ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 151

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 64
3 maja 2021


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/715 z dnia 20 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do wymogów dotyczących grup podmiotów ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/716 z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do zasad produkcji ekologicznej dotyczących skiełkowanych nasion i główek cykorii, pasz dla niektórych zwierząt akwakultury i leczenia zwierząt akwakultury przeciwko pasożytom ( 1 )

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/717 z dnia 26 kwietnia 2021 r. rejestrujące oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego na podstawie art. 30 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 Nagykunsági szilvapálinka

8

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/718 z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 371/2011 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia na stosowanie soli sodowej dimetyloglicyny jako dodatku paszowego ( 1 )

10

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/719 z dnia 30 kwietnia 2021 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie L-waliny wytwarzanej przez Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt ( 1 )

12

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

3.5.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 151/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/715

z dnia 20 stycznia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do wymogów dotyczących grup podmiotów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (1), w szczególności jego art. 36 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 36 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/848 określono pewne wymogi dotyczące grup podmiotów. W interesie zharmonizowanej interpretacji geograficznej bliskości członków grupy podmiotów należy wyraźnie zaznaczyć, że działalność członków ma być prowadzona w tym samym państwie.

(2)

W celu ustanowienia minimalnych wymogów dotyczących utworzenia i funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznych należy zdefiniować następujące aspekty: rejestracja członków, kontrole wewnętrzne, zatwierdzanie nowych członków lub nowych jednostek produkcyjnych lub nowej działalności dotychczasowych członków, szkolenie inspektorów systemu kontroli wewnętrznych, środki w przypadku stwierdzenia niezgodności oraz wewnętrzna identyfikowalność.

(3)

W tym kontekście należy dodać wymóg wyznaczenia kierownika systemu kontroli wewnętrznych oraz jednego lub większej liczby inspektorów systemu kontroli wewnętrznych, aby zapewnić właściwe wdrożenie systemu kontroli wewnętrznych przez kompetentny personel.

(4)

Ponadto, aby zapewnić zharmonizowane ramy oceny systemu kontroli wewnętrznych, należy uwzględnić wykaz sytuacji, które trzeba uznać za nieprawidłowe.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2018/848.

(6)

W celu zapewnienia jasności i pewności prawa niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) 2018/848,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu (UE) 2018/848

W art. 36 rozporządzenia (UE) 2018/848 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e)

składa się wyłącznie z członków, którzy prowadzą działalność produkcyjną lub ewentualną dodatkową działalność, o której mowa w lit. a), w niewielkiej odległości od siebie w tym samym państwie członkowskim lub w tym samym państwie trzecim;”;

b)

w lit. g) dodaje się akapit w brzmieniu:

„System kontroli wewnętrznych obejmuje udokumentowane procedury dotyczące:

(i)

rejestracji członków grupy;

(ii)

wewnętrznych kontroli obejmujących roczne wewnętrzne kontrole bezpośrednie na miejscu u każdego członka grupy oraz wszelkie dodatkowe kontrole oparte na analizie ryzyka, w każdym przypadku zaplanowane przez kierownika systemu kontroli wewnętrznych i przeprowadzane przez inspektorów systemu kontroli wewnętrznych, których role określono w lit. h);

(iii)

zatwierdzania nowych członków w istniejącej grupie lub, w stosownych przypadkach, zatwierdzania nowych jednostek produkcyjnych lub nowej działalności dotychczasowych członków po zatwierdzeniu przez kierownika systemu kontroli wewnętrznych na podstawie wewnętrznego sprawozdania z kontroli;

(iv)

szkolenia inspektorów systemu kontroli wewnętrznych, które ma odbywać się co najmniej raz w roku i któremu towarzyszy ocena wiedzy nabytej przez uczestników;

(v)

szkolenie członków grupy w zakresie procedur systemu kontroli wewnętrznych i wymogów niniejszego rozporządzenia;

(vi)

kontroli dokumentów i zapisów;

(vii)

środków stosowanych w przypadkach niezgodności wykrytych podczas kontroli wewnętrznych, w tym działań następczych podjętych w związku z tymi środkami;

(viii)

wewnętrznej identyfikowalności, która wskazuje pochodzenie produktów dostarczanych we wspólnym systemie wprowadzania do obrotu produktów grupy i umożliwia śledzenie wszystkich produktów wszystkich członków na wszystkich etapach, takich jak produkcja, przetwarzanie, przygotowanie lub wprowadzanie do obrotu, w tym oszacowanie i kontrolę krzyżową wydajności produkcji każdego członka grupy;”;

c)

dodaje się lit. h) w brzmieniu:

„h)

wyznacza kierownika systemu kontroli wewnętrznych oraz przynajmniej jednego inspektora systemu kontroli wewnętrznych, którzy mogą być członkami grupy. Ich stanowisk nie wolno łączyć. Liczba inspektorów systemu kontroli wewnętrznych musi być odpowiednia i proporcjonalna w szczególności do rodzaju, struktury, wielkości, produktów i działalności grupy oraz wielkości produkcji ekologicznej grupy. Inspektorzy systemu kontroli wewnętrznych są właściwi w odniesieniu do produktów i działalności grupy.

Kierownik systemu kontroli wewnętrznych:

(i)

weryfikuje kwalifikowalność każdego członka grupy w odniesieniu do kryteriów określonych w lit. a), b) i e);

(ii)

zapewnia istnienie pisemnej i podpisanej umowy o członkostwo między każdym z członków a grupą, na mocy której to umowy członkowie zobowiązują się do:

przestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia,

uczestniczenia w systemie kontroli wewnętrznych i przestrzegania procedur systemu kontroli wewnętrznych, w tym wykonywania zadań i obowiązków powierzonych im przez kierownika systemu kontroli wewnętrznych oraz obowiązku prowadzenia rejestrów,

umożliwienia dostępu do jednostek produkcyjnych i obiektów oraz obecności podczas kontroli wewnętrznych przeprowadzanych przez inspektorów systemu kontroli wewnętrznych i kontroli urzędowych przeprowadzanych przez właściwy organ lub, w stosownych przypadkach, organ kontrolny lub jednostkę certyfikującą, udostępnienia im wszystkich dokumentów i zapisów oraz kontrasygnowania sprawozdań z kontroli,

przyjmowania i wdrażania środków w przypadkach niezgodności zgodnie z decyzją kierownika systemu kontroli wewnętrznych lub właściwego organu lub, w stosownych przypadkach, organu kontrolnego lub jednostki certyfikującej w określonym terminie,

niezwłocznego informowania kierownika systemu kontroli wewnętrznych o podejrzeniu wystąpienia niezgodności;

(iii)

opracowuje procedury systemu kontroli wewnętrznych oraz odpowiednie dokumenty i zapisy, aktualizuje je i udostępnia je inspektorom systemu kontroli wewnętrznych oraz, w stosownych przypadkach, członkom grupy;

(iv)

sporządza wykaz członków grupy i aktualizuje go;

(v)

przypisuje zadania i obowiązki inspektorom systemu kontroli wewnętrznych;

(vi)

jest łącznikiem między członkami grupy a właściwym organem lub, w stosownych przypadkach, organem kontrolnym lub jednostką certyfikującą, w tym występuje z wnioskami o odstępstwa;

(vii)

weryfikuje co roku oświadczenia o braku konfliktu interesów inspektorów systemu kontroli wewnętrznych;

(viii)

ustala terminy kontroli i zapewnia ich odpowiednie wykonanie zgodnie z harmonogramem kierownika systemu kontroli wewnętrznych, o którym mowa w lit. g) akapit drugi ppkt (ii);

(ix)

zapewnia inspektorom systemu kontroli wewnętrznych odpowiednie szkolenia oraz przeprowadza coroczną ocenę kompetencji i kwalifikacji inspektorów systemu kontroli wewnętrznych;

(x)

zatwierdza nowych członków lub nowe jednostki produkcyjne lub nową działalność dotychczasowych członków;

(xi)

podejmuje decyzje w sprawie środków stosowanych w przypadku niezgodności ze środkami systemu kontroli wewnętrznych ustanowionymi na podstawie udokumentowanych procedur zgodnie z lit. g) i zapewnia podjęcie działań następczych w związku z tymi środkami;

(xii)

podejmuje decyzje o zlecaniu podwykonawstwa działań, w tym zlecaniu podwykonawstwa zadań inspektorów systemu kontroli wewnętrznych, oraz podpisuje odpowiednie umowy lub zamówienia.

Inspektor systemu kontroli wewnętrznych:

(i)

przeprowadza kontrole wewnętrzne członków grupy zgodnie z harmonogramem i procedurami przedstawionymi przez kierownika systemu kontroli wewnętrznych;

(ii)

opracowuje projekty sprawozdań z kontroli wewnętrznej na podstawie wzoru i przedkłada je w rozsądnym terminie kierownikowi systemu kontroli wewnętrznych;

(iii)

przedkłada w momencie mianowania pisemne i podpisane oświadczenie o braku konfliktu interesów oraz corocznie je aktualizuje;

(iv)

bierze udział w szkoleniach.”.

2)

w ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Za niedociągnięcia w systemie kontroli wewnętrznych uznaje się co najmniej następujące sytuacje:

a)

produkowanie, przetwarzanie, przygotowanie lub wprowadzanie do obrotu produktów pochodzących od członków lub jednostek produkcyjnych podlegających zawieszeniu/wycofaniu;

b)

wprowadzanie do obrotu produktów, w odniesieniu do których kierownik systemu kontroli wewnętrznych zakazał stosowania odniesienia do produkcji ekologicznej w znakowaniu lub reklamie;

c)

dodawanie nowych członków do wykazu członków lub zmiana działalności obecnych członków bez zastosowania wewnętrznej procedury zatwierdzania;

d)

nieprzeprowadzenie corocznej fizycznej kontroli na miejscu członka grupy w danym roku;

e)

niewskazanie członków, którzy zostali zawieszeni lub wycofani z wykazu członków;

f)

poważne rozbieżności w ustaleniach między kontrolami wewnętrznymi przeprowadzanymi przez inspektorów systemu kontroli wewnętrznych a kontrolami urzędowymi przeprowadzanymi przez właściwy organ lub, w stosownych przypadkach, organ kontrolny lub jednostkę certyfikującą;

g)

poważne niedociągnięcia we wprowadzaniu odpowiednich środków lub przeprowadzaniu niezbędnych działań następczych w odpowiedzi na niezgodność stwierdzoną przez inspektorów systemu kontroli wewnętrznych lub przez właściwy organ lub, w stosownych przypadkach, organ kontrolny jednostki certyfikującej;

h)

nieodpowiednia liczba inspektorów systemu kontroli wewnętrznych lub nieodpowiednie kompetencje inspektorów systemu kontroli wewnętrznych w stosunku do rodzaju, struktury, wielkości, produktów i działalności grupy oraz wielkości produkcji ekologicznej grupy.”.

Artykuł 2

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 stycznia 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 1.


3.5.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 151/5


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/716

z dnia 9 lutego 2021 r.

zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do zasad produkcji ekologicznej dotyczących skiełkowanych nasion i główek cykorii, pasz dla niektórych zwierząt akwakultury i leczenia zwierząt akwakultury przeciwko pasożytom

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (1), w szczególności jego art. 12 ust. 2 lit. a) oraz art. 15 ust. 2 lit. b) i c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2020/427 (2) zmieniono niedawno część I pkt 1.3 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848 w odniesieniu do ekologicznych skiełkowanych nasion, aby zapewnić ich produkcję z nasion ekologicznych. Biorąc pod uwagę, że skiełkowane nasiona obejmują kiełki, pędy i rzeżuchę (3), które mogą wykorzystywać do wzrostu wyłącznie rezerwy zgromadzone w nasieniu, do produkcji ekologicznej należy stosować wyłącznie wodę. W związku z tym należy wyjaśnić, że odstępstwo od praktyk uprawy związanych z glebą w odniesieniu do skiełkowanych nasion ogranicza się do nawilżania nasion. Należy wyraźnie sprecyzować, że stosowanie podłoża uprawnego nie jest dozwolone, z wyjątkiem stosowania podłoża obojętnego w celu utrzymania wilgotności nasion, jeżeli składniki tego obojętnego podłoża są dopuszczone zgodnie z art. 24 rozporządzenia (UE) 2018/848.

(2)

Jeżeli chodzi o główki cykorii, ich specyficzny cykl produkcyjny może składać się z dwóch faz: pierwszej w glebie i drugiej – zwanej „fazą pędzenia” – która może następować w glebie, ale także w wodzie lub substratach. Należy zatem wyjaśnić, że odstępstwo od praktyk uprawy związanych z glebą w odniesieniu do główek cykorii obejmuje zanurzanie w czystej wodzie, oraz że stosowanie podłoża uprawnego jest dozwolone tylko wtedy, gdy jego składniki są dopuszczone zgodnie z art. 24 rozporządzenia (UE) 2018/848.

(3)

W art. 25l ust. 3 lit. b) rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 (4) zezwolono na stosowanie ekologicznego cholesterolu jako uzupełnienia paszy naturalnej na etapie wzrostowym oraz na wcześniejszych etapach życia krewetek z rodziny Penaeidae i krewetek słodkowodnych (Macrobrachium spp.). Należy zatem przewidzieć suplementację ekologicznym cholesterolem pasz tych krewetek w części III pkt 3.1.3.4 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848.

(4)

W 2019 r. podczas omawiania projektu rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/427 niektóre państwa członkowskie zwróciły się o zmianę innych przepisów dotyczących akwakultury ekologicznej. Grupa ekspertów ds. doradztwa technicznego w zakresie produkcji ekologicznej (EGTOP) ustanowiona decyzją Komisji 2017/C 287/03 (5) oceniła te wnioski. Uwzględniając wnioski EGTOP opublikowane (6)w styczniu 2020 r., Komisja stwierdziła potrzebę aktualizacji obowiązujących przepisów dotyczących produkcji zwierząt akwakultury, w szczególności w odniesieniu do opieki weterynaryjnej.

(5)

Niezależnie od wymogów związanych z zapobieganiem chorobom, takich jak zalecenie dotyczące biologicznej kontroli pasożytów, przy czym pierwszeństwo należy przyznać wykorzystaniu wargatków-czyścicieli oraz roztworów wody słodkiej, wody morskiej i chlorku sodu, w przypadku poważnego zarażenia pasożytami zezwala się obecnie na ograniczoną liczbę zabiegów ogólnie w odniesieniu do wszystkich gatunków. Na podstawie wyżej wymienionych wniosków EGTOP należy zmienić obecnie obowiązujące przepisy dotyczące leczenia przeciwko pasożytom określone w części III pkt 3.1.4.2 załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848, wprowadzając podejście uwzględniające specyfikę danego gatunku w celu lepszego zaspokojenia potrzeb zwierząt akwakultury bez uszczerbku dla ekologicznego charakteru produkcji.

(6)

W szczególności, w związku ze zmiennym czasem trwania cyklu produkcyjnego gatunków innych niż łosoś oraz potencjalnym występowaniem pasożytów w stadium młodocianym, a także skłonnością podmiotów do odsuwania w miarę możliwości wszelkiego rodzaju leczenia ze względu na ograniczoną liczbę dozwolonych zabiegów, w pierwszym roku cyklu rozwojowego odnotowano wysoki wskaźnik śmiertelności narybku i niedojrzałych organizmów. Dlatego też w przypadku gatunków innych niż łosoś należy dostosować częstotliwość i maksymalną liczbę zabiegów przeciwko pasożytom do limitów ustalonych w odniesieniu do innych chemicznie syntetyzowanych alopatycznych weterynaryjnych produktów leczniczych, aby umożliwić podjęcie działań, gdy jest to rzeczywiście konieczne, oraz aby uniknąć wysokiej śmiertelności na pierwszych etapach cyklu rozwojowego.

(7)

W odniesieniu do łososia, biorąc pod uwagę czas trwania cyklu produkcyjnego oraz potrzebę zagwarantowania niewystępowania wszy morskich w okresie przebywania w wodzie słodkiej, należy utrzymać obecne limity częstotliwości i maksymalną liczbę zabiegów przeciwko pasożytom.

(8)

Ponadto należy wyjaśnić obowiązujące przepisy, ustalając jasny ogólny limit maksymalnej liczby zabiegów przeciwko pasożytom, które mogą być stosowane, niezależnie od gatunku, którego to dotyczy.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (UE) 2018/848.

(10)

W celu zapewnienia jasności i pewności prawa niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) 2018/848,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (UE) 2018/848 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 lutego 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/427 z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do niektórych szczegółowych przepisów dotyczących produkcji produktów ekologicznych (Dz.U. L 87 z 23.3.2020, s. 1).

(3)  Opis ich cykli produkcyjnych w opinii naukowej EFSA na temat ryzyka stwarzanego przez szczep Escherichia coli wytwarzający werotoksynę (STEC) i przez inne bakterie chorobotwórcze w nasionach i nasionach skiełkowanych – Dziennik EFSA 2011;9(11):2424. [101 pp] doi:10.2903/j.efsa.2011,2424.

(4)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. L 250 z 18.9.2008, s. 1).

(5)  Decyzja Komisji z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie mianowania członków grupy ds. doradztwa technicznego w zakresie produkcji ekologicznej i ustanowienia listy rezerwowej (Dz.U. C 287 z 30.8.2017, s. 3).

(6)  Sprawozdanie końcowe EGTOP dotyczące akwakultury IV – 13 grudnia 2019 r.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku II do rozporządzenia (UE) 2018/848 wprowadza się następujące zmiany:

1)

część I pkt 1.3 otrzymuje brzmienie:

„1.3.

Na zasadzie odstępstwa od pkt 1.1 dozwolone są następujące praktyki:

a)

produkcja skiełkowanych nasion, w tym kiełków, pędów i rzeżuchy, czerpiących wyłącznie z rezerw odżywczych dostępnych w nasionach, poprzez zwilżanie ich w czystej wodzie, pod warunkiem że nasiona są ekologiczne. Zabrania się stosowania podłoża uprawnego, z wyjątkiem stosowania obojętnego podłoża przeznaczonego wyłącznie do utrzymywania wilgotności nasion, jeżeli składniki tego obojętnego podłoża są dopuszczone zgodnie z art. 24;

b)

uzyskiwanie główek cykorii, w tym przez zanurzanie ich w czystej wodzie, pod warunkiem że materiał rozmnożeniowy roślin jest ekologiczny. Stosowanie podłoża uprawnego jest dozwolone tylko wtedy, gdy jego składniki są dopuszczone zgodnie z art. 24.”;

2)

w części III wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 3.1.3.4 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Na etapie wzrostowym i na wcześniejszych etapach życia w wylęgarniach i podchowalniach można stosować ekologiczny cholesterol w celu uzupełnienia diety krewetek z rodziny Penaeidae i krewetek słodkowodnych (Macrobrachium spp.) w celu zaspokojenia ich ilościowych potrzeb żywieniowych.”;

b)

pkt 3.1.4.2 lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e)

stosowanie środków przeciwko pasożytom, innych niż obowiązkowe programy kontroli chorób stosowane przez państwa członkowskie, ogranicza się w następujący sposób:

(i)

w przypadku łososia – do maksymalnie dwóch cykli leczenia na rok lub do jednego cyklu leczenia na rok, w przypadku gdy cykl produkcyjny jest krótszy niż 18 miesięcy;

(ii)

w przypadku wszystkich innych gatunków niż łosoś – do maksymalnie dwóch cykli leczenia na rok lub do jednego cyklu leczenia na rok, w przypadku gdy cykl produkcyjny jest krótszy niż 12 miesięcy;

(iii)

w odniesieniu do wszystkich gatunków, do maksymalnie czterech cykli leczenia łącznie, niezależnie od długości cyklu produkcyjnego danego gatunku;”.


3.5.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 151/8


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/717

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

rejestrujące oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego na podstawie art. 30 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 „Nagykunsági szilvapálinka”

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, a także uchylające rozporządzenie (WE) nr 110/2008 (1), w szczególności jego art. 30 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje,

(1)

Zgodnie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 (2) Komisja przeanalizowała wniosek Węgier z dnia 14 października 2016 r. w sprawie rejestracji oznaczenia geograficznego „Nagykunsági szilvapálinka”.

(2)

Rozporządzenie (UE) 2019/787, które zastępuje rozporządzenie (WE) nr 110/2008, weszło w życie dnia 25 maja 2019 r. Zgodnie z art. 49 ust. 1 tego rozporządzenia rozdział III rozporządzenia (WE) nr 110/2008 dotyczący oznaczeń geograficznych zostaje uchylony ze skutkiem od dnia 8 czerwca 2019 r.

(3)

Ustaliwszy, że wniosek jest zgodny z rozporządzeniem (WE) nr 110/2008, Komisja opublikowała podstawowe specyfikacje dokumentacji technicznej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3) na podstawie art. 17 ust. 6 tego rozporządzenia zgodnie z art. 50 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2019/787.

(4)

Do Komisji nie wpłynęło żadne powiadomienie o sprzeciwie zgodnie z art. 27 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/787.

(5)

Należy zatem zarejestrować oznaczenie „Nagykunsági szilvapálinka” jako oznaczenie geograficzne,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Rejestruje się oznaczenie geograficzne „Nagykunsági szilvapálinka”. Zgodnie z art. 30 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2019/787 niniejsze rozporządzenie udziela nazwie „Nagykunsági szilvapálinka” ochrony, o której mowa w art. 21 rozporządzenia (UE) 2019/787.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 kwietnia 2021 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącą,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 130 z 17.5.2019, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 16).

(3)  Dz.U. C 14 z 13.1.2021, s. 3.


3.5.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 151/10


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/718

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 371/2011 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia na stosowanie soli sodowej dimetyloglicyny jako dodatku paszowego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury udzielania takich zezwoleń.

(2)

Przedsiębiorstwo Taminco BVBA złożyło wniosek zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003, w którym to wniosku zaproponowało zmianę nazwy posiadacza zezwolenia w odniesieniu do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 371/2011 (2). Wnioskodawca poinformował, że Belgia zreformowała swój kodeks spółek i stowarzyszeń („Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”), wprowadzając zmiany w odniesieniu do wszystkich podmiotów belgijskich. W ramach zmienionego ustawodawstwa rodzaj przedsiębiorstwa „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” („BVBA”), w ramach którego Taminco prowadzi działalność gospodarczą, został przekształcony w „besloten vennootschap” („BV”). Spółka pozostaje spółką z ograniczoną odpowiedzialnością na mocy prawa belgijskiego. Oznacza to, że od dnia 1 stycznia 2021 r. Taminco będzie prowadzić działalność handlową jako „Taminco BV”. Do wniosku dołączono odnośne dane na jego poparcie.

(3)

Proponowana zmiana warunków zezwolenia ma charakter wyłącznie administracyjny i nie wymaga przeprowadzenia ponownej oceny dodatku. O wniosku powiadomiono Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności.

(4)

W celu umożliwienia wnioskodawcy korzystania z praw do obrotu pod nazwą Taminco BV niezbędna jest zmiana warunków zezwolenia.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 371/2011.

(6)

Ponieważ względy bezpieczeństwa nie wymagają natychmiastowego zastosowania zmiany wprowadzonej niniejszym rozporządzeniem w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 371/2011, należy ustanowić okres przejściowy, w trakcie którego można będzie wykorzystać istniejące zapasy.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 371/2011

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 371/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w tytule słowa „posiadacz zezwolenia: Taminco N.V.” zastępuje się słowami „posiadacz zezwolenia Taminco BV”;

2)

w drugiej kolumnie załącznika – „Nazwa posiadacza zezwolenia” – słowa „Taminco BVBA” zastępuje się słowami „Taminco BV”.

Artykuł 2

Środki przejściowe

Istniejące zapasy dodatku zgodne z przepisami mającymi zastosowanie przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być w dalszym ciągu wprowadzane do obrotu i stosowane do czasu ich wyczerpania.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 kwietnia 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 371/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie soli sodowej dimetyloglicyny jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Taminco N.V.) (Dz.U. L 102 z 16.4.2011, s. 6).


3.5.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 151/12


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/719

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie L-waliny wytwarzanej przez Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury udzielania takich zezwoleń.

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożono wniosek o zezwolenie na stosowanie L-waliny. Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia.

(3)

Wniosek ten dotyczy zezwolenia na stosowanie L-waliny wytwarzanej przez Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt, celem sklasyfikowania go w kategorii „dodatki dietetyczne”, grupa funkcjonalna „aminokwasy, ich sole i podobne produkty”.

(4)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) w opinii z dnia 30 września 2020 r. (2) stwierdził, że w proponowanych warunkach stosowania L-walina wytwarzana przez Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358, jeżeli jest uzupełnieniem diet stosowanym w odpowiednich ilościach, nie ma niekorzystnego wpływu na zdrowie zwierząt i konsumentów ani na środowisko. W odniesieniu do bezpieczeństwa użytkownika L-waliny wytwarzanej przez Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358 Urząd nie mógł wykluczyć ryzyka związanego z wdychaniem ani drażniącego działania substancji na skórę lub oczy, ani uczulającego działania na skórę. W związku z tym należy zastosować odpowiednie środki ochronne w przypadku tego dodatku, aby zapobiec szkodliwym skutkom dla zdrowia ludzi, w szczególności w odniesieniu do użytkowników dodatku. Ponadto Urząd stwierdził, że substancję tę uznaje się za bogate źródło niezbędnego aminokwasu L-waliny w żywieniu zwierząt, oraz że należy chronić ją przed degradacją w żwaczu, aby była skuteczna u przeżuwaczy. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu do obrotu. Urząd zweryfikował również sprawozdania dotyczące metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(5)

Z oceny L-waliny wytwarzanej przez Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358 wynika, że spełnione są warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie tej substancji, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Substancja wyszczególniona w załączniku, należąca do kategorii „dodatki dietetyczne” i do grupy funkcjonalnej „aminokwasy, ich sole i podobne produkty”, zostaje dopuszczona jako dodatek paszowy zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 kwietnia 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Dziennik EFSA 2020; 18(11):6286.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Pozostałe przepisy

Data ważności zezwolenia

mg dodatku/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria: dodatki dietetyczne. Grupa funkcjonalna: aminokwasy, ich sole i podobne produkty

3c371i

-

L-walina

Skład dodatku

Proszek o minimalnej zawartości L-waliny 98 % (w suchej masie) i o maksymalnej zawartości wody 1,5 %

Wszystkie gatunki

-

-

-

1.

L-walina może być wprowadzana do obrotu i stosowana jako dodatek stanowiący preparat.

2.

Dodatek może być stosowany w wodzie do pojenia.

3.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu należy wskazać warunki przechowywania, stabilność przy obróbce cieplnej oraz stabilność w wodzie do pojenia.

4.

Na etykiecie dodatku i premiksu podaje się następujące informacje: „Przy suplementacji L-waliną, w szczególności podawaną w wodzie do pojenia, należy brać pod uwagę podaż w diecie wszystkich aminokwasów niezbędnych i warunkowo niezbędnych, aby zapobiegać zakłóceniom równowagi żywieniowej.”.

5.

Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub oczami. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować ani maksymalnie ograniczyć za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej, w tym środków ochrony dróg oddechowych oraz okularów i rękawic ochronnych.

23.5.2031

Charakterystyka substancji czynnej

L-walina ((2S) kwas 2-amino-3-metylobutanowy) wytwarzana przez Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358

Wzór chemiczny: C5H11NO2

Numer CAS: 72-18-4

Metoda analityczna  (1)

Do analizy jakościowej L-waliny w dodatku paszowym:

Food Chemical Codex „L-valine monograph” (Kodeks substancji chemicznych w żywności „Monografia dotycząca L-waliny”)

Do oznaczania ilościowego zawartości waliny w dodatku paszowym:

chromatografia jonowymienna z derywatyzacją pokolumnową i detekcją fotometryczną (IEC-VIS)

Do oznaczania ilościowego zawartości waliny w premiksach, materiałach paszowych i mieszankach paszowych:

chromatografia jonowymienna z derywatyzacją pokolumnową i detekcją fotometryczną (IEC-VIS) – rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 (załącznik III sekcja F)

Do oznaczania ilościowego zawartości waliny w wodzie:

chromatografia jonowymienna z derywatyzacją pokolumnową i detekcją optyczną (IEC-VIS/FD)


(1)  Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.