ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 293

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 64
16 sierpnia 2021


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2021/1356 z dnia 30 czerwca 2021 r. upoważniająca Szwecję do przedłużenia niektórych terminów określonych w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 4608)

1

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2021/1357 z dnia 30 czerwca 2021 r. upoważniająca Słowenię do przedłużenia niektórych terminów określonych w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 4628)

5

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2021/1358 z dnia 30 czerwca 2021 r. upoważniająca Słowację do przedłużenia niektórych terminów określonych w art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 4629)

8

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2021/1359 z dnia 30 czerwca 2021 r. upoważniająca Niemcy do przedłużenia niektórych okresów określonych w art. 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 4638)

10

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2021/1360 z dnia 30 czerwca 2021 r. upoważniająca Niderlandy do przedłużenia niektórych okresów określonych w art. 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 4640)

14

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2021/1361 z dnia 30 czerwca 2021 r. upoważniająca Grecję do przedłużenia terminu określonego w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 4650)

17

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2021/1362 z dnia 30 czerwca 2021 r. upoważniająca Irlandię do przedłużenia niektórych terminów określonych w art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 4736)

19

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2021/1363 z dnia 8 lipca 2021 r. upoważniająca Finlandię do przedłużenia niektórych okresów określonych w art. 2, 16 i 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 4976)

22

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2021/1364 z dnia 9 lipca 2021 r. upoważniająca Polskę do przedłużenia niektórych okresów określonych w art. 9, 10 i 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 5030)

28

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1365 z dnia 11 sierpnia 2021 r. dotycząca przedłużenia działania podjętego przez chorwackie Ministerstwo Zdrowia, polegającego na pozwoleniu na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego Biobor JF zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 5929)

32

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

*

Regulamin ONZ nr 142 – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do montowania ich opon [2021/1366]

34

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

DECYZJE

16.8.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/1


DECYZJA KOMISJI (UE) 2021/1356

z dnia 30 czerwca 2021 r.

upoważniająca Szwecję do przedłużenia niektórych terminów określonych w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267

(notyfikowana jako dokument nr C(2021) 4608)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 z dnia 16 lutego 2021 r. ustanawiające szczególne środki tymczasowe w związku z utrzymywaniem się kryzysu związanego z COVID-19 dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów, świadectw, licencji i zezwoleń, przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach ustawodawstwa dotyczącego transportu oraz przedłużenia niektórych okresów, o których mowa w rozporządzeniu (UE) 2020/698 (1), w szczególności jego art. 2 ust. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 2 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267 przedłużono terminy ukończenia – przez posiadacza świadectwa kwalifikacji zawodowych – okresowych szkoleń, które w przeciwnym razie upłynęłyby w okresie między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r. Na mocy art. 2 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia przedłużono ważność odpowiedniego oznakowania zharmonizowanym kodem unijnym „95”.

(2)

Na mocy art. 2 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2021/267 przedłużono ważność kart kwalifikacji kierowcy, o których mowa w załączniku II do dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2), która to ważność w przeciwnym razie upłynęłaby w okresie między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r.

(3)

Pismem z dnia 6 maja 2021 r. Szwecja złożyła uzasadniony wniosek o upoważnienie do przedłużenia niektórych terminów określonych w art. 2 ust. 1, 3 i 5 rozporządzenia (UE) 2021/267. Pismem z dnia 20 maja 2021 r. Szwecja przedłożyła dodatkowe informacje na uzasadnienie swojego wniosku.

(4)

Pismem z dnia 27 maja 2021 r. Szwecja ograniczyła zakres uzasadnionego wniosku.

(5)

Za pomocą swojego uzasadnionego wniosku Szwecja stara się przede wszystkim o upoważnienie do przedłużenia o sześć miesięcy okresu między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r. określonego w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267, do celów tego przepisu i art. 2 ust. 3; poza tym o upoważnienie do przedłużenia o sześć miesięcy okresu między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r., określonego w art. 2 ust. 5 tego rozporządzenia; a wreszcie o upoważnienie do przedłużenia o sześć miesięcy dziesięciomiesięcznych okresów określonych w art. 2 ust. 1, 3 i 5 rozporządzenia (UE) 2021/267, chociaż ma ono zastosowanie wyłącznie do ukończenia szkolenia okresowego i jego certyfikacji, do oznakowania zharmonizowanego unijnego kodu „95” oraz do przedłużania ważności kart kwalifikacji kierowcy, które w przeciwnym razie utraciłyby ważność lub w przeciwnym razie utraciłyby ważność w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

(6)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Szwecję ukończenie okresowego szkolenia i jego certyfikacja, oznakowanie zharmonizowanym kodem unijnym „95” oraz przedłużenie ważności kart kwalifikacji kierowcy mogą pozostać niewykonalne w tym państwie członkowskim po dniu 30 czerwca 2021 r. ze względu na środki wprowadzone przez to państwo w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się lub powstrzymania rozprzestrzeniania się COVID-19.

(7)

W ramach tych środków, które zdaniem Szwecji powinny poważnie ograniczyć możliwości szkolenia kierowców do końca roku, Szwecja ograniczyła liczbę osób, które mogą brać udział w szkoleniu okresowym w tym samym czasie, do ośmiu. Według tego państwa członkowskiego środek ten powinien skutkować brakiem zdolności do szkolenia kierowców, co w konsekwencji uniemożliwiłoby odnowienie wszystkich certyfikatów kompetencji zawodowych, które utraciłyby ważność między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r.

(8)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Szwecję prawie połowa ważnych certyfikatów kompetencji zawodowych w tym państwie członkowskim będzie musiała zostać odnowiona w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2021 r., co odpowiada 85 000 certyfikatów kompetencji zawodowych z łącznej liczby 190 000. Zgodnie ze wstępnymi oszacowaniami szwedzkie władze mają jednak ograniczyć swoje zdolności szkoleniowe do około 4 000–6 000 osób miesięcznie ze względu na środki wprowadzone w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się COVID-19.

(9)

Zdaniem Szwecji, nawet jeśli szkolenia okresowe są przeprowadzane w pełnym tempie i przy pełnej możliwej wydajności, tysiące kierowców miesięcznie nadal nie będzie w stanie odbyć wymaganego szkolenia okresowego. Ponadto duża liczba zwolnień lekarskich instruktorów i kierowców może mieć wpływ na te oszacowania, ponieważ Szwecja nie zezwala im na uczestnictwo w okresowych szkoleniach, jeżeli przejawiają jakiekolwiek objawy COVID-19.

(10)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Szwecję w marcu 2021 r. nie można było wydać co najmniej 1 000 certyfikatów kompetencji zawodowych ze względu na ograniczenia zdolności, natomiast w kwietniu 2021 r. nie można było wydać co najmniej 5 000 certyfikatów kompetencji zawodowych. Oczekuje się, że liczby te wzrosną jeszcze bardziej w kolejnych miesiącach, ponieważ liczba certyfikatów kompetencji zawodowych, które muszą zostać odnowione, gwałtownie rośnie. Zgodnie z szacunkami władz szwedzkich oczekuje się, że 9 500 certyfikatów kompetencji zawodowych utraci ważność w lipcu 2021 r. – jest to oszacowanie, które nie uwzględnia certyfikatów kompetencji zawodowych, których ważność została już przedłużona na mocy rozporządzenia (UE) 2020/698 lub rozporządzenia (UE) 2021/267. W związku z tym Szwecja nie przewiduje, aby pozostały jej zdolności szkoleniowe w celu odnowienia wszystkich wygasających certyfikatów kompetencji zawodowych.

(11)

Sytuacja jest szczególnie problematyczna w odniesieniu do okresowych szkoleń kierowców posiadających ważne certyfikaty kompetencji zawodowych w zakresie przewozu towarów, którzy posiadają prawo jazdy kategorii C1, C1 + E, C lub C + E. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Szwecję wielu z tych kierowców uzyskało certyfikaty kompetencji zawodowych jako prawo nabyte na podstawie art. 4 dyrektywy 2003/59/WE. Zgodnie z art. 8 ust. 2 dyrektywy 2003/59/WE Szwecja zdecydowała, że po upływie siedmiu lat zainteresowani kierowcy będą musieli odbyć pierwszy kurs lub szkolenie okresowe zgodnie z dyrektywą. W rezultacie wiele certyfikatów kompetencji zawodowych uzyskanych jako prawo nabyte miało datę wygaśnięcia i zostało odnowionych we wrześniu 2016 r. na okres pięciu lat. W związku z tym okres ważności tych certyfikatów kompetencji zawodowych upłynie we wrześniu 2021 r.

(12)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Szwecję w tym państwie członkowskim nadal ma miejsce trzecia fala pandemii COVID-19. Ponadto w wielu częściach Szwecji realizacja akcji szczepień przebiega wolniej niż przewidywano. Na dzień 19 maja 2021 r. 40,7 % populacji zaszczepiono pierwszą dawką, natomiast tylko 12,6 % otrzymało drugą dawkę. W związku z tym nie jest jasne, kiedy sytuacja ulegnie poprawie, kiedy środki wprowadzone w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się lub powstrzymania rozprzestrzeniania się COVID-19 zostaną zniesione lub złagodzone oraz kiedy w konsekwencji zdolność szkoleniowa będzie mogła zostać przywrócona do normalnego poziomu.

(13)

W oparciu o obecny plan opracowany przez szwedzką Agencję Zdrowia Publicznego ograniczenie do ośmiu osób, które mogą przebywać w pomieszczeniach, powinno zostać złagodzone po ustabilizowaniu się rozprzestrzeniania się COVID-19, aby zwiększyć tę liczbę do 50 osób. Nie ma jednak terminu, w którym takie złagodzenie ograniczeń może nastąpić, ponieważ będzie to zależało od rozwoju pandemii w Szwecji. Ponadto takie złagodzenie ograniczeń nadal nie pozwoliłoby na przywrócenie zdolności szkoleniowych, ponieważ w kilku placówkach szkoleniowych zazwyczaj szkoli się około 300 osób.

(14)

Uważa się, że w Szwecja ma do czynienia z niedoborem kierowców z certyfikatem kompetencji zawodowych. W opinii władz Szwecji 49 % szwedzkich przedsiębiorstw transportowych wskazało w niedawnym badaniu, że ma trudności z rekrutacją kierowców. Chociaż ograniczenia mające zastosowanie w Szwecji utrudniają szkolenie nowych kierowców, to jednak istnieje ryzyko, że Szwecja będzie musiała stawić czoła zagrożeniom związanym ze znacznym niedoborem kierowców, w przypadku gdy nie będzie można dodatkowo przedłużyć ważności certyfikatów kompetencji zawodowych.

(15)

W oparciu o informacje przekazane przez Szwecję konieczne jest przedłużenie dziesięciomiesięcznych okresów określonych w art. 2 ust. 1, 3 i 5 rozporządzenia (UE) 2021/267 w celu zapewnienia, aby Szwecja posiadała zdolność do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych szkoleń okresowych. Szwecja stoi na stanowisku, że nie ma konieczności przedłużania dziesięciomiesięcznych okresów określonych w tych artykułach w zakresie, w jakim mają one zastosowanie do szkoleń okresowych i ich certyfikacji, do oznakowania zharmonizowanym unijnym kodem „95” oraz do przedłużania ważności kart kwalifikacji kierowcy, które w przeciwnym razie utraciłyby ważność w nowym przedłużonym okresie między dniem 1 lipca 2021 r. a dniem 31 grudnia 2021 r.

(16)

Według władz Szwecji powód złożenia wniosku o przedłużenie maksymalnych dopuszczalnych okresów sześciu miesięcy wynika z powstania bardzo znacznych zaległości w szkoleniach okresowych, jak opisano powyżej. Liczba certyfikatów kompetencji zawodowych, które nadal wymagają odnowienia, jest znacznie wyższa niż zwykle, a Szwecja nie przewiduje powrotu do normalnych wielkości przed końcem roku. Ponadto według tego państwa członkowskiego w okresie jesiennym oczekuje się dużego zapotrzebowania na szkolenia okresowe.

(17)

Według Szwecji przedmiotowe szkolenia okresowe obejmują 35 godzin, przy czym zdecydowana większość kierowców posiadających certyfikaty kompetencji zawodowych w Szwecji decyduje się na podzielenie tego szkolenia na pięć różnych części. Oznacza to, że zdecydowana większość kierowców, których certyfikaty kompetencji zawodowych należy odnowić do końca roku, odbyła już 28 godzin szkolenia, a pozostało im jedynie 7 godzin. Ponadto zdaniem Szwecji dotyczy to głównie doświadczonych kierowców, którzy odbyli już większość przewidzianych szkoleń okresowych. Wnioskowane przedłużenie nie powinno zatem prowadzić do nieproporcjonalnych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i ochrony transportu.

(18)

Należy zatem upoważnić Szwecję do przedłużenia o sześć miesięcy okresów między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r., o których mowa w art. 2 ust. 1 do celów tego przepisu oraz art. 2 ust. 3 i w art. 2 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2021/267.

(19)

Szwecję należy upoważnić do przedłużenia o sześć miesięcy dziesięciomiesięcznych okresów określonych w art. 2 ust. 1, 3 i 5 rozporządzenia (UE) 2021/267 w zakresie, w jakim mają one zastosowanie wyłącznie do ukończenia szkolenia okresowego i jego certyfikacji, do oznakowania zharmonizowanego unijnego kodu „95” oraz do odnowienia kart kwalifikacji kierowcy, które w przeciwnym razie utraciłyby ważność lub w przeciwnym razie utraciłyby ważność w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

(20)

Szwecja zgodziła się na przyjęcie i notyfikowanie niniejszej decyzji w języku angielskim,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Szwecję upoważnia się do dokonania następujących przedłużeń okresów, o których mowa w art. 2 ust. 1, 3 i 5 rozporządzenia (UE) 2021/267:

a)

przedłużenia o sześć miesięcy okresu między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r., o którym mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267, do celów art. 2 ust. 1 i 3 tego rozporządzenia;

b)

przedłużenia o sześć miesięcy okresu między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r., o którym mowa w art. 2 ust. 5 tego rozporządzenia; oraz

c)

przedłużenia o sześć miesięcy dziesięciomiesięcznych okresów określonych w art. 2 ust. 1, 3 i 5 tego rozporządzenia, mających zastosowanie wyłącznie do ukończenia szkolenia okresowego i jego certyfikacji, do oznakowania zharmonizowanego unijnego kodu „95” oraz do odnowienia kart kwalifikacji kierowcy, które w przeciwnym razie utraciłyby ważność lub w przeciwnym razie utraciłyby ważność w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Szwecji.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 czerwca 2021 r.

W imieniu Komisji

Adina-Ioana VĂLEAN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 60 z 22.2.2021, s. 1.

(2)  Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniająca rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG (Dz.U. L 226 z 10.9.2003, s. 4).


16.8.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/5


DECYZJA KOMISJI (UE) 2021/1357

z dnia 30 czerwca 2021 r.

upoważniająca Słowenię do przedłużenia niektórych terminów określonych w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267

(notyfikowana jako dokument nr C(2021) 4628)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 z dnia 16 lutego 2021 r. ustanawiające szczególne środki tymczasowe w związku z utrzymywaniem się kryzysu związanego z COVID-19 dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów, świadectw, licencji i zezwoleń, przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach ustawodawstwa dotyczącego transportu oraz przedłużenia niektórych okresów, o których mowa w rozporządzeniu (UE) 2020/698 (1), w szczególności jego art. 2 ust. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 2 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267 przedłużono terminy ukończenia – przez posiadacza świadectwa kwalifikacji zawodowych – okresowych szkoleń, które w przeciwnym razie upłynęłyby w okresie między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r. Na mocy art. 2 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia przedłużono ważność odpowiedniego oznakowania zharmonizowanym kodem unijnym „95”.

(2)

Na mocy art. 2 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2021/267 przedłużono ważność kart kwalifikacji kierowcy, o których mowa w załączniku II do dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2), która to ważność w przeciwnym razie upłynęłaby w okresie między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r.

(3)

Pismem z dnia 20 maja 2021 r. Słowenia złożyła uzasadniony wniosek o upoważnienie do przedłużenia niektórych terminów określonych w art. 2 rozporządzenia (UE) 2021/267. W dniach 21 maja 2021 r. i 7 czerwca 2021 r. Słowenia przedłożyła dodatkowe informacje uzasadniające jej wniosek.

(4)

W swoim uzasadnionym wniosku Słowenia zwraca się o upoważnienie do przedłużenia o sześć miesięcy okresu między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r. określonego w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267 do celów tego przepisu oraz art. 2 ust. 3 oraz o upoważnienie do przedłużenia o sześć miesięcy okresu między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r. określonego w art. 2 ust. 5 tego rozporządzenia.

(5)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Słowenię ukończenie okresowego szkolenia i jego certyfikacja, oznakowanie zharmonizowanym kodem unijnym „95” oraz przedłużenie ważności kart kwalifikacji kierowcy mogą pozostać niewykonalne w tym państwie członkowskim po dniu 30 czerwca 2021 r. ze względu na środki wprowadzone przez to państwo w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się COVID-19 lub powstrzymania jego rozprzestrzeniania się.

(6)

Według Słowenii w przypadku wszystkich szkoleń okresowych w tym państwie członkowskim muszą być fizycznie obecni zainteresowani kierowcy. Jednak ze względu na sytuację spowodowaną pandemią COVID-19 okresowe szkolenia musiały zostać zawieszone lub znacznie ograniczone, w szczególności ze względu na wprowadzone środki dotyczące ograniczenia kontaktów personalnych.

(7)

Z informacji przekazanych przez Słowenię wynika, że w dniu 18 marca 2020 r. państwo to rozpoczęło pierwszy lockdown, który trwał do dnia 17 maja 2020 r., a w dniu 16 listopada 2020 r. – drugi lockdown, który trwał do dnia 14 lutego 2021 r. Następnie w dniu 1 kwietnia 2021 r. rozpoczął się trzeci lockdown, który trwał do 11 kwietnia 2021 r. W sumie to państwo członkowskie było zatem w stanie zamknięcia przez ponad pięć i pół miesiąca ze względu na skutki pandemii COVID-19.

(8)

Zdaniem Słowenii wszystkim tym blokadom towarzyszyło przyjęcie środków zakazujących zwykłych szkoleń okresowych ze względu na wprowadzone środki ograniczające kontakty personalne. W szczególności w przypadku trzeciego lockdownu, który trwał od 1 do 11 kwietnia 2021 r., w ogóle nie zezwolono na przeprowadzanie szkoleń okresowych.

(9)

Od maja 2021 r. dopuszcza się szkolenia okresowe, niemniej jednak przy ograniczeniu do maksymalnie 10 osób na kurs. Zdaniem Słowenii zakłada się, że dopiero pod koniec roku 2021 przewoźnicy będą mogli zorganizować swoją działalność w sposób umożliwiający wszystkim kierowcom terminowe ukończenie szkoleń okresowych.

(10)

Z informacji przekazanych przez to państwo członkowskie wynika, że w świetle wyżej wymienionych lockdownów jedynie ograniczona liczba kierowców mogła wziąć udział w szkoleniach w ostatnim okresie, w odniesieniu do liczby kierowców, którzy powinni uczestniczyć w szkoleniach w tym samym okresie w normalnym roku. Te lockdowny, a także inne środki wprowadzone w tym kontekście, doprowadziły do około 50 % przypadków nieukończenia przez kierowców szkoleń okresowych, przy czym Słowenia szacuje również, że każdego miesiąca lockdownu odnotowywano 8 % spadek liczby kierowców odbywających szkolenia okresowe w porównaniu z normalną sytuacją.

(11)

Również według Słowenii w 2019 r. w 920 szkoleniach okresowych wzięło udział 43 884 kierowców, natomiast w 2020 r. 19 089 kierowców wzięło udział w tylko 494 szkoleniach okresowych. Ze względu na ten spadek Słowenia spodziewa się, że popyt będzie wyższy niż zdolności placówek szkoleniowych do prowadzenia szkoleń okresowych. Zaległości w tym państwie członkowskim są obecnie znaczne, a wciąż stosowane środki ograniczające kontakty personalne nie pozwalają na szybkie nadrobienie takich zaległości.

(12)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Słowenię środki wprowadzone w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się COVID-19 mają również wpływ na odnawianie kart kwalifikacji kierowcy. Oprócz wyżej wymienionych trudności z ukończeniem szkoleń okresowych, które zdaniem Słowenii są warunkiem wstępnym odnowienia kart kwalifikacji kierowcy, to państwo członkowskie wzmiankuje również ograniczenia zdolności lokalnych organów administracyjnych do odnowienia tych dokumentów. Według władz Słowenii jedynie część personelu jest obecnie dopuszczona do przebywania w budynkach organów administracyjnych, a ograniczenie to prawdopodobnie pozostanie w mocy w najbliższej przyszłości.

(13)

Na podstawie informacji przekazanych przez to państwo członkowskie prawdopodobne jest, że niektóre z tych środków pozostaną w mocy w najbliższej przyszłości, a być może do końca 2021 r. Chociaż obecna sytuacja pandemiczna w Słowenii powoli się poprawia, to nadal występuje około 300 nowych zakażeń dziennie, co postrzegane jest jako znacząca liczba, biorąc pod uwagę wielkość kraju. Również szczepienia przebiegają wolniej niż oczekiwano ze względu na problemy z łańcuchami dostaw. W związku z tym Słowenia przewiduje, że środki takie jak ograniczenie liczby osób przebywających w pomieszczeniach pozostaną tymczasowo w mocy, co spowoduje, że mniej kierowców będzie w stanie ukończyć szkolenia okresowe.

(14)

Zdaniem władz Słowenii powodem złożenia wniosku o przedłużenie maksymalnych dopuszczalnych okresów sześciu miesięcy jest fakt, że nadal istnieją znaczne zaległości w zakresie kart kwalifikacji kierowców, które nie zostały jeszcze odnowione, które są o około 50 % wyższe niż oczekiwano by w normalnych warunkach. Ponadto nadal nie ma pewności co do czasu trwania pandemii ani czasu obowiązywania środków ograniczających kontakty personalne.

(15)

Słowenia wnioskuje jedynie o przedłużenie okresów od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., a nie dziesięciomiesięcznych okresów określonych w art. 2 ust. 1, 3 i 5 rozporządzenia (UE) 2021/267. Ukończenie szkolenia okresowego i jego certyfikacja, oznakowanie zharmonizowanym kodem unijnym „95” oraz odnowienie kart kwalifikacji kierowcy w tym państwie członkowskim, które w przeciwnym razie wygasłyby w nowym okresie odniesienia, nie zostaną przedłużone o więcej niż 10 miesięcy. Wnioskowane przedłużenia nie powinny zatem prowadzić do nieproporcjonalnych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i ochrony transportu.

(16)

Należy zatem upoważnić Słowenię do przedłużenia o sześć miesięcy okresów między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r., o których mowa w art. 2 ust. 1 do celów tego przepisu oraz art. 2 ust. 3 i w art. 2 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2021/267.

(17)

Słowenia zgodziła się na przyjęcie i notyfikowanie niniejszej decyzji w języku angielskim,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Słowenię upoważnia się do dokonania następujących przedłużeń okresów, o których mowa w art. 2 ust. 1, 3 i 5 rozporządzenia (UE) 2021/267:

a)

przedłużenia o sześć miesięcy okresu między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r., o którym mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267, do celów art. 2 ust. 1 i 3 tego rozporządzenia; oraz

b)

przedłużenia o sześć miesięcy okresu między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r., o którym mowa w art. 2 ust. 5 tego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Słowenii.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 czerwca 2021 r.

W imieniu Komisji

Adina-Ioana VĂLEAN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 60 z 22.2.2021, s. 1.

(2)  Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniająca rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG (Dz.U. L 226 z 10.9.2003, s. 4).


16.8.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/8


DECYZJA KOMISJI (UE) 2021/1358

z dnia 30 czerwca 2021 r.

upoważniająca Słowację do przedłużenia niektórych terminów określonych w art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267

(notyfikowana jako dokument nr C(2021) 4629)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 z dnia 16 lutego 2021 r. ustanawiające szczególne środki tymczasowe w związku z utrzymywaniem się kryzysu związanego z COVID-19 dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów, świadectw, licencji i zezwoleń, przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach ustawodawstwa dotyczącego transportu oraz przedłużenia niektórych okresów, o których mowa w rozporządzeniu (UE) 2020/698 (1), w szczególności jego art. 11 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267 przedłużono ważność licencji maszynistów, która w przeciwnym razie upłynęłaby w okresie między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r.

(2)

Na mocy art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/267 przedłużono terminy przejścia przez posiadaczy licencji maszynisty kontroli okresowych, które w przeciwnym razie upłynęłyby w okresie między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r.

(3)

Pismem z dnia 7 maja 2021 r. Słowacja złożyła uzasadniony wniosek o upoważnienie do przedłużenia niektórych terminów określonych w art. 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2021/267. W dniu 31 maja 2021 r. Słowacja przedłożyła dodatkowe informacje uzasadniające jej wniosek.

(4)

W swoim uzasadnionym wniosku Słowacja zwraca się o upoważnienie do przedłużenia o cztery miesiące okresów między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r. określonych w art. 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2021/267 oraz o upoważnienie do przedłużenia o cztery miesiące dziesięciomiesięcznych okresów określonych w art. 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2021/267.

(5)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Słowację przedłużenie ważności licencji maszynistów i odbycie okresowych kontroli przez ich posiadaczy w tym państwie członkowskim prawdopodobnie pozostanie w praktyce niewykonalne również po dniu 30 czerwca 2021 r. ze względu na środki zastosowane przez to państwo w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się COVID-19 lub jego ograniczenia.

(6)

Wśród środków przedsięwziętych w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się COVID-19 rząd Słowacji wprowadził zakaz zgromadzeń więcej niż sześciu osób, nakaz pracy z domu oraz godzinę policyjną. Zdaniem tego państwa członkowskiego ze względu na te środki ukończenie szkolenia niezbędnego do przedłużenia ważności licencji maszynisty nie było możliwe w okresie od stycznia do kwietnia 2021 r.

(7)

Na podstawie informacji przekazanych przez Słowację w okresie od dnia 19 kwietnia do dnia 15 maja 2021 r., kiedy sytuacja pandemiczna zaczęła powoli się poprawiać, zezwolono na organizowanie okresowych szkoleń, niemniej jednak podlegały one pewnym ograniczeniom. Liczba uczestników dopuszczonych do udziału w każdym szkoleniu została znacznie zmniejszona, a placówki szkoleniowe wymagały negatywnego wyniku testu COVID-19 podczas przeprowadzania kontroli.

(8)

Zdaniem Słowacji od dnia 15 maja 2021 r. środki wprowadzone przez rząd zostały złagodzone, a placówki edukacyjne mogły następnie wznowić szkolenia. Jednak podczas przeprowadzania szkoleń nadal wymagane jest zachowanie odległości dwóch metrów między uczestnikami. Skutkuje to niższą liczbą uczestników na każdym szkoleniu.

(9)

Na podstawie informacji przekazanych przez Słowację, mimo że szkolenia okresowe zostały wznowione, realizacja opóźnionych szkoleń ma również zastosowanie w tym państwie członkowskim do pracowników innych niż maszyniści, którzy uznawani są za równie niezbędnych do wykonywania i bezpieczeństwa działań w zakresie przewozów kolejowych. Według Słowacji certyfikaty kompetencji zawodowych dla pracowników innych niż maszyniści również zostały przedłużone na podstawie przepisów krajowych. Należy zatem zorganizować nowe szkolenia nie tylko dla maszynistów, ale także dla innych specjalistów.

(10)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Słowację na Słowacji działa tylko jedna placówka edukacyjna, która prowadzi okresowe szkolenia i kontrole specjalistów w dziedzinie transportu kolejowego, w tym maszynistów; pozostałe dwie placówki są uprawnione tylko do prowadzenia szkoleń dla maszynistów jedynie w zakresie części technicznej. Słowacja szacuje, że liczba maszynistów, którzy muszą zostać poddani egzaminom, jest wysoka – co najmniej 993 osoby w dwóch największych przedsiębiorstwach kolejowych muszą odbyć okresowe szkolenia, przy czym należy wziąć pod uwagę, że 43 przedsiębiorstwa kolejowe realizują przewozy pasażerskie i towarowe na Słowacji. W związku z tym to państwo członkowskie szacuje, że istniejące placówki szkoleniowe nie będą w stanie poradzić sobie z tym wzrostem liczby egzaminów do dnia 30 czerwca 2021 r.

(11)

Zgodnie z szacunkami Słowacji zaległości w przeprowadzaniu okresowych kontroli posiadaczy licencji maszynistów powinny zostać wyeliminowane w ciągu czterech miesięcy.

(12)

Z informacji przekazanych przez Słowację wynika, że ważność licencji maszynisty i powiązanych kontroli dotyczy jedynie maszynistów, którzy mają wieloletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pojazdami kolejowymi. Wnioskowane przedłużenie nie powinno zatem prowadzić do nieproporcjonalnych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i ochrony transportu.

(13)

Słowację należy zatem upoważnić do przedłużenia o cztery miesiące okresów między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r. określonych w art. 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2021/267 oraz o upoważnienie do przedłużenia o cztery miesiące dziesięciomiesięcznych okresów określonych w art. 11 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia.

(14)

Słowacja zgodziła się na przyjęcie i notyfikowanie niniejszej decyzji w języku angielskim,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Słowację upoważnia się do dokonania następujących przedłużeń okresów, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2021/267:

a)

przedłużenia o cztery miesiące okresów między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r., o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2021/267; oraz

b)

przedłużenia o cztery miesiące okresu 10 miesięcy, o którym mowa w art. 11 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Słowackiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 czerwca 2021 r.

W imieniu Komisji

Adina-Ioana VĂLEAN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 60 z 22.2.2021, s. 1.


16.8.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/10


DECYZJA KOMISJI (UE) 2021/1359

z dnia 30 czerwca 2021 r.

upoważniająca Niemcy do przedłużenia niektórych okresów określonych w art. 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267

(notyfikowana jako dokument nr C(2021) 4638)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 z dnia 16 lutego 2021 r. ustanawiające szczególne środki tymczasowe w związku z utrzymywaniem się kryzysu związanego z COVID-19 dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów, świadectw, licencji i zezwoleń, przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach ustawodawstwa dotyczącego transportu oraz przedłużenia niektórych okresów, o których mowa w rozporządzeniu (UE) 2020/698 (1), w szczególności jego art. 2 ust. 8 i art. 3 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 2 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267 przedłużono terminy ukończenia – przez posiadacza świadectwa kwalifikacji zawodowych – okresowych szkoleń, które w przeciwnym razie upłynęłyby w okresie między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r. Na mocy art. 2 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia przedłużono ważność odpowiedniego oznakowania zharmonizowanym kodem unijnym „95”.

(2)

Na mocy art. 2 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2021/267 przedłużono ważność kart kwalifikacji kierowcy, o których mowa w załączniku II do dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2), która to ważność w przeciwnym razie upłynęłaby w okresie między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r.

(3)

Na mocy art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267 przedłużono ważność praw jazdy, która w przeciwnym razie upłynęłaby w okresie między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r.

(4)

Pismem z dnia 18 maja 2021 r. Niemcy złożyły uzasadniony wniosek o upoważnienie do przedłużenia niektórych terminów określonych w art. 2 i 3 rozporządzenia (UE) 2021/267. Pismem z dnia 28 maja 2021 r. Niemcy przedłożyły dodatkowe informacje na uzasadnienie swojego wniosku.

(5)

Za pomocą swojego uzasadnionego wniosku Niemcy starają się przede wszystkim o upoważnienie do przedłużenia o trzy miesiące okresu między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r. określonego w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267, do celów tego przepisu i art. 2 ust. 3; poza tym o upoważnienie do przedłużenia o trzy miesiące okresu między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r., o którym mowa w art. 2 ust. 5 tego rozporządzenia; i wreszcie o upoważnienie do przedłużenia o trzy miesiące okresu między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r., o którym mowa w art. 3 ust. 1 tego rozporządzenia.

(6)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Niemcy ukończenie okresowego szkolenia i jego certyfikacja, oznakowanie zharmonizowanym kodem unijnym „95” oraz przedłużenie ważności kart kwalifikacji kierowcy mogą pozostać niewykonalne w tym państwie członkowskim po dniu 30 czerwca 2021 r. ze względu na środki wprowadzone przez to państwo w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się COVID-19 lub powstrzymania rozprzestrzeniania się COVID-19.

(7)

Niemcy szacują, że co roku w ramach obowiązujących przepisów dotyczących szkolenia kierowców zawodowych odbywa się około 300 000 okresowych szkoleń. Ze względu na pandemię kursy te mogły być organizowane jedynie przy udziale bardzo ograniczonej liczby uczestników, natomiast w niektórych przypadkach w ogóle nie zezwolono na ich przeprowadzenie.

(8)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Niemcy ograniczenia mające zastosowanie do szkoleń wstępnych i okresowych kierowców zawodowych wynikają z rozporządzeń w sprawie ochrony przed COVID-19 w poszczególnych krajach związkowych, a także z niemieckiej ustawy o ochronie przed infekcjami (3). Ze względu na ciągłe dostosowywanie przepisów do rozwoju pandemii sytuacja w wielu krajach związkowych była i pozostaje w znacznym stopniu zróżnicowana.

(9)

Na przykład w Badenii-Wirtembergii jednym z zastosowanych środków był ogólny zakaz organizowania imprez ze względu na wysoki wskaźnik zakażeń. Chociaż obecnie szkolenia okresowe do celów zawodowych są w tym państwie ogólnie dozwolone, należy zachować minimalną odległość 1,5 m między osobami, co oznacza, że liczba uczestników szkoleń wstępnych i okresowych mających na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych kierowców jest odpowiednio ograniczona.

(10)

Na przykład w Bawarii, chociaż w okresie od dnia 11 maja do dnia 30 listopada 2020 r. zezwolono na wstępne i okresowe kursy szkoleniowe dla zawodowych kierowców, ze względu na obowiązujące przepisy dotyczące utrzymywania dystansu zezwolono jedynie na ograniczoną liczbę uczestników. W okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 15 grudnia 2020 r. nie przeprowadzono żadnych szkoleń wstępnych ani okresowych. Od dnia 16 grudnia 2020 r. do dnia 6 czerwca 2021 r. szkolenia zawodowe są zakazane na obszarach miejskich i wiejskich, jeżeli współczynnik zachorowalności na COVID-19 obejmujący 7 ostatnich dni wynosi na takich obszarach 100 lub więcej. Niemcy zwracają uwagę na fakt, że chociaż jedynie w drugiej połowie maja w Bawarii współczynnik zachorowalności na COVID-19 obejmujący 7 ostatnich dni obniżył się do poziomu poniżej 100, próg ten był nadal przekroczony w niektórych okręgach w dniu 26 maja 2021 r.

(11)

W innych krajach związkowych, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Niemcy, przyjęte przepisy przewidują również, że kursy mogą być prowadzone jedynie przy znacznych ograniczeniach, w szczególności w odniesieniu do minimalnych odległości między uczestnikami, co znacznie ogranicza pojemność ośrodków szkoleniowych. W pewnych przypadkach, nawet jeżeli szkolenia są dozwolone, niektóre ośrodki szkoleniowe postanowiły nie prowadzić kursów podczas pandemii ze względów ostrożności. Doprowadziło to do znacznych zaległości w szkoleniach, które można wyeliminować jedynie powoli i stopniowo.

(12)

Zgodnie z informacjami przekazanymi Niemcom przez Niemieckie Federalne Zrzeszenie Towarowego Transportu Drogowego, Logistyki i Utylizacji (4) fakt wprowadzenia takich środków spowodował znaczną liczbę przełożonych szkoleń okresowych, które muszą być kolejno prowadzone przez ośrodki szkoleniowe. Według informacji Niemieckiego Zrzeszenia Transportu Drogowego (5) w samym tylko pierwszym kwartale 2021 r. powstały zaległości obejmujące 5 000 zawodowych kierowców oczekujących na szkolenia okresowe. W porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku liczba uczestników wyniosła jedynie około 60 %. Również według Niemiec zaległości te prawdopodobnie wzrosły w międzyczasie ze względu na bardziej rygorystyczne środki izolacji, które obowiązywały w ciągu ostatnich kilku tygodni. Władze regionu Bawarii szacują na przykład, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy konieczna byłaby podwojona liczba kursów, aby zaspokoić zapotrzebowanie, co wydaje się mało prawdopodobne w świetle obowiązujących przepisów dotyczących utrzymywania dystansu.

(13)

Zgodnie z informacjami przekazanymi także przez Niemcy przedłużenie ważności praw jazdy prawdopodobnie pozostanie w praktyce niewykonalne po dniu 30 czerwca 2021 r. ze względu na środki zastosowane przez ten kraj w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się COVID-19 lub jego ograniczenia.

(14)

Ze względu na zaangażowanie lekarzy rodzinnych oraz, prawdopodobnie od dnia 7 czerwca 2021 r., przychodni zakładowych w strategię szczepień rządu federalnego Niemiec, a także ze względu na ich duże i rosnące obciążenie pracą, Niemcy spodziewają się, że tego lata pojawią się znaczne zatory związane z wyznaczaniem terminów badań lekarskich wymaganych do przedłużenia okresu ważności praw jazdy.

(15)

Według Niemiec oczekuje się, że zatory będą rosły, zwłaszcza od czerwca 2021 r., ze względu na oczekiwane zniesienie aktualnej priorytetyzacji w zakresie szczepień oraz wynikający z tego wzrost liczby wizyt mających na celu szczepienie. W samym czerwcu 2021 r. gabinety lekarskie i przychodnie zakładowe prawdopodobnie otrzymają i podadzą 14 396 850 dawek szczepionki BioNTech. Niemcy oczekują ponadto dostaw od przedsiębiorstw AstraZeneca, Johnson & Johnson oraz Curevac, w zależności od harmonogramu dostaw poszczególnych producentów.

(16)

Ponadto Niemcy spodziewają się, że ze względu na dużą liczbę przypadków COVID-19 organy wydające prawa jazdy mogą być zmuszone do ponownego zamknięcia bądź utrzymanie normalnego trybu pracy może nie być możliwe ze względu na dużą liczbę zakażonych osób pracujących w tych organach.

(17)

Przykładowo w Dolnej Saksonii i Nadrenii Północnej-Westfalii wiele organów wydających prawa jazdy jest nadal niedostępnych dla ogółu społeczeństwa. Wizyty osobiste są możliwe wyłącznie po indywidualnym umówieniu i ograniczają się do spraw, w przypadku których konieczne jest osobiste stawiennictwo. W Saksonii ograniczenie usług bezpośrednich od samego początku pandemii znacznie utrudniło wydawanie praw jazdy. Zdaniem Niemiec istnieje możliwość ponownego zamknięcia tych organów i innych organów wydających prawa jazdy w przyszłości.

(18)

Według niemieckiego Federalnego Urzędu ds. Ruchu Drogowego (6) w dniu 3 maja 2021 r. w Niemczech 102 426 osób posiada prawo jazdy kategorii C, C1, CE lub C1E, którego ważność wygasa w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 września 2021 r., natomiast 10 517 osób posiada prawo jazdy kategorii D, D1, DE lub D1E, którego ważność wygasa w tych samych terminach. W przypadku 51 799 osób posiadających prawo jazdy kategorii C, C1, CE, C1E oraz 8 331 osób posiadających prawo jazdy kategorii D, D1, DE lub D1E, każde w połączeniu z oznakowaniem kodem „95”, ich odpowiedni certyfikat kompetencji zawodowych również wygasa w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.

(19)

Według Niemiec powyższe dane liczbowe nie obejmują praw jazdy i certyfikatów kompetencji zawodowych, które zostały przedłużone na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 (7) i rozporządzenia (UE) 2021/267. Organy wydające prawa jazdy powinny zatem obsługiwać znacznie większą liczbę wniosków o przedłużenie ważności praw jazdy, niż ma to miejsce normalnie.

(20)

Według Niemiec okres trzech miesięcy na potrzeby wnioskowanych przedłużeń uznaje się za ograniczony do tego, co jest konieczne, biorąc pod uwagę obecne opóźnienia w szkoleniach okresowych dla zawodowych kierowców. Niemcy spodziewają się, że realizacja szczepień będzie przebiegała w skuteczny sposób do dnia 30 września 2021 r., co pozwoli na zwiększenie liczby dostępnych terminów badań lekarskich na potrzeby oceny sprawności kierowcy oraz na poprawę obecnego niedoboru personelu w organach wydających prawa jazdy dla kierowców.

(21)

Wniosek dotyczy jedynie okresu odniesienia od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2021 r., a zatem obejmuje jedynie ograniczoną liczbę praw jazdy i kwalifikacji zawodowych kierowców. Ponadto grupa osób, które korzystają z takiego przedłużonego okresu ważności, uzyskała już prawo jazdy lub odbyła szkolenie okresowe przynajmniej raz, wykazując tym samym swoją biegłość i kompetencje. Wnioskowane przedłużenie nie powinno zatem prowadzić do nieproporcjonalnych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i ochrony transportu.

(22)

Należy zatem upoważnić Niemcy do przedłużenia o trzy miesiące okresów między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r., o których mowa w art. 2 ust. 1 do celów tego przepisu oraz art. 2 ust. 3, w art. 2 ust. 5 i w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Upoważnia się Niemcy do dokonania następujących przedłużeń okresów, o których mowa w art. 2 ust. 1, 3 i 5 oraz w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267:

a)

przedłużenia o trzy miesiące okresu między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r., o którym mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267, do celów art. 2 ust. 1 i 3 tego rozporządzenia;

b)

przedłużenia o trzy miesiące okresu między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r., o którym mowa w art. 2 ust. 5 tego rozporządzenia; oraz

c)

przedłużenia o trzy miesiące okresu między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r., o którym mowa w art. 3 ust. 1 tego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 czerwca 2021 r.

W imieniu Komisji

Adina-Ioana VĂLEAN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 60 z 22.2.2021, s. 1.

(2)  Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG (Dz.U. L 226 z 10.9.2003, s. 4).

(3)  Vierten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 22. April 2021, BGBl. I S. 802.

(4)  Bundesverband Güterkraftverkehr. Logistik und Entsorgung.

(5)  Straßenverkehrsgenossenschaft.

(6)  Kraftfahrt-Bundesamts.

(7)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r. ustanawiające szczególne środki tymczasowe w związku z epidemią COVID-19 dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu (Dz.U. L 165 z 27.5.2020, s. 10).


16.8.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/14


DECYZJA KOMISJI (UE) 2021/1360

z dnia 30 czerwca 2021 r.

upoważniająca Niderlandy do przedłużenia niektórych okresów określonych w art. 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267

(notyfikowana jako dokument nr C(2021) 4640)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 z dnia 16 lutego 2021 r. ustanawiające szczególne środki tymczasowe w związku z utrzymywaniem się kryzysu związanego z COVID-19 dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów, świadectw, licencji i zezwoleń, przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach ustawodawstwa dotyczącego transportu oraz przedłużenia niektórych okresów, o których mowa w rozporządzeniu (UE) 2020/698 (1), w szczególności jego art. 2 ust. 8 i art. 3 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 2 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267 przedłużono terminy ukończenia – przez posiadacza świadectwa kwalifikacji zawodowych – okresowych szkoleń, które w przeciwnym razie upłynęłyby w okresie między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r. Na mocy art. 2 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia przedłużono ważność odpowiedniego oznakowania zharmonizowanym kodem unijnym „95”.

(2)

Na mocy art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267 przedłużono ważność praw jazdy, która w przeciwnym razie upłynęłaby w okresie między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r.

(3)

Pismem z dnia 25 maja 2021 r. Niderlandy złożyły uzasadniony wniosek o upoważnienie do przedłużenia niektórych terminów określonych w art. 2 i 3 rozporządzenia (UE) 2021/267. W dniu 7 czerwca 2021 r. Niderlandy przedłożyły dodatkowe informacje uzasadniające ich wniosek.

(4)

W swoim uzasadnionym wniosku Niderlandy zwracają się o upoważnienie do przedłużenia o cztery miesiące okresu między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r. określonego w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267 do celów tego przepisu oraz art. 2 ust. 3 oraz o upoważnienie do przedłużenia o cztery miesiące okresu między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r. określonego w art. 3 ust. 1 tego rozporządzenia.

(5)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Niderlandy ukończenie okresowego szkolenia i jego certyfikacja oraz oznakowanie zharmonizowanym kodem unijnym „95” mogą pozostać niewykonalne po dniu 30 czerwca 2021 r. ze względu na środki wprowadzone przez to państwo w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się COVID-19 lub powstrzymania jego rozprzestrzeniania.

(6)

Według Niderlandów ze względu na takie środki szkolenia okresowe należało zawiesić w okresie od dnia 15 grudnia 2020 r. do dnia 16 marca 2021 r. Chociaż w międzyczasie wznowiono szkolenia okresowe, każda osoba nadal podlega obowiązkowi zachowania odległości 1,5 metra w każdej sytuacji. Przedsiębiorstwa prywatne wdrożyły te środki w drodze wspólnego protokołu.

(7)

Głównym skutkiem tych środków w odniesieniu do szkoleń okresowych jest to, że zajęcia muszą się obecnie odbywać w znacznie mniejszych grupach w porównaniu z normalną sytuacją. Znaczna część szkoleń okresowych obejmuje obowiązkowy kurs praktyczny, który obecnie może być prowadzony wyłącznie w małych grupach. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Niderlandy okoliczność ta znacznie zmniejsza zdolności szkoleniowe w tym państwie członkowskim, uniemożliwiając w ten sposób terminową realizację szkoleń okresowych dla dużej liczby kierowców samochodów ciężarowych.

(8)

Według Niderlandów przedmiotowy wspólny protokół będzie musiał być stosowany przez prywatne przedsiębiorstwa w nadchodzących miesiącach, co oznacza, że znaczne ograniczenia możliwości szkoleniowych rynku będą się utrzymywać w najbliższej przyszłości.

(9)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Niderlandy większość kierowców samochodów ciężarowych w tym państwie członkowskim musi przed końcem 2021 r. odnowić świadectwa kompetencji zawodowych. Z informacji przekazanych przez holenderski organ odpowiedzialny za rejestrację szkoleń (CBR (2)) wynika, że w 2021 r. 150 000 kierowców nadal musi odbyć średnio dwa siedmiogodzinne szkolenia, co przekłada się na 300 000 szkoleń ogółem, które do końca roku muszą jeszcze odbyć w tym państwie członkowskim kierowcy samochodów ciężarowych.

(10)

Ponadto, jak wynika z danych przekazanych przez Niderlandy, znaczna liczba kierowców autobusów napotkała na poważne trudności w ukończeniu szkoleń przed dniem 10 września 2020 r. ze względu na lockdown, w którym to państwo członkowskie znajdowało się wiosną 2020 r. Ponieważ takim kierowcom autobusów przyznano przedłużenie certyfikatu kompetencji zawodowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 (3), obecnie kierowcy autobusów muszą odbyć około 350 000 szkoleń w bardzo ograniczonym czasie.

(11)

Ponadto zgodnie z informacjami przekazanymi przez Niderlandy byłoby bardzo trudno w uporządkowany sposób wznowić wszystkie okresowe szkolenia. Liczba zakażeń COVID-19 utrzymuje się w Niderlandach na wysokim poziomie, a większość zawodowych kierowców nie została jeszcze zaszczepiona. W oparciu o informacje przekazane przez to państwo członkowskie w tej grupie osób lub wśród osób pozostających z nimi w bliskich relacjach nadal występują zakażenia, które zmuszają je do pozostawania na zwolnieniu chorobowym lub w kwarantannie. Oznacza to nie tylko konieczność zastąpienia przez kolegów, ale również mniej czasu na udział w szkoleniach okresowych. Doświadczenia z przeszłości wskazują również, że dostępni instruktorzy muszą anulować wiele dni szkoleniowych, co ma miejsce nie tylko ze względu na dużą liczbę nieprzewidzianych anulacji ze strony kierowców, ale również ze względu na to, że infekcje i kwarantanny nadal występują wśród samych instruktorów.

(12)

Niderlandy pracują nad wdrożeniem systemu umożliwiającego okresowe szkolenia w miejscu pracy w zakresie certyfikatów kompetencji zawodowych, co umożliwiłoby kierowcom podjęcie szkoleń w ramach ich regularnych środowisk pracy. Przewiduje się jednak, że niezbędna certyfikacja takich instruktorów rozpocznie się dopiero od dnia 1 lipca. Oczekuje się, że w późniejszym okresie wielu instruktorów i kierowców będzie w lecie na urlopach, ponieważ zazwyczaj są one powiązane z wakacjami szkolnymi w danym państwie członkowskim.

(13)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Niderlandy przedłużenie ważności praw jazdy prawdopodobnie pozostanie w praktyce niewykonalne po dniu 30 czerwca 2021 r. ze względu na środki zastosowane przez to państwo w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się COVID-19 lub powstrzymania jego rozprzestrzeniania się.

(14)

Niderlandy poinformowały, że certyfikaty kompetencji zawodowych są wydawane na prawie jazdy. W związku z tym w przypadku większości kierowców samochodów ciężarowych, których certyfikaty kompetencji zawodowych utraciły ważność w dniu 10 września 2021 r., prawa jazdy utraciłyby ważność wygasłyby w tym samym dniu.

(15)

Zdaniem Niderlandów przedłużenie okresu, w którym w przeciwnym razie upłynęłaby ważność prawa jazdy, jest w szczególności konieczne w przypadku osób, które potrzebują opinii lekarza specjalisty w celu przedłużenia ważności prawa jazdy. Na podstawie danych dostarczonych przez to państwo członkowskie istnieje obecnie 61 687 spraw, w których niderlandzki krajowy organ egzaminacyjny nadal oczekuje na sprawozdania lekarskie od lekarzy lub specjalistów. Wynika to z faktu, że znaczna liczba kierowców nadal nie może zapisać się na wizyty lekarskie w odpowiednim czasie ze względu na presję na system opieki zdrowotnej spowodowaną pandemią COVID-19.

(16)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Niderlandy liczba pozytywnych wyników testów i osób przyjętych do szpitala spadła w tym państwie członkowskim, a tempo szczepień nie odbiega od średniej europejskiej. Ogólną sytuację związaną z COVID-19 w Niderlandach nadal jednak uznaje się za niepokojącą, ponieważ w chwili obecnej w 23 z 25 niderlandzkich regionów poziom ryzyka uznaje się za „poważny”, czyli najwyższy możliwy. Ocenia się, że pozostałe dwa regiony kwalifikują się do poziomu ryzyka niższego o jeden stopień, tj. do poziomu „poważnego”. Presja na system opieki zdrowotnej jest zatem nadal bardzo duża. W związku z tym środki wprowadzone w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 lub powstrzymania jego rozprzestrzeniania się prawdopodobnie pozostaną w mocy przez kilka miesięcy.

(17)

Zgodnie z szacunkami Niderlandów okres czterech miesięcy w ramach wnioskowanego przedłużenia jest niezbędny, aby kierowcy zawodowi mogli odbyć kursy odświeżające w obowiązujących terminach oraz aby umożliwić usunięcie zaległości, aby nie powodować poważnych zakłóceń w sektorze transportu.

(18)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Niderlandy większość zainteresowanych kierowców musi jedynie ukończyć już rozpoczęte szkolenia. Wnioskowane przedłużenie nie powinno zatem powodować nieproporcjonalnych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i ochrony transportu.

(19)

Należy zatem upoważnić Niderlandy do przedłużenia o cztery miesiące okresów między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r., o których mowa w art. 2 ust. 1 do celów tego przepisu oraz art. 2 ust. 3 i art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267.

(20)

Niderlandy zgodziły się na przyjęcie i notyfikowanie niniejszej decyzji w języku angielskim,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Upoważnia się Niderlandy do dokonania następujących przedłużeń okresów, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 3 oraz w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267:

a)

przedłużenia o cztery miesiące okresu między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r., o którym mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267, do celów art. 2 ust. 1 i 3 tego rozporządzenia; oraz

b)

przedłużenia o cztery miesiące okresu między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r., o którym mowa w art. 3 ust. 1 tego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Niderlandów.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 czerwca 2021 r.

W imieniu Komisji

Adina-Ioana VĂLEAN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 60 z 22.2.2021, s. 1.

(2)  Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r. ustanawiające szczególne środki tymczasowe w związku z epidemią COVID-19 dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu (Dz.U. L 165 z 27.5.2020, s. 10).


16.8.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/17


DECYZJA KOMISJI (UE) 2021/1361

z dnia 30 czerwca 2021 r.

upoważniająca Grecję do przedłużenia terminu określonego w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267

(notyfikowana jako dokument nr C(2021) 4650)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 z dnia 16 lutego 2021 r. ustanawiające szczególne środki tymczasowe w związku z utrzymywaniem się kryzysu związanego z COVID-19 dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów, świadectw, licencji i zezwoleń, przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach ustawodawstwa dotyczącego transportu oraz przedłużenia niektórych okresów, o których mowa w rozporządzeniu (UE) 2020/698 (1), w szczególności jego art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267 przedłużono terminy odnawiania certyfikatów bezpieczeństwa, o których mowa w art. 10 ust. 5 dyrektywy 2004/49/WE (2), które w przeciwnym razie utraciłyby ważność lub w przeciwnym razie utraciłyby ważność w okresie między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r.

(2)

Pismem z dnia 26 maja 2021 r. Grecja złożyła uzasadniony wniosek o upoważnienie do przedłużenia o jeden miesiąc okresu między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r. określonego w art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267. W dniach 8 i 17 czerwca 2021 r. Grecja przedłożyła dodatkowe informacje uzasadniające jej wniosek.

(3)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Grecję odnowienie certyfikatów bezpieczeństwa, o których mowa w art. 10 ust. 5 dyrektywy 2004/49/WE, prawdopodobnie pozostanie w praktyce niewykonalne po dniu 30 czerwca 2021 r. ze względu na środki zastosowane przez to państwo w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się COVID-19 lub powstrzymania jego rozprzestrzeniania się.

(4)

Spośród tych środków od 7 listopada 2020 r. Grecja wprowadziła obowiązek telepracy pracowników w zakresie co najmniej 50 % czasu pracy, środki ochrony grup szczególnie wrażliwych oraz obowiązek izolowania osób chorych lub mających kontakt z potwierdzonymi przypadkami COVID-19.

(5)

Według Grecji środki te spowodowały szereg trudności i opóźnień, w szczególności dla greckiego właściwego organu ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa, którego zadania wykonuje organ regulacyjny ds. kolei. Ten organ administracyjny, który według władz greckich borykał się już z niedoborem personelu w wyniku wprowadzenia środków dotyczących rekrutacji, został znacznie obciążony w związku z środkami krajowymi dotyczącymi obowiązkowej telepracy, co skutkowało ograniczeniem dostępu personelu do odpowiednich akt administracyjnych oraz wydłużeniem czasu administracyjnego rozpatrywania odnośnych spraw.

(6)

Ponadto, aby realizować odnowienie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa musi realizować procedury, takie jak kontrole na miejscu, aby potwierdzić skuteczność procedur zaproponowanych przez przedsiębiorstwo kolejowe oraz ocenić zmiany proponowane tym przedsiębiorstwom kolejowym. Wyżej wymienione środki mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się COVID-19 utrudniają przeprowadzanie przedmiotowych kontroli na miejscu.

(7)

Ponadto wniosek o odnowienie jednego konkretnego certyfikatu bezpieczeństwa, który jest obecnie analizowany przez organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa, został złożony krótko przed datą jego wygaśnięcia. Według władz greckich, chociaż właściwa jednostka certyfikująca dołożyła wszelkich starań, aby wywiązać się ze swoich obowiązków w stosownych terminach, nie jest ona w stanie przeprowadzić procedur niezbędnych do odnowienia certyfikatu bezpieczeństwa przed datą jego wygaśnięcia, biorąc pod uwagę wyżej wymienione trudności spowodowane środkami przyjętymi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się COVID-19.

(8)

Okres jednego miesiąca dotyczący wnioskowanego przedłużenia ogranicza się do tego, co jest konieczne, aby organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa mógł dopełnić niezbędnych formalności administracyjnych w celu odnowienia danego certyfikatu bezpieczeństwa.

(9)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Grecję najnowsze sprawozdania dotyczące bezpieczeństwa sporządzone przez przedsiębiorstwo kolejowe, które złożyło wniosek o odnowienie wspomnianego certyfikatu bezpieczeństwa, wskazuje, że nie odnotowano żadnego incydentu w odniesieniu do części infrastruktury kolejowej, na której działa to przedsiębiorstwo, z wyjątkiem próby samobójczej, która miała miejsce w 2019 r. Organ ds. certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa nie zaobserwował ponadto żadnych problemów związanych z ryzykiem ani przypadków niezgodności podczas inspekcji i działań monitorujących przeprowadzonych od czasu wydania certyfikatu bezpieczeństwa. Z tych powodów oraz biorąc pod uwagę fakt, że przedłużenie, o które ubiega się Grecja wynosi tylko jeden miesiąc w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., określonym w art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267, wnioskowane przedłużenie nie powinno prowadzić do nieproporcjonalnych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i ochrony transportu.

(10)

Należy zatem upoważnić Grecję do przedłużenia o jeden miesiąc okresu między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r. określonego w art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267.

(11)

Grecja zgodziła się na przyjęcie i notyfikowanie niniejszej decyzji w języku angielskim,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Grecję upoważnia się do przedłużenia o jeden miesiąc okresu między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r. określonego w art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Greckiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 czerwca 2021 r.

W imieniu Komisji

Adina-Ioana VĂLEAN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 60 z 22.2.2021, s. 1.

(2)  Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (Dz.U. L 164 z 30.4.2004, s. 44).


16.8.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/19


DECYZJA KOMISJI (UE) 2021/1362

z dnia 30 czerwca 2021 r.

upoważniająca Irlandię do przedłużenia niektórych terminów określonych w art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267

(notyfikowana jako dokument nr C(2021) 4736)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 z dnia 16 lutego 2021 r. ustanawiające szczególne środki tymczasowe w związku z utrzymywaniem się kryzysu związanego z COVID-19 dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów, świadectw, licencji i zezwoleń, przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach ustawodawstwa dotyczącego transportu oraz przedłużenia niektórych okresów, o których mowa w rozporządzeniu (UE) 2020/698 (1), w szczególności jego art. 3 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267 przedłużono ważność praw jazdy, która zgodnie z art. 7 dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2) oraz pkt 3 lit. d) załącznika I do tej dyrektywy upłynęłaby w przeciwnym razie lub upłynęłaby w przeciwnym razie w okresie między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r.

(2)

Pismem z dnia 27 maja 2021 r. Irlandia złożyła uzasadniony wniosek o upoważnienie do przedłużenia okresu określonego w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267. W dniu 4 czerwca 2021 r. Irlandia przedłożyła dodatkowe informacje na poparcie swojego wniosku.

(3)

Za pomocą swojego uzasadnionego wniosku Irlandia stara się przede wszystkim o upoważnienie do przedłużenia o cztery miesiące okresu między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r. określonego w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267.

(4)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Irlandię przedłużenie ważności praw jazdy w Irlandii prawdopodobnie pozostanie w praktyce niewykonalne po dniu 30 czerwca 2021 r. ze względu na środki zastosowane przez to państwo w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się COVID-19 lub powstrzymania jego rozprzestrzeniania się.

(5)

W ramach tych środków, które według Irlandii doprowadziły do zaległości odnośnie do praw jazdy, których ważność miała być przedłużona, Irlandia zamknęła ośrodki swojego Krajowego Urzędu ds. Praw Jazdy (NDLS) od dnia 27 marca 2020 r. do dnia 8 czerwca 2020 r. Następnie odbywało się stopniowe otwieranie prowadzone w następujący sposób: 20 ośrodków otworzono w dniu 8 czerwca 2020 r., kolejnych 6 otworzono w dniu 22 czerwca 2020 r., a pozostałe 8 ośrodków w dniu 29 czerwca 2020 r. Jednakże po otwarciu wymóg zachowania dwumetrowego dystansu społecznego spowodował zmniejszenie wydajności ośrodków NDLS o jedną trzecią

(6)

Ponadto w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 17 maja 2021 r. usługi egzaminacyjne dla kierowców zostały dodatkowo ograniczone, kiedy tylko kluczowym pracownikom przyznano możliwość osobistego składania wniosków o przedłużenie ważności lub wydanie prawa jazdy lub zezwolenia dla osoby uczącej się jazdy w ośrodkach NDLS. Oznaczało to, że w tym okresie duża liczba osób nienależących do tej kategorii nie mogła się ubiegać o prawo jazdy lub zezwolenie dla osoby uczącej się jazdy.

(7)

Od dnia 18 maja 2021 r. ośrodki NDLS są ponownie otwarte dla wszystkich kierowców. Niemniej jednak wymóg zachowania dwumetrowego dystansu społecznego zmniejsza o około jedną trzecią zdolności w zakresie przedłużenia ważności lub wydania prawa jazdy bądź zezwolenia dla osoby uczącej się jazdy.

(8)

Urząd ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (RSA), który odpowiada za NDLS, wprowadził w listopadzie 2020 r. wzmocnioną obsługę online, aby umożliwić klientom ubieganie się o prawo jazdy przez internet. Chociaż wnioski o wydanie prawa jazdy można składać online, znaczna część posiadaczy praw jazdy nie korzystała z systemu online ze względu na wymogi rejestracji. Obejmuje to posiadanie karty usług publicznych – czyli wydanej przez rząd karty uwierzytelniania tożsamości przy dostępie do usług publicznych. W okresie od marca do lipca 2020 r. oraz od stycznia do maja 2021 r. urząd wydający karty usług publicznych działał ze znacznie zmniejszoną wydajnością, a klienci nie mogli otrzymać kart. Obecnie występuje duże zapotrzebowanie na karty usług publicznych umożliwiające dostęp do innych usług publicznych, a także składanie przez internet wniosków o wydanie prawa jazdy. Spowoduje to opóźnienie możliwości ubiegania się o prawo jazdy przez internet przez niektórych klientów, którzy będą musieli osobiście ubiegać się o prawo jazdy w ośrodku NDLS.

(9)

Ponadto, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Irlandię, egzaminy teoretyczne i egzaminy z jazdy, które zostały ograniczone, stają się obecnie ponownie dostępne dla wszystkich wnioskodawców. Obecnie powstały jednak duże zaległości odnośnie do praw jazdy, których ważność ma zostać przedłużona w następstwie przedłużenia przewidzianego w rozporządzeniu (UE) 2021/267.

(10)

Ośrodki prowadzące egzaminy teoretyczne zamknięto od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 7 czerwca 2021 r., w związku z czym wnioski o pierwsze zezwolenie dla osoby uczącej się jazdy zostały odroczone. Obecnie ponad 120 000 klientów oczekuje na egzamin teoretyczny dla kierowców, a około 20 000 z nich zostanie poddanych egzaminom w czerwcu. Władze irlandzkie wprowadziły dodatkowe plany mające na celu zwiększenie wydajności (gdy pozwolą na to ograniczenia związane z COVID-19), aby umożliwić przeprowadzenie 50 000 egzaminów teoretycznych miesięcznie przez trzy kolejne miesiące. W okresie poprzedzającym epidemię COVID-19 miesięcznie wyznaczano terminy dla 12 000 egzaminów teoretycznych. Władze irlandzkie przewidują jednak, że dodatkowa wydajność będzie oznaczać w nadchodzących miesiącach również znaczne dodatkowe liczby klientów ubiegających się o pierwsze zezwolenie dla osoby uczącej się jazdy, co doprowadzi do wzrostu obciążenia w ośrodkach NDLS.

(11)

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 7 czerwca 2021 r. urząd zajmujący się egzaminowaniem kierowców ograniczał się do kluczowych pracowników, a do 30 000 klientów nie było w stanie podejść do egzaminu z jazdy. Obecnie dostępny jest znaczny dodatkowy potencjał w zakresie testowania, co z kolei doprowadzi do dodatkowego obciążenia NDLS ze strony klientów zdających egzaminy z jazdy.

(12)

Ze względu na środki przyjęte przez Irlandię oczekuje się, że w nadchodzących miesiącach wzrośnie liczba osób ubiegających się o pierwsze zezwolenie dla osób uczących się jazdy. Prognozowane liczby to 42 000 w każdym miesiącu w okresie od lipca 2021 r. do września 2021 r. oraz 22 000 w październiku 2021 r. – są one znacznie wyższe w porównaniu z, przykładowo, 22 600 w czerwcu 2021 r. oraz 37 896 pierwszych zezwoleń dla osób uczących się jazdy, które zostały wydane w całym okresie od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 października 2018 r.

(13)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Irlandię oczekuje się, że po wznowieniu działania urzędów wydających prawa jazdy nastąpi, po pierwsze, wzrost liczby wymagających rozpatrzenia wniosków dotyczących pozwoleń dla osób uczących się jazdy, w przypadku gdy dana osoba zdała egzamin teoretyczny, a po drugie, wzrost liczby praw jazdy wymagających rozpatrzenia, w przypadku gdy dana osoba zdała egzamin z jazdy. Oczekuje się, że zapotrzebowanie związane z wnioskami osiągnie poziom 200 % normalnie obsługiwanych wniosków, co dodatkowo zwiększy obłożenie urzędów wydających prawa jazdy.

(14)

Według informacji przedstawionych przez Irlandię w najnowszych prognozach liczbę wniosków szacuje się na 1,1 mln w okresie 12 miesięcy od czerwca 2021 r. do maja 2022 r. Kontrastuje to z normalną liczbą wniosków mniejszą niż 60 000 miesięcznie lub nieco ponad 700 000 w okresie dwunastu miesięcy. Wzrost całkowitego zapotrzebowania w latach 2021–2022 jest szczególnie większy w okresie od czerwca do października 2021 r., przy czym przewiduje się całkowite miesięczne zapotrzebowanie przekraczające 110 000 w większości miesięcy. Ograniczona wydajność ośrodków NDLS spowodowana zasadą zachowania 2 m dystansu społecznego prowadzi do braku możliwości obsługi normalnego obciążenia przez ośrodki.

(15)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Irlandię powód złożenia wniosku o przedłużenie o okres czterech miesięcy jest uzasadniony powstaniem bardzo znacznych zaległości w zakresie potencjału ośrodków NDLS do odnawiania i wydawania dokumentów, jak opisano powyżej. Dane wskazują, że ponad 40 % zezwoleń dla osób uczących się jazdy, które miały zostać odnowione w późniejszej części 2020 r. i w 2021 r., nie zostało odnowionych. Władze irlandzkie oczekują, że wnioskowane przedłużenie zmniejszy obciążenie systemu wydawania praw jazdy poprzez redukcję o nawet 100 000 wniosków w ostatnim kwartale 2021 r. W związku z tym wydajność ośrodków NDLS w zakresie odnawiania i wydania dokumentów może powrócić do normalnego poziomu po złagodzeniu ograniczeń związanych z COVID-19.

(16)

Wniosek o przedłużenie dotyczy kierowców, których prawo jazdy traci ważność między dniem 1 lipca 2021 r. a dniem 31 października 2021 r., tj. w okresie, w którym występuje duże obciążenie w ośrodkach NDLS. Ograniczony przedział czasowy nie powinien powodować nieproporcjonalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony transportu.

(17)

Należy zatem upoważnić Irlandię do przedłużenia o cztery miesiące okresu między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r. określonego w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Irlandię upoważnia się do przedłużenia o cztery miesiące okresu między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r. określonego w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Irlandii.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 czerwca 2021 r.

W imieniu Komisji

Adina-Ioana VĂLEAN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 60 z 22.2.2021, s. 1.

(2)  Dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (Dz.U. L 403 z 30.12.2006, s. 18).


16.8.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/22


DECYZJA KOMISJI (UE) 2021/1363

z dnia 8 lipca 2021 r.

upoważniająca Finlandię do przedłużenia niektórych okresów określonych w art. 2, 16 i 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267

(notyfikowana jako dokument nr C(2021) 4976)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 z dnia 16 lutego 2021 r. ustanawiające szczególne środki tymczasowe w związku z utrzymywaniem się kryzysu związanego z COVID-19 dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów, świadectw, licencji i zezwoleń, przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach ustawodawstwa dotyczącego transportu oraz przedłużenia niektórych okresów, o których mowa w rozporządzeniu (UE) 2020/698 (1), w szczególności jego art. 2 ust. 8, art. 9 ust. 4, art. 10 ust. 4, art. 11 ust. 4, art. 12 ust. 5, art. 16 ust. 4 i art. 17 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 2 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267 przedłużono terminy ukończenia – przez posiadacza świadectwa kwalifikacji zawodowych – okresowych szkoleń, które w przeciwnym razie upłynęłyby w okresie między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r. Na mocy art. 2 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia przedłużono ważność odpowiedniego oznakowania zharmonizowanym kodem unijnym „95”.

(2)

Na mocy art. 2 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2021/267 przedłużono ważność kart kwalifikacji kierowcy, o których mowa w załączniku II do dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2), która to ważność w przeciwnym razie upłynęłaby w okresie między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r.

(3)

Na mocy art. 9 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267 przedłużono terminy odnowienia jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa, o których mowa w art. 10 ust. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 (3), które to certyfikaty w przeciwnym razie utraciłyby ważność lub w przeciwnym razie utraciłyby ważność w okresie między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r.

(4)

Na mocy art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/267 przedłużono ważność autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa, o których mowa w art. 12 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/798, która to ważność w przeciwnym razie upłynęłaby lub w przeciwnym razie upłynęłaby w okresie między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r.

(5)

Na mocy art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267 przedłużono terminy odnowienia certyfikatów bezpieczeństwa, o których mowa w art. 10 ust. 5 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4), która to ważność w przeciwnym razie upłynęłaby lub w przeciwnym razie upłynęłaby w okresie między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r.

(6)

Na mocy art. 10 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/267 przedłużono terminy odnowienia autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa, o których mowa w art. 11 ust. 2 dyrektywy 2004/49/WE, które w przeciwnym razie upłynęłyby lub w przeciwnym razie upłynęłyby w okresie między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r.

(7)

Na mocy art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267 przedłużono ważność licencji maszynistów, która w przeciwnym razie upłynęłaby lub w przeciwnym razie upłynęłaby w okresie między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r.

(8)

Na mocy art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/267 przedłużono terminy przejścia przez posiadaczy licencji maszynisty kontroli okresowych, które w przeciwnym razie upłynęłyby w okresie między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r.

(9)

Na mocy art. 12 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267 przedłużono terminy przeprowadzania regularnych przeglądów, które w przeciwnym razie upłynęłyby lub w przeciwnym razie upłynęłyby w okresie między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r.

(10)

Na mocy art. 12 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/267 przedłużono ważność licencji tymczasowych, która w przeciwnym razie upłynęłaby lub upłynęłaby w okresie między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r.

(11)

Na mocy art. 16 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267 przedłużono terminy przeprowadzania okresowych przeglądów ocen stanu ochrony obiektu portowego, które w przeciwnym razie upłynęłyby lub w przeciwnym razie upłynęłyby w okresie między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r.

(12)

Na mocy art. 16 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/267 przedłużono terminy 18 miesięcy na przeprowadzenie rożnych typów ćwiczeń, o których mowa w sekcjach 13.7 i 18.6 części B załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 725/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (5), które w przeciwnym razie upłynęłyby lub w przeciwnym razie upłynęłyby w okresie między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r.

(13)

Na mocy art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267 przedłużono terminy przeprowadzania przeglądów ocen stanu ochrony portów i planów ochrony portów, które w przeciwnym razie upłynęłyby lub upłynęłyby w okresie między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r.

(14)

Na mocy art. 17 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/267 przedłużono okresy 18 miesięcy na przeprowadzenie ćwiczeń szkoleniowych, które w przeciwnym razie upłynęłyby lub w przeciwnym razie upłynęłyby w okresie między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r.

(15)

Pismem z dnia 27 maja 2021 r. Finlandia złożyła uzasadniony wniosek o upoważnienie do przedłużenia niektórych okresów i terminów określonych w art. 2 ust. 1, 3 i 5, art. 9 ust. 1 i 2, art. 10 ust. 1 i 2, art. 11 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 1 i 2, art. 16 ust. 1 i 2 oraz art. 17 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2021/267. W dniach 1, 7, 10 i 14 czerwca 2021 r. Finlandia przedłożyła dodatkowe informacje uzasadniające jej wniosek.

(16)

Za pomocą swojego uzasadnionego wniosku Finlandia stara się przede wszystkim o upoważnienie do przedłużenia o cztery miesiące okresów między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r. określonych w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267, do celów tego przepisu oraz art. 2 ust. 3, w art. 2 ust. 5, w art. 9 ust. 1 i 2, w art. 10 ust. 1 i 2, w art. 11 ust. 1 i 2, w art. 12 ust. 1 i 2, w art. 16 ust. 1 i 2 oraz w art. 17 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia, a także o upoważnienie do przedłużenia o cztery miesiące terminów przypadających na dzień 30 września 2021 r. określonych w art. 16 ust. 1 i 2 oraz w art. 17 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia.

(17)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Finlandię ukończenie okresowego szkolenia i jego certyfikacja, oznakowanie zharmonizowanym kodem unijnym „95” oraz przedłużenie ważności kart kwalifikacji kierowcy w Finlandii, odnowienie jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa, odnowienie autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa, odnowienie licencji maszynistów prowadzących lokomotywy i pociągi, przeprowadzenie odpowiednich okresowych kontroli, regularne przeglądy przedsiębiorstw kolejowych, odnowienie tymczasowych licencji przedsiębiorstw kolejowych, przeprowadzanie przeglądów ocen stanu ochrony portów i planów ochrony portów oraz przeprowadzenie odpowiednich ćwiczeń szkoleniowych mogą pozostać niewykonalne w Finlandii po dniu 30 czerwca 2021 r. ze względu na środki wprowadzone przez to państwo w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się COVID-19 lub powstrzymania jego rozprzestrzeniania się.

(18)

W szczególności władze Finlandii uważają, że nie można przewidzieć rozwoju sytuacji epidemiologicznej i że może się ona pogorszyć. Według tego państwa członkowskiego sytuacja jest nadal niestabilna, występują różnice regionalne w zakresie ograniczania rozprzestrzeniania się epidemii, a wskaźnik zakażeń COVID-19 wzrastał w ostatnim okresie. Gdyby sytuacja epidemiologiczna w Finlandii nagle się pogorszyła, mogłoby to prowadzić do wyzwań związanych z odnowieniem lub przedłużeniem ważności niektórych certyfikatów, licencji i autoryzacji oraz odroczeniem niektórych okresowych kontroli i szkoleń okresowych.

(19)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Finlandię w odniesieniu do art. 2 rozporządzenia (UE) 2021/267 środki, które państwo to wprowadziło w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 lub powstrzymania jego rozprzestrzeniania się, doprowadziły do ograniczeń i anulowania okresowych kursów szkoleniowych.

(20)

W szczególności nałożone przez władze fińskie ograniczenia dotyczące zgromadzeń wywarły i nadal wywierają wpływ na organizację okresowych szkoleń dla kierowców autobusów i samochodów ciężarowych. Okresowe szkolenia przeprowadza się w formie kształcenia na odległość, przy czym nauczyciel i uczestnicy znajdują się w różnych miejscach. Ze względu na te restrykcje zapewnianie szkoleń okresowych było ograniczone.

(21)

Ponadto zgodnie z informacjami przekazanymi przez Finlandię maksymalna liczba uczestników dopuszczonych do udziału w kursach szkoleniowych wahała się, w zależności od sytuacji związanej z COVID-19, od 6 do 20 osób, przy czym obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają uczestnictwo 6 osób. Przedmiotowe ograniczenia przyczyniły się również do zmniejszenia liczby ostatnio organizowanych szkoleń. Według Finlandii kilka organizacji i przedsiębiorstw zapewniających okresowe szkolenia dla kierowców autobusów i samochodów ciężarowych wstrzymało opracowywanie planów prowadzenia szkoleń w latach 2020–2021, ponieważ uznano za prawdopodobne, że szkolenia będą musiały zostać odwołane. W związku z tym powstały zaległości w organizowaniu okresowych szkoleń.

(22)

Finlandia spodziewa się ponadto zwiększonego zapotrzebowania na szkolenia okresowe po zniesieniu ograniczeń, a wnioskowane przedłużenie o cztery miesiące dałoby organizatorom szkoleń czas na dostosowanie swojej działalności. Ponieważ sytuacja związana z COVID-19 powoli się poprawia, oczekuje się, że wolumen transportu znacznie wzrośnie, a jednocześnie konieczne będzie ukończenie szkoleń okresowych, które zostały odroczone. Według Finlandii przedsiębiorstwa będą musiały koordynować te kwestie w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu dostaw ani ruchu pasażerskiego, co wymaga czasu.

(23)

Na podstawie informacji przedstawionych przez Finlandię wnioskowane przedłużenie okresów odniesienia w art. 2 ust. 1 do celów niniejszego przepisu oraz art. 2 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2021/267 i w art. 2 ust. 5 tego rozporządzenia dotyczy jedynie okresu odniesienia od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 października 2021 r., który dotyczy jedynie ograniczonej liczby zawodowych kierowców. Ponadto większość kierowców, którzy skorzystają z takiego przedłużonego okresu ważności, odbyła szkolenie okresowe przynajmniej raz, wykazując tym samym swoją biegłość i kompetencje. Ponadto wnioskowane przedłużenie dotyczy stosunkowo krótkiego okresu i odnosi się jedynie do okresu odniesienia określonego w rozporządzeniu (UE) 2021/267, a nie do ważności przedmiotowych dokumentów. Wnioskowane przedłużenie nie powinno zatem prowadzić do nieproporcjonalnych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i ochrony transportu.

(24)

Jeśli chodzi o art. 16 ust. 1 i 2 oraz art. 17 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2021/267 dotyczące ochrony na morzu i ochrony portów, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Finlandię, środki zastosowane przez to państwo w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 miały wpływ na okresowe kontrole i szkolenia, chociaż ich nie uniemożliwiły.

(25)

Z informacji przekazanych przez to państwo członkowskie wynika, że w sytuacji, gdy przeprowadzanie kontroli na miejscu nie było możliwe, odpowiednie kontrole przeprowadzono zdalnie. Od początku pandemii mniejsze porty przyjęły jednak model działania, w ramach którego wszystkie wizyty w porcie są wstrzymane lub liczba gości jest ściśle ograniczona, przy czym jednocześnie dopuszcza się obecność tylko 1–3 odwiedzających. Znajdujące się w Helsinkach, Turku i Hamina/Kotka największe porty towarowe i pasażerskie przyjęły model, w którym ich personel pracuje na dwie zmiany, aby zapobiec przenoszeniu wirusa. Przedmiotowe środki skutkują znacznymi ograniczeniami w dostępie do portów, mając tym samym wpływ na takie działania jak przegląd ocen stanu ochrony obiektu portowego, oceny stanu ochrony portu i planów ochrony portu.

(26)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Finlandię, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie portów, pierwszorzędne znaczenie ma to, by kluczowi pracownicy portu nie byli narażeni na działanie wirusa i poddawani kwarantannie. Niektóre obowiązki wymagają obecności w miejscu pracy, czego nie można zapewnić w przypadku narażenia kluczowych pracowników. Środki ograniczające obecność kluczowych pracowników powodują zatem trudności w przeprowadzaniu przeglądu wyżej wymienionych ocen stanu ochrony obiektu portowego, ocen stanu ochrony portu i planów ochrony portu.

(27)

Ponadto po przekazaniu informacji przez władze Finlandii wstrzymano szerzej zakrojone ćwiczenia organizowane dwa razy w roku i wymagające udziału urzędników z różnych instytucji, takich jak fińska agencja ds. transportu i komunikacji, służba celna, policja oraz służby pożarnicze i ratownicze; stało się tak również ze względu na środki przyjęte w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19. Chociaż istnieje możliwość zaplanowania takich ćwiczeń drogą internetową, ich przygotowanie i przeprowadzenie w porcie powodowałoby poważne zagrożenie narażenia na wirus, ponieważ liczba osób, których to dotyczy, jest bardzo wysoka. Zdaniem tego państwa członkowskiego przedsiębiorstwa prowadzące działalność portową zwykle zatrudniają bardzo niewielką liczbę pracowników, mimo że zakres ich obowiązków jest szeroki. Przedsiębiorstwa obsługujące ruch portowy przez cały rok zatrudniają średnio 4–8 osób, a najmniejsze z nich zatrudniają 1–4 osoby. Z tego względu każdy pracownik ma kluczowe znaczenie dla działalności.

(28)

Przyjęcie nowych trybów działania, które były konieczne w związku z pandemią COVID-19, spowodowało znaczne zwiększenie nakładu pracy, ponieważ operatorom należy zapewnić wytyczne co do działań, jakie trzeba podjąć w przypadku podejrzenia lub zgłoszenia przypadków COVID-19 na statkach. Sytuacje, w których pracownicy portu byli narażeni na kontakt z wirusem i poddani kwarantannie, również stwarzały problemy w zakresie działalności przedsiębiorstw, ponieważ niektóre obowiązki wymagają obecności w miejscu pracy.

(29)

Władze Finlandii szacują, że sytuacja spowodowana pandemią COVID-19 powinna ulec normalizacji w ciągu najbliższych czterech miesięcy, czyli w stosunkowo krótkim okresie. Szczepienia przebiegają sprawnie, a w oparciu o oszacowania fińskiego instytutu zdrowia i opieki społecznej do końca października 2021 r. znaczna część populacji zostanie w pełni zaszczepiona. Z tych powodów władze Finlandii uważają, że przedłużenie o cztery miesiące jest uzasadnione i że dłuższe przedłużenie nie jest konieczne. Ten dodatkowy okres dałby ponadto czas na przywrócenie niektórych operacji i w ten sposób przyczyniłby się do wsparcia powrotu do normalnej sytuacji sprzed pandemii.

(30)

Finlandia potrzebuje jedynie przedłużenia okresów między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r., a także mających zastosowanie terminów, ale nie dziesięciomiesięcznych okresów, o których mowa w art. 16 ust. 2 i w art. 17 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2021/267. Ponadto według Finlandii nadal można przeprowadzać ćwiczenia w zakresie ochrony, choć w mniejszym zakresie lub drogą internetową. Wnioskowane przedłużenia nie powinny zatem prowadzić do nieproporcjonalnych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i ochrony transportu.

(31)

Należy zatem upoważnić Finlandię do przedłużenia okresów między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r. określonych w art. 2 ust. 1 do celów tego przepisu oraz art. 2 ust. 3, w art. 2 ust. 5, w art. 16 ust. 1 i 2 i w art. 17 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2021/267, a także do przedłużenia o cztery miesiące terminów przypadających na dzień 30 września 2021 r. określonych w art. 16 ust. 1 i 2 oraz w art. 17 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia.

(32)

Jeżeli chodzi o art. 9 ust. 1 i 2, art. 10 ust. 1 i 2, art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2021/267, władze Finlandii wyjaśniły, że chociaż Finlandia ma bardzo niewielki bezpośredni międzynarodowy ruch kolejowy wewnątrz UE (między Tornio (Finlandia) a Haparandą (Szwecja)), kolejowy ruch towarowy między Finlandią a Rosją oraz do/z Chin jest bardzo ważny, a ruch kolejowy wykazał swoją odporność podczas pandemii COVID-19. Według władz fińskich wielkość międzynarodowych kolejowych przewozów towarowych nawet wzrosła w czasie pandemii. W związku z tym władze fińskie uznają za konieczne przedłużenie zezwoleń na prowadzenie ruchu kolejowego.

(33)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Finlandię władze fińskie uważają, że konieczne jest przedłużenie autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa, ponieważ ich liczba jest największa, a kontrole okresowe są również konieczne.

(34)

Władze fińskie poinformowały również Komisję, że określone przedsiębiorstwo kolejowe przyjęło model operacyjny, który pozwala na zorganizowanie w planowanym harmonogramie wykazania kompetencji, również w wyjątkowych okolicznościach. To państwo członkowskie wyjaśniło również, że w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 października 2021 r. oczekuje odnowienia lub stosowania bardzo niewielu certyfikatów, licencji i autoryzacji.

(35)

Pomimo szeregu wniosków o udzielenie szczegółowych informacji i dodatkowych wyjaśnień dotyczących konieczności przedłużenia o cztery miesiące okresów między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r., o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2, art. 10 ust. 1 i 2, art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2021/267, Komisja nie otrzymała informacji niezbędnych do oceny uzasadnionego wniosku złożonego przez władze fińskie zgodnie z art. 9 ust. 4, art. 10 ust. 4, art. 11 ust. 4 i art. 12 ust. 5 tego rozporządzenia.

(36)

Komisja stoi na stanowisku, że Finlandia nie przedstawiła szczegółowych informacji na temat powodów, dla których odnowienie jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2, odnowienie certyfikatów bezpieczeństwa lub autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2, odnowienie licencji lub przeprowadzenie okresowych kontroli, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2, przeprowadzenie regularnych przeglądów lub zakończenie zawieszenia licencji lub wydanie nowych w licencji, w przypadkach gdy licencje zostały cofnięte, jak określono w art. 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2021/267 może pozostać niewykonalne po dniu 30 czerwca 2021 r., ze względu na środki przyjęte przez Finlandię w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 lub powstrzymania jego rozprzestrzeniania się. Przedmiotowe państwo członkowskie nie przedstawiło również informacji na temat powodów, dla których wnioskowane przedłużenia nie prowadzą do nieproporcjonalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i ochrony transportu kolejowego.

(37)

Chociaż Finlandia przekazała pewne informacje dotyczące środków wprowadzonych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii, które mogą mieć wpływ na cały sektor transportu, to państwo członkowskie nie przedstawiło jednak informacji na temat tego, w jaki sposób środki te w szczególny sposób wpłynęły na odnowienie licencji i autoryzacji lub na zakończenie działań, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2, art. 10 ust. 1 i 2, art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2021/267. W szczególności nie przedstawiono żadnych konkretnych informacji dotyczących środków mających wpływ na odnowienie licencji maszynisty ani przepisów dotyczących bezpieczeństwa kolei. Komisja nie otrzymała ponadto żadnych konkretnych informacji dotyczących konieczności przedłużenia okresu, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia (UE) 2021/267.

(38)

Komisja nie jest w stanie stwierdzić, że wymogi określone w tych przepisach zostały spełnione ani że wnioskowane przedłużenia nie prowadzi do nieproporcjonalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i ochrony transportu kolejowego. W związku z tym Finlandii nie należy upoważnić do przedłużenia o okresów między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r., o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2, w art. 10 ust. 1 i 2, art. 11 ust. 1 i 2 oraz w art. 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2021/267.

(39)

Finlandia zgodziła się na przyjęcie i notyfikowanie niniejszej decyzji w języku angielskim,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Finlandię upoważnia się do dokonania następujących przedłużeń:

a)

przedłużenia o cztery miesiące okresu między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r., o którym mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267, do celów art. 2 ust. 1 i 3 tego rozporządzenia;

b)

przedłużenia o cztery miesiące okresu między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r., o którym mowa w art. 2 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 2 oraz art. 17 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia;

c)

przedłużenia do dnia 31 stycznia 2022 r. terminu przypadającego na dzień 30 września 2021 r., o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 2 oraz art. 17 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia.

Artykuł 2

Finlandii nie upoważnia się do przedłużenia o cztery miesiące okresu między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r., o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 2, w art. 10 ust. 1 i 2, w art. 11 ust. 1 i 2 oraz w art. 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2021/267.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Finlandii.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2021 r.

W imieniu Komisji

Adina-Ioana VĂLEAN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 60 z 22.2.2021, s. 1.

(2)  Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniająca rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG (Dz.U. L 226 z 10.9.2003, s. 4).

(3)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei (Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 102).

(4)  Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei) (Dz.U. L 164 z 30.4.2004, s. 44).

(5)  Rozporządzenie (WE) nr 725/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie podniesienia ochrony statków i obiektów portowych (Dz.U. L 129 z 29.4.2004, s. 6).


16.8.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/28


DECYZJA KOMISJI (UE) 2021/1364

z dnia 9 lipca 2021 r.

upoważniająca Polskę do przedłużenia niektórych okresów określonych w art. 9, 10 i 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267

(notyfikowana jako dokument nr C(2021) 5030)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 z dnia 16 lutego 2021 r. ustanawiające szczególne środki tymczasowe w związku z utrzymywaniem się kryzysu związanego z COVID-19 dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów, świadectw, licencji i zezwoleń, przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach ustawodawstwa dotyczącego transportu oraz przedłużenia niektórych okresów, o których mowa w rozporządzeniu (UE) 2020/698 (1), w szczególności jego art. 9 ust. 4, art. 10 ust. 4 i art. 11 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 9 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267 przedłużono terminy odnowienia jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa, o których mowa w art. 10 ust. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 (2), które to terminy upłynęłyby w przeciwnym razie w okresie między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r.

(2)

Na mocy art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/267 przedłużono ważność autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa, o których mowa w art. 12 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/798, która to ważność w przeciwnym razie upłynęłaby w okresie między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r.

(3)

Na mocy art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267 przedłużono terminy odnowienia certyfikatów bezpieczeństwa, o których mowa w art. 10 ust. 5 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3), które to terminy upłynęłyby przeciwnym razie w okresie między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r.

(4)

Na mocy art. 10 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/267 przedłużono terminy odnowienia autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa, o których mowa w art. 11 ust. 2 dyrektywy 2004/49/WE, które to terminy upłynęłyby w przeciwnym razie w okresie między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r.

(5)

Na mocy art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/267 przedłużono ważność licencji maszynistów, która w przeciwnym razie upłynęłaby w okresie między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r.

(6)

Na mocy art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/267 przedłużono terminy przejścia przez posiadaczy licencji maszynisty kontroli okresowych, które w przeciwnym razie upłynęłyby w okresie między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r.

(7)

Pismem z dnia 31 maja 2021 r. Polska złożyła uzasadniony wniosek o upoważnienie do przedłużenia niektórych okresów określonych w art. 9, 10 i 11 rozporządzenia (UE) 2021/267. W dniach 4, 11, 16, 21 i 23 czerwca 2021 r. Polska przedłożyła dodatkowe informacje uzasadniające jej wniosek.

(8)

W swoim uzasadnionym wniosku Polska zwraca się o upoważnienie do przedłużenia o sześć miesięcy okresu między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r. określonego w art. 9 ust. 1 i 2, w art. 10 ust. 1 i 2 oraz w art. 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2021/267.

(9)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Polskę odnowienie jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa, odnowienie autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa, odnowienie licencji maszynistów prowadzących lokomotywy i pociągi oraz przeprowadzanie odpowiednich okresowych kontroli prawdopodobnie pozostanie niewykonalne po dniu 30 czerwca 2021 r. ze względu na środki, które podjęła, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID-19 lub powstrzymać jego rozprzestrzenianie się.

(10)

W szczególności w odniesieniu do ważności certyfikatów bezpieczeństwa i autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2021/267, Polska uważa, że konieczne jest dalsze przedłużenie ich ważności, aby uniknąć ryzyka powstania sytuacji, w której kilku przedsiębiorstwom kolejowym i zarządcom infrastruktury nie przedłużono w terminie certyfikatów lub autoryzacji.

(11)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Polskę w tym państwie członkowskim nadal obowiązuje krajowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., w którym zadeklarowano istnienie pandemii. W ramach środków przyjętych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 lub powstrzymania jego rozprzestrzeniania się od dnia 4 października 2020 r. na pracowników polskiego Urzędu Transportu Kolejowego (krajowego organu ds. bezpieczeństwa), który jest organem odpowiedzialnym za wydawanie i odnawianie certyfikatów bezpieczeństwa i autoryzacji bezpieczeństwa, nakłada się ogólny obowiązek pracy na odległość. Ten tryb pracy obowiązywał do początku czerwca 2021 r., kiedy to organ ten wdrożył hybrydowy model pracy, w którym połowa pracowników pracuje zdalnie, a druga połowa pracuje w biurze.

(12)

Poza tym, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Polskę, w tym ośmiomiesięcznym okresie polski Urząd Transportu Kolejowego napotkał na poważne ograniczenia w przeprowadzaniu audytów i inspekcji niezbędnych do odnowienia certyfikatów bezpieczeństwa i autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa, które mają wpływ na mobilność inspektorów podczas prowadzenia działań nadzorczych na miejscu. Ze względu na obowiązujące środki krajowe ograniczenia, np. zamknięcie hoteli, spowodowały, że inspektorzy nie mają możliwości noclegu w celu prowadzenia działań nadzorczych związanych z nocnymi inspekcjami działań nadzorczych, co spowodowało dodatkowe opóźnienia niezbędnych procedur.

(13)

Ograniczenia te miały zatem również wpływ na nadzorowane podmioty, co przyniosło także skutki w stosunku do terminowych procedur odnawiania certyfikatów bezpieczeństwa i autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa. Zdaniem Polski takie ograniczenia doprowadziły do sytuacji, w których nadzorowane podmioty odmawiały fizycznej obecności inspektorów lub akceptowały ją jedynie z dużym opóźnieniem. W niektórych przypadkach zezwolono na zdalne kontrole, ale doświadczenie wykazało, że zazwyczaj trwają one dłużej, ponieważ kontrola wzrokowa pojazdów kolejowych, obiektów technicznych lub infrastruktury kolejowej musi być przeprowadzana wyłącznie na podstawie dokumentacji przekazanej przez podmiot nadzorowany. Często konieczne jest powtarzanie wniosków o dostarczenie dodatkowych dowodów, co może również powodować opóźnienie procedur.

(14)

Skutki środków przyjętych przez Polskę w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 i powstrzymania jego rozprzestrzeniania się dla normalnego trybu pracy krajowego organu ds. bezpieczeństwa mogą mieć wpływ na zdolność tego podmiotu do obsługi nowych postępowań w zakresie odnawiania certyfikatów bezpieczeństwa i autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa. Nagromadzenie tak dużej liczby napływających wniosków stwarza ryzyko, że organ ten nie będzie w stanie ich rozpatrzyć w odpowiednim czasie, oraz że wymagane certyfikaty i zezwolenia zostaną wydane po upływie obowiązującego terminu.

(15)

Odnośnie do art. 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2021/267, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Polskę, odnowienie licencji maszynisty i przeprowadzanie odpowiednich kontroli okresowych będzie również niewykonalne w praktyce po dniu 30 czerwca 2021 r. ze względu na środki wprowadzone przez Polskę w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 lub powstrzymania jego rozprzestrzeniania się.

(16)

Na podstawie informacji przekazanych przez to państwo członkowskie polski Urząd Transportu Kolejowego jest również podmiotem odpowiedzialnym za wydawanie i odnawianie licencji maszynisty. Jak wyjaśniono w motywach 11–13, środki w zakresie pracy zdalnej mające zastosowanie do pracowników tego krajowego organu ds. bezpieczeństwa wpłynęły na tryb pracy jego służb.

(17)

Zgodnie z przekazanymi informacjami w Polsce jest ponad 17 000 maszynistów. Licencje maszynisty są wydawane od 2011 r. wszystkim maszynistom zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie licencji maszynisty. Ponieważ okres ważności tych licencji wynosi 10 lat, większość z nich wygasłaby w 2021 r. Zatem również w tym przypadku nagromadzenie tak dużej liczby napływających wniosków może stwarzać ryzyko, że organ ten nie będzie w stanie ich rozpatrzyć w odpowiednim czasie oraz, że organ ten będzie w stanie wydać konieczne licencje po upływie terminu.

(18)

W oparciu o informacje przekazane przez Polskę, w szczególności w odniesieniu do okresowych kontroli maszynistów z dniem 16 kwietnia 2020 r. wszystkie okresowe kontrole wiedzy i umiejętności zawieszono na mocy przepisów krajowych wprowadzonych w celu walki z rozprzestrzenianiem się pandemii. W dniu 5 grudnia 2020 r. dalszymi środkami krajowymi wstrzymano przeprowadzanie badań lekarskich i psychologicznych dla maszynistów – a tym samym konieczność osobistego poddania się tym badaniom – w czasie pandemii, choć tylko do dnia 31 stycznia 2021 r.

(19)

W opinii polskich władz ponowne wprowadzenie tych badań z dniem 1 lutego 2021 r. skutkuje dużą liczbą maszynistów, którzy musieliby przeprowadzać okresowe kontrole i odnawiać ważność licencji w bardzo krótkim czasie. Obecnie w tym państwie członkowskim występują znaczne zaległości w zakresie okresowych kontroli, które powstały z powodu zawieszenia okresowych badań lekarskich i psychologicznych maszynistów.

(20)

Ponadto, chociaż możliwość przeprowadzania okresowych badań lekarskich i psychologicznych maszynistów została przywrócona, fakt, że nadal obowiązują środki ograniczające kontakty personalne, a także ograniczone zdolności służb medycznych, ponieważ część personelu medycznego w tym państwie członkowskim przeniesiono do pomocy w walce z COVID-19, nadal powodują znaczne trudności w przeprowadzeniu tych kontroli.

(21)

Ponadto te same środki zastosowano również do szkolenia i egzaminowania innych pracowników kolei, co powinno również skutkować ograniczeniem zdolności właściwych podmiotów do przeprowadzania okresowych kontroli maszynistów w obowiązujących terminach.

(22)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Polskę pomimo pozytywnych zmian sytuacji w zakresie pandemii, środki nadzwyczajne nie zostały jeszcze zniesione, a wirus nadal uważany jest za niebezpieczny. Chociaż obecna sytuacja umożliwia powolne ożywienie gospodarcze i stopniowy powrót do normalności, to nadal istnieje realne ryzyko wystąpienia czwartej fali choroby, zwłaszcza ze względu na pojawianie się nowych wariantów.

(23)

Zdaniem polskich władz wniosek o przedłużenie o maksymalny dopuszczalny okres sześciu miesięcy jest konieczny ze względu na niepewność związaną z sytuacją epidemiologiczną w tym państwie. W oparciu o informacje przekazane przez to państwo członkowskie przedłużenie o okres krótszy niż sześć miesięcy nie pozwoliłoby również na ustabilizowanie sytuacji grupy zawodowej maszynistów ani uniknięcie kumulacji badań ze względu na fakt, że nie wszyscy maszyniści mogliby przeprowadzić je w krótszym czasie.

(24)

W oparciu o informacje przekazane przez Polskę wszystkie przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy infrastruktury w tym państwie członkowskim nadal posiadają systemy zarządzania bezpieczeństwem, które gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Ponadto zdaniem tego państwa członkowskiego wszystkie procedury zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem pozostają niezmienione, w związku z czym przedłużenie ważności dokumentów nie może prowadzić do zwiększenia ryzyka dla bezpieczeństwa transportu kolejowego. Wnioskowane przedłużenie nie powinno zatem prowadzić do nieproporcjonalnych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i ochrony transportu.

(25)

Należy zatem upoważnić Polskę do przedłużenia okresów między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r., o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2, w art. 10 ust. 1 i 2 oraz w art. 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2021/267.

(26)

Polska zgodziła się na przyjęcie i notyfikowanie niniejszej decyzji w języku angielskim,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Należy upoważnić Polskę do przedłużenia o sześć miesięcy okresu między dniem 1 września 2020 r. a dniem 30 czerwca 2021 r., o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 2, w art. 10 ust. 1 i 2 oraz w art. 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2021/267.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Rzeczypospolitej Polskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 lipca 2021 r.

W imieniu Komisji

Adina-Ioana VĂLEAN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 60 z 22.2.2021, s. 1.

(2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei (Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 102).

(3)  Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei) (Dz.U. L 164 z 30.4.2004, s. 44).


16.8.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/32


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/1365

z dnia 11 sierpnia 2021 r.

dotycząca przedłużenia działania podjętego przez chorwackie Ministerstwo Zdrowia, polegającego na pozwoleniu na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego Biobor JF zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

(notyfikowana jako dokument nr C(2021) 5929)

(Jedynie tekst w języku chorwackim jest autentyczny)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (1), w szczególności jego art. 55 ust. 1 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 31 sierpnia 2020 r. chorwackie Ministerstwo Zdrowia („właściwy organ”) przyjęło zgodnie z art. 55 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 528/2012 decyzję zezwalającą na udostępnianie na rynku i stosowanie przez użytkowników zawodowych produktu biobójczego Biobor JF do usuwania drobnoustrojów ze zbiorników paliwa i układów paliwowych statków powietrznych do dnia 28 lutego 2021 r. („działanie”). Zgodnie z art. 55 ust. 1 akapit drugi tego rozporządzenia właściwy organ poinformował Komisję i właściwe organy pozostałych państw członkowskich o podjętym działaniu i jego uzasadnieniu.

(2)

Według informacji przekazanych przez właściwy organ działanie było konieczne w celu ochrony zdrowia publicznego. Zanieczyszczenie mikrobiologiczne zbiorników paliwa i układów paliwowych statku powietrznego może prowadzić do nieprawidłowego działania silnika statku powietrznego i zagrażać jego zdatności do lotu, zagrażając w ten sposób bezpieczeństwu pasażerów i załogi. Pandemia COVID-19 i wynikające z niej ograniczenia lotów doprowadziły do tymczasowego parkowania wielu samolotów. Unieruchomienie statku powietrznego jest czynnikiem pogarszającym zanieczyszczenia mikrobiologiczne.

(3)

Biobor JF zawiera 2,2’-(1-metylotrimetylenodioksy)bis-(4-metylo-1,3,2-dioksaborinan) (numer CAS 2665-13-6) i 2,2’-oksybis-(4,4,6-trimetylo-1,3,2-dioksaborinan) (numer CAS 14697-50-8), substancje czynne do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 6 jako środki do konserwacji produktów podczas przechowywania, jak określono w załączniku V do rozporządzenia (UE) nr 528/2012. Ponieważ te substancje czynne nie są wymienione w załączniku II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1062/2014 (2), nie są one uwzględnione w programie pracy, którego celem jest systematyczne badanie wszystkich istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 528/2012. W związku z tym art. 89 tego rozporządzenia nie ma zastosowania do tych substancji i muszą one zostać poddane ocenie i zatwierdzeniu przed wydaniem pozwolenia również na poziomie krajowym na produkty biobójcze zawierające te substancje.

(4)

W dniu 3 marca 2021 r. Komisja otrzymała od właściwego organu uzasadniony wniosek o przedłużenie działania zgodnie z art. 55 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 528/2012. Uzasadniony wniosek został złożony w związku z obawami, że bezpieczeństwo transportu lotniczego może być nadal zagrożone przez zanieczyszczenie mikrobiologiczne zbiorników paliwa i układów paliwowych statków powietrznych po dniu 28 lutego 2021 r., oraz w związku z argumentem, że Biobor JF ma zasadnicze znaczenie dla zwalczania takiego zanieczyszczenia mikrobiologicznego.

(5)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez właściwy organ jedyny alternatywny produkt biobójczy zalecany przez producentów statków powietrznych i silników do usuwania zanieczyszczenia mikrobiologicznego (Kathon™ FP 1.5) wycofano z obrotu w marcu 2020 r. ze względu na incydenty związane z bezpieczeństwem, jakie miały miejsce po zastosowaniu tego produktu.

(6)

Według właściwego organu nie zawsze jest możliwe mechaniczne usuwanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego z samolotowych zbiorników paliwa i układów paliwowych, a zalecane przez producentów silników procedury wymagają zastosowania produktu biobójczego nawet wtedy, gdy możliwe jest mechaniczne czyszczenie. Ponadto mechaniczne usuwanie zanieczyszczeń naraziłoby pracowników na toksyczne gazy, należy więc go unikać.

(7)

Zgodnie z informacjami, którymi dysponuje Komisja, producent Biobor JF przedsięwziął kroki, aby uzyskać zwykłe pozwolenie na produkt, a wniosek o zatwierdzenie zawartych w produkcie substancji czynnych ma zostać złożony w połowie 2022 r. Zatwierdzenie substancji czynnych, a następnie wydanie pozwolenia na produkt biobójczy stanowiłoby trwałe rozwiązanie na przyszłość, ale na zakończenie tych procedur potrzeba dużo czasu.

(8)

Brak zwalczania zanieczyszczenia mikrobiologicznego zbiorników paliwa i układów paliwowych statków powietrznych może zagrażać bezpieczeństwu transportu lotniczego, a zagrożeniu temu nie można odpowiednio zapobiec poprzez zastosowanie innego produktu biobójczego lub innych środków. Należy zatem zezwolić właściwemu organowi na przedłużenie działania.

(9)

Zważywszy, że termin podejmowania działania upłynął z dniem 28 lutego 2021 r., niniejsza decyzja powinna mieć moc wsteczną.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Chorwackie Ministerstwo Zdrowia może przedłużyć do dnia 2 września 2022 r. pozwolenie na udostępnianie na rynku i stosowanie przez profesjonalnych użytkowników produktu biobójczego Biobor JF do usuwania drobnoustrojów ze zbiorników paliwa i układów paliwowych statków powietrznych.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do chorwackiego Ministerstwa Zdrowia.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 marca 2021 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 sierpnia 2021 r.

W imieniu Komisji

Stella KYRIAKIDES

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie programu pracy, którego celem jest systematyczne badanie wszystkich istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Dz.U. L 294 z 10.10.2014, s. 1).


AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

16.8.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/34


Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w świetle międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin ONZ nr 142 – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do montowania ich opon [2021/1366]

Obejmujący wszystkie obowiązujące teksty, w tym:

serię poprawek 01 – data wejścia w życie: 30 września 2021 r.

Niniejszy dokument służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych. Autentycznym i prawnie wiążącym tekstem jest: ECE/TRANS/WP.29/2021/11.

Spis treści

REGULAMIN

1.

Zakres

2.

Definicje

3.

Wystąpienie o homologację

4.

Homologacja

5.

Specyfikacje

6.

Zmiana typu pojazdu oraz rozszerzenie homologacji

7.

Zgodność produkcji

8.

Sankcje z tytułu niezgodności produkcji

9.

Ostateczne zaniechanie produkcji

10.

Przepisy przejściowe

11.

Nazwy i adresy placówek technicznych odpowiedzialnych za przeprowadzanie badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy organów udzielających homologacji typu

ZAŁĄCZNIKI

1

Dokument informacyjny

2

Zawiadomienie

3

Układy znaków homologacji

1.   ZAKRES

Niniejszy regulamin stosuje się do pojazdów kategorii M, N i O (1) w odniesieniu do montowania ich opon.

Nie stosuje się go do pojazdów, których warunki użytkowania są niezgodne z cechami charakterystycznymi opon klasy C1, C2 lub C3, oraz do pojazdów w odniesieniu do montowania ich:

a)

zespołu zapasowego do użytku tymczasowego; lub

b)

opon typu „run flat” lub systemów typu „run flat” podczas eksploatacji w warunkach utraty ciśnienia; lub

c)

opon typu „extended mobility” (opon o tzw. przedłużonej mobilności) podczas eksploatacji w warunkach utraty ciśnienia; lub

d)

systemu monitorowania ciśnienia w oponach.

2.   DEFINICJE

Do celów niniejszego regulaminu:

2.1.

„typ pojazdu w odniesieniu do montowania jego opon” oznacza pojazdy, które nie różnią się między sobą pod takimi zasadniczymi względami, jak typ opon, oznaczenia minimalnych i maksymalnych rozmiarów opon, wymiary i odsadzenia koła, a także prędkość i nośność odpowiednie do montażu oraz cechy charakterystyczne osłon kół;

2.2.

opony klasyfikuje się w następujący sposób:

a)

opony klasy C1 – opony zgodne z regulaminem ONZ nr 30;

b)

opony klasy C2 – opony zgodne z regulaminem ONZ nr 54 i posiadające w układzie pojedynczym indeks nośności mniejszy lub równy 121 oraz symbol indeksu prędkości większy lub równy „N”;

c)

Opony klasy C3: opony zgodne z regulaminem ONZ nr 54 i posiadające:

(i)

indeks nośności w układzie pojedynczym większy lub równy 122; lub

(ii)

indeks nośności w układzie pojedynczym mniejszy lub równy 121 oraz symbol indeksu prędkości mniejszy lub równy „M”;

2.2.1.

„typ opony” oznacza asortyment opon, które nie różnią się między sobą pod względem następujących zasadniczych cech charakterystycznych:

a)

klasa opony: C1, C2 lub C3 zgodnie z opisem w regulaminie ONZ nr 30; oraz

b)

w przypadku opon klasy C1 – cechy charakterystyczne typu opon pneumatycznych zgodnie z definicją w regulaminie ONZ nr 30;

c)

w przypadku opon klasy C2 lub C3 – cechy charakterystyczne typu opon pneumatycznych zgodnie z definicją w regulaminie ONZ nr 54;

2.3.

„oznaczenie rozmiaru opony” oznacza oznaczenie zgodne z definicją w regulaminie nr 30 w odniesieniu do opon klasy C1 oraz w regulaminie ONZ nr 54 w odniesieniu do opon klasy C2 i C3;

2.4.

„odsadzenie koła” oznacza odległość między płaszczyzną czołową piasty koła a linią środkową obręczy;

2.5.

„budowa opony pneumatycznej” oznacza techniczną charakterystykę osnowy opony;

2.6.

„opona zwykła” oznacza oponę lub oponę typu „run flat” przeznaczoną do normalnego użytkowania drogowego;

2.7.

„opona śniegowa” oznacza oponę, której wzór bieżnika, jego mieszankę lub strukturę zaprojektowano przede wszystkim w celu uzyskania podczas jazdy po śniegu osiągów lepszych niż osiągi opony zwykłej w odniesieniu do jej zdolności wprawiania pojazdu w ruch lub utrzymywania jego ruchu;

2.7.1.

„opona śniegowa do jazdy w trudnych warunkach śniegowych” oznacza oponę śniegową, której wzór bieżnika, jego mieszankę lub strukturę zaprojektowano specjalnie do wykorzystania w trudnych warunkach śniegowych i która spełnia wymagania określone w regulaminie ONZ nr 117;

2.8.

„opona do zastosowań specjalnych” oznacza oponę przeznaczoną do mieszanego zastosowania drogowego i terenowego lub do innych zastosowań specjalnych. Opony te zostały zaprojektowane przede wszystkim w celu uzyskania podczas jazdy w terenie osiągów lepszych niż osiągi zwykłej opony w odniesieniu do jej zdolności wprawiania pojazdu w ruch lub utrzymywania jego ruchu;

2.9.

„opona typu »run flat« ” oznacza oponę zdefiniowaną w regulaminie ONZ nr 30;

2.10.

„opona typu »extended mobility« ” oznacza oponę zdefiniowaną w regulaminie ONZ nr 30;

2.11.

„opona zapasowa do zastosowania tymczasowego” oznacza oponę różniącą się od opon przeznaczonych do montowania we wszelkich pojazdach do jazdy w normalnych warunkach drogowych, a przeznaczoną jedynie do zastosowania tymczasowego w ograniczonych warunkach drogowych;

2.12.

„koło” oznacza kompletne koło składające się z obręczy i tarczy koła;

2.13.

„koło zapasowe do zastosowania tymczasowego” oznacza koło różniące się od jednego z normalnych kół stosowanych w danym typie pojazdu, a przeznaczone jedynie do zastosowania tymczasowego w ograniczonych warunkach drogowych;

2.14.

„zespół” oznacza zestaw złożony z koła i opony;

2.15.

„zespół standardowy” oznacza zespół, który można zamontować w pojeździe do celów normalnego działania;

2.16.

„zespół zapasowy” oznacza zespół przeznaczony do zastąpienia zespołu standardowego w przypadku jego awarii, przy czym zespołem zapasowym może być jeden z następujących zespołów;

2.17.

„standardowy zespół zapasowy” oznacza zestaw złożony z koła i opon, który jest identyczny pod względem oznaczeń rozmiaru koła i opony, odsadzenia koła oraz budowy opony z zestawem zamontowanym w tej samej pozycji osi w określonym wariancie i wersji pojazdu w celu normalnego działania, włączając w to koła wyprodukowane z innego materiału oraz takie, które mogą wykorzystywać inny rodzaj nakrętki lub śruby mocującej koło, ale poza tym są identyczne z kołami przeznaczonymi do normalnego działania;

2.18.

„zespół zapasowy do użytku tymczasowego” oznacza zestaw złożony z dowolnego koła i opony, który nie spełnia warunków definicji „standardowego zespołu zapasowego”, ale jest zgodny z jednym z opisów typu zespołu zapasowego do użytku tymczasowego zgodnie z definicją w regulaminie ONZ nr 64;

2.19.

„indeks prędkości” oznacza symbol zgodnie z definicją w regulaminie ONZ nr 30 w odniesieniu do opon klasy C1 oraz w regulaminie ONZ nr 54 w odniesieniu do opon klasy C2;

2.20.

„indeks nośności” oznacza liczbę związaną z maksymalną dopuszczalną nośnością opony w powiązaniu z definicją w regulaminie ONZ nr 30 w odniesieniu do opon klasy C1 oraz w regulaminie ONZ nr 54 w odniesieniu do opon klasy C2;

2.21.

„maksymalna dopuszczalna nośność” oznacza maksymalną masę, jaką może być obciążona dana opona, gdy jest używana zgodnie z wymogami dotyczącymi użytkowania określonymi przez producenta opony.

3.   Wystąpienie o homologację

3.1.

O udzielenie homologacji typu pojazdu w odniesieniu do montowania jego opon występuje producent pojazdu lub jego należycie upoważniony przedstawiciel.

3.2.

Do wniosku dołącza się wymienione niżej dokumenty w trzech egzemplarzach i podaje się następujące dane:

3.2.1.

opis typu pojazdu w odniesieniu do elementów wymienionych w pkt 5.

3.3.

Placówce technicznej przeprowadzającej badania homologacyjne przedstawia się egzemplarz pojazdu reprezentatywny dla typu pojazdu, który ma być homologowany, lub narzędzie do symulacji typu pojazdu, który ma być homologowany.

4.   HOMOLOGACJA

4.1.

Jeżeli typ pojazdu przedstawiony do homologacji zgodnie z niniejszym regulaminem spełnia wymagania określone w pkt 5, udziela się homologacji tego typu pojazdu.

4.2.

Każdemu homologowanemu typowi pojazdu nadaje się numer homologacji; jego dwie pierwsze cyfry (obecnie 01 – odpowiadające serii poprawek 01 do regulaminu) wskazują serię poprawek obejmujących ostatnie poważniejsze zmiany techniczne wprowadzone do przepisów w momencie udzielenia homologacji. Ta sama Umawiająca się Strona nie może przydzielić tego samego numeru innemu typowi pojazdu w odniesieniu do montowania jego opon.

4.3.

Powiadomienie o homologacji bądź o odmowie lub cofnięciu homologacji zgodnie z niniejszym regulaminem zostaje przekazane Umawiającym się Stronom Porozumienia, które stosują niniejszy regulamin, w postaci formularza zgodnego ze wzorem przedstawionym w załączniku 1 oraz fotografii lub schematów dostarczonych przez składającego wniosek w formacie nieprzekraczającym A4 (210 x 297 mm) lub złożonych do tego formatu oraz w odpowiedniej skali.

4.4.

Na każdym pojeździe zgodnym z typem pojazdu homologowanym zgodnie z niniejszym regulaminem w widocznym i łatwo dostępnym miejscu określonym w formularzu homologacji umieszcza się międzynarodowy znak homologacji zgodny ze wzorem opisanym w załączniku 3, zawierający:

4.4.1.

okrąg otaczający literę „E”, po której następuje numer identyfikujący państwo udzielające homologacji; (2)

4.4.2.

numer niniejszego regulaminu, literę „R”, myślnik i numer homologacji umieszczone z prawej strony okręgu opisanego w pkt 4.4.1.

4.5.

Jeżeli pojazd jest zgodny z typem pojazdu homologowanym zgodnie z jednym lub większą liczbą regulaminów stanowiących załączniki do Porozumienia w państwie, które udzieliło homologacji na podstawie niniejszego regulaminu, symbol podany w pkt 4.4.1 nie musi być powtarzany. W takim przypadku numer regulaminu i homologacji oraz dodatkowe symbole należy umieścić w kolumnach po prawej stronie symbolu opisanego w pkt 4.4.1.

4.6.

Znak homologacji musi być czytelny i nieusuwalny.

4.7.

Znak homologacji umieszcza się na tabliczce znamionowej pojazdu lub w jej pobliżu.

4.8.

Przykładowe znaki homologacji przedstawiono w załączniku 3 do niniejszego regulaminu.

5.   SPECYFIKACJE

5.1.

Wymogi ogólne

5.1.1.

Z zastrzeżeniem przepisów pkt 5.2.4.4 każda opona zamontowana w pojeździe, włączając w to opony zapasowe, jeśli takie występują, musi spełniać wymagania niniejszego regulaminu.

5.1.2.

Każda opona zainstalowana w pojeździe, włączając w to opony zapasowe, jeśli takie występują, musi spełniać wymagania techniczne i być zgodna z przepisami przejściowymi regulaminów ONZ nr 30, 54 i 117, stosownie do przypadku.

5.2.

Wymagania dotyczące osiągów

5.2.1.

Montaż opon

5.2.1.1.

Wszystkie opony normalnie montowane w pojeździe, czyli z wyjątkiem zespołów zapasowych do użytku tymczasowego, muszą mieć taką samą budowę.

5.2.1.2.

Wszystkie opony normalnie montowane na jednej osi muszą być tego samego typu.

5.2.1.3.

Przestrzeń, w której koło się obraca, musi być tak duża, aby przy zastosowaniu największego dopuszczalnego rozmiaru opony i średnicy obręczy ruch koła nie był ograniczony przy uwzględnieniu minimalnego i maksymalnego odsadzenia koła w ramach przewidzianych przez producenta minimalnych i maksymalnych ograniczeń dotyczących zawieszenia i układu kierowniczego. Weryfikuje się to, przeprowadzając próby przy użyciu największych i najszerszych opon, biorąc pod uwagę stosowne tolerancje w zakresie rozmiaru (tj. maksymalny skok) związane z oznaczeniem rozmiaru opony określonym w odpowiednim regulaminie ONZ.

5.2.1.4.

Placówka techniczna lub organ udzielający homologacji typu może się zgodzić na zastosowanie alternatywnej procedury badania (np. wirtualnego badania) dla zweryfikowania, czy spełniono wymagania określone w pkt 5.2.1.3.

5.2.2.

Nośność

5.2.2.1.

Z zastrzeżeniem przepisów pkt 5.2.4. niniejszego regulaminu maksymalna dopuszczalna nośność każdej opony zamontowanej w pojeździe, określona w pkt 5.2.2.2. niniejszego regulaminu, w tym standardowego zespołu zapasowego (jeśli występuje), musi być:

5.2.2.1.1.

w przypadku pojazdu wyposażonego w opony tego samego typu w układzie pojedynczym: równa co najmniej połowie technicznie dopuszczalnego maksymalnego obciążenia osi podanego dla osi najbardziej obciążonej, zgodnie z wartością zadeklarowaną przez producenta pojazdu;

5.2.2.1.2.

w przypadku pojazdu wyposażonego w opony więcej niż jednego typu w układzie pojedynczym: równa co najmniej połowie technicznie dopuszczalnego maksymalnego obciążenia osi, zgodnie z wartością zadeklarowaną przez producenta pojazdu, w odniesieniu do odpowiedniej osi;

5.2.2.1.3.

w przypadku pojazdu wyposażonego w opony klasy C1 w układzie podwójnym (bliźniaczym): równa co najmniej iloczynowi 0,27 i technicznie dopuszczalnego maksymalnego obciążenia osi, zgodnie z wartością zadeklarowaną przez producenta pojazdu, w odniesieniu do odpowiedniej osi;

5.2.2.1.4.

w przypadku osi wyposażonych w opony klasy C2 lub C3 w układzie podwójnym (bliźniaczym): równa co najmniej iloczynowi 0,25 (w stosunku do indeksu nośności dla układu podwójnego) i technicznie dopuszczalnego maksymalnego obciążenia osi, zgodnie z wartością zadeklarowaną przez producenta pojazdu, w odniesieniu do odpowiedniej osi.

5.2.2.2.

Maksymalną dopuszczalną nośność opony określa się w następujący sposób:

5.2.2.2.1.

w przypadku opon klasy C1 uwzględnia się „maksymalną dopuszczalną nośność” zdefiniowaną w regulaminie ONZ nr 30;

5.2.2.2.2.

w przypadku opon klas C2 i C3 uwzględnia się „tabelę zmiany nośności w zależności od prędkości”, o której mowa w regulaminie ONZ nr 54, przedstawiającą, w postaci funkcji indeksów nośności i symboli indeksu prędkości nominalnej, zmiany nośności, jakie może wytrzymać opona pneumatyczna, biorąc pod uwagę maksymalną prędkość konstrukcyjną pojazdu.

5.2.2.3.

Niezbędne informacje na temat odpowiednich opon na wymianę o odpowiedniej nośności przedstawia producent w instrukcji obsługi dla posiadacza pojazdu lub za pomocą wszelkich innych środków komunikacji w pojeździe.

5.2.3.

Dopuszczalna prędkość

5.2.3.1.

Każda opona normalnie montowana w pojeździe musi być opatrzona indeksem prędkości.

5.2.3.1.1.

W przypadku opony klasy C1 indeks prędkości musi być zgodny z maksymalną prędkością konstrukcyjną pojazdu i uwzględniać, w przypadku opon o indeksie prędkości V, W i Y, maksymalną dopuszczalną nośność opisaną w regulaminie ONZ nr 30.

5.2.3.1.2.

W przypadku opony klasy C2 lub C3 indeks prędkości musi być zgodny z maksymalną prędkością konstrukcyjną pojazdu i mającą zastosowanie kombinacją nośności i prędkości ustaloną na podstawie „tabeli zmiany nośności w zależności od prędkości” opisanej w regulaminie ONZ nr 54.

5.2.3.2.

Wymagania określone w pkt 5.2.3.1.1. i 5.2.3.1.2. nie mają zastosowania w następujących sytuacjach:

5.2.3.2.1.

w przypadku zespołów zapasowych do użytku tymczasowego, do których stosuje się pkt 5.2.5 niniejszego regulaminu;

5.2.3.2.2.

w przypadku pojazdów, które normalnie wyposażone są w zwykłe opony, a czasami wyposażane są w opony śniegowe do jazdy w trudnych warunkach śniegowych (tzn. oznaczone symbolem „alpejskim” (płatek śniegu na tle trzech szczytów górskich)), w którym to przypadku symbol indeksu prędkości na oponie śniegowej do jazdy w trudnych warunkach śniegowych musi odpowiadać prędkości większej niż maksymalna prędkość konstrukcyjna pojazdu lub nie mniejszej niż 160 km/h (lub obu tym wartościom). Niemniej jednak, jeżeli maksymalna prędkość konstrukcyjna pojazdu jest większa niż prędkość odpowiadająca najniższemu indeksowi prędkości montowanych opon śniegowych do jazdy w trudnych warunkach śniegowych, wówczas wewnątrz pojazdu w dobrze widocznym miejscu w polu widzenia kierującego pojazdem umieszcza się ostrzeżenie dotyczące maksymalnej prędkości określające najniższą wartość maksymalnej dopuszczalnej prędkości montowanych opon śniegowych do jazdy w trudnych warunkach śniegowych. Inne opony ułatwiające jazdę na śniegu (tj. z oznaczeniem M+S, ale bez oznaczenia symbolem „alpejskim” (płatek śniegu na tle trzech szczytów górskich)) muszą spełniać wymagania określone w pkt 5.2.3.1.1. i 5.2.3.1.2. niniejszego regulaminu;

5.2.3.2.3.

w przypadku pojazdów wyposażonych w opony do zastosowań specjalnych. Niemniej jednak, jeżeli maksymalna prędkość konstrukcyjna pojazdu jest większa niż prędkość odpowiadająca najniższemu indeksowi prędkości montowanych opon do zastosowań specjalnych, wówczas wewnątrz pojazdu w dobrze widocznym miejscu w polu widzenia kierującego pojazdem umieszcza się ostrzeżenie dotyczące maksymalnej prędkości określające najniższą wartość maksymalnej dopuszczalnej prędkości montowanych opon do zastosowań specjalnych;

5.2.3.2.4.

w przypadku pojazdów kategorii M2, M3, N2 lub N3 wyposażonych w ogranicznik prędkości (SLD) zatwierdzony zgodnie z regulaminem ONZ nr 89, w których symbol indeksu prędkości opon musi być zgodny z prędkością na jaką ustawiony jest limit ograniczenia prędkości. Niemniej jednak, jeżeli producent pojazdu przewidział, że maksymalna prędkość konstrukcyjna pojazdu jest większa niż prędkość odpowiadająca najniższemu indeksowi prędkości montowanych opon, wówczas wewnątrz pojazdu w dobrze widocznym miejscu w polu widzenia kierującego pojazdem umieszcza się ostrzeżenie dotyczące maksymalnej prędkości określające maksymalną dopuszczalną prędkość opon;

5.2.3.2.5.

w przypadku pojazdów kategorii M1 lub N1 wyposażonych w pokładowy system spełniający funkcję lub pełniący rolę ogranicznika prędkości, w których symbol indeksu prędkości opon musi być zgodny z prędkością na jaką ustawiony jest limit ograniczenia prędkości.

Niemniej jednak, jeżeli producent pojazdu przewidział, że maksymalna prędkość konstrukcyjna pojazdu jest większa niż prędkość odpowiadająca najniższemu indeksowi prędkości montowanych opon, wówczas wewnątrz pojazdu w dobrze widocznym miejscu w polu widzenia kierującego pojazdem umieszcza się ostrzeżenie dotyczące maksymalnej prędkości określające maksymalną dopuszczalną prędkość opon.

5.2.3.3.

Niezbędne informacje na temat odpowiednich opon na wymianę o dopuszczalnej prędkości producent przedstawia w instrukcji obsługi dla posiadacza pojazdu lub za pomocą wszelkich innych środków komunikacji w pojeździe.

5.2.4.

Przypadki szczególne

5.2.4.1.

W przypadku pojazdów kategorii M1 i N1 przystosowanych do ciągnięcia przyczepy dodatkowe obciążenie w miejscu urządzenia sprzęgającego przyczepy może powodować przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej nośności opon tylnych w przypadku opon klasy C1, ale o nie więcej niż 15 %. W takim przypadku instrukcja obsługi dla posiadacza pojazdu lub inne środki komunikacji, o których mowa w pkt 5.2.3.3, muszą zawierać jasne informacje i porady dotyczące maksymalnej dopuszczalnej prędkości pojazdu podczas ciągnięcia przyczepy, w żadnym wypadku nieprzekraczającej 100 km/h, a także ciśnienia w oponach tylnych, o co najmniej 20 kPa (0,2 bar) większego niż ciśnienie w oponach zalecane podczas normalnej jazdy (tzn. bez przyczepy).

5.2.4.2.

W przypadku przyczep kategorii O1 i O2 o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej równej 100 km/h lub mniejszej, wyposażonych w opony klasy C1 w układzie pojedynczym, maksymalna dopuszczalna nośność każdej opony musi być równa co najmniej iloczynowi 0,45 i technicznie dopuszczalnej maksymalnej masy dla najbardziej obciążonej osi, zgodnie z wartością deklarowaną przez producenta przyczepy. W przypadku opon w układzie podwójnym (bliźniaczym) współczynnik ten musi wynosić co najmniej 0,24. W takich przypadkach na przyczepie w pobliżu przedniego urządzenia sprzęgającego należy umieścić w sposób trwały ostrzeżenie dotyczące maksymalnej prędkości określające maksymalną prędkość konstrukcyjną pojazdu.

5.2.4.3.

W przypadku niektórych pojazdów specjalnych, wymienionych poniżej, wyposażonych w opony klasy C2 lub C3, nie ma zastosowania „tabela zmiany nośności w zależności od prędkości” opisana w pkt 5.2.2.2.2. W takim przypadku maksymalną dopuszczalną nośność opon w relacji do technicznie dopuszczalnego maksymalnego obciążenia osi (zob. pkt 5.2.2.1.2.–5.2.2.1.4.) określa się w wyniku pomnożenia obciążenia odpowiadającego indeksowi nośności przez odpowiedni współczynnik związany z typem pojazdu i jego zastosowaniem raczej niż z maksymalną prędkością konstrukcyjną pojazdu; nie mają zastosowania wymagania określone w pkt 5.2.3.1.1. i 5.2.3.1.2. niniejszego regulaminu.

Odpowiednie współczynniki są następujące:

5.2.4.3.1.

1,15 w przypadku pojazdu klasy I lub klasy A (M2 lub M3), jak określono w regulaminie ONZ nr 107;

5.2.4.3.2.

1,10 w przypadku pojazdów kategorii N, które są specjalnie przeznaczone do użytku na krótkich odcinkach do zastosowań w środowisku miejskim lub podmiejskim, takich jak zamiatarki lub śmieciarki, o ile maksymalna prędkość konstrukcyjna pojazdu nie przekracza 60 km/h.

5.2.4.4.

W wyjątkowych przypadkach, w których pojazdy są przystosowane do warunków niekompatybilnych z właściwościami opon klas C1, C2 lub C3 i konieczne jest zatem zamontowanie opon o innych właściwościach, wymagania pkt 5.1.1 niniejszego regulaminu nie mają zastosowania, o ile spełnione są wszystkie z wymienionych poniżej warunków:

5.2.4.4.1.

opony są homologowane zgodnie z regulaminem ONZ nr 75 lub regulaminem ONZ nr 106; oraz

5.2.4.4.2.

organ udzielający homologacji typu oraz placówka techniczna uznały, że zamontowane opony nadają się do warunków użytkowania pojazdu. Charakter zwolnienia i przyczyny jego udzielenia określa się w sprawozdaniu z badania oraz na formularzu zawiadomienia określonym w załączniku 2.

5.2.5.

Zapasowe koła i opony

5.2.5.1.

W przypadkach gdy pojazd wyposażony jest w zespół zapasowy, musi to być:

5.2.5.1.1.

standardowy zespół zapasowy o takim samym rozmiarze jak opony zamontowane w pojeździe.

Jeżeli pojazd jest wyposażony w opony o wielu rozmiarach, rozmiar opony zespołu zapasowego musi odpowiadać jednemu z rozmiarów opon. Informacje te wyraźnie podaje się w instrukcji obsługi dla posiadacza pojazdu lub za pomocą wszelkich innych środków komunikacji w pojeździe;

5.2.5.1.2.

zespół zapasowy do użytku tymczasowego odpowiedni do zastosowania w pojeździe, przy czym w zespoły zapasowe do użytku tymczasowego nie należy wyposażać pojazdów kategorii innych niż M1, N1, M2, M3 (maksymalna masa całkowita ≤ 7 500 kg) lub N2 (maksymalna masa całkowita ≤ 7 500 kg).

5.2.5.2.

Każdy pojazd wyposażony w zespół zapasowy do użytku tymczasowego lub opony typu „run flat” musi spełniać przepisy techniczne i przejściowe określone w regulaminie ONZ nr 64 w odniesieniu do wymagań dotyczących wyposażenia pojazdów w zespoły zapasowe do użytku tymczasowego i opony typu „run flat”.

Jeśli w celu zamontowania w pojeździe zespołu zapasowego do użytku tymczasowego trzeba zastosować szczególne środki ostrożności (np. zespół zapasowy do użytku tymczasowego może być zamontowany tylko na przedniej osi i z tego względu w przypadku awarii tylnego zespołu standardowego na tylnej osi należy najpierw zamontować przedni zespół standardowy), fakt ten wyraźnie zaznacza się w instrukcji obsługi dla posiadacza pojazdu lub we wszelkich innych środkach komunikacji w pojeździe oraz weryfikuje się zgodność z odpowiednimi elementami pkt 5.2.1.3. niniejszego regulaminu.

6.   ZMIANA TYPU POJAZDU ORAZ ROZSZERZENIE HOMOLOGACJI

6.1.

O każdej zmianie istniejącego typu pojazdu należy powiadomić organ udzielający homologacji typu, który udzielił homologacji typu pojazdu. W takim przypadku organ udzielający homologacji typu:

a)

postanawia, w porozumieniu z producentem, że należy udzielić nowej homologacji typu; lub

b)

stosuje procedurę przedstawioną w pkt 6.1.1. (Zmiana) oraz, w stosownych przypadkach, procedurę przedstawioną w pkt 6.1.2. (Rozszerzenie).

6.1.1.

Zmiana

W przypadku gdy szczegółowe dane zarejestrowane w dokumentach informacyjnych z załącznika 1 uległy zmianie, a organ udzielający homologacji typu uznaje za mało prawdopodobne, aby wprowadzone modyfikacje miały istotne negatywne skutki, i uznaje, że w każdym razie dany pojazd nadal spełnia wymagania, modyfikacje oznacza się jako „zmianę”.

W takim przypadku organ udzielający homologacji typu wydaje w razie potrzeby zmienione strony dokumentów informacyjnych z załącznika 1, oznaczając każdą zmienioną stronę w sposób jasno wskazujący charakter modyfikacji i datę ponownego wydania. Uznaje się że wymóg ten spełnia ujednolicona, zaktualizowana wersja dokumentów informacyjnych z załącznika 1, której towarzyszy szczegółowy opis modyfikacji.

6.1.2.

Rozszerzenie

Modyfikację oznacza się jako „rozszerzenie”, jeżeli, oprócz zmiany szczegółowych danych zarejestrowanych w dokumentach informacyjnych z załącznika 1,

a)

wymagane są dalsze kontrole lub badania; lub

b)

uległy zmianie jakiekolwiek informacje w dokumencie zawiadomienia (z wyjątkiem jego załączników); lub

c)

wystąpiono o homologację zgodnie z późniejszą serią poprawek po jej wejściu w życie.

6.2.

Umawiające się Strony Porozumienia stosujące niniejszy regulamin powiadamia się o potwierdzeniu lub odmowie udzielenia homologacji, z wyszczególnieniem zmian, zgodnie z procedurą określoną w pkt 4.3 powyżej. Ponadto odpowiednio zmienia się spis treści dokumentów informacyjnych i sprawozdań z badań dołączony do dokumentu zawiadomienia z załącznika 1 w celu wskazania daty ostatniej zmiany lub rozszerzenia.

6.3.

Organ udzielający homologacji typu, który udziela rozszerzenia homologacji, nadaje kolejny numer każdemu formularzowi zawiadomienia sporządzonego do celów takiego rozszerzenia.

7.   ZGODNOŚĆ PRODUKCJI

7.1.

Procedury dotyczące zgodności produkcji muszą odpowiadać ogólnym przepisom określonym w art. 2 Porozumienia i dodatku 1 do Porozumienia (E/ECE/TRANS/505/Rev.3) oraz muszą spełniać następujące wymogi:

7.2.

każdy pojazd homologowany zgodnie z niniejszym regulaminem produkowany jest w sposób zapewniający jego zgodność z typem homologowanym w drodze spełnienia wymogów określonych w pkt 5;

7.3.

organ, który udzielił homologacji typu, może w dowolnym momencie weryfikować metody kontroli zgodności stosowane w każdym z zakładów produkcyjnych. Weryfikacji takiej dokonuje się zazwyczaj co dwa lata.

8.   SANKCJE Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI PRODUKCJI

8.1.

Homologacja udzielona w odniesieniu do typu pojazdu zgodnie z niniejszym regulaminem może zostać cofnięta w razie niespełnienia wymogów określonych w pkt 7.

8.2.

Jeżeli Umawiająca się Strona postanowi o cofnięciu uprzednio przez siebie udzielonej homologacji, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie, za pomocą formularza zawiadomienia zgodnego ze wzorem przedstawionym w załączniku 1 do niniejszego regulaminu, pozostałe Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin.

9.   OSTATECZNE ZANIECHANIE PRODUKCJI

Jeżeli posiadacz homologacji całkowicie zaprzestanie produkcji określonego typu pojazdu homologowanego zgodnie z niniejszym regulaminem, informuje o tym organ, który udzielił homologacji, który z kolei bezzwłocznie informuje pozostałe Umawiające się Strony Porozumienia stosujące niniejszy regulamin, za pomocą formularza komunikatu zgodnego ze wzorem zamieszczonym w załączniku 1 do niniejszego regulaminu.

10.   PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

10.1.

Po oficjalnej dacie wejścia w życie serii poprawek 01 żadna z Umawiających się Stron stosujących niniejszy regulamin nie może odmówić udzielenia ani uznania homologacji typu na podstawie niniejszego regulaminu zmienionego serią poprawek 01.

10.2.

Od dnia 6 lipca 2022 r. Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin nie są zobowiązane do uznawania homologacji typu udzielonych na podstawie poprzednich serii poprawek, które udzielono po raz pierwszy po dniu 6 lipca 2022 r.

10.3.

Do dnia 6 lipca 2022 r. Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin uznają homologacje typu udzielone na podstawie poprzednich serii poprawek, które udzielono po raz pierwszy przed dniem 6 lipca 2022 r.

10.4.

Od dnia 6 lipca 2022 r. Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin nie są zobowiązane do uznawania homologacji typu udzielonych na podstawie poprzednich serii poprawek do niniejszego regulaminu.

10.5.

Niezależnie od powyższych przepisów przejściowych Umawiające się Strony rozpoczynające stosowanie niniejszego regulaminu po dacie wejścia w życie najnowszej serii poprawek nie są zobowiązane do uznawania homologacji typu udzielonych zgodnie z poprzednimi seriami poprawek do niniejszego regulaminu / są zobowiązane jedynie do uznawania homologacji typu udzielonych zgodnie z serią poprawek 01.

10.6.

Niezależnie od przepisów pkt 10.4 Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin nadal uznają homologacje typu udzielone na podstawie poprzednich serii poprawek do niniejszego regulaminu w przypadku pojazdów/układów pojazdów, których nie dotyczą zmiany wprowadzone w serii poprawek 01.

10.7.

Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin mogą udzielać homologacji typu zgodnie z wszelkimi poprzednimi seriami poprawek do niniejszego regulaminu (3).

10.8.

Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin nadal udzielają rozszerzeń istniejących homologacji typu udzielonych zgodnie z wszelkimi poprzednimi seriami poprawek do niniejszego regulaminu3.

11.   nazwy i adresy placówek technicznych odpowiedzialnych za przeprowadzanie badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy organów udzielających homologacji typu

Umawiające się Strony Porozumienia stosujące niniejszy regulamin przekazują sekretariatowi Organizacji Narodów Zjednoczonych nazwy i adresy placówek technicznych upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy organów udzielających homologacji typu, które udzieliły homologacji i którym należy przesyłać zawiadomienia poświadczające udzielenie, Rozszerzenie, odmowę udzielenia lub cofnięcie homologacji.


(1)  Zgodnie z definicją zawartą w ujednoliconej rezolucji w sprawie budowy pojazdów (R.E.3), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, pkt 2 – www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

(2)  Numery identyfikujące Umawiające się Strony Porozumienia z 1958 r. podano w załączniku 3 do ujednoliconej rezolucji w sprawie budowy pojazdów (R.E.3), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6/załącznik 3 – www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

(3)  Uwaga Sekretariatu: brzmienie dostosowano zgodnie z decyzją Światowego Forum na rzecz Harmonizacji Przepisów dotyczących Pojazdów (WP.29) podjętą na jego posiedzeniu w listopadzie 2020 r. (ECE/TRANS/WP.29/1155, pkt 92 i 93 oraz dokument nieformalny WP.29-182-11).


ZAŁĄCZNIK 1

(Maksymalny format: A4 (210 mm × 297 mm))

Dokument informacyjny

Zgodnie z regulaminem ONZ dotyczącym montowania opon

1.   

Informacje ogólne

1.1.   

Marka (nazwa handlowa producenta): …

1.2.   

Typ: …

1.2.1.   

Nazwa lub nazwy handlowe (o ile występują): …

1.3.   

Oznaczenie identyfikacyjne typu, jeżeli jest umieszczone na pojeździe (1): …

1.3.1.   

Umiejscowienie takiego oznakowania: …

1.4.   

Kategoria pojazdu (2): …

1.5.   

Nazwa i adres producenta: …

1.6.   

Nazwy i adresy zakładów montujących: …

1.7.   

Nazwa i adres przedstawiciela producenta (jeżeli istnieje): …

2.   

Ogólne cechy konstrukcyjne pojazdu

2.1.   

Fotografie lub rysunki egzemplarza typu pojazdu: …

2.2.   

Liczba osi i kół: …

2.2.1.   

Liczba i umiejscowienie osi z kołami bliźniaczymi: …

2.2.2.   

Liczba i umiejscowienie osi kierowanych: …

2.2.3.   

Osie napędzane (liczba, umiejscowienie, współpraca): …

3.   

Masy i wymiary (3) (4)

3.1.   

Rozstawy kół i szerokości osi

3.1.1.   

Rozstaw kół każdej osi kierowanej (5): …

3.1.2.   

Rozstaw kół wszystkich pozostałych osi5:  (5)

3.1.3.   

Szerokość najszerszej osi tylnej: …

3.1.4.   

Szerokość osi najbardziej wysuniętej w przód (z wyłączeniem odkształcenia opon w pobliżu jezdni): …

3.2.   

Maksymalna masa całkowita podana przez producenta (6) (7): …

3.3.   

Technicznie dopuszczalne maksymalne obciążenie na każdą oś: …

3.4.   

Pojazd nadaje się/nie nadaje się (8) do holowania ładunków

3.5.   

Maksymalna prędkość konstrukcyjna pojazdu (w km/h) (9): …

4.   

Zawieszenie

4.1.   

Opony i koła

4.1.1.   

Zespół (zespoły) opona/koło (10)

a)

w przypadku opon należy wskazać:

klasę opony (C1/C2/C3) (8)

oznaczenia rozmiaru …

indeks nośności (7)

indeks prędkości (7)

b)

w przypadku kół należy wskazać wymiar(y) obręczy i odsadzenie(-a) …

4.1.2.   

Osie

4.1.2.1.   

Oś 1:

4.1.2.2.   

Oś 2:

itd.

4.1.3.   

Wartości ciśnienia w oponach zalecane przez producenta pojazdu (kPa), w zależności od obciążenia pojazdu: …

4.1.4.   

Opis urządzeń umożliwiających jazdę na śniegu i zespołów opona/koło na przedniej lub tylnej osi, odpowiednich dla typu pojazdu, zgodnie z zaleceniami producenta: …

4.1.5.   

Krótki opis zespołu zapasowego do użytku tymczasowego (jeżeli występuje): …

4.1.6.   

Krótki opis systemu monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) (jeśli jest zamontowany): …

5.   

Nadwozie

5.1.   

Osłony kół

5.1.1.   

Krótki opis pojazdu w odniesieniu do osłon kół: …

6.   

Różne

6.1.   

Urządzenia ograniczenia prędkości

6.1.1.   

Producent(-ci): …

6.1.2.   

Typ(y): …

6.1.3.   

Numer(y) homologacji typu, jeżeli istnieje(-ą): …

6.1.4.   

Prędkość lub zakres prędkości, na którą(-e) może być ustawiony ogranicznik prędkości: … km/h


(1)  Jeżeli oznaczenie identyfikacyjne typu zawiera znaki nieistotne dla opisu pojazdu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego, którego dotyczy dany dokument informacyjny, znaki takie należy przedstawić w dokumencie za pomocą symbolu „?” (np. ABC??123??).

(2)  Zgodnie z definicją zawartą w ujednoliconej rezolucji w sprawie budowy pojazdów (R.E.3), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, pkt 2 – www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

(3)  W przypadku występowania jednej wersji z normalną kabiną i jednej z kabiną sypialną należy podać oba zestawy mas i wymiarów.

(4)  Norma ISO 612:1978 – Pojazdy drogowe – Wymiary pojazdów samochodowych i pojazdów ciągniętych – Terminy i definicje.

(5)  Norma ISO 612:1978 – określenie nr 6.5.

(6)  Dla przyczep lub naczep oraz dla pojazdów łączonych z przyczepą lub naczepą, które wywierają znaczące pionowe obciążenie na urządzenie sprzęgające lub na siodło, obciążenie to, podzielone przez standardowe przyspieszenie grawitacyjne, wlicza się do maksymalnej masy całkowitej.

(7)  Należy wpisać górne i dolne wartości dla każdego wariantu.

(8)  Niepotrzebne skreślić.

(9)  W odniesieniu do pojazdów silnikowych, jeżeli producent pojazdu zezwala na modyfikację określonych funkcji kontrolnych (np. za pomocą oprogramowania, sprzętu, modernizacji, selekcji, aktywacji, dezaktywacji) przed dopuszczeniem pojazdu do ruchu lub po jego dopuszczeniu, co skutkuje zwiększeniem maksymalnej prędkości pojazdu, wówczas deklaruje się maksymalną możliwą prędkość pojazdu osiągalną poprzez dostosowanie funkcji kontrolnych. W odniesieniu do przyczep deklaruje się maksymalną prędkość dopuszczoną przez producenta pojazdu.

(10)  W przypadku opon oznaczonych literami ZR przed kodem średnicy obręczy, przeznaczonych do zamontowania w pojazdach, których maksymalna prędkość konstrukcyjna pojazdu przekracza 300 km/h, należy podać równoważne informacje.


ZAŁĄCZNIK 2

Zawiadomienie

(Maksymalny format: A4 (210 × 297 mm))

Image 1

 (1)

Wydane przez: (Nazwa organu administracji)

…………………………

…………………………


dotyczące (2):

udzielenia homologacji

 

rozszerzenia homologacji

odmowy udzielenia homologacji

cofnięcia homologacji

ostatecznego zaniechania produkcji

typu pojazdu w odniesieniu do montowania jego opon

Nr homologacji: … Nr rozszerzenia: …

Sekcja I

1.

Marka (nazwa handlowa producenta): …

2.

Typ: …

2.1.

Nazwa lub nazwy handlowe (o ile występują): …

3.

Oznaczenie identyfikacyjne typu, jeżeli jest umieszczone na pojeździe (3): …

3.1.

Umiejscowienie takiego oznakowania: …

4.

Kategoria pojazdu (4): …

5.

Nazwa i adres producenta: …

6.

Nazwy i adresy zakładów montujących: …

7.

Nazwa i adres przedstawiciela producenta (jeżeli istnieje): …

Sekcja II

1.

Informacje dodatkowe: zob. uzupełnienie

2.

Upoważniona placówka techniczna odpowiedzialna za przeprowadzenie badań: …

3.

Data sprawozdania z badań: …

4.

Numer sprawozdania z badań: …

5.

Ewentualne uwagi: zob. uzupełnienie

6.

Miejscowość: …

7.

Data: …

8.

Podpis: …

9.

Pakiet informacyjny (jeżeli dotyczy) …

Uzupełnienie do formularza zawiadomienia nr …

dotyczącego homologacji typu pojazdu w odniesieniu do montowania jego opon

1.

Informacje dodatkowe

1.1.

Krótki opis typu pojazdu dotyczący jego konstrukcji, wymiarów, linii i materiałów składowych: …

1.2.

Zespół (zespoły) opona (C1/ C2/ C3)2/koło (w tym rozmiar opony, rozmiar obręczy i odsadzenie koła): …

1.3.

Minimalny indeks prędkości zgodny z maksymalną prędkością konstrukcyjną pojazdu (dla każdego wariantu) (w przypadku opon oznaczonych literami ZR przed kodem średnicy obręczy, przeznaczonych do zamontowania w pojazdach, których maksymalna prędkość konstrukcyjna pojazdu przekracza 300 km/h, należy podać równoważne informacje): …

1.4.

Minimalny indeks nośności zgodny z technicznie dopuszczalnym maksymalnym obciążeniem na każdą oś (dla każdego wariantu) (skorygowany, w stosownych przypadkach, zgodnie z pkt 5.2.2.2. niniejszego regulaminu): …

1.5.

Zespół (zespoły) opona (C1/ C2/ C3)2//koło (w tym rozmiar opony, rozmiar obręczy i odsadzenie koła), które należy stosować wraz z urządzeniami umożliwiającymi jazdę na śniegu: …

2.

Pojazd kategorii M1 nadaje się/nie nadaje się2 do holowania ładunków i nośność tylnych opon jest przekroczona o … %.

3.

Pojazd jest/nie jest2 homologowany zgodnie z regulaminem ONZ nr 64 lub nr 1412 w odniesieniu do jego zespołu zapasowego do użytku tymczasowego typu 1/2/3/4/52.

4.

Pojazd jest/nie jest2 homologowany zgodnie z regulaminem ONZ nr 64 lub nr 1412 w odniesieniu do jego systemu monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS).

4.1.

Krótki opis systemu monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) (jeśli jest zamontowany): …

(1)  Numer identyfikujący państwo, które udzieliło homologacji, rozszerzyło homologację, odmówiło udzielenia homologacji lub cofnęło homologację (zob. przepisy dotyczące homologacji w niniejszym regulaminie).

(2)  Niepotrzebne skreślić.

(3)  Jeżeli oznaczenie identyfikacyjne typu zawiera znaki nieistotne dla opisu pojazdu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego, którego dotyczy dany dokument informacyjny, znaki takie należy przedstawić w dokumencie za pomocą symbolu „?” (np. ABC??123??).

(4)  Zgodnie z definicją zawartą w ujednoliconej rezolucji w sprawie budowy pojazdów (R.E.3), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, pkt 2 – www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.


ZAŁĄCZNIK 3

Układy znaków homologacji

(zob. pkt 4.4–4.4.2 niniejszego regulaminu)

Image 2

a = min. 8 mm

Powyższy znak homologacji umieszczony na pojeździe wskazuje, że odnośny typ pojazdu uzyskał homologację w Belgii (E 6) w odniesieniu do montowania opon na podstawie regulaminu ONZ nr 142. Dwie pierwsze cyfry numeru homologacji wskazują, że homologacji udzielono zgodnie z wymogami regulaminu ONZ nr 142 zmienionego serią poprawek 01.