ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 359I

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 64
11 października 2021


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2021/1791 z dnia 11 października 2021 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

1

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/1792 z dnia 11 października 2021 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

6

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

11.10.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 359/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2021/1791

z dnia 11 października 2021 r.

wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 269/2014.

(2)

Unia Europejska nie uznaje bezprawnego przyłączenia Krymu i Sewastopola przez Federację Rosyjską.

(3)

Od czasu bezprawnego przyłączenia Republiki Autonomicznej Krymu i miasta Sewastopol Federacja Rosyjska usiłuje nieustannie poddać te okupowane terytoria swoim rządom. Federacja Rosyjska wykorzystuje w szczególności uprawnienia swojego wymiaru sprawiedliwości do stosowania opresji wobec przeciwników bezprawnego przyłączenia Krymu i Sewastopola.

(4)

Niektórzy sędziowie, prokuratorzy i funkcjonariusze służby bezpieczeństwa odpowiadają za egzekwowanie prawa rosyjskiego na terytorium bezprawnie okupowanego Krymu i Sewastopola. Osoby te wydają stronnicze decyzje w wielu politycznie umotywowanych postępowaniach karnych lub ścigają działaczy proukraińskich, lub intensyfikują kampanię represji wobec przeciwników bezprawnego przyłączenia.

(5)

Rada uważa, że do wykazu osób, podmiotów i organów podlegających środkom ograniczającym, zawartego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014, należy dodać osiem osób w związku z ich rolą w działaniach podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do wykazu zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 dodaje się osoby wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 11 października 2021 r.

W imieniu Rady

J. PODGORŠEK

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6.


ZAŁĄCZNIK

Do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 dodaje się następujące osoby:

 

Imię i nazwisko

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia w wykazie

„193.

Mikhail Nikolaevich BELOUSOV (Michaił Nikołajewicz BIEŁOUSOW)

(Михаил Николаевич Белоусов)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 26.11.1964

Miejsce urodzenia: Rosja

Obywatelstwo: ukraińskie, rosyjskie (Unia nie uznaje paszportów wydanych przez Federację Rosyjską na Krymie)

Adres: ul. Bałakławska 117 m. 48, Symferopol, Krym, Ukraina

Sędzia Sądu Rejonowego dla Dzielnicy Kijowskiej w Symferopolu.

Wydał wiele stronniczych decyzji w sprawach politycznie umotywowanych przeciw przeciwnikom bezprawnego przyłączenia Krymu i Sewastopola. Tym samym aktywnie wspierał działania i wdrażał polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

11.10.2021

194.

Andrey Nikolaevich DOLGOPOLOV (Andriej Nikołajewicz DOŁGOPOŁOW)

(Андрей Николаевич Долгополов)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 15.2.1959

Miejsce urodzenia: Kirgistan

Obywatelstwo: ukraińskie, rosyjskie (Unia nie uznaje paszportów wydanych przez Federację Rosyjską na Krymie)

Adres: al. Pieremohy 82 m. 343, Symferopol, Krym, Ukraina

Przewodniczący Sądu Rejonowego dla Dzielnicy Kijowskiej w Symferopolu.

Wydał wiele stronniczych decyzji w sprawach politycznie umotywowanych przeciw przeciwnikom bezprawnego przyłączenia Krymu i Sewastopola. Tym samym aktywnie wspierał działania i wdrażał polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

11.10.2021

195.

Yevgeniy Sergeevich KOLPIKOV (Jewgienij Siergiejewicz KOŁPIKOW)

(Евгений Сергеевич КОЛПИКОВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 6.5.1974

Miejsce urodzenia: Bieriezowka, okręg daniłowski, obwód wołgogradzki, Rosja

Obywatelstwo: rosyjskie

Adres: Prokuratura Wojskowa Południowego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej. ul. Puszkina 72 A, Rostów, obwód rostowski, Rosja, 344022

Tel. (+ 7) 8863263-04-67, (+ 7) 8863282-79-68

Prokurator Prokuratury Wojskowej Południowego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej w Rostowie nad Donem.

Ścigał proukraińskich działaczy opresjonowanych za to, że przeciwstawili się przyłączeniu Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską. Skierował oskarżenie do sądu w Federacji Rosyjskiej przeciwko obywatelom Ukrainy, którzy zostali przymusowo przewiezieni z okupowanego Półwyspu Krymskiego. Tym samym aktywnie wspierał działania i wdrażał polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

11.10.2021

196.

Magomed Farmanovich MAGOMEDOV (Mahomet Farmanowicz Mahomedow)

(Магомед Фарманович Магомедов)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 5.2.1981

Urzędnik śledczy do spraw specjalnych w pierwszym wydziale dochodzeniowo-śledczym, Dyrekcja ds. Dochodzeń w Sprawach Wielkiej Wagi w Głównym Wydziale Dochodzeniowo-śledczym Rosyjskiej Komisji Śledczej ds. Republiki Krymu i miasta Sewastopol.

Był zamieszany w umotywowane politycznie postępowania przygotowawcze przeciwko przywódcom medżlisu Tatarów krymskich ściganych za czynny sprzeciw wobec bezprawnego przyłączenia Półwyspu Krymskiego. Tym samym aktywnie wspierał działania i wdrażał polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

11.10.2021

197.

Leonid Vladimirovich MIKHAILIUK (Leonid Władimirowicz Michajluk)

(Леонид Владимирович МИХАЙЛЮК)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 1.1.1970 lub 8.7.1963

Obywatelstwo: rosyjskie

Adres (służbowy): 295034, Symferopol, Bulwar I. Franki 13, Krym, Ukraina

Szef Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) na Krymie i w Sewastopolu oraz szef regionalnego Komitetu Antyterrorystycznego.

Kierował siłami FSB, które zintensyfikowały kampanię opresji skierowanych przeciwko przeciwnikom bezprawnej okupacji Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską. Niektórzy z proukraińskich działaczy zatrzymanych przez jednostki FSB pod jego dowództwem zostali przymusowo przewiezieni do Krasnodaru i Rostowa nad Donem w Rosji. Tym samym aktywnie wspierał działania i wdrażał polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

11.10.2021

198.

Viktor Anatolyevich MOZHELIANSKIY (Wiktor Anatolijewicz Możelański) (Виктор Анатольевич Можелянский)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 10.5.1964

Miejsce urodzenia: Charków, Ukraina

Obywatelstwo: ukraińskie, rosyjskie (Unia nie uznaje paszportów wydanych przez Federację Rosyjską na Krymie)

Adres: ul. Marszałka Żukowa 35 m. 53, Symferopol, Krym, Ukraina lub ul. Anharska 8, Symferopol, Krym, Ukraina

Wiceprzewodniczący Centralnego Sądu Rejonowego w Symferopolu i były sędzia Sądu Rejonowego dla Dzielnicy Kijowskiej w Symferopolu.

Wydał wiele stronniczych decyzji w sprawach politycznie umotywowanych przeciw przeciwnikom bezprawnego przyłączenia Krymu i Sewastopola. Tym samym aktywnie wspierał działania i wdrażał polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

11.10.2021

199.

Galina Vladimirovna REDKO (Galina Władimirowna Redko)

(Галина Владимировна Редько)

Płeć: kobieta

Data urodzenia: 22.3.1974

Miejsce urodzenia: Romany, obwód połtawski, Ukraina

Obywatelstwo: ukraińskie, rosyjskie (Unia nie uznaje paszportów wydanych przez Federację Rosyjską na Krymie)

Sędzia Sądu Najwyższego Republiki Krymu.

Wydała wiele stronniczych decyzji w sprawach politycznie umotywowanych przeciw przeciwnikom bezprawnego przyłączenia Krymu i Sewastopola. Tym samym aktywnie wspierała działania i wdrażała polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

11.10.2021

200.

Vladimir Nikolaevich TERENTEV (Władimir Nikołajewicz Terentiew)

(Владимир Николаевич Терентьев)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 11.11.1977

Miejsce urodzenia: Woroneż, Rosja

Obywatelstwo: rosyjskie

Numer paszportu, numer krajowego dowodu tożsamości, inne numery dokumentów tożsamości: 03 01 118013

Szef Głównego Wydziału Dochodzeniowo-śledczego Rosyjskiej Komisji Śledczej ds. Republiki Krymu i miasta Sewastopol.

Nadzoruje działania Komisji w sprawach umotywowanych politycznie przeciwko aktywistom proukraińskim opresjonowanym za działania mające na celu sprzeciwienie się bezprawnego przyłączenia i przywrócenie integralności terytorialnej Ukrainy.

Przewodził pracy śledczych, a tym samym aktywnie wspierał działania i realizował polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

11.10.2021”


DECYZJE

11.10.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 359/6


DECYZJA RADY (WPZiB) 2021/1792

z dnia 11 października 2021 r.

zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/145/WPZiB (1).

(2)

Unia Europejska nie uznaje bezprawnego przyłączenia Krymu i Sewastopola przez Federację Rosyjską.

(3)

Od czasu bezprawnego przyłączenia Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol Federacja Rosyjska usiłuje nieustannie poddać te okupowane terytoria swoim rządom. Federacja Rosyjska wykorzystuje w szczególności uprawnienia swojego wymiary sprawiedliwości do stosowania opresji wobec przeciwników bezprawnego przyłączenia Krymu i Sewastopola.

(4)

Niektórzy sędziowie, prokuratorzy i funkcjonariusze służby bezpieczeństwa odpowiadają za egzekwowanie prawa rosyjskiego na terytorium bezprawnie okupowanego Krymu i Sewastopola. Osoby te wydają stronnicze decyzje w wielu politycznie umotywowanych postępowaniach karnych lub ścigają działaczy proukraińskich, lub intensyfikują kampanię represji przeciwko przeciwnikom bezprawnego przyłączenia.

(5)

Rada uważa, że do wykazu osób, podmiotów i organów podlegających środkom ograniczającym, zawartego w załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB, należy dodać osiem osób w związku z ich rolą w podważaniu integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy lub w zagrażaniu im.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2014/145/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Do wykazu zawartego w załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB dodaje się osoby wymienione w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 11 października 2021 r.

W imieniu Rady

J. PODGORŠEK

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16).


ZAŁĄCZNIK

Do wykazu osób, podmiotów i organów zamieszczonego w załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB dodaje się następujące osoby:

 

Imię i nazwisko

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia w wykazie

„193.

Mikhail Nikolaevich BELOUSOV (Michaił Nikołajewicz BIEŁOUSOW)

(Михаил Николаевич Белоусов)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 26.11.1964

Miejsce urodzenia: Rosja

Obywatelstwo: ukraińskie, rosyjskie (Unia nie uznaje paszportów wydanych przez Federację Rosyjską na Krymie)

Adres: ul. Bałakławska 117 m. 48, Symferopol, Krym, Ukraina

Sędzia Sądu Rejonowego dla Dzielnicy Kijowskiej w Symferopolu.

Wydał wiele stronniczych decyzji w sprawach politycznie umotywowanych przeciw przeciwnikom bezprawnego przyłączenia Krymu i Sewastopola. Tym samym aktywnie wspierał działania i wdrażał polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

11.10.2021

194.

Andrey Nikolaevich DOLGOPOLOV (Andriej Nikołajewicz DOŁGOPOŁOW)

(Андрей Николаевич Долгополов)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 15.2.1959

Miejsce urodzenia: Kirgistan

Obywatelstwo: ukraińskie, rosyjskie (Unia nie uznaje paszportów wydanych przez Federację Rosyjską na Krymie)

Adres: al. Pieremohy 82 m. 343, Symferopol, Krym, Ukraina

Przewodniczący Sądu Rejonowego dla Dzielnicy Kijowskiej w Symferopolu.

Wydał wiele stronniczych decyzji w sprawach politycznie umotywowanych przeciw przeciwnikom bezprawnego przyłączenia Krymu i Sewastopola. Tym samym aktywnie wspierał działania i wdrażał polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

11.10.2021

195.

Yevgeniy Sergeevich KOLPIKOV (Jewgienij Siergiejewicz KOŁPIKOW)

(Евгений Сергеевич КОЛПИКОВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 6.5.1974

Miejsce urodzenia: Bieriezowka, okręg daniłowski, obwód wołgogradzki, Rosja

Obywatelstwo: rosyjskie

Adres: Prokuratura Wojskowa Południowego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej. ul. Puszkina 72 A, Rostów, obwód rostowski, Rosja, 344022

Tel. (+ 7) 8863263-04-67, (+ 7) 8863282-79-68

Prokurator Prokuratury Wojskowej Południowego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej w Rostowie nad Donem.

Ścigał proukraińskich działaczy opresjonowanych za to, że przeciwstawili się przyłączeniu Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską. Skierował oskarżenie do sądu w Federacji Rosyjskiej przeciwko obywatelom Ukrainy, którzy zostali przymusowo przewiezieni z okupowanego Półwyspu Krymskiego. Tym samym aktywnie wspierał działania i wdrażał polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

11.10.2021

196.

Magomed Farmanovich MAGOMEDOV (Mahomet Farmanowicz Mahomedow)

(Магомед Фарманович Магомедов)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 5.2.1981

Urzędnik śledczy do spraw specjalnych w pierwszym wydziale dochodzeniowo-śledczym, Dyrekcja ds. Dochodzeń w Sprawach Wielkiej Wagi w Głównym Wydziale Dochodzeniowo-śledczym Rosyjskiej Komisji Śledczej ds. Republiki Krymu i miasta Sewastopol.

Był zamieszany w umotywowane politycznie postępowania przygotowawcze przeciwko przywódcom medżlisu Tatarów krymskich ściganych za czynny sprzeciw wobec bezprawnego przyłączenia Półwyspu Krymskiego. Tym samym aktywnie wspierał działania i wdrażał polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

11.10.2021

197.

Leonid Vladimirovich MIKHAILIUK (Leonid Władimirowicz Michajluk)

(Леонид Владимирович МИХАЙЛЮК)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 1.1.1970 lub 8.7.1963

Obywatelstwo: rosyjskie

Adres (służbowy): 295034, Symferopol, Bulwar I. Franki 13, Krym, Ukraina

Szef Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) na Krymie i w Sewastopolu oraz szef regionalnego Komitetu Antyterrorystycznego.

Kierował siłami FSB, które zintensyfikowały kampanię opresji skierowanych przeciwko przeciwnikom bezprawnej okupacji Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską. Niektórzy z proukraińskich działaczy zatrzymanych przez jednostki FSB pod jego dowództwem zostali przymusowo przewiezieni do Krasnodaru i Rostowa nad Donem w Rosji. Tym samym aktywnie wspierał działania i wdrażał polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

11.10.2021

198.

Viktor Anatolyevich MOZHELIANSKIY (Wiktor Anatolijewicz Możelański) (Виктор Анатольевич Можелянский)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 10.5.1964

Miejsce urodzenia: Charków, Ukraina

Obywatelstwo: ukraińskie, rosyjskie (Unia nie uznaje paszportów wydanych przez Federację Rosyjską na Krymie)

Adres: ul. Marszałka Żukowa 35 m. 53, Symferopol, Krym, Ukraina lub ul. Anharska 8, Symferopol, Krym, Ukraina

Wiceprzewodniczący Centralnego Sądu Rejonowego w Symferopolu i były sędzia Sądu Rejonowego dla Dzielnicy Kijowskiej w Symferopolu.

Wydał wiele stronniczych decyzji w sprawach politycznie umotywowanych przeciw przeciwnikom bezprawnego przyłączenia Krymu i Sewastopola. Tym samym aktywnie wspierał działania i wdrażał polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

11.10.2021

199.

Galina Vladimirovna REDKO (Galina Władimirowna Redko)

(Галина Владимировна Редько)

Płeć: kobieta

Data urodzenia: 22.3.1974

Miejsce urodzenia: Romany, obwód połtawski, Ukraina

Obywatelstwo: ukraińskie, rosyjskie (Unia nie uznaje paszportów wydanych przez Federację Rosyjską na Krymie)

Sędzia Sądu Najwyższego Republiki Krymu.

Wydała wiele stronniczych decyzji w sprawach politycznie umotywowanych przeciw przeciwnikom bezprawnego przyłączenia Krymu i Sewastopola. Tym samym aktywnie wspierała działania i wdrażała polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

11.10.2021

200.

Vladimir Nikolaevich TERENTEV (Władimir Nikołajewicz Terentiew)

(Владимир Николаевич Терентьев)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 11.11.1977

Miejsce urodzenia: Woroneż, Rosja

Obywatelstwo: rosyjskie

Numer paszportu, numer krajowego dowodu tożsamości, inne numery dokumentów tożsamości: 03 01 118013

Szef Głównego Wydziału Dochodzeniowo-śledczego Rosyjskiej Komisji Śledczej ds. Republiki Krymu i miasta Sewastopol.

Nadzoruje działania Komisji w sprawach umotywowanych politycznie przeciwko aktywistom proukraińskim opresjonowanym za działania mające na celu sprzeciwienie się bezprawnego przyłączenia i przywrócenie integralności terytorialnej Ukrainy.

Przewodził pracy śledczych, a tym samym aktywnie wspierał działania i realizował polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

11.10.2021”