ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 206

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 64
11 czerwca 2021


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiające unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania (wersja przekształcona)

1

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty ustawodawcze

ROZPORZĄDZENIA

11.6.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/1


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/821

z dnia 20 maja 2021 r.

ustanawiające unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania (wersja przekształcona)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione. Ze względu na konieczność wprowadzenia dalszych zmian i w celu zapewnienia jasności, efektywności i skuteczności rozporządzenie to powinno zostać przekształcone.

(2)

Celem niniejszego rozporządzenia jest zapewnienie aby w kontekście produktów podwójnego zastosowania Unia i jej państwa członkowskie brały pod uwagę wszystkie istotne względy. Istotne względy obejmują międzynarodowe zobowiązania i obowiązki, zobowiązania związane ze stosownymi sankcjami, względy krajowej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym względy zawarte we wspólnym stanowisku Rady 2008/944/WPZiB (3), w tym prawa człowieka, oraz względy dotyczące zamierzonego końcowego zastosowania i ryzyka jego zmiany. Niniejszym rozporządzeniem Unia daje wyraz swego zaangażowania na rzecz utrzymania w mocy surowych wymogów prawnych w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania, a także na rzecz usprawnienia wymiany istotnych informacji i zwiększenia przejrzystości. W odniesieniu do produktów służących do cyberinwigilacji właściwe organy państw członkowskich powinny w szczególności wziąć pod uwagę ryzyko ich wykorzystania do celów represji wewnętrznych lub poważnych naruszeń praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego.

(3)

Niniejsze rozporządzenie ma również na celu rozszerzenie wytycznych dla eksporterów, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w zakresie odpowiedzialnych praktyk, bez uszczerbku dla globalnej konkurencyjności eksporterów produktów podwójnego zastosowania lub innych powiązanych sektorów bądź instytucji akademickich, którzy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim.

(4)

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1540 (2004) przyjęta w dniu 28 kwietnia 2004 r. stanowiła, że wszystkie państwa mają podjąć i wyegzekwować skuteczne środki ustanawiające krajowe mechanizmy kontrolne zapobiegające rozprzestrzenianiu broni jądrowej, chemicznej lub biologicznej oraz środków ich przenoszenia, m.in. przez ustanowienie odpowiedniej kontroli nad materiałami powiązanymi, sprzętem i technologiami. Kontrola jest również wymagana na mocy odnośnych porozumień międzynarodowych, takich jak Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów („konwencja o zakazie broni chemicznej” lub „CWC”) oraz Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu („konwencja o zakazie broni biologicznej i toksycznej” lub „BTWC”), a także zgodnie z zobowiązaniami podjętymi w ramach wielostronnych reżimów kontroli eksportu.

(5)

Niezbędny jest zatem skuteczny wspólny system kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania, aby dopilnować wypełniania międzynarodowych ustaleń i zobowiązań państw członkowskich i Unii, w szczególności w odniesieniu do nieproliferacji, pokoju regionalnego, bezpieczeństwa i stabilności oraz poszanowania praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego.

(6)

W strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia z dnia 12 grudnia 2003 r. („strategia UE dotycząca nierozprzestrzeniania BMR”) podkreślono zaangażowanie Unii na rzecz ścisłej kontroli wywozu na szczeblu krajowym i skoordynowanej na szczeblu międzynarodowym.

(7)

Kluczowe znaczenie ma udział eksporterów, pośredników, dostawców pomocy technicznej lub innych odpowiednich zainteresowanych stron w dążeniu do ogólnego celu kontroli handlu. Aby umożliwić im działanie zgodne z niniejszym rozporządzeniem, ocenę ryzyka związanego z transakcjami, których dotyczy niniejsze rozporządzenie, należy przeprowadzać za pomocą środków kontroli transakcji, znanych również jako zasada należytej staranności, w ramach wewnętrznego programu przestrzegania przepisów. W związku z tym przy opracowywaniu i wdrażaniu wewnętrznych programów przestrzegania przepisów należy brać pod uwagę w szczególności wielkość i strukturę organizacyjną eksporterów.

(8)

Aby wyeliminować ryzyko, że niektóre niewymienione w wykazie produkty służące do cyberinwigilacji wywożone z obszaru celnego Unii będą niewłaściwie wykorzystywane przez osoby, które dopuszczają się poważnych naruszeń praw człowieka lub międzynarodowego prawa humanitarnego bądź są odpowiedzialne za zlecanie lub popełnianie tych naruszeń, należy kontrolować wywóz takich produktów. Związane z tymi produktami ryzyko dotyczy w szczególności przypadków, w których produkty służące do cyberinwigilacji są specjalnie zaprojektowane po to, by umożliwić włamania lub głęboką inspekcję pakietów w systemach informatycznych i telekomunikacyjnych w celu prowadzenia niejawnego nadzoru osób fizycznych poprzez monitorowanie, pobieranie, gromadzenie lub analizowanie danych, w tym danych biometrycznych, z tych systemów. Uznaje się, że produkty stosowane wyłącznie do celów komercyjnych, takich jak naliczanie opłat, marketing, wysokiej jakości usługi, badanie satysfakcji użytkowników lub bezpieczeństwo sieci, nie wiążą się co do zasady z takim ryzykiem.

(9)

W celu wzmocnienia skutecznej kontroli wywozu niewymienionych w wykazie produktów służących do cyberinwigilacji konieczne jest dalsze ujednolicenie stosowania kontroli typu catch-all w tym obszarze. W tym celu państwa członkowskie zobowiązały się do wspierania takich kontroli poprzez wymianę informacji między sobą i z Komisją, w szczególności w odniesieniu do postępu technologicznego produktów służących do cyberinwigilacji, oraz poprzez zachowanie czujności przy stosowaniu takich kontroli, aby wspierać wymianę informacji na szczeblu unijnym.

(10)

Aby umożliwić Unii szybką reakcję w razie poważnego przypadku niewłaściwego wykorzystywania istniejących technologii lub w obliczu nowych zagrożeń związanych z nowo powstającymi technologiami, należy wprowadzić mechanizm umożliwiający państwom członkowskim skoordynowaną reakcję w razie zidentyfikowania nowego ryzyka. W następstwie takiej skoordynowanej reakcji należy podjąć inicjatywy na rzecz wprowadzenia równoważnych kontroli na szczeblu wielostronnym w celu szerszej reakcji na zidentyfikowane ryzyko.

(11)

Kontrolować należy także przekazywanie oprogramowania i technologii podwójnego zastosowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, faksu lub telefonu do miejsc przeznaczenia poza obszarem celnym Unii. W celu ograniczenia obciążenia administracyjnego względem eksporterów i właściwych organów państw członkowskich należy przewidzieć ogólne lub globalne zezwolenia lub zharmonizowane wykładnie przepisów w odniesieniu do niektórych rodzajów przekazywania, takich jak przekazywanie danych do chmury.

(12)

Biorąc pod uwagę ważną rolę organów celnych w egzekwowaniu kontroli wywozu, pojęcia użyte w niniejszym rozporządzeniu powinny być w miarę możliwości spójne z definicjami zawartymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 (4) („unijny kodeks celny”).

(13)

W wywóz produktów podwójnego zastosowania mogą być zaangażowane różne kategorie osób, w tym osoby fizyczne, takie jak usługodawcy, naukowcy, doradcy i osoby przekazujące produkty podwójnego zastosowania drogą elektroniczną. Istotne jest, by wszystkie te osoby były świadome ryzyka związanego z wywozem i świadczeniem pomocy technicznej w odniesieniu do produktów wrażliwych. W szczególności placówki akademickie i badawcze stoją w obliczu odmiennych wyzwań w odniesieniu do kontroli eksportu, m.in. ze względu na ich ogólne zaangażowanie w swobodną wymianę idei, z uwagi na fakt, że ich prace badawcze często wiążą się z zaawansowanymi technologiami, ze względu na ich struktury organizacyjne oraz międzynarodowy charakter ich wymiany naukowej. Państwa członkowskie i Komisja powinny w razie potrzeby rozpowszechniać wiedzę na ten temat w środowisku akademickim i naukowym oraz zapewnić jego członkom dostosowane wytyczne pomagające sprostać tym odmiennym wyzwaniom. Zgodnie z wielostronnymi reżimami kontroli eksportu wdrożenie kontroli powinno w miarę możliwości zagwarantować wspólne podejście do niektórych przepisów, w szczególności do używanych w środowisku akademickim uwag o nieobjęciu kontrolą w stosunku do „podstawowych badań naukowych” i „własności publicznej”.

(14)

Należy poddać przeglądowi definicję „pośrednika” w celu uwzględnienia osób prawnych i spółek osobowych, które nie mają miejsca zamieszkania ani siedziby w państwie członkowskim i które świadczą usługi pośrednictwa z obszaru celnego Unii.

(15)

W traktacie lizbońskim uściślono, że świadczenie pomocy technicznej obejmującej przemieszczanie transgraniczne wchodzi w zakres kompetencji Unii. Należy zatem wprowadzić definicję pomocy technicznej i sprecyzować kontrole mające zastosowanie do świadczenia takiej pomocy. Ponadto w trosce o skuteczność i spójność kontrole świadczenia pomocy technicznej powinny zostać zharmonizowane.

(16)

Podobnie jak stanowi rozporządzenie (WE) nr 428/2009, organy państw członkowskich powinny mieć możliwość wydania zakazu tranzytu nieunijnych produktów podwójnego zastosowania w pewnych okolicznościach, jeżeli organy te mają zasadne powody, by podejrzewać, na podstawie źródeł wywiadowczych lub innych, że produkty te są lub mogą być w całości lub części przeznaczone do końcowego zastosowania wojskowego w kraju objętym embargiem na broń lub do rozprzestrzeniania broni masowego rażenia lub środków jej przenoszenia.

(17)

W stosownych przypadkach należy zharmonizować warunki i wymogi udzielania zezwoleń, aby uniknąć zakłóceń konkurencji oraz zapewnić spójne i skuteczne stosowanie kontroli na całym obszarze celnym Unii. W tym celu niezbędne jest również jednoznaczne określenie właściwych organów państw członkowskich we wszystkich sytuacjach związanych z kontrolą. Odpowiedzialność za podejmowanie decyzji w sprawie indywidualnych, globalnych lub krajowych generalnych zezwoleń na wywóz, zezwoleń na świadczenie usług pośrednictwa i pomocy technicznej, tranzytu nieunijnych produktów podwójnego zastosowania oraz zezwoleń na transfer produktów podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku IV wewnątrz obszaru celnego Unii spoczywa na organach krajowych.

(18)

Należy wprowadzić wytyczne dotyczące wewnętrznych programów przestrzegania przepisów, by przyczynić się do stworzenia równych warunków konkurencji pomiędzy eksporterami i do większej skuteczności kontroli. Takie wytyczne powinny uwzględniać różnice w wielkości, zasobach, obszarach działalności oraz innych cechach i uwarunkowaniach eksporterów i ich spółek zależnych, takich jak odpowiedzialne wewnątrzgrupowe struktury i normy przestrzegania przepisów, unikając w ten sposób podejścia opartego na uniwersalnym modelu i pomagając każdemu eksporterowi w znalezieniu własnych rozwiązań w zakresie przestrzegania przepisów i konkurencyjności. Eksporterzy korzystający z globalnych zezwoleń na wywóz powinni wdrożyć wewnętrzne programy przestrzegania przepisów, chyba że właściwy organ uzna to za zbędne ze względu na inne okoliczności, które wziął pod uwagę przy rozpatrywaniu złożonego przez eksportera wniosku o globalne zezwolenie na wywóz.

(19)

Należy wprowadzić dodatkowe generalne unijne zezwolenia na wywóz, by zmniejszyć obciążenia administracyjne względem przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, i organów, zapewniając jednocześnie odpowiedni poziom kontroli odnośnie do odpowiednich produktów i ich miejsc przeznaczenia. W razie potrzeby państwa członkowskie mogą udzielać eksporterom wskazówek dotyczących stosowania generalnych zezwoleń. Państwa członkowskie mogą również, jeżeli uznają to za konieczne, wprowadzić krajowe generalne zezwolenia na wywóz w odniesieniu do wywozu niskiego ryzyka. Należy również wprowadzić zezwolenia dla dużych projektów, by dostosować warunki udzielania zezwoleń do szczególnych potrzeb przedsiębiorstw.

(20)

Komisja, w ścisłej konsultacji z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami, powinna opracować wytyczne i/lub zalecenia dotyczące najlepszych praktyk w celu wsparcia stosowania kontroli typu catch-all w praktyce. Przygotowując wytyczne i/lub zalecenia, Komisja powinna należycie uwzględnić potrzeby informacyjne MŚP.

(21)

Podstawowymi elementami skutecznego systemu w zakresie kontroli wywozu są wspólne wykazy produktów podwójnego zastosowania, miejsc przeznaczenia i wytycznych.

(22)

Państwa członkowskie, które na mocy niniejszego rozporządzenia ustanowią krajowe wykazy kontrolne, powinny poinformować Komisję i pozostałe państwa członkowskie o takich wykazach. Państwa członkowskie powinny również informować Komisję i pozostałe państwa członkowskie o wszystkich decyzjach o odmowie wydania zezwolenia na wywóz, w odniesieniu do którego wymaga się zezwolenia na podstawie krajowego wykazu kontrolnego.

(23)

W celu umożliwienia Unii szybkiego reagowania na zmianę okoliczności w odniesieniu do oceny wrażliwości wywozów na podstawie generalnych unijnych zezwoleń na wywóz oraz na postęp technologiczny i zmiany w dziedzinie handlu należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w zakresie zmian załączników I, II oraz IV do niniejszego rozporządzenia. Decyzje o aktualizacji wspólnego wykazu produktów podwójnego zastosowania podlegających kontroli wywozu określonego w załączniku I powinny być zgodne z zobowiązaniami i ustaleniami, które państwa członkowskie lub Unia przyjęły na siebie jako strony odpowiednich międzynarodowych układów o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej oraz strony wielostronnych reżimów kontroli eksportu lub poprzez ratyfikację stosownych traktatów międzynarodowych. W przypadku, gdy zmiana załącznika I dotyczy produktów podwójnego zastosowania, które są również wymienione w załącznika II lub IV, załączniki te zmienia się odpowiednio. Decyzje o aktualizacji wspólnego wykazu produktów podwójnego zastosowania podlegających kontroli wywozu ustanowionego w załączniku IV powinny być podejmowane przy wzięciu pod uwagę względów porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego państw członkowskich na podstawie art. 36 TFUE. Decyzje o aktualizacji wspólnych wykazów produktów i miejsc przeznaczenia zawartych w sekcjach A–H załącznika II powinny być podejmowane przy uwzględnieniu kryteriów oceny określonych w niniejszym rozporządzeniu. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa (5). W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(24)

Komisja powinna publikować aktualizacje załącznika I w drodze aktów delegowanych we wszystkich językach urzędowych Unii.

(25)

Komisja powinna publikować i aktualizować zestawienia krajowych wykazów kontrolnych obowiązujących w państwach członkowskich we wszystkich językach urzędowych Unii.

(26)

Przepisy krajowe i decyzje wpływające na wywóz produktów podwójnego zastosowania powinny być podejmowane w ramach wspólnej polityki handlowej, w szczególności w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/479 (6). Odpowiednia wymiana informacji i prowadzenie konsultacji dotyczących krajowych przepisów i decyzji powinny zapewnić skuteczne i spójne stosowanie kontroli na całym obszarze celnym Unii.

(27)

Istnienie wspólnego systemu kontroli jest warunkiem koniecznym ustanowienia swobodnego przepływu produktów podwójnego zastosowania wewnątrz obszaru celnego Unii.

(28)

Na podstawie i w ramach art. 36 TFUE oraz zgodnie z podjętymi zobowiązaniami międzynarodowymi państwa członkowskie utrzymają prawo przeprowadzania kontroli transferów niektórych produktów podwójnego zastosowania na obszarze celnym Unii w celu ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego. Wykaz produktów podlegających kontroli transferów wewnątrzunijnych ustanowiony w załączniku IV powinien podlegać okresowemu przeglądowi, biorąc pod uwagę dalszą ewolucję odnośnych zobowiązań międzynarodowych, jak również postęp technologiczny i zmiany w dziedzinie handlu, w odniesieniu do oceny wrażliwego charakteru transferów. Decyzje o aktualizacji wspólnego wykazu produktów podwójnego zastosowania podlegających kontroli wywozu określonego w załączniku I powinny być podjęte uwzględniając art. 36 TFUE, mianowicie względy porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego państw członkowskich.

(29)

W dniu 22 września 1998 r. państwa członkowskie i Komisja podpisały protokoły dodatkowe do odpowiednich porozumień w sprawach zabezpieczeń między państwami członkowskimi, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, które, oprócz innych środków, zobowiązują państwa członkowskie do dostarczania informacji na temat transferów określonego sprzętu i materiałów niejądrowych. Kontrole transferów wewnątrzunijnych powinny umożliwić Unii i jej państwom członkowskim wypełnienie zobowiązań wynikających z tych porozumień.

(30)

Aby doprowadzić do jednolitego i konsekwentnego stosowania kontroli w całej Unii właściwe jest rozszerzenie zakresu konsultacji i wymiany informacji między państwami członkowskimi i Komisją oraz wprowadzenie narzędzi wspierających rozwój wspólnej sieci kontroli wywozu w całej Unii, takich jak elektroniczne procedury udzielania zezwoleń, grupy ekspertów technicznych oraz utworzenie mechanizmu koordynacji egzekwowania prawa. Szczególnie istotne jest zapewnienie, by Grupa Koordynacyjna ds. Produktów Podwójnego Zastosowania oraz grupy ekspertów technicznych konsultowały się w stosownych przypadkach z eksporterami, pośrednikami, dostawcami pomocy technicznej i innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami, których dotyczy niniejsze rozporządzenie, w tym z organizacjami branżowymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

(31)

O ile organy celne wymieniają się niektórymi informacjami z innymi organami celnymi za pośrednictwem systemu zarządzania ryzykiem zgodnie z unijnymi przepisami celnymi, należy również zapewnić ścisłą współpracę między organami udzielającymi zezwoleń i organami celnymi.

(32)

Należy wyjaśnić, że w zakresie, w jakim dotyczy to danych osobowych, przetwarzanie i wymiana informacji powinny odbywać się z poszanowaniem obowiązujących zasad dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych, ustanowionych rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (7) oraz (UE) 2018/1725 (8).

(33)

Państwa członkowskie i Komisja powinny stosować wszelkie środki konieczne do zapewnienia ochrony informacji poufnych, w szczególności zgodnie z decyzją Komisji (UE, Euratom) 2015/443 (9), decyzją Komisji (UE, Euratom) 2015/444 (10) oraz umową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie ochrony informacji niejawnych wymienianych w interesie Unii Europejskiej (11). Obejmuje to w szczególności obowiązek nieobniżania ani nieznoszenia klauzuli tajności bez uprzedniej pisemnej zgody wytwórcy. Wszelkie szczególnie chronione informacje jawne lub informacje przekazywane na zasadzie poufności powinny być traktowane przez organy jako informacje szczególnie chronione.

(34)

Kluczowymi elementami skutecznego systemu kontroli wywozu są docieranie z informacjami do sektora prywatnego, zwłaszcza do MŚP, oraz przejrzystość. Należy zatem w stosownych przypadkach przewidzieć stałe rozszerzanie wytycznych wspierających stosowanie niniejszego rozporządzenia oraz publikowanie rocznego sprawozdania Unii na temat wykonywania kontroli.

(35)

Roczne sprawozdanie Unii na temat wykonywania kontroli powinno zawierać istotne informacje na temat udzielania zezwoleń i egzekwowania kontroli na mocy niniejszego rozporządzenia, z należytym uwzględnieniem konieczności zapewnienia ochrony poufności niektórych danych, w szczególności w przypadku gdy publikacja danych dotyczących udzielania zezwoleń mogłaby wpłynąć na względy bezpieczeństwa narodowego zadeklarowane przez państwa członkowskie lub zagrozić poufności handlowej i umożliwić dostawcom spoza Unii wykorzystywanie restrykcyjnych decyzji o udzieleniu zezwoleń przez państwa członkowskie.

(36)

W celu zapewnienia właściwego stosowania niniejszego rozporządzenia, każde państwo członkowskie powinno podjąć środki przyznające właściwym organom odpowiednie uprawnienia.

(37)

Zgodnie ze strategią UE dotyczącą nierozprzestrzeniania BMR każde państwo członkowskie powinno określić skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary, które będą nakładane w przypadkach naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia. Należy również wprowadzić przepisy wspierające skuteczne egzekwowanie kontroli, między innymi, za pomocą mechanizmu koordynacji egzekwowania prawa.

(38)

W unijnym kodeksie celnym ustanowiono, między innymi, przepisy dotyczące wywozu i powrotnego wywozu towarów. Niniejsze rozporządzenie nie ogranicza żadnych uprawnień przyznanych na mocy oraz zgodnie z unijnym kodeksem celnym i jego przepisami wykonawczymi.

(39)

Kontrola wywozu przyczynia się do bezpieczeństwa międzynarodowego i ma wpływ na handel z państwami trzecimi. Należy zatem rozwijać dialog i współpracę z państwami trzecimi w celu wspierania równych warunków konkurencji na świecie i zwiększenia bezpieczeństwa międzynarodowego. W szczególności państwa członkowskie i Komisja powinny zwiększyć swój udział w działaniach wielostronnych reżimów kontroli eksportu. Państwa członkowskie i Komisja powinny również wspierać te reżimy w rozwijaniu ścisłych kontroli eksportu jako globalnej podstawy i wzorca najlepszych praktyk międzynarodowych oraz ważnego narzędzia zapewniania pokoju i stabilności na świecie. Działania należy podejmować w momencie, gdy wszystkie państwa członkowskie zidentyfikują nowe ryzyko związane z produktami służącymi do cyberinwigilacji, aby zapewnić wielostronne równe warunki działania.

(40)

Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez uszczerbku dla decyzji delegowanej Komisji z dnia 15 września 2015 r. uzupełniającej decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1104/2011/UE (12), która ustanawia szczególne przepisy dotyczące kontroli wywozu produktów na potrzeby usługi publicznej o regulowanym dostępie w ramach programu Galileo.

(41)

Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEDMIOT I DEFINICJE

Artykuł 1

Niniejsze rozporządzenie ustanawia unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania.

Artykuł 2

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„produkty podwójnego zastosowania” oznaczają produkty, włącznie z oprogramowaniem i technologią, które mogą być stosowane zarówno w celach cywilnych, jak i wojskowych, oraz obejmują produkty, które mogą być wykorzystane do projektowania, rozwijania, produkcji lub stosowania broni jądrowej, chemicznej lub biologicznej bądź środków jej przenoszenia, w tym wszystkie produkty, które mogą być użyte zarówno w zastosowaniach niewybuchowych, jak i w jakikolwiek sposób do wspomagania wytwarzania broni jądrowej lub innych urządzeń do wybuchu jądrowego;

2)

„wywóz” oznacza:

a)

procedurę wywozu w rozumieniu art. 269 unijnego kodeksu celnego;

b)

powrotny wywóz w rozumieniu art. 270 unijnego kodeksu celnego; powrotny wywóz ma miejsce również wtedy, gdy podczas tranzytu przez obszar celny Unii zgodnie z pkt 11 niniejszego artykułu obowiązuje wymóg złożenia wywozowej deklaracji skróconej ze względu na zmianę ostatecznego miejsca przeznaczenia produktu;

c)

procedurę uszlachetniania biernego w rozumieniu art. 259 unijnego kodeksu celnego; lub

d)

przekazywanie oprogramowania lub technologii za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem faksu, telefonu, poczty elektronicznej lub w jakikolwiek inny sposób drogą elektroniczną do miejsca przeznaczenia poza obszarem celnym Unii; obejmuje to udostępnianie takiego oprogramowania i technologii w formie elektronicznej osobom fizycznym lub prawnym lub spółkom osobowym poza obszarem celnym Unii; obejmuje to również ustne przekazywanie technologii, w przypadku gdy technologia jest opisywana za pośrednictwem środka komunikacji głosowej;

3)

„eksporter” oznacza:

a)

każdą osobę fizyczną lub prawną bądź każdą spółkę osobową, która, w czasie gdy zostaje przyjęte zgłoszenie wywozowe lub zgłoszenie do powrotnego wywozu bądź wywozowa deklaracja skrócona, pozostaje w stosunku umownym z odbiorcą w państwie trzecim i jest uprawniona do decydowania o wysłaniu produktów poza obszar celny Unii; jeżeli nie została zawarta żadna umowa eksportowa lub strona umowy nie działa we własnym imieniu, eksporter oznacza osobę uprawnioną do decydowania o wysłaniu produktów poza obszar celny Unii;

b)

każdą osobę fizyczną lub prawną bądź każdą spółkę osobową, która podejmuje decyzję o przekazaniu oprogramowania lub technologii za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem faksu, telefonu, poczty elektronicznej lub w jakikolwiek inny sposób drogą elektroniczną, do miejsca przeznaczenia poza obszarem celnym Unii lub o udostępnieniu takiego oprogramowania i technologii w formie elektronicznej osobom fizycznym lub prawnym lub spółkom osobowym poza obszarem celnym Unii.

W przypadku gdy korzystanie z uprawnienia do dysponowania produktem podwójnego zastosowania należy do osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę poza obszarem celnym Unii na podstawie umowy, na której opiera się wywóz, eksportera uważa się za umawiająca się strona mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze celnym Unii;

c)

jeżeli lit. a) lub b) nie mają zastosowania, każdą osobę fizyczną przewożącą produkty podwójnego zastosowania, które mają zostać wywiezione, jeżeli te produkty podwójnego zastosowania znajdują się w bagażu osobistym tej osoby w rozumieniu art. 1 lit. a) pkt 19 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 (13);

4)

„zgłoszenie wywozowe” oznacza dokument, za pomocą którego osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa wskazuje, w określonej formie i w określony sposób, wolę poddania produktów podwójnego zastosowania wyszczególnionych w pkt 1 procedurze wywozu;

5)

„zgłoszenie do powrotnego wywozu” oznacza akt w rozumieniu art. 5 pkt (13) unijnego kodeksu celnego;

6)

„wywozowa deklaracja skrócona” oznacza akt w rozumieniu art. 5 pkt (10) unijnego kodeksu celnego;

7)

„usługi pośrednictwa” oznaczają:

a)

negocjowanie lub zawieranie transakcji kupna, sprzedaży lub dostawy produktów podwójnego zastosowania z państwa trzeciego do dowolnego innego państwa trzeciego; lub

b)

sprzedaż lub zakup produktów podwójnego zastosowania znajdujących się w państwach trzecich w celu dokonania ich transferu do innego państwa trzeciego.

Do celów niniejszego rozporządzenia z niniejszej definicji wyłączone jest samo świadczenie usług pomocniczych, a mianowicie transportu, usług finansowych, ubezpieczenia lub reasekuracji, bądź ogólnej reklamy lub promocji;

8)

„pośrednik” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną lub każdą półkę osobową, która świadczy usługi pośrednictwa z obszaru celnego Unii na terytorium państwa trzeciego;

9)

„pomoc techniczna” oznacza wszelkie wsparcie techniczne związane z naprawami, pracami rozwojowymi, produkcją, montażem, testowaniem i konserwacją lub wszelką inną obsługę techniczną, mogące przyjmować takie formy jak instruktaż, doradztwo, szkolenia, przekazywanie praktycznej wiedzy i umiejętności lub usługi konsultingowe, w tym drogą elektroniczną oraz przez telefon lub wszelkie inne werbalne formy pomocy;

10)

„dostawca pomocy technicznej” oznacza:

a)

każdą osobę fizyczną lub prawną bądź każdą spółkę osobową, która świadczy pomoc techniczną z obszaru celnego Unii na terytorium państwa trzeciego;

b)

każdą osobę fizyczną lub prawną bądź każdą spółkę osobową mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, która świadczy pomoc techniczną na terytorium państwa trzeciego; lub

c)

każdą osobę fizyczną lub prawną bądź każdą spółkę osobową mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, która świadczy pomoc techniczną na rzecz osoby mającej miejsce zamieszkania w państwie trzecim, tymczasowo przebywającej na obszarze celnym Unii;

11)

„tranzyt” oznacza transport nieunijnych produktów podwójnego zastosowania wprowadzanych na obszar celny Unii i przechodzących przez ten obszar do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza obszarem celnym Unii, jeżeli te produkty:

a)

są objęte procedurą tranzytu zewnętrznego zgodnie z art. 226 unijnego kodeksu celnego i są jedynie przewożone przez obszar celny Unii;

b)

są przeładowywane w wolnym obszarze celnym lub bezpośrednio powrotnie wywożone z tego obszaru;

c)

są czasowo składowane i bezpośrednio powrotnie wywożone z magazynu czasowego składowania; lub

d)

zostały wprowadzone na obszar celny Unii na tym samym statku lub statku powietrznym, który wyprowadzi je następnie poza ten obszar bez rozładunku;

12)

„indywidualne zezwolenie na wywóz” oznacza zezwolenie udzielone jednemu konkretnemu eksporterowi w odniesieniu do jednego użytkownika końcowego lub odbiorcy w państwie trzecim, obejmujące jeden lub więcej produktów podwójnego zastosowania;

13)

„globalne zezwolenie na wywóz” oznacza zezwolenie udzielone jednemu określonemu eksporterowi w odniesieniu do typu lub kategorii produktów podwójnego zastosowania, które może być ważne na wywóz do jednego lub większej liczby określonych użytkowników końcowych lub w co najmniej jednym określonym państwie trzecim;

14)

„zezwolenie dla dużych projektów” oznacza indywidualne zezwolenie na wywóz lub globalne zezwolenie na wywóz udzielone jednemu określonemu eksporterowi w odniesieniu do typu lub kategorii produktów podwójnego zastosowania, które może być ważne na wywóz do jednego lub więcej określonych użytkowników końcowych w co najmniej jednym określonym państwie trzecim na potrzeby konkretnego dużego projektu;

15)

„generalne unijne zezwolenie na wywóz” oznacza zezwolenie na wywóz w odniesieniu do wywozu do niektórych krajów przeznaczenia, dostępne dla wszystkich eksporterów spełniających warunki i wymogi dotyczące jego stosowania, wymienione w sekcjach A–H załącznika II;

16)

„krajowe generalne zezwolenie na wywóz” oznacza zezwolenie na wywóz określone w przepisach krajowych zgodnie z art. 12 ust. 6 i sekcją C załącznika III;

17)

„obszar celny Unii” oznacza obszar celny Unii w rozumieniu art. 4 unijnego kodeksu celnego;

18)

„nieunijne produkty podwójnego zastosowania” oznaczają produkty mające status towarów nieunijnych w rozumieniu art. 5 pkt (24) unijnego kodeksu celnego;

19)

„embargo na broń” oznacza embargo na broń nałożone na mocy decyzji lub wspólnego stanowiska przyjętych przez Radę lub decyzji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) lub embargo na broń nałożone wiążącą rezolucją Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych;

20)

„produkty służące do cyberinwigilacji” oznaczają produkty podwójnego zastosowania specjalnie zaprojektowane po to, by umożliwić niejawny nadzór osób fizycznych poprzez monitorowanie, pobieranie, gromadzenie lub analizowanie danych z systemów informatycznych i telekomunikacyjnych;

21)

„wewnętrzny program przestrzegania przepisów” lub „ICP” oznacza obowiązujące skuteczne, odpowiednie i proporcjonalne strategie i procedury przyjmowane przez eksporterów w trosce o przestrzeganie przepisów i osiągnięcie celów niniejszego rozporządzenia oraz spełnienie warunków zezwoleń wdrażanych na mocy niniejszego rozporządzenia, w tym między innymi środki należytej staranności oceniające ryzyko związane z wywozem produktów z przeznaczeniem dla użytkowników końcowych i do zastosowań końcowych;

22)

„zasadniczo identyczna transakcja” oznacza transakcję dotyczącą produktów o zasadniczo identycznych parametrach lub właściwościach technicznych z udziałem tego samego użytkownika końcowego lub odbiorcy co inna transakcja.

ROZDZIAŁ II

ZAKRES

Artykuł 3

1.   Wywóz produktów podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku I wymaga zezwolenia.

2.   Zgodnie z art. 4, 5, 9 lub 10 wymóg uzyskania zezwolenia może także odnosić się do wywozu do wszystkich lub niektórych miejsc przeznaczenia niektórych produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I.

Artykuł 4

1.   W przypadku wywozu produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I wymagane jest zezwolenie, jeżeli eksporter został poinformowany przez właściwy organ, że wskazane produkty są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części:

a)

do stosowania do celów związanych z rozwojem, wytwarzaniem, obsługą, eksploatacją, konserwacją, przechowywaniem, wykrywaniem, identyfikacją lub rozprzestrzenianiem broni chemicznej, biologicznej lub jądrowej lub innych urządzeń do wybuchu jądrowego lub z rozwojem, wytwarzaniem, konserwacją lub przechowywaniem pocisków zdolnych do przenoszenia takich broni;

b)

do końcowego zastosowania wojskowego, jeżeli kraj nabywający lub kraj przeznaczenia jest objęty embargiem na broń; do celów niniejszej litery, końcowe zastosowanie wojskowe” oznacza:

(i)

wbudowania do produktów wojskowych wymienionych w wykazach uzbrojenia państw członkowskich;

(ii)

użycia sprzętu produkcyjnego, badawczego lub analitycznego i ich podzespołów do opracowywania, wytwarzania lub konserwacji produktów wojskowych wymienionych w wykazach uzbrojenia państw członkowskich; lub

(iii)

użycia niegotowych produktów w zakładzie produkcyjnym do wytworzenia produktów wojskowych wymienionych w wykazach uzbrojenia państw członkowskich;

c)

do wykorzystania jako części lub podzespoły w produktach wojskowych wymienionych w krajowym wykazie uzbrojenia, które zostały wywiezione z terytorium państwa członkowskiego bez zezwolenia lub z naruszeniem zezwolenia przewidzianego przez ustawodawstwo krajowe tego państwa członkowskiego.

2.   Jeżeli eksporter jest świadomy, że produkty podwójnego zastosowania, które proponuje wywieźć, niewymienione w załączniku I są przeznaczone, w całości lub w części, do któregokolwiek z zastosowań, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, eksporter powiadamia o tym właściwy organ. Ten właściwy organ podejmuje decyzję o ewentualnym poddaniu danego wywozu wymogowi uzyskania zezwolenia.

3.   Państwa członkowskie mogą przyjąć lub utrzymać w mocy krajowe ustawodawstwo nakładające wymóg uzyskania zezwolenia na wywóz produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I, gdy eksporter ma powody, by podejrzewać, że te produkty są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do któregokolwiek z zastosowań określonych w ust. 1 niniejszego artykułu.

4.   Państwo członkowskie, które nakłada wymóg uzyskania zezwolenia na podstawie ust. 1, 2 lub 3, niezwłocznie informuje swoje organy celne i inne właściwe organy krajowe oraz przekazuje pozostałym państwom członkowskim i Komisji stosowne informacje o wymogu uzyskania danego zezwolenia, w szczególności dotyczące danych produktów i użytkowników końcowych, chyba że uzna to za niewłaściwe ze względu na charakter transakcji lub wrażliwy charakter odnośnych informacji.

5.   Państwa członkowskie należycie uwzględniają informacje otrzymane na podstawie ust. 4 i informują o tym swoje organy celne i inne właściwe organy krajowe.

6.   Aby umożliwić państwom członkowskim analizę wszystkich ważnych odmów, art. 16 ust. 1 i 2 oraz ust. 5–7 mają zastosowanie do przypadków dotyczących produktów służących do cyberinwigilacji niewymienionych w załączniku I.

7.   Wszelka wymiana informacji wymagana na mocy niniejszego artykułu odbywa się zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, szczególnie chronionych informacji handlowych lub chronionych informacji z dziedziny polityki obronnej lub zagranicznej bądź informacji dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Taka wymiana informacji musi odbywać się za pomocą bezpiecznych środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 23 ust. 6.

8.   Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla prawa państw członkowskich do podejmowania krajowych środków na mocy art. 10 rozporządzenia (UE) 2015/479.

Artykuł 5

1.   W przypadku wywozu produktów służących do cyberinwigilacji niewymienionych w załączniku I wymagane jest zezwolenie, jeżeli eksporter zostanie poinformowany przez właściwy organ, że wskazane produkty są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do wykorzystywania do celów wewnętrznych represji lub poważnych naruszeń praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego.

2.   W przypadku gdy eksporter jest świadomy jest świadomy, zgodnie ze swoimi ustaleniami dokonanymi w ramach procedury należytej staranności, że produkty do cyberinwigilacji, których wywóz proponuje, niewymienione w załączniku I są przeznaczone, w całości lub w części, do któregokolwiek z zastosowań, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, powiadamia o tym właściwy organ. Ten właściwy organ podejmuje decyzję o ewentualnym poddaniu danego wywozu wymogowi uzyskania zezwolenia. Komisja i Rada udostępniają eksporterom wytyczne, o których mowa w art. 26 ust. 1.

3.   Państwa członkowskie mogą przyjąć lub utrzymać w mocy krajowe przepisy ustawowe nakładające wymóg uzyskania zezwolenia na wywóz produktów służących do cyberinwigilacji niewymienionych w załączniku I w przypadku, gdy eksporter ma powody, by podejrzewać, że te produkty są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do któregokolwiek z zastosowań określonych w ust. 1 niniejszego artykułu.

4.   Państwo członkowskie, które nakłada wymóg uzyskania zezwolenia zgodnie z ust. 1, 2 lub 3, niezwłocznie informuje swoje organy celne i inne właściwe organy krajowe oraz przekazuje pozostałym państwom członkowskim i Komisji stosowne informacje na temat danego wymogu uzyskania zezwolenia, w szczególności dotyczące danych produktów i podmiotów, chyba że uzna to za niewłaściwe ze względu na charakter transakcji lub wrażliwy charakter odnośnych informacji.

5.   Państwa członkowskie należycie uwzględniają informacje otrzymane zgodnie z ust. 4 i dokonują ich przeglądu w świetle kryteriów określonych w ust. 1 w terminie 30 dni roboczych. Powiadamiają o tym swoje organy celne i inne właściwe organy krajowe. W wyjątkowych przypadkach dowolne państwo członkowskie może zwrócić się o przedłużenie tego 30-dniowego terminu. Jednak przedłużenie to nie może przekroczyć 30 dni roboczych.

6.   Jeżeli wszystkie państwa członkowskie powiadomią się wzajemnie oraz Komisję o tym, że należy nałożyć wymóg uzyskania zezwolenia w odniesieniu do zasadniczo identycznych transakcji, Komisja opublikuje w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej informacje o produktach służących do cyberinwigilacji oraz, w stosownych przypadkach, o miejscach przeznaczenia podlegających wymogom uzyskania zezwolenia zgłoszonym w tym celu przez państwa członkowskie.

7.   Państwa członkowskie dokonują co najmniej raz w roku przeglądu informacji publikowanych zgodnie z ust. 6 na podstawie odpowiednich informacji i analiz dostarczonych przez Komisję. Jeżeli wszystkie państwa członkowskie powiadomią się wzajemnie oraz Komisję o tym, że należy zmienić lub ponowie opublikować wymóg uzyskania zezwolenia, Komisja niezwłocznie oraz odpowiednio zmienia informacje opublikowane zgodnie z ust. 6 lub ponawia ich publikację w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

8.   Aby umożliwić państwom członkowskim analizy wszystkich ważnych odmów, art. 16 ust. 1 i 2 oraz ust. 5–7 mają zastosowanie do przypadków dotyczących produktów służących do cyberinwigilacji niewymienionych w załączniku I.

9.   Wszelka wymiana informacji wymagana na mocy niniejszego artykułu odbywa się zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, szczególnie chronionych informacji handlowych lub chronionych informacji z dziedziny polityki obronnej lub zagranicznej bądź informacji dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Taka wymiana informacji musi odbywać się za pomocą bezpiecznych mediów elektronicznych, w tym za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 23 ust. 6.

10.   Państwa członkowskie rozważają poparcie włączenia produktów opublikowanych zgodnie z ust. 6 niniejszego artykułu do odpowiednich międzynarodowych reżimów nieproliferacji lub porozumień w sprawie kontroli eksportu w celu rozszerzenia zakresu kontroli. Komisja opracowuje i udostępnia analizy odpowiednich danych zgromadzonych na podstawie art. 23 ust. 2 i art. 26 ust. 2.

11.   Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla prawa państw członkowskich do podejmowania krajowych środków na mocy art. 10 rozporządzenia (UE) 2015/479.

Artykuł 6

1.   Na świadczenie usług pośrednictwa w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku I wymagane jest zezwolenie, w przypadku gdy pośrednik został poinformowany przez właściwy organ, że odnośne produkty są lub mogą być, w całości lub w części, przeznaczone do zastosowań, o których mowa w art. 4 ust. 1.

2.   Jeżeli pośrednik proponuje usługi pośrednictwa produktami podwójnego zastosowania wymienionymi w załączniku I i jest świadomy tego, że produkty te są lub mogą być, w całości lub w części, przeznaczone do zastosowań, o których mowa w art. 4 ust. 1, powiadamia on właściwy organ. Ten właściwy organ podejmuje decyzję co do konieczności poddania takich usług pośrednictwa wymogowi uzyskania zezwolenia.

3.   Państwo członkowskie może rozszerzyć stosowanie ust. 1 na niewymienione w wykazie produkty podwójnego zastosowania.

4.   Państwo członkowskie może przyjąć lub utrzymać w mocy przepisy krajowe nakładające wymóg uzyskania zezwolenia na usługi pośrednictwa produktami podwójnego zastosowania, jeżeli pośrednik ma powody, aby podejrzewać, że produkty te są lub mogą być przeznaczone do któregokolwiek z zastosowań, o których mowa w art. 4 ust. 1.

5.   Art. 9 ust. 2, 3 i 4 mają zastosowanie do środków krajowych, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego artykułu.

Artykuł 7

1.   Właściwy organ państwa, w którym znajdują się nieunijne produkty podwójnego zastosowania wymienione w załączniku I, może w każdej chwili zakazać ich tranzytu, jeżeli produkty te są lub mogą być, w całości lub w części, przeznaczone do wszelkich zastosowań, o których mowa w art. 4 ust. 1.

2.   Przed podjęciem decyzji o ewentualnym zakazie tranzytu właściwy organ może w indywidualnych przypadkach nałożyć wymóg uzyskania zezwolenia w odniesieniu do konkretnego tranzytu produktów podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku I, jeżeli produkty te są lub mogą być, w całości lub w części, przeznaczone do wszelkich zastosowań, o których mowa w art. 4 ust. 1. Jeżeli tranzyt odbywa się przez terytorium kilku państw członkowskich, właściwy organ każdego zainteresowanego państwa członkowskiego może zakazać takiego tranzytu przez jego terytorium.

Właściwy organ może nałożyć wymóg uzyskania zezwolenia na osobę fizyczną lub prawną bądź spółkę osobową, która pozostaje w stosunku umownym z odbiorcą w państwie trzecim i jest uprawniona do decydowania o wysłaniu produktów przechodzących przez obszar celny Unii.

Jeżeli osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa nie ma miejsca zamieszkania ani siedziby na obszarze celnym Unii, właściwy organ może nałożyć wymóg uzyskania pozwolenia na:

a)

zgłaszającego w rozumieniu art. 5 pkt (15) unijnego kodeksu celnego;

b)

przewoźnika w rozumieniu art. 5 pkt (40) unijnego kodeksu celnego; lub

c)

osobę fizyczną przewożącą produkty podwójnego zastosowania w tranzycie, jeżeli towary te znajdują się w bagażu osobistym tej osoby.

3.   Państwo członkowskie może rozszerzyć stosowanie ust. 1 na niewymienione w wykazie produkty podwójnego zastosowania.

4.   Art. 9 ust. 2, 3 i 4 mają zastosowanie do środków krajowych, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu.

Artykuł 8

1.   Wymagane jest zezwolenie na świadczenie pomocy technicznej związanej z produktami podwójnego zastosowania wymienionymi w załączniku I, jeśli dostawca pomocy technicznej został poinformowany przez właściwy organ, że przedmiotowe produkty są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do któregokolwiek z zastosowań, o których mowa w art. 4 ust. 1.

2.   Jeżeli dostawca pomocy technicznej proponuje pomoc techniczną w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku I i jest świadomy tego, że produkty te są lub mogą być, w całości lub w części, przeznaczone do zastosowań, o których mowa w art. 4 ust. 1, powiadamia właściwy organ. Ten właściwy organ podejmuje decyzję, co do konieczności poddania takiej pomocy technicznej wymogowi uzyskania zezwolenia.

3.   Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli pomoc techniczna:

a)

jest świadczona wewnętrznie lub z zewnątrz na terytorium państwa wymienionego w załączniku II sekcja A część 2 bądź na rzecz osoby mającej miejsce zamieszkania w państwie wymienionym w załączniku II sekcja A część 2;

b)

ma formę przekazywania informacji będących własnością publiczną lub wchodzących w zakres podstawowych badań naukowych w rozumieniu uwagi ogólnej do technologii lub uwagi do technologii jądrowej określonej w załączniku I;

c)

jest świadczona przez organy lub agencje państwa członkowskiego w ramach ich oficjalnych zadań;

d)

jest świadczona na rzecz sił zbrojnych państwa członkowskiego na podstawie przydzielonych im zadań;

e)

jest świadczona w celu, który jest wymieniony w wyjątkach dotyczących produktów objętych Reżimem Kontrolnym Technologii Rakietowych (technologia MTCR) w załączniku IV; lub

f)

stanowi minimum niezbędne do instalacji, użytkowania, utrzymywania (kontroli) lub naprawy produktów, dla których wydano zezwolenie na wywóz.

4.   Państwo członkowskie może rozszerzyć stosowanie ust. 1 na niewymienione w wykazie produkty podwójnego zastosowania.

5.   Państwo członkowskie może przyjąć lub utrzymać w mocy przepisy krajowe nakładające wymóg uzyskania zezwolenia na świadczenie pomocy technicznej, jeżeli dostawca pomocy technicznej, który proponuje świadczenie pomocy technicznej w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania, ma powody, aby podejrzewać, że produkty te są lub mogą być przeznaczone do któregokolwiek z zastosowań, o których mowa w art. 4 ust. 1.

6.   Art. 9 ust. 2, 3 i 4 mają zastosowanie do środków krajowych, o których mowa w ust. 4 i 5 niniejszego artykułu.

Artykuł 9

1.   Państwo członkowskie może, ze względów bezpieczeństwa publicznego, w tym zapobiegania aktom terrorystycznym, lub ze względu na kwestie dotyczące praw człowieka, zabronić wywozu produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I lub wymagać zezwolenia na ich wywóz.

2.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję i pozostałe państwa członkowskie o wszystkich środkach podjętych na podstawie ust. 1 niezwłocznie i podają dokładne powody podjęcia środków. Jeżeli środkiem jest ustanowienie krajowego wykazu kontrolnego, państwa członkowskie informują również Komisję i pozostałe państwa członkowskie o opisie kontrolowanych produktów.

3.   Państwa członkowskie powiadamiają niezwłocznie Komisję i pozostałe państwa członkowskie o wszelkich modyfikacjach środków podjętych na podstawie ust. 1, w tym o wszelkich zmianach w ich krajowych wykazach kontrolnych.

4.   Komisja publikuje środki, o których została powiadomiona na podstawie ust. 2 i 3, w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Komisja publikuje oddzielnie, niezwłocznie i we wszystkich językach urzędowych Unii zestawienie krajowych wykazów kontrolnych obowiązujących w państwach członkowskich. Po powiadomieniu przez państwo członkowskie o zmianach w krajowym wykazie kontrolnym Komisja niezwłocznie publikuje we wszystkich językach urzędowych Unii aktualizację zestawienia krajowych wykazów kontrolnych obowiązujących w państwach członkowskich.

Artykuł 10

1.   Zezwolenie na wywóz produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I jest wymagane, jeżeli inne państwo członkowskie nakłada wymóg uzyskania zezwolenia na wywóz tych produktów na podstawie krajowego wykazu kontrolnego produktów przyjętego przez to państwo członkowskie zgodnie z art. 9 i opublikowanego przez Komisję zgodnie z art. 9 ust. 4 oraz jeżeli eksporter został poinformowany przez właściwy organ, że produkty te są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do zastosowań związanych z bezpieczeństwem publicznym, w tym z zapobieganiem aktom terrorystycznym, lub z kwestiami dotyczącymi praw człowieka.

2.   Państwo członkowskie, które odmawia udzielenia zezwolenia wymaganego na mocy ust. 1, informuje również Komisję i inne państwa członkowskie o takiej decyzji.

3.   Państwo członkowskie, które zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu nakłada wymóg uzyskania zezwolenia na wywóz produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I, informuje niezwłocznie swoje organy celne i inne właściwe organy krajowe o tym wymogu, a także – w stosownych przypadkach – przekazuje pozostałym państwom członkowskim i Komisji odpowiednie informacje, zwłaszcza te dotyczące odnośnych produktów i użytkowników końcowych. Pozostałe państwa członkowskie należycie uwzględniają te informacje i informują o tym swoje organy celne i inne właściwe organy krajowe.

Artykuł 11

1.   W przypadku wewnątrzunijnych transferów produktów podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku IV wymagane jest zezwolenie. Produkty podwójnego zastosowania wymienione w załączniku IV część 2 nie są objęte generalnym zezwoleniem.

2.   Państwo członkowskie może nałożyć wymóg uzyskania zezwolenia w przypadku transferów innych produktów podwójnego zastosowania ze swojego terytorium do innego państwa członkowskiego, w przypadkach gdy w momencie transferu:

a)

operator lub właściwy organ wie, że miejsce końcowego przeznaczenia przedmiotowych produktów znajduje się poza obszarem celnym Unii;

b)

wywóz tych produktów do tego miejsca końcowego przeznaczenia podlega wymogowi uzyskania zezwolenia na mocy art. 3, 4, 5, 9 lub 10 w państwie członkowskim, z którego produkty te mają być wysłane, i taki wywóz bezpośrednio z jego terytorium nie jest dozwolony na mocy zezwolenia generalnego lub zezwolenia globalnego; oraz

c)

w państwach członkowskich, do których produkty te mają być przesłane, nie zostaną one poddane przetworzeniu ani obróbce w rozumieniu art. 60 ust. 2 unijnego kodeksu celnego.

3.   Wniosek o zezwolenie na transfer, o którym mowa w ust. 1 i 2, składa się w państwie członkowskim, z którego produkty podwójnego zastosowania mają zostać wysłane.

4.   W przypadkach gdy dalszy wywóz produktów podwójnego zastosowania został już zaakceptowany w drodze procedur konsultacyjnych określonych w art. 14 przez państwo członkowskie, z którego produkty te mają być wysłane, zezwolenie na transfer jest wydawane bezpośrednio operatorowi, o ile okoliczności nie uległy znaczącej zmianie.

5.   Państwo członkowskie, które przyjmuje ustawodawstwo nakładające wymóg uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, informuje niezwłocznie Komisję i pozostałe państwa członkowskie o podjętych środkach. Komisja publikuje te informacje w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

6.   Stosowanie środków przyjętych na podstawie ust. 1 i 2 nie obejmuje stosowania wewnętrznych kontroli granicznych na obszarze celnym Unii, lecz wyłącznie kontrole, które są przeprowadzane jako część normalnych procedur kontrolnych stosowanych w sposób niedyskryminujący na całym obszarze celnym Unii.

7.   Stosowanie środków przyjętych na podstawie art. 1 i 2 nie może powodować nakładania na transfery z jednego państwa członkowskiego do innego bardziej restrykcyjnych warunków niż nałożone na wywóz tych samych produktów do państw trzecich.

8.   Państwo członkowskie może w drodze krajowego ustawodawstwa wymagać, aby – w przypadku transferów wewnątrzunijnych z tego państwa członkowskiego produktów wymienionych w załączniku I kategoria 5 część 2, które nie są wymienione w załączniku IV – właściwym organom tego państwa członkowskiego dostarczone zostały dodatkowe informacje dotyczące tych produktów.

9.   Stosowne dokumenty handlowe dotyczące transferów wewnątrzunijnych produktów podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku I zawierają wyraźną informację, iż produkty podlegają kontroli w przypadku wywozu z obszaru celnego Unii. Takie dokumenty obejmują w szczególności: umowy sprzedaży, potwierdzenia zamówień, faktury lub zawiadomienia o wysyłce.

ROZDZIAŁ III

ZEZWOLENIE NA WYWÓZ I ZEZWOLENIE NA USŁUGI POŚREDNICTWA I POMOC TECHNICZNĄ

Artykuł 12

1.   Na mocy niniejszego rozporządzenia ustanawia się lub można wydać następujące rodzaje zezwoleń na wywóz:

a)

indywidualne zezwolenia na wywóz;

b)

globalne zezwolenia na wywóz;

c)

krajowe generalne zezwolenia na wywóz;

d)

generalne unijne zezwolenia na wywóz w odniesieniu do wywozu określonych produktów do określonych miejsc na podstawie konkretnych warunków i wymogów określonych w sekcjach A–H załącznika II.

Zezwolenia wydane lub ustanowione na mocy niniejszego rozporządzenia są ważne na całym obszarze celnym Unii.

2.   Indywidualne i globalne zezwolenia na wywóz na mocy niniejszego rozporządzenia wydaje właściwy organ państwa członkowskiego, w którym eksporter ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Bez uszczerbku dla art. 2 ust. 3, w przypadku gdy eksporter nie ma miejsca zamieszkania ani siedziby na obszarze celnym Unii, indywidualne zezwolenia na wywóz na mocy niniejszego rozporządzenia wydaje właściwy organ państwa członkowskiego, w którym znajdują się produkty podwójnego zastosowania.

Wszelkie indywidualne i globalne zezwolenia na wywóz wydaje się, jeśli to tylko możliwe, za pomocą środków elektronicznych na formularzach zawierających co najmniej wszystkie elementy wzorów określonych w sekcji A załącznika III oraz w kolejności zgodnej z tymi wzorami.

3.   Indywidualne zezwolenia na wywóz i globalne zezwolenia na wywóz są ważne przez okres do dwóch lat, chyba że właściwy organ postanowi inaczej.

Zezwolenia dla dużych projektów są ważne przez okres ustalany przez właściwy organ, jednak nie dłuższy niż cztery lata, z wyjątkiem należycie uzasadnionych okoliczności wynikających z czasu trwania projektu.

4.   Eksporterzy dostarczają właściwemu organowi wszystkich odnośnych informacji wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie indywidualnych i globalnych zezwoleń na wywóz, aby zapewnić pełne informacje, w szczególności dotyczące użytkownika końcowego, kraju przeznaczenia i końcowych zastosowań wywożonego produktu.

Indywidualne zezwolenia na wywóz podlegają obowiązkowi dostarczenia deklaracji zastosowania końcowego. Właściwy organ może zwolnić niektóre wnioski z obowiązku dostarczenia deklaracji zastosowania końcowego. Globalne zezwolenia na wywóz mogą w stosownych przypadkach podlegać obowiązkowi dostarczenia deklaracji zastosowania końcowego.

Eksporterzy korzystający z globalnych zezwoleń na wywóz wdrażają ICP, chyba że właściwy organ uzna to za zbędne ze względu na inne informacje, które wziął pod uwagę przy rozpatrywaniu złożonego przez eksportera wniosku o globalne zezwolenie na wywóz.

Wymogi w zakresie sprawozdawczości i ICP odnoszące się do stosowania globalnych zezwoleń na wywóz określane są przez państwa członkowskie.

Na wniosek eksporterów globalne zezwolenia na wywóz, które zawierają limity ilościowe, są dzielone.

5.   Właściwe organy państw członkowskich rozpatrują wnioski o indywidualne lub globalne zezwolenia na wywóz w terminie określonym zgodnie z przepisami lub praktykami krajowymi.

6.   Krajowe generalne zezwolenia na wywóz:

a)

wyłączają ze swojego zakresu produkty wymienione w sekcji I załącznika II;

b)

określa się zgodnie z przepisami lub praktykami krajowymi; mogą być stosowane przez wszystkich eksporterów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, które wydają te zezwolenia, jeżeli spełniają wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu i w uzupełniających przepisach krajowych; są wydawane zgodnie ze wskazaniami określonymi w sekcji C załącznika III;

c)

nie mogą być wykorzystywane, jeżeli eksporter został poinformowany przez właściwy organ, że przedmiotowe produkty są lub mogą być przeznaczane w całości lub części do któregokolwiek z zastosowań określonych w art. 4 ust. 1, lub jeżeli eksporter jest świadomy, że produkty te są przeznaczone do takich zastosowań.

Krajowe generalne zezwolenia na wywóz mogą mieć zastosowanie do produktów i miejsc przeznaczenia wymienionych w sekcjach A–H załącznika II.

Państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają Komisję o wszelkich wydanych lub zmienionych krajowych generalnych zezwoleniach na wywóz. Komisja publikuje takie powiadomienia w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

7.   Właściwy organ państwa członkowskiego, w którym eksporter ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, może zakazać eksporterowi korzystania z unijnego generalnego zezwolenia na wywóz, jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości co do zdolności tego eksportera do spełnienia warunków i wymogów takiego zezwolenia lub przestrzegania przepisów w zakresie kontroli wywozu.

Właściwe organy państw członkowskich wymieniają się informacjami na temat eksporterów, którym zakazano korzystania z generalnego unijnego zezwolenia na wywóz, chyba że właściwy organ państwa członkowskiego, w którym eksporter ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, stwierdzi, że eksporter nie będzie usiłował wywieźć produktów podwójnego zastosowania przez terytorium innego państwa członkowskiego. Ta wymiana informacji odbywa się za pomocą systemu elektronicznego, o którym mowa w art. 23 ust. 6.

Artykuł 13

1.   Zezwolenia na świadczenie usług pośrednictwa i pomocy technicznej na mocy niniejszego rozporządzenia są wydawane przez właściwy organ państwa członkowskiego, w którym pośrednik lub dostawca pomocy technicznej ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. W przypadku gdy pośrednik lub dostawca pomocy technicznej nie ma miejsca zamieszkania ani siedziby na obszarze celnym Unii, zezwoleń na świadczenie usług pośrednictwa i pomocy technicznej na mocy niniejszego rozporządzenia udziela właściwy organ państwa członkowskiego, z którego świadczone są usługi pośrednictwa lub pomoc techniczna.

2.   Zezwolenia na świadczenie usług pośrednictwa i pomocy technicznej są wydawane na określoną liczbę wyszczególnionych produktów i wyraźnie określają umiejscowienie tych produktów w państwie trzecim, będącym państwem pochodzenia, użytkownika końcowego oraz dokładną lokalizację użytkownika końcowego.

W zezwoleniach na świadczenie pomocy technicznej wyraźnie określa się użytkownika końcowego i dokładną lokalizację użytkownika końcowego.

Zezwolenia są ważne na całym obszarze celnym Unii.

3.   Pośrednicy i dostawcy pomocy technicznej dostarczają właściwemu organowi wszystkich odpowiednich informacji wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu zezwoleń, w szczególności informacji dotyczących umiejscowienia tych produktów podwójnego zastosowania, jednoznacznego opisu tych produktów i ich liczby, stron trzecich biorących udział w transakcji, państwa przeznaczenia, użytkownika końcowego w tym państwie oraz jego dokładnej lokalizacji.

4.   Właściwe organy państw członkowskich rozpatrują wnioski o zezwolenie na świadczenie usług pośrednictwa i pomocy technicznej w terminie określonym zgodnie z przepisami lub praktykami krajowymi.

5.   Wszelkie zezwolenia na świadczenie usług pośrednictwa i pomocy technicznej są wydawane, jeśli to tylko możliwe, za pomocą środków elektronicznych na formularzach zawierających co najmniej wszystkie elementy wzorów określonych w sekcji B załącznika III i w porządku przedstawionym w tych wzorach.

Artykuł 14

1.   Jeżeli produkty podwójnego zastosowania, w odniesieniu do których został złożony wniosek o wydanie indywidualnego zezwolenia na wywóz do miejsca przeznaczenia niewymienionego w załączniku II sekcja A część 2 lub do dowolnego miejsca przeznaczenia w przypadku produktów podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku IV, są lub będą umieszczone w jednym lub kilku państwach członkowskich innych niż te, w których składany jest wniosek, fakt taki zostaje wykazany we wniosku. Właściwy organ państwa członkowskiego, do którego został złożony wniosek o wydanie zezwolenia, niezwłocznie zasięga opinii właściwych organów zainteresowanych `państw członkowskich i dostarcza stosownych informacji. To zasięgnięcie opinii może odbyć się za pomocą systemu elektronicznego, o którym mowa w art. 23 ust. 6. Państwa członkowskie, u których zasięgnięto opinii, w ciągu dziesięciu dni roboczych powiadamiają o wszelkich zastrzeżeniach, które mogą mieć wobec udzielenia zezwolenia, które wiążą państwo członkowskie, w którym złożono wniosek.

Jeżeli w ciągu 10 dni roboczych nie zostaną przedstawione żadne zastrzeżenia, uznaje się, że państwa członkowskie, u których zasięgnięto opinii, nie mają zastrzeżeń.

W wyjątkowych przypadkach każde państwo członkowskie, u którego zasięgnięto opinii, może złożyć wniosek o wydłużenie tego 10-dniowego terminu. Wydłużenie to nie może jednak przekroczyć 30 dni roboczych.

2.   Jeżeli wywóz mógłby naruszać podstawowe interesy bezpieczeństwa, państwo członkowskie może zwrócić się do innego państwa członkowskiego z wnioskiem o nieudzielanie zezwolenia na wywóz lub, jeżeli takie zezwolenie zostało udzielone, zwrócić się o jego unieważnienie, zawieszenie, modyfikację lub odwołanie. Państwo członkowskie, które otrzyma taki wniosek, niezwłocznie podejmuje konsultacje o charakterze niewiążącym z państwem członkowskim występującym z wnioskiem, które mają się zakończyć w ciągu 10 dni roboczych. Jeżeli państwo członkowskie, które otrzyma taki wniosek, postanowi udzielić zezwolenia, powinno poinformować o tym Komisję i pozostałe państwa członkowskie za pomocą systemu elektronicznego, o którym mowa w art. 23 ust. 6.

Artykuł 15

1.   Przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym udzieleniu zezwolenia lub o zakazie tranzytu na mocy niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie biorą pod uwagę wszelkie istotne względy obejmujące:

a)

międzynarodowe zobowiązania i obowiązki Unii i państw członkowskich, w szczególności zobowiązania i obowiązki, które przyjęły one na siebie jako członkowie międzynarodowych systemów nieproliferacyjnych i porozumień w sprawie kontroli wywozu lub w drodze ratyfikacji stosownych traktatów międzynarodowych;

b)

ich zobowiązania w ramach sankcji nałożonych na mocy decyzji lub wspólnego stanowiska przyjętych przez Radę, decyzji OBWE lub na mocy wiążącej rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych;

c)

względy krajowej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym kwestie objęte wspólnym stanowiskiem 2008/944/WPZiB;

d)

zamierzone końcowe zastosowanie i ryzyko jego zmiany.

2.   Oprócz kryteriów określonych w ust. 1 przy ocenie wniosku o globalne zezwolenie na wywóz państwa członkowskie biorą pod uwagę wdrożenie przez eksportera wewnętrznego programu przestrzegania przepisów.

Artykuł 16

1.   Właściwy organ, działając zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, może odmówić udzielenia zezwolenia na wywóz, a także może unieważnić, zawiesić, zmodyfikować lub odwołać zezwolenie na wywóz, które już zostało udzielone. W przypadku odmowy, unieważnienia, zawieszenia, znacznego ograniczenia lub odwołania zezwolenia na wywóz przez właściwy organ lub w przypadku ustalenia przez właściwy organ, że nie należy wydawać zezwolenia na zamierzony wywóz, organ ten powiadamia właściwe organy pozostałych państw członkowskich i Komisję oraz przekazuje im stosowne informacje. W przypadku gdy właściwy organ państwa członkowskiego zawiesi zezwolenie na wywóz, ostateczna ocena zostanie zakomunikowana właściwym organom pozostałych państw członkowskich i Komisji na koniec okresu zawieszenia.

2.   W ciągu trzech lat od powiadomienia właściwe organy państw członkowskich dokonują przeglądu odmów udzielenia zezwoleń, o których powiadamiano zgodnie z ust. 1, i w razie potrzeby odwołują, zmieniają lub odnawiają je. Właściwe organy państw członkowskich powiadamiają o wynikach tego przeglądu właściwe organy pozostałych państw członkowskich i Komisję w możliwie najkrótszym terminie. Odmowy, które nie zostały odwołane, pozostają w mocy i podlegają przeglądowi co trzy lata. Podczas trzeciego przeglądu dane państwo członkowskie jest zobowiązane do wyjaśnienia powodów utrzymania w mocy decyzji o odmowie.

3.   Właściwy organ niezwłocznie powiadamia właściwe organy pozostałych państw członkowskich i Komisję o swoich decyzjach, podjętych na mocy art. 7, w sprawie zakazu tranzytu produktów podwójnego zastosowania. Powiadomienia te zawierają wszelkie stosowne informacje, m.in. klasyfikację produktu, jego parametry techniczne, kraj przeznaczenia i użytkownika końcowego.

4.   Ustępy 1 i 2 niniejszego artykułu mają zastosowanie również do zezwoleń na świadczenie usług pośrednictwa i pomocy technicznej, o których mowa w art. 13.

5.   Zanim właściwy organ danego państwa członkowskiego podejmie decyzję o udzieleniu lub nieudzieleniu zezwolenia bądź o zakazie tranzytu na mocy niniejszego rozporządzenia, analizuje on wszystkie ważne odmowy lub decyzje o zakazie tranzytu produktów podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku I podjęte na mocy niniejszego rozporządzenia, aby ustalić, czy decyzja odmowna w sprawie zezwolenia lub tranzytu nie została podjęta przez właściwe organy w innym państwie członkowskim w odniesieniu do zasadniczo identycznej transakcji. Zasięga on następnie opinii właściwych organów państw członkowskich, które udzieliły takiej odmowy lub podjęły decyzje o zakazie tranzytu zgodnie z ust. 1, 3 i 4 niniejszego artykułu.

Właściwe organy państw członkowskich, u których zasięgnięto opinii, informują w ciągu 10 dni roboczych, czy uznają daną transakcję za zasadniczo identyczną. Jeżeli w ciągu 10 dni roboczych nie wpłyną żadne informacje, uznaje się, że właściwe organy państw członkowskich, u których zasięgnięto opinii, nie uznają danej transakcji za zasadniczo identyczną.

Jeżeli do prawidłowej oceny danej transakcji wymagane są dodatkowe informacje, właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich uzgadniają wydłużenie wspomnianego 10-dniowego okresu. Wydłużenie to nie może jednak przekroczyć 30 dni roboczych.

Jeżeli po przeprowadzeniu takich konsultacji właściwy organ postanowi udzielić zezwolenia lub zezwolić na tranzyt, informuje on pozostałe właściwe organy innych państw członkowskich i Komisję oraz dostarcza stosownych informacji o powodach tej decyzji.

6.   Wszystkie powiadomienia wymagane na mocy niniejszego artykułu muszą być składane za pomocą bezpiecznych środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 23 ust. 6.

7.   Wszystkie informacje wymieniane zgodnie z przepisami niniejszego artykułu są zgodne z art. 23 ust. 5 dotyczącymi poufności takich informacji.

ROZDZIAŁ IV

ZMIANA WYKAZÓW PRODUKTÓW PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA I MIEJSC PRZEZNACZENIA

Artykuł 17

1.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18 w celu zmiany wykazów produktów podwójnego zastosowania określonych w załącznikach I i IV w następujący sposób:

a)

wykaz produktów podwójnego zastosowania określony w załączniku I jest zmieniany zgodnie z odpowiednimi zobowiązaniami i obowiązkami oraz wszelkimi ich zmianami, które państwa członkowskie i, w stosownych przypadkach, Unia przyjęły na siebie jako członkowie międzynarodowych systemów nieproliferacyjnych i porozumień w sprawie kontroli wywozu lub w drodze ratyfikacji stosownych traktatów międzynarodowych;

b)

jeśli zmiana załącznika I dotyczy produktów podwójnego zastosowania, które są wymienione również w załączniku II lub IV, załączniki te odpowiednio się zmienia.

2.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18 w celu zmiany załącznika II poprzez skreślenie produktów oraz dodanie lub skreślenie miejsc przeznaczenia z zakresu generalnych unijnych zezwoleń na wywóz w porozumieniu z Grupą Koordynacyjną ds. Produktów Podwójnego Zastosowania ustanowioną na mocy art. 24 oraz z uwzględnieniem obowiązków i zobowiązań wynikających z odpowiednich reżimów nieproliferacji i porozumień w sprawie kontroli wywozu, takich jak zmiany wykazów kontrolnych, a także istotnych zmian geopolitycznych. W przypadkach gdy szczególnie pilny charakter sprawy wymaga skreślenia określonych miejsc przeznaczenia z zakresu stosowania generalnego unijnego zezwolenia na wywóz, do aktów delegowanych przyjmowanych na podstawie niniejszego ustępu stosuje się procedurę przewidzianą w art. 19.

Artykuł 18

1.   Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.   Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 17, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 9 września 2021 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3.   Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 17, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4.   Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.

5.   Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6.   Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 17 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 19

1.   Akty delegowane przyjęte w trybie niniejszego artykułu wchodzą w życie niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki nie zostanie wyrażony sprzeciw zgodnie z ust. 2. Przekazując akt delegowany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, podaje się powody zastosowania trybu pilnego.

2.   Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 18 ust. 6. W takim przypadku Komisja uchyla akt natychmiast po powiadomieniu jej przez Parlament Europejski lub Radę o decyzji o wniesieniu sprzeciwu.

Artykuł 20

Wykaz produktów podwójnego zastosowania określony w załączniku IV, stanowiący podzbiór załącznika I, jest aktualizowany uwzględniając art. 36 TFUE, mianowicie względy porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego państw członkowskich.

ROZDZIAŁ V

PROCEDURY CELNE

Artykuł 21

1.   Przy dokonywaniu formalności w zakresie wywozu produktów podwójnego zastosowania w urzędzie celnym odpowiedzialnym za obsługę zgłoszenia wywozowego eksporter dostarcza dowód, że uzyskał konieczne zezwolenie na wywóz.

2.   Od eksportera może być wymagane tłumaczenie dostarczonych jako dowód dokumentów na język urzędowy państwa członkowskiego, w którym złożone jest zgłoszenie wywozowe.

3.   Bez uszczerbku dla uprawnień przyznanych na mocy lub w zastosowaniu unijnego kodeksu celnego państwo członkowskie może także na okres nieprzekraczający okresów określonych w ust. 4 zawiesić wywóz ze swojego terytorium produktów podwójnego zastosowania, które zostały lub nie zostały objęte ważnym zezwoleniem na wywóz, lub, jeżeli to konieczne, w inny sposób zapobiec opuszczeniu przez te produkty terytorium Unii poprzez swoje terytorium, jeżeli:

a)

ma powody, by podejrzewać, że

(i)

przy udzielaniu zezwolenia nie zostały wzięte pod uwagę istotne informacje; lub

(ii)

od czasu udzielenia zezwolenia okoliczności w znaczący sposób uległy zmianie; lub

b)

posiada istotne informacje dotyczące potencjalnego zastosowania środków na mocy art. 4 ust. 1.

4.   W przypadkach określonych w ust. 3 niniejszego artykułu państwo członkowskie, o którym mowa w tym ustępie, niezwłocznie zasięga opinii właściwego organu państwa członkowskiego, które udzieliło zezwolenia na wywóz lub które może podjąć działania na podstawie art. 4 ust. 1, w celu ewentualnego podjęcia przez ten organ działań na podstawie art. 4 ust. 1 lub art. 16 ust. 1 Jeżeli ten właściwy organ podejmie decyzję o utrzymaniu zezwolenia lub o niepodejmowaniu działań na podstawie art. 4 ust. 1, udziela odpowiedzi w terminie 10 dni roboczych, który na jego wniosek może być w wyjątkowych okolicznościach przedłużony do 30 dni roboczych. W takim przypadku lub jeżeli nie udzielono odpowiedzi w ciągu 10 lub (w opisanym powyżej wyjątkowym przypadku) 30 dni roboczych, produkty podwójnego zastosowania zostają natychmiast zwolnione. Właściwy organ państwa członkowskiego, które udzieliło zezwolenia, informuje właściwe organy pozostałych państw członkowskich i Komisję.

5.   Komisja we współpracy z państwami członkowskimi może opracować wytyczne mające na celu sprzyjanie współpracy między organami udzielającymi zezwoleń i organami celnymi.

Artykuł 22

1.   Państwo członkowskie może postanowić, że formalności celne w zakresie wywozu produktów podwójnego zastosowania mogą być dokonywane tylko w uprawnionych do tego celu urzędach celnych.

2.   Państwo członkowskie, korzystające z możliwości określonej w ust. 1, informuje Komisję, które urzędy celne zostały należycie uprawnione. Komisja publikuje informacje w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

ROZDZIAŁ VI

WSPÓŁPRACA ADMINISTRACYJNA, WYKONANIE I EGZEKWOWANIE

Artykuł 23

1.   Państwa członkowskie informują niezwłocznie Komisję o przepisach ustawowych, wykonawczych i administracyjnych przyjętych w celu wykonania niniejszego rozporządzenia, w tym:

a)

o wykazie właściwych organów państw członkowskich uprawnionych do:

udzielania zezwoleń na wywóz produktów podwójnego zastosowania;

udzielania przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu zezwoleń na świadczenie usług pośrednictwa i pomocy technicznej;

wydawania zakazu tranzytu nieunijnych produktów podwójnego zastosowania na mocy niniejszego rozporządzenia;

b)

o środkach, o których mowa w art. 25 ust. 1.

Komisja przesyła te informacje do pozostałych państw członkowskich i publikuje je w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

2.   Państwa członkowskie we współpracy z Komisją podejmują wszystkie odpowiednie środki w celu nawiązania bezpośredniej współpracy i wymiany informacji między właściwymi organami, mając na względzie zwiększenie skuteczności wspólnotowego unijnego systemu kontroli wywozu i zapewnienie spójnego i skutecznego wdrożenia i egzekwowania kontroli na całym obszarze celnym Unii. Ta wymiana informacji może obejmować:

a)

odpowiednie dane dotyczące zezwoleń, podawane dla każdego wydanego zezwolenia (np. wartość i rodzaj zezwolenia i powiązane miejsca przeznaczenia, liczba użytkowników zezwoleń generalnych);

b)

dodatkowe informacje dotyczące stosowania kontroli, w tym informacje na temat stosowania kryteriów określonych w art. 15 ust. 1, informacje na temat liczby podmiotów gospodarczych dysponujących wewnętrznym programem przestrzegania przepisów oraz – w miarę dostępności – dane dotyczące wywozu produktów podwójnego zastosowania dokonanego w innych państwach członkowskich;

c)

informacje dotyczące analizy stanowiącej podstawę uzupełnień lub planowanych uzupełnień do krajowych wykazów kontrolnych zgodnie z art. 9;

d)

informacje dotyczące egzekwowania kontroli, w tym kontroli opartych na analizie ryzyka, szczegółowe informacje dotyczące eksporterów, których pozbawiono prawa do korzystania z krajowych lub unijnych generalnych zezwoleń na wywóz, a także – w miarę dostępności – informacje o liczbie naruszeń, zajęciach i zastosowaniu innych kar;

e)

dane dotyczące wrażliwych użytkowników końcowych i podmiotów uczestniczących w budzących podejrzenia transakcjach oraz odbytych tras, jeśli dostępne.

3.   Wymiana danych dotyczących zezwoleń odbywa się co najmniej raz w roku zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Grupę Koordynacyjną ds. Produktów Podwójnego Zastosowania ustanowioną na mocy art. 24 oraz z należytym uwzględnieniem wymogów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, szczególnie chronionych informacji handlowych lub chronionych informacji dotyczących obronności, polityki zagranicznej lub bezpieczeństwa narodowego.

4.   Państwa członkowskie i Komisja regularnie badają stan wdrożenia art. 15 w oparciu o informacje przedstawione na podstawie niniejszego rozporządzenia oraz analizy takich danych. Wszyscy uczestnicy tych wymian przestrzegają poufności dyskusji.

5.   Rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 (14), a w szczególności jego przepisy dotyczące poufności informacji, stosuje się odpowiednio.

6.   W porozumieniu z Grupą Koordynacyjną ds. Produktów Podwójnego Zastosowania ustanowioną na mocy art. 24 Komisja opracuje bezpieczny, szyfrowany system w celu wsparcia bezpośredniej współpracy i wymiany informacji między właściwymi organami państw członkowskich i – w stosownych przypadkach – Komisją. W miarę możliwości Komisja zapewnia powiązanie tego systemu z elektronicznymi systemami wydawania zezwoleń właściwych organów państw członkowskich w zakresie niezbędnym do ułatwienia tej bezpośredniej współpracy i wymiany informacji. Parlament Europejski otrzymuje informacje dotyczące budżetu tego systemu, jego rozwoju i funkcjonowania.

7.   Dane osobowe przetwarza się zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniach (UE) 2016/679 oraz (UE) 2018/1725.

Artykuł 24

1.   Zostaje powołana Grupa Koordynacyjna ds. Produktów Podwójnego Zastosowania pod przewodnictwem przedstawiciela Komisji. Każde państwo członkowskie wyznacza przedstawiciela do tej grupy. Grupa bada wszelkie kwestie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia, które mogą być podnoszone przez przewodniczącego lub przedstawiciela państwa członkowskiego.

2.   Grupa Koordynacyjna ds. Produktów Podwójnego Zastosowania zasięga, jeżeli uzna to za konieczne, opinii eksporterów, pośredników, dostawców pomocy technicznej oraz innych właściwych zainteresowanych stron, których dotyczy niniejsze rozporządzenie.

3.   Grupa Koordynacyjna ds. Produktów Podwójnego Zastosowania tworzy, w stosownych przypadkach, grupy ekspertów technicznych składające się z ekspertów z państw członkowskich w celu zbadania konkretnych kwestii związanych z wykonywaniem kontroli, w tym kwestii dotyczących aktualizacji unijnych wykazów dotyczących kontroli ustanowionych w załączniku I. Grupy ekspertów technicznych zasięgają w stosownych przypadkach opinii eksporterów, pośredników, dostawców pomocy technicznej i innych właściwych zainteresowanych stron, których dotyczy niniejsze rozporządzenie.

4.   Komisja wspiera unijny program udzielania zezwoleń i budowania zdolności w zakresie egzekwowania prawa, w tym przez opracowywanie – w porozumieniu z Grupą Koordynacyjną ds. Produktów Podwójnego Zastosowania – wspólnych programów szkoleniowych dla urzędników z państw członkowskich.

Artykuł 25

1.   Każde państwo członkowskie podejmuje odpowiednie środki, aby zapewnić właściwe egzekwowanie niniejszego rozporządzenia. W szczególności ustanawia sankcje stosowne do naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia lub przepisów przyjętych w celu jego wykonania. Sankcje takie są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

2.   Grupa Koordynacyjna ds. Produktów Podwójnego Zastosowania opracowuje mechanizm koordynacji egzekwowania prawa w celu wspierania wymiany informacji i bezpośredniej współpracy między właściwymi organami a organami ścigania państw członkowskich („mechanizm koordynacji egzekwowania prawa”). W ramach mechanizmu koordynacji egzekwowania prawa państwa członkowskie i Komisja wymieniają się stosownymi informacjami, jeżeli są one dostępne, w tym informacjami na temat stosowania, charakteru i wpływu środków podejmowanych na mocy ust. 1, egzekwowania najlepszych praktyk i niedozwolonego wywozu produktów podwójnego zastosowania i/lub naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia i/lub odpowiednich przepisów krajowych.

W ramach mechanizmu koordynacji egzekwowania prawa państwa członkowskie i Komisja wymieniają się również informacjami na temat najlepszych praktyk stosowanych przez krajowe organy egzekwowania prawa w dziedzinie kontroli opartych na analizie ryzyka, wykrywania i ścigania niedozwolonego wywozu produktów podwójnego zastosowania i/lub ewentualnych innych naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia i/lub odpowiednich przepisów krajowych.

Wymiana informacji w ramach mechanizmu koordynacji egzekwowania prawa ma charakter poufny.

ROZDZIAŁ VII

PRZEJRZYSTOŚĆ, KAMPANIE INFORMACYJNE, MONITOROWANIE, OCENA

Artykuł 26

1.   Komisja i Rada udostępniają w stosownych przypadkach wytyczne i/lub zalecenia w sprawie najlepszych praktyk w kwestiach, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, aby zapewnić efektywność unijnego systemu kontroli wywozu i spójności jego wdrażania. Opracowanie wytycznych i/lub zaleceń w sprawie najlepszych praktyk dla eksporterów, pośredników i dostawców pomocy technicznej jest zadaniem państw członkowskich, w których mają oni miejsce zamieszkania lub siedzibę. W tych wytycznych i/lub zaleceniach w sprawie najlepszych praktyk, w szczególności uwzględnia się potrzeby informacyjne MŚP.

2.   Komisja – w porozumieniu z Grupą Koordynacyjną ds. Produktów Podwójnego Zastosowania – przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdanie z wykonywania niniejszego rozporządzenia oraz z działalności, badań i konsultacji Grupy Koordynacyjnej ds. Produktów Podwójnego Zastosowania. To sprawozdanie roczne jest publikowane.

Sprawozdanie roczne zawiera informacje dotyczące zezwoleń (w szczególności liczby i wartości według rodzajów produktów i miejsc przeznaczenia na szczeblu Unii i państw członkowskich), odmów i zakazów wydanych na mocy niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie roczne zawiera także informacje na temat administracji (w szczególności personelu, zgodności i działań informacyjnych, specjalnych narzędzi wydawania zezwoleń lub klasyfikacji) oraz egzekwowania kontroli (w szczególności liczby naruszeń i sankcji).

W odniesieniu do produktów służących do cyberinwigilacji, sprawozdanie roczne zawiera szczegółowe informacje dotyczące zezwoleń, w szczególności liczby otrzymanych wniosków według produktu, państwa członkowskiego wydającego zezwolenie oraz miejsc przeznaczenia, których dotyczą wnioski, a także decyzji podejmowanych w sprawie tych wniosków.

Informacje zawarte w sprawozdaniu rocznym przedstawia się zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3.

Komisja i Rada publikują wytyczne w sprawie metodologii gromadzenia i przetwarzania danych z myślą o przygotowaniu rocznego sprawozdania, w tym określeniu rodzajów produktów i dostępności danych dotyczących egzekwowania prawa.

3.   Państwa członkowskie udostępniają Komisji wszelkie stosowne informacje potrzebne do przygotowania tego sprawozdania, należycie uwzględniając wymogi prawne dotyczące ochrony danych osobowych, szczególnie chronionych informacji handlowych lub chronionych informacji z dziedziny polityki obronnej lub zagranicznej bądź informacji dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 (15) w sprawie statystyki europejskiej ma zastosowanie do informacji wymienianych bądź publikowanych zgodnie z niniejszym artykułem.

4.   W terminie od dnia 10 września 2026 r. do dnia 10 września 2028 r. Komisja dokonuje oceny niniejszego rozporządzenia i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie na temat najważniejszych ustaleń. Po dniu 10 września 2024 r. Komisja dokonuje oceny art. 5 i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie na temat najważniejszych ustaleń.

ROZDZIAŁ VIII

ŚRODKI KONTROLI

Artykuł 27

1.   Eksporterzy produktów podwójnego zastosowania przechowują szczegółowe rejestry lub zapisy transakcji eksportowych zgodnie z przepisami krajowymi lub praktyką obowiązującą w poszczególnych państwach członkowskich. Takie rejestry lub zapisy obejmują w szczególności dokumenty handlowe, takie jak faktury, deklaracje oraz dokumenty transportowe i wysyłkowe zawierające wystarczające informacje umożliwiające identyfikację następujących danych:

a)

opis produktów podwójnego zastosowania;

b)

ilość produktów podwójnego zastosowania;

c)

nazwa i adres eksportera i odbiorcy;

d)

końcowe zastosowanie i końcowy użytkownik produktów podwójnego zastosowania, jeżeli dane te są znane.

2.   Zgodnie z prawem krajowym lub praktyką obowiązującą w poszczególnych państwach członkowskich pośrednicy i dostawcy pomocy technicznej przechowują rejestry lub zapisy dotyczące usług pośrednictwa lub pomocy technicznej, umożliwiające udowodnienie, na żądanie, opisu produktów podwójnego zastosowania, które były przedmiotem usług pośrednictwa lub pomocy technicznej, okresu, w którym produkty były przedmiotem takich usług, i ich przeznaczenia, oraz krajów, których dotyczą te usługi.

3.   Zapisy lub rejestry oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, są przechowywane co najmniej przez pięć lat od końca roku kalendarzowego, w którym miał miejsce wywóz lub świadczono usługi pośrednictwa lub pomoc techniczną. Są one okazywane na żądanie właściwemu organowi.

4.   Dokumenty i rejestry wewnątrzunijnych transferów produktów podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku I należy przechowywać przez co najmniej trzy lata od końca roku kalendarzowego, w którym miał miejsce transfer, i należy je okazywać na żądanie właściwemu organowi państwa członkowskiego, z którego dokonano transferu.

Artykuł 28

W celu zapewnienia właściwego stosowania niniejszego rozporządzenia każde państwo członkowskie podejmuje wszelkie niezbędne środki dla umożliwienia właściwym organom:

a)

gromadzenia informacji o wszelkich zamówieniach i transakcjach dotyczących produktów podwójnego zastosowania;

b)

ustalenia, że środki kontroli wywozu są właściwie stosowane, co może obejmować w szczególności prawo do wejścia do pomieszczeń osób, które mają udział w transakcji eksportowej, lub pośredników świadczących usługi pośrednictwa w warunkach określonych w art. 6 lub dostawców pomocy technicznej świadczących usługi w warunkach określonych w art. 8.

ROZDZIAŁ IX

WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI

Artykuł 29

1.   Komisja i państwa członkowskie utrzymują w stosownych przypadkach dialog z państwami trzecimi, aby propagować spójność kontroli w skali światowej.

Dialog ten może wspierać regularną i wzajemną współpracę z państwami trzecimi, w tym wymianę informacji i najlepszych praktyk, a także budowanie zdolności i działania informacyjne skierowane do państw trzecich. Dialog ten może również zachęcać państwa trzecie do przestrzegania ścisłych kontroli wywozu, opracowanych w ramach wielostronnych reżimów kontroli eksportu jako model najlepszej praktyki międzynarodowej.

2.   Bez uszczerbku dla przepisów dotyczących porozumień lub protokołów w sprawie wzajemnej pomocy administracyjnej w kwestiach celnych, zawartych między Unią i państwami trzecimi, Rada może upoważnić Komisję do wynegocjowania z państwami trzecimi porozumień mających na celu wzajemne uznawanie kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania objętych niniejszym rozporządzeniem.

Negocjacje te prowadzone są zgodnie z procedurami ustanowionymi w art. 207 ust. 3 TFUE oraz, w stosownych przypadkach, Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.

ROZDZIAŁ X

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 30

Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez uszczerbku dla decyzji delegowanej Komisji z dnia 15 września 2015 r. uzupełniającej decyzję nr 1104/2011/UE.

Artykuł 31

Rozporządzenie (WE) nr 428/2009 traci moc.

Jednakże w przypadku wniosków o wydanie zezwoleń złożonych przed dniem 9 września 2021 r. nadal mają zastosowanie stosowne przepisy rozporządzenia (WE) nr 428/2009.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia rozumiane są jako odesłania do niniejszego rozporządzenia i odczytywane są zgodnie z tabelą korelacji znajdującą się w załączniku VI.

Artykuł 32

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dziewięćdziesiątego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 maja 2021 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

D.M. SASSOLI

Przewodniczący

W imieniu Rady

A.P. ZACARIAS

Przewodniczący


(1)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 25 marca 2021 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 10 maja 2021 r.

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz.U. L 134 z 29.5.2009, s. 1).

(3)  Wspólne stanowisko Rady 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. określające wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego (Dz.U. L 335 z 13.12.2008, s. 99).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).

(5)  Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/479 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wspólnych reguł wywozu (Dz.U. L 83 z 27.3.2015, s. 34).

(7)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

(8)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).

(9)  Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/443 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie bezpieczeństwa w Komisji (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 41).

(10)  Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/444 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 53).

(11)  Dz.U. C 202 z 8.7.2011, s. 13.

(12)  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1104/2011/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie warunków dostępu do usługi publicznej o regulowanym dostępie oferowanej przez globalny system nawigacji satelitarnej utworzony w ramach programu Galileo (Dz.U. L 287 z 4.11.2011, s. 1).

(13)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 1).

(14)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi Państw Członkowskich i współpracy między Państwami Członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego (Dz.U. L 82 z 22.3.1997, s. 1).

(15)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).


ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ PRODUKTÓW PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA

Wykaz produktów podwójnego zastosowania zawarty w niniejszym załączniku wprowadza kontrolę podwójnego zastosowania uzgodnioną na szczeblu międzynarodowym, w tym w ramach Grupy Australijskiej (1), Reżimu Kontrolnego Technologii Rakietowych (MTCR) (2), Grupy Dostawców Jądrowych (NSG) (3), porozumienia z Wassenaar (4) oraz konwencji o broni chemicznej (CWC) (5).

SPIS TREŚCI

Część I –

Uwagi ogólne, akronimy i skróty oraz definicje

Część II – Kategoria 0

Materiały, instalacje i urządzenia jądrowe

Część III – Kategoria 1

Materiały specjalne i związane z nimi urządzenia

Część IV – Kategoria 2

Przetwarzanie materiałów

Część V – Kategoria 3

Elektronika

Część VI – Kategoria 4

Komputery

Część VII – Kategoria 5

Telekomunikacja i „ochrona informacji”

Część VIII – Kategoria 6

Czujniki i lasery

Część IX – Kategoria 7

Nawigacja i awionika

Część X – Kategoria 8

Urządzenia okrętowe

Część XI – Kategoria 9

Kosmonautyka, aeronautyka, napęd

CZĘŚĆ I     Uwagi ogólne, akronimy i skróty oraz definicje

UWAGI OGÓLNE DO ZAŁĄCZNIKA I

1.

W przypadku towarów, które są zaprojektowane lub zmodyfikowane do zastosowań wojskowych, należy sprawdzić także odpowiedni wykaz kontrolny uzbrojenia publikowany w danym państwie członkowskim UE. Odsyłacz w niniejszym załączniku o treści „ZOB. TAKŻE WYKAZ UZBROJENIA” odnosi się do tych wykazów.

2.

Cel kontroli przewidzianej w niniejszym załączniku nie może być omijany przez eksportowanie jakichkolwiek towarów niepodlegających kontroli (łącznie z instalacjami) zawierających jeden lub więcej składników podlegających kontroli, gdy kontrolowany składnik lub składniki są zasadniczymi elementami tych towarów i możliwe jest ich wydzielenie lub zastosowanie do innych celów

N.B.

Przy rozstrzyganiu, czy kontrolowany składnik lub składniki mają być uważane za elementy zasadnicze, konieczne jest rozważenie czynników: ilości, wartości, zawartości technologicznego know-how i innych szczególnych okoliczności, które mogą zdecydować, że kontrolowany składnik lub składniki są zasadniczymi elementami dostarczanych towarów.

3.

Towary wymienione w niniejszym załączniku obejmują zarówno towary nowe, jak i używane

4.

W niektórych przypadkach podana jest nazwa i numer CAS chemikaliów. Wykaz ma zastosowanie do chemikaliów o tym samym wzorze strukturalnym (w tym do hydratów), niezależnie od nazwy i numeru CAS. Numery CAS są podane, by ułatwiać identyfikację danych chemikaliów lub mieszanin, bez względu na nomenklaturę. Numery CAS nie mogą być stosowane jako jedyne źródło informacji służące do identyfikacji chemikaliów, gdyż niektóre postacie wymienionych chemikaliów mają różne numery CAS, a mieszaniny zawierające chemikalia wymienione w wykazie mogą także mieć różne numery CAS.

UWAGA DO TECHNOLOGII JĄDROWEJ (UdTJ)

(Czytać łącznie z grupą E kategorii 0)

„Technologia” bezpośrednio związana z którymikolwiek towarami wymienionymi w kategorii 0 objęta jest kontrolą zgodnie z postanowieniami kategorii 0.

„Technologia” służąca „rozwojowi”, „produkcji” lub „użytkowaniu” towarów objętych kontrolą pozostaje pod taką samą kontrolą nawet wtedy, gdy może być stosowana do towarów nieobjętych taką kontrolą.

Zgoda na wywóz określonych towarów upoważnia również do wywozu do tego samego użytkownika minimalnej „technologii” wymaganej dla zainstalowania, eksploatacji, utrzymania i naprawy tych towarów.

Kontrole transferu „technologii” nie mają zastosowania do informacji „będących własnością publiczną” lub związanych z „podstawowymi badaniami naukowymi”.

UWAGA OGÓLNA DO TECHNOLOGII (UOdT)

(Czytać łącznie z grupą E kategorii od 1 do 9)

Wywóz „technologii”, która jest „niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów wymienionych w kategoriach od 1 do 9, podlega kontroli na warunkach podanych w każdej z tych kategorii.

„Technologia”, która jest „niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów objętych kontrolą pozostaje pod taką samą kontrolą nawet wtedy, gdy może być stosowana do towarów nieobjętych taką kontrolą.

Kontrolą nie obejmuje się minimalnej „technologii” wymaganej do zainstalowania, eksploatacji, utrzymania lub naprawy towarów niekontrolowanych lub takich, które uzyskały odrębnie zgodę na wywóz.

Uwaga:

Powyższe nie zwalnia od kontroli „technologii” wymienionych w pozycjach 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. i 8E002.b.

Kontrola transferu „technologii” nie ma zastosowania do informacji „będących własnością publiczną”, związanych z „podstawowymi badaniami naukowymi” lub minimum informacji koniecznych przy składaniu wniosków patentowych.

UWAGA DO OPROGRAMOWANIA JĄDROWEGO (UdOJ)

(Niniejsza uwaga jest nadrzędna w stosunku do kontroli określonych w grupie D kategorii 0)

Grupa D kategorii 0 niniejszego wykazu nie obejmuje kontrolą „oprogramowania”, które jest minimalnym „kodem obiektu” niezbędnym do zainstalowania, eksploatacji, utrzymania lub naprawy towarów, które uzyskały odrębnie zgodę na wywóz.

Zgoda na wywóz określonych towarów upoważnia również do wywozu do tego samego użytkownika minimalnego „kodu wynikowego” wymaganego dla zainstalowania, eksploatacji, utrzymania lub naprawy tych towarów.

Uwaga:

Uwaga do oprogramowania jądrowego nie zwalnia z kontroli „oprogramowania” wymienionego w kategorii 5, część 2 („Ochrona informacji”).

UWAGA OGÓLNA DO OPROGRAMOWANIA (UOdO)

(Niniejsza uwaga jest nadrzędna w stosunku do kontroli określonych w grupie D kategorii od 1 do 9)

Kategorie 1 do 9 niniejszego wykazu nie obejmują kontrolą „oprogramowania” będącego którymkolwiek z poniższych:

a.

oprogramowanie jest ogólnie dostępne poprzez:

1.

sprzedaż gotowego oprogramowania w punktach sprzedaży detalicznej bez żadnych ograniczeń w wyniku:

a.

bezpośrednich transakcji sprzedaży;

b.

transakcji realizowanych na zamówienie pocztowe;

c.

transakcji zawieranych drogą elektroniczną; ani

d.

transakcji zawieranych telefonicznie; oraz

2.

przygotowanie do samodzielnej instalacji przez użytkownika bez konieczności dalszej znacznej pomocy ze strony sprzedawcy;

Uwaga:

Punkt a. uwagi ogólnej do oprogramowania nie zwalnia od kontroli „oprogramowania” wymienionego w kategorii 5, część 2 („Ochrona informacji”).

b.

oprogramowanie jest uznawane za „będące własnością publiczną”; lub

c.

jest minimalnym „kodem wynikowym” wymaganym do zainstalowania, eksploatacji, utrzymania lub naprawy towarów, które uzyskały odrębnie zgodę na wywóz.

Uwaga:

Punkt c. uwagi ogólnej do oprogramowania nie zwalnia od kontroli „oprogramowania” wymienionego w kategorii 5, część 2 („Ochrona informacji”).

UWAGA OGÓLNA DO „OCHRONY INFORMACJI” (UOdOI)

Elementy lub funkcje „ochrony informacji” należy rozpatrywać w kontekście postanowień kategorii 5 – część 2, nawet jeżeli stanowią one składniki, „oprogramowanie” lub funkcje innych obiektów.

PRAKTYKA REDAKCYJNA W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ

Zgodnie z zasadami określonymi w Międzyinstytucjonalnym przewodniku redakcyjnym w tekstach w języku polskim publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

do oddzielenia liczby całkowitej od wartości dziesiętnych używa się przecinka,

liczby całkowite przedstawione są w seriach po trzy cyfry, przy czym serie oddzielone są spacją.

W tekście zamieszczonym w niniejszym załączniku stosowane są wyżej wymienione zasady.

AKRONIMY I SKRÓTY UŻYWANE W NINIEJSZYM ZAŁĄCZNIKU

Akronimy i skróty użyte jako zdefiniowany termin znajdują się w ‘Definicjach terminów używanych w niniejszym załączniku’.

AKRONIMY I SKRÓTY

ABEC

Komitet Inżynierów Łożysk Pierścieniowych

ABMA

Amerykańskie Stowarzyszenie Producentów Łożysk

ADC

przetwornik analogowo-cyfrowy

AGMA

Amerykańskie Stowarzyszenie Producentów Przekładni

AHRS

układy informujące o położeniu i kursie

AISI

Amerykański Instytut Żelaza i Stali

ALE

epitaksja warstw atomowych

ALU

jednostka arytmetyczno-logiczna

ANSI

Amerykański Narodowy Instytut Normalizacji

APP

skorygowana wydajność szczytowa

APU

pomocnicze źródło zasilania

ASTM

Amerykańskie Towarzystwo Materiałoznawcze

ATC

kontrola ruchu lotniczego

BJT

bipolarne tranzystory mocy

BPP

iloczyn parametrów wiązki

BSC

sterownik stacji bazowych

CAD

projektowanie wspomagane komputerowo

CAS

Serwis Dokumentacji Chemicznej

CCD

matryca CCD

CDU

jednostka sterowania i wyświetlania

CEP

krąg równego prawdopodobieństwa

CMM

urządzenie do pomiaru współrzędnych

CMOS

uzupełniająca struktura metal-tlenek-półprzewodnik

CNTD

rozkład termiczny z regulowanym zarodkowaniem

CPLD

złożone programowalne urządzenie logiczne

CPU

jednostka centralna (procesor)

CVD

osadzanie chemiczne z pary

CW

wojna chemiczna

CW (dotyczy laserów)

fala ciągła (w laserach)

DAC

przetwornik cyfrowo-analogowy

DANL

średni wyświetlany poziom szumu

DBRN

nawigacja oparta na informacjach z bazy danych

DDS

bezpośredni syntezer cyfrowy

DMA

dynamiczna analiza mechaniczna

DME

radiodalmierz

DMOSFET

dyfuzyjny tranzystor polowy o strukturze metal-tlenek-półprzewodnik

DS

ukierunkowane krzepnięcie

EB

eksplodujący zapłonnik mostkowy

EB-PVD

fizyczne osadzanie pary z wiązką elektronów

EBW

eksplodujące zapłonniki połączeń mostkowych

ECM

elektromechaniczne techniki obróbki

EDM

elektroiskrowe obrabiarki

EFI

eksplodujące zapłonniki foliowe

EIRP

efektywna moc wypromieniowana izotropowo

EMP

impuls elektromagnetyczny

ENOB

efektywna liczba bitów

ERF

elektroreologiczna obróbka wykańczająca

ERP

skuteczna moc promieniowania

ESD

wyładowanie elektrostatyczne

ETO

tyrystor wyłączalny emiterem

ETT

tyrystor wyzwalany elektrycznie

UE

Unia Europejska

EUV

ekstremalny nadfiolet

FADEC

całkowicie autonomiczny system cyfrowego sterowania silnikami

FFT

szybka transformata Fouriera

FPGA

macierz bramek programowalna przez użytkownika

FPIC

połączenie wewnętrzne programowalne przez użytkownika

FPLA

matryca logiczna programowalna przez użytkownika

FPO

operacja zmiennoprzecinkowa

FWHM

szerokość pliku w połowie jego wysokości

GLONASS

globalny system nawigacji satelitarnej

GNSS

globalny system nawigacji satelitarnej

GPS

globalny system lokalizacji

GSM

globalny system łączności ruchomej

GTO

tyrystor wyłączalny prądem bramki

HBT

tranzystory heterobipolarne

HDMI

multimedialny interfejs wysokiej rozdzielczości

HEMT

tranzystor o wysokiej ruchliwości elektronów

ICAO

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

IEC

Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna

IED

improwizowane urządzenie wybuchowe

IEEE

Instytut Inżynierów Elektryki i Elektroniki

IFOV

chwilowe pole widzenia

IGBT

tranzystor bipolarny z izolowaną bramką

IGCT

tyrystor o komutowanej bramce

IHO

Międzynarodowa Organizacja Hydrograficzna

ILS

system lądowania na przyrządy

IMU

inercyjna jednostka pomiarowa

INS

inercyjny system nawigacyjny

IP

protokół internetowy

IRS

inercyjny system odniesienia

IRU

inercyjna jednostka odniesienia

ISA

międzynarodowa atmosfera wzorcowa

ISAR

radar z odwróconą syntezą apertury

ISO

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

ITU

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny

JT

Joule-Thomson

LIDAR

radar optyczny

LIDT

próg uszkodzeń wywołanych laserem

LOA

długość całkowita

LRU

liniowy element wymienny

LTT

tyrystor wyzwalany optycznie

MLS

mikrofalowe systemy lądowania

MMIC

monolityczny mikrofalowy układ scalony

MOCVD

osadzanie z par lotnych związków metaloorganicznych

MOSFET

tranzystor polowy o strukturze metal-tlenek-półprzewodnik

MPM

mikrofalowy moduł mocy

MRF

magnetoreologiczna obróbka wykańczająca

MRF

rozmiar minimalnej rozdzielczości wymiarowej

MRI

tworzenie obrazów za pomocą rezonansu magnetycznego

MTBF

średni czas międzyawaryjny

MTTF

średni czas do awarii

NA

apertura liczbowa

NDT

badanie nieniszczące

NEQ

zawartość materiałów wybuchowych netto

NIJ

Krajowy Instytut Sprawiedliwości

OAM

eksploatacja, administrowanie lub utrzymywanie

OSI

połączenie systemów otwartych

PAI

poliamidoimidy

PAR

urządzenia radiolokacyjne dokładnego podejścia do lądowania

PCL

pasywna koherentna lokacja

PDK

narzędzie projektowania procesów

PIN

osobisty numer identyfikacyjny

PMR

prywatne systemy radiowej łączności ruchomej

PVD

naparowywanie próżniowe

ppm

części na milion

QAM

modulacja kwadraturowa

QE

sprawność kwantowa

RAP

plazmy atomów reaktywnych

RF

częstotliwość radiowa

rms

średnia kwadratowa

RNC

sterownik sieci radiowej

RNSS

regionalny system nawigacji satelitarnej

ROIC

układ odczytujący

S-FIL

narzędzia do litografii „step-and-flash”

SAR

radar z syntezą apertury

SAS

sonar z syntezą apertury

SC

monokryształ

SCR

prostownik tyrystorowy

SFDR

zakres dynamiki wolny od zafałszowań

SHPL

laser o superwysokiej mocy

SLAR

radar pokładowy obserwacji bocznej

SOI

krzem na izolatorze

SQUID

nadprzewodzące urządzenie do interferencji kwantowej

SRA

warsztatowy zespół wymienny

SRAM

statyczna pamięć o dostępie swobodnym

SSB

pojedyncza wstęga boczna

SSR

radar wtórnego nadzorowania

SSS

boczny sonar skanujący

TIR

całkowity wskazany odczyt

TVR

odpowiedź na pobudzenie napięciowe

u

jednostka masy atomowej

UPR

jednokierunkowa powtarzalność pozycjonowania

UTS

wytrzymałość na rozciąganie

UV

nadfiolet

VJFET

pionowy tranzystor polowy złączowy

VOR

radiolatarnia kierunkowa wysokiej częstotliwości

WHO

Światowa Organizacja Zdrowia

WLAN

lokalna sieć bezprzewodowa

DEFINICJE TERMINÓW UŻYWANYCH W NINIEJSZYM ZAŁĄCZNIKU

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14

Image 15

Image 16

Image 17

Image 18

Image 19

Image 20

Image 21

Image 22

Image 23

CZĘŚĆ II –     Kategoria 0

KATEGORIA 0MATERIAŁY, INSTALACJE I URZĄDZENIA JĄDROWE

0A   Systemy, urządzenia i części składowe

0A001

Następujące „reaktory jądrowe” oraz specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do użytkowania z nimi urządzenia i podzespoły:

a.

„reaktory jądrowe”;

b.

metalowe zbiorniki lub główne prefabrykowane części do nich, w tym górne pokrywy zbiornika ciśnieniowego reaktora, specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do umieszczania w nich rdzenia „reaktora jądrowego”;

c.

urządzenia manipulacyjne specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do załadunku i wyładunku elementów paliwowych „reaktorów jądrowych”;

d.

pręty regulacyjne specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do sterowania procesem rozszczepienia w „reaktorze jądrowym”, odpowiednie elementy nośne lub zawieszenia, mechanizmy napędu oraz prowadnice rurowe do prętów regulacyjnych;

e.

przewody ciśnieniowe reaktora specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem zarówno na elementy paliwowe, jak i chłodziwo w „reaktorze jądrowym”;

f.

rury (lub zespoły rur) z cyrkonu metalicznego lub jego stopów specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do zastosowania jako okładzina paliwa w „reaktorach jądrowych”, w ilościach przekraczających 10 kg;

N.B.

W przypadku rur ciśnieniowych z cyrkonu zob. 0A001.e, zaś w przypadku rur calandrii zob. 0A001.h.

g.

pompy pierwotnego obiegu lub pompy cyrkulacyjne specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do przetaczania chłodziwa w „reaktorach jądrowych”;

h.

‘zespoły wewnętrzne reaktora’ specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do pracy w „reaktorze jądrowym”, w tym elementy nośne rdzenia, kanały paliwowe, rury calandrii, osłony termiczne, przegrody, siatki dystansujące rdzenia i płyty rozpraszające;

Uwaga techniczna:

W pozycji 0A001.h ‘zespoły wewnętrzne reaktora’ oznaczają dowolną większą strukturę wewnątrz zbiornika reaktora wypełniającą jedną lub więcej funkcji, takich jak podtrzymywanie rdzenia, utrzymywanie osiowania elementów paliwowych, kierowanie przepływem chłodziwa w obiegu pierwotnym, zapewnienie osłon radiacyjnych zbiornika reaktora i oprzyrządowania wewnątrzrdzeniowego.

i.

wymienniki ciepła, takie jak:

1.

wytwornice pary specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do obiegu pierwotnego lub pośredniego „reaktora jądrowego”;

2.

inne wymienniki ciepła specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do stosowania w obiegu pierwotnym „reaktora jądrowego”;

Uwaga:

Pozycja 0A001.i nie obejmuje kontroli wymienników ciepła w systemach wspierających reaktora, np. systemie chłodzenia awaryjnego lub systemie odprowadzania ciepła powyłączeniowego.

j.

detektory neutronów specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do określania poziomu strumienia neutronów wewnątrz rdzenia „reaktora jądrowego”;

k.

‘zewnętrzne tarcze termiczne’ specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do użytku w „reaktorach jądrowych” w celu zmniejszenia strat ciepła oraz ochrony zbiornika.

Uwaga techniczna:

W pozycji 0A001.k ‘zewnętrzne tarcze termiczne’ oznaczają dużego rozmiaru struktury umieszczone nad zbiornikiem reaktora, służące do ograniczania strat ciepła z reaktora i do zmniejszania temperatury wewnątrz zbiornika.

0B   Urządzenia testujące, kontrolne i produkcyjne

0B001

Następujące instalacje do separacji izotopów z „uranu naturalnego”, „uranu zubożonego” lub „specjalnych materiałów rozszczepialnych” oraz urządzenia specjalnie do nich zaprojektowane lub wykonane:

a.

następujące instalacje specjalnie zaprojektowane do separacji izotopów „uranu naturalnego”, „uranu zubożonego” lub „specjalnych materiałów rozszczepialnych”:

1.

instalacje do rozdzielania gazów metodą wirowania;

2.

instalacje do dyfuzyjnego rozdzielania gazów;

3.

instalacje do rozdzielania metodami aerodynamicznymi;

4.

instalacje do rozdzielania metodami wymiany chemicznej;

5.

instalacje do rozdzielania metodą wymiany jonowej;

6.

instalacje do rozdzielania izotopów w postaci par metalu za pomocą „laserów”;

7.

instalacje do rozdzielania izotopów w postaci molekularnej za pomocą „laserów”;

8.

instalacje do rozdzielania metodami plazmowymi;

9.

instalacje do rozdzielania metodami elektromagnetycznymi;

b.

następujące wirówki gazowe oraz zespoły i urządzenia, specjalnie zaprojektowane lub wykonane do stosowania w procesie rozdzielania wirówką gazową:

Uwaga techniczna:

W pozycji 0B001.b ‘materiał o wysokim stosunku wytrzymałości mechanicznej do gęstości’ oznacza którekolwiek z poniższych:

1.

stal maraging o wytrzymałości na rozciąganie równej 1,95 GPa lub większej;

2.

stopy glinu o wytrzymałości na rozciąganie równej 0,46 GPa lub większej; lub

3.

„materiały włókniste lub włókienkowe” o „module właściwym” powyżej 3,18 × 106 m i „wytrzymałości właściwej na rozciąganie” powyżej 7,62 × 104 m;

1.

wirówki gazowe;

2.

kompletne zespoły wirników;

3.

cylindryczne zespoły wirników o grubości 12 mm lub mniejszej, średnicy od 75 mm do 650 mm, wykonane z ‘materiałów o wysokim stosunku wytrzymałości mechanicznej do gęstości’;

4.

pierścienie lub mieszki ze ściankami o grubości 3 mm lub mniejszej i średnicy od 75 mm do 650 mm przeznaczone do lokalnego osadzenia cylindra wirnika lub do połączenia ze sobą wielu cylindrów wirników, wykonane z ‘materiałów o wysokim stosunku wytrzymałości mechanicznej do gęstości’;

5.

deflektory o średnicy od 75 mm do 650 mm przeznaczone do instalowania wewnątrz cylindra wirnika odśrodkowego, wykonane z ‘materiałów o wysokim stosunku wytrzymałości mechanicznej do gęstości’;

6.

pokrywy górne lub dolne o średnicy od 75 mm do 650 mm pasujące do końców cylindra wirnika, wykonane z ‘materiałów o wysokim stosunku wytrzymałości mechanicznej do gęstości’;

7.

następujące łożyska na poduszce magnetycznej:

a.

zespoły łożysk składające się z pierścieniowego magnesu zawieszonego w obudowie wykonanej z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6” lub chronionej takimi materiałami, zawierającej wewnątrz czynnik tłumiący i posiadające magnes sprzężony z nabiegunnikiem lub drugim magnesem osadzonym w pokrywie górnej wirnika;

b.

aktywne łożyska magnetyczne specjalnie zaprojektowane lub wykonane do stosowania w wirówkach gazowych;

8.

specjalnie wykonane łożyska składające się z zespołu czop-panewka osadzonego na amortyzatorze;

9.

pompy molekularne zawierające cylindry z wewnętrznymi, obrobionymi techniką skrawania lub wytłoczonymi, spiralnymi rowkami i wewnętrznymi wywierconymi otworami;

10.

pierścieniowe stojany do wysokoobrotowych wielofazowych silników histerezowych (lub reluktancyjnych) do pracy synchronicznej w próżni z częstotliwością 600 Hz lub większą i mocą 40 woltoamperów lub większą;

11.

obudowy (komory) wirówek, w których znajdują się zespoły wirników cylindrycznych wirówki gazowej, składające się ze sztywnego cylindra ze ściankami o grubości do 30 mm z precyzyjnie obrobionymi końcami, które są równoległe do siebie i prostopadłe do osi wzdłużnej cylindra w zakresie 0,05° lub mniej;

12.

zbieraki składające się ze specjalnie zaprojektowanych lub przystosowanych rurek, przeznaczone do ekstrahowania gazowego UF6 z wirnika na zasadzie rurki Pitota, które mogą być zamocowane w centralnym układzie ekstrakcji gazu;

13.

przemienniki częstotliwości (konwertery lub inwertery) specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do zasilania stojanów silników wirówek gazowych do wzbogacania, posiadające wszystkie następujące cechy charakterystyczne i specjalnie do nich zaprojektowane podzespoły:

a.

wyjście wielofazowe o częstotliwości 600 Hz lub większej; oraz

b.

wysoka stabilność (z regulacją częstotliwości z dokładnością lepszą niż 0,2 %).

14.

następujące zawory odcinające i sterujące:

a.

zawory odcinające specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do pracy z surowcem, produktem lub frakcjami końcowymi ze strumieni zawierających UF6 poszczególnych wirówek gazowych;

b.

zawory mieszkowe odcinające lub sterujące o średnicy wewnętrznej od 10 mm do 160 mm wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6” lub chronione takimi materiałami, specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do użytku w głównych i pomocniczych układach zakładów wzbogacania stosujących wirówki gazowe;

c.

następujące urządzenia i podzespoły specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do procesu rozdzielania metodą dyfuzji gazowej:

1.

przegrody do dyfuzji gazowej wykonane z porowatych metalowych, polimerowych lub ceramicznych „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6”, posiadające pory o średnicach od 10 do 100 nm, grubość 5 mm lub mniejszą oraz, w przypadku elementów cylindrycznych, średnicę 25 mm lub mniejszą;

2.

obudowy dyfuzorów gazowych wykonane lub chronione „materiałami odpornymi na korozyjne działanie UF6”;

3.

sprężarki lub dmuchawy do gazów o objętościowej pojemności ssania UF6 wynoszącej 1 m3/min lub więcej, o ciśnieniu wylotowym do 500 kPa oraz stosunku ciśnienia 10:1 lub mniejszym, wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6” lub chronione takimi materiałami;

4.

uszczelnienia wirujących wałów sprężarek lub dmuchaw wymienionych w pozycji 0B001.c.3., skonstruowane w taki sposób, żeby objętościowe natężenie przepływu gazu buforowego przez nieszczelności wynosiło poniżej 1 000 cm3/min;

5.

wymienniki ciepła wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6” lub chronione takimi materiałami, zaprojektowane do pracy z natężeniem przepływu przez nieszczelności na poziomie mniejszym niż 10 Pa na godzinę przy różnicy ciśnień rzędu 100 kPa;

6.

zawory mieszkowe odcinające lub sterujące, obsługiwane ręcznie lub automatycznie, wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6” lub chronione takimi materiałami;

d.

następujące urządzenia i podzespoły specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do procesu rozdzielania metodami aerodynamicznymi:

1.

dysze separujące składające się ze szczelinowych zakrzywionych kanałów o promieniu krzywizny poniżej 1 mm, odporne na korozyjne działanie UF6, zawierające w środku ostre krawędzie rozdzielające gaz płynący w dyszach na dwa strumienie;

2.

cylindryczne lub stożkowe rury (rurki wirowe) wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6” lub też zabezpieczone takimi materiałami, mające co najmniej jeden wlot styczny;

3.

sprężarki lub dmuchawy do gazów wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6” lub zabezpieczone takimi materiałami oraz uszczelnienia wirujących wałów do nich;

4.

wymienniki ciepła wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6” lub zabezpieczone takimi materiałami;

5.

obudowy elementów rozdzielających, wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6” lub zabezpieczone takimi materiałami, przeznaczone na rurki wirowe lub dysze rozdzielające;

6.

zawory mieszkowe odcinające lub sterujące, obsługiwane ręcznie lub automatycznie, wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6” lub chronione takimi materiałami, mające średnicę 40 mm lub większą;

7.

instalacje przetwórcze do oddzielania UF6 od gazu nośnego (wodoru lub helu) do zawartości 1 ppm UF6 lub mniejszej, w tym:

a.

kriogeniczne wymienniki ciepła i separatory zdolne do pracy w temperaturach 153 K (–120°C) lub niższych;

b.

zamrażarki kriogeniczne zdolne do wytwarzania temperatur 153 K (–120°C) lub niższych;

c.

urządzenia z dyszami rozdzielającymi lub rurkami wirowymi do oddzielania UF6 od gazu nośnego;

d.

wymrażarki UF6 zdolne do wymrażania UF6.

e.

następujące urządzenia i podzespoły do nich, specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do procesu rozdzielania metodą wymiany chemicznej:

1.

cieczowo-cieczowe kolumny impulsowe do szybkiej wymiany chemicznej z czasem przebywania czynnika w stopniu urządzenia wynoszącym 30 s lub krótszym oraz odporne na stężony kwas solny (np. wykonane z odpowiednich tworzyw sztucznych, takich jak polimery fluorowęglowodorowe lub szkło, lub pokryte takimi materiałami);

2.

cieczowo-cieczowe kontaktory odśrodkowe do szybkiej wymiany chemicznej z czasem przebywania czynnika w stopniu urządzenia wynoszącym 30 s lub krótszym oraz odporne na stężony kwas solny (np. wykonane z odpowiednich tworzyw sztucznych, takich jak polimery fluorowęglowodorowe lub szkło, lub pokryte takimi materiałami);

3.

elektrochemiczne ogniwa redukcyjne, odporne na działanie roztworów kwasu solnego, do obniżania wartościowości uranu;

4.

urządzenia do zasilania elektrochemicznych ogniw redukcyjnych, pobierające U+4 ze strumieni substancji organicznych, wykonane w strefach kontaktu z przetwarzanym strumieniem z odpowiednich materiałów lub chronione takimi materiałami (na przykład szkło, polimery fluorowęglowe, polisiarczan fenylu, polisulfon eteru i grafit nasycany żywicą);

5.

urządzenia do przygotowywania półproduktów do wytwarzania roztworu chlorku uranu o wysokiej czystości, składające się z zespołów do rozpuszczania, ekstrakcji rozpuszczalnikowej i/lub wymiany jonowej, przeznaczone do oczyszczania, oraz ogniwa elektrolityczne do redukowania uranu U+6 lub U+4 do U+3;

6.

urządzenia do utleniania uranu ze stanu U+3 do U+4;

f.

następujące urządzenia i podzespoły specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do procesu rozdzielania metodą wymiany jonowej:

1.

szybko reagujące żywice jonowymienne, żywice błonkowate lub porowate makrosiatkowe, w których grupy chemiczne biorące aktywny udział w wymianie znajdują się wyłącznie w powłoce na powierzchni nieaktywnej porowatej struktury nośnej, oraz inne materiały kompozytowe w dowolnej stosownej formie, w tym w postaci cząstek lub włókien, ze średnicami wynoszącymi 0,2 mm lub mniej, odporne na stężony kwas solny i wykonane w taki sposób, że ich półczas wymiany wynosi poniżej 10 s, oraz zdolne do pracy w temperaturach w zakresie od 373 K (100°C) do 473 K (200°C);

2.

kolumny wymiany jonowej (cylindryczne) o średnicy powyżej 1 000 mm, wykonane z materiałów odpornych na stężony kwas solny lub chronione takimi materiałami (np. tytan lub tworzywa fluorowęglowe) i zdolne do pracy w temperaturach w zakresie od 373 K (100°C) do 473 K (200°C) i przy ciśnieniach powyżej 0,7 MPa;

3.

układy zwrotne wymiany jonowej (urządzenia do chemicznego lub elektrochemicznego utleniania lub redukcji) przeznaczone do regeneracji substancji do chemicznej redukcji lub utleniania, stosowanych w kaskadach wzbogacających metodą wymiany jonowej;

g.

następujące urządzenia i podzespoły, specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do procesów rozdzielania z wykorzystaniem lasera przy zastosowaniu rozdzielania izotopów w postaci par metalu za pomocą laserów:

1.

urządzenia do przeprowadzania uranu w stan pary przeznaczone do uzyskiwania docelowej mocy wyjściowej 1 kW lub większej do zastosowania w technologii wzbogacania za pomocą laserów;

2.

systemy operowania uranem metalicznym w stanie cieczy lub pary, specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do operowania stopionym uranem, stopami uranu stopionego lub uranem metalicznym w stanie pary do zastosowania w technologii wzbogacania za pomocą laserów, jak również specjalnie do nich zaprojektowane podzespoły;

N.B.

ZOB. TAKŻE POZYCJA 2A225.

3.

zespoły do gromadzenia produktów lub frakcji końcowych uranu metalicznego w postaci ciekłej lub stałej, wykonane z materiałów odpornych na działanie cieplne i korozyjne uranu metalicznego w postaci pary lub cieczy, takich jak grafit powlekany tlenkiem itru lub tantal, lub chronione takimi materiałami;

4.

obudowy modułów urządzeń rozdzielających (zbiorniki cylindryczne lub prostopadłościenne) przeznaczone na źródła par uranu metalicznego, działa elektronowe oraz urządzenia do gromadzenia produktu i frakcji końcowych;

5.

„lasery” lub systemy „laserów” specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do rozdzielania izotopów uranu, wyposażone w stabilizatory częstotliwości przystosowane do pracy przez dłuższe okresy;

N.B.

ZOB. TAKŻE POZYCJE 6A005 I 6A205.

h.

następujące urządzenia i podzespoły, specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do procesów rozdzielania z wykorzystaniem lasera przy zastosowaniu rozdzielania izotopów w postaci molekularnej za pomocą laserów:

1.

naddźwiękowe dysze rozprężne do chłodzenia mieszanin UF6 z gazem nośnym do temperatur 150 K (–123°C) lub niższych, wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6”;

2.

podzespoły lub urządzenia do gromadzenia produktów lub frakcji końcowych, specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do gromadzenia materiału uranowego i materiału frakcji końcowych uranu po naświetleniu światłem lasera, wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6”;

3.

sprężarki wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6” lub zabezpieczone takimi materiałami oraz uszczelnienia wirujących wałów do nich;

4.

urządzenia do fluorowania UF5 (stałego) do UF6 (gazowego);

5.

urządzenia przetwórcze do oddzielania UF6 od gazu nośnego (np. azotu, argonu lub innego gazu), w tym:

a.

kriogeniczne wymienniki ciepła i separatory zdolne do pracy w temperaturach 153 K (–120°C) lub niższych;

b.

zamrażarki kriogeniczne zdolne do wytwarzania temperatur 153 K (–120°C) lub niższych;

c.

wymrażarki UF6 zdolne do wymrażania UF6;

6.

„lasery” lub systemy „laserów” specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do rozdzielania izotopów uranu, wyposażone w stabilizatory częstotliwości przystosowane do pracy przez dłuższe okresy;

N.B.

ZOB. TAKŻE POZYCJE 6A005 I 6A205.

i.

następujące urządzenia i podzespoły specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do procesu rozdzielania metodami plazmowymi:

1.

źródła mikrofal i anteny do wytwarzania lub przyspieszania jonów, o częstotliwości wyjściowej powyżej 30 GHz i średniej mocy wyjściowej powyżej 50 kW;

2.

wysokoczęstotliwościowe cewki do wzbudzania jonów pracujące w zakresie częstotliwości powyżej 100 kHz i zdolne do pracy w warunkach średniej mocy powyżej 40 kW;

3.

urządzenia do wytwarzania plazmy uranowej;

4.

nieużywane;

5.

zespoły do gromadzenia produktów lub frakcji końcowych uranu metalicznego w postaci stałej, wykonane z materiałów odpornych na działanie cieplne i korozyjne uranu w postaci pary, takich jak grafit powlekany tlenkiem itru lub tantal, lub chronione takimi materiałami;

6.

obudowy modułów separatorów (cylindryczne) na źródło plazmy uranowej, cewki na prądy wysokiej częstotliwości oraz kolektory do produktu i frakcji końcowych, wykonane z odpowiednich materiałów niemagnetycznych (np. ze stali nierdzewnej);

j.

następujące urządzenia i podzespoły, specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do procesu rozdzielania metodami elektromagnetycznymi:

1.

źródła jonów, pojedyncze lub wielokrotne, składające się ze źródła pary, jonizatora oraz akceleratora wiązki wykonane z odpowiednich materiałów niemagnetycznych (np. grafitu, stali nierdzewnej lub miedzi) i zdolne do wytwarzania wiązki jonów o całkowitym natężeniu 50 mA lub większym;

2.

płytkowe kolektory jonów do gromadzenia wzbogaconych lub zubożonych wiązek jonów uranu, składające się z dwóch lub więcej szczelin i kieszeni i wykonane z odpowiednich materiałów niemagnetycznych (np. grafitu lub stali nierdzewnej);

3.

obudowy próżniowe do elektromagnetycznych separatorów uranu wykonane z materiałów niemagnetycznych (np. z grafitu lub stali nierdzewnej) i skonstruowane z przeznaczeniem do pracy przy ciśnieniach 0,1 Pa lub niższych;

4.

elementy biegunów magnesów o średnicy powyżej 2 m;

5.

wysokonapięciowe zasilacze do źródeł jonów, posiadające wszystkie następujące cechy:

a.

zdolność do pracy w trybie ciągłym;

b.

napięcie wyjściowe 20 000 V lub większe;

c.

natężenie prądu na wyjściu 1 A lub większe; oraz

d.

regulacja napięcia z dokładnością lepszą niż 0,01 % w ciągu 8 godzin;

N.B.

ZOB. TAKŻE POZYCJA 3A227.

6.

zasilacze magnesów (wysokiej mocy, prądu stałego), posiadające wszystkie następujące cechy:

a.

zdolność do pracy w trybie ciągłym z prądem wyjściowym o natężeniu 500 A lub większym i napięciu 100 V lub większym; oraz

b.

regulacja natężenia lub napięcia prądu z dokładnością lepszą niż 0,01 % w ciągu 8 godzin.

N.B.

ZOB. TAKŻE POZYCJA 3A226.

0B002

Następujące specjalnie zaprojektowane lub wykonane pomocnicze instalacje, urządzenia i podzespoły do instalacji separacji izotopów wymienionych w pozycji 0B001, wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6” lub chronione takimi materiałami:

a.

autoklawy, piece lub instalacje do doprowadzania UF6 do instalacji do wzbogacania;

b.

desublimatory lub wymrażarki do odprowadzania UF6 z instalacji przetwórczych i dalszego jego transportu po ogrzaniu;

c.

instalacje do produktu lub frakcji końcowych do transportu UF6 do zbiorników;

d.

instalacje do skraplania lub zestalania stosowane do usuwania UF6 z procesu wzbogacania drogą sprężania, chłodzenia i przetwarzania UF6 w ciecz lub ciało stałe;

e.

instalacje rurociągowe i zbiorniki specjalnie zaprojektowane lub wykonane do transportu i manipulowania UF6 w kaskadach dyfuzji gazowej, kaskadach wirówek lub kaskadach aerodynamicznych;

f.

następujące układy próżniowe i pompy:

1.

próżniowe instalacje rur rozgałęźnych lub zbiorników lub pompy próżniowe o wydajności ssania wynoszącej 5 m3 na minutę lub więcej;

2.

pompy próżniowe specjalnie zaprojektowane do pracy w atmosferze zawierającej UF6, wykonane z „materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6” lub zabezpieczone takimi materiałami; lub

3.

układy próżniowe składające się z próżniowych instalacji rur rozgałęźnych lub zbiorników i pomp próżniowych, zaprojektowane do pracy w atmosferze zawierającej UF6;

g.

spektrometry masowe (źródła jonów) UF6 zdolne do bieżącego (on-line) pobierania próbek ze strumieni zawierających UF6, posiadające wszystkie wymienione poniżej cechy:

1.

zdolność do pomiaru mas jonów o wartości 320 mas atomowych lub większej i rozdzielczość lepsza niż 1 część na 320;

2.

źródła jonów wykonane z niklu, stopu niklu i miedzi o zawartości niklu 60 % masy lub większej lub stopów niklu i chromu lub nimi zabezpieczone;

3.

elektronowe źródła jonizacyjne; oraz

4.

wyposażone w kolektory umożliwiające analizę izotopową.

0B003

Następujące instalacje do przetwarzania uranu i urządzenia specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do nich:

a.

instalacje do przetwarzania koncentratów rudy uranowej na UO3;

b.

instalacje do przetwarzania UO3 na UF6;

c.

instalacje do przetwarzania UO3 na UO2;

d.

instalacje do przetwarzania UO2 na UF4;

e.

instalacje do przetwarzania UF4 na UF6;

f.

instalacje do przetwarzania UF4 na uran metaliczny;

g.

instalacje do przetwarzania UF6 na UO2;

h.

instalacje do przetwarzania UF6 na UF4;

i.

instalacje do przetwarzania UO2 na UCl4;

0B004

Następujące instalacje do produkcji lub stężania ciężkiej wody, deuteru i związków deuteru oraz specjalnie do nich zaprojektowane i wykonane urządzenia i podzespoły:

a.

następujące instalacje do produkcji ciężkiej wody, deuteru i związków deuteru:

1.

instalacje do produkcji metodą wymiany woda-siarkowodór;

2.

instalacje do produkcji metodą wymiany amoniak-wodór;

b.

następujące urządzenia i podzespoły:

1.

kolumnowe wymienniki typu woda-siarkowodór mające średnicę 1,5 m lub większą i zdolność do pracy przy ciśnieniach równych lub większych niż 2 MPa;

2.

jednostopniowe, niskociśnieniowe (np. 0,2 MPa), odśrodkowe dmuchawy lub kompresory wymuszające cyrkulację gazowego siarkowodoru (tj. gazu zawierającego więcej niż 70 % masy siarkowodoru, H2S), o przepustowości równej lub większej niż 56 m3/s podczas pracy przy ciśnieniach zasysania równych lub większych niż 1,8 MPa, posiadające uszczelnienia umożliwiające pracę w środowisku wilgotnego H2S;

3.

kolumnowe wymienniki typu amoniak-wodór o wysokości równej lub większej niż 35 m i średnicy od 1,5 m do 2,5 m, zdolne do pracy przy ciśnieniach większych niż 15 MPa;

4.

konstrukcje wewnętrzne kolumn łącznie z kontaktorami stopniowymi i pompami stopniowymi, w tym zanurzeniowymi, do produkcji ciężkiej wody w procesie wymiany amoniak-wodór;

5.

instalacje do krakowania amoniaku zdolne do pracy przy ciśnieniach równych lub większych niż 3 MPa przy produkcji ciężkiej wody w procesie wymiany amoniak-wodór;

6.

podczerwone analizatory absorpcyjne zdolne do bieżącej (on-line) analizy stosunku wodoru do deuteru w warunkach, w których stężenia deuteru są równe lub większe niż 90 % masy;

7.

palniki katalityczne do konwersji wzbogaconego deuteru w ciężką wodę przy użyciu procesu wymiany amoniak-wodór;

8.

kompletne systemy wzbogacania ciężkiej wody lub przeznaczone dla nich kolumny, przeznaczone do zwiększania koncentracji deuteru w ciężkiej wodzie do poziomu reaktorowego;

9.

konwertery do syntezy amoniaku lub urządzenia do syntezy amoniaku specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do produkcji ciężkiej wody w procesie wymiany amoniak-wodór.

0B005

Instalacje specjalnie zaprojektowane do wytwarzania elementów paliwowych do „reaktorów jądrowych” oraz specjalnie dla nich zaprojektowane lub przystosowane urządzenia.

Uwaga techniczna:

Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane urządzenia do wytwarzania elementów paliwowych do „reaktorów jądrowych” obejmują urządzenia, które:

1.

pozostają w bezpośrednim kontakcie z materiałami jądrowymi albo bezpośrednio je przetwarzają lub sterują procesem ich produkcji;

2.

uszczelniają materiały jądrowe wewnątrz ich koszulek;

3.

kontrolują szczelność koszulek;

4.

kontrolują końcową obróbkę paliwa stałego; lub

5.

są wykorzystywane do montażu elementów reaktora.

0B006

Instalacje do przerobu napromieniowanych (wypalonych w różnym stopniu) elementów paliwowych „reaktorów jądrowych” oraz specjalnie dla nich zaprojektowane lub wykonane urządzenia i podzespoły.

Uwaga:

Pozycja 0B006 obejmuje:

a.

instalacje do przerobu napromieniowanych (wypalonych w różnym stopniu) elementów paliwowych „reaktorów jądrowych”, w tym urządzenia i podzespoły, które zazwyczaj wchodzą w bezpośredni kontakt z materiałami jądrowymi, służą do ich bezpośredniego przetwarzania lub sterowania ich przepływem;

b.

sprzęt służący do zdejmowania koszulki, a także maszyny do rozdrabniania lub kruszenia elementów paliwowych, tj. zdalnie sterowane urządzenia do cięcia lub krojenia napromieniowanych (wypalonych w różnym stopniu) zespołów, wiązek lub prętów paliwowych „reaktorów jądrowych”;

c.

zbiorniki rozpuszczalnikowe lub urządzenia do rozpuszczania wykorzystujące sprzęt mechaniczny, specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do rozpuszczania napromieniowanego (wypalonego w różnym stopniu) paliwa do „reaktorów jądrowych”, odporne na działanie gorących, silnie żrących płynów oraz przystosowane do zdalnego załadunku, sterowania i obsługi;

d.

ekstraktory rozpuszczalnikowe, takie jak kolumny z wypełnieniem lub impulsowe, mieszalniki odstojniki lub kontaktory odśrodkowe odporne na żrące działanie kwasu azotowego, specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do wykorzystania w instalacjach do przerobu napromieniowanego (wypalonego w różnym stopniu) „uranu naturalnego”, „uranu zubożonego” lub „specjalnego materiału rozszczepialnego”;

e.

zbiorniki technologiczne lub magazynowe, specjalnie zaprojektowane w taki sposób, że są podkrytyczne i odporne na żrące działanie kwasu azotowego;

Uwaga techniczna:

Zbiorniki technologiczne lub magazynowe mogą mieć następujące właściwości:

1.

ścianki lub struktury wewnętrzne z co najmniej dwuprocentowym ekwiwalentem borowym (obliczonym dla wszystkich składowych pierwiastków w sposób zdefiniowany w uwadze do pozycji 0C004);

2.

maksymalną średnicę 175 mm w przypadku zbiorników cylindrycznych; lub

3.

maksymalną szerokość 75 mm w przypadku zbiorników płytowych lub pierścieniowych;

f.

neutronowe systemy pomiaru specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do zamontowania i zastosowania wraz z automatycznymi systemami sterowania procesami w instalacjach do przerobu napromieniowanego (wypalonego w różnym stopniu) „uranu naturalnego”, „uranu zubożonego” lub „specjalnego materiału rozszczepialnego”.

0B007

Instalacje do przetwarzania plutonu oraz specjalnie dla nich zaprojektowane lub wykonane urządzenia i podzespoły:

a.

instalacje do przetwarzania azotanu plutonu na tlenek plutonu;

b.

instalacje do wytwarzania plutonu metalicznego.

0C   Materiały

0C001

„Uran naturalny” lub „uran zubożony” lub tor w postaci metalu, stopu, związku chemicznego lub koncentratu i dowolny inny materiał zawierający jeden lub więcej z powyższych materiałów.

Uwaga:

Pozycja 0C001 nie obejmuje kontrolą:

a.

czterech gramów lub mniejszej ilości „uranu naturalnego” lub „uranu zubożonego”, jeżeli znajduje się on w czujnikach instrumentów pomiarowych;

b.

„uranu zubożonego” specjalnie wyprodukowanego z przeznaczeniem do wyrobu następujących produktów cywilnych spoza dziedziny jądrowej:

1.

osłon;

2.

wypełnień;

3.

balastów o masie nieprzekraczającej 100 kg;

4.

przeciwwag o masie nieprzekraczającej 100 kg;

c.

stopów zawierających mniej niż 5 % toru;

d.

produktów ceramicznych zawierających tor, ale wykonanych do zastosowań poza dziedziną jądrową.

0C002

„Specjalne materiały rozszczepialne”

Uwaga:

Pozycja 0C002 nie obejmuje kontrolą czterech „gramów efektywnych” lub mniejszej ilości w przypadku ich stosowania w czujnikach instrumentów pomiarowych.

0C003

Deuter, ciężka woda (tlenek deuteru) i inne związki deuteru oraz ich mieszaniny i roztwory, w których stosunek liczby atomów deuteru do atomów wodoru jest większy niż 1:5 000.

0C004

Grafit o stopniu zanieczyszczenia poniżej 5 części na milion ‘ekwiwalentu boru’ oraz gęstości większej niż 1,50 g/cm3 przeznaczony do zastosowania w „reaktorach jądrowych”, w ilościach przekraczających 1 kg.

N.B.

ZOB. TAKŻE POZYCJA 1C107.

Uwaga 1:

Dla celów kontroli wywozu właściwe organy państwa członkowskiego UE, w którym eksporter ma swoją siedzibę, stwierdzą, czy wywóz grafitu spełniającego powyższe specyfikacje ma na celu zastosowanie w „reaktorach jądrowych”. Pozycja 0C004 nie obejmuje kontrolą grafitu o stopniu zanieczyszczenia poniżej 5 części na milion ekwiwalentu boru oraz gęstości większej niż 1,50 g/cm3 przeznaczony do zastosowania w „reaktorach jądrowych”.

Uwaga 2:

W pozycji 0C004 ‘ekwiwalent boru’ (BE) zdefiniowany jest jako suma BEZ dla domieszek (z pominięciem BEcarbon dla węgla, ponieważ węgiel nie jest uważany za domieszkę) z uwzględnieniem boru, gdzie:

 

BEZ (ppm) = CF × stężenie pierwiastka Z określane w ppm (częściach na milion)

 

Image 24

 

Zaś σ B i σ Z są przekrojami czynnymi na wychwyt neutronów termicznych (w barnach) odpowiednio dla boru pochodzenia naturalnego i pierwiastka Z; a AB i AZ są masami atomowymi odpowiednio boru naturalnego i pierwiastka Z.

0C005

Specjalnie wzbogacone związki lub proszki do wyrobu przegród do dyfuzji gazowej, odporne na korozyjne działanie UF6 (np. nikiel lub stopy zawierające 60 % masy lub więcej niklu, tlenek glinu i całkowicie fluorowane polimery węglowodorowe) o procentowym stopniu czystości w proporcji wagowej 99,9 % lub więcej i średniej wielkości cząstek poniżej 10 μm, mierzonej według normy ASTM B330 i wysokim stopniu jednorodności wymiarowej cząstek.

0D   Oprogramowanie

0D001

„Oprogramowanie” specjalnie opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów wymienionych w tej kategorii.

0E   Technologia

0E001

„Technologie” zgodnie z uwagą do technologii jądrowej służące do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów wymienionych w tej kategorii.

CZĘŚĆ III     Kategoria 1

KATEGORIA 1 – MATERIAŁY SPECJALNE I ZWIĄZANE Z NIMI URZĄDZENIA

1A   Systemy, urządzenia i części składowe

1A001

Następujące elementy wykonane ze związków fluorowych:

a.

uszczelnienia, uszczelki, masy uszczelniające lub przepony w układach paliwowych, które są specjalnie zaprojektowane do „statków powietrznych” lub rakiet kosmicznych i w których ponad 50 % zawartości wagowej stanowi jeden z materiałów objętych kontrolą według pozycji 1.C009.b. lub 1C009.c.;

b.

nieużywane;

c.

nieużywane.

1A002

Następujące wyroby lub laminaty „kompozytowe”:

N.B.

ZOB. TAKŻE POZYCJE 1A202, 9A010 i 9A110.

a.

wykonane z któregokolwiek z poniższych:

1.

organiczne „matryce” i „materiały włókniste lub włókienkowe” określone w pozycji 1C010.c. lub 1C010.d.: lub

2.

prepregi lub preformy określone w pozycji 1C010.e.;

b.

wykonane z „matrycy” metalowej lub węglowej i z któregokolwiek spośród niżej wymienionych materiałów:

1.

węglowych „materiałów włóknistych lub włókienkowych”, które spełniają wszystkie z poniższych kryteriów:

a.

„moduł właściwy” większy niż 10,15 × 106 m; oraz

b.

„wytrzymałość właściwa na rozciąganie” większa niż 17,7 × 104 m; lub

2.

materiałów wymienionych w pozycji 1C010.c.

Uwaga 1:

Pozycja 1A002 nie dotyczy wyrobów „kompozytowych” ani laminatów wykonanych z żywic epoksydowych impregnowanych węglowymi „materiałami włóknistymi lub włókienkowymi”, przeznaczonych do naprawy elementów lub laminatów „cywilnych statków powietrznych” i spełniających wszystkie z poniższych kryteriów:

a.

mają powierzchnię nieprzekraczającą 1 m2;

b.

mają długość nieprzekraczającą 2,5 m; oraz

c.

mają szerokość przekraczającą 15 mm.

Uwaga 2:

Pozycja 1A002 nie obejmuje kontrolą produktów półgotowych, specjalnie zaprojektowanych do następujących, wyłącznie cywilnych, zastosowań:

a.

sprzęt sportowy;

b.

przemysł motoryzacyjny;

c.

przemysł obrabiarkowy;

d.

zastosowania medyczne.

Uwaga 3:

Pozycja 1A002.b.1. nie obejmuje kontrolą produktów półgotowych zawierających maksymalnie dwie warstwy plecionych włókien, specjalnie zaprojektowanych do następujących zastosowań:

a.

piec do obróbki cieplnej metali służący do odpuszczania metalu;

b.

urządzenia do produkcji monokryształu krzemu.

Uwaga 4:

Pozycja 1A002 nie obejmuje kontrolą produktów gotowych, specjalnie zaprojektowanych do konkretnych zastosowań.

Uwaga 5:

Pozycja 1A002.b.1. nie obejmuje kontrolą mechanicznie siekanych lub ciętych „materiałów włóknistych lub włókienkowych” o długości nieprzekraczającej 25,0 mm.

1A003

Wyroby z innych niż „topliwe” poliimidów aromatycznych, w postaci folii, arkuszy, taśm lub wstęg, które spełniają którekolwiek z poniższych kryteriów:

a.

o grubości większej niż 0,254 mm; lub

b.

są powlekane lub laminowane węglem, grafitem, metalami lub substancjami magnetycznymi.

Uwaga:

Pozycja 1A003 nie obejmuje kontrolą wyrobów powlekanych lub laminowanych miedzią, przeznaczonych do produkcji elektronicznych płytek drukowanych.

N.B.

„Topliwe” poliimidy aromatyczne w każdej postaci, zob. pozycja 1C008.a.3.

1A004

Następujące urządzenia, wyposażenie i części ochronne i detekcyjne, inne niż specjalnie zaprojektowane do zastosowania wojskowego:

N.B.

ZOB. TAKŻE WYKAZ UZBROJENIA, POZYCJE 2B351 I 2B352.

a.

maski przeciwgazowe, pochłaniacze i wyposażenie dekontaminacyjne do nich, zaprojektowane lub zmodyfikowane dla ochrony przed którymkolwiek z poniższych czynników, a także części specjalnie do nich zaprojektowane:

Uwaga:

Pozycja 1A004.a. obejmuje respiratory oczyszczające powietrze z własnym zasilaniem (PARP), zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów ochrony przed środkami i materiałami wymienionymi w pozycji 1A004.a.

Uwaga techniczna:

Do celów pozycji 1A004.a.:

1.

Maski przeciwgazowe są również nazywane maskami gazowymi.

2.

Pochłaniacze obejmują również wkłady do filtrów.

1.

„czynniki biologiczne”;

2.

‘materiały promieniotwórcze’;

3.

chemiczne środki bojowe; lub

4.

„środki rozpraszania tłumu”, w tym:

a.

α-bromobenzenoacetonitryl (cyjanek bromobenzylu) (CA) (CAS 5798-79-8);

b.

dinitryl [(2-chlorofenylo)metyleno]propanu, (o-chlorobenzylidenomalanonitryl)(CS) (CAS 2698-41-1);

c.

2-chloro-1-fenyloetanon, chlorek fenylacylu (ω-chloroacetofenon) (CN) (CAS 532-27-4);

d.

dibenzo-(b,f)-1,4-oksazepina (CR) (CAS 257-07-8);

e.

10-chloro-5,10-dihydrofenarsazyna, (chlorek fenarsazyny), (adamsyt), (DM) (CAS 578-94-9);

f.

n-nonanoilomorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9);

b.

ubrania, rękawice i obuwie ochronne specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla ochrony przed którymkolwiek z poniższych:

1.

„czynniki biologiczne”;

2.

‘materiały promieniotwórcze’; lub

3.

chemiczne środki bojowe;

c.

systemy detekcji, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla wykrywania lub identyfikacji którychkolwiek z poniższych czynników, a także części specjalnie do nich zaprojektowane:

1.

„czynniki biologiczne”;

2.

‘materiały promieniotwórcze’; lub

3.

chemiczne środki bojowe.

d.

urządzenia elektroniczne zaprojektowane do automatycznego wykrywania lub określania obecności pozostałości „materiałów wybuchowych” przy użyciu technik ‘wykrywania substancji śladowych’ (np. powierzchniowa fala akustyczna, spektrometria w oparciu o ruchliwość jonów, spektrometria w oparciu o rozkład ruchliwości, spektrometria masowa).

Uwaga techniczna:

‘Wykrywanie substancji śladowych’ oznacza zdolność do wykrywania poniżej 1 ppm gazu lub 1 mg substancji stałej lub cieczy.

Uwaga 1:

Pozycja 1A004.d. nie obejmuje kontrolą urządzeń specjalnie zaprojektowanych do użytku laboratoryjnego.

Uwaga 2:

Pozycja 1A004.d. nie obejmuje kontrolą stacjonarnych bezstykowych bramek bezpieczeństwa.

Uwaga:

Pozycja 1A004 nie obejmuje kontrolą:

a.

osobistych monitorujących dozymetrów promieniowania jądrowego;

b.

urządzeń BHP ograniczonych projektowo lub funkcjonalnie do spełniania ochrony przed zagrożeniami typowymi dla bezpieczeństwa mieszkańców i domostw lub przemysłu cywilnego, w tym w:

1.

górnictwie;

2.

eksploatacji kamieniołomów;

3.

rolnictwie;

4.

przemyśle farmaceutycznym;

5.

medycynie;

6.

weterynarii;

7.

ochronie środowiska;

8.

gospodarowaniu odpadami;

9.

przemyśle spożywczym.

Uwagi techniczne:

1.

Pozycja 1A004 obejmuje urządzenia i części, które uznano za skuteczne, przetestowano z wynikiem pozytywnym według norm krajowych lub w inny sposób dowiedziono ich skuteczności w zakresie wykrywania ‘materiałów promieniotwórczych’„czynników biologicznych”, chemicznych środków bojowych, ‘nietoksycznych substancji zastępczych’ lub „środków rozpraszania tłumu”, a także obrony przed wymienionymi materiałami, czynnikami i środkami, także wtedy, gdy takie wyposażenie lub części stosowane są w cywilnych gałęziach działalności, takich jak: górnictwo, przemysł wydobywczy, rolnictwo, przemysł farmaceutyczny, medycyna, weterynaria, ochrona środowiska, gospodarka odpadami lub przemysł spożywczy.

2.

‘Nietoksyczna substancja zastępcza’ oznacza substancję lub materiał stosowany zamiast środków toksycznych (chemicznych lub biologicznych) w ramach szkoleń, badań naukowych, testów lub ocen.

3.

Do celów pozycji 1A004 ‘materiały promieniotwórcze’ oznaczają materiały wybrane lub zmodyfikowane w celu zwiększenia ich skuteczności w wywoływaniu strat w ludności lub zwierzętach, unieszkodliwianiu sprzętu lub powodowaniu strat w uprawach rolnych lub środowisku.

1A005

Następujące kamizelki i okrycia kuloodporne oraz elementy do nich:

N.B.

ZOB. TAKŻE WYKAZ UZBROJENIA.

a.

miękkie pancerze osobiste lub odzież ochronna, niewyprodukowane zgodnie z normami lub wymaganiami wojskowymi albo normami lub wymaganiami równoważnymi oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe;

b.

twarde płyty opancerzone do pancerzy osobistych dające ochronę balistyczną na poziomie IIIA lub niższym (NIJ 0101,06, lipiec 2008), lub na poziomie „równoważnych norm”.

N.B.

W odniesieniu do „materiałów włóknistych lub włókienkowych”, stosowanych do produkcji kamizelek kuloodpornych zob. 1C010.

Uwaga 1:

Pozycja 1A005 nie obejmuje kontrolą indywidualnych okryć kuloodpornych, gdy służą one ich użytkownikowi do osobistej ochrony.

Uwaga 2:

Pozycja 1A005 nie obejmuje kontrolą kamizelek kuloodpornych zaprojektowanych wyłącznie do ochrony czołowej zarówno przed odłamkami, jak i siłą podmuchu z niewojskowych urządzeń wybuchowych.

Uwaga 3:

Pozycja 1A005 nie obejmuje pancerzy osobistych zaprojektowanych wyłącznie do ochrony przed urazami na skutek pchnięcia nożem, szpikulcem, igłą lub tępym narzędziem.

1A006

Wyposażenie specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów unieszkodliwiania następujących improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED) oraz specjalnie zaprojektowanych części i akcesoriów do nich:

N.B.

ZOB. TAKŻE WYKAZ UZBROJENIA.

a.

pojazdy zdalnie sterowane;

b.

‘neutralizatory’.

Uwaga techniczna:

Do celów pozycji 1A006.b. ‘neutralizatory’ to urządzenia specjalnie zaprojektowane, by uniemożliwić działanie urządzenia wybuchowego przez wyrzucenie pocisku płynnego, stałego lub kruchego.

Uwaga:

Pozycja 1A006 nie obejmuje kontrolą wyposażenia obsługiwanego przez operatora.

1A007

Następujące wyposażenie i urządzenia specjalnie zaprojektowane w celu inicjowania ładunków oraz urządzeń zawierających „materiały energetyczne” za pomocą środków elektrycznych:

N.B.

ZOB. TAKŻE WYKAZ UZBROJENIA, POZYCJE 3A229 I 3A232.

a.

zestawy zapłonowe do detonatorów, zaprojektowane do detonatorów wymienionych w pozycji 1A007.b.;

b.

następujące zapłonniki elektryczne:

1.

eksplodujące zapłonniki mostkowe (EB);

2.

eksplodujące zapłonniki połączeń mostkowych (EBW);

3.

zapłonniki udarowe;

4.

eksplodujące zapłonniki foliowe (EFI).

Uwagi techniczne:

1.

Zamiast słowa detonator używa się czasami słowa inicjator lub zapłonnik.

2.

Do celów pozycji 1A007.b. wszystkie przedmiotowe detonatory wykorzystują małe przewodniki elektryczne (mostki, połączenia mostkowe lub folie) gwałtownie odparowujące po przepuszczeniu przez nie szybkich, wysokoprądowych impulsów elektrycznych. W przypadku zapłonników nieudarowych wybuchający przewodnik inicjuje eksplozję chemiczną w zetknięciu się z kruszącym materiałem wybuchowym, takim jak PETN (czteroazotan pentaerytrytu). W zapłonnikach udarowych wybuchowe odparowanie przewodnika elektrycznego zwalnia przeskok bijnika przez szczelinę, a jego uderzenie w materiał wybuchowy inicjuje eksplozję chemiczną. W niektórych przypadkach bijnik napędzany jest siłami magnetycznymi. Termin detonator w postaci folii eksplodującej może odnosić się zarówno do detonatorów typu EB, jak i udarowych.

1A008

Następujące ładunki, urządzenia i części:

a.

‘ładunki kumulacyjne’ spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

1.

zawartość materiałów wybuchowych netto (NEQ) większa niż 90 g; oraz

2.

zewnętrzna średnica obudowy równa lub większa niż 75 mm;

b.

ładunki tnące o kształcie liniowym spełniające wszystkie poniższe kryteria i specjalnie zaprojektowane do nich części:

1.

zawartość materiałów wybuchowych większa niż 40 g/m; oraz

2.

szerokość równa lub większa niż 10 mm;

c.

lont detonujący o zawartości materiałów wybuchowych większej niż 64 g/m;

d.

urządzenia tnące, inne niż wyszczególnione w 1A008.b., oraz narzędzia odcinające o zawartości materiałów wybuchowych netto (NEQ) większej niż 3,5 kg.

Uwaga techniczna:

‘Ładunki kumulacyjne’ to ładunki wybuchowe ukształtowane tak, by ukierunkować siłę wybuchu.

1A102

Elementy z przesyconego pirolizowanego materiału typu węgiel-węgiel przeznaczone do kosmicznych pojazdów nośnych określonych w pozycji 9A004 lub do rakiet meteorologicznych określonych w pozycji 9A104.

1A202

Elementy kompozytowe, inne niż wymienione w pozycji 1A002, w postaci rur i mające obie z następujących cech:

N.B.

ZOB. TAKŻE POZYCJE 9A010 I 9A110.

a.

średnicę wewnętrzną od 75 mm do 400 mm; oraz

b.

są wykonane z jednego z „materiałów włóknistych lub włókienkowych” wymienionych w pozycji 1C010.a. lub.b., lub 1C210.a. albo z materiałów węglowych wyszczególnionych w pozycji 1C210.c.

1A225

Katalizatory platynowe specjalnie opracowane lub przygotowane do wspomagania reakcji wymiany izotopów wodoru pomiędzy wodorem a wodą w celu separacji trytu z ciężkiej wody lub w celu produkcji ciężkiej wody.

1A226

Wyspecjalizowane wkłady do oddzielania ciężkiej wody od wody zwykłej, mające obydwie z następujących cech:

a.

są wykonane z siatek z brązu fosforowego obrabianych chemicznie dla zwiększenia nasiąkliwości; oraz

b.

są przeznaczone do stosowania w próżniowych wieżach destylacyjnych.

1A227

Przeciwradiacyjne okna ochronne o wysokiej gęstości (ze szkła ołowiowego lub podobnych materiałów), mające wszystkie z następujących cech, oraz specjalnie do nich zaprojektowane ramy:

a.

powierzchnię w ‘obszarze nieradioaktywnym’ powyżej 0,09 m2;

b.

gęstość powyżej 3 g/cm3; oraz

c.

grubość 100 mm lub większą.

Uwaga techniczna:

Na użytek pozycji 1A227 termin ‘obszar nieradioaktywny’ oznacza pole widzenia okna wystawionego na promieniowanie o poziomie najniższym w danym zastosowaniu.

1B   Urządzenia testujące, kontrolne i produkcyjne

1B001

Następujące urządzenia do produkcji lub kontroli wyrobów lub laminatów „kompozytowych” wyszczególnionych w pozycji 1A002 lub „materiałów włóknistych lub włókienkowych” wyszczególnionych w pozycji 1C010 oraz specjalnie do nich skonstruowane elementy i akcesoria:

N.B.

ZOB. TAKŻE POZYCJE 1B101 I 1B201.

a.

maszyny nawojowe do włókien, z koordynowanymi i programowanymi w trzech lub więcej ‘głównych osiach serwosterowania’ ruchami związanymi z ustawianiem, owijaniem i nawijaniem włókien, specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem do produkcji wyrobów „kompozytowych” lub laminatów, z „materiałów włóknistych lub włókienkowych”;

b.

‘maszyny do układania taśm’, z koordynowanymi i programowanymi w co najmniej pięciu ‘głównych osiach serwosterowania’ ruchami związanymi z ustawianiem w odpowiednim położeniu i układaniem taśm, specjalnie zaprojektowane do produkcji „kompozytowych” elementów konstrukcyjnych płatowca lub ‘pocisku rakietowego’;

Uwaga:

W pozycji 1B001.b. ‘pocisk rakietowy’ oznacza kompletne systemy rakietowe i systemy bezzałogowych statków powietrznych.

Uwaga techniczna:

Na użytek pozycji 1B001.b. ‘maszyny do układania taśm’ są zdolne do układania jednego lub więcej ‘pasm włókien’ ograniczonych do szerokości większej niż 25,4 mm, lecz mniejszej lub równej 304,8 mm oraz do cięcia i ponownego rozpoczynania pojedynczych ‘pasm włókien’ podczas procesu układania.

c.

wielokierunkowe, wielowymiarowe maszyny tkackie lub maszyny do przeplatania, łącznie z zestawami adaptacyjnymi i modyfikacyjnymi, zaprojektowane lub zmodyfikowane specjalnie do tkania, przeplatania lub splatania włókien na potrzeby elementów „kompozytowych”;

Uwaga techniczna:

Na użytek pozycji 1B001.c. technika przeplatania obejmuje również dzianie.

d.

następujące urządzenia specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do produkcji włókien wzmocnionych:

1.

urządzenia do przetwarzania włókien polimerowych (takich jak poliakrylonitryl, włókno z celulozy regenerowanej, paku lub polikarbosilanu) we włókna węglowe lub włókna węglika krzemu, łącznie ze specjalnymi urządzeniami do naprężania włókien podczas ogrzewania;

2.

urządzenia do chemicznego osadzania par pierwiastków lub związków chemicznych na ogrzanych podłożach włóknistych w celu wyprodukowania włókien z węglika krzemu;

3.

urządzenia do mokrego przędzenia ogniotrwałych materiałów ceramicznych (takich jak tlenek glinu);

4.

urządzenia do przetwarzania za pomocą obróbki cieplnej włókien macierzystych zawierających aluminium we włókna tlenku glinu;

e.

urządzenia do produkcji prepregów, wyszczególnionych w pozycji 1C010.e., metodą topienia termicznego (hot melt);

f.

następujące urządzenia do badań nieniszczących specjalnie zaprojektowane do materiałów „kompozytowych”:

1.

systemy tomografii rentgenowskiej do kontroli wad w trzech wymiarach;

2.

sterowane numerycznie ultradźwiękowe urządzenia badawcze, w których ruchy nadajników lub odbiorników do pozycjonowania są równocześnie sterowane i programowane w co najmniej czterech osiach w celu śledzenia trójwymiarowych kształtów badanych elementów;

g.

‘maszyny do układania kabli’ z włókien, z koordynowanymi i programowanymi w co najmniej dwóch ‘głównych osiach serwosterowania’ ruchami związanymi z ustawianiem w odpowiednim położeniu i układaniem kabli, specjalnie zaprojektowane do produkcji „kompozytowych” elementów konstrukcyjnych płatowca lub ‘pocisku rakietowego’;

Uwaga techniczna:

Do celów pozycji 1B001.g. ‘maszyny do układania kabli’ są zdolne do układania jednego lub więcej ‘pasm włókien’ o szerokości mniejszej lub równej 25,4 mm oraz do cięcia i ponownego rozpoczynania pojedynczych ‘pasm włókien’ podczas procesu układania.

Uwagi techniczne:

1.

Do celów pozycji 1B001 ‘główne osie serwosterowania’ sterują pod kontrolą programu komputerowego pozycją manipulatora (tj. głowicą) w przestrzeni w odniesieniu do obrabianego elementu, nadając mu właściwe położenie i kierunek, by osiągnąć pożądany wynik.

2.

Do celów pozycji 1B001 ‘pasmo włókna’ oznacza pojedynczą ciągłą szerokość taśmy, kabla lub włókna częściowo impregnowanych żywicą. ‘Pasma włókna’ całkowicie lub częściowo impregnowane żywicą obejmują pasma pokryte suchym proszkiem, który przywiera po podgrzaniu.

1B002

Urządzenia zaprojektowane do produkcji proszków lub pyłów stopów metali spełniających wszystkie poniższe kryteria:

a.

specjalnie zaprojektowanych w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem oraz

b.

specjalnie zaprojektowanych do wykorzystania w jednym z procesów wyszczególnionych w pozycji 1C002.c.2.

N.B.

ZOB. TAKŻE POZYCJA 1B102.

1B003

Narzędzia, matryce, formy lub osprzęt o specjalnej konstrukcji do przetwarzania tytanu, glinu lub ich stopów w „stanie nadplastycznym” lub metodą „zgrzewania dyfuzyjnego” z przeznaczeniem do produkcji którychkolwiek z poniższych:

a.

konstrukcji lotniczych lub kosmicznych;

b.

silników do „statków powietrznych” i rakiet kosmicznych; lub

c.

specjalnie zaprojektowanych zespołów do konstrukcji wyszczególnionych w pozycji 1B003.a. lub silników wyszczególnionych w pozycji 1B003.b.

1B101

Następujące urządzenia, inne niż wyszczególnione w pozycji 1B001, do „produkcji” kompozytów konstrukcyjnych oraz specjalnie do nich skonstruowane elementy i akcesoria:

N.B.

ZOB. TAKŻE POZYCJA 1B201.

Uwaga:

Do wyszczególnionych w pozycji 1B101 elementów i akcesoriów należą formy, trzpienie, matryce, uchwyty i oprzyrządowanie do wstępnego prasowania, utrwalania, odlewania, spiekania lub spajania elementów kompozytowych, laminatów i wytworzonych z nich wyrobów.

a.

maszyny nawojowe do włókien lub maszyny do zbrojenia włóknami, z koordynowanymi i programowanymi w trzech lub więcej osiach ruchami związanymi z ustawianiem, owijaniem i nawijaniem włókien, specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem do produkcji wyrobów kompozytowych lub laminatów z „materiałów włóknistych lub włókienkowych”;

b.

maszyny do układania taśm z koordynowanymi i programowanymi w co najmniej dwóch osiach ruchami związanymi z ustawianiem w odpowiednim położeniu i układaniem taśm i arkuszy, specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem do kompozytowych elementów konstrukcyjnych płatowca lub „pocisku rakietowego”;

c.

następujące urządzenia zaprojektowane lub przystosowane do „produkcji”„materiałów włóknistych lub włókienkowych”:

1.

urządzenia do przetwarzania włókien polimerowych (takich jak poliakrylonitryl, włókno z celulozy regenerowanej lub polikarbosilan) łącznie ze specjalnymi urządzeniami do naprężania włókien podczas ogrzewania;

2.

urządzenia do chemicznego osadzania par pierwiastków lub związków chemicznych na ogrzanych podłożach włóknistych;

3.

urządzenia do mokrego przędzenia ogniotrwałych materiałów ceramicznych (takich jak tlenek glinu);

d.

urządzenia skonstruowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do specjalnej obróbki powierzchniowej włókien lub do wytwarzania prepregów i preform wyszczególnionych w pozycji 9C110.

Uwaga:

Do urządzeń ujętych w pozycji 1B101.d. zalicza się rolki, naprężacze, zespoły powlekające, urządzenia do cięcia i formy zatrzaskowe.

1B102

„Urządzenia produkcyjne” do wytwarzania proszków metali, inne niż wyszczególnione w pozycji 1B002, oraz następujące elementy:

N.B.

ZOB. TAKŻE POZYCJA 1B115.b.

a.

„urządzenia produkcyjne” do wytwarzania proszków metali umożliwiające „produkcję”, w kontrolowanej atmosferze, sferycznych, sferoidalnych lub pylistych materiałów wyszczególnionych w pozycjach 1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1., 1C111.a.2. lub w wykazie uzbrojenia;

b.

specjalnie zaprojektowane elementy do „urządzeń produkcyjnych” wyszczególnionych w pozycji 1B002 lub 1B102.a.

Uwaga:

Pozycja 1B102 obejmuje:

a.

generatory plazmowe (na zasadzie łuku elektrycznego wysokiej częstotliwości) nadające się do otrzymywania pylistych lub sferycznych proszków metali, z organizacją procesu w środowisku argon-woda;

b.

urządzenia elektroimpulsowe umożliwiające otrzymywanie pylistych lub sferycznych proszków metali, z organizacją procesu w środowisku argon-woda;

c.

urządzenia umożliwiające „produkcję” sferycznych proszków aluminiowych przez rozpylanie roztopionego metalu w atmosferze obojętnej (np. azocie).

1B115

Urządzenia, inne niż wyszczególnione w pozycjach 1B002 lub 1B102, do produkcji paliw i składników paliw oraz specjalnie do nich skonstruowane podzespoły:

a.

„urządzenia produkcyjne” do „produkcji”, manipulowania i testowania odbiorczego paliw płynnych i składników paliw wyszczególnionych w pozycjach 1C011.a., 1C011.b. i 1C111 lub w wykazie uzbrojenia;

b.

„urządzenia produkcyjne” do „produkcji”, manipulowania, mieszania, utrwalania, odlewania, prasowania, obrabiania, wytłaczania lub testowania odbiorczego paliw stałych i składników paliw wyszczególnionych w pozycjach 1C011.a., 1C011.b. i 1C111 lub w wykazie uzbrojenia.

Uwaga:

Pozycja 1B115.b. nie obejmuje kontrolą mieszarek okresowych, mieszarek ciągłych lub młynów wykorzystujących energię płynów. W sprawie kontroli mieszarek okresowych, mieszarek ciągłych lub młynów wykorzystujących energię płynów zob. pozycje 1B117, 1B118 i 1B119.

Uwaga 1:

Urządzenia specjalnie zaprojektowane do produkcji wyrobów militarnych wymagają każdorazowo sprawdzenia wykazu uzbrojenia.

Uwaga 2:

Pozycja 1B115 nie obejmuje kontrolą urządzeń do „produkcji”, manipulowania i testowania odbiorczego węgliku boru.

1B116

Dysze o specjalnej konstrukcji, przeznaczone do wytwarzania materiałów pochodzenia pirolitycznego, formowanych w matrycy, na trzpieniu lub innym podłożu, z gazów macierzystych rozkładających się w zakresie temperatur od 1 573 K (1 300°C) do 3 173 K (2 900°C) przy ciśnieniach w zakresie od 130 Pa do 20 kPa.

1B117

Mieszarki okresowe spełniające wszystkie poniższe kryteria i specjalnie zaprojektowane do nich elementy:

a.

zaprojektowane lub zmodyfikowane do mieszania próżniowego w zakresie od zera do 13,326 kPa,

b.

zdolne do kontrolowania temperatury komory mieszania;

c.

całkowita wydajność objętościowa 110 litrów lub większa; oraz

d.

co najmniej jeden ‘wał mieszający/ugniatający’ osadzony mimośrodowo.

Uwaga:

W pozycji 1B117.d. ‘wał mieszający/ugniatający’ nie obejmuje rozdrabniaczy i głowic nożowych.

1B118

Mieszarki ciągłe spełniające wszystkie poniższe kryteria i specjalnie zaprojektowane do nich elementy:

a.

zaprojektowane lub zmodyfikowane do mieszania próżniowego w zakresie od zera do 13,326 kPa,

b.

zdolne do kontrolowania temperatury komory mieszania;

c.

spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

1.

dwa lub więcej wałów mieszających/ugniatających; lub

2.

spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

a.

jeden oscylujący wał obrotowy z zębami/kołkami ugniatającymi, oraz

b.

zęby/kołki ugniatające wewnątrz obudowy komory mieszalniczej.

1B119

Młyny wykorzystujące energię płynów, nadające się do rozdrabniania i mielenia substancji wyszczególnionych w pozycjach 1C011.a., 1C011.b. i 1C111 lub w wykazie uzbrojenia, i specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

1B201

Następujące maszyny do nawijania włókien i związane z nimi wyposażenie, inne niż wyszczególnione w pozycji 1B001 lub 1B101:

a.

maszyny do nawijania włókien, mające wszystkie z następujących cech:

1.

koordynację i programowanie ruchów związanych z ustawianiem, owijaniem i nawijaniem włókien, w dwóch lub więcej osiach;

2.

są specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem do produkcji wyrobów kompozytowych lub laminatów z „materiałów włóknistych lub włókienkowych”; oraz

3.

są zdolne do nawijania cylindrycznych rurek o średnicy od 75 mm do 650 mm i długości 300 mm lub większej;

b.

sterowniki koordynujące i programujące do maszyn do nawijania włókien wyszczególnionych w 1B201.a;

c.

trzpienie precyzyjne do maszyn do nawijania włókien wyszczególnionych w 1B201.a.

1B225

Ogniwa elektrolityczne do produkcji fluoru o wydajności większej niż 250 gramów fluoru na godzinę.

1B226

Elektromagnetyczne separatory izotopów, skonstruowane z przeznaczeniem do współpracy z jednym lub wieloma źródłami jonów zdolnymi do uzyskania wiązki jonów o całkowitym natężeniu rzędu 50 mA lub więcej.

Uwaga:

Pozycja 1B226 obejmuje następujące separatory:

a.

zdolne do wzbogacania izotopów trwałych;

b.

ze źródłami i kolektorami jonów zarówno w polu magnetycznym, jak i w takich instalacjach, w których zespoły te znajdują się na zewnątrz pola.

1B228

Kolumny do kriogenicznej destylacji wodoru posiadające wszystkie wymienione poniżej cechy:

a.

zaprojektowane z przeznaczeniem do pracy przy temperaturach wewnętrznych 35 K (–238°C) lub niższych;

b.

zaprojektowane z przeznaczeniem do pracy przy ciśnieniach wewnętrznych od 0,5 do 5 MPa;

c.

skonstruowane:

1.

z drobnoziarnistych stali nierdzewnych klasy 300 Międzynarodowego Stowarzyszenia Inżynierów Motoryzacji (Society of Automotive Engineers International – SAE) o niskiej zawartości siarki i o wielkości ziarna austenitu 5 lub większym według norm ASTM (lub równoważnych norm); lub

2.

z materiałów równoważnych nadających się zarówno do działań w warunkach kriogenicznych, jak i w atmosferze wodorowej (H2); oraz

d.

o średnicach wewnętrznych 30 cm lub większych i ‘długościach efektywnych’ 4 m lub większych.

Uwaga techniczna:

W pozycji 1B228 ‘długość efektywna’ oznacza aktywną wysokość materiału wypełniającego w kolumnach z wypełnieniem lub aktywną wysokość płyt kontaktora wewnętrznego w kolumnach płytowych.

1B230

Pompy do przetłaczania roztworów katalizatora z amidku potasu rozcieńczonego lub stężonego w ciekłym amoniaku (KNH2/NH3), posiadające wszystkie wymienione poniżej cechy:

a.

szczelność dla powietrza (tj. hermetycznie zamknięte);

b.

wydajność powyżej 8,5 m3/h; oraz

c.

nadające się do:

1.

stężonych roztworów amidku potasu (1 % lub powyżej) – ciśnienie robocze 1,5–60 MPa; lub

2.

rozcieńczonych roztworów amidku potasu (poniżej 1 %) – ciśnienie robocze 20–60 MPa.

1B231

Następujące urządzenia i instalacje do obróbki trytu lub ich podzespoły:

a.

urządzenia lub instalacje do produkcji, odzyskiwania, ekstrakcji, stężania trytu lub manipulowania trytem;

b.

następujące urządzenia dla instalacji lub fabryk trytu:

1.

urządzenia do chłodzenia wodoru lub helu zdolne do chłodzenia do temperatury 23 K (–250°C) lub poniżej, o wydajności odprowadzania ciepła powyżej 150 W;

2.

instalacje do magazynowania i oczyszczania izotopów wodoru za pomocą wodorków metali jako środków do magazynowania lub oczyszczania.

1B232

Turborozprężarki lub zestawy turborozprężarka-sprężarka mające obie z wymienionych niżej cech:

a.

zaprojektowane do działania przy temperaturze wylotowej poniżej 35 K (–238°C) lub niższej; oraz

b.

posiadające przepustowość wodoru większą lub równą 1 000 kg/h.

1B233

Następujące urządzenia i instalacje do separacji izotopów litu oraz ich układy i podzespoły do nich:

a.

urządzenia i instalacje do separacji izotopów litu;

b.

następujące podzespoły do separacji izotopów litu w oparciu o proces amalgamacji litu i rtęci:

1.

kolumny z wypełnieniem do wymiany cieczowo-cieczowej specjalnie zaprojektowane do amalgamatów litu;

2.

pompy do pompowania rtęci lub amalgamatu litu;

3.

ogniwa do elektrolizy amalgamatu litu;

4.

aparaty wyparne do zagęszczonych roztworów wodorotlenku litu;

c.

układy wymiany jonowej specjalnie zaprojektowane do separacji izotopów litu oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy;

d.

układy wymiany chemicznej (wykorzystujące etery kronowe, kryptandy lub etery lariatowe) specjalnie zaprojektowane do separacji izotopów litu oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy.

1B234

Pojemniki do materiałów wybuchowych, komory, kontenery i inne podobne urządzenia zaprojektowane do testowania materiałów wybuchowych lub urządzeń wybuchowych, mające obie poniższe cechy:

N.B.

ZOB. TAKŻE WYKAZ UZBROJENIA.

a.

są zaprojektowane do całkowitego przyjęcia wybuchu równoważnego 2 kg trotylu (TNT) lub więcej: oraz

b.

mają elementy konstrukcyjne lub cechy, które umożliwiają przekazywanie danych diagnostycznych lub pomiarowych w czasie rzeczywistym lub z opóźnieniem.

1B235

Następujące zespoły docelowe i elementy do produkcji trytu:

a.

zespoły docelowe wykonane z litu wzbogaconego izotopem litu-6 lub zawierające taki lit, specjalnie zaprojektowane do produkcji trytu poprzez napromienianie, w tym insercję w reaktorze jądrowym;

b.

elementy specjalnie zaprojektowane do zespołów docelowych wyszczególnionych w pozycji 1B235.a.

Uwaga techniczna:

Elementy specjalnie zaprojektowane do zespołów docelowych do produkcji trytu mogą obejmować granulaty trytu, pochłaniacze trytu i specjalnie powlekane okładziny.

1C   Materiały

Uwaga techniczna:

Metale i stopy:

Jeżeli nie zastrzeżono inaczej, terminy ‘metale’ i ‘stopy’ używane w pozycjach od 1C001 do 1C012 dotyczą następujących wyrobów surowych i półfabrykatów:

Wyroby surowe:

 

Anody, kule, pręty (łącznie z prętami karbowanymi i ciągnionymi), kęsy, bloki, bochny, brykiety, placki, katody, kryształy, kostki, struktury, ziarna, sztaby, bryły, pastylki, surówki, proszki, podkładki, śruty, płyty, owale osadnicze, gąbki i drążki.

Półfabrykaty (zarówno powlekane, pokrywane galwanicznie, wiercone i wykrawane, jak i niepoddane żadnej z tych obróbek):

a.

przerobione plastycznie lub obrobione materiały wyprodukowane poprzez walcowanie, wyciąganie, wytłaczanie, kucie, prasowanie, granulowanie, rozpylanie, mielenie, tj.: kątowniki, ceowniki, koła, tarcze, pyły, płatki, folie, odkuwki, płyty, proszki, wytłoczki, wypraski, wstęgi, pierścienie, pręty (w tym pręty spawalnicze, walcówki i druty walcowane), kształtowniki, arkusze, taśmy, rury, rurki (w tym rury bezszwowe, rury o przekroju kwadratowym i tuleje rurowe), druty ciągnione i tłoczone;

b.

materiały odlewnicze produkowane przez odlewanie w piasku, kokilach, formach metalowych, gipsowych i innych, w tym przez odlewanie pod ciśnieniem, formy spiekane i formy wykonywane w metalurgii proszkowej.

Cel kontroli nie powinien być omijany przez eksportowanie form niewymienionych w wykazie jako produktów rzekomo finalnych, ale będących w rzeczywistości formami surowymi lub półfabrykatami.

1C001

Następujące materiały specjalnie opracowane do pochłaniania promieniowania elektromagnetycznego lub polimery przewodzące samoistnie:

N.B.

ZOB. TAKŻE POZYCJA 1C101

a.

materiały pochłaniające fale o częstotliwościach powyżej 2 × 108 Hz, ale poniżej 3 × 1012 Hz;

Uwaga 1:

Pozycja 1C001.a. nie obejmuje kontrolą:

a.

pochłaniaczy typu włosowego, wykonanych z włókien naturalnych lub syntetycznych, w których pochłanianie osiąga się innym sposobem niż magnetyczny;

b.

pochłaniaczy niewykazujących strat magnetycznych oraz takich, których powierzchnia, na którą pada promieniowanie, nie jest planarna, w tym ostrosłupów, stożków, klinów i powierzchni zwichrowanych;

c.

pochłaniaczy planarnych spełniających wszystkie poniższe kryteria:

1.

wykonane z któregokolwiek z poniższych:

a.

ze spienionych tworzyw sztucznych (elastycznych lub nieelastycznych) wzmacnianych węglem lub z materiałów organicznych, łącznie z materiałami wiążącymi, dających więcej niż 5 % echa w porównaniu z metalami, w paśmie o szerokości wyższej o ± 15 % od częstotliwości centralnej padającej fali, i nieodpornych na temperatury przekraczające 450 K (177°C); lub

b.

z materiałów ceramicznych dających o ponad 20 % echa więcej w porównaniu z metalami, w paśmie o szerokości wyższej o ± 15 % od częstotliwości centralnej padającej fali, i nieodpornych na temperatury przekraczające 800 K (527°C);

Uwaga techniczna:

Próbki do badania stopnia pochłaniania materiałów wyszczególnionych w uwadze 1.c.1. do pozycji 1C001.a. powinny być kwadratami o boku równym co najmniej 5 długościom fali o częstotliwości centralnej i umieszczone w polu dalekim elementu promieniującego fale elektromagnetyczne.

2.

wytrzymałość na rozciąganie poniżej 7 × 106 N/m2; oraz

3.

wytrzymałość na ściskanie poniżej 14 × 106 N/m2;

d.

pochłaniaczy planarnych wykonanych ze spieku ferrytowego, spełniających wszystkie poniższe kryteria:

1.

gęstość względna powyżej 4,4; oraz

2.

maksymalna temperatura robocza wynosząca 548 K (275°C) lub niższa;

e.

pochłaniaczy planarnych niewykazujących strat magnetycznych i wytwarzanych z materiału z tworzywa sztucznego, tj. ‘pianki otwartokomórkowej’, o gęstości 0,15 g/cm3 lub mniejszej.

Uwaga techniczna:

‘Pianki otwartokomórkowe’ są elastycznymi i porowatymi materiałami, których wewnętrzna struktura jest przepuszczalna. ‘Pianki otwartokomórkowe’ są również znane jako pianki siatkowe.

Uwaga 2:

Żadne sformułowanie w uwadze 1 do pozycji 1C001.a. nie zwalnia z kontroli materiałów magnetycznych użytych jako pochłaniacze fal w farbach.

b.

materiały nieprzezroczyste dla promieniowania widzialnego i specjalnie opracowane do pochłaniania promieniowania bliskiego podczerwieni o długości fali powyżej 810 nm, ale poniżej 2 000 nm (częstotliwości powyżej 150 THz, ale poniżej 370 THz);

Uwaga:

Pozycja 1C001.b. nie obejmuje kontrolą materiałów specjalnie zaprojektowanych lub opracowanych do któregokolwiek z poniższych zastosowań:

a.

„laserowe” znakowanie polimerów; lub

b.

„laserowe” spawanie polimerów;

c.

materiały polimerowe przewodzące samoistnie, o ‘objętościowej przewodności elektrycznej’ powyżej 10 000 S/m (simensów na metr) lub ‘oporności powierzchniowej’ poniżej 100 omów/kwadrat, których podstawową częścią składową jest którykolwiek z następujących polimerów:

1.

polianilina;

2.

polipirol;

3.

politiofen;

4.

polifenylenowinylen; lub

5.

polietylenowinylen.

Uwaga:

Pozycja 1C001.c. nie obejmuje kontrolą materiałów w postaci ciekłej.

Uwaga techniczna:

‘Objętościową przewodność elektryczną’ oraz ‘oporność powierzchniową’ należy określać zgodnie z normą ASTM D-257 lub jej odpowiednikami krajowymi.

1C002

Następujące stopy metali, proszki stopów metali lub materiały stopowe:

N.B.

ZOB. TAKŻE POZYCJA 1C202.

Uwaga:

Pozycja 1C002 nie obejmuje kontrolą stopów metali, proszków stopów metali ani materiałów stopowych, specjalnie przeznaczonych do celów powlekania.

Uwagi techniczne:

1.

Do stopów metalu według pozycji 1C002 zalicza się takie, które zawierają wyższy procent wagowy danego metalu niż dowolnego innego pierwiastka.

2.

‘Trwałość w próbie pełzania do zerwania’ należy określać według normy ASTM E-139 lub jej krajowych odpowiedników.

3.

‘Trwałość w niskocyklowych badaniach zmęczeniowych’ należy określać według normy ASTM E-606 ‘Zalecana metoda niskocyklowego badania zmęczeniowego przy stałej amplitudzie’ lub jej krajowych odpowiedników. Badania należy prowadzić przy obciążeniu skierowanym osiowo, przy średnim współczynniku naprężenia równym 1 oraz współczynniku spiętrzenia naprężeń (Kt) równym 1. Średni współczynnik naprężenia definiuje się jako różnicę naprężenia maksymalnego i minimalnego podzieloną przez naprężenie maksymalne.

a.

następujące glinki:

1.

glinki niklu zawierające wagowo co najmniej 15 %, a co najwyżej 38 % glinu i co najmniej jeden dodatek stopowy;

2.

glinki tytanu zawierające wagowo 10 % lub więcej glinu i co najmniej jeden dodatek stopowy;

b.

następujące stopy metali wykonane z materiałów w postaci proszków lub pyłów wyszczególnionych w pozycji 1C002.c.:

1.

stopy niklu spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

a.

ich ‘trwałość w próbie pełzania do zerwania’ wynosi 10 000 lub więcej godzin w temperaturze 923 K (650°C) przy naprężeniu 676 MPa; lub

b.

ich ‘trwałość w niskocyklowych badaniach zmęczeniowych’ wynosi 10 000 lub więcej cykli w temperaturze 823 K (550°C) przy maksymalnym naprężeniu 1 095 MPa;

2.

stopy niobu spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

a.

ich ‘trwałość w próbie pełzania do zerwania’ wynosi 10 000 lub więcej godzin w temperaturze 1 073 K (800°C) przy naprężeniu 400 MPa; lub

b.

ich ‘trwałość w niskocyklowych badaniach zmęczeniowych’ wynosi 10 000 lub więcej cykli w temperaturze 973 K (700°C) przy maksymalnym naprężeniu 700 MPa;

3.

stopy tytanu spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

a.

ich ‘trwałość w próbie pełzania do zerwania’ wynosi 10 000 lub więcej godzin w temperaturze 723 K (450°C) przy naprężeniu 200 MPa; lub

b.

ich ‘trwałość w niskocyklowych badaniach zmęczeniowych’ wynosi 10 000 lub więcej cykli w temperaturze 723 K (450°C) przy maksymalnym naprężeniu 400 MPa;

4.

stopy glinu spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

a.

ich wytrzymałość na rozciąganie wynosi 240 MPa lub więcej w temperaturze 473 K (200°C); lub

b.

ich wytrzymałość na rozciąganie wynosi 415 MPa lub więcej w temperaturze 298 K (25°C);

5.

stopy magnezu spełniające wszystkie poniższe kryteria:

a.

ich wytrzymałość na rozciąganie wynosi 345 MPa lub więcej; oraz

b.

szybkość korozji w 3 % wodnym roztworze chlorku sodowego, mierzona według normy ASTM G-31 lub jej krajowych odpowiedników, wynosi poniżej 1 mm/rok;

c.

proszki lub pyły stopów metali spełniające wszystkie poniższe kryteria:

1.

wykonane z dowolnego materiału o podanych poniżej składach:

Uwaga techniczna:

W podanych poniżej związkach X oznacza jeden lub większą liczbę składników stopu.

a.

stopów niklu (Ni-Al-X, Ni-X-Al) przeznaczonych do wyrobu części lub zespołów silników turbinowych, tj. zawierających mniej niż 3 cząsteczki niemetaliczne (wprowadzone podczas procesu produkcji) o wielkości przekraczającej 100 μm na 109cząsteczek stopu;

b.

stopów niobu (Nb-Al-X lub Nb-X-Al, Nb-Si-X lub Nb-X-Si, Nb-Ti-X lub Nb-X-Ti);

c.

stopów tytanu (Ti-Al-X lub Ti-X-Al);

d.

stopów glinu (Al-Mg-X lub Al-X-Mg, Al-Zn-X lub Al-X-Zn, Al-Fe-X lub Al-X-Fe); lub

e.

stopów magnezu (Mg-Al-X lub Mg-X-Al);

2.

wyprodukowane w atmosferze o regulowanych parametrach jedną z następujących metod:

a.

‘rozpylania próżniowego’;

b.

‘rozpylania gazowego’;

c.

‘rozpylania rotacyjnego’;

d.

‘chłodzenia ultraszybkiego’;

e.

‘formowania rotacyjnego z fazy stopionej’ i ‘rozdrabniania’;

f.

‘formowania ekstrakcyjnego z fazy stopionej’ i ‘rozdrabniania’;

g.

‘stapiania mechanicznego’; lub

h.

‘atomizacji plazmowej’; oraz

3.

nadające się do formowania materiałów wyszczególnionych w pozycji 1C002.a. lub 1C002.b.;

d.

materiały stopowe spełniające wszystkie poniższe kryteria:

1.

wykonane z dowolnego materiału o składzie wyszczególnionym w pozycji 1C002.c.1.;

2.

w postaci niesproszkowanych płatków, wstążek lub cienkich pręcików; oraz

3.

wyprodukowane w atmosferze o regulowanych parametrach jedną z następujących metod:

a.

‘chłodzenia ultraszybkiego’;

b.

‘formowania rotacyjnego z fazy stopionej’; lub

c.

‘formowania ekstrakcyjnego z fazy stopionej’.

Uwagi techniczne:

1.

‘Rozpylanie próżniowe’ oznacza proces rozpylania strumienia stopionego metalu na kropelki o średnicy 500 μm lub mniejszej poprzez szybkie uwolnienie rozpuszczonego gazu w warunkach podciśnienia.

2.

‘Atomizacja gazowa’ oznacza proces rozpylania strumienia stopionego metalu na kropelki o średnicy 500 μm lub mniejszej za pomocą strumienia gazu o wysokim ciśnieniu.

3.

‘Atomizacja rotacyjna’ oznacza proces rozpylania strumienia lub jeziorka stopionego metalu na kropelki o średnicy 500 μm lub mniejszej za pomocą siły odśrodkowej.

4.

‘Chłodzenie ultraszybkie’ oznacza technikę ‘gwałtownego krzepnięcia’ polegającą na uderzaniu stopionego strumienia metalu w chłodzony blok, w wyniku czego powstaje produkt w postaci płatków.

5.

‘Formowanie rotacyjne z fazy stopionej’ oznacza technikę ‘gwałtownego krzepnięcia’ polegającą na uderzaniu strumienia stopionego metalu w wirujący chłodzony blok, wskutek czego powstaje wyrób w postaci płatków, wstęgi lub pręcików.

6.

‘Rozdrabnianie’ oznacza proces wprowadzania materiału w postać drobnocząstkową przez zgniatanie lub mielenie.

7.

‘Formowanie ekstrakcyjne z fazy stopionej’ oznacza technikę ‘gwałtownego krzepnięcia’ i ekstrahowania wyrobu stopowego podobnego do wstęgi, polegającą na zanurzaniu krótkiego odcinka wirującego chłodzonego bloku w wannie stopionego stopu metalowego.

8.

‘Stapianie mechaniczne’ oznacza technikę wykonywania stopów polegającą na mechanicznym łączeniu, kruszeniu i ponownym łączeniu sproszkowanych pierwiastków i głównego składnika stopowego. Przez dodawanie odpowiednich proszków można wprowadzać do stopu cząstki niemetaliczne.

9.

‘Atomizacja plazmowa’ oznacza proces rozpylania strumienia stopionego metalu na kropelki o średnicy 500 μm lub mniejszej przy zastosowaniu pochodni plazmowych w atmosferze gazów obojętnych.

10.

‘Gwałtowne krzepnięcie’ oznacza proces obejmujący krzepnięcie roztopionego materiału podczas chłodzenia z szybkością powyżej 1 000 K/s.

1C003

Metale magnetyczne, bez względu na typ i postać, spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

a.

ich początkowa względna przenikalność magnetyczna wynosi 120 000 lub więcej, a grubość 0,05 mm lub mniej;

Uwaga techniczna:

Początkową względną przenikalność magnetyczną należy mierzyć na materiałach całkowicie wyżarzonych.

b.

stopy magnetostrykcyjne spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

1.

magnetostrykcja nasycenia powyżej 5 × 10–4; lub

2.

współczynnik sprzężenia żyromagnetycznego (k) powyżej 0,8; lub

c.

taśmy ze stopów amorficznych lub ‘nanokrystalicznych’ spełniające wszystkie poniższe kryteria:

1.

skład zawierający co najmniej 75 % wagowych żelaza, kobaltu lub niklu;

2.

indukcja magnetyczna nasycenia (Bs) wynosząca 1,6 T lub więcej; oraz

3.

spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

a.

grubość taśmy 0,02 mm lub mniejsza; lub

b.

oporność właściwa 2 × 10–4 omów cm lub większa.

Uwaga techniczna:

Pod pojęciem materiały ‘nanokrystaliczne’ w pozycji 1C003.c. rozumie się materiały o rozmiarze ziarna krystalicznego wynoszącym 50 nm lub mniej, zmierzonym metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego.

1C004

Stopy uranowo-tytanowe lub stopy wolframu na „matrycy” z żelaza, niklu lub miedzi spełniające wszystkie poniższe kryteria:

a.

gęstość powyżej 17,5 g/cm3;

b.

granica sprężystości powyżej 880 MPa;

c.

wytrzymałość na rozciąganie powyżej 1 270 MPa; oraz

d.

wydłużenie powyżej 8 %.

1C005

Następujące „nadprzewodzące” przewodniki „kompozytowe” o długości powyżej 100 m lub masie powyżej 100 g:

a.

„nadprzewodzące” przewodniki „kompozytowe”, w których skład wchodzi co najmniej jedno ‘włókno’ niobowo-tytanowe, spełniające oba poniższe kryteria:

1.

osadzone w „matrycy” różnej od miedzianej lub „matrycy” mieszanej na osnowie miedzi; oraz

2.

mające pole przekroju poprzecznego poniżej 0,28 × 10–4 mm2 (o średnicy 6 μm w przypadku ‘włókien’ o przekroju kołowym);

b.

„nadprzewodzące” przewodniki „kompozytowe”, w których skład wchodzi co najmniej jedno ‘włókno’„nadprzewodzące” inne niż niobowo-tytanowe, spełniające wszystkie poniższe kryteria:

1.

„temperatura krytyczna” przy zerowej indukcji magnetycznej powyżej 9,85 K (–263,31°C); oraz

2.

pozostawanie w stanie „nadprzewodzącym” w temperaturze 4,2 K (–268,96°C) pod działaniem pola magnetycznego działającego w jakimkolwiek kierunku prostopadłym do osi podłużnej przewodnika oraz równoważnego indukcji magnetycznej 12 T o krytycznej gęstości prądu większej niż 1 750 A/mm2 w całkowitym polu przekroju poprzecznego przewodnika;

c.

„nadprzewodzące” przewodniki „kompozytowe”, w których skład wchodzi co najmniej jedno ‘włókno’„nadprzewodzące”, które nadal są „nadprzewodzące” w temperaturze powyżej 115 K (–158,16°C).

Uwaga techniczna:

Do celów pozycji 1C005 ‘włókna’ mogą być w postaci drutu, cylindra, folii, taśmy lub wstęgi.

1C006

Następujące płyny i materiały smarne:

a.

nieużywane;

b.

materiały smarne zawierające jako części składowe podstawowe którekolwiek z poniższych:

1.

etery lub tioetery fenylenowe lub alkilofenylenowe lub ich mieszaniny, zawierające powyżej dwóch grup funkcyjnych eteru lub tioeteru lub ich mieszaninę; lub

2.

fluorowe oleje silikonowe o lepkości kinematycznej poniżej 5 000 mm2/s (5 000 centystokesów) mierzonej w temperaturze 298 K (25°C);

c.

płyny zwilżające lub flotacyjne spełniające wszystkie poniższe kryteria:

1.

czystość powyżej 99,8 %;

2.

zawierające mniej niż 25 cząstek o średnicy 200 μm lub większej w 100 ml; oraz

3.

wykonane co najmniej w 85 % z któregokolwiek z poniższych:

a.

dibromotetrafluoroetanu (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

b.

polichlorotrifluoroetylenu (tylko modyfikowanego olejem lub woskiem); lub

c.

polibromotrifluoroetylenu;

d.

płyny fluorowęglowe przeznaczone do chłodzenia układów elektronicznych i spełniające wszystkie poniższe kryteria:

1.

zawartość wagowa 85 % lub więcej następujących związków lub ich mieszanin:

a.

monomeryczne postacie perfluoropolialkiloeterotriazyn lub perfluoropolialkiloeterów;

b.

perfluoroalkiloaminy;

c.

perfluorocykloalkany; lub

d.

perfluoroalkany;

2.

gęstość przy 298 K (25°C) wynosząca 1,5 g/ml lub więcej;

3.

stan ciekły w temperaturze 273 K (0°C); oraz

4.

zawartość wagowa fluoru 60 % lub więcej.

Uwaga:

Pozycja 1C006.d. nie obejmuje kontrolą materiałów określonych i pakowanych jako produkty medyczne.

1C007

Następujące proszki ceramiczne, „materiały kompozytowe” na „matrycy” ceramicznej oraz ‘materiały macierzyste’:

N.B.:

ZOB. TAKŻE POZYCJA 1C107.

a.

proszki ceramiczne z diborku tytanu (TiB2) (CAS 12045-63-5), w których łączna ilość zanieczyszczeń metalicznych, z wyłączeniem dodatków zamierzonych, wynosi poniżej 5 000 ppm (części na milion), w których przeciętne wymiary cząstek są równe lub mniejsze niż 5 μm oraz które zawierają nie więcej niż 10 % cząstek o wielkości powyżej 10 μm;

b.

nieużywane;

c.

następujące „materiały kompozytowe” na „matrycy” ceramicznej;

1.

„materiały kompozytowe” ceramiczno-ceramiczne na „matrycy” szklanej lub tlenkowej, wzmacniane którymkolwiek z następujących materiałów:

a.

włókna ciągłe wykonane z jednego z następujących materiałów:

1.

Al2O3 (CAS 1344-28-1); lub

2.

Si-C-N; lub

Uwaga:

Pozycja 1C007.c.1.a. nie obejmuje kontrolą „materiałów kompozytowych” zawierających włókna posiadające wytrzymałość na rozciąganie mniejszą niż 700 MPa przy temperaturze 1 273 K (1 000°C) lub odporność na pełzanie większą niż 1 % odkształcenia przy obciążeniu 100 MPa i temperaturze 1 273 K (1 000°C) w czasie 100 godzin.

b.

włókna posiadające wszystkie poniższe cechy:

1.

wykonane z któregokolwiek z następujących materiałów:

a.

Si-N;

b.

Si-C;

c.

Si-Al-O-N; lub

d.

Si-O-N; oraz

2.

mające „wytrzymałość właściwą na rozciąganie” większą niż 12,7 × 103m;

2.

„materiały kompozytowe” na „matrycy” ceramicznej, w których „matrycę” stanowią węgliki lub azotki krzemu, cyrkonu lub boru;

d.

nieużywane;

e.

następujące ‘materiały macierzyste’, specjalnie zaprojektowane do „produkcji” materiałów ujętych w pozycji 1C007.c.:

1.

polidiorganosilany;

2.

polisilazany;

3.

polikarbosilazany;

Uwaga techniczna:

Do celów pozycji 1C007 ‘materiały macierzyste’ oznaczają materiały polimerowe lub metaloorganiczne o specjalnym zastosowaniu używane do „produkcji” węglika krzemu, azotku krzemu lub materiałów ceramicznych zawierających krzem, węgiel i azot.

f.

nieużywane.

1C008

Następujące materiały polimerowe niezawierające fluoru:

a.

następujące imidy:

1.

bismaleimidy;

2.

poliamidoimidy aromatyczne (PAI) o ‘temperaturze zeszklenia (Tg)’ powyżej 563 K (290°C);

3.

poliimidy aromatyczne o ‘temperaturze zeszklenia (Tg)’ powyżej 505 K (232°C);

4.

polieteroimidy aromatyczne o ‘temperaturze zeszklenia (Tg)’ powyżej 563 K (290°C);

Uwaga:

Pozycja 1C008.a. obejmuje kontrolą substancje ciekłe lub stałe w formie „topliwej”, w tym w postaci żywicy, proszku, granulek, folii, arkuszy, taśmy lub wstęgi.

N.B.

Wyroby z poliimidów aromatycznych innych niż „topliwe”, w postaci folii, arkuszy, taśm lub wstęg, zob. 1A003.

b.

nieużywane;

c.

nieużywane;

d.

poliketony arylenowe;

e.

polisiarczki arylenowe, w których grupą arylenową jest bifenylen, trifenylen lub ich kombinacja;

f.

polisulfon bifenylenoeterowy o ‘temperaturze zeszklenia (Tg)’ powyżej 563 K (290°C).

Uwagi techniczne:

1.

‘Temperatura zeszklenia (Tg)’ dla materiałów termoplastycznych z pozycji 1C008.a.2., materiałów z pozycji 1C008.a.4. oraz materiałów z pozycji 1C008.f. określana jest przy użyciu metody opisanej w normie ISO 11357-2:1999 lub jej odpowiednikach krajowych.

2.

‘Temperatura zeszklenia (Tg)’ dla materiałów termoutwardzalnych z pozycji 1C008.a.2. oraz materiałów z pozycji 1C008.a.3. określana jest przy użyciu metody trzypunktowego zginania opisanej w normie ASTM D 7028-07 lub jej odpowiednikach krajowych. Test ten przeprowadza się na suchej próbce, która osiągnęła poziom utwardzenia co najmniej 90 %, jak określono w normie ASTM E 2160-04 lub jej odpowiednikach krajowych, i była utwardzana przy zastosowaniu połączenia procesu utwardzania standardowego i utwardzania dodatkowego, który daje najwyższą wartość Tg.

1C009

Następujące nieprzetworzone związki fluorowe:

a.

nieużywane;

b.

poliimidy fluorowane zawierające 10 % wagowych lub więcej związanego fluoru;

c.

fluorowane elastomery fosfazenowe zawierające 30 % wagowych lub więcej związanego fluoru.

1C010

Następujące „materiały włókniste lub włókienkowe”:

N.B.

ZOB. TAKŻE POZYCJE 1C210 I 9C110.

Uwagi techniczne:

1.

Do celów obliczenia „wytrzymałości właściwej na rozciąganie”, „modułu właściwego” lub ciężaru właściwego „materiałów włóknistych i włókienkowych” z pozycji 1C010.a., 1C010.b., 1C010.c. lub 1C010.e.1.b. wytrzymałość na rozciąganie i moduł należy określać za pomocą metody A opisanej w normie ISO 10618:2004 lub jej odpowiednikach krajowych.

2.

Ocenę „wytrzymałości właściwej na rozciąganie”, „modułu właściwego” lub ciężaru właściwego niejednokierunkowych „materiałów włóknistych i włókienkowych” (np. tkanin, mat lub oplotów) z pozycji 1C010 należy oprzeć na mechanicznych właściwościach składowych włókien jednakowo ukierunkowanych (np. włókien elementarnych, przędz, rowingów lub kabli) przed ich przetworzeniem w niejednokierunkowe „materiały włókniste i włókienkowe”.

a.

organiczne „materiały włókniste lub włókienkowe”, spełniające oba poniższe kryteria:

1.

„moduł właściwy” większy niż 12,7 × 106 m; oraz

2.

„wytrzymałość właściwa na rozciąganie” większa niż 23,5 × 104 m;

Uwaga:

Pozycja 1C010.a. nie obejmuje kontrolą polietylenu.

b.

węglowe „materiały włókniste lub włókienkowe”, spełniające oba poniższe kryteria:

1.

„moduł właściwy” większy niż 14,65 × 106 m; oraz

2.

„wytrzymałość właściwa na rozciąganie” większa niż 26,82 × 104 m;

Uwaga:

Pozycja 1C010.b. nie obejmuje kontrolą:

a.

„materiałów włóknistych lub włókienkowych” przeznaczonych do naprawy konstrukcji lub laminatów „cywilnych statków powietrznych”, które spełniają wszystkie z poniższych kryteriów:

1.

mają powierzchnię nieprzekraczającą 1 m2;

2.

mają długość nieprzekraczającą 2,5 m; oraz

3.

mają szerokość przekraczającą 15 mm.

b.

mechanicznie siekanych lub ciętych „materiałów włóknistych lub włókienkowych” o długości nieprzekraczającej 25,0 mm.

c.

nieorganiczne „materiały włókniste i włókienkowe”, spełniające oba poniższe kryteria:

1.

spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

a.

zawartość wagowa dwutlenku krzemu 50 % lub więcej i „moduł właściwy” większy niż 2,54 × 106 m; lub

b.

niewyszczególnione w pozycji 1C010.c.1.a. i mające „moduł właściwy” większy niż 5,6 × 106 m; oraz

2.

temperatura topnienia, mięknienia, rozkładu lub sublimacji powyżej 1 922 K (1 649°C) w środowisku obojętnym;

Uwaga:

Pozycja 1C010.c. nie obejmuje kontrolą:

a.

nieciągłych, wielofazowych, polikrystalicznych włókien z tlenku glinu w postaci włókien ciętych lub mat o strukturze bezładnej, zawierających wagowo 3 % lub więcej tlenku krzemu i mających „moduł właściwy” poniżej 10 × 106 m;

b.

włókien molibdenowych i ze stopów molibdenowych;

c.

włókien borowych;

d.

nieciągłych włókien ceramicznych o temperaturze topnienia, mięknienia, rozkładu lub sublimacji poniżej 2 043 K (1 770°C) w środowisku obojętnym.

d.

„materiały włókniste lub włókienkowe” spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

1.

zawierające którekolwiek z poniższych:

a.

polieteroimidy określone w pozycji 1C008.a.; lub

b.

materiały ujęte w pozycjach od 1C008.d. do 1C008.f.; lub

2.

złożone z materiałów ujętych w pozycji 1C010.d.1.a. lub 1C010.d.1.b. i ‘zmieszane’ z innymi materiałami włóknistymi ujętymi w pozycjach 1C010.a., 1C010.b. lub 1C010.c.;

Uwaga techniczna:

‘Mieszanie’ oznacza mieszanie włókien materiałów termoplastycznych z włóknami materiałów wzmacniających w celu wytworzenia mieszanki włókien wzmacniających z „matrycą”, mającej w całości formę włóknistą.

e.

„materiały włókniste lub włókienkowe” w pełni lub częściowo impregnowane żywicą lub pakiem (prepregi), „materiały włókniste lub włókienkowe” powlekane metalem lub węglem (preformy) lub ‘preformy włókien węglowych’ spełniające wszystkie z poniższych kryteriów:

1.

spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

a.

zawierające nieorganiczne „materiały włókniste lub włókienkowe” określone w pozycji 1C010.c.; lub

b.

zawierające organiczne lub węglowe „materiały włókniste lub włókienkowe” spełniające wszystkie z poniższych kryteriów:

1.

„moduł właściwy” większy niż 10,15 × 106 m; oraz

2.

„wytrzymałość właściwa na rozciąganie” większa niż 17,7 × 104 m; oraz

2.

spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:

a.

zawierające żywicę lub pak określone w pozycji 1C008 lub 1C009.b.;

b.

mające ‘temperaturę zeszklenia wyznaczoną metodą dynamicznej analizy mechanicznej (DMA Tg)’ równą lub przekraczającą 453 K (180°C) i zawierające żywice fenolowe; lub

c.

mające ‘temperaturę zeszklenia wyznaczoną metodą dynamicznej analizy mechanicznej (DMA Tg)’ równą lub przekraczającą 505 K (232°C) i zawierające żywicę lub pak, które nie są wymienione w pozycji 1C008 ani 1C009.b. i nie są żywicami fenolowymi;

Uwaga 1:

„Materiały włókniste lub włókienkowe” powlekane metalem lub węglem (preformy) lub ‘preformy włókien węglowych’ nieimpregnowane żywicą ani pakiem są wyszczególnione jako „materiały włókniste lub włókienkowe” w pozycjach 1C010.a., 1C010.b. i 1C010.c.

Uwaga 2:

Pozycja 1C010.e. nie obejmuje kontrolą:

a.

impregnowanych „matrycą” z żywicy epoksydowej węglowych „materiałów włóknistych lub włókienkowych” (prepregów) przeznaczonych do naprawy konstrukcji lub laminatów „cywilnych statków powietrznych”, które spełniają wszystkie z poniższych kryteriów:

1.

mają powierzchnię nieprzekraczającą 1 m2;

2.

mają długość nieprzekraczającą 2,5 m; oraz

3.

mają szerokość przekraczającą 15 mm.

b.

w pełni lub częściowo impregnowanych żywicą lub pakiem mechanicznie siekanych, mielonych lub ciętych węglowych „materiałów włóknistych lub włókienkowych” o długości nieprzekraczającej 25,0 mm, w przypadku gdy zastosowano żywicę lub pak inne niż określone w pozycji 1C008 lub 1C009.b.

Uwagi techniczne:

1.

‘Preformy włókien węglowych’ oznaczają uporządkowany układ powlekanych lub niepowlekanych włókien przeznaczony do tworzenia struktur składowych przed użyciem „matrycy” do tworzenia „materiału kompozytowego”.

2.

‘Temperatura zeszklenia wyznaczona metodą dynamicznej analizy mechanicznej (DMA Tg)’ dla materiałów wyszczególnionych w pozycji 1C010.e. jest określana za pomocą metody opisanej w normie ASTM D 7028-07 lub równoważnej normie krajowej przy użyciu suchej próbki. W przypadku materiałów termoutwardzalnych stopień utwardzenia suchej próbki musi wynosić co najmniej 90 % zgodnie z normą ASTM E 2160-04 lub równoważną normą krajową.

1C011

Następujące metale i związki:

N.B.

ZOB. TAKŻE WYKAZ UZBROJENIA I POZYCJA 1C111.

a.

metale o rozmiarach ziarna mniejszych niż 60 μm, zarówno w postaci sferycznej, rozpylanej, sferoidalnej, płatków, jak i zmielonej, wykonane z materiałów zawierających 99 % lub więcej cyrkonu, magnezu lub ich stopów;

Uwaga techniczna:

Naturalna zawartość hafnu w cyrkonie (zwykle od 2 % do 7 %) jest liczona razem z cyrkonem.

Uwaga:

Metale lub stopy wyszczególnione w pozycji 1C011.a. są objęte kontrolą bez względu na to, czy są zamknięte w kapsułkach z glinu, magnezu lub berylu.

b.

bor lub stopy boru o rozmiarach ziarna 60 μm lub mniejszych, jak następuje:

1.

bor o czystości 85 % wagowo lub większej;

2.

stopy boru o zawartości boru 85 % wagowo lub większej;

Uwaga:

Metale lub stopy wyszczególnione w pozycji 1C011.b. są objęte kontrolą bez względu na to, czy są zamknięte w kapsułkach z glinu, magnezu lub berylu.

c.

azotan guanidyny (CAS 506-93-4);

d.

nitroguanidyna (NQ) (CAS 556-88-7).

N.B.

Zob. także wykaz uzbrojenia – proszki metali zmieszane z innymi substancjami dające w wyniku mieszaninę przeznaczoną do celów wojskowych.

1C012

Następujące materiały:

Uwaga techniczna:

Materiały te są typowo wykorzystywane do jądrowych źródeł ciepła.

a.

pluton w dowolnej postaci zawierający izotop pluton-238 w ilości powyżej 50 % wagowych;

Uwaga:

Pozycja 1C012.a. nie obejmuje kontrolą:

a.

dostaw zawierających pluton w ilości 1 grama lub mniejszej;

b.

dostaw zawierających 3 „gramy efektywne” lub mniej, w przypadku gdy pluton jest zawarty w czujnikach instrumentów pomiarowych;

b.

„uprzednio separowany” neptun-237 w dowolnej formie.

Uwaga:

Pozycja 1C012.b. nie obejmuje kontrolą dostaw zawierających neptun-237 w ilości 1 grama lub mniejszej.

1C101

Materiały i urządzenia do obiektów o zmniejszonej wykrywalności za pomocą odbitych fal radarowych, śladów w zakresie promieniowania nadfioletowego lub podczerwonego i śladów akustycznych, inne niż określone w pozycji 1C001, możliwe do zastosowania w ‘pociskach rakietowych’, podsystemach „pocisków rakietowych” lub bezzałogowych statkach powietrznych wyszczególnionych w pozycji 9A012 lub 9A112.a.

Uwaga 1:

Pozycja 1C101 obejmuje:

a.

materiały strukturalne i powłoki specjalnie opracowane pod kątem zmniejszenia ich echa radarowego;

b.

powłoki, w tym farby, specjalnie opracowane pod kątem zmniejszenia ilości odbijanego lub emitowanego promieniowania z zakresu mikrofalowego, podczerwonego lub nadfioletowego promieniowania elektromagnetycznego.