mail: info@oaovoentorg.ru

Powiązane podmioty: spółki zależne:

 

JSC »Voentorg-West«;

 

JSC »Voentorg-South«;

 

JSC »Voentorg-Center«;

 

JSC »Voentorg-Vostok«;

 

JSC »Voentorg-Moscow«;

 

Voentorg-Retail LLC

Voentorg jest kontrahentem Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. Świadczy usługi gastronomiczne i pralnicze, a także dostarcza mundury wojskowe siłom zbrojnym Federacji Rosyjskiej. Ponadto jego spółka zależna Voentorg Retail sprzedawała T-shirty »armii rosyjskiej« z symbolem wojskowym »Z«, który jest wykorzystywany przez rosyjskich propagandystów do promowania niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę.

Voentorg wspiera zatem, materialnie lub finansowo, rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy. Ponadto wspiera, materialnie lub finansowo, działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

3.6.2022

89.

VOENTEKSTILPROM LLC

(rosyjski: ООО ВоенТекстильПром)

Adres: 115446, Moscow, Kolomensky proezd, 13a, Russia

Tel.: 8-499-444-32-84;

Nr faksu: 8-499-611-90-46

Strona internetowa: https://voentekstilprom.ru/

E-mail: office@vtpmsk.ru

Voentekstilprom produkuje odzież na potrzeby rządu Federacji Rosyjskiej. Zapewnia rosyjskiemu wojsku dostawy odzieży w ramach państwowego zamówienia w dziedzinie obronności. Jest producentem mundurów polowych rosyjskiej Gwardii Narodowej oraz koszul dla żołnierzy rosyjskiej marynarki wojennej i rosyjskiej Gwardii Narodowej.

Jest zatem osobą prawną wspierającą, materialnie lub finansowo, rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy i uzyskującą od tego rządu korzyści.

3.6.2022

90.

INDEPENDENT INSURANCE GROUP

(rosyjski: СК НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА)

Adres: Vspolniy Pereulok 18, bldg. 2, Moscow, 123001

Tel.: +7 (495) 926-72-70; 788-81-19

Nr faksu: +7 (495) 788-81-16

Strona internetowa: www.nsg-ins.ru

E-mail: info@nsg-ins.ru

Independent Insurance Group Ltd jest ubezpieczycielem rosyjskich przedsiębiorstw przemysłu obronnego. Znajduje się on w wykazie ubezpieczycieli, którzy świadczą usługi ubezpieczeniowe w zakresie międzynarodowego przewozu towarów wojskowych. Współpracuje z rosyjskimi przedsiębiorstwami państwowymi, zwłaszcza z sektora wojskowego i obronnego, i ubezpiecza je. Independent Insurance Group Ltd jest głównym podmiotem zapewniającym ubezpieczenie od ryzyka rosyjskiemu państwowemu konglomeratowi obronnemu Rostec. Przedsiębiorstwo to należy do sponsorów i uczestników International Military-Technical Forum »Army 2022« – wydarzenia organizowanego przez Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej.

3.6.2022

 

 

 

Jest zatem odpowiedzialne za wspieranie, materialnie lub finansowo, działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających. Ponadto wspiera, materialnie lub finansowo, rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy i uzyskuje od tego rządu korzyści.

 

91.

PJSC KAMAZ alias KAMAZ PTC

(rosyjski: ПАО »КАМАЗ«)

Adres: Avtozavodskiy Prospekt, 2, Naberezhnye Chelny, Respublika Tatarstan, 423827

Tel.: +7 (800) 555-00-99

Strona internetowa: https://kamaz.ru/en

E-mail: callcentre@kamaz.ru

KAMAZ jest rosyjskim przedsiębiorstwem zajmującym się rozwijaniem i produkcją pojazdów i sprzętu wojskowego. Jest producentem pojazdów KAMAZ-5350, KAMAZ-6350 i KAMAZ-6560, które zostały użyte przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej podczas niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę.

Jest zatem odpowiedzialne za wspieranie, materialnie lub finansowo, działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

3.6.2022

92.

JSC KRONSHTADT TEKHNOLOGII Group of Companies

(rosyjski: Кронштадт-технологии группа компаний АО)

Adres: 115432, Moscow, Andropov Ave., 18, bldg. 9, Descartes Business Center, Russia / 199178, St. Petersburg, Maly prospekt Vasilievsky island, 54/4

Tel.: +7 (495) 748-35-77,

+7 (495) 230-00-36 (Moskwa);

+7 (812) 449-90-90 (St. Petersburg)

Strona internetowa: https://kronshtadt.ru

E-mail: uav@kronshtadt.ru; office@kronshtadt.ru

JSC Kronshtadt Tekhnologii jest rosyjskim kontrahentem wojskowym, który rozwija i produkuje sprzęt, oprogramowanie i zintegrowane rozwiązania dla bezzałogowych statków powietrznych i rosyjskiego przemysłu obronnego. Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej użyły wyprodukowanych przez Kronshtadt Tekhnologii bezzałogowych statków powietrznych Orion podczas niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę.

JSC Kronshtadt Tekhnologii jest zatem odpowiedzialne za wspieranie, materialnie lub finansowo, działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

3.6.2022

93.

Management Company Tatneft-Neftekhim LLC

(rosyjski: OOO УК Татнефть-Нефтехим)

Adres: 423580, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk-10, PO Box 1, AIK-24, Russia

Tel.: +7(8555) 49-73-42 , +7(8555) 49-75-86

Nr faksu: +7(8555) 49-75-86

Strona internetowa: www.neftehim.tatneft.ru

E-mail: nhk@tnnh.tatneft.ru

Powiązane podmioty:

JSC Nizhnekamskshina;

LLC Nizhnekamsk Truck Tyre Factory;

Nizhnekamsk SSC Tyre Factory;

JSC Nizhnekamsktekhuglerod;

JSC Nizhnekamsk Mechanical Plant;

TD »Kama« Trading House;

LLC »Kama« Scientific & Technical Center;

Management Company Tatneft-Neftekhim zajmuje się zarządzaniem i koordynacją w odniesieniu do spółek zależnych Tatneftu z sektora oponiarskiego, w tym TD KAMA, Nizhnekamskshina i Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant. Łączy wszystkie przedsiębiorstwa związane z działalnością Tatneftu w sektorze oponiarskim i zarządza ich produkcją, procesami planowania, działalnością gospodarczą, zasobami ludzkimi i public relations.

TD KAMA, generalny dystrybutor produktów oponiarskich Tatneftu, dostarcza opony siłom zbrojnym Federacji Rosyjskiej i Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej. Nizhnekamskshina produkuje opony montowane w pojazdach opancerzonych K4386 Typhoon-VDV. Wśród produktów Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant są opony KAMA NU402 montowane w pojazdach piechoty TIGR przewożących przeciwpancerne pociski rakietowe Kornet. Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej użyły pojazdów opancerzonych K4386 Typhoon-VDV, pojazdów piechoty TIGR i przeciwpancernych pocisków rakietowych Kornet podczas niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę.

3.6.2022

 

 

LLC TATNEFT-Neftekhimsnab;

JSC Yarpolimermash-Tatneft;

LLC Energoshinservis

Jest zatem odpowiedzialne za materialne wspieranie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających. Ponadto wspiera materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

 

94.

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant, LLC

(rosyjski: ООО Нижнекамский завод грузовых шин)

Adres: 423580, Nizhnekamsk, industrial zone, Republic of Tatarstan, Russia

Tel.: +7 (8555) 49-73-40

Strona internetowa: https://cmk.tatneft.ru/?lang=ru

E-mail: nkastp@tatneft.ru

Powiązane podmioty:

Tatneft

Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim

Nizhnekamskshina

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant jest producentem opon stalowych. Jest spółką zależną Tatneft. W jej produkty zaopatrywane jest Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej.

Produkuje opony KAMA NU402, które są montowane w pojazdach piechoty TIGR przewożących przeciwpancerne pociski rakietowe Kornet. Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej użyły pojazdów piechoty TIGR i przeciwpancernych pocisków rakietowych Kornet podczas niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę.

Spółka ta jest zatem odpowiedzialna za materialne wspieranie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających. Ponadto wspiera materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

3.6.2022

95.

PJSC Nizhnekamskshina

(rosyjski: ПАО »Нижнекамскшина«)

Adres: 423570, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk, Russia

Tel.: +8 555 49-79-30,

fax: + 8 555 24-15-70

Strona internetowa: https://shinakama.tatneft.ru

E-mail: nksh@tatneft.ru

Powiązane podmioty:

Tatneft

Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant

Nizhnekamskshina jest wiodącym rosyjskim producentem opon. Jest spółką zależną Tatneft. Produkuje opony marek KAMA i Viatti. Produkuje m.in. dostarczane rządowi Federacji Rosyjskiej opony podwójnego zastosowania i opony wojskowe. Produkuje opony montowane w pojazdach opancerzonych K4386 Typhoon-VDV. Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej użyły K4386 Typhoon-VDV podczas niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę.

Spółka ta jest zatem odpowiedzialna za materialne wspieranie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających. Ponadto wspiera materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

3.6.2022

96.

LLC TD KAMA

(rosyjski: ООО ТД »КАМА«)

Adres: 423570, Russia, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk, Territoriya Promzona, AIK-24, room 402

Tel.: +7 (8555) 24-10-00, 24-10-10

Strona internetowa: https://www.td-kama.com

E-mail: info@td-kama.com

TD KAMA jest generalnym dystrybutorem produktów oponiarskich Tatneftu, które to produkty są wytwarzane przez Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant i Nizhnekamskshina. Dostarcza opony siłom zbrojnym Federacji Rosyjskiej i Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej.

Nizhnekamskshiny produkuje m.in., dystrybuowane przez TD KAMA, opony podwójnego zastosowania i opony wojskowe dostarczane rządowi Federacji Rosyjskiej. Nizhnekamskshina produkuje opony montowane w pojazdach opancerzonych K4386 Typhoon-VDV. Wśród produktów Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant, dystrybuowanych przez TD KAMA, są pony KAMA NU402 montowane w pojazdach piechoty TIGR przewożących przeciwpancerne pociski rakietowe Kornet. Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej użyły pojazdów opancerzonych K4386 Typhoon-VDV, pojazdów piechoty TIGR i przeciwpancernych pocisków rakietowych Kornet podczas niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę.

3.6.2022

 

 

 

LLC TD KAMA jest zatem odpowiedzialne za materialne wspieranie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających. Ponadto wspiera materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

 

97.

OJSC Balashikha Casting and Mechanical Plant

(rosyjski: ОАО Балашихинский литейно-механический завод)

a.k.a. OJSC BLMZ

(rosyjski: ОАО БЛМЗ)

Adres: Entuziastov sh., 4, Balashikha, Moskovskaya Oblast, 143900, Russian Federation

Tel.: +7 (495) 639-94-94

Strona internetowa: https://www.blmz.ru

E-mail: info@blmz.ru

BLMZ jest rosyjskim przedsiębiorstwem odlewniczym i mechanicznym. Dostarcza materiały wykorzystywane do produkcji broni rosyjskim dostawcom sprzętu wojskowego objętym przez Unię sankcjami w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację w Ukrainie.

Jest dostawcą zakontraktowanym przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej. Dostarcza sprzęt i materiały do produkcji kilku typów statków powietrznych i śmigłowców, w tym Ka-52, które zostały użyte przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej podczas niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę.

3.6.2022

 

 

 

Jest zatem odpowiedzialne za materialne wspieranie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających. Ponadto wspiera materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy i uzyskuje od tego rządu korzyści.

 

98.

JSC REMDIZEL

(rosyjski: АО »Ремдизель«)

Adres: 423800, Republic of Tatarstan, Naberezhnye Chelny, Menzelinsky tract, 40, Russia

Tel.:+7 (8552) 55-15-88 / 7 (8552) 30-80-00

Strona internetowa: http://www.remdizel.com

E-mail: remdizel@kamaz.ru

Powiązane podmioty:

KAMAZ

Remdizel produkuje i naprawia pojazdy kołowe i gąsienicowe. Jest producentem Typhoon K-63968, pojazdów opancerzonych o zwiększonej odporności na miny i ataki z zasadzki, które zostały użyte przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej podczas niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę.

Jest zatem odpowiedzialne za wspieranie, materialnie lub finansowo, działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

3.6.2022

99.

JSC SUKHOI Company

(rosyjski: ПАО Компания »Сухой«)

Adres: 125284, Russia, Moscow, st. Polikarpova, 23B, PO box 604

Tel.: +7 (499) 550-01-06

Strona internetowa: https://www.sukhoi.org

E-mail: info@sukhoi.org

Powiązane podmioty:

United Aircraft Corporation (spółka dominująca)

Sukhoi jest rosyjskim producentem statków powietrznych. Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej użyły wyprodukowanych przez Sukhoi bojowych statków powietrznych podczas niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę.

Jest zatem odpowiedzialny za wspieranie, materialnie lub finansowo, działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

3.6.2022

100.

JSC 121 »AIRCRAFT REPAIR PLANT«

(rosyjski: Акционерное общество »121 авиационный ремонтный завод«)

Adres: Russia, 143079, Moscow region, Odintsovo, Stary Gorodok, st. Postal, 10

Tel.: +7(498) 677-95-11

Strona internetowa: https://121arz.ru

E-mail: info@121arz.ru

121 Aircraft Repair Plant przeprowadza naprawy statków powietrznych Su-25, Su-27 i MiG-29. Jest jedynym przedsiębiorstwem w Rosji, które jednocześnie naprawia statki powietrzne Su-25, jak i modernizuje je do wersji Su-25 SM. Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej użyły statków powietrznych Su- 25 SM podczas niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę.

Jest zatem odpowiedzialne za materialne wspieranie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających. Ponadto wspiera, materialnie lub finansowo, rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy i uzyskuje od tego rządu korzyści.

3.6.2022

101.

National Settlement Depository (NSD)

(rosyjski: Национальный расчетный депозитарий)

Adres: Spartakovskaya street 12, 105066, Moscow, Russian Federation

Rodzaj podmiotu: instytucja kredytowa niebędąca bankiem – spółka akcyjna

Data rejestracji: 27.6.1996

Państwowy numer rejestracyjny: 3294

Główny państwowy numer rejestracyjny: 1027739132563

Numer identyfikacji podatkowej: 7702165310 / 770101001

Główne miejsce działalności: Federacja Rosyjska

NSD jest rosyjską instytucją finansową niebędącą bankiem i stanowi centralny depozyt papierów wartościowych. Jest to największy depozyt papierów wartościowych w Rosji pod względem wartości rynkowej udziałowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych w depozycie i jedyny, który ma dostęp do międzynarodowego systemu finansowego.

Jest uznany przez rząd i Centralny Bank Rosji za jedną z instytucji finansowych o znaczeniu systemowym. Odgrywa zasadniczą rolę w funkcjonowaniu rosyjskiego systemu finansowego i jego powiązaniach z międzynarodowym systemem finansowym, tym samym bezpośrednio i pośrednio umożliwia rządowi rosyjskiemu prowadzenie działalności, realizowanie polityk i korzystanie z zasobów.

3.6.2022”

 

 

Powiązane podmioty: główny udziałowiec / spółka dominująca – 99,97 % udziałów (nieumieszczony osobno w wykazie):

Public Joint-Stock Company «Moscow Exchange MICEX-RTS» (Moscow Exchange lub MOEX) Adres siedziby: 13, Bolshoy Kislovsky per, 125009, Moscow, Russian Federation

Numer identyfikacji podatkowej: 7702077840

Główny państwowy numer rejestracyjny: 1027739387411

Jego niemal wyłącznym właścicielem jest moskiewska giełda (Moscow Exchange), której misją jest zapewnienie wszechstronnego dostępu do rosyjskich rynków finansowych. Natomiast moskiewska giełda, z uwagi na swoją rolę i swoich udziałowców, jest w dużym stopniu pod kontrolą rządu rosyjskiego. NSD jest zatem podmiotem lub organem, który wspiera, materialnie lub finansowo, rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

 


3.6.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/53


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/879

z dnia 3 czerwca 2022 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2022/884 z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniającą decyzję 2014/512/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 31 lipca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 833/2014 (2).

(2)

Rozporządzenie (UE) nr 833/2014 nadaje skuteczność niektórym środkom przewidzianym w decyzji Rady 2014/512/WPZiB (3).

(3)

W dniu 3 czerwca 2022 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2022/884 zmieniającą decyzję 2014/512/WPZiB i wprowadzającą dalsze środki ograniczające w różnych sektorach.

(4)

Decyzją (WPZiB) 2022/884 rozszerzono zakaz świadczenia specjalistycznych usług w zakresie komunikatów finansowych, obejmując nim trzy kolejne rosyjskie instytucje kredytowe.

(5)

Decyzja (WPZiB) 2022/884 rozszerza również wykaz osób związanych z rosyjską bazą obronną i przemysłową, na które nakłada się surowsze ograniczenia wywozowe dotyczące produktów i technologii podwójnego zastosowania oraz towarów i technologii, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia potencjału rosyjskiego sektora obronnego i bezpieczeństwa pod względem technologicznym.

(6)

Za właściwe uznano również rozszerzenie wykazu towarów i technologii podlegających kontroli, które mogą przyczynić się do wzmocnienia potencjału militarnego i technologicznego Rosji lub do rozwoju rosyjskiego sektora obronnego i bezpieczeństwa.

(7)

Decyzja (WPZiB) 2022/884 przedłuża zawieszenie licencji na nadawanie w Unii w stosunku do rosyjskich mediów znajdujących się pod stałą kontrolą rosyjskiego przywództwa.

(8)

Federacja Rosyjska prowadzi systematyczną, międzynarodową kampanię manipulowania przekazem medialnym i przeinaczania faktów w celu wzmocnienia swojej strategii destabilizacji państw z nią sąsiadujących, Unii i jej państw członkowskich. W szczególności działania propagandowe wielokrotnie i konsekwentnie wymierzane są w europejskie partie polityczne, zwłaszcza w okresach wyborów, społeczeństwo obywatelskie, osoby ubiegające się o azyl, rosyjskie mniejszości etniczne, mniejszości seksualne oraz w funkcjonowanie instytucji demokratycznych w Unii i jej państwach członkowskich.

(9)

Aby uzasadnić i wesprzeć agresję na Ukrainę, Federacja Rosyjska prowadzi ciągłe i skoordynowane działania propagandowe skierowane do społeczeństwa obywatelskiego w Unii i w państwach sąsiadujących, poważnie przeinaczając fakty i manipulując nimi.

(10)

Te działania propagandowe prowadzone są za pośrednictwem szeregu mediów znajdujących się pod stałą bezpośrednią lub pośrednią kontrolą przywództwa Federacji Rosyjskiej. Takie działania stanowią poważne i bezpośrednie zagrożenie dla porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego Unii. Media te odgrywają istotną i zasadniczą rolę w tworzeniu warunków sprzyjających agresji wobec Ukrainy i wspieraniu tej agresji oraz w destabilizacji państw sąsiadujących.

(11)

Ze względu na powagę sytuacji i w odpowiedzi na działania Rosji destabilizujące sytuację na Ukrainie należy wprowadzić, w sposób zgodny z podstawowymi prawami i wolnościami uznanymi w Karcie praw podstawowych, w szczególności z prawem do wolności wypowiedzi i informacji uznanym w jej art. 11, dalsze środki ograniczające, by zawiesić działalność nadawczą takich mediów w Unii lub skierowanych do Unii. Środki te powinny zostać utrzymane do czasu zakończenia agresji na Ukrainę oraz do czasu, gdy Federacja Rosyjska i powiązane z nią media przestaną prowadzić działania propagandowe przeciwko Unii i jej państwom członkowskim.

(12)

Należy powierzyć Radzie uprawnienia wykonawcze do decydowania – w drodze aktów wykonawczych i po przeanalizowaniu istotnych faktów – czy te środki ograniczające mają mieć zastosowanie – od dnia określonego w niniejszym rozporządzeniu – w odniesieniu do jednego lub kilku podmiotów wymienionych w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia.

(13)

Zgodnie z podstawowymi prawami i wolnościami uznanymi w Karcie praw podstawowych, w szczególności z prawem do wolności wypowiedzi i informacji, wolnością prowadzenia działalności gospodarczej i prawem własności, uznanymi w jej art. 11, 16 i 17, środki te nie uniemożliwiają tym mediom i ich personelowi prowadzenia w Unii działalności innej niż nadawanie, takiej jak przeprowadzanie badań i wywiadów. W szczególności środki te nie wpływają na obowiązek przestrzegania praw, wolności i zasad, o których mowa w art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej, w Karcie praw podstawowych oraz w konstytucjach państw członkowskich w ich odpowiednich zakresach stosowania.

(14)

Decyzja (WPZiB) 2022/884 wprowadza również zakaz reklamowania produktów lub usług we wszelkich treściach produkowanych lub nadawanych przez rosyjskie media znajdujące się pod stałą kontrolą rosyjskiego przywództwa, które to media objęto zawieszeniem licencji na nadawanie.

(15)

Decyzja (WPZiB) 2022/884 wprowadza również zakaz zakupu, przywozu lub przekazywania do państw członkowskich, bezpośrednio lub pośrednio, ropy naftowej oraz niektórych produktów ropopochodnych, które pochodzą z Rosji lub zostały wywiezione z Rosji, oraz zakaz ubezpieczania i reasekuracji transportu morskiego takich towarów do państw trzecich. Przewidziano odpowiednie okresy przejściowe.

(16)

Ze względu na położenie geograficzne kilku państw członkowskich, które powoduje szczególne uzależnienie od ropy naftowej przywożonej rurociągiem z Rosji, i z uwagi na to, że nie są dostępne żadne realne alternatywne dostawy w perspektywie krótkoterminowej, nie należy tymczasowo stosować zakazów przywozu ropy naftowej z Rosji, do momentu kiedy Rada zdecyduje inaczej, do ropy naftowej przywożonej do tych państw członkowskich z Rosji rurociągiem. Te państwa członkowskie powinny podjąć wszelkie niezbędne środki w celu uzyskania alternatywnych dostaw, aby zapewnić, aby zakazami można było jak najszybciej objąć przywóz ropy naftowej z Rosji rurociągiem.

(17)

Należy zakazać dalszego przekazywania oraz odsprzedaży pochodzącej z Rosji ropy naftowej dostarczonej do państwa członkowskiego rurociągiem innym państwom członkowskim lub państwom trzecim oraz transportu takiej ropy do innych państw członkowskich lub do państw trzecich, a także zakazać, po upływie 8-miesięcznego okresu przejściowego, dalszego przekazywania lub odsprzedaży innym państwom członkowskim produktów ropopochodnych otrzymanych z takiej ropy naftowej oraz transportu takich produktów do innych państw członkowskich. Ze względu na szczególną zależność Czech od takich produktów ropopochodnych należy przyznać temu państwu dodatkowy okres 10 miesięcy, by mogło ono uzyskać alternatywne dostawy.

(18)

Ze względu na szczególne narażenie Bułgarii wynikające z położenia geograficznego należy ustanowić na ograniczony okres specjalne odstępstwo od zakazu przywozu ropy naftowej transportowanej drogą morską oraz produktów ropopochodnych. Ze względu na szczególną sytuację Chorwacji związaną z koniecznością zapewnienia jej rafinerii regularnych dostaw próżniowego oleju napędowego niezbędnych do jej funkcjonowania, właściwy organ krajowy powinien mieć możliwość udzielania zezwoleń na zakup, przywóz lub przekazanie rosyjskiego próżniowego oleju napędowego przez określony czas i pod pewnymi warunkami.

(19)

W przypadku przerwania dostaw ropy naftowej z Rosji rurociągiem do śródlądowego państwa członkowskiego z przyczyn pozostających poza kontrolą tego państwa członkowskiego należy zezwolić na przywóz do tego państwa członkowskiego transportowanej drogą morską ropy naftowej z Rosji, na zasadzie nadzwyczajnego czasowego odstępstwa, do czasu wznowienia dostaw rurociągiem lub dopóki Rada nie podejmie decyzji, że w odniesieniu do tego państwa członkowskiego ma obowiązywać zakaz przywozu ropy naftowej dostarczanej rurociągiem.

(20)

W przypadku nagłego przerwania dostaw ropy naftowej, czy to dostarczanej rurociągiem, czy transportowanej drogą morską, państwa członkowskie powinny działać w duchu solidarności i współpracy regionalnej, obejmującej zarówno organy publiczne, jak i przedsiębiorstwa energetyczne, w ścisłej współpracy z Grupą Koordynacyjną ds. Ropy Naftowej i Produktów Ropopochodnych, z myślą o ewentualnym uwolnieniu zapasów ropy naftowej, w tym interwencyjnych zapasów ropy naftowej, oraz o innych środkach, w tym dostawach odpowiedniej mieszaniny, przewidzianych w krajowych planach na wypadek zagrożenia lub uzgodnionych zgodnie z dyrektywą 2009/119/WE. To zobowiązanie do solidarności i współpracy ma szczególne znaczenie z uwagi na agresję Rosji na Ukrainę i możliwe zakłócenia dostaw rosyjskiej ropy naftowej lub produktów rafinacji ropy naftowej w regionie, w szczególności odnośnie do rurociągów lub portów na Morzu Czarnym. Komisja będzie monitorowała rynki i bezpieczeństwo dostaw oraz zdawała regularne sprawdzania Radzie oraz, w razie konieczności, przedkładała wnioski dotyczące wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw.

(21)

Zgodnie z zasadą swobody tranzytu, zakazy zakupu, przywozu lub przekazywania ropy naftowej transportowanej drogą morską oraz niektórych produktów ropopochodnych z Rosji powinny pozostawać bez uszczerbku dla zakupu, przywozu lub przekazywania takich towarów, które pochodzą z państwa trzeciego i są jedynie przewożone tranzytem przez Rosję. W szczególności zakazy te nie powinny mieć zastosowania w sytuacji, gdy Rosja jest wskazana w zgłoszeniach celnych jako państwo wywozu, jeśli w zgłoszeniach tych jako państwo pochodzenia ropy naftowej i innych produktów ropopochodnych podaje się państwo trzecie.

(22)

Organy krajowe powinny przeprowadzać niezbędne kontrole w celu zapewnienia, aby tranzyt towarów z państw trzecich nie prowadził do obchodzenia zakazów. Jeżeli istnieją wystarczające dowody na to, że przywóz towarów z państw trzecich prowadzi do obejścia zakazu, taki przywóz powinien zostać zakazany.

(23)

Ponadto decyzja (WPZiB) 2022/884 wprowadza zakaz świadczenia na rzecz Rosji usług rachunkowych, audytowych, księgowych i doradztwa podatkowego, a także usług w zakresie doradztwa biznesowego i doradztwa w zakresie zarządzania oraz usług public relations.

(24)

Celem zapewnienia sprawnego wdrożenia art. 5m rozporządzenia (UE) nr 833/2014 należy przedłużyć termin zaprzestania działalności przewidziany w ust. 2 i 3 tego artykułu tj. 10 maja 2022 r. na termin 5 lipca 2022 r.

(25)

Należy wyjaśnić, że niniejsze rozporządzenie nie uniemożliwia osobie prawnej, podmiotowi lub organowi zarejestrowanym lub utworzonym na mocy prawa państwa członkowskiego przyjmowania płatności od ich rosyjskiego odpowiednika na podstawie umów dotyczących towarów i technologii wymienionych w załączniku X do rozporządzenia (UE) nr 833/2014 zawartych przed dniem 26 lutego 2022 r. i wykonanych przez tę osobę prawną, podmiot lub organ przed dniem 27 maja 2022 r.

(26)

Uwzględniając załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich (4) usługi rachunkowe, audytowe, księgowe i doradztwo podatkowe obejmują prowadzenie ewidencji transakcji handlowych dla podmiotów gospodarczych i innych podmiotów; usługi badania dokumentacji księgowej i sprawozdań finansowych; planowanie i doradztwo w zakresie podatków płaconych przez podmioty gospodarcze oraz sporządzanie dokumentacji podatkowej. Usługi w zakresie doradztwa biznesowego i doradztwa w zakresie zarządzania oraz usługi public relations obejmują usługi doradztwa, wsparcia i pomocy operacyjnej świadczone na rzecz podmiotów gospodarczych w zakresie zasad i strategii prowadzenia działalności, jak też ogólnego planowania, struktury i kontroli organizacji. Obejmują one opłaty za zarządzanie, audyt zarządzania; usługi doradztwa w zakresie zarządzania rynkiem, zasobów ludzkich, zarządzania produkcją i zarządzania projektami, a także usługi doradztwa, wsparcia i usługi operacyjne dotyczące poprawy wizerunku podmiotów gospodarczych oraz ich relacji z ogółem społeczeństwa i innymi instytucjami.

(27)

W celu zapewnienia prawidłowego wdrożenia środków określonych w rozporządzeniu (UE) nr 833/2014 należy rozszerzyć na wszystkie przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Rosji zwolnienie z zakazu przewozu towarów przez przedsiębiorstwa transportu drogowego z siedzibą w Rosji. Należy również rozszerzyć niektóre zwolnienia z zakazów przyjmowania depozytów i zakazów dotyczących trustów oraz doprecyzować i zaostrzyć przepisy dotyczące sankcji krajowych za naruszenie środków przewidzianych w tym rozporządzeniu.

(28)

Środki te wchodzą w zakres Traktatu, a zatem do ich wdrożenia konieczne jest podjęcie działań regulacyjnych na szczeblu Unii, w szczególności w celu zapewnienia jednolitego stosowania tych środków we wszystkich państwach członkowskich.

(29)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 833/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 833/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2f dodaje się ustęp w brzmieniu:

„3.   Zakazuje się reklamowania produktów lub usług we wszelkich treściach wyprodukowanych lub nadawanych przez osoby prawne, podmioty lub organy wymienione w załączniku XV, w tym w drodze transmisji lub dystrybucji za pomocą dowolnych środków, o których mowa w ust. 1.”;

2)

art. 3 ust. 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

transportu gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, chyba że jest on zakazany na podstawie art. 3m lub 3n, z Rosji lub przez Rosję do Unii; lub”;

3)

art. 3a ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

jest to niezbędne do zapewnienia kluczowych dostaw energii w Unii, a także transportu gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, chyba że jest on zakazany na podstawie art. 3m lub 3n, z Rosji lub przez Rosję do Unii; lub”;

4)

art. 3ea ust. 5 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

chyba że jest on zakazany na podstawie art. 3m lub 3n, w celu zakupu, przywozu lub transportu do Unii gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu, rudy żelaza, a także niektórych produktów chemicznych i produktów z żelaza wymienionych w załączniku XXIV;”;

5)

art. 3l ust. 4 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

chyba że jest on zakazany na podstawie art. 3m lub 3n, w celu zakupu, przywozu lub transportu do Unii gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza;”;

6)

art. 3l ust. 4 lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d)

w celu funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji posiadających immunitet zgodnie z prawem międzynarodowym; lub”;

7)

dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 3m

1.   Zakazuje się zakupu, przywozu lub przekazywania, bezpośrednio lub pośrednio, ropy naftowej oraz produktów ropopochodnych wymienionych w załączniku XXV, jeżeli pochodzą one z Rosji lub zostały wywiezione z Rosji.

2.   Zakazuje się świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej lub też wszelkich innych usług związanych z zakazem ustanowionym w ust. 1.

3.   Zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania:

a)

do dnia 5 grudnia 2022 r. do jednorazowych transakcji z bliskim terminem dostawy, zawartych i wykonanych przed tą datą, lub do wykonywania umów, których przedmiotem jest zakup, przywóz lub przekazanie towarów objętych kodem CN 2709 00, zawartych przed dniem 4 czerwca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów, pod warunkiem że te umowy zostały zgłoszone Komisji przez odpowiednie państwa członkowskie do dnia 24 czerwca 2022 r. oraz że jednorazowe transakcje z bliskim terminem dostawy zostały zgłoszone Komisji przez odpowiednie państwa członkowskie w terminie 10 dni od daty ich wykonania;

b)

do dnia 5 lutego 2023 r. do jednorazowych transakcji z bliskim terminem dostawy, zawartych i wykonanych przed tą datą, lub do wykonywania umów, których przedmiotem jest zakup, przywóz lub przekazanie towarów objętych kodem CN 2710, zawartych przed dniem 4 czerwca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów, pod warunkiem że te umowy zostały zgłoszone Komisji przez odpowiednie państwa członkowskie do dnia 24 czerwca 2022 r. oraz że jednorazowe transakcje z bliskim terminem dostawy zostały zgłoszone Komisji przez odpowiednie państwa członkowskie w terminie 10 dni od daty ich wykonania;

c)

do zakupu, przywozu lub przekazywania ropy naftowej transportowanej drogą morską oraz produktów ropopochodnych wymienionych w załączniku XXV, w przypadku gdy towary te pochodzą z państwa trzeciego i są jedynie ładowane w Rosji, ich wywóz rozpoczyna się w Rosji, lub są przewożone przez jej terytorium tranzytem, o ile zarówno te towary, jak ich właściciel nie pochodzą z Rosji;

d)

do ropy naftowej objętej kodem CN 2709 00, która jest dostarczana z Rosji do państw członkowskich rurociągiem, do momentu kiedy Rada zdecyduje, że zastosowanie mają zakazy określone w ust. 1 i 2.

4.   W przypadku przerwania dostaw ropy naftowej z Rosji rurociągiem do śródlądowego państwa członkowskiego z przyczyn pozostających poza kontrolą tego państwa członkowskiego, transportowana drogą morską ropa naftowa z Rosji objęta kodem CN 2709 00 może być przywożona do tego państwa członkowskiego na zasadzie nadzwyczajnego czasowego odstępstwa od ust. 1 i 2 do czasu wznowienia dostaw lub do momentu, od którego w odniesieniu do tego państwa członkowskiego zastosowanie będzie miała decyzja Rady, o której mowa w ust. 3 lit. d), w zależności do tego, co nastąpi wcześniej.

5.   Od dnia 5 grudnia 2022 r. oraz na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy Bułgarii mogą zezwolić na wykonywanie do dnia 31 grudnia 2024 r. umów zawartych przed dniem 4 czerwca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów, których przedmiotem jest zakup, przywóz lub przekazanie ropy naftowej transportowanej drogą morską oraz produktów ropopochodnych wymienionych w załączniku XXV, które pochodzą z Rosji lub zostały wywiezione z Rosji.

6.   Od dnia 5 lutego 2023 r. oraz na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 niniejszego artykułu właściwe organy Chorwacji mogą zezwolić do dnia 31 grudnia 2023 r. na zakup, przywóz lub przekazanie próżniowego oleju napędowego objętego kodem CN 2710 19 71 pochodzącego z Rosji lub wywiezionego z Rosji, pod warunkiem że spełnione są następujące warunki:

a)

nie są dostępne żadne alternatywne dostawy próżniowego oleju napędowego; oraz

b)

co najmniej dwa tygodnie przed udzieleniem zezwolenia Chorwacja powiadomiła Komisję o powodach, dla których uważa, że powinno zostać udzielone szczególne zezwolenie, a Komisja nie zgłosiła w tym okresie sprzeciwu.

7.   Towary przywożone w wyniku odstępstwa przyznanego przez właściwy organ na mocy ust. 5 lub 6, nie mogą być sprzedawane kupującym znajdującym się w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim.

8.   Zakazuje się przekazywania lub transportu ropy naftowej dostarczonej rurociągiem do państw członkowskich, o której mowa w ust. 3 lit. d), do innych państw członkowskich lub państw trzecich lub jej sprzedaży nabywcom w innych państwach członkowskich lub w państwach trzecich.

Wszelkie wysyłki i pojemniki z taką ropą naftową muszą być wyraźnie oznaczane jako „REBCO: zakaz eksportu”.

Od dnia 5 lutego 2023 r., w przypadku gdy ropa naftowa była dostarczana do państwa członkowskiego rurociągiem, o czym mowa w ust. 3 lit. d), zakazuje się przekazywania lub transportu produktów ropopochodnych objętych kodem CN 2710 otrzymanych z takiej ropy naftowej innym państwom członkowskim lub państwom trzecim, oraz ich sprzedaży nabywcom w innych państwach członkowskich lub w państwach trzecich.

Na zasadzie czasowego odstępstwa zakazy, o których mowa w akapicie trzecim, mają zastosowanie od dnia 5 grudnia 2023 r. do przywozu i przekazywania do Czech oraz do sprzedaży nabywcom w Czechach produktów ropopochodnych otrzymanych z ropy naftowej, która została dostarczona rurociągiem do innego państwa członkowskiego, o czym mowa w ust. 3 lit. d). Jeśli Czechom zostaną udostępnione alternatywne dostawy takich produktów ropopochodnych przed tą datą, Rada, stanowiąc jednomyślnie, przyjmie decyzję kończącą obowiązywanie tego czasowego odstępstwa. W okresie do dnia 5 grudnia 2023 r. ilości takich produktów ropopochodnych przywożonych do Czech z innych państw członkowskich nie mogą przekraczać średnich ilości przywozu do Czech z tych innych państw członkowskich w takim samym okresie w ciągu poprzednich pięciu lat.

9.   Zakazy określone w ust. 1 nie mają zastosowania do zakupów w Rosji towarów wymienionych w załączniku XXV, które są wymagane do zaspokojenia podstawowych potrzeb nabywcy w Rosji lub projektów humanitarnych w Rosji.

10.   Państwa członkowskie zgłaszają Komisji nie później niż do dnia 8 czerwca 2022 r., a następnie co trzy miesiące ilości ropy naftowej objętej kodem CN 2709 00 przywożonej rurociągiem, czym mowa w ust. 3 lit. d). Takie dane liczbowe dotyczące wywozu muszą być przedstawione w podziale na rurociągi. W przypadku gdy do danego śródlądowego państwa członkowskiego zastosowanie ma nadzwyczajne czasowe odstępstwo, o którym mowa w ust. 4, to państwo członkowskie co trzy miesiące informuje Komisję o wielkościach dostaw transportowanej drogą morską ropy naftowej objętej kodem CN 2709 00, którą przywozi ono z Rosji, tak długo, jak długo obowiązuje to odstępstwo.

W okresie do dnia 5 grudnia 2023 r., o którym mowa w ust. 8 akapit czwarty, państwa członkowskie co trzy miesiące informują Komisję o wywożonych przez nie do Czech wielkościach dostaw produktów ropopochodnych objętych kodem CN 2710, otrzymanych z ropy naftowej, która została dostarczona rurociągiem i o której mowa w ust. 3 lit. d).

Artykuł 3n

1.   Zakazuje się świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub finansowania lub pomocy finansowej, związanych z transportem do państw trzecich, w tym w drodze przeładunku „burta w burtę”, ropy naftowej lub produktów ropopochodnych wymienionych w załączniku XXV, które pochodzą z Rosji lub zostały wywiezione z Rosji.

2.   Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do:

a)

wykonywania do dnia 5 grudnia 2022 r. umów zawartych przed dniem 4 czerwca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów; lub

b)

transportu ropy naftowej lub produktów ropopochodnych wymienionych w załączniku XXV, w przypadku gdy towary te pochodzą z państwa trzeciego i są jedynie ładowane w Rosji, ich wywóz rozpoczyna się w Rosji, lub są przewożone przez jej terytorium tranzytem, o ile zarówno te towary, jak i ich właściciel nie pochodzą z Rosji.”;

8)

w art. 5aa wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„2a.   Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do przyjmowania płatności należnych od osób prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w tym ustępie, na podstawie umów wykonanych przed dniem 15 maja 2022 r.”;

b)

art. 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

o ile nie są zakazane na podstawie art. 3m lub 3n, transakcji, które są absolutnie niezbędne do bezpośredniego lub pośredniego zakupu, przywozu lub transportu gazu ziemnego i ropy, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza z Rosji lub przez Rosję do Unii, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub Bałkanów Zachodnich;”;

c)

w ust. 3 dodaje się litery w brzmieniu:

„d)

transakcji, w tym sprzedaż, które są absolutnie niezbędne do likwidacji, do dnia 5 września 2022 r., wspólnych przedsięwzięć lub podobnych porozumień prawnych, zawartych przed 16 marca 2022 r., z udziałem osoby prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w ust. 1;

e)

transakcji związanych ze świadczeniem usług łączności elektronicznej, usług ośrodków przetwarzania danych oraz świadczeniem usług i dostarczaniem urządzeń niezbędnych do korzystania z nich, ich utrzymania, bezpieczeństwa, w tym zapewniania zapór sieciowych, oraz usług centrów obsługi telefonicznej, na rzecz osoby prawnej, podmiotu lub organu wymienionego w załączniku XIX.”;

9)

art. 5c otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5c

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 5b ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić na przyjęcie takiego depozytu lub świadczenie usługi, której przedmiotem jest udostępnianie portfeli służących do przechowywania kryptoaktywów, prowadzenie rachunków kryptoaktywów lub przechowywanie kryptoaktywów, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że przyjęcie takiego depozytu lub świadczenie takiej usługi jest:

a)

niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w art. 5b ust.1, oraz członków rodziny pozostających na ich utrzymaniu, w tym do pokrycia opłat za żywność, czynszu lub spłaty kredytu hipotecznego, opłat za leki, leczenie, podatków, składek ubezpieczeniowych oraz opłat za usługi użyteczności publicznej;

b)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionego honorarium lub dokonanie zwrotu poniesionych wydatków związanych z usługami prawniczymi;

c)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat lub należności za usługi związane ze zwykłym przechowywaniem lub utrzymywaniem zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych;

d)

niezbędne do pokrycia nadzwyczajnych wydatków, pod warunkiem że odnośny właściwy organ powiadomił właściwe organy pozostałych państw członkowskich oraz Komisję o powodach, dla których uważa, że należy udzielić szczególnego zezwolenia, co najmniej dwa tygodnie przed jego udzieleniem; lub

e)

niezbędne do oficjalnych celów misji dyplomatycznej, urzędu konsularnego lub organizacji międzynarodowej.

2.   Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1 lit. a), b), c) lub e) w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.”;

10)

art. 5f ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Ust. 1 nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.”;

11)

art. 5h otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5h

1.   Zakazuje się świadczenia specjalistycznych usług w zakresie komunikatów finansowych, wykorzystywanych do wymiany danych finansowych, na rzecz osób prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku XIV lub na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji, w których ponad 50 % praw własności należy bezpośrednio lub pośrednio do jednego z podmiotów wymienionych w załączniku XIV.

2.   W odniesieniu do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu, wymienionych w załączniku XIV, zakaz, o którym mowa w ust. 1 stosuje się od daty wskazanej dla nich w tym załączniku. Zakaz ten stosuje się od tej samej daty do jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji, w których ponad 50 % praw własności należy bezpośrednio lub pośrednio do jednego z podmiotów wymienionych w załączniku XIV.”;

12)

art. 5k ust. 2 lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e)

o ile nie są zakazane na podstawie art. 3m lub 3n, zakup, przywóz lub transport gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza z Rosji lub przez Rosję do Unii; lub”;

13)

art. 5m otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5m

1.   Zakazuje się rejestracji trustu lub jakiegokolwiek podobnego porozumienia prawnego, zapewniania na jego rzecz adresu siedziby statutowej, adresu prowadzenia działalności lub adresu administracyjnego, a także świadczenia na jego rzecz usług zarządzania, gdy ustanawiającym taki trust lub porozumienie prawne lub jego beneficjentem są:

a)

obywatele rosyjscy lub osoby fizyczne zamieszkałe w Rosji;

b)

osoby prawne, podmioty lub organy z siedzibą w Rosji;

c)

osoby prawne, podmioty lub organy, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) lub b);

d)

osoby prawne, podmioty lub organy kontrolowane przez osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ, o których mowa w lit. a), b) lub c);

e)

osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod kierunkiem osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a), b), c) lub d).

2.   Od dnia 5 lipca 2022 r. zakazuje się działania w charakterze powiernika, osoby wykonującej prawa z akcji lub udziałów na rzecz innej osoby, dyrektora, sekretarza lub pełnienia podobnej funkcji lub doprowadzenia do tego, aby inna osoba działała w takim charakterze, w odniesieniu do trustu lub podobnego porozumienia prawnego, o którym mowa w ust. 1.

3.   Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do operacji, które są absolutnie niezbędne do rozwiązania do dnia 5 lipca 2022 r. umów, które nie są zgodne z niniejszym artykułem, zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r., lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

4.   Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli ustanawiającym trust lub porozumienie prawne lub jego beneficjentem jest obywatel państwa członkowskiego lub osoba fizyczna posiadająca zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.

5.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na dalsze świadczenie usług, o których mowa w ust. 2, po dniu 5 lipca 2022 r.:

a)

w celu dokończenia do dnia 5 września 2022 r. operacji absolutnie niezbędnych do rozwiązania umów, o których mowa w ust. 3, pod warunkiem że takie operacje rozpoczęto przed dniem 11 maja 2022 r.; lub

b)

z innych powodów, pod warunkiem że usługodawcy nie akceptują bezpośrednio ani pośrednio żadnych środków finansowych ani zasobów gospodarczych od osób, o których mowa w ust. 1, nie udostępniają im takich środków finansowych ani zasobów gospodarczych, ani w żaden inny sposób nie zapewniają tym osobom korzyści z aktywów ulokowanych w truście.

6.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić na świadczenie usług, o których mowa w tych ustępach, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że jest to niezbędne:

a)

do celów humanitarnych, na przykład dostarczania lub ułatwiania dostarczania pomocy, w tym zaopatrzenia medycznego, żywności, lub przewozu pracowników organizacji humanitarnych i związanej z tym pomocy, lub do celów ewakuacji;

b)

na potrzeby działań społeczeństwa obywatelskiego, które bezpośrednio promują demokrację, prawa człowieka lub praworządność w Rosji; lub

c)

do funkcjonowania trustów, których celem jest administrowanie pracowniczymi programami emerytalnymi, polisami ubezpieczeniowymi lub programami akcji pracowniczych, organizacjami charytatywnymi, amatorskimi klubami sportowymi oraz środkami finansowymi dla małoletnich lub osób dorosłych szczególnej troski.

7.   Dane państwo członkowskie informuje Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 5 lub 6 w terminie dwóch tygodni od udzielenia takiego zezwolenia.”;

14)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 5n

1.   Zakazuje się świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, usług rachunkowych, audytowych (w tym w zakresie badań ustawowych), księgowych lub doradztwa podatkowego lub usług w zakresie doradztwa biznesowego i doradztwa w zakresie zarządzania lub usług public relations na rzecz:

a)

rządu Rosji; lub

b)

osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji.

2.   Ust. 1 nie ma zastosowania do świadczenia usług, które są absolutnie niezbędne do rozwiązania do dnia 5 lipca 2022 r. umów, które są niezgodne z niniejszym artykułem, zawartych przed dniem 4 czerwca 2022 r., lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

3.   Ust. 1 nie ma zastosowania do świadczenia usług, które są absolutnie niezbędne do wykonywania prawa do obrony w postępowaniu sądowym oraz prawa do skutecznego środka prawnego.

4.   Ust. 1 nie ma zastosowania do świadczenia usług przeznaczonych do wyłącznego użytku osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, które są własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanego lub utworzonego na mocy prawa państwa członkowskiego lub które są samodzielnie lub wspólnie kontrolowane przez taką osobę prawną, taki podmiot lub taki organ.

5.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na świadczenie usług, o których mowa w tym ustępie, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że jest to konieczne:

a)

do celów humanitarnych, co obejmuje m.in. dostarczanie lub ułatwianie dostarczania pomocy, w tym zaopatrzenia medycznego i żywności, lub przewóz pracowników organizacji humanitarnych i związaną z tym pomoc, lub do celów ewakuacji; lub

b)

na potrzeby działań społeczeństwa obywatelskiego, które bezpośrednio wspierają demokrację, prawa człowieka lub praworządność w Rosji.”;

15)

art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Państwa członkowskie przyjmują przepisy określające sankcje, w tym odpowiednio sankcje karne, mające zastosowanie w przypadkach naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia oraz stosują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich stosowania. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie przewidują również właściwe środki konfiskaty dochodów pochodzących z takich naruszeń.”;

16)

w załączniku IV wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

17)

w załączniku VII wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia;

18)

w załączniku VIII wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia;

19)

w załączniku XII wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem IV do niniejszego rozporządzenia;

20)

w załączniku XIV zastępuje się tekstem znajdującym się załączniku V do niniejszego rozporządzenia;

21)

w załączniku XV wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem VI do niniejszego rozporządzenia;

Niniejszy punkt ma zastosowanie do jednego lub kilku podmiotów, o których mowa w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia, od dnia 25 czerwca 2022 r. i pod warunkiem że Rada, po przeanalizowaniu odnośnych spraw, podejmie taką decyzję w drodze aktu wykonawczego;

22)

w załączniku XXI wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem VII do niniejszego rozporządzenia;

23)

dodaje się załącznik XXV zgodnie z załącznikiem VIII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 czerwca 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodnicząca

C. COLONNA


(1)  Dz.U. L 153 z 3.6.2022.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 1).

(3)  Decyzja Rady 2014/512/WPZiB z dnia 31 lipca 2014 r. dotycząca środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 13).

(4)  Dz.U. L 35 z 8.2.2005, s. 23.


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku IV do rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dodaje się następujące osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy:

„46th TSNII Central Scientific Research Institute

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

Almaz, JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt

Etalon Scientific and Production Association

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics

Institute of Theoretical and Experimental Physics

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

Kulon Scientific-Research Institute JSC

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

Optron, JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC

Scientific Production Enterprise »Radiosviaz«

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components

Scientific-Production Enterprise »Kant«

Scientific-Production Enterprise »Svyaz«

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

Scientific-Production Enterprise Volna

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

Scientific-Research Institute »Argon«

Scientific-Research Institute and Factory Platan

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Tactical Missile Company, Joint Stock Company »Salute«

Tactical Missile Company, Joint Stock Company »State Machine Building Design Bureau ‘Vympel’ By Name I.I.Toropov«

Tactical Missile Company, Joint Stock Company »URALELEMENT«

Tactical Missile Company, Joint Stock Company »Plant Dagdiesel«

Tactical Missile Company, Joint Stock Company »Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering«

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company »Research Center for Automated Design«

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

Tactical Missile Company, NPO Lightning

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant »Molot«

Tactical Missile Company, PJSC »MBDB ‘ISKRA’«

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation, »Central Design Bureau of Automation«

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation, AO GNPP »Region«

Tactical Missile Corporation, AO TMKB »Soyuz«

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

Tactical Missile Corporation, Concern »MPO – Gidropribor«

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company »KRASNY GIDROPRESS«

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau »Detal«

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) »October«

United Shipbuilding Corporation »Production Association Northern Machine Building Enterprise«

United Shipbuilding Corporation »5th Shipyard«”.


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku VII do rozporządzenia (UE) nr 833/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

kategoria I – Elektronika, podkategoria X.A.I.003 lit. a. otrzymuje brzmienie:

„a.

przemienniki częstotliwości oraz ich specjalnie zaprojektowane części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;”;

2)

dodaje się kategorie w brzmieniu:

„Kategoria IX – materiały specjalne i związane z nimi urządzenia

X.C.IX.001

Odrębne związki chemiczne, zdefiniowane zgodnie z pkt 1 uwag do działów 28 i 29 nomenklatury scalonej:

a.

o stężeniu 95 % wagowo lub większym:

1.

chlorek etylenu (CAS 107-06-2);

2.

nitrometan (CAS 75-52-5);

3.

kwas pikrynowy (CAS 88-89-1);

4.

chlorek glinu (CAS 7446-70-0);

5.

arsen (CAS 7440-38-2);

6.

tritlenek diarsenu (CAS 1327-53-3);

7.

chlorowodorek bis(2-chloroetyly)etyloaminy (CAS 3590-07-6);

8.

chlorowodorek bis(2-chloroetylo)metyloaminy (CAS 55-86-7);

9.

chlorowodorek tris(2-chloroetylo)aminy (CAS 817-09-4);

10.

tributfosforyn tributylu (CAS 102-85-2);

11.

izocyjanian metylu (CAS 624-83-9);

12.

chinaldyna (CAS 91-63-4);

13.

2-bromochloroetan (CAS 107-04-0);

14.

bendibenzoil (CAS 134-81-6);

15.

eter dietylowy (CAS 60-29-7);

16.

eter dimetylowy (CAS 115-10-6);

17.

dimetyloaminoetanol (CAS 108-01-0);

18.

2-metoksyetanol (CAS 109-86-4);

19.

cholinoesteraza butyrylowa (BChE);

20.

dietylenotriamina (CAS 111-40-0);

21.

dichlorometan (CAS 75-09-2);

22.

dimethydietyloamina (CAS 121-69-7);

23.

bromek etylu (CAS 74-96-4);

24.

chlorek etylu (CAS 75-00-3);

25.

etyloamina (CAS 75-04-7);

26.

heksamina (CAS 100-97-0);

27.

izopropanol (CAS 67- 63-0);

28.

bromek izopropylu (CAS 75-26-3);

29.

eter izopropylowy (CAS 108-20-3);

30.

metyloamina (CAS 74-89-5);

31.

bromek metylu (CAS 74-83-9);

32.

monoizopropyloamina (CAS 75-31-0);

33.

chlorek obidoksymu (CAS 114-90-9);

34.

bromek potasu (CAS 7758-02-3);

35.

pirydyna (CAS 110-86-1);

36.

bromek pirydostygminy (CAS 101-26-8);

37.

bromek sodu (CAS 7647-15-6);

38.

sód metaliczny (CAS 7440-23-5);

39.

tributyloamina (CAS 102-82-9);

40.

trietyloamina (CAS 121-44-8); lub

41.

trimetyloamina (CAS 75-50-3).

b.

o stężeniu 90 % wagowo lub większym:

1.

aceton (CAS 67-64-1);

2.

acetylen (CAS 74-86-2);

3.

amoniak (CAS 7664-41-7);

4.

antymon (CAS 7440-36-0);

5.

benzaldehyd (CAS 100-52-7);

6.

benzoina (CAS 119-53-9);

7.

1-butanol (CAS 71-36-3);

8.

2-butanol (CAS 78-92-2);

9.

izobutanol (CAS 78-83-1);

10.

trzeciorzędowy butanol (CAS 75-65-0);

11.

acetylek wapnia (CAS 75-20-7);

12.

tlenek węgla (CAS 630-08-0);

13.

chlor (CAS 7782-50-5);

14.

cykloheksanol (CAS 108-93-0);

15.

dicykloheksyloamina (CAS 101-83-7);

16.

etanol (CAS 64-17-5);

17.

etylen (CAS 74-85-1);

18.

tlenek etylenu (CAS 75-21-8);

19.

fluoroapatyt (CAS 1306-05-4);

20.

chlorowodór (CAS 7647-01-0);

21.

siarkowodór (CAS 7783-06-4);

22.

kwas migdałowy (CAS 90-64-2);

23.

metanol (CAS 67-56-1);

24.

chlorek metylu (CAS 74-87-3);

25.

jodek metylu (CAS 74-88-4);

26.

merkaptan metylu (CAS 74-93-1);

27.

glikol etylenowy (CAS 107-21-1);

28.

chlorek oksalilu (CAS 79-37-8);

29.

siarczek potasu (CAS 1312-73-8);

30.

tiocyjanian potasu (CAS 333-20-0);

31.

podchloryn sodu (CAS 7681-52-9);

32.

siarka (CAS 7704-34-9);

33.

dwutlenek siarki (CAS 7446-09-5);

34.

tritlenek siarki (CAS 7446-11-9);

35.

chlorek tiofosforylu (CAS 3982-91-0);

36.

fosforyn triizobutylu (CAS 1606-96-8);

37.

biały fosfor (CAS 12185-10-3); lub

38.

żółty fosfor (CAS 7723-14-0).

X.C.IX.002

Fentanyl i jego pochodne: alfentanyl, sufentanyl, remifenantyl, karfentanyl i ich sole.

Uwaga:

Pozycja X.C.IX.002 nie obejmuje kontrolą produktów określanych jako artykuły konsumpcyjne pakowane do sprzedaży detalicznej do osobistego użytku lub pakowane do indywidualnego użytku.

X.C.IX.003

Prekursory chemiczne substancji działających na ośrodkowy układ nerwowy, takie jak:

a.

4-Anilino-N-fenetylopiperydyna (CAS 21409-26-7); lub

b.

N-fenetylo-4-piperydon (CAS 39742-60-4).

Uwagi:

1.

Pozycja X.C.IX.003 nie obejmuje kontrolą „mieszanin chemicznych” zawierających jedną lub więcej substancji chemicznych wyszczególnionych w pozycji X.C.IX.003, w którym żadna z indywidualnie wyszczególnionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo więcej niż 1 % mieszaniny.

2.

Pozycja X.C.IX.003 nie obejmuje kontrolą produktów określanych jako artykuły konsumpcyjne pakowane do sprzedaży detalicznej do osobistego użytku lub pakowane do indywidualnego użytku.

Kategoria X – Przetwarzanie materiałów

X.B.X.001

‘Reaktory o przepływie ciągłym’ i ich ‘elementy modułowe’.

Uwagi techniczne:

1.

Do celów X.B.X.001 ‘reaktory o przepływie ciągłym’ składają się z systemów typu „plug and play”, w których reagenty są stale wprowadzane do reaktora, a powstały produkt jest zbierany na wylocie.

2.

Do celów pozycji X.B.X.001 ‘elementy modułowe’ są modułami płynnymi, pompami cieczy, zaworami, modułami typu „packed-bed”, modułami mieszalniczymi, ciśnieniomierzami, separatorami cieczy od cieczy itp.

X.B.X.002

Asemblery i syntezatory kwasu nukleinowego, nieobjęte kontrolą przez 2B352.i, częściowo lub całkowicie zautomatyzowane i zaprojektowane do generowania kwasów nukleinowych obejmujących więcej niż 50 zasad.

X.B.X.003

Automatyczne syntezatory peptydów zdolne do pracy w warunkach kontrolowanej atmosfery.”.


ZAŁĄCZNIK III

W załączniku VIII do rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dodaje się następujące kraje partnerskie:

„ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

KOREA POŁUDNIOWA”.


ZAŁĄCZNIK IV

W załączniku XII do rozporządzenia (UE) nr 833/2014 tytuł otrzymuje brzmienie:

„Wykaz osób prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 5 ust. 2”.


ZAŁĄCZNIK V

Załączniku XIV do rozporządzenia (UE) nr 833/2014 zastępuje się następującym załącznikiem:

„ZAŁĄCZNIK XIV

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW I ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5h

Nazwa osoby prawnej, podmiotu lub organu

Data rozpoczęcia stosowania

Bank Otkritie

12 marca 2022 r.

Novikombank

12 marca 2022 r.

Promsvyazbank

12 marca 2022 r.

Bank Rossiya

12 marca 2022 r.

Sovcombank

12 marca 2022 r.

VNESHECONOMBANK (VEB)

12 marca 2022 r.

VTB BANK

12 marca 2022 r.

Sberbank

14 czerwca 2022 r.

Credit Bank of Moscow

14 czerwca 2022 r.

Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank

14 czerwca 2022 r.


ZAŁĄCZNIK VI

W załączniku XV do rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dodaje się wpisy w brzmieniu:

„Rossiya RTR / RTR Planeta

Rossiya 24 / Russia 24

TV Centre International”.


ZAŁĄCZNIK VII

Załącznik XXI do rozporządzenia (UE) nr 833/2014 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK XXI

WYKAZ TOWARÓW I TECHNOLOGII, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3i

Kod CN

Nazwa towaru

0306

Skorupiaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; skorupiaki w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance;

16043100

Kawior

16043200

Namiastki kawioru

2208

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe

2303

Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości, wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru, pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane, nawet w postaci granulek

2523

Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy, cement anhydrytowy i podobne cementy hydrauliczne, nawet barwione lub w postaci klinkieru

ex ex2825

Hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne; pozostałe zasady nieorganiczne; tlenki, wodorotlenki i nadtlenki pozostałych metali, z wyjątkiem produktów objętych kodami CN 2825 20 00 i 2825 30 00

ex ex2835

Podfosforyny (fosforany I), fosforyny (fosforany III) i fosforany; polifosforany, nawet niezdefiniowane chemicznie, z wyjątkiem produktów objętych kodami CN 2835 26 00

ex ex2901

Węglowodory acykliczne, z wyjątkiem produktów objętych kodami CN 2901 10 00

2902

Węglowodory cykliczne

ex ex2905

Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne, z wyjątkiem produktów objętych kodami CN 2905 11 00

2907

Fenole; fenoloalkohole

2909

Etery, eteroalkohole, eterofenole, eteroalkoholofenole, nadtlenki alkoholowe, nadtlenki eterowe, nadtlenki acetali i półacetali, nadtlenki ketonowe (nawet niezdefiniowane chemicznie) oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

310420

Chlorek potasu

310520

Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas

310560

Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: fosfor i potas

ex ex31059020

Inne nawozy zawierające chlorek potasu

ex ex31059080

Inne nawozy zawierające chlorek potasu

3902

Polimery propylenu lub innych alkenów, w formach podstawowych

4011

Opony pneumatyczne, nowe, gumowe

44

Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny

4705

Ścier drzewny otrzymany w połączonych mechanicznych i chemicznych procesach roztwarzania

4804

Papier i tektura siarczanowe, niepowleczone, w zwojach lub arkuszach, inne niż objęte pozycją 4802 lub 4803

6810

Artykuły z cementu, betonu lub ze sztucznego kamienia, nawet zbrojone

7005

Szkło typu „float” i szkło o powierzchni szlifowanej lub polerowanej, w arkuszach, nawet z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową, ale nieobrobione inaczej

7007

Szkło bezpieczne, złożone ze szkła hartowanego (temperowanego) lub warstwowego

7010

Balony, butle, butelki, słoje, dzbany, fiolki, ampułki i pozostałe pojemniki, ze szkła, w rodzaju stosowanych do transportu lub pakowania towarów; słoje szklane na przetwory; korki, przykrywki i pozostałe zamknięcia ze szkła

7019

Włókna szklane (włącznie z watą szklaną) oraz artykuły z nich (na przykład przędza, niedoprzędy, tkaniny)

7106

Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku

7606

Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium

7801

Ołów nieobrobiony plastycznie

ex ex8411

Silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe, z wyłączeniem części silników turboodrzutowych lub turbośmigłowych CN kod 8411 91 00

8431

Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do urządzeń objętych pozycjami od 8425 do 8430

8901

Liniowce pasażerskie, łodzie wycieczkowe, promy, statki towarowe, barki oraz podobne jednostki pływające, do przewozu osób lub towarów

8904

Holowniki i pchacze

8905

Latarniowce, statki pożarnicze, pogłębiarki, dźwigi pływające i pozostałe jednostki pływające, których zdolność żeglugowa ma drugorzędne znaczenie wobec ich podstawowej funkcji; pływające doki; platformy wiertnicze lub produkcyjne, pływające lub podwodne

9403

Pozostałe meble i ich części


ZAŁĄCZNIK VIII

Dodaje się załącznik w brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIK XXV

WYKAZ „ROPY NAFTOWEJ I PRODUKTÓW ROPOPOCHODNYCH”, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3m i 3n

Kod CN

Opis

2709 00

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe

2710

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe


3.6.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/75


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/880

z dnia 3 czerwca 2022 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 (2) nadaje skuteczność środkom ograniczającym określonym w decyzji 2014/145/WPZiB.

(2)

W dniu 3 czerwca 2022 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2022/885 (3) zmieniającą decyzję 2014/145/WPZiB i wprowadzającą dodatkowe możliwości odstępstw od zamrożenia aktywów oraz zakazu udostępniania środków finansowych i zasobów gospodarczych wskazanym osobom i podmiotom. Należy również doprecyzować i wzmocnić przepisy dotyczące sankcji krajowych za naruszenie środków określonych w tym rozporządzeniu.

(3)

Zmiany te objęte są zakresem stosowania Traktatu, zatem do ich wdrożenia niezbędne jest działanie regulacyjne na poziomie Unii, w szczególności w celu zapewnienia jednolitego stosowania tych zmian we wszystkich państwach członkowskich.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 269/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 269/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 6c

Art. 2 nie ma zastosowania do środków finansowych ani zasobów gospodarczych, które są absolutnie niezbędne do świadczenia usług łączności elektronicznej przez unijnych operatorów telekomunikacyjnych, do dostarczania urządzeń towarzyszących i świadczenia usług towarzyszących niezbędnych do eksploatacji, utrzymania i bezpieczeństwa takich usług łączności elektronicznej, w Rosji, w Ukrainie, w Unii, między Rosją a Unią oraz między Ukrainą a Unią, oraz do potrzeb usług ośrodków przetwarzania danych w Unii.”;

2)

art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Państwa członkowskie przyjmują przepisy określające sankcje, w tym odpowiednio sankcje karne, mające zastosowanie w przypadkach naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia oraz przyjmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich stosowania. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie przewidują również właściwe środki konfiskaty dochodów pochodzących z takich naruszeń.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 czerwca 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodnicząca

C. COLONNA


(1)  Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6).

(3)  Decyzja Rady (WPZiB) 2022/885 z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz.U. L 153 z 3.6.2022).


DECYZJE

3.6.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/77


DECYZJA WYKONAWCZA RADY (WPZiB) 2022/881

z dnia 3 czerwca 2022 r.

w sprawie wykonania decyzji 2012/642/WPZiB dotyczącej środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady 2012/642/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. dotyczącą środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 15 października 2012 r. Rada przyjęła decyzję 2012/642/WPZiB.

(2)

Zważywszy na powagę sytuacji na Białorusi i utrzymujące się naruszenia praw człowieka oraz represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji, do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku I do decyzji 2012/642/WPZiB należy dodać 12 osób fizycznych i osiem podmiotów.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2012/642/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do decyzji 2012/642/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 czerwca 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodnicząca

C. COLONNA


(1)  Dz.U. L 285 z 17.10.2012, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do decyzji 2012/642/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

następujące osoby fizyczne dodaje się do tabeli „A. Osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1”:

 

Nazwisko i imię

(transliteracja ang. z jęz. białoruskiego)

(transliteracja ang. z jęz. rosyjskiego)

Nazwisko i imię

(pisownia białoruska)

(pisownia rosyjska)

Informacje umożliwiające identyfikację

Przyczyny umieszczenia w wykazie

Data umieszczenia w wykazie

„184.

Ihar Vasilievich KARPENKA

Igor Vasilievich KARPENKO

Iгар Васiльевiч КАРПЕНКА

Игорь Васильевич КАРПЕНКО

Stanowisko(a): przewodniczący Centralnej Komisji Republiki Białorusi ds. Organizowania Wyborów i Przeprowadzania Państwowych Referendów

Data urodzenia: 28.4.1964

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Od 13 grudnia 2021 r. pełni funkcję przewodniczącego Centralnej Komisji Republiki Białorusi ds. Organizowania Wyborów i Przeprowadzania Państwowych Referendów i w związku z tym jest odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie referendum konstytucyjnego z 27 lutego 2022 r., które nie spełniało międzynarodowych standardów praworządności, demokracji i praw człowieka i nie spełniało kryteriów ustalonych przez Komisję Wenecką. W szczególności nie zachowano przejrzystości procesu przygotowań: nie uwzględniono w nim społeczeństwa obywatelskiego ani demokratycznej opozycji na uchodźstwie.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia demokracji i praworządności na Białorusi.

3.6.2022

185.

Dzmitry Aliaksaevich ALEKSIN

Dmitry Alexeevich OLEKSIN

Дзмiтрый Аляксеевiч АЛЕКСIН

Дмитрий Алексеевич ОЛЕКСИН

Stanowisko(a): syn Alekseja Aleksina, udziałowiec Belneftgazu, Energo-Oil i Grantlo (wcześniej Energo-Oil-Invest)

Data urodzenia: 25.4.1987

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Syn Alekseja Aleksina, prominentnego białoruskiego biznesmena. W 2021 r. został współwłaścicielem przedsiębiorstw, których właścicielem był jego ojciec lub z którymi jego ojciec był powiązany, w tym Energo-Oil, Belneftgazu i Grantlo (wcześniej Energo-Oil-Invest). Przedsiębiorstwom tym przyznano preferencyjne traktowanie na podstawie dekretów prezydenckich podpisanych przez Aleksandra Łukaszenkę: Inter Tobacco przyznano wyłączne uprawnienia do przywozu wyrobów tytoniowych na Białoruś, a Belneftgazowi nadano status krajowego operatora monitorującego tranzyt.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

3.6.2022

186.

Vital Aliaksevich ALEKSIN

Vitaliy Alexeevich OLEKSIN

Вiталь Аляксеевiч АЛЯКСIН

Виталий Алексеевич ОЛЕКСИН

Stanowisko(a): syn Alekseja Aleksina, udziałowiec Belneftgazu, Energo-Oil i Grantlo (wcześniej Energo-Oil-Invest)

Data urodzenia: 29.8.1997

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Syn Alekseja Aleksina, prominentnego białoruskiego biznesmena. W 2021 r. został współwłaścicielem przedsiębiorstw, których właścicielem był jego ojciec lub z którymi jego ojciec był powiązany, w tym Energo-Oil, Belneftgazu i Grantlo (wcześniej Energo-Oil-Invest). Przedsiębiorstwom tym przyznano preferencyjne traktowanie na podstawie dekretów prezydenckich podpisanych przez Aleksandra Łukaszenkę: Inter Tobacco przyznano wyłączne uprawnienia do przywozu wyrobów tytoniowych na Białoruś, a Belneftgazowi nadano status krajowego operatora monitorującego tranzyt.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

3.6.2022

187.

Bogoljub KARIĆ

Богољуб КАРИЋ

Боголюб КАРИЧ

Stanowisko(a): serbski biznesmen i polityk, powiązany z przedsiębiorstwem Dana Holdings

Data urodzenia: 17.1.1954

Miejsce urodzenia: Peja/Peć, Kosowo

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: serbskie

Numer paszportu: 012830978 (ważny do 27.12.2026)

Serbski biznesmen i polityk. Wraz z członkami rodziny rozwinął na Białorusi sieć przedsiębiorstw handlu nieruchomościami i utrzymuje sieć kontaktów z rodziną Aleksandra Łukaszenki. W szczególności był ściśle powiązany z przedsiębiorstwem Dana Holdings i jego byłą spółką zależną Dana Astra; według doniesień reprezentował te podmioty podczas spotkań z Aleksandrem Łukaszenką. Jedna z powiązanych z nim firm przygotowała projekt »Minsk World«, który Aleksander Łukaszenka uznał za »przykład współpracy słowiańskiego świata«. Powiązane z nim przedsiębiorstwa korzystały – dzięki tym bliskim stosunkom z Aleksandrem Łukaszenką i jego otoczeniem – z preferencyjnego traktowania ze strony reżimu Łukaszenki, w tym uzyskiwały ulgi podatkowe i działki pod zabudowę.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

3.6.2022

188.

Andrii SICH

Andrey SYCH

Андрiй СИЧ

Андрей СЫЧ

Stanowisko(a): współgospodarz programu »Platforma« w kanale »Belarus 1« telewizji państwowej

członek organizacji »Rusj molodaja«

Data urodzenia: 20.9.1990

Miejsce urodzenia: Białoruś

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Współgospodarz programu »Platforma« nadawanego w kanale Belarus 1 telewizji państwowej. Jako osoba pełniąca tę funkcję wspiera reżimową narrację służącą dyskredytowaniu niezależnych mediów, podważaniu demokracji i usprawiedliwianiu represji. Wspierał narrację reżimu Łukaszenki na temat zamiaru zorganizowania przez zachodnie państwa zamachu stanu na Białorusi i wzywał do surowych kar dla osób rzekomo zaangażowanych w te działania, wspierał kampanię dezinformacyjną dotyczącą złego traktowania migrantów, którzy przybyli do Unii z Białorusi, i propagował obraz niezależnych mediów jako agentów zagranicznego wpływu, których działalność należy ograniczyć.

Wspiera zatem reżim Łukaszenki.

3.6.2022

189.

Dzianis Aliaksandravich MIKUSHEU

Denis Alexandrovich MIKUSHEV

Дзянiс Аляксандравiч МIКУШЭЎ

Денис Александрович МИКУШЕВ

Stanowisko(a): naczelnik Wydziału Nadzoru Przestrzegania Orzeczeń Sądowych w Sprawach Karnych w prokuraturze obwodu homelskiego; starszy radca sprawiedliwości

Data urodzenia: 21.3.1980

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Szef Wydziału Nadzoru Zgodności z Prawem Orzeczeń Sądowych w Sprawach Karnych w prokuraturze obwodu homelskiego i starszy doradca prawny. Jako osoba pełniąca tę funkcję jest odpowiedzialny za wszczęcie postępowania przeciwko Siarhiejowi Cichanouskiemu, Arciomowi Sakauowi, Dzmitrowi Papouowi, lharowi Łosikowi, Uładzimirowi Cichanowiczowi i Mikałajowi Statkiewiczowi. Przyczynił się do arbitralnego zatrzymania Siarhieja Cichanouskiego, jak przedstawiono w sprawozdaniu Grupy Roboczej ds. Arbitralnych Zatrzymań przy Radzie Praw Człowieka.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

3.6.2022

190.

Mikalai Ivanavich DOLIA

Nikolai Ivanovich DOLYA

Мiĸалай Iванавiч ДОЛЯ

Ниĸолай Иванович ДОЛЯ

Stanowisko(a): sędzia Sądu Regionalnego w obwodzie homelskim

Data urodzenia: 3.7.1979

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Osobisty numer identyfikacyjny: 3070379H041PBI

Mikałai Dolia jest sędzią Sądu Regionalnego w obwodzie homelskim. Jako osoba sprawująca tę funkcję jest odpowiedzialny za skazanie Siarhieja Cichanouskiego, Arcioma Sakaua, Dzmitra Papoua, lhara Łosika, Uładzimira Cichanowicza i Mikałaja Statkiewicza na nieproporcjonalnie długie kary pozbawienia wolności. Przyczynił się do arbitralnego zatrzymania Siarhieja Cichanouskiego, jak przedstawiono w sprawozdaniu Grupy Roboczej ds. Arbitralnych Zatrzymań przy Radzie Praw Człowieka.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

3.6.2022

191.

Andrei Yauhenavich PARSHYN

Andrei Yevgenevich PARSHIN

Андрэй Яўгенавiч ПАРШЫН

Андрей Евгеньевич ПАРШИН

Stanowisko(a): szef Głównego Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji na Białorusi (GUBOPiK)

Data urodzenia: 19.2.1974

Adres: Skryganova St., Apt. 211, Minsk, Belarus

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Andrei Parszyn jest od 2021 r. szefem Głównego Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji (GUBOPiK) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. GUBOPiK jest jednym z głównych organów odpowiedzialnych za prześladowania polityczne na Białorusi, w tym arbitralne i bezprawne aresztowania i złe traktowanie, w tym tortury, działaczy i członków społeczeństwa obywatelskiego.

GUBOPiK opublikował w swoim profilu Telegram nagrania wymuszonych zeznań białoruskich działaczy i zwykłych obywateli, narażając ich na reakcje społeczeństwa białoruskiego i wykorzystując jako narzędzie nacisku politycznego. GUBOPiK zatrzymał również Marka Bernsteina, jednego z czołowych rosyjskojęzycznych redaktorów Wikipedii, za publikowanie informacji na temat rosyjskiej agresji na Ukrainę, uznawanych za antyrosyjskie fałszywe informacje.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi.

3.6.2022

192.

Ihar Piatrovich TUR

Igor Petrovich TUR

Iгар Пятровiч ТУР

Игорь Петрович ТУР

Stanowisko(a): pracownik państwowego kanału telewizyjnego »ONT«, autor i prezenter wielu programów (»Propaganda«, »Do uzupełnienia«)

Data urodzenia: 26.3.1989

Miejsce urodzenia: Grodno, Białoruś

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Ihar Tur jest pracownikiem państwowego kanału telewizyjnego »ONT« i jednym z głównych propagandystów reżimu Łukaszenki. Jest gospodarzem programu »Propaganda«, w którym wzywa do przemocy, dyskredytuje działaczy opozycji i promuje nagrania z wymuszonymi zeznaniami więźniów politycznych. Jest autorem szeregu fałszywych doniesień dotyczących protestów białoruskiej opozycji oraz dezinformacji na temat wydarzeń w Unii i ataków na społeczeństwo obywatelskie. Jest również odpowiedzialny za rozpowszechnianie w internecie dezinformacji i wiadomości podżegających do przemocy. Otrzymał od Aleksandra Łukaszenki medal za pracę w mediach.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

3.6.2022

193.

Lyudmila Leanidauna HLADKAYA

Lyudmila Leonidovna GLADKAYA

Людмiла Леанiдаўна ГЛАДКАЯ

Людмила Леонидовна ГЛАДКАЯ

Stanowisko(a): specjalna korespondentka gazety »SB Belarus Segodnya«, prezenterka państwowego kanału telewizyjnego »Belarus 1«

Data urodzenia: 30.6.1983

Adres: 8A Vodolazhsky St., apt. 45, Minsk, Belarus

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Ludmiła Hładkaja jest jedną z najważniejszych propagandystek reżimu Łukaszenki. Jest pracowniczką gazety »SB Belarus Segodnya« i współpracowniczką innych mediów proreżimowych, w tym państwowego kanału telewizyjnego »Belarus 1«. Mówiąc o opozycji demokratycznej, często posługuje się mową nienawiści i obraźliwym językiem. Przeprowadziła również liczne »wywiady« z bezprawnie zatrzymanymi obywatelami Białorusi, często studentami, ukazując ich w upokarzających sytuacjach i czyniąc z nich obiekt drwin. Propagowała represje stosowane przez białoruski aparat bezpieczeństwa i uczestniczyła w kampaniach dezinformacyjnych i w kampaniach manipulowania informacjami. Publicznie wyraża poparcie dla Aleksandra Łukaszenki i dumę ze służenia jego reżimowi. Za swoją pracę jest publicznie chwalona i nagradzana przez Łukaszenkę.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

3.6.2022

194.

Ryhor Yur'yevich AZARONAK

Grigoriy Yurevich AZARYONOK

Рыгор Юр'евiч АЗАРОНАК

Григорий Юрьевич АЗАРЁНОК

Stanowisko(a): pracownik państwowego kanału telewizyjnego »CTV«, autor i gospodarz kilku programów (»Tajne sprężyny polityki«, »Order Judasza« i »Panopticon«)

Stopień: porucznik rezerwy

Data urodzenia: 18.10.1995

Miejsce urodzenia: Minsk (Mińsk), Białoruś

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Ryhor Azaronak jest jednym z głównych propagandystów reżimu Łukaszenki. Jest felietonistą politycznym, autorem i gospodarzem cotygodniowych programów propagandowych na państwowym kanale telewizyjnym »CTV«. W swoich audycjach popierał przemoc wobec przeciwników reżimu Łukaszenki, systematycznie używał obraźliwego języka wobec działaczy, dziennikarzy i innych przeciwników reżimu Łukaszenki. Otrzymał od Aleksandra Łukaszenki nagrodę z medalem »Za odwagę«.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

3.6.2022

195.

Ivan Ivanavich GALAVATYI

Ivan Ivanovich GOLOVATY

Iван Iванавiч ГАЛАВАТЫ

Иван Иванович ГОЛОВАТЫЙ

Stanowisko(a): dyrektor generalny OJSC »Belaruskali«

członek Stałej Komisji do Spraw Zagranicznych i Bezpieczeństwa Narodowego Rady Republiki w ramach Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi

Data urodzenia: 15.6.1976

Miejsce urodzenia: osada Pogost, rejon soligorski, obwód miński, Białoruś

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Iwan Gaławatyj jest dyrektorem generalnym przedsiębiorstwa państwowego Belaruskali, które jest dla reżimu Łukaszenki źródłem znacznych dochodów i waluty obcej. Jest członkiem Rady Republiki i Zgromadzenia Narodowego, piastuje również wiele innych wysokich stanowisk na Białorusi i w trakcie swojej kariery otrzymał wiele nagród państwowych, w tym bezpośrednio od Aleksandra Łukaszenki. Jest ściśle związany z Aleksandrem Łukaszenką i członkami jego rodziny. Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

Pracownicy »Belaruskali«, którzy wzięli udział w strajkach i pokojowych demonstracjach po sfałszowanych wyborach prezydenckich na Białorusi w sierpniu 2020 r., zostali pozbawieni premii i zwolnieni. Aleksander Łukaszenka osobiście groził zastąpieniem strajkujących górnikami z Ukrainy. Iwan Gaławatyj jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

3.6.2022”

2)

do tabeli „B. Osoby prawne, podmioty lub organy, o których mowa w art. 4 ust. 1” dodaje się następujące osoby prawne:

 

Nazwisko i imię

(transliteracja ang. z jęz. białoruskiego)

(transliteracja ang. z jęz. rosyjskiego)

Nazwisko i imię

(pisownia białoruska)

(pisownia rosyjska)

Informacje umożliwiające identyfikację

Przyczyny umieszczenia w wykazie

Data umieszczenia w wykazie

„28.

Open Joint Stock Company »Belaruskali«

Адкрытае акцыянернае таварыства »Беларуськалiй«

Открытое акционерное общество »Беларуськалий«

Adres: 5 Korzha St., Soligorsk, 223710, Minsk Region/Oblast, Belarus

Data rejestracji: 23.12.1996

Numer rejestracji: 600122610

»OJSC Belaruskali« jest przedsiębiorstwem państwowym i jednym z największych producentów węglanu potasu na świecie, dostarczającym 20 % światowego eksportu węglanu potasu. Jest zatem dla reżimu Łukaszenki źródłem znacznych dochodów i waluty obcej. Aleksander Łukaszenka określił je jako »narodowy skarb, dumę, jeden z filarów białoruskiego eksportu«. »Belaruskali« osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

Pracowników »Belaruskali«, którzy wzięli udział w strajkach i pokojowych demonstracjach po sfałszowanych wyborach prezydenckich na Białorusi w sierpniu 2020 r., zarząd przedsiębiorstwa zastraszał i zwolnił. Aleksander Łukaszenka osobiście groził zastąpieniem strajkujących górnikami z Ukrainy. W związku z tym »Belaruskali« jest odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi i wspiera reżim Łukaszenki.

3.6.2022

29.

Joint Stock Company »Belarusian Potash Company«

ААТ »Беларуская калiйная кампанiя«

ОАО Белорусская калийная компания

Adres: 35 Masherova Ave. 220002, Minsk, Belarus

Data rejestracji: 13.9.2013

Numer rejestracji: 192050251

Tel. +375 (17)-309-30-10; +375 (17)-309-30-30

Adres e-mail: info@belpc.by

JSC Belarusian Potash Company jest przedsiębiorstwem eksportującym białoruskiego państwowego producenta węglanu potasu »Belaruskali«. »Belaruskali« jest dla reżimu Łukaszenki jednym z największych źródeł dochodów. Dostawy z Belarusian Potash Company stanowią 20 % światowego eksportu węglanu potasu.

Państwo gwarantuje Belarusian Potash Company prawa monopolistyczne do eksportu nawozów potasowych. Dzięki preferencyjnemu traktowaniu ze strony władz białoruskich przedsiębiorstwo uzyskuje znaczne dochody. Belarus Potash Company osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

3.6.2022

30.

»Inter Tobacco« LLC

Таварыства з абмежаванай адказнасцю »Iнтэр Табак«

Общество с ограниченной ответственностью »Интер Тобако«

Adres: 131 Novodvorskiy village, Novodvorskiy village council, Minsk District, 223016 Minsk Region/Oblast, Belarus (Minsk Free Economic Zone)

Data rejestracji: 10.10.2002

Numer rejestracji: 808000714

Inter Tobacco LLC jest częścią przemysłu tytoniowego na Białorusi. Posiada znaczną część intratnego krajowego rynku papierosów na Białorusi. Przedsiębiorstwu przyznano wyłączne uprawnienia do importu wyrobów tytoniowych na Białoruś na podstawie dekretu podpisanego przez Aleksandra Łukaszenkę. Ponadto Łukaszenka wydał dekret prezydencki w celu ponownego określenia granic stolicy Białorusi, Mińska, w celu wyodrębnienia gruntów pod fabrykę Inter Tobacco – prawdopodobnie z powodów związanych z uchylaniem się od opodatkowania. Inter Tobacco należy do Alekseja Aleksina i członków jego bliskiej rodziny (jest własnością należącego do Oleksina przedsiębiorstwa Energo-Oil).

Inter Tobacco osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

3.6.2022

31.

Open Joint-Stock Company »Naftan«

Адкрытае акцыянернае таварыства »Нафтан«

Открытое акционерное общество »Нафтан«

Adres: Novopolotsk 1, 211440 Vitebsk Region/Oblast, Belarus,

Data rejestracji: 1992

Numer rejestracji: 300042199

Jako przedsiębiorstwo państwowe OJSC Naftan jest dla reżimu Łukaszenki źródłem znacznych dochodów i waluty obcej. »Naftan« osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

Pracowników Naftanu, którzy wzięli udział w strajkach i pokojowych demonstracjach po sfałszowanych wyborach prezydenckich na Białorusi w sierpniu 2020 r., zarząd przedsiębiorstwa zastraszał i zwolnił. W związku z tym Naftan jest odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi i wspiera reżim Łukaszenki.

3.6.2022

32.

Open Joint-Stock Company »Grodno Tobacco Factory Neman«

Адкрытае акцыянернае таварыства »Гродзенская тытунёвая фабрыка Нёман«

Oткрытое акционерное общество »Гродненская табачная фабрика Неман«

Adres: 18 Ordzhonikidze St., 230771 Grodno/Hrodna, Belarus

Data rejestracji: 30.12.1996

Numer rejestracji: 500047627

OJSC Grodno Tobacco Factory Neman jest białoruskim przedsiębiorstwem państwowym i jednym z głównych źródeł dochodów dla reżimu Łukaszenki. Przedsiębiorstwo posiada 70–80 % udziału w rynku tytoniu na Białorusi. OJSC Grodno Tobacco Factory Neman osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

Produkowane na Białorusi papierosy marek należących do Grodno Tobacco Factory Neman stanowią najczęściej przemycane do Unii papierosy w ramach lukratywnego przemytu wyrobów tytoniowych. Wagony kolejowe należące do białoruskich przedsiębiorstw państwowych Belaruskali i Grodno Azot są wykorzystywane w tym procederze przemytu. Grodno Tobacco Factory Neman przyczynia się zatem do ułatwiania nielegalnego przekazywania towarów objętych ograniczeniami na terytorium Unii.

3.6.2022

33.

Beltamozhservice

Рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства »Белмытсэрвiс«

Республиканское унитарное предприятие »Белтаможсервис«

Adres: 17th km, Minsk-Dzerzhinsk highway, administrative building, office 75, Shchomyslitsky s/s, 223049 Minsk Region/Oblast, Belarus

Data rejestracji: 9.6.1999

Numer rejestracji: 101561144

Beltamozhservice jest przedsiębiorstwem państwowym będącym jednym z największych przedsiębiorstw logistycznych na Białorusi, ściśle powiązanym z władzami Białorusi i zaangażowanym w przemyt i powrotny wywóz towarów z Białorusi do Rosji. Przedsiębiorstwo korzysta z powiązań z władzami białoruskimi i zapewnia znaczne dochody reżimowi Łukaszenki. Beltamozhservice osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

3.6.2022

34.

Open Joint Stock Company – »Managing Company of Holding ‘Belkommunmash’«

Адкрытае акцыянернае таварыства »Кiруючая кампанiя холдынгу ‘Белкамунмаш’«

Открытое акционерное общество »Управляющая компания холдинга ‘Белкоммунмаш’«

Adres: 64B-2 Perekhodnaya St., 220070 Minsk, Belarus

Data rejestracji: 13.8.1991

Numer rejestracji: 100205408

Belkommunmash jest białoruskim producentem pojazdów transportu publicznego. Aleksander Łukaszenka promuje działalność Belkommunmash, gwarantując, że przedsiębiorstwo dotrzyma swoich zobowiązań umownych wobec partnerów, i wykorzystując swój wpływ do wspierania działalności gospodarczej Belkommunmash, w związku z czym Belkommunmash osiąga korzyści z reżimu Łukaszenki.

Belkommunmash zwolnił pracowników w odpowiedzi na ich protest przeciwko sfałszowanym wynikom wyborów prezydenckich w 2020 r., jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspiera reżim Łukaszenki.

3.6.2022

35.

Belteleradio Company / National State Television and Radio Company of the Republic of Belarus

Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанiя Рэспублiкi Беларусь / Белтэлерадыёкампанiя

Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь / Белтелерадиокомпания

Adres: 9 Makayonka St., Minsk, Belarus

Data rejestracji: 14.9.1994

Numer rejestracji: 100717729

Strona internetowa: tvr.by

Belteleradio Company to przedsiębiorstwo będące publicznym nadawcą radiowo-telewizyjnym, które kontroluje siedem kanałów telewizyjnych i pięć stacji radiowych na Białorusi. Po sfałszowanych wyborach prezydenckich w sierpniu 2020 r. Belteleradio Company zwolniło protestujących pracowników kontrolowanych przez siebie mediów i zastąpiło ich rosyjskimi pracownikami mediów. Jest zatem odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Stacje telewizyjne i radiowe nadzorowane przez Belteleradio Company aktywnie rozpowszechniają propagandę i tym samym wspierają reżim Łukaszenki.

3.6.2022”


3.6.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/88


DECYZJA RADY (WPZiB) 2022/882

z dnia 3 czerwca 2022 r.

zmieniająca decyzję 2012/642/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 15 października 2012 r. Rada przyjęła decyzję 2012/642/WPZiB (1) dotyczącą środków ograniczających przeciwko Białorusi.

(2)

W dniu 24 lutego 2022 r. prezydent Federacji Rosyjskiej ogłosił operację wojskową na Ukrainie i rosyjskie siły zbrojne rozpoczęły atak na Ukrainę, w tym z terytorium Białorusi. Atak ten jest rażącym pogwałceniem integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

(3)

W dniu 2 marca 2022 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2022/356 (2), którą zmieniono tytuł decyzji 2012/642/WPZiB i wprowadzono dalsze środki ograniczające w odpowiedzi na udział Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy.

(4)

W swoich konkluzjach z dnia 24 marca 2022 r. Rada Europejska stwierdziła, że Unia jest nadal gotowa do szybkiego procedowania dalszych skoordynowanych surowych sankcji wobec Rosji i Białorusi, by skutecznie pozbawić Rosję możliwości kontynuowania wojny agresywnej.

(5)

Ze względu na powagę sytuacji należy rozszerzyć wykaz białoruskich instytucji kredytowych i ich białoruskich jednostek zależnych objętych środkami ograniczającymi w odniesieniu do świadczenia specjalistycznych usług w zakresie komunikatów finansowych. Należy również rozszerzyć wykaz podmiotów objętych ograniczeniami dotyczącymi zezwoleń na sprzedaż, dostawę, przekazywanie lub wywóz towarów i technologii podwójnego zastosowania oraz towarów i technologii, które mogą przyczynić się do wzmocnienia potencjału militarnego i technologicznego Białorusi lub do rozwoju białoruskiego sektora obronności i bezpieczeństwa.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2012/642/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2012/642/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 2y otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2y

1.   Zakazuje się świadczenia specjalistycznych usług w zakresie komunikatów finansowych, wykorzystywanych do wymiany danych finansowych, na rzecz osób prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku V lub na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę na Białorusi, w których ponad 50 % praw własności należy bezpośrednio lub pośrednio do jednego z podmiotów wymienionych w załączniku V.

2.   W odniesieniu do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w załączniku V, zakaz, o którym mowa w ust. 1 stosuje się od daty wskazanej dla nich w tym załączniku. Zakaz ten stosuje się od tej samej daty do jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę na Białorusi, w których ponad 50 % praw własności należy bezpośrednio lub pośrednio do jednego z podmiotów wymienionych w załączniku V.”;

2)

w załącznikach II i V do decyzji 2012/642/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 czerwca 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodnicząca

C. COLONNA


(1)  Decyzja Rady 2012/642/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. dotycząca środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi (Dz.U. L 285 z 17.10.2012, s. 1). Obecnie zatytułowana decyzja Rady 2012/642/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. dotycząca środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy.

(2)  Decyzja Rady (WPZiB) 2022/356 z dnia 2 marca 2022 r. zmieniająca decyzję 2012/642/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi (Dz.U. L 67 z 2.3.2022, s. 103).


ZAŁĄCZNIK

1)

Załącznik II do decyzji 2012/642/WPZiB otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK II

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW LUB ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2d

Ministerstwo Obrony Białorusi

140 Repair Plant JSC

558 Aircraft Repair Plant JSC

2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC

AGAT - Control Systems - Managing Company of Geoinformation Control Systems Holding, JSC

AGAT - Electromechanical Plant OJSC

AGAT - SYSTEM

ATE - Engineering LLC

BelOMO Holding

Belspetsvneshtechnika SFTUE

Beltechexport CJSC

BSVT-New Technologies

Departament Spraw Wewnętrznych Komitetu Wykonawczego Obwodu Homelskiego

Oddziały Wewnętrzne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Białorusi

KGB Alpha

Kidma Tech OJSC

Minotor-Service

Minsk Wheeled Tractor Plant

Oboronnye Initsiativy LLC

OJS KB Radar Managing Company

Peleng JSC

Państwowy Urząd Przemysłu Wojskowego Republiki Białorusi

Komitet Bezpieczeństwa Państwowego Republiki Białorusi

Transaviaexport Airlines JSC

Volatavto OJSC

”;

2)

załącznik V do decyzji 2012/642/WPZiB otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK V

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW LUB ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2y

Nazwa osoby prawnej, podmiotu lub organu

Data rozpoczęcia stosowania

Belagroprombank

20 marca 2022 r.

Bank Dabrabyt

20 marca 2022 r.

Development Bank of the Republic of Belarus (Bank Rozwoju Republiki Białorusi)

20 marca 2022 r.

Belinvestbank (Białoruski Bank Rozwoju i Odbudowy)

14 czerwca 2022 r.


3.6.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/92


DECYZJA RADY (WPZiB) 2022/883

z dnia 3 czerwca 2022 r.

zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/145/WPZiB (1).

(2)

Unia niezmiennie popiera suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy oraz nadal potępia działania i polityki podważające integralność terytorialną Ukrainy.

(3)

Unia z całą mocą potępia sygnalizowane akty okrucieństwa popełnione przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej w Buczy i innych ukraińskich miastach. Unia popiera wszystkie środki mające zapewnić rozliczalność naruszeń praw człowieka i naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego popełnianych w Ukrainie przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej.

(4)

Zważywszy na powagę sytuacji, Rada uważa, że do wykazu osób, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB należy dodać 65 osób i 18 podmiotów.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2014/145/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 czerwca 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodnicząca

C. COLONNA


(1)  Decyzja Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16).


ZAŁĄCZNIK

Do wykazu osób, podmiotów i organów zamieszczonego w załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB dodaje się następujące osoby i podmioty:

1.   OSOBY

 

Imię i nazwisko

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia w wykazie

„1111.

Azatbek Asanbekovich OMURBEKOV

(rosyjski: Азатбек Асанбекович ОМУРБЕКОВ)

Pułkownik, dowódca 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Adres: Knyaz-Volkonskoye, Khabarovsky district, Motostrelkovy passage, 3

Dowódca 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej, nazwano go »rzeźnikiem Buczy« ze względu na jego bezpośrednią odpowiedzialność za zabójstwa, gwałty i tortury w Buczy.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1112.

Andrei Boevich KURBANOV

(rosyjski: Андрей Боевич КУРБАНОВ)

Pułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 7.1.1970

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 4615 949409

Nr krajowego dokumentu tożsamości: У-184386

Pułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1113.

Viacheslav Sergeevich KLOBUKOV

(rosyjski: Вячеслав Сергеевич КЛОБУКОВ)

Pułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 19.11.1978

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 8001 142195

Nr krajowego dokumentu tożsamości: Ф-703443

Pułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1114.

Aleksandr Viktorovich VINS

(rosyjski: Александр Викторович ВИНС)

Pułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 24.1.1969

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 0801 547363

Nr krajowego dokumentu tożsamości: T-194304

Pułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1115.

Aleksandr Leonidovich SHERSHNEV

(rosyjski: Александр Леонидович ШЕРШНЕВ)

Pułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 14.1.1978

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 3802 634927

Numer krajowego dokumentu tożsamości: Ф-529191

Pułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1116.

Sergei Aleksandrovich VETROV

(rosyjski: Сергей Александрович ВЕТРОВ)

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 25.9.1982

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 6804 36337

Numer krajowego dokumentu tożsamości: X-296449

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1117.

Ruslan Ovsepovich MITIAEV

(rosyjski: Руслан Овсепович МИТЯЕВ)

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 30.10.1978

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 6002 284996

Numer krajowego dokumentu tożsamości: Ф-052935

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1118.

Andrei Nikolaevich ERMISHKO

(rosyjski: Андрей Николаевич ЕРМИШКО)

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 5.11.1972

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 1202 583493

Numer krajowego dokumentu tożsamości: У-639041

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1119.

Maksim Alekseevich PLATONENKOV

(rosyjski: Максим Алексеевич ПЛАТОНЕНКОВ)

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 3.1.1980

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 5003 593303

Numer krajowego dokumentu tożsamości: У-874515

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1120.

Vladimir Viktorovich MATAFONOV

(rosyjski: Владимир Викторович МАТАФОНОВ)

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 5.9.1979

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 7600 562816

Numer krajowego dokumentu tożsamości: Ф-594713

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1121.

Dmitrii Ivanovich LVOV

(alias Dmitrii Ivanovich LVIV)

(rosyjski: Дмитрий Иванович ЛЬВОВ)

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 15.8.1975

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 7603 794013

Numer krajowego dokumentu tożsamości: Ф-620752

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1122.

Evgenii Valerievich LADYZHENSKII

(rosyjski: Евгений Валерьевич ЛАДЫЖЕНСКИЙ)

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 1.1.1977

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 8103 551489

Numer krajowego dokumentu tożsamości: У-853407

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1123.

Dmitrii Viktorovich PAKHANDRIN

(rosyjski: Дмитрий Викторович ПАХАНДРИН)

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 19.9.1976

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 0402 274319

Numer krajowego dokumentu tożsamości: Ф-620770

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1124.

Anatolii Aleksandrovich SHIPITSYN

(rosyjski: Анатолий Александрович ШИПИЦЫН)

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 12.9.1977

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 5301 903199

Numer krajowego dokumentu tożsamości: Ф-607350

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1125.

Denis Nikolaevich DEEV

(rosyjski: Денис Николаевич ДЕЕВ)

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 30.7.1977

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 9002 427497

Numer krajowego dokumentu tożsamości: Ф-624703

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1126.

Oleg Iurievich BUKHVALOV

(rosyjski: Олег Юрьевич БУХВАЛОВ)

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 20.5.1979

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 1804 68726

Numer krajowego dokumentu tożsamości: Ф-584921

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1127.

Dmitrii Aleksandrovich SMOLIAGO

(rosyjski: Дмитрий Александрович СМОЛЯГО)

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 27.12.1976

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 2702 603048

Numer krajowego dokumentu tożsamości: Ф-670103

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1128.

Aleksei Viacheslavovich BOLSHAKOV

(rosyjski: Алексей Вячеславович БОЛЬШАКОВ)

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 15.3.1976

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 0802 576504

Numer krajowego dokumentu tożsamości: У-053364

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1129.

Roman Vladimirovich NADEZDHIN

(rosyjski: Роман Владимирович НАДЕЖДИН)

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 21.7.1977

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 1002 570526

Numer krajowego dokumentu tożsamości: У-874071

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1130.

Viktor Vladimirovich FILIPPOV

(rosyjski: Виктор Владимирович ФИЛИППОВ)

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 27.10.1972

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 0502 898734

Numer krajowego dokumentu tożsamości: У-721933

Podpułkownik 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1131.

Faik Sameddin ogly MAMEDOV

(alias Faik Samaddin MAMMADOV)

(rosyjski: Фаик Самеддин оглы МАМЕДОВ)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 24.11.1978

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 9902 119102

Numer krajowego dokumentu tożsamości: 802348

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1132.

Igor Evgenievich FEDOTOV

(rosyjski: Игорь Евгеньевич ФЕДОТОВ)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 9.12.1980

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 6602 516592

Numer krajowego dokumentu tożsamości: 845762

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1133.

German Nikolaevich KULEMIN

(rosyjski: Герман Николаевич КУЛЕМИН)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 29.3.1982

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 6702 594036

Numer krajowego dokumentu tożsamości: 949685

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1134.

Roman Victorovich BURDO

(rosyjski: Роман Викторович БУРДО)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 26.11.1980

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 1003 651875

Numer krajowego dokumentu tożsamości: 1083746

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1135.

Dmitry Arkadyevich KOZLOV

(rosyjski: Дмитрий Аркадьевич КОЗЛОВ)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 11.10.1978

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 0801 272127

Numer krajowego dokumentu tożsamości: 1088985

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1136.

Ivan Alexandrovich KURKIN

(rosyjski: Иван Александрович КУРКИН)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 17.1.1982

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 0804 232754

Numer krajowego dokumentu tożsamości: 1091451

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1137.

Evgeny Yurievich VAZHENOV

(rosyjski: Евгений Юрьевич ВАЖЕНОВ)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 27.1.1985

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 1005 944897

Numer krajowego dokumentu tożsamości: 1092162

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1138.

Dmitry Yulianovich IONOV

(rosyjski: Дмитрий Юлианович ИОНОВ)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 3.7.1965

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 1005 724322

Numer krajowego dokumentu tożsamości: 1093778

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1139.

Alexander Anatolyevich KOCHERGIN

(rosyjski: Александр Анатольевич КОЧЕРГИН)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 10.12.1971

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 0803 940939

Numer krajowego dokumentu tożsamości: 1093786

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1140.

Alexander Vladimirovich KOPYLOV

(rosyjski: Александр Владимирович КОПЫЛОВ)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 29.9.1980

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 7301 420589

Numer krajowego dokumentu tożsamości: 1094262

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1141.

Maxim Vladimirovich CHERNYSHEV

(rosyjski: Максим Владимирович ЧЕРНЫШЕВ)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 8.10.1980

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 0810 999451

Numer krajowego dokumentu tożsamości: 1094540

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1142.

Stanislav Igorevich MAKAROV

(rosyjski: Станислав Игорьевич МAКАРОВ)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 16.8.1982

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 0810 953377

Numer krajowego dokumentu tożsamości: 1095194

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1143.

Andrey Nikolaevich IVANOV

(rosyjski: Андрей Николаевич ИВАНОВ)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 26.2.1981

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 2701 493476

Numer krajowego dokumentu tożsamości: 1095611

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1144.

Sergei Gennadyevich PERESHIVKIN

(rosyjski: Сергей Геннадьевич ПЕРЕШИВКИН)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 19.1.1973

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 0804 277244

Numer krajowego dokumentu tożsamości: 1100141

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1145.

Aleksey Vladimirovich PRYSEV

(rosyjski: Алексей Владимирович ПРЫСЕВ)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 25.11.1975

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 0501 704733

Data wydania: 20.3.2002

Numer dokumentu tożsamości: У-360702

Numer osobowy w organizacji: 1100633

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1146.

Sergey Viktorovich RUDENKO

(rosyjski: Сергей Викторович РУДЕНКО)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 7.10.1975

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 0801 524291

Data wydania: 14.3.2002

Numer dokumentu tożsamości: У-268570

Numer osobowy w organizacji: 1100637

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1147.

Olga Aleksandrovna KHAMENOK

(rosyjski: Ольга Александровна ХАМЕНОК)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 14.12.1981

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Numer paszportu: 6004 190824

Data wydania: 10.10.2003

Numer dokumentu tożsamości: Ф-142685

Numer osobowy w organizacji: 1102882

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodziła działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1148.

Dmitriy Gennadyevich LEVIN

(rosyjski: Дмитрий Геннадьевич ЛЕВИН)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 25.10.1982

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 0804 98883

Data wydania: 30.6.2003

Numer dokumentu tożsamości: У-268857

Numer osobowy w organizacji: 1103126

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1149.

Dmitriy Alekseevich GONCHAR

(rosyjski: Дмитрий Алексеевич ГОНЧАР)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 31.1.1970

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 0802 562844

Data wydania: 27.5.2002

Numer dokumentu tożsamości: У-265899

Numer osobowy w organizacji: 1103591

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1150.

Sergey Sergeevich ZORIN

(rosyjski: Сергей Сергеевич ЗОРИН)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 25.10.1982

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 7503 78809

Data wydania: 2.3.2003

Numer dokumentu tożsamości: X-115531

Numer osobowy w organizacji: 1166487

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1151.

Aleksandr Aleksandrovich POTAPOV

(rosyjski: Александр Александрович ПОТАПОВ)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 8.5.1981

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 6603 808655

Data wydania: 29.4.2003

Numer dokumentu tożsamości: X-078567

Numer osobowy w organizacji: 1170231

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1152.

Stepan Viktorovich GRIGOROV

(rosyjski: Степан Викторович ГРИГОРОВ)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 26.3.1979

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 8110 342164

Data wydania: 9.7.2010

Numer dokumentu tożsamości: Ф-594680

Numer osobowy w organizacji: 1194779

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1153.

Sergey Viktorovich MOSALEV

(rosyjski: Сергей Викторович МОСАЛЕВ)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 19.1.1978

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 0802 688231

Data wydania: 18.10.2015

Numer dokumentu tożsamości: Ф-866954

Numer osobowy w organizacji: 2737869

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1154.

Valentin Pavlovich LUTSAK

(rosyjski: Валентин Павлович ЛУЦАК)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 5.4.1979

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 5004 572078

Data wydania: 28.8.2004

Numer krajowego dokumentu tożsamości: Ф-879492

Numer osobowy w organizacji: 3102560

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1155.

Sergey Nikolaevich BORISENKO

(rosyjski: Сергей Николаевич БОРИСЕНКО)

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 15.3.1978

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 0503 357858

Data wydania: 30.1.2003

Numer dokumentu tożsamości: У-268030

Numer osobowy w organizacji: 3127462

Major 64. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej 35. Ogólnowojskowej Armii Federacji Rosyjskiej, która to brygada zabijała, gwałciła i torturowała cywilów w Buczy w Ukrainie. Te akty okrucieństwa stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Dowodził działaniami swojej jednostki wojskowej.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1156.

Marina Alexandrovna MORDASHOVA

(rosyjski: Марина Александровна МОРДАШОВА)

Data urodzenia: 17.5.1979

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Powiązane osoby:

Alexey Mordashov (mąż)

Kirill Mordashov (pasierb)

Nikita Mordashov (pasierb)

Powiązane podmioty:

Ondero Limited, Brytyjskie Wyspy Dziewicze

Unifirm Limited, Cypr

Żona Aleksieja Mordaszowa, prezesa przedsiębiorstwa Severgroup. Aleksiej Mordaszow przekazał swoje warte łącznie ponad 1,5 mld EUR udziały w koncernie turystycznym TUI i spółce zajmującej się wydobyciem złota Nordgold na rzecz swojej żony Mariny Mordaszowej poprzez różne spółki offshore, w tym Unifirm Limited, Ondero Limited i Ranel Assets Limited, które są własnością lub są pod kontrolą Mariny Mordaszowej. Jest ona zatem osobą fizyczną powiązaną z umieszczoną w wykazie osobą odpowiedzialną za wspieranie działań i polityk, które podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, oraz za dostarczanie finansowego i materialnego wsparcia decydentom rosyjskim odpowiedzialnym za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy, a także uzyskującą korzyści od tych decydentów.

3.6.2022

 

 

Ranel Assets Limited, Brytyjskie Wyspy Dziewicze

Rayglow Limited, Cypr

ServerGroup LLC (Federacja Rosyjska)

KN-Holding LLC (Stany Zjednoczone)

Nordgold

 

 

1157.

Mikhail Evgenievich MIZINTSEV

(rosyjski: Михаил Евгеньевич МИЗИНЦЕВ)

Szef Narodowego Centrum Zarządzania Obroną Federacji Rosyjskiej, generał broni

Data urodzenia: 10.9.1962

Miejsce urodzenia: Awerinskaja, rejon siamżeński, obwód wołogodzki

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Szef Narodowego Centrum Zarządzania Obroną Federacji Rosyjskiej. Nazywany »rzeźnikiem Mariupola« i uznawany za dowódcę nadzorującego oblężenie Mariupola, gdzie, kierując bombardowaniem tego miasta przez siły rosyjskie, stosował taktyki poprzednio wykorzystywane w oblężeniu Aleppo w Syrii. Jest oskarżany w szczególności o organizowanie bombardowań Mariupola, w których zabitych zostało tysiące cywilów, w tym ostrzału szpitala położniczego i teatru w Mariupolu, gdzie zginęły setki dzieci. Jest zatem osobą fizyczną, która wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponoszącą odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1158.

Elizaveta Dmitrievna PESKOVA

(rosyjski: Елизавета Дмитриевна ПЕСКОВА)

Wiceprzewodnicząca Fundacji Rozwoju Rosyjsko-Francuskich Inicjatyw Historycznych

Data urodzenia: 9.1.1998

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Powiązane osoby: Dmitry Peskov (ojciec)

Córka umieszczonego w wykazie na podstawie decyzji 2014/145/WPZiB Dmitrija Pieskowa, sekretarza prasowego prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina.

Wiceprzewodnicząca Fundacji Rozwoju Rosyjsko-Francuskich Inicjatyw Historycznych i założycielka firmy komunikacyjnej. Te lukratywne stanowiska i swój luksusowy styl życia zawdzięcza koneksjom swojego ojca.

Jest zatem powiązana z umieszczoną w wykazie osobą, która aktywnie wspierała działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające.

3.6.2022

1159.

Nikolay Dmitrievich PESKOV

(alias Nikolay Dmitrievich CHOLES/CHOULZ)

(rosyjski: Николай Дмитриевич ПЕСКОВ)

(alias Николай Дмитриевич ЧОУЛЗ)

Data urodzenia: 3.2.1990

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Nr paszportu: 721123760

Data wydania: 12.9.2012

Data ważności: 12.9.2022

Nr krajowego dokumentu tożsamości: 4516913332

Powiązane osoby: Dmitry Peskov (ojciec)

Syn umieszczonego w wykazie na podstawie decyzji 2014/145/WPZiB Dmitrija Pieskowa, sekretarza prasowego prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina.

Korzysta z majątku i pieniędzy swojego ojca, w związku z czym bezpośrednio uzyskuje korzyści z bliskich powiązań ze swoim ojcem. Jest zatem powiązany z umieszczoną w wykazie osobą, która aktywnie wspierała działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające.

3.6.2022

1160.

Tatiana Aleksandrovna NAVKA

(rosyjski: Татьяна Александровна НАВКА)

Data urodzenia: 13.4.1975

Miejsce urodzenia: Ukraina

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Żona umieszczonego w wykazie na podstawie decyzji 2014/145/WPZiB Dmitrija Pieskowa, sekretarza prasowego prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina.

Jest współwłaścicielką przedsiębiorstw i nieruchomości znajdujących się między innymi na terytorium Półwyspu Krymskiego, który został nielegalnie zaanektowany przez Federację Rosyjską. Wspiera zatem działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające. Ponadto jest powiązana z umieszczoną w wykazie osobą, która aktywnie wspierała działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające.

3.6.2022

1161.

Sergey Vladimirovich SAVOSTYANOV

(rosyjski: Сергей Владимирович САВОСТЬЯНОВ)

Członek moskiewskiej dumy miejskiej

Data urodzenia: 22.8.1984

Miejsce urodzenia: Lubiercy, obwód moskiewski, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Rosyjski mąż stanu i polityk. 8 września 2019 r. został wybrany deputowanym moskiewskiej dumy miejskiej.

Negując integralność terytorialną niepodległych państw i propagując przywrócenie granic byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, publicznie wspiera działania Federacji Rosyjskiej w Ukrainie. Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1162.

Andrei Yurievich LIPOV

(rosyjski: Андрей Юрьевич ЛИПОВ)

Szef rosyjskiej Federalnej Służby Nadzoru w zakresie Komunikacji, Informatyki i Środków Masowego Przekazu (Roskomnadzor)

Data urodzenia: 23.11.1969

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Szef rosyjskiej Federalnej Służby Nadzoru w zakresie Komunikacji, Informatyki i Środków Masowego Przekazu (Roskomnadzor). Roskomnadzor jest jednym z głównych narzędzi cenzury i represji wobec wolnych mediów w Rosji.

Jako szef tej służby odpowiada za decyzje, które doprowadziły do ocenzurowania i zamknięcia niezależnych rosyjskich mediów.

W wyniku tych działań powstała ocenzurowana przestrzeń informacyjna promująca, wspierająca i aprobująca rosyjską agresję zbrojną na Ukrainę.

3.6.2022

 

 

 

Ponadto pod jego kierownictwem Roskomnadzor aktywnie podważał integralność terytorialną Ukrainy poprzez wspieranie separatystycznych regionów Ukrainy, tzw. »republik« w Donbasie, a w szczególności poprzez wspieranie Denisa Puszylina, szefa tzw. »Donieckiej Republiki Ludowej«.

W związku z tym jest odpowiedzialny za aktywne wspieranie lub realizację działań lub polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażających.

 

1163.

Volodymir Vasilyovich SALDO

(ukraiński: Володимир Васильович САЛЬДО)

Członek rady miasta Chersoń, członek »Komitetu Ocalenia na rzecz Pokoju i Porządku« w Chersoniu

Były mer Chersonia (2002–2012) i były poseł do parlamentu (Partia Regionów, 2012–2014)

Data urodzenia: 12.6.1956

Obywatelstwo: ukraińskie

Płeć: mężczyzna

Uczestniczył w marcu 2022 r. w wiecu poparcia dla rosyjskiej agresji na Ukrainę, a następnie był zaangażowany w utworzenie tzw. »Komitetu Ocalenia na rzecz Pokoju i Porządku« – organu współpracy z rosyjskim okupantem w obwodzie chersońskim. Wspierał i promował polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

3.6.2022

1164.

Kyrylo Sergiyovich STREMOUSOV

(ukraiński: Кирило Сергiйович СТРЕМОУСОВ)

Przewodniczący »Komitetu Ocalenia na rzecz Pokoju i Porządku« w Chersoniu

DOB:1976

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Zaangażowany w marcu 2022 r. w utworzenie tzw. »Komitetu Ocalenia na rzecz Pokoju i Porządku« – organu współpracy z rosyjskim okupantem w obwodzie chersońskim.

Wspierał i promował polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

3.6.2022

1165.

Serhiy Mikolayovich CHEREVKO

(ukraiński: Сергiй Миколайович ЧЕРЕВКО)

Członek »Komitetu Ocalenia na rzecz Pokoju i Porządku« w Chersoniu, były wicemer Chersonia

Data urodzenia: 11.8.1975

Obywatelstwo: ukraińskie

Płeć: mężczyzna

Zaangażowany w marcu 2022 r. w utworzenie tzw. »Komitetu Ocalenia na rzecz Pokoju i Porządku« – organu współpracy z rosyjskim okupantem w obwodzie chersońskim.

Wspierał i promował polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

3.6.2022

1166.

Tetiana KUZMICH

(ukraiński: Тетяна КУЗЬМIЧ)

Członkini »Komitetu Ocalenia na rzecz Pokoju i Porządku« w Chersoniu

Była wicemer Chersonia

Przewodnicząca organizacji społeczeństwa obywatelskiego »Rosyjska Wspólnota Narodowa ‘Rusich’«

Data urodzenia: 10.4.1968

Obywatelstwo: ukraińskie

Płeć: kobieta

Zaangażowana w marcu 2022 r. w utworzenie tzw. »Komitetu Ocalenia na rzecz Pokoju i Porządku« – organu współpracy z rosyjskim okupantem w obwodzie chersońskim.

Wspierała i promowała polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

3.6.2022

1167.

Galina Viktorivna DANILCHENKO

(ukraiński: Галина Вiкторiвна ДАНИЛЬЧЕНКО)

Mianowana przez rosyjskie siły okupacyjne pełniącą obowiązki mera Melitopola

Data urodzenia: 1964

Obywatelstwo: ukraińskie

Płeć: kobieta

Pełni obowiązki mera Melitopola.

Mianowana na miejsce prawowitego mera Melitopola, który 4 marca 2022 r. został uprowadzony przez siły rosyjskie. Ponadto wygłosiła kilka oświadczeń popierających rosyjską obecność w Melitopolu i wzywała jego mieszkańców, by nie stawiali oporu okupantowi.

Pełniąc to stanowisko, wspierała zatem i promowała polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

3.6.2022

1168.

Petr AKOPOV

(rosyjski: Петр АКОПОВ)

Funkcja: rosyjski propagandysta: dziennikarz w RIA Nowosti

Data urodzenia: 7.10.1968

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Rosyjski propagandysta i dziennikarz w RIA Nowosti, rosyjskiej państwowej krajowej agencji informacyjnej będącej pod faktyczną kontrolą państwową Rossija Segodnia. Jedna z centralnych postaci propagandy rządowej i autor artykułów odmawiających Ukrainie prawa do państwowości; wzywa do »denazyfikacji«, a także do »deukrainizacji« tego państwa, propagując ideę, zgodnie z którą Ukraina powinna być integralną częścią Rosji.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1169.

Timofey Nikolaevich SERGEYTSEV

(rosyjski: Тимофей Николаевич СЕРГЕЙЦЕВ)

Funkcja: rosyjski propagandysta: dziennikarz w RIA Nowosti

Data urodzenia: 3.11.1963

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Rosyjski propagandysta i dziennikarz w RIA Nowosti, rosyjskiej państwowej krajowej agencji informacyjnej będącej pod faktyczną kontrolą państwową Rossija Segodnia. Jedna z centralnych postaci propagandy rządowej i autor artykułów odmawiających Ukrainie prawa do państwowości; wzywa do »denazyfikacji«, a także do »deukrainizacji« tego państwa, propagując ideę, zgodnie z którą Ukraina powinna być integralną częścią Rosji.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1170.

Victoria NIKIFOROVA

(rosyjski: Виктория НИКИФОРОВА)

Funkcja: rosyjska propagandzistka: pracuje dla RIA Nowosti

Data urodzenia: 12.6.1971

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Jest rosyjską propagandzistką i dziennikarką w RIA Nowosti, rosyjskiej państwowej krajowej agencji informacyjnej będącej pod faktyczną kontrolą państwową Rossija Segodnia. Jest jedną z głównych postaci propagandy rządowej; zaprzeczała prawu do istnienia Ukrainy oraz zdolności narodu Ukrainy do samostanowienia. Twierdzi, że naród ukraiński został poddany »praniu mózgów« i jest »zakładnikiem«, a tym samym promuje pozytywny stosunek do rosyjskiej agresji wobec Ukrainy.

Wspiera zatem lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające lub ponosi odpowiedzialność za takie działania lub polityki.

3.6.2022

1171.

Alina Maratovna KABAEVA

(alias Alina Maratovna KABAYEVA)

(rosyjski: Алина Маратовна КАБАЕВА)

Funkcja: przewodnicząca zarządu National Media Group (NMG)

Data urodzenia: 12.5.1983

Miejsce urodzenia: Taszkient, Uzbekistan

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Powiązane podmioty: National Media Group (NMG)

Jest przewodniczącą zarządu National Media Group (NMG), holdingu będącego właścicielem dużej liczby udziałów w niemal wszystkich głównych rosyjskich mediach federalnych, które rozpowszechniają propagandę rządu rosyjskiego. Jest byłą rosyjską gimnastyczką i byłą członkinią Dumy Państwowej. Ma bliskie związki z prezydentem Władimirem Putinem.

Jest zatem odpowiedzialna za wspieranie działań i polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie. Ponadto jest powiązana z umieszczoną w wykazie osobą, która ponosi odpowiedzialność za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie oraz aktywnie wspiera takie działania.

3.6.2022

1172.

Aleksandra MELNICHENKO

(serbski: Александра МЕЉНИЧЕНКО)

Data urodzenia: 21.4.1977

Miejsce urodzenia: Belgrad, Serbia

Powiązana osoba: Andrey Igorevich Melnichenko (mąż)

Obywatelstwo: serbskie, chorwackie

Płeć: kobieta

Numer paszportu: chorwacki paszport nr 094949450 (termin ważności: 23.12.2023)

Żona Andreya Igorevicha Melnichenki, rosyjskiego przemysłowca, który jest właścicielem głównego producenta nawozów EuroChem Group i przedsiębiorstwa węglowego SUEK. W pełni korzysta ona z fortuny i bogactwa swojego męża. Wraz z nim jest właścicielem dwóch luksusowych apartamentów o wartości ponad 30 mln dolarów. W marcu 202 r. zastąpiła swojego męża jako beneficjent rzeczywisty Firstline Trust, zarządzanego przez Linetrust PTC Ltd, spółkę reprezentującą ostatecznego właściciela EuroChem Group.

Jest w związku z tym powiązana z jednym z czołowych przedsiębiorców, który działa w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy. Ponadto Andrey Igorevich Melnichenko wspiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie lub im zagrażające.

3.6.2022

1173.

Eduard Yurevich KHUDAYNATOV

(Эдуард Юрьевич Худайнатов)

Data urodzenia: 11.9.1960

Miejsce urodzenia: Szymkent, ZSRR (obecnie Kazachstan)

Obywatelstwo: rosyjskie

Numer paszportu: 753296761 (rosyjski)

Płeć: mężczyzna

Przedsiębiorca rosyjski działający w sektorze energetycznym. Właściciel »Independent Oil and Gas Company« (NOC, JSC Neftegazholding), jednego z największych rosyjskich przedsiębiorstw prywatnych i jednego z czołowych producentów ropy naftowej, które zajmuje się poszukiwaniem, eksploatacją i rozwojem pół naftowych i gazowych, rafinacją ropy naftowej oraz produkcją i wprowadzaniem do obrotu produktów ropopochodnych. Przychód tego przedsiębiorstwa w 2015 r. wyniósł 2,2 mld USD.

W ostatnich latach »Independent Oil and Gas Company« nabyło od państwowego Rosneftu znaczne udziały w przedsiębiorstwach działających w sektorze energetycznym, wraz z ich licencjami na wydobywanie. Ponadto NOC, wraz z Rosneftem, uczestniczy w projekcie Vostok Oil. W ostatnich kilku latach Khudaynatov otrzymał od Rosneftu 9,6 mld USD w zamian za przedsiębiorstwo posiadające pola naftowe na Tajmyrze.

3.6.2022

 

 

 

W 2019 r. NOC i Rosneft zwróciły się do prezydenta Władimira Putina o przekazanie im korzyści w związku z ich działalnością wydobywczą w Arktyce i otrzymały takie korzyści.

Związany z rosyjskim oligarchą Igorem Sechinem i prezydentem Władimirem Putinem.

Pracował z Sechinem w Rosnefcie, a ich przedsiębiorstwa wspólnie prowadzą działalność gospodarczą w sektorze energetycznym.

Brał udział w pierwszej prezydenckiej kampanii wyborczej Władimira Putina w 2000 r., kierując nią w regionie Tiumenia, który reprezentuje jako członek regionalnej Dumy od 1997 r.

 

 

 

 

Przyznano mu order »Za zasługi dla ojczyzny« za »wzmacnianie pozycji Rosji na światowym rynku energii i poprawianie jej perspektyw inwestycyjnych«.

Jest zatem jednym z wiodących przedsiębiorców zaangażowanych w sektory gospodarcze zapewniające istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej. Uzyskuje korzyści od rządu Federacji Rosyjskiej i jest powiązany z umieszczonymi w wykazie osobami.

 

1174.

Pavel Evgenevich PRIGOZHIN

(Павел Евгеньевич ПРИГОЖИН

Data urodzenia: 1996

Obywatelstwo: rosyjskie

Numer identyfikacji podatkowej: 780103765308

Powiązane osoby: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (ojciec), Lyubov Valentinovna Prigozhina (matka), Polina Evgenievna Prigozhinaa (siostra)

Powiązane podmioty: Lakhta Park, Lakhta Park Premium, Lakhta Plaza, Turtrans

Płeć: mężczyzna

Syn Jewgienija Prigożina, prominentnego rosyjskiego biznesmena, ściśle powiązanego z prezydentem Władimirem Putinem i z rosyjskim Ministerstwem Obrony. Założyciel i nieoficjalny szef Grupy Wagnera, nieposiadającego osobowości prawnej podmiotu wojskowego z siedzibą w Rosji, odpowiedzialnego za rozmieszczanie najemników w Ukrainie.

Założone przez niego przedsiębiorstwo, Concord, znane także jako KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, którego właścicielem był do listopada 2019 r., oraz grupa innych powiązanych z nim przedsiębiorstw, w tym Concord Management and Consulting LLC oraz Megaline LLC, odnosiły korzyści z dużych zamówień publicznych rosyjskiego Ministerstwa Obrony po bezprawnej aneksji Krymu przez Federację Rosyjską i okupacji wschodniej Ukrainy przez wspieranych przez Rosję separatystów.

3.6.2022

 

 

 

Właściciel pięciu przedsiębiorstw, których właścicielką była wcześniej jego matka, Liubow Walentinowna Prigożina: Beta LLC, Turstatus, Lakhta Park Premium LLC, Lakhta Park LLC i Lakhta Plaza LLC.

Jest zatem powiązany z wiodącymi przedsiębiorcami lub osobami prawnymi, podmiotami lub organami zaangażowanymi w sektory gospodarcze zapewniające istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

 

1175.

Arkady Yurievich VOLOZH

(Аркaдий Юрьевич ВОЛОЖ)

Funkcja: współzałożyciel i dyrektor generalny Yandex N.V.

Data urodzenia: 11.2.1964

Miejsce urodzenia: Atyrau, Kazachska Socjalistyczna Republika Radziecka, ZSRR (obecnie Kazachstan)

Obywatelstwo: rosyjskie, maltańskie

Płeć: mężczyzna

Przedsiębiorca rosyjski prowadzący działalność w sektorze IT i technologicznym. Założyciel i dyrektor generalny Yandex. Yandex jest największym przedsiębiorstwem internetowym w Rosji, obsługującym najpopularniejszą rosyjską wyszukiwarkę.

Udziałowcami i inwestorami Yandex są rosyjskie banki państwowe, takie jak Sberbank i VTB.

W 2019 r. Yandex zgodził się na restrukturyzację, dzięki której »złoty pakiet udziałów« trafił do nowo utworzonej fundacji Public Interest Foundation, której celem jest »obrona interesów Federacji Rosyjskiej«. Poprzez tę fundację rząd Federacji Rosyjskiej jest w stanie użyć weta w stosunku do wykazu określonych spraw, na przykład sprzedaży praw własności intelektualnej i sprzedaży lub transferu danych osobowych rosyjskich użytkowników zagranicznym przedsiębiorstwom; obie te sprawy uznawane są za mające wpływ na »interes narodowy« Rosji. Yandex jest również odpowiedzialny za propagowanie państwowych mediów i narracji w wynikach wyszukiwania oraz za obniżanie pozycjonowania i usuwanie treści krytycznych wobec Kremla, takich jak treści dotyczące prowadzonej przez Rosję wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.

3.6.2022”

 

Jest jednym z wiodących przedsiębiorców zaangażowanych w sektory gospodarcze zapewniające istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy, Ponadto, jako założyciel Yandex, wspiera, materialnie lub finansowo, rząd Federacji Rosyjskiej i jest odpowiedzialny za wspieranie działań lub polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

2.   PODMIOTY

 

Imię i nazwisko

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia w wykazie

„84.

JSC GARNIZON

(rosyjski: АО Гарнизон)

Adres: Kosmodamianskaya Naberezhnaya 24, Moscow, Russia 115035; building 1.

Adres do korespondencji: Sadovnicheskaya 53, Moscow, Russia 115035

Tel.: +7 (499) 790-92-12

Strona internetowa: http://ao-garnizon.ru

E-mail: info@ao-garnizon.ru

JSC Garnizon jest spółką holdingową podlegającą Ministerstwu Obrony Federacji Rosyjskiej. W skład spółki wchodzi ponad 60 podmiotów. Wykonuje ona zadania wyznaczone przez Ministerstwo Obrony i chroni interesy sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Pełniła rolę instytucji zamawiającej w przetargach publicznych, reprezentując interesy Ministerstwa Obrony.

Jest zatem osobą prawną wspierającą, materialnie lub finansowo, rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

3.6.2022

85.

JSC OBORONENERGO

(rosyjski: АО Оборонэнерго)

Adres: 107140, Moscow, 1st Krasnoselsky lane, 11, Russia

Tel.: +7 (495) 532-13-06

Strona internetowa: https://oboronenergo.su

E-mail: info@oen.su

JSC Oboronenergo jest wojskowym dostawcą energii, który na podstawie umów rządowych świadczy usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej na rzecz rosyjskich jednostek wojskowych i innych podmiotów podległych Ministerstwu Obrony. Przedsiębiorstwo to uczestniczyło w modernizacji wojskowej bazy lotniczej w Korenowsku, wykorzystywanej przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej do przeprowadzania ataków na cele zlokalizowane w Ukrainie podczas niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę.

Zatem wspierało materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy i uzyskiwało od tego rządu korzyści. Ponadto wspierało materialnie działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

3.6.2022

86.

OJSC Ulyanovsk Automobile Plant (UAZ)

(rosyjski: ООО »Ульяновский автомобильный завод« (УАЗ))

Adres: Moskovskoye Shosse, 92, Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, 432008

Tel.: +7 (8422) 40-91-09

Strona internetowa: https://uaz.global/

E-mail: mm.medvedev@dnd.team

Przedsiębiorstwo UAZ jest rosyjskim producentem samochodów. Dostarcza siłom zbrojnym Federacji Rosyjskiej pojazdy UAZ Patriot, które zostały użyte przez armię rosyjską podczas niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę.

Zatem wspiera materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy i uzyskuje od tego rządu korzyści. Jest odpowiedzialne za materialne wspieranie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

3.6.2022

87.

JSC VOENTELECOM (VOYENTELEKOM)

(rosyjski: АО »Воентелеком«)

Adres: 107014, Russia, Moscow, st. Bolshaya Olenya, 15A, building 1

Tel.: +7 (495) 609-50-05 , +7 (985) 900-50-05

Strona internetowa: https://voentelecom.ru

E-mail: info@voentelecom.ru

Voentelecom jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych dla Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. Rząd Federacji Rosyjskiej uznał Voentelecom za przedsiębiorstwo o znaczeniu federalnym. Voentelecom zajmuje się utrzymaniem i naprawą infrastruktury informatycznej, wojskowego sprzętu łącznościowego, linii łączności i sprzętu walki elektronicznej, należących do sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, także na terytorium nielegalnie zaanektowanych Krymu i Sewastopola. Przedsiębiorstwo to opracowało ujednolicony, zautomatyzowany system komunikacji cyfrowej dla armii rosyjskiej. Zapewnia rosyjskiej marynarce wojennej bezpieczną szerokopasmową łączność radiową, także na terytorium nielegalnie zaanektowanego Półwyspu Krymskiego. Voentelecom współpracowało z konglomeratem Rostec w zakresie opracowania standardu LTE na terytorium nielegalnie zaanektowanych Krymu i Sewastopola.

3.6.2022

 

 

 

Zatem wspierało materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy i uzyskiwało od tego rządu korzyści. Ponadto wspierało materialnie działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

 

88.

JSC VOENTORG

(rosyjski: АО »Военторг«)

Adres: Russia, Moscow, 115035, Sadovnicheskaya st., 55/26, building 3

Tel.: +7 (495) 609-5200

Strona internetowa: http://www.oaovoentorg.ru

E-mail: info@oaovoentorg.ru

Powiązane podmioty: spółki zależne:

 

JSC »Voentorg-West«;

 

JSC »Voentorg-South«;

 

JSC »Voentorg-Center«;

 

JSC »Voentorg-Vostok«;

 

JSC »Voentorg-Moscow«;

 

Voentorg-Retail LLC

Voentorg jest kontrahentem Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. Świadczy usługi gastronomiczne i pralnicze, a także dostarcza mundury wojskowe siłom zbrojnym Federacji Rosyjskiej. Ponadto jego spółka zależna Voentorg Retail sprzedawała T-shirty »armii rosyjskiej« z symbolem wojskowym »Z«, który jest wykorzystywany przez rosyjskich propagandystów do promowania niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę.

Voentorg wspiera zatem, materialnie lub finansowo, rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy. Ponadto wspiera, materialnie lub finansowo, działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

3.6.2022

89.

VOENTEKSTILPROM LLC

(rosyjski: ООО ВоенТекстильПром)

Adres: 115446, Moscow, Kolomensky proezd, 13a, Russia

Tel.: 8-499-444-32-84;

Nr faksu: 8-499-611-90-46

Strona internetowa: https://voentekstilprom.ru/

E-mail: office@vtpmsk.ru

Voentekstilprom produkuje odzież na potrzeby rządu Federacji Rosyjskiej. Zapewnia rosyjskiemu wojsku dostawy odzieży w ramach państwowego zamówienia w dziedzinie obronności. Jest producentem mundurów polowych rosyjskiej Gwardii Narodowej oraz koszul dla żołnierzy rosyjskiej marynarki wojennej i rosyjskiej Gwardii Narodowej.

Jest zatem osobą prawną wspierającą, materialnie lub finansowo, rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy i uzyskującą od tego rządu korzyści.

3.6.2022

90.

INDEPENDENT INSURANCE GROUP

(rosyjski: СК НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА)

Adres: Vspolniy Pereulok 18, bldg. 2, Moscow, 123001

Tel.: +7 (495) 926-72-70; 788-81-19

Nr faksu: +7 (495) 788-81-16

Strona internetowa: www.nsg-ins.ru

E-mail: info@nsg-ins.ru

Independent Insurance Group Ltd jest ubezpieczycielem rosyjskich przedsiębiorstw przemysłu obronnego. Znajduje się on w wykazie ubezpieczycieli, którzy świadczą usługi ubezpieczeniowe w zakresie międzynarodowego przewozu towarów wojskowych. Współpracuje z rosyjskimi przedsiębiorstwami państwowymi, zwłaszcza z sektora wojskowego i obronnego, i ubezpiecza je. Independent Insurance Group Ltd jest głównym podmiotem zapewniającym ubezpieczenie od ryzyka rosyjskiemu państwowemu konglomeratowi obronnemu Rostec. Przedsiębiorstwo to należy do sponsorów i uczestników International Military-Technical Forum »Army 2022« – wydarzenia organizowanego przez Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej.

3.6.2022

Jest zatem odpowiedzialne za wspieranie, materialnie lub finansowo, działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających. Ponadto wspiera, materialnie lub finansowo, rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy i uzyskuje od tego rządu korzyści.

91.

PJSC KAMAZ alias KAMAZ PTC

(rosyjski: ПАО »КАМАЗ«)

Adres: Avtozavodskiy Prospekt, 2, Naberezhnye Chelny, Respublika Tatarstan, 423827

Tel.: +7 (800) 555-00-99

Strona internetowa: https://kamaz.ru/en

E-mail: callcentre@kamaz.ru

KAMAZ jest rosyjskim przedsiębiorstwem zajmującym się rozwijaniem i produkcją pojazdów i sprzętu wojskowego. Jest producentem pojazdów KAMAZ-5350, KAMAZ-6350 i KAMAZ-6560, które zostały użyte przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej podczas niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę.

Jest zatem odpowiedzialne za wspieranie, materialnie lub finansowo, działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

3.6.2022

92.

JSC KRONSHTADT TEKHNOLOGII Group of Companies

(rosyjski: Кронштадт-технологии группа компаний АО)

Adres: 115432, Moscow, Andropov Ave., 18, bldg. 9, Descartes Business Center, Russia / 199178, St. Petersburg, Maly prospekt Vasilievsky island, 54/4

Tel.: +7 (495) 748-35-77,

+7 (495) 230-00-36 (Moskwa);

+7 (812) 449-90-90 (St. Petersburg)

Strona internetowa: https://kronshtadt.ru

E-mail: uav@kronshtadt.ru; office@kronshtadt.ru

JSC Kronshtadt Tekhnologii jest rosyjskim kontrahentem wojskowym, który rozwija i produkuje sprzęt, oprogramowanie i zintegrowane rozwiązania dla bezzałogowych statków powietrznych i rosyjskiego przemysłu obronnego. Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej użyły wyprodukowanych przez Kronshtadt Tekhnologii bezzałogowych statków powietrznych Orion podczas niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę.

JSC Kronshtadt Tekhnologii jest zatem odpowiedzialne za wspieranie, materialnie lub finansowo, działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

3.6.2022

93.

Management Company Tatneft-Neftekhim LLC

(rosyjski: OOO УК Татнефть-Нефтехим)

Adres: 423580, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk-10, PO Box 1, AIK-24, Russia

Tel.: +7(8555) 49-73-42 ,

+7(8555) 49-75-86

Nr faksu: +7(8555) 49-75-86

Strona internetowa: www.neftehim.tatneft.ru

E-mail: nhk@tnnh.tatneft.ru

Powiązane podmioty:

 

JSC Nizhnekamskshina;

 

LLC Nizhnekamsk Truck Tyre Factory;

 

Nizhnekamsk SSC Tyre Factory;

 

JSC Nizhnekamsktekhuglerod;

 

JSC Nizhnekamsk Mechanical Plant;

 

TD »Kama« Trading House;

 

LLC »Kama« Scientific & Technical Center;

 

LLC TATNEFT-Neftekhimsnab;

 

JSC Yarpolimermash-Tatneft;

 

LLC Energoshinservis

Management Company Tatneft-Neftekhim zajmuje się zarządzaniem i koordynacją w odniesieniu do spółek zależnych Tatneftu z sektora oponiarskiego, w tym TD KAMA, Nizhnekamskshina i Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant. Łączy wszystkie przedsiębiorstwa związane z działalnością Tatneftu w sektorze oponiarskim i zarządza ich produkcją, procesami planowania, działalnością gospodarczą, zasobami ludzkimi i public relations.

TD KAMA, generalny dystrybutor produktów oponiarskich Tatneftu, dostarcza opony siłom zbrojnym Federacji Rosyjskiej i Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej. Nizhnekamskshina produkuje opony montowane w pojazdach opancerzonych K4386 Typhoon-VDV. Wśród produktów Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant są opony KAMA NU402 montowane w pojazdach piechoty TIGR przewożących przeciwpancerne pociski rakietowe Kornet. Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej użyły pojazdów opancerzonych K4386 Typhoon-VDV, pojazdów piechoty TIGR i przeciwpancernych pocisków rakietowych Kornet podczas niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę.

Jest zatem odpowiedzialne za materialne wspieranie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających. Ponadto wspiera materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

3.6.2022

94.

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant, LLC

(rosyjski: ООО Нижнекамский завод грузовых шин)

Adres: 423580, Nizhnekamsk, industrial zone, Republic of Tatarstan, Russia

Tel.: +7 (8555) 49-73-40

Strona internetowa: https://cmk.tatneft.ru/?lang=ru

E-mail: nkastp@tatneft.ru

Powiązane podmioty:

Tatneft

Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim

Nizhnekamskshina

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant jest producentem opon stalowych. Jest spółką zależną Tatneft. W jej produkty zaopatrywane jest Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej.

Produkuje opony KAMA NU402, które są montowane w pojazdach piechoty TIGR przewożących przeciwpancerne pociski rakietowe Kornet. Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej użyły pojazdów piechoty TIGR i przeciwpancernych pocisków rakietowych Kornet podczas niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę.

Spółka ta jest zatem odpowiedzialna za materialne wspieranie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających. Ponadto wspiera materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

3.6.2022

95.

PJSC Nizhnekamskshina

(rosyjski: ПАО »Нижнекамскшина«)

Adres: 423570, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk, Russia

Tel.: +8 555 49-79-30,

fax: + 8 555 24-15-70

Strona internetowa: https://shinakama.tatneft.ru

E-mail: nksh@tatneft.ru

Powiązane podmioty:

Tatneft

Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant

Nizhnekamskshina jest wiodącym rosyjskim producentem opon. Jest spółką zależną Tatneft. Produkuje opony marek KAMA i Viatti. Produkuje m.in. dostarczane rządowi Federacji Rosyjskiej opony podwójnego zastosowania i opony wojskowe. Produkuje opony montowane w pojazdach opancerzonych K4386 Typhoon-VDV. Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej użyły K4386 Typhoon-VDV podczas niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę.

Spółka ta jest zatem odpowiedzialna za materialne wspieranie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających. Ponadto wspiera materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

3.6.2022

96.

LLC TD KAMA

(rosyjski: ООО ТД »КАМА«)

Adres: 423570, Russia, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk, Territoriya Promzona, AIK-24, room 402

Tel.: +7 (8555) 24-10-00, 24-10-10

Strona internetowa: https://www.td-kama.com

E-mail: info@td-kama.com

TD KAMA jest generalnym dystrybutorem produktów oponiarskich Tatneftu, które to produkty są wytwarzane przez Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant i Nizhnekamskshina. Dostarcza opony siłom zbrojnym Federacji Rosyjskiej i Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej.

Nizhnekamskshiny produkuje m.in., dystrybuowane przez TD KAMA, opony podwójnego zastosowania i opony wojskowe dostarczane rządowi Federacji Rosyjskiej. Nizhnekamskshina produkuje opony montowane w pojazdach opancerzonych K4386 Typhoon-VDV. Wśród produktów Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant, dystrybuowanych przez TD KAMA, są pony KAMA NU402 montowane w pojazdach piechoty TIGR przewożących przeciwpancerne pociski rakietowe Kornet. Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej użyły pojazdów opancerzonych K4386 Typhoon-VDV, pojazdów piechoty TIGR i przeciwpancernych pocisków rakietowych Kornet podczas niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę.

3.6.2022

LLC TD KAMA jest zatem odpowiedzialne za materialne wspieranie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających. Ponadto wspiera materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

97.

OJSC Balashikha Casting and Mechanical Plant

(rosyjski: ОАО Балашихинский литейно-механический завод)

a.k.a. OJSC BLMZ

(rosyjski: ОАО БЛМЗ)

Adres: Entuziastov sh., 4, Balashikha, Moskovskaya Oblast, 143900, Russian Federation

Tel.: +7 (495) 639-94-94

Strona internetowa: https://www.blmz.ru

E-mail: info@blmz.ru

BLMZ jest rosyjskim przedsiębiorstwem odlewniczym i mechanicznym. Dostarcza materiały wykorzystywane do produkcji broni rosyjskim dostawcom sprzętu wojskowego objętym przez Unię sankcjami w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację w Ukrainie.

Jest dostawcą zakontraktowanym przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej. Dostarcza sprzęt i materiały do produkcji kilku typów statków powietrznych i śmigłowców, w tym Ka-52, które zostały użyte przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej podczas niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę.

3.6.2022

 

Jest zatem odpowiedzialne za materialne wspieranie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających. Ponadto wspiera materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy i uzyskuje od tego rządu korzyści.

98.

JSC REMDIZEL

(rosyjski: АО »Ремдизель«)

Adres: 423800, Republic of Tatarstan, Naberezhnye Chelny, Menzelinsky tract, 40, Russia

Tel.: +7 (8552) 55-15-88 / 7 (8552) 30-80-00

Strona internetowa: http://www.remdizel.com

E-mail: remdizel@kamaz.ru

Powiązane podmioty:

KAMAZ

Remdizel produkuje i naprawia pojazdy kołowe i gąsienicowe. Jest producentem Typhoon K-63968, pojazdów opancerzonych o zwiększonej odporności na miny i ataki z zasadzki, które zostały użyte przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej podczas niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę.

Jest zatem odpowiedzialne za wspieranie, materialnie lub finansowo, działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

3.6.2022

99.

JSC SUKHOI Company

(rosyjski: ПАО Компания »Сухой«)

Adres: 125284, Russia, Moscow, st. Polikarpova, 23B, PO box 604

Tel.: +7 (499) 550-01-06

Strona internetowa: https://www.sukhoi.org

E-mail: info@sukhoi.org

Powiązane podmioty:

United Aircraft Corporation (spółka dominująca)

Sukhoi jest rosyjskim producentem statków powietrznych. Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej użyły wyprodukowanych przez Sukhoi bojowych statków powietrznych podczas niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę.

Jest zatem odpowiedzialny za wspieranie, materialnie lub finansowo, działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

3.6.2022

100.

JSC 121 »AIRCRAFT REPAIR PLANT«

(rosyjski: Акционерное общество »121 авиационный ремонтный завод«)

Adres: Russia, 143079, Moscow region, Odintsovo, Stary Gorodok, st. Postal, 10

Tel.: +7(498) 677-95-11

Strona internetowa: https://121arz.ru

E-mail: info@121arz.ru

121 Aircraft Repair Plant przeprowadza naprawy statków powietrznych Su-25, Su-27 i MiG-29. Jest jedynym przedsiębiorstwem w Rosji, które jednocześnie naprawia statki powietrzne Su-25, jak i modernizuje je do wersji Su-25 SM. Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej użyły statków powietrznych Su- 25 SM podczas niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę.

Jest zatem odpowiedzialne za materialne wspieranie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających. Ponadto wspiera, materialnie lub finansowo, rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy i uzyskuje od tego rządu korzyści.

3.6.2022

101.

National Settlement Depository (NSD)

(rosyjski: Национальный расчетный депозитарий)

Adres: Spartakovskaya street 12, 105066, Moscow, Russian Federation

Rodzaj podmiotu: instytucja kredytowa niebędąca bankiem – spółka akcyjna

Data rejestracji: 27.6.1996

Państwowy numer rejestracyjny: 3294

Główny państwowy numer rejestracyjny: 1027739132563

Numer identyfikacji podatkowej: 7702165310 / 770101001

Główne miejsce działalności: Federacja Rosyjska

NSD jest rosyjską instytucją finansową niebędącą bankiem i stanowi centralny depozyt papierów wartościowych. Jest to największy depozyt papierów wartościowych w Rosji pod względem wartości rynkowej udziałowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych w depozycie i jedyny, który ma dostęp do międzynarodowego systemu finansowego.

Jest uznany przez rząd i Centralny Bank Rosji za jedną z instytucji finansowych o znaczeniu systemowym. Odgrywa zasadniczą rolę w funkcjonowaniu rosyjskiego systemu finansowego i jego powiązaniach z międzynarodowym systemem finansowym, tym samym bezpośrednio i pośrednio umożliwia rządowi rosyjskiemu prowadzenie działalności, realizowanie polityk i korzystanie z zasobów.

3.6.2022”

Powiązane podmioty: główny udziałowiec / spółka dominująca – 99,97 % udziałów (nieumieszczony osobno w wykazie):

Public Joint-Stock Company «Moscow Exchange MICEX-RTS» (Moscow Exchange lub MOEX) Adres siedziby: 13, Bolshoy Kislovsky per, 125009, Moscow, Russian Federation

Numer identyfikacji podatkowej: 7702077840

Główny państwowy numer rejestracyjny: 1027739387411

Jego niemal wyłącznym właścicielem jest moskiewska giełda (Moscow Exchange), której misją jest zapewnienie wszechstronnego dostępu do rosyjskich rynków finansowych. Natomiast moskiewska giełda, z uwagi na swoją rolę i swoich udziałowców, jest w dużym stopniu pod kontrolą rządu rosyjskiego. NSD jest zatem podmiotem lub organem, który wspiera, materialnie lub finansowo, rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.


3.6.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/128


DECYZJA RADY (WPZiB) 2022/884

z dnia 3 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany decyzji 2014/512/WPZiB dotyczącej środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 31 lipca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/512/WPZiB (1).

(2)

Unia nadal niezmiennie popiera suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy.

(3)

W dniu 24 lutego 2022 r. prezydent Federacji Rosyjskiej ogłosił operację wojskową w Ukrainie, a rosyjskie siły wojskowe rozpoczęły atak na Ukrainę. Atak ten jest jawnym naruszeniem integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

(4)

W swoich konkluzjach z dnia 24 lutego 2022 r. Rada Europejska z całą mocą potępiła niczym niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresję wojskową Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Poprzez swoje bezprawne działania wojskowe Rosja rażąco narusza prawo międzynarodowe i zasady Karty Narodów Zjednoczonych oraz podważa bezpieczeństwo i stabilność w Europie i na świecie. Rada Europejska wezwała do pilnego przygotowania i przyjęcia kolejnego pakietu sankcji indywidualnych i gospodarczych.

(5)

W swoich konkluzjach z 24 marca 2022 r. Rada Europejska stwierdziła, że Unia jest gotowa wyeliminować luki oraz zaradzić faktycznym i ewentualnym przypadkom obchodzenia już przyjętych sankcji, a także szybko przystąpić do opracowywania dalszych skoordynowanych surowych sankcji wobec Rosji i Białorusi, by skutecznie pozbawić Rosję możliwości kontynuowania agresji.

(6)

Zważywszy na powagę sytuacji, oraz w odpowiedzi na wszczęcie przez Rosję wojny agresywnej przeciw Ukrainie należy wprowadzić dalsze środki ograniczające.

(7)

Należy zakazać przywozu, zakupu lub przekazywania do państw członkowskich ropy naftowej oraz niektórych produktów ropopochodnych z Rosji. Ponadto należy zakazać ubezpieczania i reasekuracji transportu morskiego takich towarów do państw trzecich. Należy przewidzieć odpowiednie okresy przejściowe.

(8)

Ze względu na położenie geograficzne kilku państw członkowskich, które powoduje szczególne uzależnienie od ropy naftowej przywożonej rurociągiem z Rosji, i z uwagi na to, że nie są dostępne żadne realne alternatywne dostawy w perspektywie krótkoterminowej, nie należy tymczasowo stosować zakazów przywozu ropy naftowej z Rosji, do momentu kiedy Rada zdecyduje inaczej, do ropy naftowej przywożonej do tych państw członkowskich z Rosji rurociągiem. Te państwa członkowskie powinny podjąć wszelkie niezbędne środki w celu uzyskania jak najszybciej alternatywnych dostaw. Komisja powinna monitorować i ułatwiać osiąganie postępów w uzyskiwaniu przez państwa członkowskie alternatywnych dostaw. Gdy państwo członkowskie poczyni wystarczające postępy, Wysoki Przedstawiciel przy wsparciu Komisji powinien zaproponować Radzie zakończenie obowiązywania tego czasowego odstępstwa w odniesieniu do tego państwa członkowskiego.

(9)

Na posiedzeniu w dniach 30 i 31 maja 2022 r. Rada Europejska uzgodniła, że jak najszybciej powróci do kwestii tego czasowego odstępstwa dla ropy naftowej dostarczanej rurociągiem.

(10)

Należy zakazać dalszego przekazywania oraz odsprzedaży pochodzącej z Rosji ropy naftowej dostarczonej do państwa członkowskiego rurociągiem innym państwom członkowskim lub państwom trzecim oraz transportu takiej ropy do innych państw członkowskich lub do państw trzecich, a także zakazać, po upływie 8-miesięcznego okresu przejściowego, dalszego przekazywania lub odsprzedaży innym państwom członkowskim produktów ropopochodnych otrzymanych z takiej ropy naftowej oraz transportu takich produktów do innych państw członkowskich. Ze względu na szczególną zależność Czech od takich produktów ropopochodnych należy przyznać temu państwu dodatkowy okres 10 miesięcy, by mogło ono uzyskać alternatywne dostawy.

(11)

Ze względu na szczególne narażenie Bułgarii wynikające z położenia geograficznego należy ustanowić na ograniczony okres specjalne odstępstwo od zakazu przywozu ropy naftowej transportowanej drogą morską oraz produktów ropopochodnych. Ze względu na szczególną sytuację Chorwacji związaną z koniecznością zapewnienia jej rafinerii regularnych dostaw próżniowego oleju napędowego niezbędnych do jej funkcjonowania, właściwy organ krajowy powinien mieć możliwość udzielania zezwoleń na zakup, przywóz lub przekazanie rosyjskiego próżniowego oleju napędowego przez określony czas i pod pewnymi warunkami.

(12)

W przypadku przerwania dostaw ropy naftowej z Rosji rurociągiem do śródlądowego państwa członkowskiego z przyczyn pozostających poza kontrolą tego państwa członkowskiego należy zezwolić na przywóz do tego państwa członkowskiego transportowanej drogą morską ropy naftowej z Rosji, na zasadzie nadzwyczajnego czasowego odstępstwa, do czasu wznowienia dostaw rurociągiem lub dopóki Rada nie podejmie decyzji, że w odniesieniu do tego państwa członkowskiego ma obowiązywać zakaz przywozu ropy naftowej dostarczanej rurociągiem.

(13)

Zgodnie z zasadą swobody tranzytu, zakazy zakupu, przywozu lub przekazywania ropy naftowej transportowanej drogą morską oraz niektórych produktów ropopochodnych z Rosji powinny pozostawać bez uszczerbku dla zakupu, przywozu lub przekazywania takich towarów, które pochodzą z państwa trzeciego i są jedynie przewożone tranzytem przez Rosję. W szczególności zakazy te nie powinny mieć zastosowania w sytuacji, gdy Rosja jest wskazana w zgłoszeniach celnych jako państwo wywozu, jeśli w zgłoszeniach tych jako państwo pochodzenia ropy naftowej i innych produktów ropopochodnych podaje się państwo trzecie.

(14)

Należy zakazać świadczenia usług rachunkowych, audytowych (w tym w zakresie badań ustawowych), księgowych lub doradztwa podatkowego, lub doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz usług w zakresie public relations na rzecz Rosji. Należy również zmienić zakazy dotyczące, odpowiednio, depozytów, przedsiębiorstw transportu drogowego mających siedzibę w Rosji oraz usług zaufania. Ponadto należy dodać pewne wpisy do wykazu osób prawnych, podmiotów i organów zawartego w załącznikach do decyzji 2014/512/ WPZiB.

(15)

W celu zapewnienia sprawnego wdrożenia art. 1j decyzji 2014/512/WPZiB, należy przedłużyć termin zaprzestania działalności przewidziany w ust. 2 i 3 tego artykułu tj. termin 10 maja 2022 r. na termin 5 lipca 2022 r.

(16)

Należy wyjaśnić, że niniejsza decyzja nie uniemożliwia osobie prawnej, podmiotowi lub organowi zarejestrowanym lub utworzonym na mocy prawa państwa członkowskiego przyjmowania płatności od ich rosyjskiego odpowiednika na podstawie umów dotyczących towarów i technologii wymienionych w art. 4c decyzji 2014/512/WPZiB, zawartych przed dniem 26 lutego 2022 r. i wykonanych przed dniem 27 maja 2022 r.

(17)

Federacja Rosyjska prowadzi systematyczną, międzynarodową kampanię manipulowania przekazem medialnym i przeinaczania faktów w celu wzmocnienia swojej strategii destabilizacji państw z nią sąsiadujących, Unii i jej państw członkowskich. W szczególności działania propagandowe wielokrotnie i konsekwentnie wymierzane są w europejskie partie polityczne, zwłaszcza w okresach wyborów, społeczeństwo obywatelskie, osoby ubiegające się o azyl, rosyjskie mniejszości etniczne, mniejszości seksualne oraz w funkcjonowanie instytucji demokratycznych w Unii i jej państwach członkowskich.

(18)

Aby uzasadnić i wesprzeć swoją agresję na Ukrainę, Federacja Rosyjska prowadzi ciągłe i skoordynowane działania propagandowe skierowane do społeczeństwa obywatelskiego w Unii i w państwach sąsiadujących, poważnie przeinaczając fakty i manipulując nimi.

(19)

Te działania propagandowe prowadzone są za pośrednictwem szeregu mediów znajdujących się pod stałą bezpośrednią lub pośrednią kontrolą przywództwa Federacji Rosyjskiej. Takie działania stanowią poważne i bezpośrednie zagrożenie dla porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego Unii. Media te odgrywają istotną i zasadniczą rolę w tworzeniu warunków sprzyjających agresji wobec Ukrainy i wspieraniu tej agresji oraz w destabilizacji państw sąsiadujących.

(20)

Ze względu na powagę sytuacji i w odpowiedzi na działania Rosji destabilizujące sytuację na Ukrainie należy wprowadzić, w sposób zgodny z podstawowymi prawami i wolnościami uznanymi w Karcie praw podstawowych, w szczególności z prawem do wolności wypowiedzi i informacji uznanym w jej art. 11, dalsze środki ograniczające, by zawiesić działalność nadawczą takich mediów w Unii lub skierowanych do Unii. Środki te powinny zostać utrzymane do czasu zakończenia agresji na Ukrainę oraz do czasu, gdy Federacja Rosyjska i powiązane z nią media przestaną prowadzić działania propagandowe przeciwko Unii i jej państwom członkowskim.

(21)

Zgodnie z podstawowymi prawami i wolnościami uznanymi w Karcie praw podstawowych, w szczególności z prawem do wolności wypowiedzi i informacji, wolnością prowadzenia działalności gospodarczej i prawem własności, uznanymi w jej art. 11, 16 i 17, środki te nie uniemożliwiają tym mediom i ich personelowi prowadzenia w Unii działalności innej niż nadawanie, takiej jak przeprowadzanie badań i wywiadów. W szczególności środki te nie wpływają na obowiązek przestrzegania praw, wolności i zasad, o których mowa w art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej, w Karcie praw podstawowych oraz w konstytucjach państw członkowskich w ich odpowiednich zakresach stosowania.

(22)

Unia powinna podjąć dalsze działania, aby wprowadzić w życie niektóre środki.

(23)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2014/512/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2014/512/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1aa wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„2a.   Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do przyjmowania płatności należnych od osób prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w tym ustępie, na podstawie umów wykonanych przed dniem 15 maja 2022 r.”;

b)

ust. 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

o ile nie są zakazane na podstawie art. 4o lub 4p, transakcji, które są absolutnie niezbędne do bezpośredniego lub pośredniego zakupu, przywozu lub transportu gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza z Rosji lub przez Rosję do Unii, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub Bałkanów Zachodnich;”;

c)

w ust. 3 dodaje się litery w brzmieniu:

„d)

transakcji, w tym sprzedaży, które są absolutnie niezbędne do likwidacji, do dnia 5 września 2022 r., wspólnego przedsięwzięcia lub podobnego porozumienia prawnego, utworzonego lub zawartego przed dniem 16 marca 2022 r., z udziałem osoby prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w ust. 1;

e)

transakcji związanych ze świadczeniem usług łączności elektronicznej, usług ośrodków przetwarzania danych oraz świadczeniem usług i dostarczaniem urządzeń niezbędnych do korzystania z nich, ich utrzymania, bezpieczeństwa, w tym zapewnianie zapór sieciowych, oraz usług centrów obsługi telefonicznej, na rzecz osoby prawnej, podmiotu lub organu wymienionych w załączniku X.”;

2)

art. 1b ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić na przyjęcie takiego depozytu lub świadczenie usługi, której przedmiotem jest udostępnianie portfeli służących do przechowywania kryptoaktywów, prowadzenie rachunków kryptoaktywów lub przechowywanie kryptoaktywów, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że przyjęcie takiego depozytu lub świadczenie usługi, której przedmiotem jest udostępnianie portfeli służących do przechowywania kryptoaktywów, prowadzenie rachunków kryptoaktywów lub przechowywanie kryptoaktywów, jest:

a)

niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w ust. 1, oraz członków rodziny pozostających na ich utrzymaniu, w tym do pokrycia opłat za żywność, czynszu lub spłaty kredytu hipotecznego, opłat za leki i leczenie, podatków, składek ubezpieczeniowych oraz opłat za usługi użyteczności publicznej;

b)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów lub zwrotu poniesionych wydatków związanych z usługami prawniczymi;

c)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat lub należności za usługi związane ze zwykłym przechowywaniem lub utrzymywaniem zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych;

d)

niezbędne do pokrycia nadzwyczajnych wydatków, pod warunkiem że odpowiedni właściwy organ powiadomił właściwe organy pozostałych państw członkowskich oraz Komisję o powodach, dla których uważa, że należy udzielić szczególnego zezwolenia, co najmniej dwa tygodnie przed jego udzieleniem; lub

e)

niezbędne do oficjalnych celów misji dyplomatycznej, urzędu konsularnego lub organizacji międzynarodowej.

Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie lit. a), b), c) lub e) niniejszego ustępu w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.”;

3)

art. 1d ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Ust. 1 nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.”;

4)

art. 1e otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1e

1.   Zakazuje się świadczenia specjalistycznych usług w zakresie komunikatów finansowych, wykorzystywanych do wymiany danych finansowych, na rzecz osób prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku VIII lub na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji, w których ponad 50 % praw własności należy bezpośrednio lub pośrednio do jednego z podmiotów wymienionych w załączniku VIII.

2.   W odniesieniu do każdej osoby prawnej, każdego podmiotu lub organu, wymienionych w załączniku VIII, zakaz określony w ust. 1 stosuje się od daty wskazanej w odniesieniu do nich w tym załączniku. Zakaz ten stosuje się od tej samej daty do jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji, w których ponad 50 % praw własności należy bezpośrednio lub pośrednio do podmiotu wymienionego w załączniku VIII.”;

5)

art. 1h ust. 2 lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e)

o ile nie są zakazane na podstawie art. 4o lub 4p, zakup, przywóz lub transport gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza z Rosji lub przez Rosję do Unii; lub”;

6)

art. 1j otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1j

1.   Zakazuje się rejestracji trustu lub jakiegokolwiek podobnego porozumienia prawnego, zapewniania na jego rzecz adresu siedziby statutowej, adresu prowadzenia działalności lub adresu administracyjnego, a także świadczenia na jego rzecz usług zarządzania, gdy ustanawiającym taki trust lub porozumienie prawne lub jego beneficjentem są:

a)

obywatele rosyjscy lub osoby fizyczne zamieszkałe w Rosji;

b)

osoby prawne, podmioty lub organy z siedzibą w Rosji;

c)

osoby prawne, podmioty lub organy, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) lub b);

d)

osoby prawne, podmioty lub organy kontrolowane przez osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ, o których mowa w lit. a), b) lub c);

e)

osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod kierunkiem osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a), b), c) lub d).

2.   Od dnia 5 lipca 2022 r. zakazuje się działania w charakterze powiernika, osoby wykonującej prawa z akcji lub udziałów na rzecz innej osoby, dyrektora, sekretarza lub pełnienia podobnej funkcji lub doprowadzenia do tego, aby inna osoba działała w takim charakterze, w odniesieniu do trustu lub podobnego porozumienia prawnego, o którym mowa w ust. 1.

3.   Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do operacji, które są absolutnie niezbędne do rozwiązania do dnia 5 lipca 2022 r. umów, które nie są zgodne z niniejszym artykułem, zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r., lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

4.   Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli ustanawiającym trust lub porozumienie prawne lub jego beneficjentem jest obywatel państwa członkowskiego lub osoba fizyczna posiadająca zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.

5.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na dalsze świadczenie usług, o których mowa w ust. 2, po dniu 5 lipca 2022 r.:

a)

w celu dokończenia do dnia 5 września 2022 r. operacji absolutnie niezbędnych do rozwiązania umów, o których mowa w ust. 3, pod warunkiem że takie operacje rozpoczęto przed dniem 11 maja 2022 r.; lub

b)

z innych powodów, pod warunkiem że usługodawcy nie akceptują bezpośrednio ani pośrednio żadnych środków finansowych ani zasobów gospodarczych od osób, o których mowa w ust. 1, nie udostępniają im takich środków finansowych ani zasobów gospodarczych, ani w żaden inny sposób nie zapewniają tym osobom korzyści z aktywów ulokowanych w truście.

6.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić na świadczenie usług, o których mowa w tych ustępach, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że jest to niezbędne:

a)

do celów humanitarnych, na przykład dostarczania lub ułatwiania dostarczania pomocy, w tym zaopatrzenia medycznego, żywności, lub przewozu pracowników organizacji humanitarnych i związanej z tym pomocy, lub do celów ewakuacji;

b)

na potrzeby działań społeczeństwa obywatelskiego, które bezpośrednio promują demokrację, prawa człowieka lub praworządność w Rosji; lub

c)

do funkcjonowania trustów, których celem jest administrowanie pracowniczymi programami emerytalnymi, polisami ubezpieczeniowymi lub programami akcji pracowniczych, organizacjami charytatywnymi, amatorskimi klubami sportowymi oraz środkami finansowymi dla małoletnich lub osób dorosłych szczególnej troski.

7.   Dane państwo członkowskie informuje Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 5 lub 6 w terminie dwóch tygodni od udzielenia takiego zezwolenia.”;

7)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 1k

1.   Zakazuje się świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, usług rachunkowych, audytowych (w tym w zakresie badań ustawowych), księgowych lub doradztwa podatkowego, lub doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, lub usług w zakresie public relations na rzecz:

a)

rządu Rosji; lub

b)

osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji.

2.   Ust. 1 nie ma zastosowania do świadczenia usług, które są absolutnie niezbędne do rozwiązania do dnia 5 lipca 2022 r. niezgodnych z niniejszym artykułem umów zawartych przed dniem 4 czerwca 2022 r., lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

3.   Ust. 1 nie ma zastosowania do świadczenia usług, które są absolutnie niezbędne do korzystania z prawa do obrony w postępowaniu sądowym oraz z prawa do skutecznego środka odwoławczego.

4.   Ust. 1 nie ma zastosowania do świadczenia usług przeznaczonych do wyłącznego użytku osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, które są własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanego lub utworzonego na mocy prawa państwa członkowskiego lub które są samodzielnie lub wspólnie kontrolowane przez taką osobę prawną, taki podmiot lub taki organ.

5.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na świadczenie usług, o których mowa w tym ustępie, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że jest to niezbędne:

a)

do celów humanitarnych, takich jak dostarczanie lub ułatwianie dostarczenia pomocy, w tym zaopatrzenia medycznego, żywności, lub przewóz pracowników organizacji humanitarnych oraz udzielanie związanej z tym pomocy, lub do celów ewakuacji; lub

b)

dla działań społeczeństwa obywatelskiego, które bezpośrednio promują demokrację, prawa człowieka lub praworządność w Rosji.”;

8)

art. 4 ust. 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

transportu gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, z Rosji lub przez Rosję do Unii, o ile nie jest on zakazany na podstawie art. 4o lub 4p; lub”;

9)

art. 4a ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

jest to niezbędne do zapewnienia kluczowych dostaw energii w Unii, a także transportu gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, z Rosji lub przez Rosję do Unii, o ile nie jest to zakazane na podstawie art. 4o lub 4p; lub”;

10)

w art. 4g dodaje się ustęp w brzmieniu:

„3.   Zakazuje się reklamowania produktów lub usług we wszelkich treściach wyprodukowanych lub nadawanych przez osoby prawne, podmioty lub organy wymienione w załączniku IX, w tym w drodze transmisji lub dystrybucji za pomocą dowolnych środków, o których mowa w ust. 1.”;

11)

art. 4ha ust. 5 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

o ile nie jest to zakazane na podstawie art. 4o lub 4p, w celu zakupu, przywozu lub transportu do Unii gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza, a także niektórych produktów chemicznych i produktów z żelaza;”;

12)

w art. 4n ust. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)

lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

o ile nie jest to zakazane na podstawie art. 4o lub 4p, w celu zakupu, przywozu lub transportu do Unii gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza;”;

b)

lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d)

w celu funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym; lub”;

13)

dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 4o

1.   Zakazuje się zakupu, przywozu lub przekazywania, bezpośrednio lub pośrednio, ropy naftowej lub produktów ropopochodnych, jeżeli pochodzą one z Rosji lub są wywożone z Rosji.

2.   Zakazuje się świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej lub też wszelkich innych usług związanych z zakazem ustanowionym w ust. 1.

3.   Zakazów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się:

a)

do dnia 5 grudnia 2022 r. do jednorazowych transakcji z bliskim terminem dostawy, zawartych i wykonanych przed tą datą, lub do wykonywania umów, których przedmiotem jest zakup, przywóz lub przekazanie ropy naftowej, zawartych przed dniem 4 czerwca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów, pod warunkiem że te umowy zostały zgłoszone Komisji przez odpowiednie państwa członkowskie do dnia 24 czerwca 2022 r. oraz że jednorazowe transakcje z bliskim terminem dostawy zostały zgłoszone Komisji przez odpowiednie państwa członkowskie w terminie 10 dni od daty ich wykonania;

b)

do dnia 5 lutego 2023 r. do jednorazowych transakcji z bliskim terminem dostawy, zawartych i wykonanych przed tą datą, oraz do wykonywania umów, których przedmiotem jest zakup, przywóz lub przekazanie produktów ropopochodnych, zawartych przed dniem 4 czerwca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów, pod warunkiem że te umowy zostały zgłoszone Komisji przez odpowiednie państwa członkowskie do dnia 24 czerwca 2022 r. oraz że jednorazowe transakcje z bliskim terminem dostawy zostały zgłoszone Komisji przez odpowiednie państwa członkowskie w terminie 10 dni od daty ich wykonania;

c)

do zakupu, przywozu lub przekazywania ropy naftowej transportowanej drogą morską oraz produktów ropopochodnych, w przypadku gdy towary te pochodzą z państwa trzeciego i są jedynie ładowane w Rosji, ich wywóz rozpoczyna się w Rosji, lub są przewożone przez jej terytorium tranzytem, o ile zarówno te towary, jak ich właściciel nie pochodzą z Rosji;

d)

do ropy naftowej dostarczanej z Rosji do państw członkowskich rurociągiem, do momentu kiedy Rada, stanowiąc jednomyślnie, na wniosek Wysokiego Przedstawiciela przy wsparciu Komisji, zdecyduje, że zastosowanie mają zakazy określone w ust. 1 i 2.

4.   W przypadku przerwania dostaw ropy naftowej z Rosji rurociągiem do śródlądowego państwa członkowskiego z przyczyn pozostających poza kontrolą tego państwa członkowskiego, transportowana drogą morską ropa naftowa z Rosji może być przywożona do tego państwa członkowskiego na zasadzie nadzwyczajnego czasowego odstępstwa od ust. 1 i 2 do czasu wznowienia dostaw lub do momentu, od którego w odniesieniu do tego państwa członkowskiego zastosowanie będzie miała decyzja Rady, o której mowa w ust. 3 lit. d), w zależności do tego, co nastąpi wcześniej.

5.   Od dnia 5 grudnia 2022 r. oraz na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy Bułgarii mogą zezwolić na wykonywanie do dnia 31 grudnia 2024 r. umów zawartych przed dniem 4 czerwca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów, których przedmiotem jest zakup, przywóz lub przekazanie ropy naftowej transportowanej drogą morską oraz produktów ropopochodnych, które pochodzą z Rosji lub zostały wywiezione z Rosji.

6.   Od dnia 5 lutego 2023 r. oraz na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy Chorwacji mogą zezwolić do dnia 31 grudnia 2023 r. na zakup, przywóz lub przekazanie próżniowego oleju napędowego pochodzącego z Rosji lub wywiezionego z Rosji, pod warunkiem że spełnione są następujące warunki:

a)

nie są dostępne żadne alternatywne dostawy próżniowego oleju napędowego; oraz

b)

co najmniej dwa tygodnie przed udzieleniem zezwolenia Chorwacja powiadomiła Komisję o powodach, dla których uważa, że powinno zostać udzielone szczególne zezwolenie, a Komisja nie zgłosiła w tym okresie sprzeciwu.

7.   Towary przywożone w wyniku odstępstwa przyznanego przez właściwy organ na podstawie ust. 5 lub 6 nie mogą być sprzedawane kupującym znajdującym się w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim.

8.   Zakazuje się przekazywania lub transportu ropy naftowej dostarczonej rurociągiem do państw członkowskich, o której mowa w ust. 3 lit. d), do innych państw członkowskich lub państw trzecich lub jej sprzedaży nabywcom w innych państwach członkowskich lub w państwach trzecich.

Wszelkie wysyłki i pojemniki z taką ropą naftową muszą być wyraźnie oznaczane jako „REBCO: zakaz eksportu”.

Od dnia 5 lutego 2023 r., w przypadku gdy ropa naftowa była dostarczana do państwa członkowskiego rurociągiem, o czym mowa w ust. 3 lit. d), zakazuje się przekazywania lub transportu produktów ropopochodnych otrzymanych z takiej ropy naftowej innym państwom członkowskim lub państwom trzecim, oraz ich sprzedaży nabywcom w innych państwach członkowskich lub w państwach trzecich.

Na zasadzie czasowego odstępstwa zakazy, o których mowa w akapicie trzecim, mają zastosowanie od dnia 5 grudnia 2023 r. do przywozu i przekazywania do Czech oraz do sprzedaży nabywcom w Czechach produktów ropopochodnych otrzymanych z ropy naftowej, która została dostarczona rurociągiem do innego państwa członkowskiego, o czym mowa w ust. 3 lit. d). Jeśli Czechom zostaną udostępnione alternatywne dostawy takich produktów ropopochodnych przed tą datą, Rada, stanowiąc jednomyślnie, przyjmie decyzję kończącą obowiązywanie tego czasowego odstępstwa. W okresie do dnia 5 grudnia 2023 r. ilości takich produktów ropopochodnych przywożonych do Czech z innych państw członkowskich nie mogą przekraczać średnich ilości przywozu do Czech z tych innych państw członkowskich w takim samym okresie w ciągu poprzednich pięciu lat.

9.   Zakazy określone w ust. 1 nie mają zastosowania do zakupów w Rosji ropy naftowej lub produktów ropopochodnych, które są wymagane do zaspokojenia podstawowych potrzeb nabywcy w Rosji lub projektów humanitarnych w Rosji.

10.   Unia podejmuje niezbędne środki w celu określenia stosownych produktów, które mają być objęte niniejszym artykułem.

Artykuł 4p

1.   Zakazuje się świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub finansowania lub pomocy finansowej związanych z transportem do państw trzecich, w tym w drodze przeładunku „burta w burtę”, ropy naftowej lub produktów ropopochodnych, które pochodzą z Rosji lub zostały wywiezione z Rosji.

2.   Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do:

a)

wykonywania do dnia 5 grudnia 2022 r. umów zawartych przed dniem 4 czerwca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów; lub

b)

transportu ropy naftowej lub produktów ropopochodnych, w przypadku gdy towary te pochodzą z państwa trzeciego i są jedynie ładowane w Rosji, ich wywóz rozpoczyna się w Rosji, lub są przewożone przez jej terytorium tranzytem, o ile zarówno te towary, jak i ich właściciel nie pochodzą z Rosji.”

14)

załączniki zostają zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Niniejszy punkt ma zastosowanie do jednego lub kilku podmiotów, o których mowa w pkt4 załącznika do niniejszej decyzji, od dnia 25 czerwca 2022 r., pod warunkiem że Rada, po przeanalizowaniu odnośnych spraw, podejmie taką decyzję jednomyślnie.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 czerwca 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodnicząca

C. COLONNA


(1)  Decyzja Rady 2014/512/WPZiB z dnia 31 lipca 2014 r. dotycząca środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 13).


ZAŁĄCZNIK

1)

W załączniku IV do decyzji 2014/512/WPZiB dodaje się wpisy w brzmieniu:

„46th TSNII Central Scientific Research Institute

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

Almaz, JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

Electrosignal, JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt

Etalon Scientific and Production Association

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics

Institute of Theoretical and Experimental Physics

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

Kulon Scientific-Research Institute JSC

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

Optron JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant

Radiozavod, JSC

Razryad, JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC

Scientific Production Enterprise »Radiosviaz«

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components

Scientific-Production Enterprise »Kant«

Scientific-Production Enterprise »Svyaz«

Scientific-Production Enterprise Almaz, JSC

Scientific-Production Enterprise Salyut, JSC

Scientific-Production Enterprise Volna

Scientific-Production Enterprise Vostok, JSC

Scientific-Research Institute »Argon«

Scientific-Research Institute and Factory Platan

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Tactical Missile Company, Joint Stock Company »Salute«

Tactical Missile Company, Joint Stock Company »State Machine Building Design Bureau ‘Vympel’ By Name I.I.Toropov«

Tactical Missile Company, Joint Stock Company »URALELEMENT«

Tactical Missile Company, Joint Stock Company »Plant Dagdiesel«

Tactical Missile Company, Joint Stock Company »Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering«

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company »Research Center for Automated Design«

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

Tactical Missile Company, NPO Lightning

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant »Molot«

Tactical Missile Company, PJSC »MBDB ‘ISKRA’«

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation, »Central Design Bureau of Automation«

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation, AO GNPP »Region«

Tactical Missile Corporation, AO TMKB »Soyuz«

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

Tactical Missile Corporation, Concern »MPO – Gidropribor«

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company »KRASNY GIDROPRESS«

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau »Detal«

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) »October«

United Shipbuilding Corporation »Production Association Northern Machine Building Enterprise«

United Shipbuilding Corporation »5th Shipyard«”;

2)

w załączniku VII do decyzji 2014/512/WPZiB dodaje się wpisy w brzmieniu:

„Zjednoczone Królestwo

Korea Południowa”;

3)

załącznik VIII do decyzji 2014/512/WPZiB otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK VIII

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW LUB ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1e

Nazwa osoby prawnej, podmiotu lub organu

Data rozpoczęcia stosowania

Bank Otkritie

12 marca 2022 r.

Novikombank

12 marca 2022 r.

Promsvyazbank

12 marca 2022 r.

Bank Rossiya

12 marca 2022 r.

Sovcombank

12 marca 2022 r.

VNESHECONOMBANK (VEB)

12 marca 2022 r.

VTB BANK

12 marca 2022 r.

Sberbank

14 czerwca 2022 r.

Credit Bank of Moscow

14 czerwca 2022 r.

Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank

14 czerwca 2022 r.

4)

w załączniku IX do decyzji 2014/512/WPZiB dodaje się wpisy w brzmieniu:

„Rossiya RTR / RTR Planeta

Rossiya 24 / Russia 24

TV Centre International”.


3.6.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/139


DECYZJA RADY (WPZiB) 2022/885

z dnia 3 czerwca 2022 r.

zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/145/WPZiB (1).

(2)

Unia nadal niezmiennie popiera suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy.

(3)

Rada uważa, że należy wprowadzić dodatkowe możliwości odstępstw od zamrożenia aktywów oraz zakazu udostępniania środków finansowych i zasobów gospodarczych wskazanym osobom i podmiotom.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2014/145/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 2 decyzji 2014/145/WPZiB dodaje się ustęp w brzmieniu:

„13.   Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do środków finansowych ani zasobów gospodarczych, które są absolutnie niezbędne do świadczenia usług łączności elektronicznej przez unijnych operatorów telekomunikacyjnych, do dostarczania urządzeń towarzyszących i świadczenia usług towarzyszących niezbędnych do eksploatacji, utrzymania i bezpieczeństwa takich usług łączności elektronicznej, w Rosji, w Ukrainie, w Unii, między Rosją a Unią oraz między Ukrainą a Unią, oraz do potrzeby usług ośrodków przetwarzania danych w Unii.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 czerwca 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodnicząca

C. COLONNA


(1)  Decyzja Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16).