ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 21

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 65
31 stycznia 2022


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/109 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia uprawnień do połowów na rok 2022 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mających zastosowanie w wodach Unii oraz, dla unijnych statków rybackich, w niektórych wodach nienależących do Unii

1

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/110 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia uprawnień do połowów na rok 2022 mających zastosowanie w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb

165

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

31.1.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 21/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/109

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia uprawnień do połowów na rok 2022 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mających zastosowanie w wodach Unii oraz, dla unijnych statków rybackich, w niektórych wodach nienależących do Unii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 (1) zawiera wymóg przyjmowania środków ochronnych przy uwzględnieniu dostępnych opinii naukowych, technicznych i ekonomicznych, w tym, w stosownych przypadkach, sprawozdań sporządzonych przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) i inne organy doradcze, a także przy uwzględnieniu wszelkich porad otrzymywanych od komitetów doradczych.

(2)

Rada zobowiązana jest do przyjęcia środków dotyczących ustalenia i przydziału uprawnień do połowów, w tym – w stosownych przypadkach – warunków funkcjonalnie z nimi związanych. Zgodnie z art. 16 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 uprawnienia do połowów należy ustalać zgodnie z celami wspólnej polityki rybołówstwa (zwanej dalej „WPRyb”) określonymi w art. 2 ust. 2 tego rozporządzenia. Ponadto w przypadku stad objętych poszczególnymi planami wieloletnimi całkowite dopuszczalne połowy (TAC) należy ustalać zgodnie z celami i środkami określonymi w tych planach. Zgodnie z art. 16 ust. 1 tego rozporządzenia uprawnienia do połowów należy przydzielać państwom członkowskim tak, aby zapewnić względną stabilność działalności połowowej każdego państwa członkowskiego w odniesieniu do każdego stada lub rodzaju rybołówstwa.

(3)

TAC należy zatem ustalić, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1380/2013, na podstawie dostępnych opinii naukowych, z uwzględnieniem aspektów biologicznych i społeczno-gospodarczych, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawiedliwego traktowania poszczególnych sektorów rybołówstwa, a także w świetle opinii wyrażanych podczas konsultacji z zainteresowanymi stronami, w szczególności podczas posiedzeń komitetów doradczych.

(4)

Zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 wszystkie stada, w odniesieniu do których obowiązują limity połowowe, podlegają obowiązkowi wyładunku od dnia 1 stycznia 2019 r., chociaż mogą mieć zastosowanie określone wyłączenia. Art. 16 ust. 2 tego rozporządzenia stanowi, że gdy wprowadzony zostaje obowiązek wyładunku w odniesieniu do danego stada ryb, uprawnienia do połowów powinny odzwierciedlać połowy, a nie wyładunki. Na podstawie wspólnych rekomendacji państw członkowskich oraz zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 Komisja przyjęła szereg rozporządzeń delegowanych ustalających szczegóły wdrożenia obowiązku wyładunku w formie konkretnych planów w zakresie odrzutów.

(5)

Uprawnienia do połowów dotyczące stad objętych obowiązkiem wyładunku powinny uwzględniać fakt, że odrzuty nie są już co do zasady dozwolone. W związku z tym uprawnienia do połowów powinny być oparte na opiniach Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) zawierających dane liczbowe dotyczące całkowitych połowów (zamiast danych dotyczących pożądanych połowów). Ilości, które na podstawie wyłączenia od obowiązku wyładunku mogą nadal być odrzucane, należy odjąć od tych danych liczbowych dotyczących całkowitych połowów.

(6)

Istnieją pewne stada, w odniesieniu do których ICES zaleciła ustalenie połowów na poziomie zerowym. Jeżeli jednak TAC dla tych stad ustali się na zalecanym poziomie, obowiązek wyładunku wszystkich połowów – w tym przyłowów tych stad w połowach wielogatunkowych – spowodowałby wystąpienie zjawiska „gatunków dławiących”. Aby osiągnąć właściwą równowagę między kontynuowaniem połowów – ze względu na potencjalnie poważne skutki społeczno-gospodarcze w przeciwnym razie – a potrzebą osiągnięcia dobrego stanu biologicznego tych stad, biorąc pod uwagę trudności w prowadzeniu połowów wszystkich stad w ramach połowów wielogatunkowych z zachowaniem maksymalnego podtrzymywalnego połowu (MSY), należy ustanowić szczególne TAC dla przyłowów tych stad. Te TAC należy ustalić na poziomach, które zapewnią zmniejszenie śmiertelności tych stad oraz zachęcą do poprawy selektywności i unikania przyłowów tych stad. W celu zmniejszenia połowów stad, w odniesieniu do których ustalono TAC dotyczące przyłowów, uprawnienia do połowów dotyczące łowisk, w których poławia się ryby z tych stad, należy ustalić na poziomach, które pomogą odbudować biomasę zagrożonych stad do zrównoważonych poziomów. Należy również wprowadzić środki techniczne i kontrolne bezpośrednio powiązane z uprawnieniami do połowów, aby zapobiegać nielegalnym odrzutom.

(7)

Aby w miarę możliwości zagwarantować wykorzystanie uprawnień do połowów w połowach wielogatunkowych zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, właściwe jest ustanowienie rezerwy na wymiany kwot dla państw członkowskich, które nie dysponują kwotą pokrywającą ich nieuniknione przyłowy.

(8)

Zgodnie z planem wieloletnim dotyczącym wód zachodnich ustanowionym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/472 (2) docelowy poziom śmiertelności połowowej stad wymienionych w art. 1 ust. 1 tego rozporządzenia należy utrzymać w przedziałach wartości śmiertelności połowowej zapewniających MSY (przedziały FMSY) określony w art. 2 pkt 2 tego rozporządzenia, zgodnie z jego art. 4. Ogólną śmiertelność połowową labraksa (Dicentrarchus labrax) w rejonach ICES 8a i 8b należy zatem ustalić zgodnie z opinią ICES dotyczącą MSY i wartością punktu FMSY, biorąc pod uwagę połowy komercyjne i rekreacyjne, oraz z uwzględnieniem odrzutów. Wartość punktu FMSY jest wartością śmiertelności połowowej, która zapewnia długoterminowy MSY. Odnośne państwa członkowskie (Francja i Hiszpania) powinny wprowadzić odpowiednie środki w celu zapewnienia, aby śmiertelność połowowa powodowana przez ich floty i ich rybaków rekreacyjnych nie przekraczała wartości punktu FMSY, zgodnie z wymogiem art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/472.

(9)

Należy utrzymać środki dotyczące połowów rekreacyjnych labraksa, mając na uwadze znaczący wpływ połowów rekreacyjnych na odnośne stada. Limity ilościowe należy utrzymać zgodnie z opinią naukową. Należy wykluczyć sieci stawne, ponieważ nie są one wystarczająco selektywne i prawdopodobnie złowią pewną liczbę osobników przekraczającą ustalone limity. Zważywszy na okoliczności środowiskowe, społeczne i gospodarcze, a zwłaszcza na fakt, że rybacy komercyjni w społecznościach nadbrzeżnych są uzależnieni od odnośnych stad, środki dotyczące labraksa zapewniają odpowiednią równowagę między interesami rybaków komercyjnych i rekreacyjnych. W szczególności środki te umożliwiają rybakom rekreacyjnym prowadzenie połowów z uwzględnieniem ich wpływu na stada.

(10)

W dniu 4 listopada 2021 r. ICES wydała opinię naukową dotyczącą węgorza europejskiego (Anguilla anguilla) w całym jego naturalnym zasięgu. ICES zaleciła, aby w przypadku stosowania podejścia ostrożnościowego połowy we wszystkich siedliskach były zerowe w 2022 r. Dotyczy to zarówno połowów rekreacyjnych, jak i komercyjnych, oraz obejmuje połowy węgorza szklistego do celów zarybiania i akwakultury. Zgodnie z tą opinią uznaje się za właściwe utrzymanie kolejnego trzymiesięcznego zamknięcia wszelkich połowów węgorza europejskiego, a w 2022 r. Komisja przeprowadzi konsultacje na temat węgorza europejskiego w oparciu o opinie zainteresowanych stron. Zakaz ten powinien mieć zastosowanie do wszelkiej działalności połowowej zdefiniowanej w art. 4 ust. 1 pkt 28 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Państwa członkowskie powinny określić kolejne trzymiesięczne zamknięcie, które powinno przypadać w okresach największej migracji węgorza europejskiego, oraz zgłosić je Komisji wraz z informacjami uzupełniającymi do dnia 1 czerwca 2022 r.

(11)

Opinia naukowa dotycząca sardeli europejskiej (Engraulis encrasicolus) w podobszarze ICES 8 (Zatoka Biskajska) na 2022 r. została wydana przez ICES dopiero w dniu 17 grudnia 2021 r. Biorąc pod uwagę potrzebę wprowadzenia TAC na początku okresu połowu w dniu 1 stycznia 2022 r., należy ustalić tymczasowy TAC. Ten TAC należy ustalić na poziomie 24 000 ton i objąć nim okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. Taki poziom odpowiadałby w przybliżeniu połowom tego stada w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

(12)

W rejonach ICES 8c, 8d, 8e i podobszarach 9 i 10 oraz w wodach Unii obszaru CECAF 34.1.1 trzy odrębne gatunki soli są zarządzane w ramach jednego TAC. Ponieważ uprawnienia do połowów w odniesieniu do jednego z tych stad, tj. soli (Solea solea) w rejonach ICES 8c i 9a, należy ustalić zgodnie z art. 4 rozporządzenia (UE) 2019/472, należy ustanowić oddzielny limit połowowy dla tego gatunku, zgodnie z opinią dotyczącą MSY.

(13)

Opinie naukowe dotyczące stad spodoustych (rajowate, rekiny, rajokształtne) zalecają zerowy poziom połowów ze względu na zły stan ochrony tych ryb. Ponadto wysokie wskaźniki przeżywalności oznaczają, że odrzuty nie zwiększają ich śmiertelności połowowej i że byłyby korzystne dla ich ochrony. Należy zatem zakazać połowów takich gatunków. Zgodnie z art. 15 ust. 4 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 obowiązek wyładunku nie ma zastosowania do gatunków objętych zakazem połowów.

(14)

Plan wieloletni dla Morza Północnego został ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/973 (3) i wszedł w życie w 2018 r. Plan wieloletni dotyczący wód zachodnich został ustanowiony rozporządzeniem (UE) 2019/472 i wszedł w życie w 2019 r. Uprawnienia do połowów stad wymienionych w art. 1 ust. 1 tych rozporządzeń należy określić zgodnie z celami (przedziały FMSY) i środkami ochronnymi przewidzianymi w tych rozporządzeniach. Przedziały FMSY określono w stosownych opiniach ICES. W przypadku gdy nie są dostępne odpowiednie informacje naukowe, uprawnienia do połowów w odniesieniu do stad stanowiących przyłów należy ustalić zgodnie z podejściem ostrożnościowym, jak określono w rozporządzeniach (UE) 2018/973 i (UE) 2019/472.

(15)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/973, w przypadku gdy opinie naukowe wskazują, że biomasa tarłowa któregokolwiek ze stad, o których mowa w art. 1 ust. 1 tego rozporządzenia, znajduje się poniżej granicznego punktu odniesienia dla biomasy (Blim), należy przyjąć dalsze środki zaradcze w celu zapewnienia szybkiego powrotu stada do poziomów wyższych niż poziomy pozwalające uzyskać MSY. Te środki zaradcze mogą w szczególności obejmować zawieszenie ukierunkowanych połowów danego stada oraz odpowiednie zmniejszenie uprawnień do połowów w odniesieniu do tych stad lub innych stad w łowiskach.

(16)

TAC w odniesieniu do stad tuńczyka błękitnopłetwego (Thunnus thynnus) we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym należy ustanowić zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1627 (4).

(17)

W przypadku stad, dla których nie ma wystarczających lub rzetelnych danych pozwalających na oszacowanie ich wielkości, środki w zakresie zarządzania oraz poziomy TAC powinny być zgodne z podejściem ostrożnościowym do zarządzania rybołówstwem, określonym w art. 4 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, przy jednoczesnym uwzględnieniu czynników charakterystycznych dla danego stada, w szczególności dostępnych informacji o tendencjach zachodzących w stadzie oraz kwestii związanych z połowami wielogatunkowymi.

(18)

W rozporządzeniu Rady (WE) nr 847/96 (5) wprowadzono dodatkowe warunki dotyczące corocznego zarządzania TAC, w tym przepisy dotyczące elastyczności w odniesieniu do zasobów objętych TAC przezornościowymi i analitycznymi (art. 3 i 4). Zgodnie z art. 2 tego rozporządzenia, ustalając TAC, Rada ma zadecydować, do których stad nie będą miały zastosowania art. 3 lub 4 tego rozporządzenia, w szczególności ze względu na ich biologiczny stan. W 2014 r. dla wszystkich stad objętych obowiązkiem wyładunku został wprowadzony na podstawie art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 mechanizm elastyczności obejmującej kolejny rok. Aby uniknąć nadmiernej elastyczności, która podważałaby zasadę racjonalnej i odpowiedzialnej eksploatacji żywych zasobów morza, utrudniałaby realizację celów WPRyb oraz pogarszałaby biologiczny stan stad, art. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96 powinny mieć zastosowanie do TAC analitycznych tylko wtedy, gdy nie korzysta się z elastyczności obejmującej kolejny rok przewidzianej w art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

(19)

W przypadku gdy TAC przydzielany jest tylko jednemu państwu członkowskiemu, należy upoważnić to państwo członkowskie, zgodnie z art. 2 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), do ustalenia jego TAC. Należy zapewnić, aby przy ustalaniu poziomu TAC państwo członkowskie postępowało w sposób w pełni zgodny z zasadami i przepisami WPRyb.

(20)

Niezbędne jest ustalenie pułapów nakładu połowowego na 2022 r. zgodnie z art. 5, 6, 7 i 9 rozporządzenia (UE) 2016/1627 oraz załącznikiem I do tego rozporządzenia.

(21)

W celu zagwarantowania pełnego wykorzystania uprawnień do połowów należy zezwolić na wdrażanie elastycznych ustaleń pomiędzy niektórymi obszarami TAC, w przypadku gdy dotyczy to tych samych stad biologicznych.

(22)

W przypadku niektórych gatunków, takich jak niektóre gatunki rekinów, nawet ograniczona działalność połowowa mogłaby stanowić poważne zagrożenie dla ich ochrony. Uprawnienia do połowów takich gatunków powinny zatem zostać całkowicie ograniczone poprzez wprowadzenie ogólnego zakazu ich połowów.

(23)

Na 12. konferencji stron Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (zorganizowanej w Manili w dniach 23–28 października 2017 r.) do wykazów gatunków chronionych w dodatkach I i II do tej konwencji dodano szereg gatunków. Należy zatem zapewnić ochronę tych gatunków ze strony unijnych statków rybackich prowadzących połowy we wszystkich wodach i statków rybackich spoza Unii prowadzących połowy w wodach Unii.

(24)

Korzystanie z określonych w niniejszym rozporządzeniu uprawnień do połowów dostępnych dla unijnych statków rybackich podlega rozporządzeniu Rady (WE) nr 1224/2009 (6), a w szczególności art. 33 i 34 tego rozporządzenia dotyczącym zapisu połowów i nakładu połowowego oraz przekazywania danych dotyczących wyczerpania uprawnień do połowów. Niezbędne jest zatem określenie kodów, które mają być stosowane przez państwa członkowskie przy przesyłaniu Komisji danych dotyczących wyładunków stad objętych niniejszym rozporządzeniem.

(25)

Unijny TAC dotyczący halibuta niebieskiego (Reinhardtius hippoglossoides) w wodach międzynarodowych podobszarów ICES 1 i 2 pozostaje bez uszczerbku dla stanowiska Unii w sprawie odpowiedniego udziału Unii w tych połowach.

(26)

Na dorocznym posiedzeniu w 2021 r. Komisja ds. Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku (NEAFC) przyjęła środek ochronny dotyczący dwóch stad karmazynów (Sebastes marinusSebastes mentella) w Basenie Irmingera i wodach z nim sąsiadujących, zakazując ukierunkowanych połowów z tych stad. Ponadto w celu zminimalizowania przyłowów NEAFC zabroniła działalności połowowej w obszarze, w którym gromadzą się karmazyny. Te środki, oparte na opinii ICES dotyczącej zerowych połowów, należy wprowadzić do prawa Unii. NEAFC nie była w stanie przyjąć zalecenia dotyczącego karmazynów w podobszarach ICES 1 i 2. W odniesieniu do tego stada odpowiedni TAC należy ustalić zgodnie ze stanowiskiem Unii wyrażonym w NEAFC.

(27)

W odniesieniu do halibuta niebieskiego w wodach międzynarodowych podobszarów ICES 1 i 2 TAC należy ustalić z uwzględnieniem opinii naukowej ICES na 2022 r. na poziomie 1 766 ton.

(28)

Na dorocznym posiedzeniu w 2021 r. Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) postanowiła utrzymać w 2022 r. obecne TAC dla tuńczyka błękitnopłetwego, włócznika (Xiphias gladius), marlina błękitnego (Makaira nigricans) i marlina białego (Tetrapturus albidus), tuńczyka żółtopłetwego (Thunnus albacares) oraz żarłacza błękitnego (Prionace glauca). ICCAT ustaliła również TAC dla opastuna (Thunnus obesus) na poziomie 62 000 ton na 2022 r. Środki te należy wprowadzić do prawa Unii.

(29)

Aby zmniejszyć śmiertelność połowową młodych osobników opastuna i tuńczyka żółtopłetwego, ICCAT ustanowiła również w 2022 r. maksymalny limit 300 urządzeń do sztucznej koncentracji ryb na statek oraz okres zamknięty w odniesieniu do stosowania tych urządzeń. Środki te należy wprowadzić do prawa Unii.

(30)

ICCAT przyjęła również 15-letni plan odbudowy tuńczyka białego (Thunnus alalunga) w Morzu Śródziemnym w latach 2022–2036. Na 2022 r. ICCAT ustaliła TAC dla tuńczyka białego w Morzu Śródziemnym na 2 500 ton. Ponadto ICCAT przyjęła TAC dla tuńczyka białego w północnym Atlantyku w wysokości 37 801 ton na okres od 2022 r. do 2023 r. w oparciu o zasadę kontroli odłowu w celu przyjęcia procedury długoterminowego zarządzania tym stadem. Środki te należy wprowadzić do prawa Unii.

(31)

Na dorocznym posiedzeniu w 2021 r. ICCAT przyjęła również plan odbudowy populacji rekina ostronosego (Isurus oxyrinchus) w północnym Atlantyku w powiązaniu z innymi łowiskami podlegającymi ICCAT w celu położenia kresu przełowieniu i stopniowego osiągnięcia poziomów biomasy wystarczających do wsparcia uzyskania MSY do 2070 r. Plan odbudowy obejmuje dwuletni zakaz zatrzymywania, począwszy od 2022 r. Całkowita śmiertelność połowowa została ustalona na maksymalnie 250 ton do czasu przedstawienia nowych opinii naukowych. Środki te należy wprowadzić do prawa Unii.

(32)

Na podstawie kilku zaleceń ICCAT Unia może na wniosek przenieść ustalony odsetek niewykorzystanej kwoty uprawnień do połowów z 2020 r. na 2022 r. Do czasu wdrożenia tych zaleceń ICCAT do prawa Unii kwoty dla poszczególnych państw członkowskich w odniesieniu do niektórych stad należy ustanowić na podstawie całkowitej kwoty Unii na 2022 r. określonej przez ICCAT przed jakimkolwiek przeniesieniem niewykorzystanych kwot lub odliczeń od ilości przełowionych dokonanych przez ICCAT. Dostosowania kwot poszczególnych państw członkowskich na 2022 r. odzwierciedlające wszelkie przeniesienia i odliczenia powinny zostać dokonane na późniejszym etapie na podstawie unijnych przepisów dotyczących przenoszenia i odliczeń, takich jak rozporządzenie (WE) nr 847/96, art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 lub art. 105 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

(33)

W 2019 r. niektóre państwa członkowskie dokonały przełowienia północnego tuńczyka białego, co doprowadziło do przełowienia całkowitej kwoty unijnej i zastosowania odliczenia przez ICCAT, mimo że inne państwa członkowskie nie wyczerpały swoich indywidualnych kwot w tym samym roku. W celu zaradzenia tej szczególnej sytuacji należy zmienić rozporządzenie Rady (UE) 2021/92 (7) poprzez ustanowienie kwot północnego tuńczyka białego dla poszczególnych państw członkowskich zgodnie z zasadą względnej stabilności oraz na podstawie całkowitej kwoty unijnej określonej przez ICCAT na 2021 r. przed dokonaniem jakichkolwiek dostosowań z powodu przełowienia lub niedołowienia przez państwa członkowskie. Dostosowania kwot należy następnie stosować na podstawie unijnych przepisów dotyczących przenoszenia i odliczeń, takich jak rozporządzenie (WE) nr 847/96, art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 lub art. 105 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 w celu zapewnienia, aby całkowita kwota Unii dotycząca północnego tuńczyka białego uwzględniała dostosowania dokonane przez ICCAT.

(34)

Na dorocznym posiedzeniu w 2021 r. Komisja do spraw Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki (CCAMLR) przyjęła na okres od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 30 listopada 2022 r. limity połowowe gatunków docelowych oraz gatunków stanowiących przyłowy. Środki te należy wprowadzić do prawa Unii.

(35)

Na dorocznym posiedzeniu w 2021 r. Komisja ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim (IOTC) zmieniła uprzednio przyjęte środki ochrony i zarządzania. Środki te powinny już być wprowadzone do prawa Unii. Zmienione limity połowowe dla tuńczyka żółtopłetwego zostały potwierdzone przez sekretariat IOTC dopiero po zakończeniu oficjalnego okresu zgłaszania sprzeciwu w dniu 17 grudnia 2021 r. Potwierdzone zmienione limity połowowe dla tuńczyka żółtopłetwego należy wprowadzić do prawa Unii w późniejszym terminie.

(36)

Doroczne posiedzenie Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku (SPRFMO) odbędzie się w dniach 24–28 stycznia 2022 r. Do czasu tego dorocznego posiedzenia i określenia TAC na 2022 r. należy zatem w obszarze objętym konwencją SPRFMO tymczasowo utrzymać obecne środki, które są funkcjonalnie związane z TAC.

(37)

Na dorocznym posiedzeniu w 2021 r. Międzyamerykańska Komisja ds. Tuńczyka Tropikalnego (IATTC) przyjęła nowe środki ochrony i zarządzania w odniesieniu do tuńczyka tropikalnego na lata 2022–2024, obejmujące zmianę liczby aktywnych urządzeń do sztucznej koncentracji ryb. Środki te należy wprowadzić do prawa Unii.

(38)

Na dorocznym posiedzeniu w 2021 r. Komisja ds. Ochrony Tuńczyka Południowego (CCSBT) ustanowiła roczny TAC dla tuńczyka południowego (Thunnus maccoyii) na okres trzech lat (2021–2023) na tym samym poziomie co w poprzednich trzech latach. Środek ten należy wprowadzić do prawa Unii.

(39)

Na dorocznym posiedzeniu w 2021 r. Organizacja Rybołówstwa Południowo-Wschodniego Atlantyku (SEAFO) postanowiła do czasu dorocznego posiedzenia w 2023 r. utrzymać obecne TAC dla głównych gatunków objętych zakresem jej kompetencji. TAC dla antara patagońskiego (Dissostichus eleginoides) i krabów głębokowodnych (Chaceon spp.) zostały nieznacznie obniżone zgodnie z opinią naukową. Środki te należy wprowadzić do prawa Unii.

(40)

Na dorocznym posiedzeniu w 2021 r. Komisja ds. Rybołówstwa na Zachodnim i Środkowym Pacyfiku (WCPFC) postanowiła utrzymać obecne środki mające zastosowanie w obszarze objętym konwencją WCPFC. Środki te należy wprowadzić do prawa Unii.

(41)

Na 43. dorocznym posiedzeniu w 2021 r. Organizacja Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO) przyjęła na 2022 r. szereg uprawnień do połowów w odniesieniu do niektórych stad w podobszarach 1–4 obszaru objętego konwencją NAFO. Środki te należy wprowadzić do prawa Unii.

(42)

Na 8. posiedzeniu Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego (SIOFA) w 2021 r. utrzymano TAC przyjęte w 2020 r. dla stad objętych tym porozumieniem. Środki te należy wprowadzić do prawa Unii.

(43)

W odniesieniu do uprawnień do połowów krabów z gatunków należących do Chionoecetes spp. w obszarze wokół Svalbardu Traktat dotyczący Spitsbergu (Svalbard) z dnia 9 lutego 1920 r. (zwany dalej „traktatem paryskim z 1920 r.”) przyznaje wszystkim jego stronom równy i niedyskryminacyjny dostęp do zasobów w obszarze wokół Svalbardu, w tym również w zakresie połowów. Stanowisko Unii w sprawie tego dostępu w odniesieniu do połowów krabów z gatunków należących do Chionoecetes spp. w obszarze szelfu kontynentalnego wokół Svalbardu zostało przedstawione w kilku notach werbalnych skierowanych do Norwegii, z czego ostatnie są z dnia 26 lutego 2021 r. i z dnia 28 czerwca 2021 r. W celu zapewnienia, aby eksploatacja krabów z gatunków należących do Chionoecetes spp. w obszarze wokół Svalbardu była zgodna z niedyskryminacyjnymi zasadami zarządzania, które mogą zostać określone przez Norwegię posiadającą suwerenność i sprawującą jurysdykcję nad tym obszarem zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza i traktatu paryskiego z 1920 r., należy ustalić liczbę statków upoważnionych do prowadzenia takich połowów. Przydział takich uprawnień do połowów między państwa członkowskie jest ograniczony do 2022 r. Przypomina się, że w Unii podstawowa odpowiedzialność za zapewnienie zgodności z mającym zastosowanie prawem leży po stronie państw członkowskich bandery.

(44)

Ponieważ dyskusje z Norwegią na temat równego i niedyskryminacyjnego dostępu do wód Svalbardu dla flot unijnych poławiających dorsza atlantyckiego (Gadus morhua) w tym obszarze są w toku i powinny zostać zakończone na początku 2022 r., Unia powinna ustanowić na pierwszy kwartał 2022 r. tymczasową kwotę unijną. Poziom tej tymczasowej kwoty powinien zostać ustalony na 4 500 ton, z uwzględnieniem sezonowego charakteru połowów. Kwoty należy przydzielić państwom członkowskim zgodnie z decyzją Rady 87/277/EWG (8) z zastrzeżeniem dostosowań niezbędnych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz z uwagi na stosunek tymczasowej kwoty unijnej do udziału Unii w stadzie.

(45)

Zgodnie z wydaną przez Unię deklaracją skierowaną do Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w sprawie przyznania uprawnień do połowów na wodach Unii w wyłącznej strefie ekonomicznej u wybrzeży Gujany Francuskiej (9) niezbędne jest ustalenie uprawnień do połowów lucjanowatych dostępnych dla statków rybackich pływających pod banderą Wenezueli w wodach Unii.

(46)

Z uwagi na fakt, że niektóre przepisy należy stosować w sposób ciągły, a także aby uniknąć braku pewności prawa w okresie między końcem 2022 r. a datą wejścia w życie rozporządzenia ustalającego uprawnienia do połowów na 2023 r., przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące zakazów i okresów zamkniętych powinny być nadal stosowane na początku 2023 r. do czasu wejścia w życie rozporządzenia ustalającego uprawnienia do połowów na 2023 r.

(47)

W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do upoważniania poszczególnych państw członkowskich do zarządzania przydziałami nakładu połowowego według systemu opartego na kilowatodniach, do przyznania dodatkowych dni przebywania na morzu za trwałe zaprzestanie działalności połowowej oraz za zwiększenie obecności obserwatorów naukowych, a także w odniesieniu do ustanowienia formatów arkuszy kalkulacyjnych służących do gromadzenia i przekazywania informacji dotyczących transferów dni przebywania na morzu między statkami rybackimi pływającymi pod banderą państwa członkowskiego. Komisja powinna wykonywać te uprawnienia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 (10).

(48)

Aby uniknąć przerwy w działalności połowowej oraz zapewnić rybakom unijnym środki do życia, niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących ograniczeń nakładów połowowych, które powinny mieć zastosowanie od dnia 1 lutego 2022 r., oraz niektórych przepisów dotyczących poszczególnych regionów, które powinny mieć określoną datę rozpoczęcia stosowania. Ze względu na pilny charakter niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie natychmiast po jego opublikowaniu.

(49)

Niektóre środki międzynarodowe, które ustanawiają lub ograniczają uprawnienia do połowów dla Unii, zostały przyjęte przez odpowiednie regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO) pod koniec 2021 r. i zaczęły mieć zastosowanie przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia. Przepisy wprowadzające takie środki do prawa Unii powinny zatem mieć zastosowanie z mocą wsteczną. W szczególności – ze względu na to, że okres połowu w obszarze objętym konwencją CCAMLR trwa od dnia 1 grudnia do dnia 30 listopada, a niektóre uprawnienia do połowów lub zakazy w obszarze objętym konwencją CCAMLR ustanawia się na okres rozpoczynający się od dnia 1 grudnia 2021 r. – odpowiednie przepisy niniejszego rozporządzenia powinny mieć zastosowanie od tej daty. Takie zastosowanie z mocą wsteczną pozostaje bez uszczerbku dla zasady uzasadnionych oczekiwań, ponieważ członków CCAMLR obowiązuje zakaz poławiania w obszarze objętym konwencją CCAMLR bez upoważnienia. Ponadto zgodnie z przepisami ICCAT państwa członkowskie powinny zapewnić, aby ich statki nie stosowały urządzeń do sztucznej koncentracji ryb w ciągu 15 dni przed rozpoczęciem okresu zamkniętego, tj. od dnia 17 grudnia 2021 r.

(50)

Zgodnie z procedurą przewidzianą w Umowie o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską, z jednej strony, a rządem Grenlandii i Rządem Danii, z drugiej strony oraz w protokole wykonawczym do tej umowy (11), wspólny komitet ustalił poziom uprawnień do połowów dostępnych w 2022 r. dla Unii w wodach Grenlandii. Środki te należy wprowadzić do prawa Unii.

(51)

W 2021 r. Unia, Zjednoczone Królestwo i Norwegia przeprowadziły trójstronne konsultacje dotyczące sześciu stad wspólnie eksploatowanych i wspólnie zarządzanych w obszarze Morza Północnego w celu uzgodnienia zarządzania tymi stadami, w tym uprawnień do połowów na kolejny rok. Konsultacje te przeprowadzono w okresie od dnia 28 października do dnia 10 grudnia 2021 r. na podstawie stanowiska Unii uzgodnionego przez Radę. Wynik konsultacji udokumentowano w uzgodnionym protokole podpisanym przez szefów delegatur Unii, Zjednoczonego Królestwa i Norwegii w dniu 10 grudnia 2021 r. Proponuje się zatem ustalenie odpowiednich uprawnień do połowów na poziomie uzgodnionym ze Zjednoczonym Królestwem i Norwegią, wraz z innymi postanowieniami uzgodnionego protokołu.

(52)

W 2021 r. Unia i Norwegia przeprowadziły dwustronne konsultacje dotyczące dwóch stad wspólnie eksploatowanych i wspólnie zarządzanych w obszarze cieśniny Skagerrak w celu uzgodnienia zarządzania tymi stadami, w tym uprawnień do połowów na kolejny rok, a także wymiany uprawnień do połowów. Konsultacje te przeprowadzono w okresie od dnia 8 listopada do dnia 10 grudnia 2021 r. na podstawie stanowiska Unii uzgodnionego przez Radę. Wynik konsultacji udokumentowano w trzech uzgodnionych protokołach podpisanych przez szefów delegatur Unii i Norwegii w dniu 10 grudnia 2021 r. Proponuje się zatem ustalenie odpowiednich uprawnień do połowów wdrażających uzgodniony protokół z Norwegią, wraz z innymi postanowieniami uzgodnionego protokołu.

(53)

Należy ustanowić uprawnienia do połowów dorsza atlantyckiego w Morzu Północnym w celu zapewnienia równych warunków działania dla unijnych operatorów oraz zapewnienia odbudowy tego stada. Należy utrzymać funkcjonalnie związane środki uzgodnione wspólnie ze Zjednoczonym Królestwem i Norwegią, aby umożliwić odbudowę stada i długoterminowe zrównoważone zarządzanie stadem.

(54)

W 2019 r. ICES odnotowała, że połowy śledzia atlantyckiego (Clupea harengus) w rejonie 3a powinny być jak najbardziej zbliżone do zera, biorąc pod uwagę, że bez dodatkowego obszaru lub ograniczenia czasowego połowów śledzia atlantyckiego nie da się uniknąć połowu śledzia atlantyckiego o tarle wiosennym z zachodniej części Morza Bałtyckiego (WBSS). Najnowsze informacje przedstawione przez ICES wskazują na coraz częstsze mieszanie się w cieśninach Skagerrak i Morzu Północnym śledzia atlantyckiego WBSS ze śledziem atlantyckim z Morza Północnego, przy czym większość połowów śledzia atlantyckiego WBSS ma obecnie miejsce w cieśninie Skagerrak i w mniejszym stopniu we wschodniej części Morza Północnego.

(55)

W uzgodnionym protokole dwustronnych konsultacji między Unią a Norwegią dotyczących cieśniny Skagerrak Unia zobowiązuje się do ograniczenia swoich rzeczywistych połowów w cieśninie Skagerrak do 969 ton, natomiast Norwegia zgodziła się przekazać co najmniej 95 % swojej kwoty na Morze Północne w celu ochrony śledzia atlantyckiego WBSS. W związku z tym proponuje się ograniczenie całkowitych połowów flot C (HER/03A.) i D (HER/03A-BC) dla odnośnych państw członkowskich poprzez dodanie do tabel TAC zawierających te kwoty przypisu zawierającego warunek szczególny, przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu kwot w tabelach, aby odzwierciedlić względną stabilność i uregulować związaną z tym elastyczność między obszarami. W przypadku Norwegii maksymalne rzeczywiste połowy, które mogłyby mieć miejsce w wodach Unii rejonu ICES 3a, odpowiadałyby 167 tonom (5 % jej kwoty).

(56)

Zgodnie z pkt 13.11 uzgodnionego protokołu dwustronnych konsultacji między Unią a Norwegią w odniesieniu do cieśniny Skagerrak Norwegia i Unia powinny mieć możliwość poławiania w Morzu Północnym do 100 % swojej kwoty śledzia atlantyckiego w cieśninie Skagerrak w celu ochrony śledzia atlantyckiego WBSS. W oczekiwaniu na zakończenie dwustronnych konsultacji ze Zjednoczonym Królestwem dotyczących 2022 r. nie można było potwierdzić w dniu 20 grudnia, że w 2022 r. na wodach Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do HER/03A zostanie utrzymana elastyczność między obszarami. W związku z tym należy wyraźnie zaznaczyć, że elastyczność między obszarami na wodach Zjednoczonego Królestwa nie będzie miała zastosowania, w odpowiednich przypisach dotyczących flot C do czasu uzgodnienia przez Unię i Zjednoczone Królestwo takiej elastyczności w ramach dwustronnych konsultacji między tymi dwoma stronami.

(57)

W pkt 13.12 uzgodnionego protokołu dwustronnych konsultacji między Unią a Norwegią dotyczących cieśniny Skagerrak Unia zapowiedziała, że zamierza skorzystać z pewnej elastyczności w obszarach Morza Północnego 4a i 4b, co odpowiada części Unii wynoszącej 5,7 % poziomu floty A, tj. 21 038 ton.

(58)

Unia prowadziła coroczne dwustronne konsultacje z Wyspami Owczymi w sprawie wymiany kwot oraz wzajemnego dostępu w odniesieniu do 2022 r. Konsultacje te nie doprowadziły do zawarcia porozumienia w 2021 r.

(59)

Zgodnie z art. 498 ust. 2 Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony (12) (zwanej dalej „umową o handlu i współpracy”) Unia i Zjednoczone Królestwo przeprowadzają coroczne konsultacje w celu uzgodnienia, do dnia 10 grudnia każdego roku, TAC na następny rok w odniesieniu do stad wymienionych w załączniku 35 do umowy o handlu i współpracy. Zgodnie z art. 499 ust. 2 umowy o handlu i współpracy, jeżeli takie TAC nie zostaną uzgodnione do dnia 20 grudnia, Strony są uprawnione do ustalenia tymczasowych TAC.

(60)

Dwustronne konsultacje ze Zjednoczonym Królestwem zostały zakończone w dniu 21 grudnia. Zbyt późno, aby można było uwzględnić ich wyniki w niniejszym rozporządzeniu. Rada powinna zatem, w pełnym poszanowaniu Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza oraz praw i obowiązków państw nadbrzeżnych, a także ich suwerenności i jurysdykcji, ustalić tymczasowe TAC, w ramach których można poławiać w wodach Unii i wodach międzynarodowych oraz wodach, do których unijne statki rybackie uzyskały dostęp od państw trzecich. Wyniki konsultacji na podstawie art. 498 umowy o handlu i współpracy, zawarte w pisemnym protokole podpisanym w dniu 21 grudnia 2021 r., powinny zostać odzwierciedlone w zmianie niniejszego rozporządzenia, którą należy przyjąć najszybciej jak to możliwe.

(61)

Tymczasowe TAC powinny mieć na celu zapewnienie pewności prawa dla unijnych operatorów oraz zapewnienie kontynuacji zrównoważonej działalności połowowej do czasu przyjęcia takiej zmiany.

(62)

Podejście to opiera się na art. 499 ust. 2 umowy o handlu i współpracy, który stanowi, że jeżeli stado wymienione w załączniku 35 do tej umowy lub w tabelach A i B w załączniku 36 do tej umowy pozostaje bez uzgodnionego TAC, każda ze Stron ma ustalić tymczasowy TAC odpowiadający poziomowi zalecanemu przez ICES, mający zastosowanie od dnia 1 stycznia. Na podstawie art. 499 ust. 3, 4 i 5 umowy o handlu i współpracy oraz na zasadzie odstępstwa od ust. 2 tego artykułu, TAC dla specjalnych stad ustala się zgodnie z wytycznymi, które miały zostać przyjęte przez Specjalny Komitet ds. Rybołówstwa do dnia 1 lipca 2021 r.

(63)

W związku z tym, w ramach podejścia ogólnego, tymczasowe uprawnienia do połowów dla Unii powinny opierać się na opinii ICES na 2022 r. Powinny one odpowiadać udziałowi Unii uzgodnionemu na podstawie umowy o handlu i współpracy.

(64)

Bez uszczerbku dla wytycznych w sprawie specjalnych stad oraz biorąc pod uwagę brak tych wytycznych, TAC dla tych stad powinny być zgodne z art. 499 umowy o handlu i współpracy.

(65)

Tymczasowe TAC powinny być również zgodne z mającymi zastosowanie unijnymi ramami prawnymi, w szczególności z art. 4, art. 5 ust. 3 i art. 8 rozporządzenia (UE) 2019/472 oraz art. 4, art. 5 ust. 3 i art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/973.

(66)

Istnieją pewne stada, dla których ICES wydała opinię naukową zalecającą ustalenie połowów na poziomie zerowym. W przypadku ustalenia tymczasowych TAC dla tych stad na poziomie wskazanym w opinii naukowej obowiązek wyładunku wszystkich połowów, w tym przyłowów tych stad, w połowach wielogatunkowych doprowadziłby do występowania zjawiska „gatunków dławiących”. W celu osiągnięcia właściwej równowagi między kontynuowaniem połowów ze względu na potencjalnie poważne skutki społeczno-gospodarcze ich zaprzestania a potrzebą osiągnięcia dobrego stanu biologicznego tych stad, biorąc pod uwagę trudności w prowadzeniu połowów wszystkich stad w ramach połowów wielogatunkowych przy jednoczesnym uwzględnieniu MSY, należy ustanowić tymczasowe TAC dla przyłowów tych stad. Poziom tych TAC powinien być taki, aby spadała śmiertelność tych stad i aby stanowił on zachętę do poprawy selektywności i do unikania połowów tych stad. W celu zmniejszenia połowów stad, w odniesieniu do których ustalono tymczasowe TAC dotyczące przyłowów, uprawnienia do połowów dotyczące łowisk, w których poławia się ryby z tych stad, należy ustalić na poziomach, które pomogą odbudować biomasę zagrożonych stad do zrównoważonych poziomów.

(67)

W ramach podejścia ogólnego podstawą tymczasowych TAC powinien być TAC przyjęty przez Radę na 2021 r., przy zastosowaniu wskaźnika 25 % do TAC na 2021 r., aby objąć pierwszy kwartał 2022 r., co nie przesądzałoby o ostatecznym TAC.

(68)

Stada, w odniesieniu do których należy stosować odsetek wyższy niż 25 %, powinny zostać określone na podstawie analizy wykorzystania kwot przez państwa członkowskie w pierwszym kwartale ostatnich czterech lat (2018–2021). Tymczasowe TAC oceniono zgodnie z opinią naukową oraz z uwzględnieniem udziałów Unii ustanowionych w umowie o handlu i współpracy; nie przekraczają one ostatecznych TAC uzgodnionych ze Zjednoczonym Królestwem. Te zwiększone tymczasowe TAC powinny być zgodne z opinią ICES, mającymi zastosowanie unijnymi ramami prawnymi oraz umową o handlu i współpracy. To zwiększenie umożliwi unijnym statkom rybackim wykorzystanie uprawnień do połowów, które im przysługują i których w przeciwnym razie zostałyby pozbawione ze względu na sezonowy charakter połowów odnośnych stad.

(69)

Poziom ten uznaje się co do zasady za wystarczający dla unijnych statków rybackich co najmniej do dnia 31 marca 2022 r.

(70)

Unia skonsultowała się ze Zjednoczonym Królestwem w sprawie podejścia do ustalania tymczasowych TAC.

(71)

Północne stado labraksa jest stadem wspólnie eksploatowanym ze Zjednoczonym Królestwem, dlatego należy ustanowić środki tymczasowe w odniesieniu do tego stada na pierwszy kwartał 2022 r. w oczekiwaniu na wdrożenie wyników konsultacji ze Zjednoczonym Królestwem.

(72)

Aby uwzględnić stosowanie obowiązku wyładunku oraz udostępnić kwoty niektórych przyłowów państwom członkowskim nieposiadającym takich kwot, dla niektórych stad należy ustanowić mechanizm wymiany kwot.

(73)

Należy kontynuować sezonowe zamykanie łowisk dobijaków (Ammodytes spp.) przy użyciu niektórych narzędzi ciągnionych w rejonach ICES 2a i 3a oraz w podobszarze ICES 4, aby umożliwić ochronę tarlisk i ograniczenie połowów osobników młodych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

TYTUŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot

1.   W niniejszym rozporządzeniu ustala się uprawnienia do połowów dostępne w wodach Unii oraz – dla unijnych statków rybackich – w niektórych wodach nienależących do Unii, w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb.

2.   Uprawnienia do połowów, o których mowa w ust. 1, obejmują:

a)

limity połowowe na 2022 r. oraz, w przypadkach określonych w niniejszym rozporządzeniu, na 2023 r.;

b)

ograniczenia nakładu połowowego na 2022 r., z wyjątkiem ograniczeń nakładu połowowego określonych w załączniku II, które mają mieć zastosowanie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.;

c)

uprawnienia do połowów na okres od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 30 listopada 2022 r. w odniesieniu do niektórych stad obszaru objętego konwencją CCAMLR.

Artykuł 2

Zakres stosowania

1.   Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do następujących statków:

a)

unijnych statków rybackich;

b)

statków państw trzecich na wodach Unii.

2.   Niniejsze rozporządzenie ma również zastosowanie do:

a)

określonych połowów rekreacyjnych, wyraźnie wymienionych w odpowiednich przepisach niniejszego rozporządzenia; oraz

b)

połowów komercyjnych prowadzonych z brzegu.

Artykuł 3

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje określone w art. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Ponadto stosuje się następujące definicje:

a)

„statek państwa trzeciego” oznacza statek rybacki pływający pod banderą państwa trzeciego i zarejestrowany w państwie trzecim;

b)

„połowy rekreacyjne” oznaczają niekomercyjną działalność połowową, w przypadku której żywe zasoby morza są eksploatowane w kontekście rekreacji, turystyki lub sportu;

c)

„wody międzynarodowe” oznaczają wody niepodlegające suwerenności lub jurysdykcji jakiegokolwiek państwa;

d)

„całkowity dopuszczalny połów” (TAC) oznacza:

(i)

w przypadku połowów podlegających wyłączeniu z obowiązku wyładunku, o którym mowa w art. 15 ust. 4–7 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 – ilość ryb, którą można wyładować każdego roku z poszczególnych stad;

(ii)

w przypadku wszystkich pozostałych połowów – ilość ryb, którą można odłowić każdego roku z poszczególnych stad;

e)

„kwota” oznacza część TAC przydzieloną Unii, państwu członkowskiemu lub państwu trzeciemu;

f)

„ocena analityczna” oznacza ilościową ocenę tendencji zachodzących w obrębie danego stada, opartą na danych dotyczących biologii i eksploatacji stada, których jakość w świetle analizy naukowej okazała się wystarczająco wysoka, aby możliwe było wydanie opinii naukowej dotyczącej przyszłych połowów;

g)

„rozmiar oczek sieci” oznacza rozmiar oczek sieci rybackich zdefiniowany w art. 6 pkt 34 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1241 (13);

h)

„unijny rejestr floty rybackiej” oznacza rejestr utworzony przez Komisję na podstawie art. 24 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

i)

„dziennik połowowy” oznacza dziennik, o którym mowa w art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009;

j)

„boja instrumentalna” oznacza boję wyraźnie oznaczoną niepowtarzalnym numerem referencyjnym pozwalającym na identyfikację jej właściciela, wyposażoną w satelitarny system lokacyjny do monitorowania jej położenia;

k)

„boja w użyciu” oznacza każdą boję instrumentalną, uprzednio aktywowaną, włączoną i wykorzystywaną na morzu na dryfującym urządzeniu do sztucznej koncentracji ryb lub na dryfującej kłodzie, która to boja przesyła dane dotyczące lokalizacji oraz inne dostępne informacje, takie jak szacunki echosondy;

l)

„wartość punktu FMSY” oznacza wartość szacowanej śmiertelności połowowej, która w danym modelu prowadzenia połowów oraz w istniejących przeciętnych warunkach środowiskowych zapewnia długoterminowy maksymalny podtrzymywalny połów.

Artykuł 4

Obszary połowowe

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje obszarów:

a)

obszary ICES (Międzynarodowej Rady Badań Morza) to obszary geograficzne określone w załączniku III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 218/2009 (14);

b)

„cieśnina Skagerrak” oznacza obszar geograficzny ograniczony od zachodu linią biegnącą od latarni morskiej Hantsholm do latarni morskiej Lindesnes oraz od południa linią biegnącą od latarni morskiej Skagen do latarni morskiej Tistlarna, a stamtąd do najbliżej położonego punktu na wybrzeżu Szwecji;

c)

„cieśnina Kattegat” oznacza obszar geograficzny ograniczony od północy linią biegnącą od latarni morskiej Skagen do latarni morskiej Tistlarna, a stamtąd do najbliżej położonego punktu na wybrzeżu Szwecji, a od południa ograniczony linią biegnącą od Hasenøre do Gnibens Spids, od Korshage do Spodsbjerg oraz od Gilbjerg Hoved do Kullen;

d)

„jednostka funkcjonalna 16 podobszaru ICES 7” oznacza obszar geograficzny ograniczony loksodromą łączącą kolejno następujące pozycje:

53° 30' N 15° 00' W,

53° 30' N 11° 00' W,

51° 30' N 11° 00' W,

51° 30' N 13° 00' W,

51° 00' N 13° 00' W,

51° 00' N 15° 00' W;

e)

„jednostka funkcjonalna 25 rejonu ICES 8c” oznacza morski obszar geograficzny ograniczony loksodromą łączącą kolejno następujące pozycje:

43° 00' N 9° 00' W,

43° 00' N 10° 00' W,

43° 30' N 10° 00' W,

43° 30' N 9° 00' W,

44° 00' N 9° 00' W,

44° 00' N 8° 00' W,

43° 30' N 8° 00' W;

f)

„jednostka funkcjonalna 26 rejonu ICES 9a” oznacza obszar geograficzny ograniczony loksodromą łączącą kolejno następujące pozycje:

43° 00' N 8° 00' W,

43° 00' N 10° 00' W,

42° 00' N 10° 00' W,

42° 00' N 8° 00' W;

g)

„jednostka funkcjonalna 27 rejonu ICES 9a” oznacza obszar geograficzny ograniczony loksodromą łączącą kolejno następujące pozycje:

42° 00' N 8° 00' W,

42° 00' N 10° 00' W,

38° 30' N 10° 00' W,

38° 30' N 9° 00' W,

40° 00' N 9° 00' W,

40° 00' N 8° 00' W;

h)

„jednostka funkcjonalna 30 rejonu ICES 9a” oznacza obszar geograficzny podlegający jurysdykcji Hiszpanii w Zatoce Kadyksu i w wodach przylegających do rejonu ICES 9a;

i)

„jednostka funkcjonalna 31 rejonu ICES 8c” oznacza morski obszar geograficzny ograniczony loksodromą łączącą kolejno następujące pozycje:

43° 30' N 6° 00' W,

44° 00' N 6° 00' W,

44° 00' N 2° 00' W,

43° 30' N 2° 00' W;

j)

„Zatoka Kadyksu” oznacza obszar geograficzny rejonu ICES 9a na wschód od 7o 23’ 48″ W;

k)

„obszar objęty konwencją CCAMLR” (Komisji do spraw Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki) oznacza obszar geograficzny zdefiniowany w art. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 601/2004 (15);

l)

„obszary CECAF” (Komitetu ds. Rybołówstwa na Środkowym i Wschodnim Atlantyku) oznaczają obszary geograficzne określone w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2009 (16);

m)

„obszar objęty konwencją IATTC” (Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego) oznacza obszar geograficzny określony w Konwencji o wzmocnieniu Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego ustanowionej Konwencją pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Republiką Kostaryki z 1949 r.(zwana dalej „konwencja z Antigui”) (17);

n)

„obszar objęty konwencją ICCAT” (Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego) oznacza obszar geograficzny określony w Międzynarodowej konwencji o ochronie tuńczyka atlantyckiego (18);

o)

„obszar podlegający kompetencji IOTC” (Komisji ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim) oznacza obszar geograficzny określony w Umowie o utworzeniu Komisji ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim (19);

p)

„obszary NAFO” (Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku) oznaczają obszary geograficzne określone w załączniku III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 217/2009 (20);

q)

„obszar objęty konwencją SEAFO” (Organizacji ds. Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku) oznacza obszar geograficzny określony w Konwencji w sprawie ochrony i zarządzania zasobami połowowymi w południowo-wschodnim Oceanie Atlantyckim (21);

r)

„obszar objęty porozumieniem SIOFA” (Porozumieniem w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego) oznacza obszar geograficzny określony w Porozumieniu w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego (22);

s)

„obszar objęty konwencją SPRFMO” (Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku) oznacza obszar geograficzny określony w Konwencji w sprawie ochrony pełnomorskich zasobów rybnych na południowym Oceanie Spokojnym i zarządzania nimi (23);

t)

„obszar objęty konwencją WCPFC” (Komisji ds. Rybołówstwa na Zachodnim i Środkowym Pacyfiku) oznacza obszar geograficzny określony w Konwencji o ochronie i zarządzaniu zasobami ryb masowo migrujących w zachodnim i środkowym Pacyfiku (24);

u)

„obszar pełnomorski Morza Beringa” oznacza pełnomorski obszar geograficzny Morza Beringa leżący poza zasięgiem 200 mil morskich od linii podstawowych, od których mierzy się szerokość wód terytorialnych państw nadbrzeżnych leżących nad Morzem Beringa;

v)

„obszar podlegający jednocześnie konwencjom IATTC i WCPFC” oznacza obszar geograficzny wyznaczony przez następujące granice:

150o długości geograficznej zachodniej,

130o długości geograficznej zachodniej,

4o szerokości geograficznej południowej,

50o szerokości geograficznej południowej.

TYTUŁ II

UPRAWNIENIA DO POŁOWÓW DLA UNIJNYCH STATKÓW RYBACKICH

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

Artykuł 5

TAC i przydziały

1.   TAC dla unijnych statków rybackich w wodach Unii oraz w niektórych wodach nienależących do Unii, podział TAC między państwa członkowskie, a także, w stosownych przypadkach, warunki funkcjonalnie z nimi związane określono w załączniku I.

2.   Unijne statki rybackie mogą zostać upoważnione do połowów w wodach, na których jurysdykcję w zakresie rybołówstwa sprawują Wyspy Owcze, Grenlandia i Norwegia, oraz w wodach obszaru połowowego wokół Jan Mayen z zastrzeżeniem TAC określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia oraz z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w art. 20 niniejszego rozporządzenia i w załączniku V część A do niniejszego rozporządzenia oraz w z rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2403 (25) i przepisach wykonawczych do niego.

3.   Unijne statki rybackie mogą zostać upoważnione do połowów w wodach, na których jurysdykcję w zakresie rybołówstwa sprawuje Zjednoczone Królestwo z zastrzeżeniem TAC określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia oraz z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w art. 20 niniejszego rozporządzenia i w rozporządzeniu (UE) 2017/2403 oraz przepisach wykonawczych do niego.

Artykuł 6

Wielkości TAC ustalane przez państwa członkowskie

1.   W odniesieniu do niektórych stad ryb, określonych w załączniku I, TAC są ustalane przez zainteresowane państwo członkowskie.

2.   TAC, które są ustalane przez państwo członkowskie, muszą:

a)

być zgodne z zasadami i przepisami WPRyb, w szczególności z zasadą zrównoważonej eksploatacji stada; oraz

b)

prowadzić do eksploatacji stada, która:

(i)

jeżeli ocena analityczna jest dostępna – jest z jak największym prawdopodobieństwem zgodna z maksymalnym podtrzymywalnym połowem; lub

(ii)

jeżeli ocena analityczna jest niedostępna lub niepełna – jest zgodna z podejściem ostrożnościowym do zarządzania rybołówstwem.

3.   Do dnia 15 marca 2022 r. każde zainteresowane państwo członkowskie przedłoży Komisji następujące informacje:

a)

TAC, które ustaliło;

b)

dane, które zebrało, oceniło i na podstawie których ustaliło TAC;

c)

szczegółowe wyjaśnienie zgodności ustalonych TAC z ust. 2.

Artykuł 7

Stosowanie tymczasowych TAC

1.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu w tabelach określających uprawnienia do połowów zawartych w załącznikach IA lub IB uprawnienia do połowów w tych tabelach stosuje się tymczasowo od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2022 r. Te tymczasowe uprawnienia do połowów pozostają bez uszczerbku dla ustalania ostatecznych uprawnień do połowów na 2022 r. zgodnie z wynikami międzynarodowych negocjacji i konsultacji, zgodnie z opinią naukową i mającymi zastosowanie przepisami rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 oraz odpowiednimi planami wieloletnimi.

2.   Statki unijne mogą poławiać ze stad objętych tymczasowymi uprawnieniami do połowów, o których mowa w ust. 1, w wodach Unii i wodach międzynarodowych oraz w wodach państw trzecich, które przyznały statkom unijnym dostęp do swoich wód.

Artykuł 8

Warunki wyładunku połowów i przyłowów

1.   Połowy niepodlegające obowiązkowi wyładunku na mocy art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 zatrzymuje się na statku lub wyładowuje wyłącznie w przypadku, gdy:

a)

zostały dokonane przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego dysponującego określoną kwotą, która nie została wyczerpana; lub

b)

stanowią część kwoty unijnej, której nie przydzielono państwom członkowskim i która nie została wyczerpana.

2.   Do celów odstępstwa od obowiązku odliczania połowów od odpowiednich kwot przewidzianego w art. 15 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 stada gatunków niedocelowych w bezpiecznych granicach biologicznych, o których mowa w tym artykule, określono w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 9

Mechanizm wymiany kwot w odniesieniu do TAC dla nieuniknionych przyłowów

1.   Aby uwzględnić obowiązek wyładunku oraz udostępnić kwoty niektórych przyłowów państwom członkowskim nieposiadającym kwot dla niektórych przyłowów, do TAC określonych w załączniku IA stosuje się mechanizm wymiany kwot określony w ust. 2–5.

2.   6 % każdej kwoty przyznanej państwu członkowskiemu w ramach TAC dla dorsza atlantyckiego (Gadus morhua) w Morzu Celtyckim, dorsza atlantyckiego na zachód od Szkocji, witlinka w Morzu Irlandzkim i gładzicy w rejonach ICES 7h, 7j i 7k, a także 3 % każdej kwoty w ramach TAC dla witlinka na zachód od Szkocji udostępnia się w ramach rezerwy na wymiany kwot (zwanej dalej „rezerwą”), która zostaje otwarta w dniu 1 stycznia 2022 r. Państwa członkowskie nieposiadające kwoty mają wyłączny dostęp do rezerwy do dnia 31 marca 2022 r.

3.   Ilości uzyskane z tej rezerwy nie mogą być przedmiotem wymiany ani nie mogą zostać przeniesione na kolejny rok. Po dniu 31 marca 2022 r. wszelkie niewykorzystane ilości zostają zwrócone tym państwom członkowskim, które pierwotnie wniosły wkład w rezerwę.

4.   Państwa członkowskie nieposiadające kwot zapewniają w zamian kwoty dotyczące stad wymienionych w dodatku do załącznika IA, chyba że państwo członkowskie nieposiadające kwoty i państwo członkowskie wnoszące wkład w rezerwę uzgodnią inaczej.

5.   Kwoty, o których mowa w ust. 4, muszą mieć równoważną wartość handlową, określoną zgodnie z rynkowym kursem wymiany lub innymi wzajemnie akceptowanymi kursami wymiany. Jeżeli nie ma innych opcji, wartość handlową ustala się na podstawie średnich cen w Unii w roku poprzednim, podanych przez Europejskie Centrum Monitorowania Rynku Produktów Rybołówstwa i Akwakultury.

6.   W przypadku gdy mechanizm wymiany kwot określony w ust. 2–5 nie pozwala państwom członkowskim na pokrycie w podobnym zakresie ich nieuniknionych przyłowów, państwa członkowskie dążą do uzgodnienia wymiany kwot zgodnie z art. 16 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 przy zapewnieniu równoważnej wartości handlowej wymienianych kwot.

Artykuł 10

Ograniczenia nakładu połowowego w rejonie ICES 7e

1.   W odniesieniu do okresu, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. b), w załączniku II określono aspekty techniczne praw i obowiązków dotyczących zarządzania stadem soli w rejonie ICES 7e.

2.   Na wniosek państwa członkowskiego zgodnie z załącznikiem II pkt 7.4 Komisja może przyjąć akt wykonawczy, którym przydzieli temu państwu członkowskiemu określoną liczbę dni na morzu – oprócz tych, o których mowa w załączniku II pkt 5 – w ciągu których to państwo członkowskie może upoważnić statek pływający pod jego banderą do przebywania w rejonie ICES 7e, gdy posiada na pokładzie jakiekolwiek narzędzie regulowane. Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 58 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

3.   Na wniosek państwa członkowskiego Komisja może przyjąć akt wykonawczy, którym przydzieli temu państwu członkowskiemu państwu członkowskiemu maksymalnie trzy dni między dniem 1 lutego 2022 r. a dniem 31 stycznia 2023 r. oprócz tych, o których mowa w załączniku II pkt 5, w ciągu których statek może przebywać w rejonie ICES 7e na podstawie rozszerzonego programu obecności obserwatorów naukowych, o którym mowa w załączniku II pkt 8.1. Komisja dokonuje takiego przydziału na podstawie opisu przedłożonego przez państwo członkowskie zgodnie z załącznikiem II pkt 8.3 i po konsultacji ze STECF. Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 58 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 11

Środki dotyczące połowów labraksa w rejonach ICES 4b i 4c oraz w podobszarze ICES 7

1.   Zabrania się unijnym statkom rybackim a także w przypadku jakichkolwiek połowów komercyjnych prowadzonych z brzegu, prowadzenia połowów labraksa (Dicentrarchus labrax) w rejonach ICES 4b i 4c oraz w podobszarze ICES 7, zatrzymywania na pokładzie, przeładowywania, przemieszczania lub wyładowywania labraksa złowionego w tym obszarze.

2.   Zakaz określony w ust. 1 nie ma zastosowania do przyłowów labraksa w ramach połowów komercyjnych sieciami nadbrzeżnymi. Niniejsze wyłączenie ma zastosowanie do historycznych liczb sieci plażowych zarejestrowanych przed 2017 r. Połowy komercyjne sieciami nadbrzeżnymi nie mogą być ukierunkowane na labraksa i wyładowywać można wyłącznie nieuniknione przyłowy labraksa.

3.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 w styczniu 2022 r. w rejonach ICES 4b, 4c, 7d, 7e, 7f i 7h unijne statki rybackie mogą poławiać, zatrzymywać, przeładowywać, przemieszczać lub wyładowywać labraksa złowionego w tych obszarach przy użyciu następujących narzędzi oraz w ramach następujących limitów:

a)

przy użyciu włoków dennych (26), dla nieuniknionych przyłowów nieprzekraczających 380 kg na dwa miesiące i 5 % masy całkowitych połowów organizmów morskich złowionych przez dany statek w przeliczeniu na rejs połowowy;

b)

przy użyciu niewodów (27), dla nieuniknionych przyłowów nieprzekraczających 380 kg na dwa miesiące i 5 % masy całkowitych połowów organizmów morskich złowionych przez dany statek w przeliczeniu na rejs połowowy;

c)

przy użyciu haczyków i lin (28): nie więcej niż 1,43 tony rocznie na statek;

d)

przy użyciu stawnych sieci skrzelowych (29): w odniesieniu do nieuniknionych przyłowów nieprzekraczających 0,35 tony na statek.

Odstępstwo określone w akapicie pierwszym lit. c) ma zastosowanie do unijnych statków rybackich, które w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 września 2016 r. odnotowały połowy labraksa przy użyciu haczyków i lin.

Odstępstwo określone w akapicie pierwszym lit. d) ma zastosowanie do unijnych statków rybackich, które w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 września 2016 r. odnotowały połowy labraksa przy użyciu stawnych sieci skrzelowych.

W przypadku zastąpienia unijnego statku rybackiego państwa członkowskie mogą zezwolić, aby odstępstwa te miały zastosowanie do innego unijnego statku rybackiego, pod warunkiem że liczba unijnych statków rybackich objętych każdym z odstępstw oraz ich łączna zdolność połowowa nie ulegną zwiększeniu.

4.   Limitów połowowych określonych w ust. 3 nie można przenosić między statkami, a w przypadku gdy zastosowanie ma limit dwumiesięczny – między okresami dwumiesięcznymi.

Dla unijnych statków rybackich poławiających podczas dwóch miesięcy kalendarzowych za pomocą więcej niż jednego narzędzia stosuje się najniższy limit połowowy określony w ust. 3 dla któregokolwiek z narzędzi.

Nie później niż 15 dni po zakończeniu każdego miesiąca państwa członkowskie zgłaszają Komisji wszystkie połowy labraksa w podziale na rodzaje narzędzi.

5.   W połowach rekreacyjnych, w tym prowadzonych z brzegu, w rejonach ICES 4b, 4c, 6a, 7a–7k:

a)

od dnia 1 stycznia do dnia 28 lutego:

(i)

dozwolone są wyłącznie połowy labraksa typu „złów i wypuść”, na wędkę lub wędę ręczną;

(ii)

zabrania się zatrzymywania na pokładzie, przemieszczania, przeładunku lub wyładunku labraksa złowionego w tym obszarze;

b)

od dnia 1 do dnia 31 marca:

(i)

dozwolone jest łowienie i zatrzymywanie maksymalnie dwóch osobników labraksa na rybaka dziennie;

(ii)

minimalny rozmiar zatrzymanego labraksa wynosi 42 cm;

(iii)

do połowu lub zatrzymywania labraksa nie wolno używać sieci stawnych.

6.   Ust. 5 pozostaje bez uszczerbku dla bardziej rygorystycznych środków krajowych w zakresie połowów rekreacyjnych.

7.   Niniejszy artykuł stosuje się od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2022 r.

Artykuł 12

Środki dotyczące połowów labraksa w rejonach ICES 8a i 8b

1.   Francja i Hiszpania zapewniają, aby śmiertelność połowowa stada labraksa w rejonach ICES 8a i 8b wynikająca z prowadzonych przez te państwa połowów komercyjnych i rekreacyjnych nie przekraczała wartości punktu FMSY, zgodnie z wymogiem art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/472.

2.   W ramach połowów rekreacyjnych, w tym prowadzonych z brzegu, w rejonach ICES 8a i 8b:

a)

dozwolone jest łowienie i zatrzymywanie maksymalnie dwóch osobników labraksa na rybaka dziennie;

b)

do połowu lub zatrzymywania labraksa nie wolno używać sieci stawnych.

3.   Ust. 2 stosuje się bez uszczerbku dla bardziej rygorystycznych środków krajowych w zakresie połowów rekreacyjnych.

Artykuł 13

Środki dotyczące połowów węgorza europejskiego w wodach Unii obszaru ICES

Wszelka ukierunkowana, przypadkowa i rekreacyjna działalność połowowa dotycząca węgorza europejskiego (Anguilla anguilla), zdefiniowana w art. 4 ust. 1 pkt 28 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, jest zakazana w wodach Unii obszaru ICES i wodach słonawych, takich jak ujścia rzek, laguny przybrzeżne i wody przejściowe przez okres kolejnych trzech miesięcy.

Każde zainteresowane państwo członkowskie ustala ten okres, który musi przypadać między dniem 1 sierpnia 2022 r. a dniem 28 lutego 2023 r., w celu zapewnienia, aby zakaz obejmował okresy największej migracji węgorza europejskiego.

Nie później niż w dniu 1 czerwca 2022 r. państwa członkowskie przekazują Komisji ustalony okres wraz z informacjami uzupełniającymi uzasadniającymi wybrany okres obowiązywania zakazu.

Artykuł 14

Przepisy szczególne dotyczące przydziału uprawnień do połowów

1.   Przydział uprawnień do połowów dla państw członkowskich określony w niniejszym rozporządzeniu pozostaje bez uszczerbku dla:

a)

wymian dokonywanych na podstawie art. 16 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

b)

odliczeń i ponownych przydziałów dokonywanych na podstawie art. 37 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009;

c)

ponownych przydziałów dokonywanych na podstawie art. 12 i 47 rozporządzenia (UE) 2017/2403;

d)

dodatkowych wyładunków dokonywanych na podstawie art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96 i art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

e)

ilości zatrzymanych zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96 i art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

f)

odliczeń dokonywanych na podstawie art. 105, 106 i 107 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009;

g)

transferów i wymian kwot dokonywanych na podstawie art. 21 niniejszego rozporządzenia.

2.   Stada, które podlegają TAC przezornościowym lub analitycznym na potrzeby zarządzania z roku na rok TAC i kwotami przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 847/96, określono w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

3.   O ile w załączniku I do niniejszego rozporządzenia nie określono inaczej, art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96 ma zastosowanie do stad podlegających TAC przezornościowemu, a art. 3 ust. 2 i 3 oraz art. 4 tego rozporządzenia – do stad podlegających TAC analitycznemu.

4.   Art. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96 nie mają zastosowania w przypadku gdy państwo członkowskie korzysta z obejmującej kolejny rok elastyczności przewidzianej w art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Artykuł 15

Okresy zamknięte dla połowów dobijaków

Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2022 r. w rejonach ICES 2a i 3a oraz podobszarze ICES 4 zabrania się komercyjnych połowów dobijaków (Ammodytes spp.) włokiem dennym, niewodem lub podobnymi narzędziami ciągnionymi o rozmiarze oczek sieci mniejszym niż 16 mm.

Artykuł 16

Środki zaradcze w odniesieniu do dorsza atlantyckiego w Morzu Północnym

1.   Obszary zamknięte dla połowów, z wyjątkiem połowów przy użyciu narzędzia do połowów pelagicznych (okrężnic i włoków), oraz okresy, w których zamknięcia mają zastosowanie, określone są w załączniku IV.

2.   Zakazuje się statkom prowadzenia połowów przy użyciu włoków dennych i niewodów o minimalnym rozmiarze oczek sieci wynoszącym co najmniej 70 mm w rejonach ICES 4a i 4b lub co najmniej 90 mm w rejonie ICES 3a oraz przy użyciu takli (30) w wodach Unii w rejonie ICES 4a, na północ od 58° 30′ 00′′ N i na południe od 61° 30′ 00′′ N oraz w wodach Unii rejonów ICES 3a.20 (cieśnina Skagerrak), 4a i 4b, na północ od 57° 00′ 00′′ N i na wschód od 5° 00′ 00′′ E.

3.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 statki rybackie, o których mowa w tym ustępie, mogą dokonywać połowów w obszarach, o których mowa w tym ustępie, pod warunkiem że spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:

a)

połowy dorsza atlantyckiego nie stanowią więcej niż 5 % masy całkowitych połowów w przeliczeniu na rejs połowowy; domniemywa się, że statki, których odsetek połowów dorsza atlantyckiego w latach 2017–2019 nie przekroczył 5 % ich całkowitych połowów, spełniły to kryterium, pod warunkiem że kontynuują stosowanie tego samego narzędzia, które stosowały w tym okresie; domniemanie to może zostać obalone;

b)

stosuje się regulowane i wysoce selektywne włoki denne lub niewody, co zgodnie z badaniem naukowym prowadzi do ograniczenia połowów dorsza atlantyckiego o co najmniej 30 % w porównaniu ze statkami poławiającymi przy użyciu narzędzi połowowych o podstawowym rozmiarze oczek sieci dla narzędzi ciągnionych określonym w części B pkt 1.1 załącznika V do rozporządzenia (UE) 2019/1241; takie badania mogą być oceniane przez STECF, a w przypadku negatywnej oceny narzędzia te nie mogą być dłużej uznawane za dopuszczone do stosowania w obszarach, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu;

c)

w przypadku statków prowadzących połowy przy użyciu włoków dennych i niewodów o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż 100 mm (TR1) stosuje się następujące wysoce selektywne narzędzia:

(i)

włoki o minimalnym rozmiarze oczek gardzieli wynoszącym 600 mm;

(ii)

podniesioną linę połowową (0,6 m);

(iii)

poziomy panel przesiewający z płatem wyjściowym o dużym rozmiarze oczek sieci;

d)

w przypadku statków prowadzących połowy przy użyciu włoków dennych i niewodów o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż 70 mm – w rejonie ICES 4a – i 90 mm – w rejonie ICES 3a – oraz mniejszym niż 100 mm (TR2) stosuje się następujące wysoce selektywne narzędzia:

(i)

poziomą kratownicę sortującą o maksymalnym rozstawie prętów wynoszącym 50 mm oddzielającym ryby płastugokształtne i dorszokształtne, z niezablokowanym otworem wylotowym dla ryb dorszokształtnych;

(ii)

panel Seltra o oczkach kwadratowych o rozmiarze 300 mm;

(iii)

kratownicę sortującą o maksymalnym rozstawie prętów wynoszącym 35 mm, z niezablokowanym otworem wylotowym dla ryb;

e)

statki podlegają krajowemu planowi unikania połowów dorsza atlantyckiego, którego celem jest, aby dzięki środkom przestrzennym lub technicznym lub ich kombinacji połowy dorsza atlantyckiego były utrzymywane na poziomie zgodnym ze śmiertelnością połowową odpowiadającą ustalonym uprawnieniom do połowów; takie plany powinny nie później niż dwa miesiące po ich wdrożeniu zostać ocenione przez STECF – w przypadku państw członkowskich – lub przez odpowiedni krajowy organ naukowy – w przypadku państw trzecich – oraz, w przypadku gdy zostanie to uznane za konieczne, dalej zmienione, jeżeli z takich ocen będzie wynikało, że cel krajowego planu unikania połowów dorsza atlantyckiego nie zostanie osiągnięty.

4.   Państwa członkowskie zwiększają monitorowanie i kontrolę statków, o których mowa w ust. 2, oraz nadzór nad tymi statkami, aby zapewnić zgodność z warunkami określonymi w ust. 3.

5.   Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do operacji połowowych prowadzonych wyłącznie na potrzeby badań naukowych, pod warunkiem że badania te prowadzone są zgodnie z art. 25 rozporządzenia (UE) 2019/1241.

Artykuł 17

Środki zaradcze w odniesieniu do dorsza atlantyckiego w cieśninie Kattegat

1.   Statki unijne poławiające w cieśninie Kattegat przy użyciu włoków dennych (31) o minimalnym rozmiarze oczek sieci wynoszącym 70 mm stosują jedno z następujących narzędzi selektywnych:

a)

kratownicę sortującą o maksymalnym rozstawie prętów wynoszącym 35 mm, z niezablokowanym otworem wylotowym dla ryb;

b)

kratownicę sortującą o maksymalnym rozstawie prętów wynoszącym 50 mm oddzielającym ryby płastugokształtne i symetryczne, z niezablokowanym otworem wylotowym dla ryb symetrycznych;

c)

panel Seltra o oczkach kwadratowych o rozmiarze 300 mm;

d)

regulowane wysoce selektywne narzędzie, którego właściwości techniczne zapewniają – zgodnie z badaniem naukowym ocenionym przez STECF – połowy dorsza atlantyckiego poniżej 1,5 %, o ile jest to jedyne narzędzie na pokładzie.

2.   Statki unijne, które biorą udział w projekcie państwa członkowskiego i mają zainstalowane działające urządzenie do w pełni udokumentowanych połowów, mogą stosować narzędzie zgodnie z częścią B załącznika V do rozporządzenia (UE) 2019/1241. Zainteresowane państwa członkowskie przekazują Komisji wykaz takich statków.

3.   Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do operacji połowowych prowadzonych wyłącznie na potrzeby badań naukowych, pod warunkiem że badania te prowadzone są zgodnie z art. 25 rozporządzenia (UE) 2019/1241.

Artykuł 18

Gatunki objęte zakazem połowów

1.   Unijne statki rybackie nie poławiają, nie zatrzymują na statku ani nie prowadzą przeładunku lub wyładunku następujących gatunków:

a)

rai promienistej (Amblyraja radiata) w wodach Unii rejonów ICES 2a, 3a i 7d oraz podobszaru ICES 4;

b)

beryksa wspaniałego (Beryx splendens) w podobszarze NAFO 6;

c)

kolenia czerwonego (Centrophorus squamosus) w wodach Unii rejonu ICES 2a oraz podobszaru ICES 4 oraz w wodach Unii i wodach międzynarodowych podobszarów ICES 1 i 14;

d)

kolenia iberyjskiego (Centroscymnus coelolepis) w wodach Unii rejonu ICES 2a oraz podobszaru ICES 4 oraz w wodach Unii i wodach międzynarodowych podobszarów ICES 1 i 14;

e)

liksy (Dalatias licha) w wodach Unii rejonu ICES 2a oraz podobszaru ICES 4 oraz w wodach Unii i wodach międzynarodowych podobszarów ICES 1 i 14;

f)

kolenia kolcobrodego (Deania calcea) w wodach Unii rejonu ICES 2a oraz podobszaru ICES 4 oraz w wodach Unii i wodach międzynarodowych podobszarów ICES 1 i 14;

g)

kompleksu gatunków (Dipturus cf. flossadaDipturus cf. intermedia) rai gładkiej (Dipturus batis) w wodach Unii rejonu ICES 2a oraz podobszarów ICES 3, 4, 6, 7, 8, 9 i 10;

h)

kolczaka wielkiego (Etmopterus princeps) w wodach Unii rejonu ICES 2a oraz podobszaru ICES 4 oraz w wodach Unii i wodach międzynarodowych podobszarów ICES 1 i 14;

i)

rekina szarego (Galeorhinus galeus) w przypadku połowów taklami w wodach Unii rejonu ICES 2a oraz podobszaru ICES 4 oraz w wodach Unii i wodach międzynarodowych podobszarów ICES 1, 5, 6, 7, 8, 12 i 14;

j)

żarłacza śledziowego (Lamna nasus) we wszystkich wodach;

k)

rai nabijanej (Raja clavata) w wodach Unii rejonu ICES 3a;

l)

rai bruzdowanej (Raja undulata) w wodach Unii podobszarów ICES 6 i 10;

m)

rekina wielorybiego (Rhincodon typus) we wszystkich wodach;

n)

rochy (Rhinobatos rhinobatos) w Morzu Śródziemnym;

o)

kolenia pospolitego (Squalus acanthias) w wodach Unii podobszarów ICES 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, z wyjątkiem przypadków objętych programami unikania określonymi w załączniku IA.

2.   Przypadkowo złowionych osobników gatunków, o których mowa w ust. 1, nie wolno okaleczać i muszą one zostać niezwłocznie uwolnione.

Artykuł 19

Przekazywanie danych

Państwa członkowskie, przedkładając Komisji, na podstawie art. 33 i 34 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, dane dotyczące wyładunków i nakładu połowowego, stosują kody stad określone w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ II

Upoważnienia do połowów w wodach państw trzecich

Artykuł 20

Upoważnienia do połowów

1.   Maksymalne liczby upoważnień do połowów dla unijnych statków rybackich w wodach państwa trzeciego określono, w stosownych przypadkach, w załączniku V część A.

2.   W przypadku gdy jedno państwo członkowskie przekazuje innemu państwu członkowskiemu kwotę w odniesieniu do obszarów połowowych określonych w załączniku V część A do niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 16 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, transfer obejmuje odpowiednie przekazanie upoważnień do połowów i jest zgłaszany Komisji. Nie można przekroczyć całkowitej liczby upoważnień dla każdego obszaru połowowego, określonej w załączniku V część A do niniejszego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ III

Uprawnienia do połowów w wodach regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem

Sekcja 1

Przepisy ogólne

Artykuł 21

Transfery i wymiany kwot

1.   W przypadku gdy przepisy regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO) zezwalają na transfery lub wymiany kwot między umawiającymi się Stronami RFMO, państwo członkowskie (zwane dalej „zainteresowanym państwem członkowskim”) może prowadzić rozmowy z umawiającą się Stroną RFMO oraz w stosownych przypadkach ustalać możliwy zakres planowanego transferu lub wymiany kwot. Zainteresowane państwo członkowskie powiadamia Komisję o tym zakresie.

2.   Po powiadomieniu zgodnie z ust. 1 Komisja może zatwierdzić zakres planowanego transferu lub wymiany kwot. W przypadku gdy Komisja zatwierdzi zakres transferu lub wymiany kwot, bez zbędnej zwłoki wyraża zgodę na dokonanie takiego transferu lub wymiany kwot. Komisja powiadamia Sekretariat RFMO o transferze lub wymianie zgodnie z przepisami tej RFMO.

3.   Komisja informuje państwa członkowskie o każdym uzgodnionym transferze lub każdej uzgodnionej wymianie kwot.

4.   Uprawnienia do połowów otrzymane lub przekazane przez zainteresowane państwo członkowskie w ramach transferu lub wymiany kwot uznaje się za kwoty dodane do lub odliczane od jego przydziału od momentu, w którym transfer lub wymiana kwot zostaną przeprowadzone na podstawie warunków porozumienia z odpowiednią umawiającą się Stroną RFMO lub zgodnie z odpowiednimi przepisami RFMO, zależnie od przypadku. Takie transfery lub wymiany kwot nie mają wpływu na istniejący klucz podziału do celów przydzielania uprawnień do połowów między państwami członkowskimi zgodnie z zasadą względnej stabilności działalności połowowej.

5.   Niniejszy artykuł stosuje się do dnia 31 stycznia 2023 r. w odniesieniu do transferów kwot od umawiającej się Strony RFMO na rzecz Unii oraz ich późniejszego przydziału państwom członkowskim.

Sekcja 2

Obszar objęty konwencją NEAFC

Artykuł 22

Zamknięcia w Basenie Irmingera w odniesieniu do karmazynów

Zabrania się wszelkiej działalności połowowej na obszarze ograniczonym następującymi współrzędnymi mierzonymi zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

Szerokość geograficzna

Długość geograficzna

63° 00'

-30° 00'

61° 30'

-27° 35'

60° 45'

-28° 45'

62° 00'

-31° 35'

63° 00'

-30 °00'

Sekcja 3

Obszar objęty konwencją ICCAT

Artykuł 23

Ograniczenia możliwości połowów, chowu lub hodowli oraz tuczu

1.   Liczbę unijnych kliprów tuńczykowych oraz statków do połowu wędami holowanymi, upoważnionych do czynnych połowów tuńczyka błękitnopłetwego (Thunnus thynnus) o wielkości od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm we wschodnim Atlantyku, ogranicza się zgodnie z załącznikiem VI pkt 1.

2.   Liczbę unijnych jednostek uprawiających przybrzeżne rybołówstwo łodziowe, upoważnionych do czynnych połowów tuńczyka błękitnopłetwego o wielkości od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm w Morzu Śródziemnym, ogranicza się zgodnie z załącznikiem VI pkt 2.

3.   Liczbę unijnych statków rybackich dokonujących połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Morzu Adriatyckim do celów chowu lub hodowli, upoważnionych do czynnych połowów tuńczyka błękitnopłetwego o wielkości od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm, ogranicza się zgodnie z załącznikiem VI pkt 3.

4.   Liczbę statków rybackich upoważnionych do połowów, zatrzymywania na statku, przeładunku, transportu lub wyładunku tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym ogranicza się zgodnie z załącznikiem VI pkt 4.

5.   Liczbę pułapek służących do połowów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym ogranicza się zgodnie z załącznikiem VI pkt 5.

6.   Całkowite zdolności w zakresie chowu lub hodowli oraz tuczu tuńczyka błękitnopłetwego oraz maksymalną wprowadzaną ilość złowionego dzikiego tuńczyka błękitnopłetwego rozdzielaną między miejsca chowu lub hodowli we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym ogranicza się zgodnie z załącznikiem VI pkt 6.

7.   Maksymalną liczbę unijnych statków rybackich upoważnionych do połowów północnego tuńczyka białego (Thunnus alalunga) jako gatunku docelowego zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (WE) nr 520/2007 (32) ogranicza się zgodnie z załącznikiem VI pkt 7 do niniejszego rozporządzenia.

8.   Maksymalną liczbę unijnych statków rybackich o długości co najmniej 20 metrów, które prowadzą połowy opastuna (Thunnus obesus) w obszarze objętym konwencją ICCAT, ogranicza się zgodnie z załącznikiem VI pkt 8.

Artykuł 24

Połowy rekreacyjne

W stosownych przypadkach państwa członkowskie przydzielają określoną część kwot, które im przyznano, na połowy rekreacyjne zgodnie z załącznikiem ID.

Artykuł 25

Rekiny

1.   Zabrania się zatrzymywania na statku, przeładunku lub wyładunku jakiejkolwiek części lub całej tuszy alopiasów (Alopias superciliosus) złowionych podczas jakiegokolwiek połowu.

2.   Zabrania się ukierunkowanych połowów gatunków kosogonowatych należących do rodzaju Alopias.

3.   Zabrania się zatrzymywania na statku, przeładunku lub wyładunku jakiejkolwiek części lub całej tuszy młotowatych (z rodziny Sphyrnidae), z wyjątkiem Sphyrna tiburo, złowionych w obszarze objętym konwencją ICCAT.

4.   Zabrania się zatrzymywania na statku, przeładunku lub wyładunku jakiejkolwiek części lub całej tuszy żarłaczy białopłetwych (Carcharhinus longimanus) złowionych podczas jakiegokolwiek połowu.

5.   Zabrania się zatrzymywania na statku żarłaczy jedwabistych (Carcharhinus falciformis) złowionych podczas jakiegokolwiek połowu.

6.   Zabrania się zatrzymywania na statku, przeładunku lub wyładunku jakiejkolwiek części lub całej tuszy rekinów ostronosych w północnym Atlantyku (Isurus oxyrinchus), złowionych w obszarze objętym konwencją ICCAT.

Artykuł 26

Urządzenia do sztucznej koncentracji ryb stosowane względem tuńczyka tropikalnego

1.   Zabrania się stosowania urządzeń do sztucznej koncentracji ryb w obszarze objętym konwencją ICCAT od dnia 1 stycznia do dnia 13 marca 2022 r.

2.   W okresie 15 dni przed rozpoczęciem okresu, o którym mowa w ust. 1, państwa członkowskie zapewniają, aby ich statki nie stosowały urządzeń do sztucznej koncentracji ryb. W obszarze objętym konwencją ICCAT żaden statek nie może w żadnym momencie posiadać więcej niż 300 urządzeń do sztucznej koncentracji ryb z bojami w użyciu.

3.   Państwa członkowskie przekazują Komisji dane historyczne dotyczące narzędzi połowowych wystawionych wokół urządzeń do sztucznej koncentracji ryb na ich sejnerach do dnia 30 czerwca 2022 r. Jeżeli państwo członkowskie nie przekaże tych danych do tego dnia, statki pływające pod jego banderą nie mogą wystawiać narzędzi połowowych wokół urządzeń do sztucznej koncentracji ryb do czasu otrzymania tych danych od tego państwa członkowskiego przez Komisję w celu ich dalszego przekazania ICCAT.

Sekcja 4

Obszar objęty konwencją CCAMLR

Artykuł 27

Powiadomienia o zwiadach rybackich dotyczących antarów

Państwa członkowskie mogą uczestniczyć w 2022 r. w zwiadach rybackich dotyczących antarów (Dissostichus spp.) przy użyciu takli w podobszarach FAO 88.1 i 88.2 oraz w rejonach 58.4.1, 58.4.2 i 58.4.3a poza obszarami podlegającymi jurysdykcji krajowej. Państwa członkowskie, które mają taki zamiar, powiadamiają o tym Sekretariat CCAMLR zgodnie z art. 7 i 7a rozporządzenia (WE) nr 601/2004 nie później niż w dniu 1 czerwca 2022 r.

Artykuł 28

Ograniczenia dotyczące zwiadów rybackich w odniesieniu do antarów

1.   Połowy antarów w okresie połowu 2021–2022 ograniczone są do państw członkowskich, podobszarów i liczby statków określonych w tabeli A w załączniku VII; zastosowanie mają TAC i limity przyłowów określone w tabeli B w tym załączniku.

2.   Zabrania się ukierunkowanych połowów gatunków rekinów do celów innych niż badania naukowe. Wszelkie przyłowy rekinów, zwłaszcza osobników młodych i ciężarnych samic, złowionych przypadkowo podczas połowów antarów, uwalnia się żywe.

3.   W stosownych przypadkach połowy w jakimkolwiek małym obszarze badawczym (SSRU) wstrzymuje się, kiedy zgłoszony połów osiągnie określony TAC, a dany SSRU zostaje zamknięty dla połowów na pozostałą część okresu połowu.

4.   W celu uzyskania informacji niezbędnych do ustalenia możliwości w zakresie rybołówstwa oraz uniknięcia nadmiernego skoncentrowania połowów oraz nakładu połowowego połowy muszą odbywać się w możliwie jak największym zakresie geograficznym oraz batymetrycznym. W podobszarach FAO 48.6 i 88.1, a także w rejonie FAO 58.4.3a, w przypadku gdy są dozwolone na podstawie art. 27, zabrania się połowów na głębokościach nieprzekraczających 550 metrów.

Artykuł 29

Połowy kryla antarktycznego w okresie połowu 2021–2022

1.   Państwo członkowskie, które zamierza w okresie połowu 2021–2022 poławiać kryla antarktycznego (Euphausia superba) w obszarze objętym konwencją CCAMLR, powiadamia o tym Komisję przy użyciu formularza zawartego w części B dodatku do załącznika VII nie później niż w dniu 1 maja 2022 r. Na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie Komisja przekazuje powiadomienia Sekretariatowi CCAMLR nie później niż w dniu 30 maja 2022 r.

2.   Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, zawiera informacje przewidziane w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 601/2004 w odniesieniu do każdego statku, który ma być upoważniony do uczestnictwa w połowach kryla antarktycznego.

3.   Państwo członkowskie, które zamierza poławiać kryla antarktycznego w obszarze objętym konwencją CCAMLR, zgłasza swój zamiar wyłącznie w odniesieniu do upoważnionych statków, które w momencie powiadomienia:

a)

pływają pod jego banderą; lub

b)

pływają pod banderą innego członka CCAMLR i oczekuje się, że w momencie dokonywania połowów będą pływały pod banderą tego państwa członkowskiego.

4.   W przypadku gdy upoważniony statek, o którym powiadomiono Sekretariat CCAMLR zgodnie z ust. 1, 2 i 3, nie może uczestniczyć w połowach kryla antarktycznego z uzasadnionych przyczyn operacyjnych lub z powodu siły wyższej, zainteresowane państwo członkowskie może upoważnić inny statek do jego zastąpienia. W takim przypadku zainteresowane państwo członkowskie natychmiast informuje Sekretariat CCAMLR oraz Komisję, przekazując:

a)

pełne dane statku(-ów) zastępującego(-ych), w tym informacje przewidziane w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 601/2004; oraz

b)

wyczerpujące wyliczenie powodów uzasadniających zastąpienie oraz wszelkie odpowiednie dokumenty lub informacje potwierdzające.

5.   Państwa członkowskie nie mogą upoważnić do połowów kryla antarktycznego statku znajdującego się w jakimkolwiek wykazie CCAMLR dotyczącym statków rybackich prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (zwane dalej „połowami NNN”).

Sekcja 5

Obszar podlegający kompetencji IOTC

Artykuł 30

Ograniczenie zdolności połowowej statków poławiających w obszarze podlegającym kompetencji IOTC

1.   Maksymalną liczbę unijnych statków rybackich poławiających tuńczyki tropikalne w obszarze podlegającym kompetencji IOTC oraz odpowiadającą im zdolność połowową wyrażoną w pojemności brutto określono w załączniku VIII pkt 1.

2.   Maksymalną liczbę unijnych statków rybackich poławiających włócznika (Xiphias gladius) oraz tuńczyka białego w obszarze podlegającym kompetencji IOTC oraz odpowiadającą im zdolność połowową wyrażoną w pojemności brutto określono w załączniku VIII pkt 2.

3.   Państwa członkowskie mogą dokonać ponownego przydziału statków przypisanych do jednego z rodzajów połowów, o których mowa w ust. 1 i 2, do drugiego rodzaju połowu, pod warunkiem że mogą wykazać Komisji, że taka zmiana nie prowadzi do zwiększenia nakładu połowowego w odniesieniu do danych stad ryb.

4.   W przypadku gdy zaproponowano transfer zdolności połowowej na rzecz floty państwa członkowskiego, to państwo członkowskie zapewnia, aby statki, które mają zostać objęte transferem, znajdowały się w rejestrze upoważnionych statków IOTC lub w rejestrze statków innej RFMO zarządzającej połowami tuńczyka. Transferem nie mogą zostać objęte statki znajdujące się w wykazie statków prowadzących połowy NNN którejkolwiek RFMO.

5.   Państwa członkowskie mogą zwiększyć swoją zdolność połowową, przekraczając pułapy, o których mowa w ust. 1 i 2, jedynie w ramach limitów określonych w planach rozwoju przedłożonych IOTC.

Artykuł 31

Dryfujące urządzenia do sztucznej koncentracji ryb oraz statki dostawcze

1.   Dryfujące urządzenia do sztucznej koncentracji ryb muszą być wyposażone w boje instrumentalne. Zabrania się stosowania innych boi, takich jak boje radiowe.

2.   Sejner może w dowolnym momencie śledzić jednocześnie nie więcej niż 300 boi w użyciu.

3.   Rocznie dla każdego sejnera można nabyć nie więcej niż 500 boi instrumentalnych. Żaden sejner nie może mieć w jakimkolwiek momencie więcej niż 500 boi instrumentalnych (boje zapasowe oraz boje w użyciu).

4.   Nie więcej niż dwa statki dostawcze mogą wspomagać nie mniej niż pięć sejnerów, przy czym wszystkie te statki muszą pływać pod banderą państwa członkowskiego. Niniejszy przepis nie ma zastosowania do państw członkowskich korzystających z tylko jednego statku dostawczego.

5.   Jeden sejner nie może być w jakimkolwiek momencie wspomagany przez więcej niż jeden statek dostawczy pływający pod banderą państwa członkowskiego.

6.   Unia nie rejestruje nowych ani dodatkowych statków dostawczych w rejestrze upoważnionych statków IOTC.

Artykuł 32

Rekiny

1.   Zabrania się zatrzymywania na statku, przeładunku lub wyładunku jakiejkolwiek części lub całej tuszy wszystkich gatunków kosogonowatych (z rodziny Alopiidae) podczas jakiegokolwiek połowu.

2.   Zabrania się zatrzymywania na statku, przeładunku lub wyładunku jakiejkolwiek części lub całej tuszy żarłacza białopłetwego (Carcharhinus longimanus) podczas jakiegokolwiek połowu, z wyjątkiem statków o długości całkowitej poniżej 24 metrów prowadzących wyłącznie operacje połowowe w wyłącznej strefie ekonomicznej państwa członkowskiego, pod którego banderą pływają, oraz pod warunkiem że ich połowy są przeznaczone wyłącznie do spożycia lokalnego.

3.   Przypadkowo złowionych osobników gatunków, o których mowa w ust. 1 i 2, nie wolno okaleczać i muszą one zostać niezwłocznie uwolnione.

Artykuł 33

Mantowate

1.   Unijne statki rybackie nie mogą poławiać, zatrzymywać na statku, przeładowywać, wyładowywać, przechowywać, wystawiać na sprzedaż lub sprzedawać jakiejkolwiek części lub całej tuszy mantowatych (z rodziny Mobulidae, obejmującej rodzaje MantaMobula), z wyjątkiem przypadków gdy złowione ryby są spożywane bezpośrednio przez rodziny rybaków („rybołówstwo na własne potrzeby”).

Jednakże, mantowate złowione w sposób niezamierzony w ramach rybołówstwa łodziowego (połowów innych niż połowy powierzchniowe, tj. połowy prowadzone przez sejnery, statki do połowu wędami, lugery oraz statki do połowu wędami ręcznymi i wędami holowanymi, lub połowy taklami prowadzone przez statki zarejestrowane w rejestrze upoważnionych statków IOTC) mogą zostać wyładowane wyłącznie do celów spożycia lokalnego.

2.   Wszystkie statki rybackie inne niż statki używane do prowadzenia rybołówstwa na własne potrzeby niezwłocznie, w możliwym zakresie, uwalniają mantowate żywe i nieokaleczone, gdy tylko zostaną zauważone w sieci, na haczyku lub na pokładzie, w sposób powodujący jak najmniejsze uszkodzenie tych osobników.

Sekcja 6

Obszar objęty konwencją SPRFMO

Artykuł 34

Połowy gatunków pelagicznych

1.   Jedynie te państwa członkowskie, które prowadziły aktywnie połowy gatunków pelagicznych w obszarze objętym konwencją SPRFMO w 2007, 2008 lub 2009 r. mogą dokonywać połowów tych gatunków w tym obszarze zgodnie z TAC określonymi w załączniku IH.

2.   Państwa członkowskie, o których mowa w ust. 1, ograniczają całkowitą pojemność brutto statków pływających pod ich banderą i prowadzących w 2022 r. połowy gatunków pelagicznych w tym obszarze do łącznego poziomu dla Unii wynoszącego 78 600 ton pojemności brutto.

3.   Państwa członkowskie, o których mowa w ust. 1, mogą wykorzystywać uprawnienia do połowów określone w załączniku IH tylko wtedy, gdy do piętnastego dnia następnego miesiąca wyślą Komisji następujące informacje, aby Komisja mogła przekazać je Sekretariatowi SPRFMO:

a)

wykaz statków prowadzących aktywnie połowy lub zaangażowanych w przeładunek w obszarze objętym konwencją SPRFMO;

b)

miesięczne raporty połowowe.

Sekcja 7

Obszar objęty konwencją IATTC

Artykuł 35

Połowy przy użyciu okrężnic

1.   Sejnery nie mogą poławiać tuńczyka żółtopłetwego (Thunnus albacares), opastuna ani bonito (Katsuwonus pelamis):

a)

od godz. 00.00 dnia 29 lipca 2022 r. do godz. 24.00 dnia 8 października 2022 r. lub od godz. 00.00 dnia 9 listopada 2022 r. do godz. 24.00 dnia 19 stycznia 2023 r. w obszarze wyznaczonym przez następujące granice:

linie brzegowe Ameryk od strony Oceanu Spokojnego,

150o długości geograficznej zachodniej,

40o szerokości geograficznej północnej,

40o szerokości geograficznej południowej;

b)

od godz. 00.00 dnia 9 października 2022 r. do godz. 24.00 dnia 8 listopada 2022 r. w obszarze wyznaczonym przez następujące granice:

96o długości geograficznej zachodniej,

110o długości geograficznej zachodniej,

4o szerokości geograficznej północnej,

3o szerokości geograficznej południowej.

2.   Przed dniem 1 kwietnia 2022 r., w odniesieniu do każdego ze statków, o których mowa w ust. 1, pływających pod banderą państwa członkowskiego, to państwo członkowskie bandery poinformuje Komisję o wybranym przez dany statek okresie zamkniętym, o którym mowa w ust. 1 lit. a).

3.   Sejnery łowiące tuńczyka w obszarze objętym konwencją IATTC zatrzymują na statku, a następnie przeładowują lub wyładowują wszystkie złowione przez siebie tuńczyki żółtopłetwe, opastuny i bonito.

4.   Ust. 3 nie ma zastosowania:

a)

w przypadku gdy ryby uznano za nienadające się do spożycia przez ludzi z powodów innych niż rozmiar;

b)

podczas ostatniej części rejsu, gdy na statku może nie być już wystarczająco dużo miejsca, aby pomieścić cały połów tuńczyka złowiony podczas tej części rejsu.

Artykuł 36

Dryfujące urządzenia do sztucznej koncentracji ryb

1.   W obszarze objętym konwencją IATTC sejnery nie mogą w jakimkolwiek momencie posiadać więcej niż 400 aktywnych urządzeń do sztucznej koncentracji ryb. Urządzenie do sztucznej koncentracji ryb uznaje się za aktywne, jeżeli jest ono wykorzystywane na morzu, rozpoczyna transmisję swojej lokalizacji i jest monitorowane przez statek, jego właściciela lub operatora. Urządzenie do sztucznej koncentracji ryb uruchamia się wyłącznie na pokładzie sejnera.

2.   W ciągu 15 dni przed rozpoczęciem okresu zamkniętego wybranego zgodnie z art. 35 ust. 1 lit. a), sejner w obszarze objętym konwencją IATTC:

a)

wstrzymuje się od wykorzystywania urządzeń do sztucznej koncentracji ryb;

b)

musi odzyskać taką samą liczbę urządzeń do sztucznej koncentracji ryb, jaką początkowo wykorzystano.

Artykuł 37

Limity połowowe opastuna w przypadku połowów taklami

Łączne roczne połowy opastuna przez taklowce każdego państwa członkowskiego w obszarze objętym konwencją IATTC określono w załączniku IL.

Artykuł 38

Zakaz połowów żarłaczy białopłetwych

1.   Zabrania się połowów żarłacza białopłetwego (Carcharhinus longimanus) w obszarze objętym konwencją IATTC, a także zatrzymywania na statku, przeładunku, wyładunku, przechowywania, wystawiania na sprzedaż lub sprzedaży jakiejkolwiek części lub całej tuszy żarłaczy białopłetwych złowionych w tym obszarze.

2.   Przypadkowo złowionych osobników gatunków żarłaczy białopłetwych, nie wolno okaleczać, a operatorzy statku muszą je niezwłocznie uwolnić.

3.   Operatorzy statku odnotowują liczbę uwolnień z oznaczeniem stanu ryb (martwe lub żywe) oraz przekazują tę informację państwu członkowskiemu, którego są obywatelami.

Państwa członkowskie przekazują Komisji informacje zgromadzone w trakcie poprzedniego roku do dnia 31 stycznia.

Artykuł 39

Zakaz połowów mantowatych

Unijne statki rybackie w obszarze objętym konwencją IATTC nie mogą poławiać mantowatych (z rodziny Mobulidae, obejmującej rodzaje MantaMobula), zatrzymywać na statku, przeładowywać, wyładowywać, przechowywać, wystawiać na sprzedaż lub sprzedawać jakiejkolwiek części lub całej tuszy mantowatych złowionych w tym obszarze. Niezwłocznie uwalniają mantowate, w miarę możliwości żywe i nieokaleczone, gdy tylko zauważą, że zostały złowione.

Sekcja 8

Obszar objęty konwencją SEAFO

Artykuł 40

Zakaz połowów rekinów głębokowodnych

Zabrania się ukierunkowanych połowów następujących rekinów głębokowodnych w obszarze objętym konwencją SEAFO:

a)

Apristurus manis;

b)

kolczak (Etmopterus bigelowi);

c)

Etmopterus brachyurus;

d)

kolczak wielki (Etmopterus princeps);

e)

kolczak smukły (Etmopterus pusillus);

f)

rajowate (Rajidae);

g)

Scymnodon squamulosus;

h)

rekiny głębinowe z nadrzędu Selachimorpha;

i)

koleń pospolity (Squalus acanthias).

Sekcja 9

Obszar objęty konwencją WCPFC

Artykuł 41

Warunki połowów opastuna, tuńczyka żółtopłetwego i bonito oraz tuńczyka białego z południowego Pacyfiku

1.   Państwa członkowskie zapewniają, aby sejnerom prowadzącym połowy opastuna (Thunnus obesus), tuńczyka żółtopłetwego (Thunnus albacares) i bonito (Katsuwonus pelamis) w pełnomorskiej części obszaru objętego konwencją WCPFC położonej pomiędzy 20° N a 20° S przydzielono nie więcej niż 403 dni połowowe.

2.   Unijne statki rybackie nie mogą prowadzić ukierunkowanych połowów tuńczyka białego z południowego Pacyfiku (Thunnus alalunga) w obszarze objętym konwencją WCPFC na południe od 20° S.

3.   Państwa członkowskie zapewniają, aby w 2022 r. połowy opastuna (Thunnus obesus) przez taklowce nie przekroczyły limitów określonych w tabeli w załączniku IG.

Artykuł 42

Zarządzanie połowami przy użyciu urządzeń do sztucznej koncentracji ryb

1.   W części obszaru objętego konwencją WCPFC położonej między 20° N a 20° S między godz. 00.00 dnia 1 lipca 2022 r. a godz. 24.00 dnia 30 września 2022 r. sejnery nie wykorzystują urządzeń do sztucznej koncentracji ryb, nie obsługują ich ani nie wystawiają sieci w ich pobliżu.

2.   Oprócz zakazu określonego w ust. 1 w obszarze pełnomorskim objętym konwencją WCPFC położonym między 20° N a 20° S zabrania się wystawiania sieci w pobliżu urządzeń do sztucznej koncentracji ryb przez dodatkowe dwa miesiące: między godz. 00.00 dnia 1 kwietnia 2022 r. a godz. 24.00 dnia 31 maja 2022 r. albo między godz. 00.00 dnia 1 listopada 2022 r. a godz. 24.00 dnia 31 grudnia 2022 r.

3.   Każde państwo członkowskie zapewnia, aby żaden z jego sejnerów nie wykorzystywał na morzu w jakimkolwiek momencie więcej niż 350 urządzeń do sztucznej koncentracji ryb z aktywowanymi bojami instrumentalnymi. Boje aktywuje się wyłącznie na pokładzie statku.

Artykuł 43

Zakaz odrzutów tuńczyków tropikalnych złowionych przez sejnery

1.   Wszystkie sejnery prowadzące połowy w części obszaru objętego konwencją WCPFC położonej między 20° N a 20° S, zatrzymują na statku, przeładowują i wyładowują wszystkie złowione przez siebie opastuny, tuńczyki żółtopłetwe i bonito.

2.   Ust. 1 nie ma zastosowania w następujących przypadkach:

a)

podczas ostatniej części rejsu, jeżeli na statku nie ma już wystarczająco dużo miejsca, aby pomieścić wszystkie ryby;

b)

w przypadku gdy ryby nie nadają się do spożycia przez ludzi z powodów innych niż rozmiar;

c)

w przypadku poważnej awarii urządzeń do zamrażania.

Artykuł 44

Maksymalna liczba unijnych statków rybackich upoważnionych do połowów włócznika

Maksymalną liczbę unijnych statków rybackich upoważnionych do połowów włócznika (Xiphias gladius) w obszarach objętych konwencją WCPFC na południe od 20° S określono w załączniku IX.

Artykuł 45

Limity połowowe włócznika w przypadku połowów taklami na południe od 20° S

Państwa członkowskie zapewniają, aby w 2022 r. połowy włócznika (Xiphias gladius) przez taklowce na południe od 20° S nie przekroczyły limitu określonego w załączniku IG. Zapewniają również, aby nie spowodowało to przesunięcia nakładu połowowego dla włócznika na obszar na północ od 20° S.

Artykuł 46

Żarłacze jedwabiste i żarłacze białopłetwe

1.   W obszarze objętym konwencją WCPFC zabrania się zatrzymywania na statku, przeładunku, wyładunku lub przechowywania jakiejkolwiek części lub całej tuszy osobników następujących gatunków:

a)

żarłacze jedwabiste (Carcharhinus falciformis);

b)

żarłacze białopłetwe (Carcharhinus longimanus).

2.   Przypadkowo złowionych osobników gatunków, o których mowa w ust. 1, nie wolno okaleczać i muszą one zostać niezwłocznie uwolnione.

Artykuł 47

Obszar podlegający jednocześnie konwencjom IATTC i WCPFC

1.   Statki wpisane wyłącznie do rejestru WCPFC stosują środki określone w niniejszej sekcji, gdy dokonują połowów w obszarze podlegającym jednocześnie konwencjom IATTC i WCPFC.

2.   Statki wpisane jednocześnie do rejestru WCPFC i do rejestru IATTC oraz statki wpisane wyłącznie do rejestru IATTC stosują środki określone w art. 35 ust. 1 lit. a), art. 35 ust. 2, 3 i 4 oraz w art. 36, 37 i 38, gdy dokonują połowów w obszarze podlegającym jednocześnie konwencjom IATTC i WCPFC.

Sekcja 10

Morze Beringa

Artykuł 48

Zakaz połowów w obszarach pełnomorskich Morza Beringa

Zabrania się połowów mintaja (Gadus chalcogrammus) w obszarze pełnomorskim Morza Beringa.

Sekcja 11

Obszar Objęty Porozumieniem SIOFA

Artykuł 49

Ograniczenia połowów dennych

Państwa członkowskie zapewniają, aby statki pływające pod ich banderą i prowadzące połowy w obszarze objętym porozumieniem SIOFA:

a)

ograniczyły swój roczny nakład połowowy i połowy denne do średniego rocznego poziomu w reprezentatywnym okresie, w którym statki te prowadziły działalność w tym obszarze oraz w odniesieniu do którego istnieją dane zgłoszone Komisji;

b)

nie rozszerzały rozkładu przestrzennego nakładu połowowego w ramach połowów dennych, z wyłączeniem połowów dokonywanych za pomocą takli i pułapek, poza obszary, w których w ostatnich latach prowadzono połowy;

c)

nie były upoważnione do prowadzenia połowów na tymczasowo chronionych obszarach Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What oraz Walter’s Shoal, zdefiniowanych w załączniku IK, z wyjątkiem połowów dokonywanych za pomocą takli i pułapek oraz pod warunkiem że przez cały czas podczas połowów w tych obszarach na statku będzie przebywał obserwator naukowy.

TYTUŁ III

UPRAWNIENIA DO POŁOWÓW DLA STATKÓW PAŃSTW TRZECICH POŁAWIAJĄCYCH W WODACH UNII

Artykuł 50

Statki rybackie pływające pod banderą Norwegii oraz statki rybackie zarejestrowane na Wyspach Owczych

Statki rybackie pływające pod banderą Norwegii oraz statki rybackie zarejestrowane na Wyspach Owczych mogą zostać upoważnione do połowów w wodach Unii z zastrzeżeniem TAC określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia oraz z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu i w tytule III rozporządzenia (UE) 2017/2403.

Artykuł 51

Statki rybackie pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa, zarejestrowane w Zjednoczonym Królestwie i licencjonowane przez organ administracji ds. rybołówstwa Zjednoczonego Królestwa

Statki rybackie pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa, zarejestrowane w Zjednoczonym Królestwie i licencjonowane przez organ administracji ds. rybołówstwa Zjednoczonego Królestwa mogą zostać upoważnione do połowów w wodach Unii z zastrzeżeniem TAC określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia oraz z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu i w rozporządzeniu (UE) 2017/2403.

Artykuł 52

Transfery i wymiany kwot ze Zjednoczonym Królestwem

1.   Wszelkie transfery lub wymiany kwot między Unią a Zjednoczonym Królestwem odbywają się zgodnie z niniejszym artykułem.

2.   Państwo członkowskie zamierzające dokonać transferu lub wymiany kwot ze Zjednoczonym Królestwem może prowadzić ze Zjednoczonym Królestwem dyskusje na temat zakresu takiego transferu lub wymiany kwot. Zainteresowane państwo członkowskie powiadamia Komisję o tym zakresie.

3.   W przypadku gdy Komisja zatwierdza zakres transferu lub wymiany kwot, o których mowa w ust. 2, zgłoszonych przez zainteresowane państwo członkowskie, bez zbędnej zwłoki wyraża zgodę na dokonanie takiego transferu lub wymiany kwot. Komisja powiadamia Zjednoczone Królestwo i państwa członkowskie o uzgodnionym transferze lub uzgodnionej wymianie kwot.

4.   Uprawnienia do połowów otrzymane od Zjednoczonego Królestwa lub przekazane mu w ramach uzgodnionego transferu lub wymiany kwot uznawane są za kwoty przydzielone zainteresowanemu państwu członkowskiemu lub odliczane od przydziału dla zainteresowanego państwa członkowskiego od momentu, w którym transfer lub wymiana kwot zostaną zgłoszone zgodnie z ust. 3. Takie transfery lub wymiany nie mogą zmienić klucza podziału do celów przydzielania uprawnień do połowów między państwami członkowskimi zgodnie z zasadą względnej stabilności działalności połowowej.

Artykuł 53

Statki rybackie pływające pod banderą Wenezueli

W odniesieniu do statków rybackich pływających pod banderą Wenezueli zastosowanie mają warunki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu oraz w tytule III rozporządzenia (UE) 2017/2403.

Artykuł 54

Upoważnienia do połowów

Maksymalną liczbę upoważnień do połowów dla statków państw trzecich w wodach Unii określono w załączniku V część B.

Artykuł 55

Warunki wyładunku połowów i przyłowów

Do połowów i przyłowów statków państw trzecich poławiających na podstawie upoważnień, o których mowa w art. 54, stosuje się warunki określone w art. 8.

Artykuł 56

Gatunki objęte zakazem połowów

1.   Statki państw trzecich nie poławiają, nie zatrzymują na statku ani nie prowadzą przeładunku lub wyładunku następujących gatunków znalezionych w wodach Unii:

a)

rai promienistej (Amblyraja radiata) w wodach Unii rejonów ICES 2a, 3a i 7d oraz podobszaru ICES 4;

b)

kompleksu gatunków (Dipturus cf. flossadaDipturus cf. intermedia) rai gładkiej (Dipturus batis) w wodach Unii rejonu ICES 2a oraz podobszarów ICES 3, 4, 6, 7, 8, 9 i 10;

c)

rekina szarego (Galeorhinus galeus) w przypadku połowów taklami w wodach Unii rejonu ICES 2a oraz podobszarów ICES 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 i 14;

d)

liksy (Dalatias licha), kolenia kolcobrodego (Deania calcea), kolenia czerwonego (Centrophorus squamosus), kolczaka wielkiego (Etmopterus princeps) i kolenia iberyjskiego (Centroscymnus coelolepis) w wodach Unii rejonu ICES 2a oraz podobszarów ICES 1, 4 i 14;

e)

żarłacza śledziowego (Lamna nasus) we wszystkich wodach Unii;

f)

rai nabijanej (Raja clavata) w wodach Unii rejonu ICES 3a;

g)

rai bruzdowanej (Raja undulata) w wodach Unii podobszarów ICES 6, 9 i 10;

h)

rochy (Rhinobatos rhinobatos) w Morzu Śródziemnym;

i)

rekina wielorybiego (Rhincodon typus) we wszystkich wodach;

j)

kolenia pospolitego (Squalus acanthias) w wodach Unii podobszarów ICES 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

2.   Przypadkowo złowionych osobników gatunków, o których mowa w ust. 1, nie wolno okaleczać i muszą one zostać niezwłocznie uwolnione.

TYTUŁ IV

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 57

Zmiany w rozporządzeniu (UE) 2021/92

W rozporządzeniu (UE) 2021/92 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku IB tabela dotycząca uprawnień do połowów gromadnika w wodach Grenlandii obszarów 5 oraz 14 (CAP/514GRN) otrzymuje brzmienie:

„Gatunek:

Gromadnik

Mallotus villosus

Obszar:

wody Grenlandii obszarów 5 i 14

(CAP/514GRN)

Dania

0

 

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Niemcy

0

 

Szwecja

0

 

Wszystkie państwa członkowskie

0

(1)

Unia

0

(2)

Norwegia

69 623

(2)

 

 

 

TAC

Nie dotyczy

 

(1)

Dania, Niemcy i Szwecja mogą mieć dostęp do kwoty dla „wszystkich państw członkowskich” dopiero po wyczerpaniu swojej własnej kwoty. Jednakże państwa członkowskie posiadające ponad 10  % kwoty Unii nie mogą mieć w ogóle dostępu do kwoty dla „wszystkich państw członkowskich”. Połowy, które należy odjąć od tej wspólnej kwoty, zgłasza się osobno (CAP/514 GRN_AMS).

(2)

Dla okresu połowowego od dnia 15 października 2021 r. do dnia 15 kwietnia 2022 r.”

2)

w załączniku ID tabela dotycząca uprawnień do połowów północnego tuńczyka białego (ALB/AN05N) otrzymuje brzmienie:

„Gatunek:

Północny tuńczyk biały

Thunnus alalunga

Obszar:

Ocean Atlantycki, na północ od 5° N

(ALB/AN05N)

Irlandia

 

3 174,03

 

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Hiszpania

 

17 890,00

 

Francja

 

5 626,69

 

Portugalia

 

1 962,13

 

Unia

 

28 652,85

(1)

 

 

 

 

TAC

 

37 801

 

(1)

Zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 520/2007 liczba unijnych statków rybackich poławiających północnego tuńczyka białego jako gatunek docelowy wynosi 1 253 . Kwoty te podlegają odpowiednim odliczeniom na podstawie art. 105 rozporządzenia (UE) nr 1224/2009 w celu wdrożenia kwot przyznanych państwom członkowskim na mocy niniejszego rozporządzenia z dostosowaniami uwzględniającymi ogólną kwotę Unii na poziomie ICCAT.”.

Artykuł 58

Procedura komitetowa

1.   Komisję wspomaga Komitet ds. Rybołówstwa i Akwakultury ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr 1380/2013. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Artykuł 59

Przepis przejściowy

Art. 11, 16, 17, 18, 25, 32, 33, 38, 39, 40, 46, 48 i 56 stosuje się nadal odpowiednio w 2023 r. do czasu wejścia w życie rozporządzenia ustalającego uprawnienia do połowów na rok 2023.

Artykuł 60

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r. Jednakże:

a)

przepisy dotyczące uprawnień do połowów określonych w art. 27, 28 i 29 oraz w załączniku VII w odniesieniu do stad ryb, o których mowa w tym załączniku, w obszarze objętym konwencją CCAMLR stosuje się od dnia 1 grudnia 2021 r.;

b)

art. 26 ust. 2 stosuje się od dnia 17 grudnia 2021 r.;

c)

art. 57 pkt 1 stosuje się od dnia 15 października 2021 r. do dnia 15 kwietnia 2022 r.;

d)

art. 57 pkt 2 stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r.;

e)

załącznik II stosuje się od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 stycznia 2022 r.

W imieniu Rady

J.-Y. LE DRIAN

Przewodniczący


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/472 z dnia 19 marca 2019 r. ustanawiające wieloletni plan gospodarowania stadami poławianymi w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowami eksploatującymi te stada, zmieniające rozporządzenia (UE) 2016/1139 i (UE) 2018/973 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 811/2004, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007 i (WE) nr 1300/2008 (Dz.U. L 83 z 25.3.2019, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/973 z dnia 4 lipca 2018 r. ustanawiające wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada, określające szczegóły realizacji obowiązku wyładunku w Morzu Północnym oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 676/2007 i (WE) nr 1342/2008 (Dz.U. L 179 z 16.7.2018, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1627 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym oraz uchylenia rozporządzenia Rady (WE) nr 302/2009 (Dz.U. L 252 z 16.9.2016, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzające dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (Dz.U. L 115 z 9.5.1996, s. 3).

(6)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1).

(7)  Rozporządzenie Rady (UE) 2021/92 z dnia 28 stycznia 2021 r. ustalające uprawnienia do połowów na rok 2021 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie w wodach Unii oraz, dla unijnych statków rybackich, w niektórych wodach nienależących do Unii (Dz.U. L 31 z 29.1.2021, s. 31).

(8)  Decyzja Rady 87/277/EWG z dnia 18 maja 1987 r. w sprawie rozdziału możliwości połowowych dorsza na obszarze Spitsbergenu i Wyspy Niedźwiedziej oraz w rejonie 3M określonym w Konwencji NAFO (Dz.U. L 135 z 23.5.1987, s. 29).

(9)  Decyzja Rady (UE) 2015/1565 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Unii Europejskiej deklaracji w sprawie przyznania uprawnień do połowów na wodach UE w wyłącznej strefie ekonomicznej u wybrzeży Gujany Francuskiej statkom rybackim pływającym pod banderą Boliwariańskiej Republiki Wenezueli (Dz.U. L 244 z 19.9.2015, s. 55).

(10)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

(11)  Dz.U. L 175 z 18.5.2021, s. 3.

(12)  Dz.U. L 149 z 30.4.2021, s. 10.

(13)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1241 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie zachowania zasobów rybnych i ochrony ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1224/2009 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 i (UE) 2019/1022 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 894/97, (WE) nr 850/98, (WE) nr 2549/2000, (WE) nr 254/2002, (WE) nr 812/2004 i (WE) nr 2187/2005 (Dz.U. L 198 z 25.7.2019, s. 105).

(14)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 218/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na północno-wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 70).

(15)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 601/2004 z dnia 22 marca 2004 r. ustanawiające określone środki kontrolne stosowane wobec działalności połowowej na obszarze objętym Konwencją o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki i uchylające rozporządzenia: (EWG) nr 3943/90, (WE) nr 66/98 i (WE) nr 1721/1999 (Dz.U. L 97 z 1.4.2004, s. 16).

(16)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na określonych obszarach, innych niż północny Atlantyk, danych statystycznych o połowach nominalnych (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 1).

(17)  Dz.U. L 224 z 16.8.2006, s. 24. Unia zatwierdziła konwencję o wzmocnieniu IATTC na mocy decyzji Rady 2006/539/WE z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji na rzecz wzmocnienia Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego ustanowionej Konwencją pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Republiką Kostaryki z 1949 r. (Dz.U. L 224 z 16.8.2006, s. 22).

(18)  Dz.U. L 162 z 18.6.1986, s. 34. Unia przystąpiła do ICCAT na mocy decyzji Rady 86/238/EWG z dnia 9 czerwca 1986 r. dotyczącej przystąpienia Wspólnoty do Międzynarodowej konwencji o ochronie tuńczyka atlantyckiego, zmienionej Protokołem załączonym do Aktu końcowego Konferencji Pełnomocników Państw – Stron Konwencji, podpisanego w Paryżu dnia 10 lipca 1984 r. (Dz.U. L 162 z 18.6.1986, s. 33).

(19)  Dz.U. L 236 z 5.10.1995, s. 25. Unia przystąpiła do IOTC na mocy decyzji Rady 95/399/WE z dnia 18 września 1995 r. dotyczącej przystąpienia Wspólnoty do Umowy o utworzeniu Komisji ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim (Dz.U. L 236 z 5.10.1995, s. 24).

(20)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 217/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania danych statystycznych dotyczących połowów i działalności rybackiej przez państwa członkowskie dokonujące połowów na północno-zachodnim Atlantyku (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 42).

(21)  Dz.U. L 234 z 31.8.2002, s. 40. Unia zatwierdziła konwencję SEAFO na mocy decyzji Rady 2002/738/WE z dnia 22 lipca 2002 r. sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji w sprawie ochrony i zarządzania zasobami połowowymi w południowo-wschodnim Oceanie Atlantyckim (Dz.U. L 234 z 31.8.2002, s. 39).

(22)  Dz.U. L 196 z 18.7.2006, s. 15. Unia zatwierdziła porozumienie SIOFA na mocy decyzji Rady 2008/780/WE z dnia 29 września 2008 r. dotyczącej zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego (Dz.U. L 268 z 9.10.2008, s. 27).

(23)  Dz.U. L 67 z 6.3.2012, s. 3. Unia zatwierdziła konwencję SPRFMO na mocy decyzji Rady 2012/130/UE z dnia 3 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji w sprawie ochrony pełnomorskich zasobów rybnych na południowym Oceanie Spokojnym i zarządzania nimi (Dz.U. L 67 z 6.3.2012, s. 1).

(24)  Dz.U. L 32 z 4.2.2005, s. 3. Unia przystąpiła do WCPFC na mocy decyzji Rady 2005/75/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia Wspólnoty do Konwencji o ochronie i zarządzaniu zasobami ryb masowo migrujących w zachodnim i środkowym Pacyfiku (Dz.U. L 32 z 4.2.2005, s. 1).

(25)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2403 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zrównoważonego zarządzania zewnętrznymi flotami rybackimi oraz uchylenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1006/2008 (Dz.U. L 347 z 28.12.2017, s. 81).

(26)  Wszystkie rodzaje włoków dennych (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS i TB).

(27)  Wszystkie rodzaje niewodów (SSC, SDN, SPR, SV, SB i SX).

(28)  Wszystkie połowy taklami lub wędami i wędkarstwo rekreacyjne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX i LLS).

(29)  Wszystkie stawne sieci skrzelowe i pułapki (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN i FIX).

(30)  Kody narzędzi połowowych: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX, LL, LLS.

(31)  Kody narzędzi połowowych: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB.

(32)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 520/2007 z dnia 7 maja 2007 r. ustanawiające środki techniczne dotyczące ochrony niektórych zasobów gatunków masowo migrujących oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 973/2001 (Dz.U. L 123 z 12.5.2007, s. 3).


ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

ZAŁĄCZNIK I:

TAC mające zastosowanie do unijnych statków rybackich na obszarach, gdzie istnieją TAC, w podziale na gatunki i obszary

ZAŁĄCZNIK IA:

Cieśnina Skagerrak, cieśnina Kattegat, podobszary ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 i 14, wody Unii obszarów CECAF, wody Gujany Francuskiej

ZAŁĄCZNIK IB:

Północno-wschodni Atlantyk i Grenlandia, podobszary ICES 1, 2, 5, 12 i 14 oraz wody Grenlandii obszaru NAFO 1

ZAŁĄCZNIK IC:

Północno-zachodni Atlantyk – obszar objęty konwencją NAFO

ZAŁĄCZNIK ID:

Obszar objęty konwencją ICCAT

ZAŁĄCZNIK IE:

Południowo-wschodni Ocean Atlantycki – obszar objęty konwencją SEAFO

ZAŁĄCZNIK IF:

Tuńczyk południowy – obszary występowania

ZAŁĄCZNIK IG:

Obszar objęty konwencją WCPFC

ZAŁĄCZNIK IH:

Obszar objęty konwencją SPRFMO

ZAŁĄCZNIK IJ:

Obszar podlegający kompetencji IOTC

ZAŁĄCZNIK IK:

Obszar objęty porozumieniem SIOFA

ZAŁĄCZNIK IL:

Obszar objęty konwencją IATTC

ZAŁĄCZNIK II:

Nakład połowowy statków w kontekście zarządzania stadami soli w zachodniej części kanału La Manche w rejonie ICES 7e

ZAŁĄCZNIK III:

Obszary zarządzania dobijakami w rejonach ICES 2a i 3a oraz w podobszarze ICES 4

ZAŁĄCZNIK IV:

Okresowe zamknięcia w celu ochrony dorsza atlantyckiego w okresie tarła

ZAŁĄCZNIK V:

Upoważnienia do połowów

ZAŁĄCZNIK VI:

Obszar objęty konwencją ICCAT

ZAŁĄCZNIK VII:

Obszar objęty konwencją CCAMLR

ZAŁĄCZNIK VIII:

Obszar podlegający kompetencji IOTC

ZAŁĄCZNIK IX:

Obszar objęty konwencją WCPFC


ZAŁĄCZNIK I

TAC MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UNIJNYCH STATKÓW RYBACKICH NA OBSZARACH, GDZIE ISTNIEJĄ TAC, W PODZIALE NA GATUNKI I OBSZARY

W tabelach w załącznikach określono TAC i kwoty (w tonach masy w relacji pełnej, z wyjątkiem przypadków, w których określono inaczej) w podziale na stada oraz – w stosownych przypadkach – warunki funkcjonalnie z nimi związane.

Wszystkie uprawnienia do połowów określone w załącznikach podlegają przepisom określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1224/2009, w szczególności w jego art. 33 i 34.

Odniesienia do obszarów połowowych w załącznikach oznaczają odniesienia do obszarów ICES, o ile nie określono inaczej. W granicach każdego obszaru stada ryb określa się zgodnie z kolejnością alfabetyczną nazw systematycznych. Do celów regulacyjnych tylko nazwy systematyczne służą do identyfikacji gatunków. Nazwy zwyczajowe podano w celu ułatwienia odniesienia.

Załączniki IA–IL stanowią część niniejszego załącznika.

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia podaje się poniższą tabelę porównawczą nazw systematycznych i nazw zwyczajowych:

Nazwa systematyczna

Kod alfa-3

Nazwa zwyczajowa

Amblyraja radiata

RJR

Raja promienista

Ammodytes spp.

SAN

Dobijaki

Argentina silus

ARU

Argentyna wielka

Beryx spp.

ALF

Beryksy

Brosme brosme

USK

Brosma

Caproidae

BOR

Kaproszowate

Centrophorus squamosus

GUQ

Koleń czerwony

Centroscymnus coelolepis

CYO

Koleń iberyjski

Chaceon spp.

GER

Kraby z gatunków należących do Chaceon spp.

Chaenocephalus aceratus

SSI

Szczękacz

Champsocephalus gunnari

ANI

Kergulena

Channichthys rhinoceratus

LIC

Krokodylec

Chionoecetes spp.

PCR

Kraby z gatunków należących do Chionoecetes spp.

Clupea harengus

HER

Śledź atlantycki

Coryphaenoides rupestris

RNG

Buławik czarny

Dalatias licha

SCK

Liksa

Deania calcea

DCA

Koleń kolcobrody

Dicentrarchus labrax

BSS

Labraks

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada i Dipturus cf. intermedia)

RJB

Kompleks gatunków rai gładkiej

Dissostichus eleginoides

TOP

Antar patagoński

Dissostichus mawsoni

TOA

Antar polarny

Dissostichus spp.

TOT

Antary

Engraulis encrasicolus

ANE

Sardela europejska

Etmopterus princeps

ETR

Kolczak wielki

Etmopterus pusillus

ETP

Kolczak smukły

Euphausia superba

KRI

Kryl antarktyczny

Gadus morhua

COD

Dorsz atlantycki

Galeorhinus galeus

GAG

Rekin szary

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Szkarłacica

Gobionotothen gibberifrons

NOG

Nototenia żółta

Hippoglossoides platessoides

PLA

Niegładzica

Hoplostethus atlanticus

ORY

Gardłosz atlantycki

Illex illecebrosus

SQI

Kalmar illeks

Lamna nasus

POR

Żarłacz śledziowy

Lepidorhombus spp.

LEZ

Smuklice

Leucoraja fullonica

RJF

Raja kosmata

Leucoraja naevus

RJN

Raja dwuplama

Limanda ferruginea

YEL

Żółcica

Lophiidae

ANF

Żabnicowate

Macrourus spp.

GRV

Buławiki

Makaira nigricans

BUM

Marlin błękitny

Mallotus villosus

CAP

Gromadnik

Manta birostris

RMB

Manta

Martialia hyadesi

SQS

Kałamarnica

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Plamiak

Merlangius merlangus

WHG

Witlinek

Merluccius merluccius

HKE

Morszczuk europejski

Micromesistius poutassou

WHB

Błękitek

Microstomus kitt

LEM

Złocica

Molva dypterygia

BLI

Molwa niebieska

Molva molva

LIN

Molwa

Nephrops norvegicus

NEP

Homarzec

Notothenia rossii

NOR

Nototenia marmurkowa

Notothenia squamifrons

NOS

Nototenia skwama

Pandalus borealis

PRA

Krewetka północna

Paralomis spp.

PAI

Kraby

Penaeus spp.

PEN

Krewetki z gatunków należących do Penaeus spp.

Pleuronectes platessa

PLE

Gładzica

Pleuronectiformes

FLX

Płastugokształtne

Pollachius pollachius

POL

Rdzawiec

Pollachius virens

POK

Czarniak

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

Georgianka

Pseudopentaceros spp.

EDW

Pancerzykowce

Raja brachyura

RJH

Raja białoplama

Raja circularis

RJI

Raja piaskowa

Raja clavata

RJC

Raja nabijana

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Raja czarnobrzucha

Raja microocellata

RJE

Raja drobnooka

Raja montagui

RJM

Raja nakrapiana

Raja undulata

RJU

Raja bruzdowana

Rajiformes

SRX

Rajokształtne

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Halibut niebieski

Rostroraja alba

RJA

Raja siwa

Sardina pilchardus

PIL

Sardynka europejska

Scomber scombrus

MAC

Makrela

Scophthalmus maximus

TUR

Turbot

Scophthalmus rhombus

BLL

Nagład

Sebastes spp.

RED

Karmazyny

Solea solea

SOL

Sola

Solea spp.

SOO

Sole

Sprattus sprattus

SPR

Szprot

Squalus acanthias

DGS

Koleń pospolity

Tetrapturus albidus

WHM

Marlin biały

Thunnus alalunga

ALB

Tuńczyk biały

Thunnus maccoyii

SBF

Tuńczyk południowy

Thunnus obesus

BET

Opastun

Thunnus thynnus

BFT

Tuńczyk błękitnopłetwy

Trachurus murphyi

CJM

Ostrobok peruwiański

Trachurus spp.

JAX

Ostroboki

Trisopterus esmarkii

NOP

Okowiel

Urophycis tenuis

HKW

Widlak bostoński

Xiphias gladius

SWO

Włócznik

Poniższą tabelę porównawczą nazw zwyczajowych i nazw systematycznych podaje się wyłącznie do celów informacyjnych:

Nazwa zwyczajowa

Kod alfa-3

Nazwa systematyczna

Tuńczyk biały

ALB

Thunnus alalunga

Beryksy

ALF

Beryx spp.

Niegładzica

PLA

Hippoglossoides platessoides

Sardela europejska

ANE

Engraulis encrasicolus

Żabnicowate

ANF

Lophiidae

Antar polarny

TOA

Dissostichus mawsoni

Opastun

BET

Thunnus obesus

Koleń kolcobrody

DCA

Deania calcea

Szczękacz

SSI

Chaenocephalus aceratus

Raja białoplama

RJH

Raja brachyura

Molwa niebieska

BLI

Molva dypterygia

Marlin błękitny

BUM

Makaira nigricans

Błękitek

WHB

Micromesistius poutassou

Tuńczyk błękitnopłetwy

BFT

Thunnus thynnus

Kaproszowate

BOR

Caproidae

Nagład

BLL

Scophthalmus rhombus

Gromadnik

CAP

Mallotus villosus

Dorsz atlantycki

COD

Gadus morhua

Kompleks gatunków rai gładkiej

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada i Dipturus cf. intermedia)

Sola

SOL

Solea solea

Kraby

PAI

Paralomis spp.

Raja dwuplama

RJN

Leucoraja naevus

Kraby z gatunków należących do Chaceon spp.

GER

Chaceon spp.

Labraks

BSS

Dicentrarchus labrax

Płastugokształtne

FLX

Pleuronectiformes

Manta

RMB

Manta birostris

Kolczak wielki

ETR

Etmopterus princeps

Argentyna wielka

ARU

Argentina silus

Halibut niebieski

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Buławiki

GRV

Macrourus spp.

Nototenia skwama

NOS

Notothenia squamifrons

Plamiak

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Morszczuk europejski

HKE

Merluccius merluccius

Śledź atlantycki

HER

Clupea harengus

Ostroboki

JAX

Trachurus spp.

Nototenia żółta

NOG

Gobionotothen gibberifrons

Ostrobok peruwiański

CJM

Trachurus murphyi

Liksa

SCK

Dalatias licha

Kryl antarktyczny

KRI

Euphausia superba

Koleń czerwony

GUQ

Centrophorus squamosus

Złocica

LEM

Microstomus kitt

Molwa

LIN

Molva molva

Makrela

MAC

Scomber scombrus

Kergulena

ANI

Champsocephalus gunnari

Nototenia marmurkowa

NOR

Notothenia rossii

Smuklice

LEZ

Lepidorhombus spp.

Krewetka północna

PRA

Pandalus borealis

Homarzec

NEP

Nephrops norvegicus

Okowiel

NOP

Trisopterus esmarkii

Raja czarnobrzucha

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Gardłosz atlantycki

ORY

Hoplostethus atlanticus

Antar patagoński

TOP

Dissostichus eleginoides

Pancerzykowce

EDW

Pseudopentaceros spp.

Krewetki z gatunków należących do Penaeus spp.

PEN

Penaeus spp.

Koleń pospolity

DGS

Squalus acanthias

Gładzica

PLE

Pleuronectes platessa

Rdzawiec

POL

Pollachius pollachius

Żarłacz śledziowy

POR

Lamna nasus

Koleń iberyjski

CYO

Centroscymnus coelolepis

Karmazyny

RED

Sebastes spp.

Buławik czarny

RNG

Coryphaenoides rupestris

Czarniak

POK

Pollachius virens

Dobijaki

SAN

Ammodytes spp.

Raja piaskowa

RJI

Raja circularis

Sardynka europejska

PIL

Sardina pilchardus

Raja kosmata

RJF

Leucoraja fullonica

Kalmar illeks

SQI

Illex illecebrosus

Rajokształtne

SRX

Rajiformes

Raja drobnooka

RJE

Raja microocellata

Kolczak smukły

ETP

Etmopterus pusillus

Kraby z gatunków należących do Chionoecetes spp.

PCR

Chionoecetes spp.

Sola

SOO

Solea spp.

Georgianka

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Tuńczyk południowy

SBF

Thunnus maccoyii

Raja nakrapiana

RJM

Raja montagui

Szprot

SPR

Sprattus sprattus

Kałamarnica

SQS

Martialia hyadesi

Raja promienista

RJR

Amblyraja radiata

Włócznik

SWO

Xiphias gladius

Raja nabijana

RJC

Raja clavata

Antary

TOT

Dissostichus spp.

Rekin szary

GAG

Galeorhinus galeus

Turbot

TUR

Scophthalmus maximus

Brosma

USK

Brosme brosme

Raja bruzdowana

RJU

Raja undulata

Krokodylec

LIC

Channichthys rhinoceratus

Widlak bostoński

HKW

Urophycis tenuis

Marlin biały

WHM

Tetrapturus albidus

Raja siwa

RJA

Rostroraja alba

Witlinek

WHG

Merlangius merlangus

Szkarłacica

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Żółcica

YEL

Limanda ferruginea


ZAŁĄCZNIK IA

CIEŚNINA SKAGERRAK, CIEŚNINA KATTEGAT, PODOBSZARY ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 I 14, WODY UNII OBSZARÓW CECAF, WODY GUJANY FRANCUSKIEJ

CZĘŚĆ A

Autonomiczne stada unijne

Gatunek:

Sardela europejska

Engraulis encrasicolus

Obszar:

8

(ANE/08.)

Hiszpania

 

21 600

(1)

TAC analityczny

Francja

 

2 400

(1)

Unia

 

24 000

(1)

 

 

 

 

TAC

 

24 000

(1)

(1)

Można poławiać wyłącznie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.


Gatunek:

Sardela europejska

Engraulis encrasicolus

Obszar:

9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Hiszpania

 

0

(1)

TAC przezornościowy

Portugalia

 

0

(1)

Unia

 

0

(1)

 

 

 

 

TAC

 

0

(1)

(1)

Można poławiać wyłącznie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.


Gatunek:

Dorsz atlantycki

Gadus morhua

Obszar:

cieśnina Kattegat

(COD/03AS.)

Dania

 

60

(1)(2)

TAC przezornościowy

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Niemcy

 

1

(1)(2)

Szwecja

 

36

(1)(2)

Unia

 

97

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

97

(1)(2)

(1)

Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane.

(2)

Oprócz tych kwot państwo członkowskie może przyznać statkom pływającym pod jego banderą, uczestniczącym w testach dotyczących zdalnego elektronicznego monitorowania, dodatkowy przydział w ramach ogólnego limitu wynoszącego 30% kwoty przyznanej temu państwu członkowskiemu. Każdy statek uczestniczący w testach dotyczących zdalnego elektronicznego monitorowania może poławiać nie więcej niż 300 kg. Połowy z tego dodatkowego przydziału zgłasza się osobno (COD/03AS_REM). Pozostaje to bez uszczerbku dla względnej stabilności.


Gatunek:

Smuklice

Lepidorhombus spp.

Obszar:

8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Hiszpania

 

2 167

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Francja

 

108

 

Portugalia

 

72

 

Unia

 

2 347

 

 

 

 

 

TAC

 

2 445

 


Gatunek:

Żabnicowate

Lophiidae

Obszar:

8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

(ANF/8C3411)

Hiszpania

 

3 091

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Francja

 

3

 

Portugalia

 

615

 

Unia

 

3 709

 

 

 

 

 

TAC

 

3 868

 


Gatunek:

Witlinek

Merlangius merlangus

Obszar:

8

(WHG/08.)

Hiszpania

 

871

 

TAC przezornościowy

Francja

 

1 306

 

Unia

 

2 177

 

 

 

 

 

TAC

 

2 276

 


Gatunek:

Morszczuk europejski

Merluccius merluccius

Obszar:

8c, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

(HKE/8C3411)

Hiszpania

 

4 899

 

TAC przezornościowy

Francja

 

470

 

Portugalia

 

2 286

 

Unia

 

7 655

 

 

 

 

 

TAC

 

7 836

 


Gatunek:

Homarzec

Nephrops norvegicus

Obszar:

3a

(NEP/03A.)

Dania

 

6 248

 

TAC analityczny

Niemcy

 

18

 

Szwecja

 

2 235

 

Unia

 

8 501

 

 

 

 

 

TAC

 

8 501

 


Gatunek:

Homarzec

Nephrops norvegicus

Obszar:

8a, 8b, 8d i 8e

(NEP/8ABDE.)

Hiszpania

 

233

 

TAC analityczny

Francja

 

3 647

 

Unia

 

3 880

 

 

 

 

 

TAC

 

3 880

 


Gatunek:

Homarzec

Nephrops norvegicus

Obszar:

8c, jednostka funkcjonalna 25

(NEP/8CU25)

Hiszpania

 

1,7

(1)

TAC przezornościowy

Francja

 

0,0

(1)

Unia

 

1,7

(1)

 

 

 

 

TAC

 

1,7

(1)

(1)

Wyłącznie w ramach połowów wskaźnikowych w celu zebrania danych dotyczących wydajności połowowej na statkach z obserwatorami na pokładzie, w trakcie pięciu rejsów miesięcznie w sierpniu i we wrześniu.


Gatunek:

Homarzec

Nephrops norvegicus

Obszar:

8c, jednostka funkcjonalna 31

(NEP/8CU31)

Hiszpania

 

13

 

TAC analityczny

Francja

 

1

 

Unia

 

14

 

 

 

 

 

TAC

 

20

 


Gatunek:

Homarzec

Nephrops norvegicus

Obszar:

9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

(NEP/9/3411)

Hiszpania

 

89

(1)

TAC przezornościowy

Portugalia

 

266

(1)

Unia

 

355

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

355

(1)(2)

(1)

Nie można poławiać w jednostkach funkcjonalnych 26 i 27 rejonu 9a.

(2)

W granicach tych kwot, w jednostce funkcjonalnej 30 rejonu 9a (NEP/*9U30) nie można poławiać ilości większych niż następujące: 50


Gatunek:

Krewetki z gatunków należących do Penaeus spp.

Penaeus spp.

Obszar:

wody Gujany Francuskiej

(PEN/FGU.)

Francja

 

Do ustalenia

(1)

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 6 niniejszego rozporządzenia

Unia

 

Do ustalenia

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

Do ustalenia

(1)(2)

(1)

Połowy krewetek Penaeus subtilisPenaeus brasiliensis są zabronione w wodach o głębokości mniejszej niż 30 m.

(2)

Ustalone na takim samym poziomie co kwota Francji.


Gatunek:

Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar:

cieśnina Kattegat

(PLE/03AS.)

Dania

 

493

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Niemcy

 

6

 

Szwecja

 

56

 

Unia

 

555

 

 

 

 

 

TAC

 

1 038

 


Gatunek:

Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar:

7b i 7c

(PLE/7BC.)

Francja

 

4

 

TAC przezornościowy

Irlandia

 

15

 

Unia

 

19

 

 

 

 

 

TAC

 

19

 


Gatunek:

Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar:

8, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

(PLE/8/3411)

Hiszpania

 

26

 

TAC przezornościowy

Francja

 

103

 

Portugalia

 

26

 

Unia

 

155

 

 

 

 

 

TAC

 

155

 


Gatunek:

Rdzawiec

Pollachius pollachius

Obszar:

8a, 8b, 8d i 8e

(POL/8ABDE.)

Hiszpania

 

252

 

TAC przezornościowy

Francja

 

1 230

 

Unia

 

1 482

 

 

 

 

 

TAC

 

1 482

 


Gatunek:

Rdzawiec

Pollachius pollachius

Obszar:

8c

(POL/08C.)

Hiszpania

 

149

 

TAC przezornościowy

Francja

 

17

 

Unia

 

166

 

 

 

 

 

TAC

 

166

 


Gatunek:

Rdzawiec

Pollachius pollachius

Obszar:

9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

(POL/9/3411)

Hiszpania

 

196

(1)

TAC przezornościowy

Portugalia

 

7

(1)(2)

Unia

 

203

(1)

 

 

 

 

TAC

 

203

(2)

(1)

Warunek szczególny: z czego do 5 % można poławiać w wodach Unii obszaru 8c (POL/*08C.).

(2)

Oprócz tego TAC Portugalia może poławiać ilości rdzawca nieprzekraczające 98 ton (POL/93411P).


Gatunek:

Sola

Solea solea

Obszar:

3a; wody Unii podrejonów 22–24

(SOL/3ABC24)

Dania

 

599

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Niemcy

 

35

(1)

Niderlandy

 

58

(1)

Szwecja

 

23

 

Unia

 

715

 

 

 

 

 

TAC

 

723

 

(1)

Kwotę tę można poławiać wyłącznie w wodach Unii obszaru 3a i podrejonów 22–24.


Gatunek:

Sola

Solea solea

Obszar:

7b i 7c

(SOL/7BC.)

Francja

 

6

 

TAC przezornościowy

Irlandia

 

28

 

Unia

 

34

 

 

 

 

 

TAC

 

34

 


Gatunek:

Sola

Solea solea

Obszar:

8a i 8b

(SOL/8AB.)

Belgia

 

27

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Hiszpania

 

5

 

Francja

 

1 997

 

Niderlandy

 

150

 

Unia

 

2 179

 

 

 

 

 

TAC

 

2 233

 


Gatunek:

Sole

Solea spp.

Obszar:

8c, 8d, 8e, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

(SOO/8CDE34)

Hiszpania

 

245

 

TAC przezornościowy

Portugalia

 

407

 

Unia

 

652

(1)

 

 

 

 

TAC

 

652

(1)

(1)

W granicach tych kwot nie można poławiać większych niż następujące ilości soli (Solea solea) (SOL/8CDE34): 320


Gatunek:

Ostroboki

Trachurus spp.

Obszar:

9

(JAX/09.)

Hiszpania

 

35 516

(1)

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Portugalia

 

101 761

(1)

Unia

 

137 277

 

 

 

 

 

TAC

 

143 505

 

(1)

Warunek szczególny: do odsetka tej kwoty, który należy ustalić, można poławiać w obszarze 8c (JAX/*08C.).


Gatunek:

Ostroboki

Trachurus spp.

Obszar:

10; wody Unii CECAF (1)

(JAX/X34PRT)

Portugalia

 

Do ustalenia

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 6 niniejszego rozporządzenia

Unia

 

Do ustalenia

(2)

 

 

 

 

TAC

 

Do ustalenia

(2)

(1)

Wody przylegające do Azorów.

(2)

Ustalone na takim samym poziomie co kwota Portugalii.


Gatunek:

Ostroboki

Trachurus spp.

Obszar:

wody Unii CECAF (1)

(JAX/341PRT)

Portugalia

 

Do ustalenia

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 6 niniejszego rozporządzenia

Unia

 

Do ustalenia

(2)

 

 

 

 

TAC

 

Do ustalenia

(2)

(1)

Wody przylegające do Madery.

(2)

Ustalone na takim samym poziomie co kwota Portugalii.


Gatunek:

Ostroboki

Trachurus spp.

Obszar:

wody Unii CECAF (1)

(JAX/341SPN)

Hiszpania

 

Do ustalenia

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 6 niniejszego rozporządzenia

Unia

 

Do ustalenia

(2)

 

 

 

 

TAC

 

Do ustalenia

(2)

(1)

Wody przylegające do Wysp Kanaryjskich.

(2)

Ustalone na takim samym poziomie co kwota Hiszpanii.

CZĘŚĆ B

Stada wspólnie eksploatowane

Gatunek:

Dobijaki i powiązane przyłowy

Ammodytes spp.

Obszar:

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a; wody Unii obszaru 3a (1)

Dania

 

0

(2)(3)

TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Niemcy

 

0

(2)(3)

Szwecja

 

0

(2)(3)

Unia

 

0

(2)

Zjednoczone Królestwo

 

0

(2)

 

 

 

 

TAC

 

0

(2)

(1)

Z wyjątkiem wód w obrębie sześciu mil morskich od linii podstawowej Zjednoczonego Królestwa na Szetlandach, Fair Isle i Foula.

(2)

W obszarach zarządzania 1r i 2r TAC może być realizowany jedynie jako TAC do celów monitorowania wraz z powiązaną procedurą pobierania próbek w rybołówstwie.

(3)

Przyłowy witlinka i makreli mogą stanowić do 2 % kwoty (OT1/*2A3A4X). Przyłowy witlinka i makreli odjęte od kwoty na podstawie niniejszego przepisu oraz przyłowy gatunków odjęte od kwoty na podstawie art. 15 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 nie mogą łącznie przekraczać 9 % kwoty.

Warunek szczególny: w granicach tych kwot w następujących obszarach zarządzania dobijakami zgodnie z definicją w załączniku III nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:

 

Obszar: wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszarów zarządzania dobijakami

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Dania

0

0

0

0

0

0

0

Niemcy

0

0

0

0

0

0

0

Szwecja

0

0

0

0

0

0

0

Unia

0

0

0

0

0

0

0

Zjednoczone Królestwo

0

0

0

0

0

0

0

Ogółem

0

0

0

0

0

0

0


Gatunek:

Argentyna wielka

Argentina silus

Obszar:

wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszarów 1 i 2

(ARU/1/2.)

Niemcy

 

4

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Francja

 

1

 

Niderlandy

 

3

 

Unia

 

9

 

Zjednoczone Królestwo

 

6

 

 

 

 

 

TAC

 

15

 


Gatunek:

Argentyna wielka

Argentina silus

Obszar:

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4; wody Unii obszaru 3a

(ARU/3A4-C)

Dania

 

179

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Niemcy

 

2

 

Francja

 

1

 

Irlandia

 

1

 

Niderlandy

 

9

 

Szwecja

 

7

 

Unia

 

199

 

Zjednoczone Królestwo

 

3

 

 

 

 

 

TAC

 

202

 


Gatunek:

Argentyna wielka

Argentina silus

Obszar:

6 i 7; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5

(ARU/567.)

Niemcy

 

71

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Francja

 

2

 

Irlandia

 

66

 

Niderlandy

 

742

 

Unia

 

880

 

Zjednoczone Królestwo

 

52

 

 

 

 

 

TAC

 

932

 


Gatunek:

Brosma

Brosme brosme

Obszar:

wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszarów 1, 2 i 14

(USK/1214EI)

Niemcy

 

2

(1)

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Francja

 

2

(1)

Pozostałe

 

1

(1)(2)

Unia

 

4

(1)

Zjednoczone Królestwo

 

2

(1)

 

 

 

 

TAC

 

6

 

(1)

Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane.

(2)

Połowy, które należy odjąć od tej wspólnej kwoty, zgłasza się osobno (USK/1214EI_AMS).


Gatunek:

Brosma

Brosme brosme

Obszar:

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4

(USK/04-C.)

Dania

 

17

(1)

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Niemcy

 

5

(1)

Francja

 

12

(1)

Szwecja

 

2

(1)

Pozostałe

 

2

(2)

Unia

 

37

(1)

Zjednoczone Królestwo

 

26

(1)

 

 

 

 

TAC

 

63

 

(1)

Warunek szczególny: z czego do 25 % można poławiać w wodach Zjednoczonego Królestwa, wodach Unii i wodach międzynarodowych obszaru 6a na północ od 58°30’ (USK/*6AN58).

(2)

Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane. Połowy, które należy odjąć od tej wspólnej kwoty, zgłasza się osobno (USK/04-C_AMS).


Gatunek:

Brosma

Brosme brosme

Obszar:

6 i 7; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5

(USK/567EI.)

Niemcy

 

15

(1)

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Hiszpania

 

52

(1)

Francja

 

617

(1)

Irlandia

 

60

(1)

Pozostałe

 

15

(2)

Unia

 

758

(1)

Norwegia

 

0

(3)(4)(5)

Zjednoczone Królestwo

 

316

(1)

 

 

 

 

TAC

 

1 074

 

(1)

Warunek szczególny: z czego do 10 % można poławiać w wodach Zjednoczonego Królestwa i w wodach Unii obszaru 4 (USK/*04-C.).

(2)

Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane. Połowy, które należy odjąć od tej wspólnej kwoty, zgłasza się osobno (USK/567EI_AMS).

(3)

Warunek szczególny: z czego w obszarach 6 i 7 oraz wodach Zjednoczonego Królestwa i wodach międzynarodowych obszaru 5 dozwolony jest przypadkowy połów innych gatunków na poziomie 25 % na statek, w jakimkolwiek momencie. Odsetek ten może jednak zostać przekroczony w pierwszych 24 godzinach następujących po rozpoczęciu połowów z uzasadnionych powodów. Całkowity przypadkowy połów innych gatunków w obszarach 6 i 7 oraz wodach Zjednoczonego Królestwa i wodach międzynarodowych obszaru 5 nie może przekraczać poniższej ilości w tonach (OTH/*5B67-). Przyłów dorsza atlantyckiego nie może w obszarze 6a na mocy tego przepisu przekraczać 5 %.

 

0

 

 

 

 

 

(4)

Łącznie z molwą. Następujące kwoty dla Norwegii w obszarach 6 i 7 oraz wodach Zjednoczonego Królestwa i wodach międzynarodowych obszaru 5 poławia się wyłącznie taklami:

Molwa (LIN/*5B67-)

0

 

 

 

 

 

Brosma (USK/*5B67-)

0

 

 

 

 

 

(5)

Kwoty dotyczące brosmy i molwy dla Norwegii są zamienne do następującej ilości w tonach:

 

0

 

 

 

 

 


Gatunek:

Brosma

Brosme brosme

Obszar:

wody Norwegii obszaru 4

(USK/04-N.)

Belgia

 

0

 

TAC przezornościowy

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Dania

 

50

 

Niemcy

 

0

 

Francja

 

0

 

Niderlandy

 

0

 

Unia

 

50

 

 

 

 

 

TAC

 

Nie dotyczy

 


Gatunek:

Kaproszowate

Caproidae

Obszar:

6, 7 i 8

(BOR/678-)

Dania

 

1 410

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Irlandia

 

3 970

 

Unia

 

5 380

 

Zjednoczone Królestwo

 

365

 

 

 

 

 

TAC

 

5 745

 


Gatunek:

Śledź atlantycki (1)

Clupea harengus

Obszar:

3a

(HER/03A.)

Dania

 

10 516

(1)(2)(3)

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Niemcy

 

168

(1)(2)(3)

Szwecja

 

11 000

(1)(2)(3)

Unia

 

21 684

(1)(2)(3)

Norwegia

 

3 337

(2)

 

 

 

 

TAC

 

25 021

 

(1)

Połowy śledzia atlantyckiego dokonane przy wykorzystaniu sieci o rozmiarze oczek równym 32 mm lub większym.

(2)

W obszarze 3a można poławiać wyłącznie następujące ilości ze stad śledzia atlantyckiego HER/03A. (HER/*03A.) i HER/03A-BC (HER/*03A-BC):

Dania

554

 

Niemcy

8

Szwecja

407

Unia

969

Norwegia

167

(3)

Warunek szczególny: do 50 % tej ilości można poławiać w wodach Zjednoczonego Królestwa obszaru 4 (HER/*04-UK) i maksymalnie następujące ilości można poławiać w wodach Unii obszaru 4b (HER/*4B-EU):

Dania

10 203

 

Niemcy

163

Szwecja

10 672

Unia

21 038


Gatunek:

Śledź atlantycki (1)

Clupea harengus

Obszar:

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Unii i wody Norwegii obszaru 4 na północ od 53°30′ N

(HER/4AB.)

Dania

 

62 988

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Niemcy

 

41 155

 

Francja

 

20 502

 

Niderlandy

 

51 952

 

Szwecja

 

4 064

 

Unia

 

180 661

 

Wyspy Owcze

 

0

 

Norwegia

 

124 012

(2)

Zjednoczone Królestwo

 

75 916

 

 

 

 

 

TAC

 

427 628

 

(1)

Połowy śledzia atlantyckiego dokonane przy wykorzystaniu sieci o rozmiarze oczek równym 32 mm lub większym.

(2)

Połowy dokonane w ramach tej kwoty należy odjąć od udziału Norwegii w TAC. W granicach tej kwoty w wodach Zjednoczonego Królestwa i wodach Unii obszarów 4a i 4b (HER/*4AB-C) poławiać można ilości nie większe niż określone poniżej:

 

2 700

 

 

 

 

 

Warunek szczególny: w granicach tych kwot w wodach Norwegii na południe od 62°N Unia nie może poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:

wody Norwegii na południe od 62°N (HER/*4N-S62)

 

 

 

 

Unia

 

2 700

 

 

 

 

 


Gatunek:

Śledź atlantycki

Clupea harengus

Obszar:

wody Norwegii na południe od 62°N

(HER/4N-S62)

Szwecja

 

991

(1)

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Unia

 

991

 

 

 

 

 

TAC

 

427 628

 

(1)

Przyłowy dorsza atlantyckiego, plamiaka, rdzawca, witlinka i czarniaka należy odjąć od kwot dla tych gatunków.


Gatunek:

Śledź atlantycki

Clupea harengus

Obszar:

3a

(HER/03A-BC)

Dania

 

5 692

(1)(2)(3)

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Niemcy

 

51

(1)(2)(3)

Szwecja

 

916

(1)(2)(3)

Unia

 

6 659

(1)(2)(3)

 

 

 

 

TAC

 

6 659

(2)

(1)

Wyłącznie połowy śledzia atlantyckiego złowionego jako przyłów w połowach przy wykorzystaniu sieci o rozmiarze oczek mniejszym niż 32 mm.

(2)

W obszarze 3a można poławiać wyłącznie następujące ilości ze stad śledzia atlantyckiego HER/03A. (HER/*03A) i HER/03A-BC (HER/*03A-BC):

Dania

554

 

Niemcy

8

Szwecja

407

Unia

969

(3)

Warunek szczególny: do 50 % tej kwoty można poławiać w wodach Unii obszaru 4 (HER/*4-EU-BC).


Gatunek:

Śledź atlantycki (1)

Clupea harengus

Obszar:

4 i 7d; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

(HER/2A47DX)

Belgia

 

41

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Dania

 

7 823

 

Niemcy

 

41

 

Francja

 

41

 

Niderlandy

 

41

 

Szwecja

 

38

 

Unia

 

8 025

 

Zjednoczone Królestwo

 

149

 

 

 

 

 

TAC

 

8 174

 

(1)

Wyłącznie połowy śledzia atlantyckiego złowionego jako przyłów w połowach przy wykorzystaniu sieci o rozmiarze oczek mniejszym niż 32 mm.


Gatunek:

Śledź atlantycki (1)

Clupea harengus

Obszar:

4c i 7d (2)

(HER/4CXB7D)

Belgia

 

8 736

(3)

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Dania

 

909

(3)

Niemcy

 

594

(3)

Francja

 

11 326

(3)

Niderlandy

 

20 055

(3)

Unia

 

41 620

(3)

Zjednoczone Królestwo

 

5 419

(3)

 

 

 

 

TAC

 

427 628

 

(1)

Wyłącznie dla połowów śledzia atlantyckiego dokonanych przy wykorzystaniu sieci o rozmiarze oczek równym 32 mm lub większym.

(2)

Z wyjątkiem stada występującego w Blackwater: tj. do stada śledzia atlantyckiego w regionie morskim ujścia rzeki Tamizy w obszarze ograniczonym loksodromą biegnącą w kierunku południowym od Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) do 51° 33′ N i stąd na zachód do punktu na wybrzeżu Zjednoczonego Królestwa.

(3)

Warunek szczególny: do 50 % tej kwoty można poławiać w obszarze 4b (HER/*04B.).


Gatunek:

Śledź atlantycki

Clupea harengus

Obszar:

6b i 6aN; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b (1)

(HER/5B6ANB)

Niemcy

 

87

(2)

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Francja

 

17

(2)

Irlandia

 

117

(2)

Niderlandy

 

87

(2)

Unia

 

307

(2)

Zjednoczone Królestwo

 

563

(2)

 

 

 

 

TAC

 

870

 

(1)

Dotyczy stada śledzia atlantyckiego w części obszaru ICES 6a, położonej na wschód od 7° W i na północ od 55° N lub na zachód od 7° W i na północ od 56° N, z wyjątkiem Clyde.

(2)

Zabrania się wszelkich ukierunkowanych połowów śledzia atlantyckiego w części obszarów ICES objętych niniejszym TAC leżącej między 56°N a 57°30′N, z wyjątkiem pasa sześciu mil morskich od linii podstawowej morza terytorialnego Zjednoczonego Królestwa.


Gatunek:

Śledź atlantycki

Clupea harengus

Obszar:

6aS (1) , 7b i 7c

(HER/6AS7BC)

Irlandia

 

309

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Niderlandy

 

31

 

Unia

 

340

 

 

 

 

 

TAC

 

340

 

(1)

Dotyczy stada śledzia atlantyckiego w obszarze 6a, na południe od 56° 00′ N oraz na zachód od 07° 00′ W.


Gatunek:

Śledź atlantycki

Clupea harengus

Obszar:

7a (1)

(HER/07A/MM)

Irlandia

 

156

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Unia

 

156

 

Zjednoczone Królestwo

 

1 679

 

 

 

 

 

TAC

 

1 835

 

(1)

Obszar ten jest pomniejszony o obszar ograniczony:

od północy przez szerokość 52° 30′ N,

od południa przez szerokość 52° 00' N,

od zachodu przez wybrzeże Irlandii,

od wschodu przez wybrzeże Zjednoczonego Królestwa.


Gatunek:

Śledź atlantycki

Clupea harengus

Obszar:

7e i 7f

(HER/7EF.)

Francja

 

116

 

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Unia

 

116

 

Zjednoczone Królestwo

 

116

 

 

 

 

 

TAC

 

232

 


Gatunek:

Śledź atlantycki

Clupea harengus

Obszar:

7a na południe od 52° 30’ N; 7g (1) , 7h( 1) , 7j (1) i 7k (1)

(HER/7G-K.)

Niemcy

 

3

(2)

TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Francja

 

14

(2)

Irlandia

 

188

(2)

Niderlandy

 

14

(2)

Unia

 

217

(2)

Zjednoczone Królestwo

 

0

(2)

 

 

 

 

TAC

 

217

(2)

(1)

Obszar ten jest powiększony o obszar ograniczony:

od północy przez szerokość 52° 30′ N,

od południa przez szerokość 52° 00' N,

od zachodu przez wybrzeże Irlandii,

od wschodu przez wybrzeże Zjednoczonego Królestwa.

(2)

Kwotę tę można przyznać wyłącznie statkom, które uczestniczą w połowach objętych nadzorem, aby przy ocenie przez ICES umożliwić zbieranie danych dotyczących tego stada w oparciu o działalność połowową. Przed wydaniem zezwolenia na jakiekolwiek połowy zainteresowane państwa członkowskie przekazują Komisji nazwę(-y) statku(-ów).


Gatunek:

Dorsz atlantycki

Gadus morhua

Obszar:

cieśnina Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgia

 

5

 

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Dania

 

1 515

 

Niemcy

 

38

 

Niderlandy

 

9

 

Szwecja

 

265

 

Unia

 

1 832

 

 

 

 

 

TAC

 

1 893

 


Gatunek:

Dorsz atlantycki

Gadus morhua

Obszar:

4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a; część obszaru 3a poza cieśninami Skagerrak i Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgia

 

339

(1)

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Dania

 

1 951

 

Niemcy

 

1 236

 

Francja

 

419

(1)

Niderlandy

 

1 102

(1)

Szwecja

 

13

 

Unia

 

5 060

 

Norwegia

 

2 252

(2)

Zjednoczone Królestwo

 

5 934

(1)

 

 

 

 

TAC

 

13 246

 

(1)

Warunek szczególny: z czego do 5 % można poławiać w 7d (COD/*07D.)

(2)

Można poławiać w wodach Unii. Połowy dokonane w ramach tej kwoty należy odjąć od udziału Norwegii w TAC.

Warunek szczególny: w granicach tych kwot w następującym obszarze nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:

wody Norwegii obszaru 4 (COD/*04N-)

 

Unia

 

3 958

 


Gatunek:

Dorsz atlantycki

Gadus morhua

Obszar:

wody Norwegii na południe od 62° N

(COD/4N-S62)

Szwecja

 

382

(1)

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Unia

 

382

 

 

 

 

 

TAC

 

Nie dotyczy

 

(1)

Przyłowy plamiaka, rdzawca, witlinka i czarniaka należy odjąć od kwot dla tych gatunków.


Gatunek:

Dorsz atlantycki

Gadus morhua

Obszar:

6b; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b na zachód od 12° 00' W oraz obszarów 12 i 14

(COD/5W6-14)

Belgia

 

0

(1)

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Niemcy

 

0

(1)

Francja

 

2

(1)

Irlandia

 

4

(1)

Unia

 

6

(1)

Zjednoczone Królestwo

 

13

(1)

 

 

 

 

TAC

 

19

(1)

(1)

Wyłącznie przyłowy. W ramach tego TAC nie są dozwolone połowy ukierunkowane dorsza atlantyckiego.


Gatunek:

Dorsz atlantycki

Gadus morhua

Obszar:

6 a; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b na wschód od 12° 00' W

(COD/5BE6A)

Belgia

 

0

(1)

TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 9 niniejszego rozporządzenia

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Niemcy

 

3

(1)

Francja

 

29

(1)

Irlandia

 

55

(1)

Unia

 

87

(1)

Zjednoczone Królestwo

 

233

(1)

 

 

 

 

TAC

 

320

(1)

(1)

Wyłącznie połowy dorsza atlantyckiego złowionego jako przyłów w połowach innych gatunków. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane dorsza atlantyckiego.


Gatunek:

Dorsz atlantycki

Gadus morhua

Obszar:

7 a

(COD/07A.)

Belgia

 

1

(1)

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Francja

 

2

(1)

Irlandia

 

26

(1)

Niderlandy

 

0

(1)

Unia

 

29

(1)

Zjednoczone Królestwo

 

23

(1)

 

 

 

 

TAC

 

52

(1)

(1)

Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane.


Gatunek:

Dorsz atlantycki

Gadus morhua

Obszar:

7b, 7c, 7e–k, 8, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgia

 

4

(1)

TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 9 niniejszego rozporządzenia

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Francja

 

72

(1)

Irlandia

 

106

(1)

Niderlandy

 

0

(1)

Unia

 

182

(1)

Zjednoczone Królestwo

 

4

(1)

 

 

 

 

TAC

 

202

(1)

(1)

Wyłącznie połowy dorsza atlantyckiego złowionego jako przyłów w połowach innych gatunków. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane dorsza atlantyckiego.


Gatunek:

Dorsz atlantycki

Gadus morhua

Obszar:

7d

(COD/07D.)

Belgia

 

33

(1)

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Francja

 

649

(1)

Niderlandy

 

19

(1)

Unia

 

701

(1)

Zjednoczone Królestwo

 

71

(2)

 

 

 

 

TAC

 

772

 

(1)

Warunek szczególny: z czego do 5 % można poławiać w wodach obszaru 4, części obszaru 3a poza cieśninami Skagerrak i Kattegat i wodach Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a (COD/*2A3X4).

(2)

Warunek szczególny: z czego do 5 % można poławiać w: wodach Zjednoczonego Królestwa i wodach Unii obszaru 4, części obszaru 3a poza cieśninami Skagerrak i Kattegat i wodach Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a (COD/*2A3X4).


Gatunek:

Smuklice

Lepidorhombus spp.

Obszar:

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

(LEZ/2AC4-C)

Belgia

 

2

(1)

TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Dania

 

2

(1)

Niemcy

 

2

(1)

Francja

 

10

(1)

Niderlandy

 

8

(1)

Unia

 

24

(1)

Zjednoczone Królestwo

 

623

(1)

 

 

 

 

TAC

 

647

 

(1)

Warunek szczególny: z czego do 20 % można poławiać w wodach Zjednoczonego Królestwa, wodach Unii i wodach międzynarodowych obszaru 6a na północ od 58° 30’ N (LEZ/*6AN58).


Gatunek:

Smuklice

Lepidorhombus spp.

Obszar:

6; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

(LEZ/56-14)

Hiszpania

 

129

(1)

TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Francja

 

502

(1)

Irlandia

 

146

(1)

Unia

 

777

(1)

Zjednoczone Królestwo

 

529

(1)

 

 

 

 

TAC

 

1 306

 

(1)

Warunek szczególny: z czego do 25 % można poławiać w: wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszarów 2a i 4 (LEZ/*2AC4C).


Gatunek:

Smuklice

Lepidorhombus spp.

Obszar:

7

(LEZ/07.)

Belgia

 

115

(1)

TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Hiszpania

 

1 277

(2)

Francja

 

1 550

(2)

Irlandia

 

705

(2)

Unia

 

3 647

 

Zjednoczone Królestwo

 

889

(2)

 

 

 

 

TAC

 

4 536

 

(1)

10 % tej kwoty można wykorzystać w obszarach 8a, 8b, 8d i 8e (LEZ/*8ABDE) na przyłowy w połowach ukierunkowanych soli.

(2)

35 % tej kwoty można poławiać w obszarach 8a, 8b, 8d i 8e (LEZ/*8ABDE).


Gatunek:

Smuklice

Lepidorhombus spp.

Obszar:

8a, 8b, 8d i 8e

(LEZ/8ABDE.)

Hiszpania

 

251

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Francja

 

203

 

Unia

 

454

 

 

 

 

 

TAC

 

454

 


Gatunek:

Żabnicowate

Lophiidae

Obszar:

wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszaru 4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

(ANF/2AC4-C)

Belgia

 

118

(1)(2)

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Dania

 

259

(1)(2)

Niemcy

 

126

(1)(2)

Francja

 

24

(1)(2)

Niderlandy

 

88

(1)(2)

Szwecja

 

3

(1)(2)

Unia

 

619

(1)(2)

Zjednoczone Królestwo

 

4 170

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

4 789

 

(1)

Warunek szczególny: z czego do 30 % można poławiać w wodach Zjednoczonego Królestwa, wodach Unii i wodach międzynarodowych obszaru 6a na północ od 58° 30’ N (ANF/*6AN58).

(2)

Warunek szczególny: z czego do 10 % można poławiać w wodach Zjednoczonego Królestwa obszaru 6a na południe od 58° 30’ N; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14 (ANF/*56-14).


Gatunek:

Żabnicowate

Lophiidae

Obszar:

wody Norwegii obszaru 4

(ANF/04-N.)

Belgia

 

37

 

TAC przezornościowy

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Dania

 

935

 

Niemcy

 

15

 

Niderlandy

 

13

 

Unia

 

1 000

 

 

 

 

 

TAC

 

Nie dotyczy

 


Gatunek:

Żabnicowate

Lophiidae

Obszar:

6; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

(ANF/56-14)

Belgia

 

49

(1)

TAC przezornościowy

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Niemcy

 

56

(1)

Hiszpania

 

53

(1)

Francja

 

607

(1)

Irlandia

 

137

(1)

Niderlandy

 

48

(1)

Unia

 

950

(1)

Zjednoczone Królestwo

 

644

(1)

 

 

 

 

TAC

 

1 594

 

(1)

Warunek szczególny: z czego do 20 % można poławiać w: wody Zjednoczonego Królestwa i wody Unii obszarów 2a i 4 (ANF/*2AC4C).


Gatunek:

Żabnicowate

Lophiidae

Obszar:

7

(ANF/07.)

Belgia

 

840

(1)

TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Niemcy

 

94

(1)

Hiszpania

 

334

(1)

Francja

 

5 392

(1)

Irlandia

 

689

(1)

Niderlandy

 

109

(1)

Unia

 

7 457

(1)

Zjednoczone Królestwo

 

2 074

(1)

 

 

 

 

TAC

 

9 531

 

(1)

Warunek szczególny: z czego do 10 % można poławiać w wodach Zjednoczonego Królestwa, w wodach Unii i wodach międzynarodowych obszarów 8a, 8b, 8d i 8e (ANF/*8ABDE).


Gatunek:

Żabnicowate

Lophiidae

Obszar:

8a, 8b, 8d i 8e

(ANF/8ABDE.)

Hiszpania

 

389

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Francja

 

2 165

 

Unia

 

2 554

 

 

 

 

 

TAC

 

2 554

 


Gatunek:

Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

Obszar:

3a

(HAD/03A.)

Belgia

 

13

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Dania

 

2 225

 

Niemcy

 

141

 

Niderlandy

 

3

 

Szwecja

 

263

 

Unia

 

2 645

 

 

 

 

 

TAC

 

2 761

 


Gatunek:

Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

Obszar:

4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

(HAD/2AC4.)

Belgia

 

290

(1)

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Dania

 

1 994

(1)

Niemcy

 

1 268

(1)

Francja

 

2 212

(1)

Niderlandy

 

217

(1)

Szwecja

 

178

(1)

Unia

 

6 159

(1)

Norwegia

 

10 333

 

Zjednoczone Królestwo

 

28 432

(1)

 

 

 

 

TAC

 

44 924

 

(1)

Warunek szczególny: z czego do 10 % można poławiać w wodach Zjednoczonego Królestwa, wodach Unii i wodach międzynarodowych obszaru 6a na północ od 58° 30’ N (HAD/*6AN58).

Warunek szczególny: w granicach tych kwot w następujących obszarach nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:

wody Norwegii obszaru 4 (HAD/*04N-)

 

Unia

 

4 123

 


Gatunek:

Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

Obszar:

wody Norwegii na południe od 62° N

(HAD/4N-S62)

Szwecja

 

707

(1)

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Unia

 

707

 

 

 

 

 

TAC

 

Nie dotyczy

 

(1)

Przyłowy dorsza atlantyckiego, rdzawca, witlinka i czarniaka należy odjąć od kwot dla tych gatunków.


Gatunek:

Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

Obszar:

wody Zjednoczonego Królestwa, wody Unii i wody międzynarodowe obszaru 6b; wody międzynarodowe obszarów 12 i 14

(HAD/6B1214)

Belgia

 

4

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Niemcy

 

4

 

Francja

 

195

 

Irlandia

 

139

 

Unia

 

342

 

Zjednoczone Królestwo

 

1 752

 

 

 

 

 

TAC

 

2 094

 


Gatunek:

Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

Obszar:

6a; wody Zjednoczonego Królestwa i wody międzynarodowe obszaru 5b

(HAD/5BC6A.)

Belgia

 

6

(1)

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Niemcy

 

6

(1)

Francja

 

277

(1)

Irlandia

 

682

(1)

Unia

 

971

(1)

Zjednoczone Królestwo

 

4 035

(1)

 

 

 

 

TAC

 

5 006

 

(1)

Warunek szczególny: z czego do 25 % można poławiać w wodach Zjednoczonego Królestwa i w wodach Unii obszarów 2a i 4 (HAD/*2AC4).


Gatunek:

Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

Obszar:

7b–k, 8, 9 i 10; wody Unii obszaru CECAF 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgia

 

38

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Francja

 

2 192

 

Irlandia

 

729

 

Unia

 

2 959

 

Zjednoczone Królestwo

 

638

 

 

 

 

 

TAC

 

3 597

 


Gatunek:

Plamiak

Melanogrammus aeglefinus

Obszar:

7a

(HAD/07A.)

Belgia

 

12

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Francja

 

54

 

Irlandia

 

325

 

Unia

 

391

 

Zjednoczone Królestwo

 

452

 

 

 

 

 

TAC

 

843

 


Gatunek:

Witlinek

Merlangius merlangus

Obszar:

3a

(WHG/03A.)

Dania

 

659

 

TAC przezornościowy

Niderlandy

 

2

 

Szwecja

 

70

 

Unia

 

731

 

 

 

 

 

TAC

 

929

 


Gatunek:

Witlinek

Merlangius merlangus

Obszar:

4; wody Zjednoczonego Królestwa obszaru 2a

(WHG/2AC4.)

Belgia

 

498

 

TAC analityczny

Stosuje się art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia

Dania

 

2 152

 

Niemcy

 

560

 

Francja

 

3 234

 

Niderlandy

 

1 244