ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 407

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 64
17 listopada 2021


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2021/2002 z dnia 15 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2021/90 ustalające uprawnienia do połowów na rok 2021 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym

1

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2003 z dnia 6 sierpnia 2021 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 poprzez ustanowienie unijnej platformy ds. rozwoju odnawialnych źródeł energii ( 1 )

4

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2004 z dnia 10 listopada 2021 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Vänerlöjrom (ChNP)]

9

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2005 z dnia 16 listopada 2021 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1799 w odniesieniu do tabel przyporządkowania określających związek między ocenami ryzyka kredytowego wystawianymi przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej a stopniami jakości kredytowej określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 ( 1 )

10

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2006 z dnia 16 listopada 2021 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1800 w odniesieniu do przyporządkowania ocen kredytowych wystawianych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej do obiektywnej skali stopni jakości kredytowej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE ( 1 )

18

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2007 z dnia 16 listopada 2021 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw

27

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/2008 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zmiany i aktualizacji decyzji (WPZiB) 2018/340 ustanawiającej listę projektów do zrealizowania w ramach PESCO

37

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

17.11.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 407/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2021/2002

z dnia 15 listopada 2021 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) 2021/90 ustalające uprawnienia do połowów na rok 2021 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (UE) 2021/90 (1) ustala uprawnienia do połowów na rok 2021 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym. Rozporządzenie to wdraża do prawa Unii wieloletni plan zarządzania połowami turbota w Morzu Czarnym (podobszar geograficzny 29) przyjęty zaleceniem GFCM/41/2017/4 Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM), zmienionym zaleceniem GFCM/43/2019/3 GFCM.

(2)

W 2021 r. na 44. dorocznym posiedzeniu GFCM przyjęła decyzję, w której stwierdziła, że w 2020 r. Unia Europejska nie wykorzystała w pełni swojej kwoty turbota i w związku z wyjątkową sytuacją wywołaną pandemią COVID-19 zatwierdziła przeniesienie niewykorzystanej kwoty. Decyzję GFCM należy wdrożyć do prawa Unii.

(3)

Należy zatem zmienić podział uprawnień do połowów w Morzu Czarnym ustanowiony w rozporządzeniu (UE) 2021/90, aby uwzględnić dostosowania unijnych kwot ustanowione przez GFCM. Podziału uprawnień do połowów wynikających z niepełnego wykorzystania kwoty należy dokonać przy uwzględnieniu odpowiedniego wkładu każdego państwa członkowskiego w przedmiotowe niepełne wykorzystanie, nie zmieniając klucza przydziału, który ustanowiono w rozporządzeniu (UE) 2021/90 ustalającym roczny przydział całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC) dla państw członkowskich Unii.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2021/90.

(5)

Limity połowowe, które wprowadzono w rozporządzeniu (UE) 2021/90, mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2021 r. Przepisy wprowadzone niniejszym rozporządzeniem dotyczące tych limitów połowowych, powinny zatem wejść w życie bezzwłocznie i mieć zastosowanie z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2021 r. Takie stosowanie z mocą wsteczną nie narusza zasad pewności prawa ani ochrony uzasadnionych oczekiwań, ponieważ objęte nim uprawnienia do połowów zwiększono i nie zostały one jeszcze wyczerpane. Ze względu na pilny charakter niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie natychmiast po opublikowaniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiana rozporządzenia (UE) 2021/90

W załączniku VII do rozporządzenia (UE) 2021/90 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 listopada 2021 r.

W imieniu Rady

J. PODGORŠEK

Przewodniczący


(1)  Rozporządzenie Rady (UE) 2021/90 z dnia 28 stycznia 2021 r. ustalające uprawnienia do połowów na rok 2021 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym (Dz.U. L 31 z 29.1.2021, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku VII do rozporządzenia (UE) 2021/90 tabela określająca uprawnienia do połowów turbota w wodach Unii w Morzu Czarnym otrzymuje brzmienie:

„Gatunek:

Turbot

Obszar:

Wody Unii w Morzu Czarnym – podobszar geograficzny 29

Scophthalmus maximus

(TUR/F3742C)

Bułgaria

87,825

 

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Rumunia

80,116

 

Unia

167,941

 (*1)

TAC

857


(*1)  Nie zezwala się na działalność połowową, w tym na przeładunek, zatrzymywanie na statku, wyładunek i pierwszą sprzedaż w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 15 czerwca 2021 r.”


17.11.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 407/4


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/2003

z dnia 6 sierpnia 2021 r.

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 poprzez ustanowienie unijnej platformy ds. rozwoju odnawialnych źródeł energii

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (1), w szczególności jej art. 8 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie (UE) 2018/2001 określono szereg mechanizmów współpracy, aby ułatwiać osiągnięcie unijnych celów w zakresie energii ze źródeł odnawialnych w sposób racjonalny pod względem kosztów, z uwzględnieniem transferów statystycznych energii ze źródeł odnawialnych między państwami członkowskimi. Transfery statystyczne dokonywane na podstawie art. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE (2) oraz art. 8 dyrektywy (UE) 2018/2001 umożliwiają państwom członkowskim, którym zagraża nieosiągnięcie celu w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, określonego w dyrektywie 2009/28/WE lub wkładu w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, o którym mowa w art. 3 dyrektywy (UE) 2018/2001, kupowanie danych statystycznych dotyczących energii ze źródeł odnawialnych od państw członkowskich, które przekraczają swój cel lub wkład. Transfery statystyczne mogą być również stosowane przez państwa członkowskie do osiągnięcia punktów odniesienia orientacyjnej trajektorii na podstawie art. 32 ust. 3 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 (3).

(2)

Na podstawie art. 3 ust. 6 dyrektywy (UE) 2018/2001 Komisja ma ustanowić platformę wspomagającą, aby wspierać państwa członkowskie korzystające z mechanizmów współpracy we wnoszeniu wkładu w ogólny cel Unii w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

(3)

Aby ułatwić transfery statystyczne między państwami członkowskimi, Komisja jest uprawniona do ustanowienia unijnej platformy ds. rozwoju energii ze źródeł odnawialnych („URDP”). URDP powinna zawierać podsumowanie realizacji celów i wkładu w państwach członkowskich, przekazane przez państwa członkowskie informacje na temat podaży i popytu na transfery statystyczne energii ze źródeł odnawialnych, umożliwiać państwom członkowskim sygnalizowanie gotowości do udziału w transferach statystycznych oraz opisywać możliwe warunki transferu, identyfikować potencjalnych partnerów transferu za pomocą mechanizmu kojarzenia oraz zapewniać punkty kontaktowe odpowiedzialne za transfery statystyczne w państwach członkowskich. URDP powinna również posiadać repozytorium zawierające wytyczne oraz przegląd dostępnych informacji na temat dokonanych ustaleń dotyczących transferów statystycznych. Korzystanie z URDP powinno być dobrowolne.

(4)

URDP powinna ułatwiać zawieranie umów w sprawie transferu statystycznego. Potencjalne transfery określone za pomocą mechanizmu kojarzenia nie powinny być prawnie wiążące.

(5)

Dane dotyczące zagregowanych ilości energii dostępnych do celów transferów statystycznych wykorzystywanych na potrzeby URDP powinny pochodzić z ocen przeprowadzonych przez strony trzecie oraz, odpowiednio, ze zintegrowanych krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu, zaktualizowanych zintegrowanych krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu oraz zintegrowanych sprawozdań w dziedzinie energii i klimatu dotyczących postępów, przedłożonych przez państwa członkowskie na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1999. Komisja powinna przekazywać te dane do platformy. Państwa członkowskie powinny ponadto mieć możliwość wskazania ilości transferów statystycznych, których dokonaniem są zainteresowane jako nabywcy lub sprzedawcy, a także wszelkich szczególnych warunków transferu statystycznego, jakie chciałyby uwzględnić.

(6)

Aby zapewnić ochronę danych wrażliwych związanych z transferami między państwami członkowskimi, dostęp do URDP powinien być ograniczony do konkretnych punktów kontaktowych wskazanych przez państwa członkowskie. W związku z tym w stosownych przypadkach zastosowanie powinno mieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (4).

(7)

Aby pomóc państwom członkowskim w realizowaniu transferów statystycznych energii ze źródeł odnawialnych, Komisja powinna dostarczyć materiały zawierające wytyczne dotyczące URDP, w tym podręcznik użytkownika i wzory, a także istotne informacje na temat zawartych umów w sprawie transferu statystycznego.

(8)

Aby umożliwić szybkie zastosowanie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, powinno ono wejść w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się unijną platformę ds. rozwoju energii ze źródeł odnawialnych („URDP”) w celu ułatwienia transferów statystycznych do celów dyrektywy (UE) 2018/2001 oraz ułatwienia osiągnięcia unijnego celu określonego w art. 3 ust. 1 dyrektywy (UE) 2018/2001 oraz wkładu każdego państwa członkowskiego w ten cel, zgodnie z art. 3 ust. 2 tej dyrektywy.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„transfer statystyczny” oznacza transfer wartości statystycznej, bez konieczności fizycznego transferu, określonej ilości energii ze źródeł odnawialnych, zgłoszonej zgodnie z pkt 5 załącznika B do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii (5), z jednego państwa członkowskiego do drugiego, która to ilość jest odliczana od ilości energii ze źródeł odnawialnych uwzględnianej przy obliczaniu udziału energii ze źródeł odnawialnych państwa członkowskiego dokonującego transferu i dodawana do ilości energii ze źródeł odnawialnych, która jest brana pod uwagę przy obliczaniu udziału energii ze źródeł odnawialnych państwa członkowskiego przyjmującego transfer;

2)

„nabywające państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie, które zawiera umowę w sprawie transferu statystycznego w celu zakupu określonej statystycznej ilości energii ze źródeł odnawialnych od innego państwa członkowskiego, dodawanej do ilości energii ze źródeł odnawialnych, która jest brana pod uwagę przy obliczaniu udziału energii ze źródeł odnawialnych w tym pierwszym państwie członkowskim na podstawie art. 8 ust. 1 dyrektywy (UE) 2018/2001;

3)

„sprzedające państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie, które zawiera umowę w sprawie transferu statystycznego w celu sprzedaży określonej statystycznej ilości energii ze źródeł odnawialnych innemu państwu członkowskiemu, którą odlicza się od ilości energii ze źródeł odnawialnych, która jest brana pod uwagę przy obliczaniu udziału energii ze źródeł odnawialnych w tym pierwszym państwie członkowskim na podstawie art. 8 ust. 1 dyrektywy (UE) 2018/2001;

4)

„warunki dodatkowe” oznaczają kryteria wykraczające poza ramy czasowe, cenę i wolumen transferu statystycznego, które państwa członkowskie mogą dołączyć do umowy w sprawie transferu statystycznego;

5)

„energia ze źródeł odnawialnych” lub „energia odnawialna” oznacza energię ze źródeł odnawialnych lub energię odnawialną zdefiniowaną w art. 2 pkt 1) dyrektywy (UE) 2018/2001;

6)

„wolumen transferu statystycznego” lub „wolumen” oznacza przetransferowany wolumen energii ze źródeł odnawialnych, który należy odjąć od rozliczeń statystycznych sprzedającego państwa członkowskiego i dodać do rozliczeń nabywającego państwa członkowskiego na podstawie art. 8 ust. 1 dyrektywy (UE) 2018/2001.

Artykuł 3

Cele

1.   Celem URDP jest ułatwianie transferów statystycznych energii ze źródeł odnawialnych do celów dyrektywy (UE) 2018/2001 oraz ułatwianie osiągnięcia unijnego celu określonego w art. 3 ust. 1 dyrektywy (UE) 2018/2001, a także wkładu każdego państwa członkowskiego w ten cel, określonego zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy (UE) 2018/2001.

2.   URDP:

a)

pozwala zidentyfikować potencjalne transfery statystyczne między państwami członkowskimi, ponieważ zawiera zagregowane informacje na temat:

(i)

państw członkowskich, które osiągnęły lub prawdopodobnie osiągną wartość przekraczającą ich wkład lub cel w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, w związku z czym mają statystyczne ilości energii ze źródeł odnawialnych, które mogą przekazać innemu państwu członkowskiemu;

(ii)

państw członkowskich, które nie osiągnęły lub prawdopodobnie nie osiągną wartości ich wkładu lub celu w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, w związku z czym mogą ewentualnie znaleźć się w sytuacji niedoboru statystycznych ilości energii ze źródeł odnawialnych;

b)

zawiera informacje dostarczone przez państwa członkowskie na temat podaży i popytu na transfery statystyczne energii ze źródeł odnawialnych, w tym wolumen, cenę i ramy czasowe, a także wszelkie dodatkowe warunki transferu;

c)

ułatwia zawieranie umów w sprawie transferu statystycznego między państwami członkowskimi poprzez mechanizm niewiążącego kojarzenia popytu i podaży w zakresie transferów statystycznych między państwami członkowskimi oraz poprzez zapewnienie punktów kontaktowych w państwach członkowskich, których zadaniem jest inicjowanie rozmów na temat umów;

d)

zapewnia dostęp do materiałów zawierających wytyczne, które pomagają państwom członkowskim w realizacji transferów statystycznych;

e)

zwiększa przejrzystość zawartych umów w sprawie transferu statystycznego, ponieważ dostarcza kluczowych informacji na temat tych transferów, w tym informacji na temat wolumenów, cen i terminów, a także związanych z nimi dokumentów umów w sprawie transferu statystycznego, jeżeli są one dostępne publicznie.

3.   Oprócz celów określonych w ust. 2 URDP może realizować wszelkie inne funkcje związane z procesem transferów statystycznych energii ze źródeł odnawialnych, aby przyczynić się do osiągnięcia celu określonego w ust. 1.

Artykuł 4

Określanie ilości energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby transferów statystycznych

1.   URDP ułatwia zawieranie przez państwa członkowskie umów w sprawie transferu statystycznego, ponieważ określa potencjalne możliwości transferów statystycznych na podstawie zagregowanych ilości energii dostępnych na potrzeby transferów statystycznych.

2.   Takie potencjalne możliwości można określić na podstawie oszacowania przewidywanych ilości energii dostępnych do celów transferów statystycznych z podziałem na państwa do 2030 r. i uzyskanych na podstawie publicznie dostępnych informacji, z uwzględnieniem zintegrowanych krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu, ich aktualizacji, zintegrowanych sprawozdań w dziedzinie energii i klimatu dotyczących postępów, przedłożonych przez państwa członkowskie zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1999, oraz ocen przeprowadzonych przez osoby trzecie.

Artykuł 5

Oferty w zakresie kupna i sprzedaży zgłaszane przez państwa członkowskie

1.   Państwa członkowskie mogą dobrowolnie zgłaszać URDP roczne dane wskazujące ilości w zakresie podaży i popytu odnośnie do transferów statystycznych energii ze źródeł odnawialnych, w tym:

a)

wolumen energii ze źródeł odnawialnych, którą zamierzają kupić od innych państw członkowskich lub sprzedać innym państwom członkowskim w drodze transferu statystycznego, z uwzględnieniem, w stosownych przypadkach, stałego lub elastycznego komponentu wolumenu;

b)

wskazanie ceny lub przedziału cenowego, w ramach którego zgodziłyby się na zakup od innych państw członkowskich lub sprzedaż innym państwom członkowskim nadwyżki produkcji energii ze źródeł odnawialnych w drodze transferu statystycznego, z uwzględnieniem, w stosownych przypadkach, stałego lub elastycznego elementu ceny;

c)

ramy czasowe, w których można dokonać transferu statystycznego, z uwzględnieniem, w stosownych przypadkach, jednego roku lub kilka lat, roku poprzedniego lub bieżącego bądź innych przyszłych lat;

d)

wszelkie inne dodatkowe warunki lub priorytety, które należy powiązać z transferem statystycznym.

2.   Wolumeny transferów statystycznych podaje się w „ktoe” (tysiąc ton ekwiwalentu ropy naftowej), „GWh” (gigawatogodzina), „TJ” (teradżul) lub w innej równoważnej jednostce energii. Jeżeli dokonuje się przeliczenia z masy lub objętości, należy również uwzględnić odpowiednią wartość opałową. Ilość energii ze źródeł odnawialnych podlegającej transferowi statystycznemu zaokrągla się do 3 miejsc po przecinku.

3.   Dane przekazane przez państwo członkowskie nie stanowią prawnego zobowiązania tego państwa członkowskiego do zawarcia umowy z innym państwem członkowskim. Służą one wyłącznie do celów informacyjnych, aby ułatwić negocjacje między państwami członkowskimi. Na URDP dane udostępnia się wyłącznie innym państwom członkowskim i Komisji.

4.   URDP obejmuje mechanizm kojarzenia do celów dopasowywania podaży i popytu zgłoszonych przez państwa członkowskie oraz identyfikowania potencjalnych transferów energii ze źródeł odnawialnych z innymi państwami członkowskimi.

5.   Wszelkie potencjalne transfery określone w ramach mechanizmu kojarzenia URDP nie są wiążące i służą wyłącznie do celów informacyjnych na potrzeby zawierania umów w sprawie transferu statystycznego między państwami członkowskimi.

Artykuł 6

Dostęp do URDP i punktów kontaktowych państw członkowskich

1.   Państwa członkowskie zgłaszają Komisji osoby upoważnione do dostępu do URDP. Takim osobom odmawia się dostępu wyłącznie wtedy, gdy jest to uzasadnione liczbą lub stanowiskiem takich osób.

2.   Każde państwo członkowskie wyznacza punkt kontaktowy odpowiedzialny za transfery statystyczne energii ze źródeł odnawialnych, przekazuje informacje do URDP i aktualizuje je w razie potrzeby. URDP udostępnia informacje na temat tych punktów kontaktowych w każdym państwie członkowskim.

Artykuł 7

Wytyczne oraz informacje

1.   Komisja zapewnia materiały zawierające wytyczne dotyczące URDP i jej użytkowania, aby pomóc państwom członkowskim w realizacji transferów statystycznych, w tym instrukcje dla użytkownika w zakresie transferów statystycznych.

2.   W ramach URDP Komisja może przyznać dostęp do dodatkowych zasobów i informacji dotyczących URDP, w tym do wzoru umowy, artykułów i sprawozdań w dziedzinie transferów statystycznych energii ze źródeł odnawialnych.

3.   Komisja udostępnia na URDP informacje na temat zawartych na niej umów w sprawie transferu statystycznego, z uwzględnieniem ich harmonogramów, wolumenu, ceny, dodatkowych warunków i powiązanej umowy w sprawie transferu statystycznego, a także informacje na temat harmonogramu, wolumenu i uczestniczących państw członkowskich w odniesieniu do umów w sprawie transferu statystycznego zawartych na podstawie art. 8 dyrektywy (UE) 2018/2001, a także na podstawie art. 6 dyrektywy 2009/28/WE poza platformą.

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 sierpnia 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 82.

(2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Dz.U. L 304 z 14.11.2008, s. 1).


17.11.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 407/9


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/2004

z dnia 10 listopada 2021 r.

rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Vänerlöjrom” (ChNP)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 wniosek Szwecji o rejestrację nazwy „Vänerlöjrom” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2).

(2)

Do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, należy zatem zarejestrować nazwę „Vänerlöjrom”,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwa „Vänerlöjrom” (ChNP) zostaje zarejestrowana.

Nazwa, o której mowa w akapicie pierwszym, określa produkt należący do klasy 1.7 Świeże ryby, małże i skorupiaki oraz produkty wytwarzane z nich, zgodnie z załącznikiem XI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 668/2014 (3).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 listopada 2021 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącą,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. C 288 z 19.7.2021, s. 15.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 179 z 19.6.2014, s. 36).


17.11.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 407/10


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/2005

z dnia 16 listopada 2021 r.

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1799 w odniesieniu do tabel przyporządkowania określających związek między ocenami ryzyka kredytowego wystawianymi przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej a stopniami jakości kredytowej określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (1), w szczególności jego art. 136 ust. 1 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1799 (2) określono związek między odpowiednimi ocenami kredytowymi wystawianymi przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej („ECAI”) a stopniami jakości kredytowej określonymi w określonymi w części trzeciej tytuł II rozdział 2 sekcja 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 („przyporządkowanie”).

(2)

Od ostatnich zmian, które zostały wprowadzone rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/2028 (3) do załącznika III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1799, uległy zmianie czynniki ilościowe i jakościowe stanowiące podstawę ocen kredytowych niektórych przyporządkowań w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1799. Ponadto niektóre ECAI rozszerzyły swoje oceny kredytowe na nowe segmenty rynku, co doprowadziło do powstania nowych skali ratingowych i nowych rodzajów ratingów kredytowych. Należy zatem zaktualizować przyporządkowania przedmiotowych ECAI.

(3)

Od momentu przyjęcia rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2028 zarejestrowano dwie nowe agencje ratingowe zgodnie z art. 14–18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 (4), a w odniesieniu do dwóch innych ECAI, dla których w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/1799 ustanowiono przyporządkowania, rejestracje wycofano. Ponieważ art. 136 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 wymaga określenia przyporządkowań w odniesieniu do wszystkich ECAI, wspomniane rozporządzenie powinno zostać zmienione w celu ustanowienia przyporządkowania dla tej nowo zarejestrowanej ECAI.

(4)

Ponadto jedna ECAI zarejestrowana zgodnie z art. 14–18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009, i w odniesieniu do której w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/1799 ustanowiono przyporządkowania, rejestracje wycofano, zmieniła symbole stosowane do oznaczania kategorii ratingowych jej skali ratingowych. Konieczna jest zatem zmiana przyporządkowania w odniesieniu do tej ECAI, aby odzwierciedlić obecnie stosowane przez tą ECAI symbole.

(5)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przekazany Komisji wspólnie przez Europejskie Urzędy Nadzoru, tj. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

(6)

Europejskie Urzędy Nadzoru przeprowadziły otwarte konsultacje publiczne w zakresie projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, przeanalizowały potencjalne powiązane koszty i korzyści oraz zwróciły się o opinię do Bankowej Grupy Interesariuszy ustanowionej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 (5), do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych ustanowionej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (6) oraz do Grupy Interesariuszy z Sektora Ubezpieczeń i Reasekuracji ustanowionej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 (7).

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1799,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiana rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1799

Załącznik III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1799 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 listopada 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1799 z dnia 7 października 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące przyporządkowania ocen kredytowych wystawianych przez zewnętrzne instytucje oceny jakości kredytowej dla ryzyka kredytowego zgodnie z art. 136 ust. 1 oraz art. 136 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz.U. L 275 z 12.10.2016, s. 3).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2028 z dnia 29 listopada 2019 r zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1799 w odniesieniu do tabel przyporządkowania określających związek między ocenami ryzyka kredytowego wystawianymi przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej a stopniami jakości kredytowej określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz.U. L 313 z 4.12.2019, s. 34).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

(7)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48).


ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK III

Tabele przyporządkowania do celów art. 16

Stopień jakości kredytowej

1

2

3

4

5

6

A.M. Best (EU) Rating Services B.V.

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu kredytowego emitenta

aaa, aa+, aa, aa–

a+, a, a–

bbb+, bbb, bbb–

bb+, bb, bb–

b+, b, b–

ccc+, ccc, ccc–, cc, c, d, e, f, s

Skala długoterminowego ratingu emisji

aaa, aa+, aa, aa–

a+, a, a–

bbb+, bbb, bbb–

bb+, bb, bb–

b+, b, b–

ccc+, ccc, ccc–, cc, c, d, s

Skala ratingowa kondycji finansowej

A++, A+

A, A–

B++, B+

B, B–

C++, C+

C, C–, D, E, F, S

Skala krótkoterminowego ratingu emitenta

AMB–1+

AMB–1–

AMB–2,

AMB–3

AMB–4, d, e, f, s

 

 

Skala krótkoterminowego ratingu emisji

AMB–1+

AMB–1–

AMB–2,

AMB–3

AMB– 4, d, s

 

 

ARC Ratings SA

 

 

 

 

 

 

Skala średnioterminowego i długoterminowego ratingu emitenta

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala średnioterminowego i długoterminowego ratingu emisji

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala ratingu zdolności wypłaty odszkodowań

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Skala krótkoterminowego ratingu emitenta

A–1+

A–1

A–2, A–3

B, C, D

 

 

Skala krótkoterminowego ratingu emisji

A–1+

A–1

A–2, A–3

B, C, D

 

 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu kredytowego

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC/C, D

Skala krótkoterminowego ratingu korporacyjnego

A++

A

 

B, C, D

 

 

Axesor Risk Management S.L.

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu globalnego

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Skala krótkoterminowego ratingu globalnego

AS1+

AS1

AS2

AS3, AS4, AS5

 

 

Banque de France

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego globalnego ratingu kredytowego emitenta

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

Skala długoterminowego globalnego ratingu kredytowego NEC emitenta

1+

1, 1–

2+, 2, 2–

3+, 3, 3–, 4+, 4, 4–, 5+

5, 5–, 6+, 6, 6–

7, 8, P

BCRA — Credit Rating Agency AD

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu globalnego

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala krótkoterminowego ratingu globalnego

A–1+

A–1

A–2, A–3

B, C, D

 

 

Skala długoterminowego ratingu zakładu ubezpieczeń emerytalnych

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala krótkoterminowego ratingu zakładu ubezpieczeń emerytalnych

A–1+

A–1

A–2, A–3

B, C, D

 

 

Skala długoterminowego ratingu funduszy emerytalnych

AAA pf, AA pf

A pf

BBB pf

BB pf

B pf

C pf

Skala długoterminowego ratingu funduszy gwarancyjnych

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, D

Skala krótkoterminowego ratingu funduszy gwarancyjnych

A–1+

A–1

A–2, A–3

B, C, D

 

 

Capital Intelligence Ratings Ltd

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego międzynarodowego ratingu emitenta

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Skala długoterminowego międzynarodowego ratingu emisji

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala długoterminowego międzynarodowego ratingu kondycji finansowej ubezpieczyciela

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Skala krótkoterminowego międzynarodowego ratingu emitenta

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Skala krótkoterminowego międzynarodowego ratingu emisji

A1+

A1

A2, A3

B, C, D

 

 

Skala krótkoterminowego międzynarodowego ratingu kondycji finansowej ubezpieczyciela

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Cerved Rating Agency SpA

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu korporacyjnego

A1.1, A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Skala krótkoterminowego ratingu korporacyjnego

S–1

S–2

S-3

V-1, R-1

 

 

Creditreform Rating AG

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu emitenta

AAA, AA

A

 

BBB

BB, B

C, SD, D

Skala długoterminowego ratingu emisji

AAA, AA

A

 

BBB

BB, B

C, D

Skala ratingu krótkoterminowego

L1

L2

 

L3, NEL, D

 

 

CRIF Ratings S.r.l.

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu emitenta

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D1S, D

Skala długoterminowego ratingu emisji

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, DS

Skala ratingu MŚP

SME1, SME2

 

SME3

SME4

SME5, SME6

SME7, SME8

Skala krótkoterminowego ratingu emitenta

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Skala krótkoterminowego ratingu emisji

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

DBRS Ratings GmbH

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu zobowiązań

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala ratingu papierów dłużnych i krótkoterminowego ratingu zadłużenia

R–1 H, R–1 M

R–1 L

R–2, R–3

R–4, R–5, D

 

 

Skala ratingowa kondycji finansowej

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Skala ratingu oczekiwanych strat

AAA(el), AA(el)

A(el)

BBB(el)

BB(el)

BB(el)

CCC(el), CC(el), C(el)

Egan-Jones Ratings Co.

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu kredytowego

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala krótkoterminowego ratingu kredytowego

A–1+

A–1

A–2

A–3, B, C, D

 

 

EuroRating Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu globalnego

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Fitch Ratings Ireland Limited

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu kredytowego emitenta

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, RD, D

Korporacyjne zobowiązania finansowe – skala ratingu długoterminowego

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Skala długoterminowego międzynarodowego ratingu kondycji finansowej ubezpieczyciela

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Skala ratingowa kontrahentów instrumentów pochodnych

AAA dcr, AA dcr

A dcr

BBB dcr

BB dcr

B dcr

CCC dcr, CC dcr, C dcr

Skala ratingu krótkoterminowego

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

 

 

Skala krótkoterminowego ratingu kondycji finansowej ubezpieczyciela

F1+

F1

F2, F3

B, C

 

 

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu globalnego

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

HR Ratings de México, S.A. de C.V.

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu globalnego

HR AAA(G)/HR AA(G)

HR A(G)

HR BBB(G)

HR BB(G)

HR B(G)

HR C(G)/HR D(G)

Skala krótkoterminowego ratingu globalnego

HR+1(G)/HR1(G)

HR2(G)

HR3(G)

HR4(G), HR5(G), HR D(G)

 

 

ICAP S.A.

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego globalnego ratingu emitenta

 

AAA, AA

A, BBB

BB, B

CCC, CC

C, D

Skala długoterminowego globalnego ratingu emisji

 

AAA, AA

A, BBB

BB, B

CCC, CC

C, D

INBONIS S.A.

 

 

 

 

 

 

Skala ratingu długoterminowego

AAA/AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Japan Credit Rating Agency Ltd

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu emitenta

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, LD, D

Skala długoterminowego ratingu emisji

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala krótkoterminowego ratingu emitenta

J–1+

J–1

J–2

J–3, NJ, LD, D

 

 

Skala krótkoterminowego ratingu kredytowego emisji

J–1+

J–1

J–2

J–3, NJ, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu kredytowego

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala krótkoterminowego ratingu kredytowego

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

modeFinance S.r.l.

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu globalnego

A1, A2

A3

B1

B2

B3

C1, C2, C3, D

Moody’s Investors Service

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu globalnego

Aaa, Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Skala krótkoterminowego ratingu globalnego

P–1

P–2

P–3

NP

 

 

Nordic Credit RatingAS

 

 

 

 

 

 

Skala ratingu długoterminowego

AAA/AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, SD

Skala ratingu krótkoterminowego

 

 

N–1+

N–1, N–2, N–3, N–4

 

 

QIVALIO SAS (wcześniej Spread Research)

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu globalnego

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala krótkoterminowego ratingu globalnego

SR0

 

SR1, SR2

SR3, SR4, SR5, SRD

 

 

Rating-Agentur Expert RA GmbH

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego międzynarodowego ratingu kredytowego

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Skala międzynarodowego ratingu wiarygodności

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Skala krótkoterminowego międzynarodowego ratingu

RA1+

RA1

RA2, RA3

RA4, RA5, C, D

 

 

Scope Ratings GmbH

 

 

 

 

 

 

Skala ratingu długoterminowego

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC,C, D

Skala ratingu krótkoterminowego

S–1+

S–1

S–2

S–3, S–4

 

 

Scope Hamburg GmbH

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu globalnego

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, SD, D

S&P Global Ratings Europe Limited

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu kredytowego emitenta

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, R, SD/D

Skala długoterminowego ratingu kredytowego emisji

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala ratingowa kondycji finansowej ubezpieczyciela

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D, R

Długoterminowe ratingi kontrahentów w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD, D

Skala ratingowa oceny średnich przedsiębiorstw

 

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD

Skala krótkoterminowego ratingu kredytowego emitenta

A–1+

A–1

A–2, A–3

B, C, R, SD/D

 

 

Skala krótkoterminowego ratingu kredytowego emisji

A–1+

A–1

A–2, A–3

B, C, D

 

 

Krótkoterminowe ratingi kontrahentów w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych

A–1+

A–1

A–2, A–3

B, C, SD/D

 

 


17.11.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 407/18


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/2006

z dnia 16 listopada 2021 r.

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1800 w odniesieniu do przyporządkowania ocen kredytowych wystawianych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej do obiektywnej skali stopni jakości kredytowej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (1), w szczególności jej art. 109a ust. 1 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/1800 (2) określono między innymi, w załączniku, związek między odpowiednimi ocenami kredytowymi wystawianymi przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej („ECAI”) a stopniami jakości kredytowej określonymi w art. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 (3) („zewnętrzne oceny kredytowe”).

(2)

Od ostatnich zmian, które zostały wprowadzone rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/744 (4) do załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1800, uległy zmianie czynniki ilościowe i jakościowe stanowiące podstawę ocen kredytowych niektórych przyporządkowań. Ponadto niektóre ECAI rozszerzyły swoje oceny kredytowe na nowe segmenty rynku, co doprowadziło do powstania nowych skali ratingowych i nowych rodzajów ratingów kredytowych. Należy zatem zaktualizować przyporządkowania przedmiotowych ECAI.

(3)

Od momentu przyjęcia rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/744 zarejestrowano dwie agencje ratingowe zgodnie z art. 14–18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 (5), a w odniesieniu do dwóch innych ECAI, dla których w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/1800 ustanowiono przyporządkowania, rejestracje wycofano. Konieczne jest zatem ustanowienie przyporządkowania dla tych nowo zarejestrowanych ECAI oraz usunięcia przyporządkowania ECAI, których rejestrację wycofano.

(4)

Ponadto jedna ECAI zarejestrowana zgodnie z art. 14–18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009, i w odniesieniu do której w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/1800 ustanowiono przyporządkowania, rejestracje wycofano, zmieniła symbole stosowane do oznaczania kategorii ratingowych jej skali ratingowych. Konieczna jest zatem zmiana przyporządkowania w odniesieniu do tej ECAI, aby odzwierciedlić obecnie stosowane przez tą ECAI symbole.

(5)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przekazany Komisji wspólnie przez Europejskie Urzędy Nadzoru, tj. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA).

(6)

Europejskie Urzędy Nadzoru przeprowadziły otwarte konsultacje publiczne w zakresie projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, przeanalizowały potencjalne powiązane koszty i korzyści oraz zwróciły się o opinię do Bankowej Grupy Interesariuszy ustanowionej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 (6), do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych ustanowionej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (7) oraz do Grupy Interesariuszy z Sektora Ubezpieczeń i Reasekuracji ustanowionej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 (8).

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1800,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiana rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1800

Załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1800 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 listopada 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1800 z dnia 11 października 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące przyporządkowania ocen kredytowych wystawianych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej do obiektywnej skali stopni jakości kredytowej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (Dz.U. L 275 z 12.10.2016, s. 19).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 12 z 17.1.2015, s. 1).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/744 z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1800 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące przyporządkowania ocen kredytowych wystawianych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej do obiektywnej skali stopni jakości kredytowej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (Dz.U. L 176 z 5.6.2020, s. 4).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 1).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).

(7)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

(8)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

Przyporządkowanie ocen kredytowych wystawianych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej do obiektywnej skali stopni jakości kredytowej

Stopień jakości kredytowej

0

1

2

3

4

5

6

A.M. Best (EU) Rating Services B.V.

 

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu kredytowego emitenta

aaa

aa, aa–

a+, a, a–

bbb+, bbb, bbb–

bb+, bb, bb–

b+, b, b–

ccc+, ccc, ccc–, cc, c, d, e, f, s

Skala długoterminowego ratingu emisji

aaa

aa, aa–

a+, a, a–

bbb+, bbb, bbb–

bb+, bb, bb–

b+, b, b–

ccc+, ccc, ccc–, cc, c, d, s

Skala ratingowa kondycji finansowej

 

A++, A+

A, A–

B++, B+

B, B–

C++, C+

C, C–, D, E, F, S

Skala krótkoterminowego ratingu emitenta

 

AMB–1+

AMB–1–

AMB–2,

AMB–3

AMB–4, d, e, f, s

 

 

Skala krótkoterminowego ratingu emisji

 

AMB–1+

AMB–1–

AMB–2,

AMB–3

AMB– 4, d, s

 

 

ARC Ratings SA

 

 

 

 

 

 

 

Skala średnioterminowego i długoterminowego ratingu emitenta

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala średnioterminowego i długoterminowego ratingu emisji

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala ratingu zdolności wypłaty odszkodowań

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Skala krótkoterminowego ratingu emitenta

 

A–1+

A–1

A–2, A–3

B, C, D

 

 

Skala krótkoterminowego ratingu emisji

 

A–1+

A–1

A–2, A–3

B, C, D

 

 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

 

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu kredytowego

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC/C, D

Skala krótkoterminowego ratingu korporacyjnego

 

A++

A

 

B, C, D

 

 

Axesor Risk Management SL

 

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu globalnego

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Skala krótkoterminowego ratingu globalnego

 

AS1+

AS1

AS2

AS3, AS4, AS5

 

 

Banque de France

 

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego globalnego ratingu kredytowego emitenta

 

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

Skala długoterminowego globalnego ratingu kredytowego NEC emitenta

 

1+

1, 1–

2+, 2, 2–

3+, 3, 3–, 4+, 4, 4–, 5+

5, 5–, 6+, 6, 6–

7, 8, P

BCRA - Credit Rating Agency AD

 

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu globalnego

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala krótkoterminowego ratingu globalnego

 

A–1+

A–1

A–2, A–3

B, C, D

 

 

Skala długoterminowego ratingu zakładu ubezpieczeń emerytalnych

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala krótkoterminowego ratingu zakładu ubezpieczeń emerytalnych

 

A–1+

A–1

A–2, A–3

B, C, D

 

 

Skala długoterminowego ratingu funduszy emerytalnych

AAA pf

AA pf

A pf

BBB pf

BB pf

B pf

C pf

Skala długoterminowego ratingu funduszy gwarancyjnych

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, D

Skala krótkoterminowego ratingu funduszy gwarancyjnych

 

A–1+

A–1

A–2, A–3

B, C, D

 

 

Capital Intelligence Ratings Ltd

 

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego międzynarodowego ratingu emitenta

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Skala długoterminowego międzynarodowego ratingu emisji

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala długoterminowego międzynarodowego ratingu kondycji finansowej ubezpieczyciela

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C,RS, SD, D

Skala krótkoterminowego międzynarodowego ratingu emitenta

 

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Skala krótkoterminowego międzynarodowego ratingu emisji

 

A1+

A1

A2, A3

B, C, D

 

 

Skala krótkoterminowego międzynarodowego ratingu kondycji finansowej ubezpieczyciela

 

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Cerved Rating Agency SpA

 

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu korporacyjnego

A1.1

A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Skala krótkoterminowego ratingu korporacyjnego

 

S–1

S–2

S-3

V-1, R-1

 

 

Creditreform Rating AG

 

 

 

 

 

 

 

Skala ratingu długoterminowego

AAA

AA

A

 

BBB

BB, B

C, SD, D

Skala długoterminowego ratingu emisji

AAA

AA

A

 

BBB

BB, B

C, D

Skala ratingu krótkoterminowego

L1

L2

 

L3, NEL, D

 

 

 

CRIF Ratings S.r.l.

 

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu emitenta

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D1S, D

Skala długoterminowego ratingu emisji

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, DS

Skala ratingu MŚP

 

SME1, SME2

 

SME3

SME4

SME5, SME6

SME7, SME8

Skala krótkoterminowego ratingu emitenta

 

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Skala krótkoterminowego ratingu emisji

 

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

DBRS Ratings GmbH

 

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu zobowiązań

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala ratingu papierów dłużnych i krótkoterminowego ratingu zadłużenia

 

R–1 H, R–1 M

R–1 L

R–2, R–3

R–4, R–5, D

 

 

Skala ratingowa kondycji finansowej

 

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Skala ratingu oczekiwanych strat

 

AAA(el), AA(el)

A(el)

BBB(el)

BB(el)

BB(el)

CCC(el), CC(el), C(el)

Egan-Jones Ratings Co.

 

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu kredytowego

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala krótkoterminowego ratingu kredytowego

 

A–1+

A–1

A–2

A–3, B, C, D

 

 

EuroRating Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu globalnego

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Fitch Ratings Ireland Limited

 

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu kredytowego emitenta

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, RD, D

Korporacyjne zobowiązania finansowe – skala ratingu długoterminowego

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Skala długoterminowego międzynarodowego ratingu kondycji finansowej ubezpieczyciela

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Skala ratingowa kontrahentów instrumentów pochodnych

 

AAA dcr, AA dcr

A dcr

BBB dcr

BB dcr

B dcr

CCC dcr, CC dcr, C dcr

Skala ratingu krótkoterminowego

 

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

 

 

Skala krótkoterminowego ratingu kondycji finansowej ubezpieczyciela

 

F1+

F1

F2, F3

B, C

 

 

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung mbH

 

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu globalnego

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

HR Ratings de México, S.A. de C.V.

 

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu globalnego

HR AAA(G)

HR AA(G)

HR A(G)

HR BBB(G)

HR BB(G)

HR B(G)

HR C(G)/HR D(G)

Skala krótkoterminowego ratingu globalnego

HR+1(G)

HR1(G)

HR2(G)

HR3(G)

HR4(G), HR5(G), HR D(G)

 

 

ICAP S.A.

 

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego globalnego ratingu emitenta

 

 

AAA, AA

A, BBB

BB, B

CCC, CC

C, D

Skala długoterminowego globalnego ratingu emisji

 

 

AAA, AA

A, BBB

BB, B

CCC, CC

C, D

INBONIS SA

 

 

 

 

 

 

 

Skala ratingu długoterminowego

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Japan Credit Rating Agency Ltd

 

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu emitenta

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, LD, D

Skala długoterminowego ratingu emisji

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala krótkoterminowego ratingu emitenta

 

J–1+

J–1

J–2

J–3, NJ, LD, D

 

 

Skala krótkoterminowego ratingu kredytowego emisji

 

J–1+

J–1

J–2

J–3, NJ, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency Europe

 

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu kredytowego

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala krótkoterminowego ratingu kredytowego

 

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

modeFinance S.r.l.

 

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu globalnego

A1

A2

A3

B1

B2

B3

C1, C2, C3, D

Moody’s Investors Service

 

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu globalnego

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Skala krótkoterminowego ratingu globalnego

 

P–1

P–2

P–3

NP

 

 

Nordic Credit Rating AS

 

 

 

 

 

 

 

Skala ratingu długoterminowego

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, SD

Skala ratingu krótkoterminowego

 

 

 

N–1+

N–1, N–2, N–3, N–4

 

 

QIVALIO SAS (wcześniej Spread Research)

 

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu globalnego

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala krótkoterminowego ratingu globalnego

 

SR0

 

SR1, SR2

SR3, SR4, SR5, SRD

 

 

Rating-Agentur Expert RA GmbH

 

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego międzynarodowego ratingu kredytowego

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC,CC, C, D, E

Skala międzynarodowego ratingu wiarygodności

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC,CC, C, D, E

Skala krótkoterminowego międzynarodowego ratingu

 

RA1+

RA1

RA2, RA3

RA4, RA5, C, D

 

 

Scope Ratings AG

 

 

 

 

 

 

 

Skala ratingu długoterminowego

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC,C, D

Skala ratingu krótkoterminowego

 

S–1+

S–1

S–2

S–3, S–4

 

 

Scope Hamburg GmbH

 

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu globalnego

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, SD, D

S&P Global Ratings

 

 

 

 

 

 

 

Skala długoterminowego ratingu kredytowego emitenta

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, R, SD/D

Skala długoterminowego ratingu kredytowego emisji

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala ratingowa kondycji finansowej ubezpieczyciela

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D, R

Długoterminowe ratingi kontrahentów w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD, D

Skala ratingowa oceny średnich przedsiębiorstw

 

 

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD

Skala krótkoterminowego ratingu kredytowego emitenta

 

A–1+

A–1

A–2, A–3

B, C, R, SD/D

 

 

Skala krótkoterminowego ratingu kredytowego emisji

 

A–1+

A–1

A–2, A–3

B, C, D

 

 

Krótkoterminowe ratingi kontrahentów w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych

 

A–1+

A–1

A–2, A–3

B, C, SD/D

 

 


17.11.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 407/27


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/2007

z dnia 16 listopada 2021 r.

ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (1), w szczególności jego art. 17 ust. 2, art. 32 ust. 2, art. 37a ust. 2 i art. 37b ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Tytuł XII rozdział 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE (2), który przewiduje procedurę szczególną dla małych przedsiębiorstw, został zmieniony dyrektywą Rady (UE) 2020/285 (3).

(2)

Dyrektywą (UE) 2020/285 zmieniono również rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (VAT). Art. 17 ust. 1 lit. g), art. 21 ust. 2b, art. 32 ust. 1 oraz art. 37a i 37b tego rozporządzenia dotyczą w szczególności przechowywania informacji dotyczących tej procedury szczególnej, zautomatyzowanego wniosku o informacje oraz przekazywania tych informacji. Środki niezbędne w celu zastosowania się do tych zmian mają być stosowane od dnia 1 stycznia 2025 r.

(3)

W celu ułatwienia korzystania ze zautomatyzowanego wniosku o informacje konieczne jest określenie praktycznych szczegółów i specyfikacji dotyczących dostępu, jaki państwo członkowskie ma przyznać właściwemu organowi każdego innego państwa członkowskiego do informacji, takich jak dane identyfikacyjne i wartość dostaw towarów lub świadczenia usług dokonanych przez podatnika korzystającego z procedury szczególnej stosowanej przez państwo członkowskie, w którym ma miejsce dostawa towarów lub świadczenie usług.

(4)

Aby zapewnić jednolitą wymianę informacji, o których mowa w art. 37a ust. 1 i art. 37b ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 904/2010, Komisja ma za zadanie przyjąć praktyczne ustalenia dotyczące takiej wymiany, w tym wspólnej wiadomości elektronicznej. Pozwoliłoby to na opracowanie jednolitych specyfikacji technicznych i funkcjonalnych, jako że ich podstawę stanowiłyby ramy regulacyjne.

(5)

W szczególności te praktyczne ustalenia powinny zapewniać skuteczne przekazywanie i przetwarzanie informacji, które dotyczą rejestracji małych przedsiębiorstw i są niezbędne do tego, by mogły one korzystać z procedury szczególnej poza państwem członkowskim siedziby, ponieważ państwa członkowskie musiałyby zmodyfikować swoje interfejsy elektroniczne, które obecnie są zaprojektowane pod kątem procedury umożliwiającej przyznanie zwolnienia wyłącznie przedsiębiorstwom mającym siedzibę w państwie członkowskim, w którym VAT jest należny, tak aby informacje można było wymieniać w jednolity sposób.

(6)

Informacje dotyczące zmian danych identyfikacyjnych, takich jak wykluczenie ze stosowania procedury szczególnej, powinny być również wymieniane w jednolity sposób, aby umożliwić państwom członkowskim monitorowanie prawidłowego stosowania procedury szczególnej na ich terytorium oraz zwalczanie oszustw. W tym celu należy dokonać wspólnych ustaleń dotyczących elektronicznej wymiany wspomnianych wyżej informacji.

(7)

W celu ograniczenia do minimum obciążenia administracyjnego spoczywającego na podatnikach, przy jednoczesnym zapewnieniu monitorowania prawidłowego stosowania procedury szczególnej, konieczne jest ustanowienie pewnych minimalnych wymogów dotyczących interfejsu elektronicznego w przypadku składania powiadomień przez podatników. Nie powinno się jednak uniemożliwiać państwom członkowskim wprowadzania dodatkowych funkcji w celu dalszego zmniejszenia obciążeń administracyjnych.

(8)

Praktyczne ustalenia należy przyjąć także po to, aby ułatwić przekazywanie szczegółowych informacji na temat środków zatwierdzonych przez każde państwo członkowskie w ramach transpozycji art. 167a, tytułu XI rozdział 3 i tytułu XII rozdział 1 dyrektywy 2006/112/WE.

(9)

Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie od dnia, od którego stosuje się art. 17 ust. 1 lit. g), art. 21 ust. 2b, art. 32 ust. 1 oraz art. 37a i 37b rozporządzenia (UE) nr 904/2010.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu Współpracy Administracyjnej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„procedura szczególna” oznacza szczególną procedurę zwolnień dla małych przedsiębiorstw przewidzianą w tytule XII rozdział 1 sekcja 2 dyrektywy 2006/112/WE;

2)

„państwo członkowskie zwolnienia” oznacza państwo członkowskie przyznające zwolnienie z VAT dostaw towarów i świadczenia usług dokonanych na jego terytorium przez podatników kwalifikujących się do zwolnienia na podstawie procedury szczególnej;

3)

„państwo członkowskie siedziby” oznacza państwo członkowskie, w którym podatnik korzystający z procedury szczególnej ma siedzibę.

Artykuł 2

Funkcje interfejsów elektronicznych

Interfejs elektroniczny w państwie członkowskim siedziby, za pomocą którego podatnik może być zobowiązany, na podstawie art. 284c ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE, do dokonania uprzedniego powiadomienia, wszelkich aktualizacji tego powiadomienia oraz do przedstawienia wartości dostaw towarów i świadczenia usług do celów korzystania z procedury szczególnej w innym państwie członkowskim, zapewnia możliwość zapisywania informacji i wszelkich zmian tych informacji, które należy przekazać na podstawie art. 284 ust. 3 i 4 oraz art. 284a i 284b dyrektywy 2006/112/WE.

Artykuł 3

Automatyczna wymiana informacji

Na podstawie art. 21 ust. 2b rozporządzenia (UE) nr 904/2010 państwo członkowskie siedziby udziela właściwym organom innych państw członkowskich automatycznego dostępu do następujących informacji gromadzonych i przechowywanych zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. g) tego rozporządzenia, za pośrednictwem wspólnej sieci łączności / wspólnego systemu połączeń (CCN/CSI) lub za pośrednictwem równoważnej bezpiecznej sieci lub równoważnego bezpiecznego systemu:

a)

indywidualny numer, za pomocą którego zgodnie z art. 284 ust. 3 dyrektywy 2006/112/WE identyfikuje się podatnika korzystającego ze zwolnienia w którymkolwiek z tych innych państw członkowskich;

b)

nazwa (imię i nazwisko), działalność i, w stosownych przypadkach zgodnie z art. 284 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 2006/112/WE, sektor działalności gospodarczej, forma prawna oraz adres podatnika;

c)

w przypadku zmiany miejsca siedziby – data, od której taka zmiana staje się skuteczna, oraz państwo członkowskie, w którym podatnik postanowił założyć siedzibę, o ile taka informacja jest dostępna;

d)

państwa członkowskie, w których podatnik zamierza korzystać ze zwolnienia według uprzedniego powiadomienia lub aktualizacji uprzedniego powiadomienia, jak określono w art. 284 ust. 3 lub 4 dyrektywy 2006/112/WE;

e)

państwa członkowskie, w których podatnik korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 284 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE;

f)

data rozpoczęcia stosowania zwolnienia w każdym państwie członkowskim, w którym podatnik korzysta ze zwolnienia;

g)

całkowita wartość dostaw towarów lub świadczenia usług dokonanych w państwie członkowskim, w którym podatnik ma siedzibę, oraz w każdym z pozostałych państw członkowskich, w stosownych przypadkach zgodnie z art. 284c ust. 1 lit. c) dyrektywy 2006/112/WE w podziale na sektory działalności gospodarczej, w roku kalendarzowym powiadomienia oraz w latach kalendarzowych poprzedzających powiadomienie, zgodnie z art. 288a ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE;

h)

całkowita wartość (wraz ze wszelkimi jej zmianami) dostaw towarów lub świadczenia usług dokonanych w podziale na kwartały kalendarzowe w państwie członkowskim, w którym podatnik ma siedzibę, oraz w każdym z pozostałych państw członkowskich, w stosownych przypadkach zgodnie z art. 284c ust. 1 lit. c) dyrektywy 2006/112/WE w podziale na sektory działalności gospodarczej, lub „0”, jeżeli nie dokonano żadnych dostaw towarów lub świadczenia usług;

i)

data, w której roczny obrót w Unii przekroczył kwotę, o której mowa w art. 284 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2006/112/WE, oraz całkowita wartość dostaw towarów i świadczenia usług dokonanych w państwie członkowskim, w którym podatnik ma siedzibę, oraz w każdym z pozostałych państw członkowskich, w stosownych przypadkach zgodnie z art. 284c ust. 1 lit. c) dyrektywy 2006/112/WE w podziale na sektory działalności gospodarczej, lub „0”, jeżeli nie dokonano żadnych dostaw towarów lub świadczenia usług, od początku kwartału kalendarzowego do daty, w której przekroczono próg rocznego obrotu w Unii;

j)

data, od której podatnik przestaje kwalifikować się do stosowania zwolnienia, oraz państwo członkowskie lub państwa członkowskie, w których zaprzestanie staje się skuteczne, po powiadomieniu przez państwa członkowskie o zwolnieniu, jak określono w art. 284e lit. b) dyrektywy 2006/112/WE;

k)

data, od której decyzja podatnika o dobrowolnym zaprzestaniu stosowania procedury dotyczącej zwolnienia staje się skuteczna, oraz państwo członkowskie lub państwa członkowskie, w których takie zaprzestanie staje się skuteczne;

l)

data zaprzestania działalności przez podatnika oraz państwa członkowskie, których to dotyczy.

Artykuł 4

Przekazywanie informacji

1.   Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują szczegółowe informacje wymienione w załączniku I do niniejszego rozporządzenia oraz ich aktualizacje w odniesieniu do przepisów, które transponują art. 167a, tytuł XI rozdział 3 i tytuł XII rozdział 1 dyrektywy 2006/112/WE, zgodnie z art. 32 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 904/2010. Informacje te przekazuje się za pośrednictwem portalu internetowego utworzonego przez Komisję.

2.   Na podstawie art. 37a ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 904/2010 państwo członkowskie siedziby przekazuje właściwym organom państwa członkowskiego zwolnienia, za pośrednictwem CCN/CSI lub równoważnej bezpiecznej sieci lub równoważnego bezpiecznego systemu, następujące informacje w formie wspólnej wiadomości elektronicznej określonej w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym informacje stały się dostępne:

a)

w odniesieniu do uprzedniego powiadomienia lub aktualizacji uprzedniego powiadomienia, o których mowa w art. 284 ust. 3 lub 4 dyrektywy 2006/112/WE, w celu poinformowania zainteresowanego państwa członkowskiego o podatniku ubiegającym się o zwolnienie:

(i)

indywidualny numer identyfikacyjny podatnika, który został nadany przez państwo członkowskie siedziby i o którym mowa w art. 21 ust. 2b lit. a) rozporządzenia (UE) nr 904/2010, lub, jeżeli jeszcze nie jest dostępny;

(ii)

inny dowolny numer do celów identyfikacji podatnika;

b)

w odniesieniu do uprzedniego powiadomienia lub aktualizacji uprzedniego powiadomienia, o których mowa w art. 284 ust. 3 lub 4 dyrektywy 2006/112/WE, po poinformowaniu podatnika o jego indywidualnym numerze identyfikacyjnym lub po potwierdzeniu numeru podatnikowi, jak określono w art. 284 ust. 5 dyrektywy 2006/112/WE:

(i)

indywidualny numer identyfikacyjny, który został nadany temu podatnikowi i o którym mowa w art. 21 ust. 2b lit. a) rozporządzenia (UE) nr 904/2010; oraz

(ii)

data rozpoczęcia stosowania zwolnienia, o której mowa w art. 21 ust. 2b lit. d) rozporządzenia (UE) nr 904/2010, w odniesieniu do podatnika w danym państwie członkowskim;

c)

w odniesieniu do każdego podatnika, którego roczny obrót w Unii przekroczył kwotę, o której mowa w art. 284 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2006/112/WE:

(i)

indywidualny numer identyfikacyjny tego podatnika, o którym to numerze mowa w art. 21 ust. 2b lit. a) rozporządzenia (UE) nr 904/2010; oraz

(ii)

data, w której roczny obrót w Unii tego podatnika przekroczył kwotę, o której mowa w art. 284 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2006/112/WE;

d)

w odniesieniu do każdego podatnika, który nie wypełnił obowiązków sprawozdawczych określonych w art. 284b dyrektywy 2006/112/WE:

(i)

indywidualny numer identyfikacyjny tego podatnika, o którym to numerze mowa w art. 21 ust. 2b lit. a) rozporządzenia (UE) nr 904/2010; oraz

(ii)

informacja o niewypełnieniu tych obowiązków.

3.   Na podstawie art. 37b ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 904/2010 państwo członkowskie zwolnienia, za pośrednictwem CCN/CSI lub równoważnej bezpiecznej sieci lub równoważnego bezpiecznego systemu, przekazuje właściwym organom państwa członkowskiego siedziby następujące informacje w formie wspólnej wiadomości elektronicznej określonej w załączniku III do niniejszego rozporządzenia:

a)

w terminie 15 dni roboczych od otrzymania informacji, o których mowa w ust. 2 lit. a):

(i)

indywidualny numer identyfikacyjny podatnika, który został nadany przez państwo członkowskie siedziby i o którym mowa w art. 21 ust. 2b lit. a) rozporządzenia (UE) nr 904/2010, lub, jeżeli jeszcze nie jest dostępny, inny dowolny numer otrzymany od państwa członkowskiego siedziby służący do identyfikacji podatnika;

(ii)

informację o tym, czy próg rocznego obrotu, który ma zastosowanie w tym państwie członkowskim do zwolnienia i o którym mowa w art. 284 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2006/112/WE, został przekroczony w bieżącym roku;

(iii)

informację o tym, czy spełnione są warunki, o których mowa w art. 288a ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE;

(iv)

wszelkie wnioski o dodatkowe wyjaśnienia niezbędne w związku z informacjami, które należy przekazać na podstawie pkt (ii) i (iii);

b)

niezwłocznie indywidualny numer identyfikacyjny podatnika, o którym to numerze mowa w art. 21 ust. 2b lit. a) rozporządzenia (UE) nr 904/2010, oraz datę, w której na podstawie art. 288a ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE podatnik przestał kwalifikować się do zwolnienia;

c)

niezwłocznie datę, w której procedura szczególna dla małych przedsiębiorstw przestała być stosowana w tym państwie członkowskim.

Artykuł 5

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2025 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 listopada 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 268 z 12.10.2010, s. 1.

(2)  Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1).

(3)  Dyrektywa Rady (UE) 2020/285 z dnia 18 lutego 2020 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw oraz rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do współpracy administracyjnej i wymiany informacji do celów monitorowania i prawidłowego stosowania procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw (Dz.U. L 62 z 2.3.2020, s. 13).


ZAŁĄCZNIK I

Informacje przekazywane przez państwa członkowskie na podstawie art. 32 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 904/2010

1.   Procedura szczególna dotycząca metody kasowej

Art. 167a dyrektywy 2006/112/WE – system fakultatywny dotyczący metody kasowej

Pyt. 1. Czy istnieje w Polsce możliwość wyboru procedury szczególnej dotyczącej metody kasowej?

Pyt. 2. Jeżeli tak, jaki jest obowiązujący próg? Proszę podać go w euro i w walucie krajowej.

2.   Procedura szczególna dla małych przedsiębiorstw

Tytuł XII rozdział 1 sekcja 1 dyrektywy 2006/112/WE

Art. 281 – Uproszczone procedury naliczania i poboru podatku

Pyt. 3. Czy stosują Państwo uproszczone procedury naliczania i poboru podatku VAT od małych przedsiębiorstw, takie jak systemy ryczałtowe?

Pyt. 4a. Jeżeli tak, jakie uproszczone procedury stosują Państwo do małych przedsiębiorstw?

Pyt. 4b. Na jakich warunkach lub w jakich granicach stosują Państwo takie uproszczone procedury?

Tytuł XII rozdział 1 sekcja 2 dyrektywy 2006/112/WE

Art. 282–290 dyrektywy 2006/112/WE – Zwolnienia

Pyt. 5. Czy stosują Państwo procedurę szczególną dla małych przedsiębiorstw przewidzianą w tytule XII rozdział 1 sekcja 2 dyrektywy 2006/112/WE?

Pyt. 6a. Jeżeli tak, to od jakiej daty?

Pyt. 6b. Jeżeli nie, ale stosowali ją Państwo w przeszłości, to do jakiej daty?

Art. 283 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE – Wyłączenia

Pyt. 7. Jakie transakcje są wyłączone ze zwolnienia na podstawie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw stosowanej przez Polskę?

Art. 284 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE – Próg

Pyt. 8. Jaki jest poziom obowiązującego progu (Jakie są poziomy obowiązujących progów) rocznego obrotu, który(-e) umożliwia(ją) skorzystanie ze zwolnienia (próg(-ogi) zwolnienia)) w Polsce? Proszę podać ten próg (te progi) w euro i w walucie krajowej.

Pyt. 9. Od jakiej daty obowiązuje(-ą) obecny(-e) poziom(y) progu(-ów) wyłączenia?

Pyt. 10. Jeżeli stosują Państwo więcej niż jeden próg, proszę wskazać kryteria kwalifikowania do odpowiednich kategorii dostaw towarów lub świadczenia usług, do których mają zastosowanie poszczególne progi, oraz podać datę, od której kryteria te mają zastosowanie.

Art. 284 ust. 3 dyrektywy 2006/112/WE – Indywidualny numer identyfikacyjny

Pyt. 11. Czy do celów identyfikacji, o której mowa w art. 284 ust. 3 lit. b) dyrektywy 2006/112/WE, stosują Państwo indywidualny numer identyfikacyjny VAT już przydzielony podatnikowi w odniesieniu do obowiązków tego podatnika wynikających z systemu wewnętrznego, czy też stosują Państwo strukturę numeru VAT lub jakiegokolwiek innego numeru?

Art. 284c ust.1 dyrektywy 2006/112/WE – Waluta

Pyt. 12. Czy do celów art. 284c ust. 1 akapit pierwszy lit. b) dyrektywy 2006/112/WE wymagają Państwo, aby wartości były wyrażone w walucie krajowej?

Art. 284c ust.2 dyrektywy 2006/112/WE – Przedkładanie informacji

Pyt. 13. Czy wymagają Państwo, aby informacje, o których mowa w art. 284 ust. 3 i 4 oraz w art. 284b ust. 1 i 3 dyrektywy 2006/112/WE, były przedkładane przez podatnika drogą elektroniczną?

Pyt. 14. Jeżeli tak, to na jakich warunkach?

Art. 284d ust. 3 dyrektywy 2006/112/WE – Nieprzestrzeganie przepisów

Pyt. 15. W przypadku gdy podatnik nie wywiązuje się z obowiązków przewidzianych w art. 284b dyrektywy 2006/112/WE, czy wymagają Państwo, aby taki podatnik wypełniał obowiązki związane z VAT w odniesieniu do transakcji zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT dokonywanych w Polsce?

Pyt. 16. Jeżeli tak, jakie są to obowiązki?

Art. 288a ust.1 dyrektywy 2006/112/WE – Okres przejściowy

Pyt. 17. Czy w Polsce, na podstawie art. 288a ust. 1 akapit czwarty, zwolnienie, które przewidziano w art. 284 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, przestaje mieć zastosowanie z chwilą przekroczenia progu określonego zgodnie z tym ustępem?

Pyt. 18. Jeżeli tak nie jest i zezwala się podatnikowi na dalsze korzystanie ze zwolnienia przewidzianego w art. 284 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE w roku kalendarzowym, w którym próg został przekroczony, czy stosują Państwo jakiś pułap?

Pyt. 19. Jeżeli tak, czy stosują Państwo pułap 10 % czy 25 %?

Pyt. 20. Przez ile lat podatnik jest wyłączony z procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw po przekroczeniu progu zwolnienia?

Art. 290 dyrektywy 2006/112/WE – Możliwość wyboru przez podatników, którym przysługuje prawo do zwolnienia z VAT, stosowania zasad ogólnych VAT lub uproszczonych procedur

Pyt. 21. Czy istnieją szczegółowe zasady lub warunki stosowania możliwości przewidzianej w art. 290 dyrektywy 2006/112/WE?

Pyt. 22. Jeżeli tak, jakie zasady i warunki Państwo stosują?

Tytuł XII rozdział 1 sekcja 2a dyrektywy 2006/112/WE

Art. 292a–292d dyrektywy 2006/112/WE – Uproszczenie obowiązków dla zwolnionych małych przedsiębiorstw

Pyt. 23. Czy zwalniają Państwo małe przedsiębiorstwa, które mają siedzibę na terytorium Polski i korzystają ze zwolnienia wyłącznie w Polsce, z jakichkolwiek obowiązków?

Pyt. 24. Jeżeli tak, to z jakich obowiązków?

Pyt. 25. Czy na podstawie art. 292d dyrektywy 2006/112/WE zwalniają Państwo zwolnione małe przedsiębiorstwa z któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w art. 217–271 dyrektywy 2006/112/WE?

Pyt. 26. Jeżeli tak, to z jakich obowiązków?


ZAŁĄCZNIK II

Informacje, które na podstawie art. 37a ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 904/2010 państwo członkowskie siedziby ma obowiązek przekazać państwu członkowskiemu lub państwom członkowskim przyznającym zwolnienie

przekazywane drogą elektroniczną w ciągu 15 dni roboczych od dnia, w którym informacje stały się dostępne

1.

W odniesieniu do uprzedniego powiadomienia lub aktualizacji uprzedniego powiadomienia, o których mowa w art. 284 ust. 3 lub 4 dyrektywy 2006/112/WE:

a)

W celu poinformowania zainteresowanego państwa członkowskiego o zamiarze skorzystania przez podatników ze zwolnienia w tym państwie członkowskim:

i.

Indywidualny numer identyfikacyjny podatnika, który został nadany przez państwo członkowskie siedziby i o którym mowa w art. 21 ust. 2b lit. a) rozporządzenia (UE) nr 904/2010, lub, jeżeli jeszcze nie jest dostępny, inny dowolny numer służący do identyfikacji podatnika.

 

 

b)

Po otrzymaniu potwierdzenia od państwa członkowskiego zwolnienia, że podatnicy kwalifikują się do zwolnienia, oraz po powiadomieniu podatników:

i.

Indywidualny numer identyfikacyjny podatnika korzystającego ze zwolnienia, który został nadany przez państwo członkowskie siedziby i o którym mowa w art. 21 ust. 2b lit. a) rozporządzenia (UE) nr 904/2010.

 

 

ii.

Państwa członkowskie, w których podatnik korzysta ze zwolnienia, ze wskazaniem daty rozpoczęcia stosowania zwolnienia w każdym z państw członkowskich, których to dotyczy:

 

Powtarzalne

ii.1.

Państwo członkowskie

 

 

ii.2.

Data rozpoczęcia stosowania zwolnienia

 

 

2.

W odniesieniu do podatników, których roczny obrót w Unii przekracza kwotę 100 000 EUR, o której mowa w art. 284 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2006/112/WE:

a)

Indywidualny numer identyfikacyjny danego podatnika, który został nadany przez państwo członkowskie siedziby i o którym mowa w art. 21 ust. 2b lit. a) rozporządzenia (UE) nr 904/2010.

 

b)

Data, w której roczny obrót w Unii tego podatnika przekroczył kwotę 100 000 EUR.

 

3.

W odniesieniu do podatników, którzy nie wypełnili obowiązków sprawozdawczych określonych w art. 284b dyrektywy 2006/112/WE:

a)

Indywidualny numer identyfikacyjny danego podatnika, który został nadany przez państwo członkowskie siedziby i o którym mowa w art. 21 ust. 2b lit. a) rozporządzenia (UE) nr 904/2010.

 

b)

Informacja o niewypełnieniu tych obowiązków sprawozdawczych.

 


ZAŁĄCZNIK III

Informacje, które państwo(-a) członkowskie przyznające zwolnienie ma(ją) obowiązek przekazać państwu członkowskiemu siedziby na podstawie art. 37b ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 904/2010

przekazywane drogą elektroniczną w ciągu 15 dni roboczych od otrzymania informacji, o których mowa w załączniku II pkt 1 lit. a)

1.

W odniesieniu do uprzedniego powiadomienia lub aktualizacji powiadomienia, o których mowa w art. 284 ust. 3 lub 4 dyrektywy 2006/112/WE, w celu poinformowania państwa członkowskiego siedziby o tym, że podatnik kwalifikuje się do zwolnienia w tym państwie członkowskim:

a)

Indywidualny numer identyfikacyjny podatnika, który został nadany przez państwo członkowskie siedziby i o którym mowa w art. 21 ust. 2b lit. a) rozporządzenia (UE) nr 904/2010, lub, jeżeli jeszcze nie jest dostępny, inny dowolny numer otrzymany od państwa członkowskiego siedziby służący do identyfikacji tego podatnika.

 

b)

Informacja o tym, czy próg rocznego obrotu, o którym mowa w art. 284 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2006/112/WE, został przekroczony w bieżącym roku kalendarzowym.

 

c)

Informacja o tym, czy spełnione są warunki, o których mowa w art. 288a ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE.

 

d)

Wniosek o dodatkowe wyjaśnienia niezbędne w związku z informacjami, które należy przekazać na podstawie lit. b) i c).

Informacje nieobowiązkowe

przekazywane bezzwłocznie drogą elektroniczną

2.

W odniesieniu do podatników, którzy już nie kwalifikują się do zwolnienia:

a)

Indywidualny numer identyfikacyjny podatnika, który został nadany przez państwo członkowskie siedziby i o którym mowa w art. 21 ust. 2b lit. a) rozporządzenia (UE) nr 904/2010.

 

b)

Data, od której podatnik już nie kwalifikuje się do zwolnienia na podstawie art. 288a ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE.

 

3.

W odniesieniu do zaprzestania stosowania procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw w państwie członkowskim przyznającym zwolnienie, o której mowa w art. 284e lit. b) dyrektywy 2006/112/WE:

a)

Data, od której procedura szczególna dla małych przedsiębiorstw przestała być stosowana w tym państwie członkowskim.

 


DECYZJE

17.11.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 407/37


DECYZJA RADY (WPZiB) 2021/2008

z dnia 16 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany i aktualizacji decyzji (WPZiB) 2018/340 ustanawiającej listę projektów do zrealizowania w ramach PESCO

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 46 ust. 6,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2017/2315 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz ustalenia listy uczestniczących w niej państw członkowskich (1),

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 11 grudnia 2017 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2017/2315.

(2)

Art. 4 ust. 2 lit. e) decyzji (WPZiB) 2017/2315 stanowi, że Rada ustanawia listę projektów do zrealizowania w ramach PESCO, odzwierciedlającą zarówno wsparcie rozwoju zdolności, jak i zapewnianie istotnego wsparcia w ramach środków i zdolności misji i operacji w dziedzinie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO).

(3)

W dniu 6 marca 2018 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2018/340 (2) ustanawiającą listę projektów do zrealizowania w ramach PESCO.

(4)

W dniu 6 marca 2018 r. Rada przyjęła również zalecenie dotyczące planu wdrażania PESCO (3) (zwane dalej „zaleceniem”).

(5)

Pkt 9 zalecenia przewiduje, że Rada powinna zaktualizować najpóźniej w listopadzie 2018 r. listę projektów PESCO, aby włączyć do niej kolejny zestaw projektów, zgodnie z procedurą określoną w art. 5 decyzji (WPZiB) 2017/2315, który stanowi między innymi, że Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwany dalej „Wysokim Przedstawicielem”) może wydać zalecenie dotyczące identyfikacji i oceny projektów PESCO, na podstawie ocen przedstawionych przez Sekretariat PESCO, z myślą o podjęciu przez Radę decyzji w następstwie opinii wojskowej wydanej przez Komitet Wojskowy Unii Europejskiej (EUMC).

(6)

W dniu 25 czerwca 2018 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2018/909 (4) ustanawiającą wspólny zbiór przepisów dotyczących zarządzania projektami PESCO.

(7)

W dniu 19 listopada 2018 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2018/1797 (5) zmieniającą i aktualizującą decyzję (WPZiB) 2018/340.

(8)

W dniu 14 maja 2019 r. Rada przyjęła zalecenie oceniające postępy uczestniczących państw członkowskich w wypełnianiu zobowiązań podjętych w ramach PESCO (6).

(9)

W dniu 12 listopada 2019 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2018/1909 (7) zmieniającą i aktualizującą decyzję (WPZiB) 2018/340.

(10)

W dniu 20 listopada 2020 r. Rada przyjęła konkluzje w sprawie przeglądu strategicznego PESCO 2020.

(11)

W dniu 20 listopada 2020 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2020/1746 (8) zmieniającą i aktualizującą decyzję (WPZiB) 2018/340.

(12)

W dniu 29 września 2021 r. Wysoki Przedstawiciel przedstawił zalecenie dla Rady dotyczące identyfikacji i oceny proponowanych projektów w ramach PESCO.

(13)

W dniu 19 października 2021 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa zaaprobował zalecenia zawarte w opinii wojskowej wydanej przez EUMC na temat zalecenia Wysokiego Przedstawiciela dotyczącego identyfikacji i oceny proponowanych projektów w ramach PESCO.

(14)

Rada powinna zatem zmienić i zaktualizować decyzję (WPZiB) 2018/340,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji (WPZiB) 2018/340 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 dodaje się do listy następujące projekty:

„48.

Ośrodek symulacji i testowania czołgów podstawowych (MBT-SIMTEC);

49.

Unijne partnerstwo wojskowe (EU MilPart);

50.

Podstawowe elementy europejskiej eskorty (4E);

51.

Półautonomiczny pojazd nawodny średniej wielkości (M-SASV);

52.

Strategiczny transport lotniczy ładunków pozanormatywnych (SATOC);

53.

Mały zdalnie kierowany bezzałogowy system powietrzny następnej generacji (NGSR);

54.

Wiropłatowa stacja dokująca dla dronów;

55.

Skalowalna broń strzelecka (SSW);

56.

Siły powietrzne;

57.

Przyszły taktyczny lotniczy transport towarowy średniej wielkości (FMTC);

58.

Federacje cyberpoligonowe (CRF);

59.

Automatyczne modelowanie, identyfikowanie i ocena strat w terenie zurbanizowanym (AMIDA-UT);

60.

Wspólne centrum obrazowania rządowego (CoHGI);

61.

Obrona aktywów kosmicznych (DoSA).”;

2)

w załączniku I dodaje się pozycje określone w załączniku I do niniejszej decyzji;

3)

załącznik II zastępuje się tekstem zamieszczonym w załączniku II do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 listopada 2021 r.

W imieniu Rady

J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 331 z 14.12.2017, s. 57.

(2)  Decyzja Rady (WPZiB) 2018/340 z dnia 6 marca 2018 r. ustanawiająca listę projektów do zrealizowania w ramach PESCO (Dz.U. L 65 z 8.3.2018, s. 24).

(3)  Zalecenie Rady z dnia 6 marca 2018 r. dotyczące planu wdrażania PESCO (Dz.U. C 88 z 8.3.2018, s. 1).

(4)  Decyzja Rady (WPZiB) 2018/909 z dnia 25 czerwca 2018 r. ustanawiająca wspólny zbiór przepisów dotyczących zarządzania projektami PESCO (Dz.U. L 161 z 26.6.2018, s. 37).

(5)  Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1797 z dnia 19 listopada 2018 r. zmieniająca i aktualizująca decyzję (WPZiB) 2018/340 ustanawiającą listę projektów do zrealizowania w ramach PESCO (Dz.U. L 294 z 21.11.2018, s. 18).

(6)  Zalecenie Rady z dnia 14 maja 2019 r. oceniające postępy uczestniczących państw członkowskich w wypełnianiu zobowiązań podjętych w ramach stałej współpracy strukturalnej (PESCO) (Dz.U. C 166 z 15.5.2019, s. 1).

(7)  Decyzja Rady (WPZiB) 2019/1909 z dnia 12 listopada 2019 r. zmieniająca i aktualizująca decyzję (WPZiB) 2018/340 ustanawiającą listę projektów do zrealizowania w ramach PESCO (Dz.U. L 293 z 14.11.2019, s. 113).

(8)  Decyzja Rady (WPZiB) 2020/1746 z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniająca i aktualizująca decyzję (WPZiB) 2018/340 ustanawiającą listę projektów do zrealizowania w ramach PESCO (Dz.U. L 393 z 23.11.2020, s. 12).


ZAŁĄCZNIK I

Projekt

Członkowie projektu

48.

Ośrodek symulacji i testowania czołgów podstawowych (MBT-SIMTEC)

Grecja, Francja, Cypr

49.

Unijne partnerstwo wojskowe (EU MilPart)

Francja, Estonia, Włochy, Austria

50.

Podstawowe elementy europejskiej eskorty (4E)

Hiszpania, Włochy, Portugalia

51.

Półautonomiczny pojazd nawodny średniej wielkości (M-SASV)

Estonia, Francja, Łotwa, Rumunia

52.

Strategiczny transport lotniczy ładunków pozanormatywnych (SATOC)

Niemcy, Czechy, Francja, Niderlandy, Słowenia

53.

Mały zdalnie kierowany bezzałogowy system powietrzny następnej generacji (NGSR)

Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowenia

54.

Wiropłatowa stacja dokująca dla dronów

Włochy, Francja

55.

Skalowalna broń strzelecka (SSW)

Włochy, Francja

56.

Siły powietrzne

Francja, Grecja, Chorwacja

57.

Przyszły taktyczny lotniczy transport towarowy średniej wielkości (FMTC)

Francja, Niemcy, Szwecja

58.

Federacje cyberpoligonowe (CRF)

Estonia, Bułgaria, Francja, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Finlandia

59.

Automatyczne modelowanie, identyfikowanie i ocena strat w terenie zurbanizowanym (AMIDA-UT)

Portugalia, Hiszpania, Francja

60.

Wspólne centrum obrazowania rządowego (CoHGI)

Niemcy, Hiszpania, Francja, Litwa, Luksemburg, Niderlandy, Austria, Rumunia

61.

Obrona aktywów kosmicznych (DoSA)

Francja, Niemcy, Włochy, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia


ZAŁĄCZNIK II

SKONSOLIDOWANA I ZAKTUALIZOWANA LISTA CZŁONKÓW POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTÓW

Projekt

Członkowie projektu

1.

Europejskie Dowództwo Medyczne (EMC)

Niemcy, Belgia, Czechy, Estonia, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Węgry, Niderlandy, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwecja

2.

Europejskie bezpieczne radiostacje programowalne (ESSOR)

Francja, Belgia, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Niderlandy, Polska, Portugalia, Finlandia

3.

Sieć centrów logistycznych w Europie i wsparcie operacji

Niemcy, Belgia, Bułgaria, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, Cypr, Litwa, Węgry, Niderlandy, Polska, Słowenia, Słowacja,

4.

Mobilność wojskowa

Niderlandy, Belgia, Bułgaria, Czechy, Niemcy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja

5.

Europejskie centrum szkoleniowo-certyfikacyjne na potrzeby wojsk europejskich

Włochy, Grecja

6.

Funkcja operacyjna w zakresie energii (EOF)

Francja, Belgia, Hiszpania, Włochy, Słowenia

7.

Pakiet dotyczący mobilnych wojskowych zdolności reagowania na katastrofy (DM-DRCP)

Włochy, Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Austria

8.

Morskie (pół)autonomiczne systemy środków przeciwminowych (MAS MCM)

Belgia, Grecja, Francja, Łotwa, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia

9.

Nadzór portowy i morski oraz ochrona portów i morza (HARMSPRO)

Włochy, Grecja, Polska, Portugalia

10.

Unowocześnienie nadzoru morskiego (UMS)

Grecja, Bułgaria, Irlandia, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, Cypr

11.

Platforma wymiany informacji o cyberzagrożeniach i reagowaniu na cyberincydenty (CTISP)

Grecja, Włochy, Cypr, Węgry, Portugalia

12.

Zespoły szybkiego reagowania na cyberincydenty i pomoc wzajemna w zakresie cyberbezpieczeństwa (CRRT)

Litwa, Estonia, Chorwacja, Niderlandy, Polska, Rumunia

13.

System strategicznego dowództwa i kontroli (C2) na potrzeby misji i operacji w dziedzinie WPBiO (EUMILCOM)

Hiszpania, Niemcy, Francja, Włochy, Luksemburg, Portugalia

14.

Opancerzony bojowy wóz piechoty / amfibia wojskowa / lekki pojazd opancerzony (AIFV/AAV/LAV)

Włochy, Grecja, Słowacja

15.

Pośrednie wsparcie ogniowe (artyleria europejska)

Słowacja, Włochy, Węgry

16.

Centrum EUFOR ds. operacji reagowania kryzysowego (EUFOR CROC)

Niemcy, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Austria

17.

Szkolenie na śmigłowcach latających w wysokiej temperaturze i na dużej wysokości (szkolenie H3)

Grecja, Włochy, Rumunia

18.

Wspólna szkoła wywiadu UE (JEIS)

Grecja, Cypr

19.

Centra testów i ocen UE

Francja, Szwecja, Słowacja

20.

Zintegrowany bezzałogowy system naziemny (iUGS)

Estonia, Belgia, Czechy, Niemcy, Hiszpania, Francja, Łotwa, Węgry, Niderlandy, Polska, Finlandia

21.

Unijne naziemne systemy rakietowe pola walki BLOS (Beyond Line Of Sight)

Francja, Belgia, Cypr

22.

Mobilny modułowy pakiet zdolności do interwencji podwodnych (DIVEPACK)

Bułgaria, Grecja, Francja, Rumunia

23.

Europejskie zdalnie kierowane systemy powietrzne o długiej autonomiczności działania, działające na średniej wysokości – MALE RPAS (Eurodrone)

Niemcy, Czechy, Hiszpania, Francja, Włochy

24.

Europejskie śmigłowce uderzeniowe TIGER Mark III

Francja, Niemcy, Hiszpania

25.

System przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym (C-UAS)

Włochy, Czechy

26.

Europejski sterowiec-platforma działająca w wyższej warstwie atmosfery (EHAAP) – stała zdolność w zakresie wywiadu, obserwacji i rozpoznania (ISR)

Włochy, Francja

27.

Pojedyncze mobilne stanowisko dowodzenia (CP) do celów dowództwa taktycznego i kontroli (C2) w ramach sił operacji specjalnych (SOF) na potrzeby małych operacji sił połączonych (SJO) – dowodzenie i kierowanie operacjami specjalnymi (SOCC) na potrzeby SJO

Grecja, Cypr

28.

Program dotyczący zdolności i interoperacyjności w zakresie walki elektronicznej na potrzeby przyszłego wspólnego wywiadu, obserwacji i rozpoznania (JISR)

Czechy, Niemcy

29.

Nadzór chemiczny, biologiczny, radiologiczny i jądrowy (CBRN) jako usługa (CBRN SaaS)

Austria, Francja, Chorwacja, Węgry, Słowenia

30.

Wspólne bazy

Francja, Belgia, Czechy, Niemcy, Hiszpania, Niderlandy

31.

Geo-meteorologiczny i oceanograficzny (GeoMETOC) element koordynacji wsparcia (GMSCE)

Niemcy, Belgia, Grecja, Francja, Luksemburg, Austria, Portugalia, Rumunia

32.

Rozwiązanie radionawigacyjne UE (EURAS)

Francja, Belgia, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Polska

33.

Europejska wojskowa sieć orientacji sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej (EU-SSA-N)

Włochy, Niemcy, Francja, Niderlandy

34.

Zintegrowany europejski ośrodek wspólnych szkoleń i symulacji (EUROSIM)

Węgry, Niemcy, Francja, Polska, Słowenia

35.

Cyberakademia i centrum innowacji UE (EU CAIH)

Portugalia, Hiszpania

36.

Ośrodek szkoleń medycznych w ramach wsparcia sił operacji specjalnych (SMTC)

Polska, Węgry

37.

Poligon szkoleniowy w zakresie obrony chemicznej, biologicznej, radiologicznej i jądrowej (CBRJ) (CBRNDTR)

Rumunia, Francja, Włochy

38.

Unijna sieć ośrodków nurkowania (EUNDC)

Rumunia, Bułgaria, Francja

39.

Morski bezzałogowy system przeciw okrętom podwodnym (MUSAS)

Portugalia, Hiszpania, Francja, Szwecja

40.

Europejska korweta patrolowa (EPC)

Włochy, Grecja, Hiszpania Francja

41.

Powietrzne środki walki elektronicznej (AEA)

Hiszpania, Francja, Szwecja

42.

Centrum koordynacji działań w zakresie cyberprzestrzeni i informacji (CIDCC)

Niemcy, Francja, Węgry, Niderlandy

43.

Terminowe ostrzeganie i przechwytywanie poprzez nadzór satelitarny w teatrze działań wojennych (TWISTER)

Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Niderlandy, Finlandia

44.

Materiały i komponenty służące konkurencyjności technologicznej UE (MAC-EU)

Francja, Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Rumunia

45.

Wspólne unijne zdolności zwalczania zagrożeń (ECoWAR)

Francja, Belgia, Hiszpania, Węgry, Polska, Rumunia, Szwecja

46.

Europejski system ogólnego włączenia zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych (BSP) do SES (GLORIA)

Włochy, Francja, Rumunia

47.

Ośrodek symulacji i testowania czołgów podstawowych (MBT-SIMTEC)

Grecja, Francja, Cypr

48.

Unijne partnerstwo wojskowe (EU MilPart)

Francja, Estonia, Włochy, Austria

49.

Podstawowe elementy europejskiej eskorty (4E)

Hiszpania, Włochy, Portugalia

50.

Półautonomiczny pojazd nawodny średniej wielkości (M-SASV)

Estonia, Francja, Łotwa, Rumunia

51.

Strategiczny transport lotniczy ładunków pozanormatywnych (SATOC)

Niemcy, Czechy, Francja, Niderlandy, Słowenia

52.

Mały zdalnie kierowany bezzałogowy system powietrzny następnej generacji (NGSR)

Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowenia

53.

Wiropłatowa stacja dokująca dla dronów

Włochy, Francja

54.

Skalowalna broń strzelecka (SSW)

Włochy, Francja

55.

Siły powietrzne

Francja, Grecja, Chorwacja

56.

Przyszły taktyczny lotniczy transport towarowy średniej wielkości (FMTC)

Francja, Niemcy, Szwecja

57.

Federacje cyberpoligonowe (CRF)

Estonia, Bułgaria, Francja, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Finlandia

58.

Automatyczne modelowanie, identyfikowanie i ocena strat w terenie zurbanizowanym (AMIDA-UT)

Portugalia, Hiszpania, Francja

59.

Wspólne centrum obrazowania rządowego (CoHGI)

Niemcy, Hiszpania, Francja, Litwa, Luksemburg, Niderlandy, Austria, Rumunia

60.

Obrona aktywów kosmicznych (DoSA)

Francja, Niemcy, Włochy, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia