ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 116

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 65
13 kwietnia 2022


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/625 z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

1

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/626 z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2022/263 w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach

3

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/627 z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

6

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/628 z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2022/266 w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach

8

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

13.4.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 116/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/625

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2022/627 z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniającą decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 (2) nadaje skuteczność niektórym środkom przewidzianym w decyzji Rady 2014/145/WPZiB (3), w tym zamrożeniu środków finansowych i zasobów gospodarczych niektórych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów lub powiązanych z nimi osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów.

(2)

W związku z kryzysem humanitarnym wynikającym z niesprowokowanej inwazji sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na Ukrainę Rada w dniu 13 kwietnia 2022 r. przyjęła decyzję (WPZiB) 2022/627, zmieniającą dzecyzję 2014/145/WPZiB w celu wprowadzenia wyjątków odnoszących się do zamrożenia aktywów i ograniczeń w odniesieniu do udostępniania środków finansowych i zasobów gospodarczych wyznaczonym osobom, podmiotom i organom dla niektórych jasno zdefiniowanych kategori organów, osób, podmiotów, organizacji oraz agencji, wyłącznie do celów humanitarnych w Ukrainie.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 269/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 269/2014 dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 2a

1.   Artykuł 2 ust. 2 nie ma zastosowanie do środków finansowych ani zasobów gospodarczych udostępnianych przez organizacje oraz agencje, które są poddawane przez Unię ocenie spełnienia wymogów dotyczących filarów i z którymi Unia podpisała ramową umowę o partnerstwie finansowym, na podstawie której te organizacje i agencje działają jako partnerzy humanitarni Unii, pod warunkiem że przekazanie tych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, jest niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych w Ukrainie.

2.   W przypadkach nieobjętych ust. 1 niniejszego artykułu oraz aa zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy mogą udzielić szczególnego lub ogólnego zezwolenia, na warunkach ogólnych lub szczegółowych, jakie uznają za stosowne, na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, pod warunkiem że przekazanie takich środków finansowych lub zasobów gospodarczych jest niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych w Ukrainie.

3.   W przypadku braku decyzji odmownej, wniosku o udzielnie informacji lub zawiadomienia o dodatkowym terminie od właściwego organu w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o udzielenie zezwolenia na podstawie ust. 2, zezwolenie uważa się za udzielone.

4.   Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 2 i 3 w terminie 2 tygodni od udzielenia zezwolenia.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 kwietnia 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Dz.U. L 116 z 13.4.2022.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6).

(3)  Decyzja Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16).


13.4.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 116/3


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/626

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) 2022/263 w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2022/628 z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniającą decyzję (WPZiB) 2022/266 w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/263 (2) nadaje skuteczność licznym środkom przewidzianym w decyzji Rady (WPZiB) 2022/266 (3), w tym określonym ograniczeniom w handlu na niekontrolowanych przez rząd obszarach ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego.

(2)

W obliczu kryzysu humanitarnego, wywołanego niczym niesprowokowaną inwazją sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, w dniu 13 kwietnia 2022 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2022/628, zmieniającą decyzję (WPZiB) 2022/266 w celu uwzględnienia wyjątków zezwalających jasno określonym kategoriom osób, organów, podmiotów, organizacji i agencji na dostarczanie towarów oraz technologii przeznaczonych do użytku w niektórych sektorach, jak również świadczenie określonych, ściśle ograniczonych usług i pomocy związanych z takimi towarami i technologiami, na rzecz osób, podmiotów i organów na niekontrolowanych przez rząd obszarach ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego lub do wykorzystania na tych obszarach, w przypadkach gdy jest to niezbędne do celów humanitarnych. Na tej samej zasadzie wyjątki te pozwalają na świadczenie określonych, ściśle ograniczonych usług i pomocy bezpośrednio związanych z określoną infrastrukturą na niekontrolowanych przez rząd obszarach ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego, w przypadkach gdy jest to konieczne do celów humanitarnych.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Rady (UE) 2022/263,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) 2022/263 dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 4a

1.   Zakazy ustanowione w art. 4 nie mają zastosowania do:

a)

sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów lub technologii wymienionych w wykazie w załączniku II,

b)

dostarczania, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych z towarami i technologiami, które wymieniono w wykazie w załączniku II, lub związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i wykorzystywaniem takich przedmiotów; lub

c)

dostarczania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanych z towarami i technologiami, które wymieniono w wykazie w załączniku II, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi na określonych terytoriach lub w celu wykorzystania na określonych terytoriach, przez:

organy publiczne ani przez osoby prawne, podmioty lub organy, które otrzymują finansowanie publiczne od Unii lub państw członkowskich, pod warunkiem że wspomniane towary, technologie, usługi i pomoc są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych na określonych terytoriach,

organizacje i agencje, które zostały przez Unię poddane ocenie spełnienia wymogów dotyczących filarów i z którymi Unia podpisała ramową umowę o partnerstwie finansowym, na podstawie której te organizacje i agencje działają jako partnerzy Unii w dziedzinie pomocy humanitarnej, pod warunkiem że wspomniane towary, technologie, usługi i pomoc są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych na określonych terytoriach,

organizacje i agencje, którym Unia wydała certyfikat partnerstwa humanitarnego lub które zostały certyfikowane lub uznane przez państwo członkowskie, zgodnie z procedurami krajowymi, pod warunkiem że wspomniane towary, technologie, usługi i pomoc są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych na określonych terytoriach, lub

wyspecjalizowane agencje państw członkowskich, pod warunkiem że wspomniane towary, technologie, usługi i pomoc są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych na określonych terytoriach.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 4, w przypadkach nieobjętych ust. 1 niniejszego artykułu właściwe organy mogą udzielić udzielić szczególnego lub ogólnego zezwolenia – na takich ogólnych i szczegółowych zasadach i warunkach, jakie uznają za stosowne – na:

a)

sprzedaż, dostawę, przekazywanie lub wywóz towarów lub technologii wymienionych w wykazie w załączniku II;

b)

dostarczanie, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych z towarami i technologiami, które wymieniono w wykazie w załączniku II, lub związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i wykorzystywaniem takich przedmiotów; lub

c)

dostarczanie, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanych z towarami i technologiami, które wymieniono w wykazie w załączniku II,

jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi na określonych terytoriach lub w celu wykorzystania na określonych terytoriach, pod warunkiem że wspomniane towary, technologie, usługi i pomoc są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych na określonych terytoriach.

3.   Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 2 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

4.   Żaden przepis niniejszego artykułu nie ma wpływu na przestrzeganie rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 (*1).

Artykuł 5a

1.   Zakazy ustanowione w art. 5 ust. 1 nie mają zastosowania do świadczenia pomocy technicznej lub usług pośrednictwa, usług budowlanych lub inżynierskich bezpośrednio związanych z infrastrukturą na określonych terytoriach w sektorach, o których mowa w art. 4 ust. 1, określonych na podstawie załącznika II, niezależnie od pochodzenia danych towarów lub technologii, przez:

a)

organy publiczne ani przez osoby prawne, podmioty lub organy, które otrzymują finansowanie publiczne od Unii lub państw członkowskich, pod warunkiem że wspomniane usługi i pomoc są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych na określonych terytoriach;

b)

organizacje i agencje, które zostały przez Unię poddane ocenie spełnienia wymogów dotyczących filarów i z którymi Unia podpisała ramową umowę o partnerstwie finansowym, na podstawie której te organizacje i agencje działają jako partnerzy Unii w dziedzinie pomocy humanitarnej, pod warunkiem że taka pomoc i usługi są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych na określonych terytoriach;

c)

organizacje i agencje, którym Unia wydała certyfikat partnerstwa humanitarnego lub które zostały certyfikowane lub uznane przez państwo członkowskie, zgodnie z procedurami krajowymi, pod warunkiem że wspomniane usługi i pomoc techniczna są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych na określonych terytoriach; lub

d)

wyspecjalizowane agencje państw członkowskich, pod warunkiem że wspomniane usługi i pomoc techniczna są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych na określonych terytoriach.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 5 ust. 1, w przypadkach nieobjętych ust. 1 niniejszego artykułu właściwe organy mogą udzielić udzielić szczególnego lub ogólnego zezwolenia – na takich ogólnych i szczegółowych zasadach i warunkach, jakie uznają za stosowne – na świadczenie pomocy technicznej lub usług pośrednictwa, usług budowlanych lub inżynierskich bezpośrednio związanych z infrastrukturą na określonych terytoriach w sektorach, o których mowa w art. 4 ust. 1, określonych na podstawie załącznika II, niezależnie od pochodzenia danych towarów lub technologii, pod warunkiem że wspomniane usługi i pomoc techniczna są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych na określonych terytoriach.

3.   Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 2 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

4.   Żaden przepis niniejszego artykułu nie ma wpływu na przestrzeganie rozporządzenia (UE) nr 269/2014.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 kwietnia 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Dz.U. L 116 z 13.4.2022.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach (Dz.U. L 42I z 23.2.2022, s. 77).

(3)  Decyzja Rady (WPZiB) 2022/266 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach (Dz.U. L 42I z 23.2.2022, s. 109).


DECYZJE

13.4.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 116/6


DECYZJA RADY (WPZiB) 2022/627

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/145/WPZiB (1).

(2)

W dniu 21 lutego 2022 r. prezydent Federacji Rosyjskiej podpisał dekret uznający „niezależność i suwerenność” niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazał rozmieszczenie rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach.

(3)

W dniu 24 lutego 2022 r. prezydent Federacji Rosyjskiej ogłosił operację wojskową w Ukrainie i rosyjskie siły wojskowe rozpoczęły atak na Ukrainę.

(4)

Swoimi nielegalnymi działaniami wojskowymi Rosja rażąco narusza integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz prawo międzynarodowe i zasady Karty Narodów Zjednoczonych.

(5)

Biorąc pod uwagę kryzys humanitarny wynikający z niesprowokowanej inwazji sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Rada stwierdza, że zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym należy kontynuować w Ukrainie moralnie uzasadnioną akcję humanitarną prowadzoną przez bezstronne podmioty humanitarne, odpowiadającą na potrzeby humanitarne ukraińskiej ludności cywilnej.

(6)

Dlatego Rada stwierdza, że niektóre organizacje i agencje działające jako partnerzy humanitarni Unii powinni zostać zwolnieni z zakazu udostępniania funduszy lub środków finansowych wyznaczonym osobom, podmiotom i organom, wyłącznie do celów humanitarnych w Ukrainie.

(7)

Ponadto, Rada stwierdza, że należy wprowadzić mechanizm odstępstwa od zamrożenia aktywów i od restrykcji w udostępnianiu środków finansowych i zasobów gospodarczych wyznaczonym osobom, podmiotom i organom, wyłącznie do celów humanitarnych w Ukrainie.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2014/145/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 2 decyzji 2014/145/WPZiB dodaje się ustępy w brzmieniu:

„11.   Zakazy określone w ust. 2 nie mają zastosowania do organizacji ani agencji które są poddawane przez Unię ocenie spełnienia wymogów dotyczących filarów i z którymi Unia podpisała ramową umowę o partnerstwie finansowym, na podstawie której te organizacje i agencje działają jako partnerzy humanitarni Unii, pod warunkiem że przekazanie środków finansowych lub zasobów gospodarczych, o których mowa w ust. 2, jest niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych w Ukrainie.

12.   W przypadkach nieobjętych ust. 11 oraz na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy państw członkowskich mogą udzielić szczególnego lub ogólnego zezwolenia, na warunkach ogólnych lub szczegółowych, jakie uznają za stosowne, na odblokowanie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, pod warunkiem że przekazanie takich środków finansowych lub zasobów gospodarczych jest niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych w Ukrainie.

W przypadku braku decyzji odmownej, wniosku o udzielnie informacji lub zawiadomienia o dodatkowym terminie od właściwego organu w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o udzielenie zezwolenia, zezwolenie uważa się za udzielone.

Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego ustępu w terminie 2 tygodni od udzielenia zezwolenia.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 kwietnia 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Decyzja Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16).


13.4.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 116/8


DECYZJA RADY (WPZiB) 2022/628

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

zmieniająca decyzję (WPZiB) 2022/266 w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 23 lutego 2022 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2022/266 (1).

(2)

W dniu 24 lutego 2022 r. prezydent Federacji Rosyjskiej ogłosił operację wojskową w Ukrainie i rosyjskie siły zbrojne rozpoczęły atak na Ukrainę.

(3)

Nielegalnymi działaniami wojskowymi Rosja rażąco narusza integralność terytorialną, suwerenność i niepodległość Ukrainy, a także prawo międzynarodowe oraz zasady Karty Narodów Zjednoczonych.

(4)

Wobec kryzysu humanitarnego powstałego w wyniku niesprowokowanej inwazji sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Rada uważa, że zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym, bezstronne podmioty humanitarne powinny nadal prowadzić w Ukrainie działania humanitarne oparte na zasadach, mające na celu zaspokajanie potrzeb ludności Ukrainy, także w niekontrolowanych przez rząd obszarach ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego.

(5)

Rada uważa zatem, że niektóre wyraźnie określone kategorie organów, osób, podmiotów, organizacji i agencji powinny zostać zwolnione z ograniczeń w handlu towarami i technologią przeznaczonymi do użytku w niektórych sektorach, ograniczeń w świadczeniu niektórych usług i pomocy związanych z tymi towarami i z tą technologią, oraz w świadczeniu usług związanych z infrastrukturą w niektórych sektorach, gdy jest to konieczne do celów wyłącznie humanitarnych w niekontrolowanych przez rząd obszarach ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego.

(6)

Oprócz tego i w tym samym celu Rada uważa także, że należy wprowadzić mechanizm odstępstwa w odniesieniu do działań humanitarnych nieobjętych wyżej wymienionym zwolnieniem.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (WPZiB) 2022/266,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji (WPZiB) 2022/266 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 6 ust. 3 dodaje się ustępy w brzmieniu:

„2a.   Zakazy określone w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do:

a)

organów publicznych ani osób prawnych, podmiotów lub organów otrzymujących finansowanie publiczne od Unii lub od państw członkowskich, pod warunkiem że towary, technologia, usługi i pomoc, o których mowa w ust. 1 i 2, są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych w niekontrolowanych przez rząd obszarach ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego;

b)

organizacji i agencji, które są poddawane przez Unię ocenie spełnienia wymogów dotyczących filarów i z którymi Unia podpisała ramową umowę o partnerstwie finansowym, na podstawie której te organizacje i agencje działają jako partnerzy humanitarni Unii, pod warunkiem że towary, technologia, usługi i pomoc, o których mowa w ust. 1 i 2, są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych w niekontrolowanych przez rząd obszarach ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego;

c)

organizacji i agencji, którym Unia przyznała certyfikat partnerstwa humanitarnego lub które są certyfikowane lub uznawane przez państwo członkowskie, zgodnie z procedurami krajowymi, pod warunkiem że towary, technologia, usługi i pomoc, o których mowa w ust. 1 i 2, są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych w niekontrolowanych przez rząd obszarach ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego; lub

d)

wyspecjalizowanych agencji państw członkowskich, pod warunkiem że towary, technologia, usługi i pomoc, o których mowa w ust. 1 i 2, są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych w niekontrolowanych przez rząd obszarach ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego.

2b.   W przypadkach nieobjętych ust.2a oraz w drodze odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy państwa członkowskiego mogą udzielić szczególnego lub ogólnego zezwolenia, na warunkach ogólnych i szczegółowych, jakie mogą one uznać za stosowne, na sprzedaż, dostawę, transfer lub wywóz towarów lub technologii, o których mowa w ust. 1, i na świadczenie usług i pomocy, o których mowa w ust. 2, po ustaleniu, że takie towary, technologia, usługi i pomoc są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych w niekontrolowanych przez rząd obszarach ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego.

Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję o wszelkich zezwoleniach udzielonych na podstawie niniejszego ustępu w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.”;

2)

w art. 7 dodaje się ustępy w brzmieniu:

„1a.   Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania do:

a)

organów publicznych ani osób prawnych, podmiotów lub organów otrzymujących finansowanie publiczne od Unii lub od państw członkowskich, pod warunkiem że usługi i pomoc, o których mowa w ust. 1, są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych w niekontrolowanych przez rząd obszarach ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego;

b)

organizacji i agencji, które są poddawane przez Unię ocenie spełnienia wymogów dotyczących filarów i z którymi Unia podpisała ramową umowę o partnerstwie finansowym, na podstawie której te organizacje i agencje działają jako partnerzy humanitarni Unii, pod warunkiem że usługi i pomoc, o których mowa w ust. 1, są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych w niekontrolowanych przez rząd obszarach ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego;

c)

organizacji i agencji, którym Unia przyznała certyfikat partnerstwa humanitarnego, lub które są certyfikowane lub uznawane przez państwo członkowskie, zgodnie z procedurami krajowymi, pod warunkiem że usługi i pomoc, o których mowa w ust. 1, są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych w niekontrolowanych przez rząd obszarach ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego; lub

d)

wyspecjalizowanych agencji państw członkowskich, pod warunkiem że usługi i pomoc, o których mowa w ust. 1, są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych w niekontrolowanych przez rząd obszarach ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego.

1b.   W przypadkach nieobjętych ust. 1a i w drodze odstępstwa od ust. 1 właściwe organy państwa członkowskiego mogą udzielić szczególnego lub ogólnego zezwolenia, na warunkach ogólnych i szczegółowych, jakie mogą one uznać za stosowne, na świadczenie usług i pomocy, o których mowa w ust. 1, po ustaleniu, że takie usługi i pomoc są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych w niekontrolowanych przez rząd obszarach ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego.

Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję o wszelkich zezwoleniach udzielonych na podstawie niniejszego ustępu w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu następującym po dniu jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 kwietnia 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Decyzja Rady (WPZiB) 2022/266 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach (Dz.U. L 42I z 23.2.2022, s. 109).