ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 466

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 64
29 grudnia 2021


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2021/2278 z dnia 20 grudnia 2021 r. zawieszające cła wspólnej taryfy celnej, o których mowa w art. 56 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 952/2013, na niektóre produkty rolne i przemysłowe oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1288/2013

1

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

29.12.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 466/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2021/2278

z dnia 20 grudnia 2021 r.

zawieszające cła wspólnej taryfy celnej, o których mowa w art. 56 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 952/2013, na niektóre produkty rolne i przemysłowe oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1288/2013

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Produkcja niektórych produktów rolnych i przemysłowych w Unii jest obecnie niewystarczająca, aby zaspokoić szczególne potrzeby przemysłu w Unii wykorzystującego te produkty, lub w ogóle nie istnieje. W związku z tym zaopatrzenie rynku Unii w te produkty jest uzależnione od przywozu z państw trzecich. W interesie Unii leży zatem przyznanie częściowego lub całkowitego zawieszenia ceł wspólnej taryfy celnej, o których mowa w art. 56 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 (1) (zwanych dalej „cłami wspólnej taryfy celnej”), na te produkty.

(2)

W celu uwzględnienia interesu Unii, rozwoju technicznego produktów, zmian okoliczności i tendencji gospodarczych na rynku konieczne może być zamknięcie niektórych zawieszeń. Dlatego należy przeprowadzić przegląd zawieszeń ceł wspólnej taryfy celnej na produkty wymienione w niniejszym rozporządzeniu.

(3)

Mając na uwadze promowanie zintegrowanej produkcji baterii w Unii, datą obowiązkowego przeglądu niektórych zawieszeń ceł wspólnej taryfy celnej na produkty wymienione w niniejszym rozporządzeniu powinien być 31 grudnia 2022 r., aby uwzględnić w tym przeglądzie zmiany zachodzące w sektorze baterii w Unii.

(4)

Dane statystyczne dotyczące niektórych produktów wymienionych w niniejszym rozporządzeniu wyraża się często w sztukach, metrach kwadratowych lub uzupełniających jednostkach miary innych niż waga. Jednakże w przypadku niektórych produktów Nomenklatura scalona określona w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (2) (zwana dalej „Nomenklaturą scaloną”) nie podaje uzupełniających jednostek miary. W związku z tym konieczne jest ustanowienie przepisu, zgodnie z którym w zgłoszeniu do dopuszczenia do obrotu wpisuje się nie tylko wagi w kilogramach lub tonach, lecz także w odpowiednich uzupełniających jednostek miary w przypadku przywozu danych produktów.

(5)

Konieczne jest wyjaśnienie, że wszelkie mieszaniny, preparaty lub produkty składające się z różnych składników zawierających produkty objęte zawieszeniem ceł wspólnej taryfy celnej powinny być wyłączone z zakresu niniejszego rozporządzenia, ponieważ jedynie produkty opisane w niniejszym rozporządzeniu powinny podlegać zawieszeniu.

(6)

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1387/2013 (3) było wielokrotnie zmieniane. Ponadto, ponieważ kody Nomenklatury scalonej zostały zaktualizowane rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/1832 (4) , konieczne byłoby wprowadzenie szeregu zmian do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013. W związku z tym, w celu zapewnienia jasności i przejrzystości, rozporządzenie to należy zastąpić w całości.

(7)

Zgodnie z zasadą proporcjonalności, dla osiągnięcia podstawowego celu, jakim jest poprawa zdolności konkurencyjnej przemysłu unijnego, aby umożliwić mu w ten sposób utrzymanie lub stworzenie miejsc pracy oraz modernizację struktur, konieczne i właściwe jest ustanowienie przepisów dotyczących zawieszenia ceł wspólnej taryfy celnej na produkty rolne i przemysłowe wymienione w niniejszym rozporządzeniu. Niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów, zgodnie z art. 5 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej.

(8)

Aby uniknąć jakichkolwiek zakłóceń w stosowaniu systemu autonomicznych zawieszeń taryfowych i aby zapewnić zgodność z wytycznymi zawartymi w komunikacie Komisji z dnia 13 grudnia 2011 r. dotyczącym autonomicznych kontyngentów taryfowych i ich zawieszeń, zawieszenia ceł wspólnej taryfy celnej na produkty wymienione w niniejszym rozporządzeniu powinny być stosowane od dnia 1 stycznia 2022 r. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie w trybie pilnym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   W odniesieniu do produktów rolnych i przemysłowych wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia zawiesza się cła wspólnej taryfy celnej, o których mowa w art. 56 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

2.   Ust. 1 nie stosuje się do mieszanin, preparatów lub produktów złożonych z różnych składników zawierających produkty wymienione w załączniku.

Artykuł 2

1.   W odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku Komisja może dokonać przeglądu zawieszeń:

a)

z własnej inicjatywy; lub

b)

na wniosek państwa członkowskiego.

2.   Komisja przeprowadza przegląd zawieszeń w odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku w roku poprzedzającym termin obowiązkowego przeglądu określonego w załączniku.

Artykuł 3

W przypadku złożenia zgłoszenia do dopuszczenia do obrotu w odniesieniu do produktów, dla których w załączniku podano uzupełniające jednostki miary, dokładną ilość przywożonych produktów wpisuje się do tego zgłoszenia przy użyciu uzupełniającej jednostki miary określonej w załączniku.

Artykuł 4

Rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 traci moc.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w 20 grudnia 2021 r.

W imieniu Rady

A. VIZJAK

Przewodniczący


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).

(2)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1387/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe, oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1344/2011 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 201).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1832 z dnia 12 października 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 385 z 29.10.2021, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Numer seryjny

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicznego

Uzupełniająca jednostka miary

Termin obowiązkowego przeglądu

0.6748

ex 0709 53 00

10

Pieprznik jadalny, świeży lub schłodzony, do obróbki innej niż zwykłe przepakowanie do sprzedaży detalicznej (1)  (2)

0 %

-

31.12.2025

0.3348

ex 0710 21 00

10

Groch w strąkach, z gatunku Pisum sativum odmiany Hortense axiphium, zamrożony, o grubości nie większej niż 6 mm, stosowany wraz ze strąkami, w produkcji gotowych dań (1)  (2)

0 %

-

31.12.2023

0.3349

ex 0710 80 95

50

Pędy bambusa, zamrożone, niepakowane do sprzedaży detalicznej

0 %

-

31.12.2023

0.2829

ex 0711 59 00

11

Grzyby, z wyłączeniem grzybów z rodzaju Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, LyophyllumTricholoma, tymczasowo zakonserwowane w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących, ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia, dla przemysłu produkującego konserwy spożywcze (1)

0 %

-

31.12.2026

0.2463

ex 0712 32 00

ex 0712 33 00

ex 0712 34 00

ex 0712 39 00

10

10

31

31

Grzyby, z wyłączeniem grzybów z gatunku Agaricus, suszone, całe lub w identyfikowalnych plasterkach lub kawałkach, do obróbki innej niż zwykłe przepakowanie w celu sprzedaży detalicznej (1)  (2)

0 %

-

31.12.2023

0.3347

ex 0804 10 00

30

Daktyle, świeże lub suszone, do stosowania w produkcji (z wyłączeniem pakowania) produktów przemysłu napojów lub spożywczego (1)

0 %

-

31.12.2023

0.2411

0811 90 50

0811 90 70

ex 0811 90 95

70

Owoce z rodzaju Vaccinium, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego

0 %

-

31.12.2023

0.3228

ex 0811 90 95

20

"Boysenberries", zamrożone, niezawierające dodatku cukru, niepakowane do sprzedaży detalicznej

0 %

-

31.12.2023

0.2409

ex 0811 90 95

30

Ananasy (Ananas comosus), w kawałkach, zamrożone

0 %

-

31.12.2023

0.2408

ex 0811 90 95

40

Owoce dzikiej róży, niepoddane obróbce cieplnej lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego

0 %

-

31.12.2023

0.2864

ex 1511 90 19

ex 1511 90 91

ex 1513 11 10

ex 1513 19 30

ex 1513 21 10

ex 1513 29 30

20

20

20

20

20

20

Olej palmowy, olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych, do produkcji:

przemysłowych monokarboksylowych kwasów tłuszczowych objętych podpozycją 3823 19 10 ,

estrów metylowych kwasów tłuszczowych objętych pozycją 2915 lub 2916 ,

alkoholi tłuszczowych objętych podpozycjami 2905 17 , 2905 19 i 3823 70 stosowanych w produkcji kosmetyków, środków piorących lub produktów farmaceutycznych,

alkoholi tłuszczowych objętych podpozycją 2905 16 , czystych lub zmieszanych, stosowanych w produkcji kosmetyków, środków piorących lub produktów farmaceutycznych,

kwasu stearynowego objętego podpozycją 3823 11 00 ,

towarów objętych pozycją 3401 , lub

alkoholi tłuszczowych wysokiej czystości objętych pozycją 2915  (1)

0 %

-

31.12.2022

0.6789

ex 1512 19 10

10

Olej rafinowany z krokosza barwierskiego (CAS RN 8001-23-8) do stosowania w produkcji:

sprzężonego kwasu linolowego objętego pozycją 3823 , lub

etylowych lub metylowych estrów kwasu linolowego objętych pozycją 2916  (1)

0 %

-

31.12.2022

0.3341

ex 1515 90 99

92

Olej roślinny, rafinowany lub częściowo rafinowany, zawierający 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 57 % masy kwasu arachidonowego lub 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy kwasu dokozaheksaenowego

0 %

-

31.12.2023

0.7686

1516 20 10

 

Uwodorniony olej rycynowy, tzw. „wosk opalowy”

0 %

-

31.12.2023

0.4708

ex 1516 20 96

20

Olej jojoba, uwodorniony i estryfikowany wewnętrznie, bez żadnych dalszych modyfikacji chemicznych i niepoddany żadnemu procesowi teksturyzacji

0 %

-

31.12.2024

0.4080

ex 1517 90 99

10

Olej roślinny, rafinowany, zawierający 25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy kwasu arachidonowego lub 12 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 65 % masy kwasu dokozaheksaenowego i standaryzowany za pomocą wysokooleinowego oleju słonecznikowego (HOSO)

0 %

-

31.12.2026

0.6182

ex 1901 90 99

ex 2106 90 98

39

45

Preparat w postaci proszku, zawierający:

15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy maltodekstryny pochodzącej z pszenicy,

15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy serwatki (serum mleka),

10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy rafinowanego, bielonego i deodoryzowanego oraz nieuwodornionego oleju słonecznikowego,

10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy mieszanego dojrzałego suszonego rozpyłowo sera,

5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % masy maślanki oraz

0,1 % lub więcej, ale nie więcej niż 10 % kazeinianu sodu, fosforanu dwusodowego, kwasu mlekowego

0 %

-

31.12.2023

0.2423

ex 1902 30 10

ex 1903 00 00

10

20

Przezroczysty makaron, cięty na kawałki, otrzymany z fasoli (Vigna radiata (L.) Wilczek), niepakowany do sprzedaży detalicznej

0 %

-

31.12.2023

0.2866

ex 2005 91 00

10

Pędy bambusa, przetworzone lub zakonserwowane, w opakowaniach bezpośrednich o masie netto ponad 5 kg

0 %

-

31.12.2023

0.5884

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

ex 2007 99 93

83

93

10

Zagęszczony przecier z mango, otrzymany w wyniku obróbki cieplnej:

z rodzaju Mangifera spp.,

o zawartości cukru nie większej niż 30 % masy

do stosowania w produkcji produktów przemysłu napojów i spożywczego (1)

6 % (3)

-

31.12.2022

0.5875

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

84

94

Zagęszczony przecier z papai, otrzymany w wyniku obróbki cieplnej:

z rodzaju Carica spp.,

o zawartości cukru 13 % masy lub większej, ale nie większej niż 30 %

do stosowania w produkcji produktów przemysłu napojów i spożywczego (1)

7,8 % (3)

-

31.12.2022

0.5867

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

85

95

Zagęszczony przecier z guawy, otrzymany w wyniku obróbki cieplnej:

z rodzaju Psidium spp.,

o zawartości cukru 13 % masy lub większej, ale nie większej niż 30 %

do stosowania w produkcji produktów przemysłu napojów i spożywczego (1)

6 % (3)

-

31.12.2022

0.4716

ex 2008 93 91

20

Słodzona suszona żurawina, z wyłączeniem samego pakowania jako przetwarzania, do wyrobu produktów przemysłu przetwórstwa spożywczego (4)

0 %

-

31.12.2022

0.5004

ex 2008 99 48

94

Przecier z mango:

nie z koncentratu,

z rodzaju Mangifera,

o liczbie Brixa 14 lub większej, ale nie większej niż 20,

stosowany w produkcji produktów przemysłu napojów (1)

6 %

-

31.12.2022

0.4709

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

30

40

Przecier z owoców „boysenberry”, bez pestek, niezawierający dodatku alkoholu, nawet zawierający dodatek cukru

0 %

-

31.12.2025

0.5587

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

70

11

Blanszowane liście winorośli z rodzaju Karakishmish w solance zawierające:

więcej niż 6 % masy stężenia soli,

0,1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1,4 % masy kwasowości wyrażonej jako monohydrat kwasu cytrynowego oraz

nawet zawierające, ale nie więcej niż 2 000 mg/kg benzoesanu sodu zgodnie z CODEX STAN 192-1995

do stosowania w produkcji nadziewanych ryżem liści winorośli (1)

0 %

-

31.12.2022

0.6723

ex 2008 99 91

20

Chińskie kasztany wodne (ponikło słodkie) (Eleocharis dulcis lub Eleocharis tuberosa) obrane, umyte, blanszowane, schłodzone i indywidualnie szybko zamrażane do stosowania w przemyśle spożywczym do obróbki innej niż zwykłe przepakowanie (1)  (2)

0 % (3)

-

31.12.2025

0.7767

ex 2008 99 99

35

Zamrożony miąższ z jagody acai:

uwodniony i pasteryzowany,

oddzielony od pestek przez dodanie wody,

o liczbie Brixa mniejszej niż 6, oraz

o zawartości cukru mniejszej niż 5,6 %

0 %

-

31.12.2024

0.4992

ex 2009 41 92

ex 2009 41 99

20

70

Sok ananasowy:

nie z koncentratu,

z rodzaju Ananas,

o liczbie Brixa 11 lub większej, ale nie większej niż 16,

stosowany w produkcji produktów przemysłu napojów (1)

8 %

-

31.12.2025

0.4664

ex 2009 49 30

91

Sok ananasowy, inny niż w postaci proszku:

o liczbie Brixa większej niż 20 ale nie większej niż 67,

o wartości większej niż 30 € za 100 kg masy netto,

zawierający dodatek cukru

stosowany w produkcji produktów przemysłu spożywczego lub napojów (1)

0 %

-

31.12.2024

0.4623

ex 2009 81 31

10

Zagęszczony sok żurawinowy:

o liczbie Brixa 40 lub większej, ale nie większej niż 66,

w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 50 litrów lub większej

0 %

l

31.12.2024

0.6356

ex 2009 89 73

ex 2009 89 73

11

13

Sok z owoców męczennicy i zagęszczony sok z owoców męczennicy, nawet zamrożony:

o liczbie Brixa 13,7 lub większej, ale nie większej niż 55,

o wartości większej niż 30EUR za 100kg masy netto,

w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 50 litrów lub większej, oraz

z dodatkiem cukru

do stosowania do wyrobu produktów przemysłu spożywczego lub napojów (1)

0 %

l

31.12.2024

0.4159

ex 2009 89 79

20

Sok z owoców „boysenberry”, zagęszczony, zamrożony, o liczbie Brixa 61 lub większej, ale nie większej niż 67, w bezpośrednich opakowaniach o pojemności 50 litrów lub większej

0 %

l

31.12.2023

0.6050

ex 2009 89 79

30

Zamrożony zagęszczony sok z aceroli:

o liczbie Brixa większej niż 48 ale nie większej niż 67,

w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 50 l lub większej

0 %

l

31.12.2023

0.5206

ex 2009 89 79

85

Zagęszczony sok z jagody acai

z gatunku Euterpe oleracea,

zamrożony,

niesłodzony,

inny niż sproszkowany,

o liczbie Brixa 23 lub większej, ale nie większej niż 32,

w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 10 kg lub więcej

0 %

-

31.12.2026

0.6365

ex 2009 89 97

ex 2009 89 97

21

29

Sok z owoców męczennicy i zagęszczony sok z owoców męczennicy, nawet zamrożony:

o liczbie Brixa 10 lub większej, ale nie większej niż 13,7,

o wartości większej niż 30 EUR za 100 kg masy netto,

w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 50 litrów lub większej, oraz

bez dodatku cukru

do stosowania do wyrobu produktów przemysłu spożywczego lub napojów (1)

0 %

l

31.12.2024

0.4157

ex 2009 89 99

96

Woda kokosowa

niesfermentowana,

niezawierająca dodatku alkoholu ani cukru, oraz

w bezpośrednich opakowaniach o pojemności 20 litrów lub większej (2)

0 %

l

31.12.2026

0.6152

ex 2106 10 20

20

Koncentrat białka sojowego, w postaci sproszkowanej lub teksturowanej, zawierający w przeliczeniu na suchą masę 65 % lub więcej, ale nie więcej niż 90 % białka

0 %

-

31.12.2023

0.3340

ex 2106 10 20

30

Preparat na bazie izolatu białka sojowego, zawierający 6,6 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 8,6 % masy fosforanu wapnia

0 %

-

31.12.2023

0.7284

ex 2106 90 92

50

Hydrolizat białka kazeinowego składający się z:

20 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 70 % masy wolnych aminokwasów, oraz

peptonów, z których więcej niż 90 % masy ma masę cząsteczkową większą niż 2 000  Da

0 %

-

31.12.2022

0.7435

ex 2106 90 98

47

Preparat o zawartości wilgoci 1 % lub większej, ale nie większej niż 4 %, zawierający:

15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy maślanki,

20 % (±10 %) masy laktozy,

20 % (±10 %) masy koncentratu białek serwatkowych,

15 % (±10 %) masy sera cheddar,

3 % (±2 %) masy soli,

0,1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy kwasu mlekowego E270,

0,1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy gumy arabskiej E414

do stosowania w produkcji produktów przemysłu napojów i spożywczego (1)

0 %

-

31.12.2022

0.5246

ex 2519 90 10

10

Magnezja topiona o czystości 94 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2026

0.6330

ex 2707 50 00

ex 2707 99 80

20

10

Mieszanina izomerów ksylenolu i izomerów etylofenolu o całkowitej zawartości ksylenolu 62 % masy lub więcej, ale mniej niż 95 % masy

0 %

-

31.12.2024

0.6168

ex 2707 99 99

10

Oleje ciężkie i średnie, o zawartości składników aromatycznych przekraczającej zawartość składników niearomatycznych, do zastosowania jako półprodukty rafineryjne podlegające jednemu z procesów specyficznych określonych w uwadze dodatkowej 5 do działu 27 (1)

0 %

-

31.12.2023

0.8144

ex 2710 12 25

20

Mieszanina węglowodorów alifatycznych C6 (CAS RN 92112-69-1), zawierająca 60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 80 % n-heksanu (numer CAS 110-54-3) oraz o:

masie właściwej 0,666 lub większej, ale nie większej niż 0,686,

całkowitym stężeniu związków karbonylowych wynoszącym mniej niż 1 ppm,

całkowitym stężeniu związków acetylenowych wynoszącym mniej niż 2 ppm

0 %

-

31.12.2025

0.7823

ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

30

50

Katalitycznie hydroizomeryzowany i odparafinowany olej bazowy zawierający uwodornione, wielkocząsteczkowe węglowodory izoparafinowe, zawierające:

90 % masy lub więcej nasyconych węglowodorów, oraz

nie więcej niż 0,03 % masy siarki,

oraz o:

wskaźniku lepkości 80 lub większym, ale mniejszym niż 120, oraz

lepkości kinematycznej mniejszej niż 5,0 cSt w temperaturze 100 °C lub większej niż 13,0 cSt w temperaturze 100 °C

0 %

-

31.12.2023

0.7822

ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

40

60

Katalitycznie hydroizomeryzowany i odparafinowany olej bazowy zawierający uwodornione, wielkocząsteczkowe węglowodory izoparafinowe, zawierające:

90 % masy lub więcej nasyconych węglowodorów, oraz

nie więcej niż 0,03 % masy siarki,

o wskaźniku lepkości 120 lub większym

0 %

-

31.12.2024

0.6495

ex 2710 19 99

20

Katalitycznie odparafinowany olej bazowy, syntetyzowany z węglowodorów gazowych, a następnie poddany procesowi konwersji parafiny ciężkiej (HPC), zawierający:

nie więcej niż 1 mg/kg siarki

więcej niż99 % masy węglowodorów nasyconych

więcej niż 75 % masyn- oraz izoparafinowych węglowodorów o długości łańcucha węglowego 18 lub więcej, ale nie więcej niż 50; oraz

o lepkości kinematycznej w 40°C większej niż 6,5 mm2/s, lub

o lepkości kinematycznej w 40°C większej niż 11 mm2/s przy wskaźniku lepkości 120 lub wyższym

0 %

-

31.12.2024

0.7393

ex 2712 90 99

10

Mieszanina 1-alkenów zawierająca 90 % masy lub więcej 1-alkenów, których długość łańcucha wynosi 24 atomy węgla lub więcej, ale nie więcej niż 1 % 1-alkenów, których długość łańcucha jest większa niż 70 atomów węgla

0 %

-

31.12.2022

0.4531

ex 2804 50 90

40

Tellur (CAS RN 13494-80-9) o czystości 99,99 % masy lub większej, ale nie większej niż 99,999 % masy, określanej na podstawie zawartości zanieczyszczeń metalicznych według metody ICP

0 %

-

31.12.2023

0.8021

2804 70 10

 

Czerwony fosfor

0 %

-

31.12.2022

0.8022

2804 70 90

 

Fosfor, inny niż czerwony fosfor

0 %

-

31.12.2023

0.6658

ex 2805 12 00

10

Wapń o czystości 98 % masy lub większej, w postaci proszku lub drutu (CAS RN 7440-70-2)

0 %

-

31.12.2025

0.5609

ex 2805 19 90

20

Lit (metal) (CAS RN 7439-93-2) o czystości 98,8 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2022

0.2559

ex 2805 30 10

10

Stop ceru oraz pozostałych metali ziem rzadkich zawierający 47 % masy lub więcej ceru

0 %

-

31.12.2023

0.4979

2805 30 20

2805 30 30

2805 30 40

 

Metale ziem rzadkich, skand i itr o czystości 95 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.7769

ex 2809 20 00

10

Wodny roztwór kwasu fosforowego (CAS RN 7664-38-2) zawierający 85 % masy lub więcej kwasu fosforowego

0 %

-

31.12.2024

0.2407

ex 2811 22 00

10

Ditlenek krzemu (CAS RN 7631-86-9) w postaci proszku, do stosowania w produkcji kolumn do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) oraz do przygotowania próbki wkładu (1)

0 %

-

31.12.2023

0.6836

ex 2811 22 00

15

Amorficzny ditlenek krzemu (CAS RN 60676-86-0):

w postaci proszku,

o czystości 99,0 % masy lub większej,

o średniej wielkości cząstek 0,7 μm lub większej, ale nie większej niż 2,1 μm,

gdzie średnica 70 % cząstek nie przekracza 3 μm

0 %

-

31.12.2022

0.7292

ex 2811 29 90

10

Ditlenek telluru (CAS RN 7446-07-3)

0 %

-

31.12.2022

0.3308

ex 2812 90 00

10

Trifluorek azotu (CAS RN 7783-54-2)

0 %

-

31.12.2023

0.5747

ex 2816 40 00

10

Wodorotlenek baru (CAS RN 17194-00-2)

0 %

-

31.12.2022

0.7594

ex 2818 10 11

10

Korund zol-żel (CAS RN 1302-74-5) o zawartości tlenku glinu 99,6 % masy lub większej, o strukturze mikrokrystalicznej w postaci pręcików o współczynniku kształtu 1,3 lub większym, ale nie większym niż 6,0

0 %

-

31.12.2023

0.5110

ex 2818 10 91

20

Spiekany korund o strukturze mikrokrystalicznej, zawierający tlenek glinu (CAS RN 1344-28-1), glinian magnezu (CAS RN 12068-51-8) oraz gliniany ziem rzadkich: itru, lantanu i neodymu, z zawartością (w przeliczeniu na tlenki):

94 % masy lub więcej, ale mniej niż 98,5 % masy tlenku glinu,

2 % (± 1,5 %) masy tlenku magnezu,

1 % (± 0,6 %) masy tlenku itru,

oraz

albo 2 % (± 1,2 %) masy tlenku lantanu, albo

2 % (± 1,2 %) masy tlenku lantanu i tlenku neodymu,

przy czym mniej niż 50 % całkowitej masy zawiera cząstki o wielkości większej niż 10 mm

0 %

-

31.12.2025

0.4640

ex 2818 20 00

10

Aktywowany tlenek glinu o powierzchni właściwej wynoszącej co najmniej 350 m2/g

0 %

-

31.12.2024

0.6837

ex 2818 30 00

20

Wodorotlenek glinu (CAS RN 21645-51-2):

w postaci proszku,

o czystości 99,5 % masy lub większej,

o temperaturze rozkładu 263 °C lub wyższej,

o wielkości cząstek 4 μm (±1 μm),

o całkowitej zawartości Na2O nie większej niż 0,06 % masy

0 %

-

31.12.2025

0.3306

ex 2818 30 00

30

Tlenek wodorotlenku glinu w postaci boehmitu lub pseudo boehmitu (CAS RN 1318-23-6)

0 %

-

31.12.2023

0.5369

ex 2819 90 90

10

Tritlenek dichromu (CAS RN 1308-38-9) do stosowania w przemyśle metalurgicznym (1)

0 %

-

31.12.2026

0.5752

ex 2823 00 00

10

Ditlenek tytanu (CAS RN 13463-67-7):

o czystości 99,9 % masy lub większej,

o średniej wielkości ziarna 0,7 μm lub większej, ale nie większej niż 2,1 μm

0 %

-

31.12.2022

0.5576

ex 2825 10 00

10

Chlorek hydroksyloamonu (CAS RN 5470-11-1)

0 %

-

31.12.2022

0.7897

ex 2825 20 00

10

Wodorotlenek litu, monohydrat (CAS RN 1310-66-3)

2,6 %

-

31.12.2022

0.3800

2825 30 00

 

Tlenki i wodorotlenki wanadu

0 %

-

31.12.2026

0.3303

ex 2825 50 00

20

Tlenek miedzi (I lub II) zawierający 78 % masy lub więcej miedzi i nie więcej niż 0,03 % chlorku

0 %

-

31.12.2023

0.6819

ex 2825 50 00

30

Tlenek miedzi (II) (CAS RN 1317-38-0), o wielkości cząstek nie większej niż 100 nm

0 %

-

31.12.2025

0.5555

ex 2825 60 00

10

Ditlenek cyrkonu (CAS RN 1314-23-4)

0 %

-

31.12.2022

0.6980

ex 2825 70 00

10

Tritlenek molibdenu (CAS RN 1313-27-5)

0 %

-

31.12.2026

0.7193

ex 2825 70 00

20

Kwas molibdenowy (CAS RN 7782-91-4)

0 %

-

31.12.2026

0.5055

ex 2826 19 90

10

Heksafluorek wolframu (CAS RN7783-82-6) o czystości 99,9 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.2865

ex 2827 39 85

10

Monochlorek miedzi (CAS RN 7758-89-6) o czystości 96 % masy lub większej, ale nie większej niż 99 % masy

0 %

-

31.12.2023

0.4180

ex 2827 39 85

20

Pentachlorek antymonu (CAS RN 7647-18-9) o czystości 99 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2026

0.6143

ex 2827 39 85

40

Dwuwodzian chlorku baru (CAS RN 10326-27-9)

0 %

-

31.12.2023

0.4423

ex 2827 49 90

10

Uwodniony tlenodichlorek cyrkonu (CAS RN 7699-43-6)

0 %

-

31.12.2023

0.6463

ex 2827 60 00

10

Jodek sodu (CAS RN 7681-82-5)

0 %

-

31.12.2024

0.7596

ex 2828 10 00

10

Chloran wapnia (CAS RN 7778-54-3) o zawartości aktywnego chloru 65 % lub większej

0 %

-

31.12.2023

0.3302

ex 2830 10 00

10

Tetrasiarczek disodu (CAS RN 12034-39-8) zawierający 38 % masy lub mniej sodu, w przeliczeniu na suchą masę

0 %

-

31.12.2023

0.3859

ex 2833 29 80

20

Monohydrat siarczanu manganu (CAS RN 10034-96-5)

0 %

-

31.12.2023

0.5090

ex 2833 29 80

30

Siarczan cyrkonu (CAS RN 14644-61-2)

0 %

-

31.12.2022

0.4338

ex 2835 10 00

10

Monohydrat fosforanu (I) sodu (CAS RN 10039-56-2)

0 %

-

31.12.2022

0.6144

ex 2835 10 00

20

Podfosforyn sodu(CAS RN 7681-53-0)

0 %

-

31.12.2023

0.7452

ex 2835 10 00

30

Fosfinian glinu (CAS RN 7784-22-7)

0 %

-

31.12.2023

0.2524

ex 2836 91 00

20

Węglan litu zawierający jedno lub więcej z następujących zanieczyszczeń w podanych stężeniach:

2 mg/kg lub więcej arsenu,

200 mg/kg lub więcej wapnia,

200 mg/kg lub więcej chlorków,

20 mg/kg lub więcej żelaza,

150 mg/kg lub więcej magnezu,

20 mg/kg lub więcej metali ciężkich,

300 mg/kg lub więcej potasu,

300 mg/kg lub więcej sodu,

200 mg/kg lub więcej siarczanów,

określonych zgodnie z metodami podanymi przez Farmakopeę Europejską (European Pharmacopoeia)

0 %

-

31.12.2023

0.2863

ex 2836 99 17

30

Zasadowy węglan cyrkonu (IV) (CAS RN 57219-64-4 lub 37356-18-6) o czystości 96 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2023

0.3300

ex 2837 19 00

20

Cyjanek miedzi (CAS RN 544-92-3)

0 %

-

31.12.2023

0.4078

ex 2837 20 00

10

Heksacyjanożelazian (II) tetrasodu (CAS RN 13601-19-9)

0 %

-

31.12.2026

0.4339

ex 2839 19 00

10

Dikrzemian disodu (CAS RN 13870-28-5)

0 %

-

31.12.2022

0.2861

ex 2839 90 00

20

Krzemian wapnia (CAS RN 1344-95-2)

0 %

-

31.12.2023

0.6632

ex 2840 20 90

10

Boran cynku (CAS RN 12767-90-7)

0 %

-

31.12.2025

0.7288

ex 2841 50 00

11

Dichromian potasu (CAS RN 7778-50-9) o czystości 99 % masy lub większej, do stosowania jako półprodukt do produkcji chromu (1)

2 %

-

31.12.2025

0.6142

ex 2841 70 00

10

Tetraoksomolibdenian(2-) diamonu (CAS RN 13106-76-8)

0 %

-

31.12.2023

0.6482

ex 2841 70 00

30

Heptamolibdenian heksaamonu, bezwodny (CAS RN 12027-67-7) lub jako tetrahydrat (CAS RN 12054-85-2)

0 %

-

31.12.2024

0.6981

ex 2841 70 00

40

Dimolibdenian diamonu (CAS RN 27546-07-2)

0 %

-

31.12.2026

0.4323

ex 2841 80 00

10

Wolframian diamonu (parawolframian amonu) (CAS RN 11120-25-5)

0 %

-

31.12.2022

0.7301

ex 2841 90 30

10

Metawanadian potasu (CAS RN 13769-43-2)

0 %

-

31.12.2022

0.4222

ex 2841 90 85

10

Tlenek kobaltu (III) litu (CAS RN 12190-79-3) o zawartości kobaltu co najmniej 59 %

2,7 %

-

31.12.2022

0.5936

ex 2841 90 85

20

Tlenek potasu-tytanu (CAS RN 12056-51-8) w postaci proszku o czystości 99 % lub większej

0 %

-

31.12.2023

0.4416

ex 2842 10 00

10

Sproszkowany syntetyczny beta zeolit

0 %

-

31.12.2023

0.4588

ex 2842 10 00

20

Sproszkowany syntetyczny zeolit typu chabazyt

0 %

-

31.12.2024

0.7397

ex 2842 10 00

50

Fluoroflogopit (CAS RN 12003-38-2)

0 %

-

31.12.2022

0.7097

ex 2842 10 00

60

Glinokrzemian (CAS RN 1318-02-1) o:

czystości 94 % masy lub większej,

zeolitowej strukturze fosforanu glinu-osiemnaście (AEI), oraz

czystości fazowej 90 % lub większej

do stosowania w produkcji zeolitu miedziowego (1)

0 %

-

31.12.2026

0.4642

ex 2842 90 10

10

Selenian sodu (CAS RN 13410-01-0)

0 %

-

31.12.2024

0.7400

ex 2842 90 80

30

Dodekachlorek tritytanu glinu (CAS RN 12003-13-3)

0 %

-

31.12.2022

0.3295

2845 10 00

 

Ciężka woda (tlenek deuteru) (Euratom) (CAS RN 7789-20-0)

0 %

-

31.12.2023

0.4189

2845 40 00

 

Hel-3 (CAS RN 14762-55-1)

0 %

-

31.12.2026

0.3297

2845 90 10

 

Deuter i jego związki; wodór i jego związki, wzbogacone w deuter; mieszaniny i roztwory zawierające te produkty (Euratom)

0 %

-

31.12.2023

0.4191

ex 2845 90 90

20

Woda wzbogacona tlenem-18 na poziomie 95 % masy lub większym (CAS RN 14314-42-2)

0 %

-

31.12.2023

0.4190

ex 2845 90 90

30

(13C)Monotlenek węgla (CAS RN 1641-69-6)

0 %

-

31.12.2026

0.2859

ex 2846 10 00

ex 3824 99 96

10

53

Koncentrat metali ziem rzadkich zawierający 60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 95 % masy tlenków metali ziem rzadkich i nie więcej niż po 1 % masy tlenku cyrkonu, tlenku glinu lub tlenku żelaza, oraz charakteryzujący się stratą w wyniku prażenia 5 % masy lub większą

0 %

-

31.12.2023

0.3296

ex 2846 10 00

20

Triwęglan diceru (CAS RN537-01-9), nawet uwodniony

0 %

-

31.12.2023

0.3420

ex 2846 10 00

30

Węglan ceru lantanu, nawet uwodniony

0 %

-

31.12.2023

0.3227

2846 90 10

2846 90 20

2846 90 30

2846 90 90

 

Związki nieorganiczne lub organiczne metali ziem rzadkich, itru lub skandu lub mieszanin tych metali, inne niż te objęte podpozycją 2846 10 00

0 %

-

31.12.2023

0.3418

ex 2850 00 20

10

Krzemowodór (silan) (CAS RN 7803-62-5)

0 %

-

31.12.2023

0.4332

ex 2850 00 20

30

Azotek tytanu (CAS RN25583-20-4) o wielkości cząstek nie większej niż 250 nm

0 %

-

31.12.2022

0.5497

ex 2850 00 20

40

Tetrawodorek germanu (CAS RN 7782-65-2)

0 %

-

31.12.2026

0.7302

ex 2850 00 20

60

Disilan (CAS RN 1590-87-0)

0 %

-

31.12.2022

0.7555

ex 2850 00 20

70

Regularny azotek boru (CAS RN 10043-11-5)

0 %

-

31.12.2023

0.3419

ex 2850 00 20

80

Arsenowodór (CAS RN 7784-42-1) o czystości 99,999 % objętości lub większej

0 %

-

31.12.2024

0.4492

ex 2850 00 60

10

Azydek sodu (CAS RN 26628-22-8)

0 %

-

31.12.2023

0.3421

ex 2853 90 90

20

Fosfina (CAS RN 7803-51-2)

0 %

-

31.12.2023

0.6633

2903 42 00

 

Difluorometan (CAS RN 75-10-5)

0 %

-

31.12.2025

0.6007

ex 2903 44 00

10

Pentafluoroetan (CAS RN 354-33-6)

0 %

-

31.12.2024

0.3674

ex 2903 45 00

30

1,1,1,2-tetrafluoroetan (CAS RN 811-97-2) zgodny z poniższą specyfikacją:

nie więcej niż 600 ppm masy HFC-134 (1,1,2,2-tetrafluoroetanu),

nie więcej niż 5 ppm masy HFC-143a (1,1,1-trifluoroetanu),

nie więcej niż 2 ppm masy HFC-125 (pentafluoroetanu),

nie więcej niż 100 ppm masy HCFC-124 (1-chloro-1,2,2,2-tetrafluoroetanu),

nie więcej niż 30 ppm masy CFC-114 (1,2-dichlorotetrafluoroetanu),

nie więcej niż 50 ppm masy CFC-114a (1,1-dichlorotetrafluoroetanu),

nie więcej niż 250 ppm masy HCFC-133a (1-chloro-2,2,2-trifluoroetanu),

nie więcej niż 2 ppm masy HCFC-22 (chlorodifluorometanu),

nie więcej niż 2 ppm masy CFC-115 (chloropentafluoroetanu),

nie więcej niż 2 ppm masy CFC-12 (dichlorodifluorometanu),

0 %

-

31.12.2024

 

 

 

nie więcej niż 20 ppm masy HCC-40 (chlorku metylu),

nie więcej niż 20 ppm masy HFC-245cb (1,1,1,2,2-pentafluoropropanu),

nie więcej niż 20 ppm masy H-12B1 (chlorodifluorobromometanu),

nie więcej niż 20 ppm masy HFC-32 (difluorometanu),

nie więcej niż 15 ppm masy HCFC-31 (chlorofluorometanu),

nie więcej niż 10 ppm masy HFC-152a (1,1-difluoroetanu),

nie więcej niż 20 ppm masy HFO-1131 (1-chloro-2-fluoroetylenu),

nie więcej niż 20 ppm masy HCFO-1122 (1-chloro-2,2-difluoroetylenu),

nie więcej niż 3 ppm masy HFO-1234yf (2,3,3,3-tetrafluoropropenu),

nie więcej niż 3 ppm masy HFO-1243zf (3,3,3-trifluoropropenu),

nie więcej niż 3 ppm masy HCFO-1122a (1-chloro-1,2-difluoroetylenu),

nie więcej niż 4,5 ppm masy HCO-1234yf + HCFO-1122a + HFO-1243zf (2,3,3,3-tetrafluoropropenu + 1-chloro-1,2-difluoroetylenu + 3,3,3-trifluoropropenu),

 

 

 

 

 

 

nie więcej niż 3 ppm masy jakiegokolwiek danego nieokreślonego/nieznanego związku chemicznego,

nie więcej niż 10 ppm masy wszystkich nieokreślonych/nieznanych związanych związków chemicznych,

nie więcej niż 10 ppm masy wody,

o poziomie kwasowości nie większym niż 0,1 ppm masy,

bez halogenków,

nie więcej niż 0,01 % objętości składników wysokowrzących,

bez zapachu (bez woni),

przeznaczony do wykorzystania po dalszym oczyszczeniu lub bez dalszego oczyszczania do stopnia inhalacji HFC-134a produkowanego zgodnie z GMP (dobrą praktyką wytwarzania) w celu zastosowania w produkcji gazu pędnego do aerozoli medycznych, których zawartość jest wdychana w jamę ustną lub nosową lub drogi oddechowe (1)

 

 

 

0.2542

ex 2903 47 00

10

1,1,1,3,3-Pentafluoropropan (CAS RN 460-73-1)

0 %

-

31.12.2023

0.6077

ex 2903 49 30

30

1H-Perfluoroheksan (CAS RN 355-37-3)

0 %

-

31.12.2023

0.2854

ex 2903 49 30

10

Tetrafluorek węgla (tetrafluorometan) (CAS RN 75-73-0)

0 %

-

31.12.2023

0.2852

ex 2903 49 30

20

Perfluoroetan (CAS RN 76-16-4)

0 %

-

31.12.2023

0.5803

ex 2903 51 00

10

2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-en (2,3,3,3-tetrafluoropropen) (CAS RN 754-12-1)

0 %

-

31.12.2022

0.4517

ex 2903 51 00

20

Trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-en (Trans-1,3,3,3-tetrafluoropropen) (CAS RN 29118-24-9)

0 %

-

31.12.2023

0.6076

ex 2903 59 00

20

(Perfluorobutylo)etylen (CAS RN 19430-93-4)

0 %

-

31.12.2023

0.4066

ex 2903 59 00

30

Heksafluoropropen (CAS RN 116-15-4)

0 %

-

31.12.2026

0.7324

ex 2903 59 00

40

1,1,2,3,4,4-Heksafluorobuta-1,3-dien (CAS RN 685-63-2)

0 %

-

31.12.2022

0.8151

ex 2903 69 19

60

1-bromo-2-metylopropan (CAS RN 78-77-3) o czystości 99 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2026

0.7289

ex 2903 69 19

20

5-Bromopent-1-en (CAS RN 1119-51-3)

0 %

-

31.12.2022

0.7974

ex 2903 69 19

40

3-(Bromometylo)pentan (CAS RN 3814-34-4) o czystości 99 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.7895

ex 2903 72 00

10

Dichloro-1,1,1-trifluoroetan (CAS RN 306-83-2) o czystości 99 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2024

0.3675

ex 2903 77 60

10

1,1,1-Trichlorotrifluoroetan (CAS RN 354-58-5)

0 %

-

31.12.2023

0.5212

ex 2903 77 90

10

Chlorotrifluoroetylen (CAS RN 79-38-9)

0 %

-

31.12.2026

0.7513

ex 2903 78 00

10

Oktafluoro-1,4-dijodobutan (CAS RN 375-50-8)

0 %

-

31.12.2023

0.7755

ex 2903 78 00

20

Trifluorojodometan (CAS RN 2314-97-8)

0 %

-

31.12.2024

0.6485

ex 2903 79 30

10

Trans-1-chloro-3,3,3-trifluoropropen (CAS RN 102687-65-0)

0 %

-

31.12.2024

0.7826

ex 2903 79 30

30

1-Bromo-5-chloropentan (CAS RN 54512-75-3) o czystości 99 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2024

0.5765

ex 2903 89 80

50

Chlorocyklopentan (CAS RN 930-28-9)

0 %

-

31.12.2022

0.7304

ex 2903 89 80

60

Oktafluorocyklobutan (CAS RN 115-25-3)

0 %

-

31.12.2022

0.6611

ex 2903 99 80

15

4-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzen (CAS RN 60811-21-4)

0 %

-

31.12.2025

0.3410

ex 2903 99 80

20

1,2-Bis(pentabromofenylo)etan (CAS RN 84852-53-9)

0 %

-

31.12.2023

0.8017

ex 2903 99 80

25

2,2-Dibromobifenyl (CAS RN 13029-09-9) o czystości 95 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.8018

ex 2903 99 80

35

2-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluoren] (CAS RN 171408-76-7) o czystości 95 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.3411

ex 2903 99 80

40

2,6-Dichlorotoluen (CAS RN 118-69-4) o czystości 99 % masy lub większej i zawierający:

0,001 mg/kg lub mniej tetrachlorodibenzodioksyn,

0,001 mg/kg lub mniej tetrachlorodibenzofuranów,

0,2 mg/kg lub mniej tetrachlorobifenyli

0 %

-

31.12.2023

0.8076

ex 2903 99 80

45

1-bromo-4-(trans-4-propylocykloheksylo)benzen (CAS RN 86579-53-5) o czystości 95 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.4529

ex 2903 99 80

50

Fluorobenzen (CAS RN 462-06-6)

0 %

-

31.12.2023

0.8101

ex 2903 99 80

55

1-bromo-4-(trans-4-etylocykloheksylo)benzen (CAS RN 91538-82-8) o czystości 95 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.7351

ex 2903 99 80

60

1,1′-metanodiylbis(4-fluorobenzen) (CAS RN 457-68-1)

0 %

-

31.12.2022

0.8166

ex 2903 99 80

65

Bromek 2,6-difluorobenzylu (CAS RN 85118-00-9) o czystości 97 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2026

0.8177

ex 2903 99 80

70

1-[chloro(fenylo)metylo]-2-metylobenzen (CAS RN 41870-52-4) o czystości 99 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2026

0.6235

ex 2903 99 80

75

3-Chloro-alfa,alfa,alfa-trifluorotoluen (CAS RN 98-15-7)

0 %

-

31.12.2024

0.5917

ex 2903 99 80

80

1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzen (CAS RN 138526-69-9)

0 %

-

31.12.2023

0.3407

ex 2904 10 00

30

p-Styrenosulfonian sodu (CAS RN 2695-37-6)

0 %

-

31.12.2024

0.4686

ex 2904 10 00

50

2-Metyloprop-2-eno-1-sulfonian sodu (CAS RN 1561-92-8)

0 %

-

31.12.2024

0.3409

ex 2904 20 00

10

Nitrometan (CAS RN 75-52-5)

0 %

-

31.12.2025

0.3391

ex 2904 20 00

20

Nitroetan (CAS RN 79-24-3)

0 %

-

31.12.2022

0.3408

ex 2904 20 00

30

1-Nitropropan (CAS RN 108-03-2)

0 %

-

31.12.2025

0.3390

ex 2904 20 00

40

2-Nitropropan (CAS RN 79-46-9)

0 %

-

31.12.2024

0.2526

ex 2904 99 00

20

1-Chloro-2,4-dinitrobenzen (CAS RN 97-00-7)

0 %

-

31.12.2024

0.6612

ex 2904 99 00

25

Chlorek difluorometanosulfonylu (CAS RN1512-30-7)

0 %

-

31.12.2025

0.3388

ex 2904 99 00

30

Chlorek tosylu (CAS RN 98-59-9)

0 %

-

31.12.2024

0.6613

ex 2904 99 00

35

1-Fluoro-4-nitrobenzen (CAS RN 350-46-9)

0 %

-

31.12.2025

0.5745

ex 2904 99 00

40

Chlorek 4- chlorobenzenosulfonylu (CAS RN 98-60-2)

0 %

-

31.12.2022

0.7507

ex 2904 99 00

45

Chlorek 2-nitrobenzenosulfonylu (CAS RN 1694-92-4)

0 %

-

31.12.2023

0.6001

ex 2904 99 00

50

Chlorek etanosulfonylu (CAS RN 594-44-5)

0 %

-

31.12.2023

0.7957

ex 2904 99 00

55

2,4-Dichloro-1,3-dinitro-5-(trifluorometylo)benzen (CAS RN 29091-09-6) o czystości 96 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.6407

ex 2904 99 00

60

Kwas 4,4'-dinitrostilbeno-2,2'-disulfonowy (CAS RN 128-42-7)

0 %

-

31.12.2024

0.8160

ex 2904 99 00

65

Kwas-4-nitrotolueno-2-sulfonowy (CAS RN 121-03-9) w postaci proszku, o czystości 80 % masy lub większej i o zawartości wody wynoszącej 15 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2026

0.6270

ex 2904 99 00

70

1-Chloro-4-nitrobenzen (CAS RN 100-00-5)

0 %

-

31.12.2024

0.6560

ex 2904 99 00

80

1-Chloro-2-nitrobenzen (CAS RN 88-73-3)

0 %

-

31.12.2024

0.6186

ex 2905 11 00

10

Metanol (CAS RN 67-56-1) o czystości 99,85 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2023

0.2967

ex 2905 19 00

11

Tert-butanolan potasu (CAS RN 865-47-4), nawet w postaci roztworu w tetrahydrofuranie zgodnie z uwagą 1e) do działu 29 CN

0 %

-

31.12.2023

0.6118

ex 2905 19 00

20

Jednowodzian tytanianu butylu, homopolimer (CAS RN162303-51-7)

0 %

-

31.12.2023

0.6119

ex 2905 19 00

25

Tytanian tetra-(2-etyloheksylo) (CAS RN 1070-10-6)

0 %

-

31.12.2023

0.3384

ex 2905 19 00

30

2,6-Dimetyloheptan-4-ol (CAS RN 108-82-7)

0 %

-

31.12.2023

0.4793

ex 2905 19 00

40

2,6-Dimetyloheptan-2-ol (CAS RN 13254-34-7)

0 %

-

31.12.2024

0.5534

ex 2905 19 00

70

Tetrabutanolan tytanu (CAS RN 5593-70-4)

0 %

-

31.12.2022

0.5533

ex 2905 19 00

80

Tetraizoproksyd tytanu (CAS RN 546-68-9)

0 %

-

31.12.2022

0.6002

ex 2905 19 00

85

Tetraetanolan tytanu (CAS RN 3087-36-3)

0 %

-

31.12.2023

0.6464

ex 2905 22 00

10

Linalol (CAS RN 78-70-6) zawierający 90,7 % masy lub więcej (3R)-(-)-linalolu (CAS RN 126-91-0)

0 %

-

31.12.2024

0.7114

ex 2905 22 00

20

3,7-dimetylokt-6-en-1-ol (CAS RN 106-22-9)

0 %

-

31.12.2026

0.7388

ex 2905 29 90

10

Cis-heks-3-en-1-ol (CAS RN 928-96-1)

0 %

-

31.12.2022

0.7674

ex 2905 32 00

20

(2S)-propano-1,2-diol (CAS RN 4254-15-3) o czystości 98 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2023

0.4934

ex 2905 39 95

10

Propano-1,3-diol (CAS RN 504-63-2)

0 %

-

31.12.2025

0.5249

ex 2905 39 95

20

Butano-1,2-diol (CAS RN 584-03-2)

0 %

-

31.12.2022

0.5255

ex 2905 39 95

30

2,4,7,9-Tetrametylo-4,7-dekanodiol (CAS RN 17913-76-7)

0 %

-

31.12.2026

0.5847

ex 2905 39 95

40

Dekan-1, 10-diol (CAS RN 112-47-0)

0 %

-

31.12.2022

0.5908

ex 2905 39 95

50

2-Metylo-2-propylopropano-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)

0 %

-

31.12.2023

0.7701

ex 2905 39 95

60

Dodekano-1,12-diol (CAS RN 5675-51-4)

0 %

-

31.12.2024

0.7914

ex 2905 39 95

70

2-Metylopropano-1,3-diol (CAS RN 2163-42-0) o czystości 98 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2024

0.4624

ex 2905 59 98

20

2,2,2-Trifluoroetanol (CAS RN 75-89-8)

0 %

-

31.12.2024

0.3378

ex 2906 19 00

10

Cykloheksa-1,4-ylenodimetanol (CAS RN 105-08-8)

0 %

-

31.12.2023

0.3380

ex 2906 19 00

20

4,4’-Izopropylidenodicykloheksanol (CAS RN 80-04-6)

0 %

-

31.12.2023

0.6257

ex 2906 19 00

50

4-tert-Butylocykloheksanol (CAS RN 98-52-2)

0 %

-

31.12.2024

0.8231

ex 2906 19 00

60

5-metylo-2-(prop-1-en-2-ilo)cykloheksanol, mieszanina izomerów (CAS RN 7786-67-6) o czystości 90 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2026

0.3681

ex 2906 29 00

20

1-Hydroksymetylo-4-metylo-2,3,5,6-tetrafluorobenzen (CAS RN 79538-03-7)

0 %

-

31.12.2023

0.5855

ex 2906 29 00

30

2-Fenyloetanol (CAS RN 60-12-8)

0 %

-

31.12.2022

0.6757

ex 2906 29 00

40

2-Bromo-5-jodo-benzenometanol (CAS RN 946525-30-0)

0 %

-

31.12.2022

0.7373

ex 2906 29 00

50

2,2′-(m-fenyleno)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5)

0 %

-

31.12.2022

0.7806

ex 2906 29 00

60

3-[3-(Trifluorometylo)fenylo]propan-1-ol (CAS RN 78573-45-2)

0 %

-

31.12.2024

0.7963

ex 2906 29 00

70

1,2,3,4-Tetrahydro-1-naftol (CAS RN 529-33-9) o czystości 95 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.6329

ex 2907 12 00

20

Mieszanina metakrezolu (CAS RN 108-39-4) i parakrezolu (CAS RN 106-44-5) o czystości 99 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2024

0.6559

ex 2907 12 00

30

p-Krezol (CAS RN 106-44-5)

0 %

-

31.12.2024

0.5216

ex 2907 15 90

10

2-Naftol (CAS RN 135-19-3)

0 %

-

31.12.2026

0.6256

ex 2907 19 10

10

2,6-Ksylenol (CAS RN 576-26-1)

0 %

-

31.12.2024

0.4480

ex 2907 19 90

20

Bifenyl-4-ol (CAS RN 92-69-3)

0 %

-

31.12.2023

0.7753

ex 2907 19 90

30

2-Metylo-5-(propan-2-ilo)fenol (CAS RN 499-75-2)

0 %

-

31.12.2024

0.3372

ex 2907 21 00

10

Rezorcyna (CAS RN 108-46-3)

0 %

-

31.12.2023

0.6026

ex 2907 29 00

15

6,6'-Di-tert-butylo-4,4'-butylidenodi-m-krezol (CAS RN 85-60-9)

0 %

-

31.12.2023

0.3369

ex 2907 29 00

20

4,4'-(3,3,5-Trimetylocykloheksylideno)difenol (CAS RN 129188-99-4)

0 %

-

31.12.2023

0.6454

ex 2907 29 00

25

Alkohol 4-hydroksybenzylowy (CAS RN 623-05-2)

0 %

-

31.12.2024

0.3367

ex 2907 29 00

30

4,4',4"-Etylidynotrifenol (CAS RN 27955-94-8)

0 %

-

31.12.2023

0.5432

ex 2907 29 00

45

2-Metylohydrochinon (CAS RN 95-71-6)

0 %

-

31.12.2026

0.3368

ex 2907 29 00

50

6,6',6"-Tricykloheksylo-4,4',4"-butano-1,1,3-triyltri(m-krezol) (CAS RN 111850-25-0)

0 %

-

31.12.2023

0.6558

ex 2907 29 00

65

2,2'-Metylenobis(6-cykloheksylo-p-krezol) (CAS RN 4066-02-8)

0 %

-

31.12.2024

0.2584

ex 2907 29 00

70

2,2’,2’’,6,6’,6’’-Heksa-tert-butylo-α,α’,α’’-(mezytyleno-2,4,6-triyl)tri-p-krezol (CAS RN 1709-70-2)

0 %

-

31.12.2023

0.7402

ex 2907 29 00

75

Bifenylo-4-4’-diol (CAS RN 92-88-6)

0 %

-

31.12.2023

0.3848

ex 2907 29 00

85

Floroglucyna, nawet uwodniona

0 %

-

31.12.2023

0.5903

ex 2908 19 00

10

Pentafluorofenol (CAS RN 771-61-9)

0 %

-

31.12.2023

0.5914

ex 2908 19 00

20

4,4'-(Perfluoroizopropylideno)difenol (CAS RN 1478-61-1)

0 %

-

31.12.2023

0.6260

ex 2908 19 00

30

4-Chlorofenol (CAS RN 106-48-9)

0 %

-

31.12.2024

0.6782

ex 2908 19 00

40

3,4,5-Trifluorofenol (CAS RN 99627-05-1)

0 %

-

31.12.2025

0.6915

ex 2908 19 00

50

4-Fluorofenol (CAS RN 371-41-5)

0 %

-

31.12.2025

0.7720

ex 2908 19 00

60

2,2',6,6'-Tetrabromo-4,4 '-izopropylidenodifenol (CAS RN 79-94-7)

0 %

-

31.12.2024

0.8204

ex 2908 19 00

70

2,3,6-trifluorofenol (CAS RN 113798-74-6) o czystości 98 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2026

0.3361

ex 2909 19 90

20

Eter bis(2-chloroetylowy) (CAS RN 111-44-4)

0 %

-

31.12.2023

0.3359

ex 2909 19 90

30

Mieszanina izomerów eteru metylowego nonafluorobutylu lub eteru etylowego nonafluorobutylu, o czystości 99 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2023

0.4035

ex 2909 19 90

50

3-Etoksy-perfluoro-2-metyloheksan (CAS RN 297730-93-9)

0 %

-

31.12.2026

0.5407

ex 2909 20 00

10

8-Metoksycedran (CAS RN 19870-74-7)

0 %

-

31.12.2026

0.5503

ex 2909 30 38

20

1,1’-Propano-2,2-diylbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoksy)benzen] (CAS RN 21850-44-2)

0 %

-

31.12.2026

0.6649

ex 2909 30 38

30

1,1'-(1-Metyloetylideno)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-metylopropoksy)]-benzen (CAS RN 97416-84-7)

0 %

-

31.12.2025

0.7454

ex 2909 30 38

40

4-Benzylooksybromobenzen (CAS RN 6793-92-6)

0 %

-

31.12.2023

0.7828

ex 2909 30 38

50

2-(1-Adamantylo)-4-bromoanizol (CAS RN 104224-63-7) o czystości 99 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2024

0.4710

ex 2909 30 90

10

2-(Fenylometoksy)naftalen (CAS RN 613-62-7)

0 %

-

31.12.2024

0.7176

ex 2909 30 90

15

{[(2,2--dimetylbut-3-ino-1-ilo)oksy]metylo}benzen (CAS RN 1092536-54-3)

0 %

-

31.12.2026

0.4711

ex 2909 30 90

20

1,2-Bis(3-metylofenoksy)etan (CAS RN 54914-85-1)

0 %

-

31.12.2024

0.7115

ex 2909 30 90

25

1,2-Difenoksyetan (CAS RN 104-66-5) w postaci proszku lub dyspersji wodnej zawierających 30 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 60 % masy 1,2-difenoksyetanu

0 %

-

31.12.2026

0.5117

ex 2909 30 90

30

3,4,5-Trimetoksytoluen (CAS RN 6443-69-2)

0 %

-

31.12.2025

0.7580

ex 2909 30 90

35

1-Chloro-2-(4-etoksybenzylo)-4-jodobenzen (CAS RN 1103738-29-9)

0 %

-

31.12.2023

0.6614

ex 2909 30 90

40

1-Chloro-2,5-dimetoksybenzen (CAS RN 2100-42-7)

0 %

-

31.12.2025

0.8167

ex 2909 30 90

45

5-bromo-1,3-difluoro-2-(trifluorometoksy)benzen (CAS RN 115467-07-7) o czystości 95 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2026

0.6783

ex 2909 30 90

50

1-Etoksy-2,3-difluorobenzen (CAS RN 121219-07-6)

0 %

-

31.12.2025

0.6784

ex 2909 30 90

60

1-Butoksy-2,3-difluorobenzen (CAS RN 136239-66-2)

0 %

-

31.12.2025

0.6994

ex 2909 30 90

70

O,O,O-1,3,5-trimetylorezorcynol (CAS RN 621-23-8)

0 %

-

31.12.2026

0.7079

ex 2909 30 90

80

Oksyfluorofen (ISO) (CAS RN 42874-03-3) o czystości 97 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2022

0.7706

ex 2909 44 00

10

2-Propoksyetanol (CAS RN 2807-30-9)

0 %

-

31.12.2024

0.6927

ex 2909 49 80

10

1-Propoksypropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)

0 %

-

31.12.2026

0.3484

ex 2909 50 00

10

4-(2-Metoksyetylo)fenol (CAS RN 56718-71-9)

0 %

-

31.12.2023

0.7846

ex 2909 50 00

40

2-Metoksy-4-(trifluorometoksy)fenol (CAS RN 166312-49-8) o czystości 98 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2024

0.3682

ex 2909 60 90

10

Nadtlenek bis(α,α-dimetylobenzylu) (CAS RN 80-43-3)

0 %

-

31.12.2023

0.6489

ex 2909 60 90

30

3,6,9-Trietylo-3,6,9-trimetylo-1,4,7-triperoksonan (CAS RN 24748-23-0), rozpuszczony w węglowodorach izoparafinowych

0 %

-

31.12.2024

0.7910

ex 2909 60 90

50

Roztwór 3,6,9-(etylo i/lub propylo)-3,6,9-trimetylo-1,2,4,5,7,8-heksoksonanu (CAS RN 1613243-54-1) w benzynie lakowej (CAS RN 1174522-09-8) zawierający 25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 41 % heksoksonanu

0 %

-

31.12.2024

0.7744

ex 2910 90 00

10

2-[(2-Metoksyfenoksy)metylo] tlenek etylenu (CAS RN 2210-74-4)

0 %

-

31.12.2024

0.5940

ex 2910 90 00

15

1,2-Epoksycykloheksan (CAS RN 286-20-4)

0 %

-

31.12.2023

0.7672

ex 2910 90 00

25

Fenylooksiran (CAS RN 96-09-3)

0 %

-

31.12.2023

0.2649

ex 2910 90 00

30

2,3-Epoksypropan-1-ol (glicyd) (CAS RN 556-52-5)

0 %

-

31.12.2023

0.8042

ex 2910 90 00

40

3-nitrobenzenosulfonian [(2R) -oksiran-2-ilo]metylu (CAS RN 115314-17-5) o czystości 97 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.6660

ex 2910 90 00

50

Fenyloeter 2,3-epoksypropylu (CAS RN 122-60-1)

0 %

-

31.12.2025

0.4361

ex 2910 90 00

80

Eter glicydowy allilu (CAS RN 106-92-3)

0 %

-

31.12.2026

0.7116

ex 2912 19 00

10

Undekanal (CAS RN 112-44-7)

0 %

-

31.12.2026

0.8073

ex 2912 19 00

20

Akryloaldehyd (CAS RN 107-02-8) o czystości 98 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.6968

ex 2912 29 00

15

2,6,6-Trimetylocykloheksanokarbaldehyd (mieszanina izomerów alfa-beta) (CAS RN52844-21-0)

0 %

-

31.12.2026

0.7314

ex 2912 29 00

35

Aldehyd cynamonowy (CAS RN 104-55-2)

0 %

-

31.12.2022

0.7405

ex 2912 29 00

45

p-Fenylobenzaldehyd (CAS RN 3218-36-8)

0 %

-

31.12.2022

0.5755

ex 2912 29 00

50

4-Izobutylobenzaldehyd (CAS RN 40150-98-9)

0 %

-

31.12.2023

0.7612

ex 2912 29 00

55

Cykloheks-3-eno-1-karbaldehyd (CAS RN 100-50-5)

0 %

-

31.12.2023

0.6072

ex 2912 29 00

70

4-tert-Butylobenzaldehyd (CAS RN 939-97-9)

0 %

-

31.12.2023

0.6073

ex 2912 29 00

80

4-Izopropylobenzaldehyd (CAS RN 122-03-2)

0 %

-

31.12.2023

0.8147

2912 42 00

 

Etylowanilina (aldehyd 3-etoksy-4-hydroksybenzoesowy)

0 %

-

31.12.2025

0.3479

ex 2912 49 00

10

3-Fenoksybenzaldehyd (CAS RN 39515-51-0)

0 %

-

31.12.2023

0.5732

ex 2912 49 00

20

4-Hydroksybenzaldehyd (CAS RN 123-08-0)

0 %

-

31.12.2022

0.5135

ex 2912 49 00

30

Aldehyd salicylowy (CAS RN 90-02-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6678

ex 2912 49 00

40

Aldehyd 3-hydroksy-p-anyżowy (CAS RN 621-59-0)

0 %

-

31.12.2025

0.7353

ex 2912 49 00

50

2,6-Dihydroksybenzaldehyd (CAS RN 387-46-2)

0 %

-

31.12.2022

0.7712

ex 2913 00 00

10

2-Nitrobenzaldehyd (CAS RN 552-89-6)

0 %

-

31.12.2024

0.4228

ex 2914 19 90

20

Heptan-2-on (CAS RN 110-43-0)

0 %

-

31.12.2022

0.4274

ex 2914 19 90

30

3-Metylobutanon (CAS RN 563-80-4)

0 %

-

31.12.2022

0.4275

ex 2914 19 90

40

Pentan-2-on (CAS RN 107-87-9)

0 %

-

31.12.2022

0.7554

ex 2914 19 90

60

Acetyloacetonian cynku (CAS RN 14024-63-6)

0 %

-

31.12.2023

0.7568

ex 2914 29 00

15

Estr-5(10)-en-3,17-dion (CAS RN 3962-66-1)

0 %

-

31.12.2023

0.3475

ex 2914 29 00

20

Cykloheksadec-8-enon (CAS RN 3100-36–5)

0 %

-

31.12.2023

0.7450

ex 2914 29 00

25

Cykloheks-2-enon (CAS RN 930-68-7)

0 %

-

31.12.2023

0.4933

ex 2914 29 00

30

(R)-p-Menta-1(6),8-dien-2-on (CAS RN 6485-40-1)

0 %

-

31.12.2025

0.8015

ex 2914 29 00

35

4-(trans-4-Propylocykloheksylo)cykloheksanon (CAS RN 82832-73-3) o czystości 95 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.3480

ex 2914 29 00

40

Kamfora

0 %

-

31.12.2023

0.8058

ex 2914 29 00

45

4-propylocykloheksan-1-on (CAS RN 40649-36-3) o czystości 95 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.5389

ex 2914 29 00

50

trans-β-Damaskon (CAS RN 23726-91-2)

0 %

-

31.12.2022

0.7422

ex 2914 29 00

70

2-sec-butylocykloheksanon (CAS RN 14765-30-1)

0 %

-

31.12.2022

0.7389

ex 2914 29 00

80

1-(cedr-8-en-9-ilo)etanon (CAS RN 32388-55-9)

0 %

-

31.12.2022

0.6265

ex 2914 39 00

15

2,6-Dimetylo-1-indanon (CAS RN 66309-83-9)

0 %

-

31.12.2024

0.6447

ex 2914 39 00

25

1,3-Difenylopropano-1,3-dion (CAS RN 120-46-7)

0 %

-

31.12.2024

0.4227

ex 2914 39 00

30

Benzofenon (CAS RN 119-61-9)

0 %

-

31.12.2022

0.4429

ex 2914 39 00

50

4-Fenylobenzofenon (CAS RN 2128-93-0)

0 %

-

31.12.2023

0.4428

ex 2914 39 00

60

4-Metylobenzofenon (CAS RN 134-84-9)

0 %

-

31.12.2023

0.5739

ex 2914 39 00

70

Dibenzoil (CAS RN 134-81-6)

0 %

-

31.12.2022

0.5535

ex 2914 39 00

80

4’-Metyloacetofenon (CAS RN 122-00-9)

0 %

-

31.12.2022

0.7824

ex 2914 50 00

15

1,1-Dimetoksyaceton (CAS RN 6342-56-9) o czystości 98 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2024

0.8168

ex 2914 50 00

18

4'-hydroksyacetofenon (CAS RN 99-93-4) o czystości 99 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2026

0.4932

ex 2914 50 00

20

3’-Hydroksyacetofenon (CAS RN 121-71-1)

0 %

-

31.12.2025

0.8179

ex 2914 50 00

23

1-[2-(oksirano-2-ylometoksy)fenylo]-3-fenylopropan-1-on (CAS RN 22525-95-7) o czystości 99 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2026

0.5943

ex 2914 50 00

25

4'-Metoksyacetofenon (CAS RN 100-06-1)

0 %

-

31.12.2023

0.8195

ex 2914 50 00

28

1,1'-{2-hydroksypropano-1,3-diylo)bis[oksy(6-hydroksybenzeno-2,1-diylo]}dietanon (CAS RN 16150-44-0) o czystości 98 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2026

0.7797

ex 2914 50 00

35

2-Hydroksy-1-[4-[4-(2-hydroksy-2-metylopropanoilo) fenoksy]fenylo]-2-metylopropan-1-on (CAS RN 71868-15-0)

0 %

-

31.12.2024

0.5904

ex 2914 50 00

36

2,7-Dihydroksy-9-fluorenon (CAS RN 42523-29-5)

0 %

-

31.12.2023

0.5435

ex 2914 50 00

40

4-(4-Hydroksyfenylo)butan-2-on (CAS RN 5471-51-2)

0 %

-

31.12.2026

0.5809

ex 2914 50 00

45

3,4-Dihydroksybenzofenon (CAS RN 10425-11-3)

0 %

-

31.12.2022

0.4235

ex 2914 50 00

60

2,2-Dimetoksy-2-fenyloacetofenon (CAS RN 24650-42-8)

0 %

-

31.12.2022

0.6762

ex 2914 50 00

75

7-Hydroksy-3,4-dihydro-1(2H)-naftalenon (CAS RN 22009-38-7)

0 %

-

31.12.2022

0.4385

ex 2914 50 00

80

2’,6’-Dihydroksyacetofenon (CAS RN 699-83-2)

0 %

-

31.12.2023

0.2647

ex 2914 69 80

10

2-Etyloantrachinon (CAS RN 84-51-5)

0 %

-

31.12.2023

0.2643

ex 2914 69 80

30

1,4-Dihydroksyantrachinon (CAS RN 81-64-1)

0 %

-

31.12.2023

0.5430

ex 2914 69 80

40

p-Benzochinon(CAS RN 106-51-4)

0 %

-

31.12.2023

0.6481

ex 2914 69 80

50

Masa reakcji 2-(1,2-dimetylopropylo)antrachinonu (CAS RN 68892-28-4) i 2-(1,1-dimetylopropylo)antrachinonu (CAS RN 32588-54-8)

0 %

-

31.12.2024

0.7736

ex 2914 79 00

18

2-Chloro-1-cyklopropyloetanon (CAS RN 7379-14-8)

0 %

-

31.12.2024

0.5782

ex 2914 79 00

20

2,4'-Difluorobenzofenon (CAS RN 342-25-6)

0 %

-

31.12.2022

0.7732

ex 2914 79 00

23

5-Chloro-2-hydroksybenzofenon (CAS RN 85-19-8)

0 %

-

31.12.2024

0.7751

ex 2914 79 00

27

(2-Chloro-5-jodo-fenylo)-(4-fluoro-fenylo)-metanon (CAS RN 915095-86-2)

0 %

-

31.12.2024

0.7467

ex 2914 79 00

30

5-Metoksy-1-[4-(trifluorometylo)fenylo]pentano-1-on (CAS RN 61718-80-7)

0 %

-

31.12.2023

0.7442

ex 2914 79 00

35

1-[4-(benzylooksy)fenylo]-2-bromopropano-1-on (CAS RN 35081-45-9)

0 %

-

31.12.2023

0.3474

ex 2914 79 00

40

Perfluoro(2-metylopentan-3-on) (CAS RN 756-13-8)

0 %

-

31.12.2023

0.2640

ex 2914 79 00

50

3′-Chloropropiofenon (CAS RN 34841-35-5)

0 %

-

31.12.2023

0.4948

ex 2914 79 00

60

4′-tert-Butylo-2′,6′-dimetylo-3′,5′-dinitroacetofenon (CAS RN 81-14-1)

0 %

-

31.12.2026

0.5237

ex 2914 79 00

70

4-Chloro-4’-hydroksybenzofenon (CAS RN 42019-78-3)

0 %

-

31.12.2026

0.6120

ex 2914 79 00

80

Tetrachloro-p-benzochinon (CAS RN 118-75-2)

0 %

-

31.12.2023

0.7955

ex 2915 24 00

10

Bezwodnik octowy (CAS RN 108-24-7) o czystości 97 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.7433

ex 2915 39 00

10

Octan cis-3-heksenylu (CAS RN 3681-71-8)

0 %

-

31.12.2022

0.6155

ex 2915 39 00

25

Octan 2-metylocykloheksylu (CAS RN 5726-19-2)

0 %

-

31.12.2023

0.7423

ex 2915 39 00

30

Octan 4-tert-butylocykloheksylu (CAS RN 32210-23-4)

0 %

-

31.12.2022

0.2957

ex 2915 39 00

40

Octan tert-butylu (CAS RN 540-88-5)

0 %

-

31.12.2023

0.5119

ex 2915 39 00

60

Octan dodeka-8-enylu (CAS RN 28079-04-1)

0 %

-

31.12.2025

0.5121

ex 2915 39 00

65

Octan dodeka-7,9-dienylu (CAS RN 54364-62-4)

0 %

-

31.12.2025

0.5120

ex 2915 39 00

70

Octan dodeka-9-enylu (CAS RN 16974-11-1)

0 %

-

31.12.2025

0.5289

ex 2915 39 00

75

Octan izobornylu (CAS RN 125-12-2)

0 %

-

31.12.2026

0.5301

ex 2915 39 00

80

Octan 1-fenyloetylu (CAS RN 93-92-5)

0 %

-

31.12.2026

0.5909

ex 2915 39 00

85

Octan 2-tert-butylocykloheksylu (CAS RN 88-41-5)

0 %

-

31.12.2023

0.7834

ex 2915 40 00

10

Trichlorooctan etylu (CAS RN 515-84-4) o czystości 98 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2024

0.7830

ex 2915 40 00

20

Trichlorooctan sodu (CAS RN 650-51-1) o czystości 96 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2024

0.5858

ex 2915 60 19

10

Maślan etylu (CAS RN 105-54-4)

0 %

-

31.12.2022

0.7540

ex 2915 70 40

10

Palmitynian metylu (CAS RN 112-39-0)

0 %

-

31.12.2023

0.7541

ex 2915 90 30

10

Laurynian metylu (CAS RN 111-82-0)

0 %

-

31.12.2025

0.7899

ex 2915 90 70

18

Sól litowa kwasu mirystynowego, (CAS RN 20336-96-3) o czystości 95 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2024

0.7407

ex 2915 90 70

20

(R)-2-fluoropropionian metylu (CAS RN 146805-74-5)

0 %

-

31.12.2022

0.8146

ex 2915 90 70

23

Bis(2-etyloheksanian) cyny (CAS RN 301-10-0) o czystości 97 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.7542

ex 2915 90 70

25

Oktanian metylu (CAS RN 111-11-5), dekanian metylu (CAS RN 110-42-9) lub mirystynian metylu (CAS RN 124-10-7)

0 %

-

31.12.2023

0.6003

ex 2915 90 70

27

Ortomrówczan trietylu (CAS RN 122-51-0) o czystości 99 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2023

0.5767

ex 2915 90 70

30

Chlorek 3,3-dimetylobutyrylu (CAS RN 7065-46-5)

0 %

-

31.12.2022

0.8154

ex 2915 90 70

33

8-bromooktanian etylu (CAS RN 29823-21-0) o czystości 98 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2026

0.5536

ex 2915 90 70

35

Chlorek 2,2-dimetylobutyrylu (CAS RN 5856-77-9)

0 %

-

31.12.2023

0.6255

ex 2915 90 70

45

Ortomrówczan trimetylu (CAS RN 149-73-5)

0 %

-

31.12.2024

0.4791

ex 2915 90 70

50

Heptanian allilu (CAS RN 142-19-8)

0 %

-

31.12.2024

0.4954

ex 2915 90 70

60

6,8-Dichlorooktanian etylu (CAS RN 1070-64-0)

0 %

-

31.12.2025

0.2585

ex 2916 12 00

10

Akrylan 2-tert-butylo-6-(3-tert-butylo-2-hydroksy-5-metylobenzylo)-4-metylofenylu (CAS RN 61167-58-6)

0 %

-

31.12.2023

0.3977

ex 2916 12 00

40

Akrylan 2,4-di-tert-pentylo-6-[1-(3,5-di-tert-pentylo-2-hydroksyfenylo)-etylo] fenylu (CAS RN 123968-25-2)

0 %

-

31.12.2023

0.5808

ex 2916 12 00

70

Akrylan 2-(2-winylooksyetoksy)etylu (CAS RN 86273-46-3)

0 %

-

31.12.2022

0.3466

ex 2916 13 00

30

Monometakrylan cynku, w postaci proszku (CAS RN 63451-47-8), nawet zawierający nie więcej niż 17 % masy zanieczyszczeń produkcyjnych

0 %

-

31.12.2025

0.3468

ex 2916 13 00

40

Dimetakrylan cynku (CAS RN 13189-00-9) w postaci proszku o czystości 99 % masy lub większej, zawierający nie więcej niż 1 % stabilizatora

0 %

-

31.12.2023

0.2638

ex 2916 14 00

10

Metakrylan 2,3-epoksypropylu (CAS RN 106-91-2)

0 %

-

31.12.2023

0.6190

ex 2916 14 00

20

Metakrylan etylu (CAS RN 97-63-2)

0 %

-

31.12.2023

0.2951

ex 2916 19 95

20

3,3-Dimetylopent-4-enonian metylu (CAS RN 63721-05-1)

0 %

-

31.12.2023

0.5991

ex 2916 19 95

40

Kwas sorbinowy (CAS RN 110-44-1) do stosowania w produkcji pasz dla zwierząt (1)

0 %

-

31.12.2023

0.6238

ex 2916 19 95

50

2-Fluoroakrylan metylu (CAS RN 2343-89-7)

0 %

-

31.12.2024

0.7980

ex 2916 19 95

60

2-Fluoroprop-2-enonian metylu (CAS RN 2343-89-7) o czystości 93 % masy lub większej, nawet zawierający nie więcej niż 7 % stabilizatora 2,6-di-tert-butylo-p-krezolu (CAS RN 128-37-0) i azotyn tetrabutyloamonu (CAS RN 26501-54-2)

0 %

-

31.12.2025

0.7940

ex 2916 19 95

70

3-Metylo-2-butenian metylu (CAS RN 924-50-5) o czystości 99,0 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.7023

ex 2916 20 00

15

Transflutryna (ISO) (CAS RN 118712-89-3)

0 %

-

31.12.2026

0.7437

ex 2916 20 00

20

Mieszanina izomerów (1S, 2R, 6R, 7R) i (1R, 2R, 6R, 7S) tricyklo [5.2.1.0 (2,6)] dekano-2-karboksylanu etylu (CAS RN 80657-64-3 oraz 80623-07-0)

0 %

-

31.12.2022

0.7931

ex 2916 20 00

25

Chlorek cykloheksanokarbonylu (CAS RN 2719-27-9) o czystości 99 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.7933

ex 2916 20 00

35

Kwas 2-cyklopropylooctowy (CAS RN 5239-82-7) o czystości 95 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.8057

ex 2916 20 00

45

Kwas cyklopentanokarboksylowy (ISO) (CAS RN 3400-45-1) o czystości 98 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.3463

ex 2916 20 00

50

2,2-Dimetylo-3-(2-metylopropenylo)cyklopropanokarboksylan etylu (CAS RN 97-41-6)

0 %

-

31.12.2023

0.4931

ex 2916 20 00

60

Kwas 3-cykloheksylopropionowy (CAS RN 701-97-3)

0 %

-

31.12.2025

0.7531

ex 2916 20 00

70

Chlorek cyklopropanokarbonylu (CAS RN 4023-34-1)

0 %

-

31.12.2023

0.5421

ex 2916 31 00

10

Benzoesan benzylu (CAS RN 120-51-4)

0 %

-

31.12.2026

0.8214

ex 2916 31 00

20

Benzoesan fenyloetylu (CAS RN 94-47-3) o czystości 95 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2026

0.6248

ex 2916 39 90

13

Kwas 3,5-dinitrobenzoesowy (CAS RN 99-34-3)

0 %

-

31.12.2024

0.5214

ex 2916 39 90

15

Kwas 2-chloro-5-nitrobenzoesowy (CAS RN 2516-96-3)

0 %

-

31.12.2026

0.7929

ex 2916 39 90

16

Kwas 3-fluoro-5-jodo-4-metylobenzoesowy (CAS RN 861905-94-4) o czystości 97 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.2636

ex 2916 39 90

20

Chlorek 3,5-dichlorobenzoilu (CAS RN 2905-62-6)

0 %

-

31.12.2023

0.7845

ex 2916 39 90

22

Kwas 6-bromo-2-fluoro-3-(trifluorometylo)benzoesowy (CAS RN 1026962-68-4) o czystości 95 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2024

0.6557

ex 2916 39 90

23

Chlorek (2,4,6-trimetylofenylo)acetylu (CAS RN 52629-46-6)

0 %

-

31.12.2024

0.4951

ex 2916 39 90

25

Chlorek 2-metylo-3-(4-fluorofenylo)-propionylu (CAS RN 1017183-70-8)

0 %

-

31.12.2026

0.7827

ex 2916 39 90

27

6-Bromo-2-naftoesan metylu (CAS RN 33626-98-1) o czystości 99 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2024

0.4930

ex 2916 39 90

30

Chlorek 2,4,6-trimetylobenzoilu (CAS RN 938-18-1)

0 %

-

31.12.2025

0.5944

ex 2916 39 90

35

4-Tert-butylobenzoesan metylu (CAS RN 26537-19-9)

0 %

-

31.12.2023

0.6794

ex 2916 39 90

41

Chlorek 4-bromo-2,6-difluorobenzoilu (CAS RN 497181-19-8)

0 %

-

31.12.2025

0.7734

ex 2916 39 90

43

Kwas 2-(3,5-bis(trifluorometylo)fenylo)-2-metylopropanowy (CAS RN 289686-70-0)

0 %

-

31.12.2024

0.6121

ex 2916 39 90

48

Chlorek 3-fluorobenzoilu (CAS RN 1711-07-5)

0 %

-

31.12.2023

0.2634

ex 2916 39 90

50

Chlorek 3,5-dimetylobenzoilu (CAS RN 6613-44-1)

0 %

-

31.12.2023

0.6661

ex 2916 39 90

53

Kwas 5-jodo-2-metylobenzoesowy (CAS RN 54811-38-0)

0 %

-

31.12.2025

0.4238

ex 2916 39 90

55

Kwas 4-tert-butylobenzoesowy (CAS RN 98-73-7 )

0 %

-

31.12.2022

0.7678

ex 2916 39 90

57

Kwas 2-fenyloprop-2-enowy (CAS RN 492-38-6)

0 %

-

31.12.2023

0.8169

ex 2916 39 90

63

Kwas 2-fenylobutanowy (CAS RN 90-27-7) o czystości 99 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2026

0.3462

ex 2916 39 90

70

Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1)

0 %

-

31.12.2023

0.7117

ex 2916 39 90

73

Chlorek (2,4-dichlorofenylo)acetylu (CAS RN 53056-20-5)

0 %

-

31.12.2026

0.5541

ex 2916 39 90

75

Kwas m-toluilowy (CAS RN 99-04-7)

0 %

-

31.12.2022

0.8039

ex 2916 39 90

78

Kwas (2,5-dibromofenylo)octowy (CAS RN 203314-28-7) o czystości 98,0 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.5543

ex 2916 39 90

85

Kwas (2,4,5-trifluorofenylo)octowy (CAS RN 209995-38-0)

0 %

-

31.12.2022

0.3457

ex 2917 11 00

20

Szczawian bis(p-metylobenzylu) (CAS RN 18241-31-1)

0 %

-

31.12.2023

0.4746

ex 2917 11 00

30

Szczawian kobaltu (CAS RN 814-89-1)

0 %

-

31.12.2024

0.7563

ex 2917 12 00

20

Adypinian bis(3,4-epoksycykloheksylometylu) (CAS RN 3130-19-6)

0 %

-

31.12.2023

0.4684

ex 2917 19 10

10

Malonian dimetylu (CAS RN 108-59-8)

0 %

-

31.12.2024

0.5602

ex 2917 19 10

20

Malonian dietylu (CAS RN 105-53-3)

0 %

-

31.12.2022

0.6089

ex 2917 19 80

15

Acetylenodikarboksylan dimetylu (CAS RN 762-42-5)

0 %

-

31.12.2023

0.4790

ex 2917 19 80

30

Brasydynian etylenu (CAS RN 105-95-3)

0 %

-

31.12.2024

0.7451

ex 2917 19 80

35

Metylomalonian dietylu (CAS RN 609-08-5)

0 %

-

31.12.2023

0.7880

ex 2917 19 80

45

Fumaran żelaza (CAS RN 141-01-5) o czystości 93 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2024

0.4918

ex 2917 19 80

50

Kwas tetradekanodiowy (CAS RN 821-38-5)

0 %

-

31.12.2025

0.3454

ex 2917 19 80

70

Kwas metylenobursztynowy (itakonowy) (CAS RN 97-65-4)

0 %

-

31.12.2023

0.2631

ex 2917 20 00

30

Bezwodnik 1,4,5,6,7,7-heksachloro-8,9,10-trinorborn-5-eno-2,3-dikarboksylowy (CAS RN 115-27-5)

0 %

-

31.12.2023

0.2627

ex 2917 20 00

40

Bezwodnik 3-metylo-1,2,3,6-tetrahydroftalowy (CAS RN 5333-84-6)

0 %

-

31.12.2023

0.2954

ex 2917 34 00

10

Ftalan diallilu (CAS RN 131-17-9)

0 %

-

31.12.2023

0.4945

ex 2917 39 95

20

1,4-Benzenodikarboksylan dibutylu (CAS RN 1962-75-0)

0 %

-

31.12.2025

0.6796

ex 2917 39 95

25

Bezwodnik naftaleno-1,8-dikarboksylowy (CAS RN 81-84-5)

0 %

-

31.12.2025

0.3640

ex 2917 39 95

30

Dibezwodnik benzeno-1,2:4,5-tetrakarboksylowy (CAS RN 89-32-7)

0 %

-

31.12.2025

0.6800

ex 2917 39 95

35

1-Metylo-2-nitrotereftalan (CAS RN 35092-89-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6123

ex 2917 39 95

40

Dimetylo-2-nitrotereftalan (CAS RN 5292-45-5)

0 %

-

31.12.2023

0.6553

ex 2917 39 95

50

1,8-Monobezwodnik kwasu 1,4,5,8-naftalenotetrakarboksylowego (CAS RN 52671-72-4)

0 %

-

31.12.2024

0.6554

ex 2917 39 95

60

Dibezwodnik peryleno-3,4:9,10-tetrakarboksylowy (CAS RN 128-69-8)

0 %

-

31.12.2024

0.6366

ex 2918 19 30

10

Kwas cholowy (CAS RN 81-25-4)

0 %

-

31.12.2024

0.6367

ex 2918 19 30

20

Kwas 3-α,12-α-dihydroksy-5-β-cholanowy-24 (kwas dezoksycholowy) (CAS RN 83-44-3)

0 %

-

31.12.2024

0.2950

ex 2918 19 98

20

Kwas L-jabłkowy (CAS RN 97-67-6)

0 %

-

31.12.2023

0.7702

ex 2918 19 98

30

1-Hydroksycyklopentanokarboksylan etylu (CAS RN 41248-23-1)

0 %

-

31.12.2024

0.7703

ex 2918 19 98

40

1-Hydroksycykloheksanokarboksylan etylu (CAS RN 1127-01-1)

0 %

-

31.12.2024

0.7907

ex 2918 19 98

50

Kwas 12-hydroksyoktadekanowy (CAS RN 106-14-9) o czystości 90 % masy lub większej do stosowania w produkcji estrów kwasu poligliceryno-poli-12-hydroksyoktadekanowego (1)

0 %

-

31.12.2024

0.8044

ex 2918 19 98

60

2'-(1-hydroksyetylo)-3-metylo-[1,1'-bifenylo]-4-karboksylan (R)-tert-butylu (CAS RN 1246560-92-8) o czystości 98 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.3637

ex 2918 29 00

10

Kwasy monohydroksynaftoesowe

0 %

-

31.12.2023

0.5781

ex 2918 29 00

35

3,4,5-Trihydroksybenzoesan propylu (CAS RN 121-79-9)

0 %

-

31.12.2022

0.8008

ex 2918 29 00

40

Kwas 3-hydroksy-4-nitrobenzoesowy (CAS RN 619-14-7) o czystości większej niż 96,5 % masy

0 %

-

31.12.2025

0.3638

ex 2918 29 00

50

Bis[3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)propionian] heksametylenu (CAS RN 35074-77-2)

0 %

-

31.12.2023

0.5220

ex 2918 29 00

60

Metylowe, etylowe, propylowe lub butylowe estry kwasu 4-hydroksybenzoesowego lub ich sole sodowe (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)

0 %

-

31.12.2026

0.6456

ex 2918 29 00

70

Kwas 3,5-dijodosalicylowy (CAS RN 133-91-5)

0 %

-

31.12.2024

0.7344

ex 2918 30 00

15

Kwas 2-fluoro-5-formylobenzoesowy (CAS RN 550363-85-4)

0 %

-

31.12.2022

0.7605

ex 2918 30 00

25

(E)-1-etoksy-3-oksobut-1-en-1-olan; 2-metylopropan-1-olan; tytan(4+) (CAS RN 83877-91-2)

0 %

-

31.12.2023

0.4427

ex 2918 30 00

30

2-Benzoilobenzoesan metylu (CAS RN 606-28-0)

0 %

-

31.12.2023

0.7864

ex 2918 30 00

35

Kwas 3-oksocyklobutano-1-karboksylowy o czystości 98 % masy lub większej (CAS RN 23761-23-1)

0 %

-

31.12.2024

0.8075

ex 2918 30 00

45

5-okso-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annuleno-2-karboksylan metylu (CAS RN 150192-89-5) o czystości 96 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.5857

ex 2918 30 00

50

Acetylooctan etylu (CAS RN 141-97-9)

0 %

-

31.12.2022

0.6250

ex 2918 30 00

60

Kwas 4-oksowalerianowy (CAS RN 123-76-2)

0 %

-

31.12.2024

0.6455

ex 2918 30 00

70

Kwas 2-[4-chloro-3-(chlorosulfonylo)benzoilo]benzoesowy (CAS RN 68592-12-1)

0 %

-

31.12.2024

0.7062

ex 2918 30 00

80

Benzoilomrówczan metylu (CAS RN 15206-55-0)

0 %

-

31.12.2026

0.2946

ex 2918 99 90

10

3,4-Epoksycykloheksanokarboksylan 3,4-epoksycykloheksylometylu (CAS RN 2386-87-0)

0 %

-

31.12.2023

0.6814

ex 2918 99 90

13

Chlorek 3-metoksy-2-metylobenzoilu (CAS RN 24487-91-0)

0 %

-

31.12.2025

0.5856

ex 2918 99 90

15

2,3-Epoksy-3-fenylomaślan etylu (CAS RN 77-83-8)

0 %

-

31.12.2022

0.6901

ex 2918 99 90

18

2-Hydroksy-2-(4-fenoksyfenylo)propanian etylu (CAS RN 132584-17-9)

0 %

-

31.12.2025

0.2949

ex 2918 99 90

20

3-Metoksyakrylan metylu (CAS RN 5788-17-0)

0 %

-

31.12.2024

0.6147

ex 2918 99 90

25

(E)-3-Metoksy-2-(2-chlorometylofenylo)-2-propenian metylu (CAS RN 117428-51-0)

0 %

-

31.12.2023

0.7256

ex 2918 99 90

27

3-Etoksypropionian etylu (CAS RN 763-69-9)

0 %

-

31.12.2022

0.2948

ex 2918 99 90

30

2-(4-Hydroksyfenoksy)propionian metylu (CAS RN 96562-58-2)

0 %

-

31.12.2023

0.7597

ex 2918 99 90

33

Kwas wanilinowy (CAS RN 121-34-6) zawierający:

nie więcej niż 10 ppm palladu (CAS RN 7440-05-3),

nie więcej niż 10 ppm bizmutu (CAS RN 7440-69-9),

nie więcej niż 14 ppm formaldehydu (CAS RN 50-00-0),

nie więcej niż 1,3 % masy kwasu 3,4-dihydroksybenzoesowego (CAS RN 99-50-3),

nie więcej niż 0,5 % masy waniliny (CAS RN 121-33-5)

0 %

-

31.12.2023

0.6342

ex 2918 99 90

35

Kwas p-anyżowy (CAS RN 100-09-4)

0 %

-

31.12.2024

0.7358

ex 2918 99 90

38

Diklofop-metyl (ISO) (CAS RN 51338-27-3)

0 %

-

31.12.2022

0.2945

ex 2918 99 90

40

Kwas trans-4-hydroksy-3-metoksycynamonowy (CAS RN 1135-24-6)

0 %

-

31.12.2023

0.7934

ex 2918 99 90

43

Kwas wanilinowy (CAS RN 121-34-6) o czystości 98,5 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.6224

ex 2918 99 90

45

Octan dimetylowy 4-metylokatecholu (CAS RN 52589-39-6)

0 %

-

31.12.2024

0.8066

ex 2918 99 90

48

Kwas 2-bromo-5-metoksybenzoesowy (CAS RN 22921-68-2) o czystości 98 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.2947

ex 2918 99 90

50

3,4,5-Trimetoksybenzoesan metylu (CAS RN 1916-07-0)

0 %

-

31.12.2023

0.6552

ex 2918 99 90

55

Glicyretynian stearylu (CAS RN 13832-70-7)

0 %

-

31.12.2024

0.2943

ex 2918 99 90

60

Kwas 3,4,5-trimetoksybenzoesowy (CAS RN 118-41-2)

0 %

-

31.12.2023

0.6523

ex 2918 99 90

65

Kwas octowy, sól difluoro[1,1,2,2-tetrafluoro-2-(pentafluoroetoksy)etoksy]-amonowa (CAS RN 908020-52-0)

0 %

-

31.12.2024

0.4742

ex 2918 99 90

70

(3-Metylobutoksy)octan allilu (CAS RN 67634-00-8)

0 %

-

31.12.2024

0.6747

ex 2918 99 90

85

Trineksapak etylu (ISO) (CAS RN 95266-40-3), o czystości 96 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.7462

ex 2919 90 00

15

Bis(fosforan) benzeno-1,3-diylo tetrafenylu (CAS RN 57583-54-7)

0 %

-

31.12.2023

0.7723

ex 2919 90 00

25

Fosforan (V) trifenylu (CAS RN 115-86-6)

0 %

-

31.12.2024

0.2940

ex 2919 90 00

30

Hydroksybis[2,2′-metylenobis(4,6-di-tert-butylofenylo)fosforan] glinu (CAS RN 151841-65-5)

0 %

-

31.12.2023

0.2942

ex 2919 90 00

35

2,2'-Metylenobis(4,6-di-tert-butylofenylo)fosforan monosodu (CAS RN 85209-91-2) o czystości 95 % masy lub większej i cząstkach większych niż 100μm, stosowany w produkcji czynników nukleacyjnych o wielkości cząstek (D90) nieprzekraczającej 35 μm według pomiaru metodą dynamicznego rozpraszania światła (tu mam wątpliwości, wg słowników to mogą być zarodki krystalizacji, dyspergatory, ale może jest dobrze, to zależy od kontekstu) (1)

0 %

-

31.12.2023

0.3867

ex 2919 90 00

40

Tri-n-heksylofosforan (CAS RN 2528-39-4)

0 %

-

31.12.2023

0.5495

ex 2919 90 00

50

Fosforan trietylu (CAS RN 78-40-0)

0 %

-

31.12.2026

0.6188

ex 2919 90 00

60

Bisfenol A bis (fosforan difenylu) (CAS RN 5945-33-5)

0 %

-

31.12.2023

0.6413

ex 2919 90 00

70

Fosforan tris(2-butoksyetylu) (CAS RN 78-51-3)

0 %

-

31.12.2024

0.6253

ex 2920 19 00

30

2,2‘- Disiarczek 2,2‘-oksybis(5,5-dimetylo-1,3,2-dioksafosforynanu) (CAS RN 4090-51-1)

0 %

-

31.12.2024

0.2941

ex 2920 19 00

40

Tolclofos-metyl (ISO) (CAS RN 57018-04-9) o czystości 96 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2023

0.3634

2920 23 00

 

Fosforyn trimetylu (trimetoksyfosfina) (CAS RN 121-45-9)

0 %

-

31.12.2023

0.4158

2920 24 00

 

Fosforyn trietylu (CAS RN 122-52-1)

0 %

-

31.12.2026

0.2626

ex 2920 29 00

10

Bis(fosforyn) O,O’-dioktadecylo pentaerytrytolu (CAS RN 3806-34-6)

0 %

-

31.12.2023

0.7227

ex 2920 29 00

15

Ester tetra-1-naftalenylowy kwasu 3,3',5,5'-tetrakis(1,1-dimetyloetylo)-6,6'-dimetylo[1,1'-bifenylo]-2,2'-diyloortofosforowego (III) (CAS RN 198979-98-5)

0 %

-

31.12.2022

0.5038

ex 2920 29 00

20

Fosforan(III) tris(metylofenylu) (CAS RN 25586-42-9)

0 %

-

31.12.2025

0.5045

ex 2920 29 00

40

Difosforyn bis (2,4-dikumylofenylo)pentaerytrytolu (CAS RN 154862-43-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6004

ex 2920 29 00

50

Fosetyl glinu (CAS RN 39148-24-8)

0 %

-

31.12.2023

0.7898

ex 2920 29 00

80

2,4,8,10-Tetrakis(1,1-dimetyloetylo)-6-(2-etyloheksylooksy)-12H dibenzo[d,g][1,3,2]dioksafosfocyna (CAS RN 126050-54-2) o czystości 95 % masy lub większej (CAS RN 126050-54-2)

0 %

-

31.12.2024

0.3635

ex 2920 90 10

10

Siarczan dietylu (CAS RN 64-67-5)

0 %

-

31.12.2023

0.7559

ex 2920 90 10

15

Węglan etylu-metylu (CAS RN 623-53-0)

3,2 %

-

31.12.2022

0.2605

ex 2920 90 10

20

Diwęglan diallilo-2,2’-oksydietylu (CAS RN 142-22-3)

0 %

-

31.12.2023

0.3685

ex 2920 90 10

40

Węglan dimetylu (CAS RN 616-38-6)

0 %

-

31.12.2023

0.3868

ex 2920 90 10

50

Diwęglan di-tert-butylu (CAS RN 24424-99-5)

0 %

-

31.12.2023

0.5756

ex 2920 90 10

60

Metylowęglan 2,4 di-tert-butylo-5-nitrofenylu (CAS RN 873055-55-1)

0 %

-

31.12.2022

0.7588

ex 2920 90 70

20

Chlorofosforan dietylu (CAS RN 814-49-3)

0 %

-

31.12.2023

0.7465

ex 2920 90 70

30

2-izopropoksy-4,4,5,5-tetrametylo-1,3,2-dioksaborolan (CAS RN 61676-62-8)

0 %

-

31.12.2023

0.5947

ex 2920 90 70

60

Bis(neopentyloglikolano)diboran (CAS RN 201733-56-4)

0 %

-

31.12.2023

0.6598

ex 2920 90 70

80

Bis(pinakolato)diboran (CAS RN 73183-34-3)

0 %

-

31.12.2025

0.5668

2921 13 00

 

Chlorowodorek chlorku 2-(N,N-dietyloamino)etylu (CAS RN 869-24-9)

0 %

-

31.12.2022

0.3629

ex 2921 19 99

20

Etylo(2-metyloallilo)amina (CAS RN 18328-90-0)

0 %

-

31.12.2023

0.3631

ex 2921 19 99

30

Alliloamina (CAS RN 107-11-9)

0 %

-

31.12.2023

0.7073

ex 2921 19 99

45

Chlorowodorek 2-chloro-N-(2-chloroetylo)etanaminy (CAS RN 821-48-7)

0 %

-

31.12.2026

0.5650

ex 2921 19 99

70

N,N-dimetylooktyloamina – trichlorek boru (1:1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

-

31.12.2022

0.6269

ex 2921 19 99

80

Tauryna (CAS RN 107-35-7), z dodatkiem 0,5 % środka przeciwzbrylającego w postaci ditlenku krzemu (CAS RN 112926-00-8)

0 %

-

31.12.2024

0.8045

ex 2921 29 00

15

Dichlorowodorek (2S)-propano-1,2-diaminy (CAS RN 19777-66-3) o czystości 98 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.3630

ex 2921 29 00

20

Tris[3-(dimetyloamino)propylo]amina (CAS RN 33329-35-0)

0 %

-

31.12.2023

0.8067

ex 2921 29 00

25

Dichlorowodorek N,N'-diallilopropano-1,3-diaminy (CAS RN 205041-15-2) o czystości 96 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.3625

ex 2921 29 00

30

Bis[3-(dimetyloamino)propylo]metyloamina (CAS RN 3855-32-1)

0 %

-

31.12.2023

0.8170

ex 2921 29 00

35

Pentametylenodiamina (CAS RN 462-94-2) o czystości 99 % masy lub większej, również w postaci roztworu wodnego o zawartości pentametylenodiaminy wynoszącej 50 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2026

0.4917

ex 2921 29 00

40

Dekametylenodiamina (CAS RN 646-25-3)

0 %

-

31.12.2025

0.5256

ex 2921 29 00

50

N’-[3-(Dimetyloamino)propylo]-N,N-dimetylopropano-1,3-diamina, (CAS RN 6711-48-4)

0 %

-

31.12.2026

0.7947

ex 2921 29 00

70

N,N,N',N'-Tetrametyloetylenodiamina (CAS RN 110-18-9) o czystości 99 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.7488

ex 2921 30 10

10

Sól cykloheksyloaminowa kwasu 2-(4-(cyklopropanokarbonylo)fenylo)-2-metylopropanowego (CAS RN 1690344-90-1)

0 %

-

31.12.2023

0.5768

ex 2921 30 99

40

Cyklopropyloamina (CAS RN 765-30-0)

0 %

-

31.12.2022

0.7750

ex 2921 30 99

50

Chlorowodorek bicyklo[1.1.1]pentano-1-aminy (CAS RN 22287-35-0)

0 %

-

31.12.2024

0.3909

ex 2921 42 00

25

Wodoro 2-aminobenzeno-1,4-disulfonian sodu (CAS RN 24605-36-5)

0 %

-

31.12.2023

0.3978

ex 2921 42 00

35

2-Nitroanilina (CAS RN 88-74-4)

0 %

-

31.12.2023

0.3979

ex 2921 42 00

45

2,4,5-Trichloroanilina (CAS RN 636-30-6)

0 %

-

31.12.2023

0.2620

ex 2921 42 00

50

Kwas 3-aminobenzenosulfonowy (CAS RN 121-47-1)

0 %

-

31.12.2023

0.7739

ex 2921 42 00

55

4-Chloroanilina (CAS RN 106-47-8)

0 %

-

31.12.2024

0.3623

ex 2921 42 00

70

Kwas 2-aminobenzeno-1,4-disulfonowy (CAS RN 98-44-2)

0 %

-

31.12.2024

0.3622

ex 2921 42 00

80

4-Chloro-2-nitroanilina (CAS RN 89-63-4)

0 %

-

31.12.2023

0.3687

ex 2921 42 00

85

3,5-Dichloroanilina (CAS RN 626-43-7)

0 %

-

31.12.2023

0.5616

ex 2921 42 00

86

2,5-Dichloroanilina (CAS RN 95-82-9)

0 %

-

31.12.2022

0.5603

ex 2921 42 00

87

N-Metyloanilina (CAS RN 100-61-8)

0 %

-

31.12.2022

0.5617

ex 2921 42 00

88

Kwas 3,4-dichloroanilino-6-sulfonowy (CAS RN 6331-96-0)

0 %

-

31.12.2022

0.2617

ex 2921 43 00

20

Kwas 4-amino-6-chlorotolueno-3-sulfonowy (CAS RN 88-51-7)

0 %

-

31.12.2023

0.2615

ex 2921 43 00

30

3-Nitro-p-toluidyna (CAS RN 119-32-4)

0 %

-

31.12.2023

0.3980

ex 2921 43 00

40

Kwas 4-aminotolueno-3-sulfonowy (CAS RN 88-44-8)

0 %

-

31.12.2024

0.5124

ex 2921 43 00

60

3-Aminobenzotrifluorek (CAS RN 98-16-8)

0 %

-

31.12.2025

0.7583

ex 2921 43 00

70

5-Bromo-4-fluoro-2-metyloanilina (CAS RN 627871-16-3)

0 %

-

31.12.2023

0.3621

ex 2921 44 00

20

Difenyloamina (CAS RN 122-39-4)

0 %

-

31.12.2023

0.2618

ex 2921 45 00

20

Kwas 2-aminonaftaleno-1,5-disulfonowy (CAS RN 117-62-4) lub jedna z jego soli sodowych (CAS RN 19532-03-7) lub (CAS RN 62203-79-6)

0 %

-

31.12.2024

0.7628

ex 2921 45 00

30

Kwas (5 lub 8)-aminonaftaleno-2-sulfonowy (CAS RN 51548-48-2)

0 %

-

31.12.2023

0.5994

ex 2921 45 00

50

Kwas 7-aminonaftaleno-1,3,6-trisulfonowy (CAS RN 118-03-6)

0 %

-

31.12.2024

0.7316

ex 2921 45 00

60

1-Naftyloamina (CAS RN 134-32-7)

0 %

-

31.12.2022

0.7315

ex 2921 45 00

70

Kwas 8-aminonaftaleno-2-sulfonowy (CAS RN 119-28-8)

0 %

-

31.12.2022

0.7629

ex 2921 45 00

80

Kwas 2-aminonaftalenowo-1-sulfonowy (CAS RN 81-16-3)

0 %

-

31.12.2023

0.3618

ex 2921 49 00

20

Pendimetalin (ISO) (CAS RN 40487-42-1)

3,5 %

-

31.12.2023

0.7705

ex 2921 49 00

30

4-Izopropyloanilina (CAS RN 99-88-7)

0 %

-

31.12.2024

0.7592

ex 2921 49 00

35

2-Etyloanilina (CAS RN 578-54-1)

0 %

-

31.12.2023

0.2609

ex 2921 49 00

40

N-1-Naftyloanilina (CAS RN 90-30-2)

0 %

-

31.12.2023

0.8019

ex 2921 49 00

45

2-(4-Bifenylilo)amino-9,9-dimetylofluoren (CAS RN 897671-69-1) o czystości 95 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.8020

ex 2921 49 00

55

2-(2-Bifenylilo)amino-9,9-dimetylofluoren (CAS RN 1198395-24-2) o czystości 95 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.6825

ex 2921 49 00

60

2,6-Diizopropyloanilina (CAS RN 24544-04-5)

0 %

-

31.12.2025

0.8059

ex 2921 49 00

65

Bis-(9,9-dimetylofluoren-2-ilo)amina (CAS RN 500717-23-7) o czystości 95 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.3981

ex 2921 51 19

30

Siarczan 2-metylo-p-fenylenodiaminy (CAS RN 615-50-9)

0 %

-

31.12.2023

0.4184

ex 2921 51 19

40

p-Fenylenodiamina (CAS RN 106-50-3)

0 %

-

31.12.2026

0.4498

ex 2921 51 19

50

Mono- i dichloropochodne p-fenylenodiaminy i p-diaminotoluenu

0 %

-

31.12.2024

0.5995

ex 2921 51 19

60

Kwas 2,4-diaminobenzenosulfonowy (CAS RN 88-63-1)

0 %

-

31.12.2024

0.7894

ex 2921 51 90

10

N-(4-chlorofenylo)benzeno-1,2-diamina (CAS RN 68817-71-0) o czystości 97 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2024

0.2612

ex 2921 59 90

10

Mieszanina izomerów 3,5-dietylotoluenodiaminy (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)

0 %

-

31.12.2023

0.3785

ex 2921 59 90

30

Dichlorowodorek 3,3’-dichlorobenzydyny (CAS RN 612-83-9)

0 %

-

31.12.2022

0.3870

ex 2921 59 90

40

Kwas 4,4’-diaminostilbeno-2,2’-disulfonowy (CAS RN 81-11-8)

0 %

-

31.12.2023

0.5509

ex 2921 59 90

60

Dichlorowodorek (2R,5R)-1,6-difenyloheksano-2,5-diaminy (CAS RN 1247119-31-8)

0 %

-

31.12.2022

0.7860

ex 2922 19 00

15

Roztwór wodny zawierający:

73 % masy lub więcej 2-amino-2-metylo-1-propanolu (CAS RN 124-68-5),

4,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 27 % masy wody (CAS RN 7732-18-5)

0 %

-

31.12.2024

0.5757

ex 2922 19 00

20

Chlorowodorek 2-(2-metoksyfenoksy)etyloaminy (CAS RN 64464-07-9)

0 %

-

31.12.2022

0.7946

ex 2922 19 00

29

N-Metylo-N-(2-hydroksyetylo)-p-toluidyna (CAS RN 2842-44-6) o czystości 99 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.3617

ex 2922 19 00

30

N,N,N’,N’-Tetrametylo-2,2’-oksybis(etyloamina) (CAS RN 3033-62-3)

0 %

-

31.12.2023

0.6947

ex 2922 19 00

35

2-[2-(Dimetyloamino)etoksy] etanol (CAS RN 1704-62-7)

0 %

-

31.12.2025

0.7179

ex 2922 19 00

40

4-metylobenzenosulfonian (R)-1-((4-amino-2-bromo-5-fluorofenylo)amino)-3-(benzylooksy)propan-2-olu (CAS RN 1294504-64-5)

0 %

-

31.12.2026

0.7480

ex 2922 19 00

45

2-Metoksymetylo-p-fenylenodiamina (CAS RN 337906-36-2

0 %

-

31.12.2023

0.3616

ex 2922 19 00

50

2-(2-Metoksyfenoksy)etyloamina (CAS RN 1836-62-0)

0 %

-

31.12.2024

0.7587

ex 2922 19 00

55

3-Aminoadamantan-1-ol (CAS RN 702-82-9)

0 %

-

31.12.2023

0.3871

ex 2922 19 00

60

N,N,N’-Trimetylo-N’-(2-hydroksy-etylo) 2,2’-oksybis(etyloamina), (CAS RN 83016-70-0)

0 %

-

31.12.2023

0.5905

ex 2922 19 00

65

trans-4-Aminocykloheksanol (CAS RN 27489-62-9)

0 %

-

31.12.2023

0.7935

ex 2922 19 00

70

2-Benzylaminoetanol (CAS RN 104-63-2) o czystości 98 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.5986

ex 2922 19 00

75

2-Etoksyetyloamina (CAS RN 110-76-9)

0 %

-

31.12.2023

0.4665

ex 2922 19 00

80

N-[2-[2-(Dimetyloamino)etoksy]etylo]-N-metylo-1,3-propanodiamina (CAS RN 189253-72-3)

0 %

-

31.12.2024

0.5911

ex 2922 19 00

85

D-winian (1S,4R)-cis-4-amino-2-cyklopenteno-1-metanolu (CAS RN 229177-52-0)

0 %

-

31.12.2023

0.5996

ex 2922 21 00

10

Kwas 2-amino-5-hydroksynaftaleno-1,7-disulfonowy (CAS RN 6535-70-2)

0 %

-

31.12.2024

0.2703

ex 2922 21 00

30

Kwas 6-amino-4-hydroksynaftaleno-2-sulfonowy (CAS RN 90-51-7)

0 %

-

31.12.2024

0.2704

ex 2922 21 00

40

Kwas 7-amino-4-hydroksynaftaleno-2-sulfonowy (CAS RN 87-02-5)

0 %

-

31.12.2023

0.3873

ex 2922 21 00

50

Wodoro 4-amino-5-hydroksynaftaleno-2,7-disulfonian sodu (CAS RN 5460-09-3)

0 %

-

31.12.2024

0.5997

ex 2922 21 00

60

Kwas 4-amino-5-hydroksynaftaleno-2,7-disulfonowy o czystości 80 % masy lub większej (CAS RN 90-20-0)

0 %

-

31.12.2023

0.2702

ex 2922 29 00

20

3-Aminofenol (CAS RN 591-27-5)

0 %

-

31.12.2023

0.3982

ex 2922 29 00

25

5-Amino-o-krezol (CAS RN 2835-95-2)

0 %

-

31.12.2023

0.6624

ex 2922 29 00

30

1,2-Bis(2-aminofenoksy)etan (CAS RN 52411-34-4)

0 %

-

31.12.2025

0.7642

ex 2922 29 00

33

o-Fenetydyna (CAS RN 94-70-2)

0 %

-

31.12.2023

0.2936

ex 2922 29 00

45

Anizydyny

0 %

-

31.12.2023

0.6634

ex 2922 29 00

63

Aklonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) o czystości 97 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.4627

ex 2922 29 00

65

4-Trifluorometoksyanilina (CAS RN 461-82-5)

0 %

-

31.12.2024

0.7481

ex 2922 29 00

67

4-Chloro-2,5-dimetoksyanilina (CAS RN 6358-64-1)

0 %

-

31.12.2023

0.2692

ex 2922 29 00

70

4-Nitro-o-anizydyna (CAS RN 97-52-9)

0 %

-

31.12.2023

0.7026

ex 2922 29 00

73

Tiofosforan tris(4-aminofenylu) (CAS RN 52664-35-4)

0 %

-

31.12.2026

0.4956

ex 2922 29 00

75

4-(2-Aminoetylo)fenol (CAS RN 51-67-2)

0 %

-

31.12.2025

0.2696

ex 2922 29 00

80

3-Dietyloaminofenol (CAS RN 91-68-9)

0 %

-

31.12.2023

0.5898

ex 2922 29 00

85

Chlorowodorek 4-benzyloksyaniliny (CAS RN 51388-20-6)

0 %

-

31.12.2023

0.2690

ex 2922 39 00

10

Kwas 1-amino-4-bromo-9,10-dioksoantraceno-2-sulfonowy i jego sole

0 %

-

31.12.2023

0.7371

ex 2922 39 00

15

2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyd (CAS RN 50910-55-9)

0 %

-

31.12.2022

0.4914

ex 2922 39 00

20

2-Amino-5-chlorobenzofenon (CAS RN 719-59-5)

0 %

-

31.12.2025

0.7713

ex 2922 39 00

30

(2-Fluorofenylo)-[2-metyloamino-5-nitrofenylo]metanon (CAS RN 735-06-8)

0 %

-

31.12.2024

0.6761

ex 2922 39 00

35

5-Chloro-2-(metyloamino)benzofenon (CAS RN 1022-13-5)

0 %

-

31.12.2025

0.7800

ex 2922 39 00

40

4,4’-Bis(dietyloamino)benzofenon (CAS RN 90-93-7)

0 %

-

31.12.2024

0.3546

ex 2922 43 00

10

Kwas antranilowy (CAS RN 118-92-3)

0 %

-

31.12.2023

0.3547

ex 2922 49 85

10

Asparaginian ornityny (INNM) (CAS RN 3230-94-2)

0 %

-

31.12.2023

0.7853

ex 2922 49 85

13

Kwas 4-metylobenzeno-1-sulfonowy - glicynian benzylu (1/1) (CAS RN 1738-76-7) o czystości 93 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2024

0.5037

ex 2922 49 85

17

Glicyna (CAS RN 56-40-6) o czystości 95 % masy lub większej, nawet zawierająca nie więcej niż 5 % dodatku środka przeciwzbrylającego ditlenku krzemu (CAS RN 112926-00-8)

0 %

-

31.12.2025

0.5619

ex 2922 49 85

20

Kwas 3-amino-4-chlorobenzoesowy (CAS RN 2840-28-0)

0 %

-

31.12.2022

0.8162

ex 2922 49 85

23

4-aminobenzoesan 2-etyloheksylu (CAS RN 26218-04-2) o czystości 99 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2026

0.6340

ex 2922 49 85

25

2-Aminobenzeno-1,4-dikarboksylan dimetylu (CAS RN 5372-81-6)

0 %

-

31.12.2024

0.6948

ex 2922 49 85

30

Roztwór wodny zawierający 40 % masy lub więcej metyloaminooctanu sodu (CAS RN 4316-73-8)

0 %

-

31.12.2022

0.3544

ex 2922 49 85

40

Norwalina (kwas 2-aminopentanowy)

0 %

-

31.12.2023

0.3983

ex 2922 49 85

50

D-(-)-Dihydrofenyloglicyna (CAS RN 26774-88-9)

0 %

-

31.12.2024

0.4239

ex 2922 49 85

60

4-Dimetyloaminobenzoesan etylu (CAS RN 10287-53-3)

0 %

-

31.12.2022

0.6650

ex 2922 49 85

65

Chlorowodorek aminomalonianu dietylu (CAS RN 13433-00-6)

0 %

-

31.12.2025

0.4426

ex 2922 49 85

70

Benzoesan 2-etyloheksylo-4-dimetyloaminy (CAS RN 21245-02-3)

0 %

-

31.12.2023

0.7254

ex 2922 49 85

75

Chlorowodorek estru izopropylowego L-alaniny (CAS RN 62062-65-1)

0 %

-

31.12.2022

0.6100

ex 2922 49 85

80

Kwas 12-aminododekanowy (CAS RN 693-57-2)

0 %

-

31.12.2023

0.7020

ex 2922 50 00

10

Chlorowodorek kwasu 2-(2-(2-aminoetoksy)etoksy)octowego (CAS RN 134979-01-4)

0 %

-

31.12.2026

0.7257

ex 2922 50 00

15

3,5-Dijodotyronina (CAS RN 1041-01-6)

0 %

-

31.12.2022

0.4702

ex 2922 50 00

20

Chlorowodorek 1-[2-amino-1-(4-metoksyfenylo)-etylo]-cykloheksanolu (CAS RN 130198-05-9)

0 %

-

31.12.2024

0.7523

ex 2922 50 00

35

Chlorowodorek kwasu (2S)-2-amino-3-(3,4-dimetoksyfenylo)-2-metylopropanowego (CAS RN 5486-79-3)

0 %

-

31.12.2023

0.2681

ex 2922 50 00

70

Octan 2-(1-hydroksycykloheksylo)-2-(4-metoksyfenylo)etyloamonu

0 %

-

31.12.2023

0.6226

ex 2923 10 00

10

Tetra hydrat chlorku choliny fosforylu wapnia (CAS RN 72556-74-2)

0 %

-

31.12.2024

0.3543

ex 2923 90 00

10

Wodorotlenek tetrametyloamonu w postaci roztworu wodnego o zawartości 25 % (± 0,5 %) masy wodorotlenku tetrametyloamonu

0 %

-

31.12.2023

0.4499

ex 2923 90 00

25

Molibdenian tetrakis(dimetyloditetradecyloamonu), (CAS RN117342-25-3)

0 %

-

31.12.2023

0.8159

ex 2923 90 00

30

Tetrahydroboran tetrabutyloamonu (CAS RN 33725-74-5) o czystości 97 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2026

0.7879

ex 2923 90 00

50

Chlorowodorek betainy (CAS RN 590-46-5) o czystości 93 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2024

0.7089

ex 2923 90 00

55

Bromek tetrabutyloamoniowy (CAS RN 1643-19-2)

0 %

-

31.12.2026

0.7615

ex 2923 90 00

65

Wodorotlenek amoniowy N,N,N-trimetylo-tricyklo[3.3.1.13,7]dekan-1 (CAS RN 53075-09-5) w postaci roztworu wodnego o zawartości wodorotlenku amoniowego N,N,N-trimetylo-tricyklo[3.3.1.13,7]dekanu-1 17,5 % masy lub większej, ale nie większej niż 27,5 %

0 %

-

31.12.2023

0.3538

ex 2923 90 00

70

Wodorotlenek tetrapropyloamonu, w postaci roztworu wodnego, zawierający:

40 % (± 2 %) masy wodorotlenku tetrapropyloamonu,

0,3 % masy lub mniej węglanu,

0,1 % masy lub mniej tripropyloaminy,

500 mg/kg lub mniej bromku, oraz

25 mg/kg lub mniej potasu i sodu razem wziętych

0 %

-

31.12.2023

0.5063

ex 2923 90 00

75

Wodorotlenek tetraetyloamonu, w postaci roztworu wodnego, zawierający:

35 % (± 0,5 %) masy wodorotlenku tetrametyloamonu,

nie więcej niż 1 000  mg/kg chlorku,

nie więcej niż 2 mg/kg żelaza, oraz

nie więcej niż 10 mg/kg potasu

0 %

-

31.12.2025

0.3536

ex 2923 90 00

80

Chlorek diallilodimetyloamonu (CAS RN 7398-69-8), w postaci roztworu wodnego zawierającego 63 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 67 % masy chlorku diallilodimetyloamonu

0 %

-

31.12.2023

0.6410

ex 2923 90 00

85

Chlorek N,N,N-trimetyloaniliny (CAS RN 138-24-9)

0 %

-

31.12.2024

0.2678

ex 2924 19 00

10

Kwas 2-akryloamido-2-metylopropanosulfonowy (CAS RN 15214-89-8) lub jego sól sodowa (CAS RN 5165-97-9) lub jego sól amonowa(CAS RN 58374-69-9)

0 %

-

31.12.2023

0.6227

ex 2924 19 00

15

Chlorek N-etylo-N-metylokarbamoilu (CAS RN 42252-34-6)

0 %

-

31.12.2024

0.8000

ex 2924 19 00

18

Akrylan 2-(((Butylamino)karbonylo)oksy)etylu (CAS RN 63225-53-6) o czystości 97 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.7258

ex 2924 19 00

25

Izobutylidenodimocznik (CAS RN 6104-30-9)

0 %

-

31.12.2022

0.8027

ex 2924 19 00

28

Kwas (2S)-2-amino-5-(karbamoilamino)pentanowy; kwas 2-hydroksybutanodiowy (2:1) (CAS RN 54940-97-5) o czystości 98 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.3535

ex 2924 19 00

30

2-Acetamido-3-chloropropionian metylu (CAS RN 87333-22-0)

0 %

-

31.12.2023

0.8030

ex 2924 19 00

33

Kwas (2S)-2-amino-5-(karbamoilamino)pentanowy; kwas 2-hydroksybutanodiowy (1:1) (CAS RN 70796-17-7) o czystości 98,5 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.6549

ex 2924 19 00

35

Acetamid (CAS RN 60-35-5)

0 %

-

31.12.2024

0.8041

ex 2924 19 00

38

Acetamidomalonian dietylu (CAS RN 1068-90-2) o czystości 98 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.8049

ex 2924 19 00

43

Chlorowodorek estru metylowego N6-(tert-butoksykarbonylo)-L-lizyny (CAS RN 2389-48-2) o czystości 98 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.7060

ex 2924 19 00

55

Butylokarbaminian 2-propynylu (CAS RN 76114-73-3)

0 %

-

31.12.2026

0.4160

ex 2924 19 00

60

N,N-Dimetyloakryloamid (CAS RN 2680-03-7)

0 %

-

31.12.2026

0.7482

ex 2924 19 00

65

2,2,2-trifluoroacetamid (CAS RN 354-38-1)

0 %

-

31.12.2023

0.4380

ex 2924 19 00

70

Karbaminian metylu (CAS RN 598-55-0)

0 %

-

31.12.2023

0.7575

ex 2924 19 00

75

Kwas (S)-4-((tert-butoksykarbonylo)amino)-2-hydroksybutanowy (CAS RN 207305-60-0)

0 %

-

31.12.2023

0.5605

ex 2924 19 00

80

Tetrabutylomocznik (CAS RN 4559-86-8)

0 %

-

31.12.2022

0.2939

ex 2924 21 00

10

Kwas 4,4’-dihydroksy-7,7’-ureilenodi(naftaleno-2-sulfonowy) i jego sole sodowe

0 %

-

31.12.2023

0.5998

ex 2924 21 00

20

Chlorowodorek (3-aminofenylo)mocznika (CAS RN 59690-88-9)

0 %

-

31.12.2024

0.3533

2924 25 00

 

Alachlor (ISO), (CAS RN 15972-60-8)

0 %

-

31.12.2023

0.6047

ex 2924 29 70

12

Kwas 4-(acetyloamino)-2-aminobenzenosulfonowy (CAS RN 88-64-2)

0 %

-

31.12.2024

0.3534

ex 2924 29 70

15

Acetochlor (ISO), (CAS RN 34256-82-1)

0 %

-

31.12.2023

0.6266

ex 2924 29 70

17

2-(Trifluorometylo)-benzamid (CAS RN 360-64-5)

0 %

-

31.12.2024

0.6363

ex 2924 29 70

19

Kwas 2-[[2-(benzyloksykarbonilamino)acetylo]amino]propionowy (CAS RN 3079-63-8)

0 %

-

31.12.2024

0.4685

ex 2924 29 70

20

2-Chloro-N-(2-etylo-6-metylofenylo)-N-(propano-2-yloksymetylo)acetamid (CAS RN86763-47-5)

0 %

-

31.12.2024

0.6568

ex 2924 29 70

23

Benalaksyl-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)

0 %

-

31.12.2024

0.8153

ex 2924 29 70

25

Kwas 2-[2-(metoksykarbonylofenyloamino)fenylo]octowy (CAS RN 353497-35-5) o czystości 98 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2026

0.7118

ex 2924 29 70

30

4-(4-metylo-3-nitrobenzoiloamino)benzenosulfonian sodu(CAS RN 84029-45-8)

0 %

-

31.12.2026

0.8161

ex 2924 29 70

35

N-(1,1-dimetyloetylo)-4-aminobenzamid (CAS RN 93483-71-7) o czystości 99 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2026

0.6110

ex 2924 29 70

37

Beflubutamid(ISO)(CAS RN 113614-08-7)

0 %

-

31.12.2023

0.5066

ex 2924 29 70

40

N,N’-1,4-Fenylenobis[3-oksobutyroamid], (CAS RN 24731-73-5)

0 %

-

31.12.2025

0.5127

ex 2924 29 70

45

Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1)

0 %

-

31.12.2025

0.8183

ex 2924 29 70

46

S-metolachlor (ISO) (CAS RN 87392-12-9) o czystości 98 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2026

0.7841

ex 2924 29 70

47

(1-Amino-3-(4-jodofenylo)-1-oksopropan-2-ilo)karbaminian (S)-tert-butylu (CAS RN 868694-44-4) o czystości 95 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2024

0.8184

ex 2924 29 70

52

Zoksamid (ISO) (CAS RN 156052-68-5) o czystości 97 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2026

0.5622

ex 2924 29 70

53

4-Amino-N-[4-(aminokarbonylo)fenylo]benzamid (CAS RN 74441-06-8)

0 %

-

31.12.2022

0.5069

ex 2924 29 70

55

N,N’-(2,5-Dimetylo-1,4-fenyleno)bis[3-oksobutyroamid] (CAS RN 24304-50-5)

0 %

-

31.12.2025

0.8043

ex 2924 29 70

58

2-chloro-N-[1-(4-chloro-3-fluorofenylo)-2-metylopropan-2-ilo]acetamid (CAS RN 787585-35-7) o czystości 98 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.6767

ex 2924 29 70

62

2-Chlorobenzamid (CAS RN 609-66-5)

0 %

-

31.12.2025

0.5388

ex 2924 29 70

63

N-Etylo-2-(izopropylo)-5-metylocykloheksanokarboksyamid (CAS RN 39711-79-0)

0 %

-

31.12.2022

0.6766

ex 2924 29 70

64

N-(3',4'-dichloro-5-fluoro[1,1’-bifenylo]-2-ilo)-acetamid (CAS RN 877179-03-8)

0 %

-

31.12.2025

0.7632

ex 2924 29 70

67

N,N′-(2,5-Dichloro-1,4-fenyleno)bis[3-oksobutyroamid] (CAS RN 42487-09-2)

0 %

-

31.12.2023

0.7582

ex 2924 29 70

70

N-[(Benzylooksy)karbonylo]glicylo-N-[(2S)-1-{4-[(tert-butoksykarbonylo)oksy]fenylo}-3-hydroksypropan-2-ilo]-L-alaninamid

0 %

-

31.12.2023

0.6480

ex 2924 29 70

73

Napropamid (ISO) (CAS RN 15299-99-7)

0 %

-

31.12.2024

0.2672

ex 2924 29 70

75

3-Amino-p-anisanilid (CAS RN 120-35-4)

0 %

-

31.12.2023

0.8060

ex 2924 29 70

78

Kwas 5-amino-3-(4-chlorofenylo)-5-oksopentanowy (CAS RN 1141-23-7) o czystości 98 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.2673

ex 2924 29 70

85

p-Aminobenzamid (CAS RN 2835-68-9)

0 %

-

31.12.2023

0.4257

ex 2924 29 70

86

Antraniloamid (CAS RN 88-68-6) o czystości 99,5 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2022

0.4495

ex 2924 29 70

88

5’-Chloro-3-hydroksy-2’-metylo-2-naftalenoanilid (CAS RN 135-63-7)

0 %

-

31.12.2023

0.4493

ex 2924 29 70

89

Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)

0 %

-

31.12.2023

0.3690

ex 2924 29 70

91

3-Hydroksy-2’-metoksy-2-naftalenoanilid (CAS RN 135-62-6)

0 %

-

31.12.2023

0.3691

ex 2924 29 70

92

3-Hydroksy-2-naftalenoanilid (CAS RN 92-77-3)

0 %

-

31.12.2024

0.3692

ex 2924 29 70

93

3-Hydroksy-2’-metylo-2-naftalenoanilid (CAS RN 135-61-5)

0 %

-

31.12.2023

0.3693

ex 2924 29 70

94

2’-Etoksy-3-hydroksy-2-naftalenoanilid (CAS RN 92-74-0)

0 %

-

31.12.2023

0.3863

ex 2924 29 70

97

Monoamid kwasu 1,1-cykloheksanodioctowego (CAS RN 99189-60-3)

0 %

-

31.12.2023

0.3526

ex 2925 11 00

20

Sacharyna i jej sól sodowa

0 %

-

31.12.2023

0.2674

ex 2925 19 95

10

N-Fenylomaleimid (CAS RN 941-69-5)

0 %

-

31.12.2023

0.5612

ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-Tetrahydroizoindolo-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)

0 %

-

31.12.2022

0.5740

ex 2925 19 95

30

N,N'-(m-Fenyleno)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)

0 %

-

31.12.2022

0.8013

ex 2925 19 95

40

N-Jodosukcynimid (CAS RN 516-12-1) o czystości 98,5 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.2934

ex 2925 29 00

10

Dicykloheksylokarbodiimid (CAS RN 538-75-0)

0 %

-

31.12.2023

0.5891

ex 2925 29 00

20

Chlorowodek N-[3-(dimetyloamino)propylo]-N'-etylokarbodiimidu (CAS RN 25952-53-8)

0 %

-

31.12.2023

0.7749

ex 2925 29 00

40

N-amidynosarkozyna (CAS RN 57-00-1)

0 %

-

31.12.2024

0.7832

ex 2925 29 00

50

Chlorek (chlorometyleno)dimetyloiminowy (CAS RN 3724-43-4) o czystości 95 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2024

0.8033

ex 2925 29 00

60

Octan formamidyny (CAS RN 3473-63-0) o czystości 99 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.8040

ex 2925 29 00

70

Bromek bromometylideno(dimetylo)amonowy (CAS RN 24774-61-6) o czystości 97 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.7430

ex 2926 90 70

15

2-Cykloheksylideno-2-fenyloacetonitryl (CAS RN 10461-98-0)

0 %

-

31.12.2022

0.6258

ex 2926 90 70

16

Ester metylowy kwasu 4-cyjano-2-nitrobenzoesowego (CAS RN 52449-76-0)

0 %

-

31.12.2024

0.6934

ex 2926 90 70

17

Cypermetryna (ISO) z jej stereoizomerami (CAS RN 52315-07-8) o czystości 90 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.7408

ex 2926 90 70

18

Flumetryna (ISO) CAS RN 69770-45-2)

0 %

-

31.12.2022

0.7466

ex 2926 90 70

19

2-(4-amino-2-chloro-5-metylofenylo)-2-(4-chlorofenylo)acetonitryl (CAS RN 61437-85-2)

0 %

-

31.12.2023

0.2668

ex 2926 90 70

20

2-(m-Benzoilofenylo)propiononitryl (CAS RN 42872-30-0)

0 %

-

31.12.2024

0.7458

ex 2926 90 70

21

4-Bromo-2-chlorobenzonitryl (CAS RN 154607-01-9)

0 %

-

31.12.2023

0.7514

ex 2926 90 70

22

Acetonitryl (CAS RN 75-05-8)

0 %

-

31.12.2023

0.6109

ex 2926 90 70

23

Akrynatryna(ISO) (CAS RN 101007-06-1)

0 %

-

31.12.2023

0.7805

ex 2926 90 70

24

2-Hydroksy-2-metylopropiononitryl (CAS RN 75-86-5) o czystości 99 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2024

0.5227

ex 2926 90 70

25

2,2-Dibromo-3-nitrylopropionamid (CAS RN 10222-01-2)

0 %

-

31.12.2026

0.6259

ex 2926 90 70

26

Cyflutryna (ISO) (CAS RN 68359-37-5) o czystości 95,5 % masy lub większej, stosowana w produkcji produktów biobójczych (1)

0 %

-

31.12.2024

0.6149

ex 2926 90 70

27

Cyhalofop butyl(ISO) (CAS RN 122008-85-9)

0 %

-

31.12.2023

0.7201

ex 2926 90 70

30

4,5-dichloro-3,6-dioksocykloheksa-1,4-dieno-1,2-dikarbonitryl (CAS RN 84-58-2)

0 %

-

31.12.2026

0.7406

ex 2926 90 70

33

Deltametryna (ISO) (CAS RN 52918-63-5)

0 %

-

31.12.2022

0.7034

ex 2926 90 70

35

4-Cyjano-2-metoksybenzaldehyd (CAS RN 21962-45-8)

0 %

-

31.12.2026

0.6970

ex 2926 90 70

40

Kwas 2-(4-cyjanofenyloamino)octowy (CAS RN 42288-26-6)

0 %

-

31.12.2023

0.3522

ex 2926 90 70

50

Alkil lub alkoksyalkil estrów kwasu cyjanooctowego

0 %

-

31.12.2023

0.8217

ex 2926 90 70

56

2-cyjano-2-propylopentanian metylu (CAS RN 66546-92-7) o czystości 97 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2026

0.4182

ex 2926 90 70

61

Kwas m-(1-cyjanoetylo)benzoesowy (CAS RN 5537-71-3)

0 %

-

31.12.2026

0.4644

ex 2926 90 70

64

Esfenwalerat (CAS RN 66230-04-4) o czystości 83 % masy lub większej w mieszaninie własnych izomerów

0 %

-

31.12.2024

0.4802

ex 2926 90 70

70

Metakrylonitryl (CAS RN 126-98-7)

0 %

-

31.12.2024

0.2543

ex 2926 90 70

74

Chlorotalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)

0 %

-

31.12.2024

0.3521

ex 2926 90 70

75

2-Cyjano-2-etylo-3-metyloheksanian etylu (CAS RN 100453-11-0)

0 %

-

31.12.2024

0.3516

ex 2926 90 70

80

2-Cyjano-2-fenylomaślan etylu (CAS RN 718-71-8)

0 %

-

31.12.2023

0.3514

ex 2926 90 70

86

Etylenodiaminotetraacetonitryl (CAS RN 5766-67-6)

0 %

-

31.12.2023

0.3515

ex 2926 90 70

89

Butyronitryl (CAS RN 109-74-0)

0 %

-

31.12.2023

0.2667

ex 2927 00 00

10

Dichlorowodorek 2,2'-dimetylo-2,2'-azodipropionoamidyny

0 %

-

31.12.2023

0.2665

ex 2927 00 00

20

Wodorosiarczan 4-anilino-2-metoksybenzenodiazoniowy (CAS RN 36305-05-2)

0 %

-

31.12.2023

0.7337

ex 2927 00 00

25

2,2’-azobis(4-metoksy-2,4-dimetylowaleronitryl) (CAS RN 15545-97-8)

0 %

-

31.12.2022

0.2810

ex 2927 00 00

30

Kwas 4’-aminoazobenzeno-4-sulfonowy (CAS RN 104-23-4)

0 %

-

31.12.2023

0.6306

ex 2927 00 00

35

C,C'-Azodiformamid (CAS RN 123-77-3) w postaci żółtego proszku o temperaturze rozkładu 180°C lub większej, ale nie większej niż 220°C, stosowany jako substancja pianotwórcza przy produkcji żywic termoplastycznych, elastomerów i usieciowanej pianki polietylenowej

0 %

-

31.12.2024

0.3984

ex 2927 00 00

60

Kwas 4,4’-dicyjano-4,4’-azodiwalerianowy (CAS RN 2638-94-0)

0 %

-

31.12.2023

0.5626

ex 2927 00 00

80

Kwas 4-[(2,5-dichlorofenylo)azo]-3-hydroksy-2-naftoesowy (CAS RN 51867-77-7)

0 %

-

31.12.2022

0.2661

ex 2928 00 90

10

3,3’-Bis(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)-N,N’-bipropionoamid (CAS RN 32687-78-8)

0 %

-

31.12.2023

0.6479

ex 2928 00 90

13

Cymoksanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)

0 %

-

31.12.2024

0.6548

ex 2928 00 90

18

Oksym acetonu (CAS RN 127-06-0) o czystości 99 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2024

0.6871

ex 2928 00 90

23

Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) o czystości 98 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.4929

ex 2928 00 90

25

Oksym aldehydu octowego (CAS RN 107-29-9) w roztworze wodnym

0 %

-

31.12.2025

0.6985

ex 2928 00 90

28

Oksym pentan-2-onu (CAS RN 623-40-5)

0 %

-

31.12.2026

0.5438

ex 2928 00 90

30

N-Izopropylohydroksyloamina (CAS RN 5080-22-8)

0 %

-

31.12.2026

0.7448

ex 2928 00 90

33

Chlorowodorek 4-chlorofenylohydrazyny (CAS RN 1073-70-7)

0 %

-

31.12.2023

0.8061

ex 2928 00 90

38

Roztwór wodny chlorku metoksyamonu (CAS RN 593-56-6) zawierający

30 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % masy chlorku metoksyamonu

nie więcej niż 4 % masy kwasu chlorowodorowego

0 %

-

31.12.2025

0.2659

ex 2928 00 90

40

O-Etylohydroksyloamina, w postaci roztworu wodnego (CAS RN 624-86-2)

0 %

-

31.12.2023

0.8093

ex 2928 00 90

43

Bromek 2-(3-metoksy-3-oksopropylo)-1,1,1-trimetylohydrazyny (CAS RN 106966-25-0) o czystości 99 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2025

0.5919

ex 2928 00 90

45

Tebufenozyd (ISO) (CAS RN 112410-23-8)

0 %

-

31.12.2023

0.8158

ex 2928 00 90

48

1-{[1H-fluoren-9-ylometoksy]karbonylo]oksy}pirolidyno-2,5-dion (CAS RN 82911-69-1) o czystości 98 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2026

0.6635

ex 2928 00 90

50

Wodny roztwór soli disodowej kwasu 2,2’-(hydroksyimino) bisetanosulfonowego (CAS RN 133986-51-3) o zawartości większej niż 33,5 % masy, ale nie większej niż 36,5 % masy

0 %

-

31.12.2025

0.5918

ex 2928 00 90

55

Wodorowęglan aminoguanidyny (CAS RN 2582-30-1)

0 %

-

31.12.2023

0.6364

ex 2928 00 90

65

Chlorowodorek 2-amino-3-(4-hydroksyfenylo) propanalu semikarbazonu

0 %

-

31.12.2024

0.4544

ex 2928 00 90

70

Oksym butanonu (CAS RN 96-29-7)

0 %

-

31.12.2023

0.5228

ex 2928 00 90

75

Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)

0 %