ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 219I

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 64
21 czerwca 2021


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2021/996 z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających wobec Białorusi

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2021/997 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2021/998 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 401/2013 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją w Mjanmie/Birmie

45

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2021/999 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi

55

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/1000 z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniająca decyzję 2013/184/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mjanmie/Birmie

57

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/1001 z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniająca decyzję 2012/642/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi

67

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2021/1002 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wykonania decyzji 2012/642/WPZiB dotyczącej środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi

70

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

21.6.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 219/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2021/996

z dnia 21 czerwca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających wobec Białorusi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady 2012/642/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. dotyczącą środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 (2) przewiduje zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych oraz zakazuje udostępniania funduszy lub zasobów gospodarczych osobom i podmiotom, które są odpowiedzialne za poważne naruszenia praw człowieka lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej, lub których działania w inny sposób poważnie zagrażają demokracji lub praworządności na Białorusi lub które czerpią korzyści z reżimu Łukaszenki lub wspierają go. Wprowadza ono również zakaz udzielania pomocy technicznej związanej z towarami i technologiami wymienionymi we Wspólnym wykazie uzbrojenia Unii Europejskiej lub związanej z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem takich towarów. Nakłada ono zakaz eksportu sprzętu, który mógłby zostać wykorzystany do represji wewnętrznych, na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów na Białorusi lub do użytku na Białorusi, a także zakazuje udzielania związanej z tym pomocy technicznej, usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej. Ponadto rozporządzenie to zakazuje białoruskim przewoźnikom lotniczym lądowania, startu i przelotu nad terytorium Unii.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 765/2006 nadaje skuteczność środkom przewidzianym w decyzji 2012/642/WPZiB.

(3)

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2021/1002 (3) wprowadza pewne zapisy mające na celu wdrożenie konkluzji Rady Europejskiej z dni 24 i 25 maja 2021 r. w związku z bezprawnym, przymusowym lądowaniem w dniu 23 maja 2021 r. w Mińsku na Białorusi odbywającego lot wewnątrzunijny samolotu linii Ryanair. Decyzją Rady (WPZiB) 2021/1001 (4) zmieniono decyzję 2012/642/WPZiB wprowadzając pewne nowe odstępstwa od zamrożenia środków finansowych oraz zakazu udostępniania środków finansowych lub zasobów gospodarczych osobom lub podmiotom umieszczonym w wykazie, aby uniknąć niepożądanych konsekwencji tych nowych zapisów. Odstępstwa te dotyczą lotów w celach humanitarnych, ewakuacji lub repatriacji osób, lub inicjatyw zapewniających wsparcie ofiarom klęsk żywiołowych, jądrowych lub chemicznych, uczestnictwa w spotkaniach służących znalezieniu rozwiązania kryzysu na Białorusi lub promowaniu politycznych celów środków ograniczających oraz lotów awaryjnych, a także kwestii bezpieczeństwa lotniczego. Odstępstwa te muszą znaleźć odzwierciedlenie w rozporządzeniu (WE) nr 765/2006.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 765/2006.

(5)

Aby zapewnić skuteczność środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, powinno ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 otrzymuje brzmienie:

„1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, mogą wyrazić zgodę na uwolnienie niektórych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych, lub udostępnienie niektórych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że te fundusze lub zasoby gospodarcze są:

a)

niezbędne, aby zaspokoić podstawowe potrzeby którejkolwiek z osób wymienionych w załączniku I oraz członków ich rodzin pozostających na ich utrzymaniu, w tym na pokrycie płatności związanych z za żywnością, najmem lub kredytem hipotecznym, lekami i leczeniem, podatkami, składkami ubezpieczeniowymi oraz opłatami za usługi komunalne;

b)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz zwrot poniesionych wydatków związanych z usługami prawniczymi;

c)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat lub należności za usługi związane ze zwykłym przechowywaniem lub utrzymywaniem zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych;

d)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłaty niezbędnej do jednego z poniższych:

(i)

wykonywania lotów w celach humanitarnych, ewakuacji lub repatriacji osób, lub do celów inicjatyw wspierających ofiary klęsk żywiołowych, jądrowych lub chemicznych;

(ii)

wykonywania lotów w ramach międzynarodowych procedur adopcyjnych;

(iii)

wykonywania lotów wymaganych do udziału w spotkaniach służących znalezieniu rozwiązania kryzysu na Białorusi lub promowaniu politycznych celów środków ograniczających; lub

(iv)

awaryjnego lądowania, odlotu lub przelotu wykonywanych przez unijnego przewoźnika lotniczego; lub

e)

niezbędne do zajęcia się krytycznymi i jasno określonymi kwestiami bezpieczeństwa lotniczego, po uprzednich konsultacjach z Agencją Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 21 czerwca 2021 r.

W imieniu Rady

J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 285 z 17.10.2012, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających wobec Białorusi (Dz.U. L 134 z 20.5.2006, s. 1).

(3)  Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2021/1002 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wykonania decyzji 2012/642/WPZiB dotyczącej środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi (zob. s. 70 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(4)  Decyzja Rady (WPZiB) 2021/1001 z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniająca decyzję 2012/642/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi (zob. s. 67 niniejszego Dziennika Urzędowego).


21.6.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 219/3


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2021/997

z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających wobec Białorusi (1), w szczególności jego art. 8a ust. 1,

uwzględniając wnioski Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 18 maja 2006 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 765/2006.

(2)

W dniu 9 sierpnia 2020 r. na Białorusi odbyły się wybory prezydenckie, które uznano za niezgodne z międzynarodowymi standardami i naznaczone represjami wobec niezależnych kandydatów oraz brutalnym tłumieniem pokojowych protestów powyborczych. W dniu 11 sierpnia 2020 r. Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa wydał w imieniu Unii oświadczenie, w którym stwierdził, że wybory nie były ani wolne, ani uczciwe. Stwierdzono również, że mogą zostać podjęte środki wobec osób odpowiedzialnych za przemoc, nieuzasadnione aresztowania oraz fałszowanie wyników wyborów.

(3)

Z uwagi na nasilenie się poważnych naruszeń praw człowieka na Białorusi oraz brutalne represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego, demokratycznej opozycji i dziennikarzy, a także osób należących do mniejszości narodowych, należy podjąć decyzję o objęciu środkami ograniczającymi dodatkowych osób i podmiotów.

(4)

W dniach 24 i 25 maja 2021 r. Rada Europejska przyjęła konkluzje, w których zdecydowanie potępiła doprowadzenie do przymusowego lądowania samolotu linii Ryanair w Mińsku na Białorusi w dniu 23 maja 2021 r. – które stworzyło zagrożenie dla bezpieczeństwa lotniczego – oraz zatrzymanie przez władze białoruskie dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi. Wezwała Radę, by jak najszybciej umieściła dodatkowe osoby i podmioty w wykazie na podstawie odpowiednich ram sankcyjnych.

(5)

Z tego względu do wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi, zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 765/2006, należy dodać 78 osób i 7 podmiotów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 765/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 21 czerwca 2021 r.

W imieniu Rady

J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 134 z 20.5.2006, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 765/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

do tabeli „A. Osoby fizyczne, o których mowa w art. 2 ust. 1” dodaje się następujące osoby fizyczne:

 

Nazwisko i imię

Transliteracja ang. pisowni białoruskiej

Transliteracja ang. pisowni rosyjskiej

Nazwisko i imię

(pisownia białoruska)

(pisownia rosyjska)

Informacje umożliwiające identyfikację

Przyczyny umieszczenia w wykazie

Data umieszczenia w wykazie

„89.

Natallia Mikhailauna BUHUK

Natalia Mikhailovna BUGUK

Наталля Мiхайлаўна БУГУК

Наталья Михайловна БУГУК

sędzia sądu dla rejonu Frunzenskiego w Mińsku

Data ur.: 19.12.1989

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu dla rejonu Frunzenskiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie dziennikarzy i demonstrantów, w szczególności za skazanie Kaciaryny Bachwalawej (Andrejewej) i Darii Czulcowej. Podczas nadzorowanych przez nią procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony i prawa do rzetelnego procesu sądowego.

21.6.2021

 

 

 

 

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

90.

Alina Siarhieeuna KASIANCHYK

Alina Sergeevna KASYANCHYK

Алiна Сяргееўна КАСЬЯНЧЫК

Алина Сергеевна КАСЬЯНЧИК

zastępca prokuratora sądu dla rejonu Frunzenskiego w Mińsku

Data ur.: 12.03.1998

Miejsce ur.:

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca prokuratora sądu dla rejonu Frunzenskiego w Mińsku reprezentowała reżim Łukaszenki w umotywowanych politycznie sprawach przeciwko dziennikarzom, działaczom i demonstrantom. W szczególności, ścigała dziennikarki Kaciarynę Bachwalawą (Andrejewą) i Darię Czulcową za nagrywanie pokojowych demonstracji, opierając się na bezpodstawnych oskarżeniach o „spisek” i „naruszanie porządku publicznego”. Ścigała również członków białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego np. za udział w pokojowych demonstracjach i składanie hołdu zamordowanemu demonstrantowi Aliaksandrowi Taraikouskiemu. Ustawicznie zwracała się do sędziego o wydanie kar długotrwałego pozbawienia wolności.

21.6.2021

 

 

 

 

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

91.

Ihar Viktaravich KURYLOVICH

Igor Viktorovich KURILOVICH

Iгар Вiĸтаравiч КУРЫЛОВIЧ,

Игорь Викторович КУРИЛОВИЧ

starszy śledczy sądu dla rejonu Frunzenskiego w Mińsku w departamencie komisji śledczej

Data ur.: 26.09.1990

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako starszy śledczy sądu dla rejonu Frunzenskiego w Mińsku był zaangażowany w przygotowanie umotywowanej politycznie sprawy karnej przeciwko dziennikarkom Kaciarynie Bachwalawej (Andrejewej) i Darii Czulcowej. Dziennikarki, które nagrywały pokojowe demonstracje, zostały oskarżone o naruszenia porządku publicznego i skazane na dwa lata pozbawienia wolności.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

92.

Siarhei Viktaravich SHATSILA

Sergei Viktorovich SHATILO

Сяргей Вiĸтаравiч ШАЦIЛА

Сергей Виĸторович ШАТИЛО

sędzia sądu dla rejonu Sawieckiego w Mińsku

Data ur.: 13.08.1989

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu dla rejonu Sawieckiego w Mińsku jest odpowiedzialny za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie demonstrantów, w szczególności za skazanie Natallii Hersche, Dzmitryja Halki i Dzmitryja Karatkewicza, uważanych za więźniów politycznych przez białoruską organizację praw człowieka Wiasna.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

93.

Anastasia Vasileuna ACHALAVA

Anastasia Vasilievna ACHALOVA

Анастасiя Васiльеўна АЧАЛАВА

Анастасия Васильевна АЧАЛОВА

sędzia sądu dla rejonu Leninskiego w Mińsku

Data ur.: 15.10.1992

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), Białoruś

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu dla rejonu Leninskiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie dziennikarzy, działaczy i demonstrantów, w szczególności za skazanie członka Rady Koordynacyjnej Dzmitryja Kruka, jak również przeciw personelowi medycznemu i starszym obywatelom. Podczas nadzorowanych przez nią procesów zgłaszano opieranie się na oświadczeniach anonimowych świadków.

21.6.2021

 

 

 

 

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

94.

Mariya Viachaslavauna YAROKHINA

Maria Viacheslavovna YEROKHINA

Марыя Вячаславаўна ЯРОХIНА

Мария Вячеславовна ЕРОХИНА

sędzia sądu dla rejonu Frunzenskiego w Mińsku

Data ur.: 04.07.1987

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu dla rejonu Frunzenskiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie dziennikarzy, przywódców opozycji, działaczy związkowych, sportowców i demonstrantów, w szczególności za skazanie dziennikarza Uładzimira Hrydzina.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

95.

Yuliya Aliaksandrauna BLIZNIUK

Yuliya Aleksandrovna BLIZNIUK

Юлiя Аляĸсандраўна БЛIЗНЮК

Юлия Алеĸсандровна БЛИЗНЮК

wiceprzewodnicząca / sędzia sądu dla rejonu Frunzenskiego w Mińsku

Data ur.: 23.09.1971

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako wiceprzewodnicząca / sędzia sądu dla rejonu Frunzenskiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie dziennikarzy, działaczy i demonstrantów, w szczególności za skazanie działaczy Arcioma Chwaszczeuskiego, Arcioma Sauczuka i Maksima Pauliuszczyka. Osoby te uważane są za więźniów politycznych przez białoruską organizację praw człowieka Wiasna.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

96.

Anastasia Dzmitreuna KULIK

Anastasia Dmitrievna KULIK

Анастасiя Дзмiтрыеўна КУЛIК

Анастасия Дмитриевна КУЛИК

sędzia sądu dla rejonu Pierszamajskiego w Mińsku

Data ur.: 28.07.1989

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu dla rejonu Pierszamajskiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie pokojowych demonstrantów, w szczególności za skazanie Aliaksandra Zacharewicza, uważanego za więźnia politycznego przez białoruską organizację praw człowieka Wiasna.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

97.

Maksim Leanidavich TRUSEVICH

Maksim Leonidovich TRUSEVICH

Маĸсiм Леанiдавiч ТРУСЕВIЧ

Маĸсим Леонидович ТРУСЕВИЧ

sędzia sądu dla rejonu Pierszamajskiego w Mińsku

Data ur.: 12.08.1989

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu dla rejonu Pierszamajskiego w Mińsku jest odpowiedzialny za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie dziennikarzy, przywódców opozycji, działaczy i demonstrantów. Podczas nadzorowanych przez niego procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony i prawa do rzetelnego procesu sądowego.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

98.

Tatsiana Yaraslavauna MATYL

Tatiana Yaroslavovna MOTYL

Тацяна Яраславаўна МАТЫЛЬ

Татьяна Ярославовна МОТЫЛЬ

sędzia sądu dla rejonu Maskouskiego w Mińsku

Data ur.: 20.01.1968

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu dla rejonu Maskouskiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie dziennikarzy, przywódców opozycji, działaczy i demonstrantów, w szczególności za skazanie polityka opozycji Mikałaja Statkewicza i dziennikarza Aleksandra Borozenki. Podczas nadzorowanych przez nią procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony i prawa do rzetelnego procesu sądowego.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

99.

Aliaksandr Anatolevich RUDZENKA

Aleksandr Anatolevich RUDENKO

Аляĸсандр Анатольевiч РУДЗЕНКА

Алеĸсандр Анатольевич РУДЕНКО

wiceprzewodniczący sądu dla rejonu Kastrycznickiego w Mińsku

Data ur.: 01.12.1981

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako wiceprzewodniczący i sędzia sądu dla rejonu Kastrycznickiego w Mińsku jest odpowiedzialny za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie dziennikarzy, działaczy i demonstrantów, w szczególności za skazanie starszego i niepełnosprawnego demonstranta na karę grzywny, jak również za skazanie Ludmiły Kazak – prawniczki Marii Kalesnikawej, białoruskiej przywódczyni opozycji. Podczas nadzorowanych przez niego procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony i prawa do rzetelnego procesu sądowego.

21.6.2021

 

 

 

 

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

100.

Aliaksandr Aliaksandravich VOUK

Aleksandr Aleksandrovich VOLK

Аляĸсандр Аляĸсандравiч ВОЎК

Алеĸсандр Алеĸсандрович ВОЛК

sędzia sądu dla rejonu Sawieckiego w Mińsku

Data ur.: 01.08.1979

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu dla rejonu Sawieckiego w Mińsku jest odpowiedzialny za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie pokojowych demonstrantów, w szczególności za skazanie sióstr Anastasii i Wiktorii Mironcew, uważanych za więźniarki polityczne przez białoruską organizację praw człowieka Wiasna. Podczas nadzorowanych przez niego procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony i prawa do rzetelnego procesu sądowego.

21.6.2021

 

 

 

 

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

101.

Volha Siarheeuna NIABORSKAIA

Olga Sergeevna NEBORSKAIA

Вольга Сяргееўна НЯБОРСКАЯ

Ольга Сергеевна НЕБОРСКАЯ

sędzia sądu dla rejonu Kastrycznickiego w Mińsku

Data ur.: 14.02.1991

Miejsce ur.:

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu dla rejonu Kastrycznickiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie pokojowych demonstrantów i dziennikarzy, w szczególności za skazanie Sofii Malaszewicz i Tichona Kliukacza, uważanych za więźniów politycznych przez białoruską organizację praw człowieka Wiasna. Podczas nadzorowanych przez nią procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

102.

Marina Sviataslavauna ZAPASNIK

Marina Sviatoslavovna ZAPASNIK

Марына Святаславаўна ЗАПАСНIК

Марина Святославовна ЗАПАСНИК

wiceprzewodnicząca sądu dla rejonu Leninskiego w Mińsku

Data ur.: 28.03.1982

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako wiceprzewodnicząca i sędzia sądu dla rejonu Leninskiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie pokojowych demonstrantów, w szczególności za skazanie działaczy Władisława Zenewicza, Olgi Pawłowej, Olgi Kłaskowskiej, Wiktara Baruszki, Sergeja Ratkewicza, Alekseja Charwinskiego, Andreja Chrenkowa, studenta Wiktora Aktistowa i nieletniego Maksima Babicza. Wszystkie te osoby uznane są za więźniów politycznych przez białoruską organizację praw człowieka Wiasna.

21.6.2021

 

 

 

 

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

103.

Maksim Yurevich FILATAU

Maksim Yurevich FILATOV

Максiм Юр'евiч Фiлатаў

Максим Юрьевич ФИЛАТОВ

sędzia sądu miejskiego w Lidzie

Data ur.:

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu miejskiego w Lidzie jest odpowiedzialny za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie pokojowych demonstrantów, w szczególności za skazanie działacza Witolda Aszuroka, uznanego za więźnia politycznego przez białoruską organizację praw człowieka Wiasna.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

104.

Andrei Vaclavavich HRUSHKO

Andrei Vatslavovich GRUSHKO

Андрэй Вацлававiч ГРУШКО

Андрей Вацлавович ГРУШКО

sędzia sądu dla rejonu Leninskiego w Brześciu

Data ur.: 24.01.1979

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu dla rejonu Leninskiego w Brześciu jest odpowiedzialny za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie pokojowych demonstrantów, w szczególności za skazanie działaczy, uznawanych za więźniów politycznych, oraz nieletnich.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

105.

Dzmitry Iurevich HARA

Dmitry Iurevich GORA

Дзмiтрый Юр'евiч ГАРА

Дмитрий Юрьевич ГОРА

przewodniczący komisji śledczej Białorusi (mianowany 11 marca 2021 r.)

były zastępca prokuratora generalnego Republiki Białorusi (do 11 marca 2021 r.)

Data ur.: 04.05.1970

Jako zastępca prokuratora generalnego do marca 2021 r. jest odpowiedzialny za umotywowane politycznie sprawy karne przeciw pokojowym demonstrantom, członkom opozycji, dziennikarzom, społeczeństwu obywatelskiemu i zwykłym obywatelom.

21.6.2021

 

 

 

Miejsce ur.: Tbilisi, była Gruzińska Socjalistyczna Republika Radziecka (obecnie Gruzja)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako szef komisji międzyrządowej powołanej przez biuro prokuratora generalnego w celu prowadzenia postępowań przygotowawczych w związku z zażaleniami obywateli dotyczącymi nadużycia władzy przez funkcjonariuszy organów ścigania, jest odpowiedzialny za niepodejmowanie działań przez tę instytucję, jako że nie jest znana żadna sprawa związana z takimi postępowaniami przygotowawczymi, pomimo wniosków o zapoczątkowanie takich spraw karnych, zawierających zażalenia dotyczące użycia przemocy, złego traktowania i tortur.

Od marca 2021 r. jest przewodniczącym komisji śledczej Białorusi. Jako osoba piastująca tę funkcję jest odpowiedzialny za ściganie obrońców praw człowieka i uczestników pokojowych demonstracji.

 

 

 

 

 

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

106.

Aliaksei Kanstantsinavich STUK

Alexey Konstantinovich STUK

Аляĸсей Канстанцiнавiч СТУК

Алеĸсей Константинович СТУК

zastępca prokuratora generalnego Republiki Białorusi

Data ur.: 1959

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca prokuratora generalnego jest odpowiedzialny za umotywowane politycznie sprawy karne przeciw opozycji, dziennikarzom, społeczeństwu obywatelskiemu i zwykłym obywatelom. Jest odpowiedzialny za zacieśnienie kontroli przez biuro prokuratora nad działaniami obywateli w miejscowościach i miejscach pracy i odpowiada za nakładanie nadmiernej odpowiedzialności prawnej na uczestników pokojowych demonstracji. Oświadczył publicznie, że biuro prokuratora generalnego będzie działać na rzecz zidentyfikowania „nielegalnych” stowarzyszeń obywatelskich i zwalczać ich działalność.

21.6.2021

 

 

 

 

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

107.

Genadz Iosifavich DYSKO

Gennadi Iosifovich DYSKO

Генадзь Iосiфавiч ДЫСКО

Геннадий Иосифович ДЫСКО

zastępca prokuratora generalnego Republiki Białorusi, doradca państwowy ds. sprawiedliwości 3. klasy Data ur.: 22.03.1964

Miejsce ur.: Oshmyany, Hrodna region (Oszmiana, obwód grodzieński), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca prokuratora generalnego jest odpowiedzialny za umotywowane politycznie sprawy karne przeciw opozycji, dziennikarzom, społeczeństwu obywatelskiemu i zwykłym obywatelom. Był również zamieszany we wszczęcie umotywowanych politycznie postępowań karnych przeciwko Siarhiejowi Cichanouskiemu – działaczowi opozycji i mężowi kandydatki na urząd prezydenta Swiatłany Cichanouskiej.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

108.

Sviatlana, Anatoleuna LYUBETSKAYA

Svetlana Anatolevna LYUBETSKAYA

Святлана Анатольеўна ЛЮБЕЦКАЯ

Светлана Анатольевна ЛЮБЕЦКАЯ

członkini Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi, przewodnicząca Stałej Komisji ds. Prawa

Data ur.: 03.06.1971

Miejsce ur.: były ZSRR (obecnie Ukraina)

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako przewodnicząca komisji parlamentarnej ds. prawa jest odpowiedzialna za przyjęcie nowego kodeksu wykroczeń administracyjnych (wszedł w życie 1 marca 2021 r.), który upoważnia do arbitralnych aresztowań i nakłada zwiększoną odpowiedzialność za uczestnictwo w imprezach masowych, w tym za eksponowanie symboli politycznych. Z racji prowadzenia takich działań ustawodawczych jest odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka, w tym wolności pokojowego zgromadzania się, oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji. Te działania ustawodawcze poważnie osłabiają również demokrację i praworządność na Białorusi.

21.6.2021

109.

Aliaksei Uladzimiravich IAHORAU

Alexei Vladimirovich YEGOROV

Аляксей Уладзiмiравiч ЯГОРАЎ

Алексей Владимирович ЕГОРОВ

członek Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi, wiceprzewodniczący Stałej Komisji ds. Prawa

Data ur.: 16.12.1969

Jako wiceprzewodniczący komisji parlamentarnej ds. prawa jest odpowiedzialny za przyjęcie nowego kodeksu wykroczeń administracyjnych (wszedł w życie 1 marca 2021 r.), który upoważnia do arbitralnych aresztowań i nakłada zwiększoną odpowiedzialność za uczestnictwo w imprezach masowych, w tym za eksponowanie symboli politycznych. Z racji prowadzenia takich działań ustawodawczych jest odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka, w tym wolności pokojowego zgromadzania się, oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji. Te działania ustawodawcze poważnie osłabiają również demokrację i praworządność na Białorusi.

21.6.2021

 

 

 

Miejsce ur.: Novosokolniki, Pskov region (Nowosokolniki, obwód pskowski), były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

 

 

110.

Aliaksandr Paulavich AMELIANIUK

Aleksandr Pavlovich OMELYANYUK

Аляксандр Паўлавiч АМЕЛЬЯНЮК

Александр Павлович ОМЕЛЬЯНЮК

członek Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi, wiceprzewodniczący Stałej Komisji ds. Prawa

Data ur.: 06.03.1964

Jako wiceprzewodniczący komisji parlamentarnej ds. prawa jest odpowiedzialny za przyjęcie nowego kodeksu wykroczeń administracyjnych (wszedł w życie 1 marca 2021 r.), który upoważnia do arbitralnych aresztowań i nakłada zwiększoną odpowiedzialność za uczestnictwo w imprezach masowych, w tym za eksponowanie symboli politycznych. Z racji prowadzenia takich działań ustawodawczych jest odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka, w tym wolności pokojowego zgromadzania się, oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji. Te działania ustawodawcze poważnie osłabiają również demokrację i praworządność na Białorusi.

21.6.2021

 

 

 

Miejsce ur.: Kobrin, Brest Region/ Oblast, (Kobryń, obwód brzeski), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

 

 

111.

Andrei Mikalaevich MUKAVOZCHYK

Andrei Nikolaevich MUKOVOZCHYK

Андрэй Мiĸалаевiч МУКАВОЗЧЫК

Андрей Ниĸолаевич МУКОВОЗЧИК

obserwator polityczny „Belarus Today” („Sovietskaia Belarus – Belarus Segodnya”)

Data ur.: 13.06.1963

Miejsce ur.: Novosibirsk (Nowosybirsk) były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Jest jednym z najważniejszych propagandystów reżimu Łukaszenki publikującym w „Belarus Today”, oficjalnej gazecie administracji prezydenta. W jego artykułach demokratyczna opozycja i społeczeństwo obywatelskie są regularnie opisywane w sposób negatywny i urągliwy, z wykorzystaniem zafałszowanych informacji. Jest jednym z głównych źródeł propagandy państwowej, wspierającej i usprawiedliwiającej represjonowanie demokratycznej opozycji i społeczeństwa obywatelskiego.

21.6.2021

 

 

 

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Numer paszportu: MP 3413113 oraz MP 2387911

W maju 2020 r. otrzymał nagrodę „Golden Pen” („Złote Pióro”) od prorządowej organizacji Belarusian Union of Journalists (Białoruski Związek Dziennikarzy). W grudniu 2020 r. otrzymał nagrodę „Golden Letter” („Złota Litera”) od przedstawicieli Ministerstwa Informacji Białorusi. W styczniu 2021 r. Łukaszenko podpisał dekret przyznający Mukawozczykowi medal „For labour merits” („Za zasługi w pracy”).

Mukawozczyk osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

 

112.

Siarhei Aliaksandravich GUSACHENKA

Sergey Alexandrovich GUSACHENKO

Сяргей Аляксандравiч ГУСАЧЭНКА

Сергей Александрович ГУСАЧЕНКО

wiceprezes Państwowej Spółki Radiowo-Telewizyjnej Republiki Białorusi (Belteleradio Company)

Data ur.: 05.11.1983

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Tel./biuro: (+375-17) 369 90 15

Jako wiceprezes Belteleradiocompany, telewizji państwowej, autor i gospodarz cotygodniowego propagandowego programu telewizyjnego „Glavnyy efir”, chętnie dostarczał białoruskiej publiczności fałszywych informacji o wynikach wyborów, protestach i represjach popełnianych przez władze państwowe. Jest bezpośrednio odpowiedzialny za sposób, w jaki telewizja państwowa przedstawia informacje o sytuacji w kraju, udzielając zatem wsparcia władzom, w tym Łukaszence.

Wspiera zatem reżim Łukaszenki.

21.6.2021

113.

Genadz Branislavavich DAVYDZKA

Gennadi Bronislavovich DAVYDKO

Генадзь Бранiслававiч ДАВЫДЗЬКА

Геннадий Брониславович ДАВЫДЬКO

członek Izby Reprezentantów, przewodniczący Komisji Praw Człowieka i Mediów

przewodniczący białoruskiej organizacji politycznej Belaya Rus

Data ur.: 29.09.1955

Jako przewodniczący jednej z głównych prołukaszenkowskich organizacji Belaya Rus (Biełaja Rus), jest jednym z najważniejszych propagandystów reżimu. Udzielając wsparcia Łukaszence, często posługiwał się językiem podburzającym do nienawiści i zachęcał do przemocy aparatu państwowego wobec pokojowych demonstrantów.

Wspiera zatem reżim Łukaszenki.

21.6.2021

 

 

 

Miejsce ur.: Popovka village, Senno/Sjanno, Vitebsk Region, (wieś Popówka, Sienno, obwód witebski), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Nr paszportu: MP2156098

 

 

114.

Volha Mikalaeuna CHAMADANAVA

Olga Nikolaevna CHEMODANOVA

Вольга Мiĸалаеўна ЧАМАДАНАВА

Ольга Ниĸолаевна ЧЕМОДАНОВА

sekretarz prasowy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Białorusi

Data ur.: 13.10.1977

Miejsce ur.: Minsk region (obwód miński), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Stopień wojskowy: pułkownik

Nr paszportu: MC1405076

Będąc najważniejszą osobą ds. mediów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Białorusi, odgrywa kluczową rolę w przeinaczaniu i naginaniu faktów o użyciu siły wobec demonstrantów, jak również w rozpowszechnianiu o nich fałszywych informacji. Groziła pokojowym demonstrantom i nadal uzasadnia użycie wobec nich przemocy

Jako że jest częścią aparatu bezpieczeństwa i przemawia w jego imieniu, wspiera reżim Łukaszenki.

21.6.2021

115.

Siarhei Ivanavich SKRYBA

Sergei Ivanovich SKRIBA

Сяргей Iванавiч СКРЫБА

Сергей Иванович СКРИБА

prorektor Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Ekonomicznego ds. edukacyjnych

Data ur.: 21.11.1964 / 1965

Miejsce ur.: Kletsk, Minsk Region (Kleck, obwód miński), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Adres poczty elektronicznej: skriba_s@bseu.by

Jako prorektor Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Ekonomicznego ds. edukacyjnych jest odpowiedzialny za sankcje stosowane wobec studentów za uczestnictwo w pokojowych demonstracjach, obejmujące wydalenie ich z uniwersytetu.

Niektóre z tych sankcji zostały zastosowane po wezwaniu Łukaszenki z 27 października 2020 r. dotyczącym wydalenia z uniwersytetów studentów uczestniczących w demonstracjach i strajkach.

Jest zatem odpowiedzialny za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i wspiera reżim Łukaszenki.

21.6.2021

116.

Siarhei Piatrovich, RUBNIKOVICH

Sergei Petrovich RUBNIKOVICH

Сяргей Пятровiч РУБНIКОВIЧ Сергей Петрович РУБНИКОВИЧ

rektor Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego Data ur.: 1974

Miejsce ur.: Sharkauschyna, Vitebsk/ Viciebsk Region/ Oblast, (Szarkowszczyzna, obwód witebski), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako rektor Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego, którego mianowanie zostało zatwierdzone przez Aleksandra Łukaszenkę, jest odpowiedzialny za decyzję uniwersytetu w sprawie wydalenia studentów za uczestnictwo w pokojowych protestach. Nakazy o wydaleniu zostały wydane po wezwaniu Łukaszenki z 27 października 2020 r. dotyczącym wydalenia z uniwersytetów studentów uczestniczących w protestach i strajkach.

Jest zatem odpowiedzialny za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i wspiera reżim Łukaszenki.

21.6.2021

117.

Aliaksandr Henadzevich BAKHANOVICH

Aleksandr Gennadevich BAKHANOVICH

Аляĸсандр Генадзевiч БАХАНОВIЧ

Алеĸсандр Геннадьевич БАХАНОВИЧ

rektor Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego

Data ur.: 1972

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako rektor Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego, którego mianowanie zostało zatwierdzone przez Aleksandra Łukaszenkę, jest odpowiedzialny za decyzję uniwersytetu w sprawie wydalenia studentów za uczestnictwo w pokojowych protestach. Nakazy o wydaleniu zostały wydane po wezwaniu Łukaszenki z 27 października 2020 r. dotyczącym wydalenia z uniwersytetów studentów uczestniczących w protestach i strajkach.

Jest zatem odpowiedzialny za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i wspiera reżim Łukaszenki.

21.6.2021

118.

Mikhail Ryhoravich BARAZNA

Mikhail Grigorevich BOROZNA

Мiхаiл Рыгоравiч БАРАЗНА

Михаил Григорьевич БОРОЗНА

rektor Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych (BSAA)

Data ur.: 20.11.1962

Miejsce ur.: Rakusheva, Mahileu/ Mogiliev Region/ Oblast, (Rakuszewa, obwód mohylewski) były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako rektor Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych (BSAA) jest odpowiedzialny za decyzję uniwersytetu w sprawie wydalenia studentów za uczestnictwo w pokojowych protestach.

Nakazy o wydaleniu zostały wydane po wezwaniu Łukaszenki z 27 października 2020 r. dotyczącym wydalenia z uniwersytetów studentów uczestniczących w protestach i strajkach.

Jest zatem odpowiedzialny za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i wspiera reżim Łukaszenki.

21.6.2021

119.

Maksim Uladzimiravich RYZHANKOU

Maksim Vladimirovich RYZHENKOV

Максiм Уладзiмiравiч РЫЖАНКОЎ

Максим Владимирович РЫЖЕНКОВ

pierwszy zastępca szefa administracji prezydenta

Data ur.: 19.06.1972

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako pierwszy zastępca szefa administracji prezydenta ma bliskie powiązania z prezydentem i jest odpowiedzialny za zapewnienie wykonywania uprawnień prezydenta w dziedzinie polityki krajowej i zagranicznej. Podczas ponaddwudziestoletniej kariery w białoruskiej służbie cywilnej zajmował szereg stanowisk, w tym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w różnych ambasadach. Wspiera zatem reżim Łukaszenki.

21.6.2021

120.

Dzmitry Aliaksandravich LUKASHENKA

Dmitry Aleksandrovich LUKASHENKO

Дзмiтрый Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Дмитрий Александрович ЛУКАШЕНКО

biznesmen, prezes Prezydenckiego Klubu Sportowego

Data ur.: 23.03.1980

Miejsce ur.: Mogilev/ Mahiliou (Mohylew), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Dzmitryj Łukaszenka to biznesmen i syn Aleksandra Łukaszenki. Od 2005 r. jest prezesem państwowo-publicznego stowarzyszenia „Prezydencki Klub Sportowy”, w 2020 r. został ponownie wybrany na to stanowisko. Za pośrednictwem tego stowarzyszenia prowadzi interesy i kontroluje szereg przedsiębiorstw. Był obecny na potajemnej inauguracji nowej kadencji Aleksandra Łukaszenki we wrześniu 2020 r. Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

21.6.2021

121.

Liliya Valereuna LUKASHENKA (SIAMASHKA)

Liliya Valerevna LUKASHENKO (SEMASHKO)

Лiлiя Валер'еўна ЛУКАШЭНКА (СЯМАШКА)

Лилия Валерьевна ЛУКАШЕНКО (СЕМАШКО)

bizneswoman, dyrektor galerii sztuki

Data ur.: 1978 lub 1979

Miejsce ur.:

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Lilija Łukaszenka to żona Wiktara Łukaszenki i synowa Aleksandra Łukaszenki. Jest blisko powiązana z szeregiem ważnych przedsiębiorstw, które osiągają korzyści z reżimu Łukaszenki, w tym z przedsiębiorstwami takimi jak Dana Holdings / Dana Astra, Belkhudozhpromysly i Eastleigh trading Ltd. Wraz z mężem Wiktarem Łukaszenką była obecna na potajemnej inauguracji nowej kadencji Aleksandra Łukaszenki we wrześniu 2020 r. Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

21.6.2021

122.

Valeri Valerevich IVANKOVICH

Valery Valerevich IVANKOVICH

Валерый Валер'евiч IВАНКОВIЧ

Валерий Валерьевич ИВАНКОВИЧ

dyrektor generalny OJSC „MAZ”

Data ur.: 1971

Miejsce ur.: Novopolotsk (Nowopołock), Białoruska SRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako dyrektor generalny OJSC „MAZ” Waljeryj Iwankowicz ponosi odpowiedzialność za przetrzymywanie pracowników MAZ przez siły bezpieczeństwa na terenie przedsiębiorstwa oraz za wydalenie z pracy pracowników MAZ, którzy uczestniczyli w pokojowych demonstracjach przeciwko reżimowi. Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Został mianowany przez Łukaszenkę na stanowisko członka komisji zajmującej się opracowywaniem zmian do białoruskiej konstytucji. Wspiera zatem reżim Łukaszenki.

21.6.2021

123.

Aliaksandr Yauhenavich SHATROU

Alexander (Alexandr) Evgenevich SHATROV

Аляксандр Яўгенавiч ШАТРОЎ Александр Евгеньевич ШАТРОВ

biznesmen, właściciel i dyrektor generalny LLC Synesis

Data ur.:

Miejsce urodzenia: były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: rosyjskie, białoruskie

Jako dyrektor generalny i właściciel LLC Synesis Aliaksandr Szatrou jest odpowiedzialny za decyzję tego przedsiębiorstwa o zapewnieniu białoruskim władzom platformy monitoringu (Kipod), która umożliwia przeszukiwanie i analizę nagrań wideo i wykorzystywanie oprogramowania do rozpoznawania twarzy. Przyczynia się zatem do represjonowania społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej przez aparat państwowy.

21.6.2021

 

 

 

 

Synesis LLC i jej jednostka zależna Panoptes osiągają korzyści z udziału w państwowym systemie monitorowania bezpieczeństwa. Inne przedsiębiorstwa, których właścicielem jest Szatrou, takie jak BelBet i Synesis Sport, również osiągają korzyści z zamówień rządowych.

Składał publiczne oświadczenia, w których krytykował osoby protestujące przeciwko reżimowi Łukaszenki i relatywizował brak demokracji na Białorusi. Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

 

124.

Siarhei Siamionavich TSIATSERYN

Sergei Semionovich TETERIN

Сяргей Сямёнавiч ЦЯЦЕРЫН

Сергей Семёнович ТЕТЕРИН

biznesmen, właściciel BELGLOBALSTART, współwłaściciel VIBEL, prezes Białoruskiej Federacji Tenisa

Data ur.: 07.01.1961

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jest jednym z czołowych biznesmenów działających na Białorusi; jego działalność obejmuje dystrybucję napoi alkoholowych (za pośrednictwem przedsiębiorstwa „Belglobalstart”), produktów spożywczych i mebli. Należy do najbliższego otoczenia Łukaszenki.

W 2019 r. Belglobalstart uzyskał pozwolenie na rozpoczęcie budowy wielofunkcyjnego centrum biznesowego naprzeciw pałacu prezydenckiego w Mińsku. Siarhiej Ciacieryn jest współwłaścicielem przedsiębiorstwa VIBEL, które sprzedaje reklamy w wielu kanałach białoruskiej telewizji państwowej. Jest prezesem Białoruskiej Federacji Tenisa i byłym doradcą Łukaszenki do spraw sportu.

21.6.2021

 

 

 

 

W publicznych wypowiedziach potępiał białoruskich sportowców protestujących przeciwko reżimowi Łukaszenki, a konkretnie przeciwko przemocy i prześladowaniu pokojowych demonstrantów, dziennikarzy i działaczy na rzecz praw człowieka. Publicznie domagał się, aby ci sportowcy zwrócili wszystkie pieniądze, które państwo w nich zainwestowało.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

 

125.

Mikhail Safarbekovich GUTSERIEV

Микаил (Михаил) Сафарбекович ГУЦЕРИЕВ

biznesmen, właściciel przedsiębiorstw Safmar, Slavkali i Slavneft

Data ur.: 09.05.1958

Miejsce ur.: Akmolinsk (Akmolińsk), były ZSRR (obecnie Kazachstan)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: rosyjskie

Michaił Gucerjew jest prominentnym rosyjskim biznesmenem, mającym interesy gospodarcze na Białorusi w sektorach energii, potasu, hotelarsko-gastronomicznym i innych. Jest wieloletnim przyjacielem Aleksandra Łukaszenki i dzięki temu powiązaniu zgromadził znaczne bogactwo i wpływy wśród elity politycznej na Białorusi. „Safmar”, przedsiębiorstwo kontrolowane przez Gucerjewa, było jedynym rosyjskim koncernem naftowym, który kontynuował dostarczanie białoruskim rafineriom ropy podczas kryzysu energetycznego między Białorusią a Rosją na początku 2020 r.

21.6.2021

 

 

 

 

Gucerjew wspierał również Łukaszenkę w sporach z Rosją dotyczących dostaw ropy. Gucerjew jest właścicielem przedsiębiorstwa „Slavkali”, które buduje kopalnię i zakład przetwarzania chlorku potasu Neżinskij na terenie starobińskiego złoża soli potasu koło Lubania. To największa inwestycja na Białorusi, o wartości 2 mld USD. Łukaszenka obiecał Gucerjewowi, że aby go uhonorować, zmieni nazwę Lubania na Gucerjewsk. Działalność Gucerjewa na Białorusi obejmuje też stacje paliw „Slavneft”, jak i hotele, centrum biznesowe i terminal lotniczy w Mińsku. Poza tym stanął w obronie Gucerjewa, po tym jak w Rosji wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne. Łukaszenka podziękował również Gucerjewowi za wkłady finansowe na rzecz organizacji charytatywnych i za zainwestowanie miliardów dolarów na Białorusi. Według doniesień Gucerjew oferował Łukaszence luksusowe prezenty.

 

 

 

 

 

Oświadczył również, że jest właścicielem rezydencji, która faktycznie należy do Łukaszenki, a tym samym krył go, kiedy dziennikarze rozpoczęli dochodzenie w sprawie majątku Łukaszenki. Według doniesień Gucerjew wziął udział w potajemnej inauguracji nowej kadencji Łukaszenki 23 września 2020 r. W październiku 2020 r. Łukaszenka i Gucerjew pojawili się na otwarciu cerkwi prawosławnej, którą Gucerjew sponsorował. Zgodnie z doniesieniami mediów, kiedy zwolniono strajkujących pracowników białoruskich mediów państwowych w sierpniu 2020 r., rosyjscy pracownicy mediów zostali przewiezieni na Białoruś na pokładzie samolotu należącego do Gucerjewa w celu zastąpienia zwolnionych pracowników, a następnie zakwaterowani w hotelu Minsk Renaissance należącym do Gucerjewa. Gucerjew osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

 

126.

Aliaksey Ivanavich ALEKSIN

Alexei Ivanovich OLEKSIN

Аляксей Iванавiч АЛЕКСIН

Алексей Иванович ОЛЕКСИН

biznesmen, współwłaściciel Bremino Group

Data ur.:

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Aleksej Aleksin jest jednym z czołowych biznesmenów na Białorusi, jego działalność obejmuje sektory ropy naftowej i energii, nieruchomości, rozwoju, logistyki, tytoniu, handlu detalicznego, finansów i inne. Ma ścisłe powiązania z Aleksandrem Łukaszenką oraz jego synem i byłym doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego Wiktarem Łukaszenką. Działa w ruchu rowerzystów na Białorusi; pasję tę dzieli z Wiktarem Łukaszenką. Jego przedsiębiorstwo posiada nieruchomość w kompleksie „Alexandria 2” (obwód mohylewski), znanym jako „rezydencja prezydencka”, w której często bywa Łukaszenka.

21.6.2021

 

 

 

 

Jest współwłaścicielem przedsiębiorstwa Bremino Group – inicjatora i współadministratora projektu dotyczącego specjalnej strefy ekonomicznej Bremino-Orsza, stworzonej na mocy dekretu prezydenckiego podpisanego przez Aleksandra Łukaszenkę. Przedsiębiorstwo otrzymało wsparcie państwa na rozwój strefy Bremino-Orsza, a także wiele przywilejów finansowych i podatkowych oraz innych korzyści. Aleksin i pozostali właściciele Bremino Gropu otrzymali wsparcie od Wiktara Łukaszenki.

 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwom „Inter Tobacco” i „Energo-Oil”, które należą do Aleksina i członków jego bliskiej rodziny, przyznano wyłączne przywileje przywozu wyrobów tytoniowych na Białoruś, na podstawie dekretu podpisanego przez Aleksandra Łukaszenkę; otrzymały one także wsparcie państwowe na utworzenie kiosków Tabakierka. Aleksin był prawdopodobnie zaangażowany w założenie pierwszej zatwierdzonej przez rząd prywatnej firmy wojskowej na Białorusi „GardServis”, którą podejrzewa się o powiązania z białoruskim aparatem bezpieczeństwa. Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

 

127.

Aliaksandr Mikalaevich ZAITSAU

Alexander (Alexandr) Nikolaevich ZAITSEV

Аляксандр Мiкалаевiч ЗАЙЦАЎ

Александр Николаевич ЗАЙЦЕВ

biznesmen, właściciel Bremino Group i Sohra Group

Data ur.: 22.11.1976 lub 22.11.1975

Miejsce ur.: Ruzhany (Różana), obwód brzeski, Białoruś (dawny ZSRR)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Alaksandr Zajcau jest byłym asystentem Wiktara Łukaszenki (syna Aleksandra Łukaszenki, a zarazem jego byłego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego). Dzięki dostępowi do rodziny Łukaszenki uzyskuje lukratywne kontrakty dla swoich przedsiębiorstw. Jest właścicielem Sohra Group, której przyznano prawo eksportu do państw Zatoki Perskiej i państw afrykańskich produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa państwowe (traktory, ciężarówki). Jest również współwłaścicielem Bremino Group. Przedsiębiorstwo otrzymało wsparcie państwa na rozwój strefy Bremino-Orsza, a także wiele przywilejów finansowych i podatkowych i innych korzyści. Zajcau wraz z pozostałymi właścicielami Bremino Group otrzymał wsparcie od Wiktara Łukaszenki.

21.6.2021

 

 

 

 

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

 

128.

Ivan Branislavavich MYSLITSKI

Ivan Bronislavovich MYSLITSKIY

Iван Бранiслававiч МЫСЛIЦКI

Иван Брониславович МЫСЛИЦКИЙ

pierwszy zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Data ur.: 23.10.1976

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako pierwszy zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, który sprawuje nadzór nad ośrodkami zatrzymań, jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli, którzy uczestniczyli w pokojowych demonstracjach i zostali umieszczeni w tych ośrodkach zatrzymań po wyborach prezydenckich w 2020 r. – jego działania były inspirowane wystąpieniem Łukaszenki skierowanym do funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

21.6.2021

 

 

 

 

Jako osoba sprawująca tę funkcję ponosi odpowiedzialność za warunki panujące w białoruskich więzieniach, w tym za podział więźniów na kategorie odpowiadające różnym rodzajom ich brutalnego traktowania i torturowania, takim jak przemoc werbalna, kara umieszczenia w izolatce, pozbawianie prawa do rozmów telefonicznych i wizyt, okaleczenia, pobicia i brutalne tortury.

Iwan Myslicki jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

129.

Aleh Mikalaevich, BELIAKOU

Oleg Nikolaevich BELIAKOV

Алег Мiĸалаевiч БЕЛЯКОЎ

Олег Ниĸолаевич БЕЛЯКОВ

zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Data ur.:

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, który sprawuje nadzór nad ośrodkami zatrzymań, jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli, którzy uczestniczyli w pokojowych demonstracjach i zostali umieszczeni w tych ośrodkach zatrzymań po wyborach prezydenckich w 2020 r. – jego działania były inspirowane wystąpieniem Łukaszenki skierowanym do funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

21.6.2021

 

 

 

 

Jako osoba sprawująca tę funkcję ponosi odpowiedzialność za warunki panujące w białoruskich więzieniach, w tym za podział więźniów na kategorie odpowiadające różnym rodzajom ich brutalnego traktowania i torturowania, takim jak przemoc werbalna, kara umieszczenia w izolatce, pozbawianie prawa do rozmów telefonicznych i wizyt, okaleczenia, pobicia i brutalne tortury.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

130.

Uladzislau Aliakseevich MANDRYK

Vladislav Alekseevich MANDRIK

Уладзiслаў Аляксеевiч МАНДРЫК

Владислав Алексеевич МАНДРИК

zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Data ur.: 04.07.1971

Miejsce ur.:

Nr krajowego dokumentu tożsamości: 3040771A125PB2; Nr paszportu: MP3810311

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, który sprawuje nadzór nad ośrodkami zatrzymań, jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli, którzy uczestniczyli w pokojowych demonstracjach i zostali umieszczeni w tych ośrodkach zatrzymań po wyborach prezydenckich w 2020 r. – jego działania były inspirowane wystąpieniem Łukaszenki skierowanym do funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

21.6.2021

 

 

 

 

Jako osoba sprawująca tę funkcję, ponosi odpowiedzialność za warunki panujące w białoruskich więzieniach, w tym za podział więźniów na kategorie odpowiadające różnym rodzajom ich brutalnego traktowania i torturowania, takim jak przemoc werbalna, kara umieszczenia w izolatce, pozbawianie prawa do rozmów telefonicznych i wizyt, okaleczenia, pobicia i brutalne tortury.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

131.

Andrei Mikalaevich DAILIDA

Andrei Nikolaevich DAILIDA

Андрэй Мiкалаевiч ДАЙЛIДА

Андрей Ниĸолаевич ДАЙЛИДА

zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Data ur.: 01.07.1974

Miejsce ur.:

Nr paszportu: KH2133825

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, który sprawuje nadzór nad ośrodkami zatrzymań, jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli, którzy uczestniczyli w pokojowych demonstracjach i zostali umieszczeni w tych ośrodkach zatrzymań po wyborach prezydenckich w 2020 r. – jego działania były inspirowane wystąpieniem Łukaszenki skierowanym do funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

21.6.2021

 

 

 

 

Jako osoba sprawująca tę funkcję, ponosi odpowiedzialność za warunki panujące w białoruskich więzieniach, w tym za podział więźniów na kategorie odpowiadające różnym rodzajom ich brutalnego traktowania i torturowania, takim jak przemoc werbalna, kara umieszczenia w izolatce, pozbawianie prawa do rozmów telefonicznych i wizyt, okaleczenia, pobicia i brutalne tortury. Za pracę jako zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w grudniu 2020 r. otrzymał prezydencki order za służbę ojczyźnie i tym samym osiągnął korzyści z reżimu Łukaszenki.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

132.

Aleh Mikalaevich LASHCHYNOUSKI

Oleg Nikolaevich LASHCHINOVSKII

Алег Мiкалаевiч ЛАШЧЫНОЎСКI

Олег Николаевич ЛАЩИНОВСКИЙ

były zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Data ur.: 12.05.1963

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako były zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa, który sprawuje nadzór nad ośrodkami zatrzymań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli, którzy uczestniczyli w pokojowych demonstracjach i zostali umieszczeni w tych ośrodkach zatrzymań po wyborach prezydenckich w 2020 r. – jego działania były inspirowane wystąpieniem Łukaszenki skierowanym do funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

21.6.2021

 

 

 

 

Jako osoba sprawująca w przeszłości tę funkcję ponosi odpowiedzialność za warunki panujące w białoruskich więzieniach i za stosowane tam środki represyjne, w tym za podział więźniów na kategorie odpowiadające różnym rodzajom ich brutalnego traktowania i torturowania, takim jak przemoc werbalna, kara umieszczenia w izolatce, pozbawianie prawa do rozmów telefonicznych i wizyt, okaleczenia, pobicia i brutalne tortury.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

133.

Zhana Uladzimirauna BATURYTSKAIA

Zhanna Vladimirovna BATURITSKAYA

Жана Уладзiмiраўна БАТУРЫЦКАЯ

Жанна Владимировна БАТУРИЦКАЯ

szefowa Dyrekcji ds. Wykonywania Wyroków w Departamencie ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Data ur.: 20.04.1972

Miejsce ur.:

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako szefowa Dyrekcji ds. Wykonywania Wyroków w Departamencie ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, który sprawuje nadzór nad ośrodkami zatrzymań, jest odpowiedzialna za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli, którzy uczestniczyli w pokojowych demonstracjach i zostali umieszczeni w tych ośrodkach zatrzymań po wyborach prezydenckich w 2020 r. – jej działania były inspirowane wystąpieniem Łukaszenki skierowanym do funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

21.6.2021

 

 

 

 

Jako osoba sprawująca tę funkcję, ponosi odpowiedzialność za warunki panujące w białoruskich więzieniach, w tym za podział więźniów na kategorie odpowiadające różnym rodzajom ich brutalnego traktowania i torturowania, takim jak przemoc werbalna, kara umieszczenia w izolatce, pozbawianie prawa do rozmów telefonicznych i wizyt, okaleczenia, pobicia i brutalne tortury.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

134.

Dzmitry Mikalaevich STREBKOU

Dmitry Nikolaevich STREBKOV

Дзмiтрый Мiкалаевiч СТРЭБКОЎ

Дмитрий Николаевич СТРЕБКОВ

naczelnik więzienia nr 8 w Żodzinie

Data ur.: 19.03.1977

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako naczelnik więzienia nr 8 w Żodzinie jest odpowiedzialny za przerażające warunki panujące w tym ośrodku zatrzymań oraz za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli, którzy uczestniczyli w pokojowych demonstracjach i zostali umieszczeni w tym więzieniu – w tym w stanowiącym jego część ośrodku zatrzymań tymczasowych – po wyborach prezydenckich w 2020 r.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

135.

Yauhen Andreevich SHAPETSKA

Evgeniy Andreevich SHAPETKO

Яўген Андрэевiч ШАПЕЦЬКА

Евгений Андреевич ШАПЕТЬКО

naczelnik ośrodka izolacyjnego dla przestępców Akrestina

Data ur.: 30.03.1989

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako naczelnik ośrodka izolacyjnego dla przestępców Akrestina jest odpowiedzialny za przerażające warunki panujące w tym ośrodku oraz za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli, którzy uczestniczyli w pokojowych demonstracjach i zostali umieszczeni w tym ośrodku zatrzymań po wyborach prezydenckich w 2020 r.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

136.

Ihar Ryhoravich KENIUKH

Igor Grigorevich KENIUKH

Iгар Рыгоравiч КЕНЮХ

Игорь Григорьевич КЕНЮХ

naczelnik ośrodka zatrzymań tymczasowych Akrestina

Data ur.: 21.01.1980

Miejsce ur.: Gomel Region/ Oblast (obwód homelski), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako naczelnik ośrodka zatrzymań tymczasowych Akrestina jest odpowiedzialny za przerażające warunki oraz nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym pobicia i torturowanie, obywateli przetrzymywanych w tym ośrodku zatrzymań po wyborach prezydenckich w 2020 r.

21.6.2021

 

 

 

 

Wywierał presję na personel medyczny, aby zwalniać lekarzy wspierających demonstrantów. Ze sprawozdania Centrum Propagowania Praw Kobiet „Jej prawa” wynika, że wiele kobiet informowało o tym, że do najbardziej nieludzkich przypadków traktowania dochodziło w ośrodku zatrzymań Akrestina w Mińsku, gdzie policjanci OMON byli szczególnie okrutni i stosowali tortury.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

137.

Hleb Uladzimiravich DRYL

Gleb Vladimirovich DRIL

Глеб Уладзiмiравiч ДРЫЛЬ

Глеб Владимирович ДРИЛЬ

zastępca naczelnika ośrodka zatrzymań tymczasowych Akrestina

Data ur.: 12.05.1980

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca naczelnika ośrodka zatrzymań tymczasowych jest odpowiedzialny za przerażające warunki oraz nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym pobicia i torturowanie, obywateli przetrzymywanych w tym ośrodku zatrzymań po wyborach prezydenckich w 2020 r.

21.6.2021

 

 

 

 

Według zeznań świadków między 9 a 12 sierpnia 2020 r. miały miejsce przypadki brutalnego pobicia niektórych kobiet przetrzymywanych w tym ośrodku. Ze sprawozdania Centrum Propagowania Praw Kobiet „Jej prawa” wynika, że wiele kobiet informowało o tym, że do najbardziej nieludzkich przypadków traktowania dochodziło w ośrodku zatrzymań Akrestina w Mińsku, gdzie policjanci OMON byli szczególnie okrutni i stosowali tortury.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

138.

Uladzimir Iosifavich LAPYR

Vladimir Yosifovich LAPYR

Уладзiмiр Iосiфавiч ЛАПЫР

Владимир Иосифович ЛАПЫРЬ

zastępca naczelnika ośrodka zatrzymań tymczasowych Akrestina

Data ur.: 21.08.1977

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca naczelnika ośrodka zatrzymań tymczasowych Akrestina jest odpowiedzialny za przerażające warunki oraz nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym pobicia i torturowanie, obywateli przetrzymywanych w tym ośrodku zatrzymań po wyborach prezydenckich w 2020 r. Ze sprawozdania Centrum Propagowania Praw Kobiet „Jej prawa” wynika, że wiele kobiet informowało o tym, że do najbardziej nieludzkich przypadków traktowania dochodziło w ośrodku zatrzymań Akrestina w Mińsku, gdzie policjanci OMON byli szczególnie okrutni i stosowali tortury.

21.6.2021

 

 

 

 

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

139.

Aliaksandr Uladzimiravich VASILIUK

Alexander (Alexandr) Vladimirovich VASILIUK

Аляксандр Уладзiмiравiч ВАСIЛЮК

Александр Владимирович ВАСИЛЮК

szef zespołu śledczego Komisji Śledczej

Data ur.: 08.05.1975

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako szef zespołu śledczego Komisji Śledczej Białorusi jest odpowiedzialny za umotywowane politycznie wnoszenie oskarżeń i stosowanie zatrzymań, w szczególności w stosunku do członków opozycyjnej Rady Koordynacyjnej, w tym białoruskiej przywódczyni opozycji Marii Kalesnikawej, którą organizacje broniące praw człowieka uznają za więźniarkę polityczną. Jest również odpowiedzialny za zatrzymanie wielu przedstawicieli mediów opozycyjnych.

Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

140.

Yauhen Anatolevich ARKHIREEU

Evgeniy Anatolevich ARKHIREEV

Яўген Анатольевiч АРХIРЭЕЎ

Евгений Анатольевич АРХИРЕЕВ

szef Głównego Departamentu Śledczego, Biuro Centralne Komisji Śledczej

Data ur.: 01.07.1977

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako szef Głównego Departamentu Śledczego w Komisji Śledczej Białorusi jest odpowiedzialny za wszczynanie i prowadzenie politycznie umotywowanych postępowań karnych, w szczególności przeciwko członkom opozycyjnej Rady Koordynacyjnej i innym demonstrantom. Postępowania te służą zastraszeniu demonstrantów, a także penalizowaniu udziału w pokojowych demonstracjach.

Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

141.

Aliaksei Iharavich KAURYZHKIN

Alexey Igorovich KOVRYZHKIN

Аляĸсей Iгаравiч КАЎРЫЖКIН

Алеĸсей Игоревич КОВРИЖКИН

szef zespołu śledczego, Główny Departament Śledczy, Komisja Śledcza

Data ur.: 03.11.1981

Miejsce ur.: Bobruisk (Bobrujsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako szef zespołu śledczego Komisji Śledczej Białorusi jest odpowiedzialny za umotywowane politycznie wnoszenie oskarżeń i stosowanie zatrzymań, w szczególności w stosunku do członków sztabu wyborczego Wiktara Babaryki i członków Rady Koordynacyjnej, w tym prawnika Maksima Znaka, którego organizacje broniące praw człowieka uznają za więźnia politycznego.

Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

142.

Aliaksandr Dzmitryevich AHAFONAU

Alexander (Alexandr) Dmitrievich AGAFONOV

Аляксандр Дзмiтрыевiч АГАФОНАЎ

Александр Дмитриевич АГАФОНОВ

pierwszy zastępca szefa Głównego Departamentu Śledczego, Komisja Śledcza

Data ur.: 13.03.1982

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako pierwszy zastępca szefa w Głównym Departamencie Śledczym Komisji Śledczej Białorusi jest odpowiedzialny za umotywowane politycznie wnoszenie oskarżeń i stosowanie zatrzymań wobec Siarhieja Cichanouskiego – opozycjonisty i męża kandydatki na urząd prezydenta Swiatłany Cichanouskiej – oraz innych działaczy politycznych, w tym Mikałaja Statkiewicza i Zmićra Kazłoua. Siarhiej Cichanouski, Zmicier Kazłou i Mikałaj Statkiewicz zostali uznani za więźniów politycznych przez białoruską organizację broniącą praw człowieka „Wiasna”.

21.6.2021

 

 

 

 

Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

143.

Kanstantsin Fiodaravich BYCHAK

Konstantin Fedorovich BYCHEK

Канстанцiн Фёдаравiч БЫЧАК

Константин Фёдорович БЫЧЕК

naczelnik wydziału w Departamencie Śledczym KGB

Data ur.: 20.09.1985

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako naczelnik wydziału w Departamencie Śledczym KGB Kanstancin Byczak nadzorował umotywowane politycznie dochodzenie w sprawie kandydata na urząd prezydenta Wiktara Babaryki. Kandydatura Wiktara Babaryki została odrzucona przez Centralną Komisję Wyborczą. Podstawą tej decyzji było sprawozdanie sporządzone przez KGB oraz oficjalne telewizyjne wystąpienia Kanstancina Byczaka, w których twierdził on, że Wiktar Babaryka jest winny prania pieniędzy, choć dochodzenie jeszcze się toczyło.

21.6.2021

 

 

 

 

26 października 2020 r. Kanstancin Byczak w rządowej telewizji próbował zastraszyć pokojowych demonstrantów, oświadczając, że ich działania zostaną uznane za akty terroryzmu.

Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie demokratycznej opozycji i społeczeństwa obywatelskiego.

 

144.

Andrei Siarheevich BAKACH

Andrei Sergeevich BAKACH

Андрэй Сяргеевiч БАКАЧ

Андрей Сергеевич БАКАЧ

szef komendy policji rejonu Pierszamajskiego w Mińsku

Data ur.: 19.11.1983

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako naczelnik wydziału spraw wewnętrznych w administracji rejonu Pierszamajskiego w Mińsku (od grudnia 2019 r.) Andrej Bakacz jest odpowiedzialny za działania sił policyjnych należących do tego dystryktu i za wydarzenia, które miały miejsce na posterunku policji. Podczas pełnienia przez niego funkcji naczelnika pokojowi demonstranci w Mińsku padali ofiarą okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania na podległym mu posterunku policji.

Andrej Bakacz jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

145.

Aliaksandr Uladzimiravich, PALULEKH

Aleksandr Vladimirovich POLULEKH

Аляксандр Уладзiмiравiч ПАЛУЛЕХ

Александр Владимирович ПОЛУЛЕХ

szef komendy policji rejonu Frunzenskiego w Mińsku

Data ur.: 25.06.1979

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako szef dyrekcji spraw wewnętrznych w administracji rejonu Frunzenskiego w Mińsku jest odpowiedzialny za przeprowadzone przez siły policyjne w tym rejonie represje wobec pokojowych demonstrantów po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za złe traktowanie, w tym torturowanie, pokojowych demonstrantów, którzy zostali zatrzymani na podległym mu posterunku policji.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

146.

Aliaksandr Aliaksandravich ZAKHVITSEVICH

Aleksandr Aleksandrovich ZAKHVITSEVICH

Аляксандр Аляксандравiч ЗАХВIЦЭВIЧ

Александр Александрович ЗАХВИЦЕВИЧ

zastępca szefa komendy policji rejonu Frunzenskiego w Mińsku

Data ur.: 01.01.1977

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca szefa komendy policji rejonu Frunzenskiego w Mińsku nadzoruje policję bezpieczeństwa publicznego i jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli przebywających w ośrodkach zatrzymania w rejonie Frunzenskim po wyborach prezydenckich w 2020 r. oraz za ogólne brutalne represje wobec pokojowych demonstrantów w tym rejonie. Funkcjonariusze podlegający Alaksandrowi Zachwicewiczowi stosowali tortury wobec zatrzymanych.

Jest on zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

147.

Siarhei Uladzimiravich USHAKOU

Sergei Vladimirovich USHAKOV

Сяргей Уладзiмiравiч УШАКОЎ

Сергей Владимирович УШАКОВ

zastępca szefa komendy policji rejonu Frunzenskiego w Mińsku

Data ur.: 22.08.1980

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca szefa komendy policji rejonu Frunzenskiego w Mińsku nadzorujący policję kryminalną jest odpowiedzialny za czyny swoich podwładnych, zwłaszcza za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli przebywających w ośrodkach zatrzymania w rejonie Frunzenskim po wyborach prezydenckich w 2020 r. oraz za ogólne brutalne represje wobec pokojowych demonstrantów. Funkcjonariusze bezpośrednio podlegający Siarhiejowi Uszakouowi stosowali tortury wobec zatrzymanych.

Jest on zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

148.

Siarhei Piatrovich ARTSIOMENKA

Sergei Petrovich ARTEMENKO / ARTIOMENKO

Сяргей Пятровiч АРЦЁМЕНКА

Сергей Петрович АРТЁМЕНКО

zastępca szefa komendy policji rejonu Pierszamajskiego w Mińsku

Data ur.: 26.03.1973

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca szefa komendy policji rejonu Pierszamajskiego w Mińsku nadzorujący policję bezpieczeństwa publicznego jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym tortury, którym jego podwładni poddawali obywateli przebywających w policyjnych ośrodkach zatrzymania w rejonie Pierszamajskim po wyborach prezydenckich w 2020 r., oraz za ogólne brutalne represje wobec pokojowych demonstrantów. Przykładem może być brutalne potraktowanie Maksima Haroszina, właściciela kwiaciarni, który został aresztowany za to, że rozdawał kwiaty uczestniczkom Marszu Kobiet 13 października 2020 r. Siarhiej Arciomienka wywierał presję na obywateli, by odwieść ich od udziału w pokojowych manifestacjach.

21.6.2021

 

 

 

 

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

149.

Aliaksandr Mikhailavich RYDZETSKI

Aleksandr Mikhailovich RIDETSKIY

Аляксандр Мiхайлавiч РЫДЗЕЦКI

Александр Михайлович РИДЕЦКИЙ

były szef komendy policji rejonu Kastrycznickiego w Mińsku, szef Dyrekcji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Państwowej Komisji Analizy Sądowej

Data ur.: 14.08.1978

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako były szef komendy policji rejonu Kastrycznickiego w Mińsku był odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym tortury, którym jego podwładni poddawali obywateli przebywających w policyjnych ośrodkach zatrzymania w rejonie Kastrycznickim po wyborach prezydenckich w 2020 r.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

150.

Dzmitry Iauhenevich BURDZIUK

Dmitry Evgenevich BURDIUK

Дзмiтрый Яўгеньевiч БУРДЗЮК

Дмитрий

Евгеньевич БУРДЮК

szef komendy policji rejonu Kastrycznickiego, były szef komendy policji rejonu Partyzanskiego w Mińsku

Data ur.: 31.01.1980

Miejsce ur.: Obwód brzeski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były szef komendy policji rejonu Partyzanskiego w Mińsku Dzmitryj Burdziuk był odpowiedzialny za nadzorowanie brutalnych pobić i tortur, których ofiarą padli pokojowi demonstranci i przypadkowe osoby w tym rejonie po wyborach prezydenckich w 2020 r.

W grudniu 2020 r. został mianowany szefem komendy policji rejonu Kastrycznickiego.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

 

 

 

Obywatelstwo: białoruskie

Osobisty numer identyfikacyjny: 3310180C009PB7

Numer paszportu: MP3567896

 

 

151.

Vital Vitalevich KAPILEVICH

Vitaliy Vitalevich KAPILEVICH

Вiталь Вiтальевiч КАПIЛЕВIЧ

Виталий Витальевич КАПИЛЕВИЧ

szef komendy policji rejonu Leninskiego w Mińsku

Data ur.: 26.11.1988

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako szef komendy policji rejonu Leninskiego w Mińsku jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli przebywających w policyjnych ośrodkach zatrzymania komendy policji rejonu Leninskiego. Zatrzymanym odmawiano pomocy medycznej; ratowników, którzy przybyli na komendę, zastraszano, by uniemożliwić im udzielenie pomocy medycznej zatrzymanym.

Wital Kapilewicz jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

21.6.2021

152.

Kiryl Stanislavavich KISLOU

Kirill Stanislavovich KISLOV

Кiрыл Станiслававiч КIСЛОЎ

Кирилл Станиславович КИСЛОВ

szef komendy policji rejonu Zawodzkiego w Mińsku

Data ur.: 02.01.1979

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako szef komendy policji rejonu Zawodzkiego w Mińsku Kirył Kisłou jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli przetrzymywanych na terenie tego posterunku policji. Jest także odpowiedzialny za masowe represje wobec pokojowych demonstrantów, dziennikarzy, działaczy na rzecz praw człowieka, robotników, przedstawicieli środowisk akademickich i przypadkowych osób, którym poddawali ich jego podwładni.

Kirył Kisłou jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

21.6.2021

153.

Siarhei Aliaksandravich VAREIKA

Sergey Aleksandrovich VAREIKO

Сяргей Аляĸсандравiч ВАРЭЙКА

Сергей Алеĸсандрович ВАРЕЙКО

szef komendy policji rejonu Maskouskiego, były zastępca szefa komendy policji rejonu Zawodzkiego w Mińsku

Data ur.: 01.02.1980

Miejsce ur.:

Jako były zastępca szefa komendy policji rejonu Zawodzkiego jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli przetrzymywanych na terenie komendy policji rejonu Zawodzkiego po wyborach prezydenckich w 2020 r. Jest także odpowiedzialny za działania swoich podwładnych, którzy uczestniczyli w masowych represjach wobec pokojowych demonstrantów, dziennikarzy, działaczy na rzecz praw człowieka, robotników, przedstawicieli środowisk akademickich i przypadkowych osób.

21.6.2021

 

 

 

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

21 grudnia 2020 r. został mianowany szefem komendy policji rejonu Maskouskiego w Mińsku.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

 

154.

Siarhei Feliksavich DUBAVIK

Sergey Feliksovich DUBOVIK

Сяргей Фелiĸсавiч ДУБАВIК

Сергей Фелиĸсович ДУБОВИК

zastępca szefa komendy policji rejonu Leninskiego

Data ur.: 01.02.1974

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca szefa komendy policji rejonu Leninskiego Siarhiej Dubawik jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli przetrzymywanych na terenie komendy policji rejonu Leninskiego po wyborach prezydenckich w 2020 r. Zatrzymanym odmawiano pomocy medycznej; ratowników, którzy przybyli na komendę, zastraszano, by uniemożliwić im udzielenie pomocy medycznej zatrzymanym.

21.6.2021

 

 

 

 

Jest także odpowiedzialny za działania swoich podwładnych, którzy uczestniczyli w masowych represjach wobec pokojowych demonstrantów, dziennikarzy, działaczy na rzecz praw człowieka, robotników, przedstawicieli środowisk akademickich i przypadkowych osób.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

155.

Aliaksandr Mechyslavavich ANDRYEUSKI

Alexander (Alexandr) Mechislavovich ANDRIEVSKII

Аляĸсандр Мечыслававiч АНДРЫЕЎСКI

Алеĸсандр Мечиславович АНДРИЕВСКИЙ

zastępca szefa komendy policji rejonu Frunzenskiego w Mińsku

Data ur.: 29.04.1982

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca szefa komendy policji rejonu Frunsenskiego w Mińsku Alaksandr Andryjeuski jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli przetrzymywanych na terenie komendy policji rejonu Frunzenskiego po wyborach prezydenckich w 2020 r. Zatrzymani musieli godzinami klęczeć z pochyloną głową, byli brutalnie bici, rażeni taserem.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

156.

Vital Mikhailavich MAKRYTSKI

Vitalii Mikhailavich MAKRITSKII

Вiталь Мiхайлавiч МАКРЫЦКI

Виталий

Михайлович МАКРИЦКИЙ

zastępca szefa komendy policji rejonu Kastrycznickiego w Mińsku (do 17 grudnia 2020 r.). Od 17 grudnia 2020 r. szef komendy policji rejonu Partyzanskiego w Mińsku

Data ur.: 17.02.1975

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako były zastępca szefa komendy policji rejonu Kastrycznickiego w Mińsku był odpowiedzialny za nadzorowanie brutalnych pobić i tortur, których ofiarą padli pokojowi demonstranci i przypadkowe osoby przetrzymywani w placówkach tej komendy policji po wyborach prezydenckich w 2020 r.

W grudniu 2020 r. Wital Makrycki został awansowany na stanowisko szefa komendy policji rejonu Partyzanskiego w Mińsku.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

157.

Yauhen Aliakseevich URUBLEUSKI

Evgenii Alekseevich VRUBLEVSKII

Яўген Аляĸсеевiч УРУБЛЕЎСКI

Евгений Алеĸсеевич ВРУБЛЕВСКИЙ

starszy sierżant policji w ośrodku izolacyjnym dla przestępców Akrestina

Data ur.: 28.01.1966

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako starszy sierżant policji w ośrodku izolacyjnym dla przestępców Akrestina Jauhien Urubleuski jest odpowiedzialny za nieludzkie lub poniżające traktowanie, w tym tortury, którym poddawani byli obywatele przetrzymywani w ośrodku zatrzymań dla przestępców. Według zeznań świadków i informacji w mediach osobiście brał udział w brutalnych pobiciach obywateli zatrzymanych w sierpniu 2020 r.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka.

21.6.2021

158.

Mikalai Mikalaevich KARPIANKAU

Nikolai Nikolaevich KARPENKOV

Мiĸалай Мiĸалаевiч КАРПЯНКОЎ

Ниĸолай Ниĸолаевич КАРПЕНКОВ

wiceminister spraw wewnętrznych, były szef Głównego Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Data ur.: 06.09.1968

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako szef Głównego Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie obywateli, którzy uczestniczyli w pokojowych demonstracjach, i za ich arbitralne aresztowanie i przetrzymywanie. Liczne zeznania oraz zdjęcia i nagrania wideo wskazują na to, że grupa pod jego dowództwem pobiła i aresztowała pokojowych demonstrantów i groziła im bronią palną.

21.6.2021

 

 

 

 

6 września 2020 r. Mikałaj Karpiankou został sfilmowany, gdy pałką rozbija szklane drzwi kawiarni, w której ukrywali się pokojowi demonstranci, i dokonuje ich brutalnego zatrzymania. Opublikowane zostało też nagranie, na którym oznajmia on, że jego wydział użyje broni palnej przeciwko demonstrantom.

Mikałaj Karpiankou jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

159.

Mikhail Viachaslavavich HRYB

Mikhail Viacheslavovich GRIB

Мiхаiл Вячаслававiч ГРЫБ

Михаил Вячеславович ГРИБ

naczelnik Głównego Wydziału Spraw Wewnętrznych Komitetu Wykonawczego Miasta Mińsk

Data ur.: 29.07.1980

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Michaił Hryb był naczelnikiem Wydziału Spraw Wewnętrznych Obwodowego Witebskiego Komitetu Wykonawczego od marca 2019 do października 2020 r., a następnie został mianowany naczelnikiem Głównego Wydziału Spraw Wewnętrznych Komitetu Wykonawczego Miasta Mińsk i podniesiony do rangi generała dywizji milicji (sił policyjnych).

21.6.2021

 

 

 

 

Z racji pełnienia tej funkcji jest odpowiedzialny za działania sił policyjnych, odpowiednio, w obwodzie witebskim do października 2020 r. i w Mińsku od października 2020 r., w tym za brutalne stłumienie pokojowych demonstracji oraz naruszenia prawa do pokojowego zgromadzania się i wolności słowa, których to czynów dopuściły się siły policyjne w Witebsku i w Mińsku, po wyborach prezydenckich na Białorusi w 2020 r.

Michaił Hryb jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 

160.

Viktar Genadzevich KHRENIN

Viktor Gennadievich KHRENIN

Вiктар Генадзевiч ХРЭНIН

Виктор Геннадиевич ХРЕНИН

minister obrony

Data ur.: 01.08.1971

Miejsce ur.: Navahrudak/ Novogrudek (Nowogródek), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Stopień wojskowy: generał broni

Numer paszportu białoruskiego: KH2594621

Jako minister obrony Białorusi od 20 stycznia 2020 r. Wiktar Chrenin odpowiada za decyzję podjętą przez dowództwo sił powietrznych i obrony powietrznej, na polecenie Łukaszenki, o wysłaniu wojskowego statku powietrznego do eskortowania przymusowego – bez właściwego uzasadnienia – lądowania na lotnisku w Mińsku w dniu 23 maja 2021 r. pasażerskiego statku powietrznego wykonującego lot FR4978. Ta umotywowana politycznie decyzja miała na celu aresztowanie i zatrzymanie opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi i stanowi formę represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

21.6.2021

 

 

 

Osobisty numer identyfikacyjny: 3010871K003PB1

Wydał szereg oświadczeń publicznych, w których zadeklarował gotowość użycia wojska przeciw pokojowym demonstrantom w sierpniu 2020 r. i porównał demonstrantów do nazistowskich kolaborantów w związku z użyciem przez nich historycznej biało-czerwono-białej flagi.

Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi i wspiera reżim Łukaszenki.

 

161.

Ihar Uladzimiravich HOLUB

Igor Vladimirovich GOLUB

Iгар Уладзiмiравiч ГОЛУБ

Игорь Владимирович ГОЛУБ

dowódca sił powietrznych i obrony powietrznej sił zbrojnych

Data ur.: 19.11.1967

Miejsce ur.: Chernigov, Chernigovskaya oblast (Czernihów, obwód czernihowski), były ZSRR (obecnie Ukraina)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Stopień wojskowy: generał dywizji

Jako dowódca sił powietrznych i obrony powietrznej sił zbrojnych Republiki Białorusi odpowiada za decyzję podjętą przez dowództwo sił powietrznych i obrony powietrznej, na polecenie Łukaszenki, o wysłaniu wojskowego statku powietrznego do eskortowania przymusowego – bez właściwego uzasadnienia – lądowania na lotnisku w Mińsku w dniu 23 maja 2021 r. pasażerskiego statku powietrznego wykonującego lot FR4978.

Ta umotywowana politycznie decyzja miała na celu aresztowanie i zatrzymanie opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi i stanowi formę represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

21.6.2021

 

 

 

Numer paszportu białoruskiego: KH2187962

Osobisty numer identyfikacyjny: 3191167E003PB1

Po incydencie wydawał wraz z Arciomem Sikorskim, dyrektorem Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Transportu Białorusi, oświadczenia prasowe uzasadniające działania białoruskich władz lotniczych.

Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi i wspiera reżim Łukaszenki.

 

162.

Andrei Mikalaevich GURTSEVICH

Andrei Nikolaevich GURTSEVICH

Андрэй Мiкалаевiч ГУРЦЕВИЧ

Андрей Николаевич ГУРЦЕВИЧ

szef sztabu głównego, pierwszy zastępca dowódcy sił powietrznych

Data ur.: 27.07.1971

Miejsce ur.: Baranovich, Brest Region/ Oblast, (Baranowicze, obwód brzeski), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Stopień wojskowy: generał dywizji

Jako szef sztabu głównego i pierwszy zastępca dowódcy sił powietrznych i obrony powietrznej sił zbrojnych odpowiada za decyzję podjętą przez dowództwo sił powietrznych i obrony powietrznej, na polecenie Łukaszenki, o wysłaniu wojskowego statku powietrznego do eskortowania przymusowego – bez właściwego uzasadnienia – lądowania na lotnisku w Mińsku w dniu 23 maja 2021 r. pasażerskiego statku powietrznego wykonującego lot FR4978.

21.6.2021

 

 

 

Numer paszportu białoruskiego: MP3849920

Osobisty numer identyfikacyjny: 3270771C016PB2

Ta umotywowana politycznie decyzja miała na celu aresztowanie i zatrzymanie opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi i stanowi formę represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi. Po incydencie wydawał oświadczenia prasowe uzasadniające działania władz białoruskich.

Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi i wspiera reżim Łukaszenki.

 

163.

Leanid Mikalaevich CHURO

Leonid Nikolaevich CHURO

Леанiд Мiкалаевiч ЧУРО

Леонид Николаевич ЧУРО

dyrektor generalny przedsiębiorstwa państwowego BELAERONAVIGATSIA

Data ur.: 08.07.1956

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Numer paszportu białoruskiego: P4289481

Osobisty numer identyfikacyjny: 3080756A068PB5

Jako dyrektor generalny przedsiębiorstwa państwowego BELAERONAVIGATSIA odpowiada za kontrolę ruchu lotniczego na Białorusi. Ponosi zatem odpowiedzialność za przekierowanie na lotnisko w Mińsku – bez właściwego uzasadnienia – pasażerskiego statku powietrznego wykonującego lot FR4978 w dniu 23 maja 2021 r. Ta umotywowana politycznie decyzja miała na celu aresztowanie i zatrzymanie opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi i stanowi formę represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

164.

Aliaksei Mikalaevich AURAMENKA

Alexey Nikolaevich AVRAMENKO

Аляксей Мiкалаевiч АЎРАМЕНКА

Алексей Николаевич АВРАМЕНКО

minister transportu i łączności

Data ur.: 11.05.1977

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Numer paszportu białoruskiego: MP3102183

Osobisty numer identyfikacyjny: 3110577A020PB2

Jako minister transportu i łączności Białorusi odpowiada za zarządzanie państwowe w dziedzinie lotnictwa cywilnego i nadzór nad kontrolą ruchu lotniczego. Ponosi zatem odpowiedzialność za przekierowanie na lotnisko w Mińsku – bez właściwego uzasadnienia – pasażerskiego statku powietrznego wykonującego lot FR4978 w dniu 23 maja 2021 r. Ta umotywowana politycznie decyzja miała na celu aresztowanie i zatrzymanie opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi i stanowi formę represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi. Alaksiej Auramenka jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

165.

Artsiom Igaravich SIKORSKI

Artem Igorevich SIKORSKIY

Арцём Iгаравiч СIКОРСКI

Артем Игоревич СИКОРСКИЙ

dyrektor Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Transportu i Łączności

Data ur.: 1983

Miejsce ur.: Soligorsk, Minsk Region/ Oblast (Soligorsk, obwód miński), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Jako dyrektor Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Transportu i Łączności Białorusi odpowiada za zarządzanie państwowe w dziedzinie lotnictwa cywilnego i nadzór nad kontrolą ruchu lotniczego. Jest zatem odpowiedzialny za przekierowanie do Mińska – bez właściwego uzasadnienia – pasażerskiego statku powietrznego wykonującego lot FR4978 w dniu 23 maja 2021 r. Ta umotywowana politycznie decyzja miała na celu aresztowanie i zatrzymanie opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi i stanowi formę represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

21.6.2021

 

 

 

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Numer paszportu białoruskiego: MP3785448

Osobisty numer identyfikacyjny: 3240483A023PB7

Po incydencie wydawał wraz z dowódcą sił powietrznych i obrony powietrznej sił zbrojnych Republiki Białorusi Iharem Holubem oświadczenia prasowe uzasadniające działania białoruskich władz lotniczych.

Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji i wspiera reżim Łukaszenki.

 

166.

Aleh Siarheevich HAIDUKEVICH

Oleg Sergeevich GAIDUKEVICH

Алег Сяргеевiч ГАЙДУКЕВIЧ

Олег Сергеевич ГАЙДУКЕВИЧ

wiceprzewodniczący Stałej Komisji do Spraw Międzynarodowych w Izbie Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego, członek delegacji Zgromadzenia Narodowego ds. kontaktów ze Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady Europy

Data ur.: 26.03.1977

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Aleh Hajdukiewicz jest wiceprzewodniczącym Stałej Komisji do Spraw Międzynarodowych w Izbie Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego, członkiem delegacji Zgromadzenia Narodowego ds. kontaktów ze Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady Europy. Wydawał oświadczenia publiczne, w których pochwalał przekierowanie do Mińska w dniu 23 maja 2021 r. pasażerskiego statku powietrznego wykonującego lot FR4978. Ta umotywowana politycznie decyzja została podjęta bez właściwego uzasadnienia i miała na celu aresztowanie i zatrzymanie opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi oraz stanowi formę represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

21.6.2021”

 

 

 

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Osobisty numer identyfikacyjny: 3260377A081PB9

Numer paszportu: MP2663333

Wydawał też oświadczenia publiczne, w których sugerował, że białoruscy przywódcy opozycyjni mogą być zatrzymywani za granicą i transportowani na Białoruś „w bagażniku samochodowym”. Tym samym popiera trwające obecnie prześladowanie białoruskiej demokratycznej opozycji i dziennikarzy przez siły bezpieczeństwa.

Wspiera zatem reżim Łukaszenki.

 

2)

do tabeli „B. Osoby prawne, podmioty i organy, o których mowa w art. 2 ust. 1” dodaje się następujące osoby prawne:

 

Nazwa

Transliteracja ang. pisowni białoruskiej

Transliteracja ang. pisowni rosyjskiej

Nazwa

(pisownia białoruska)

(pisownia rosyjska)

Informacje umożliwiające identyfikację

Przyczyny umieszczenia w wykazie

Data umieszczenia w wykazie

„8.

Sohra Group / Sohra LLC

ООО Сохра

Adres: Revolucyonnaya 17/19, office no. 22, 220030 Minsk, Belarus

Numer rejestracji: 192363182

Przedsiębiorstwo Sohra należy do Alaksandra Zajcaua, jednego z najbardziej wpływowych biznesmenów na Białorusi, osoby blisko powiązanej z białoruską elitą polityczną i bliskiego współpracownika najstarszego syna Aleksandra Łukaszenki, Wiktara. Sohra promuje białoruskie produkty przemysłowe w krajach Afryki i Bliskiego Wschodu. Jest współzałożycielem przedsiębiorstwa obronnego BSVT-New Technologies zaangażowanego w produkcję broni i unowocześnianie pocisków. Korzystając ze swojej uprzywilejowanej pozycji, Sohra służy jako pośrednik między elitą polityczną i białoruskimi przedsiębiorstwami państwowymi a partnerami zagranicznymi w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Jest też zaangażowane w wydobycie złota w krajach afrykańskich na podstawie koncesji uzyskanych przez reżim Łukaszenki.

21.6.2021

 

 

 

Strona internetowa: http://sohra.by/

Adres e-mail: info@sohra.by

Sohra Group osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

 

9.

BREMINO GROUP, LLC

ООО "Бремино групп”

Numer rejestracji: (УНН/ИНН): 691598938

Adres: Niamiha 40, Minsk 220004, Belarus; Orsha region, Bolbasovo village, Zavodskaya 1k, Belarus

Przedsiębiorstwo Bremino Group jest inicjatorem i współadministratorem projektu dotyczącego specjalnej strefy ekonomicznej Bremino-Orsza, stworzonej na mocy dekretu prezydenckiego podpisanego przez Łukaszenkę. Przedsiębiorstwo otrzymało wsparcie państwa na rozwój strefy Bremino-Orsza, a także wiele przywilejów finansowych i podatkowych i innych korzyści. Właściciele projektu Bremino-Orsza, czyli Alaksandr Zajcau, Mikałaj Warabej i Alaksiej Aleksin, należą do ścisłego grona biznesmenów powiązanych z Łukaszenką i utrzymują bliskie stosunki z Łukaszenką i jego rodziną.

21.6.2021

 

 

 

Strona internetowa: http://www.bremino.by

Adres e-mail: office@bremino.by; marketing@bremino.by

Bremino Group osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

 

10.

Globalcustom Management, LLC

ООО "Глобалкастом-менеджмент"

Adres: Nemiga 40/301, Minsk, Belarus

Numer rejestracji: 193299162

Strona internetowa: https://globalcustom.by/

Adres e-mail: info@globalcustom.by

Globalcustom Management ma powiązania z Dyrekcją ds. Zarządzania Mieniem Prezydenta kierowaną przez Wiktara Szejmana, który do 2004 r. figuruje w unijnym wykazie osób objętych środkami ograniczającymi. Przedsiębiorstwo jest zaangażowane w przemyt towarów do Rosji, co nie byłoby możliwe bez przyzwolenia reżimu, który kontroluje straż graniczną i celną. Uprzywilejowana pozycja w sektorze eksportu kwiatów do Rosji, z której przedsiębiorstwo czerpie korzyści, także jest zależna od wsparcia ze strony reżimu. Globalcustom Management było pierwszym właścicielem „GardServis”, jedynej prywatnej firmy, której Łukaszenka zezwolił na używanie broni. Globalcustom Management osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

21.6.2021

11.

Belarusski Avtomobilnyi Zavod (BelAZ) / OJSC „BELAZ”

Białoruski: ААТ «БЕЛАЗ»

Rosyjski: ОАО " БЕЛАЗ"

Adres: 40 let Octyabrya street 4, 222161, Zhodino, Minsk region, Republic of Belarus

Strona internetowa: https://belaz.by

OJSC „BELAZ” jest jednym z wiodących przedsiębiorstw państwowych na Białorusi i jednym z największych producentów dużych samochodów ciężarowych i dużych samochodów samowyładowczych na świecie. Jest dla reżimu Łukaszenki źródłem znacznych dochodów. Łukaszenka stwierdził, że rząd będzie zawsze wspierać to przedsiębiorstwo, i nazwał je „białoruską marką” i „częścią dziedzictwa narodowego”. OJSC „BELAZ” udostępniło swoje obiekty i wyposażenie na potrzeby zorganizowania politycznego wiecu poparcia dla reżimu. OJSC „BELAZ” osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i go wspiera.

21.6.2021

 

 

 

 

Pracownikom OJSC „BELAZ”, którzy wzięli udział w strajkach i pokojowych demonstracjach po sfałszowanych wyborach na Białorusi w sierpniu 2020 r., zarząd przedsiębiorstwa groził zwolnieniami i zastraszał ich. Grupę pracowników zamknięto w zakładzie, by uniemożliwić im dołączenie do innych demonstrantów. Zarząd przedsiębiorstwa przedstawił mediom strajk jako zebranie pracowników. OJSC „BELAZ” jest zatem odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspiera reżim Łukaszenki.

 

12.

Minskii Avtomobilnyi Zavod (MAZ) / OJSC „MAZ”

Białoruski: ААТ «Мiнскi аўтамабiльны завод»

Rosyjski: ОАО "Минский автомобильный завод"

Data rejestracji: 16.07.1944

Adres: Belarus, 220021, Minsk, Minsk, Socialisticheskaya 2

Nr tel. +375 17 217 22 22; +8000 217 22 22

Mińska Fabryka Samochodów OJSC „MAZ” jest jednym z największych państwowych producentów samochodów na Białorusi. Łukaszenka opisał ją jako „jedno z najważniejszych przedsiębiorstw przemysłowych w kraju”. Jest dla reżimu Łukaszenki źródłem dochodów. OJSC „MAZ” udostępniło swoje obiekty i wyposażenie na potrzeby zorganizowania politycznego wiecu poparcia dla reżimu. OJSC „MAZ” osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i go wspiera.

21.6.2021

 

 

 

 

Pracowników OJSC „MAZ”, którzy wzięli udział w strajkach i pokojowych demonstracjach po sfałszowanych wyborach na Białorusi w sierpniu 2020 r., zarząd przedsiębiorstwa zastraszał, a następnie zwolnił. Grupę pracowników zamknięto w zakładzie, by uniemożliwić im dołączenie do innych demonstrantów. „MAZ” jest zatem odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspiera reżim Łukaszenki.

 

13.

Logex

ООО "ЛОГЕКС"

Adres: 24 Kommunisticheskaya Str., office 2, Minsk, Belarus

Numer rejestracji: 192695465

Strona internetowa: http://logex.by/

Adres e-mail: info@logex.by

Logex ma powiązania z Alaksandrem Szakucinem, biznesmenem blisko związanym z reżimem Łukaszenki, który to biznesmen został już przez Unię Europejską umieszczony w wykazie.

Przedsiębiorstwo jest zaangażowane w eksport kwiatów do Federacji Rosyjskiej po cenach dumpingowych, co nie byłoby możliwe bez przyzwolenia reżimu, który kontroluje straż graniczną i celną. Uprzywilejowana pozycja w sektorze eksportu kwiatów do Rosji, z której przedsiębiorstwo czerpie korzyści, jest zależna od wsparcia ze strony reżimu. Główni białoruscy dostawcy kwiatów ciętych to przedsiębiorstwa, które mają bliskie powiązania z przywództwem republiki.

Logex osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

21.6.2021

14.

JSC „NNK” (Novaia naftavaia kampania) / New Oil Company

Białoruski: ЗАТ "„ННК” (Новая нафтавая кампанiя)

Rosyjski: ЗАО "ННК" (Новая нефтяная компания)–

Adres: Rakovska str. 14W room 7, 5th floor, Minsk, Belarus

Numer rejestracji: 193402282

Novaya Neftnaya Kompaniya (NNK) (New Oil Company) to podmiot założony w marcu 2020 r. To jedyna firma prywatna uprawniona do eksportowania produktów z ropy naftowej z Białorusi, co wskazuje na jej ścisłe powiązania z władzami i najwyższy poziom przywilejów państwowych. Właścicielem NNK jest przedsiębiorstwo „Interservice” należące do Mikałaja Warabeja, który jest jednym z czołowych biznesmenów osiągających korzyści z reżimu Łukaszenki i wspierających ten reżim. Istnieją też doniesienia, że NNK ma powiązania z Alaksiejem Aleksinem, innym prominentnym białoruskim biznesmenem, który osiąga korzyści z reżimu Łukaszenki. Według informacji w mediach Aleksiej Aleksin był razem z Mikałajem Warabejem założycielem NNK. Władze Białorusi wykorzystały też NNK, by dostosować białoruską gospodarkę do środków ograniczających wprowadzonych przez UE.

21.6.2021”

 

 

 

 

NNK osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

 


21.6.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 219/45


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2021/998

z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 401/2013 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją w Mjanmie/Birmie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 401/2013 z dnia 2 maja 2013 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją w Mjanmie/Birmie i uchylające rozporządzenie (WE) nr 194/2008 (1), w szczególności jego art. 4i,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 2 maja 2013 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 401/2013.

(2)

W dniu 29 kwietnia 2021 r. Rada, biorąc pod uwagę działania podważające demokrację i praworządność w Mjanmie/Birmie, a także brutalne represje i poważne naruszenia praw człowieka w tym kraju, przyjęła decyzję (WPZiB) 2021/711 (2), która przedłużyła obowiązywanie środków ograniczających, w tym wszystkich wskazań.

(3)

Z uwagi na przedłużającą się poważną sytuację w Mjanmie/Birmie do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku IV do rozporządzenia (UE) nr 401/2013 należy dodać osiem osób i cztery podmioty.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 401/2013,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku IV do rozporządzenia (UE) nr 401/2013 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 21 czerwca 2021 r.

W imieniu Rady

J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 121 z 3.5.2013, s. 1.

(2)  Decyzja Rady (WPZiB) 2021/711 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniająca decyzję 2013/184/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mjanmie/Birmie (Dz.U. L 147 z 30.4.2021, s. 17).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku IV do rozporządzenia (UE) nr 401/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w wykazie zatytułowanym „A. Osoby fizyczne, o których mowa w art. 4a” dodaje się wpisy w brzmieniu:

 

Nazwisko

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia

„36.

Soe Htut

Data urodzenia: 29 marca 1960 r.

Miejsce urodzenia: Mandalaj, Mjanma

Obywatelstwo: Mjanma/Birma

Płeć: mężczyzna

Generał broni Soe Htut jest członkiem Sił Zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw). Jest również członkiem Państwowej Rady Administracji Publicznej, której przewodzi głównodowodzący Min Aung Hlaing.

W dniu 1 lutego 2021 r. Siły Zbrojne Mjanmy (Tatmadaw), pod przewodnictwem głównodowodzącego Mina Aunga Hlainga, dokonały zamachu stanu w Mjanmie przez nieuznanie wyników wyborów z dnia 8 listopada 2020 r. i obalenie demokratycznie wybranego rządu. W czasie zamachu stanu wiceprezydent Myint Swe, jako pełniący obowiązki prezydenta, ogłosił w dniu 1 lutego stan wyjątkowy i przekazał władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w państwie głównodowodzącemu sił obrony narodowej generałowi Minowi Aungowi Hlaingowi. W dniu 2 lutego ustanowiono Państwową Radę Administracji Publicznej w celu wykonywania tych uprawnień, uniemożliwiając demokratycznie wybranemu rządowi wykonywanie jego mandatu.

W dniu 1 lutego 2021 r. Soe Htut został mianowany ministrem spraw wewnętrznych.

21.6.2021

 

 

 

Minister spraw wewnętrznych odpowiada za Policję, Straż Pożarną i Administrację Penitencjarną Mjanmy. Do zadań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych należą bezpieczeństwo państwa oraz porządek publiczny. Z racji swojej funkcji generał broni Soe Htut jest odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka popełnione przez policję Mjanmy od czasu wojskowego zamachu stanu w dniu 1 lutego 2021 r., w tym zabójstwa cywilów i nieuzbrojonych demonstrantów, naruszenia wolności zrzeszania się i pokojowego zgromadzania się, arbitralne aresztowania i zatrzymania przywódców opozycji i pokojowych demonstrantów oraz naruszenia wolności wypowiedzi.

Jako członek Państwowej Rady Administracji Publicznej generał broni Soe Htut jest ponadto bezpośrednio zaangażowany w podejmowanie decyzji dotyczących funkcji państwa – i jest odpowiedzialny za takie decyzje – a zatem odpowiada za podważanie demokracji i praworządności w Mjanmie/Birmie. Ponosi również bezpośrednią odpowiedzialność za represyjne decyzje podejmowane przez Państwową Radę Administracji Publicznej, w tym za przepisy naruszające prawa człowieka i ograniczające wolności obywateli Mjanmy, a także za poważne naruszenia praw człowieka popełniane przez siły bezpieczeństwa Mjanmy.

 

37.

Tun Tun, Naung

(alias Tun Tun Naing; alias Htun Htun Naung)

Data urodzenia: 30 kwietnia 1963 r.

Obywatelstwo: Mjanma/Birma

Płeć: mężczyzna

Generał broni Tun Tun Naung jest członkiem Sił Zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw); wcześniej pełnił funkcje dowódcze. Jest ministrem ds. granic i członkiem Krajowej Rady Bezpieczeństwa i Obrony.

W 2013 r. Tun Tun Naung był dowódcą sił północy i sprawował nadzór nad konfliktem wojskowym Birmy z Armią Niepodległości Kaczinu. W tym konflikcie oddziały Mjanmy pod dowództwem Tun Tun Naunga dopuściły się poważnych naruszeń praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego.

W 2017 r. Tun Tun Naung był dowódcą 1. Biura Operacji Specjalnych. Pod jego dowództwem żołnierze dopuszczali się aktów okrucieństwa i poważnych naruszeń praw człowieka wobec mniejszości etnicznych w stanie Arakan podczas czystek na ludności Rohingja. Działania te rozpoczęły się w dniu 25 sierpnia 2017 r. i obejmowały arbitralne zabójstwa, znęcanie fizyczne, tortury, przemoc seksualną i zatrzymania ludności Rohingja. Jako dowódca w latach 2013 i 2017 Tun Tun Naung odpowiada za poważne naruszenia praw człowieka w Mjanmie/Birmie.

21.6.2021

 

 

 

W dniu 1 lutego 2021 r. Siły Zbrojne Mjanmy (Tatmadaw), pod przewodnictwem głównodowodzącego Mina Aunga Hlainga, dokonały zamachu stanu w Mjanmie przez nieuznanie wyników wyborów z dnia 8 listopada 2020 r. i obalenie demokratycznie wybranego rządu. W czasie zamachu stanu wiceprezydent Myint Swe, jako pełniący obowiązki prezydenta, ogłosił stan wyjątkowy i przekazał władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w państwie głównodowodzącemu sił obrony narodowej generałowi Minowi Aungowi Hlaingowi. Podczas tych wydarzeń w dniu 1 lutego 2021 r. Tun Tun Naung przyjął stanowisko ministra ds. granic w rządzie Unii, a tym samym stanowisko w Krajowej Radzie Bezpieczeństwa i Obrony.

Jako członek rządu Unii i minister ds. granic Tun Tun Naung odpowiada za działania podważające demokrację i praworządność w Mjanmie oraz za działania zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu i stabilności kraju.

 

38.

Win Shein

(alias U Win Shein)

Data urodzenia: 31 lipca 1957 r.

Miejsce urodzenia: Mandalaj, Mjanma

Obywatelstwo: Mjanma/Birma

Płeć: mężczyzna

Adres: Myananyadanar, Naypyitaw, Mjanma/Birma

Win Shein jest ministrem planowania, finansów i przemysłu w rządzie Unii, mianowanym w dniu 1 lutego 2021 r. przez głównodowodzącego Mina Aunga Hlainga.

W dniu 1 lutego 2021 r. Siły Zbrojne Mjanmy (Tatmadaw), pod przewodnictwem głównodowodzącego Mina Aunga Hlainga dokonały zamachu stanu w Mjanmie przez nieuznanie wyników wyborów z dnia 8 listopada 2020 r. i obalenie demokratycznie wybranego rządu. W czasie zamachu stanu wiceprezydent Myint Swe, jako pełniący obowiązki prezydenta, ogłosił stan wyjątkowy i przekazał władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w państwie głównodowodzącemu sił obrony narodowej generałowi Minowi Aungowi Hlaingowi.

21.6.2021

 

 

Nr paszportu: DM001478 (Mjanma/Birma); data wydania: 10 września 2012 r.; data ważności: 9 września 2022 r.;

Krajowy dowód tożsamości: 12DAGANA011336

Przyjmując swoją nominację na stanowisko ministra planowania, finansów i przemysłu w rządzie Unii, a także ze względu na swoją ważną rolę w polityce gospodarczej reżimu, Win Shein jest odpowiedzialny za podważanie demokracji i praworządności w Mjanmie/Birmie.

 

39.

Khin Maung Yi (alias Khin Maung Yee; alias U Khin Maung Yi)

Data urodzenia: 15 lutego 1965 r.

Miejsce urodzenia: Rangun, Mjanma

Obywatelstwo: Mjanma/Birma

Płeć: mężczyzna

Pułkownik Khin Maung Yi jest urzędującym ministrem zasobów naturalnych i ochrony środowiska. Podczas kadencji demokratycznie wybranego rządu był stałym sekretarzem w tym ministerstwie.

W dniu 1 lutego 2021 r. Siły Zbrojne Mjanmy (Tatmadaw), pod przewodnictwem głównodowodzącego Mina Aunga Hlainga dokonały zamachu stanu w Mjanmie przez nieuznanie wyników wyborów z dnia 8 listopada 2020 r. i obalenie demokratycznie wybranego rządu. W czasie zamachu stanu wiceprezydent Myint Swe, jako pełniący obowiązki prezydenta, ogłosił stan wyjątkowy i przekazał władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w państwie głównodowodzącemu sił obrony narodowej generałowi Minowi Aungowi Hlaingowi. W dniu 2 lutego ustanowiono Państwową Radę Administracji Publicznej w celu wykonywania tych uprawnień, uniemożliwiając demokratycznie wybranemu rządowi wykonywanie jego mandatu.

W dniu 2 lutego 2021 r. Państwowa Rada Administracji Publicznej pod przewodnictwem głównodowodzącego Mina Aunga Hlainga mianowała pułkownika Khina Maunga Yi ministrem zasobów naturalnych i ochrony środowiska.

21.6.2021

 

 

 

Zgodnie z prawem birmańskim Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska jest jedynym organem odpowiedzialnym za zarządzanie eksploatacją zasobów naturalnych Mjanmy i odgrywa kluczową rolę w eksploatacji takich zasobów jak na przykład kamienie szlachetne, perły i inne zasoby mineralne oraz lasy, a także w handlu tymi zasobami. Pod jego kierownictwem Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska kontroluje przedsiębiorstwa Myanmar Pearl Enterprise (MPE), Myanmar Gems Enterprise (MGE) i Myanmar Timber Enterprise (MTE), którym przysługują wyłączne prawa do produkcji i handlu zasobami w dziedzinach wchodzących w zakres ich kompetencji.

Przyjmując swoją nominację na stanowisko ministra zasobów naturalnych i ochrony środowiska, a także ze względu na swoją rolę w eksploatacji zasobów naturalnych Mjanmy Khin Maung Yi przyczynia się do finansowania reżimu wojskowego, a zatem jest odpowiedzialny za podważanie demokracji i praworządności w Mjanmie/Birmie.

 

40.

Tin Aung San

Data urodzenia: 16 października 1960 r.

Obywatelstwo: Mjanma/Birma

Płeć: mężczyzna

Krajowy dowód tożsamości: 12/La Ma Na (N) 089 489

Admirał Tin Aung San jest głównodowodzącym marynarki wojennej Mjanmy i pełni funkcję ministra transportu i komunikacji. Jest również członkiem Państwowej Rady Administracji Publicznej.

W dniu 1 lutego 2021 r. Siły Zbrojne Mjanmy (Tatmadaw), pod przewodnictwem głównodowodzącego Mina Aunga Hlainga, dokonały zamachu stanu w Mjanmie przez nieuznanie wyników wyborów z dnia 8 listopada 2020 r. i obalenie demokratycznie wybranego rządu. W czasie zamachu stanu wiceprezydent Myint Swe, jako pełniący obowiązki prezydenta, ogłosił w dniu 1 lutego stan wyjątkowy i przekazał władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w państwie głównodowodzącemu sił obrony narodowej generałowi Minowi Aungowi Hlaingowi. W dniu 2 lutego ustanowiono Państwową Radę Administracji Publicznej w celu wykonywania tych uprawnień, uniemożliwiając demokratycznie wybranemu rządowi wykonywanie jego mandatu.

21.6.2021

 

 

 

W dniu 3 lutego 2021 r. Państwowa Rada Administracji pod przewodnictwem głównodowodzącego Mina Aunga Hlainga mianowała admirała Tina Aunga Sana ministrem transportu i komunikacji.

Jako minister rządu jest odpowiedzialny za komunikację i sieci, a zatem podejmuje decyzje i wdraża politykę wpływającą na swobodę dostępu do danych w internecie. Od czasu objęcia urzędu przez niego miały miejsce liczne przypadki wyłączania i celowego spowalniania internetu, a także nakazywania dostawcom wyłączania dostępu do sieci Facebookowi, Twitterowi i Instagramowi. Jest on zatem bezpośrednio odpowiedzialny za ograniczanie wolności prasy i dostępu do informacji w internecie, a tym samym podważa demokrację i praworządność w Mjanmie/Birmie.

Jako członek Państwowej Rady Administracji Publicznej Tin Aung San jest bezpośrednio zaangażowany w podejmowanie decyzji dotyczących funkcji państwa – i jest odpowiedzialny za takie decyzje – a zatem odpowiada za podważanie demokracji i praworządności w Mjanmie/Birmie. Ponosi również bezpośrednią odpowiedzialność za represyjne decyzje podejmowane przez Państwową Radę Administracji Publicznej, w tym za przepisy naruszające prawa człowieka i ograniczające wolności obywateli Mjanmy, a także za poważne naruszenia praw człowieka popełniane przez siły bezpieczeństwa Mjanmy.

 

41.

Thida Oo

alias Daw Thida Oo

Obywatelstwo: Mjanma/Birma

Płeć: kobieta

Thida Oo jest prokuratorem generalnym Republiki Związku Myanmar od dnia 2 lutego 2021 r., kiedy została mianowana przez głównodowodzącego Sił Zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw), Mina Aunga Hlainga. Jest członkiem Komisji Inwestycyjnej Mjanmy.

W dniu 1 lutego 2021 r. Siły Zbrojne Mjanmy (Tatmadaw), pod przewodnictwem głównodowodzącego Mina Aunga Hlainga dokonały zamachu stanu w Mjanmie przez nieuznanie wyników wyborów z dnia 8 listopada 2020 r. i obalenie demokratycznie wybranego rządu. W czasie zamachu stanu wiceprezydent Myint Swe, jako pełniący obowiązki prezydenta, ogłosił w dniu 1 lutego stan wyjątkowy, przekazując władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w państwie głównodowodzącemu sił obrony narodowej generałowi Minowi Aungowi Hlaingowi. W dniu 2 lutego ustanowiono Państwową Radę Administracji Publicznej w celu wykonywania tych uprawnień, uniemożliwiając demokratycznie wybranemu rządowi wykonywanie jego mandatu.

21.6.2021

 

 

 

Thida Oo od samego początku należy do rządu powstałego w wyniku zamachu stanu, wykorzystując uprawnienia przyznane jej w 2010 r. przez prokuratora generalnego Unii do celów procesów sądowych o podłożu politycznym i arbitralnych zatrzymań będących konsekwencją tych procesów, oraz systemowo umożliwiając reżimowi wojskowemu popełnianie nadużyć. Jest tym samym zaangażowana w działania i polityki podważające demokrację i praworządność w Mjanmie/Birmie, a także działania zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu i stabilności Mjanmy/Birmy.

 

42.

Aung Lin Tun

Obywatelstwo: Mjanma/Birma

Płeć: mężczyzna

Generał dywizji Aung Lin Tun jest członkiem Sił Zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw) i pełni funkcję wiceministra obrony.

W dniu 1 lutego 2021 r. Siły Zbrojne Mjanmy (Tatmadaw), pod przewodnictwem głównodowodzącego Mina Aunga Hlainga dokonały zamachu stanu w Mjanmie przez nieuznanie wyników wyborów z dnia 8 listopada 2020 r. i obalenie demokratycznie wybranego rządu. W czasie zamachu stanu wiceprezydent Myint Swe, jako pełniący obowiązki prezydenta, ogłosił w dniu 1 lutego stan wyjątkowy i przekazał władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w państwie głównodowodzącemu sił obrony narodowej generałowi Minowi Aungowi Hlaingowi. W dniu 2 lutego ustanowiono Państwową Radę Administracji Publicznej w celu wykonywania tych uprawnień, uniemożliwiając demokratycznie wybranemu rządowi wykonywanie jego mandatu.

21.6.2021

 

 

 

W dniu 11 maja 2021 r. Państwowa Rada Administracji Publicznej, pod przewodnictwem głównodowodzącego Mina Aunga Hlainga, mianowała generała dywizji Aunga Lina Tuna wiceministrem obrony. Przed tym awansem pracował w Biurze Naczelnego Dowódcy Armii i uczestniczył we wszystkich represyjnych działaniach podejmowanych przez Państwową Radę Administracji Publicznej i Tatmadaw od czasu zamachu stanu.

Jako wiceminister obrony generał dywizji Aung Lin Tun jest zaangażowany w polityki i działania podważające demokrację i praworządność w Mjanmie/Birmie, a także w działania zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności kraju. Ponadto, jako członek reżimu wojskowego, generał dywizji Aung Lin Tun jest bezpośrednio odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka popełnione przez siły bezpieczeństwa wobec pokojowych demonstrantów.

 

43.

Zaw Min Tun

Miejsce urodzenia: Yenankyaung, Mjanma

Obywatelstwo: Mjanma/Birma

Płeć: mężczyzna

Generał brygady Zaw Min Tun jest szefem Działu Prasowego Państwowej Rady Administracji Publicznej i wiceministrem informacji. Poprzednio pełnił funkcję szefa Wydziału Prawdziwych Informacji Tatmadaw.

W dniu 1 lutego 2021 r. Siły Zbrojne Mjanmy (Tatmadaw), pod przewodnictwem głównodowodzącego Mina Aunga Hlainga dokonały zamachu stanu w Mjanmie przez nieuznanie wyników wyborów z dnia 8 listopada 2020 r. i obalenie demokratycznie wybranego rządu. W czasie zamachu stanu wiceprezydent Myint Swe, jako pełniący obowiązki prezydenta, ogłosił w dniu 1 lutego stan wyjątkowy i przekazał władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w państwie głównodowodzącemu sił obrony narodowej generałowi Minowi Aungowi Hlaingowi. W dniu 2 lutego ustanowiono Państwową Radę Administracji Publicznej w celu wykonywania tych uprawnień, uniemożliwiając demokratycznie wybranemu rządowi wykonywanie jego mandatu.

W dniu 5 lutego 2021 r. Państwowa Rada Administracji Publicznej pod przewodnictwem głównodowodzącego Mina Aunga Hlainga mianowała go szefem swojego Działu Prasowego, a w dniu 7 lutego 2021 r. – wiceministrem informacji.

Jako rzecznik Państwowej Rady Administracji Publicznej generał brygady Zaw Min Tun przewodniczył wszystkim konferencjom prasowym Rady, których celem od czasu zamachu stanu jest rozpowszechnianie i uzasadnianie komunikatów Rady na temat zamachu stanu i działań junty.

21.6.2021”

 

 

 

Jako wiceminister informacji jest bezpośrednio odpowiedzialny za media państwowe, a tym samym za nadawanie i publikowanie oficjalnych wiadomości. Od czasu powołania Chita Nainga na stanowisko ministra informacji i mianowania Zawa Mina Tunga jego zastępcą gazety pełne są artykułów popierających wojsko. Zaw Min Tun jest zatem odpowiedzialny za propagandę junty i rozpowszechnianie dezinformacji w państwowych mediach, które nie przekazują wiadomości w sposób rzetelny. Jest także bezpośrednio odpowiedzialny za decyzje, które doprowadziły do zastosowania represyjnych środków wobec mediów Mjanmy. Chodzi między innymi o wytyczne, w których zakazano niezależnym mediom używania słów »zamach stanu«, »reżim wojskowy« i »junta« i które doprowadziły do zawieszenia działalności pięciu lokalnych serwisów informacyjnych w kraju oraz do aresztowań krajowych i zagranicznych dziennikarzy. W swoich wypowiedziach publicznie wspiera wojskowy zamach stanu. Jest zatem odpowiedzialny za podważanie demokracji w Mjanmie/Birmie poprzez ograniczanie wolności prasy i dostępu do informacji zarówno w internecie, jak i poza nim.

Jako członek Państwowej Rady Administracji Publicznej i rządu junty generał brygady Zaw Min Tun jest zaangażowany w działania i polityki podważające demokrację i praworządność w Mjanmie/Birmie, a także w działania zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Mjanmy/Birmy, oraz wspiera takie działania i polityki.

 

2)

w wykazie zatytułowanym „B. Osoby prawne, podmioty i organy, o których mowa w art. 4a” dodaje się wpisy w brzmieniu:

 

Nazwa

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia

„3.

Myanma Gems Enterprise (alias Myanmar Gems Enterprise)

Adres: NO. 70-072, Yarza, Thingaha Road, Thapyaygone Ward, Zabuthiri Township, Naypyitaw, Myanmar

Rodzaj podmiotu: przedsiębiorstwo państwowe

Myanmar Gems Enterprise (MGE) jest przedsiębiorstwem państwowym kontrolowanym przez Siły Zbrojne Mjanmy (Tatmadaw), odpowiedzialnym za opracowywanie zasad i przepisów oraz za nadzór nad lokalnymi prywatnymi przedsiębiorcami i udzielanie im zezwoleń, organizowanie imprez handlowych oraz promocji w zakresie handlu kamieniami szlachetnymi. MGE działa na polecenie Ministerstwa Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska, którego minister został mianowany przez Państwową Radę Administracji Publicznej.

21.6.2021

 

 

Miejsce rejestracji: Mjanma

Strona internetowa: http://www.mge.gov.mm/

Siły Zbrojne Mjanmy (Tatmadaw) od dłuższego czasu intensywnie działają w branży jadeitu i kamieni szlachetnych, w szczególności za pośrednictwem dyrekcji MGE, która składa się prawie wyłącznie z byłych urzędników wojskowych, oraz uczestniczą w działaniach prowadzonych przez dwa konglomeraty wojskowe (Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL)) i (Myanmar Economic Corporation Limited (MEC)). Zamach stanu z dnia 1 lutego 2021 r. przywrócił wojskową kontrolę nad MGE, co pozwala Tatmadaw na kontrolowanie dużej części sektora kamieni szlachetnych. MGE generuje dochody dla różnych departamentów administracji państwowej Mjanmy, a dzięki jej różnorodnej działalności, o której mowa powyżej, Tatmadaw może bezpośrednio lub pośrednio korzystać z dochodów generowanych przez ten sektor; MGE zwiększa tym samym zdolności Tatmadaw do prowadzenia działań podważających demokrację i praworządność oraz do poważnych naruszeń praw człowieka w Mjanmie/Birmie.

 

4.

Myanma Timber Enterprise

(alias Myanmar Timber Enterprise)

Adres

Główna siedziba: Gyogone Forest Compound, Bayint Naung Road, Insein Township, Yangin, Myanmar

Oddział: No 72/74 Shawe Dagon Pagoda Road, Dagon Township, Yangon, Myanmar

Rodzaj podmiotu: przedsiębiorstwo państwowe

Miejsce rejestracji: Mjanma

Nr tel.: 01-3528789

Strona internetowa: http://www.mte.com.mm/index.php/en

Myanma Timber Enterprise (MTE) jest przedsiębiorstwem państwowym działającym pod zwierzchnictwem Ministerstwa Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska. MTE ma wyłączne prawa do produkcji i wywozu drewna w Mjanmie/Birmie.

W dniu 1 lutego 2021 r. Siły Zbrojne Mjanmy (Tatmadaw), pod przewodnictwem głównodowodzącego Mina Aunga Hlainga, przejęły władzę od legalnego cywilnego rządu i powołały Państwową Radę Administracji Publicznej w celu wykonywania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej państwa. W dniu 2 lutego 2021 r. reżim wojskowy powołał nowy rząd, w tym nowego ministra zasobów naturalnych i ochrony środowiska. Za pośrednictwem Państwowej Rady Administracji Publicznej i nowego rządu reżim wojskowy przejął kontrolę nad przedsiębiorstwami państwowymi, w tym MTE, i czerpie z nich korzyści. Myanma Timber Enterprise i jego spółki zależne są zatem kontrolowane przez Tatmadaw i generują dla niego dochody, zwiększając tym samym jego zdolności do prowadzenia działań podważających demokrację i praworządność.

21.6.2021

5.

Forest Products Joint Venture Corporation Limited

Adres

422/426(Rm 2), 2nd Flr, Strand Rd., Corner of Botahtaung Pagoda St., FJVC Center, Ward (4), BTHG

Rodzaj podmiotu: Spółka joint venture

Miejsce rejestracji: Mjanma

Nr tel.: 01-9010742; 01-9010744; 09-443250050

E-mail: fjv.md@gmail.com

Forest Products Joint Venture Corporation Limited (FPJVC) prowadzi działalność w sektorze drzewnym w Mjanmie i przetwarza drewno tekowe i drewno drzew liściastych. Mimo że FPJVC jest spółką publiczną, jest kontrolowana przez państwo, które: (i) posiada większościowy pakiet udziałów FPJVC poprzez Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska (10 %) oraz poprzez przedsiębiorstwo państwowe Myanma Timber Enterprise (MTE) (45 %) oraz (ii) ma prawo powoływać większość członków zarządu FPJVC (przy czym po trzech – z całkowitej liczby jedenastu – członków mianują odpowiednio Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska oraz MTE).

21.6.2021

 

 

 

W dniu 1 lutego 2021 r. Siły Zbrojne Mjanmy (Tatmadaw), pod przewodnictwem głównodowodzącego Mina Aunga Hlainga, przejęły w drodze zamachu stanu władzę od legalnego cywilnego rządu i powołały Państwową Radę Administracji Publicznej w celu wykonywania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej państwa. W dniu 2 lutego 2021 r. reżim wojskowy powołał nowy rząd, w tym nowego ministra zasobów naturalnych i ochrony środowiska. Za pośrednictwem Rady i nowego rządu reżim wojskowy przejął kontrolę nad przedsiębiorstwami państwowymi, w tym FPJVC, i czerpie z nich korzyści. FPJVC jest zatem kontrolowana przez Tatmadaw i generuje dla niego dochody, zwiększając tym samym jego zdolności do prowadzenia działań podważających demokrację i praworządność.

 

6.

Myanmar War Veterans Organization (Związek Weteranów Mjanmy)

Adres: Thukhuma Road, Datkhina Thiri Tsp, Naypyitaw Division, Myanmar;

Rodzaj podmiotu: organizacja pozarządowa

Miejsce rejestracji: Rangun, Mjanma

Data rejestracji: 1973

Nr tel.: (067) 30485

Strona internetowa: https://www.mwvo.org/Home/About

Związek Weteranów Mjanmy (MWVO) jest organizacją pozarządową, której celem jest udzielanie wsparcia byłym członkom Sił Zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw). Jest to główna organizacja mająca wpływ na kwestie społeczne i gospodarcze związane z wojskiem w tym kraju.

1 lutego 2021 r. Siły Zbrojne Mjanmy (Tatmadaw), pod przewodnictwem głównodowodzącego Mina Aunga Hlainga, przejęły władzę od legalnego cywilnego rządu i powołały Państwową Radę Administracji do sprawowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej państwa. W dniu 2 lutego ustanowiono Państwową Radę Administracji Publicznej w celu wykonywania tych uprawnień, uniemożliwiając demokratycznie wybranemu rządowi wykonywanie jego mandatu.

21.6.2021”

 

 

 

Zgodnie z mandatem MWVO ta organizacja pozarządowa działa jako rezerwy Tatmadaw i uczestniczy w kształtowaniu narodowej polityki obrony i bezpieczeństwa. Ponadto MWVO organizuje proreżimowe wiece i szkoli ludowe bojówki, wspierając tym samym Tatmadaw w prowadzeniu działań podważających demokrację i praworządność Mjanmy/Birmy.

Ścisłe kierownictwo MWVO składa się z wysokich rangą przedstawicieli Tatmadaw, takich jak głównodowodzący Min Aung Hlaing i jego zastępca – Soe Win. Członkowie MWVO wchodzą w skład struktury zarządzania konglomeratami wojskowymi: Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) i Myanmar Economic Corporation Limited (MEC). MWVO jest zatem powiązany z osobami i podmiotami wymienionymi w decyzji Rady 2013/184/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 401/2013.

 


21.6.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 219/55


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2021/999

z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających wobec Białorusi (1), w szczególności jego art. 8a ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 18 maja 2006 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających wobec Białorusi.

(2)

W dniach 24 i 25 maja 2021 r. Rada Europejska przyjęła konkluzje, w których zdecydowanie potępiła doprowadzenie do przymusowego lądowania samolotu linii Ryanair w Mińsku na Białorusi w dniu 23 maja 2021 r., które stworzyło zagrożenie dla bezpieczeństwa lotniczego, a także zatrzymanie przez białoruskie władze dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi. Wezwała Radę do jak najszybszego umieszczenia w wykazie dodatkowych osób i podmiotów na podstawie odpowiednich ram sankcyjnych.

(3)

Ze względu na powagę tego incydentu, w wykazie osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi, zamieszczonym w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 765/2006, należy umieścić jeszcze jeden podmiot.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 765/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 765/2006 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 21 czerwca 2021 r.

W imieniu Rady

J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 134 z 20.5.2006, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 765/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

do tabeli „B. Osoby prawne, podmioty lub organy, o których mowa w art. 2 ust. 1” dodaje się następujący podmiot:

 

Nazwa

Transliteracja ang. pisowni białoruskiej

Transliteracja ang. pisowni rosyjskiej

Nazwa

(pisownia białoruska)

(pisownia rosyjska)

Informacje umożliwiające identyfikację

Przyczyny umieszczenia w wykazie

Data umieszczenia w wykazie

„15.

Belaeronavigatsia

przedsiębiorstwo państwowe

Białoruski: Белаэронавiгация

Дзяржаўнае прадпрыемства

Adres: 19 Korotkevich Str., Minsk, 220039, Republic of Belarus

Nr tel.: +375 (17) 215-40-51

Przedsiębiorstwo państwowe BELAERONAVIGATSIA odpowiada za kontrolę ruchu lotniczego na Białorusi. Ponosi zatem odpowiedzialność za przekierowanie na lotnisko w Mińsku – bez właściwego uzasadnienia – pasażerskiego statku powietrznego wykonującego lot FR4978 w dniu 23 maja 2021 r. Ta umotywowana politycznie decyzja miała na celu aresztowanie i zatrzymanie opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi i stanowi formę represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

21.6.2021”

 

 

Rosyjski: Белаэронавигация

Государственное предприятие

Nr faksu: +375 (17) 213-41-63

Strona internetowa: http://www.ban.by/

Adres e-mail: office@ban.by

Data rejestracji: 1996

Przedsiębiorstwo państwowe BELAERONAVIGATSIA jest zatem odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

 


DECYZJE

21.6.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 219/57


DECYZJA RADY (WPZiB) 2021/1000

z dnia 21 czerwca 2021 r.

zmieniająca decyzję 2013/184/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mjanmie/Birmie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 22 kwietnia 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/184/WPZiB (1).

(2)

W dniach 22 marca 2021 r. i 19 kwietnia 2021 r. Rada wskazała dwadzieścia jeden osób i dwa podmioty w odpowiedzi na wojskowy zamach stanu, do którego doszło w Mjanmie/Birmie w dniu 1 lutego 2021 r., oraz na wojskowe i policyjne represje wobec ludności cywilnej i uczestników pokojowych demonstracji, będące konsekwencją tego zamachu.

(3)

W dniu 29 kwietnia 2021 r. Rada, biorąc pod uwagę działania podważające demokrację i praworządność w Mjanmie/Birmie, a także brutalne represje i poważne naruszenia praw człowieka w tym kraju, przyjęła decyzję (WPZiB) 2021/711 (2), która przedłużyła obowiązywanie środków ograniczających, w tym wszystkich wskazań.

(4)

Z uwagi na przedłużającą się poważną sytuację w Mjanmie/Birmie, do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku do decyzji 2013/184/WPZiB należy dodać osiem osób i cztery podmioty.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2013/184/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku do decyzji 2013/184/WPZiB wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 21 czerwca 2021 r.

W imieniu Rady

J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 2013/184/WPZiB z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mjanmie/Birmie (Dz.U. L 111 z 23.4.2013, s. 75).

(2)  Decyzja Rady (WPZiB) 2021/711 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniająca decyzję 2013/184/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mjanmie/Birmie (Dz.U. L 147 z 30.4.2021, s. 17).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji 2013/184/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

w wykazie zatytułowanym „A. Osoby fizyczne, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1” dodaje się wpisy w brzmieniu:

 

Nazwisko

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia

„36.

Soe Htut

Data urodzenia: 29 marca 1960 r.

Miejsce urodzenia: Mandalaj, Mjanma

Obywatelstwo: Mjanma/Birma

Płeć: mężczyzna

Generał broni Soe Htut jest członkiem Sił Zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw). Jest również członkiem Państwowej Rady Administracji Publicznej, której przewodzi głównodowodzący Min Aung Hlaing.

W dniu 1 lutego 2021 r. Siły Zbrojne Mjanmy (Tatmadaw), pod przewodnictwem głównodowodzącego Mina Aunga Hlainga, dokonały zamachu stanu w Mjanmie przez nieuznanie wyników wyborów z dnia 8 listopada 2020 r. i obalenie demokratycznie wybranego rządu. W czasie zamachu stanu wiceprezydent Myint Swe, jako pełniący obowiązki prezydenta, ogłosił w dniu 1 lutego stan wyjątkowy i przekazał władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w państwie głównodowodzącemu sił obrony narodowej generałowi Minowi Aungowi Hlaingowi. W dniu 2 lutego ustanowiono Państwową Radę Administracji Publicznej w celu wykonywania tych uprawnień, uniemożliwiając demokratycznie wybranemu rządowi wykonywanie jego mandatu.

W dniu 1 lutego 2021 r. Soe Htut został mianowany ministrem spraw wewnętrznych.

21.6.2021

 

 

 

Minister spraw wewnętrznych odpowiada za Policję, Straż Pożarną i Administrację Penitencjarną Mjanmy. Do zadań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych należą bezpieczeństwo państwa oraz porządek publiczny. Z racji swojej funkcji generał broni Soe Htut jest odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka popełnione przez policję Mjanmy od czasu wojskowego zamachu stanu w dniu 1 lutego 2021 r., w tym zabójstwa cywilów i nieuzbrojonych demonstrantów, naruszenia wolności zrzeszania się i pokojowego zgromadzania się, arbitralne aresztowania i zatrzymania przywódców opozycji i pokojowych demonstrantów oraz naruszenia wolności wypowiedzi.

Jako członek Państwowej Rady Administracji Publicznej generał broni Soe Htut jest ponadto bezpośrednio zaangażowany w podejmowanie decyzji dotyczących funkcji państwa – i jest odpowiedzialny za takie decyzje – a zatem odpowiada za podważanie demokracji i praworządności w Mjanmie/Birmie. Ponosi również bezpośrednią odpowiedzialność za represyjne decyzje podejmowane przez Państwową Radę Administracji Publicznej, w tym za przepisy naruszające prawa człowieka i ograniczające wolności obywateli Mjanmy, a także za poważne naruszenia praw człowieka popełniane przez siły bezpieczeństwa Mjanmy.

 

37.

Tun Tun, Naung

(alias Tun Tun Naing; alias Htun Htun Naung)

Data urodzenia: 30 kwietnia 1963 r.

Obywatelstwo: Mjanma/Birma

Płeć: mężczyzna

Generał broni Tun Tun Naung jest członkiem Sił Zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw); wcześniej pełnił funkcje dowódcze. Jest ministrem ds. granic i członkiem Krajowej Rady Bezpieczeństwa i Obrony.

W 2013 r. Tun Tun Naung był dowódcą sił północy i sprawował nadzór nad konfliktem wojskowym Birmy z Armią Niepodległości Kaczinu. W tym konflikcie oddziały Mjanmy pod dowództwem Tun Tun Naunga dopuściły się poważnych naruszeń praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego.

W 2017 r. Tun Tun Naung był dowódcą 1. Biura Operacji Specjalnych. Pod jego dowództwem żołnierze dopuszczali się aktów okrucieństwa i poważnych naruszeń praw człowieka wobec mniejszości etnicznych w stanie Arakan podczas czystek na ludności Rohingja. Działania te rozpoczęły się w dniu 25 sierpnia 2017 r. i obejmowały arbitralne zabójstwa, znęcanie fizyczne, tortury, przemoc seksualną i zatrzymania ludności Rohingja. Jako dowódca w latach 2013 i 2017 Tun Tun Naung odpowiada za poważne naruszenia praw człowieka w Mjanmie/Birmie.

21.6.2021

 

 

 

W dniu 1 lutego 2021 r. Siły Zbrojne Mjanmy (Tatmadaw), pod przewodnictwem głównodowodzącego Mina Aunga Hlainga, dokonały zamachu stanu w Mjanmie przez nieuznanie wyników wyborów z dnia 8 listopada 2020 r. i obalenie demokratycznie wybranego rządu. W czasie zamachu stanu wiceprezydent Myint Swe, jako pełniący obowiązki prezydenta, ogłosił stan wyjątkowy i przekazał władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w państwie głównodowodzącemu sił obrony narodowej generałowi Minowi Aungowi Hlaingowi. Podczas tych wydarzeń w dniu 1 lutego 2021 r. Tun Tun Naung przyjął stanowisko ministra ds. granic w rządzie Unii, a tym samym stanowisko w Krajowej Radzie Bezpieczeństwa i Obrony.

Jako członek rządu Unii i minister ds. granic Tun Tun Naung odpowiada za działania podważające demokrację i praworządność w Mjanmie oraz za działania zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu i stabilności kraju.

 

38.

Win Shein

(alias U Win Shein)

Data urodzenia: 31 lipca 1957 r.

Miejsce urodzenia: Mandalaj, Mjanma

Obywatelstwo: Mjanma/Birma

Płeć: mężczyzna

Adres: Myananyadanar, Naypyitaw, Mjanma/Birma

Win Shein jest ministrem planowania, finansów i przemysłu w rządzie Unii, mianowanym w dniu 1 lutego 2021 r. przez głównodowodzącego Mina Aunga Hlainga.

W dniu 1 lutego 2021 r. Siły Zbrojne Mjanmy (Tatmadaw), pod przewodnictwem głównodowodzącego Mina Aunga Hlainga dokonały zamachu stanu w Mjanmie przez nieuznanie wyników wyborów z dnia 8 listopada 2020 r. i obalenie demokratycznie wybranego rządu. W czasie zamachu stanu wiceprezydent Myint Swe, jako pełniący obowiązki prezydenta, ogłosił stan wyjątkowy i przekazał władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w państwie głównodowodzącemu sił obrony narodowej generałowi Minowi Aungowi Hlaingowi.

21.6.2021

 

 

Nr paszportu: DM001478 (Mjanma/Birma); data wydania: 10 września 2012 r.; data ważności: 9 września 2022 r.;

Krajowy dowód tożsamości: 12DAGANA011336

Przyjmując swoją nominację na stanowisko ministra planowania, finansów i przemysłu w rządzie Unii, a także ze względu na swoją ważną rolę w polityce gospodarczej reżimu, Win Shein jest odpowiedzialny za podważanie demokracji i praworządności w Mjanmie/Birmie.

 

39.

Khin Maung Yi (alias Khin Maung Yee; alias U Khin Maung Yi)

Data urodzenia: 15 lutego 1965 r.

Miejsce urodzenia: Rangun, Mjanma

Obywatelstwo: Mjanma/Birma

Płeć: mężczyzna

Pułkownik Khin Maung Yi jest urzędującym ministrem zasobów naturalnych i ochrony środowiska. Podczas kadencji demokratycznie wybranego rządu był stałym sekretarzem w tym ministerstwie.

W dniu 1 lutego 2021 r. Siły Zbrojne Mjanmy (Tatmadaw), pod przewodnictwem głównodowodzącego Mina Aunga Hlainga dokonały zamachu stanu w Mjanmie przez nieuznanie wyników wyborów z dnia 8 listopada 2020 r. i obalenie demokratycznie wybranego rządu. W czasie zamachu stanu wiceprezydent Myint Swe, jako pełniący obowiązki prezydenta, ogłosił stan wyjątkowy i przekazał władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w państwie głównodowodzącemu sił obrony narodowej generałowi Minowi Aungowi Hlaingowi. W dniu 2 lutego ustanowiono Państwową Radę Administracji Publicznej w celu wykonywania tych uprawnień, uniemożliwiając demokratycznie wybranemu rządowi wykonywanie jego mandatu.

W dniu 2 lutego 2021 r. Państwowa Rada Administracji Publicznej pod przewodnictwem głównodowodzącego Mina Aunga Hlainga mianowała pułkownika Khina Maunga Yi ministrem zasobów naturalnych i ochrony środowiska.

21.6.2021

 

 

 

Zgodnie z prawem birmańskim Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska jest jedynym organem odpowiedzialnym za zarządzanie eksploatacją zasobów naturalnych Mjanmy i odgrywa kluczową rolę w eksploatacji takich zasobów jak na przykład kamienie szlachetne, perły i inne zasoby mineralne oraz lasy, a także w handlu tymi zasobami. Pod jego kierownictwem Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska kontroluje przedsiębiorstwa Myanmar Pearl Enterprise (MPE), Myanmar Gems Enterprise (MGE) i Myanmar Timber Enterprise (MTE), którym przysługują wyłączne prawa do produkcji i handlu zasobami w dziedzinach wchodzących w zakres ich kompetencji.

Przyjmując swoją nominację na stanowisko ministra zasobów naturalnych i ochrony środowiska, a także ze względu na swoją rolę w eksploatacji zasobów naturalnych Mjanmy Khin Maung Yi przyczynia się do finansowania reżimu wojskowego, a zatem jest odpowiedzialny za podważanie demokracji i praworządności w Mjanmie/Birmie.

 

40.

Tin Aung San

Data urodzenia: 16 października 1960 r.

Obywatelstwo: Mjanma/Birma

Płeć: mężczyzna

Krajowy dowód tożsamości: 12/La Ma Na (N) 089 489

Admirał Tin Aung San jest głównodowodzącym marynarki wojennej Mjanmy i pełni funkcję ministra transportu i komunikacji. Jest również członkiem Państwowej Rady Administracji Publicznej.

W dniu 1 lutego 2021 r. Siły Zbrojne Mjanmy (Tatmadaw), pod przewodnictwem głównodowodzącego Mina Aunga Hlainga, dokonały zamachu stanu w Mjanmie przez nieuznanie wyników wyborów z dnia 8 listopada 2020 r. i obalenie demokratycznie wybranego rządu. W czasie zamachu stanu wiceprezydent Myint Swe, jako pełniący obowiązki prezydenta, ogłosił w dniu 1 lutego stan wyjątkowy i przekazał władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w państwie głównodowodzącemu sił obrony narodowej generałowi Minowi Aungowi Hlaingowi. W dniu 2 lutego ustanowiono Państwową Radę Administracji Publicznej w celu wykonywania tych uprawnień, uniemożliwiając demokratycznie wybranemu rządowi wykonywanie jego mandatu.

21.6.2021

 

 

 

W dniu 3 lutego 2021 r. Państwowa Rada Administracji pod przewodnictwem głównodowodzącego Mina Aunga Hlainga mianowała admirała Tina Aunga Sana ministrem transportu i komunikacji.

Jako minister rządu jest odpowiedzialny za komunikację i sieci, a zatem podejmuje decyzje i wdraża politykę wpływającą na swobodę dostępu do danych w internecie. Od czasu objęcia urzędu przez niego miały miejsce liczne przypadki wyłączania i celowego spowalniania internetu, a także nakazywania dostawcom wyłączania dostępu do sieci Facebookowi, Twitterowi i Instagramowi. Jest on zatem bezpośrednio odpowiedzialny za ograniczanie wolności prasy i dostępu do informacji w internecie, a tym samym podważa demokrację i praworządność w Mjanmie/Birmie.

Jako członek Państwowej Rady Administracji Publicznej Tin Aung San jest bezpośrednio zaangażowany w podejmowanie decyzji dotyczących funkcji państwa – i jest odpowiedzialny za takie decyzje – a zatem odpowiada za podważanie demokracji i praworządności w Mjanmie/Birmie. Ponosi również bezpośrednią odpowiedzialność za represyjne decyzje podejmowane przez Państwową Radę Administracji Publicznej, w tym za przepisy naruszające prawa człowieka i ograniczające wolności obywateli Mjanmy, a także za poważne naruszenia praw człowieka popełniane przez siły bezpieczeństwa Mjanmy.

 

41.

Thida Oo

alias Daw Thida Oo

Obywatelstwo: Mjanma/Birma

Płeć: kobieta

Thida Oo jest prokuratorem generalnym Republiki Związku Myanmar od dnia 2 lutego 2021 r., kiedy została mianowana przez głównodowodzącego Sił Zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw), Mina Aunga Hlainga. Jest członkiem Komisji Inwestycyjnej Mjanmy.

W dniu 1 lutego 2021 r. Siły Zbrojne Mjanmy (Tatmadaw), pod przewodnictwem głównodowodzącego Mina Aunga Hlainga dokonały zamachu stanu w Mjanmie przez nieuznanie wyników wyborów z dnia 8 listopada 2020 r. i obalenie demokratycznie wybranego rządu. W czasie zamachu stanu wiceprezydent Myint Swe, jako pełniący obowiązki prezydenta, ogłosił w dniu 1 lutego stan wyjątkowy, przekazując władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w państwie głównodowodzącemu sił obrony narodowej generałowi Minowi Aungowi Hlaingowi. W dniu 2 lutego ustanowiono Państwową Radę Administracji Publicznej w celu wykonywania tych uprawnień, uniemożliwiając demokratycznie wybranemu rządowi wykonywanie jego mandatu.

21.6.2021

 

 

 

Thida Oo od samego początku należy do rządu powstałego w wyniku zamachu stanu, wykorzystując uprawnienia przyznane jej w 2010 r. przez prokuratora generalnego Unii do celów procesów sądowych o podłożu politycznym i arbitralnych zatrzymań będących konsekwencją tych procesów, oraz systemowo umożliwiając reżimowi wojskowemu popełnianie nadużyć. Jest tym samym zaangażowana w działania i polityki podważające demokrację i praworządność w Mjanmie/Birmie, a także działania zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu i stabilności Mjanmy/Birmy.

 

42.

Aung Lin Tun

Obywatelstwo: Mjanma/Birma

Płeć: mężczyzna

Generał dywizji Aung Lin Tun jest członkiem Sił Zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw) i pełni funkcję wiceministra obrony.

W dniu 1 lutego 2021 r. Siły Zbrojne Mjanmy (Tatmadaw), pod przewodnictwem głównodowodzącego Mina Aunga Hlainga dokonały zamachu stanu w Mjanmie przez nieuznanie wyników wyborów z dnia 8 listopada 2020 r. i obalenie demokratycznie wybranego rządu. W czasie zamachu stanu wiceprezydent Myint Swe, jako pełniący obowiązki prezydenta, ogłosił w dniu 1 lutego stan wyjątkowy i przekazał władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w państwie głównodowodzącemu sił obrony narodowej generałowi Minowi Aungowi Hlaingowi. W dniu 2 lutego ustanowiono Państwową Radę Administracji Publicznej w celu wykonywania tych uprawnień, uniemożliwiając demokratycznie wybranemu rządowi wykonywanie jego mandatu.

21.6.2021

 

 

 

W dniu 11 maja 2021 r. Państwowa Rada Administracji Publicznej, pod przewodnictwem głównodowodzącego Mina Aunga Hlainga, mianowała generała dywizji Aunga Lina Tuna wiceministrem obrony. Przed tym awansem pracował w Biurze Naczelnego Dowódcy Armii i uczestniczył we wszystkich represyjnych działaniach podejmowanych przez Państwową Radę Administracji Publicznej i Tatmadaw od czasu zamachu stanu.

Jako wiceminister obrony generał dywizji Aung Lin Tun jest zaangażowany w polityki i działania podważające demokrację i praworządność w Mjanmie/Birmie, a także w działania zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności kraju. Ponadto, jako członek reżimu wojskowego, generał dywizji Aung Lin Tun jest bezpośrednio odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka popełnione przez siły bezpieczeństwa wobec pokojowych demonstrantów.

 

43.

Zaw Min Tun

Miejsce urodzenia: Yenankyaung, Mjanma

Obywatelstwo: Mjanma/Birma

Płeć: mężczyzna

Generał brygady Zaw Min Tun jest szefem Działu Prasowego Państwowej Rady Administracji Publicznej i wiceministrem informacji. Poprzednio pełnił funkcję szefa Wydziału Prawdziwych Informacji Tatmadaw.

W dniu 1 lutego 2021 r. Siły Zbrojne Mjanmy (Tatmadaw), pod przewodnictwem głównodowodzącego Mina Aunga Hlainga dokonały zamachu stanu w Mjanmie przez nieuznanie wyników wyborów z dnia 8 listopada 2020 r. i obalenie demokratycznie wybranego rządu. W czasie zamachu stanu wiceprezydent Myint Swe, jako pełniący obowiązki prezydenta, ogłosił w dniu 1 lutego stan wyjątkowy i przekazał władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w państwie głównodowodzącemu sił obrony narodowej generałowi Minowi Aungowi Hlaingowi. W dniu 2 lutego ustanowiono Państwową Radę Administracji Publicznej w celu wykonywania tych uprawnień, uniemożliwiając demokratycznie wybranemu rządowi wykonywanie jego mandatu.

W dniu 5 lutego 2021 r. Państwowa Rada Administracji Publicznej pod przewodnictwem głównodowodzącego Mina Aunga Hlainga mianowała go szefem swojego Działu Prasowego, a w dniu 7 lutego 2021 r. – wiceministrem informacji.

Jako rzecznik Państwowej Rady Administracji Publicznej generał brygady Zaw Min Tun przewodniczył wszystkim konferencjom prasowym Rady, których celem od czasu zamachu stanu jest rozpowszechnianie i uzasadnianie komunikatów Rady na temat zamachu stanu i działań junty.

21.6.2021”

 

 

 

Jako wiceminister informacji jest bezpośrednio odpowiedzialny za media państwowe, a tym samym za nadawanie i publikowanie oficjalnych wiadomości. Od czasu powołania Chita Nainga na stanowisko ministra informacji i mianowania Zawa Mina Tunga jego zastępcą gazety pełne są artykułów popierających wojsko. Zaw Min Tun jest zatem odpowiedzialny za propagandę junty i rozpowszechnianie dezinformacji w państwowych mediach, które nie przekazują wiadomości w sposób rzetelny. Jest także bezpośrednio odpowiedzialny za decyzje, które doprowadziły do zastosowania represyjnych środków wobec mediów Mjanmy. Chodzi między innymi o wytyczne, w których zakazano niezależnym mediom używania słów »zamach stanu«, »reżim wojskowy« i »junta« i które doprowadziły do zawieszenia działalności pięciu lokalnych serwisów informacyjnych w kraju oraz do aresztowań krajowych i zagranicznych dziennikarzy. W swoich wypowiedziach publicznie wspiera wojskowy zamach stanu. Jest zatem odpowiedzialny za podważanie demokracji w Mjanmie/Birmie poprzez ograniczanie wolności prasy i dostępu do informacji zarówno w internecie, jak i poza nim.

Jako członek Państwowej Rady Administracji Publicznej i rządu junty generał brygady Zaw Min Tun jest zaangażowany w działania i polityki podważające demokrację i praworządność w Mjanmie/Birmie, a także w działania zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Mjanmy/Birmy, oraz wspiera takie działania i polityki.

 

2)

w wykazie zatytułowanym „B. Osoby prawne, podmioty i organy, o których mowa w art. 6 ust. 1” dodaje się wpisy w brzmieniu:

 

Nazwa

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia

„3.

Myanma Gems Enterprise (alias Myanmar Gems Enterprise)

Adres: NO. 70-072, Yarza, Thingaha Road, Thapyaygone Ward, Zabuthiri Township, Naypyitaw, Myanmar

Rodzaj podmiotu: przedsiębiorstwo państwowe

Myanmar Gems Enterprise (MGE) jest przedsiębiorstwem państwowym kontrolowanym przez Siły Zbrojne Mjanmy (Tatmadaw), odpowiedzialnym za opracowywanie zasad i przepisów oraz za nadzór nad lokalnymi prywatnymi przedsiębiorcami i udzielanie im zezwoleń, organizowanie imprez handlowych oraz promocji w zakresie handlu kamieniami szlachetnymi. MGE działa na polecenie Ministerstwa Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska, którego minister został mianowany przez Państwową Radę Administracji Publicznej.

21.6.2021

 

 

Miejsce rejestracji: Mjanma

Strona internetowa: http://www.mge.gov.mm/

Siły Zbrojne Mjanmy (Tatmadaw) od dłuższego czasu intensywnie działają w branży jadeitu i kamieni szlachetnych, w szczególności za pośrednictwem dyrekcji MGE, która składa się prawie wyłącznie z byłych urzędników wojskowych, oraz uczestniczą w działaniach prowadzonych przez dwa konglomeraty wojskowe (Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL)) i (Myanmar Economic Corporation Limited (MEC)). Zamach stanu z dnia 1 lutego 2021 r. przywrócił wojskową kontrolę nad MGE, co pozwala Tatmadaw na kontrolowanie dużej części sektora kamieni szlachetnych. MGE generuje dochody dla różnych departamentów administracji państwowej Mjanmy, a dzięki jej różnorodnej działalności, o której mowa powyżej, Tatmadaw może bezpośrednio lub pośrednio korzystać z dochodów generowanych przez ten sektor; MGE zwiększa tym samym zdolności Tatmadaw do prowadzenia działań podważających demokrację i praworządność oraz do poważnych naruszeń praw człowieka w Mjanmie/Birmie.

 

4.

Myanma Timber Enterprise

(alias Myanmar Timber Enterprise)

Adres

Główna siedziba: Gyogone Forest Compound, Bayint Naung Road, Insein Township, Yangin, Myanmar

Oddział: No 72/74 Shawe Dagon Pagoda Road, Dagon Township, Yangon, Myanmar

Rodzaj podmiotu: przedsiębiorstwo państwowe

Miejsce rejestracji: Mjanma

Nr tel.: 01-3528789

Strona internetowa: http://www.mte.com.mm/index.php/en

Myanma Timber Enterprise (MTE) jest przedsiębiorstwem państwowym działającym pod zwierzchnictwem Ministerstwa Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska. MTE ma wyłączne prawa do produkcji i wywozu drewna w Mjanmie/Birmie.

W dniu 1 lutego 2021 r. Siły Zbrojne Mjanmy (Tatmadaw), pod przewodnictwem głównodowodzącego Mina Aunga Hlainga, przejęły władzę od legalnego cywilnego rządu i powołały Państwową Radę Administracji Publicznej w celu wykonywania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej państwa. W dniu 2 lutego 2021 r. reżim wojskowy powołał nowy rząd, w tym nowego ministra zasobów naturalnych i ochrony środowiska. Za pośrednictwem Państwowej Rady Administracji Publicznej i nowego rządu reżim wojskowy przejął kontrolę nad przedsiębiorstwami państwowymi, w tym MTE, i czerpie z nich korzyści. Myanma Timber Enterprise i jego spółki zależne są zatem kontrolowane przez Tatmadaw i generują dla niego dochody, zwiększając tym samym jego zdolności do prowadzenia działań podważających demokrację i praworządność.

21.6.2021

5.

Forest Products Joint Venture Corporation Limited

Adres

422/426(Rm 2), 2nd Flr, Strand Rd., Corner of Botahtaung Pagoda St., FJVC Center, Ward (4), BTHG

Rodzaj podmiotu: Spółka joint venture

Miejsce rejestracji: Mjanma

Nr tel.: 01-9010742; 01-9010744; 09-443250050

E-mail: fjv.md@gmail.com

Forest Products Joint Venture Corporation Limited (FPJVC) prowadzi działalność w sektorze drzewnym w Mjanmie i przetwarza drewno tekowe i drewno drzew liściastych. Mimo że FPJVC jest spółką publiczną, jest kontrolowana przez państwo, które: (i) posiada większościowy pakiet udziałów FPJVC poprzez Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska (10 %) oraz poprzez przedsiębiorstwo państwowe Myanma Timber Enterprise (MTE) (45 %) oraz (ii) ma prawo powoływać większość członków zarządu FPJVC (przy czym po trzech – z całkowitej liczby jedenastu – członków mianują odpowiednio Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska oraz MTE).

21.6.2021

 

 

 

W dniu 1 lutego 2021 r. Siły Zbrojne Mjanmy (Tatmadaw), pod przewodnictwem głównodowodzącego Mina Aunga Hlainga, przejęły w drodze zamachu stanu władzę od legalnego cywilnego rządu i powołały Państwową Radę Administracji Publicznej w celu wykonywania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej państwa. W dniu 2 lutego 2021 r. reżim wojskowy powołał nowy rząd, w tym nowego ministra zasobów naturalnych i ochrony środowiska. Za pośrednictwem Rady i nowego rządu reżim wojskowy przejął kontrolę nad przedsiębiorstwami państwowymi, w tym FPJVC, i czerpie z nich korzyści. FPJVC jest zatem kontrolowana przez Tatmadaw i generuje dla niego dochody, zwiększając tym samym jego zdolności do prowadzenia działań podważających demokrację i praworządność.

 

6.

Myanmar War Veterans Organization (Związek Weteranów Mjanmy)

Adres: Thukhuma Road, Datkhina Thiri Tsp, Naypyitaw Division, Myanmar;

Rodzaj podmiotu: organizacja pozarządowa

Miejsce rejestracji: Rangun, Mjanma

Data rejestracji: 1973

Nr tel.: (067) 30485

Strona internetowa: https://www.mwvo.org/Home/About

Związek Weteranów Mjanmy (MWVO) jest organizacją pozarządową, której celem jest udzielanie wsparcia byłym członkom Sił Zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw). Jest to główna organizacja mająca wpływ na kwestie społeczne i gospodarcze związane z wojskiem w tym kraju.

1 lutego 2021 r. Siły Zbrojne Mjanmy (Tatmadaw), pod przewodnictwem głównodowodzącego Mina Aunga Hlainga, przejęły władzę od legalnego cywilnego rządu i powołały Państwową Radę Administracji do sprawowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej państwa. W dniu 2 lutego ustanowiono Państwową Radę Administracji Publicznej w celu wykonywania tych uprawnień, uniemożliwiając demokratycznie wybranemu rządowi wykonywanie jego mandatu.

21.6.2021”

 

 

 

Zgodnie z mandatem MWVO ta organizacja pozarządowa działa jako rezerwy Tatmadaw i uczestniczy w kształtowaniu narodowej polityki obrony i bezpieczeństwa. Ponadto MWVO organizuje proreżimowe wiece i szkoli ludowe bojówki, wspierając tym samym Tatmadaw w prowadzeniu działań podważających demokrację i praworządność Mjanmy/Birmy.

Ścisłe kierownictwo MWVO składa się z wysokich rangą przedstawicieli Tatmadaw, takich jak głównodowodzący Min Aung Hlaing i jego zastępca – Soe Win. Członkowie MWVO wchodzą w skład struktury zarządzania konglomeratami wojskowymi: Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) i Myanmar Economic Corporation Limited (MEC). MWVO jest zatem powiązany z osobami i podmiotami wymienionymi w decyzji Rady (WPZiB) 2013/184 i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 401/2013.

 


21.6.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 219/67


DECYZJA RADY (WPZiB) 2021/1001

z dnia 21 czerwca 2021 r.

zmieniająca decyzję 2012/642/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 15 października 2012 r. Rada przyjęła decyzję 2012/642/WPZiB (1) dotyczącą środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi.

(2)

W dniach 24 i 25 maja 2021 r. Rada Europejska przyjęła konkluzje, w których zdecydowanie potępiła doprowadzenie do przymusowego lądowania samolotu linii Ryanair w Mińsku na Białorusi w dniu 23 maja 2021 r., które stworzyło zagrożenie dla bezpieczeństwa lotniczego, a także zatrzymanie przez białoruskie władze dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi. Wezwała Radę do jak najszybszego umieszczenia w wykazie dodatkowych osób i podmiotów na podstawie odpowiednich ram sankcyjnych.

(3)

Ze względu na powagę tego incydentu, w wykazie osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi, zamieszczonym w załączniku do decyzji 2012/642/WPZiB, należy umieścić jeszcze jeden podmiot. Aby uniknąć niepożądanych skutków umieszczenia tego podmiotu w wykazie, niezbędna jest zmiana wykazu przypadków, w których właściwy organ państwa członkowskiego może zezwolić na odstępstwa od zamrożenia środków finansowych oraz zakazu udostępniania środków finansowych lub zasobów gospodarczych osobom lub podmiotom umieszczonych w wykazie.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2012/642/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2012/642/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

1.   Właściwy organ państwa członkowskiego może zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie uznaje za stosowne, po ustaleniu, że te środki finansowe lub zasoby gospodarcze są:

a)

niezbędne, aby zaspokoić podstawowe potrzeby którejkolwiek z osób wymienionych w załączniku oraz członków ich rodzin pozostających na ich utrzymaniu, w tym na pokrycie płatności związanych z żywnością, najmem lub kredytem hipotecznym, lekami i leczeniem, podatkami, składkami ubezpieczeniowymi i opłatami za usługi komunalne;

b)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz zwrot poniesionych wydatków związanych z usługami prawniczymi;

c)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat lub należności za usługi związane ze zwykłym przechowywaniem lub utrzymaniem zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych;

d)

niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych, pod warunkiem że właściwy organ poinformował pozostałe właściwe organy oraz Komisję co najmniej dwa tygodnie przed udzieleniem zezwolenia, dlaczego uważa, że specjalne zezwolenie powinno zostać przyznane;

e)

przedmiotem wpłaty na rachunek lub wypłaty z rachunku misji dyplomatycznej lub placówki konsularnej, lub organizacji międzynarodowej korzystającej z immunitetów na mocy prawa międzynarodowego, w zakresie, w jakim te wpłaty lub wypłaty są przeznaczone na oficjalne cele misji dyplomatycznej lub placówki konsularnej lub organizacji międzynarodowej;

f)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłaty niezbędnej do:

(i)

wykonywania lotów w celach humanitarnych, ewakuacji lub repatriacji osób, lub do celów inicjatyw wspierających ofiary klęsk żywiołowych, jądrowych lub chemicznych;

(ii)

wykonywania lotów w ramach międzynarodowych procedur adopcyjnych;

(iii)

wykonywania lotów wymaganych do wzięcia udziału w spotkaniach służących znalezieniu rozwiązania kryzysu na Białorusi lub promowaniu politycznych celów środków ograniczających; lub

(iv)

awaryjnego lądowania, odlotu lub przelotu wykonywanego przez unijnego przewoźnika lotniczego; lub

g)

niezbędne do zajęcia się pilnymi i jasno określonymi kwestiami bezpieczeństwa lotniczego, po uprzednich konsultacjach z Agencją Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego.

Państwa członkowskie informują pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach udzielonych na podstawie niniejszego artykułu.”;

2)

w załączniku do decyzji 2012/642/WPZiB wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 21 czerwca 2021 r.

W imieniu Rady

J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 2012/642/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. dotycząca środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi (Dz.U. L 285 z 17.10.2012, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji 2012/642/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

do tabeli „B. Osoby prawne, podmioty lub organy, o których mowa w art. 4 ust. 1” dodaje się następujący podmiot:

 

Nazwa

Transliteracja ang. pisowni białoruskiej

Transliteracja ang. pisowni rosyjskiej

Nazwa

(pisownia białoruska)

(pisownia rosyjska)

Informacje umożliwiające identyfikację

Przyczyny umieszczenia w wykazie

Data umieszczenia w wykazie

„15.

Belaeronavigatsia

przedsiębiorstwo państwowe

Białoruski: Белаэронавiгация

Дзяржаўнае прадпрыемства

Rosyjski: Белаэронавигация

Государственное предприятие

Adres: 19 Korotkevich Str., Minsk, 220039, Republic of Belarus

Nr tel.: +375 (17) 215-40-51

Nr faksu: +375 (17) 213-41-63

Strona internetowa: http://www.ban.by/

Adres e-mail: office@ban.by

Data rejestracji: 1996

Przedsiębiorstwo państwowe BELAERONAVIGATSIA odpowiada za kontrolę ruchu lotniczego na Białorusi. Ponosi zatem odpowiedzialność za przekierowanie na lotnisko w Mińsku – bez właściwego uzasadnienia – pasażerskiego statku powietrznego wykonującego lot FR4978 w dniu 23 maja 2021 r. Ta umotywowana politycznie decyzja miała na celu aresztowanie i zatrzymanie opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi i stanowi formę represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

Przedsiębiorstwo państwowe BELAERONAVIGATSIA jest zatem odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021”


21.6.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 219/70


DECYZJA WYKONAWCZA RADY (WPZiB) 2021/1002

z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie wykonania decyzji 2012/642/WPZiB dotyczącej środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady 2012/642/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. dotyczącą środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

uwzględniając wnioski Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 15 października 2012 r. Rada przyjęła decyzję 2012/642/WPZiB.

(2)

W dniu 9 sierpnia 2020 r. na Białorusi odbyły się wybory prezydenckie, które uznano za niezgodne z międzynarodowymi standardami i naznaczone represjami wobec niezależnych kandydatów oraz brutalnym tłumieniem pokojowych protestów powyborczych. W dniu 11 sierpnia 2020 r. Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa wydał w imieniu Unii oświadczenie, w którym stwierdził, że wybory nie były ani wolne, ani uczciwe. Stwierdzono również, że mogą zostać podjęte środki wobec osób odpowiedzialnych za przemoc, nieuzasadnione aresztowania oraz fałszowanie wyników wyborów.

(3)

W dniu 2 października 2020 r. Rada przyjęła decyzję wykonawczą (WPZiB) 2020/1388 (2), na mocy której środkami ograniczającymi objęto 40 osób uznanych za odpowiedzialne za represjonowanie i zastraszanie pokojowych demonstrantów, członków opozycji i dziennikarzy w następstwie wyborów prezydenckich w 2020 r. na Białorusi, a także za naruszenia procesu wyborczego, jakich dopuściła się Centralna Komisja Wyborcza w związku z tymi wyborami.

(4)

W dniu 6 listopada 2020 r. ze względu na powagę sytuacji na Białorusi Rada przyjęła decyzję wykonawczą (WPZiB) 2020/1650 (3), na mocy której środkami ograniczającymi objęto Aleksandra Łukaszenkę i 14 innych osób, w tym osoby z jego bliskiego otoczenia.

(5)

W dniu 17 grudnia 2020 r. w związku z represjami wobec społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi Rada przyjęła decyzję wykonawczą w sprawie wykonania decyzji (WPZiB) 2020/2130 (4), na mocy której środkami ograniczającymi objęto 29 osób i 7 podmiotów.

(6)

Z uwagi na nasilenie się poważnych naruszeń praw człowieka na Białorusi oraz brutalne represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego, demokratycznej opozycji i dziennikarzy, a także osób należących do mniejszości narodowych, należy podjąć decyzję o objęciu środkami ograniczającymi dodatkowych osób i podmiotów.

(7)

W dniach 24 i 25 maja 2021 r. Rada Europejska przyjęła konkluzje, w których zdecydowanie potępiła doprowadzenie do przymusowego lądowania samolotu linii Ryanair w Mińsku na Białorusi w dniu 23 maja 2021 r. – które stworzyło zagrożenie dla bezpieczeństwa lotniczego – oraz zatrzymanie przez białoruskie władze dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi. Zwróciła się do Rady o jak najszybsze umieszczenie w wykazie dodatkowych osób i podmiotów na podstawie odpowiednich ram sankcyjnych.

(8)

Z tego względu do wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi, zamieszczonego w załączniku do decyzji 2012/642/WPZiB, należy dodać 78 osób i 7 podmiotów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku do decyzji 2012/642/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 21 czerwca 2021 r.

W imieniu Rady

J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 285 z 17.10.2012, s. 1.

(2)  Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2020/1388 z dnia 2 października 2020 r. wykonująca decyzję 2012/642/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi (Dz.U. L 319I z 2.10.2020, s. 13).

(3)  Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2020/1650 z dnia 6 listopada 2020 r. wykonująca decyzję 2012/642/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi (Dz.U. L 370I z 6.11.2020, s. 9).

(4)  Decyzja wykonawcza Rady (WPZIB) 2020/2130 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wykonania decyzji 2012/642/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi (Dz.U. L 426I z 17.12.2020, s. 14).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji 2012/642/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

do tabeli „A. Osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1” dodaje się następujące osoby fizyczne:

 

Nazwisko i imię

Transliteracja ang. pisowni białoruskiej

Transliteracja ang. pisowni rosyjskiej

Nazwisko i imię

(pisownia białoruska)

(pisownia rosyjska)

Informacje umożliwiające identyfikację

Przyczyny umieszczenia w wykazie

Data umieszczenia w wykazie

„89.

Natallia Mikhailauna BUHUK

Natalia Mikhailovna BUGUK

Наталля Мiхайлаўна БУГУК

Наталья Михайловна БУГУК

sędzia sądu dla rejonu Frunzenskiego w Mińsku

Data ur.: 19.12.1989

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu dla rejonu Frunzenskiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie dziennikarzy i demonstrantów, w szczególności za skazanie Kaciaryny Bachwalawej (Andrejewej) i Darii Czulcowej. Podczas nadzorowanych przez nią procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony i prawa do rzetelnego procesu sądowego.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

90.

Alina Siarhieeuna KASIANCHYK

Alina Sergeevna KASYANCHYK

Алiна Сяргееўна КАСЬЯНЧЫК

Алина Сергеевна КАСЬЯНЧИК

zastępca prokuratora sądu dla rejonu Frunzenskiego w Mińsku

Data ur.: 12.03.1998

Miejsce ur.:

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca prokuratora sądu dla rejonu Frunzenskiego w Mińsku reprezentowała reżim Łukaszenki w umotywowanych politycznie sprawach przeciwko dziennikarzom, działaczom i demonstrantom. W szczególności, ścigała dziennikarki Kaciarynę Bachwalawą (Andrejewą) i Darię Czulcową za nagrywanie pokojowych demonstracji, opierając się na bezpodstawnych oskarżeniach o »spisek« i »naruszanie porządku publicznego«. Ścigała również członków białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego np. za udział w pokojowych demonstracjach i składanie hołdu zamordowanemu demonstrantowi Aliaksandrowi Taraikouskiemu. Ustawicznie zwracała się do sędziego o wydanie kar długotrwałego pozbawienia wolności.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

91.

Ihar Viktaravich KURYLOVICH

Igor Viktorovich KURILOVICH

Iгар Вiĸтаравiч КУРЫЛОВIЧ,

Игорь Викторович КУРИЛОВИЧ

starszy śledczy sądu dla rejonu Frunzenskiego w Mińsku w departamencie komisji śledczej

Data ur.: 26.09.1990

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako starszy śledczy sądu dla rejonu Frunzenskiego w Mińsku był zaangażowany w przygotowanie umotywowanej politycznie sprawy karnej przeciwko dziennikarkom Kaciarynie Bachwalawej (Andrejewej) i Darii Czulcowej. Dziennikarki, które nagrywały pokojowe demonstracje, zostały oskarżone o naruszenia porządku publicznego i skazane na dwa lata pozbawienia wolności.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

92.

Siarhei Viktaravich SHATSILA

Sergei Viktorovich SHATILO

Сяргей Вiĸтаравiч ШАЦIЛА

Сергей Виĸторович ШАТИЛО

sędzia sądu dla rejonu Sawieckiego w Mińsku

Data ur.: 13.08.1989

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu dla rejonu Sawieckiego w Mińsku jest odpowiedzialny za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie demonstrantów, w szczególności za skazanie Natallii Hersche, Dzmitryja Halki i Dzmitryja Karatkewicza, uważanych za więźniów politycznych przez białoruską organizację praw człowieka Wiasna.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

93.

Anastasia Vasileuna ACHALAVA

Anastasia Vasilievna ACHALOVA

Анастасiя Васiльеўна АЧАЛАВА

Анастасия Васильевна АЧАЛОВА

sędzia sądu dla rejonu Leninskiego w Mińsku

Data ur.: 15.10.1992

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), Białoruś

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu dla rejonu Leninskiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie dziennikarzy, działaczy i demonstrantów, w szczególności za skazanie członka Rady Koordynacyjnej Dzmitryja Kruka, jak również przeciw personelowi medycznemu i starszym obywatelom. Podczas nadzorowanych przez nią procesów zgłaszano opieranie się na oświadczeniach anonimowych świadków.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

94.

Mariya Viachaslavauna YAROKHINA

Maria Viacheslavovna YEROKHINA

Марыя Вячаславаўна ЯРОХIНА

Мария Вячеславовна ЕРОХИНА

sędzia sądu dla rejonu Frunzenskiego w Mińsku

Data ur.: 04.07.1987

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu dla rejonu Frunzenskiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie dziennikarzy, przywódców opozycji, działaczy związkowych, sportowców i demonstrantów, w szczególności za skazanie dziennikarza Uładzimira Hrydzina.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

95.

Yuliya Aliaksandrauna BLIZNIUK

Yuliya Aleksandrovna BLIZNIUK

Юлiя Аляĸсандраўна БЛIЗНЮК

Юлия Алеĸсандровна БЛИЗНЮК

wiceprzewodnicząca / sędzia sądu dla rejonu Frunzenskiego w Mińsku

Data ur.: 23.09.1971

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako wiceprzewodnicząca / sędzia sądu dla rejonu Frunzenskiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie dziennikarzy, działaczy i demonstrantów, w szczególności za skazanie działaczy Arcioma Chwaszczeuskiego, Arcioma Sauczuka i Maksima Pauliuszczyka. Osoby te uważane są za więźniów politycznych przez białoruską organizację praw człowieka Wiasna.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

96.

Anastasia Dzmitreuna KULIK

Anastasia Dmitrievna KULIK

Анастасiя Дзмiтрыеўна КУЛIК

Анастасия Дмитриевна КУЛИК

sędzia sądu dla rejonu Pierszamajskiego w Mińsku

Data ur.: 28.07.1989

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu dla rejonu Pierszamajskiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie pokojowych demonstrantów, w szczególności za skazanie Aliaksandra Zacharewicza, uważanego za więźnia politycznego przez białoruską organizację praw człowieka Wiasna.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

97.

Maksim Leanidavich TRUSEVICH

Maxim Leonidovich TRUSEVICH

Маĸсiм Леанiдавiч ТРУСЕВIЧ

Маĸсим Леонидович ТРУСЕВИЧ

sędzia sądu dla rejonu Pierszamajskiego w Mińsku

Data ur.: 12.08.1989

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu dla rejonu Pierszamajskiego w Mińsku jest odpowiedzialny za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie dziennikarzy, przywódców opozycji, działaczy i demonstrantów. Podczas nadzorowanych przez niego procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony i prawa do rzetelnego procesu sądowego.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

98.

Tatsiana Yaraslavauna MATYL

Tatiana Yaroslavovna MOTYL

Тацяна Яраславаўна МАТЫЛЬ

Татьяна Ярославовна МОТЫЛЬ

sędzia sądu dla rejonu Maskouskiego w Mińsku

Data ur.: 20.01.1968

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu dla rejonu Maskouskiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie dziennikarzy, przywódców opozycji, działaczy i demonstrantów, w szczególności za skazanie polityka opozycji Mikałaja Statkewicza i dziennikarza Aleksandra Borozenki. Podczas nadzorowanych przez nią procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony i prawa do rzetelnego procesu sądowego.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

99.

Aliaksandr Anatolevich RUDZENKA

Aleksandr Anatolevich RUDENKO

Аляĸсандр Анатольевiч РУДЗЕНКА

Алеĸсандр Анатольевич РУДЕНКО

wiceprzewodniczący sądu dla rejonu Kastrycznickiego w Mińsku

Data ur.: 01.12.1981

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako wiceprzewodniczący i sędzia sądu dla rejonu Kastrycznickiego w Mińsku jest odpowiedzialny za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie dziennikarzy, działaczy i demonstrantów, w szczególności za skazanie starszego i niepełnosprawnego demonstranta na karę grzywny, jak również za skazanie Ludmiły Kazak – prawniczki Marii Kalesnikawej, białoruskiej przywódczyni opozycji. Podczas nadzorowanych przez niego procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony i prawa do rzetelnego procesu sądowego.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

100.

Aliaksandr Aliaksandravich VOUK

Aleksandr Aleksandrovich VOLK

Аляĸсандр Аляĸсандравiч ВОЎК

Алеĸсандр Алеĸсандрович ВОЛК

sędzia sądu dla rejonu Sawieckiego w Mińsku

Data ur.: 01.08.1979

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu dla rejonu Sawieckiego w Mińsku jest odpowiedzialny za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie pokojowych demonstrantów, w szczególności za skazanie sióstr Anastasii i Wiktorii Mironcew, uważanych za więźniarki polityczne przez białoruską organizację praw człowieka Wiasna. Podczas nadzorowanych przez niego procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony i prawa do rzetelnego procesu sądowego.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

101.

Volha Siarheeuna NIABORSKAIA

Olga Sergeevna NEBORSKAIA

Вольга Сяргееўна НЯБОРСКАЯ

Ольга Сергеевна НЕБОРСКАЯ

sędzia sądu dla rejonu Kastrycznickiego w Mińsku

Data ur.: 14.02.1991

Miejsce ur.:

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu dla rejonu Kastrycznickiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie pokojowych demonstrantów i dziennikarzy, w szczególności za skazanie Sofii Malaszewicz i Tichona Kliukacza, uważanych za więźniów politycznych przez białoruską organizację praw człowieka Wiasna. Podczas nadzorowanych przez nią procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

102.

Marina Sviataslavauna ZAPASNIK

Marina Sviatoslavovna ZAPASNIK

Марына Святаславаўна ЗАПАСНIК

Марина Святославовна ЗАПАСНИК

wiceprzewodnicząca sądu dla rejonu Leninskiego w Mińsku

Data ur.: 28.03.1982

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako wiceprzewodnicząca i sędzia sądu dla rejonu Leninskiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie pokojowych demonstrantów, w szczególności za skazanie działaczy Władisława Zenewicza, Olgi Pawłowej, Olgi Kłaskowskiej, Wiktara Baruszki, Sergeja Ratkewicza, Alekseja Charwinskiego, Andreja Chrenkowa, studenta Wiktora Aktistowa i nieletniego Maksima Babicza. Wszystkie te osoby uznane są za więźniów politycznych przez białoruską organizację praw człowieka Wiasna.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

103.

Maksxim Yurevich FILATAU

Maxim Yurevich FILATOV

Максiм Юр'евiч Фiлатаў

Максим Юрьевич ФИЛАТОВ

sędzia sądu miejskiego w Lidzie

Data ur.:

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu miejskiego w Lidzie jest odpowiedzialny za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie pokojowych demonstrantów, w szczególności za skazanie działacza Witolda Aszuroka, uznanego za więźnia politycznego przez białoruską organizację praw człowieka Wiasna.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

104.

Andrei Vaclavavich HRUSHKO

Andrei Vatslavovich GRUSHKO

Андрэй Вацлававiч ГРУШКО

Андрей Вацлавович ГРУШКО

sędzia sądu dla rejonu Leninskiego w Brześciu

Data ur.: 24.01.1979

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako sędzia sądu dla rejonu Leninskiego w Brześciu jest odpowiedzialny za wydawanie licznych umotywowanych politycznie wyroków w sprawie pokojowych demonstrantów, w szczególności za skazanie działaczy, uznawanych za więźniów politycznych, oraz nieletnich.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

105.

Dzmitry Iurevich HARA

Dmitry Iurevich GORA

Дзмiтрый Юр'евiч ГАРА

Дмитрий Юрьевич ГОРА

przewodniczący komisji śledczej Białorusi (mianowany 11 marca 2021 r.)

były zastępca prokuratora generalnego Republiki Białorusi (do 11 marca 2021 r.)

Data ur.: 04.05.1970

Miejsce ur.: Tbilisi, była Gruzińska Socjalistyczna Republika Radziecka (obecnie Gruzja)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca prokuratora generalnego do marca 2021 r. jest odpowiedzialny za umotywowane politycznie sprawy karne przeciw pokojowym demonstrantom, członkom opozycji, dziennikarzom, społeczeństwu obywatelskiemu i zwykłym obywatelom. Był również zamieszany we wszczęcie umotywowanych politycznie postępowań karnych przeciwko Siarhiejowi Cichanouskiemu – działaczowi opozycji i mężowi kandydatki na urząd prezydenta Swiatłany Cichanouskiej.

Jako szef komisji międzyrządowej powołanej przez biuro prokuratora generalnego w celu prowadzenia postępowań przygotowawczych w związku z zażaleniami obywateli dotyczącymi nadużycia władzy przez funkcjonariuszy organów ścigania, jest odpowiedzialny za niepodejmowanie działań przez tę instytucję, jako że nie jest znana żadna sprawa związana z takimi postępowaniami przygotowawczymi, pomimo wniosków o zapoczątkowanie takich spraw karnych, zawierających zażalenia dotyczące użycia przemocy, złego traktowania i tortur.

Od marca 2021 r. jest przewodniczącym komisji śledczej Białorusi. Jako osoba piastująca tę funkcję jest odpowiedzialny za ściganie obrońców praw człowieka i uczestników pokojowych demonstracji.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

106.

Aliaksei Kanstantsinavich STUK

Alexey Konstantinovich STUK

Аляĸсей Канстанцiнавiч СТУК

Алеĸсей Константинович СТУК

zastępca prokuratora generalnego Republiki Białorusi

Data ur.: 1959

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca prokuratora generalnego jest odpowiedzialny za umotywowane politycznie sprawy karne przeciw opozycji, dziennikarzom, społeczeństwu obywatelskiemu i zwykłym obywatelom. Jest odpowiedzialny za zacieśnienie kontroli przez biuro prokuratora nad działaniami obywateli w miejscowościach i miejscach pracy i odpowiada za nakładanie nadmiernej odpowiedzialności prawnej na uczestników pokojowych demonstracji. Oświadczył publicznie, że biuro prokuratora generalnego będzie działać na rzecz zidentyfikowania „nielegalnych” stowarzyszeń obywatelskich i zwalczać ich działalność.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

107.

Genadz Iosifavich DYSKO

Gennadi Iosifovich DYSKO

Генадзь Iосiфавiч ДЫСКО

Геннадий Иосифович ДЫСКО

zastępca prokuratora generalnego Republiki Białorusi, doradca państwowy ds. sprawiedliwości 3. klasy Data ur.: 22.03.1964

Miejsce ur.: Oshmyany, Hrodna region (Oszmiana, obwód grodzieński), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca prokuratora generalnego jest odpowiedzialny za umotywowane politycznie sprawy karne przeciw opozycji, dziennikarzom, społeczeństwu obywatelskiemu i zwykłym obywatelom. Był również zamieszany we wszczęcie umotywowanych politycznie postępowań karnych przeciwko Siarhiejowi Cichanouskiemu – działaczowi opozycji i mężowi kandydatki na urząd prezydenta Swiatłany Cichanouskiej.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

108.

Sviatlana, Anatoleuna LYUBETSKAYA

Svetlana Anatolevna LYUBETSKAYA

Святлана Анатольеўна ЛЮБЕЦКАЯ

Светлана Анатольевна ЛЮБЕЦКАЯ

członkini Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi, przewodnicząca Stałej Komisji ds. Prawa

Data ur.: 03.06.1971

Miejsce ur.: były ZSRR (obecnie Ukraina)

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako przewodnicząca komisji parlamentarnej ds. prawa jest odpowiedzialna za przyjęcie nowego kodeksu wykroczeń administracyjnych (wszedł w życie 1 marca 2021 r.), który upoważnia do arbitralnych aresztowań i nakłada zwiększoną odpowiedzialność za uczestnictwo w imprezach masowych, w tym za eksponowanie symboli politycznych. Z racji prowadzenia takich działań ustawodawczych jest odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka, w tym wolności pokojowego zgromadzania się, oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji. Te działania ustawodawcze poważnie osłabiają również demokrację i praworządność na Białorusi.

21.6.2021

109.

Aliaksei Uladzimiravich IAHORAU

Alexei Vladimirovich YEGOROV

Аляксей Уладзiмiравiч ЯГОРАЎ

Алексей Владимирович ЕГОРОВ

członek Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi, wiceprzewodniczący Stałej Komisji ds. Prawa

Data ur.: 16.12.1969

Miejsce ur.: Novosokolniki, Pskov region (Nowosokolniki, obwód pskowski), były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako wiceprzewodniczący komisji parlamentarnej ds. prawa jest odpowiedzialny za przyjęcie nowego kodeksu wykroczeń administracyjnych (wszedł w życie 1 marca 2021 r.), który upoważnia do arbitralnych aresztowań i nakłada zwiększoną odpowiedzialność za uczestnictwo w imprezach masowych, w tym za eksponowanie symboli politycznych. Z racji prowadzenia takich działań ustawodawczych jest odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka, w tym wolności pokojowego zgromadzania się, oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji. Te działania ustawodawcze poważnie osłabiają również demokrację i praworządność na Białorusi.

21.6.2021

110.

Aliaksandr Paulavich AMELIANIUK

Aleksandr Pavlovich OMELYANYUK

Аляксандр Паўлавiч АМЕЛЬЯНЮК

Александр Павлович ОМЕЛЬЯНЮК

członek Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi, wiceprzewodniczący Stałej Komisji ds. Prawa

Data ur.: 06.03.1964

Miejsce ur.: Kobrin, Brest Region/ Oblast, (Kobryń, obwód brzeski), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako wiceprzewodniczący komisji parlamentarnej ds. prawa jest odpowiedzialny za przyjęcie nowego kodeksu wykroczeń administracyjnych (wszedł w życie 1 marca 2021 r.), który upoważnia do arbitralnych aresztowań i nakłada zwiększoną odpowiedzialność za uczestnictwo w imprezach masowych, w tym za eksponowanie symboli politycznych. Z racji prowadzenia takich działań ustawodawczych jest odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka, w tym wolności pokojowego zgromadzania się, oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji. Te działania ustawodawcze poważnie osłabiają również demokrację i praworządność na Białorusi.

21.6.2021

111.

Andrei Mikalaevich MUKAVOZCHYK

Andrei Nikolaevich MUKOVOZCHYK

Андрэй Мiĸалаевiч МУКАВОЗЧЫК

Андрей Ниĸолаевич МУКОВОЗЧИК

obserwator polityczny »Belarus Today« (»Sovietskaia Belarus – Belarus Segodnya«)

Data ur.: 13.06.1963

Miejsce ur.: Novosibirsk (Nowosybirsk) były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Numer paszportu: MP 3413113 oraz MP 2387911

Jest jednym z najważniejszych propagandystów reżimu Łukaszenki publikującym w »Belarus Today«, oficjalnej gazecie administracji prezydenta. W jego artykułach demokratyczna opozycja i społeczeństwo obywatelskie są regularnie opisywane w sposób negatywny i urągliwy, z wykorzystaniem zafałszowanych informacji. Jest jednym z głównych źródeł propagandy państwowej, wspierającej i usprawiedliwiającej represjonowanie demokratycznej opozycji i społeczeństwa obywatelskiego.

W maju 2020 r. otrzymał nagrodę »Golden Pen« (»Złote Pióro«) od prorządowej organizacji Belarusian Union of Journalists (Białoruski Związek Dziennikarzy). W grudniu 2020 r. otrzymał nagrodę »Golden Letter« (»Złota Litera«) od przedstawicieli Ministerstwa Informacji Białorusi. W styczniu 2021 r. Łukaszenko podpisał dekret przyznający Mukawozczykowi medal »For labour merits« (»Za zasługi w pracy«).

Mukawozczyk osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

21.6.2021

112.

Siarhei Aliaksandravich GUSACHENKA

Sergey Alexandrovich GUSACHENKO

Сяргей Аляксандравiч ГУСАЧЭНКА

Сергей Александрович ГУСАЧЕНКО

wiceprezes Państwowej Spółki Radiowo-Telewizyjnej Republiki Białorusi (Belteleradio Company)

Data ur.: 05.11.1983

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Tel./biuro: (+375-17) 369 90 15

Jako wiceprezes Belteleradiocompany, telewizji państwowej, autor i gospodarz cotygodniowego propagandowego programu telewizyjnego »Glavnyy efir«, chętnie dostarczał białoruskiej publiczności fałszywych informacji o wynikach wyborów, protestach i represjach popełnianych przez władze państwowe. Jest bezpośrednio odpowiedzialny za sposób, w jaki telewizja państwowa przedstawia informacje o sytuacji w kraju, udzielając zatem wsparcia władzom, w tym Łukaszence.

Wspiera zatem reżim Łukaszenki.

21.6.2021

113.

Genadz Branislavavich DAVYDZKA

Gennadi Bronislavovich DAVYDKO

Генадзь Бранiслававiч ДАВЫДЗЬКА

Геннадий Брониславович ДАВЫДЬКO

członek Izby Reprezentantów, przewodniczący Komisji Praw Człowieka i Mediów

przewodniczący białoruskiej organizacji politycznej Belaya Rus

Data ur.: 29.09.1955

Miejsce ur.: Popovka village, Senno/Sjanno, Vitebsk Region, (wieś Popówka, Sienno, obwód witebski), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Nr paszportu: MP2156098

Jako przewodniczący jednej z głównych prołukaszenkowskich organizacji Belaya Rus (Biełaja Rus), jest jednym z najważniejszych propagandystów reżimu. Udzielając wsparcia Łukaszence, często posługiwał się językiem podburzającym do nienawiści i zachęcał do przemocy aparatu państwowego wobec pokojowych demonstrantów.

Wspiera zatem reżim Łukaszenki.

21.6.2021

114.

Volha Mikalaeuna CHAMADANAVA

Olga Nikolaevna CHEMODANOVA

Вольга Мiĸалаеўна ЧАМАДАНАВА

Ольга Ниĸолаевна ЧЕМОДАНОВА

sekretarz prasowy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Białorusi

Data ur.: 13.10.1977

Miejsce ur.: Minsk region (obwód miński), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Stopień wojskowy: pułkownik

Nr paszportu: MC1405076

Będąc najważniejszą osobą ds. mediów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Białorusi, odgrywa kluczową rolę w przeinaczaniu i naginaniu faktów o użyciu siły wobec demonstrantów, jak również w rozpowszechnianiu o nich fałszywych informacji. Groziła pokojowym demonstrantom i nadal uzasadnia użycie wobec nich przemocy

Jako że jest częścią aparatu bezpieczeństwa i przemawia w jego imieniu, wspiera reżim Łukaszenki.

21.6.2021

115.

Siarhei Ivanavich SKRYBA

Sergei Ivanovich SKRIBA

Сяргей Iванавiч СКРЫБА

Сергей Иванович СКРИБА

prorektor Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Ekonomicznego ds. edukacyjnych

Data ur.: 21.11.1964 / 1965

Miejsce ur.: Kletsk, Minsk Region (Kleck, obwód miński), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Adres poczty elektronicznej: skriba_s@bseu.by

Jako prorektor Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Ekonomicznego ds. edukacyjnych jest odpowiedzialny za sankcje stosowane wobec studentów za uczestnictwo w pokojowych demonstracjach, obejmujące wydalenie ich z uniwersytetu.

Niektóre z tych sankcji zostały zastosowane po wezwaniu Łukaszenki z 27 października 2020 r. dotyczącym wydalenia z uniwersytetów studentów uczestniczących w demonstracjach i strajkach.

Jest zatem odpowiedzialny za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i wspiera reżim Łukaszenki.

21.6.2021

116.

Siarhei Piatrovich, RUBNIKOVICH

Sergei Petrovich RUBNIKOVICH

Сяргей Пятровiч РУБНIКОВIЧ Сергей Петрович РУБНИКОВИЧ

rektor Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego Data ur.: 1974

Miejsce ur.: Sharkauschyna, Vitebsk/ Viciebsk Region/ Oblast, (Szarkowszczyzna, obwód witebski), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako rektor Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego, którego mianowanie zostało zatwierdzone przez Aleksandra Łukaszenkę, jest odpowiedzialny za decyzję uniwersytetu w sprawie wydalenia studentów za uczestnictwo w pokojowych protestach. Nakazy o wydaleniu zostały wydane po wezwaniu Łukaszenki z 27 października 2020 r. dotyczącym wydalenia z uniwersytetów studentów uczestniczących w protestach i strajkach.

Jest zatem odpowiedzialny za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i wspiera reżim Łukaszenki.

21.6.2021

117.

Aliaksandr Henadzevich BAKHANOVICH

Aleksandr Gennadevich BAKHANOVICH

Аляĸсандр Генадзевiч БАХАНОВIЧ

Алеĸсандр Геннадьевич БАХАНОВИЧ

rektor Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego

Data ur.: 1972

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako rektor Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego, którego mianowanie zostało zatwierdzone przez Aleksandra Łukaszenkę, jest odpowiedzialny za decyzję uniwersytetu w sprawie wydalenia studentów za uczestnictwo w pokojowych protestach. Nakazy o wydaleniu zostały wydane po wezwaniu Łukaszenki z 27 października 2020 r. dotyczącym wydalenia z uniwersytetów studentów uczestniczących w protestach i strajkach.

Jest zatem odpowiedzialny za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i wspiera reżim Łukaszenki.

21.6.2021

118.

Mikhail Ryhoravich BARAZNA

Mikhail Grigorevich BOROZNA

Мiхаiл Рыгоравiч БАРАЗНА

Михаил Григорьевич БОРОЗНА

rektor Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych (BSAA)

Data ur.: 20.11.1962

Miejsce ur.: Rakusheva, Mahileu/ Mogiliev Region/ Oblast, (Rakuszewa, obwód mohylewski) były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako rektor Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych (BSAA) jest odpowiedzialny za decyzję uniwersytetu w sprawie wydalenia studentów za uczestnictwo w pokojowych protestach.

Nakazy o wydaleniu zostały wydane po wezwaniu Łukaszenki z 27 października 2020 r. dotyczącym wydalenia z uniwersytetów studentów uczestniczących w protestach i strajkach.

Jest zatem odpowiedzialny za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i wspiera reżim Łukaszenki.

21.6.2021

119.

Maksim Uladzimiravich RYZHANKOU

Maxim Vladimirovich RYZHENKOV

Максiм Уладзiмiравiч РЫЖАНКОЎ

Максим Владимирович РЫЖЕНКОВ

pierwszy zastępca szefa administracji prezydenta

Data ur.: 19.06.1972

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako pierwszy zastępca szefa administracji prezydenta ma bliskie powiązania z prezydentem i jest odpowiedzialny za zapewnienie wykonywania uprawnień prezydenta w dziedzinie polityki krajowej i zagranicznej. Podczas ponaddwudziestoletniej kariery w białoruskiej służbie cywilnej zajmował szereg stanowisk, w tym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w różnych ambasadach. Wspiera zatem reżim Łukaszenki.

21.6.2021

120.

Dzmitry Aliaksandravich LUKASHENKA

Dmitry Aleksandrovich LUKASHENKO

Дзмiтрый Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Дмитрий Александрович ЛУКАШЕНКО

biznesmen, prezes Prezydenckiego Klubu Sportowego

Data ur.: 23.03.1980

Miejsce ur.: Mogilev/ Mahiliou (Mohylew), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Dzmitryj Łukaszenka to biznesmen i syn Aleksandra Łukaszenki. Od 2005 r. jest prezesem państwowo-publicznego stowarzyszenia „Prezydencki Klub Sportowy”, w 2020 r. został ponownie wybrany na to stanowisko. Za pośrednictwem tego stowarzyszenia prowadzi interesy i kontroluje szereg przedsiębiorstw. Był obecny na potajemnej inauguracji nowej kadencji Aleksandra Łukaszenki we wrześniu 2020 r. Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

21.6.2021

121.

Liliya Valereuna LUKASHENKA (SIAMASHKA)

Liliya Valerevna LUKASHENKO (SEMASHKO)

Лiлiя Валер'еўна ЛУКАШЭНКА (СЯМАШКА)

Лилия Валерьевна ЛУКАШЕНКО (СЕМАШКО)

bizneswoman, dyrektor galerii sztuki

Data ur.: 1978 lub 1979

Miejsce ur.:

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Lilija Łukaszenka to żona Wiktara Łukaszenki i synowa Aleksandra Łukaszenki. Jest blisko powiązana z szeregiem ważnych przedsiębiorstw, które osiągają korzyści z reżimu Łukaszenki, w tym z przedsiębiorstwami takimi jak Dana Holdings / Dana Astra, Belkhudozhpromysly i Eastleigh trading Ltd. Wraz z mężem Wiktarem Łukaszenką była obecna na potajemnej inauguracji nowej kadencji Aleksandra Łukaszenki we wrześniu 2020 r. Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

21.6.2021

122.

Valeri Valerevich IVANKOVICH

Valery Valerevich IVANKOVICH

Валерый Валер'евiч IВАНКОВIЧ

Валерий Валерьевич ИВАНКОВИЧ

dyrektor generalny OJSC „MAZ”

Data ur.: 1971

Miejsce ur.: Novopolotsk (Nowopołock), Białoruska SRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako dyrektor generalny OJSC „MAZ” Waljeryj Iwankowicz ponosi odpowiedzialność za przetrzymywanie pracowników MAZ przez siły bezpieczeństwa na terenie przedsiębiorstwa oraz za wydalenie z pracy pracowników MAZ, którzy uczestniczyli w pokojowych demonstracjach przeciwko reżimowi. Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Został mianowany przez Łukaszenkę na stanowisko członka komisji zajmującej się opracowywaniem zmian do białoruskiej konstytucji. Wspiera zatem reżim Łukaszenki.

21.6.2021

123.

Aliaksandr Yauhenavich SHATROU

Alexander (Alexandr) Evgenevich SHATROV

Аляксандр Яўгенавiч ШАТРОЎ Александр Евгеньевич ШАТРОВ

biznesmen, właściciel i dyrektor generalny LLC Synesis

Data ur.:

Miejsce urodzenia: były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: rosyjskie, białoruskie

Jako dyrektor generalny i właściciel LLC Synesis Aliaksandr Szatrou jest odpowiedzialny za decyzję tego przedsiębiorstwa o zapewnieniu białoruskim władzom platformy monitoringu (Kipod), która umożliwia przeszukiwanie i analizę nagrań wideo i wykorzystywanie oprogramowania do rozpoznawania twarzy. Przyczynia się zatem do represjonowania społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej przez aparat państwowy.

Synesis LLC i jej jednostka zależna Panoptes osiągają korzyści z udziału w państwowym systemie monitorowania bezpieczeństwa. Inne przedsiębiorstwa, których właścicielem jest Szatrou, takie jak BelBet i Synesis Sport, również osiągają korzyści z zamówień rządowych.

Składał publiczne oświadczenia, w których krytykował osoby protestujące przeciwko reżimowi Łukaszenki i relatywizował brak demokracji na Białorusi. Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

21.6.2021

124.

Siarhei Siamionavich TSIATSERYN

Sergei Semionovich TETERIN

Сяргей Сямёнавiч ЦЯЦЕРЫН

Сергей Семёнович ТЕТЕРИН

biznesmen, właściciel BELGLOBALSTART, współwłaściciel VIBEL, prezes Białoruskiej Federacji Tenisa

Data ur.: 07.01.1961

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jest jednym z czołowych biznesmenów działających na Białorusi; jego działalność obejmuje dystrybucję napoi alkoholowych (za pośrednictwem przedsiębiorstwa „Belglobalstart”), produktów spożywczych i mebli. Należy do najbliższego otoczenia Łukaszenki.

W 2019 r. Belglobalstart uzyskał pozwolenie na rozpoczęcie budowy wielofunkcyjnego centrum biznesowego naprzeciw pałacu prezydenckiego w Mińsku. Siarhiej Ciacieryn jest współwłaścicielem przedsiębiorstwa VIBEL, które sprzedaje reklamy w wielu kanałach białoruskiej telewizji państwowej. Jest prezesem Białoruskiej Federacji Tenisa i byłym doradcą Łukaszenki do spraw sportu.

W publicznych wypowiedziach potępiał białoruskich sportowców protestujących przeciwko reżimowi Łukaszenki, a konkretnie przeciwko przemocy i prześladowaniu pokojowych demonstrantów, dziennikarzy i działaczy na rzecz praw człowieka. Publicznie domagał się, aby ci sportowcy zwrócili wszystkie pieniądze, które państwo w nich zainwestowało.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

21.6.2021

125.

Mikhail Safarbekovich GUTSERIEV

Микаил (Михаил) Сафарбекович ГУЦЕРИЕВ

biznesmen, właściciel przedsiębiorstw Safmar, Slavkali i Slavneft

Data ur.: 09.05.1958

Miejsce ur.: Akmolinsk (Akmolińsk), były ZSRR (obecnie Kazachstan)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: rosyjskie

Michaił Gucerjew jest prominentnym rosyjskim biznesmenem, mającym interesy gospodarcze na Białorusi w sektorach energii, potasu, hotelarsko-gastronomicznym i innych. Jest wieloletnim przyjacielem Aleksandra Łukaszenki i dzięki temu powiązaniu zgromadził znaczne bogactwo i wpływy wśród elity politycznej na Białorusi. „Safmar”, przedsiębiorstwo kontrolowane przez Gucerjewa, było jedynym rosyjskim koncernem naftowym, który kontynuował dostarczanie białoruskim rafineriom ropy podczas kryzysu energetycznego między Białorusią a Rosją na początku 2020 r.

Gucerjew wspierał również Łukaszenkę w sporach z Rosją dotyczących dostaw ropy. Gucerjew jest właścicielem przedsiębiorstwa „Slavkali”, które buduje kopalnię i zakład przetwarzania chlorku potasu Neżinskij na terenie starobińskiego złoża soli potasu koło Lubania. To największa inwestycja na Białorusi, o wartości 2 mld USD. Łukaszenka obiecał Gucerjewowi, że aby go uhonorować, zmieni nazwę Lubania na Gucerjewsk. Działalność Gucerjewa na Białorusi obejmuje też stacje paliw „Slavneft”, jak i hotele, centrum biznesowe i terminal lotniczy w Mińsku. Poza tym stanął w obronie Gucerjewa, po tym jak w Rosji wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne. Łukaszenka podziękował również Gucerjewowi za wkłady finansowe na rzecz organizacji charytatywnych i za zainwestowanie miliardów dolarów na Białorusi. Według doniesień Gucerjew oferował Łukaszence luksusowe prezenty.

Oświadczył również, że jest właścicielem rezydencji, która faktycznie należy do Łukaszenki, a tym samym krył go, kiedy dziennikarze rozpoczęli dochodzenie w sprawie majątku Łukaszenki. Według doniesień Gucerjew wziął udział w potajemnej inauguracji nowej kadencji Łukaszenki 23 września 2020 r. W październiku 2020 r. Łukaszenka i Gucerjew pojawili się na otwarciu cerkwi prawosławnej, którą Gucerjew sponsorował. Zgodnie z doniesieniami mediów, kiedy zwolniono strajkujących pracowników białoruskich mediów państwowych w sierpniu 2020 r., rosyjscy pracownicy mediów zostali przewiezieni na Białoruś na pokładzie samolotu należącego do Gucerjewa w celu zastąpienia zwolnionych pracowników, a następnie zakwaterowani w hotelu Minsk Renaissance należącym do Gucerjewa. Gucerjew osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

21.6.2021

126.

Aliaksey Ivanavich ALEKSIN

Alexei Ivanovich OLEKSIN

Аляксей Iванавiч АЛЕКСIН

Алексей Иванович ОЛЕКСИН

biznesmen, współwłaściciel Bremino Group

Data ur.:

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Aleksej Aleksin jest jednym z czołowych biznesmenów na Białorusi, jego działalność obejmuje sektory ropy naftowej i energii, nieruchomości, rozwoju, logistyki, tytoniu, handlu detalicznego, finansów i inne. Ma ścisłe powiązania z Aleksandrem Łukaszenką oraz jego synem i byłym doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego Wiktarem Łukaszenką. Działa w ruchu rowerzystów na Białorusi; pasję tę dzieli z Wiktarem Łukaszenką. Jego przedsiębiorstwo posiada nieruchomość w kompleksie „Alexandria 2” (obwód mohylewski), znanym jako „rezydencja prezydencka”, w której często bywa Łukaszenka.

Jest współwłaścicielem przedsiębiorstwa Bremino Group – inicjatora i współadministratora projektu dotyczącego specjalnej strefy ekonomicznej Bremino-Orsza, stworzonej na mocy dekretu prezydenckiego podpisanego przez Aleksandra Łukaszenkę. Przedsiębiorstwo otrzymało wsparcie państwa na rozwój strefy Bremino-Orsza, a także wiele przywilejów finansowych i podatkowych oraz innych korzyści. Aleksin i pozostali właściciele Bremino Gropu otrzymali wsparcie od Wiktara Łukaszenki.

Przedsiębiorstwom „Inter Tobacco” i „Energo-Oil”, które należą do Aleksina i członków jego bliskiej rodziny, przyznano wyłączne przywileje przywozu wyrobów tytoniowych na Białoruś, na podstawie dekretu podpisanego przez Aleksandra Łukaszenkę; otrzymały one także wsparcie państwowe na utworzenie kiosków Tabakierka. Aleksin był prawdopodobnie zaangażowany w założenie pierwszej zatwierdzonej przez rząd prywatnej firmy wojskowej na Białorusi „GardServis”, którą podejrzewa się o powiązania z białoruskim aparatem bezpieczeństwa. Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

21.6.2021

127.

Aliaksandr Mikalaevich ZAITSAU

Alexander (Alexandr) Nikolaevich ZAITSEV

Аляксандр Мiкалаевiч ЗАЙЦАЎ

Александр Николаевич ЗАЙЦЕВ

biznesmen, właściciel Bremino Group i Sohra Group

Data ur.: 22.11.1976 lub 22.11.1975

Miejsce ur.: Ruzhany (Różana), obwód brzeski, Białoruś (dawny ZSRR)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Alaksandr Zajcau jest byłym asystentem Wiktara Łukaszenki (syna Aleksandra Łukaszenki, a zarazem jego byłego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego). Dzięki dostępowi do rodziny Łukaszenki uzyskuje lukratywne kontrakty dla swoich przedsiębiorstw. Jest właścicielem Sohra Group, której przyznano prawo eksportu do państw Zatoki Perskiej i państw afrykańskich produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa państwowe (traktory, ciężarówki). Jest również współwłaścicielem Bremino Group. Przedsiębiorstwo otrzymało wsparcie państwa na rozwój strefy Bremino-Orsza, a także wiele przywilejów finansowych i podatkowych i innych korzyści. Zajcau wraz z pozostałymi właścicielami Bremino Group otrzymał wsparcie od Wiktara Łukaszenki.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

21.6.2021

128.

Ivan Branislavavich MYSLITSKI

Ivan Bronislavovich MYSLITSKIY

Iван Бранiслававiч МЫСЛIЦКI

Иван Брониславович МЫСЛИЦКИЙ

pierwszy zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Data ur.: 23.10.1976

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako pierwszy zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, który sprawuje nadzór nad ośrodkami zatrzymań, jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli, którzy uczestniczyli w pokojowych demonstracjach i zostali umieszczeni w tych ośrodkach zatrzymań po wyborach prezydenckich w 2020 r. – jego działania były inspirowane wystąpieniem Łukaszenki skierowanym do funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Jako osoba sprawująca tę funkcję ponosi odpowiedzialność za warunki panujące w białoruskich więzieniach, w tym za podział więźniów na kategorie odpowiadające różnym rodzajom ich brutalnego traktowania i torturowania, takim jak przemoc werbalna, kara umieszczenia w izolatce, pozbawianie prawa do rozmów telefonicznych i wizyt, okaleczenia, pobicia i brutalne tortury.

Iwan Myslicki jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

129.

Aleh Mikalaevich, BELIAKOU

Oleg Nikolaevich BELIAKOV

Алег Мiĸалаевiч БЕЛЯКОЎ

Олег Ниĸолаевич БЕЛЯКОВ

zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Data ur.:

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, który sprawuje nadzór nad ośrodkami zatrzymań, jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli, którzy uczestniczyli w pokojowych demonstracjach i zostali umieszczeni w tych ośrodkach zatrzymań po wyborach prezydenckich w 2020 r. – jego działania były inspirowane wystąpieniem Łukaszenki skierowanym do funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Jako osoba sprawująca tę funkcję ponosi odpowiedzialność za warunki panujące w białoruskich więzieniach, w tym za podział więźniów na kategorie odpowiadające różnym rodzajom ich brutalnego traktowania i torturowania, takim jak przemoc werbalna, kara umieszczenia w izolatce, pozbawianie prawa do rozmów telefonicznych i wizyt, okaleczenia, pobicia i brutalne tortury.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

130.

Uladzislau Aliakseevich MANDRYK

Vladislav Alekseevich MANDRIK

Уладзiслаў Аляксеевiч МАНДРЫК

Владислав Алексеевич МАНДРИК

zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Data ur.: 04.07.1971

Miejsce ur.:

Nr krajowego dokumentu tożsamości: 3040771A125PB2; Nr paszportu: MP3810311

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, który sprawuje nadzór nad ośrodkami zatrzymań, jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli, którzy uczestniczyli w pokojowych demonstracjach i zostali umieszczeni w tych ośrodkach zatrzymań po wyborach prezydenckich w 2020 r. – jego działania były inspirowane wystąpieniem Łukaszenki skierowanym do funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Jako osoba sprawująca tę funkcję, ponosi odpowiedzialność za warunki panujące w białoruskich więzieniach, w tym za podział więźniów na kategorie odpowiadające różnym rodzajom ich brutalnego traktowania i torturowania, takim jak przemoc werbalna, kara umieszczenia w izolatce, pozbawianie prawa do rozmów telefonicznych i wizyt, okaleczenia, pobicia i brutalne tortury.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

131.

Andrei Mikalaevich DAILIDA

Andrei Nikolaevich DAILIDA

Андрэй Мiкалаевiч ДАЙЛIДА

Андрей Ниĸолаевич ДАЙЛИДА

zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Data ur.: 01.07.1974

Miejsce ur.:

Nr paszportu: KH2133825

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, który sprawuje nadzór nad ośrodkami zatrzymań, jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli, którzy uczestniczyli w pokojowych demonstracjach i zostali umieszczeni w tych ośrodkach zatrzymań po wyborach prezydenckich w 2020 r. – jego działania były inspirowane wystąpieniem Łukaszenki skierowanym do funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Jako osoba sprawująca tę funkcję, ponosi odpowiedzialność za warunki panujące w białoruskich więzieniach, w tym za podział więźniów na kategorie odpowiadające różnym rodzajom ich brutalnego traktowania i torturowania, takim jak przemoc werbalna, kara umieszczenia w izolatce, pozbawianie prawa do rozmów telefonicznych i wizyt, okaleczenia, pobicia i brutalne tortury. Za pracę jako zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w grudniu 2020 r. otrzymał prezydencki order za służbę ojczyźnie i tym samym osiągnął korzyści z reżimu Łukaszenki.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

132.

Aleh Mikalaevich LASHCHYNOUSKI

Oleg Nikolaevich LASHCHINOVSKII

Алег Мiкалаевiч ЛАШЧЫНОЎСКI

Олег Николаевич ЛАЩИНОВСКИЙ

były zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Data ur.: 12.05.1963

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako były zastępca szefa Departamentu ds. Więziennictwa, który sprawuje nadzór nad ośrodkami zatrzymań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli, którzy uczestniczyli w pokojowych demonstracjach i zostali umieszczeni w tych ośrodkach zatrzymań po wyborach prezydenckich w 2020 r. – jego działania były inspirowane wystąpieniem Łukaszenki skierowanym do funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Jako osoba sprawująca w przeszłości tę funkcję ponosi odpowiedzialność za warunki panujące w białoruskich więzieniach i za stosowane tam środki represyjne, w tym za podział więźniów na kategorie odpowiadające różnym rodzajom ich brutalnego traktowania i torturowania, takim jak przemoc werbalna, kara umieszczenia w izolatce, pozbawianie prawa do rozmów telefonicznych i wizyt, okaleczenia, pobicia i brutalne tortury.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

133.

Zhana Uladzimirauna BATURYTSKAIA

Zhanna Vladimirovna BATURITSKAYA

Жана Уладзiмiраўна БАТУРЫЦКАЯ

Жанна Владимировна БАТУРИЦКАЯ

szefowa Dyrekcji ds. Wykonywania Wyroków w Departamencie ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Data ur.: 20.04.1972

Miejsce ur.:

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Jako szefowa Dyrekcji ds. Wykonywania Wyroków w Departamencie ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, który sprawuje nadzór nad ośrodkami zatrzymań, jest odpowiedzialna za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli, którzy uczestniczyli w pokojowych demonstracjach i zostali umieszczeni w tych ośrodkach zatrzymań po wyborach prezydenckich w 2020 r. – jej działania były inspirowane wystąpieniem Łukaszenki skierowanym do funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Jako osoba sprawująca tę funkcję, ponosi odpowiedzialność za warunki panujące w białoruskich więzieniach, w tym za podział więźniów na kategorie odpowiadające różnym rodzajom ich brutalnego traktowania i torturowania, takim jak przemoc werbalna, kara umieszczenia w izolatce, pozbawianie prawa do rozmów telefonicznych i wizyt, okaleczenia, pobicia i brutalne tortury.

Jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

134.

Dzmitry Mikalaevich STREBKOU

Dmitry Nikolaevich STREBKOV

Дзмiтрый Мiкалаевiч СТРЭБКОЎ

Дмитрий Николаевич СТРЕБКОВ

naczelnik więzienia nr 8 w Żodzinie

Data ur.: 19.03.1977

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako naczelnik więzienia nr 8 w Żodzinie jest odpowiedzialny za przerażające warunki panujące w tym ośrodku zatrzymań oraz za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli, którzy uczestniczyli w pokojowych demonstracjach i zostali umieszczeni w tym więzieniu – w tym w stanowiącym jego część ośrodku zatrzymań tymczasowych – po wyborach prezydenckich w 2020 r.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

135.

Yauhen Andreevich SHAPETSKA

Evgeniy Andreevich SHAPETKO

Яўген Андрэевiч ШАПЕЦЬКА

Евгений Андреевич ШАПЕТЬКО

naczelnik ośrodka izolacyjnego dla przestępców Akrestina

Data ur.: 30.03.1989

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako naczelnik ośrodka izolacyjnego dla przestępców Akrestina jest odpowiedzialny za przerażające warunki panujące w tym ośrodku oraz za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli, którzy uczestniczyli w pokojowych demonstracjach i zostali umieszczeni w tym ośrodku zatrzymań po wyborach prezydenckich w 2020 r.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

136.

Ihar Ryhoravich KENIUKH

Igor Grigorevich KENIUKH

Iгар Рыгоравiч КЕНЮХ

Игорь Григорьевич КЕНЮХ

naczelnik ośrodka zatrzymań tymczasowych Akrestina

Data ur.: 21.01.1980

Miejsce ur.: Gomel Region/ Oblast (obwód homelski), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako naczelnik ośrodka zatrzymań tymczasowych Akrestina jest odpowiedzialny za przerażające warunki oraz nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym pobicia i torturowanie, obywateli przetrzymywanych w tym ośrodku zatrzymań po wyborach prezydenckich w 2020 r.

Wywierał presję na personel medyczny, aby zwalniać lekarzy wspierających demonstrantów. Ze sprawozdania Centrum Propagowania Praw Kobiet „Jej prawa” wynika, że wiele kobiet informowało o tym, że do najbardziej nieludzkich przypadków traktowania dochodziło w ośrodku zatrzymań Akrestina w Mińsku, gdzie policjanci OMON byli szczególnie okrutni i stosowali tortury.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

137.

Hleb Uladzimiravich DRYL

Gleb Vladimirovich DRIL

Глеб Уладзiмiравiч ДРЫЛЬ

Глеб Владимирович ДРИЛЬ

zastępca naczelnika ośrodka zatrzymań tymczasowych Akrestina

Data ur.: 12.05.1980

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca naczelnika ośrodka zatrzymań tymczasowych jest odpowiedzialny za przerażające warunki oraz nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym pobicia i torturowanie, obywateli przetrzymywanych w tym ośrodku zatrzymań po wyborach prezydenckich w 2020 r.

Według zeznań świadków między 9 a 12 sierpnia 2020 r. miały miejsce przypadki brutalnego pobicia niektórych kobiet przetrzymywanych w tym ośrodku. Ze sprawozdania Centrum Propagowania Praw Kobiet „Jej prawa” wynika, że wiele kobiet informowało o tym, że do najbardziej nieludzkich przypadków traktowania dochodziło w ośrodku zatrzymań Akrestina w Mińsku, gdzie policjanci OMON byli szczególnie okrutni i stosowali tortury.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

138.

Uladzimir Iosifavich LAPYR

Vladimir Yosifovich LAPYR

Уладзiмiр Iосiфавiч ЛАПЫР

Владимир Иосифович ЛАПЫРЬ

zastępca naczelnika ośrodka zatrzymań tymczasowych Akrestina

Data ur.: 21.08.1977

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca naczelnika ośrodka zatrzymań tymczasowych Akrestina jest odpowiedzialny za przerażające warunki oraz nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym pobicia i torturowanie, obywateli przetrzymywanych w tym ośrodku zatrzymań po wyborach prezydenckich w 2020 r. Ze sprawozdania Centrum Propagowania Praw Kobiet „Jej prawa” wynika, że wiele kobiet informowało o tym, że do najbardziej nieludzkich przypadków traktowania dochodziło w ośrodku zatrzymań Akrestina w Mińsku, gdzie policjanci OMON byli szczególnie okrutni i stosowali tortury.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

139.

Aliaksandr Uladzimiravich VASILIUK

Alexander (Alexandr) Vladimirovich VASILIUK

Аляксандр Уладзiмiравiч ВАСIЛЮК

Александр Владимирович ВАСИЛЮК

szef zespołu śledczego Komisji Śledczej

Data ur.: 08.05.1975

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako szef zespołu śledczego Komisji Śledczej Białorusi jest odpowiedzialny za umotywowane politycznie wnoszenie oskarżeń i stosowanie zatrzymań, w szczególności w stosunku do członków opozycyjnej Rady Koordynacyjnej, w tym białoruskiej przywódczyni opozycji Marii Kalesnikawej, którą organizacje broniące praw człowieka uznają za więźniarkę polityczną. Jest również odpowiedzialny za zatrzymanie wielu przedstawicieli mediów opozycyjnych.

Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

140.

Yauhen Anatolevich ARKHIREEU

Evgeniy Anatolevich ARKHIREEV

Яўген Анатольевiч АРХIРЭЕЎ

Евгений Анатольевич АРХИРЕЕВ

szef Głównego Departamentu Śledczego, Biuro Centralne Komisji Śledczej

Data ur.: 01.07.1977

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako szef Głównego Departamentu Śledczego w Komisji Śledczej Białorusi jest odpowiedzialny za wszczynanie i prowadzenie politycznie umotywowanych postępowań karnych, w szczególności przeciwko członkom opozycyjnej Rady Koordynacyjnej i innym demonstrantom. Postępowania te służą zastraszeniu demonstrantów, a także penalizowaniu udziału w pokojowych demonstracjach.

Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

141.

Aliaksei Iharavich KAURYZHKIN

Alexey Igorovich KOVRYZHKIN

Аляĸсей Iгаравiч КАЎРЫЖКIН

Алеĸсей Игоревич КОВРИЖКИН

szef zespołu śledczego, Główny Departament Śledczy, Komisja Śledcza

Data ur.: 03.11.1981

Miejsce ur.: Bobruisk (Bobrujsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako szef zespołu śledczego Komisji Śledczej Białorusi jest odpowiedzialny za umotywowane politycznie wnoszenie oskarżeń i stosowanie zatrzymań, w szczególności w stosunku do członków sztabu wyborczego Wiktara Babaryki i członków Rady Koordynacyjnej, w tym prawnika Maksima Znaka, którego organizacje broniące praw człowieka uznają za więźnia politycznego.

Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

142.

Aliaksandr Dzmitryevich AHAFONAU

Alexander (Alexandr) Dmitrievich AGAFONOV

Аляксандр Дзмiтрыевiч АГАФОНАЎ

Александр Дмитриевич АГАФОНОВ

pierwszy zastępca szefa Głównego Departamentu Śledczego, Komisja Śledcza

Data ur.: 13.03.1982

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako pierwszy zastępca szefa w Głównym Departamencie Śledczym Komisji Śledczej Białorusi jest odpowiedzialny za umotywowane politycznie wnoszenie oskarżeń i stosowanie zatrzymań wobec Siarhieja Cichanouskiego – opozycjonisty i męża kandydatki na urząd prezydenta Swiatłany Cichanouskiej – oraz innych działaczy politycznych, w tym Mikałaja Statkiewicza i Zmićra Kazłoua. Siarhiej Cichanouski, Zmicier Kazłou i Mikałaj Statkiewicz zostali uznani za więźniów politycznych przez białoruską organizację broniącą praw człowieka „Wiasna”.

Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

143.

Kanstantsin Fiodaravich BYCHAK

Konstantin Fedorovich BYCHEK

Канстанцiн Фёдаравiч БЫЧАК

Константин Фёдорович БЫЧЕК

naczelnik wydziału w Departamencie Śledczym KGB

Data ur.: 20.09.1985

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako naczelnik wydziału w Departamencie Śledczym KGB Kanstancin Byczak nadzorował umotywowane politycznie dochodzenie w sprawie kandydata na urząd prezydenta Wiktara Babaryki. Kandydatura Wiktara Babaryki została odrzucona przez Centralną Komisję Wyborczą. Podstawą tej decyzji było sprawozdanie sporządzone przez KGB oraz oficjalne telewizyjne wystąpienia Kanstancina Byczaka, w których twierdził on, że Wiktar Babaryka jest winny prania pieniędzy, choć dochodzenie jeszcze się toczyło.

26 października 2020 r. Kanstancin Byczak w rządowej telewizji próbował zastraszyć pokojowych demonstrantów, oświadczając, że ich działania zostaną uznane za akty terroryzmu.

Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie demokratycznej opozycji i społeczeństwa obywatelskiego.

21.6.2021

144.

Andrei Siarheevich BAKACH

Andrei Sergeevich BAKACH

Андрэй Сяргеевiч БАКАЧ

Андрей Сергеевич БАКАЧ

szef komendy policji rejonu Pierszamajskiego w Mińsku

Data ur.: 19.11.1983

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako naczelnik wydziału spraw wewnętrznych w administracji rejonu Pierszamajskiego w Mińsku (od grudnia 2019 r.) Andrej Bakacz jest odpowiedzialny za działania sił policyjnych należących do tego dystryktu i za wydarzenia, które miały miejsce na posterunku policji. Podczas pełnienia przez niego funkcji naczelnika pokojowi demonstranci w Mińsku padali ofiarą okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania na podległym mu posterunku policji.

Andrej Bakacz jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

145.

Aliaksandr Uladzimiravich, PALULEKH

Aleksandr Vladimirovich POLULEKH

Аляксандр Уладзiмiравiч ПАЛУЛЕХ

Александр Владимирович ПОЛУЛЕХ

szef komendy policji rejonu Frunzenskiego w Mińsku

Data ur.: 25.06.1979

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako szef dyrekcji spraw wewnętrznych w administracji rejonu Frunzenskiego w Mińsku jest odpowiedzialny za przeprowadzone przez siły policyjne w tym rejonie represje wobec pokojowych demonstrantów po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za złe traktowanie, w tym torturowanie, pokojowych demonstrantów, którzy zostali zatrzymani na podległym mu posterunku policji.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

146.

Aliaksandr Aliaksandravich ZAKHVITSEVICH

Aleksandr Aleksandrovich ZAKHVITSEVICH

Аляксандр Аляксандравiч ЗАХВIЦЭВIЧ

Александр Александрович ЗАХВИЦЕВИЧ

zastępca szefa komendy policji rejonu Frunzenskiego w Mińsku

Data ur.: 01.01.1977

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca szefa komendy policji rejonu Frunzenskiego w Mińsku nadzoruje policję bezpieczeństwa publicznego i jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli przebywających w ośrodkach zatrzymania w rejonie Frunzenskim po wyborach prezydenckich w 2020 r. oraz za ogólne brutalne represje wobec pokojowych demonstrantów w tym rejonie. Funkcjonariusze podlegający Alaksandrowi Zachwicewiczowi stosowali tortury wobec zatrzymanych.

Jest on zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

147.

Siarhei Uladzimiravich USHAKOU

Sergei Vladimirovich USHAKOV

Сяргей Уладзiмiравiч УШАКОЎ

Сергей Владимирович УШАКОВ

zastępca szefa komendy policji rejonu Frunzenskiego w Mińsku

Data ur.: 22.08.1980

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca szefa komendy policji rejonu Frunzenskiego w Mińsku nadzorujący policję kryminalną jest odpowiedzialny za czyny swoich podwładnych, zwłaszcza za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli przebywających w ośrodkach zatrzymania w rejonie Frunzenskim po wyborach prezydenckich w 2020 r. oraz za ogólne brutalne represje wobec pokojowych demonstrantów. Funkcjonariusze bezpośrednio podlegający Siarhiejowi Uszakouowi stosowali tortury wobec zatrzymanych.

Jest on zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

148.

Siarhei Piatrovich ARTSIOMENKA

Sergei Petrovich ARTEMENKO / ARTIOMENKO

Сяргей Пятровiч АРЦЁМЕНКА

Сергей Петрович АРТЁМЕНКО

zastępca szefa komendy policji rejonu Pierszamajskiego w Mińsku

Data ur.: 26.03.1973

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca szefa komendy policji rejonu Pierszamajskiego w Mińsku nadzorujący policję bezpieczeństwa publicznego jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym tortury, którym jego podwładni poddawali obywateli przebywających w policyjnych ośrodkach zatrzymania w rejonie Pierszamajskim po wyborach prezydenckich w 2020 r., oraz za ogólne brutalne represje wobec pokojowych demonstrantów. Przykładem może być brutalne potraktowanie Maksima Haroszina, właściciela kwiaciarni, który został aresztowany za to, że rozdawał kwiaty uczestniczkom Marszu Kobiet 13 października 2020 r. Siarhiej Arciomienka wywierał presję na obywateli, by odwieść ich od udziału w pokojowych manifestacjach.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

149.

Aliaksandr Mikhailavich RYDZETSKI

Aleksandr Mikhailovich RIDETSKIY

Аляксандр Мiхайлавiч РЫДЗЕЦКI

Александр Михайлович РИДЕЦКИЙ

były szef komendy policji rejonu Kastrycznickiego w Mińsku, szef Dyrekcji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Państwowej Komisji Analizy Sądowej

Data ur.: 14.08.1978

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako były szef komendy policji rejonu Kastrycznickiego w Mińsku był odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym tortury, którym jego podwładni poddawali obywateli przebywających w policyjnych ośrodkach zatrzymania w rejonie Kastrycznickim po wyborach prezydenckich w 2020 r.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

150.

Dzmitry Iauhenevich BURDZIUK

Dmitry Evgenevich BURDIUK

Дзмiтрый Яўгеньевiч БУРДЗЮК

Дмитрий

Евгеньевич БУРДЮК

szef komendy policji rejonu Kastrycznickiego, były szef komendy policji rejonu Partyzanskiego w Mińsku

Data ur.: 31.01.1980

Miejsce ur.: Obwód brzeski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Osobisty numer identyfikacyjny: 3310180C009PB7

Numer paszportu: MP3567896

Jako były szef komendy policji rejonu Partyzanskiego w Mińsku Dzmitryj Burdziuk był odpowiedzialny za nadzorowanie brutalnych pobić i tortur, których ofiarą padli pokojowi demonstranci i przypadkowe osoby w tym rejonie po wyborach prezydenckich w 2020 r.

W grudniu 2020 r. został mianowany szefem komendy policji rejonu Kastrycznickiego.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

151.

Vital Vitalevich KAPILEVICH

Vitaliy Vitalevich KAPILEVICH

Вiталь Вiтальевiч КАПIЛЕВIЧ

Виталий Витальевич КАПИЛЕВИЧ

szef komendy policji rejonu Leninskiego w Mińsku

Data ur.: 26.11.1988

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako szef komendy policji rejonu Leninskiego w Mińsku jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli przebywających w policyjnych ośrodkach zatrzymania komendy policji rejonu Leninskiego. Zatrzymanym odmawiano pomocy medycznej; ratowników, którzy przybyli na komendę, zastraszano, by uniemożliwić im udzielenie pomocy medycznej zatrzymanym.

Wital Kapilewicz jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

21.6.2021

152.

Kiryl Stanislavavich KISLOU

Kirill Stanislavovich KISLOV

Кiрыл Станiслававiч КIСЛОЎ

Кирилл Станиславович КИСЛОВ

szef komendy policji rejonu Zawodzkiego w Mińsku

Data ur.: 02.01.1979

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako szef komendy policji rejonu Zawodzkiego w Mińsku Kirył Kisłou jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli przetrzymywanych na terenie tego posterunku policji. Jest także odpowiedzialny za masowe represje wobec pokojowych demonstrantów, dziennikarzy, działaczy na rzecz praw człowieka, robotników, przedstawicieli środowisk akademickich i przypadkowych osób, którym poddawali ich jego podwładni.

Kirył Kisłou jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

21.6.2021

153.

Siarhei Aliaksandravich VAREIKA

Sergey Aleksandrovich VAREIKO

Сяргей Аляĸсандравiч ВАРЭЙКА

Сергей Алеĸсандрович ВАРЕЙКО

szef komendy policji rejonu Maskouskiego, były zastępca szefa komendy policji rejonu Zawodzkiego w Mińsku

Data ur.: 01.02.1980

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako były zastępca szefa komendy policji rejonu Zawodzkiego jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli przetrzymywanych na terenie komendy policji rejonu Zawodzkiego po wyborach prezydenckich w 2020 r. Jest także odpowiedzialny za działania swoich podwładnych, którzy uczestniczyli w masowych represjach wobec pokojowych demonstrantów, dziennikarzy, działaczy na rzecz praw człowieka, robotników, przedstawicieli środowisk akademickich i przypadkowych osób.

21 grudnia 2020 r. został mianowany szefem komendy policji rejonu Maskouskiego w Mińsku.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

21.6.2021

154.

Siarhei Feliksavich DUBAVIK

Sergey Feliksovich DUBOVIK

Сяргей Фелiĸсавiч ДУБАВIК

Сергей Фелиĸсович ДУБОВИК

zastępca szefa komendy policji rejonu Leninskiego

Data ur.: 01.02.1974

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca szefa komendy policji rejonu Leninskiego Siarhiej Dubawik jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli przetrzymywanych na terenie komendy policji rejonu Leninskiego po wyborach prezydenckich w 2020 r. Zatrzymanym odmawiano pomocy medycznej; ratowników, którzy przybyli na komendę, zastraszano, by uniemożliwić im udzielenie pomocy medycznej zatrzymanym.

Jest także odpowiedzialny za działania swoich podwładnych, którzy uczestniczyli w masowych represjach wobec pokojowych demonstrantów, dziennikarzy, działaczy na rzecz praw człowieka, robotników, przedstawicieli środowisk akademickich i przypadkowych osób.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

155.

Aliaksandr Mechyslavavich ANDRYEUSKI

Alexander (Alexandr) Mechislavovich ANDRIEVSKII

Аляĸсандр Мечыслававiч АНДРЫЕЎСКI

Алеĸсандр Мечиславович АНДРИЕВСКИЙ

zastępca szefa komendy policji rejonu Frunzenskiego w Mińsku

Data ur.: 29.04.1982

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako zastępca szefa komendy policji rejonu Frunsenskiego w Mińsku Alaksandr Andryjeuski jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym torturowanie, obywateli przetrzymywanych na terenie komendy policji rejonu Frunzenskiego po wyborach prezydenckich w 2020 r. Zatrzymani musieli godzinami klęczeć z pochyloną głową, byli brutalnie bici, rażeni taserem.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

156.

Vital Mikhailavich MAKRYTSKI

Vitalii Mikhailavich MAKRITSKII

Вiталь Мiхайлавiч МАКРЫЦКI

Виталий

Михайлович МАКРИЦКИЙ

zastępca szefa komendy policji rejonu Kastrycznickiego w Mińsku (do 17 grudnia 2020 r.). Od 17 grudnia 2020 r. szef komendy policji rejonu Partyzanskiego w Mińsku

Data ur.: 17.02.1975

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako były zastępca szefa komendy policji rejonu Kastrycznickiego w Mińsku był odpowiedzialny za nadzorowanie brutalnych pobić i tortur, których ofiarą padli pokojowi demonstranci i przypadkowe osoby przetrzymywani w placówkach tej komendy policji po wyborach prezydenckich w 2020 r.

W grudniu 2020 r. Wital Makrycki został awansowany na stanowisko szefa komendy policji rejonu Partyzanskiego w Mińsku.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

157.

Yauhen Aliakseevich URUBLEUSKI

Evgenii Alekseevich VRUBLEVSKII

Яўген Аляĸсеевiч УРУБЛЕЎСКI

Евгений Алеĸсеевич ВРУБЛЕВСКИЙ

starszy sierżant policji w ośrodku izolacyjnym dla przestępców Akrestina

Data ur.: 28.01.1966

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako starszy sierżant policji w ośrodku izolacyjnym dla przestępców Akrestina Jauhien Urubleuski jest odpowiedzialny za nieludzkie lub poniżające traktowanie, w tym tortury, którym poddawani byli obywatele przetrzymywani w ośrodku zatrzymań dla przestępców. Według zeznań świadków i informacji w mediach osobiście brał udział w brutalnych pobiciach obywateli zatrzymanych w sierpniu 2020 r.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka.

21.6.2021

158.

Mikalai Mikalaevich KARPIANKAU

Nikolai Nikolaevich KARPENKOV

Мiĸалай Мiĸалаевiч КАРПЯНКОЎ

Ниĸолай Ниĸолаевич КАРПЕНКОВ

wiceminister spraw wewnętrznych, były szef Głównego Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Data ur.: 06.09.1968

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako szef Głównego Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie obywateli, którzy uczestniczyli w pokojowych demonstracjach, i za ich arbitralne aresztowanie i przetrzymywanie. Liczne zeznania oraz zdjęcia i nagrania wideo wskazują na to, że grupa pod jego dowództwem pobiła i aresztowała pokojowych demonstrantów i groziła im bronią palną.

6 września 2020 r. Mikałaj Karpiankou został sfilmowany, gdy pałką rozbija szklane drzwi kawiarni, w której ukrywali się pokojowi demonstranci, i dokonuje ich brutalnego zatrzymania. Opublikowane zostało też nagranie, na którym oznajmia on, że jego wydział użyje broni palnej przeciwko demonstrantom.

Mikałaj Karpiankou jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

159.

Mikhail Viachaslavavich HRYB

Mikhail Viacheslavovich GRIB

Мiхаiл Вячаслававiч ГРЫБ

Михаил Вячеславович ГРИБ

naczelnik Głównego Wydziału Spraw Wewnętrznych Komitetu Wykonawczego Miasta Mińsk

Data ur.: 29.07.1980

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Michaił Hryb był naczelnikiem Wydziału Spraw Wewnętrznych Obwodowego Witebskiego Komitetu Wykonawczego od marca 2019 do października 2020 r., a następnie został mianowany naczelnikiem Głównego Wydziału Spraw Wewnętrznych Komitetu Wykonawczego Miasta Mińsk i podniesiony do rangi generała dywizji milicji (sił policyjnych).

Z racji pełnienia tej funkcji jest odpowiedzialny za działania sił policyjnych, odpowiednio, w obwodzie witebskim do października 2020 r. i w Mińsku od października 2020 r., w tym za brutalne stłumienie pokojowych demonstracji oraz naruszenia prawa do pokojowego zgromadzania się i wolności słowa, których to czynów dopuściły się siły policyjne w Witebsku i w Mińsku, po wyborach prezydenckich na Białorusi w 2020 r.

Michaił Hryb jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

160.

Viktar Genadzevich KHRENIN

Viktor Gennadievich KHRENIN

Вiктар Генадзевiч ХРЭНIН

Виктор Геннадиевич ХРЕНИН

minister obrony

Data ur.: 01.08.1971

Miejsce ur.: Navahrudak/ Novogrudek (Nowogródek), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Stopień wojskowy: generał broni

Numer paszportu białoruskiego: KH2594621

Osobisty numer identyfikacyjny: 3010871K003PB1

Jako minister obrony Białorusi od 20 stycznia 2020 r. Wiktar Chrenin odpowiada za decyzję podjętą przez dowództwo sił powietrznych i obrony powietrznej, na polecenie Łukaszenki, o wysłaniu wojskowego statku powietrznego do eskortowania przymusowego – bez właściwego uzasadnienia – lądowania na lotnisku w Mińsku w dniu 23 maja 2021 r. pasażerskiego statku powietrznego wykonującego lot FR4978. Ta umotywowana politycznie decyzja miała na celu aresztowanie i zatrzymanie opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi i stanowi formę represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

Wydał szereg oświadczeń publicznych, w których zadeklarował gotowość użycia wojska przeciw pokojowym demonstrantom w sierpniu 2020 r. i porównał demonstrantów do nazistowskich kolaborantów w związku z użyciem przez nich historycznej biało-czerwono-białej flagi.

Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi i wspiera reżim Łukaszenki.

21.6.2021

161.

Ihar Uladzimiravich HOLUB

Igor Vladimirovich GOLUB

Iгар Уладзiмiравiч ГОЛУБ

Игорь Владимирович ГОЛУБ

dowódca sił powietrznych i obrony powietrznej sił zbrojnych

Data ur.: 19.11.1967

Miejsce ur.: Chernigov, Chernigovskaya oblast (Czernihów, obwód czernihowski), były ZSRR (obecnie Ukraina)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Stopień wojskowy: generał dywizji

Numer paszportu białoruskiego: KH2187962

Osobisty numer identyfikacyjny: 3191167E003PB1

Jako dowódca sił powietrznych i obrony powietrznej sił zbrojnych Republiki Białorusi odpowiada za decyzję podjętą przez dowództwo sił powietrznych i obrony powietrznej, na polecenie Łukaszenki, o wysłaniu wojskowego statku powietrznego do eskortowania przymusowego – bez właściwego uzasadnienia – lądowania na lotnisku w Mińsku w dniu 23 maja 2021 r. pasażerskiego statku powietrznego wykonującego lot FR4978.

Ta umotywowana politycznie decyzja miała na celu aresztowanie i zatrzymanie opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi i stanowi formę represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

Po incydencie wydawał wraz z Arciomem Sikorskim, dyrektorem Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Transportu Białorusi, oświadczenia prasowe uzasadniające działania białoruskich władz lotniczych.

Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi i wspiera reżim Łukaszenki.

21.6.2021

162.

Andrei Mikalaevich GURTSEVICH

Andrei Nikolaevich GURTSEVICH

Андрэй Мiкалаевiч ГУРЦЕВИЧ

Андрей Николаевич ГУРЦЕВИЧ

szef sztabu głównego, pierwszy zastępca dowódcy sił powietrznych

Data ur.: 27.07.1971

Miejsce ur.: Baranovich, Brest Region/ Oblast, (Baranowicze, obwód brzeski), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Stopień wojskowy: generał dywizji

Numer paszportu białoruskiego: MP3849920

Osobisty numer identyfikacyjny: 3270771C016PB2

Jako szef sztabu głównego i pierwszy zastępca dowódcy sił powietrznych i obrony powietrznej sił zbrojnych odpowiada za decyzję podjętą przez dowództwo sił powietrznych i obrony powietrznej, na polecenie Łukaszenki, o wysłaniu wojskowego statku powietrznego do eskortowania przymusowego – bez właściwego uzasadnienia – lądowania na lotnisku w Mińsku w dniu 23 maja 2021 r. pasażerskiego statku powietrznego wykonującego lot FR4978.

Ta umotywowana politycznie decyzja miała na celu aresztowanie i zatrzymanie opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi i stanowi formę represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi. Po incydencie wydawał oświadczenia prasowe uzasadniające działania władz białoruskich.

Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi i wspiera reżim Łukaszenki.

21.6.2021

163.

Leanid Mikalaevich CHURO

Leonid Nikolaevich CHURO

Леанiд Мiкалаевiч ЧУРО

Леонид Николаевич ЧУРО

dyrektor generalny przedsiębiorstwa państwowego BELAERONAVIGATSIA

Data ur.: 08.07.1956

Miejsce ur.:

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Numer paszportu białoruskiego: P4289481

Osobisty numer identyfikacyjny: 3080756A068PB5

Jako dyrektor generalny przedsiębiorstwa państwowego BELAERONAVIGATSIA odpowiada za kontrolę ruchu lotniczego na Białorusi. Ponosi zatem odpowiedzialność za przekierowanie na lotnisko w Mińsku – bez właściwego uzasadnienia – pasażerskiego statku powietrznego wykonującego lot FR4978 w dniu 23 maja 2021 r. Ta umotywowana politycznie decyzja miała na celu aresztowanie i zatrzymanie opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi i stanowi formę represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

164.

Aliaksei Mikalaevich AURAMENKA

Alexey Nikolaevich AVRAMENKO

Аляксей Мiкалаевiч АЎРАМЕНКА

Алексей Николаевич АВРАМЕНКО

minister transportu i łączności

Data ur.: 11.05.1977

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Numer paszportu białoruskiego: MP3102183

Osobisty numer identyfikacyjny: 3110577A020PB2

Jako minister transportu i łączności Białorusi odpowiada za zarządzanie państwowe w dziedzinie lotnictwa cywilnego i nadzór nad kontrolą ruchu lotniczego. Ponosi zatem odpowiedzialność za przekierowanie na lotnisko w Mińsku – bez właściwego uzasadnienia – pasażerskiego statku powietrznego wykonującego lot FR4978 w dniu 23 maja 2021 r. Ta umotywowana politycznie decyzja miała na celu aresztowanie i zatrzymanie opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi i stanowi formę represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi. Alaksiej Auramenka jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

165.

Artsiom Igaravich SIKORSKI

Artem Igorevich SIKORSKIY

Арцём Iгаравiч СIКОРСКI

Артем Игоревич СИКОРСКИЙ

dyrektor Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Transportu i Łączności

Data ur.: 1983

Miejsce ur.: Soligorsk, Minsk Region/ Oblast (Soligorsk, obwód miński), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Numer paszportu białoruskiego: MP3785448

Osobisty numer identyfikacyjny: 3240483A023PB7

Jako dyrektor Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Transportu i Łączności Białorusi odpowiada za zarządzanie państwowe w dziedzinie lotnictwa cywilnego i nadzór nad kontrolą ruchu lotniczego. Jest zatem odpowiedzialny za przekierowanie do Mińska – bez właściwego uzasadnienia – pasażerskiego statku powietrznego wykonującego lot FR4978 w dniu 23 maja 2021 r. Ta umotywowana politycznie decyzja miała na celu aresztowanie i zatrzymanie opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi i stanowi formę represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

Po incydencie wydawał wraz z dowódcą sił powietrznych i obrony powietrznej sił zbrojnych Republiki Białorusi Iharem Holubem oświadczenia prasowe uzasadniające działania białoruskich władz lotniczych.

Jest zatem odpowiedzialny za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji i wspiera reżim Łukaszenki.

21.6.2021

166.

Aleh Siarheevich HAIDUKEVICH

Oleg Sergeevich GAIDUKEVICH

Алег Сяргеевiч ГАЙДУКЕВIЧ

Олег Сергеевич ГАЙДУКЕВИЧ

wiceprzewodniczący Stałej Komisji do Spraw Międzynarodowych w Izbie Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego, członek delegacji Zgromadzenia Narodowego ds. kontaktów ze Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady Europy

Data ur.: 26.03.1977

Miejsce ur.: Minsk (Mińsk), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Osobisty numer identyfikacyjny: 3260377A081PB9

Numer paszportu: MP2663333

Aleh Hajdukiewicz jest wiceprzewodniczącym Stałej Komisji do Spraw Międzynarodowych w Izbie Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego, członkiem delegacji Zgromadzenia Narodowego ds. kontaktów ze Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady Europy. Wydawał oświadczenia publiczne, w których pochwalał przekierowanie do Mińska w dniu 23 maja 2021 r. pasażerskiego statku powietrznego wykonującego lot FR4978. Ta umotywowana politycznie decyzja została podjęta bez właściwego uzasadnienia i miała na celu aresztowanie i zatrzymanie opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi oraz stanowi formę represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

Wydawał też oświadczenia publiczne, w których sugerował, że białoruscy przywódcy opozycyjni mogą być zatrzymywani za granicą i transportowani na Białoruś „w bagażniku samochodowym”. Tym samym popiera trwające obecnie prześladowanie białoruskiej demokratycznej opozycji i dziennikarzy przez siły bezpieczeństwa.

Wspiera zatem reżim Łukaszenki.

21.6.2021”

2)

do tabeli „B. Osoby prawne, podmioty lub organy, o których mowa w art. 4 ust. 1” dodaje się następujące osoby prawne:

 

Nazwa

Transliteracja ang. pisowni białoruskiej

Transliteracja ang. pisowni rosyjskiej

Nazwa

(pisownia białoruska)

(pisownia rosyjska)

Informacje umożliwiające identyfikację

Przyczyny umieszczenia w wykazie

Data umieszczenia w wykazie

8.

Sohra Group / Sohra LLC

ООО Сохра

Adres: Revolucyonnaya 17/19, office no. 22, 220030 Minsk, Belarus

Numer rejestracji: 192363182

Strona internetowa: http://sohra.by/

Adres e-mail: info@sohra.by

Przedsiębiorstwo Sohra należy do Alaksandra Zajcaua, jednego z najbardziej wpływowych biznesmenów na Białorusi, osoby blisko powiązanej z białoruską elitą polityczną i bliskiego współpracownika najstarszego syna Aleksandra Łukaszenki, Wiktara. Sohra promuje białoruskie produkty przemysłowe w krajach Afryki i Bliskiego Wschodu. Jest współzałożycielem przedsiębiorstwa obronnego BSVT-New Technologies zaangażowanego w produkcję broni i unowocześnianie pocisków. Korzystając ze swojej uprzywilejowanej pozycji, Sohra służy jako pośrednik między elitą polityczną i białoruskimi przedsiębiorstwami państwowymi a partnerami zagranicznymi w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Jest też zaangażowane w wydobycie złota w krajach afrykańskich na podstawie koncesji uzyskanych przez reżim Łukaszenki.

Sohra Group osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

21.6.2021

9.

BREMINO GROUP, LLC

ООО "Бремино групп”

Numer rejestracji: (УНН/ИНН): 691598938

Adres: Niamiha 40, Minsk 220004, Belarus; Orsha region, Bolbasovo village, Zavodskaya 1k, Belarus

Strona internetowa: http://www.bremino.by

Adres e-mail: office@bremino.by; marketing@bremino.by

Przedsiębiorstwo Bremino Group jest inicjatorem i współadministratorem projektu dotyczącego specjalnej strefy ekonomicznej Bremino-Orsza, stworzonej na mocy dekretu prezydenckiego podpisanego przez Łukaszenkę. Przedsiębiorstwo otrzymało wsparcie państwa na rozwój strefy Bremino-Orsza, a także wiele przywilejów finansowych i podatkowych i innych korzyści. Właściciele projektu Bremino-Orsza, czyli Alaksandr Zajcau, Mikałaj Warabej i Alaksiej Aleksin, należą do ścisłego grona biznesmenów powiązanych z Łukaszenką i utrzymują bliskie stosunki z Łukaszenką i jego rodziną.

Bremino Group osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

21.6.2021

10.

Globalcustom Management, LLC

ООО "Глобалкастом-менеджмент"

Adres: Nemiga 40/301, Minsk, Belarus

Numer rejestracji: 193299162

Strona internetowa: https://globalcustom.by/

Adres e-mail: info@globalcustom.by

Globalcustom Management ma powiązania z Dyrekcją ds. Zarządzania Mieniem Prezydenta kierowaną przez Wiktara Szejmana, który do 2004 r. figuruje w unijnym wykazie osób objętych środkami ograniczającymi. Przedsiębiorstwo jest zaangażowane w przemyt towarów do Rosji, co nie byłoby możliwe bez przyzwolenia reżimu, który kontroluje straż graniczną i celną. Uprzywilejowana pozycja w sektorze eksportu kwiatów do Rosji, z której przedsiębiorstwo czerpie korzyści, także jest zależna od wsparcia ze strony reżimu. Globalcustom Management było pierwszym właścicielem „GardServis”, jedynej prywatnej firmy, której Łukaszenka zezwolił na używanie broni. Globalcustom Management osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

21.6.2021

11.

Belarusski Avtomobilnyi Zavod (BelAZ) / OJSC „BELAZ”

Białoruski: ААТ «БЕЛАЗ»

Rosyjski: ОАО " БЕЛАЗ"

Adres: 40 let Octyabrya street 4, 222161, Zhodino, Minsk region, Republic of Belarus

Strona internetowa: https://belaz.by

OJSC „BELAZ” jest jednym z wiodących przedsiębiorstw państwowych na Białorusi i jednym z największych producentów dużych samochodów ciężarowych i dużych samochodów samowyładowczych na świecie. Jest dla reżimu Łukaszenki źródłem znacznych dochodów. Łukaszenka stwierdził, że rząd będzie zawsze wspierać to przedsiębiorstwo, i nazwał je „białoruską marką” i „częścią dziedzictwa narodowego”. OJSC „BELAZ” udostępniło swoje obiekty i wyposażenie na potrzeby zorganizowania politycznego wiecu poparcia dla reżimu. OJSC „BELAZ” osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i go wspiera.

Pracownikom OJSC „BELAZ”, którzy wzięli udział w strajkach i pokojowych demonstracjach po sfałszowanych wyborach na Białorusi w sierpniu 2020 r., zarząd przedsiębiorstwa groził zwolnieniami i zastraszał ich. Grupę pracowników zamknięto w zakładzie, by uniemożliwić im dołączenie do innych demonstrantów. Zarząd przedsiębiorstwa przedstawił mediom strajk jako zebranie pracowników. OJSC „BELAZ” jest zatem odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspiera reżim Łukaszenki.

21.6.2021

12.

Minskii Avtomobilnyi Zavod (MAZ) / OJSC „MAZ”

Białoruski: ААТ «Мiнскi аўтамабiльны завод»

Rosyjski: ОАО "Минский автомобильный завод"

Data rejestracji: 16.07.1944

Adres: Belarus, 220021, Minsk, Minsk, Socialisticheskaya 2

Nr tel. +375 17 217 22 22; +8000 217 22 22

Mińska Fabryka Samochodów OJSC „MAZ” jest jednym z największych państwowych producentów samochodów na Białorusi. Łukaszenka opisał ją jako „jedno z najważniejszych przedsiębiorstw przemysłowych w kraju”. Jest dla reżimu Łukaszenki źródłem dochodów. OJSC „MAZ” udostępniło swoje obiekty i wyposażenie na potrzeby zorganizowania politycznego wiecu poparcia dla reżimu. OJSC „MAZ” osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i go wspiera.

Pracowników OJSC „MAZ”, którzy wzięli udział w strajkach i pokojowych demonstracjach po sfałszowanych wyborach na Białorusi w sierpniu 2020 r., zarząd przedsiębiorstwa zastraszał, a następnie zwolnił. Grupę pracowników zamknięto w zakładzie, by uniemożliwić im dołączenie do innych demonstrantów. „MAZ” jest zatem odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspiera reżim Łukaszenki.

21.6.2021

13.

Logex

ООО "ЛОГЕКС"

Adres: 24 Kommunisticheskaya Str., office 2, Minsk, Belarus

Numer rejestracji: 192695465

Strona internetowa: http://logex.by/

Adres e-mail: info@logex.by

Logex ma powiązania z Alaksandrem Szakucinem, biznesmenem blisko związanym z reżimem Łukaszenki, który to biznesmen został już przez Unię Europejską umieszczony w wykazie.

Przedsiębiorstwo jest zaangażowane w eksport kwiatów do Federacji Rosyjskiej po cenach dumpingowych, co nie byłoby możliwe bez przyzwolenia reżimu, który kontroluje straż graniczną i celną. Uprzywilejowana pozycja w sektorze eksportu kwiatów do Rosji, z której przedsiębiorstwo czerpie korzyści, jest zależna od wsparcia ze strony reżimu. Główni białoruscy dostawcy kwiatów ciętych to przedsiębiorstwa, które mają bliskie powiązania z przywództwem republiki.

Logex osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

21.6.2021

14.

JSC “NNK” (Novaia naftavaia kampania) / New Oil Company

Białoruski: ЗАТ "ННК” (Новая нафтавая кампанiя)

Rosyjski: ЗАО "ННК" (Новая нефтяная компания)–

Adres: Rakovska str. 14W room 7, 5th floor, Minsk, Belarus

Numer rejestracji: 193402282

Novaya Neftnaya Kompaniya (NNK) (New Oil Company) to podmiot założony w marcu 2020 r. To jedyna firma prywatna uprawniona do eksportowania produktów z ropy naftowej z Białorusi, co wskazuje na jej ścisłe powiązania z władzami i najwyższy poziom przywilejów państwowych. Właścicielem NNK jest przedsiębiorstwo „Interservice” należące do Mikałaja Warabeja, który jest jednym z czołowych biznesmenów osiągających korzyści z reżimu Łukaszenki i wspierających ten reżim. Istnieją też doniesienia, że NNK ma powiązania z Alaksiejem Aleksinem, innym prominentnym białoruskim biznesmenem, który osiąga korzyści z reżimu Łukaszenki. Według informacji w mediach Aleksiej Aleksin był razem z Mikałajem Warabejem założycielem NNK. Władze Białorusi wykorzystały też NNK, by dostosować białoruską gospodarkę do środków ograniczających wprowadzonych przez UE.

NNK osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

21.6.2021”