ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 82

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 65
9 marca 2022


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/398 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy

1

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/399. z dnia 9 marca 2022 r. zmieniająca decyzję Rady 2012/642/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy

9

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

9.3.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 82/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/398

z dnia 9 marca 2022 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady 2012/642/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. dotyczącą środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 18 maja 2006 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 765/2006 (2).

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 765/2006 nadaje skuteczność środkom przewidzianym w decyzji 2012/642/WPZiB.

(3)

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/399 (3) rozszerza zakres sankcji w celu dalszego wdrożenia konkluzji Rady Europejskiej z dnia 24 lutego 2022 r. w związku z zaangażowaniem Białorusi w niedopuszczalną i nielegalną rosyjską agresję wojskową przeciwko Ukrainie, który to akt na mocy prawa międzynarodowego kwalifikuje się jako akt agresji.

(4)

Mając na względzie powagę sytuacji, konieczne wydaje się zastosowanie dodatkowych środków. W związku z tym decyzja (WPZiB) 2022/399 dodatkowo rozszerza istniejące ograniczenia finansowe. W szczególności zakazuje ona dopuszczania do obrotu giełdowego akcji białoruskich podmiotów państwowych w systemach obrotu Unii i świadczenia związanych z tymi akcjami usług. Ponadto wprowadza ona nowe środki, które znacznie ograniczają napływ środków finansowych z Białorusi do Unii, gdyż zakazują przyjmowania przekraczających określone wartości depozytów obywateli lub rezydentów Białorusi, prowadzenia rachunków białoruskich klientów przez unijne centralne depozyty papierów wartościowych oraz sprzedaży białoruskim klientom papierów wartościowych denominowanych w euro. Zakazuje również transakcji z Bankiem Centralnym Białorusi związanych z zarządzaniem rezerwami lub aktywami, udzielania finansowania publicznego na rzecz handlu z Białorusią i inwestycji na Białorusi, z ograniczonymi wyjątkami, oraz dostarczania na Białoruś lub do użytku na Białorusi banknotów denominowanych w euro.

(5)

Decyzja (WPZiB) 2022/399 nakłada dalsze środki ograniczające w odniesieniu do świadczenia specjalistycznych usług w zakresie komunikatów finansowych na rzecz niektórych białoruskich instytucji kredytowych i ich białoruskich jednostek zależnych, które mają znaczenie dla białoruskiego systemu finansowego i są już objęte środkami ograniczającymi nałożonymi przez Unię.

(6)

Aby zapewnić prawidłowe wdrożenie środków określonych w rozporządzeniu (WE) nr 765/2006, konieczne jest również nałożenie dodatkowych obowiązków na menedżera sieci ds. funkcji sieciowych zarządzania ruchem lotniczym w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej w odniesieniu do zakazów przelotów oraz zmiana przepisów dotyczących zakazu obchodzenia środków. Chociaż powszechnie przyjmuje się, że pojęcie „aktywów” i „zasobów gospodarczych” podlegających zamrożeniu obejmuje również kryptoaktywa oraz że pożyczki i kredyty mogą być również udzielane za pośrednictwem kryptoaktywów, należy doprecyzować pojęcie „zbywalnych papierów wartościowych” w odniesieniu do takich aktywów ze względu na ich szczególny charakter.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 765/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 765/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9.

»zbywalne papiery wartościowe« oznaczają następujące rodzaje papierów wartościowych, w tym w postaci kryptoaktywów, które są zbywalne na rynku kapitałowym, z wyjątkiem instrumentów płatniczych:

(i)

akcje spółek oraz inne papiery wartościowe odpowiadające akcjom spółek, udziałom w spółkach osobowych lub w innych podmiotach oraz kwity depozytowe dotyczące akcji lub udziałów;

(ii)

obligacje lub innego rodzaju papiery dłużne, w tym kwity depozytowe dotyczące takich papierów wartościowych;

(iii)

wszelkie inne papiery wartościowe przyznające prawo do nabycia lub zbycia takich zbywalnych papierów wartościowych lub umożliwiające rozrachunek pieniężny określony przez odniesienie do zbywalnych papierów wartościowych.”;

2)

w art. 1 dodaje się punkty w brzmieniu:

„20)

»centralny depozyt papierów wartościowych« oznacza osobę prawną zdefiniowaną w art. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 (*1);

21)

»depozyt« oznacza należność wynikającą z wpłat pozostawionych na rachunku lub z sytuacji tymczasowych w ramach normalnych operacji bankowych, którą instytucja kredytowa jest zobowiązana wypłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami umownymi, w tym depozyt terminowy i depozyt oszczędnościowy, z wyłączeniem należności w przypadku gdy:

(i)

jej istnienie może zostać potwierdzone wyłącznie przez instrument finansowy zdefiniowany w art. 4 ust. 1 pkt 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE (*2), chyba że jest to produkt oszczędnościowy, który został poświadczony imiennym certyfikatem depozytowym i który istniał w danym państwie członkowskim w dniu 2 lipca 2014 r.;

(ii)

jej kwota główna nie jest wypłacana w wartości nominalnej;

(iii)

jej kwota główna jest wypłacana w wartości nominalnej jedynie w ramach szczególnej gwarancji lub szczególnego uzgodnienia, udzielonych przez instytucję kredytową lub osobę trzecią;

22)

»programy obywatelstwa dla inwestorów« (lub »złote paszporty«) oznaczają procedury wprowadzone przez państwo członkowskie, które umożliwiają obywatelom państw trzecich nabycie obywatelstwa w zamian za z góry określone płatności i inwestycje;

23)

»programy ułatwień pobytowych dla inwestorów« (lub »złote wizy«) oznaczają procedury wprowadzone przez państwo członkowskie, które umożliwiają obywatelom państw trzecich uzyskanie zezwolenia na pobyt w danym państwie członkowskim w zamian za z góry określone płatności i inwestycje;

24)

»system obrotu« zdefiniowany w art. 4 ust. 1 pkt 24 dyrektywy 2014/65/UE oznacza rynek regulowany, wielostronną platformę obrotu lub zorganizowaną platformę obrotu.

(*1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 1)."

(*2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).”;"

3)

art. 1m otrzymuje brzmienie:

„Zakazuje się udziału, świadomie i umyślnie, w działaniach, których celem lub skutkiem, bezpośrednim lub pośrednim, jest ominięcie zakazów określonych w niniejszym rozporządzeniu.”;

4)

dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 1ja

1.   Zakazane są transakcje związane z zarządzaniem rezerwami oraz aktywami Banku Centralnego Białorusi, w tym transakcje z wszelkimi osobami prawnymi, podmiotami lub organami działającymi w imieniu Banku Centralnego Białorusi lub pod jego kierunkiem.

2.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na transakcję, pod warunkiem że jest to absolutnie niezbędne do zapewnienia stabilności finansowej Unii jako całości lub zainteresowanego państwa członkowskiego.

3.   Zainteresowane państwo członkowskie bezzwłocznie powiadamia pozostałe państwa członkowskie i Komisję o zamiarze udzielenia zezwolenia na podstawie ust. 2.

Artykuł 1jb

Od dnia 12 kwietnia 2022 r. zakazuje się dopuszczania do obrotu giełdowego i świadczenia usług w systemach obrotu zarejestrowanych lub uznanych w Unii w odniesieniu do zbywalnych papierów wartościowych wszelkich osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę na Białorusi, które w ponad 50 % stanowią własność publiczną.

Artykuł 1t

1.   Zakazuje się udzielania finansowania publicznego lub pomocy finansowej na rzecz handlu z Białorusią lub inwestycji na Białorusi.

2.   Zakaz przewidziany w ust. 1 nie ma zastosowania do:

a)

wiążących zobowiązań w zakresie finansowania lub pomocy finansowej powstałych przed dniem 10 marca 2022 r.;

b)

udzielania finansowania publicznego lub pomocy finansowej do łącznej wartości 10 000 000 EUR na projekt na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę w Unii lub

c)

udzielania finansowania publicznego lub pomocy finansowej na rzecz handlu produktami spożywczymi oraz do celów rolniczych, medycznych lub humanitarnych.

Artykuł 1u

1.   Zakazuje się przyjmowania depozytów od obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę na Białorusi, jeżeli łączna wartość depozytów danej osoby fizycznej lub prawnej, danego podmiotu lub organu przekracza 100 000 EUR na instytucję kredytową.

2.   Ust. 1 nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

3.   Ust. 1 nie ma zastosowania do depozytów, które są niezbędne do niezakazanego transgranicznego handlu towarami i usługami między Unią a Białorusią.

Artykuł 1v

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 1u ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na przyjęcie takiego depozytu, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że przyjęcie takiego depozytu jest:

a)

niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w art. 5u ust.1, oraz członków rodziny pozostających na ich utrzymaniu, w tym do pokrycia opłat za żywność, czynszu lub spłaty kredytu hipotecznego, opłat za leki, leczenie, podatków, składek ubezpieczeniowych oraz opłat za usługi użyteczności publicznej;

b)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów lub zwrotu poniesionych wydatków związanych z usługami prawniczymi;

c)

niezbędne do pokrycia nadzwyczajnych wydatków, pod warunkiem że odpowiedni właściwy organ powiadomił właściwe organy pozostałych państw członkowskich oraz Komisję o powodach, dla których uważa, że należy udzielić szczególnego zezwolenia, co najmniej dwa tygodnie przed jego udzieleniem; lub

d)

niezbędne do oficjalnych celów misji dyplomatycznej, urzędu konsularnego lub organizacji międzynarodowej.

2.   Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1 lit. a), b) i d) w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.

Artykuł 1w

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 1u ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na przyjęcie takiego depozytu, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że przyjęcie takiego depozytu jest:

a)

niezbędne do celów humanitarnych, takich jak dostarczenie lub ułatwienie dostarczenia pomocy, w tym zapasów leków, żywności lub przewóz pracowników organizacji humanitarnych oraz udzielanie związanej z tym pomocy lub do celów ewakuacji; lub

b)

niezbędne do działań społeczeństwa obywatelskiego, które bezpośrednio promują demokrację, prawa człowieka lub praworządność na Białorusi.

2.   Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1 w terminie dwóch tygodni od wydania zezwolenia.

Artykuł 1x

1.   Zakazuje się unijnym centralnym depozytom papierów wartościowych świadczenia jakichkolwiek usług określonych w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do zbywalnych papierów wartościowych wyemitowanych po dniu 12 kwietnia 2022 r. na rzecz jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub dowolnych osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi.

2.   Ust. 1 nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego i osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.

Artykuł 1y

1.   Zakazuje się sprzedaży denominowanych w euro zbywalnych papierów wartościowych wyemitowanych po dniu 12 kwietnia 2022 r. lub jednostek w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, które zapewniają ekspozycję na takie papiery wartościowe, jakimkolwiek obywatelom białoruskim lub osobom fizycznym zamieszkałym na Białorusi, lub dowolnym osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą na Białorusi.

2.   Ust. 1 nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego i osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.

Artykuł 1z

Bez uszczerbku dla mających zastosowanie przepisów dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej instytucje kredytowe:

a)

najpóźniej do dnia 27 maja 2022 r. dostarczają właściwemu organowi krajowemu państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę, lub Komisji wykaz depozytów przekraczających 100 000 EUR posiadanych przez obywateli białoruskich lub osoby fizyczne zamieszkałe na Białorusi lub osoby prawne, podmioty lub organy mające siedzibę na Białorusi. Co 12 miesięcy przekazują aktualizacje dotyczące kwot takich depozytów;

b)

dostarczają właściwemu organowi krajowemu państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę, informacje na temat depozytów przekraczających 100 000 EUR posiadanych przez obywateli białoruskich lub osoby fizyczne zamieszkałe na Białorusi, które nabyły obywatelstwo państwa członkowskiego lub prawo pobytu w państwie członkowskim w ramach programu obywatelstwa dla inwestorów lub programu ułatwień pobytowych dla inwestorów.

Artykuł 1za

1.   Zakazuje się sprzedaży, dostarczania, przekazywania i wywozu banknotów denominowanych w euro na Białoruś lub na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu na Białorusi, w tym rządu i Banku Centralnego Białorusi, lub do użytku na Białorusi.

2.   Zakaz przewidziany w ust. 1 nie ma zastosowania do sprzedaży, dostarczania, przekazywania i wywozu banknotów denominowanych w euro, o ile taka sprzedaż, dostarczanie, przekazywanie lub wywóz są niezbędne do:

a)

osobistego użytku osób fizycznych podróżujących na Białoruś lub członków ich najbliższej rodziny podróżujących z nimi; lub

b)

oficjalnych celów misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych lub organizacji międzynarodowych na Białorusi korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym.

Artykuł 1zb

Od dnia 20 marca 2022 r. zakazuje się świadczenia specjalistycznych usług w zakresie komunikatów finansowych, wykorzystywanych do wymiany danych finansowych, na rzecz osób prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku XV lub na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę na Białorusi, w których ponad 50 % praw własności należy bezpośrednio lub pośrednio do podmiotu wymienionego w załączniku XV.

Artykuł 8ca

1.   Menedżer sieci ds. funkcji sieciowych zarządzania ruchem lotniczym (ATM) w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej wspiera Komisję i jej państwa członkowskie w zapewnianiu wdrożenia art. 2 ust. 2 i art. 8b niniejszego rozporządzenia i zgodności z tymi artykułami. Menedżer sieci odrzuca w szczególności wszystkie plany lotu złożone przez operatorów statków powietrznych wskazujące na zamiar prowadzenia działań nad terytorium Unii lub nad terytorium Białorusi, które to działania stanowią naruszenie przepisów niniejszego rozporządzenia, tak aby pilot nie otrzymał zezwolenia na lot.

2.   Menedżer sieci regularnie dostarcza Komisji i państwom członkowskim, w oparciu o analizę planów lotu, sprawozdania z wykonania art. 8b.”;

5)

art. 7 otrzymuje brzmienie:

„1.   Państwa członkowskie i Komisja informują się wzajemnie o środkach zastosowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia i przekazują sobie wszelkie inne dostępne im odpowiednie informacje w związku z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacje dotyczące:

a)

zezwoleń wydawanych na mocy niniejszego rozporządzenia;

b)

informacji otrzymanych na mocy art. 1z;

c)

naruszeń przepisów i trudności z ich egzekwowaniem oraz orzeczeń wydanych przez sądy krajowe.

2.   Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują sobie wzajemnie oraz Komisji wszelkie inne dostępne im odpowiednie informacje, które mogą mieć wpływ na skuteczne wdrożenie niniejszego rozporządzenia.

3.   Wszelkie informacje przekazane lub otrzymane zgodnie z niniejszym artykułem wykorzystuje się w celu, w jakim je przekazano lub otrzymano, w tym do zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.”;

6)

art. 8d lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

podmioty, o których mowa w art. 1j, 1k, 1 l, 1zb, lub podmioty wymienione w załącznikach V, IX i XV;”;

7)

art. 8e ust. 1 lit. c) ppkt (ii) otrzymuje brzmienie:

„(ii)

przetwarzanie informacji na temat skutków, jakie wywierają środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, takich jak wartość zamrożonych funduszy, informacje o depozytach i informacje o zezwoleniach udzielonych przez właściwe organy.”;

8)

załącznik I do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik XV do rozporządzenia (WE) nr 765/2006;

9)

w załączniku Va do rozporządzenia (WE) nr 765/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 marca 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Dz.U. L 285 z 17.10.2012, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających wobec Białorusi w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.U. L 134 z 20.5.2006, s. 1).

(3)  Zob. s. 9 niniejszego Dziennika Urzędowego.


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK XV

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW LUB ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1zb

Belagroprombank

Bank Dabrabyt

Bank Rozwoju Republiki Białorusi”


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku Va do rozporządzenia (WE) nr 765/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w tekście wprowadzającym zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

„Bez uszczerbku dla art. 1m niniejszego rozporządzenia produkty niekontrolowane zawierające przynajmniej jeden składnik wymieniony w niniejszym załączniku nie podlegają kontrolom na mocy art. 1f i 1fa niniejszego rozporządzenia.”;

2)

kategoria I – Elektronika, podkategoria X.B.I.001 lit. i. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1.

„urządzenia do »chemicznego osadzania z fazy gazowej« działające poniżej 105 Pa; lub”;

3)

kategoria VII – Kosmonautyka, aeronautyka i napęd, podkategoria X.A.VII.001 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„X.A.VII.001

Silniki wysokoprężne i ciągniki oraz specjalnie zaprojektowane do nich części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821:”;

4)

kategoria VII – Kosmonautyka, aeronautyka i napęd, podkategoria X.A.VII.002 lit. c. otrzymuje brzmienie:

„c)

silniki lotnicze z turbiną gazową oraz specjalnie zaprojektowane do nich części składowe”;.


DECYZJE

9.3.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 82/9


DECYZJA RADY (WPZiB) 2022/399.

z dnia 9 marca 2022 r.

zmieniająca decyzję Rady 2012/642/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 15 października 2012 r. Rada przyjęła decyzję 2012/642/WPZiB (1).

(2)

W dniu 24 lutego 2022 r. prezydent Federacji Rosyjskiej ogłosił operację wojskową na Ukrainie i rosyjskie siły zbrojne rozpoczęły atak na Ukrainę, w tym z terytorium Białorusi. Atak ten jest rażącym pogwałceniem integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

(3)

W konkluzjach z dnia 24 lutego 2022 r. Rada Europejska z całą mocą potępiła niczym niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresję wojskową Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Poprzez swoje bezprawne działania wojskowe Rosja rażąco narusza prawo międzynarodowe i zasady Karty Narodów Zjednoczonych oraz podważa bezpieczeństwo i stabilność w Europie i na świecie. Rada Europejska stanowczo potępiła również zaangażowanie Białorusi w tę agresję wobec Ukrainy i wezwała Białoruś do powstrzymania się od takich działań i do przestrzegania jej zobowiązań międzynarodowych. Wezwała ona do pilnego przygotowania i przyjęcia kolejnego pakietu sankcji indywidualnych i gospodarczych obejmujących również Białoruś.

(4)

W dniu 2 marca 2022 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2022/356 (2), która zmieniła tytuł decyzji 2012/642/WPZiB i wprowadziła dalsze środki ograniczające w odpowiedzi na udział Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy.

(5)

Ze względu na powagę sytuacji oraz w odpowiedzi na udział Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy należy wprowadzić dodatkowe środki ograniczające w odniesieniu do sektora finansowego.

(6)

W szczególności należy: zakazać dopuszczania do obrotu giełdowego akcji białoruskich podmiotów państwowych w systemach obrotu Unii i świadczenia związanych z tymi akcjami usług; ograniczyć napływ środków finansowych z Białorusi do Unii; zakazać transakcji z Bankiem Centralnym Białorusi; ograniczyć świadczenie specjalistycznych usług w zakresie komunikatów finansowych na rzecz niektórych białoruskich instytucji kredytowych i ich białoruskich jednostek zależnych. Należy również nałożyć dodatkowe obowiązki na menedżerów sieci ds. funkcji sieciowych zarządzania ruchem lotniczym w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej w odniesieniu do zakazów przelotów.

(7)

Unia powinna podjąć dalsze działania, aby wprowadzić w życie niektóre środki.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2012/642/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2012/642/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 2ha

1.   Zakazane są transakcje związane z zarządzaniem rezerwami oraz aktywami Banku Centralnego Białorusi, w tym transakcje z wszelkimi osobami prawnymi, podmiotami lub organami działającymi w imieniu Banku Centralnego Białorusi lub pod jego kierunkiem.

2.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na transakcję, pod warunkiem że jest to absolutnie niezbędne do zapewnienia stabilności finansowej Unii jako całości lub zainteresowanego państwa członkowskiego.

3.   Zainteresowane państwo członkowskie bezzwłocznie powiadamia pozostałe państwa członkowskie i Komisję o zamiarze udzielenia zezwolenia na podstawie ust. 2.

Artykuł 2hb

Od dnia 12 kwietnia 2022 r. zakazuje się dopuszczania do obrotu giełdowego i świadczenia usług w systemach obrotu zarejestrowanych lub uznanych w Unii w odniesieniu do zbywalnych papierów wartościowych wszelkich osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę na Białorusi, które w ponad 50 % stanowią własność publiczną.”;

2)

Art. 2k otrzymuje brzmienie:

„Zakazuje się udziału, świadomie i umyślnie, w działaniach, których celem lub skutkiem, bezpośrednim lub pośrednim, jest ominięcie zakazów określonych w niniejszej decyzji.”;

3)

dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 2t

1.   Zakazuje się udzielania finansowania publicznego lub pomocy finansowej na rzecz handlu z Białorusią lub inwestycji na Białorusi.

2.   Zakaz przewidziany w ust. 1 nie ma zastosowania do:

a)

wiążących zobowiązań w zakresie finansowania lub pomocy finansowej powstałych przed dniem 10 marca 2022 r.;

b)

udzielania finansowania publicznego lub pomocy finansowej do łącznej wartości 10 000 000 EUR na projekt na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę w Unii; oraz

c)

udzielania finansowania publicznego lub pomocy finansowej na rzecz handlu produktami spożywczymi oraz do celów rolniczych, medycznych lub humanitarnych.

Artykuł 2u

1.   Zakazuje się przyjmowania depozytów od obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę na Białorusi, jeżeli łączna wartość depozytów danej osoby fizycznej lub prawnej, danego podmiotu lub organu przekracza 100 000 EUR na instytucję kredytową.

2.   Ust. 1 nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

3.   Ust. 1 nie ma zastosowania do depozytów, które są niezbędne do niezakazanego transgranicznego handlu towarami i usługami między Unią a Białorusią.

4.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na przyjęcie takiego depozytu na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że przyjęcie takiego depozytu jest:

a)

niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w ust.1, oraz członków rodziny pozostających na ich utrzymaniu, w tym do pokrycia opłat za żywność, czynszu lub spłaty kredytu hipotecznego, opłat za leki, leczenie, podatków, składek ubezpieczeniowych oraz opłat za usługi użyteczności publicznej;

b)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów lub zwrotu poniesionych wydatków związanych z usługami prawniczymi;

c)

niezbędne do pokrycia nadzwyczajnych wydatków, pod warunkiem że odpowiedni właściwy organ powiadomił właściwe organy pozostałych państw członkowskich oraz Komisję o powodach, dla których uważa, że należy udzielić szczególnego zezwolenia, co najmniej dwa tygodnie przed jego udzieleniem; lub

d)

niezbędne do oficjalnych celów misji dyplomatycznej, urzędu konsularnego lub organizacji międzynarodowej.

Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu wydanym na mocy niniejszego ustępu w terminie dwóch tygodni od wydania zezwolenia.

5.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na przyjęcie takiego depozytu na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że przyjęcie takiego depozytu jest:

a)

niezbędne do celów humanitarnych, takich jak dostarczenie lub ułatwienie dostarczenia pomocy, w tym zapasów leków, żywności lub przewóz pracowników organizacji humanitarnych oraz udzielanie związanej z tym pomocy lub do celów ewakuacji; lub

b)

niezbędne do działań społeczeństwa obywatelskiego, które bezpośrednio promują demokrację, prawa człowieka lub praworządność na Białorusi.

Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu wydanym na mocy niniejszego ustępu w terminie dwóch tygodni od wydania zezwolenia.

Artykuł 2v

1.   Zakazuje się unijnym centralnym depozytom papierów wartościowych świadczenia jakichkolwiek usług określonych w załączniku do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 (*1) w odniesieniu do zbywalnych papierów wartościowych wyemitowanych po dniu 12 kwietnia 2022 r. na rzecz jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub dowolnych osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi.

2.   Ust. 1 nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego i osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.

Artykuł 2w

1.   Zakazuje się sprzedaży denominowanych w euro zbywalnych papierów wartościowych wyemitowanych po dniu 12 kwietnia 2022 r. lub jednostek w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, które zapewniają ekspozycję na takie papiery wartościowe, jakimkolwiek obywatelom białoruskim lub osobom fizycznym zamieszkałym na Białorusi, lub dowolnym osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą na Białorusi.

2.   Ust. 1 nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego i osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.

Artykuł 2x

1.   Zakazuje się sprzedaży, dostarczania, przekazywania i wywozu banknotów denominowanych w euro na Białoruś lub na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu na Białorusi, w tym rządu i Banku Centralnego Białorusi, lub do użytku na Białorusi.

2.   Zakaz przewidziany w ust. 1 nie ma zastosowania do sprzedaży, dostarczania, przekazywania i wywozu banknotów denominowanych w euro, o ile taka sprzedaż, dostarczanie, przekazywanie lub wywóz są niezbędne do:

a)

osobistego użytku osób fizycznych podróżujących na Białoruś lub członków ich najbliższej rodziny podróżujących z nimi; lub

b)

oficjalnych celów misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych lub organizacji międzynarodowych na Białorusi korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym.

Artykuł 2y

Od dnia 20 marca 2022 r. zakazuje się świadczenia specjalistycznych usług w zakresie komunikatów finansowych, wykorzystywanych do wymiany danych finansowych, na rzecz osób prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku V lub na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę na Białorusi, w których ponad 50 % praw własności należy bezpośrednio lub pośrednio do podmiotu wymienionego w załączniku V.

(*1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 1).”;"

4)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 2ab

1.   Menedżer sieci ds. funkcji sieciowych zarządzania ruchem lotniczym w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej wspiera Komisję i państwa członkowskie w zapewnianiu wdrożenia art. 2a i art. 4 ust. 2 niniejszej decyzji i zgodności z tymi artykułami. Menedżer sieci w szczególności odrzuca wszystkie plany lotu złożone przez operatorów statków powietrznych wskazujące na zamiar prowadzenia działań nad terytorium Unii lub nad terytorium Białorusi, które to działania stanowią naruszenie przepisów niniejszej decyzji, tak aby pilot nie mógł wykonywać lotów.

2.   Menedżer sieci regularnie dostarcza Komisji i państwom członkowskim, w oparciu o analizę planów lotu, sprawozdania z wykonania art. 2a.”;

5)

art. 2n ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

jakiekolwiek osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy, o których mowa w art. 2h, 2i, 2j, 2y, lub wymienione w załącznikach II lub V;”;

6)

załącznik do niniejszej decyzji dodaje się jako załącznik V do decyzji 2012/642/WPZiB.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 marca 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Decyzja Rady 2012/642/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. dotycząca środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.U. L 285 z 17.10.2012, s. 1).

(2)  Decyzja Rady (WPZiB) 2022/356 z dnia 2 marca 2022 r. zmieniająca decyzję 2012/642/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi (Dz.U. L 67 z 2.3.2022, s. 103).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK V

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW LUB ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2y

Belagroprombank

Bank Dabrabyt

Bank Rozwoju Republiki Białorusi