ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 148

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 65
31 maja 2022


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/838 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2018/1727 w odniesieniu do zabezpieczania, analizy i przechowywania w Eurojuście dowodów dotyczących ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych oraz powiązanych przestępstw

1

 

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/839 z dnia 30 maja 2022 r. ustanawiające przepisy przejściowe dotyczące opakowania i oznakowania opakowania weterynaryjnych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu lub zarejestrowanych zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE lub rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 ( 1 )

6

 

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/840 z dnia 30 maja 2022 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

8

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/841 z dnia 24 maja 2022 r. obejmujące nazwę Bolandin (ChNP) ochroną na podstawie art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

21

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/842 z dnia 24 maja 2022 r. obejmujące nazwę Abadía Retuerta (ChNP) ochroną na podstawie art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

22

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/843 z dnia 24 maja 2022 r. zatwierdzające zmiany w specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego [Colli Berici (ChNP)]

23

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/844 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie sprostowania szwedzkiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 ( 1 )

24

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/845 z dnia 30 maja 2022 r. zmieniające załączniki V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu, materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych ( 1 )

26

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2022/846 z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa misji Unii Europejskiej dotyczącej pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM Libya) (EUBAM Libya/1/2022)

38

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/847 z dnia 30 maja 2022 r. dotycząca wspierania wysiłków na rzecz zapobiegania nielegalnemu rozprzestrzenianiu broni strzeleckiej i lekkiej (BSiL) i amunicji oraz nielegalnemu handlowi nimi, a także zwalczania tych zjawisk, oraz ich skutkom w Amerykach

40

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/848 z dnia 30 maja 2022 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2020/1464 w sprawie propagowania skutecznych kontroli wywozu broni

50

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/849 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany decyzji 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii

52

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty ustawodawcze

ROZPORZĄDZENIA

31.5.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/1


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2022/838

z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2018/1727 w odniesieniu do zabezpieczania, analizy i przechowywania w Eurojuście dowodów dotyczących ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych oraz powiązanych przestępstw

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 85,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1727 (2) ustanowiono Eurojust, a także określono jego zadania, kompetencje i funkcje.

(2)

Art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1727 stanowi, że Eurojust jest właściwy w sprawach dotyczących form poważnej przestępczości wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia, które obejmują ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne. Zgodnie z art. 3 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2018/1727 zakres właściwości Eurojustu obejmuje również przestępstwa powiązane z przestępstwami wymienionymi w załączniku I do tego rozporządzenia.

(3)

W dniu 24 lutego 2022 r. Federacja Rosyjska rozpoczęła agresję wojskową przeciwko Ukrainie. Istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że w kontekście trwającej wojny na Ukrainie były i są popełniane zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

(4)

Z uwagi na powagę sytuacji Unia powinna pilnie podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia, aby osoby, które popełniają zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne na Ukrainie, zostały pociągnięte do odpowiedzialności.

(5)

Prokuratury w kilku państwach członkowskich oraz na Ukrainie wszczęły postępowania przygotowawcze w sprawie wydarzeń na Ukrainie, korzystając w stosownych przypadkach ze wsparcia Eurojustu. W dniu 27 czerwca 2016 r. Eurojust zawarł z Ukrainą umowę o współpracy. Zgodnie z tą umową Ukraina oddelegowała do Eurojustu prokuratora łącznikowego w celu ułatwiania współpracy między Eurojustem a Ukrainą.

(6)

Zgodnie z Rzymskim Statutem Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) z dnia 17 lipca 1998 r. MTK jest władny wykonywać jurysdykcję wobec osób, które dopuściły się najpoważniejszych zbrodni wagi międzynarodowej, o których w nim mowa. Jurysdykcja MTK ma charakter komplementarny w stosunku do krajowych systemów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Urząd Prokuratora MTK ogłosił, że wszczął śledztwo w sprawie sytuacji na Ukrainie.

(7)

Ze względu na stosowanie w szeregu państw członkowskich zasady jurysdykcji uniwersalnej oraz na komplementarny charakter jurysdykcji MTK istotne znaczenie ma koordynacja i wymiana dowodów między krajowymi organami śledczymi i ścigania w różnych jurysdykcjach oraz z MTK lub innym sądem, trybunałem lub mechanizmem ustanowionym w tym celu, dla zapewnienia skuteczności postępowań przygotowawczych oraz wnoszenia i popierania oskarżeń w sprawach dotyczących ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych oraz powiązanych przestępstw, w tym tych, które mogłyby zostać popełnione na Ukrainie w kontekście trwającej wojny.

(8)

Celem zapewnienia, aby właściwe organy krajowe oraz międzynarodowe organy sądowe miały dostęp do dowodów i najlepszych praktyk związanych z wnoszeniem i popieraniem oskarżeń w sprawach dotyczących ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych i powiązanych przestępstw, Eurojust powinien zacieśnić współpracę z sądami, trybunałami i mechanizmami karnymi ustanowionymi w celu przeciwdziałania naruszeniom prawa międzynarodowego. W tym celu Eurojust powinien nawiązać ścisłą współpracę z MTK oraz innymi sądami, trybunałami i mechanizmami, których celem jest zajmowanie się przestępstwami naruszającymi międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo. W związku z tym Eurojust powinien ułatwiać realizację wniosków o współpracę sądową kierowanych do MTK lub specjalnych sądów, trybunałów lub mechanizmów karnych, a dotyczących dowodów związanych z ludobójstwem, zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i powiązanymi przestępstwami.

(9)

Istnieje ryzyko, że dowody związane z ludobójstwem, zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i powiązanymi przestępstwami nie mogą być bezpiecznie przechowywane na terytorium, na którym toczą się działania wojenne. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku dowodów związanych z trwającą wojną na Ukrainie. W związku z tym należy ustanowić w bezpiecznym miejscu centralny system przechowywania. Centralny system przechowywania mógłby być również potrzebny dla dowodów zebranych przez organy, biura i agencje Unii, organy międzynarodowe lub strony trzecie, takie jak organizacje społeczeństwa obywatelskiego, tak aby właściwe organy krajowe oraz międzynarodowe organy sądowe miały dostęp do tych dowodów.

(10)

Eurojust dysponuje wiedzą specjalistyczną i doświadczeniem w zakresie wspierania postępowań przygotowawczych oraz wnoszenia i popierania oskarżeń w sprawach dotyczących przestępstw transgranicznych, w tym ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych i powiązanych przestępstw. Takie wsparcie obejmuje zabezpieczanie, analizę i przechowywanie dowodów w celu zapewnienia ich dopuszczalności przed sądem i ich wiarygodności.

(11)

Zabezpieczając, analizując i przechowując dowody związane z ludobójstwem, zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i powiązanymi przestępstwami, oraz – w razie potrzeby i w stosownych przypadkach – umożliwiając ich wymianę zgodnie z mającymi zastosowanie unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, Eurojust może wspierać gromadzenie materiału dowodowego na potrzeby krajowych i międzynarodowych postępowań przygotowawczych oraz zapewniać dodatkowe wsparcie właściwym organom krajowym i międzynarodowym organom sądowym. Taka analiza mogłaby być szczególnie przydatna w celu ustalenia wiarygodności zeznań świadków lub ustalenia odpowiednich powiązań. Jednakże niniejsze rozporządzenie nie wprowadza dla organów krajowych obowiązku udostępniania dowodów Eurojustowi.

(12)

Należy ustanowić nowy tymczasowy system przechowywania danych dla zabezpieczania, analizy i przechowywania dowodów związanych z ludobójstwem, zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i powiązanymi przestępstwami. Ponieważ potrzeba przechowywania takich dowodów jest pilna, konieczne jest, aby Eurojust przechowywał je w zautomatyzowanym systemie zarządzania danymi i ich przechowywania (zwanym dalej „zautomatyzowanym systemem zarządzania danymi i ich przechowywania”) oddzielonym od zautomatyzowanego systemu zarządzania sprawami ustanowionego na podstawie art. 23 rozprorządzenia (UE) 2018/1727. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1727 oraz decyzję Rady 2005/671/WSiSW w odniesieniu do wymiany informacji cyfrowych w sprawach dotyczących terroryzmu zawiera przepisy dotyczące ustanowienia nowego systemu zarządzania sprawami. Po ustanowieniu tego nowego systemu zarządzania sprawami, dane operacyjne tymczasowo przetwarzane w zautomatyzowanym systemie zarządzania danymi i ich przechowywania powinnny zostać z nim zintegrowane. Przepisy ogólne zawarte w rozdziale IX rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 (3) powinny mieć zastosowanie bez uszczerbku dla przepisów szczegółowych dotyczących ochrony danych, określonych w rozporządzeniu (EU) 2018/1727.

(13)

Zabezpieczanie, analiza i przechowywanie dowodów dotyczących ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych i powiązanych przestępstw w zautomatyzowanym systemie zarządzania danymi i ich przechowywania, jak również dostępność tych dowodów dla właściwych organów krajowych oraz międzynarodowych organów sądowych, gdy jest to konieczne i stosowne, powinny spełniać najwyższe normy cyberbezpieczeństwa i ochrony danych, zgodnie z art. 7 i 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, rozporządzeniem (UE) 2018/1725, w szczególności jego art. 91, oraz przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony danych określonymi w rozporządzeniu (UE) 2018/1727.

(14)

Obrazy satelitarne, fotografie, nagrania wideo i audio mogą być przydatne do wykazania popełnienia ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych i powiązanych przestępstw. Dlatego Eurojust powinien mieć możliwość przetwarzania i przechowywania w tym celu obrazów satelitarnych, fotografii, nagrań wideo i audio.

(15)

Eurojust i Europol powinny ściśle współpracować w ramach swoich mandatów, z uwzględnieniem potrzeby unikania powielania działań oraz ich odpowiednich potencjałów operacyjnych, w szczególności w odniesieniu do przetwarzania i analizowania informacji w kontekście istniejącego specjalnego systemu Europolu dotyczącego przestępstw międzynarodowych, zwanego „projektem analitycznym dotyczącym najpoważniejszych zbrodni prawa międzynarodowego”, aby wspierać właściwe organy w prowadzeniu postępowań przygotowawczych oraz wnoszeniu i popieraniu oskarżeń w sprawach dotyczących ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych i powiązanych przestępstw. W związku z tym Eurojust powinien mieć możliwość przekazywania Europolowi informacji, które otrzymuje w ramach wykonywania swoich funkcji operacyjnych, na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1727, polegających na wspieraniu działań państw członkowskich w odniesieniu do przeciwdziałania ludobójstwu, zbrodniom przeciwko ludzkości, zbrodniom wojennymi i powiązanym przestępstwom. Taka współpraca powinna obejmować regularne przeprowadzanie wspólnej oceny kwestii operacyjnych i technicznych.

(16)

Z uwagi na pilną potrzebę utworzenia zautomatyzowanego systemu zarządzania danymi i ich przechowywania w Eurojuście w odniesieniu do dowodów dotyczących ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych i powiązanych przestępstw w celu zapewnienia odpowiedzialności za takie przestępstwa popełnione na Ukrainie, należy zastosować wyjątek od terminu ośmiu tygodni przewidziany w art. 4 Protokołu nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.

(17)

Zgodnie z art. 3 oraz art. 4a ust. 1 Protokołu nr 21 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załączonego do TUE i do TFUE, Irlandia powiadomiła o chęci uczestniczenia w przyjęciu i stosowaniu niniejszego rozporządzenia.

(18)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do TUE i do TFUE, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia i nie jest nim związana ani go nie stosuje.

(19)

Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie umożliwienie Eurojustowi zabezpieczenia, analizowania i przechowywania dowodów dotyczących ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych i powiązanych przestępstw, umożliwienie wymiany takich dowodów i ustanowienie zautomatyzowanego systemu zarządzania danymi i ich przechowywania oddzielnego od istniejącego systemu zarządzania sprawami Eurojustu, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na rozmiary lub skutki działania możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(20)

Zgodnie z art. 42 rozporządzenia (UE) 2018/1725 skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który wydał opinię dnia 13 maja 2022 r.

(21)

Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w celu pilnego udostępnienia nowego zautomatyzowanego systemu zarządzania danymi i ich przechowywania w Eurojuście, umożliwiającego zabezpieczenie, analizę i przechowywanie dowodów dotyczących ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych i powiązanych przestępstw w celu zapewnienia odpowiedzialności za takie przestępstwa popełnione na Ukrainie,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu (UE) 2018/1727

W rozporządzeniu (UE) 2018/1727 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 4 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

„j)

wspiera działania państw członkowskich na rzecz przeciwdziałania ludobójstwu, zbrodniom przeciwko ludzkości, zbrodniom wojennym i powiązanym przestępstwom, w tym w drodze zabezpieczania, analizowania i przechowywania dowodów związanych z tymi przestępstwami, oraz przez umożliwianie wymiany takich dowodów lub udostępnianie ich w inny sposób bezpośrednio właściwym organom krajowym i międzynarodowym organom sądowym, w szczególności Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu.”;

2)

w art. 80 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„8.   Na zasadzie odstępstwa od art. 23 ust. 6 Eurojust może ustanowić zautomatyzowany system zarządzania danymi i ich przechowywania (zwany dalej »zautomatyzowanym systemem zarządzania danymi i ich przechowywania«) oddzielny od zautomatyzowanego systemu zarządzania sprawami, o którym mowa w art. 23, do celów przetwarzania operacyjnych danych osobowych dla wykonywania funkcji operacyjnej, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. j).

Zautomatyzowany system zarządzania danymi i ich przechowywania spełnia najwyższe standardy cyberbezpieczeństwa.

Z zastrzeżeniem art. 90 rozporządzenia (UE) 2018/1725 Eurojust podejmuje konsultację z EIOD przed wykorzystaniem zautomatyzowanego systemu zarządzania danymi i ich przechowywania. EIOD wydaje opinię w terminie dwóch miesięcy od otrzymania zgłoszenia od inspektora ochrony danych.

Zgłoszenie otrzymane od inspektora ochrony danych, o którym mowa w akapicie trzecim, zawiera co najmniej następujące elementy:

a)

ogólny opis planowanych operacji przetwarzania;

b)

ocenę ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą;

c)

środki planowane w celu zaradzenia ryzyku, o którym mowa w lit. b);

d)

zabezpieczenia, środki i mechanizmy bezpieczeństwa mające zapewnić ochronę danych osobowych i wykazać zgodność z niniejszym rozporządzeniem, z uwzględnieniem praw i uzasadnionych interesów osób, których dane dotyczą, i innych zainteresowanych osób.

Przepisy dotyczące ochrony danych ustanowione w niniejszym rozporządzeniu i w rozporządzeniu (UE) 2018/1725 mają zastosowanie do przetwarzania danych w zautomatyzowanym systemie zarządzania danymi i ich przechowywania, o ile nie są one bezpośrednio związane z konfiguracją techniczną zautomatyzowanego systemu zarządzania sprawami. Prawo dostępu i terminy dotyczące danych przechowywanych w zautomatyzowanym systemie zarządzania danymi i ich przechowywania są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi dostępu do akt tymczasowych, na potrzeby których przechowywane są te dane, oraz z odpowiednimi terminami, w szczególności terminami określonymi w art. 29 niniejszego rozporządzenia.

Odstępstwo przewidziane w niniejszym ustępie ma zastosowanie tak długo, jak istnieje system zarządzania sprawami składający się z tymczasowych plików roboczych i indeksu.”;

3)

w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a)

pkt 1 lit. n) otrzymuje brzmienie:

„n)

profile DNA ustalone na podstawie niekodującej części DNA, fotografie i odciski palców oraz, w odniesieniu do zbrodni i powiązanych przestępstw, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. j), nagrania wideo i audio.”;

b)

pkt 2 lit. f) otrzymuje brzmienie:

„f)

opis i charakter przestępstw, z którymi dana osoba miała związek, daty i miejsca, w których przestępstwa zostały popełnione, kategoria karna przestępstw, przebieg postępowania przygotowawczego oraz, w odniesieniu do zbrodni i powiązanych przestępstw, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. j), informacje dotyczące działalności przestępczej, w tym nagrania audio, wideo, obrazy satelitarne i fotografie;”.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 maja 2022 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodnicząca

R. METSOLA

W imieniu Rady

Przewodniczący

B. LE MAIRE


(1)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 19 maja 2022 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 25 maja 2022 r.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1727 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) oraz zastąpienia i uchylenia decyzji Rady 2002/187/WSiSW (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 138).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).


31.5.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/6


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2022/839

z dnia 30 maja 2022 r.

ustanawiające przepisy przejściowe dotyczące opakowania i oznakowania opakowania weterynaryjnych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu lub zarejestrowanych zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE lub rozporządzeniem (WE) nr 726/2004

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114 i art. 168 ust. 4 lit. b),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 (3) zaczęło być stosowane dnia 28 stycznia 2022 r.

(2)

Posiadacze pozwoleń na dopuszczenie do obrotu oraz posiadacze wpisu do rejestru weterynaryjnych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu lub zarejestrowanych na podstawie dyrektywy 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4) lub na podstawie rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (5) nie są w stanie spełnić do dnia 28 stycznia 2022 r. wymogów określonych w art. 10–16 rozporządzenia (UE) 2019/6. Ponadto właściwe organy nie są w stanie przetwarzać wszystkich niezbędnych zmian zgodnie z definicją w art. 4 pkt 39 rozporządzenia (UE) 2019/6 w odniesieniu do pozwoleń na dopuszczenie do obrotu wydanych zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE lub rozporządzeniem (WE) nr 726/2004, i tym samym zapewnić terminowej zgodności z art. 10–16 rozporządzenia (UE) 2019/6.

(3)

W związku z tym konieczne jest ustanowienie przepisów przejściowych dotyczących opakowania i oznakowania opakowania weterynaryjnych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu lub zarejestrowanych zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE lub rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 w celu zapewnienia stałej dostępności tych weterynaryjnych produktów leczniczych w Unii oraz zapewnienia pewności prawa. Przepisy przejściowe powinny ograniczać się do weterynaryjnych produktów leczniczych, które nie spełniają wymogów dotyczących opakowania i oznakowania opakowania określonych w rozporządzeniu (UE) 2019/6, ale są zgodne z wszystkimi innymi przepisami rozporządzenia (UE) 2019/6.

(4)

W rozporządzeniu (WE) nr 726/2004 nie ustanowiono szczególnych wymogów dotyczących oznakowania i opakowania. Z art. 31 ust. 1, art. 34 ust. 1 lit. c), art. 34 ust. 4 lit. e) i art. 37 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 726/2004, w wersji mającej zastosowanie w dniu 27 stycznia 2022 r., wynika jednak, że produkty dopuszczone do obrotu na mocy tego rozporządzenia mają być zgodne z art. 58–64 dyrektywy 2001/82/WE.

(5)

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się przepisy przejściowe, które powinny być stosowane od daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) 2019/6, to jest od dnia 28 stycznia 2022 r. Niniejsze rozporządzenie należy zatem stosować od tego dnia.

(6)

Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na jego skutki możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(7)

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„weterynaryjny produkt leczniczy” oznacza weterynaryjny produkt leczniczy zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 1 rozporządzenia (UE) 2019/6;

2)

„oznakowanie opakowania” oznacza oznakowanie opakowania zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 24 rozporządzenia (UE) 2019/6;

3)

„ulotka dołączona do opakowania” oznacza ulotkę dołączoną do opakowania zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 27 rozporządzenia (UE) 2019/6;

4)

„wprowadzenie do obrotu” oznacza wprowadzenie do obrotu zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 35 rozporządzenia (UE) 2019/6.

Artykuł 2

Przepisy przejściowe

Weterynaryjne produkty lecznicze, które zostały dopuszczone do obrotu lub zarejestrowane zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE lub rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 i które są zgodne z art. 58–64 dyrektywy 2001/82/WE, w wersji mającej zastosowanie w dniu 27 stycznia 2022 r., mogą być wprowadzane do obrotu do dnia 29 stycznia 2027 r., nawet jeżeli ich oznakowanie opakowania oraz, w stosownych przypadkach, ulotka dołączona do opakowania nie są zgodne z art. 10–16 rozporządzenia (UE) 2019/6.

Artykuł 3

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 28 stycznia 2022 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 maja 2022 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodnicząca

R. METSOLA

W imieniu Rady

Przewodniczący

B. LE MAIRE


(1)  Opinia z dnia 23 marca 2022 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2022 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 16 maja 2022 r.

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylające dyrektywę 2001/82/WE (Dz.U. L 4 z 7.1.2019, s. 43).

(4)  Dyrektywa 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 1).

(5)  Rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków (Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 1).


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

31.5.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/8


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2022/840

z dnia 30 maja 2022 r.

dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 442/2011 (1), w szczególności jego art. 32,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 18 stycznia 2012 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 36/2012, dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii.

(2)

Z przeglądu środków wynika, że należy zaktualizować i zmienić zawarte w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 wpisy w wykazie osób fizycznych i prawnych, podmiotów lub organów dotyczące 18 osób fizycznych i 13 podmiotów.

(3)

Wpisy dotyczące dwóch zmarłych osób należy wykreślić z wykazu zawartego w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012.

(4)

Wpis dotyczący jednej osoby należy skreślić z wykazu zawartego w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2011 w następstwie wyroku Sądu z dnia 16 marca 2022 r.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 maja 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodnicząca

C. COLONNA


(1)  Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w sekcji A (Osoby) skreśla się następujące wpisy:

40.

Muhammad Bukhaytan;

262.

Salam Tohme;

293.

Abdelkader Sabra;

2)

w sekcji A (Osoby) odpowiednie wpisy w wykazie zastępuje się następującymi wpisami:

 

Imię i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia w wykazie

„3.

Ali MAMLUK

(alias Ali Mamlouk; Ali Al-Mamlouk; Abu Ayham)

(علي المملوك; أبو أيهم; علي مملوك)

Data urodzenia: 19.2.1946;

Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria;

Paszport dyplomatyczny nr 983;

Płeć: mężczyzna

Wiceprezydent Syryjskiej Republiki Arabskiej do spraw bezpieczeństwa. Były dyrektor Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Były szef syryjskiej Dyrekcji ds. Wywiadu, uczestniczył w aktach przemocy wobec manifestantów.

9.5.2011

4.

Atif NAJIB

(alias Atef; Atej Najeeb)

(عاطف نجيب)

Miejsce urodzenia: Dżabla, Syria;

Stopień wojskowy: Generał brygady;

Płeć: mężczyzna

Były szef Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Politycznego w mieście Dara. Uczestniczył w aktach przemocy wobec manifestantów. Członek rodziny Assad; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada.

9.5.2011

28.

Khalid (alias Khaled) QADDUR (alias Qadour, Qaddour, Kaddour)

(خالد قدور)

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały lub prowadzący działalność w sektorach telekomunikacji, ropy naftowej, tworzyw sztucznych i tytoniu; ma także ścisłe powiązania biznesowe z Maherem al-Assadem. Zaangażowany w działalność związaną z przemytem.

Czerpie korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu i wspiera go przez swoją działalność biznesową.

Wspólnik Mahera al-Assada, w tym również przez swoją działalność biznesową.

27.1.2015

33.

Ayman JABIR

(alias Aiman Jaber)

(أيمن جابر)

Miejsce urodzenia: Latakia, Syria;

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii w sektorach stali, mediów, towarów konsumpcyjnych i ropy naftowej, w tym również zaangażowany w handel tymi towarami. Ma interesy finansowe lub zajmuje stanowiska wyższego szczebla i stanowiska kierownicze w szeregu przedsiębiorstw i podmiotów w Syrii, w szczególności w firmach Al Jazira (alias Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV i Sama Satellite Channel.

Poprzez swoje przedsiębiorstwo Al Jazira, Ayman Jabir ułatwiał przywóz do Syrii ropy naftowej z Overseas Petroleum Trading.

Ayman Jabir czerpie korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu i wspiera go przez swoją działalność biznesową.

Zapewnia bezpośrednie wsparcie dla działań bojówek powiązanych z reżimem, zwanych Szabiha lub Suqur as-Sahraa oraz odgrywa w ich działaniach przewodnią rolę. Jest honorowym przewodniczącym „Wafa lil-Watan” (lojalność wobec ojczyzny), która jest stowarzyszeniem udzielającym pomocy rodzinom syryjskich żołnierzy i bojówek.

Powiązany z Ramim Makhloufem przez swoją działalność biznesową oraz powiązany z Maherem al-Assadem w związku ze swoją rolą w działaniach bojówek reżimowych.

27.1.2015

48.

Samir HASSAN

(سمير حسن)

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały lub prowadzący działalność w wielu sektorach syryjskiej gospodarki. Posiada udziały lub znaczące wpływy w firmach Amir Group i Cham Holding, dwóch konglomeratach mających udziały w sektorach nieruchomości, turystyki, transportu i finansów. Przewodniczący syryjsko-rosyjskiej rady biznesu; odgrywa istotną rolę w stosunkach gospodarczych z Federacją Rosyjską za pośrednictwem rosyjsko-syryjskiej rady biznesu.

Samir Hassan wspiera wysiłek wojenny reżimu syryjskiego poprzez darowizny pieniężne.

Samir Hassan jest powiązany z osobami czerpiącymi korzyści dzięki reżimowi lub wspierającymi go. W szczególności jest powiązany z Ramim Makhloufem i Issamem Anboubą, którzy zostali umieszczeni w wykazie przez Radę i czerpią korzyści dzięki syryjskiemu reżimowi.

27.9.2014

114.

Emad Abdul-Ghani SABOUNI

(alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

(عماد عبدالغني صابوني)

Data urodzenia: 1964;

Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria;

Płeć: mężczyzna

Były minister telekomunikacji i technologii, pełnił ten urząd co najmniej do kwietnia 2014 r. Jako były minister ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej. Były szef Agencji ds. Planowania i Współpracy Międzynarodowej (PICC). PICC jest agencją rządową powiązaną z urzędem premiera i opracowuje w szczególności pięcioletnie plany zawierające ogólne wytyczne rządowej polityki gospodarczej i rozwojowej.

27.2.2012

139.

Generał dywizji Hussam LUQA

(alias Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka)

(حسام لوقا)

Data urodzenia: 1964;

Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria;

Płeć: mężczyzna

Były szef Komitetu ds. Bezpieczeństwa w regionie południowym od 2018 do 2020 r. Były szef Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Ogólnego. Generał dywizji. Od kwietnia 2012 r. do dnia 2 grudnia 2018 r. był szefem wydziału Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Politycznego w Hims (zastąpił generała brygady Nasra al-Alego). Od dnia 3 grudnia 2018 r. szef Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Politycznego. Od 2019 r. dyrektor Departamentu Wywiadu Ogólnego. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

203.

George HASWANI

(alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Adres: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria;

Dodatkowe informacje: HESCO Engineering and Construction Company Ltd jest zarejestrowana pod tym samym adresem w Londynie co firma brytyjska, Savero Ltd.;

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały lub prowadzący działalność w sektorze inżynieryjnym, budowlanym oraz ropy naftowej i gazu. Posiada udziały lub znaczące wpływy w szeregu przedsiębiorstw i podmiotów w Syrii, w szczególności w przedsiębiorstwie HESCO Engineering and Construction Company – jednym z głównych przedsiębiorstw inżynieryjnych i budowlanych.

7.3.2015

204.

Emad HAMSHO

(alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو)

(حمشو عماد)

Adres: Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damaszek, Syria;

Płeć: mężczyzna

Zajmuje wysokie stanowisko kierownicze w Hamsho Trading. Zajmując wysokie stanowisko w Hamsho Trading, będącym jednostką zależną Hamsho International, który to podmiot został przez Radę umieszczony w wykazie, wspiera reżim syryjski. Jest również powiązany z Hamsho International, które jest podmiotem umieszczonym w wykazie.

Jest także – obok umieszczonych w wykazie przedsiębiorców popierających reżim, takich jak Ayman Jabir – wiceprzewodniczącym Syryjskiej Rady ds. Żelaza i Stali. Do majątku Hamsho należy Syria Metal Industries, stalownia poza Damaszkiem, do której Hamsho dostarczał złom metalowy zagrabiony w trakcie wojny przez prorządowe bojówki. Jest również wspólnikiem prezydenta Baszara al-Assada.

7.3.2015

245.

Muhammad Yousef HASOURI

(alias Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri)

(محمد يوسف حاصوري)

Stopień wojskowy: generał brygady;

Płeć: mężczyzna

Generał brygady Muhammad Hasouri jest starszym oficerem Syryjskich Sił Powietrznych; pełni służbę od maja 2011 r. Pełnił funkcję szefa sztabu 50. brygady sił powietrznych i zastępcy dowódcy bazy lotniczej Asz-Sza’irat. Generał brygady Muhammad Hasouri działa w sektorze rozprzestrzeniania broni chemicznej i był zaangażowany w masakrę przeprowadzoną z użyciem broni chemicznej w Chan Szajchun w dniu 4 kwietnia 2017 r. Jako starszy oficer jest odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii.

18.7.2017

247.

Jayyiz Rayyan AL-MUSA

(alias Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa)

(جايز ريان الموسى)

Data urodzenia: 1954;

Miejsce urodzenia: Hama, Syria;

Stopień wojskowy: generał dywizji;

Płeć: mężczyzna

Były gubernator Hasaki, mianowany przez prezydenta Baszara al-Assada; jest powiązany z prezydentem Baszarem al-Assadem.

W stopniu generała dywizji, jest starszym oficerem i byłym szefem sztabu Syryjskich Sił Powietrznych.

Jako starszy oficer Syryjskich Sił Powietrznych jest odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii, w tym również za ataki z użyciem broni chemicznej przeprowadzone przez reżim syryjski w czasie jego kadencji jako szefa sztabu Syryjskich Sił Powietrznych, co potwierdzono w sprawozdaniu wspólnego mechanizmu śledczego utworzonego przez ONZ.

18.7.2017

271.

Khaled AL-ZUBAIDI

(alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi

(خالد الزبيدي)

Obywatelstwo: syryjskie;

Stanowisko: współwłaściciel Zubaidi and Qalei LLC; dyrektor przedsiębiorstwa Agar Investment Company; dyrektor generalny spółki Al Zubaidi i Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company; dyrektor i właściciel Zubaidi Development Company; współwłaściciel Enjaz Investment Company;

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający znaczące inwestycje w branży budowlanej, w tym wynoszący 50 % udział w spółce Zubaidi and Qalei LLC, która buduje luksusowy ośrodek turystyczny Grand Town i z którą reżim syryjski zawarł umowę na 45 lat w zamian za 19–21 % jej przychodów. Khaled az-Zubaidi czerpie korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu lub go wspiera przez swoją działalność gospodarczą, w szczególności przez ten udział w inwestycji Grand Town.

Khaled Zubaidi podpisał umowę sponsorską (o wartości 350 000  USD) z syryjskim klubem piłkarskim „Wihda FC” za pośrednictwem jednego ze swoich przedsiębiorstw, Hijaz Company. Członek Federacji Syryjskich Izb Turystyki od 2019 r.

21.1.2019

283.

Mohammed Nazer JAMAL EDDIN

(alias Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine; Jamal Aldiyn)

(محمد ناذر جمال الدين)

Data urodzenia: 2.1.1962;

Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria;

Obywatelstwo: syryjskie;

Numer paszportu: N 011612445, numer wydania 002-17-L022286 (miejsce wydania: Syryjska Republika Arabska);

Numer identyfikacyjny: 010-30208342 (miejsce wydania: Syryjska Republika Arabska);

Stanowisko: współzałożyciel i większościowy udziałowiec przedsiębiorstwa Apex Development and Projects LLC i założyciel przedsiębiorstwa A’ayan Company for Projects and Equipment;

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający znaczące inwestycje w branży budowlanej, w tym wynoszący 90 % udział kontrolny w przedsiębiorstwie Apex Development and Projects LLC, które utworzyło wartą 34,8 mln USD spółkę joint venture w celu budowy Marota City – luksusowego kompleksu mieszkalno-handlowego wspieranego przez reżim. Przez swój udział w inwestycji Marota City Mohammed Nazer Jamal Eddin czerpie korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu lub go wspiera. W maju 2019 r. Nazer Jamal Eddin utworzył „Trillium Private JSC”, warte 15 mln funtów syryjskich przedsiębiorstwo zajmujące się handlem materiałami budowlanymi i produktami elektrycznymi.

21.1.2019

284.

Mazin AL-TARAZI

(alias

Image 1
; Mazen al-Tarazi)

(مازن الترزي)

Data urodzenia: wrzesień 1962 r.;

Obywatelstwo: syryjskie;

Stanowisko: przedsiębiorca;

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający znaczące inwestycje w sektorach budowlanym i lotniczym. Przez działalność gospodarczą i inwestycje czerpie korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu lub go wspiera. W szczególności Mazin al.-Tarazi zawarł umowę z Damascus Cham Holding na wartą 320 mln USD inwestycję w budowę Marota City – luksusowego kompleksu mieszkalno-handlowego wspieranego przez reżim. Udzielono mu także zezwolenia na założenie w Syrii prywatnej linii lotniczej. We wrześniu 2019 r. utworzył al-Dana Group Investments LLC, warte 25 mln funtów syryjskich przedsiębiorstwo zajmujące się eksportem i importem oraz inwestowaniem w infrastrukturę turystyczną i kompleksy handlowe.

21.1.2019

285.

Samer FOZ

(alias Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair)

(سامر فوز)

Data urodzenia: 20 maja 1973 r.;

Miejsce urodzenia: Hims, Syria/Latakia, Syria;

Obywatelstwa: syryjskie, tureckie;

Numer paszportu tureckiego: U 09471711 (miejsce wydania: Turcja; data ważności: 21.7.2024);

Syryjski numer krajowy: 06010274705;

Adres: Platinum Tower, office no. 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubaj, UAE;

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały i prowadzący działalność w wielu sektorach syryjskiej gospodarki. Zapewnia reżimowi syryjskiemu wsparcie finansowe i inne, w tym finansowanie dla wojskowych sił bezpieczeństwa w Syrii i pośredniczenie w transakcjach zakupu zboża. Czerpie także korzyści finansowe z dostępu do możliwości handlowych w ramach handlu pszenicą i do projektów odbudowy, co jest wynikiem jego powiązań z reżimem.

W 2021 r. Samer Foz otworzył zakład rafinacji cukru (Samer Foz Factory), aby wesprzeć cel reżimu syryjskiego, jakim jest zwiększenie produkcji cukru w całym kraju.

21.1.2019

287.

Hussam AL QATARJI

(alias Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji)

(حسام القطرجي)

Data urodzenia: 1982;

Miejsce urodzenia: Rakka, Syria;

Obywatelstwo: syryjskie;

Stanowisko: dyrektor generalny Katerji Group (alias Al Qatarji, Al Qatarji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group);

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, będący także posłem do syryjskiego parlamentu. Al Qatarji wspiera reżim syryjski i czerpie dzięki niemu korzyści przez umożliwianie przeprowadzania transakcji handlowych z reżimem dotyczących ropy naftowej i pszenicy oraz uzyskiwanie korzyści z tych transakcji.

Wraz ze swoją rodziną Hussam Al Qatarji uzyskał licencję na utworzenie nowego banku – Narodowego Banku Islamskiego. Nabyli również nową cementownię od rządu, za pośrednictwem jednego ze swoich przedsiębiorstw, NABD Contracting and Construction. Rozszerzyli również działalność w sektorze turystyki, tworząc Arman Hotel i Tourist Management LLC. Z ministerstwem turystyki utworzyli również spółkę joint venture Bere Aleppo Private JSC. Hussam Al Qatarji i jego rodzina prowadzą również milicję w Aleppo. W październiku 2021 r. Qaterji’s BS Company for Oil Services podpisała z reżimem umowę na dostarczanie paliwa do stacji paliw na obszarach podlegających reżimowi.

21.1.2019

290.

Waseem AL-KATTAN

(وسيم القطان)

(alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)

Data urodzenia: 4.3.1976;

Obywatelstwo: syryjskie;

Stanowisko: przewodniczący izby handlowej prowincji Damaszek i okolic (wiejskich);

Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania:

Larosa Furniture Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; skarbnik Federacji Syryjskich Izb Handlowych;

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, czerpiący korzyści dzięki reżimowi i wspierający go. Właściciel licznych przedsiębiorstw i spółek holdingowych posiadający udziały i działający w różnorakich sektorach gospodarczych, takich jak sektor nieruchomości, sektor luksusowych hoteli i sektor centrów handlowych. Waseem al-Kattan szybko stał się prominentnym przedsiębiorcą dzięki nałożeniu podatków na towary przemycane do oblężonej wschodniej Al-Ghuty, a obecnie należy do układu klientelistycznego prowadzącego agresywne działania przynoszące korzyści reżimowi. Waseem al-Kattan czerpie korzyści finansowe w związku z uprzywilejowanym dostępem do zamówień publicznych, a także licencji i zamówień przyznawanych przez agencje rządowe, wynikającym z jego bliskich powiązań z reżimem.

W 2020 r. al-Kattan został wybrany na członka Izby Handlowej w Damaszku. W listopadzie 2021 r. al-Kattan, mimo że przegrał wybory, został mianowany przez rząd syryjski sekretarzem Federacji Syryjskich Izb Handlowych.

17.2.2020

294.

Khodr Ali TAHER

(alias خضر علي طاهر)

Data urodzenia: 1976;

Obywatelstwo: syryjskie;

Stanowisko: dyrektor i właściciel Ella Media Services; założyciel Castle Security and Protection oraz Jasmine Contracting Company; przewodniczący i współzałożyciel Syrian Hotel Management Company; kierownik i właściciel przedsiębiorstwa Ematel;

Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania:

Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company;

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w różnorakich sektorach gospodarczych w Syrii, w tym w usługach ochroniarskich, detalicznej sprzedaży telefonów komórkowych, usługach zarządzania hotelami, usługach reklamowych, krajowych usługach przekazów pieniężnych oraz w sektorze napoi alkoholowych i bezalkoholowych.

Wspiera reżim syryjski i czerpie dzięki niemu korzyści przez współpracę w ramach swojej działalności gospodarczej i zaangażowanie w przemyt i działania spekulacyjne. Khodr Ali Taher jest właścicielem szeregu przedsiębiorstw i współzakładał inne przedsiębiorstwa. Jego uczestnictwo w transakcjach handlowych z reżimem obejmuje udział w spółkach joint venture z Syrian Transport and Tourism Company, w której Ministerstwo Turystyki posiada dwie trzecie udziałów.

17.2.2020”

3)

w sekcji B (Podmioty) odpowiednie wpisy w wykazie zastępuje się następującymi wpisami:

 

Nazwa

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia w wykazie

„1.

Bena Properties

Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525

Kontrolowany przez Ramiego Makhloufa. Największe w Syrii przedsiębiorstwo sektora nieruchomości, a także pion Cham Holding odpowiadający za nieruchomości i inwestycje; zapewnia finansowanie reżimu syryjskiego.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF)

(alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108, Damaszek, Syria;

Nr tel. +963 112110059/963 112110043;

Nr faksu: +963 933333149

Kontrolowany przez Ramiego Makhloufa; zapewnia finansowanie reżimu syryjskiego.

23.6.2011

18.

Syriatel

Syriatel Mobile Telecom Building, Amman Road Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Area, Damaszek, Syria, P.O. Box 2900;

Nr tel. +963 11 61 26 270;

Nr faksu: +963 11 23 73 97 19;

E-mail: info@syriatel.com.sy;

Strona internetowa: http://syriatel.sy/

Zapewnia reżimowi syryjskiemu wsparcie finansowe: na podstawie umowy licencyjnej przekazuje rządowi co najmniej 50 % swoich zysków.

23.9.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damaszek, Syria;

Nr tel. +963 011 5810719; +963 11 4474579; +963 11 5810718; +963 11 5810719;

E-mail: info@metallic-sy.com oraz shaamco@mail.sy

Firma przykrywka do zakupu newralgicznego sprzętu przez CERS.

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, P.O. Box 5966, Damaszek, Syria;

Nr tel. +963 11 5111352;

Nr faksu: +963 11 5110117;

E-mail: info@syronics.com.sy

Firma przykrywka do zakupu newralgicznego sprzętu przez CERS.

1.12.2011

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damaszek, Syria

oraz

P.O. Box 2849, Al-Moutanabi Street, Damaszek, Syria

oraz

P.O. Box 21120, Baramkeh, Damaszek, Syria;

Nr tel. + 96311 2121824; +963 11 2121825; +963 11 2131307;

E-mail: g.o.eng.ind@net.sy

Firma przykrywka do zakupu newralgicznego sprzętu przez CERS.

1.12.2011

34.

Syrian Lebanese Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Bejrut, Liban;

Oddział w Hamrze: Hamra Street, Darwish and Fakhro Building, PO Box 113-5127/11-8701, Bejrut, Liban;

Oddział Mar Elias: Ulica Mar Elias, budynek Fakhani, PO Box 145 796, Bejrut, Liban;

Nr tel. +961 1741666;

Nr faksu: +961 1738214;

Strona internetowa: www.slcb.com.lb

Jednostka zależna Commercial Bank of Syria, również umieszczonego w wykazie. Zapewnia reżimowi syryjskiemu wsparcie finansowe.

23.1.2012

38.

Centralny Bank Syrii

Sabah Bahrat Square, Damaszek, Syria;

Adres do korespondencji: Altjreda al Maghrebeh Square, Damaszek, Syria, P.O. Box: 2254;

Nr tel. +961 011 - 9985;

E-mail: info@cb.gov.sy;

Strona internetowa: https://www.cb.gov.sy/

Zapewnia reżimowi syryjskiemu wsparcie finansowe.

27.2.2012

56.

The Baniyas Refinery Company

(alias Banias, Banyas)

Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Syria;

352, Tripoli Street, PO Box 352, Hims

Jednostka zależna General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), sekcji Ministerstwa Ropy Naftowej i Zasobów Mineralnych. W tym charakterze zapewnia reżimowi syryjskiemu wsparcie finansowe.

23.7.2014

57.

The Homs Refinery Company

(alias Hims, General Company for Homs Refinery)

General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, PO Box 352, Syria;

Nr tel. 963-3125-16401;

Nr faksu: 963-3124-70101;

E-mail: homs-refine@mail.sy

Jednostka zależna General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), sekcji Ministerstwa Ropy Naftowej i Zasobów Mineralnych. W tym charakterze zapewnia reżimowi syryjskiemu wsparcie finansowe.

23.7.2014

67.

Hamsho Trading

(alias Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)

Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damaszek, Syria;

Grupa Hamsho, obszary wiejskie Damaszku – północna obwodnica, Hamsho for trading and constructions;

Email: info@hamsho-group.com;

Nr tel. 00963 (11) 3227530

Jednostka zależna Hamsho International, który to został umieszczony w wykazie przez Radę.

W związku z tym Hamsho Trading jest powiązany z umieszczonym w wykazie Hamsho International.

Wspiera reżim syryjski za pośrednictwem swoich jednostek zależnych, w tym Syria Steel. Za pośrednictwem swoich filii jest powiązany z ugrupowaniami, takimi jak wspierające reżim bojówki Szabiha.

7.3.2015

77.

Al Qatarji Company

(alias Qatarji International Group; Al-Sham i Al-Darwish Company; Qatirji/Khatirji/Katarji/Grupa Katerji)

(مجموعة/شركة قاطرجي)

Rodzaj podmiotu: spółka prywatna;

Sektor gospodarki: przywóz/wywóz; transport ciężarowy; dostarczanie ropy naftowej i towarów;

Imię i nazwisko dyrektora/kierownictwa: Hussam Al Qatarji, dyrektor generalny (osoba umieszczona przez Radę w wykazie);

Właściciel rzeczywisty: Hussam Al Qatarji (osoba umieszczona przez Radę w wykazie);

Adres siedziby: Mazzah, Damaszek, Syria;

Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC

Wiodące przedsiębiorstwo prowadzące działalność w rozmaitych sektorach gospodarczych w Syrii. Ułatwiając handel paliwem, bronią i amunicją między reżimem a różnymi podmiotami, w tym ISIL (Daisz), pod pretekstem importu i eksportu artykułów spożywczych, wspierając bojówki walczące u boku reżimu i wykorzystując powiązania z nim do rozszerzania swojej działalności handlowej, Al. Qatarji Company – którego zarządowi przewodniczy umieszczony w wykazie Hussam Al Qatarji, członek syryjskiego Zgromadzenia Ludowego – wspiera reżim syryjski i czerpie dzięki niemu korzyści.

17.2.2020

78.

Damascus Cham Holding Company

(alias Damascus Cham Private Joint Stock Company)

(القابضة الشام دمشق)

Rodzaj podmiotu: spółka państwowa działająca na mocy prawa prywatnego;

Sektor gospodarki: działalność deweloperska;

Imię i nazwisko dyrektora/kierownictwa: Adel Anwar al-Olabi, prezes zarządu i gubernator Damaszku (osoba umieszczona przez Radę w wykazie);

Właściciel rzeczywisty: zarząd prowincji Damaszek;

Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania: Rami Makhlouf (osoba umieszczona przez Radę w wykazie); Samer Foz (osoba umieszczona przez Radę w wykazie); Mazen Tarazi (osoba umieszczona przez Radę w wykazie); Talas Group – własność biznesmena Anasa Talasa (osoby umieszczonej przez Radę w wykazie); Khaled al-Zubaidi (osoba umieszczona przez Radę w wykazie).

Damascus Cham Holding Company została utworzona przez reżim syryjski jako pion inwestycyjny zarządu prowincji Damaszek w celu zarządzania nieruchomościami zarządu prowincji Damaszek i realizacji projektu Marota City, projektu luksusowych nieruchomości w oparciu o grunty wywłaszczone w szczególności na mocy dekretu nr 66 i ustawy nr 10.

Zarządzając realizacją projektu Marota City, Damascus Cham Holding (którego prezesem jest gubernator Damaszku) wspiera reżim syryjski i czerpie dzięki niemu korzyści oraz zapewnia korzyści przedsiębiorcom mającym bliskie powiązania z reżimem, którzy zawarli lukratywne kontrakty z tym podmiotem poprzez partnerstwa publiczno-prywatne.

17.2.2020”


31.5.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/21


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/841

z dnia 24 maja 2022 r.

obejmujące nazwę „Bolandin” (ChNP) ochroną na podstawie art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 99,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 97 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 wniosek Hiszpanii o objęcie ochroną nazwy „Bolandin” został rozpatrzony przez Komisję i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2).

(2)

Komisja nie otrzymała żadnego oświadczenia o sprzeciwie na podstawie art. 98 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

(3)

Zgodnie z art. 99 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 nazwę „Bolandin” należy objąć ochroną i wpisać do rejestru, o którym mowa w art. 104 tego rozporządzenia.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym obejmuje się ochroną nazwę „Bolandin” (ChNP).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 maja 2022 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącą,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. C 504 z 14.12.2021, s. 48.


31.5.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/22


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/842

z dnia 24 maja 2022 r.

obejmujące nazwę „Abadía Retuerta” (ChNP) ochroną na podstawie art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 99,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 97 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 wniosek Hiszpanii o objęcie ochroną nazwy „Abadía Retuerta” został rozpatrzony przez Komisję i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2).

(2)

Komisja nie otrzymała żadnego oświadczenia o sprzeciwie na podstawie art. 98 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

(3)

Zgodnie z art. 99 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 nazwę „Abadía Retuerta” należy objąć ochroną i wpisać do rejestru, o którym mowa w art. 104 tego rozporządzenia.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym obejmuje się ochroną nazwę „Abadía Retuerta” (ChNP).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 maja 2022 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącą,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. C 505 z 15.12.2021, s. 8


31.5.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/23


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/843

z dnia 24 maja 2022 r.

zatwierdzające zmiany w specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego [„Colli Berici” (ChNP)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 99,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja rozpatrzyła wniosek o zatwierdzenie zmian w specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Colli Berici”, przekazany przez Włochy zgodnie z art. 105 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

(2)

Komisja opublikowała wniosek o zatwierdzenie zmian w specyfikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2) zgodnie z art. 97 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

(3)

Komisja nie otrzymała żadnego oświadczenia o sprzeciwie na podstawie art. 98 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

(4)

Należy zatem zatwierdzić zmiany w specyfikacji zgodnie z art. 99 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się zmianę w specyfikacji opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczącą nazwy „Colli Berici” (ChNP).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 maja 2022 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącą,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. C 497 z 10.12.2021, s. 25.


31.5.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/24


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/844

z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie sprostowania szwedzkiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (1), w szczególności jego art. 23 ust. 1 i art. 27 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Szwedzka wersja językowa rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 (2) zawiera błąd w załączniku I (część FCL) podczęść A pkt FCL.010, ponieważ w przypadku jednego z pojęć zdefiniowanych w tym punkcie użyto nieprawidłowego terminu. Błąd ten ma wpływ na treść przepisów, w których użyto tego terminu.

(2)

Szwedzka wersja językowa rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 zawiera dodatkowy drobny błąd w załączniku I dodatek 5 pkt 14 lit. c) „Etap 3 – średnio zaawansowany” tiret pierwsze w odniesieniu do nieprawidłowego terminu użytego w definicji.

(3)

Należy zatem odpowiednio sprostować szwedzką wersję językową rozporządzenia (UE) nr 1178/2011. Sprostowanie nie ma wpływu na pozostałe wersje językowe.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 127 rozporządzenia (UE) 2018/1139,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(nie dotyczy wersji polskiej)

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 maja 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 212 z 22.8.2018, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 311 z 25.11.2011, s. 1).


31.5.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/26


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/845

z dnia 30 maja 2022 r.

zmieniające załączniki V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu, materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (1), w szczególności jego art. 230 ust. 1, art. 232 ust. 1 i art. 232 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) 2016/429 stanowi, że do Unii można wprowadzać wyłącznie przesyłki zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzące z państwa trzeciego lub terytorium, lub ich strefy bądź kompartmentu, wymienionych w wykazie zgodnie z art. 230 ust. 1 tego rozporządzenia.

(2)

W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2020/692 (2) określono wymagania w zakresie zdrowia zwierząt, które muszą spełniać przesyłki niektórych gatunków i kategorii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich lub terytoriów bądź ich stref lub kompartmentów w przypadku zwierząt akwakultury, aby mogły zostać wprowadzone do Unii.

(3)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/404 (3) ustanowiono wykazy państw trzecich lub terytoriów bądź ich stref lub kompartmentów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii gatunków i kategorii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego, które są objęte zakresem rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692.

(4)

W szczególności w załącznikach V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 określono wykazy państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii odpowiednio przesyłek drobiu, materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych.

(5)

Stany Zjednoczone powiadomiły Komisję o wystąpieniu dwóch ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu: jedno ognisko znajduje się w stanie Idaho w Stanach Zjednoczonych, a drugie w stanie Michigan w Stanach Zjednoczonych i zostały potwierdzone w dniu 10 maja 2022 r. w drodze analizy laboratoryjnej (RT-PCR).

(6)

Ponadto Stany Zjednoczone powiadomiły Komisję o wystąpieniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu. Ognisko to znajduje się w stanie Minnesota w Stanach Zjednoczonych i zostało potwierdzone w dniu 11 maja 2022 r. w drodze analizy laboratoryjnej (RT-PCR).

(7)

Ponadto Stany Zjednoczone powiadomiły Komisję o wystąpieniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu. Ognisko to znajduje się w stanie Wisconsin w Stanach Zjednoczonych i zostało potwierdzone w dniu 13 maja 2022 r. w drodze analizy laboratoryjnej (RT-PCR).

(8)

Dodatkowo Stany Zjednoczone powiadomiły Komisję o wystąpieniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu. Ognisko to znajduje się w stanie Pensylwania w Stanach Zjednoczonych i zostało potwierdzone w dniu 14 maja 2022 r. w drodze analizy laboratoryjnej (RT-PCR).

(9)

Organy weterynaryjne Stanów Zjednoczonych wyznaczyły strefę objętą kontrolą o promieniu 10 km wokół zakładów, w których wystąpiła choroba, oraz wprowadziły politykę likwidacji stad w celu kontroli występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków i ograniczenia rozprzestrzeniania się tej choroby.

(10)

Stany Zjednoczone przedłożyły Komisji informacje o sytuacji epidemiologicznej na swoim terytorium oraz o środkach wprowadzonych celem zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków. Informacje te zostały ocenione przez Komisję. Na podstawie tej oceny i w celu ochrony statusu zdrowia zwierząt w Unii nie należy dalej zezwalać na wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu, materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych z obszarów objętych ograniczeniami ustanowionych przez organy weterynaryjne Stanów Zjednoczonych w wyniku niedawnego wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków.

(11)

Ponadto Zjednoczone Królestwo przedłożyło zaktualizowane informacje na temat sytuacji epidemiologicznej na swoim terytorium w związku z sześcioma ogniskami wysoce zjadliwej grypy ptaków w zakładach drobiarskich: dwoma ogniskami w pobliżu Leeming Bar, Hambleton, North Yorkshire w Anglii w Zjednoczonym Królestwie, potwierdzonymi w dniach 14 i 24 listopada 2021 r., dwoma ogniskami w pobliżu Willington, South Derbyshire, Derbyshire w Anglii w Zjednoczonym Królestwie, potwierdzonymi w dniach 19 listopada 2021 r. i 11 grudnia 2021 r., jednym ogniskiem w pobliżu Clitheroe, Ribble Valley, Lancashire w Anglii w Zjednoczonym Królestwie, potwierdzonym w dniu 28 listopada 2021 r. oraz jednym ogniskiem w pobliżu Watlington, King’s Lynn and West Norfolk, Norfolk w Anglii w Zjednoczonym Królestwie, potwierdzonym w dniu 26 grudnia 2021 r. Zjednoczone Królestwo przedstawiło również środki wprowadzone w celu zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się tej choroby. W szczególności w związku z wystąpieniem tych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków Zjednoczone Królestwo wdrożyło politykę likwidacji stad w celu kontroli i ograniczenia rozprzestrzeniania się tej choroby. Ponadto Zjednoczone Królestwo zakończyło niezbędne działania w zakresie czyszczenia i dezynfekcji w następstwie wdrożenia na swoim terytorium polityki likwidacji stad w zakażonych zakładach drobiarskich.

(12)

Komisja oceniła informacje przedłożone przez Zjednoczone Królestwo i stwierdziła, że ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w zakładach drobiarskich w pobliżu Leeming Bar, Hambleton, North Yorkshire w Anglii w Zjednoczonym Królestwie, w pobliżu Willington, South Derbyshire, Derbyshire w Anglii w Zjednoczonym Królestwie, w pobliżu Clitheroe, Ribble Valley, Lancashire w Anglii w Zjednoczonym Królestwie, oraz w pobliżu Watlington, King’s Lynn and West Norfolk w Anglii w Zjednoczonym Królestwie zostały zlikwidowane i że nie istnieje już żadne ryzyko związane z wprowadzaniem do Unii towarów drobiowych ze stref Zjednoczonego Królestwa, z których wprowadzanie towarów drobiowych do Unii zostało zawieszone ze względu na te ogniska.

(13)

Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404.

(14)

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną w Stanach Zjednoczonych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków i poważne ryzyko wprowadzenia tej choroby do Unii, zmiany, które mają zostać wprowadzone niniejszym rozporządzeniem w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2021/404, powinny stać się skuteczne w trybie pilnym.

(15)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 maja 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692 z dnia 30 stycznia 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przemieszczania ich i postępowania z nimi po ich wprowadzeniu (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 379).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/404 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiające wykazy państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 (Dz.U. L 114 z 31.3.2021, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku V wprowadza się następujące zmiany:

a)

w części 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w pozycji dotyczącej Zjednoczonego Królestwa wiersze dotyczące strefy GB-2.21 otrzymują brzmienie:

GB

Zjednoczone Królestwo

GB-2.21

Drób hodowlany inny niż ptaki bezgrzebieniowe i drób produkcyjny inny niż ptaki bezgrzebieniowe

BPP

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Hodowlane ptaki bezgrzebieniowe i produkcyjne ptaki bezgrzebieniowe

BPR

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Drób przeznaczony do uboju inny niż ptaki bezgrzebieniowe

SP

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Ptaki bezgrzebieniowe przeznaczone do uboju

SR

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Pisklęta jednodniowe inne niż ptaki bezgrzebieniowe

DOC

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Pisklęta jednodniowe ptaków bezgrzebieniowych

DOR

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Mniej niż 20 sztuk drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU-LT20

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Jaja wylęgowe drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HEP

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Jaja wylęgowe ptaków bezgrzebieniowych

HER

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Mniej niż 20 jaj wylęgowych drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HE-LT20

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022”

(ii)

w pozycji dotyczącej Zjednoczonego Królestwa wiersze dotyczące strefy GB-2.25 otrzymują brzmienie:

GB

Zjednoczone Królestwo

GB-2.25

Drób hodowlany inny niż ptaki bezgrzebieniowe i drób produkcyjny inny niż ptaki bezgrzebieniowe

BPP

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Hodowlane ptaki bezgrzebieniowe i produkcyjne ptaki bezgrzebieniowe

BPR

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Drób przeznaczony do uboju inny niż ptaki bezgrzebieniowe

SP

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Ptaki bezgrzebieniowe przeznaczone do uboju

SR

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Pisklęta jednodniowe inne niż ptaki bezgrzebieniowe

DOC

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Pisklęta jednodniowe ptaków bezgrzebieniowych

DOR

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Mniej niż 20 sztuk drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU-LT20

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Jaja wylęgowe drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HEP

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Jaja wylęgowe ptaków bezgrzebieniowych

HER

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Mniej niż 20 jaj wylęgowych drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HE-LT20

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022”

(iii)

w pozycji dotyczącej Zjednoczonego Królestwa wiersze dotyczące strefy GB-2.31 otrzymują brzmienie:

GB

Zjednoczone Królestwo

GB-2.31

Drób hodowlany inny niż ptaki bezgrzebieniowe i drób produkcyjny inny niż ptaki bezgrzebieniowe

BPP

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Hodowlane ptaki bezgrzebieniowe i produkcyjne ptaki bezgrzebieniowe

BPR

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Drób przeznaczony do uboju inny niż ptaki bezgrzebieniowe

SP

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Ptaki bezgrzebieniowe przeznaczone do uboju

SR

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Pisklęta jednodniowe inne niż ptaki bezgrzebieniowe

DOC

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Pisklęta jednodniowe ptaków bezgrzebieniowych

DOR

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Mniej niż 20 sztuk drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU-LT20

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Jaja wylęgowe drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HEP

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Jaja wylęgowe ptaków bezgrzebieniowych

HER

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Mniej niż 20 jaj wylęgowych drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HE-LT20

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022”

(iv)

w pozycji dotyczącej Zjednoczonego Królestwa wiersze dotyczące strefy GB-2.37 otrzymują brzmienie:

GB

Zjednoczone Królestwo

GB-2.37

Drób hodowlany inny niż ptaki bezgrzebieniowe i drób produkcyjny inny niż ptaki bezgrzebieniowe

BPP

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Hodowlane ptaki bezgrzebieniowe i produkcyjne ptaki bezgrzebieniowe

BPR

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Drób przeznaczony do uboju inny niż ptaki bezgrzebieniowe

SP

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Ptaki bezgrzebieniowe przeznaczone do uboju

SR

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Pisklęta jednodniowe inne niż ptaki bezgrzebieniowe

DOC

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Pisklęta jednodniowe ptaków bezgrzebieniowych

DOR

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Mniej niż 20 sztuk drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU-LT20

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Jaja wylęgowe drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HEP

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Jaja wylęgowe ptaków bezgrzebieniowych

HER

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Mniej niż 20 jaj wylęgowych drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HE-LT20

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022”

(v)

w pozycji dotyczącej Zjednoczonego Królestwa wiersze dotyczące strefy GB-2.58 otrzymują brzmienie:

GB

Zjednoczone Królestwo

GB-2.58

Drób hodowlany inny niż ptaki bezgrzebieniowe i drób produkcyjny inny niż ptaki bezgrzebieniowe

BPP

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Hodowlane ptaki bezgrzebieniowe i produkcyjne ptaki bezgrzebieniowe

BPR

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Drób przeznaczony do uboju inny niż ptaki bezgrzebieniowe

SP

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Ptaki bezgrzebieniowe przeznaczone do uboju

SR

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Pisklęta jednodniowe inne niż ptaki bezgrzebieniowe

DOC

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Pisklęta jednodniowe ptaków bezgrzebieniowych

DOR

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Mniej niż 20 sztuk drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU-LT20

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Jaja wylęgowe drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HEP

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Jaja wylęgowe ptaków bezgrzebieniowych

HER

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Mniej niż 20 jaj wylęgowych drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HE-LT20

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022”

(vi)

w pozycji dotyczącej Zjednoczonego Królestwa wiersze dotyczące strefy GB-2.78 otrzymują brzmienie:

GB

Zjednoczone Królestwo

GB-2.78

Drób hodowlany inny niż ptaki bezgrzebieniowe i drób produkcyjny inny niż ptaki bezgrzebieniowe

BPP

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Hodowlane ptaki bezgrzebieniowe i produkcyjne ptaki bezgrzebieniowe

BPR

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Drób przeznaczony do uboju inny niż ptaki bezgrzebieniowe

SP

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Ptaki bezgrzebieniowe przeznaczone do uboju

SR

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Pisklęta jednodniowe inne niż ptaki bezgrzebieniowe

DOC

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Pisklęta jednodniowe ptaków bezgrzebieniowych

DOR

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Mniej niż 20 sztuk drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU-LT20

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Jaja wylęgowe drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HEP

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Jaja wylęgowe ptaków bezgrzebieniowych

HER

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Mniej niż 20 jaj wylęgowych drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HE-LT20

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022”

(vii)

w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych po wierszach dotyczących strefy US-2.204 dodaje się wiersze dotyczące stref od US-2.205 do US-2.209 w brzmieniu:

US

Stany Zjednoczone

US-2.205

Drób hodowlany inny niż ptaki bezgrzebieniowe i drób produkcyjny inny niż ptaki bezgrzebieniowe

BPP

N, P1

 

10.5.2022

 

Hodowlane ptaki bezgrzebieniowe i produkcyjne ptaki bezgrzebieniowe

BPR

N, P1

 

10.5.2022

 

Drób przeznaczony do uboju inny niż ptaki bezgrzebieniowe

SP

N, P1

 

10.5.2022

 

Ptaki bezgrzebieniowe przeznaczone do uboju

SR

N, P1

 

10.5.2022

 

Pisklęta jednodniowe inne niż ptaki bezgrzebieniowe

DOC

N, P1

 

10.5.2022

 

Pisklęta jednodniowe ptaków bezgrzebieniowych

DOR

N, P1

 

10.5.2022

 

Mniej niż 20 sztuk drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

Jaja wylęgowe drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HEP

N, P1

 

10.5.2022

 

Jaja wylęgowe ptaków bezgrzebieniowych

HER

N, P1

 

10.5.2022

 

Mniej niż 20 jaj wylęgowych drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HE-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

US-2.206

Drób hodowlany inny niż ptaki bezgrzebieniowe i drób produkcyjny inny niż ptaki bezgrzebieniowe

BPP

N, P1

 

10.5.2022

 

Hodowlane ptaki bezgrzebieniowe i produkcyjne ptaki bezgrzebieniowe

BPR

N, P1

 

10.5.2022

 

Drób przeznaczony do uboju inny niż ptaki bezgrzebieniowe

SP

N, P1

 

10.5.2022

 

Ptaki bezgrzebieniowe przeznaczone do uboju

SR

N, P1

 

10.5.2022

 

Pisklęta jednodniowe inne niż ptaki bezgrzebieniowe

DOC

N, P1

 

10.5.2022

 

Pisklęta jednodniowe ptaków bezgrzebieniowych

DOR

N, P1

 

10.5.2022

 

Mniej niż 20 sztuk drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

Jaja wylęgowe drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HEP

N, P1

 

10.5.2022

 

Jaja wylęgowe ptaków bezgrzebieniowych

HER

N, P1

 

10.5.2022

 

Mniej niż 20 jaj wylęgowych drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HE-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

US-2.207

Drób hodowlany inny niż ptaki bezgrzebieniowe i drób produkcyjny inny niż ptaki bezgrzebieniowe

BPP

N, P1

 

11.5.2022

 

Hodowlane ptaki bezgrzebieniowe i produkcyjne ptaki bezgrzebieniowe

BPR

N, P1

 

11.5.2022

 

Drób przeznaczony do uboju inny niż ptaki bezgrzebieniowe

SP

N, P1

 

11.5.2022

 

Ptaki bezgrzebieniowe przeznaczone do uboju

SR

N, P1

 

11.5.2022

 

Pisklęta jednodniowe inne niż ptaki bezgrzebieniowe

DOC

N, P1

 

11.5.2022

 

Pisklęta jednodniowe ptaków bezgrzebieniowych

DOR

N, P1

 

11.5.2022

 

Mniej niż 20 sztuk drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU-LT20

N, P1

 

11.5.2022

 

Jaja wylęgowe drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HEP

N, P1

 

11.5.2022

 

Jaja wylęgowe ptaków bezgrzebieniowych

HER

N, P1

 

11.5.2022

 

Mniej niż 20 jaj wylęgowych drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HE-LT20

N, P1

 

11.5.2022

 

US-2.208

Drób hodowlany inny niż ptaki bezgrzebieniowe i drób produkcyjny inny niż ptaki bezgrzebieniowe

BPP

N, P1

 

13.5.2022

 

Hodowlane ptaki bezgrzebieniowe i produkcyjne ptaki bezgrzebieniowe

BPR

N, P1

 

13.5.2022

 

Drób przeznaczony do uboju inny niż ptaki bezgrzebieniowe

SP

N, P1

 

13.5.2022

 

Ptaki bezgrzebieniowe przeznaczone do uboju

SR

N, P1

 

13.5.2022

 

Pisklęta jednodniowe inne niż ptaki bezgrzebieniowe

DOC

N, P1

 

13.5.2022

 

Pisklęta jednodniowe ptaków bezgrzebieniowych

DOR

N, P1

 

13.5.2022

 

Mniej niż 20 sztuk drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU-LT20

N, P1

 

13.5.2022

 

Jaja wylęgowe drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HEP

N, P1

 

13.5.2022

 

Jaja wylęgowe ptaków bezgrzebieniowych

HER

N, P1

 

13.5.2022

 

Mniej niż 20 jaj wylęgowych drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HE-LT20

N, P1

 

13.5.2022

 

US-2.209

Drób hodowlany inny niż ptaki bezgrzebieniowe i drób produkcyjny inny niż ptaki bezgrzebieniowe

BPP

N, P1

 

14.5.2022

 

Hodowlane ptaki bezgrzebieniowe i produkcyjne ptaki bezgrzebieniowe

BPR

N, P1

 

14.5.2022

 

Drób przeznaczony do uboju inny niż ptaki bezgrzebieniowe

SP

N, P1

 

14.5.2022

 

Ptaki bezgrzebieniowe przeznaczone do uboju

SR

N, P1

 

14.5.2022

 

Pisklęta jednodniowe inne niż ptaki bezgrzebieniowe

DOC

N, P1

 

14.5.2022

 

Pisklęta jednodniowe ptaków bezgrzebieniowych

DOR

N, P1

 

14.5.2022

 

Mniej niż 20 sztuk drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU-LT20

N, P1

 

14.5.2022

 

Jaja wylęgowe drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HEP

N, P1

 

14.5.2022

 

Jaja wylęgowe ptaków bezgrzebieniowych

HER

N, P1

 

14.5.2022

 

Mniej niż 20 jaj wylęgowych drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

HE-LT20

N, P1

 

14.5.2022”

 

b)

w części 2 wprowadza się następujące zmiany: w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych po opisie strefy US-2.204 dodaje się opisy stref od US-2.205 do US-2.209 w brzmieniu:

„Stany Zjednoczone

US-2.205

State of Idaho

Ada County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.2942052°W 43.7596877°N)

US-2.206

State of Michigan

Muskegon County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 85.9209812°W 43.3395919°N.

US-2.207

State of Minnesota

Chisago County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 92.6956363°W 45.5063470°N).

US-2.208

w stanie Wisconsin

Barron 07

Barron County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 91.7498191°W 45.4483193°N).

US-2.209

State of Pennsylvania

Berks 06

Berks County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.1681315°W 40.4962471°N)”

2)

w załączniku XIV część 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w pozycji dotyczącej Zjednoczonego Królestwa wiersze dotyczące strefy GB-2.21 otrzymują brzmienie:

GB

Zjednoczone Królestwo

GB-2.21

Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowych

RAT

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Świeże mięso ptaków łownych

GBM

P1

 

14.11.2021

14.5.2022”

(ii)

w pozycji dotyczącej Zjednoczonego Królestwa wiersze dotyczące strefy GB-2.25 otrzymują brzmienie:

GB

Zjednoczone Królestwo

GB-2.25

Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowych

RAT

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Świeże mięso ptaków łownych

GBM

P1

 

19.11.2021

18.5.2022”

(iii)

w pozycji dotyczącej Zjednoczonego Królestwa wiersze dotyczące strefy GB-2.31 otrzymują brzmienie:

GB

Zjednoczone Królestwo

GB-2.31

Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowych

RAT

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Świeże mięso ptaków łownych

GBM

P1

 

24.11.2021

14.5.2022”

(iv)

w pozycji dotyczącej Zjednoczonego Królestwa wiersze dotyczące strefy GB-2.37 otrzymują brzmienie:

GB

Zjednoczone Królestwo

GB-2.37

Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowych

RAT

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Świeże mięso ptaków łownych

GBM

P1

 

26.11.2021

16.5.2022”

(v)

w pozycji dotyczącej Zjednoczonego Królestwa wiersze dotyczące strefy GB-2.58 otrzymują brzmienie:

GB

Zjednoczone Królestwo

GB-2.58

Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowych

RAT

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Świeże mięso ptaków łownych

GBM

P1

 

11.12.2021

18.5.2022”

(vi)

w pozycji dotyczącej Zjednoczonego Królestwa wiersze dotyczące strefy GB-2.78 otrzymują brzmienie:

GB

Zjednoczone Królestwo

GB-2.78

Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowych

RAT

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Świeże mięso ptaków łownych

GBM

P1

 

28.12.2021

19.5.2022”

(vii)

w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych po wierszach dotyczących strefy US-2.204 dodaje się wiersze dotyczące stref od US-2.205 do US-2.209 w brzmieniu:

US

Stany Zjednoczone

US-2.205

Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU

N, P1

 

10.5.2022

 

Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowych

RAT

N, P1

 

10.5.2022

 

Świeże mięso ptaków łownych

GBM

P1

 

10.5.2022

 

US-2.206

Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU

N, P1

 

10.5.2022

 

Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowych

RAT

N, P1

 

10.5.2022

 

Świeże mięso ptaków łownych

GBM

P1

 

10.5.2022

 

US-2.207

Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU

N, P1

 

11.5.2022

 

Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowych

RAT

N, P1

 

11.5.2022

 

Świeże mięso ptaków łownych

GBM

P1

 

11.5.2022

 

US-2.208

Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU

N, P1

 

13.5.2022

 

Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowych

RAT

N, P1

 

13.5.2022

 

Świeże mięso ptaków łownych

GBM

P1

 

13.5.2022

 

US-2.209

Świeże mięso drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe

POU

N, P1

 

14.5.2022

 

Świeże mięso ptaków bezgrzebieniowych

RAT

N, P1

 

14.5.2022

 

Świeże mięso ptaków łownych

GBM

P1

 

14.5.2022”

 


DECYZJE

31.5.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/38


DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA (WPZiB) 2022/846

z dnia 18 maja 2022 r.

w sprawie przedłużenia mandatu szefa misji Unii Europejskiej dotyczącej pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM Libya) (EUBAM Libya/1/2022)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38 akapit trzeci,

uwzględniając decyzję Rady 2013/233/WPZiB z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM Libya (1)), w szczególności jej art. 9 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 9 ust. 1 decyzji 2013/233/WPZiB Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) jest upoważniony – zgodnie z art. 38 Traktatu – do podejmowania stosownych decyzji w celu sprawowania kontroli politycznej i kierownictwa strategicznego nad misją EUBAM Libya, w tym decyzji o mianowaniu szefa misji.

(2)

W dniu 14 stycznia 2021 r. KPiB przyjął decyzję (WPZiB) 2021/59 (2) w sprawie mianowania Nataliny CEI szefem misji EUBAM Libya od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

(3)

W dniu 18 czerwca 2021 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2021/1009 (3) przedłużającą mandat misji EUBAM Libya do dnia 30 czerwca 2023 r.

(4)

W dniu 22 czerwca 2021 r. KPiB przyjął decyzję (WPZiB) 2021/1048 (4) w sprawie przedłużenia mandatu Nataliny CEI jako szefa misji EUBAM Libya do dnia 30 czerwca 2022 r.

(5)

Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa zaproponował przedłużenie mandatu Nataliny CEI jako szefa misji EUBAM Libya na okres od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym przedłuża się mandat Nataliny CEI jako szefa misji EUBAM Libya od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lipca 2022 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 maja 2022 r.

W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

D. PRONK

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 138 z 24.5.2013, s. 15.

(2)  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2021/59 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie mianowania szefa misji Unii Europejskiej dotyczącej pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM Libya) (EUBAM Libya/1/2021) (Dz.U. L 26 z 26.1.2021, s. 3).

(3)  Decyzja Rady (WPZiB) 2021/1009 z dnia 18 czerwca 2021 r. zmieniająca decyzję 2013/233/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM Libya) (Dz.U. L 222 z 22.6.2021, s. 18).

(4)  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2021/1048 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa misji Unii Europejskiej dotyczącej pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM Libya) (EUBAM Libya/2/2021) (Dz.U. L 228 z 28.6.2021, s. 1).


31.5.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/40


DECYZJA RADY (WPZiB) 2022/847

z dnia 30 maja 2022 r.

dotycząca wspierania wysiłków na rzecz zapobiegania nielegalnemu rozprzestrzenianiu broni strzeleckiej i lekkiej (BSiL) i amunicji oraz nielegalnemu handlowi nimi, a także zwalczania tych zjawisk, oraz ich skutkom w Amerykach

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i art. 31 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 19 listopada 2018 r. Rada przyjęła strategię UE na rzecz zwalczania nielegalnej broni palnej, broni strzeleckiej i lekkiej (BSiL) oraz amunicji do tych rodzajów broni, zatytułowaną „Zabezpieczenie broni, ochrona obywateli” (zwaną dalej „strategią UE dotyczącą BSiL”), w której określono wytyczne działań Unii w dziedzinie broni strzeleckiej i lekkiej (BSiL).

(2)

Na szczeblu regionalnym strategia UE dotycząca BSiL zobowiązuje Unię i jej państwa członkowskie do zapewnienia wsparcia innym państwom w poprawie zarządzania zapasami i zwiększeniu ich bezpieczeństwa poprzez wzmocnienie krajowych ram prawnych i administracyjnych oraz wzmocnienie instytucji, które regulują legalne dostawy i zarządzanie zapasami BSiL i amunicji na potrzeby obronności i bezpieczeństwa.

(3)

W strategii UE dotyczącej BSiL odnotowano, że Unia przeanalizuje możliwości synergii z zainteresowanymi państwami i organizacjami regionalnymi w Amerykach, aby zmniejszyć nielegalne rozprzestrzenianie BSiL i nielegalny handel tego rodzaju bronią, a także aby zmniejszyć przemoc zbrojną i aktywność przestępczą.

(4)

Ameryka Łacińska i Karaiby są poważnie dotknięte rozprzestrzenianiem się i nadmiernym gromadzeniem BSiL. Półkula amerykańska nadal jest jednym z regionów świata, w których panuje największa przemoc. Zgodnie z najnowszym globalnym badaniem dotyczącym zabójstw przeprowadzonym przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) w 2017 r. w regionie tym odnotowano wskaźnik 17,2 zabójstw na 100 000 mieszkańców, czyli prawie trzykrotność średniej światowej. Zdecydowana większość zabójstw popełniana jest przy użyciu broni palnej, co czyni walkę z rozprzestrzenianiem i nielegalnym handlem broni i amunicji oraz zapobieganie im jednym z priorytetów w międzyamerykańskim programie działań.

(5)

Zgodnie ze strategią UE dotyczącą BSiL, Unia zintensyfikuje dialog i współpracę z organizacjami regionalnymi zajmującymi się kontrolą BSiL, dostosowując swoje działania do regionalnych strategii i planów działania.

(6)

Organizacja Państw Amerykańskich (OPA) jest sekretariatem Międzyamerykańskiej konwencji przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych i innych powiązanych materiałów oraz nielegalnemu handlowi nimi (CIFTA), a także koordynuje i wdraża regionalne inicjatywy na rzecz zwalczania nielegalnej BSiL w Amerykach.

(7)

Unia wcześniej popierała działania OPA na mocy decyzji Rady (WPZiB) 2018/2010 (1) dotyczącej wspierania działań na rzecz przeciwdziałania nielegalnemu rozprzestrzenianiu BSiL i amunicji oraz nielegalnemu handlowi nimi, a także ich skutkom w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. W związku z tym Unia postanowiła finansować tę inicjatywę właśnie po to, aby ograniczyć przemoc zbrojną i działalność przestępczą.

(8)

W dniu 30 czerwca 2018 r. podczas trzeciej konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) poświęconej przeglądowi postępów w realizacji programu działania ONZ przeciwko nielegalnej broni strzeleckiej i lekkiej przyjęto dokument końcowy, w którym państwa ponownie zobowiązały się do zapobiegania przenikaniu BSiL oraz do zwalczania tego zjawiska. Państwa potwierdziły swoją wolę kontynuowania współpracy międzynarodowej i zacieśnienia współpracy regionalnej poprzez poprawę koordynacji, konsultacji, wymiany informacji i współpracy operacyjnej, z udziałem właściwych organizacji regionalnych i subregionalnych, a także organów ścigania, organów kontroli granicznej oraz organów wydających zezwolenia na wywóz i przywóz.

(9)

Zgodnie z Agendą ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 zwalczanie nielegalnego handlu bronią strzelecką i lekką jest niezbędne, aby osiągnąć wiele celów zrównoważonego rozwoju, w tym celów związanych z pokojem, sprawiedliwością i solidnymi instytucjami, zmniejszaniem ubóstwa, wzrostem gospodarczym, zdrowiem, równouprawnieniem płci oraz bezpieczeństwem miast. Dlatego też w ramach jej celu zrównoważonego rozwoju nr 16.4 wszystkie państwa zobowiązały się, że znacznie ograniczą nielegalne przepływy finansowe i przepływy broni.

(10)

W swoim planie działań na rzecz rozbrojenia, zatytułowanym „Zabezpieczenie naszej wspólnej przyszłości”, przedstawionym w dniu 24 maja 2018 r., Sekretarz Generalny ONZ wezwał do zajęcia się problemem nadmiernego gromadzenia broni konwencjonalnej i nielegalnego handlu tą bronią oraz do wspierania krajowego podejścia do kwestii broni strzeleckiej.

(11)

Faza druga (Faza II), będąca kontynuacją wcześniejszych wysiłków Unii, nadal opiera się na paradygmacie multilateralizmu i synergii między Unią a OPA oraz uzupełnia globalne działania Unii w tej dziedzinie, koncentrując się na regionie poważnie dotkniętym rozprzestrzenianiem BSiL, jej nadmiernym gromadzeniem i handlem nią,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Z myślą o realizacji strategii UE dotyczącej BSiL celem niniejszej decyzji jest zajęcie się przemocą zbrojną w obu Amerykach. W tym celu Unia finansuje projekt opisany w załączniku, którego celem jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu broni palnej i amunicji oraz nielegalnemu handlowi nimi, a także zapobieganie używaniu broni palnej w społecznościach zagrożonych niestabilnością.

2.   Zgodnie z ust. 1 cele niniejszej decyzji są następujące:

a)

wzmocnienie krajowych ram regulacyjnych dotyczących broni palnej, z uwzględnieniem międzynarodowych norm i dobrych praktyk;

b)

poprawa zdolności operacyjnej organów krajowych w zakresie znakowania, śledzenia, przechowywania i niszczenia broni palnej;

c)

optymalizacja kontroli broni strzeleckiej poprzez zastosowanie regionalnego mechanizmu komunikacji w sprawie legalnych transferów broni palnej i amunicji (MCTA);

d)

wzmocnienie odporności społeczności na przemoc z użyciem broni palnej i ograniczenie dostępu do nielegalnej lub niepożądanej broni palnej;

e)

opracowanie planu działania w zakresie broni palnej w Ameryce Środkowej, aby wyposażyć kraje w praktyczne narzędzie zarządzania poprzez podejście regionalne, skoordynowane i oparte na dowodach.

3.   Szczegółowy opis projektu znajduje się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

1.   Za wykonanie niniejszej decyzji odpowiada Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (WP).

2.   Techniczne wykonanie projektu, o którym mowa w art. 1, przeprowadza OPA.

3.   OPA wykonuje swoje zadania pod kierownictwem WP. W tym celu WP dokonuje niezbędnych ustaleń z OPA.

Artykuł 3

1.   Finansowa kwota odniesienia na realizację finansowanego przez Unię projektu wynosi 4 240 906 EUR.

2.   Wydatkami pokrywanymi z kwoty odniesienia określonej w ust. 1 zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii.

3.   Komisja nadzoruje właściwe zarządzanie wydatkami, o których mowa w ust. 1. W tym celu Komisja zawiera z OPA niezbędną umowę o udzielenie dotacji. Umowa o udzielenie dotacji przewiduje, że OPA musi zapewnić, aby wkład Unii był wyeksponowany stosownie do jego wielkości.

4.   Komisja dokłada starań, aby umowę o udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 3, zawarto możliwie szybko po wejściu w życie niniejszej decyzji. Komisja informuje Radę o wszelkich związanych z tym trudnościach oraz o dacie zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

Artykuł 4

1.   WP przekazuje Radzie informacje na temat wykonania niniejszej decyzji oparte na regularnych sprawozdaniach przygotowywanych przez OPA. Sprawozdania te stanowią podstawę oceny przeprowadzanej przez Radę.

2.   Komisja składa sprawozdania z aspektów finansowych projektu, o którym mowa w art. 1.

Artykuł 5

1.   Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

2.   Niniejsza decyzja wygasa po upływie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy o udzielenie dotacji, o której mowa w art. 3 ust. 3. Niniejsza decyzja wygasa sześć miesięcy po dniu jej wejścia w życie, jeżeli żadna umowa nie zostanie zawarta w tym sześciomiesięcznym okresie.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 maja 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodnicząca

C. COLONNA


(1)  Decyzja Rady (WPZiB) 2018/2010 z dnia 17 grudnia 2018 r. wspierająca przeciwdziałanie nielegalnemu rozprzestrzenianiu broni strzeleckiej i lekkiej (BSiL) i amunicji do tych rodzajów broni oraz nielegalnemu handlowi nimi, a także ich skutkom, w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach w ramach strategii UE przeciwko nielegalnej broni palnej, strzeleckiej i lekkiej oraz amunicji do tych rodzajów broni zatytułowanej „Zabezpieczanie broni, ochrona obywateli” (Dz.U. L 322 z 18.12.2018, s. 27).


ZAŁĄCZNIK

DOKUMENT PROJEKTOWY

PRZECIWDZIAŁANIE NIELEGALNEMU ROZPRZESTRZENIANIU BRONI STRZELECKIEJ I LEKKIEJ ORAZ AMUNICJI DO TYCH RODZAJÓW BRONI I HANDLU NIMI ORAZ ICH SKUTKOM W AMERYKACH

1.   Kontekst

Ameryki są jednym z regionów świata najbardziej dotkniętych przemocą zbrojną: w 2017 r. odnotowano tam najwyższy regionalny wskaźnik zabójstw – 17,2 zabójstw na 100 000 mieszkańców, podczas gdy światowa średnia wyniosła 6,1 na 100 000 mieszkańców (1). Łatwy dostęp do broni palnej i jej dostępność w wielu krajach są kluczowymi czynnikami uzasadniającymi te wskaźniki. Prawie 75 % zabójstw w regionie jest popełnianych przy użyciu broni palnej (2). Region ten jest również jednym z głównych miejsc przeznaczenia w przypadku broni będącej przedmiotem nielegalnego handlu bronią palną (3).

To w dużej mierze ze względu na te negatywne tendencje walka z rozprzestrzenianiem broni palnej i nielegalnym handlem tą bronią stały się priorytetem w programie na rzecz bezpieczeństwa obywateli w regionie. Państwa Ameryk podkreśliły znaczenie koordynacji i strategii transgranicznych, biorąc pod uwagę coraz większą złożoność i umiędzynarodowienie organizacji przestępczych. Zobowiązanie to przełożyło się na podpisanie w 1997 r. Międzyamerykańskiej konwencji przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych i innych powiązanych materiałów oraz nielegalnemu handlowi nimi (CIFTA), która jest pierwszą wiążącą umową regionalną tego rodzaju. CIFTA została ratyfikowana przez 31 z 34 państw członkowskich Organizacji Państw Amerykańskich (OPA) i jest podstawowym narzędziem służącym rozwiązaniu problemu nielegalnego handlu bronią strzelecką w regionie.

Jednak pomimo cennych wysiłków władz krajowych państwa nadal nie są w stanie w pełni wdrożyć CIFTA. Złożoność przestępczości zorganizowanej, która kontroluje handel bronią w regionie, w tym specjalizacja działań, struktury koordynacyjne i umiędzynarodowienie operacji, stanowi poważne wyzwanie dla zdolności państw do prowadzenia dochodzeń w sprawie tych przestępstw i ich ścigania. Państwa mają również trudności z przestrzeganiem innych protokołów i wdrażaniem strategii, które mogłyby ograniczyć rozprzestrzenianie i dostępność broni palnej. Siły wojskowe i siły bezpieczeństwa nie wdrażają systematycznie protokołów zarządzania zapasami, co zwiększa prawdopodobieństwo przenikania broni palnej i amunicji na nielegalny rynek, a także ryzyko nieplanowanych wybuchów w magazynach. Znakowanie, prowadzenie rejestrów i śledzenie broni palnej są niekonsekwentne w regionie, co uniemożliwia prowadzenie dochodzeń w sprawach karnych, które mogłyby odkryć pochodzenie broni palnej, łączyć ją z wieloma miejscami przestępstwa oraz ujawnić sieci nielegalnego handlu. Brak przepisów krajowych odzwierciedlających obowiązki zawarte w CIFTA i zobowiązujących do tych działań zagraża kontynuacji i trwałości tych praktyk.

Na innym poziomie większość regionu nadal stoi w obliczu wyzwań związanych z propagowaniem dobrobytu swoich społeczności, dotkniętych wysokim poziomem ubóstwa, bezrobociem i brakiem dostępu do usług publicznych, obok innych względów, które stawiają je w trudnej sytuacji. Istnieje większe prawdopodobieństwo, że członkowie tych społeczności będą ofiarami lub sprawcami przemocy zbrojnej. W związku z tym, aby nie dopuścić do powtarzania się cykli przemocy, nie wystarczy skupić się wyłącznie na polityce kontroli broni. Należy zająć się tymi czynnikami ryzyka i wzmocnić odporność członków społeczności. Połączenie polityki represyjnej i prewencyjnej ma zasadnicze znaczenie dla zmniejszenia poziomu przemocy zbrojnej w regionie. Aby odpowiedzieć na te wyzwania, w 2019 r. państwa członkowskie OPA zatwierdziły pierwszy plan działania dla tej półkuli mający na celu ukierunkowanie opracowywania polityk publicznych na rzecz zapobiegania umyślnym zabójstwom i ograniczania ich liczby, z uwzględnieniem ram międzyamerykańskiego programu na rzecz zapobiegania przemocy i przestępczości. Plan działania zawiera 28 zaleceń dotyczących: (1) tworzenia, rozpowszechniania i wykorzystywania informacji i dowodów naukowych; (2) opracowywania i wdrażania polityk prewencyjnych oraz (3) wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

W tym kontekście od 2007 r. Departament Bezpieczeństwa Publicznego OPA wspiera kraje Ameryk w celu poprawy ich zdolności do wypełniania obowiązków (4) i mandatów wynikających z CIFTA ustanowionych w celu zapobiegania przemocy i przestępstwom, zwłaszcza wśród grup społecznych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Po pięciu latach przerwy, w 2019 r., departament ten ponownie aktywował swoje programy operacyjne przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Projekt „Przeciwdziałanie nielegalnemu rozprzestrzenianiu broni strzeleckiej i lekkiej (BSiL) i amunicji do tych rodzajów broni oraz nielegalnemu handlowi nimi, a także ich skutkom w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach” rozpoczął się w 2019 r. i zakończył w 2021 r. Jest to kompleksowa inicjatywa w zakresie kontroli zbrojeń wdrażana w ramach programu pomocy na rzecz kontroli broni i amunicji (PACAM) Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego OPA. Uwzględnia wnioski wyciągnięte z poprzednich działań i wykorzystuje te pozytywne wyniki, by czynić dalsze postępy we wdrażaniu mandatów regionalnych dotyczących CIFTA i zapobiegania przestępczości. Pandemia COVID-19 i środki ograniczające przyjęte przez państwa w celu zaradzenia tej sytuacji miały jednak bezpośredni wpływ na realizację projektu, zwłaszcza tych działań, które muszą być wykonywane na miejscu, obejmujących bezpośrednie szkolenie urzędników i nadzór nad nimi (np. niszczenie i znakowanie BSiL). Ponadto zmniejszyła się zdolność rządów do współpracy i uczestnictwa w działaniach w ramach projektu, ponieważ wysiłki przekierowano, by zaradzić bezprecedensowemu kryzysowi sanitarnemu. W związku z tym zakres projektu musiał zostać dostosowany, co miało pewien wpływ na oczekiwane wyniki.

Biorąc pod uwagę te wyzwania, w połączeniu z rosnącymi potrzebami państw (które nie miały zostać w pełni zaspokojone w ramach trzyletniej inicjatywy), etap II projektu będzie nadal zapewniał kompleksowe wsparcie dla tych państw, z myślą o odpowiedzialności za te procesy na szczeblu krajowym. Doświadczenia Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego OPA pokazują, że konieczne jest stałe wsparcie, aby utrzymać postępy w zakresie kontroli broni palnej oraz zapobiegania przemocy z użyciem broni palnej i przestępczości z użyciem broni palnej, w związku z czym ten nowy etap będzie uwzględniał znaczenie długoterminowych strategii na rzecz zapewnienia znaczących i trwałych zmian w polityce i warunkach bezpieczeństwa.

2.   Podejście techniczne

Podczas etapu II Departament Bezpieczeństwa Publicznego OPA będzie nadal inwestować w całościowe podejście łączące aspekty represyjne i prewencyjne z działaniami normatywnymi i operacyjnymi, aby rozwiązać złożoną kwestię przemocy zbrojnej i nielegalnego handlu w regionie. Jak wykazano w innych regionach, nowoczesne, spójne i harmonijne ramy prawne, zgodne z międzynarodowymi ramami normatywnymi, stanowią podstawę skutecznej polityki kontroli broni palnej. Zmianom legislacyjnym musi towarzyszyć poprawa zdolności państw do wprowadzania w życie i wdrażania prawa. W związku z tym dzięki współpracy w tych dwóch sferach projekt będzie mógł jednocześnie zaspokajać potrzeby państw i propagować długoterminowe i trwałe zmiany. Te działania mające na celu wzmocnienie kontroli broni palnej i ograniczenie jej dostępności zostaną uzupełnione podejściem zapobiegawczym mającym na celu zmniejszenie popytu w społecznościach, które są silnie dotknięte przemocą zbrojną, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania przemocy ze względu na płeć związanej z niewłaściwym wykorzystywaniem broni palnej. Działania mające na celu propagowanie bezpiecznych praktyk wśród członków społeczności, a także rozwiązywanie konfliktów, pomoc ofiarom i osobom z doświadczeniem przemocy oraz dobrowolne oddawanie BSiL i amunicji do broni mają na celu zwiększenie odporności społeczności na przemoc zbrojną.

Zgodnie z proponowaną koncepcją tego projektu Departament Bezpieczeństwa Publicznego OPA, za pośrednictwem PACAM, przejmie rolę agencji koordynującej i wdrażającej poprzez podejście oparte na współpracy z innymi agencjami w tej dziedzinie i organami krajowymi. Korzystając z forów politycznych i kanałów komunikacji OPA, Departament Bezpieczeństwa Publicznego wskaże państwa regionu, które potrzebują wsparcia, i będzie współpracować z nimi w ramach konkretnych umów niezbędnych do skonsolidowania pomocy. W ramach projektu zapewniane będzie specjalne i dostosowane do potrzeb wsparcie dla poszczególnych państw, gdyż mogą one nie mieć takich samych potrzeb i braków. Nie wszystkie z nich będą wspierane we wszystkich komponentach projektu. Zamiast tego Departament Bezpieczeństwa Publicznego OPA będzie nadal stosować poprzednie udane podejście stosowane w ramach PACAM: mapowanie i identyfikowanie potrzeb każdego państwa, angażowanie władz i opracowanie planu pomocy oraz rozmieszczanie misji. Ponadto, biorąc pod uwagę wnioski wyciągnięte z dostosowania działań w ramach projektu w czasie pandemii, Departament Bezpieczeństwa Publicznego OPA będzie dążyć do optymalizacji zasobów poprzez wykorzystanie, w miarę możliwości, wirtualnego środowiska i narzędzi technologicznych.

Z uwagi na różny wpływ przemocy zbrojnej na kobiety, mężczyzn, dziewczęta i chłopców oraz na grupy ludności znajdujące się w trudnej sytuacji etap II będzie także nadal przewidywał perspektywę płci i praw człowieka. Obejmuje to włączanie kobiet na wszystkich szczeblach realizacji projektu oraz zachęcanie do bardziej równego udziału kobiet w działaniach w ramach projektu jako beneficjentów interwencji. Ponadto działania na rzecz zapobiegania przemocy będą się koncentrować przede wszystkim na konieczności zapewnienia kobietom i dziewczętom bezpieczeństwa i ochrony w ramach ich społeczności oraz zapewnienia ich udziału w poszukiwaniu rozwiązań dla tych wyzwań, a także na włączaniu elementów skupiających się wyłącznie na zwalczaniu przemocy ze względu na płeć.

3.   Cel ogólny

Wzmocnienie zdolności państw członkowskich OPA do walki z przemocą zbrojną w regionie poprzez wspieranie środków mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu broni palnej i amunicji oraz nielegalnemu handlowi nimi, a także zapobieganie obecności broni palnej w społecznościach najbardziej dotkniętych problemem dostępności broni palnej.

4.   Opis strategii interwencji w ramach projektów

Cel nr 1: Wzmocnienie krajowych ram regulacyjnych dotyczących broni palnej, z uwzględnieniem międzynarodowych norm i dobrych praktyk

Działania

Wskazanie państw, którym w pierwszej kolejności należy udzielić pomocy w przeglądzie legislacyjnym, na podstawie oceny potrzeb i z uwzględnieniem państw, do których skierowane są operacyjne elementy projektu;

Pomoc techniczna dla państw w przeglądzie prawodawstwa i ram normatywnych z uwzględnieniem norm międzynarodowych oraz wewnętrzna harmonizacja mandatów, a także uwzględnienie perspektywy płci;

Opracowanie regionalnych standardów w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i zarządzania zapasami oraz niszczenia BSiL i amunicji;

Opracowanie zaleceń regionalnych w celu zapobiegania przemocy ze względu na płeć związanej z niewłaściwym wykorzystywaniem broni palnej;

Rozwój elektronicznej bazy danych w celu ułatwienia dostępu do norm dotyczących broni palnej i innych odpowiednich wytycznych (np. CIFTA, wzorcowe prawodawstwo, MOSAIC i IATG) w celu ułatwienia dostępu do norm i korzystania z nich w różnych obszarach dotyczących kontroli broni palnej dzięki wyszukiwarce i kategoryzacji norm za pomocą znaczników, które umożliwiłyby użytkownikom szybkie znalezienie wszystkich powiązanych przepisów w danym obszarze zainteresowania.

Wyniki

Pomoc legislacyjna udzielona co najmniej sześciu państwom regionu w celu poprawy krajowych ram normatywnych dotyczących broni palnej, z uwzględnieniem norm międzynarodowych i perspektywy płci;

Opracowanie i rozpowszechnienie we wszystkich państwach członkowskich OPA regionalnych norm bezpieczeństwa fizycznego i zarządzania zapasami;

Opracowanie i rozpowszechnienie we wszystkich państwach członkowskich OPA regionalnych norm dotyczących niszczenia BSiL i amunicji;

Opracowanie i rozpowszechnienie we wszystkich państwach członkowskich OPA regionalnych zaleceń dotyczących zapobiegania przemocy ze względu na płeć związanej z niewłaściwym wykorzystaniem broni palnej;

Stworzenie i udostępnienie państwom do użytkowania elektronicznej bazy danych zawierającej normy i wytyczne dotyczące BSiL.

Cel nr 2: Poprawa zdolności operacyjnej organów krajowych w zakresie znakowania, śledzenia, przechowywania i niszczenia broni palnej

Działania

Opracowywanie i zapewnianie pracownikom krajowym specjalistycznych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i zarządzania zapasami, znakowania i rejestrowania oraz niszczenia BSiL i amunicji. Organizowane będą regionalne warsztaty szkoleniowe, podczas których personel będzie również w stanie dzielić się dobrymi praktykami i usprawniać współpracę, oraz kursy krajowe ukierunkowane na konkretne potrzeby każdego państwa;

Zaawansowane szkolenie w zakresie niszczenia amunicji wybuchowej dla techników z państw objętych projektem we współpracy z hiszpańskim Ministerstwem Obrony;

Pomoc techniczna i zasoby techniczne na rzecz wdrożenia krajowych planów niszczenia broni oraz przestarzałej, zajętej lub nadmiarowej amunicji;

Pomoc techniczna i wsparcie techniczne w zakresie znakowania broni palnej oraz prowadzenia rejestrów, w tym zapewnienie niezbędnego sprzętu;

Opracowanie planów w zakresie zrównoważoności z państwami otrzymującymi wsparcie w ramach projektu.

Wyniki

Przeprowadzenie procesów niszczenia broni palnej i amunicji w co najmniej dziesięciu państwach, w tym zniszczenie co najmniej 150 ton amunicji oraz 35 000 sztuk BSiL zajętych, przestarzałych, niebezpiecznych lub nadmiarowych

Przeszkolenie co najmniej 200 pracowników krajowych w zakresie niszczenia BSiL i amunicji;

Udzielenie co najmniej dwunastu państwom pomocy technicznej w zakresie znakowania i prowadzenia rejestrów broni palnej;

Przeszkolenie co najmniej 150 pracowników krajowych w zakresie znakowania i prowadzenia rejestrów;

Modernizacja krajowych systemów rejestracji broni palnej w co najmniej trzech państwach;

Poprawa bezpieczeństwa zapasów instytucjonalnych w co najmniej dziesięciu państwach;

Zrealizowanie dwóch regionalnych seminariów na temat dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i zarządzania zapasami, z przyznaniem certyfikatu co najmniej 80 urzędnikom z co najmniej piętnastu państw;

Przyznanie co najmniej 45 pracownikom z dziesięciu państw certyfikatu technika ds. niszczenia amunicji wybuchowej do poziomu 3 (EOD Level 3);

Stworzenie i udostępnienie dla państw wspieranych w ramach projektu narzędzi i wytycznych dotyczących opracowywania krajowych planów działania;

Opracowanie krajowych planów działania i ich zatwierdzenie przez organy krajowe dla co najmniej 20 % państw otrzymujących pomoc.

Cel nr 3: Optymalizacja kontroli broni strzeleckiej poprzez wykorzystanie narzędzi informatycznych

Działania

Programowanie elektronicznego systemu na potrzeby regionalnego mechanizmu komunikacji w zakresie legalnego transferu broni palnej i amunicji (MCTA) – regionalnego mechanizmu powiadamiania i wymiany informacji na temat legalnego transferu broni palnej, którego ramy i wymogi techniczne zostały opracowane podczas etapu I. Odzwierciedla on pozytywne doświadczenia Unii Europejskiej i umożliwi państwom szybką identyfikację słabych punktów i zagrożeń związanych z przenikaniem broni palnej w ramach międzynarodowego legalnego handlu bronią palną i informowanie o nich. Biorąc pod uwagę, że prawie 50 % państw regionu nie posiada elektronicznego krajowego systemu licencjonowania, zbadana zostanie możliwość zaprogramowania systemu w sposób umożliwiający państwom korzystanie z niego jako systemów krajowych;

Wdrożenie systemu elektronicznego MCTA jako etapu pilotażowego, w połączeniu ze szkoleniem organów krajowych, oraz wprowadzenie niezbędnych korekt;

Modernizacja wirtualnej społeczności wymiany informacji, opracowanej podczas etapu I, aby stała się platformą wiedzy na temat broni palnej na tej półkuli, z funkcjami takimi jak (i) automatyczne przekazywanie i śledzenie danych dotyczących systemu kontroli broni palnej oraz stan wdrożenia CIFTA; (ii) repozytorium organów krajowych; (iii) panel służący wizualizacji statusu i kompleksowości systemu kontroli broni palnej;

Aktualizacja i rozszerzenie oprogramowania do kontroli wykazu BSiL i amunicji na państwa regionu, które mogą korzystać z tego rozwiązania informatycznego opracowanego podczas etapu I.

Wyniki

Zaprogramowanie i wdrożenie systemu elektronicznego na potrzeby regionalnego mechanizmu komunikacji w zakresie legalnego transferu broni palnej i amunicji (MCTA), w ramach projektu pilotażowego, w pięciu państwach;

Ulepszenie oprogramowania do kontroli wykazu BSiL i amunicji, w oparciu o informacje zwrotne od użytkowników, i wdrożenie go w co najmniej czterech państwach;

Stworzenie platformy wiedzy na temat broni palnej na tej półkuli wraz z rejestracją punktów kontaktowych dla co najmniej piętnastu państw;

Organizowanie dwa razy w roku spotkań krajowych punktów kontaktowych w celu wspierania dialogu i współpracy.

Cel nr 4: Wzmocnienie odporności społeczności na przemoc z użyciem broni palnej i ograniczenie dostępu do nielegalnej i niepożądanej broni palnej

Działania

Rozszerzenie metodyki programu OASIS co najmniej na kolejną społeczność silnie dotkniętą przemocą z użyciem broni palnej. OASIS dąży do propagowania społecznie odpowiedzialnych zachowań w społecznościach poważnie dotkniętych przemocą z użyciem broni palnej. Program obejmuje wstępną ocenę społeczności oraz dostępne mechanizmy zapobiegania przemocy i udzielania pomocy ofiarom. OASIS oferuje codzienne zajęcia pozalekcyjne dla zagrożonej młodzieży oraz szkolenia dla lokalnych zainteresowanych stron w społecznościach w zakresie zapobiegania przemocy i pomocy ofiarom;

Utworzenie lokalnego centrum referencyjnego pomocy ofiarom, rodzinom i świadkom przemocy i przestępstw popełnionych przy użyciu broni palnej w celu przerwania cyklu przemocy;

Opracowanie regionalnego programu szkoleniowego w celu zapobiegania przemocy ze względu na płeć i zwalczania jej;

Opracowanie i realizacja co najmniej dwóch lokalnych kampanii zbierania broni, w tym opracowanie i wdrożenie strategii edukacyjnych mających na celu uwrażliwienie ludności i zachęcanie do dobrowolnego zdawania broni. Kampanie te uwypuklą związek między przemocą ze względu na płeć a niewłaściwym wykorzystaniem broni palnej, ponieważ większość ofiar przemocy ze względu na płeć została zastraszona lub zabita z jej użyciem (5);

Wspieranie władz krajowych i lokalnych w gromadzeniu, przechowywaniu, przewozie i niszczeniu zebranej BSiL i amunicji. Będzie to realizowane w koordynacji z działaniami prowadzonymi w ramach celu nr 2 projektu, by optymalizować zasoby.

Wyniki

Poprawa zdolności co najmniej dwóch zagrożonych społeczności w zakresie wspierania zagrożonej młodzieży, udzielania pomocy ofiarom i osobom, które doświadczyły przemocy, oraz zapobiegania przemocy z użyciem broni palnej;

Poprawa umiejętności życiowych co najmniej 160 uczniów z dwóch zagrożonych społeczności dzięki szkoleniom i codziennym zajęciom pozaszkolnym;

Przeszkolenie co najmniej 150 decydentów politycznych, urzędników rządowych, usługodawców, społeczników, nauczycieli, rodziców i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w zakresie zapobiegania i eliminowania przemocy ze względu na płeć oraz pomocy ofiarom;

Utworzenie i uruchomienie ośrodka dla ofiar przemocy, rodzin i świadków;

Opracowanie i przeprowadzenie co najmniej dwóch lokalnych kampanii zbierania broni.

Cel nr 5: Opracowanie planu działania w zakresie broni palnej w Ameryce Środkowej, aby wyposażyć państwa w praktyczne narzędzie zarządzania poprzez podejście regionalne, skoordynowane i oparte na dowodach

Działania

Opracowanie metodyki przygotowania planu działania dla Ameryki Środkowej, w porozumieniu z ekspertami w tej dziedzinie oraz przy zatwierdzaniu przez państwa;

Opracowanie oceny potrzeb w porozumieniu z rządami Ameryki Środkowej;

Opracowanie projektu planu działania dotyczącego broni palnej w Ameryce Środkowej, z uwzględnieniem oceny potrzeb, międzynarodowych ram prawnych i dobrych praktyk;

Zatwierdzenie projektu planu działania poprzez rundę konsultacji z państwami i zainteresowanymi stronami; oraz

Komunikacja zewnętrzna i działania informacyjne mające na celu zmobilizowanie partnerów do wspierania realizacji planu działania dotyczącego broni palnej w Ameryce Środkowej.

Wyniki

Przygotowanie metodyki opracowania planu działania i jej zatwierdzenie wraz z zainteresowanymi stronami;

Opracowanie oceny potrzeb w celu określenia głównych zagrożeń, luk, słabych punktów i priorytetów państw Ameryki Środkowej;

Zorganizowanie dwóch warsztatów w celu zebrania uwag i informacji zwrotnych na temat projektu planu działania dotyczącego broni palnej w Ameryce Środkowej, z udziałem organów krajowych i organizacji działających w tej dziedzinie;

Opracowanie planu działania dla Ameryki Środkowej i przedstawienie go państwom regionu;

Przygotowanie kampanii informacyjnej w celu rozpowszechnienia planu działania w zakresie broni palnej w Ameryce Środkowej, uzyskania dla niego aprobaty politycznej i uzyskania poparcia partnerów dla jego realizacji.

5.   Okres obowiązywania

Całkowity szacowany czas trwania kompleksowego regionalnego etapu II wyniesie 36 miesięcy.

6.   Wykonawcza jednostka techniczna

Techniczną realizację tego programu powierzono Departamentowi Bezpieczeństwa Publicznego Sekretariatu Generalnego Organizacji Państw Amerykańskich. Departament znajduje się w korzystnej sytuacji, jeśli chodzi o wspieranie państw Ameryk, ponieważ pełni podwójną funkcję: współsekretariatu technicznego CIFTA oraz organu technicznego i operacyjnego OPA w tej kwestii. W tej funkcji departament zrealizował projekty i programy wspierające państwa członkowskie OPA w wypełnianiu ich zobowiązań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa krajowych zapasów broni palnej, wdrożenia środków legislacyjnych, tak aby nielegalne wytwarzanie broni palnej i nielegalny handel nią były uznawane za przestępstwa w prawie krajowym, wprowadzenia obowiązku znakowania broni palnej oraz wymiany z innymi sygnatariuszami CIFTA informacji na temat śledzenia i schematów funkcjonowania nielegalnego handlu. Żadna inna organizacja regionalna lub subregionalna, obejmująca wszystkie terytoria Ameryk, nie ma wystarczających wpływów politycznych, wiedzy technicznej lub zasięgu geograficznego, aby móc udzielać wsparcia i pomocy wszystkim państwom amerykańskim.

Podczas etapu II Departament Bezpieczeństwa Publicznego OPA będzie również kontynuować koordynację i współpracę z innymi instytucjami i organizacjami podczas realizacji projektu. Departament zaangażował wiele z nich w etap I i oczekuje dalszej współpracy w konkretnych kwestiach w celu propagowania tej inicjatywy w regionie. Podmioty te to między innymi: regionalny ośrodek ONZ na rzecz pokoju i rozbrojenia w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach (UNLIREC), Karaibska Agencja Wykonawcza ds. Przestępczości i Bezpieczeństwa (CARICOM IMPACS), Międzyamerykańska Rada Obrony, zespół doradczy ds. zarządzania amunicją przy Międzynarodowym Centrum Rozminowywania w Celach Humanitarnych w Genewie (AMAT-GICHD), Golden West Humanitarian Foundation, Interpol, Departament Stanu USA oraz Centrum Szkoleniowe Rozminowywania w Celach Humanitarnych przy Departamencie Obrony USA. Departament Bezpieczeństwa Publicznego koncentruje się na nawiązaniu bliskich stosunków ze wszystkimi tymi innymi podmiotami również działającymi w tej dziedzinie, aby zmaksymalizować korzyści płynące z działania dzięki wykorzystaniu uzupełniającej wiedzy fachowej tych organizacji. W szczególności podczas etapu II departament będzie dążyć do zacieśnienia współpracy z organizacjami subregionalnymi, takimi jak CARICOM-IMPACS i SICA (System Integracji Środkowoamerykańskiej), aby wspierać realizację planu działania w zakresie broni palnej na Karaibach, a także koordynować opracowywanie planu działania w zakresie broni palnej w Ameryce Środkowej.

7.   Przydatność

A.   „Zabezpieczanie broni, ochrona obywateli”: Strategia UE na rzecz zwalczania nielegalnej broni palnej, broni strzeleckiej i lekkiej oraz amunicji do tych rodzajów broni, przyjęta przez Radę 19 listopada 2018 r.

Cele, działania i oczekiwane wyniki tego projektu są dostosowane do celów i podejścia strategii Unii Europejskiej „Zabezpieczanie broni, ochrona obywateli”. W związku z tym Rada Unii Europejskiej postanowiła finansować etap I tej inicjatywy właśnie po to, by promować multilateralizm i synergie między Unią Europejską a OPA w celu ograniczenia przemocy zbrojnej i działalności przestępczej. Rada rozważyła również priorytety określone w strategii. Etap II, będący kontynuacją tych wysiłków, nadal opiera się na tym paradygmacie i podejściu oraz uzupełnia globalne działania Unii Europejskiej w tej dziedzinie, koncentrując się na regionie poważnie dotkniętym rozprzestrzenianiem BSiL, jej nadmiernym gromadzeniem i nielegalnym handlem nią.

Etap II odzwierciedla w szczególności następujące priorytety strategii:

2.1.

Wzmocnienie ram normatywnych: Działania w ramach celu nr 1 mają na celu zapewnienie, aby państwa członkowskie zharmonizowały swoje ustawodawstwo z normami międzynarodowymi oraz dysponowały narzędziami umożliwiającymi lepsze wdrażanie konwencji;

2.2.2

Kontrola wywozu broni palnej i amunicji do niej: Opracowanie elektronicznego narzędzia MCTA w odniesieniu do celu nr 3 odnosi się do znaczenia kontrolowania legalnego handlu w celu niedopuszczenia do przekierowań na nielegalny rynek;

2.2.3

Bezpieczne zarządzanie zapasami BSiL i amunicji: Cel nr 2 obejmuje wiele działań dotyczących bezpieczeństwa fizycznego i zarządzania zapasami, w tym szkolenia urzędników oraz pomoc techniczną i materialną na rzecz poprawy praktyk i infrastruktury, zgodnie z międzynarodowymi standardami MOSAICS i IATG;

2.2.4

Odpowiedzialne unieszkodliwianie BSiL i amunicji do tych rodzajów broni: Cel nr 2 obejmuje szkolenia, pomoc materialną, nadzór i certyfikację procesów niszczenia broni palnej i amunicji w przypadku państw, które tego wymagają;

2.2.5

Zagadnienia przekrojowe: Cel nr 3 obejmuje wiele rozwiązań i narzędzi informatycznych służących wspieraniu współpracy i wymiany informacji między państwami regionu.

Aby zmaksymalizować wpływ tych działań, Departament Bezpieczeństwa Publicznego OPA będzie wspierać działania uzupełniające, w tym zmniejszenie popytu na broń palną poprzez realizację działań zapobiegawczych i programy zbierania oraz opracowanie planu działania dla Ameryki Środkowej jako konkretnego narzędzia koordynacji i poprawy działań w tym regionie.

B.   Decyzja Rady UE 2011/428/WPZiB z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie wspierania działalności Biura Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozbrojenia w celu realizacji programu działania Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego zapobiegania handlowi bronią strzelecką i lekką we wszystkich jego aspektach, zwalczania i eliminowania go (6)

Decyzja Rady propaguje trzy główne cele: (1) realizacja programu działania ONZ na rzecz zapobiegania nielegalnemu handlowi bronią strzelecką i lekką, zwalczania i eliminowania go we wszystkich aspektach, zarówno na szczeblu globalnym, jak i regionalnym, (2) wspieranie wdrażania międzynarodowego instrumentu umożliwiającego śledzenie oraz (3) wspieranie opracowywania i wdrażania wytycznych technicznych ONZ dotyczących zarządzania zapasami amunicji.

Każdy z tych celów jest spójny z ogólnymi celami szczegółowych postanowień Międzyamerykańskiej konwencji przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych i innych powiązanych materiałów oraz nielegalnemu handlowi nimi (CIFTA) i jej kierunkami działania. CIFTA przewiduje pewne obowiązkowe zalecenia dla państw stron, w tym ustanowienie jurysdykcji w sprawach karnych; obowiązkowe znakowanie broni palnej; prowadzenie rejestrów do celów śledzenia; poprawę kontroli transferu oraz współpracę międzynarodową. Kierunek działania CIFTA na lata 2018–2022 wzmacnia cele państw stron CIFTA w tych obszarach zgodnie z programem działania ONZ i Protokołem przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającym Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.

Departament Bezpieczeństwa Publicznego OPA nadal wdraża programy operacyjne mające na celu wspieranie państw w budowaniu ich zdolności do wywiązywania się z obowiązków wynikających z CIFTA. Etap II ma na celu kontynuację tej pomocy, z uwzględnieniem priorytetów ustanowionych przez państwa strony CIFTA w ramach kierunku działania na lata 2018–2022, w szczególności: 1. Znakowanie i śledzenie broni palnej; 2. Import i eksport; 3. Środki ustawodawcze oraz 4. Zarządzanie zapasami i ich niszczenie.

8.   Sprawozdawczość

Departament Bezpieczeństwa Publicznego OPA będzie przygotowywać regularne sprawozdania zgodnie z wynegocjowaną umową o delegowaniu zadań.

9.   Koszt całkowity

Łączne szacunkowe środki finansowe, o które Departament Bezpieczeństwa Publicznego OPA zwraca się do UE na realizację etapu II, wynoszą ok. 4,2 mln EUR. Sekretariat Generalny OPA zapewni wkłady rzeczowe na realizację programu i zwróci się o inne wsparcie rzeczowe (takie jak wsparcie udzielone przez rząd hiszpański podczas etapu I).


(1)  UNODC, Global Study on Homicide (Globalna analiza na temat zabójstw). 2019. https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/global-study-on-homicide.html.

(2)  Ibid.

(3)  Według Global Study of Firearms Trafficking (Globalna analiza na temat nielegalnego handlu bronią palną) to w Ameryce Środkowej i Południowej oraz w Azji Zachodniej znajduje się 80 % miejsc przeznaczenia w przypadku broni będącej przedmiotem nielegalnego handlu bronią palną (UNODC, 2020).

(4)  W latach 2007–2015 Departament Bezpieczeństwa Publicznego OPA wdrażał inicjatywy w ramach programu pomocy na rzecz kontroli broni i amunicji w regionie (PACAM). Skorzystało z nich 25 państw członkowskich OPA – oznakowano ponad 290 000 sztuk broni palnej oraz zniszczono dalszych 60 000 sztuk broni i ponad 1 700 ton amunicji w całym regionie.

(5)  https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/07/MOSAIC-06.10-2017EV1.0.pdf.

(6)  Dz.U. L 188 z 19.7.2011, s. 37.


31.5.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/50


DECYZJA RADY (WPZiB) 2022/848

z dnia 30 maja 2022 r.

zmieniająca decyzję (WPZiB) 2020/1464 w sprawie propagowania skutecznych kontroli wywozu broni

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i art. 31 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 12 października 2020 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2020/1464 (1).

(2)

W decyzji (WPZiB) 2020/1464 przewidziano 24-miesięczny okres na wykonanie działań, o których mowa w jej art. 1, licząc od daty zawarcia umowy w sprawie finansowania, o której mowa w jej art. 3 ust. 3.

(3)

W dniu 9 lutego 2022 r. Federalny Urząd Gospodarki i Kontroli Eksportu (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle – BAFA) jako agencja wykonawcza zwrócił się do Unii o upoważnienie do przedłużenia okresu wykonywania decyzji (WPZiB) 2020/1464 do 36 miesięcy, czyli do dnia 30 listopada 2023 r., ze względu na wyzwania wynikające z trwającego kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

(4)

BAFA zwraca się również o dodanie dodatkowej konferencji dla krajów partnerskich dysponujących zaawansowanymi systemami kontroli wywozu broni oraz dodatkowego spotkania poświęconego ocenie śródokresowej.

(5)

Działania, o których mowa w art. 1 decyzji (WPZiB) 2020/1464, w tym dwa dodatkowe działania dodane na mocy niniejszej decyzji Rady, mogą być nadal prowadzone do dnia 30 listopada 2023 r. bez żadnych skutków dla zasobów finansowych.

(6)

Należy zmienić odpowiednio art. 5 decyzji (WPZiB) 2020/1464 oraz pkt 5.2.5, 5.2.6 i 10 załącznika do tej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji (WPZiB) 2020/1464 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia i traci moc w dniu 30 listopada 2023 r.”;

2)

w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

a)

pkt 5.2.5 otrzymuje brzmienie:

„5.2.5.

Konferencje dla krajów partnerskich dysponujących zaawansowanymi systemami kontroli wywozu broni

Projekt przybierze formę dwóch konferencji w Brukseli, z których każda będzie trwać nie dłużej niż dwa dni. Każda konferencja będzie stanowić forum dla dyskusji na poziomie zaawansowanym między unijnymi ekspertami a przedstawicielami wysokiego szczebla (w obszarach polityki, wydawania zezwoleń i egzekwowania przepisów) państw-beneficjentów dysponujących zaawansowanymi systemami kontroli wywozu broni.

Każda konferencja umożliwi uczestniczącym państwom-beneficjentom:

a)

uzyskanie informacji na temat najnowszych wydarzeń związanych z handlem bronią (np. obecnych kanałów dostaw, wpływu nowych technologii i kwestii związanych z polityką bezpieczeństwa, takich jak zagrożenia hybrydowe); oraz

b)

omówienie, w jaki sposób ostatnie zmiany i usprawnienia w zakresie kontroli handlu bronią mogą zostać wdrożone w ramach ich własnego krajowego systemu kontroli wywozu broni, jak również wymianę poglądów na ten temat.”;

b)

pkt 5.2.6 otrzymuje brzmienie:

„5.2.6.

Spotkania oceniające

Aby ocenić wpływ działań prowadzonych na mocy niniejszej decyzji i dokonać jego przeglądu, w Brukseli zostaną zorganizowane trzy spotkania poświęcone ocenie (dwa poświęcone ocenie śródokresowej i jedno – ocenie końcowej), najlepiej równolegle ze zwykłym posiedzeniem grupy COARM.

Dwa spotkania poświęcone ocenie śródokresowej będą mieć charakter warsztatów z udziałem państw członkowskich. Warsztaty te mogą trwać maksymalnie jeden dzień.

Spotkanie poświęcone ocenie końcowej odbędzie się w Brukseli z udziałem państw-beneficjentów i państw członkowskich. Na spotkanie poświęcone ocenie końcowej zostanie zaproszonych maksymalnie dwóch przedstawicieli (stosownych urzędników rządowych) każdego z państw-beneficjentów.”;

c)

pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10.

Okres obowiązywania

Projekt zakończy się w dniu 30 listopada 2023 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 maja 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodnicząca

C. COLONNA


(1)  Decyzja Rady (WPZiB) 2020/1464 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie propagowania skutecznych kontroli wywozu broni (Dz.U. L 335 z 13.10.2020, s. 3).


31.5.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/52


DECYZJA RADY (WPZiB) 2022/849

z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie zmiany decyzji 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 31 maja 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/255/WPZiB (1).

(2)

W dniu 27 maja 2021 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2021/855 (2), dotyczącą przedłużenia do dnia 1 czerwca 2022 r. obowiązywania środków ograniczających określonych w decyzji 2013/255/WPZiB.

(3)

Z przeglądu decyzji 2013/255/WPZiB wynika, że obowiązywanie określonych w niej środków ograniczających należy przedłużyć do dnia 1 czerwca 2023 r.

(4)

Należy zaktualizować i zmienić zawarte w załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB wpisy w wykazie osób fizycznych i prawnych, podmiotów lub organów dotyczące 18 osób fizycznych i 13 podmiotów.

(5)

Wpisy dotyczące dwóch zmarłych osób należy wykreślić z wykazu zawartego w załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB

(6)

Wpis dotyczący jednej osoby należy skreślić z wykazu zawartego w załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB w następstwie wyroku Sądu z dnia 16 marca 2022 r.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2013/255/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2013/255/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

tytuł otrzymuje brzmienie:

„Decyzja Rady 2013/255/WPZiB z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii”;

2)

art. 34 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 34

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 1 czerwca 2023 r. Jest ona przedmiotem stałego przeglądu. Niniejsza decyzja może być, w zależności od przypadku, przedłużana lub zmieniana, jeżeli Rada uzna, że jej cele nie zostały osiągnięte.”;

3)

w załączniku I wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 maja 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodnicząca

C. COLONNA


(1)  Decyzja Rady 2013/255/WPZiB z dnia 31 maja 2013 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii (Dz.U. L 147 z 1.6.2013, s. 14).

(2)  Decyzja Rady (WPZiB) 2021/855 z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca decyzję 2013/255/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii (Dz.U. L 188 z 28.5.2021, s. 90).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

w sekcji A (Osoby) skreśla się następujące wpisy:

40.

Muhammad Bukhaytan;

262.

Salam Tohme;

293.

Abdelkader Sabra;

2)

w sekcji A (Osoby) odpowiednie wpisy w wykazie zastępuje się wpisami w brzmieniu:

 

Imię i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia w wykazie

„3.

Ali MAMLUK

(alias Ali Mamlouk; Ali Al-Mamlouk; Abu Ayham)

(علي المملوك; أبو أيهم; علي مملوك)

Data urodzenia: 19.2.1946;

Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria;

Paszport dyplomatyczny nr 983;

Płeć: mężczyzna

Wiceprezydent Syryjskiej Republiki Arabskiej do spraw bezpieczeństwa. Były dyrektor Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Były szef syryjskiej Dyrekcji ds. Wywiadu, uczestniczył w aktach przemocy wobec manifestantów.

9.5.2011

4.

Atif NAJIB

(alias Atef; Atej Najeeb)

(عاطف نجيب)

Miejsce urodzenia: Dżabla, Syria;

Stopień wojskowy: Generał brygady;

Płeć: mężczyzna

Były szef Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Politycznego w mieście Dara. Uczestniczył w aktach przemocy wobec manifestantów. Członek rodziny Assad; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada.

9.5.2011

28.

Khalid (alias Khaled) QADDUR (alias Qadour, Qaddour, Kaddour)

(خالد قدور)

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały lub prowadzący działalność w sektorach telekomunikacji, ropy naftowej, tworzyw sztucznych i tytoniu; ma także ścisłe powiązania biznesowe z Maherem al-Assadem. Zaangażowany w działalność związaną z przemytem.

Czerpie korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu i wspiera go przez swoją działalność biznesową.

Wspólnik Mahera al-Assada, w tym również przez swoją działalność biznesową.

27.1.2015

33.

Ayman JABIR

(alias Aiman Jaber)

(أيمن جابر)

Miejsce urodzenia: Latakia, Syria;

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii w sektorach stali, mediów, towarów konsumpcyjnych i ropy naftowej, w tym również zaangażowany w handel tymi towarami. Ma interesy finansowe lub zajmuje stanowiska wyższego szczebla i stanowiska kierownicze w szeregu przedsiębiorstw i podmiotów w Syrii, w szczególności w firmach Al Jazira (alias Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV i Sama Satellite Channel.

Poprzez swoje przedsiębiorstwo Al Jazira, Ayman Jabir ułatwiał przywóz do Syrii ropy naftowej z Overseas Petroleum Trading.

Ayman Jabir czerpie korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu i wspiera go przez swoją działalność biznesową.

Zapewnia bezpośrednie wsparcie dla działań bojówek powiązanych z reżimem, zwanych Szabiha lub Suqur as-Sahraa oraz odgrywa w ich działaniach przewodnią rolę. Jest honorowym przewodniczącym »Wafa lil-Watan« (lojalność wobec ojczyzny), która jest stowarzyszeniem udzielającym pomocy rodzinom syryjskich żołnierzy i bojówek.

Powiązany z Ramim Makhloufem przez swoją działalność biznesową oraz powiązany z Maherem al-Assadem w związku ze swoją rolą w działaniach bojówek reżimowych.

27.1.2015

48.

Samir HASSAN

(سمير حسن)

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały lub prowadzący działalność w wielu sektorach syryjskiej gospodarki. Posiada udziały lub znaczące wpływy w firmach Amir Group i Cham Holding, dwóch konglomeratach mających udziały w sektorach nieruchomości, turystyki, transportu i finansów. Przewodniczący syryjsko-rosyjskiej rady biznesu; odgrywa istotną rolę w stosunkach gospodarczych z Federacją Rosyjską za pośrednictwem rosyjsko-syryjskiej rady biznesu.

Samir Hassan wspiera wysiłek wojenny reżimu syryjskiego poprzez darowizny pieniężne.

Samir Hassan jest powiązany z osobami czerpiącymi korzyści dzięki reżimowi lub wspierającymi go. W szczególności jest powiązany z Ramim Makhloufem i Issamem Anboubą, którzy zostali umieszczeni w wykazie przez Radę i czerpią korzyści dzięki syryjskiemu reżimowi.

27.9.2014

114.

Emad Abdul-Ghani SABOUNI

(alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

(عماد عبدالغني صابوني)

Data urodzenia: 1964;

Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria;

Płeć: mężczyzna

Były minister telekomunikacji i technologii, pełnił ten urząd co najmniej do kwietnia 2014 r. Jako były minister ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej. Były szef Agencji ds. Planowania i Współpracy Międzynarodowej (PICC). PICC jest agencją rządową powiązaną z urzędem premiera i opracowuje w szczególności pięcioletnie plany zawierające ogólne wytyczne rządowej polityki gospodarczej i rozwojowej.

27.2.2012

139.

Generał dywizji Hussam LUQA

(alias Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka)

(حسام لوقا)

Data urodzenia: 1964;

Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria;

Płeć: mężczyzna

Były szef Komitetu ds. Bezpieczeństwa w regionie południowym od 2018 do 2020 r. Były szef Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Ogólnego. Generał dywizji. Od kwietnia 2012 r. do dnia 2 grudnia 2018 r. był szefem wydziału Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Politycznego w Hims (zastąpił generała brygady Nasra al-Alego). Od dnia 3 grudnia 2018 r. szef Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Politycznego. Od 2019 r. dyrektor Departamentu Wywiadu Ogólnego. Odpowiedzialny za torturowanie opozycjonistów przebywających w areszcie.

24.7.2012

203.

George HASWANI

(alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Adres: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria;

Dodatkowe informacje: HESCO Engineering and Construction Company Ltd jest zarejestrowana pod tym samym adresem w Londynie co firma brytyjska, Savero Ltd.;

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały lub prowadzący działalność w sektorze inżynieryjnym, budowlanym oraz ropy naftowej i gazu. Posiada udziały lub znaczące wpływy w szeregu przedsiębiorstw i podmiotów w Syrii, w szczególności w przedsiębiorstwie HESCO Engineering and Construction Company – jednym z głównych przedsiębiorstw inżynieryjnych i budowlanych.

7.3.2015

204.

Emad HAMSHO

(alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو)

(حمشو عماد)

Adres: Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damaszek, Syria;

Płeć: mężczyzna

Zajmuje wysokie stanowisko kierownicze w Hamsho Trading. Zajmując wysokie stanowisko w Hamsho Trading, będącym jednostką zależną Hamsho International, który to podmiot został przez Radę umieszczony w wykazie, wspiera reżim syryjski. Jest również powiązany z Hamsho International, które jest podmiotem umieszczonym w wykazie.

Jest także – obok umieszczonych w wykazie przedsiębiorców popierających reżim, takich jak Ayman Jabir – wiceprzewodniczącym Syryjskiej Rady ds. Żelaza i Stali. Do majątku Hamsho należy Syria Metal Industries, stalownia poza Damaszkiem, do której Hamsho dostarczał złom metalowy zagrabiony w trakcie wojny przez prorządowe bojówki. Jest również wspólnikiem prezydenta Baszara al-Assada.

7.3.2015

245.

Muhammad Yousef HASOURI

(alias Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri)

(محمد يوسف حاصوري)

Stopień wojskowy: generał brygady;

Płeć: mężczyzna

Generał brygady Muhammad Hasouri jest starszym oficerem Syryjskich Sił Powietrznych; pełni służbę od maja 2011 r. Pełnił funkcję szefa sztabu 50. brygady sił powietrznych i zastępcy dowódcy bazy lotniczej Asz-Sza’irat. Generał brygady Muhammad Hasouri działa w sektorze rozprzestrzeniania broni chemicznej i był zaangażowany w masakrę przeprowadzoną z użyciem broni chemicznej w Chan Szajchun w dniu 4 kwietnia 2017 r. Jako starszy oficer jest odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii.

18.7.2017

247.

Jayyiz Rayyan AL-MUSA

(alias Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa)

(جايز ريان الموسى)

Data urodzenia: 1954;

Miejsce urodzenia: Hama, Syria;

Stopień wojskowy: generał dywizji;

Płeć: mężczyzna

Były gubernator Hasaki, mianowany przez prezydenta Baszara al-Assada; jest powiązany z prezydentem Baszarem al-Assadem.

W stopniu generała dywizji, jest starszym oficerem i byłym szefem sztabu Syryjskich Sił Powietrznych.

Jako starszy oficer Syryjskich Sił Powietrznych jest odpowiedzialny za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii, w tym również za ataki z użyciem broni chemicznej przeprowadzone przez reżim syryjski w czasie jego kadencji jako szefa sztabu Syryjskich Sił Powietrznych, co potwierdzono w sprawozdaniu wspólnego mechanizmu śledczego utworzonego przez ONZ.

18.7.2017

271.

Khaled AL-ZUBAIDI

(alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi

(خالد الزبيدي)

Obywatelstwo: syryjskie;

Stanowisko: współwłaściciel Zubaidi and Qalei LLC; dyrektor przedsiębiorstwa Agar Investment Company; dyrektor generalny spółki Al Zubaidi i Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company; dyrektor i właściciel Zubaidi Development Company; współwłaściciel Enjaz Investment Company;

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający znaczące inwestycje w branży budowlanej, w tym wynoszący 50 % udział w spółce Zubaidi and Qalei LLC, która buduje luksusowy ośrodek turystyczny Grand Town i z którą reżim syryjski zawarł umowę na 45 lat w zamian za 19–21 % jej przychodów. Khaled az-Zubaidi czerpie korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu lub go wspiera przez swoją działalność gospodarczą, w szczególności przez ten udział w inwestycji Grand Town.

Khaled Zubaidi podpisał umowę sponsorską (o wartości 350 000  USD) z syryjskim klubem piłkarskim »Wihda FC« za pośrednictwem jednego ze swoich przedsiębiorstw, Hijaz Company. Członek Federacji Syryjskich Izb Turystyki od 2019 r.

21.1.2019

283.

Mohammed Nazer JAMAL EDDIN

(alias Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine; Jamal Aldiyn)

(محمد ناذر جمال الدين)

Data urodzenia: 2.1.1962;

Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria;

Obywatelstwo: syryjskie;

Numer paszportu: N 011612445, numer wydania 002-17-L022286 (miejsce wydania: Syryjska Republika Arabska);

Numer identyfikacyjny: 010-30208342 (miejsce wydania: Syryjska Republika Arabska);

Stanowisko: współzałożyciel i większościowy udziałowiec przedsiębiorstwa Apex Development and Projects LLC i założyciel przedsiębiorstwa A’ayan Company for Projects and Equipment;

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający znaczące inwestycje w branży budowlanej, w tym wynoszący 90 % udział kontrolny w przedsiębiorstwie Apex Development and Projects LLC, które utworzyło wartą 34,8 mln USD spółkę joint venture w celu budowy Marota City – luksusowego kompleksu mieszkalno-handlowego wspieranego przez reżim. Przez swój udział w inwestycji Marota City Mohammed Nazer Jamal Eddin czerpie korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu lub go wspiera. W maju 2019 r. Nazer Jamal Eddin utworzył »Trillium Private JSC«, warte 15 mln funtów syryjskich przedsiębiorstwo zajmujące się handlem materiałami budowlanymi i produktami elektrycznymi.

21.1.2019

284.

Mazin AL-TARAZI

(alias

Image 2
; Mazen al-Tarazi)

(مازن الترزي)

Data urodzenia: wrzesień 1962 r.;

Obywatelstwo: syryjskie;

Stanowisko: przedsiębiorca;

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający znaczące inwestycje w sektorach budowlanym i lotniczym. Przez działalność gospodarczą i inwestycje czerpie korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu lub go wspiera. W szczególności Mazin al-Tarazi zawarł umowę z Damascus Cham Holding na wartą 320 mln USD inwestycję w budowę Marota City – luksusowego kompleksu mieszkalno-handlowego wspieranego przez reżim. Udzielono mu także zezwolenia na założenie w Syrii prywatnej linii lotniczej. We wrześniu 2019 r. utworzył al-Dana Group Investments LLC, warte 25 mln funtów syryjskich przedsiębiorstwo zajmujące się eksportem i importem oraz inwestowaniem w infrastrukturę turystyczną i kompleksy handlowe.

21.1.2019

285.

Samer FOZ

(alias Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair)

(سامر فوز)

Data urodzenia: 20 maja 1973 r.;

Miejsce urodzenia: Hims, Syria / Latakia, Syria;

Obywatelstwa: syryjskie, tureckie;

Numer paszportu tureckiego: U 09471711 (miejsce wydania: Turcja; data ważności: 21.7.2024);

Syryjski numer krajowy: 06010274705;

Adres: Platinum Tower, office no. 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubaj, UAE;

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały i prowadzący działalność w wielu sektorach syryjskiej gospodarki. Zapewnia reżimowi syryjskiemu wsparcie finansowe i inne, w tym finansowanie dla wojskowych sił bezpieczeństwa w Syrii i pośredniczenie w transakcjach zakupu zboża. Czerpie także korzyści finansowe z dostępu do możliwości handlowych w ramach handlu pszenicą i do projektów odbudowy, co jest wynikiem jego powiązań z reżimem.

W 2021 r. Samer Foz otworzył zakład rafinacji cukru (Samer Foz Factory), aby wesprzeć cel reżimu syryjskiego, jakim jest zwiększenie produkcji cukru w całym kraju.

21.1.2019

287.

Hussam AL QATARJI

(alias Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji)

(حسام القطرجي)

Data urodzenia: 1982;

Miejsce urodzenia: Rakka, Syria;

Obywatelstwo: syryjskie;

Stanowisko: dyrektor generalny Katerji Group (alias Al Qatarji, Al Qatarji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group);

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, będący także posłem do syryjskiego parlamentu. Al Qatarji wspiera reżim syryjski i czerpie dzięki niemu korzyści przez umożliwianie przeprowadzania transakcji handlowych z reżimem dotyczących ropy naftowej i pszenicy oraz uzyskiwanie korzyści z tych transakcji.

Wraz ze swoją rodziną Hussam Al Qatarji uzyskał licencję na utworzenie nowego banku – Narodowego Banku Islamskiego. Nabyli również nową cementownię od rządu, za pośrednictwem jednego ze swoich przedsiębiorstw, NABD Contracting and Construction. Rozszerzyli również działalność w sektorze turystyki, tworząc Arman Hotel i Tourist Management LLC. Z ministerstwem turystyki utworzyli również spółkę joint venture Bere Aleppo Private JSC. Hussam Al Qatarji i jego rodzina prowadzą również milicję w Aleppo. W październiku 2021 r. Qaterji’s BS Company for Oil Services podpisała z reżimem umowę na dostarczanie paliwa do stacji paliw na obszarach podlegających reżimowi.

21.1.2019

290.

Waseem AL-KATTAN

(وسيم القطان)

(alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)

Data urodzenia: 4.3.1976;

Obywatelstwo: syryjskie;

Stanowisko: przewodniczący izby handlowej prowincji Damaszek i okolic (wiejskich);

Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania:

Larosa Furniture Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; skarbnik Federacji Syryjskich Izb Handlowych;

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, czerpiący korzyści dzięki reżimowi i wspierający go. Właściciel licznych przedsiębiorstw i spółek holdingowych posiadający udziały i działający w różnorakich sektorach gospodarczych, takich jak sektor nieruchomości, sektor luksusowych hoteli i sektor centrów handlowych. Waseem al-Kattan szybko stał się prominentnym przedsiębiorcą dzięki nałożeniu podatków na towary przemycane do oblężonej wschodniej Al-Ghuty, a obecnie należy do układu klientelistycznego prowadzącego agresywne działania przynoszące korzyści reżimowi. Waseem al-Kattan czerpie korzyści finansowe w związku z uprzywilejowanym dostępem do zamówień publicznych, a także licencji i zamówień przyznawanych przez agencje rządowe, wynikającym z jego bliskich powiązań z reżimem.

W 2020 r. al-Kattan został wybrany na członka Izby Handlowej w Damaszku. W listopadzie 2021 r. al-Kattan, mimo że przegrał wybory, został mianowany przez rząd syryjski sekretarzem Federacji Syryjskich Izb Handlowych.

17.2.2020

294.

Khodr Ali TAHER

(alias خضر علي طاهر)

Data urodzenia: 1976;

Obywatelstwo: syryjskie;

Stanowisko: dyrektor i właściciel Ella Media Services; założyciel Castle Security and Protection oraz Jasmine Contracting Company; przewodniczący i współzałożyciel Syrian Hotel Management Company; kierownik i właściciel przedsiębiorstwa Ematel;

Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania:

Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company;

Płeć: mężczyzna

Prominentny przedsiębiorca działający w różnorakich sektorach gospodarczych w Syrii, w tym w usługach ochroniarskich, detalicznej sprzedaży telefonów komórkowych, usługach zarządzania hotelami, usługach reklamowych, krajowych usługach przekazów pieniężnych oraz w sektorze napoi alkoholowych i bezalkoholowych.

Wspiera reżim syryjski i czerpie dzięki niemu korzyści przez współpracę w ramach swojej działalności gospodarczej i zaangażowanie w przemyt i działania spekulacyjne. Khodr Ali Taher jest właścicielem szeregu przedsiębiorstw i współzakładał inne przedsiębiorstwa. Jego uczestnictwo w transakcjach handlowych z reżimem obejmuje udział w spółkach joint venture z Syrian Transport and Tourism Company, w której Ministerstwo Turystyki posiada dwie trzecie udziałów.

17.2.2020”

3)

w sekcji B (Podmioty) odpowiednie wpisy w wykazie zastępuje się wpisami w brzmieniu:

 

Nazwa

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia w wykazie

„1.

Bena Properties

Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525

Kontrolowany przez Ramiego Makhloufa. Największe w Syrii przedsiębiorstwo sektora nieruchomości, a także pion Cham Holding odpowiadający za nieruchomości i inwestycje; zapewnia finansowanie reżimu syryjskiego.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF)

(alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108, Damaszek, Syria;

Nr tel.: +963 112110059 / 963 112110043;

Nr faksu: +963 933333149

Kontrolowany przez Ramiego Makhloufa; zapewnia finansowanie reżimu syryjskiego.

23.6.2011

18.

Syriatel

Syriatel Mobile Telecom Building, Amman Road Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Area, Damaszek, Syria, P.O. Box 2900;

Nr tel.: +963 11 61 26 270;

Nr faksu: +963 11 23 73 97 19;

E-mail: info@syriatel.com.sy;

Strona internetowa: http://syriatel.sy/

Zapewnia reżimowi syryjskiemu wsparcie finansowe: na podstawie umowy licencyjnej przekazuje rządowi co najmniej 50 % swoich zysków.

23.9.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damaszek, Syria;

Nr tel.: +963 011 5810719; +963 11 4474579; +963 11 5810718; +963 11 5810719;

E-mail: info@metallic-sy.com oraz shaamco@mail.sy

Firma przykrywka do zakupu newralgicznego sprzętu przez CERS.

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, P.O. Box 5966, Damaszek, Syria;

Nr tel.: +963 11 5111352;

Nr faksu: +963 11 5110117;

E-mail: info@syronics.com.sy

Firma przykrywka do zakupu newralgicznego sprzętu przez CERS.

1.12.2011

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damaszek, Syria

oraz

P.O. Box 2849, Al-Moutanabi Street, Damaszek, Syria

oraz

P.O. Box 21120, Baramkeh, Damaszek, Syria;

Nr tel.: + 96311 2121824; +963 11 2121825; +963 11 2131307;

E-mail: g.o.eng.ind@net.sy

Firma przykrywka do zakupu newralgicznego sprzętu przez CERS.

1.12.2011

34.

Syrian Lebanese Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Bejrut, Liban;

Oddział w Hamrze: Hamra Street, Darwish and Fakhro Building, PO Box 113-5127/11-8701, Bejrut, Liban;

Oddział Mar Elias: Ulica Mar Elias, budynek Fakhani, PO Box 145 796, Bejrut, Liban;

Nr tel.: +961 1 741666;

Nr faksu: +961 1738214;

Strona internetowa: www.slcb.com.lb

Jednostka zależna Commercial Bank of Syria, również umieszczonego w wykazie. Zapewnia reżimowi syryjskiemu wsparcie finansowe.

23.1.2012

38.

Centralny Bank Syrii

Sabah Bahrat Square, Damaszek, Syria;

Adres do korespondencji: Altjreda al Maghrebeh Square, Damaszek, Syria, P.O. Box: 2254;

Nr tel : +961011 - 9985;

E-mail : info@cb.gov.sy;

Strona internetowa: https://www.cb.gov.sy/

Zapewnia reżimowi syryjskiemu wsparcie finansowe.

27.2.2012

56.

The Baniyas Refinery Company

(alias Banias, Banyas)

Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Syria;

352, Tripoli Street, PO Box 352, Hims

Jednostka zależna General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), sekcji Ministerstwa Ropy Naftowej i Zasobów Mineralnych. W tym charakterze zapewnia reżimowi syryjskiemu wsparcie finansowe.

23.7.2014

57.

The Homs Refinery Company

(alias Hims, General Company for Homs Refinery)

General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, PO Box 352, Syria;

Nr tel.: 963-3125-16401;

Nr faksu: 963-3124-70101;

E-mail : homs-refine@mail.sy

Jednostka zależna General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), sekcji Ministerstwa Ropy Naftowej i Zasobów Mineralnych. W tym charakterze zapewnia reżimowi syryjskiemu wsparcie finansowe.

23.7.2014

67.

Hamsho Trading

(alias Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)

Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damaszek, Syria;

Grupa Hamsho, obszary wiejskie Damaszku – północna obwodnica, Hamsho for trading and constructions;

Email: info@hamsho-group.com;

Nr tel.: 00963 (11) 3227530

Jednostka zależna Hamsho International, który to został umieszczony w wykazie przez Radę.

W związku z tym Hamsho Trading jest powiązany z umieszczonym w wykazie Hamsho International.

Wspiera reżim syryjski za pośrednictwem swoich jednostek zależnych, w tym Syria Steel. Za pośrednictwem swoich filii jest powiązany z ugrupowaniami, takimi jak wspierające reżim bojówki Szabiha.

7.3.2015

77.

Al Qatarji Company

(alias Qatarji International Group; Al-Sham i Al-Darwish Company; Qatirji/Khatirji/Katarji/Grupa Katerji)

(مجموعة/شركة قاطرجي)

Rodzaj podmiotu: spółka prywatna;

Sektor gospodarki: przywóz/wywóz; transport ciężarowy; dostarczanie ropy naftowej i towarów;

Imię i nazwisko dyrektora/kierownictwa: Hussam Al Qatarji, dyrektor generalny (osoba umieszczona przez Radę w wykazie);

Właściciel rzeczywisty: Hussam Al Qatarji (osoba umieszczona przez Radę w wykazie);

Adres siedziby: Mazzah, Damaszek, Syria;

Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC

Wiodące przedsiębiorstwo prowadzące działalność w rozmaitych sektorach gospodarczych w Syrii. Ułatwiając handel paliwem, bronią i amunicją między reżimem a różnymi podmiotami, w tym ISIL (Daisz), pod pretekstem importu i eksportu artykułów spożywczych, wspierając bojówki walczące u boku reżimu i wykorzystując powiązania z nim do rozszerzania swojej działalności handlowej, Al Qatarji Company – którego zarządowi przewodniczy umieszczony w wykazie Hussam Al Qatarji, członek syryjskiego Zgromadzenia Ludowego – wspiera reżim syryjski i czerpie dzięki niemu korzyści.

17.2.2020

78.

Damascus Cham Holding Company

(alias Damascus Cham Private Joint Stock Company)

(القابضة الشام دمشق)

Rodzaj podmiotu: spółka państwowa działająca na mocy prawa prywatnego;

Sektor gospodarki: działalność deweloperska;

Imię i nazwisko dyrektora/kierownictwa: Adel Anwar al-Olabi, prezes zarządu i gubernator Damaszku (osoba umieszczona przez Radę w wykazie);

Właściciel rzeczywisty: zarząd prowincji Damaszek;

Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania: Rami Makhlouf (osoba umieszczona przez Radę w wykazie); Samer Foz (osoba umieszczona przez Radę w wykazie); Mazen Tarazi (osoba umieszczona przez Radę w wykazie); Talas Group – własność biznesmena Anasa Talasa (osoby umieszczonej przez Radę w wykazie); Khaled al-Zubaidi (osoba umieszczona przez Radę w wykazie).

Damascus Cham Holding Company została utworzona przez reżim syryjski jako pion inwestycyjny zarządu prowincji Damaszek w celu zarządzania nieruchomościami zarządu prowincji Damaszek i realizacji projektu Marota City, projektu luksusowych nieruchomości w oparciu o grunty wywłaszczone w szczególności na mocy dekretu nr 66 i ustawy nr 10.

Zarządzając realizacją projektu Marota City, Damascus Cham Holding (którego prezesem jest gubernator Damaszku) wspiera reżim syryjski i czerpie dzięki niemu korzyści oraz zapewnia korzyści przedsiębiorcom mającym bliskie powiązania z reżimem, którzy zawarli lukratywne kontrakty z tym podmiotem poprzez partnerstwa publiczno-prywatne.

17.2.2020”