ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 160

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 64
7 maja 2021


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2021/743 z dnia 6 maja 2021 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/744 z dnia 6 maja 2021 r. ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 31 marca 2021 r. do dnia 29 czerwca 2021 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ( 1 )

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/745 z dnia 6 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: siarczan glinowo-amonowy, krzemian glinu, beflubutamid, bentiawalikarb, bifenazat, boskalid, węglan wapnia, kaptan, dwutlenek węgla, cymoksanil, dimetomorf, etefon, wyciąg z krzewu herbacianego, famoksadon, pozostałości destylacji tłuszczu, kwasy tłuszczowe C7–C20, flumioksazyna, fluoksastrobina, flurochloridon, folpet, formetanat, kwas giberelinowy, gibereliny, heptamaloksyloglukan, proteiny hydrolizowane, siarczan żelaza, metazachlor, metrybuzyna, milbemektyna, Paecilomyces lilacinus szczep 251, fenmedifam, fosmet, pirymifos metylu, oleje roślinne/olej rzepakowy, wodorowęglan potasu, propamokarb, protiokonazol, piasek kwarcowy, olej z ryb, środki odstraszające zapachem pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego/tłuszcz owczy, S-metolachlor, feromony łuskoskrzydłych o łańcuchach prostych, tebukonazol i mocznik ( 1 )

89

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2021/746 z dnia 6 maja 2021 r. zmieniająca dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE w odniesieniu do protokołów badań niektórych odmian gatunków roślin rolniczych i roślin warzywnych oraz zmieniająca dyrektywę 2003/90/WE w odniesieniu do niektórych nazw botanicznych roślin ( 1 )

94

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2021/747 z dnia 3 maja 2021 r. w sprawie mianowania czterech członków i dziewięciu zastępców członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Rumunię

104

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/748 z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie udziału Kanady w projekcie PESCO pt. Mobilność wojskowa

106

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/749 z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie udziału Królestwa Norwegii w projekcie PESCO pt. Mobilność wojskowa

109

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/750 z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie udziału Stanów Zjednoczonych Ameryki w projekcie PESCO pt. Mobilność wojskowa

112

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2021/751 z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wykonania decyzji 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii

115

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

7.5.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 160/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2021/743

z dnia 6 maja 2021 r.

dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 442/2011 (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 18 stycznia 2012 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 36/2012.

(2)

Należy zaktualizować informacje dotyczące jednej osoby w wykazie osób fizycznych i prawnych, podmiotów lub organów, objętych środkami ograniczającymi w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 36/2012,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 maja 2021 r.

W imieniu Rady

J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

W sekcji A („Osoby”) załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 wpis 36 otrzymuje brzmienie:

 

Imię i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia w wykazie

„36.

Nizar AL-ASSAD (alias al-Asad; Assad; Asad; Assaad; Asaad; Al-Assaad)

( اسعد, الاسعد,الاسد;نزار)

Data urodzenia: 2.3.1948 lub 23.3.1948, lub marzec 1948 r.;

Obywatelstwa: syryjskie, libańskie i kanadyjskie;

Paszport syryjski nr 011090258;

Paszport libański nr RL0003434;

Paszport kanadyjski nr AG629220;

Płeć: mężczyzna

Prominentny syryjski przedsiębiorca mający ścisłe powiązania z reżimem. Powiązany z rodzinami al-Assad i Makhlouf.

Z tego względu jest członkiem syryjskiego reżimu, czerpie dzięki niemu korzyści lub w inny sposób go wspiera.

Jeden z najważniejszych inwestorów w sektorze ropy naftowej, założyciel i szef przedsiębiorstwa »Lead Contracting & Trading Ltd«.

23.8.2011”


7.5.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 160/3


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/744

z dnia 6 maja 2021 r.

ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 31 marca 2021 r. do dnia 29 czerwca 2021 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (1), w szczególności jej art. 77e ust. 2 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia jednolitych warunków obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji do celów dyrektywy 2009/138/WE należy dla każdej daty odniesienia ustalić informacje techniczne dotyczące odpowiednich struktur terminowych stopy procentowej wolnej od ryzyka, spreadów bazowych służących do obliczania korekty dopasowującej oraz korekt z tytułu zmienności.

(2)

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji powinny stosować informacje techniczne ustalone na podstawie danych rynkowych z końca ostatniego miesiąca poprzedzającego pierwszy sprawozdawczy dzień odniesienia, do którego stosuje się niniejsze rozporządzenie. Dnia 8 kwietnia 2021 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych przekazał Komisji informacje techniczne dotyczące danych rynkowych z końca marca 2021 r. Informacje te opublikowano w dniu 8 kwietnia 2021 r. zgodnie z art. 77e ust. 1 dyrektywy 2009/138/WE.

(3)

Z uwagi na konieczność zapewnienia natychmiastowej dostępności informacji technicznych ważne jest, by niniejsze rozporządzenie weszło w życie w trybie pilnym.

(4)

Ze względów ostrożnościowych niezbędne jest, aby zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji stosowały te same informacje techniczne przy obliczaniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych, niezależnie od daty przedstawiania przez nie sprawozdań właściwym organom. Niniejsze rozporządzenie powinno być zatem stosowane od pierwszego sprawozdawczego dnia odniesienia, do którego niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie.

(5)

W celu jak najszybszego zapewnienia pewności prawa przyjęcie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, zgodnie z art. 8 w związku z art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 (2), jest należycie uzasadnione szczególnie pilną potrzebą związaną z dostępnością informacji dotyczących odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Przy obliczaniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 31 marca 2021 r. do dnia 29 czerwca 2021 r. zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji stosują informacje techniczne, o których mowa w ust. 2.

2.   Dla każdej odpowiedniej waluty informacje techniczne wykorzystywane do obliczania najlepszego oszacowania zgodnie z art. 77 dyrektywy 2009/138/WE, korekty dopasowującej zgodnie z art. 77c tej dyrektywy i korekty z tytułu zmienności zgodnie z art. 77d tej dyrektywy są następujące:

a)

odpowiednie struktury terminowe stopy procentowej wolnej od ryzyka określone w załączniku I;

b)

spready bazowe służące do obliczania korekty dopasowującej określone w załączniku II;

c)

dla każdego odpowiedniego krajowego rynku ubezpieczeń – korekty z tytułu zmienności określone w załączniku III.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 31 marca 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 maja 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).


ZAŁĄCZNIK I

Odpowiednie struktury terminowe stopy procentowej wolnej od ryzyka stosowane przy obliczaniu najlepszego oszacowania, bez korekty dopasowującej oraz korekty z tytułu zmienności

Termin zapadalności (w latach)

Euro

Korona czeska

Korona duńska

Forint

Korona szwedzka

Kuna

1

-0,615  %

0,455  %

-0,625  %

0,630  %

-0,136  %

-0,226  %

2

-0,595  %

0,877  %

-0,605  %

0,926  %

-0,088  %

-0,113  %

3

-0,545  %

1,187  %

-0,555  %

1,218  %

-0,008  %

-0,009  %

4

-0,488  %

1,397  %

-0,498  %

1,476  %

0,105  %

0,085  %

5

-0,406  %

1,527  %

-0,416  %

1,708  %

0,224  %

0,187  %

6

-0,326  %

1,593  %

-0,336  %

1,911  %

0,335  %

0,300  %

7

-0,258  %

1,626  %

-0,268  %

2,090  %

0,439  %

0,425  %

8

-0,166  %

1,649  %

-0,176  %

2,246  %

0,514  %

0,562  %

9

-0,104  %

1,671  %

-0,114  %

2,385  %

0,590  %

0,707  %

10

-0,029  %

1,699  %

-0,039  %

2,502  %

0,696  %

0,844  %

11

0,035  %

1,735  %

0,025  %

2,607  %

0,845  %

0,970  %

12

0,099  %

1,777  %

0,088  %

2,701  %

1,010  %

1,087  %

13

0,153  %

1,822  %

0,143  %

2,787  %

1,173  %

1,195  %

14

0,202  %

1,870  %

0,192  %

2,865  %

1,325  %

1,295  %

15

0,249  %

1,918  %

0,238  %

2,937  %

1,464  %

1,389  %

16

0,278  %

1,966  %

0,267  %

3,003  %

1,590  %

1,477  %

17

0,297  %

2,015  %

0,287  %

3,063  %

1,704  %

1,558  %

18

0,315  %

2,062  %

0,305  %

3,119  %

1,806  %

1,635  %

19

0,340  %

2,108  %

0,330  %

3,171  %

1,899  %

1,707  %

20

0,375  %

2,153  %

0,365  %

3,220  %

1,983  %

1,775  %

21

0,423  %

2,196  %

0,413  %

3,265  %

2,059  %

1,838  %

22

0,480  %

2,238  %

0,470  %

3,308  %

2,128  %

1,898  %

23

0,544  %

2,278  %

0,534  %

3,348  %

2,191  %

1,955  %

24

0,612  %

2,317  %

0,602  %

3,385  %

2,250  %

2,008  %

25

0,681  %

2,354  %

0,672  %

3,421  %

2,303  %

2,058  %

26

0,752  %

2,389  %

0,743  %

3,454  %

2,353  %

2,106  %

27

0,823  %

2,423  %

0,814  %

3,486  %

2,399  %

2,151  %

28

0,892  %

2,456  %

0,884  %

3,516  %

2,441  %

2,194  %

29

0,961  %

2,487  %

0,953  %

3,544  %

2,481  %

2,235  %

30

1,028  %

2,517  %

1,020  %

3,571  %

2,518  %

2,274  %

31

1,093  %

2,545  %

1,085  %

3,596  %

2,553  %

2,310  %

32

1,156  %

2,573  %

1,149  %

3,621  %

2,586  %

2,346  %

33

1,218  %

2,599  %

1,210  %

3,644  %

2,616  %

2,379  %

34

1,277  %

2,624  %

1,269  %

3,666  %

2,645  %

2,411  %

35

1,334  %

2,648  %

1,327  %

3,687  %

2,672  %

2,441  %

36

1,389  %

2,671  %

1,382  %

3,707  %

2,698  %

2,470  %

37

1,441  %

2,693  %

1,435  %

3,726  %

2,722  %

2,498  %

38

1,492  %

2,715  %

1,486  %

3,745  %

2,745  %

2,524  %

39

1,541  %

2,735  %

1,535  %

3,762  %

2,767  %

2,550  %

40

1,588  %

2,755  %

1,582  %

3,779  %

2,788  %

2,574  %

41

1,634  %

2,773  %

1,628  %

3,795  %

2,807  %

2,597  %

42

1,677  %

2,792  %

1,671  %

3,811  %

2,826  %

2,619  %

43

1,719  %

2,809  %

1,713  %

3,826  %

2,844  %

2,641  %

44

1,759  %

2,826  %

1,754  %

3,840  %

2,861  %

2,661  %

45

1,798  %

2,842  %

1,793  %

3,854  %

2,878  %

2,681  %

46

1,836  %

2,857  %

1,830  %

3,867  %

2,893  %

2,700  %

47

1,872  %

2,872  %

1,866  %

3,880  %

2,908  %

2,718  %

48

1,906  %

2,886  %

1,901  %

3,892  %

2,923  %

2,736  %

49

1,939  %

2,900  %

1,934  %

3,904  %

2,936  %

2,753  %

50

1,972  %

2,914  %

1,967  %

3,915  %

2,950  %

2,769  %

51

2,003  %

2,927  %

1,998  %

3,926  %

2,962  %

2,785  %

52

2,032  %

2,939  %

2,028  %

3,937  %

2,975  %

2,800  %

53

2,061  %

2,951  %

2,057  %

3,947  %

2,986  %

2,815  %

54

2,089  %

2,963  %

2,084  %

3,957  %

2,998  %

2,829  %

55

2,116  %

2,974  %

2,111  %

3,966  %

3,009  %

2,843  %

56

2,142  %

2,985  %

2,137  %

3,976  %

3,019  %

2,856  %

57

2,167  %

2,995  %

2,163  %

3,984  %

3,029  %

2,868  %

58

2,191  %

3,005  %

2,187  %

3,993  %

3,039  %

2,881  %

59

2,215  %

3,015  %

2,211  %

4,001  %

3,049  %

2,893  %

60

2,238  %

3,025  %

2,233  %

4,010  %

3,058  %

2,904  %

61

2,260  %

3,034  %

2,256  %

4,017  %

3,067  %

2,916  %

62

2,281  %

3,043  %

2,277  %

4,025  %

3,075  %

2,926  %

63

2,302  %

3,052  %

2,298  %

4,032  %

3,083  %

2,937  %

64

2,322  %

3,060  %

2,318  %

4,040  %

3,092  %

2,947  %

65

2,341  %

3,068  %

2,337  %

4,047  %

3,099  %

2,957  %

66

2,360  %

3,076  %

2,356  %

4,053  %

3,107  %

2,967  %

67

2,378  %

3,084  %

2,375  %

4,060  %

3,114  %

2,976  %

68

2,396  %

3,092  %

2,393  %

4,066  %

3,121  %

2,985  %

69

2,414  %

3,099  %

2,410  %

4,072  %

3,128  %

2,994  %

70

2,430  %

3,106  %

2,427  %

4,078  %

3,135  %

3,002  %

71

2,447  %

3,113  %

2,443  %

4,084  %

3,142  %

3,011  %

72

2,463  %

3,119  %

2,459  %

4,090  %

3,148  %

3,019  %

73

2,478  %

3,126  %

2,475  %

4,096  %

3,154  %

3,027  %

74

2,493  %

3,132  %

2,490  %

4,101  %

3,160  %

3,035  %

75

2,508  %

3,139  %

2,504  %

4,106  %

3,166  %

3,042  %

76

2,522  %

3,145  %

2,519  %

4,111  %

3,172  %

3,049  %

77

2,536  %

3,150  %

2,533  %

4,116  %

3,177  %

3,056  %

78

2,550  %

3,156  %

2,546  %

4,121  %

3,183  %

3,063  %

79

2,563  %

3,162  %

2,560  %

4,126  %

3,188  %

3,070  %

80

2,576  %

3,167  %

2,572  %

4,131  %

3,193  %

3,077  %

81

2,588  %

3,173  %

2,585  %

4,135  %

3,198  %

3,083  %

82

2,600  %

3,178  %

2,597  %

4,140  %

3,203  %

3,089  %

83

2,612  %

3,183  %

2,609  %

4,144  %

3,208  %

3,095  %

84

2,624  %

3,188  %

2,621  %

4,148  %

3,212  %

3,101  %

85

2,636  %

3,193  %

2,633  %

4,152  %

3,217  %

3,107  %

86

2,647  %

3,197  %

2,644  %

4,156  %

3,221  %

3,113  %

87

2,658  %

3,202  %

2,655  %

4,160  %

3,226  %

3,119  %

88

2,668  %

3,206  %

2,665  %

4,164  %

3,230  %

3,124  %

89

2,679  %

3,211  %

2,676  %

4,168  %

3,234  %

3,129  %

90

2,689  %

3,215  %

2,686  %

4,172  %

3,238  %

3,135  %

91

2,699  %

3,219  %

2,696  %

4,175  %

3,242  %

3,140  %

92

2,709  %

3,223  %

2,706  %

4,179  %

3,246  %

3,145  %

93

2,718  %

3,227  %

2,715  %

4,182  %

3,250  %

3,150  %

94

2,728  %

3,231  %

2,725  %

4,185  %

3,254  %

3,154  %

95

2,737  %

3,235  %

2,734  %

4,189  %

3,257  %

3,159  %

96

2,746  %

3,239  %

2,743  %

4,192  %

3,261  %

3,164  %

97

2,754  %

3,243  %

2,752  %

4,195  %

3,264  %

3,168  %

98

2,763  %

3,246  %

2,760  %

4,198  %

3,268  %

3,172  %

99

2,771  %

3,250  %

2,769  %

4,201  %

3,271  %

3,177  %

100

2,780  %

3,253  %

2,777  %

4,204  %

3,274  %

3,181  %

101

2,788  %

3,257  %

2,785  %

4,207  %

3,278  %

3,185  %

102

2,796  %

3,260  %

2,793  %

4,210  %

3,281  %

3,189  %

103

2,803  %

3,264  %

2,801  %

4,213  %

3,284  %

3,193  %

104

2,811  %

3,267  %

2,809  %

4,216  %

3,287  %

3,197  %

105

2,819  %

3,270  %

2,816  %

4,218  %

3,290  %

3,201  %

106

2,826  %

3,273  %

2,824  %

4,221  %

3,293  %

3,205  %

107

2,833  %

3,276  %

2,831  %

4,224  %

3,296  %

3,208  %

108

2,840  %

3,279  %

2,838  %

4,226  %

3,298  %

3,212  %

109

2,847  %

3,282  %

2,845  %

4,229  %

3,301  %

3,216  %

110

2,854  %

3,285  %

2,852  %

4,231  %

3,304  %

3,219  %

111

2,861  %

3,288  %

2,858  %

4,234  %

3,307  %

3,222  %

112

2,867  %

3,291  %

2,865  %

4,236  %

3,309  %

3,226  %

113

2,874  %

3,293  %

2,871  %

4,238  %

3,312  %

3,229  %

114

2,880  %

3,296  %

2,878  %

4,241  %

3,314  %

3,232  %

115

2,886  %

3,299  %

2,884  %

4,243  %

3,317  %

3,236  %

116

2,892  %

3,301  %

2,890  %

4,245  %

3,319  %

3,239  %

117

2,898  %

3,304  %

2,896  %

4,247  %

3,322  %

3,242  %

118

2,904  %

3,306  %

2,902  %

4,249  %

3,324  %

3,245  %

119

2,910  %

3,309  %

2,908  %

4,251  %

3,326  %

3,248  %

120

2,916  %

3,311  %

2,914  %

4,253  %

3,328  %

3,251  %

121

2,922  %

3,314  %

2,919  %

4,256  %

3,331  %

3,254  %

122

2,927  %

3,316  %

2,925  %

4,258  %

3,333  %

3,256  %

123

2,933  %

3,318  %

2,930  %

4,259  %

3,335  %

3,259  %

124

2,938  %

3,320  %

2,936  %

4,261  %

3,337  %

3,262  %

125

2,943  %

3,323  %

2,941  %

4,263  %

3,339  %

3,265  %

126

2,948  %

3,325  %

2,946  %

4,265  %

3,341  %

3,267  %

127

2,954  %

3,327  %

2,951  %

4,267  %

3,343  %

3,270  %

128

2,959  %

3,329  %

2,957  %

4,269  %

3,345  %

3,272  %

129

2,963  %

3,331  %

2,962  %

4,271  %

3,347  %

3,275  %

130

2,968  %

3,333  %

2,966  %

4,272  %

3,349  %

3,278  %

131

2,973  %

3,335  %

2,971  %

4,274  %

3,351  %

3,280  %

132

2,978  %

3,337  %

2,976  %

4,276  %

3,353  %

3,282  %

133

2,983  %

3,339  %

2,981  %

4,278  %

3,355  %

3,285  %

134

2,987  %

3,341  %

2,985  %

4,279  %

3,357  %

3,287  %

135

2,992  %

3,343  %

2,990  %

4,281  %

3,359  %

3,289  %

136

2,996  %

3,345  %

2,994  %

4,282  %

3,360  %

3,292  %

137

3,001  %

3,347  %

2,999  %

4,284  %

3,362  %

3,294  %

138

3,005  %

3,349  %

3,003  %

4,286  %

3,364  %

3,296  %

139

3,009  %

3,351  %

3,007  %

4,287  %

3,366  %

3,298  %

140

3,013  %

3,352  %

3,012  %

4,289  %

3,367  %

3,301  %

141

3,018  %

3,354  %

3,016  %

4,290  %

3,369  %

3,303  %

142

3,022  %

3,356  %

3,020  %

4,292  %

3,371  %

3,305  %

143

3,026  %

3,358  %

3,024  %

4,293  %

3,372  %

3,307  %

144

3,030  %

3,359  %

3,028  %

4,295  %

3,374  %

3,309  %

145

3,034  %

3,361  %

3,032  %

4,296  %

3,375  %

3,311  %

146

3,037  %

3,363  %

3,036  %

4,297  %

3,377  %

3,313  %

147

3,041  %

3,364  %

3,039  %

4,299  %

3,378  %

3,315  %

148

3,045  %

3,366  %

3,043  %

4,300  %

3,380  %

3,317  %

149

3,049  %

3,367  %

3,047  %

4,301  %

3,381  %

3,319  %

150

3,052  %

3,369  %

3,051  %

4,303  %

3,383  %

3,320  %


Termin zapadalności (w latach)

Lew

Funt szterling

Lej rumuński

Złoty

Korona islandzka

Korona norweska

1

-0,665  %

0,028  %

1,863  %

-0,173  %

1,340  %

0,401  %

2

-0,645  %

0,190  %

2,064  %

-0,024  %

1,663  %

0,776  %

3

-0,595  %

0,339  %

2,235  %

0,207  %

2,097  %

1,034  %

4

-0,538  %

0,479  %

2,387  %

0,459  %

2,438  %

1,217  %

5

-0,456  %

0,599  %

2,527  %

0,699  %

2,711  %

1,357  %

6

-0,377  %

0,697  %

2,658  %

0,920  %

2,947  %

1,466  %

7

-0,308  %

0,782  %

2,780  %

1,121  %

3,156  %

1,554  %

8

-0,217  %

0,856  %

2,895  %

1,299  %

3,329  %

1,632  %

9

-0,154  %

0,921  %

3,007  %

1,456  %

3,459  %

1,703  %

10

-0,080  %

0,978  %

3,117  %

1,596  %

3,556  %

1,771  %

11

-0,015  %

1,025  %

3,208  %

1,717  %

3,630  %

1,837  %

12

0,048  %

1,063  %

3,281  %

1,823  %

3,687  %

1,901  %

13

0,102  %

1,094  %

3,340  %

1,917  %

3,730  %

1,963  %

14

0,151  %

1,119  %

3,388  %

2,000  %

3,764  %

2,022  %

15

0,197  %

1,139  %

3,428  %

2,076  %

3,790  %

2,078  %

16

0,226  %

1,154  %

3,461  %

2,144  %

3,810  %

2,131  %

17

0,245  %

1,166  %

3,488  %

2,206  %

3,825  %

2,182  %

18

0,264  %

1,174  %

3,512  %

2,263  %

3,836  %

2,230  %

19

0,288  %

1,180  %

3,531  %

2,316  %

3,845  %

2,275  %

20

0,324  %

1,184  %

3,548  %

2,365  %

3,851  %

2,319  %

21

0,372  %

1,186  %

3,562  %

2,410  %

3,855  %

2,360  %

22

0,430  %

1,187  %

3,573  %

2,453  %

3,857  %

2,399  %

23

0,495  %

1,186  %

3,584  %

2,492  %

3,858  %

2,437  %

24

0,564  %

1,184  %

3,592  %

2,529  %

3,858  %

2,472  %

25

0,635  %

1,181  %

3,600  %

2,564  %

3,857  %

2,506  %

26

0,707  %

1,177  %

3,606  %

2,597  %

3,855  %

2,538  %

27

0,779  %

1,173  %

3,611  %

2,628  %

3,853  %

2,569  %

28

0,850  %

1,169  %

3,616  %

2,657  %

3,851  %

2,598  %

29

0,919  %

1,164  %

3,620  %

2,684  %

3,848  %

2,626  %

30

0,987  %

1,159  %

3,623  %

2,710  %

3,845  %

2,652  %

31

1,054  %

1,154  %

3,626  %

2,735  %

3,841  %

2,678  %

32

1,118  %

1,148  %

3,628  %

2,759  %

3,838  %

2,702  %

33

1,180  %

1,142  %

3,630  %

2,781  %

3,834  %

2,725  %

34

1,240  %

1,135  %

3,632  %

2,802  %

3,830  %

2,747  %

35

1,298  %

1,128  %

3,633  %

2,823  %

3,827  %

2,768  %

36

1,354  %

1,119  %

3,634  %

2,842  %

3,823  %

2,789  %

37

1,408  %

1,109  %

3,635  %

2,860  %

3,819  %

2,808  %

38

1,460  %

1,097  %

3,636  %

2,878  %

3,815  %

2,827  %

39

1,509  %

1,083  %

3,637  %

2,895  %

3,812  %

2,844  %

40

1,557  %

1,068  %

3,637  %

2,911  %

3,808  %

2,861  %

41

1,603  %

1,050  %

3,637  %

2,927  %

3,804  %

2,878  %

42

1,647  %

1,032  %

3,638  %

2,941  %

3,801  %

2,894  %

43

1,690  %

1,015  %

3,638  %

2,956  %

3,797  %

2,909  %

44

1,731  %

1,001  %

3,638  %

2,969  %

3,794  %

2,923  %

45

1,770  %

0,989  %

3,638  %

2,983  %

3,790  %

2,937  %

46

1,808  %

0,981  %

3,638  %

2,995  %

3,787  %

2,951  %

47

1,845  %

0,976  %

3,637  %

3,007  %

3,784  %

2,964  %

48

1,880  %

0,977  %

3,637  %

3,019  %

3,780  %

2,976  %

49

1,914  %

0,982  %

3,637  %

3,030  %

3,777  %

2,989  %

50

1,946  %

0,991  %

3,637  %

3,041  %

3,774  %

3,000  %

51

1,978  %

1,006  %

3,636  %

3,052  %

3,771  %

3,011  %

52

2,008  %

1,025  %

3,636  %

3,062  %

3,769  %

3,022  %

53

2,037  %

1,048  %

3,636  %

3,072  %

3,766  %

3,033  %

54

2,066  %

1,072  %

3,635  %

3,081  %

3,763  %

3,043  %

55

2,093  %

1,099  %

3,635  %

3,090  %

3,760  %

3,053  %

56

2,119  %

1,127  %

3,635  %

3,099  %

3,758  %

3,062  %

57

2,145  %

1,156  %

3,634  %

3,107  %

3,755  %

3,071  %

58

2,170  %

1,186  %

3,634  %

3,116  %

3,753  %

3,080  %

59

2,193  %

1,216  %

3,634  %

3,124  %

3,750  %

3,089  %

60

2,217  %

1,247  %

3,633  %

3,131  %

3,748  %

3,097  %

61

2,239  %

1,278  %

3,633  %

3,139  %

3,746  %

3,105  %

62

2,261  %

1,308  %

3,632  %

3,146  %

3,744  %

3,113  %

63

2,282  %

1,338  %

3,632  %

3,153  %

3,741  %

3,121  %

64

2,302  %

1,369  %

3,632  %

3,160  %

3,739  %

3,128  %

65

2,322  %

1,398  %

3,631  %

3,167  %

3,737  %

3,135  %

66

2,341  %

1,428  %

3,631  %

3,173  %

3,735  %

3,142  %

67

2,360  %

1,457  %

3,631  %

3,179  %

3,733  %

3,149  %

68

2,378  %

1,485  %

3,630  %

3,186  %

3,731  %

3,155  %

69

2,395  %

1,513  %

3,630  %

3,191  %

3,730  %

3,162  %

70

2,412  %

1,541  %

3,630  %

3,197  %

3,728  %

3,168  %

71

2,429  %

1,568  %

3,629  %

3,203  %

3,726  %

3,174  %

72

2,445  %

1,594  %

3,629  %

3,208  %

3,724  %

3,180  %

73

2,461  %

1,620  %

3,628  %

3,214  %

3,723  %

3,185  %

74

2,476  %

1,645  %

3,628  %

3,219  %

3,721  %

3,191  %

75

2,491  %

1,670  %

3,628  %

3,224  %

3,720  %

3,196  %

76

2,505  %

1,694  %

3,627  %

3,229  %

3,718  %

3,202  %

77

2,519  %

1,718  %

3,627  %

3,233  %

3,717  %

3,207  %

78

2,533  %

1,741  %

3,627  %

3,238  %

3,715  %

3,212  %

79

2,547  %

1,764  %

3,627  %

3,243  %

3,714  %

3,217  %

80

2,560  %

1,787  %

3,626  %

3,247  %

3,712  %

3,221  %

81

2,573  %

1,808  %

3,626  %

3,251  %

3,711  %

3,226  %

82

2,585  %

1,830  %

3,626  %

3,256  %

3,710  %

3,231  %

83

2,597  %

1,850  %

3,625  %

3,260  %

3,708  %

3,235  %

84

2,609  %

1,871  %

3,625  %

3,264  %

3,707  %

3,239  %

85

2,621  %

1,891  %

3,625  %

3,268  %

3,706  %

3,244  %

86

2,632  %

1,910  %

3,625  %

3,272  %

3,704  %

3,248  %

87

2,643  %

1,929  %

3,624  %

3,275  %

3,703  %

3,252  %

88

2,654  %

1,948  %

3,624  %

3,279  %

3,702  %

3,256  %

89

2,664  %

1,966  %

3,624  %

3,283  %

3,701  %

3,260  %

90

2,675  %

1,984  %

3,623  %

3,286  %

3,700  %

3,263  %

91

2,685  %

2,002  %

3,623  %

3,290  %

3,699  %

3,267  %

92

2,695  %

2,019  %

3,623  %

3,293  %

3,698  %

3,271  %

93

2,705  %

2,036  %

3,623  %

3,296  %

3,697  %

3,274  %

94

2,714  %

2,052  %

3,623  %

3,299  %

3,696  %

3,278  %

95

2,723  %

2,068  %

3,622  %

3,303  %

3,695  %

3,281  %

96

2,732  %

2,084  %

3,622  %

3,306  %

3,694  %

3,284  %

97

2,741  %

2,099  %

3,622  %

3,309  %

3,693  %

3,288  %

98

2,750  %

2,115  %

3,622  %

3,312  %

3,692  %

3,291  %

99

2,759  %

2,129  %

3,621  %

3,315  %

3,691  %

3,294  %

100

2,767  %

2,144  %

3,621  %

3,317  %

3,690  %

3,297  %

101

2,775  %

2,158  %

3,621  %

3,320  %

3,689  %

3,300  %

102

2,783  %

2,172  %

3,621  %

3,323  %

3,688  %

3,303  %

103

2,791  %

2,186  %

3,621  %

3,326  %

3,687  %

3,306  %

104

2,799  %

2,200  %

3,620  %

3,328  %

3,686  %

3,309  %

105

2,806  %

2,213  %

3,620  %

3,331  %

3,686  %

3,311  %

106

2,814  %

2,226  %

3,620  %

3,333  %

3,685  %

3,314  %

107

2,821  %

2,238  %

3,620  %

3,336  %

3,684  %

3,317  %

108

2,828  %

2,251  %

3,620  %

3,338  %

3,683  %

3,319  %

109

2,835  %

2,263  %

3,619  %

3,341  %

3,683  %

3,322  %

110

2,842  %

2,275  %

3,619  %

3,343  %

3,682  %

3,324  %

111

2,849  %

2,287  %

3,619  %

3,345  %

3,681  %

3,327  %

112

2,856  %

2,299  %

3,619  %

3,348  %

3,680  %

3,329  %

113

2,862  %

2,310  %

3,619  %

3,350  %

3,680  %

3,332  %

114

2,869  %

2,322  %

3,619  %

3,352  %

3,679  %

3,334  %

115

2,875  %

2,333  %

3,618  %

3,354  %

3,678  %

3,336  %

116

2,881  %

2,343  %

3,618  %

3,356  %

3,678  %

3,339  %

117

2,888  %

2,354  %

3,618  %

3,358  %

3,677  %

3,341  %

118

2,894  %

2,365  %

3,618  %

3,360  %

3,676  %

3,343  %

119

2,899  %

2,375  %

3,618  %

3,362  %

3,676  %

3,345  %

120

2,905  %

2,385  %

3,618  %

3,364  %

3,675  %

3,347  %

121

2,911  %

2,395  %

3,618  %

3,366  %

3,674  %

3,349  %

122

2,917  %

2,405  %

3,617  %

3,368  %

3,674  %

3,351  %

123

2,922  %

2,415  %

3,617  %

3,370  %

3,673  %

3,353  %

124

2,928  %

2,424  %

3,617  %

3,372  %

3,673  %

3,355  %

125

2,933  %

2,433  %

3,617  %

3,374  %

3,672  %

3,357  %

126

2,938  %

2,443  %

3,617  %

3,376  %

3,671  %

3,359  %

127

2,943  %

2,452  %

3,617  %

3,377  %

3,671  %

3,361  %

128

2,949  %

2,461  %

3,617  %

3,379  %

3,670  %

3,363  %

129

2,954  %

2,469  %

3,616  %

3,381  %

3,670  %

3,365  %

130

2,959  %

2,478  %

3,616  %

3,383  %

3,669  %

3,367  %

131

2,963  %

2,487  %

3,616  %

3,384  %

3,669  %

3,369  %

132

2,968  %

2,495  %

3,616  %

3,386  %

3,668  %

3,370  %

133

2,973  %

2,503  %

3,616  %

3,387  %

3,668  %

3,372  %

134

2,978  %

2,511  %

3,616  %

3,389  %

3,667  %

3,374  %

135

2,982  %

2,519  %

3,616  %

3,391  %

3,667  %

3,375  %

136

2,987  %

2,527  %

3,616  %

3,392  %

3,666  %

3,377  %

137

2,991  %

2,535  %

3,616  %

3,394  %

3,666  %

3,379  %

138

2,996  %

2,543  %

3,615  %

3,395  %

3,665  %

3,380  %

139

3,000  %

2,550  %

3,615  %

3,397  %

3,665  %

3,382  %

140

3,004  %

2,558  %

3,615  %

3,398  %

3,664  %

3,383  %

141

3,008  %

2,565  %

3,615  %

3,399  %

3,664  %

3,385  %

142

3,013  %

2,572  %

3,615  %

3,401  %

3,663  %

3,386  %

143

3,017  %

2,579  %

3,615  %

3,402  %

3,663  %

3,388  %

144

3,021  %

2,587  %

3,615  %

3,404  %

3,662  %

3,389  %

145

3,025  %

2,594  %

3,615  %

3,405  %

3,662  %

3,391  %

146

3,029  %

2,600  %

3,615  %

3,406  %

3,662  %

3,392  %

147

3,033  %

2,607  %

3,614  %

3,408  %

3,661  %

3,394  %

148

3,036  %

2,614  %

3,614  %

3,409  %

3,661  %

3,395  %

149

3,040  %

2,620  %

3,614  %

3,410  %

3,660  %

3,396  %

150

3,044  %

2,627  %

3,614  %

3,411  %

3,660  %

3,398  %


Termin zapadalności (w latach)

Frank szwajcarski

Dolar australijski

Bat

Dolar kanadyjski

Peso chilijskie

Peso kolumbijskie

1

-0,798  %

0,021  %

0,202  %

0,243  %

-0,004  %

1,942  %

2

-0,755  %

0,116  %

0,365  %

0,463  %

0,420  %

3,021  %

3

-0,691  %

0,296  %

0,578  %

0,765  %

0,923  %

3,896  %

4

-0,608  %

0,553  %

0,799  %

1,070  %

1,429  %

4,666  %

5

-0,507  %

0,824  %

1,012  %

1,305  %

1,893  %

5,283  %

6

-0,394  %

1,085  %

1,213  %

1,481  %

2,311  %

5,799  %

7

-0,284  %

1,319  %

1,400  %

1,628  %

2,694  %

6,239  %

8

-0,188  %

1,517  %

1,569  %

1,761  %

3,049  %

6,610  %

9

-0,110  %

1,683  %

1,724  %

1,876  %

3,363  %

6,949  %

10

-0,053  %

1,824  %

1,864  %

1,971  %

3,627  %

7,252  %

11

-0,016  %

1,943  %

1,992  %

2,044  %

3,835  %

7,475  %

12

0,008  %

2,045  %

2,108  %

2,100  %

3,999  %

7,624  %

13

0,025  %

2,131  %

2,215  %

2,145  %

4,129  %

7,718  %

14

0,037  %

2,203  %

2,312  %

2,181  %

4,233  %

7,770  %

15

0,048  %

2,259  %

2,399  %

2,211  %

4,317  %

7,790  %

16

0,059  %

2,300  %

2,475  %

2,236  %

4,385  %

7,786  %

17

0,072  %

2,329  %

2,542  %

2,258  %

4,440  %

7,762  %

18

0,086  %

2,349  %

2,601  %

2,278  %

4,485  %

7,725  %

19

0,103  %

2,364  %

2,655  %

2,297  %

4,522  %

7,677  %

20

0,122  %

2,375  %

2,703  %

2,314  %

4,552  %

7,621  %

21

0,145  %

2,383  %

2,746  %

2,331  %

4,576  %

7,560  %

22

0,171  %

2,388  %

2,785  %

2,347  %

4,596  %

7,495  %

23

0,200  %

2,389  %

2,821  %

2,363  %

4,612  %

7,427  %

24

0,233  %

2,386  %

2,854  %

2,379  %

4,625  %

7,358  %

25

0,270  %

2,379  %

2,884  %

2,395  %

4,635  %

7,288  %

26

0,311  %

2,367  %

2,912  %

2,411  %

4,643  %

7,219  %

27

0,354  %

2,354  %

2,938  %

2,428  %

4,650  %

7,150  %

28

0,399  %

2,341  %

2,962  %

2,445  %

4,654  %

7,083  %

29

0,445  %

2,332  %

2,985  %

2,463  %

4,658  %

7,017  %

30

0,491  %

2,328  %

3,005  %

2,481  %

4,660  %

6,952  %

31

0,537  %

2,329  %

3,025  %

2,500  %

4,662  %

6,890  %

32

0,583  %

2,334  %

3,043  %

2,519  %

4,663  %

6,829  %

33

0,628  %

2,343  %

3,060  %

2,539  %

4,663  %

6,770  %

34

0,672  %

2,356  %

3,076  %

2,559  %

4,663  %

6,714  %

35

0,715  %

2,370  %

3,091  %

2,578  %

4,662  %

6,659  %

36

0,757  %

2,386  %

3,106  %

2,598  %

4,661  %

6,606  %

37

0,798  %

2,403  %

3,119  %

2,617  %

4,660  %

6,555  %

38

0,838  %

2,421  %

3,132  %

2,636  %

4,658  %

6,506  %

39

0,876  %

2,439  %

3,144  %

2,655  %

4,657  %

6,459  %

40

0,914  %

2,458  %

3,156  %

2,673  %

4,655  %

6,414  %

41

0,950  %

2,477  %

3,167  %

2,691  %

4,653  %

6,370  %

42

0,985  %

2,496  %

3,177  %

2,708  %

4,651  %

6,328  %

43

1,018  %

2,515  %

3,187  %

2,725  %

4,649  %

6,288  %

44

1,051  %

2,534  %

3,197  %

2,742  %

4,647  %

6,249  %

45

1,083  %

2,553  %

3,206  %

2,758  %

4,645  %

6,212  %

46

1,113  %

2,572  %

3,214  %

2,774  %

4,643  %

6,176  %

47

1,142  %

2,590  %

3,223  %

2,789  %

4,640  %

6,142  %

48

1,171  %

2,608  %

3,231  %

2,804  %

4,638  %

6,108  %

49

1,198  %

2,625  %

3,238  %

2,818  %

4,636  %

6,076  %

50

1,225  %

2,642  %

3,245  %

2,832  %

4,634  %

6,045  %

51

1,251  %

2,659  %

3,252  %

2,846  %

4,632  %

6,016  %

52

1,275  %

2,675  %

3,259  %

2,859  %

4,630  %

5,987  %

53

1,299  %

2,691  %

3,266  %

2,872  %

4,628  %

5,959  %

54

1,323  %

2,706  %

3,272  %

2,885  %

4,626  %

5,932  %

55

1,345  %

2,721  %

3,278  %

2,897  %

4,624  %

5,907  %

56

1,367  %

2,736  %

3,284  %

2,908  %

4,622  %

5,882  %

57

1,388  %

2,750  %

3,289  %

2,920  %

4,620  %

5,858  %

58

1,408  %

2,764  %

3,295  %

2,931  %

4,618  %

5,834  %

59

1,428  %

2,777  %

3,300  %

2,942  %

4,616  %

5,812  %

60

1,447  %

2,790  %

3,305  %

2,952  %

4,615  %

5,790  %

61

1,465  %

2,803  %

3,310  %

2,962  %

4,613  %

5,769  %

62

1,483  %

2,815  %

3,315  %

2,972  %

4,611  %

5,748  %

63

1,501  %

2,827  %

3,319  %

2,982  %

4,610  %

5,729  %

64

1,518  %

2,839  %

3,324  %

2,991  %

4,608  %

5,709  %

65

1,534  %

2,850  %

3,328  %

3,000  %

4,607  %

5,691  %

66

1,550  %

2,861  %

3,332  %

3,009  %

4,605  %

5,673  %

67

1,565  %

2,872  %

3,336  %

3,018  %

4,603  %

5,655  %

68

1,580  %

2,883  %

3,340  %

3,026  %

4,602  %

5,638  %

69

1,595  %

2,893  %

3,344  %

3,034  %

4,601  %

5,622  %

70

1,609  %

2,903  %

3,347  %

3,042  %

4,599  %

5,605  %

71

1,623  %

2,912  %

3,351  %

3,050  %

4,598  %

5,590  %

72

1,637  %

2,922  %

3,354  %

3,057  %

4,597  %

5,575  %

73

1,650  %

2,931  %

3,358  %

3,064  %

4,595  %

5,560  %

74

1,662  %

2,940  %

3,361  %

3,072  %

4,594  %

5,546  %

75

1,675  %

2,949  %

3,364  %

3,078  %

4,593  %

5,532  %

76

1,687  %

2,957  %

3,367  %

3,085  %

4,592  %

5,518  %

77

1,699  %

2,965  %

3,370  %

3,092  %

4,590  %

5,505  %

78

1,710  %

2,973  %

3,373  %

3,098  %

4,589  %

5,492  %

79

1,721  %

2,981  %

3,376  %

3,105  %

4,588  %

5,479  %

80

1,732  %

2,989  %

3,379  %

3,111  %

4,587  %

5,467  %

81

1,743  %

2,996  %

3,382  %

3,117  %

4,586  %

5,455  %

82

1,753  %

3,004  %

3,384  %

3,122  %

4,585  %

5,443  %

83

1,763  %

3,011  %

3,387  %

3,128  %

4,584  %

5,432  %

84

1,773  %

3,018  %

3,390  %

3,134  %

4,583  %

5,421  %

85

1,783  %

3,025  %

3,392  %

3,139  %

4,582  %

5,410  %

86

1,792  %

3,031  %

3,394  %

3,145  %

4,581  %

5,399  %

87

1,802  %

3,038  %

3,397  %

3,150  %

4,580  %

5,389  %

88

1,811  %

3,044  %

3,399  %

3,155  %

4,579  %

5,379  %

89

1,819  %

3,050  %

3,401  %

3,160  %

4,578  %

5,369  %

90

1,828  %

3,056  %

3,404  %

3,165  %

4,578  %

5,359  %

91

1,837  %

3,062  %

3,406  %

3,169  %

4,577  %

5,350  %

92

1,845  %

3,068  %

3,408  %

3,174  %

4,576  %

5,340  %

93

1,853  %

3,074  %

3,410  %

3,179  %

4,575  %

5,331  %

94

1,861  %

3,079  %

3,412  %

3,183  %

4,574  %

5,322  %

95

1,869  %

3,085  %

3,414  %

3,187  %

4,573  %

5,314  %

96

1,876  %

3,090  %

3,416  %

3,192  %

4,573  %

5,305  %

97

1,884  %

3,095  %

3,418  %

3,196  %

4,572  %

5,297  %

98

1,891  %

3,101  %

3,420  %

3,200  %

4,571  %

5,289  %

99

1,898  %

3,106  %

3,422  %

3,204  %

4,571  %

5,281  %

100

1,905  %

3,111  %

3,423  %

3,208  %

4,570  %

5,273  %

101

1,912  %

3,115  %

3,425  %

3,212  %

4,569  %

5,265  %

102

1,919  %

3,120  %

3,427  %

3,216  %

4,568  %

5,258  %

103

1,925  %

3,125  %

3,428  %

3,219  %

4,568  %

5,250  %

104

1,932  %

3,129  %

3,430  %

3,223  %

4,567  %

5,243  %

105

1,938  %

3,134  %

3,432  %

3,227  %

4,566  %

5,236  %

106

1,944  %

3,138  %

3,433  %

3,230  %

4,566  %

5,229  %

107

1,950  %

3,143  %

3,435  %

3,234  %

4,565  %

5,222  %

108

1,956  %

3,147  %

3,436  %

3,237  %

4,565  %

5,215  %

109

1,962  %

3,151  %

3,438  %

3,240  %

4,564  %

5,209  %

110

1,968  %

3,155  %

3,439  %

3,244  %

4,563  %

5,202  %

111

1,974  %

3,159  %

3,441  %

3,247  %

4,563  %

5,196  %

112

1,979  %

3,163  %

3,442  %

3,250  %

4,562  %

5,190  %

113

1,985  %

3,167  %

3,444  %

3,253  %

4,562  %

5,184  %

114

1,990  %

3,171  %

3,445  %

3,256  %

4,561  %

5,178  %

115

1,995  %

3,174  %

3,446  %

3,259  %

4,561  %

5,172  %

116

2,001  %

3,178  %

3,448  %

3,262  %

4,560  %

5,166  %

117

2,006  %

3,182  %

3,449  %

3,265  %

4,560  %

5,160  %

118

2,011  %

3,185  %

3,450  %

3,268  %

4,559  %

5,155  %

119

2,016  %

3,189  %

3,452  %

3,270  %

4,559  %

5,149  %

120

2,021  %

3,192  %

3,453  %

3,273  %

4,558  %

5,144  %

121

2,025  %

3,195  %

3,454  %

3,276  %

4,558  %

5,138  %

122

2,030  %

3,199  %

3,455  %

3,279  %

4,557  %

5,133  %

123

2,035  %

3,202  %

3,456  %

3,281  %

4,557  %

5,128  %

124

2,039  %

3,205  %

3,458  %

3,284  %

4,556  %

5,123  %

125

2,044  %

3,208  %

3,459  %

3,286  %

4,556  %

5,118  %

126

2,048  %

3,211  %

3,460  %

3,289  %

4,555  %

5,113  %

127

2,052  %

3,214  %

3,461  %

3,291  %

4,555  %

5,108  %

128

2,057  %

3,217  %

3,462  %

3,294  %

4,555  %

5,103  %

129

2,061  %

3,220  %

3,463  %

3,296  %

4,554  %

5,099  %

130

2,065  %

3,223  %

3,464  %

3,298  %

4,554  %

5,094  %

131

2,069  %

3,226  %

3,465  %

3,301  %

4,553  %

5,089  %

132

2,073  %

3,229  %

3,466  %

3,303  %

4,553  %

5,085  %

133

2,077  %

3,232  %

3,467  %

3,305  %

4,552  %

5,081  %

134

2,081  %

3,235  %

3,468  %

3,307  %

4,552  %

5,076  %

135

2,085  %

3,237  %

3,469  %

3,309  %

4,552  %

5,072  %

136

2,089  %

3,240  %

3,470  %

3,312  %

4,551  %

5,068  %

137

2,092  %

3,243  %

3,471  %

3,314  %

4,551  %

5,064  %

138

2,096  %

3,245  %

3,472  %

3,316  %

4,551  %

5,059  %

139

2,100  %

3,248  %

3,473  %

3,318  %

4,550  %

5,055  %

140

2,103  %

3,250  %

3,474  %

3,320  %

4,550  %

5,051  %

141

2,107  %

3,253  %

3,475  %

3,322  %

4,550  %

5,048  %

142

2,110  %

3,255  %

3,476  %

3,324  %

4,549  %

5,044  %

143

2,113  %

3,257  %

3,476  %

3,326  %

4,549  %

5,040  %

144

2,117  %

3,260  %

3,477  %

3,328  %

4,548  %

5,036  %

145

2,120  %

3,262  %

3,478  %

3,329  %

4,548  %

5,032  %

146

2,123  %

3,265  %

3,479  %

3,331  %

4,548  %

5,029  %

147

2,127  %

3,267  %

3,480  %

3,333  %

4,547  %

5,025  %

148

2,130  %

3,269  %

3,481  %

3,335  %

4,547  %

5,022  %

149

2,133  %

3,271  %

3,481  %

3,337  %

4,547  %

5,018  %

150

2,136  %

3,273  %

3,482  %

3,338  %

4,547  %

5,015  %


Termin zapadalności (w latach)

Dolar Hongkongu

Rupia indyjska

Peso meksykańskie

Nowy dolar tajwański

Dolar nowozelandzki

Rand

1

0,190  %

3,560  %

4,327  %

-0,003  %

0,265  %

3,641  %

2

0,270  %

4,254  %

4,872  %

0,055  %

0,376  %

4,209  %

3

0,472  %

4,838  %

5,321  %

0,107  %

0,565  %

4,705  %

4

0,727  %

5,325  %

5,686  %

0,150  %

0,793  %

5,295  %

5

0,962  %

5,688  %

5,955  %

0,188  %

1,035  %

5,886  %

6

1,152  %

5,952  %

6,210  %

0,220  %

1,263  %

6,417  %

7

1,306  %

6,141  %

6,436  %

0,247  %

1,468  %

6,892  %

8

1,435  %

6,274  %

6,620  %

0,271  %

1,647  %

7,322  %

9

1,544  %

6,372  %

6,778  %

0,293  %

1,800  %

7,711  %

10

1,636  %

6,452  %

6,931  %

0,311  %

1,928  %

8,066  %

11

1,715  %

6,509  %

7,086  %

0,355  %

2,038  %

8,389  %

12

1,784  %

6,545  %

7,242  %

0,421  %

2,135  %

8,676  %

13

1,847  %

6,566  %

7,392  %

0,499  %

2,221  %

8,925  %

14

1,905  %

6,576  %

7,533  %

0,584  %

2,298  %

9,131  %

15

1,960  %

6,577  %

7,662  %

0,673  %

2,367  %

9,289  %

16

2,014  %

6,572  %

7,777  %

0,763  %

2,429  %

9,395  %

17

2,065  %

6,562  %

7,876  %

0,852  %

2,486  %

9,457  %

18

2,115  %

6,548  %

7,956  %

0,940  %

2,538  %

9,484  %

19

2,163  %

6,532  %

8,015  %

1,025  %

2,586  %

9,483  %

20

2,208  %

6,514  %

8,051  %

1,107  %

2,629  %

9,461  %

21

2,252  %

6,495  %

8,063  %

1,186  %

2,669  %

9,422  %

22

2,294  %

6,475  %

8,054  %

1,262  %

2,706  %

9,369  %

23

2,334  %

6,455  %

8,029  %

1,335  %

2,739  %

9,307  %

24

2,372  %

6,434  %

7,991  %

1,405  %

2,770  %

9,237  %

25

2,408  %

6,413  %

7,943  %

1,471  %

2,799  %

9,162  %

26

2,443  %

6,392  %

7,888  %

1,535  %

2,826  %

9,084  %

27

2,476  %

6,371  %

7,828  %

1,596  %

2,852  %

9,004  %

28

2,507  %

6,351  %

7,764  %

1,654  %

2,875  %

8,923  %

29

2,538  %

6,331  %

7,698  %

1,709  %

2,898  %

8,842  %

30

2,566  %

6,311  %

7,631  %

1,762  %

2,918  %

8,761  %

31

2,594  %

6,292  %

7,563  %

1,812  %

2,938  %

8,681  %

32

2,620  %

6,274  %

7,495  %

1,861  %

2,957  %

8,603  %

33

2,645  %

6,256  %

7,428  %

1,907  %

2,974  %

8,527  %

34

2,670  %

6,238  %

7,362  %

1,951  %

2,991  %

8,453  %

35

2,693  %

6,222  %

7,298  %

1,993  %

3,007  %

8,381  %

36

2,715  %

6,205  %

7,234  %

2,033  %

3,022  %

8,311  %

37

2,736  %

6,189  %

7,173  %

2,071  %

3,036  %

8,244  %

38

2,756  %

6,174  %

7,114  %

2,108  %

3,050  %

8,179  %

39

2,776  %

6,159  %

7,056  %

2,143  %

3,063  %

8,116  %

40

2,794  %

6,145  %

7,000  %

2,177  %

3,075  %

8,056  %

41

2,812  %

6,131  %

6,946  %

2,209  %

3,087  %

7,997  %

42

2,830  %

6,118  %

6,894  %

2,240  %

3,099  %

7,941  %

43

2,846  %

6,105  %

6,844  %

2,270  %

3,109  %

7,887  %

44

2,862  %

6,092  %

6,795  %

2,299  %

3,120  %

7,835  %

45

2,877  %

6,080  %

6,749  %

2,326  %

3,130  %

7,785  %

46

2,892  %

6,069  %

6,704  %

2,353  %

3,140  %

7,737  %

47

2,906  %

6,058  %

6,660  %

2,378  %

3,149  %

7,691  %

48

2,920  %

6,047  %

6,618  %

2,403  %

3,158  %

7,646  %

49

2,933  %

6,036  %

6,578  %

2,426  %

3,166  %

7,603  %

50

2,946  %

6,026  %

6,539  %

2,449  %

3,175  %

7,562  %

51

2,958  %

6,016  %

6,502  %

2,471  %

3,182  %

7,522  %

52

2,970  %

6,007  %

6,466  %

2,492  %

3,190  %

7,483  %

53

2,982  %

5,998  %

6,431  %

2,512  %

3,198  %

7,446  %

54

2,993  %

5,989  %

6,397  %

2,532  %

3,205  %

7,410  %

55

3,003  %

5,980  %

6,365  %

2,551  %

3,212  %

7,376  %

56

3,014  %

5,972  %

6,333  %

2,569  %

3,218  %

7,342  %

57

3,024  %

5,964  %

6,303  %

2,587  %

3,225  %

7,310  %

58

3,033  %

5,956  %

6,274  %

2,604  %

3,231  %

7,279  %

59

3,043  %

5,949  %

6,245  %

2,621  %

3,237  %

7,249  %

60

3,052  %

5,941  %

6,218  %

2,637  %

3,243  %

7,219  %

61

3,061  %

5,934  %

6,191  %

2,652  %

3,249  %

7,191  %

62

3,069  %

5,927  %

6,166  %

2,667  %

3,254  %

7,164  %

63

3,077  %

5,921  %

6,141  %

2,682  %

3,259  %

7,137  %

64

3,086  %

5,914  %

6,116  %

2,696  %

3,265  %

7,112  %

65

3,093  %

5,908  %

6,093  %

2,710  %

3,270  %

7,087  %

66

3,101  %

5,902  %

6,070  %

2,723  %

3,275  %

7,063  %

67

3,108  %

5,896  %

6,048  %

2,736  %

3,279  %

7,039  %

68

3,115  %

5,890  %

6,027  %

2,749  %

3,284  %

7,016  %

69

3,122  %

5,885  %

6,006  %

2,761  %

3,288  %

6,994  %

70

3,129  %

5,879  %

5,986  %

2,773  %

3,293  %

6,973  %

71

3,136  %

5,874  %

5,966  %

2,785  %

3,297  %

6,952  %

72

3,142  %

5,869  %

5,947  %

2,796  %

3,301  %

6,932  %

73

3,148  %

5,864  %

5,929  %

2,807  %

3,305  %

6,912  %

74

3,154  %

5,859  %

5,911  %

2,817  %

3,309  %

6,893  %

75

3,160  %

5,854  %

5,893  %

2,828  %

3,313  %

6,874  %

76

3,166  %

5,849  %

5,876  %

2,838  %

3,317  %

6,856  %

77

3,172  %

5,845  %

5,859  %

2,848  %

3,320  %

6,838  %

78

3,177  %

5,840  %

5,843  %

2,857  %

3,324  %

6,821  %

79

3,182  %

5,836  %

5,827  %

2,867  %

3,327  %

6,804  %

80

3,187  %

5,832  %

5,812  %

2,876  %

3,331  %

6,788  %

81

3,193  %

5,828  %

5,797  %

2,885  %

3,334  %

6,772  %

82

3,197  %

5,824  %

5,782  %

2,893  %

3,337  %

6,756  %

83

3,202  %

5,820  %

5,768  %

2,902  %

3,340  %

6,741  %

84

3,207  %

5,816  %

5,754  %

2,910  %

3,343  %

6,726  %

85

3,212  %

5,812  %

5,740  %

2,918  %

3,346  %

6,712  %

86

3,216  %

5,809  %

5,727  %

2,926  %

3,349  %

6,697  %

87

3,221  %

5,805  %

5,714  %

2,934  %

3,352  %

6,684  %

88

3,225  %

5,802  %

5,701  %

2,941  %

3,355  %

6,670  %

89

3,229  %

5,798  %

5,689  %

2,949  %

3,358  %

6,657  %

90

3,233  %

5,795  %

5,677  %

2,956  %

3,360  %

6,644  %

91

3,237  %

5,792  %

5,665  %

2,963  %

3,363  %

6,631  %

92

3,241  %

5,789  %

5,653  %

2,970  %

3,365  %

6,619  %

93

3,245  %

5,786  %

5,642  %

2,977  %

3,368  %

6,607  %

94

3,249  %

5,783  %

5,631  %

2,983  %

3,370  %

6,595  %

95

3,252  %

5,780  %

5,620  %

2,990  %

3,373  %

6,583  %

96

3,256  %

5,777  %

5,609  %

2,996  %

3,375  %

6,572  %

97

3,260  %

5,774  %

5,598  %

3,002  %

3,377  %

6,561  %

98

3,263  %

5,771  %

5,588  %

3,008  %

3,380  %

6,550  %

99

3,266  %

5,768  %

5,578  %

3,014  %

3,382  %

6,539  %

100

3,270  %

5,766  %

5,568  %

3,020  %

3,384  %

6,529  %

101

3,273  %

5,763  %

5,559  %

3,026  %

3,386  %

6,519  %

102

3,276  %

5,760  %

5,549  %

3,031  %

3,388  %

6,509  %

103

3,279  %

5,758  %

5,540  %

3,037  %

3,390  %

6,499  %

104

3,282  %

5,755  %

5,531  %

3,042  %

3,392  %

6,489  %

105

3,285  %

5,753  %

5,522  %

3,048  %

3,394  %

6,480  %

106

3,288  %

5,751  %

5,513  %

3,053  %

3,396  %

6,470  %

107

3,291  %

5,748  %

5,505  %

3,058  %

3,398  %

6,461  %

108

3,294  %

5,746  %

5,496  %

3,063  %

3,400  %

6,452  %

109

3,297  %

5,744  %

5,488  %

3,068  %

3,402  %

6,444  %

110

3,300  %

5,741  %

5,480  %

3,073  %

3,404  %

6,435  %

111

3,302  %

5,739  %

5,472  %

3,077  %

3,405  %

6,427  %

112

3,305  %

5,737  %

5,464  %

3,082  %

3,407  %

6,418  %

113

3,308  %

5,735  %

5,457  %

3,087  %

3,409  %

6,410  %

114

3,310  %

5,733  %

5,449  %

3,091  %

3,411  %

6,402  %

115

3,313  %

5,731  %

5,442  %

3,096  %

3,412  %

6,394  %

116

3,315  %

5,729  %

5,434  %

3,100  %

3,414  %

6,386  %

117

3,318  %

5,727  %

5,427  %

3,104  %

3,415  %

6,379  %

118

3,320  %

5,725  %

5,420  %

3,108  %

3,417  %

6,371  %

119

3,322  %

5,723  %

5,413  %

3,112  %

3,418  %

6,364  %

120

3,325  %

5,721  %

5,406  %

3,116  %

3,420  %

6,357  %

121

3,327  %

5,719  %

5,400  %

3,120  %

3,421  %

6,350  %

122

3,329  %

5,718  %

5,393  %

3,124  %

3,423  %

6,343  %

123

3,331  %

5,716  %

5,387  %

3,128  %

3,424  %

6,336  %

124

3,334  %

5,714  %

5,380  %

3,132  %

3,426  %

6,329  %

125

3,336  %

5,712  %

5,374  %

3,136  %

3,427  %

6,322  %

126

3,338  %

5,711  %

5,368  %

3,139  %

3,429  %

6,316  %

127

3,340  %

5,709  %

5,362  %

3,143  %

3,430  %

6,309  %

128

3,342  %

5,707  %

5,356  %

3,147  %

3,431  %

6,303  %

129

3,344  %

5,706  %

5,350  %

3,150  %

3,433  %

6,297  %

130

3,346  %

5,704  %

5,344  %

3,154  %

3,434  %

6,291  %

131

3,348  %

5,703  %

5,338  %

3,157  %

3,435  %

6,285  %

132

3,350  %

5,701  %

5,333  %

3,160  %

3,436  %

6,279  %

133

3,352  %

5,700  %

5,327  %

3,164  %

3,438  %

6,273  %

134

3,353  %

5,698  %

5,322  %

3,167  %

3,439  %

6,267  %

135

3,355  %

5,697  %

5,316  %

3,170  %

3,440  %

6,261  %

136

3,357  %

5,695  %

5,311  %

3,173  %

3,441  %

6,256  %

137

3,359  %

5,694  %

5,306  %

3,176  %

3,442  %

6,250  %

138

3,361  %

5,692  %

5,301  %

3,179  %

3,443  %

6,245  %

139

3,362  %

5,691  %

5,296  %

3,182  %

3,445  %

6,239  %

140

3,364  %

5,690  %

5,291  %

3,185  %

3,446  %

6,234  %

141

3,366  %

5,688  %

5,286  %

3,188  %

3,447  %

6,229  %

142

3,367  %

5,687  %

5,281  %

3,191  %

3,448  %

6,224  %

143

3,369  %

5,686  %

5,276  %

3,194  %

3,449  %

6,219  %

144

3,371  %

5,684  %

5,272  %

3,197  %

3,450  %

6,214  %

145

3,372  %

5,683  %

5,267  %

3,200  %

3,451  %

6,209  %

146

3,374  %

5,682  %

5,262  %

3,202  %

3,452  %

6,204  %

147

3,375  %

5,681  %

5,258  %

3,205  %

3,453  %

6,199  %

148

3,377  %

5,679  %

5,253  %

3,208  %

3,454  %

6,194  %

149

3,378  %

5,678  %

5,249  %

3,210  %

3,455  %

6,190  %

150

3,380  %

5,677  %

5,245  %

3,213  %

3,456  %

6,185  %


Termin zapadalności (w latach)

Real

Yuan renminbi

Ringgit

Rubel rosyjski

Dolar singapurski

Won południowokoreański

1

4,887  %

2,229  %

1,547  %

4,738  %

0,225  %

0,664  %

2

6,364  %

2,342  %

1,821  %

5,376  %

0,343  %

0,871  %

3

7,250  %

2,443  %

2,056  %

5,823  %

0,550  %

1,062  %

4

7,858  %

2,536  %

2,272  %

6,172  %

0,790  %

1,206  %

5

8,236  %

2,625  %

2,463  %

6,419  %

1,014  %

1,301  %

6

8,482  %

2,712  %

2,647  %

6,601  %

1,204  %

1,365  %

7

8,636  %

2,794  %

2,834  %

6,731  %

1,360  %

1,420  %

8

8,714  %

2,871  %

3,021  %

6,814  %

1,484  %

1,472  %

9

8,751  %

2,943  %

3,210  %

6,867  %

1,577  %

1,514  %

10

8,759  %

3,010  %

3,400  %

6,900  %

1,642  %

1,540  %

11

8,740  %

3,073  %

3,584  %

6,911  %

1,682  %

1,548  %

12

8,702  %

3,130  %

3,752  %

6,906  %

1,704  %

1,545  %

13

8,650  %

3,184  %

3,900  %

6,888  %

1,718  %

1,537  %

14

8,589  %

3,234  %

4,029  %

6,861  %

1,726  %

1,530  %

15

8,521  %

3,282  %

4,137  %

6,827  %

1,734  %

1,525  %

16

8,449  %

3,326  %

4,226  %

6,789  %

1,743  %

1,524  %

17

8,374  %

3,367  %

4,298  %

6,747  %

1,754  %

1,529  %

18

8,298  %

3,407  %

4,355  %

6,702  %

1,769  %

1,539  %

19

8,222  %

3,444  %

4,400  %

6,657  %

1,788  %

1,556  %

20

8,147  %

3,479  %

4,433  %

6,610  %

1,812  %

1,580  %

21

8,073  %

3,512  %

4,456  %

6,564  %

1,841  %

1,611  %

22

8,000  %

3,543  %

4,471  %

6,518  %

1,874  %

1,646  %

23

7,929  %

3,573  %

4,478  %

6,473  %

1,909  %

1,685  %

24

7,860  %

3,601  %

4,480  %

6,429  %

1,946  %

1,726  %

25

7,793  %

3,628  %

4,478  %

6,385  %

1,984  %

1,768  %

26

7,728  %

3,653  %

4,473  %

6,343  %

2,022  %

1,811  %

27

7,666  %

3,677  %

4,465  %

6,302  %

2,059  %

1,854  %

28

7,606  %

3,701  %

4,455  %

6,262  %

2,097  %

1,896  %

29

7,548  %

3,723  %

4,443  %

6,224  %

2,133  %

1,938  %

30

7,493  %

3,744  %

4,430  %

6,187  %

2,169  %

1,978  %

31

7,440  %

3,764  %

4,416  %

6,151  %

2,204  %

2,018  %

32

7,388  %

3,783  %

4,402  %

6,117  %

2,238  %

2,057  %

33

7,339  %

3,801  %

4,387  %

6,084  %

2,271  %

2,094  %

34

7,292  %

3,818  %

4,372  %

6,052  %

2,303  %

2,131  %

35

7,247  %

3,835  %

4,357  %

6,021  %

2,334  %

2,166  %

36

7,203  %

3,851  %

4,342  %

5,992  %

2,364  %

2,200  %

37

7,162  %

3,866  %

4,327  %

5,963  %

2,393  %

2,233  %

38

7,122  %

3,881  %

4,313  %

5,936  %

2,420  %

2,264  %

39

7,083  %

3,895  %

4,298  %

5,910  %

2,447  %

2,295  %

40

7,047  %

3,909  %

4,284  %

5,885  %

2,473  %

2,324  %

41

7,011  %

3,922  %

4,270  %

5,860  %

2,498  %

2,352  %

42

6,977  %

3,934  %

4,257  %

5,837  %

2,522  %

2,379  %

43

6,945  %

3,946  %

4,243  %

5,815  %

2,545  %

2,406  %

44

6,914  %

3,958  %

4,231  %

5,793  %

2,567  %

2,431  %

45

6,883  %

3,969  %

4,218  %

5,772  %

2,588  %

2,455  %

46

6,854  %

3,980  %

4,206  %

5,752  %

2,609  %

2,479  %

47

6,827  %

3,990  %

4,194  %

5,733  %

2,629  %

2,501  %

48

6,800  %

4,000  %

4,183  %

5,714  %

2,648  %

2,523  %

49

6,774  %

4,010  %

4,172  %

5,696  %

2,667  %

2,544  %

50

6,749  %

4,019  %

4,161  %

5,679  %

2,685  %

2,564  %

51

6,725  %

4,028  %

4,151  %

5,662  %

2,702  %

2,584  %

52

6,702  %

4,037  %

4,141  %

5,646  %

2,718  %

2,603  %

53

6,680  %

4,045  %

4,131  %

5,630  %

2,735  %

2,621  %

54

6,658  %

4,053  %

4,122  %

5,615  %

2,750  %

2,639  %

55

6,637  %

4,061  %

4,113  %

5,601  %

2,765  %

2,656  %

56

6,617  %

4,068  %

4,104  %

5,587  %

2,780  %

2,672  %

57

6,598  %

4,076  %

4,095  %

5,573  %

2,794  %

2,688  %

58

6,579  %

4,083  %

4,087  %

5,560  %

2,807  %

2,704  %

59

6,561  %

4,090  %

4,079  %

5,547  %

2,821  %

2,718  %

60

6,543  %

4,096  %

4,071  %

5,535  %

2,833  %

2,733  %

61

6,526  %

4,103  %

4,063  %

5,523  %

2,846  %

2,747  %

62

6,510  %

4,109  %

4,056  %

5,512  %

2,858  %

2,760  %

63

6,494  %

4,115  %

4,049  %

5,500  %

2,869  %

2,774  %

64

6,478  %

4,121  %

4,042  %

5,490  %

2,881  %

2,786  %

65

6,463  %

4,127  %

4,035  %

5,479  %

2,891  %

2,799  %

66

6,449  %

4,132  %

4,029  %

5,469  %

2,902  %

2,811  %

67

6,435  %

4,138  %

4,022  %

5,459  %

2,912  %

2,822  %

68

6,421  %

4,143  %

4,016  %

5,449  %

2,922  %

2,834  %

69

6,408  %

4,148  %

4,010  %

5,440  %

2,932  %

2,845  %

70

6,395  %

4,153  %

4,004  %

5,431  %

2,942  %

2,855  %

71

6,382  %

4,158  %

3,999  %

5,422  %

2,951  %

2,866  %

72

6,370  %

4,162  %

3,993  %

5,413  %

2,960  %

2,876  %

73

6,358  %

4,167  %

3,988  %

5,405  %

2,968  %

2,886  %

74

6,346  %

4,171  %

3,983  %

5,397  %

2,977  %

2,895  %

75

6,335  %

4,176  %

3,978  %

5,389  %

2,985  %

2,905  %

76

6,324  %

4,180  %

3,973  %

5,381  %

2,993  %

2,914  %

77

6,313  %

4,184  %

3,968  %

5,373  %

3,001  %

2,923  %

78

6,303  %

4,188  %

3,963  %

5,366  %

3,009  %

2,931  %

79

6,292  %

4,192  %

3,958  %

5,359  %

3,016  %

2,940  %

80

6,283  %

4,196  %

3,954  %

5,352  %

3,023  %

2,948  %

81

6,273  %

4,200  %

3,950  %

5,345  %

3,031  %

2,956  %

82

6,263  %

4,203  %

3,945  %

5,338  %

3,037  %

2,964  %

83

6,254  %

4,207  %

3,941  %

5,332  %

3,044  %

2,972  %

84

6,245  %

4,210  %

3,937  %

5,326  %

3,051  %

2,979  %

85

6,236  %

4,214  %

3,933  %

5,319  %

3,057  %

2,986  %

86

6,228  %

4,217  %

3,929  %

5,313  %

3,064  %

2,993  %

87

6,219  %

4,220  %

3,926  %

5,307  %

3,070  %

3,000  %

88

6,211  %

4,223  %

3,922  %

5,302  %

3,076  %

3,007  %

89

6,203  %

4,226  %

3,918  %

5,296  %

3,082  %

3,014  %

90

6,195  %

4,229  %

3,915  %

5,291  %

3,087  %

3,020  %

91

6,188  %

4,232  %

3,911  %

5,285  %

3,093  %

3,027  %

92

6,180  %

4,235  %

3,908  %

5,280  %

3,098  %

3,033  %

93

6,173  %

4,238  %

3,904  %

5,275  %

3,104  %

3,039  %

94

6,166  %

4,241  %

3,901  %

5,270  %

3,109  %

3,045  %

95

6,159  %

4,244  %

3,898  %

5,265  %

3,114  %

3,051  %

96

6,152  %

4,246  %

3,895  %

5,260  %

3,119  %

3,056  %

97

6,145  %

4,249  %

3,892  %

5,255  %

3,124  %

3,062  %

98

6,138  %

4,251  %

3,889  %

5,250  %

3,129  %

3,067  %

99

6,132  %

4,254  %

3,886  %

5,246  %

3,134  %

3,073  %

100

6,126  %

4,256  %

3,883  %

5,241  %

3,138  %

3,078  %

101

6,119  %

4,259  %

3,880  %

5,237  %

3,143  %

3,083  %

102

6,113  %

4,261  %

3,878  %

5,233  %

3,147  %

3,088  %

103

6,107  %

4,263  %

3,875  %

5,229  %

3,152  %

3,093  %

104

6,102  %

4,266  %

3,872  %

5,224  %

3,156  %

3,098  %

105

6,096  %

4,268  %

3,870  %

5,220  %

3,160  %

3,103  %

106

6,090  %

4,270  %

3,867  %

5,216  %

3,164  %

3,108  %

107

6,085  %

4,272  %

3,865  %

5,212  %

3,169  %

3,112  %

108

6,079  %

4,274  %

3,862  %

5,209  %

3,173  %

3,117  %

109

6,074  %

4,276  %

3,860  %

5,205  %

3,176  %

3,121  %

110

6,069  %

4,278  %

3,857  %

5,201  %

3,180  %

3,125  %

111

6,063  %

4,280  %

3,855  %

5,198  %

3,184  %

3,130  %

112

6,058  %

4,282  %

3,853  %

5,194  %

3,188  %

3,134  %

113

6,053  %

4,284  %

3,851  %

5,191  %

3,191  %

3,138  %

114

6,049  %

4,286  %

3,848  %

5,187  %

3,195  %

3,142  %

115

6,044  %

4,288  %

3,846  %

5,184  %

3,198  %

3,146  %

116

6,039  %

4,290  %

3,844  %

5,180  %

3,202  %

3,150  %

117

6,035  %

4,292  %

3,842  %

5,177  %

3,205  %

3,154  %

118

6,030  %

4,293  %

3,840  %

5,174  %

3,209  %

3,157  %

119

6,026  %

4,295  %

3,838  %

5,171  %

3,212  %

3,161  %

120

6,021  %

4,297  %

3,836  %

5,168  %

3,215  %

3,165  %

121

6,017  %

4,299  %

3,834  %

5,165  %

3,218  %

3,168  %

122

6,013  %

4,300  %

3,832  %

5,162  %

3,221  %

3,172  %

123

6,008  %

4,302  %

3,830  %

5,159  %

3,225  %

3,175  %

124

6,004  %

4,303  %

3,828  %

5,156  %

3,228  %

3,179  %

125

6,000  %

4,305  %

3,826  %

5,153  %

3,231  %

3,182  %

126

5,996  %

4,307  %

3,825  %

5,150  %

3,233  %

3,186  %

127

5,992  %

4,308  %

3,823  %

5,147  %

3,236  %

3,189  %

128

5,988  %

4,310  %

3,821  %

5,145  %

3,239  %

3,192  %

129

5,985  %

4,311  %

3,819  %

5,142  %

3,242  %

3,195  %

130

5,981  %

4,313  %

3,818  %

5,139  %

3,245  %

3,198  %

131

5,977  %

4,314  %

3,816  %

5,137  %

3,247  %

3,201  %

132

5,974  %

4,315  %

3,814  %

5,134  %

3,250  %

3,204  %

133

5,970  %

4,317  %

3,813  %

5,132  %

3,253  %

3,207  %

134

5,967  %

4,318  %

3,811  %

5,129  %

3,255  %

3,210  %

135

5,963  %

4,319  %

3,810  %

5,127  %

3,258  %

3,213  %

136

5,960  %

4,321  %

3,808  %

5,124  %

3,260  %

3,216  %

137

5,956  %

4,322  %

3,807  %

5,122  %

3,263  %

3,219  %

138

5,953  %

4,323  %

3,805  %

5,120  %

3,265  %

3,221  %

139

5,950  %

4,325  %

3,804  %

5,117  %

3,268  %

3,224  %

140

5,947  %

4,326  %

3,802  %

5,115  %

3,270  %

3,227  %

141

5,943  %

4,327  %

3,801  %

5,113  %

3,272  %

3,230  %

142

5,940  %

4,328  %

3,799  %

5,111  %

3,275  %

3,232  %

143

5,937  %

4,330  %

3,798  %

5,108  %

3,277  %

3,235  %

144

5,934  %

4,331  %

3,797  %

5,106  %

3,279  %

3,237  %

145

5,931  %

4,332  %

3,795  %

5,104  %

3,281  %

3,240  %

146

5,928  %

4,333  %

3,794  %

5,102  %

3,284  %

3,242  %

147

5,925  %

4,334  %

3,793  %

5,100  %

3,286  %

3,245  %

148

5,922  %

4,335  %

3,791  %

5,098  %

3,288  %

3,247  %

149

5,919  %

4,336  %

3,790  %

5,096  %

3,290  %

3,249  %

150

5,917  %

4,337  %

3,789  %

5,094  %

3,292  %

3,252  %


Termin zapadalności (w latach)

Lira turecka

Dolar amerykański

Jen

1

19,020  %

0,086  %

-0,145  %

2

18,801  %

0,167  %

-0,130  %

3

18,698  %

0,392  %

-0,122  %

4

18,670  %

0,668  %

-0,111  %

5

18,708  %

0,936  %

-0,091  %

6

18,721  %

1,163  %

-0,066  %

7

18,725  %

1,341  %

-0,039  %

8

18,744  %

1,479  %

-0,011  %

9

18,746  %

1,595  %

0,019  %

10

18,693  %

1,695  %

0,053  %

11

18,587  %

1,778  %

0,085  %

12

18,439  %

1,847  %

0,116  %

13

18,256  %

1,903  %

0,147  %

14

18,044  %

1,950  %

0,178  %

15

17,809  %

1,989  %

0,210  %

16

17,555  %

2,022  %

0,242  %

17

17,286  %

2,050  %

0,272  %

18

17,006  %

2,073  %

0,298  %

19

16,718  %

2,090  %

0,319  %

20

16,425  %

2,103  %

0,334  %

21

16,131  %

2,111  %

0,342  %

22

15,836  %

2,115  %

0,347  %

23

15,544  %

2,119  %

0,351  %

24

15,257  %

2,123  %

0,357  %

25

14,975  %

2,127  %

0,365  %

26

14,700  %

2,133  %

0,378  %

27

14,432  %

2,139  %

0,396  %

28

14,174  %

2,141  %

0,418  %

29

13,923  %

2,139  %

0,446  %

30

13,682  %

2,132  %

0,481  %

31

13,451  %

2,118  %

0,521  %

32

13,228  %

2,099  %

0,567  %

33

13,015  %

2,078  %

0,615  %

34

12,810  %

2,055  %

0,665  %

35

12,614  %

2,033  %

0,717  %

36

12,427  %

2,010  %

0,770  %

37

12,247  %

1,990  %

0,822  %

38

12,076  %

1,970  %

0,874  %

39

11,911  %

1,953  %

0,926  %

40

11,754  %

1,938  %

0,977  %

41

11,604  %

1,925  %

1,027  %

42

11,460  %

1,915  %

1,076  %

43

11,322  %

1,907  %

1,124  %

44

11,190  %

1,901  %

1,170  %

45

11,063  %

1,898  %

1,216  %

46

10,942  %

1,898  %

1,260  %

47

10,825  %

1,899  %

1,303  %

48

10,713  %

1,904  %

1,344  %

49

10,606  %

1,910  %

1,384  %

50

10,502  %

1,919  %

1,424  %

51

10,403  %

1,931  %

1,461  %

52

10,308  %

1,945  %

1,498  %

53

10,216  %

1,960  %

1,534  %

54

10,127  %

1,976  %

1,568  %

55

10,042  %

1,994  %

1,602  %

56

9,959  %

2,012  %

1,634  %

57

9,880  %

2,030  %

1,666  %

58

9,803  %

2,049  %

1,696  %

59

9,729  %

2,068  %

1,726  %

60

9,657  %

2,088  %

1,754  %

61

9,588  %

2,107  %

1,782  %

62

9,521  %

2,127  %

1,809  %

63

9,456  %

2,146  %

1,835  %

64

9,393  %

2,165  %

1,861  %

65

9,332  %

2,184  %

1,886  %

66

9,273  %

2,202  %

1,910  %

67

9,216  %

2,221  %

1,933  %

68

9,160  %

2,239  %

1,956  %

69

9,107  %

2,257  %

1,978  %

70

9,054  %

2,274  %

1,999  %

71

9,003  %

2,291  %

2,020  %

72

8,954  %

2,308  %

2,040  %

73

8,906  %

2,325  %

2,060  %

74

8,859  %

2,341  %

2,079  %

75

8,814  %

2,357  %

2,098  %

76

8,769  %

2,372  %

2,116  %

77

8,726  %

2,387  %

2,134  %

78

8,684  %

2,402  %

2,151  %

79

8,643  %

2,417  %

2,168  %

80

8,604  %

2,431  %

2,185  %

81

8,565  %

2,445  %

2,201  %

82

8,527  %

2,459  %

2,217  %

83

8,490  %

2,472  %

2,232  %

84

8,454  %

2,485  %

2,247  %

85

8,419  %

2,498  %

2,262  %

86

8,384  %

2,511  %

2,276  %

87

8,351  %

2,523  %

2,290  %

88

8,318  %

2,535  %

2,303  %

89

8,286  %

2,547  %

2,317  %

90

8,254  %

2,558  %

2,330  %

91

8,224  %

2,569  %

2,343  %

92

8,194  %

2,581  %

2,355  %

93

8,164  %

2,591  %

2,367  %

94

8,136  %

2,602  %

2,379  %

95

8,108  %

2,612  %

2,391  %

96

8,080  %

2,623  %

2,403  %

97

8,053  %

2,633  %

2,414  %

98

8,027  %

2,642  %

2,425  %

99

8,001  %

2,652  %

2,436  %

100

7,976  %

2,661  %

2,446  %

101

7,951  %

2,671  %

2,457  %

102

7,927  %

2,680  %

2,467  %

103

7,903  %

2,688  %

2,477  %

104

7,879  %

2,697  %

2,487  %

105

7,856  %

2,706  %

2,496  %

106

7,834  %

2,714  %

2,506  %

107

7,812  %

2,722  %

2,515  %

108

7,790  %

2,730  %

2,524  %

109

7,769  %

2,738  %

2,533  %

110

7,748  %

2,746  %

2,542  %

111

7,728  %

2,754  %

2,550  %

112

7,708  %

2,761  %

2,559  %

113

7,688  %

2,769  %

2,567  %

114

7,669  %

2,776  %

2,575  %

115

7,649  %

2,783  %

2,583  %

116

7,631  %

2,790  %

2,591  %

117

7,612  %

2,797  %

2,599  %

118

7,594  %

2,804  %

2,606  %

119

7,577  %

2,810  %

2,614  %

120

7,559  %

2,817  %

2,621  %

121

7,542  %

2,823  %

2,628  %

122

7,525  %

2,830  %

2,635  %

123

7,508  %

2,836  %

2,642  %

124

7,492  %

2,842  %

2,649  %

125

7,476  %

2,848  %

2,656  %

126

7,460  %

2,854  %

2,663  %

127

7,445  %

2,860  %

2,669  %

128

7,429  %

2,866  %

2,676  %

129

7,414  %

2,871  %

2,682  %

130

7,399  %

2,877  %

2,688  %

131

7,385  %

2,882  %

2,695  %

132

7,370  %

2,888  %

2,701  %

133

7,356  %

2,893  %

2,707  %

134

7,342  %

2,898  %

2,713  %

135

7,328  %

2,904  %

2,718  %

136

7,315  %

2,909  %

2,724  %

137

7,301  %

2,914  %

2,730  %

138

7,288  %

2,919  %

2,735  %

139

7,275  %

2,924  %

2,741  %

140

7,262  %

2,928  %

2,746  %

141

7,250  %

2,933  %

2,752  %

142

7,237  %

2,938  %

2,757  %

143

7,225  %

2,942  %

2,762  %

144

7,213  %

2,947  %

2,767  %

145

7,201  %

2,952  %

2,772  %

146

7,189  %

2,956  %

2,777  %

147

7,178  %

2,960  %

2,782  %

148

7,166  %

2,965  %

2,787  %

149

7,155  %

2,969  %

2,792  %

150

7,144  %

2,973  %

2,796  %


ZAŁĄCZNIK II

Spready bazowe do obliczania korekty dopasowującej

Spready bazowe określone w niniejszym załączniku są wyrażone w punktach bazowych i nie obejmują żadnego zwiększenia zgodnie z art. 77c ust. 1 lit. c) dyrektywy 2009/138/WE.

1.   Ekspozycje wobec rządów centralnych i banków centralnych

Spready bazowe mają zastosowanie do ekspozycji denominowanych we wszystkich walutach.

Spready bazowe dla duracji od 11 do 30 lat są równe spreadom bazowym dla duracji 10 lat.

Duracja (w latach)

Austria

Belgia

Bułgaria

Chorwacja

Czechy

Cypr

Dania

1

0

0

30

5

0

24

1

2

0

0

38

5

0

40

0

3

0

1

43

5

1

45

0

4

0

2

46

5

2

46

0

5

0

3

50

5

4

49

0

6

1

4

53

5

6

52

0

7

2

5

56

5

8

53

0

8

2

6

57

5

11

52

0

9

3

7

59

5

12

50

0

10

3

8

61

5

13

49

0


Duracja (w latach)

Estonia

Finlandia

Francja

Niemcy

Grecja

Węgry

Irlandia

1

0

0

0

0

378

4

15

2

0

0

0

0

235

4

21

3

1

0

0

0

209

4

24

4

2

0

0

0

182

4

25

5

3

0

0

0

167

4

26

6

4

0

0

0

164

4

27

7

5

0

0

0

162

4

28

8

6

0

1

0

166

2

29

9

7

0

2

0

168

1

30

10

8

0

3

0

170

4

30


Duracja (w latach)

Włochy

Łotwa

Litwa

Luksemburg

Malta

Niderlandy

Polska

1

6

5

5

0

15

0

4

2

14

10

11

0

21

0

4

3

19

14

14

0

24

0

4

4

21

15

16

0

25

0

4

5

24

17

18

0

26

0

4

6

25

19

20

0

27

0

4

7

27

20

22

0

28

0

4

8

28

21

23

1

29

0

4

9

30

22

24

2

30

0

4

10

31