ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 235

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 64
2 lipca 2021


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja nr 3 Komitetu ds. Handlu UE-Korea z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany dodatków 2-C-2 i 2-C-3 załącznika 2-C do umowy o wolnym handlu między UE a Koreą [2021/1082]

1

 

*

Zawiadomienie dotyczące daty wejścia w życie zmian w dodatkach 2-C-2 i 2-C-3 do załącznika 2-C do Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Koreą

11

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZIB) 2021/1083 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie mianowania dowódcy sił misji UE dla misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali) oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2021/6 (EUTM Mali/1/2021)

12

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1084 z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 4947)  ( 1 )

14

 

 

ZALECENIA

 

*

Zalecenie Rady (UE) 2021/1085 z dnia 1 lipca 2021 r. zmieniające zalecenie (UE) 2020/912 w sprawie tymczasowego ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE oraz ewentualnego zniesienia takiego ograniczenia

27

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

2.7.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 235/1


DECYZJA nr 3 KOMITETU DS. HANDLU UE-KOREA

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany dodatków 2-C-2 i 2-C-3 załącznika 2-C do umowy o wolnym handlu między UE a Koreą

[2021/1082]

KOMITET DS. HANDLU,

uwzględniając Umowę o wolnym handlu między Unią Europejską (zwaną dalej „UE”) i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei (zwaną dalej „Koreą”), z drugiej strony (zwanymi dalej odpowiednio „umową” i „Stronami”), w szczególności jej art. 15.1 ust. 4 lit. c) i art. 15.5 ust. 2 oraz art. 3 lit. d) załącznika 2-C,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 15.1 ust. 4 lit. c) umowy Komitet ds. Handlu ustanowiony przez Strony może rozważyć zmiany w umowie lub zmienić postanowienia umowy w przypadkach wyraźnie w niej określonych.

(2)

Art. 15.5 ust. 2 umowy stanowi, że decyzja Komitetu ds. Handlu dotycząca zmiany załączników, dodatków, protokołów i not do umowy może zostać przyjęta przez Strony z zastrzeżeniem odpowiednich mających zastosowanie wymogów prawnych i procedur.

(3)

Art. 3 lit. d) załącznika 2-C do umowy upoważnia Strony do dokonywania przeglądu dodatków 2-C-2 i 2-C-3 załącznika 2-C przynajmniej co trzy lata od wejścia w życie umowy w celu potwierdzenia akceptacji produktów, jak wskazano w lit. a) tego artykułu, uwzględniając wszelkie zmiany przepisów, które mogły nastąpić na poziomie międzynarodowym lub na poziomie Stron. Stanowi również, że jakiekolwiek zmiany dodatków 2-C-2 i 2-C-3 są przedmiotem decyzji Komitetu ds. Handlu.

(4)

UE i Korea zmieniły przepisy techniczne w celu utrzymania niezmienionego stopnia dostępu do rynku, o którym mowa w art. 1 ust. 2 załącznika 2-C do umowy. Ponadto odesłanie do „Regulamin EKG ONZ” w dodatkach 2-C-2 i 2-C-3 oznacza obecnie odesłanie do „Regulaminu ONZ”, co wynika z Porozumienia dotyczącego przyjęcia zharmonizowanych regulaminów technicznych Organizacji Narodów Zjednoczonych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz warunków wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych regulaminów Organizacji Narodów Zjednoczonych (wersja 3) (1) z dnia 20 października 2017 r.

(5)

W tabeli 1 w dodatku 2-C-2 wprowadzono następujące zmiany:

a)

Ponieważ regulaminy ONZ stosuje się obowiązkowo w UE, dla uproszczenia podjęto decyzję o skreśleniu odesłań do rozporządzeń UE (na przykład rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa ogólnego) i dyrektyw UE w kolumnie „Odpowiedni przepis techniczny UE”, pozostawiając tę kolumnę pustą.

b)

Jeśli jednak brak jest mających zastosowanie regulaminów ONZ lub jeśli ich zakres jest nieodpowiedni, np. w przypadku pozycji „Dopuszczalny poziom dźwięku”, wówczas rozporządzenia lub dyrektywy UE zastępują lub uzupełniają regulaminy ONZ. Z tego względu w kolumnie „Odpowiedni przepis techniczny UE” dodano sformułowanie „o ile istnieje”.

c)

W odniesieniu do pozycji „Dopuszczalny poziom dźwięku” i „Zamienne układy tłumiące”, w kolumnie „Odpowiedni przepis techniczny UE” dodano rozporządzenie (UE) nr 540/2014, ponieważ uchyla ono dyrektywę 70/157/EWG i stosuje się je w sposób rozłożony w czasie.

d)

Pozycję „Emisje” zastąpiono pozycją „Emisja – pojazdy lekkie”, ponieważ wymogi regulaminu ONZ nr 83 stosują się tylko do kategorii pojazdów M1 i N1. Ponadto skreślono odesłanie do „Dyrektywa 70/220/EWG”, ponieważ została ona uchylona i zastąpiona przez „Rozporządzenia (WE) nr 715/2007, (WE) nr 692/2008, (UE) nr 459/2012, (UE) 2016/427, (UE) 2016/646, (UE) 2017/1151, (UE) 2017/1154 oraz (UE) 2018/1832”, do których odesłanie zamieszczono w kolumnie „Odpowiedni przepis techniczny UE”.

e)

W pozycji „Zamienne katalizatory” skreślono odniesienie do „Dyrektywa 70/220/EWG”, ponieważ została ona uchylona i zastąpiona przez „Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 692/2008”, do których odesłanie zamieszczono w kolumnie „Odpowiedni przepis techniczny UE”.

f)

Ponadto pewne zmiany nazw pozycji wprowadzono dla większej jasności, jak w przypadku nazw pozycji „Hamowanie” i „Hamowanie”, które zastąpiono nazwami „Hamowanie – pojazdy ciężkie” i „Hamowanie – pojazdy lekkie”.

g)

W pozycji „Dymienie z silników Diesla” skreślono odesłanie do „Dyrektywa 72/306/EWG”, ponieważ została ona uchylona przez „Rozporządzenie” (WE) nr 692/2008, do którego odesłanie zamieszczono w tabeli 1 w kolumnie „Odpowiedni przepis techniczny UE”.

h)

W pozycji „Emisja dwutlenku węgla i zużycie paliwa” odesłanie do „Dyrektywa 80/1268/EWG” w kolumnie „Odpowiedni przepis techniczny UE” tabeli 1 zastąpiono odesłaniem do „Rozporządzenie (WE) nr 692/2008”; ponadto nazwę pozycji zmieniono na „Emisja dwutlenku węgla i zużycie paliwa – samochody osobowe z nie więcej niż ośmioma miejscami siedzącymi oprócz siedzenia kierowcy” dla zachowania pełnej zgodności z zakresem tego rozporządzenia.

i)

W pozycji „Moc silnika” skreślono odesłanie do „Dyrektywa 80/1269/EWG”, ponieważ została ona uchylona przez „Rozporządzenia (WE) nr 692/2008 oraz (UE) nr 582/2011”, do których odesłanie zamieszczono w tabeli 1 w kolumnie „Odpowiedni przepis techniczny UE”.

j)

W pozycji „Emisja – pojazdy ciężkie” odesłanie do „Dyrektywa 2005/55/EWG” zastąpiono odesłaniem do „rozporządzenia (WE) nr 595/2009, (WE) nr 582/2011 i (UE) 2016/1718”, do których odesłanie zamieszczono w tabeli 1 w kolumnie „Odpowiedni przepis techniczny UE”. Ponadto nazwę pozycji zmieniono na „Emisja – pojazdy ciężkie”, ponieważ rozporządzenie ONZ nr 49 ma zastosowanie do pojazdów ciężkich (tj. pojazdów o masie odniesienia przekraczającej 2 610 kg).

(6)

Tabela 2 w dodatku 2-C-2 pozostaje bez zmian.

(7)

W tabeli 1 w dodatku 2-C-3 wprowadzono następujące zmiany:

a)

W pozycji „Ochrona użytkowników w przypadku zderzenia” – „czołowego”, w kolumnie „Odpowiednie koreańskie przepisy techniczne”, odesłanie do „KMVSS art. 102” zastąpiono odesłaniem do „KMVSS art. 102 ust. 1 i 3” w związku ze zmianą KMVSS.

b)

W pozycji „Ochrona użytkowników w przypadku zderzenia” – „bocznego”, w kolumnie „Odpowiednie koreańskie przepisy techniczne”, odesłanie do „KMVSS art. 102” zastąpiono odesłaniem do „KMVSS art. 102 ust. 1” w związku ze zmianą KMVSS.

c)

Zmieniono całą pozycję „Hak holowniczy”. Nazwę pozycji „hak holowniczy” zastąpiono przez „Zaczepy holownicze”, ponieważ tak brzmi urzędowe pojęcie zdefiniowane w rozporządzeniu (UE) nr 1005/2010. Ponadto w kolumnie „Wymogi” w odniesieniu do pozycji „Zaczepy holownicze” wpis „77/389/EWG” zastąpiono wpisem „Rozporządzenie (UE) nr 1005/2010”. W kolumnie „Odpowiednie koreańskie przepisy techniczne” dotychczasowe odesłanie do „KMVSS art. 20 pkt 1, 2, 4” zastąpiono odesłaniem do „KMVSS art. 20 pkt 1”.

d)

W grupie pozycji „System oświetlenia i sygnalizacyjny”, w kolumnie „Odpowiednie koreańskie przepisy techniczne” skreślono odesłanie do KMVSS art. 106 pkt 1–10 w odniesieniu do pozycji „Reflektor główny”, „Przedni reflektor przeciwmgielny”, „Światło cofania”, „Światła obrysowe”, „Oświetlenie tablic rejestracyjnych”, „Światło tylne”, „Światło »stop«”, „Środkowe światło »stop«”, „Kierunkowskaz”, „Kierunkowskaz dodatkowy” i „Tylne światło przeciwmgielne” ze względu na zmianę KMVSS.

e)

W grupie pozycji „System oświetlenia i sygnalizacyjny” w pozycji „Montaż”, w kolumnie „Odpowiednie koreańskie przepisy techniczne” odesłanie do „KMVSS art. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 i 47” zastąpiono odesłaniem do „KMVSS art. 38, 38-2, 38-3, 38-4, 38-5, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44-2, 45, 45-2, 47 i 49”. Wynika to ze zmiany KMVSS.

f)

W grupie pozycji „System oświetlenia i sygnalizacyjny” dodano pozycje „Światła do jazdy dziennej” i „Światła zakrętowe” ze względu na zmianę KMVSS oraz w celu uwzględnienia zaktualizowanych wymogów montażu w zakresie systemu oświetlenia i sygnalizacyjnego.

g)

W grupie pozycji „System oświetlenia i sygnalizacyjny” w pozycji „Środkowe światło »stop«”, w kolumnie „Odpowiednie koreańskie przepisy techniczne”, oprócz skreślenia KMVSS art. 106 pkt 8 skreślono również KMVSS art. 43 ust. 3, ponieważ został on zastąpiony przez „KMVSS art. 43 ust. 2”.

h)

W grupie pozycji „System oświetlenia i sygnalizacyjny” dodano pozycję „Światła obrysowe boczne” ze względu na zmianę KMVSS oraz w celu uwzględnienia zaktualizowanych wymogów montażu w zakresie systemu oświetlenia i sygnalizacyjnego.

i)

W grupie pozycji „System oświetlenia i sygnalizacyjny” w pozycji „Tylne światło odblaskowe” w kolumnie „Odpowiednie koreańskie przepisy techniczne” dotychczasowe odesłanie do „KMVSS art. 49 ust. 1, 2, art. 107” zastąpiono przez „KMVSS art. 49”. Wynika to ze zmiany KMVSS.

j)

W pozycji „Moc silnika” w kolumnie „Odpowiednie koreańskie przepisy techniczne” dotychczasowe odesłanie do „KMVSS art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 111” zastąpiono przez „KMVSS art. 111”. Wynika to ze zmiany KMVSS.

k)

W grupie pozycji „Urządzenia zabezpieczające widoczność kierowcy” w kolumnie „Wymogi” skreślono odesłania do „78/318/EWG” i „78/317/EWG”, ponieważ akty te zostały uchylone i zastąpione przez „Rozporządzenie (UE) nr 1008/2010” lub „Rozporządzenie (UE) nr 672/2010”. Wpisy w kolumnie „Odpowiednie koreańskie przepisy techniczne” pozostają bez zmian.

l)

W pozycji „Kotwiczenia zespołu pasów bezpieczeństwa” w kolumnie „Odpowiednie koreańskie przepisy techniczne” odesłanie do „KMVSS art. 27 ust. 1, 2, 3, 4, 5; art. 103 ust. 1, 2, 3” zastąpiono odesłaniem do „KMVSS art. 27 ust. 1, 2, 3, 4; art. 103”. Wynika to ze zmiany KMVSS.

m)

W pozycji „Emisje i hałas (z wyjątkiem hałasu przejeżdżających pojazdów trzy- i czterokołowych) dotyczące motocykli” w kolumnie „Wymogi” skreślono między innymi odesłanie do „Dyrektywy 2002/51/WE, 2003/77/WE, 97/24/WE, rozdziały 5 i 9”, ponieważ akty te zostały uchylone i zastąpione między innymi przez „Rozporządzenia (UE) nr 168/2013 oraz (UE) nr 134/2014”. Wpis w kolumnie „Odpowiednie koreańskie przepisy techniczne” pozostaje bez zmian.

n)

W pozycji „Emisje z silników Diesla (włącznie z OBD)” – „Pojazdy poniżej 3,5 tony” w kolumnie „Wymogi” dodano odesłanie do: „Rozporządzenie (WE) nr 715/2007” i „(UE) nr 459/2012”, ponieważ są to obowiązujące rozporządzenia odpowiadające KMVSS. Wpis w kolumnie „Odpowiednie koreańskie przepisy techniczne” pozostaje bez zmian.

o)

W pozycji „Emisje z silników Diesla (włącznie z OBD)” – „Pojazdy powyżej 3,5 tony”, w kolumnie „Wymogi”, skreślono między innymi odesłanie do „Rozporządzenie (WE) nr 692/2008”, zastępując je między innymi odesłaniem do „Rozporządzenia (WE) nr 595/2009 oraz (UE) nr 582/2011”, ponieważ rozporządzenie (WE) nr 692/2008 nie dotyczy pojazdów ciężkich. Wpis w kolumnie „Odpowiednie koreańskie przepisy techniczne” pozostaje bez zmian.

p)

W pozycji „Opony”, w kolumnie „Odpowiednie koreańskie przepisy techniczne”, odniesienie „Quality management Safety and Control of Industrial Products Act – QMSCIPA (ustawa o zarządzaniu jakością, bezpieczeństwem i kontrolą produktów przemysłowych) (art. 19, 20, 21); przepisy wykonawcze QMSCIPA art. 2 ust. 2, art. 19” zastąpiono przez: „Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act (ustawa o zarządzaniu bezpieczeństwem urządzeń elektrycznych i produktów konsumpcyjnych), art. 15, 18 i 19; Enforcement Rules of Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act (przepisy wykonawcze do ustawy o zarządzaniu bezpieczeństwem urządzeń elektrycznych i produktów konsumpcyjnych), art. 3 ust. 4, art. 26; KMVSS art. 12 ust. 1”. Wynika to z faktu, że ustawa QMSCIPA została zastąpiona ustawą o zarządzaniu bezpieczeństwem urządzeń elektrycznych i produktów konsumpcyjnych.

(8)

Tabela 2 w dodatku 2-C-3 pozostaje bez zmian.

(9)

Zgodnie z art. 12 ust. 2 załącznika do decyzji nr 1 Komitetu ds. Handlu UE-Korea z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Komitetu ds. Handlu, w okresie między posiedzeniami Komitetu ds. Handlu może on przyjmować decyzje w drodze procedury pisemnej pod warunkiem zgody obu Stron. Procedura pisemna polega na wymianie not między przewodniczącymi Komitetu ds. Handlu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Tabelę 1 dodatku 2-C-2 załącznika 2-C do umowy zastępuje się tabelą 1 w załączniku 1 do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Tabelę 1 dodatku 2-C-3 załącznika 2-C do umowy zastępuje się tabelą 1 w załączniku 2 do niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym Strony wymienią drogą dyplomatyczną pisemne powiadomienia poświadczające, że wypełniły swoje odpowiednie mające zastosowanie procedury i wymogi prawne niezbędne do wejścia w życie niniejszej decyzji.


(1)  E/ECE/TRANS/505/Rev.3.


ZAŁĄCZNIK 1

Dodatek 2-C-2

Tabela 1

Wykaz, o którym mowa w art. 3 lit. a) ppkt (i) załącznika 2-C

Przedmiot

Wymogi

Odpowiedni przepis techniczny UE (jeżeli istnieje)(  (1))

Dopuszczalny poziom dźwięku

Regulamin ONZ (2) nr 51

Dyrektywa 70/157/EWG, rozporządzenie (UE) nr 540/2014

Zamienne układy tłumiące

Regulamin ONZ 59

Dyrektywa 70/157/EWG, rozporządzenie (UE) nr 540/2014

Emisje – pojazdy lekkie

Regulamin ONZ 83

Rozporządzenia (WE) nr 715/2007, (WE) nr 692/2008, (UE) nr 459/2012, (UE) 2016/427, (UE) 2016/646, (UE) 2017/1151, (UE) 2017/1154, (UE) 2018/1832

Zamienne katalizatory

Regulamin ONZ 103

Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 oraz (WE) nr 692/2008

Zbiorniki paliwa ciekłego

Regulamin ONZ 34

 

Zbiorniki skroplonego gazu ropopochodnego (LPG)

Regulamin ONZ 67

 

Zbiorniki sprężonego gazu ziemnego (CNG)

Regulamin ONZ 110

 

Tylne urządzenia zabezpieczające

Regulamin ONZ 58

 

Siła kierowania

Regulamin ONZ 79

 

Zamki i elementy mocowania drzwi

Regulamin ONZ 11

 

Dźwiękowe urządzenia ostrzegawcze

Regulamin ONZ 28

 

Urządzenia widzenia pośredniego

Regulamin ONZ 46

 

Hamowanie – pojazdy ciężkie

Regulamin ONZ 13

 

Hamowanie – pojazdy lekkie

Regulamin ONZ 13H

 

Okładziny hamulców

Regulamin ONZ 90

 

Zakłócenia radiowe (kompatybilność elektromagnetyczna)

Regulamin ONZ 10

 

Dymienie z silników Diesla

Regulamin ONZ 24

Rozporządzenie (WE) nr 692/2008

Wyposażenie wnętrza

Regulamin ONZ 21

 

Zabezpieczenie przed nieuprawnionym użyciem

Regulamin ONZ 18

 

Zabezpieczenie przed nieuprawnionym użyciem i immobilisery

Regulamin ONZ 116

 

Systemy alarmowe pojazdów

Regulamin ONZ 97

Regulamin ONZ 116

 

Zachowanie układu kierowniczego w przypadku uderzenia

Regulamin ONZ 12

 

Wytrzymałość siedzeń

Regulamin ONZ 17

 

Wytrzymałość siedzeń (autobusy i autokary)

Regulamin ONZ 80

 

Zewnętrzne elementy wystające

Regulamin ONZ 26

 

Prędkościomierz

Regulamin ONZ 39

 

Kotwiczenia pasów bezpieczeństwa

Regulamin ONZ 14

 

Urządzenia oświetleniowe i sygnalizacji świetlnej

Regulamin ONZ 48

 

Urządzenia odblaskowe

Regulamin ONZ 3

 

Światła obrysowe, światła pozycyjne przednie (boczne), światła pozycyjne tylne (boczne), światła „stop”

Regulamin ONZ 7

 

Światła do jazdy dziennej

Regulamin ONZ 87

 

Światła obrysowe boczne

Regulamin ONZ 91

 

Kierunkowskazy

Regulamin ONZ 6

 

Oświetlenie tylnych tablic rejestracyjnych

Regulamin ONZ 4

 

Reflektory (R2 i HS1)

Regulamin ONZ 1

 

Reflektory typu „sealed beam”

Regulamin ONZ 5

 

Reflektory (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, lub H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

Regulamin ONZ 8

 

Reflektory (H4)

Regulamin ONZ 20

 

Halogenowe reflektory typu „sealed beam”

Regulamin ONZ 31

 

Żarówki do stosowania w homologowanych światłach

Regulamin ONZ 37

 

Reflektory wyposażone w gazowo-wyładowcze źródła światła

Regulamin ONZ 98

 

Gazowo-wyładowcze źródła światła używane w homologowanych reflektorach

Regulamin ONZ 99

 

Reflektory (asymetryczne światła mijania)

Regulamin ONZ 112

 

Systemy adaptacyjne oświetlenia głównego

Regulamin ONZ 123

 

Przednie reflektory przeciwmgielne

Regulamin ONZ 19

 

Tylne światła przeciwmgielne

Regulamin ONZ 38

 

Światła cofania

Regulamin ONZ 23

 

Światła postojowe

Regulamin ONZ 77

 

Pasy bezpieczeństwa i urządzenia przytrzymujące

Regulamin ONZ 16

 

Urządzenia przytrzymujące dla dzieci

Regulamin ONZ 44

 

Przednie pole widzenia

Regulamin ONZ 125

 

Identyfikacja urządzeń sterowniczych i kontrolnych, ostrzegawczych i wskaźników

Regulamin ONZ 121

 

Systemy grzewcze

Regulamin ONZ 122

 

Zagłówki (połączone z siedzeniami)

Regulamin ONZ 17

 

Zagłówki

Regulamin ONZ 25

 

Emisja dwutlenku węgla i zużycie paliwa – samochody osobowe z nie więcej niż ośmioma miejscami siedzącymi oprócz siedzenia kierowcy

Regulamin ONZ 101

Rozporządzenie (WE) nr 692/2008

Moc silnika

Regulamin ONZ 85

Rozporządzenia (WE) nr 692/2008 oraz (UE) nr 582/2011

Emisja – pojazdy ciężkie

Regulamin ONZ 49

Rozporządzenia (WE) nr 595/2009, (UE) nr 582/2011, (UE) 2016/1718

Zabezpieczenia boczne

Regulamin ONZ 73

 

Bezpieczne szyby

Regulamin ONZ 43

 

Opony, pojazdy silnikowe i ich przyczepy

Regulamin ONZ 30

 

Opony, pojazdy użytkowe i ich przyczepy

Regulamin ONZ 54

 

Zapasowe koła/opony do czasowego zastosowania

Regulamin ONZ 64

 

Hałas toczenia

Regulamin ONZ 117

 

Urządzenia funkcji ograniczania prędkości

Regulamin ONZ 89

 

Części sprzęgające

Regulamin ONZ 55

 

Sprzęg krótki

Regulamin ONZ 102

 

Palność materiałów

Regulamin ONZ 118

 

Autobusy i autokary

Regulamin ONZ 107

 

Wytrzymałość konstrukcji nośnej (autobusy i autokary)

Regulamin ONZ 66

 

Zderzenie czołowe

Regulamin ONZ 94

 

Zderzenie boczne

Regulamin ONZ 95

 

Pojazdy przeznaczone do przewozu towarów niebezpiecznych

Regulamin ONZ 105

 

Ochrona przed wjechaniem pod przód pojazdu

Regulamin ONZ 93

 


(1)  Brak wpisu w trzeciej kolumnie („Odpowiedni przepis techniczny UE”) oznacza, że zastosowanie ma rozporządzenie ONZ wymienione w drugiej kolumnie („Wymogi”).

(2)  Dawniej „Regulamin EKG ONZ”.


ZAŁĄCZNIK 2

Dodatek 2-C-3

Tabela 1

Wykaz, o którym mowa w art. 3 lit. a) ppkt (ii) załącznika 2-C

Przedmiot

Wymogi

Odpowiednie koreańskie przepisy techniczne

Ochrona użytkowników w przypadku zderzenia

czołowego

Regulamin ONZ 94

KMVSS (1) art. 102 ust. 1 i 3

bocznego

Regulamin ONZ 95

KMVSS art. 102 ust. 1

Przemieszczanie się do tyłu kierownicy

Regulamin ONZ 12

KMVSS art. 89 ust. 1 pkt 2

Ochrona kierowcy przed układem kierowniczym w przypadku uderzenia

Regulamin ONZ 12

KMVSS art. 89 ust. 1 pkt 1

Siedzenia

Regulamin ONZ 17

KMVSS art. 97

Zagłówki

Regulamin ONZ 17,

Regulamin ONZ 25,

OPT 7

KMVSS art. 26, 99

Zamki i elementy przytrzymujące drzwi

Regulamin ONZ 11,

OPT 1

KMVSS art. 104 ust. 2

Tablica rozdzielcza, uderzenie

Regulamin ONZ 21

KMVSS art. 88

Siedzenia tylne, uderzenie

Regulamin ONZ 21

KMVSS art. 98

Podłokietnik, uderzenie

Regulamin ONZ 21

KMVSS art. 100

Osłona przeciwsłoneczna, uderzenie

Regulamin ONZ 21

KMVSS art. 101

Lusterko wsteczne wewnętrzne, uderzenie

Regulamin ONZ 46

KMVSS art. 108

Zaczepy holownicze

Rozporządzenie (UE) 1005/2010

KMVSS art. 20 ust. 1

Tylne urządzenia zabezpieczające

Regulamin ONZ 58

KMVSS art. 19 ust. 4 i art. 96

System oświetlenia i sygnalizacyjny

Montaż

Regulamin ONZ 48

KMVSS art. 38, 38-2, 38-3, 38-4, 38-5, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44-2, 45, 45-2, 47 oraz 49

Reflektor główny

Regulaminy ONZ 1, 2, 5, 8, 20, 31, 37,

Regulaminy ONZ 98, 99, 112, 113, 123

KMVSS art. 38, art. 48 ust. 3

 

Przedni reflektor przeciwmgielny

Regulamin ONZ 19

KMVSS art. 38-2 ust. 1

Światła do jazdy dziennej

Regulamin ONZ 87

KMVSS art. 38-4

Światła zakrętowe

Regulamin ONZ 119

KMVSS art. 38-5

Światło cofania

Regulamin ONZ 23

KMVSS art. 39

Światła obrysowe

Regulamin ONZ 7

KMVSS art. 40

Oświetlenie tablic rejestracyjnych

Regulamin ONZ 4

KMVSS art. 41

Światło tylne

Regulamin ONZ 7

KMVSS art. 42

Światło „stop”

Regulamin ONZ 7

KMVSS art. 43 ust. 1

Środkowe światło „stop”

Regulamin ONZ 7

KMVSS art. 43 ust. 2

Kierunkowskaz

Regulamin ONZ 6

KMVSS art. 44

Kierunkowskaz dodatkowy

Regulamin ONZ 7

KMVSS art. 44

Światła obrysowe boczne

Regulamin ONZ 91

KMVSS art. 44-2

Tylne światło przeciwmgielne

Regulamin ONZ 38

KMVSS art. 38-2 ust. 2

Tylne światło odblaskowe

Regulamin ONZ 70,

Regulamin ONZ 3

KMVSS art. 49

Widoczność kierowcy

Regulamin ONZ 46

KMVSS art. 50 Artykuł 94

Moc silnika

Regulamin ONZ 85

KMVSS art. 111

Urządzenia zabezpieczające widoczność kierowcy

Wycieraczki szyby przedniej

Rozporządzenie (UE) nr 1008/2010

KMVSS art. 51 ust. 2, art. 109 pkt 1

Instalacja odszraniająca

Rozporządzenie (UE) 672/2010

KMVSS art. 109 pkt 2

Instalacja odmgławiająca

Rozporządzenie (UE) 672/2010

KMVSS art. 109 pkt 3

Spryskiwacze szyby przedniej

Rozporządzenie (UE) 1008/2010

KMVSS art. 109 pkt 4

Układy hamulcowe w samochodach osobowych

Regulamin ONZ 13H

KMVSS art. 15, art. 90 pkt 1

Układy hamulcowe, z wyjątkiem samochodów osobowych i przyczep

Regulamin ONZ 13

KMVSS art. 15, art. 90 pkt 2

Układy hamulcowe przyczep

Regulamin ONZ 13

KMVSS art. 15, art. 90 pkt 3

Układ ochrony hamulców przed zablokowaniem, z wyjątkiem przyczep

Regulamin ONZ 13

KMVSS art. 15, art. 90 pkt 4

Układ ochrony hamulców przed zablokowaniem do przyczep

Regulamin ONZ 13

KMVSS art. 15, art. 90 pkt 5

Siła kierowania

Regulamin ONZ 79

KMVSS art. 14

Art. 89 ust. 2

Ogranicznik prędkości

Regulamin ONZ 89

KMVSS art. 110-2

Prędkościomierz

Regulamin ONZ 39

KMVSS art. 110

Kompatybilność elektromagnetyczna

Regulamin ONZ 10

KMVSS art. 111-2

Wyciek paliwa ciekłego w przypadku zderzenia

Regulamin ONZ 34,

Regulamin ONZ 94,

Regulamin ONZ 95

KMVSS art. 91

Zderzak

Regulamin ONZ 42

KMVSS art. 93

Kotwiczenia zespołu pasów bezpieczeństwa

Regulamin ONZ 14,

Regulamin ONZ 16

KMVSS art. 27 ust. 1, 2, 3, 4; Artykuł 103

Mocowanie fotelika ochronnego dziecka

Regulamin ONZ 14

KMVSS art. 27-2, art. 103-2

Hałas klaksonu, hałas stacjonarny i hałas przejeżdżających pojazdów (czterokołowych)

Regulamin ONZ 28,

Regulamin ONZ 51

KMVSS art. 35, 53, NVCA (ustawa o kontroli hałasu i drgań) art. 30 oraz art. 29 wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministerstwa Środowiska (2)

Emisje i hałas (z wyjątkiem hałasu przejeżdżających pojazdów trzy- i czterokołowych) dotyczące motocykli

Regulamin ONZ 40

Regulamin ONZ 41

Regulamin ONZ 47

Rozporządzenia (WE) nr 168/2013 oraz (UE) nr 134/2014

CACA (3) art. 46 oraz art. 62 wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministerstwa Środowiska, NVCA art. 30 oraz art. 29 wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministerstwa Środowiska

Emisje z silników Diesla (włącznie z OBD)

Pojazdy poniżej 3,5 tony

Regulamin ONZ 83,

Regulamin ONZ 24

Rozporządzenia (WE) nr 715/2007, (WE) nr 692/2008 oraz (UE) nr 459/2012

CACA art. 46 oraz art. 62 wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministerstwa Środowiska

Pojazdy powyżej 3,5 tony

Regulamin ONZ 49

Rozporządzenia (WE) nr 595/2009 oraz (UE) nr 582/2011

Opony

Regulaminy ONZ 30, 54, 75, 106, 117, 108, 109

Ustawa o zarządzaniu bezpieczeństwem urządzeń elektrycznych i produktów konsumpcyjnych, art. 15, 18 i 19;

przepisy wykonawcze do ustawy o zarządzaniu bezpieczeństwem urządzeń elektrycznych i produktów konsumpcyjnych, art. 3 ust. 4 i art. 26;

KMVSS art. 12 ust. 1


(1)  Dawniej „Korea Motor Vehicle Safety Standards”; nazwa zmieniona na „Rules on the Performances and Standards of Korean Motor Vehicles and Parts” („Przepisy dotyczące działania i norm dotyczących koreańskich pojazdów silnikowych i ich części”) ze skutkiem od dnia 1 lipca 2014 r.

(2)  Ministerstwo Środowiska Korei.

(3)  Clean Air Conservation Act of Korea (koreańska ustawa o ochronie czystego powietrza).


2.7.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 235/11


Zawiadomienie dotyczące daty wejścia w życie zmian w dodatkach 2-C-2 i 2-C-3 do załącznika 2-C do Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Koreą

Zmiany w dodatkach 2-C-2 i 2-C-3 do załącznika 2-C do Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Koreą (1), podpisanej w Brukseli w dniu 6 października 2010 r., wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.


(1)  Dz.U. L 127 z 14.5.2011, s. 6.


DECYZJE

2.7.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 235/12


DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA (WPZIB) 2021/1083

z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie mianowania dowódcy sił misji UE dla misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali) oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2021/6 (EUTM Mali/1/2021)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38,

uwzględniając decyzję Rady 2013/34/WPZiB z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali) (1), w szczególności jej art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 5 ust. 1 decyzji 2013/34/WPZiB Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) do podejmowania decyzji dotyczących sprawowania kontroli politycznej i kierownictwa strategicznego w odniesieniu do EUTM Mali, w tym decyzji w sprawie mianowania kolejnych dowódców sił misji UE.

(2)

W dniu 15 grudnia 2020 r. KPiB przyjął decyzję (WPZiB) 2021/6 (2) w sprawie mianowania generała brygady Fernanda Luisa GRACII HERREIZA dowódcą sił misji UE dla EUTM Mali.

(3)

W dniu 12 kwietnia 2021 r. Niemcy zaproponowały mianowanie generała brygady Jochena DEUERA dowódcą sił misji UE dla EUTM Mali po zakończeniu kadencji generała brygady Fernanda Luisa GRACII HERREIZA, od dnia 7 lipca 2021 r.

(4)

W dniu 12 maja 2021 r. Komitet Wojskowy UE poparł tę propozycję.

(5)

Należy podjąć decyzję w sprawie mianowania generała brygady Jochena DEUERA dowódcą sił misji UE dla EUTM Mali od dnia 7 lipca 2021 r.

(6)

Należy uchylić decyzję (WPZiB) 2021/6.

(7)

Zgodnie z art. 5 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w opracowaniu oraz wprowadzaniu w życie decyzji i działań Unii, które mają wpływ na kwestie polityczno-obronne. Dania nie uczestniczy zatem w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związana ani jej nie stosuje,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym mianuje się generała brygady Jochena DEUERA dowódcą sił misji UE dla misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali) od dnia 7 lipca 2021 r.

Artykuł 2

Uchyla się decyzję (WPZiB) 2021/6.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2021 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 czerwca 2021 r.

W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

S. FROM-EMMESBERGER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 14 z 18.1.2013, s. 19.

(2)  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2021/6 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie mianowania dowódcy sił misji UE dla misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali) oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2020/603 (EUTM Mali/2/2020) (Dz.U. L 4 z 7.1.2021, s. 10).


2.7.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 235/14


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/1084

z dnia 30 czerwca 2021 r.

zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich

(notyfikowana jako dokument nr C(2021) 4947)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (1), w szczególności jego art. 259 ust. 1 lit. c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest wirusową chorobą zakaźną ptaków wywierającą poważny wpływ na rentowność gospodarstw drobiarskich, co z kolei wywołuje zakłócenia w handlu wewnątrz Unii oraz w wywozie do państw trzecich. Wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków mogą zakażać ptaki migrujące i być przez nie następnie przenoszone na duże odległości podczas ich jesiennych i wiosennych migracji. Dlatego występowanie wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa stwarza stałe ryzyko bezpośredniego i pośredniego wprowadzenia tych wirusów do gospodarstw, w których utrzymuje się drób lub ptaki żyjące w niewoli. W przypadku wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków istnieje ryzyko, że czynnik chorobotwórczy rozprzestrzeni się na inne gospodarstwa, w których utrzymuje się drób lub ptaki żyjące w niewoli.

(2)

W rozporządzeniu (UE) 2016/429 ustanowiono nowe ramy prawne dotyczące zapobiegania chorobom przenoszącym się lub przenoszonym na zwierzęta lub na ludzi oraz ramy prawne dotyczące zwalczania takich chorób. Wysoce zjadliwa grypa ptaków wchodzi w zakres definicji choroby umieszczonej w wykazie w tym rozporządzeniu i podlega ustanowionym w nim przepisom dotyczącym zapobiegania chorobom i ich zwalczania. Ponadto rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/687 (2) uzupełnia rozporządzenie (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie i ich zwalczania, w tym środków zwalczania chorób HPAI.

(3)

Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2021/641 (3) przyjęto w ramach rozporządzenia (UE) 2016/429 i ustanowiono w niej środki zwalczania chorób w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków.

(4)

W szczególności w decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 przewiduje się, że obszary zapowietrzone i zagrożone ustanowione przez państwa członkowskie w następstwie wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687, powinny obejmować co najmniej obszary wymienione jako obszary zapowietrzone i zagrożone w załączniku do wspomnianej decyzji wykonawczej.

(5)

Załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 został niedawno zmieniony decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/989 (4) w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu i ptaków żyjących w niewoli w Niderlandach i Polsce, które to ogniska należało uwzględnić w tym załączniku.

(6)

Od dnia przyjęcia decyzji wykonawczej (UE) 2021/989 Polska powiadomiła Komisję o wystąpieniu nowego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w gospodarstwie, w którym utrzymuje się drób lub ptaki żyjące w niewoli, w województwie małopolskim tego państwa członkowskiego.

(7)

Ponadto Niemcy powiadomiły Komisję o wystąpieniu nowego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w gospodarstwie, w którym utrzymuje się drób lub ptaki żyjące w niewoli, w kraju związkowym Dolna Saksonia tego państwa członkowskiego.

(8)

Nowe ogniska choroby w Niemczech i Polsce występują poza obszarami obecnie wymienionymi w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641, a właściwe organy tych państw członkowskich wprowadziły niezbędne środki zwalczania chorób wymagane zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687, w tym ustanowiły obszary zapowietrzone i zagrożone wokół tych nowych ognisk.

(9)

Komisja zbadała środki zwalczania chorób wprowadzone przez Niemcy i Polskę we współpracy z tymi państwami członkowskimi i stwierdziła, że granice obszarów zapowietrzonych i zagrożonych wyznaczone przez właściwe organy Niemiec i Polski znajdują się w wystarczającej odległości od gospodarstw, w których potwierdzono niedawne wystąpienie ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków.

(10)

Aby zapobiec niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii, a także uniknąć wprowadzenia przez państwa trzecie nieuzasadnionych barier w handlu, konieczne jest niezwłoczne określenie na poziomie Unii, we współpracy z Niemcami i Polską, nowych obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych przez te państwa członkowskie zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687.

(11)

Należy zatem zmienić wykaz obszarów zapowietrzonych i zagrożonych dla Niemiec i Polski w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641.

(12)

W związku z powyższym należy zmienić załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641, aby zaktualizować podział na obszary na poziomie Unii w celu uwzględnienia nowych obszarów zapowietrzonych i zagrożonych należycie ustanowionych przez właściwe organy Niemiec i Polski zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687 oraz czasu trwania ograniczeń mających na nich zastosowanie.

(13)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2021/641.

(14)

Ze względu na pilny charakter sytuacji epidemiologicznej w Unii w odniesieniu do rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków ważne jest, aby zmiany wprowadzone niniejszą decyzją w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 stały się skuteczne tak szybko, jak jest to możliwe.

(15)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 czerwca 2021 r.

W imieniu Komisji

Stella KYRIAKIDES

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 64).

(3)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/641 z dnia 16 kwietnia 2021 r. dotycząca środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 134 z 20.4.2021, s. 166).

(4)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/989 z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 218 z 18.6.2021, s. 41).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

Część A

Obszary zapowietrzone, o których mowa w art. 1 i 2:

Państwo członkowskie: Niemcy

Obszar obejmujący:

Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687

NIEDERSACHSEN

Landkreis Osnabrück

Beginn im Norden, Kreisgrenze zum Kreis Steinfurt, Tecklenburger Straße

Richtung Osten, entlang der Tecklenburger Straße bis Kreuzung Schulstraße

Schulstraße Richtung Süden bis zur Brücke Bahnstrecke Osnabrück-Münster

dem Verlauf der Bahnstrecke Richtung Georgsmarienhütte folgend bis zur Gemeindegrenze Georgsmarienhütte

Gemeindegrenze Georgsmarienhütte Richtung Süden bis zur Osnabrücker Straße

Osnabrücker Straße folgend bis zum zweiten Kreisverkehr Schulstraße

Schulstraße Richtung Westen bis Kreisverkehr Natruper Straße

Natruper Straße Richtung Westen bis Kreuzung Neuer Kamp

Neuer Kamp Richtung Süden bis Kreuzung mit der Straße Am Borgberg

Am Borgberg östlich Richtung Kreuzung Loheiden Knapp

Loheiden Knapp Richtung Süden bis zur Kreuzung Holperdorper Straße

Holperdorper Straße weiter Richtung Süden bis zur Kreuzung Gretzmanns Esch

Gretzmanns Esch Richtung Süden bis Kreuzung Hohner Weg

Hohner Weg bis Kreisgenze zum Kreis Steinfurt

16.7.2021

NORDRHEIN-WESTFALEN

Landkreis Steinfurt

An der Landesgrenze NRW / Niedersachsen, der Kreisgrenze zum Landkreis Osnabrück in Hagen a. T. W. der Sudenfelder Strasse in südlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Hohner Weg. Den Hohner Weg in südwestlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Scholbrucher Strasse. Der Scholbrucher Strasse in westlicher Richtung folgend bis zur Osnabrücker Strasse. Der Osnabrücker Strasse in nordöstlicher Richtung folgend bis Abzweigung Talstrasse, der Talstrasse in nordwestlicher Richtung folgend, am Übergang Tunnelweg der Talstrasse in nordwestlicher Richtung weiter folgend. An der T Kreuzung der Talstrasse in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Herkenstrasse. Der Herkenstrasse in westlicher Richtung bis zur L 589. Der Herkenstrasse (L 589) in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Leedener Strasse (L 589). Der Leedener Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Dunkbachstrasse. In nördlicher Richtung der Dunkbachstrasse folgend. Der Dunkbachstrasse in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Grafenstrasse. Der Grafenstrasse in westlicher Richtung folgend bis zur BAB 1. Der BAB 1 in nördlicher Richtung folgend bis zur Hagelstrasse. Der Hagelstrasse (K 28) in östlicher Richtung folgend bis zur Münsterstrasse, welche im Verlauf in die Hasberger Strasse übergeht (östlicher Richtung) bis zum Abzweig Tecklenburger Strasse. Der Tecklenburger Strasse in östlicher Richtung folgend bis zum Goldbach (Kreisgrenze Landkreis Osnabrück bzw. Landesgrenze NRW / Niedersachsen).

16.7.2021

Państwo członkowskie: Francja

Obszar obejmujący:

Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)

BIDACHE; CAME

5.7.2021

Państwo członkowskie: Litwa

Obszar obejmujący:

Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687

Jurbarko rajono savivaldybė - Jurbarkų ir Jurbarko miesto seniūnijos

18.6.2021

Państwo członkowskie: Niderlandy

Obszar obejmujący:

Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687

1.

Vanaf kruising Leidsestraatweg/ Gerverscop, Gerverscop volgen in noordelijke richting tot aan Rodendijk.

2.

Rodendijk volgen in noordelijke richting tot aan Laag Nieuwkoop.

3.

Laag Nieuwkoop volgen in oostelijke richting overgaand in Laag Nieuwkoopsebuurtweg tot aan Schenkeldijk.

4.

Schenkeldijk volgen in noordelijke richting tot aan Haarrijn(water).

5.

Haarrijn volgen in oostelijke richting tot aan Amsterdam Rijnkanaal.

6.

Amsterdam Rijnkanaal volgen in zuidelijke richting tot aan Zuilense Ring.

7.

Zuilense Ring volgen in westelijke richting tot aan Ruimteweg.

8.

Ruimteweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lage Weidseslag.

9.

Lage Weidseslag volgen in zuidelijke richting overgaand in Atoomweg tot aan Plutoniumweg.

10.

Plutoniumweg volgen in westelijke richting tot aan A2.

11.

A2 volgen in zuidelijke richting tot aan A12.

12.

A12 volgen in westelijke richting tot aan Reijerscopse overgang.

13.

Reijerscopse overgang volgen in noordelijke richting overgaand in Raadhuislaan overgaand in Kerkweg tot aan Dorpsstraat.

14.

Dorpsstraat volgen in westelijke richting overgaand in Leidsestraatweg tot aan Gerverscop.

9.7.2021

Państwo członkowskie: Polska

Obszar obejmujący:

Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 39 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687

W województwie mazowieckim, w powiecie sierpeckim, mławskim i żuromińskim:

Całe terytorium administracyjne następujących gmin: Lubowidz, Lutocin, Kuczbork-Osada, Szreńsk, Strzegowo, Radzanów, Bieżuń, Żuromin, Siemiątkowo i Wiśniewo

Część terytorium gmin Zawidz, Raciąż i Rościszewo położona w promieniu 3 km wokół punktów o następujących współrzędnych GPS:

52.891231 N, 19.884990 E

52,951 N, 19,822 E

52,905 N, 19,893 E

52.919399 N, 19.978657 E

52,898 N, 20,131 E

18.6.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie mławskim:

Część powiatu mławskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

53.106585 N, 20.341439 E,

53.095992 N, 20.341070 E,

53.100187 N, 20.357614 E,

53.076395 N, 20.424769 E

53.078 N, 20.347 E

53,082 N, 20,451 E

18.6.2021

W województwie warmińsko-mazurskim:

Część powiatu działdowskiego i nowomiejskiego położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 53.348056, E 19.816944,

N 53,388 E 19,814

N 53,349 E 19,815

N 53,384 E 19,817

N 53,352 E 19,824

26.5.2021

Całe terytorium następujących gmin w powiecie nowomiejskim: Nowe Miasto Lubawskie i Kurzętnik.

Część terytorium gminy Biskupiec w powiecie nowomiejskim położona w promieniu 3 km wokół punktów o współrzędnych GPS N: 53,439 E: 19,462 oraz N53.488611 E19.386944

Część terytorium gminy Lubawa w powiecie iławskim położona w promieniu 3 km wokół punktu o współrzędnych GPS N53.473889 E19.624722.

16.6.2021

W województwie mazowieckim oraz łódzkim, w powiecie kutnowskim i gostynińskim:

Części powiatów gostynińskiego i kutnowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

N: 52,363 E: 19,44

N: 52,377 E: 19,467

N: 52.34729 E: 19.43396

N: 52.35392 E: 19.42987

N: 52.35345 E: 19.42772

22.6.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim i sokołowskim:

Części powiatów siedleckiego i sokołowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52,281 E: 22,34

12.6.2021

W województwie mazowieckim w powiecie ciechanowskim:

Częśc powiatu ciechanowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.978333 E: 20.603889

9.6.2021

W województwie mazowieckim w powiecie makowskim:

Częśc powiatu makowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.987222 E: 21.148056

20.6.2021

W województwie mazowieckim w powiecie sieldeckim:

Części powiatu siedleckiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.213816 E: 22.198984

16.6.2021

W województwie małopolskim w powiecie gorlickim:

Część powiatu gorlickiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: 49.583611 N 21.110556 E

14.7.2021

CZĘŚĆ B

Obszary zagrożone, o których mowa w art. 1 i 3:

Państwo członkowskie: Niemcy

Obszar obejmujący:

Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687

NIEDERSACHSEN

Landkreis und Stadt Osnabrück

Beginn im Norden, Grenze Kreis Steinfurt, Stadt Osnabrück, Eversburger Straße

Eversburger Straße östlich bis zur Brücke Bahnstrecke Osnabrück-Ibbenbüren/Rheine

Von dort weiter Wersener Landstraße Richtung Süd-Osten bis Kreisverkehr Landwehr Straße Leyer Straße

Wersener Straße zweite Ausfahrt folgend bis zur L88

Dem Verlauf der Wersener Straße (L 88) folgend bis Übergang in Pagenstecher Straße

Pagenstecher Straße südöstlich folgend bis An der Bornau

An der Bornau geht über in Natruper Straße bis zur Kreuzung Rißmüllerplatz

Natruper-Tor-Wall übergehend in Heger-Tor-Wall in südöstlicher Richtung zur Kreuzung Neuer Graben

Neuer Graben Richtung Nordosten bis Übergang in Wittekindstraße,

Wittekindstraße folgend bis Kreuzung Goethering (Berliner Platz)

Goethering in südöstlicher Richtung bis Übergang Konrad-Adenauer –Ring, von dort weiter bis Übergang Petersburger Wall und dort westlich bis zur Kreuzung Johannisstraße

Johannisstraße in südlicher Richtung bis Übergang Iburger Straße

Iburger Straße bis Fußweg Verlängerung Alte Bauernschaft

Verlauf der Alte Bauernschaft folgend bis über den Fußweg zur Straße Kreuzung Am Schölerberg/Frankfurter Heerstraße

Frankfurter Heerstraße Richtung Süden bis zum Fußweg Zum Klee

Fußweg Zum Klee folgend Richtung Süden bis zur Kreuzung Alte Rothefelder Straße (K346)

Alte Rothefelder Straße (K346) Richtung Osten bis zum Kreisverkehr Bielefelder Straße/Brüsseler Straße

Brüsseler Straße südwestliche Richtung bis Kreisverkehr

Kreisverkehr 2. Ausfahrt Richtung Süden Alte Heerstraße bis Übergang in den Eschweg

Eschweg bis Kreuzung Glückaufstraße (L 95);

Glückaufstraße (L 95) in östliche Richtung bis Kreuzung Heinrich-Schmedt-Straße

Heinrich-Schmedt-Straße Richtung Süden bis Kreuzung Wellendorfer Straße

Wellendorfer Straße (K 331) Richtung Osten bis Kreuzung Im Strehland

Im Strehlande Richtung Süden bis Kreuzung Borgloher Straße (K333)

Borgloher Straße (K333) Richtung Westen bis zur Kreuzung mit B 51 (Osnabrücker Straße/ Teutoburger-Wald-Straße)

B 51 Osnabrücker Straße Richtung Süden bis Gemeindegrenze Georgsmarienhütte/Bad Iburg;

Gemeindegrenze Georgsmarienhütte/Bad Iburg Richtung Südwesten bis Gewässer Föhrenteichsbach

Verlauf Gewässer Föhrenteichsbach Richtung Süden bis zum Zufluss in den Freedenbach

Freedenbach südwestlich bis Wassertretstelle Hagenberg/Bergstraße

Bergstraße Richtung Süden bis Kreisverkehr Bielefelder Straße

Bielefelder Straße Richtung Westen bis zur Kreuzung B 51 (Münster Straße)

B 51 (Münster Straße) südlich bis Kreuzung Alter Postdamm

Alter Postdamm in südwestliche Richtung bis zur Kreisgrenze Landkreis Osnabrück/Kreis Steinfurt

25.7.2021

Landkreis Osnabrück

Beginn im Norden, Kreisgrenze zum Kreis Steinfurt, Tecklenburger Straße

Richtung Osten, entlang der Tecklenburger Straße bis Kreuzung Schulstraße

Schulstraße Richtung Süden bis zur Brücke Bahnstrecke Osnabrück-Münster

dem Verlauf der Bahnstrecke Richtung Georgsmarienhütte folgend bis zur Gemeindegrenze Georgsmarienhütte

Gemeindegrenze Georgsmarienhütte Richtung Süden bis zur Osnabrücker Straße

Osnabrücker Straße folgend bis zum zweiten Kreisverkehr Schulstraße

Schulstraße Richtung Westen bis Kreisverkehr Natruper Straße

Natruper Straße Richtung Westen bis Kreuzung Neuer Kamp

Neuer Kamp Richtung Süden bis Kreuzung mit der Straße Am Borgberg

Am Borgberg östlich Richtung Kreuzung Loheiden Knapp

Loheiden Knapp Richtung Süden bis zur Kreuzung Holperdorper Straße

Holperdorper Straße weiter Richtung Süden bis zur Kreuzung Gretzmanns Esch

Gretzmanns Esch Richtung Süden bis Kreuzung Hohner Weg

Hohner Weg bis Kreisgenze zum Kreis Steinfurt

Od 17.7.2021 do 25.7.2021

NORDRHEIN-WESTFALEN

Landkreis Steinfurt

Ab der Landesgrenze NRW / Niedersachsen bzw. der Kreisgrenze zum Landkreis Osnabrück in Hagen a. T. W. der Strasse auf den Äckern in südlicher Richtung folgend bis zur Strasse Alter Postdamm. Den Alten Postdamm in westlicher Richtung folgend bis zur Landesgrenze NRW/Niedersachsen (Bach Brookbieke). Der Landesgrenze NRW / Niedersachsen (Bach Brookbieke) in südlicher Richtung folgend bis zur ersten Bachmüdung. Dem Bach Brookbieke in westlicher Richtung folgend bis zur 2. Bachmündung zum Mühlenbach. Dem Mühlenbach in westlicher Richtung weiter folgend bis zur Strasse Baggerien. Der Strasse Baggerien in südlicher Richtung folgend überlaufend in die Strasse Voßhaarweg. Dem Voßhaarweg in südlicher Richtung folgend bis zum Bullerbach. Dem Bullerbach in westlicher Richtung folgend, an der ersten Mündung dem Bullerbach weiter in nordwestlicher Richtung folgend, an der zweiten Mündung dem Bullerbach in westlicher Richtung weiter folgend. An der dritten Mündung dem Bulerbach in westlicher Richtung weiter folgend bis zum Meckelweger Kirchweg. Dem Meckelweger Kirchweg in westlicher Richtung folgend bis zum Warendorfer Weg. Dem Warendorfer Weg in südlicher Richtung folgend bis zum Glandorfer Damm. Dem Glandorfer Damm (B 475) in westlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung Kattenvenner Strasse. Der Kattenvenner Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zum Bullerbach. Dem Bullerbach in westlicher Richtung folgend über die Hohner Strasse (K 32) hinweg bis zur Bachmündung. Dem Bullerbach weiter in westlicher Richtung folgend bis zur Bachmündung übergehend in den Mühlenbach. Dem Mühlenbach in westlicher Richtung folgend bis zur Ringler Strasse. Der Ringeler Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zum Ringeler Damm. Dem Ringeler Damm in westlicher Richtung folgend bis zur Überleitung in den Setteler Damm. Dem Setteler Damm in westlicher Richtung folgend, über die Erpenbecker Strasse und der Ladberger Strasse hinweg bis zur Strasse am Hagen. Der Strasse am Hagen in nördlicher Richtung folgend bis zur Strasse Aldruper Damm. Dem Aldruper Damm in südwestlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung in die Strasse Up de Au. Der Strasse Up de Au in nördlicher Richtung folgend bis zur Rethstrasse. Der Rethstrasse in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Aldruper Mühlenbach. Dem Aldruper Mühlenbach in westlicher Richtung folgend bis zur zweiten Bachmündung, weiter in südwestlicher Richtung bis zur vierten Bachmündung. Dem Aldruper Mühlenbach in nördlicher Richtung folgend bis zur BAB 1. Der BAB 1 in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Saerbecker Damm. Dem Saerbecker Damm in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Wechter Strasse. Der Wechter Strasse in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Sonnenhügeldamm. Dem Sonnenhügeldamm in westlicher Richtung folgend bis zum Arelmanns Weg. Dem Arelmanns Weg in nordöstlicher Richtung folgend bis zur Waldmannstrasse. Der Waldmannstrasse in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Wechter Mark. Der Wechter Mark in nördlicher Richtung folgend bis zur Ibbenbürener Strasse. Die Ibbenbürener Strasse in westlicher Richtung folgend, übergehend in Wechter Strasse. Die Wechter Strasse westlich folgend bis zur Abzweigung Im Bocketal. Der Strasse Im Bocketal (K 24) in nördlicher Richtung folgend. An der Kreuzung der Strasse Im Bocketal in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Kreisverkehr (mit L 504). Dem Kreisverkehr in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Bach Ibbenbürener Aa. Der Ibbenbürener Aa in südöstlicher Richtung folgend bis zur Strasse Aatal. Der Strasse Aatal in nördlicher Richtung folgend bis zur BAB 30. Der BAB 30 in östlicher Richtung folgend bis zur Tecklenburger Strasse. Der Tecklenburger Strasse (L 796) in nördlicher Richtung folgend bis zur Velper Strasse. Der Velper Strasse in östlicher Richtung folgend bis zur Alstedder Strasse. Der Alstedder Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zur Strasse Kleekamp. Dem Kleekamp in östlicher Richtung folgend bis zur ersten Abzweigung und dort dem Kleekamp in nördlicher Richtung weiter folgend. An der nächsten Abzweigung dem Kleekamp in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Permer Strasse. Der Permer in östlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Blomenkamp. Dem Blomenkamp in nördlicher Richtung folgend. An der ersten Abzweigung dem Blomenkamp in östlicher Richtung folgend bis zur nächsten Abzweigung, dann dem Blomenkamp in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Strasse Schafberg. Der Strasse Schafberg in westlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Morgensternstrasse. Der Morgensternstrasse in nördlicher Richtung folgend bis zum Mühlenweg. Dem Mühlenweg in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung am Stollenkamp. Der Strasse am Stollenkamp in östlicher Richtung folgend bis zur Langenbrücker Strasse. Der Langebrücker Strasse in östlicher Richtung folgend bis zur ersten Abzweigung. Der Langenbrücker Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zum Stollenbach. Dem Stollenbach in östlicher Richtung folgend. An der ersten Bachmündung dem Stollenbach in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Hülskrappenweg. Dem Hülskrappenweg in südlicher Richtung folgend bis zum Sennlicher Weg. Dem Sennlicher Weg in östlicher Richtung folgend, an der ersten Mündung dem Sennlicher Weg in südlicher Richtung weiter folgend bis zur Tecklenburger Strasse. Der Tecklenburger Strasse (L 584) in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Kreisverkehr. Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt in südöstlicher Richtung in die Lotter Strasse verlasse. Der Lotte Strasse folgend bis zum Bach Diekwiesengraben. Dem Bach Diekwiesengraben in östlicher Richtung folgend über die Wersener Strasse (L 597) hinweg bis zum Fluss Düte. Dem Fluss Düte in nördlicher Richtung folgend bis zur Eversburger Strasse. Der Eversburger Strasse in östlicher Richtung folgend bis zur Landesgrenze NRW / Niedersachsen bzw. zur Kreisgrenze zum Landkreis Osnabrück.

25.7.2021

Landkreis Steinfurt

An der Landesgrenze NRW / Niedersachsen, der Kreisgrenze zum Landkreis Osnabrück in Hagen a. T. W. der Sudenfelder Strasse in südlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Hohner Weg. Den Hohner Weg in südwestlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Scholbrucher Strasse. Der Scholbrucher Strasse in westlicher Richtung folgend bis zur Osnabrücker Strasse. Der Osnabrücker Strasse in nordöstlicher Richtung folgend bis Abzweigung Talstrasse, der Talstrasse in nordwestlicher Richtung folgend, am Übergang Tunnelweg der Talstrasse in nordwestlicher Richtung weiter folgend. An der T Kreuzung der Talstrasse in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Herkenstrasse. Der Herkenstrasse in westlicher Richtung bis zur L 589. Der Herkenstrasse (L 589) in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Leedener Strasse (L 589). Der Leedener Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Dunkbachstrasse. In nördlicher Richtung der Dunkbachstrasse folgend. Der Dunkbachstrasse in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Grafenstrasse. Der Grafenstrasse in westlicher Richtung folgend bis zur BAB 1. Der BAB 1 in nördlicher Richtung folgend bis zur Hagelstrasse. Der Hagelstrasse (K 28) in östlicher Richtung folgend bis zur Münsterstrasse, welche im Verlauf in die Hasberger Strasse übergeht (östlicher Richtung) bis zum Abzweig Tecklenburger Strasse. Der Tecklenburger Strasse in östlicher Richtung folgend bis zum Goldbach (Kreisgrenze Landkreis Osnabrück bzw. Landesgrenze NRW / Niedersachsen).

Od 17.7.2021 do 25.7.2021

Państwo członkowskie: Francja

Obszar obejmujący:

Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687

Les communes suivantes dans le département: Landes (40)

Cauneille

Hastingues

Oeyregave

Orthevielle

Peyrehorade

Sorde-l'Abbaye

14.7.2021

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)

BIDACHE; CAME

Od 6.7.2021 do 14.7.2021

ARANCOU; ARRAUTE-CHARRITTE; AUTERRIVE; BARDOS; BERGOUEY-VIELLENAVE; CARRESSE-CASSABER; ESCOS; GUICHE; LABASTIDE-VILLEFRANCHE; LABETS-BISCAY; LEREN; MASPARRAUTE; OREGUE; SAINT-DOS; SAINT-PE-DE-LEREN; SAMES

14.7.2021

Państwo członkowskie: Litwa

Obszar obejmujący:

Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687

Jurbarko rajono savivaldybė - Girdžių ir Skirsnemunės seniūnijos; Šakių rajono savivaldybė - Kidulių ir Sudargo seniūnijos

9.7.2021

Jurbarko rajono savivaldybė - Jurbarkų ir Jurbarko miesto seniūnijos

Od 19.6.2021 do 9.7.2021

Państwo członkowskie: Niderlandy

Obszar obejmujący:

Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687

1.

Vanaf grens provincie Zuid-Holland/ Utrecht de Rietveld (N458) volgen in oostelijke richting tot aan Zegveldseuitweg.

2.

Zegveldseuitweg volgen in noordelijke richting overgaand in Hoofdweg tot aan Milandweg.

3.

Milandweg volgen in oostelijke richting tot aan Korte Meentweg.

4.

Korte Meentweg volgen in oostelijke richting overgaand in Lange Meentweg tot aan Ingenieur Enschedeweg.

5.

Ingenieur Enschedeweg volgen in noordelijke richting tot aan Oud Huizerweg.

6.

Oud Huizerweg volgen in oostelijke richting overgaand in uitweg overgaand in Ter Aarse Zuwe tot aan Korte Zuwe.

7.

Korte Zuwe volgen in oostelijke richting overgaand in Kerklaan tot aan Julianalaan.

8.

Julianalaan volgen in zuidelijke richting tot aan Dorpsstraat.

9.

Dorpsstraat volgen in oostelijke richting tot aan Ter Aarseweg.

10.

Ter Aarseweg volgen in zuidelijke richting amsterdam Rijnkanaal overstekend tot aan Rijksstraatweg.

11.

Rijksstraatweg volgen in noordelijke richting tot aan Bloklaan.

12.

Bloklaan volgen in oostelijke richting tot aan Veendijk.

13.

Veendijk volgen in noordelijke richting tot aan Oud Loosdrechtsedijk.

14.

Oud Loosdrechtsedijk volgen in oostelijke richting tot aan Nootweg.

15.

Nootweg volgen in oostelijke richting tot aan Rading.

16.

Rading volgen in zuidelijke richting tot aan Noodweg.

17.

Noodweg volgen in zuidelijke richting tot aan Utrechtseweg.

18.

Utrechtseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Graaf Florisweg.

19.

Graaf Florisweg volgen in oostelijke richting tot aan A27.

20.

A27 volgen in zuidelijke richting tot aan A12.

21.

A12 volgen in westelijke richting tot aan N408.

22.

N408 volgen in zuidelijke richting tot aan Zuidstedeweg.

23.

Zuidstedeweg volgen in westelijke richting overgaand in Wijkerslootweg overgaand in Weg naar de poort overgaand in Weg der verenigde naties tot aan Baronieweg.

24.

Baronieweg volgen in westelijke richting tot aan Boveneind noordzijde.

25.

Boveneind noordzijde volgen in westelijke richting overgaand in Dorp ovengaand in Boveneind Noordzijde tot aan Damweg.

26.

Damweg volgen in noordelijke richting tot aan Utrechtse straatweg.

27.

Utrechtse straatweg volgen in westelijke richting tot aan Johan Vierbergenweg.

28.

Johan Vierbergenweg volgen in noordelijke richting overgaand in Tuurluur overgaand in verlengde Tuurluur de A2 overstekend tot aan Burgermeester van Zwietenweg.

29.

Burgermeester van Zwietenweg volgen in westelijke richting tot aan Molendijk.

30.

Molendijk volgen in noordelijke richting overgaand in Grens Zuid-Holland/Utrecht (water) tot aan Rietveld.

18.7.2021

1.

Vanaf kruising Leidsestraatweg/ Gerverscop, Gerverscop volgen in noordelijke richting tot aan Rodendijk.

2.

Rodendijk volgen in noordelijke richting tot aan Laag Nieuwkoop.

3.

Laag Nieuwkoop volgen in oostelijke richting overgaand in Laag Nieuwkoopsebuurtweg tot aan Schenkeldijk.

4.

Schenkeldijk volgen in noordelijke richting tot aan Haarrijn(water).

5.

Haarrijn volgen in oostelijke richting tot aan Amsterdam Rijnkanaal.

6.

Amsterdam Rijnkanaal volgen in zuidelijke richting tot aan Zuilense Ring.

7.

Zuilense Ring volgen in westelijke richting tot aan Ruimteweg.

8.

Ruimteweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lage Weidseslag.

9.

Lage Weidseslag volgen in zuidelijke richting overgaand in Atoomweg tot aan Plutoniumweg.

10.

Plutoniumweg volgen in westelijke richting tot aan A2.

11.

A2 volgen in zuidelijke richting tot aan A12.

12.

A12 volgen in westelijke richting tot aan Reijerscopse overgang.

13.

Reijerscopse overgang volgen in noordelijke richting overgaand in Raadhuislaan overgaand in Kerkweg tot aan Dorpsstraat.

14.

Dorpsstraat volgen in westelijke richting overgaand in Leidsestraatweg tot aan Gerverscop.

Od 10.7.2021 do 18.7.2021

Państwo członkowskie: Polska

Obszar obejmujący:

Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 55 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687

W województwie mazowieckim, w powiecie żuromińskim, sierpeckim, płońskim i mławskim:

Całe terytorium administracyjne następujących gmin: Lipowiec Kościelny, Wiśniewo, Stupsk, Szydłowo, Grudusk, Regimin, Wieczfnia Kościelna, Szczutowo i miasto Mława.

Pozostałe terytorium gmin Rościszewo, Raciąż i Zawidz wykraczające poza obszar w promieniu 3 km wokół punktów o następujących współrzędnych:

52.891231 N, 19.884990 E

52,951 N, 19,822 E

52,905 N, 19,893 E

52.919399 N, 19.978657 E

52,898 N, 20,131 E.

Część terytorium gmin Glinojeck i Ciechanów położona w promieniu 10 km wokół punktów o następujących współrzędnych GPS:

52,916 N, 20,225 E

52,936 N, 20,307 E

4.7.2021

Całe terytorium administracyjne następujących gmin: Lubowidz, Lutocin, Kuczbork-Osada, Szreńsk, Strzegowo, Radzanów, Bieżuń, Żuromin, Siemiątkowo i Wiśniewo.

Część terytorium gmin Zawidz, Raciąż i Rościszewo położona w promieniu 3 km wokół punktów o następujących współrzędnych GPS:

52.891231 N, 19.884990 E

52,951 N, 19,822 E

52,905 N, 19,893 E

52.919399 N, 19.978657 E

52,898 N, 20,131 E

Od 19.6.2021 do 4.7.2021

Część powiatu mławskiego położona w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

53.106585 N, 20.341439 E

53.095992 N, 20.341070 E

53.100187 N, 20.357614 E

53.076395 N, 20.424769 E

53.078 N, 20.347 E

53,027 N, 20,293 E

53,082 N, 20,451 E

Od 19.6.2021 do 4.7.2021

W województwie warmińsko-mazurskim powiaty nidzicki, działdowski, nowomiejski, iławski:

Całe terytorium administracyjne następujących gmin: Janowiec Kościelny, Iłowo-Osada, Kozłowo, Działdowo, Rybno, Grodziczno, Lidzbark, Płośnica.

Pozostałe terytorium gminy Lubawa wykraczające poza obszar położony w promieniu 3 km wokół punktu o współrzędnych GPS 53,473889 N 19,624722 E

Obszar gmin Iława i Kisielice położony na południe od drogi 16.

Pozostałe terytorium gminy Biskupiec wykraczające poza obszar położony w promieniu 3 km wokół punktów o współrzędnych GPS 53,488611 N 19,386944 E i N: 53,439 E: 19,462

4.7.2021

W województwie warmińsko-mazurskim:

Części powiatu działdowskiego i nowomiejskiego położone w promieniu 3 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N 53.348056, E 19.816944,

N 53,388 E 19,814

N 53,349 E 19,815

N 53,384 E 19,817

N 53,352 E 19,824

Od 27.5.2021 do 16.6.2021

Całe terytorium następujących gmin w powiecie nowomiejskim: Nowe Miasto Lubawskie i Kurzętnik.

Część terytorium gminy Biskupiec w powiecie nowomiejskim położona w promieniu 3 km wokół punktów o współrzędnych GPS N: 53,439 E: 19,462 oraz N53.488611 E19.386944

Część terytorium gminy Lubawa w powiecie iławskim położona w promieniu 3 km wokół punktu o współrzędnych GPS N53.473889 E19.624722.

Od 17.6.2021 do 4.7.2021

W województwie mazowieckim oraz łódzkim, w powiatach kutnowskim, gostynińskim oraz płockim:

Części powiatów kutnowskiego, gostynińskiego oraz płockiego położone w promieniu 10 km wokół ognisk o współrzędnych GPS:

N: 52,363 E: 19,44

N: 52,377 E: 19,467

N: 52.34729 E: 19.43396

N: 52.35392 E: 19.42987

N: 52.35345 E: 19.42772

1.7.2021

Części powiatów gostynińskiego i kutnowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS:

N: 52,363 E: 19,44

N: 52,377 E: 19,467

N: 52.34729 E: 19.43396

N: 52.35392 E: 19.42987

N: 52.35345 E: 19.42772

Od 23.6.2021 do 1.7.2021

W województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim i sokołowskim:

Części powiatów siedleckiego i sokołowskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52,281 E: 22,34

26.6.2021

Części powiatów siedleckiego i sokołowskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52,281 E: 22,34

Od 13.6.2021 do 26.6.2021

W województwie mazowieckim w powiecie ciechanowskim, mławskim i przasnyskim:

Części powiatów ciechanowskiego, mławskiego i przasnyskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.978333 E: 20.603889

4.7.2021

Częśc powiatu ciechanowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.978333 E: 20.603889

Od 9.6.2021 do 4.7.2021

W województwie mazowieckim w powiecie makowskim i przasnyskim:

Części powiatów makowskiego i przasnyskiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.987222 E: 21.148056

29.6.2021

Częśc powiatu makowskiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.987222 E: 21.148056

Od 21.6.2021 do 29.6.2021

W województwie mazowieckim w powiecie siedleckim, węgrowskim i sokołowskim oraz miasto Siedlce:

Części powiatów siedleckiego, węgrowskiego, sokołowskiego i miasto Siedlce położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.213816 E: 22.198984

3.7.2021

Części powiatów siedleckiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 52.213816 E: 22.198984

Od 17.6.2021 do 3.7.2021

W województwie małopolskim w powiecie gorlickim i nowosądeckim:

Części powiatów gorlickiego i nowosądeckiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: 49.583611 N 21.110556 E

23.7.2021

Część powiatu gorlickiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: 49.583611 N 21.110556 E

Od 15.7.2021 do 23.7.2021


ZALECENIA

2.7.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 235/27


ZALECENIE RADY (UE) 2021/1085

z dnia 1 lipca 2021 r.

zmieniające zalecenie (UE) 2020/912 w sprawie tymczasowego ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE oraz ewentualnego zniesienia takiego ograniczenia

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 77 ust. 2 lit. b) i e) i art. 292 zdanie pierwsze i drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 30 czerwca 2020 r. Rada przyjęła zalecenie w sprawie tymczasowego ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE oraz ewentualnego zniesienia takiego ograniczenia (1) („zalecenie Rady”).

(2)

Od tego czasu Rada przyjęła zalecenia: (UE) 2020/1052 (2), (UE) 2020/1144 (3), (UE) 2020/1186 (4), (UE) 2020/1551 (5), (UE) 2020/2169 (6), (UE) 2021/89 (7), (UE) 2021/132 (8), (UE) 2021/767 (9), (UE) 2021/892 (10) i (UE) 2021/992 (11) zmieniające zalecenie Rady (UE) 2020/912 w sprawie tymczasowego ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE oraz ewentualnego zniesienia takiego ograniczenia.

(3)

W dniu 20 maja 2021 r. Rada przyjęła zalecenie 2021/816 zmieniające zalecenie Rady (UE) 2020/912 w sprawie tymczasowego ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE oraz ewentualnego zniesienia takiego ograniczenia (12) w celu aktualizacji kryteriów stosowanych na potrzeby dokonania oceny, czy podróż inna niż niezbędna z państw trzecich jest bezpieczna i czy należy na nią zezwolić.

(4)

Zalecenie Rady stanowi, że państwa członkowskie powinny w skoordynowany sposób stopniowo, począwszy od dnia 1 lipca 2020 r., znosić tymczasowe ograniczenie dotyczące innych niż niezbędne podróży do UE w odniesieniu do rezydentów państw trzecich wymienionych w załączniku I do zalecenia Rady. Co dwa tygodnie wykaz państw trzecich, o którym mowa w załączniku I, powinien podlegać przeglądowi i – stosownie do przypadku – ewentualnej aktualizacji, dokonywanych przez Radę w ścisłym porozumieniu z Komisją oraz ze stosownymi agencjami i służbami UE, po dokonaniu ogólnej oceny opartej na metodyce, kryteriach i informacjach, o których mowa w zaleceniu Rady.

(5)

Od tego czasu – w ścisłym porozumieniu z Komisją oraz ze stosownymi agencjami i służbami UE – toczą się w Radzie dyskusje na temat przeglądu wykazu państw trzecich zawartego w załączniku I do zalecenia Rady oraz z zastosowaniem kryteriów i metod określonych w zaleceniu Rady zmienionym zaleceniem 2021/816. W wyniku tych dyskusji należy zmienić wykaz państw trzecich zawarty w załączniku I. Do wykazu należy w szczególności dodać Arabię Saudyjską, Armenię, Azerbejdżan, Bośnię i Hercegowinę, Państwo Brunei Darussalam, Czarnogórę, Jordanię, Kanadę, Katar i Republikę Mołdawii, a także Kosowo (*) w kategorii „Jednostki oraz władze terytorialne, które nie są uznawane za państwa przez przynajmniej jedno państwo członkowskie”.

(6)

Kontrola graniczna leży nie tylko w interesie państwa członkowskiego, na którego granicach zewnętrznych jest ona dokonywana, lecz także w interesie wszystkich państw członkowskich, które zniosły kontrolę na granicach wewnętrznych. Państwa członkowskie powinny zatem zapewnić koordynację środków podejmowanych na granicach zewnętrznych w celu zapewnienia dobrze funkcjonującej strefy Schengen. W tym celu, począwszy od dnia 1 lipca 2021 r., państwa członkowskie powinny w skoordynowany sposób kontynuować znoszenie tymczasowego ograniczenia dotyczącego innych niż niezbędne podróży do UE w odniesieniu do rezydentów państw trzecich, specjalnych regionów administracyjnych oraz innych jednostek i władz terytorialnych wymienionych w załączniku I do zalecenia Rady zmienionego niniejszym zaleceniem.

(7)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego zalecenia, nie jest nim związana ani go nie stosuje. Ponieważ niniejsze zalecenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, zgodnie z art. 4 tego protokołu Dania – w terminie sześciu miesięcy po przyjęciu przez Radę niniejszego zalecenia – podejmuje decyzję, czy dokona jego transpozycji.

(8)

Niniejsze zalecenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Irlandii zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE (13); Irlandia nie uczestniczy w związku z tym w jego przyjęciu, nie jest nim związana ani go nie stosuje.

(9)

W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsze zalecenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt A decyzji Rady 1999/437/WE (14).

(10)

W odniesieniu do Szwajcarii niniejsze zalecenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt A decyzji 1999/437/WE (15) w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/146/WE (16).

(11)

W odniesieniu do Liechtensteinu niniejsze zalecenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt A decyzji 1999/437/WE (17) w związku z art. 3 decyzji 2011/350/UE (18),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

W zaleceniu Rady (UE) 2020/912, zmienionym zaleceniami (UE) 2020/1052, (UE) 2020/1144, (UE) 2020/1186, (UE) 2020/1551, (UE) 2020/2169, (UE) 2021/89, (UE) 2021/132, (UE) 2021/767, (UE) 2021/816, (UE) 2021/892 i (UE) 2021/992, w sprawie tymczasowego ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE oraz ewentualnego zniesienia takiego ograniczenia wprowadza się następujące zmiany:

1)

pkt 1 akapit pierwszy zalecenia Rady otrzymuje brzmienie:

„1.

Począwszy od dnia 1 lipca 2021 r., państwa członkowskie powinny w sposób skoordynowany stopniowo znosić tymczasowe ograniczenie dotyczące innych niż niezbędne podróży do UE w odniesieniu do rezydentów państw trzecich wymienionych w załączniku I.”;

2)

załącznik I do zalecenia otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK I

Państwa trzecie, specjalne regiony administracyjne oraz inne jednostki i władze terytorialne, których rezydentów nie powinno dotyczyć tymczasowe ograniczenie na granicach zewnętrznych dotyczące innych niż niezbędne podróży do UE:

I.   PAŃSTWA

1.

ALBANIA

2.

ARMENIA

3.

AUSTRALIA

4.

AZERBEJDŻAN

5.

BOŚNIA I HERCEGOWINA

6.

PAŃSTWO BRUNEI DARUSSALAM

7.

KANADA

8.

IZRAEL

9.

JAPONIA

10.

JORDANIA

11.

LIBAN

12.

CZARNOGÓRA

13.

NOWA ZELANDIA

14.

KATAR

15.

REPUBLIKA MOŁDAWII

16.

REPUBLIKA MACEDONII PÓŁNOCNEJ

17.

RWANDA

18.

ARABIA SAUDYJSKA

19.

SERBIA

20.

SINGAPUR

21.

KOREA POŁUDNIOWA

22.

TAJLANDIA

23.

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

24.

CHINY (*1)

II.   SPECJALNE REGIONY ADMINISTRACYJNE CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ

Specjalny Region Administracyjny Hongkong

Specjalny Region Administracyjny Makau

III.   JEDNOSTKI ORAZ WŁADZE TERYTORIALNE, KTÓRE NIE SĄ UZNAWANE ZA PAŃSTWA PRZEZ PRZYNAJMNIEJ JEDNO PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE

Kosowo (*)

Tajwan

.

(*1)  Z zastrzeżeniem potwierdzenia zasady wzajemności."

(*)  Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją RB ONZ 1244(1999) oraz opinią MTS w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa."

Sporządzono w Brukseli dnia 1 lipca 2021 r.

W imieniu Rady

G. DOVŽAN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 208I z 1.7.2020, s. 1.

(2)  Dz.U. L 230 z 17.7.2020, s. 26.

(3)  Dz.U. L 248 z 31.7.2020, s. 26.

(4)  Dz.U. L 261 z 11.8.2020, s. 83.

(5)  Dz.U. L 354 z 26.10.2020, s. 19.

(6)  Dz.U. L 431 z 21.12.2020, s. 75.

(7)  Dz.U. L 33 z 29.1.2021, s. 1.

(8)  Dz.U. L 41 z 4.2.2021, s. 1.

(9)  Dz.U. L 165I z 11.5.2021, s. 66.

(10)  Dz.U. L 198 z 4.6.2021, s. 1.

(11)  Dz.U. L 221 z 21.6.2021, s. 12.

(12)  Dz.U. L 182 z 21.5.2021, s. 1.

(*)  Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją RB ONZ 1244(1999) oraz opinią MTS w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.

(13)  Decyzja Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotycząca wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20).

(14)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 31.

(15)  Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 52.

(16)  Decyzja Rady 2008/146/WE z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 1).

(17)  Dz.U. L 160 z 18.6.2011, s. 21.

(18)  Decyzja Rady 2011/350/UE z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu w sprawie przystąpienia Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, odnoszącego się do zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych i do przemieszczania się osób (Dz.U. L 160 z 18.6.2011, s. 19).