ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 421

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 64
26 listopada 2021


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2021/2061 z dnia 11 listopada 2021 r. w sprawie przydziału uprawnień do połowów przewidzianych w Protokole wykonawczym do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską (2021–2026)

1

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2062 z dnia 23 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2020/2014 określające szczegóły realizacji obowiązku wyładunku w odniesieniu do niektórych połowów w Morzu Północnym na lata 2021–2023

4

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2063 z dnia 25 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/2015 określające szczegóły realizacji obowiązku wyładunku w odniesieniu do niektórych połowów w wodach zachodnich na lata 2021–2023

6

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2064 z dnia 25 sierpnia 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 w zakresie ustanowienia wyłączenia de minimis z obowiązku wyładunku w odniesieniu do niektórych połowów gatunków dennych w Morzu Adriatyckim i południowo-wschodnim Morzu Śródziemnym

9

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2065 z dnia 25 sierpnia 2021 r. ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do połowów turbota w Morzu Czarnym

14

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2066 z dnia 25 sierpnia 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1022 w odniesieniu do szczegółów realizacji obowiązku wyładunku w odniesieniu do niektórych stad dennych w zachodniej części Morza Śródziemnego na lata 2022–2024

17

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2067 z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

22

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2068 z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych benfluralin, dimoksystrobina, fluazynam, flutolanil, mekoprop-P, mepikwat, metiram, oksamyl i piraklostrobina ( 1 )

25

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2069 z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 w odniesieniu do wprowadzania do Unii ziemniaków późnych z Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry i Serbii oraz uchylające decyzje wykonawcze 2012/219/UE i (UE) 2015/1199

28

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2070 z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 w odniesieniu do wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów lub ograniczeniom w wykonywaniu przewozów w ramach Unii ( 1 )

31

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2071 z dnia 25 listopada 2021 r. obejmujące nadzorem wywóz niektórych szczepionek i substancji czynnych wykorzystywanych do produkcji takich szczepionek

52

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/2072 z dnia 25 listopada 2021 r. wspierająca budowanie odporności w zakresie bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej za pośrednictwem konwencji o zakazie broni biologicznej i toksycznej

56

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/2073 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wsparcia zwiększenia skuteczności operacyjnej Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) za pomocą obrazów satelitarnych

65

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/2074 z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2017/2370 w sprawie wsparcia haskiego kodeksu postępowania i nierozprzestrzeniania rakiet balistycznych w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

70

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/2075 z dnia 25 listopada 2021 r. dotycząca zmiany decyzji (WPZiB) 2020/979 w sprawie wsparcia opracowania uznanego na poziomie międzynarodowym systemu walidowania zarządzania bronią i amunicją zgodnie z otwartymi normami międzynarodowymi

72

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji ( Dz.U. L 231 z 30.6.2021 )

74

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 ( Dz.U. L 231 z 30.6.2021 )

75

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

26.11.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 421/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2021/2061

z dnia 11 listopada 2021 r.

w sprawie przydziału uprawnień do połowów przewidzianych w Protokole wykonawczym do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską (2021–2026)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Umowa partnerska w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską (zwaną dalej „Mauretanią”) została zatwierdzona rozporządzeniem Rady (WE) nr 1801/2006 (1) i jest tymczasowo stosowana od dnia 8 sierpnia 2008 r. Protokół do tej umowy ustalający przewidziane w niej uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową jest tymczasowo stosowany od tego samego dnia i był wielokrotnie zastępowany.

(2)

Obowiązujący protokół do umowy wygasa z dniem 15 listopada 2021 r.

(3)

W dniu 8 lipca 2019 r. Rada przyjęła decyzję upoważniającą Komisję do rozpoczęcia negocjacji z Mauretanią w celu zawarcia nowej umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów oraz nowego protokołu wykonawczego do tej umowy.

(4)

W okresie od września 2019 r. do lipca 2021 r. odbyło się osiem rund negocjacji z Mauretanią. Negocjacje te zakończono, a umowę o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską (zwaną dalej „umową o partnerstwie”) i protokół wykonawczy do tej umowy (zwany dalej „protokołem”) parafowano w dniu 28 lipca 2021 r.

(5)

Zgodnie z decyzją Rady ST 12392/21 (2) umowa o partnerstwie i protokół zostały podpisane w dniu 15 listopada 2021 r.

(6)

Należy przydzielić państwom członkowskim uprawnienia do połowów przewidziane w protokole na cały okres jego stosowania.

(7)

Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie jak najszybciej, biorąc pod uwagę znaczenie gospodarcze działalności połowowej prowadzonej przez statki unijne w obszarze połowowym Mauretanii oraz konieczność zapobieżenia przerwaniu tej działalności lub maksymalnego ograniczenia czasu jej przerwania, jeżeli ono nastąpi.

(8)

Protokół będzie stosowany tymczasowo od daty jego podpisania, aby umożliwić statkom unijnym kontynowanie działalności połowowej. Niniejsze rozporządzenie należy więc stosować począwszy od tej samej daty,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Uprawnienia do połowów określone w protokole przydziela się państwom członkowskim w następujący sposób:

1)

kategoria 1 – statki poławiające skorupiaki, z wyjątkiem langusty i kraba:

Hiszpania

4 150 ton

Włochy

600 ton

Portugalia

250 ton

W tej kategorii w wodach Mauretanii połowy może prowadzić jednocześnie maksymalnie 15 statków;

2)

kategoria 2 – trawlery (niebędące zamrażalniami) i taklowce głębinowe do połowów morszczuka „czarnego” (morszczuka senegalskiego i angolańskiego):

Hiszpania

6 000 ton

W tej kategorii w wodach Mauretanii połowy mogą prowadzić jednocześnie maksymalnie cztery statki;

3)

kategoria 2a – trawlery (zamrażalnie) do połowów morszczuka „czarnego” (morszczuka senegalskiego i morszczuka angolańskiego):

Hiszpania:

Morszczuk „czarny” (morszczuk senegalski i morszczuk angolański)

3 500 ton

Kalmary

1 450 ton

Mątwa

600 ton

W tej kategorii w wodach Mauretanii połowy może prowadzić jednocześnie maksymalnie sześć statków;

4)

kategoria 3 – statki poławiające gatunki denne inne niż morszczuk „czarny” (morszczuk senegalski i angolański) przy pomocy narzędzi innych niż włoki:

Hiszpania

3 000 ton

W tej kategorii w wodach Mauretanii połowy może prowadzić jednocześnie maksymalnie sześć statków;

5)

kategoria 4 – sejnery tuńczykowe (14 000 ton – pojemność referencyjna):

Hiszpania

17 licencji rocznych

Francja

12 licencji rocznych

6)

kategoria 5 – klipry do połowów tuńczyka i taklowce powierzchniowe (7 000 ton – pojemność referencyjna):

Hiszpania

14 licencji rocznych

Francja

1 licencja roczna

7)

kategoria 6 – trawlery zamrażalnie do połowów gatunków pelagicznych:

Niemcy

13 038,4 tony

Francja

2 714,6 ton

Łotwa

55 966,6 ton

Litwa

59 837,6 ton

Niderlandy

64 976,1 tona

Polska

27 106,6 ton

Irlandia

8 860,1 tona

Podczas okresu stosowania protokołu państwa członkowskie dysponują następującą liczbą licencji kwartalnych:

Niemcy

4

Francja

2

Łotwa

20

Litwa

22

Niderlandy

16

Polska

8

Irlandia

2

Państwa członkowskie informują Komisję w przypadku, gdy niektóre z licencji można udostępnić innym państwom członkowskim.

W tej kategorii w wodach Mauretanii połowy może prowadzić jednocześnie maksymalnie 19 statków;

8)

kategoria 7 – statki do połowów gatunków pelagicznych świeżych

Irlandia

15 000 ton

Powyższe uprawnienia do połowów są w przypadku niewykorzystania przenoszone do kategorii 6, zgodnie z kluczem podziału dla tej kategorii.

W tej kategorii w wodach Mauretanii połowy mogą prowadzić jednocześnie maksymalnie dwa statki.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dzień po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 15 listopada 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 listopada 2021 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

Z. POČIVALŠEK


(1)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1801/2006 z dnia 30 listopada 2006 r. dotyczące zawarcia Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską (Dz.U. L 343 z 8.12.2006, s. 1).

(2)  Decyzja Rady ST 12392/21 z dnia 11 listopada 2021 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską oraz protokołu wykonawczego do tej umowy (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.).


26.11.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 421/4


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/2062

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2020/2014 określające szczegóły realizacji obowiązku wyładunku w odniesieniu do niektórych połowów w Morzu Północnym na lata 2021–2023

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/973 z dnia 4 lipca 2018 r. ustanawiające wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada, określające szczegóły realizacji obowiązku wyładunku w Morzu Północnym oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 676/2007 i (WE) nr 1342/2008 (1), w szczególności jego art. 11,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2020/2014 (2) przedstawiono szczegółowe informacje na temat sposobu wdrażania obowiązku wyładunku w odniesieniu do niektórych połowów na Morzu Północnym w latach 2021–2023, w następstwie wspólnej rekomendacji przedłożonej przez Belgię, Danię, Niemcy, Francję, Niderlandy i Szwecję („grupa Scheveningen”).

(2)

Na podstawie rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/2014 niektóre wyłączenia z obowiązku wyładunku stosuje się tymczasowo do dnia 31 grudnia 2021 r. W takich przypadkach państwa członkowskie mające bezpośredni interes w zarządzaniu powinny dostarczyć jak najszybciej, a w każdym razie nie później niż do dnia 1 maja 2021 r., dodatkowe dowody naukowe uzasadniające dane wyłączenie. Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa powinien ocenić przedstawione dowody do dnia 31 lipca 2021 r.

(3)

W dniu 30 kwietnia 2021 r. Grupa Scheveningen przedłożyła Komisji, po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Morza Północnego i Komitetem Doradczym ds. Zasobów Pelagicznych, wspólną rekomendację, w której zwróciła się o przedłużenie niektórych wyłączeń z obowiązku wyładunku po 2021 r. i przedstawiła dodatkowe informacje naukowe. W dniu 26 lipca 2021 r. Grupa Scheveningen przedłożyła zmienioną wersję wspólnej rekomendacji.

(4)

STECF (3) przeprowadził przegląd tej rekomendacji w maju 2021 r. Komisja przedstawiła projekt aktu delegowanego grupie ekspertów składającej się z przedstawicieli państw członkowskich podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 16 lipca 2021 r. i w którym Parlament Europejski uczestniczył w charakterze obserwatora.

(5)

W art. 6 ust. 1 lit. c) ppkt (ii) rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/2014 określono wyłączenie z uwagi na przeżywalność w odniesieniu do gładzicy złowionej przy użyciu włoków dennych (OTB, PTB) o rozmiarze oczek sieci wynoszącym 90–119 mm i wyposażonych w konkretne panele w wodach Unii w rejonie Międzynarodowej Rady Badań Morza („ICES”) 3a. Grupa Scheveningen wystąpiła z wnioskiem o rozszerzenie tego wyłączenia, aby umożliwić stosowanie panelu sieci o kwadratowych oczkach o rozmiarze co najmniej 120 mm we włokach w podrejonie ICES cieśniny Kattegat od dnia 1 października do dnia 31 grudnia każdego roku. STECF zauważył (4), że dodatkowe informacje naukowe przedstawione przez Danię potwierdzają, iż przeżywalność odrzutów gładzicy będzie podobna lub lepsza w przypadku większych rozmiarów oczek sieci, w tym paneli SELTRA i paneli sieci o kwadratowych oczkach o rozmiarze 120 mm, w porównaniu z rozmiarem oczek sieci 80–99 dozwolonym w przypadku połowów przy użyciu włoków rozpornicowych. Należy zatem rozszerzyć wyłączenie na stosowanie panelu sieci o kwadratowych oczkach o rozmiarze co najmniej 120 mm we włokach w podrejonie cieśniny Kattegat.

(6)

W art. 11 pkt 11 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/2014 przewidziano wyłączenie de minimis w odniesieniu do witlinka o wielkości poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony złowionego przez statki stosujące włoki rozprzowe o rozmiarze oczek sieci wynoszącym 80–119 mm w podobszarze ICES 4. Grupa Scheveningen wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie stosowania tego wyłączenia do dnia 31 grudnia 2023 r. i przedłożyła nowe informacje naukowe. STECF ocenił przedstawione dowody i stwierdził (5), że wspólna rekomendacja w dużym stopniu dotyczy kwestii problematycznych, na które STECF zwrócił uwagę w poprzednich ocenach. W szczególności szacowane koszty wyładunku niezamierzonych połowów są znaczne i wymagałyby dużych nakładów dodatkowej pracy na pokładzie. STECF zauważył również problemy i wyzwania związane z poprawą selektywności w tych połowach. Wyłączenie to należy więc utrzymać do dnia 31 grudnia 2023 r.

(7)

Biorąc pod uwagę, że środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu mają bezpośredni wpływ na planowanie okresu połowu statków unijnych oraz na powiązaną działalność gospodarczą, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie natychmiast po opublikowaniu. Niniejsze rozporządzenie należy stosować od dnia 1 stycznia 2022 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 6 ust. 1 lit. c) ppkt (ii) otrzymuje brzmienie:

„(ii)

o rozmiarze oczek sieci wynoszącym 90–119 mm, wyposażonych w panel Seltra z górnym płatem o rozmiarze oczek sieci wynoszącym 140 mm (oczko kwadratowe), o rozmiarze oczek sieci wynoszącym 270 mm (oczko romboidalne), o rozmiarze oczek sieci wynoszącym 300 mm (oczko kwadratowe) lub, w podrejonie cieśniny Kattegat, panel sieci o kwadratowych oczkach o rozmiarze co najmniej 120 mm w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia każdego roku w połowach ukierunkowanych na płastugokształtne lub dorszokształtne w wodach Unii w rejonie ICES 3a;”,

2)

art. 11 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11)

w połowach wielogatunkowych dennych prowadzonych przez statki stosujące włoki rozprzowe o rozmiarze oczek sieci 80–119 mm w wodach Unii w podobszarze ICES 4:

ilość witlinka o wielkości poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony, która to ilość nie przekracza 2 % całkowitych rocznych połowów gładzicy i soli;”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 sierpnia 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 179 z 16.7.2018, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/2014 z dnia 21 sierpnia 2020 r. określające szczegóły realizacji obowiązku wyładunku w odniesieniu do niektórych połowów w Morzu Północnym na lata 2021–2023 (Dz.U. L 415 z 10.12.2020, s. 10).

(3)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d

(4)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d, s. 23–24.

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d, s. 20–21.


26.11.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 421/6


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/2063

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/2015 określające szczegóły realizacji obowiązku wyładunku w odniesieniu do niektórych połowów w wodach zachodnich na lata 2021–2023

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/472 z dnia 19 marca 2019 r. ustanawiające wieloletni plan gospodarowania stadami poławianymi w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowami eksploatującymi te stada, zmieniające rozporządzenia (UE) 2016/1139 i (UE) 2018/973 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 811/2004, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007 i (WE) nr 1300/2008 (1), w szczególności jego art. 13,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2020/2015 (2) przedstawiono szczegółowe informacje na temat sposobu wdrożenia obowiązku wyładunku w odniesieniu do niektórych połowów gatunków dennych w wodach zachodnich w latach 2021–2023 w następstwie dwóch wspólnych rekomendacji przedłożonych odpowiednio przez Belgię, Hiszpanię, Francję, Niderlandy i Portugalię („państwa członkowskie leżące nad wodami południowo-zachodnimi”) oraz Belgię, Irlandię, Hiszpanię, Francję i Niderlandy („państwa członkowskie leżące nad wodami północno-zachodnimi”).

(2)

Na mocy rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/2015 niektóre wyłączenia z obowiązku wyładunku obowiązują tymczasowo do dnia 31 grudnia 2021 r. W tych przypadkach państwa członkowskie mające bezpośredni interes w zarządzaniu przedkładają, możliwie najszybciej, a w każdym razie nie później niż do dnia 1 maja 2021 r., dodatkowe informacje naukowe uzasadniające wyłączenie. Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) powinien ocenić dostarczone informacje do dnia 31 lipca 2021 r.

(3)

Państwa członkowskie leżące nad wodami północno-zachodnimi, po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Wód Północno-Zachodnich i Komitetem Doradczym ds. Zasobów Pelagicznych, przedłożyły Komisji w dniu 30 kwietnia 2021 r. wspólną rekomendację z wnioskiem o zmianę planu w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów na wodach północno-zachodnich.

(4)

Państwa członkowskie leżące nad wodami południowo-zachodnimi, po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Wód Południowo-Zachodnich i Komitetem Doradczym ds. Zasobów Pelagicznych, przedłożyły Komisji w dniu 30 kwietnia 2021 r. wspólną rekomendację z wnioskiem o zmianę planu w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów na wodach południowo-zachodnich.

(5)

STECF (3) dokonał przeglądu tych wspólnych rekomendacji w maju 2021 r. Komisja przedstawiła projekty aktów delegowanych grupie ekspertów składającej się z przedstawicieli państw członkowskich podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 16 lipca 2021 r. i w którym Parlament Europejski uczestniczył w charakterze obserwatora.

(6)

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/2015 określono zakres wyłączeń mających zastosowanie w wodach północno-zachodnich [podobszary 5 (z wyjątkiem rejonu 5a oraz wyłącznie wody Unii rejonu 5b), 6 i 7 Międzynarodowej Rady Badań Morza (zwanej dalej „ICES”)]. W tym samym rozporządzeniu określono zakres wyłączeń mających zastosowanie w wodach południowo-zachodnich [podobszary ICES 8, 9 i 10 (wody wokół Azorów) oraz w obszarach 34.1.1, 34.1.2 i 34.2.0 Komitetu ds. Rybołówstwa na Środkowo-Wschodnim Atlantyku (zwanego dalej „CECAF”) (wody wokół Madery i Wysp Kanaryjskich)]. Do celów jasności prawa stosowanie tych środków powinno wyraźnie odnosić się do wód Unii na tych obszarach. Należy zatem zmienić rozporządzenie delegowane (UE) 2020/2015.

(7)

Państwa członkowskie leżące nad wodami północno-zachodnimi zwróciły się o nowe wyłączenie z uwagi na przeżywalność w odniesieniu do gładzicy złowionej przy użyciu niewodów (SSC) w rejonach ICES 7b–7k. Państwa członkowskie leżące nad wodami północno-zachodnimi przedstawiły nowe dowody naukowe świadczące o wysokich wskaźnikach przeżywalności gładzicy w tego rodzaju połowach. Dowody te zostały przedłożone STECF, który stwierdził (4), że dane dotyczące wskaźników przeżywalności są wiarygodne i pozwalają na miarodajne szacunki dotyczące przetrwania w odniesieniu do tego rodzaju połowów. Należy zatem uwzględnić wyłączenie w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/2015.

(8)

W art. 10 ust. 4 lit. b) rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/2015 przyznano wyłączenie z uwagi na wysoką przeżywalność w odniesieniu do rai dwuplamej złowionej za pomocą włoków dennych w podobszarze ICES 8 do dnia 31 grudnia 2021 r. Państwa członkowskie leżące nad wodami południowo-zachodnimi zwróciły się o przedłużenie wyłączenia do dnia 31 grudnia 2023 r. STECF dokonał przeglądu dowodów naukowych przedstawionych przez państwa członkowskie leżące nad wodami południowo-zachodnimi i stwierdził, że wskaźniki przeżywalności w najnowszych badaniach są niskie, ale charakteryzują się wysokim stopniem zmienności. W 2021 r. planowane są jednak dodatkowe badania naukowe, które połączą żywotność na pokładzie i monitorowanie w niewoli. Wyłączenie należy zatem przedłużyć do 2022 r., aby zapewnić wystarczająco dużo czasu na zakończenie badań. Państwa członkowskie są zobowiązane przedłożyć wyniki tych badań STECF najpóźniej do dnia 1 maja 2022 r.

(9)

W art. 13 ust. 1 lit. f) rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/2015 przyznano wyłączenie de minimis w odniesieniu do kaprosza złowionego przez statki używające włoków dennych w rejonach ICES 7b–7c oraz 7f–7k. Państwa członkowskie leżące nad wodami północno-zachodnimi zwróciły się o sprecyzowanie, że obliczanie wyłączenia powinno opierać się na połowach dokonywanych wszystkimi narzędziami połowowymi. STECF stwierdził (5), że chociaż wniosek ten ma wpływ na dopuszczony potencjał wielkości odrzutów de minimis, domyślna wielkość odrzutów na poziomie de minimis wynoszącym 0,5 % jest niewielka, niezależnie od tego, czy połowy odpowiadają wszystkim narzędziom połowowym, czy tylko włokom dennym. Ponadto wyłączenie powinno mieć zastosowanie jedynie do kodów narzędzi połowowych odpowiednich włoków dennych wymienionych w załączniku XI do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 404/2011. Należy zatem przyznać wyłączenie na tych warunkach do dnia 31 grudnia 2022 r. Państwa członkowskie są zobowiązane przedłożyć wymagane przez STECF dane dotyczące połowów najpóźniej do dnia 1 maja 2022 r.

(10)

W art. 13 ust. 1 lit. a) rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/2015 przyznano wyłączenie de minimis w odniesieniu do witlinka złowionego przez statki używające włoków dennych i niewodów, włoków pelagicznych oraz włoków rozprzowych w rejonach ICES 7b–7k. Wyłączenie to przyznano jedynie do grudnia 2021 r., biorąc pod uwagę ogólny stan ochrony witlinka w podobszarach ICES 7b–k. Państwa członkowskie leżące nad wodami północno-zachodnimi zwróciły się o przedłużenie wyłączenia. STECF dokonał przeglądu dowodów naukowych przedstawionych przez państwa członkowskie leżące nad wodami północno-zachodnimi i stwierdził (6), że wskaźniki odrzutów są stosunkowo niskie, a selektywność poprawiła się dzięki środkom naprawczym wprowadzonym na Morzu Celtyckim (7). Witlinek w Morzu Celtyckim jest jednak stadem ściśle powiązanym z połowami dorsza atlantyckiego w Morzu Celtyckim i podlega ścisłemu monitorowaniu. Należy zatem przedłużyć wyłączenie do dnia 31 grudnia 2022 r., a państwa członkowskie są zobowiązane przedłożyć wymagane przez STECF dane dotyczące połowów najpóźniej do dnia 1 maja 2022 r.

(11)

W art. 14 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/2015 przyznano wyłączenie de minimis w odniesieniu do witlinka złowionego przez statki stosujące włoki pelagiczne, włoki rozprzowe, włoki denne i niewody w podobszarze ICES 8. Wykaz narzędzi połowowych nie uwzględnia jednak narzędzi odpowiadających włokom pelagicznym (OTM, PTM i TM). Państwa członkowskie leżące nad wodami południowo-zachodnimi zwróciły się do Komisji o skorygowanie tego pominięcia. Należy zatem zmienić wyłączenie.

(12)

Należy zatem odpowiednio sprostować i zmienić rozporządzenie delegowane (UE) 2020/2015.

(13)

Biorąc pod uwagę, że środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu mają bezpośredni wpływ na planowanie okresu połowu statków unijnych oraz na powiązaną działalność gospodarczą, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie natychmiast po opublikowaniu. Niniejsze rozporządzenie powinno stosować się od dnia 1 stycznia 2022 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/2015 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w latach 2021–2023 stosuje się do połowów dennych i pelagicznych obowiązek wyładunku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w wodach Unii wód północno zachodnich (podobszary ICES 5, 6 i 7), wód południowo-zachodnich (podobszary ICES 8, 9 i 10 (wody wokół Azorów) i obszarów CECAF 34.1.1, 34.1.2 i 34.2.0 (wody wokół Madery i Wysp Kanaryjskich)).”;

2)

w art. 6 ust. 1 dodaje się lit. f) w brzmieniu:

„f)

gładzicy (Pleuronectes platessa) złowionej w rejonach ICES 7b–7k przy użyciu niewodów (SSC);”;

3)

art. 10 ust. 4 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

złowionej włokami dennymi w podobszarze ICES 8 do dnia 31 grudnia 2022 r. Państwa członkowskie mające bezpośredni interes w zarządzaniu przedstawiają jak najszybciej, a w każdym razie nie później niż do dnia 1 maja 2022 r., dodatkowe informacje naukowe uzasadniające to wyłączenie w odniesieniu do rai dwuplamej złowionej za pomocą włoków dennych. STECF ocenia te informacje naukowe do dnia 31 lipca 2022 r.”;

4)

art. 13 ust. 1 lit. f) otrzymuje brzmienie:

„f)

w przypadku kaprosza (»Caproidae«) maksymalnie 0,5 % całkowitych rocznych połowów tego gatunku w odniesieniu do wszystkich narzędzi połowowych na tych obszarach, przez statki używające włoków dennych (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB) w rejonach ICES 7b, 7c oraz 7f–7k;”;

5)

art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Wyłączenie »de minimis« określone w ust. 1 lit. a) stosuje się do dnia 31 grudnia 2022 r. Państwa członkowskie mające bezpośredni interes w zarządzaniu przedstawiają jak najszybciej, a w każdym razie nie później niż do dnia 1 maja 2022 r., dodatkowe informacje naukowe na temat składu połowów. STECF ocenia dostarczone informacje naukowe do dnia 31 lipca 2022 r.”;

6)

art. 14 ust. 1 lit. m) otrzymuje brzmienie:

„m)

w przypadku witlinka (Merlangius merlangus) maksymalnie 5 % całkowitych rocznych połowów tego gatunku przez statki stosujące włoki pelagiczne, włoki rozprzowe, włoki denne i niewody (kody narzędzi połowowych: OTB, OTT, OTM, PTB, PTM, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, TM, SSC, SPR, SDN, SX, SV) w podobszarze ICES 8;”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 sierpnia 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 83 z 25.3.2019, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/2015 z dnia 21 sierpnia 2020 r. określające szczegóły realizacji obowiązku wyładunku w odniesieniu do niektórych połowów w wodach zachodnich na lata 2021–2023 (Dz.U. L 415 z 10.12.2020, s. 22).

(3)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d

(4)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d

(7)  Rozporządzenie Rady (UE) 2021/92 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia uprawnień do połowów na rok 2021 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mających zastosowanie w wodach Unii oraz, dla unijnych statków rybackich, w niektórych wodach nienależących do Unii (Dz.U. L 31 z 29.1.2021, s. 31).


26.11.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 421/9


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/2064

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 w zakresie ustanowienia wyłączenia de minimis z obowiązku wyładunku w odniesieniu do niektórych połowów gatunków dennych w Morzu Adriatyckim i południowo-wschodnim Morzu Śródziemnym

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (1), w szczególności jego art. 15 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W następstwie trzech wspólnych rekomendacji przedstawionych Komisji w 2016 r. przez szereg państw członkowskich mających bezpośredni interes w zarządzaniu połowami w Morzu Śródziemnym (Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, Cypr, Malta i Słowenia) rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/86 (2) ustanowiono plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów gatunków dennych w wodach Morza Śródziemnego, mający zastosowanie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Te trzy wspólne rekomendacje dotyczyły odpowiednio zachodniego Morza Śródziemnego, Morza Adriatyckiego i południowo-wschodniego Morza Śródziemnego.

(2)

Aby uniknąć nieproporcjonalnych kosztów postępowania z niezamierzonymi połowami, rozporządzeniem delegowanym (UE) 2017/86 wprowadzono wyłączenie de minimis mające zastosowanie do gatunków dennych. Rozporządzenie to traci moc z dniem 31 grudnia 2021 r.

(3)

Chorwacja, Włochy i Słowenia („grupa wysokiego szczebla ADRIATICA”) oraz Grecja, Włochy, Cypr i Malta („grupa wysokiego szczebla SUDESTMED”) mają bezpośredni interes w zarządzaniu połowami, odpowiednio, w Morzu Adriatyckim i w południowo-wschodnim Morzu Śródziemnym. W dniach 7 i 14 maja 2021 r. grupa wysokiego szczebla ADRIATICA i grupa wysokiego szczebla SUDESTMED przedłożyły dowody naukowe uzasadniające wniosek o przedłużenie wyłączenia de minimis ustanowionego w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/86.

(4)

Wyłączenia de minimis dla małych gatunków pelagicznych w połowach ukierunkowanych na te gatunki określono w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2018/161 (3). W niniejszym rozporządzeniu należy natomiast uwzględnić wyłączenia de minimis dotyczące przyłowów małych gatunków pelagicznych dokonanych w ramach połowów dennych, o które zawnioskowano zgodnie z dowodami naukowymi przedstawionymi przez grupy wysokiego szczebla.

(5)

Dowody naukowe zostały ocenione przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) w dniach 17–21 maja 2021 r. (4) W dniach 13 i 21 lipca 2021 r. grupy wysokiego szczebla ADRIATICA i SUDESTMED przedstawiły odpowiednio zaktualizowane dowody naukowe, które zostały dostosowane do opinii naukowych STECF.

(6)

Komisja odnotowuje, że w Morzu Adriatyckim i w południowo-wschodnim Morzu Śródziemnym gatunki są poławiane jednocześnie, w bardzo różnych ilościach, co sprawia, że stosowanie podejścia opartego na pojedynczym stadzie staje się trudne. Gatunki te są ponadto poławiane w ramach rybołówstwa łodziowego i wyładowywane w wielu miejscach wyładunku rozmieszczonych geograficznie wzdłuż wybrzeża, co powoduje że postępowanie z niezamierzonymi połowami pociąga za sobą nieproporcjonalne koszty.

(7)

STECF zauważył, że połączone podejście de minimis uwzględnione w przedstawionych dowodach naukowych obejmuje szeroką grupę gatunków o szerokim zakresie wskaźników odrzutów, ale uznał tak szeroki zakres za właściwe podejście ze względu na złożoność połowów w Morzu Adriatyckim i południowo-wschodnim Morzu Śródziemnym. Wreszcie STECF uznał, że indywidualne wyłączenia de minimis obejmujące pojedyncze gatunki mogłyby prowadzić do wielu odrębnych wyłączeń, które byłyby równie trudne do monitorowania.

(8)

Grupa wysokiego szczebla ADRIATICA przedstawiła zaktualizowane dowody naukowe dotyczące nieproporcjonalnych kosztów postępowania z niezamierzonymi połowami. Chociaż STECF zauważył, że przedstawiono szacunki wzrostu kosztów, podkreślił jednak trudności w ocenie, do jakiego stopnia koszty te są nieproporcjonalne. STECF zauważył, że dostarczone informacje na temat nieproporcjonalnych kosztów mogą zostać uzupełnione i że należy przeprowadzić ocenę skutków wyłączenia. STECF zauważył ponadto, że należy priorytetowo potraktować zmniejszenie poziomu niezamierzonych połowów poprzez stosowanie selektywnych narzędzi połowowych lub morskich obszarów chronionych. Komisja z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie podjęte przez grupę wysokiego szczebla ADRIATICA do dalszych prac nad selektywnością i ograniczeniami przestrzennymi rybołówstwa jako priorytetu w dążeniu do ograniczenia niezamierzonych połowów. Komisja uważa zatem, że należy przedłużyć to wyłączenie z zaproponowanymi poziomami procentowymi.

(9)

W zaktualizowanych dowodach naukowych dotyczących Morza Adriatyckiego proponuje się rozszerzenie stosowania wyłączenia de minimis w odniesieniu do sardeli (Engraulis encrasicolus), sardynki europejskiej (Sardina pilchardus), makreli (Scomber spp.) i ostroboków (Trachurus spp.) w 2022 r. do maksymalnie 5 % całkowitych rocznych przyłowów tych gatunków dokonanych przez statki używające włoków dennych (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX). STECF uznał, że wskaźnik odrzutu jest wprawdzie bardzo duży dla tych połowów, ale projekty w zakresie selektywności są jeszcze w toku. Komisja uważa zatem, że należy przedłużyć to wyłączenie o jeden rok, z zaproponowanymi poziomami procentowymi. Grupa wysokiego szczebla ADRIATICA powinna przedstawić do dnia 1 maja 2022 r. dodatkowe dane oparte na bieżących badaniach, a także ocenę skutków wyłączenia.

(10)

Grupa wysokiego szczebla SUDESTMED przedstawiła zaktualizowane dowody naukowe dotyczące nieproporcjonalnych kosztów postępowania z niezamierzonymi połowami. Chociaż STECF zauważył, że przedstawiono szacunki wzrostu kosztów, podkreślił jednak trudności w ocenie, do jakiego stopnia koszty te są nieproporcjonalne. STECF zauważył, że dostarczone informacje na temat nieproporcjonalnych kosztów mogą zostać uzupełnione i że należy przeprowadzić ocenę skutków wyłączenia. STECF zauważył ponadto, że należy priorytetowo potraktować zmniejszenie poziomu niezamierzonych połowów poprzez stosowanie selektywnych narzędzi połowowych lub morskich obszarów chronionych. Komisja z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie podjęte przez grupę wysokiego szczebla SUDESTMED do dalszych prac nad selektywnością i ograniczeniami przestrzennymi rybołówstwa jako priorytetu w dążeniu do ograniczenia niezamierzonych połowów. Komisja uważa zatem, że należy przedłużyć to wyłączenie z zaproponowanymi poziomami procentowymi.

(11)

Z uwagi na dużą liczbę różnych gatunków, które są łowione w tym samym czasie w południowo-wschodnim Morzu Śródziemnym w ramach operacji połowów dennych prowadzonych przy użyciu haków, lin, sieci skrzelowych i drygawic, grupa wysokiego szczebla SUDESTMED zaproponowała inny próg de minimis dla niektórych gatunków, tak aby w przypadku ich częstszych połowów obowiązywał niższy próg de minimis niż w przypadku rzadszych połowów. Z uwagi na fakt, że propozycja ta odzwierciedla rzeczywistość połowów wielogatunkowych w południowo-wschodnim Morzu Śródziemnym, Komisja uważa, że należy udzielić tego wyłączenia z zaproponowanymi poziomami procentowymi.

(12)

W zaktualizowanych dowodach naukowych przedstawionych dla południowo-wschodniego Morza Śródziemnego proponuje się rozszerzenie stosowania wyłączenia de minimis w odniesieniu do sardeli (Engraulis encrasicolus), sardynki europejskiej (Sardina pilchardus), makreli (Scomber spp.) i ostroboków (Trachurus spp.) w 2022 r. do maksymalnie 5 % całkowitych rocznych przyłowów tych gatunków dokonanych przez statki używające włoków dennych (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX). STECF uznał, że wskaźnik odrzutu jest wprawdzie bardzo duży dla tych połowów, ale projekty w zakresie selektywności są w toku. Komisja uważa zatem, że należy przedłużyć to wyłączenie o jeden rok, z zaproponowanymi poziomami procentowymi. Grupa wysokiego szczebla SUDESTMED powinna przedstawić do dnia 1 maja 2022 r. dodatkowe dane oparte na bieżących badaniach, a także ocenę skutków wyłączenia.

(13)

W zaktualizowanych dowodach naukowych państwa członkowskie ponowiły swoje zobowiązanie do zwiększenia selektywności narzędzi połowowych zgodnie z wynikami obecnych programów badawczych, aby ograniczyć niezamierzone połowy, a w szczególności połowy osobników o rozmiarach poniżej minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony.

(14)

W zaktualizowanych dowodach naukowych państwa członkowskie zobowiązały się również do wyznaczenia dalszych obszarów zamkniętych w celu zmniejszenia śmiertelności młodych osobników.

(15)

Środki będące przedmiotem wniosku są zgodne z art. 15 ust. 4 lit. c).

(16)

W związku z tym, że środki określone w niniejszym rozporządzeniu mają bezpośredni wpływ na planowanie okresu połowu statków unijnych oraz na powiązaną działalność gospodarczą, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie natychmiast po jego opublikowaniu. Do celów pewności prawa niniejsze rozporządzenie należy stosować od dnia 1 stycznia 2022 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Realizacja obowiązku wyładunku

Obowiązek wyładunku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, ma zastosowanie do połowów dennych na wodach Unii Morza Adriatyckiego i południowo-wschodniego Morza Śródziemnego zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„podobszary geograficzne GFCM” oznaczają podobszary geograficzne Generalnej Komisji ds. Łowisk w Basenie Morza Śródziemnego (GFCM), jak określono w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 (5);

b)

„Morze Adriatyckie” oznacza podobszary geograficzne GFCM 17 i 18;

c)

„południowo-wschodnie Morze Śródziemne” oznacza podobszary geograficzne GFCM 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 27.

Artykuł 3

Wyłączenie de minimis

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 następujące ilości mogą zostać odrzucone na podstawie art. 15 ust. 4 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013:

a)

na Morzu Adriatyckim:

(i)

w odniesieniu do morszczuka europejskiego (Merluccius merluccius) i barwenowatych (Mullus spp.) – w 2022 r. oraz w 2023 r. maksymalnie 5 % całkowitych rocznych połowów tych gatunków dokonanych przez statki używające włoków dennych;

(ii)

lub w odniesieniu do morszczuka (Merluccius merluccius) i barwenowatych (Mullus spp.) – w 2022 r. i 2023 r. maksymalnie 1 % całkowitych rocznych połowów tych gatunków dokonanych przez statki używające sieci skrzelowych i drygawic (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN);

(iii)

w odniesieniu do morszczuka europejskiego (Merluccius merluccius) i barwenowatych (Mullus spp.) – w 2022 r. oraz w 2023 r. maksymalnie 1 % całkowitych rocznych połowów tych gatunków dokonanych przez statki używające włoków rozprzowych (TBB);

(iv)

w przypadku soli (Solea solea) – w 2022 r. oraz w 2023 r. maksymalnie 3 % całkowitych rocznych połowów tego gatunku dokonanych przez statki używające włoków dennych;

(v)

w odniesieniu do labraksa (Dicentrarchus labrax), prażmy (Diplodus annularis), dubiela (Diplodus puntazzo), sargusa (Diplodus sargus), amarela (Diplodus vulgaris), graników (Epinephelus spp.), morlesza pręgowanego (Lithognathus mormyrus), morlesza krwistego (Pagellus acarne), morlesza bogara (Pagellus bogaraveo), morlesza szkarłatnego (Pagellus erythrinus), pagrusa karaibskiego (Pagrus pagrus), wrakonia (Polyprion americanus), dorady (Sparus aurata) i krewetki głębokowodnej różowej (Parapenaeus longirostris) – w 2022 r. i 2023 r. maksymalnie 5 % całkowitych rocznych połowów tych gatunków dokonanych przez statki używające włoków dennych;

(vi)

w odniesieniu do labraksa (Dicentrarchus labrax), prażmy (Diplodus annularis), dubiela (Diplodus puntazzo), sargusa (Diplodus sargus), amarela (Diplodus vulgaris), graników (Epinephelus spp.), morlesza pręgowanego (Lithognathus mormyrus), morlesza krwistego (Pagellus acarne), morlesza bogara (Pagellus bogaraveo), morlesza szkarłatnego (Pagellus erythrinus), pagrusa karaibskiego (Pagrus pagrus), wrakonia (Polyprion americanus), soli (Solea solea) i dorady (Sparus aurata) – w 2022 r. i 2023 r. maksymalnie 3 % całkowitych rocznych połowów tych gatunków dokonanych przez statki używające sieci skrzelowych i drygawic (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN);

(vii)

w odniesieniu do labraksa (Dicentrarchus labrax), prażmy (Diplodus annularis), dubiela (Diplodus puntazzo), sargusa (Diplodus sargus), amarela (Diplodus vulgaris), graników (Epinephelus spp.), morlesza pręgowanego (Lithognathus mormyrus), morlesza krwistego (Pagellus acarne), morlesza szkarłatnego (Pagellus erythrinus), pagrusa karaibskiego (Pagrus pagrus), wrakonia (Polyprion americanus), soli (Solea solea) i dorady (Sparus aurata) – w 2022 r. i 2023 r. maksymalnie 1 % całkowitych rocznych połowów tych gatunków dokonanych przez statki używające haków i lin (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX);

(viii)

w odniesieniu do sardeli (Engraulis encrasicolus), sardynki europejskiej (Sardina pilchardus), makreli (Scomber spp.) i ostroboków (Trachurus spp.) – w 2022 r. maksymalnie 5 % całkowitych rocznych przyłowów tych gatunków dokonanych przez statki używające włoków dennych;

b)

na południowo-wschodnim Morzu Śródziemnym:

(i)

w odniesieniu do morszczuka europejskiego (Merluccius merluccius) i barwenowatych (Mullus spp.) – w 2022 r. oraz w 2023 r. maksymalnie 5 % całkowitych rocznych połowów tych gatunków dokonanych przez statki używające włoków dennych;

(ii)

w odniesieniu do morszczuka (Merluccius merluccius) i barwenowatych (Mullus spp.) – w 2022 r. i 2023 r. maksymalnie 1 % całkowitych rocznych połowów tych gatunków dokonanych przez statki używające sieci skrzelowych i drygawic (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN);

(iii)

w odniesieniu do krewetki głębokowodnej różowej (Parapenaeus longirostris) – w 2022 r. oraz w 2023 r. maksymalnie 5 % całkowitych rocznych połowów tego gatunku dokonanych przez statki używające włoków dennych;

(iv)

w odniesieniu do labraksa (Dicentrarchus labrax), prażmy (Diplodus annularis), dubiela (Diplodus puntazzo), sargusa (Diplodus sargus), amarela (Diplodus vulgaris), graników (Epinephelus spp.), morlesza pręgowanego (Lithognathus mormyrus), morlesza krwistego (Pagellus acarne), morlesza bogara (Pagellus bogaraveo), morlesza szkarłatnego (Pagellus erythrinus), pagrusa karaibskiego (Pagrus pagrus), wrakonia (Polyprion americanus), dorady (Sparus aurata), homarca (Nephrops norvegicus) i soli (Solea solea) – w 2022 r. i 2023 r. maksymalnie 5 % całkowitych rocznych połowów tych gatunków dokonanych przez statki używające włoków dennych;

(v)

w odniesieniu do labraksa (Dicentrarchus labrax), prażmy (Diplodus annularis), dubiela (Diplodus puntazzo), sargusa (Diplodus sargus), amarela (Diplodus vulgaris), graników (Epinephelus spp.), morlesza pręgowanego (Lithognathus mormyrus), morlesza krwistego (Pagellus acarne), morlesza bogara (Pagellus bogaraveo), morlesza szkarłatnego (Pagellus erythrinus), pagrusa karaibskiego (Pagrus pagrus), wrakonia (Polyprion americanus), dorady (Sparus aurata), soli (Solea solea), homara europejskiego (Homarus gammarus) i langustowatych (Palinuridae) – w 2022 r. i 2023 r. maksymalnie 3 % całkowitych rocznych połowów tych gatunków dokonanych przez statki używające sieci skrzelowych i drygawic (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN). Jeżeli wyładunek tych gatunków stanowi mniej niż 25 % łącznego wyładunku w ramach połowów, ilości odrzucone w 2022 r. i 2023 r. mogą wynieść maksymalnie 5 % całkowitych rocznych połowów tych gatunków;

(vi)

w odniesieniu do labraksa (Dicentrarchus labrax), prażmy (Diplodus annularis), dubiela (Diplodus puntazzo), sargusa (Diplodus sargus), amarela (Diplodus vulgaris), graników (Epinephelus spp.), morlesza pręgowanego (Lithognathus mormyrus), morlesza bogara (Pagellus bogaraveo), morlesza krwistego (Pagellus acarne), morlesza szkarłatnego (Pagellus erythrinus), pagrusa karaibskiego (Pagrus pagrus), wrakonia (Polyprion americanus), morszczuka europejskiego (Merluccius merluccius) i dorady (Sparus aurata) – maksymalnie 1 % całkowitych rocznych połowów tych gatunków dokonanych przez statki używające haków i lin (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX). Jeżeli wyładunek tych gatunków stanowi mniej niż 25 % łącznego wyładunku w ramach połowów, ilości odrzucone mogą wynieść maksymalnie 3 % całkowitych rocznych połowów tych gatunków;

(vii)

w odniesieniu do sardeli (Engraulis encrasicolus), sardynki europejskiej (Sardina pilchardus), makreli (Scomber spp.) i ostroboków (Trachurus spp.) – w 2022 r. maksymalnie 5 % całkowitych rocznych przyłowów tych gatunków dokonanych przez statki używające włoków dennych.

2.   Do dnia 1 maja 2022 r. państwa członkowskie mające bezpośredni interes w zarządzaniu połowami w Morzu Adriatyckim i w południowo-wschodnim Morzu Śródziemnym przedkładają Komisji dodatkowe dane oparte na bieżących badaniach, a także ocenę skutków wyłączenia i wszelkie inne istotne informacje naukowe uzasadniające wyłączenie określone w ust. 1 lit. a) (viii) i lit. b) (vii). STECF ocenia te dane i informacje najpóźniej do dnia 31 lipca 2022 r.

Artykuł 4

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 sierpnia 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/86 z dnia 20 października 2016 r. ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów małych gatunków dennych w Morzu Śródziemnym (Dz.U. L 14 z 18.1.2017, s. 4).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/161 z dnia 23 października 2017 r. ustanawiające wyłączenie de minimis z obowiązku wyładunku w odniesieniu do niektórych połowów małych gatunków pelagicznych w Morzu Śródziemnym (Dz.U. L 30 z 2.2.2018, s. 1).

(4)  Sprawozdania Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF) – Ocena wspólnych rekomendacji dotyczących obowiązku wyładunku (STECF-21-05) 2021. Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.

Dostępne na stronie https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) oraz zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego (Dz.U. L 347 z 30.12.2011, s. 44).


26.11.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 421/14


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/2065

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do połowów turbota w Morzu Czarnym

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (1), w szczególności jego art. 15 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 ma na celu stopniowe wyeliminowanie odrzutów we wszystkich rodzajach połowów w Unii poprzez wprowadzenie obowiązku wyładunku.

(2)

W odniesieniu do Morza Czarnego w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 ustanowiono obowiązek wyładunku wszystkich połowów gatunków, które są objęte limitami połowowymi. Zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 obowiązek wyładunku ma zastosowanie do gatunków określających połowy najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r. Turbot jest jednym z tych gatunków.

(3)

W dniu 20 października 2016 r. Komisja przyjęła rozporządzenie delegowane (UE) 2017/87 (2) ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do połowów turbota w Morzu Czarnym, które przewiduje wyłączenie z uwagi na przeżywalność w odniesieniu do turbota złowionego przy użyciu dennych sieci skrzelowych. Miało ono zastosowanie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

(4)

Bułgaria i Rumunia mają bezpośredni interes w zarządzaniu rybołówstwem w odniesieniu do eksploatacji turbota w Morzu Czarnym. W dniu 12 lutego 2021 r. te państwa członkowskie przedłożyły Komisji wspólną rekomendację, w której zwróciły się o przedłużenie ważności planu w zakresie odrzutów i wyłączenia z uwagi na przeżywalność w odniesieniu do turbota złowionego przy użyciu dennych sieci skrzelowych w Morzu Czarnym. W dniu 15 lipca 2021 r. te same państwa członkowskie przedłożyły zaktualizowaną wspólną rekomendację. Od odpowiednich organów naukowych uzyskano opinię naukową co do wysokich wskaźników przeżywalności tego gatunku.

(5)

Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (3) („STECF”) dokonał oceny przedłożonej zaktualizowanej wspólnej rekomendacji i zauważył, że potrzebne są ulepszenia w zakresie przekazywanych informacji. Komisja uznaje istnienie badań naukowych (4) wykazujących wysoką przeżywalność turbota złowionego przez statki spoza UE stosujące sieci skrzelowe na Morzu Czarnym. Biorąc pod uwagę, że badania dotyczą tych samych basenów morskich, gatunków i narzędzi połowowych jak te objęte wyłączeniem, o które wnioskowały Bułgaria i Rumunia, Komisja uważa, że badania te należy wziąć pod uwagę do celów wyłączenia.

(6)

Na podstawie dowodów naukowych i oceny STECF wyłączenie z uwagi na przeżywalność dozwolone na mocy art. 15 ust. 4 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 należy włączyć do niniejszego rozporządzenia na okres jednego roku.

(7)

Do dnia 1 maja 2022 r. zainteresowane państwa członkowskie powinny przedłożyć dodatkowe dane dotyczące szacunków przeżywalności w odniesieniu do połowów turbota przy użyciu sieci skrzelowych.

(8)

Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie natychmiast po jego opublikowaniu, ponieważ środki w nim przewidziane wywierają bezpośredni wpływ na planowanie okresu połowowego dla statków Unii i powiązaną z nim działalność gospodarczą. Zgodnie ze wspólną rekomendacją i biorąc pod uwagę ramy czasowe określone w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, niniejsze rozporządzenie powinno się stosować od dnia 1 stycznia 2022 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Realizacja obowiązku wyładunku

Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem obowiązek wyładunku przewidziany w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 stosuje się na Morzu Czarnym w odniesieniu do połowów turbota (Psetta maxima) złowionego przy użyciu sieci skrzelowych dennych (kod narzędzia połowowego (5) GNS).

Artykuł 2

Definicja

Do celów niniejszego rozporządzenia „Morze Czarne” oznacza wody morskie w ramach podobszaru geograficznego 29 Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM) zgodnie z definicją zawartą w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 (6).

Artykuł 3

Wyłączenie z uwagi na przeżywalność

1.   Wyłączenie z obowiązku wyładunku na podstawie art. 15 ust. 4 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w odniesieniu do gatunków, co do których dowody naukowe wykazują wysokie wskaźniki przeżyć, ma zastosowanie w 2022 r. do turbota (Psetta maxima) złowionego przy użyciu sieci skrzelowych dennych (GNS) w Morzu Czarnym.

2.   Turbot (Psetta maxima) złowiony w przypadkach, o których mowa w ust. 1, jest uwalniany natychmiast w obszarze, w którym dokonano połowu.

3.   Do dnia 1 maja 2022 r. państwa członkowskie mające bezpośredni interes w zarządzaniu połowami turbota w Morzu Czarnym przedkładają Komisji dodatkowe dane dotyczące szacunków przeżywalności turbota w kontekście połowów z użyciem sieci skrzelowych i wszelkie inne istotne informacje naukowe potwierdzające wyłączenie określone w ust. 1. STECF oceni te dane najpóźniej do dnia 31 lipca 2022 r.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 sierpnia 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/87 z dnia 20 października 2016 r. ustanawiające plan w zakresie odrzutów łososia na Morzu Bałtyckim (Dz.U. L 14 z 18.1.2017, s. 9).

(3)  Sprawozdania Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF) – Ocena wspólnych rekomendacji dotyczących obowiązku wyładunku (STECF-21- 05) 2021. Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg. Dostępne pod adresem: https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(4)  Basaran, F. i N. Samsun, 2004, Survival rates of Black Sea Turbot (Psetta maxima maeotica, L. 1758) broodstock captured by gill nets from different depths and their adaptation culture conditions [Wskaźniki przeżyć tarlaków turbota w Morzu Czarnym łowionych za pomocą sieci skrzelowych z różnych głębokości oraz warunki ich hodowli przystosowawczej], Aquaculture International 12: s. 321–331, 2004; Giragosov, V. i A. Nikolayevna Khanaychenko, 2012, The State-of-Art. of the Black Sea Turbot Spawning Population off Crimea (1998-2010) [Aktualny stan populacji tarłowej turbota przy Półwyspie Krymskim w Morzu Czarnym (1998–2010)], Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, wrzesień 2012 r., DOI: 10.4194/1303-2712-v12_2_25; Samsun, N. i F. Kalayci, 2005, Survival Rates of Black Sea Turbot (Scophthalmus maeoticus Pallas, 1811), Captured by Bottom Turbot Gillnets in Different Depths and Fishing, Seasons Between 1999 and 2004 [Wskaźniki przeżyć turbota w Morzu Czarnym (Scophthalmus maeoticus Pallas, 1811) łowionego za pomocą dennych sieci skrzelowych do połowów turbota z różnych głębokości i w różnych okresach połowu w latach 1999–2004], Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 5: 57-62 (2005).

(5)  Kody narzędzi połowowych stosowane w niniejszym rozporządzeniu odwołują się do kodów w załączniku XI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 404/2011 ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (Dz.U. L 112 z 30.4.2011, s. 1). W przypadku statków, których długość całkowita jest mniejsza niż 10 metrów, kody narzędzi połowowych stosowane w tabeli odnoszą się do kodów klasyfikacji narzędzi połowowych FAO.

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) oraz zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego (Dz.U. L 347 z 30.12.2011, s. 44).


26.11.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 421/17


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/2066

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1022 w odniesieniu do szczegółów realizacji obowiązku wyładunku w odniesieniu do niektórych stad dennych w zachodniej części Morza Śródziemnego na lata 2022–2024

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1022 z dnia 20 czerwca 2019 r. ustanawiające plan wieloletni połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 508/2014 (1), w szczególności jego art. 14,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) 2019/1022 ustanawia plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów małych gatunków dennych w Morzu Śródziemnym W art. 14 tego rozporządzenia uprawniono Komisję do przyjmowania aktów delegowanych w celu uzupełnienia tego rozporządzenia przez określenie szczegółów obowiązku wyładunku w odniesieniu do wszystkich stad gatunków w zachodniej części Morza Śródziemnego, do których ma zastosowanie obowiązek wyładunku, oraz w odniesieniu do przypadkowych połowów gatunków pelagicznych w połowach eksploatujących stada zgodnie z tym przepisem.

(2)

W następstwie trzech wspólnych rekomendacji przedstawionych Komisji w 2016 r. przez szereg państw członkowskich mających bezpośredni interes w zarządzaniu połowami w Morzu Śródziemnym (Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, Cypr, Malta i Słowenia) rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/86 (2) ustanowiono plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów gatunków dennych w wodach Morza Śródziemnego, mający zastosowanie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Te trzy wspólne rekomendacje dotyczyły odpowiednio zachodniej części Morza Śródziemnego, Morza Adriatyckiego i południowo-wschodniej części Morza Śródziemnego.

(3)

W dniu 7 maja 2021 r. Hiszpania, Francja i Włochy („grupa wysokiego szczebla PESCAMED”) przedłożyły Komisji wspólną rekomendację, w której zaproponowano przedłużenie niektórych wyłączeń z obowiązku wyładunku w odniesieniu do połowów dennych w zachodniej części Morza Śródziemnego po konsultacjach w ramach Komitetu Doradczego ds. Morza Śródziemnego („MEDAC”).

(4)

Wymieniona wspólna rekomendacja została oceniona przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) w dniach 17–21 maja 2021 r. (3)

(5)

W dniu 21 lipca 2021 r. grupa wysokiego szczebla PESCAMED przedłożyła zaktualizowaną wspólną rekomendację, która została dostosowana do oceny STECF.

(6)

Zgodnie z art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 (4) Komisja przeanalizowała wspólną rekomendację w świetle oceny STECF w celu zapewnienia jej zgodności z odpowiednimi środkami ochronnymi, w tym z obowiązkiem wyładunku.

(7)

Komisja odnotowuje, że w zachodniej części Morza Śródziemnego gatunki są poławiane jednocześnie, w bardzo różnych ilościach, co sprawia, że stosowanie podejścia opartego na pojedynczym stadzie staje się trudne. Gatunki te są ponadto poławiane w ramach rybołówstwa łodziowego i wyładowywane w wielu miejscach wyładunku rozmieszczonych geograficznie wzdłuż wybrzeża, co powoduje że postępowanie z niezamierzonymi połowami pociąga za sobą nieproporcjonalne koszty.

(8)

W zaktualizowanej wspólnej rekomendacji proponuje się rozszerzenie na 2022 r. wyłączenia z uwagi na przeżywalność, o którym mowa w art. 15 ust. 4 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, ustanowionego dla małży, a mianowicie dla przegrzebka (Pecten jacobeus), rospok (Venerupis spp.) i małży Venus (Venus spp.) złowionych za pomocą drag mechanicznych (HMD). STECF przypomniał państwom członkowskim o dwóch prowadzonych badaniach, które mają zostać ukończone w celu dalszej oceny wskaźników przeżywalności przegrzebka, rospok i małży Venus. Ponieważ dowody dotyczące przeżywalności tych gatunków nie są rozstrzygające, Komisja uważa, że wyłączenie z uwagi na przeżywalność powinno zostać włączone do niniejszego rozporządzenia na okres jednego roku, do czasu przedłożenia odpowiednich danych dotyczących przeżywalności. Zainteresowane państwa członkowskie powinny do dnia 1 maja 2022 r. przedłożyć Komisji odpowiednie dane dotyczące tych trzech gatunków, aby umożliwić STECF pełną ocenę uzasadnień wyłączenia, a Komisji – dokonanie przeglądu.

(9)

W zaktualizowanej wspólnej rekomendacji proponuje się przedłużenie wyłączenia z uwagi na przeżywalność ustanowionego dla homarca (Nephrops norvegicus) złowionego przy użyciu włoków dennych (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) na lata 2022, 2023 i 2024. STECF uznał, że istnieją dowody naukowe wykazujące bardzo niski poziom przeżywalności tego gatunku w lipcu i sierpniu w zachodniej części Morza Śródziemnego i w innych regionach. Ponieważ w pozostałej części roku odnotowuje się wysokie wskaźniki przeżywalności oraz biorąc pod uwagę cechy narzędzi połowowych, praktyk połowowych i ekosystemu, Komisja uważa, że wyłączenie z uwagi na przeżywalność należy przedłużyć o trzy lata, z wyjątkiem lipca i sierpnia każdego roku.

(10)

W zaktualizowanej wspólnej rekomendacji proponuje się przedłużenie wyłączenia z uwagi na przeżywalność dla homarca (Nephrops norvegicus) złowionego przy użyciu więcierzy i koszy (FPO, FIX) na lata 2022, 2023 i 2024. STECF uznał, że szczegółowe informacje na poparcie tego wyłączenia były ograniczone. Biorąc jednak pod uwagę, że połowy te są dość selektywne, Komisja uważa, że wyłączenie należy przedłużyć o trzy lata.

(11)

W zaktualizowanej wspólnej rekomendacji proponuje się rozszerzenie wyłączenia z uwagi na przeżywalność w odniesieniu do morlesza bogara (Pagellus bogaraveo) złowionego przy użyciu haków i lin (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) na lata 2022 i 2023. STECF uznał, że przedstawiono dowody na poparcie tego wyłączenia, ale że należy przeprowadzić dodatkowe badania naukowe w celu bezpośredniego monitorowania przeżywalności odrzutów. Komisja uważa zatem, że należy wprowadzić to wyłączenie wyłącznie na dwa lata.

(12)

W zaktualizowanej wspólnej rekomendacji proponuje się rozszerzenie wyłączenia z uwagi na przeżywalność w odniesieniu do homara europejskiego (Homarus gammarus) i langustowatych (Palinuridae) złowionych przy użyciu sieci (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) oraz więcierzy i pułapek (FPO, FIX) na lata 2022 i 2023. STECF uznał, że przedstawiono dowody na to, że skutki wyłączenia z uwagi na przeżywalność będą prawdopodobnie znikome, ale że należy przeprowadzić dodatkowe badania naukowe w celu bezpośredniego monitorowania przeżywalności odrzutów. Komisja uważa zatem, że należy wprowadzić to wyłączenie wyłącznie na dwa lata.

(13)

We wspólnej rekomendacji przedstawiono zaktualizowane dowody naukowe dotyczące nieproporcjonalnych kosztów postępowania z niezamierzonymi połowami. Chociaż STECF zauważył, że przedstawiono szacunki wzrostu kosztów, podkreślił jednak trudności w ocenie, do jakiego stopnia koszty te są nieproporcjonalne. STECF zauważył, że dostarczone informacje na temat nieproporcjonalnych kosztów mogą zostać uzupełnione i że należy przeprowadzić ocenę skutków wyłączenia. STECF zauważył ponadto, że należy priorytetowo potraktować zmniejszenie poziomu niezamierzonych połowów poprzez stosowanie selektywnych narzędzi połowowych lub morskich obszarów chronionych. Komisja z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie podjęte przez grupę wysokiego szczebla PESCAMED do dalszych prac nad selektywnością i ograniczeniami przestrzennymi rybołówstwa jako priorytetu w dążeniu do ograniczenia niezamierzonych połowów. STECF zauważył, że połączone podejście de minimis obejmuje szeroką grupę gatunków o szerokim zakresie wskaźników odrzutów, ale uznał tak szeroki zakres za właściwe podejście ze względu na złożoność połowów w zachodniej części Morza Śródziemnego. Wreszcie STECF uznał, że indywidualne wyłączenia de minimis obejmujące pojedyncze gatunki mogłyby prowadzić do wielu odrębnych wyłączeń, które byłyby równie trudne do monitorowania. Komisja uważa zatem, że należy przedłużyć to wyłączenie z zaproponowanymi poziomami procentowymi.

(14)

Państwa członkowskie ponowiły swoje zawarte we wspólnej rekomendacji zobowiązanie do zwiększenia selektywności narzędzi połowowych zgodnie z wynikami obecnych programów badawczych, aby ograniczyć niezamierzone połowy, a w szczególności połowy osobników o rozmiarach poniżej minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony.

(15)

Ponadto państwa członkowskie zobowiązały się również we wspólnej rekomendacji do określenia dalszych obszarów zamkniętych w celu zmniejszenia śmiertelności młodych osobników, jeżeli istnieją dowody, że na tych obszarach obserwuje się wysoką koncentrację młodych ryb. Środki zaproponowane w zaktualizowanych wspólnych rekomendacjach są zgodne z art. 15 ust. 4, art. 15 ust. 5 lit. b) i c) oraz art. 18 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

(16)

W związku z tym, że środki określone w niniejszym rozporządzeniu mają bezpośredni wpływ na planowanie okresu połowu statków unijnych oraz na powiązaną działalność gospodarczą, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie natychmiast po jego opublikowaniu. Niniejsze rozporządzenie powinno stosować się od dnia 1 stycznia 2022 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Realizacja obowiązku wyładunku

Obowiązek wyładunku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, ma zastosowanie do połowów dennych na wodach Unii zachodniego Morza Śródziemnego zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„podobszary geograficzne GFCM” oznaczają podobszary geograficzne Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM) jak określono w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 (5);

b)

„zachodnia część Morza Śródziemnego” oznacza podobszary geograficzne objęte porozumieniem GFCM 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oraz 11.1, 11.2 i 12.

Artykuł 3

Wyłączenia z uwagi na przeżywalność

1.   W zachodniej części Morza Śródziemnego wyłączenie z obowiązku wyładunku zgodnie z art. 15 ust. 4 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 w odniesieniu do gatunków, co do których dowody naukowe wykazują wysokie wskaźniki przeżywalności, stosuje się do:

a)

przegrzebków (Pecten jacobeus) złowionych przy użyciu drag mechanicznych (HMD) do dnia 31 grudnia 2022 r.;

b)

rospok (Venerupis spp.) złowionych przy użyciu drag mechanicznych (HMD) do dnia 31 grudnia 2022 r.;

c)

małży Wenus (Venus spp.) złowionych przy użyciu drag mechanicznych (HMD) do dnia 31 grudnia 2022 r.;

d)

homarca (Nephrops norvegicus) złowionego przy użyciu wszystkich włoków dennych (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) w okresie od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia każdego roku, do dnia 31 grudnia 2024 r.;

e)

homarca (Nephrops norvegicus) złowionego przy użyciu więcierzy i pułapek (FPO, FIX) do dnia 31 grudnia 2024 r.;

f)

morlesza bogara (Pagellus bogaraveo) złowionego przy użyciu haków i lin (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) do dnia 31 grudnia 2023 r.;

g)

homara europejskiego (Homarus gammarus) złowionego przy użyciu sieci (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) oraz przy użyciu więcierzy i pułapek (FPO, FIX) do dnia 31 grudnia 2023 r.;

h)

langustowatych (Palinuridae) złowionych przy użyciu sieci (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) oraz przy użyciu więcierzy i pułapek (FPO, FIX) do dnia 31 grudnia 2023 r.

2.   Przegrzebki (Pecten jacobeus), rospoki (Venerupis spp.), małże Wenus (Venus spp.), homarzec (Nephrops norvegicus), morlesz bogar (Pagellus bogaraveo), homar europejski (Homarus gammarus) i langustowate (Palinuridae) złowione w okolicznościach, o których mowa w ust. 1, są natychmiast uwalniane w obszarze, w którym zostały złowione.

3.   Do dnia 1 maja 2022 r. państwa członkowskie mające bezpośredni interes w zarządzaniu połowami na Morzu Śródziemnym przedkładają Komisji dodatkowe dane dotyczące odrzutów oraz wszelkie inne istotne informacje naukowe uzasadniające wyłączenie określone w ust. 1 lit. a), b) i c). STECF ocenia te dane i informacje najpóźniej do dnia 31 lipca 2022 r.

Artykuł 4

Wyłączenia de minimis

Na zasadzie odstępstwa od art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 następujące ilości mogą zostać odrzucone na podstawie art. 15 ust. 4 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013:

a)

w odniesieniu do morszczuka europejskiego (Merluccius merluccius) i barwenowatych (Mullus spp.) – w 2022 r. oraz w 2023 r. maksymalnie 5 % całkowitych rocznych połowów tych gatunków dokonanych przez statki używające włoków dennych;

b)

w odniesieniu do morszczuka europejskiego (Merluccius merluccius) i barwenowatych (Mullus spp.) – w 2022 r. i 2023 r. maksymalnie 1 % całkowitych rocznych połowów tych gatunków dokonanych przez statki używające sieci skrzelowych i drygawic;

c)

w odniesieniu do labraksa (Dicentrarchus labrax), prażmy (Diplodus annularis), dubiela (Diplodus puntazzo), sargusa (Diplodus sargus), amarela (Diplodus vulgaris), graników (Epinephelus spp.), morlesza pręgowanego (Lithognathus mormyrus), morlesza krwistego (Pagellus acarne), morlesza bogara (Pagellus bogaraveo), morlesza szkarłatnego (Pagellus erythrinus), pagrusa karaibskiego (Pagrus pagrus), wrakonia (Polyprion americanus), soli (Solea solea), dorady (Sparus aurata) i krewetki głębokowodnej różowej (Parapenaeus longirostris) – w 2022 r. i 2023 r. maksymalnie 5 % całkowitych rocznych połowów tych gatunków dokonanych przez statki używające włoków dennych;

d)

w odniesieniu do labraksa (Dicentrarchus labrax), prażmy (Diplodus annularis), dubiela (Diplodus puntazzo), sargusa (Diplodus sargus), amarela (Diplodus vulgaris), graników (Epinephelus spp.), morlesza pręgowanego (Lithognathus mormyrus), morlesza krwistego (Pagellus acarne), morlesza bogara (Pagellus bogaraveo), morlesza szkarłatnego (Pagellus erythrinus), pagrusa karaibskiego (Pagrus pagrus), wrakonia (Polyprion americanus), soli (Solea solea) i dorady (Sparus aurata) – w 2022 r. i 2023 r. maksymalnie 3 % całkowitych rocznych połowów tych gatunków dokonanych przez statki używające sieci skrzelowych i drygawic;

e)

w odniesieniu do labraksa (Dicentrarchus labrax), prażmy (Diplodus annularis), dubiela (Diplodus puntazzo), sargusa (Diplodus sargus), amarela (Diplodus vulgaris), graników (Epinephelus spp.), morlesza pręgowanego (Lithognathus mormyrus), morlesza krwistego (Pagellus acarne), morlesza szkarłatnego (Pagellus erythrinus), pagrusa karaibskiego (Pagrus pagrus), wrakonia (Polyprion americanus), soli (Solea solea) i dorady (Sparus aurata) – w 2022 r. i 2023 r. maksymalnie 1 % całkowitych rocznych połowów tych gatunków dokonanych przez statki używające haków i lin.

Artykuł 5

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 sierpnia 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 172 z 26.6.2019, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/86 z dnia 20 października 2016 r. ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów małych gatunków dennych w Morzu Śródziemnym (Dz.U. L 14 z 18.1.2017, s. 4).

(3)  Sprawozdania Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF) – Ocena wspólnych rekomendacji dotyczących obowiązku wyładunku (STECF-21-05) 2021. Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg. Dostępne na stronie https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) oraz zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego (Dz.U. L 347 z 30.12.2011, s. 44).


26.11.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 421/22


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/2067

z dnia 24 listopada 2021 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 183 lit. b),

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 1216/2009 i (WE) nr 614/2009 (2), w szczególności jego art. 5 ust. 6 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje,

(1)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1484/95 (3) ustanowiono szczegółowe zasady stosowania systemu dodatkowych należności przywozowych oraz ustalono ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj.

(2)

Z regularnych kontroli danych, na podstawie których są określane ceny reprezentatywne produktów w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj, wynika, że należy zmienić ceny reprezentatywne w przywozie niektórych produktów, uwzględniając wahania cen w zależności od pochodzenia tych produktów.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1484/95.

(4)

Ze względu na konieczność zagwarantowania, że środek ten będzie mieć zastosowanie możliwie jak najszybciej po udostępnieniu aktualnych danych, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego opublikowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1484/95 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 listopada 2021 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącą,

Wolfgang BURTSCHER

Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 1.

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1484/95 z dnia 28 czerwca 1995 r. określające szczegółowe zasady wdrażania systemu dodatkowych należności przywozowych oraz ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i uchylające rozporządzenie nr 163/67/EWG (Dz.U. L 145 z 29.6.1995, s. 47).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

Kod CN

Opis towarów

Cena reprezentatywna

(EUR/100  kg)

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 3

(EUR/100  kg)

Pochodzenie  (1)

0207 14 10

Kawałki z ptactwa z gatunku Gallus domesticus bez kości, zamrożone

172,0

44

BR


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 7).”


26.11.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 421/25


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/2068

z dnia 25 listopada 2021 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych benfluralin, dimoksystrobina, fluazynam, flutolanil, mekoprop-P, mepikwat, metiram, oksamyl i piraklostrobina

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 17 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (2) określono substancje czynne uznane za zatwierdzone rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009.

(2)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/52 (3) przedłużono okres zatwierdzenia substancji czynnych dimoksystrobina, mekoprop-P, metiram, oksamyl i piraklostrobina do dnia 31 stycznia 2022 r. oraz okres zatwierdzenia substancji czynnych benfluralin, fluazynam, flutolanil i mepikwat do dnia 28 lutego 2022 r.

(3)

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 844/2012 (4), uchylonym rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/1740 (5), złożono wnioski o odnowienie zatwierdzenia tych substancji. Procedura odnowienia zatwierdzenia tych substancji czynnych określona w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 844/2012 ma jednak nadal zastosowanie zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1740.

(4)

W związku z tym, że ocena tych substancji czynnych opóźniła się z przyczyn niezależnych od wnioskodawców, prawdopodobnie zatwierdzenia tych substancji czynnych wygasną, zanim zostanie podjęta decyzja w sprawie ich odnowienia. Należy zatem przedłużyć okresy zatwierdzenia tych substancji.

(5)

Ponadto wymagane jest przedłużenie okresu zatwierdzenia substancji czynnych fluazynam, flutolanil, mekoprop-P, mepikwat, metiram i piraklostrobina, aby zapewnić czas niezbędny na przeprowadzenie oceny dotyczącej tych substancji czynnych pod kątem właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z procedurą określoną w art. 13 i 14 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 844/2012.

(6)

W przypadkach, w których Komisja ma przyjąć rozporządzenie stanowiące, że zatwierdzenie substancji czynnej, o której mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, nie zostaje odnowione, ponieważ kryteria zatwierdzenia nie zostały spełnione, Komisja ma wyznaczyć taką samą datę wygaśnięcia jak data obowiązująca przed niniejszym rozporządzeniem lub ustalić ją na dzień wejścia w życie rozporządzenia stanowiącego o nieodnowieniu zatwierdzenia substancji czynnej, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza. W przypadkach gdy Komisja ma przyjąć rozporządzenie stanowiące o odnowieniu zatwierdzenia substancji czynnej, o której mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, Komisja postara się, stosownie do okoliczności, wyznaczyć najwcześniejszą możliwą datę rozpoczęcia stosowania.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 listopada 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/52 z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych benfluralin, dimoksystrobina, fluazynam, flutolanil, mekoprop-P, mepikwat, metiram, oksamyl i piraklostrobina (Dz.U. L 23 z 25.1.2021, s. 13).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 844/2012 z dnia 18 września 2012 r. ustanawiające przepisy niezbędne do wprowadzenia w życie procedury odnowienia dotyczącej substancji czynnych, jak przewidziano w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 252 z 19.9.2012, s. 26).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1740 z dnia 20 listopada 2020 r. ustanawiające przepisy niezbędne do wprowadzenia w życie procedury odnowienia dotyczącej substancji czynnych, jak przewidziano w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009, oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 844/2012 (Dz.U. L 392 z 23.11.2020, s. 20).


ZAŁĄCZNIK

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w kolumnie szóstej: „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, w wierszu 57: „Mekoprop-P”, datę zastępuje się datą „31 stycznia 2023 r.”;

2)

w kolumnie szóstej: „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, w wierszu 81: „Pyraklostrobina”, datę zastępuje się datą „31 stycznia 2023 r.”;

3)

w kolumnie szóstej: „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, w wierszu 115: „Metiram”, datę zastępuje się datą „31 stycznia 2023 r.”;

4)

w kolumnie szóstej: „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, w wierszu 116: „Oksamyl”, datę zastępuje się datą „31 stycznia 2023 r.”;

5)

w kolumnie szóstej: „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, w wierszu 128: „Dimoksystrobina”, datę zastępuje się datą „31 stycznia 2023 r.”;

6)

w kolumnie szóstej: „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, w wierszu 187: „Flutolanil”, datę zastępuje się datą „28 lutego 2023 r.”;

7)

w kolumnie szóstej: „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, w wierszu 188: „Benfluralin”, datę zastępuje się datą „28 lutego 2023 r.”;

8)

w kolumnie szóstej: „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, w wierszu 189: „Fluazynam”, datę zastępuje się datą „28 lutego 2023 r.”;

9)

w kolumnie szóstej: „Data wygaśnięcia zatwierdzenia”, w wierszu 191: „Mepikwat”, datę zastępuje się datą „28 lutego 2023 r.”.


26.11.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 421/28


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/2069

z dnia 25 listopada 2021 r.

zmieniające załącznik VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 w odniesieniu do wprowadzania do Unii ziemniaków późnych z Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry i Serbii oraz uchylające decyzje wykonawcze 2012/219/UE i (UE) 2015/1199

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (1), w szczególności jego art. 40 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Pozycja 17 w załączniku VI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/2072 (2) zakazuje wprowadzania do Unii bulw roślin z rodzaju Solanum L. i ich mieszańców, innych niż wymienione w pozycjach 15 i 16, w tym bulw Solanum tuberosum L. („określona roślina”) pochodzących z niektórych państw trzecich.

(2)

Zakaz ten nie ma zastosowania do europejskich państw trzecich i określonych obszarów wymienionych w pozycji 17 kolumna czwarta lit. b) załącznika VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072, jeżeli zostały one uznane za wolne od Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Nouioui et al. („określony agrofag”), który powoduje wystąpienie bakteriozy pierścieniowej, lub jeżeli ich przepisy prawa zostały uznane za równoważne z przepisami Unii w zakresie ochrony przed tym agrofagiem.

(3)

Z informacji dostarczonych przez Czarnogórę i związanych z corocznymi kampaniami badawczymi w latach 2010–2020 oraz z informacji zebranych podczas audytu sektora ziemniaków przeprowadzonego przez Komisję w tym państwie w listopadzie 2019 r. wynika, że określony agrofag nie występował w Czarnogórze. Państwo to opracowało zadowalający plan działań następczych w odpowiedzi na zalecenia zawarte w sprawozdaniu końcowym z audytu w odniesieniu do poprawy kontroli zdrowia roślin w sektorze ziemniaków. Należy zatem uznać Czarnogórę za państwo wolne od Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Nouioui et al. oraz zezwolić na wprowadzanie do Unii ziemniaków jadalnych z Czarnogóry, ponieważ uznaje się je za wolne od określonego agrofaga.

(4)

W decyzjach wykonawczych Komisji 2012/219/UE (3) i (UE) 2015/1199 (4) uznano odpowiednio Serbię oraz Bośnię i Hercegowinę za wolne od określonego agrofaga.

(5)

Jako że na podstawie wyników odpowiednich badań i audytów sytuacja w Bośni i Hercegowinie oraz Serbii nie uległa zmianie od czasu przyjęcia tych decyzji wykonawczych, te państwa trzecie nadal uznaje się za wolne od określonego agrofaga i należy zezwolić na wprowadzanie do Unii ziemniaków późnych wyprodukowanych na ich terytoriach.

(6)

W celu zapewnienia, aby Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Serbia i Zjednoczone Królestwo pozostały wolne od określonego agrofaga, należy zobowiązać te państwa trzecie do przedkładania Komisji do dnia 30 kwietnia każdego roku wyników badań z poprzedniego roku potwierdzających, że określony agrofag nie występuje na ich terytoriach, ponieważ jest to najwłaściwszy okres czasu zapewniający odpowiednie zebranie i przedłożenie tych wyników.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić pozycję 17 kolumnę czwartą lit. b) i c) w załączniku VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 w celu uwzględnienia również Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Serbii i Zjednoczonego Królestwa.

(8)

Ze względu na jasność prawa należy uchylić decyzje wykonawcze 2012/219/UE i (UE) 2015/1199.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Decyzje wykonawcze 2012/219/UE i (UE) 2015/1199 tracą moc.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 listopada 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019 (Dz.U. L 319 z 10.12.2019, s. 1).

(3)  Decyzja wykonawcza Komisji 2012/219/UE z dnia 24 kwietnia 2012 r. uznająca Serbię za państwo wolne od Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman i Kotthoff) Davis et al. (Dz.U. L 114 z 26.4.2012, s. 28).

(4)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1199 z dnia 17 lipca 2015 r. uznająca Bośnię i Hercegowinę za państwo wolne od Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman i Kotthoff) Davis et al. (Dz.U. L 194 z 22.7.2015, s. 42).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 tekst w pozycji 17 kolumna czwarta otrzymuje brzmienie:

„Państwa trzecie lub regiony inne niż:

a)

Algieria, Egipt, Izrael, Libia, Maroko, Syria, Szwajcaria, Tunezja i Turcja;

lub

b)

państwa trzecie lub regiony spełniające następujące warunki:

(i)

należą do następującej grupy państw:

Albania, Andora, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Mołdawia, Monako, Norwegia, Rosja (tylko następujące części: Centralny Okręg Federalny (Centralnyj fiedieralnyj okrug), Północno-Zachodni Okręg Federalny (Siewiero-zapadnyj fiedieralnyj okrug), Południowy Okręg Federalny (Jużnyj fiedieralnyj okrug), Północnokaukaski Okręg Federalny (Siewiero-kawkazskij fiedieralnyj okrug) i Nadwołżański Okręg Federalny (Priwołżskij fiedieralnyj okrug), San Marino, Ukraina, Wyspy Kanaryjskie i Wyspy Owcze,

oraz

(ii)

spełniają jeden z następujących warunków:

zostały uznane za wolne od Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Nouioui et al., zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 107 rozporządzenia (UE) 2016/2031, albo

ich przepisy prawa zostały uznane za równoważne z przepisami Unii w zakresie ochrony przed Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Nouioui et al. zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 107 rozporządzenia (UE) 2016/2031;

lub

c)

Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Serbia i Zjednoczone Królestwo (*1), o ile spełniony jest następujący warunek: przedłożenie Komisji przez te państwa trzecie do dnia 30 kwietnia każdego roku wyników badań z poprzedniego roku potwierdzających, że na ich terytoriach nie występuje Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Nouioui et al.


(*1)  Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, do celów niniejszego załącznika odniesienia do Zjednoczonego Królestwa nie obejmują Irlandii Północnej.”.”


26.11.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 421/31


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/2070

z dnia 25 listopada 2021 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 w odniesieniu do wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów lub ograniczeniom w wykonywaniu przewozów w ramach Unii

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz oraz uchylające art. 9 dyrektywy 2004/36/WE (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 474/2006 (2) ustanowiono wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Unii.

(2)

Zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 niektóre państwa członkowskie i Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego („Agencja”) przekazały Komisji informacje, które są istotne na potrzeby uaktualnienia tego wykazu. Państwa trzecie i organizacje międzynarodowe również przekazały istotne informacje. Na podstawie przekazanych informacji należy uaktualnić przedmiotowy wykaz.

(3)

Komisja poinformowała wszystkich zainteresowanych przewoźników lotniczych, bezpośrednio lub za pośrednictwem organów odpowiedzialnych za nadzór regulacyjny nad nimi, o istotnych faktach i względach stanowiących podstawę decyzji o nałożeniu na nich zakazu wykonywania przewozów w ramach Unii lub o zmianie warunków zakazu wykonywania przewozów nałożonego na przewoźnika lotniczego ujętego w wykazie w załącznikach A lub B do rozporządzenia (WE) nr 474/2006.

(4)

Komisja umożliwiła zainteresowanym przewoźnikom lotniczym zapoznanie się ze wszystkimi odpowiednimi dokumentami, przedstawienie uwag na piśmie i dokonanie ustnej prezentacji przed Komisją oraz przed komitetem ustanowionym art. 15 rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 („Komitet ds. Bezpieczeństwa Lotniczego UE”).

(5)

Komisja powiadomiła Komitet ds. Bezpieczeństwa Lotniczego UE o wspólnych konsultacjach prowadzonych w ramach rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 473/2006 (3) z właściwymi organami i przewoźnikami lotniczymi z Armenii, Związku Komorów, Iraku, Kazachstanu, Libii, Meksyku, Mołdawii, Pakistanu, Rosji i Sudanu Południowego. Komisja powiadomiła również Komitet ds. Bezpieczeństwa Lotniczego UE o sytuacji w zakresie bezpieczeństwa lotniczego w Kongu (Brazzaville), Gwinei Równikowej, na Madagaskarze, w Sudanie i w Surinamie.

(6)

Agencja powiadomiła Komisję i Komitet ds. Bezpieczeństwa Lotniczego UE o ocenach technicznych przeprowadzonych w związku z początkową oceną i stałym monitorowaniem zezwoleń dla operatorów z państw trzecich („TCO”) wydanych na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 452/2014 (4).

(7)

Agencja przedstawiła też Komisji i Komitetowi ds. Bezpieczeństwa Lotniczego UE wyniki analizy inspekcji na płycie przeprowadzonych w ramach programu oceny bezpieczeństwa obcych statków powietrznych („program SAFA”) zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 965/2012 (5).

(8)

Dodatkowo Agencja przedstawiła Komisji i Komitetowi ds. Bezpieczeństwa Lotniczego UE informacje na temat projektów pomocy technicznej realizowanych w państwach trzecich, na które zakaz wykonywania przewozów na podstawie rozporządzenia (WE) nr 474/2006 ma wpływ. Agencja i Francja przekazały informacje o planach dalszej pomocy technicznej i współpracy służącej zwiększeniu potencjału administracyjno-technicznego urzędów lotnictwa cywilnego w państwach trzecich, aby pomóc im wyeliminować wszelkie niezgodności z obowiązującymi międzynarodowymi normami bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, oraz informacje o wnioskach o taką pomoc i współpracę. Państwa członkowskie poproszono o koordynowanie z Komisją i Agencją odpowiadania na takie wnioski na zasadzie dwustronnej. W tym względzie Komisja po raz kolejny podkreśliła użyteczność przekazywania międzynarodowej społeczności lotniczej informacji, zwłaszcza w oparciu o narzędzie, jakim jest partnerstwo na rzecz pomocy we wdrażaniu norm bezpieczeństwa lotniczego Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego („ICAO”), na temat pomocy technicznej dla państw trzecich udzielanej przez Unię i państwa członkowskie w celu poprawy bezpieczeństwa lotniczego na całym świecie.

(9)

Eurocontrol przedłożył Komisji i Komitetowi ds. Bezpieczeństwa Lotniczego UE zaktualizowane informacje na temat statusu funkcji ostrzegawczej programu SAFA i funkcji alarmowania TCO, łącznie ze statystykami komunikatów alarmowych dotyczących przewoźników lotniczych objętych zakazem.

Unijni przewoźnicy lotniczy

(10)

W następstwie dokonanej przez Agencję analizy informacji pozyskanych z inspekcji na płycie przeprowadzonych w odniesieniu do statków powietrznych należących do unijnych przewoźników lotniczych oraz z inspekcji standaryzacyjnych przeprowadzonych przez Agencję, uzupełnionej również informacjami wynikającymi ze szczegółowych inspekcji i kontroli przeprowadzonych przez krajowe organy lotnictwa cywilnego, kilka państw członkowskich wraz z Agencją, działającą jako właściwy organ, wprowadziło pewne środki naprawcze i egzekwowania prawa oraz poinformowało Komisję i Komitet ds. Bezpieczeństwa Lotniczego UE o tych środkach.

(11)

Państwa członkowskie wraz z Agencją, działającą jako organ właściwy, jeszcze raz potwierdziły gotowość do podjęcia koniecznych działań w przypadku, gdyby istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa wskazywały na bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wynikające z nieprzestrzegania przez unijnych przewoźników lotniczych odpowiednich norm bezpieczeństwa.

Przewoźnicy lotniczy z Armenii

(12)

W czerwcu 2020 r. przewoźnicy lotniczy z Armenii zostali uwzględnieni w załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 474/2006 rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/736 (6).

(13)

W dniu 3 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie techniczne Komisji, Agencji, państw członkowskich i armeńskiej Komisji Lotnictwa Cywilnego („CAC”), podczas którego CAC przedstawiła aktualne informacje na temat działań podjętych od posiedzenia technicznego w dniu 15 kwietnia 2021 r. w celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień w zakresie bezpieczeństwa. CAC przedstawiła przegląd najnowszych zmian w zakresie ram prawnych lotnictwa cywilnego w Armenii, informacje na temat dalszego rozwoju funkcji i obowiązków działu CAC oraz instrukcje w zakresie zasobów ludzkich.

(14)

CAC poinformowała również Komisję o nowo opracowanej instrukcji zarządzania bezpieczeństwem oraz o szkoleniach z zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem, w których uczestniczyli pracownicy CAC.

(15)

Ponadto CAC przekazała Komisji informację, że certyfikaty przewoźnika lotniczego („AOC”) zostały odebrane przewoźnikom lotniczym Atlantis Armenian AirlinesFly Armenia Airways oraz że wydano certyfikat nowemu przewoźnikowi lotniczemu. (AOC nr 074). Ponieważ CAC nie wykazała się wystarczającą zdolnością do wdrożenia i egzekwowania odpowiednich norm bezpieczeństwa, wydanie AOC temu nowemu przewoźnikowi lotniczemu nie gwarantuje wystarczającej zgodności z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa.

(16)

Komisja przyjmuje do wiadomości postępy poczynione przez CAC w rozwiązywaniu problemów związanych z bezpieczeństwem lotniczym, które w czerwcu 2020 r. doprowadziły do włączenia przewoźników certyfikowanych w Armenii do załącznika A do rozporządzenia (WE) nr 474/2006. Z informacji i dokumentacji przedstawionych przez CAC nie wynika jednak wystarczająco jasno, że uchybienia w zakresie bezpieczeństwa stwierdzone podczas unijnej wizyty oceniającej na miejscu w 2020 r. zostały skutecznie usunięte w celu zapewnienia zgodności z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa. Komisja będzie nadal współpracować z CAC i monitorować dalsze zastosowane środki i działania podjęte w celu wyeliminowania tych uchybień w zakresie bezpieczeństwa, w tym zdolność CAC do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem. W tym kontekście zaznaczono, że Agencja będzie zarządzać projektem pomocy technicznej w celu wsparcia CAC w jej wysiłkach na rzecz wzmocnienia nadzoru nad bezpieczeństwem lotniczym w Armenii.

(17)

Zgodnie ze wspólnymi kryteriami określonymi w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Komisja uznaje, że w odniesieniu do przewoźników lotniczych z Armenii wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Unii powinien zostać zmieniony w celu uwzględnienia Flyone Armenia w załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 474/2006 oraz w celu wykreślenia z tego załącznika Atlantis Armenian AirlinesFly Armenia Airways.

(18)

Państwa członkowskie powinny nadal sprawdzać faktyczne przestrzeganie odpowiednich międzynarodowych norm bezpieczeństwa przez przewoźników lotniczych, którzy posiadają certyfikaty wydane w Armenii, w drodze priorytetowych inspekcji na płycie prowadzonych na podstawie rozporządzenia (UE) nr 965/2012 w stosunku do tych przewoźników lotniczych.

Przewoźnicy lotniczy ze Związku Komorów

(19)

22 marca 2006 przewoźnik lotniczy Air Service Comores został uwzględniony w załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 474/2006.

(20)

12 października 2006 r. przewoźnik lotniczy Air Service Comores został przeniesiony z załącznika A do załącznika B do rozporządzenia (WE) nr 474/2006 rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1543/2006 (7).

(21)

W ramach ciągłych działań monitorujących, Komisja zwróciła się do The Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie de l’Union des Comores („ANACM”) (pol. Krajowa Agencja Lotnictwa Cywilnego i Meteorologii Związku Komorów) o przedłożenie wykazu wszystkich posiadaczy AOC wydanego w Związku Komorów.

(22)

15 lipca 2021 r. ANACM potwierdziła na piśmie zaprzestanie działalności przez przewoźnika lotniczego Air Service Comores.

(23)

Zgodnie ze wspólnymi kryteriami określonymi w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Komisja uznaje, że wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Unii należy zmienić, wykreślając przewoźnika lotniczego Air Service Comores z załącznika B do rozporządzenia (WE) nr 474/2006.

(24)

Państwa członkowskie powinny nadal sprawdzać faktyczne przestrzeganie odpowiednich międzynarodowych norm bezpieczeństwa przez przewoźników lotniczych, którzy posiadają certyfikaty wydane w Związku Komorów, w drodze priorytetowych inspekcji na płycie prowadzonych na podstawie rozporządzenia (UE) nr 965/2012 w stosunku do tych przewoźników lotniczych.

(25)

Jeżeli jakiekolwiek istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa ujawnią istnienie bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania międzynarodowych norm bezpieczeństwa, Komisja może być zmuszona do podjęcia dalszych działań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2111/2005.

Przewoźnicy lotniczy z Iraku

(26)

W grudniu 2015 r. przewoźnik lotniczy Iraqi Airways został uwzględniony w załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 474/2006 rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/2322 (8).

(27)

W dniu 17 czerwca 2021 r., na wniosek Iraku i w ramach stałych działań monitorujących Komisji, Komisja, Agencja, państwa członkowskie oraz iracki urząd lotnictwa cywilnego („ICAA”) odbyli posiedzenie techniczne. Podczas tego posiedzenia, ICAA przedstawił aktualne informacje dotyczące działań podjętych od momentu włączenia Iraqi Airways do załącznika A do rozporządzenia (WE) nr 474/2006, a także dotyczące stanu zaawansowania zdalnej analizy dokumentów w ramach globalnego systemu stałego monitorowania bezpieczeństwa lotniczego ICAO („USOAP – CMA”).

(28)

Ponadto ICAA zapewnił Komisję, że wszystkie zalecenia wynikające z projektu pomocy technicznej dla ICAA, przedstawionego przez Agencję w 2017 r., zostały uwzględnione i wykonane. ICAA zobowiązał się do dostarczenia dalszych dowodów w celu wykazania wspomnianych postępów, jako uzupełnienie informacji dostarczonych przed spotkaniem technicznym. Na specjalny wniosek Iraku, podczas drugiej części posiedzenia Komisja i Agencja przedstawiły wyjaśnienia odnośnie do procedury wydawania zezwoleń dla operatora z państwa trzeciego (TCO) w związku z przyszłym wnioskiem o wydanie zezwolenia dla operatora z państwa trzeciego dla Iraqi Airways lub innych przewoźników lotniczych certyfikowanych w Iraku.

(29)

Podczas spotkania z dnia 17 czerwca 2021 r., Komisja podkreśliła, że może rozważyć wykreślenie Iraqi Airways z załącznika A do rozporządzenia (WE) nr 474/2006, jeżeli informacje, w tym z unijnej wizyty oceniającej na miejscu, potwierdzą przestrzeganie przez Irak standardów certyfikacji i nadzoru ICAO, a Iraqi Airways wykaże Agencji i Komisji, że powody wydania w 2015 r. negatywnej decyzji w sprawie zezwolenia dla operatora z państwa trzeciego zostały usunięte.

(30)

Zgodnie ze wspólnymi kryteriami określonymi w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Komisja uznaje, że obecnie nie ma podstaw do wprowadzania zmian do wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Unii w odniesieniu do przewoźników lotniczych z Iraku.

(31)

Państwa członkowskie powinny nadal sprawdzać faktyczne przestrzeganie odpowiednich międzynarodowych norm bezpieczeństwa przez przewoźników lotniczych, którzy posiadają certyfikaty wydane w Iraku, w drodze priorytetowych inspekcji na płycie prowadzonych na podstawie rozporządzenia (UE) nr 965/2012 w stosunku do tych przewoźników lotniczych.

Przewoźnicy lotniczy z Kazachstanu

(32)

W grudniu 2016 r. przewoźnicy lotniczy z Kazachstanu zostali wykreśleni z załącznika A do rozporządzenia (WE) nr 474/2006 rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/2214 (9).

(33)

W lutym 2020 r. w ramach stałego monitorowania systemu nadzoru nad bezpieczeństwem w Kazachstanie rozpoczęto formalne konsultacje z właściwymi organami Kazachstanu. W tym kontekście, przy okazji posiedzenia w maju 2021 r., Komitetowi ds. Bezpieczeństwa Lotniczego UE przedstawiono przegląd sytuacji w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem w Kazachstanie.

(34)

W dniach 11–15 października 2021 r., w następstwie obrad Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego UE w maju 2021 r., przedstawiciele Komisji, Agencji i państw członkowskich przeprowadzili w Kazachstanie unijne wizytacje oceniające w Komitecie Lotnictwa Cywilnego Kazachstanu („CAC KZ”) i Administracji Lotnictwa Kazachstanu S.A („AAK”), a także w próbce trzech przewoźników lotniczych posiadających certyfikaty wydane w Kazachstanie, tj. Air Astana, Jupiter JetQazaq Air.

(35)

Wizyta oceniająca skoncentrowała się na AAK ze względu na jej dominującą rolę i odpowiedzialność za nadzór nad przewoźnikami lotniczymi posiadającymi certyfikaty wydane w Kazachstanie. Przedstawiciele CAC KZ uczestniczyli jednak we wszystkich działaniach związanych z oceną, ponieważ zakres ich kompetencji obejmuje szereg działań strategicznych, takich jak przyjmowanie procedur AAK.

(36)

Z wizyty oceniającej jasno wynika, że choć AAK posiada mocne strony, nadal istnieją słabe punkty, takie jak niewywiązywanie się przez AAK z obowiązków w ramach procesu certyfikacji przewoźników lotniczych. Ponadto proces nadzoru powinien zostać dostosowany, a w razie potrzeby wzmocniony, w celu zapewnienia, że wszyscy przewoźnicy lotniczy podlegają nadzorowi proporcjonalnie do ich wielkości i złożoności, oraz w celu zapewnienia ciągłej zgodności ze stosownymi międzynarodowymi normami bezpieczeństwa.

(37)

Ponadto CAC KZ powinien zwrócić większą uwagę na aktualizowanie ram prawnych w zakresie włączania do przepisów Kazachstanu zmian załączników ICAO. CAC KZ i AAK muszą zapewnić wdrożenie solidnych mechanizmów i procedur wewnętrznych przekładających istniejące ramy prawne i techniczne na rutynowe działania i procedury organizacji. W tym kontekście CAC KZ i AAK powinni poprawić sprawowanie swoich funkcji w zakresie zarządzania jakością, a także krajowy program bezpieczeństwa Kazachstanu, w celu zapewnienia systemowego i czasowego identyfikowania i skutecznego niwelowanie potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa.

(38)

W odniesieniu do działalności AAK w zakresie licencjonowania, aby zapewnić realizację przez Kazachstan obowiązków w zakresie wydawania licencji, wynikających z bycia umawiającym się państwem ICAO, zespół oceniający wskazał obszary wymagające poprawy, w szczególności procedury inspektorów, system egzaminów teoretycznych dla załogi lotniczej oraz procedury umożliwiające ujednolicone podejście do kwalifikacji egzaminatorów lotniczych i nadzoru nad nimi.

(39)

Personel ds. zdatności do lotu posiada dobrą znajomość procedur obowiązujących w AAK. Konieczne są jednak dalsze usprawnienia, zwłaszcza w zakresie szkoleń okresowych i specjalistycznych, aby zagwarantować wymagane kwalifikacje inspektorów. Wyrywkowa kontrola czynności wykonywanych przez personel ds. zdatności do lotu wykazała odchylenia od wymagań, w szczególności w obszarach certyfikacji i nadzoru nad operatorami i organizacji obsługi technicznej.

(40)

Air Astana, największy w Kazachstanie lotniczy przewoźnik pasażerski i towarowy, był przedmiotem specjalnej wizyty zespołu oceniającego w dniu 13 października 2021 r. Przewoźnik lotniczy posiada dobrze funkcjonujący i solidny system zarządzania bezpieczeństwem, który generuje użyteczne dla przewoźnika lotniczego dane. Ogólnie na podstawie przeglądu próby można było potwierdzić działanie solidnego i funkcjonalnego systemu monitorowania zgodności (CMS). Kadra kierownicza najwyższego szczebla przedsiębiorstwa dobrze rozumie te systemy i wykorzystuje je do identyfikowania zagrożeń i podejmowania odpowiednich środków w celu ograniczenia najwyższego ryzyka do dopuszczalnego poziomu.

(41)

Operacje przewoźników lotniczych wspierają wykwalifikowani technicy i stacje obsługi liniowej o zdolności obsługi technicznej. Podczas wizyty nie stwierdzono problemów ani niedociągnięć w dziedzinie zdatności do lotu.

(42)

Przewoźnik lotniczy wykazał solidny i ustrukturyzowany system kontroli różnych aspektów szkolenia personelu lotniczego i pokładowego oraz pracowników nadzorujących operacje lotnicze/dyspozytorów operacji lotniczych, w tym instruktorów i pilotów egzaminatorów. Dokumentacja objęta kontrolą wykazała identyfikowalność świadectw szkolenia i poprawnie wypełnione formularze.

(43)

Jupiter Jet, kazachski przewoźnik lotniczy z siedzibą w Ałmaty, był przedmiotem specjalnej wizyty zespołu oceniającego w dniu 13 października 2021 r. Został założony pod nazwą Joint-Stock Company Air Company ATMA w 1996 r., a następnie przemianowany w 2016 r. Świadczy doraźne usługi czarterowe dysponując jednym samolotem Antonov AN-12.

(44)

Chociaż przewoźnik lotniczy opracował i wdrożył system zarządzania bezpieczeństwem, do osiągnięcia wymaganego poziomu dojrzałości systemu konieczne są dalsze usprawnienia.

(45)

Przewoźnik lotniczy wykazał solidny i ustrukturyzowany system kontroli różnych aspektów ciągłej zdatności do lotu.

(46)

Podczas wizyty stwierdzono, że procedury dotyczące elektronicznej torby pilota (EFB), stanowiące część instrukcji operacyjnej, są bardzo ogólne. Ponadto w instrukcji operacyjnej stwierdzono również, że niektóre procedury były nieaktualne lub nie w pełni opracowane, np. rozdział dotyczący systemu kontroli ruchu i unikania kolizji („TCAS”) nie obejmował wszystkich standardowych komend i powiązanych procedur TCAS 7.1. Należy dokonać przeglądu instrukcji operacyjnej i sprawdzić jej zgodność z obowiązującymi normami.

(47)

Qazaq Air został założony w 2015 r. i jest międzyregionalnym przewoźnikiem lotniczym pasażerskim i towarowym z siedzibą w Nur-Sułtan i dysponuje flotą pięciu turbośmigłowych samolotów De Havilland Dash-8-Q400NG. W dniu 14 października 2021 r. zespół oceniający przeprowadził specjalną wizytę u przewoźnika lotniczego.

(48)

Qazaq Air posiada system zarządzania bezpieczeństwem, który generuje użyteczne dla przewoźnika lotniczego dane. W trakcie oceny stwierdzono jednak, że Qazaq Air nie prowadził systematycznie wszystkich działań zgodnie z wymogami określonymi w instrukcji zarządzania bezpieczeństwem, np. nie przeprowadzono żadnych audytów bezpieczeństwa, a ćwiczenia w zakresie reagowania kryzysowego nie były ukończone.

(49)

Przewoźnik lotniczy opracował i wdrożył funkcję monitorowania zgodności, ale konieczne są dalsze usprawnienia do wykorzystania jej pełnego potencjału, w szczególności w zakresie usuwania niezgodności wykrytych podczas audytów wewnętrznych.

(50)

W trakcie oceny odnotowano pewne niezgodności z instrukcją operacyjną przewoźnika lotniczego. Szczególne zaniepokojenie budzi fakt, że przewoźnik lotniczy nie ustanowił kryteriów kwalifikacji załóg lotniczych do operacji przy ograniczonej widzialności, mimo że przewoźnik lotniczy został uprawniony do wykonywania operacji przy ograniczonej widzialności.

(51)

Qazaq Air wobec swojej załogi korzysta z komputerowego systemu planowania i monitorowania. Podczas oceny dokumentacji szkoleniowej dla dyspozytorów lotniczych stwierdzono, że część szkoleń okresowych była opóźniona.

(52)

Komitet ds. Bezpieczeństwa Lotniczego UE w drodze narady stwierdził, że podczas następnego posiedzenia Komitetu należy zwrócić szczególną uwagę na monitorowanie CAC KZ i AAK – uwzględniając przy tym posiedzenie wyjaśniające – ich działań następczych w odpowiedzi na spostrzeżenia z wizyty oceniającej, w szczególności w zakresie opracowania i skutecznego wdrożenia odpowiedniego planu działań naprawczych.

(53)

Zgodnie ze wspólnymi kryteriami określonymi w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Komisja uznaje, że obecnie nie ma podstaw do wprowadzania zmian do wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Unii w odniesieniu do przewoźników lotniczych z Kazachstan.

(54)

Państwa członkowskie powinny nadal sprawdzać faktyczne przestrzeganie odpowiednich międzynarodowych norm bezpieczeństwa przez przewoźników lotniczych, którzy posiadają certyfikaty wydane w Kazachstanie, w drodze priorytetowych inspekcji na płycie prowadzonych na podstawie rozporządzenia (UE) nr 965/2012 w stosunku do tych przewoźników lotniczych.

(55)

Jeżeli jakiekolwiek istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa ujawnią istnienie bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania międzynarodowych norm bezpieczeństwa, Komisja może być zmuszona do podjęcia dalszych działań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2111/2005.

Przewoźnicy lotniczy z Libii

(56)

W grudniu 2014 r. przewoźnicy lotniczy z Libii zostali uwzględnieni w załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 474/2006 rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1318/2014 (10).

(57)

Pismem z dnia 2 czerwca 2021 r. libijski Urząd Lotnictwa Cywilnego („LYCAA”) przedstawił informacje dotyczące swojej struktury, systemu nadzoru i działań, w tym podręczniki procedur dla inspektorów wewnętrznych, instrukcje dotyczące organizacji lotnictwa cywilnego, formularze dla specjalistów i organizacji lotnictwa, listę środków egzekwowania podjętych od 2019 r., a także aktualny wykaz posiadaczy AOC i zarejestrowanych statków powietrznych.

(58)

Z przekazanych informacji wynika, że LYCAA certyfikował dwóch nowych przewoźników lotniczych, Berniq Airways (AOC 032/21) i Hala Airlines (AOC 033/21), oraz że Global Aviation and Services zmienił nazwę na Global Air Transport. Ponieważ LYCAA nie wykazał, że posiadała wystarczającą zdolność do wdrożenia i egzekwowania odpowiednich norm bezpieczeństwa, wydanie AOC tym dwóm nowym przewoźnikom lotniczym nie gwarantuje wystarczającej zgodności z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa.

(59)

W dniu 1 września 2021 r., na wniosek Libii i w ramach stałych działań monitorujących, Komisja, Agencja, państwa członkowskie oraz przedstawiciele LYCAA odbyli posiedzenie techniczne. Podczas tego posiedzenia LYCAA przedstawił swoje funkcje i organizację, w tym podstawowe zasady prowadzenia nadzoru nad bezpieczeństwem. Pozostałe informacje przekazane przez LYCAA obejmowały zaktualizowany przegląd rozwoju sytuacji i stanu realizacji działań podjętych w odpowiedzi na zalecenia wynikające z projektu pomocy technicznej dla LYCAA przedstawionego przez Agencję w 2019 r. LYCAA przedstawił również informacje o wynikach zdalnej analizy dokumentów CMA ICAO USOAP, przeprowadzonej w 2020 r.

(60)

Chociaż LYCAA wykazał ograniczone postępy we wdrażaniu międzynarodowych norm bezpieczeństwa, Komisja i Komitet ds. Bezpieczeństwa Lotniczego UE – na podstawie informacji i dokumentacji przedłożonych przez LYCAA, w tym informacji dostarczonych przez LYCAA na posiedzeniu technicznym w dniu 1 września 2021 r. – stwierdziły, że LYCAA nie był w stanie wykazać rzeczywistej zgodności z odpowiednimi międzynarodowymi normami bezpieczeństwa ani ich wdrożenia.

(61)

Zgodnie ze wspólnymi kryteriami określonymi w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Komisja uznaje, że wykaz przewoźników lotniczych z Libii podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Unii należy zmienić, dodając przewoźników lotniczych Berniq AirwaysHala Airlines w załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 474/2006.

(62)

Państwa członkowskie powinny nadal sprawdzać faktyczne przestrzeganie odpowiednich międzynarodowych norm bezpieczeństwa przez przewoźników lotniczych, którzy posiadają certyfikaty wydane w Libii, w drodze priorytetowych inspekcji na płycie prowadzonych na podstawie rozporządzenia (UE) nr 965/2012 w stosunku do tych przewoźników lotniczych.

Przewoźnicy lotniczy z Meksyku

(63)

Przewoźnicy lotniczy z Meksyku nie byli dotychczas uwzględnieni w załączniku A ani B do rozporządzenia (WE) nr 474/2006.

(64)

W następstwie wypadku z ofiarami śmiertelnymi meksykańskiego przewoźnika lotniczego Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.) do którego doszło w dniu 18 maja 2018 r. na Kubie, Komisja skontaktowała się z Dirección General de Aeronáutica Civil („DGAC Mexico”) (pol. Dyrekcja Generalna Lotnictwa Cywilnego) prosząc o przekazanie szczegółowych informacji. W dniu 16 października 2018 r. Komisja, Agencja i DGAC Mexico rozpoczęły formalne konsultacje, w tym spotkanie techniczne.

(65)

Na podstawie przeprowadzonych konsultacji, dostarczonych informacji oraz danych z unijnych programów SAFA i TCO, które w tamtym czasie nie wykazywały poważnych lub systemowych problemów, Komisja uznała, że sytuacja w zakresie bezpieczeństwa lotniczego w Meksyku nie budzi pilnych obaw dotyczących bezpieczeństwa.

(66)

W dniu 25 maja 2021 r. Federalna Administracja Lotnictwa Cywilnego Stanów Zjednoczonych („FAA”) przyznała DGAC Mexico rating kategorii 2 w ramach programu oceny bezpieczeństwa lotnictwa międzynarodowego („IASA”), ponieważ uznała, że DGAC Mexico nie spełnia międzynarodowych norm bezpieczeństwa.

(67)

W dniu 23 czerwca 2021 r. Komisja wysłała do DGAC Mexico pismo, w którym wyraziła obawy wywołane decyzją podjętą przez FAA, i zwróciła się o przekazanie wszelkich istotnych informacji, które dotyczą zakresu obaw FAA dotyczących bezpieczeństwa.

(68)

W dniu 20 września 2021 r. DGAC Mexico przekazała Komisji informacje na temat niedociągnięć stwierdzonych przez FAA w zakresie krytycznych elementów ICAO oraz na temat programów pomocy technicznej i działań podjętych w celu właściwego rozwiązania problemów.

(69)

W oparciu o dostępne informacje, w tym informacje przekazane przez DGAC Mexico w liście z 20 września 2021 r., Komisja uznaje, że na obecnym etapie DGAC Mexico posiada niezbędne zdolności i gotowość do eliminowania uchybień w zakresie bezpieczeństwa, w przypadkach gdy są zidentyfikowane.

(70)

Zgodnie ze wspólnymi kryteriami określonymi w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Komisja uznaje, że obecnie nie ma podstaw do wprowadzania zmian do wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Unii w odniesieniu do przewoźników lotniczych z Meksyku.

(71)

Państwa członkowskie powinny nadal sprawdzać faktyczne przestrzeganie odpowiednich międzynarodowych norm bezpieczeństwa przez przewoźników lotniczych, którzy posiadają certyfikaty wydane w Meksyku, w drodze priorytetowych inspekcji na płycie prowadzonych na podstawie rozporządzenia (UE) nr 965/2012 w stosunku do tych przewoźników lotniczych.

(72)

Jeżeli jakiekolwiek istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa ujawnią istnienie bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania międzynarodowych norm bezpieczeństwa, Komisja może być zmuszona do podjęcia dalszych działań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2111/2005.

Przewoźnicy lotniczy z Mołdawii

(73)

W kwietniu 2019 r. wszyscy przewoźnicy lotniczy z Mołdawii, z wyjątkiem Air Moldova, Fly OneAerotranscargo zostali uwzględnieni w załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 474/2006 rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/618 (11).

(74)

W dniach 20–24 września 2021 r., w następstwie obrad Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego UE z maja 2021 r., przedstawiciele Komisji, Agencji i państw członkowskich przeprowadzili w Mołdawii unijne wizytacje oceniające w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego Mołdawii („CAAM”) i u trzech przewoźników lotniczych posiadających certyfikaty wydane w Mołdawii, tj. Terra Avia, Fly ProHiSky.

(75)

Ze sprawozdania z wizyty oceniającej wynika, że od czasu unijnej wizytacji oceniającej na miejscu w 2019 r. CAAM poczynił znaczne postępy na wielu obszarach. Na szczególną uwagę zasługuje osiągnięta przez CAAM stabilizacja w zakresie opracowywania krajowych regulacji dotyczących lotnictwa oraz dojrzałość w zakresie sprawowania odpowiedniego i skutecznego nadzoru. Zauważono, że CAAM włożył wiele wysiłku w zaktualizowanie większości przepisów krajowych i opracowanie nowych. CAAM pracuje nad opracowaniem odpowiednich materiałów zawierających wytyczne w celu wsparcia swoich pracowników w wykonywaniu zadań nadzorczych.

(76)

CAAM opracował solidny system zarządzania jakością. Zrealizowano plan audytu na 2021 r., a audyty i inspekcje odbyły się zgodnie z harmonogramem. Problemy stwierdzone podczas tych audytów zostały rozwiązane lub są w trakcie rozwiązywania przez odpowiednich pracowników.

(77)

CAAM prowadzi działalność w zakresie licencjonowania zgodnie z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa. Zespół oceniający określił jednak obszary, w których potrzebne są dalsze usprawnienia, w szczególności ukończenie prac nad systemem egzaminów teoretycznych dla pilotów turystycznych i wyznaczonych lekarzy orzeczników przeprowadzających badania lotniczo-lekarskie oraz wzmocnienie przez inspektora CAAM nadzoru nad pilotami egzaminatorami.

(78)

Program ciągłego nadzoru jest kompleksowy pod względem dziedzin i liczby audytów, a kwalifikacje i doświadczenie inspektorów są należycie wykorzystane w istniejących i planowanych szkoleniach. Przeprowadzane audyty są skrupulatnie dokumentowane i monitorowane, w szczególności w zakresie działań podejmowanych przez przewoźników lotniczych, w tym działań naprawczych i analizy przyczyn źródłowych. Konieczna jest jednak dalsza standaryzacja procedur inspekcji, zwłaszcza w odniesieniu do rejestrowania dokonanych podczas nich ustaleń.

(79)

CAAM jest w stanie przyciągnąć wystarczającą liczbę pracowników, stosownie do obecnego rozmiaru i zakresu nadzoru, który sprawuje nad branżą lotniczą. Wszyscy pracownicy, z którymi przeprowadzono rozmowy, byli wykwalifikowani i posiadali wiedzę. Programy oraz plany szkoleń teoretycznych były odpowiednie.

(80)

Zespół stwierdził, że CAAM ma zdolność nadzorowania działalności lotniczej w Mołdawii, utrzymywania solidnego systemu regulacyjnego, wdrażania i egzekwowania obowiązujących przepisów lotniczych w celu eliminowania pojawiających się problemów w zakresie bezpieczeństwa. System nadzoru nad bezpieczeństwem w Mołdawii jest ugruntowany, chociaż nadal trwają prace nad jego usprawnieniem oraz zapewnieniem zgodności z najnowszymi zmianami międzynarodowych norm bezpieczeństwa.

(81)

Terra Avia została założona w 2005 r. jako prywatny przewoźnik lotniczy, który obsługuje regularne przewozy towarowe samolotem Boeing 747, a czarterowe loty pasażerskie samolotem Airbus A320. Przewoźnik lotniczy posiada działające CMS i SMS. Podczas oceny systemu SMS przewoźnika lotniczego zespół zidentyfikował pewne obszary, które wymagają dalszych usprawnień. Przewoźnik lotniczy wykazał bardzo pozytywne nastawienie do dalszego usprawniania systemów bezpieczeństwa.

(82)

Ciągłą zdatnością do lotu zarządzają dwie oddzielne struktury: jedna z nich znajduje się w Mołdawii, a druga w Szardży (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Zespół oceniający stwierdził, że przewoźnik lotniczy powinien udoskonalić swój system przechowywania zapisów dotyczących różnych czynności obsługi technicznej jego statków powietrznych przeprowadzanych w różnych miejscach.

(83)

Instrukcja operacyjna Terra Avia odzwierciedla przeprowadzone działania i została sporządzona zgodnie z obowiązującymi w Mołdawii przepisami, chociaż uzasadniona jest jej aktualizacja w celu uwzględnienia strategii w zakresie materiałów niebezpiecznych.

(84)

Fly Pro obsługuje dwa samoloty towarowe Boeing 747. CMS i SMS są w pełni opracowane i wdrożone, chociaż należy wprowadzić zmiany do podręcznika zarządzania bezpieczeństwem i podręcznika monitorowania zgodności w celu dostosowania obowiązków i odpowiedzialności kierownika ds. bezpieczeństwa i kierownika ds. monitorowania zgodności. W dziedzinie monitorowania danych lotniczych Fly Pro posiada dobrze ugruntowany program obejmujący system aktywnej informacji zwrotnej.

(85)

Fly Pro posiada solidny system zapewniania ciągłej zdatności do lotu i ma odpowiednie kompetencje do wykonywania swych różnych zadań, chociaż proces dokumentowania przeprowadzonych działań można jeszcze usprawnić.

(86)

Instrukcja operacyjna Fly Pro odzwierciedla przeprowadzone operacje i została sporządzona zgodnie z obowiązującymi w Mołdawii przepisami. Przewoźnik lotniczy powinien udoskonalić metodykę administracyjną, zgodnie z którą rejestrowane są wszystkie czynności związane z lotem np. dziennik podróży. Ponadto wykaz wyposażenia minimalnego przewoźnika lotniczego powinien być lepiej dostosowany do potrzeb konkretnych statków powietrznych, do których ma zastosowanie, i powinien podlegać regularnej i odpowiedniej kontroli.

(87)

HiSky został założony we wrześniu 2019 r. i posiada samodzielnie jeden statek powietrzny Airbus A319 oraz dysponuje jednym samolotem na podstawie umowy leasingu z załogą zawartej z przewoźnikiem lotniczym HiSky Europe posiadającym certyfikat wydany w Rumunii.

(88)

HiSky opracował i wdrożył solidny SMS, który generuje przydatne dane dla przewoźnika lotniczego. CMS jest solidny i funkcjonalny, ale wymaga niewielkich usprawnień w zakresie określenia odpowiedzialności i obowiązków kierownika ds. bezpieczeństwa i kierownika ds. monitorowania zgodności. Kadra kierownicza najwyższego szczebla przedsiębiorstwa dobrze rozumie te systemy i wykorzystuje je do identyfikowania zagrożeń i podejmowania odpowiednich środków w celu ograniczenia najwyższego ryzyka do dopuszczalnego poziomu.

(89)

HiSky opracował wymagane instrukcje zawierające strategie i szczegółowe procedury, które zostały zatwierdzone przez CAAM. Personel poświadczający jest odpowiednio przeszkolony w zakresie eksploatowanych typów. Zatwierdzona obecnie instrukcja operacyjna Fly Pro odzwierciedla przeprowadzone operacje i została sporządzona zgodnie z obowiązującymi w Mołdawii przepisami.

(90)

Operacje HiSky są wspierane przez wykwalifikowanych techników i stacje obsługi liniowej o zdolności obsługi technicznej. Przewoźnik lotniczy ustanowił system monitorowania szkoleń i sprawdzania ważności oraz zapewniania identyfikowalności świadectw szkolenia i wypełnionych formularzy kontroli.

(91)

Na podstawie wyników unijnej wizyty oceniającej na miejscu Komisja zaprosiła CAAM i przewoźników lotniczych Terra Avia, Fly ProHiSky na wysłuchanie przed Komitetem ds. Bezpieczeństwa Lotniczego UE w dniu 10 listopada 2021 r.

(92)

Na tym wysłuchaniu CAAM przedstawił Komisji i Komitetowi ds. Bezpieczeństwa Lotniczego UE system wprowadzony w celu zapewnienia nadzoru w zakresie bezpieczeństwa nad przewoźnikami lotniczymi, którzy posiadają certyfikaty wydane w Mołdawii. CAAM wyjaśnił, że postępy w skutecznym wdrażaniu międzynarodowych norm bezpieczeństwa były wynikiem szeregu działań podjętych od 2019 r. Podkreślając swoją determinację do ciągłej poprawy, CAAM przedstawił Komisji i Komitetowi ds. Bezpieczeństwa Lotniczego UE kompleksowy i szczegółowy przegląd realizacji planu działań naprawczych, opracowanego w odpowiedzi na wyniki unijnej wizyty oceniającej na miejscu we wrześniu 2021 r. Obejmuje on określone na przyszłość cele strategiczne, takie jak zmiany mołdawskich ram prawnych, instrukcji i procedur CAAM, dalsze ulepszanie systemu zarządzania jakością oraz dalsze usprawnianie skutecznego wdrażania międzynarodowych norm bezpieczeństwa.

(93)

Ponadto CAAM poinformował Komisję i Komitet ds. Bezpieczeństwa Lotniczego UE o planach działań naprawczych opracowanych przez przewoźników lotniczych Terra Avia, Fly ProHiSky w odpowiedzi na wyniki unijnej wizyty oceniającej na miejscu we wrześniu 2021 r. Plany działań naprawczych zostały skoordynowane z CAAM i zostały przez niego zatwierdzone oraz włączone do działań nadzorczych CAAM.

(94)

Podczas wysłuchania CAAM zobowiązał się do bieżącego informowania Komisji o dalszych działaniach podjętych w odniesieniu do pozostałych uwag wynikających z unijnej wizyty oceniającej na miejscu w 2021 r. CAAM zobowiązał się ponadto do dalszego dialogu w sprawie bezpieczeństwa, w tym poprzez zapewnienie odpowiednich informacji dotyczących bezpieczeństwa oraz poprzez dodatkowe spotkania, jeżeli Komisja uzna je za konieczne.

(95)

Komisja podkreśliła, jak ważne dla przywództwa CAAM jest zapewnienie jego stabilności i ciągłej niezależności, które bez wątpienia stanowiły istotny czynnik poprawy sytuacji, widocznej w szczególności w ubiegłym roku.

(96)

Na podstawie wszystkich dostępnych obecnie informacji, w tym wyników unijnej wizyty oceniającej na miejscu we wrześniu 2021 r. oraz wysłuchania przez Komitet ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, uznaje się, że istnieją wystarczające dowody zgodności z obowiązującymi międzynarodowymi normami bezpieczeństwa i CAAM oraz przewoźników lotniczych posiadających certyfikaty wydane w Mołdawii.

(97)

Zgodnie ze wspólnymi kryteriami określonymi w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Komisja uznaje, że w odniesieniu do przewoźników lotniczych z Mołdawii, wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Unii określonego w załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 474/2006 należy zmienić, wykreślając wszystkich przewoźników lotniczych posiadających certyfikaty wydane w Mołdawii.

(98)

Państwa członkowskie powinny nadal sprawdzać faktyczne przestrzeganie odpowiednich międzynarodowych norm bezpieczeństwa przez przewoźników lotniczych, którzy posiadają certyfikaty wydane w Mołdawii, w drodze priorytetowych inspekcji na płycie prowadzonych na podstawie rozporządzenia (UE) nr 965/2012 w stosunku do tych przewoźników lotniczych.

(99)

Jeżeli jakiekolwiek istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa ujawnią istnienie bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania międzynarodowych norm bezpieczeństwa, Komisja może być zmuszona do podjęcia dalszych działań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2111/2005.

Przewoźnicy lotniczy z Pakistanu

(100)

W marcu 2007 r. Pakistan International Airlines wpisano do załącznika B do rozporządzenia (WE) nr 474/2006 rozporządzeniem Komisji (WE) nr 235/2007 (12), a następnie usunięto z niego w listopadzie 2007 r. rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1400/2007 (13).

(101)

Oświadczenie pakistańskiego federalnego ministra lotnictwa z dnia 24 czerwca 2020 r. w następstwie wypadku z 22 maja 2020 r. z udziałem samolotu Pakistan International Airlines, ujawniło że wiele licencji członków załogi, wydanych przez pakistański Urząd Lotnictwa Cywilnego („PCAA”), uzyskano w drodze oszustwa.

(102)

Ten fakt oraz oczywisty brak skutecznego nadzoru nad bezpieczeństwem ze strony PCAA skłoniły Agencję do zawieszenia zezwoleń dla TCO w odniesieniu do Pakistan International AirlinesVision Air ze skutkiem od dnia 1 lipca 2020 r. Ponieważ Agencja uważa, że nie wszystkie warunki wymagane do zniesienia zawieszenia są spełnione, obowiązuje ono nadal.

(103)

Inne międzynarodowe organizacje bezpieczeństwa lotniczego również zareagowały na sytuację w Pakistanie. W dniu 15 lipca 2020 r. FAA obniżyła rating Pakistanu do kategorii 2 w ramach swojego programu IASA. W lutym 2021 r. ICAO zgłosiła istotne zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa (SSC) w dziedzinie licencjonowania i szkolenia personelu w związku z procesem wydawania licencji dla załóg lotniczych w Pakistanie.

(104)

W dniu 1 lipca 2020 r. Komisja rozpoczęła konsultacje z PCAA zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 473/2006. W związku z powyższym Komisja, we współpracy z Agencją i państwami członkowskimi, zorganizowała szereg spotkań technicznych z PCAA w dniach 9 lipca i 25 września 2020 r., 15 i 16 marca 2021 r. oraz w dniu 15 października 2021 r.

(105)

Podczas tych spotkań omawiano różne kwestie, w szczególności nadzór nad przewoźnikami lotniczymi posiadającymi certyfikaty wydane w Pakistanie, w tym nad ich SMS. Komisja zwróciła się o informacje i dowody aby upewnić się, czy podobna sytuacja nie ma miejsca w innych dziedzinach, również podlegających nadzorowi bezpieczeństwa PCAA, takich jak certyfikacja personelu pokładowego, licencjonowanie inżynierów obsługi technicznej czy certyfikacja przewoźników lotniczych.

(106)

PCAA przedstawił informacje, które zostały ocenione przez Komisję i ekspertów Agencji. Podczas spotkania w dniu 15 października 2021 r. PCAA poinformował o dalszych działaniach podjętych w celu rozwiązania problemów wskazanych przez Komisję. Owe braki obejmują niedociągnięcia w zarządzaniu jakością udokumentowanych procedur, brak wytycznych dla inspektorów, niezgodny z wymogami proces kwalifikowania licencji pilota liniowego w transporcie lotniczym („ATPL”), niedostateczne monitorowanie działań naprawczych w wyniku ustaleń lub ich brak, a także brak odpowiednich zdolności w zakresie analizy przyczyn źródłowych. W związku z tym, a także mając na uwadze kontrolę ICAO USOAP, która została zaplanowana na okres od 29 listopada do 10 grudnia 2021 r., PCAA poinformowała o szeroko zakrojonym przeglądzie swoich instrukcji i procedur, w szczególności zmian w procesie licencjonowania PCAA, a także o wewnętrznych kontrolach w celu sprawdzenia zgodności z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa oraz o rozwiązaniu SSC ICAO.

(107)

Komisja zwróciła się do PCAA o przesłanie dalszych informacji dotyczących zmian w jej systemie licencjonowania, nowych lub zmienionych instrukcji i procedur, wyników lub sprawozdań z kontroli wewnętrznych oraz zgłoszenia różnicy z ICAO dotyczącej egzaminu praktycznego ATPL.

(108)

Na podstawie dostępnych informacji i rozmów z PCAA, Komisja docenia wysiłki PCAA we wdrażaniu działań naprawczych w celu usunięcia stwierdzonych uchybień w zakresie bezpieczeństwa. Komisja, z pomocą Agencji i państw członkowskich, nie była jednak w stanie jednoznacznie ustalić czy wdrażanie środków naprawczych jest skuteczne i pozwala w zrównoważony sposób ograniczyć stwierdzone uchybienia w zakresie bezpieczeństwa. Dlatego, aby ustalić czy konieczne są dalsze działania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2111/2005, Komisja będzie nadal współpracować z PCAA i monitorować dalsze zastosowane środki i działania podjęte w celu zaradzenia sytuacji w Pakistanie, w tym za pomocą wyników planowanej kontroli USOAP ICAO, a także poprzez unijną wizytę oceniającą na miejscu w Pakistanie.

(109)

Zgodnie ze wspólnymi kryteriami określonymi w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Komisja uznaje, że obecnie nie ma podstaw do wprowadzania zmian do wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Unii w odniesieniu do przewoźników lotniczych z Pakistanu.

(110)

Państwa członkowskie powinny nadal sprawdzać faktyczne przestrzeganie odpowiednich międzynarodowych norm bezpieczeństwa przez przewoźników lotniczych, którzy posiadają certyfikaty wydane w Pakistanie, w drodze priorytetowych inspekcji na płycie prowadzonych na podstawie rozporządzenia (UE) nr 965/2012 w stosunku do tych przewoźników lotniczych.

(111)

Jeżeli jakiekolwiek istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa ujawnią istnienie bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania międzynarodowych norm bezpieczeństwa, Komisja może być zmuszona do podjęcia dalszych działań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2111/2005.

Przewoźnicy lotniczy z Rosji

(112)

Komisja, Agencja i właściwe organy państw członkowskich w dalszym ciągu ściśle monitorowały skuteczność działania w zakresie bezpieczeństwa u przewoźników lotniczych posiadających certyfikaty wydane w Rosji i wykonujących przewozy w ramach Unii, w tym poprzez przeprowadzanie w drodze priorytetowych inspekcji na płycie u niektórych rosyjskich przewoźników lotniczych na podstawie rozporządzenia (UE) nr 965/2012.

(113)

W dniu 31 sierpnia 2020 r. przewoźnik lotniczy SKOL Airline LLC, posiadający certyfikat wydany w Rosji, złożył do Agencji wniosek o zezwolenie dla TCO. Agencja oceniła wniosek zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 452/2014 i wyraziła zasadnicze obawy dotyczące bezpieczeństwa w związku z niewykazaniem przez SKOL Airline LLC zgodności z wymogami określonymi w art. 3 rozporządzenia, w szczególności z normami zawartymi w załącznikach do konwencji chicagowskiej. Po intensywnych kontaktach z Agencją, w dniu 12 lutego 2021 r.SKOL Airline LLC postanowił wycofać swój wniosek.

(114)

W dniu 25 marca 2021 r. przewoźnik lotniczy SKOL Airline LLC, ponownie złożył do Agencji wniosek o zezwolenie dla TCO. Agencja oceniła wniosek zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 452/2014 i po raz kolejny wyraziła zasadnicze obawy dotyczące bezpieczeństwa w związku z niewykazaniem przez SKOL Airline LLC zgodności z mającymi zastosowanie wymogami określonymi w art. 3 rozporządzenia, w szczególności z normami zawartymi w załącznikach do konwencji chicagowskiej. Agencja stwierdziła, że SKOL Airline LLC nie spełnia tych wymogów. W związku z tym w dniu 19 lipca 2021 r. Agencja odrzuciła wniosek ze względów bezpieczeństwa. Przewoźnik lotniczy SKOL Airline LLC nie skorzystał z prawa do odwołania się od tej decyzji zgodnie z art. 108–114 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 (14).

(115)

W dniu 20 października 2021 r. przedstawiciele Komisji, Agencji i państw członkowskich spotkali się z przedstawicielami Federalnej Agencji Transportu Lotniczego („FATA”) w celu przeprowadzenia przeglądu skuteczności działania w zakresie bezpieczeństwa przewoźników lotniczych posiadających certyfikaty wydane w Rosji, na podstawie inspekcji na płycie przeprowadzonych w okresie od dnia 24 marca 2021 r. do dnia 1 października 2021 r. oraz w celu określenia przypadków wymagających poprawy działań FATA w zakresie nadzoru.

(116)

Przegląd inspekcji na płycie w ramach programu SAFA u przewoźników lotniczych posiadających certyfikaty wydane w Rosji nie wykazał żadnych znaczących lub powtarzających się uchybień w zakresie bezpieczeństwa. Podczas spotkania przedstawiono również wyniki programu monitorowania wdrożonego przez Agencję zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 452/2014 w odniesieniu do przewoźników lotniczych posiadających certyfikaty wydane w Rosji, którzy posiadają zezwolenie dla TCO. Komisja zauważyła, że również wyniki programu monitorowania nie ujawniły znaczących lub powtarzających się uchybień w zakresie bezpieczeństwa.

(117)

W następstwie oddalenia ze względów bezpieczeństwa przez Agencję wniosku o TCO dla przewoźnika lotniczego SKOL Airline LLC, w dniu 22 października 2021 r. przewoźnik lotniczy SKOL Airline LLC został zaproszony na wysłuchanie przez Komisję i Komitet ds. Bezpieczeństwa Lotniczego w dniu 9 listopada 2021 r. W dniu 28 października 2021 r. przewoźnik lotniczy SKOL Airline LLC potwierdził swój udział w planowanym wysłuchaniu.

(118)

W dniu 28 października 2021 r. FATA poinformowała Komisję o nałożonym na przewoźnika lotniczego SKOL Airline LLC zakazie wykonywania lotów poza granicą państwową Rosji i zwróciła się do Komisji o ponowne rozważenie potrzeby wysłuchania przewoźnika lotniczego SKOL Airline LLC, ponieważ ze względu na decyzję FATA SKOL Airline LLC i tak nie będzie mógł wykonywać przewozów do Unii.

(119)

W dniu 3 listopada 2021 r. Komisja poinformowała FATA, że SKOL Airline LLC został zaproszony na wysłuchanie z powodu niezgodności z normami zawartymi w załącznikach do konwencji chicagowskiej i w związku z tym podtrzymała zaproszenie.

(120)

Przewoźnik lotniczy SKOL Airline LLC został wysłuchany w dniu 9 listopada 2021 r. Na własny wniosek FATA również wzięła udział w wysłuchaniu. W trakcie wysłuchania przewoźnik lotniczy SKOL Airline LLC odtworzył działania związane z dwoma wnioskami o zezwolenie dla TCO. Podkreślone zostały trudności, jakie przewoźnik lotniczy napotkał w procesie wykazania zgodności z wymogami rozporządzenia (UE) nr 452/2014. Choć przewoźnik lotniczy uznał wszystkie ustalenia Agencji, to nie przedstawił żadnych informacji na temat środków podjętych w celu wyeliminowania stwierdzonych problemów. Nie przedstawił również żadnych dowodów odnośnie do obecnego stanu realizacji działań naprawczych w związku z ustaleniami. Na podstawie informacji dostarczonych przez przewoźnika lotniczego SKOL Airline LLC przed i w trakcie wysłuchania, przewoźnik lotniczy nie jest w stanie wykryć niezgodności w swoich procesach, procedurach i działaniach operacyjnych.

(121)

FATA oświadczyła, że nie poparła ponownego wniosku z dnia 25 marca 2021 r. złożonego przez przewoźnika lotniczego SKOL Airline LLC o wydanie zezwolenia dla TCO. FATA poinformowała również Komisję i Komitet ds. Bezpieczeństwa Lotniczego UE, że przeprowadzi dodatkowe kontrole ad hoc wobec SKOL Airline LLC, jeżeli ten ponownie nawiąże kontakt z Agencją w celu uzyskania zezwolenia dla TCO.

(122)

Na podstawie wszystkich dostępnych obecnie informacji, w szczególności oddalenia przez Agencję wniosku o wydanie zezwolenia dla TCO ze względów bezpieczeństwa w dniu 19 lipca 2021 r. oraz informacji przekazanych podczas przesłuchania, Komisja i unijny Komitet ds. Bezpieczeństwa Lotniczego stwierdziły, że przewoźnik lotniczy SKOL Airline LLC nie wykazał zgodności z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa.

(123)

Zgodnie ze wspólnymi kryteriami określonymi w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Komisja uznaje, że wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Unii należy zmienić w celu uwzględnienia przewoźnika lotniczego SKOL Airline LLC w załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 474/2006.

(124)

Państwa członkowskie powinny nadal sprawdzać faktyczne przestrzeganie odpowiednich międzynarodowych norm bezpieczeństwa przez przewoźników lotniczych z Rosji w drodze priorytetowych inspekcji na płycie prowadzonych na podstawie rozporządzenia (UE) nr 965/2012 w stosunku do tych przewoźników lotniczych.

(125)

Jeżeli inspekcje te wykażą występowanie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa w wyniku nieprzestrzegania międzynarodowych norm bezpieczeństwa, Komisja może nałożyć zakaz wykonywania przewozów na określonych przewoźników lotniczych posiadających certyfikaty wydane w Rosji i włączyć ich do załącznika A lub B do rozporządzenia (WE) nr 474/2006.

Przewoźnicy lotniczy z Sudanu Południowego

(126)

Przewoźnicy lotniczy z Sudanu Południowego nie byli dotychczas uwzględnieni w załączniku A ani B do rozporządzenia (WE) nr 474/2006.

(127)

W ciągu ostatnich trzech lat w Sudanie Południowym doszło do dziewięciu wypadków i poważnych incydentów, w tym wypadku w dniu 2 marca 2021 r. statku powietrznego Let-410 o znaku rejestracyjnym HK-4274, eksploatowanego przez South Sudan Supreme Airlines, w wyniku którego zginęło 10 osób, a także niedawnego wypadku statku powietrznego Antonov AN-26 z rejestracją TR-NGT w dniu 2 listopada 2021 r., w wyniku którego zginęło pięć osób. W obu przypadkach zakwestionowano autentyczność znaków rejestracyjnych, ponieważ wydaje się, że mogły one stracić ważność, a co za tym idzie, być nielegalnie używane jako znaki rejestracyjne na statkach powietrznych, które uległy wypadkom. Okoliczności związane z tymi wydarzeniami wzbudziły obawy co do zdolności krajowego organu lotnictwa cywilnego Sudanu Południowego („SSCAA”) do właściwego sprawowania nadzoru bezpieczeństwa nad przewoźnikami lotniczymi podlegającymi temu organowi.

(128)

W dniu 26 marca 2021 r. Komisja skierowała pismo do SSCAA, w którym wyraziła obawy dotyczące sytuacji w zakresie bezpieczeństwa lotniczego w Sudanie Południowym, oraz zwróciła się z prośbą o dokumenty opisujące strukturę i organizację SSCAA, jego systemy certyfikacji i nadzoru oraz działania nadzorcze prowadzone w odniesieniu do przewoźników lotniczych posiadających certyfikaty wydane w Sudanie Południowym. Zwrócono się również o informacje dotyczące statusu obecnych posiadaczy AOC, statków powietrznych zarejestrowanych w Sudanie Południowym, organizacji obsługi technicznej oraz licencji załóg lotniczych

(129)

W dniu 23 lipca 2021 r. SSCAA odpowiedział na zapytanie Komisji, informując, że AOC przewoźnika lotniczego South Sudan Supreme Airlines został zawieszony. Ponadto poinformował Komisję, że ze względu na podejrzenia związane z rejestracją statku powietrznego uczestniczącego w tym wypadku SSCAA dokonuje przeglądu wszystkich operatorów statków powietrznych i AOC w tym kraju. SSCAA zakomunikował również, że w zakresie regulaminów, instrukcji i szkoleń trwają działania usprawniające. SSCAA nie dostarczył jednak zestawu dokumentów, o który wnioskowała Komisja.

(130)

W dniu 5 października 2021 r. Komisja wysłała kolejne pismo do SSCAA, ponawiając wniosek o przedłożenie wyżej wymienionych dokumentów najpóźniej do dnia 18 października 2021 r. W piśmie tym Komisja wyjaśniła również, że brak terminowego przekazania wymaganych informacji zostanie uznany za brak współpracy ze strony SSCAA przy zgłoszeniu obaw dotyczących systemu nadzoru nad bezpieczeństwem w Sudanie Południowym.

(131)

W dniu 5 listopada 2021 r. delegatura UE w Dżubie spotkała się z szefem SSCAA, który potwierdził otrzymanie pisma z dnia 5 października 2021 r. SSCAA zobowiązał się do wysłania odpowiedzi na pytania do końca listopada i dostarczył dwa dokumenty zawierające informacje dotyczące programu inspekcji, nadzoru i audytu SSCAA, a także sprawozdania z kontroli niektórych przewoźników lotniczych i zarejestrowanych za granicą statków powietrznych eksploatowanych w Sudanie Południowym. Komisja dokładnie przeanalizuje dostarczoną dokumentację, w celu podjęcia decyzji, czy SSCAA zostanie zaproszony na następne posiedzenie Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego UE.

(132)

Zgodnie ze wspólnymi kryteriami określonymi w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 oraz mając na uwadze trwające rozmowy z SSCAA zainicjowane na podstawie art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 473/2006, Komisja uznaje, że obecnie nie ma podstaw do wprowadzania zmian do wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Unii w odniesieniu do przewoźników lotniczych z Sudanu Południowego.

(133)

Państwa członkowskie powinny nadal sprawdzać faktyczne przestrzeganie odpowiednich międzynarodowych norm bezpieczeństwa przez przewoźników lotniczych, którzy posiadają certyfikaty wydane w Sudanie Południowym, w drodze priorytetowych inspekcji na płycie prowadzonych na podstawie rozporządzenia (UE) nr 965/2012 w stosunku do tych przewoźników lotniczych.

(134)

Jeżeli jakiekolwiek istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa ujawnią istnienie bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania międzynarodowych norm bezpieczeństwa, Komisja może być zmuszona do podjęcia dalszych działań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2111/2005.

(135)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 474/2006.

(136)

W art. 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 uznaje się potrzebę szybkiego — a w stosownych przypadkach przyspieszonego — podejmowania decyzji z uwagi na względy bezpieczeństwa. Dlatego w celu ochrony danych szczególnie chronionych oraz podróżujących decyzje dotyczące uaktualniania wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi lub ograniczeniu wykonywania przewozów w Unii muszą być publikowane i wchodzić w życie niezwłocznie po ich przyjęciu.

(137)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego UE ustanowionego na mocy art. 15 rozporządzenia (WE) nr 2111/2005,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 474/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

załącznik A zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

2)

załącznik B zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 listopada 2021 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącą,

Adina VĂLEAN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 344 z 27.12.2005, s. 15.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 474/2006 z dnia 22 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty określonemu w rozdziale II rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 84 z 23.3.2006, s. 14).

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 473/2006 z dnia 22 marca 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty określonemu w rozdziale II rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 84 z 23.3.2006, s. 8).

(4)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 452/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące operacji lotniczych wykonywanych przez operatorów z państw trzecich zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 133 z 6.5.2014, s. 12).

(5)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 296 z 25.10.2012, s. 1).

(6)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/736 z dnia 2 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 w odniesieniu do wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów lub ograniczeniom w wykonywaniu przewozów w ramach Unii (Dz.U. L 172 z 3.6.2020, s. 7).

(7)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1543/2006 z dnia 12 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty określonemu w rozdziale II rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady zmienione rozporządzeniem (WE) nr 910/2006 (Dz.U. L 283 z 14.10.2006, s. 27).

(8)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2322 z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (Dz.U. L 328 z 12.12.2015, s. 67).

(9)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2214 z dnia 8 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 w odniesieniu do wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Unii (Dz.U. L 334 z 9.12.2016, s. 6).

(10)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1318/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (Dz.U. L 355 z 12.12.2014, s. 8).

(11)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/618 z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 w odniesieniu do wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów lub ograniczeniom w wykonywaniu przewozów w ramach Unii (Dz.U. L 106 z 17.4.2019, s. 1).

(12)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 235/2007 z dnia 5 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (Dz.U. L 66 z 6.3.2007, s. 3).

(13)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1400/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (Dz.U. L 311 z 29.11.2007, s. 12).

(14)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Dz.U. L 212 z 22.8.2018, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK A

WYKAZ PRZEWOŹNIKÓW LOTNICZYCH PODLEGAJĄCYCH ZAKAZOWI WYKONYWANIA PRZEWOZÓW W RAMACH UNII, Z WYJĄTKAMI (1)

Nazwa osoby prawnej przewoźnika lotniczego wskazana w certyfikacie przewoźnika lotniczego (»AOC«) (oraz nazwa handlowa, w przypadku różnic)

Numer certyfikatu przewoźnika lotniczego (»AOC«) lub numer koncesji przewoźnika lotniczego

Trzyliterowy kod ICAO

Państwo operatora

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Wenezuela

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Iran

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Irak

MED-VIEW AIRLINE

MVA/AOC/10-12/05

MEV

Nigeria

AIR ZIMBABWE (PVT)

177/04

AZW

Zimbabwe

SKOL AIRLINE LLC

228

CDV

Rosja

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Afganistanie, w tym:

 

 

Afganistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afganistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afganistan

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Angoli, z wyjątkiem TAAG Angola AirlinesHeli Malongo, w tym:

 

 

Angola

AEROJET

AO-008/11-07/17 TEJ

TEJ

Angola

GUICANGO

AO-009/11-06/17 YYY

nieznany

Angola

AIR JET

AO-006/11-08/18 MBC

MBC

Angola

BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT

AO-015/15-06/17YYY

nieznany

Angola

HELIANG

AO 007/11-08/18 YYY

nieznany

Angola

SJL

AO-014/13-08/18YYY

nieznany

Angola

SONAIR

AO-002/11-08/17 SOR

SOR

Angola

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Armenii, w tym:

 

 

Armenia

AIRCOMPANY ARMENIA

AM AOC 065

NGT

Armenia

ARMENIA AIRWAYS

AM AOC 063

AMW

Armenia

ARMENIAN HELICOPTERS

AM AOC 067

KAV

Armenia

FLYONE ARMENIA

AM AOC 074

 

Armenia

NOVAIR

AM AOC 071

NAI

Armenia

SHIRAK AVIA

AM AOC 072

SHS

Armenia

SKYBALL

AM AOC 073

Nie dotyczy

Armenia

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Kongu (Brazzaville), w tym:

 

 

Kongo (Brazzaville)

CANADIAN AIRWAYS CONGO

CG-CTA 006

TWC

Kongo (Brazzaville)

EQUAFLIGHT SERVICES

CG-CTA 002

EKA

Kongo (Brazzaville)

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Kongo (Brazzaville)

TRANS AIR CONGO

CG-CTA 001

TSG

Kongo (Brazzaville)

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

CG-CTA 004

nieznany

Kongo (Brazzaville)

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Demokratycznej Republice Konga, w tym:

 

 

Demokratyczna Republika Konga

AIR FAST CONGO

AAC/DG/OPS-09/03

nieznany

Demokratyczna Republika Konga

AIR KATANGA

AAC/DG/OPS-09/08

nieznany

Demokratyczna Republika Konga

BUSY BEE CONGO

AAC/DG/OPS-09/04

nieznany

Demokratyczna Republika Konga

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

AAC/DG/OPS-09/02

nieznany

Demokratyczna Republika Konga

CONGO AIRWAYS

AAC/DG/OPS-09/01

nieznany

Demokratyczna Republika Konga

KIN AVIA

AAC/DG/OPS-09/10

nieznany

Demokratyczna Republika Konga

MALU AVIATION

AAC/DG/OPS-09/05

nieznany

Demokratyczna Republika Konga

SERVE AIR CARGO

AAC/DG/OPS-09/07

nieznany

Demokratyczna Republika Konga

SWALA AVIATION

AAC/DG/OPS-09/06

nieznany

Demokratyczna Republika Konga

MWANT JET

AAC/DG/OPS-09/09

nieznany

Demokratyczna Republika

Konga

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Dżibuti, w tym:

 

 

Dżibuti

DAALLO AIRLINES

nieznany

DAO

Dżibuti

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Gwinei Równikowej, w tym:

 

 

Gwinea Równikowa

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Gwinea Równikowa

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

nieznany

Gwinea Równikowa

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Erytrei, w tym:

 

 

Erytrea

ERITREAN AIRLINES

AOC nr 004

ERT

Erytrea

NASAIR ERITREA

AOC nr 005

NAS

Erytrea

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Kirgistanie, w tym:

 

 

Kirgistan

AEROSTAN

08

BSC

Kirgistan

AIR COMPANY AIR KG

50

nieznany

Kirgistan

AIR MANAS

17

MBB

Kirgistan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgistan

FLYSKY AIRLINES

53

FSQ

Kirgistan

HELI SKY

47

HAC

Kirgistan

KAP.KG AIRCOMPANY

52

KGS

Kirgistan

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirgistan

TEZ JET

46

TEZ

Kirgistan

VALOR AIR

07

VAC

Kirgistan

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Liberii.

 

 

Liberia

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Libii, w tym:

 

 

Libia

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Libia

AIR LIBYA

004/01

TLR

Libia

AL MAHA AVIATION

030/18

nieznany

Libia

BERNIQ AIRWAYS

032/21

BNL

Libia

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Libia

GLOBAL AIR TRANSPORT

008/05

GAK

Libia

HALA AIRLINES

033/21

HTP

Libia

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Libia

LIBYAN WINGS AIRLINES

029/15

LWA

Libia

PETRO AIR

025/08

PEO

Libia

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Nepalu, w tym:

 

 

Nepal

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

nieznany

Nepal

ALTITUDE AIR

085/2016

nieznany

Nepal

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Nepal

FISHTAIL AIR

017/2001

nieznany

Nepal

SUMMIT AIR

064/2010

nieznany

Nepal

HELI EVEREST

086/2016

nieznany

Nepal

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

HIM

Nepal

KAILASH HELICOPTER SERVICES

087/2018

nieznany

Nepal

MAKALU AIR

057 A/2009

nieznany

Nepal

MANANG AIR PVT

082/2014

nieznany

Nepal

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

nieznany

Nepal

PRABHU HELICOPTERS

081/2013

nieznany

Nepal

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Nepal

SAURYA AIRLINES

083/2014

nieznany

Nepal

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Nepal

SIMRIK AIR

034/2000

nieznany

Nepal

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Nepal

SITA AIR

033/2000

nieznany

Nepal

TARA AIR

053/2009

nieznany

Nepal

YETI AIRLINES

037/2004

NYT

Nepal

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny na Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej, w tym:

 

 

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

AFRICA’S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Sierra Leone

 

 

Sierra Leone

Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowiedzialne za nadzór regulacyjny w Sudanie, w tym:

 

 

Sudan

ALFA AIRLINES SD

54

AAJ

Sudan

BADR AIRLINES

35

BDR

Sudan

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Sudan

ELIDINER AVIATION

8

DND

Sudan

GREEN FLAG AVIATION

17

GNF

Sudan

HELEJETIC AIR

57

HJT

Sudan

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Sudan

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Sudan

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Sudan

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Sudan

SUN AIR

51

SNR

Sudan

TARCO AIR

56

TRQ

Sudan


(1)  Przewoźnikom lotniczym wymienionym w załączniku A można zezwolić na wykonywanie praw przewozowych poprzez dzierżawę statków powietrznych z załogą od przewoźnika lotniczego niepodlegającego zakazowi wykonywania przewozów, pod warunkiem spełnienia wymagań odpowiednich norm bezpieczeństwa.


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK B

WYKAZ PRZEWOŹNIKÓW LOTNICZYCH PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM W WYKONYWANIU PRZEWOZÓW W RAMACH UNII (1)

Nazwa osoby prawnej przewoźnika lotniczego wskazana w certyfikacie przewoźnika lotniczego (»AOC«) (oraz nazwa handlowa, w przypadku różnic)

Numer certyfikatu przewoźnika lotniczego (»AOC«)

Trzyliterowy kod ICAO

Państwo operatora

Typ statków powietrznych objętych ograniczeniami

Znaki rejestracyjne oraz numery seryjne, o ile są dostępne, statków powietrznych objętych ograniczeniami

Państwo rejestracji

IRAN AIR

FS100

IRA

Iran

Wszystkie statki powietrzne typów Fokker F100 i Boeing B747

Statki powietrzne typu Fokker F100 zgodnie z zapisem w AOC; statki powietrzne typu Boeing B747 zgodnie z zapisem w AOC

Iran

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Korea Północna

Cała flota z wyjątkiem: 2 statki powietrzne typu TU-204.

Cała flota z wyjątkiem: P-632, P-633.

Korea Północna


(1)  Przewoźnikom lotniczym wymienionym w załączniku B można zezwolić na wykonywanie praw przewozowych poprzez dzierżawę statków powietrznych z załogą od przewoźnika lotniczego niepodlegającego zakazowi wykonywania przewozów, pod warunkiem spełnienia wymagań odpowiednich norm bezpieczeństwa.


26.11.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 421/52


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/2071

z dnia 25 listopada 2021 r.

obejmujące nadzorem wywóz niektórych szczepionek i substancji czynnych wykorzystywanych do produkcji takich szczepionek

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/479 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wspólnych reguł wywozu (1), w szczególności jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 30 stycznia 2021 r. Komisja przyjęła rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/111 (2) poddające wywóz szczepionek przeciwko COVID-19 oraz substancji czynnych, w tym macierzystych i roboczych banków komórek wykorzystywanych do produkcji takich szczepionek, wymogowi uzyskania pozwolenia na wywóz na podstawie art. 5 rozporządzenia (UE) 2015/479, który obowiązywał przez sześć tygodni. Następnie w dniu 12 marca 2021 r. Komisja przyjęła rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/442 (3) poddające wywóz tych samych produktów wymogowi uzyskania pozwolenia na wywóz do dnia 30 czerwca 2021 r. na podstawie art. 6 rozporządzenia (UE) 2015/479.

(2)

W dniu 24 marca 2021 r. Komisja przyjęła rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/521 (4) wprowadzające, jako dodatkowy element do rozpatrzenia przy udzielaniu pozwolenia na wywóz, konieczność oceny, czy takie pozwolenie nie zagraża bezpieczeństwu dostaw towarów objętych rozporządzeniem (UE) 2021/442 w Unii. Tym samym rozporządzeniem Komisja tymczasowo zawiesiła zwolnienie niektórych państw przeznaczenia z zakresu stosowania rozporządzenia (UE) 2021/442.

(3)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/521 zostało przyjęte na podstawie art. 5 rozporządzenia (UE) 2015/479 i miało zastosowanie przez sześć tygodni. Środki wprowadzone tym rozporządzeniem zostały następnie przedłużone do dnia 30 czerwca 2021 r. rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/734 (5).

(4)

Okres obowiązywania zarówno rozporządzenia (UE) 2021/442, jak i rozporządzenia (UE) 2021/521 został przedłużony, najpierw rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/1071 (6) – do dnia 30 września 2021 r., a następnie rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/1728 (7) – do dnia 31 grudnia 2021 r.

(5)

Proces produkcji i dostawy dawek szczepionek przeciwko COVID-19 w Unii został przyspieszony, zaś ryzyko, iż wywóz zagroziłby realizacji umów zakupu z wyprzedzeniem zawartych między Unią a producentami szczepionek lub bezpieczeństwu unijnych dostaw szczepionek przeciwko COVID-19 oraz ich substancji czynnych, uległo obecnie zmniejszeniu.

(6)

Biorąc pod uwagę obecne okoliczności oraz uwzględniając sytuację w zakresie dostaw, Komisja uznała, że po dniu 31 grudnia 2021 r. nie jest wymagane stosowanie wymogu przedstawienia zezwolenia na wywóz szczepionek przeciwko koronawirusom związanym z SARS (gatunki SARS-CoV) oraz substancji czynnych, w tym macierzystych i roboczych banków komórek wykorzystywanych do produkcji takich szczepionek.

(7)

Konieczne jest jednak nadal objęcie realizowanego przez każdego producenta wywozu tych produktów nadzorem, z zastosowaniem procedury opartej na art. 56 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 (8), oraz wprowadzenie wymogu, aby zgłoszenie wywozowe oraz zgłoszenie do powrotnego wywozu określały dodatkowe kody TARIC, zawarte w załączniku, a także liczbę dawek (w przypadku pojemników wielodawkowych – liczbę dawek dla dorosłych), przez okres 24 miesięcy, począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r.

(8)

Wspomniany nadzór powinien umożliwić Komisji gromadzenie dodatkowych danych statystycznych dotyczących wywozu na poziomie każdego producenta, pozwalając na szybkie wykrywanie (i) wszelkich przesłanek wskazujących na brak zgodności z zawartą przez Komisję umową zakupu z wyprzedzeniem; (ii) wszelkich innych okoliczności, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu dostaw Unii; oraz (iii) zdolności Unii do składania zobowiązań dotyczących udostępniania darowizn oraz ich realizacji. Dzięki temu Komisja będzie mogła w uzasadnionych przypadkach podejmować dalsze działania, zgodnie z wymogami rozporządzenia (UE) 2015/479, w celu zapobieżenia wystąpieniu krytycznej sytuacji spowodowanej niedoborem tych produktów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Wymienione poniżej towary podlegają nadzorowi wywozu przez okres 24 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

a)

szczepionki przeciwko koronawirusom związanym z SARS (gatunki SARS-CoV) obecnie objęte kodem CN 3002 20 10, bez względu na ich opakowanie;

b)

substancje czynne, w tym macierzyste i robocze banki komórek, wykorzystywane do produkcji takich szczepionek, obecnie objęte kodami CN ex 2933 99 80, ex 2934 99 90, ex 3002 90 90 i ex 3504 00 90.

2.   Na potrzeby niniejszego rozporządzenia „wywóz” oznacza:

a)

wywóz towarów unijnych w ramach procedury wywozu w rozumieniu art. 269 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 952/2013;

b)

powrotny wywóz towarów nieunijnych w rozumieniu art. 270 ust. 1 tego rozporządzenia następujący po poddaniu tych towarów operacjom związanym z wytwarzaniem, w tym operacjom napełniania i pakowania, na obszarze celnym Unii.

Artykuł 2

Zgłoszenie wywozowe oraz zgłoszenie do powrotnego wywozu określone w art. 1 zawierają, w okresie wyznaczonym w tym artykule, dodatkowe kody TARIC, wymienione w załączniku, lub wszelkie powiązane przyszłe kody, a ponadto wskazują liczę dawek (w przypadku pojemników wielodawkowych – liczbę dawek dla dorosłych).

Artykuł 3

Komisja podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące wywozu, uwzględniając w należyty sposób zasadę poufności danych.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 listopada 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 83 z 27.3.2015, s. 34.

(2)  Dz.U. L 31 I z 30.1.2021, s. 1.

(3)  Dz.U. L 85 z 12.3.2021, s. 190.

(4)  Dz.U. L 104 z 25.3.2021, s. 52.

(5)  Dz.U. L 158 z 6.5.2021, s. 13.

(6)  Dz.U. L 230 z 30.6.2021, s. 28.

(7)  Dz.U. L 345 z 30.9.2021, s. 34.

(8)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

DODATKOWE KODY TARIC

Producent

Dodatkowy kod TARIC dla szczepionek przeciwko koronawirusom związanym z SARS (gatunki SARS-CoV)

Dodatkowy kod TARIC dla substancji czynnych  (*1)

AstraZeneca AB

4500

4520

Pfizer/BioNTech

4501

4521

Moderna Switzerland/Moderna Inc

4502

4522

Janssen Pharmaceutica NV

4503

4523

CureVac AG

4504

4524

Sanofi Pasteur/GlaxoSmithKline Biologicals S.A

4505

4525

Novavax

4506

4526

Valneva

4507

4527

Gedeon Richter

4508

4528

Arcturus

4509

4529

PCI Pharma

4510

4530

Pozostali producenci

4999

4999


Przedsiębiorstwo

Dodatkowy kod TARIC dla pozostałych substancji  (*2)

Wszyscy producenci

4599


(*1)  Substancje czynne, w tym macierzyste i robocze banki komórek wykorzystywane do produkcji szczepionek przeciwko koronawirusom związanym z SARS (gatunki SARS-CoV).

(*2)  „Pozostałe substancje” oznaczają produkty lub substancje, które nie będą wykorzystywane do produkcji szczepionek przeciwko koronawirusom związanym z SARS (gatunki SARS-CoV), ale które są klasyfikowane w ramach tych samych kodów CN co substancje czynne.


DECYZJE

26.11.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 421/56


DECYZJA RADY (WPZiB) 2021/2072

z dnia 25 listopada 2021 r.

wspierająca budowanie odporności w zakresie bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej za pośrednictwem konwencji o zakazie broni biologicznej i toksycznej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i art. 31 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 12 grudnia 2003 r. Rada Europejska przyjęła strategię UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (zwaną dalej „strategią UE”), której rozdział III zawiera wykaz środków służących zwalczaniu tego rozprzestrzeniania.

(2)

Unia czynnie realizuje strategię UE oraz wprowadza w życie środki wymienione w jej rozdziale III, w szczególności środki dotyczące wzmacniania, wykonywania i upowszechniania konwencji o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC).

(3)

W dniu 20 marca 2006 r. Rada przyjęła plan działania UE w sprawie broni biologicznej i toksycznej, będący uzupełnieniem wspólnego działania 2006/184/WPZiB (1) wspierającego BTWC.

(4)

W dniu 16 listopada 2015 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2015/2096 (2) dotyczącą stanowiska Unii w związku z ósmą konferencją przeglądową państw stron BTWC.

(5)

Na ósmej konferencji przeglądowej BTWC postanowiono o odnowieniu na lata 2017–2021 mandatu jednostki wspierania realizacji, utworzonej w genewskim oddziale Biura ONZ ds. Rozbrojenia (UNODA), co uzgodniono na siódmej konferencji przeglądowej BTWC.

(6)

W dniu 21 stycznia 2019 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2019/97 (3) wspierającą BTWC w ramach strategii UE. Niniejsza decyzja uzupełnia decyzję (WPZiB) 2019/97 poprzez dalsze zwiększanie bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym w związku z trwającą pandemią COVID-19.

(7)

Biorąc pod uwagę doświadczenia zdobyte podczas pandemii COVID-19, istnieje potrzeba wzmożenia starań w celu poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej na poziomie międzynarodowym, regionalnym i krajowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Niniejszą decyzją kierują następujące zasady:

a)

możliwie najlepsze wykorzystywanie doświadczenia uzyskanego w wyniku poprzednich wspólnych działań i decyzji Rady wspierających BTWC;

b)

uwzględnianie konkretnych potrzeb wyrażonych przez państwa strony oraz przez państwa niebędące stronami BTWC w odniesieniu do zwiększania bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym poprzez BTWC;

c)

zachęcanie do lokalnej i regionalnej odpowiedzialności za projekty, aby zapewnić ich trwałość w dłuższej perspektywie oraz stworzyć partnerstwo między Unią a stronami trzecimi w ramach BTWC;

d)

skupianie się na działaniach, które przyniosły konkretne rezultaty w odniesieniu do wzmacniania krajowych, regionalnych i międzynarodowych zdolności w zakresie pomocy, reagowania i gotowości;

e)

przyczynianie się do umacniania pokoju oraz osiągnięcia celów związanych z bezpieczeństwem i ze zdrowiem poprzez skuteczną realizację BTWC przez państwa strony.

2.   Unia wspiera następujące projekty odpowiadające środkom w ramach strategii UE:

a)

wzmacnianie zdolności w zakresie bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej w Afryce przez zwiększoną koordynację regionalną;

b)

budowanie zdolności krajowych punktów kontaktowych ds. BTWC;

c)

ułatwianie dokonywania przeglądu wydarzeń w nauce i technologii mających znaczenie dla BTWC, również przez zapewnianie udziału środowisk akademickich i branżowych;

d)

poszerzanie poparcia dla dobrowolnych działań z zakresu przejrzystości.

Szczegółowy opis tych projektów znajduje się w dokumencie projektowym zawartym w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

1.   Za wykonanie niniejszej decyzji odpowiada Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwany dalej „Wysokim Przedstawicielem”).

2.   Techniczną realizację działań, o których mowa w art. 1, powierza się UNODA. UNODA realizuje to zadanie pod nadzorem Wysokiego Przedstawiciela. W tym celu Wysoki Przedstawiciel dokonuje niezbędnych ustaleń z UNODA.

Artykuł 3

1.   Finansowa kwota odniesienia na realizację projektów, o których mowa w art. 1 ust. 2, wynosi 2 147 443,52 EUR.

2.   Wydatkami pokrywanymi z kwoty określonej w ust. 1 zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii.

3.   Komisja nadzoruje właściwe zarządzanie wydatkami, o których mowa w ust. 1. W tym celu Komisja zawiera niezbędną umowę z UNODA. Umowa ta zobowiązuje UNODA do zapewnienia, aby wkład Unii został wyeksponowany stosownie do jego wielkości.

4.   Komisja podejmuje starania w celu zawarcia umowy, o której mowa w ust. 3, jak najszybciej po wejściu w życie niniejszej decyzji. Informuje Radę o wszelkich związanych z tym trudnościach oraz o dacie zawarcia tej umowy.

Artykuł 4

Wysoki Przedstawiciel składa Radzie sprawozdania z wykonania niniejszej decyzji na podstawie regularnych sprawozdań przygotowywanych przez UNODA. Sprawozdania te stanowią podstawę oceny dokonywanej przez Radę. Komisja przedstawia informacje dotyczące finansowych aspektów projektów, o których mowa w art. 1 ust. 2.

Artykuł 5

1.   Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

2.   Niniejsza decyzja wygasa 24 miesiące po dniu zawarcia umowy, o której mowa w art. 3 ust. 3, lub sześć miesięcy po dniu jej przyjęcia, jeżeli do tego czasu umowa ta nie została zawarta.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 listopada 2021 r.

W imieniu Rady

Z. POČIVALŠEK

Przewodniczący


(1)  Wspólne działanie Rady 2006/184/WPZiB z dnia 27 lutego 2006 r. wspierające Konwencję o zakazie broni biologicznej i toksycznej w ramach strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (Dz.U. L 65 z 7.3.2006, s. 51).

(2)  Decyzja Rady (WPZiB) 2015/2096 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie stanowiska Unii Europejskiej w związku z ósmą konferencją przeglądową Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu (BTWC) (Dz.U. L 303 z 20.11.2015, s. 13).

(3)  Decyzja Rady (WPZiB) 2019/97 z dnia 21 stycznia 2019 r. wspierająca Konwencję o zakazie broni biologicznej i toksycznej w ramach strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (Dz.U. L 19 z 22.1.2019, s. 11).


ZAŁĄCZNIK

Projekt wspierający odporność w zakresie bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej za pośrednictwem Konwencji o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC)

1.   KONTEKST

Pandemia COVID-19 wykazała globalne zakłócenia, jakie mogą spowodować choroby zakaźne, i uwydatniła brak przygotowania na szczeblu krajowym, regionalnym i międzynarodowym do reagowania na wydarzenia o charakterze biologicznym. Gdyby taka choroba została umyślnie zmanipulowana, by była bardziej złośliwa, lub gdyby została celowo uwolniona w wielu miejscach jednocześnie, mogłoby to doprowadzić do jeszcze większego światowego kryzysu. Jednocześnie należy także wziąć pod uwagę postępy w biotechnologii, ponieważ mogą one przynosić wielorakie korzyści mające pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój; pociągają one jednak za sobą wiele niebezpieczeństw o potencjalnie katastrofalnych skutkach. W tej sytuacji istnieje potrzeba intensyfikacji starań w celu rozwiązania kwestii dotyczących bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej w ramach Konwencji o zakazie broni biologicznej i toksycznej.

2.   CELE

Niniejsza decyzja Rady ma na celu konkretne wzmocnienie bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej na szczeblu krajowym, regionalnym i międzynarodowym w związku z trwającą pandemią COVID-19. Decyzja ta uzupełni decyzję Rady (WPZiB) 2019/97 z dnia 21 stycznia 2019 r. (1) wspierającą BTWC Decyzję 2019/97 wdraża Biuro ONZ ds. Rozbrojenia (UNODA) (oddział w Genewie) w ścisłej współpracy z jednostką wspierającą realizację BTWC. W stosownych przypadkach decyzja ta będzie odwoływać się do osiągnięć decyzji 2019/97 oraz poprzednich wspólnych działań i decyzji Rady wspierających BTWC, nie powielając żadnych trwających działań (2). Podczas fazy wdrażania niniejszej decyzji w jak najlepszy sposób zostaną wykorzystane ewentualne synergie z decyzją 2019/97.

Niniejsza decyzja opiera się na następujących zasadach:

(a)

jak najlepsze wykorzystanie doświadczeń uzyskanych w ramach poprzednich wspólnych działań i decyzji Rady wspierających realizację BTWC;

(b)

uwzględnianie konkretnych potrzeb wyrażonych przez państwa strony, jak również państwa niebędące stronami BTWC, związanych ze wzmacnianiem bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej poprzez BTWC na szczeblu krajowym, regionalnym i międzynarodowym;

(c)

zachęcanie do lokalnej i regionalnej odpowiedzialności za projekty, by zapewnić ich trwałość w dłuższej perspektywie i stworzyć partnerstwo między Unią Europejską a stronami trzecimi w ramach BTWC;

(d)

skupianie się na działaniach, które przyniosły konkretne rezultaty pod względem polepszenia zdolności w zakresie pomocy, reagowania i gotowości na szczeblu krajowym, regionalnym i międzynarodowym;

(e)

przyczynianie się do umacniania pokoju i osiągnięcia celów związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem poprzez skuteczną realizację BTWC przez państwa strony.

3.   PROJEKTY

3.1.   Projekt 1 – wzmacnianie zdolności w zakresie bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej w Afryce poprzez większą koordynację regionalną

3.1.1.   Cel projektu

Projekt ten skupia się na polepszaniu realizacji BTWC i przyczynianiu się do jej upowszechniania na kontynencie afrykańskim, poprzez zwiększanie zdolności organów krajowych oraz podmiotów i organizacji regionalnych zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej w Afryce. Projekt ten ma na celu także intensyfikację współpracy i koordynacji między tymi podmiotami.

Obecnie 14 państw – cztery będące i dziesięć niebędących sygnatariuszami BTWC – nie ratyfikowało BTWC lub do niej nie przystąpiło. Osiem z tych państw znajduje się w Afryce: Czad, Dżibuti, Egipt, Erytrea, Komory, Namibia, Somalia i Sudan Południowy. Dwa z tych państw – Egipt i Somalia – są sygnatariuszami BTWC, natomiast pozostałe sześć państw nie podpisało tej konwencji. Kontynent afrykański jest zatem obszarem priorytetowym, jeżeli chodzi o upowszechnianie BTWC. Ponadto realizację konwencji można w istotny sposób zintensyfikować, zwiększając zdolności afrykańskich państw stron tej konwencji w zakresie bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej.

3.1.2.   Opis projektu

Projekt ten będzie obejmował utworzenie stanowiska urzędnika ds. politycznych (P3), umiejscowionego w Addis Abebie, którego zadaniem będzie konkretna praca na rzecz upowszechniania i lepszej realizacji konwencji na kontynencie afrykańskim oraz badanie możliwości synergii z regionalnymi strukturami na rzecz pokoju i bezpieczeństwa, bezpieczeństwa zdrowotnego i rozwoju. Konkretnie, urzędnik ds. politycznych odpowiadałby za wykonywanie następujących zadań:

a)

zapewnianie pomocy legislacyjnej państwom stronom pragnącym poprawić ustawodawstwo związane z BTWC, oraz państwom zainteresowanym dołączeniem do tej konwencji i zamierzającym sprawdzić i dostosować swoje dotychczasowe ustawodawstwo;

b)

zapewnianie państwom stronom konkretnych szkoleń na temat opracowywania i przedkładania sprawozdań dotyczących środków budowy zaufania w ramach BTWC;

c)

pomaganie afrykańskim państwom stronom BTWC przy zapytaniach dotyczących środków budowy zaufania. Ta dodatkowa pomoc – która uzupełniałaby wsparcie dotychczas zapewnianie przez jednostkę wspierającą realizację BTWC – ma na celu uzyskanie większej liczby i lepszej jakości przedkładanych przez afrykańskie państwa strony sprawozdań dotyczących środków budowy zaufania;

d)

utrzymywanie ścisłych kontaktów z państwami afrykańskimi niebędącymi stronami BTWC, także za pośrednictwem ich stałych przedstawicielstw przy Unii Afrykańskiej w Addis Abebie, w celu rozpoznania konkretnych krajowych przeszkód na drodze do przystąpienia do konwencji lub do jej ratyfikacji, oraz ułatwianie odpowiednich procesów przystąpienia lub ratyfikacji, zapewniając, w miarę potrzeby, pomoc techniczną lub legislacyjną;

e)

utrzymywanie ścisłych kontaktów z zainteresowanymi stronami, ugrupowaniami subregionalnymi i organizacjami partnerskimi z siedzibą w Afryce, i koordynowania z nimi działań (3); oraz

f)

wspieranie realizacji wszelkich innych działań w Afryce na podstawie niniejszej decyzji Rady.

W miarę potrzeby, w odniesieniu do konkretnych zadań merytorycznych (np. udzielania wsparcia legislacyjnego i pomocy technicznej), urzędnika ds. politycznych będą wspierali konsultanci zewnętrzni. W miarę potrzeby, do ułatwiania i wspierania różnych aspektów działań będzie wykorzystywana obecność UNODA w Afryce poprzez jej Regionalny Oddział ds. Pokoju i Rozbrojenia (UNREC).

Wszystkie działania urzędnika ds. politycznych będą ściśle koordynowane z jednostką wspierającą realizację BTWC oraz personelem w Genewie realizującym projekt w ramach decyzji Rady UE. Urzędnik ds. politycznych będzie ściśle współpracował z koordynatorem regionalnym w Afryce ds. realizacji rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1540 (2004) (4) i będzie miał swoją siedzibę w budynku Komisji Gospodarczej ONZ ds. Afryki w Addis Abebie.

3.1.3.   Oczekiwane wyniki projektu

Oczekuje się, że projekt ten umocni upowszechnianie i poprawi realizację konwencji na szczeblu krajowym na kontynencie afrykańskim. Ma on także na celu zwiększanie współpracy i koordynacji wśród organów krajowych oraz regionalnych podmiotów i organizacji zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej w Afryce.

Umiejscawiając stanowisko urzędnika ds. politycznych w Addis Abebie oczekuje się, że większa bliskość organów krajowych w Afryce, odnośnych ambasad w Addis Abebie i regionalnych platform politycznych zdecydowanie przyczyni się do umacniania realizacji BTWC i upowszechniania konwencji w Afryce, tak jak nakreślono powyżej.

3.2.   Projekt 2 – budowanie zdolności krajowych punktów kontaktowych BTWC

3.2.1.   Cel projektu

Celem niniejszego projektu jest stworzenie materiałów szkoleniowych i zapewnienie krajowym punktom kontaktowym odpowiednich szkoleń na temat realizacji BTWC na szczeblu krajowym. Projekt ten ma także stworzyć środki i możliwości dialogu i wymiany informacji wśród krajowych punktów kontaktowych na temat realizacji BTWC na szczeblu krajowym, jak również możliwości wymiany optymalnych rozwiązań. Celem tego projektu jest usprawnienie wdrażania BTWC przez zapewnianie krajowym punktom kontaktowym dostosowanych do nich możliwości budowania zdolności i umożliwianie większej wymiany i współpracy między nimi na szczeblu regionalnym i międzynarodowym.

Na szóstej konferencji przeglądowej w 2006 roku postanowiono, że każde państwo strona powinno wyznaczyć krajowy punkt kontaktowy w celu:

koordynowania wdrażania na szczeblu krajowym i komunikowania się z pozostałymi państwami stronami i z odnośnymi organizacjami międzynarodowymi;

opracowywania i przedkładania corocznych sprawozdań dotyczących środków budowy zaufania;

wymiany informacji na temat starań w zakresie upowszechniania.

Z obecnej liczby 183 państw stron dotychczas tylko 134 państwa wyznaczyły krajowe punkty kontaktowe. Punkty te stanowią część różnych podmiotów na szczeblu krajowym, mają różny charakter i zróżnicowane poziomy dotychczasowej wiedzy na temat BTWC. Jak dotąd szkolenia dla krajowych punktów kontaktowych ds. BTWC są dostępne wyłącznie na zasadzie ad hoc i są uzależnione od środków przekazywanych przez darczyńców.

3.2.2.   Opis projektu

Projekt ten obejmuje opracowanie standardowego kursu szkoleniowego udostępnianego wszystkim krajowym punktom kontaktowym. Kurs szkoleniowy będzie udostępniany albo online, albo organizowany fizycznie w różnych regionach (w zależności od ewolucji pandemii COVID-19) przedstawicielom krajowym działającym jako krajowe punkty kontaktowe ds. BTWC. Szkolenie będzie obejmowało informacje o wszystkich aspektach wdrażania BTWC na szczeblu krajowym, łącznie z opracowywaniem sprawozdań dotyczących środków budowy zaufania w odniesieniu do BTWC oraz z uwzględnieniem kwestii legislacyjnych. W szkoleniu będzie wykorzystywany „Przewodnik na temat wdrażania BTWC”, który jest opracowywany na podstawie decyzji Rady 2019/97.

Podczas gdy jednostka wspierająca realizację BTWC udostępnia dane kontaktowe wszystkich wyznaczonych krajowych punktów kontaktowych wszystkim państwom stronom na osobnej stronie z ograniczonym dostępem, nie ma sformalizowanych sposobów interakcji pomiędzy krajowymi punktami kontaktowymi. Przedmiotowy projekt przewiduje zatem zorganizowanie szeregu nieformalnych – wirtualnych lub fizycznych – regionalnych forów dialogu przeznaczonych dla krajowych punktów kontaktowych ds. BTWC, aby ułatwiać wymianę informacji i optymalnych rozwiązań.

Ponadto, w Genewie odbędzie się wydarzenie, w którym wezmą udział wszystkie osoby reprezentujące krajowe punkty kontaktowe ds. BTCW – na przykład, przed posiedzeniem państw stron BTWC – aby umożliwić wymianę informacji i kontakty między krajowymi punktami kontaktowymi w regionach, podobnie jak ma to miejsce przed corocznym posiedzeniem organów krajowych OPCW na podstawie konwencji o broni chemicznej. Strona z ograniczonym dostępem również zostanie jeszcze bardziej rozszerzona, by służyła jako repozytorium informacji dla krajowych punktów kontaktowych, gdzie umieszczone będą wszystkie materiały szkoleniowe, oraz jako interaktywna platforma umożliwiająca krajowym punktom kontaktowym interakcję między nimi oraz z jednostką wspierającą realizację BTWC. Strona ta będzie prowadzona i administrowana przez jednostkę wspierającą realizację BTWC, by zapewniać ciągłą i bezproblemową wymianę między krajowymi punktami kontaktowymi po zakończeniu działania niniejszej decyzji Rady.

Zarówno szkolenie, jak i fora dialogu mają istotny wymiar dotyczący tworzenia sieci kontaktów, ponieważ osoby reprezentujące krajowe punkty kontaktowe będą miały okazję się poznać i nawiązać ze sobą kontakt.

3.2.3.   Oczekiwane wyniki projektu

Oczekuje się, że pozytywnym skutkiem tego szkolenia będzie to, że dzięki programowi szkolenia więcej państw stron wyznaczy krajowe punkty kontaktowe. Oczekuje się także, że zapewnione szkolenie spowoduje przedkładanie większej liczby i lepszej jakości rocznych sprawozdań dotyczących środków budowy zaufania, które to sprawozdania dostarczą dodatkowych informacji o stanie realizacji konwencji na świecie. Aby zapewnić trwałość, materiały szkoleniowe zostaną opracowane w taki sposób, by były przydatne i dostępne dla krajowych punktów kontaktowych do przyszłych szkoleń po zakończeniu działania niniejszej decyzji Rady. Ponadto oczekuje się, że ten projekt będzie ułatwiał wymianę informacji i optymalnych rozwiązań między krajowymi punktami kontaktowymi.

3.3.   Projekt 3 – ułatwianie dokonywania przeglądu wydarzeń w nauce i technologii mających znaczenie dla konwencji BTWC, poprzez udział środowiska akademickiego i przemysłowego

3.3.1.   Cel projektu

Celem tego projektu jest ułatwianie dokonywania przeglądu wydarzeń w nauce i technologii mających znaczenie dla konwencji. Państwa strony BTWC wielokrotnie dostrzegały znaczenie stałego informowania o mających znaczenie dla konwencji postępach w nauce i technologii. Postępy te mogą z jednej strony stwarzać ryzyko, które mogłoby powodować potencjalne łamanie przepisów konwencji, a z drugiej strony, mogą być dla tej konwencji korzystne, gdyby dzięki nim nastąpiła na przykład poprawa jakości szczepionek i diagnozowania chorób. Ponieważ technologia dotycząca BTWC ma ze swej natury podwójne zastosowanie, niezwykle ważny jest ciągły udział środowiska akademickiego i przemysłu oraz wymiana informacji z nimi.

3.3.2.   Opis projektu

Na ten projekt składa się przeprowadzenie międzynarodowej konferencji naukowo-technologicznej w ramach przygotowań do dziewiątej konferencji przeglądowej, skierowanej głównie do ekspertów ze środowisk akademickich, rządów i przemysłu, by można było uwzględnić ich poglądy w dyskusjach, które będą stanowić część programu dziewiątej konferencji przeglądowej. W stosownych przypadkach na konferencji zostaną uwzględnione i dalej wykorzystane wyniki pięciu regionalnych warsztatów z zakresu nauki i technologii prowadzonych w ramach decyzji Rady UE (WPZiB) 2016/51 wspierającej BTWC. Na konferencji uwzględnione zostaną także propozycje państw stron BTWC dotyczące kwestii naukowo-technologicznych, takie jak wprowadzenie kodeksu postępowania naukowców zajmujących się naukami biologicznymi oraz starania w kierunku utworzenia mechanizmu przeglądu nauki i technologii, co będzie przedmiotem dalszych dyskusji podczas dziewiątej konferencji przeglądowej. Konferencja odbędzie się w kraju należącym do globalnego Południa, na przykład w jednym z krajów będących sponsorem (5) rezolucji ZO ONZ w sprawie „Roli nauki i technologii w ramach międzynarodowego bezpieczeństwa i rozbrojenia”. W przypadku gdyby przeprowadzenie konferencji w formie fizycznej nie było możliwe z powodu pandemii COVID-19, konferencja będzie miała formę wirtualną. Do zorganizowania i przeprowadzenia konferencji zostanie zaangażowany konsultant zewnętrzny mający odpowiednie kwalifikacje i ścisłe związki ze środowiskiem akademickim lub przemysłowym. Zadaniem tego konsultanta będzie także opracowanie długoterminowej strategii większego zaangażowania wielu zainteresowanych stron w ramach BTWC.

Konferencję naukowo-technologiczną uzupełni utworzenie inicjatywy „Nauka dla dyplomatów”, która ma na celu zapewnienie, by decydenci byli świadomi tego, w jaki sposób postępy w nauce i technologii mogą zarówno przynieść korzyści konwencji, jak i jej zagrozić. Inicjatywa „Nauka dla dyplomatów” będzie polegała na zorganizowaniu szeregu wydarzeń skupiających się na postępach technologicznych mających szczególne znaczenie dla konwencji. Konsultant zewnętrzny będzie także odpowiedzialny za organizowanie wydarzeń w ramach inicjatywy „Nauka dla dyplomatów”.

3.3.3.   Oczekiwane wyniki projektu

Oczekuje się, że konferencja naukowo-technologiczna będzie kształtować i zasilać merytoryczne dyskusje, które będą się toczyć podczas dziewiątej konferencji przeglądowej. Celem dyskusji nad dotyczącymi kwestii naukowo-technologicznych propozycjami państw stron BTWC – takimi jak wprowadzenie kodeksu postępowania dla naukowców zajmujących się naukami biologicznymi i starania w kierunku utworzenia mechanizmu przeglądu naukowo-technologicznego – jest ułatwianie formułowania stanowisk krajowych lub regionalnych, oraz omawianie i negocjowanie tych propozycji na dziewiątej konferencji przeglądowej.

Celem inicjatywy „Nauka dla dyplomatów” jest zaznajomienie decydentów z głównymi postępami technologicznymi i naukowymi mającymi znaczenie dla konwencji.

3.4.   Projekt 4 – poszerzanie poparcia dla dobrowolnych działań z zakresu przejrzystości

3.4.1.   Cel projektu

Celem tego projektu jest propagowanie przejrzystości i budowanie zaufania w ramach konwencji. Projekt ten bazuje na poprzednich dobrowolnych działaniach z zakresu przejrzystości prowadzonych przez państwa strony od 2011 roku i ma na celu dalsze zwiększenie poparcia dla takich inicjatyw przez utworzenie platformy wymiany informacji o dobrowolnych działaniach z zakresu przejrzystości. Obejmuje on m.in. przeprowadzenie kompleksowej analizy w celu określenia wniosków wynikających z tych działań, a także zestaw działań praktycznych wspierających tę koncepcję.

3.4.2.   Opis projektu

Od 2011 roku państwa strony podejmowały dobrowolne inicjatywy w celu prowadzenia, w ramach konwencji, różnych rodzajów działań w zakresie przejrzystości W działaniach tych uczestniczyło 35 krajów ze wszystkich grup regionalnych. Podczas gdy poprzednie działania różniły się pod względem poszczególnych celów, formatu, stopnia uczestnictwa i czasu trwania, bazują one na wspólnym założeniu: wszystkie są dobrowolnie uzgadniane dwustronnie, wielostronnie, lub w drodze procesu otwartego dla wszystkich państw stron, które są zainteresowane skorzystaniem z możliwości wzajemnej weryfikacji. Podejście to umożliwia konkretne dostosowanie różnych kluczowych parametrów, zgodnie z preferencjami organizujących lub uczestniczących państw stron. W ramach dobrowolnych działań z zakresu przejrzystości można uwzględnić różne aspekty, takie jak wdrażanie na szczeblu krajowym, pomoc i współpraca międzynarodowa, gotowość i reagowanie, kontrola wywozu, ustawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej lub też opracowywanie sprawozdań dotyczących środków budowania zaufania.

W projekcie przewiduje się utworzenie internetowego kompendium wszystkich działań z zakresu przejrzystości w postaci bazy danych możliwej do przeszukiwania, dotyczącej wszystkich takich działań dotychczas przeprowadzonych, oraz stworzenie kompleksowego badania na temat poprzednich działań z zakresu przejrzystości, w tym doświadczeń wynikających z różnych działań. Badanie to zostanie przeprowadzone w ścisłej współpracy z Instytutem ONZ ds. Badań nad Rozbrojeniem (UNIDIR). Oprócz tego UNODA będzie dążyć do utworzenia partnerstwa z zainteresowanymi organizacjami regionalnymi lub międzynarodowymi, w tym z inicjatywą UE w zakresie centrów doskonałości ds. substancji chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych. Utworzenie internetowego kompendium i opracowanie badania na temat przeszłych działań zostanie zlecone konsultantom zewnętrznym.

3.4.3.   Oczekiwane wyniki projektu

Oczekuje się, że projekt ten poprawi realizację konwencji poprzez wymianę wśród państw stron informacji i optymalnych rozwiązań dotyczących dobrowolnych działań z zakresu przejrzystości, oraz że pomoże w określeniu potrzeb wspomagania i współpracy na podstawie art. X BTWC. Pomoże on także stworzyć forum dialogu na temat takich inicjatyw wśród zainteresowanych państw stron.

4.   KWESTIE DOTYCZĄCE PERSONELU

Realizacja tej decyzji Rady będzie wymagała obecności personelu w Genewie w celu zapewnienia skoordynowanego i niezakłóconego prowadzenia wszystkich działań na podstawie tej decyzji Rady. Konieczne jest zatem umieszczenie urzędnika ds. politycznych (P2) i asystenta administracyjnego (GS4) w oddziale UNODA w Genewie. Jak określono powyżej, urzędnik ds. politycznych szczebla P3 będzie pracował w Addis Abebie. Urzędnicy ds. politycznych szczebla P2 i P3 oraz asystent administracyjny szczebla GS4 będą podlegali urzędnikowi ds. politycznych szczebla P3 nadzorującemu realizację decyzji Rady 2019/97, by zapewnić niezakłóconą i skoordynowaną realizację obu decyzji Rady.

Z uwagi na wysoki stopień specjalizacji wymagany do udzielania pomocy legislacyjnej i technicznej w Afryce, modernizacji strony internetowej krajowych punktów kontaktowych i opracowania materiałów szkoleniowych dla pracowników krajowych punktów kontaktowych, organizacji konferencji naukowo-technologicznej i realizacji inicjatywy „Nauka dla dyplomatów”, utworzenia internetowego kompendium dobrowolnych działań z zakresu przejrzystości i opracowania badania poprzednich działań i optymalnych rozwiązań, konieczne będzie zatrudnienie do tych celów konsultantów zewnętrznych.

5.   SPRAWOZDAWCZOŚĆ

UNODA/jednostka wspierająca realizację BTWC będą przekazywać Wysokiemu Przedstawicielowi półroczne sprawozdania z postępów w realizacji projektów.

6.   CZAS TRWANIA

Całkowity szacowany czas realizacji projektów wynosi 24 miesiące.

7.   WYEKSPONOWANIE DZIAŁAŃ UE

UNODA/jednostka wspierająca realizację BTWC podejmie wszelkie działania konieczne do upowszechnienia informacji, że działania zostały sfinansowane przez Unię. Takie działania będą prowadzone zgodnie z z podręcznikiem „Informowanie o działaniach zewnętrznych Unii Europejskiej i ich eksponowanie” przygotowanym i opublikowanym przez Komisję Europejską. UNODA/jednostka wspierająca realizację BTWC zapewni zatem wyeksponowanie wkładu Unii przez stosowne logo i działania promocyjne, podkreślanie roli odgrywanej przez Unię, zapewniając przejrzystość swoich działań i podnosząc świadomość co do przyczyn przyjęcia niniejszej decyzji oraz świadomość na temat wspierania tej decyzji przez Unię, a także rezultatów tego wsparcia. Na materiałach wyprodukowanych w wyniku tego projektu w widocznym miejscu zostanie umieszczona flaga Unii zgodnie z unijnymi wytycznymi dotyczącymi prawidłowego wykorzystywania i reprodukcji flagi.

8.   BENEFICJENCI

Beneficjentami projektu 1 będą państwa strony BTWC w odniesieniu do udzielania pomocy prawnej i technicznej, oraz państwa niebędące stronami (zarówno państwa będące, jak i niebędące sygnatariuszami) BTWC w odniesieniu do działań upowszechniających, w tym zainteresowane strony z sektora prywatnego, środowisk akademickich i organizacji pozarządowych, a także, w stosownych przypadkach, subregionalne ugrupowania i organizacje partnerskie z siedzibą w Afryce (6).

Beneficjentami projektu 2 związanego z budowaniem zdolności na rzecz krajowych punktów kontaktowych BTWC są państwa strony BTWC, w szczególności urzędnicy wyznaczeni jako krajowe punkty kontaktowe.

Beneficjentami projektu 3, dotyczącego ułatwiania przeglądu wydarzeń w nauce i technologii mających znaczenie dla konwencji, będą urzędnicy, naukowcy, pracownicy uczelni i przedstawiciele przemysłu wywodzący się z państw stron BTWC.

Beneficjentami projektu 4 dotyczącego poszerzania poparcia dla dobrowolnych działań z zakresu przejrzystości będą państwa strony BTWC.


(1)  Do głównych kierunków prac przewidzianych w decyzji Rady UE 2019/97 należą upowszechnianie, programy pomocowe służące intensyfikacji wdrażania BTWC na szczeblach krajowych, utworzenie sieci dotyczących ochrony biologicznej wśród młodych naukowców wywodzących się z regionów globalnego Południa, wsparcie programu międzysesyjnego oraz dziewiąta konferencja przeglądowa, a także opracowanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych.

(2)  Wspólne działania 2006/184/WPZiB i 2008/858/WPZiB oraz decyzje Rady 2012/421/WPZiB i 2016/51/WPZiB.

(3)  Takie jak Afrykańskie Centra ds. Zwalczania i Prewencji Chorób (afrykańskie CDC) w odniesieniu do inicjatywy z zakresu bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej, Departament ds. Pokoju i Bezpieczeństwa w Komisji Unii Afrykańskiej, Agencja Rozwoju UA – Afrykańska sieć wiedzy o bezpieczeństwie biologicznym (AUDA–NEPAD), regionalne wspólnoty gospodarcze i inne podmioty AU, a także Inicjatywa na rzecz podpisu działająca pod auspicjami Grupy Roboczej w ramach światowego partnerstwa na rzecz bezpieczeństwa biologicznego. .

(4)  W rezolucji 1540 (2004) Rada Bezpieczeństwa zdecydowała, że wszystkie państwa mają powstrzymać się od udzielania jakiejkolwiek formy wsparcia podmiotom innym niż państwowe, które próbują opracować, nabyć, wyprodukować, posiadać, transportować, przenosić lub wykorzystywać broń jądrową, chemiczną lub biologiczną i sposoby jej przenoszenia, zwłaszcza do celów terrorystycznych.

(5)  Zob. https://undocs.org/en/A/RES/73/32.

(6)  Takie jak Afrykańskie Centra ds. Zwalczania i Prewencji Chorób (afrykańskie CDC) w odniesieniu do inicjatywy z zakresu bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej, Departament ds. Pokoju i Bezpieczeństwa w Komisji Unii Afrykańskiej, Agencja Rozwoju UA – Afrykańska sieć wiedzy o bezpieczeństwie biologicznym (AUDA–NEPAD), regionalne wspólnoty gospodarcze i inne podmioty AU, a także Inicjatywa na rzecz podpisu działająca pod auspicjami Grupy Roboczej w ramach światowego partnerstwa na rzecz bezpieczeństwa biologicznego. .


26.11.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 421/65


DECYZJA RADY (WPZiB) 2021/2073

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie wsparcia zwiększenia skuteczności operacyjnej Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) za pomocą obrazów satelitarnych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i art. 31 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 12 grudnia 2003 r. Rada Europejska przyjęła strategię UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (zwaną dalej „strategią UE”), której rozdział III zawiera wykaz środków służących zwalczaniu takiego rozprzestrzeniania.

(2)

W strategii UE podkreślono zasadniczą rolę Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (CWC) oraz Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w tworzeniu świata wolnego od broni chemicznej. Cele strategii UE uzupełniają cele realizowane przez OPCW jako podmiot odpowiedzialny za wdrożenie CWC.

(3)

W dniu 22 listopada 2004 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2004/797/WPZiB (1) dotyczące wsparcia działań OPCW. Po jego wygaśnięciu przyjęte zostało wspólne działanie Rady 2005/913/WPZiB (2), a następnie wspólne działanie Rady 2007/185/WPZiB (3). Wspólne działanie 2007/185/WPZiB zostało zastąpione decyzjami Rady: 2009/569/WPZiB (4), 2012/166/WPZiB (5), 2013/726/WPZiB (6), (WPZiB) 2015/259 (7), (WPZiB) 2017/2302 (8), (WPZiB) 2017/2303 (9), (WPZiB) 2019/538 (10) i (WPZiB) 2021/1026 (11).

(4)

Decyzja (WPZiB) 2017/2303 przewidywała między innymi wsparcie OPCW w zakresie dostępu do obrazów satelitarnych i analizy obrazów satelitarnych dostarczanych przez Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (SatCen).

(5)

W dniu 10 grudnia 2018 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2018/1943 (12), która przewidywała niewiążące się z dodatkowymi kosztami przedłużenie o dwanaście miesięcy okresu wdrażania decyzji (WPZiB) 2017/2303.

(6)

W dniu 9 grudnia 2019 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2019/2112 (13), która przewidywała dalsze niewiążące się z dodatkowymi kosztami przedłużenie o dwanaście miesięcy okresu wdrażania decyzji (WPZiB) 2017/2303.

(7)

Dzięki wdrożeniu decyzji (WPZiB) 2017/2303 OPCW opiera się na unikalnych informacjach dostarczanych przez analizę obrazów SatCen-u zarówno w przypadku planowania misji, jak i analizy informacji.

(8)

Istnieje potrzeba zwiększenia skuteczności operacyjnej OPCW poprzez ciągłe zapewnianie obrazów satelitarnych i analizy obrazów SatCen-u, by wspierać działania objęte mandatem OPCW oraz misje OPCW po zakończeniu okresu wdrażania decyzji (WPZiB) 2017/2303,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   W celu natychmiastowego i praktycznego zastosowania niektórych elementów strategii UE Unia wspiera projekt OPCW, by zwiększyć jego skuteczność operacyjną za pomocą obrazów satelitarnych i ich analiz zapewnianych przez SatCen z myślą o:

zwiększeniu zdolności OPCW do wspierania działań objętych mandatem OPCW (Zespół ds. Oceny Deklaracji (DAT), misja wyjaśniająca (FFM), Zespół ds. Dochodzenia i Identyfikacji (IIT) itp.) poprzez analizę obrazów jako źródło uzasadnienia dowodów lub potwierdzenia ustaleń; oraz

wykorzystaniu ukierunkowanej analizy obrazów w obszarach zainteresowania (miejsca, trasy itp.) w planowaniu misji objętych mandatem OPCW (przypadki domniemanego użycia), inspekcje na żądanie, wizyta w ramach pomocy technicznej itp.), by zwiększyć bezpieczeństwo i zaufanie do dokładności weryfikacji.

2.   W kontekście ust. 1 Unia wspiera następujące działania w ramach projektu OPCW, które są zgodne ze środkami określonymi w rozdziale III strategii UE:

umożliwienie OPCW, dzięki zdolności obrazowania, prowadzenia, odpowiedniego skutecznego nadzoru i przedstawiania wymaganych sprawozdań organom OPCW kształtującym politykę (Rada Wykonawcza i Konferencja Państw Stron); oraz

umożliwienie OPCW, dzięki zdolności obrazowania, dokładnego, skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań weryfikacyjnych i udzielania państwom stronom wnioskowanej pomocy.

3.   Projekt, o którym mowa w ust. 1, dotyczy zapewnienia, między innymi, produktów w zakresie orientacji sytuacyjnej w odniesieniu do bezpieczeństwa FFM, w tym stanu sieci drogowej poprzez dostarczenie OPCW obrazów satelitarnych SatCen.

4.   Szczegółowy opis działań wspieranych przez Unię, o których mowa w ust. 2, przedstawiono w dokumencie projektowym w załączniku.

Artykuł 2

1.   Za wdrożenie niniejszej decyzji odpowiada Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwany dalej „WP”).

2.   Techniczną realizacją projektu, o którym mowa w art. 1, zajmuje się Sekretariat Techniczny OPCW (zwany dalej „Sekretariatem Technicznym”). Sekretariat Techniczny wykonuje to zadanie pod kierownictwem i kontrolą WP. W tym celu WP dokonuje niezbędnych ustaleń z Sekretariatem Technicznym.

Artykuł 3

1.   Finansowa kwota odniesienia na realizację projektu, o którym mowa w art. 1, wynosi 1 593 353,22 EUR.

2.   Wydatkami finansowanymi z kwoty określonej w ust. 1 zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii.

3.   Komisja nadzoruje właściwe zarządzanie wydatkami, o których mowa w ust. 2. W tym celu zawiera niezbędną umowę z Sekretariatem Technicznym. Umowa ta musi przewidywać, że Sekretariat Techniczny ma zapewnić wyeksponowanie wkładu Unii, stosownie do jego wielkości, oraz określić środki, które mają ułatwić rozwijanie synergii i unikanie powielania działań.

4.   Komisja dąży do tego, aby umowa, o której mowa w ust. 3, została zawarta jak najszybciej po wejściu w życie niniejszej decyzji. Informuje Radę o wszelkich związanych z tym trudnościach oraz o dacie zawarcia umowy.

Artykuł 4

WP składa Radzie sprawozdania z wykonania niniejszej decyzji na podstawie regularnych sprawozdań przygotowywanych przez Sekretariat Techniczny. Na podstawie sprawozdań WP Rada dokonuje oceny. Komisja przedstawia informacje dotyczące finansowych aspektów realizacji projektu, o którym mowa w art. 1.

Artykuł 5

1.   Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

2.   Niniejsza decyzja wygasa 48 miesięcy po dniu zawarcia umowy, o której mowa w art. 3 ust. 3. Niniejsza decyzja wygasa jednak sześć miesięcy po jej wejściu w życie, jeżeli do tego czasu umowa ta nie zostanie zawarta.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 listopada 2021 r.

W imieniu Rady

Z. POČIVALŠEK

Przewodniczący


(1)  Wspólne działanie Rady 2004/797/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie wsparcia działań OPCW w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (Dz.U. L 349 z 25.11.2004, s. 63).

(2)  Wspólne działanie Rady 2005/913/WPZiB z dnia 12 grudnia 2005 r. wspierające działania OPCW w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozpowszechnianiu broni masowego rażenia (Dz.U. L 331 z 17.12.2005, s. 34).

(3)  Wspólne działanie Rady 2007/185/WPZiB z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie wsparcia działań OPCW w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (Dz.U. L 85 z 27.3.2007, s. 10).

(4)  Decyzja Rady 2009/569/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie wsparcia działań OPCW w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (Dz.U. L 197 z 29.7.2009, s. 96).

(5)  Decyzja Rady 2012/166/WPZiB z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie wsparcia działań Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (Dz.U. L 87 z 24.3.2012, s. 49).

(6)  Decyzja Rady 2013/726/WPZiB z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2118 (2013) i decyzji Rady Wykonawczej Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej EC-M-33/Dec 1 w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (Dz.U. L 329 z 10.12.2013, s. 41).

(7)  Decyzja Rady (WPZiB) 2015/259 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wsparcia działań Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (Dz.U. L 43 z 18.2.2015, s. 14).

(8)  Decyzja Rady (WPZiB) 2017/2302 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wsparcia działań OPCW z myślą o udzieleniu pomocy w oczyszczaniu dawnego składu broni chemicznej w Libii w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (Dz.U. L 329 z 13.12.2017, s. 49).

(9)  Decyzja Rady (WPZiB) 2017/2303 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wsparcia stałego wykonywania rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2118 (2013) oraz decyzji Rady Wykonawczej OPCW EC-M-33/DEC.1 dotyczącej zniszczenia broni chemicznej należącej do Syrii, w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (Dz.U. L 329 z13.12.2017, s. 55).

(10)  Decyzja Rady (WPZiB) 2019/538 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie wsparcia działań Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (Dz.U. L 93 z 2.4.2019, s. 3).

(11)  Decyzja Rady (WPZiB) 2021/1026 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wsparcia Programu Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) na rzecz cyberbezpieczeństwa, cyberodporności i zabezpieczania informacji, w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (Dz.U. L 224 z 24.6.2021, s. 24).

(12)  Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1943 z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2017/2303 w sprawie wsparcia stałego wykonywania rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2118 (2013) oraz decyzji Rady Wykonawczej OPCW EC-M-33/DEC.1 dotyczącej zniszczenia broni chemicznej należącej do Syrii, w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (Dz.U. L 314 z 11.12.2018, s. 58).

(13)  Decyzja Rady (WPZiB) 2019/2112 z dnia 9 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2017/2303 w sprawie wsparcia stałego wykonywania rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2118 (2013) oraz decyzji Rady Wykonawczej OPCW EC-M-33/DEC.1 dotyczącej zniszczenia broni chemicznej należącej do Syrii, w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (Dz.U. L 318 z 10.12.2019, s. 159).


ZAŁĄCZNIK

DOKUMENT PROJEKTOWY

Wsparcie Unii na rzecz zwiększenia skuteczności operacyjnej OPCW za pomocą obrazów satelitarnych

1.   Kontekst

Procesy analityczne OPCW wymagają potwierdzenia i weryfikacji informacji dowodowych dostarczonych w najbardziej rzetelny sposób. Obrazy satelitarne, choć to nie jedyne źródło informacji dowodowych, mogą dostarczyć wskaźników i potwierdzeń niedostępnych z innych źródeł, zapewniając cenne informacje analityczne, które można wykorzystać, by dopilnować pełnego wdrożenia konwencji o zakazie broni chemicznej (CWC). Kluczem do tego jest dostateczna zdolność instytucjonalna, w ramach której obrazy i ich analiza mogą ułatwić bardziej szczegółowe i solidne planowanie misji, łagodzenie zagrożeń dla bezpieczeństwa dla rozmieszczonych zespołów, a także zapewnić informacje dowodowe i analizy, by ułatwić weryfikację racjonalniejszą pod względem kosztów.

Dzięki wdrożeniu decyzji Rady WPZiB/2017/2303 OPCW opiera się na unikalnych informacjach, jakie analiza obrazów SATCEN-u zapewnia zarówno w przypadku planowania misji, jak i analizy informacji. Dzięki obrazom satelitarnym zwiększono wysiłki OPCW na rzecz przeprowadzania bardziej szczegółowych wywiadów ze świadkami, potwierdzania zeznań świadków i dokładniejszego identyfikowania miejsc będących przedmiotem zainteresowania. Od 2014 r. obrazy satelitarne Syryjskiej Republiki Arabskiej wzmacniają orientację sytuacyjną i bezpieczeństwo oraz zmniejszają ryzyko misji OPCW w terenie w przypadku miejsc, które mają być odwiedzane lub kontrolowane. Włączenie analizy obrazów do planowania operacyjnego umożliwiło zespołom OPCW dopracowanie ich działań na miejscu poprzez dostarczanie członkom zespołu obrazów obszaru, na którym będą rozmieszczani, w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Analiza obrazów okazała się strategiczną siłą napędową wysiłków analitycznych OPCW i nadal nią będzie.

Ponadto nadal nie podjęto wielu dochodzeń w sprawie domniemanego użycia, a także nie przyjęto decyzji Rady Wykonawczej upoważniających do przeprowadzenia dodatkowych wizyt w terenie, misji wyjaśniających i dochodzeń, które nadal wymagają wsparcia w postaci obrazów satelitarnych. Wyjątkowe zdolności analityczne zapewniane przez SATCEN umożliwiły upoważnionym zespołom OPCW potwierdzanie informacji z innych źródeł i dokładniejsze analizowanie przypadków domniemanego użycia w Syryjskiej Republice Arabskiej. Analiza obrazów satelitarnych okazała się niezbędna dla zespołów OPCW zaangażowanych w działania w Syrii. Oprócz powierzonych jej działań dotyczących Syrii, OPCW przewiduje zwiększenie roli analizy obrazów satelitarnych w przypadkach domniemanego użycia broni chemicznej poza tym krajem, aby ułatwić realizację działań związanych z art. IX konwencji CWC (konsultacje, współpraca i ustalanie faktów), a także w przypadku ewentualnego przyszłego przystąpienia do CWC państw posiadających taką broń.

2.   Cel projektu

2.1.   Ogólne cele projektu

Ogólnym celem projektu jest zapewnienie zdolności Sekretariatu do ułatwienia wdrożenia art. IX konwencji CWC (konsultacje, współpraca i ustalanie faktów) i związanych z nią decyzji Rady Wykonawczej OPCW poprzez świadczenie usług obrazowania, które eliminują luki w orientacji sytuacyjnej misji, tak aby przyczynić się do zmniejszenia podatności OPCW na zagrożenia związane z rozmieszczaniem i zmaksymalizować skuteczność analityczną OPCW.

2.2.   Cele szczegółowe

Zwiększenie zdolności OPCW do wspierania działań objętych mandatem OPCW (zespół ds. oceny deklaracji, misja wyjaśniająca, zespół ds. dochodzenia i identyfikacji itp.) poprzez analizę obrazów jako źródło uzasadnienia dowodów lub potwierdzenia ustaleń.

Wykorzystanie ukierunkowanej analizy obrazów w obszarach zainteresowania (miejsca, trasy itp.) w planowaniu misji objętych mandatem OPCW (przypadki domniemanego użycia), inspekcje na żądanie, wizyta w ramach pomocy technicznej itp.), by zwiększyć bezpieczeństwo i zaufanie do dokładności weryfikacji.

2.3.   Rezultaty

Oczekuje się, że projekt przyczyni się do osiągnięcia następujących rezultatów:

Wykorzystanie obrazów i ich analizy w przypadku ukierunkowanych dowodów w celu uzasadniania i potwierdzania ustaleń zespołów i procesów weryfikacji.

Minimalizacja zagrożeń dla bezpieczeństwa i zwiększenie orientacji sytuacyjnej w celu ułatwienia jak najskuteczniejszego planowania misji OPCW.

3.   Opis działań

Działanie 1 – Umożliwienie OPCW skutecznego prowadzenia, dzięki zdolności obrazowania, odpowiedniego nadzoru i przedstawiania wymaganych sprawozdań organom OPCW kształtującym politykę (Rada Wykonawcza i Konferencja Państw Stron)

Działanie to ma na celu zapewnienie OPCW – poprzez obrazy i ich analizę – zdolności do uzasadniania ukierunkowanych dowodów analitycznych, przy jednoczesnej optymalizacji planowania OPCW (przydziały i działania), by zwiększyć skuteczność misji i zmniejszyć podatność na zagrożenia.

Działanie 2 – Umożliwienie OPCW, dzięki zdolności obrazowania, dokładnego, skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań weryfikacyjnych i udzielania państwom stronom wnioskowanej pomocy

Działanie to koncentruje się na świadczeniu usług obrazowania, w razie potrzeby, w przypadku różnych wniosków o ustalenie faktów z zakresu CWC składanych przez państwa strony (dochodzenia w sprawie domniemanego użycia, inspekcje na żądanie, wizyty w ramach pomocy technicznej itp.), a także na optymalizacji planowania OPCW (przydziały i działania), by zwiększyć skuteczność misji i zmniejszyć podatność na zagrożenia.

4.   Czas trwania

Szacuje się, że całkowity okres, w ramach którego za pośrednictwem niniejszego projektu ponosi się wydatki i finalizuje działania wynosi 48 miesięcy.

5.   Beneficjenci

Beneficjentami projektu będą pracownicy i zespoły Sekretariatu Technicznego OPCW oraz zainteresowane strony CWC, w tym państwa strony.

6.   Wyeksponowanie działań UE

OPCW przyjmuje wszelkie niezbędne środki, biorąc pod uwagę uzasadnione względy bezpieczeństwa, oraz dostępne dla projektu środki wyeksponowania/komunikacji, aby upublicznić fakt, że projekt ten został sfinansowany przez Unię.


26.11.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 421/70


DECYZJA RADY (WPZiB) 2021/2074

z dnia 25 listopada 2021 r.

zmieniająca decyzję (WPZiB) 2017/2370 w sprawie wsparcia haskiego kodeksu postępowania i nierozprzestrzeniania rakiet balistycznych w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i art. 31 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 18 grudnia 2017 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2017/2370 (1), w której powierzyła techniczną realizację niektórych projektów Fundacji na rzecz Badań Strategicznych (Fondation pour la recherche stratégique – FRS).

(2)

Z godnie z art. 3 ust. 3 decyzji (WPZiB) 2017/2370 umowa o dotację z FRS została podpisana w dniu 21 grudnia 2017 r. Umowa o dotację miała wygasnąć w dniu 21 grudnia 2020 r.

(3)

W dniu 26 maja 2020 r. FRS wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie okresu wdrażania decyzji (WPZiB) 2017/2370 do dnia 20 grudnia 2021 r. Powodem wniosku o przedłużenie była pandemia COVID-19, a w szczególności odroczenie szeregu działań, o których mowa w art. 1 tej decyzji, oraz niechęć administracji krajowych w krajach docelowych do prowadzenia rozmów dotyczących organizacji takich działań związana z atmosferą niepewności wywołaną pandemią.

(4)

W dniu 20 lipca 2020 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2020/1066 (2), którą zmieniła decyzję (WPZiB) 2017/2370, przedłużając termin utraty mocy do dnia 20 grudnia 2021 r.

(5)

W dniu 27 września 2021 r. FRS zwróciła się o dodatkowe przedłużenie obowiązywania decyzji (WPZiB) 2017/2370 w związku z utrzymującym się wpływem pandemii COVID-19 i związanych z nią ograniczeń podróży na planowane działania, wnioskując o przedłużenie o dodatkowe 13 miesięcy, czyli do dnia 21 stycznia 2023 r.

(6)

Działania, o których mowa w art. 1 decyzji (WPZiB) 2017/2370, mogą być kontynuowane do dnia 21 stycznia 2023 r. bez żadnych skutków dla zasobów finansowych.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (WPZiB) 2017/2370,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Art. 5 ust. 2 decyzji (WPZiB) 2017/2370 otrzymuje brzmienie:

„2.   Niniejsza decyzja traci moc z dniem 21 stycznia 2023 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 listopada 2021 r.

W imieniu Rady

Z. POČIVALŠEK

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady (WPZiB) 2017/2370 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wsparcia haskiego kodeksu postępowania i nierozprzestrzeniania rakiet balistycznych w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (Dz.U. L 337 z 19.12.2017, s. 28).

(2)  Decyzja Rady (WPZiB) 2020/1066 z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2017/2370 w sprawie wsparcia haskiego kodeksu postępowania i nierozprzestrzeniania rakiet balistycznych w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (Dz.U. L 234I z 21.7.2020, s. 1).


26.11.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 421/72


DECYZJA RADY (WPZiB) 2021/2075

z dnia 25 listopada 2021 r.

dotycząca zmiany decyzji (WPZiB) 2020/979 w sprawie wsparcia opracowania uznanego na poziomie międzynarodowym systemu walidowania zarządzania bronią i amunicją zgodnie z otwartymi normami międzynarodowymi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności art. 28 ust. 1 i art. 31 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 7 lipca 2020 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2020/979 (1), która przewiduje projekt w dwóch fazach. Faza I to studium wykonalności opracowania uznanego na poziomie międzynarodowym systemu walidowania zarządzania bronią i amunicją.

(2)

Decyzja (WPZiB) 2020/979 przewiduje, że zgoda na realizację fazy II projektu polegającej na opracowaniu koncepcji stworzenia systemu walidowania zarządzania bronią i amunicją może być udzielona, jeżeli zadecyduje tak Rada na podstawie wyników studium wykonalności.

(3)

Studium zatwierdzone na podstawie decyzji (WPZiB) 2020/979 wykazało wykonalność opracowania systemu walidowania zarządzania bronią i amunicją oraz uwydatniło szereg elementów, które będą musiały być uwzględnione, aby koncepcję tę urzeczywistnić. W ramach fazy II określone zostaną proponowane ramy systemu walidowania zarządzania bronią i amunicją oraz plan opracowania systemu. Informacje te będą miały na celu wspieranie i ukierunkowywanie przyszłych starań na rzecz utworzenia systemu walidowania zarządzania bronią i amunicją.

(4)

Na podstawie wyników studium wykonalności Rada powinna zadecydować, czy faza II projektu powinna być realizowana.

(5)

Decyzja (WPZiB) 2020/979 wygasa 14 miesięcy po dniu zawarcia umowy w sprawie finansowania, o której mowa w jej art. 3 ust. 4, chyba że Rada zadecyduje o przedłużeniu obowiązywania tej decyzji w celu umożliwienia realizacji fazy II projektu.

(6)

Działania, o których mowa w art. 1 decyzji (WPZiB) 2020/979, do dnia 30 listopada 2022 r. nie mają jakichkolwiek potencjalnych skutków dla zasobów finansowych.

(7)

Należy zmienić odpowiednio decyzję (WPZiB) 2020/979,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji (WPZiB) 2020/979 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 1 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Projekt składa się z dwóch faz: »fazy I« oraz »fazy II«.

podczas fazy I, w pierwszym roku realizacji – przeprowadzono studium wykonalności opracowania uznanego na poziomie międzynarodowym systemu walidowania zarządzania bronią i amunicją w celu przeanalizowania wariantów odpowiednich metod i narzędzi oceny ryzyka i jakości,

podczas fazy II, na podstawie wyników studium wykonalności przeprowadzonego w fazie I – opracowanie koncepcji stworzenia systemu walidowania zarządzania bronią i amunicją.”;

2)

art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.

Kwota przeznaczona na pokrycie fazy I projektu wynosi 821 872 EUR. Kwota przeznaczona na pokrycie fazy II projektu wynosi 820 237 EUR.”;

3)

art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Niniejsza decyzja wygasa z dniem 30 listopada 2022 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 listopada 2021 r.

W imieniu Rady

Z. POČIVALŠEK

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady (WPZiB) 2020/979 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia opracowania uznanego na poziomie międzynarodowym systemu walidowania zarządzania bronią i amunicją zgodnie z otwartymi normami międzynarodowymi (Dz.U. L 218 z 8.7.2020, s. 1).


Sprostowania

26.11.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 421/74


Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 231 z dnia 30 czerwca 2021 r. )

Strona 18, załącznik III, tabela „Wspólne wskaźniki produktu w ramach REGIO (RCO) i wspólne wskaźniki rezultatu w ramach REGIO (RCR)”, kolumna „Produkty”, pozycja RCO 121:

zamiast:

„RCO 121 – Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w celu osiągnięcia redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE”,

powinno być:

„RCO 121a – Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w celu osiągnięcia redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE”.


26.11.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 421/75


Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1296/2013

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 231 z dnia 30 czerwca 2021 r. )

Strona 57, załącznik III, pkt 1 „Wskaźniki produktu”, pozycja 1.2.2:

zamiast:

„1.2.2.

udział żywności współfinansowanej z EFS+ w łącznej ilości żywności rozdystrybuowanej beneficjentom (w %).”,

powinno być:

„1.2.2.

udział żywności współfinansowanej z EFS+ w łącznej ilości żywności rozdystrybuowanej przez beneficjentów (w %).”.